<hip>
%{!версия=9} Кни'га тре'тiя мwv"се'ова

Леvi'тъ.

Глава` 1.

И= воззва` гд\сь мwv"се'а, и= рече` <е>=му` и=з\ъ ски'нiи
свидjь'нiя, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= рече'ши къ ни^мъ:
человjь'къ w\т ва'съ а='ще принесе'тъ да'ры гд\су,
w\т скотw'въ и= w\т говя'дъ и= w\т <о>=ве'цъ да принесе'те
да'ры ва'шя:

3. а='ще всесожже'нiе да'ръ <е>=гw`, w\т говя'дъ му'жескъ
по'лъ непоро'ченъ принесе'тъ, пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи
свидjь'нiя да принесе'тъ <е>=` прiя'тно пред\ъ гд\семъ,

4. и= да возложи'тъ ру'ку на главу` приноше'нiя, прiя'тно
<е>=му`, о<у>=ми'лостивити w= не'мъ:

5. и= да зако'лютъ тельца` пред\ъ гд\семъ: и= да принесу'тъ
сы'нове а=арw'нwвы жерцы` кро'вь, и= да пролiю'тъ кро'вь
на <о>=лта'рь w='крестъ, и='же о<у>= две'рiй ски'нiи
свидjь'нiя,

6. и= w=дра'вше всесожже'нiе, да раздробя'тъ <е>=`
на о<у>='ды,

7. и= да возложа'тъ сы'нове а=арw^ни жерцы` <о>='гнь
на <о>=лта'рь, и= да вскладу'тъ дрова` на <о>='гнь:

8. и= да вскладу'тъ сы'нове а=арw^ни жерцы` раздробл<е>'ная,
и= главу`, и= ту'къ на дрова` су^щая на <о>=гни` jа=`же
на <о>=лтари`,

9. о<у>=тро'бу же и= но'ги да и=змы'ютъ водо'ю: и=
да возложи'тъ жре'цъ вся^ на <о>=лта'рь: приноше'нiе
<е>='сть же'ртва, воня` благоуха'нiя гд\су.

10. А='ще же w\т <о>=ве'цъ да'ръ сво'й гд\севи (принесе'тъ)
w\т а='гн<е>цъ и= w\т ко'злищъ во всесожже'нiе, му'жескъ
по'лъ непоро'ченъ да принесе'тъ и=`,

11. и= да возложи'тъ ру'ку на главу` <е>=гw`, и= да
зако'лютъ <е>=` въ странjь` <о>=лтаря` къ сjь'веру
пред\ъ гд\семъ: и= да пролiю'тъ сы'нове а=арw^ни жерцы`
кро'вь <е>=гw` на <о>=лта'рь w='крестъ:

12. и= да раздробя'тъ <е>=го` на о<у>='ды, и= главу`,
и= ту'къ <е>=гw`, и= да вскладу'тъ я=` жерцы` на дрова`
су^щая на <о>=гни` jа=`же на <о>=лтари`,

13. и= о<у>=тро'бу и= но'ги и=змы'ютъ водо'ю: и= принесе'тъ
жре'цъ вся^, и= да возложи'тъ на <о>=лта'рь: приноше'нiе
<е>='сть же'ртва, воня` благоуха'нiя гд\су.

14. А='ще же w\т пти'цъ приноше'нiе принесе'тъ да'ръ
сво'й гд\су, и= принесе'тъ w\т го'рлицъ и=ли` w\т го'лубwвъ
да'ръ сво'й,

15. и= да принесе'тъ и=` жре'цъ ко <о>=лтарю`, и= да
w\тто'ргнетъ главу` <е>=гw`, и= да возложи'тъ жре'цъ
на <о>=лта'рь и= и=сцjьди'тъ кро'вь о<у>= стоя'ла <о>=лтаря`:

16. и= да w\тлучи'тъ горта'нь съ пе'рiемъ, и= и=зве'ргнетъ
ю=` w\т <о>=лтаря` на восто'къ на мjь'сто пе'пела:

17. и= да и=зло'митъ <е>=го` w\т кри'лъ, и= да не раздjьли'тъ:
и= да возложи'тъ <е>=` жре'цъ на <о>=лта'рь на дрова`,
jа=`же на <о>=гни`: приноше'нiе <е>='сть же'ртва, воня`
благоуха'нiя гд\су.

Глава` 2.

А='ще же душа` принесе'тъ да'ръ же'ртву гд\су, мука`
пшени'чна да бу'детъ да'ръ <е>=гw`, и= да возлiе'тъ
на ню` <е>=ле'й, и= возложи'тъ на ню` лiва'нъ: же'ртва
<е>='сть:

2. и= да принесе'тъ ю=` къ сынw'мъ а=арw^нимъ жерц<е>'мъ,
и= во'зметъ w\т нея` по'лну го'рсть муки` пшени'чны
съ <е>=ле'емъ и= ве'сь лiва'нъ <е>=я`, и= да возложи'тъ
жре'цъ па'мять <е>=я` на <о>=лта'рь: же'ртва воня`
благоуха'нiя гд\су:

3. и= w=ста'нокъ w\т же'ртвы а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`:
ст~о'е ст~ы'хъ w\т же'ртвъ гд\снихъ.

4. А='ще же принесе'тъ да'ръ же'ртву пече'ну въ пещи`
w\т муки` пшени'чны, хлjь'бы прjь^сны спря'ж<е>ны съ
<е>=ле'емъ и= w=прjьсно'ки пома^заны <е>=ле'емъ.

5. А='ще же же'ртва w\т сковрады` да'ръ тво'й, мука`
пшени'чна смjь'шена со <е>=ле'емъ, прjь^сна да бу'дутъ:

6. и= да разло'миши я=` на о<у>=кру'хи, и= возлiе'ши
на ня` <е>=ле'й: же'ртва <е>='сть гд\су.

7. А='ще же же'ртву w\т <о>=гни'ща да'ръ тво'й, мука`
пшени'чна съ <е>=ле'емъ да сотворе'на бу'детъ:

8. и= принесе'тъ же'ртву, ю='же а='ще сотвори'тъ w\т
си'хъ гд\су, и= да принесе'тъ къ жерцу`:

9. и= приступи'въ ко <о>=лтарю`, да w\ти'метъ жре'цъ
w\т же'ртвы па'мять <е>=я`, и= да возложи'тъ жре'цъ
на <о>=лта'рь: приноше'нiе воня` благово'нiя гд\су:

10. w=ста'нокъ же w\т же'ртвы а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`:
ст~а^я ст~ы'хъ w\т приноше'нiй гд\су.

11. Вся'ку же'ртву, ю='же а='ще прино'сите гд\су, не
сотвори'те ква'сну: вся'къ бо ква'съ и= вся'къ ме'дъ
да не принесе'те w\т негw`, <е>='же приноси'ти гд\су
да'ръ.

12. W\т нача'ткwвъ да принесе'те я=` гд\су: на <о>=лта'рь
же да не вознесу'тся въ воню` благово'нiя гд\су.

13. И= вся'къ да'ръ же'ртвы ва'шея со'лiю да w=соли'тся:
да не w\тста'вите со'ли завjь'та гд\сня w\т же'ртвъ
ва'шихъ, во вся'комъ да'рjь ва'шемъ да принесе'те гд\су
бг~у ва'шему со'ль.

14. А='ще же принесе'ши же'ртву w\т нача'ткwвъ жи^тъ
гд\су, нw'вы спря'ж<е>ны зел<е>'ны кла'сы и=стла'ч<е>ны
гд\су, и= принесе'ши же'ртву w\т нача'ткwвъ жи^тъ:

15. и= да возлiе'ши на ню` <е>=ле'й, и= да возложи'ши
на ню` лiва'нъ: же'ртва <е>='сть:

16. и= да вознесе'тъ жре'цъ па'мять <е>=я` w\т спря'женыхъ
съ <е>=ле'емъ, и= ве'сь лiва'нъ <е>=я`: прино'съ <е>='сть
гд\су.

Глава` 3.

А='ще же же'ртва спасе'нiя да'ръ <е>=гw` гд\су, а='ще
о<у>='бw w\т говя'дъ <е>=` принесе'тъ, а='ще му'жескъ
по'лъ и=ли` же'нскъ, непоро'ченъ да принесе'тъ <е>=`
пред\ъ гд\са:

2. и= возложи'тъ ру'цjь свои` на главу` да'ра, и= да
зако'летъ и=` пред\ъ гд\семъ о<у>= две'рiй ски'нiи
свидjь'нiя: и= да возлiю'тъ сы'нове а=арw^ни жерцы`
кро'вь на <о>=лта'рь всесожже'нiй w='крестъ,

3. и= да принесу'тъ w\т же'ртвы спасе'нiя прино'съ
гд\су, ту'къ покрыва'ющiй о<у>=тро'бу, и= ве'сь ту'къ
и='же на о<у>=тро'бjь,

4. и= <о>='бjь пw'чки, и= ту'къ и='же на ни'хъ и= и='же
на сте'гнахъ, и= препо'нку, jа='же на пе'чени, съ по'чками
w\ти'метъ:

5. и= да вознесу'тъ я=` сы'нове а=арw^ни жерцы` на
<о>=лта'рь во всесожж<е>'нiя на дрова` су^щая на <о>=гни`,
jа=`же на <о>=лтари`: прино'съ воня` благово'нiя гд\су.

6. А='ще же w\т <о>=ве'цъ да'ръ <е>=гw` же'ртва спасе'нiя
гд\су, му'жескъ по'лъ и=ли` же'нскъ, непоро'ченъ да
принесе'тъ <е>=`.

7. А='ще а='гнца принесе'тъ да'ръ сво'й, да приведе'тъ
<е>=го` пред\ъ гд\са,

8. и= да возложи'тъ ру'ку на главу` да'ра своегw`,
и= да зако'летъ <е>=го` о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя:
и= да пролiю'тъ сы'нове а=арw^ни жерцы` кро'вь на <о>=лта'рь
w='крестъ,

9. и= да принесе'тъ w\т же'ртвы спасе'нiя прино'съ
гд\су, ту'къ и= чре'сла чи^ста съ ля'двiями да w\тлучи'тъ
и=`: и= ве'сь ту'къ покрыва'ющiй о<у>=тро'бу, и= ве'сь
ту'къ и='же на о<у>=тро'бjь,

10. и= <о>='бjь пw'чки, и= ту'къ и='же на ни'хъ, и='же
на сте'гнахъ: и= препо'нку, jа='же на пе'чени, съ по'чками
w\те'мь,

11. да вознесе'тъ жре'цъ на <о>=лта'рь: воня` благоуха'нiя,
прино'съ гд\севи.

12. А='ще же w\т козлw'въ да'ръ <е>=гw` гд\су, да принесе'тъ
пред\ъ гд\са:

13. и= возложи'тъ ру'цjь на главу` <е>=гw`, и= да зако'лютъ
<е>=` пред\ъ гд\семъ о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя:
и= да пролiю'тъ сы'нове а=арw^ни жерцы` кро'вь на <о>=лта'рь
w='колw:

14. и= да вознесе'тъ w\т негw` прино'съ гд\су, ту'къ
покрыва'ющiй о<у>=тро'бу, и= ве'сь ту'къ и='же на о<у>=тро'бjь,

15. и= <о>='бjь пw'чки, и= ве'сь ту'къ, и='же на ни'хъ,
и='же на сте'гнахъ, и= препо'нку, jа='же на пе'чени,
съ по'чками w\тлучи'тъ:

16. и= да вознесе'тъ жре'цъ на <о>=лта'рь, прино'съ
воня` благово'нiя гд\су: ве'сь ту'къ гд\су.

17. Зако'нное въ вjь'ки въ ро'ды ва'шя, во вся'комъ
w=бита'нiи ва'шемъ: вся'кагw ту'ка и= вся'кiя кро'ве
да не jа='сте.

Глава` 4.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. рцы` къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: душа` а='ще
согрjьши'тъ пред\ъ гд\семъ не хотя'щи w\т всjь'хъ повелjь'нiй
гд\снихъ, и='хже не лjь'ть <е>='сть твори'ти, и= сотвори'тъ
<е>=ди'но что` w\т ни'хъ:

3. а='ще о<у>='бw а=рхiере'й пома'занный согрjьши'тъ,
во <е>='же лю'демъ согрjьши'ти, и= да приведе'тъ w=
грjьсjь` свое'мъ, и='мже согрjьши'лъ, тельца` w\т говя'дъ
непоро'чна гд\севи w= грjьсjь`:

4. и= да приведе'тъ тельца` къ две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя
пред\ъ гд\са, и= да возложи'тъ ру'ку свою` на главу`
тельца` пред\ъ гд\семъ, и= да зако'летъ тельца` пред\ъ
гд\семъ:

5. и= взе'мъ жре'цъ пома'занный соверше'нъ рука'ми
w\т кро'ве тельца`, и= да внесе'тъ ю=` въ ски'нiю свидjь'нiя,

6. и= да w=мо'читъ жре'цъ пе'рстъ въ кро'ви, и= да
покропи'тъ w\т кро'ве седми'жды пе'рстомъ пред\ъ гд\семъ,
о<у>= завjь'сы ст~ы'ни:

7. и= да возложи'тъ жре'цъ w\т кро'ве те'лчи на ро'ги
<о>=лтаря` fv"мiа'ма сложе'нiя и='же пред\ъ гд\семъ,
и='же <е>='сть въ ски'нiи свидjь'нiя, и= всю` кро'вь
те'лчу да и=злiе'тъ о<у>= стоя'ла <о>=лтаря` всесожже'нiй,
и='же <е>='сть о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя,

8. и= ве'сь ту'къ тельца`, и='же w= грjьсjь`, да w\ти'метъ
w\т негw`, ту'къ покрыва'ющiй о<у>=тро'бу, и= ве'сь
ту'къ и='же на о<у>=тро'бjь,

9. и= <о>='бjь пw'чки, и= ту'къ и='же на ни'хъ, и='же
<е>='сть на сте'гнахъ, и= препо'нку, jа='же на пе'чени,
съ по'чками w\ти'метъ <е>=`,

10. jа='коже w\те'млется <о>='ное w\т тельца` же'ртвы
спасе'нiя, и= да вознесе'тъ жре'цъ на <о>=лта'рь приноше'нiя:

11. и= ко'жу те'лчу, и= всю` <е>=гw` пло'ть со главо'ю,
и= съ кра'йними частьми`, и= со о<у>=тро'бою, и= съ
мwты'лы:

12. и= да и=знесу'тъ всего` тельца` внjь` полка` на
мjь'сто чи'сто, и=дjь'же и=зсыпа'ютъ пе'пелъ, и= да
сожгу'тъ <е>=го` на дрова'хъ <о>=гне'мъ: на мjь'стjь
и=зсыпа'нiя пе'пела да сожже'нъ бу'детъ.

13. А='ще же ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ согрjьши'тъ
не хотя'щь, и= о<у>=таи'тся глаго'лъ w\т лица` со'нма,
и= сотворя'тъ <е>=ди'ну w\т всjь'хъ за'повjьдiй гд\снихъ,
<е>=я'же не лjь'ть <е>='сть твори'ти, и= согрjьша'тъ,

14. и= о<у>=вjь'стся и=`мъ грjь'хъ, и='мже согрjьши'ша
въ не'мъ: и= да приведе'тъ со'нмъ тельца` w\т волw'въ
непоро'чна w= грjьсjь`, и= приведе'тъ и=` пред\ъ дв<е>'ри
ски'нiи свидjь'нiя:

15. и= да возложа'тъ ста'рцы со'нма ру'ки своя^ на
главу` тельца` пред\ъ гд\семъ, и= да зако'лютъ тельца`
пред\ъ гд\семъ,

16. и= да внесе'тъ жре'цъ пома'занный w\т кро'ве те'лчи
въ ски'нiю свидjь'нiя,

17. и= да w=мо'читъ жре'цъ пе'рстъ сво'й въ кро'ви
те'лчи, и= да покропи'тъ седми'жды пред\ъ гд\семъ,
пред\ъ завjь'сою ст~ы'ни:

18. и= w\т кро'ве да возложи'тъ жре'цъ на ро'ги <о>=лтаря`
fv"мiа'мwвъ сложе'нiя, и='же <е>='сть пред\ъ гд\семъ,
и='же <е>='сть въ ски'нiи свидjь'нiя: и= всю` кро'вь
да и=злiе'тъ о<у>= стоя'ла <о>=лтаря` приноше'нiй,
и='же <е>='сть о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя,

19. и= ве'сь ту'къ <е>=гw` да во'зметъ w\т негw`, и=
вознесе'тъ на <о>=лта'рь:

20. и= сотвори'тъ тельцу` сему`, jа='коже сотвори`
тельцу`, и='же w= грjьсjь`, та'кw сотвори'тся: и= да
помо'лится w= ни'хъ жре'цъ, и= w=ста'вится и=`мъ грjь'хъ:

21. и= да и=знесу'тъ тельца` всего` внjь` полка`, и=
да сожгу'тъ тельца`, jа='коже сожго'ша тельца` пе'рвагw:
грjь'хъ (бо) со'нма <е>='сть.

22. А='ще же кня'зь согрjьши'тъ, и= сотвори'тъ <е>=ди'ну
w\т всjь'хъ за'повjьдiй гд\са бг~а своегw`, не хотя`,
и='же не лjь'ть <е>='сть твори'ти, и= согрjьши'тъ,
и= престу'питъ,

23. и= о<у>=вjь'стся <е>=му` грjь'хъ, и='мже согрjьши`
въ не'мъ: да принесе'тъ да'ръ сво'й козла` w\т ко'зъ
му'жескъ по'лъ непоро'ченъ грjьха` ра'ди,

24. и= возложи'тъ ру'ку свою` на главу` козла`: и=
да зако'лютъ <е>=го` на мjь'стjь, и=дjь'же закала'ютъ
всесожж<е>'нiя пред\ъ гд\семъ: w= грjьсjь' (бо) <е>='сть:

25. и= да возложи'тъ жре'цъ w\т кро'ве, jа='же w= грjьсjь`,
пе'рстомъ на ро'ги <о>=лтаря` всесожже'нiй, и= всю`
кро'вь <е>=гw` да и=злiе'тъ о<у>= стоя'ла <о>=лтаря`
всесожже'нiй,

26. и= ве'сь ту'къ <е>=гw` вознесе'тъ на <о>=лта'рь,
jа='коже ту'къ же'ртвы спасе'нiя: и= да помо'лится
w= не'мъ жре'цъ грjьха` ра'ди <е>=гw`, и= w=ста'вится
<е>=му`.

27. А='ще же душа` <е>=ди'на согрjьши'тъ не хотя'щи
w\т людi'й земли`, внегда` сотвори'ти <е>=ди'ну w\т
всjь'хъ за'повjьдiй гд\снихъ, <е>='же не лjь'ть <е>='сть
твори'ти, и= согрjьши'тъ,

28. и= о<у>=вjь'стся <е>=му` грjь'хъ, и='мже согрjьши`
въ не'мъ, и= да принесе'тъ да'ръ сво'й ко'зу w\т ко'зъ
же'нскъ по'лъ непоро'чну, да принесе'тъ грjьха` ра'ди,
и='мже согрjьши`:

29. и= да возложи'тъ ру'ку свою` на главу` грjьха`
своегw`: и= зако'лютъ ко'зу, jа='же грjьха` ра'ди,
на мjь'стjь, и=дjь'же закала'ютъ всесожж<е>'нiя:

30. и= да во'зметъ жре'цъ w\т кро'ве <е>=я` пе'рстомъ,
и= да возложи'тъ на ро'ги <о>=лтаря` всесожже'нiй,
и= всю` кро'вь <е>=я` и=злiе'тъ о<у>= стоя'ла <о>=лтаря`:

31. и= ве'сь ту'къ да w\ти'метъ, jа='коже w\те'млется
ту'къ w\т же'ртвы спасе'нiя, и= да вознесе'тъ жре'цъ
на <о>=лта'рь въ воню` благово'нiя гд\су: и= да помо'лится
жре'цъ w= не'мъ, и= w=ста'вится <е>=му`.

32. А='ще же <о>='вцу принесе'тъ да'ръ сво'й грjьха`
ра'ди, же'нскъ по'лъ непоро'ченъ да принесе'тъ ю=`:

33. и= да возложи'тъ ру'ку свою` на главу` jа='же w=
грjьсjь`, и= да зако'лютъ ю=` грjьха` ра'ди на мjь'стjь,
на не'мже закала'ютъ всесожже'нiя (на мjь'стjь ст~jь):

34. и= взе'мъ жре'цъ w\т кро'ве, jа='же w= грjьсjь`,
пе'рстомъ свои'мъ, да возложи'тъ на ро'ги <о>=лтаря`
всесожже'нiя: и= всю` кро'вь <е>=я` да и=злiе'тъ о<у>=
стоя'ла <о>=лтаря` всесожже'нiя,

35. и= ве'сь ту'къ <е>=я` да w\ти'метъ, jа='коже w\те'млется
ту'къ <о>=вцы` w\т же'ртвы спасе'нiя: и= да возложи'тъ
<е>=го` жре'цъ на <о>=лта'рь на всесожже'нiе гд\сне:
и= да помо'лится за него` жре'цъ w= грjьсjь`, и='мже
согрjьши`, и= w=ста'вится <е>=му`.

Глава` 5.

А='ще же душа` согрjьши'тъ, и= о<у>=слы'шитъ гла'съ
кля'твы, и= се'й свидjь'тель и=ли` ви'дjь и=ли` свjь'да,
а='ще не возвjьсти'тъ, прiи'метъ грjь'хъ.

2. Душа` <о>='на, jа='же а='ще прико'снется ко вся'кой
ве'щи нечи'стjьй, и=ли` мертвечи'нjь, и=ли` sвjьроя'динjь
нечи'стjьй, и=ли` мертвечи'намъ гну'сностей нечи'стыхъ,
и=ли` мертвечи'намъ скотw'въ нечи'стыхъ, и= мертвечи'нjь
га^дъ нечи'стыхъ, и= забы'въ и=`хъ w=скверни'тся:

3. и=ли` прико'снется нечистотjь` человjь'чи, w\т вся'кiя
нечистоты` <е>=гw`, <е>='йже прикосну'вся w=скверни'тся,
и= забу'детъ, посе'мъ же о<у>=вjь'сть, пови'ненъ бу'детъ
грjьху`.

4. Душа` беззако'нная, а='ще w=бjьща'етъ о<у>=стна'ма
свои'ма sлjь` и=ли` до'брjь сотвори'ти, по всjь^мъ,
<е>=ли^ка и=зрече'тъ человjь'къ съ кля'твою, и= о<у>=таи'тся
<е>=гw` пред\ъ <о>=чесы`, и= се'й о<у>=вjь'сть, и=
согрjьши'тъ <е>=ди'но что` w\т си'хъ,

5. и= и=сповjь'сть грjь'хъ, и='мже согрjьши` проти'ву
себ<е>`:

6. и= да принесе'тъ гд\су w= грjьсjь`, и='мже согрjьши`,
же'нскъ по'лъ, w\т <о>=ве'цъ а='гницу, и=ли` ко'зу
w\т ко'зъ грjьха` ра'ди: и= да помо'лится w= не'мъ
жре'цъ грjьха` ра'ди <е>=гw`, и='мже согрjьши`, и=
w=ста'вится <е>=му` грjь'хъ.

7. А='ще же не мо'жетъ рука` <е>=гw` дово'льства и=мjь'ти
на <о>='вцу, да принесе'тъ грjьха` ра'ди своегw`, и='мже
согрjьши`, двjь` гw'рлицы, и=ли` два` пт<е>нца` голуби^на
гд\су, <е>=ди'нъ грjьха` ра'ди и= <е>=ди'нъ во всесожже'нiе:

8. и= принесе'тъ я=` къ жерцу`, и= приведе'тъ жре'цъ
<е>='же за грjь'хъ пре'жде, и= да w\тто'ргнетъ жре'цъ
главу` <е>=гw` созади`, но да не w\тлучи'тъ:

9. и= да покропи'тъ w\т кро'ве, jа='же за грjь'хъ,
на стjь'ну <о>=лтаря`, w=ста'нокъ же кро'ве да и=сцjьди'тъ
на стоя'ло <о>=лтаря`: w= грjьсjь' бо <е>='сть:

10. и= вторы'мъ да сотвори'тъ всесожже'нiе, jа='коже
подоба'етъ, и= да помо'лится w= не'мъ жре'цъ грjьха`
ра'ди <е>=гw`, и='мже согрjьши`, и= w=ста'вится <е>=му`.

11. А='ще же не w=бря'щетъ рука` <е>=гw` супру'га го'рлицъ,
и=ли` дву'хъ птенц<е>'въ голуби'ныхъ, и= принесе'тъ
да'ръ сво'й за грjь'хъ, деся'тую ча'сть мjь^ры <е>='фi
муки` пшени'чны за грjь'хъ: да не возлiе'тъ на ню`
<е>=ле'а, ниже` да возложи'тъ на ню` лiва'на, поне'же
w= грjьсjь` <е>='сть:

12. и= да принесе'тъ ю=` къ жерцу`, и= взе'мъ жре'цъ
w\т нея` по'лну го'рсть въ па'мять <е>=гw`, возложи'тъ
на же'ртвенникъ всесожже'нiя гд\сня: w= грjьсjь' (бо)
<е>='сть:

13. и= да помо'лится w= не'мъ жре'цъ грjьха` ра'ди
<е>=гw`, и='мже согрjьши` w\т <е>=ди'нагw си'хъ, и=
w=ста'вится <е>=му`: w=ста'нокъ же бу'детъ жерцу`,
jа='коже же'ртва муки` пшени'чны.

14. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

15. душа` jа='же а='ще забу'детъ забве'нiемъ, и= согрjьши'тъ
не хотя'щи w\т ст~ы'нь гд\снихъ, и= да принесе'тъ w=
преступле'нiи свое'мъ гд\су <о>=вна` непоро'чна w\т
<о>=ве'цъ, <е>=му'же цjьна` сребра` сi'кл<е>въ, по
сi'клю святы'хъ, w= не'мже согрjьши`:

16. и= <е>='же согрjьши` w\т ст~ы'хъ, да w\тда'стъ
<е>=`, и= пя'тую ча'сть приложи'тъ на'нь, и= да'стъ
<е>=` жерцу`: и= жре'цъ да помо'лится w= не'мъ <о>=вно'мъ
преступле'нiя <е>=гw`, и= w=ста'вится <е>=му`.

17. И= душа` jа='же а='ще согрjьши'тъ, и= сотвори'тъ
<е>=ди'ну w\т всjь'хъ за'повjьдiй гд\снихъ, и='хже
не лjь'ть <е>='сть твори'ти, и= не о<у>=вjь'дjь, и=
согрjьши'тъ, и= прiи'метъ грjь'хъ сво'й,

18. и= да принесе'тъ <о>=вна` непоро'чна w\т <о>=ве'цъ,
цjьно'ю сребра` грjьха` ра'ди, къ жерцу`: и= да помо'лится
w= не'мъ жре'цъ, w= невjь'дjьнiи <е>=гw`, <е>=гw'же
не вjь'дjь, и= са'мъ не вjь'дяше, и= w=ста'вится <е>=му`:

19. согрjьши' бо согрjьше'нiемъ пред\ъ гд\семъ.

Глава` 6.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. душа` jа='же а='ще согрjьши'тъ, и= презрjь'въ пре'зритъ
за'пwвjьди гд\сня, и= солже'тъ къ дру'гу w= вда'нiи,
и=ли` w= <о>='бщинjь, и=ли` w= хище'нiи, и=ли` преwби'дjь
чи'мъ бли'жняго,

3. и=ли` w=брjь'те погубле'ное, и= солже'тъ w= не'мъ,
и= клене'тся въ непра'вду w= <е>=ди'нjьмъ w\т всjь'хъ,
jа=`же а='ще сотвори'тъ человjь'къ jа='кw согрjьши'ти
въ ни'хъ:

4. и= бу'детъ <е>=гда` согрjьши'тъ и= престу'питъ,
и= w\тда'стъ похище'ное, <е>='же похи'ти, и=ли` w=би'ду,
<е>='юже преwби'дjь, и=ли` вда'нiе, <е>='же вдано`
бы'сть <е>=му`, и=ли` поги'бшее, <е>='же w=брjь'те:

5. w\т вся'кiя ве'щи, <е>=я'же ра'ди кля'ся въ непра'вду,
и= да w\тда'стъ са'мое то` и='стое, и= пя'тую ча'сть
свою` приложи'тъ ктому`: <е>=гw'же <е>='сть, тому`
да w\тда'стъ, во'ньже де'нь w=бличи'тся:

6. и= w= преступле'нiи свое'мъ да принесе'тъ гд\су
<о>=вна` w\т <о>=ве'цъ непоро'чна, цjьно'ю въ не'мже
прегрjьши`:

7. и= да помо'лится жре'цъ w= не'мъ пред\ъ гд\семъ,
и= w=ста'вится <е>=му` за <е>=ди'но w\т всjь'хъ, jа=`же
сотвори` и= преступи` въ не'мъ.

8. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

9. заповjь'ждь а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`, глаго'ля:
се'й зако'нъ всесожже'нiя: сiе` всесожже'нiе на горjь'нiи
<е>=гw` на <о>=лтари` всю` но'щь до зау'тра, и= <о>='гнь
<о>=лтаря` да гори'тъ на не'мъ, и= не о<у>=гаса'етъ:

10. и= да w=блече'тся жре'цъ въ срачи'цу {Гре'ч.: хiтw'нъ.}
льня'ну, и= надра^ги льня^ны да возвлече'тъ на тjь'ло
свое`, и= да и=знесе'тъ прино'съ, <е>=го'же а='ще и=зжже'тъ
<о>='гнь всесожже'нiя w\т <о>=лтаря`, и= да поста'витъ
бли'з\ъ <о>=лтаря`:

11. и= да совлече'тъ ри^зы своя^, и= да w=блече'тся
въ ри^зы и='ны, и= да и=знесе'тъ прино'съ внjь` полка`
на мjь'сто чи'сто:

12. и= <о>='гнь на <о>=лтари` да гори'тъ на не'мъ и=
не о<у>=гаса'етъ: и= да возжже'тъ на не'мъ жре'цъ дрова`
по вся^ о<у>='тра, и= да воскладе'тъ на'нь всесожже'нiе,
и= да возложи'тъ на'нь ту'къ спасе'нiя:

13. и= <о>='гнь всегда` да гори'тъ на <о>=лтари`, не
о<у>=гаса'етъ:

14. се'й зако'нъ же'ртвы, ю='же принесу'тъ сы'нове
а=арw^ни жерцы` пред\ъ гд\семъ, пря'мw <о>=лтаря`:

15. и= да во'зметъ w\т негw` (жре'цъ) го'рсть муки`
пшени'чны же'ртвенныя съ <е>=ле'емъ <е>=я` и= со всjь'мъ
лiва'номъ <е>=я`, су'щими на же'ртвjь: и= да вознесе'тъ
на <о>=лта'рь прино'съ въ воню` благово'нiя, въ па'мять
<е>=я` гд\су:

16. w=ста'вшееся же w\т нея` снjь'стъ а=арw'нъ и= сы'нове
<е>=гw`: прjь^сна да снjьдя'тся въ мjь'стjь ст~jь,
въ притво'рjь ски'нiи свидjь'нiя да снjьдя'тъ я=`:

17. да не и=спече'тся ква'сна: ча'сть сiю` да'хъ и=`мъ
w\т прино'сwвъ гд\снихъ: ст~а^я ст~ы'хъ су'ть, jа='коже
<е>='же w= грjьсjь`, и= jа='коже <е>='же w= преступле'нiи:

18. вся'къ му'жескъ по'лъ жре'ческъ да снjьдя'тъ ю=`:
зако'ннw вjь'чнw въ ро'ды ва'шя w\т принw'съ гд\снихъ:
вся'къ, и='же а='ще прико'снется и=`мъ, w=ст~и'тся.

19. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

20. се'й да'ръ а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`, <е>=го'же
принесу'тъ гд\су въ де'нь, во'ньже а='ще пома'жеши
<е>=го`: деся'тую ча'сть мjь'ры <е>='фi муки` пшени'чны
въ же'ртву всегда`, по'лъ <е>=я` зау'тра и= по'лъ <е>=я`
въ ве'черъ:

21. на сковрадjь` въ <е>=ле'и да сотвори'тся, спря'жену
да принесе'тъ ю=` виту'ю же'ртву w\т о<у>=кру'хwвъ,
же'ртву въ воню` благово'нiя гд\су:

22. жре'цъ пома'занный, и='же вмjь'стw <е>=гw` w\т
сынw'въ <е>=гw`, да сотвори'тъ ю=`: зако'ннw вjь'чнw,
все` да соверши'тся:

23. и= вся'ка же'ртва жре'ческа всесожже'нна да бу'детъ
и= да не снjь'стся.

24. И= рече` гд\сь бг~ъ мwv"се'ю, гл~я:

25. рцы` а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`, глаго'ля: се'й
зако'нъ согрjьше'нiя: на мjь'стjь, на не'мже закала'ютъ
всесожж<е>'нiя, да закала'ютъ jа=`же грjьха` ра'ди
пред\ъ гд\семъ: ст~а^я (бо) ст~ы'хъ су'ть:

26. жре'цъ принося'й ю=` да снjь'стъ ю=`: въ мjь'стjь
ст~jь да снjь'стся, въ притво'рjь ски'нiи свидjь'нiя:

27. вся'къ прикаса'йся мя'съ <е>=я` w=ст~и'тся: и=
<е>=му'же а='ще воскропи'тся w\т кро'ве <е>=я` на ри'зу,
jа='же а='ще воскропи'тся на ню`, да и=спере'тся на
мjь'стjь ст~jь:

28. и= сосу'дъ гли'нянъ, въ не'мже вари'тся, да разбiе'тся:
а='ще же въ мjь'дянjь сосу'дjь свари'тся, да и=стре'тъ
<е>=го`, и= и=змы'етъ водо'ю:

29. вся'къ му'жескъ по'лъ въ жерцjь'хъ да снjь'стъ
ю=`: ст~а^я (бо) ст~ы'хъ су'ть гд\су:

30. и= вся^, jа=`же w= грjьсjь` а='ще принесу'тся w\т
кро'ве и='хъ въ ски'нiю свидjь'нiя, ко w=чище'нiю во
ст~ы'ни, да не снjьдя'тся, <о>=гне'мъ да сожгу'тся.

Глава` 7.

И= се'й зако'нъ <о>=вна` и='же w= преступле'нiи: ст~а^я
ст~ы'хъ су'ть:

2. на мjь'стjь, на не'мже закала'ютъ всесожже'нiе,
да зако'лютъ <о>=вна` и='же w= преступле'нiи пред\ъ
гд\семъ, и= кро'вь да пролiю'тъ на стwя'ла <о>=лтаря`
w='крестъ:

3. и= ве'сь ту'къ <е>=гw` да принесе'тъ w\т негw`,
и= чре'сла, и= ве'сь ту'къ покрыва'ющiй о<у>=тро'бу,
и= ве'сь ту'къ и='же на о<у>=тро'бjь,

4. и= <о>='бjь пw'чки, и= ту'къ и='же на ни'хъ, и='же
на сте'гнахъ, и= препо'нку, jа='же на пе'чени, съ по'чками
да w\ти'метъ я=`:

5. и= вознесе'тъ я=` жре'цъ на <о>=лта'рь, прино'съ
въ воню` благово'нiя гд\су: w= преступле'нiи (бо) <е>='сть:

6. вся'къ му'жескъ по'лъ w\т жр<е>'цъ да снjь'стъ я=`,
на мjь'стjь ст~jь да снjьдя'тъ я=`: ст~а^я ст~ы'хъ
су'ть:

7. jа='коже грjьха` ра'ди, та'кw и= преступле'нiя ра'ди,
зако'нъ <е>=ди'нъ и='хъ: жре'цъ и='же помо'лится w=
не'мъ, <е>=му` да бу'детъ:

8. и= жре'цъ принося'й всесожже'нiе человjь'чо, ко'жа
всесожже'нiя, <е>='же прино'ситъ <о>='нъ, <е>=му` да
бу'детъ:

9. и= вся'ка же'ртва, jа='же сотвори'тся въ пещи`,
и= вся'ка, jа='же сотвори'тся на <о>=гни'щи, и=ли`
на сковрадjь`, жерцу`, и='же прино'ситъ ю=`, тому`
да бу'детъ:

10. и= вся'ка же'ртва спря'жена съ <е>=ле'емъ, и= jа='же
не спря'жена, всjь^мъ сынw'мъ а=арw^нимъ кому'ждо ра'внw
да бу'детъ.

11. Се'й зако'нъ же'ртвы спасе'нiя, ю='же принесу'тъ
гд\су:

12. а='ще о<у>='бw похвале'нiя ра'ди принесе'тъ ю=`,
и= принесе'тъ на же'ртву хвале'нiя хлjь'бы w\т муки`
пшени'чны пря'ж<е>ны въ <е>=ле'и, и= w=прjьсно'ки пома^заны
<е>=ле'емъ, и= муку` пшени'чну смjь'шену съ <е>=ле'емъ:

13. съ хлjь^бы ква'сными да принесе'тъ да'ръ сво'й
на же'ртву хвале'нiя спаси'тельнагw:

14. и= да принесе'тъ <е>=ди'нъ w\т всjь'хъ дарw'въ
свои'хъ о<у>=ча'стiе гд\су: жерцу` возлива'ющему кро'вь
же'ртвы спасе'нiя, тому` да бу'детъ:

15. и= мяса` же'ртвы хвале'нiя спаси'тельнагw тому`
да бу'дутъ, и= во'ньже де'нь принесу'тся, да снjьдя'тся:
да не w=ста'вятъ w\т негw` на о<у>='трiе:

16. и= а='ще w=бjь'тъ бу'детъ, и=ли` во'льный пожре'тъ
да'ръ сво'й, во'ньже а='ще де'нь же'ртву свою` принесе'тъ,
да снjь'стся, и= на о<у>='трiе:

17. и= w=ста'вшееся w\т мя'съ же'ртвы до дне` тре'тiягw
на <о>=гни` да сожже'тся:

18. а='ще же jа=ды'й снjь'стъ w\т мя'съ въ де'нь тре'тiй,
не прiи'мется принося'щему ю=`, ниже` вмjьни'тся <е>=му`:
w=скверне'нiе <е>='сть: душа' же, jа='же а='ще снjь'стъ
w\т ни'хъ, грjь'хъ прiи'метъ:

19. и= мяса`, jа=`же а='ще прико'снутся вся'кому нечи'сту,
да не снjьдя'тся, на <о>=гни` да сожгу'тся: вся'къ
чи'стый да снjь'стъ мяса`:

20. душа' же, jа='же а='ще снjь'стъ w\т мя'съ же'ртвы
спасе'нiя, jа='же <е>='сть гд\су, и= нечистота` <е>=гw`
на не'мъ, поги'бнетъ душа` <о>='на w\т людi'й свои'хъ:

21. и= душа`, jа='же а='ще прико'снется вся'кой ве'щи
нечи'стjьй, и=ли` w\т нечистоты` человjь^чи и=ли` w\т
четвероно'гихъ нечи'стыхъ, и=ли` вся'кой ме'рзости
нечи'стjьй, и= снjь'стъ w\т мя'съ же'ртвы спасе'нiя,
jа='же <е>='сть гд\сня, поги'бнетъ душа` та` w\т людi'й
свои'хъ.

22. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

23. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: вся'кагw ту'ка
говя'жа и= <о>='вча и= ко'зiя да не снjь'сте:

24. и= ту'къ мертвечи'ненъ и= sвjьроя'дный да сотвори'тся
на вся'ко дjь'ло, въ jа=де'нiи же да не снjь'стся:

25. вся'къ jа=ды'й ту'къ w\т скотw'въ, w\т ни'хже принесе'тъ
да'ръ гд\су, поги'бнетъ душа` та` w\т людi'й свои'хъ:

26. вся'кiя кро'ве да не снjь'сте во всjь'хъ селе'нiихъ
ва'шихъ и= w\т скотw'въ и= w\т пти'цъ:

27. вся'ка душа`, jа='же а='ще снjь'стъ кро'вь, поги'бнетъ
душа` та` w\т людi'й свои'хъ.

28. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

29. и= сынw'мъ i=и~л<е>вымъ рече'ши, глаго'ля: принося'й
же'ртву спасе'нiя гд\су да принесе'тъ да'ръ сво'й гд\су,
и= w\т же'ртвы спасе'нiя:

30. ру'цjь <е>=гw` да принесу'тъ прино'съ гд\су: ту'къ
и='же на гру'дехъ, и= препо'нку пе'чени да принесе'тъ
я=`, jа='коже возложи'ти да'ръ пред\ъ гд\са:

31. и= да вознесе'тъ жре'цъ ту'къ и='же на гру'дехъ,
на <о>=лта'рь, и= гру^ди да бу'дутъ а=арw'ну и= сынw'мъ
<е>=гw`,

32. и= ра'мо десно'е да да'стся о<у>=ча'стiе жерцу`
w\т же'ртвъ спасе'нiя ва'шегw:

33. принося'щему кро'вь спасе'нiя и= ту'къ w\т сынw'въ
а=арw'новыхъ, тому` да бу'детъ ра'мо десно'е во о<у>=ча'стiе:

34. гру'дь бо возложе'нiя и= ра'мо о<у>=ча'стiя взя'хъ
w\т сынw'въ i=и~левыхъ w\т же'ртвъ спасе'нiя ва'шегw,
и= да'хъ я=` а=арw'ну жерцу` и= сынw'мъ <е>=гw`, зако'ннw
вjь'чнw w\т сынw'въ i=и~левыхъ.

35. Сiе` пома'занiе а=арw'не и= пома'занiе сынw'въ
<е>=гw` w\т прино'сwвъ гд\снихъ, во'ньже де'нь приведе`
я=` жре'ти гд\су:

36. jа='коже заповjь'да гд\сь да'ти и=`мъ, во'ньже
де'нь пома'за я=` w\т сынw'въ i=и~левыхъ: зако'ннw
вjь'чнw въ ро'ды и='хъ.

37. Се'й зако'нъ всесожже'нiй и= же'ртвы, и= w= грjьсjь`
и= w= преступле'нiи, и= соверше'нiи и= же'ртвjь спасе'нiя:

38. jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю на горjь` сiна'йстjьй,
во'ньже де'нь заповjь'да сынw'мъ i=и~л<е>вымъ приноси'ти
да'ры своя^ пред\ъ гд\са, въ пусты'ни сiна'йстjьй.

Глава` 8.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. поими` а=арw'на и= сы'ны <е>=гw`, и= ри^зы <е>=гw`,
и= <е>=ле'й пома'занiя, и= тельца` и='же за грjь'хъ,
и= два` <о>=вна^, и= ко'шницу w=прjьсно'кwвъ,

3. и= ве'сь со'нмъ собери` пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи
свидjь'нiя.

4. И= сотвори` мwv"се'й, jа='коже повелjь` <е>=му`
гд\сь: и= собра` со'нмъ пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи свидjь'нiя.

5. И= рече` мwv"се'й къ со'нму: сiе` <е>='сть сло'во,
<е>='же завjьща` гд\сь сотвори'ти.

6. И= приведе` мwv"се'й а=арw'на и= сы'ны <е>=гw` и=
и=змы` я=` водо'ю:

7. и= w=блече` <е>=го` въ срачи'цу {Гре'ч.: хiтw'нъ.},
и= w=поя'са <е>=го` по'ясомъ, и= w=блече` <е>=го` въ
и=спо'днюю ри'зу {Гре'ч.: v=подv'тисъ и= <е>=пендv'тисъ.},
и= возвлече` на'нь ве'рхнюю ри'зу {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ,
<е>=вр.: <е>=фу'дъ.}:

8. и= w=поя'са <е>=го` по о<у>=строе'нiю <е>=фу'да,
и= сти'сне <е>=го` и='мъ: и= возложи` на'нь сло'во
{Гре'ч.: логi'онъ.}, и= возложи` на сло'во jа=вле'нiе
и= и='стину:

9. и= возложи` о<у>=вя'сло {Гре'ч.: мi'тра.} на главу`
<е>=гw`, и= возложи` на о<у>=вя'сло проти'въ лица`
<е>=гw` дщи'цу злату'ю w=сщ~е'нную ст~у'ю, jа='коже
повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

10. И= взя` мwv"се'й w\т <е>=ле'а пома'занiя,

11. и= воскропи` w\т негw` на <о>=лта'рь седми'жды,
и= пома'за <о>=лта'рь и= w=святи` <е>=го` и= вся^ сосу'ды
<е>=гw`, и= о<у>=мыва'льницу и= стоя'ло <е>=я`, и=
w=святи` я=`, и= пома'за ски'нiю и= вся^ сосу'ды <е>=я`,
и= w=святи` ю=`,

12. и= возлiя` мwv"се'й w\т <е>=ле'а пома'занiя на
главу` а=арw'ню, и= пома'за <е>=го`, и= w=святи` <е>=го`.

13. И= приведе` мwv"се'й сы'ны а=арw^ни, и= w=блече`
я=` въ срачи^цы, и= w=поя'са я=` пw'ясы, и= возложи`
на ня` клобуки` {Въ гре'ч.: кi'дарiсъ.}, jа='коже повелjь`
гд\сь мwv"се'ю.

14. И= приведе` мwv"се'й тельца` и='же за грjь'хъ,
и= возложи` а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` ру'ки на главу`
тельца` и='же за грjь'хъ,

15. и= закла` <е>=го`. И= взя` мwv"се'й w\т кро'ве,
и= возложи` на ро'ги <о>=лтаря` w='крестъ пе'рстомъ,
и= w=чи'сти <о>=лта'рь: и= кро'вь пролiя` на стоя'ло
<о>=лтаря`, и= w=святи` <е>=го`, <е>='же моли'тися
о<у>= негw`.

16. И= взя` мwv"се'й ве'сь ту'къ и='же на о<у>=тро'бjь,
и= препо'нку jа='же на пе'чени, и= <о>='бjь пw'чки,
и= ту'къ и='же на ни'хъ, и= вознесе` мwv"се'й на <о>=лта'рь:

17. тельца' же и= ко'жу <е>=гw`, и= мяса` <е>=гw` и=
мwты'лы <е>=гw`, сожже` я=` <о>=гне'мъ внjь` полка`,
jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

18. И= приведе` мwv"се'й <о>=вна` и='же во всесожже'нiе,
и= возложи` а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` ру'ки своя^
на главу` <о>='вню.

19. И= закла` мwv"се'й <о>=вна`, и= пролiя` мwv"се'й
кро'вь на <о>=лта'рь w='крестъ:

20. <о>=вна' же раздроби` на о<у>='ды <е>=гw`, и= вознесе`
мwv"се'й главу` и= о<у>='ды и= ту'къ, и= о<у>=тро'бу
и= но'ги и=змы` водо'ю:

21. и= вознесе` мwv"се'й всего` <о>=вна` на <о>=лта'рь:
всесожже'нiе <е>='сть въ воню` благово'нiя: прино'съ
<е>='сть гд\су, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

22. И= приведе` мwv"се'й <о>=вна` втора'го, <о>=вна`
соверше'нiя: и= возложи` а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw`
ру'ки своя^ на главу` <о>='вню,

23. и= закла` <е>=го`: и= взя` мwv"се'й w\т кро'ве
<е>=гw`, и= возложи` на кра'й о<у>='ха а=арw'ня десна'гw,
и= на кра'й руки` <е>=гw` десны'я, и= на кра'й ноги`
<е>=гw` десны'я.

24. И= приведе` мwv"се'й сы'ны а=арw^ни, и= возложи`
мwv"се'й w\т кро'ве на кра'й о<у>=ше'съ и='хъ десны'хъ,
и= на кра'й ру'къ и='хъ десны'хъ, и= на кра'й но'гъ
и='хъ десны'хъ: и= пролiя` мwv"се'й кро'вь на <о>=лта'рь
w='крестъ:

25. и= взя` мwv"се'й ту'къ и= чре'сла, и= ту'къ и='же
на о<у>=тро'бjь, и= препо'нку пе'чени, и= <о>='бjь
пw'чки, и= ту'къ и='же на ни'хъ, и= ра'мо десно'е,

26. и= w\т ко'шницы соверше'нiя, jа='же <е>='сть пред\ъ
гд\семъ, и= взя` хлjь'бъ <е>=ди'нъ прjь'сный, и= хлjь'бъ
<е>=ле'енъ <е>=ди'нъ, и= w=прjьсно'къ <е>=ди'нъ, и=
возложи` на ту'къ, и= ра'мо десно'е:

27. и= возложи` вся^ на ру'цjь а=арw^ни и= на ру'цjь
сынw'въ <е>=гw`, и= вознесе` я=` о<у>=ча'стiе пред\ъ
гд\са.

28. И= взя` мwv"се'й w\т ру'къ и='хъ и= вознесе` я=`
на <о>=лта'рь на всесожже'нiе соверше'нiя, <е>='же
<е>='сть воня` благоуха'нiя: прино'съ <е>='сть гд\су.

29. И= взе'мъ мwv"се'й гру'дь, w\тлучи` ю=` возложе'нiе
пред\ъ гд\семъ w\т <о>=вна` соверше'нiя: и= бы'сть
мwv"се'ю въ ча'сть, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

30. И= взя` мwv"се'й w\т <е>=ле'а пома'занiя и= w\т
кро'ве jа='же на <о>=лтари`, и= воскропи` на а=арw'на
и= на ри^зы <е>=гw`, и= на сы'ны <е>=гw` и= на ри^зы
сынw'въ <е>=гw` съ ни'мъ: и= w=святи` а=арw'на и= ри^зы
<е>=гw`, и= сы'ны <е>=гw` и= ри^зы сынw'въ <е>=гw`
съ ни'мъ.

31. И= рече` мwv"се'й а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`:
свари'те мя'са во дворjь` ски'нiи свидjь'нiя на мjь'стjь
ст~jь, и= та'мw да снjь'сте я=`, и= хлjь'бы и=`же въ
ко'шницjь соверше'нiя, jа='коже заповjь'дано бы'сть
мнjь` гл~я: а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` да снjьдя'тъ
я=`:

32. и= w=ста'нокъ мя'съ и= хлjь'бwвъ на <о>=гни` да
сожже'те:

33. и= и=з\ъ две'рiй ски'нiи свидjь'нiя да не и=зы'дете
се'дмь днi'й, до'ндеже де'нь сконча'ется, де'нь соверше'нiя
ва'шегw: въ се'дмь бо днi'й соверши'тъ ру'ки ва'шя:

34. jа='коже сотвори` въ де'нь се'й, во'ньже заповjь'да
гд\сь сотвори'ти, jа='кw моли'тися w= ва'съ:

35. и= о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя сjьди'те се'дмь
днi'й, де'нь и= но'щь, и= сохрани'те повелjь^нiя гд\сня,
да не о<у>='мрете: та'кw бо заповjь'да мнjь` гд\сь
бг~ъ.

36. И= сотвори` а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` вся^ словеса`,
jа=`же завjьща` гд\сь мwv"се'ю.

Глава` 9.

