<hip>
%{!версия=9} Кни'га

I=ису'са наvи'на.

Глава` 1.

И= бы'сть по сконча'нiи мwv"се'а раба` гд\сня, и= рече`
гд\сь i=ису'су сы'ну наvи'ну, служи'телю мwv"се'ову,
гл~я:

2. мwv"се'й ра'бъ мо'й сконча'ся: нн~jь о<у>=`бо воста'въ
прейди` i=<о>рда'нъ ты` и= вси` лю'дiе сi'и въ зе'млю,
ю='же а='зъ даю` и=`мъ:

3. вся'кое мjь'сто, по нему'же пре'йдете стопо'ю но'гъ
ва'шихъ, ва'мъ да'мъ <е>=`, jа='коже гл~ахъ мwv"се'ю:

4. пусты'ню и= а=нтiлiва'нъ се'й да'же до рjьки` вели'кiя
рjьки` <е>=vфра'та, всю` зе'млю <е>=fеw'ню, и= да'же
до мо'ря послjь'днягw: w\т за'пада со'лнца бу'дутъ
предjь'лы ва'ши:

5. не супроти'вится человjь'къ пред\ъ ва'ми во вся^
дни^ живота` твоегw`, и= jа='коже бjь'хъ съ мwv"се'омъ,
та'кw бу'ду и= съ тобо'ю: и= не w=ста'влю тебе`, ниже`
пре'зрю тя`:

6. крjьпи'ся и= мужа'йся: ты' бо раздjьли'ши лю'демъ
си^мъ зе'млю, <е>='юже кля'хся <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ
да'ти и=`мъ:

7. крjьпи'ся о<у>=`бо, и= мужа'йся sjьлw`, храни'ти
и= твори'ти, jа='коже тебjь` заповjь'да мwv"се'й ра'бъ
мо'й, и= не о<у>=клони'ся w\т ни'хъ ни на де'сно, ни
на лjь'во, да смы'слиши во всjь'хъ, jа=`же твори'ши:

8. и= да не w\тсту'питъ кни'га зако'на сегw` w\т о<у>='стъ
твои'хъ, и= да поуча'ешися въ не'й де'нь и= но'щь,
да о<у>=разумjь'еши твори'ти вся^ пи^санная: тогда`
благоуспjь'еши и= и=спра'виши пути^ твоя^, и= тогда`
о<у>=разумjь'еши:

9. се`, заповjь'даю тебjь`: крjьпи'ся и= мужа'йся,
ни о<у>=жаса'йся, ниже` о<у>=бо'йся: jа='кw съ тобо'ю
гд\сь бг~ъ тво'й во всjь'хъ, а='може а='ще по'йдеши.

10. И= заповjь'да i=ису'съ книго'чiямъ людски^мъ, глаго'ля:

11. вни'дите посредjь` полка` людi'й и= заповjь'дайте
лю'демъ, глаго'люще: о<у>=гото'вайте бра'шно, jа='кw
<е>=ще` три` дни^, и= вы` пре'йдете i=<о>рда'нъ се'й,
вше'дше прiя'ти зе'млю, ю='же гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ
ва'шихъ дае'тъ ва'мъ въ прича'стiе.

12. И= руви'му и= га'ду и= полупле'мени манассi'ину
рече` i=ису'съ:

13. помяни'те сло'во, <е>='же заповjь'да ва'мъ мwv"се'й
ра'бъ гд\сень, глаго'ля: гд\сь бг~ъ ва'шъ о<у>=поко'и
ва'съ и= даде` ва'мъ зе'млю сiю`:

14. ж<е>ны` ва'ши и= дjь'ти ва'ши и= ско'ти ва'ши да
живу'тъ на земли`, ю='же даде` ва'мъ мwv"се'й о<у>=
i=<о>рда'на: вы' же пре'йдете воwруже'ни пред\ъ бра'тiею
ва'шею, вся'къ крjь'покъ, и= спобо'рствуете и=`мъ,

15. до'ндеже о<у>=поко'итъ гд\сь бг~ъ ва'шъ бра'тiю
ва'шу, jа='коже и= ва'съ, и= наслjь'дятъ и= сi'и зе'млю,
ю='же гд\сь бг~ъ ва'шъ дае'тъ и=`мъ: и= w\ти'дете кi'йждо
въ наслjь'дiе свое`, и= наслjь'дите <е>=`, <е>='же
даде` ва'мъ мwv"се'й w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на
w\т восто'кwвъ со'лнца.

16. И= w\твjьща'вше i=ису'су, рjь'ша: вся^, <е>=ли^ка
заповjь'си на'мъ, сотвори'мъ, и= во вся'кое мjь'сто,
а='може по'слеши на'съ, по'йдемъ:

17. по всjь^мъ, <е>=ли^ка слу'шахомъ мwv"се'а, тебе`
послу'шаемъ: то'кмw да бу'детъ гд\сь бг~ъ на'шъ съ
тобо'ю, jа='коже бjь` съ мwv"се'емъ:

18. человjь'къ же, и='же а='ще не покори'тся тебjь`
и= и='же не послу'шаетъ слове'съ твои'хъ, jа='коже
заповjь'си <е>=му`, да о<у>='мретъ: то'чiю крjьпи'ся
и= мужа'йся.

Глава` 2.

И= посла` i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ и=з\ъ саттi'на два`
ю='ношы согля'дати вта'й, глаго'ля: взы'дите и= ви'дите
зе'млю и= i=ерiхw'нъ. И= ш<е>'дша два` ю='ношы внидо'ста
во i=ерiхw'нъ и= внидо'ста въ до'мъ жены` блудни'цы,
<е>='йже и='мя раа'въ: и= вита'ста та'мw.

2. И= повjь'даша царю` i=ерiхw'нскому, глаго'люще:
се`, му'жiе внидо'ша сjь'мw (въ сiю` но'щь) w\т сынw'въ
i=и~левыхъ согля'дати зе'млю.

3. И= посла` ца'рь i=ерiхw'нскiй и= рече` къ раа'вjь,
глаго'ля: и=зведи` му'жы вше'дшыя въ до'мъ тво'й но'щiю:
согля'дати бо зе'млю прiидо'ша.

4. И= пое'мши жена` два` му^жа, сокры` и=`хъ: и= рече`
и=`мъ, глаго'лющи: прiидо'ша ко мнjь` му'жiе, но не
вjь'мъ w\тку'ду бы'ша:

5. <е>=гда' же врата` затворя'ху въ сумра'ки, и= му'жiе
и=зыдо'ша: не вjь'мъ ка'мw поидо'ша: пожени'те ско'рw
в\ъслjь'дъ и='хъ, а='ще пости'гнете и=`хъ.

6. <О>=на' же возведе` я=` на хра'мину и= сокры` я=`
въ па'здерjь льня'нjь со'бранjьмъ о<у>= нея` на хра'минjь.

7. И= му'жiе гна'ша в\ъслjь'дъ и='хъ путе'мъ ко i=<о>рда'ну
къ прехо'дwмъ, и= врата` затвор<е>'ны бы'ша.

8. И= бы'сть <е>=гда` и=зыдо'ша жену'щiи в\ъслjь'дъ
и='хъ, и= сi'и пре'жде не'же о<у>=сну'ти и=`мъ, и=
<о>=на` взы'де къ ни^мъ на хра'мину и= рече` къ ни^мъ:

9. вjь'мъ, jа='кw предаде` гд\сь зе'млю (сiю`) ва'мъ:
нападе' бо стра'хъ ва'шъ на ны`, и= о<у>=жасо'шася
вси` w=бита'ющiи на земли` w\т лица` ва'шегw:

10. слы'шахомъ бо, jа='кw и=зсуши` гд\сь бг~ъ мо'ре
чермно'е пред\ъ лице'мъ ва'шимъ, <е>=гда` и=схожда'сте
и=з\ъ <е>=гv'пта, и= <е>=ли^ка сотвори'сте двои'мъ
цар<е>'мъ а=морр<е>'йскимъ, и=`же бы'ша w=б\ъ <о>=ну`
страну` i=<о>рда'на, сиw'ну и= w='гу, и=`хже потреби'сте:

11. и= слы'шавше мы` о<у>=жасо'хомся въ се'рдцы на'шемъ,
и= не ста` ктому` ду'хъ ни во <е>=ди'нjьмъ w\т на'съ
w\т лица` ва'шегw: jа='кw гд\сь бг~ъ ва'шъ, бг~ъ на
нб~си` горjь` и= на земли` до'лjь:

12. и= нн~jь клени'теся мнjь` гд\семъ бг~омъ (ва'шимъ),
jа='кw а='зъ творю` ми'лость ва'мъ, да сотвори'те и=
вы` ми'лость въ дому` <о>=тца` моегw`, и= дади'те ми`
зна'менiе и='стинно:

13. и= w=живи'те до'мъ <о>=тца` моегw`, и= ма'терь
мою`, и= бра'тiю мою`, и= с<е>стры` моя^, и= вся^,
<е>=ли^ка су'ть и=`мъ, и= и=зми'те ду'шы на'шя w\т
сме'рти.

14. И= реко'ша <е>='й му'жiе: душа` на'ша вмjь'стw
ва'съ на сме'рть, а='ще нн~jь не w=б\ъяви'ши на'съ.
<О>=на' же рече`: и= бу'детъ <е>=гда` преда'стъ гд\сь
ва'мъ гра'дъ (се'й), сотвори'те мнjь` ми'лость и= и='стину.

15. И= свjь'си и=`хъ на ве'рвjь <о>=кно'мъ: jа='кw
до'мъ <е>=я` при стjьнjь`, и= при стjьнjь` сiя` живя'ше:

16. и= рече` и=`мъ: w\тиди'те въ го'ру, да не сря'щутъ
ва'съ гоня'щiи, и= скры'йтеся та'мw три` дни^, до'ндеже
возвратя'тся гоня'щiи в\ъслjь'дъ ва'съ: и= по си'хъ
w\ти'дете въ пу'ть ва'шъ.

17. И= рjь'ша къ не'й му'жiе: непови'нни <е>=смы` кля'твjь
се'й твое'й, <е>='юже закля'ла <е>=си` на'съ:

18. се`, мы` вхо'димъ въ ча'сть гра'да, и= поста'виши
зна'менiе, ве'рвь червле'ну, сiю` да w=бя'жеши о<у>=
<о>=кна`, и='мже спусти'ла <е>=си` на'съ: <о>=тца'
же твоего` и= ма'терь твою`, и= бра'тiю твою` и= ве'сь
до'мъ <о>=тца` твоегw` да собере'ши къ себjь` въ до'мъ
тво'й:

19. и= бу'детъ вся'къ, и='же а='ще и=зы'детъ и=з\ъ
две'рiй до'му твоегw` во'нъ, са'мъ себjь` пови'ненъ
бу'детъ, мы' же непови'нни (бу'демъ) кля'твjь твое'й
се'й: и= <е>=ли'цы а='ще съ тобо'ю бу'дутъ въ дому`
твое'мъ, мы` бу'демъ пови'нни, а='ще рука` прико'снется
и='хъ:

20. а='ще же кто` на'съ w=би'дитъ, и=ли` w\ткры'етъ
словеса` на^ша сiя^, бу'демъ непови'нни кля'твjь твое'й
се'й, <е>='юже закля'ла <е>=си` на'съ.

21. И= рече` и=`мъ: по словеси` ва'шему та'кw да бу'детъ.
И= w\тпусти` и=`хъ, и= w\тидо'ша: и= привяза` ве'рвь
червле'ну о<у>= <о>=кна`.

22. И= w\тидо'ша, и= проидо'ша въ го'ру, и= пребы'ша
та'мw три` дни^, до'ндеже возврати'шася гна'вшiи. И=
и=ска'ша гоня'щiи по всjь^мъ пут<е>'мъ, и= не w=брjьто'ша.

23. И= возврати'стася два` ю='ношы и= снидо'ста съ
горы`: и= преидо'ста (i=<о>рда'нъ) ко i=ису'су сы'ну
наvи'ну, и= повjь'даста <е>=му` вся^ случи^вшаяся и='ма:

24. и= рjь'ста ко i=ису'су: jа='кw предаде` гд\сь бг~ъ
на'шъ въ ру'цjь на'ши всю` зе'млю, и= о<у>=боя'шася
вси` живу'щiи на земли` то'й w\т на'съ.

Глава` 3.

И= воста` зау'тра i=ису'съ, и= воздвиго'шася и=з\ъ
саттi'на, и= прiидо'ша до i=<о>рда'на то'й и= вси`
сы'нове i=и~л<е>вы, и= ста'ша та'мw пре'жде не'же прейти`.

2. И= бы'сть по трiе'хъ дне'хъ, проидо'ша книгw'чiя
чрез\ъ по'лкъ,

3. и= заповjь'даша лю'демъ, глаго'люще: <е>=гда` о<у>='зрите
кiвw'тъ завjь'та гд\са бг~а на'шегw, и= жерцы` на'шя,
и= леvi'ты воздвиза'ющыя <е>=го`, да воздви'гнетеся
и= вы` w\т мjь'стъ ва'шихъ и= по'йдете в\ъслjь'дъ <е>=гw`:

4. но пода'лjье да бу'детъ между` ва'ми и= <о>='нымъ,
<е>=ли'кw двjь` ты'сящы лакw'тъ ста'нете: не прибли'житеся
къ нему`, да о<у>=вjь'сте пу'ть, по нему'же по'йдете:
не ходи'сте бо путе'мъ тjь'мъ ни вчера`, ни тре'тiягw
дне`.

5. И= рече` i=ису'съ къ лю'демъ: w=чи'ститеся нау'трiе,
jа='кw зау'тра сотвори'тъ въ ва'съ гд\сь чу^дная.

6. И= рече` i=ису'съ къ жерц<е>'мъ: воздви'гните кiвw'тъ
завjь'та гд\сня и= пред\ъиди'те пред\ъ людьми`. И=
взя'ша жерцы` кiвw'тъ завjь'та гд\сня и= и=до'ша пред\ъ
людьми`.

7. И= рече` гд\сь ко i=ису'су: въ се'й де'нь начина'ю
возвыша'ти тя` пред\ъ всjь'ми сынми` i=и~левыми, да
о<у>=вjь'дятъ, jа='коже бjь'хъ съ мwv"се'омъ, та'кw
бу'ду и= съ тобо'ю:

8. и= нн~jь заповjь'ждь жерц<е>'мъ воздвиза'ющымъ кiвw'тъ
завjь'та, глаго'ля: <е>=гда` вни'дете на ча'сть воды`
i=<о>рда'на, и= во i=<о>рда'нjь ста'нете.

9. И= рече` i=ису'съ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: приступи'те
сjь'мw, и= слы'шите сло'во гд\са бг~а ва'шегw:

10. въ си'хъ о<у>=вjь'сте, jа='кw гд\сь живя'й въ ва'съ
и= потребля'яй потреби'тъ w\т лица` ва'шегw ханане'а
и= хетте'а, и= ферезе'а и= <е>=vе'а, и= гергесе'а и=
а=морре'а и= i=евусе'а:

11. се`, кiвw'тъ завjь'та гд\са всея` земли` прехо'дитъ
i=<о>рда'нъ:

12. и=збери'те себjь` двана'десять муже'й w\т сынw'въ
i=и~левыхъ, <е>=ди'наго w\т коегw'ждо пле'мене,

13. и= бу'детъ <е>=гда` почi'ютъ но'зи жерц<е>'въ воздвиза'ющихъ
кiвw'тъ завjь'та гд\са всея` земли` въ водjь` i=<о>рда'на,
вода` i=<о>рда'нова w=скудjь'етъ, вода' же низтеку'щая
ста'нетъ.

14. И= бы'сть <е>=гда` воздви'гнушася лю'дiе w\т ку'щъ
свои'хъ прейти` i=<о>рда'нъ, жерцы' же воздвиго'ша
кiвw'тъ завjь'та гд\сня пред\ъ людьми`:

15. <е>=гда' же внидо'ша жерцы` воздви'жуще кiвw'тъ
завjь'та гд\сня во i=<о>рда'нъ, и= но'зи жерц<е>'въ
воздвиза'ющихъ кiвw'тъ завjь'та гд\сня w=мочи'шася
въ ча'сти воды` i=<о>рда'на, i=<о>рда'нъ же наполня'шеся
во вся^ краи^ своя^, jа='коже во дни^ жа'твы пшени'цы:

16. и= ста'ша во'ды теку'щыя свы'ше, ста` w=густjь'нiе
<е>=ди'но w\тлучи'вшееся дале'че sjьлw` sjьлw` w\т
а=дами` гра'да да'же до страны` карiаfiарi'ма: низтеку'щая
же низтече` въ мо'ре а=ра'вско, въ мо'ре сла'ное, до'ндеже
до конца` w=скудjь`.

