<hip>
%{!версия=9} Кни'га четве'ртая мwv"се'ова

Чи'сла.

Глава` 1.

И= гл~а гд\сь къ мwv"се'ю въ пусты'ни сiна'йстjьй,
въ ски'нiи свидjь'нiя, въ пе'рвый де'нь мц\са втора'гw,
втора'гw лjь'та и=зше'дшымъ и=`мъ w\т земли` <е>=гv'петскiя,
гл~я:

2. возми'те сочте'нiе всегw` со'нма сынw'въ i=и~левыхъ
по сродствw'мъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чества и='хъ,
по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ:

3. вся'къ му'жескъ по'лъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше,
вся'къ и=сходя'й съ си'лою i=и~левою, согля'дайте и=`хъ
съ си'лою и='хъ, ты` и= а=арw'нъ созира'йте и=`хъ:

4. и= съ ва'ми да бу'дутъ съ си'лою свое'ю кi'йждо,
кi'йждо по пле'мени коегw'ждо w\т князе'й, по домw'мъ
<о>=те'чествъ да бу'дутъ.

5. И= сiя^ и=мена` муже'й, и=`же ста'нутъ съ ва'ми:
w\т руви'ма <е>=лiсу'ръ сы'нъ седiу'ровъ,

6. w\т сv"меw'на саламiи'лъ сы'нъ сурiсада'евъ,

7. w\т i=у'ды наассw'нъ сы'нъ а=мiнада'вль,

8. w\т i=ссаха'ра наfанаи'лъ сы'нъ сwга'ровъ,

9. w\т завулw'на <е>=лiа'въ сы'нъ хелw'нь,

10. w\т сынw'въ i=w'сифовыхъ, и=`же w\т <е>=фре'ма,
<е>=лiса'мъ сы'нъ семiу'довъ, w\т манассi'и гамалiи'лъ
сы'нъ фадассу'ровъ,

11. w\т венiамi'на а=вiда'нъ сы'нъ гадеwнi'евъ,

12. w\т да'на а=хiе'зеръ сы'нъ а=мiсада'евъ,

13. w\т а=си'ра фагаiи'лъ сы'нъ <е>=хра'новъ,

14. w\т га'да <е>=лiса'фъ сы'нъ рагуи'ловъ,

15. w\т нефfалi'ма а=хiре'й сы'нъ <е>=на'нь.

16. Сi'и нарече'ннiи со'нма кня^зи w\т племе'нъ, по
<о>=те'чествамъ и='хъ, тысященача'льницы i=и~л<е>вы
су'ть.

17. И= поя` мwv"се'й и= а=арw'нъ му'жы сiя^ нареч<е>'нныя
и='менемъ.

18. И= ве'сь со'нмъ собра'ша въ пе'рвый де'нь мц\са
втора'гw лjь'та, и= согля'даша я=` по родw'мъ и='хъ,
по <о>=те'чествамъ и='хъ, по числу` и=ме'нъ и='хъ,
w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ му'жескъ по'лъ
по глава'мъ и='хъ,

19. jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю: и= согля'дашася
сi'и въ пусты'ни сiна'йстjьй.

20. И= бы'ша сы'нове руви'ма, пе'рвенца i=и~лева, по
сродствw'мъ и='хъ, по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ, по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ,
вся'къ му'жескъ по'лъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше,
вся'къ и=сходя'й съ си'лою,

21. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене руви'мля четы'редесять
ше'сть ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ.

22. Сынw'въ сv"меw'новыхъ по сродствw'мъ и='хъ, по
со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, по
числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ му'жескъ
по'лъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ и=сходя'й
съ си'лою,

23. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене сv"меw'ня пятьдеся'тъ
де'вять ты'сящъ и= три'ста.

24. Сынw'въ i=у'диныхъ по сродствw'мъ и='хъ, по со'нмwмъ
и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, по числу` и=ме'нъ
и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ му'жескъ по'лъ w\т
два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ и=сходя'й съ си'лою,

25. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене i=у'дина се'дмьдесятъ
четы'ри ты'сящы и= ше'сть сw'тъ.

26. W\т сынw'въ i=ссаха'ровыхъ по сродствw'мъ и='хъ,
по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ
му'жескъ по'лъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ
и=сходя'й съ си'лою,

27. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене i=ссаха'рова пятьдеся'тъ
и= четы'ри ты'сящы и= четы'ре ста^.

28. W\т сынw'въ завулw'нихъ по сродствw'мъ и='хъ, по
со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, по
числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ му'жескъ
по'лъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ и=сходя'й
съ си'лою,

29. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене завулw'ня пятьдеся'тъ
се'дмь ты'сящъ и= четы'ре ста^.

30. W\т сынw'въ i=w'сифовыхъ, сынw'въ <е>=фре'млихъ
по сродствw'мъ и='хъ, по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ
<о>=те'чествъ и='хъ, по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ
и='хъ, вся'къ му'жескъ по'лъ w\т два'десяти лjь'тъ
и= вы'шше, вся'къ и=сходя'й съ си'лою,

31. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене <е>=фре'мля четы'редесять
ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ.

32. W\т сынw'въ манассi'иныхъ по сродствw'мъ и='хъ,
по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ
му'жескъ по'лъ и='хъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше,
вся'къ и=сходя'й съ си'лою,

33. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене манассi'ина три'десять
и= двjь` ты'сящы и= двjь'сти.

34. W\т сынw'въ венiамi'новыхъ по сродствw'мъ и='хъ,
по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ
му'жескъ по'лъ и='хъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше,
вся'къ и=сходя'й съ си'лою,

35. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене венiамi'ня три'десять
и= пя'ть ты'сящъ и= четы'ре ста^.

36. W\т сынw'въ га'довыхъ, по сродствw'мъ и='хъ, по
со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, по
числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ му'жескiй
по'лъ и='хъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ
и=сходя'й съ си'лою,

37. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене га'дова четы'редесять
пя'ть ты'сящъ и= ше'сть сw'тъ и= пятьдеся'тъ.

38. W\т сынw'въ да'новыхъ по сродствw'мъ и='хъ, по
со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, по
числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ му'жескъ
по'лъ и='хъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ
и=сходя'й съ си'лою,

39. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене да'нова шестьдеся'тъ
и= двjь` ты'сящы и= се'дмь сw'тъ.

40. W\т сынw'въ а=си'ровыхъ по сродствw'мъ и='хъ, по
со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, по
числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ му'жескъ
по'лъ и='хъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ
и=сходя'й съ си'лою,

41. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене а=си'рова четы'редесять
<е>=ди'на ты'сяща и= пя'ть сw'тъ.

42. W\т сынw'въ нефfалi'млихъ по сродствw'мъ и='хъ,
по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ, вся'къ
му'жескъ по'лъ и='хъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше,
вся'къ и=сходя'й съ си'лою,

43. согля'данiе и='хъ w\т пле'мене нефfалi'мля пятьдеся'тъ
и= три` ты'сящы и= четы'ре ста^.

44. Сiе` сочисле'нiе, <е>='же согля'даша мwv"се'й и=
а=арw'нъ и= кня^зи i=и~л<е>вы, двана'десять муже'й,
му'жъ <е>=ди'нъ w\т пле'мене <е>=ди'нагw, по пле'мени
домw'въ <о>=те'чества и='хъ бы'ша.

45. И= бы'сть всегw` согля'данiя сынw'въ i=и~левыхъ
съ си'лою и='хъ, w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вся'къ
и=сходя'й w=полча'тися во i=и~ли,

46. ше'сть сw'тъ ты'сящъ и= три` ты'сящы и= пя'ть сw'тъ
и= пятьдеся'тъ.

47. Леvi'ти же w\т пле'мене <о>=те'чества и='хъ не
сочи'слишася въ сынjь'хъ i=и~левыхъ.

48. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

49. ви'ждь, пле'мене леvi'ина да не сочи'слиши, и=
числа` и='хъ да не прiи'меши среди` сынw'въ i=и~левыхъ:

50. и= ты` приста'ви леvi'ты къ ски'нiи свидjь'нiя
и= ко всjь^мъ сосу'дwмъ <е>=я`, и= ко всjь^мъ, <е>=ли^ка
су'ть въ не'й: да но'сятъ сi'и ски'нiю и= вся^ сосу'ды
<е>=я`, и= тi'и да слу'жатъ въ не'й, и= w='крестъ ски'нiи
да w=полча'ются:

51. и= внегда` воздвиза'ти ски'нiю, да снима'ютъ ю=`
леvi'ти, и= внегда` поста'вити ски'нiю, да возста'вятъ:
и= и=ноплеме'нникъ приступа'яй да о<у>='мретъ.

52. И= да w=полча'ются сы'нове i=и~л<е>вы, вся'къ въ
свое'мъ чи'нjь и= вся'къ по своему` старjь'йшинству,
съ си'лою свое'ю:

53. леvi'ти же да w=полча'ются сопроти'въ, w='крестъ
ски'нiи свидjь'нiя, и= не бу'детъ согрjьше'нiя въ сынjь'хъ
i=и~левыхъ, и= да стрегу'тъ леvi'ти са'ми стра'жу ски'нiи
свидjь'нiя.

54. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы по всjь^мъ, <е>=ли^ка
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю и= а=арw'ну, та'кw сотвори'ша.

Глава` 2.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

2. человjь'къ держа'йся по чи'ну своему`, по зна'менiямъ,
по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ, да w=полча'ются сы'нове
i=и~л<е>вы пред\ъ гд\семъ, w='крестъ ски'нiи свидjь'нiя
да w=полча'ются сы'нове i=и~л<е>вы.

3. И= w=полча'ющiися пе'рвiи на восто'къ чи'нъ полка`
i=у'дина съ си'лою и='хъ, и= кня'зь w\т сынw'въ i=у'диныхъ
наассw'нъ сы'нъ а=мiнада'вль:

4. си'ла <е>=гw` согля'даная се'дмьдесятъ и= четы'ри
ты'сящы и= ше'сть сw'тъ.

5. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ w\т пле'мене i=ссаха'рова,
и= кня'зь сынw'въ i=ссаха'ровыхъ наfанаи'лъ сы'нъ сwга'ровъ:

6. си'ла <е>=гw` согля'даная пятьдеся'тъ и= четы'ри
ты'сящы и= четы'ре ста^.

7. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ w\т пле'мене завулw'ня,
и= кня'зь сынw'въ завулw'нихъ <е>=лiа'въ сы'нъ хелw'нь:

8. си'ла <е>=гw` согля'даная пятьдеся'тъ се'дмь ты'сящъ
и= четы'ре ста^.

9. Всjь'хъ сочте'ныхъ w\т полка` i=у'дина сто` <о>='смьдесятъ
ше'сть ты'сящъ и= четы'ре ста^, съ си'лою и='хъ пе'рвiи
да воздвиза'ются.

10. Чи'ны полка` руви'мля къ ю='гу съ си'лою <е>=гw`,
и= кня'зь сынw'въ руви'млихъ <е>=лiсу'ръ сы'нъ седiу'ровъ:

11. си'ла <е>=гw` согля'даная четы'редесять и= ше'сть
ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ.

12. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ <е>=гw` w\т пле'мене
сv"меw'ня, и= кня'зь сынw'въ сv"меw'нихъ саламiи'ль
сы'нъ сурiсада'инъ:

13. си'ла <е>=гw` сочте'ная пятьдеся'тъ и= де'вять
ты'сящъ и= три` ста^.

14. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ <е>=гw` w\т пле'мене
га'дова, и= кня'зь сынw'въ га'довыхъ <е>=лiса'фъ сы'нъ
рагуи'ль:

15. си'ла <е>=гw` согля'даная четы'редесять и= пя'ть
ты'сящъ и= ше'сть сw'тъ и= пятьдеся'тъ.

16. Всjь'хъ же сочте'ныхъ полка` руви'мля сто` пятьдеся'тъ
<е>=ди'на ты'сяща и= четы'ре ста^ и= пятьдеся'тъ, съ
си'лою и='хъ вторi'и да воздвиза'ются.

17. И= да воздви'гнется ски'нiя свидjь'нiя и= по'лкъ
леvi'тскiй посредjь` полкw'въ: jа='коже w=полча'тся,
та'кw и= да воздви'гнутся, кi'йждо держа'ся по чи'ну
своему`.

18. Чи'нъ полка` <е>=фре'мля къ мо'рю съ си'лою и='хъ,
и= кня'зь сынw'въ <е>=фре'млихъ <е>=лiсама` сы'нъ <е>=мiу'довъ:

19. си'ла <е>=гw` сочте'ная четы'редесять ты'сящъ и=
пя'ть сw'тъ.

20. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ пле'мя манассi'ино, и=
кня'зь сынw'въ манассi'иныхъ гамалiи'лъ сы'нъ фадассу'ровъ:

21. си'ла <е>=гw` согля'даная три'десять двjь` ты'сящы
и= двjь'сти.

22. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ w\т пле'мене венiамi'ня,
и= кня'зь сынw'въ венiамi'нихъ а=вiда'нъ сы'нъ гадеwнi'евъ:

23. си'ла <е>=гw` сочте'ная три'десять пя'ть ты'сящъ
и= четы'ре ста^.

24. Всjь'хъ сочте'ныхъ полка` <е>=фре'мля сто` <о>='смь
ты'сящъ и= сто`, съ си'лою и='хъ тре'тiи да воздвиза'ются.

25. Чи'нъ полка` да'нова къ сjь'веру съ си'лою и='хъ,
и= кня'зь сынw'въ да'новыхъ а=хiе'зеръ сы'нъ а=мiсада'инъ:

26. си'ла <е>=гw` согля'даная шестьдеся'тъ двjь` ты'сящы
и= се'дмь сw'тъ.

27. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ <е>=гw` пле'мя а=си'рово,
и= кня'зь сынw'въ а=си'ровыхъ фагаiи'лъ сы'нъ <е>=хра'новъ:

28. си'ла <е>=гw` согля'даная четы'редесять <е>=ди'на
ты'сяща и= пя'ть сw'тъ.

29. И= w=полча'ющiися бли'з\ъ пле'мя нефfалi'мле, и=
кня'зь сынw'въ нефfалi'млихъ а=хiре'й сы'нъ <е>=на'нь:

30. си'ла <е>=гw` согля'даная пятьдеся'тъ три` ты'сящы
и= четы'ре ста^.

31. Всjь'хъ сочте'ныхъ полка` да'нова сто` пятьдеся'тъ
се'дмь ты'сящъ и= ше'сть сw'тъ, съ си'лою и='хъ послjь'днiи
да воздвиза'ются по чи'ну своему`.

32. Сiе` сочте'нiе сынw'въ i=и~левыхъ по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ: вся^ согля^данiя полкw'въ съ си'лами и='хъ ше'сть
сw'тъ три` ты'сящы и= пя'ть сw'тъ пятьдеся'тъ.

33. Леvi'ти же не согля'дашася среди` сынw'въ i=и~левыхъ,
jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

34. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы вся^, <е>=ли^ка
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю: та'кw w=полча'хуся по чинw'мъ
свои^мъ, и= та'кw воздвиза'хуся кi'йждо бли'з\ъ по
со'нмwмъ свои^мъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ.

Глава` 3.

И= сiя^ рожд<е>'нiя а=арw'на и= мwv"се'а, въ де'нь
во'ньже гл~а гд\сь мwv"се'ю на горjь` сiна'йстjьй:

2. и= сiя^ и=мена` сынw'въ а=арw'нихъ: пе'рвенецъ нада'въ
и= а=вiу'дъ, и= <е>=леаза'ръ и= i=fама'ръ:

3. сiя^ и=мена` сынw'въ а=арw'нихъ, жерцы` пома^заныя,
и=`мже соверши'шася ру'цjь и='хъ жре'ти:

4. и= сконча'шася нада'въ и= а=вiу'дъ пред\ъ гд\семъ,
принося'щымъ и=`мъ <о>='гнь чу'ждь пред\ъ гд\семъ въ
пусты'ни сiна'йстjьй, и= ча^дъ не бjь` и=`мъ: и= жре'чествоваху
<е>=леаза'ръ и= i=fама'ръ со а=арw'номъ, <о>=тце'мъ
свои'мъ.

5. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

6. поими` пле'мя леvi'ино, и= поста'виши я=` пред\ъ
а=арw'номъ жерце'мъ, и= да слу'жатъ <е>=му`:

7. и= да стрегу'тъ стражбы^ <е>=гw` и= стражбы^ сынw'въ
i=и~левыхъ пред\ъ ски'нiею свидjь'нiя, дjь'лати дjьла`
ски'нiи:

8. и= да храня'тъ вся^ сосу'ды ски'нiи свидjь'нiя и=
стражбы^ сынw'въ i=и~левыхъ по всjь^мъ дjьлw'мъ ски'нiи:

9. и= да да'си леvi'ты а=арw'ну бра'ту твоему` и= сынw'мъ
<е>=гw` жерц<е>'мъ: въ да'ръ даны` сi'и мнjь` су'ть
w\т сынw'въ i=и~левыхъ:

10. и= а=арw'на и= сы'ны <е>=гw` поста'виши над\ъ ски'нiею
свидjь'нiя, и= да храня'тъ жре'чество свое`, и= вся^
jа=`же о<у>= <о>=лтаря` и= вну'трь завjь'сы: и=ноплеме'нникъ
же прикаса'яйся о<у>='мретъ.

11. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

12. и= се`, а='зъ взя'хъ леvi'ты w\т среды` сынw'въ
i=и~левыхъ, вмjь'стw вся'кагw пе'рвенца, w\тверза'ющагw
ложесна` w\т сынw'въ i=и~левыхъ: и=скупл<е>'нiя и='хъ
бу'дутъ, и= да бу'дутъ мнjь` леvi'ти:

13. мнjь' бо вся'къ пе'рвенецъ: во'ньже де'нь поби'хъ
вся'каго пе'рвенца въ земли` <е>=гv'петстjьй, w=ст~и'хъ
себjь` вся'каго пе'рвенца во i=и~ли, w\т человjь'ка
до скота` мнjь` да бу'дутъ: а='зъ гд\сь.

14. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю въ пусты'ни сiна'йстjьй,
гл~я:

15. согля'дай сынw'въ леvi'иныхъ по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ по со'нмwмъ и='хъ, по рожде'нiю и='хъ: вся'къ
му'жескъ по'лъ w\т мц\са <е>=ди'нагw и= вы'шше да согля'даете
и=`хъ.

16. И= сочте` и=`хъ мwv"се'й и= а=арw'нъ повелjь'нiемъ
гд\снимъ, jа='коже повелjь` и=`мъ гд\сь.

17. И= бя'ху сi'и сы'нове леvi^ины w\т и=ме'нъ и='хъ:
гирсw'нъ, каа'fъ и= мера'рi.

18. И= сiя^ и=мена` сынw'въ гирсw'нихъ по со'нмwмъ
и='хъ: ловенi` и= семе'й.

19. И= сы'нове каа'fwвы по со'нмwмъ и='хъ: а=мра'мъ
и= i=ссаа'ръ, хеврw'нъ и= <о>=зiи'лъ.

20. И= сы'нове мера^рiны по со'нмwмъ и='хъ: моолi`
и= мусi`: сi'и су'ть со'нми леvi'тстiи по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ.

21. W\т гирсw'на со'нмъ ловенi'инъ и= со'нмъ семеи'нь:
сi'и су'ть со'нми гирсw'нwвы.

22. Согля'данiе и='хъ по числу` всегw` му'жеска по'лу,
w\т мц\са <е>=ди'нагw и= вы'шше, согля'данiе и='хъ
се'дмь ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ.

23. И= сы'нове гирсw'нwвы за ски'нiею да w=полча'ются
къ мо'рю.

24. И= кня'зь до'му <о>=те'чества со'нма гирсw'ня <е>=лiса'фъ
сы'нъ даи'ль.

25. И= стражба` сынw'въ гирсw'новыхъ въ ски'нiи свидjь'нiя,
ски'нiя и= покро'въ <е>=я`, и= покро'въ две'рiй ски'нiи
свидjь'нiя,

26. и= <о>=пw'ны двора`, и= завjь'са две'рiй двора`,
и='же <е>='сть о<у>= ски'нiи, и= прw'чая всjь'хъ дjь'лъ
<е>=гw`.

27. W\т каа'fа со'нмъ а=мра'мль <е>=ди'нъ и= со'нмъ
i=ссаа'ровъ <е>=ди'нъ, и= со'нмъ хеврw'нь <е>=ди'нъ
и= со'нмъ <о>=зiи'ль <е>=ди'нъ: сi'и су'ть со'нми каа'fwвы:

28. по числу` вся'къ му'жескъ по'лъ w\т мц\са <е>=ди'нагw
и= вы'шше <о>='смь ты'сящъ и= ше'сть сw'тъ, стрегу'щiи
стражбы^ ст~ы'хъ.

29. Со'нми сынw'въ каа'fовыхъ да w=полча'ются w\т страны`
ски'нiи къ ю='гу,

30. и= кня'зь до'му <о>=те'чествъ со'нмwвъ каа'fовыхъ
<е>=лiсафа'нъ сы'нъ <о>=зiи'ль:

31. и= стражба` и='хъ кiвw'тъ и= трапе'за, и= свjьти'льникъ
и= <о>=лтари^, и= сосу'ды ст~а'гw, въ ни'хже слу'жатъ,
и= покро'въ, и= вся^ дjьла` и='хъ.

32. И= кня'зь над\ъ кня^зи леvi'тскими <е>=леаза'ръ
сы'нъ а=арw'на жерца`, поста'вленъ стрещи` стражбы^
ст~ы'хъ.

33. W\т мера'ра же со'нмъ моолi` и= со'нмъ мусi`: сi'и
су'ть со'нми мера^рiны,

34. согля'данiе и='хъ по числу`, вся'къ му'жескъ по'лъ
w\т мц\са <е>=ди'нагw и= вы'шше, ше'сть ты'сящъ и=
двjь'сти.

35. И= кня'зь до'му <о>=те'чествъ со'нма мера'рiна
сурiи'лъ сы'нъ а=вiхе'овъ: w\т страны` ски'нiи да w=полча'ются
къ сjь'веру,

36. согля'данiе стражбы` сынw'въ мера'рiныхъ глави^цы
ски'нiи и= вер<е>и` <е>=я`, и= столпы` <е>=я` и= стоя^ла
<е>=я`, и= вся^ сосу'ды и='хъ и= вся^ дjьла` и='хъ,

37. и= столпы` двора` w='крестъ и= стоя^ла и='хъ, и=
колки` и='хъ и= в<е>'рви и='хъ.

38. W=полча'ющiися сопреди` ски'нiи свидjь'нiя на восто'ки
мwv"се'й и= а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw`, стрегу'ще
стражбы^ ст~а'гw, въ стражба'хъ сынw'въ i=и~левыхъ:
и= и=ноплеме'нникъ прикаса'яйся да о<у>='мретъ.

39. Все` согля'данiе леvi'тwвъ, и=`хже согля'да мwv"се'й
и= а=арw'нъ повелjь'нiемъ гд\снимъ по со'нмwмъ и='хъ,
вся'къ му'жескъ по'лъ w\т мц\са <е>=ди'нагw и= вы'шше,
два'десять и= двjь` ты'сящы.

40. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я: согля'дай вся'каго
пе'рвенца му'жеска по'лу сынw'въ i=и~левыхъ w\т мц\са
<е>=ди'нагw и= вы'шше, и= возми` число` и='хъ по и='мени,

41. и= да по'ймеши мнjь` леvi'ты за вся^ пе'рвенцы
сынw'въ i=и~левыхъ: а='зъ гд\сь: и= скоты` леvi^тски
вмjь'стw всjь'хъ пе'рвенц<е>въ въ скотjь'хъ сынw'въ
i=и~левыхъ.

42. И= согля'да мwv"се'й, jа='коже заповjь'да <е>=му`
гд\сь, вся'каго пе'рвенца въ сынjь'хъ i=и~левыхъ.

43. И= бы'ша вси` пе'рвенцы му'жескагw по'лу, по числу`
и=ме'нъ w\т мц\са <е>=ди'нагw и= вы'шше, w\т согля'данiя
и='хъ два'десять двjь` ты'сящы двjь'сти и= се'дмьдесятъ
три`.

44. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

45. поими` леvi'ты вмjь'стw всjь'хъ пе'рвенц<е>въ сынw'въ
i=и~левыхъ, и= скоты` леvi^тски вмjь'стw скотw'въ и='хъ,
и= бу'дутъ мнjь` леvi'ты: а='зъ гд\сь:

46. и= и=ску'пъ дву` сw'тъ седми'десяти тре'хъ, и=`же
преизбыва'ютъ све'рхъ леvi'тwвъ w\т пе'рвенцwвъ сынw'въ
i=и~левыхъ:

47. и= да во'змеши по пяти` сi^кль на главу`, по сi'клю
ст~о'му во'змеши два'десять пjь'нязей сi'кль,

48. и= да'си сребро` а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw` и=ску'пъ
w\т преизбыва'ющихъ въ ни'хъ.

49. И= взя` мwv"се'й сребро` и=ску'пное w\т преизбыва'ющихъ
въ ни'хъ на и=ску'пъ леvi'тwмъ:

50. w\т пе'рвен<е>цъ сынw'въ i=и~левыхъ взя` сребра`
ты'сящу три` ста^ шестьдеся'тъ пя'ть сi'кл<е>въ, по
сi'клю ст~о'му.

51. И= даде` мwv"се'й w='купъ w\т преизбы'вшихъ а=арw'ну
и= сынw'мъ <е>=гw`, повелjь'нiемъ гд\снимъ, jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

Глава` 4.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

2. возми` сочисле'нiе сынw'въ каа'fовыхъ w\т среды`
сынw'въ леvi'иныхъ, по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ,

3. w\т два'десяти и= пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да'же
до пяти'десяти лjь'тъ, вся'къ входя'й служи'ти, твори'ти
вся^ дjьла` въ ски'нiи свидjь'нiя.

4. И= сiя^ дjьла` сынw'въ каа'fовыхъ w\т среды` сынw'въ
леvi'иныхъ, по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ, въ ски'нiи свидjь'нiя: ст~о'е ст~ы'хъ.

5. И= да вни'дутъ а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw`, <е>=гда`
воздви'гнется по'лкъ, и= да сни'мутъ завjь'су w=сjьня'ющую,
и= да w=бвiю'тъ въ ню` кiвw'тъ свидjь'нiя,

6. и= да покры'ютъ <е>=го` покро'вомъ ко'жанымъ си'нимъ,
и= да возложа'тъ на'нь <о>=де'жду всю` си'нетную сверху`,
и= да вложа'тъ носи^ла:

7. и= на трапе'зjь предложе'нiя да положа'тъ на не'й
<о>=де'жду всю` багря'ную и= блю^да, и= кади^льницы
и= ча'шы, и= возлива^льницы, и='миже возлива'ютъ, и=
хлjь'бы на не'й всегда` да бу'дутъ:

8. и= да возложа'тъ на ню` <о>=де'жду червле'ну, и=
да покры'ютъ ю=` покро'вомъ ко'жанымъ си'нимъ, и= да
вложа'тъ носи^ла <е>=я`:

9. и= да во'змутъ <о>=де'жду си'ню, и= покры'ютъ свjьти'льникъ
свjьтя'щiй и= свjьщы` <е>=гw`, и= щипцы` <е>=гw` и=
w=чища^ла <е>=гw`, и= вся^ сосу'ды <е>=ле'а <е>=гw`,
и='миже слу'жатъ въ ни'хъ:

10. и= да вложа'тъ <е>=го` и= вся^ сосу'ды <е>=гw`
въ покро'въ ко'жанъ си'нiй, и= да возложа'тъ <е>=го`
на нwси'ла:

11. и= на <о>=лта'рь златы'й да положа'тъ <о>=де'жду
си'ню, и= да покры'ютъ <е>=го` покро'вомъ ко'жанымъ
си'нимъ, и= да вложа'тъ носи^ла <е>=гw`:

12. и= да во'змутъ вся^ сосу'ды служ<е>'бныя, <е>=ли'кими
слу'жатъ въ ни'хъ во ст~ы'хъ, и= вложа'тъ во <о>=де'жду
си'ню, и= да покры'ютъ и=`хъ покро'вомъ ко'жанымъ си'нимъ,
и= да возложа'тъ на нwси'ла:

13. и= покро'въ да возложа'тъ на <о>=лта'рь, и= покры'ютъ
<е>=го` <о>=де'ждою все'ю багря'ною:

14. и= да возложа'тъ на него` вся^ сосу'ды <е>=гw`,
<е>=ли'кими слу'жатъ на не'мъ въ ни'хъ, и= кади'льники,
и= ви^лицы и= ча'шы, и= покро'въ и= вся^ сосу'ды <о>=лтаря`,
и= да возложа'тъ на него` покро'въ ко'жанъ си'нь и=
да вложа'тъ носи^ла <е>=гw`: и= да во'змутъ <о>=де'жду
багря'ну, и= да покры'ютъ о<у>=мыва'льницу и= стоя^ла
<е>=я`: и= да вложа'тъ ю=` въ покро'въ ко'жаный си'нiй,
и= да возложа'тъ на носи^ла.

15. И= соверша'тъ а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw`, покрыва'юще
ст~а^я и= вся^ сосу'ды ст~ы^я, внегда` воздвиза'тися
полку`: и= по си'хъ да вни'дутъ сы'нове каа'fwвы воздвиза'ти,
и= да не прико'снутся ст~ы'хъ, да не о<у>='мрутъ. Сiя^
да воздвиза'ютъ сы'нове каа'fwвы въ ски'нiи свидjь'нiя.

16. Надсмотри'тель <е>=леаза'ръ, сы'нъ а=арw'на жерца`,
<е>=ле'й свjьти'льный, и= fv"мiа'мъ сложе'нiя, и= же'ртва
jа='же по вся^ дни^, и= <е>=ле'й пома'занiя, надсмотре'нiе
всея` ски'нiи и= <е>=ли^ка су'ть въ не'й во ст~jь'мъ,
во всjь'хъ дjь'лjьхъ.

17. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

18. не потреби'те со'нмъ пле'мене каа'fова w\т среды`
леvi'тwвъ:

19. сiе` сотвори'те и=`мъ, и= жи'ви бу'дутъ и= не о<у>='мрутъ:
приходя'щымъ и=`мъ ко ст~ы^мъ ст~ы'хъ, а=арw'нъ и=
сы'нове <е>=гw` да вни'дутъ и= да о<у>=строя'тъ и=`хъ
коего'ждо по ноше'нiю <е>=гw`,

20. и= да не вни'дутъ внеза'пу ви'дjьти ст~а^я, и=
о<у>='мрутъ.

21. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

22. возми` сочисле'нiе сынw'въ гирсw'нихъ, и= и=`же
по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, по со'нмwмъ и='хъ и=
по пле'мен<е>мъ и='хъ,

23. w\т два'десяти и= пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да'же
до пяти'десяти лjь'тъ, согля'дайте я=`, вся'къ входя'й
служи'ти и= твори'ти дjьла` въ ски'нiи свидjь'нiя.

24. Сiя` слу'жба со'нма гирсw'нова, служи'ти и= воздвиза'ти.

25. И= да воздви'гнетъ <о>=пw'ны ски'нiи и= ски'нiю
свидjь'нiя, и= покро'въ <е>=я` и= покро'въ си'нiй су'щiй
све'рхъ <е>=я`, и= <о>=по'ну две'рiй ски'нiи свидjь'нiя,

26. и= <о>=пw'ны двора`, и= завjь'су две'рiй двора`,
<е>=ли^ка над\ъ ски'нiею свидjь'нiя, и= jа=`же w='крестъ
<о>=лтаря`, и= прw'чая и='хъ, и= вся^ сосу'ды служ<е>'бныя,
<е>=ли'кими слу'жатъ въ ни'хъ, да сотворя'тъ.

27. По сло'ву а=арw'на и= сынw'въ <е>=гw` да бу'детъ
вся` слу'жба сынw'въ гирсw'новыхъ по всjь^мъ слу'жбамъ
и='хъ и= по всjь^мъ дjьла'мъ и='хъ: и= да согля'даеши
и=`хъ по и=мена'мъ, вся^ носи^мая и='ми.

28. Сiя` слу'жба со'нма сынw'въ гирсw'новыхъ въ ски'нiи
свидjь'нiя, и= стражба` и='хъ руко'ю i=fама'ра, сы'на
а=арw'ня жерца`.

29. Сы'нове мера^рiны по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ
<о>=те'чествъ и='хъ, согля'дайте и=`хъ,

30. w\т два'десяти и= пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да'же
до пяти'десяти лjь'тъ, согля'дайте и=`хъ, вся'къ входя'й
служи'ти дjьла` ски'нiи свидjь'нiя.

31. И= сiя^ хран<е>'нiя воздвиза'емыхъ и='ми, по всjь^мъ
дjьлw'мъ и='хъ въ ски'нiи свидjь'нiя: глави^цы ски'нiи
и= вер<е>и` <е>=я`, и= столпы` <е>=я` и= стоя^ла <е>=я`,
и= покро'въ и= стоя^ла и='хъ, и= столпы` и='хъ, и=
покро'въ две'рiй ски'нiи,

32. и= столпы` двора` w='крестъ и= стоя^ла и='хъ, и=
столпы` завjь'сы две'рiй двора` и= стоя^ла и='хъ, и=
колки` и='хъ и= в<е>'рви и='хъ, и= вся^ сосу'ды и='хъ
и= вся^ служ<е>'нiя и='хъ: по и=мена'мъ согля'дайте
и=`хъ и= вся^ сосу'ды стражбы` воздвиза'емыхъ и='ми.