И= бы'сть въ де'нь <о>=смы'й, призва` мwv"се'й а=арw'на
и= сы'ны <е>=гw` и= ста'рцы i=и~л<е>вы,

2. и= рече` мwv"се'й ко а=арw'ну: возми` себjь` тельца`
w\т говя'дъ грjьха` ра'ди и= <о>=вна` на всесожже'нiе,
непорw'чны, и= принеси` я=` пред\ъ гд\са:

3. и= ста'рцемъ i=и~л<е>вымъ рече'ши, глаго'ля: возми'те
козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго w= грjьсjь`, и= <о>=вна`,
и= тельца` и= а='гнца <е>=динолjь'тна, въ приноше'нiе,
непорw'чны:

4. и= тельца` w\т говя'дъ, и= <о>=вна` на же'ртву спасе'нiя
пред\ъ гд\са, и= муку` пшени'чну спря'жену съ <е>=ле'емъ:
зане` дне'сь гд\сь jа=ви'тся въ ва'съ.

5. И= взя'ша, jа='коже заповjь'да мwv"се'й пред\ъ ски'нiею
свидjь'нiя: и= прiи'де ве'сь со'нмъ, и= ста'ша пред\ъ
гд\семъ.

6. И= рече` мwv"се'й: сiе` сло'во, <е>='же рече` гд\сь,
сотвори'те, и= jа=ви'тся въ ва'съ сла'ва гд\сня.

7. И= рече` мwv"се'й а=арw'ну: приступи` ко <о>=лтарю`
и= сотвори` <е>='же грjьха` ра'ди твоегw`, и= всесожже'нiе
твое`, и= помоли'ся w= себjь` и= w= до'мjь твое'мъ:
и= сотвори` да'ры людскi^я, и= помоли'ся w= ни'хъ,
jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

8. И= приступи` а=арw'нъ ко <о>=лтарю`, и= закла` тельца`,
и='же грjьха` ра'ди <е>=гw`.

9. И= принесо'ша сы'нове а=арw^ни кро'вь къ нему`:
и= w=мочи` пе'рстъ сво'й въ кро'вь, и= возложи` на
ро'ги <о>=лтаря`, и= кро'вь и=злiя` о<у>= стоя'ла <о>=лтаря`:

10. и= ту'къ, и= <о>='бjь пw'чки, и= препо'нку пе'чени,
jа='же грjьха` ра'ди, возложи` на <о>=лта'рь, jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

11. мяса' же и= ко'жу сожже` на <о>=гни` внjь` полка`,

12. и= закла` всесожже'нiе. И= принесо'ша сы'нове а=арw^ни
кро'вь къ нему`: и= пролiя` на <о>=лта'рь w='крестъ.

13. И= всесожже'нiе принесо'ша къ нему` по о<у>='дамъ:
сiя^ и= главу` возложи` на <о>=лта'рь,

14. и= и=змы` о<у>=тро'бу и= но'ги водо'ю, и= возложи`
во всесожже'нiе на <о>=лта'рь.

15. И= принесе` да'ръ людскi'й: и= взя` козла`, и='же
грjьха` ра'ди лю'дска, и= закла` <е>=го`, и= w=чи'сти
<е>=го`, jа='коже и= пе'рваго,

16. и= принесе` всесожже'нiе, и= сотвори` <е>=`, jа='коже
досто'итъ.

17. И= принесе` же'ртву, и= напо'лни ру'цjь w\т нея`,
и= возложи` на <о>=лта'рь кромjь` всесожже'нiя о<у>='треннягw,

18. и= закла` тельца` и= <о>=вна` же'ртвы спасе'нiя
лю'дска. И= принесо'ша сы'нове а=арw^ни кро'вь къ нему`:
и= пролiя` на <о>=лта'рь w='крестъ.

19. И= ту'къ те'лчiй, и= w='вняя чр<е>'сла, и= ту'къ
покрыва'ющiй о<у>=тро'бу, и= <о>='бjь пw'чки, и= ту'къ
и='же на ни'хъ, и= препо'нку пе'чени:

20. и= возложи` ту'ки на гру^ди, и= вознесе` ту'ки
на <о>=лта'рь:

21. и= гру^ди и= ра'мо десно'е w\тя` а=арw'нъ о<у>=ча'стiе
пред\ъ гд\семъ, jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

22. И= воздви'гъ а=арw'нъ ру'цjь къ лю'демъ, благослови`
я=`: и= сни'де сотвори'въ приноше'нiе грjьха` ра'ди,
и= всесожже'нiе, и= jа=`же w= спасе'нiи.

23. И= вни'де мwv"се'й и= а=арw'нъ въ ски'нiю свидjь'нiя,
и= и=зше'дше благослови'ста вся^ лю'ди. И= jа=ви'ся
сла'ва гд\сня всjь^мъ лю'демъ:

24. и= и=зы'де <о>='гнь w\т гд\са, и= пояде` jа=`же
на <о>=лтари`, и= всесожж<е>'нiя и= ту'ки. И= ви'дjьша
вси` лю'дiе, и= о<у>=жасо'шася, и= падо'ша на лице`.

Глава` 10.

И= взе'мше два` сы^на а=арw^ня, нада'въ и= а=вiу'дъ,
кi'йждо свою` кади'льницу, вложи'ста въ ня` <о>='гнь
и= возложи'ста на'нь fv"мiа'мъ, и= принесо'ста пред\ъ
гд\са <о>='гнь чу'ждь, <е>=гw'же не повелjь` и='ма
гд\сь.

2. И= и=зы'де <о>='гнь w\т гд\са, и= пояде` я=`, и=
о<у>=мро'ста пред\ъ гд\семъ.

3. И= рече` мwv"се'й ко а=арw'ну: сiе` <е>='сть, <е>='же
рече` гд\сь, гл~я: въ приближа'ющихся мнjь` w=сщ~у'ся
и= во все'мъ со'нмjь просла'влюся. И= о<у>=мили'ся
а=арw'нъ.

4. И= призва` мwv"се'й мiсаи'ла и= <е>=лiсафа'на, сы'ны
<о>=зiи'л<е>вы, сы'ны бра'та <о>=тца` а=арw'ня, и=
рече` и=`мъ: приступи'те и= возми'те бра'тiй свои'хъ
w\т лица` ст~ы'хъ внjь` полка`.

5. И= приступи'ша, и= взя'ша и=`хъ въ ри'захъ и='хъ,
(и= и=знесо'ша) внjь` полка`, jа='коже рече` мwv"се'й.

6. И= рече` мwv"се'й ко а=арw'ну и= <е>=леаза'ру и=
i=fама'ру, сынw'мъ <е>=гw` w=ста'вшымся: гла'въ ва'шихъ
не w\ткрыва'йте и= ри'зъ ва'шихъ не раздира'йте, да
не о<у>='мрете, и= на ве'сь со'нмъ бу'детъ гнjь'въ:
бра'тiя же ва'шя ве'сь до'мъ i=и~левъ да пла'чутся
запале'нiя, и='мже запали'шася w\т гд\са:

7. и= и=з\ъ две'рiй ски'нiи свидjь'нiя не и=сходи'те,
да не о<у>='мрете: <е>=ле'й бо пома'занiя, и='же w\т
гд\са, на ва'съ <е>='сть. И= сотвори'ша по словеси`
мwv"се'ову.

8. И= рече` гд\сь ко а=арw'ну, гл~я:

9. вiна` и= сiке'ра не пi'йте, ты` и= сы'нове твои`
съ тобо'ю, <е>=гда` вхо'дите въ ски'нiю свидjь'нiя,
и=ли` приступа'ющымъ ва'мъ ко <о>=лтарю`, да не о<у>='мрете:
(и= бу'детъ сiе`) зако'ннw вjь'чнw въ ро'ды ва'шя:

10. w\тлучи'ти между` вещми` ст~ы'ми и= между` скверна'выми,
и= между` нечи'стыми и= между` чи'стыми,

11. и= о<у>=стро'ити сынw'мъ i=и~л<е>вымъ вся^ закw'нная,
jа=`же гл~а гд\сь къ ни^мъ руко'ю мwv"се'овою.

12. И= рече` мwv"се'й ко а=арw'ну, и= <е>=леаза'ру
и= i=fама'ру, сынw'мъ <е>=гw` w=ста'вшымся: возми'те
же'ртву w=ста'вшуюся w\т прино'сwвъ гд\снихъ и= jа=ди'те
w=прjьсно'ки о<у>= <о>=лтаря`: jа='кw ст~а^я ст~ы'хъ
су'ть:

13. и= jа=ди'те я=` на мjь'стjь свя'тjь: зако'нно бо
тебjь` <е>='сть, и= зако'нно сынw'мъ твои^мъ сiе` w\т
прино'сwвъ гд\снихъ: си'це бо ми` заповjь'да гд\сь:

14. и= гру^ди о<у>=ча'стiя и= ра'мо о<у>=ча'стiя jа=ди'те
на мjь'стjь свя'тjь ты` и= сы'нове твои`, и= до'мъ
тво'й съ тобо'ю: зако'ннw бо тебjь`, и= зако'ннw сынw'мъ
твои^мъ даде'ся w\т же'ртвъ спасе'нiи сынw'въ i=и~левыхъ:

15. ра'мо о<у>=ча'стiя и= гру^ди о<у>=ча'стiя въ прино'сjьхъ
ту'чныхъ да принесу'тъ, о<у>=ча'стiе <е>='же приноси'ти
пред\ъ гд\са: и= да бу'детъ тебjь` и= сынw'мъ твои^мъ
и= дще'ремъ твои^мъ съ тобо'ю зако'ннw вjь'чнw, jа='коже
повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

16. И= козла`, и='же грjьха` ра'ди, взыску'я взыска`
мwv"се'й: и= се'й сожже'нъ бя'ше. И= разгнjь'вася мwv"се'й
на <е>=леаза'ра и= i=fама'ра, сы'ны а=арw^ни w=ста'вльшыяся,
глаго'ля:

17. почто` не снjьдо'сте на мjь'стjь свя'тjь, <е>='же
грjьха` ра'ди; jа='кw ст~а^я ст~ы'хъ су'ть, сiе` даде`
ва'мъ jа='сти, да w\ти'мете грjь'хъ со'нма и= помо'литеся
w= ни'хъ пред\ъ гд\семъ:

18. не внесе'ся бо w\т кро'ве <е>=гw` въ ст~о'е: пред\ъ
лице'мъ вну'трь да jа='сте <е>=` на мjь'стjь свя'тjь,
jа='коже повелjь` мнjь` гд\сь.

19. И= рече` а=арw'нъ къ мwv"се'ю, глаго'ля: а='ще
дне'сь принесо'ша jа=`же грjьха` ра'ди своегw` и= всесожже'нiя
своегw` пред\ъ гд\са, и= случи'шася мнjь` сицева^я,
и= снjь'мъ, jа=`же грjьха` ра'ди, дне'сь, <е>=да` о<у>=го'дно
бу'детъ гд\су;

20. И= слы'ша мwv"се'й, и= о<у>=го'дно <е>=му` бы'сть.

Глава` 11.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

2. рцы'те сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'люще: сi'и ско'ти,
и=`хже и='мате jа='сти w\т всjь'хъ скотw'въ, и=`же
на земли`:

3. вся'къ ско'тъ раздвоя'ющь копы'то и= па'знwкти и=мjь'ющь
на дво'е, и= w\трыга'яй жва'нiе въ скотjь'хъ, сiя^
да jа='сте:

4. то'кмw w\т си'хъ да не снjь'сте w\т w\трыга'ющихъ
жва'нiе и= w\т раздвоя'ющихъ кwпы'та и= дjьля'щихъ
па'знwкти: вельблю'да, jа='кw се'й и=зно'ситъ жва'нiе,
но па'зноктей не дjьли'тъ на дво'е, нечи'стъ се'й ва'мъ:

5. и= хiрогрv'ля, jа='кw и=зно'ситъ жва'нiе, а= па'зноктей
не дjьли'тъ, нечи'стъ се'й ва'мъ:

6. и= за'яца, и='же w\трыга'етъ жва'нiе, но па'зноктей
не дjьли'тъ на дво'е, нечи'стъ се'й ва'мъ:

7. и= свинiи`, jа='кw дjьли'тъ па'знwкти на дво'е и=
копы'то раздвоя'етъ, но не w\трыга'етъ жва'нiя, нечиста`
сiя` ва'мъ:

8. w\т мя'съ и='хъ да не jа='сте и= мертвечи'нjь и='хъ
да не прикаса'етеся, нечи^ста сiя^ ва'мъ.

9. И= сiя^ да jа='сте w\т всjь'хъ, jа=`же въ вода'хъ:
вся^, и=`мже су'ть пе'рiе и= чешуя` въ вода'хъ, и=
въ моря'хъ и= въ <е>=зе'рахъ, сiя^ да jа='сте:

10. и= всjь^мъ, и=`мже нjь'сть пе'рiя ни чешуи` въ
вода'хъ, и= въ моря'хъ и= въ <е>=зе'рахъ, w\т всjь'хъ,
jа=`же и=зно'сятъ во'ды, и= вся'ка душа` живу'щая въ
водjь`, скве'рна <е>='сть, и= скв<е>'рна да бу'дутъ
ва'мъ:

11. w\т мя'съ и='хъ да не jа=ди'те и= мертвечи'ны и='хъ
гнуша'йтеся:

12. и= вся^, и=`мже нjь'сть пе'рiя и= чешуи`, и=`же
въ вода'хъ, скв<е>'рна сiя^ су'ть ва'мъ.

13. И= си'хъ гнуша'йтеся w\т пти'цъ, и= да не jа='сте
и='хъ, гну'сни су'ть: <о>=рла` и= грv'фа и= морска'гw
<о>=рла`,

14. и= нея'сыти и= i=ктi'на и= подо'бныхъ си^мъ:

15. и= стру'fа и= совы`, и= сухола'пля и= подо'бныхъ
и=`мъ:

16. и= вся'кагw вра'на и= подо'бныхъ <е>=му`: и= jа='стреба
и= подо'бныхъ <е>=му`:

17. и= вра'на нощна'гw и= лили'ка и= i='вiна,

18. и= порфv"рiw'на и= пелека'на и= ле'бедя,

19. и= <е>=рwдi'а и= харадрiо'на и= подо'бныхъ <е>=му`:
и= вдо'да и= нощна'гw нетопыря`.

20. И= вся^ га'ды пти^чiя, и=`же хо'дятъ на четы'рехъ,
ме'рзость <е>='сть ва'мъ:

21. но сiя^ да jа='сте w\т всjь'хъ га^дъ пти'чныхъ,
и=`же хо'дятъ четверонw'жны, и=`же и='мутъ го'л<е>ни
вы'ше плесну^ сво<е>'ю, скака'ти и='ми по земли`:

22. и= сiя^ да jа='сте {Въ <О>=стро'жской, и= съ нея`
печа'танной пре'жде въ москвjь`, пред\ъ си'мъ сло'вомъ
%[jа='сте%], приложено` %[не%], но тогw` во всjь'хъ
гре'ч. не и=мjь'ется.} w\т си'хъ: вру'ха и= подw'бная
<е>=му`, и= а=тта'ка и= подw'бная <е>=му`, <о>=фiо'маха
и= <е>='же подо'бно къ нему`, и= а=крi'ду и= подw'бная
<е>='й:

23. и= вся'къ га'дъ w\т пти'цъ, и=`мже су'ть четы'ри
но'ги, ме'рзость <е>='сть ва'мъ, и= въ си'хъ да не
w=скверните'ся:

24. вся'къ прикаса'яйся мертвечи'нjь и='хъ нечи'стъ
бу'детъ до ве'чера:

25. и= вся'къ взе'мляй мертвечи'ну и='хъ да и=змы'етъ
ри^зы своя^ и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

26. Во всjь'хъ скотjь'хъ, и='же раздвоя'етъ копы'то
и= па'знwкти и=мjь'етъ, а= жва'нiя не w\трыга'етъ,
нечи^ста да бу'дутъ ва'мъ: вся'къ прикаса'яйся мертвечи'нjь
и='хъ нечи'стъ бу'детъ да'же до ве'чера:

27. и= вся'къ и='же хо'дитъ на ла'пахъ, во всjь'хъ
sвjьре'хъ, и=`же хо'дятъ на четы'рехъ, нечи^ста бу'дутъ
ва'мъ: вся'къ прикаса'яйся мертвечи'нjь и='хъ нечи'стъ
бу'детъ до ве'чера:

28. и= взе'мляй мертвечи'ну и='хъ да и=спере'тъ ри^зы
своя^ и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера: нечи^ста сiя^
бу'дутъ ва'мъ.

29. И= сiя^ ва'мъ нечи^ста w\т га^дъ плjь'жущихъ по
земли`: ла'сица и= мы'шъ и= крокоди'лъ земны'й,

30. мv"га'ли и= хамелеw'нъ, и= халавw'тисъ и= jа='щеръ
и= кроторы'я:

31. сi'и нечи'сти ва'мъ w\т всjь'хъ га^дъ плjь'жущихъ
по земли`: вся'къ прикаса'яйся мертвечи'нjь и='хъ нечи'стъ
бу'детъ до ве'чера.

32. И= вся'ко, въ не'же а='ще впаде'тъ w\т ни'хъ нjь'что
w\т мертвечи'ны и='хъ, нечи'стъ бу'детъ вся'къ сосу'дъ
древя'нъ, и=ли` ри'за, и=ли` ко'жа, и=ли` вре'тище:
вся'кiй сосу'дъ, въ не'мже твори'тся дjь'ло, въ водjь`
погрузи'тся и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера, и= по си'хъ
чи'стъ бу'детъ:

33. и= вся'къ сосу'дъ гли'нянъ, во'ньже а='ще впаде'тъ
w\т си'хъ вну'трь, <е>=ли^ка су'ть въ не'мъ, нечи^ста
бу'дутъ, и= сосу'дъ да разбiе'тся.

34. И= вся'ка снjь'дь ю='же jа='сте, на ню'же а='ще
возлiе'тся вода`, нечи'ста бу'детъ ва'мъ: и= вся'кое
питiе`, <е>='же пiе'те во вся'комъ сосу'дjь, нечи'сто
бу'детъ (ва'мъ):

35. и= все`, <е>='же а='ще впаде'тъ въ не` w\т мертвечи'ны
и='хъ, нечи'сто бу'детъ: п<е>'щи и= <о>=гни^ща да сокруша'тся,
нечи^ста сiя^ су'ть и= нечи^ста бу'дутъ ва'мъ.

36. Кромjь` и=стw'чникъ водны'хъ, и= потw'къ, и= собра'нiй
водны'хъ, бу'дутъ чи'сти: а= и='же прикаса'ется мертвечи'намъ
и='хъ, нечи'стъ бу'детъ.

37. А='ще же впаде'тъ w\т мертвечи'ны и='хъ на вся'ко
сjь'мя сjь'мянное, <е>='же сjь'ется, чи'сто бу'детъ:

38. а='ще же возлiе'тся вода` на вся'ко сjь'мя, и=
впаде'тъ w\т мертвечи'ны и='хъ на не`, нечи'сто бу'детъ
ва'мъ.

39. А='ще же о<у>='мретъ w\т скота`, <е>=го'же ва'мъ
jа='сти, прикаса'яйся мертвечи'нjь <е>=гw`, нечи'стъ
бу'детъ до ве'чера:

40. и= jа=ды'й w\т мертвечи'нъ си'хъ да и=спере'тъ
ри^зы своя^ и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера: и= взе'мляй
мертвечи'ну и='хъ да и=змы'етъ ри^зы своя^ и= и=змы'ется
водо'ю, и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

41. И= вся'къ га'дъ плjь'жущiй по земли` ме'рзость
ва'мъ <е>='сть сiе`, да не снjь'стся.

42. И= вся'ко ходя'щее на чре'вjь, и= вся'ко ходя'щее
на четы'рехъ всегда`, и= (вся'ко) многоно'жное во всjь'хъ
га'дjьхъ, и=`же плjь'жутъ по земли`, да не снjь'сте
<е>=`, jа='кw ме'рзость ва'мъ <е>='сть:

43. и= да не w=мерзите` ду'шъ ва'шихъ во всjь'хъ га'дjьхъ
плjь'жущихъ по земли`, и= да не w=скверните'ся и='ми,
и= да не бу'дете нечи'сти въ ни'хъ,

44. jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ ва'шъ: и= да w=святите'ся
и= бу'дете свя'ти, jа='кw ст~ъ <е>='смь а='зъ гд\сь
бг~ъ ва'шъ: и= да не w=скверни'те ду'шъ ва'шихъ во
всjь'хъ га'дjьхъ дви'жущихся по земли`,

45. jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь, и=зведы'й ва'съ и=з\ъ
земли` <е>=гv'петскiя, да бу'ду ва'мъ бг~ъ, и= бу'дете
свя'ти, jа='кw ст~ъ <е>='смь а='зъ гд\сь.

46. Се'й зако'нъ w= скотjь'хъ и= w= пти'цахъ, и= вся'кой
души` дви'жущейся въ вода'хъ и= вся'кой души` пресмыка'ющейся
по земли`,

47. разлучи'ти между` нечи'стыми и= между` чи'стыми,
и= научи'ти сы'ны i=и~л<е>вы между` w=живля'ющими jа=дw'мая
и= между` w=живля'ющими не jа=дw'мая.

Глава` 12.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ,
глаго'ля: жена`, jа='же а='ще зачне'тъ и= роди'тъ му'жескъ
по'лъ, нечиста` бу'детъ се'дмь днi'й: по дн<е>'мъ (<е>=сте'ственнагw)
разлуче'нiя скве'рны <е>=я`, нечиста` бу'детъ:

3. и= въ де'нь <о>=смы'й да w=брjь'жетъ пло'ть коне'чную
<е>=гw`:

4. и= сидjь'ти бу'детъ три'десять и= три` дни^ въ кро'ви
нечи'стjьй свое'й: вся'кой ве'щи ст~jь'й да не прико'снется
и= въ святи'лище да не вни'детъ, до'ндеже сконча'ются
днi'е w=чище'нiя <е>=я`.

5. А='ще же же'нскъ по'лъ роди'тъ, и= нечиста` бу'детъ
четырена'десять днi'й по (<е>=сте'ственнjьй) скве'рнjь
<е>=я`, и= шестьдеся'тъ и= ше'сть днi'й сидjь'ти бу'детъ
въ кро'ви нечистоты` своея`.

6. И= <е>=гда` и=спо'лнятся днi'е w=чище'нiя <е>=я`
w= сы'нjь <е>=я` и=ли` дще'ри, да принесе'тъ а='гнца
непоро'чна <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе, и= птенца`
голуби'на и=ли` го'рлицу грjьха` ра'ди, пред\ъ дв<е>'ри
ски'нiи свидjь'нiя къ жерцу`,

7. и= да принесе'тъ <е>=` пред\ъ гд\са: и= помо'лится
w= не'й жре'цъ и= w=чи'ститъ ю=` w\т то'ка кро'ве <е>=я`:
се'й зако'нъ ражда'ющiя му'жескъ по'лъ и=ли` же'нскъ.

8. А='ще же не w=бря'щетъ рука` <е>=я` дово'льнагw
на а='гнца, и= да во'зметъ двjь` гw'рлицы и=ли` два`
птенца^ голуби^на, <е>=ди'наго на всесожже'нiе и= друга'го
грjьха` ра'ди: и= помо'лится w= не'й жре'цъ, и= w=чи'стится.

Глава` 13.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

2. человjь'ку <е>=му'же а='ще бу'детъ на ко'жи пло'ти
<е>=гw` стру'пъ зна'менiя и=ли` бле'скъ, и= бу'детъ
на ко'жи пло'ти <е>=гw` jа='зва прокаже'нiя, да приведе'тся
ко а=арw'ну жерцу` и=ли` ко <е>=ди'ному w\т сынw'въ
<е>=гw` жерцw'въ:

3. и= о<у>='зритъ жре'цъ jа='зву на ко'жи пло'ти <е>=гw`,
и= вла'съ въ jа='звjь и=змjьни'тся въ бjь'ло, и= взо'ръ
jа='звы о<у>=ма'ленъ w\т ко'жи пло'ти <е>=гw`, jа='зва
прока'зы <е>='сть: и= о<у>='зритъ жре'цъ, и= w=скверни'тъ
<е>=го`.

4. А='ще же и= бле'скъ бjь'лъ бу'детъ на ко'жи пло'тнjьй
<е>=гw`, и= не ме'ньшiй бу'детъ взо'ръ <е>=гw` w\т
ко'жи, и= вла'съ <е>=гw` не и=змjьни'ся во вла'съ бjь'лъ,
и= то'й <е>='сть те'менъ, и= w\тлучи'тъ жре'цъ jа='зву
на се'дмь днi'й:

5. и= о<у>='зритъ жре'цъ jа='зву въ де'нь седмы'й,
и= се`, jа='зва пребыва'етъ пред\ъ ни'мъ, и= не и=змjьни'ся
jа='зва на ко'жи, и= w\тлучи'тъ <е>=го` жре'цъ на другi^я
се'дмь днi'й:

6. и= о<у>='зритъ <е>=го` жре'цъ въ седмы'й де'нь втори'цею,
и= се`, jа='зва потемнjь`, и= не и=змjьни'ся jа='зва
на ко'жи, и= w=чи'ститъ <е>=го` жре'цъ: зна'менiе бо
<е>='сть: и= и=змы'въ ри^зы своя^, чи'стъ бу'детъ.

7. А='ще же и=змjьня'ющееся и=змjьни'тся зна'менiе
на ко'жи, повнегда` ви'дjьти <е>=го` жерцу` <е>='же
w=чи'стити <е>=го`, и= jа=ви'тся второ'е жерцу`: и=
о<у>='зритъ <е>=го` жре'цъ, и= се`, и=змjьни'ся зна'менiе
въ ко'жи,

8. и= да w=скверни'тъ <е>=го` жре'цъ: прока'за бо <е>='сть.