17. И= лю'дiе стоя'ху пря'мw i=ерiхw'ну. И= ста'ша
жерцы` воздвиза'ющiи кiвw'тъ завjь'та гд\сня на су'сjь
посредjь` i=<о>рда'на: и= вси` сы'нове i=и~л<е>вы прехожда'ху
по су'ху, до'ндеже сконча'ша вси` лю'дiе преходя'ще
i=<о>рда'нъ.

Глава` 4.

И= <е>=гда` сконча'ша вси` лю'дiе преходя'ще i=<о>рда'нъ,
и= рече` гд\сь къ i=ису'су, гл~я:

2. поими` двана'десять муже'й w\т людi'й, му'жа <е>=ди'наго
w\т коегw'ждо пле'мене,

3. повели` и=`мъ, глаго'ля: возми'те w\т среды` i=<о>рда'на,
и=дjь'же стоя'ша но'зи жре'честiи, гото'выхъ двана'десять
ка'меней, и= и=зне'сше я=` съ собо'ю, положи'те въ
полцjь` ва'шемъ, и=дjь'же ста'нете та'мw въ нощи`.

4. И= призва'въ i=ису'съ двана'десять муже'й сла'вныхъ
w\т сынw'въ i=и~левыхъ, <е>=ди'наго w\т коегw'ждо пле'мене,
рече` и=`мъ:

5. и=ди'те предо мно'ю пред\ъ лице'мъ гд\снимъ въ среди'ну
i=<о>рда'на: и= взе'мъ w\тту'ду кi'йждо ка'мень <е>=ди'нъ
да возложи'тъ на ра'мена своя^, по числу` племе'нъ
(сынw'въ) i=и~левыхъ:

6. да бу'дутъ ва'мъ сi'и въ зна'менiе посредjь` ва'съ
лежа'ще всегда`, да <е>=гда` вопро'ситъ тебе` о<у>='трw
сы'нъ тво'й, глаго'ля: что` су'ть ка'менiе сiе` ва'мъ;

7. и= ты` возвjьсти'ши сы'ну твоему`, глаго'ля: jа='кw
w=скудjь` i=<о>рда'нъ рjька` w\т лица` кiвw'та завjь'та
гд\са всея` земли`, <е>=гда` прехожда'ше <е>=го`, и=
и=зся'че вода` i=<о>рда'нова: и= бу'дутъ ва'мъ ка'менiе
сiе` въ па'мять сынw'въ i=и~левыхъ да'же до вjь'ка.

8. И= сотвори'ша та'кw сы'нове i=и~л<е>вы, jа='коже
заповjь'да гд\сь i=ису'су: и= взе'мше двана'десять
ка'меней w\т среды` i=<о>рда'на, jа='коже заповjь'да
гд\сь i=ису'су въ сконча'нiи прехожде'нiя сынw'въ i=и~левыхъ,
и= принесо'ша и=`хъ съ собо'ю въ по'лкъ, и= положи'ша
и=`хъ та'мw.

9. Поста'ви же i=ису'съ и= другi^я двана'десять ка'меней
въ са'мjьмъ i=<о>рда'нjь на мjь'стjь, и=дjь'же стоя'ху
но'зи жерц<е>'въ воздвиза'ющихъ кiвw'тъ завjь'та гд\сня,
и= су'ть та'мw да'же до сегw` дне`.

10. Стоя'ху же жерцы` воздвиза'ющiи кiвw'тъ завjь'та
гд\сня во i=<о>рда'нjь, до'ндеже сконча` i=ису'съ вся^,
<е>=ли^ка заповjь'да гд\сь i=ису'су повjь'дати лю'демъ,
по всjь^мъ, <е>=ли^ка заповjь'да мwv"се'й i=ису'су:
и= потща'шася лю'дiе, и= преидо'ша.

11. И= бы'сть <е>=гда` сконча'ша вси` лю'дiе преходи'ти
(i=<о>рда'нъ), пре'йде и= кiвw'тъ завjь'та гд\сня,
и= ка'менiе {Вмjь'стw %[ка'менiе%] во и=ны'хъ гре'ческихъ
%[жерцы`%].} пред\ъ ни'ми.

12. И= преидо'ша сы'нове руви^мли и= сы'нове га'дwвы
и= по'лъ пле'мене манассi'ина о<у>=стрw'ены пред\ъ
сынми` i=и~л<е>вы, jа='коже заповjь'да и=`мъ мwv"се'й:

13. четы'редесять ты'сящъ воwруже'ни на ра'ть преидо'ша
пред\ъ гд\семъ на бра'нь ко гра'ду i=ерiхw'ну.

14. Въ то'й де'нь возвели'чи гд\сь i=ису'са пред\ъ
всjь'мъ ро'домъ i=и~левымъ: и= боя'хуся <е>=гw`, jа='коже
боя'хуся мwv"се'а, <е>=ли'ко вре'мя поживе`.

15. И= рече` гд\сь ко i=ису'су, гл~я:

16. заповjь'ждь жерц<е>'мъ, воздвиза'ющымъ кiвw'тъ
завjь'та свидjь'нiя, и=зступи'ти и=з\ъ i=<о>рда'на.

17. И= заповjь'да i=ису'съ жерц<е>'мъ, глаго'ля: и=зыди'те
и=з\ъ i=<о>рда'на.

18. И= бы'сть <е>=гда` и=зыдо'ша жерцы` воздвиза'ющiи
кiвw'тъ завjь'та гд\сня w\т среды` i=<о>рда'на, и=
поста'виша но'ги на су'сjь, и= о<у>=стреми'ся вода`
i=<о>рда'нова на мjь'сто и= по'йде jа='коже вчера`
и= тре'тiягw дне` по всему` кра'ю.

19. И= лю'дiе взыдо'ша w\т i=<о>рда'на въ деся'тый
де'нь пе'рвагw мц\са: и= w=полчи'шася сы'нове i=и~л<е>вы
въ галга'лjьхъ на странjь`, jа='же на восто'къ со'лнца
w\т i=ерiхw'на.

20. И= двана'десять ка'м<е>нiя сiя^, jа=`же взя` w\т
i=<о>рда'на, поста'ви i=ису'съ въ галга'лjьхъ, и= рече`
къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля:

21. <е>=гда` вопро'сятъ ва'съ сы'нове ва'ши, глаго'люще:
что` су'ть ка'менiе сiе`;

22. возвjьсти'те сынw'мъ ва'шымъ: jа='кw по су'ху пре'йде
i=и~ль i=<о>рда'нъ се'й,

23. и=зсуши'вшу гд\су бг~у ва'шему во'ду i=<о>рда'ню
пред\ъ ни'ми, до'ндеже преидо'ша, jа='коже сотвори`
гд\сь бг~ъ ва'шъ чермно'му мо'рю, <е>='же и=зсуши`
гд\сь бг~ъ ва'шъ пред\ъ ва'ми, до'ндеже преидо'хомъ:

24. да о<у>=вjь'дятъ вси` jа=зы'цы земнi'и, jа='кw
рука` гд\сня крjьпка` <е>='сть, и= вы` да чте'те гд\са
бг~а ва'шего во вся'кое вре'мя.

Глава` 5.

И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'шаша ца'рiе а=морре'йстiи,
и=`же бя'ху w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, и= ца'рiе
фiнi'честiи {<Е>=вр.: ханаа^ни.}, и=`же бя'ху бли'з\ъ
мо'ря, jа='кw и=зсуши` гд\сь бг~ъ i=<о>рда'нъ рjьку`
пред\ъ сы^ны i=и~левыми, внегда` преходи'ти и=`мъ,
и= и=ста'яша мы^сли и='хъ, и= о<у>=жасо'шася, и= не
бя'ше въ ни'хъ смышле'нiя ни <е>=ди'нагw w\т лица`
сынw'въ i=и~левыхъ.

2. Въ сiе' же вре'мя рече` гд\сь i=ису'су: сотвори`
себjь` ножи` ка'м<е>нны w\т ка'мене <о>='страгw, и=
сjь'дъ w=брjь'жи сы'ны i=и~л<е>вы второ'е.

3. И= сотвори` i=ису'съ себjь` ножи` ка'м<е>нны <о>=стры^
и= w=брjь'за сы'ны i=и~л<е>вы на мjь'стjь нарече'ннjьмъ
%[хо'лмъ w=брjь'занiя%].

4. И= та'кw w=брjь'за i=ису'съ сы'ны i=и~л<е>вы: <е>=ли'цы
тогда` роди'шася на пути`, и= <е>=ли'цы тогда` не w=брjь'зани
бы'ша w\т и=зше'дшихъ и=з\ъ <е>=гv'пта, всjь'хъ си'хъ
w=брjь'за i=ису'съ: вси` лю'дiе и=зше'дшiи и=з\ъ <е>=гv'пта
му'жеска по'лу, вси` му'жiе ра'тнiи и=змро'ша въ пусты'ни
на пути`, внегда` и=зыдо'ша и=з\ъ <е>=гv'пта:

5. jа='кw w=брjь'зани бы'ша вси` лю'дiе и=зше'дшiи,
вси' же лю'дiе, и=`же роди'шася въ пусты'ни на пути`,
<е>=гда` и=зыдо'ша и=з\ъ <е>=гv'пта, не w=брjь'зани
бы'ша:

6. четы'редесять бо и= два` лjь^та хожда'ше i=и~ль
въ пусты'ни мавдарi'тiдjь: сегw` ра'ди не w=брjь'зани
бы'ша мно'зи w\т тjь'хъ во'инwвъ и=зше'дшихъ и=з\ъ
земли` <е>=гv'петскiя, не послу'шавшiи за'повjьдiй
гд\снихъ, и=`мже и= w=предjьли` гд\сь не ви'дjьти земли`,
<е>='юже кля'тся гд\сь <о>=тц<е>'мъ и='хъ да'ти на'мъ
зе'млю кипя'щую ме'домъ и= млеко'мъ:

7. вмjь'стw же си'хъ поста'ви сы'ны и='хъ, и=`хже w=брjь'за
i=ису'съ, jа='кw сконча^ныя плw'ти бя'ху и=`мъ, jа='кw
роди'шася на пути` не w=брjь'зани:

8. w=брjь'завшеся же поко'й и=мя'ху та'мw сjьдя'ще
въ полцjь`, до'ндеже и=сцjьли'шася.

9. И= рече` гд\сь i=ису'су: въ дне'шнiй де'нь w\тя'хъ
поноше'нiе <е>=гv'петско w\т ва'съ. И= нарече` и='мя
мjь'сту тому` %[галга'ла%], да'же до сегw` дне`.

10. И= w=полчи'шася сы'нове i=и~л<е>вы въ галга'лjьхъ
и= сотвори'ша па'сху въ четвертыйна'десять де'нь мц\са
w\т ве'чера на за'падjь на по'ли i=ерiхw'нстjьмъ,

11. и= jа=до'ша w\т пшени'цы земли` <о>='ноя w=прjьсно'ки
и= нw'вая:

12. въ то'й де'нь преста` ма'нна, повнегда` jа=до'ша
w\т пшени'цы земли`, и= ктому` не бы'сть сынw'мъ i=и~л<е>вымъ
ма'нны: но jа=до'ша w\т плодw'въ земли` фiнi'ческiя
{<Е>=вр.: ханаа'нскiя.} въ лjь'то <о>='ное.

13. И= бы'сть <е>=гда` бя'ше i=ису'съ о<у>= i=ерiхw'на,
и= воззрjь'въ <о>=чи'ма свои'ма, ви'дjь человjь'ка
стоя'ща пред\ъ ни'мъ, и= ме'чь <е>=гw` w=бнаже'нъ въ
руцjь` <е>=гw`. И= приступи'въ i=ису'съ, рече` <е>=му`:
на'шъ ли <е>=си`, и=ли` w\т сопоста^тъ на'шихъ;

14. <О>='нъ же рече` <е>=му`: а='зъ а=рхiстрати'гъ
си'лы гд\сни, нн~jь прiидо'хъ (сjь'мw). И= i=ису'съ
паде` лице'мъ свои'мъ на зе'млю и= поклони'ся <е>=му`,
и= рече`: гд\си, что` повелjьва'еши рабу` твоему`;

15. И= рече` а=рхiстрати'гъ гд\сень ко i=ису'су: и=ззу'й
сапо'гъ съ ногу` тво<е>'ю: мjь'сто бо, на не'мже ты`
стои'ши, ст~о <е>='сть. И= сотвори` i=ису'съ та'кw.

16. I=ерiхw'нъ же заключе'нъ и= w=гражде'нъ бы'сть
w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ: и= никто'же и=з\ъ негw`
и=схожда'ше, ниже` вхожда'ше.

Глава` 6.

И= рече` гд\сь ко i=ису'су: се`, а='зъ предаю` тебjь`
въ ру'цjь i=ерiхw'нъ и= царя` <е>=гw`, и= су'щыя въ
не'мъ, си^льны крjь'постiю:

2. и= w=бходи'те гра'дъ w='крестъ вси` му'жiе крjь'пцыи
<е>=ди'ною (на де'нь), та'кw сотвори'те ше'сть днi'й:

3. и= се'дмь жерцы` да во'змутъ се'дмь тру'бъ ро'жаныхъ
пред\ъ кiвw'томъ: и= въ седмы'й де'нь w=б\ъиди'те гра'дъ
седми'жды, и= жерцы` да востру'бятъ въ трубы^ рw'жаны:

4. и= бу'детъ <е>=гда` востру'бите трубо'ю ро'жаною,
внегда` о<у>=слы'шати ва'мъ гла'съ трубы`, да воскли'кнутъ
вси` лю'дiе: и= воскли'кнувшымъ и=`мъ, паду'тъ са'ми
стjь'ны гра'да во w=снова'нiи свое'мъ, и= вни'дутъ
вси` лю'дiе о<у>=стреми'вшеся кi'йждо пря'мw себjь`
во гра'дъ.

5. И= вни'де i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ къ жерц<е>'мъ сынw'въ
i=и~левыхъ и= рече` и=`мъ глаго'ля: возми'те кiвw'тъ
завjь'та гд\сня, и= се'дмь жерцы` да во'змутъ се'дмь
тру'бъ ро'жаныхъ пред\ъ лице'мъ кiвw'та гд\сня.

6. И= рече` и=`мъ глаго'ля: повели'те лю'демъ w=б\ъити`
и= w=кружи'ти гра'дъ, и= во'ини да пред\ъи'дутъ воwруже'ни
пред\ъ кiвw'томъ гд\снимъ.

7. И= бы'сть <е>=гда` рече` i=ису'съ къ лю'демъ, и=
се'дмь жерцы` и=му'ще се'дмь тру'бъ свяще'нныхъ да
пред\ъи'дутъ та'кожде пред\ъ гд\семъ, и= да востру'бятъ
доброгла'снw: и= кiвw'тъ завjь'та гд\сня в\ъслjь'дъ
по ни'хъ да и='детъ:

8. во'ини же да пред\ъи'дутъ напреди`, и= жерцы` трубя'ще
въ трубы^, и= послjь'дующiи созади` кiвw'та завjь'та
гд\сня бя'ху и=ду'ще и= трубя'ще труба'ми.

9. Лю'демъ же заповjь'да i=ису'съ, глаго'ля: не вопи'те,
ниже` да слы'шитъ кто` гла'са ва'шегw, ниже` да и=зы'детъ
и=з\ъ о<у>='стъ ва'шихъ сло'во до дне`, во'ньже повелю`
ва'мъ са'мъ воскли'кнути, и= тогда` воскли'кните.

10. И= w=бше'дъ кiвw'тъ завjь'та бж~iя w='крестъ гра'да
(<е>=ди'ною), а='бiе и='де въ по'лкъ, и= ста` та'мw.

11. Во вторы'й же де'нь воста` i=ису'съ зау'тра, и=
воздвиго'ша жерцы` кiвw'тъ завjь'та гд\сня.

12. И= жерцы` се'дмь нося'щiи се'дмь тру'бъ пред\ъидя'ху
пред\ъ кiвw'томъ гд\снимъ и= труби'ша труба'ми, и=
во'ини воwруже'ни и=дя'ху, и= про'чiи лю'дiе в\ъслjь'дъ
кiвw'та завjь'та гд\сня и=ду'ще, и= жерцы` воструби'ша
труба'ми ро'жаными.

