<hip>
%{!версия=9} Кни'га втора'я мwv"се'ова

И=схо'дъ.

Глава` 1.

Сiя^ и=мена` сынw'въ i=и~левыхъ, входя'щихъ во <е>=гv'петъ
вку'пjь со i=а'кwвомъ <о>=тце'мъ и='хъ, кi'йждо со
всjь'мъ до'момъ свои'мъ внидо'ша:

2. руви'мъ, сv"меw'нъ, леvi'й, i=у'да,

3. i=ссаха'ръ, завулw'нъ и= венiамi'нъ,

4. да'нъ и= нефfалi'мъ, га'дъ и= а=си'ръ: i=w'сифъ
же бя'ше во <е>=гv'птjь.

5. Бя'ше же всjь'хъ ду'шъ и=зше'дшихъ и=з\ъ i=а'кwва
се'дмьдесятъ пя'ть.

6. О<у>='мре же i=w'сифъ, и= вся^ бра'тiя <е>=гw`,
и= ве'сь ро'дъ <о>='ный:

7. сы'нове же i=и~л<е>вы возрасто'ша и= о<у>=мно'жишася,
и= мно'зи бы'ша и= о<у>=крjьпи'шася sjьлw` sjьлw`:
о<у>=мно'жи же и=`хъ земля`.

8. Воста' же ца'рь и='нъ во <е>=гv'птjь, и='же не зна'ше
i=w'сифа,

9. рече' же jа=зы'ку своему`: се`, ро'дъ сынw'въ i=и~левыхъ
вели'кое мно'жество и= о<у>=крjьпля'ется па'че на'съ:

10. прiиди'те о<у>=`бо, прехи'тримъ и=`хъ, да не когда`
о<у>=мно'жатся: и= <е>=гда` а='ще приключи'тся на'мъ
бра'нь, приложа'тся и= сi'и къ супоста'тwмъ, и= w=долjь'вше
на'мъ и=зы'дутъ и=з\ъ земли` (на'шея).

11. И= приста'ви над\ъ ни'ми приста'вники дjь'лъ, да
w=sло'бятъ и=`хъ въ дjь'лjьхъ. И= созда'ша гра'ды тв<е>'рды
фараw'ну: пifw`, и= рамесси`, и= w='нъ, и='же <е>='сть
и=лiопо'ль.

12. По <е>=ли'ку же и=`хъ смиря'ху, толи'кw мно'жайшiи
быва'ху и= о<у>=крjьпля'хуся sjьлw` sjьлw`. И= гнуша'хуся
<е>=гv'птяне сынми` i=и~левыми,

13. и= наси'лiе творя'ху <е>=гv'птяне сынw'мъ i=и~л<е>вымъ
ну'ждею,

14. и= болjь'зненну тjь^мъ жи'знь творя'ху въ дjь'лjьхъ
же'стокихъ бре'нiемъ и= плiнfодjь'ланiемъ, и= всjь'ми
дjь'лы, jа=`же въ поля'хъ, во всjь'хъ дjь'лjьхъ, и='миже
порабоща'ху и=`хъ съ ну'ждею.

15. И= рече` ца'рь <е>=гv'петскiй ба'бамъ <е>=вр<е>'йскимъ:
<е>=ди'нjьй и='хъ и='мя сепфw'ра и= и='мя вторjь'й
фу'а,

16. и= рече` (и=`мъ): <е>=гда` ба'бите <е>=вре'анынямъ,
и= су'ть къ рожде'нiю, а='ще о<у>='бw му'жескiй по'лъ
бу'детъ, о<у>=бива'йте <е>=го`: а='ще же же'нскiй,
снабдjьва'йте <е>=го`.

17. О<у>=боя'шася же ба^бы бг~а, и= не сотвори'ша,
jа='коже повелjь` и=`мъ ца'рь <е>=гv'петскiй, и= живля'ху
му'жескiй по'лъ.

18. Призва' же ца'рь <е>=гv'петскiй ба^бы и= рече`
и=`мъ: что` jа='кw сотвори'сте ве'щь сiю`, и= w=живля'ете
му'жескiй по'лъ;

19. Реко'ша же ба^бы фараw'ну: не jа='кw ж<е>ны` <е>=гv^птяныни,
та'кw и= ж<е>ны` <е>=вр<е>'аныни: ражда'ютъ бо пре'жде
не'же вни'ти къ ни^мъ ба'бамъ, и= ражда'ху.

20. Бла'го же творя'ше бг~ъ ба'бамъ, и= мно'жахуся
лю'дiе и= о<у>=крjьпля'хуся sjьлw`.

21. И= поне'же боя'хуся ба^бы бг~а, сотвори'ша себjь`
жили^ща.

22. Заповjь'да же фараw'нъ всjь^мъ лю'демъ свои^мъ,
глаго'ля: вся'къ му'жескiй по'лъ, и='же роди'тся <е>=вре'wмъ,
въ рjьку` вверга'йте, и= вся'къ же'нскiй по'лъ снабдjьва'йте
и=` жи'въ.

Глава` 2.

Бя'ше же нjь'кто w\т пле'мене леvi'ина, и='же поя`
w\т дще'рей леvi'иныхъ, и= и=мя'ше ю=`:

2. и= зача` во чре'вjь и= роди` му'жескiй по'лъ. Ви'дjьвше
же <е>=го` лjь'па, кры'ша <е>=го` три` мц\сы:

3. и= поне'же не можа'ху <е>=го` ктому` кры'ти, взя`
<е>=му` ма'ти <е>=гw` ковче'жецъ си'товый и= пома'за
и=` кле'емъ и= смоло'ю, и= вложи` <о>=троча` въ него`,
и= положи` <е>=го` въ лучи'цjь при рjьцjь`:

4. и= наблюда'ше сестра` <е>=гw` и=здале'ча, да о<у>=вjь'даетъ,
что` бу'детъ <е>=му`.

5. Сни'де же дще'рь фараw'нова и=змы'тися на рjьку`,
и= рабы^ни <е>=я` прохожда'ху при рjьцjь`. И= ви'дjьвши
ковче'жецъ въ лучи'цjь, посла'вши рабы'ню, взя` и=`.

6. W\тве'рзши же, ви'дитъ <о>=троча` пла'чущееся въ
ковче'жцjь, и= пощадjь` <е>=` дще'рь фараw'ня, и= рече`:
w\т дjьте'й <е>=вре'йскихъ сiе`.

7. И= рече` сестра` <е>=гw` дще'ри фараw'новjь: хо'щеши
ли, призову' ти жену` корми'лицу w\т <е>=вр<е>'й, и=
воздои'тъ ти` <о>=троча`;

8. И= рече` <е>='й дще'рь фараw'нова: и=ди`. Ше'дши
же <о>=трокови'ца, призва` ма'терь <о>=троча'те.

9. Рече' же къ не'й дще'рь фараw'нова: соблюди' ми
<о>=троча` сiе` и= воздо'й ми` <е>=`: а='зъ же да'мъ
ти` мзду`. Взя' же <о>=троча` жена` и= доя'ше <е>=`.

10. Возмужа'вшу же <о>=троча'ти, введе` <е>=` ко дще'ри
фараw'новjь, и= бы'сть <е>='й въ сы'на, и= нарече`
и='мя <е>=му` мwv"се'й, глаго'лющи: w\т воды` взя'хъ
<е>=го`.

11. Бы'сть же во дни^ мнw'гiя w='ны, вели'къ бы'въ
мwv"се'й, и=зы'де къ бра'тiямъ свои^мъ, сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.
Разумjь'въ же болjь'знь и='хъ, ви'дjь человjь'ка <е>=гv'птянина
бiю'ща нjь'коего <е>=вре'анина w\т бра'тiи <е>=гw`
сынw'въ i=и~левыхъ.

12. W=бозрjь'вся же сjь'мw и= <о>=ва'мw, никого'же
ви'дjь: и= порази'въ <е>=гv'птянина, скры` <е>=го`
въ песцjь`.

13. И=зше'дъ же во вторы'й де'нь, ви'дjь два` му^жа
<е>=вр<е>'анина бiю^щася и= глаго'ла w=би'дящему: чесw`
ра'ди ты` бiе'ши и='скренняго;

14. <О>='нъ же рече`: кто' тя поста'ви кня'зя и= судiю`
над\ъ на'ми; <е>=да` о<у>=би'ти мя` ты` хо'щеши, и='мже
w='бразомъ о<у>=би'лъ <е>=си` вчера` <е>=гv'птянина;
О<у>=боя'ся же мwv"се'й и= рече`: а='ще си'це jа=вле'нъ
бы'сть глаго'лъ се'й;

15. О<у>=слы'ша же фараw'нъ глаго'лъ се'й и= и=ска'ше
о<у>=би'ти мwv"се'а. W\ти'де же мwv"се'й w\т лица`
фараw'нова и= всели'ся въ земли` мадiа'мстjьй: прише'дъ
же въ зе'млю мадiа'мскую сjь'де при кла'дязjь.

16. Свяще'ннику же мадiа'мскому бjь'ша се'дмь дще'рей,
пасу'щихъ <о>='вцы <о>=тца` своегw` i=оfо'ра: прише'дшя
же че'рпаху, до'ндеже напо'лниша кwры'та, напои'ти
<о>='вцы <о>=тца` своегw` i=оfо'ра.

17. Прише'дше же па'стырiе и=згна'ша я=`. Воста'въ
же мwv"се'й и=зба'ви и=`хъ, и= налiя` и=`мъ и= напои`
<о>='вцы и='хъ.

18. Прiидо'ша же къ рагуи'лу <о>=тцу` своему`. <О>='нъ
же рече` и=`мъ: что` jа='кw о<у>=скори'сте прiити`
дне'сь;

19. <О>='ныя же реко'ша: человjь'къ <е>=гv'птянинъ
и=зба'ви на'съ w\т па'стырей, и= наче'рпа на'мъ и=
напои` <о>='вцы на'шя.

20. <О>='нъ же рече` дще'ремъ свои^мъ: и= гдjь' <е>=сть;
и= вску'ю си'це w=ста'висте человjь'ка; призови'те
о<у>=`бо <е>=го`, да jа='стъ хлjь'бъ.

21. Всели'ся же мwv"се'й о<у>= человjь'ка: и= даде`
сепфw'ру дще'рь свою` мwv"се'ю въ жену`.

22. Во чре'вjь же заче'нши жена` роди` сы'на, и= нарече`
мwv"се'й и='мя <е>=му` гирса'мъ, глаго'ля: jа='кw пришле'цъ
<е>='смь въ земли` чужде'й. <Е>=ще' же заче'нши роди`
сы'на втора'го, и= нарече` и='мя <е>=му` <е>=лiезе'ръ,
глаго'ля: бг~ъ бо <о>=тца` моегw` помо'щникъ мо'й и=
и=зба'ви мя` и=з\ъ руки` фараw'новы.

23. По дне'хъ же мно'гихъ тjь'хъ, о<у>='мре ца'рь <е>=гv'петскiй,
и= возстена'ша сы'нове i=и~л<е>вы w\т дjь'лъ и= возопи'ша,
и= взы'де во'пль и='хъ къ бг~у w\т дjь'лъ.

24. И= о<у>=слы'ша бг~ъ стена'нiе и='хъ: и= помяну`
бг~ъ завjь'тъ сво'й и='же ко а=враа'му и= i=саа'ку
и= i=а'кwву,

25. и= призрjь` бг~ъ на сы'ны i=и~л<е>вы, и= позна'нъ
бы'сть и='ми.

Глава` 3.

Мwv"се'й же бя'ше пасы'й <о>='вцы i=оfо'ра те'стя своегw`,
свяще'нника мадiа'мска: и= гна'ше <о>='вцы въ пусты'ню,
и= прiи'де въ го'ру бж~iю хwри'въ.

2. Jа=ви'ся же <е>=му` а='гг~лъ гд\сень въ пла'мени
<о>='гненнjь и=з\ъ купины`: и= ви'дитъ, jа='кw купина`
гори'тъ <о>=гне'мъ, купина' же не сгара'ше.

3. Рече' же мwv"се'й: мимоше'дъ о<у>=ви'жду видjь'нiе
вели'кое сiе`, jа='кw не сгара'етъ купина`.

4. <Е>=гда' же ви'дjь гд\сь, jа='кw приступа'етъ ви'дjьти,
воззва` <е>=го` гд\сь и=з\ъ купины`, гл~я: мwv"се'е,
мwv"се'е. <О>='нъ же рече`: что' <е>=сть, гд\си;

5. <О>='нъ же рече`: не приближа'йся сjь'мw: и=зу'й
сапоги` w\т но'гъ твои'хъ: мjь'сто бо, на не'мже ты`
стои'ши, земля` ст~а` <е>='сть.

6. И= рече` <е>=му`: а='зъ <е>='смь бг~ъ <о>=тца` твоегw`,
бг~ъ а=враа'мовъ и= бг~ъ i=саа'ковъ и= бг~ъ i=а'кwвль.
W\тврати' же мwv"се'й лице` свое`: бл~гоговjь'яше бо
воззрjь'ти пред\ъ бг~а.

7. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: ви'дя ви'дjьхъ w=sлобле'нiе
людi'й мои'хъ, и=`же во <е>=гv'птjь, и= во'пль и='хъ
о<у>=слы'шахъ w\т дjь'лъ приста'вникwвъ: о<у>=вjь'дjьхъ
бо болjь'знь и='хъ,

8. и= снидо'хъ и=з\ъя'ти и=`хъ w\т руку` <е>=гv^петску,
и= и=звести` я=` и=з\ъ земли` тоя`, и= ввести` и=`хъ
въ зе'млю бла'гу и= мно'гу, въ зе'млю кипя'щую млеко'мъ
и= ме'домъ, въ мjь'сто ханане'йско и= хетте'йско, и=
а=морре'йско и= ферезе'йско, и= гергесе'йско и= <е>=vе'йско
и= i=евусе'йско:

9. и= се`, нн~jь во'пль сынw'въ i=и~левыхъ прiи'де
ко мнjь`, и= а='зъ ви'дjьхъ тугу`, <е>='юже <е>=гv'птяне
стужа'ютъ и=`мъ:

10. и= нн~jь гряди`, да послю' тя къ фараw'ну царю`
<е>=гv'петскому, и= и=зведе'ши лю'ди моя^, сы'ны i=и~л<е>вы
и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя.

11. И= рече` мwv"се'й къ бг~у: кто' <е>=смь а='зъ,
jа='кw да пойду` къ фараw'ну царю` <е>=гv'петскому,
и= jа='кw да и=зведу` сы'ны i=и~л<е>вы w\т земли` <е>=гv'петскiя;

12. Рече' же бг~ъ къ мwv"се'ю, гл~я: jа='кw бу'ду съ
тобо'ю: и= сiе` тебjь` зна'менiе, jа='кw а='зъ тя`
посыла'ю: внегда` и=звести` тебjь` лю'ди моя^ и=з\ъ
<е>=гv'пта, и= помо'литеся бг~у въ горjь` се'й.

13. И= рече` мwv"се'й къ бг~у: се`, а='зъ пойду` къ
сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= реку` къ ни^мъ: бг~ъ <о>=т<е>'цъ
на'шихъ посла' мя къ ва'мъ: и= а='ще вопро'сятъ мя`,
что` и='мя <е>=му`, что` реку` къ ни^мъ;

14. И= рече` бг~ъ къ мwv"се'ю, гл~я: а='зъ <е>='смь
%[сы'й%]. И= рече`: та'кw рече'ши сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
%[сы'й%] посла' мя къ ва'мъ.

15. И= рече` бг~ъ па'ки къ мwv"се'ю: та'кw рече'ши
сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ на'шихъ,
бг~ъ а=враа'мовъ и= бг~ъ i=саа'ковъ и= бг~ъ i=а'кwвль,
посла' мя къ ва'мъ: сiе` мое` <е>='сть и='мя вjь'чное
и= па'мять родw'въ родw'мъ:

16. прише'дъ о<у>=`бо собери` ста'рцы сынw'въ i=и~левыхъ
и= рцы` къ ни^мъ: гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ на'шихъ jа=ви'ся
мнjь`, бг~ъ а=враа'мовъ и= бг~ъ i=саа'ковъ и= бг~ъ
i=а'кwвль, гл~я: присjьще'нiемъ присjьти'хъ ва'съ,
и= <е>=ли^ка случи'шася ва'мъ во <е>=гv'птjь:

17. и= рече`: и=зведу` ва'съ w\т w=sлобле'нiя <е>=гv'петскагw
въ зе'млю ханане'йску и= хетте'йску, и= а=морре'йску
и= ферезе'йску, и= гергесе'йску и= <е>=vе'йску и= i=евусе'йску,
въ зе'млю кипя'щую млеко'мъ и= ме'домъ:

18. и= послу'шаютъ гла'са твоегw`, и= вни'деши ты`
и= старjь^йшины i=и~л<е>вы къ фараw'ну царю` <е>=гv'петскому,
и= рече'ши къ нему`: гд\сь бг~ъ <е>=вре'йскiй воззва`
на'съ: да по'йдемъ о<у>=`бо путе'мъ тре'хъ днi'й въ
пусты'ню, да пожре'мъ гд\су бг~у на'шему:

19. а='зъ же вjь'мъ, jа='кw не w\тпу'ститъ ва'съ фараw'нъ
ца'рь <е>=гv'петскiй пойти`, а='ще не руко'ю крjь'пкою:

20. и= просте'ръ ру'ку мою`, поражу` <е>=гv'птяны всjь'ми
чудесы` мои'ми, jа=`же сотворю` въ ни'хъ: и= по си'хъ
w\тпу'ститъ вы`,

21. и= да'мъ блг\дть лю'демъ си^мъ пред\ъ <е>=гv^птяны:
<е>=гда' же по'йдете, не w\ти'дете тщы`:

22. но да и=спро'ситъ жена` w\т сосjь'ды и= подру'ги
своея` сосу'ды ср<е>'бряны и= зла^ты, и= ри^зы: и=
о<у>=краси'те сы'ны ва'шя и= дщ<е>'ри ва'шя, и= w=бери'те
<е>=гv'птянъ.

Глава` 4.

W\твjьща' же мwv"се'й и= рече`: а='ще не о<у>=вjь'руютъ
ми`, ниже` послу'шаютъ гла'са моегw`, реку'тъ бо, jа='кw
не jа=ви'ся тебjь` бг~ъ, что` реку` къ ни^мъ;

2. И= рече` къ нему` гд\сь: что` сiе` <е>='сть въ руцjь`
твое'й; <О>='нъ же рече`: же'злъ.

3. И= рече`: пове'рзи <е>=го` на зе'млю. И= ве'рже
и=` на зе'млю, и= бы'сть sмi'й: и= w\тбjьже` мwv"се'й
w\т негw`.

4. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: простри` ру'ку и= и=ми`
за хво'стъ. Просте'ръ о<у>=`бо ру'ку, взя` за хво'стъ,
и= бы'сть же'злъ въ руцjь` <е>=гw`.

5. Да о<у>=вjь'руютъ ти`, jа='кw jа=ви'ся тебjь` гд\сь
бг~ъ <о>=т<е>'цъ твои'хъ, бг~ъ а=враа'мовъ и= бг~ъ
i=саа'ковъ и= бг~ъ i=а'кwвль.

6. Рече' же <е>=му` гд\сь па'ки: вложи` ру'ку твою`
въ нjь'дро твое`. И= вложи` ру'ку въ нjь'дро свое`,
и= и=з\ъя'тъ ю=` w\т нjь'дра своегw`, и= бы'сть рука`
<е>=гw` прокаже'на jа='кw снjь'гъ.

7. И= рече` па'ки <е>=му` гд\сь: вложи` ру'ку твою`
въ нjь'дро твое`. И= вложи` ру'ку свою` въ нjь'дро
свое`, и= и=з\ъя'тъ ю=` w\т нjь'дра своегw`, и= бы'сть
па'ки въ румя'нствjь пло'ти своея`.

8. А='ще же не о<у>=вjь'руютъ тебjь`, ниже` послу'шаютъ
гла'са зна'менiя пе'рвагw, о<у>=вjь'руютъ тебjь` ра'ди
гла'са зна'менiя втора'гw:

9. и= бу'детъ а='ще не о<у>=вjь'руютъ тебjь` двjьма`
зна'менiями си'ми, ниже` послу'шаютъ гла'са твоегw`,
да во'змеши w\т воды` рjьчны'я, и= пролiе'ши на су'хо:
и= бу'детъ вода`, ю='же во'змеши w\т рjьки`, кро'вiю
на су'сjь.

10. Рече' же мwv"се'й ко гд\су: молю'ся ти`, гд\си:
недоброрjь'чивъ <е>='смь пре'жде вчера'шнягw и= тре'тiягw
дне`, ниже` w\тне'лjьже нача'лъ <е>=си` гл~ати рабу`
твоему`: худогла'сенъ и= косноязы'ченъ а='зъ <е>='смь.

11. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: кто` даде` о<у>=ста`
человjь'ку; и= кто` сотвори` нjь'ма и= глу'ха, и= ви'дяща
и= слjь'па; не а='зъ ли гд\сь бг~ъ;

12. и= нн~jь и=ди`, и= а='зъ w\тве'рзу о<у>=ста` твоя^
и= о<у>=стро'ю тебjь`, <е>='же и='маши глаго'лати.

13. Рече' же мwv"се'й: молю'ся ти`, гд\си, и=збери`
могу'ща и=но'го, <е>=го'же по'слеши.

14. И= разгнjь'вався jа='ростiю гд\сь на мwv"се'а,
рече`: не се' ли бра'тъ тво'й а=арw'нъ леvi'тинъ; вjь'мъ,
jа='кw глаго'ля возглаго'летъ <о>='нъ вмjь'стw теб<е>`:
и= се`, то'й и=зы'детъ во срjь'тенiе тебjь`, и= о<у>=зрjь'въ
тя`, возра'дуется въ себjь`:

15. и= рече'ши къ нему`, и= вда'си словеса` моя^ во
о<у>=ста` <е>=гw`: а='зъ же w\тве'рзу о<у>=ста` твоя^
и= о<у>=ста` <е>=гw`, и= о<у>=стро'ю ва'мъ jа=`же и='мате
твори'ти:

16. и= то'й возглаго'летъ w\т теб<е>` къ лю'демъ, и=
то'й бу'детъ о<у>=ста` твоя^: ты' же бу'деши <е>=му`
въ тjь'хъ, jа=`же къ бг~у:

17. и= же'злъ се'й w=браще'нный въ sмiю`, возми` въ
ру'ку твою`, си'мъ сотвори'ши зна'м<е>нiя.

18. По'йде же мwv"се'й, и= возврати'ся ко i=оfо'ру
те'стю своему` и= рече`: пойду` и= возвращу'ся ко бра'тiи
мое'й, и=`же во <е>=гv'птjь, и= о<у>=ви'жду, а='ще
<е>=ще` жи'ви су'ть. И= рече` i=оfо'ръ къ мwv"се'ю:
и=ди` здра'въ. По дне'хъ же <о>='ныхъ мно'гихъ, о<у>='мре
ца'рь <е>=гv'петскiй.

19. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю въ земли` мадiа'мстjьй:
и=ди`, w\тиди` во <е>=гv'петъ: и=змро'ша бо вси` и='щущiи
души` твоея`.

20. Пои'мъ же мwv"се'й жену` свою` и= <о>=троча'та,
всади` я=` на <о>=сля'та, и= возврати'ся во <е>=гv'петъ.
И= взя` мwv"се'й же'злъ, и='же w\т бг~а, въ ру'ку свою`.

21. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: и=ду'щу тебjь` и= возвраща'ющуся
во <е>=гv'петъ, зри` вся^ чудеса`, jа=`же да'хъ въ
ру'цjь твои`, да сотвори'ши я=` пред\ъ фараw'номъ:
а='зъ же w=жесточу` се'рдце <е>=гw`, и= не w\тпу'ститъ
людi'й:

22. ты' же возглаго'леши фараw'ну: сiя^ гл~етъ гд\сь
бг~ъ <е>=вре'йскiй: сы'нъ мо'й пе'рвенецъ i=и~ль:

23. рjь'хъ же тебjь`: w\тпусти` лю'ди моя^, да ми`
послу'жатъ: а='ще о<у>='бw не хо'щеши w\тпусти'ти и=`хъ,
блюди` о<у>=`бо, а='зъ о<у>=бiю` сы'на твоего` пе'рвенца.

24. Бы'сть же на пути` на стану`, срjь'те <е>=го` а='гг~лъ
гд\сень и= и=ска'ше <е>=го` о<у>=би'ти.

25. И= взе'мши сепфw'ра ка'мень, w=брjь'за коне'чную
пло'ть сы'на своегw`, и= припаде` къ нога'мъ <е>=гw`
и= рече`: ста` кро'вь w=брjь'занiя сы'на моегw`.

26. И= w\ти'де w\т негw` а='гг~лъ, зане'же рече`: ста`
кро'вь w=брjь'занiя сы'на моегw`.

27. Рече' же гд\сь ко а=арw'ну: и=зы'ди во срjь'тенiе
мwv"се'ю въ пусты'ню. И= и='де, и= срjь'те <е>=го`
въ горjь` бж~iи: и= цjьлова'стася <о>='ба.

28. И= повjь'да мwv"се'й а=арw'ну вся^ словеса` гд\сня,
jа=`же посла`, и= вся^ зна'м<е>нiя, jа=`же заповjь'да
<е>=му`.

29. И='де же мwv"се'й и= а=арw'нъ, и= собра'ша вся^
ста'рцы сынw'въ i=и~левыхъ:

30. и= глаго'ла и=`мъ а=арw'нъ вся^ словеса` сiя^,
jа=`же гл~а бг~ъ къ мwv"се'ю: и= сотвори` зна'м<е>нiя
пред\ъ людьми`.

31. И= вjь'роваша лю'дiе, и= возра'довашася, jа='кw
посjьти` бг~ъ сы'ны i=и~л<е>вы и= jа='кw призрjь` на
и='хъ скорбjь'нiе: и= прекло'ньшеся лю'дiе поклони'шася.

Глава` 5.

И= по си'хъ вни'де мwv"се'й и= а=арw'нъ къ фараw'ну
и= рjь'ша <е>=му`: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ:
w\тпусти` лю'ди моя^, да пра'здникъ сотворя'тъ мнjь`
въ пусты'ни.

2. Рече' же фараw'нъ: кто' <е>=сть, <е>=гw'же послу'шаю
гла'са, jа='кw w\тпусти'ти и='мамъ сы'ны i=и~л<е>вы;
не вjь'мъ гд\са, и= i=и~ля не w\тпущу`.

3. И= глаго'лютъ <е>=му`: бг~ъ <е>=вре'йскiй призва`
на'съ: по'йдемъ о<у>=`бо путе'мъ тре'хъ днi'й въ пусты'ню,
да пожре'мъ гд\су бг~у на'шему, да не когда` случи'тся
на'мъ сме'рть и=ли` о<у>=бi'йство.

4. И= рече` и=`мъ ца'рь <е>=гv'петскiй: вску'ю, мwv"се'й
и= а=арw'нъ, развраща'ете лю'ди моя^ w\т дjь'лъ и='хъ;
и=ди'те кi'йждо ва'съ на дjьла` своя^.

5. И= рече` фараw'нъ: се`, нн~jь о<у>=мно'жишася лю'дiе
сi'и на земли`: о<у>=`бо не дади'мъ почи'ти и=`мъ w\т
дjь'лъ.

6. Заповjь'да же фараw'нъ приста'вникwмъ дjь'лъ людски'хъ
и= книго'чiямъ, глаго'ля:

7. не ктому` приложи'те дая'ти пле'въ лю'демъ къ плiнfодjь'ланiю,
jа='коже вчера` и= тре'тiягw дне`: но са'ми да и='дутъ
и= собира'ютъ пле'вы себjь`:

8. и= о<у>=ро'къ плiнfодjь'ланiя, <е>='же <о>=ни` творя'тъ,
на кi'йждо де'нь наложи'те и=`мъ: не о<у>=е'млите ничто'же:
пра'здни бо су'ть: сегw` ра'ди возопи'ша, глаго'люще:
да по'йдемъ, и= пожре'мъ бг~у на'шему:

9. да w=тягча'тся дjьла` людi'й си'хъ, и= да пеку'тся
w= ни'хъ, и= не помы'слятъ w= словесjь'хъ су'етныхъ.

10. Понужда'ху же и=`хъ приста^вницы и= книгw'чiя и=
глаго'лаху лю'демъ, реку'ще: сiя^ глаго'летъ фараw'нъ:
не ктому` даю` ва'мъ пле'въ:

11. са'ми вы` ше'дше собира'йте себjь` пле'вы, и=дjь'же
а='ще w=бря'щете: и='бо не бу'детъ о<у>=я'то w\т о<у>=ро'ка
ва'шегw ничто'же.

12. И= разыдо'шася лю'дiе по все'й земли` <е>=гv'петстjьй
собира'ти тро'стiе на пле'вы.

13. Приста^вницы же понужда'ху и=`хъ, глаго'люще: соверша'йте
дjьла` ва^ша о<у>=рw'чная на вся'къ де'нь, jа='коже
и= <е>=гда` пле'вы дая'хомъ ва'мъ.

14. И= бiе'ни бы'ша книгw'чiя ро'да сынw'въ i=и~левыхъ,
и=`же бы'ша приста'влени над\ъ ни'ми w\т приста'вникwвъ
фараw'новыхъ, глаго'люще: почто` не соверши'сте о<у>=ро'ка
ва'шегw плi'нfеннагw, jа='коже вчера` и= тре'тiягw
дне`, та'кожде и= дне'сь;

15. Вше'дше же книгw'чiя сынw'въ i=и~левыхъ, возопи'ша
къ фараw'ну, глаго'люще: почто' ты та'кw твори'ши рабw'мъ
твои^мъ;

16. пле'въ не даю'тъ рабw'мъ твои^мъ, и= плi^нfы на'мъ
глаго'лютъ твори'ти: и= се`, раби` твои` му'чими су'ть:
w=би'диши о<у>=`бо людi'й твои'хъ.

17. И= рече` и=`мъ: пра'здни, пра'здни <е>=сте`: сегw`
ра'ди глаго'лете: да и='демъ, пожре'мъ бг~у на'шему:

18. нн~jь о<у>=`бо ше'дше дjь'лайте: пле'въ бо не да'мъ
ва'мъ, о<у>=ро'къ же дjь'ланiя плi'нfеннагw да w\тдаете`.

19. Ви'дяху же книгw'чiи сынw'въ i=и~левыхъ себе` во
sлы'хъ, глаго'люще: не w=ста'вите плiнfодjь'ланiя о<у>=ро'чнагw
дню`.

20. Срjьто'ша же мwv"се'а и= а=арw'на, и=ду'щихъ во
срjь'тенiе и=`мъ, и=сходя'щымъ и=`мъ w\т фараw'на,

21. и= рjь'ша и=`мъ: да ви'дитъ бг~ъ и= су'дитъ ва'мъ,
jа='кw w=гнуси'сте ду'хъ ва'шъ пред\ъ фараw'номъ и=
пред\ъ рабы^ <е>=гw`, да'ти ме'чь въ ру'ки <е>=гw`
о<у>=би'ти на'съ.

22. Возврати'ся же мwv"се'й ко гд\су и= рече`: молю'тися,
гд\си, почто` w=sло'билъ <е>=си` лю'ди сiя^; и= вску'ю
посла'лъ <е>=си` мя`;

23. и= w\тне'лjьже внидо'хъ къ фараw'ну, глаго'лати
твои'мъ и='менемъ, (<о>='нъ) w=sло'би лю'ди сiя^, и=
не и=зба'вилъ <е>=си` людi'й твои'хъ.

Глава` 6.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: се`, о<у>='зриши, что`
сотворю` фараw'ну: руко'ю бо крjь'пкою w\тпу'ститъ
и=`хъ и= мы'шцею высо'кою и=зжене'тъ и=`хъ w\т земли`
своея`.

2. Гл~а же бг~ъ къ мwv"се'ю и= рече` <е>=му`: а='зъ
гд\сь,

3. и= jа=ви'хся а=враа'му, и= i=саа'ку, и= i=а'кwву,
бг~ъ сы'й и='хъ, и= и='мене моегw` гд\сь не jа=ви'хъ
и=`мъ:

4. и= поста'вихъ завjь'тъ мо'й съ ни'ми, jа='кw да'ти
и=`мъ зе'млю ханаа'нску, зе'млю прише'льствiя и='хъ,
на не'йже и= w=бита'ху:

5. а='зъ же о<у>=слы'шахъ стена'нiе сынw'въ i=и~левыхъ,
и=`мже <е>=гv'птяне порабо'тиша и=`хъ, и= помяну'хъ
завjь'тъ мо'й:

6. и=ди`, рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ глаго'ля: а='зъ
гд\сь, и= и=зведу` ва'съ w\т наси'лiя <е>=гv'петска,
и= и=зба'влю ва'съ w\т рабо'ты (и='хъ), и= w\тиму`
ва'съ мы'шцею высо'кою и= судо'мъ вели'кимъ,

7. и= прiиму` вы` себjь` въ лю'ди, и= бу'ду ва'мъ бг~ъ:
и= о<у>=разумjь'ете, jа='кw а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ,
и=зведы'й ва'съ w\т земли` <е>=гv'петскiя и= w\т наси'лiя
<е>=гv'петска:

8. и= введу` ва'съ въ зе'млю, на ню'же простро'хъ ру'ку
мою`, да'ти ю=` а=враа'му и= i=саа'ку и= i=а'кwву:
и= да'мъ ю=` ва'мъ въ наслjь'дiе, а='зъ гд\сь.

9. Глаго'ла же мwv"се'й та'кw сынw'мъ i=и~л<е>вымъ,
и= не послу'шаша мwv"се'а w\т малоду'шiя и= w\т дjь'лъ
же'стокихъ.

10. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

11. вни'ди, глаго'ли фараw'ну царю` <е>=гv'петскому,
да w\тпу'ститъ сы'ны i=и~л<е>вы и=з\ъ земли` своея`.

12. Рече' же мwv"се'й пред\ъ гд\семъ глаго'ля: се`,
сы'нове i=и~л<е>вы не послу'шаша мене`, и= ка'кw послу'шаетъ
мене` фараw'нъ; а='зъ же неслове'сенъ <е>='смь.

13. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну и= завjьща`
и=`мъ вни'ти къ фараw'ну царю` <е>=гv'петскому, да
w\тпу'ститъ сы'ны i=и~л<е>вы w\т земли` <е>=гv'петскiя.

14. И= сi'и старjь^йшины домw'въ <о>=те'чествъ и='хъ:
сы'нове руви'ма, пе'рвенца i=и~лева, <е>=нw'хъ и= фалло'съ,
а=срw'нъ и= хармi`: сiе` пле'мя руви'мово.