9. И= jа='зва прокаже'нiя а='ще бу'детъ на человjь'цjь,
и= прiи'детъ къ жерцу`:

10. и= о<у>='зритъ жре'цъ, и= се`, стру'пъ бjь'лъ на
ко'жи, и= се'й и=змjьни'лъ вла'съ бjь'лъ, и= w\т здра'выя
пло'ти живы'я въ стру'пjь:

11. прока'за ве'тха <е>='сть на ко'жи пло'ти <е>=гw`,
и= w=скверни'тъ <е>=го` жре'цъ и= w\тлучи'тъ <е>=го`,
jа='кw нечи'стъ <е>='сть.

12. А='ще же процвjьта'я процвjьте'тъ прока'за на ко'жи,
и= покры'етъ прокаже'нiе всю` ко'жу jа='звою, w\т главы`
до ногу` <е>=гw`, по всему` взо'ру жерцо'ву:

13. и= о<у>='зритъ жре'цъ, и= се`, покры'ло прокаже'нiе
всю` ко'жу пло'ти <е>=гw`, да w=чи'ститъ жре'цъ jа='зву:
jа='кw вся` и=змjьни'ся въ бjь'ло, чи'стъ <е>='сть.

14. И= во'ньже де'нь а='ще jа=ви'тся на не'мъ пло'ть
жива`, w=скверни'тся:

15. и= о<у>='зритъ жре'цъ пло'ть здра'ву, и= w=скверни'тъ
<е>=го` пло'ть здра'ва, jа='кw нечиста` <е>='сть, прокаже'нiе
<е>='сть.

16. А='ще же соста'вится пло'ть здра'ва, и= и=змjьни'тся
въ бjь'ло, и= прiи'детъ къ жерцу`:

17. и= о<у>='зритъ жре'цъ, и= се`, и=змjьни'ся jа='зва
въ бjь'ло, и= w=чи'ститъ жре'цъ jа='зву, чи'стъ <е>='сть.

18. И= тjь'ло а='ще бу'детъ на ко'жи <е>=гw` боля'чка
гно'йна, и= и=сцjьлjь'етъ,

19. и= бу'детъ на мjь'стjь боля'чки стру'пъ бjь'лъ,
и=ли` бле'скъ бjьлjь'ющься и=ли` рдя'щься, и= jа=ви'тся
жерцу`:

20. и= о<у>='зритъ жре'цъ, и= се`, взо'ръ нижа'е ко'жи,
и= вла'съ <е>=гw` и=змjьни'ся въ бjь'ло, и= w=скверни'тъ
<е>=го` жре'цъ, jа='кw бле'скъ прокаже'нiя <е>='сть,
на боля'чкjь процвjьте`.

21. А='ще же о<у>=ви'дитъ жре'цъ, и= се`, нjь'сть въ
не'мъ вла'съ бjь'лъ, и= не нижа'е <е>='сть w\т ко'жи
плотскi'я, и= се'й <е>='сть те'менъ, и= w\тлучи'тъ
<е>=го` жре'цъ на се'дмь днi'й.

22. А='ще ли разсы'панiемъ разсы'плется по ко'жи, и=
w=скверни'тъ <е>=го` жре'цъ, бле'скъ прокаже'нiя <е>='сть,
на боля'чкjь процвjьте`.

23. А='ще ли на мjь'стjь свое'мъ пребыва'етъ бле'скъ
и= не разсыпа'ется, стру'пъ боля'чки <е>='сть, и= w=чи'ститъ
<е>=го` жре'цъ.

24. И= пло'ть а='ще бу'детъ на ко'жи <е>=гw` жже'нiе
<о>='гнено, и= бу'детъ на ко'жи <е>=гw` и=сцjьлjь'вшее
w\т жже'нiя блеща'щееся бjь'ло и=ли` червле'но и=ли`
пробjьлу'ющееся:

25. и= о<у>='зритъ <е>=го` жре'цъ, и= се`, премjьни'ся
вла'съ бjь'лъ въ блеща'щiйся, и= взо'ръ <е>=му` нижа'е
w\т ко'жи, прокаже'нiе <е>='сть, во жже'нiи процвjьте`,
и= w=скверни'тъ <е>=го` жре'цъ, jа='зва прокаже'нiя
<е>='сть.

26. А='ще же о<у>=ви'дитъ <е>=го` жре'цъ, и= се`, нjь'сть
на блеща'щемся вла'съ бjь'лъ, и= не нижа'е <е>='сть
w\т ко'жи, са'мо же те'мно, и= w\тлучи'тъ <е>=го` жре'цъ
на се'дмь днi'й:

27. и= о<у>='зритъ <е>=го` жре'цъ въ де'нь седмы'й,
и= а='ще разсы'панiемъ разсы'плется по ко'жи, и= w=скверни'тъ
<е>=го` жре'цъ: jа='зва прокаже'нiя <е>='сть, бо гно'й
процвjьте`.

28. А='ще же на мjь'стjь пребу'детъ блеща'нiе и= не
разсы'плется по ко'жи, сiе' же те'мно <е>='сть, стру'пъ
сожже'нiя <е>='сть, да w=чи'ститъ <е>=го` жре'цъ: w='бразъ
бо сожже'нiя <е>='сть.

29. Му'жу же и=ли` женjь`, а='ще бу'детъ на ни'хъ jа='зва
прокаже'нiя на главjь` и=ли` на брадjь`,

30. и= о<у>='зритъ жре'цъ jа='зву, и= се`, w=бли'чiе
<е>=я` глубоча'е ко'жи, въ не'йже вла'съ желту'яся
то'нокъ, и= w=скверни'тъ <е>=го` жре'цъ: вре'дъ <е>='сть,
прокаже'нiе главы` и=ли` прокаже'нiе брады` <е>='сть.

31. И= а='ще о<у>=ви'дитъ жре'цъ jа='зву вре'да, и=
се`, не бу'детъ w=бли'чiе нижа'е ко'жи, и= вла'съ желту'яся
не бу'детъ въ не'мъ, да w\тлучи'тъ жре'цъ jа='зву вре'да
на се'дмь днi'й:

32. и= о<у>='зритъ жре'цъ jа='зву въ де'нь седмы'й,
и= се`, не разсы'пася вре'дъ, и= вла'съ желту'яся нjь'сть
въ не'мъ, и= w=бли'чiе вре'да нjь'сть нижа'е ко'жи:

33. и= w=стриже'тъ ко'жу, вре'дъ же да не w=стриже'тся,
и= w\тлучи'тъ жре'цъ вре'дъ на се'дмь днi'й второ'е:

34. и= о<у>='зритъ жре'цъ вре'дъ въ де'нь седмы'й,
и= се`, не разсы'пася вре'дъ по ко'жи по w=стриже'нiи
<е>=гw`, и= w=бли'чiе вре'да нjь'сть нижа'е ко'жи,
и= w=чи'ститъ <е>=го` жре'цъ, и= и=змы'въ ри^зы, чи'стъ
бу'детъ.

35. А='ще же разсы'панiемъ разсы'плется вре'дъ по ко'жи
по w=чище'нiи <е>=гw`:

36. и= о<у>='зритъ <е>=го` жре'цъ, и= се`, разсы'пася
вре'дъ по ко'жи, да не присjьти'тъ жре'цъ w= вла'сjь
желтjь'ющемся, jа='кw нечи'стъ <е>='сть.

37. А='ще же пред\ъ ни'мъ бу'детъ на мjь'стjь вре'дъ,
и= вла'съ че'рнъ jа=ви'тся въ не'мъ, и=сцjьлjь` вре'дъ,
чи'стъ <е>='сть, и= w=чи'ститъ <е>=го` жре'цъ.

38. Му'жу же и=ли` женjь`, а='ще бу'дутъ на ко'жи пло'ти
<е>=гw` блеща^нiя блеща^щая бjьлjь^ющаяся:

39. и= о<у>=ви'дитъ жре'цъ, и= се`, на ко'жи пло'ти
<е>=гw` блеща^нiя и= блеща^щая бjьлjь^ющаяся, лиша'й
<е>='сть, процвjьте` на ко'жи пло'ти <е>=гw`, чи'стъ
<е>='сть.

40. А='ще же кому` w=блjь'зе глава`, плjьши'въ <е>='сть,
чи'стъ <е>='сть:

41. а='ще же спреди` w=блjь'зе глава`, взлы'съ <е>='сть,
чи'стъ <е>='сть:

42. а='ще же бу'детъ на плjьши` <е>=гw` и=ли` на взлы'синjь
<е>=гw` бле'скъ бjь'лъ и=ли` червлену'яся, прокаже'нiе
процвjьта'ющее на плjьши` <е>=гw` и=ли` на взлы'синjь
<е>=гw`:

43. и= о<у>=ви'дитъ <е>=го` жре'цъ, и= се`, w=бли'чiе
бле'ска бjь'ло и=ли` червле'но на плjьши` <е>=гw` и=ли`
на взлы'синjь <е>=гw`, jа='кw w=бли'чiе прокаже'нiя
на ко'жи пло'ти <е>=гw`:

44. человjь'къ прокаже'нъ <е>='сть, w=скверне'нiемъ
w=скверни'тъ <е>=го` жре'цъ, на главjь` <е>=гw` бле'скъ
<е>=гw`.

45. И= прокаже'нъ, на не'мже <е>='сть jа='зва, ри^зы
<е>=гw` да бу'дутъ раздра^ны, и= глава` <е>=гw` не
покрове'на, и= w='колw о<у>='стъ свои'хъ да w=бвiе'тся,
и= нечи'стъ прозове'тся:

46. вся^ дни^, въ ня'же бу'детъ на не'мъ jа='зва, нечи'стъ
сы'й, нечи'стъ бу'детъ: w\тлуче'нъ да сjьди'тъ, внjь`
полка` да бу'детъ <е>=му` пребыва'нiе.

47. И= ри'за а='ще бу'детъ на не'й jа='зва прокаже'нiя,
на ри'зjь сукня'нjь, и=ли` на и=згре'бiйнjьй,

48. и=ли` на пря'денjь, и=ли` на кро'кахъ {куде'ль},
и=ли` на льнjь'хъ, и=ли` на во'лнjь, и=ли` на ко'жи,
и=ли` на вся'кой ко'жи дjь'ланjьй,

49. и= jа=ви'тся jа='зва зеле'на и=ли` червлену'яся
на ко'жи, и=ли` на ри'зjь, и=ли` на пря'денjьхъ, и=ли`
на кро'кахъ, и=ли` на вся'комъ дjь'лjь ко'жанjьмъ,
jа='зва прокаже'нiя <е>='сть, и= пока'жетъ жерцу`:

50. и= о<у>=ви'дитъ жре'цъ jа='зву, и= w\тлучи'тъ жре'цъ
jа='зву на се'дмь днi'й.

51. И= да о<у>=ви'дитъ жре'цъ jа='зву въ де'нь седмы'й:
а='ще же разсы'пася jа='зва по ри'зjь, и=ли` по пря'денjь,
и=ли` по кро'кахъ, и=ли` по ко'жи, по всему` <е>=ли^ка
творя'тся ко'жы въ дjь'ланiи, прокаже'нiе и='сто <е>='сть
jа='зва, нечи'стъ <е>='сть:

52. да сожже'тъ ри'зу, и=ли` пряд<е>'нiя, и=ли` крw'ки,
и=ли` на во'лнjь, и=ли` на льнjь`, и=ли` на вся'комъ
сосу'дjь ко'жанjь, на не'мже а='ще бу'детъ jа='зва:
поне'же прокаже'нiе и='сто <е>='сть, на <о>=гни` да
сожже'тся.

53. А='ще ли о<у>='зритъ жре'цъ, и= не разсы'плется
jа='зва по ри'зjь, и=ли` по пря'денjь, и=ли` по кро'кахъ,
и=ли` по вся'кому сосу'ду ко'жану:

54. и= повели'тъ жре'цъ, и= и=змы'етъ, на не'мже бу'детъ
jа='зва, и= да w\тлучи'тъ жре'цъ jа='зву на другi^я
се'дмь днi'й:

55. и= о<у>=ви'дитъ жре'цъ по и=змы'тiи <е>=гw` jа='зву,
и= а='ще не и=змjьни'ла jа='зва лица` своегw`, и= jа='зва
не разсы'пася, нечи'сто <е>='сть, на <о>=гни` да сожже'тся:
о<у>=тверди'ся бо на ри'зjь, и=ли` на пря'денjь, и=ли`
на кро'кахъ.

56. И= а='ще о<у>=ви'дитъ жре'цъ, и= бу'детъ темна`
jа='зва по и=спра'нiи <е>=я`, да w\тто'ргнетъ <е>=`
w\т ри'зы, и=ли` w\т пря'дена, и=ли` w\т кро'къ, и=ли`
w\т ко'жи.

57. И= а='ще jа=ви'тся <е>=ще` на ри'зjь и=ли` на пря'денjь,
и=ли` на кро'кахъ, и=ли` на вся'комъ сосу'дjь ко'жанjь,
прокаже'нiе процвjьта'ющее <е>='сть, на <о>=гни` да
сожже'тся, на не'мже <е>='сть jа='зва.

58. И= ри'за, и=ли` пря'дено, и=ли` крw'ки, и=ли` вся'къ
сосу'дъ ко'жанъ, <е>='же и=спере'тся, и= w\тсту'питъ
w\т негw` jа='зва, и= и=змы'ется второ'е, и= чи'сто
бу'детъ.

59. Се'й зако'нъ jа='звjь прокаже'нiя ри'зы сукня'ны,
и=ли` и=згре'бiйны, и=ли` пря'дены, и=ли` куде'льныя,
и=ли` вся'кагw сосу'да ко'жана, во <е>='же w=чи'стити
<е>=`, и=ли` w=скверни'ти <е>=`.

Глава` 14.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. се'й зако'нъ прокаже'нному, во'ньже де'нь а='ще
w=чи'стится, и= приведе'тся къ жерцу`:

3. и= да и=зы'детъ жре'цъ внjь` полка`, и= о<у>='зритъ
жре'цъ, и= се`, и=сцjьлjь` jа='зва прокаже'нiя w\т
прокаже'ннагw:

4. и= повели'тъ жре'цъ, да во'змутся w=чище'нному два`
пти^чища жи^ва чи^ста и= дре'во ке'дрово, и= соска'на
червлени'ца и= v=ссw'пъ:

5. и= повели'тъ жре'цъ, да зако'лютъ пти'чище <е>=ди'но
въ сосу'дъ гли'нянъ, над\ъ водо'ю живо'ю,

6. и= живо'е пти'чище да во'зметъ, и= дре'во ке'дрово
и= соска'ну червлени'цу и= v=ссw'пъ, и= да w=мо'читъ
и=`хъ и= пти'чище живо'е въ кро'ви закла'нагw пти'чища
над\ъ водо'ю живо'ю:

7. и= да воскропи'тъ на w=чи'стившагося w\т прокаже'нiя
седми'жды, и= чи'стъ бу'детъ: и= да w\тпу'ститъ пти'чище
живо'е на по'ле:

8. и= да и=спере'тъ w=чи'стивыйся ри^зы своя^ и= да
w=стриже'тъ вся^ власы` своя^ и= да и=змы'ется водо'ю,
и= чи'стъ бу'детъ: и= по си'хъ да вни'детъ въ по'лкъ
и= да пребу'детъ внjь` до'му своегw` се'дмь днi'й.

9. И= бу'детъ въ де'нь седмы'й, w=брi'ются вси` власы`
<е>=гw`, глава` <е>=гw` и= брада` и= брw'ви, и= вся'къ
вла'съ <е>=гw` да w=брi'ется: и= да и=змы'етъ ри^зы
своя^, и= да w=мы'ется тjь'ло <е>=гw` водо'ю, и= чи'стъ
бу'детъ.

10. И= въ де'нь <о>=смы'й да во'зметъ два` а='гнца
<е>=динолjь^тна непорw'чна и= <о>='вцу <е>=ди'ну <е>=динолjь'тну
непоро'чну, и= три` десяти^ны муки` пшени'чны на же'ртву
смjь'шаныя съ <е>=ле'емъ и= мjь'ру <е>=ле'а <е>=ди'ну:

11. и= да поста'витъ жре'цъ w=чища'яй человjь'ка w=чища'емаго
и= сiя^ пред\ъ гд\семъ, о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя:

12. и= во'зметъ жре'цъ а='гнца <е>=ди'наго и= приведе'тъ
<е>=го` преступле'нiя ра'ди, и= ча'шу <е>=ле'а, и=
w\тлучи'тъ я=` жре'цъ во w\тлуче'нiе пред\ъ гд\семъ:

13. и= зако'лютъ а='гнца на мjь'стjь, и=дjь'же закала'ютъ
всесожж<е>'нiя и= jа=`же грjьха` ра'ди, на мjь'стjь
свя'тjь: <е>='сть бо <е>='же грjьха` ра'ди, jа='коже
и= преступле'нiя ра'ди <е>='сть жерцу`: ст~а^я ст~ы'хъ
су'ть:

14. и= во'зметъ жре'цъ w\т кро'ве jа='же преступле'нiя
ра'ди, и= возложи'тъ жре'цъ на w=бу'шiе о<у>='ха w=чища'емагw
десна'гw, и= на кра'й руки` <е>=гw` десны'я, и= на
кра'й ноги` <е>=гw` десны'я:

15. и= взе'мъ жре'цъ w\т ча'ши <е>=ле'а, возлiе'тъ
на ру'ку лjь'вую свою`:

16. и= да w=мо'читъ жре'цъ пе'рстъ сво'й десны'й въ
<е>=ле'й, и='же <е>='сть въ руцjь` <е>=гw` лjь'вjьй,
и= да воскропи'тъ w\т <е>=ле'а пе'рстомъ седми'жды
пред\ъ гд\семъ:

17. w=ста'вшiйся же <е>=ле'й, и='же въ руцjь` <е>=гw`,
да возложи'тъ жре'цъ на w=бу'шiе о<у>='ха w=чища'емагw
десна'гw, и= на кра'й руки` <е>=гw` десны'я, и= на
кра'й ноги` <е>=гw` десны'я, на мjь'сто кро'ве jа='же
преступле'нiя ра'ди:

18. w=ста'вшiйся же <е>=ле'й, и='же въ руцjь` жерца`,
да возложи'тъ жре'цъ на главу` w=чище'нному: и= помо'лится
w= не'мъ жре'цъ пред\ъ гд\семъ:

19. и= сотвори'тъ жре'цъ <е>='же грjьха` ра'ди, и=
помо'лится жре'цъ w\т w=чища'ющемся w\т грjьха` своегw`:
и= по се'мъ зако'летъ жре'цъ всесожже'нiе:

20. и= вознесе'тъ жре'цъ всесожже'нiе и= же'ртву на
<о>=лта'рь пред\ъ гд\семъ, и= помо'лится w= не'мъ жре'цъ,
и= w=чи'стится.

21. А='ще же о<у>=бо'гъ <е>='сть, и= рука` <е>=гw`
не дости'гнетъ, да во'зметъ а='гнца <е>=динолjь'тнаго
<е>=ди'наго, во'ньже преступи'лъ на w\тлуче'нiе, jа='кw
помоли'тися w= не'мъ, и= десяти'ну муки` пшени'чны
смjь'шаны съ <е>=ле'емъ въ же'ртву, и= ча'шу <е>=ле'а
<е>=ди'ну,

22. и= два` гw'рличища, и=ли` два` пт<е>нца` голуби^на,
<е>=ли^ка w=брjь'те рука` <е>=гw`, и= да бу'детъ <е>=ди'нъ
грjьха` ра'ди, и= другi'й во всесожже'нiе:

23. и= да принесе'тъ я=` въ де'нь <о>=смы'й, во <е>='же
w=чи'стити <е>=го`, къ жерцу`, пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи
свидjь'нiя пред\ъ гд\са:

24. и= взе'мъ жре'цъ а='гнца и='же преступле'нiя ра'ди,
и= ча'шу <е>=ле'а, возложи'тъ я=` возложе'нiе пред\ъ
гд\семъ,

25. и= зако'летъ а='гнца и='же преступле'нiя ра'ди,
и= во'зметъ жре'цъ w\т кро'ве jа='же преступле'нiя
ра'ди, и= возложи'тъ на w=бу'шiе о<у>='ха w=чища'емагw
десна'гw, и= на кра'й руки` <е>=гw` десны'я, и= на
кра'й ноги` <е>=гw` десны'я:

26. и= w\т <е>=ле'а возлiе'тъ жре'цъ на ру'ку свою`
лjь'вую,

27. и= воскропи'тъ жре'цъ пе'рстомъ свои'мъ десны'мъ
w\т <е>=ле'а, и='же въ руцjь` <е>=гw` лjь'вjьй, седми'жды
пред\ъ гд\семъ:

28. и= возложи'тъ жре'цъ w\т <е>=ле'а су'щагw въ руцjь`
<е>=гw` на w=бу'шiе о<у>='ха w=чища'емагw десна'гw,
и= на кра'й руки` <е>=гw` десны'я, и= на кра'й ноги`
<е>=гw` десны'я, на мjь'стjь кро'ве jа='же преступле'нiя
ра'ди:

29. w=ста'вшееся же w\т <е>=ле'а, <е>='же <е>='сть
въ руцjь` жерца`, да возложи'тъ на главу` w=чи'стившемуся:
и= помо'лится w= не'мъ жре'цъ пред\ъ гд\семъ,

30. и= сотвори'тъ <е>=ди'ну w\т го'рлицъ, и=ли` w\т
птенц<е>'въ голуби'ныхъ, jа='коже w=брjь'те рука` <е>=гw`,

31. <е>=ди'ну грjьха` ра'ди, и= другу'ю во всесожже'нiе
съ же'ртвою: и= помо'лится жре'цъ w= w=чища'емjьмъ
пред\ъ гд\семъ.

32. Се'й зако'нъ въ не'мже <е>='сть jа='зва прокаже'нiя,
и= не w=брjьта'ющему руко'ю во w=чище'нiе свое`.

33. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

34. <е>=гда` вни'дете въ зе'млю ханаа'нску, ю='же а='зъ
даю` ва'мъ въ притяжа'нiе, и= да'мъ jа='зву прокаже'нiя
въ домjь'хъ земли` притяжа'нныя ва'мъ:

35. и= прiи'детъ, <е>=гw'же до'мъ, и= повjь'сть жерцу`
глаго'ля: а='ки jа='зва jа=вля'ется въ дому` мое'мъ.

36. И= повели'тъ жре'цъ и=спраздни'ти сосу'ды до'му,
пре'жде не'же вни'ти жерцу` ви'дjьти jа='зву, и= да
не бу'дутъ нечи^ста вся^ jа=`же въ дому`. По си'хъ
же вни'детъ жре'цъ согля'дати до'мъ:

37. и= о<у>='зритъ жре'цъ jа='зву, и= се`, jа='зва
на стjьна'хъ до'му о<у>=до'лiя зеленjь'ющаяся и=ли`
червленjь'ющаяся, и= w=бли'чiе и='хъ худjь'е стjь'нъ:

38. и=зше'дъ жре'цъ и=з\ъ до'му къ две'ремъ до'му,
и= w\тлучи'тъ жре'цъ до'мъ на се'дмь днi'й.

39. И= возврати'тся жре'цъ въ седмы'й де'нь, и= о<у>='зритъ
до'мъ, и= се`, разсы'пася jа='зва по стjьна'мъ до'му:

40. и= повели'тъ жре'цъ, да и=з\ъи'мутъ ка'менiе, на
ни'хже <е>='сть jа='зва, и= да и=знесу'тъ <е>=` во'нъ
и=з\ъ гра'да на мjь'сто нечи'сто:

41. и= да постру'жутъ и=звнутри` до'мъ w='крестъ, и=
и=зсы'плютъ пе'рсть состро'ганую внjь` гра'да на мjь'сто
нечи'сто:

42. и= да во'змутъ ка'менiе и='но w=стро'гано, и= вло'жатъ
я=` вмjь'стw ка'менiя: и= пе'рсть и='ну да во'змутъ,
и= пома'жутъ до'мъ.

43. А='ще же па'ки на'йдетъ jа='зва, и= jа=ви'тся въ
дому` по и=знесе'нiи ка'менiя и= по w=строга'нiи до'му
и= по пома'занiи,

44. и= вни'детъ жре'цъ, и= о<у>='зритъ: а='ще разсы'пася
jа='зва въ дому`, прокаже'нiе пребыва'ющее <е>='сть
въ дому`, нечи'стъ <е>='сть:

45. и= разоря'тъ до'мъ, и= древа` <е>=гw` и= ка'менiе
<е>=гw` и= всю` пе'рсть до'му и=знесу'тъ внjь` гра'да,
на мjь'сто нечи'сто.