13. И= w=быдо'ша гра'дъ въ де'нь вторы'й <е>=ди'ною,
и= поидо'ша па'ки въ по'лкъ: си'це творя'ху ше'сть
днi'й.

14. И= бы'сть въ седмы'й де'нь, воста'ша въ воста'нiе
о<у>='треннее, и= w=быдо'ша гра'дъ въ то'й де'нь седми'жды.

15. И= бы'сть во w=бхожде'нiи седмjь'мъ воструби'ша
жерцы` труба'ми, и= рече` i=ису'съ къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
воскли'кните, предаде' бо гд\сь ва'мъ гра'дъ:

16. и= бу'детъ гра'дъ се'й про'клятъ, и= вся^, <е>=ли^ка
су'ть въ не'мъ, гд\су си'лъ: то'кмw раа'въ блудни'цу
снабди'те ю=`, и= вся^, <е>=ли^ка су'ть въ дому` <е>=я`,
jа='кw сокры` прелага^таи, и=`хже посыла'хомъ:

17. но вы` соблюди'теся w\т кля'твы, да не когда` помы'сливше
вы` во'змете w\т кля'твы, и= сотворите` по'лкъ сынw'въ
i=и~левыхъ кля'тву, и= потребите` ны`:

18. зла'то же все` и= сребро`, и= мjь'дь и= желjь'зо
ст~о да бу'детъ гд\су: въ сокро'вище гд\сне да внесе'тся.

19. И= воструби'ша жерцы` труба'ми: <е>=гда' же о<у>=слы'шаша
лю'дiе гла'съ тру'бный, воскли'кнуша вси` ку'пнw лю'дiе
гла'сомъ вели'кимъ и= си'льнымъ: и= падо'ша вся^ стjь'ны
гра'да w='крестъ, и= внидо'ша вси` лю'дiе во гра'дъ,
кi'йждо проти'ву себ<е>`, и= прiя'ша гра'дъ.

20. И= прокля` и=` i=ису'съ, и= <е>=ли^ка бы'ша во
гра'дjь, w\т му'жеска по'лу и= до же'нска, w\т ю='ноши
и= до ста'рца, и= w\т тельца` до <о>=вцы` и= до <о>=сля'те,
все` под\ъ ме'чь.

21. И= двои'мъ ю='ношамъ согля'давшымъ зе'млю рече`
i=ису'съ: вни'дите въ до'мъ жены` блудни'цы, и= и=зведи'те
ю=` w\тту'ду, и= вся^, <е>=ли^ка су'ть <е>=я`, jа='коже
кля'стеся <е>='й.

22. И= внидо'ста два` ю='ношы согля'давшiи гра'дъ въ
до'мъ жены`, и= и=зведо'сте раа'въ блудни'цу, и= <о>=тца`
<е>=я` и= ма'терь <е>=я`, и= бра'тiю <е>=я` и= все`
сро'дство <е>=я`, и= вся^ <е>=ли^ка бы'ша <е>='й, и=зведо'ста
и= поста'виста я=` внjь` полка` i=и~лева.

23. И= гра'дъ сожго'ша <о>=гне'мъ со всjь'мъ, <е>='же
бjь` въ не'мъ, кромjь` зла'та и= сребра`, мjь'ди и=
желjь'за, jа=`же w\тда'ша въ до'мъ гд\сень внести`
гд\севи.

24. И= раа'въ блудни'цу и= ве'сь до'мъ <е>=я` <о>=те'ческiй
w=ста'ви жи^вы i=ису'съ, и= w=бита'ти сотвори` во i=и~ли
да'же до дне` сегw`, поне'же сокры` прелага^таи, и=`хже
посла` i=ису'съ согля'дати i=ерiхw'на.

25. И= прокля` i=ису'съ въ то'й де'нь, глаго'ля: про'клятъ
человjь'къ пред\ъ гд\семъ, и='же поста'витъ и= сози'ждетъ
гра'дъ се'й i=ерiхw'нъ: на пе'рвенцjь свое'мъ w=снуе'тъ
<е>=го`, и= на ме'ньшемъ свое'мъ поста'витъ врата`
<е>=гw`. И= си'це сотвори` а=за'нъ, и='же w\т веfи'ля:
на а=вiрw'нjь пе'рвенцjь свое'мъ w=снова` и=`, и= на
ме'ньшемъ спасе'нjьмъ поста'ви врата` <е>=гw`.

26. И= бя'ше гд\сь со i=ису'сомъ, и= бjь` и='мя <е>=гw`
по все'й земли`.

Глава` 7.

И= прегрjьши'ша сы'нове i=и~л<е>вы прегрjьше'нiемъ
вели'кимъ, и= взя'ша w\т кля'твы: взя' бо а=ха'ръ сы'нъ
хармi'и, сы'на замврi'и, сы'на за'ры, w\т пле'мене
i=у'дина, w\т кля'твы. И= разгнjь'вася гд\сь jа='ростiю
на сы'ны i=и~л<е>вы.

2. И= посла` i=ису'съ му'жы w\т i=ерiхw'на въ га'й,
и='же <е>='сть проти'ву виfа'vнъ на восто'къ веfи'ля,
и= рече` и=`мъ, глаго'ля: ше'дше согля'дайте зе'млю.
И= и=до'ша му'жiе и= согля'даша га'й.

3. И= возврати'шася ко i=ису'су и= реко'ша <е>=му`:
да не и='дутъ вси` лю'дiе, но jа='кw двjь` ты'сящы
и=ли` три` ты'сящы муже'й да и='дутъ и= да вою'ютъ
га'й: да не веде'ши та'мw всjь'хъ людi'й, ма'лw бо
<е>='сть и='хъ (та'мw).

4. И= и=до'ша w\т людi'й та'мw, а='ки три` ты'сящы
муже'й, и= побjьго'ша w\т лица` муже'й га'йскихъ:

5. и= о<у>=би'ша w\т ни'хъ му'жiе га'йстiи jа='кw три'десять
и= ше'сть муже'й, и= w\тгна'ша и=`хъ w\т вра'тъ, до'ндеже
сокруши'ша и=`хъ на стремни'нjь: и= о<у>=жасе'ся се'рдце
людi'й, и= бы'сть jа='кw вода`.

6. И= растерза` i=ису'съ ри^зы своя^, и= паде` на земли`
на лице` свое` пред\ъ гд\семъ да'же до ве'чера, са'мъ
и= ста'рцы i=и~л<е>вы: и= посы'паша пе'рсть на главы^
своя^.

7. И= рече` i=ису'съ: молю'ся, гд\си гд\си, вску'ю
преведе` ра'бъ тво'й лю'ди сiя^ чрез\ъ i=<о>рда'нъ
преда'ти и=`хъ а=морре'wмъ на погубле'нiе; <w>, да
бы'хомъ пребы'ли и= всели'лися о<у>= i=<о>рда'на:

8. гд\си, что` реку`; поне'же w\тврати` i=и~ль вы'ю
свою` пред\ъ враги^ свои'ми:

9. и= о<у>=слы'шавъ ханане'й и= вси` живу'щiи на земли`
w=бы'дутъ на'съ и= потребя'тъ на'съ w\т земли`: и=
что` сотвори'ши и='мени твоему` вели'кому;

10. И= рече` гд\сь ко i=ису'су: воста'ни, вску'ю ты`
па'лъ <е>=си` на лице` твое`;

11. согрjьши'ша лю'дiе и= преступи'ша завjь'тъ мо'й,
<е>=го'же завjьща'хъ къ ни^мъ, и= о<у>=кра'дше w\т
кля'твы, скры'ша въ сосу'дjьхъ свои'хъ:

12. сегw` ра'ди не мо'гутъ сы'нове i=и~л<е>вы ста'ти
пред\ъ лице'мъ врагw'въ свои'хъ, но хребе'тъ w=братя'тъ
пред\ъ враги^ свои'ми, jа='кw кля'твою ста'шася: не
приложу` ксему` бы'ти съ ва'ми, а='ще не и='змете кля'твы
w\т себ<е>` сами'хъ:

13. воста'въ w=чи'сти лю'ди и= рцы`: w=чи'ститеся на
о<у>='тро: jа='кw сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ:
кля'тва <е>='сть въ ва'съ, не возмо'жете ста'ти пред\ъ
враги^ ва'шими, до'ндеже и='змете w\т себ<е>` сами'хъ
кля'тву:

14. и= собери'теся вси` зау'тра по племенw'мъ (ва'шымъ),
и= бу'детъ пле'мя, <е>='же пока'жетъ гд\сь, да приведе'те
по со'нмwмъ: и= со'нмъ, <е>=го'же пока'жетъ гд\сь,
да приведе'те по домw'мъ: и= до'мъ, <е>=го'же пока'жетъ
гд\сь, да приведе'те по муж<е>'мъ:

15. и= и='же w=бличи'тся, да сожже'тся <о>=гне'мъ,
са'мъ и= вся^ <е>=ли^ка су'ть <е>=гw`, jа='кw преступи`
завjь'тъ гд\сень и= сотвори` беззако'нiе во i=и~ли.

16. И= воста` i=ису'съ зау'тра, и= приведе` людi'й
по племенw'мъ: и= w=бличи'ся пле'мя i=у'дино.

17. И= приведе'ся по со'нмwмъ, и= w=бличи'ся со'нмъ
зара'инъ: и= приведе'ся со'нмъ зара'инъ по муж<е>'мъ,
и= w=бличи'ся до'мъ замврi'инъ.

18. И= приведе'ся до'мъ <е>=гw` по муж<е>'мъ, и= w=бличи'ся
а=ха'ръ сы'нъ хармi'инъ сы'на замврi'ина, сы'на зара'ня,
w\т пле'мене i=у'дина.

19. И= рече` i=ису'съ а=ха'ру: сы'не мо'й, да'ждь сла'ву
дне'сь гд\су бг~у i=и~леву, и= да'ждь <е>=му` и=сповjь'данiе,
и= и=сповjь'ждь ми`, что` сотвори'лъ <е>=си`, и= не
о<у>=та'й w\т мен<е>`.

20. И= w\твjьща` а=ха'ръ i=ису'су и= рече`: пои'стиннjь
а='зъ согрjьши'хъ пред\ъ гд\семъ бг~омъ i=и~левымъ:
си'це и= си'це сотвори'хъ:

21. ви'дjьхъ въ плjь'нjь ри'зу красну` и= добру` и=
двjь'сти дiдра'хмъ сребра`, и= сосу'дъ <е>=ди'нъ зла'тъ,
пятьдеся'тъ дiдра'хмъ вjь'съ <е>=гw`: и= помы'сливъ
на ня` взя'хъ: и= се`, сiя^ сокров<е>'нна су'ть въ
земли` въ ку'щи мое'й, и= сребро` сокрове'нно под\ъ
ни'ми.

22. И= посла` i=ису'съ послы`, и= и=до'ша въ ку'щу
въ по'лкъ: и= сiя^ бя'ху сокров<е>'нна въ ку'щи <е>=гw`,
и= сребро` под\ъ ни'ми.

23. И= и=знесо'ша я=` и=з\ъ ку'щи, и= принесо'ша ко
i=ису'су и= къ ста'рц<е>мъ i=и~л<е>вымъ, и= положи'ша
я=` пред\ъ гд\семъ.

24. И= взя` i=ису'съ а=ха'ра сы'на зара'ня, и= сребро`
и= ри'зу и= сосу'дъ златы'й, и= возведе` <е>=го` въ
де'брь а=хw'ръ, и= сы'ны <е>=гw` и= дщ<е>'ри <е>=гw`,
и= тельцы` <е>=гw` и= <о>=сля'та <е>=гw` и= вся^ <о>='вцы
<е>=гw`, и= ку'щу <е>=гw` и= вся^ и=мjь^нiя <е>=гw`,
и= ве'сь i=и~ль по не'мъ: и= возведе` я=` (со всjь'мъ)
во <е>=ме'къ {въ де'брь} а=хw'ръ.

25. И= рече` i=ису'съ а=ха'ру: почто` потреби'лъ <е>=си`
на'съ; да потреби'тъ тя` гд\сь, jа='коже и= дне'сь.
И= поби'ша <е>=го` ка'менiемъ ве'сь i=и~ль, и= сожго'ша
вся^ <о>=гне'мъ, и= намета'ша и=`хъ ка'менiемъ,

26. и= намета'ша на не'мъ грома'ду ка'менiя вели'ку.
И= преста` гд\сь w\т jа='рости гнjь'ва своегw`. Сегw`
ра'ди прозва'ся и='мя мjь'сту тому` %[<е>=ме'къ а=хw'ръ%]
да'же до дне` сегw`.

Глава` 8.

И= рече` гд\сь ко i=ису'су: не бо'йся, ниже` о<у>=жаса'йся:
поими` съ собо'ю вся^ му'жы вw'инскiя, и= воста'въ
взы'ди въ га'й: се`, преда'хъ въ ру'цjь твои` царя`
га'йска и= зе'млю <е>=гw`, и= лю'ди <е>=гw` и= гра'дъ
<е>=гw`:

2. и= да сотвори'ши га'ю и= царю` <е>=гw`, jа='коже
сотвори'лъ <е>=си` i=ерiхw'ну и= царю` <е>=гw`: и=
плjь'нъ <е>=гw` и= скоты` <е>=гw` да плjьни'ши себjь`:
о<у>=стро'й же себjь` подса'ду гра'ду за собо'ю.

3. И= воста` i=ису'съ и= вси` му'жiе во'инстiи, да
вни'дутъ въ га'й: и= и=збра` i=ису'съ три'десять ты'сящъ
муже'й во'инскихъ си'льныхъ крjь'постiю и= посла` и=`хъ
но'щiю,

4. и= заповjь'да и=`мъ, глаго'ля: вы` скры'йтеся за
гра'домъ: не дале'че бу'дите w\т гра'да sjьлw`, и=
бу'дите вси` гото'ви:

5. а='зъ же и= вси` лю'дiе и=`же со мно'ю присту'пимъ
ко гра'ду: и= бу'детъ <е>=гда` и=зы'дутъ живу'щiи въ
гаи` въ срjь'тенiе на'мъ, jа='коже и= пре'жде, и= побjь'гнемъ
w\т лица` и='хъ:

6. и= <е>=гда` и=зы'дутъ в\ъслjь'дъ на'съ, w\тто'ргнемъ
и=`хъ w\т гра'да: и= реку'тъ: бjьжа'тъ сi'и w\т лица`
на'шегw, jа='коже и= пре'жде:

7. вы' же воста'нете w\т подса'ды, и= по'йдете во гра'дъ,
и= преда'стъ <е>=го` гд\сь бг~ъ на'шъ въ ру'цjь ва'ши:

8. и= бу'детъ <е>=гда` во'змете гра'дъ, запали'те <е>=го`
<о>=гне'мъ, по словеси` сему` сотвори'те: се`, заповjь'даю
ва'мъ.

9. И= посла` и=`хъ i=ису'съ, и= и=до'ша въ подса'ду:
и= сjьдо'ша между` веfи'лемъ и= между` га'iемъ, w\т
мо'ря га'iа.

10. И= воста'въ i=ису'съ зау'тра, согля'да лю'ди: и=
взы'де са'мъ и= ста'рцы i=и~льтестiи пред\ъ людьми`
въ га'й.

11. И= вси` лю'дiе во'инстiи съ ни'мъ взыдо'ша, и=
и=ду'ще прiидо'ша сопроти'въ гра'да w\т восто'кwвъ:
и= подса^ды гра'да w\т мо'ря.

12. И= w=полчи'шася w\т сjь'вера га'iа, и= (бы'сть)
де'брь между` и='ми и= между` га'iемъ. И= взя` jа='кw
пя'ть ты'сящъ муже'й, и= положи` и=`хъ на подса'ду
между` веfи'лемъ и= га'iемъ w\т за'пада га'iа.

13. И= поста'виша лю'дiе ве'сь по'лкъ w\т сjь'вера
гра'да, а= прw'чая <е>=гw` w\т мо'ря гра'да. И= по'йде
i=ису'съ въ но'щь <о>='ну посредjь` де'бри.

14. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=ви'дjь ца'рь га'йскiй,
потща'ся, и= воста` ра'нw и= и=зы'де въ срjь'тенiе
и=`мъ пря'мw на бра'нь, са'мъ и= вси` лю'дiе <е>=гw`
съ ни'мъ во вре'мя, пред\ъ лице'мъ подса'ды: <о>='нъ
же не вjь'дяше, jа='кw подса'да <е>=му` <е>='сть за
гра'домъ (<е>=гw`).