15. Сы'нове же сv"меw'нwвы: i=емуи'лъ и= i=амi'нъ,
и= а=w'дъ и= а=хi'нъ, и= саа'ръ и= сау'лъ, и=`же w\т
фiнiсси'ны: сiя^ рожд<е>'нiя сынw'въ сv"меw'новыхъ.

16. И= сiя^ и=мена` сынw'въ леvi'иныхъ по сродствw'мъ
и='хъ: гирсw'нъ, каа'fъ и= мера'рi: лjь'тъ же житiя`
леvi'ина сто` три'десять се'дмь.

17. Сi'и же сы'нове гирсw^ни: ловенi` и= семе'й: до'мове
рожде'нiя и='хъ.

18. Сы'нове же каа'fwвы: а=мвра'мъ и= i=ссаа'ръ, хеврw'нъ
и= <о>=зiи'лъ: лjь'тъ же житiя` каа'fова сто` три'десять
три`.

19. Сы'нове же мера^рiны: моолi` и= <о>=мусi`: сi'и
до'мове рожде'нiя леvi'ина по сродствw'мъ и='хъ.

20. И= поя` а=мвра'мъ i=wхаве'ду, дще'рь бра'та <о>=тца`
своегw`, себjь` въ жену`, и= роди` <е>=му` а=арw'на
и= мwv"се'а и= марiа'мь сестру` и='хъ: лjь'тъ же житiя`
а=мвра'мова сто` три'десять се'дмь.

21. Сы'нове же i=ссаа'рwвы: коре` и= нафе'къ и= зе'хрi.

22. Сы'нове же <о>=зiи'лwвы: мiсаи'лъ и= <е>=лiсафа'нъ
и= сегрi`.

23. Поя' же а=арw'нъ <е>=лiсаве'ту, дще'рь а=мiнада'вову,
сестру` наассw'нову, себjь` въ жену`, и= роди` <е>=му`
нада'ва и= а=вiу'да, и= <е>=леаза'ра и= i=fама'ра.

24. Сы'нове же коре'wвы: а=си'ръ и= <е>=лкана` и= а=вiаса'ръ:
сiя^ рожд<е>'нiя коре'wва.

25. И= <е>=леаза'ръ, сы'нъ а=арw'новъ, поя` w\т дще'рей
футiи'ловыхъ себjь` въ жену`, и= роди` <е>=му` фiнее'са:
сiя^ старjь^йшинства <о>=те'чества леvi'тска по сродствw'мъ
и='хъ.

26. Се'й а=арw'нъ и= мwv"се'й, и=`мже рече` бг~ъ и=звести`
сы'ны i=и~л<е>вы и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя съ си'лою
и='хъ.

27. Сi'и су'ть, и=`же глаго'ласта къ фараw'ну царю`
<е>=гv'петскому, <е>='же и=звести` сы'ны i=и~л<е>вы
w\т земли` <е>=гv'петскiя: се'й а=арw'нъ и= мwv"се'й,

28. во'ньже де'нь гл~а гд\сь къ мwv"се'ю въ земли`
<е>=гv'петстjьй.

29. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю гл~я: а='зъ гд\сь: глаго'ли
къ фараw'ну царю` <е>=гv'петскому, <е>=ли^ка а='зъ
гл~ю къ тебjь`.

30. И= рече` мwv"се'й пред\ъ гд\семъ: се`, а='зъ худогла'сенъ
<е>='смь, и= ка'кw послу'шаетъ мене` фараw'нъ;

Глава` 7.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я: се`, да'хъ тя` бг~а
фараw'ну, и= а=арw'нъ бра'тъ тво'й бу'детъ тво'й проро'къ:

2. ты' же возглаго'леши <е>=му` вся^, <е>=ли^ка тебjь`
заповjь'даю: а=арw'нъ же бра'тъ тво'й возглаго'летъ
къ фараw'ну, да w\тпу'ститъ сы'ны i=и~л<е>вы w\т земли`
своея`:

3. а='зъ же w=жесточу` се'рдце фараw'ново и= о<у>=мно'жу
зна'м<е>нiя моя^ и= чудеса` въ земли` <е>=гv'петстjьй:

4. и= не послу'шаетъ ва'съ фараw'нъ, и= возложу` ру'ку
мою` на <е>=гv'петъ и= и=зведу` съ си'лою мое'ю лю'ди
моя^ сы'ны i=и~л<е>вы w\т земли` <е>=гv'петскiя, со
w\тмще'нiемъ вели'кимъ:

5. и= о<у>=вjь'дятъ вси` <е>=гv'птяне, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь, простира'я ру'ку мою` на <е>=гv'петъ,
и= и=зведу` сы'ны i=и~л<е>вы w\т среды` и='хъ.

6. Сотвори' же мwv"се'й и= а=арw'нъ, jа='коже заповjь'да
и=`мъ гд\сь, та'кw сотвори'ша.

7. Мwv"се'й же бjь` <о>=сми'десяти лjь'тъ, а=арw'нъ
же бра'тъ <е>=гw` <о>=сми'десяти тре'хъ лjь'тъ, <е>=гда`
глаго'ласта къ фараw'ну.

8. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну гл~я:

9. и= а='ще рече'тъ къ ва'мъ фараw'нъ, глаго'ля: дади'те
на'мъ зна'менiе и=ли` чу'до: и= рече'ши а=арw'ну бра'ту
твоему`: возми` же'злъ и= пове'ржи на зе'млю пред\ъ
фараw'номъ и= пред\ъ рабы^ <е>=гw`, и= бу'детъ sмi'й.

10. Вни'де же мwv"се'й и= а=арw'нъ пред\ъ фараw'на
и= пред\ъ рабы^ <е>=гw`, и= сотвори'ша та'кw, jа='коже
заповjь'да и=`мъ гд\сь: и= пове'рже а=арw'нъ же'злъ
пред\ъ фараw'номъ и= пред\ъ рабы^ <е>=гw`, и= бы'сть
sмi'й.

11. Созва' же фараw'нъ мудрецы` <е>=гv'п<е>тскiя и=
волхвы`: и= сотвори'ша и= волсви` <е>=гv'петстiи чарова'нiями
свои'ми та'кожде:

12. и= поверго'ша кi'йждо же'злъ сво'й, и= бы'ша sмi'еве:
и= пожре` же'злъ а=арw'новъ <о>='ныхъ жезлы`.

13. И= о<у>=крjьпи'ся се'рдце фараw'не, и= не послу'ша
и='хъ, jа='коже гл~а и=`мъ гд\сь.

14. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: w=тягчи'ся се'рдце
фараw'не, <е>='же не w\тпусти'ти людi'й:

15. и=ди` къ фараw'ну зау'тра: се`, то'й и=схо'дитъ
на во'ды, и= бу'ди срjьта'я <е>=го` на бре'зjь рjьчнjь'мъ:
и= же'злъ w=браще'йся въ sмi'я возми` въ ру'ку твою`,

16. и= рече'ши къ нему`: гд\сь бг~ъ <е>=вре'йскiй посла'
мя къ тебjь`, гл~я: w\тпусти` лю'ди моя^, да ми` послу'жатъ
въ пусты'ни: и= се`, не послу'шалъ <е>=си` досе'лjь:

17. сiя^ гл~етъ гд\сь: по сему` о<у>=вjь'си, jа='кw
а='зъ гд\сь: се`, а='зъ о<у>=да'рю жезло'мъ, и='же
въ руцjь` мое'й, по водjь` рjьчнjь'й, и= преложи'тся
въ кро'вь:

18. и= ры^бы, jа=`же въ рjьцjь`, и=зо'мрутъ, и= возсмерди'тся
рjька`, и= не возмо'гутъ <е>=гv'птяне пи'ти воды` w\т
рjьки`.

19. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: рцы` а=арw'ну бра'ту
твоему`: возми` же'злъ тво'й въ ру'ку твою`, и= простри`
ру'ку твою` на во'ды <е>=гv'п<е>тскiя и= на рjь'ки
и='хъ и= на кла^дязи и='хъ и= на <е>=зе'ра и='хъ и=
на вся'кое собра'нiе во'дъ и='хъ, и= бу'детъ кро'вь,
и= бы'сть кро'вь по все'й земли` <е>=гv'петстjьй, въ
древесjь'хъ же и= въ ка'менiихъ.

20. И= сотвори'ша та'кw мwv"се'й и= а=арw'нъ, jа='коже
заповjь'да и=`мъ гд\сь: и= взе'мъ а=арw'нъ же'злъ сво'й,
о<у>=да'ри во'ду рjьчну'ю пред\ъ фараw'номъ и= пред\ъ
рабы^ <е>=гw`, и= преложи` всю` во'ду рjьчну'ю въ кро'вь:

21. и= ры^бы jа=`же въ рjьцjь` и=зомро'ша, и= возсмердjь'ся
рjька`, и= не можа'ху <е>=гv'птяне пи'ти воды` w\т
рjьки`, и= бя'ше кро'вь по все'й земли` <е>=гv'петстjьй.

22. Сотвори'ша же и= волсви` <е>=гv'петстiи волхвова'нiями
свои'ми та'кожде: и= w=жесточи'ся се'рдце фараw'ново,
и= не послу'ша и='хъ, jа='коже рече` гд\сь.

23. Возврати'вся же фараw'нъ вни'де въ до'мъ сво'й,
и= не положи` себjь` и= сегw` во о<у>=мjь`.

24. И=скопа'ша же вси` <е>=гv'птяне w='крестъ рjьки`,
да пiю'тъ во'ду: и= не можа'ху пи'ти воды` w\т рjьки`.

25. И= и=спо'лнишася се'дмь днi'й, по о<у>=даре'нiи
гд\сни въ рjьку`.

Глава` 8.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: вни'ди къ фараw'ну и= рече'ши
къ нему`: сiя^ гл~етъ гд\сь: w\тпусти` лю'ди моя^,
да ми` послу'жатъ:

2. а='ще же не хо'щеши ты` w\тпусти'ти, се`, а='зъ
побива'ю вся^ предjь'лы твоя^ жа'бами:

3. и= и=зры'гнетъ рjька` жа^бы, и= и=злjь'зшя вни'дутъ
въ до'мы твоя^ и= въ клjь^ти ло'жницъ твои'хъ, и= на
пост<е>'ли твоя^ и= въ до'мы рабw'въ твои'хъ и= людi'й
твои'хъ, и= въ тjь^ста твоя^ и= въ пе'щы твоя^,

4. и= на тя` и= на рабы^ твоя^ и= на лю'ди твоя^ возлjь'зутъ
жа^бы.

5. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: рцы` а=арw'ну бра'ту
твоему`: простри` руко'ю твое'ю же'злъ тво'й на рjь'ки
и= на кла^дязи и= на <е>=зе'ра, и= и=зведи` жа^бы на
зе'млю <е>=гv'петскую.

6. И= простре` а=арw'нъ ру'ку на во'ды <е>=гv'п<е>тскiя
и= и=зведе` жа^бы: и= и=злjьзо'ша жа^бы и= покры'ша
зе'млю <е>=гv'петскую.

7. Сотвори'ша же и= волсви` <е>=гv'петстiи волхвова'нiями
свои'ми та'кожде и= и=зведо'ша жа^бы на зе'млю <е>=гv'петскую.

8. Призва' же фараw'нъ мwv"се'а и= а=арw'на и= рече`:
помоли'теся w= мнjь` ко гд\су, да w\тжене'тъ w\т мен<е>`
жа^бы и= w\т людi'й мои'хъ: и= w\тпущу` лю'ди, и= пожру'тъ
гд\севи.

9. Рече' же мwv"се'й къ фараw'ну: w=предjьли` мнjь`,
когда` помолю'ся w= тебjь` и= w= рабjь'хъ твои'хъ и=
w= лю'дехъ твои'хъ, да поги'бнутъ жа^бы w\т теб<е>`
и= w\т людi'й твои'хъ и= w\т домw'въ ва'шихъ, то'чiю
въ рjьцjь` да w=ста'нутся.

10. <О>='нъ же рече`: зау'тра. Рече` о<у>=`бо: jа='коже
ре'клъ <е>=си`, да о<у>=вjь'си, jа='кw нjь'сть и=но'гw
ра'звjь гд\са:

11. и= w\тжену'тся жа^бы w\т теб<е>` и= w\т домw'въ
ва'шихъ и= w\т се'лъ, и= w\т рабw'въ твои'хъ и= w\т
людi'й твои'хъ, то'чiю въ рjьцjь` w=ста'нутся.

12. И=зы'де же мwv"се'й и= а=арw'нъ w\т фараw'на, и=
возопи` мwv"се'й ко гд\су w= w=предjьле'нiи жа'бъ,
jа='коже совjьща` съ фараw'номъ.

13. Сотвори' же гд\сь, jа='коже рече` мwv"се'й: и=
и=зомро'ша жа^бы w\т домw'въ и= w\т се'лъ и= w\т ни'въ
и='хъ:

14. и= собра'ша я=` въ сто'ги сто'ги, и= возсмердjь'ся
земля`.

15. Ви'дjьвъ же фараw'нъ, jа='кw бы'сть w\тра'да, w=тяготи'ся
се'рдце <е>=гw`, и= не послу'ша и='хъ, jа='коже рече`
гд\сь.

16. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: рцы` а=арw'ну: простри`
руко'ю же'злъ тво'й и= о<у>=да'ри въ пе'рсть земну'ю,
и= бу'дутъ скнi^пы въ человjь'цjьхъ и= въ скотjь'хъ,
и= на фараw'нjь и= на до'мjь <е>=гw` и= рабjь'хъ <е>=гw`,
и= ве'сь песо'къ земны'й ста'нетъ скнi'пами во все'й
земли` <е>=гv'петстjьй.

17. Простре` о<у>=`бо а=арw'нъ руко'ю же'злъ и= о<у>=да'ри
въ пе'рсть земну'ю: и= бы'ша скнi^пы въ человjь'цjьхъ
и= въ скотjь'хъ, и= во вся'кой пе'рсти земно'й бы'ша
скнi^пы во все'й земли` <е>=гv'петстjьй.

18. Твори'ша же и= волсви` волхвова'ньми свои'ми та'кожде
и=звести` скнi^пы, и= не возмого'ша: и= бы'ша скнi^пы
въ человjь'цjьхъ и= скотjь'хъ.

19. Рjь'ша о<у>=`бо волсви` фараw'ну: пе'рстъ бж~iй
<е>='сть сiе`. И= w=жесточи'ся се'рдце фараw'ново,
и= не послу'ша и='хъ, jа='коже рече` гд\сь.

20. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: воста'ни зау'тра и=
ста'ни пред\ъ фараw'номъ, и= се`, <о>='нъ и=зы'детъ
на во'ду, и= рече'ши <е>=му`: сiя^ гл~етъ гд\сь: w\тпусти`
лю'ди моя^, да ми` послу'жатъ въ пусты'ни:

21. а='ще же не хо'щеши w\тпусти'ти людi'й мои'хъ,
се`, а='зъ посыла'ю на тя` и= на рабы^ твоя^, и= на
лю'ди твоя^ и= на до'мы ва'шя п<е>'сiя му^хи: и= напо'лнятся
до'мове <е>=гv'петстiи пе'сiихъ му'хъ и= въ земли`,
на не'йже су'ть:

22. и= просла'влю въ то'й де'нь зе'млю гесе'мску, на
не'йже лю'дiе мои` ста'ша, на не'йже не бу'детъ та'мw
пе'сiихъ му'хъ, да о<у>=вjь'си, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь, бг~ъ всея` земли`:

23. и= положу` разлуче'нiе между` людьми` мои'ми и=
людьми` твои'ми: во о<у>='трiи же бу'детъ зна'менiе
сiе` на земли`.

24. Сотвори' же гд\сь та'кw: и= прiи'де пе'сiихъ му'хъ
мно'жество въ до'мы фараw'нwвы и= въ до'мы рабw'въ
<е>=гw` и= во всю` зе'млю <е>=гv'петску, и= поги'бе
земля` w\т пе'сiихъ му'хъ.

25. Воззва' же фараw'нъ мwv"се'а и= а=арw'на, глаго'ля:
ше'дше пожри'те же'ртву гд\су бг~у ва'шему въ земли`
се'й.

26. И= рече` мwv"се'й: не мо'жетъ се` та'кw бы'ти,
ху'льно бо се` <е>=гv'птянwмъ: не поло'жимъ тре'бу
гд\су бг~у на'шему: а='ще бо поло'жимъ тре'бу по хуле'нiю
<е>=гv'петску пред\ъ ни'ми, ка'менiемъ побiю'тъ ны`:

27. путе'мъ трiе'хъ днi'й по'йдемъ въ пусты'ню и= пожре'мъ
гд\су бг~у на'шему, jа='коже рече` гд\сь на'мъ.

28. И= рече` фараw'нъ: а='зъ w\тпуща'ю вы`, и= пожри'те
гд\су бг~у ва'шему въ пусты'ни: но не дале'че простира'йтеся
и=ти`: помоли'теся о<у>=`бо и= w= мнjь` ко гд\су.

29. Рече' же мwv"се'й: се`, а='зъ и=зы'ду w\т теб<е>`
и= помолю'ся ко гд\су бг~у, и= w\ти'дутъ п<е>'сiя му^хи
w\т теб<е>` и= w\т рабw'въ твои'хъ и= w\т людi'й твои'хъ
зау'тра: да не приложи'ши <е>=ще`, фараw'не, прельсти'ти,
<е>='же не w\тпусти'ти людi'й пожре'ти гд\су.

30. И=зы'де же мwv"се'й w\т фараw'на и= помоли'ся бг~у.

31. Сотвори' же гд\сь, jа='коже рече` мwv"се'й, и=
w\тя` п<е>'сiя му^хи w\т фараw'на и= w\т рабw'въ <е>=гw`
и= w\т людi'й <е>=гw`, и= не w=ста'ся ни <е>=ди'на.

32. И= w=тяготи` фараw'нъ се'рдце свое` и= во вре'мя
сiе`, и= не восхотjь` w\тпусти'ти людi'й.

Глава` 9.

Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: вни'ди къ фараw'ну и= рече'ши
<е>=му`: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ <е>=вре'йскiй: w\тпусти`
лю'ди моя^, да послу'жатъ мнjь`:

2. а='ще о<у>='бw не восхо'щеши w\тпусти'ти людi'й
мои'хъ, но и= <е>=ще` и=`хъ о<у>=держи'ши:

3. се`, рука` гд\сня бу'детъ на скоты` твоя^ въ поля'хъ
и= на ко'ни, и= на <о>=слы` и= на вельблю'ды, и= на
говя^да и= на <о>='вцы, сме'рть вели'ка sjьлw`:

4. и= ди^вна сотворю` а='зъ во вре'мя <о>='но между`
скоты^ <е>=гv'петскими и= между` скоты^ сынw'въ i=и~левыхъ:
и= не о<у>='мретъ w\т всjь'хъ скотw'въ сынw'въ i=и~левыхъ
ни <е>=ди'но.

5. И= даде` бг~ъ предjь'лъ гл~я: во о<у>='трiе сотвори'тъ
гд\сь гл~го'лъ се'й на земли`.

6. И= сотвори` гд\сь гл~го'лъ се'й на о<у>='трiи, и=
и='змре ве'сь ско'тъ <е>=гv'петскiй: w\т скота' же
сынw'въ i=и~левыхъ не о<у>='мре ни <е>=ди'но.

7. Ви'дjьвъ же фараw'нъ, jа='кw не о<у>='мре w\т всjь'хъ
скотw'въ сынw'въ i=и~левыхъ ни <е>=ди'но, w=тягчи'ся
се'рдце фараw'ну, и= не w\тпусти` людi'й.

8. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я: возми'те
вы` пw'лны ру'цjь пе'пела пе'щнагw, и= да разсы'плетъ
мwv"се'й къ небеси` пред\ъ фараw'номъ и= пред\ъ рабы^
<е>=гw`:

9. и= да бу'детъ пра'хъ по все'й земли` <е>=гv'петстjьй,
и= бу'дутъ на человjь'цjьхъ и= на скотjь'хъ гно'йнiи
стру'пи, горя'щiи на человjь'цjьхъ и= на скотjь'хъ
по все'й земли` <е>=гv'петстjьй.

10. И= взя` пе'пелъ пе'щный пред\ъ фараw'номъ, и= разсы'па
<е>=го` мwv"се'й къ небеси`: и= бы'ша гно'йнiи стру'пи,
горя'щiи на человjь'цjьхъ и= на скотjь'хъ,

11. и= не можа'ху волсви` стоя'ти пред\ъ мwv"се'омъ
стру'пwвъ ра'ди: бы'ша бо стру'пи на волсвjь'хъ и=
на все'й земли` <е>=гv'петстjьй.

12. W=жесточи' же гд\сь се'рдце фараw'ново, и= не послу'ша
и='хъ, jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

13. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: воста'ни зау'тра и=
ста'ни пред\ъ фараw'номъ, и= рцы` къ нему`: си'це гл~етъ
гд\сь бг~ъ <е>=вре'йскiй: w\тпусти` лю'ди моя^, да
послу'жатъ мнjь`:

14. въ се'й бо ча'съ а='зъ и=спущу` вся^ ка^зни моя^
въ се'рдце твое` и= рабw'въ твои'хъ и= людi'й твои'хъ:
да о<у>=вjь'си, jа='кw нjь'сть и='нъ, jа='коже а='зъ,
во все'й земли`:

15. нн~jь бо пусти'въ ру'ку мою`, поражу' тя и= лю'ди
твоя^ о<у>=мерщвлю`, и= потреби'шися w\т земли`:

16. и= сегw` ра'ди пощадjь'нъ <е>=си` досе'лjь, да
покажу` на тебjь` крjь'пость мою`, и= jа='кw да проповjь'стся
и='мя мое` по все'й земли`:

17. <е>=ще' ли о<у>=`бо ты` востае'ши на людi'й мои'хъ,
<е>='же не w\тпусти'ти и='хъ;

18. се`, а='зъ w=дождю` въ се'й же ча'съ зау'тра гра'дъ
мно'гъ sjьлw`, jа=ко'въ не бя'ше во <е>=гv'птjь, w\т
негw'же дне` созда'ся, да'же до дне` сегw`:

19. нн~jь о<у>=`бо потщи'ся собра'ти ско'тъ тво'й,
и= <е>=ли^ка ти` су'ть на по'ли: вси' бо человjь'цы
и= ско'ти, <е>=ли'цы а='ще w=бря'щутся на поля'хъ и=
не вни'дутъ въ до'мъ, паде'тъ же на ня` гра'дъ, и='змрутъ.

20. И='же о<у>=боя'ся сло'ва гд\сня w\т рабw'въ фараw'новыхъ,
собра` скоты` своя^ въ до'мы:

21. а= и='же не вня` мы'слiю сло'ву гд\сню, w=ста'ви
скоты` на поля'хъ.

22. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: простри` ру'ку твою`
на не'бо, и= бу'детъ гра'дъ по все'й земли` <е>=гv'петстjьй,
на человjь'ки и= на скоты` и= на всю` траву` земну'ю.

23. Простре' же мwv"се'й ру'ку на не'бо, и= гд\сь даде`
гро'мы и= гра'дъ, и= теча'ше <о>='гнь по земли`, и=
w=дожди` гд\сь гра'дъ по все'й земли` <е>=гv'петстjьй:

24. бя'ше же гра'дъ и= <о>='гнь горя'щь со гра'домъ,
гра'дъ же мно'гъ sjьлw` sjьлw`, jа=ко'въ не бы'сть
во <е>=гv'птjь, w\тне'лjьже бы'ша лю'ди въ не'мъ.

25. Порази' же гра'дъ во все'й земли` <е>=гv'петстjьй
w\т человjь'ка до скота`, и= вся'ку траву` jа='же на
по'ли порази` гра'дъ, и= вся^ древа` jа=`же на поля'хъ
сотре` гра'дъ:

26. то'кмw въ земли` гесе'мстjьй, и=дjь'же бя'ху сы'нове
i=и~л<е>вы, не бы'сть гра'дъ.

27. Посла'въ же фараw'нъ, призва` мwv"се'а и= а=арw'на
и= рече` и=`мъ: согрjьши'хъ нн~jь: гд\сь прв\днъ, а='зъ
же и= лю'дiе мои` нечести'ви:

28. помоли'теся о<у>=`бо w= мнjь` ко гд\су, и= да преста'нутъ
бы'ти гро'ми бж~iи и= гра'дъ и= <о>='гнь на земли`,
и= w\тпущу` вы`, и= ктому` не приложите` ме'длити.

29. Рече' же <е>=му` мwv"се'й: <е>=гда` и=зы'ду и=з\ъ
гра'да, простру` ру'цjь мои` на не'бо ко гд\су, и=
гро'ми преста'нутъ, и= гра'дъ и= до'ждь не бу'детъ
ктому`, да о<у>=вjь'си, jа='кw гд\сня <е>='сть земля`:

30. ты' же и= раби` твои`, вjь'мъ, jа='кw <е>=ще` не
о<у>=боя'стеся гд\са.

31. Ле'нъ же и= jа=чме'нь поби'тъ <е>='сть, jа=чме'нь
бо и=спуща'ше кла'сы, а= ле'нъ сjь'мя:

32. пшени'ца же и= жи'то не поби^ты, пw'здны бо бя'ху.

33. И=зы'де же мwv"се'й w\т фараw'на и=з\ъ гра'да и=
простре` ру'цjь свои` ко гд\су, и= гро'мове преста'ша,
и= гра'дъ и= до'ждь не о<у>=ка'ну на зе'млю ктому`.

34. Ви'дjьвъ же фараw'нъ, jа='кw преста` до'ждь и=
гра'дъ и= гро'ми, приложи` согрjьша'ти <е>=ще`, и=
w=тягчи` се'рдце свое` и= рабw'въ свои'хъ:

35. и= w=жесточи'ся се'рдце фараw'ново и= рабw'въ <е>=гw`,
и= не w\тпусти` сынw'въ i=и~левыхъ, jа='коже гл~а гд\сь
къ мwv"се'ю.

Глава` 10.

Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю гл~я: вни'ди къ фараw'ну:
а='зъ бо w=жесточи'хъ се'рдце <е>=гw` и= рабw'въ <е>=гw`,
да и= <е>=ще` прiи'дутъ зна'м<е>нiя сiя^ на ни'хъ:

2. jа='кw да повjь'сте во о<у>=шеса` ча^дъ ва'шихъ
и= ча'дwмъ ча^дъ ва'шихъ, <е>=ли'кw наруга'хся <е>=гv'птянwмъ,
и= зна'м<е>нiя моя^, jа=`же сотвори'хъ въ ни'хъ, и=
о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь.

3. Вни'де же мwv"се'й и= а=арw'нъ пред\ъ фараw'на и=
рjь'ста <е>=му`: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ <е>=вре'йскiй:
доко'лjь не хо'щеши о<у>=срами'тися мен<е>`; w\тпусти`
лю'ди моя^, да послу'жатъ ми`:

4. а='ще же не хо'щеши ты` w\тпусти'ти лю'ди моя^,
се`, а='зъ наведу` въ се'й ча'съ зау'тра пру'ги мнw'ги
на вся^ предjь'лы твоя^,

5. и= покры'ютъ лице` земли`, и= не возмо'жеши ви'дjьти
земли`, и= поядя'тъ ве'сь w=ста'нокъ земли` w=ста'вшiйся,
<е>=го'же w=ста'ви ва'мъ гра'дъ, и= и=з\ъядя'тъ вся'ко
дре'во расту'щее ва'мъ на земли`:

6. и= напо'лнятся до'мове твои` и= до'мове рабw'въ
твои'хъ, и= вси` до'мове по все'й земли` <е>=гv'петстjьй:
и=`хже никогда'же ви'дjьша <о>=тцы` твои`, ни пра'дjьды
и='хъ, w\т негw'же дне` бы'ша на земли`, да'же до дне`
сегw`. И= о<у>=клони'вся мwv"се'й, и=зы'де w\т фараw'на.

7. Реко'ша же раби` фараw'нwвы къ нему`: доко'лjь на'мъ
сiя` бу'детъ му'ка; w\тпусти` лю'ди, да послу'жатъ
гд\су бг~у своему`: и=ли` ви'дjьти хо'щеши, jа='кw
поги'бнетъ <е>=гv'петъ;

8. И= возврати'ша мwv"се'а и= а=арw'на пред\ъ фараw'на,
и= рече` и=`мъ фараw'нъ: и=ди'те и= послужи'те гд\су
бг~у ва'шему: кто' же и= кто' суть и=ду'щiи;

9. И= рече` мwv"се'й: съ ю='нотами на'шими и= съ ста^рцы
по'йдемъ, съ сынми` и= дще'рьми, и= со <о>=вца'ми и=
вола'ми на'шими: бу'детъ бо пра'здникъ гд\са бг~а на'шегw.

10. И= рече` и=`мъ фараw'нъ: да бу'детъ та'кw, гд\сь
съ ва'ми: jа='коже w\тпуща'ю ва'съ, <е>=да` и= стяжа'нiе
ва'ше; ви'дите, jа='кw лука'вство w=брjьта'ется въ
ва'съ:

11. не та'кw: но да и='дутъ му'жiе и= да послу'жатъ
бг~у: сегw' бо са'ми про'сите. И= и=згна'ша и=`хъ w\т
лица` фараw'нова.

12. Рече' же гд\сь мwv"се'ю: простри` ру'ку твою` на
зе'млю <е>=гv'петскую, и= да взы'дутъ пру'зи на зе'млю
<е>=гv'петскую, и= снjьдя'тъ всю` траву` земну'ю и=
ве'сь пло'дъ древе'сный, <е>=го'же w=ста'ви гра'дъ.

13. И= воздви'же мwv"се'й же'злъ на не'бо, гд\сь же
наведе` вjь'тръ ю='жный на зе'млю во ве'сь то'й де'нь
и= во всю` но'щь: о<у>='тро бы'сть, и= вjь'тръ ю='жный
взя` пру'ги,

14. и= наведе` я=` на всю` зе'млю <е>=гv'петскую: и=
нападо'ша на вся^ предjь'лы <е>=гv'п<е>тскiя мно'зи
sjьлw`: пре'жде си'хъ не бы'ша сицевi'и пру'зи, и=
по си'хъ не бу'дутъ та'кw,

15. и= покры'ша лице` земно'е, и= и=стлjь` земля`:
и= снjьдо'ша всю` траву` земну'ю и= ве'сь пло'дъ древе'сный,
и='же w=ста'ся w\т гра'да: не w=ста'ся зеле'но ничто'же
на дре'вjьхъ и= во все'й травjь` по'льнjьй, по все'й
земли` <е>=гv'петстjьй.

16. Потща'ся же фараw'нъ призва'ти мwv"се'а и= а=арw'на,
глаго'ля: согрjьши'хъ пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ
и= къ ва'мъ:

17. прости'те о<у>=`бо мо'й грjь'хъ <е>=ще` нн~jь и=
помоли'теся гд\су бг~у ва'шему, да w\ти'метъ w\т мен<е>`
сме'рть сiю`.

18. И=зы'де же мwv"се'й w\т фараw'на и= помоли'ся ко
гд\су:

19. и= премjьни` гд\сь w\т мо'ря вjь'тръ вели'къ и=
взя` пру'ги, и= вве'рже и=`хъ въ мо'ре чермно'е: и=
не w=ста'ся ни <е>=ди'нъ пру'гъ на все'й земли` <е>=гv'петстjьй.

20. И= w=жесточи` гд\сь се'рдце фараw'ново, и= не w\тпусти`
сынw'въ i=и~левыхъ.

21. Рече' же гд\сь мwv"се'ю: простри` ру'ку твою` на
не'бо, и= да бу'детъ тьма` по земли` <е>=гv'петстjьй,
w=сяза'емая тьма`.

22. Простре' же мwv"се'й ру'ку свою` на не'бо, и= бы'сть
тьма`, мра'къ, бу'ря по все'й земли` <е>=гv'петстjьй
три` дни^:

23. и= не ви'дjь никто'же бра'та своегw` три` дни^,
и= не воста` никто'же w\т <о>=дра` своегw` три` дни^,
всjь^мъ же сынw'мъ i=и~л<е>вымъ бя'ше свjь'тъ во всjь'хъ
(жили'щахъ), въ ни'хже пребыва'ху.

24. И= призва` фараw'нъ мwv"се'а и= а=арw'на, глаго'ля:
и=ди'те, послужи'те гд\су бг~у ва'шему: то'кмw <о>='вцы
и= волы` w=ста'вите: стяжа'нiе же ва'ше да и='детъ
съ ва'ми.

25. И= рече` мwv"се'й: ни`: но и= ты` на'мъ да'си всесожж<е>'нiя
и= ж<е>'ртвы, jа=`же сотвори'мъ гд\су бг~у на'шему:

26. и= ско'тъ на'шъ по'йдетъ съ на'ми, не w=ста'вимъ
и= копы'та: w\т ни'хъ бо во'змемъ на слу'жбу гд\су
бг~у на'шему: мы' же не вjь'мы, чи'мъ послу'жимъ гд\су
бг~у на'шему, до'ндеже до'йдемъ та'мw.

27. W=жесточи' же гд\сь се'рдце фараw'ново, и= не восхотjь`
w\тпусти'ти и=`хъ:

28. и= рече` <е>=му` фараw'нъ: w\тиди` w\т мен<е>`,
внемли` себjь` ктому`, да не приложи'ши ви'дjьти лица`
моегw`: во'ньже бо де'нь а='ще jа=ви'шися мнjь`, о<у>='мреши.

29. Рече' же мwv"се'й: jа='коже ре'клъ <е>=си`, ктому`
не jа=влю'ся пред\ъ лице'мъ твои'мъ.

Глава` 11.

Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: <е>=ще` <е>=ди'ну jа='зву
а='зъ наведу` на фараw'на и= на <е>=гv'петъ, и= по
си'хъ w\тпу'ститъ вы` w\тсю'ду: <е>=гда' же w\тпу'ститъ
вы` со всjь'мъ, и=зжене'тъ ва'съ и=згна'нiемъ:

2. глаго'ли о<у>=`бо w='тай во о<у>='шы лю'демъ, и=
да и=спро'ситъ кi'йждо о<у>= сосjь'да, и= жена` о<у>=
сосjь'ды своея` сосу'ды ср<е>'бряны и= зла^ты, и= ри^зы.

3. Гд\сь же даде` блг\дть лю'демъ свои^мъ пред\ъ <е>=гv^птяны,
и= да'ша и=`мъ. Человjь'къ же мwv"се'й вели'къ бы'сть
sjьлw` пред\ъ <е>=гv^птяны и= пред\ъ фараw'номъ, и=
пред\ъ рабы^ <е>=гw` и= пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ людi'й.

