<hip>
%{!версия=9} Кни'га пя'тая мwv"се'ова

Второзако'нiе.

Глава` 1.

Сiя^ словеса`, jа=`же глаго'ла мwv"се'й всему` i=и~лю
w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, въ пусты'ни на за'пады,
бли'з\ъ чермна'гw мо'ря, между` фара'номъ и= тофо'ломъ,
и= лово'номъ и= а=vлw'номъ и= %[златы'ми руда'ми%]:

2. <е>=динона'десяти днi'й w\т хwри'ва пу'ть чрез\ъ
го'ру сиi'ръ да'же до ка'дисъ-варни`.

3. И= бы'сть въ четыредеся'тое лjь'то, въ первыйна'десять
мц\съ, въ пе'рвый де'нь мц\са глаго'ла мwv"се'й ко
всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, по всему` <е>=ли'кw заповjь'да
<е>=му` гд\сь къ ни^мъ,

4. по о<у>=бiе'нiи сиw'на царя` а=морре'йска, жи'вшагw
во <е>=севw'нjь, и= w='га царя` васа'нска, жи'вшагw
во а=старw'fjь и= во <е>=драi'нjь,

5. w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на въ земли` мwа'вли,
нача` мwv"се'й и=з\ъясня'ти зако'нъ се'й, глаго'ля:

6. гд\сь бг~ъ на'шъ гл~а на'мъ въ хwри'вjь, гл~я: да
довлjь'етъ ва'мъ жи'ти въ горjь` се'й:

7. w=брати'теся и= воздви'гнитеся вы`, и= вни'дите
въ го'ру а=морре'йску, и= ко всjь^мъ насе'льникwмъ
а='равы, въ го'ру и= по'ле, и= къ ю='гу и= въ примо'рскую
зе'млю ханаа'ню, и= во а=нтiлiва'нъ, да'же до рjьки`
вели'кiя, рjьки` <е>=vфра'та:

8. ви'дите, преда'хъ пред\ъ ва'ми зе'млю, вше'дше наслjь'дите
зе'млю, <е>='юже кля'тся гд\сь <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ,
а=враа'му и= i=саа'ку и= i=а'кwву, да'ти ю=` и=`мъ
и= сjь'мени и='хъ по ни'хъ.

9. И= реко'хъ къ ва'мъ во вре'мя <о>='но глаго'ля:
не возмогу` <е>=ди'нъ води'ти ва'съ:

10. гд\сь бг~ъ ва'шъ о<у>=мно'жилъ вы` <е>='сть, и=
се`, <е>=сте` дне'сь jа='кw sвjь'зды неб<е>'сныя мно'жествомъ:

11. гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ да приложи'тъ ва'мъ,
jа='кw да бу'дете ты'сящами сугу'бw, и= да блг\сви'тъ
ва'съ, jа='коже гл~а ва'мъ:

12. ка'кw возмогу` <е>=ди'нъ носи'ти труды` ва'шя и=
тя'ж<е>сти ва'шя и= прерjька^нiя ва^ша;

13. и=збери'те себjь` му'жы му^дры и= о<у>=мjь'т<е>льны
и= смы'сл<е>нны въ племенjь'хъ ва'шихъ, и= поста'влю
и=`хъ над\ъ ва'ми старjь^йшины ва'мъ.

14. И= w\твjьща'сте ми` и= реко'сте: добро` сло'во,
<е>='же глаго'лалъ <е>=си` сотвори'ти.

15. И= взя'хъ w\т ва'съ му'жы му^дры и= о<у>=мjь'т<е>льны
и= смы'сл<е>нны, и= поста'вихъ и=`хъ владjь'ти над\ъ
ва'ми тысященача'льники и= стонача'льники, и= пятьдесятонача'льники
и= десятонача'льники, и= писмовводи^тели судiя'мъ ва'шымъ.

16. И= заповjь'дахъ судiя'мъ ва'шымъ во вре'мя <о>='но,
глаго'ля: разслу'шайте посредjь` бра'тiй ва'шихъ, и=
суди'те пра'веднw посредjь` му'жа и= посредjь` бра'та
<е>=гw` и= посредjь` прише'льца <е>=гw`:

17. да не позна'ете лица` въ судjь`, ма'лому и= вели'кому
су'диши, и= не о<у>=стыди'шися лица` человjь'ча, jа='кw
су'дъ бж~iй <е>='сть: и= рjь'чь, jа='же а='ще же'стока
бу'детъ о<у>= ва'съ, донесете` ю=` ко мнjь`, и= о<у>=слы'шу
ю=`.

18. И= заповjь'дахъ ва'мъ во вре'мя <о>='но вся^ словеса`,
jа=`же сотворите`.

19. И= воздви'гшеся w\т хwри'ва, проидо'хомъ всю` пусты'ню
вели'кую и= стра'шную <о>='ну, ю='же ви'дjьсте, пу'ть
горы` а=морре'йски, jа='коже заповjь'да на'мъ гд\сь
бг~ъ на'шъ: и= прiидо'хомъ до ка'дисъ-варни`.

20. И= реко'хъ ва'мъ: прiидо'сте до горы` а=морре'йски,
ю='же гд\сь бг~ъ на'шъ дае'тъ ва'мъ:

21. ви'дите, предаде` гд\сь бг~ъ ва'шъ пред\ъ лице'мъ
ва'шимъ зе'млю: вше'дше наслjь'дите, jа='коже гл~а
гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ ва'мъ: не бо'йтеся,
ни о<у>=жаса'йтеся.

22. И= прiидо'сте ко мнjь` вси` и= реко'сте: да по'слемъ
му'жы пред\ъ на'ми, и= да согля'даютъ на'мъ зе'млю,
и= да повjь'дятъ на'мъ w\твjь'тъ, пу'ть, и='мже до'йдемъ
<е>=я`, и= гра'ды, въ ня'же вни'демъ.

23. И= о<у>=го'дно бы'сть сло'во предо мно'ю, и= поя'хъ
w\т ва'съ двана'десять муже'й, му'жа <е>=ди'наго w\т
коегw'ждо пле'мене.

24. И= w=брати'вшеся взыдо'ша на го'ру, и= прiидо'ша
до де'бри %[грезно'вныя%], и= согля'даша ю=`:

25. и= взя'ша въ ру'цjь свои` w\т плода` земли` и=
принесо'ша къ на'мъ, и= глаго'лаху: блага` земля`,
ю='же гд\сь бг~ъ на'шъ дае'тъ на'мъ.

26. И= не восхотjь'сте взы'ти, но преслу'шасте гл~го'лъ
гд\са бг~а ва'шегw:

27. и= возропта'сте въ ку'щахъ свои'хъ и= реко'сте:
не'нависти ра'ди и=зведе` ны` гд\сь и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя
преда'ти на'съ въ ру'ки а=морр<е>'йскiя, потреби'ти
на'съ:

28. ка'мw мы` взы'демъ; Бра'тiя же ва'шя w\тврати'ша
сердца` ва^ша, глаго'люще: jа=зы'къ вели'къ и= мно'гъ
и= крjьпча'е на'съ, и= гра'ды вели'цы и= w=гражде'ни
да'же до небесе`, но и= сы'ны и=споли'нwвъ ви'дjьхомъ
та'мw.

29. И= глаго'лахъ къ ва'мъ: не о<у>=жаса'йтеся, ниже`
о<у>=бо'йтеся w\т ни'хъ:

30. гд\сь бг~ъ ва'шъ предходя'й пред\ъ лице'мъ ва'шимъ,
то'й повою'етъ и=`хъ съ ва'ми, по всему` <е>=ли'кw
сотвори` ва'мъ въ земли` <е>=гv'петстjьй пред\ъ <о>=чи'ма
ва'шима,

31. и= въ пусты'ни се'й, ю='же ви'дjьсте: jа='кw воспита`
тебе` гд\сь бг~ъ тво'й, jа='коже нjь'кiй человjь'къ
пита'етъ сы'на своего`, по всему` пути` во'ньже ходи'сте,
до'ндеже прiидо'сте на мjь'сто сiе`.

32. И= въ словеси` се'мъ не вjь'ровасте гд\севи бг~у
ва'шему,

33. и='же предхо'дитъ пред\ъ ва'ми въ пу'ть и=збра'ти
ва'мъ мjь'сто, путеводя` ва'съ <о>=гне'мъ но'щiю, показу'я
ва'мъ пу'ть, и='мже и=ти` по не'мъ, и= w='блакомъ во
дни`.

34. И= о<у>=слы'ша гд\сь (бг~ъ) гла'съ слове'съ ва'шихъ,
и= разгнjь'вався кля'тся, гл~я:

35. а='ще о<у>='зритъ кто` w\т муже'й си'хъ зе'млю
благу'ю сiю`, <е>='юже а='зъ кля'хся <о>=тц<е>'мъ и='хъ,

36. ра'звjь хале'въ сы'нъ i=ефоннi'инъ, се'й о<у>='зритъ
ю=`, и= сему` да'мъ зе'млю, на ню'же взы'де, и= сынw'мъ
<е>=гw`, поне'же прилjьжи'тъ гд\севи.

37. И= на мя` разгнjь'вася гд\сь ва'съ ра'ди, гл~я:
ниже` ты` вни'деши та'мw:

38. i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ, и='же стои'тъ пред\ъ тобо'ю,
се'й вни'детъ та'мw: сего` о<у>=крjьпи`, jа='кw се'й
да'стъ ю=` въ наслjь'дiе i=и~лю:

39. и= <о>=троча'та ва^ша, w= ни'хже глаго'ласте, jа='кw
въ плjьне'нiи и='мутъ бы'ти, и= вся'ко <о>=троча` мла'до,
<е>='же не вjь'сть дне'сь добра` и=ли` sла`, сi'и вни'дутъ
та'мw, и= си^мъ да'мъ ю=`, и= сi'и наслjь'дятъ ю=`:

40. и= вы` w=брати'вшеся w=полчи'стеся въ пусты'ню,
путе'мъ къ чермно'му мо'рю.

41. И= w\твjьща'сте и= реко'сте мнjь`: согрjьши'хомъ
пред\ъ гд\семъ бг~омъ на'шимъ: мы` ше'дше повою'емъ,
по всему` <е>=ли'кw заповjь'да гд\сь бг~ъ на'шъ на'мъ.
И= взе'мше кi'йждо <о>=ру^дiя ра^тная своя^ и= собра'вшеся
взыдо'сте на го'ру.

42. И= рече` гд\сь ко мнjь`: рцы` и=`мъ: не восходи'те,
ниже` ра'туйте, нjь'смь бо съ ва'ми, и= да не бу'дете
сотре'ни пред\ъ враги^ ва'шими.

43. И= глаго'лахъ къ ва'мъ, и= не послу'шасте мене`:
и= преступи'сте сло'во гд\сне, и= пону'дившеся взыдо'сте
на го'ру.

44. И= и=зы'де а=морре'й живу'щiй на горjь` то'й проти'ву
ва'мъ, и= прогна` ва'съ, а='ки бы пче'лы твори'ли,
и= о<у>=язвля'ху ва'съ w\т сиi'ра да'же до <е>=рмы`.

45. (И= возврати'стеся,) и= сjь'дше пла'касте пред\ъ
гд\семъ, и= не послу'ша гд\сь гла'са ва'шегw, ниже`
вня'тъ ва'мъ:

46. и= сjьдjь'сте въ ка'дисjь дни^ мнw'ги, <е>=ли^ки
дни^ тогда` сjьдjь'сте.

Глава` 2.

И= возврати'вшеся воздвиго'хомся въ пусты'ню, путе'мъ
мо'ря чермна'гw, jа='коже гл~а гд\сь ко мнjь`: и= w=бходи'хомъ
го'ру сиi'ръ дни^ мнw'ги.

2. И= рече` гд\сь ко мнjь`:

3. довлjь'етъ ва'мъ w=бхожда'ти го'ру сiю`: возврати'теся
о<у>=`бо къ сjь'веру:

4. и= лю'демъ заповjь'ждь, глаго'ля: вы` пройди'те
сквозjь` предjь'лы бра'тiи ва'шея, сынw'въ и=са'vовыхъ,
живу'щихъ въ сиi'рjь, и= о<у>=боя'тся ва'съ и= о<у>=жа'снутся
sjьлw`:

5. не сотвори'те съ ни'ми ра'ти: не да'хъ бо ва'мъ
w\т земли` и='хъ ниже` стопы` ноги`, jа='кw во жре'бiй
да'хъ сынw'мъ и=са'vwвымъ го'ру сиi'ръ:

6. сребро'мъ пи'щу купи'те себjь` о<у>= ни'хъ и= jа=ди'те,
и= во'ду въ мjь'ру возми'те w\т ни'хъ на цjьнjь` и=
пi'йте:

7. и='бо гд\сь бг~ъ тво'й блг\сви` тебе` во вся'комъ
дjь'лjь руку` тво<е>'ю: разумjь'й, ка'кw проше'лъ <е>=си`
пусты'ню вели'кую и= стра'шную сiю`: се`, четы'редесять
лjь'тъ гд\сь бг~ъ тво'й съ тобо'ю, и= не востре'бовалъ
<е>=си` словесе`.

8. И= мину'хомъ бра'тiю свою` сы'ны и=са^vли, живу'щыя
въ сиi'рjь, о<у>= пути` а=ра'вскагw w\т <е>=лw'на и=
w\т гесiw'нъ-гаве'ра, и= возврати'вшеся преидо'хомъ
пу'ть въ пусты'ню мwа'влю.

9. И= рече` гд\сь ко мнjь`: не совражду'йтеся мwавi'тwмъ
и= не сотвори'те съ ни'ми ра'ти: не да'хъ бо ва'мъ
w\т земли` и='хъ во жре'бiй, сынw'мъ бо лw'тwвымъ да'хъ
а=рои'ръ наслjь'дити.

10. <О>=ммi'ны пре'жде сjьдя'ху на не'й, наро'дъ вели'къ
и= мно'гъ и= крjь'покъ jа='коже <е>=накi'ми:

11. рафаi'ны глаго'лются и= сi'и, jа='коже и= <е>=накi'ми:
и= мwавi'ти прозыва'ютъ я=` <о>=ммi'ны.

12. И= въ сиi'рjь сjьдя'ше хорре'й пре'жде, но сы'нове
и=са'vwвы потреби'ша я=` и= и=скорени'ша я=` w\т лица`
своегw`: и= всели'шася вмjь'стw и='хъ, и='мже w='бразомъ
сотвори` i=и~ль земли` наслjь'дiя своегw`, ю='же даде`
гд\сь и=`мъ.

13. Нн~jь о<у>=`бо вы` воста'ните и= воздви'гнитеся,
и= пройди'те де'брь заре'тову.

14. И= дни^, въ ня'же w\тидо'хомъ w\т ка'дисъ-варни`
до'ндеже преидо'хомъ де'брь заре'тову, три'десять и=
<о>='смь лjь'тъ, до'ндеже паде` ве'сь ро'дъ муже'й
во'инскихъ w\т полка`, jа='коже кля'тся и=`мъ гд\сь
бг~ъ.

15. И= рука` бж~iя бя'ше на ни'хъ, погуби'ти я=` w\т
полка`, до'ндеже падо'ша.

16. И= бы'сть внегда` падо'ша вси` му^жи во'инстiи
о<у>=мира'юще w\т среды` людi'й,

17. и= рече` гд\сь ко мнjь`, гл~я:

18. ты` пре'йдеши дне'сь предjь^лы мwа'влими а=рои'ръ:

19. и= прише'дше бли'з\ъ сынw'въ а=мма'нихъ, не совражду'йтеся
и=`мъ и= не сотвори'те съ ни'ми ра'ти: не да'мъ бо
тебjь` w\т земли` сынw'въ а=мма'нихъ во жре'бiй, jа='кw
сынw'мъ лw'тwвымъ да'хъ ю=` во жре'бiй.

20. Земля` рафаi'нска воз\ъимену'ются: рафаi'ни бо
на не'й пре'жде живя'ху: а=мманi'тяне же прозыва'ютъ
и=`хъ зоммi'нъ:

21. jа=зы'къ вели'къ и= мно'гъ и= крjь'покъ, jа='коже
и= <е>=накi'ми: и= погуби` я=` гд\сь w\т лица` и='хъ,
и= прiя'ша наслjь'дiе и= всели'шася вмjь'стw и='хъ
да'же до сегw` дне`:

22. jа='коже сотвори'ша сынw'мъ и=са'vwвымъ живу'щымъ
въ сиi'рjь, и='мже w='бразомъ потреби'ша хорре'а w\т
лица` своегw` и= наслjь'диша и=`хъ, и= всели'шася вмjь'стw
и='хъ да'же до сегw` дне`:

23. и= <е>=vе'<е> живу'щiи во а=сирw'fjь да'же до га'зы,
и= каппадо'ки и=зше'дшiи и=з\ъ каппадокi'и потреби'ша
я=`, и= всели'шася вмjь'стw и='хъ.

24. Нн~jь о<у>=`бо воста'ните и= воздви'гнитеся, и=
прейди'те вы` де'брь а=рнw'ню: се`, преда'хъ въ ру'цjь
твои` сиw'на царя` <е>=севw'ня а=морре'йска и= зе'млю
<е>=гw`: начни` наслjь'довати, сотвори` съ ни'мъ ра'ть
дне'шнiй де'нь:

25. начина'й дая'ти тре'петъ тво'й и= стра'хъ тво'й
пред\ъ лице'мъ всjь'хъ jа=зы'кwвъ су'щихъ под\ъ небесе'мъ,
и=`же слы'шавше и='мя твое` возмяту'тся, и= болjь'знь
прiи'мутъ w\т лица` твоегw`.

26. И= посла'хъ послы` w\т пусты'ни кедамw'fъ къ сиw'ну
царю` <е>=севw'ню словесы` ми'рными, глаго'ля:

27. да пройду` сквозjь` зе'млю твою`: по пути` пройду`,
не совращу'ся ни на де'сно, ни на лjь'во:

28. пи'щу на цjьнjь` да'си ми`, и= jа='мъ: и= во'ду
на цjьнjь` да'си ми`, и= пiю`: то'чiю нога'ма мои'ма
да прейду`:

29. jа='коже сотвори'ша ми` сы'нове и=са^vли живу'щiи
въ сиi'рjь и= мwавi'ти живу'щiи во а=рои'рjь, до'ндеже
прейду` i=<о>рда'нъ на зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ на'шъ
дае'тъ на'мъ.

30. И= не восхотjь` сиw'нъ ца'рь <е>=севw'нь, да про'йдемъ
сквозjь` <е>=го`, jа='кw w=жесточи` гд\сь бг~ъ на'шъ
ду'хъ <е>=гw` и= о<у>=крjьпи` се'рдце <е>=гw`, да преда'стся
въ ру'цjь твои` jа='коже во дне'шнiй де'нь.

31. И= рече` гд\сь ко мнjь`: се`, нача'хъ предая'ти
пред\ъ лице'мъ твои'мъ сиw'на царя` <е>=севw'ня а=морре'йска
и= зе'млю <е>=гw`, и= начина'й наслjь'дити зе'млю <е>=гw`.

32. И= и=зы'де сиw'нъ ца'рь <е>=севw'нь проти'ву на'мъ
са'мъ и= вси` лю'дiе <е>=гw` на бра'нь во i=а'ссу:

33. и= предаде` <е>=го` гд\сь бг~ъ на'шъ пред\ъ лице'мъ
на'шимъ въ ру'цjь на'ши: и= о<у>=би'хомъ <е>=го`, и=
сы'ны <е>=гw` и= вся^ лю'ди <е>=гw`:

34. и= w=держа'хомъ вся^ гра'ды <е>=гw` во <о>='но
вре'мя, и= разори'хомъ вся'къ гра'дъ, ктому` и= ж<е>ны`
и='хъ и= дjь'ти и='хъ не w=ста'вихомъ жи^вы:

35. то'кмw ско'тъ плjьни'хомъ себjь`, и= кwры'сти градw'въ
взя'хомъ.

36. И=з\ъ а=рои'ра, и='же <е>='сть при о<у>='стiи водоте'чи
а=рнw'ни, и= гра'дъ и='же <е>='сть въ де'бри, и= да'же
до горы` галаа'довы, не бы'сть гра'дъ о<у>=цjьлjь'вый
w\т на'съ: вся^ предаде` гд\сь бг~ъ на'шъ въ ру'цjь
на'ши:

37. то'кмw въ земли` сынw'въ а=мма'нихъ не приступа'хомъ
ко всjь^мъ прилежа'щымъ къ водоте'чи i=аво'ковjь и=
ко градw'мъ и=`же въ гора'хъ, jа='коже повелjь` на'мъ
гд\сь бг~ъ на'шъ.

Глава` 3.

И= w=брати'вшеся взыдо'хомъ путе'мъ и='же къ васа'ну:
и= и=зы'де w='гъ ца'рь васа'нскiй проти'ву на'мъ, са'мъ
и= вси` лю'дiе <е>=гw` съ ни'мъ на бра'нь во <е>=драi'мъ.

2. И= рече` гд\сь ко мнjь`: не о<у>=бо'йся <е>=гw`,
jа='кw въ ру'цjь твои` преда'хъ <е>=го`, и= вся^ лю'ди
<е>=гw`, и= всю` зе'млю <е>=гw`: и= сотвори'ши <е>=му`,
jа='коже сотвори'лъ <е>=си` сиw'ну царю` а=морре'йску,
и='же живя'ше во <е>=севw'нjь.

3. И= предаде` <е>=го` гд\сь бг~ъ на'шъ въ ру'цjь на'ши,
и= w='га царя` васа'нска, и= вся^ лю'ди <е>=гw`: и=
и=зби'хомъ <е>=го`, до'ндеже не w=ста'ся w\т негw`
сjь'мя:

4. и= w=держа'хомъ вся^ гра'ды <е>=гw` во вре'мя <о>='но,
не бы'сть гра'да, <е>=гw'же не взя'хомъ w\т ни'хъ:
шестьдеся'тъ градw'въ, вся^ предjь'лы а=рго'ва царя`
w='га въ васа'нjь,

5. вся^ гра'ды тв<е>'рды, стjь'ны высw'ки, врата` и=
вер<е>и`, кромjь` градw'въ ферезе'йскихъ мно'гихъ sjьлw`:

6. потреби'хомъ и=`хъ, jа='коже сотвори'хомъ сиw'ну
царю` <е>=севw'ню, и= потреби'хомъ вся^ гра'ды, вку'пjь
и= ж<е>ны` и='хъ и= ча^да:

7. и= вся^ скоты`, и= кwры'сти гра^дныя плjьни'хомъ
себjь`,

8. и= взя'хомъ въ то` вре'мя зе'млю w\т ру'къ дву'хъ
царе'й а=морре'йскихъ, и=`же бы'ша w=б\ъ w='нъ по'лъ
i=<о>рда'на, w\т водоте'чи а=рнw'ни, да'же и= до горы`
а=ермw'на.

9. Фiнiкi'ане прозыва'ютъ а=ермw'нъ санiw'ромъ, а=морре'й
же прозва` <е>=го` санi'ромъ.

10. Вси` гра'ды мiсw'рwвы, и= ве'сь галаа'дъ, и= ве'сь
васа'нъ да'же до <е>='лхи и= <е>=драi'ма, гра'ды ца'рствiя
w='гова въ васа'нjь:

11. jа='кw то'чiю w='гъ ца'рь васа'нскiй w=ста'ся w\т
рафаi'нwвъ: се`, <о>='дръ <е>=гw` <о>='дръ ж<е>лjь'зенъ,
се`, то'й <е>='сть въ краегра'дiи {Гре'ч.: а='кра.}
сынw'въ а=мма'новыхъ: де'вять лакw'тъ долгота` <е>=гw`
и= четы'ри ла'кти широта` <е>=гw` ла'ктемъ му'жескимъ.

12. И= зе'млю ту` наслjь'дихомъ во <о>='но вре'мя w\т
а=рои'ра, и='же <е>='сть о<у>= о<у>='стiя водоте'чи
а=рнw'ни, и= по'лъ горы` галаа'довы: и= гра'ды <е>=гw`
да'хъ руви'му и= га'ду:

13. и= w=ста'вшее галаа'дово, и= все` васа'нское ца'рство
w='гово да'хъ полупле'мени манассi'ину, и= ве'сь предjь'лъ
а=рго'ва, ве'сь васа'нъ <о>='ный, земля` рафаi'ня вмjьни'тся.

14. И= i=аi'ръ сы'нъ манассi'инъ взя` вся^ предjь'лы
а=рго'ва, да'же до предjь^лъ гаргасi'нскихъ и= махаfi'нскихъ:
прозва` я=` по и='мени своему` васа'нъ а=vw'fъ i=аi'ръ,
да'же до сегw` дне`:

15. и= махi'ру да'хъ галаа'дъ,

16. и= руви'му и= га'дови да'хъ w\т галаа'да да'же
до водоте'чи а=рнw'ни, среди` водоте'чи предjь'лъ,
и= да'же до i=аво'ка: водоте'ча предjь'лъ сынw'въ а=мма'нихъ:

17. и= а='рава и= i=<о>рда'нъ предjь'лъ w\т махенере'fа
и= да'же до мо'ря а=ра'вскагw, мо'ря сла'нагw, под\ъ
а=сидw'fомъ фазги` w\т восто'ка.

18. И= повелjь'хъ ва'мъ во вре'мя <о>='но, глаго'ля:
гд\сь бг~ъ ва'шъ даде` ва'мъ зе'млю сiю` во жре'бiй:
воwруже'ни поиди'те пред\ъ лице'мъ бра'тiи ва'шея сынw'въ
i=и~левыхъ, вся'къ си'льный:

19. то'чiю ж<е>ны` ва'шя и= дjь'ти ва'шя и= ско'ти
ва'шя, вjь'мъ, jа='кw ско'тъ мно'гъ <е>='сть ва'мъ,
да пребу'дутъ во градjь'хъ ва'шихъ, jа=`же да'хъ ва'мъ:

20. до'ндеже о<у>=поко'итъ гд\сь бг~ъ на'шъ бра'тiю
ва'шу, jа='коже и= ва'съ, и= наслjь'дятъ и= сi'и зе'млю,
ю='же гд\сь бг~ъ ва'шъ дае'тъ и=`мъ w=б\ъ <о>=ну` страну`
i=<о>рда'на: и= возврати'теся кi'йждо въ наслjь'дiе
свое`, <е>='же да'хъ ва'мъ.

21. И= i=ису'су заповjь'дахъ во вре'мя <о>='но, глаго'ля:
<о>='чи ва'ши ви'дjьша вся^, <е>=ли^ка сотвори` гд\сь
бг~ъ на'шъ <о>=бои'мъ цар<е>'мъ си^мъ, та'кw сотвори'тъ
гд\сь бг~ъ на'шъ всjь^мъ ца'рствwмъ, и=`хже сквозjь`
ты` про'йдеши та'мw:

22. не о<у>=бо'йтеся w\т ни'хъ, jа='кw гд\сь бг~ъ на'шъ
са'мъ побо'ретъ по ва'съ.

23. И= моли'хся гд\севи во <о>='но вре'мя, глаго'ля:

24. гд\си бж~е, ты` нача'лъ <е>=си` пока'зовати твоему`
рабу` крjь'пость твою` и= си'лу твою`, и= ру'ку крjь'пкую
и= мы'шцу высо'кую: кто' бо <е>='сть бг~ъ на нб~си`
и=ли` на земли`, и='же сотвори'тъ, jа='коже сотвори'лъ
<е>=си` ты`, и= по крjь'пости твое'й;

25. преше'дъ о<у>=`бо о<у>=ви'жду зе'млю благу'ю сiю`,
jа='же w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, го'ру сiю`
бла'гу и= а=нтiлiва'нъ.

26. И= презрjь' мя гд\сь ва'съ ра'ди, и= не послу'ша
мене`, и= рече` гд\сь ко мнjь`: довлjь'етъ ти`, не
приложи` къ сему` глаго'лати словесе` сегw`:

27. взы'ди на ве'рхъ горы` и=зсjь'ченыя и= воззри`
<о>=чи'ма твои'ма къ мо'рю и= сjь'веру, и= ю='гу и=
на восто'ки, и= ви'ждь <о>=чи'ма твои'ма, jа='кw не
пре'йдеши i=<о>рда'на сегw`:

28. и= заповjь'ждь i=ису'су, и= о<у>=крjьпи` <е>=го`,
и= о<у>=тjь'ши <е>=го`: jа='кw се'й пре'йдетъ пред\ъ
лице'мъ людi'й си'хъ, и= се'й раздjьли'тъ и=`мъ въ
наслjь'дiе всю` зе'млю, ю='же <е>=си` ви'дjьлъ.

29. И= пребы'хомъ во ю=до'ли бли'з\ъ до'му фогw'рова.

Глава` 4.

И= нн~jь, i=и~лю, послу'шай w=правда'нiй и= судw'въ,
<е>=ли^ка а='зъ о<у>=чу` ва'съ дне'сь дjь'лати, да
поживете` и= о<у>=мно'житеся, и= вше'дше наслjь'дите
зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ дае'тъ
ва'мъ въ наслjь'дiе:

2. да не приложите` къ словеси`, <е>='же а='зъ заповjь'даю
ва'мъ, ниже` да w\ти'мете w\т негw`: сохрани'те за'пwвjьди
гд\са бг~а на'шего, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю ва'мъ
дне'сь.

3. <О>='чи ва'ши ви'дjьша вся^, <е>=ли^ка сотвори`
гд\сь бг~ъ на'шъ веельфегw'ру: jа='кw вся'къ человjь'къ
и='же и='де в\ъслjь'дъ веельфегw'ра, потреби` <е>=го`
гд\сь бг~ъ на'шъ w\т ва'съ:

4. вы' же, прилjьжа'щiи гд\севи бг~у ва'шему, живете`
вси` до дне'сь:

5. ви'дите, показа'хъ ва'мъ w=правда^нiя и= суды`,
jа='коже заповjь'да мнjь` гд\сь бг~ъ мо'й сотвори'ти
си'це на земли`, въ ню'же вы` и='дете та'мw, наслjь'дити
ю=`:

6. и= сохрани'те, и= сотвори'те, jа='кw сiя` прему'дрость
ва'ша и= смышле'нiе пред\ъ всjь'ми jа=зы^ки, <е>=ли'цы
а='ще о<у>=слы'шатъ вся^ w=правда^нiя сiя^ и= реку'тъ:
се`, лю'дiе прему'дрiи и= о<у>=мjь'т<е>льны: jа=зы'къ
вели'кiй се'й.

7. Кi'й бо jа=зы'къ та'кw ве'лiй, <е>=му'же <е>='сть
бо'гъ, приближа'яйся <е>=му`, jа='кw гд\сь бг~ъ на'шъ
во всjь'хъ, въ ни'хже а='ще призове'мъ <е>=го`;

8. и= кi'й jа=зы'къ вели'къ, <е>=му'же су'ть w=правда^нiя
и= суды` пра^вы по всему` зако'ну сему`, <е>=го'же
а='зъ даю` пред\ъ ва'ми дне'сь;

9. Вонми` себjь` и= снабди` ду'шу твою` sjьлw`, и=
не забу'ди всjь'хъ слове'съ, jа=`же ви'дjьста <о>='чи
твои`, и= да не w\тсту'пятъ w\т се'рдца твоегw` вся^
дни^ живота` твоегw`: и= да наста'виши сы'ны твоя^
и= сы'ны сынw'въ твои'хъ,

10. въ де'нь во'ньже стоя'сте пред\ъ гд\семъ бг~омъ
ва'шимъ въ хwри'вjь въ де'нь собра'нiя, <е>=гда` рече`
гд\сь ко мнjь`: собери` ко мнjь` лю'ди, и= да слы'шатъ
словеса` моя^, да науча'тся боя'тися мен<е>` вся^ дни^,
въ ня'же сi'и живу'тъ на земли`, и= сы'ны своя^ да
науча'тъ.