33. Сiя` слу'жба со'нма сынw'въ мера'рiныхъ во всjь'хъ
дjь'лjьхъ и='хъ, въ ски'нiи свидjь'нiя руко'ю i=fама'ра,
сы'на а=арw'ня жерца`.

34. И= согля'да мwv"се'й и= а=арw'нъ и= кня^зи i=и~л<е>вы
сы'ны каа'fwвы по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ,

35. w\т два'десяти и= пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да'же
до пяти'десяти лjь'тъ, вся'къ входя'й служи'ти и= твори'ти
дjьла` въ ски'нiи свидjь'нiя.

36. И= бы'сть согля'данiе и='хъ по со'нмwмъ и='хъ,
двjь` ты'сящы се'дмь сw'тъ пятьдеся'тъ.

37. Сiе` сочте'нiе со'нма каа'fова, всjь'хъ служа'щихъ
въ ски'нiи свидjь'нiя, jа='коже согля'да мwv"се'й и=
а=арw'нъ повелjь'нiемъ гд\снимъ, руко'ю мwv"се'овою.

38. И= согля'дани бы'ша сы'нове гирсw^ни по со'нмwмъ
свои^мъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ,

39. w\т два'десяти и= пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да'же
до пяти'десяти лjь'тъ, вся'къ входя'й служи'ти и= твори'ти
дjьла` въ ски'нiи свидjь'нiя.

40. И= бы'сть согля'данiе и='хъ по со'нмwмъ и='хъ,
по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, двjь` ты'сящы ше'сть
сw'тъ три'десять.

41. Сiе` согля'данiе со'нма сынw'въ гирсw'новыхъ, всjь'хъ
служа'щихъ въ ски'нiи свидjь'нiя, и=`хже согля'даша
мwv"се'й и= а=арw'нъ по гл~у гд\сню, руко'ю мwv"се'овою.

42. Согля'дани же бы'ша сы'нове мера^рiны по со'нмwмъ
свои^мъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ,

43. w\т два'десяти и= пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да'же
до пяти'десяти лjь'тъ, вся'къ входя'й служи'ти на дjьла`
ски'нiи свидjь'нiя.

44. И= бы'сть сочте'нiе и='хъ по племенw'мъ и='хъ,
по со'нмwмъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
три` ты'сящы и= двjь'сти.

45. Сiе` сочисле'нiе со'нма сынw'въ мера'рiныхъ, и=`хже
согля'да мwv"се'й и= а=арw'нъ по гл~у гд\сню, руко'ю
мwv"се'овою.

46. Вси` согля'даннiи леvi'ты, и=`хже согля'да мwv"се'й
и= а=арw'нъ и= кня^зи сынw'въ i=и~левыхъ, по со'нмwмъ
и='хъ и= по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,

47. w\т два'десяти и= пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да'же
до пяти'десяти лjь'тъ, вся'къ входя'й на дjь'ло дjь'лъ,
и= къ дjьла'мъ воздвиза'<е>мымъ въ ски'нiи свидjь'нiя.

48. И= бы'ша согля'даннiи <о>='смь ты'сящъ пя'ть сw'тъ
<о>='смьдесятъ.

49. Повелjь'нiемъ гд\снимъ согля'даше и=`хъ мwv"се'й,
му'жа по му'жу над\ъ дjь'лы и='хъ, и= jа=`же воздвиза'ху
сi'и, и= согля'дани су'ть, jа='коже повелjь` гд\сь
мwv"се'ю.

Глава` 5.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. повели` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= да и=зго'нятъ и=з\ъ
полка` вся'каго прокаже'ннаго, и= вся'каго пролива'ющаго
сjь'мя, и= вся'каго нечи'стаго душе'ю:

3. w\т му'жеска по'лу до же'нска, и=згони'те внjь`
полка`, и= да не w=скверня'тъ полкw'въ свои'хъ, въ
ни'хже а='зъ пребыва'ю.

4. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы та'кw, и= и=згна'ша
и=`хъ внjь` полка`: jа='коже гл~а гд\сь мwv"се'ю, та'кw
сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы.

5. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

6. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: му'жъ и=ли`
жена`, и='же а='ще сотвори'тъ w\т всjь'хъ грjьхw'въ
человjь'ческихъ и= презира'я пре'зритъ гд\са, и= престу'питъ
душа` <о>='на:

7. да и=сповjь'сть грjь'хъ, <е>=го'же сотвори`, и=
да w\тда'стъ преступле'нiе и='стое, и= пя'тую ча'сть
<е>=гw` да приложи'тъ къ тому`, и= да w\тда'стъ, <е>=му'же
согрjьши`.

8. А='ще же нjь'сть человjь'ку о<у>='жика, jа='кw w\тда'ти
<е>=му` преступле'нiе, преступле'нiе w\тдае'мое гд\су,
жерцу` да бу'детъ, кромjь` <о>=вна` w=чище'нiя, и='мже
помо'лится w= не'мъ.

9. И= вся'къ нача'токъ, и= вся^ w=свяща'<е>мая въ сынjь'хъ
i=и~левыхъ, <е>=ли^ка а='ще прино'сятъ гд\су, жерцу`
самому` да бу'дутъ:

10. и= коегw'ждо w=свящ<е>'ная, тому` да бу'дутъ и=
му'жъ а='ще да'стъ жерцу`, тому` да бу'детъ.

11. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

12. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
му'жа, му'жа а='ще престу'питъ жена` <е>=гw`, и= презира'ющи
пре'зритъ <е>=го`,

13. и= бу'детъ кто` съ не'ю ло'жемъ сjь'мене, и= о<у>=таи'тся
w\т <о>='чiю му'жа <е>=я`, и= о<у>=кры'ется, <о>=на'
же бу'детъ w=скверне'на, и= свидjь'теля не бу'детъ
на ню` и= сiя` нjь'сть jа='та,

14. и= прiи'детъ на него` ду'хъ ревнова'нiя, и= возревну'етъ
къ женjь` свое'й, <о>=на' же w=скверне'на <е>='сть,
и=ли` прiи'детъ <е>=му` ду'хъ ревнова'нiя, и= возревну'етъ
къ женjь` свое'й, <о>=на' же не бу'детъ w=скверне'на,

15. и= да приведе'тъ му'жъ жену` свою` къ жерцу`, и=
да принесе'тъ да'ръ за ню`, деся'тую ча'сть мjь'ры
<е>='фi муки` jа='чныя: да не возлiе'тъ на ню` <е>=ле'а,
ниже` да возложи'тъ на ню` лiва'на: же'ртва бо ревнова'нiя
<е>='сть, же'ртва па'мяти воспомина'ющая грjь'хъ.

16. И= приведе'тъ ю=` жре'цъ и= поста'витъ ю=` пред\ъ
гд\семъ:

17. и= да во'зметъ жре'цъ во'ду жи'ву чи'сту въ сосу'дjь
гли'нянjь, и= w\т пе'рсти на земли` су'щiя о<у>= ски'нiи
свидjь'нiя, и= взе'мъ жре'цъ да всы'плетъ въ во'ду:

18. и= да поста'витъ жре'цъ жену` пред\ъ гд\семъ, и=
да w\ткры'етъ главу` женjь`, и= да да'стъ въ ру'цjь
<е>=я` же'ртву па'мяти, же'ртву ревнова'нiя: въ руцjь'
же жерца` да бу'детъ вода` w=бличе'нiя кля'твенная
сiя`.

19. И= да заклене'тъ ю=` жре'цъ и= рече'тъ женjь`:
а='ще никто'же бы'сть съ тобо'ю, и= нjь'си преступи'ла
w=скверни'тися под\ъ му'жемъ твои'мъ, неви'нна бу'ди
w\т воды` w=бличе'нiя кля'твенныя сея`:

20. а='ще же преступи'ла <е>=си`, мужа'та су'щи, и=ли`
w=скверне'на <е>=си`, и= даде` кто` тебjь` ло'же свое`,
кромjь` му'жа твоегw`.

21. И= заклене'тъ жре'цъ жену` кля'твами кля'твы сея`,
и= рече'тъ жре'цъ женjь`: да да'стъ тя` гд\сь въ кля'тву
и= прокля'тiе среди` людi'й твои'хъ, внегда` да'ти
гд\су стегну` твоему` w\тпа'сти и= чре'ву твоему` разсjь'стися:

22. и= вни'детъ вода` кля'твенная сiя` во чре'во твое`,
<е>='же расто'ргнути о<у>=тро'бу твою`, и= w\тпа'сти
стегну` твоему`. И= w\твjьща'етъ жена`: бу'ди, бу'ди.

23. И= да напи'шетъ жре'цъ кля^твы сiя^ въ кни'зjь,
и= и=згла'дитъ въ водjь` w=бличе'нiя кля'твеннагw:

24. и= напои'тъ жену` водо'ю w=бличе'нiя кля'твенною,
и= вни'детъ въ ню` вода` кля'твенная w=бличе'нiя.

25. И= да во'зметъ жре'цъ w\т руки` же'нски же'ртву
ревнова'нiя, и= да возложи'тъ же'ртву пред\ъ гд\семъ,
и= да принесе'тъ ю=` ко <о>=лтарю`:

26. и= да во'зметъ жре'цъ го'рстiю w\т же'ртвы па'мять
<е>=я`, и= да принесе'тъ ю=` на <о>=лта'рь, и= по се'мъ
напои'тъ водо'ю жену`:

27. и= бу'детъ а='ще <е>='сть w=скверне'на, и= а='ще
о<у>=тае'нiемъ о<у>=таи'ся w\т му'жа своегw`, и= вни'детъ
въ ню` вода` кля'твенная w=бличе'нiя, и= надме'тъ чре'во
<е>=я`, и= w\тпаде'тъ стегно` <е>=я`, и= бу'детъ жена`
въ прокля'тiе въ лю'дехъ свои'хъ:

28. а='ще же не бу'детъ w=скверне'на жена`, и= чиста`
<е>='сть, и= неви'нна бу'детъ, и= пло'дствовати бу'детъ
сjь'мя.

29. Се'й зако'нъ ревнова'нiя, кому'-либо а='ще престу'питъ
жена`, мужа'та су'щи, и= w=скверни'тся:

30. и=ли` человjь'къ, <е>=му'же а='ще на'йдетъ на'нь
ду'хъ ревнова'нiя, и= возревну'етъ къ женjь` свое'й,
и= поста'витъ жену` свою` пред\ъ гд\семъ, и= да сотвори'тъ
<е>='й жре'цъ ве'сь зако'нъ се'й:

31. и= чи'стъ бу'детъ человjь'къ w\т грjьха`, и= жена`
та` во'зметъ грjь'хъ сво'й.

Глава` 6.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
му'жъ и=ли` жена`, и='же а='ще w=бjьща'ется sjьлw`
w=бjь'томъ, <е>='же w=чи'ститися чистото'ю гд\су,

3. да воздержи'тся w\т вiна` и= сiке'ра, и= <о>='цта
вi'нна и= <о>='цта w\т сiке'ра да не пiе'тъ: и=, <е>=ли^ка
дjь'лаются w\т грw'здъ вi'нныхъ, да не пiе'тъ, и= гро'здiя
свjь'жагw и= суха'гw да не снjь'стъ.

4. Во вся^ дни^ w=бjь'та своегw` w\т всjь'хъ, <е>=ли^ка
быва'ютъ w\т вi'нничины вiна`, w\т ко'сти и= до скорлупы`
да не пiе'те, ниже` jа='сте w\т всегw`.

5. Во вся^ дни^ w=бjь'та w=чище'нiя своегw` бри'тва
да не взы'детъ на главу` <е>=гw`, до'ндеже сконча'ются
днi'е, <е>=ли^ки w=бjьща'лъ <е>='сть гд\су: ст~ъ бу'детъ
растя'й власы` главы` своея`.

6. Во вся^ дни^ w=бjь'та своегw` гд\су, ко вся'кой
душjь` сконча'вшейся да не вни'детъ.

7. Над\ъ <о>=тце'мъ и= над\ъ ма'терiю, и= над\ъ бра'томъ
и= над\ъ сестро'ю, да не w=скверни'тся над\ъ ни'ми,
о<у>=ме'ршымъ и=`мъ, jа='кw w=бjь'тъ бг~а <е>=гw` на
главjь` <е>=гw`.

8. Вся^ дни^ w=бjь'та <е>=гw` ст~ъ бу'детъ гд\су.

9. А='ще же кто` сме'ртiю внеза'пу о<у>='мретъ о<у>=
негw`, а='бiе w=скверни'тся глава` w=бjь'та <е>=гw`,
и= w=брi'етъ главу` свою`, во'ньже де'нь w=чи'стится,
въ де'нь седмы'й да w=брi'ется,

10. и= въ де'нь <о>=смы'й да принесе'тъ два` гw'рличища
и=ли` два` пт<е>нца` гwлуби'на къ жерцу` пред\ъ дв<е>'ри
ски'нiи свидjь'нiя:

11. и= да сотвори'тъ жре'цъ <е>=ди'ну грjьха` ра'ди,
и= другу'ю во всесожже'нiе, и= да помо'лится w= не'мъ
жре'цъ, w= ни'хже согрjьши`, w= души`, и= w=святи'тъ
главу` свою` въ то'й де'нь, во'ньже w=святи'ся гд\су,
во дни^ w=бjь'та своегw`.

12. И= да приведе'тъ а='гнца <е>=динолjь'тна въ преступле'нiе,
и= днi'е пре'жнiи да не бу'дутъ <е>=му` въ число`,
поне'же w=скверни'ся глава` w=бjь'та <е>=гw`.

13. И= се'й зако'нъ w=бjьща'вшагwся, во'ньже де'нь
сконча'етъ дни^ w=бjь'та своегw`, да принесе'тъ са'мъ
къ две'ремъ ски'нiи свидjь'нiя:

14. и= да приведе'тъ да'ръ сво'й гд\су а='гнца <е>=динолjь'тна
непоро'чна <е>=ди'наго во всесожже'нiе, и= а='гницу
<е>=динолjь'тну <е>=ди'ну непоро'чну грjьха` ра'ди,
и= <о>=вна` <е>=ди'наго непоро'чна во спасе'нiе,

15. и= ко'шъ w=прjьсно'кwвъ w\т муки` пшени'чны, хлjь'бы
смjь^шаны съ <е>=ле'емъ, и= w=прjьсно'ки пома^заны
<е>=ле'емъ, и= же'ртву и='хъ и= возлiя'нiе и='хъ.

16. И= да принесе'тъ жре'цъ пред\ъ гд\са, и= да сотвори'тъ
<е>='же грjьха` ра'ди <е>=гw`, и= всесожже'нiе <е>=гw`,

17. и= <о>=вна` сотвори'тъ же'ртву спасе'нiя гд\су
на ко'шницjь w=прjьсно'кwвъ, и= да сотвори'тъ жре'цъ
же'ртву <е>=гw` и= возлiя'нiе <е>=гw`.

18. И= да w=брi'етъ w=бjьща'вый пред\ъ две'рьми ски'нiи
свидjь'нiя главу` w=бjь'та своегw`, и= да возложи'тъ
власы` на <о>='гнь, и='же <е>='сть под\ъ же'ртвою спасе'нiя:

19. и= да во'зметъ жре'цъ ра'мо варе'но w\т <о>=вна`,
и= хлjь'бъ <е>=ди'нъ w=прjьсно'чный w\т ко'шницы, и=
w=прjьсно'къ <е>=ди'нъ, и= да возложи'тъ на ру'ки w=бjьща'вшемуся,
по w=бри'тiи главы` <е>=гw`,

20. и= да принесе'тъ я=` жре'цъ возложе'нiе пред\ъ
гд\са: ст~о да бу'детъ жерцу` на гру'дехъ возложе'нiя
и= на ра'мjь о<у>=ча'стiя: и= по си'хъ w=бjьща'выйся
да пiе'тъ вiно`.

21. Се'й зако'нъ w=бjьща'вшагwся, и='же а='ще w=бjьща'етъ
да'ръ гд\су w= w=бjь'тjь, кромjь` си'хъ jа=`же w=бря'щетъ
рука` <е>=гw`: по си'лjь w=бjь'та <е>=гw`, <е>=го'же
а='ще w=бjьща'етъ, по зако'ну w=чище'нiя.

22. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

23. рцы` а=арw'ну и= сынw'мъ <е>=гw`, глаго'ля: си'це
благослови'те сы'ны i=и~л<е>вы, глаго'люще и=`мъ:

24. да блг\сви'тъ тя` гд\сь и= сохрани'тъ тя`:

25. да просвjьти'тъ гд\сь лице` свое` на тя` и= поми'луетъ
тя`:

26. да воздви'гнетъ гд\сь лице` свое` на тя` и= да'стъ
ти` ми'ръ:

27. и= да возложа'тъ и='мя мое` на сы'ны i=и~л<е>вы,
и= а='зъ гд\сь блг\свлю` я=`.

Глава` 7.

И= бы'сть въ де'нь во'ньже сконча` мwv"се'й, jа='коже
поста'вити ски'нiю, и= пома'за ю=`, и= w=святи` ю=`
и= вся^ сосу'ды <е>=я`, и= <о>=лта'рь и= вся^ сосу'ды
<е>=гw`, и= пома'за я=`, и= w=святи` я=`.

2. И= приведо'ша кня^зи i=и~льтестiи двана'десять,
кня^зи домw'въ <о>=те'чествъ свои'хъ, сi'и кня^зи коегw'ждо
пле'мене, сi'и предстоя'щiи над\ъ согля'данiемъ:

3. и= приведо'ша да'ры своя^ пред\ъ гд\са ше'сть колесни'цъ
покры'тыхъ и= двана'десять волw'въ: колесни'цу <е>=ди'ну
w\т двои'хъ князе'й, и= тельца` w\т коегw'ждо и= приведо'ша
пред\ъ ски'нiю.

4. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

5. возми` w\т ни'хъ, и= да бу'дутъ на дjьла` служ<е>'бная
ски'нiи свидjь'нiя: и= да'си я=` леvi'тwмъ, коему'ждо
по <е>=гw` служе'нiю.

6. И= взе'мъ мwv"се'й кол<е>сни'цы и= волы`, даде`
я=` леvi'тwмъ:

7. двjь` кол<е>сни'цы и= четы'ри волы` даде` сынw'мъ
гирсw^нимъ по слу'жбамъ и='хъ,

8. и= четы'ри кол<е>сни'цы и= <о>='смь волw'въ даде`
сынw'мъ мера^рiнымъ по слу'жбамъ и='хъ, чрез\ъ i=fама'ра,
сы'на а=арw'на жерца`:

9. и= сынw'мъ каа'fwвымъ не даде`, jа='кw слу^жбы свята'гw
и=мjь'ютъ: на ра'менахъ да воздвиза'ютъ я=`.

10. И= принесо'ша кня^зи на w=бновле'нiе <о>=лтаря`
въ де'нь, во'ньже пома'за <е>=го`, и= принесо'ша кня^зи
да'ры своя^ пред\ъ <о>=лта'рь.

11. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: кня'зь <е>=ди'нъ на
де'нь, кня'зь на де'нь да принесу'тъ да'ры своя^ на
w=бновле'нiе <о>=лтаря`.

12. И= бя'ше принося'й да'ръ сво'й въ пе'рвый де'нь
наассw'нъ сы'нъ а=мiнада'вль, кня'зь пле'мене i=у'дина:

13. и= принесе` да'ръ сво'й, блю'до сре'бряно <е>=ди'но,
вjь'съ <е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

14. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

15. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

16. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

17. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ наассw'на сы'на а=мiнада'вля.

18. Во вторы'й де'нь принесе` наfанаи'лъ сы'нъ сwга'ровъ,
кня'зь пле'мене i=ссаха'ря:

19. и= принесе` да'ръ сво'й, блю'до сре'бряно <е>=ди'но,
вjь'съ <е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

20. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

21. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

22. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

23. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ наfанаи'ла сы'на сwга'рова.

24. Въ тре'тiй де'нь кня'зь сынw'въ завулw'нихъ, <е>=лiа'въ
сы'нъ хелw'новъ:

25. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

26. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

27. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

28. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

29. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ <е>=лiа'ва сы'на хелw'нова.

30. Въ четве'ртый де'нь кня'зь сынw'въ руви'млихъ,
<е>=лiсу'ръ сы'нъ седiу'ровъ:

31. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

32. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

33. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

34. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

35. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ <е>=лiсу'ра сы'на седiу'рова.

36. Въ пя'тый де'нь кня'зь сынw'въ сv"меw'нихъ, саламiи'лъ
сы'нъ сурiсада'иль:

37. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

38. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

39. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

40. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

41. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ саламiи'ла сы'на сурiсада'иля.

42. Въ шесты'й де'нь кня'зь сынw'въ га'довыхъ, <е>=лiса'фъ
сы'нъ рагуи'левъ:

43. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

44. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

45. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

46. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

47. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ <е>=лiса'фа сы'на рагуи'лева.

48. Въ седмы'й де'нь кня'зь сынw'въ <е>=фре'млихъ,
<е>=лiсама` сы'нъ <е>=мiу'довъ:

49. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

50. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

51. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

52. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

53. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ <е>=лiсамы` сы'на <е>=мiу'дова.

54. Въ <о>=смы'й де'нь кня'зь сынw'въ манассi'иныхъ,
гамалiи'лъ сы'нъ фадассу'ровъ:

55. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

56. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

57. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

58. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

59. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ гамалiи'ла сы'на фадассу'рова.

60. Въ девя'тый де'нь кня'зь сынw'въ венiамi'нихъ,
а=вiда'нъ сы'нъ гадеw'нинъ:

61. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

62. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

63. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

64. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

65. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ а=вiда'на, сы'на гадеw'нина.

66. Въ деся'тый де'нь кня'зь сынw'въ да'новыхъ, а=хiе'зеръ
сы'нъ а=мiсада'инъ:

67. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

68. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

69. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

70. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

71. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ а=хiе'зера сы'на а=мiсада'ина.

72. Въ первыйна'десять де'нь кня'зь сынw'въ а=си'ровыхъ,
фагаiи'лъ сы'нъ <е>=хра'нь:

73. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

74. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

75. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

76. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

77. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ фагаiи'ла сы'на <е>=хра'ня.

78. Во вторыйна'десять де'нь кня'зь сынw'въ нефfалi'млихъ,
а=хiре'й сы'нъ <е>=на'нь:

79. да'ръ <е>=гw` блю'до сре'бряно <е>=ди'но, вjь'съ
<е>=гw` сто` и= три'десять сi^кль: ча'шу <е>=ди'ну
сре'бряну се'дмьдесятъ сi^кль, по сi'клю свято'му:
<о>=боя` пw'лны муки` пшени'чны спря'жены съ <е>=ле'емъ
на же'ртву:

80. fv"мiа'мникъ <е>=ди'нъ десяти` златни^къ, по'лнъ
fv"мiа'ма:

81. тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнца <е>=ди'наго <е>=динолjь'тна во всесожже'нiе:

82. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:

83. и= на же'ртву спасе'нiя ю='ницы двjь`, <о>=внw'въ
пя'ть, козлw'въ пя'ть, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ пя'ть:
се'й да'ръ а=хiре'а сы'на <е>=на'ня.

84. Сiе` w=бновле'нiе <о>=лтаря`, во'ньже де'нь пома'за
<е>=го`, w\т князе'й сынw'въ i=и~левыхъ, блю'дъ сре'бряныхъ
двана'десять, ча'шъ сре'бряныхъ двана'десять, fv"мiа'мникwвъ
златы'хъ двана'десять:

85. по сту` и= три'десяти сi^кль въ ко'емждо блю'дjь,
и= по седми'десяти сi^кль ча'ша <е>=ди'на: всегw` сребра`
въ сосу'дjьхъ двjь` ты'сящы четы'реста сi'кл<е>въ,
по сi'клю свято'му:

86. fv"мiа'мникwвъ златы'хъ двана'десять по'лныхъ fv"мiа'ма,
по десяти` златни^къ въ ко'емждо fv"мiа'мникjь, по
сi'клю свято'му: всегw` зла'та въ fv"мiа'мницjьхъ сто`
и= два'десять златни^къ.

87. Всjь'хъ говя'дъ во всесожже'нiе, тельцw'въ двана'десять,
<о>=внw'въ двана'десять, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ
двана'десять, и= ж<е>'ртвы и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ:
и= козлw'въ w\т ко'зъ двана'десять, грjьха` ра'ди:

88. всjь'хъ говя'дъ на же'ртву спасе'нiя, ю='ницъ два'десять
четы'ре, <о>=внw'въ шестьдеся'тъ, козлw'въ <е>=динолjь'тныхъ
шестьдеся'тъ, а='гницъ <е>=динолjь'тныхъ непоро'чныхъ
шестьдеся'тъ. Сiе` w=бновле'нiе <о>=лтаря`, по и=сполне'нiи
ру'къ <е>=гw` и= по пома'занiи <е>=гw`.

89. <Е>=гда` вхожда'ше мwv"се'й въ ски'нiю свидjь'нiя
глаго'лати <е>=му`, и= о<у>=слы'ша гла'съ гд\са, гл~юща
къ нему` свы'ше w=чисти'лища, <е>='же <е>='сть над\ъ
ковче'гомъ свидjь'нiя между` двjьма` херувi^мы: и=
гл~аше къ нему`.

Глава` 8.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли а=арw'ну и= рече'ши къ нему`: <е>=гда`
поста'виши свjьти^ла, w\т страны` спреди` свjьти'льника
да свjь'тятъ се'дмь свjьти^ла.

3. И= сотвори` та'кw а=арw'нъ: w\т <е>=ди'ныя страны`
спреди` свjьти'льника возжже` свjьти^ла <е>=гw`, jа='коже
повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

4. И= сiе` о<у>=строе'нiе свjьти'льника: слiя'но зла'то
сте'бль <е>=гw` и= крi'ны <е>=гw`, слiя'но все`: по
w='бразу, <е>=го'же показа` гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори`
свjьти'льникъ.

5. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

6. поими` леvi'ты w\т среды` сынw'въ i=и~левыхъ, и=
да w=чи'стиши я=`:

7. и= си'це да сотвори'ши и=`мъ w=чище'нiе и='хъ: покропи'ши
на ни'хъ во'ду w=чище'нiя, и= да взы'детъ бри'тва на
все` тjь'ло и='хъ, и= и=сперу'тъ ри^зы своя^, и= чи'сти
бу'дутъ:

8. и= да во'змутъ тельца` <е>=ди'наго w\т волw'въ,
и= сегw` же'ртву муки` пшени'чны, спря'жены съ <е>=ле'емъ,
и= тельца` <е>=динолjь'тна w\т волw'въ да во'змеши
грjьха` ра'ди:

9. и= да приведе'ши леvi'ты пред\ъ ски'нiю свидjь'нiя,
и= собере'ши ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ:

10. и= приведе'ши леvi'ты пред\ъ гд\са, и= да возложа'тъ
сы'нове i=и~льстiи ру'ки своя^ на леvi'ты:

11. и= да w\тлучи'тъ а=арw'нъ леvi'ты w\тда'нiе пред\ъ
гд\са w\т сынw'въ i=и~левыхъ, и= да слу'жатъ слу^жбы
гд\севи:

12. леvi'ти же да возложа'тъ ру'ки на главы^ тельц<е>'въ:
и= да сотвори'ши <е>=ди'наго w= грjьсjь` и= <е>=ди'наго
во всесожже'нiе гд\су, о<у>=ми'лостивити w= ни'хъ:

13. и= поста'виши леvi'ты пред\ъ гд\семъ и= пред\ъ
а=арw'номъ и= пред\ъ сынми` <е>=гw`, и= w\тда'си я=`
w\тда'нiе гд\су:

14. и= да w\тлучи'ши леvi'ты w\т среды` сынw'въ i=и~левыхъ,
и= бу'дутъ мнjь`:

15. и= по си'хъ да вни'дутъ леvi'ты дjь'лати дjьла`
ски'нiи свидjь'нiя: и= да w=чи'стиши и=`хъ, и= w\тда'си
я=` пред\ъ гд\семъ: jа='кw w\тда'нiе w\тданы` сi'и
мнjь` су'ть w\т среды` сынw'въ i=и~левыхъ:

16. вмjь'стw w\тверза'ющихъ вся^ка ложесна` пе'рвенц<е>въ
всjь'хъ w\т сынw'въ i=и~левыхъ, прiя'хъ я=` себjь`:

17. jа='кw мнjь` <е>='сть вся'къ пе'рвенецъ w\т сынw'въ
i=и~левыхъ, w\т человjь'ка до скота`: въ де'нь во'ньже
порази'хъ вся'каго пе'рвенца въ земли` <е>=гv'петстjьй,
w=ст~и'хъ я=` себjь`,

18. и= взя'хъ леvi'ты вмjь'стw вся'кагw пе'рвенца сынw'въ
i=и~левыхъ,

19. и= w\тда'хъ леvi'ты w\тда'нiемъ а=арw'ну и= сынw'мъ
<е>=гw` w\т среды` сынw'въ i=и~левыхъ дjь'лати дjьла`
сынw'въ i=и~левыхъ въ ски'нiи свидjь'нiя и= о<у>=милостивля'ти
w= сынjь'хъ i=и~левыхъ: да не бу'детъ jа='зва на сынjь'хъ
i=и~левыхъ, внегда` приступа'ти и=`мъ къ ст~ы^мъ.

20. И= сотвори` мwv"се'й и= а=арw'нъ и= ве'сь со'нмъ
сынw'въ i=и~левыхъ леvi'тwмъ, jа='коже заповjь'да гд\сь
мwv"се'ю w= леvi'тjьхъ, та'кw сотвори'ша и=`мъ сы'нове
i=и~л<е>вы.

21. И= w=чи'стишася леvi'ти и= и=спра'ша ри^зы своя^:
и= w\тдаде` я=` а=арw'нъ w\тда'нiе пред\ъ гд\семъ,
и= помоли'ся w= ни'хъ а=арw'нъ, w=чище'нiя ра'ди и='хъ.

22. И= по си'хъ внидо'ша леvi'ти служи'ти слу^жбы своя^
въ ски'нiи свидjь'нiя пред\ъ а=арw'номъ и= пред\ъ сы^ны
<е>=гw`: jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю w= леvi'тjьхъ,
та'кw сотвори'ша и=`мъ.

23. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю гл~я:

24. сiе` <е>='сть <е>='же w= леvi'тjьхъ: w\т два'десяти
пяти` лjь'тъ и= вы'шше, да вни'дутъ служи'ти служе'нiе
въ ски'нiи свидjь'нiя:

25. и= w\т пяти'десяти лjь'тъ да w\тста'нутъ w\т служе'нiя
и= не слу'жатъ ктому`.

26. И= да слу'жатъ бра'тiя <е>=гw` въ ски'нiи свидjь'нiя
<е>='же стрещи` стра^жи, дjь'лъ же да не дjь'лаютъ.
Та'кw сотвори'ши леvi'тwмъ въ стра'жахъ и='хъ.

Глава` 9.

И= гл~а гд\сь къ мwv"се'ю въ пусты'ни сiна'йстjьй,
во второ'е лjь'то и=зше'дшымъ и=`мъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
въ пе'рвый мц\съ, гл~я:

2. рцы` да сотворя'тъ сы'нове i=и~льстiи па'сху во
вре'мя <е>=я`,

3. въ четвертыйна'десять де'нь мц\са пе'рвагw къ ве'черу,
и= сотвори'ши ю=` во вре'мя <е>=я`: по зако'ну <е>=я`
и= по о<у>=ста'ву <е>=я` сотвори'ши ю=`.

4. И= рече` мwv"се'й сынw'мъ i=и~льт<е>скимъ сотвори'ти
па'сху.

5. И= сотвори'ша па'сху, начина'ющуся пе'рвому мц\су
въ четвертыйна'десять де'нь въ пусты'ни сiна'йстjьй:
jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори'ша
сы'нове i=и~л<е>вы.

6. И= прiидо'ша му'жiе, и=`же бя'ху нечи'сти w= души`
человjь'чи, и= не можа'ху сотвори'ти па'схи въ то'й
де'нь: и= прiидо'ша пред\ъ мwv"се'а и= а=арw'на въ
то'й де'нь.

7. И= реко'ша му'жiе <о>='нiи къ нему`: мы` нечи'сти
<е>=смы` w= души` человjь'чи: <е>=да` о<у>=`бо лиши'мся
принести` да'ръ гд\су во вре'мя свое` посредjь` сынw'въ
i=и~левыхъ;

8. И= рече` мwv"се'й къ ни^мъ: ста'ните ту`, да о<у>=слы'шу,
что` повели'тъ гд\сь w= ва'съ.

9. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

10. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: человjь'къ
человjь'къ, и='же а='ще бу'детъ нечи'стъ w= души` человjь'чи,
и=ли` на пути` дале'че, и=ли` въ ва'съ, и=ли` въ ро'дjьхъ
ва'шихъ, и= да сотвори'тъ па'сху гд\су,

11. въ мц\съ вторы'й, въ четвертыйна'десять де'нь (мц\са)
къ ве'черу да сотворя'тъ ю=`, со w=прjьснw'ки и= съ
го'рькимъ sе'лiемъ да снjьдя'тъ ю=`:

12. да не w=ста'вятъ w\т нея` на о<у>='трiе, и= ко'сти
да не сокруша'тъ w\т нея`, по всему` зако'ну па'схи
да сотворя'тъ ю=`.

13. И= человjь'къ, и='же а='ще чи'стъ бу'детъ, и= на
пути` дале'че нjь'сть, и= w=ста'витъ сотвори'ти па'сху,
потреби'тся душа` та` w\т людi'й свои'хъ: jа='кw да'ра
гд\севи не принесе` во вре'мя свое`, грjь'хъ сво'й
прiи'метъ человjь'къ то'й.