15. И= о<у>=ви'дjь, и= w\ти'де i=ису'съ и= ве'сь лю'дъ
w\т лица` и='хъ, и= побjьже` путе'мъ пусты'ни.

16. И= о<у>=крjьпи'ся ве'сь лю'дъ гна'ти в\ъслjь'дъ
и='хъ, и= погна'ша в\ъслjь'дъ сынw'въ i=и~левыхъ, и=
w\тступи'ша w\т гра'да.

17. (И=) не w=ста'ся никто'же въ гаи` и= веfи'ли, и='же
не погна` в\ъслjь'дъ i=и~ля: и= w=ста'виша гра'дъ w\тве'рстъ,
и= гна'ша в\ъслjь'дъ i=и~ля.

18. И= рече` гд\сь ко i=ису'су: простри` ру'ку твою`
съ копiе'мъ, <е>='же въ руцjь` твое'й, на гра'дъ, зане`
въ ру'ку твою` преда'хъ <е>=го`: и= подса^ды воста'нутъ
вско'рjь w\т мjь'ста своегw`. И= простре` i=ису'съ
ру'ку свою` и= съ копiе'мъ на гра'дъ.

19. И= подса^ды воста'ша ско'рw w\т мjь'ста своегw`:
и= и=зыдо'ша, <е>=гда` простре` ру'ку, и= внидо'ша
во гра'дъ, и= взя'ша <е>=го`: и= потща'вшеся запали'ша
гра'дъ <о>=гне'мъ.

20. И= w=зрjь'вшеся w=бита'т<е>ли га'йстiи вспя'ть
себ<е>`, о<у>=зрjь'ша ды'мъ восходя'щь w\т гра'да до
небесе`, и= ктому` не и=мjь'ша ка'мw побjь'гнути, сjь'мw
и=ли` <о>=ва'мw: лю'дiе же бjьгу'щiи въ пусты'ню w=брати'шася
на гоня'щихъ.

21. I=ису'съ же и= ве'сь i=и~ль о<у>=ви'дjьша, jа='кw
взя'ша подса^ды гра'дъ, и= jа='кw восхо'дитъ ды'мъ
гра'дный до небесе`: и= w=брати'вшеся и=зби'ша муже'й
га'йскихъ.

22. И= сi'и и=зыдо'ша и=з\ъ гра'да проти'ву и=`мъ,
и= бы'ша посредjь` полка` i=и~лева, сi'и w\тсю'ду и=
сi'и w\т<о>ну'ду: и= и=зби'ша и=`хъ, до'ндеже не w=ста'ся
ни <е>=ди'нъ w\т ни'хъ цjь'лъ, ни о<у>=бjьжа`.

23. И= царя` га'йска jа='ша жи'ва, и= приведо'ша <е>=го`
ко i=ису'су.

24. И= бы'сть <е>=гда` преста'ша сы'нове i=и~л<е>вы
сjьку'ще всjь'хъ су'щихъ въ гаи` и= су'щихъ на поля'хъ
и= на горjь` и=схо'да, и=дjь'же гони'ша и=`хъ, и= падо'ша
вси` <о>='стрiемъ меча` на не'й до конца`: и= w=брати'ся
i=ису'съ въ га'й и= посjьче` и=`хъ мече'мъ.

25. И= бы'ша вси` па'дшiи въ то'й де'нь w\т му'жеска
по'лу и= до же'нска двана'десять ты'сящъ, вси` живу'щiи
въ гаи`.

26. I=ису'съ же не w=брати` руки` своея`, ю='же простре`
съ копiе'мъ, до'ндеже прокля` всjь'хъ w=бита'ющихъ
въ гаи`.

27. Кромjь` скотw'въ (и='хъ) и= и=мjь'нiя, jа=`же во
гра'дjь <о>='нjьмъ, вся^ плjьни'ша себjь` сы'нове i=и~л<е>вы
по повелjь'нiю гд\сню, jа='коже повелjь` гд\сь i=ису'су.

28. И= запали` гра'дъ i=ису'съ <о>=гне'мъ: зе'млю неwбита'ему
во вjь'къ положи` <е>=го` да'же до сегw` дне`.

29. И= царя` га'йска повjь'си на дре'вjь сугу'бjьмъ:
и= бя'ше на дре'вjь до ве'чера: и= заходя'щу со'лнцу
повелjь` i=ису'съ, и= сня'ша тjь'ло <е>=гw` съ дре'ва,
и= поверго'ша <е>=` въ ро'въ пред\ъ враты` гра'да:
и= насы'па над\ъ ни'мъ грома'ду вели'ку ка'менiя да'же
до сегw` дне`.

30. Тогда` созда` i=ису'съ <о>=лта'рь гд\су бг~у i=и~леву
на горjь` гева'лъ,

31. jа='коже заповjь'да мwv"се'й ра'бъ гд\сень сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ, и= jа='коже написа'ся въ зако'нjь мwv"се'овjь,
<о>=лта'рь w\т ка'менiй всецjь'лыхъ, на ни'хже не возложи'ся
желjь'зо: и= вознесе` та'мw всесожж<е>'нiя гд\су и=
же'ртву спасе'нiя.

32. И= написа` i=ису'съ на ка'менiихъ вторы'й зако'нъ,
зако'нъ мwv"се'овъ, <е>=го'же написа` пред\ъ сы^ны
i=и~левыми.

33. И= ве'сь i=и~ль, и= ста'рцы и='хъ и= судiи^ и='хъ
и= книгw'чiя и='хъ предходя'ху сю'ду и= сю'ду пред\ъ
кiвw'томъ, и= жерцы` и= леvi'ти воздвиза'ша кiвw'тъ
завjь'та гд\сня, прише'лецъ же и= тузе'мецъ: и=`же
бы'ша полови'на и='хъ бли'з\ъ горы` гарiзi'нъ, и= полови'на
и='хъ бли'з\ъ горы` гева'лъ, jа='коже заповjь'да мwv"се'й
ра'бъ гд\сень блг\сви'ти людi'й i=и~левыхъ въ пе'рвыхъ.

34. И= по си'хъ та'кw прочте` i=ису'съ вся^ словеса`
зако'на сегw`, благослов<е>'нiя и= кля^твы, по всему`
напи'санному въ зако'нjь мwv"се'овjь.

35. Не бя'ше словесе` w\т всjь'хъ, jа=`же заповjь'да
мwv"се'й i=ису'су, <е>=гw'же не прочте` i=ису'съ во
о<у>='ши всегw` со'нма сынw'въ i=и~левыхъ, муж<е>'мъ
и= жена'мъ, и= дjь'темъ и= прише'льц<е>мъ приходя'щымъ
ко i=и~лю.

Глава` 9.

<Е>=гда' же о<у>=слы'шаша вси` ца'рiе а=морре'йстiи,
и=`же w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, и=`же въ го'рнjьй
и= и=`же въ ра'внjьй, и= и=`же во все'мъ примо'рiи
мо'ря вели'кагw и= и=`же при а=нтiлiва'нjь, и= хетт<е>'и
и= а=морр<е>'и, и= гергес<е>'и и= ханан<е>'и, и= ферез<е>'и
и= <е>=v<е>'и и= i=евус<е>'и,

2. снидо'шася вку'пjь сjьщи'ся со i=ису'сомъ и= со
i=и~лемъ <е>=диномы'сленнw.

3. И= живу'щiи въ хо'лмjь въ гаваw'нjь слы'шаша вся^,
<е>=ли^ка сотвори` гд\сь i=ерiхw'ну и= га'ю,

4. и= сотвори'ша и= сi'и съ лука'вствомъ, и= ше'дше
о<у>=гото'ваша бра^шна и= о<у>=гото'вашася: и= взе'мше
вр<е>'тища в<е>'тха на <о>=слы` своя^, и= мjь'хи вiна`
в<е>'тхи и= разсjь'дшыяся завя^заны:

5. и= сапоги` в<е>'тхи и= запла'ч<е>ны на ногу` и='хъ,
и= ри^зы w=бв<е>тша'ны на ни'хъ, и= хлjь'бы бра'шна
и='хъ бjь'ша пресо'хли и= сплjь'снjьли и= сдро'блени.

6. И= прiидо'ша ко i=ису'су въ по'лкъ i=и~левъ въ галга'лы,
и= реко'ша ко i=ису'су и= всему` i=и~лю: w\т земли`
да'льнiя прiидо'хомъ, и= нн~jь завjьща'йте на'мъ завjь'тъ.

7. И= реко'ша сы'нове i=и~л<е>вы къ хорре'ю: ви'ждь,
не посредjь' ли на'съ живе'ши, и= ка'кw тебjь` завjьща'ю
завjь'тъ;

8. И= реко'ша ко i=ису'су: раби` <е>=смы` твои`. И=
рече` къ ни^мъ i=ису'съ: w\тку'ду <е>=сте`; и= w\тку'ду
прiидо'сте;

9. И= реко'ша къ нему`: w\т да'льнiя земли` sjьлw`
прiидо'хомъ раби` твои` во и='мя гд\са бг~а твоегw`:
слы'шахомъ бо и='мя <е>=гw` и= вся^, <е>=ли^ка сотвори`
во <е>=гv'птjь,

10. и= вся^, <е>=ли^ка сотвори` двои'мъ цар<е>'мъ а=морр<е>'йскимъ,
и=`же бы'ша w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, сиw'ну
царю` <е>=севw'нску и= w='гу царю` васа'нску, и='же
живя'ше во а=старw'fjь и= во <е>=драi'нjь.

11. И= слы'шавше реко'ша къ на'мъ ста'рцы на'ши и=
вси` живу'щiи на земли` на'шей, глаго'люще: возми'те
себjь` бра'шно на пу'ть и= и=ди'те проти'ву и=`мъ,
и= рцы'те къ ни^мъ: раби` <е>=смы` ва'ши, и= нн~jь
завjьща'йте на'мъ завjь'тъ:

12. сi'и хлjь'бы на'ши, т<е>'плыя на пу'ть взя'хомъ
и=`хъ w\т домw'въ на'шихъ, во'ньже де'нь и=зыдо'хомъ
прiити` къ ва'мъ: нн~jь же пресхо'ша и= бы'ша содро'блени:

13. и= сi'и мjь'си вiна`, и=`хже налiя'хомъ нw'вы,
и= сi'и разсjьдо'шася: и= ри^зы на'шя сiя^ и= w=бу^вища
на^ша w=бетша'ша w\т до'лгагw пути` sjьлw`.

14. И= взя'ша кня^зи бра'шно и='хъ, а= гд\са не вопроси'ша.

15. И= сотвори` i=ису'съ съ ни'ми ми'ръ, и= о<у>=ста'ви
къ ни^мъ завjь'тъ, <е>='же снабдjь'ти и=`хъ: и= кля'шася
и=`мъ кня^зи со'нма.

16. И= бы'сть по трiе'хъ дне'хъ по завjьща'нiи къ ни^мъ
завjь'та, о<у>=слы'шаша, jа='кw бли'з\ъ и='хъ су'ть
и= jа='кw посредjь` и='хъ живу'тъ.

17. И= воста'ша сы'нове i=и~л<е>вы и= внидо'ша во гра'ды
и='хъ въ тре'тiй де'нь: гра'ди же и='хъ (бя'ху) гаваw'нъ
и= кефiра`, и= вирw'тъ и= гра'дъ i=арi'мъ.

18. И= не сотвори'ша съ ни'ми ра'ти (i=ису'съ и=) сы'нове
i=и~л<е>вы, jа='кw кля'шася и=`мъ вси` кня^зи со'нма
гд\семъ бг~омъ i=и~левымъ. И= ропта'ша ве'сь со'нмъ
i=и~левъ на князе'й.

19. И= реко'ша вси` кня^зи всему` со'нму: мы` кля'хомся
и=`мъ гд\семъ бг~омъ i=и~левымъ, и= нн~jь не возмо'жемъ
косну'тися и='хъ:

20. сiе` сотвори'мъ и=`мъ, <е>='же живи'ти и=`хъ, и=
снабди'мъ и=`хъ, и= не бу'детъ на на'съ гнjь'ва кля'твы
ра'ди, <е>='юже кля'хомся и=`мъ.

21. И= реко'ша и=`мъ кня^зи: да живу'тъ сi'и, и= бу'дутъ
древосjь'чцы и= водоно'сцы всему` со'нму. И= сотвори`
ве'сь со'нмъ, jа='коже реко'ша и=`мъ кня^зи.

22. И= созва` и=`хъ i=ису'съ и= рече` и=`мъ, глаго'ля:
почто` прельсти'сте мя`, глаго'люще: дале'че <е>=смы`
w\т теб<е>` sjьлw`; вы' же насе'льницы <е>=сте` w\т
живу'щихъ въ на'съ:

23. и= нн~jь про'кляти <е>=сте`: и= не w=скудjь'етъ
w\т ва'съ ра'бъ, ниже` древосjь'чецъ, ниже` водоно'сецъ
мнjь` и= бг~у моему`.

24. И= w\твjьща'ша i=ису'су, глаго'люще: поне'же возвjьсти'ся
на'мъ (рабw'мъ твои^мъ), <е>=ли^ка заповjь'да гд\сь
бг~ъ тво'й мwv"се'ю рабу` своему`, да'ти ва'мъ зе'млю
сiю` и= потреби'ти на'съ и= вся^ живу'щыя на не'й w\т
лица` ва'шегw, сегw` ра'ди о<у>=боя'хомся sjьлw` w=
душа'хъ на'шихъ w\т лица` ва'шегw, и= сотвори'хомъ
дjь'ло сiе`:

25. и= нн~jь, се`, мы` подру'чни ва'мъ, jа='коже о<у>=го'дно
<е>='сть ва'мъ, и= jа='коже ва'мъ мни'тся, твори'те
на'мъ.

26. И= сотвори'ша и=`мъ си'це: и= и=зба'ви я=` i=ису'съ
въ то'й де'нь w\т руку` сынw'въ i=и~левыхъ, и= не о<у>=би'ша
и=`хъ.

27. И= поста'ви я=` i=ису'съ въ то'й де'нь древосjь'чцы
и= водоно'сцы всему` со'нму и= <о>=лтарю` бж~iю. Сегw`
ра'ди бы'ша живу'щiи въ гаваw'нjь древосjь'чцы и= водоно'сцы
<о>=лтарю` бж~iю, да'же до дне'шнягw дне`, и= на мjь'стjь
<е>='же а='ще и=збере'тъ гд\сь.

Глава` 10.

<Е>=гда' же о<у>=слы'ша а=дwнiвезе'къ ца'рь i=ер\сли'мскiй,
jа='кw взя` i=ису'съ га'й и= потреби` <е>=го`, jа='коже
сотвори` i=ерiхw'ну и= царю` <е>=гw`, та'кw сотвори`
и= га'ю и= царю` <е>=гw`, и= jа='кw са'ми вда'шася
живу'щiи въ гаваw'нjь ко i=ису'су и= ко i=и~лю, и=
бы'ша въ ни'хъ,

2. и= о<у>=боя'шася са'ми въ себjь` sjьлw`: вjь'дяху
бо, jа='кw гра'дъ бя'ше вели'къ гаваw'нъ, jа='кw <е>=ди'нъ
w\т вели'кихъ градw'въ, и= вси` му'жiе и=`же въ не'мъ
крjь'пцы.

3. И= посла` а=дwнiвезе'къ ца'рь i=ер\сли'мскiй къ
<е>=ла'му царю` хеврw'нску и= фераа'ну царю` i=ерiму'fску,
и= ко а=фi'ю царю` лахi'сску, и= къ давi'ру царю` <о>=долла'мску,
глаго'ля:

4. прiиди'те, взы'дите ко мнjь` и= помози'те ми`, да
повою'емъ гаваw'на: вда'шася бо са'ми ко i=ису'су и=
къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

5. И= собра'шася и= взыдо'ша пя'ть царе'й i=евусе'йскихъ:
ца'рь i=ер\сли'мскiй и= ца'рь хеврw'нскiй, и= ца'рь
i=ерiму'fскiй и= ца'рь лахi'сскiй и= ца'рь <о>=долла'мскiй,
са'ми и= вси` лю'дiе и='хъ, и= w=бсjьдо'ша гаваw'на
и= воева'ша на него`.