11. И= прiидо'сте, и= ста'сте под\ъ горо'ю: и= гора`
горя'ше <о>=гне'мъ да'же до небесе`, тьма`, мра'къ,
и= ви'хръ.

12. И= гл~а гд\сь къ ва'мъ на горjь` и=з\ъ среды` <о>=гня`:
гла'съ слове'съ <е>=гw` вы` слы'шасте, и= w='браза
не ви'дjьсте, то'кмw гла'съ:

13. и= возвjьсти` ва'мъ завjь'тъ сво'й, <е>=го'же заповjь'да
ва'мъ твори'ти, де'сять слове'съ, и= написа` я=` на
двои'хъ скрижа'лехъ ка'менныхъ:

14. и= мнjь` заповjь'да гд\сь во вре'мя <о>='но, научи'ти
ва'съ w=правда'нi<е>мъ и= суда'мъ, твори'ти ва'мъ я=`
на земли`, въ ню'же вы` вхо'дите та'мw наслjь'дити
ю=`.

15. И= снабди'те ду'шы своя^ sjьлw`, jа='кw не ви'дjьсте
вся'кагw подо'бiя въ де'нь, во'ньже гл~а гд\сь къ ва'мъ
въ горjь` хwри'вjь и=з\ъ среды` <о>=гня`:

16. не беззако'ннуйте, и= не сотвори'те себjь` сами^мъ
подо'бiя ва'янна, вся'кагw w='браза подо'бiя му'жеска
по'ла и=ли` же'нска:

17. и= подо'бiя вся'кагw скота`, и='же <е>='сть на
земли`, подо'бiя вся'кiя пти'цы перна'тыя, под\ъ небесе'мъ
паря'щiя:

18. подо'бiя вся'кагw га'да, и='же плjь'жетъ по земли`:
подо'бiя вся'кiя ры'бы, <е>=ли^ки су'ть въ вода'хъ
под\ъ земле'ю:

19. да не когда` воззрjь'въ на не'бо и= ви'дjьвъ со'лнце
и= луну` и= sвjь'зды, и= всю` красоту` небе'сную, прельсти'вся
поклони'шися и=`мъ и= послу'жиши и=`мъ, jа=`же раздjьли`
гд\сь бг~ъ тво'й всjь^мъ jа=зы'кwмъ, и=`же под\ъ небесе'мъ.

20. Ва'съ же взя` гд\сь бг~ъ и= и=зведе` ва'съ w\т
пе'щи желjь'зны и=з\ъ <е>=гv'пта, да бу'дете <е>=му`
лю'дiе въ жре'бiй, jа='коже въ дне'шнiй де'нь.

21. И= гд\сь бг~ъ разгнjь'вася на мя` w= словесjь'хъ
ва'шихъ, и= кля'тся, да не прейду` i=<о>рда'на сегw`
и= да не вни'ду въ зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ
тебjь` въ наслjь'дiе:

22. а='зъ бо о<у>=мру` въ се'й земли`, и= не прейду`
i=<о>рда'на сегw`, вы' же пре'йдете и= наслjь'дите
зе'млю благу'ю сiю`.

23. Вонми'те вы`, да не когда` забу'дете завjь'та гд\са
бг~а ва'шегw, <е>=го'же завjьща` къ ва'мъ, и= да не
сотворите` са'ми себjь` и=зва'янна подо'бiя всjь'хъ,
jа=`же заповjь'да тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й,

24. jа='кw гд\сь бг~ъ тво'й <о>='гнь потребля'яй <е>='сть,
бг~ъ ревни'тель.

25. А='ще же роди'ши сы'ны и= сы'ны сынw'въ твои'хъ,
и= о<у>=ме'длите на земли`, и= возбеззако'ннуете, и=
сотворите` и=зва'янно подо'бiе вся'кагw, и= сотворите`
sло'е пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ, <е>='же раздражи'ти
<е>=го`,

26. засвидjь'тельствую ва'мъ дне'сь небесе'мъ и= земле'ю,
jа='кw па'губою поги'бнете w\т земли`, на ню'же вы`
прехо'дите чрез\ъ i=<о>рда'нъ та'мw наслjь'дити ю=`:
не пребу'дете мно'гw днi'й на не'й, но потребле'нiемъ
потребите'ся:

27. и= разсы'плетъ вы` гд\сь во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ,
и= w=ста'нетеся ма'ли число'мъ во jа=зы'цjьхъ, въ ня'же
введе'тъ вы` гд\сь та'мw,

28. и= послу'жите та'мw богw'мъ и=ны^мъ, дjьлw'мъ ру'къ
человjь'ческихъ, дре'ву и= ка'менiю, и=`же не о<у>='зрятъ
и= не о<у>=слы'шатъ, ни jа=дя'тъ, ни w=боня'ютъ:

29. и= взы'щете та'мw гд\са бг~а ва'шего, и= w=бря'щете
<е>=го`, <е>=гда` взы'щете <е>=го` w\т всегw` ва'шегw
се'рдца и= w\т всея` души` ва'шея въ ско'рби ва'шей.

30. И= пости'гнутъ тя` вся^ сiя^ словеса` въ послjь^дняя
дни^, и= w=брати'шися къ гд\севи бг~у твоему`, и= о<у>=слы'шиши
гла'съ <е>=гw`,

31. jа='кw бг~ъ ще'дръ и= мл\срдъ гд\сь бг~ъ тво'й,
не w=ста'витъ тебе`, ниже` потреби'тъ тебе`, не забу'детъ
завjь'та <о>=т<е>'цъ твои'хъ, и='мже кля'тся и=`мъ.

32. Вопроси'те днi'й пе'рвыхъ, бы'вшихъ пре'жде ва'съ,
w\т дне` во'ньже сотвори` бг~ъ человjь'ка на земли`,
и= w\т кра'я небесе` да'же до кра'я небесе`, а='ще
бы'сть по словеси` вели'кому сему`, а='ще слы'шано
бы'сть сицево`:

33. а='ще (кi'й) jа=зы'къ слы'ша гла'съ бг~а жива'гw
гл~юща w\т среды` <о>=гня`, и='мже w='бразомъ слы'шалъ
<е>=си` ты`, и= жи'въ бы'лъ <е>=си`:

34. а='ще и=скуси` бг~ъ вше'дъ взя'ти себjь` jа=зы'къ
w\т среды` jа=зы'ка и=скуше'нiемъ, и= зна'м<е>нiи и=
чудесы`, и= бра'нiю и= руко'ю си'льною, и= мы'шцею
высо'кою и= видjь^нiи вели'кими, по всему` <е>=ли'кw
сотвори` гд\сь бг~ъ на'шъ во <е>=гv'птjь пред\ъ тобо'ю
зря'щимъ,

35. jа='кw да разумjь'еши ты`, jа='кw гд\сь бг~ъ тво'й
се'й бг~ъ <е>='сть, и= нjь'сть ра'звjь <е>=гw`.

36. W\т нб~се` слы'шанъ сотвори` тебjь` гла'съ сво'й,
<е>='же научи'ти тя`, и= на земли` показа` тебjь` <о>='гнь
сво'й вели'кiй, и= гл~го'лы <е>=гw` слы'шалъ <е>=си`
и=з\ъ среды` <о>=гня`:

37. зане'же возлюби` <о>=тцы` твоя^, и=збра` сjь'мя
и='хъ по ни'хъ ва'съ, и= и=зведе' тя са'мъ си'лою свое'ю
вели'кою и=з\ъ <е>=гv'пта

38. потреби'ти jа=зы'ки вели^кiя и= крjьпча'йшыя теб<е>`
пред\ъ лице'мъ твои'мъ, ввести' тя, да'ти тебjь` зе'млю
и='хъ въ наслjь'дiе, jа='коже и='маши дне'сь.

39. И= о<у>=вjь'си дне'сь, и= w=брати'шися о<у>=мо'мъ,
jа='кw гд\сь бг~ъ тво'й се'й бг~ъ на нб~си` горjь`
и= на земли` до'лу, и= нjь'сть ра'звjь <е>=гw`,

40. и= да сохрани'ши за'пwвjьди <е>=гw` и= w=правда^нiя
<е>=гw`, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь,
да бла'го тебjь` бу'детъ и= сынw'мъ твои^мъ по тебjь`,
jа='кw да бу'дете долголjь'тни на земли`, ю='же гд\сь
бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` вся^ дни^.

41. Тогда` w\тдjьли` мwv"се'й три` гра'ды w=б\ъ <о>=ну`
страну` i=<о>рда'на на восто'къ со'лнца,

42. <е>='же о<у>=бjьга'ти та'мw о<у>=бi'йцjь, и='же
а='ще о<у>=бiе'тъ бли'жняго не вjь'дый, и= се'й не
ненави'дя <е>=го` пре'жде вчера` и= тре'тiягw дне`,
и= да вбjь'гнетъ во <е>=ди'нъ гра'дъ w\т си'хъ и= жи'въ
бу'детъ:

43. восо'ръ въ пусты'ни въ земли` се'льнjьй руви'му,
и= раммw'fъ въ галаа'дjь га'дду, и= гаvлw'нъ въ васа'нjь
манассi'и.

44. Се'й зако'нъ, <е>=го'же предложи` мwv"се'й пред\ъ
сы^ны i=и~льтескими:

45. сiя^ свидjь^нiя и= w=правда^нiя и= суды`, <е>=ли^ка
глаго'ла мwv"се'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ въ пусты'ни,
и=зше'дшымъ и=`мъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,

46. w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на, въ де'бри, бли'з\ъ
до'му фогw'рова, въ земли` сиw'на царя` а=морре'йска,
и='же живя'ше во <е>=севw'нjь, <е>=го'же и=зби` мwv"се'й
и= сы'нове i=и~л<е>вы, и=зше'дшымъ и=`мъ и=з\ъ земли`
<е>=гv'петскiя.

47. И= наслjь'диша зе'млю <е>=гw` и= зе'млю w='га царя`
васа'нска, дву` царе'й а=морре'йскихъ, и=`же бя'ху
w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на на восто'къ со'лнца,

48. w\т а=рои'ра, и='же <е>='сть во о<у>='стiи водоте'чи
а=рнw'ни и= о<у>= горы` сiw'на, jа='же <е>='сть а=ермw'нъ,

49. всю` а='раву w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на,
на восто'къ со'лнца под\ъ а=сидw'fомъ те'санымъ.

Глава` 5.

И= призва` мwv"се'й всего` i=и~ля и= рече` къ ни^мъ:
слы'ши, i=и~лю, w=правда^нiя и= суды`, <е>=ли^ка а='зъ
глаго'лю во о<у>='шы ва'ши во дне'шнiй де'нь, и= научи'теся
и='хъ, и= сохрани'те твори'ти я=`.

2. Гд\сь бг~ъ ва'шъ завjьща` ва'мъ завjь'тъ въ хwри'вjь:

3. не <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ завjьща` гд\сь завjь'тъ
се'й, но то'кмw ва'мъ: вы' же здjь` вси` жи'ви дне'сь.

4. Лице'мъ къ лицу` гл~а гд\сь къ ва'мъ на горjь` и=з\ъ
среды` <о>=гня`,

5. и= а='зъ стоя'хъ между` гд\семъ и= ва'ми во вре'мя
<о>='но возвjьсти'ти ва'мъ гл~го'лы гд\сня, jа='кw
о<у>=боя'стеся w\т лица` <о>=гня` и= не взыдо'сте на
го'ру, гл~я:

6. а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ тво'й, и=зведы'й тя` и=з\ъ
земли` <е>=гv'петскiя, w\т до'му рабо'ты:

7. да не бу'дутъ тебjь` бо'зи и='нiи пред\ъ лице'мъ
мои'мъ.

8. Да не сотвори'ши себjь` кумi'ра, ни вся'кагw подо'бiя,
<е>=ли^ка на небеси` горjь`, и= <е>=ли^ка на земли`
ни'зу, и= <е>=ли^ка въ вода'хъ под\ъ земле'ю,

9. да не поклони'шися и=`мъ, ниже` послу'жиши и=`мъ:
jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ тво'й, бг~ъ ревни'въ,
w\тдая'й грjьхи` <о>=тц<е>'въ на ча^да до тре'тiягw
и= четве'ртагw ро'да ненави'дящымъ мене`,

10. и= творя'й мл\сть въ ты'сящахъ лю'бящымъ мене`
и= храня'щымъ повелjь^нiя моя^.

11. Да не прiи'меши и='мене гд\са бг~а твоегw` всу'е:
не w=чи'ститъ бо гд\сь бг~ъ тво'й прiе'млющаго и='мя
<е>=гw` всу'е.

12. Снабди` де'нь суббw'тный святи'ти <е>=го`, jа='коже
заповjь'да тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й:

13. ше'сть днi'й дjь'лай, и= да сотвори'ши вся^ дjьла`
твоя^,

14. въ де'нь же седмы'й суббw'та гд\су бг~у твоему`:
да не сотвори'ши во'нь вся'кагw дjь'ла, ты` и= сы'нъ
тво'й и= дще'рь твоя`, ра'бъ тво'й и= раба` твоя`,
во'лъ тво'й и= <о>=се'лъ тво'й и= вся'къ ско'тъ тво'й,
и= пришле'цъ w=бита'яй о<у>= теб<е>`, да почi'етъ ра'бъ
тво'й и= раба` твоя`, и= <о>=се'лъ тво'й, jа='коже
и= ты`:

15. и= да помяне'ши, jа='кw (и= ты`) ра'бъ бы'лъ <е>=си`
въ земли` <е>=гv'петстjьй и= и=зведе' тя гд\сь бг~ъ
тво'й w\тту'ду руко'ю крjь'пкою и= мы'шцею высо'кою:
сегw` ра'ди повелjь` тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й, <е>='же
храни'ти де'нь суббw'тный и= святи'ти <е>=го`.

16. Чти` <о>=тца` твоего` и= ма'терь твою`, jа='коже
заповjь'да тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й, да бла'го ти` бу'детъ
и= да долголjь'тенъ бу'деши на земли`, ю='же гд\сь
бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`.

17. Не о<у>=бi'й.

18. Не прелюбодjь'йствуй.

19. Не о<у>=кра'ди.

20. Не послу'шествуй на бли'жняго твоего` свидjь'тельства
ло'жна.

21. Не пожела'й жены` бли'жнягw твоегw`, не пожела'й
до'му бли'жнягw твоегw`, ни села` <е>=гw`, ни раба`
<е>=гw`, ни рабы'ни <е>=гw`, ни вола` <е>=гw`, ни <о>=сля'те
<е>=гw`, ни вся'кагw скота` <е>=гw`, ниже` всjь'хъ,
<е>=ли^ка бли'жнягw твоегw` су'ть.

22. Сiя^ словеса` гл~а гд\сь ко всему` со'нму ва'шему
на горjь` и=з\ъ среды` <о>=гня`: тьма`, мра'къ, бу'ря,
гла'съ вели'къ, и= не приложи`: и= написа` я=` на двои'хъ
скрижа'лехъ ка'менныхъ, и= даде` мнjь`.

23. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'шасте гла'съ и=з\ъ среды`
<о>=гня`, и= гора` горя'ше <о>=гне'мъ, и= прiидо'сте
ко мнjь` вси` нача^льницы племе'нъ ва'шихъ и= старjь^йшины
ва'ши,

24. и= рjь'сте: се`, показа` на'мъ гд\сь бг~ъ на'шъ
сла'ву свою`, и= гла'съ <е>=гw` слы'шахомъ и=з\ъ среды`
<о>=гня`: во дне'шнiй де'нь ви'дjьхомъ, jа='кw возгл~етъ
бг~ъ человjь'ку, и= жи'въ бу'детъ:

25. и= нн~jь да не и='змремъ, jа='кw потреби'тъ на'съ
<о>='гнь вели'кiй се'й, а='ще приложи'мъ мы` слы'шати
гла'съ гд\са бг~а на'шегw ктому`, и= о<у>='мремъ:

26. ка'я бо пло'ть, jа='же слы'ша гла'съ бг~а жи'ва,
гл~юща и=з\ъ среды` <о>=гня`, jа='коже мы`, и= жива`
бу'детъ;

27. приступи` ты`, и= послу'шай вся^, <е>=ли^ка къ
тебjь` рече'тъ гд\сь бг~ъ на'шъ, и= ты` рече'ши къ
на'мъ вся^, <е>=ли^ка рече'тъ гд\сь бг~ъ на'шъ къ тебjь`,
и= о<у>=слы'шимъ, и= сотвори'мъ.

28. И= о<у>=слы'ша гд\сь гла'съ слове'съ ва'шихъ, глаго'лющымъ
ва'мъ ко мнjь`, и= рече` гд\сь ко мнjь`: слы'шахъ гла'съ
слове'съ людi'й си'хъ, <е>=ли^ка глаго'лаша къ тебjь`:
пра'вw вся^, <е>=ли^ка глаго'лаша:

29. кто` да'стъ <е>='же бы'ти та'кw се'рдцу и='хъ въ
ни'хъ, jа='кw боя'тися мен<е>` и= храни'ти за'пwвjьди
моя^ во вся^ дни^, да бла'го бу'детъ и=`мъ и= сынw'мъ
и='хъ во вjь'ки;

30. гряди`, рцы` и=`мъ: возврати'теся вы` въ до'мы
своя^:

31. ты' же здjь` ста'ни со мно'ю, и= возгл~ю къ тебjь`
вся^ за'пwвjьди и= w=правда^нiя и= суды`, <е>=ли^кимъ
научи'ши и=`хъ: и= да сотворя'тъ си'це въ земли`, ю='же
а='зъ даю` и=`мъ въ жре'бiй:

32. и= сохрани'те твори'ти, jа='коже заповjь'да тебjь`
гд\сь бг~ъ тво'й: не соврати'теся ни на де'сно, ни
на лjь'во,

33. по всему` пути`, <е>=го'же заповjь'да тебjь` гд\сь
бг~ъ тво'й ходи'ти въ не'мъ, да тя` о<у>=поко'итъ,
и= бла'го тебjь` бу'детъ: и= мнw'ги дни^ бу'дете на
земли`, ю='же наслjь'дите.

Глава` 6.

И= сiя^ за'пwвjьди и= w=правда^нiя и= суды`, <е>=ли^ка
заповjь'да гд\сь бг~ъ ва'шъ научи'ти ва'съ твори'ти
та'кw на земли`, въ ню'же вы` вхо'дите та'мw, наслjь'дити
ю=`:

2. да боите'ся гд\са бг~а ва'шегw, храни'ти вся^ w=правда^нiя
<е>=гw` и= за'пwвjьди <е>=гw`, jа=`же а='зъ заповjь'даю
тебjь` дне'сь, ты` и= сы'нове твои`, и= сы'ны сынw'въ
твои'хъ, во вся^ дни^ живота` твоегw`, да мнw'ги дни^
пребу'дете.

3. И= послу'шай, i=и~лю, и= снабди` твори'ти, да бла'го
ти` бу'детъ, и= да о<у>=мно'житеся sjьлw`, jа='коже
гл~а гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ, да'ти тебjь` зе'млю
кипя'щую млеко'мъ и= ме'домъ. И= сiя^ w=правда^нiя
и= суды`, <е>=ли^ка заповjь'да гд\сь (бг~ъ) сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ въ пусты'ни, и=зше'дшымъ и=`мъ и=з\ъ земли`
<е>=гv'петскiя.

4. Слы'ши, i=и~лю: гд\сь бг~ъ на'шъ гд\сь <е>=ди'нъ
<е>='сть.

5. И= возлю'биши гд\са бг~а твоего` w\т всегw` се'рдца
твоегw` и= w\т всея` души` твоея` и= w\т всея` си'лы
твоея`.

6. И= да бу'дутъ словеса` сiя^, jа=`же а='зъ заповjь'даю
тебjь` дне'сь, въ се'рдцы твое'мъ и= въ души` твое'й,

7. и= да нака'жеши и='ми сы'ны твоя^, и= да возглаго'леши
w= ни'хъ сjьдя'й въ дому` и= и=ды'й путе'мъ, и= лежа`
и= востая`:

8. и= навя'жеши я=` въ зна'менiе на ру'ку твою`, и=
да бу'дутъ непоколе'бл<е>ма пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма:

9. и= да напи'шете я=` на пра'зjьхъ хра'минъ ва'шихъ
и= вра'тъ ва'шихъ.

10. И= бу'детъ <е>=гда` введе'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й
въ зе'млю, <е>='юже кля'тся <о>=тц<е>'мъ твои^мъ, а=враа'му
и= i=саа'ку и= i=а'кwву, да'ти тебjь` гра'ды вели^ки
и= дwбры`, и='хже не созда'лъ <е>=си`,

11. до'мы пw'лны вся'кихъ бла'гъ, и='хже не напо'лнилъ
<е>=си`, пото'ки и=скw'паны, и='хже не и=скопа'лъ <е>=си`,
вiногра'ды и= ма^слины, и='хже не насади'лъ <е>=си`:
и= jа=ды'й и= насы'тився,

12. вонми` себjь`, да не разшири'тся се'рдце твое`,
да не забу'деши гд\са бг~а твоегw`, и=зве'дшагw тебе`
и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, w\т до'му рабо'ты.

13. Гд\са бг~а твоегw` да о<у>=бои'шися, и= тому` <е>=ди'ному
послу'жиши, и= къ нему` прилjьпи'шися, и= и='менемъ
<е>=гw` клене'шися.

14. Да не хо'дите в\ъслjь'дъ богw'въ и=ны'хъ, богw'въ
jа=зы'ческихъ, и=`же w='крестъ ва'съ:

15. jа='кw бг~ъ ревни'въ гд\сь бг~ъ тво'й посредjь`
теб<е>`: да не разгнjь'вався jа='ростiю гд\сь бг~ъ
тво'й на тя`, потреби'тъ тя` w\т лица` земли`.

16. Да не и=ску'сиши гд\са бг~а твоегw`, jа='коже и=скуша'сте
во и=скуше'нiи.

17. Храня` да сохрани'ши за'пwвjьди гд\са бг~а твоегw`,
свидjь^нiя <е>=гw` и= w=правда^нiя <е>=гw`, <е>=ли^ка
заповjь'да тебjь`:

18. и= да сотвори'ши о<у>=го'дное и= благо'е пред\ъ
гд\семъ бг~омъ твои'мъ, да бла'го бу'детъ тебjь`, и=
вни'деши и= наслjь'диши зе'млю благу'ю, <е>='юже кля'тся
гд\сь <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ,

19. w\тгна'ти вся^ враги` твоя^ w\т лица` твоегw`,
jа='коже гл~а гд\сь.

20. И= бу'детъ <е>=гда` вопро'ситъ тя` сы'нъ тво'й
о<у>='трjь, глаго'ля: что` су'ть свидjь^нiя и= w=правда^нiя
и= суды`, <е>=ли^ка заповjь'да гд\сь бг~ъ на'шъ на'мъ;

21. и= рече'ши сы'ну твоему`: раби` бjь'хомъ фараw'ну
въ земли` <е>=гv'петстjьй, и= и=зведе` на'съ гд\сь
бг~ъ w\тту'ду руко'ю крjь'пкою и= мы'шцею высо'кою:

22. и= даде` гд\сь (бг~ъ) зна'м<е>нiя и= чудеса` вели^ка
и= sла^ во <е>=гv'птjь на фараw'на и= на до'мъ <е>=гw`
и= на си'лу <е>=гw` пред\ъ на'ми,

23. и= на'съ и=зведе` гд\сь бг~ъ на'шъ w\тту'ду, да
введе'тъ на'съ да'ти на'мъ зе'млю сiю`, <е>='юже кля'тся
гд\сь бг~ъ на'шъ <о>=тц<е>'мъ на'шымъ, да'ти ю=` на'мъ:

24. и= заповjь'да на'мъ гд\сь твори'ти вся^ w=правда^нiя
сiя^, боя'тися гд\са бг~а на'шегw, да бла'го бу'детъ
на'мъ во вся^ дни^, да живе'мъ, jа='коже и= дне'сь,

25. и= мл\срдiе бу'детъ на'мъ, а='ще сохрани'мъ твори'ти
вся^ за'пwвjьди зако'на сегw` пред\ъ гд\семъ бг~омъ
на'шимъ, jа='коже заповjь'да на'мъ.

Глава` 7.

И= бу'детъ <е>=гда` введе'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й въ
зе'млю, въ ню'же вхо'диши та'мw наслjь'дити ю=`, и=
и=зжене'тъ jа=зы'ки вели^кiя и= мнw'гiя w\т лица` твоегw`,
хетте'а и= гергесе'а, и= а=морре'а и= ханане'а, и=
ферезе'а и= <е>=vе'а и= i=евусе'а, се'дмь jа=зы'кwвъ
вели'кихъ и= мно'гихъ, и= крjьпча'е ва'съ:

2. и= преда'стъ и=`хъ гд\сь бг~ъ тво'й въ ру'цjь твои`,
и= и=збiе'ши я=`, па'губою погуби'ши я=`, да не завjьща'еши
къ ни^мъ завjь'та, ниже` да поми'луеши и='хъ,

3. ниже` сва'товства сотвори'ши съ ни'ми: дще'ри своея`
не да'си сы'ну <е>=гw`, и= дще'ре <е>=гw` да не по'ймеши
сы'ну твоему`:

4. w\тврати'тъ бо сы'на твоего` w\т мен<е>`, и= послу'житъ
богw'мъ и=нjь^мъ: и= разгнjь'вается гд\сь гнjь'вомъ
на вы`, и= потреби'тъ тя` вско'рjь.

5. Но си'це да сотворите` и=`мъ: тр<е>'бища и='хъ разсы'плете,
и= столпы` и='хъ да сокрушите`, и= дубра^вы и='хъ да
посjьче'те, и= вая^нiя богw'въ и='хъ да сожже'те <о>=гне'мъ:

6. jа='кw лю'ди свя'ти <е>=сте` гд\севи бг~у ва'шему:
и= ва'съ и=збра` гд\сь бг~ъ ва'шъ, да бу'дете <е>=му`
лю'ди и=збра'нни па'че всjь'хъ jа=зы'кwвъ, <е>=ли'цы
на лицы` земли`.

7. Не jа='кw мно'зи <е>=сте` па'че всjь'хъ jа=зы^къ,
предпрiя` ва'съ гд\сь и= и=збра` ва'съ гд\сь, вы' бо
<е>=сте` ме'ньшiи w\т всjь'хъ jа=зы'кwвъ:

8. но jа='кw возлюби` гд\сь ва'съ, и= храня` кля'тву,
<е>='юже кля'тся <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ, и=зведе` гд\сь
ва'съ руко'ю крjь'пкою и= мы'шцею высо'кою, и= и=зба'ви
тя` w\т до'му рабо'ты, w\т руки` фараw'на царя` <е>=гv'петска,

9. и= да о<у>=вjь'си, jа='кw гд\сь бг~ъ тво'й се'й
бг~ъ: бг~ъ вjь'рный, храня'й завjь'тъ сво'й и= мл\сть
лю'бящымъ <е>=го` и= храня'щымъ за'пwвjьди <е>=гw`
въ ты'сящы родw'въ:

10. и= воздая'й ненави'дящымъ <е>=го` въ лице` потреби'ти
я=`, и= не о<у>=ме'длитъ ненави'дящымъ, въ лице` возда'стъ
и=`мъ.

11. И= да сохрани'ши за'пwвjьди и= w=правда^нiя и=
суды` сiя^, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь` твори'ти
дне'сь.

12. И= бу'детъ <е>=гда` послу'шаете вся^ w=правда^нiя
сiя^, и= сохраните` и= сотворите` я=`, сохрани'тъ и=
гд\сь бг~ъ тво'й тебjь` завjь'тъ и= мл\сть, jа='коже
кля'тся <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ,

13. и= возлю'битъ тя`, и= блг\сви'тъ тя` и= о<у>=мно'житъ
тя`, и= блг\сви'тъ пло'дъ чре'ва твоегw` и= пло'дъ
земли` твоея`, пшени'цу твою` и= вiно` твое` и= <е>=ле'й
тво'й, и= стада` волw'въ твои'хъ и= па^ствы <о>=ве'цъ
твои'хъ на земли`, ю='же кля'тся гд\сь <о>=тц<е>'мъ
твои^мъ да'ти тебjь`:

14. и= блг\све'нъ бу'деши па'че всjь'хъ jа=зы^къ и=
не бу'детъ въ ва'съ безча'дный, ниже` непло'ды, и=
въ скотjь'хъ твои'хъ:

15. и= w\ти'метъ гд\сь бг~ъ тво'й w\т теб<е>` вся'ко
разслабле'нiе и= вся'ку jа='зю <е>=гv'петскую sлу'ю,
jа=`же ви'дjьлъ <е>=си` и= <е>=ли^ка вjь'си: не возложи'тъ
на тя`, но возложи'тъ я=` на вся^ ненави'дящыя тебе`:

16. и= jа='сти бу'деши вся^ кwры'сти jа=зы'кwвъ, jа=`же
гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`: да не пощади'тъ и='хъ
<о>='ко твое`, и= да не послу'жиши богw'мъ и='хъ, jа='кw
претыка'нiе тебjь` <е>='сть сiе`.

17. А='ще же рече'ши во о<у>=мjь` твое'мъ: jа='кw jа=зы'къ
се'й мно'жае па'че мен<е>`, ка'кw возмогу` а='зъ потреби'ти
я=`;

18. не о<у>=бои'шися и='хъ: па'мятiю да помяне'ши,
<е>=ли^ка сотвори` гд\сь бг~ъ тво'й фараw'ну и= всjь^мъ
<е>=гv'птянwмъ,

19. и=скуш<е>'нiя вели^кая, jа=`же ви'дjьста <о>='чи
твои`, зна'м<е>нiя w='на и= чудеса` вели^кая, ру'ку
крjь'пкую и= мы'шцу высо'кую, jа='коже и=зведе' тя
гд\сь бг~ъ тво'й: та'кw сотвори'тъ гд\сь бг~ъ ва'шъ
всjь^мъ jа=зы'кwмъ, и='хже ты` бои'шися w\т лица` и='хъ:

20. и= ш<е>'ршни по'слетъ гд\сь бг~ъ тво'й на ни'хъ,
до'ндеже потребя'тся w=ста'вшiися и= сокры'вшiися w\т
теб<е>`:

21. не повреди'шися w\т лица` и='хъ: jа='кw гд\сь бг~ъ
тво'й въ тебjь`, бг~ъ вели'кiй и= крjь'пкiй:

22. и= погуби'тъ гд\сь бг~ъ тво'й jа=зы'ки сiя^ w\т
лица` твоегw`, пома'лу ма'лу: не возмо'жеши погуби'ти
и=`хъ вско'рjь, да не бу'детъ земля` пуста`, и= о<у>=мно'жатся
sвjь'рiе ди'вiи на тя`:

23. и= преда'стъ и=`хъ гд\сь бг~ъ тво'й въ ру'цjь твои`,
и= погуби'ши и=`хъ погубле'нiемъ вели'кимъ, до'ндеже
и=скорените` и=`хъ:

24. и= преда'стъ цари^ и='хъ въ ру'цjь твои`, и= погубите`
и='мя и='хъ w\т мjь'ста <о>='нагw: ниже` <е>=ди'нъ
постои'тъ пред\ъ лице'мъ твои'мъ, до'ндеже погуби'ши
и=`хъ.