46. И= входя'й въ до'мъ вся^ дни^, въ ня'же <е>='сть
w\тлуче'нъ, нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

47. и= спя'й въ дому` да и=спере'тъ ри^зы своя^ и=
нечи'стъ бу'детъ до ве'чера: и= jа=ды'й въ дому` да
и=спере'тъ ри^зы своя^ и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

48. А='ще же прише'дый вни'детъ жре'цъ, и= о<у>=ви'дитъ:
и= се`, разсы'панiемъ не разсы'пася jа='зва въ дому`
но пома'занiи до'му, да w=чи'ститъ жре'цъ до'мъ, jа='кw
и=сцjьлjь` jа='зва:

49. и= во'зметъ w=чи'стити до'мъ, два` пти^чища жи^ва
чи^ста и= дре'во ке'дрово, и= соска'ну червлени'цу
и= v=ссw'пъ:

50. и= да зако'летъ пти'чище <е>=ди'но въ сосу'дъ гли'нянъ
над\ъ водо'ю живо'ю:

51. и= во'зметъ дре'во ке'дрово и= соска'нiе червле'ное,
и= v=ссw'пъ и= пти'чище живо'е, и= да w=мо'читъ <е>=`
въ кро'вь пти'чища закла'нагw над\ъ водо'ю живо'ю,
и= да w=кропи'тъ и='ми въ дому` седми'жды:

52. и= w=чи'ститъ до'мъ кро'вiю пти'чищною и= водо'ю
живо'ю, и= пти'чищемъ живы'мъ и= дре'вомъ ке'дровымъ,
и= v=ссw'помъ и= соска'ною червлени'цею:

53. и= да w\тпу'ститъ пти'чище живо'е внjь` гра'да
на по'ле и= помо'лится w= до'мjь, и= чи'стъ бу'детъ.

54. Се'й зако'нъ w= вся'кой jа='звjь прокаже'нiя и=
вре'да,

55. и= прокаже'нiя ри'зы и= до'му,

56. и= стру'па, и= зна'менiя, и= блеща'щагwся,

57. и= повjь'дати во'ньже де'нь нечи'сто, и= во'ньже
де'нь w=чи'стится: се'й зако'нъ прокаже'нiя.

Глава` 15.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
му'жу, му'жу, <е>=му'же а='ще бу'детъ и=злiя'нiе w\т
тjь'ла <е>=гw`, и=злiя'нiе <е>=гw` нечи'сто <е>='сть.

3. И= се'й зако'нъ нечистоты` <е>=гw`: и=злива'яй сjь'мя
и=з\ъ тjь'ла своегw`, w\т и=злiя'нiя, и='мже соста'влено
<е>='сть тjь'ло <е>=гw` и=злiя'нiемъ, сiя` нечистота`
<е>=гw` въ не'мъ: вся^ дни^ и=злiя'нiя тjь'ла <е>=гw`,
и='мже соста'влено тjь'ло <е>=гw` и=злiя'нiемъ <е>=гw`,
нечистота` <е>=гw` <е>='сть:

4. вся'ко ло'же, на не'мже а='ще ля'жетъ и=злива'яй
сjь'мя, нечи'сто <е>='сть: и= вся'къ сосу'дъ, на не'мже
а='ще ся'детъ верху` <е>=гw` и=злива'яй сjь'мя, нечи'стъ
бу'детъ:

5. и= человjь'къ, и='же а='ще прико'снется ло'жа <е>=гw`,
да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да w=мы'етъ тjь'ло свое`
водо'ю, и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

6. и= сjьдя'й на сосу'дjь, на не'мже а='ще ся'детъ
верху` <е>=гw` и=злива'яй сjь'мя, да и=спере'тъ ри^зы
своя^ и= да w=мы'ется водо'ю, и= нечи'стъ бу'детъ до
ве'чера:

7. и= прикосну'выйся къ пло'ти и=злива'ющагw сjь'мя
да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да w=мы'ется водо'ю, и=
нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

8. А='ще же плю'нетъ и=злива'яй сjь'мя на чи'стаго,
да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да и=змы'ется водо'ю,
и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

9. и= вся'ко сjьдло` <о>='слее, на не'же а='ще вся'детъ
верху` <е>=гw` и=злива'яй сjь'мя, нечи'сто бу'детъ
до ве'чера:

10. и= вся'къ прикосну'выйся всjь^мъ, jа=`же су'ть
под\ъ ни'мъ, нечи'стъ бу'детъ до ве'чера: и= взе'мляй
я=` да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= w=мы'ется водо'ю,
и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

11. и= <е>=ли^кимъ а='ще ко'снется и=злива'яй сjь'мя
и= ру'къ свои'хъ не w=мы'етъ водо'ю, да и=спере'тъ
ри^зы своя^ и= w=мы'етъ тjь'ло водо'ю, и= нечи'стъ
бу'детъ до ве'чера:

12. и= сосу'дъ гли'нянъ, <е>=му'же а='ще прико'снется
и=злива'яй сjь'мя, да разбiе'тся: а= сосу'дъ древя'ный
да и=змы'ется водо'ю, и= чи'стъ бу'детъ.

13. А='ще же w=чи'стится и=злива'яй сjь'мя w\т и=злiя'нiя
своегw`, и= и=счи'слитъ себjь` се'дмь днi'й на w=чище'нiе
свое`, и= и=спере'тъ ри^зы своя^ и= w=мы'етъ тjь'ло
свое` водо'ю живо'ю, и= чи'стъ бу'детъ:

14. и= въ де'нь <о>=смы'й да во'зметъ себjь` два` гw'рличища
и=ли` два` пт<е>нца` голуби^на, и= да принесе'тъ я=`
пред\ъ гд\са къ две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя, и= да'стъ
я=` жерцу`:

15. и= сотвори'тъ я=` жре'цъ <е>=ди'нъ грjьха` ра'ди,
и= другi'й во всесожже'нiе: и= да помо'лится w= не'мъ
жре'цъ пред\ъ гд\семъ w= и=злiя'нiи <е>=гw`.

16. И= человjь'къ, <е>=му'же а='ще и=зы'детъ w\т ло'жа
<е>=гw` сjь'мя, и= да w=мы'етъ водо'ю все` тjь'ло свое`,
и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

17. и= вся'ка ри'за и= вся'ка ко'жа, на не'йже а='ще
бу'детъ ло'же сjь'менное, да и=змы'ется водо'ю, и=
нечиста` бу'детъ до ве'чера.

18. И= а='ще ля'жетъ му'жъ съ жено'ю свое'ю на ло'жи
сjь'мене, да и=змы'ются водо'ю, и= нечи^сты бу'дутъ
до ве'чера.

19. И= жена` jа='же а='ще бу'детъ кро'вь точа'щи, и=
бу'детъ тече'нiе <е>=я` въ тjьлеси` <е>=я`, се'дмь
днi'й да бу'детъ въ скве'рнjь свое'й: и= вся'къ прикаса'яйся
<е>='й нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

20. и= все`, на не'мже а='ще сjьди'тъ въ тече'нiи свое'мъ,
нечи'сто бу'детъ, и= вся'ко, на не'же а='ще прися'детъ
(<о>=на`), нечи'сто бу'детъ:

21. и= вся'къ, и='же а='ще прико'снется ло'жа <е>=я`,
да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да и=змы'етъ водо'ю тjь'ло
свое`, и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

22. и= вся'къ прикаса'яйся вся'кому сосу'ду, на не'мже
а='ще ся'детъ, да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да и=змы'ется
водо'ю, и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера:

23. а='ще же на ло'жи <е>='й су'щей, и=ли` на сосу'дjь,
на не'мже а='ще ся'детъ (<о>=на`), <е>=гда` прико'снется
кто` <е>='й, нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

24. А='ще же кто` бу'детъ на ло'жи съ не'ю, и= бу'детъ
нечистота` <е>=я` на не'мъ, нечи'стъ бу'детъ се'дмь
днi'й: и= вся'ко ло'же, на не'мже а='ще ля'жетъ, нечи'сто
бу'детъ.

25. И= жена` а='ще то'читъ тече'нiе кро'ве дни^ мнw'ги,
не во вре'мя скве'рны <е>=я`, а='ще и= тече'тъ по w=скверне'нiи
<е>=я`, вся^ дни^ тече'нiя нечистоты` <е>=я`, jа='коже
дни^ скве'рны <е>=я`, нечиста` бу'детъ:

26. и= вся'ко ло'же, на не'мже а='ще ля'жетъ вся^ дни^
тече'нiя <е>=я`, по ло'жи скве'рны <е>=я` бу'детъ <е>='й:
и= вся'къ сосу'дъ, на не'мже а='ще ся'детъ, нечи'стъ
бу'детъ по нечистотjь` скве'рны <е>=я`:

27. и= вся'къ прикаса'яйся <е>='й нечи'стъ бу'детъ,
да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= w=мы'етъ водо'ю тjь'ло
свое`, и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

28. А='ще же w=чи'стится w\т тече'нiя своегw`, да сочте'тъ
себjь` се'дмь днi'й, и= по си'хъ чиста` бу'детъ:

29. и= во <о>=смы'й де'нь да во'зметъ себjь` два` гw'рличища
и=ли` два` пт<е>нца` голуби^на, и= принесе'тъ я=` къ
жерцу` къ две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя,

30. и= да сотвори'тъ жре'цъ, <е>=ди'нъ грjьха` ра'ди
и= другi'й во всесожже'нiе, и= да помо'лится w= не'й
жре'цъ пред\ъ гд\семъ w= тече'нiи нечистоты` <е>=я`.

31. И= благоговjь^йны сотвори'те сы'ны i=и~л<е>вы w\т
нечисто'тъ и='хъ: и= да не о<у>='мрутъ нечистоты` ра'ди
своея`, внегда` w=скверни'ти и=`мъ ски'нiю мою` jа='же
въ ни'хъ.

32. Се'й зако'нъ и=злива'ющему сjь'мя, и= а='ще кому`
и=зы'детъ и=з\ъ негw` ло'же сjь'менное, jа='коже w=скверни'тися
въ не'мъ,

33. и= точа'щей кро'вь въ скве'рнjь свое'й, и= и=злива'ющему
сjь'мя во и=злiя'нiи свое'мъ му'жеску по'лу и=ли` же'нску,
и= му'жу, и='же а='ще поспи'тъ со скверна'вою.

Глава` 16.

И= гл~а гд\сь къ мwv"се'ю, по о<у>=ме'ртвiи дву'хъ
сынw'въ а=арw'нихъ, <е>=гда` принесо'ста <о>='гнь чуждi'й
пред\ъ гд\са и= сконча'стася.

2. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: глаго'ли а=арw'ну, бра'ту
твоему`, да не вхо'дитъ по вся^ часы` въ ст~о'е вну'трь
завjь'сы, пред\ъ лице` w=чисти'лища, <е>='же <е>='сть
над\ъ кiвw'томъ свидjь'нiя, и= да не о<у>='мретъ: во
w='блацjь бо jа=влю'ся над\ъ w=чисти'лищемъ:

3. си'це вни'детъ а=арw'нъ въ ст~о'е: съ тельце'мъ
w\т говя'дъ грjьха` ра'ди, и= со <о>=вно'мъ на всесожже'нiе,

4. и= въ ри'зу льня'ну w=свяще'ну да w=блече'тся, и=
надра^ги льня^ны да бу'дутъ на тjь'лjь <е>=гw`, и=
по'ясомъ льня'нымъ да w=поя'шется, и= клобу'къ {Въ
гре'ч.: кi'дарiсъ.} льня'нъ да возложи'тъ, ри^зы свя^ты
су'ть: и= да w=мы'етъ водо'ю все` тjь'ло свое`, и=
да w=блече'тся въ ня`:

5. и= w\т со'нма сынw'въ i=и~левыхъ да во'зметъ два`
кwзла` w\т ко'зъ грjьха` ра'ди, и= <о>=вна` <е>=ди'наго
во всесожже'нiе,

6. и= да приведе'тъ а=арw'нъ тельца`, и='же грjьха`
ра'ди своегw`, и= да помо'лится w= себjь` и= w= до'мjь
свое'мъ,

7. и= да во'зметъ два` кwзла`, и= поста'витъ я=` пред\ъ
гд\семъ о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя:

8. и= да возложи'тъ а=арw'нъ на <о>='ба кwзла` жр<е>'бiя:
жре'бiй <е>=ди'нъ гд\су и= жре'бiй другi'й w\тпуще'нiю.

9. И= да приведе'тъ а=арw'нъ козла`, на не'мже паде`
жре'бiй гд\су, и= да принесе'тъ грjьха` ра'ди:

10. и= козла`, на не'мже паде` жре'бiй w\тпуще'нiя,
да поста'витъ <е>=го` жи'ва пред\ъ гд\семъ, jа='кw
помоли'тися над\ъ ни'мъ и= jа='кw w\тпусти'ти <е>=го`
во w\тпуще'нiе, и= да w\тпу'ститъ <е>=го` въ пусты'ню:
и= во'зметъ козе'лъ на ся` беззакw'нiя и='хъ въ зе'млю
непроходи'му.

11. И= да приведе'тъ а=арw'нъ тельца`, и='же грjьха`
ра'ди своегw`, и= да помо'лится w= себjь` и= w= до'мjь
свое'мъ: и= да зако'летъ тельца`, и='же грjьха` ра'ди
своегw`.

12. И= да во'зметъ кади'льникъ по'лнъ о<у>='глiя <о>='гненна
w\т <о>=лтаря`, и='же пред\ъ гд\семъ, и= да напо'лнитъ
ру'цjь fv"мiа'ма сложе'нiя чи'ста, и= да принесе'тъ
вну'трь завjь'сы:

13. и= да возложи'тъ fv"мiа'мъ на <о>='гнь пред\ъ гд\семъ,
и= покры'етъ ды'мъ fv"мiа'мный w=чисти'лище <е>='же
на свидjь'нiихъ, и= не о<у>='мретъ.

14. И= да во'зметъ w\т кро'ве тельца`, и= да воскропи'тъ
пе'рстомъ на w=чисти'лище на восто'ки: пред\ъ лице'мъ
w=чисти'лища да воскропи'тъ седми'жды w\т кро'ве пе'рстомъ
свои'мъ.

15. И= да зако'летъ козла` и='же грjьха` ра'ди, и='же
за лю'ди, пред\ъ гд\семъ: и= да внесе'тъ w\т кро'ве
<е>=гw` вну'трь завjьсы`, и= да сотвори'тъ кро'ви <е>=гw`,
jа='коже сотвори` кро'ви те'лчи, и= да воскропи'тъ
кро'вiю <е>=гw` на w=чисти'лище пря'мw w=чисти'лищу,

16. и= w=чи'ститъ ст~о'е w\т нечисто'тъ сынw'въ i=и~левыхъ
и= w\т непра'вдъ и='хъ, w= всjь'хъ грjьсjь'хъ и='хъ:
и= та'кw сотвори'тъ ски'нiи свидjь'нiя сотворе'ннjьй
въ ни'хъ посредjь` нечистоты` и='хъ.

17. И= вся'къ человjь'къ да не бу'детъ въ ски'нiи свидjь'нiя,
<е>=гда` вхо'дитъ моли'тися во ст~о'е, до'ндеже и=зы'детъ:
и= да помо'лится w= себjь` и= w= до'мjь свое'мъ и=
w= все'мъ со'нмjь сынw'въ i=и~левыхъ.

18. И= и=зы'детъ ко <о>=лтарю`, и='же <е>='сть пред\ъ
гд\семъ, и= помо'лится на не'мъ, и= да во'зметъ w\т
кро'ве тельца` и= w\т кро'ве козла`, и= возложи'тъ
на ро'ги <о>=лтаря` w='крестъ:

19. и= да воскропи'тъ пе'рстомъ свои'мъ на'нь седми'жды
w\т кро'ве, и= w=чи'ститъ <е>=го` и= w=святи'тъ <е>=го`
w\т нечисто'тъ сынw'въ i=и~левыхъ.

20. И= соверши'тъ w=чища'я ст~о'е и= ски'нiю свидjь'нiя
и= <о>=лта'рь, и= w\т жерцjь'хъ w=чи'ститъ, и= приведе'тъ
козла` жива'го:

21. и= да возложи'тъ а=арw'нъ <о>='бjь ру'цjь свои`
на главу` козла` жива'гw, и= да и=сповjь'сть на не'мъ
вся^ беззакw'нiя сынw'въ i=и~левыхъ и= вся^ непра^вды
и='хъ и= вся^ грjьхи` и='хъ: и= возложи'тъ я=` на главу`
козла` жива'гw, и= w\тпу'ститъ руко'ю человjь'ка о<у>=гото'ваннагw
въ пусты'ню:

22. и= во'зметъ козе'лъ на ся` непра^вды и='хъ въ зе'млю
непроходи'му: и= да w\тпу'ститъ козла` въ пусты'ню.

23. И= да вни'детъ а=арw'нъ въ ски'нiю свидjь'нiя,
и= да совлече'тъ ри^зы льня^ны, въ ня'же w=болче'нъ
бя'ше, входя'щу <е>=му` во ст~о'е, и= положи'тъ я=`
та'мw:

24. и= w=мы'етъ тjь'ло свое` водо'ю на мjь'стjь ст~jь
и= да w=блече'тся въ ри^зы своя^, и= и=зше'дъ да сотвори'тъ
всесожже'нiе свое` и= всепло'дiе людско'е, и= да помо'лится
w= себjь` и= w= до'мjь свое'мъ, и= w= лю'дехъ jа='коже
и= w= жерцjь'хъ:

25. и= ту'къ и='же грjьхw'въ ра'ди да вознесе'тъ на
<о>=лта'рь.

26. И= w\тпусти'вый козла` w\тпуще'наго во w\тпуще'нiе
да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да w=мы'етъ пло'ть свою`
водо'ю, и= по си'хъ да вни'детъ въ по'лкъ.

27. И= тельца` и='же грjьха` ра'ди, и= козла` и='же
грjьха` ра'ди, и='хже кро'вь внесе'ся на w=чище'нiе
во ст~о'е, да и=знесу'тъ я=` внjь` полка` и= да сожгу'тъ
я=` на <о>=гни`, и= ко'жы и='хъ и= мяса` и='хъ и= мwты'ла
и='хъ:

28. сожига'яй же я=` да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да
w=мы'етъ тjь'ло свое` водо'ю, и= по се'мъ да вни'детъ
въ по'лкъ.

29. И= бу'детъ сiе` ва'мъ зако'нное вjь'чное: въ мц\съ
седмы'й, въ деся'тый де'нь мц\са, покори'те ду'шы ва'шя,
и= вся'кагw дjь'ла да не сотворите`, ни тузе'мецъ,
ни пришле'цъ прилежа'й въ ва'съ:

30. въ то'й бо де'нь помо'лится w= ва'съ, <е>='же w=чи'стити
ва'съ w\т всjь'хъ грjьхw'въ ва'шихъ пред\ъ гд\семъ,
и= чи'сти бу'дете:

31. суббw'та суббw'тъ поко'й да бу'детъ сiя` ва'мъ,
и= покори'те ду'шы ва'шя, зако'ннw вjь'чнw.

32. Помо'лится жре'цъ, <е>=го'же а='ще пома'жутъ и=
<е>=го'же а='ще соверша'тъ ру'цjь <е>=гw`, <е>='же
жре'ти <е>=му` по <о>=тцjь` свое'мъ, и= да w=блече'тся
въ ри'зу льня'ну свою`, ри'зу ст~у,

33. и= да w=чи'ститъ ст~о'е ст~а'гw и= ски'нiю свидjь'нiя,
и= <о>=лта'рь да w=чи'ститъ, и= w= жерцjь'хъ и= w=
все'мъ со'нмjь да помо'лится.

34. И= бу'детъ сiе` ва'мъ зако'нное вjь'чное, <е>='же
моли'тися w= сынjь'хъ i=и~левыхъ w= всjь'хъ грjьсjь'хъ
и='хъ, <е>=ди'ною въ лjь'то да сотвори'тся, jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

Глава` 17.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw` и= ко всjь^мъ
сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= рече'ши къ ни^мъ: сiе` сло'во
<е>='же заповjь'да гд\сь, гл~я:

3. человjь'къ человjь'къ w\т сынw'въ i=и~левыхъ и=ли`
w\т прише'л<е>цъ, и=`же прилежа'тъ въ ва'съ, и='же
а='ще зако'летъ тельца` и=ли` <о>='вцу и=ли` ко'зу
въ полцjь`, и= и='же а='ще зако'летъ внjь` полка`

4. и= пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи свидjь'нiя не принесе'тъ,
jа='коже сотвори'ти <е>=` во всесожже'нiе и=ли` спасе'нiе
гд\су прiя'тно, въ воню` благово'нiя: и= и='же а='ще
зако'летъ внjь` и= пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи свидjь'нiя
не принесе'тъ <е>=гw`, jа='кw принести` да'ръ гд\су
пред\ъ ски'нiю гд\сню: и= вмjьни'тся человjь'ку тому`
кро'вь: кро'вь пролiя'лъ, да потреби'тся душа` <о>='на
w\т людi'й свои'хъ:

5. jа='кw да принесу'тъ сы'нове i=и~л<е>вы ж<е>'ртвы
своя^, <е>=ли^ки а='ще сi'и зако'лютъ на по'ли, и=
да принесу'тъ я=` ко гд\су къ две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя
къ жерцу`, и= пожру'тъ я=` въ же'ртву спасе'нiя гд\су.

6. И= да возлiе'тъ жре'цъ кро'вь на <о>=лта'рь w='крестъ
пред\ъ гд\семъ о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя: и=
да вознесе'тъ ту'къ въ воню` благоуха'нiя гд\су:

7. и= да не пожру'тъ ктому` же'ртвъ свои'хъ су'<е>тнымъ,
и=`мже са'ми блудодjь'йствуютъ в\ъслjь'дъ и='хъ: зако'нное
вjь'чное бу'детъ ва'мъ въ ро'ды ва'шя.

8. И= рече'ши къ ни^мъ: человjь'къ человjь'къ w\т сынw'въ
i=и~левыхъ и=ли` w\т сынw'въ прише'льцwвъ прилежа'щихъ
въ ва'съ, и='же а='ще сотвори'тъ всесожже'нiе и=ли`
же'ртву,

9. и= къ две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя не принесе'тъ
сотвори'ти <е>=` гд\севи, потреби'тся душа` та` w\т
людi'й свои'хъ.

10. И= человjь'къ человjь'къ w\т сынw'въ i=и~левыхъ
и=ли` w\т прише'л<е>цъ прилежа'щихъ въ ва'съ, и='же
а='ще jа='стъ вся'кую кро'вь, и= о<у>=твержу` лице`
мое` на ду'шу jа=ду'щую кро'вь, и= погублю` ю=` w\т
людi'й свои'хъ:

11. зане` душа` вся'кiя пло'ти кро'вь <е>=гw` <е>='сть,
и= а='зъ да'хъ ю=` ва'мъ о<у>= <о>=лтаря` о<у>=моля'ти
w= душа'хъ ва'шихъ: кро'вь бо <е>=гw` вмjь'стw души`
о<у>=мо'литъ.

12. Сегw` ра'ди реко'хъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: вся'ка
душа` w\т ва'съ да не снjь'стъ кро'ве, и= пришле'цъ
прилежа'щiй въ ва'съ да не снjь'стъ кро'ве.

13. И= человjь'къ человjь'къ w\т сынw'въ i=и~левыхъ
и=ли` w\т пришл<е>'цъ прилежа'щихъ въ ва'съ, и='же
а='ще о<у>=ло'витъ лови'тву sвjь'ря и=ли` пти'цу, <е>='же
jа='стся: пролiе'тъ кро'вь <е>=я`, и= покры'етъ ю=`
земле'ю:

14. душа' бо вся'кiя пло'ти кро'вь <е>=гw` <е>='сть.
И= реко'хъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: кро'ве вся'кiя пло'ти
да не снjь'сте, jа='кw душа` вся'кiя пло'ти кро'вь
<е>=гw` <е>='сть: вся'къ jа=ды'й ю=` потреби'тся:

15. и= вся'ка душа` jа='же jа='стъ мертвечи'ну и=ли`
sвjьроя'дину, w\т тузе'м<е>цъ и=ли` w\т прише'л<е>цъ,
да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да w=мы'етъ тjь'ло водо'ю,
и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера, по се'мъ же чи'стъ
бу'детъ:

16. а='ще же не и=спере'тъ ри'зъ свои'хъ, ни w=мы'етъ
тjь'ла водо'ю, то` прiи'метъ беззако'нiе свое`.

Глава` 18.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ:

3. по дjьлw'мъ земли` <е>=гv'петскiя, въ не'йже w=бита'сте,
да не сотворите`, и= по начина'нi<е>мъ земли` ханаа'нскiя,
въ ню'же а='зъ веду' вы та'мw, не сотвори'те, и= по
зако'нwмъ и='хъ не ходи'те:

4. судьбы^ моя^ сотвори'те, и= повелjь^нiя моя^ сохрани'те
и= ходи'те въ ни'хъ: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ:

5. и= сохрани'те вся^ повелjь^нiя моя^ и= вся^ судьбы^
моя^, и= сотвори'те я=`: сотвори'вый та^ человjь'къ
жи'въ бу'детъ въ ни'хъ: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

6. Человjь'къ человjь'къ ко вся'кому бли'жнему пло'ти
своея` да не присту'питъ w\ткры'ти срамоты`: а='зъ
гд\сь.

7. Срамоты` <о>=тца` твоегw` и= срамоты` ма'тере твоея`
да не w\ткры'еши: ма'ти бо твоя` <е>='сть, да не w\ткры'еши
срамоты` <е>=я`.

8. Срамоты` жены` <о>=тца` твоегw` да не w\ткры'еши:
срамота` <о>=тца` твоегw` <е>='сть.

9. Срамоты` сестры` твоея` jа='же w\т <о>=тца` твоегw`
и=ли` w\т ма'тере твоея`, въ дому` рожде'нныя и=ли`
внjь` рожде'нныя, да не w\ткры'еши срамоты` и='хъ.

10. Срамоты` дще'ре сы'на твоегw` и=ли` дще'ре дще'ре
твоея`, да не w\ткры'еши срамоты` и='хъ, jа='кw твоя`
срамота` <е>='сть.

11. Срамоты` дще'ре жены` <о>=тца` твоегw` да не w\ткры'еши,
<е>=дино<о>'тча сестра' ти <е>='сть, да не w\ткры'еши
срамоты` <е>=я`.

12. Срамоты` сестры` <о>=тца` твоегw` да не w\ткры'еши,
своя' бо <о>=тцу` твоему` <е>='сть.