14. А='ще же прiи'детъ къ ва'мъ пришле'цъ въ зе'млю
ва'шу и= сотвори'тъ па'сху гд\су, по зако'ну па'схи
и= по чи'ну <е>=я`, та'кw сотвори'тъ ю=`: зако'нъ <е>=ди'нъ
да бу'детъ ва'мъ и= прише'льцу и= тузе'мцу.

15. И= въ де'нь, во'ньже поста'вися ски'нiя, покры`
w='блакъ ски'нiю и= до'мъ свидjь'нiя: w\т ве'чера же
бя'ше над\ъ ски'нiею а='ки ви'дъ <о>='гненъ до зау'трiя:

16. та'кw быва'ше всегда`: w='блакъ покрыва'ше ю=`
въ де'нь, и= ви'дъ <о>='гненъ но'щiю:

17. и= <е>=гда` восхожда'ше w='блакъ w\т ски'нiи, и=
по си'хъ воздвиза'хуся сы'нове i=и~льтестiи: и= на
мjь'стjь, на не'мже стоя'ше w='блакъ, та'мw w=полча'хуся
сы'нове i=и~л<е>вы.

18. По повелjь'нiю гд\сню да w=полча'ются сы'нове i=и~л<е>вы
и= повелjь'нiемъ гд\снимъ да воздвиза'ются: во вся^
дни^, въ ня'же w=сjьня'етъ w='блакъ над\ъ ски'нiею,
да w=полча'ются сы'нове i=и~л<е>вы:

19. и= <е>=гда` преме'длитъ w='блакъ над\ъ ски'нiею
дни^ мнw'ги, да стрегу'тъ сы'нове i=и~льтестiи стра'жу
гд\сню и= да не воздви'жутся:

20. и= бу'детъ <е>=гда` покры'етъ w='блакъ дни^ числа`
над\ъ ски'нiею, гл~го'ломъ гд\снимъ да w=полча'ются
и= повелjь'нiемъ гд\снимъ да воздви'жутся:

21. и= бу'детъ <е>=гда` пребу'детъ w='блакъ w\т ве'чера
до зау'трiя, и= а='ще воздви'гнется w='блакъ зау'тра,
да воздви'гнутся дне'мъ и=ли` но'щiю,

22. и= а='ще воздви'гнется w='блакъ, да по'йдутъ: и=ли`
де'нь и=ли` мц\съ днi'й о<у>=мно'житъ w='блакъ w=сjьня'ющь
над\ъ не'ю, да w=полча'тся сы'нове i=и~л<е>вы, и= да
не воздвиза'ются: во w\тступле'нiи <е>=гw`, воздвиза'хуся:

23. jа='кw повелjь'нiемъ гд\снимъ да w=полча'ются и=
повелjь'нiемъ гд\снимъ да воздвиза'ются: стра'жу гд\сню
стрежа'ху по повелjь'нiю гд\сню руко'ю мwv"се'овою.

Глава` 10.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. сотвори` себjь` двjь` трубы^ ср<е>'бряны: кw'ваны
сотвори'ши я=`, и= бу'дутъ тебjь` на созва'нiе со'нма
и= возставля'ти полки`:

3. и= да востру'биши и='ми, и= да собере'тся къ тебjь`
ве'сь со'нмъ пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи свидjь'нiя:

4. а='ще же <е>=ди'ною трубо'ю востру'бятъ, да прiи'дутъ
къ тебjь` вси` кня^зи и= тысященача'льники i=и~льтестiи:

5. и= воструби'те въ зна'менiе, и= воздви'гнутся полцы`
w=полча'ющiися на восто'ки:

6. и= воструби'те въ зна'менiе второ'е, и= воздви'гнутся
полцы` w=полча'ющiися w\т ю='га: и= воструби'те въ
зна'менiе тре'тiе, и= да воздви'гнутся полцы` w=полча'ющiися
w\т мо'ря: и= воструби'те въ зна'менiе четве'ртое,
и= воздви'гнутся полцы` w=полча'ющiися w\т сjь'вера:
зна'менiемъ да востру'бятъ въ воздвиже'нiе и='хъ.

7. И= <е>=гда` собере'те со'нмъ, воструби'те, не въ
зна'менiе.

8. И= сы'нове а=арw^ни жерцы` да востру'бятъ труба'ми:
и= да бу'детъ ва'мъ зако'ннw вjь'чнw въ ро'ды ва'шя.

9. А='ще же и=зы'дете на бра'нь въ земли` ва'шей къ
супоста'тwмъ супроти'вящымся ва'мъ, и= воструби'те
и= назна'менуйте труба'ми, и= воспомяне'теся пред\ъ
гд\семъ и= и=зба'витеся w\т вра^гъ ва'шихъ.

10. И= во дне'хъ весе'лiя ва'шегw и= въ пра'здницjьхъ
ва'шихъ и= въ новом\счiихъ ва'шихъ воструби'те труба'ми
на всесожж<е>'нiя и= на ж<е>'ртвы спасе'нiй ва'шихъ,
и= бу'детъ ва'мъ воспомина'нiе пред\ъ бг~омъ ва'шимъ:
а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

11. И= бы'сть во второ'е лjь'то, во вторы'й мц\съ,
въ двадеся'тый мц\са, вознесе'ся w='блакъ w\т ски'нiи
свидjь'нiя,

12. и= воздвиго'шася сы'нове i=и~л<е>вы со и=мjь'нiями
свои'ми w\т пусты'ни сiна'йскiя, и= ста` w='блакъ въ
пусты'ни фара'ни.

13. И= воздвиго'шася пе'рвiи по гла'су гд\сню руко'ю
мwv"се'овою:

14. и= воздвиго'ша зна'мя полка` сынw'въ i=у'диныхъ
пе'рвiи съ си'лою свое'ю: и= над\ъ си'лою и='хъ наассw'нъ
сы'нъ а=мiнада'вль:

15. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ i=ссаха'ровыхъ
наfанаи'лъ сы'нъ сwга'ровъ:

16. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ завулw'нихъ <е>=лiа'въ
сы'нъ хелw'нь.

17. И= сложи'ша ски'нiю, и= воздвиго'ша сы'нове гирсw^ни
и= сы'нове мера^рiны, нося'щiи ски'нiю.

18. И= воздвиго'ша зна'мя полка` руви'мля съ си'лою
свое'ю: и= над\ъ си'лою и='хъ <е>=лiсу'ръ сы'нъ седiу'ровъ:

19. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ сv"меw'нихъ саламiи'лъ
сы'нъ сурiсада'евъ:

20. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ га'довыхъ <е>=лiса'фъ
сы'нъ рагуи'левъ.

21. И= воздвиго'шася сы'нове каа'fwвы, воздвиза'ющiи
ст~а^я: и= поста'виша ски'нiю, до'ндеже прiидо'ша.

22. И= воздвиго'ша зна'мя полка` <е>=фре'мля съ си'лою
свое'ю: и= над\ъ си'лою и='хъ <е>=лiсама` сы'нъ <е>=мiу'довъ:

23. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ манассi'иныхъ
гамалiи'лъ сы'нъ фадассу'ровъ:

24. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ венiамi'нихъ а=вiда'нъ
сы'нъ гадеw'нинъ.

25. И= воздвиго'ша зна'мя полка` сынw'въ да'новыхъ,
послjь'днiи всjь'хъ полкw'въ съ си'лою свое'ю: и= над\ъ
си'лою и='хъ а=хiе'зеръ сы'нъ а=мiсада'евъ:

26. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ а=си'ровыхъ фагаiи'лъ
сы'нъ <е>=хра'нь:

27. и= над\ъ си'лою пле'мене сынw'въ нефfалi'млихъ
а=хiре'й сы'нъ <е>=на'нь.

28. Сi'и полцы` сынw'въ i=и~левыхъ, и= воздвиго'шася
съ си'лою свое'ю.

29. И= рече` мwv"се'й i=wва'ву сы'ну рагуи'леву мадiанi'тину,
те'стю мwv"се'ову: воздвиза'емся мы` на мjь'сто, w=
не'мже гд\сь рече`: сiе` да'мъ ва'мъ: пойди` съ на'ми,
и= сотвори'мъ тебjь` добро`, jа='кw гд\сь дw'брая гл~а
w= i=и~ли.

30. И= w\твjьща` къ нему`: не пойду`, но въ зе'млю
мою` и= въ ро'дъ мо'й и=ду`.

31. И= рече`: не w=ста'ви на'съ, поне'же бы'лъ <е>=си`
съ на'ми въ пусты'ни, и= бу'деши въ на'съ старjь'йшина:

32. и= бу'детъ а='ще по'йдеши съ на'ми, и= бу'дутъ
блага^я w='ная, <е>=ли^ка бл~госотвори'тъ гд\сь на'мъ,
благосотвори'мъ и= тебjь`.

33. И= w\тидо'ша w\т горы` гд\сни въ пу'ть тре'хъ днi'й:
и= кiвw'тъ завjь'та гд\сня пред\ъидя'ше пред\ъ ни'ми
въ пу'ть тре'хъ днi'й, согля'дати и=`мъ ста'на.

34. И= бы'сть <е>=гда` воздвиза'ху кiвw'тъ, и= рече`
мwv"се'й: воста'ни, гд\си, и= да разсы'плются врази`
твои`, и= да бjьжа'тъ вси` ненави'дящiи тебе`.

35. И= въ поставле'нiи (кiвw'та) рече`: возвраща'й,
гд\си, ты'сящы т<е>'мъ во i=и~ли.

36. И= w='блакъ гд\сень бы'сть w=сjьня'ющь над\ъ ни'ми
въ де'нь, <е>=гда` воздвиза'хуся и=з\ъ полка`.

Глава` 11.

И= бы'ша лю'дiе ро'пщуще зла^я пред\ъ гд\семъ: и= слы'ша
гд\сь и= разгнjь'вася гнjь'вомъ, и= разгорjь'ся въ
ни'хъ <о>='гнь w\т гд\са и= потреби` ча'сть нjь'кую
w\т полка`.

2. И= возопи'ша лю'дiе къ мwv"се'ю: и= помоли'ся мwv"се'й
къ гд\су, и= преста` <о>='гнь.

3. И= прозва'ся и='мя мjь'сту тому` %[запале'нiе%]:
jа='кw разгорjь'ся въ ни'хъ <о>='гнь w\т гд\са.

4. И= <о>='бщiй наро'дъ и='же въ ни'хъ похотjь'ша похотjь'нiемъ:
и= сjь'дше пла'кахуся сы'нове i=и~л<е>вы и= реко'ша:
кто' ны напита'етъ мя'сы;

5. помяну'хомъ ры^бы, jа=`же jа=до'хомъ въ земли` <е>=гv'петстjьй
ту'не, и= <о>=гурцы` и= ды^ни, лу'къ и= червле'ный
лу'къ и= чесно'къ:

6. нн~jь же душа` на'ша и=зсо'хла, ничто'же то'чiю
ма'нна пред\ъ <о>=чи'ма на'шима.

7. Ма'нна же бя'ше а='ки сjь'мя корiа'ндрово, и= ви'дъ
<е>=я` jа='кw ви'дъ крv"ста'лла:

8. и= и=схожда'ху лю'дiе и= собира'ху, и= меля'ху въ
же'рновахъ и= толца'ху въ сту'пахъ, и= варя'ху въ горшка'хъ
и= творя'ху и=з\ъ нея` потре'бники: и= бя'ше вку'съ
<е>=я`, jа='кw вку'съ муки` пря'жены съ <е>=ле'емъ:

9. и= <е>=гда` схожда'ше роса` на по'лкъ но'щiю, схожда'ше
ма'нна на'нь.

10. И= о<у>=слы'ша мwv"се'й пла'чущихся и=`хъ въ со'нмjьхъ
свои'хъ, коего'ждо и='хъ пред\ъ свои'ми две'рьми: и=
разгнjь'вася гд\сь гнjь'вомъ sjьлw`, и= пред\ъ мwv"се'омъ
бя'ше sло`.

11. И= рече` мwv"се'й ко гд\су: вску'ю w=sло'билъ <е>=си`
раба` твоего`; и= почто` не w=брjьто'хъ блг\дти пред\ъ
тобо'ю, <е>='же возложи'ти о<у>=стремле'нiе людi'й
си'хъ на мя`;

12. <е>=да` а='зъ во о<у>=тро'бjь зача'хъ вся^ лю'ди
сiя^; и=ли` а='зъ роди'хъ я=`; jа='кw гл~еши ми`: возми`
и=`хъ въ нjь^дра твоя^, jа='коже дои'лица но'ситъ дwи'мыя,
въ зе'млю, <е>='юже кля'лся <е>=си` <о>=тц<е>'мъ и='хъ:

13. w\тку'ду мнjь` мяса` да'ти всjь^мъ лю'демъ си^мъ;
jа='кw пла'чутъ на мя`, глаго'люще: да'ждь на'мъ мяса`,
да jа=ди'мъ:

14. не возмогу` а='зъ <е>=ди'нъ води'ти людi'й си'хъ,
jа='кw тя'жко мнjь` <е>='сть сло'во сiе`:

15. а='ще же та'кw ты` твори'ши мнjь`, то` о<у>=бi'й
мя` о<у>=бiе'нiемъ, а='ще w=брjьто'хъ блг\дть пред\ъ
тобо'ю, да не ви'жу w=sлобле'нiя моегw`.

16. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: собери' ми се'дмьдесятъ
муже'й w\т ста'р<е>цъ i=и~левыхъ, и=`хже ты` са'мъ
вjь'си, jа='кw тi'и су'ть ста'рцы людстi'и и= книгw'чiя
и='хъ: и= да приведе'ши я=` ко ски'нiи свидjь'нiя,
и= да ста'нутъ та'мw съ тобо'ю:

17. и= сни'ду и= возгл~ю та'мw съ тобо'ю, и= о<у>=йму`
w\т дх~а, и='же въ тебjь`, и= возложу` на ня`: да под\ъи'мутъ
съ тобо'ю о<у>=стремле'нiе людi'й, и= не бу'деши води'ти
и=`хъ ты` <е>=ди'нъ:

18. и= лю'демъ рече'ши: w=чи'ститеся нау'трiе, и= снjь'сте
мяса`, jа='кw пла'кастеся пред\ъ гд\семъ, глаго'люще:
кто' ны напита'етъ мя'сы; jа='кw добро` на'мъ бы'сть
во <е>=гv'птjь: и= да'стъ гд\сь ва'мъ мяса` jа='сти,
и= снjь'сте мяса`:

19. не <е>=ди'нъ де'нь jа='сти бу'дете, ни два`, ни
пя'ть днi'й, ни де'сять днi'й, ниже` два'десять днi'й:

20. до мц\са днi'й jа='сти бу'дете, до'ндеже и=зы'детъ
и=з\ъ но'здрiй ва'шихъ: и= бу'детъ ва'мъ въ ме'рзость,
jа='кw не покори'стеся гд\су, и='же <е>='сть въ ва'съ,
и= пла'кастеся пред\ъ ни'мъ, глаго'люще: вску'ю бjь`
на'мъ и=зы'ти и=з\ъ <е>=гv'пта;

21. И= рече` мwv"се'й: ше'сть сw'тъ ты'сящъ пjь'шихъ
людi'й, въ ни'хже а='зъ <е>='смь, и= ты` ре'клъ <е>=си`:
мяса` и=`мъ да'мъ jа='сти, и= бу'дутъ jа='сти мц\съ
днi'й:

22. <е>=да` <о>='вцы и= волы` зако'лются и=`мъ, и=
дово'льнw бу'детъ и=`мъ; и=ли` вся^ ры^бы мwрскi'я
соберу'тся и=`мъ, и= дово'льнw бу'детъ и=`мъ;

23. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: <е>=да` рука` гд\сня
не дово'льна бу'детъ; нн~jь о<у>=разумjь'еши, а='ще
пости'гнетъ тя` сло'во мое`, и=ли` ни`.

24. И= и=зы'де мwv"се'й и= глаго'ла лю'демъ словеса`
гд\сня: и= собра` се'дмьдесятъ муже'й w\т ста'р<е>цъ
людски'хъ, и= поста'ви я=` w='крестъ ски'нiи.

25. И= сни'де гд\сь во w='блацjь и= гл~а къ нему`:
и= о<у>=я` w\т дх~а, и='же на не'мъ, и= возложи` на
се'дмьдесятъ муже'й ста'р<е>цъ: <е>=гда' же препочи`
дх~ъ на ни'хъ, и= проро'чествоваша, и= ктому` не приложи'ша.

26. И= w=ста'шася два` му^жа въ полцjь`: и='мя <е>=ди'ному
<е>=лда'дъ, и= и='мя второ'му мwда'дъ: и= препочи`
на ни'хъ дх~ъ. И= сi'и бjь'ша w\т впи'санныхъ, и= не
прiидо'ша ко ски'нiи, и= проро'чествоваша въ полцjь`.

27. И= прите'къ ю='ноша возвjьсти` мwv"се'ю, и= рече`,
глаго'ля: <е>=лда'дъ и= мwда'дъ проро'чествуютъ въ
полцjь'хъ.

28. И= w\твjьща'въ i=ису'съ наvи'нъ, предстоя'й мwv"се'ю
и=збра'нный <е>=му`, рече`: го'споди мо'й мwv"се'ю,
запрети` и=`мъ.

29. И= рече` <е>=му` мwv"се'й: <е>=да` ревну'еши ты`
мнjь`; и= кто` да'стъ всjь^мъ лю'демъ гд\снимъ (бы'ти)
проро'ки, <е>=гда` да'стъ гд\сь дх~а своего` на ни'хъ;

30. И= и='де мwv"се'й въ по'лкъ са'мъ и= ста'рцы i=и~льтестiи.

31. И= дх~ъ и=зы'де w\т гд\са, и= и=зведе` кра^стели
и=з\ъ мо'ря и= наведе` на по'лкъ де'нь хо'ду w\тсю'ду
и= де'нь хо'ду w\т<о>ну'ду, w='крестъ полка` jа='кw
на два` ла^ктя w\т земли`.

32. И= воста'вше лю'дiе ве'сь де'нь и= всю` но'щь,
и= ве'сь де'нь нау'трiе, и= собра'ша кра^стели: и='же
ма'лw, собра` де'сять спу^дъ: и= и=зсуши'ша себjь`
сушани^цы w='крестъ полка`.

33. И= мяса` бя'ху и=`мъ <е>=ще` въ зубjь'хъ и='хъ,
пре'жде w=скудjь'нiя, и= гд\сь разгнjь'вася sjьлw`
на лю'ди, и= порази` гд\сь лю'ди jа='звою вели'кою
sjьлw`:

34. и= прозва'ся и='мя мjь'сту тому` %[гро'бы похотjь'нiя%]:
jа='кw та'мw погребо'ша людi'й похотjь'вшихъ.

35. (И=) воздвиго'шася лю'дiе w\т %[гробw'въ похотjь'нiя%]
во а=сирw'fъ, и= бы'ша лю'дiе во а=сирw'fjь.

Глава` 12.

И= возглаго'ласта марiа'мъ и= а=арw'нъ на мwv"се'а
жены` ра'ди <е>=fiо'пляныни, ю='же поя` мwv"се'й, и='бо
жену` поя` <е>=fiо'пляныню,

2. и= реко'ста: <е>=да` мwv"се'ю <е>=ди'ному гл~а гд\сь;
<е>=да` и= на'мъ не гл~аше; И= о<у>=слы'ша гд\сь.

3. И= человjь'къ мwv"се'й кро'токъ sjьлw` па'че всjь'хъ
человjь^къ су'щихъ на земли`.

4. И= рече` гд\сь внеза'пу къ мwv"се'ю и= а=арw'ну
и= марiа'мjь: и=зыди'те вы` трiе` въ ски'нiю свидjь'нiя.

5. И= и=зыдо'ша трiе` въ ски'нiю свидjь'нiя. И= сни'де
гд\сь въ столпjь` w='блачнjь и= ста` над\ъ две'рьми
ски'нiи свидjь'нiя: и= призва` а=арw'на и= марiа'мъ.
И= и=зыдо'ста <о>='ба.

6. И= рече` къ ни^мъ: послу'шайте слове'съ мои'хъ:
а='ще бу'детъ въ ва'съ пр\оро'къ гд\сень, въ видjь'нiи
<е>=му` позна'юся, и= во снjь` возгл~ю <е>=му`:

7. не та'кw jа='коже ра'бъ мо'й мwv"се'й, во все'мъ
дому` мое'мъ вjь'ренъ <е>='сть:

8. о<у>=сты^ ко о<у>=стw'мъ возгл~ю <е>=му` jа='вjь,
и= не гада'нiемъ, и= сла'ву гд\сню ви'дjь: и= почто`
не о<у>=боя'стеся глаго'лати на раба` моего` мwv"се'а;

9. И= гнjь'въ jа='рости гд\сни (бы'сть) на ни'хъ. И=
w\ти'де.

10. И= w='блакъ w\тступи` w\т ски'нiи, и= се`, марiа'мъ
прокаже'на бы'сть jа='кw снjь'гъ: и= воззрjь` а=арw'нъ
на марiа'мъ, и= се`, прокаже'на.

11. И= рече` а=арw'нъ къ мwv"се'ю: молю' тя, го'споди,
не возлага'й на ны` грjьха`, поне'же не вjь'дяхомъ,
jа='кw согрjьши'хомъ:

12. да не бу'детъ сiя` jа='кw мертва`, jа='кw и='звергъ
и=зве'рженъ и=з\ъ ложе'снъ ма'тернихъ, и= (се`, о<у>=же`)
пояде` по'лъ пло'ти <е>=я`.

13. И= возопи` мwv"се'й ко гд\су, глаго'ля: бж~е, молю'тися,
и=сцjьли` ю=`.

14. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: а='ще бы <о>=те'цъ
<е>=я` плю'я заплева'лъ въ лице` <е>=я`, не посрами'тся
ли се'дмь днi'й; да w\тлучи'тся се'дмь днi'й внjь`
полка`, и= по си'хъ да вни'детъ.

15. И= w\тлучи'ся марiа'мъ внjь` полка` на се'дмь днi'й:
и= лю'дiе не воздвиго'шася, до'ндеже w=чи'стися марiа'мъ.

Глава` 13.

И= по си'хъ воздвиго'шася лю'дiе w\т а=сирw'fа и= w=полчи'шася
въ пусты'ни фара'ни.

2. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

3. посли` w\т себ<е>` му'жы, и= да согля'даютъ зе'млю
ханаа'нску, ю='же а='зъ даю` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ во
w=держа'нiе: му'жа <е>=ди'наго w\т пле'мене, по со'нмwмъ
<о>=те'чествъ и='хъ, да по'слеши и=`хъ вся'каго старjь'йшину
w\т ни'хъ.

4. И= посла` я=` мwv"се'й w\т пусты'ни фара'ни гл~го'ломъ
гд\снимъ: вси` му^жи старjь^йшины сынw'въ i=и~левыхъ
сi'и, и= сiя^ и=мена` и='хъ:

5. w\т пле'мене руви'мля самуи'лъ сы'нъ закху'ровъ:

6. w\т пле'мене сv"меw'ня сафа'тъ сы'нъ сурi'нъ:

7. w\т пле'мене i=у'дина хале'въ сы'нъ i=ефоннi'инъ:

8. w\т пле'мене i=ссаха'ря i=га'лъ сы'нъ i=w'сифль:

9. w\т пле'мене <е>=фре'мля а=vси'съ сы'нъ наvи'нъ:

10. w\т пле'мене венiамi'ня фалтi'й сы'нъ рафу'овъ:

11. w\т пле'мене завулw'ня гудiи'лъ сы'нъ судi'нъ:

12. w\т пле'мене i=w'сифля сынw'въ манассi'иныхъ гаддi`
сы'нъ сусi'нъ:

13. w\т пле'мене да'нова а=мiи'лъ сы'нъ гамалi'нъ:

14. w\т пле'мене а=си'рова саfу'ръ сы'нъ мiхаи'ль:

15. w\т пле'мене нефfалi'мля навi'й сы'нъ савi'нь:

16. w\т пле'мене га'дова гудiи'лъ сы'нъ махiи'ль.

17. Сiя^ и=мена` муже'й, и=`хже посла` мwv"се'й согля'дати
зе'млю: и= прозва` мwv"се'й а=vсi'а сы'на наvи'на i=ису'съ.

18. И= посла` я=` мwv"се'й w\т пусты'ни фара'ни согля'дати
земли` ханаа'нскiя, и= рече` къ ни^мъ: взы'дите пусты'нею
се'ю, и= взы'дете на го'ру

19. и= о<у>='зрите зе'млю, какова` <е>='сть, и= лю'ди
сjьдя'щыя на не'й, а='ще си'льни су'ть, и=ли` не'мощни,
ма'лw ли и='хъ <е>='сть, и=ли` мно'гw;

20. и= какова` земля`, на не'йже сi'и сjьдя'тъ, добра'
ли <е>='сть, и=ли` sла`; и= какови` гра'ди, въ ни'хже
живу'тъ сi'и, w=гражде'ни ли су'ть, и=ли` не w=гражде'ни;

21. и= какова` земля`, и=з\ъ<о>би'льна ли, и=ли` не
и=з\ъ<о>би'льна; су'ть ли на не'й древеса`, и=ли` ни`;
и= о<у>=крjьпи'вшеся, возми'те w\т плодw'въ земли`.
Днi'е же бя'ху дни^ вес<е>'нни, предваря'ющiи jа='гwды.

22. И= ше'дше согля'даша зе'млю w\т пусты'ни сi'нъ
да'же да роw'ва, до вхо'дwвъ <е>=ма'fъ.

23. И= и=до'ша по пусты'ни, и= прiидо'ша до хеврw'на:
и= та'мw (живя'ше) а=хiма'нъ и= сессi'й и= fеламi'нъ,
ро'ды <е>=на'кwвы: и= хеврw'нъ созда'ся седмiю` лjь'ты
пре'жде танi'на (гра'да) <е>=гv'петскагw.

24. И= прiидо'ша до де'бри гро'здныя, и= согля'даша
ю=`: и= о<у>=рjь'заша w\тту'ду вjь'твь, и= гро'здъ
вiногра'да <е>=ди'нъ на не'й, и= воздвиго'ша ю=` на
же'рдь, и= w\т ши'пкwвъ, и= w\т смо'квей.

25. И= мjь'сто <о>='но назва'ша %[де'брь гро'здная%],
гро'зда ра'ди, <е>=го'же о<у>=рjь'заша w\тту'ду сы'нове
i=и~льтестiи.

26. И= возврати'шася w\тту'ду, согля'давше зе'млю по
четы'редесяти дне'хъ.

27. И= ходи'вше прiидо'ша къ мwv"се'ю и= а=арw'ну и=
ко всему` со'нму сынw'въ i=и~левыхъ въ пусты'ню фара'ню
въ ка'дисъ: и= повjь'даша и=`мъ сло'во и= всему` со'нму,
и= показа'ша и=`мъ пло'дъ земны'й,

28. и= повjь'даша <е>=му`, и= реко'ша: ходи'хомъ на
зе'млю, на ню'же посыла'лъ <е>=си` на'съ, на зе'млю
кипя'щую млеко'мъ и= ме'домъ, и= сi'й пло'дъ <е>=я`:

29. кромjь` jа='кw лю'дiе си'льни sjьлw`, и=`же на
не'й живу'тъ, и= гра'ди о<у>=твержде'ни w=гражде'нiемъ
вели'цы sjьлw`, и= ро'дъ <е>=на'ковъ ви'дjьхомъ та'мw:

30. и= а=мали'къ живе'тъ въ земли` къ ю='гу: и= хетте'й
и= <е>=vе'й, и= i=евусе'й и= а=морре'й живу'тъ въ гора'хъ:
и= ханане'й живе'тъ при мо'ри и= при i=<о>рда'нjь рjьцjь`.

31. И= о<у>=тиши` хале'въ лю'ди пред\ъ мwv"се'омъ,
и= рече` <е>=му`: ника'коже, но восходя` взы'демъ и=
прiи'мемъ ю=` въ наслjь'дiе, jа='кw си'льни <е>=смы`
преwдолjь'ти и=`мъ.

32. И= человjь'цы ходи'вшiи съ ни'мъ реко'ша: не и='демъ,
jа='кw не мо'жемъ и=зы'ти проти'ву jа=зы'ку (сему`),
jа='кw крjь'пльшiй <е>='сть па'че на'съ.

33. И= и=знесо'ша о<у>='жасъ земли`, ю='же согля'даша,
къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'люще: зе'млю ю='же проидо'хомъ
согля'дающе, земля` <е>='сть пояда'ющи живу'щыя на
не'й, и= вси` лю'ди, и=`хже ви'дjьхомъ на не'й, му^жи
превысо'цыи:

34. и= та'мw ви'дjьхомъ и=споли'ны, сы'ны <е>=на'кwвы,
и= бjь'хомъ пред\ъ ни'ми jа='кw пру'зи, и= та'кw бjь'хомъ
пред\ъ ни'ми.

Глава` 14.

И= взе'мъ ве'сь со'нмъ, даде` гла'съ: и= пла'кахуся
лю'дiе всю` но'щь ту`:

2. и= ропта'ху на мwv"се'а и= а=арw'на вси` сы'нове
i=и~льтестiи, и= реко'ша къ ни^мъ ве'сь со'нмъ:

3. <w>, дабы` о<у>='мерли бы'хомъ въ земли` <е>=гv'петстjьй,
и=ли` въ пусты'ни се'й да бы'хомъ о<у>='мерли: и= вску'ю
вво'дитъ на'съ гд\сь въ зе'млю сiю`, <е>='же па'сти
на бра'ни; ж<е>ны` на'шя и= дjь'ти на'шя бу'дутъ въ
разграбле'нiе: нн~jь о<у>=`бо лу'чше <е>='сть на'мъ
возврати'тися во <е>=гv'петъ.

4. И= рече` дру'гъ ко дру'гу: поста'вимъ себjь` старjь'йшину,
и= возврати'мся во <е>=гv'петъ.

5. И= падо'ста мwv"се'й и= а=арw'нъ ни'цъ пред\ъ всjь'мъ
со'нмомъ сынw'въ i=и~левыхъ.

6. I=ису'съ же сы'нъ наvи'нъ и= хале'въ сы'нъ i=ефоннi'инъ
w\т согля'давшихъ зе'млю, растерза'ста ри^зы своя^

7. и= реко'ста ко всему` со'нму сынw'въ i=и~левыхъ,
глаго'люще: земля`, ю='же согля'дахомъ, добра` <е>='сть
sjьлw` sjьлw`:

8. а='ще лю'битъ на'съ гд\сь, введе'тъ на'съ въ зе'млю
ту` и= да'стъ ю=` на'мъ: земля' же <е>='сть кипя'щая
ме'домъ и= млеко'мъ:

9. но w\т гд\са не бу'дите w\тсту^пницы: вы' же не
о<у>=бо'йтеся людi'й земли` тоя`, поне'же въ снjь'дь
на'мъ <е>='сть: w\тступи'ло бо вре'мя w\т ни'хъ, гд\сь
же съ на'ми: не о<у>=бо'йтеся и='хъ.

10. И= рече` ве'сь со'нмъ поби'ти и=`хъ ка'менiемъ:
и= сла'ва гд\сня jа=ви'ся во w='блацjь над\ъ ски'нiею
свидjь'нiя всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

11. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: доко'лjь преwгорчева'ютъ
мя` лю'дiе сi'и; и= доко'лjь не вjь'руютъ мнjь` во
всjь'хъ зна'менiихъ, jа=`же сотвори'хъ въ ни'хъ;

12. поражу` и=`хъ сме'ртiю и= погублю` и=`хъ: и= сотворю'
тя и= до'мъ <о>=тца` твоегw` въ jа=зы'къ вели'къ и=
мно'гъ па'че не'жели се'й.

13. И= рече` мwv"се'й ко гд\су: и= о<у>=слы'шатъ <е>=гv'птяне,
jа='кw возве'лъ <е>=си` крjь'постiю твое'ю лю'ди твоя^
сiя^ w\т ни'хъ:

14. но и= вси` живу'щiи на земли` се'й слы'шаша, jа='кw
ты` <е>=си` гд\сь въ лю'дехъ си'хъ, и='же <о>=чи'ма
ко <о>=чес<е>'мъ jа=вля'ешися, гд\си, и= w='блакъ тво'й
ста` над\ъ ни'ми, и= столпо'мъ w='блачнымъ и='деши
ты` пред\ъ ни'ми въ де'нь, и= столпо'мъ <о>='гненнымъ
въ нощи`:

15. и= потреби'ши лю'ди сiя^ а='ки <е>=ди'наго человjь'ка:
и= реку'тъ вси` jа=зы'цы, <е>=ли'цы слы'шаша и='мя
твое`, глаго'люще:

16. зане'же не возмо'же гд\сь людi'й свои'хъ ввести`
въ зе'млю, w= не'йже кля'тся и=`мъ, погуби` и=`хъ въ
пусты'ни:

17. и= нн~jь да вознесе'тся рука` твоя`, гд\си, jа='коже
ре'клъ <е>=си`, гл~я:

18. гд\сь долготерпjьли'въ и= многомл\стивъ и= и='стиненъ,
w\те'мляй беззакw'нiя и= непра^вды и= грjьхи`, и= w=чище'нiемъ
не w=чи'ститъ пови'ннагw, w\тдая` грjьхи` <о>=тц<е>'въ
на ча^да, до тре'тiягw и= четве'ртагw ро'да:

19. w=ста'ви грjь'хъ лю'демъ си^мъ по вели'цjьй мл\сти
твое'й, jа='коже мл\стивъ бы'лъ <е>=си` и=`мъ w\т <е>=гv'пта
да'же до нн~jь.

20. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: мл\стивъ и=`мъ <е>='смь
по словеси` твоему`:

21. но живу` а='зъ, и= пр\снw живе'тъ и='мя мое`, и=
напо'лнитъ сла'ва гд\сня всю` зе'млю:

22. jа='кw вси` му'жiе ви'дящiи сла'ву мою` и= зна'м<е>нiя,
jа=`же сотвори'хъ во <е>=гv'птjь и= въ пусты'ни се'й,
и= и=скуси'ша мя`, се`, деся'тое, и= не послу'шаша
гла'са моегw`,

23. и='стиннw не о<у>='зрятъ земли`, <е>='юже кля'хся
<о>=тц<е>'мъ и='хъ: ра'звjь ча'дwмъ и='хъ, jа=`же су'ть
со мно'ю здjь`, и=`же не вjь'дятъ добра` и= sла`, вся'къ
ю='ноша не вjь'дый, си^мъ да'мъ зе'млю: вси' же разгнjь'вавшiи
мя` не о<у>='зрятъ ю=`:

24. ра'бъ же мо'й хале'въ, jа='кw бы'сть дх~ъ и='нъ
въ не'мъ, и= возслjь'дова мнjь`, введу` <е>=го` въ
зе'млю, въ ню'же ходи'лъ та'мw, и= сjь'мя <е>=гw` наслjь'дитъ
ю=`:

25. а=мали'къ же и= ханане'й живу'тъ во ю=до'ли: о<у>='трjь
возврати'теся и= подви'гнитеся вы` въ пусты'ню путе'мъ
мо'ря чермна'гw.

26. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

27. доко'лjь со'нмъ се'й sлы'й; jа=`же <о>=ни` ро'пщутъ
проти'ву мнjь`, ропта'нiе сынw'въ i=и~левыхъ, и='мже
возропта'ша w= ва'съ, слы'шахъ:

28. рцы` и=`мъ: живу` а='зъ, гл~етъ гд\сь: и='стиннw,
jа='коже глаго'ласте во о<у>='шы мои`, та'кw сотворю`
ва'мъ:

29. въ пусты'ни се'й паду'тъ тjьлеса` ва^ша, и= все`
согля'данiе ва'ше, и= сочт<е>'нiя ва^ша, w\т два'десяти
лjь'тъ и= вы'шше, <е>=ли'цы ропта'ша на мя`:

30. а='ще вы` вни'дете въ зе'млю, на ню'же простро'хъ
ру'ку мою`, всели'ти ва'съ на не'й, ра'звjь хале'въ
сы'нъ i=ефоннi'инъ и= i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ:

31. и= ча^да ва^ша, и=`хже рjь'сте въ разграбле'нiи
бы'ти, введу` я=` въ зе'млю, и= наслjь'дятъ зе'млю,
w\т нея'же вы` w\тверго'стеся:

32. и= тjьлеса` ва^ша паду'тъ въ пусты'ни се'й:

33. сы'нове же ва'ши пасо'ми бу'дутъ въ пусты'ни четы'редесять
лjь'тъ, и= носи'ти и='мутъ блуже'нiе ва'ше, до'ндеже
потребя'тся тjьлеса` ва^ша въ пусты'ни:

34. по числу` днi'й, въ ни'хже согля'дасте зе'млю,
четы'редесять днi'й, за де'нь лjь'то цjь'лое, понесе'те
грjьхи` ва'шя четы'редесять лjь'тъ, и= о<у>=вjь'сте
jа='рость гнjь'ва моегw`:

35. а='зъ гд\сь гл~ахъ ва'мъ: и='стиннw та'кw сотворю`
со'нму сему` sло'му, воста'вшему на мя`: въ пусты'ни
се'й потребя'тся, и= та'мw и='змрутъ.

36. И= му'жiе, и=`хже посыла` мwv"се'й согля'дати зе'млю,
и= прише'дше возропта'ша на ню` къ со'нму, <е>='же
бы и=знести` словеса` sла^ w= земли`,

37. и= и=зомро'ша му^жи, глаго'лавшiи w= земли` sло`,
jа='звою пред\ъ гд\семъ:

38. и= i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ и= хале'въ сы'нъ i=ефоннi'инъ
жи^вы w=ста'стася w\т муже'й тjь'хъ ходи'вшихъ согля'дати
зе'млю.

39. И= глаго'ла мwv"се'й словеса` сiя^ ко всjь^мъ сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ: и= воспла'кашася лю'дiе sjьлw`,

40. и= воста'вше зау'тра, взыдо'ша на ве'рхъ горы`,
глаго'люще: се`, мы` взы'демъ на мjь'сто, <е>='же рече`
гд\сь, jа='кw согрjьши'хомъ.

41. И= рече` мwv"се'й: вску'ю вы` преступа'ете сло'во
гд\сне; не благопоспjь'шно бу'детъ ва'мъ:

42. не восходи'те: нjь'сть бо гд\сь съ ва'ми: и= паде'те
пред\ъ лице'мъ вра^гъ ва'шихъ:

43. зане` а=мали'къ и= ханане'й та'мw пред\ъ ва'ми,
и= паде'те мече'мъ, поне'же w\тврати'стеся, не покаря'ющеся
гд\су, и= не бу'детъ гд\сь съ ва'ми.

44. И= пону'дившеся взыдо'ша на ве'рхъ горы`: кiвw'тъ
же завjь'та гд\сня и= мwv"се'й не дви'гнушася и=з\ъ
среды` полка`.

45. И= сни'де а=мали'къ и= ханане'й сjьдя'й въ горjь`
то'й, и= сотро'ша и=`хъ, и= и=зсjько'ша и=`хъ да'же
до <е>=рма'на: и= возврати'шася въ по'лкъ.

Глава` 15.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
<е>=гда` вни'дете въ зе'млю вселе'нiя ва'шегw, ю='же
а='зъ даю` ва'мъ,

3. и= сотворите` прино'съ гд\су во всесожже'нiе и=ли`
же'ртву, <е>='же возвели'чити мольбу`, и=ли` благово'льну,
и=ли` въ пра'здники ва'шя въ воню` благово'нiя гд\су,
а='ще о<у>='бw w\т волw'въ, и=ли` w\т <о>=ве'цъ:

4. и= да принесе'тъ принося'й да'ръ сво'й гд\су же'ртву,
муки` пшени'чны деся'тую ча'сть <е>='фi (мjь'ры), вмjь'шены
въ <е>=ле'й четве'ртыя ча'сти i='на (мjь'ры):

5. и= вiна` на возлiя'нiе четве'ртую ча'сть i='на сотвори'те
во всесожже'нiе и=ли` въ же'ртву: а='гнцу <е>=ди'ному
да сотвори'ши толи'кw, прино'съ воню` благово'нiя гд\су.

6. И= <о>=вну`, <е>=гда` творите` <е>=го` во всесожже'нiе
и=ли` въ же'ртву, да сотвори'ши же'ртву муки` пшени'чны
двjь` десяти^ны вмjь'шаны въ <е>=ле'й, тре'тiю ча'сть
i='на (мjь'ры):

7. и= вiна` на возлiя'нiе тре'тiю ча'сть i='на принесете`
въ воню` благово'нiя гд\су.

8. А='ще же творите` w\т волw'въ во всесожже'нiе и=ли`
въ же'ртву, <е>='же возвели'чити мольбу`, и=ли` во
спаси'тельное гд\су,

9. и= принесе'тъ съ тельце'мъ прино'съ муки` пшени'чны
три` десяти^ны вмjь'шаны въ <е>=ле'й, по'лъ i='на (мjь'ры):

10. и= вiна` на возлiя'нiе по'лъ i='на (мjь'ры), прино'съ
въ воню` благово'нiя гд\су.

11. Та'кw да сотвори'ши тельцу` <е>=ди'ному, и=ли`
<о>=вну` <е>=ди'ному, и=ли` а='гнцу <е>=ди'ному w\т
<о>=ве'цъ и=ли` w\т ко'зъ:

12. по числу` и='хъ, jа=`же а='ще сотворите`, та'кw
сотвори'те <е>=ди'ному по числу` и='хъ.

13. Вся'къ тузе'мецъ да сотвори'тъ та'кw сиц<е>ва'я
принести` принош<е>'нiя въ воню` благово'нiя гд\су:

14. а='ще же пришле'цъ въ ва'съ прибу'детъ въ земли`
ва'шей, и=ли` и='же а='ще бу'детъ въ ва'съ въ родjь'хъ
ва'шихъ, и= сотвори'тъ прино'съ въ воню` благово'нiя
гд\су, jа='коже творите` вы`, та'кw да сотвори'тъ.

15. Со'нме гд\сень, зако'нъ <е>=ди'нъ да бу'детъ ва'мъ
и= прише'льц<е>мъ прилежа'щымъ въ ва'съ, зако'нъ вjь'чный
въ ро'ды ва'шя: jа='коже вы`, (*та'кw) и= пришле'цъ
да бу'детъ пред\ъ гд\семъ:

16. зако'нъ <е>=ди'нъ да бу'детъ и= w=правда'нiе <е>=ди'но
да бу'детъ ва'мъ и= прише'льцу прилежа'щему въ ва'съ.

17. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

18. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
<е>=гда` вни'дете въ зе'млю, въ ню'же а='зъ ввожду`
ва'съ та'мw,

19. и= бу'детъ <е>=гда` jа='сте w\т хлjь'бwвъ земли`
(*тоя`), w\тложи'те о<у>=ча'стiе во w\тдjьле'нiе гд\су:
нача'токъ тjь'ста ва'шегw,

20. хлjь'бъ w\тлучи'те о<у>=ча'стiе <о>='ное: jа='коже
о<у>=ча'стiе w\т гумна`,

21. та'кw w\тдjьли'те то'й хлjь'бъ, нача'токъ тjь'ста
ва'шегw, и= дади'те гд\су о<у>=ча'стiе въ ро'ды ва'шя.

22. <Е>=гда' же согрjьшите` и= не сотворите` всjь'хъ
за'повjьдiй си'хъ, и=`хже гл~а гд\сь мwv"се'ю,

23. jа='коже повелjь` гд\сь бг~ъ къ ва'мъ руко'ю мwv"се'овою,
w\т дне` во'ньже повелjь` гд\сь къ ва'мъ, и= пото'мъ
въ ро'ды ва'шя,

24. и= бу'детъ а='ще w\т <о>=че'съ со'нма сотвори'тся
нево'лею, и= да сотвори'тъ ве'сь со'нмъ тельца` <е>=ди'наго
непоро'чна w\т волw'въ во всесожже'нiе, въ воню` благово'нiя
гд\су, и= же'ртву сегw`, и= возлiя'нiе <е>=гw` по о<у>=ставле'нiю,
и= козла` <е>=ди'наго w\т ко'зъ грjьха` ра'ди:

25. и= да помо'лится жре'цъ w\т все'мъ со'нмjь сынw'въ
i=и~левыхъ, и= w=ста'вится и=`мъ, jа='кw нехотjь'нiе
<е>='сть: и= сi'и принесо'ша да'ръ сво'й, принесе'нiе
гд\су грjьха` ра'ди своегw` пред\ъ гд\семъ, нехотjь'нiй
ра'ди свои'хъ,

26. и= w=ста'вится всему` со'нму сынw'въ i=и~левыхъ
и= прише'льцу прилежа'щему въ ва'съ, jа='кw всjь^мъ
лю'демъ нехотjь'нное.

27. А='ще же душа` <е>=ди'на не хотя'щи согрjьши'тъ,
да приведе'тъ ко'зу <е>=ди'ну <е>=динолjь'тну грjьха`
ра'ди:

28. и= да помо'лится жре'цъ w= души` нехотjь'вшей и=
согрjь'шшей нехотjь'нiемъ пред\ъ гд\семъ, и= да помо'лится
w= не'й, и= w=ста'вится <е>='й.

29. Насе'льнику (*земли`) сынw'въ i=и~левыхъ и= прише'льцу
прилежа'щему въ ни'хъ, зако'нъ <е>=ди'нъ да бу'детъ
и=`мъ, и='же а='ще сотвори'тъ не хотя'щь.

30. И= душа` jа='же сотвори'тъ руко'ю го'рдости w\т
тузе'м<е>цъ и=ли` w\т прише'льц<е>въ, бг~а сiя` разгнjь'ваетъ,
и= потреби'тся душа` та` w\т людi'й свои'хъ:

31. jа='кw сло'во гд\сне презрjь` и= за'пwвjьди <е>=гw`
разсы'па, сотре'нiемъ да сотре'тся душа` та`: и= грjь'хъ
<е>=я` на не'й.

32. И= бя'ху сы'нове i=и~л<е>вы въ пусты'ни, и= w=брjьто'ша
му'жа собира'юща дрова` въ де'нь суббw'тный,

33. и= приведо'ша <е>=го` w=брjь'тшiи собира'юща дрова`
въ де'нь суббw'тный къ мwv"се'ю и= а=арw'ну и= ко всему`
со'нму сынw'въ i=и~левыхъ,

34. и= вверго'ша <е>=го` въ темни'цу: не совjьща'ша
бо, что` сотворя'тъ <е>=му`.

35. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я: сме'ртiю да о<у>='мретъ
человjь'къ се'й, да побiе'те <е>=го` ка'менiемъ ве'сь
со'нмъ внjь` полка`.

36. И= и=зведо'ша <е>=го` ве'сь со'нмъ внjь` полка`,
и= поби'ша <е>=го` ка'менiемъ ве'сь со'нмъ внjь` полка`,
jа='коже гл~а гд\сь мwv"се'ю.

37. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

38. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши и=`мъ:
и= да сотворя'тъ себjь` ря^сны на воскри'лiихъ ри'зъ
свои'хъ въ ро'ды своя^: и= возложи'те на ря^сны воскри'лiй
пряде'нiе си'нее,

39. и= бу'детъ ва'мъ на ря'снахъ: и= о<у>='зрите и=`хъ,
и= воспомяне'те вся^ за'пwвjьди гд\сни и= сотвори'те
я=`, и= не разврати'теся в\ъслjь'дъ мы'слей свои'хъ
и= в\ъслjь'дъ <о>=че'съ ва'шихъ, и='миже вы` соблуди'сте
в\ъслjь'дъ и='хъ:

40. jа='кw да помяне'те и= сотворите` вся^ за'пwвjьди
моя^, и= бу'дете ст~и бг~у ва'шему:

41. а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ, и=зведы'й ва'съ и=з\ъ земли`
<е>=гv'петскiя, бы'ти ва'мъ бг~ъ: а='зъ гд\сь бг~ъ
ва'шъ.

Глава` 16.

И= глаго'ла коре'й, сы'нъ i=ссаа'ра сы'на каа'fа сы'на
леvi'ина, и= даfа'нъ и= а=вiрw'нъ, сы'нове <е>=лiа^вли,
и= а=vна'нъ сы'нъ фале'fа сы'на руви'мля:

2. и= воста'ша на мwv"се'а, и= му^жи сынw'въ i=и~левыхъ
двjь'сти и= пятьдеся'тъ нача^льницы со'нма, сv"гкли'тики
совjь'та и= му^жи и=мени'ти.

3. Совоста'ша на мwv"се'а и= а=арw'на и= рjь'ша къ
ни^мъ: довлjь'етъ ва'мъ, jа='кw ве'сь со'нмъ вси` ст~и,
и= въ ни'хъ гд\сь: и= чесw` ра'ди востае'те на со'нмъ
гд\сень;

4. И= слы'шавъ мwv"се'й, паде` ни'цъ

5. и= глаго'ла къ коре'ю и= ко всему` со'нму <е>=гw`,
глаго'ля: согля'да и= позна` гд\сь су'щихъ <е>=гw`
и= ст~ы'хъ, и= приведе` къ себjь`: и= и='хже не и=збра`
себjь`, не приведе` къ себjь`:

6. сiе` сотвори'те: возми'те себjь` са'ми кади'льники,
коре'й и= ве'сь со'нмъ <е>=гw`,

7. и= вложи'те <о>='гнь въ ня`, и= вложи'те въ ня`
fv"мiа'мъ пред\ъ гд\семъ о<у>='трjь: и= бу'детъ му'жъ,
<е>=го'же а='ще и=збере'тъ гд\сь, се'й ст~ъ: да довлjь'ютъ
ва'мъ сы'нове леvi^ины.

8. И= рече` мwv"се'й коре'ю: послу'шайте мене`, сы'нове
леvi^ини:

9. <е>=да` ма'ло <е>='сть сiе` ва'мъ, jа='кw w\тлучи`
ва'съ бг~ъ w\т со'нма i=и~лева и= приведе` ва'съ къ
себjь` служи'ти слу^жбы въ ски'нiи гд\сни и= стоя'ти
пред\ъ со'нмомъ гд\снимъ, <е>='же служи'ти и=`мъ;

10. и= приведе' тя и= всю` бра'тiю твою`, сы'ны леvi^ины
съ тобо'ю, и= про'сите свяще'нствовати;

11. та'кw ты` и= ве'сь со'нмъ тво'й собра'вшiйся на
бг~а: и= а=арw'нъ кто' <е>=сть, jа='кw ро'пщете на'нь;

12. И= посла` мwv"се'й призва'ти даfа'на и= а=вiрw'на,
сы'ны <е>=лiа^вли. И= рjь'ша: не и='демъ:

13. <е>=да` ма'ло се`, jа='кw и=зве'лъ <е>=си` ны`
и=з\ъ земли` кипя'щiя млеко'мъ и= ме'домъ, <е>='же
погуби'ти на'съ въ пусты'ни, jа='кw владjь'еши на'ми;
кня'зь <е>=си`:

14. и= ты' ли въ зе'млю кипя'щую ме'домъ и= млеко'мъ
вве'лъ <е>=си` на'съ и= да'лъ <е>=си` на'мъ ча'сть
села` и= вiногра'да; <о>='чи человjь^къ тjь'хъ и=сткну'лъ
<е>=си`: не и='демъ.

15. И= w=тягча` мwv"се'й гнjь'вомъ sjьлw` и= рече`
къ гд\су: не внемли` на же'ртву и='хъ: ни <е>=ди'нагw
похотjь'нiя w\т ни'хъ прiя'хъ, ниже` w=sло'бихъ кого`
w\т ни'хъ.

16. И= рече` мwv"се'й къ коре'ю: w=святи` со'нмъ тво'й,
и= бу'дите гото'ви пред\ъ гд\са ты` и= а=арw'нъ и=
<о>=ни` зау'тра:

17. и= возми'те кi'йждо кади'льникъ сво'й, и= возложи'те
на ня` fv"мiа'мъ, и= принеси'те пред\ъ гд\са кi'йждо
кади'льникъ сво'й, двjь'сти и= пятьдеся'тъ кади'льникwвъ,
и= ты` и= а=арw'нъ кi'йждо кади'льникъ сво'й.

18. И= взя'ша кi'йждо сво'й кади'льникъ, и= возложи'ша
на ня` <о>='гнь, и= вложи'ша въ ня` fv"мiа'мъ, и= ста'ша
пред\ъ две'рьми ски'нiи свидjь'нiя мwv"се'й и= а=арw'нъ.

19. И= собра` на ня` коре'й ве'сь со'нмъ сво'й пред\ъ
две'рьми ски'нiи свидjь'нiя: и= jа=ви'ся сла'ва гд\сня
всему` со'нму.

20. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

21. w\тступи'те кi'йждо w\т среды` со'нма сегw`, и=
потреблю` я=` а='бiе.

22. И= падо'ста на ли'ца своя^ и= реко'ста: бж~е, бж~е
духw'въ и= вся'кiя пло'ти: а='ще человjь'къ <е>=ди'нъ
согрjьши`, на ве'сь ли со'нмъ гнjь'въ гд\сень;

23. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

24. рцы` со'нму, глаго'ля: w\тступи'те w='крестъ w\т
со'нма коре'ева и= даfа'ня и= а=вiрw'ня.

25. И= воста` мwv"се'й, и= и='де къ даfа'ну и= а=вiрw'ну:
и= и=до'ша съ ни'мъ вси` ста'рцы i=и~льтестiи.

26. И= рече` къ со'нму, глаго'ля: w\тступи'те w\т ку'щъ
человjь^къ жестокосе'рдыхъ си'хъ, и= не прикосни'теся
ко всjь^мъ, <е>=ли^ка су'ть и=`мъ, да не поги'бнете
ку'пнw во все'мъ грjьсjь` и='хъ.

27. И= w\тступи'ша w\т ку'щъ коре'а и= даfа'на и= а=вiрw'на
w='крестъ: даfа'нъ же и= а=вiрw'нъ и=зыдо'ста и= ста'ста
пред\ъ две'рьми ку'щъ свои'хъ, и= ж<е>ны` и='хъ, и=
дjь'ти и='хъ и= и=мjь'нiе и='хъ.

28. И= рече` мwv"се'й: въ се'мъ позна'ете, jа='кw гд\сь
посла' мя сотвори'ти вся^ дjьла` сiя^, jа='кw не w\т
себ<е>` (а='зъ творю` сiя^):

29. а='ще сме'ртiю всjь'хъ людi'й о<у>='мрутъ сi'и,
и= а='ще по присjьще'нiю всjь'хъ человjь^къ посjьще'нiе
бу'детъ и='хъ, то не гд\сь посла` мене`:

30. но jа='внw пока'жетъ гд\сь, и= w\тве'рзши земля`
о<у>=ста` своя^ пожре'тъ я=` и= до'мы и='хъ, и= ку'щы
и='хъ и= вся^, <е>=ли^ка су'ть и='хъ, и= сни'дутъ жи'ви
во а='дъ, и= о<у>=вjь'дите, jа='кw разгнjь'ваша человjь'цы
сi'и гд\са.

31. <Е>=гда' же преста` глаго'ля вся^ словеса` сiя^,
разсjь'деся земля` под\ъ нога'ми и='хъ:

32. и= разве'рзеся земля`, и= пожре` я=` и= до'мы и='хъ,
и= вся^ лю'ди су'щыя съ коре'омъ, и= скоты` и='хъ:

33. и= снидо'ша тi'и, и= вся^, <е>=ли^ка су'ть и='хъ,
жи'ви во а='дъ, и= покры` и=`хъ земля`, и= погибо'ша
w\т среды` со'нма:

34. и= ве'сь i=и~ль, и= и=`же w='крестъ и='хъ, w\тбjьго'ша
w\т во'пля и='хъ, зане` реко'ша, глаго'люще: да не
пожре'тъ на'съ земля`.

35. И= <о>='гнь и=зы'де w\т гд\са и= пояде` двjь'сти
и= пятьдеся'тъ муже'й прине'сшихъ fv"мiа'мъ.

36. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю

37. и= ко <е>=леаза'ру сы'ну а=арw'нову жерцу`: собери'те
кади'льники мjь^дяныя w\т среды` и=згорjь'вшихъ, и=
<о>='гнь чуждi'й се'й разсы'плите та'мw, jа='кw w=святи'шася
кади'льницы грjь'шныхъ си'хъ въ душа'хъ и='хъ:

38. и= сотвори'те я=` дщи^цы кw'ваны, w=бложе'нiе о<у>=
<о>=лтаря`, jа='кw принесо'шася пред\ъ гд\са и= w=святи'шася,
и= бы'ша въ зна'менiе сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

39. И= взя` <е>=леаза'ръ сы'нъ а=арw'на жерца` кади'льники
мjь^дяныя, <е>=ли^ки принесо'ша и=згорjь'вшiи, и= w=бложи'ша
я=` во w=бложе'нiе <о>=лтаря`,

40. въ па'мять сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, jа='кw да никто'же
прiи'детъ и=ноплеме'нникъ, и='же нjь'сть w\т сjь'мене
а=арw'ня, <е>='же возложи'ти fv"мiа'мъ пред\ъ гд\семъ,
и= да не бу'детъ, jа='коже коре'й и= совjь^тницы <е>=гw`,
jа='коже гл~а <е>=му` гд\сь руко'ю мwv"се'овою.

41. И= возропта'ша сы'нове i=и~льтестiи на о<у>='трiе
на мwv"се'а и= а=арw'на, глаго'люще: вы` и=зби'сте
лю'ди гд\сни.

42. И= бы'сть <е>=гда` нападе` со'нмъ на мwv"се'а и=
а=арw'на, и= о<у>=стреми'шася къ ски'нiи свидjь'нiя:

43. и= покры` <о>='ную w='блакъ, и= jа=ви'ся сла'ва
гд\сня: и= вни'де мwv"се'й и= а=арw'нъ пред\ъ ски'нiю
свидjь'нiя.

44. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

45. о<у>=ступи'те w\т среды` со'нма сегw`, и= потреблю`
я=` <е>=ди'ницею. И= падо'ста на ли'ца своя^.

46. И= рече` мwv"се'й ко а=арw'ну: возми` кади'льникъ,
и= вложи` въ него` <о>='гнь w\т <о>=лтаря`, и= возложи`
на'нь fv"мiа'мъ, и= понеси` ско'рw въ по'лкъ, и= помоли'ся
w= ни'хъ: и=зы'де бо гнjь'въ w\т лица` гд\сня, и= нача`
губи'ти лю'ди.

47. И= взя` а=арw'нъ, jа='коже глаго'ла <е>=му` мwv"се'й,
и= тече` въ со'нмъ, о<у>=же' бо нача'ся па'губа въ
лю'дехъ: и= возложи` fv"мiа'мъ, и= помоли'ся w= лю'дехъ:

48. и= ста` между` ме'ртвыми и= живы'ми, и= преста`
па'губа.

49. И= бы'сть о<у>=ме'ршихъ въ па'губjь четырена'десять
ты'сящъ и= се'дмь сw'тъ, кромjь` о<у>=ме'ршихъ коре'а
ра'ди.

50. И= возврати'ся а=арw'нъ къ мwv"се'ю, къ две'ремъ
ски'нiи свидjь'нiя, и= преста` па'губа.

Глава` 17.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= возми` w\т ни'хъ
по <е>=ди'ному жезлу`, же'злъ w\т всjь'хъ князе'й и='хъ,
по домw'мъ <о>=те'чества и='хъ, двана'десять жезлw'въ,
и='мя же коегw'ждо напиши` на жезлjь` <е>=гw`,

3. и= и='мя а=арw'не напиши` на жезлjь` леvi'инjь:
<е>='сть бо же'злъ <е>=ди'нъ: по пле'мени до'му <о>=те'чествъ
свои'хъ да дадя'тъ:

4. и= да положи'ши и=`хъ въ ски'нiи свидjь'нiя, пря'мw
свидjь'нiю, въ ни'хже jа=влю'ся тебjь` ту`:

5. и= бу'детъ человjь'къ, <е>=го'же а='ще и=зберу`,
же'злъ <е>=гw` прозя'бнетъ: и= w\тиму` w\т мен<е>`
ропта'нiе сынw'въ i=и~левыхъ, <е>=ли^ка сi'и ро'пщутъ
на вы`.

6. И= глаго'ла мwv"се'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: и= да'ша
<е>=му` вси` кня^зи и='хъ по жезлу`, кня'зя <е>=ди'нагw
же'злъ, по княже'нiю, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
двана'десять жезлw'въ: и= же'злъ а=арw'нь посредjь`
жезлw'въ и='хъ.

7. И= положи` мwv"се'й жезлы` пред\ъ гд\семъ въ ски'нiи
свидjь'нiя.

8. И= бы'сть на о<у>='трiе, и= вни'де мwv"се'й и= а=арw'нъ
въ ски'нiю свидjь'нiя: и= се`, прозябе` же'злъ а=арw'нь
въ дому` леvi'инjь, и= и=зрасти` вjь'твь, и= процвjьто'ша
цвjь'ти, и= и=зрасти` <о>=рjь'хи:

9. и= и=знесе` мwv"се'й вся^ жезлы` w\т лица` гд\сня
ко всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: и= ви'дjьша, и= взя`
кi'йждо же'злъ сво'й.

10. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: w\тложи` же'злъ а=арw'нь
пред\ъ свидjь'нiемъ въ сохране'нiе, въ зна'менiе сынw'въ
w=слушли'выхъ: и= да преста'нетъ ропта'нiе и='хъ w\т
мен<е>`, и= не и='змрутъ.

11. И= сотвори` мwv"се'й и= а=арw'нъ, jа='коже повелjь`
гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори'ша.

12. И= реко'ша сы'нове i=и~л<е>вы къ мwv"се'ю, глаго'люще:
се`, потреби'хомся, погибо'хомъ, и=счезо'хомъ:

13. вся'къ прикаса'яйся ко ски'нiи свидjь'нiя гд\сня
о<у>=мира'етъ: да'же до конца' ли о<у>=мира'юще поги'бнемъ;

Глава` 18.

И= рече` гд\сь ко а=арw'ну, гл~я: ты` и= сы'нове твои`,
и= до'мъ <о>=тца` твоегw` съ тобо'ю, возми'те грjьхи`
ст~ы'хъ, ты' же и= сы'нове твои` возми'те грjьхи` жре'чества
ва'шегw:

2. и= бра'тiю твою`, пле'мя леvi'ино, со'нмъ <о>=тца`
твоегw` приведи` къ себjь`, и= да приложа'тся къ тебjь`,
и= да слу'жатъ тебjь`, и= ты` и= сы'нове твои` съ тобо'ю
пред\ъ ски'нiею свидjь'нiя,

3. и= да блюду'тъ стражбы^ твоя^ и= стражбы^ ски'нiи:
то'кмw къ сосу'дwмъ ст~ы^мъ и= ко <о>=лтарю` да не
приступа'ютъ, да не и='змрутъ и= сi'и, и= вы`:

4. и= приложа'тся къ тебjь` и= да блюду'тъ стражбы^
ски'нiи свидjь'нiя по всjь^мъ слу'жбамъ ски'нiи, и=
и=ноплеме'нникъ да не присту'питъ къ тебjь`:

5. и= соблюде'те стражбы^ ст~ы'хъ и= стражбы^ <о>=лтаря`,
и= не бу'детъ ктому` гнjь'ва на сынjь'хъ i=и~левыхъ:

6. и= а='зъ взя'хъ бра'тiю ва'шу леvi'ты w\т среды`
сынw'въ i=и~левыхъ въ да'ръ да'нный гд\су служи'ти
слу^жбы ски'нiи свидjь'нiя.

7. И= ты` и= сы'нове твои` съ тобо'ю сохрани'те жре'чество
ва'ше по всему` w='бразу <о>=лтаря`, и= <е>='же вну'трь
завjь'сы, и= да слу'жите слу^жбы въ да'ръ жре'чества
ва'шегw: и= и=ноплеме'нникъ приступа'яй о<у>='мретъ.

8. И= рече` гд\сь ко а=арw'ну: и= се`, а='зъ да'хъ
ва'мъ снабдjь'нiе нача'ткwвъ мои'хъ w\т всjь'хъ w=свяще'нныхъ
мнjь` w\т сынw'въ i=и~левыхъ: тебjь` да'хъ я=` въ че'сть,
и= сынw'мъ твои^мъ по тебjь` зако'ннw вjь'чнw:

9. и= сiе` да бу'детъ ва'мъ w\т w=свяще'нныхъ ст~ы'хъ
приноше'нiй, w\т всjь'хъ дарw'въ и='хъ и= w\т всjь'хъ
же'ртвъ и='хъ, и= w\т вся'кагw преступле'нiя и='хъ
и= w\т всjь'хъ грjь^хъ и='хъ, <е>=ли^ка w\тдаю'тъ мнjь`,
w\т всjь'хъ ст~ы'нь, тебjь` да бу'дутъ и= сынw'мъ твои^мъ.

10. Во ст~jь'мъ ст~ы'хъ jа=ди'те я=`: вся'къ му'жескiй
по'лъ да jа='стъ я=`, ты` и= сы'нове твои`: ст~а бу'дутъ
тебjь`.

11. И= сiе` да бу'детъ ва'мъ w\т нача'ткwвъ дая'нiй
и='хъ, w\т всjь'хъ возложе'нiй сынw'въ i=и~левыхъ:
тебjь` да'хъ я=`, и= сынw'мъ твои^мъ и= дще'ремъ твои^мъ
съ тобо'ю, зако'ннw вjь'чнw: вся'къ чи'стый въ дому`
твое'мъ да jа='стъ я=`.

12. Вся'къ нача'токъ <е>=ле'а, и= вся'къ нача'токъ
вiна` и= пшени'цы, нача'токъ и='хъ, <е>=ли^ка а='ще
w\тдадя'тъ гд\су, тебjь` да'хъ я=`: перворw'дная вся^
<е>=ли^ка въ земли` и='хъ, <е>=ли^ка а='ще принесу'тъ
гд\су, тебjь` да бу'дутъ:

13. вся'къ чи'стый въ дому` твое'мъ да jа='стъ я=`.

14. Вся'ко w=свяще'нное въ сынjь'хъ i=и~левыхъ тебjь`
да бу'детъ,

15. и= вся'кое разверза'ющее вся^ка ложесна` w\т вся'кiя
пло'ти, <е>=ли^ка прино'сятъ гд\су, w\т человjь'ка
до скота`, тебjь` да бу'дутъ: но то'кмw и=скупле'нiемъ
и=ску'пятся пе'рвенцы человjь'честiи, и= пе'рвенцы
скотw'въ нечи'стыхъ да и=ску'пятся:

16. и= и=ску'пъ <е>=гw` w\т <е>=ди'нагw мц\са, сцjьне'нiе
пя'ть сi^кль, по сi'клю свято'му: два'десять мjь'дницъ
<е>='сть:

17. <о>=ба'че перворw'дная тельц<е>'въ и= перворw'дная
<о>=ве'цъ и= перворw'дная ко'зъ да не и=ску'пятся:
ст~а су'ть: и= кро'вь и='хъ пролiе'ши о<у>= <о>=лтаря`,
и= ту'къ принесе'ши прино'съ въ воню` благово'нiя гд\су.