6. И= посла'ша живу'щiи въ гаваw'нjь ко i=ису'су въ
по'лкъ i=и~левъ въ галга'лы, глаго'люще: не w\трjьша'й
руки` твоея` w\т ра^бъ твои'хъ: взы'ди къ на'мъ ско'рw
и= помози` на'мъ, и= и=зми` на'съ: jа='кw со'брани
су'ть на ны` вси` ца'рiе а=морре'йстiи, живу'щiи въ
го'рнjьй.

7. И= взы'де i=ису'съ w\т галга'лъ, са'мъ и= вси` лю'дiе
во'инстiи съ ни'мъ, вся'къ си'льный крjь'постiю.

8. И= рече` гд\сь ко i=ису'су: не о<у>=бо'йся и='хъ,
jа='кw въ ру'цjь твои` преда'хъ я=`: не w=ста'нетъ
w\т ни'хъ ни <е>=ди'нъ пред\ъ ва'ми.

9. И= прiи'де на ни'хъ i=ису'съ внеза'пу: всю' бо но'щь
и='де w\т галга'лъ.

10. И= о<у>=жаси` я=` гд\сь w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ:
и= сокруши` я=` гд\сь сокруше'нiемъ вели'кимъ въ гаваw'нjь:
и= погна'ша я=` путе'мъ восхо'да виfwрw'нска, и= сjьча'ху
и=`хъ да'же до а=зи'ка и= до маки'да.

11. Внегда' же бjьжа'ти и=`мъ w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ
до восхо'да виfwрw'нска, и= гд\сь ве'рже на ня` ка'менiе
вели'кое гра'да съ небесе` да'же до а=зи'ка, и= бы'сть
мно'жае о<у>=ме'ршихъ w\т гра'да ка'менна, не'же о<у>=бiе'нныхъ
w\т сынw'въ i=и~левыхъ мече'мъ на бра'ни.

12. Тогда` глаго'ла i=ису'съ ко гд\су, во'ньже де'нь
предаде` гд\сь бг~ъ а=морре'а под\ъ ру'ку i=и~леву,
<е>=гда` сокруши` и=`хъ въ гаваw'нjь, и= сокруши'шася
w\т лица` i=и~лева: и= рече` i=ису'съ: да ста'нетъ
со'лнце пря'мw гаваw'ну, и= луна` пря'мw де'бри <е>=лw'нъ.

13. И= ста` со'лнце и= луна` въ стоя'нiи, до'ндеже
w\тмсти` бг~ъ врагw'мъ и='хъ. Не сiе' ли <е>='сть пи'сано
въ кни'гахъ прв\днагw: и= ста` со'лнце посредjь` небесе`
и= не и=дя'ше на за'падъ въ соверше'нiе дне` <е>=ди'нагw;

14. И= не бы'сть де'нь таковы'й ниже` пре'жде, ниже`
послjьди`, <е>='же послу'шати бг~у та'кw гла'са человjь'ча,
jа='кw гд\сь спобо'рствова i=и~лю.

15. И= возврати'ся i=ису'съ и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ
въ по'лкъ въ галга'лы.

16. И= о<у>=бjьго'ша пя'ть ца'рiе сi'и и= скры'шася
въ пеще'рjь jа='же въ маки'дjь.

17. И= повjь'даша i=ису'су, глаго'люще: w=брjьто'шася
пя'ть ца'рiе скры'вшiися въ пеще'рjь jа='же въ маки'дjь.

18. И= рече` i=ису'съ: привали'те ка'менiе ве'лiе ко
о<у>='стiю пеще'ры и= приста'вите над\ъ ни'ми му'жы
стрещи` и=`хъ:

19. вы' же не сто'йте здjь`, гоня'ще в\ъслjь'дъ врагw'въ
ва'шихъ, и= пости'гните w=ста'нокъ и='хъ, и= не дади'те
вни'ти и=`мъ во гра'ды и='хъ, предаде' бо я=` гд\сь
бг~ъ на'шъ въ ру'цjь на'ши.

20. И= бы'сть <е>=гда` преста` i=ису'съ и= вси` сы'нове
i=и~л<е>вы сjьку'ще и=`хъ сjьче'нiемъ вели'кимъ sjьлw`
да'же до конца`, и= о<у>=цjьлjь'вшiи w\т ни'хъ внидо'ша
во гра'ды тв<е>'рды.

21. И= возврати'шася вси` лю'дiе въ по'лкъ ко i=ису'су
въ маки'ду здра'ви, и= не возскомлjь` никто'же w\т
сынw'въ i=и~левыхъ я=зы'комъ свои'мъ.

22. И= рече` i=ису'съ: w\тве'рзите о<у>='стiе пеще'ры
и= и=зведи'те ко мнjь` пя'ть царе'й си'хъ и=з\ъ пеще'ры.

23. И= сотвори'ша та'кw, и= и=зведо'ша къ нему` пя'ть
царе'й и=з\ъ пеще'ры: царя` i=ер\сли'мска и= царя`
хеврw'нска, и= царя` i=ерiму'fска и= царя` лахi'сска
и= царя` <о>=долла'мска.

24. И= <е>=гда` и=зведо'ша и=`хъ ко i=ису'су, и= созва`
i=ису'съ всего` i=и~ля и= нача'льники вw'инскiя ходя'щыя
съ ни'мъ, глаго'ля къ ни^мъ: приступи'те и= наступи'те
нога'ми ва'шими на вы^и царе'й си'хъ. И= приступи'вше
наступи'ша нога'ми свои'ми на вы^и и='хъ.

25. И= рече` къ ни^мъ i=ису'съ: не бо'йтеся и='хъ,
ни о<у>=жаса'йтеся: мужа'йтеся и= крjьпи'теся, jа='кw
си'це сотвори'тъ гд\сь всjь^мъ врагw'мъ ва'шымъ, и=`хже
вы` повою'ете.

26. И= о<у>=би` я=` i=ису'съ, и= повjь'си я=` на пяти`
древесjь'хъ: и= бы'ша ви'сяще на древа'хъ да'же до
ве'чера.

27. И= бы'сть при захожде'нiи со'лнца, повелjь` i=ису'съ,
и= сня'ша я=` съ древе'съ, и= вверго'ша я=` въ пеще'ру,
въ ню'же вбjьго'ша та'мw: и= завали'ша ка'менiемъ вели'кимъ
пеще'ру до дне'шнягw дне`.

28. Взя'ша же и= маки'ду въ то'й де'нь, и= и=зби'ша
ю=` <о>='стрiемъ меча` и= царя` <е>=я`, и= потреби'ша
и=`хъ и= все` ды'шущее <е>='же бя'ше въ не'й: и= не
w=ста'ся никто'же въ не'й цjь'лъ и= и=збjь'гшiй. И=
сотвори'ша царю` маки'дску, jа='коже сотвори'ша царю`
i=ерiхw'нску.

29. И= w\ти'де i=ису'съ и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ w\т
маки'ды въ ле'вну, и= w=блеже` ле'вну.

30. И= предаде` ю=` гд\сь въ ру'цjь i=и~лю: и= взя'ша
ю=` и= царя` <е>=я`, и= и=зби'ша ю=` <о>='стрiемъ меча`,
и= все` ды'шущее въ не'й: и= не w=ста'ся въ не'й ни
<е>=ди'нъ цjь'лъ и= и=збjь'гшiй. И= сотвори'ша царю`
<е>=я`, jа='коже сотвори'ша царю` i=ерiхw'нску.

31. И= w\ти'де i=ису'съ и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ w\т
ле'вны въ лахi'съ, и= w=блеже` <е>=го`, и= воева'ше
на'нь.

32. И= предаде` гд\сь лахi'съ въ ру'цjь i=и~л<е>вы:
и= взя` <е>=го` въ де'нь вторы'й, и= и=зби'ша <е>=го`
<о>='стрiемъ меча` (и= все` ды'шущее въ не'мъ), и=
потреби'ша <е>=го`, jа='коже сотвори'ша ле'внjь.

33. Тогда` взы'де w=ра'мъ ца'рь газе'рскъ, помога'яй
лахi'су: и= порази` <е>=го` i=ису'съ <о>='стрiемъ меча`,
и= лю'ди <е>=гw`, до'ндеже не w=ста'ся w\т ни'хъ ни
<е>=ди'нъ цjь'лъ и= и=збjь'гшiй.

34. И= w\ти'де i=ису'съ и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ w\т
лахi'са во а=глw'нъ, и= w=блеже` и=`, и= воева` на
него`.

35. И= предаде` и=` гд\сь въ ру'цjь i=и~лю: и= взя`
и=` въ то'й де'нь, и= и=зби` и=` <о>='стрiемъ меча`,
и= все` ды'шущее въ не'мъ о<у>=би`, и= сотвори` <е>=му`
jа='коже и= лахi'су.

36. И= w\ти'де i=ису'съ и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ въ
хеврw'нъ, и= w=бся'де и=`:

37. и= взя` <е>=го`, и= порази` <е>=го` <о>='стрiемъ
меча`, и= царя` <е>=гw`, и= вся^ в<е>'си <е>=гw`, и=
вся^ ды^шущая <е>=ли^ка бя'ху въ не'мъ: не бjь` о<у>=цjьлjь'вый:
jа='коже сотвори'ша а=глw'ну, потреби'ша и=` и= все`
ды'шущее, <е>=ли^ка въ не'мъ бя'ху.

38. И= w=брати'ся i=ису'съ и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ
въ давi'ръ: и= w=бсjь'дше и=`,

39. взя'ша <е>=го` и= царя` <е>=гw` и= вся^ в<е>'си
<е>=гw`, и= порази'ша и=` мече'мъ, и= потреби'ша и=`
и= все` ды'шущее въ не'мъ, и= не w=ста'виша въ не'мъ
ни <е>=ди'нагw о<у>=цjьлjь'вша: jа='коже сотвори'ша
хеврw'ну и= царю` <е>=гw`, та'кw сотвори'ша давi'ру
и= царю` <е>=гw`, и= jа='коже сотвори'ша ле'внjь и=
царю` <е>=я`.

40. И= порази` i=ису'съ всю` зе'млю го'рную и= наге'въ,
и= ра'вную и= а=сидw'fъ, и= вся^ цари^ <е>=гw`: не
w=ста'виша въ не'мъ ни <е>=ди'нагw о<у>=цjьлjь'вша:
и= все` ды'шущее потреби'ша, jа='коже заповjь'да гд\сь
бг~ъ i=и~лю.

41. И= и=зби` и=`хъ i=ису'съ w\т ка'дисъ-варни` да'же
до га'зы, и= всю` зе'млю госо'мъ да'же до гаваw'на:

42. и= вся^ цари^ сiя^ и= зе'млю и='хъ взя` i=ису'съ
<е>=ди'ною: jа='кw гд\сь бг~ъ i=и~левъ помога'ше i=и~лю.

43. И= возврати'ся i=ису'съ и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ
въ по'лкъ въ галга'лы.

Глава` 11.

<Е>=гда' же о<у>=слы'ша i=авi'нъ ца'рь а=сw'рскъ, посла`
ко i=wва'ву царю` мадw'нску, и= къ царю` семерw'нску
и= къ царю` а=хiа'вску,

2. и= къ цар<е>'мъ и=`же въ сiдw'нjь вели'цjьмъ и=
въ го'рнjьй, и= въ а='раву пря'мw хенере'fу, и= на
поля'ну, и= въ нафеддw'ръ,

3. и= къ примw'рскимъ ханане'амъ w\т востw'къ, и= къ
примw'рскимъ а=морре'wмъ и= хетте'wмъ, и= ферезе'wмъ
и= i=евусе'wмъ, и=`же на горjь`, и= <е>=vе'wмъ, и=
и=`же под\ъ а=ермw'номъ, въ зе'млю массифа`.

4. И= и=зыдо'ша сi'и и= ца'рiе и='хъ съ ни'ми, лю'дiе
мно'зи, jа='кw песо'къ и='же при краи` мо'ря мно'жествомъ,
и= ко'ни и= кол<е>сни'цы мнw'ги sjьлw`.

5. И= снидо'шася вси` ца'рiе сi'и, и= прiидо'ша вку'пjь,
и= w=полчи'шася при водjь` маррw'нъ воева'ти на i=и~ля.

6. И= рече` гд\сь ко i=ису'су: не о<у>=бо'йся w\т лица`
и='хъ, jа='кw зау'тра въ се'й ча'съ а='зъ преда'мъ
и=`хъ jа='звенныхъ пред\ъ сы'ны i=и~л<е>вы: ко'н<е>мъ
и='хъ жи^лы пресjьче'ши и= кол<е>сни'цы и='хъ да сожже'ши
<о>=гне'мъ.

7. И= прiи'де i=ису'съ и= вси` лю'дiе во'инстiи съ
ни'мъ на ни'хъ къ водjь` маррw'нстjьй внеза'пу, и=
нападо'ша на ня` въ го'рнjьй.

8. И= предаде` и=`хъ гд\сь под\ъ ру'цjь i=и~л<е>вы:
и= сjьку'ще и=`хъ, прогна'ша да'же до сiдw'на вели'кагw
и= до масрефw'fъ-маi'ма и= до по'ль масси'фскихъ къ
восто'кwмъ: и= и=зсjько'ша и=`хъ, до'ндеже не w=ста'ся
въ ни'хъ ни <е>=ди'нъ цjь'лъ и= и=збjь'гшiй.

9. И= сотвори` и=`мъ i=ису'съ, jа='коже заповjь'да
<е>=му` гд\сь: ко'н<е>мъ и='хъ жи^лы пресjьче` и= кол<е>сни'цы
и='хъ сожже` <о>=гне'мъ.

10. И= w=брати'ся i=ису'съ въ то` вре'мя, и= взя` а=сw'ръ,
и= царя` <е>=гw` о<у>=би` мече'мъ: а=сw'ръ бо бjь`
пре'жде w=блада'ющiй всjь'ми ца'рствы си'ми:

11. и= и=зби` все` ды'шущее, <е>='же въ не'мъ бы'сть,
<о>='стрiемъ меча`, и= потреби'ша вся^, и= не w=ста'ся
въ не'мъ все` ды'шущее: и= а=сw'ръ запали'ша <о>=гне'мъ.

12. И= вся^ гра'ды ца'рствъ си'хъ и= вся^ цари^ и='хъ
взя` i=ису'съ и= и=зби` я=` мече'мъ, и= потреби` и=`хъ,
jа='коже повелjь` и=`мъ мwv"се'й ра'бъ гд\сень.

13. Но вся^ гра'ды крjь^пки не запали` i=и~ль, то'чiю
а=сw'ръ <е>=ди'нъ запали` i=ису'съ.

14. И= вся^ кwры'сти и='хъ и= вся^ скоты` и='хъ плjьни'ша
себjь` сы'нове i=и~л<е>вы: людi'й же всjь'хъ потреби'ша
мече'мъ, до'ндеже погуби'ша и=`хъ, и= не w=ста'виша
w\т ни'хъ ни <е>=ди'нагw ды'шущагw.

15. Jа='коже повелjь` гд\сь мwv"се'ю рабу` своему`,
та'кw мwv"се'й заповjь'да i=ису'су: и= та'кw сотвори`
i=ису'съ, не преступи` ни <е>=ди'нагw же w\т всjь'хъ,
jа=`же заповjь'да гд\сь мwv"се'ю.

16. И= взя` i=ису'съ всю` зе'млю го'рную и= всю` зе'млю
наге'въ, и= всю` зе'млю госо'мску, и= ра'вную, и= jа='же
на за'падъ, и= го'ру i=и~леву, и= по'ля jа=`же при
горjь`,

17. w\т горы` хелха`, и= jа='же восхо'дитъ къ сеi'ру,
и= да'же до валга'да, и= по'ле лiва'на под\ъ горо'ю
а=ермw'нъ: и= вся^ цари^ и='хъ взя` и= и=зби`.

18. И= мнw'ги дни^ сотвори` i=ису'съ съ цари^ си'ми
бра'нь:

19. и= не бjь` ни <е>=ди'нагw гра'да, <е>=гw'же не
предаде` гд\сь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, кромjь` <е>=vе'а
w=бита'ющагw въ гаваw'нjь: всjь'хъ взя'ша бра'нiю:

20. jа='кw гд\семъ бы'сть о<у>=крjьпи'тися и='хъ се'рдцу,
сопроти'витися на бра'ни проти'ву i=и~ля, да потребя'тъ
и=`хъ, jа='кw да не да'стся и=`мъ ми'лость, но да потребя'тся,
jа='коже гл~а гд\сь къ мwv"се'ю.