13. Срамоты` сестры` ма'тере твоея` да не w\ткры'еши,
своя' бо ма'тери твое'й <е>='сть.

14. Срамоты` бра'та <о>=тца` твоегw` да не w\ткры'еши
и= къ женjь` <е>=гw` да не вни'деши, сро'дникъ бо ти`
<е>='сть.

15. Срамоты` невjь'стки твоея` да не w\ткры'еши, жена'
бо сы'на твоегw` <е>='сть, да не w\ткры'еши срамоты`
<е>=я`.

16. Срамоты` жены` бра'та твоегw` да не w\ткры'еши,
срамота` бра'та твоегw` <е>='сть.

17. Срамоты` жены` и= дще'ре <е>=я`, да не w\ткры'еши,
дще'ре сы'на <е>=я`, и= дще'ри дще'ре <е>=я` да не
по'ймеши w\ткры'ти срамоты` и='хъ, бли'жнiи бо ти`
су'ть, нече'стiе <е>='сть.

18. Сестру` жены` твоея` да не по'ймеши въ нало'жницу,
w\ткры'ти срамоту` <е>=я` пред\ъ не'ю, <е>=ще` жи'вjь
су'щей <е>='й.

19. И= къ женjь` во w\тлуче'нiи нечистоты` <е>=я` да
не вни'деши w\ткры'ти срамоты` <е>=я`.

20. И= къ женjь` бли'жнягw твоегw` да не да'си ло'жа
сjь'мене твоегw`, w=скверни'тися съ не'ю.

21. И= w\т сjь'мене твоегw` да не да'си служи'ти моло'ху,
да не w=скверни'ши и='мене ст~а'гw: а='зъ гд\сь.

22. И= съ му'жескимъ по'ломъ да не ля'жеши же'нскимъ
ло'жемъ, ме'рзость бо <е>='сть.

23. И= вся'кому четвероно'гому да не да'си ло'жа своегw`
въ сjьмене'нiе, w=скверни'тися съ ни'мъ: и= жена` да
не ста'нетъ ко вся'кому четвероно'гому сни'тися, гну'сно
бо <е>='сть.

24. Не w=скверня'йтеся во всjь'хъ си'хъ: во всjь'хъ
бо си'хъ w=скверни'шася jа=зы'цы, и=`хже а='зъ w\тжену`
пред\ъ лице'мъ ва'шимъ:

25. и= w=скверни'ся земля`, и= возда'хъ непра'вду и=`мъ
<е>=я` ра'ди: и= возненави'дjь земля` сjьдя'щихъ на
не'й.

26. И= сохрани'те вся^ зако'ны моя^ и= вся^ повелjь^нiя
моя^, и= не сотвори'те w\т всjь'хъ гну'сностей си'хъ,
тузе'мецъ и= прибы'вшiй пришле'цъ въ ва'съ:

27. вся^ бо сiя^ гну'снwсти сотвори'ша человjь'цы земнi'и,
бы'вшiи пре'жде ва'съ, и= w=скверни'ся земля`.

28. И= да не вознегоду'етъ на ва'съ земля`, внегда`
w=скверни'ти ва'мъ ю=`, и='мже w='бразомъ вознегодова`
на jа=зы'ки и=`же пре'жде ва'съ:

29. jа='кw вся'къ, и='же а='ще сотвори'тъ w\т всjь'хъ
гну'сностей си'хъ, потребя'тся ду'шы творя'щыя сiе`
w\т людi'й свои'хъ.

30. И= сохрани'те повелjь^нiя моя^, jа='кw да не сотворите`
w\т всjь'хъ закw'нъ гну'сныхъ, и=`же бjь'ша пре'жде
ва'съ: и= да не w=скверните'ся въ ни'хъ, jа='кw а='зъ
гд\сь бг~ъ ва'шъ.

Глава` 19.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли всему` со'нму сынw'въ i=и~левыхъ, и= рече'ши
къ ни^мъ: свя'ти бу'дите, jа='кw а='зъ ст~ъ (<е>='смь)
гд\сь бг~ъ ва'шъ.

3. Кi'йждо <о>=тца` своегw` и= ма'тере своея` да бои'тся,
и= суббw^ты моя^ сохрани'те: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

4. Не послjь'дуйте i='дwлwмъ, и= богw'въ слiя'ныхъ
не сотвори'те себjь`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

5. И= а='ще пожрете` же'ртву сп\снiя гд\су, прiя'тну
ва'мъ пожри'те:

6. во'ньже де'нь а='ще пожрете`, (въ то'й де'нь) да
снjь'стся, и= на о<у>='трiе: и= а='ще w=ста'нется до
тре'тiягw дне`, на <о>=гни` да сожже'тся:

7. а='ще же ли jа=де'нiемъ с\ъя'стся въ де'нь тре'тiй,
не же'ртвенно <е>='сть, не прiи'мется:

8. и= и='же jа='стъ <е>=`, грjь'хъ прiи'метъ, jа='кw
ст~а^я гд\сня w=скверни`: и= потребя'тся ду'шы jа=ду'щыя
w\т людi'й свои'хъ.

9. И= пожина'ющымъ ва'мъ жа'тву земли` ва'шея, да не
сконча'ете жа'твы ва'шея, ни'вы твоея` пожина'нiя:
и= па'дающихъ кла^съ w\т жа'твы твоея` да не собере'ши:

10. и= вiногра'да твоегw` втори'цею да не w=бере'ши,
ниже` гр<е>'знъ вiногра'да твоегw` да собере'ши: ни'щему
и= прише'льцу да w=ста'виши я=`: а='зъ <е>='смь гд\сь
бг~ъ ва'шъ.

11. Не о<у>=кра'дите, ни солжи'те, ниже` да w=клевета'етъ
кi'йждо бли'жняго.

12. И= не клени'теся и='менемъ мои'мъ въ непра'вдjь,
и= да не w=скверните` и='мене ст~а'гw бг~а ва'шегw:
а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

13. Да не w=би'диши бли'жнягw: и= да не w\ти'меши,
и= да не прележи'тъ мзда` нае'мника твоегw` о<у>= теб<е>`
до о<у>='трiя.

14. Sла` да не рече'ши глухо'му, и= пред\ъ слjьпы'мъ
да не положи'ши претыка'нiя: и= да о<у>=бои'шися гд\са
бг~а твоегw`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

15. Не сотвори'те непра'вды въ судjь`: да не прiи'меши
лица` ни'щагw, ниже` почуди'шися лицу` могу'щагw: по
пра'вдjь да су'диши бли'жнему твоему`.

16. Да не хо'диши ле'стiю во свое'мъ jа=зы'цjь, и=
не воста'неши на кро'вь бли'жнягw твоегw`: а='зъ гд\сь
бг~ъ ва'шъ.

17. Да не возненави'диши бра'та твоегw` во о<у>=мjь`
твое'мъ, w=бличе'нiемъ да w=бличи'ши бли'жняго твоего`:
и= не прiи'меши ра'ди <е>=гw` грjьха`.

18. И= да не w\тмща'етъ рука` твоя`, и= да не вражду'еши
на сы'ны людi'й свои'хъ, и= возлю'биши бли'жняго своего`
jа='кw са'мъ себе`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

19. Зако'нъ мо'й сохрани'те: и= скота` твоегw` да не
смjьси'ши со ското'мъ и=на'гw ро'да, и= вiногра'да
твоегw` да не насади'ши разли'чна: и= ри'зы и=з\ъ дву'хъ
(веще'й) сотка'ныя гну'сныя да не возложи'ши на ся`.

20. И= а='ще кто` бу'детъ съ жено'ю ло'жемъ сjь'мене,
и= сiя` бя'ше раба` храни'ма му'жу, и= цjьно'ю не и=скуплена`
и=ли` свобо'да не дана` <е>='й, нака^заны да бу'дутъ:
не о<у>='мрутъ, jа='кw не свободи'ся:

21. и= да приведе'тъ за преступле'нiе свое` гд\су къ
две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя <о>=вна` преступле'нiя,

22. и= да помо'лится w= не'мъ жре'цъ <о>=вно'мъ преступле'нiя
пред\ъ гд\семъ w= грjьсjь` и='мже согрjьши`, и= w=ста'вится
<е>=му` грjь'хъ, <е>=го'же сотвори`.

23. <Е>=гда' же вни'дете въ зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ
ва'шъ дае'тъ ва'мъ, и= насади'те вся'ко дре'во снjь'дное,
и= w=чи'стите нечистоту` <е>=гw`, пло'дъ <е>=гw` три`
лjь^та нечи'стъ да бу'детъ ва'мъ, да не снjь'стся:

24. въ лjь'то же четве'ртое бу'детъ вся'къ пло'дъ <е>=гw`
ст~ъ, похва'ленъ гд\су:

25. въ лjь'то же пя'тое да снjь'сте пло'дъ <е>=гw`,
прибы'токъ ва'мъ плоды` <е>=гw`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

26. Не jа=ди'те на гора'хъ, и= не вражи'те, и= ни сря'ща
смотри'те w\т пти'цъ.

27. Не сотвори'те w=бстриже'нiя круго'мъ w\т вла^съ
гла'въ ва'шихъ, ниже` брi'ете бра'дъ ва'шихъ.

28. И= крое'нiя не сотвори'те на тjь'лjь ва'шемъ w=
души`: и= jа='звъ настрjька'нныхъ да не сотворите`
въ ва'съ: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

29. Да не w=скверни'ши дще'ре твоея` <е>='же блуди'ти
<е>='й: и= да не прелюбы` дjь'етъ земля`, и= напо'лнится
земля` беззако'нiй.

30. Суббw^ты моя^ сохрани'те, и= w\т ст~ы'хъ мои'хъ
о<у>=бо'йтеся: а='зъ гд\сь.

31. Не послjь'дуйте о<у>=трw'бнымъ ба'снемъ, и= къ
волхвw'мъ не прилjьпи'теся, w=скверни'тися въ ни'хъ:
а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

32. Пред\ъ лице'мъ сjьда'гw воста'ни и= почти` лице`
ста'рчо, и= да о<у>=бои'шися гд\са бг~а твоегw`: а='зъ
гд\сь бг~ъ ва'шъ.

33. А='ще же кто` прiи'детъ къ ва'мъ пришле'цъ въ зе'млю
ва'шу, не стужи'те <е>=му`:

34. jа='коже тузе'мецъ бу'детъ въ ва'съ пришле'цъ,
и='же прiи'детъ къ ва'мъ, и= возлю'биши <е>=го` jа='кw
са'мъ себе`: jа='кw (и= вы`) прише'льцы бjь'сте въ
земли` <е>=гv'петстjьй: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

35. Не сотвори'те непра'вды въ судjь`, въ мjь'рахъ
и= въ вjь'сахъ и= въ мjь'рилjьхъ:

36. мjь^рила пра'в<е>дна и= вjь'сы пра'в<е>дны и= мjь'ра
пра'ведна да бу'детъ въ ва'съ: а='зъ <е>='смь гд\сь
бг~ъ ва'шъ, и=зведы'й ва'съ w\т земли` <е>=гv'петскiя.

37. И= сохрани'те ве'сь зако'нъ мо'й и= вся^ повелjь^нiя
моя^, и= сотвори'те я=`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

Глава` 20.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: а='ще кто`
w\т сынw'въ i=и~левыхъ, и=ли` w\т прибы'вшихъ прише'льц<е>въ
во i=и~ли, и='же а='ще да'стъ w\т сjь'мене своегw`
моло'ху, сме'ртiю да о<у>='мретъ: лю'дiе земли` да
побiю'тъ <е>=го` ка'менiемъ:

3. и= а='зъ о<у>=твержу` лице` мое` на человjь'ка того`
и= погублю` <е>=го` w\т людi'й <е>=гw`, jа='кw w\т
сjь'мене своегw` даде` моло'ху, да w=скверни'тъ ст~ы'ню
мою` и= w=скверни'тъ и='мя w=сщ~е'нныхъ мнjь`.

4. А='ще же презрjь'нiемъ пре'зрятъ тузе'мцы земли`
<о>=чи'ма свои'ма w\т человjь'ка тогw`, внегда` да'ти
<е>=му` w\т сjь'мене своегw` моло'ху, <е>='же не о<у>=би'ти
<е>=го`:

5. и= о<у>=твержу` лице` мое` на человjь'ка того` и=
на сро'дники <е>=гw`, и= погублю` <е>=го` и= всjь'хъ
<е>=диномы'слящихъ съ ни'мъ, <е>='же соблужда'ти <е>=му`
со i='дwлы w\т людi'й свои'хъ.

6. И= душа` jа='же а='ще послjь'дуетъ о<у>=трw'бнымъ
ба'снемъ и=ли` волхвw'мъ, jа='кw соблуди'ти в\ъслjь'дъ
и='хъ, о<у>=твержу` лице` мое` на ду'шу ту` и= погублю`
ю=` w\т людi'й <е>=я`.

7. И= бу'дете свя'ти, jа='кw а='зъ ст~ъ гд\сь бг~ъ
ва'шъ.

8. И= сохрани'те повелjь^нiя моя^ и= сотвори'те я=`:
а='зъ гд\сь w=сщ~а'яй ва'съ.

9. Человjь'къ человjь'къ, и='же а='ще sло` рече'тъ
<о>=тцу` своему` и=ли` ма'тери свое'й, сме'ртiю да
о<у>='мретъ: <о>=тцу` своему` и=ли` ма'тери свое'й
sлjь` рече`, пови'ненъ бу'детъ.

10. Человjь'къ человjь'къ, и='же а='ще прелюбы` содjь'етъ
съ му'жнею жено'ю, и=ли` кто` прелюбы` содjь'етъ съ
жено'ю бли'жнягw своегw`, сме'ртiю да о<у>='мрутъ прелюбодjь'й
и= прелюбодjь'йца.

11. И= и='же а='ще пребу'детъ съ жено'ю <о>=тца` своегw`,
срамоту` <о>=тца` своегw` w\ткры'лъ <е>='сть, сме'ртiю
да о<у>='мрутъ <о>='ба, пови'нни су'ть.

12. И= а='ще кто` бу'детъ съ невjь'сткою свое'ю, сме'ртiю
да о<у>='мрутъ <о>='ба, нече'ствоваша бо, пови'нни
су'ть.

13. И= а='ще кто` бу'детъ съ му'жескимъ по'ломъ ло'жемъ
же'нскимъ, гну'сность сотвори'ша <о>='ба, сме'ртiю
да о<у>='мрутъ, пови'нни су'ть.

14. И='же а='ще по'йметъ жену` и= ма'терь <е>=я`, беззако'нiе
<е>='сть, <о>=гне'мъ да сожгу'тъ <е>=го` и= w='ныя,
и= не бу'детъ беззако'нiе въ ва'съ.

15. И= и='же а='ще да'стъ ло'же свое` четвероно'жному,
сме'ртiю да о<у>='мретъ, четвероно'жное же о<у>=бiе'те.

16. И= жена` jа='же а='ще присту'питъ ко вся'кому скоту`,
<е>='же бы'ти съ ни'мъ, да о<у>=бiе'те жену` и= ско'тъ,
сме'ртiю да о<у>='мрутъ, пови'нни су'ть.

17. И='же а='ще по'йметъ сестру` свою` w\т <о>=тца`
своегw` и=ли` w\т ма'тере своея`, и= о<у>=ви'дитъ срамоту`
<е>=я`, и= <о>=на` о<у>=ви'дитъ срамоту` <е>=гw`, о<у>=кори'зна
<е>='сть, да потребя'тся пред\ъ сы^ны ро'да и='хъ:
срамоту` сестры` своея` w\ткры`, грjь'хъ прiи'мутъ.

18. И= му'жъ и='же бу'детъ съ жено'ю скверна'вою и=
w\ткры'етъ срамоту` <е>=я`, тече'нiе <е>=я` w\ткры`,
и= <о>=на` w\ткры` тече'нiе кро'ве своея`, да потребя'тся
<о>='ба w\т ро'да и='хъ.

19. И= срамоту` сестры` <о>=тца` твоегw` и= сестры`
ма'тере твоея` да не w\ткры'еши: о<у>='жичество бо
w\ткры`, грjь'хъ понесу'тъ.

20. И='же а='ще бу'детъ со сро'дницею свое'ю, срамоту`
сродства` своегw` w\ткры`, безча'дни и='змрутъ.

21. И= человjь'къ и='же а='ще по'йметъ жену` бра'та
своегw`, нечистота` <е>='сть: срамоту` бра'та своегw`
w\ткры'лъ <е>='сть, безча'дни и='змрутъ.

22. И= сохрани'те вся^ повелjь^нiя моя^ и= вся^ судьбы^
моя^ и= сотвори'те я=`, и= не вознегоду'етъ на ва'съ
земля`, въ ню'же а='зъ введу' вы та'мw всели'тися на
не'й.

23. И= не ходи'те въ зако'ны jа=зы'ч<е>скiя, и=`хже
а='зъ и=згоню` w\т ва'съ: jа='кw сiя^ вся^ сотвори'ша,
и= возгнуша'хся и='ми.

24. И= рjь'хъ къ ва'мъ: вы` наслjь'дите зе'млю и='хъ,
и= а='зъ да'мъ ва'мъ ю=` въ притяжа'нiе, зе'млю теку'щую
ме'домъ и= млеко'мъ, а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ, w\тлучи'вый
ва'съ w\т всjь'хъ jа=зы^къ.

25. И= w\тлучи'те себjь` между` скwты` чи'стыми и=
между` скwты` нечи'стыми, и= между` пти'цами чи'стыми
и= нечи'стыми: и= не w=скверните` ду'шъ ва'шихъ въ
скотjь'хъ и= въ пти'цахъ и= во всjь'хъ гадjь'хъ земны'хъ,
jа=`же а='зъ w\тлучи'хъ ва'мъ въ нечистотjь`,

26. и= бу'дете ми` свя'ти, jа='кw а='зъ ст~ъ <е>='смь
гд\сь бг~ъ ва'шъ, w\тлучи'вый ва'съ w\т всjь'хъ jа=зы^къ
бы'ти мои'ми.

27. И= му'жъ и=ли` жена` и='же а='ще бу'детъ w\т ни'хъ
чревоба'сникъ и=ли` волше'бникъ, сме'ртiю да о<у>='мрутъ
<о>='ба: ка'менiемъ да побiе'те и=`хъ, пови'нни су'ть.

Глава` 21.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я: рцы` жерц<е>'мъ сынw'мъ
а=арw^нимъ, и= рече'ши и=`мъ: над\ъ душа'ми да не w=скверня'тся
въ jа=зы'цjь свое'мъ,

2. но ра'звjь въ дому` бли'жнягw своегw`, над\ъ <о>=тце'мъ
и= ма'терiю, и= сына'ми и= дще'рьми, над\ъ бра'томъ

3. и= над\ъ сестро'ю свое'ю дjь'вою, jа='же <е>='сть
бли'жняя <е>=му`, не дана` му'жу, над\ъ си'ми да w=скверня'тся:

4. да не w=скверни'тся внеза'пу въ лю'дехъ свои'хъ,
во w=скверне'нiе свое`.

5. И= да не w=брi'ете главы` по ме'ртвjьмъ, и= w=бли'чiя
брады` да не w=брi'ютъ, и= на пло'техъ свои'хъ да не
сотворя'тъ jа='звъ:

6. свя'ти да бу'дутъ бг~у своему` и= не w=скверня'тъ
и='мене бг~а своегw`: ж<е>'ртвы бо гд\сни да'ры бг~а
своегw` са'ми прино'сятъ, и= бу'дутъ свя'ти.

7. Жены` блудни'цы и= w=скверне'ны да не по'ймутъ,
и= жены` и=згна'ныя w\т му'жа <е>=я` да не по'ймутъ:
jа='кw свя'ти су'ть гд\су бг~у своему`:

8. и= да w=святи'ши <е>=го`: да'ры гд\са бг~а ва'шегw
се'й прино'ситъ, свя'тъ бу'детъ: jа='кw ст~ъ а='зъ
<е>='смь гд\сь бг~ъ ва'шъ w=сщ~а'я и=`хъ.

9. И= дще'рь человjь'ка жерца` а='ще w=скверни'тся,
<е>='же соблуди'ти, и='мя <о>=тца` своегw` сiя` w=скверня'етъ:
<о>=гне'мъ да сожже'тся.

10. И= жре'цъ вели'кiй w\т бра'тiй свои'хъ, <е>=му'же
возлiя'нъ на главу` <е>=ле'й пома'занiя, и= соверше'нный,
<е>='же w=блачи'тися въ ри^зы, главы` да не w\ткры'етъ,
и= ри^зъ свои'хъ да не раздере'тъ,

11. и= ко вся'кой души` о<у>=ме'ршей да не прiи'детъ:
над\ъ <о>=тце'мъ свои'мъ и= над\ъ ма'терiю свое'ю да
не w=скверни'тся,

12. и= w\т ст~ы'хъ да не и=зы'детъ, и= да не w=скверни'тъ
и='мене ст~а'гw бг~а своегw`, jа='кw ст~ы'й <е>=ле'й
пома'занiя бг~а <е>=гw` на не'мъ: а='зъ гд\сь.

13. Се'й въ жену` дjь'ву w\т ро'да своегw` да по'йметъ:

14. вдови'цы же и= и=згна'ныя, и= w=скверне'ныя и=
блудни'цы, си'хъ да не по'йметъ: но дjьви'цу w\т пле'мене
своегw` да по'йметъ въ жену`:

15. и= да не w=скверни'тъ сjь'мене своегw` въ лю'дехъ
свои'хъ: а='зъ гд\сь бг~ъ w=сщ~а'яй <е>=го`.

16. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

17. рцы` ко а=арw'ну, глаго'ля: человjь'къ w\т ро'да
твоегw` въ ро'дjьхъ ва'шихъ, а='ще ко'ему бу'детъ на
не'мъ поро'къ, да не присту'питъ приноси'ти да'ры бг~а
своегw`:

18. вся'къ человjь'къ, <е>=му'же а='ще бу'детъ на не'мъ
поро'къ, да не присту'питъ: человjь'къ слjь'пъ, и=ли`
хро'мъ, и=ли` корно'сый, и=ли` о<у>=хорjь'занъ,

19. и=ли` человjь'къ, <е>=му'же <е>='сть сокруше'нiе
руки` и=ли` сокруше'нiе ноги`,

20. и=ли` горба'тъ, и=ли` гноеточи'въ <о>=чи'ма, и=ли`
бjьльмо<о>'ченъ, и=ли` человjь'къ, на не'мже су'ть
кра^сты ди^вiя, и=ли` лишаи^, и=ли` <е>=диноя'трный:

21. вся'къ, <е>=му'же а='ще бу'детъ на не'мъ поро'къ
w\т сjь'мене а=арw'на жерца`, да не присту'питъ принести`
же'ртвъ бг~у твоему`, зане` поро'къ на не'мъ: дарw'въ
бж~iихъ да не присту'питъ приноси'ти:

22. да'ры бг~а своегw` ст~а^я ст~ы'хъ, и= w\т ст~ы'хъ
да снjь'стъ:

23. <о>=ба'че къ завjь'сjь да не присту'питъ, и= ко
<о>=лтарю` да не прибли'жится, jа='кw поро'къ и='мать:
и= да не w=скверни'тъ святи'лища бг~а своегw`, jа='кw
а='зъ гд\сь w=сщ~а'яй и=`хъ.

24. И= глаго'ла мwv"се'й ко а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`,
и= ко всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

Глава` 22.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. рцы` а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`, да внима'ютъ w\т
ст~ы'нь сынw'въ i=и~левыхъ, и= да не w=скверня'тъ и='мене
ст~а'гw моегw`, <е>=ли^ка <о>=ни` w=свяща'ютъ ми`:
а='зъ гд\сь.

3. Рцы` и=`мъ: въ ро'ды ва'шя вся'къ человjь'къ, и='же
а='ще присту'питъ w\т вся'кагw сjь'мене ва'шегw ко
ст~ы^мъ, <е>=ли^ка а='ще w=святя'тъ сы'нове i=и~л<е>вы
гд\су, и= нечистота` <е>=гw` на не'мъ бу'детъ, потреби'тся
душа` <о>='ная w\т мен<е>`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

4. И= человjь'къ w\т сjь'мене а=арw'на жерца`, и= се'й
прокаже'нъ, и=ли` сjь'мя и=злива'етъ, w\т ст~ы'хъ да
не снjь'стъ, до'ндеже w=чи'стится: и= прикаса'яйся
вся'кой нечистотjь` души`, и=ли` человjь'къ, <е>=му'же
а='ще и=зы'детъ w\т <е>=гw` ло'жа сjь'мя,

5. и=ли` и='же а='ще прико'снется вся'кому га'ду нечи'сту,
и='же w=скверни'тъ <е>=го`, и=ли` человjь'ку, и='же
w=скверни'тъ <е>=го`, по вся'кой нечистотjь` <е>=гw`:

6. душа`, jа='же а='ще прико'снется и='хъ, нечиста`
бу'детъ до ве'чера: да не снjь'стъ w\т ст~ы'хъ, а='ще
не w=мы'етъ тjь'ла своегw` водо'ю,

7. и= за'йдетъ со'лнце, и= чи'стъ бу'детъ: и= тогда`
да снjь'стъ w\т ст~ы'хъ, jа='кw хлjь'бъ <е>=гw` <е>='сть.

8. Мертвечи'ны и= sвjьроя'дины да не снjь'стъ, <е>='же
w=скверни'тися <е>=му` въ ни'хъ: а='зъ гд\сь.

9. И= да сохраня'тъ повелjь^нiя моя^, да не прiи'мутъ
си'хъ ра'ди грjьха`, и= и='змрутъ за ни'хъ, а='ще w=скверня'тъ
и=`хъ: а='зъ гд\сь бг~ъ w=сщ~а'яй и=`хъ.