25. Вая^нiя богw'въ и='хъ да сожжете` <о>=гне'мъ, да
не похо'щеши зла'та и= сребра` взя'ти себjь` w\т ни'хъ,
да не когда` согрjьши'ши тогw` ра'ди, jа='кw ме'рзость
<е>='сть гд\севи бг~у твоему`:

26. и= да не внесе'ши ме'рзости въ сво'й до'мъ, и=
про'клятъ бу'деши jа='коже сiя`: ненавидjь'нiемъ да
возненави'диши, и= w=мерзjь'нiемъ да w=мерзи'ши, jа='кw
прокля'тiе <е>='сть.

Глава` 8.

Вся^ за'пwвjьди, jа=`же а='зъ заповjь'даю ва'мъ дне'сь,
снабди'те твори'ти, да живете`, и= о<у>=мно'житеся,
и= вни'дете, и= наслjь'дите зе'млю благу'ю, <е>='юже
кля'тся гд\сь бг~ъ <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ.

2. И= да помяне'ши ве'сь пу'ть, и='мже проведе` тебе`
гд\сь бг~ъ тво'й, сiе` четыредеся'тое лjь'то въ пусты'ни,
да и=ску'ситъ тя` и= w=sло'битъ тя`, и= о<у>=разумjь'ются
jа=`же въ се'рдцы твое'мъ, а='ще сохрани'ши за'пwвjьди
<е>=гw` и=ли` ни`.

3. И= w=sло'би тя`, и= гла'домъ замори' тя, и= напита'
тя ма'нною, <е>=я'же ты` не о<у>=вjь'дjьлъ <е>=си`,
ни <о>=тцы` твои`: да возвjьсти'тъ тебjь`, jа='кw не
w= хлjь'бjь <е>=ди'нjьмъ жи'въ бу'детъ человjь'къ,
но w= вся'комъ словеси` и=сходя'щемъ и=з\ъ о<у>='стъ
бж~iихъ жи'въ бу'детъ человjь'къ.

4. Ри^зы твоя^ не w=бетша'ша на тебjь`: но'зjь твои`
не jа=зви'шася, се`, четы'редесять лjь'тъ.

5. И= о<у>=разумjь'еши се'рдцемъ твои'мъ, jа='кw и='мже
w='бразомъ а='ще кi'й человjь'къ нака'жетъ сы'на своего`,
та'кw гд\сь бг~ъ тво'й нака'жетъ тя`.

6. И= сохрани'ши за'пwвjьди гд\са бг~а твоегw` ходи'ти
въ путе'хъ <е>=гw` и= боя'тися <е>=гw`.

7. Гд\сь бо бг~ъ тво'й введе'тъ тя` въ зе'млю благу'ю
и= мно'гу, и=дjь'же водот<е>'чи вwдны'я и= и=сто'чники
бе'здны и=сходя'щыя по поля'мъ и= гора'мъ,

8. въ зе'млю пшени'цы и= jа=чме'ня, (и=дjь'же) вiногра'ди,
смw'кви и= щипцы`, въ зе'млю ма'сличiя <е>=ле'а и=
ме'да:

9. въ зе'млю на не'йже не съ нището'ю снjь'си хлjь'бъ
тво'й, и= ничесогw` востре'буеши на не'й: въ зе'млю
въ не'йже ка'менiе желjь'зно, и= w\т го'ръ <е>=я` и=скопа'еши
мjь'дь:

10. и= jа='сти бу'деши, и= насы'тишися, и= благослови'ши
гд\са бг~а твоего` на земли` бла'зjьй, ю='же даде`
тебjь`.

11. Вонми` себjь`, не забу'ди гд\са бг~а твоегw`, <е>='же
не сохрани'ти за'пwвjьди <е>=гw` и= судьбы^ и= w=правда^нiя
<е>=гw`, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь:

12. да не когда` jа=ды'й и= насы'тився, и= до'мы добры^
согради'въ и= всели'вся въ ня`,

13. и= волw'мъ твои^мъ и= <о>=вца'мъ твои^мъ о<у>=мно'жившымся
тебjь`, сребру` и= зла'ту о<у>=мно'жившымся тебjь`,
и= всjь^мъ, <е>=ли^ка тебjь` бу'дутъ, о<у>=мно'жившымся
тебjь`,

14. вознесе'шися се'рдцемъ твои'мъ, и= забу'деши гд\са
бг~а твоего`, и=зве'дшаго тя` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
и=з\ъ до'му рабо'ты:

15. прове'дшаго тя` сквозjь` пусты'ню вели'кую и= стра'шную
<о>='ну, въ не'йже sмiи^ о<у>=грыза'ющыя, и= скорпi^и,
и= жа'жда, въ не'йже не бя'ше воды`: и=зве'дшаго тебjь`
и=з\ъ ка'мене несjько'ма и=сто'чникъ водны'й:

16. пита'вшаго тя` ма'нною въ пусты'ни, <е>=я'же не
вjь'дjьлъ <е>=си` ты`, ниже` вjь'дяху <о>=тцы` твои`,
да w=sло'битъ тя` и= да и=ску'ситъ тя`, и= бла'го тебjь`
сотвори'тъ на послjь'докъ тво'й:

17. да не рече'ши въ се'рдцы твое'мъ: крjь'пость моя`
и= си'ла руки` моея` сотвори` мнjь` си'лу вели'кую
сiю`,

18. и= помяне'ши гд\са бг~а твоего`, jа='кw то'й даде`
тебjь` крjь'пость, <е>='же сотвори'ти си'лу, и= да
о<у>=ста'витъ завjь'тъ сво'й, и='мже кля'тся <о>=тц<е>'мъ
твои^мъ, jа='коже дне'сь.

19. И= бу'детъ а='ще забве'нiемъ забу'деши гд\са бг~а
твоего`, и= по'йдеши в\ъслjь'дъ богw'въ и=ны'хъ, и=
послу'жиши и=`мъ, и= поклони'шися и=`мъ, засвидjь'тельствую
ва'мъ дне'сь небесе'мъ и= земле'ю, jа='кw па'губою
поги'бнете:

20. jа='коже и= про'чiи jа=зы'цы, jа=`же гд\сь бг~ъ
погубля'етъ w\т лица` ва'шегw, та'кw поги'бнете, зане'же
не послу'шасте гла'са гд\са бг~а ва'шегw.

Глава` 9.

Слы'ши, i=и~лю, ты` прехо'диши i=<о>рда'нъ дне'сь,
вни'ти <е>='же наслjь'дити jа=зы'ки вели^кiя и= крjьпча'йшы
па'че ва'съ, гра'ды вели^ки и= w=гражд<е>'ны до небесе`,

2. лю'ди вели^ки и= мнw'ги и= предw'лги, сы'ны <е>=на'кwвы,
jа=`же ты` вjь'си, и= ты` слы'шалъ <е>=си`: кто` проти'ву
ста'нетъ сынw'мъ <е>=на'кwвымъ;

3. И= о<у>=вjь'си дне'сь, jа='кw гд\сь бг~ъ тво'й се'й
пред\ъи'детъ пред\ъ лице'мъ твои'мъ: <о>='гнь попаля'яй
<е>='сть: се'й потреби'тъ я=`, и= се'й w\тврати'тъ
я=` w\т лица` твоегw`, и= потреби'тъ я=` вско'рjь,
jа='коже рече` тебjь` гд\сь.

4. Не рцы` въ се'рдцы твое'мъ, <е>=гда` потреби'тъ
гд\сь бг~ъ тво'й jа=зы'ки сiя^ пред\ъ лице'мъ твои'мъ,
глаго'ля: пра'вдъ ра'ди мои'хъ введе' мя гд\сь наслjь'дити
зе'млю благу'ю сiю`:

5. не ра'ди пра'вды твоея`, ниже` преподо'бiя ра'ди
се'рдца твоегw` ты` вхо'диши наслjь'дити зе'млю и='хъ,
но нече'стiя ра'ди и= беззако'нiя jа=зы'кwвъ си'хъ
гд\сь w\т лица` твоегw` потреби'тъ я=`, и= да о<у>=ста'витъ
завjь'тъ, и='мже кля'тся гд\сь <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ,
а=враа'му и= i=саа'ку и= i=а'кwву:

6. и= да о<у>=вjь'си дне'сь, jа='кw не ра'ди пра'вды
твоея` гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` зе'млю благу'ю
сiю` наслjь'дити: jа='кw лю'дiе жестоковы'йнiи <е>=сте`.

7. По'мни, не забу'ди, коли'кw разгнjь'васте гд\са
бг~а своего` въ пусты'ни: w\т негw'же дне` и=зыдо'сте
и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, да'же внидо'сте въ мjь'сто
сiе`, не покаря'ющеся соверша'сте jа=`же проти'ву гд\са:

8. и= въ хwри'вjь разгнjь'васте гд\са, и= разгнjь'вася
гд\сь на вы`, потреби'ти ва'съ,

9. восходя'щу мнjь` на го'ру, взя'ти скрижа^ли ка'м<е>нныя,
скрижа^ли завjь'та, jа=`же завjьща` гд\сь къ ва'мъ:
и= пребы'хъ въ горjь` четы'редесять днi'й и= четы'редесять
ноще'й: хлjь'ба не jа=до'хъ и= воды` не пи'хъ.

10. И= даде' ми гд\сь двjь` скрижа^ли ка'м<е>нны, напи^саны
пе'рстомъ бж~iимъ, и= на ни'хъ бя'ху напи^сана вся^
словеса`, jа=`же гл~а гд\сь къ ва'мъ въ горjь` и=з\ъ
среды` <о>=гня` въ де'нь собра'нiя:

11. и= бы'сть по четы'редесяти дне'хъ и= по четы'редесяти
ноще'хъ, даде' ми гд\сь двjь` скрижа^ли ка'м<е>нны,
скрижа^ли завjь'та,

12. и= рече` гд\сь ко мнjь`: воста'ни и= сни'ди ско'рw
w\тсю'ду, jа='кw беззако'нноваша лю'дiе твои`, jа=`же
и=зве'лъ <е>=си` и=з\ъ земли` <е>=гv'петски: соступи'ша
ско'рw съ пути`, <е>=го'же заповjь'далъ <е>=си` и=`мъ,
и= сотвори'ша себjь` слiя'нiе.

13. И= рече` гд\сь ко мнjь`: гл~ахъ тебjь` <е>=ди'ною
и= два'жды, гл~я: ви'дjьхъ лю'ди сiя^, и= се`, лю'дiе
жестоковы'йнiи су'ть:

14. w=ста'ви мя`, да потреблю` я=`, и= погублю` и='мя
и='хъ под\ъ небесе'мъ, и= сотворю' тя въ jа=зы'къ вели'къ
и= крjь'покъ и= мно'гъ па'че си'хъ.

15. И= возврати'вся снидо'хъ съ горы`, и= гора` горя'ше
<о>=гне'мъ: и= двjь` скрижа^ли свидjь'нiй во <о>=бою`
руку` мо<е>'ю:

16. и= ви'дjьвъ, jа='кw согрjьши'сте пред\ъ гд\семъ
бг~омъ ва'шимъ, и= сотвори'сте себjь` тельца` слiя'на,
и= соступи'сте съ пути` ско'рw, <е>=го'же заповjь'да
гд\сь ва'мъ твори'ти,

17. и= взе'мъ <о>='бjь скрижа^ли, поверго'хъ я=` и=з\ъ
руку` мо<е>'ю и= сокруши'хъ и=`хъ пред\ъ ва'ми.

18. И= моли'хся пред\ъ гд\семъ второ'е, jа='коже и=
пе'рвое, четы'редесять днi'й и= четы'редесять ноще'й,
хлjь'ба не jа=до'хъ и= воды` не пи'хъ, всjь'хъ ра'ди
грjьхw'въ ва'шихъ, и='миже согрjьши'сте, творя'ще sло'е
пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ, <е>='же разгнjь'вати
<е>=го`:

19. и= боя'зненъ бjь'хъ гнjь'ва ра'ди и= jа='рости,
jа='кw разгнjь'вася гд\сь на вы`, да потреби'тъ ва'съ:
и= послу'ша мене` гд\сь и= въ то` вре'мя.

20. И= на а=арw'на разгнjь'вася гд\сь sjьлw`, <е>='же
погуби'ти <е>=го`: и= моли'хся и= за а=арw'на во вре'мя
<о>='но.

21. И= грjь'хъ ва'шъ, <е>=го'же сотвори'сте, тельца`,
взя'хъ <е>=го` и= сожго'хъ <е>=го` на <о>=гни`, и=
и=зби'хъ <е>=го` и= сотро'хъ <е>=го` sjьлw`, да'же
бы'сть дро'бенъ, и= бы'сть jа='кw пра'хъ, и= и=зсы'пахъ
пра'хъ въ водоте'чу сходя'щую съ горы`.

22. И= въ %[запале'нiи%], и= во %[и=скуше'нiи%], и=
во %[гробjь'хъ похотjь'нiя%] разгнjь'васте гд\са бг~а
ва'шего.

23. И= <е>=гда` посла` ва'съ гд\сь w\т ка'дисъ-варни`,
гл~я: взы'дите и= наслjь'дите зе'млю, ю='же а='зъ даю`
ва'мъ: и= сопроти'вистеся гл~у гд\са бг~а ва'шегw,
и= не вjь'ровасте <е>=му`, и= не послу'шасте гла'са
<е>=гw`:

24. и= не покаря'ющеся бы'сте гд\су w\т дне`, во'ньже
позна'ся ва'мъ.

25. И= моли'хся пред\ъ гд\семъ четы'редесять днi'й
и= четы'редесять ноще'й, въ ня'же моли'хся: рече' бо
гд\сь погуби'ти ва'съ.

26. И= моли'хся бг~у и= реко'хъ: гд\си, гд\си цр~ю`
богw'въ, не погуби` людi'й твои'хъ и= наслjь'дiя твоегw`,
<е>='же и=зба'вилъ <е>=си` крjь'постiю твое'ю вели'кою,
jа=`же и=зве'лъ <е>=си` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя
крjь'постiю твое'ю вели'кою и= руко'ю си'льною и= мы'шцею
твое'ю высо'кою:

27. помяни` а=враа'ма и= i=саа'ка и= i=а'кwва, рабы^
твоя^, и=`мже кля'лся <е>=си` собо'ю: не призира'й
на же'стокость людi'й си'хъ, и= на нече'стiе и='хъ
и= на грjьхи` и='хъ:

28. да не когда` реку'тъ живу'щiи на земли`, w\тню'дуже
и=зве'лъ <е>=си` на'съ, глаго'люще: не могi'й гд\сь
ввести` и=`хъ въ зе'млю, ю='же и=`мъ w=бjьща`, и= ненави'дя
и=`хъ гд\сь, и=зведе` погуби'ти и=`хъ въ пусты'ни:

29. и= сi'и лю'дiе твои` и= жре'бiй тво'й, и=`хже и=зве'лъ
<е>=си` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя крjь'постiю твое'ю
вели'кою и= мы'шцею твое'ю высо'кою.

Глава` 10.

Во <о>='но вре'мя рече` гд\сь ко мнjь`: и=стеши` себjь`
двjь` скрижа^ли ка'м<е>нны jа='коже п<е>'рвыя, и= взы'ди
ко мнjь` на го'ру, и= да сотвори'ши себjь` ковче'гъ
древя'нъ:

2. и= напишу` на скрижа'лехъ словеса`, jа=`же бя'ху
на скрижа'лехъ пе'рвыхъ, и=`хже сокруши'лъ <е>=си`,
и= да вложи'ши я=` въ ковче'гъ.

3. И= сотвори'хъ ковче'гъ w\т дре'въ негнiю'щихъ, и=
и=стеса'хъ двjь` скрижа^ли ка'м<е>нны jа='коже и= п<е>'рвыя,
и= взыдо'хъ на го'ру: и= <о>='бjь скрижа^ли во <о>=бою`
руку` мо<е>'ю:

4. и= написа` на скрижа'лехъ по писа'нiю пе'рвому де'сять
слове'съ, jа=`же гл~а гд\сь къ ва'мъ на горjь` w\т
среды` <о>=гня`, и= даде` я=` гд\сь мнjь`.

5. И= w=брати'вся снидо'хъ съ горы`, и= вложи'хъ скрижа^ли
въ ковче'гъ, <е>=го'же сотвори'хъ: и= бjь'ста ту`,
jа='коже повелjь' ми гд\сь.

6. И= сы'нове i=и~л<е>вы воздвиго'шася w\т вирw'fа
сынw'въ i=акi'млихъ въ мiсада'й: та'мw о<у>='мре а=арw'нъ,
и= погребе'нъ бы'сть ту`, и= бы'сть жре'цъ <е>=леаза'ръ
сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

7. W\тту'ду же воздвиго'шася въ гадга'дъ, и= w\т гадга'да
до <е>=тава'fа, земли` водоте'чи во'дъ.

8. Во <о>='но вре'мя w\тдjьли` гд\сь пле'мя леvi'ино
носи'ти ковче'гъ завjь'та гд\сня, предстоя'ти пред\ъ
гд\семъ, служи'ти и= моли'тися и= благословля'ти w=
и='мени <е>=гw` до дне'шнягw дне`:

9. сегw` ра'ди нjь'сть леvi'тwмъ ча'сти и= жре'бiя
въ бра'тiи и='хъ: гд\сь са'мъ жре'бiй и='хъ, jа='коже
рече` и=`мъ.

10. И= а='зъ стоя'хъ на горjь` четы'редесять днi'й
и= четы'редесять ноще'й, и= послу'ша гд\сь мене` и=
во вре'мя сiе`, и= не восхотjь` гд\сь погуби'ти ва'съ.

11. И= рече` гд\сь ко мнjь`: гряди`, воздви'гнися пред\ъ
людьми` си'ми, и= да вни'дутъ и= наслjь'дятъ зе'млю,
<е>='юже кля'хся <о>=тц<е>'мъ и='хъ, да'ти ю=` и=`мъ.

12. И= нн~jь, i=и~лю, что` про'ситъ гд\сь бг~ъ тво'й
о<у>= теб<е>`, то'чiю <е>='же боя'тися гд\са бг~а твоегw`
и= ходи'ти во всjь'хъ путе'хъ <е>=гw`, и= люби'ти <е>=го`
и= служи'ти гд\су бг~у твоему` w\т всегw` се'рдца твоегw`
и= w\т всея` души` твоея`,

13. храни'ти за'пwвjьди гд\са бг~а твоегw` и= w=правда^нiя
<е>=гw`, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь,
да бла'го тебjь` бу'детъ;

14. Се`, гд\са бг~а твоегw` не'бо и= не'бо небесе`,
земля` и= вся^ <е>=ли^ка су'ть на не'й:

15. <о>=ба'че <о>=тцы` ва'шы произво'ли гд\сь люби'ти
и=`хъ, и= и=збра` сjь'мя и='хъ по ни'хъ, ва'съ, па'че
всjь'хъ jа=зы^къ, въ де'нь се'й.

16. И= w=брjь'жите жестокосе'рдiе ва'ше, и= вы'и ва'шея
не w=жесточи'те ктому`:

17. и='бо гд\сь бг~ъ ва'шъ се'й бг~ъ богw'въ и= гд\сь
господе'й, бг~ъ вели'кiй и= крjь'пкiй и= стра'шный,
и='же не диви'тся лицу`, ниже` взе'млетъ да'ра:

18. творя'й су'дъ прише'льцу и= си'ру и= вдови'цjь,
и= лю'битъ прише'льца да'ти <е>=му` хлjь'бъ и= ри'зу.

19. И= возлюби'те прише'льца: прише'льцы бо бjь'сте
въ земли` <е>=гv'петстjьй.

20. Гд\са бг~а твоегw` да о<у>=бои'шися, и= тому` (*<е>=ди'ному)
послу'жиши, и= къ нему` прилjьпи'шися, и= и='менемъ
<е>=гw` клене'шися:

21. то'й хвала` твоя` и= то'й бг~ъ тво'й, и='же сотвори`
тебjь` вели^кая и= сла^вная сiя^, jа=`же ви'дjьсте
<о>='чи твои`:

22. въ седми'десятихъ и= пяти` душа'хъ снидо'ша <о>=тцы`
твои` во <е>=гv'петъ: нн~jь же сотвори' тя гд\сь бг~ъ
тво'й jа='кw sвjь'зды неб<е>'сныя мно'жествомъ.

Глава` 11.

И= да возлю'биши гд\са бг~а твоего`, и= сохрани'ши
стражбы^ <е>=гw` и= w=правда^нiя <е>=гw` и= за'пwвjьди
<е>=гw` и= суды` <е>=гw` во вся^ дни^.

2. И= о<у>=вjь'сте дне'сь, jа='кw не ча^да ва^ша, <е>=ли'цы
не свjь'дjьша, ниже` ви'дjьша наказа'нiя гд\са бг~а
твоегw` и= вели'чества <е>=гw`, и= руки` си'льныя и=
мы'шцы высо'кiя,

3. и= зна'менiй <е>=гw` и= чуде'съ <е>=гw`, <е>=ли^ка
сотвори` посредjь` <е>=гv'пта фараw'ну царю` <е>=гv'петску
и= все'й земли` <е>=гw`,

4. и= <е>=ли^ка сотвори` си'лjь <е>=гv'петстjьй: кол<е>сни'цы
и='хъ и= ко'ни и='хъ ка'кw потопи` вода` мо'ря чермна'гw,
пред\ъ лице'мъ и='хъ, гоня'щымъ и=`мъ в\ъслjь'дъ ва'съ,
и= погуби` и=`хъ гд\сь бг~ъ до дне'шнягw дне`:

5. и= <е>=ли^ка сотвори` ва'мъ въ пусты'ни, до'ндеже
прiидо'сте на мjь'сто сiе`:

6. и= <е>=ли^ка сотвори` даfа'ну и= а=вiрw'ну сынw'мъ
<е>=лiа'ва сы'на руви'мля, jа=`же w\тве'рзши земля`
о<у>=ста` своя^ пожре` и=`хъ, и= до'мы и='хъ, и= ку'щы
и='хъ, и= все` и='хъ и=мjь'нiе съ ни'ми, среди` всегw`
i=и~ля:

7. jа='кw <о>='чи ва'ши ви'дjьста вся^ дjьла` гд\сня
вели^кая, <е>=ли^ка сотвори` въ ва'съ дне'сь.

8. И= сохрани'те вся^ за'пwвjьди <е>=гw`, <е>=ли^ки
а='зъ заповjь'даю ва'мъ дне'сь, да живете` и= о<у>=мно'житеся,
и= вни'дете и= наслjь'дите зе'млю, на ню'же вы` прехо'дите
чрез\ъ i=<о>рда'нъ та'мw наслjь'дити ю=`:

9. да мнw'ги дни^ бу'дете на земли`, <е>='юже кля'тся
гд\сь <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ да'ти и=`мъ и= сjь'мени
и='хъ по ни'хъ зе'млю кипя'щую млеко'мъ и= ме'домъ.

10. <Е>='сть бо земля`, на ню'же вы` и='дете та'мw наслjь'дити
ю=`, не jа='кw земля` <е>=гv'петска <е>='сть, w\тню'дуже
и=зыдо'сте, <е>=гда` сjь'ютъ сjь'мя и= напая'ютъ ю=`
нога'ми свои'ми, а='ки вертогра'дъ зеле'йный:

11. земля' же, въ ню'же ты` вхо'диши та'мw наслjь'дити
ю=`, земля` наго'рная и= ра'вная, w\т дождя` небе'снагw
напая'ется водо'ю:

12. земля`, на ню'же гд\сь бг~ъ тво'й присjьща'етъ
всегда`, <о>='чи гд\са бг~а твоегw` на не'й w\т нача'ла
лjь'та и= до конца` лjь'та.

13. А='ще же слу'хомъ послу'шаете всjь'хъ за'повjьдiй
<е>=гw`, jа=`же а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь, люби'ти
гд\са бг~а твоего` и= служи'ти <е>=му` w\т всегw` се'рдца
твоегw` и= w\т всея` души` твоея`,

14. и= да'стъ до'ждь земли` твое'й во вре'мя ра'нный
и= по'здный, и= собере'ши жи^та твоя^ и= вiно` твое`
и= <е>=ле'й тво'й:

15. и= да'стъ пи'щу на се'лjьхъ скотw'мъ твои^мъ.

16. И= jа=ды'й и= насы'тився, внемли` себjь`, да не
разшири'тся се'рдце твое`, и= престу'пите, и= послу'жите
богw'мъ и=ны^мъ, и= поклоните'ся и=`мъ:

17. и= jа='ростiю разгнjь'вается гд\сь на вы` и= затвори'тъ
не'бо, и= не бу'детъ дождя`, и= земля` не да'стъ плода`
своегw`, и= поги'бнете вско'рjь w\т земли` благi'я,
ю='же гд\сь даде` ва'мъ.

18. И= вложи'те словеса` сiя^ въ сердца` ва^ша и= въ
ду'шу ва'шу, и= наважи'те я=` въ зна'менiе на ру'ку
ва'шу, и= бу'дутъ непокол<е>би'ма между` <о>=чи'ма
ва'шима,

19. и= научи'те си^мъ ча^да своя^ глаго'лати сiя^,
сjьдя'щу тебjь` въ дому` и= и=ду'щу тебjь` въ пути`,
и= возлежа'щу ти` и= востаю'щу ти`:

20. и= напиши'те я=` на пра'зjьхъ домw'въ ва'шихъ и=
вра'тъ ва'шихъ,

21. да о<у>=мно'жатся днi'е ва'ши и= дни^ сынw'въ ва'шихъ
на земли`, <е>='юже кля'тся гд\сь <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ
да'ти и=`мъ, jа='коже днi'е не'ба на земли`.

22. И= бу'детъ а='ще слу'хомъ послу'шаете всjь'хъ за'повjьдiй
си'хъ, jа=`же а='зъ заповjь'даю ва'мъ дне'сь твори'ти,
люби'ти гд\са бг~а ва'шего и= ходи'ти во всjь'хъ путе'хъ
<е>=гw` и= прилjьпля'тися къ нему`,

23. тогда` и=зжене'тъ гд\сь вся^ jа=зы'ки сiя^ w\т
лица` ва'шегw, и= w=держите` jа=зы'ки вели^кiя и= крjь^пкiя
па'че ва'съ.

24. Вся'кое мjь'сто, на не'мже ста'нетъ стопа` но'гъ
ва'шихъ, ва'мъ бу'детъ: w\т пусты'ни и= а=нтiлiва'на,
и= w\т рjьки` вели'кiя <е>=vфра'та, и= да'же до мо'ря,
<е>='же на за'падjь, бу'дутъ предjь'лы ва'ши:

25. никто'же противоста'нетъ пред\ъ лице'мъ ва'шимъ:
и= тре'петъ ва'шъ и= стра'хъ ва'шъ возложи'тъ гд\сь
бг~ъ ва'шъ на лице` всея` земли`, на ню'же а='ще взы'дете,
jа='коже гл~а гд\сь къ ва'мъ.

26. Се`, а='зъ даю` пред\ъ ва'ми дне'сь блг\све'нiе
и= кля'тву:

27. блг\све'нiе, а='ще послу'шаете за'повjьдiй гд\са
бг~а ва'шегw, <е>=ли^ки а='зъ заповjь'даю ва'мъ дне'сь:

28. и= кля'тву, а='ще не послу'шаете за'повjьдiй гд\са
бг~а ва'шегw, <е>=ли^ки а='зъ заповjь'даю ва'мъ дне'сь,
и= совратите'ся съ пути`, <е>=го'же заповjь'дахъ ва'мъ,
и=ду'ще послужи'ти богw'мъ и=ны^мъ, и='хже не вjь'сте.

29. И= бу'детъ <е>=гда` введе'тъ тебе` гд\сь бг~ъ тво'й
въ зе'млю, въ ню'же прехо'диши та'мw наслjь'дити ю=`,
да да'си благослове'нiе на горjь` гарiзi'нъ и= кля'тву
на горjь` гева'лъ:

30. не се' ли сiя^ су'ть w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на,
за путе'мъ и='же на за'падjь со'лнца, въ земли` ханаа'на
w=бита'ющагw на за'падjь со'лнца бли'з\ъ галга'ла о<у>=
%[ду'ба высо'кагw%];

31. Вы' бо прехо'дите i=<о>рда'нъ, вше'дше наслjь'дити
зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ ва'шъ дае'тъ ва'мъ въ жре'бiй
вся^ дни^, и= прiи'мете ю=`, и= вселите'ся въ ню`:

32. и= да сохраните` твори'ти вся^ за'пwвjьди <е>=гw`
и= суды` <е>=гw`, jа=`же а='зъ даю` пред\ъ ва'ми дне'сь.

Глава` 12.

И= сiя^ за'пwвjьди и= суды`, jа=`же снабди'те твори'ти
на земли`, ю='же гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ дае'тъ
ва'мъ въ жре'бiй во вся^ дни^, въ ня'же вы` жи'ти бу'дете
на земли`:

2. па'губою погуби'те вся^ мjьста`, въ ни'хже служи'ша
та'мw jа=зы'цы богw'мъ свои^мъ, jа=`же вы` прiи'мете,
на гора'хъ высо'кихъ и= холмjь'хъ и= под\ъ дре'вомъ
сjьно'внымъ:

3. и= да раскопа'ете тр<е>'бища и='хъ и= сокрушите`
столпы` и='хъ, и= дубра^вы и='хъ ссjьче'те, и= вая'нiе
богw'въ и='хъ сожже'те <о>=гне'мъ, и= погубите` и='мя
и='хъ w\т мjь'ста тогw`.

4. Да не сотворите` та'кw гд\су бг~у ва'шему,

5. то'кмw на мjь'стjь, и=дjь'же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ
ва'шъ, во <е>=ди'нjьмъ w\т племе'нъ ва'шихъ, нарещи`
и='мя <е>=гw` та'мw и= призва'ти, и= взы'щете, и= вни'дете
та'мw:

6. и= принесе'те та'мw всесожж<е>'нiя ва^ша, и= ж<е>'ртвы
ва'шя, и= нача'тки ва'ши, и= w=бjь'ты ва'ши, и= вw'льная
ва^ша, и= и=сповjь^данiя ва^ша, пе'рвенцы волw'въ ва'шихъ
и= <о>=ве'цъ ва'шихъ,

7. и= jа='сти бу'дете та'мw пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ
и= возвеселите'ся w= всjь'хъ, на ня'же возложите` ру'ки
ва'шя вы` и= до'мове ва'ши, jа='коже тя` блг\сви'лъ
<е>='сть гд\сь бг~ъ тво'й.

8. Да не сотвори'те та'мw всjь'хъ, <е>=ли^ка вы` творите`
здjь` дне'сь, кi'йждо о<у>=го'дное пред\ъ собо'ю:

9. не прiидо'сте бо до нн~jь въ поко'й и= въ наслjь'дiе,
<е>='же гд\сь бг~ъ ва'шъ дае'тъ ва'мъ.