4. И= рече` мwv"се'й: сiя^ гл~етъ гд\сь: въ полу'нощи
а='зъ вни'ду посредjь` <е>=гv'пта.

5. И= и='змретъ вся'къ пе'рвенецъ въ земли` <е>=гv'петстjьй,
w\т пе'рвенца фараw'нова, и='же сjьди'тъ на престо'лjь,
и= да'же до пе'рвенца рабы'ни, jа='же о<у>= же'рнwвъ,
и= до пе'рвенца вся'кагw скота`:

6. и= бу'детъ во'пль вели'къ по все'й земли` <е>=гv'петстjьй,
jа=ко'въ не бjь`, и= тако'въ ктому` не бу'детъ.

7. Во всjь'хъ же сынjь'хъ i=и~левыхъ не поско'млетъ
пе'съ я=зы'комъ свои'мъ, w\т человjь'ка до скота`:
да о<у>='зриши <е>=ли'кw просла'вится гд\сь между`
<е>=гv^птяны и= сынми` i=и~левыми:

8. и= прiи'дутъ вси` <о>='троцы твои` сi'и ко мнjь`
и= покло'нятся мнjь`, глаго'люще: w\тиди` ты`, и= вси`
лю'дiе твои`, и=`хже ты` w\тво'диши: и= по си'хъ w\тиду`.
И=зы'де же мwv"се'й w\т фараw'на со гнjь'вомъ.

9. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: не послу'шаетъ ва'съ
фараw'нъ, да о<у>=множа'я о<у>=мно'жу зна'м<е>нiя моя^
и= чудеса` въ земли` <е>=гv'петстjьй.

10. Мwv"се'й же и= а=арw'нъ сотвори'ша вся^ зна'м<е>нiя
и= чудеса` сiя^ пред\ъ фараw'номъ: и= w=жесточи` гд\сь
се'рдце фараw'ново, и= не восхотjь` w\тпусти'ти сынw'въ
i=и~левыхъ w\т земли` <е>=гv'петскiя.

Глава` 12.

Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну въ земли` <е>=гv'петстjьй,
гл~я:

2. мц\съ се'й ва'мъ нача'ло мц\сей, пе'рвый бу'детъ
ва'мъ въ мц\сjьхъ лjь'та:

3. рцы` ко всему` со'нму сынw'въ i=и~левыхъ, глаго'ля:
въ деся'тый мц\са сегw` да во'зметъ кi'йждо <о>=вча`
по домw'мъ <о>=те'чествъ, кi'йждо <о>=вча` по до'му:

4. а='ще же ма'лw и='хъ <е>='сть въ дому`, jа='кw не
довw'льнымъ бы'ти на <о>=вча`, да во'зметъ съ собо'ю
сосjь'да бли'жняго своего` по числу` ду'шъ: кi'йждо
дово'льное себjь` сочте'тъ на <о>=вча`:

5. <о>=вча` соверше'нно, му'жескъ по'лъ, непоро'чно
и= <е>=динолjь'тно бу'детъ ва'мъ, w\т а='гн<е>цъ и=
w\т ко'злищъ прiи'мете:

6. и= бу'детъ ва'мъ соблюде'но да'же до четвертагwна'десять
дне` мц\са сегw`: и= зако'лютъ то` все` мно'жество
собо'ра сынw'въ i=и~левыхъ къ ве'черу,

7. и= прiи'мутъ w\т кро'ве и= пома'жутъ на <о>=бою`
подвw'ю и= на пра'гахъ въ домjь'хъ, въ ни'хже снjьдя'тъ
то'е,

8. и= снjьдя'тъ мяса` въ нощи` то'й печ<е>'на <о>=гне'мъ
и= w=прjьсно'ки съ го'рькимъ sе'лiемъ снjьдя'тъ:

9. не снjь'сте w\т ни'хъ су'рово, ниже` варе'но въ
водjь`, но пече'ное <о>=гне'мъ, главу` съ нога'ми и=
со о<у>=тро'бою:

10. не w=ста'вите w\т негw` до о<у>='трiя и= ко'сти
не сокруши'те w\т негw`, w=ста'нки же w\т негw` до
о<у>='тра <о>=гне'мъ сожже'те:

11. си'це же снjь'сте <е>=`: чр<е>'сла ва^ша препоя^сана,
и= сапо'зи ва'ши на нога'хъ ва'шихъ, и= жезлы` ва'ши
въ рука'хъ ва'шихъ, и= снjь'сте <е>=` со тща'нiемъ:
па'сха <е>='сть гд\сня:

12. и= пройду` зе'млю <е>=гv'петскую сея` но'щи, и=
о<у>=бiю` вся'каго пе'рвенца въ земли` <е>=гv'петстjьй,
w\т человjь'ка до скота`, и= во всjь'хъ бозjь'хъ <е>=гv'петскихъ
сотворю` w\тмще'нiе: а='зъ гд\сь:

13. и= бу'детъ кро'вь ва'мъ въ зна'менiе на домjь'хъ,
въ ни'хже вы` бу'дете та'мw, и= о<у>=зрю` кро'вь и=
покры'ю вы`, и= не бу'детъ въ ва'съ jа='звы, <е>='же
поги'бнути, <е>=гда` поражу` зе'млю <е>=гv'петскую:

14. и= бу'детъ ва'мъ де'нь се'й въ па'мять, и= пра'зднуйте
то'й пра'здникъ гд\су во вся^ ро'ды ва'шя: зако'ннw
вjь'чнw пра'зднуйте <е>=го`:

15. се'дмь днi'й w=прjьсно'ки jа=ди'те, w\т пе'рвагw
же дне` и=зми'те ква'съ и=з\ъ домw'въ ва'шихъ: вся'къ,
и='же снjь'сть ки'сло, поги'бнетъ душа` та` w\т i=и~ля,
w\т дне` пе'рвагw да'же до дне` седма'гw:

16. и= пе'рвый де'нь нарече'тся ст~ъ, и= седмы'й де'нь
наро'читъ ст~ъ да бу'детъ ва'мъ: вся'кагw дjь'ла рабо'тна
да не сотворите` въ ни'хъ, ра'звjь <е>=ли^ка (снjь'сти)
сотворя'тся вся'кой души`, сiя^ то'чiю да сотворя'тся
ва'мъ:

17. и= сохрани'те за'повjьдь сiю`: въ се'й бо де'нь
и=зведу` си'лу ва'шу w\т земли` <е>=гv'петскiя: и=
сотвори'те де'нь се'й въ ро'ды ва'шя, зако'ннw вjь'чнw:

18. начина'юще въ четвертыйна'десять де'нь пе'рвагw
мц\са, съ ве'чера да снjь'сте w=прjьсно'ки, до два'десять
пе'рвагw дне` мц\са, до ве'чера:

19. се'дмь днi'й ква'съ да не jа=ви'тся въ домjь'хъ
ва'шихъ: вся'къ, и='же а='ще снjь'сть ква'сно, погуби'тся
душа` та` w\т со'нма сынw'въ i=и~левыхъ и= въ прише'льцjьхъ
и= въ жи'телехъ тоя` земли`:

20. вся'кагw ква'снагw да не jа='сте, во всjь'хъ же
домjь'хъ ва'шихъ да jа='сте w=прjьсно'ки.

21. Созва' же мwv"се'й вся^ ста'рцы сынw'въ i=и~левыхъ
и= рече` и=`мъ: ше'дше поими'те себjь` <о>=вча` по
сродствw'мъ ва'шымъ и= пожри'те па'сху:

22. возми'те же ки'сть v=ссw'па, и= w=мочи'вше въ кро'вь,
jа='же бли'з\ъ две'рiй, пома'жите пра'ги, и= на <о>=бою`
подвw'ю, w\т кро'ве, jа='же <е>='сть бли'з\ъ две'рiй:
вы' же да не и=зы'дете кi'йждо и=з\ъ две'рiй до'му
своегw` до зау'трiя:

23. и= ми'мw про'йдетъ гд\сь и=зби'ти <е>=гv'птяны,
и= о<у>='зритъ кро'вь на пра'зjь и= на <о>=бою` подвw'ю,
и= мине'тъ гд\сь дв<е>'ри, и= не попу'ститъ погубля'ющему
вни'ти въ до'мы ва'шя о<у>=бива'ти:

24. и= сохрани'те сло'во сiе` зако'нно себjь` и= сынw'мъ
ва'шымъ до вjь'ка:

25. а='ще же вни'дете въ зе'млю, ю='же да'стъ гд\сь
ва'мъ, jа='коже гл~а, сохрани'те служе'нiе сiе`,

26. и= бу'детъ <е>=гда` возглаго'лютъ ва'мъ сы'нове
ва'ши: что' <е>=сть служе'нiе сiе`;

27. и= рцы'те и=`мъ: же'ртва па'сха сiя` гд\су, и='же
покры` до'мы сынw'въ i=и~левыхъ во <е>=гv'птjь, <е>=гда`
поби` <е>=гv'птяны, до'мы же на'шя и=зба'ви. И= прекло'ньшеся
лю'дiе поклони'шася.

28. И= w\тше'дше сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы, jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю и= а=арw'ну, та'кw сотвори'ша.

29. Бы'сть же въ полу'нощи, и= гд\сь порази` вся'каго
пе'рвенца въ земли` <е>=гv'петстjьй, w\т пе'рвенца
фараw'нова сjьдя'щагw на престо'лjь, до пе'рвенца плjь'нницы,
jа='же въ ро'вjь, и= до пе'рвенца вся'кагw ско'тска.

30. Воста' же фараw'нъ но'щiю, и= вси` раби` <е>=гw`,
и= вси` <е>=гv'птяне, и= бы'сть во'пль вели'къ по все'й
земли` <е>=гv'петстjьй, и='бо не бы'сть до'мъ, въ не'мже
не бjь` мертвеца`.

31. И= призва` фараw'нъ мwv"се'а и= а=арw'на въ нощи`
и= рече` и=`мъ: воста'ните и= w\тиди'те w\т людi'й
мои'хъ, и= вы`, и= сы'нове i=и~л<е>вы: и=ди'те и= послужи'те
гд\су бг~у ва'шему, jа='коже глаго'лете:

32. и= <о>='вцы и= говя^да ва'шя пои'мше и=ди'те, благослови'те
же и= мене`.

33. И= нужда'ху <е>=гv'птяне людi'й со тща'нiемъ и=зри'нути
и=`хъ w\т земли`: реко'ша бо, jа='кw вси` мы` и='змремъ.

34. Взя'ша же лю'дiе муку` свою` пре'жде вскисе'нiя
тjь'ста своегw`, и= ввяза'вше въ ри^зы, (возложи'ша)
на ра^мы своя^.

35. Сы'нове же i=и~л<е>вы сотвори'ша, jа='коже заповjь'да
и=`мъ мwv"се'й: и= и=спроси'ша w\т <е>=гv'птянъ сосу'ды
ср<е>'бряны и= зла^ты, и= ри^зы:

36. и= даде` гд\сь блг\дть лю'демъ свои^мъ пред\ъ <е>=гv^птяны:
и= да'ша и=`мъ, и= w=бра'ша <е>=гv'птянъ.

37. Воздвиго'шася же сы'нове i=и~л<е>вы w\т рамессы`
въ сокхw'fъ до шести` сw'тъ ты'сящъ пjь'шихъ муже'й,
кромjь` домоча'дства:

38. и= прише'льцы мно'зи и=зыдо'ша съ ни'ми, и= <о>='вцы,
и= волы`, и= ско'ти мно'зи sjьлw`.

39. И= и=спеко'ша тjь'сто, <е>='же и=знесо'ша и=з\ъ
<е>=гv'пта, w=прjьсно'ки не ки^слы, не вскисо'ша бо:
и='бо и=згна'ша и=`хъ <е>=гv'птяне, и= не возмого'ша
поме'длити, ниже` бра^шна сотвори'ша себjь` на пу'ть.

40. W=бита'нiя же сынw'въ i=и~левыхъ, <е>='же w=бита'ша
въ земли` <е>=гv'петстjьй и= въ земли` ханаа'ни сi'и
и= <о>=тцы` и='хъ, лjь'тъ четы'реста три'десять.

41. И= бы'сть по четы'рехъ стjь'хъ и= три'десяти лjь'тjьхъ,
и=зы'де вся` си'ла гд\сня w\т земли` <е>=гv'петскiя
въ нощи`.

42. Стражба` <е>='сть гд\су, <е>='же и=звести` и=`хъ
w\т земли` <е>=гv'петскiя: <о>='ная но'щь са'мая стражба`
гд\су, jа='кw всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ бы'ти въ
ро'ды и='хъ.

43. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну: се'й зако'нъ
па'схи: вся'къ и=ноплеме'нникъ да не jа='стъ w\т нея`,

44. и= вся'каго раба` и=ли` ку'пленаго w=брjь'жеши
<е>=го`, и= тогда` да jа='стъ w\т нея`:

45. пришле'цъ и=ли` нае'мникъ да не jа='стъ w\т нея`:

46. въ дому` <е>=ди'нjьмъ да снjь'стся: не w=ста'вите
w\т мя'съ на о<у>='трiе, и= не и=знеси'те мя'съ во'нъ
и=з\ъ до'му, и= ко'сти не сокруши'те w\т негw`:

47. ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ сотвори'тъ сiе`:

48. а='ще же кто` прiи'детъ пришле'цъ къ ва'мъ сотвори'ти
па'сху гд\сню, w=брjь'жеши <е>=гw` вся'къ му'жескiй
по'лъ, и= тогда` присту'питъ сотвори'ти ю=`, и= бу'детъ
а='ки жи'тель земли` тоя`: вся'къ же неwбрjь'заный
да не jа='стъ w\т нея`:

49. зако'нъ <е>=ди'нъ да бу'детъ тоя` земли` жи'телю
и= прише'льцу прише'дшему въ ва'съ.

50. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю и= а=арw'ну, та'кw сотвори'ша.

51. И= бы'сть въ де'нь w='нъ, и=зведе` гд\сь сы'ны
i=и~л<е>вы w\т земли` <е>=гv'петскiя съ си'лою и='хъ.

Глава` 13.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю гл~я:

2. w=ст~и` ми` вся'каго пе'рвенца перворожде'ннаго,
разверза'ющаго вся^кая ложесна` въ сынjь'хъ i=и~левыхъ
w\т человjь'ка до скота`, jа='кw мнjь` <е>='сть.

3. Рече' же мwv"се'й къ лю'демъ: по'мните де'нь се'й,
во'ньже и=зыдо'сте w\т земли` <е>=гv'петскiя, и=з\ъ
до'му рабо'ты: руко'ю бо крjь'пкою и=зведе` ва'съ гд\сь
w\тсю'ду: и= не jа=ди'те ква'сна,

4. поне'же въ дне'шнiй де'нь и=схо'дите въ мц\сjь плодw'въ
но'выхъ:

5. и= бу'детъ, <е>=гда` введе'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й
въ зе'млю ханане'йску и= хетте'йску, и= а=морре'йску
и= <е>=vе'йску, и= i=евусе'йску и= гергесе'йску и=
ферезе'йску, <е>='юже кля'тся ко <о>=тц<е>'мъ твои^мъ,
да'ти тебjь` зе'млю точа'щую млеко` и= ме'дъ, и= сотвори'ши
слу'жбу сiю` сегw` мц\са:

6. ше'сть днi'й jа=ди'те w=прjьсно'ки, въ седмы'й же
де'нь пра'здникъ гд\су,

7. w=прjьсно'ки jа=ди'те се'дмь днi'й: да не jа=ви'тся
тебjь` ква'сное, ниже` бу'детъ тебjь` ква'съ во всjь'хъ
предjь'лjьхъ твои'хъ,

8. и= возвjьсти'ши сы'ну твоему` въ де'нь w='нъ, глаго'ля:
сегw` ра'ди сотвори'лъ гд\сь бг~ъ мнjь`, <е>=гда` и=схожда'хъ
и=з\ъ <е>=гv'пта:

9. и= бу'детъ тебjь` зна'менiе на руцjь` твое'й, и=
воспомина'нiе пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, jа='кw да бу'детъ
зако'нъ гд\сень во о<у>=стjь'хъ твои'хъ, руко'ю бо
крjь'пкою и=зведе' тя гд\сь бг~ъ и=з\ъ <е>=гv'пта:

10. и= сохрани'те зако'нъ се'й по временw'мъ о<у>=ста'вл<е>нымъ,
w\т днi'й до днi'й,

11. и= бу'детъ <е>=гда` введе'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й
въ зе'млю ханане'йску, jа='коже кля'ся <о>=тц<е>'мъ
твои^мъ, и= да'стъ ю=` тебjь`:

12. и= w\тлучи'ши вся'кое разверза'ющее ложесна`, му'жескъ
по'лъ гд\су: вся'кое разверза'ющее ложесна` w\т ста'дъ
и=ли` w\т скw'тъ твои'хъ, <е>=ли^ка бу'дутъ тебjь`,
му'жескъ по'лъ w=святи'ши гд\су:

13. вся'кое разверза'ющее о<у>=тро'бу <о>='слю премjьни'ши
<о>=вце'ю: а='ще же не премjьни'ши, и=ску'пиши <е>=`:
и= вся'каго пе'рвенца человjь'ча сынw'въ твои'хъ да
и=ску'пиши:

14. а='ще же вопро'ситъ тя` сы'нъ тво'й по си'хъ, глаго'ля:
что` сiе`; и= рече'ши <е>=му`: jа='кw руко'ю крjь'пкою
и=зведе` на'съ гд\сь и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, и=з\ъ
до'му рабо'ты,

15. <е>=гда' бо w=жесточи'ся фараw'нъ w\тпусти'ти на'съ,
и=зби` гд\сь вся'каго пе'рвенца въ земли` <е>=гv'петстjьй,
w\т пе'рвенца человjь'ча до пе'рвенца ско'тiя: сегw`
ра'ди а='зъ въ же'ртву приношу` вся'кое разверза'ющее
ложесна`, му'жескъ по'лъ гд\су, и= вся'каго пе'рвенца
сынw'въ мои'хъ и=скуплю`,

16. и= бу'детъ въ зна'менiе на руцjь` твое'й, и= непоколеби'мо
пред\ъ <о>=чесы` твои'ми: руко'ю бо крjь'пкою и=зведе'
тя гд\сь и=з\ъ <е>=гv'пта.

17. <Е>=гда' же w\тпусти` фараw'нъ лю'ди, не поведе`
и='хъ бг~ъ путе'мъ земли` фv"лiстi'мскiя, jа='кw бли'з\ъ
бя'ше, и='бо рече` бг~ъ: да не когда` раска'ются лю'дiе,
ви'дjьвше ра'ть, и= возвратя'тся во <е>=гv'петъ.

18. И= w=бведе` бг~ъ лю'ди путе'мъ, и='же въ пусты'ню
къ чермно'му мо'рю. Пя'тагw же ро'да и=зыдо'ша сы'нове
i=и~л<е>вы w\т земли` <е>=гv'петскiя.

19. И= взя` мwv"се'й кw'сти i=w'сифwвы съ собо'ю: кля'твою
бо закля` i=w'сифъ сы'ны i=и~л<е>вы, глаго'ля: присjьще'нiемъ
присjьти'тъ ва'съ гд\сь, и= и=знесе'те w\тсю'ду кw'сти
моя^ съ собо'ю.

20. Воздви'гшеся же сы'нове i=и~л<е>вы w\т сокхw'fа,
w=полчи'шася во <о>=fw'мjь при пусты'ни.

21. Бг~ъ же вожда'ше и=`хъ, въ де'нь о<у>='бw столпо'мъ
w='блачнымъ, показа'ти и=`мъ пу'ть, но'щiю же столпо'мъ
<о>='гненнымъ, свjьти'ти и=`мъ:

22. и= не w=скудjь` сто'лпъ w='блачный во дни` и= сто'лпъ
<о>='гненный но'щiю пред\ъ всjь'ми людьми`.

Глава` 14.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю гл~я:

2. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= w=брати'вшеся да w=полча'тся
пря'мw придво'рiю, между` магдw'ломъ и= между` мо'ремъ,
пря'мw веельсепфw'ну: пред\ъ ни'ми w=полчи'шися при
мо'ри:

3. и= рече'тъ фараw'нъ лю'демъ свои^мъ w= сынjь'хъ
i=и~левыхъ: заблужда'ютъ сi'и по земли`, затвори' бо
и=`хъ пусты'ня:

4. а='зъ же w=жесточу` се'рдце фараw'ново, и= пожене'тъ
созади` и='хъ, и= просла'влюся въ фараw'нjь и= во все'мъ
во'инствjь <е>=гw`: и= о<у>=разумjь'ютъ вси` <е>=гv'птяне,
jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь. И= сотвори'ша та'кw.

5. И= возвjьще'но бы'сть царю` <е>=гv'петскому, jа='кw
бjьжа'ша лю'дiе, и= преврати'ся се'рдце фараw'ново
и= рабw'въ <е>=гw` на лю'ди, и= реко'ша: что` сiе`
сотвори'хомъ, w\тпусти'вше сы'ны i=и~л<е>вы, да не
рабо'таютъ на'мъ;

6. Впряже` о<у>=`бо фараw'нъ кол<е>сни'цы своя^, и=
вся^ лю'ди своя^ собра` съ собо'ю:

7. и= поя'тъ ше'сть сw'тъ колесни'цъ и=збра'нныхъ,
и= вся^ ко'ни <е>=гv'п<е>тскiя, и= трiста'ты над\ъ
всjь'ми.

8. И= w=жесточи` гд\сь се'рдце фараw'на царя` <е>=гv'петскагw
и= рабw'въ <е>=гw`, и= погна` созади` сынw'въ i=и~левыхъ.
Сы'нове же i=и~л<е>вы и=схожда'ху руко'ю высо'кою.

9. И= погна'ша <е>=гv'птяне в\ъслjь'дъ и='хъ, и= w=брjьто'ша
и=`хъ w=полчи'вшихся при мо'ри: и= вся^ ко'ни и= кол<е>сни'цы
фараw'нwвы, и= кw'нницы, и= во'инство <е>=гw` пря'мw
придво'рiю, проти'ву веельсепфw'на.

10. И= фараw'нъ приближа'шеся. Воззрjь'вше же сы'нове
i=и~л<е>вы <о>=чи'ма, ви'дjьша: и= се`, <е>=гv'птяне
w=полчи'шася в\ъслjь'дъ и='хъ: и= о<у>=боя'шася sjьлw`,
и= возопи'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су

11. и= реко'ша къ мwv"се'ю: за <е>='же не бы'ти гробw'мъ
во <е>=гv'птjь, и=зве'лъ <е>=си` на'съ о<у>=мертви'ти
въ пусты'ни: что` сiе` сотвори'лъ <е>=си` на'мъ, и=зве'дъ
на'съ и=з\ъ <е>=гv'пта;

12. не се'й ли бя'ше глаго'лъ, <е>=го'же реко'хомъ
къ тебjь` во <е>=гv'птjь, глаго'люще: w=ста'ви на'съ,
да рабо'таемъ <е>=гv'птянwмъ: лу'чше бо бя'ше на'мъ
рабо'тати <е>=гv'птянwмъ, не'жели о<у>=мре'ти въ пусты'ни
се'й.

13. Рече' же мwv"се'й къ лю'демъ: дерза'йте, сто'йте
и= зри'те сп\снiе <е>='же w\т гд\са, <е>='же сотвори'тъ
на'мъ дне'сь: и='мже бо w='бразомъ ви'дjьсте <е>=гv'птянъ
дне'сь, не приложите` ктому` ви'дjьти и=`хъ въ вjь'чное
вре'мя:

14. гд\сь побо'ретъ по ва'съ, вы' же о<у>=мо'лкните.

15. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: что` вопiе'ши ко мнjь`;
рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= да путеше'ствуютъ,

16. ты' же возми` же'злъ тво'й и= простри` ру'ку твою`
на мо'ре, и= расто'ргни <е>=`: и= да вни'дутъ сы'нове
i=и~л<е>вы посредjь` мо'ря по су'ху:

17. и= се`, а='зъ w=жесточу` се'рдце фараw'ново и=
всjь'хъ <е>=гv'птянъ, и= вни'дутъ в\ъслjь'дъ и='хъ:
и= просла'влюся въ фараw'нjь и= во все'мъ во'инствjь
<е>=гw`, и= въ колесни'цахъ и= въ ко'нехъ <е>=гw`,

18. и= о<у>=вjь'дятъ вси` <е>=гv'птяне, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь, <е>=гда` прославля'юся въ фараw'нjь
и= въ колесни'цахъ и= въ ко'нехъ <е>=гw`.

19. Взя'тся же а='гг~лъ бж~iй ходя'й пред\ъ полко'мъ
сынw'въ i=и~левыхъ и= по'йде созади` и='хъ, взя'тся
же и= сто'лпъ w='блачный w\т лица` и='хъ и= ста` созади`
и='хъ.

20. И= вни'де посредjь` полка` <е>=гv'петска и= посредjь`
полка` сынw'въ i=и~левыхъ и= ста`: и= бы'сть тьма`
и= мра'къ, и= прiи'де но'щь, и= не смjьси'шася дру'гъ
съ дру'гомъ во всю` но'щь.

21. Простре' же мwv"се'й ру'ку на мо'ре, и= возгна`
гд\сь мо'ре вjь'тромъ ю='жнымъ си'льнымъ всю` но'щь,
и= сотвори` мо'ре су'шу, и= разступи'ся вода`.

22. И= внидо'ша сы'нове i=и~л<е>вы посредjь` мо'ря
по су'ху, и= вода` и=`мъ стjьна` бы'сть w=десну'ю и=
стjьна` w=шу'юю.

23. Погна'ша же <е>=гv'птяне и= внидо'ша в\ъслjь'дъ
и='хъ, и= вся'къ ко'нь фараw'новъ, и= кол<е>сни'цы,
и= вса'дники посредjь` мо'ря.

24. Бы'сть же въ стра'жу о<у>='треннюю, и= воззрjь`
гд\сь на по'лкъ <е>=гv'петскiй въ столпjь` <о>='гненнjьмъ
и= w='блачнjьмъ, и= смяте` по'лкъ <е>=гv'петскiй,

25. и= связа` w='си колесни'цъ и='хъ, и= ведя'ше и=`хъ
съ ну'ждею. И= реко'ша <е>=гv'птяне: бjьжи'мъ w\т лица`
i=и~лева, гд\сь бо побора'етъ по ни'хъ на <е>=гv'птяны.

26. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: простри` ру'ку твою`
на мо'ре, и= да совокупи'тся вода` и= да покры'етъ
<е>=гv'птяны, кол<е>сни'цы же и= вса'дники.

27. Простре' же мwv"се'й ру'ку на мо'ре, и= о<у>=стро'ися
вода` ко дню` на мjь'сто: <е>=гv'птяне же бjьжа'ша
под\ъ водо'ю, и= и=стрясе` гд\сь <е>=гv'птяны посредjь`
мо'ря:

28. и= w=брати'вшися вода` покры` кол<е>сни'цы и= вса'дники
и= всю` си'лу фараw'нову, вше'дши в\ъслjь'дъ и='хъ
въ мо'ре: и= не w=ста` w\т ни'хъ ни <е>=ди'нъ.

29. Сы'нове же i=и~л<е>вы проидо'ша по су'ху посредjь`
мо'ря: вода' же и=`мъ стjьна` (бы'сть) w=десну'ю и=
стjьна` w=шу'юю,

30. и= и=зба'ви гд\сь i=и~ля въ де'нь w='нъ и=з\ъ руки`
<е>=гv'петскiя: и= ви'дjьша сы'нове i=и~л<е>вы <е>=гv'птянъ
и=зме'ршихъ при краи` мо'ря.

31. Ви'дjь же i=и~ль ру'ку вели'кую, jа=`же сотвори`
гд\сь <е>=гv'птянwмъ, и= о<у>=боя'шася лю'дiе гд\са
и= вjь'роваша бг~у и= мwv"се'ю о<у>=го'днику <е>=гw`.

32. Тогда` воспjь` мwv"се'й и= сы'нове i=и~л<е>вы пjь'снь
сiю` гд\севи, и= реко'ша глаго'люще:

Глава` 15.

Пои'мъ гд\севи, сла'внw бо просла'вися: коня` и= вса'дника
вве'рже въ мо'ре:

2. помо'щникъ и= покрови'тель бы'сть мнjь` во сп\снiе:
се'й мо'й бг~ъ и= просла'влю <е>=го`, бг~ъ <о>=ц~а`
моегw` и= вознесу` <е>=го`:

3. гд\сь сокруша'яй бра^ни, гд\сь и='мя <е>=му`,

4. кол<е>сни'цы фараw'нwвы и= си'лу <е>=гw` вве'рже
въ мо'ре, и=збра^нныя вса'дники трiста'ты потопи` въ
чермнjь'мъ мо'ри,

5. пучи'ною покры` и=`хъ, погрязо'ша во глубинjь` jа='кw
ка'мень:

6. десни'ца твоя`, гд\си, просла'вися въ крjь'пости,
десна'я твоя` рука`, гд\си, сокруши` враги`:

7. и= мно'жествомъ сла'вы твоея` сте'рлъ <е>=си` сопроти'вныхъ,
посла'лъ <е>=си` гнjь'въ тво'й, пояде` я=` jа='кw сте'блiе,

8. и= ду'хомъ jа='рости твоея` разступи'ся вода`: w=густjь'ша
jа='кw стjьна` во'ды, w=густjь'ша и= вw'лны посредjь`
мо'ря:

9. рече` вра'гъ: гна'въ пости'гну, раздjьлю` коры'сть,
и=спо'лню ду'шу мою`, о<у>=бiю` мече'мъ мои'мъ, госпо'дствовати
бу'детъ рука` моя`:

10. посла'лъ <е>=си` дх~а твоего`, покры` я=` мо'ре,
погрязо'ша jа='кw <о>='лово въ водjь` sjь'льнjьй:

11. кто` подо'бенъ тебjь` въ бозjь'хъ, гд\си, кто`
подо'бенъ тебjь`; просла'вленъ во ст~ы'хъ, ди'венъ
въ сла'вjь, творя'й чудеса`:

12. просте'рлъ <е>=си` десни'цу свою`, пожре` я=` земля`,

13. наста'вилъ <е>=си` пра'вдою твое'ю лю'ди твоя^
сiя^, jа=`же и=зба'вилъ <е>=си`, о<у>=тjь'шилъ <е>=си`
крjь'постiю твое'ю во w=би'тель ст~у'ю твою`:

14. слы'шаша jа=зы'цы и= прогнjь'вашася, бwлjь'зни
прiя'ша живу'щiи въ фv"лiстi'мjь:

15. тогда` потща'шася влады'цы <е>=дw'мстiи и= кня^зи
мwавi'тстiи, прiя'тъ я=` тре'петъ: раста'яша вси` живу'щiи
въ ханаа'нjь:

16. да нападе'тъ на ня` стра'хъ и= тре'петъ: вели'чiемъ
мы'шцы твоея` да w=ка'менятся, до'ндеже про'йдутъ лю'дiе
твои`, гд\си, до'ндеже про'йдутъ лю'дiе твои` сi'и,
jа=`же стяжа'лъ <е>=си`:

17. вве'дъ насади` я=` въ го'ру достоя'нiя твоегw`,
въ гото'вое жили'ще твое`, <е>='же содjь'лалъ <е>=си`,
гд\си, ст~ы'ню, гд\си, ю='же о<у>=гото'вастjь ру'цjь
твои`:

18. гд\сь цр\ствуяй вjь'ки, и= на вjь'къ, и= <е>=ще`:

19. <е>=гда` вни'де ко'нница фараw'нова съ колесни'цами
и= вса^дники въ мо'ре, и= наведе` на ни'хъ гд\сь во'ду
морску'ю: сы'нове же i=и~л<е>вы проидо'ша су'шею посредjь`
мо'ря.

20. Взя' же марiа'мъ пр\оро'чица, сестра` а=арw'нова,
тv"мпа'нъ въ ру'цjь свои`, и= и=зыдо'ша вся^ ж<е>ны`
в\ъслjь'дъ <е>=я` со тv"мпа^ны и= ли^ки:

21. преднача' же и=`мъ марiа'мъ, глаго'лющи: пои'мъ
гд\севи, сла'внw бо просла'вися: коня` и= вса'дника
вве'рже въ мо'ре.

22. Поя'тъ же мwv"се'й сы'ны i=и~л<е>вы w\т мо'ря чермна'гw
и= веде` и=`хъ въ пусты'ню су'ръ: и= и=дя'ху три` дни^
въ пусты'ни, и= не w=брjьта'ху воды` пи'ти.

23. Прiидо'ша же въ ме'рру, и= не можа'ху пи'ти воды`
w\т ме'рры, горька' бо бjь`: сегw` ра'ди нарече'ся
и='мя мjь'сту тому` %[го'ресть%].

24. И= ропта'ху лю'дiе на мwv"се'а, глаго'люще: что`
пiе'мъ;

25. Возопи' же мwv"се'й ко гд\су, и= показа` <е>=му`
гд\сь дре'во, и= вложи` <е>=` въ во'ду, и= о<у>=слади'ся
вода`: та'мw положи` <е>=му` w=правда^нiя и= судьбы^,
и= та'мw <е>=го` и=скуси`,

26. и= рече`: а='ще слу'хомъ о<у>=слы'шиши гла'съ гд\са
бг~а твоегw`, и= о<у>=гw'дная пред\ъ ни'мъ сотвори'ши,
и= внуши'ши за'повjьдемъ <е>=гw`, и= сохрани'ши вся^
w=правда^нiя <е>=гw`: вся'ку болjь'знь, ю='же наведо'хъ
<е>=гv'птянwмъ, не наведу` на тя`: а='зъ бо <е>='смь
гд\сь бг~ъ тво'й и=сцjьля'яй тя`.

27. И= прiидо'ша во <е>=лi'мъ, и= бя'ху та'мw двана'десять
и=сто'чникwвъ во'дъ, и= се'дмьдесятъ сте'блiй фi'нiковыхъ:
и= w=полчи'шася та'мw при вода'хъ.

Глава` 16.

Воздвиго'шася же w\т <е>=лi'ма, и= прiи'де ве'сь со'нмъ
сынw'въ i=и~левыхъ въ пусты'ню сi'нъ, jа='же <е>='сть
между` <е>=лi'момъ и= между` сi'ною. Въ пя'тый же на'десять
де'нь втора'гw мц\са и=зше'дшымъ и=`мъ w\т земли` <е>=гv'петскiя,

2. возропта` ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ на мwv"се'а
и= а=арw'на,

3. и= реко'ша къ ни^мъ сы'нове i=и~л<е>вы: <w> дабы`
бы'хомъ и=зме'рли мы` о<у>=я'звени w\т гд\са въ земли`
<е>=гv'петстjьй, <е>=гда` сjьдя'хомъ над\ъ котлы^ мясны'ми
и= jа=до'хомъ хлjь'бы до сы'тости: jа='кw и=зведо'сте
ны` въ пусты'ню сiю` о<у>=мори'ти ве'сь со'нмъ се'й
гла'домъ.

4. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: се`, а='зъ w=дождю`
ва'мъ хлjь'бы съ небесе`: и= и=зы'дутъ лю'дiе, и= соберу'тъ
дово'льное дню`, на (вся'къ) де'нь, jа='кw да и=скушу`
и=`хъ, а='ще по'йдутъ въ зако'нjь мое'мъ, и=ли` ни`:

5. и= бу'детъ въ де'нь шесты'й, и= о<у>=гото'вятъ,
<е>='же внесу'тъ, и= да бу'детъ сугу'бо, <е>='же собира'ша
на вся'къ де'нь.

6. Рече' же мwv"се'й и= а=арw'нъ ко всему` со'нму сынw'въ
i=и~левыхъ: въ ве'черъ (се'й) о<у>=вjь'сте, jа='кw
гд\сь и=зведе' вы w\т земли` <е>=гv'петскiя,

7. и= зау'тра о<у>='зрите сла'ву гд\сню, внегда` о<у>=слы'шати
гд\су ропта'нiе ва'ше на бг~а: мы' же что` <е>=смы`,
jа='кw ро'пщете на ны`;

8. И= рече` мwv"се'й: <е>=гда` да'стъ гд\сь ва'мъ въ
ве'черъ мяса` jа='сти и= хлjь'бы зау'тра до сы'тости,
поне'же о<у>=слы'ша гд\сь ропта'нiе ва'ше, и='мже ро'пщете
на ны`: мы' же что` <е>=смы`; не на на'съ бо ропта'нiе
ва'ше, но то'чiю на бг~а.

9. И= рече` мwv"се'й ко а=арw'ну: глаго'ли ко всему`
со'нму сынw'въ i=и~левыхъ: прiиди'те пред\ъ бг~а, о<у>=слы'ша
бо ропта'нiе ва'ше.

10. <Е>=гда' же глаго'лаше а=арw'нъ всему` со'нму сынw'въ
i=и~левыхъ, и= w=брати'шася въ пусты'ню, и= сла'ва
гд\сня jа=ви'ся во w='блацjь,

11. и= рече` гд\сь къ мwv"се'ю гл~я:

12. слы'шахъ ропта'нiе сынw'въ i=и~левыхъ: рцы` къ
ни^мъ глаго'ля: къ ве'черу да снjь'сте мяса` и= зау'тра
насы'титеся хлjь'бwвъ, и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь бг~ъ ва'шъ.

13. Бы'сть же ве'черъ, и= прiидо'ша кра^стели и= покры'ша
по'лкъ. Зау'тра же бы'сть спа'дшей росjь` w='колw полка`,

14. и= се`, на лицы` пусты'ни ме'лко jа='кw корiа'ндръ,
бjь'ло а='ки ле'дъ на земли`.

15. О<у>=зрjь'вше же то` сы'нове i=и~л<е>вы, рjь'ша
дру'гъ ко дру'гу: что' <е>=сть сiе`; Не вjь'дяху бо,
что` бя'ше. Рече' же мwv"се'й къ ни^мъ: се'й хлjь'бъ,
<е>=го'же даде` гд\сь ва'мъ jа='сти:

16. се'й гл~го'лъ, <е>=го'же завjьща` гд\сь: собери'те
w\т негw` кi'йждо на дома^шнiя, гомо'ръ погла'внw по
числу` ду'шъ ва'шихъ, кi'йждо ва'съ съ дома'шними свои'ми
собери'те.

17. И= сотвори'ша та'кw сы'нове i=и~л<е>вы, и= собра'ша
<о>='въ мно'гw, <о>='въ же ма'лw:

18. и= и=змjь'ривше гомо'ромъ, не преизбы'точествова
и='же мно'гw, и= и='же ма'лw, не мнjь'е прiя'тъ: кi'йждо
на дома'шнихъ свои'хъ собра'ша.

19. И= рече` мwv"се'й къ ни^мъ: никто'же да w=ста'витъ
на о<у>='трiе w\т негw`.

20. И= не послу'шаша мwv"се'а, но w=ста'виша нjь'цыи
w\т негw` на о<у>='трiе, и= воскипjь` червьми` и= возсмердjь'ся.
И= w=скорби'ся на ни'хъ мwv"се'й.

21. И= собира'ша <о>='ное ра'нw ра'нw, кi'йждо надлежа'щее
себjь`: <е>=гда' же w=грjьва'ше со'лнце, растаява'ше.

22. Бы'сть же въ де'нь шесты'й, собра'ша потре'бное
сугу'бw, два` гомw'ра кому'ждо. Прiидо'ша же вси` кня^зи
со'нма и= повjь'даша мwv"се'ю.

23. Рече' же мwv"се'й къ ни^мъ: сiе` сло'во <е>='сть,
<е>='же гл~а гд\сь: суббw'та поко'й ст~ъ гд\су зау'тра:
<е>=ли^ка а='ще печете`, пецы'те, и= <е>=ли^ка а='ще
варите`, вари'те, все' же и=збы'точное w=ста'вите въ
скро'вjь на о<у>='трiе.

24. И= w=ста'виша w\т тогw` до о<у>='трiя, jа='коже
заповjь'да и=`мъ мwv"се'й: и= не возсмердjь'ся, ниже`
че'рвь бы'сть въ не'мъ.

25. Рече' же мwv"се'й: jа=ди'те дне'сь, <е>='сть бо
суббw'та поко'й гд\су: дне'сь не w=бря'щете на по'ли:

26. ше'сть днi'й собира'йте, въ седмы'й же де'нь суббw'та:
jа='кw не бу'детъ въ не'мъ.

27. Бы'сть же въ седмы'й де'нь, и=зыдо'ша нjь'цыи w\т
людi'й собира'ти, и= не w=брjьто'ша.

28. Рече' же гд\сь мwv"се'ови: доко'лjь не хо'щете
послу'шати за'повjьдiй мои'хъ и= зако'на моегw`;

29. зри'те: гд\сь бо даде` ва'мъ суббw'ту де'нь се'й:
сегw` ра'ди то'й даде` ва'мъ въ де'нь шесты'й хлjь'ба
на два` дни^: сjьди'те кi'йждо ва'съ въ дому` свое'мъ
о<у>= себ<е>`, никто'же да и=схо'дитъ w\т мjь'ста своегw`
въ де'нь седмы'й.

30. И= суббw'тствоваша лю'дiе въ де'нь седмы'й.

31. И= прозва'ша сы'нове i=и~л<е>вы и='мя тому` %[ма'нна%]:
бя'ше же jа='кw сjь'мя корiа'ндрово бjь'ло, вку'съ
же <е>=гw` а='ки мука` съ ме'домъ.

32. Рече' же и=`мъ мwv"се'й: се'й гл~го'лъ, <е>=го'же
завjьща` гд\сь: напо'лните гомо'ръ w\т ма'нны въ скро'въ
въ ро'ды ва'шя: да ви'дятъ хлjь'бъ, <е>=го'же jа=до'сте
вы` въ пусты'ни, <е>=гда` и=зведе` ва'съ гд\сь w\т
земли` <е>=гv'петскiя.

33. И= рече` мwv"се'й ко а=арw'ну: возми` ста'мну злату'ю
<е>=ди'ну и= вложи` въ ню` гомо'ръ по'лный w\т ма'нны,
и= положи'ши ту'ю пред\ъ бг~омъ въ соблюде'нiе въ ро'ды
ва'шя.

34. Jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю, положи` ю=`
а=арw'нъ пред\ъ свидjь'нiемъ въ соблюде'нiе.

35. Сы'нове же i=и~л<е>вы jа=до'ша ма'нну лjь'тъ четы'редесять,
до'ндеже прiидо'ша въ зе'млю w=бита'емую, и= jа=до'ша
ма'нну, до'ндеже прiидо'ша во страну` фiнiкi'йскую:

36. гомо'ръ же деся'тая ча'сть тре'хъ мjь'ръ {<Е>=вр.:
<е>='фы} бя'ше.

Глава` 17.

И= воздви'жеся ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ w\т
пусты'ни сi'нъ по полкw'мъ свои^мъ сло'вомъ гд\снимъ
и= w=полчи'шася въ рафiдi'нjь. Не бя'ше же воды` лю'демъ
пи'ти,

2. и= ху'ляху лю'дiе мwv"се'а, глаго'люще: да'ждь на'мъ
во'ду, да пiе'мъ. И= рече` и=`мъ мwv"се'й: что` ху'лите
мя`; и= что` и=скуша'ете гд\са;

3. Возжажда'ша же та'мw лю'дiе воды` и= ропта'ху на
мwv"се'а, глаго'люще: вску'ю сiе`; и=зве'лъ <е>=си`
на'съ и=з\ъ <е>=гv'пта о<у>=мори'ти на'съ и= ча^да
на^ша и= скоты` жа'ждею;

4. Возопи' же мwv"се'й ко гд\су глаго'ля: что` сотворю`
лю'демъ си^мъ; <е>=ще` ма'лw, и= побiю'тъ мя` ка'менiемъ.

5. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: пойди` пред\ъ людьми`
си'ми, и= поими` съ собо'ю w\т ста'р<е>цъ людски'хъ,
и= же'злъ, и='мже пресjь'клъ <е>=си` мо'ре, возми`
въ ру'ку твою`, и= пойди`:

6. а='зъ же ста'ну та'мw пре'жде прише'ствiя твоегw`
о<у>= ка'мене въ хwри'вjь: и= о<у>=да'риши въ ка'мень,
и= и=зы'детъ и=з\ъ негw` вода`, и= да пiю'тъ лю'дiе.
Сотвори' же мwv"се'й та'кw пред\ъ сы^ны i=и~левыми,

7. и= прозва` и='мя мjь'сту тому` %[и=скуше'нiе и=
похуле'нiе%], хулы` ра'ди сынw'въ i=и~левыхъ, и= зане'же
и=скуси'ша гд\са, глаго'люще: а='ще <е>='сть въ на'съ
гд\сь, и=ли` ни`;

8. Прiи'де же а=мали'къ и= воева` на i=и~ля въ рафiдi'нjь.

9. Рече' же мwv"се'й ко i=ису'су: и=збери` себjь` му'жы
си^льны и= и=зше'дъ w=полчи'ся на а=мали'ка зау'тра:
и= се`, а='зъ ста'ну на верху` горы`, и= же'злъ бж~iй
въ руцjь` мое'й.

10. И= сотвори` i=ису'съ, jа='коже рече` <е>=му` мwv"се'й,
и= и=зше'дъ w=полчи'ся на а=мали'ка: мwv"се'й же и=
а=арw'нъ и= w='ръ взыдо'ша на ве'рхъ горы`.

11. И= бы'сть <е>=гда` воздвиза'ше мwv"се'й ру'цjь,
w=долjьва'ше i=и~ль: <е>=гда' же w=пуска'ше ру'цjь,
w=долjьва'ше а=мали'къ:

12. ру'цjь же мwv"се'wвы тя^жки бjь'ша: и= взе'мше
ка'мень, подложи'ша <е>=му`, и= сjьдя'ше на не'мъ:
а=арw'нъ же и= w='ръ поддержа'ста ру'цjь <е>=му`, <е>=ди'нъ
w\тсю'ду, а= другi'й w\тту'ду: и= бы'ша мwv"се'ови
ру'цjь о<у>=крjьпл<е>'ны до захожде'нiя со'лнца:

13. и= преwдолjь` i=ису'съ а=мали'ка и= вся^ лю'ди
<е>=гw` о<у>=бi'йствомъ меча`.

14. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: впиши` сiе` на па'мять
въ кни^ги и= вда'й во о<у>='шы i=ису'су, jа='кw па'губою
погублю` па'мять а=мали'кову w\т поднебе'сныя.

15. И= созда` мwv"се'й <о>=лта'рь гд\су и= прозва`
и='мя <е>=му` %[гд\сь прибjь'жище мое`%]:

16. jа='кw руко'ю та'йною ра'туетъ гд\сь на а=мали'ка
w\т ро'да въ ро'дъ.

Глава` 18.

О<у>=слы'ша же i=оfо'ръ, i=ере'й мадiа'мскiй, те'сть
мwv"се'овъ, вся^, <е>=ли^ка сотвори` гд\сь i=и~лю свои^мъ
лю'демъ, jа='кw и=зведе` гд\сь i=и~ля и=з\ъ <е>=гv'пта:

2. и= поя` i=оfо'ръ, те'сть мwv"се'овъ, сепфw'ру, жену`
мwv"се'ову, по w\тпуще'нiи <е>=я`,

3. и= два` сы^на <е>=я`: и='мя <е>=ди'ному w\т ни'хъ
гирса'мъ, глаго'ля: пришле'цъ бы'хъ въ земли` чужде'й,

4. и= и='мя второ'му <е>=лiе'зеръ, глаго'ля: бг~ъ бо
<о>=тца` моегw` помо'щникъ мо'й и= и=зба'ви мя` и=з\ъ
руки` фараw'ни.

5. И= прiи'де i=оfо'ръ, те'сть мwv"се'овъ, и= сы'нове
и= жена` къ мwv"се'ю въ пусты'ню, и=дjь'же w=полчи'ся
при горjь` бж~iей.

6. Возвjьсти'ша же мwv"се'ю, глаго'люще: се`, i=оfо'ръ,
те'сть тво'й, и='детъ къ тебjь`, и= жена` твоя`, и=
<о>='ба сы^на твоя^ съ ни'мъ.

7. И=зы'де же мwv"се'й во срjь'тенiе те'стю своему`
и= поклони'ся <е>=му` и= цjьлова` <е>=го`, и= привjь'тствоваша
дру'гъ дру'га: и= введе` и=`хъ мwv"се'й въ ку'щу.

8. И= повjь'да мwv"се'й те'стю своему` вся^, <е>=ли^ка
сотвори` гд\сь фараw'ну и= всjь^мъ <е>=гv'птянwмъ i=и~ля
ра'ди, и= ве'сь тру'дъ бы'вшiй и=`мъ на пути`, и= jа='кw
и=зба'ви и=`хъ гд\сь w\т руки` фараw'ни и= w\т руки`
<е>=гv'петскiя.

9. О<у>=жасе'ся же i=оfо'ръ w= всjь'хъ благи'хъ, jа=`же
сотвори` и=`мъ гд\сь, jа='кw и=зба'ви и=`хъ гд\сь w\т
руки` <е>=гv'петскiя и= w\т руки` фараw'ни,

10. и= рече` i=оfо'ръ: блг\све'нъ гд\сь, jа='кw и=зба'ви
лю'ди своя^ и=з\ъ руки` <е>=гv'петскiя и= и=з\ъ руки`
фараw'ни:

11. нн~jь о<у>=вjь'дjьхъ, jа='кw вели'къ гд\сь па'че
всjь'хъ богw'въ, сегw` ра'ди, jа='кw налего'ша на ни'хъ.

12. И= взя` i=оfо'ръ те'сть мwv"се'овъ всесожж<е>'нiя
и= ж<е>'ртвы бг~у: прiи'де же а=арw'нъ и= вси` ста'рцы
i=и~л<е>вы jа='сти хлjь'ба съ те'стемъ мwv"се'овымъ
пред\ъ бг~омъ.

13. И= бы'сть на о<у>='трiе, сjь'де мwv"се'й суди'ти
лю'ди: стоя'ху же пред\ъ мwv"се'омъ вси` лю'дiе w\т
о<у>='тра до ве'чера.

14. Ви'дjьвъ же i=оfо'ръ вся^, <е>=ли^ка творя'ше лю'демъ,
рече`: что` сiе`, <е>='же ты` твори'ши лю'демъ; почто`
ты` <е>=ди'нъ сjьди'ши, вси' же лю'дiе предстоя'тъ
тебjь` w\т о<у>='тра до ве'чера;

15. Рече' же мwv"се'й те'стю: поне'же прихо'дятъ лю'дiе
ко мнjь` проси'ти суда` w\т бг~а:

16. <е>=гда' бо быва'етъ и=`мъ ра'спря, и= прихо'дятъ
ко мнjь`, разсужда'ю коему'ждо и= сказу'ю и=`мъ пов<е>лjь'нiя
бж~iя и= зако'нъ <е>=гw`.

17. Рече' же те'сть мwv"се'овъ къ нему`: не пра'вw
ты` твори'ши глаго'лъ се'й:

18. трудо'мъ о<у>=труди'шися несно'снымъ и= ты`, и=
вси` лю'дiе сi'и, и=`же су'ть съ тобо'ю: тя'жекъ тебjь`
глаго'лъ се'й, не возмо'жеши твори'ти ты` <е>=ди'нъ:

19. нн~jь о<у>=`бо послу'шай мене` и= присовjь'тую
тебjь`, и= бу'детъ бг~ъ съ тобо'ю: бу'ди ты` лю'демъ
въ тjь'хъ jа=`же къ бг~у, и= донесе'ши словеса` и='хъ
къ бг~у,

20. и= засвидjь'тельствуй и=`мъ повелjь^нiя бж~iя и=
зако'нъ <е>=гw`, и= повjь'ждь и=`мъ пути^ <е>=гw`,
и='миже по'йдутъ, и= дjьла`, jа=`же сотворя'тъ:

21. ты' же о<у>=смотри` себjь` w\т всjь'хъ людi'й му'жы
си^льны, бг~а боя'щыяся, му'жы пра'в<е>дны, ненави'дящыя
го'рдости, и= поста'виши и=`хъ над\ъ ни'ми тысященача'льники
и= стонача'льники, и= пятьдесятонача'льники и= десятонача'льники
и= писмовводи^тели,

22. и= су'дятъ людi'й по вся^ часы`: сло'во же неудоборjьши'тельное
донесу'тъ къ тебjь`: ма^лыя же суды` да су'дятъ <о>=ни`,
и= w=блегча'тъ тя` и= спомо'гутъ тебjь`:

23. а='ще сло'во сiе` сотвори'ши, о<у>=крjьпи'тъ тя`
бг~ъ, и= возмо'жеши настоя'тельствовати, и= вси` лю'дiе
сi'и прiи'дутъ во свое` мjь'сто съ ми'ромъ.

24. Послу'ша же мwv"се'й гла'са те'стя своегw` и= сотвори`
вся^, <е>=ли^ка рече` <е>=му`:

25. и= и=збра` мwv"се'й му'жы си^льны w\т всегw` i=и~ля,
и= сотвори` я=` над\ъ ни'ми тысященача'льники и= стонача'льники,
и= пятьдесятонача'льники и= десятонача'льники и= писмовводи^тели:

26. и= сужда'ху лю'демъ по вся^ часы`: вся'кое же сло'во
неудоборjьши'тельное доноси'ша къ мwv"се'ю, вся'кое
же сло'во ле'гкое сужда'ху са'ми.

27. W\тпусти' же мwv"се'й те'стя своего`, и= w\ти'де
въ зе'млю свою`.

Глава` 19.

Мц\са же тре'тiягw и=зше'ствiя сынw'въ i=и~левыхъ w\т
земли` <е>=гv'петскiя, въ сi'й де'нь прiидо'ша въ пусты'ню
сiна'йскую:

2. и= воздвиго'шася w\т рафiдi'на и= прiидо'ша въ пусты'ню
сiна'йскую, и= w=полчи'ся та'мw i=и~ль пря'мw горы`.

3. Мwv"се'й же взы'де на го'ру бж~iю, и= воззва` <е>=го`
бг~ъ w\т горы` гл~я: сiя^ возглаго'леши до'му i=а'кwвлю
и= повjь'си сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:

4. са'ми ви'дjьсте, <е>=ли^ка сотвори'хъ <е>=гv'птянwмъ,
и= под\ъя'хъ ва'съ jа='кw на крилjь'хъ <о>='рлихъ и=
приведо'хъ ва'съ къ себjь`:

5. и= нн~jь а='ще слу'хомъ послу'шаете гла'са моегw`
и= сохраните` завjь'тъ мо'й, бу'дете ми` лю'дiе и=збра'нни
w\т всjь'хъ jа=зы^къ: моя' бо <е>='сть вся` земля`:

6. вы' же бу'дете ми` цр~ское сщ~е'нiе и= jа=зы'къ
ст~ъ: сiя^ словеса` да рече'ши сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

7. Прiи'де же мwv"се'й, и= призва` ста'рцы людскi^я
и= предложи` и=`мъ вся^ словеса` сiя^, jа=`же завjьща`
и=`мъ бг~ъ.

8. W\твjьща'ша же вси` лю'дiе <е>=диноду'шнw и= реко'ша:
вся^, <е>=ли^ка рече` бг~ъ, сотвори'мъ и= послу'шаемъ.
Донесе' же мwv"се'й словеса` сiя^ къ бг~у,

9. и= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: се`, а='зъ прiиду` къ
тебjь` въ столпjь` w='блачнjь, да о<у>=слы'шатъ лю'дiе
гл~юща мя` къ тебjь` и= да тебjь` вjь'руютъ во вjь'ки.
Повjь'да же мwv"се'й словеса` людi'й ко гд\су.

10. Рече' же гд\сь мwv"се'ю: соше'дъ засвидjь'тельствуй
лю'демъ и= w=чи'сти я=` дне'сь и= о<у>='трjь, и= да
и=сперу'тъ ри^зы,

11. и= да бу'дутъ готw'вы въ де'нь тре'тiй: въ тре'тiй
бо де'нь сни'детъ гд\сь на го'ру сiна'йскую пред\ъ
всjь'ми людьми`:

12. и= о<у>=стро'иши лю'ди w='крестъ глаго'ля: внемли'те
себjь` не восходи'ти на го'ру и= ничи'мже косну'тися
<е>=я`: вся'къ прикосну'выйся горjь` сме'ртiю о<у>='мретъ:

13. не ко'снется <е>='й рука`, ка'менiемъ бо побiе'тся
и=ли` стрjьло'ю о<у>=стрjьли'тся, а='ще ско'тъ, а='ще
человjь'къ, не бу'детъ жи'въ: <е>=гда' же гла'си и=
трубы^ и= w='блакъ w\ти'детъ w\т горы`, сi'и взы'дутъ
на го'ру.

14. Сни'де же мwv"се'й съ горы` къ лю'демъ, и= w=святи`
я=`, и= и=спра'ша ри^зы своя^:

15. и= рече` лю'демъ: бу'дите гото'ви, три` дни^ не
входи'те къ жена'мъ.

16. Бы'сть же въ тре'тiй де'нь бы'вшу ко о<у>='тру,
и= бы'ша гла'си и= мw'лнiя и= w='блакъ мра'ченъ на
горjь` сiна'йстjьй, гла'съ тру'бный глаша'ше sjьлw`:
и= о<у>=боя'шася вси` лю'дiе, и=`же въ полцjь`:

17. и=зведе' же мwv"се'й лю'ди во срjь'тенiе бг~у и=з\ъ
полка`, и= ста'ша под\ъ горо'ю.

18. Гора' же сiна'йская дымя'шеся вся`, схожде'нiя
ра'ди бж~iя на ню` во <о>=гни`, и= восхожда'ше ды'мъ,
jа='кw ды'мъ пе'щный: и= о<у>=жасо'шася вси` лю'дiе
sjьлw`.

19. Бы'ша же гла'си тру'бнiи происходя'ще крjь'пцы
sjьлw`: мwv"се'й глаго'лаше, бг~ъ же w\твjьщава'ше
<е>=му` гла'сомъ.

20. Сни'де же гд\сь на го'ру сiна'йскую на ве'рхъ горы`,
и= воззва` гд\сь мwv"се'а на ве'рхъ горы`, и= взы'де
мwv"се'й:

21. и= рече` бг~ъ къ нему` гл~я: соше'дъ засвидjь'тельствуй
лю'демъ, да не когда` присту'пятъ къ бг~у о<у>=разумjь'ти,
и= паду'тъ w\т ни'хъ мно'зи:

22. жерцы' же приступа'ющiи ко гд\су бг~у да w=святя'тся,
да не когда` погуби'тъ w\т ни'хъ гд\сь.

23. И= рече` мwv"се'й къ бг~у: не возмо'гутъ лю'дiе
взы'ти на го'ру сiна'йскую: ты' бо завjьща'лъ <е>=си`
на'мъ гл~я: w=предjьли` го'ру и= w=святи` ю=`.

24. И= рече` <е>=му` гд\сь: и=ди`, сни'ди и= взы'ди
ты` и= а=арw'нъ съ тобо'ю: жерцы' же и= лю'дiе да не
ну'дятся взы'ти къ бг~у, да не когда` погуби'тъ w\т
ни'хъ гд\сь.

25. Сни'де же мwv"се'й къ лю'демъ и= повjь'да и=`мъ.

Глава` 20.

И= гл~а гд\сь вся^ словеса` сiя^ къ мwv"се'ю гл~я:

2. а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ тво'й, и=зведы'й тя` w\т
земли` <е>=гv'петскiя, w\т до'му рабо'ты:

3. да не бу'дутъ тебjь` бо'зи и=нi'и ра'звjь мен<е>`.

4. Не сотвори` себjь` кумi'ра и= вся'кагw подо'бiя,
<е>=ли^ка на небеси` горjь` и= <е>=ли^ка на земли`
ни'зу, и= <е>=ли^ка въ вода'хъ под\ъ земле'ю:

5. да не поклони'шися и=`мъ, ни послу'жиши и=`мъ: а='зъ
бо <е>='смь гд\сь бг~ъ тво'й, бг~ъ ревни'тель, w\тдая'й
грjьхи` <о>=т<е>'цъ на ча^да до тре'тiягw и= четве'ртагw
ро'да ненави'дящымъ мене`,

6. и= творя'й мл\сть въ ты'сящахъ лю'бящымъ мя` и=
храня'щымъ повелjь^нiя моя^.

7. Не во'змеши и='мене гд\са бг~а твоегw` всу'е: не
w=ч\ститъ бо гд\сь прiе'млющаго и='мя <е>=гw` всу'е.

8. По'мни де'нь суббw'тный, <е>='же святи'ти <е>=го`:

9. ше'сть днi'й дjь'лай и= сотвори'ши (въ ни'хъ) вся^
дjьла` твоя^:

10. въ де'нь же седмы'й, суббw'та гд\су бг~у твоему`:
да не сотвори'ши вся'кагw дjьла` во'нь ты` и= сы'нъ
тво'й и= дще'рь твоя`, и= ра'бъ тво'й и= раба` твоя`,
и= во'лъ тво'й и= <о>=сля` твое` и= вся'кiй ско'тъ
тво'й, и= пришле'цъ w=бита'яй о<у>= теб<е>`:

11. зане` въ шести` дне'хъ сотвори` гд\сь не'бо и=
зе'млю, мо'ре и= вся^ jа=`же въ ни'хъ, и= почи` въ
де'нь седмы'й: сегw` ра'ди блг\сви` гд\сь де'нь седмы'й
и= w=ст~и` <е>=го`.

12. Чти` <о>=тца` твоего` и= ма'терь твою`, да бла'го
ти` бу'детъ и= да долголjь'тенъ бу'деши на земли` бла'зjь,
ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`.

13. Не о<у>=бi'й.

14. Не прелюбы` сотвори`.

15. Не о<у>=кра'ди.

16. Не послу'шествуй на дру'га своего` свидjь'тельства
ло'жна.

17. Не пожела'й жены` и='скреннягw твоегw`, не пожела'й
до'му бли'жнягw твоегw`, ни села` <е>=гw`, ни раба`
<е>=гw`, ни рабы'ни <е>=гw`, ни вола` <е>=гw`, ни <о>=сла`
<е>=гw`, ни вся'кагw скота` <е>=гw`, ни всегw`, <е>=ли^ка
су'ть бли'жнягw твоегw`.

18. И= вси` лю'дiе зря'ху гла'съ и= свjьщы`, и= гла'съ
тру'бный и= го'ру дымя'щуюся: и= о<у>=боя'вшеся вси`
лю'дiе ста'ша и=здале'че,

19. и= реко'ша мwv"се'ю: глаго'ли ты` съ на'ми, и=
да не гл~етъ къ на'мъ бг~ъ, да не когда` о<у>='мремъ.

20. Рече' же и=`мъ мwv"се'й: дерза'йте: и=скуше'нiя
бо ра'ди прiи'де бг~ъ къ ва'мъ, jа='кw да бу'детъ стра'хъ
<е>=гw` въ ва'съ, да не согрjьша'ете.

21. Стоя'ху же вси` лю'дiе и=здале'че: мwv"се'й же
вни'де во мра'къ, и=дjь'же бя'ше бг~ъ.

22. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: сiя^ рече'ши до'му
i=а'кwвлю и= возвjьсти'ши сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: вы`
ви'дjьсте, jа='кw съ нб~се` гл~ахъ къ ва'мъ:

23. не сотвори'те себjь` са'ми богw'въ сре'бряныхъ
и= богw'въ златы'хъ не сотвори'те самы'мъ себjь`:

24. <о>=лта'рь и=з\ъ земли` сотвори'те ми` и= пожре'те
на не'мъ всесожж<е>'нiя ва^ша и= спаси'т<е>льная ва^ша,
и= <о>='вцы и= тельцы` ва'шя, на вся'комъ мjь'стjь,
и=дjь'же нареку` и='мя мое` та'мw, и= прiиду` къ тебjь`
и= блг\свлю' тя:

25. а='ще же <о>=лта'рь w\т ка'менiй сотвори'ши ми`,
да не о<у>=стро'иши и='хъ те'саныхъ: сjь'чиво бо твое`
а='ще возложи'ши на ни'хъ, то` w=скверня'тся:

26. да не взы'деши по степе'н<е>мъ ко <о>=лтарю` моему`,
jа='кw да не w\ткры'еши срамоты` твоея` на не'мъ.

Глава` 21.

И= сiя^ w=правда^нiя, jа=`же да положи'ши пред\ъ ни'ми:

2. а='ще стя'жеши раба` <е>=вре'ина, ше'сть лjь'тъ
да порабо'таетъ тебjь`, въ седмо'е же лjь'то w\тпу'стиши
<е>=го` свобо'дна ту'не:

3. а='ще са'мъ <е>=ди'нъ вни'детъ, то` <е>=ди'нъ и=
и=зы'детъ: а='ще же жена` вни'детъ съ ни'мъ, то` и=
жена` w\ти'детъ съ ни'мъ:

4. а='ще же господи'нъ да'стъ <е>=му` жену`, и= роди'тъ
<е>=му` сы'ны и=ли` дщ<е>'ри, жена` и= дjь'ти да бу'дутъ
господи'ну <е>=гw`, са'мъ же <е>=ди'нъ да w\ти'детъ.

5. А='ще же w\твjьща'въ ра'бъ рече'тъ: возлюби'хъ господи'на
моего` и= жену` мою` и= дjь'ти моя^, не w\тхожду` свобо'денъ:

6. да приведе'тъ <е>=го` господи'нъ <е>=гw` пред\ъ
суди'ще бж~iе, и= тогда` приведе'тъ <е>=го` пред\ъ
дв<е>'ри на пра'гъ, и= да проверти'тъ <е>=му` о<у>='хо
господи'нъ <е>=гw` ши'ломъ, и= да порабо'таетъ <е>=му`
во вjь'ки.

7. А='ще же кто` прода'стъ свою` дще'рь въ рабы'ню,
да не w\ти'детъ, jа='коже w\тхо'дятъ рабы^ни:

8. а='ще не о<у>=годи'тъ пред\ъ <о>=чи'ма господи'на
своегw`, ю='же <о>='нъ взя'ти въ жену` w=бjьща`, да
w\тпу'ститъ ю=`: jа=зы'ку же чужде'му господи'нъ да
не прода'стъ <е>=я`, поне'же w\тве'рже ю=`:

9. а='ще же сы'ну своему` w=бjьща'лъ ю=`, по w=быкнове'нiю
дще'рей да сотвори'тъ <е>='й:

10. а='ще же другу'ю по'йметъ себjь`, потре'бныхъ и=
<о>=де'ждъ и= со<о>бще'нiя <е>=я` да не лиши'тъ:

11. а='ще же си'хъ тре'хъ не сотвори'тъ <е>='й, да
w\ти'детъ без\ъ сребра` ту'не.

12. И= а='ще кого` кто` о<у>=да'ритъ, и= о<у>='мретъ,
сме'ртiю да о<у>='мретъ (и= то'й):

13. а='ще же не хотя`, но бг~ъ предаде` въ ру'цjь <е>=гw`,
да'мъ тебjь` мjь'сто, въ не'же о<у>=бjьжи'тъ та'мw
о<у>=би'вый:

14. а='ще же кто` приложи'тъ о<у>=би'ти бли'жняго своего`
ле'стiю и= прибjь'гнетъ ко <о>=лтарю`, w\т <о>=лтаря`
моегw` да во'змеши того` о<у>=мертви'ти.

15. И='же бiе'тъ <о>=тца` своего` и=ли` ма'терь свою`,
сме'ртiю да о<у>='мретъ.

16. И='же sлосло'витъ <о>=тца` своего` и=ли` ма'терь
свою`, сме'ртiю да о<у>='мретъ.

17. А='ще кто` кого` о<у>=кра'детъ w\т сынw'въ i=и~левыхъ,
и= соwдолjь'въ сему` прода'стъ <е>=го`, и= w=бря'щется
о<у>= негw`, сме'ртiю да сконча'ется.

18. А='ще же сваря'тся два` му^жа, и= о<у>=да'ритъ
<е>=ди'нъ друга'го ка'менемъ и=ли` пя'стiю, и= не о<у>='мретъ,
но сля'жетъ на <о>=дрjь`:

19. а='ще воста'въ человjь'къ похо'дитъ внjь` w= жезлjь`,
непови'ненъ бу'детъ о<у>=да'ривый <е>=го`: то'чiю за
недjь'ланiе <е>=гw` да да'стъ цjь'ну и= на цjьльбу`.

20. А='ще же кто` о<у>=да'ритъ раба` своего` и=ли`
рабу` свою` жезло'мъ, и= о<у>='мретъ w\т руки` <е>=гw`,
судо'мъ да w\тмсти'тся:

21. а='ще же преживе'тъ де'нь <е>=ди'нъ и=ли` два`,
да не мсти'тся: сребро' бо <е>=гw` <е>='сть.