10. И= вся'къ и=ноплеме'нникъ да не снjь'стъ ст~ы'нь:
присе'льникъ i=ере'евъ и=ли` нае'мникъ да не снjь'стъ
ст~ы'нь.

11. А='ще же жре'цъ пристя'жетъ ду'шу пристяжа'ную
сребро'мъ, сiя` да снjь'стъ хлjь'бы <е>=гw`: и= домоча'дцы
<е>=гw`, и= сi'и да снjьдя'тъ хлjь'бы <е>=гw`.

12. И= дще'рь человjь'ка жерца`, а='ще пося'гнетъ за
му'жа и=ноплеме'нника, сiя` w\т нача'ткwвъ ст~ы'хъ
да не снjь'стъ.

13. И= дще'рь жерца` а='ще бу'детъ вдова` и=ли` w\тпуще'на,
плода' же не бу'детъ <е>='й, возврати'тся въ до'мъ
<о>=тца` своегw`, по ю='ности свое'й, w\т хлjь'бwвъ
<о>=тца` своегw` да снjь'стъ: вся'къ же и=ноплеме'нникъ
да не снjь'стъ w\т ни'хъ.

14. И= человjь'къ, и='же а='ще jа='стъ ст~а^я по невjь'дjьнiю,
и= да приложи'тъ пя'тую свою` ча'сть ко и='стому, и=
да да'стъ сiе` жерцу` ст~о'е.

15. И= да не w=скверня'тъ ст~ы'нь сынw'въ i=и~левыхъ,
и=`хже <о>=ни` w\тдjьля'ютъ гд\су:

16. и= да не наведу'тъ на себе` беззако'нiе преступле'нiя,
внегда` jа='сти и=`мъ ст~ы'ню и='хъ, jа='кw а='зъ гд\сь
w=сщ~а'яй и=`хъ.

17. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

18. глаго'ли а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw` и= всему`
со'нму i=и~леву и= рече'ши къ ни^мъ: человjь'къ человjь'къ
w\т сынw'въ i=и~левыхъ, и=ли` w\т пришл<е>'цъ прилежа'щихъ
къ ни^мъ во i=и~ли, и='же а='ще принесе'тъ да'ры своя^
по вся'кому и=сповjь'данiю своему`, и=ли` по вся'кому
и=зволе'нiю своему`, <е>=ли^ка а='ще принесу'тъ гд\су
на всесожже'нiе,

19. прiя^тны ва'мъ непорw'чны му'жескъ по'лъ w\т ста'дъ
волw'въ, и=ли` w\т <о>=ве'цъ и= w\т ко'зъ:

20. всjь'хъ, <е>=ли^ка а='ще и='мутъ поро'къ на себjь`,
да не принесу'тъ гд\су, поне'же непрiя'тно бу'детъ
ва'мъ.

21. И= человjь'къ и='же а='ще принесе'тъ же'ртву сп\снiя
гд\су, w\тлучи'въ w=бjь'тъ и=ли` по и=зволе'нiю, и=ли`
въ пра'здники ва'шя, w\т ста'дъ волw'въ и=ли` w\т <о>=ве'цъ,
непоро'чно да бу'детъ въ прiя'тiе, вся'къ поро'къ да
не бу'детъ на не'мъ:

22. слjь'по, и=ли` сокруше'но, и=ли` я=зы'къ о<у>=рjь'занъ
и=му'що, и=ли` черви'во, и=ли` кра'стово, и=ли` лиша'во,
да не принесу'тъ тjь'хъ гд\су, и= въ же'ртву не дади'те
w\т ни'хъ на <о>=лта'рь гд\севи:

23. и= тельца` и=ли` <о>='вцу о<у>=хорjь'зну, и=ли`
безхво'стну, въ заколе'нiе сотвори'ши я=` себjь` (по
и=зволе'нiю), въ w=бjь'тъ же тво'й да не прiи'мется:

24. <е>=му'же су'ть jа='тра сокруш<е>'на, и= <е>=му'же
разда'вл<е>на, и= и=зрjь^зана, и= и=сто'рж<е>на, да
не принесе'те си'хъ гд\су, и= въ земли` ва'шей да не
сотвори'те.

25. И= w\т руки` и=ноплеме'нника да не принесе'те дарw'въ
бг~у ва'шему w\т всjь'хъ си'хъ, jа='кw врежд<е>'нiя
су'ть на ни'хъ, поро'къ на ни'хъ, не прiи'мутся сiя^
w\т ва'съ.

26. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

27. теле'цъ, и=ли` <о>=вча`, и=ли` козля`, <е>=гда`
роди'тся, да бу'детъ се'дмь днi'й под\ъ ма'терiю свое'ю,
въ де'нь же <о>=смы'й и= да'лjье принесе'тся въ да'ръ,
прино'съ гд\су:

28. и= тельца` и= <о>=вча'те вку'пjь съ ма'терiю да
не зако'лете въ <е>=ди'нъ де'нь.

29. А='ще же пожре'ши же'ртву w=бjь'тъ ра'дованiя гд\севи,
прiя'тнw ва'мъ пожри'те <е>=`:

30. сiя` въ то'йже де'нь да снjь'стся, да не w=ста'вите
w\т мя'съ на о<у>='трiе: а='зъ <е>='смь гд\сь.

31. И= сохрани'те за'пwвjьди моя^ и= сотвори'те я=`:
а='зъ гд\сь:

32. и= не w=скверни'те и='мене ст~а'гw, и= w=сщ~у'ся
посредjь` сынw'въ i=и~левыхъ: а='зъ гд\сь w=сщ~а'яй
ва'съ,

33. и=зведы'й вы` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, jа='кw
бы'ти ва'мъ въ бг~а: а='зъ гд\сь.

Глава` 23.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
пра'здницы гд\сни, jа=`же нарече'те нарw'читыя ст~ы^я,
сi'и су'ть пра'здницы мои`:

3. въ ше'сть днi'й да сотвори'ши дjьла`, и= въ де'нь
седмы'й суббw'та, поко'й нарече'нный ст~ъ гд\севи,
вся'кагw дjь'ла да не сотворите`: суббw'та <е>='сть
гд\севи во все'мъ w=бита'нiи ва'шемъ.

4. Сi'и пра'здницы гд\су нареч<е>'ны ст~и, jа=`же нарече'те
сiя^ во времена` и='хъ:

5. въ пе'рвjьмъ мц\сjь въ четвертыйна'десять де'нь
мц\са, между` вече'рними, %[па'сха%] гд\су:

6. и= въ пятыйна'десять де'нь мц\са пе'рвагw %[пра'здникъ
w=прjьсно'кwвъ%] гд\су: се'дмь днi'й w=прjьсно'ки да
jа='сте.

7. И= де'нь пе'рвый нарече'нъ ст~ъ бу'детъ ва'мъ: вся'кагw
дjь'ла рабо'тня не сотвори'те:

8. и= да принесе'те всесожж<е>'нiя гд\су се'дмь днi'й,
и= де'нь седмы'й нарече'нъ ст~ъ бу'детъ ва'мъ: вся'кагw
дjь'ла рабо'тня не сотвори'те.

9. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

10. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
<е>=гда` вни'дете въ зе'млю, ю='же а='зъ даю` ва'мъ,
и= по'жнете жа'тву <е>=я`, и= принесе'те снопы` нача'токъ
жа'твы ва'шея къ жерцу`,

11. и= вознесе'тъ сно'пъ пред\ъ гд\са прiя'тенъ ва'мъ:
на о<у>='трiе пе'рвагw дне` суббw'ты да вознесе'тъ
<е>=го` жре'цъ.

12. И= сотвори'те въ де'нь, во'ньже а='ще принесе'те
сно'пъ, <о>=вча` непоро'чно <е>=динолjь'тно во всесожже'нiе
гд\су:

13. и= же'ртву <е>=гw` двjь` десяти^ны муки` пшени'чны
спря'жены въ <е>=ле'и: же'ртва гд\су, въ воню` благово'нiя
гд\су: и= возлiя'нiе <е>=гw` вiна` четве'ртую ча'сть
i='на.

14. И= хлjь'ба, и= пря'женыхъ кла'сwвъ но'выхъ да не
снjь'сте, да'же до тогw` дне` сама'гw, до'ндеже принесе'те
вы` да'ры бг~у ва'шему: зако'ннw вjь'чнw въ ро'ды ва'шя
во все'мъ населе'нiи ва'шемъ.

15. И= сочти'те себjь` w\т нау'трiя суббw'тъ, w\т дне`,
во'ньже а='ще принесе'те снопы` возложе'нiя, се'дмь
седми'цъ цjь'лыхъ

16. да'же до нау'трiя послjь'днiя седми'цы да сочте'те
пятьдеся'тъ днi'й, и= да принесе'те же'ртву но'ву гд\су.

17. W\т вселе'нiя ва'шегw да принесе'те хлjь'бы возложе'нiе,
два` хлjь^ба: w\т дву'хъ десяти'нъ муки` пшени'чны
да бу'дутъ, ква'ш<е>ны да и=спеку'тся w\т пе'рвыхъ
плодw'въ гд\су:

18. и= да принесе'те со хлjь'бами се'дмь а='гнц<е>въ
непоро'чныхъ <е>=динолjь'тныхъ, и= тельца` <е>=ди'наго
w\т ста'дъ, и= <о>=вна` два` непорw'чна: и= бу'дутъ
во всесожже'нiе гд\су, и= ж<е>'ртвы и='хъ, и= возлiя^нiя
и='хъ, же'ртва воня` благово'нiя гд\су.

19. И= сотвори'те козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго w= грjьсjь`,
и= два` а='гнца <е>=динолjь^тна въ же'ртву сп\снiя
съ хлjь'бами пе'рвыхъ жи^тъ.

20. И= да возложи'тъ я=` жре'цъ съ хлjь'бами пе'рвыхъ
жи^тъ, возложе'нiе пред\ъ гд\семъ со <о>=бjь'ма а='гнцы:
ст~а бу'дутъ гд\су, жерцу` и='же прино'ситъ я=`, тому`
да бу'дутъ.

21. И= прозове'те се'й де'нь, наро'читъ ст~ъ бу'детъ
ва'мъ: вся'кагw дjь'ла рабо'тня не сотвори'те во'нь:
зако'ннw вjь'чнw въ ро'ды ва'шя во все'мъ населе'нiи
ва'шемъ.

22. И= <е>=гда` жне'те жа'тву земли` ва'шея, не потреби'те
w=ста'нка жа'твы ни'вы своея`, <е>=гда` жне'те, и=
w\т па'дающихъ w\т жа'твы ва'шея да не собере'ши: ни'щему
и= прише'льцу w=ста'виши я=`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

23. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

24. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: мц\са седма'гw,
въ пе'рвый де'нь мц\са, да бу'детъ ва'мъ поко'й, %[па'мять
тру'бъ%]: нарече'нъ ст~ъ бу'детъ ва'мъ:

25. вся'кагw дjь'ла рабо'тня не сотвори'те, и= принесе'те
всесожже'нiе гд\су.

26. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

27. и= въ деся'тый де'нь седма'гw мц\са сегw` %[де'нь
w=чище'нiя%], нарече'нъ ст~ъ да бу'детъ ва'мъ: и= смири'те
ду'шы ва'шя, и= принеси'те всесожже'нiе гд\су:

28. вся'кагw дjь'ла не сотвори'те въ са'мый де'нь се'й:
<е>='сть бо де'нь w=чище'нiя се'й ва'мъ, о<у>=моли'ти
w= ва'съ пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ:

29. вся'ка бо душа`, jа='же не покори'тся въ де'нь
то'й, потреби'тся w\т людi'й свои'хъ:

30. и= вся'ка душа`, jа='же сотвори'тъ дjь'ло въ са'мый
де'нь се'й, поги'бнетъ душа` та` w\т людi'й свои'хъ:

31. вся'кагw дjь'ла не сотвори'те, зако'ннw вjь'чнw
въ ро'ды ва'шя, во всjь'хъ селе'нiихъ ва'шихъ.

32. Суббw^ты суббw'тъ бу'дутъ ва'мъ: и= смири'те ду'шы
ва'шя, w\т девя'тагw дне` мц\са w\т ве'чера, да'же
до деся'тагw дне` мц\са, до ве'чера, суббw'тствуйте
суббw^ты ва'шя.

33. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

34. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: въ пятыйна'десять
де'нь мц\са седма'гw сегw`, %[пра'здникъ ку'щей%] се'дмь
днi'й гд\су:

35. и= де'нь пе'рвый нарече'нъ ст~ъ бу'детъ: вся'кагw
дjь'ла рабо'тня не сотвори'те:

36. се'дмь днi'й да принесе'те всесожж<е>'нiя гд\су:
и= де'нь <о>=смы'й нарече'нъ ст~ъ бу'детъ ва'мъ, и=
принесе'те всесожж<е>'нiя гд\су: и=схо'дное <е>='сть,
вся'кагw дjь'ла рабо'тня не сотвори'те.

37. Сi'и пра'здницы гд\сни, jа=`же нарече'те нарw'читы
ст~ы, <е>='же приноси'ти прино'сы гд\су: всесожж<е>'нiя
и= ж<е>'ртвы и='хъ, и= возлiя^нiя и='хъ w\т дне` до
дне`,

38. кромjь` суббw'тъ гд\снихъ и= кромjь` дарw'въ ва'шихъ,
и= кромjь` всjь'хъ w=бjь'тwвъ ва'шихъ и= кромjь` благово'льныхъ
ва'шихъ, jа=`же а='ще дади'те гд\су.

39. И= въ пятыйна'десять де'нь мц\са седма'гw сегw`,
<е>=гда` сконча'ете жи^та земли`, пра'зднуйте гд\су
се'дмь днi'й: въ де'нь пе'рвый поко'й, и= въ де'нь
<о>=смы'й поко'й:

40. и= да во'змете себjь` въ де'нь пе'рвый пло'дъ дре'ва
красе'нъ, и= вjь'твь фi'нiческую, и= вjь^тви дре'ва
ча^стыя, и= в<е>'рбы, и= а='гнwвы вjь^тви {садо'вiе
палестi'нское} w\т пото'ка, и= возвесели'теся пред\ъ
гд\семъ бг~омъ ва'шимъ се'дмь днi'й въ лjь'то:

41. зако'ннw вjь'чнw въ ро'ды ва'шя, въ мц\съ седмы'й
пра'зднуйте <е>=го`:

42. въ ку'щахъ да пребу'дете се'дмь днi'й: вся'къ тузе'мецъ
во i=и~ли да пребу'детъ въ ку'щахъ:

43. jа='кw да о<у>=вjь'дятъ ро'ды ва'шя, jа='кw въ
ку'щахъ всели'хъ сы'ны i=и~л<е>вы, внегда` и=звести`
мнjь` и=`хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя: а='зъ гд\сь
бг~ъ ва'шъ.

44. И= повjь'да мwv"се'й пра'здники гд\сни сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ.

Глава` 24.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. заповjь'ждь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, да во'змутъ ти`
<е>=ле'й w\т ма'сличiя чи'стъ и=сцjьже'нъ въ свjьтjь'нiе,
да гори'тъ свjьти'ло всегда`,

3. внjь` завjь'сы въ ски'нiи свидjь'нiя, и= возжига'ти
бу'дутъ <е>=го` а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` w\т ве'чера
до зау'тра пред\ъ гд\семъ непреста'ннw, зако'ннw вjь'чнw
въ ро'ды ва'шя:

4. на свjьти'льницjь чи'стjьмъ возжига'ти бу'дете свjьти^ла
пред\ъ гд\семъ да'же до о<у>='тра.

5. И= во'змете муки` пшени'чны, и= сотворите` w\т нея`
двана'десять хлjь'бwвъ: дву` десяти'нъ да бу'детъ хлjь'бъ
<е>=ди'нъ:

6. и= возложи'те и=`хъ на два` полож<е>'нiя, по шести`
хлjь'бwвъ <е>=ди'но положе'нiе на трапе'зjь чи'стjь
пред\ъ гд\семъ:

7. и= возложи'те на <е>=ди'но положе'нiе лiва'нъ чи'стъ
и= со'ль, и= да бу'дутъ хлjь'бы въ па'мять предлежа'щыя
пред\ъ гд\семъ:

8. въ де'нь суббw'ты да предлага'ются пред\ъ гд\семъ
всегда` w\т сынw'въ i=и~левыхъ, завjь'тъ вjь'чный:

9. и= да бу'дутъ а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`, и= да
снjьдя'тъ я=` на мjь'стjь ст~jь, су'ть бо ст~а^я ст~ы'хъ:
сiе` и=`мъ w\т же'ртвъ гд\су въ зако'нъ вjь'чный.

10. И= и=зы'де сы'нъ жены` i=и~льтяныни, и= се'й бjь`
сы'нъ <е>=гv'птянина въ сынjь'хъ i=и~левыхъ: и= пря'хуся
въ полцjь` и='же w\т i=и~льтяныни и= му'жъ i=и~льтянинъ:

11. и= наре'къ сы'нъ жены` i=и~льтяныни и='мя (гд\сне)
прокля`. И= приведо'ша <е>=го` къ мwv"се'ю. И='мя же
ма'тере <е>=гw` салwмi'fъ, дще'рь даврi'ина, w\т пле'мене
да'нова.

12. И= вверго'ша <е>=го` въ темни'цу, разсуди'ти w=
не'мъ повелjь'нiемъ гд\снимъ.

13. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

14. и=зведи` кля'вшаго внjь` полка`, и= да возложа'тъ
вси` слы'шавшiи ру'цjь свои` на главу` <е>=гw`, и=
да побiю'тъ <е>=го` ка'менiемъ ве'сь со'нмъ:

15. и= сынw'мъ i=и~л<е>вымъ глаго'ли и= рече'ши къ
ни^мъ: человjь'къ человjь'къ, и='же а='ще проклене'тъ
бг~а своего`, грjь'хъ прiи'метъ:

16. нарица'яй же и='мя гд\сне сме'ртiю да о<у>='мретъ:
ка'менiемъ да побiю'тъ <е>=го` ве'сь со'нмъ i=и~льскiй:
а='ще тузе'мецъ, и=ли` пришле'цъ, <е>=гда` нарече'тъ
и='мя гд\сне, да о<у>='мретъ:

17. и= человjь'къ, и='же а='ще порази'тъ вся'ку ду'шу
человjь'чу, и= о<у>='мретъ, сме'ртiю да о<у>='мретъ:

18. и= и='же а='ще о<у>=да'ритъ скота`, и= о<у>='мретъ,
да возда'стъ ду'шу вмjь'стw души`:

19. и= а='ще кто` сотвори'тъ поро'къ бли'жнему, jа='коже
сотвори` <е>=му`, та'кожде и= <е>=му` да сотворя'тъ:

20. и=зломле'нiе за и=зломле'нiе, <о>='ко за <о>='ко,
зу'бъ за зу'бъ: jа='коже сотвори'лъ поро'къ человjь'ку,
та'кожде да сотворя'тъ и= <е>=му`:

21. и='же а='ще о<у>=да'ритъ человjь'ка, и= о<у>='мретъ
сме'ртiю да о<у>='мретъ:

22. w=правда'нiе <е>=ди'но бу'детъ прише'льцу и= тузе'мцу,
jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ ва'шъ.

23. И= глаго'ла мwv"се'й къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и=
и=зведо'ша кля'вшаго внjь` полка`, и= поби'ша <е>=го`
ка'менiемъ ве'сь со'нмъ: и= сы'нове i=и~л<е>вы сотвори'ша,
jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

Глава` 25.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю на горjь` сiна'йстjьй, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
<е>=гда` вни'дете въ зе'млю, ю='же а='зъ даю` ва'мъ,
и= почi'етъ земля`, ю='же а='зъ даю` ва'мъ, суббw^ты
гд\су.

3. Ше'сть лjь'тъ да сjь'еши ни'ву твою`, и= ше'сть
лjь'тъ да рjь'жеши вiногра'дъ тво'й и= собере'ши пло'дъ
<е>=гw`:

4. въ седмо'е же лjь'то суббw'та, поко'й да бу'детъ
земли`, суббw'та гд\сня: ни'вы твоея` сjь'яти и= вiногра'да
твоегw` рjь'зати не бу'деши,

5. и= сама^ собо'ю произраста^ющая ни'вы твоея` да
не по'жнеши, и= вiногра'да w\тлуче'нiя твоегw` да не
собере'ши: лjь'то поко'я бу'детъ земли`.

6. И= бу'дутъ суббw^ты земли` jа='ди тебjь`, и= рабу`
твоему` и= рабы'ни твое'й, и= нае'мнику твоему` и=
w=бита'льнику прилежа'щему къ тебjь`,

7. и= скотw'мъ твои^мъ и= sвjьр<е>'мъ су'щымъ на земли`
твое'й да бу'детъ вся'къ пло'дъ <е>=гw` въ снjь'дь.

8. И= и=счи'слиши себjь` се'дмь лjь'тъ поко'я, се'дмь
лjь'тъ седми'жды: и= бу'дутъ тебjь` се'дмь седми'нъ
лjь'тъ, четы'редесять де'вять лjь'тъ.

9. И= возвjьсти'те тру'бнымъ гла'сомъ во все'й земли`
ва'шей мц\са седма'гw въ деся'тый де'нь мц\са: въ де'нь
w=чище'нiя возвjьсти'те трубо'ю во все'й земли` ва'шей.

10. И= w=святи'те лjь'то, пятьдеся'тое лjь'то, и= разгласи'те
w=ставле'нiе на земли` всjь^мъ живу'щымъ на не'й: лjь'то
w=ставле'нiя зна'менiе сiе` бу'детъ ва'мъ: и= да w\ти'детъ
кi'йждо ва'съ въ притяжа'нiе свое`, и= кi'йждо во <о>=те'чество
свое` w\ти'дете.

11. W=ставле'нiя зна'менiе сiе` бу'детъ ва'мъ, лjь'то
пятьдеся'тое, лjь'то бу'детъ ва'мъ: ни сjь'яти, ниже`
жа'ти бу'дете, <е>='же са'мо произни'кнетъ на не'й,
и= да не w=б\ъе'млеши w=свяще'нныхъ (бг~у) <е>=я`:

12. jа='кw w=ставле'нiя зна'менiе <е>='сть, ст~о да
бу'детъ ва'мъ: w\т ни'въ jа=ди'те плоды` <е>=я`:

13. и= въ лjь'то w=ставле'нiя зна'менiя сегw` да возврати'тся
кi'йждо въ притяжа'нiе свое`.

14. А='ще же w\тда'си ку'плею бли'жнему твоему`, и=ли`
а='ще притя'жеши w\т бли'жнягw твоегw`, да не w=скорбля'етъ
человjь'къ бли'жнягw:

15. по числу` лjь'тъ по зна'менiи, да притя'жеши w\т
бли'жнягw, по числу` лjь'тъ плодw'въ да прода'стся
тебjь`.

16. Jа='коже а='ще бо'лjье лjь'тъ, о<у>=мно'житъ притяжа'нiе
<е>=гw`, и= jа='коже а='ще мнjь'е лjь'тъ, о<у>=меньши'тъ
притяжа'нiе <е>=гw`: jа='кw число` плодw'въ <е>=гw`,
та'кw да прода'стъ тебjь`.

17. Да не w=скорби'тъ человjь'къ бли'жнягw, и= да о<у>=бои'шися
гд\са бг~а твоегw`: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

18. И= сотвори'те вся^ w=правда^нiя моя^ и= вся^ суды`
моя^, сохрани'те же и= сотвори'те я=`, и= всели'теся
на земли` о<у>=пова'юще.

19. И= да'стъ земля` плоды` своя^, и= снjь'сте въ сы'тость,
и= вселите'ся на не'й о<у>=пова'юще.

20. А='ще же рече'те: что` jа='сти бу'демъ въ седмо'е
лjь'то сiе`, а='ще не сjь'емъ, ни собира'емъ плодw'въ
свои'хъ;

21. и= послю` блг\све'нiе мое` ва'мъ въ лjь'то шесто'е,
и= сотвори'тъ плоды` своя^ на три` лjь^та:

22. и= посjь'ете въ лjь'то <о>=смо'е, и= снjь'сте w\т
плодw'въ ве'тхихъ да'же до лjь'та девя'тагw: до'ндеже
приспjь'ютъ плоды` <е>=я`, снjь'сте в<е>'тхая ве'тхихъ.

23. И= земля` да не прода'стся во о<у>=твержде'нiе:
моя' бо <е>='сть земля`, jа='кw прише'льцы и= присе'льницы
вы` <е>=сте` предо мно'ю:

24. и= по все'й земли` w=держа'нiя ва'шегw, и=ску'пъ
дади'те земли`.

25. А='ще же нище'тствуетъ бра'тъ тво'й, и='же съ тобо'ю,
и= прода'стъ w\т w=держа'нiя своегw`, да прiи'детъ
о<у>='жикъ бли'жнiй <е>=му` и= и=ску'питъ прода'нiе
бра'та своегw`.

26. А='ще же не бу'детъ кому` о<у>='жика, и= возмо'жетъ
рука` <е>=гw` w=брjьсти` дово'ленъ и=ску'пъ <е>=гw`,

27. и= и=счи'слитъ лjь^та прода'нiя <е>=гw`, и= возда'стъ
<е>='же и=зли'ше и='мать, человjь'ку <е>=му'же про'дано
бjь` <о>='ное, и= возврати'тся во w=держа'нiе свое`.

28. А='ще же не w=бря'щетъ рука` <е>=гw` дово'льное,
<е>='же w\тда'ти <е>=му`, да бу'детъ про'даное купи'вшему
<е>=` да'же до шеста'гw лjь'та w=ставле'нiя, и= и=зы'детъ
во w=ставле'нiе, и= возврати'тся во w=держа'нiе свое`.