10. И= <е>=гда` пре'йдете i=<о>рда'нъ и= вселите'ся
на земли`, ю='же гд\сь бг~ъ ва'шъ да'стъ въ наслjь'дiе
ва'мъ, и= о<у>=поко'итъ ва'съ w\т всjь'хъ вра^гъ ва'шихъ,
и=`же w='крестъ ва'съ, и= вселите'ся со о<у>=твержде'нiемъ:

11. и= бу'детъ мjь'сто, <е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ
ва'шъ призва'ти и='мя <е>=гw` та'мw, ту` принесе'те
вся^, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю ва'мъ дне'сь: всесожж<е>'нiя
ва^ша и= ж<е>'ртвы ва'шя, и= десяти^ны ва'шя и= нача'тки
ру'къ ва'шихъ, и= вся'къ и=збра'нъ да'ръ ва'шъ, <е>=ли^ка
w=бjьща'ете гд\севи бг~у ва'шему:

12. и= возвеселите'ся пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ
вы` и= сы'нове ва'ши и= дщ<е>'ри ва'ши, и= рабы^ ва'ши
и= рабы^ни ва'ши, и= леvi'ти, и=`же о<у>= вра'тъ ва'шихъ:
jа='кw нjь'сть и=`мъ ча'сти ни жре'бiя съ ва'ми.

13. Внемли` себjь`, да не принесе'ши всесожже'нiй твои'хъ
на вся'комъ мjь'стjь, <е>='же а='ще о<у>='зриши,

14. то'кмw на мjь'стjь, <е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ
тво'й, въ <е>=ди'нjьмъ w\т племе'нъ твои'хъ, та'мw
да принесе'ши всесожж<е>'нiя твоя^ и= та'мw сотвори'ши
вся^, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь.

15. Но то'кмw всjь'мъ жела'нiемъ души` твоея` да пожре'ши,
и= снjь'си мяса` по блг\све'нiю гд\са бг~а твоегw`,
<е>='же даде` тебjь` во вся'комъ гра'дjь: нечи'стый
при тебjь` и= чи'стый вку'пjь да jа='стъ я=`, jа='кw
се'рну, и=ли` <е>=л<е>'ня.

16. То'кмw кро'ве да не снjь'сте: на зе'млю пролiе'те
ю=`, а='ки во'ду.

17. Не возмо'жеши jа='сти въ градjь'хъ твои'хъ десяти'ны
пшени'цы твоея` и= вiна` твоегw` и= <е>=ле'а твоегw`,
пе'рвенцwвъ волw'въ твои'хъ и= <о>=ве'цъ твои'хъ, и=
всjь'хъ w=бjь'тwвъ, <е>=ли^ки w=бjьща'ете, и= и=сповjь'данiй
ва'шихъ, и= нача'ткwвъ ру'къ ва'шихъ:

18. то'кмw пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ да снjь'си
я=` на мjь'стjь, <е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й
себjь`, ты` и= сы'нъ тво'й и= дще'рь твоя`, и= ра'бъ
тво'й и= раба` твоя`, и= леvi'тъ, и= пришле'цъ и='же
во градjь'хъ твои'хъ, и= возвесели'шися пред\ъ гд\семъ
бг~омъ твои'мъ во всjь'хъ, на ня'же возложи'ши ру'ку
твою`.

19. Внемли` себjь`, да не w=ста'виши леvi'тина во все`
вре'мя, до'ндеже <е>=си` жи'въ на земли`.

20. А='ще же разшири'тъ гд\сь бг~ъ тво'й предjь'лы
твоя^, jа='коже гл~а тебjь`, и= рече'ши: снjь'мъ мяса`,
а='ще вожделjь'етъ душа` твоя`, jа='кw jа='сти мяса`,
во все'мъ жела'нiи души` твоея` да снjь'си мяса`.

21. А='ще же дале'че w\тстои'тъ мjь'сто w\т теб<е>`,
<е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й призыва'ти и='мя
<е>=гw` та'мw, и= зако'леши w\т волw'въ твои'хъ и=
w\т <о>=ве'цъ твои'хъ, jа=`же да'стъ тебjь` бг~ъ тво'й,
jа='коже заповjь'дахъ тебjь`, и= снjь'си во градjь'хъ
твои'хъ по жела'нiю души` твоея`.

22. Jа='коже jа='стся се'рна и= <е>=ле'нь, та'кw да
снjь'си <е>=`: нечи'стый при тебjь`, и= чи'стый та'кожде
да снjь'стъ.

23. Вонми` крjь'пцjь, <е>='же не jа='сти кро'ве: кро'вь
бо <е>='сть душа` <е>=гw`: да на снjь'стся душа` съ
мя'сы:

24. да не снjь'сте <е>=я`, на зе'млю пролiе'те ю=`
а='ки во'ду:

25. да не снjь'си ю=`, да бла'го тебjь` бу'детъ и=
сынw'мъ твои^мъ по тебjь` во вjь'ки, а='ще сотвори'ши
се`, <е>='же добро` и= о<у>=го'дно <е>='сть пред\ъ
гд\семъ бг~омъ твои'мъ.

26. Ра'звjь ст~а^я твоя^, jа=`же а='ще бу'дутъ тебjь`,
и= w=бjь'ты твоя^ взе'мъ да прiи'деши на мjь'сто, <е>='же
и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й <о>='ное себjь` призва'ти
и='мя <е>=гw` та'мw:

27. и= сотвори'ши всесожж<е>'нiя твоя^: мяса` да вознесе'ши
на <о>=лта'рь гд\са бг~а твоегw`, кро'вь же же'ртвъ
твои'хъ да пролiе'ши пред\ъ степ<е>'ни <о>=лтаря` гд\са
бг~а твоегw`, мяса' же да снjь'си.

28. Снабди` и= послу'шай, и= да сотвори'ши вся^ словеса`,
jа=`же а='зъ заповjь'даю тебjь`, да бла'го тебjь` бу'детъ
и= сынw'мъ твои^мъ во вjь'ки, а='ще сотвори'ши добро`
и= о<у>=го'дно пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ.

29. А='ще же потреби'тъ гд\сь бг~ъ тво'й jа=зы'ки,
въ ня'же вхо'диши ты` та'мw, наслjь'дити зе'млю и='хъ,
w\т лица` твоегw`, и= прiи'меши ю=` въ наслjь'дiе,
и= всели'шися въ земли` и='хъ:

30. внемли` себjь`, да не взы'щеши послjь'довати и=`мъ,
по потребле'нiи и='хъ w\т лица` твоегw`, не взыщи`
богw'въ и='хъ, глаго'ля: jа='коже творя'тъ jа=зы'цы
сi'и богw'мъ свои^мъ, сотворю` и= а='зъ:

31. да не сотвори'ши гд\су бг~у твоему` та'кw: ме'рзwстна
бо гд\севи, jа=`же возненави'дjь, сотвори'ша богw'мъ
свои^мъ, jа='кw сы'ны своя^ и= дщ<е>'ри своя^ жгу'тъ
<о>=гне'мъ богw'мъ свои^мъ.

32. Вся'ко сло'во, <е>='же а='зъ заповjь'даю тебjь`
дне'сь, сiе` снабди` твори'ти: да не приложи'ши къ
сему`, ни w\ти'меши w\т негw`.

Глава` 13.

А='ще же воста'нетъ въ тебjь` проро'къ, и=ли` ви'дяй
со'нiе, и= да'стъ тебjь` зна'менiе и=ли` чу'до,

2. и= прiи'детъ зна'менiе и=ли` чу'до, <е>='же рече`
къ тебjь`, глаго'ля: и='демъ да послу'жимъ богw'мъ
и=ны^мъ, и='хже не вjь'сте:

3. да не послу'шаете глагw'лъ проро'ка тогw`, и=ли`
ви'дящагw со'нъ то'й: jа='кw и=скуша'етъ гд\сь бг~ъ
тво'й ва'съ, <е>='же о<у>=вjь'дjьти, а='ще лю'бите
гд\са бг~а ва'шего всjь'мъ се'рдцемъ ва'шимъ и= все'ю
душе'ю ва'шею:

4. в\ъслjь'дъ гд\са бг~а ва'шегw ходи'те, и= тогw`
бо'йтеся, и= за'пwвjьди <е>=гw` сохрани'те, и= гла'са
<е>=гw` послу'шайте, и= тому` служи'те, и= къ нему`
прилjьпи'теся:

5. и= проро'къ то'й и=ли` ви'дяй со'нъ да о<у>='мретъ:
глаго'ла бо, <е>='же прельсти'ти тя` w\т гд\са бг~а
твоегw` и=зве'дшагw тя` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
и=зба'вльшагw тя` и=з\ъ рабо'ты, <е>='же соврати'ти
тя` съ пути`, <е>=го'же заповjь'да тебjь` гд\сь бг~ъ
тво'й ходи'ти по нему`: и= погуби'те са'ми sло'е w\т
ва'съ сами'хъ.

6. А='ще же помо'литъ тя` бра'тъ тво'й w\т <о>=тца`
твоегw` и=ли` w\т ма'тере твоея`, и=ли` сы'нъ тво'й,
и=ли` дще'рь твоя`, и=ли` жена` твоя` jа='же на ло'нjь
твое'мъ, и=ли` дру'гъ тво'й, ра'венъ души` твое'й,
w='тай глаго'ля: и='демъ и= послу'жимъ богw'мъ и=ны^мъ,
и='хже не ви'дjьлъ <е>=си` ты` и= <о>=тцы` твои`,

7. w\т богw'въ jа=зы'кwвъ, и=`же w='крестъ ва'съ, бли'з\ъ
су'щихъ тебjь`, и=ли` да'льнихъ w\т теб<е>`, w\т конца`
земли` до конца` земли`,

8. да не соизво'лиши <е>=му` и= не послу'шаеши <е>=гw`,
и= да не пощади'тъ <е>=гw` <о>='ко твое`, и= не возлю'биши
<е>=гw`, ниже` прикры'еши <е>=го`:

9. возвjьща'я да возвjьсти'ши w= не'мъ, и= рука` твоя`
да бу'детъ на не'мъ въ пе'рвыхъ о<у>=би'ти <е>=го`,
и= ру'ки всjь'хъ людi'й по'слjьжде:

10. и= побiю'тъ <е>=го` ка'менiемъ, и= о<у>='мретъ,
jа='кw взыска'лъ <е>='сть w\тврати'ти тебе` w\т гд\са
бг~а твоегw`, и=зве'дшагw тя` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
w\т до'му рабо'ты:

11. и= ве'сь i=и~ль о<у>=слы'шавъ о<у>=бои'тся, и=
не приложи'тъ ктому` сотвори'ти по словеси` сему` sло'му
<е>='же въ ва'съ.

12. А='ще же о<у>=слы'шиши въ <е>=ди'нjьмъ w\т градw'въ
твои'хъ, jа=`же гд\сь бг~ъ дае'тъ тебjь`, всели'тися
та'мw, глаго'лющихъ:

13. и=зыдо'ша му^жи беззако'ннiи w\т ва'съ и= w\тврати'ша
вся^ живу'щыя во гра'дjь и='хъ, глаго'люще: и='демъ,
да послу'жимъ богw'мъ и=ны^мъ, и='хже не вjь'сте,

14. и= да взы'щеши и= вопроси'ши и= w=бы'щеши sjьлw`,
и= се`, и='стинно сло'во jа='вjь, сотвори'ся ме'рзость
сiя` въ ва'съ:

15. о<у>=бива'я да о<у>=бiе'ши вся^ живу'щыя во гра'дjь
<о>='нjьмъ о<у>=бi'йствомъ меча`, прокля'тiемъ проклени'те
<е>=го`, и= вся^ jа=`же въ не'мъ,

16. и= вся^ кwры'сти <е>=гw` собере'ши на распу^тiя
<е>=гw`, и= зажже'ши гра'дъ <о>=гне'мъ, и= вся^ кwры'сти
<е>=гw` всенаро'днw пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ,
и= бу'детъ пу'стъ во вjь'ки, не возгради'тся по се'мъ:

17. и= да ничто'же прилjьпи'тся w\т прокля'тiя руцjь`
твое'й, да w\тврати'тся бг~ъ w\т jа='рости гнjь'ва
своегw`: и= да'стъ тебjь` мл\сть и= поми'луетъ тя`,
и= о<у>=мно'житъ тя`, jа='коже гл~а тебjь`, jа='коже
кля'тся гд\сь <о>=тц<е>'мъ твои^мъ,

18. а='ще послу'шаеши гла'са гд\са бг~а твоегw`, <е>='же
храни'ти вся^ за'пwвjьди <е>=гw`, jа=`же а='зъ заповjь'даю
тебjь` дне'сь, твори'ти до'брое и= о<у>=го'дное пред\ъ
гд\семъ бг~омъ твои'мъ.

Глава` 14.

Сы'нове <е>=сте` гд\са бг~а ва'шегw: да не нарjь'зуетеся
и= не возложи'те плjь'ши между` <о>=чи'ма ва'шима над\ъ
ме'ртвымъ:

2. jа='кw лю'дiе свя'ти <е>=сте` гд\севи бг~у ва'шему,
и= ва'съ и=збра` гд\сь бг~ъ ва'шъ бы'ти ва'мъ лю'демъ
и=збра^ннымъ <е>=му` w\т всjь'хъ jа=зы'кwвъ и=`же на
лицы` земли`.

3. Да не снjь'сте вся'кiя ме'рзости.

4. Сiя^ скоты` jа=ди'те: тельца` w\т говя'дъ и= а='гнца
w\т <о>=ве'цъ и= козла` w\т ко'зъ:

5. <е>=ле'ня и= се'рну, и= бу'йвола и= ла'ня, и= зу'бря
и= <о>=на'гра и= сайга'ка.

6. Вся'къ ско'тъ на дво'е дjьля` па'знwкти, и= копы'то
на дво'е копы'тя, и= w\трыга'я жва'нiе въ скотjь'хъ,
да jа='сте.

7. И= си'хъ да не снjь'сте w\т w\трыга'ющихъ жва'нiе
и= w\т дjьля'щихъ па'знwкти на дво'е, но копы'тъ не
раздвоя'ющихъ: вельблю'да и= за'яца и= хiрогрv'лля:
jа='кw w\трыга'ютъ жва'нiе сi'и, но копы'тъ не раздвоя'ютъ,
нечи^ста сiя^ ва'мъ су'ть.

8. И= свинiи`, jа='кw на дво'е дjьли'тъ па'знwкти и=
кwпы'та раздвоя'етъ, и= сiя` жва'нiя не w\трыга'етъ,
нечиста` сiя` ва'мъ <е>='сть: w\т мя'съ и='хъ да не
jа='сте, и= мертвечи'намъ и='хъ да не прикосне'теся.

9. И= сiя^ да jа='сте w\т всjь'хъ jа=`же въ водjь`:
вся^, и=`мже су'ть пе'рiе и= чешуя`, jа=ди'те.

10. И= всjь'хъ, и=`мже нjь'сть пе'рiя, ни чешуи`, да
не jа='сте: нечи^ста су'ть ва'мъ.

11. Вся'ку пти'цу чи'сту да jа='сте.

12. И= си'хъ да не jа='сте w\т ни'хъ:

13. <о>=рла` и= грv'фа и= <о>=рла` морска'гw,

14. и= нея'сыти и= i=ктi'на и= подо'бныхъ си^мъ:

15. и= вра'на и= врабiя`, и= вы'пелицы и= сухола'пля,
и= jа='стреба и= подо'бныхъ си^мъ:

16. и= вра'на нощна'гw и= лили'ка и= подо'бныхъ си^мъ:

17. и= <е>=рwдi'а и= ле'бедя, и= i='вiна и= катара'кта,
и= вдо'да

18. и= нощна'гw нетопыря`, и= сыча` и= теслоно'са,
и= харадрiо'на и= подо'бныхъ си^мъ, и= порфv"рiw'на.

19. Вся^ га'ды пти^чiя нечи^ста су'ть ва'мъ: да не
jа='сте w\т ни'хъ.

20. Вся'ку пти'цу чи'сту да jа='сте.

21. Вся'кiя мертвечи'ны да не jа='сте: присе'льнику,
и='же во градjь'хъ твои'хъ, да да'сте, и= да jа='стъ,
и=ли` да прода'сте стра'ннику: jа='кw лю'дiе свя'ти
<е>=сте` гд\севи бг~у ва'шему. Да не свари'ши jа=гня'те
во млецjь` ма'тере <е>=гw`.

22. Десяти^ны да да'си w\т всегw` плода` сjь'мене своегw`,
пло'дъ ни'въ твои'хъ w\т го'да до го'да,

23. и= да снjь'си я=` пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ
на мjь'стjь, и=дjь'же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й призыва'ти
и='мя <е>=гw` та'мw: да принесе'ши десяти'ну пшени'цы
твоея` и= вiна` твоегw` и= <е>=ле'а твоегw`, и= пе'рвенцы
волw'въ твои'хъ и= <о>=ве'цъ твои'хъ, да научи'шися
боя'тися гд\са бг~а твоегw` вся^ дни^.

24. А='ще же дале'че бу'детъ пу'ть w\т теб<е>` и= не
возмо'жеши донести` и=`хъ, jа='кw дале'че мjь'сто w\т
теб<е>`, <е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й призыва'ти
и='мя <е>=гw` та'мw, jа='кw да блг\сви'тъ тя` гд\сь
бг~ъ тво'й:

25. и= прода'си сiе` на цjьнjь`, и= во'змеши сребро`
въ ру'ку твою`, и= по'йдеши на мjь'сто, <е>='же и=збере'тъ
гд\сь бг~ъ тво'й,

26. и= да'си сребро` за все`, на не'же пожела'етъ душа`
твоя`, на волы` и= <о>='вцы, и=ли` на вiно`, и=ли`
на сiке'ру, и=ли` на все`, <е>=гw'же жела'етъ душа`
твоя`, и= да снjь'си та'мw пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ,
и= возвесели'шися ты` и= до'мъ тво'й.

27. И= леvi'тъ и='же во градjь'хъ твои'хъ, не w=ста'виши
<е>=гw`, jа='кw нjь'сть <е>=му` ча'сти ни жре'бiя съ
тобо'ю:

28. по тре'хъ лjь'тjьхъ да и=знесе'ши всю` десяти'ну
жи^тъ твои'хъ въ лjь'то <о>='но, да положи'ши ю=` во
градjь'хъ твои'хъ:

29. и= прiи'детъ леvi'тъ, jа='кw нjь'сть <е>=му` ча'сти
ни жре'бiя съ тобо'ю, и= пришле'цъ, и= сирота` и= вдова`,
jа=`же во градjь'хъ твои'хъ, да jа=дя'тъ и= насы'тятся:
да блг\сви'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й во всjь'хъ дjь'лjьхъ
твои'хъ, jа=`же а='ще сотвори'ши.

Глава` 15.

Въ седмо'е лjь'то да сотвори'ши w\тпуще'нiе.

2. И= си'це за'повjьдь w\тпуще'нiя: да w=ста'виши ве'сь
до'лгъ тво'й, и='мже до'лженъ бли'жнiй тебjь`, и= w\т
бра'та своегw` не и=стя'жеши, jа='кw нарече'ся w\тпуще'нiе
гд\су бг~у твоему`.

3. W\т чужда'гw да и=стя'жеши, <е>=ли^ка су'ть твоя^
о<у>= негw`: бра'ту же твоему` w\тпуще'нiе да сотвори'ши
до'лга твоегw`.

4. Jа='кw не бу'детъ о<у>= теб<е>` недоста'точенъ:
сегw` ра'ди словесе` блг\све'нiемъ блг\сви'тъ тя` гд\сь
бг~ъ тво'й въ земли`, ю='же тебjь` гд\сь бг~ъ дае'тъ
во жре'бiй прiя'ти ю=`.

5. А='ще же слу'хомъ послу'шаете гла'са гд\са бг~а
ва'шегw храни'ти и= твори'ти вся^ за'пwвjьди сiя^,
jа=`же а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь, jа='кw гд\сь
бг~ъ тво'й блг\сви'лъ тя` <е>='сть, jа='коже гл~а тебjь`,

6. и= взаи'мъ да'си jа=зы'кwмъ мнw'гимъ, ты' же не
за'ймеши, и= w=блада'ти бу'деши ты` jа=зы^ки мно'гими,
тобо'ю же не воз\ъwблада'ютъ.

7. А='ще же бра'тъ w\т бра'тiи твоея` бу'детъ тебjь`
недоста'точенъ во <е>=ди'нjьмъ w\т градw'въ твои'хъ
въ земли`, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`, да
не w\тврати'ши се'рдца твоегw`, ниже` сожме'ши руки`
твоея` пред\ъ бра'томъ твои'мъ тре'бующимъ:

8. w\тверза'я да w\тве'рзеши ру'ку твою` <е>=му`, и=
взаи'мъ да да'си <е>=му`, <е>=ли'кw про'ситъ, и= <е>=ли'кw
<е>=му` не доста'нетъ.

9. Внемли` себjь`: да не бу'детъ сло'во та'йно въ се'рдцы
твое'мъ беззако'нiя, глаго'ля: бли'з\ъ <е>='сть седмо'е
лjь'то, лjь'то w\тпуще'нiя, и= возлука'внуетъ <о>='ко
твое` бра'ту твоему` тре'бующему, и= не да'си <е>=му`,
и= возопiе'тъ на тя` ко гд\су, и= бу'детъ тебjь` грjь'хъ
вели'къ:

10. дая'нiемъ да да'си <е>=му`, и= взаи'мъ да да'си
<е>=му`, <е>=ли'кw воспро'ситъ, jа='коже тре'буетъ:
и= не w=печа'лися въ се'рдцы свое'мъ, даю'щу ти` <е>=му`,
jа='кw сегw` ра'ди сло'ва блг\сви'тъ тя` гд\сь бг~ъ
тво'й во всjь'хъ дjь'лjьхъ твои'хъ, и= во все'мъ, на
не'же возложи'ши ру'ку твою`:

11. и='бо не w=скудjь'етъ недоста'точный w\т земли`
твоея`, сегw` ра'ди а='зъ заповjь'даю тебjь` твори'ти
сло'во сiе`, глаго'ля: w\тверза'я w\тве'рзи ру'цjь
твои` бра'ту твоему` ни'щему и= прося'щему на земли`
твое'й.

12. А='ще же прода'стся тебjь` бра'тъ тво'й <е>=вре'анинъ,
и=ли` <е>=вре'аныня, да порабо'таетъ тебjь` ше'сть
лjь'тъ, и= въ седмо'е да w\тпу'стиши <е>=го` свобо'дна
w\т себ<е>`:

13. <е>=гда' же пу'стиши <е>=го` свобо'дна w\т себ<е>`,
да не w\тпу'стиши <е>=го` тща`:

14. напу'тное <е>=му` да о<у>=гото'виши w\т <о>=ве'цъ
твои'хъ и= w\т пшени'цы твоея` и= w\т вiна` твоегw`:
jа='коже блг\сви' тя гд\сь бг~ъ тво'й, да да'си <е>=му`,

15. и= помяни`, jа='кw ра'бъ и= ты` бы'лъ <е>=си` въ
земли` <е>=гv'петстjьй, и= свободи' тя гд\сь бг~ъ тво'й
w\тту'ду: сегw` ра'ди а='зъ заповjь'даю тебjь` твори'ти
сло'во сiе`.

16. А='ще же рече'тъ къ тебjь`: не w\тиду` w\т теб<е>`,
jа='кw возлюби'хъ тя` и= до'мъ тво'й, jа='кw добро`
<е>=му` <е>='сть о<у>= теб<е>`:

17. да во'змеши ши'ло, и= проверти'ши <е>=му` о<у>='хо
пред\ъ две'рьми о<у>= степе'ни, и= бу'детъ ти` ра'бъ
во вjь'ки: и= рабjь` твое'й сотвори'ши та'кожде.

18. Да не бу'детъ же'стоко пред\ъ тобо'ю, w\тпуща'<е>мымъ
и=`мъ w\т теб<е>` свобw'днымъ, поне'же годову'ю мзду`
нае'мничу рабо'та тебjь` ше'сть лjь'тъ: и= блг\сви'тъ
тя` гд\сь бг~ъ тво'й во все'мъ, <е>='же твори'ши.

19. Вся'ко перворо'дное, <е>='же роди'тся w\т волw'въ
твои'хъ и= w\т <о>=ве'цъ твои'хъ, му'жескъ по'лъ да
w=святи'ши гд\севи бг~у твоему`: да не дjь'лаеши перворо'днымъ
тельце'мъ твои'мъ и= да не стриже'ши пе'рвенца во <о>=вца'хъ
твои'хъ.

20. Пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ да jа='си я=` w\т
лjь'та до лjь'та, на мjь'стjь, и=дjь'же и=збере'тъ
гд\сь бг~ъ тво'й, ты` и= до'мъ тво'й.

21. А='ще же бу'детъ на не'мъ поро'къ, хромо'та, и=ли`
слjьпота`, и= вся'кiй поро'къ sо'лъ, да не пожре'ши
<е>=гw` гд\су бг~у твоему`.

22. Во градjь'хъ твои'хъ да снjь'си я=`: нечи'стый
и= чи'стый о<у>= теб<е>` та'кожде да jа='стъ, jа='кw
се'рну и=ли` <е>=ле'ня.

23. То'кмw кро'ве да не снjь'сте: на зе'млю пролива'й
ю=` а='ки во'ду.

Глава` 16.

Храни` мц\съ но'выхъ (плодw'въ), и= да сотвори'ши па'сху
гд\севи бг~у твоему`, jа='кw въ мц\сjь но'выхъ и=зше'лъ
<е>=си` и=з\ъ <е>=гv'пта но'щiю.

2. И= да пожре'ши па'сху гд\севи бг~у твоему`, <о>='вцы
и= гwвя'да на мjь'стjь, <е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ
тво'й призыва'ти и='мя <е>=гw` та'мw.

3. Да не снjь'си въ ню` ква'снагw: се'дмь днi'й да
jа='си въ ню` w=прjьсно'ки, хлjь'бъ w=sлобле'нiя, jа='кw
со тща'нiемъ и=зыдо'сте и=з\ъ <е>=гv'пта, да помина'ете
де'нь и=схо'да ва'шегw w\т земли` <е>=гv'петскiя вся^
дни^ житiя` ва'шегw:

4. да не jа=ви'тся тебjь` ква'сно во всjь'хъ предjь'лjьхъ
твои'хъ се'дмь днi'й, и= да не преноществу'етъ w\т
мя'съ, jа=`же пожре'ши въ ве'черъ въ пе'рвый де'нь,
до о<у>='трiя.

5. Не возмо'жеши жре'ти па'схи ни въ <е>=ди'нjьмъ w\т
градw'въ твои'хъ, jа=`же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`:

6. но то'кмw на мjь'стjь, <е>='же и=збере'тъ гд\сь
бг~ъ тво'й призыва'ти и='мя <е>=гw` ту`, та'мw пожре'ши
па'сху въ ве'черъ при захожде'нiи со'лнца, во вре'мя
въ не'же и=зше'лъ <е>=си` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя:

7. и= свари'ши, и= и=спече'ши, и= снjь'си на мjь'стjь,
и=дjь'же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й: и= возврати'шися
зау'тра, и= по'йдеши въ до'мъ тво'й.

8. Ше'сть днi'й да jа='си w=прjьсно'ки, въ седмы'й
же де'нь и=схо'дный пра'здникъ гд\севи бг~у твоему`:
да не сотвори'ши въ не'мъ вся'кагw дjь'ла, кромjь`
jа=`же су'ть души`.

9. Се'дмь седми'цъ всецjь'лыхъ да сочте'ши себjь`:
въ нача'ло же твоегw` серпа` на жа'тву начни` и=счисля'ти
се'дмь седми'цъ,

10. и= да сотвори'ши пра'здникъ седми'цъ гд\севи бг~у
твоему`, jа='коже рука` твоя` мо'жетъ, <е>=ли^ка да'стъ
тебjь`, jа='коже блг\сви' тя гд\сь бг~ъ тво'й.

11. И= возвесели'шися пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ
ты` и= сы'нъ тво'й и= дще'рь твоя`, и= ра'бъ тво'й
и= раба` твоя`, и= леvi'тъ и='же во градjь'хъ твои'хъ,
и= пришле'цъ, и= сирота` и= вдова`, jа=`же въ ва'съ,
на мjь'стjь, и=дjь'же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й призыва'ти
и='мя <е>=гw` та'мw:

12. и= помяне'ши, jа='кw ра'бъ бы'лъ <е>=си` (ты`)
въ земли` <е>=гv'петстjьй, и= сохрани'ши и= сотвори'ши
за'пwвjьди сiя^.

13. Пра'здникъ ку'щей да сотвори'ши себjь` се'дмь днi'й,
<е>=гда` собере'ши w\т ни'вы твоея` и= w\т точи'ла
твоегw`:

14. и= да возвесели'шися въ пра'здницjь твое'мъ ты`
и= сы'нъ тво'й и= дщи` твоя`, ра'бъ тво'й и= раба`
твоя`, и= леvi'тъ и= пришле'цъ, и= сирота` и= вдова`,
jа=`же во градjь'хъ твои'хъ:

15. се'дмь днi'й да пра'зднуеши гд\севи бг~у твоему`
на мjь'стjь, <е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й призыва'ти
и='мя <е>=гw` та'мw: а='ще же блг\сви'тъ тя` гд\сь
бг~ъ тво'й во всjь'хъ плодjь'хъ твои'хъ и= во вся'комъ
дjь'лjь ру'къ твои'хъ, и= бу'деши веселя'ся.

16. Въ три` времена` лjь'та да jа=ви'тся вся'къ му'жескъ
по'лъ пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ, на мjь'стjь, <е>='же
и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й: въ пра'здникъ w=прjьсно'кwвъ,
и= въ пра'здникъ седми'цъ, и= въ пра'здникъ ку'щей:
да не jа=ви'шися пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ то'щь:

17. кi'йждо по си'лjь ру'къ свои'хъ, по блг\све'нiю
гд\са бг~а твоегw`, <е>='же даде` тебjь`.

18. Судiи^ и= книгw'чiи поста'виши себjь` во всjь'хъ
градjь'хъ твои'хъ, jа=`же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`
по племена'мъ, и= да су'дятъ лю'демъ су'дъ пра'ведный:

19. да не о<у>=клоня'тъ суда`, ниже` позна'ютъ лице`,
ниже` да во'змутъ дарw'въ: да'ры бо w=слjьпля'ютъ <о>='чи
му'дрыхъ и= w\тме'щутъ словеса` пра'ведныхъ.

20. Пра'веднjь пра'ведное гони'те, да поживете`, и=
вше'дше наслjь'дите зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й
дае'тъ ва'мъ.

21. Да не насади'ши себjь` дубра'вы: вся'кагw дре'ва
бли'з\ъ <о>=лтаря` гд\са бг~а твоегw` да не сотвори'ши
себjь`,

22. да не поста'виши себjь` ка'пища, <е>='же возненави'дjь
гд\сь бг~ъ тво'й.

Глава` 17.

Да не пожре'ши гд\севи бг~у твоему` тельца` и=ли` <о>=вча'те,
на не'мже <е>='сть поро'къ, вся'къ глаго'лъ sо'лъ:
jа='кw ме'рзость гд\севи бг~у твоему` <е>='сть.