18. И= мяса` тебjь` да бу'дутъ, jа='коже и= гру^ди
возложе'нiя: и= по ра'му десно'му тебjь` да бу'дутъ.

19. Вся'ко о<у>=ча'стiе ст~ы'хъ, <е>=ли^ка а='ще w\тлуча'тъ
сы'нове i=и~льтестiи гд\су, тебjь` да'хъ и= сынw'мъ
твои^мъ и= дще'ремъ твои^мъ съ тобо'ю, зако'ннw вjь'чнw:
завjь'тъ со'ли вjь'чныя <е>='сть пред\ъ гд\семъ, тебjь`
и= сjь'мени твоему` по тебjь`.

20. И= рече` гд\сь ко а=арw'ну: въ земли` и='хъ да
не наслjь'диши наслjь'дiя, и= ча'сти да не бу'детъ
тебjь` въ ни'хъ: jа='кw а='зъ ча'сть твоя` и= наслjь'дiе
твое` посредjь` сынw'въ i=и~левыхъ.

21. И= сынw'мъ леvi^инымъ, се`, да'хъ всю` десяти'ну
во i=и~ли въ жре'бiй за слу^жбы и='хъ, <е>=ли'кw слу'жатъ
тi'и служе'нiе въ ски'нiи свидjь'нiя:

22. и= да не приступа'ютъ по се'мъ сы'нове i=и~льтестiи
къ ски'нiи свидjь'нiя прiя'ти грjь'хъ смертоно'сный:

23. и= да слу'жатъ леvi'ти са'ми слу'жбу ски'нiи свидjь'нiя,
и= тi'и во'змутъ грjьхи` и='хъ: зако'ннw вjь'чнw въ
ро'ды и='хъ: и= посредjь` сынw'въ i=и~левыхъ да не
наслjь'дятъ наслjь'дiя:

24. jа='кw десяти^ны сынw'въ i=и~левыхъ, <е>=ли^ки
а='ще w\тлуча'тъ гд\су, о<у>=ча'стiе да'хъ леvi'тwмъ
въ жре'бiй: сегw` ра'ди реко'хъ и=`мъ: среди` сынw'въ
i=и~левыхъ да не наслjь'дятъ жре'бiя.

25. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

26. и= леvi'тwмъ да глаго'леши и= рече'ши къ ни^мъ:
а='ще во'змете десяти'ну w\т сынw'въ i=и~левыхъ, ю='же
да'хъ ва'мъ w\т ни'хъ во жре'бiй, и= w\тдjьли'те вы`
w\т нея` о<у>=ча'стiе гд\су, десяти'ну w\т десяти'ны
<е>=я`,

27. и= вмjьня'тся ва'мъ о<у>=ча^стiя ва^ша jа='кw пшени'ца
w\т гумна` и= jа='кw о<у>=ча'стiе w\т точи'ла:

28. та'кw w\тдjьли'те и=`хъ и= вы` w\т всjь'хъ о<у>=ча'стiй
гд\снихъ, w\т всjь'хъ десяти'нъ ва'шихъ, <е>=ли^ки
а='ще во'змете w\т сынw'въ i=и~левыхъ, и= дади'те w\т
ни'хъ о<у>=ча'стiе гд\су, а=арw'ну жерцу`:

29. w\т всjь'хъ дая'нiй ва'шихъ w\тдjьли'те о<у>=ча'стiе
гд\су, и=ли` w\т всjь'хъ нача'ткwвъ w=свяще'нное w\т
негw`.

30. И= рече'ши къ ни^мъ: <е>=гда` w\тдjьли'те нача'токъ
w\т негw`, и= вмjьни'тся леvi'тwмъ а='ки жи'то w\т
гумна` и= jа='кw о<у>=ча'стiе w\т точи'ла:

31. и= jа=ди'те то` во вся'комъ мjь'стjь вы` и= сы'нове
ва'ши и= до'мове ва'ши, jа='кw мзда` сiя` ва'мъ <е>='сть
за слу^жбы ва'шя, jа=`же въ ски'нiи свидjь'нiя:

32. и= не прiи'мете за сiе` грjьха`, jа='кw а='ще w\тлучите`
нача'токъ w\т негw`: и= ст~ы'нь сынw'въ i=и~левыхъ
не w=скверни'те, да не о<у>='мрете.

Глава` 19.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну, гл~я:

2. се`, расположе'нiе зако'на, <е>=ли^ка заповjь'да
гд\сь, гл~я: глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= да приведу'тъ
къ тебjь` ю='ницу ры'жу непоро'чну, jа='же не и='мать
на себjь` поро'ка, и= на ню'же не бjь` возложе'но и='го:

3. и= да'си ю=` ко <е>=леаза'ру жерцу`: и= да и=зведу'тъ
ю=` внjь` полка` на мjь'сто чи'сто, и= да зако'лютъ
ю=` пред\ъ ни'мъ:

4. и= да во'зметъ <е>=леаза'ръ w\т кро'ве <е>=я` и=
да покропи'тъ спреди` ски'нiи свидjь'нiя w\т кро'ве
<е>=я` седми'жды:

5. и= да сожгу'тъ ю=` пред\ъ ни'мъ, и= ко'жу <е>=я`
и= мяса` <е>=я` и= кро'вь <е>=я` съ моты'лы <е>=я`
да сожгу'тъ:

6. и= да во'зметъ жре'цъ дре'во ке'дрово, и= v=ссw'пъ,
и= соска'нiе червле'ное, и= да вложа'тъ въ среди'ну
сожже'нiя ю='ницы:

7. и= да и=змы'етъ ри^зы своя^ жре'цъ и= да w=мы'етъ
тjь'ло свое` водо'ю, и= пото'мъ да вни'детъ въ по'лкъ,
и= нечи'стъ бу'детъ жре'цъ до ве'чера:

8. и= и='же сожига'етъ ю=`, да и=спере'тъ ри^зы своя^
и= да w=мы'етъ тjь'ло свое` водо'ю, и= нечи'стъ бу'детъ
до ве'чера:

9. и= да собере'тъ чи'стый человjь'къ пе'пелъ ю='ницы
и= да и=знесе'тъ внjь` полка` на мjь'сто чи'сто, и=
да бу'детъ со'нму сынw'въ i=и~левыхъ въ сохране'нiе:
вода` w=кропле'нiя w=чище'нiе <е>='сть:

10. и= собира'яй пе'пелъ ю='ницы да и=спере'тъ ри^зы
своя^, и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера: и= да бу'детъ
сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= прише'льц<е>мъ прилежа'щымъ
посредjь` ва'съ зако'ннw вjь'чнw.

11. Прикаса'яйся ме'ртвому вся'кiя души` человjь'чи
нечи'стъ бу'детъ се'дмь днi'й:

12. се'й да w=чи'стится (се'ю водо'ю) въ де'нь тре'тiй
и= въ де'нь седмы'й, и= чи'стъ бу'детъ: а='ще же не
w=чи'стится <е>='ю въ де'нь тре'тiй и= въ де'нь седмы'й,
нечи'стъ бу'детъ.

13. Вся'къ прикаса'яйся ме'ртвому w\т вся'кiя души`
человjь'чи, а='ще о<у>='мретъ, и= не w=чи'стится, ски'нiю
гд\сню w=скверни`: потреби'тся душа` та` w\т i=и~ля,
jа='кw вода` w=кропле'нiя не воскропи'ся на'нь, нечи'стъ
<е>='сть, <е>=ще` нечистота` <е>=гw` на не'мъ <е>='сть.

14. И= се'й зако'нъ: человjь'къ а='ще о<у>='мретъ въ
дому`, вся'къ входя'й въ до'мъ, и= <е>=ли^ка су'ть
въ дому`, нечи^ста бу'дутъ се'дмь днi'й.

15. И= вся'къ сосу'дъ непокрове'нъ, и= <е>=ли^ки w=бвяза'нiемъ
не w=бвя^заны, нечи'сти су'ть.

16. И= вся'къ и='же а='ще прико'снется на по'ли jа='звенному,
и=ли` ме'ртвому, и=ли` ко'сти человjь'чи, и=ли` гро'бу,
се'дмь днi'й нечи'стъ бу'детъ:

17. и= да во'змутъ нечи'стому w\т пе'пела сожже'ннагw
w=чище'нiя, и= да возлiю'тъ на'нь во'ду жи'ву въ сосу'дъ:

18. и= да во'зметъ v=ссw'пъ и= w=мо'читъ въ во'ду му'жъ
чи'стъ, и= да воскропи'тъ на до'мъ и= на сосу'ды и=
на ду'шы, <е>=ли^ки су'ть та'мw, и= на косну'вшася
ко'сти человjь'чей, и=ли` jа='звенному, и=ли` мертвечи'нjь,
и=ли` гро'бу:

19. и= да воскропи'тъ чи'стый на нечи'стаго въ де'нь
тре'тiй и= въ де'нь седмы'й, и= w=чи'стится седма'гw
дне`: и= да и=спере'тъ ри^зы своя^ и= да w=мы'етъ тjь'ло
свое` водо'ю, и= нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

20. И= человjь'къ, и='же а='ще w=скверни'тся, и= не
w=чи'ститъ себе`, потреби'тся душа` та` w\т среды`
со'нма, jа='кw ст~а^я гд\сня w=скверна'ви, jа='кw вода`
w=кропле'нiя не воскропи'ся на'нь, нечи'стъ <е>='сть.

21. И= да бу'детъ ва'мъ зако'ннw вjь'чнw, и= w=кропля'яй
водо'ю w=кропле'нiя да и=спере'тъ ри^зы своя^, и= прикаса'яся
водjь` w=кропле'нiя нечи'стъ бу'детъ до ве'чера.

22. И= вся'кое, <е>=му'же прико'снется нечи'стый, нечи'сто
бу'детъ: и= душа` прикаса'ющаяся нечиста` бу'детъ до
ве'чера.

Глава` 20.

И= прiидо'ша сы'нове i=и~льтестiи, ве'сь со'нмъ, въ
пусты'ню сi'нъ, въ мц\съ пе'рвый, и= пребыва'ху лю'дiе
въ ка'дисjь: и= сконча'ся ту` марiа'мъ, и= погребе'ся
та'мw.

2. И= не бя'ше воды` со'нму: и= собра'шася на мwv"се'а
и= а=арw'на,

3. и= ропта'ша лю'дiе на мwv"се'а, глаго'люще: <w>,
дабы` о<у>='мерли бы'хомъ въ поги'бели бра'тiи на'шея
пред\ъ гд\семъ:

4. и= вску'ю введо'сте со'нмъ гд\сень въ пусты'ню сiю`,
погуби'ти ны` и= скоты` на'шы;

5. и= вску'ю сiе`; и=зведо'сте ны` и=з\ъ <е>=гv'пта,
<е>='же прiити` (*на'мъ) на мjь'сто sло'е сiе`, мjь'сто,
въ не'мже не сjь'ется, ни смw'кви, ни вiногра'ды, ниже`
jа='блоки, ниже` вода` <е>='сть пи'ти.

6. И= прiи'де мwv"се'й и= а=арw'нъ w\т лица` со'нма
пред\ъ дв<е>'ри ски'нiи свидjь'нiя, и= падо'ста ни'цъ:
и= jа=ви'ся сла'ва гд\сня над\ъ ни'ми.

7. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

8. возми` же'злъ тво'й и= созови` со'нмъ ты` и= а=арw'нъ,
бра'тъ тво'й, и= рцы'те ко ка'меню пред\ъ ни'ми, и=
да'стъ во'ды своя^: и= и=зведе'те и=`мъ во'ды и=з\ъ
ка'мене, и= напо'йте со'нмъ и= скоты` и='хъ.

9. И= взя` мwv"се'й же'злъ и='же пред\ъ гд\семъ, jа='коже
повелjь` гд\сь.

10. И= созва` мwv"се'й и= а=арw'нъ со'нмъ пред\ъ ка'мень,
и= рече` къ ни^мъ: послу'шайте мене`, непокори'вiи:
<е>=да` и=з\ъ ка'мене сегw` и=зведе'мъ ва'мъ во'ду;

11. И= воздви'гъ мwv"се'й ру'ку свою`, о<у>=да'ри въ
ка'мень жезло'мъ два'жды: и= и=зы'де вода` мно'га,
и= напи'ся со'нмъ (*ве'сь) и= скоты` и='хъ.

12. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну: поне'же
не вjь'ровасте w=ст~и'ти мя` пред\ъ сынми` i=и~льтескими,
сегw` ра'ди не введе'те вы` со'нма сегw` въ зе'млю,
ю='же да'хъ и=`мъ:

13. сiя` вода` %[прерjька'нiя%], jа='кw возропта'ша
сы'нове i=и~льтестiи пред\ъ гд\семъ, и= w=ст~и'ся въ
ни'хъ.

14. И= посла` мwv"се'й послы` w\т ка'диса къ царю`
<е>=дw'мскому, глаго'ля: та'кw глаго'летъ бра'тъ тво'й
i=и~ль: ты` вjь'си ве'сь тру'дъ w=брjь'тшiй на'съ:

15. и= снидо'ша <о>=тцы` на'ши въ <е>=гv'петъ, и= жи'хомъ
во <е>=гv'птjь дни^ мнw'ги, и= w=sло'биша на'съ <е>=гv'птяне
и= <о>=тц<е>'въ на'шихъ:

16. и= возопи'хомъ ко гд\су, и= о<у>=слы'ша гд\сь гла'съ
на'шъ, и= посла'въ а='гг~ла, и=зведе` ны` и=з\ъ <е>=гv'пта:
и= нн~jь <е>=смы` въ ка'дисjь гра'дjь, на концjь` предjь^лъ
твои'хъ:

17. да пре'йдемъ сквозjь` зе'млю твою`: не про'йдемъ
сквозjь` се'ла, ни сквозjь` вiногра'ды, ни пiе'мъ воды`
въ пото'цjьхъ твои'хъ: путе'мъ ца'рскимъ по'йдемъ,
не соврати'мся ни на де'сно, ни на лjь'во, до'ндеже
пре'йдемъ предjь'лы твоя^.

18. И= рече` къ ни^мъ <е>=дw'мъ: не про'йдеши сквозjь`
мене`: а='ще же ни`, ра'тiю и=зы'ду проти'ву теб<е>`.

19. И= реко'ша къ нему` сы'нове i=и~л<е>вы: под\ъ горо'ю
про'йдемъ: а='ще же w\т воды` твоея` и=спiе'мъ а='зъ
и= скоты` моя^, да'мъ цjь'ну тебjь`: но ве'щь сiя`
ничто'же <е>='сть, под\ъ горо'ю да про'йдемъ.

20. <О>='нъ же рече`: не про'йдеши сквозjь` мене`.
И= и=зы'де проти'ву и=`мъ <е>=дw'мъ съ наро'домъ тя'жкимъ
и= руко'ю крjь'пкою.

21. И= не восхотjь` <е>=дw'мъ да'ти i=и~лю проити`
сквозjь` предjь'лы своя^, и= о<у>=клони'ся i=и~ль w\т
негw`.

22. И= воздвиго'шася w\т ка'диса, и= прiидо'ша сы'нове
i=и~льтестiи, ве'сь со'нмъ, въ го'ру w='ръ.

23. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и= а=арw'ну въ горjь`
w='ръ о<у>= предjь^лъ земли` <е>=дw'мли, гл~я:

24. да приложи'тся а=арw'нъ къ лю'демъ свои^мъ, jа='кw
не вни'дете въ зе'млю, ю='же да'хъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ
въ наслjь'дiе, поне'же преwгорчи'сте мя` о<у>= воды`
%[прерjька'нiя%]:

25. возми` а=арw'на бра'та твоего` и= <е>=леаза'ра
сы'на <е>=гw`, и= возведи` я=` на w='ръ го'ру пред\ъ
всjь'мъ со'нмомъ:

26. и= совлецы` а=арw'ну ри^зы <е>=гw` и= w=блецы`
<е>=леаза'ра сы'на <е>=гw`, и= а=арw'нъ приложи'вся
да о<у>='мретъ та'мw.

27. И= сотвори` мwv"се'й, jа='коже повелjь` <е>=му`
гд\сь: и= возведе` я=` на w='ръ го'ру пред\ъ всjь'мъ
со'нмомъ,

28. и= совлече` а=арw'на съ ри'зъ <е>=гw`, и= w=блече`
въ ня` <е>=леаза'ра сы'на <е>=гw`:

29. и= о<у>='мре а=арw'нъ та'мw на версjь` горы`: и=
сни'де мwv"се'й и= <е>=леаза'ръ съ горы`.

30. И= ви'дjь ве'сь со'нмъ, jа='кw о<у>='мре а=арw'нъ:
и= пла'кашася по а=арw'нjь три'десять днi'й ве'сь до'мъ
i=и~левъ.

Глава` 21.

И= о<у>=слы'ша ханане'й ца'рь а=ра'дскiй живы'й при
пусты'ни, jа='кw прiи'де i=и~ль путе'мъ а=fарi'мскимъ,
и= ра'това проти'ву i=и~ля, и= взя` w\т ни'хъ плjь'нъ.

2. И= w=бjьща'ся i=и~ль w=бjь'томъ гд\су и= рече`:
а='ще мнjь` преда'си лю'ди сiя^ подру^чны, погублю`
и=`хъ и= гра'ды и='хъ.

3. И= о<у>=слы'ша гд\сь гла'съ i=и~левъ и= предаде`
ханане'а подру'чна <е>=му`: и= w=пустоши` <е>=го` и=
гра'ды <е>=гw`, и= прозва` и='мя мjь'сту тому` %[запустjь'нiе%].

4. И= воздви'гшеся w\т w='ра горы` путе'мъ и='же къ
мо'рю чермно'му, w=быдо'ша зе'млю <е>=дw'млю: и= малоду'шествоваша
лю'дiе на пути`,

5. и= ропта'ху лю'дiе на бг~а и= на мwv"се'а, глаго'люще:
вску'ю и=зве'лъ <е>=си` ны` и=з\ъ <е>=гv'пта о<у>=би'ти
на'съ въ пусты'ни, jа='кw нjь'сть хлjь'ба, ни воды`;
и= душа` на'ша негоду'етъ w= хлjь'бjь се'мъ тще'мъ.

6. И= посла` гд\сь на лю'ди sмi<е>'въ о<у>=мерщвля'ющихъ,
и= о<у>=грыза'ху людi'й: и= о<у>=мро'ша лю'ди мно'зи
w\т сынw'въ i=и~левыхъ.

7. И= прише'дше лю'дiе къ мwv"се'ови глаго'лаша: согрjьши'хомъ,
jа='кw ропта'хомъ на гд\са и= на тя`: помоли'ся о<у>=`бо
ко гд\су, да w\тжене'тъ w\т на'съ sмiи^. И= помоли'ся
мwv"се'й ко гд\су w= лю'дехъ.

8. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: сотвори` себjь` sмiю`
(мjь'дяну) и= положи` ю=` на зна'мя: и= бу'детъ а='ще
о<у>=грызе'тъ sмiя` человjь'ка, вся'къ о<у>=грызе'нный
ви'дjьвъ ю=` жи'въ бу'детъ.

9. И= сотвори` мwv"се'й sмiю` мjь'дяну и= поста'ви
ю=` на зна'мени: и= бы'сть <е>=гда` о<у>=грыза'ше sмiя`
человjь'ка, и= взира'ше на sмiю` мjь'дяну, и= w=жива'ше.

10. И= воздвиго'шася сы'нове i=и~л<е>вы, и= w=полчи'шася
во w=вw'fjь:

11. и= воздви'гшеся w\т w=вw'fа, w=полчи'шася во а=халге'и
w=б\ъ <о>=ну` страну` пусты'ни, jа='же <е>='сть пред\ъ
лице'мъ мwавi'тскимъ, на восто'къ со'лнца:

12. и= w\тту'ду воздвиго'шася, и= w=полчи'шася въ де'бри
заре'дъ:

13. и= w\тту'ду воздви'гшеся, w=полчи'шася w=б\ъ <о>=ну`
страну` а=рнw'на въ пусты'ни, jа='же и=схо'дитъ w\т
предjь^лъ а=морре'йскихъ: <е>='сть бо а=рнw'нъ предjь'лъ
мwа'вль между` мwа'вомъ и= между` а=морре'омъ.

14. Сегw` ра'ди глаго'лется въ кни'зjь бра'нь гд\сня:
зwо'ву попали`, и= пото'ки а=рнw^ни,

15. и= пото'ки о<у>=стро'и въ селе'нiе и='ръ, и= прилежи'тъ
предjь'лwмъ мwа^влимъ.

16. И= w\тту'ду (воздвиго'шася) ко %[кла'дязю%]: се'й
<е>='сть кла'дязь, w= не'мже рече` гд\сь къ мwv"се'ю:
собери` лю'ди, и= да'мъ и=`мъ во'ду пи'ти.

17. Тогда` воспjь` i=и~ль пjь'снь сiю` о<у>= кла'дязя:
начина'йте <е>=му`:

18. кла'дязь, и=скопа'ша <е>=го` кня^зи, и=зсjько'ша
<е>=го` ца'рiе jа=зы'честiи во ца'рствiи и='хъ, внегда`
w=блада'ти и='ми. И= w\т кла'дязя (воздвиго'шася) въ
манfанаi'лъ:

19. и= w\т манfанаi'ла въ наадiи'лъ, и= w\т наадiи'ла
въ вамw'fъ:

20. и= w\т вамw'fа въ на'пинъ, и='же <е>='сть на по'ли
мwа'вли, w\т верха` и=зсjь'ченагw, зря'щагw пред\ъ
лице` пусты'ни.

21. И= посла` мwv"се'й послы` къ сиw'ну царю` а=морре'йску,
словесы` ми'рными глаго'ля:

22. да про'йдемъ сквозjь` зе'млю твою`, путе'мъ по'йдемъ:
не о<у>=клони'мся ни на се'ла, ни на вiногра'ды, не
и=спiе'мъ воды` w\т кла^дязь твои'хъ: путе'мъ ца'рскимъ
по'йдемъ, до'ндеже про'йдемъ предjь'лы твоя^.

23. И= не даде` сиw'нъ i=и~лю проити` сквозjь` предjь'лы
своя^: и= собра` сиw'нъ вся^ лю'ди своя^, и= и=зы'де
w=полчи'тися на i=и~ля въ пусты'ню: и= прiи'де во i=асса'нъ,
и= w=полчи'ся на i=и~ля.

24. И= порази` <е>=го` i=и~ль о<у>=бi'йствомъ меча`,
и= w=блада'ше земле'ю <е>=гw` w\т а=рнw'на до i=аво'ка,
да'же до сынw'въ а=мма'нихъ: jа='кw i=ази'ръ предjь'лы
сынw'въ а=мма'нихъ су'ть.

25. И= взя` i=и~ль вся^ гра'ды сiя^: и= всели'ся i=и~ль
во всjь'хъ градjь'хъ а=морре'йскихъ, во <е>=севw'нjь
и= во всjь'хъ подлежа'щихъ <е>=му`:

26. <е>='сть бо <е>=севw'нъ гра'дъ сиw'на царя` а=морре'йска:
и= се'й повоева` царя` мwа'вля пре'жде и= взя` всю`
зе'млю <е>=гw` w\т а=рои'ра да'же до а=рнw'на.

27. Сегw` ра'ди реку'тъ при'точницы: прiиди'те во <е>=севw'нъ,
да согради'тся и= сози'ждется гра'дъ сiw'нъ:

28. jа='кw <о>='гнь и=зы'де w\т <е>=севw'на и= пла'мень
w\т гра'да сiw'на, и= пояде` да'же до мwа'ва, и= пожре`
столпы` а=рнw^нскiя:

29. го'ре тебjь`, мwа'ве, погибо'сте, лю'дiе хамw'сwвы:
про'дани бы'ша сы'нове и='хъ въ заключе'нiе и= дщ<е>'ри
и='хъ плjь^нницы царю` а=морре'йскому сиw'ну:

30. и= сjь'мя и='хъ поги'бнетъ, <е>=севw'нъ да'же до
девw'на: и= ж<е>ны` и='хъ <е>=ще` разожго'ша <о>='гнь
на мwа'ва.

31. Всели'ся же i=и~ль во вся^ гра'ды а=морр<е>'йски:

32. и= посла` мwv"се'й согля'дати i=ази'ра: и= взя'ша
<е>=го` и= се'ла <е>=гw`, и= и=згна'ша а=морре'а живу'щаго
та'мw:

33. и= возврати'вшеся, прiидо'ша путе'мъ въ васа'нъ.
И= и=зы'де w='гъ, ца'рь васа'нскiй, проти'ву и=`мъ
и= вси` лю'дiе <е>=гw` на бра'нь во <е>=драi'нъ.

34. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: не о<у>=бо'йся <е>=гw`,
jа='кw въ ру'цjь твои` преда'хъ <е>=го` и= вся^ лю'ди
<е>=гw` и= всю` зе'млю <е>=гw`: и= сотвори'ши <е>=му`,
jа='коже сотвори'лъ <е>=си` сиw'ну царю` а=морре'йску,
и='же живя'ше во <е>=севw'нjь.

35. И= порази` <е>=го` и= сы'ны <е>=гw` и= вся^ лю'ди
<е>=гw`, да'же не w=ста` въ ни'хъ живы'й: и= наслjь'диша
зе'млю <е>=гw`.

Глава` 22.

И= воздви'гшеся сы'нове i=и~льтестiи, w=полчи'шася
на за'пады мwа'ва о<у>= i=<о>рда'на ко i=ерiхw'ну.

2. И= ви'дjьвъ вала'къ сы'нъ сепфw'ровъ вся^, <е>=ли^ка
сотвори` i=и~ль а=морре'ю,

3. и= о<у>=боя'ся мwа'въ людi'й sjьлw`, jа='кw мно'зи
бя'ху, и= w=скорбjь` мwа'въ w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ,

4. и= рече` мwа'въ старjь'йшинамъ мадiа^млимъ: нн~jь
потреби'тъ со'нмъ се'й всjь'хъ, и=`же w='крестъ на'съ,
jа='коже потребля'етъ теле'цъ sла'къ на по'ли. И= вала'къ,
сы'нъ сепфw'ровъ, бя'ше ца'рь мwа'вль въ то` вре'мя,

5. и= посла` послы` къ валаа'му, сы'ну веw'рову, во
фаfу'ру jа='же <е>='сть о<у>= рjьки` земли` сынw'въ
людi'й <е>=гw`, призва'ти <е>=го`, глаго'ля: се`, лю'дiе
и=зыдо'ша и=з\ъ <е>=гv'пта, и= се`, покры'ша лице`
земли`, и= сi'и сjьдя'тъ при w=держа'нiи мое'мъ:

6. и= нн~jь прiиди`, проклени` мнjь` лю'ди сiя^, поне'же
крjь'пльшiи су'ть па'че на'съ, а='ще возмо'жемъ си'хъ
и=зби'ти, и= и=зжену` и=`хъ и=з\ъ земли`: jа='кw вjь'мъ,
и=`хже а='ще благослови'ши ты`, благослове'ни су'ть,
и= и=`хже а='ще проклене'ши ты`, про'кляти.

7. И= и=до'ша старjь^йшины мwа^вли и= старjь^йшины
мадiа^мли, и= волхвова^нiя въ рука'хъ и='хъ: и= прiидо'ша
къ валаа'му и= глаго'лаша <е>=му` словеса` вала'кwва.

8. И= рече` къ ни^мъ: препочi'йте здjь` но'щь (сiю`),
и= w\твjьща'ю ва'мъ дjья^нiя, jа=`же а='ще возгл~етъ
гд\сь ко мнjь`. И= пребы'ша кня^зи мwа^вли о<у>= валаа'ма.

9. И= прiи'де бг~ъ къ валаа'му и= рече` <е>=му`: что`
человjь'цы сi'и о<у>= теб<е>`;

10. И= рече` валаа'мъ къ бг~у: вала'къ сы'нъ сепфw'ровъ,
ца'рь мwа'вль, посла` и=`хъ ко мнjь`, глаго'ля:

11. се`, лю'дiе и=зыдо'ша и=з\ъ <е>=гv'пта и= покры'ша
лице` земли`, и= сi'и сjьдя'тъ при w=держа'нiи мое'мъ:
и= нн~jь прiиди`, проклени' ми и=`хъ, не'гли возмогу`
и=зби'ти и=`хъ и= и=згна'ти я=` w\т земли`.

12. И= рече` бг~ъ къ валаа'му: да не и='деши съ ни'ми,
ниже` да клене'ши людi'й: су'ть бо бл~гослове'ни.

13. И= воста'въ валаа'мъ зау'тра, рече` княз<е>'мъ
вала'кwвымъ: возврати'теся къ господи'ну своему`: не
попуща'етъ ми` бг~ъ и=ти` съ ва'ми.

14. И= воста'вше кня^зи мwа^вли прiидо'ша къ вала'ку
и= реко'ша <е>=му`: не хо'щетъ валаа'мъ прiити` съ
на'ми.

15. И= приложи` вала'къ <е>=ще` посла'ти кня^зи мно'жайшiи
и= честнjь'йшiи си'хъ.

16. И= прiидо'ша къ валаа'му и= глаго'лаша <е>=му`:
сiя^ глаго'летъ вала'къ, сы'нъ сепфw'ровъ: молю' тя,
не w=блjьни'ся прiити` ко мнjь`:

17. че'стнjь бо тя` почту`, и= вся^, <е>=ли^ка а='ще
рече'ши ми`, сотворю` тебjь`: и= прiиди`, и= проклени'
ми лю'ди сiя^.

18. И= w\твjьща` валаа'мъ и= рече` княз<е>'мъ вала'кwвымъ:
а='ще ми` да'стъ вала'къ по'лну хра'мину свою` зла'та
и= сребра`, не могу` преступи'ти сло'ва гд\са бг~а,
<е>='же сотвори'ти то` ма'ло и=ли` вели'ко въ ра'зумjь
мое'мъ:

19. и= нн~jь потерпи'те здjь` и= вы` но'щь сiю`, и=
о<у>=вjь'мъ, что` приложи'тъ гд\сь гл~ати ко мнjь`.

20. И= прiи'де бг~ъ къ валаа'му но'щiю и= рече` <е>=му`:
а='ще зва'ти тя` прiидо'ша человjь'цы сi'и, воста'въ
и=ди` в\ъслjь'дъ и='хъ, но сло'во, <е>='же а='ще реку`
тебjь`, то` да сотвори'ши.

21. И= воста'въ валаа'мъ зау'тра, w=сjьдла` <о>=сля`
свое` и= и='де со кня^зи мwа^вли.

22. И= разгнjь'вася jа='ростiю бг~ъ, jа='кw и='де се'й:
и= воста` а='гг~лъ бж~iй препя'ти <е>=му` на пути`.
Се'й же сjьдя'ше на <о>=сля'ти свое'мъ и= два` раба^
<е>=гw` съ ни'мъ.

23. И= о<у>=зрjь'въ <о>=се'лъ а='гг~ла бж~iя супроти'въ
стоя'ща на пути`, и= ме'чь и=звлече'нъ въ руцjь` <е>=гw`,
и= соврати'ся <о>=се'лъ съ пути` и= и=дя'ше на по'ле:
и= бiя'ше (валаа'мъ) <о>=сля` жезло'мъ свои'мъ, <е>='же
напра'вити <е>=` на пу'ть:

24. и= ста` а='гг~лъ бж~iй на брозда'хъ вiногра'дныхъ:
w=гражде'нiе w\тсю'ду, и= w=гражде'нiе w\т<о>ну'ду:

25. и= о<у>=зрjь'въ <о>=се'лъ а='гг~ла бж~iя, приложи'ся
ко w=гра'дjь и= прижме` но'гу валаа'му ко w=гра'дjь,
и= приложи` <е>=ще` би'ти <е>=го`:

26. и= приложи` а='гг~лъ бж~iй, и= ше'дъ ст~а` въ мjь'стjь
о<у>='зкомъ, въ не'мже не бя'ше о<у>=клони'тися ни
на де'сно, ни на лjь'во:

27. и= ви'дя <о>=сля` а='гг~ла бж~iя, паде` под\ъ валаа'момъ:
и= разгнjь'вася валаа'мъ, и= бiя'ше <о>=сля` жезло'мъ.

28. И= w\тве'рзе бг~ъ о<у>=ста` <о>=сля'ти, и= рече`
валаа'му: что` сотвори'хъ тебjь`, jа='кw се`, въ тре'тiе
бiе'ши мя`;

29. И= рече` валаа'мъ <о>=сля'ти: jа='кw поруга'лося
ми` <е>=си`: и= а='ще бы'хъ ме'чь и=мjь'лъ въ руку`
мо<е>'ю, пробо'лъ бы'хъ тя`.

30. И= рече` <о>=сля` валаа'му: не а='зъ ли <о>=сли'ца
твоя`, на не'йже ты` jь='здиши w\т ю='ности своея`
до дне'шнягw дне`; <е>=да` презо'рствомъ презрjь'вши
сотвори'хъ тебjь` сiе`; <О>='нъ же рече`: ни`.