22. А='ще же бiю'тся два` му^жа, и= поразя'тъ жену`
непра'здну, и= и=зы'детъ младе'нецъ <е>=я` неиз\ъwбраже'нъ,
тщето'ю да w=тщети'тся: jа='коже наложи'тъ му'жъ жены`
тоя`, подоба'ющее да w\тда'стъ:

23. а='ще же и=з\ъwбраже'нъ бу'детъ, да да'стъ ду'шу
за ду'шу,

24. <о>='ко за <о>='ко, зу'бъ за зу'бъ, ру'ку за ру'ку,
но'гу за но'гу,

25. жже'нiе за жже'нiе, jа='зву за jа='зву, вре'дъ
за вре'дъ.

26. А='ще же кто` и=сткне'тъ <о>='ко рабу` своему`
и=ли` <о>='ко рабы'ни свое'й и= w=слjьпи'тъ, свобw'дны
да w\тпу'ститъ я=` за <о>='ко и='хъ:

27. а='ще же зу'бъ рабу` своему` и=ли` зу'бъ рабjь`
свое'й и=збiе'тъ, свобw'дны да w\тпу'ститъ я=` за зу'бъ
и='хъ.

28. А='ще же во'лъ о<у>=боде'тъ му'жа и=ли` жену`,
и= о<у>='мретъ, ка'менiемъ да побiе'тся во'лъ то'й,
и= да не снjьдя'тъ мя'са <е>=гw`, господи'нъ же вола`
непови'ненъ бу'детъ:

29. а='ще же во'лъ бодли'въ бу'детъ пре'жде вчера'шнягw
и= тре'тiягw дне`, и= возвjьстя'тъ господи'ну <е>=гw`,
и= не заключи'тъ <е>=гw`, и= о<у>=бiе'тъ му'жа и=ли`
жену`: во'лъ ка'менiемъ да побiе'тся, и= господи'нъ
<е>=гw` ку'пнw да о<у>='мретъ:

30. а='ще же w='купъ нало'жится <е>=му`, да да'стъ
w='купъ за ду'шу свою`, <е>=ли'кw наложа'тъ <е>=му`:

31. а='ще же сы'на и=ли` дще'рь о<у>=боде'тъ, по сему'
же суду` да сотворя'тъ <е>=му`:

32. а='ще же раба` и=ли` рабу` о<у>=боде'тъ во'лъ,
сребра` три'десять дiдра'хмъ да да'стъ господи'ну и='хъ,
и= во'лъ ка'менiемъ да побiе'тся.

33. А='ще же кто` w\тве'рзетъ jа='му и=ли` и=скопа'етъ
jа='му и= не покры'етъ <е>=я`, и= впаде'тся въ ню`
теле'цъ и=ли` <о>=сля`,

34. господи'нъ jа='мы w\тда'стъ (цjь'ну), сребро` да'стъ
господи'ну и='хъ: о<у>=ме'ршее же <е>=му` да бу'детъ.

35. А='ще же чi'й во'лъ о<у>=боде'тъ вола` бли'жнягw,
и= о<у>='мретъ, да продаду'тъ вола` жива'го, и= да
раздjьля'тъ цjь'ну <е>=гw`, и= вола` о<у>=ме'ршаго
да раздjьля'тъ:

36. а='ще же зна'емь <е>='сть во'лъ, jа='кw бодли'въ
<е>='сть пре'жде вчера'шнягw и= тре'тiягw дне`, и=
глаго'лаша господи'ну <е>=гw`, и= то'й не заключи'тъ
<е>=гw`: да w\тда'стъ вола` за вола`, ме'ртвый же <е>=му`
да бу'детъ.

Глава` 22.

А='ще же кто` о<у>=кра'детъ тельца` и=ли` <о>='вцу,
и= зако'летъ и=ли` прода'стъ, пя'ть тельц<е>'въ да
возда'стъ за тельца` и= четы'ри <о>='вцы за <о>='вцу.

2. А='ще же въ подкопа'нiи w=бря'щется та'ть, и= jа='звенъ
о<у>='мретъ, нjь'сть <е>=му` о<у>=бi'йство:

3. а='ще же взы'детъ со'лнце над\ъ ни'мъ, пови'ненъ
<е>='сть, о<у>='мретъ за него`: а='ще же не и='мать
и=мjь'нiя, да прода'стся за татьбу`:

4. а='ще же jа='тъ бу'детъ, и= w=бря'щется въ руцjь`
<е>=гw` о<у>=кра'деное w\т <о>=сля'те до <о>=вцы` жи'во,
сугу'бw да w\тда'стъ я=`.

5. А='ще же кто` потра'витъ ни'ву и=ли` вiногра'дъ,
и= пу'ститъ ско'тъ сво'й пасти'ся на чуже'й ни'вjь,
да да'стъ w\т ни'вы своея` по плоду` <е>=гw`: а='ще
же всю` ни'ву потра'витъ, лу^чшая ни'вы своея` и= лу^чшая
вiногра'да своегw` да w\тда'стъ.

6. А='ще же и=зше'дъ <о>='гнь w=бря'щетъ те'рнiе и=
запали'тъ гумно`, и=ли` кла'сы, и=ли` ни'ву, да w\тда'стъ,
и='же возже` <о>='гнь.

7. А='ще же кто` да'стъ дру'гу сребро` и=ли` сосу'дъ
сохрани'ти, и= о<у>=кра'дется и=з\ъ до'му му'жа тогw`,
а='ще w=бря'щется о<у>=крады'й, да возда'стъ сугу'бw:

8. а='ще же не w=бря'щется о<у>=крады'й, да прiи'детъ
господи'нъ до'му пред\ъ бг~а и= да клене'тся, jа='кw
пои'стиннjь не слука'вствова <о>='нъ w= все'мъ положе'нiи
дру'жнемъ.

9. По все'й рече'ннjьй непра'вдjь, w= теля'ти и= w=
<о>=сля'ти и= w= <о>=вцjь`, и= w= ри'зjь и= w= все'й
ги'бели нанесе'ннjьй, что` о<у>=`бо ни бы'ло бы, пред\ъ
бг~омъ да прiи'детъ су'дъ <о>=бои'хъ, и= w=бвине'нный
бг~омъ да w\тда'стъ сугу'бw бли'жнему.

10. А='ще же кто` да'стъ дру'гу <о>=сля` и=ли` тельца`,
и=ли` <о>='вцу, и=ли` вся'къ ско'тъ храни'ти, и= о<у>='мретъ
и=ли` поги'бнетъ, и=ли` плjьне'но бу'детъ, и= никто'же
о<у>=вjь'сть,

11. кля'тва да бу'детъ бж~iя между` <о>=бои'ми, jа='кw
пои'стиннjь не слука'вствова <о>='нъ w= все'мъ бли'жнягw
положе'нiи, и= та'кw прiи'метъ господи'нъ <е>=гw`,
и= да не w\тда'стъ:

12. а='ще же о<у>=кра'дено бу'детъ w\т негw`, да w\тда'стъ
господи'ну:

13. а='ще же sвjь'рь снjьде`, да веде'тъ <е>=го` на
sвjьроя'дину, и= не w\тда'стъ:

14. а='ще же кто` и=спро'ситъ о<у>= дру'га, и= поги'бнетъ,
и=ли` о<у>='мретъ, и=ли` плjьни'тся, господи'нъ же
<е>=гw` не бу'детъ съ ни'мъ, w\тда'стъ:

15. а='ще же господи'нъ <е>=гw` бу'детъ съ ни'мъ, да
не w\тда'стъ: а='ще же нае'мникъ <е>='сть, да бу'детъ
<е>=му` вмjь'стw мзды` <е>=гw`.

16. А='ще же прельсти'тъ кто` не w=бруче'ну дjьви'цу,
и= бу'детъ съ не'ю, вjь'номъ да w\твjь'нитъ ю=`, (и=
по'йметъ ю=`) себjь` въ жену`:

17. а='ще же возбраня'я возбрани'тъ и= не восхо'щетъ
<о>=те'цъ <е>=я` да'ти ю=` <е>=му` въ жену`, сребро`
да возда'стъ <о>=тцу`, <е>=ли'кw <е>='сть вjь'но дjьви'ческо.

18. Волхвw'мъ живы^мъ бы'ти не попусти'те.

19. Вся'каго со ското'мъ быва'юща сме'ртiю о<у>=бiе'те
<е>=го`.

20. И='же же'ртву прино'ситъ богw'мъ, сме'ртiю да потреби'тся,
но то'чiю гд\су <е>=ди'ному.

21. И= прише'льца не w=sло'бите, ниже` w=скорби'те
<е>=го`: прише'льцы бо бjь'сте въ земли` <е>=гv'петстjьй.

22. Вся'кiя вдовы` и= сироты` не w=sло'бите:

23. а='ще же sло'бою w=sло'бите я=`, и= возстена'вше
возопiю'тъ ко мнjь`, слу'хомъ о<у>=слы'шу гла'съ и='хъ

24. и= разгнjь'ваюся jа='ростiю, и= побiю` вы` мече'мъ,
и= бу'дутъ ж<е>ны` ва'шя вдwвы`, и= ча^да ва^ша сирwты`.

25. А='ще же да'си сребро` взае'мъ бра'ту ни'щему и='же
о<у>= теб<е>`, не бу'ди <е>=го` понужда'яй, ниже` наложи'ши
<е>=му` ли'хвы.

26. И= а='ще зало'житъ въ зало'гъ ри'зу дру'гъ тво'й,
до захожде'нiя со'лнца w\тда'си <е>=му`:

27. <е>='сть бо сiя` покрове'нiе <е>=му`, сiя` <е>=ди'на
ри'за стыдjь'нiя <е>=гw`, въ че'мъ спа'ти бу'детъ:
а='ще о<у>=`бо возопiе'тъ ко мнjь`, о<у>=слы'шу <е>=го`:
мл\стивъ бо <е>='смь.

28. Богw'въ да не sлосло'виши и= кня'зю людi'й твои'хъ
да не рече'ши sла`.

29. Нача'тки w\т гумна` и= w\т точи'ла твоегw` да не
косни'ши принести` (мнjь`): пе'рвенцы сынw'въ твои'хъ
да да'си мнjь`:

30. та'кw сотвори'ши тельцу` твоему`, и= <о>=вцjь`
твое'й, и= <о>=слу` твоему`: се'дмь днi'й да бу'детъ
о<у>= ма'тери, въ <о>=смы'й же де'нь да w\тда'си <о>='ное
мнjь`.

31. Лю'ди свя'ти бу'дете ми`, и= мя'са sвjьроя'диннагw
да не снjь'сте, псw'мъ пове'ржете <е>=`.

Глава` 23.

Да не прiи'меши слу'ха су'етна, да не приложи'шися
съ непра'веднымъ бы'ти свидjь'тель непра'веденъ:

2. да не бу'деши со мно'гими на sло'бу, да не приложи'шися
ко мно'жеству о<у>=клони'тися со мно'жайшими, jа='кw
преврати'ти су'дъ,

3. и= ни'щагw да не поми'луеши на судjь`.

4. А='ще же сря'щеши говя'до врага` твоегw` и=ли` <о>=сля`
<е>=гw` заблужда'ющее, w=брати'въ да w\тда'си <е>=му`:

5. а='ще же о<у>='зриши <о>=сля` врага` твоегw` па'дшее
под\ъ бре'менемъ <е>=гw`, да не мимои'деши <е>=`, но
да воздви'гнеши <е>=` съ ни'мъ.

6. Да не преврати'ши суда` ни'щему въ судjь` <е>=гw`.

7. W\т вся'кагw сло'ва непра'веднагw да w\тсту'пиши:
непови'нна и= прв\дна да не о<у>=бiе'ши, и= не w=правди'ши
нечести'ваго дарw'въ ра'ди,

8. и= да не во'змеши дарw'въ: да'ры бо w=слjьпля'ютъ
<о>='чи ви'дящымъ и= погубля'ютъ словеса` прв\дна.

9. И= прише'льца не w=скорбля'йте, ни стужи'те (<е>=му`):
вы' бо вjь'сте ду'шу прише'лчу, поне'же са'ми бjь'сте
прише'льцы въ земли` <е>=гv'петстjьй.

10. Ше'сть лjь'тъ да сjь'еши зе'млю твою` и= да собере'ши
плоды` <е>=я`:

11. въ седмо'е же w=ставле'нiе да сотвори'ши и= w=пу'стиши
ю=`, и= да jа='сти бу'дутъ о<у>=бо'зiи jа=зы'ка твоегw`,
w=ста'нки же да снjьдя'тъ sвjь'рiе ди'вiи: та'кw да
сотвори'ши вiногра'ду твоему` и= ма'сличiю твоему`.

12. Въ ше'сть днi'й да сотвори'ши дjьла` твоя^, въ
седмы'й же де'нь поко'й: да почi'етъ во'лъ тво'й и=
<о>=се'лъ тво'й, и= да почi'етъ сы'нъ рабы` твоея`
и= пришле'цъ.

13. Вся^, <е>=ли^ка гл~ахъ ва'мъ, сохрани'те, и=ме'нъ
же богw'въ и=нjь'хъ не помина'йте, ниже` да слы'шатся
и=зо о<у>='стъ ва'шихъ.

14. Три` кра'ты въ лjь'тjь сотвори'те ми` пра'здникъ:

15. пра'здникъ w=прjьсно'кwвъ сохрани'те твори'ти,
се'дмь днi'й jа=ди'те w=прjьсно'ки, jа='коже заповjь'дахъ
тебjь`, во вре'мя мц\са но'выхъ плодw'въ, въ то'й бо
и=зше'лъ <е>=си` и=з\ъ <е>=гv'пта, да не jа=ви'шися
предо мно'ю то'щь:

16. и= пра'здникъ жа'твы перворо'дныхъ жи^тъ сотвори'ши
w\т дjь'лъ твои'хъ, jа=`же посjь'еши на ни'вjь твое'й:
и= пра'здникъ сконча'нiя при и=схо'дjь лjь'та въ собра'нiи
дjь'лъ твои'хъ, jа=`же w\т ни'въ твои'хъ.

17. Три` кра'ты въ лjь'тjь да jа=ви'тся вся'къ му'жескъ
по'лъ тво'й пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ.

18. <Е>=гда' бо и=зжену` jа=зы'ки w\т лица` твоегw`
и= разширю` предjь'лы твоя^, да не пожре'ши на ква'сjь
кро'ве же'ртвы моея`, ниже` да долежи'тъ ту'къ пра'здника
моегw` до о<у>='трiя.

19. Нача'тки пе'рвыхъ жи^тъ земли` твоея` да внесе'ши
въ до'мъ гд\са бг~а твоегw`. Да не свари'ши jа=гня'те
во млецjь` ма'тере <е>=гw`.

20. И= се`, а='зъ послю` а='гг~ла моего` пред\ъ лице'мъ
твои'мъ, да сохрани'тъ тя` на пути`, jа='кw да введе'тъ
тя` въ зе'млю, ю='же о<у>=гото'вахъ тебjь`:

21. вонми` себjь` и= послу'шай <е>=го`, и= не w=слу'шайся
<е>=гw`: не w=бине'тся бо теб<е>`, и='мя бо мое` <е>='сть
на не'мъ:

22. а='ще слу'хомъ послу'шаеши гла'са моегw` и= сотвори'ши
вся^, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь`, и= сохрани'ши
завjь'тъ мо'й, бу'дете ми` лю'ди и=збра'нни w\т всjь'хъ
jа=зы^къ: моя' бо <е>='сть вся` земля`, вы' же бу'дете
ми` цр~ское сщ~е'нiе и= jа=зы'къ ст~ъ. Сiя^ словеса`
да рече'ши сынw'мъ i=и~л<е>вымъ. А='ще слу'хомъ послу'шаеши
гла'са моегw` и= сотвори'ши вся^, <е>=ли^ка реку` тебjь`,
вра'гъ бу'ду врагw'мъ твои^мъ и= сопроти'влюся сопроти'вникwмъ
твои^мъ.

23. По'йдетъ бо а='гг~лъ мо'й наставля'яй тя` и= введе'тъ
тя` ко а=морре'ю и= хетте'ю, и= ферезе'ю и= ханане'ю,
и= гергесе'ю и= <е>=vе'ю и= i=евусе'ю, и= потреблю`
и=`хъ (w\т лица` ва'шегw):

24. да не поклони'шися богw'мъ и='хъ, ниже` послу'жиши
и=`мъ: да не сотвори'ши по дjьлw'мъ и='хъ, но разоре'нiемъ
разори'ши и= сокруше'нiемъ сокруши'ши ка^пища и='хъ,

25. и= да послу'жиши гд\су бг~у твоему`: и= блг\свлю`
хлjь'бъ тво'й и= вiно` твое` и= во'ду твою`, и= w\твращу`
болjь'знь w\т ва'съ.

26. Не бу'детъ безча'денъ, ниже` непло'ды на земли`
твое'й: число` днi'й твои'хъ и=сполня'я и=спо'лню.

27. И= стра'хъ послю` веду'щiй тя`, и= о<у>=страшу`
вся^ jа=зы'ки, въ ня'же ты` вхо'диши къ ни^мъ, и= да'мъ
вся^ сопроти'вники твоя^ въ бjьгуны`:

28. и= послю` ш<е>'ршни пред\ъ тобо'ю, и= и=зжену`
а=морр<е>'и и= <е>=v<е>'и, и= i=евус<е>'и и= ханан<е>'и
и= хетт<е>'и w\т теб<е>`:

29. не и=зжену` и='хъ въ лjь'тjь <е>=ди'нjьмъ, да не
бу'детъ земля` пуста`, и= мно'зи бу'дутъ на тя` sвjь^ри
земнi'и:

30. пома'лу пома'лу и=зжену` и=`хъ w\т теб<е>`, до'ндеже
возрасте'ши и= наслjь'диши зе'млю.

31. И= положу` предjь'лы твоя^ w\т чермна'гw мо'ря
до мо'ря фv"лiстi'мля, и= w\т пусты'ни до рjьки` вели'кiя
<е>=vфра'та, и= преда'мъ въ ру'цjь ва'ши сjьдя'щихъ
на земли` и= и=зжену` и=`хъ w\т теб<е>`:

32. да не смjьси'шися съ ни'ми, и= съ бw'ги и='хъ да
не завjьща'еши завjь'та,

33. и= да не w=ста'нутся на земли` твое'й, да не сотворя'тъ
тя` согрjьши'ти ко мнjь`: а='ще бо порабо'таеши богw'мъ
и='хъ, сi'и бу'дутъ тебjь` въ собла'знъ.

Глава` 24.

И= мwv"се'ю рече`: взы'ди ко гд\су ты` и= а=арw'нъ,
и= нада'въ и= а=вiу'дъ и= се'дмьдесятъ ста'р<е>цъ i=и~левыхъ,
и= да покло'нятся и=здале'че гд\су:

2. и= да присту'питъ мwv"се'й <е>=ди'нъ къ бг~у, <о>=ни'
же да не присту'пятъ: и= лю'дiе съ ни'ми да не взы'дутъ.

3. Прiи'де же мwv"се'й и= повjь'да лю'демъ вся^ словеса`
бж~iя и= w=правда^нiя. W\твjьща'ша же вси` лю'дiе гла'сомъ
<е>=ди'нымъ, глаго'люще: вся^ словеса`, jа=`же гл~а
гд\сь, сотвори'мъ и= послу'шаемъ.

4. И= написа` мwv"се'й вся^ словеса` гд\сня: w=бу'трjьвъ
же мwv"се'й зау'тра, созда` <о>=лта'рь под\ъ горо'ю,
и= двана'десять ка'менiй въ двана'десять племе'нъ i=и~левыхъ:

5. и= посла` ю='ношы сынw'въ i=и~левыхъ, и= принесо'ша
всесожж<е>'нiя, и= пожро'ша же'ртву сп\снiя гд\су бг~у
тельцы`.

6. Взе'мъ же мwv"се'й полови'ну кро'ве, влiя` въ ча'шы,
полови'ну же кро'ве возлiя` на <о>=лта'рь,

7. и= взе'мъ кни'гу завjь'та, прочте` лю'демъ во о<у>='шы.
И= реко'ша: вся^, <е>=ли^ка гл~а гд\сь, сотвори'мъ
и= послу'шаемъ.

8. Взе'мъ же мwv"се'й кро'вь, w=кропи` лю'ди и= рече`:
се`, кро'вь завjь'та, <е>=го'же завjьща` гд\сь къ ва'мъ
w= всjь'хъ словесjь'хъ си'хъ.

9. И= взы'де мwv"се'й и= а=арw'нъ, и= нада'въ и= а=вiу'дъ
и= се'дмьдесятъ w\т ста'р<е>цъ i=и~левыхъ,

10. и= ви'дjьша мjь'сто, и=дjь'же стоя'ше бг~ъ i=и~левъ:
и= под\ъ нога'ма <е>=гw` jа='кw дjь'ло ка'мене сапфi'ра,
и= jа='кw видjь'нiе тве'рди небе'сныя чистото'ю.

11. И= w\т и=збра'нныхъ i=и~левыхъ не повреди'ся ни
<е>=ди'нъ: и= jа=ви'шася на мjь'стjь бж~iи, и= jа=до'ша,
и= пи'ша.

12. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: взы'ди ко мнjь` на
го'ру и= ста'ни та'мw, и= да'мъ ти` скрижа^ли ка'м<е>нныя,
зако'нъ и= за'пwвjьди, jа=`же написа'хъ законоположи'ти
и=`мъ.

13. И= воста'въ мwv"се'й и= i=ису'съ предстоя'вый <е>=му`,
взыдо'ша на го'ру бж~iю

14. и= ста'рц<е>мъ рjь'ша: пожди'те въ молча'нiи здjь`,
до'ндеже возврати'мся къ ва'мъ: и= се`, а=арw'нъ и=
w='ръ съ ва'ми: а='ще кому` случи'тся су'дъ, да и='дутъ
къ ни^мъ.

15. И= взы'де мwv"се'й на го'ру, и= покры` w='блакъ
го'ру,

16. и= сни'де сла'ва бж~iя на го'ру сiна'йскую, и=
покры` ю=` w='блакъ ше'сть днi'й. И= воззва` гд\сь
мwv"се'а въ де'нь седмы'й и=з\ъ среды` w='блака:

17. w=бли'чiе же сла'вы гд\сни, jа='кw <о>='гнь пламену'я
на версjь` горы`, пред\ъ сы^ны i=и~л<е>вы.

18. И= вни'де мwv"се'й въ среду` w='блака и= взы'де
на го'ру, и= бjь` та'мw на горjь` четы'редесять днi'й
и= четы'редесять ноще'й.

Глава` 25.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= да во'змутъ ми` нача'тки
w\т всjь'хъ, jа=`же о<у>=гw'дна бу'дутъ се'рдцу и='хъ,
да во'змете нача'тки моя^.

3. Се'й же <е>='сть нача'токъ, <е>=го'же во'змете w\т
ни'хъ: зла'то и= сребро` и= мjь'дь,

4. и= синету` и= багряни'цу, и= червлени'цу сугу'бу
(пря'деную), и= вv"ссо'нъ ска'ный, и= власы` кw'зiя,

5. и= ко'жы w='вни w=червлен<е>'ны, и= ко'жы си^ни,
и= древа` негнiю^щая,

6. и= <е>=ле'й въ свjьще'нiе, fv"мiа'мъ во <е>=ле'й
пома'занiя и= въ сложе'нiе fv"мiа'ма,

7. и= ка'м<е>ни сардi^йскiя, и= ка'м<е>ни въ вая'нiе
на <е>=пwмi'ду {<Е>=вр.: <е>=fу'дъ, славе'н.: нара'мникъ
и=ли` ве'рхняя ри'за.} и= поди'ръ {до'лгая ри'за}.

8. И= да сотвори'ши ми` w=сщ~е'нiе, и= jа=влю'ся въ
ва'съ:

9. и= сотвори'ши ми` по всему`, <е>=ли^ка а='зъ покажу`
тебjь` на горjь`, w='бразъ ски'нiи и= w='бразъ всjь'хъ
сосу'дwвъ <е>=я`: си'це да сотвори'ши.

10. И= сотвори'ши кiвw'тъ свидjь'нiя w\т дре'въ негнiю'щихъ,
двою` ла'ктiй и= по'лъ въ долготу`, и= ла'ктя и= по'лъ
въ широту`, и= ла'ктя и= по'лъ въ высоту`:

11. и= позлати'ши <е>=го` зла'томъ чи'стымъ, внутрьу'ду
и= внjьу'ду позлати'ши <е>=го`, и= сотвори'ши верху`
<е>=гw` вjьне'цъ зла'тъ виты'й w='крестъ:

12. и= слiе'ши <е>=му` четы'ри кwльца` зла^та, и= возложи'ши
на четы'ри страны^ <е>=гw`, два` кольца^ на <е>=ди'ну
страну`, и= два` на другу'ю страну`.

13. Сотвори'ши же нwси'ла w\т дре'ва негнiю'ща и= позлати'ши
я=` зла'томъ чи'стымъ:

14. и= вложи'ши нwси'ла въ ко'льца, jа=`же на страна'хъ
кiвw'та, носи'ти и='ми кiвw'тъ:

15. въ ко'льцахъ кiвw'та да бу'дутъ нwси'ла не зы'блющеся:

16. и= вложи'ши въ кiвw'тъ свидjь^нiя, jа=`же да'мъ
тебjь`.

17. И= да сотвори'ши w=чисти'лище покро'въ w\т зла'та
чи'ста, двою` ла'ктiй и= по'лъ въ долготу`, ла'ктя
же и= по'лъ въ широту`:

18. и= сотвори'ши два` херувi^ма зла^та и=зва^янна,
и= возложи'ши я=` w\т <о>=бои'хъ стра'нъ w=чисти'лища:

19. да сотворя'тся херувi'ми, <е>=ди'нъ w\т страны`
сея` и= другi'й w\т страны` другi'я w=чисти'лища, и=
сотвори'ши два` херувi^ма на <о>=бои'хъ страна'хъ:

20. да бу'дутъ херувi'ми распростира'юще кри'ла верху`,
соwсjьня'юще кри'лами свои'ми над\ъ w=чисти'лищемъ,
и= ли'ца и='хъ ко другъдру'гу, на w=чисти'лище бу'дутъ
ли'ца херувi^мска:

21. и= да возложи'ши w=чисти'лище на кiвw'тъ верху`,
и= въ кiвw'тъ да вложи'ши свидjь^нiя, jа=`же да'мъ
тебjь`.

22. И= позна'нъ бу'ду тебjь` w\тту'ду, и= возгл~ю тебjь`
съ верху` w=чисти'лища между` двjьма` херувi^мы, и=`же
су'ть над\ъ кiвw'томъ свидjь'нiя, и= по всjь^мъ, <е>=ли^ка
а='ще заповjь'мъ тебjь` къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

23. И= сотвори'ши трапе'зу w\т дре'въ негнiю'щихъ,
двою` ла'ктiй въ долготу`, и= ла'ктя въ широту`, и=
ла'ктя и= по'лъ въ высоту`:

24. и= позлати'ши ю=` зла'томъ чи'стымъ, и= сотвори'ши
<е>='й вито'е w=бложе'нiе злато'е w='крестъ, и= сотвори'ши
<е>='й вjьне'цъ дла'ни w='крестъ,

25. и= сотвори'ши вито'е w=бложе'нiе вjьнцу` w='крестъ.

26. И= сотвори'ши четы'ри кwльца` зла^та, и= возложи'ши
четы'ри кольца^ на четы'ри страны^ но'гъ <е>=я` под\ъ
вjьне'цъ:

27. и= да бу'дутъ ко'льца на влага^лища носи'ламъ,
jа='кw воздвиза'ти и='ми трапе'зу.

28. И= сотвори'ши нwси'ла <е>=я` w\т дре'въ негнiю'щихъ,
и= позлати'ши я=` зла'томъ чи'стымъ, и= воздвиза'тися
бу'детъ на ни'хъ трапе'за.

29. И= сотвори'ши блю^да <е>=я` и= fv"мiа'мники, и=
возлива'льники и= ча'шы, и='миже возлива'ти бу'деши:
w\т зла'та чи'ста да сотвори'ши я=`.

30. И= возлага'ти бу'деши на трапе'зу хлjь'бы предложе'нiя
предо мно'ю пр\снw.

31. И= да сотвори'ши свjьти'льникъ w\т зла'та чи'ста,
и=зва'янъ да сотвори'ши свjьти'льникъ: сте'бль <е>=гw`
и= вjь^тви, и= ча'шы и= кру'зи и= крi'ны w\т негw`
да бу'дутъ:

32. ше'сть же вjь'твiй и=сходя'щихъ w\т стра'нъ, три`
вjь^тви свjьти'льника w\т страны` <е>=гw` <е>=ди'ныя
и= три` вjь^тви свjьти'льника w\т страны` вторы'я:

33. и= три` ча'шы во w='бразъ <о>=рjь'ха, на <е>=ди'нjьй
вjь'тви кру'гъ и= крi'нъ: та'кw шести` вjь'твамъ и=сходя'щымъ
w\т свjьти'льника:

34. и= на свjьти'льникjь четы'ри ча'шы во w='бразъ
<о>=рjь'ха, на <е>=ди'нjьй вjь'тви кру'зи и= крi'ны
<е>=гw`:

35. кру'гъ под\ъ двjьма` вjь'твьми w\т негw`, и= кру'гъ
под\ъ четы'рьми вjь'твьми w\т негw`: та'кw шести` вjь'твамъ
и=сходя'щымъ w\т свjьти'льника: и= на свjьти'льникjь
четы'ри ча'шы во w='бразъ <о>=рjь'ха:

36. кру'зи и= вjь^тви w\т негw` да бу'дутъ: ве'сь и=зва'янъ
w\т <е>=ди'нагw зла'та чи'ста.

37. И= да сотвори'ши свjьти^лъ <е>=гw` се'дмь, и= поста'виши
свjьти^ла <е>=гw`, и= свjьти'ти бу'дутъ w\т <е>=ди'нагw
лица` <е>=гw`:

38. и= щипцы` <е>=гw`, и= подста^вы <е>=гw` w\т зла'та
чи'ста сотвори'ши:

39. тала'нтомъ зла'та чи'ста да сотвори'ши вся^ сосу'ды
сiя^.

40. Ви'ждь, да сотвори'ши по w='бразу пока'занному
тебjь` на горjь`.

Глава` 26.

Ски'нiю же да сотвори'ши w\т десяти` <о>=пw'нъ w\т
вv"ссо'на ска'нагw и= синеты`, и= багряни'цы и= червлени'цы
ска'ныя: херувi'мы дjь'ломъ тка'нымъ да сотвори'ши
я=`.

2. Долгота` <о>=по'ны <е>=ди'ныя два'десять и= <о>='смь
ла'ктiй, и= широта` четы'рехъ ла'ктiй, <о>=по'на <е>=ди'на
да бу'детъ: мjь'ра та'яжде да бу'детъ всjь^мъ <о>=по'намъ.

3. Пя'ть же <о>=по'нъ да бу'дутъ взаи'мъ придержа'щяся
<е>=ди'на w\т другi'я, и= пя'ть <о>=по'нъ да бу'дутъ
содержа'щяся друга` w= друзjь'й.

4. И= да сотвори'ши и=`мъ п<е>'тли и=з\ъ синеты` о<у>=
кра'я <о>=по'ны <е>=ди'ныя, w\т <е>=ди'ныя страны`
въ сложе'нiе: и= си'це сотвори'ши на краю` <о>=по'ны
внjь'шнiя къ сложе'нiю второ'му.

5. Пятьдеся'тъ же пе'тлей сотвори'ши <е>=ди'нjьй <о>=по'нjь,
и= пятьдеся'тъ пе'тлей да сотвори'ши w\т кра'я <о>=по'ны
по сложе'нiю вторы'я, лице'мъ къ лицу` сходя'щыяся
между` собо'ю ка'яждо.

6. И= сотвори'ши пятьдеся'тъ крючкw'въ златы'хъ и=
совокупи'ши <о>=пw'ны <е>=ди'ну ко друзjь'й крючка'ми:
и= бу'детъ ски'нiя <е>=ди'на.

7. И= да сотвори'ши <о>=пw'ны власяны^я въ покро'въ
над\ъ ски'нiею, <е>=динона'десять <о>=по'нъ сотвори'ши
и=`хъ.

8. Долгота` <о>=по'ны <е>=ди'ныя да бу'детъ три'десяти
ла'ктiй, и= четы'рехъ ла'ктiй широта` <о>=по'ны <е>=ди'ныя:
та'яжде мjь'ра да бу'детъ <е>=динона'десяти <о>=по'намъ.

9. И= совокупи'ши пя'ть <о>=по'нъ вку'пjь, и= ше'сть
<о>=по'нъ вку'пjь: и= о<у>=сугу'биши <о>=по'ну шесту'ю
ко вхо'ду ски'нiи.

10. И= да сотвори'ши пе'тлей пятьдеся'тъ на краи` <о>=по'ны
<е>=ди'ныя, jа='же средjь` по сложе'нiю, и= пятьдеся'тъ
пе'тлей да сотвори'ши на краи` <о>=по'ны совокупля'ющiяся
вторы'я.

11. И= сотвори'ши крючкw'въ мjь'дяныхъ пятьдеся'тъ:
и= совокупи'ши крючки` съ пе'тлями, и= да совокупи'ши
<о>=пw'ны, и= бу'детъ <е>=ди'но.

12. И= да подложи'ши и=зли'шнее w\т <о>=по'нъ ски'нiи:
полу<о>по'ною w=ста'вшеюся да покры'еши и=зли'шнее
<о>=по'нъ ски'нiи: да прикры'еши созади` ски'нiи.

13. Ла'коть (<е>=ди'нъ) w\т сегw`, и= ла'коть (<е>=ди'нъ)
w\т друга'гw, w\т и=зли'шнягw <о>=по'нъ, въ долготу`
<о>=по'нъ ски'нiи: да бу'детъ покрыва'ющее на странjь`
ски'нiи, сю'ду и= сю'ду да покрыва'етъ.

14. И= да сотвори'ши покро'въ ски'нiи w\т ко'жъ <о>='внихъ
червле'ныхъ, и= прикрыва^ла w\т ко'жъ си'нихъ све'рху.

15. И= да сотвори'ши столпы` ски'нiи w\т дре'въ негнiю'щихъ:

16. десяти` ла'ктiй (въ высоту`) да сотвори'ши сто'лпъ
<е>=ди'нъ, ла'ктя же <е>=ди'нагw и= по'лъ широта` столпа`
<е>=ди'нагw:

17. два` закрw'йца (на края'хъ) столпу` <е>=ди'ному,
проти'ву стwя'ща другъдру'гу: та'кw сотвори'ши всjь^мъ
столпw'мъ ски'нiи.