2. А='ще же w=бря'щется о<у>= теб<е>` во <е>=ди'нjьмъ
w\т градw'въ твои'хъ, jа=`же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ
тебjь`, му'жъ и=ли` жена`, и='же сотвори'тъ лука'вое
пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ, преступи'ти завjь'тъ
<е>=гw`:

3. и= ше'дше послу'жатъ богw'мъ и=ны^мъ и= покло'нятся
и=`мъ, со'лнцу, и=ли` лунjь`, и=ли` вся'кому jа=`же
w\т красоты` небе'сныя, и='хже не повелjь'хъ тебjь`:

4. и= возвjьсти'тся тебjь`, и= взы'щеши sjьлw`, и=
се`, и='стинно бы'сть сло'во, ме'рзость сотвори'ся
сiя` во i=и~ли:

5. да и=зведе'ши человjь'ка того`, и=ли` жену` ту`,
и=`же сотвори'ша дjь'ло sло'е сiе`, пред\ъ дв<е>'ри,
и= побiе'те и=`хъ ка'менiемъ, и= да о<у>='мрутъ.

6. При двою` свидjь'телехъ и=ли` при тре'хъ да о<у>='мретъ:
о<у>=мира'яй да не о<у>='мретъ при <е>=ди'нjьмъ свидjь'тели:

7. и= рука` свидjь'телей да бу'детъ на не'мъ въ пе'рвыхъ,
о<у>=мертви'ти <е>=го`, и= рука` всjь'хъ людi'й по'слjьжде:
и= и=зми'те sло'е w\т ва'съ самjь'хъ.

8. А='ще же неудоборjьши'мо сло'во о<у>= теб<е>` въ
судjь` между` кро'вiю и= кро'вiю, и= между` судо'мъ
и= судо'мъ, и= между` jа='звою и= jа='звою, и= между`
прjь'нiемъ и= прjь'нiемъ, словеса` су^дная въ градjь'хъ
твои'хъ, и= воста'въ взы'деши на мjь'сто, <е>='же и=збере'тъ
гд\сь бг~ъ тво'й призва'ти и='мя <е>=гw` та'мw:

9. и= прiи'деши къ жерц<е>'мъ леvi'тwмъ, и= къ судiи`,
и='же бу'детъ въ ты^я дни^, и= взыска'вше возвjьстя'тъ
тебjь` су'дъ:

10. и= сотвори'ши по словеси`, <е>='же возвjьстя'тъ
тебjь` w\т мjь'ста, <е>='же и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й
призыва'ти и='мя <е>=гw` та'мw, и= да сохрани'ши sjьлw`
твори'ти вся^, <е>=ли^ка законоположа'тся тебjь`:

11. по зако'ну и= по суду`, <е>=го'же реку'тъ тебjь`,
сотвори'ши, да не о<у>=клони'шися w\т словесе`, <е>='же
и=звjьстя'тъ тебjь`, ни на де'сно, ни на лjь'во.

12. И= человjь'къ, и='же сотвори'тъ въ го'рдости, <е>='же
не послу'шати жерца` предстоя'щагw служи'ти во и='мя
гд\са бг~а твоегw`, и=ли` судiи`, и='же въ ты^я дни^
бу'детъ, да о<у>='мретъ человjь'къ то'й, и= да и='змеши
sло'е w\т i=и~ля:

13. и= вси` лю'дiе о<у>=слы'шавше о<у>=боя'тся, и=
не бу'дутъ нече'ствовати ктому`.

14. А='ще же вни'деши въ зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й
дае'тъ тебjь` въ жре'бiй, и= прiи'меши ю=`, и= всели'шися
на не'й, и= рече'ши: поста'влю кня'зя над\ъ собо'ю,
jа='коже и= про'чiи jа=зы'цы, и=`же w='крестъ мен<е>`:

15. поставля'я да поста'виши над\ъ собо'ю кня'зя, <е>=го'же
и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й, w\т бра'тiи твоея` да
поста'виши над\ъ собо'ю кня'зя, не возмо'жеши поста'вити
над\ъ собо'ю кня'зя человjь'ка чужда'го, jа='кw не
бра'тъ тво'й <е>='сть.

16. <О>=ба'че да не о<у>=мно'житъ себjь` ко'ней, ниже`
да возврати'тъ людi'й во <е>=гv'петъ, jа='кw да не
о<у>=мно'житъ себjь` ко'ней: гд\сь же рече` ва'мъ:
не приложи'те возврати'тися путе'мъ си'мъ ктому`:

17. и= да не о<у>=мно'житъ себjь` же'нъ, да не преврати'тся
се'рдце <е>=гw`: и= сребра` и= зла'та да не о<у>=мно'житъ
себjь` sjьлw`.

18. И= бу'детъ <е>=гда` ся'детъ на престо'лjь вла'сти
своея`, да напи'шетъ себjь` второзако'нiе сiе` въ кни'зjь
w\т жерц<е>'въ леvi'тwвъ,

19. и= бу'детъ съ ни'мъ, и= да чте'тъ ю=` во вся^ дни^
житiя` своегw`, да научи'тся боя'тися гд\са бг~а своегw`
и= храни'ти вся^ за'пwвjьди сiя^ и= w=правда^нiя сiя^,
твори'ти я=`:

20. да не возвы'сится се'рдце <е>=гw` w\т бра'тiи <е>=гw`,
да не престу'питъ w\т за'повjьдiй ни на де'сно, ни
на лjь'во, jа='кw да бу'детъ мнw'га лjь^та во вла'сти
свое'й, то'й и= сы'ны <е>=гw` съ ни'мъ, въ сынjь'хъ
i=и~левыхъ.

Глава` 18.

Да не бу'детъ жерц<е>'мъ леvi'тwмъ всему` пле'мени
леvi'ину ча'сти ниже` жре'бiя со i=и~лемъ: принош<е>'нiя
гд\су жре'бiй и='хъ, да jа=дя'тъ я=`:

2. жре'бiй же да не бу'детъ <е>=му` въ бра'тiи <е>=гw`:
гд\сь са'мъ жре'бiй <е>=гw`, jа='коже рече` <е>=му`.

3. И= се'й су'дъ жерц<е>'въ, jа=`же w\т людi'й, w\т
принося'щихъ ж<е>'ртвы, а='ще тельца`, а='ще <о>='вцу:
и= да'си жерцу` ра'мо, и= ч<е>'люсти, и= о<у>=тро'бу:

4. и= нача'тки пшени'цы твоея` и= вiна` твоегw` и=
<е>=ле'а твоегw`, и= нача'токъ стриже'нiя <о>=ве'цъ
твои'хъ да да'си <е>=му`:

5. jа='кw того` и=збра` гд\сь бг~ъ тво'й w\т всjь'хъ
племе'нъ твои'хъ предстоя'ти пред\ъ гд\семъ бг~омъ
твои'мъ, служи'ти и= благослови'ти во и='мя гд\сне,
то'й и= сы'нове <е>=гw` во вся^ дни^.

6. А='ще же прiи'детъ леvi'тъ w\т <е>=ди'нагw градw'въ
ва'шихъ, w\т всjь'хъ сынw'въ i=и~левыхъ, и=дjь'же то'й
w=бита'етъ, jа='коже жела'етъ душа` <е>=гw`, на мjь'сто,
<е>='же и=збере'тъ гд\сь,

7. да слу'житъ и='мени гд\са бг~а ва'шегw, jа='коже
и= вся^ бра'тiя <е>=гw` леvi'ти предстоя'щiи та'мw
пред\ъ гд\семъ:

8. ча'сть w\тдjьле'ную да jа='стъ, кромjь` прода'жи
jа='же по <о>=те'честву.

9. А='ще же вни'деши въ зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й
дае'тъ тебjь`, да не навы'кнеши твори'ти по ме'рзостемъ
jа=зы'кwвъ тjь'хъ:

10. да не w=бря'щется въ тебjь` w=чища'я сы'на своего`
и= дще'рь свою` <о>=гне'мъ, волхву'я волхвова'нiемъ
и= чару'яй и= птицеволше'бствуяй,

11. чародjь'й w=бава'я w=бава'нiемъ, о<у>=тробоволхву'яй
и= знаменосмотри'тель, и= вопроша'яй ме'ртвыхъ:

12. <е>='сть бо ме'рзость гд\севи бг~у твоему` вся'къ
творя'й сiя^: си'хъ бо ра'ди ме'рзостей потреби'тъ
я=` гд\сь бг~ъ тво'й w\т лица` твоегw`.

13. Соверше'нъ да бу'деши пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ.

14. Jа=зы'цы бо сi'и, и=`хже ты` наслjь'диши, сi'и
чарова'нiй и= волхвова'нiй послу'шаютъ: тебjь' же не
та'кw даде` гд\сь бг~ъ тво'й.

15. Пр\оро'ка w\т бра'тiи твоея`, jа='коже мене`, возста'витъ
тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й, тогw` послу'шайте:

16. по всему`, <е>=ли'кw проси'лъ <е>=си` w\т гд\са
бг~а твоегw` въ хwри'вjь въ де'нь собра'нiя, глаго'люще:
да не приложи'мъ слы'шати гла'са гд\са бг~а на'шегw,
и= <о>=гня` вели'кагw сегw` не о<у>=ви'димъ по се'мъ,
да не и='змремъ.

17. И= рече` гд\сь ко мнjь`: пра'вw вся^, <е>=ли^ка
глаго'лаху къ тебjь`:

18. пр\оро'ка возста'влю и=`мъ w\т среды` бра'тiи и='хъ,
jа='коже тебе`: и= вда'мъ сло'во мое` во о<у>=ста`
<е>=гw`, и= возгл~етъ и=`мъ, jа='коже заповjь'даю <е>=му`:

19. и= человjь'къ то'й, и='же не послу'шаетъ слове'съ
<е>=гw`, <е>=ли^ка возгл~етъ пр\оро'къ <о>='ный во
и='мя мое`, а='зъ w\тмщу` w\т негw`:

20. <о>=ба'че проро'къ, и='же вознече'ствуетъ глаго'лати
во и='мя мое` сло'во, <е>=гw'же не повелjь'хъ <е>=му`
глаго'лати, и= и='же а='ще возглаго'летъ во и='мя богw'въ
и=нjь'хъ, да о<у>='мретъ проро'къ то'й.

21. А='ще же рече'ши въ се'рдцы свое'мъ: ка'кw позна'емъ
сло'во, <е>=гw'же не гл~а гд\сь;

22. <е>=ли^ка а='ще возглаго'летъ проро'къ во и='мя
гд\сне, и= не сбу'дется, и= не случи'тся сло'во сiе`,
<е>=гw'же не рече` гд\сь: въ нече'стiи глаго'ла проро'къ
то'й, не о<у>=бо'йтеся <е>=гw`.

Глава` 19.

<Е>=гда' же погуби'тъ гд\сь бг~ъ тво'й jа=зы'ки, и='хже
гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` зе'млю, и= наслjь'диши
и=`хъ и= всели'шися во градjь'хъ и='хъ и= въ домjь'хъ
и='хъ,

2. три` гра'ды да w\тлучи'ши себjь` среди` земли` твоея`,
ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` въ наслjь'дiе.

3. О<у>=гото'ви себjь` пу'ть, и= на тро'е раздjьли`
предjь'лы земли` твоея`, ю='же раздjьля'етъ тебjь`
гд\сь бг~ъ тво'й: и= да бу'детъ о<у>=бjь'жище та'мw
вся'кому о<у>=бi'йцjь.

4. Сiе' же да бу'детъ заповjь'данiе о<у>=бi'йцjь, и='же
а='ще о<у>=бjьжи'тъ та'мw, и= жи'въ бу'детъ: и='же
а='ще о<у>=бiе'тъ бли'жняго своего` не вjь'дя, и= се'й
не ненави'дjь <е>=го` пре'жде вчера'шнягw дне` и= тре'тiягw,

5. и= и='же а='ще по'йдетъ съ по'другомъ свои'мъ въ
лjь'съ собира'ти дрова`, и= поползне'тся рука` <е>=гw`
съ сjьки'рою сjьку'щагw дрова`, и= спа'дши сjьки'ра
съ топори'ща о<у>=лучи'тъ по'друга <е>=гw`, и= о<у>='мретъ,
се'й да о<у>=бjьжи'тъ во <е>=ди'нъ w\т градw'въ си'хъ,
и= жи'въ да бу'детъ:

6. да не погна'въ о<у>='жикъ кро'ве в\ъслjь'дъ о<у>=би'вшагw,
jа='кw разгори'тся се'рдце <е>=му`, и= пости'гнетъ
<е>=го`, а='ще должа'йшiй бу'детъ пу'ть, и= о<у>=бiе'тъ
ду'шу <е>=гw`, и= о<у>='мретъ: и= сему` нjь'сть су'дъ
сме'ртный, поне'же не бjь` ненави'дя <е>=го` пре'жде
вчера'шнягw и= тре'тiягw дне`:

7. сегw` ра'ди заповjь'даю а='зъ тебjь` сло'во сiе`,
глаго'ля: три` гра'ды да w\тлучи'ши себjь`.

8. А='ще же разшири'тъ гд\сь бг~ъ тво'й предjь'лы твоя^,
jа='коже кля'тся <о>=тц<е>'мъ твои^мъ, и= да'стъ тебjь`
гд\сь всю` зе'млю, ю='же рече` да'ти <о>=тц<е>'мъ твои^мъ,

9. а='ще послу'шаеши твори'ти вся^ за'пwвjьди сiя^,
jа=`же а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь, люби'ти гд\са
бг~а твоего`, ходи'ти во всjь'хъ путе'хъ <е>=гw` вся^
дни^: и= да приложи'ши себjь` <е>=ще` три` гра'ды къ
си^мъ трiе'мъ градw'мъ,

10. и= да не пролiе'тся кро'вь безви'нна въ земли`
твое'й, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` въ жре'бiй,
и= да не бу'детъ въ тебjь` кро'ви пови'ненъ.

11. А='ще же бу'детъ о<у>= теб<е>` человjь'къ ненави'дяй
бли'жняго своего`, и= навjь'тъ сотвори'тъ на'нь, и=
воста'нетъ на'нь, и= порази'тъ ду'шу <е>=гw`, и= о<у>='мретъ,
и= вбjь'гнетъ во <е>=ди'нъ w\т градw'въ си'хъ,

12. да по'слютъ старjь^йшины гра'да тогw`, и= во'змутъ
<е>=го` w\тту'ду, и= да предадя'тъ <е>=го` въ ру'цjь
о<у>='жикwвъ кро'ве, и= да о<у>='мретъ:

13. да не пощади'тъ <е>=гw` <о>='ко твое`, и= да w=чи'стиши
кро'вь непови'нную w\т i=и~ля, и= бла'го бу'детъ тебjь`.

14. Да не предви'жеши предjь'лwвъ бли'жнягw своегw`,
jа=`же поста'виша <о>=тцы` твои` въ наслjь'дiи твое'мъ,
<е>='же наслjь'довалъ <е>=си` въ земли`, ю='же гд\сь
бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` во жре'бiй.

15. Да не пребу'детъ свидjь'тель <е>=ди'нъ во свидjь'тельство
на человjь'ка по вся'кой w=би'дjь и= по вся'кому преступле'нiю
и= по вся'кому грjьху`, и='мже а='ще согрjьши'тъ: при
о<у>=стjь'хъ двою` свидjь'телей и= при о<у>=стjь'хъ
трiе'хъ свидjь'телей да ста'нетъ вся'къ глаго'лъ.

16. А='ще же воста'нетъ свидjь'тель непра'веденъ на
человjь'ка, глаго'ля на него` нече'стiе,

17. да ста'нутъ <о>='ба человjь^ка, и=`мже <е>='сть
пря`, пред\ъ гд\семъ и= пред\ъ ж<е>рцы` и= пред\ъ судiя'ми,
и=`же бу'дутъ въ ты^я дни^,

18. и= да и=спыта'ютъ и=`хъ судiи^ прилjь'жнw, и= се`,
свидjь'тель непра'веденъ свидjь'тельствова непра'вду,
воста` на бра'та своего`:

19. да сотвори'те <е>=му`, jа='коже и= <о>='нъ о<у>=мы'сли
сотвори'ти супроти'въ бра'та своегw`, и= и=зми'те sло'е
w\т ва'съ самjь'хъ:

20. да и= про'чiи о<у>=слы'шавше о<у>=боя'тся, и= не
приложа'тъ ктому` твори'ти словесе` sла'гw сегw` въ
ва'съ:

21. да не пощади'тъ <е>=гw` <о>='ко твое`: ду'шу за
ду'шу, <о>='ко за <о>='ко, зу'бъ за зу'бъ, ру'ку за
ру'ку, но'гу за но'гу, jа='коже а='ще кто` да'стъ поро'къ
на бли'жняго своего`, си'це возда'стся <е>=му`.

Глава` 20.

А='ще же и=зы'деши на бра'нь на враги` твоя^, и= о<у>='зриши
ко'ни и= вса'дники и= лю'ди мно'жайшыя теб<е>`, да
не о<у>=бои'шися и='хъ: jа='кw гд\сь бг~ъ тво'й съ
тобо'ю, и=зведы'й тя` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя.

2. И= бу'детъ <е>=гда` прибли'жишися къ ра'ти, и= приступи'въ
жре'цъ да возглаго'летъ къ лю'демъ и= рече'тъ къ ни^мъ:

3. послу'шай, i=и~лю, вы` и=схо'дите дне'сь на ра'ть
ко врагw'мъ ва'шымъ: да не w=слабjь'етъ се'рдце ва'ше,
ни о<у>=бо'йтеся, ниже` о<у>=страши'теся и= не о<у>=клони'теся
w\т лица` и='хъ:

4. jа='кw гд\сь бг~ъ ва'шъ и=ды'й пред\ъ ва'ми спобо'рствуетъ
ва'мъ на враги` ва'шя и= спасе'тъ ва'съ.

5. И= да реку'тъ книгw'чiя къ лю'демъ, глаго'люще:
кi'й человjь'къ созда'вый хра'мину но'ву, и= не w=бнови`
<е>=я`; да и='детъ, и= да возврати'тся въ до'мъ сво'й,
да не о<у>='мретъ на ра'ти, и= человjь'къ и='нъ w=бнови'тъ
ю=`:

6. и= кi'и человjь'къ, и='же насади` вiногра'дъ, и=
не весели'ся w\т негw`; да и='детъ, и= возврати'тся
въ до'мъ сво'й, да не о<у>='мретъ на ра'ти, и= человjь'къ
и='нъ возвесели'тся w\т негw`:

7. и= кi'й человjь'къ, и='же w=бручи` себjь` жену`,
и= не поня'лъ ю=`; да и='детъ, и= возврати'тся въ до'мъ
сво'й, да не о<у>='мретъ на ра'ти, и= и='нъ человjь'къ
по'йметъ ю=`.

8. И= да приложа'тъ книгw'чiя глаго'лати къ лю'демъ,
и= да реку'тъ: кi'й человjь'къ страшли'въ и= сла'бъ
се'рдцемъ; да и='детъ, и= возврати'тся въ до'мъ сво'й,
да не о<у>=страши'тъ се'рдца бра'та своегw`, а='ки
се'рдце свое`.

9. И= бу'детъ <е>=гда` о<у>=мо'лкнутъ книгw'чiя глаго'люще
къ лю'демъ, и= поста'вятъ воевw'ды во'инства вожды`
людi'й.

10. А='ще же прiи'деши ко гра'ду воева'ти на'нь, и=
воззове'ши я=` съ ми'ромъ:

11. а='ще о<у>='бw ми'рное w\твjьща'ютъ ти`, и= w\тве'рзутъ
тебjь` (гра'дъ), вси` лю'дiе w=брjь'тшiися во гра'дjь
да бу'дутъ тебjь` да'нь даю'ще и= послу'шающiи тебе`:

12. а='ще же не покоря'тся тебjь`, и= сотворя'тъ съ
тобо'ю ра'ть, да w=бся'деши <е>=го`,

13. до'ндеже преда'стъ я=` гд\сь бг~ъ тво'й въ ру'цjь
твои`: да и=збiе'ши вся'къ му'жескъ по'лъ въ не'мъ
о<у>=бi'йствомъ меча`,

14. кромjь` же'нъ и= и=мjь'нiя, и= вся^ скоты`, и=
вся^ <е>=ли^ка су'ть во гра'дjь, и= все` стяжа'нiе
да плjьни'ши себjь`, и= да снjь'си ве'сь плjь'нъ врагw'въ
твои'хъ, jа=`же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`.

15. Та'кw да сотвори'ши всjь^мъ градw'мъ, и=`же су'ть
дале'че w\т теб<е>` sjьлw`, и=`же не су'ть w\т градw'въ
jа=зы'кwвъ си'хъ, и='хже гд\сь бг~ъ дае'тъ тебjь` наслjь'дити
зе'млю и='хъ:

16. w\т ни'хъ да не w=ста'вите жи'ва вся'кагw дыха'нiя:

17. но и= прокля'тiемъ проклени'те и=`хъ, хетте'а и=
а=морре'а, и= ханане'а и= ферезе'а, и= <е>=vе'а и=
i=евусе'а и= гергесе'а, jа='коже заповjь'да тебjь`
гд\сь бг~ъ тво'й:

18. да не науча'тъ ва'съ твори'ти вся^кiя ме'рзwсти
своя^, <е>=ли^ки твори'ша богw'мъ свои^мъ, и= согрjьшите`
пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ.

19. А='ще же w=бся'деши гра'дъ <е>=ди'нъ дни^ мнw'ги
воева'ти <е>=го` въ прiя'тiе себjь`, да не и=стреби'ши
садо'вiя <е>=гw`, возложи'въ желjь'зо на'нь, но то'кмw
да jа='си пло'дъ w\т ни'хъ, самогw' же да не посjьче'ши:
<е>=да` дре'во, <е>='же въ дубра'вjь, человjь'къ <е>='сть,
<е>='же вни'ти w\т лица` твоегw` въ забра^ла;

20. но дре'во, <е>='же вjь'си, jа='кw не jа='стся пло'дъ
<е>=гw`, сiе` потреби'ши и= посjьче'ши, и= сотвори'ши
лjь^ствицы на гра'дъ, и='же твори'тъ на тя` ра'ть,
до'ндеже преда'стся.

Глава` 21.

А='ще же w=бря'щется о<у>=бiе'ный на земли`, ю='же
гд\сь бг~ъ дае'тъ тебjь` наслjь'дити, лежа'щь на по'ли,
и= не вjь'дятъ о<у>=би'вшагw и=`:

2. да и=зы'дутъ ста'рцы и= судiи^ твои` и= да и=змjь'рятъ
до градw'въ, и=`же w='крестъ о<у>=бiе'нагw:

3. и= бу'детъ гра'дъ приближа'яйся о<у>=бiе'ному, и=
да во'змутъ старjь^йшины гра'да тогw` ю='ницу w\т говя'дъ,
<е>='юже не дjь'лано, и= jа='же jа=рма` не понесе`:

4. и= да и=зведу'тъ старjь^йшины гра'да тогw` ю='ницу
въ де'брь су'ху, jа='же не w=ра'нна, ниже` насjь'яна,
и= да пресjьку'тъ жи^лы ю='ницы въ де'бри:

5. и= да присту'пятъ жерцы` леvi'ти: jа='кw си'хъ и=збра`
гд\сь бг~ъ тво'й предстоя'ти <е>=му` и= благословля'ти
во и='мя <е>=гw`: и= во о<у>=стjь'хъ и='хъ да бу'детъ
вся'кое прекосло'вiе и= вся'кая jа='зва:

6. и= вси` старjь^йшины гра'да тогw`, приближа'ющiися
о<у>=бiе'ному, да w=мы'ютъ ру'цjь над\ъ главо'ю ю='ницы,
<е>='йже пресjь'ч<е>ны су'ть жи^лы въ де'бри,

7. и= w\твjьща'вше да реку'тъ: ру'цjь на'ши не пролiя'ша
кро'ве сея`, и= <о>='чи на'ши не ви'дjьша:

8. мл\стивъ бу'ди лю'демъ твои^мъ i=и~лю, и=`хже и=зве'лъ
<е>=си`, гд\си, и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, да не
бу'детъ кро'вь непови'нна на лю'дехъ твои'хъ i=и~ли:
и= w=чи'стится и=`мъ кро'вь:

9. ты' же w\ти'меши кро'вь непови'нну w\т среды` себ<е>`,
а='ще сотвори'ши до'брое и= о<у>=го'дное пред\ъ гд\семъ
бг~омъ твои'мъ.

10. А='ще же и=зы'деши на бра'нь проти'ву врагw'мъ
твои^мъ, и= преда'стъ я=` гд\сь бг~ъ тво'й въ ру'цjь
твои`, и= плjьни'ши плjь'нъ w\т ни'хъ,

11. и= о<у>='зриши въ плjь'нjь жену` добру` w=бли'чiемъ,
и= возлю'биши ю=`, и= по'ймеши ю=` себjь` въ жену`,

12. и= введе'ши ю=` вну'трь въ до'мъ тво'й, и= да w=брi'еши
главу` <е>=я`, и= да w=брjь'жеши но'гти <е>=я`,

13. и= да совлече'ши ри^зы плjь^нныя <е>=я` съ нея`:
и= да ся'детъ въ дому` твое'мъ, и= да пла'чется <о>=тца`
своегw` и= ма'тере своея` мц\съ днi'й: и= по се'мъ
вни'деши къ не'й, и= совокупи'шися съ не'ю, и= бу'детъ
тебjь` жена`.

14. И= бу'детъ а='ще не восхо'щеши <е>=я`, да w\тпу'стиши
ю=` свобо'дну, прода'жею же да не прода'си <е>=я` на
цjьнjь`: да не w\три'неши <е>=я`, поне'же смири'лъ
<е>=си` ю=`.

15. А='ще же бу'дутъ му'жу двjь` ж<е>ны`, <е>=ди'на
w\т ни'хъ люба`, и= друга'я не люба`, и= породя'тъ
<е>=му` люба'я и= нелюба'я, и= бу'детъ сы'нъ перворожде'нный
w\т нелюби'мыя:

16. и= бу'детъ во'ньже де'нь раздjьли'тъ сынw'мъ свои^мъ
и=мjь'нiе свое`, не возмо'жетъ пе'рвенцемъ бы'ти сы'нъ
люби'мыя, презрjь'въ сы'на нелюби'мыя пе'рвенца:

17. но сы'на нелюби'мыя за пе'рвенца да призна'етъ,
и= да'стъ <е>=му` сугу'бw w\т всегw`, <е>='же w=бря'щется
<е>=му`, jа='кw се'й <е>='сть нача'ло ча^дъ <е>=гw`,
и= сему` досто'итъ пе'рвенство.

18. А='ще же кому` бу'детъ сы'нъ непокори'въ и= груби'тель,
не послу'шаяй гла'са <о>=тца` своегw` и= гла'са ма'тере
своея`, и= нака'жутъ <е>=го`, и= не послу'шаетъ и='хъ,

19. да во'змутъ <е>=го` <о>=те'цъ <е>=гw` и= ма'ти
<е>=гw`, и= да и=зведу'тъ <е>=го` пред\ъ старjь^йшины
гра'да своегw` и= пред\ъ врата` мjь'ста своегw`,

20. и= да реку'тъ къ муж<е>'мъ гра'да своегw`: сы'нъ
на'шъ се'й непокори'въ <е>='сть и= груби'тель и= не
слу'шаетъ рjь'чи на'шея, сластолю'бствуя пiя'нствуетъ:

21. и= да побiю'тъ <е>=го` му'жiе гра'да тогw` ка'менiемъ,
и= да о<у>='мретъ: и= и=зми'те sло'е w\т себ<е>` сами'хъ,
да и= про'чiи слы'шавше о<у>=боя'тся.

22. А='ще же бу'детъ на ко'мъ грjь'хъ, су'дъ сме'ртный,
и= да о<у>='мретъ, и= повjь'сите <е>=го` на дре'вjь,

23. да не пренощу'етъ тjь'ло <е>=гw` на дре'вjь, но
во гро'бjь погреби'те <е>=го` въ то'йже де'нь: jа='кw
про'клятъ <е>='сть w\т бг~а вся'къ ви'сяй на дре'вjь:
и= да не w=скверните` земли`, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й
дае'тъ тебjь` во жре'бiй.

Глава` 22.

Ви'дjьвъ тельца` бра'та твоегw` и=ли` <о>='вцу <е>=гw`
заблужда'ющыя на пути`, да не пре'зриши я=`: но возвраще'нiемъ
возврати'ши я=` къ бра'ту твоему`, и= да w\тда'си <е>=му`.

2. А='ще же нjь'сть бли'з\ъ теб<е>` бра'тъ тво'й, ниже`
о<у>=вjь'си <е>=го`, собери` я=` вну'трь до'му твоегw`,
и= да бу'дутъ о<у>= теб<е>`, до'ндеже взы'щетъ и=`хъ
бра'тъ тво'й, и= w\тда'си и=`хъ <е>=му`.

3. Та'кожь сотвори'ши <о>=сля'ти <е>=гw`, и= та'кw
да сотвори'ши ри'зjь <е>=гw`, и= та'кw да сотвори'ши
всему` погубле'ному бра'та твоегw`: <е>=ли^ка а='ще
поги'бнутъ w\т негw`, и= w=бря'щеши я=`, да не возмо'жеши
пренебрещи` я=`.

4. А='ще о<у>=ви'диши <о>=сля` бра'та твоегw` и=ли`
тельца` <е>=гw` па'дшыя на пути`, да не пре'зриши я=`:
возставля'я да возста'виши я=` съ собо'ю.

5. Да не бу'детъ о<у>='тварь му'жеска на ж<е>нjь`,
ни да w=блачи'тся му'жъ въ ри'зу же'нску: jа='кw ме'рзость
<е>='сть гд\севи бг~у твоему` вся'къ творя'й сiя^.

6. А='ще же о<у>=лучи'ши гнjьздо` пти'чiе пред\ъ лице'мъ
твои'мъ на пути`, и=ли` на дре'вjь нjь'коемъ, и=ли`
на земли`, и= въ не'мъ птенцы` и=ли` jа='ица, и= ма'ти
сjьди'тъ на птенцjь'хъ и=ли` jа='ицjьхъ, да не во'змеши
ма'тере со птенцы^:

7. w\тпуще'нiемъ да w\тпу'стиши ма'терь, птенцы' же
во'змеши себjь`, да бла'го тебjь` бу'детъ и= долгоде'нственъ
бу'деши.

8. А='ще же сози'ждеши до'мъ но'въ, и= сотвори'ши w=гражде'нiе
до'му твоему`, и= да не сотвори'ши о<у>=бi'йства въ
дому` твое'мъ, а='ще паде'тъ пады'й w\т негw`.

9. Да не насjь'еши вiногра'да твоегw` разли'чна, да
не w=святи'тся пло'дъ, и= сjь'мя, <е>='же насjь'еши
съ плодо'мъ вiногра'да твоегw`.

10. Да не w=ре'ши ю=нце'мъ и= <о>=сля'темъ вку'пjь.

11. Ниже` да w=блече'шися въ ри'зу разноли'чну w\т
льна` и= волны` вку'пjь тка'ну.

12. Тр<е>'сны да сотвори'ши себjь` на четы'рехъ края'хъ
<о>=де'жды своея`, въ ню'же w=блече'шися.