31. W\тве'рзе же бг~ъ <о>='чи валаа'му, и= о<у>=зрjь`
а='гг~ла бж~iя противостоя'ща на пути`, и= ме'чь и=звлече'нъ
въ руцjь` <е>=гw`: и= приклони'вся поклони'ся <е>=му`
лице'мъ свои'мъ.

32. И= рече` <е>=му` а='гг~лъ бж~iй: почто` бiе'ши
<о>=сля` твое` сiе` въ тре'тiе; и= се`, а='зъ прiидо'хъ
на препя'тiе твое`, jа='кw непрiя'тенъ пу'ть тво'й
предо мно'ю: и= ви'дя мя` <о>=сли'ца, соврати'ся w\т
мен<е>` се` тре'тiе:

33. и= а='ще бы не о<у>=клони'лася w\т мен<е>`, нн~jь
тя` о<у>=`бо о<у>=би'лъ бы'хъ, сiю' же сохрани'лъ бы'хъ.

34. И= рече` валаа'мъ ко а='гг~лу гд\сню: согрjьши'хъ,
не вjь'дjьхъ бо, jа='кw ты` мнjь` противостоя'лъ <е>=си`
на пути`: и= нн~jь а='ще тебjь` не о<у>=го'дно, возвращу'ся.

35. И= рече` а='гг~лъ бж~iй къ валаа'му: и=ди` ты`
съ челwвjь'ки: <о>=ба'че сло'во, <е>='же а='ще реку`
тебjь`, сiе` сохрани` глаго'лати. И= и='де валаа'мъ
со кня^зи вала'кwвы.

36. И= о<у>=слы'шавъ вала'къ, jа='кw прихо'дитъ валаа'мъ,
и=зы'де во срjь'тенiе <е>=му` во гра'дъ мwа'вль, и='же
<е>='сть въ предjь'лjьхъ а=рнw'нихъ, и='же <е>='сть
на краи` предjь'лwвъ.

37. И= рече` вала'къ къ валаа'му: не посла'хъ ли къ
тебjь` зва'ти тя`; почто` не прише'лъ <е>=си` ко мнjь`;
и=ли` не возмогу` почти'ти тебе`;

38. И= рече` валаа'мъ къ вала'ку: се`, прихожду` къ
тебjь` нн~jь: мо'щенъ ли бу'ду глаго'лати что`; сло'во,
<е>='же а='ще вложи'ть бг~ъ во о<у>=ста` моя^, сiе`
реку`.

39. И= и='де валаа'мъ съ вала'комъ, и= внидо'ша во
гра'ды с<е>'льныя.

40. И= закла` вала'къ тельцы` и= <о>='вцы, и= посла`
валаа'му и= княз<е>'мъ и=`же съ ни'мъ.

41. И= бы'сть зау'тра, и= взя'въ вала'къ валаа'ма,
возведе` <е>=го` на сто'лпъ ваа'ловъ, и= показа` <е>=му`
w\тту'ду ча'сть нjь'кую людi'й.

Глава` 23.

И= рече` валаа'мъ къ вала'ку: сози'жди мнjь` здjь`
се'дмь тре'бищъ, и= о<у>=гото'вай мнjь` здjь` се'дмь
тельц<е>'въ и= се'дмь <о>=внw'въ.

2. И= сотвори` вала'къ, jа='коже рече` <е>=му` валаа'мъ:
и= вознесе` тельца` и= <о>=вна` на тре'бище.

3. И= рече` валаа'мъ къ вала'ку: ста'ни о<у>= тре'бы
своея`, и= пойду`, а='ще jа=ви'тся мнjь` бг~ъ въ срjь'тенiе,
и= сло'во, <е>='же мнjь` о<у>=ка'жетъ, повjь'мъ тебjь`.
И= ста` вала'къ о<у>= тре'бы своея`.

4. И= валаа'мъ и='де вопроси'ти бг~а, и= и='де пря'мw:
и= jа=ви'ся бг~ъ валаа'му. И= рече` къ нему` валаа'мъ:
се'дмь тре'бищъ и=згото'вихъ и= возложи'хъ тельца`
и= <о>=вна` на тре'бище.

5. И= вложи` бг~ъ сло'во во о<у>=ста` валаа'му и= рече`:
возврати'вся къ вала'ку та'кw глаго'ли.

6. И= возврати'ся къ нему`: <о>='нъ же стоя'ше о<у>=
всесожже'нiй свои'хъ, и= вси` кня^зи мwа^вли съ ни'мъ:
и= бы'сть дх~ъ бж~iй на не'мъ.

7. И= воспрiи'мъ при'тчу свою` рече`: w\т месопота'мiи
приведе' мя вала'къ ца'рь мwа'вль, w\т го'ръ восто'чныхъ,
глаго'ля: гряди`, проклени' ми i=а'кwва, и= гряди`,
проклени' ми i=и~ля:

8. что` проклену`, <е>=гw'же не клене'тъ гд\сь; и=ли`
что` sло` реку`, <е>=гw'же не sлосло'витъ бг~ъ;

9. jа='кw w\т верха` го'ръ о<у>=зрю` <е>=го` и= w\т
хw'лмъ проуразумjь'ю <е>=го`: се`, лю'дiе <е>=ди'ни
населя'тся и= со jа=зы^ки не вмjьня'тся:

10. кто` и=зслjь'дитъ сjь'мя i=а'кwвле; и= кто` и=зочте'тъ
со'нмы i=и~ля; да о<у>='мретъ душа` моя` въ душа'хъ
прв\дныхъ, и= бу'ди сjь'мя мое`, jа='коже сjь'мя и='хъ.

11. И= рече` вала'къ къ валаа'му: что` сотвори'лъ <е>=си`
ми`; на прокля'тiе вра^гъ мои'хъ призва'хъ тя`, и=
се`, благослови'лъ <е>=си` (я=`) благослове'нiемъ.

12. И= рече` валаа'мъ къ вала'ку: не <е>=ли^ка ли вло'житъ
бг~ъ во о<у>=ста` моя^, сiе` сохраню` глаго'лати;

13. И= рече` къ нему` вала'къ: пойди` <е>=ще` со мно'ю
на мjь'сто и='но, съ негw'же не о<у>='зриши и='хъ w\тту'ду,
но ра'звjь ча'сть нjь'кую и='хъ о<у>='зриши, всjь'хъ
же не о<у>='зриши, и= проклени' ми и=`хъ w\тту'ду.

14. И= поя` <е>=го` на стра'жу села`, на ве'рхъ и=сте'санагw,
и= созда` та'мw се'дмь тре'бищъ, и= возложи` тельца`
и= <о>=вна` на тре'бище.

15. И= рече` валаа'мъ къ вала'ку: ста'ни о<у>= тре'бы
своея`, а='зъ же пойду` вопроси'ти бг~а.

16. И= срjь'те бг~ъ валаа'ма, и= вложи` сло'во во о<у>=ста`
<е>=му` и= рече`: возврати'ся къ вала'ку, и= рече'ши
сiя^.

17. И= возврати'ся къ нему`: <о>='нъ же стоя'ше о<у>=
всесожже'нiй свои'хъ, и= вси` кня^зи мwа^вли съ ни'мъ.
И= рече` <е>=му` вала'къ: что` гл~а гд\сь;

18. И= воспрiи'мъ при'тчу свою`, рече`: воста'ни, вала'къ,
и= послу'шай, внуши` свидjь'тель, сы'не сепфw'ровъ:

19. не jа='кw человjь'къ бг~ъ коле'блется, ниже` jа='кw
сы'нъ человjь'ческiй и=змjьня'ется: то'й гл~аше, не
сотвори'тъ ли; рече'тъ, и= не пребу'детъ ли;

20. се`, благословля'ти приведе'нъ <е>='смь: благословлю`,
и= не w\твращу`:

21. не бу'детъ труда` во i=а'кwвjь, ниже` о<у>='зрится
болjь'знь во i=и~ли: гд\сь бг~ъ <е>=гw` съ ни'мъ, сла'ва
ца'рская на не'мъ:

22. бг~ъ и=зведы'й <е>=го` и=з\ъ <е>=гv'пта, jа='коже
сла'ва <е>=диноро'га въ не'мъ:

23. нjь'сть бо вражбы` во i=а'кwвjь, ниже` волхвова'нiя
во i=и~ли: во вре'мя нарече'тся i=а'кwву и= i=и~лю,
что` соверши'тъ бг~ъ:

24. се`, лю'дiе jа='кw льви^чища воста'нутъ, и= jа='кw
ле'въ вознесе'тся: не о<у>='снетъ, до'ндеже снjь'стъ
ло'въ и= кро'вь посjь'ченыхъ и=спiе'тъ.

25. И= рече` вала'къ къ валаа'му: ни кля'твами мнjь`
клени` и=`хъ, ниже` благослове'нiемъ благослови` и=`хъ.

26. И= w\твjьща'въ валаа'мъ, рече` къ вала'ку: не рjь'хъ
ли ти`, глаго'ля: сло'во, <е>='же а='ще возгл~етъ бг~ъ,
сiе` сотворю`;

27. И= рече` вала'къ къ валаа'му: гряди`, пойму' тя
на мjь'сто и='но, а='ще о<у>=го'дно бу'детъ бг~у, и=
проклени' ми и=`хъ w\тту'ду.

28. И= поя` вала'къ валаа'ма на ве'рхъ фогw'ра, простира'ющася
въ пусты'ню.

29. И= рече` валаа'мъ къ вала'ку: сози'жди мнjь` здjь`
се'дмь тре'бищъ, и= о<у>=гото'вай мнjь` здjь` се'дмь
тельц<е>'въ и= се'дмь <о>=внw'въ.

30. И= сотвори` вала'къ, jа='коже рече` <е>=му` валаа'мъ:
и= вознесе` тельца` и= <о>=вна` на тре'бище.

Глава` 24.

И= ви'дjьвъ валаа'мъ, jа='кw добро` <е>='сть пред\ъ
гд\семъ благословля'ти i=и~ля, не и='де по w=бы'чаю
своему` въ срjь'тенiе волхвова'нi<е>мъ, и= возврати`
лице` свое` въ пусты'ню.

2. И= возве'дъ валаа'мъ <о>='чи свои`, о<у>=зрjь` i=и~ля
w=полчи'вшася по племенw'мъ: и= бы'сть дх~ъ бж~iй на
не'мъ.

3. И= воспрiи'мъ при'тчу свою` рече`: глаго'летъ валаа'мъ,
сы'нъ веw'ровъ, глаго'летъ человjь'къ и='стиннw зря'й,

4. глаго'летъ слу'шаяй словеса` крjь'пкагw, и='же видjь'нiе
бж~iе ви'дjь во снjь`: w\тв<е>'рсты <о>='чи <е>=гw`:

5. ко'ль добри` до'ми твои`, i=а'кwве, и= ку'щы твоя^,
i=и~лю:

6. jа='кw дубра^вы w=сjьня'ющыя и= jа='кw са'дiе при
рjька'хъ, и= jа='кw ку'щы, jа=`же водрузи` гд\сь, и=
jа='кw ке'дри при вода'хъ:

7. и=зы'детъ человjь'къ w\т сjь'мене <е>=гw`, и= w=блада'етъ
jа=зы^ки мно'гими: и= возвы'сится па'че гw'га ца'рство
<е>=гw`, и= возрасте'тъ ца'рство <е>=гw`:

8. бг~ъ и=зведе` <е>=го` и=з\ъ <е>=гv'пта, jа='коже
сла'ва <е>=диноро'га <е>=му`: поя'стъ jа=зы'ки вра^гъ
свои'хъ и= то'лщы и='хъ и=зможди'тъ, и= стрjьла'ми
свои'ми о<у>=стрjьли'тъ врага`:

9. возле'гъ почи` jа='кw ле'въ и= jа='кw скv'менъ:
кто` возбу'дитъ <е>=го`; благословя'щiи тя` благослове'ни,
и= проклина'ющiи тя` про'кляти.

10. И= разгнjь'вася вала'къ на валаа'ма, и= плесну`
рука'ми свои'ми, и= рече` вала'къ къ валаа'му: кля'ти
тя` врага` моего` призва'хъ, и= се`, благословля'я
благослови'лъ <е>=си` и=`хъ въ тре'тiе:

11. нн~jь о<у>=`бо бjьжи` на мjь'сто свое`: реко'хъ,
почту' тя: и= нн~jь лиши' тя гд\сь сла'вы.

12. И= рече` валаа'мъ къ вала'ку: и= послw'мъ твои^мъ,
и=`хже посла'лъ <е>=си` ко мнjь`, не реко'хъ ли, глаго'ля:

13. а='ще ми` да'стъ вала'къ хра'мину свою` по'лну
сребра` и= зла'та, не могу` преступи'ти сло'ва бж~iя,
<е>='же сотвори'ти <е>=` sло` и=ли` добро` w\т мен<е>`
сама'гw: <е>=ли^ка а='ще рече'тъ ми` бг~ъ, сiя^ возглаго'лю;

14. и= нн~jь, се`, и=ду` до мjь'ста своегw`: гряди`,
присовjь'тую тебjь`, что` сотворя'тъ лю'дiе сi'и лю'демъ
твои^мъ, въ послjь^дняя дни^.

15. И= воспрiи'мъ при'тчу свою` рече`: глаго'летъ валаа'мъ
сы'нъ веw'ровъ, глаго'летъ человjь'къ и='стиннw зря'й,

16. слы'шай словеса` бж~iя, о<у>=мjь'я о<у>=мjь'нiе
вы'шнягw и= видjь'нiе бж~iе ви'дjьвый во снjь`: w\тв<е>'рсты
<о>='чи <е>=гw`:

17. покажу` <е>=му`, и= не нн~jь: о<у>=блажа'ю, и=
не приближа'ется: возсiя'етъ sвjьзда` w\т i=а'кwва,
и= воста'нетъ человjь'къ w\т i=и~ля и= погуби'тъ кня^зи
мwавi^тскiя, и= плjьни'тъ вся^ сы'ны си'fwвы:

18. и= бу'детъ <е>=дw'мъ наслjь'дiе, и= бу'детъ наслjь'дiе
и=са'vъ вра'гъ <е>=гw`, и= i=и~ль сотвори` крjь'пость:

19. и= воста'нетъ w\т i=а'кwва, и= погуби'тъ спаса'емаго
w\т гра'да.

20. И= ви'дjьвъ а=мали'ка и= воспрiи'мъ при'тчу свою`,
рече`: нача'ло jа=зы'кwвъ а=мали'къ, и= сjь'мя и='хъ
поги'бнетъ.

21. И= ви'дjьвъ кенео'на и= воспрiи'мъ при'тчу свою`,
рече`: си'льно селе'нiе твое`: и= а='ще положи'ши на
ка'мени гнjьздо` твое`,

22. и= а='ще бу'детъ веw'ру гнjьздо` кова'рства, а=ссv"рi'ане
плjьня'тъ тя`.

23. И= ви'дjьвъ w='га и= воспрiи'мъ при'тчу свою`,
рече`: го'ре, го'ре, кто` жи'въ бу'детъ, <е>=гда` положи'тъ
бг~ъ сiя^;

24. и= и=зы'дутъ и=з\ъ ру'къ китiе'йскихъ, и= w=sло'бятъ
а=ссу'ра, и= w=sло'бятъ <е>=вре'wвъ, и= са'ми вку'пjь
поги'бнутъ.

25. И= воста'въ валаа'мъ w\ти'де, возврати'вся на мjь'сто
свое`: и= вала'къ w\ти'де къ себjь`.

Глава` 25.

И= живя'ше i=и~ль въ саттi'мjь, и= w=скверни'шася лю'дiе
блуже'нiемъ со дще'рьми мwа^вли:

2. и= призва'ша я=` въ тр<е>'бы кумi^ръ свои'хъ, и=
jа=до'ша лю'дiе тр<е>'бы и='хъ и= поклони'шася кумi'рwмъ
и='хъ:

3. и= причасти'ся i=и~ль веельфегw'ру, и= разгнjь'вася
jа='ростiю гд\сь на i=и~ля.

4. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: поими` вся^ кня^зи людскi^я,
и= w=бличи` я=` гд\су пря'мw со'лнцу, и= w\тврати'тся
гнjь'въ jа='рости гд\сни w\т i=и~ля.

5. И= рече` мwv"се'й къ племен<е>'мъ i=и~льскимъ: и=збi'йте
кi'йждо о<у>='жика своего` служи'вшаго веельфегw'ру.

6. И= се`, человjь'къ w\т сынw'въ i=и~левыхъ прише'дъ
приведе` бра'та своего` къ мадiанi'тынjь пред\ъ мwv"се'емъ
и= пред\ъ всjь'мъ со'нмомъ i=и~левымъ: сi'и же пла'кахуся
пред\ъ две'рьми ски'нiи свидjь'нiя.

7. И= ви'дjьвъ фiнее'съ, сы'нъ <е>=леаза'ра сы'на а=арw'на
жерца`, воста` и=з\ъ среды` со'нма, и= взе'мъ су'лицу
въ ру'ку,

8. вни'де в\ъслjь'дъ человjь'ка i=и~льтянина въ блуди'лище,
и= прободе` <о>=бои'хъ, и= человjь'ка i=и~льтянина,
и= жену` сквозjь` ложесна` <е>=я`: и= преста` вре'дъ
w\т сынw'въ i=и~левыхъ.

9. И= бы'ша о<у>=ме'ршiи jа='звою два'десять четы'ри
ты'сящы.

10. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

11. фiнее'съ сы'нъ <е>=леаза'ра сы'на а=арw'на жерца`
о<у>=толи` гнjь'въ мо'й w\т сынw'въ i=и~левыхъ, <е>=гда`
возревнова` ре'вность моя` въ ни'хъ, и= не потреби'хъ
сынw'въ i=и~левыхъ въ ре'вности мое'й:

12. та'кw рцы`: се`, а='зъ даю` <е>=му` завjь'тъ мо'й
ми'рный,

13. и= бу'детъ <е>=му` и= сjь'мени <е>=гw` по не'мъ
завjь'тъ жре'чества вjь'чный, поне'же возревнова` по
бз~jь свое'мъ и= о<у>=ми'лостиви w= сынjь'хъ i=и~левыхъ.

14. И='мя же человjь'ку i=и~льтянину, <е>=го'же о<у>=би`
съ мадiанi'тынею, замврi'й, сы'нъ салмw'нь, кня'зь
до'му <о>=те'чества сынw'въ сv"меw'нихъ:

15. и= и='мя женjь` мадiанi'тынjь прободе'ной хазвi`,
дщи` су'ра, кня'зя ро'да соммw'fова, до'му <о>=те'чества
<е>='сть мадiа'мля.

16. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я: рцы` сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ, глаго'ля:

17. вражду'йте мадiани'тwмъ и= бi'йте я=`:

18. зане` вражду'ютъ ва'мъ сi'и ле'стiю, <е>=ли'кw
прельща'ютъ ва'съ фогw'ромъ и= хазвi'ею дще'рiю кня'зя
мадiа'мля, сестро'ю свое'ю прободе'ною, въ де'нь jа='звы
фогw'ра ра'ди.

Глава` 26.

И= бы'сть по jа='звjь, и= рече` гд\сь къ мwv"се'ю и=
<е>=леаза'ру жерцу`, гл~я:

2. возми` нача'ло всегw` со'нма сынw'въ i=и~левыхъ
w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ, вся'къ и=сходя'й воwружи'тися во i=и~ли.

3. И= глаго'ла мwv"се'й и= <е>=леаза'ръ жре'цъ къ ни^мъ
во а=равw'fjь мwа'вли при i=<о>рда'нjь о<у>= i=ерiхw'на,
глаго'ля:

4. w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю: и= сы'нове i=и~льтестiи и=зше'дшiи
и=з\ъ <е>=гv'пта:

5. руви'мъ пе'рвенецъ i=и~левъ. Сы'нове же руви^мли:
<е>=нw'хъ и= со'нмъ <е>=нw'ховъ, фа'ллу со'нмъ фа'лловъ,

6. а=срw'ну со'нмъ а=срw'новъ, ха'рму со'нмъ хармi'инъ.

7. Сi'и со'нми руви^мли: и= бы'сть согля'данiе и='хъ
четы'редесять три` ты'сящы и= ше'сть сw'тъ и= три'десять.

8. И= сы'нове фа'ллwвы <е>=лiа'въ.

9. И= сы'нове <е>=лiа^вли намуи'лъ и= даfа'нъ и= а=вiрw'нъ:
сi'и наро'читiи со'нму: сi'и су'ть воста'вше на мwv"се'а
и= а=арw'на въ со'нмjь коре'овjь въ крамолjь` на гд\са:

10. и= w\тве'рзши земля` о<у>=ста` своя^ пожре` и=`хъ
и= коре'а въ сме'рти со'нма <е>=гw`, <е>=гда` пояде`
<о>='гнь двjь'сти и= пятьдеся'тъ, и= бы'ша въ зна'менiе.

11. Сы'нове же коре'wвы не и=змро'ша.

12. И= сы'нове сv"меw^ни, со'нмъ сынw'въ сv"меw'нихъ:
намуи'лу со'нмъ намуи'ловъ, i=амi'ну со'нмъ i=амi'новъ,
i=ахi'ну со'нмъ i=ахi'новъ,

13. за'рjь со'нмъ за'ринъ, сау'лу со'нмъ сау'ловъ.

14. Сi'и со'нми сv"меw^ни w\т согля'данiя и='хъ два'десять
двjь` ты'сящы и= двjь'сти.

15. Сы'нове же i=у^дины и='ръ и= а=vна'нъ и= силw'мъ,
и= фаре'съ и= за'ра: и= о<у>='мре и='ръ и= а=vна'нъ
въ земли` ханаа'ни.

16. И= бы'ша сы'нове i=у^дины по со'нмwмъ свои^мъ:
силw'му со'нмъ силw'мль, фаре'су со'нмъ фаре'совъ,
за'рjь со'нмъ за'ринъ.

17. И= бы'ша сы'нове фаре'сwвы: а=срw'ну со'нмъ а=срw'новъ,
i=амуи'лу со'нмъ i=амуи'ловъ.

18. Сi'и со'нми i=у^дины по согля'данiю и='хъ се'дмьдесятъ
ше'сть ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ.

19. И= сы'нове i=ссаха'рwвы по со'нмwмъ свои^мъ: fw'лjь
со'нмъ fw'линъ, фу'еви со'нмъ фу'инъ,

20. i=асу'ву со'нмъ i=асу'винъ, а=мвра'му со'нмъ а=мвра'мль.

21. Сi'и со'нми i=ссаха'рwвы по согля'данiю и='хъ шестьдеся'тъ
и= четы'ри ты'сящы и= четы'реста.

22. Сы'нове завулw^ни по со'нмwмъ свои^мъ: саре'ду
со'нмъ саре'динъ, а=ллw'ну со'нмъ а=ллw'нинъ, а=лли'лу
со'нмъ а=лли'линъ.

23. Сi'и со'нми завулw^ни по согля'данiю и='хъ шестьдеся'тъ
ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ.

24. Сы'нове га'дwвы по со'нмwмъ и='хъ: сафw'ну со'нмъ
сафw'нинъ, а=ггi'ну со'нмъ а=ггi'новъ, сунi'ну со'нмъ
сунi'новъ,

25. а=зе'ну со'нмъ а=зе'нинъ, а='дду со'нмъ а='ддинъ,

26. а=роа'ду со'нмъ а=роа'динъ, а=рiи'лу со'нмъ а=рiи'ль.

27. Сi'и со'нми сынw'въ га'довыхъ по согля'данiю и='хъ
четы'редесять и= четы'ри ты'сящы и= пя'ть сw'тъ.

28. Сы'нове а=си'рwвы по со'нмwмъ и='хъ: i=амi'ну со'нмъ
i=амi'новъ, i=есу'ю со'нмъ i=есу'инь,

29. варiа'ю со'нмъ варiа'инь, хове'ру со'нмъ хове'ринъ,
мелхiи'лу со'нмъ мелхiи'линъ,

30. И='мя же дще'ри а=си'ровjь са'ра.

31. Сi'и со'нми а=си'рwвы по согля'данiю и='хъ четы'редесять
три` ты'сящи и= четы'реста.

32. Сы'нове i=w^сифли по со'нмwмъ и='хъ: манассi'а
и= <е>=фре'мъ.

33. Сы'нове манассi^ины: махi'ру со'нмъ махi'ринъ:
и= махi'ръ роди` галаа'да, галаа'ду со'нмъ галаа'динъ.

34. И= сi'и сы'нове галаа^дины: а=хiе'зеру со'нмъ а=хiе'зеровъ,
хеле'ку со'нмъ хеле'ковъ,

35. <е>=срiи'лу со'нмъ <е>=срiи'ловъ, сv"хе'му со'нмъ
сv"хе'мль,

36. сv"мае'ру со'нмъ сv"мае'ринъ, и= <о>=фе'ру со'нмъ
<о>=фе'ровъ.

37. И= салпаа'ду сы'ну <о>=фе'рову не бы'ша <е>=му`
сы'нове, но то'кмw дщ<е>'ри. И= сiя^ и=мена` дще'ремъ
салпаа'дwвымъ: маала` и= нуа`, и= <е>=гла` и= мелха`
и= fерса`.

38. Сi'и со'нми манассi^ины по согля'данiю и='хъ пятьдеся'тъ
и= двjь` ты'сящы и= се'дмь сw'тъ.

39. И= сi'и сы'нове <е>=фр<е>'мли: суfа'лу со'нмъ суfа'линъ,
тана'ху со'нмъ тана'хинъ.

40. Сi'и сы'нове суfа'лwвы: <е>=де'ну со'нмъ <е>=де'нинъ.

41. Сi'и со'нми <е>=фр<е>'мли по согля'данiю и='хъ
три'десять двjь` ты'сящы и= пя'ть сw'тъ. Сi'и со'нми
сынw'въ i=w'сифовыхъ по со'нмwмъ и='хъ.

42. Сы'нове венiамi^ни по со'нмwмъ и='хъ: ва'лу со'нмъ
ва'линъ, а=сv"ви'ру со'нмъ а=сv"ви'ровъ, i=ахiра'ну
со'нмъ i=ахiра'нинъ, сwфа'ну со'нмъ сwфа'нинъ.

43. И= бы'ша сы'нове ва'лу а=де'ръ и= ноема'нъ:

44. а=де'ру со'нмъ а=де'ринъ, и= ноема'ну со'нмъ ноема'нинъ.

45. Сi'и сы'нове венiамi^ни по со'нмwмъ и='хъ по согля'данiю
и='хъ четы'редесять и= пя'ть ты'сящъ и= ше'сть сw'тъ.

46. И= сы'нове да'нwвы по со'нмwмъ и='хъ: саме'ю со'нмъ
саме'инъ: сi'и со'нми да'нwвы но со'нмwмъ и='хъ.

47. Вси` со'нми саме'ини по согля'данiю и='хъ шестьдеся'тъ
четы'ри ты'сящы и= четы'реста.

48. Сы'нове нефfалi^мли по со'нмwмъ и='хъ: а=сiи'лу
со'нмъ а=сiи'левъ, гwv'ну со'нмъ гwv'нинъ,

49. i=есрi'ю со'нмъ i=есрi'евъ, селли'му со'нмъ селли'мовъ.

50. Сi'и со'нми нефfалi^мли по согля'данiю и='хъ четы'редесять
пя'ть ты'сящъ и= четы'реста.

51. Сiе` согля'данiе сынw'въ i=и~левыхъ ше'сть сw'тъ
<е>=ди'на ты'сяща и= се'дмь сw'тъ три'десять.

52. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

53. си^мъ раздjьли'тся земля` въ наслjь'дiе по числу`
и=ме'нъ:

54. мно'жайшымъ да о<у>=мно'жиши наслjь'дiе, и= малjь'йшымъ
да о<у>=ма'лиши наслjь'дiе и='хъ: коему'ждо, jа='коже
су'ть согля'дани, да да'стся наслjь'дiе и='хъ:

55. по жре'бi<е>мъ да раздjьли'тся земля` и=мена'мъ,
по племен<е>'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ да наслjь'дятъ:

56. w\т жре'бiя да раздjьли'ши наслjь'дiе и='хъ между`
мно'гими и= ма'лыми.

57. И= сы'нове леvi'ини но со'нмwмъ и='хъ: гирсw'ну
со'нмъ гирсw'новъ, каа'fу со'нмъ каа'fовъ, мера'рjь
со'нмъ мера'рiнъ.

58. Сi'и со'нми сынw'въ леvi'иныхъ: со'нмъ лове'нинъ,
со'нмъ хеврw'нинъ, и= со'нмъ мусi'нъ, и= со'нмъ коре'овъ.
И= каа'fъ роди` а=мра'ма.

59. И='мя же женjь` а=мра'мли i=wхаве'fъ, дщи` леvi'ина,
jа='же роди` си'хъ леvi'и во <е>=гv'птjь, и= роди`
а=мра'му а=арw'на и= мwv"се'а и= марiа'мъ сестру` и='хъ.

60. И= роди'шася а=арw'ну нада'въ и= а=вiу'дъ, и= <е>=леаза'ръ
и= i=fа'маръ.

61. И= о<у>='мре нада'въ и= а=вiу'дъ, <е>=гда` принесо'ста
<о>='гнь чуждi'й пред\ъ гд\семъ въ пусты'ни сiна'йстjьй.

62. И= бы'ша w\т согля'данiя и='хъ два'десять три`
ты'сящы, вся'къ му'жескъ по'лъ w\т <е>=ди'нагw мц\са
и= вы'шше: не бы'ша бо согля'дани посредjь` сынw'въ
i=и~левыхъ, jа='кw не даде'ся и=`мъ жре'бiй посредjь`
сынw'въ i=и~левыхъ.

63. И= сiе` согля'данiе мwv"се'а и= <е>=леаза'ра жерца`,
и=`же согля'даша сынw'въ i=и~левыхъ во а=равw'fjь мwа'вли,
о<у>= i=<о>рда'на при i=ерiхw'нjь.

64. И= въ си'хъ не бя'ше человjь'къ w\т согля'даныхъ
мwv"се'омъ и= а=арw'номъ, и=`хже согля'даша сынw'въ
i=и~левыхъ въ пусты'ни сiна'йстjьй.

65. Поне'же рече` гд\сь и=`мъ: сме'ртiю и='змрутъ въ
пусты'ни. И= не w=ста'ся w\т ни'хъ ни <е>=ди'нъ, кромjь`
хале'ва сы'на i=ефоннi'ина и= i=ису'са сы'на наvи'на.

Глава` 27.

И= прише'дшя дщ<е>'ри салпаа'да сы'на <о>=фе'рова,
сы'на галаа'дова, сы'на махi'рова, со'нма манассi'ина,
сынw'въ i=w'сифовыхъ, и= сiя^ и=мена` и='хъ: маала`
и= нуа`, и= <е>=гла` и= ме'лха и= fерса`,

2. и= ста'вшя пред\ъ мwv"се'омъ и= пред\ъ <е>=леаза'ромъ
жерце'мъ, и= пред\ъ кня^зи и= пред\ъ всjь'мъ со'нмомъ
о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя, глаго'лаша:

3. <о>=те'цъ на'шъ о<у>='мре въ пусты'ни, и= се'й не
бjь` средjь` со'нма воста'вшагw на гд\са въ со'нмjь
коре'овjь, jа='кw грjьха` ра'ди своегw` о<у>='мре,
и= сы'нове не бы'ша <е>=му`:

4. да не поги'бнетъ и='мя <о>=тца` на'шего w\т среды`
со'нма своегw`, jа='кw нjь'сть сы'на <е>=му`: дади'те
на'мъ наслjь'дiе посредjь` бра'тiи <о>=тца` на'шегw.

5. И= принесе` мwv"се'й су'дъ и='хъ пред\ъ гд\са.

6. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

7. пра'вw глаго'лаша дщ<е>'ри салпаа'дwвы: дая'нiе
да да'си и=`мъ w=держа'нiе наслjь'дiя посредjь` бра'тiй
<о>=тца` и='хъ, и= да приложи'ши и=`мъ жре'бiй <о>=тца`
и='хъ:

8. и= сынw'мъ i=и~л<е>вымъ да рече'ши, глаго'ля: человjь'къ
а='ще о<у>='мретъ, и= не бу'детъ сы'на <е>=му`, дади'те
наслjь'дiе <е>=гw` дще'ри <е>=гw`:

9. а='ще же дще'ри не бу'детъ <е>=му`, дади'те наслjь'дiе
<е>=гw` бра'ту <е>=гw`:

10. а='ще же не бу'дутъ <е>=му` бра'тiя, дади'те наслjь'дiе
бра'ту <о>=тца` <е>=гw`:

11. а='ще же не бу'дутъ бра'тiя <о>=тца` <е>=гw`, дади'те
наслjь'дiе о<у>='жику бли'жнему <е>=гw` w\т пле'мене
<е>=гw` наслjь'дити jа=`же <е>=гw`: и= да бу'детъ сiе`
сынw'мъ i=и~л<е>вымъ w=правда'нiе суда`, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю.

12. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: взы'ди на го'ру, jа='же
w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, сiя` гора` нава'vъ,
и= ви'ждь зе'млю ханаа'ню, ю='же а='зъ даю` сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ во w=держа'нiе:

13. и= о<у>='зриши ю=`, и= приложи'шися къ лю'демъ
свои^мъ и= ты`, jа='коже приложи'ся а=арw'нъ бра'тъ
тво'й на горjь` w='ръ:

14. поне'же преступи'сте сло'во мое` въ пусты'ни сi'нъ,
внегда` супроти'витися со'нму w=святи'ти мя`, не w=святи'сте
мене` о<у>= воды` пред\ъ ни'ми: сiя` <е>='сть вода`
%[прерjька'нiя%] въ ка'дисjь въ пусты'ни сi'нъ.