21. И= прiи'де i=ису'съ въ то` вре'мя, и= потреби`
(вся^) <е>=накi'мы w\т го'рныя, w\т хеврw'на и= w\т
давi'ра и= w\т а=нw'ва, и= w\т всея` горы` i=и~левы
и= w\т всея` горы` i=у'дины, съ гра^ды и='хъ, и= потреби`
я=` i=ису'съ:

22. не w=ста'ся ни <е>=ди'нъ <е>=накi'мъ w\т сынw'въ
i=и~левыхъ, но то'чiю въ га'зjь и= въ ге'fjь и= во
а=сидw'fjь w=ста'шася.

23. И= взя` i=ису'съ всю` зе'млю, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'ю: и= даде` ю=` i=ису'съ въ наслjь'дiе
i=и~лю, раздjьле'нiемъ по племенw'мъ и='хъ. И= преста`
земля` вою'ема бы'ти.

Глава` 12.

И= сi'и ца'рiе земли`, и=`хже и=зби'ша сы'нове i=и~л<е>вы
и= наслjь'диша зе'млю и='хъ w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на,
w\т востw'къ со'лнца, w\т де'бри а=рнw'нскiя да'же
до горы` а=ермw'нъ, и= всю` зе'млю а='раву w\т востw'къ:

2. сиw'на царя` а=морре'йска, и='же живя'ше во <е>=севw'нjь,
w=блада'яй w\т а=рои'ра, и='же <е>='сть въ де'бри а=рнw'нстjьй
w\т страны` де'бри, и= по'лъ (земли`) галаа'да да'же
до i=аво'ка, (и=дjь'же) предjь'лы сынw'въ а=ммw'нихъ:

3. и= а='рава да'же до мо'ря хенере'fъ на восто'ки,
и= да'же до мо'ря а='рава, мо'ря соли'щнагw w\т востw'къ,
путе'мъ и='же ко виfсiмw'fу, и= w\т fема'на и='же под\ъ
а=сидw'fъ-фа'сгою:

4. и= w='гъ ца'рь васа'нскiй w=ста'ся w\т и=споли'нwвъ,
и='же w=бита` во а=старw'fjь и= во <е>=драi'нjь,

5. w=блада'яй w\т горы` а=ермw'нъ, и= w\т селхи`, и=
все'ю земле'ю васа'нъ да'же до предjь^лъ гесурi`, и=
махаfi`, и= по'лъ галаа'да до предjь^лъ сиw'на царя`
<е>=севw'нска.

6. Мwv"се'й ра'бъ гд\сень и= сы'нове i=и~л<е>вы порази'ша
я=`: и= даде` ю=` мwv"се'й ра'бъ гд\сень въ наслjь'дiе
руви'му и= га'ду и= полпле'мени манассi'ину.

7. И= сi'и ца'рiе а=морре'йстiи, jа=`же и=зби` i=ису'съ
и= сы'нове i=и~л<е>вы w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на,
при мо'ри валга'дъ на по'ли лiва'на, и= да'же до горы`
а=ло'къ, восходя'щихъ въ сиi'ръ: и= даде` ю=` i=ису'съ
племенw'мъ i=и~л<е>вымъ въ наслjь'дiе по жре'бiю и='хъ,

8. на горjь` и= на по'ли, и= во а='равjь и= во а=сидw'fjь,
и= въ пусты'ни и= во наге'вjь, хетте'а и= а=морре'а,
и= ханане'а и= ферезе'а, и= <е>=vе'а и= i=евусе'а:

9. царя` i=ерiхw'нска и= царя` га'йска, и='же <е>='сть
бли'з\ъ веfи'ля,

10. царя` i=ер\сли'мска, царя` хеврw'нска,

11. царя` i=ерiму'fска, царя` лахi'сска,

12. царя` <е>=глw'нска, царя` газе'рска,

13. царя` давi'рска, царя` гаде'рска,

14. царя` <е>=рма'fска, царя` а=де'рска,

15. царя` ле'внска, царя` <о>=долла'мска,

16. царя` маки'дска, царя` веfи'льска,

17. царя` а=пфу'ска, царя` <о>=фе'рска,

18. царя` а=фе'кска, царя` хесарw'мска,

19. царя` самврw'нска, царя` фу'вска,

20. царя` марw'нска, царя` а=хса'фска,

21. царя` fана'хска, царя` магдедw'нска,

22. царя` кеде'сска, царя` i=екона'ма херме'ла,

23. царя` а=дw'рска нафеддw'ря,

24. царя` гwi'мска гелге'ля, царя` fерска`. Вси` сi'и
ца'рiе три'десять <е>=ди'нъ.

Глава` 13.

I=ису'съ же состарjь'ся проше'дъ дни^. И= рече` гд\сь
ко i=ису'су: ты` состарjь'лся <е>=си` де'ньми, и= земля`
w=ста'ся мно'га въ наслjь'дiе:

2. и= сiя` земля` w=ста'вшаяся: предjь'лы фv"лiстi^мли,
гесурi` и= ханане'й,

3. w\т неwбита'емыя, jа='же w\т лица` <е>=гv'пта да'же
до предjь^лъ а=ккарw'нскихъ w=шу'юю ханане'wвъ, причисля'ется
пяти'мъ w='бластемъ фv"лiстi^мскимъ: газе'у и= а=зw'тiю,
и= а=скалwнi'ту и= гетfе'ю, и= а=ккарwнi'ту и= <е>=vе'ю:

4. w\т fема'нъ и= все'й земли` ханаа'нстjьй пря'мw
га'зjь, и= сiдw'нiи да'же до а=фе'ка, да'же до предjь^лъ
а=морре'йскихъ:

5. и= всю` зе'млю гавлi` фv"лiстi'млю, и= ве'сь лiва'нъ
w\т востw'къ со'лнца, w\т галга'лъ под\ъ горо'ю а=ермw'нъ
да'же до вхо'да <е>=ма'fъ:

6. вся'къ w=бита'ющiй въ го'рнjьй w\т лiва'на да'же
до масрефwfмаi'ма, всjь'хъ сiдw'нянъ а='зъ потреблю`
w\т лица` i=и~лева: но разда'й ю=` во жре'бiй i=и~лю,
jа='коже заповjь'дахъ тебjь`:

7. и= нн~jь раздjьли` зе'млю сiю` въ наслjь'дiе девяти`
племенw'мъ и= полпле'мени манассi'ину w\т i=<о>рда'на
да'же до мо'ря вели'кагw, къ за'паду со'лнца да'си
ю=`: мо'ре вели'кое предjь'лъ бу'детъ.

8. Дву' же племенw'мъ и= полупле'мени манассi'ину,
руви'му и= га'ду, даде` мwv"се'й w=б\ъ <о>=ну` страну`
i=<о>рда'на: къ восто'кwмъ со'лнца даде` и=`мъ мwv"се'й
ра'бъ гд\сень,

9. w\т а=рои'ра, и='же <е>='сть на о<у>='стiи водоте'чи
а=рнw'ни, и= гра'дъ и='же посредjь` де'бри, и= ве'сь
мiсw'ръ w\т медава'на:

10. вся^ гра'ды сиw'на царя` а=морре'йска, и='же ца'рствова
во <е>=севw'нjь, да'же до предjь^лъ сынw'въ а=ммw'нихъ:

11. и= галаа'дъ, и= предjь'лы гесурi`, и= махаfi`,
всю` го'ру а=ермw'нъ, и= всю` васанi'тску до <е>=лхи`:

12. все` ца'рство w='гово въ васанi'тiдjь, и='же ца'рствова
во а=старw'fjь и= во <е>=драi'нjь: се'й w=ста'ся (<е>=ди'нъ)
w\т и=споли'нwвъ, и= о<у>=би` <е>=го` мwv"се'й, и=
потреби`.

13. И= не потреби'ша сы'нове i=и~л<е>вы гесу'ра и=
маха'fа и= ханане'а: и= живя'ше ца'рь гесурi` и= махаfi`
въ сынjь'хъ i=и~левыхъ да'же до сегw` дне`.

14. То'кмw пле'мени леvi'ину не даде'ся наслjь'дiе:
гд\сь бг~ъ i=и~левъ, са'мъ наслjь'дiе и='хъ, jа='коже
рече` и=`мъ гд\сь. И= сiе` раздjьле'нiе, <е>='же раздjьли`
мwv"се'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ (по племенw'мъ и='хъ)
во а=равw'fjь мwа'вли w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на
проти'ву i=ерiхw'на.

15. И= даде` мwv"се'й пле'мени сынw'въ руви'млихъ по
со'нмwмъ и='хъ:

16. и= бы'ша и=`мъ предjь'лы w\т а=рои'ра, и='же <е>='сть
пря'мw де'бри а=рнw'нскiя, и= гра'дъ, и='же <е>='сть
въ де'бри а=рнw'нстjьй,

17. и= всю` зе'млю мiсw'рску да'же до <е>=севw'на,
и= вся^ гра'ды и=`же су'ть въ мiсw'рjь, и= девw'ръ,
и= вамw'fъ-ваа'лъ, и= до'мы веелмw^ни,

18. и= i=а'сса и= кедимw'fа и= мифаа'fъ,

19. и= карiаfе'мъ и= севама`, и= са'рfъ и= сiw'ръ на
горjь` <е>=на'къ,

20. и= веfфогw'ръ и= а=сидw'fъ-фасга` и= виfсiму'fъ,

21. и= вся^ гра'ды мiсw^рски, и= все` ца'рство сиw'на
царя` а=морре'йска, <е>=го'же о<у>=би` мwv"се'й самаго`,
и= старjь^йшины мадiа^мли, и= <е>=vi'а и= роко'ма,
и= су'ра и= о<у>='ра и= рове'ка, кня^зи сiw^рскiя,
и= живу'щихъ на земли` (то'й):

22. и= валаа'ма сы'на веw'рова волхва` о<у>=би'ша мече'мъ
сы'нове i=и~л<е>вы въ сраже'нiи.

23. Бы'ша же предjь'лы руви^мли, i=<о>рда'нъ предjь'лъ.
Сiе` наслjь'дiе сынw'въ руви'млихъ по со'нмwмъ и='хъ,
гра'ды и='хъ и= се'ла и='хъ.

24. Даде' же мwv"се'й сынw'мъ га'дwвымъ по со'нмwмъ
и='хъ,

25. и= бы'ша и=`мъ предjь'лы i=ази'ръ: вси` гра'ди
галаа^ди и= полземли` сынw'въ а=ммw'нихъ до а=рои'ра,
и='же <е>='сть пред\ъ лице'мъ равва'fа:

26. и= w\т <е>=севw'на до рамw'fа къ ма'сфjь, и= вотанi'му,
и= манаi'му до предjь^лъ давi'ровыхъ,

27. и= во <е>=ме'кjь виfара'мъ и= виfнамра`, и= сwхw'fъ
и= сафw'нъ, и= про'чее ца'рство сиw'на царя` <е>=севw'нска:
и= i=<о>рда'нъ w=предjьля'етъ да'же до страны` мо'ря
хенере'fъ, w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на w\т востw'къ.

28. Сiе` наслjь'дiе сынw'въ га'довыхъ по со'нмwмъ и='хъ
и= по градw'мъ и='хъ и= се'ламъ и='хъ.

29. И= даде` мwv"се'й полупле'мени манассi'ину по со'нмwмъ
и='хъ,

30. и= бы'ша предjь'лы и='хъ w\т манаi'ма, и= все`
ца'рство васа'нско, и= все` ца'рство w='га царя` васа'нска,
и= вся^ в<е>'си i=аi'ра, jа=`же су'ть въ васанi'тiдjь,
шестьдеся'тъ градw'въ:

31. и= по'лъ галаа'да, и= во а=старw'fjь, и= во <е>=драi'нjь,
гра'ды ца'рства w='гова въ васанi'тiдjь: и= да'шася
сынw'мъ махi'рwвымъ, сынw'мъ манассi^инымъ, и= полови'нjь
сынw'въ махi'ровыхъ по со'нмwмъ и='хъ.

32. Сi'и су'ть, и=`мже даде` наслjь'дiе мwv"се'й w=б\ъ
<о>=ну` страну` i=<о>рда'на во а=равw'fjь мwа'вли,
пря'мw i=ерiхw'на на восто'ки.

33. Пле'мени же леvi'ину не даде` мwv"се'й наслjь'дiя:
поне'же са'мъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ наслjь'дiе <е>=гw`
<е>='сть, jа='коже гл~а и=`мъ.

Глава` 14.

И= сi'и наслjь'довавшiи w\т сынw'въ i=и~левыхъ въ земли`
ханаа'нстjьй, и=`мже раздjьли'ша ю=` въ наслjь'дiе
<е>=леаза'ръ жре'цъ и= i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ и= кня^зи
<о>=те'чествъ племе'нъ сынw'въ i=и~левыхъ:

2. по жре'бi<е>мъ наслjь'диша, jа='коже заповjь'да
гд\сь мwv"се'омъ да'ти девяти` племенw'мъ и= полпле'мени
(манассi'ину),

3. даде' бо мwv"се'й наслjь'дiе дву` племенw'мъ и=
полпле'мени манассi'ину w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на:
леvi'тwмъ же не даде` жре'бiя въ ни'хъ:

4. зане'же бы'ша сы'нове i=w'сифwвы два` племена`,
манассi'ино и= <е>=фре'мле: и= не даде'ся ча'сти въ
земли` леvi'тwмъ, но то'кмw гра'ды w=бита'ти, и= предгра^дiя
скотw'мъ и='хъ, и= скоты` и='хъ.

5. Jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю, та'кw сотвори'ша
сы'нове i=и~л<е>вы и= раздjьли'ша зе'млю.

6. И= прiидо'ша сы'нове i=у^дины ко i=ису'су въ галга'лы.
И= рече` къ нему` хале'въ i=ефоннi'инъ кенезе'й: ты`
вjь'си сло'во, <е>='же гл~а гд\сь къ мwv"се'ю человjь'ку
бж~iю w= мнjь` и= w= тебjь` въ ка'дисъ-варни`:

7. четы'редесяти бо лjь'тъ бjь'хъ, <е>=гда` посла'
мя мwv"се'й ра'бъ гд\сень w\т ка'дисъ-варни` согля'дати
зе'млю: и= w\твjьща'хъ <е>=му` сло'во по се'рдцу <е>=гw`:

8. бра'тiя моя^ ходи'вшiи со мно'ю преврати'ша се'рдце
людi'й, а='зъ же приложи'хся послjь'довати гд\севи
бг~у моему`:

9. и= кля'тся мwv"се'й въ то'й де'нь, глаго'ля: земля`,
на ню'же возше'лъ <е>=си`, тебjь` бу'детъ въ жре'бiй
и= ча'дwмъ твои^мъ во вjь'къ, jа='кw приложи'лся <е>=си`
послjь'довати гд\су бг~у моему`:

10. и= нн~jь препита' мя гд\сь, jа='коже рече`, сiе`
четы'редесять и= пя'тое лjь'то, w\тне'лjьже гл~а гд\сь
сло'во сiе` къ мwv"се'ю, и= хожда'ше i=и~ль въ пусты'ни:
и= нн~jь се`, ми` дне'сь <о>='смьдесятъ и= пя'ть лjь'тъ:

11. <е>=ще` <е>='смь дне'сь могi'й, jа='коже <е>=гда`
посла' мя мwv"се'й: та'кw и= нн~jь могу` входи'ти и=
и=сходи'ти на бра'нь:

12. и= нн~jь прошу` о<у>= теб<е>` горы` сея`, jа='коже
рече` гд\сь въ де'нь w='нъ, jа='кw ты` слы'шалъ <е>=си`
сло'во сiе` въ де'нь <о>='ный: нн~jь же <е>=накi'ми
та'мw су'ть, гра'ды тв<е>'рды и= вели'цы: а='ще о<у>=`бо
бу'детъ гд\сь со мно'ю, потреблю` и=`хъ, jа='коже рече'
ми гд\сь.

13. И= благослови` <е>=го` i=ису'съ, и= даде` хеврw'нъ
хале'ву сы'ну i=ефоннi'ину, сы'ну кенезе'ину въ жре'бiй.

14. Сегw` ра'ди бы'сть хеврw'нъ хале'ву i=ефоннi'ину
кенезе'ину въ жре'бiй да'же до дне` сегw`: поне'же
возслjь'дова повелjь'нiю гд\са бг~а i=и~лева.

15. И='мя же хеврw'ну пре'жде бя'ше гра'дъ а=рго'въ:
митропо'ль <е>=накi'млянъ се'й. И= почи` земля` w\т
бра'ни.