13. А='ще же кто` по'йметъ жену` и= бу'детъ съ не'ю,
и= возненави'дитъ ю=`,

14. и= наложи'тъ на ню` w=бвини'т<е>льная словеса`,
и= нанесе'тъ на ню` и='мя sло'е, и= возглаго'летъ:
жену` сiю` поя'хъ, и= прише'дъ къ не'й, не w=брjьто'хъ
ю=` дjьви'цею:

15. и= взе'мъ <о>=те'цъ дjьви'цы и= ма'терь, да и=знесу'тъ
дjьви'ч<е>ская <о>=трокови'цы пред\ъ старjь^йшины ко
вратw'мъ,

16. и= рече'тъ <о>=те'цъ <о>=трокови'цы ко старjь'йшинамъ:
дще'рь мою` сiю` да'хъ му'жу сему` въ жену`, и= нн~jь
возненави'дjьвъ ю=` се'й,

17. возлага'етъ <е>='й w=бвини'т<е>льная словеса`,
глаго'ля: не w=брjьто'хъ дще'ре твоея` дjь'вою: и=
се`, дjьви'ч<е>ская дще'ре моея`: и= да разгну'тъ ри^зы
пред\ъ старjь^йшины гра'да <о>='нагw,

18. и= да во'змутъ старjь^йшины гра'да <о>='нагw му'жа
того` и= нака'жутъ <е>=го`,

19. и= да w=бвиня'тъ <е>=го` сто'мъ сi'клей, и= дадя'тъ
<о>=тцу` <о>=трокови'цы, jа='кw и=знесе` и='мя sло`
на дjьви'цу i=и~льтеску, и= (па'ки) да бу'детъ <е>=му`
жена`: не возмо'жетъ w\тпусти'ти ю=` во вся^ лjь^та.

20. А='ще же бу'детъ вои'стинну сло'во сiе`, и= не
w=бря'щутся дjьви'ч<е>ская <о>=трокови'цjь,

21. и= да и=зведу'тъ дjьви'цу пред\ъ врата` до'му <о>=тца`
<е>=я`, и= побiю'тъ ю=` ка'менiемъ му'жiе гра'дстiи,
и= да о<у>='мретъ, jа='кw сотвори` безу'мiе въ сынjь'хъ
i=и~левыхъ, w=скверни` до'мъ <о>=тца` своегw`: и= и=зми'те
sло'е w\т себ<е>` сами'хъ.

22. А='ще же w=бря'щется человjь'къ лежа'й съ жено'ю
мужа'тою, о<у>=бi'йте <о>=бои'хъ, человjь'ка лежа'щаго
съ жено'ю и= жену`: и= и=зми'те sло'е w\т i=и~ля.

23. А='ще же бу'детъ дjь'ва w=бруче'ная му'жу, и= w=брjь'тъ
ю=` человjь'къ (другi'й) во гра'дjь, бу'детъ съ не'ю,

24. и=зведи'те <о>=бои'хъ пред\ъ врата` гра'да и='хъ,
и= побi'йте (<о>=бои'хъ) ка'менiемъ, и= да о<у>='мрутъ:
<о>=трокови'цу, поне'же не вопи'ла во гра'дjь, и= му'жа,
поне'же w=би'дjь жену` бли'жнягw своегw`: и= и=зми'те
sло'е w\т себ<е>` сами'хъ.

25. А='ще же на по'ли w=бря'щетъ человjь'къ дjь'ву
w=бруче'ную, и= наси'ловавъ бу'детъ съ не'ю, о<у>=бi'йте
человjь'ка <е>=ди'наго бы'вшаго съ не'ю:

26. а= <о>=трокови'цjь ничто'же сотвори'те: нjь'сть
бо дjь'вjь грjьха` сме'ртнагw: jа='коже а='ще кто'
бы воста'лъ на бли'жняго своего`, и= о<у>=би'лъ бы
ду'шу <е>=гw`, та'кw сiе` дjь'ло:

27. поне'же на селjь` w=брjь'те ю=`, возопи` <о>=трокови'ца
w=бруче'ная, и= не бjь` помога'яй <е>='й.

28. А='ще же кто` w=бря'щетъ <о>=трокови'цу дjь'ву,
jа='же нjь'сть w=бруче'на, и= наси'ловавъ бу'детъ съ
не'ю, и= w=бличи'тся:

29. да да'стъ человjь'къ бы'вый съ не'ю <о>=тцу` <о>=трокови'цы
пятьдеся'тъ дiдра'хмъ сребра`, и= тому` да бу'детъ
жена`, поне'же w=би'дjь ю=`: не возмо'жетъ w\тпусти'ти
ю=` во все` вре'мя.

30. Да не по'йметъ человjь'къ жены` <о>=тца` своегw`,
и= да не w\ткры'етъ покрове'нiя <о>=тца` своегw`.

Глава` 23.

Да не вхо'дитъ ка'женикъ и= скопе'цъ въ со'нмъ гд\сень.

2. Ниже` да вни'детъ блудоро'дный во хра'мъ гд\сень
до деся'тагw ро'да.

3. Да не вни'детъ а=мманi'тинъ и= мwавi'тинъ въ хра'мъ
гд\сень: и= да'же до деся'тагw ро'да да не вхо'дитъ
въ хра'мъ гд\сень, и= да'же до вjь'ка,

4. поне'же не срjьто'ша <о>=ни` ва'съ съ хлjь^бы и=
водо'ю на пути`, и=сходя'щымъ ва'мъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
и= jа='кw ная'ша на тя` валаа'ма сы'на веw'рова w\т
месопота'мiи, да тя` проклене'тъ:

5. и= не восхотjь` гд\сь бг~ъ тво'й послу'шати валаа'ма,
и= w=брати` гд\сь бг~ъ тво'й кля^твы въ блг\све'нiе,
зане` возлюби' тя гд\сь бг~ъ тво'й:

6. да не совjьща'еши ми^рная и=`мъ и= пол<е>'зная и=`мъ
во вся^ дни^ твоя^ во вjь'ки.

7. Да не возгнуша'ешися i=думе'аниномъ, jа='кw бра'тъ
тво'й <е>='сть: да не возгнуша'ешися <е>=гv'птяниномъ,
jа='кw пришле'цъ бы'лъ <е>=си` въ земли` <е>=гw`:

8. сы'нове а='ще родя'тся и=`мъ, въ ро'дjь тре'тiемъ
да вни'дутъ въ хра'мъ гд\сень.

9. А='ще же и=зы'деши w=полчи'тися на враги` твоя^,
и= да сохрани'шися w\т вся'кагw сло'ва sла`.

10. А='ще бу'детъ о<у>= теб<е>` человjь'къ, и='же не
бу'детъ чи'стъ w\т и=злiя'нiя <е>=гw` но'щiю, и= да
и=зы'детъ внjь` полка`, и= да не вни'детъ въ по'лкъ:

11. и= <е>=гда` бу'детъ къ ве'черу, да w=мы'етъ тjь'ло
свое` водо'ю, и= заше'дшу со'лнцу да вни'детъ въ по'лкъ.

12. И= мjь'сто тебjь` да бу'детъ внjь` полка`, и= и=зы'деши
та'мw во'нъ:

13. и= ры'лецъ да бу'детъ тебjь` за по'ясомъ твои'мъ,
и= бу'детъ <е>=гда` ся'деши внjь`, и= да и=скопа'еши
и='мъ (jа='му), и= наврати'въ покры'еши стыдjь'нiе
твое` въ не'й:

14. jа='кw гд\сь бг~ъ тво'й хо'дитъ въ полцjь` твое'мъ
и=збавля'ти тя` и= преда'ти враги` твоя^ въ ру'цjь
твои` пред\ъ лице'мъ твои'мъ: и= да бу'детъ по'лкъ
тво'й свя'тъ, и= да не jа=ви'тся о<у>= теб<е>` стыдjь'нiе
ве'щи, и= w\тврати'тся w\т теб<е>`.

15. Да не преда'си раба` господи'ну <е>=гw`, и='же
прiи'де къ тебjь` w\т господи'на своегw`:

16. съ тобо'ю да w=бита'етъ, съ ва'ми да живе'тъ во
вся'комъ мjь'стjь, и=дjь'же о<у>=го'дно бу'детъ <е>=му`:
да не w=скорби'ши <е>=гw`.

17. Да не бу'детъ блудни'ца w\т дще'рей i=и~левыхъ,
и= да не бу'детъ блудни'къ w\т сынw'въ i=и~левымъ.

18. Да не принесе'ши мзды` блудни'чи, ниже` цjьны`
пе'сiи въ до'мъ гд\са бг~а твоегw` на вся'къ w=бjь'тъ,
jа='кw ме'рзость су'ть гд\севи бг~у твоему` и= <о>=боя`.

19. Да не да'си бра'ту твоему` въ ли'хву сребра` и=
въ ли'хву пи'щей и= въ ли'хву вся'кiя ве'щи, <е>=му'же
а='ще взаи'мъ да'си:

20. чужде'му да да'си въ ли'хву, бра'ту же твоему`
да не да'си въ ли'хву, да блг\сви'тъ тя` гд\сь бг~ъ
тво'й во всjь'хъ дjь'лjьхъ твои'хъ на земли`, въ ню'же
вхо'диши та'мw наслjь'дити ю=`.

21. А='ще же w=бjьща'еши w=бjь'тъ гд\севи бг~у твоему`,
да не о<у>=ме'длиши возда'ти <е>=го`, jа='кw взыска'я
взы'щетъ гд\сь бг~ъ тво'й w\т теб<е>`, и= бу'детъ на
тебjь` грjь'хъ:

22. а='ще же не восхо'щеши w=бjьща'ти, нjь'сть ти`
грjьха`.

23. И=сходя^щая на о<у>='стъ твои'хъ сохрани` и= сотвори`,
и='мже w='бразомъ w=бjьща'лъ <е>=си` гд\севи бг~у твоему`
да'ръ, <е>=го'же глаго'лалъ <е>=си` о<у>=ста'ми твои'ми.

24. А='ще же вни'деши на ни'ву бли'жнягw своегw`, и=
собере'ши въ ру'цjь свои` кла'сы, а= серпа` да не возложи'ши
на ни'ву бли'жнягw.

25. А='ще же вни'деши въ вiногра'дъ бли'жнягw своегw`,
да jа='си гро'здiе, <е>=ли'кw души` твое'й насы'титися,
въ сосу'дъ же да не вложи'ши.

Глава` 24.

А='ще же кто` по'йметъ жену` и= поживе'тъ съ не'ю,
и= бу'детъ а='ще не w=бря'щетъ благода'ти пред\ъ ни'мъ,
jа='кw w=брjь'те въ не'й сра'мное дjь'ло, да напи'шетъ
<е>='й кни'гу w\тпуще'нiя и= вда'стъ въ ру'цjь <е>=я`,
и= да w\тпу'ститъ ю=` и=з\ъ до'му своегw`,

2. и= w\тше'дши бу'детъ (жена`) му'жу и=но'му:

3. и= а='ще возненави'дитъ ю=` му'жъ вторы'й, и= напи'шетъ
<е>='й кни'гу w\тпуще'нiя и= да'стъ <е>='й въ ру'цjь
<е>=я`, и= w\тпу'ститъ ю=` и=з\ъ до'му своегw`, и=ли`
о<у>='мретъ му'жъ <е>=я` вторы'й, и='же бjь` ю=` поя'лъ
себjь` въ жену`:

4. не возмо'жетъ му'жъ пе'рвый, w\тпусти'вый ю=`, возврати'въ
поя'ти ю=` себjь` въ жену`, по w=скверне'нiи <е>=я`,
jа='кw гну'сно <е>='сть пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ:
и= да не w=скверна'вите земли`, ю='же гд\сь бг~ъ ва'шъ
дае'тъ ва'мъ въ наслjь'дiе.

5. А='ще же кто` по'йметъ жену` вно'вjь, да не и='детъ
на бра'нь, и= да не наложи'тся <е>=му` ника'яже ве'щь:
непови'ненъ бу'детъ въ дому` свое'мъ лjь'то <е>=ди'но,
да весели'тъ жену` свою`, ю='же поя'лъ <е>='сть.

6. Да не во'змеши въ зало'гъ жерно'вныхъ ка'меней,
jа='кw ду'шу се'й дае'тъ въ зало'гъ.

7. А='ще же jа='тъ бу'детъ человjь'къ крады'й ду'шу
w\т бра'тiи своея` сынw'въ i=и~левыхъ, и= наси'лiемъ
продае'тъ ю=`, да о<у>='мретъ та'ть то'й, и= и=зми'те
sло'е w\т ва'съ сами'хъ.

8. Внемли` себjь` въ jа='звjь прока'зы, и= храни` sjьлw`
твори'ти по всему` зако'ну, <е>=го'же возвjьстя'тъ
ва'мъ жерцы` леvi'ти: jа='коже заповjь'дахъ ва'мъ,
да храни'те твори'ти:

9. помяни`, <е>=ли^ка сотвори` гд\сь бг~ъ тво'й марiа'мjь
на пути`, и=сходя'щымъ ва'мъ и=з\ъ <е>=гv'пта.

10. А='ще же до'лгъ <е>='сть на бли'жнемъ твое'мъ,
до'лгъ каковы'й ли'бо, да не вни'деши въ до'мъ <е>=гw`
взя'ти зало'гъ <е>=гw`:

11. внjь` ста'неши, и= человjь'къ то'й, на не'мже <е>='сть
до'лгъ тво'й, и=знесе'тъ зало'гъ во'нъ.

12. А='ще же человjь'къ о<у>=бо'гъ <е>='сть, да не
преноществу'етъ зало'гъ <е>=гw` о<у>= теб<е>`:

13. w\тда'нiемъ да w\тда'си ри'зу <е>=гw` до захожде'нiя
со'лнца, и= да почi'етъ въ ри'зjь свое'й, и= благослови'тъ
тя`, и= бу'детъ тебjь` мл\сть пред\ъ гд\семъ бг~омъ
твои'мъ.

14. Да не лиши'ши мзды` о<у>=бо'гаго и= тре'бующаго
w\т бра'тiи твоея`, и=ли` w\т пришл<е>'цъ и=`же во
градjь'хъ твои'хъ:

15. въ то'й же де'нь да w\тда'си мзду` <е>=му`, да
не за'йдетъ со'лнце <е>=му`, jа='кw о<у>=бо'гъ <е>='сть,
и= въ то'мъ и='мать наде'жду, и= да не возопiе'тъ на
тя` къ гд\севи, и= бу'детъ тебjь` грjь'хъ.

16. Да не о<у>='мрутъ <о>=тцы` за сы'ны, и= сы'нове
да не о<у>='мрутъ за <о>=тцы`: кi'йждо за сво'й грjь'хъ
да о<у>='мретъ.

17. Не о<у>=клони'ши суда` прише'льцу и= си'ру и= вдовjь`,
и= да не взе'млеши въ зало'гъ ри'зы вдови'чи,

18. и= помяне'ши, jа='кw ра'бъ (и= ты`) бы'лъ <е>=си`
въ земли` <е>=гv'петстjьй, и= свободи' тя гд\сь бг~ъ
тво'й w\тту'ду: сегw` ра'ди а='зъ тебjь` заповjь'даю
твори'ти сiе` сло'во.

19. А='ще же по'жнеши ни'ву твою` на селjь` твое'мъ,
и= забу'деши сно'пъ на ни'вjь твое'й, да не возврати'шися
взя'ти <е>=го`: прише'льцу и= о<у>=бо'гу, и= си'ру
и= вдовjь` да бу'детъ, да блг\сви'тъ тя` гд\сь бг~ъ
тво'й во всjь'хъ дjь'лjьхъ руку` тво<е>'ю.

20. А='ще же ма'сличiе собира'еши, да не возврати'шися
w=ста'нкwвъ собра'ти jа=`же за тобо'ю: прише'льцу и=
си'ру и= вдовjь` да бу'дутъ: и= воспомяне'ши, jа='кw
ра'бъ бы'лъ <е>=си` въ земли` <е>=гv'петстjьй: сегw`
ра'ди а='зъ тебjь` заповjь'даю твори'ти сло'во сiе`.

21. А='ще же w=бира'еши вiногра'дъ тво'й, да не собира'еши
w=ста'нкwвъ jа=`же за тобо'ю: прише'льцу и= си'ру и=
вдовjь` да бу'дутъ:

22. и= помяне'ши, jа='кw ра'бъ бы'лъ <е>=си` въ земли`
<е>=гv'петстjьй: сегw` ра'ди а='зъ тебjь` заповjь'даю
твори'ти сiе` сло'во.

Глава` 25.

А='ще же бу'детъ пря` между` челwвjь'ки, и= прiи'дутъ
на су'дъ, и= да су'дятъ, и= w=правдя'тъ пра'ваго, и=
w=су'дятъ нечести'ваго:

2. и= бу'детъ, а='ще досто'инъ <е>='сть ра^нъ нечести'вый,
да поста'виши <е>=го` пред\ъ судiя'ми, и= да бiю'тъ
<е>=го` пред\ъ ни'ми по нече'стiю <е>=гw`:

3. и= число'мъ четы'редесять ра^нъ да наложа'тъ <е>=му`,
и= да не приложа'тъ къ сему`: а='ще же приложа'тъ па'че
ра^нъ си'хъ би'ти <е>=го` мно'жае, сра'мъ бу'детъ бра'ту
твоему` пред\ъ тобо'ю.

4. Да не w=броти'ши вола` молотя'ща.

5. А='ще же живу'тъ бра'тiя вку'пjь, и= о<у>='мретъ
<е>=ди'нъ w\т ни'хъ, сjь'мене же не бу'детъ <е>=му`,
да не бу'детъ жена` о<у>=ме'ршагw и=но'му му'жу несро'дну:
бра'тъ му'жа <е>=я` да вни'детъ къ не'й и= по'йметъ
ю=` себjь` въ жену`, и= да поживе'тъ съ не'ю:

6. и= бу'детъ <о>=троча`, <е>='же а='ще роди'тся, да
поста'вится во и='мя о<у>=ме'ршагw, и= не поги'бнетъ
и='мя <е>=гw` w\т i=и~ля.

7. А='ще же не восхо'щетъ человjь'къ поя'ти жены` бра'та
своегw`, да прiи'детъ жена` ко вратw'мъ пред\ъ старjь^йшины
и= рече'тъ: не хо'щетъ бра'тъ му'жа моегw` возста'вити
и='мя бра'та своегw` во i=и~ли, не восхотjь` бра'тъ
му'жа моегw`:

8. и= да призову'тъ <е>=го` старjь^йшины гра'да тогw`
и= реку'тъ <е>=му`, и= ста'въ рече'тъ: не хощу` поя'ти
ю=`:

9. и= приступи'вши жена` бра'та <е>=гw` къ нему` пред\ъ
старjь^йшины, и= и=зу'етъ сапо'гъ <е>=гw` <е>=ди'нъ
w\т ноги` <е>=гw`, и= да плю'нетъ на лице` <е>=гw`,
и= w\твjьща'вши рече'тъ: си'це да сотворя'тъ человjь'ку,
и='же не сози'ждетъ до'му бра'та своегw` во i=и~ли:

10. и= прозове'тся и='мя <е>=гw` во i=и~ли %[до'мъ
и=зу'тагw и=з\ъ сапога`%].

11. А='ще же бiю'тся челwвjь'ка два` вку'пjь, человjь'къ
съ бра'томъ свои'мъ, и= присту'питъ жена` <е>=ди'нагw
w\т ни'хъ w\тя'ти му'жа своего` w\т руки` бiю'щагw
и=`, и= просте'рши ру'ку свою`, и='метъ за jа='тра
<е>=гw`,

12. да w\тсjьче'ши ру'ку <е>=я`: да не пощади'тъ <о>='ко
твое` <е>=я`.

13. Да не бу'детъ во влага'лищи твое'мъ мjь'рило и=
мjь'рило, вели'кое и= ма'лое,

14. да не бу'детъ въ дому` твое'мъ мjь'ра и= мjь'ра,
вели'ка и= ма'ла:

15. мjь'рило и='стинно и= пра'ведно да бу'детъ тебjь`,
и= мjь'ра и='стинна и= пра'ведна да бу'детъ тебjь`,
да мнw'ги дни^ бу'деши на земли`, ю='же гд\сь бг~ъ
тво'й дае'тъ тебjь` въ жре'бiй,

16. jа='кw ме'рзость гд\севи бг~у твоему` вся'къ творя'й
сiя^, вся'къ творя'й непра'вду.

17. Помяни`, <е>=ли^ка тебjь` сотвори` а=мали'къ на
пути`, и=сходя'щу тебjь` и=з\ъ <е>=гv'пта:

18. ка'кw сопротивоста` тебjь` на пути` и= посjьче`
за'днiй по'лкъ тво'й о<у>=тружде'нъ за тобо'ю: ты'
же а='лченъ бы'лъ <е>=си` и= о<у>=тружде'нъ: и= не
о<у>=боя'ся бг~а:

19. и= бу'детъ <е>=гда` о<у>=поко'итъ тя` гд\сь бг~ъ
тво'й w\т всjь'хъ вра^гъ твои'хъ, и=`же w='крестъ теб<е>`
на земли`, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` въ
жре'бiй, <е>='же наслjь'дити ю=`, да погуби'ши и='мя
а=мали'ково w\т земли`, jа='же под\ъ небесе'мъ, и=
да не забу'деши.

Глава` 26.

И= бу'детъ а='ще вни'деши въ зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ
тво'й дае'тъ тебjь` въ жре'бiй <е>='же наслjь'дити
ю=`, и= всели'шися на не'й,

2. и= да во'змеши w\т нача'тка плодw'въ земли` твоея`,
ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` въ жре'бiй, и=
вложи'ши въ ко'шницу, и= по'йдеши на мjь'сто, <е>='же
и=збере'тъ гд\сь бг~ъ тво'й призыва'ти и='мя <е>=гw`
та'мw:

3. и= прiи'деши къ жерцу`, и='же бу'детъ въ ты^я дни^,
и= рече'ши къ нему`: возвjьща'ю дне'сь гд\севи бг~у
твоему`, jа='кw внидо'хъ въ зе'млю, <е>='юже кля'тся
гд\сь <о>=тц<е>'мъ на'шымъ да'ти на'мъ:

4. и= да во'зметъ жре'цъ w\т руку` тво<е>'ю ко'шницу
и= да положи'тъ ю=` пред\ъ <о>=лтаре'мъ гд\са бг~а
твоегw`:

5. и= w\твjьща'въ рече'ши пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ:
сv"рi'ю w=ста'ви <о>=те'цъ мо'й и= сни'де во <е>=гv'петъ
и= w=бита` та'мw въ числjь` ма'лjьмъ, и= бы'сть та'мw
въ jа=зы'къ вели'къ и= во мно'жество мно'го и= вели'ко:

6. и= w=sло'биша на'съ <е>=гv'птяне, и= смири'ша ны`,
и= возложи'ша на ны` дjьла` же'стwкая:

7. и= возопи'хомъ ко гд\су бг~у <о>=т<е>'цъ на'шихъ,
и= о<у>=слы'ша гд\сь во'пль на'шъ и= ви'дjь смире'нiе
на'ше и= тру'дъ на'шъ и= ско'рбь на'шу,

8. и= и=зведе` ны` гд\сь и=з\ъ <е>=гv'пта са'мъ крjь'постiю
свое'ю вели'кою и= руко'ю си'льною и= мы'шцею высо'кою,
и= въ видjь'нiихъ вели'кихъ и= въ зна'менiихъ и= въ
чудесjь'хъ,

9. и= введе` ны` въ мjь'сто сiе`, и= даде` на'мъ зе'млю
сiю`, зе'млю кипя'щую ме'домъ и= млеко'мъ:

10. и= нн~jь се`, принесо'хъ нача'тки w\т плодw'въ
земли`, ю='же да'лъ ми` <е>=си`, гд\си, зе'млю кипя'щую
ме'домъ и= млеко'мъ. И= w=ста'виши <е>=` пред\ъ гд\семъ
бг~омъ твои'мъ, и= поклони'шися та'мw пред\ъ гд\семъ
бг~омъ твои'мъ,

11. и= возвесели'шися w= всjь'хъ благи'хъ, jа=`же даде`
тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й, и= до'мъ тво'й, и= леvi'тъ,
и= пришле'цъ и='же о<у>= теб<е>`.

12. <Е>=гда' же соверши'ши w=десяти'ти всю` десяти'ну
плодw'въ земли` твоея` въ лjь'то тре'тiе, втору'ю десяти'ну
да да'си леvi'ту и= прише'льцу и= сиротjь` и= вдовjь`,
и= jа=дя'тъ во градjь'хъ твои'хъ и= насы'тятся:

13. и= рече'ши пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ: w=чи'стихъ
свята^я и=з\ъ до'му моегw`, и= да'хъ я=` леvi'ту и=
прише'льцу и= сиротjь` и= вдовjь`, по всjь^мъ за'повjьдемъ
твои^мъ, jа=`же заповjь'далъ <е>=си` мнjь`: не преступи'хъ
за'повjьди твоея` и= не забы'хъ,

14. и= не jа=до'хъ въ болjь'зни мое'й w\т ни'хъ, не
принесо'хъ w\т ни'хъ въ нечи'стое, ниже` да'хъ w\т
ни'хъ о<у>=ме'ршему: послу'шахъ гла'са гд\са бг~а моегw`,
сотвори'хъ, jа='коже заповjь'далъ <е>=си` мнjь`:

15. при'зри съ нб~се` w\т хра'ма ст~а'гw твоегw`, и=
блг\сви` лю'ди твоя^ i=и~ля и= зе'млю, ю='же да'лъ
<е>=си` и=`мъ jа='коже кля'лся <е>=си` <о>=тц<е>'мъ
на'шымъ, да'ти на'мъ зе'млю кипя'щую ме'домъ и= млеко'мъ.

16. Въ се'й де'нь заповjь'да тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й
сотвори'ти вся^ w=правда^нiя сiя^ и= судьбы^: и= сохрани'те
и= сотвори'те я=` w\т всегw` се'рдца ва'шегw и= w\т
всея` души` ва'шея.

17. Гд\са и=збра'лъ <е>=си` дне'сь бы'ти тебjь` въ
бг~а, и= ходи'ти во всjь'хъ путе'хъ <е>=гw` и= храни'ти
w=правда^нiя и= за'пwвjьди и= судьбы^ <е>=гw`, и= послу'шати
гла'са <е>=гw`.

18. И= гд\сь и=збра` ва'съ дне'сь, да бу'дете <е>=му`
лю'ди и=збра'ннiи, jа='коже рече` тебjь`, храни'ти
вся^ за'пwвjьди <е>=гw`,

19. и= бы'ти тебjь` вы'шше всjь'хъ jа=зы^къ, и='же
сотвори' тя и=мени'та и= хва'льна и= сла'вна, бы'ти
ва'мъ лю'демъ ст~ы^мъ гд\су бг~у ва'шему, jа='коже
гл~а.

Глава` 27.

И= заповjь'да мwv"се'й и= старjь^йшины сынw'въ i=и~левыхъ,
глаго'ля: сохрани'те вся^ за'пwвjьди сiя^, <е>=ли^ки
а='зъ заповjь'даю ва'мъ дне'сь.

2. И= бу'детъ во'ньже де'нь пре'йдете i=<о>рда'нъ на
зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь` во жре'бiй,
и= поста'виши себjь` ка'менiе вели'ко и= w=бjьли'ши
я=` мjь'ломъ,

3. и= напи'шеши на ка'менехъ тjь'хъ вся^ словеса` зако'на
сегw`, <е>=гда` пре'йдете i=<о>рда'нъ, <е>=гда` вни'дете
въ зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`, зе'млю
кипя'щую ме'домъ и= млеко'мъ, jа='коже рече` гд\сь
бг~ъ <о>=т<е>'цъ твои'хъ тебjь`.

4. И= бу'детъ <е>=гда` пре'йдете i=<о>рда'нъ, да поста'вите
ка'менiе сiе`, jа=`же а='зъ повелjьва'ю ва'мъ дне'сь,
въ горjь` гева'лъ, и= побjьли'ши и=`хъ мjь'ломъ:

5. и= да сози'ждеши та'мw <о>=лта'рь гд\севи бг~у твоему`,
<о>=лта'рь w\т ка'менiя: да не возложи'ши на ни'хъ
желjь'за:

6. ка'менiемъ всецjь'лымъ да сози'ждеши <о>=лта'рь
гд\севи бг~у твоему` и= вознесе'ши на не'мъ всесожж<е>'нiя
гд\севи бг~у твоему`,

7. и= пожре'ши же'ртву спасе'нiя: и= jа='си, и= насы'тишися
та'мw, и= возвесели'шися пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ,

8. и= напи'шеши на ка'менiихъ си'хъ ве'сь зако'нъ се'й
jа='вjь sjьлw`.

9. И= глаго'ла мwv"се'й и= жерцы` леvi'ти всему` i=и~лю,
глаго'люще: молчи` и= слы'ши, i=и~лю, въ де'нь се'й
ста'лся <е>=си` въ лю'ди гд\севи бг~у твоему`:

10. и= да послу'шаеши гла'са гд\са бг~а твоегw`, и=
да сотвори'ши вся^ за'пwвjьди <е>=гw` и= w=правда^нiя
<е>=гw`, jа=`же а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь.

11. И= заповjь'да мwv"се'й лю'демъ въ то'й де'нь, глаго'ля:

12. сi'и да ста'нутъ благословля'ти лю'ди на горjь`
гарiзi'нъ, преше'дше i=<о>рда'нъ: сv"меw'нъ, леvi'й,
i=у'да, i=ссаха'ръ, i=w'сифъ и= венiамi'нъ:

13. и= сi'и да ста'нутъ на кля'тву на горjь` гева'лъ:
руви'мъ, га'дъ и= а=си'ръ, завулw'нъ, да'нъ и= нефfалi'мъ.

14. И= w\твjьща'вше реку'тъ леvi'ти всему` i=и~лю гла'сомъ
вели'кимъ:

15. про'клятъ человjь'къ, и='же сотвори'тъ и=звая'нiе
и= слiя'нiе, ме'рзость гд\севи, дjь'ло ру'къ худо'жника,
и= положи'тъ <е>=` въ сокрове'нiи. И= w\твjьща'вше
вси` лю'дiе реку'тъ: бу'ди.

16. Про'клятъ безче'стяй <о>=тца` своего` и=ли` ма'терь
свою`. И= реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди.

17. Про'клятъ прелага'яй предjь'лы бли'жнягw своегw`.
И= реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди.

18. Про'клятъ прельща'яй слjьпа'го въ пути`. И= реку'тъ
вси` лю'дiе: бу'ди.

19. Про'клятъ, и='же о<у>=клони'тъ су'дъ прише'льцу
и= сиротjь` и= вдовjь`. И= реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди.

20. Про'клятъ лежа'й съ жено'ю <о>=тца` своегw`, jа='кw
w\ткры'лъ <е>='сть покрове'нiе <о>=тца` своегw`. И=
реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди.

21. Про'клятъ лежа'й со вся'кимъ ското'мъ. И= реку'тъ
вси` лю'дiе: бу'ди.

22. Про'клятъ лежа'й съ сестро'ю свое'ю, дще'рiю <о>=тца`
своегw` и=ли` дще'рiю ма'тере своея`. И= реку'тъ вси`
лю'дiе: бу'ди.

23. Про'клятъ лежа'й съ те'щею свое'ю. И= реку'тъ вси`
лю'дiе: бу'ди. Про'клятъ лежа'й съ сестро'ю жены` своея`.
И= реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди.

24. Про'клятъ бiя'й бли'жняго съ ле'стiю. И= реку'тъ
вси` лю'дiе: бу'ди.