15. И= рече` мwv"се'й ко гд\су:

16. да и=збере'тъ гд\сь бг~ъ духw'въ и= вся'кiя пло'ти
человjь'ка над\ъ со'нмомъ си'мъ,

17. и='же и=зы'детъ пред\ъ лице'мъ и='хъ, и='же вни'детъ
пред\ъ лице'мъ и='хъ, и= и='же и=зведе'тъ и=`хъ и=
и='же введе'тъ и=`хъ, и= да не бу'детъ со'нмъ гд\сень,
jа='кw <о>='вцы не и=му'щя па'стыря.

18. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я: поими` къ себjь`
i=ису'са сы'на наvи'на, человjь'ка, и='же и='мать дх~а
въ себjь`: и= да возложи'ши ру'цjь твои` на него`:

19. и= поста'виши <е>=го` пред\ъ <е>=леаза'ромъ жерце'мъ,
и= заповjь'ждь <е>=му` пред\ъ всjь'мъ со'нмомъ, и=
заповjь'ждь w= не'мъ пред\ъ ни'ми:

20. и= да'си на него` w\т сла'вы твоея`, jа='кw да
послу'шаютъ <е>=го` вси` сы'нове i=и~л<е>вы:

21. и= пред\ъ <е>=леаза'ромъ жерце'мъ да ста'нетъ,
и= да вопро'сятъ w\т негw` суда` jа=вле'нныхъ пред\ъ
гд\семъ: по словеси` <е>=гw` да и=схо'дятъ, и= по словеси`
<е>=гw` да вхо'дятъ са'мъ и= сы'нове i=и~л<е>вы вку'пjь,
и= ве'сь со'нмъ.

22. И= сотвори` мwv"се'й, jа='коже повелjь` <е>=му`
гд\сь бг~ъ: и= взе'мъ i=ису'са поста'ви <е>=го` пред\ъ
<е>=леаза'ромъ жерце'мъ и= пред\ъ всjь'мъ со'нмомъ:

23. и= возложи` ру'цjь свои` на него`, и= о<у>=стро'и
<е>=го`, jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

Глава` 28.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. заповjь'ждь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= рече'ши къ
ни^мъ, глаго'ля: да'ры моя^, дая^нiя моя^, прино'сы
моя^, въ воню` благово'нiя соблюди'те приноси'ти мнjь`
на пра'здники моя^.

3. И= да рече'ши къ ни^мъ: сiя^ принош<е>'нiя, jа=`же
принесе'те гд\су, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ непоро'чныхъ
два` на де'нь во всесожже'нiе вы'ну:

4. а='гнца <е>=ди'наго сотвори'те ра'нw, и= а='гнца
втора'го сотвори'те въ ве'черъ:

5. и= да сотвори'ши деся'тую ча'сть <е>='фi (мjь'ры)
муки` пшени'чны на же'ртву, вмjь'шану въ <е>=ле'и четве'ртую
ча'сть (мjь'ры) i='на:

6. всесожже'нiе непреста'нное, jа='коже бы'сть въ горjь`
сiна'йстjьй, въ воню` благово'нiя гд\су.

7. И= возлiя'нiе <е>=гw` четве'ртую ча'сть (мjь'ры)
i='на а='гнцу <е>=ди'ному: во ст~jь'мъ да возлiе'ши
возлiя'нiе сiке'ру гд\су:

8. и= а='гнца втора'го сотвори'ши къ ве'черу: по же'ртвjь
<е>=гw` и= по возлiя'нiю <е>=гw` да сотвори'ши, въ
воню` благово'нiя гд\су.

9. И= въ де'нь суббw'тъ приведе'те два` а='гнца <е>=динwлjь'тна
непорw'чна и= двjь` десяти^ны муки` пшени'чны вмjь'шаны
въ <е>=ле'и на же'ртву и= возлiя'нiе,

10. всесожж<е>'нiя суббw'ты въ суббw'тахъ, на всесожже'нiе
всегда'шнее и= возлiя'нiе <е>=гw`.

11. И= въ новом\счiихъ да принесе'те во всесожже'нiе
гд\су тельца^ два` w\т говя'дъ и= <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ се'дмь непоро'чныхъ:

12. три` десяти^ны муки` пшени'чны вмjь'шаны въ <е>=ле'и
тельцу` <е>=ди'ному, и= двjь` десяти^ны муки` пшени'чны
вмjь'шаны въ <е>=ле'и <о>=вну` <е>=ди'ному,

13. по десяти'нjь муки` пшени'чны вмjь'шаны въ <е>=ле'и
а='гнцу <е>=ди'ному: же'ртву въ воню` благово'нiя прино'съ
гд\су.

14. Возлiя'нiе и='хъ w\т вiна` по'лъ (мjь'ры) i='на
да бу'детъ тельцу` <е>=ди'ному: и= тре'тiя ча'сть (мjь'ры)
i='на да бу'детъ <о>=вну` <е>=ди'ному: и= четве'ртая
ча'сть (мjь'ры) i='на да бу'детъ а='гнцу <е>=ди'ному:
сiе` всесожже'нiе w\т мц\са до мц\са въ мц\сы лjь'та.

15. И= козла` <е>=ди'наго w\т ко'зъ грjьха` ра'ди гд\су
на всесожже'нiе при'сное сотвори'те и= возлiя'нiе <е>=гw`.

16. И= въ мц\сjь пе'рвjьмъ въ четвертыйна'десять де'нь
мц\са па'сха гд\су:

17. и= въ пятыйна'десять де'нь мц\са сегw` пра'здникъ:
се'дмь днi'й w=прjьсно'ки да jа='сте.

18. И= де'нь пе'рвый наро'читъ ст~ъ да бу'детъ ва'мъ:
вся'кагw дjь'ла служе'бна да не сотворите`.

19. И= принесе'те всесожж<е>'нiя прино'съ гд\су, т<е>льца`
w\т волw'въ два`, <о>=вна` <е>=ди'наго, а='гнц<е>въ
<е>=динолjь'тныхъ се'дмь: непоро'чни бу'дутъ ва'мъ.

20. И= же'ртва и='хъ мука` пшени'чна вмjь'шана въ <е>=ле'и:
три` десяти^ны тельцу` <е>=ди'ному и= двjь` десяти^ны
<о>=вну` <е>=ди'ному да сотвори'те:

21. по десяти'нjь сотвори'ши а='гнцу <е>=ди'ному, седми`
а='гнц<е>мъ:

22. и= козла` <е>=ди'наго w\т ко'зъ грjьха` ра'ди,
во <е>='же о<у>=моли'ти w= ва'съ.

23. Кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw о<у>='треннягw,
<е>='же <е>='сть всесожже'нiе всегда'шнее, сотвори'те
сiя^.

24. По сему` сотвори'те на (вся'къ) де'нь, въ се'дмь
днi'й, да'ръ, прино'съ въ воню` благово'нiя гд\су:
на всесожже'нiе всегда'шнее сотвори'ши возлiя'нiе <е>=гw`.

25. И= де'нь седмы'й наро'читъ ст~ъ да бу'детъ ва'мъ:
вся'кагw дjь'ла служе'бнагw да не сотворите` во'нь.

26. И= де'нь но'выхъ (плодw'въ), <е>=гда` принесе'те
гд\севи же'ртву но'ву седми'цъ, наро'читъ ст~ъ бу'детъ
ва'мъ: вся'кагw дjь'ла служе'бна да не сотворите`.

27. И= да принесе'те всесожж<е>'нiя въ воню` благово'нiя
гд\су, т<е>льца` w\т волw'въ два`, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ се'дмь непоро'чныхъ.

28. Же'ртва и='хъ мука` пшени'чна вмjь'шана въ <е>=ле'и:
три` десяти^ны тельцу` <е>=ди'ному и= двjь` десяти^ны
<о>=вну` <е>=ди'ному:

29. по десяти'нjь а='гнцу <е>=ди'ному, седми` а='гнц<е>мъ:

30. и= козла` <е>=ди'наго w\т ко'зъ грjьха` ра'ди,
во <е>='же о<у>=моли'ти w= ва'съ.

31. Кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, и= же'ртву и='хъ
сотвори'те мнjь`, непоро'чни да бу'дутъ ва'мъ, и= возлiя^нiя
и='хъ.

Глава` 29.

И= въ мц\съ седмы'й, пе'рвый (де'нь) мц\са наро'читъ
ст~ъ да бу'детъ ва'мъ: вся'кагw дjь'ла служе'бна да
не сотворите`: де'нь зна'менiя бу'детъ ва'мъ.

2. И= сотвори'те всесожж<е>'нiя въ воню` благово'нiя
гд\су, тельца` w\т волw'въ <е>=ди'наго, <о>=вна` <е>=ди'наго,
а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ се'дмь непоро'чныхъ:

3. же'ртва и='хъ мука` пшени'чна вмjь'шана въ <е>=ле'и:
три` десяти^ны тельцу` <е>=ди'ному и= двjь` десяти^ны
<о>=вну` <е>=ди'ному:

4. по десяти'нjь а='гнцу <е>=ди'ному, седми` а='гнц<е>мъ:

5. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди, во
<е>='же о<у>=моли'ти w= ва'съ:

6. кромjь` всесожже'нiй новом\счiя и= ж<е>'ртвы и='хъ,
и= возлiя^нiя и='хъ, и= всесожже'нiе всегда'шнее: и=
ж<е>'ртвы и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ, въ воню` благово'нiя гд\су.

7. И= деся'тый де'нь мц\са сегw` наро'читъ ст~ъ да
бу'детъ ва'мъ: и= w=sло'бите ду'шы ва'шя, и= вся'кагw
дjь'ла служе'бна да не сотворите`,

8. и= принесе'те всесожже'нiе въ воню` благово'нiя
гд\су, прино'сы гд\су: тельца` <е>=ди'наго w\т говя'дъ,
<о>=вна` <е>=ди'наго, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ
се'дмь: непорw'чны да бу'дутъ ва'мъ:

9. же'ртва и='хъ мука` пшени'чна вмjь'шана въ <е>=ле'и:
три` десяти^ны тельцу` <е>=ди'ному и= двjь` десяти^ны
<о>=вну` <е>=ди'ному:

10. по десяти'нjь а='гнцу <е>=ди'ному, на се'дмь а='гнц<е>въ:

11. и= козла` <е>=ди'наго w\т ко'зъ грjьха` ра'ди,
во <е>='же о<у>=моли'ти w= ва'съ: кромjь` <е>='же грjьха`
ра'ди w=чище'нiя, и= всесожже'нiе всегда'шнее: же'ртва
<е>=гw` и= возлiя'нiе <е>=гw`, по о<у>=ста'ву <е>=гw`
въ воню` благово'нiя прино'съ гд\су.

12. И= пятыйна'десять де'нь седма'гw мц\са сегw` наро'читъ
ст~ъ да бу'детъ ва'мъ: вся'кагw дjь'ла служе'бна да
не сотворите`, и= пра'зднуйте то'й пра'здникъ гд\севи
се'дмь днi'й,

13. и= принеси'те всесожж<е>'нiя прино'съ въ воню`
благово'нiя гд\су: въ пе'рвый де'нь тельц<е>'въ w\т
говя'дъ трина'десять, <о>=вна^ два`, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ
четырена'десять: непорw'чны да бу'дутъ ва'мъ:

14. ж<е>'ртвы и='хъ мука` пшени'чна вмjь'шана въ <е>=ле'и:
три` десяти^ны тельцу` <е>=ди'ному, тремна'десяти тельц<е>'мъ,
и= двjь` десяти^ны <о>=вну` <е>=ди'ному, на два` <о>=вна^:

15. по десяти'нjь а='гнцу <е>=ди'ному, на четырена'десять
а='гнц<е>въ:

16. и= козла` <е>=ди'наго w\т ко'зъ грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

17. И= въ де'нь вторы'й тельц<е>'въ двана'десять, <о>=вна^
два`, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ четырена'десять
непоро'чныхъ:

18. же'ртва и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ тельц<е>'мъ и=
<о>=внw'мъ и= а='гнц<е>мъ по числу` и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ:

19. и= козла` <е>=ди'наго w\т ко'зъ грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

20. Въ де'нь тре'тiй тельц<е>'въ <е>=динна'десять,
<о>=вна^ два`, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ четырена'десять
непоро'чныхъ:

21. же'ртва и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ тельц<е>'мъ и=
<о>=внw'мъ и= а='гнц<е>мъ по числу` и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ:

22. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

23. Въ де'нь четве'ртый тельц<е>'въ де'сять, <о>=вна^
два`, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ четырена'десять
непоро'чныхъ:

24. ж<е>'ртвы и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ тельц<е>'мъ
и= <о>=внw'мъ и= а='гнц<е>мъ по числу` и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ:

25. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

26. Въ де'нь пя'тый тельц<е>'въ де'вять, <о>=вна^ два`,
а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ четырена'десять непоро'чныхъ:

27. ж<е>'ртвы и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ тельц<е>'мъ
и= <о>=внw'мъ и= а='гнц<е>мъ но числу` и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ:

28. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

29. Въ де'нь шесты'й тельц<е>'въ <о>='смь, <о>=вна^
два`, а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ четырена'десять
непоро'чныхъ:

30. ж<е>'ртвы и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ тельц<е>'мъ
и= <о>=внw'мъ и= а='гнц<е>мъ по числу` и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ:

31. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

32. Въ де'нь седмы'й тельц<е>'въ се'дмь, <о>=вна^ два`,
а='гнц<е>въ <е>=динолjь'тныхъ четырена'десять непоро'чныхъ:

33. ж<е>'ртвы и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ тельц<е>'мъ
и= <о>=внw'мъ и= а='гнц<е>мъ по числу` и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ:

34. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

35. И= въ де'нь <о>=смы'й и=схо'дъ бу'детъ ва'мъ: вся'кагw
дjь'ла служе'бна да не сотворите` во'нь,

36. и= да принесе'те всесожж<е>'нiя въ воню` благово'нiя
гд\су, тельца` <е>=ди'наго, <о>=вна` <е>=ди'наго, а='гнц<е>въ
<е>=динолjь'тныхъ се'дмь непоро'чныхъ:

37. ж<е>'ртвы и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ тельцу` и=
<о>=вну` и= а='гнц<е>мъ по числу` и='хъ, по о<у>=ста'ву
и='хъ:

38. и= козла` w\т ко'зъ <е>=ди'наго грjьха` ра'ди:
кромjь` всесожже'нiя всегда'шнягw, ж<е>'ртвы и='хъ
и= возлiя^нiя и='хъ.

39. Сiя^ сотвори'те гд\су въ пра'здники ва'шя, кромjь`
w=бjь'тwвъ ва'шихъ, и= вw'льная ва^ша, и= всесожж<е>'нiя
ва^ша, и= ж<е>'ртвы ва'шя, и= возлiя^нiя ва^ша, и=
спаси'т<е>льная ва^ша.

Глава` 30.

И= глаго'ла мwv"се'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ по всjь^мъ,
<е>=ли^ка заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

2. и= глаго'ла мwv"се'й княз<е>'мъ племе'нъ сынw'въ
i=и~левыхъ, глаго'ля: сiе` сло'во, <е>='же повелjь`
гд\сь.

3. Человjь'къ человjь'къ, и='же а='ще w=бjьща'етъ w=бjь'тъ
гд\су, и=ли` заклене'тся кля'твою, и=ли` w=предjьли'тъ
предjь'ломъ w= души` свое'й, не w=скверна'витъ словесе`
своегw`: вся^, <е>=ли^ка и=зы'дутъ и=з\ъ о<у>='стъ
<е>=гw`, да сотвори'тъ.

4. А='ще же w=бjьща'етъ жена` w=бjь'тъ гд\су, и=ли`
w=предjьли'тъ w=предjьле'нiе въ дому` <о>=тца` своегw`
въ ю='ности свое'й,

5. и= о<у>=слы'шитъ <о>=те'цъ <е>=я` w=бjь'ты <е>=я`
и= w=предjьл<е>'нiя <е>=я`, jа=`же w=предjьли` на ду'шу
свою`, и= премолчи'тъ <о>=те'цъ <е>=я`, и= да состоя'тся
вся^ w=бjь'ты <е>=я`, и= вся^ w=предjьл<е>'нiя, jа=`же
w=предjьли` на ду'шу свою`, да пребу'дутъ <е>='й.

6. А='ще же возбране'нiемъ возбрани'тъ <о>=те'цъ <е>=я`,
во'ньже де'нь о<у>=слы'шитъ вся^ w=бjь'ты <е>=я` и=
w=предjьл<е>'нiя, jа=`же w=предjьли` на ду'шу свою`,
не состоя'тся: и= гд\сь w=чи'ститъ ю=`, jа='кw возбрани`
<о>=те'цъ <е>=я`.

7. А='ще же пося'гла за му'жа, и= w=бjь'ты <е>=я` на
не'й, по w=предjьле'нiи о<у>='стъ <е>=я`, <е>=ли^ка
w=предjьли` на ду'шу свою`,

8. и= о<у>=слы'шитъ му'жъ <е>=я`, и= премолчи'тъ <е>='й,
во'ньже де'нь о<у>=слы'шитъ, и= та'кw состоя'тся вся^
w=бjь'ты <е>=я`, и= w=предjьл<е>'нiя <е>=я`, jа=`же
w=предjьли` на ду'шу свою`, да состоя'тся.

9. А='ще же возбране'нiемъ возбрани'тъ му'жъ <е>=я`,
во'ньже де'нь о<у>=слы'шитъ вся^ w=бjь'ты <е>=я` и=
w=предjьл<е>'нiя <е>=я`, jа=`же w=предjьли` на ду'шу
свою`, да не пребу'дутъ, jа='кw му'жъ возбрани` <е>='й:
и= гд\сь w=чи'ститъ ю=`.

10. И= w=бjь'тъ вдови'цы и= пущени'цы, <е>=ли^ка а='ще
w=бjьща'ютъ на ду'шу свою`, да пребу'дутъ и=`мъ.

11. А='ще же въ дому` му'жа <е>=я` w=бjь'тъ <е>=я`
и=ли` w=предjьле'нiе, <е>='же на ду'шу <е>=я` съ кля'твою,

12. и= о<у>=слы'шитъ му'жъ <е>=я`, и= премолчи'тъ <е>='й,
и= не возбрани'тъ <е>='й, и= состоя'тся вся^ w=бjь'ты
<е>=я`, и= вся^ w=предjьл<е>'нiя <е>=я`, jа=`же w=предjьли`
на ду'шу свою` да состоя'тся на ню`.

13. А='ще же w\тлуча'я w\тлучи'тъ му'жъ <е>=я`, во'ньже
де'нь о<у>=слы'шитъ, вся^ <е>=ли^ка и=зыдо'ша и=з\ъ
о<у>='стъ <е>=я` по w=бjь'тwмъ <е>=я` и= по w=предjьле'нi<е>мъ
<е>=я` jа=`же на ду'шу <е>=я`, не пребу'дутъ <е>='й:
му'жъ бо <е>=я` w\тлучи'лъ <е>='сть, и= гд\сь w=чи'ститъ
ю=`.

14. Вся'къ w=бjь'тъ и= вся'ка кля'тва соу'за во <е>='же
w=sло'бити ду'шу, му'жъ <е>=я` поста'витъ <е>='й, и=
му'жъ <е>=я` w\ти'метъ.

15. А='ще же молча` премолчи'тъ <е>='й де'нь w\т дне`,
и= поста'витъ <е>='й вся^ w=бjь'ты <е>=я`, и= w=предjьл<е>'нiя
jа=`же на не'й, поста'витъ <е>='й, jа='кw о<у>=молча`
<е>='й въ де'нь, во'ньже о<у>=слы'ша.

16. А='ще же w\тлуча'я w\тлучи'тъ му'жъ <е>=я` по дни`,
во'ньже о<у>=слы'ша, и= прiи'метъ грjь'хъ сво'й.

17. Сiя^ w=правда^нiя, <е>=ли^ка заповjь'да гд\сь мwv"се'ю,
между` му'жемъ и= между` жено'ю <е>=гw`, и= между`
<о>=тце'мъ и= дще'рiю въ ю='ности <е>=я`, въ дому`
<о>='тчи.

Глава` 31.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. w\тмсти` ме'сть сынw'въ i=и~левыхъ w\т мадiанi'тwвъ,
и= послjьди` приложи'шися къ лю'демъ свои^мъ.

3. И= рече` мwv"се'й къ лю'демъ, глаго'ля: воwружи'те
w\т ва'съ му'жы и= w=полчи'теся пред\ъ гд\семъ на мадiа'ма,
w\тда'ти w\тмще'нiе w\т гд\са мадiа'му:

4. ты'сящу w\т пле'мене и= ты'сящу w\т пле'мене, w\т
всjь'хъ племе'нъ сынw'въ i=и~левыхъ, посли'те w=полчи'тися.

5. И= сочто'ша w\т ты'сящъ i=и~левыхъ, по ты'сящи w\т
пле'мене, двана'десять ты'сящъ воwруже'ныхъ на бра'нь.

6. И= посла` я=` мwv"се'й ты'сящу w\т пле'мене и= ты'сящу
w\т пле'мене съ си'лою и='хъ, и= фiнее'са сы'на <е>=леаза'рова
сы'на а=арw'на жерца`: и= сосу'ды ст~ы^я, и= трубы^
зна'м<е>нныя въ рука'хъ и='хъ.

7. И= w=полчи'шася на мадiа'ма, jа='коже повелjь` гд\сь
мwv"се'ю, и= и=зби'ша ве'сь му'жескъ по'лъ:

8. и= царе'й мадiа'мскихъ о<у>=би'ша вку'пjь съ jа='звеными
и='хъ, и= <е>=vi'на и= роко'ма, и= су'ра и= о<у>='ра
и= рово'ка, пя'ть царе'й мадiа'млихъ: и= валаа'ма сы'на
веw'рова о<у>=би'ша мече'мъ съ jа='звеными и='хъ:

9. и= плjьни'ша же'нъ мадiа'млихъ и= и=мjь^нiя и='хъ,
и= скоты` и='хъ и= вся^ притяжа^нiя и='хъ, и= си'лу
и='хъ плjьни'ша:

10. и= вся^ гра'ды и='хъ, jа=`же во w=бита'нiихъ и='хъ,
и= в<е>'си и='хъ пожго'ша <о>=гне'мъ,

11. и= взя'ша ве'сь плjь'нъ и='хъ и= вся^ кwры'сти
и='хъ, w\т человjь'ка до скота`:

12. и= приведо'ша къ мwv"се'ю и= ко <е>=леаза'ру жерцу`
и= ко всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ плjь'нъ и= кwры'сти
и= и=мjь'нiе въ по'лкъ, во а=равw'fъ мwа'вль, и='же
<е>='сть о<у>= i=<о>рда'на при i=ерiхw'нjь.

13. И= и=зы'де мwv"се'й и= <е>=леаза'ръ жре'цъ и= вси`
кня^зи со'нма въ срjь'тенiе и=`мъ внjь` полка`.

14. И= разгнjь'вася мwv"се'й на надзира'телей си'лы,
тысященача'льникwвъ и= стонача'льникwвъ и=ду'щихъ w\т
w=полче'нiя бра'ни.

15. И= рече` и=`мъ мwv"се'й: вску'ю жи'въ w=ста'висте
ве'сь же'нскъ по'лъ;

16. ты^я бо бы'ша сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, по словеси`
валаа'млю, <е>='же w\тступи'ти и= презрjь'ти сло'во
гд\сне фогw'ра ра'ди, и= бы'сть jа='зва въ со'нмjь
гд\сни:

17. и= нн~jь и=збi'йте вся'къ му'жескъ по'лъ во вся'комъ
во'зрастjь, и= вся'ку жену`, jа='же позна` ло'же му'жеско,
и=збi'йте:

18. и= вся'къ во'зрастъ же'нскъ, jа=`же не позна'ша
ло'жа му'жеска, живы'хъ w=ста'вите я=`:

19. и= вы` ста'ните внjь` полка` се'дмь днi'й: вся'къ
о<у>=би'вый ду'шу и= прикосну'выйся о<у>=бiе'ному да
w=чи'стится въ тре'тiй де'нь и= въ де'нь седмы'й, вы`
и= плjь'нъ ва'шъ:

20. и= вся'ку <о>=де'жду, и= вся'къ сосу'дъ ко'жанъ,
и= вся'ко содjь'ланое w\т козли'чины, и= вся'къ сосу'дъ
древя'нъ w=чи'стите.

21. И= рече` <е>=леаза'ръ жре'цъ къ муж<е>'мъ си'лы
приходя'щымъ w\т w=полче'нiя ра'тнагw: сiе` w=правда'нiе
зако'на, <е>='же заповjь'да гд\сь мwv"се'ю:

22. кромjь` сребра` и= зла'та, и= мjь'ди и= желjь'за,
и= кассiте'ра и= <о>='лова,

23. вся'ка ве'щь, jа='же про'йдетъ сквозjь` <о>='гнь,
и= (<о>=гне'мъ) w=чи'стится, но и= водо'ю w=чище'нiя
w=чи'стится: и= вся^, <е>=ли^ка а='ще не про'йдутъ
сквозjь` <о>='гнь, да про'йдутъ сквозjь` во'ду:

24. и= и=спери'те ри^зы ва'шя въ де'нь седмы'й, и=
w=чи'ститеся: и= по си'хъ вни'дете въ по'лкъ.

25. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

26. возми'те сочисле'нiе коры'стей плjь'на w\т человjь'ка
до скота`, ты` и= <е>=леаза'ръ жре'цъ и= кня^зи <о>=те'чествъ
со'нма,

27. и= раздjьли'те кwры'сти между` вw'ины ходи'вшими
на бра'нь и= между` всjь'мъ со'нмомъ,

28. и= w\тлучи'те да'нь гд\су w\т людi'й вое'нныхъ
ходи'вшихъ на бра'нь, <е>=ди'ну ду'шу w\т пяти` сw'тъ,
w\т человjь^къ и= w\т скотw'въ, и= w\т волw'въ и= w\т
<о>=ве'цъ и= w\т <о>=сля'тъ,

29. и= w\т полови'ны и='хъ да во'змете, и= да'си <е>=леаза'ру
жерцу` нача'тки гд\сни:

30. и= w\т полови'ны сынw'въ i=и~левыхъ да во'змеши
<е>=ди'но w\т пяти'десяти человjь^къ, и= w\т волw'въ
и= w\т <о>=ве'цъ, и= w\т <о>=сля'тъ и= w\т всjь'хъ
скотw'въ, и= да'си я=` леvi'тwмъ, и=`же стрегу'тъ стражбы^
въ ски'нiи гд\сни.

31. И= сотвори` мwv"се'й и= <е>=леаза'ръ жре'цъ, jа='коже
повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

32. И= бы'сть мно'жество плjь'на, <е>=го'же плjьни'ша
му^жи во'инстiи, w\т <о>=ве'цъ ше'сть сw'тъ се'дмьдесятъ
пя'ть ты'сящъ,

33. и= волw'въ се'дмьдесятъ двjь` ты'сящы,

34. и= <о>=слw'въ шестьдеся'тъ <е>=ди'на ты'сяща,

35. и= ду'шъ человjь'ческихъ w\т же'нска по'лу, jа=`же
не позна'ша ло'жа му'жеска, всjь'хъ ду'шъ три'десять
двjь` ты'сящы:

36. и= бы'сть полови'на ча'сть ходи'вшихъ на бра'нь,
w\т числа` <о>=ве'цъ три'ста три'десять се'дмь ты'сящъ
и= пя'ть сw'тъ:

37. и= бы'сть да'нь гд\су w\т <о>=ве'цъ ше'сть сw'тъ
се'дмьдесятъ пя'ть:

38. и= волw'въ три'десять ше'сть ты'сящъ, и= да'нь
гд\су се'дмьдесятъ и= два`:

39. и= <о>=слw'въ три'десять ты'сящъ пя'ть сw'тъ, и=
да'нь гд\су шестьдеся'тъ <е>=ди'нъ:

40. и= ду'шъ человjь'ческихъ шестьна'десять ты'сящъ,
и= да'нь w\т си'хъ гд\су три'десять двjь` души^.

41. И= даде` мwv"се'й да'нь гд\су, о<у>=ча'стiе бж~iе
<е>=леаза'ру жерцу`, jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

42. W\т полови'ны сынw'въ i=и~левыхъ, и=`хже раздjьли`
мwv"се'й w\т муже'й вое'нныхъ:

43. и= бы'сть полови'на w\т со'нма, w\т <о>=ве'цъ три'ста
и= три'десять се'дмь ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ:

44. и= волw'въ три'десять ше'сть ты'сящъ:

45. <о>=слw'въ три'десять ты'сящъ и= пя'ть сw'тъ:

46. и= человjь'чихъ ду'шъ шестьна'десять ты'сящъ:

47. и= взя` мwv"се'й w\т полови'ны сынw'въ i=и~левыхъ,
<е>=ди'но w\т пяти'десяти, w\т человjь^къ и= w\т скотw'въ,
и= даде` я=` леvi'тwмъ стрегу'щымъ стражбы^ ски'нiи
гд\сни, jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю.

48. И= прiидо'ша къ мwv"се'ю вси` поста'вленнiи над\ъ
ты'сящами си'лы, тысященача'льники и= стонача'льники,

49. и= реко'ша къ мwv"се'ю: <о>='троцы твои` взя'ша
сочте'нiе w\т муже'й во'инскихъ, и=`же су'ть о<у>=
на'съ, и= никто'же поги'бе w\т ни'хъ:

50. и= принесо'хомъ да'ръ гд\су, му'жъ <е>='же w=брjь'те,
сосу'дъ зла'тъ и= w=бру'чiе, и= гри'вну и= пе'рстень,
и= о<у>=серя^зи и= че'пь злату'ю, о<у>=моли'ти w= на'съ
пред\ъ гд\семъ.

51. И= взя` мwv"се'й и= <е>=леаза'ръ жре'цъ зла'то
w\т ни'хъ, вся'къ сосу'дъ содjь'ланъ.

52. И= бы'сть всегw` зла'та о<у>=ча'стiе, <е>='же w\тлучи'ся
гд\су, шестьна'десять ты'сящъ и= се'дмь сw'тъ и= пятьдеся'тъ
сi^кль w\т тысященача'льникwвъ и= w\т стонача'льникwвъ.

53. И= му^жи во'инстiи плjьни'ша кi'йждо себjь`.

54. И= взя'ша мwv"се'й и= <е>=леаза'ръ жре'цъ зла'то
w\т тысященача'льникwвъ и= w\т стонача'льникwвъ и=
внесо'ша <е>=` въ ски'нiю свидjь'нiя, въ па'мять сынw'въ
i=и~левыхъ пред\ъ гд\семъ.

Глава` 32.

И= скота` мно'жество бя'ше сынw'мъ руви^млимъ и= сынw'мъ
га'дwвымъ, мно'го sjьлw`. И= ви'дjьша страну` i=ази'рову
и= страну` галаа'дову, и= бя'ше мjь'сто, мjь'сто ско'тно.

2. И= прише'дше сы'нове руви^мли и= сы'нове га'дwвы
реко'ша къ мwv"се'ю и= ко <е>=леаза'ру жерцу` и= ко
княз<е>'мъ со'нма, глаго'люще:

3. а=тарw'fъ и= девw'нъ, и= i=ази'ръ и= намра`, и=
<е>=севw'нъ и= <е>=леа'ли, и= севама` и= нава'vъ и=
веа'нъ,

4. земля`, ю='же предаде` гд\сь пред\ъ сы^ны i=и~левыми,
земля` скотопита'тельна <е>='сть, рабw'мъ же твои^мъ
ско'тъ <е>='сть.

5. И= рjь'ша: а='ще w=брjьто'хомъ благода'ть пред\ъ
тобо'ю, да да'стся на'мъ земля` сiя` рабw'мъ твои^мъ
во w=держа'нiе, и= не преводи` на'съ чрез\ъ i=<о>рда'нъ.

6. И= рече` мwv"се'й сынw'мъ га'дwвымъ и= сынw'мъ руви^млимъ:
бра'тiя ва'шя по'йдутъ на бра'нь, и= вы' ли ся'дете
ту`;

7. и= вску'ю развраща'ете се'рдце сынw'въ i=и~левыхъ,
не прейти` на зе'млю, ю='же дае'тъ гд\сь и=`мъ;

8. не та'кw ли сотвори'ша <о>=тцы` ва'ши, <е>=гда`
посла'хъ я=` w\т ка'дисъ-варни` согля'дати зе'млю;

9. и= взыдо'ша до %[де'бри грезно'вныя%], и= согля'даша
зе'млю, и= w\тврати'ша се'рдце сынw'въ i=и~левыхъ,
jа='кw да не вни'дутъ въ зе'млю, ю='же даде` и=`мъ
гд\сь;

10. И= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь въ де'нь w='нъ
и= кля'тся, гл~я:

11. а='ще о<у>='зрятъ человjь'цы сi'и и=зше'дшiи и=з\ъ
<е>=гv'пта, w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, вjь'дущiи
добро` и= sло`, зе'млю, <е>='юже кля'хся а=враа'му
и= i=саа'ку и= i=а'кwву: не послjь'доваша бо в\ъслjь'дъ
мен<е>`,

12. то'чiю хале'въ сы'нъ i=ефоннi'инъ w\тлуче'нный
и= i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ, jа='кw послjь'доваша в\ъслjь'дъ
гд\са.

13. И= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на i=и~ля, и=
томи` я=` въ пусты'ни четы'редесять лjь'тъ, до'ндеже
потреби'ся ве'сь ро'дъ творя'щiй sла^я пред\ъ гд\семъ.