Глава` 15.

И= бы'ша предjь'лы сынw'въ i=у'диныхъ по со'нмwмъ и='хъ,
w\т предjь^лъ i=думе'йскихъ, w\т пусты'ни сi'нъ къ
лi'ву да'же до ка'дисъ къ ю='гу:

2. и= бы'ша предjь'лы и='хъ w\т полу'дне до ча'сти
мо'ря сла'нагw, w\т верха` клоня'щагwся къ ю='гу,

3. и= прохо'дятъ пря'мw восхожде'нiю а=краввi'мъ, и=
w=бхо'дятъ сена`, и= восхо'дятъ w\т ю='га до ка'дисъ-варни`:
и= и=схо'дятъ и=з\ъ <е>=срw'на, и= восхо'дятъ во а=дда'ру,
и= и=схо'дятъ на за'пады ка'дисъ, w=бхо'дятъ а=ккарки`,

4. и= и=схо'дятъ во а=семw'ну, и= прехо'дятъ да'же
до де'бри <е>=гv'петскiя: и= бу'детъ и=схо'дъ предjь'лwвъ
<е>=гw` къ мо'рю. Сi'и су'ть предjь'лы и='хъ w\т ю='га.

5. И= предjь'лы w\т востw'къ, все` мо'ре сла'ное да'же
до ча'сти i=<о>рда'на, и= предjь'лы и='хъ къ сjь'веру,
и= w\т верха` мо'ря, и= w\т ча'сти i=<о>рда'нски:

6. восхо'дятъ предjь'лы (тi'и) въ виfа'глу и= прехо'дятъ
w\т сjь'вера къ веfа'ру, и= восхо'дятъ предjь'лы къ
ка'мени веw'ра сы'на руви'мля,

7. и= восхо'дятъ предjь'лы къ девi'ру де'бри а=хw'ровы,
и= низхо'дятъ до галга'лы, jа='же <е>='сть пря'мw схожде'нiю
а=доммi'нъ, и='же <е>='сть къ ю='гу де'бри, и= восхо'дитъ
предjь'лъ къ водjь` и=сто'чника со'лнечна, и= бу'детъ
и=схо'дъ <е>=гw` и=сто'чникъ рwги'ль:

8. и= восхо'дятъ предjь'лы въ де'брь <е>=нно'мъ, созади`
i=еву'са w\т полу'дне, се'й <е>='сть i=ер\сли'мъ: и=
и=схо'дятъ предjь'лы на ве'рхъ горы`, jа='же <е>='сть
пред\ъ лице'мъ де'бри <е>=нно'мъ къ мо'рю, jа='же <е>='сть
w\т ча'сти земли` рафаi'нъ къ сjь'веру:

9. и= прехо'дитъ предjь'лъ w\т верха` горы` ко и=сто'чнику
воды` нафfw` и= прехо'дитъ къ горjь` <е>=фрw'ни, и=
и=зведе'тъ предjь'лъ въ ваа'лъ, се'й <е>='сть гра'дъ
i=арi'мъ:

10. и= w=бы'детъ предjь'лъ w\т ваа'ла къ мо'рю и= пре'йдетъ
въ го'ру сиi'ръ, и= пре'йдетъ созади` гра'да i=арi'ма
w\т сjь'вера, се'й <е>='сть хасалw'нъ: и= сни'детъ
ко гра'ду со'лнечну и= пре'йдетъ къ ю='гу:

11. и= прехо'дитъ предjь'лъ созади` а=ккарw'на до сjь'вера,
и= прехо'дятъ предjь'лы въ сакхарw'нъ, и= пре'йдутъ
го'ру земли` валаа'ни, и= прехо'дятъ ко i=авни'лу,
и= бу'детъ и=схо'дъ предjь'лwвъ къ мо'рю, и= предjь'лы
и='хъ w\т мо'ря, мо'ре вели'кое w=предjьли'тъ.

12. Сi'и предjь'лы сынw'въ i=у'диныхъ w='крестъ по
со'нмwмъ и='хъ.

13. И= даде` (i=ису'съ) хале'ву сы'ну i=ефоннi'ину
ча'сть посредjь` сынw'въ i=у'диныхъ повелjь'нiемъ бж~iимъ,
и= даде` <е>=му` i=ису'съ гра'дъ а=рво'къ, <о>=тца`
<е>=на'кова: се'й <е>='сть хеврw'нъ.

14. И= потреби` w\тту'ду хале'въ сы'нъ i=ефоннi'инъ
три` сы'ны <е>=на'кwвы, сусi'а и= fолмаi` и= а=хiма`:

15. и= взы'де w\тту'ду хале'въ на живу'щихъ въ давi'рjь:
и='мя же пре'жде бя'ше давi'ру %[гра'дъ пи'сменъ%].

16. И= рече` хале'въ: и='же а='ще во'зметъ кто` гра'дъ
пи'сменъ и= воз\ъwблада'етъ и='мъ, да'мъ <е>=му` а=сха'нь
дще'рь мою` въ жену`.

17. И= взя` <е>=го` гоfонiи'лъ сы'нъ кене'за, бра'та
хале'вова, ю=нjь'йшiй: и= даде` <е>=му` а=сха'нь дще'рь
свою` въ жену`.

18. И= бы'сть внегда` w\тходи'ти <е>='й, и= совjьща`
съ ни'мъ, глаго'лющи: попрошу` о<у>= <о>=тца` моегw`
села`. И= воззва` со <о>=сля'ти. И= рече` <е>='й хале'въ:
что' ти <е>='сть;

19. И= рече` <е>=му`: да'ждь ми` благослове'нiе, jа='кw
въ зе'млю полу'денную w\тда'лъ <е>=си` мя`: да'ждь
ми` гwла'fъ-маi'мъ. И= даде` <е>='й хале'въ гwла'fъ-маi'мъ
вы'шнiй и= гwла'fъ ни'жнiй.

20. Сiе` наслjь'дiе пле'мене сынw'въ i=у'диныхъ по
со'нмwмъ и='хъ:

21. бы'ша же гра'ди и='хъ гра'ди пле'мене сынw'въ i=у'диныхъ
къ предjь'лwмъ <е>=дw^млимъ въ пусты'ни, кавсеи'лъ
и= <е>=драi'мъ и= i=агу'ръ,

22. и= кiна` и= дiмwна` и= а=дада`,

23. и= кеде'съ и= а=сw'ръ и= i=fна<кс>i'фъ,

24. и= теле'мъ и= валw'fъ,

25. и= а=сw'ръ но'вый и= гра'дъ а=серw'мъ (се'й <е>='сть
а=сw'ръ):

26. а=ма'мъ и= самаа` и= мwдада`,

27. и= а=сергадда` и= веfфале'fъ,

28. и= а=сарсула` и= вирсавее` (*и= се'ла и='хъ и=
предгра^дiя и='хъ):

29. и= ваала` и= а=vi'мъ и= а=се'мъ,

30. и= <е>=лfwла'дъ и= хесi'лъ и= <е>=рма`,

31. и= сiкеле'гъ и= ведевина` и= сансанна`,

32. и= лавw'fъ и= селеi'мъ, и= а=i'нъ и= реммw'нъ:
всjь'хъ градw'въ два'десять и= де'вять, и= се'ла и='хъ.

33. Въ напо'льнjьй, <е>=сfаw'лъ и= сараа`, и= а=сна`
(*и= раме'нъ),

34. и= занw` и= и=нгонi'мъ, и= fаффуа` и= и=наi'мъ,

35. и= i=ерiму'fъ и= <о>=долла'мъ, (*и= немра`) и=
сwхw` и= а=зика`,

36. и= сагарi'мъ и= а=дiаfаi'мъ, и= га'дира и= се'ла
<е>=я`: гра'ди четырена'десять и= в<е>'си и='хъ.

37. Сенна'мъ и= а=даса` и= магдалга'дъ,

38. и= далаа'нъ и= масфа` и= i=екfаи'лъ,

39. и= лахi'съ и= васха'fъ и= <е>=глw'мъ,

40. и= хаввw'нъ и= лама'съ и= хаfлw'съ,

41. и= гадирw'fъ и= ви'fъ-дагw'нъ, и= нwма` и= макида`:
гра'ди шестьна'десять и= в<е>'си и='хъ.

42. Левна` и= а=fе'ръ и= а=са'нъ,

43. и= i=ефfа` и= а=сенна` и= несi'въ,

44. и= кеiла` и= а=хзе'въ, и= мариса` (*и= <е>=дw'мъ):
гра'ди де'вять и= в<е>'си и='хъ.

45. А=ккарw'нъ и= се'ла <е>=гw` и= предгра^дiя <е>=гw`.

46. (*И=) w\т а=ккарw'на, i=емне` и= вси` <е>=ли^ки
су'ть бли'з\ъ а=сдw'fа, и= в<е>'си и='хъ:

47. а=сдw'fъ и= в<е>'си <е>=гw` и= предгра^дiя <е>=гw`:
га'за и= в<е>'си <е>=я` и= предгра^дiя <е>=я`, да'же
до водоте'чи <е>=гv'петскiя, и= мо'ре вели'кое w=предjьля'етъ.

48. И= въ го'рнjьй, сафi'ръ и= i=еfе'ръ и= сwхw`,

49. и= ренна`, гра'дъ пи'сменъ (*се'й <е>='сть давi'ръ),

50. и= а=нw'въ и= <е>=сfемw` и= а=нi'мъ,

51. и= госо'мъ и= хiлуw'нъ и= гилw'нъ: градw'въ <е>=динона'десять
и= в<е>'си и='хъ.

52. <Е>=ре'въ и= <е>=са'нъ и= рума`,

53. и= i=ану'мъ и= ве'fъ-fапфуе` и= а=фака`,

54. и= хаммата` и= гра'дъ а=рво` (*се'й <е>='сть хеврw'нъ)
и= сiw'ръ: градw'въ де'вять и= се'ла и='хъ.

55. Маw'нъ и= херме'лъ, и= зi'фъ и= i=етта`,

56. и= i=ездрае'ль и= i=екдаа'мъ и= занw`,

57. а=кi'мъ и= гаваа` и= fамна`: гра'ди де'сять и=
в<е>'си и='хъ.

58. А=лу'лъ и= веfсу'ръ и= гедw'ръ,

59. и= марw'fъ и= веfанw'нъ и= <е>=лfеке'нъ: гра'ди
ше'сть и= в<е>'си и='хъ: fекw` и= <е>=фраfа` (*се'й
<е>='сть виfлее'мъ): и= фагw'ръ и= <е>=та'мъ, и= куло'нъ
и= татамi`, и= сwри'съ и= каре'мъ, и= галлi'мъ и= веfи'ръ
и= манохw`: градw'въ <е>=динона'десять и= в<е>'си и='хъ.

60. Карiа'fъ-ваа'лъ (*се'й гра'дъ i=арi'мъ) и= а=ревва`:
гра'ди два`, и= се'ла и='хъ и= предгра^дiя и='хъ.

61. Ваддаргi'съ и= виfарава`, (*и=) мадw'нъ и= сохоха`,

62. и= невса'нъ и= гра'дъ со'ли и= и=нгаддi`: гра'ди
ше'сть и= в<е>'си и='хъ.

63. И= i=евусе'й w=бита'ше во i=ер\сли'мjь, и= не возмого'ша
сы'нове i=у^дины погуби'ти и=`хъ: и= w=бита'ша i=евусе'<е>
съ сынми` i=у'диными во i=ер\сли'мjь да'же до дне`
<о>='нагw.

Глава` 16.

И= бы'ша предjь'лы сынw'въ i=w'сифовыхъ w\т i=<о>рда'на
и='же ко i=ерiхw'ну w\т востw'къ, и= восхо'дятъ w\т
i=ерiхw'на въ го'рную пусты'ню въ веfи'ль,

2. и= и=схо'дятъ w\т веfи'ля въ лу'зу, и= прехо'дятъ
къ предjь'лwмъ а=хiатарw'fа:

3. и= пре'йдутъ къ мо'рю къ предjь'лwмъ i=ефалтi^мскимъ,
да'же до предjь^лъ веfwрw'на ни'жнягw и= да'же до газе'ра,
и= бу'детъ и=схо'дъ и='хъ къ мо'рю.

4. И= наслjь'дствоваша сы'нове i=w'сифwвы <е>=фре'мъ
и= манассi'й,

5. и= бы'ша предjь'лы сынw'въ <е>=фре'млихъ по со'нмwмъ
и='хъ: и= бы'ша предjь'лы наслjь'дiя и='хъ w\т востw'къ
а=тарw'fъ и= а=да'ръ, да'же до веfwрw'на вы'шнягw и=
газа'ры,

6. и= прехо'дятъ предjь'лы къ мо'рю въ махfw'fъ w\т
сjь'вера, и= и='дутъ на восто'къ во fина'fъ-силw'мъ,
и= пре'йдутъ w\т востw'къ во i=анwха`,

7. и= w\т i=анwха` сни'дутъ во а=тарw'fъ и= въ наараfа`
и= в<е>'си и='хъ: и= прихо'дятъ ко i=ерiхw'ну и= и=схо'дятъ
ко i=<о>рда'ну,

8. и= w\т тапфу` по'йдутъ предjь'лы къ мо'рю къ водоте'чи
кана`, и= бу'детъ и=схо'дъ <е>=гw` къ мо'рю. Сiе` наслjь'дiе
пле'мене сынw'въ <е>=фре'млихъ по со'нмwмъ и='хъ.

9. И= гра'ды w\тлуч<е>'нныя сынw'мъ <е>=фр<е>'млимъ
посредjь` наслjь'дiя сынw'въ манассi'иныхъ, вси` гра'ди
и= в<е>'си и='хъ.

10. И= не погуби` <е>=фре'мъ ханане'а живу'щаго въ
газе'рjь: и= w=бита'ша ханане'<е> посредjь` <е>=фре'ма,
даю'ще <е>=му` да^ни до дне'шнягw дне`, до'ндеже взы'де
фараw'нъ ца'рь <е>=гv'петскiй, и= взя` гра'дъ, и= запали`
<е>=го` <о>=гне'мъ: и= ханане'<е>въ и= ферезе'<е>въ
и= живу'щихъ въ газе'рjь и=збодо'ша: и= даде` <е>=го`
фараw'нъ въ вjь'но дще'ри свое'й.

Глава` 17.

И= бы'ша предjь'лы пле'мене сынw'въ манассi'иныхъ,
jа='кw се'й пе'рвенецъ i=w'сифу, махi'рови пе'рвенцу
манассi'ину, <о>=тцу` галаа'дову, (се'й бо бы'сть му'жъ
хра'бръ) въ галаадi'тiдjь и= васанi'тiдjь.

2. И= бы'ша сынw'мъ манассi^инымъ про'чымъ по со'нмwмъ
и='хъ: сынw'мъ а=хiезе'рwвымъ и= сынw'мъ <е>=ле'кwвымъ
и= сынw'мъ <е>=срiи'л<е>вымъ, и= сынw'мъ сехе'мwвымъ
и= сынw'мъ семiрае'лwвымъ и= сынw'мъ <о>=фе'рwвымъ:
сi'и су'ть сы'нове манассi^ины, сы'на i=w'сифова, му'жескъ
по'лъ по племенw'мъ свои^мъ.

3. И= салпаа'ду сы'ну <о>=фе'рову, сы'на галаа'дова,
сы'на махi'рова, сы'на манассi'ина, не бы'ша сы'ны,
но то'кмw дщ<е>'ри: и= сiя^ и=мена` дще'ремъ салпаа'дwвымъ:
маала` и= нуа`, и= <е>=гла` и= мелха` и= fерса`.

4. И= ста'ша пред\ъ <е>=леаза'ромъ жерце'мъ и= пред\ъ
i=ису'сомъ сы'номъ наvи'нымъ и= пред\ъ кня^зи, глаго'лющя:
бг~ъ заповjь'да руко'ю мwv"се'овою да'ти на'мъ наслjь'дiе
посредjь` бра'тiи на'шея. И= даде'ся и=`мъ наслjь'дiе
повелjь'нiемъ гд\снимъ, жре'бiй въ бра'тiи <о>=тца`
и='хъ.

5. И= паде` жре'бiй манассi'ю по'ле лаве'ково кромjь`
земли` галаа'довы и= васа'ни, jа='же <е>='сть w=б\ъ
<о>=ну` страну` i=<о>рда'на,

6. поне'же дщ<е>'ри сынw'въ манассi'иныхъ наслjь'диша
жре'бiй посредjь` бра'тiй свои'хъ: земля' же галаа'дова
бы'сть сынw'мъ манассi^инымъ про'чымъ.