25. Про'клятъ, и='же во'зметъ да'ры порази'ти ду'шу
кро'ве непови'нныя. И= реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди.

26. Про'клятъ вся'къ человjь'къ, и='же не пребу'детъ
во всjь'хъ словесjь'хъ зако'на сегw`, <е>='же твори'ти
я=`. И= реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди.

Глава` 28.

И= бу'детъ <е>=гда` пре'йдете i=<о>рда'нъ въ зе'млю,
ю='же гд\сь бг~ъ ва'шъ дае'тъ ва'мъ, а='ще слу'хомъ
послу'шаете гла'са гд\са бг~а ва'шегw храни'ти и= твори'ти
вся^ за'пwвjьди <е>=гw`, jа=`же а='зъ заповjь'даю тебjь`
дне'сь, и= да'стъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й вы'шше всjь'хъ
jа=зы^къ земли`:

2. и= прiи'дутъ на тя` вся^ благослов<е>'нiя сiя^ и=
w=бря'щутъ тя`. А='ще слу'хомъ послу'шаеши гла'са гд\са
бг~а твоегw`,

3. благослове'нъ ты` во гра'дjь и= благослове'нъ ты`
на селjь`,

4. благослов<е>'на и=сча'дiя чре'ва твоегw` и= плоды`
земли` твоея`, и= стада` волw'въ твои'хъ и= па^ствы
<о>=ве'цъ твои'хъ,

5. благослов<е>'ны жи^тницы твои` и= w=ста'нцы твои`,

6. благослове'нъ ты` внегда` входи'ти тебjь` и= благослове'нъ
ты` внегда` и=сходи'ти тебjь`.

7. Да преда'стъ тебjь` гд\сь бг~ъ враги` твоя^, сопроти'вящыяся
тебjь`, сокруш<е>'ны пред\ъ лице'мъ твои'мъ: путе'мъ
<е>=ди'нjьмъ и=зы'дутъ на тя` и= седмiю` путьми` побjьжа'тъ
w\т лица` твоегw`.

8. Да по'слетъ гд\сь на тя` блг\све'нiе въ храни'лищахъ
твои'хъ и= на вся^, на ня'же возложи'ши ру'ку твою`
на земли`, ю='же гд\сь бг~ъ тво'й дае'тъ тебjь`.

9. Да возста'витъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й себjь` лю'дъ
свя'тъ, jа='коже кля'тся <о>=тц<е>'мъ твои^мъ. А='ще
послу'шаеши гла'са гд\са бг~а твоегw` и= ходи'ти бу'деши
въ путе'хъ <е>=гw`,

10. и= о<у>='зрятъ тя` вси` jа=зы'цы земнi'и, jа='кw
и='мя гд\са (бг~а твоегw`) призва'ся на тя`, и= о<у>=боя'тся
теб<е>`,

11. и= о<у>=мно'житъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й во блага^я
во и=сча'дiехъ о<у>=тро'бы твоея` и= во и=сча'дiехъ
скотw'въ твои'хъ, и= въ плодjь'хъ земли` твоея`, на
земли` твое'й, ю='же кля'тся гд\сь <о>=тц<е>'мъ твои^мъ
да'ти тебjь`.

12. Да w\тве'рзетъ тебjь` гд\сь сокро'вище свое` благо'е,
не'бо, <е>='же да'ти до'ждь земли` твое'й во вре'мя
свое`, да блг\сви'тъ вся^ дjьла` ру'къ твои'хъ: и=
да'си взаи'мъ jа=зы'кwмъ мнw'гимъ, ты' же не w=должи'шися:
и= w=блада'еши ты` мно'гими jа=зы^ки, тобо'ю же не
воз\ъwблада'ютъ.

13. Да поста'витъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й во главу`, а=
не въ хво'стъ: и= бу'деши тогда` вы'ше, и= не бу'деши
ни'же, а='ще послу'шаеши за'повjьдiй гд\са бг~а твоегw`,
<е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь храни'ти
и= твори'ти:

14. да не престу'пиши w\т всjь'хъ слове'съ, jа=`же
а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь, на де'сно ниже` на
лjь'во, ходи'ти в\ъслjь'дъ богw'въ и=ны'хъ служи'ти
и=`мъ.

15. И= бу'детъ а='ще не послу'шаеши гла'са гд\са бг~а
твоегw` храни'ти и= твори'ти вся^ за'пwвjьди <е>=гw`,
<е>=ли^ки а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь, и= прiи'дутъ
на тя` вся^ кля^твы сiя^ и= пости'гнутъ тя`:

16. про'клятъ ты` во гра'дjь и= про'клятъ ты` на селjь`,

17. про'кляты жи^тницы твои` и= w=ста'нки твои`,

18. проклята^ и=сча^дiя о<у>=тро'бы твоея` и= плоды`
земли` твоея`, стада` волw'въ твои'хъ и= па^ствы <о>=ве'цъ
твои'хъ,

19. про'клятъ ты` внегда` входи'ти тебjь` и= про'клятъ
ты` внегда` и=сходи'ти тебjь`.

20. Да по'слетъ тебjь` гд\сь ску'дость и= гла'дъ и=
и=стребле'нiе на вся^, на ня'же возложи'ши ру'ку твою`,
<е>=ли^ка а='ще сотвори'ши, до'ндеже потреби'тъ тя`
и= до'ндеже погуби'тъ тя` вско'рjь, sлы'хъ ра'ди начина'нiй
твои'хъ, зане` w=ста'вилъ <е>=си` мя`.

21. Да прилjьпи'тъ гд\сь къ тебjь` сме'рть, до'ндеже
потреби'тъ тя` w\т земли`, въ ню'же ты` вхо'диши та'мw
наслjь'дити ю=`.

22. Да порази'тъ тя` гд\сь неимjь'нiемъ и= <о>=гне'вицею,
и= сту'жею и= жже'нiемъ, и= о<у>=бi'йствомъ и= вjь'тромъ
тлетво'рнымъ и= блjь'достiю, и= пожену'тъ тя`, до'ндеже
погубя'тъ тя`.

23. И= бу'детъ не'бо над\ъ главо'ю твое'ю мjь'дяно
и= земля` под\ъ тобо'ю желjь'зна.

24. Да да'стъ гд\сь до'ждь земли` твое'й пра'хъ, и=
пе'рсть съ небесе` сни'детъ на тя`, до'ндеже сокруши'тъ
тя` и= до'ндеже погуби'тъ тя`.

25. Да да'стъ тя` гд\сь на и=зсjьче'нiе пред\ъ враги^
твои'ми: путе'мъ <е>=ди'нjьмъ и=зы'деши къ ни^мъ и=
седмiю` пути^ побjьжи'ши w\т лица` и='хъ, и= бу'деши
въ разсjь'янiе во всjь'хъ ца'рствахъ земны'хъ,

26. и= бу'дутъ мертвецы` ва'ши снjь'дь пти'цамъ неб<е>'снымъ
и= sвjьр<е>'мъ земны^мъ, и= не бу'детъ w\тгоня'яй.

27. Да порази'тъ тя` гд\сь вре'домъ <е>=гv'петскимъ
въ сjьда'лищахъ и= кра'стою ди'вiею и= све'рбомъ, jа='кw
не мощи` тебjь` и=сцjьли'тися.

28. Порази'тъ тя` гд\сь неи'стовствомъ и= слjьпото'ю
и= и=зступле'нiемъ о<у>=ма`,

29. и= бу'деши w=сяза'яй въ полу'дни, jа='коже w=сяза'етъ
слjьпы'й во тьмjь`, и= не и=спра'витъ путi'й твои'хъ:
и= бу'деши тогда` w=би'димь и= расхища'емь во вся^
дни^, и= не бу'детъ помога'яй тебjь`.

30. Жену` по'ймеши, и= и='нъ му'жъ воз\ъимjь'етъ ю=`:
до'мъ сози'ждеши, и= не поживе'ши въ не'мъ: вiногра'дъ
насади'ши, и= не w=бере'ши <е>=гw`:

31. теле'цъ тво'й закла'нъ пред\ъ тобо'ю, и= не снjь'си
w\т негw`: <о>=сля` твое` w\тя'то w\т теб<е>`, и= не
w\тда'стся тебjь`: <о>='вцы твоя^ w\тданы` (бу'дутъ)
врагw'мъ твои^мъ, и= не бу'детъ тебjь` помога'яй:

32. сы'нове твои` и= дщ<е>'ри твоя^ w\тданы` (бу'дутъ)
jа=зы'ку и=но'му, и= <о>='чи твои` о<у>='зрятъ и=стаева'юще
на сiя^, и= не возмо'жетъ рука` твоя`:

33. плоды` земли` твоея` и= вся^ труды` твоя^ поя'стъ
jа=зы'къ, <е>=гw'же не вjь'си, и= бу'деши w=би'димь
и= сокруша'емь во вся^ дни^,

34. и= бу'деши и=зумле'нъ, видjь'нiй ра'ди <о>=че'съ
твои'хъ, jа=`же о<у>='зриши.

35. Да порази'тъ тя` гд\сь вре'домъ sлы'мъ на колjь'нахъ
и= на го'ленехъ, jа='кw не мощи` и=сцjьли'тися тебjь`
w\т сто'пъ но'гъ твои'хъ да'же до верха` (главы`) твоея`.

36. Да w\тведе'тъ тя` гд\сь и= кня^зи твоя^, jа=`же
поста'виши себjь`, въ jа=зы'къ, <е>=гw'же не вjь'си
ты` и= <о>=тцы` твои`, и= послу'жиши та'мw богw'мъ
и=ны^мъ, дре'ву и= ка'менiю,

37. и= бу'деши та'мw въ гада'нiе и= въ при'тчу и= по'вjьсть
во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ, въ ня'же введе'тъ тя` гд\сь
(бг~ъ) та'мw.

38. Сjь'мя мно'го и=знесе'ши на по'ле, и= ма'ло внесе'ши,
jа='кw поядя'тъ я=` пру'зи:

39. вiногра'дъ насади'ши и= воздjь'лаеши, и= вiна`
не и=спiе'ши, ниже` возвесели'шися w\т негw`, jа='кw
поя'стъ я=` че'рвь:

40. ма^слины бу'дутъ тебjь` во всjь'хъ предjь'лjьхъ
твои'хъ, и= <е>=ле'емъ не пома'жешися, jа='кw и=стече'тъ
ма'слина твоя`:

41. сы'ны и= дщ<е>'ри роди'ши, и= не бу'дутъ тебjь`,
w\ти'дутъ бо въ плjь'нъ:

42. вся^ древ<е>'сная твоя^ и= вся^ жи^та земли` твоея`
потреби'тъ ржа`:

43. пришле'цъ, и='же <е>='сть о<у>= теб<е>`, взы'детъ
над\ъ тя` вы'ше вы'ше, ты' же низ\ъи'деши ни'зу ни'зу:

44. се'й взаи'мъ да'стъ тебjь`, ты' же <е>=му` взаи'мъ
не да'си: се'й бу'детъ глава`, ты' же бу'деши хво'стъ.

45. И= прiи'дутъ на тя` вся^ кля^твы сiя^, и= пожену'тъ
тя` и= пости'гнутъ тя`, до'ндеже потребя'тъ тя` и=
до'ндеже погубя'тъ тя`: jа='кw не послу'шалъ <е>=си`
гла'са гд\са бг~а твоегw`, <е>='же храни'ти за'пwвjьди
<е>=гw` и= w=правда^нiя <е>=гw`, <е>=ли^ка заповjь'да
тебjь`.

46. И= бу'дутъ на тебjь` зна'м<е>нiя и= чудеса`, и=
въ сjь'мени твое'мъ до вjь'ка,

47. поне'же не послужи'лъ <е>=си` гд\севи бг~у твоему`
съ весе'лiемъ и= благи'мъ се'рдцемъ, мно'жества ра'ди
всjь'хъ (благи'хъ),

48. и= послу'жиши врагw'мъ твои^мъ, jа=`же по'слетъ
гд\сь бг~ъ тво'й на тя` съ гла'домъ и= жа'ждею, и=
нагото'ю и= w=скудjь'нiемъ всjь'хъ: и= возложи'тъ jа=ре'мъ
желjь'зенъ на вы'ю твою`, до'ндеже сокруши'тъ тя`.

49. И= наведе'тъ гд\сь на тя` jа=зы'къ и=здале'ча w\т
кра'я земли` а='ки о<у>=стремле'нiе <о>='рле, jа=зы'къ,
<е>=гw'же не о<у>=разумjь'еши глаго'ла,

50. jа=зы'къ безсту'денъ лице'мъ, и='же не о<у>=диви'тся
лицу` ста'рчу и= ю='на не поми'луетъ:

51. и= поя'стъ плоды` скотw'въ твои'хъ и= плоды` земли`
твоея`, jа='кw не w=ста'витъ тебjь` пшени'цы, ни вiна`,
ни <е>=ле'а, ста'дъ волw'въ твои'хъ и= па'ствъ <о>=ве'цъ
твои'хъ, до'ндеже погуби'тъ тя`:

52. и= сокруши'тъ тя` во всjь'хъ градjь'хъ твои'хъ,
до'ндеже разоря'тся стjь'ны твоя^ высw'кiя и= крjь^пкiя,
на ни'хже ты` о<у>=пова'еши, во все'й земли` твое'й:
и= w=sло'битъ тя` во всjь'хъ градjь'хъ твои'хъ, jа=`же
даде` тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й.

53. И= снjь'си ча^да о<у>=тро'бы твоея`, пло'ть сынw'въ
и= дще'рей твои'хъ, и=`хже даде` тебjь` гд\сь бг~ъ
тво'й, въ тjьснотjь` твое'й и= въ ско'рби твое'й, <е>='юже
w=скорби'тъ тя` вра'гъ тво'й.

54. Ю='ный въ ва'съ и= млады'й sjьлw` позави'дитъ <о>='комъ
свои'мъ бра'ту своему` и= женjь` jа='же на ло'нjь <е>=гw`,
и= w=ста'вшымся ча'дwмъ, jа=`же а='ще w=ста'нутся <е>=му`:

55. jа='кw да'ти <е>=ди'ному и='хъ w\т пло'тей ча^дъ
свои'хъ, и=`хже jа='лъ <е>=си`, поне'же ничто` w=ста'ся
<е>=му` въ тjьснотjь` и= ско'рби твое'й, <е>='юже w=скорбя'тъ
тя` врази` твои` во всjь'хъ градjь'хъ твои'хъ.

56. И= ю='ная въ ва'съ (жена`) и= млада` sjьлw`, <е>=я'же
не w=бы'че нога` <е>=я` ходи'ти по земли` ю='ности
ра'ди и= мла'дости, позави'дитъ <о>='комъ свои'мъ му'жу
своему` и='же на ло'нjь <е>=я`, и= сы'ну и= дще'ри
свое'й,

57. и= бло'нjь свое'й и=зше'дшей и=з\ъ чре'слъ <е>=я`,
и= ча'ду своему` <е>='же а='ще роди'тъ: снjь'стъ бо
я=` та'йнw, ску'дости ра'ди всjь'хъ въ тjьснотjь` и=
ско'рби свое'й, <е>='юже w=скорби'тъ тя` вра'гъ тво'й
во всjь'хъ градjь'хъ твои'хъ.

58. А='ще не послу'шаете твори'ти вся^ словеса` зако'на
сегw`, напи^санная въ кни'зjь се'й, <е>='же боя'тися
и='мене чт\сна'гw и= чу'днагw сегw`, гд\са бг~а твоегw`,

59. и= о<у>=диви'тъ гд\сь jа='звы твоя^ и= jа='звы
сjь'мене твоегw`, jа='звы вели^кiя и= ди^вныя, и= болjь^зни
sлы^я и= и=звjь^стныя,

60. и= w=брати'тъ на тя` всю` болjь'знь <е>=гv'петскую
sлу'ю, <е>=я'же ты` боя'лся <е>=си` w\т лица` и='хъ,
и= прилjьпя'тся къ тебjь`:

61. и= все` разслабле'нiе, и= всю` jа='зву ненапи'санную
и= всю` пи'саную въ кни'зjь зако'на сегw` наведе'тъ
гд\сь на тя`, до'ндеже потреби'тъ тя`:

62. и= w=ста'нетеся въ числjь` ма'лjьмъ, вмjь'стw тогw`
<е>=гда` бы'сте jа='кw sвjь'зды неб<е>'сныя мно'жествомъ,
jа='кw не послу'шасте гла'са гд\са бг~а ва'шегw.

63. И= бу'детъ, jа='коже возвесели'ся гд\сь w= ва'съ
благотвори'ти ва'мъ и= о<у>=мно'жити ва'съ, та'кw возвесели'тся
гд\сь w= ва'съ потреби'ти ва'съ: и= во'зметеся w\т
земли`, въ ню'же вы` вхо'дите та'мw наслjь'дити ю=`,

64. и= разсjь'етъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й во вся^ jа=зы'ки,
w\т кра'я земли` да'же до кра'я <е>=я`, и= послу'жиши
та'мw богw'мъ и=ны^мъ, дре'ву и= ка'менiю, и='хже не
зна'лъ <е>=си` ты` и= <о>=тцы` твои`:

65. но и= во jа=зы'цjьхъ <о>='нjьхъ не о<у>=поко'итъ
тя`, ниже` бу'детъ стоя'нiя стопjь` ноги` твоея`: и=
да'стъ тебjь` гд\сь та'мw се'рдце печа'льное и= w=скудjьва^ющая
<о>=чеса` и= и=стаява'ющую ду'шу:

66. и= бу'детъ живо'тъ тво'й ви'сящь пред\ъ <о>=чи'ма
твои'ма, и= о<у>=бои'шися во дни` и= въ но'щи, и= не
бу'деши вjь'ры jа='ти житiю` твоему`:

67. зау'тра рече'ши: ка'кw бу'детъ ве'черъ; и= въ ве'черъ
рече'ши: ка'кw бу'детъ о<у>='тро; w\т стра'ха се'рдца
твоегw`, и='мже о<у>=бои'шися, и= w\т видjь'нiй <о>=че'съ
твои'хъ, и='миже о<у>='зриши:

68. и= возврати'тъ тя` гд\сь бг~ъ во <е>=гv'петъ въ
корабле'хъ, и= на пути` <е>=го'же реко'хъ, не приложите`
ксему` ви'дjьти <е>=го`: и= про'дани бу'дете та'мw
врагw'мъ ва'шымъ въ рабы^ и= въ рабы^ни, и= не бу'детъ
купу'ющагw.

Глава` 29.

Сiя^ словеса` завjь'та, jа=`же завjьща` гд\сь мwv"се'ю
о<у>=ста'вити сынw'мъ i=и~л<е>вымъ въ земли` мwа'вли,
кромjь` завjь'та, <е>=го'же завjьща` и=`мъ въ хwри'вjь.

2. И= призва` мwv"се'й вся^ сы'ны i=и~л<е>вы и= рече`
къ ни^мъ: вы` ви'дjьсте вся^, <е>=ли^ка сотвори` гд\сь
въ земли` <е>=гv'петстjьй пред\ъ ва'ми фараw'ну и=
всjь^мъ слуга'мъ <е>=гw` и= все'й земли` <е>=гw`,

3. и=скуш<е>'нiя вели^кая, jа=`же ви'дjьста <о>='чи
твои`, зна'м<е>нiя и= чудеса` вели^кая w='ная, ру'ку
крjь'пкую и= мы'шцу высо'кую:

4. и= не даде` гд\сь бг~ъ ва'мъ се'рдца разумjь'ти
и= <о>=че'съ ви'дjьти и= о<у>=ше'съ слы'шати, да'же
до дне` сегw`:

5. и= води'лъ ва'съ четы'редесять лjь'тъ по пусты'ни:
не w=бетша'ша ри^зы ва'шя, и= сапо'зи ва'ши не сотро'шася
на нога'хъ ва'шихъ:

6. хлjь'ба не jа=до'сте, вiна` и= сiке'ра не пи'сте,
да позна'ете, jа='кw се'й гд\сь бг~ъ ва'шъ:

7. и= прiидо'сте до сегw` мjь'ста: и= и=зы'де сиw'нъ
ца'рь <е>=севw'нскiй и= w='гъ ца'рь васа'нскiй во срjь'тенiе
на'мъ на бра'нь,

8. и= порази'хомъ и=`хъ на бра'ни, и= прiя'хомъ зе'млю
и='хъ: и= да'хъ ю=` во жре'бiй руви'му и= га'ду и=
полупле'мени манассi'ину.

9. И= сохрани'те твори'ти вся^ словеса` завjь'та сегw`
твори'ти я=`, да разумjь'ете вся^, <е>=ли^ка сотворите`.

10. Вы` ста'сте вси` дне'сь пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ,
племенонача^льницы ва'ши и= старjь^йшины ва'ши, и=
судiи^ ва'ши и= писмовводи'т<е>ли ва'ши, вся'къ му'жъ
i=и~льтескъ,

11. и= ж<е>ны` ва'шя и= ча^да ва^ша, и= пришле'цъ и='же
посредjь` полка` ва'шегw, w\т древосjь'чца ва'шегw
да'же до водоно'сца ва'шегw,

12. <е>='же прейти` въ завjь'тъ гд\са бг~а ва'шегw
и= въ кля^твы <е>=гw`, <е>=ли^ка завjьща'етъ гд\сь
бг~ъ тво'й къ тебjь` дне'сь:

13. да поста'витъ тя` себjь` въ лю'ди, и= то'й бу'детъ
тебjь` бг~ъ, jа='коже тебjь` рече` и= jа='коже кля'тся
<о>=тц<е>'мъ твои^мъ, а=враа'му и= i=саа'ку и= i=а'кwву.

14. И= не ва'мъ <е>=ди^нjьмъ а='зъ завjь'тъ се'й и=
кля'тву сiю` завjьщава'ю,

15. но и= здjь` су'щымъ съ ва'ми дне'сь, пред\ъ гд\семъ
бг~омъ ва'шимъ, и= не су'щымъ съ ва'ми здjь` дне'сь.

16. Jа='кw вы` вjь'сте, ка'кw жи'хомъ въ земли` <е>=гv'петстjьй
и= ка'кw проидо'хомъ посредjь` jа=зы'кwвъ, и=`хже преидо'сте,

17. и= ви'дjьсте ме'рзwсти и='хъ и= кумi'ры и='хъ,
дре'во и= ка'менiе, сребро` и= зла'то, jа=`же су'ть
о<у>= ни'хъ.

18. <Е>=да` кто` <е>='сть въ ва'съ му'жъ и=ли` жена`,
и=ли` <о>=те'чество и=ли` пле'мя, <е>=гw'же се'рдце
о<у>=клони'ся w\т гд\са бг~а ва'шегw, и=ти` <е>='же
служи'ти богw'мъ jа=зы'кwвъ <о>='ныхъ; <е>=да` кi'й
<е>='сть въ ва'съ ко'рень горjь` прораста'ющь въ же'лчи
и= го'рести;

19. И= бу'детъ а='ще о<у>=слы'шитъ словеса` кля'твы
сея` и= похва'лится въ се'рдцы свое'мъ, глаго'ля: преподо'бно
мнjь` да бу'детъ, jа='кw въ прельще'нiи се'рдца моегw`
пойду`, да не погуби'тъ грjь'шникъ безгрjь'шнаго (съ
собо'ю):

20. не восхо'щетъ бг~ъ мл\стивъ бы'ти <е>=му`, но тогда`
разгори'тся гнjь'въ гд\сень и= ре'вность <е>=гw` на
человjь'ка того`: и= прилjьпя'тся <е>=му` вся^ кля^твы
завjь'та сегw`, пи^санныя въ кни'зjь зако'на сегw`:
и= потреби'тъ гд\сь и='мя <е>=гw` w\т поднебе'сныя,

21. и= w\тлучи'тъ <е>=го` гд\сь на sла^я w\т всjь'хъ
сынw'въ i=и~левыхъ, по всjь^мъ кля'твамъ завjь'та напи'саннагw
въ кни'зjь зако'на сегw`.

22. И= рече'тъ ро'дъ и='нъ, сы'нове ва'ши, и=`же воста'нутъ
по ва'съ, и= чужды'й и='же прiи'детъ w\т земли` дале'кiя,
и= о<у>='зрятъ jа='звы земли` <о>='ныя и= неду'ги <е>=я`,
jа=`же посла` гд\сь на ню`,

23. жу'пелъ и= со'ль сожже'нную: вся` земля` <е>=я`
не насjь'ется, ни прозя'бнетъ, ниже` возни'кнетъ на
не'й вся'къ sла'къ: jа='коже w=прове'ржеся содо'мъ
и= гомо'рръ, а=дама` и= севwi'мъ, jа=`же w=прове'рже
гд\сь въ jа='рости и= гнjь'вjь свое'мъ.

24. И= реку'тъ вси` jа=зы'цы: почто` сотвори` гд\сь
си'це земли` се'й; ка'я jа='рость гнjь'ва вели'кая
сiя`;

25. И= реку'тъ: jа='кw w=ста'виша завjь'тъ гд\са бг~а
<о>=т<е>'цъ свои'хъ, <е>=го'же завjьща` <о>=тц<е>'мъ
и='хъ, <е>=гда` и=зведе` и=`хъ w\т земли` <е>=гv'петскiя,

26. и= ше'дше послужи'ша богw'мъ и=ны^мъ, и= поклони'шася
и=`мъ, и='хже не вjь'дяху, и= не даде` и=`мъ ничто'же
ни <е>=ди'нъ:

27. и= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на зе'млю ту`,
<е>='же навести` на ню` по всjь^мъ кля'твамъ завjь'та,
пи^саннымъ въ кни'гахъ зако'на сегw`:

28. и= и=з\ъя'тъ и=`хъ гд\сь w\т земли` и='хъ jа='ростiю
и= гнjь'вомъ, и= прогнjь'ванiемъ вели'кимъ sjьлw`,
и= и=зве'рже и=`хъ въ зе'млю и='ну jа='коже нн~jь.

29. Та^йная гд\севи бг~у на'шему, на'мъ же jа=вл<е>'нная
и= ча'дwмъ на'шымъ во вjь'ки, твори'ти вся^ словеса`
зако'на сегw`.

Глава` 30.

И= бу'детъ <е>=гда` прiи'дутъ на тя` вся^ словеса`
сiя^, блг\све'нiе и= кля'тва, ю='же да'хъ пред\ъ лице'мъ
твои'мъ, и= прiи'меши въ се'рдце твое` во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ,
въ ня'же расточи'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й та'мw,

2. и= w=брати'шися ко гд\су бг~у твоему`, и= послу'шаеши
гла'са <е>=гw` по всjь^мъ, <е>=ли^ка а='зъ заповjь'даю
тебjь` дне'сь, ты` и= сы'нъ тво'й, w\т всегw` се'рдца
твоегw` и= w\т всея` души` твоея`,

3. и= и=сцjьли'тъ гд\сь грjьхи` твоя^ и= поми'луетъ
тя`, и= па'ки собере'тъ тя` w\т всjь'хъ jа=зы'кwвъ,
въ ня'же разсы'па тя` гд\сь бг~ъ та'мw.

4. А='ще бу'детъ разсjь'янiе твое` w\т кра'я небесе`
да'же до кра'я небесе`, w\тту'ду собере'тъ тя` гд\сь
бг~ъ тво'й и= w\тту'ду во'зметъ тя`,

5. и= введе'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й w\тту'ду въ зе'млю,
ю='же наслjь'диша <о>=тцы` твои`, и= наслjь'диши ю=`:
и= бла'го тебjь` сотвори'тъ, и= о<у>=мно'житъ тя` па'че
<о>=т<е>'цъ твои'хъ

6. и= w=чи'ститъ гд\сь се'рдце твое` и= се'рдце сjь'мене
твоегw`, люби'ти гд\са бг~а твоегw` w\т всегw` се'рдца
твоегw` и= w\т всея` души` твоея`, да живе'ши ты`:

7. и= да'стъ гд\сь бг~ъ тво'й кля^твы сiя^ на враги`
твоя^ и= на ненави'дящыя тя`, и=`же и=згна'ша тя`:

8. и= ты` w=брати'шися и= послу'шаеши гла'са гд\са
бг~а твоегw` и= сотвори'ши за'пwвjьди <е>=гw`, <е>=ли^ки
а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь.

9. И= блг\сви'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й во вся'комъ дjь'лjь
руку` тво<е>'ю, въ плодjь'хъ о<у>=тро'бы твоея` и=
въ плодjь'хъ скотw'въ твои'хъ и= въ жи'тjьхъ земли`
твоея`, jа='кw w=брати'тся гд\сь бг~ъ тво'й возвесели'тися
w= тебjь` во благи'хъ, jа='коже возвесели'ся w\т <о>=тцjь'хъ
твои'хъ:

10. а='ще послу'шаеши гла'са гд\са бг~а твоегw` храни'ти
и= твори'ти вся^ за'пwвjьди <е>=гw` и= w=правда^нiя
<е>=гw` и= суды` <е>=гw`, напи^санныя въ кни'зjь зако'на
сегw`: а='ще w=брати'шися ко гд\су бг~у твоему` w\т
всегw` се'рдца твоегw` и= w\т всея` души` твоея`.

11. Jа='кw за'повjьдь сiя`, ю='же а='зъ заповjь'даю
тебjь` дне'сь, не тяжка` <е>='сть, ниже` дале'че <е>='сть
w\т теб<е>`:

12. не на нб~си` <е>='сть, глаго'ля: кто` взы'детъ
w\т на'съ на нб~о и= во'зметъ ю=` на'мъ, и= о<у>=слы'шавше
ю=` сотвори'мъ;

13. ниже` w=б\ъ <о>=ну` страну` мо'ря <е>='сть, глаго'ляй:
кто` пре'йдетъ на'мъ на <о>='ну страну` мо'ря и= во'зметъ
ю=` на'мъ, и= о<у>=слы'шавше ю=` сотвори'мъ;

14. бли'з\ъ теб<е>` <е>='сть глаго'лъ sjьлw`, во о<у>=стjь'хъ
твои'хъ и= въ се'рдцы твое'мъ и= въ руку` тво<е>'ю,
твори'ти <е>=го`.

15. Се`, да'хъ пред\ъ лице'мъ твои'мъ дне'сь жи'знь
и= сме'рть, бла'го и= sло`.

16. А='ще послу'шаеши за'повjьдiй гд\са бг~а твоегw`,
jа=`же а='зъ заповjь'даю тебjь` дне'сь, люби'ти гд\са
бг~а твоего`, ходи'ти во всjь'хъ путе'хъ <е>=гw` и=
храни'ти w=правда^нiя <е>=гw` и= за'пwвjьди <е>=гw`
и= суды` <е>=гw`, и= поживе'ши, и= о<у>=мно'жишися,
и= блг\сви'тъ тя` гд\сь бг~ъ тво'й на все'й земли`,
въ ню'же вхо'диши наслjь'дити ю=` та'мw.

17. И= а='ще преврати'тся се'рдце твое`, и= не послу'шаеши,
и= заблуди'въ поклони'шися богw'мъ и=ны^мъ и= послу'жиши
и=`мъ,

18. возвjьща'ю ва'мъ дне'сь, jа='кw поги'белiю поги'бнете,
и= не многодне'вни бу'дете на земли`, ю='же гд\сь бг~ъ
дае'тъ тебjь`, въ ню'же вы` прехо'дите i=<о>рда'нъ
та'мw наслjь'дити ю=`.