14. Се`, воста'сте вмjь'стw <о>=т<е>'цъ ва'шихъ, сокруше'нiе
человjь^къ грjь'шникwвъ, приложи'ти <е>=ще` къ jа='рости
гнjь'ва гд\сня на i=и~ля:

15. jа='кw w\твратите'ся w\т негw`, приложи'ти <е>=ще`
w=ста'вити <е>=го` въ пусты'ни, и= возбеззако'ннуете
на ве'сь со'нмъ се'й.

16. И= прiидо'ша къ нему` и= глаго'лаша: w=гра^ды <о>=вца'мъ
да согради'мъ здjь` скотw'мъ свои^мъ, и= гра'ды и=мjь'нi<е>мъ
на'шымъ:

17. и= мы` воwруже'ни по'йдемъ на стражбу` пе'рвiи
сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, до'ндеже введе'мъ я=` въ мjь'сто
и='хъ: и= да вселя'тся и=мjь^нiя на^ша во градjь'хъ
о<у>=твержде'ныхъ ра'ди живу'щихъ на земли`:

18. не возврати'мся въ до'мы на'шя, до'ндеже раздjьля'тся
сы'нове i=и~льтестiи, кi'йждо въ наслjь'дiе свое`:

19. и= ктому` не наслjь'димъ въ ни'хъ w=б\ъ <о>=ну`
страну` i=<о>рда'на и= да'лjье, jа='кw прiя'хомъ жр<е>'бiя
на'шя сiю` страну` i=<о>рда'на на восто'ки.

20. И= рече` къ ни^мъ мwv"се'й: а='ще сотворите` по
словеси` сему`, а='ще воwружите'ся пред\ъ гд\семъ на
бра'нь,

21. и= пре'йдетъ вся'къ <о>=ру'жникъ ва'шъ i=<о>рда'нъ
пред\ъ гд\семъ на бра'нь, до'ндеже потреби'тся вра'гъ
<е>=гw` w\т лица` <е>=гw`,

22. и= w=блада'на бу'детъ земля` пред\ъ гд\семъ, и=
посе'мъ возврати'теся, и= бу'дете безви'нни пред\ъ
гд\семъ и= w\т i=и~ля: и= бу'детъ земля` сiя` ва'мъ
во w=держа'нiе пред\ъ гд\семъ:

23. а='ще же не сотворите` та'кw, согрjьшите` пред\ъ
гд\семъ, и= о<у>=вjь'сте грjь'хъ ва'шъ, <е>=гда` ва'съ
пости'гнутъ sла^я:

24. и= соградите` вы` себjь` гра'ды и=мjь'нiю ва'шему
и= w=гра^ды скотw'мъ ва'шымъ: и= и=сходя'щее и=з\ъ
о<у>='стъ ва'шихъ сотворите`.

25. И= реко'ша сы'нове руви^мли и= сы'нове га'дwвы
къ мwv"се'ю, глаго'люще: раби` твои` сотворя'тъ, jа='коже
гд\сь на'шъ повелjь'лъ <е>='сть:

26. и=мjь'нiе на'ше, и= ж<е>ны` на'ши, и= ве'сь ско'тъ
на'шъ да бу'дутъ во градjь'хъ галаа'довыхъ:

27. раби' же твои` пре'йдутъ вси` воwруже'ни и= о<у>=гото'вани
пред\ъ гд\семъ на бра'нь, jа='коже гл~етъ гд\сь.

28. И= приста'ви и=`мъ мwv"се'й <е>=леаза'ра жерца`
и= i=ису'са сы'на наvи'на, и= кня^зи <о>=те'чествъ
племе'нъ сынw'въ i=и~левыхъ.

29. И= рече` къ ни^мъ мwv"се'й: а='ще пре'йдутъ сы'нове
руви^мли и= сы'нове га'дwвы съ ва'ми чрез\ъ i=<о>рда'нъ,
вся'къ воwруже'нъ на бра'нь пред\ъ гд\семъ, и= w=блада'ете
земле'ю пред\ъ собо'ю, и= дади'те и=`мъ зе'млю галаа'дову
во w=держа'нiе.

30. А='ще ли не пре'йдутъ воwруже'ни съ ва'ми на бра'нь
пред\ъ гд\семъ, то предпосли'те и=мjь'нiе и='хъ и=
ж<е>ны` и='хъ и= скоты` и='хъ пре'жде ва'съ на зе'млю
ханаа'ню, и= да наслjь'дятъ ку'пнw съ ва'ми въ земли`
ханаа'ни.

31. И= w\твjьща'ша сы'нове руви^мли и= сы'нове га'дwвы,
глаго'люще: <е>=ли^ка гл~етъ гд\сь рабw'мъ свои^мъ,
та'кw сотвори'мъ мы`:

32. пре'йдемъ воwруже'ни пред\ъ гд\семъ въ зе'млю ханаа'ню,
и= дади'те на'мъ во w=держа'нiе страну` сiю` i=<о>рда'на.

33. И= даде` и=`мъ мwv"се'й сынw'мъ га'дwвымъ и= сынw'мъ
руви^млимъ и= полупле'мени манассi'ину сынw'въ i=w'сифовыхъ
ца'рство сиw'на царя` а=морре'йска и= ца'рство w='га
царя` васа'нска, зе'млю и= гра'ды съ предjь^лы <е>=я`,
гра'ды w=кр<е>'стныя земли`.

34. И= согради'ша сы'нове га'дwвы девw'нъ и= а=тарw'fъ
и= а=рои'ръ,

35. и= сwфа'нъ и= i=ази'ръ, и= вознесо'ша и=`хъ,

36. и= намра'мъ и= веfара'нъ гра'ды тв<е>'рды, и= w=гра^ды
<о>=вца'мъ.

37. И= сы'нове руви^мли согради'ша <е>=севw'нъ и= <е>=леа'ли
и= карiаfаi'мъ,

38. и= навw'нъ и= веельмеw'нъ w=гражд<е>'ны, и= севама`:
и= прозва'ша по и=менw'мъ свои^мъ и=мена` градw'мъ,
jа=`же согради'ша.

39. И= и='де о<у>='ръ сы'нъ махi'ровъ, вну'къ манассi'евъ,
въ галаа'дъ, и= взя` <е>=го`, и= погуби` а=морре'а
живу'щаго въ не'мъ:

40. и= даде` мwv"се'й галаа'дъ махi'ру сы'ну манассi'ину,
и= всели'ся ту`.

41. И= i=аi'ръ сы'нъ манассi'евъ и='де и= взя` се'ла
и='хъ, и= прозва'ша я=` %[се'ла i=аi'рwва%].

42. И= нава'vъ и='де и= взя` каа'fа и= се'ла <е>=гw`,
и= и=менова` я=` %[навw'fъ%] w\т и='мене своегw`.

Глава` 33.

И= сi'и ста'нове сынw'въ i=и~левыхъ, <е>=гда` и=зыдо'ша
и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя съ си'лою свое'ю руко'ю
мwv"се'овою и= а=арw'нею.

2. И= написа` мwv"се'й воздвиж<е>'нiя и='хъ и= ста'ны
и='хъ, по словеси` гд\сню. И= сi'и ста'нове ше'ствiя
и='хъ:

3. воздвиго'шася w\т рамессы` въ мц\съ пе'рвый, въ
пятыйна'десять де'нь пе'рвагw мц\са: нау'трiе па'схи
и=зыдо'ша сы'нове i=и~льтестiи руко'ю высо'кою пред\ъ
всjь'ми <е>=гv^птяны:

4. и= <е>=гv'птяне погреба'ху о<у>=ме'ршыя w\т ни'хъ
вся^, jа=`же и=зби` гд\сь вся'каго пе'рвенца въ земли`
<е>=гv'петстjьй: и= въ бозjь'хъ и='хъ сотвори` w\тмще'нiе
гд\сь.

5. И= воздви'гшеся сы'нове i=и~л<е>вы w\т рамессы`,
w=полчи'шася въ сокхw'fjь:

6. и= воздви'гшеся w\т сокхw'fа, w=полчи'шася въ вуfа'нjь,
и='же <е>='сть ча'сть нjь'кая пусты'ни:

7. и= воздвиго'шася w\т вуfа'на, и= w=полчи'шася во
о<у>='стiи i=рw'fа, и='же <е>='сть пря'мw веельсепфw'ну,
и= w=полчи'шася пря'мw магдw'лу:

8. и= воздвиго'шася пря'мw i=рw'fу, и= проидо'ша среди`
мо'ря въ пусты'ню: и= и=до'ша путе'мъ три` дни^ въ
пусты'ни тi'и, и= w=полчи'шася въ %[го'рькостехъ%].

9. И= воздвиго'шася w\т %[го'рькостей%] и= прiидо'ша
въ <е>=лi'мъ: и= въ <е>=лi'мjь (бы'ша) двана'десять
и=сто'чники во'дъ, и= се'дмьдесятъ сте'блiй фi'нiкwвъ,
и= w=полчи'шася о<у>= воды` та'мw.

10. И= воздвиго'шася w\т <е>=лi'ма и= w=полчи'шася
о<у>= мо'ря чермна'гw:

11. и= воздвиго'шася w\т мо'ря чермна'гw и= w=полчи'шася
въ пусты'ни сi'нъ:

12. и= воздвиго'шася w\т пусты'ни сi'нъ и= w=полчи'шася
въ рафа'кjь:

13. и= воздвиго'шася w\т рафа'ка и= w=полчи'шася въ
<е>=лу'сjь:

14. и= воздвиго'шася w\т <е>=лу'са и= w=полчи'шася
въ рафiдi'нjь: и= не бы'сть та'мw воды` лю'демъ пи'ти.

15. И= воздвиго'шася w\т рафiдi'на и= w=полчи'шася
въ пусты'ни сiна`:

16. и= воздвиго'шася w\т пусты'ни сiна` и= w=полчи'шася
во %[гробjь'хъ похотjь'нiя%]:

17. и= воздвиго'шася w\т %[гробw'въ похотjь'нiя%] и=
w=полчи'шася во а=сирw'fjь:

18. и= воздвиго'шася w\т а=сирw'fа и= w=полчи'шася
въ раfа'мjь:

19. и= воздвиго'шася w\т раfа'ма и= w=полчи'шася въ
ремнw'нъ-фаре'сjь:

20. и= воздвиго'шася w\т ремнw'нъ-фаре'са и= w=полчи'шася
въ лемвw'нjь:

21. и= воздвиго'шася w\т лемвw'на и= w=полчи'шася въ
ресса'нjь:

22. и= воздвиго'шася w\т ресса'на и= w=полчи'шася въ
макелла'fjь:

23. и= воздвиго'шася w\т макелла'fа и= w=полчи'шася
во а=рсафа'fjь:

24. и= воздвиго'шася w\т а=рсафа'fа горы` и= w=полчи'шася
въ харада'fjь:

25. и= воздвиго'шася w\т харада'fа и= w=полчи'шася
въ макидw'fjь:

26. и= воздвиго'шася w\т макидw'fа и= w=полчи'шася
въ катаа'fjь:

27. и= воздвиго'шася w\т катаа'fа и= w=полчи'шася во
fара'fjь:

28. и= воздвиго'шася w\т fара'fа и= w=полчи'шася въ
маfе'ккjь:

29. и= воздвиго'шася w\т маfе'кка и= w=полчи'шася во
а=селмw'нjь:

30. и= воздвиго'шася w\т а=селмw'на и= w=полчи'шася
въ масуру'fjь:

31. и= воздвиго'шася w\т масуру'fа и= w=полчи'шася
въ ванакка'нjь:

32. и= воздвиго'шася w\т ванакка'на и= w=полчи'шася
въ горjь` гадда'дъ:

33. и= воздвиго'шася w\т горы` гадда'дъ и= w=полчи'шася
во <е>=тева'fjь:

34. и= воздвиго'шася w\т <е>=тева'fа и= w=полчи'шася
во <е>=врw'нjь:

35. и= воздвиго'шася w\т <е>=врw'на и= w=полчи'шася
въ гесiw'нъ-га'верjь:

36. и= воздвиго'шася w\т гесiw'нъ-га'вера и= w=полчи'шася
въ пусты'ни сi'нъ: и= воздвиго'шася w\т пусты'ни сi'нъ
и= w=полчи'шася въ пусты'ни фара'ни, jа='же <е>='сть
ка'дисъ:

37. и= воздвиго'шася w\т ка'диса и= w=полчи'шася въ
горjь` w='ръ бли'з\ъ земли` <е>=дw'мли.

38. И= взы'де а=арw'нъ жре'цъ на го'ру w='ръ повелjь'нiемъ
гд\снимъ, и= о<у>='мре та'мw въ четыредеся'тое лjь'то
и=зше'ствiя сынw'въ i=и~левыхъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
мц\са пя'тагw въ пе'рвый де'нь мц\са.

39. И= а=арw'нъ бя'ше ста` два'десяти тре'хъ лjь'тъ,
<е>=гда` о<у>='мре въ горjь` w='ръ.

40. И= о<у>=слы'ша ханане'й ца'рь а=ра'дскiй, и= се'й
живя'ше въ земли` ханаа'ни, <е>=гда` вхожда'ху сы'нове
i=и~л<е>вы.

41. И= воздвиго'шася w\т горы` w='ръ и= w=полчи'шася
въ селмw'нjь:

42. и= воздвиго'шася w\т селмw'на и= w=полчи'шася въ
фiнw'нjь:

43. и= воздвиго'шася w\т фiнw'на и= w=полчи'шася во
w=вw'fjь:

44. и= воздвиго'шася w\т w=вw'fа и= w=полчи'шася въ
гаi`, w=б\ъ <о>=ну` страну` предjь^лъ мwа'влихъ:

45. и= воздвиго'шася w\т гаi` и= w=полчи'шася въ девw'нъ-га'дjь:

46. и= воздвиго'шася w\т девw'нъ-га'да и= w=полчи'шася
въ гелмw'нъ-девлаfаi'мjь:

47. и= воздвиго'шася w\т гелмw'нъ-девлаfаi'ма и= w=полчи'шася
въ гора'хъ а=варi'млихъ пря'мw нава'vу:

48. и= воздвиго'шася w\т го'ръ а=варi'млихъ и= w=полчи'шася
на за'падjь мwа'вли, о<у>= i=<о>рда'на при i=ерiхw'нjь:

49. и= воздвиго'шася w\т за'пада мwа'вля и= w=полчи'шася
о<у>= i=<о>рда'на, между` <е>=сiмw'fомъ, до велсаттi'ма
на за'пады мwа'ва.

50. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю въ за'падjь мwа'ва о<у>=
i=<о>рда'на при i=ерiхw'нjь, гл~я:

51. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
вы` прехо'дите i=<о>рда'нъ въ зе'млю ханаа'ню,

52. и= погуби'те вся^ живу'щыя на земли` w\т лица`
ва'шегw, и= разруши'те стражбы^ и='хъ, и= вся^ i='дwлы
и=злiя^нныя и='хъ сокруши'те я=`, и= вся^ ка^пища и='хъ
разруши'те,

53. и= погуби'те вся^ живу'щыя на земли`, и= всели'теся
въ ню`: ва'мъ бо да'хъ зе'млю и='хъ по жре'бiю:

54. и= наслjь'дите зе'млю и='хъ жре'бiемъ по племена'мъ
ва'шымъ: мнw'гимъ о<у>=мно'жите w=держа'нiе и='хъ,
и= ма^лымъ о<у>=ма'лите w=держа'нiе и='хъ: въ не'же
и=зы'детъ и='мя <е>=гw`, та'мw да бу'детъ жре'бiй <е>=гw`:
по племена'мъ <о>=те'чествiй ва'шихъ наслjь'дите:

55. а='ще же не погубите` живу'щихъ на земли` w\т лица`
ва'шегw, бу'дутъ, и=`хже w=ста'вите w\т ни'хъ, <о>=стны`
во <о>=чесjь'хъ ва'шихъ и= стрjь'лы въ ре'брахъ ва'шихъ,
и= совражду'ютъ ва'мъ на земли`, на не'йже вы` вселите'ся:

56. и= бу'детъ jа='коже о<у>=мы'слихъ сотвори'ти w='нjьмъ,
то` сотворю` ва'мъ.

Глава` 34.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

2. заповjь'ждь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= рече'ши къ
ни^мъ: вы` вхо'дите въ зе'млю ханаа'ню, сiя` бу'детъ
ва'мъ въ наслjь'дiе, земля` ханаа'ня съ предjь^лы <е>=я`:

3. и= бу'детъ ва'мъ страна`, jа='же къ лi'вjь w\т пусты'ни
сi'нъ да'же до <е>=дw'ма: и= бу'дутъ ва'мъ предjь'лjь
къ лi'вjь, w\т кра'я мо'ря сла'нагw w\т восто'кwвъ,

4. и= w=б\ъи'дутъ ва'съ предjь'лы w\т лi'вы до возше'ствiя
а=кравi'ня, и= про'йдутъ <е>=нна'къ, и= бу'детъ и=схо'дъ
<е>=гw` къ лi'вjь ка'дисъ-варни`, и= и=зы'детъ на село`
а=ра'дъ, и= про'йдетъ а=селмw'на:

5. и= w=б\ъи'дутъ предjь'лы w\т а=селмw'на водоте'чу
<е>=гv'петскую, и= бу'детъ и=схо'дъ мо'ре (вели'кое):

6. и= предjь'лы морстi'и бу'дутъ ва'мъ, мо'ре вели'кое
w=предjьли'тъ, сiе` бу'детъ ва'мъ предjь'лы морстi'и:

7. и= сiе` бу'детъ ва'мъ предjь'лъ къ сjь'веру: w\т
мо'ря вели'кагw и=змjь'рите са'ми себjь` при горjь`
%[го'ру%]:

8. и= w\т горы` %[го'ру%] и=змjь'рите са'ми себjь`,
входя'ще во <е>=ма'fъ, и= бу'дутъ прехо'дъ <е>=гw`
предjь'лы садада`:

9. и= и=зы'дутъ предjь'лы зефрw'на, и= бу'детъ и=схо'дъ
<е>=гw` а=рсенаi'нъ: сiе` бу'детъ ва'мъ предjь'лы w\т
сjь'вера:

10. и= и=змjь'рите са'ми себjь` предjь'лы востw'чныя
w\т а=рсенаi'на до сепфама'ра:

11. и= сни'дутъ предjь'лы w\т сепфама'ръ-вила` w\т
востw'къ на и=сто'чники, и= сни'дутъ предjь'лы вилы`,
и= про'йдутъ на хребе'тъ мо'ря хенере'fъ, w\т востw'къ:

12. и= сни'дутъ предjь'лы на i=<о>рда'нъ, и= бу'детъ
прехо'дъ <е>=гw` мо'ре сла'ное: сiя` бу'детъ земля`
ва'мъ, и= предjь'лы <е>=я` w='крестъ.

13. И= заповjь'да мwv"се'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля:
сiя` земля`, ю='же прiи'мете въ наслjь'дiе по жре'бiю,
jа='коже повелjь` гд\сь, да'ти ю=` девяти` племенw'мъ
и= полупле'мени манассi'ину:

14. jа='кw взя` пле'мя сынw'въ руви'млихъ и= пле'мя
сынw'въ га'довыхъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
и= по'лъ пле'мене манассi'ина воспрiя'ша жр<е>'бiя
своя^:

15. два` племена` и= по'лъ пле'мене прiя'ша жр<е>'бiя
своя^ за i=<о>рда'номъ при i=ерiхw'нjь w\т полу'дня
на восто'ки.

16. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

17. сiя^ и=мена` муже'й, и=`же раздjьля'тъ ва'мъ зе'млю:
<е>=леаза'ръ жре'цъ и= i=ису'съ наvи'нъ:

18. и= по кня'зю <е>=ди'ному w\т пле'мене во'змете
раздjьли'ти ва'мъ зе'млю.

19. И= сiя^ и=мена` муж<е>'мъ: пле'мене i=у'дина хале'въ
сы'нъ i=ефоннi'инъ,

20. пле'мене сv"меw'ня саламiи'лъ сы'нъ семiу'довъ,

21. пле'мене венiамi'ня <е>=лда'дъ сы'нъ хаслw'нь,

22. пле'мене да'нова кня'зь воккw'ръ сы'нъ i=еклi'нинъ,

23. сынw'въ i=w'сифовыхъ пле'мене сынw'въ манассi'иныхъ
кня'зь а=нiи'лъ сы'нъ суфi'довъ,

24. пле'мене сынw'въ <е>=фре'млихъ кня'зь камуи'лъ
сы'нъ сафта'новъ,

25. пле'мене завулw'ня кня'зь <е>=лiсафа'нъ сы'нъ харна'ховъ,

26. пле'мене сынw'въ i=ссаха'ровыхъ кня'зь фалтiи'лъ
сы'нъ <о>=за'инъ,

27. пле'мене сынw'въ а=си'ровыхъ кня'зь а=хiw'ръ сы'нъ
селемi'инъ,

28. пле'мене нефfалi'мля кня'зь фадаи'лъ сы'нъ а=мiу'довъ.

29. Си^мъ заповjь'да гд\сь раздjьли'ти сынw'мъ i=и~л<е>вымъ
въ земли` ханаа'ни.

Глава` 35.

И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю на за'падjь мwа'вли о<у>=
i=<о>рда'на при i=ерiхw'нjь, гл~я:

2. заповjь'ждь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, да дадя'тъ леvi'тwмъ
w\т жр<е>'бiй w=держа'нiя своегw` гра'ды всели'тися,
и= предгра^дiя гра^дская w='крестъ и='хъ да дадя'тъ
леvi'тwмъ:

3. и= бу'дутъ и=`мъ гра'ды вселя'тися, и= о<у>=ча^стiя
и='хъ да бу'дутъ скотw'мъ и='хъ и= всjь^мъ четверонw'жнымъ
и='хъ:

4. и= прил<е>жа'щая градw'мъ, и=`хже дади'те леvi'тwмъ,
w\т стjьны` гра'да и= внjь`, двjь` ты'сящы лакw'тъ
w='крестъ:

5. и= да и=змjь'риши страну` внjь` гра'да, jа='же на
восто'къ, двjь` ты'сящы лакw'тъ, и= страну`, jа='же
къ лi'вjь, двjь` ты'сящы лакw'тъ, и= страну`, jа='же
къ мо'рю, двjь` ты'сящы лакw'тъ, и= страну`, jа='же
къ сjь'веру, двjь` ты'сящы лакw'тъ, и= гра'дъ посредjь`
сегw` бу'детъ ва'мъ, и= предjь'лы градw'въ:

6. и= гра'ды jа=`же дади'те леvi'тwмъ, ше'сть градw'въ
(да бу'дутъ) о<у>=бjь'жныхъ, и=`хже дади'те о<у>=бjьга'ти
въ ня` о<у>=би'вшему, и= къ си^мъ четы'редесять и=
два` гра^да:

7. всjь'хъ градw'въ дади'те леvi'тwмъ четы'редесять
и= <о>='смь градw'въ, сiя^ и= предгра^дiя и='хъ:

8. и= гра'ды, и=`хже дади'те w\т w=держа'нiя сынw'въ
i=и~левыхъ, w\т мно'гихъ мнw'га, а= w\т ма'лыхъ ма^ла:
кi'йждо по наслjь'дiю своему`, <е>='же наслjь'дятъ,
да дадя'тъ w\т градw'въ леvi'тwмъ.

9. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю, гл~я:

10. глаго'ли сынw'мъ i=и~л<е>вымъ и= рече'ши къ ни^мъ:
вы` прехо'дите i=<о>рда'нъ въ зе'млю ханаа'ню:

11. и= раздjьли'те са'ми себjь` гра'ды: о<у>=бjь^жища
да бу'дутъ ва'мъ о<у>=бjьга'ти въ ня` о<у>=бi'йцjь,
вся'къ о<у>=би'вый ду'шу нехотя'й:

12. и= бу'дутъ гра'ди ва'мъ о<у>=бjь^жища w\т о<у>='жика
кро'ве, и= да не о<у>='мретъ о<у>=би'вый, до'ндеже
ста'нетъ пред\ъ со'нмомъ на судjь`:

13. и= гра'ды, jа=`же дади'те, ше'сть градw'въ, о<у>=бjь^жища
да бу'дутъ ва'мъ.

14. Три` гра'ды дади'те w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на,
и= три` гра'ды дади'те въ земли` ханаа'ни:

15. о<у>=бjь'жище да бу'детъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ,
и= прише'льцу, и= w=бита'льнику и='же въ ва'съ, да
бу'дутъ гра'ди сi'и во о<у>=бjь'жище о<у>=бjьга'ти
та'мw вся'кому о<у>=би'вшему ду'шу нехотjь'нiемъ.

16. А='ще же <о>=ру'дiемъ желjь'знымъ о<у>=бiе'тъ <е>=го`,
и= о<у>='мретъ, о<у>=бi'йца <е>='сть: сме'ртiю да о<у>='мретъ
о<у>=бi'йца.

17. А='ще же ка'менiемъ и=з\ъ руки` о<у>=бiе'тъ <е>=го`,
и= о<у>='мретъ w\т негw`, о<у>=бi'йца <е>='сть: сме'ртiю
да о<у>='мретъ о<у>=бi'йца.

18. А='ще же <о>=ру'дiемъ древя'нымъ и=з\ъ руки`, w\т
негw'же о<у>='мретъ, о<у>=бiе'тъ <е>=го`, и= о<у>='мретъ,
о<у>=бi'йца <е>='сть: сме'ртiю да о<у>='мретъ о<у>=бi'йца.

19. о<у>='жикъ кро'ве, се'й да о<у>=бiе'тъ о<у>=би'вшаго:
<е>=гда` о<у>=сря'щетъ <е>=го`, се'й да о<у>=бiе'тъ
<е>=го`.

20. А='ще же вражды` ра'ди ри'нетъ <е>=го` и= ве'ржетъ
на него` вся'къ сосу'дъ по навjь'ту, и= о<у>='мретъ,

21. и=ли` w\т не'нависти порази'лъ <е>=го` руко'ю,
и= о<у>='мретъ, сме'ртiю да о<у>='мретъ о<у>=би'вый,
о<у>=бi'йца <е>='сть: сме'ртiю да о<у>='мретъ о<у>=бива'яй:
о<у>='жикъ кро'ве да о<у>=бiе'тъ о<у>=бi'йцу, <е>=гда`
срjь'тится съ ни'мъ.

22. А='ще же внеза'пу не вражды` ра'ди ри'нетъ <е>=го`,
и=ли` ве'ржетъ на него` вся'къ сосу'дъ не по навjь'ту,

23. и=ли` вся'кимъ ка'менемъ, и='мже ве'ржетъ не вjь'дый,
и= паде'тъ на него`, и= о<у>='мретъ, <о>='нъ же вра'гъ
<е>=гw` не бjь`, ниже` и=щя'й sла` <е>=му` твори'ти,

24. и= да су'дитъ со'нмъ между` о<у>=би'вшимъ и= между`
о<у>='жикомъ кро'ве, по судьба'мъ си^мъ,

25. и= и=зба'витъ со'нмъ о<у>=би'вшаго w\т о<у>='жика
кро'ве, и= да возврати'тъ <е>=го` со'нмъ во гра'дъ
о<у>=бjь'жища <е>=гw`, во'ньже о<у>=бjьжа`, и= да поживе'тъ
та'мw, до'ндеже о<у>='мретъ жре'цъ вели'кiй, <е>=го'же
пома'заша <е>=ле'емъ ст~ы'мъ.

26. А='ще же и=схо'домъ и=зы'детъ о<у>=би'вый внjь`
предjь^лъ гра'да, во'ньже о<у>=бjьжа` та'мw,

27. и= w=бря'щетъ <е>=го` о<у>='жикъ кро'ве внjь` предjь^лъ
гра'да о<у>=бjь'жища <е>=го`, и= о<у>=бiе'тъ о<у>='жикъ
кро'ве о<у>=би'вшаго, нjь'сть пови'ненъ:

28. во гра'дjь бо о<у>=бjьжа'нiя да живе'тъ, до'ндеже
о<у>='мретъ жре'цъ вели'кiй, и= по о<у>=ме'ртвiи жерца`
вели'кагw да возврати'тся о<у>=би'вый въ зе'млю w=держа'нiя
своегw`.

29. И= да бу'дутъ сiя^ ва'мъ во w=правда'нiе суда`
въ роды` ва'шя во всjь'хъ селе'нiихъ ва'шихъ.

30. Вся'каго о<у>=би'вшаго ду'шу, пред\ъ свидjь'телми
да о<у>=бiе'ши о<у>=би'вшаго: и= свидjь'тель <е>=ди'нъ
да не свидjь'тельствуетъ на сме'рть души`.

31. И= да не во'змете и=ску'па за ду'шу w\т о<у>=би'вшагw,
пови'нна су'ща о<у>=бiе'нiю: сме'ртiю бо о<у>='мретъ:

32. ниже` да во'змете и=ску'па о<у>=бjьжа'нiя во гра'дъ
о<у>=бjь'жища, да па'ки живе'тъ на земли`, до'ндеже
о<у>='мретъ жре'цъ вели'кiй.

33. И= да не о<у>=бiе'те земли`, на не'йже вы` w=бита'ете:
кро'вь бо сiя` о<у>=бива'етъ зе'млю, и= не w=чи'стится
земля` w\т кро'ве пролiя'нныя на не'й, но то'кмw кро'вiю
пролива'ющаго:

34. и= да не w=скверните` земли`, на не'йже живете`,
на не'йже а='зъ вселя'юся посредjь` ва'съ: а='зъ бо
<е>='смь гд\сь вселя'яйся посредjь` сынw'въ i=и~левыхъ.

Глава` 36.

И= прiидо'ша кня^зи пле'мене сынw'въ галаа'довыхъ,
сы'на махi'рова сы'на манассi'ина w\т пле'мене сынw'въ
i=w'сифовыхъ, и= глаго'лаша пред\ъ мwv"се'омъ и= пред\ъ
<е>=леаза'ромъ жерце'мъ и= пред\ъ кня^зи домw'въ <о>=те'чествъ
сынw'въ i=и~левыхъ,

2. и= реко'ша: господи'ну на'шему повелjь` гд\сь w\тда'ти
зе'млю наслjь'дiя по жре'бiю сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
и= господи'ну на'шему заповjь'да гд\сь да'ти наслjь'дiе
салпаа'да бра'та на'шегw дще'ремъ <е>=гw`:

3. и= бу'дутъ <е>=ди'ному w\т племе'нъ сынw'въ i=и~левыхъ
въ ж<е>ны`, и= w\тлучи'тся жре'бiй и='хъ w\т w=держа'нiя
<о>=т<е>'цъ на'шихъ, и= приложи'тся къ наслjь'дiю пле'мене,
и=`мже бу'дутъ въ ж<е>ны`, и= w\т жре'бiя наслjь'дiя
на'шегw w\тлучи'тся:

4. а='ще же бу'детъ w=ставле'нiе сынw'въ i=и~левыхъ,
и= приложи'тся наслjь'дiе и='хъ къ наслjь'дiю пле'мене,
и=`мже а='ще бу'дутъ въ ж<е>ны`, и= w\т наслjь'дiя
пле'мене <о>=те'чества на'шегw w\ти'мется наслjь'дiе
и='хъ.

5. И= заповjь'да мwv"се'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ по повелjь'нiю
гд\сню, глаго'ля: си'це пле'мя сынw'въ i=w'сифовыхъ
глаго'лютъ:

6. сiе` сло'во, <е>='же заповjь'да гд\сь дще'ремъ салпаа'дwвымъ,
гл~я: и=дjь'же о<у>=го'дно и=`мъ, да бу'дутъ въ ж<е>ны`,
то'кмw w\т со'нма <о>=те'чества своегw` да бу'дутъ
въ ж<е>ны`,

7. и= не преврати'тся наслjь'дiе сынw'въ i=и~левыхъ
w\т пле'мене въ пле'мя и='но: jа='кw кi'йждо въ наслjь'дiи
пле'мене <о>=те'чества своегw` жени'тися и='мутъ сы'нове
i=и~л<е>вы:

8. и= вся'ка дщи`, о<у>='жичествующая наслjь'дiе w\т
племе'нъ сынw'въ i=и~левыхъ, <е>=ди'ному су'щихъ w\т
со'нма <о>=тца` <е>=я` да бу'детъ жена`: да о<у>='жичествуютъ
сы'нове i=и~л<е>вы кi'йждо наслjь'дiе <о>=тца` своегw`:

9. и= не преврати'тся жре'бiй w\т пле'мене въ пле'мя
и='но, но кi'йждо въ наслjь'дiи свое'мъ да же'нятся
сы'нове i=и~л<е>вы.

10. Jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори'ша
дщ<е>'ри салпаа'дwвы.

11. И= бы'ша маала` и= fерса`, и= <е>=гла` и= мелха`
и= нуа`, дщ<е>'ри салпаа'дwвы, сынw'мъ бра'тiи своея`,
w\т со'нма манассi'ина сынw'въ i=w'сифовыхъ, бы'ша
въ ж<е>ны`:

12. и= бы'сть наслjь'дiе и='хъ въ пле'мени со'нма <о>=тца`
и='хъ.

13. Сiя^ за'пwвjьди и= w=правда^нiя и= суды`, jа=`же
заповjь'да гд\сь руко'ю мwv"се'овою на за'падjь мwа'вли
при i=<о>рда'нjь пря'мw i=ерiхw'ну.

Коне'цъ кни'зjь четве'ртjьй мwv"се'овjь: и='мать въ
себjь` гла'въ 36.

</hip>
Hosted by uCoz