18. И= да сотвори'ши столпы` ски'нiи, два'десять столпw'въ
w\т страны` jа='же къ сjь'веру:

19. и= четы'редесять стоя'лwвъ сре'бряныхъ да сотвори'ши
два'десятимъ столпw'мъ: два` стwя'ла <е>=ди'ному столпу`
на <о>=бои'хъ кра'ехъ <е>=гw` и= два` стwя'ла друго'му
столпу` на <о>=бои'хъ кра'ехъ <е>=гw`:

20. и= въ странjь` вторjь'й ю='жнjьй два'десять столпw'въ:

21. и= четы'редесять стоя'лwвъ и=`мъ сре'бряныхъ: два`
стwя'ла столпу` <е>=ди'ному на <о>=бои'хъ кра'ехъ <е>=гw`
и= два` стwя'ла столпу` друго'му на <о>=бои'хъ кра'ехъ
<е>=гw`.

22. И= созади` ски'нiи по странjь` jа='же къ мо'рю
да сотвори'ши ше'сть столпw'въ,

23. и= два` стwлпа` сотвори'ши во о<у>='глахъ ски'нiи
созади`.

24. И= бу'дутъ ра'вни w\т до'лу: по тому'жде да бу'дутъ
ра'вни w\т гла'въ въ соста'въ <е>=ди'нъ: та'кw да сотвори'ши
<о>=бои'мъ дву'мъ о<у>='гламъ: ра'вни да бу'дутъ.

25. И= да бу'дутъ <о>='смь столпы` и= стwя'ла и='хъ
ср<е>'бряна шестьна'десять: два` стwя'ла <е>=ди'ному
столпу` и= два` стwя'ла друго'му столпу`, на <о>=бои'хъ
кра'ехъ <е>=гw`.

26. И= да сотвори'ши вер<е>и` w\т дре'въ негнiю'щихъ:
пя'ть вере'й столпу` <е>=ди'ному w\т <е>=ди'ныя страны`
ски'нiи,

27. и= пя'ть вере'й столпу` <е>=ди'ному вторjь'й странjь`
ски'нiи, и= пя'ть вере'й столпу` за'днему странjь`
ски'нiи, jа='же къ мо'рю:

28. и= верея` сре'дняя посредjь` столпw'въ да прохо'дитъ
w\т <е>=ди'ныя страны` въ другу'ю страну`.

29. И= столпы` да позлати'ши зла'томъ: и= ко'льца сотвори'ши
зла^та, въ ня'же вложи'ши вер<е>и`: и= позлати'ши вер<е>и`
зла'томъ.

30. И= возста'виши ски'нiю по w='бразу пока'занному
тебjь` на горjь`.

31. И= да сотвори'ши завjь'су w\т синеты` и= багряни'цы,
и= червлени'цы ска'ныя и= вv"ссо'на пря'денагw: дjь'ломъ
тка'нымъ да сотвори'ши ю=` херувi'мы.

32. И= возложи'ши ю=` на четы'ри столпы` негнiю'щыя
позлащ<е>'ны зла'томъ: и= верхи` и='хъ зла^ты, и= стwя'ла
и='хъ четы'ри ср<е>'бряна.

33. И= повjь'сиши завjь'су на столпjь'хъ, и= внесе'ши
та'мw вну'трь завjь'сы кiвw'тъ свидjь'нiя: и= раздjьля'ти
бу'детъ завjь'са ва'мъ посредjь` святи'лища и= посредjь`
ст~а^я ст~ы'хъ,

34. и= закры'еши завjь'сою кiвw'тъ свидjь'нiя во ст~а^я
ст~ы'хъ.

35. И= поста'виши трапе'зу внjь` завjь'сы, и= свjьти'льникъ
пря'мw трапе'зы на странjь` ски'нiи, jа='же къ ю='гу:
и= трапе'зу поста'виши на странjь` ски'нiи, jа='же
къ сjь'веру.

36. И= да сотвори'ши закро'въ въ две'рехъ ски'нiи w\т
синеты` и= багряни'цы, и= червлени'цы ска'ныя и= вv"ссо'на
ска'нагw, дjь'ломъ пестря'щагw.

37. И= да сотвори'ши завjь'сjь пя'ть столпw'въ w\т
дре'въ негнiю'щихъ, и= позлати'ши и=`хъ зла'томъ, и=
верхи` и='хъ зла^ты: и= да слiе'ши и=`мъ пя'ть стwя'лъ
мjь'дяныхъ.

Глава` 27.

И= да сотвори'ши <о>=лта'рь w\т дре'въ негнiю'щихъ,
пяти` лакw'тъ въ долготу` и= пяти` лакw'тъ въ широту`:
четвероуго'ленъ да бу'детъ <о>=лта'рь, и= тре'хъ ла'ктiй
высота` <е>=гw`.

2. И= да сотвори'ши ро'ги на четы'рехъ о<у>='глjьхъ:
и=з\ъ негw` да бу'дутъ ро'ги, и= покры'еши я=` мjь'дiю.

3. И= да сотвори'ши вjьне'цъ <о>=лтарю`: и= покро'въ
<е>=гw`, и= фiа'лы <е>=гw`, и= ви^лицы <е>=гw`, и=
кади'льникъ <е>=гw`, и= вся^ сосу'ды <е>=гw` да сотвори'ши
мjь^дяны.

4. И= да сотвори'ши <е>=му` <о>=гни'ще на подо'бiе
мре'жи мjь'дяно: и= сотвори'ши <о>=гни'щу четы'ри кwльца`
мjь^дяна на четы'ри страны^,

5. и= подложи'ши я=` под\ъ <о>=гни'ще <о>=лтаря` сни'зу,
и= бу'детъ <о>=гни'ще до среды` <о>=лтаря`.

6. И= да сотвори'ши <о>=лтарю` нwси'ла w\т древе'съ
негнiю'щихъ, и= w=куе'ши я=` мjь'дiю,

7. и= вложи'ши нwси'ла въ ко'льца: и= да бу'дутъ нwси'ла
<о>=лтарю` по бока'мъ, <е>='же под\ъима'ти <е>=го`.

8. То'щь, доща'тый сотвори'ши <е>=го`: по пока'занному
тебjь` на горjь`, та'кw сотвори'ши <е>=го`.

9. И= да сотвори'ши дво'ръ ски'нiи: на странjь`, jа='же
къ ю='гу, завjь^сы двора` и=з\ъ вv"ссо'на ска'нагw:
долгота` сто` лакw'тъ странjь` <е>=ди'нjьй:

10. и= столпы` и='хъ два'десять, и= стwя'ла и='хъ два'десять
мjь^дяна, и= крючки` и='хъ, и= верхи` и='хъ ср<е>'бряны.

11. Та'кожде на странjь`, jа='же къ сjь'веру, завjь^сы
сто` лакw'тъ въ долготу`, и= столпы` и='хъ два'десять,
и= стwя'ла и='хъ два'десять мjь^дяна, и= крючки` и='хъ,
и= верхи` столпw'въ, и= стwя'ла и='хъ посре'бр<е>на
сребро'мъ.

12. Широта' же двора`, jа='же къ мо'рю, <о>=пw'ны пятьдеся'тъ
лакw'тъ: столпы` и='хъ де'сять, и= стwя'ла и='хъ де'сять.

13. И= широта` двора`, jа='же къ восто'ку, завjь^сы
пятьдеся'тъ ла'ктiй: столпы` и='хъ де'сять, и= стwя'ла
и='хъ де'сять.

14. И= пятьна'десять лакw'тъ высота` <о>=по'нъ странjь`
<е>=ди'нjьй: столпы` и='хъ три`, и= стwя'ла и='хъ три`:

15. и= странjь` вторjь'й <о>=по'нъ пятьна'десять лакw'тъ
высота`: столпы` и='хъ три`, и= стwя'ла и='хъ три`.

16. И= врата'мъ двора` завjь'са два'десять лакw'тъ
въ высоту`, w\т синеты` и= багряни'цы, и= червлени'цы
ска'ныя и= вv"ссо'на ска'нагw пестре'нiемъ шве'ннымъ:
столпы` и='хъ четы'ри, и= стwя'ла и='хъ четы'ри.

17. Вси` столпы` двора` w='крестъ w=кw'ваны сребро'мъ,
и= верхи` и='хъ ср<е>'бряны, и= стwя'ла и='хъ мjь^дяна.

18. Долгота' же двора` сто` на сто`, и= широта` пятьдеся'тъ
на пятьдеся'тъ, и= высота` пяти` ла'ктiй w\т вv"ссо'на
ска'нагw: и= стwя'ла и='хъ мjь^дяна.

19. И= все` о<у>=строе'нiе, и= вся^ <о>=ру^дiя, и=
гво'зди двора` мjь^дяны.

20. И= ты` заповjь'ждь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= да
во'змутъ тебjь` <е>=ле'й w\т ма'сличiя без\ъ дрожде'й
чи'стъ и=зжа'тъ въ свjьтjь'нiе, да гори'тъ свjьти'льникъ
всегда`.

21. Въ ски'нiи свидjь'нiя внjь` завjь'сы, jа='же над\ъ
завjь'томъ, возжига'ти бу'детъ <е>=го` а=арw'нъ и=
сы'нове <е>=гw`, w\т ве'чера да'же до о<у>='тра, пред\ъ
гд\семъ, зако'ннw вjь'чнw въ ро'ды ва'шя w\т сынw'въ
i=и~левыхъ.

Глава` 28.

И= ты` приведи` къ себjь` а=арw'на, бра'та твоего`,
и= сы'ны <е>=гw` w\т сынw'въ i=и~левыхъ, да священнодjь'йствуютъ
мнjь` а=арw'нъ и= нада'въ, и= а=вiу'дъ и= <е>=леаза'ръ
и= i=fа'маръ, сы'нове а=арw^ни.

2. И= да сотвори'ши ри'зу свя'ту а=арw'ну бра'ту твоему`
въ че'сть и= сла'ву.

3. И= ты` возглаго'ли ко всjь^мъ прему^дрымъ о<у>=мо'мъ,
и=`хже напо'лнихъ дх~а му'дрости и= смышле'нiя: и=
да сотворя'тъ ри'зу свя'ту а=арw'ну, въ не'йже и='мать
священнодjь'йствовати мнjь` во святи'лищи.

4. И= сiя^ су'ть ри^зы, и=`хже сотворя'тъ: напе'рсникъ
и= ри'зу ве'рхнюю {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ, <е>=вр.: <е>=фу'дъ.},
и= до'лгую ри'зу {Гре'ч.: поди'ръ.} и= ри'зу треснови'ту,
и= нагла'вiе {Гре'ч.: кiда'ръ.} и= по'ясъ: и= да сотворя'тъ
ри^зы свя^ты а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`, во <е>='же
священнодjь'йствовати мнjь`.

5. И= сi'и да во'змутъ зла'то и= синету`, и= багряни'цу
и= червлени'цу и= вv"ссо'нъ,

6. и= да сотворя'тъ ри'зу ве'рхнюю w\т вv"ссо'на ска'нагw,
дjь'ло тка'нно пестря'щагw.

7. Двjь` ри^зы в<е>'рхнiя {<е>=ди'нъ нара'мникъ на
дво'е раздjьле'нный въ подо'бiе са'ккоса.} да бу'дутъ
<е>=му` придержа'щяся <е>=ди'на друзjь'й, на <о>='бjь
странjь^ свя^заныя.

8. И= тка'нiе ри'зъ ве'рхнихъ, <е>='же <е>='сть на
ни'хъ, по сотворе'нiю и='хъ да бу'детъ w\т зла'та чи'ста
и= синеты`, и= багряни'цы и= червлени'цы пря'деныя
и= вv"ссо'на ска'нагw.

9. И= во'змеши два` ка'меня, ка'мене смара'гда, и=
и=звая'еши на ни'хъ и=мена` сынw'въ i=и~левыхъ:

10. ше'сть и=ме'нъ на ка'мени <е>=ди'нjьмъ и= ше'сть
и=ме'нъ про'чiихъ на ка'мени друзjь'мъ по родw'мъ и='хъ,

11. дjь'ло ка'менныя хи'трости: вая'нiемъ печа'ти и=звая'еши
<о>='ба ка'меня и=мены` сынw'въ i=и~левыхъ.

12. И= положи'ши <о>='ба ка'меня на ра'менахъ ве'рхнiя
ри'зы: ка^мени въ па'мять су'ть сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
и= воздви'гнетъ а=арw'нъ и=мена` сынw'въ i=и~левыхъ
пред\ъ гд\семъ на <о>='ба ра'мена своя^ въ па'мять
w= ни'хъ.

13. И= да сотвори'ши щитцы` w\т зла'та чи'ста,

14. и= да сотвори'ши двjь` треснwви'цы w\т зла'та чи'ста,
смjь^шены цвjьта'ми, дjь'ло плете'нiя: и= возложи'ши
треснwви'цы сплет<е>'ныя на щитцы` по нара'мникwмъ
и='хъ сопреди`.

15. И= да сотвори'ши сло'во {Гре'ч.: логi'онъ.} су'дное,
дjь'ло пестря'щагw: по соста'ву ри'зы ве'рхнiя {Гре'ч.:
<е>=пwмi'съ, <е>=вр.: <е>=фу'дъ.} да сотвори'ши сiе`
w\т зла'та и= синеты`, и= багряни'цы и= червлени'цы
пря'деныя и= вv"ссо'на ска'нагw:

16. сотвори'ши <е>=` четвероуго'льно: да бу'детъ сугу'бо,
пя'ди долгота` <е>=гw` и= пя'ди широта`,

17. и= нашiе'ши на не'мъ шве'нiе ка'менное въ четы'ри
ряда^. Ря'дъ ка'менiй да бу'детъ: сардi'й, топа'зiй
и= смара'гдъ, ря'дъ <е>=ди'нъ:

18. и= ря'дъ вторы'й, а='нfра<кс>ъ и= сапфi'ръ и= i=а'спiсъ:

19. и= ря'дъ тре'тiй, лiгv'рiй и= а=ха'тъ и= а=меfv'стъ:

20. и= ря'дъ четве'ртый, хрv"солi'fъ и= вирv'ллiй и=
<о>=нv'хiй: w=б\ъя^ты зла'томъ, и=сплет<е>'ны въ зла'тjь
да бу'дутъ по ря'ду своему`.

21. И= ка'менiе да бу'дутъ w\т и=ме'нъ двуна'десяти
сынw'въ i=и~левыхъ пред\ъ гд\семъ: на дву` ра'менахъ
<е>=гw` двана'десять по и=мена'мъ и='хъ и= по родw'мъ
и='хъ, и=зва'яни печа'тьми, коегw'ждо по и='мени да
бу'дутъ въ двана'десять племе'нъ.

22. И= да сотвори'ши на сло'вjь тр<е>'сны сплет<е>'ны,
дjь'ломъ вери'жнымъ, w\т зла'та чи'ста.

23. И= да сотвори'ши на словеси` два` кwльца` зла^та:
и= возложи'ши два` кwльца` зла^та на <о>='ба кра^я
словесе`.

24. И= возложи'ши тр<е>'сны и= ч<е>'пи зла^ты на два`
кwльца` w\т <о>=бои'хъ кра'<е>въ словесе`.

25. И= два` кра^я дву'хъ тре'снъ наложи'ши на двjь`
чепw'чки, и= возложи'ши на ра'мена ве'рхнихъ ри'зъ
лице'мъ ко другъдру'гу.

26. И= сотвори'ши два` кwльца` зла^та, и= возложи'ши
на <о>='бjь страны^ словесе` на кра'й w\т кра'я за'днягw
ве'рхнихъ ри'зъ, w\твну'трь.

27. И= сотвори'ши два` кwльца` зла^та, и= возложи'ши
на <о>='ба ра'мена ве'рхнiя ри'зы сни'зу <е>=гw`, лице'мъ
по согбе'нiю свы'ше сотка'нiя ве'рхнихъ ри'зъ.

28. И= стя'гнеши сло'во кольца'ми, jа=`же на не'мъ,
съ кольца'ми ве'рхнихъ ри'зъ сложе'ными, и=з\ъ синеты`
плете'ными во тка'нiе ве'рхнихъ ри'зъ, да не низпуска'ется
сло'во съ ве'рхнихъ ри'зъ.

29. И= да во'зметъ а=арw'нъ и=мена` сынw'въ i=и~левыхъ
на сло'вjь су'днjьмъ на пе'рсехъ, входя'щь во ст~о'е
на па'мять пред\ъ бг~омъ. И= да положи'ши на словеси`
су'днjьмъ тр<е>'сны: плет<е>'нiя на <о>='ба кра^я словесе`
возложи'ши, и= <о>='ба щита^ возложи'ши на <о>='бjь
ра^мjь нара'мника {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ, <е>=вр.: <е>=фу'дъ.}
на лице`.

30. И= да возложи'ши на сло'во су'дное jа=вле'нiе и=
и='стину: и= да бу'детъ на пе'рсехъ а=арw'ну, <е>=гда`
вни'детъ въ ст~о'е пред\ъ гд\са: и= да но'ситъ а=арw'нъ
суды` сынw'въ i=и~левыхъ на пе'рсехъ пред\ъ гд\семъ
всегда`.

31. И= да сотвори'ши ри'зу вну'треннюю {Гре'ч.: v=подv'тисъ.}
поди'ръ {Славе'н.: до'лгая ри'за.} всю` си'ню.

32. И= да бу'детъ о<у>='стiе посредjь` <е>=гw`, w=жере'лiе
и=му'що круго'мъ о<у>='стiя дjь'ломъ тка'нымъ, сги'бъ
сошве'нъ w\т негw`, да не раздере'тся.

33. И= да сотвори'ши на w=ме'тjь ри'знjьмъ {Гре'ч.:
v=подv'тисъ.} сни'зу, а='ки ши'пка цвjьту'щагw, пу^гвицы
и=з\ъ синеты` и= багряни'цы, и= червлени'цы пря'деныя
и= вv"ссо'на ска'нагw, на w=ме'тjь ри'зы круго'мъ:
въ то'йже w='бразъ пу^гвицы зла^ты, и= звонцы` между`
си'ми w='крестъ.

34. При пу'гвицjь зла'тъ звоне'цъ, и= цвjь'тъ на w=ме'тjь
ри'знjьмъ, круго'мъ.

35. И= да бу'детъ а=арw'ну, <е>=гда` слу'житъ, слы'шанъ
гла'съ <е>=гw`, входя'щу во ст~о'е пред\ъ гд\са, и=
и=сходя'щу, да не о<у>='мретъ.

36. И= да сотвори'ши дщи'цу зла'ту чи'сту: и= и=з\ъwбрази'ши
на не'й w='бразъ печа'ти, %[ст~ы'ня гд\сня%],

37. и= да возложи'ши ю=` на синету` ска'ную, и= да
бу'детъ на о<у>=вя'слjь {Гре'ч.: мi'тра.}, спреди`
о<у>=вя'сла да бу'детъ,

38. и= да бу'детъ на челjь` а=арw'ни: и= w\ти'метъ
а=арw'нъ согрjьш<е>'нiя святы'хъ, <е>=ли^ка w=святя'тъ
сы'нове i=и~л<е>вы w\т вся'кагw дая'нiя святы'хъ свои'хъ,
и= да бу'детъ на челjь` а=арw'ни всегда` прiя'то и='ми
пред\ъ гд\семъ.

39. И= тр<е>'сны ри'зъ w\т вv"ссо'на: и= сотвори'ши
клобу'къ {Гре'ч.: кi'дарiсъ.} вv"ссо'нный, и= по'ясъ
да сотвори'ши дjь'ло пестря'щагw.

40. И= сынw'мъ а=арw'нwвымъ да сотвори'ши ри^зы и=
по'ясы, и= клобуки` да сотвори'ши и=`мъ въ че'сть и=
сла'ву:

41. и= w=блече'ши въ ня` а=арw'на бра'та твоего` и=
сы'ны <е>=гw` съ ни'мъ, и= да пома'жеши и=`хъ, и= и=спо'лниши
ру'цjь и='хъ и= w=святи'ши и=`хъ, да ми` священнодjь'йствуютъ.

42. И= да сотвори'ши и=`мъ надра^ги льня^ны покрыва'ти
стыдjь^нiя пло'ти и='хъ, w\т бе'дръ да'же до сте'гнъ
бу'дутъ,

43. и= да и='мать а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw`, <е>=гда`
вхо'дятъ въ ски'нiю свидjь'нiя, и=ли` <е>=гда` прихо'дятъ
служи'ти къ же'ртвеннику ст~ы'ни: и= да не наведу'тъ
на ся` грjьха`, да не о<у>='мрутъ: зако'нное вjь'чное
(да бу'детъ) <е>=му` и= сjь'мени <е>=гw` по не'мъ.

Глава` 29.

И= сiя^ су'ть, jа=`же сотвори'ши и=`мъ: w=святи'ши
я=`, jа='кw священнодjь'йствовати и=`мъ мнjь`: да во'змеши
же тельца` <е>=ди'наго w\т говя'дъ и= <о>=вна^ два`
непорw'чна:

2. и= хлjь'бы прjь^сны смjь'ш<е>ны съ <е>=ле'емъ, и=
w=прjьсно'ки пома^заны <е>=ле'емъ: и=з\ъ муки` пшени'чны
сотвори'ши я=`:

3. и= да вложи'ши я=` въ ко'шъ <е>=ди'нъ, и= принесе'ши
я=` въ ко'ши, и= тельца` и= два` <о>=вна^.

4. И= а=арw'на и= сы'ны <е>=гw` приведе'ши пред\ъ дв<е>'ри
ски'нiи свидjь'нiя, и= и=змы'еши я=` водо'ю:

5. и= взе'мъ ри^зы святы^я, w=блече'ши а=арw'на бра'та
твоего`, и= въ хiтw'нъ поди'ръ {Славе'н.: до'лгая ри'за.},
и= въ ри'зу ве'рхнюю {<Е>=вр.: <е>=фу'дъ, гре'ч.: <е>=пwмi'съ.},
и= въ сло'во: и= совокупи'ши <е>=му` сло'во къ нара'мнику
{Гре'ч.: <е>=пwмi'съ, <е>=вр.: <е>=фу'дъ.}:

6. и= возложи'ши на главу` <е>=гw` клобу'къ {Гре'ч.:
мi'тра.}: и= возложи'ши дщи'цу w=свяще'нiе на о<у>=вя'сло
{Гре'ческ.: мi'тра.}:

7. и= да во'змеши w\т <е>=ле'а пома'занiя, и= да возлiе'ши
и=` на главу` <е>=гw` и= пома'жеши <е>=го`.

8. И= сы'ны <е>=гw` приведе'ши и= w=блече'ши я=` въ
ри^зы {Гре'ческ.: хiтw'ны.}:

9. и= w=поя'шеши я=` пw'ясы, и= возложи'ши на ни'хъ
клобуки` {Гре'ч.: кi'дарiсъ.}, и= бу'детъ и='ми свяще'нство
мнjь` во вjь'ки: и= соверши'ши ру'цjь а=арw^ни и= ру'цjь
сынw'въ <е>=гw`.

10. И= да приведе'ши тельца` пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи
свидjь'нiя, и= возложа'тъ а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw`
ру'цjь свои` на главу` тельца` пред\ъ гд\семъ о<у>=
две'рiй ски'нiи свидjь'нiя.

11. И= да зако'леши тельца` пред\ъ гд\семъ о<у>= две'рiй
ски'нiи свидjь'нiя:

12. и= да во'змеши w\т кро'ве те'лчи и= пома'жеши на
рога'хъ <о>=лтаре'выхъ пе'рстомъ твои'мъ: w=ста'нокъ
же ве'сь кро'ве пролiе'ши о<у>= стоя'ла <о>=лта'рнагw:

13. и= да во'змеши ве'сь ту'къ, и='же на о<у>=тро'бjь,
и= препо'нку пе'чени, и= <о>='бjь пw'чки, и= ту'къ
и='же на ни'хъ, и= возложи'ши на <о>=лта'рь:

14. мяса' же т<е>'лча, и= ко'жу, и= мwты'ла да сожже'ши
на <о>=гни` внjь` полка`: за грjь'хъ бо <е>='сть.

15. И= <о>=вна` да по'ймеши <е>=ди'наго, и= да возложа'тъ
а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` ру'ки своя^ на главу` <о>='вню:

16. и= зако'леши <е>=го`, и= взе'мъ кро'вь пролiе'ши
о<у>= <о>=лтаря` w='крестъ:

17. и= <о>=вна` да разсjьче'ши на о<у>='ды, и= и=змы'еши
вну'тр<е>нняя и= но'ги въ водjь`, и= возложи'ши на
разсjь'ч<е>нныя ча^сти со главо'ю:

18. и= вознесе'ши всего` <о>=вна` на <о>=лта'рь, всесожже'нiе
гд\су въ воню` благоуха'нiя: же'ртва гд\су <е>='сть.

19. И= да по'ймеши <о>=вна` втора'го, и= возложи'тъ
а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` ру'ки своя^ на главу` <о>='вню:

20. и= зако'леши <е>=го`, и= во'змеши w\т кро'ве <е>=гw`,
и= возложи'ши на кра'й о<у>=шесе` а=арw'ня десна'гw
и= на кра'й руки` десны'я и= на кра'й ноги` десны'я,
и= на кра'й о<у>=ше'съ сынw'въ <е>=гw` десны'хъ и=
на кра'й ру'къ и='хъ десны'хъ и= на кра'й но'гъ и='хъ
десны'хъ:

21. и= да во'змеши w\т кро'ве, jа='же на <о>=лтари`,
и= w\т <е>=ле'а пома'занiя, и= да воскропи'ши на а=арw'на
и= на ри'зу <е>=гw`, и= на сы'ны <е>=гw` и= на ри^зы
сынw'въ <е>=гw` съ ни'мъ: и= w=ст~и'тся са'мъ и= ри^зы
<е>=гw`, и= сы'ны <е>=гw` и= ри^зы сынw'въ <е>=гw`
съ ни'мъ: кро'вь же <о>='вню да пролiе'ши о<у>= <о>=лтаря`
w='крестъ.

22. И= да во'змеши w\т <о>=вна` ту'къ <е>=гw`, и= ту'къ
покрыва'ющiй о<у>=тро'бу <е>=гw`, и= препо'нку пе'чени,
и= <о>='бjь пw'чки, и= ту'къ и='же на ни'хъ, и= ра'мо
десно'е: <е>='сть бо соверше'нiе сiе`:

23. и= хлjь'бъ <е>=ди'нъ съ <е>=ле'емъ, и= w=прjьсно'къ
<е>=ди'нъ w\т ко'ша w=прjьсно'кwвъ, предложе'нныхъ
пред\ъ гд\семъ:

24. и= возложи'ши вся^ на ру'ки а=арw^ни и= на ру'ки
сынw'въ <е>=гw`, и= w\тдjьли'ши я=` w\тдjьле'нiе пред\ъ
гд\семъ:

25. и= да во'змеши я=` w\т ру'къ и='хъ, и= вознесе'ши
на <о>=лта'рь всесожже'нiя въ воню` благоуха'нiя пред\ъ
гд\семъ: приноше'нiе <е>='сть гд\су.

26. И= да во'змеши гру'дь w\т <о>=вна` соверше'нiя,
jа='же <е>='сть а=арw'ну, и= w\тдjьли'ши ю=` w\тдjьле'нiе
пред\ъ гд\семъ, и= бу'детъ тебjь` въ ча'сть:

27. и= w=святи'ши гру'дь w\тдjьле'нiе, и= ра'мо w\тлуче'нiя,
<е>='же w\тдjьли'ся, и= jа='же w\тя'ся w\т <о>=вна`
соверше'нiя w\т а=арw'на и= w\т сынw'въ <е>=гw`,

28. и= бу'детъ а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw` зако'ннw
вjь'чнw w\т сынw'въ i=и~левыхъ: <е>='сть бо w\тдjьле'нiе
сiе`, и= w\тя'тiе бу'детъ w\т сынw'въ i=и~левыхъ w\т
же'ртвъ спаси'тельныхъ сынw'въ i=и~левыхъ, w\тдjьле'нiе
гд\су.

29. И= ри^зы свя^ты, jа=`же су'ть а=арw'ну, да бу'дутъ
сынw'мъ <е>=гw` по не'мъ, пома'затися и=`мъ въ ни'хъ
и= соверши'ти ру'ки своя^.

30. Се'дмь днi'й да w=блачи'тся въ ня` i=ере'й вели'кiй,
и='же вмjь'стw <е>=гw` w\т сынw'въ <е>=гw`, и='же вни'детъ
въ ски'нiю свидjь'нiя служи'ти во святи'лищи.

31. И= <о>=вна` соверше'нiя да во'змеши и= и=спече'ши
мяса` на мjь'стjь ст~jь,

32. и= да jа=дя'тъ а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` мяса`
w='вня, и= хлjь'бы, jа=`же въ ко'ши о<у>= две'рiй ски'нiи
свидjь'нiя:

33. да jа=дя'тъ сiя^, и='миже w=ст~и'шася въ ни'хъ,
соверши'ти ру'ки своя^, w=ст~и'ти я=`: и= и=ноплеме'нникъ
да не снjь'стъ w\т ни'хъ, су'ть бо ст~а.

34. А='ще же w=ста'нется w\т мя'съ же'ртвы соверше'нiя
и= w\т хлjь'бwвъ до о<у>='трiя, да сожже'ши w=ста'нки
<о>=гне'мъ: да не снjьдя'тся, w=сщ~е'нiе бо <е>='сть.

35. И= сотвори'ши а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw` та'кw
по всjь^мъ, <е>=ли^ка заповjь'дахъ тебjь`: се'дмь днi'й
соверши'ши ру'цjь и='хъ.

36. И= тельца` грjьха` ра'ди да сотвори'ши въ де'нь
w=чище'нiя: и= да w=чи'стиши <о>=лта'рь, <е>=гда` w=свяща'еши
на не'мъ: и= пома'жеши <е>=го`, jа='кw w=святи'ти <е>=го`.

37. Се'дмь днi'й w=чи'стиши <о>=лта'рь и= w=святи'ши
<е>=го`, и= бу'детъ <о>=лта'рь ст~а^я ст~ы'хъ: вся'къ
прикаса'яйся <о>=лтарю` w=ст~и'тся.

38. И= сiя^ су'ть, jа=`же сотвори'ши на <о>=лтари`:
а='гнца <е>=динолjь^тна непорw'чна два` на вся'къ де'нь
на <о>=лтари` пр\снw же'ртву непреста'нную:

39. а='гнца <е>=ди'наго да сотвори'ши ра'нw, и= втора'го
а='гнца да сотвори'ши въ ве'черъ:

40. и= деся'тую ча'сть муки` пшени'чны съ <е>=ле'емъ
смjь'шены, въ четве'ртую ча'сть i='на, и= возлiя'нiе
четве'ртую ча'сть мjь'ры i='на вiна` <е>=ди'ному <о>=вну`.

41. И= а='гнца втора'го да сотвори'ши въ ве'черъ, jа='коже
о<у>='треннюю же'ртву, и= возлiя'нiе <е>=гw`: сотвори'ши
въ воню` благоуха'нiя приноше'нiе гд\су.

42. Же'ртву всегда'шнюю въ слу'хи и= въ ро'ды ва'шя
пред\ъ две'рьми ски'нiи свидjь'нiя пред\ъ гд\семъ,
въ ни'хже позна'нъ бу'ду тебjь` та'мw, jа='коже гл~ати
къ тебjь`.

43. И= завjьща'ю та'мw сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= w=сщ~у'ся
во сла'вjь мое'й,

44. и= w=сщ~у` ски'нiю свидjь'нiя и= <о>=лта'рь, и=
а=арw'на и= сы'ны <е>=гw` w=сщ~у`, священнодjь'йствовати
мнjь`,

45. и= нареку'ся въ сынjь'хъ i=и~левыхъ, и= бу'ду и=`мъ
бг~ъ:

46. и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ
и='хъ, и=зведы'й и=`хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
нарещи'ся и=`мъ и= бы'ти и=`мъ бг~ъ.

Глава` 30.

И= да сотвори'ши <о>=лта'рь кади'льный w\т дре'въ негнiю'щихъ:

2. и= сотвори'ши и=` ла'ктя въ долготу` и= ла'ктя въ
широту`, четвероуго'ленъ да бу'детъ, и= двою` ла'ктiй
въ высоту`: w\т негw` да бу'дутъ ро'ги <е>=гw`.

3. И= позлати'ши зла'томъ чи'стымъ <о>=гни'ще <е>=гw`,
и= стjь'ны <е>=гw` w='колw, и= ро'ги <е>=гw`: и= да
сотвори'ши <е>=му` виты'й вjьне'цъ зла'тъ w='колw.

4. И= два` кwльца` зла^та чи^ста да сотвори'ши под\ъ
виты'мъ вjьнце'мъ <е>=гw` на <о>=бою` о<у>='глу, да
сотвори'ши на <о>=бои'хъ страна'хъ: и= бу'дутъ ко'льца
носи'ламъ, jа='коже под\ъима'ти <о>='ный и='ми.

5. И= да сотвори'ши нwси'ла w\т древе'съ негнiю'щихъ,
и= позлати'ши я=` зла'томъ:

6. и= да положи'ши <е>=го` пря'мw завjь'сы, су'щiя
о<у>= кiвw'та свидjь'нiя, въ ни'хже позна'нъ бу'ду
тебjь` w\тту'ду.

7. И= да кади'тъ над\ъ ни'мъ а=арw'нъ fv"мiа'момъ сложе'нымъ
благово'ннымъ ра'нw ра'нw: <е>=гда` о<у>=строя'етъ
свjьти^ла, да кади'тъ над\ъ ни'мъ:

8. и= <е>=гда` вжига'етъ а=арw'нъ свjьти^ла съ ве'чера,
да кади'тъ над\ъ ни'мъ: fv"мiа'мъ всегда'шнiй пр\снw
пред\ъ гд\семъ въ ро'ды и='хъ:

9. и= да не принесе'ши над\ъ него` fv"мiа'ма и=на'гw:
приноше'нiя, же'ртвы и= возлiя'нiя да не пролiе'ши
на него`.

10. И= да w=чи'ститъ над\ъ ни'мъ а=арw'нъ о<у>= рогw'въ
<е>=гw` <е>=ди'ною въ лjь'то: w\т кро'ве w=чище'нiя
грjьхw'въ о<у>=милостивле'нiя <е>=ди'ною въ лjь'то
да w=чи'ститъ <е>=го` въ ро'ды и='хъ: ст~о'е ст~ы'хъ
<е>='сть гд\су.

11. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

12. а='ще во'змеши и=счисле'нiе сынw'въ i=и~левыхъ
въ пресмотре'нiи и='хъ, и= дадя'тъ кi'йждо и=скупле'нiе
за ду'шу свою` гд\су, и= не бу'детъ въ ни'хъ паде'нiя
въ пресмотре'нiи и='хъ.