19. Засвидjь'тельствую ва'мъ дне'сь нб~омъ и= земле'ю:
живо'тъ и= сме'рть да'хъ пред\ъ лице'мъ ва'шимъ, блг\све'нiе
и= кля'тву: и= и=збери` живо'тъ, да живе'ши ты` и=
сjь'мя твое`,

20. люби'ти гд\са бг~а твоего`, послу'шати гла'са <е>=гw`
и= прилjьпи'тися къ нему`: jа='кw сiе` живо'тъ тво'й,
и= долгота` днi'й твои'хъ, жи'ти на земли`, <е>='юже
кля'тся гд\сь бг~ъ <о>=тц<е>'мъ твои^мъ, а=враа'му
и= i=саа'ку и= i=а'кwву, да'ти и=`мъ.

Глава` 31.

И= сконча` мwv"се'й глаго'ля вся^ словеса` сiя^ ко
всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ

2. и= рече` къ ни^мъ: ста` и= два'десяти лjь'тъ а='зъ
<е>='смь дне'сь: не возмогу` ксему` входи'ти и= и=сходи'ти:
гд\сь же рече` ко мнjь`: не пре'йдеши i=<о>рда'на сегw`:

3. гд\сь бг~ъ тво'й пред\ъиды'й пред\ъ лице'мъ твои'мъ,
то'й потреби'тъ jа=зы'ки сiя^ w\т лица` твоегw`, и=
наслjь'диши и=`хъ: и= i=ису'съ пред\ъиды'й пред\ъ лице'мъ
твои'мъ, jа='коже гл~а гд\сь:

4. и= сотвори'тъ и=`мъ гд\сь, jа='коже сотвори` сиw'ну
и= w='гу, дву'мъ цар<е>'мъ а=морр<е>'йскимъ, и=`же
бы'ша w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на, и= земли` и='хъ,
jа='коже потреби` и=`хъ

5. и= предаде` и=`хъ гд\сь въ ру'цjь ва'ши: и= сотвори'те
и=`мъ, jа='коже заповjь'дахъ ва'мъ:

6. мужа'йся и= крjьпи'ся, не бо'йся, ни о<у>=жаса'йся,
ни о<у>=страша'йся w\т лица` и='хъ: jа='кw гд\сь бг~ъ
тво'й, се'й пред\ъиды'й съ ва'ми, и= не w\тсту'питъ
w\т теб<е>`, ниже` w=ста'витъ тя`.

7. И= призва` мwv"се'й i=ису'са и= рече` <е>=му` пред\ъ
всjь'мъ i=и~лемъ: мужа'йся и= крjьпи'ся: ты' бо вни'деши
пред\ъ лице'мъ людi'й си'хъ въ зе'млю, ю='же кля'тся
гд\сь <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ да'ти и=`мъ, и= ты` въ наслjь'дiе
раздjьли'ши ю=` и=`мъ:

8. и= гд\сь, и=ды'й съ тобо'ю, не w\тсту'питъ w\т теб<е>`,
ниже` w=ста'витъ тя`: не бо'йся, ни о<у>=жаса'йся.

9. И= вписа` мwv"се'й вся^ словеса` зако'на сегw` въ
кни'гу и= даде` жерц<е>'мъ сынw'мъ леvi^инымъ, воздви'жущымъ
ковче'гъ завjь'та гд\сня, и= ста'рц<е>мъ сынw'въ i=и~левыхъ.

10. И= заповjь'да и=`мъ мwv"се'й въ то'й де'нь, глаго'ля:
по седми` лjь'тjьхъ во вре'мя лjь'та w=ставле'нiя,
въ пра'здникъ ку'щей;

11. <е>=гда` схо'дится ве'сь i=и~ль jа=ви'тися пред\ъ
гд\семъ бг~омъ твои'мъ на мjь'стjь, <е>='же и=збере'тъ
гд\сь, чита'йте зако'нъ се'й пред\ъ всjь'мъ i=и~лемъ
во о<у>='шы и='хъ:

12. собери'те лю'ди, му'жы и= ж<е>ны` и= дjь'ти, и=
прише'льца, и='же во градjь'хъ ва'шихъ, да о<у>=слы'шатъ
и= науча'тся боя'тися гд\са бг~а ва'шегw, и= послу'шаютъ
твори'ти вся^ словеса` зако'на сегw`:

13. и= сы'нове и='хъ, и=`же не вjь'дятъ, о<у>=слы'шатъ
и= науча'тся боя'тися гд\са бг~а ва'шегw во вся^ дни^,
<е>=ли^ки поживу'тъ на земли`, на ню'же вы` прехо'дите
i=<о>рда'нъ та'мw наслjь'дити ю=`.

14. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: се`, прибли'жишася
днi'е сме'рти твоея`: призови` i=ису'са, и= ста'ните
пред\ъ две'рьми ски'нiи свидjь'нiя, и= заповjь'мъ <е>=му`.
И= и='де мwv"се'й и= i=ису'съ ко ски'нiи свидjь'нiя,
и= ста'ста пред\ъ две'рьми ски'нiи свидjь'нiя.

15. И= сни'де гд\сь въ столпjь` w='блачнjь, и= ста`
о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя: и= ста` сто'лпъ w='блачный
о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя.

16. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: се`, ты` почi'еши со
<о>=тцы^ твои'ми, и= воста'вше лю'дiе сi'и соблу'дятъ
в\ъслjь'дъ богw'въ чужди'хъ земли`, въ ню'же вхо'дятъ
сi'и та'мw, и= w=ста'вятъ мя`, и= разоря'тъ завjь'тъ
мо'й, <е>=го'же завjьща'хъ и=`мъ:

17. и= разгнjь'ваюся jа='ростiю на ня` въ то'й де'нь,
и= w=ста'влю я=`, и= w\твращу` лице` мое` w\т ни'хъ,
и= бу'дутъ въ снjь'дь: и= w=бря'щутъ я=` sла^ мнw'га
и= скw'рби, и= реку'тъ въ де'нь то'й: поне'же нjь'сть
гд\са бг~а въ на'съ, пости'гнуша ны` sла^я сiя^:

18. а='зъ же w\твраще'нiемъ w\твращу` лице` мое` w\т
ни'хъ въ то'й де'нь, sло'бъ ра'ди всjь'хъ jа=`же сотвори'ша,
jа='кw w=брати'шася къ богw'мъ чужди^мъ:

19. и= нн~jь напиши'те словеса` пjь'сни сея`, и= научи'те
<е>='й сы'ны i=и~л<е>вы, и= вложи'те ю=` во о<у>=ста`
и='хъ, да бу'детъ мнjь` пjь'снь сiя` во свидjь'тельство
въ сынjь'хъ i=и~левыхъ:

20. введу' бо и=`хъ въ зе'млю благу'ю, <е>='юже кля'хся
<о>=тц<е>'мъ и='хъ, да'ти и=`мъ зе'млю кипя'щую ме'домъ
и= млеко'мъ, и= jа=дя'тъ, и= насы'тившеся о<у>=толстjь'ютъ,
и= w=братя'тся къ богw'мъ чужди^мъ, и= послу'жатъ и=`мъ,
и= разгнjь'ваютъ мя`, и= разоря'тъ завjь'тъ мо'й, <е>=го'же
завjьща'хъ и=`мъ:

21. и= бу'детъ <е>=гда` пости'гнутъ и=`хъ мнw'га sла^
и= скw'рби, и= противоста'нетъ пjь'снь сiя` пред\ъ
лице` и='хъ свидjь'тельствующи, jа='кw не забве'на
бу'детъ w\т о<у>='стъ и='хъ и= w\т о<у>='стъ сjь'мене
и='хъ: а='зъ бо вjь'мъ sло'бу и='хъ, <е>=ли^ка творя'тъ
дне'сь здjь`, пре'жде введе'нiя и='хъ въ зе'млю благу'ю,
<е>='юже кля'хся <о>=тц<е>'мъ и='хъ.

22. И= написа` мwv"се'й пjь'снь сiю` въ то'й де'нь
и= научи` <е>='й сы'ны i=и~л<е>вы. И= заповjь'да мwv"се'й
i=ису'су сы'ну наvи'ну и= рече` <е>=му`:

23. мужа'йся и= крjьпи'ся: ты' бо введе'ши сы'ны i=и~л<е>вы
въ зе'млю, <е>='юже кля'тся и=`мъ гд\сь, и= то'й бу'детъ
съ тобо'ю.

24. <Е>=гда' же сконча` мwv"се'й пиша` вся^ словеса`
зако'на сегw` въ кни'гу да'же до конца`,

25. и= заповjь'да леvi'тwмъ воздви'жущымъ ковче'гъ
завjь'та гд\сня, глаго'ля:

26. взе'мше кни'гу зако'на сегw`, положи'те ю=` w\т
страны` ковче'га завjь'та гд\са бг~а ва'шегw, и= бу'детъ
та'мw ва'мъ во свидjь'тельство:

27. jа='кw а='зъ вjь'мъ рве'нiе твое` и= вы'ю твою`
же'стокую: <е>=ще' бо мнjь` жи'ву су'щу съ ва'ми дне'сь,
преwгорча'юще бы'сте гд\са, кольми` па'че по сме'рти
мое'й;

28. собери'те ко мнjь` племенонача'льники ва'шя и=
ста'рцы ва'шя, и= судiи^ ва'шя и= книговводи'т<е>ли
ва'шя, да возглаго'лю во о<у>='шы и='хъ вся^ словеса`
сiя^ и= засвидjь'тельствую и=`мъ нб~омъ и= земле'ю:

29. вjь'мъ бо, jа='кw по сконча'нiи мое'мъ беззако'нiемъ
собеззако'ннуете и= о<у>=клоните'ся w\т пути`, <е>=го'же
(а='зъ) заповjь'дахъ ва'мъ, и= сря'щутъ ва'съ sла^я
въ послjь^днiя дни^, jа='кw сотворите` sло'е пред\ъ
гд\семъ бг~омъ, прогнjь'вати <е>=го` въ дjь'лjьхъ ру'къ
ва'шихъ.

30. И= глаго'ла мwv"се'й во о<у>=шеса` всегw` со'нма
i=и~лева словеса` пjь'сни сея` да'же до конца`:

Глава` 32.

Вонми`, нб~о, и= возглаго'лю, и= да слы'шитъ земля`
глаго'лы о<у>='стъ мои'хъ,

2. да ча'ется jа='кw до'ждь вjьща'нiе мое`, и= да сни'дутъ
jа='кw роса` глаго'ли мои`, jа='кw ту'ча на тро'скотъ
и= jа='кw и='ней на сjь'но:

3. jа='кw и='мя гд\сне призва'хъ, дади'те вели'чiе
бг~у на'шему.

4. Бг~ъ, и='стинна дjьла` <е>=гw`, и= вси` путiе` <е>=гw`
су'дъ: бг~ъ вjь'ренъ, и= нjь'сть непра'вды въ не'мъ:
прв\днъ и= прп\дбенъ гд\сь.

5. Согрjьши'ша, не тогw` ча^да порw'чная: ро'де стропти'вый
и= развраще'нный,

6. сiя^ ли гд\севи воздаете`, сi'и лю'дiе бу'iи и=
не му'дри; не са'мъ ли се'й <о>=ц~ъ тво'й стяжа' тя,
и= сотвори' тя, и= созда' тя;

7. Помяни'те дни^ вjь^чныя, разумjь'йте лjь^та ро'да
родw'въ: вопроси` <о>=тца` твоего`, и= возвjьсти'тъ
тебjь`, ста'рцы твоя^, и= реку'тъ тебjь`.

8. <Е>=гда` раздjьля'ше вы'шнiй jа=зы'ки, jа='кw разсjь'я
сы'ны а=да'мwвы, поста'ви предjь'лы jа=зы'кwвъ по числу`
а='гг~лъ бж~iихъ,

9. и= бы'сть ча'сть гд\сня, лю'дiе <е>=гw` i=а'кwвъ,
о<у>='же наслjь'дiя <е>=гw` i=и~ль:

10. о<у>=довли` <е>=го` въ пусты'ни, въ жа'жди зно'я
въ безво'днjь: w=бы'де <е>=го` и= наказа` <е>=го`,
и= сохрани` <е>=го` jа='кw зjь'ницу <о>='ка:

11. jа='кw <о>=ре'лъ покры` гнjьздо` свое`, и= на птенцы`
своя^ возжелjь`: просте'ръ крилjь^ свои` и= прiя'тъ
и=`хъ, и= под\ъя'тъ и=`хъ на ра^му сво<е>'ю.

12. Гд\сь <е>=ди'нъ вожда'ше и=`хъ, и= не бjь` съ ни'ми
бо'гъ чу'ждь:

13. возведе` я=` на си'лу земли`, насы'ти и=`хъ жи^тъ
се'льныхъ: сса'ша ме'дъ и=з\ъ ка'мене и= <е>=ле'й w\т
тве'рда ка'мене,

14. ма'сло кра'вiе и= млеко` <о>='вчее съ ту'комъ а='гнчимъ
и= <о>='внимъ сынw'въ ю='нчихъ и= ко'злихъ, съ ту'комъ
пшени'чнымъ, и= кро'вь гро'здову пiя'ху вiно`.

15. И= jа=де` i=а'кwвъ и= насы'тися, и= w\тве'ржеся
возлю'бленный: о<у>=ты`, о<у>=толстjь`, разширjь`:
и= w=ста'ви бг~а сотво'ршаго <е>=го`, и= w\тступи`
w\т бг~а сп~са своегw`.

16. Прогнjь'ваша мя` w= чужди'хъ, и= въ ме'рзостехъ
свои'хъ преwгорчи'ша мя`.

17. Пожро'ша бjьсовw'мъ, а= не бг~у, богw'мъ, и='хже
не вjь'дjьша: но'ви и= секра'ти {неда'вни} прiидо'ша,
и='хже не вjь'дjьша <о>=тцы` и='хъ.

18. Бг~а ро'ждшаго тя` w=ста'вилъ <е>=си` и= забы'лъ
<е>=си` бг~а пита'ющаго тя`.

19. И= ви'дjь гд\сь, и= возревнова`, и= раздражи'ся
за гнjь'въ сынw'въ и='хъ и= дще'рей,

20. и= рече`: w\твращу` лице` мое` w\т ни'хъ и= покажу`,
что` бу'детъ и=`мъ напослjь'докъ, jа='кw ро'дъ развраще'нъ
<е>='сть, сы'нове, и=`мже нjь'сть вjь'ры въ ни'хъ:

21. тi'и раздражи'ша мя` не w= бз~jь, прогнjь'ваша
мя` во i='дwлjьхъ свои'хъ: и= а='зъ раздражу` и=`хъ
не w= jа=зы'цjь, w= jа=зы'цjь же неразу'мливjь прогнjь'ваю
и=`хъ:

22. jа='кw <о>='гнь возгори'тся w\т jа='рости моея`,
разжже'тся до а='да преиспо'днягw, снjь'стъ зе'млю
и= жи^та <е>=я`, попали'тъ w=снова^нiя го'ръ:

23. соберу` на ни'хъ sла^я, и= стрjь'лы моя^ сконча'ю
въ ни'хъ:

24. та'юще гла'домъ и= снjь'дiю пти'цъ, и= го'рбъ неисцjь'ленъ:
зу'бы sвjьрi'й послю` въ ня`, съ jа='ростiю пресмыка'ющихся
по земли`:

25. w\твнjь` w=безча'дитъ и=`хъ ме'чь, и= w\т хра'мwвъ
и='хъ стра'хъ: ю='ноша съ дjь'вою, ссу'щее съ соверше'ннымъ
ста'рцемъ.

26. Рjь'хъ: разсjь'ю и=`хъ, о<у>=ста'влю же w\т человjь^къ
па'мять и='хъ:

27. то'кмw за гнjь'въ врагw'въ, да не долголjь'тствуютъ,
и= да не наля'гутъ супоста'ти, да не реку'тъ: рука`
на'ша высока`, и= не гд\сь сотвори` сiя^ вся^:

28. jа='кw jа=зы'къ погуби'вый совjь'тъ <е>='сть, и=
нjь'сть въ ни'хъ худо'жества, не смы'слиша разумjь'ти:

29. сiя^ вся^ да прiи'мутъ во гряду'щее лjь'то.

30. Ка'кw пожене'тъ <е>=ди'нъ ты'сящы, и= два` дви'гнета
тьмы^, а='ще не бг~ъ w\тдаде` и=`хъ, и= гд\сь предаде`
и=`хъ;

31. Не су'ть бо бо'зи и='хъ, jа='кw бг~ъ на'шъ: врази'
же на'ши неразу'мливи.

32. W\т вiногра'дwвъ бо содо'мскихъ вiногра'дъ и='хъ,
и= розга` и='хъ w\т гомо'рры: гро'здъ и='хъ гро'здъ
же'лчи, гро'здъ го'рести и='хъ:

33. jа='рость sмi<е>'въ вiно` и='хъ, и= jа='рость а='спiдwвъ
неисцjь'льна.

34. Не сiя^ ли вся^ собра'шася о<у>= мен<е>` и= запечатлjь'шася
въ сокро'вищахъ мои'хъ;

35. Въ де'нь w\тмще'нiя возда'мъ, во вре'мя <е>=гда`
соблазни'тся нога` и='хъ: jа='кw бли'з\ъ де'нь поги'бели
и='хъ, и= предстоя'тъ готw'вая ва'мъ:

36. jа='кw суди'ти и='мать гд\сь лю'демъ свои^мъ, и=
w= рабjь'хъ свои'хъ о<у>=моле'нъ бу'детъ: ви'дjь бо
и=`хъ разсла'бл<е>нны и= и=ста'явшя во вре'мя и= и=знемо'гшя.

37. И= рече` гд\сь: гдjь` су'ть бо'зи и='хъ, на ни'хже
о<у>=пова'ша,

38. и='хже ту'къ же'ртвъ и='хъ jа=дя'сте, и= пiя'сте
вiно` тре'бъ и='хъ; да воскре'снутъ и= помо'гутъ ва'мъ,
и= бу'дутъ ва'мъ покрови'т<е>ли.

39. Ви'дите, ви'дите, jа='кw а='зъ <е>='смь, и= нjь'сть
бг~ъ ра'звjь мен<е>`: а='зъ о<у>=бiю` и= жи'ти сотворю`:
поражу` и= а='зъ и=сцjьлю`, и= нjь'сть и='же и='зметъ
w\т руку` мо<е>'ю:

40. jа='кw воздви'гну на нб~о ру'ку мою`, и= клену'ся
десни'цею мое'ю, и= реку`: живу` а='зъ во вjь'ки:

41. jа='кw поwстрю` jа='коже мо'лнiю ме'чь мо'й, и=
прiи'метъ су'дъ рука` моя`, и= возда'мъ ме'сть врагw'мъ
и= ненави'дящымъ мя` возда'мъ:

42. о<у>=пою` стрjь'лы моя^ w\т кро'ве, и= ме'чь мо'й
снjь'стъ мяса` w\т кро'ве jа='звеныхъ и= плjьне'нiя,
w\т гла'въ князе'й jа=зы'ческихъ.

43. Возвесели'теся, нб~са`, ку'пнw съ ни'мъ, и= да
покло'нятся <е>=му` вси` а='гг~ли бж~iи: возвесели'теся,
jа=зы'цы, съ людьми` <е>=гw`, и= да о<у>=крjьпя'тся
<е>=му` вси` сы'нове бж~iи: jа='кw кро'вь сынw'въ свои'хъ
w\тмща'етъ и= w\тмсти'тъ, и= возда'стъ ме'сть врагw'мъ
и= ненави'дящымъ <е>=го` возда'стъ: и= w=ч\ститъ гд\сь
зе'млю людi'й свои'хъ.

44. И= написа` мwv"се'й пjь'снь сiю` въ то'й де'нь,
и= научи` <е>='й сы'ны i=и~л<е>вы: и= вни'де мwv"се'й
къ лю'демъ и= глаго'ла вся^ словеса` зако'на сегw`
во о<у>='шы лю'демъ, са'мъ и= i=ису'съ наvи'нъ.

45. И= сконча` мwv"се'й глаго'ля словеса` сiя^ вся^
всему` i=и~лю,

46. и= рече` къ ни^мъ: внемли'те се'рдцемъ ва'шимъ
вся^ словеса` сiя^, jа=`же а='зъ засвидjь'тельствую
ва'мъ дне'сь, jа=`же да заповjь'сте сынw'мъ ва'шымъ,
храни'ти и= твори'ти вся^ словеса` зако'на сегw`,

47. jа='кw не тще'тно сло'во сiе` ва'мъ, зане` сiя`
жи'знь ва'ша, и= ра'ди сло'ва сегw` дw'лги дни^ бу'дете
на земли`, на ню'же вы` прехо'дите i=<о>рда'нъ та'мw
наслjь'дити ю=`.

48. И= рече` гд\сь къ мwv"се'ю въ де'нь се'й, гл~я:

49. взы'ди на го'ру а=варi'мъ, сiя` гора` нава'vъ,
jа='же <е>='сть въ земли` мwа'вли пря'мw i=ерiхw'ну,
и= ви'ждь зе'млю ханаа'ню, ю='же а='зъ даю` сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ во w=бдержа'нiе:

50. и= сконча'йся та'мw на горjь`, на ню'же восхо'диши,
и= приложи'ся къ лю'демъ твои^мъ, jа='коже о<у>='мре
а=арw'нъ бра'тъ тво'й на горjь` w='ръ и= приложи'ся
къ лю'демъ свои^мъ:

51. поне'же не покори'стеся словеси` моему` въ сынjь'хъ
i=и~левыхъ о<у>= воды` %[прерjька'нiя%] ка'дисъ въ
пусты'ни сi'нъ, поне'же не w=святи'сте мене` въ сынjь'хъ
i=и~левыхъ:

52. jа='кw пря'мw о<у>='зриши зе'млю, и= та'мw не вни'деши,
ю='же даю` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

Глава` 33.

И= сiе` благослове'нiе, и='мже благослови` мwv"се'й
человjь'къ бж~iй сы'ны i=и~л<е>вы пре'жде сконча'нiя
своегw`,

2. и= рече`: гд\сь w\т сiна'и прiи'де, и= jа=ви'ся
w\т сиi'ра на'мъ, и= приспjь` w\т горы` фара'ни, и=
прiи'де со тьма'ми ст~ы'хъ, w=десну'ю <е>=гw` а='гг~ли
съ ни'мъ,

3. и= пощадjь` лю'ди своя^: и= вси` w=свяще'ннiи под\ъ
рука'ми твои'ми, и= сi'и под\ъ тобо'ю су'ть.

4. И= прiя` w\т слове'съ <е>=гw` зако'нъ, <е>=го'же
заповjь'да на'мъ мwv"се'й, наслjь'дiе со'нму i=а'кwвлю:

5. и= бу'детъ въ возлю'бленнjьмъ кня'зь, собра'вшымся
княз<е>'мъ людски^мъ ку'пнw съ племены` i=и~левыми.

6. Да живе'тъ руви'мъ, и= да не о<у>='мретъ, и= сv"меw'нъ
да бу'детъ мно'гъ число'мъ.

7. И= сiе` i=у'дjь: о<у>=слы'ши, гд\си, гла'съ i=у'динъ
и= въ лю'ди <е>=гw` вни'ди: ру'цjь <е>=гw` побо'рютъ
по не'мъ, и= помо'щникъ на враги` <е>=гw` да бу'деши.

8. И= леvi'ю рече`: дади'те леvi'ю jа=вл<е>'нная <е>=гw`,
и= и='стину <е>=гw` му'жу преподо'бну, <е>=го'же и=скуси'ша
и=скуше'нiемъ, о<у>=кори'ша <е>=го` о<у>= воды` %[прерjька'нiя%]:

9. глаго'ляй <о>=тцу` своему` и= ма'тери свое'й: не
ви'дjьхъ тебе`: и= бра'тiи своея` не позна`, и= сынw'въ
свои'хъ не о<у>=вjь'дjь: сохрани` словеса` твоя^ и=
завjь'тъ тво'й соблюде`:

10. jа=вя'тъ w=правда^нiя твоя^ i=а'кwву и= зако'нъ
тво'й i=и~лю: возложа'тъ fv"мiа'мъ во гнjь'вjь твое'мъ
всегда` на <о>=лта'рь тво'й:

11. блг\сви`, гд\си, крjь'пость <е>=гw` и= дjьла` руку`
<е>=гw` прiими`: порази` чр<е>'сла воста'вшихъ на него`
врагw'въ <е>=гw`, и= ненави'дящiи <е>=го` да не воста'нутъ.

12. И= венiамi'ну рече`: возлю'бленный гд\семъ о<у>=пова'яй
всели'тся (въ не'мъ), и= бг~ъ w=сjьня'етъ <е>=го` во
вся^ дни^, и= посредjь` ра'менъ <е>=гw` почи`.

13. И= i=w'сифови рече`: w\т блг\све'нiя гд\сня земля`
<е>=гw`, w\т красо'тъ небе'сныхъ и= росы`, и= w\т бе'зднъ
и=сто'чникwвъ ни'зу,

14. и= во вре'мя плодw'въ со'лнечныхъ w=браще'нiй,
и= w\т схожде'нiй мч\сныхъ,

15. и= w\т верха` го'ръ нача'ла, и= w\т верха` холмw'въ
вjь'чныхъ,

16. и= по вре'мени земли` и=сполне'нiя: и= прiя^тная
jа=ви'вшемуся въ купинjь`, да прiи'дутъ на главу` i=w'сифу,
и= на версjь` просла'вивыйся въ бра'тiи.

17. Перворо'дный ю=нца` добро'та <е>=гw`, ро'зи <е>=диноро'га
ро'зи <е>=гw`: и='ми jа=зы'ки и=збоде'тъ вку'пjь да'же
до кра'я земли`: сiя^ тьмы^ <е>=фре'мwвы, и= сiя^ ты'сящи
манассi^ины.

18. И= завулw'ну рече`: возвесели'ся, завулw'не, во
и=схо'дjь твое'мъ, и= i=ссаха'ре, въ селе'нiихъ твои'хъ:

19. jа=зы'ки потребя'тъ: и= призове'те та'мw, и= пожре'те
та'мw же'ртву пра'вды: jа='кw бога'тство морско'е воздои'тъ
тя`, и= ку^пли w\т jа=зы^къ при мо'ри живу'щихъ.

20. И= га'ду рече`: блг\све'нъ разширя'яй га'да: jа='кw
ле'въ почи`, сокруши'вый мы'шцу и= кня'зя:

21. и= ви'дjь нача'тки своя^, jа='кw та'мw раздjьли'ся
земля`, князе'й со'бранныхъ вку'пjь съ нача^льники
людски'ми: пра'вду гд\сь сотвори` и= су'дъ сво'й со
i=и~лемъ.

22. И= да'ну рече`: да'нъ, скv'менъ льво'въ, и= и=зско'читъ
w\т васа'на.

23. И= нефfалi'му рече`: нефfалi'мъ насыще'нiе прiя'тныхъ,
и= да насы'тится блг\све'нiемъ w\т гд\са: мо'ре и=
ю='гъ наслjь'дитъ.

24. И= а=си'ру рече`: блг\све'нъ w\т {па'че} ча^дъ
а=си'ръ, и= бу'детъ прiя'тенъ бра'тiи свое'й: w=мо'читъ
въ <е>=ле'й но'гу свою`:

25. желjь'зо и= мjь'дь сапо'гъ <е>=гw` бу'детъ, и=
а='ки дни^ твоя^ крjь'пость твоя`.

26. Нjь'сть jа='коже бг~ъ возлю'бленнагw: восходя'й
на нб~о помо'щникъ тво'й, и= великолjь'пый въ тве'рди:

27. и= покры'етъ тя` бж~iе нача'ло, и= под\ъ крjь'постiю
мы'шцей вjь'чныхъ: и= w\тжене'тъ w\т лица` твоегw`
врага`, гл~я: да поги'бнеши:

28. и= всели'тся i=и~ль о<у>=пова'я <е>=ди'нъ на земли`
i=а'кwвли въ вiнjь` и= пшени'цjь: и= не'бо <е>=му`
w='блачно росо'ю.

29. Блаже'нъ <е>=си`, i=и~лю: кто` подо'бенъ тебjь`,
лю'дiе спаса'емiи w\т гд\са; защи'титъ помо'щникъ тво'й,
и= ме'чь хвала` твоя`: и= солжу'тъ тебjь` врази` твои`,
и= ты` на вы'ю и='хъ насту'пиши.

Глава` 34.

И= взы'де мwv"се'й w\т а=равw'fа мwа'вля на го'ру нава'vъ,
на ве'рхъ фазга`, jа='же <е>='сть пря'мw i=ерiхw'ну:
и= показа` <е>=му` гд\сь всю` зе'млю галаа'дску да'же
до да'на,

2. и= всю` зе'млю нефfалi'млю, и= всю` зе'млю <е>=фре'мову
и= манассi'ину, и= всю` зе'млю i=у'дину да'же до мо'ря
послjь'днягw,

3. и= пусты'ню и= w=кр<е>'стная (се'ла) i=ерiхw'на,
гра'дъ фi'нiкwвъ да'же до сигw'ра,

4. и= рече` гд\сь къ мwv"се'ю: сiя` земля`, <е>='юже
кля'хся а=враа'му и= i=саа'ку и= i=а'кwву, гл~я: сjь'мени
ва'шему да'мъ ю=`: и= показа'хъ ю=` <о>=чес<е>'мъ твои^мъ,
и= та'мw не вни'деши.

5. И= сконча'ся та'мw мwv"се'й ра'бъ гд\сень въ земли`
мwа'вли сло'вомъ гд\снимъ.

6. И= погребо'ша <е>=го` въ земли` мwа'вли бли'з\ъ
до'му фогw'рова. И= не о<у>=вjь'да никто'же погребе'нiя
<е>=гw` да'же до дне` сегw`.

7. Мwv"се'ю же бjь` сто` и= два'десять лjь'тъ, <е>=гда`
сконча'ся: не w=темнjь'стjь <о>='чи <е>=гw`, ни и=стлjь'ста
о<у>=стнjь` <е>=гw`.

8. И= пла'кашася сы'нове i=и~л<е>вы мwv"се'а во а=равw'fjь
мwа'вли о<у>= i=<о>рда'на бли'з\ъ i=ерiхw'на три'десять
днi'й. И= сконча'шася днi'е пла'ча сjь'тованiя w= мwv"се'и.

9. И= i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ напо'лнися дх~а ра'зума:
возложи' бо мwv"се'й ру'цjь свои` на него`. И= послу'шаша
<е>=гw` сы'нове i=и~л<е>вы, и= сотвори'ша jа='коже
заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

10. И= не воста` ктому` пр\оро'къ во i=и~ли jа='коже
мwv"се'й, <е>=го'же позна` гд\сь лице'мъ къ лицу`,

11. во всjь'хъ зна'менiихъ и= чудесjь'хъ, <е>=го'же
посла` гд\сь сотвори'ти я=` въ земли` <е>=гv'петстjьй
фараw'ну и= рабw'мъ <е>=гw` и= все'й земли` <е>=гw`,

12. ди^вная вели^кая, и= ру'ку крjь'пкую (и= мы'шцу
высо'кую), jа=`же сотвори` мwv"се'й пред\ъ всjь'мъ
i=и~лемъ.

Коне'цъ кни'зjь пя'тjьй мwv"се'овjь: и='мать въ себjь`
гла'въ 34.

</hip>
Hosted by uCoz