29. А='ще же кто` прода'стъ до'мъ w=бита'емый во гра'дjь
w=гражде'ннjьмъ, и= бу'детъ и=скупле'нiе <е>=гw`, до'ндеже
и=спо'лнится: лjь'то днi'й бу'детъ и=скупле'нiе <е>=гw`.

30. А='ще же не и=ску'питъ, до'ндеже сконча'ется лjь'то
все`, да о<у>=крjьпи'тся до'мъ су'щiй во гра'дjь и=му'щемъ
w=гражде'нiе въ тве'рдость купи'вшему <е>=го`, въ ро'ды
<е>=гw`, и= не возврати'тся во w=ставле'нiе.

31. До'мы же и=`же на се'лjьхъ, и=`мже нjь'сть w='крестъ
и='хъ w=гражде'нiя, къ селу` земли` да приложа'тся:
и=скупу'<е>мы всегда` да бу'дутъ, и= во w=ставле'нiе
да возвратя'тся.

32. И= гра'ди леvi'тстiи, до'мы градw'въ w=держа'нiя
и='хъ, и=скупу'<е>мы да бу'дутъ всегда` леvi'тwмъ.

33. И= и='же а='ще и=ску'питъ w\т леvi^тъ: и= и=зы'детъ
прода'нiе домw'въ гра'да w=держа'нiя и='хъ во w=ставле'нiе,
jа='кw до'мы градw'въ леvi'тскихъ w=держа'нiе и='хъ,
посредjь` сынw'въ i=и~левыхъ.

34. И= се'ла w\тдjьл<е>'ная градw'мъ и='хъ да не продаду'тся,
jа='кw w=держа'нiе вjь'чное сiе` и='хъ <е>='сть.

35. А='ще же нище'тствуетъ бра'тъ тво'й, и='же съ тобо'ю,
и= и=знемо'жетъ рука'ми о<у>= теб<е>`, заступи` <е>=го`
jа='кw прише'льца и= присе'льника, да поживе'тъ бра'тъ
тво'й съ тобо'ю:

36. да не во'змеши w\т негw` ли'хвы, ниже` бо'лjье
(*да'нагw), и= о<у>=бои'шися бг~а твоегw`: а='зъ гд\сь:
и= поживе'тъ бра'тъ тво'й съ тобо'ю.

37. Сребра` твоегw` да не да'си <е>=му` въ ли'хву,
и= ра'ди прибы'тка не да'си <е>=му` пи'щей твои'хъ.

38. А='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ, и=зведы'й вы` и=з\ъ земли`
<е>=гv'петскiя, <е>='же да'ти ва'мъ зе'млю ханаа'нску,
jа='кw бы'ти мнjь` бг~у ва'шему.

39. А='ще же w=убо'жаетъ бра'тъ тво'й о<у>= теб<е>`,
и= прода'стся тебjь`, да не порабо'таетъ тебjь` рабо'ты
ра'бскiя:

40. а='ки нае'мникъ и=ли` пришле'цъ да бу'детъ тебjь`,
да'же до лjь'та w=ставле'нiя дjь'лати бу'детъ о<у>=
теб<е>`,

41. и= да и=зы'детъ w\т теб<е>`, и= дjь'ти <е>=гw`
съ ни'мъ въ лjь'то w=ставле'нiя, и= да w\ти'детъ въ
ро'дъ сво'й, и= во w=держа'нiе <о>='тчее свое` возврати'тся,

42. поне'же раби` мои` су'ть сi'и, и=`хже и=зведо'хъ
и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, да не прода'стся прода'нiемъ
ра'бiимъ:

43. да не w=тяготи'ши <е>=гw` трудо'мъ, и= о<у>=бои'шися
гд\са бг~а твоегw`.

44. И= ра'бъ и= рабы'ня, и=`же а='ще бу'дутъ о<у>=
теб<е>` w\т jа=зы^къ, и=`же w='крестъ теб<е>` су'ть,
w\т тjь'хъ да притя'жете раба` и= рабы'ню.

45. И= w\т сынw'въ присе'льничихъ, и=`же су'ть въ ва'съ,
w\т си'хъ притя'жете, и= w\т сро'дникwвъ и='хъ, <е>=ли'цы
а='ще бу'дутъ въ земли` ва'шей, да бу'дутъ ва'мъ во
w=держа'нiе,

46. и= да раздjьлите` я=` дjь'темъ ва'шымъ по ва'съ,
и= да бу'дутъ ва'мъ во w=держа'нiе во вjь'къ: бра'тiи
же ва'шея, сынw'въ i=и~левыхъ, кi'йждо бра'та своегw`
да не w=тяготи'тъ <е>=гw` въ трудjь'хъ.

47. А='ще же w=бря'щетъ рука` прише'льца и=ли` присе'льника
и='же о<у>= теб<е>`, и= w=бнища'въ бра'тъ тво'й прода'стся
къ прише'льцу и=ли` присе'льнику и='же о<у>= теб<е>`,
и=ли` роди'вшемуся w\т ро'да прише'лча,

48. по прода'нiи <е>=му`, и=ску'пъ да бу'детъ <е>=му`,
<е>=ди'нъ w\т бра'тiй <е>=гw` да и=ску'питъ <е>=го`:

49. бра'тъ <о>=тца` <е>=гw`, и=ли` сы'нъ бра'та <о>=тца`
<е>=гw`, да и=ску'питъ <е>=го`, и=ли` w\т сво'йственныхъ
пло'ти пле'мене <е>=гw` и=ску'питъ <е>=го`: а='ще же
возмо'жетъ рука` <е>=гw`, и=ску'питъ себе`,

50. да сочте'тся съ притяжа'вшимъ <е>=го`, w\т лjь'та
въ не'же прода'ся <е>=му` да'же до лjь'та w=ставле'нiя,
и= бу'детъ сребро` прода'нiя <е>=гw` а='ки де'нь нае'мника:
w\т лjь'та до лjь'та да бу'детъ съ ни'мъ.

51. А='ще же кому` мно'жае лjь'тъ бу'детъ, проти'въ
тjь'хъ w\тда'стъ и=ску'пъ сво'й, w\т сребра` прода'нiя
своегw`.

52. А='ще же ма'лw w=ста'нется w\т лjь'тъ до лjь'та
w=ставле'нiя, и= да сочте'тъ <е>=му` по лjь'тwмъ <е>=гw`,
и= w\тда'стъ и=ску'пъ <е>=гw` а='ки нае'мникъ:

53. w\т го'да до го'да да бу'детъ съ ни'мъ: да не w=тяготи'ши
<е>=гw` трудо'мъ пред\ъ тобо'ю.

54. А='ще же не и=ску'пится по си^мъ, да и=зы'детъ
въ лjь'то w=ставле'нiя са'мъ и= дjь'ти <е>=гw` съ ни'мъ:

55. jа='кw мои` сы'нове i=и~л<е>вы раби` су'ть, <о>='троцы
мои` сi'и су'ть, и=`хже и=зведо'хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя:
а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

Глава` 26.

Не сотвори'те себjь` (*w=бразw'въ) рукотворе'ныхъ,
ниже` и=зва'яныхъ, ниже` столпа` поста'вите себjь`,
ниже` ка'мене поста'вите въ земли` ва'шей во зна'менiе,
ко <е>='же покланя'тися <е>=му`: а='зъ <е>='смь гд\сь
бг~ъ ва'шъ.

2. Суббw^ты моя^ сохрани'те, и= w\т ст~ы'хъ мои'хъ
о<у>=бо'йтеся: а='зъ <е>='смь гд\сь.

3. А='ще въ повелjь'нiихъ мои'хъ хо'дите, и= за'пwвjьди
моя^ сохраните` и= сотворите` я=`:

4. и= да'мъ до'ждь ва'мъ во вре'мя свое`, и= земля`
да'стъ плоды` своя^, и= древеса` с<е>'льная w\тдадя'тъ
пло'дъ сво'й:

5. и= пости'гнетъ ва'мъ млаче'нiе (*жи^тъ) w=бра'нiе
вiна`, и= w=бра'нiе вiна` пости'гнетъ сjь'ятву, и=
снjь'сте хлjь'бъ ва'шъ въ сы'тость, и= вселите'ся съ
тве'рдостiю на земли` ва'шей, и= ра'ть не про'йдетъ
сквозjь` зе'млю ва'шу:

6. и= да'мъ ми'ръ въ земли` ва'шей, и= о<у>='снете,
и= не бу'детъ о<у>=страша'яй ва'съ: и= погублю` sвjь^ри
лю^тыя w\т земли` ва'шея:

7. и= ра'ть сквозjь` зе'млю ва'шу не про'йдетъ, и=
пожене'те враги` ва'шя, и= паду'тъ пред\ъ ва'ми о<у>=бiе'нiемъ:

8. и= пожену'тъ w\т ва'съ пя'ть сто`, и= сто` ва'съ
пожене'тъ тьмы^, и= паду'тъ врази` ва'ши пред\ъ ва'ми
мече'мъ:

9. и= при'зрю на ва'съ и= блг\свлю` ва'съ, и= возращу`
ва'съ и= о<у>=мно'жу ва'съ, и= поста'влю завjь'тъ мо'й
съ ва'ми:

10. и= снjь'сте в<е>'тхая и= в<е>'тхая ве'тхихъ, и=
в<е>'тхая w\т лица` но'выхъ и=знесе'те:

11. и= поста'влю завjь'тъ мо'й въ ва'съ, и= не возгнуша'ется
дш~а` моя` ва'ми:

12. и= похожду` въ ва'съ, и= бу'ду ва'мъ бг~ъ, и= вы`
бу'дете ми` лю'дiе:

13. а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ ва'шъ, и=зведы'й ва'съ
и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, су'щымъ ва'мъ рабw'мъ:
и= сокруши'хъ о<у>='зы jа=рма` ва'шегw, и= и=зведо'хъ
ва'съ со дерзнове'нiемъ.

14. А='ще же не послу'шаете мене`, ниже` сотворите`
повелjь'нiй мои'хъ си'хъ,

15. но ни покорите'ся и=`мъ, и= w= судьба'хъ мои'хъ
вознегоду'етъ душа` ва'ша, jа='кw не твори'ти ва'мъ
всjь'хъ за'повjьдiй мои'хъ, jа='кw разори'ти завjь'тъ
мо'й,

16. и= а='зъ сотворю` си'це ва'мъ, и= наведу` на ва'съ
ску'дость и= кра'сту, и= желтяни'цу врежда'ющую <о>='чи
ва'ша и= ду'шы ва'шя и=стаева'ющую: и= посjь'ете вотще`
сjь'мена ва^ша, и= поядя'тъ я=` супоста'ты ва'шя:

17. и= о<у>=твержу` лице` мое` на ва'съ, и= паде'те
пред\ъ враги^ ва'шими, и= пожену'тъ вы` ненави'дящiи
ва'съ, и= побjь'гнете никому'же гоня'щу ва'съ.

18. И= а='ще до сегw` не послу'шаете мене`, и= приложу`
наказа'ти вы` jа='звами седми'жды за грjьхи` ва'шя:

19. и= сокрушу` досажде'нiе горды'ни ва'шея, и= положу`
не'бо ва'мъ а='ки желjь'зно, и= зе'млю ва'шу а='ки
мjь'дяну:

20. и= бу'детъ вотще` крjь'пость ва'ша, и= не да'стъ
земля` ва'ша сjь'мене своегw`, и= древа` села` ва'шегw
не даду'тъ плода` своегw`.

21. И= а='ще по си'хъ по'йдете страно'ю и= не восхо'щете
послу'шати мене`, приложу` ва'мъ jа='звъ се'дмь по
грjьхw'мъ ва'шымъ,

22. и= послю` на вы` sвjь^ри лю^тыя земны^я, и= и=з\ъядя'тъ
вы` и= потребя'тъ скоты` ва'шя, и= о<у>=ма'л<е>ны сотворю`
вы`, и= пу^сты бу'дутъ путiе` ва'ши.

23. И= а='ще си'ми не нака'жетеся, но по'йдете ко мнjь`
страно'ю,

24. пойду` и= а='зъ съ ва'ми въ jа='рости страно'ю,
и= поражу` вы` и= а='зъ седми'жды грjь^хъ ра'ди ва'шихъ,

25. и= наведу` на вы` ме'чь мстя'й ме'сть завjь'та,
и= вбjь'гнете въ гра'ды ва'шя: и= послю` на вы` сме'рть,
и= пре'дани бу'дете въ ру'цjь вра^гъ ва'шихъ:

26. внегда` скорбjь'ти ва'мъ ску'достiю хлjь'бwвъ,
и= и=спеку'тъ де'сять же'нъ хлjь'бы ва'шя въ пещи`
<е>=ди'нjьй, и= w\тдадя'тъ хлjь'бы ва'шя вjь'сомъ,
и= jа='сти бу'дете, и= не насы'титеся.

27. А='ще же въ си'хъ не послу'шаете мене` и= по'йдете
ко мнjь` страно'ю,

28. и= а='зъ пойду` съ ва'ми въ jа='рости страно'ю,
и= накажу` вы` а='зъ седми'жды по грjьхw'мъ ва'шымъ:

29. и= jа='сти бу'дете плw'ти сынw'въ ва'шихъ, и= плw'ти
дще'рей ва'шихъ jа='сти и='мате,

30. и= сотворю` пуста^я ка^пища ва^ша и= потреблю`
древяна^я рукотвор<е>'нiя ва^ша, и= положу` тру'пы
ва'шя на тру'пjьхъ кумi^ръ ва'шихъ, и= возненави'дитъ
ва'съ дш~а` моя`:

31. и= сотворю` гра'ды ва'шя пу^сты, и= w=пустошу`
ст~а^я ва^ша, и= не w=боня'ю вони` же'ртвъ ва'шихъ:

32. и= сотворю` пу'сту а='зъ зе'млю ва'шу, и= о<у>=дивя'тся
w= не'й врази` ва'ши, живу'щiи на не'й:

33. и= разсы'плю вы` въ jа=зы'ки, и= потреби'тъ вы`
находя'й ме'чь, и= бу'детъ земля` ва'ша пуста`, и=
гра'ды ва'ши бу'дутъ пу^сты.

34. Тогда` возблаговоли'тъ земля` суббw^ты своя^, во
вся^ дни^ запустjь'нiя своегw`, и= вы` бу'дете въ земли`
вра^гъ ва'шихъ: тогда` воспра'зднуетъ земля` и= возблаговоли'тъ
суббw'ты своя^:

35. во вся^ дни^ w=пустjь'нiя своегw` воспра'зднуетъ,
jа=`же не пра'зднова въ суббw'тахъ ва'шихъ, <е>=гда`
живя'сте на не'й.

36. И= w=ста'вльшымся w\т ва'съ вложу` стра'хъ въ сердца`
и='хъ въ земли` вра^гъ и='хъ, и= пожене'тъ и=`хъ гла'съ
листа` летя'ща, и= побjь'гнутъ jа='кw бjьжа'щiи w\т
ра'ти, и= паду'тъ ники'мже гони'ми.

37. И= пре'зритъ бра'тъ бра'та а='ки на ра'ти, никому`
напа'дающу, и= не возмо'жете противуста'ти врагw'мъ
ва'шымъ:

38. и= поги'бнете въ jа=зы'цjьхъ, и= потреби'тъ ва'съ
земля` вра^гъ ва'шихъ.

39. И= w=ста'вльшiися w\т ва'съ и=стлjь'ютъ за грjьхи`
своя^ и= за грjьхи` <о>=т<е>'цъ свои'хъ, въ земли`
вра^гъ свои'хъ и=ста'ютъ,

40. и= и=сповjь'дятъ грjьхи` своя^ и= грjьхи` <о>=т<е>'цъ
свои'хъ, jа='кw преступи'ша и= презрjь'ша мя`, и= jа='кw
ходи'ша предо мно'ю страно'ю:

41. и= а='зъ пойду` съ ни'ми въ jа='рости страно'ю
и= погублю` и=`хъ въ земли` врагw'въ и='хъ: тогда`
о<у>=срами'тся се'рдце и='хъ неwбрjь'заное и= тогда`
позна'ютъ грjьхи` своя^:

42. и= помяну` завjь'тъ i=а'кwвль и= завjь'тъ i=саа'ковъ,
и= завjь'тъ а=враа'мль помяну`,

43. и= зе'млю помяну`, и= земля` w=ста'нется w\т ни'хъ.
Тогда` прiи'метъ земля` суббw^ты своя^, внегда` w=пустjь'ти
<е>='й и='хъ ра'ди: и= <о>=ни` прiи'мутъ своя^ беззакw'нiя,
и='хже ра'ди презрjь'ша судьбы^ моя^, и= w= повелjь'нiихъ
мои'хъ вознегодова` душа` и='хъ:

44. <о>=ба'че су'щымъ и=`мъ въ земли` врагw'въ свои'хъ,
не презрjь'хъ и='хъ, ниже` вознегодова'хъ w= ни'хъ,
jа='кw потреби'ти я=` и= разори'ти завjь'тъ мо'й и='же
къ ни^мъ: а='зъ бо <е>='смь гд\сь бг~ъ и='хъ.

45. И= помяну` завjь'тъ и='хъ пе'рвый, <е>=гда` и=зведо'хъ
и=`хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, и=з\ъ до'му рабо'ты
пред\ъ jа=зы^ки, <е>='же бы'ти мнjь` бг~у и='хъ: а='зъ
<е>='смь гд\сь.

46. Сiя^ судьбы^ моя^ и= повелjь^нiя моя^, и= зако'нъ,
<е>=го'же даде` гд\сь между` собо'ю и= между` сы^ны
i=и~л<е>вы, на горjь` сiна'йстjьй, руко'ю мwv"се'овою.

Глава` 27.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ,
глаго'ля: человjь'къ, и='же а='ще w=бjьща'етъ w=бjь'тъ,
jа='кw цjь'ну души` своея` гд\су,

3. да бу'детъ цjьна` му'жеска по'лу w\т два'десяти
лjь'тъ до шести'десяти лjь'тъ, да бу'детъ цjьна` <е>=гw`
пятьдеся'тъ дiдра'хмъ сребра` вjь'сомъ ст~ы'мъ,

4. же'нска же по'лу да бу'детъ цjьна` три'десять дiдра'хмъ:

5. а='ще же w\т пяти` лjь'тъ до два'десяти лjь'тъ,
да бу'детъ цjьна` му'жеску по'лу два'десять дiдра'хмъ,
же'нску же по'лу де'сять дiдра'хмъ:

6. w\т мц\са же <е>=ди'нагw до пяти` лjь'тъ, да бу'детъ
цjьна` му'жеска по'лу пя'ть дiдра'хмъ сребра`, же'нска
же по'лу три` дiдра^хмы сребра`:

7. а='ще же w\т шести'десяти лjь'тъ и= вы'шше, а='ще
о<у>='бw му'жескъ по'лъ бу'детъ, да бу'детъ цjьна`
<е>=гw` пятьна'десять дiдра'хмъ сребра`, а='ще же же'нскъ
по'лъ, де'сять дiдра'хмъ.

8. А='ще же о<у>=бо'гъ бу'детъ цjьно'ю свое'ю, да ста'нетъ
пред\ъ жерце'мъ, и= да w=цjьни'тъ <е>=го` жре'цъ: jа='коже
мо'жетъ рука` w=бjьща'вшагwся, та'кw w=цjьни'тъ <е>=го`
жре'цъ.

9. А='ще же w\т скотw'въ приноси'мыхъ w\т ни'хъ да'ръ
гд\су, и='же а='ще да'стъ w\т си'хъ гд\су, бу'детъ
ст~о.

10. Да не премjьни'тъ добра` sлы'мъ, ниже` sла` до'брымъ:
а='ще же и=змjьня'я и=змjьни'тъ <о>='ный ско'тъ ското'мъ,
да бу'детъ и= то'й и= премjьне'нiе ст~а.

11. А='ще же вся'къ ско'тъ нечи'стъ, w\т ни'хже не
прино'сится да'ръ гд\су, да поста'витъ скота` пред\ъ
жерце'мъ,

12. и= w=цjьни'тъ <е>=го` жре'цъ между` до'брымъ и=
между` sлы'мъ: и= jа='коже w=цjьни'тъ <е>=го` жре'цъ,
та'кw да бу'детъ.

13. А='ще же и=скупу'я и=ску'питъ <е>=го`, да приложи'тъ
пя'тую ча'сть къ цjьнjь` <е>=гw`.

14. И= человjь'къ, и='же а='ще w=святи'тъ до'мъ сво'й
ст~ъ гд\су, и= w=цjьни'тъ <е>=го` жре'цъ между` до'брымъ
и= между` sлы'мъ: jа='коже w=цjьни'тъ <е>=го` жре'цъ,
та'кw да ста'нетъ.

15. А='ще же w=святи'вый <е>=го` и=ску'питъ до'мъ сво'й,
да приложи'тъ къ сему` пя'тую ча'сть сребра` цjьны`
<е>=гw`, и= бу'детъ <е>=му`.

16. А='ще же w\т ни'въ w=держа'нiя своегw` w=святи'тъ
человjь'къ гд\су, и= да бу'детъ цjьна` <е>=гw` по сjь'янiю
<е>=гw`, за спу'дъ jа=чме'ня пятьдеся'тъ дiдра'хмъ
сребра`.

17. А='ще же w\т лjь'та w=ставле'нiя w=святи'тъ ни'ву
свою`, по цjьнjь` <е>=я` да ста'нетъ.

18. А='ще же напослjь'докъ по w=ставле'нiи w=святи'тъ
ни'ву свою`, да причте'тъ <е>=му` сребро` жре'цъ къ
лjь'тwмъ w=ста'вшымся да'же до лjь'та w=ставле'нiя,
и= w\ти'мется w\т цjьны` <е>=гw`

19. А='ще же и=ску'питъ ни'ву w=святи'вый ю=`, да приложи'тъ
пя'тую ча'сть сребра` къ цjьнjь` <е>=я`, и= да бу'детъ
<е>=му`.

20. А='ще же не и=ску'питъ ни'вы, и= w\тда'стъ ни'ву
человjь'ку и=но'му, не ктому` да и=ску'питъ ю=`:

21. но да бу'детъ ни'ва мину'вшу лjь'ту w=ставле'нiя,
свята` хва'льна гд\су, jа='коже земля` w\тлуче'ная:
жерцу` да бу'детъ во w=держа'нiе <е>=гw`.

22. А='ще же w\т ни'вы, ю='же стяжа`, jа='же нjь'сть
w\т села` w=держа'нiя <е>=гw`, w=святи'тъ гд\су,

23. да сочте'тъ <е>=му` жре'цъ w=ста'нокъ цjьны` w\т
лjь'та w=ставле'нiя, и= да w\тда'стъ цjь'ну въ то'й
де'нь ст~у гд\су:

24. и= въ лjь'то w=ставле'нiя да w\тда'стся ни'ва человjь'ку,
w\т негw'же притяжа` ю=`, <е>=гw'же бjь` w=держа'нiе
земли`.

25. И= вся'ка цjьна` да бу'детъ вjь'сами святы'ми,
два'десять пjь'нязей бу'детъ дiдра'хма.

26. И= вся'къ пе'рвенецъ, и='же а='ще роди'тся въ скотjь`
твое'мъ, да бу'детъ гд\су, и= да не w=святи'тъ <е>=гw`
никто'же: а='ще теле'цъ, а='ще <о>=вча`, гд\су <е>='сть.

27. А='ще же w\т четвероно'жныхъ нечи'стыхъ, да премjьни'тъ
по цjьнjь` <е>=гw`, и= да приложи'тъ пя'тую ча'сть
<е>=гw` къ сему`, и= да бу'детъ <е>=му`: а='ще же не
и=ску'пится, да прода'стся по цjьнjь` <е>=гw`.

28. Вся'къ же w=бjь'тъ, <е>=го'же а='ще w=бjьща'етъ
человjь'къ гд\су w\т всjь'хъ, <е>=ли^ка <е>=му` су'ть,
w\т человjь'ка да'же до скота`, и= w\т ни'въ w=держа'нiя
<е>=гw`, не прода'стся, ниже` и=ску'пится вся'кiй w=бjь'тъ
ст~ъ ст~ы'хъ бу'детъ гд\су.

29. И= вся'къ w=бjь'тъ, и='же а='ще w=бjьща'нъ бу'детъ
w\т человjь^къ, не и=ску'пится, но сме'ртiю да о<у>=мертви'тся.

30. Вся'ка десяти'на земли`, w\т сjь'мене земна'гw
и= w\т плода` древя'нагw гд\су <е>='сть, ст~о гд\су.

31. А='ще же и=скупу'я и=ску'питъ человjь'къ десяти'ну
свою`, пя'тую ча'сть <е>=гw` да приложи'тъ къ нему`,
и= да бу'детъ <е>=му`.

32. И= вся'ка десяти'на волw'въ и= <о>=ве'цъ, и= вся'ко,
<е>='же а='ще прiи'детъ въ число` под\ъ же'злъ деся'тое,
бу'детъ ст~о гд\су.

33. Не премjьни'ши до'брагw sлы'мъ, ниже` до'брымъ
sла'гw: а='ще же премjьня'я премjьни'ши <е>=`, то`
и= премjьне'нiе <е>=гw` бу'детъ ст~о, да не и=ску'пится,

34. Сiя^ су'ть за'пwвjьди, jа=`же заповjь'да гд\сь
мwv"се'ю къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ на горjь` сiна'йстjьй.

Коне'цъ кни'зjь тре'тiей мwv"се'овjь: и='мать въ себjь`
гла'въ 27.

</hip>
Hosted by uCoz