13. И= сiе` <е>='сть, <е>='же дадя'тъ, <е>=ли'цы а='ще
присту'пятъ въ пресмотре'нiе, полдiдра'хмы, <е>='же
<е>='сть по дiдра'хмjь ст~jь'й: два'десять ца'тъ дiдра'хма:
по'лъ же дiдра'хмы, да'нь гд\су.

14. Вся'къ входя'й въ пресмотре'нiе w\т два'десяти
лjь'тъ и= вы'шше, да даду'тъ да'нь гд\су:

15. бога'тый да не приложи'тъ, и= ни'щiй да не о<у>=ма'литъ
w\т полудiдра'хмы, <е>=гда` даю'тъ да'нь гд\су (w\т
сынw'въ i=и~левыхъ), <е>='же о<у>=моля'ти w= душа'хъ
ва'шихъ.

16. И= да во'змеши сребро` да'ни w\т сынw'въ i=и~левыхъ,
и= да'си <е>=` на содjь'ланiе ски'нiи свидjь'нiя: и=
да бу'детъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ па'мять пред\ъ гд\семъ,
<е>='же о<у>=моля'ти w= душа'хъ ва'шихъ.

17. И= рече` гд\сь мwv"се'ю, гл~я:

18. сотвори` о<у>=мыва'льницу мjь'дяну и= стоя'ло <е>='й
мjь'дяно, <е>='же о<у>=мыва'тися, и= да поста'виши
ю=` между` ски'нiею свидjь'нiя и= между` <о>=лтаре'мъ,
и= да влiе'ши въ ню` во'ду:

19. и= да о<у>=мыва'етъ а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw`
и=з\ъ нея` ру'ки своя^ и= но'ги водо'ю:

20. <е>=гда` вхо'дятъ въ ски'нiю свидjь'нiя, да w=мы'ются
водо'ю, и= не о<у>='мрутъ: и=ли` <е>=гда` прихо'дятъ
ко <о>=лтарю` служи'ти и= приноси'ти всесожж<е>'нiя
гд\су,

21. о<у>=мы'ютъ ру'цjь и= но'зjь водо'ю, <е>=гда` вхо'дятъ
въ ски'нiю свидjь'нiя, да не о<у>='мрутъ, и= да бу'детъ
и=`мъ зако'ннw вjь'чнw, <е>=му` и= родw'мъ <е>=гw`
по не'мъ.

22. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

23. и= ты` возми` а=рwма'ты, цвjь'тъ смv'рны и=збра'нныя
пя'ть сw'тъ сi'кл<е>въ, и= кiннамw'ма благово'нна по'лъ
сегw`, двjь'сти пятьдеся'тъ, и= тро'сти благово'нныя
двjь'сти пятьдеся'тъ,

24. и= касi'и пя'ть сw'тъ сi'кл<е>въ свята'гw, и= <е>=ле'а
w\т ма'слинъ (мjь'ру) i='нъ,

25. и= сотвори'ши се'й <е>=ле'й пома'занiе ст~о'е,
мv'ро пома'зательное худо'жествомъ мv"рова'рца: <е>=ле'й
пома'занiе ст~о'е бу'детъ,

26. и= да пома'жеши w\т негw` ски'нiю свидjь'нiя, и=
кiвw'тъ ски'нiи свидjь'нiя,

27. и= вся^ сосу'ды <е>=я`, и= свjьти'льникъ и= вся^
сосу'ды <е>=гw`, и= <о>=лта'рь кади'льный,

28. и= <о>=лта'рь всесожже'нiя и= вся^ <е>=гw` сосу'ды,
и= трапе'зу и= вся^ <е>=я` сосу'ды, и= о<у>=мыва'льницу
и= стоя'ло <е>=я`,

29. и= w=святи'ши я=`, и= бу'дутъ ст~а^я ст~ы'хъ: вся'къ
прикаса'яйся и=`мъ w=ст~и'тся:

30. и= а=арw'на и= сы'ны <е>=гw` пома'жеши, и= w=святи'ши
я=` священнодjь'йствовати мнjь`:

31. и= сынw'мъ i=и~л<е>вымъ да рече'ши, глаго'ля: <е>=ле'й
ма'сть пома'занiя ст~ъ да бу'детъ се'й ва'мъ въ ро'ды
ва'шя:

32. пло'ть человjь'ча да не пома'жется (и='мъ), и=
по сложе'нiю сему` да не сотворите` са'ми себjь` и=но'гw
си'це: ст~ъ <е>='сть и= w=сщ~е'нiе бу'детъ ва'мъ:

33. и='же а='ще сотвори'тъ си'це, и= и='же а='ще да'стъ
w\т негw` и=ноплеме'ннику, потреби'тся w\т людi'й свои'хъ.

34. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: возми` себjь` а=рwма'ты,
ста'кти, <о>='нv"ха и= халва'на благово'нна и= лiва'на
чи'стагw: все` то` въ ра'вну мjь'ру да бу'детъ:

35. и= да сотворя'тъ въ не'мъ fv"мiа'мъ мv"рова'рный,
дjь'ло мv"рова'рца смjь'шеное, чи'сто, дjь'ло ст~о:

36. и= раздроби'ши w\т си'хъ по то'нку, и= положи'ши
пря'мw свидjь'нiю въ ски'нiи свидjь'нiя, w\т<о>ну'дуже
позна'нъ бу'ду тебjь` та'мw: ст~о'е ст~ы'хъ бу'детъ
ва'мъ fv"мiа'мъ:

37. по сложе'нiю сему` да не сотворите` себjь` са'ми,
w=сщ~е'нiе бу'детъ ва'мъ w\т гд\са:

38. и='же а='ще сотвори'тъ си'це, <е>='же w=боня'ти
w\т негw`, поги'бнетъ душа` тогw` w\т людi'й свои'хъ.

Глава` 31.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. се`, нареко'хъ и='менемъ веселеи'ла сы'на о<у>=рi'и,
сы'на w='рова, w\т пле'мене i=у'дина,

3. и= напо'лнихъ <е>=го` дх~омъ бж~iимъ прем\дрости
и= смышле'нiя и= вjь'дjьнiя, во вся'комъ дjь'лjь разумjь'ти

4. и= а=рхiте'ктонствовати, дjь'лати зла'то и= сребро`
и= мjь'дь, и= синету` и= багряни'цу, и= червлени'цу
пря'дену и= вv"ссо'нъ ска'ный,

5. и= ка'менное дjь'ло, и= разли^чная древодjь^льства
дjь'лати во всjь'хъ дjь'лjьхъ:

6. и= а='зъ да'хъ <е>=го` и= <е>=лiа'ва сы'на а=хiсама'хова
w\т пле'мене да'нова, и= вся'кому смы'сленному се'рдцемъ
да'хъ смы'слъ, и= потрудя'тся, и= сотворя'тъ вся^,
<е>=ли^ка заповjь'дахъ тебjь`:

7. ски'нiю свидjь'нiя и= кiвw'тъ завjь'та, и= w=чисти'лище
<е>='же верху` <е>=гw`, и= о<у>='тварь ски'нiи,

8. и= же'ртвенники, и= трапе'зу и= вся^ сосу'ды <е>=я`,
и= свjьти'льникъ чи'стый и= вся^ сосу'ды <е>=гw`,

9. и= о<у>=мыва'льницу и= стоя'ло <е>=я`,

10. и= ри^зы служ<е>'бныя а=арw'нwвы и= ри^зы сынw'въ
<е>=гw`, <е>='же священнодjь'йствовати мнjь`,

11. и= <е>=ле'й пома'занiя, и= fv"мiа'мъ сложе'нiя
ст~а'гw: по всjь^мъ, <е>=ли^ка заповjь'дахъ тебjь`,
сотворя'тъ.

12. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

13. и= ты` заповjь'ждь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля:
смотри'те и= суббw^ты моя^ сохрани'те: <е>='сть бо
зна'менiе между` мно'ю и= ва'ми въ ро'ды ва'шя, да
о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь w=сщ~а'яй ва'съ:

14. и= сохрани'те суббw'ту, jа='кw ст~а` сiя` <е>='сть
гд\су и= ва'мъ: w=скверни'вый ю=` сме'ртiю о<у>='мретъ:
вся'къ, и='же сотвори'тъ въ ню` дjь'ло, потреби'тся
душа` та` w\т среды` людi'й свои'хъ:

15. ше'сть днi'й да сотвори'ши дjьла`, въ де'нь же
седмы'й суббw'та, поко'й ст~ъ гд\су: вся'къ, и='же
сотвори'тъ дjь'ло въ седмы'й де'нь, сме'ртiю о<у>='мретъ:

16. и= да сохраня'тъ сы'нове i=и~л<е>вы суббw^ты держа'ти
я=` въ ро'ды и='хъ:

17. завjь'тъ вjь'ченъ во мнjь` и= въ сынjь'хъ i=и~левыхъ,
зна'менiе <е>='сть во мнjь` вjь'чное: jа='кw въ шести`
дне'хъ сотвори` гд\сь не'бо и= зе'млю, въ седмы'й же
де'нь преста`, и= почи`.

18. И= даде` (бг~ъ) мwv"се'ю, <е>=гда` преста` гл~я
<е>=му` на горjь` сiна'йстjьй, двjь` скрижа^ли свидjь'нiя,
скрижа^ли ка'м<е>нны напи^саны пе'рстомъ бж~iимъ.

Глава` 32.

И= ви'дjьвше лю'дiе, jа='кw о<у>=ме'дли мwv"се'й сни'ти
съ горы`, воста'ша лю'дiе на а=арw'на и= глаго'лаша
<е>=му`: воста'ни и= сотвори` на'мъ бо'ги, и=`же по'йдутъ
пред\ъ на'ми: мwv"се'й бо се'й человjь'къ, и='же и=зведе`
на'съ w\т земли` <е>=гv'петскiя, не вjь'мы, что` бы'сть
<е>=му`.

2. И= рече` и=`мъ а=арw'нъ: и=зми'те о<у>=серя^зи златы^я,
jа=`же во о<у>=шесjь'хъ же'нъ ва'шихъ и= дще'рей, и=
принеси'те ко мнjь`.

3. И= и=з\ъя'ша вси` лю'дiе о<у>=серя^зи зла^ты, jа=`же
во о<у>=шесjь'хъ же'нъ и='хъ, и= принесо'ша ко а=арw'ну.

4. И= взя` w\т ру'къ и='хъ и= слiя` и=`хъ дjь'ломъ
литы'мъ, и= сотвори` и=`мъ тельца` лита'го. И= реко'ша:
сi'и бо'зи твои`, i=и~лю, и=`же и=зведо'ша тя` и=з\ъ
земли` <е>=гv'петскiя.

5. И= ви'дjьвъ а=арw'нъ, созда` <о>=лта'рь пря'мw <е>=му`,
и= проповjь'да а=арw'нъ, глаго'ля: пра'здникъ гд\сень
о<у>='трjь.

6. И= w=бу'треневавъ нау'трiе, вознесе` всесожж<е>'нiя
и= принесе` же'ртву спасе'нiя. И= сjьдо'ша лю'дiе jа='сти
и= пи'ти и= воста'ша и=гра'ти.

7. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю гл~я: и=ди` ско'рw, сни'ди
w\тсю'ду, беззако'нноваша бо лю'дiе твои`, и=`хже и=зве'лъ
<е>=си` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя:

8. преступи'ша съ пути` ско'рw, <е>=го'же заповjь'далъ
<е>=си` и=`мъ: сотвори'ша себjь` тельца`, и= поклони'шася
<е>=му`, и= пожро'ша <е>=му`, и= рjь'ша:

9. сi'и бо'зи твои`, i=и~лю, и=`же и=зведо'ша тя` и=з\ъ
земли` <е>=гv'петскiя:

10. и= нн~jь w=ста'ви мя`, и= воз\ъяри'вся гнjь'вомъ
на ня`, потреблю` и=`хъ, и= сотворю` тя` въ jа=зы'къ
вели'къ.

11. И= помоли'ся мwv"се'й пред\ъ гд\семъ бг~омъ и=
рече`: вску'ю, гд\си, jа=ри'шися гнjь'вомъ на лю'ди
твоя^, и=`хже и=зве'лъ <е>=си` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя
крjь'постiю вели'кою и= мы'шцею твое'ю высо'кою;

12. да не когда` реку'тъ <е>=гv'птяне, глаго'люще:
съ лука'вствомъ и=зведе` и=`хъ погуби'ти въ гора'хъ
и= потреби'ти и=`хъ w\т земли`: о<у>=толи` гнjь'въ
jа='рости твоея` и= мл\стивъ бу'ди w= sло'бjь людi'й
твои'хъ,

13. помяну'въ а=враа'ма и= i=саа'ка и= i=а'кwва, твоя^
рабы^, и=`мже кля'лся <е>=си` собо'ю, и= ре'клъ <е>=си`
къ ни^мъ, гл~я: sjьлw` о<у>=мно'жу сjь'мя ва'ше, jа='кw
sвjь'зды неб<е>'сныя мно'жествомъ, и= всю` сiю` зе'млю,
ю='же ре'клъ <е>=си` да'ти сjь'мени и='хъ, и= w=блада'ютъ
<е>='ю во вjь'ки.

14. И= о<у>=мл\стивися гд\сь w= sлjь`, <е>='же рече`
сотвори'ти лю'демъ свои^мъ.

15. И= возврати'вся мwv"се'й, сни'де съ горы`: и= двjь`
скрижа^ли свидjь'нiя въ руку` <е>=гw`, скрижа^ли ка'м<е>нны
напи^саны w\т <о>=бою` страну^ и='хъ, сю'ду и= сю'ду
бы'ша напи^саны:

16. и= скрижа^ли дjь'ло бж~iе бы'ша, и= написа'нiе,
написа'нiе бж~iе и=зва'яно на скрижа'лехъ.

17. И= о<у>=слы'шавъ i=ису'съ гла'съ людi'й крича'щихъ,
рече` къ мwv"се'ю: гла'съ ра'тный въ полцjь`.

18. И= рече` мwv"се'й: нjь'сть гла'съ начина'ющихъ
w=долjьва'ти, ниже` гла'съ начина'ющихъ бjьжа'ти, но
гла'съ начина'ющихъ напива'тися вiно'мъ а='зъ слы'шу.

19. И= <е>=гда` приближа'шеся къ полку`, о<у>=зрjь`
тельца` и= ли'ки: и= воз\ъяри'вся гнjь'вомъ мwv"се'й,
пове'рже и=з\ъ руку` сво<е>'ю <о>='бjь скрижа^ли, и=
сокруши` я=` под\ъ горо'ю:

20. и= взе'мъ тельца`, <е>=го'же сотвори'ша, сожже`
<е>=го` во <о>=гни` и= сотре` <е>=го` подро'бну, и=
разсы'па <е>=го` по водjь`, и= напои` <е>='ю сы'ны
i=и~л<е>вы.

21. И= рече` мwv"се'й а=арw'ну: что` сотвори'ша тебjь`
лю'дiе сi'и, jа='кw наве'лъ <е>=си` на ни'хъ грjь'хъ
вели'къ;

22. И= рече` а=арw'нъ къ мwv"се'ю: не гнjь'вайся, господи'не:
ты' бо вjь'си людi'й си'хъ о<у>=стремле'нiе.

23. Глаго'лаша бо ми`: сотвори` на'мъ бо'ги, и=`же
по'йдутъ пред\ъ на'ми: мwv"се'й бо се'й человjь'къ,
и='же и=зведе' ны w\т <е>=гv'пта, не вjь'мы, что` бы'сть
<е>=му`:

24. и= реко'хъ и=`мъ: и='же и='мать зла'то, и=зми'те:
и= и=з\ъя'ша, и= да'ша мнjь`, и= вверго'хъ <е>=` во
<о>='гнь, и= и=злiя'ся теле'цъ се'й.

25. Ви'дjьвъ же мwv"се'й лю'ди, jа='кw раздjьли'шася,
раздjьли' бо и=`хъ а=арw'нъ въ пора'дованiе супоста'тwмъ
и='хъ:

26. ста' же мwv"се'й во вратjь'хъ полка` и= рече`:
а='ще кто` <е>='сть гд\сень, да и='детъ ко мнjь`. Снидо'шася
о<у>=`бо къ нему` вси` сы'нове леvi^ины.

27. И= рече` и=`мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ:
препоя'шите кi'йждо сво'й ме'чь при бедрjь` и= пройди'те,
и= возврати'теся w\т вра'тъ до вра'тъ сквозjь` по'лкъ,
и= о<у>=бi'йте кi'йждо бра'та своего` и= кi'йждо бли'жняго
своего` и= кi'йждо сосjь'да своего`.

28. И= сотвори'ша сы'нове леvi^ины, jа='коже глаго'ла
и=`мъ мwv"се'й: и= паде` w\т людi'й въ то'й де'нь до
тре'хъ ты'сящъ муже'й.

29. И= рече` и=`мъ мwv"се'й: напо'лнисте ру'ки ва'шя
дне'сь гд\су, кi'йждо въ сы'нjь свое'мъ и= въ бра'тjь
свое'мъ, да да'стся на ва'съ блг\све'нiе.

30. И= бы'сть на о<у>='трiе, рече` мwv"се'й къ лю'демъ:
вы` согрjьши'сте грjь'хъ вели'къ: и= нн~jь взы'ду къ
бг~у, да о<у>=молю` w= грjьсjь` ва'шемъ.

31. И= возврати'ся мwv"се'й ко гд\су и= рече`: молю'ся
ти`, гд\си: согрjьши'ша лю'дiе сi'и грjь'хъ вели'къ
и= сотвори'ша себjь` бо'ги зла^ты:

32. и= нн~jь, а='ще о<у>='бw w=ста'виши и=`мъ грjь'хъ
и='хъ, w=ста'ви: а='ще же ни`, и=згла'ди мя` и=з\ъ
кни'ги твоея`, въ ню'же вписа'лъ <е>=си`.

33. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: а='ще кто` согрjьши`
предо мно'ю, и=згла'жу <е>=го` и=з\ъ кни'ги моея`:

34. нн~jь же и=ди`, сни'ди и= возведи` лю'ди сiя^ на
мjь'сто, <е>='же рjь'хъ тебjь`: се`, а='гг~лъ мо'й
пред\ъи'детъ пред\ъ лице'мъ твои'мъ: во'ньже де'нь
присjьщу`, наведу` на ни'хъ грjь'хъ и='хъ.

35. И= порази` гд\сь лю'ди за сотворе'нiе тельца`,
<е>=го'же сотвори` а=арw'нъ.

Глава` 33.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: пред\ъиди`, взы'ди w\тсю'ду
ты` и= лю'дiе твои`, и=`хже и=зве'лъ <е>=си` w\т земли`
<е>=гv'петскiя на зе'млю, <е>='юже кля'хся а=враа'му
и= i=саа'ку и= i=а'кwву, гл~я: сjь'мени ва'шему да'мъ
ю=`:

2. и= послю` ку'пнw а='гг~ла моего` пред\ъ лице'мъ
твои'мъ, и= и=зжене'тъ ханане'а, а=морре'а и= хетте'а,
и= ферезе'а и= гергесе'а, и= <е>=vе'а и= i=евусе'а:

3. и= введу' тя въ зе'млю теку'щую млеко'мъ и= ме'домъ:
са'мъ бо не пойду` съ тобо'ю, jа='кw лю'дiе жестоковы'йнiи
су'ть, да не о<у>=бiю` тебе` на пути`.

4. И= о<у>=слы'шавше лю'дiе сло'во сiе` стра'шное,
воспла'кашася въ плаче'вныхъ (ри'захъ).

5. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
вы` лю'дiе жестоковы'йнiи, блюди'теся, да не jа='зву
другу'ю наведу` на вы` и= потреблю` вы`: нн~jь о<у>=`бо
сыми'те ри^зы сла'вы ва'шея и= о<у>='тварь, и= покажу`,
jа=`же сотворю` ва'мъ.

6. И= w\тя'ша сы'нове i=и~л<е>вы о<у>='тварь свою`
и= ри^зы w\т горы` хwри'ва.

7. И= взе'мъ мwv"се'й ку'щу свою`, потче` ю=` внjь`
полка`, дале'че w\т полка`, и= прозва'ся %[ски'нiя
свидjь'нiя%]: и= бы'сть, вся'къ взыску'яй гд\са и=схожда'ше
въ ски'нiю, jа='же внjь` полка`.

8. <Е>=гда' же вхожда'ше мwv"се'й въ ски'нiю внjь` полка`,
стоя'ху вси` лю'дiе смотря'ще кi'йждо пред\ъ две'рьми
ку'щи своея`, и= зря'ху w\тходя'щу мwv"се'ю да'же вни'ти
<е>=му` въ ски'нiю.

9. <Е>=гда' же вни'де мwv"се'й въ ски'нiю, сни'де сто'лпъ
w='блачный и= ста` пред\ъ две'рьми ски'нiи, и= гл~а
(гд\сь) мwv"се'ю.

10. И= ви'дяху вси` лю'дiе сто'лпъ w='блачный стоя'щь
пред\ъ две'рьми ски'нiи: и= ста'вше вси` лю'дiе, поклони'шася
кi'йждо и=з\ъ две'рiй ку'щи своея`:

11. и= гл~а гд\сь къ мwv"се'ю лице'мъ къ лицу`, jа='коже
а='ще бы кто` возглаго'лалъ къ своему` дру'гу, и= w\тпуща'шеся
въ по'лкъ: слуга' же i=ису'съ, сы'нъ наvи'нъ, ю='ноша
не и=схожда'ше и=з\ъ ски'нiи.

12. И= рече` мwv"се'й ко гд\су: се`, ты` мнjь` гл~еши:
и=зведи` лю'ди сiя^: ты' же не jа=ви'лъ ми` <е>=си`,
кого` по'слеши со мно'ю: ты' же мнjь` ре'клъ <е>=си`:
вjь'мъ тя` па'че всjь'хъ и= блг\дть и='маши о<у>= мен<е>`:

13. а='ще о<у>=`бо w=брjьто'хъ блг\дть пред\ъ тобо'ю,
jа=ви' ми тебе` сама'го, да разу'мнw ви'жду тя`, jа='кw
да w=брjь'тъ бу'ду блг\дть пред\ъ тобо'ю, и= да позна'ю,
jа='кw лю'дiе твои` jа=зы'къ вели'къ се'й.

14. И= гл~а (<е>=му` гд\сь): а='зъ са'мъ пред\ъиду`
пред\ъ тобо'ю и= о<у>=поко'ю тя`.

15. И= рече` къ нему` мwv"се'й: а='ще са'мъ ты` не
и='деши съ на'ми, да не и=зведе'ши мя` w\тсю'ду:

16. и= ка'кw вjь'домо бу'детъ вои'стинну, jа='кw w=брjьто'хъ
блг\дть о<у>= теб<е>` а='зъ же и= лю'дiе твои`, то'чiю
и=ду'щу ти` съ на'ми; и= просла'вленъ бу'ду а='зъ же
и= лю'дiе твои` па'че всjь'хъ jа=зы^къ, <е>=ли'цы су'ть
на земли`.

17. Рече' же гд\сь къ мwv"се'ю: и= сiе` тебjь` сло'во,
<е>='же ре'клъ <е>=си`, сотворю`: w=брjь'лъ бо <е>=си`
блг\дть предо мно'ю, и= вjь'мъ тя` па'че всjь'хъ.

18. И= глаго'ла мwv"се'й: покажи' ми сла'ву твою`.

19. И= рече` (гд\сь къ мwv"се'ю): а='зъ пред\ъиду`
пред\ъ тобо'ю сла'вою мое'ю и= воззову` w= и='мени
мое'мъ, гд\сь пред\ъ тобо'ю: и= поми'лую, <е>=го'же
а='ще ми'лую, и= о<у>=ще'дрю, <е>=го'же а='ще ще'дрю.

20. И= рече`: не возмо'жеши ви'дjьти лица` моегw`:
не бо` о<у>='зритъ человjь'къ лице` мое`, и= жи'въ
бу'детъ.

21. И= рече` гд\сь: се`, мjь'сто о<у>= мен<е>`, и=
ста'неши на ка'мени:

22. <е>=гда' же пре'йдетъ сла'ва моя`, и= положу' тя
въ разсjь'линjь ка'мене, и= покры'ю руко'ю мое'ю над\ъ
тобо'ю, до'ндеже мимоиду`:

23. и= w\тиму` ру'ку мою`, и= тогда` о<у>='зриши за^дняя
моя^: лице' же мое` не jа=ви'тся тебjь`.

Глава` 34.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: и=стеши` себjь` двjь` скрижа^ли
ка'м<е>нны, jа='коже и= п<е>'рвыя, и= взы'ди ко мнjь`
на го'ру: и= напишу` на скрижа'лехъ словеса`, jа=`же
бя'ху на скрижа'лехъ пе'рвыхъ, jа=`же сокруши'лъ <е>=си`:

2. и= бу'ди гото'въ зау'тра, и= взы'деши на го'ру сiна'йскую
и= предста'неши мнjь` та'мw на версjь` горы`:

3. и= да никто'же взы'детъ съ тобо'ю, ниже` да jа=ви'тся
на все'й горjь`: и= <о>='вцы и= гwвя'да да не пасу'тся
бли'з\ъ горы` тоя`.

4. И= и=стеса` двjь` скрижа^ли ка'м<е>нны, jа='коже
и= п<е>'рвыя: и= о<у>='треневавъ мwv"се'й зау'тра,
взы'де на го'ру сiна'йскую, jа='коже завjьща` <е>=му`
гд\сь: и= взя` мwv"се'й съ собо'ю двjь` скрижа^ли ка'м<е>нныя.

5. И= сни'де гд\сь во w='блацjь, и= предста` <е>=му`
та'мw мwv"се'й, и= призва` и='менемъ гд\снимъ.

6. И= мимои'де гд\сь пред\ъ лице'мъ <е>=гw` и= воззва`:
гд\сь, гд\сь бг~ъ ще'дръ и= мл\стивъ, долготерпjьли'въ
и= многомл\стивъ и= и='стиненъ,

7. и= пра'вду храня'й, и= творя'й мл\сть въ ты'сящы,
w\те'мляй беззакw'нiя и= непра^вды и= грjьхи`, и= пови'ннагw
не w=ч\ститъ, наводя'й грjьхи` <о>=тц<е>'въ на ча^да,
и= на ча^да ча^дъ, до тре'тiягw и= четве'ртагw ро'да.

8. И= потща'вся мwv"се'й, прини'къ на зе'млю, поклони'ся
бг~у

9. и= рече`: а='ще w=брjьто'хъ блг\дть пред\ъ тобо'ю,
да и='детъ гд\сь мо'й съ на'ми: лю'дiе бо жестоковы'йнiи
су'ть: и= w\ти'меши ты` грjьхи` на'шя и= беззакw'нiя
на^ша, и= бу'демъ твои`.

10. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: се`, а='зъ полага'ю
тебjь` завjь'тъ пред\ъ всjь'ми людьми` твои'ми, и=
сотворю` сла^вная, jа=`же не бы'ша по все'й земли`
и= во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ: и= о<у>='зрятъ вси` лю'дiе,
въ ни'хже <е>=си` ты`, дjьла` гд\сня, jа='кw чу^дна
су'ть, jа=`же а='зъ сотворю` тебjь`:

11. внемли` ты` вся^, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь`:
се`, а='зъ и=зжену` пред\ъ лице'мъ ва'шимъ а=морре'а
и= ханане'а, и= хетте'а и= ферезе'а, и= <е>=vе'а и=
гергесе'а и= i=евусе'а:

12. внемли` себjь`, да не когда` завjьща'еши завjь'тъ
сjьдя'щымъ на земли`, въ ню'же вни'деши, да не бу'детъ
собла'знъ въ ва'съ:

13. ка^пища и='хъ разори'те и= кумi'ры и='хъ сокруши'те,
и= дубра^вы и='хъ посjьцы'те, и= и=зва^яная богw'въ
и='хъ сожжи'те <о>=гне'мъ,

14. не бо` поклоните'ся богw'мъ и=ны^мъ: и='бо гд\сь
бг~ъ %[ревни'во%] и='мя, бг~ъ %[ревни'въ%] <е>='сть:

15. да не когда` завjьща'еши завjь'тъ сjьдя'щымъ на
земли`, и= соблу'дятъ в\ъслjь'дъ богw'въ и='хъ, и=
пожру'тъ богw'мъ и='хъ, и= призову'тъ тя`, и= снjь'си
w\т же'ртвъ и='хъ:

16. и= по'ймеши w\т дще'рей и='хъ сынw'мъ твои^мъ,
и= w\т дще'рей твои'хъ да'си сынw'мъ и='хъ, и= соблу'дятъ
дщ<е>'ри твоя^ в\ъслjь'дъ богw'въ и='хъ, и= сы'нове
твои` соблу'дятъ в\ъслjь'дъ богw'въ и='хъ:

17. и= богw'въ слiя'ныхъ да не сотвори'ши себjь`:

18. и= пра'здникъ w=прjьсно'чный да сохрани'ши: се'дмь
днi'й да jа='си w=прjьсно'ки, jа='коже заповjь'дахъ
тебjь`, во вре'мя въ мц\сjь но'выхъ плодw'въ: въ мц\сjь
бо но'выхъ плодw'въ и=зше'лъ <е>=си` w\т земли` <е>=гv'петскiя:

19. вся'ко разверза'ющее ложесна` му'жескъ мнjь` по'лъ
(да бу'детъ), вся'ко перворо'дное тельца` и= перворо'дное
<о>=вцы`:

20. и= перворо'дное <о>=сля'те и=ску'пиши <о>=вце'ю:
а='ще же не и=ску'пиши <е>=`, цjь'ну да да'си <е>=гw`:
вся'каго пе'рвенца w\т сынw'въ твои'хъ да и=ску'пиши,
да не jа=ви'шися предо мно'ю то'щь:

21. въ ше'сть днi'й да дjь'лаеши, въ седмы'й же де'нь
да почi'еши, w\т сjь'ятвы и= жа'твы да почi'еши,

22. и= пра'здникъ седми'цъ да сотвори'ши ми`, нача'ло
жа'твы пшени'цы, и= пра'здникъ собра'нiя посредjь`
лjь'та:

23. въ три` времена` лjь'та да jа=ви'тся вся'къ му'жескъ
по'лъ тво'й пред\ъ гд\семъ бг~омъ i=и~левымъ:

24. <е>=гда' бо и=зжену` jа=зы'ки w\т лица` твоегw`
и= разширю` предjь'лы твоя^, никто'же возжела'етъ земли`
твоея`, <е>=гда` прiи'деши jа=ви'тися пред\ъ гд\семъ
бг~омъ твои'мъ въ три` времена` лjь'та:

25. да не зако'леши съ ква'сомъ кро'ве же'ртвъ мои'хъ,
и= да не прележи'тъ до о<у>='трiя же'ртва пра'здника
па'схи:

26. перворw'дная жи^тъ земли` твоея` да внесе'ши въ
до'мъ гд\са бг~а твоегw`: да не свари'ши а='гнца во
млецjь` ма'тере <е>=гw`.

27. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: напиши` себjь` словеса`
сiя^, въ словесjь'хъ бо си'хъ положи'хъ тебjь` завjь'тъ
и= i=и~лю.

28. И= бjь` та'мw мwv"се'й пред\ъ гд\семъ четы'редесять
днi'й и= четы'редесять ноще'й: хлjь'ба не jа=де` и=
воды` не пи`: и= написа` (мwv"се'й) на скрижа'лехъ
словеса` сiя^ завjь'та, де'сять слове'съ.

29. Сходя'щу же мwv"се'ю съ горы` сiна'йскiя, и= <о>='бjь
скрижа^ли въ руку` мwv"се'wву: сходя'щу же <е>=му`
съ горы`, и= мwv"се'й не вjь'дяше, jа='кw просла'вися
зра'къ пло'ти лица` <е>=гw`, <е>=гда` глаго'лаше съ
ни'мъ.

30. И= ви'дjь а=арw'нъ и= вси` сы'нове i=и~л<е>вы мwv"се'а,
и= бя'ше просла'вленъ зра'къ пло'ти лица` <е>=гw`:
и= о<у>=боя'шася приступи'ти къ нему`.

31. И= воззва` и=`хъ мwv"се'й, и= w=брати'шася къ нему`
а=арw'нъ и= вси` кня^зи со'нма: и= глаго'ла мwv"се'й
къ ни^мъ.

32. И= по си'хъ прiидо'ша къ нему` вси` сы'нове i=и~л<е>вы:
и= заповjь'да и=`мъ вся^, <е>=ли^ка гл~а къ нему` гд\сь
на горjь` сiна'йстjьй.

33. И= <е>=гда` преста` глаго'ля къ ни^мъ, возложи`
на лице` свое` покро'въ.

34. <Е>=гда' же вхожда'ше мwv"се'й пред\ъ гд\са глаго'лати
къ нему`, снима'ше покро'въ, до'ндеже и=схожда'ше:
и= и=зше'дъ глаго'лаше ко всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ,
<е>=ли^ка заповjь'да <е>=му` гд\сь.

35. И= ви'дjьша сы'нове i=и~л<е>вы лице` мwv"се'ово,
jа='кw просла'вися: и= возлага'ше мwv"се'й покро'въ
на лице` свое`, до'ндеже вни'детъ глаго'лати съ ни'мъ.

Глава` 35.

И= собра` мwv"се'й ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ
и= рече` къ ни^мъ: сiя^ словеса`, jа=`же гл~а гд\сь
твори'ти я=`:

2. ше'сть днi'й сотвори'ши дjьла`, въ де'нь же седмы'й
почi'еши, ст~а` суббw'та, поко'й гд\су: вся'къ творя'й
дjь'ло въ ню`, да о<у>='мретъ:

3. да не возгнjьтите` <о>=гня` во всjь'хъ домjь'хъ
ва'шихъ въ де'нь суббw'тный: а='зъ гд\сь.

4. И= рече` мwv"се'й ко всему` со'нму сынw'въ i=и~левыхъ,
глаго'ля: сiе` сло'во, <е>='же завjьща` гд\сь гл~я:

5. возми'те w\т себ<е>` сами'хъ о<у>=ча'стiе гд\су:
вся'къ по во'ли се'рдца своегw` да принесе'тъ нача'тки
гд\су, зла'то, сребро`, мjь'дь,

6. синету`, багряни'цу, червлени'цу сугу'бу спря'дену,
и= вv"ссо'нъ ска'ный и= во'лну ко'зiю,

7. и= ко'жы w='вни w=червл<е>'ны, и= ко'жы си^ни, и=
древеса` негнiю^ща,

8. и= <е>=ле'й во свjьще'нiе, и= fv"мiа'мъ въ <е>=ле'й
пома'занiя, и= въ сложе'нiе fv"мiа'ма:

9. и= ка'м<е>ни сардi^йски, и= ка'м<е>ни въ вая'нiе
на ри'зу ве'рхнюю и= на поди'ръ {Славе'н.: до'лгая
ри'за.}:

10. и= вся'къ прему'дрый се'рдцемъ въ ва'съ ше'дъ да
дjь'лаетъ вся^, <е>=ли^ка заповjь'да гд\сь:

11. ски'нiю и= завjь^сы, и= покро'вы и= развw'ры, и=
колки` и= вер<е>и`, и= столпы` и= стwя'ла:

12. и= кiвw'тъ свидjь'нiя и= нwси'ла <е>=гw`, и= w=чисти'лище
<е>=гw` и= завjь'су, (и= <о>=пw'ны двора`, и= столпы`
<е>=гw`, и= ка'м<е>ни смара'гдwвы, и= fv"мiа'мъ и=
<е>=ле'й пома'занiя,)

13. и= трапе'зу и= нwси'ла <е>=я`, и= вся^ сосу'ды
<е>=я`, и= хлjь'бы предложе'нiя, (*и= <о>=лта'рь и=
вся^ сосу'ды <е>=гw`,)

14. и= свjьти'льникъ свjь'та и= вся^ сосу'ды <е>=гw`,
и= свjьти^ла <е>=гw` и= <е>=ле'й свjьти'льный,

15. и= <о>=лта'рь кади'льный и= нwси'ла <е>=гw`, и=
<е>=ле'й пома'занiя, и= fv"мiа'мъ сложе'нiя, и= завjь'су
две'рiй ски'нiи,

16. и= <о>=лта'рь всесожже'нiя, и= <о>=гни'ще <е>=гw`
мjь'дяно и= нwси'ла <е>=гw`, и= вся^ сосу'ды <е>=гw`,
и= о<у>=мыва'льницу, и= стоя'ло <е>=я`,

17. и= <о>=пw'ны двора`, и= столпы` <е>=гw` и= стwя'ла
<е>=гw`, и= завjь'су две'рiй двора`,

18. и= колки` ски'нiи, и= колки` двора`, и= о<у>='жы
и='хъ:

19. и= ри^зы святы^я а=арw'на жерца`, и= ри^зы, въ
ни'хже служи'ти и='мутъ во ст~jь'мъ, и= ри^зы сынw'мъ
а=арw'нwвымъ свяще'нства (и= <е>=ле'й пома'занiя, и=
fv"мiа'мъ сложе'нiя).

20. И= и=зы'де ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ w\т
мwv"се'а.

21. И= принесо'ша кi'йждо, jа=`же возлюби` се'рдце
и='хъ, и= jа='коже возмнjь'ся души` и='хъ, принесо'ша
о<у>=ча'стiе гд\су на вся^ дjьла` ски'нiи свидjь'нiя,
и= на вся^ сосу'ды <е>=я`, и= на вся^ ри^зы святи'лища:

22. и= принесо'ша му'жiе w\т же'нъ свои'хъ, кi'йждо,
jа='коже помы'сли о<у>=мо'мъ, принесо'ша печа^ти и=
о<у>=серя^зи, и= п<е>'рстни и= плени^цы, и= мwни'ста
и= вся'къ сосу'дъ зла'тъ: и= вси` <е>=ли'цы принесо'ша
о<у>=ча'стiе зла'та гд\су,

23. и= вся'къ о<у>= негw'же w=брjь'теся синета` и=
багряни'ца, и= червлени'ца и= вv"ссо'нъ, и= ко'жы си^ни
и= ко'жы w='вни w=червл<е>'ны, (и= ко'жы кw'зiя) принесо'ша:

24. вся'къ w\тдjьля'яй о<у>=ча'стiе, сребро` и= мjь'дь,
принесо'ша о<у>=ча^стiя гд\су: и= о<у>= ни'хже w=брjьто'шася
древеса` негнiю^щая, на вся^ содjь'лwванiя сосу'дwвъ
принесо'ша:

25. и= вся'ка жена` му'драя о<у>=мо'мъ рука'ма пря'сти,
принесе` пря'д<е>ная, синету` и= багряни'цу и= червлени'цу
и= вv"ссо'нъ:

26. и= вся^ ж<е>ны`, и=`мже возлюби'ся во о<у>=мjь`
и='хъ, хи'тростiю спрядо'ша во'лну ко'зiю:

27. и= кня^зи принесо'ша ка'м<е>ни смара'гдwвы и= ка'м<е>ни
на соверше'нiе ри'зjь ве'рхней {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ,
<е>=вр.: <е>=фу'дъ.}, и= на сло'во {Гре'ч.: логi'онъ.},

28. и= на сложе'нiе, и= на <е>=ле'й пома'занiя, и=
на сложе'нiе fv"мiа'ма:

29. и= вся'къ му'жъ, и=ли` жена`, и=`мже нанося'ше
о<у>='мъ и='хъ, вше'дшымъ твори'ти вся^ дjьла`, <е>=ли^ка
заповjь'да гд\сь твори'ти я=` мwv"се'омъ, принесо'ша
сы'нове i=и~л<е>вы о<у>=ча'стiе гд\су.

30. И= рече` мwv"се'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: се`, нарече`
бг~ъ и='менемъ веселеи'ла сы'на о<у>=рi'ина, сы'на
w='рова, w\т пле'мене i=у'дина,

31. и= напо'лни <е>=го` дх~а бж~iя, прем\дрости и=
ра'зума, и= о<у>=мjь'нiй всjь'хъ,

32. а=рхiте'ктонствовати во всjь'хъ дjьлесjь'хъ древодjь'ланiя
{а=рхiте'ктонства.}, твори'ти зла'то и= сребро` и=
мjь'дь,

33. и= вая'ти ка'м<е>ни, и= дjь'лати дре'во, и= твори'ти
по всему` дjь'лу прему'дрости:

34. и= преуспjьва'ти даде` во о<у>=мjь` <е>=му` и=
<е>=лiа'ву а=хiсама'хову, w\т пле'мене да'нова:

35. и= напо'лни и=`хъ прему'дрости, о<у>=ма`, <е>='же
разумjь'ти твори'ти вся^ дjьла` ст~ы'ни, тка^нiя и=
пестр<е>'нiя тка'ти червлени'цею и= багряни'цею и=
вv"ссо'номъ, твори'ти вся'кое дjь'ло худо'жества разли'чна.

Глава` 36.

И= сотвори` веселеи'лъ и= <е>=лiа'въ, и= вся'къ му'дрый
о<у>=мо'мъ, <е>=му'же дана` <е>='сть прему'дрость и=
хи'трость въ ни'хъ, разумjь'ти твори'ти вся^ дjьла`,
jа=`же ко ст~ы'ни надлежа^щая, по всjь^мъ, <е>=ли^ка
заповjь'да гд\сь.

2. И= призва` мwv"се'й веселеи'ла и= <е>=лiа'ва и=
вся^ и=му'щыя прему'дрость, и='мже даде` бг~ъ ра'зумъ
въ се'рдцы, и= вся^ во'лею хотя'щыя приходи'ти къ дjьла'мъ,
<е>='же соверша'ти я=`:

3. и= взя'ша w\т мwv"се'а вся^ о<у>=ча^стiя, jа=`же
принесо'ша сы'нове i=и~л<е>вы на вся^ дjьла` ст~ы'ни
твори'ти я=`: и= тi'и прiима'ху <е>=ще` приноси^мая
w\т принося'щихъ зау'тра зау'тра.

4. И= прихожда'ху вси` му'дрiи, и=`же творя'ху дjьла`
ст~ы'ни, кi'йждо по своему` дjь'лу, <е>='же са'ми дjь'лаху:

5. и= реко'ша мwv"се'ю, jа='кw мно'гw прино'сятъ лю'дiе
свы'ше дjь'лъ, <е>=ли^ка заповjь'да гд\сь сотвори'ти.

6. И= повелjь` мwv"се'й, и= проповjь'да въ полцjь`,
глаго'ля: му'жъ и= жена` ктому` да не дjь'лаютъ на
нача'тки ст~ы'ни. И= возбране'ни бы'ша лю'дiе ктому`
приноси'ти.

7. И= дjьла` бы'ша и=`мъ довw'льна на строе'нiе твори'ти,
и= преизбы'ша.

8. И= сотвори` вся'къ прему'дрый въ дjь'лающихъ ри^зы
ст~ы'ни, jа=`же су'ть а=арw'ну i=ере'ю, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю. {w\т здjь` и= по гре'ч<е>скимъ числа`
стiха'мъ не положено'жъ}

И= сотвори'ша ри'зу ве'рхнюю {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ,
<е>=вр.: <е>=фу'дъ.} w\т зла'та и= синеты`, и= багряни'цы
и= червлени'цы пря'дены и= вv"ссо'на ска'нагw: и= и=зрjь'заша
дщи^цы зла^ты а='ки власы`, <е>='же сотка'ти съ синето'ю
и= съ багряни'цею, и= съ червлени'цею пря'деною и=
съ вv"ссо'номъ ска'нымъ: дjь'ло тка'ное сотвори'ша
<е>=`. Ри^зы в<е>'рхнiя придержа'щыяся w\т <о>=бои'хъ
стра'нъ, дjь'ло тка'нно, между` собо'ю сплете'но: w\т
негw` сотвори'ша <е>=` по <е>=гw` творе'нiю, w\т зла'та
и= синеты`, и= багряни'цы и= червлени'цы спря'дены
и= вv"ссо'на ска'нагw, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.
И= сотвори'ша <о>='ба ка'м<е>ни смара'гдwвы сост<е>'ганы
ве'рвiю и= w=блож<е>ны` зла'томъ, и=зва^яны и= вы^рjьзаны
вая'нiемъ печа'ти, w\т и=ме'нъ сынw'въ i=и~левыхъ:
и= возложи'ша я=` на ра'мена ри'зы ве'рхнiя ка'менiе
въ па'мять сынw'въ i=и~левыхъ, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю. И= сотвори'ша сло'во {Гре'ч.: логi'онъ.},
дjь'ло тка'нно пестрото'ю, по дjь'лу ри'зы ве'рхнiя,
w\т зла'та и= синеты`, и= багряни'цы и= червлени'цы
спря'дены и= вv"ссо'на ска'нагw, четвероуго'льно сугу'бо
сотвори'ша логi'онъ {Славе'н.: сло'во.} пя'ди въ долготу`,
и= пя'ди въ широту`, сугу'бо: и= сши'ста на не'мъ шве'нiемъ
по три` ка'м<е>ни четы'рьми ряды^: ря'дъ ка'менiй:
сардi'й и= топа'зiй и= смара'гдъ, ря'дъ <е>=ди'нъ:
и= ря'дъ вторы'й, а='нfра<кс>ъ и= сапфi'ръ и= i=а'спiсъ:
и= ря'дъ тре'тiй, лiгv'рiй и= а=ха'тъ и= а=меfv'стъ:
и= ря'дъ четве'ртый, хрv"солi'fъ и= вирv'ллiй и= <о>=нv'хiй,
w=кw'ваны w='колw зла'томъ и= всажде'ни въ зла'тjь:
и= ка'менiе бя'ху w\т и=ме'нъ сынw'въ i=и~левыхъ двана'десять,
по и=мена'мъ и='хъ и=зва'яно въ печа^ти, кi'йждо свои'мъ
и='менемъ въ двана'десять племе'нъ. И= сотвори'ша над\ъ
логi'ономъ тре'сны сплет<е>'ны, дjь'ло плете'ное w\т
зла'та чи'ста: и= сотвори'ша два` щитца^ зла^та и=
два` кwльца` зла^та, и= возложи'ша два` кwльца` зла^та
на <о>='ба кwнца` логi'она: и= вложи'ша плетени^цы
зла^ты въ ко'льца, со <о>=бои'хъ стра'нъ логi'она,
и= въ два` слож<е>'нiя двjь` плетени^цы, и= возложи'ша
на два` щитца^: и= возложи'ша на ра'мена ри'зы ве'рхнiя,
проти'ву лице'мъ къ лицу`. И= сотвори'ша два` кwльца`
зла^та, и= возложи'ша на два` кри'ла на кра'й логi'она,
и= на кра'й созади` ве'рхнiя ри'зы, внутрьу'ду: и=
сотвори'ша два` кwльца` зла^та, и= положи'ша на <о>='ба
ра'мена ри'зы ве'рхнiя съ ни'зу <е>=гw` на лицjь` по
согбе'нiю свы'ше соста'ва ри'зы ве'рхнiя: и= стягну'ша
логi'онъ ко'льцами, jа=`же на не'мъ, съ ко'льцами ве'рхнiя
ри'зы сложе'ными, и=з\ъ синеты` сплете'нными, во тка'нiе
ри'зы ве'рхнiя {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ, <е>=вр.: <е>=фу'дъ.},
да не низпуска'ется логi'онъ w\т ри'зы ве'рхнiя, jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю. И= сотвори'ша и=спо'днюю
ри'зу {Гре'ч.: v=подv'тисъ.}, jа='же под\ъ ве'рхнюю,
дjь'ло тка'нно, все` си'нее: w=жере'лiе же во вну'треннjьй
ри'зjь {Гре'ч.: v=подv'тисъ.}, на средjь` шве'нно,
сплетено`, w=ме'ты и=му'що w='колw w=жере'лiе неразлуче'но.
И= сотвори'ша на w=ме'тjь ри'зы вну'треннiя до'лу jа='кw
процвjьта'ющагw ши'пка пу^гвицы w\т синеты` и= багряни'цы,
и= червлени'цы пря'дены и= вv"ссо'на ска'нагw. И= сотвори'ша
звонцы` зла^ты, и= возложи'ша звонцы` на w=ме'ты ри'зы
вну'треннiя w='крестъ между` пу'гвицами: звоне'цъ зла'тъ
и= пу'гвица на w=ме'тjь вну'треннiя ри'зы w='крестъ,
къ служе'нiю, jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю. И=
сотвори'ша ри^зы вv"ссw'нныя дjь'ло тка'нно, а=арw'ну
и= сынw'мъ <е>=гw`, и= клобуки` {Гре'ч.: кi'дарiсъ.}
и=з\ъ вv"ссо'на, и= о<у>=вя'сло {Гре'ч.: мi'тра.} и=з\ъ
вv"ссо'на, и= надра^ги и=з\ъ вv"ссо'на ска'нагw, и=
по'ясы и='хъ и=з\ъ вv"ссо'на и= синеты`, и= багряни'цы
и= червлени'цы пря'дены, дjь'ло пестря'щагw, jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю. И= сотвори'ша дщи'цу зла'ту,
w\тдjьле'нiе ст~ы'ни w\т зла'та чи'ста, и= написа'ша
на не'й пи'смена и=зва^яна печа'тiю: %[w=сщ~е'нiе гд\су%]:
и= возложи'ша ю=` на w=ме'тъ си'нь, <е>='же бы лежа'ти
на о<у>=вя'слjь свы'ше, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

Глава` 37.

И= сотвори'ша ски'нiи де'сять <о>=по'нъ: два'десять
и= <о>='смь лакw'тъ долгота` <е>=ди'ныя <о>=по'ны,
та'яжде бя'ше всjь^мъ, и= четы'рехъ лакw'тъ широта`
<о>=по'ны <е>=ди'ныя. И= сотвори'ша завjь'су w\т синеты`
и= багряни'цы, и= червлени'цы спря'дены и= вv"ссо'на
ска'нагw, дjь'ло шве'нно херувi'мы: и= возложи'ша ю=`
на четы'ри столпы` негнiю'щыя позлащ<е>'ны зла'томъ,
и= верхи` и='хъ зла^ты, и= стwя'ла и='хъ четы'ри ср<е>'бряна.
И= сотвори'ша завjь'су две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя
w\т синеты` и= багряни'цы, и= червлени'цы спря'дены
и= вv"ссо'на ска'нагw, дjь'ло шве'нно херувi'мы, и=
столпы` и='хъ пя'ть и= крючки` и='хъ: и= глави^цы и='хъ
и= верхи` и='хъ позлати'ша зла'томъ, и= стwя'ла и='хъ
пя'ть мjь^дяна. И= сотвори'ша дво'ръ къ ю='гу, <о>=пw'ны
двора` и=з\ъ вv"ссо'на ска'нагw, сто` на сто`: и= столпы`
и='хъ два'десять, и= стwя'ла и='хъ два'десять мjь^дяна:
и= страна` къ сjь'веру, сто` на сто`: и= страна` къ
ю='гу, сто` на сто`, и= столпы` и='хъ два'десять, и=
стwя'ла и='хъ два'десять мjь^дяна: и= страна` къ мо'рю,
<о>=пw'ны пяти'десятъ ла'ктей, столпы` и='хъ де'сять,
и= стwя'ла и='хъ де'сять: и= страна` къ восто'ку пяти'десятъ
ла'ктей, <о>=пw'ны пятина'десяти ла'ктей, jа=`же созади`,
и= столпы` и='хъ три`, и= стwя'ла и='хъ три`. И= на
вторjь'й за'дней странjь` сю'ду и= сю'ду о<у>= две'рiй
двора`, <о>=пw'ны пятина'десяти ла'ктей: столпы` и='хъ
три`, и= стwя'ла и='хъ три`. Вся^ <о>=пw'ны ски'нiи
и=з\ъ вv"ссо'на ска'нагw, и= стwя'ла столпw'въ и='хъ
мjь^дяна, и= п<е>'тли и='хъ ср<е>'бряны, и= глави^цы
и='хъ посре'бр<е>ны сребро'мъ, и= столпы` и='хъ посре'бр<е>ны
сребро'мъ, вси` столпи` двора`. И= завjь'са две'рiй
двора` дjь'ло пестря'щагw, и=з\ъ синеты` и= багряни'цы,
и= червлени'цы пря'дены и= вv"ссо'на ска'нагw: два'десяти
ла'ктей долгота`, и= высота` и= широта` пяти` ла'ктей,
ра^вны <о>=по'намъ двора`: и= столпы` и='хъ четы'ри,
и= стwя'ла и='хъ четы'ри мjь^дяна, и= п<е>'тли и='хъ
ср<е>'бряны, и= глави^цы и='хъ посре'бр<е>ны сребро'мъ:
и= вси` колки` двора` w='колw мjь^дяны, и= тi'и посре'бр<е>ны
сребро'мъ. И= сiе` сочине'нiе ски'нiи свидjь'нiя, jа='коже
заповjь'дано бы'сть мwv"се'ю, служе'нiю бы'ти леvi'тwвъ
чрез\ъ i=fа'мара сы'на а=арw'ня i=ере'а: и= веселеи'лъ,
сы'нъ о<у>=рi'евъ, w\т пле'мене i=у'дина, сотвори`,
jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю, и= <е>=лiа'въ,
сы'нъ а=хiсама'ховъ, w\т пле'мене да'нова, и='же созида'ше
тка^ныя в<е>'щи и= шв<е>'ныя и= п<е>'стрыя, <е>='же
тка'ти и=з\ъ червлени'цы и= вv"ссо'на. И= сотвори`
веселеи'лъ кiвw'тъ и= позлати` <е>=го` зла'томъ чи'стымъ
внутрьу'ду и= внjьу'ду, и= сотвори` <е>=му` зла'тъ
w=бво'дъ <о>=бою'ду: и= слiя` <е>=му` четы'ри кwльца`
зла^та на четы'ри страны^ <е>=гw`: два` на странjь`
<е>=ди'нjьй, и= два` на странjь` друзjь'й, широки`
носи'ламъ, jа='кw носи'ти <е>=го` и='ми. И= сотвори`
w=чисти'лище над\ъ кiвw'томъ w\т зла'та чи'ста, и=
два` херувi^ма зла^ты: херувi'ма <е>=ди'наго на странjь`
w=чисти'лища, и= херувi'ма втора'го на странjь` вторjь'й
w=чисти'лища, w=сjьня'ющыя кри'лами свои'ми над\ъ w=чисти'лищемъ.
И= сотвори` трапе'зу предложе'нiя w\т зла'та чи'ста,
и= слiя` <е>='й четы'ри кwльца` зла^та: два` кwльца`
на странjь` <е>=ди'нjьй, и= два` кwльца` на странjь`
вторjь'й, широки` jа='кw носи'ти носи'лами въ ни'хъ.
И= нwси'ла кiвw'ту и= трапе'зjь сотвори`, и= позлати`
и=`хъ зла'томъ. И= сотвори` сосу'ды трапе'зjь, блю^да
и= fv"мiа'мники, и= ча'шы зла^ты и= возлива'льники,
и='миже возлива'ти бу'детъ, w\т зла'та. И= сотвори`
свjьти'льникъ, <е>='же свjьти'ти, златы'й, крjь'покъ
стебло'мъ, и= вjь^тви w\т <о>=бои'хъ стра'нъ <е>=гw`:
и= w\т вjь'твiй <е>=гw` w\тра^сли и=сходя'щыя, три`
w\т <е>=ди'ныя и= три` w\т вторы'я страны`, ра^вны
дру'гъ дру'гу: и= свjьти^ла и='хъ, jа=`же на верху`
и='хъ, во w='бразъ <о>=рjь'ха, w\т ни'хъ: и= цвjьтцы`
w\т ни'хъ, (и= кру'зи и='хъ,) да бу'дутъ свjьти^ла
на ни'хъ: и= цвjьте'цъ седмы'й, и='же на краю` свjьти'ла,
на верху` свы'ше, крjь'пкiй ве'сь зла'тъ: и= се'дмь
свjьти^лъ на не'мъ златы'хъ, и= щипцы` <е>=гw` златы^я,
и= подста'вы и='хъ зла^ты. Се'й посребри` столпы` и=
слiя` столпw'мъ ко'льца зла^та, и= позлати` вер<е>и`
зла'томъ, и= позлати` столпы` завjь'сjь зла'томъ, и=
сотвори` п<е>'тли зла^ты: се'й сотвори` и= крючки`
ски'нiи зла^ты, и= крючки` двора`, и= крючки` на распростре'нiе
завjь'сы све'рху мjь^дяны: се'й слiя` глави^цы ср<е>'бряны
ски'нiи, и= глави^цы мjь^дяны две'рiй ски'нiи, и= дв<е>'ри
двора`, и= п<е>'тли сотвори` ср<е>'бряны на столпа'хъ:
се'й посребри` и=`хъ: се'й сотвори` колки` ски'нiи
и= колки` двора` мjь^дяны.

Глава` 38.

Се'й сотвори` <о>=лта'рь мjь'дянъ и=з\ъ кади'льницъ
мjь'дяныхъ, jа=`же бы'ша муж<е>'мъ вскрамоли'вшымся
съ коре'овымъ со'нмищемъ: се'й сотвори` вся^ сосу'ды
<о>=лтаря` и= кади'льникъ <е>=гw`, и= стоя'ло <е>=гw`
и= ча'шы, и= ви^лицы <е>=гw` мjь^дяны: се'й сотвори`
<о>=лтарю` w='крестъ w=бложе'нiе дjь'ломъ мре'жнымъ,
сни'зу <о>=гни'ща под\ъ ни'мъ да'же до среды` <е>=гw`,
и= положи` на не'мъ четы'ри кwльца` w\т четы'рехъ стра'нъ
w=бложе'нiя <о>=лтаря` мjь^дяны, широки` носи'ламъ,
<е>='же носи'ти <о>=лта'рь на ни'хъ: се'й сотвори`
<е>=ле'й пома'занiя ст~ы'й, и= сложе'нiе fv"мiа'ма,
дjь'ло чи'стое мv"рова'рца: се'й сотвори` о<у>=мыва'льницу
мjь'дяну и= стоя'ло <е>=я` мjь'дяно и=з\ъ зерца'лъ
по'стницъ, jа=`же пости'шася о<у>= две'рiй ски'нiи
свидjь'нiя, во'ньже де'нь поста'ви ю=`: и= сотвори`
о<у>=мыва'льницу, да w=мыва'ютъ и=з\ъ нея` мwv"се'й
и= а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` ру'цjь свои` и= но'зjь,
входя'щымъ и=`мъ въ ски'нiю свидjь'нiя: и=ли` <е>=гда`
прихо'дятъ ко <о>=лтарю` служи'ти, w=мыва'хуся и=з\ъ
нея`, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

Глава` 39.

Все` зла'то, <е>='же содjь'лано бы'сть въ дjь'лjь по
вся'кому дjь'ланiю ст~ы'хъ, бя'ше зла'та нача'ткwвъ
два'десять де'вять тала'нтwвъ и= се'дмь сw'тъ три'десять
сi'кл<е>въ, по сi'клю свято'му: и= сребра` о<у>=ча'стiе
w\т и=счи'сленныхъ муже'й со'нма, сто` тала'нтwвъ и=
ты'сяща се'дмь сw'тъ се'дмьдесятъ пя'ть сi'кл<е>въ:
дра'хма <е>=ди'на съ главы` по'лъ сi'кля, по сi'клю
свято'му: вся'къ приходя'й къ пресмотре'нiю w\т два'десяти
лjь'тъ и= вы'шше, на шестьдеся'тъ т<е>'мъ и= на три`
ты'сящы пя'ть сw'тъ и= пятьдеся'тъ. И= бы'ша сто` тала^нтъ
сребра` на слiя'нiе ста` глави'цъ ски'нiи и= на глави^цы
завjь^сныя, сто` глави'цъ на сто` тала^нтъ, тала'нтъ
на глави'цу: и= ты'сящу се'дмь сw'тъ се'дмьдесятъ пя'ть
сi'кл<е>въ сотвори` на п<е>'тли столпа'мъ, и= позлати`
глави^цы и='хъ, и= о<у>=краси` я=`. И= мjь'дь о<у>=ча'стiя,
се'дмьдесятъ тала^нтъ и= двjь` ты'сящы и= четы'реста
сi'кл<е>въ. И= сотвори'ша и=з\ъ нея` стwя'ла дв<е>'рная
ски'нiи свидjь'нiя, и= стwя'ла двора` w='крестъ, и=
стwя'ла две'рiй двора`, и= колки` ски'нiи, и= колки`
двора` w='крестъ, и= w=бложе'нiе мjь'дяно w='крестъ
<о>=лтаря`, и= вся^ сосу'ды <о>=лтаря`, и= вся^ <о>=ру^дiя
ски'нiи свидjь'нiя. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы,
jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори'ша.
W\т и=збы'вшагw же зла'та о<у>=ча'стiя сотвори'ша сосу'ды,
<е>='же служи'ти въ ни'хъ пред\ъ гд\семъ: и= w\т w=ста'вшiя
синеты` и= багряни'цы, и= червлени'цы и= вv"ссо'на,
сотвори'ша ри^зы служ<е>'бныя а=арw'ну, <е>='же служи'ти
въ ни'хъ во святи'лищи. И= принесо'ша ри^зы къ мwv"се'ю,
и= ски'нiю и= сосу'ды <е>=я`, и= вер<е>и` <е>=я` и=
столпы` и= стwя'ла <е>=я`, и= кiвw'тъ завjь'та и= нwси'ла
<е>=гw`, и= <о>=лта'рь и= вся^ сосу'ды <е>=гw`, и=
<е>=ле'й пома'занiя и= fv"мiа'мъ сложе'нiя, и= свjьти'льникъ
чи'стый и= свjьти^ла <е>=гw`, свjьти^ла вжига'нiя и=
<е>=ле'й свjьтjь'нiя: и= трапе'зу предложе'нiя и= вся^
сосу'ды <е>=я`, и= хлjь'бы предлож<е>'нныя: и= ри^зы
святы^я, jа=`же су'ть а=арw^ни, и= ри^зы сынw'въ <е>=гw`
на жре'чество: и= <о>=пw'ны двора`, и= столпы`, и=
стwя'ла <е>=гw`, и= завjь'су две'рiй ски'нiи и= две'рiй
двора`: и= вся^ сосу'ды ски'нiи и= вся^ <о>=ру^дiя
<е>=я`: и= покро'вцы ко'жы w='вни w=червл<е>'ны, и=
покро'вы ко'жы си^нiя, и= про'чихъ <о>=пw'ны: и= колки`,
и= вся^ <о>=ру^дiя на дjьла` ски'нiи свидjь'нiя: <е>=ли^ка
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори'ша сы'нове
i=и~л<е>вы все` о<у>=строе'нiе. И= ви'дjь мwv"се'й
вся^ дjьла`, и= бя'ху сотвор<е>'на та^, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори'ша я=`, и= благослови`
и=`хъ мwv"се'й.

Глава` 40.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. въ де'нь пе'рвый мц\са пе'рвагw, въ новом\счiе поста'виши
ски'нiю свидjь'нiя:

3. и= да положи'ши кiвw'тъ свидjь'нiя, и= покры'еши
кiвw'тъ завjь'сою:

4. и= внесе'ши трапе'зу, и= предложи'ши предложе'нiе
<е>=я`: и= внесе'ши свjьти'льникъ, и= поста'виши свjьти^ла
<е>=гw`:

5. и= положи'ши <о>=лта'рь златы'й, въ кажде'нiе пред\ъ
кiвw'томъ свидjь'нiя, и= возложи'ши покро'въ завjь'сы
над\ъ две'рiю ски'нiи свидjь'нiя:

6. и= <о>=лта'рь приноше'нiй поста'виши о<у>= две'рiй
ски'нiи свидjь'нiя,

7. и= поста'виши о<у>=мыва'льницу между` ски'нiею свидjь'нiя
и= между` <о>=лтаре'мъ, и= влiе'ши въ ню` во'ду:

8. и= поста'виши дво'ръ w='крестъ и= да'си завjь'су
две'рiй двора`:

9. и= во'змеши <е>=ле'й пома'занiя и= пома'жеши ски'нiю
и= вся^ jа=`же въ не'й, и= w=святи'ши ю=` и= вся^ сосу'ды
<е>=я`, и= бу'дутъ свя^та:

10. и= да пома'жеши <о>=лта'рь приноше'нiй и= вся^
сосу'ды <е>=гw`, и= w=святи'ши <о>=лта'рь, и= бу'детъ
<о>=лта'рь ст~ы'й ст~ы'хъ:

11. и= пома'жеши о<у>=мыва'льницу и= стоя'ло <е>=я`
и= w=святи'ши ю=`:

12. и= да приведе'ши а=арw'на и= сынw'въ <е>=гw` пред\ъ
дв<е>'ри ски'нiи свидjь'нiя и= и=змы'еши и=`хъ водо'ю:

13. и= да w=блече'ши а=арw'на въ ри^зы ст~ы^я и= пома'жеши
<е>=го`, и= w=святи'ши <е>=го`, и= да жре'тъ мнjь`:

14. и= сы'ны <е>=гw` да приведе'ши и= w=блече'ши я=`
въ ри^зы,

15. и= да пома'жеши я=`, jа='коже пома'залъ <е>=си`
<о>=тца` и='хъ, да жру'тъ мнjь`: и= бу'детъ, <е>='же
бы'ти и=`мъ пома'занiю жре'чества во вjь'къ, въ ро'ды
и='хъ.

16. И= сотвори` мwv"се'й вся^, <е>=ли^ка заповjь'да
<е>=му` гд\сь, си'це сотвори`.

17. И= бы'сть въ пе'рвый мц\съ во второ'е лjь'то и=сходя'щымъ
и=`мъ w\т <е>=гv'пта, въ новом\счiи ста` ски'нiя.

18. И= поста'ви мwv"се'й ски'нiю, и= подложи` стwя'ла
<е>=я`, и= возложи` глави^цы, и= вложи` развw'ры, и=
поста'ви столпы`,

19. и= простре` <о>=пw'ны на ски'нiю, и= возложи` покрыва'ло
ски'нiи на ню` све'рху, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

20. и= взе'мъ свидjь^нiя, вложи` въ кiвw'тъ, и= подста'ви
но'ги под\ъ кiвw'томъ, и= возложи` w=чисти'лище над\ъ
кiвw'томъ:

21. и= внесе` кiвw'тъ въ ски'нiю, и= возложи` покро'въ
завjь'сы, и= закры` кiвw'тъ свидjь'нiя, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю:

22. и= поста'ви трапе'зу въ ски'нiи свидjь'нiя, на
страну` ски'нiи свидjь'нiя, jа='же къ сjь'веру, внjьу'ду
завjь'сы ски'нiи:

23. и= возложи` на ню` хлjь'бы предложе'нiя пред\ъ
гд\семъ, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

24. и= поста'ви свjьти'льникъ въ ски'нiи свидjь'нiя
пря'мw трапе'зы, на страну` ски'нiи, jа='же къ ю='гу:

25. и= поста'ви свjь'щники <е>=гw` пред\ъ гд\семъ,
jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

26. и= поста'ви <о>=лта'рь златы'й въ ски'нiи свидjь'нiя
проти'ву завjь'сы,

27. и= покади` над\ъ ни'мъ fv"мiа'момъ сложе'нiя, jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

28. и= положи` завjь'су две'рiй ски'нiи,

29. и= <о>=лта'рь приноше'нiй поста'ви о<у>= две'рiй
ски'нiи покро'ва свидjь'нiя, и= вознесе` на не'мъ всесожже'нiе
и= же'ртву, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

30. и= сотвори` о<у>=мыва'льницу между` ски'нiею свидjь'нiя
и= между` же'ртвенникомъ,

31. и= влiя` въ ню` во'ду, да о<у>=мыва'ютъ w\т нея`
мwv"се'й и= а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` ру'ки своя^
и= но'ги, входя'щымъ и=`мъ въ ски'нiю свидjь'нiя:

32. и=ли` приходя'ще къ же'ртвеннику служи'ти, о<у>=мыва'хуся
w\т нея`, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

33. и= поста'ви дво'ръ w='крестъ ски'нiи и= <о>=лтаря`
и= положи` завjь'су двора`. И= сконча` мwv"се'й вся^
дjьла`.

34. И= покры` w='блакъ ски'нiю свидjь'нiя, и= сла'вы
гд\сни и=спо'лнися ски'нiя,

35. и= не можа'ше мwv"се'й вни'ти въ ски'нiю свидjь'нiя,
jа='кw w=сjьня'ше над\ъ не'ю w='блакъ, и= сла'вы гд\сни
и=спо'лнися ски'нiя:

36. <е>=гда' же восхожда'ше w='блакъ w\т ски'нiи, воздвиза'хуся
сы'нове i=и~л<е>вы со и=мjь'нiемъ свои'мъ:

37. а='ще же не взы'де w='блакъ, не воздвиза'хуся да'же
до дне`, во'ньже взы'детъ w='блакъ:

38. w='блакъ бо гд\сень бя'ше над\ъ ски'нiею въ де'нь,
и= <о>='гнь бя'ше над\ъ не'ю въ но'щь пред\ъ всjь'мъ
i=и~лемъ во всjь'хъ путеше'ствiихъ и='хъ.

Коне'цъ кни'зjь вторjь'й мwv"се'овjь: и='мать въ себjь`
гла'въ 40.

</hip>
Hosted by uCoz