7. И= бы'ша предjь'лы сынw'въ манассi'иныхъ w\т а=си'ръ-махfw'fа,
и= дана'fъ, jа='же <е>='сть пред\ъ лице'мъ сv"хе'ма,
и= и='дутъ предjь'лы на i=амi'нъ и= на i=асi'фъ ко
и=сто'чнику fафfw'fъ.

8. Манассi'ю бу'детъ земля` fафfw'fъ: и= fафfw'fъ над\ъ
предjь^лы манассi'иными сынw'мъ <е>=фр<е>'млимъ:

9. и= сни'дутъ предjь'лы къ де'бри кана` на ю='гъ по
де'бри i=арi'мъ: теревi'нfъ <е>=фре'му посредjь` гра'да
манассi'ина. И= предjь'лы манассi^ины къ сjь'веру на
водоте'чь, и= бу'детъ и=схо'дъ <е>=гw` мо'ре:

10. w\т ю='га <е>=фре'му, и= къ сjь'веру манассi'и,
и= бу'детъ мо'ре предjь'лъ и=`мъ: и= ко а=си'ру совокупя'тся
къ сjь'веру, и= i=ссаха'ру w\т востw'къ.

11. И= бу'детъ манассi'ю (предjь'лъ) между` i=ссаха'ромъ
и= между` а=си'ромъ веfса'нъ и= в<е>'си и='хъ, и= i=евлаа'мъ
и= в<е>'си <е>=гw`, и= живу'щыя въ дw'рjь и= в<е>'си
<е>=гw`, и= живу'щыя въ <е>=ндw'рjь и= в<е>'си <е>=гw`,
и= живу'щыя въ маге'ддjь и= в<е>'си <е>=гw`, и= живу'щыя
въ тана'хjь и= в<е>'си <е>=гw`, и= тре'тiя ча'сть нафе'fа
и= в<е>'си <е>=гw`.

12. И= не возмого'ша сы'нове манассi^ины потреби'ти
градw'въ си'хъ: и= нача` ханане'й жи'ти въ земли` се'й.

13. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=крjьпи'шася сы'нове i=и~л<е>вы,
и= сотвори'ша ханане'wвъ послу'шныхъ, потребле'нiемъ
же не потреби'ша и='хъ.

14. Противорjь'ша же сы'нове i=w'сифwвы i=ису'су, глаго'люще:
почто` наслjь'дствовалъ <е>=си` на'съ жре'бiемъ <е>=ди'нымъ
и= о<у>='жемъ <е>=ди'нымъ; а='зъ же лю'дъ мно'гъ <е>='смь,
и= блг\сви' мя бг~ъ (да'же досе'лjь).

15. И= рече` и=`мъ i=ису'съ: а='ще лю'дъ мно'гъ <е>=си`,
взы'ди въ дубра'ву и= w=треби` себjь` та'мw мjь'сто
въ земли` ферезе'а и= рафаi'ма, а='ще о<у>=тjьсня'етъ
тя` гора` <е>=фре'мля.

16. И= рjь'ша сы'нове i=w'сифwвы: не дово'льно на'мъ
горы` <е>=фре'мли: и= ко'нь преизбра'нный и= желjь'зо
всему` ханане'ю живу'щему въ земли` <е>=ме'къ, въ веfса'нjь
и= въ ве'сехъ <е>=я`, и= во ю=до'лjь i=езрае'ль.

17. И= рече` i=ису'съ къ сынw'мъ i=w'сифwвымъ, <е>=фре'му
и= манассi'ю, глаго'ля: а='ще лю'дъ мно'гъ <е>=си`
и= си'лу вели'ку и='маши, не бу'детъ ти` жре'бiй <е>=ди'нъ:

18. зане` дубра'ва бу'детъ тебjь`, поне'же дубра'ва
<е>='сть, и= w=треби'ши ю=`, и= бу'детъ тебjь`, и=
концы` <е>=я`, <е>=гда` потреби'ши ханане'а, а='ще
ко'нь преизбра'нный <е>=му` <е>='сть: (и= са'мъ си'ленъ,)
ты' бо преси'лиши <е>=го`.

Глава` 18.

И= собра'ся ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ въ силw'мъ,
и= водрузи'ша та'мw ски'нiю свидjь'нiя: и= земля` w=держа'ся
w\т ни'хъ.

2. И= w=ста'шася сы'нове i=и~л<е>вы, и=`же не наслjь'диша
наслjь'дiя своегw` се'дмь племе'нъ.

3. И= рече` i=ису'съ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: доко'лjь
вы` разслабля'етеся вни'ти наслjь'дити зе'млю, ю='же
даде` ва'мъ гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ;

4. да'йте w\т ва'съ по три` му'жы w\т пле'мене, и=
послю` и=`хъ, и= воста'вше да про'йдутъ зе'млю и= да
w=пи'шутъ ю=` предо мно'ю, jа='коже <е>='сть лjь'по
раздjьли'ти ю=`. И= прiидо'ша къ нему`.

5. И= раздjьли` и=`мъ на се'дмь часте'й: i=у'да да
поста'витъ предjь'лъ свои^мъ w\т лi'ва, и= сы'нове
i=w^сифли да поста'вятъ предjь'лъ свои^мъ w\т сjь'вера:

6. вы' же раздjьли'те зе'млю на се'дмь часте'й, и=
принеси'те ко мнjь` сjь'мw, и= и=знесу` ва'мъ жре'бiй
пред\ъ гд\семъ бг~омъ ва'шимъ:

7. нjь'сть бо ча'сти о<у>= ва'съ сынw'мъ леvi^инымъ,
зане` жре'чество гд\сне ча'сть и='хъ: га'дъ же и= руви'мъ
и= полпле'мене манассi'ина взя'ша наслjь'дiе свое`
w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на на восто'ки, <е>='же
даде` и=`мъ мwv"се'й ра'бъ гд\сень.

8. И= воста'вше му'жiе поидо'ша. И= заповjь'да i=ису'съ
муж<е>'мъ и=ду'щымъ w=писа'ти зе'млю, глаго'ля: и=ди'те
и= w=быди'те зе'млю, и= w=пиши'те ю=`, и= прiиди'те
ко мнjь`, и= и=знесу` ва'мъ здjь` жре'бiй пред\ъ гд\семъ
въ силw'мjь.

9. И= и=до'ша му'жiе, и= w=быдо'ша зе'млю и= согля'даша
ю=`, и= w=писа'ша ю=` по градw'мъ <е>=я` на се'дмь
часте'й въ кни'гу, и= принесо'ша ко i=ису'су въ по'лкъ
въ силw'мъ.

10. И= ве'рже и=`мъ i=ису'съ жре'бiй пред\ъ гд\семъ
въ силw'мjь: и= раздjьли` та'мw зе'млю i=ису'съ сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ по раздjьле'нiю и='хъ.

11. И= и=зы'де жре'бiй пле'мене сынw'въ венiамi'новыхъ
пе'рвый по со'нмwмъ и='хъ: и= и=зыдо'ша предjь'лы жре'бiя
и='хъ посредjь` сынw'въ i=у'диныхъ и= посредjь` сынw'въ
i=w'сифовыхъ.

12. И= бы'ша предjь'лы и='хъ w\т сjь'вера: w\т i=<о>рда'на
взы'дутъ предjь'лы созади` i=ерiхw'на къ сjь'веру и=
взы'дутъ къ горjь` къ мо'рю, и= бу'детъ и=схо'дъ <е>=гw`
мавдарi'тъ веfа'vнъ:

13. и= про'йдутъ w\тту'ду предjь'лы лу'зы созади` лу'зы
w\т ю='га: сiя` <е>='сть веfи'ль: и= сни'дутъ предjь'лы
сi'и w\т а=тарw'fъ-а=дда'ръ на го'рную, jа='же <е>='сть
къ лi'ву веfwрw'нъ ни'жнiй,

14. и= пре'йдутъ предjь'лы, и= w=бы'дутъ къ странjь`
зря'щи къ мо'рю w\т лi'вы, w\т горы` къ лицу` веfwрw'нъ
лi'ва, и= бу'детъ и=схо'дъ <е>=гw` въ карiа'fъ-ваа'лъ:
се'й <е>='сть карiаfiарi'мъ, гра'дъ сынw'въ i=у'диныхъ.
Сiя` <е>='сть ча'сть jа='же къ мо'рю.

15. И= ча'сть jа='же къ лi'ву w\т ча'сти карiа'fъ-ваа'лъ:
и= про'йдутъ предjь'лы морскi^я въ гаi'нъ, на и=сто'чникъ
воды` нафfw'новы,

16. и= сни'дутъ предjь'лы на страну` горы`, jа='же
<е>='сть пред\ъ лице'мъ дубра'вы, сы'на <е>=но'ма,
jа='же <е>='сть w\т ча'сти <е>=ме'къ рафаi'нъ w\т сjь'вера,
и= сни'дутъ къ геенно'му созади` i=еву'са w\т ю='га,
и= сни'дутъ на и=сто'чникъ рwги'ль,

17. и= про'йдутъ сквозjь` w\т сjь'вера, и= про'йдутъ
на и=сто'чникъ саме'са, и= про'йдутъ на галiлw'fъ,
и='же <е>='сть пря'мw къ восхо'ду <е>=дwмi'мъ: и= сни'дутъ
на ка'мень ваа'нъ сынw'въ руви'млихъ,

18. и= про'йдутъ созади` веfара'вы w\т сjь'вера, и=
сни'дутъ ко а='равjь,

19. и= сни'дутъ съ а='равы (*на) предjь'лы созади`
веfагла` w\т сjь'вера, и= бу'детъ и=схо'дъ предjь'лwвъ
на хо'лмъ мо'ря сла'нагw w\т сjь'вера въ страну` i=<о>рда'нову
w\т лi'вы. Сi'и предjь'лы су'ть w\т ю='га: и= i=<о>рда'нъ
w=предjьли'тъ ю=` w\т страны` восто'ка.

20. Сiе` наслjь'дiе сынw'въ венiамi'новыхъ, предjь'лы
<е>=гw` w='крестъ по со'нмwмъ и='хъ.

21. И= бы'ша гра'ды пле'мене сынw'въ венiамi'новыхъ
по со'нмwмъ и='хъ, i=ерiхw` и= виfагла` и= а=меккасi'съ,

22. и= веfарава` и= семрi'мъ и= виfи'лъ,

23. и= а=vi'мъ и= а=фара`, и= а=фра` (*и= <е>=каре'нъ),

24. и= кафираммi'нъ и= а=фнi` и= гаваа`: гра'ды двана'десять
и= в<е>'си и='хъ:

25. гаваw'нъ и= рама` и= вирw'fъ,

26. и= масфа` и= хефiра` и= а=мwса`,

27. и= реке'мъ и= i=ерфаи'лъ и= fарала`,

28. и= силале'фъ и= i=еву'съ (*се'й <е>='сть i=ер\сли'мъ),
и= гаваа'fъ и= гра'дъ i=арi'мъ: гра'ды трина'десять
и= в<е>'си и='хъ. Сiе` наслjь'дiе сынw'въ венiамi'новыхъ
по со'нмwмъ и='хъ.

Глава` 19.

И= и=зы'де вторы'й жре'бiй сv"меw'ну, пле'мени сынw'въ
сv"меw'новыхъ по со'нмwмъ и='хъ, и= бы'сть наслjь'дiе
и='хъ посредjь` жре'бiя сынw'въ i=у'диныхъ.

2. И= бы'сть жре'бiй и='хъ вирсавее` и= савее` и= мwлада`,

3. и= а=серсуа'лъ и= ваfу'лъ, и= велвwла` и= а=со'мъ,

4. и= <е>=лfула'дъ и= <е>=рма`,

5. и= секела'гъ и= веfаммаргасвw'fъ, и= а=серсусi'мъ

6. и= веfалва'fъ, и= се'ла и='хъ: гра'ды трина'десять
и= в<е>'си и='хъ.

7. А=i'нъ и= реммw'fъ, и= <е>=еfе'ръ и= а=са'мъ, гра'ды
четы'ри и= в<е>'си и='хъ:

8. и= вся^ предгра^дiя, jа=`же w='крестъ градw'въ си'хъ
да'же до ваалfерирраммw'fъ, и=ду'щихъ во i=аме'fъ къ
лi'ву. Сiе` наслjь'дiе племе'нъ сынw'въ сv"меw'новыхъ
по со'нмwмъ и='хъ.

9. W\т жре'бiя i=у'дина наслjь'дiе пле'мене сынw'въ
сv"меw'новыхъ, jа='кw бы'сть ча'сть сынw'въ i=у'диныхъ
бо'льшая не'жели и='хъ: и= наслjь'диша сы'нове сv"меw'нwвы
посредjь` жре'бiя и='хъ.

10. И= и=зы'де жре'бiй тре'тiй завулw'ну по со'нмwмъ
и='хъ: и= бу'дутъ предjь'лы наслjь'дiя и='хъ до сарi'да:

11. и= восхо'дятъ предjь'лы и='хъ къ мо'рю и= марiлjь`,
и= до'йдутъ къ давасе'fу, и= сни'дутся въ де'брь, jа='же
<е>='сть къ лицу` i=екна'ма,

12. и= w=братя'тся w\т сарi'да проти'ву w\т восто'кwвъ
саме'съ на предjь'лы хасалw'fъ-fавw'ръ, и= про'йдутъ
къ давра'fу, и= взы'дутъ къ i=афаги`:

13. и= w\тту'ду w=бы'дутъ супроти'въ на восто'ки въ
геfаефе'ръ, во гра'дъ касi'мъ, и= про'йдутъ на реммwна'мъ
маfарi'мъ а=ннуа`,

14. и= w=бы'дутъ предjь'лы къ сjь'веру на <е>=ннаfw'fъ,
и= бу'детъ и=схо'дъ и='хъ къ га'ю i=ефfаи'лъ,

15. и= катта'fъ и= наалw'лъ, и= семрw'нъ и= i=адила`
и= виfлее'мъ: гра'ды двана'десять и= в<е>'си и='хъ.

16. Сiе` наслjь'дiе пле'мене сынw'въ завулw'новыхъ
по со'нмwмъ и='хъ, гра'ды и='хъ и= в<е>'си и='хъ.

17. И= i=ссаха'ру и=зы'де жре'бiй четве'ртый, сынw'мъ
i=ссаха'рwвымъ по сродствw'мъ и='хъ,

18. и= бы'ша предjь'лы и='хъ i=езрае'ль и= а=хаселw'fъ
и= суна'мъ,

19. и= а=ферарi'мъ и= сiа'нъ, (*и= рена'fъ) и= а=нахаре'fъ,

20. и= раввw'fъ и= кесiw'нъ и= а=еме`,

21. и= рама'fъ и= и=нганнi'мъ, и= и=надда` и= веfфаси'съ:

22. и= сни'дутся предjь'лы къ fавw'ру и= къ сасiма'fу
къ мо'рю, и= веfсма'съ, и= бу'детъ <е>=гw` и=схо'дъ
предjь^лъ i=<о>рда'нъ: гра'ды шестьна'десять и= в<е>'си
и='хъ.

23. Сiе` наслjь'дiе пле'мене сынw'въ i=ссаха'ровыхъ
по со'нмwмъ и='хъ, гра'ды и= предгра^дiя и='хъ.

24. И= и=зы'де жре'бiй пя'тый пле'мене сынw'въ а=си'ровыхъ
по со'нмwмъ и='хъ,

25. и= бы'ша предjь'лы и='хъ хелка'fъ и= <о>=олi`,
и= ватне` и= а=хса'фъ,

26. и= <е>=лiме'лехъ и= а=ма'дъ и= маса'лъ: и= прибли'жатся
къ карми'лу къ мо'рю, и= сiw'ру и= лавана'fу,

27. и= w=братя'тся w\т востw'къ со'лнца въ ви'fъ-дагw'нъ,
и= прибли'жатся къ завулw'ну, и= въ га'й i=ефfаи'лъ
къ сjь'веру, (*и= вни'дутъ предjь'лы а=саfа`) въ ви'fъ-а=еме'къ,
и= да и='дутъ по доли'нjь а=нiи'ла, и= про'йдутъ въ
хавw'лъ w=шу'юю,

28. и= а=хра'нъ и= роw'въ, и= а=ммw'нъ и= кана`, да'же
до сiдw'на вели'кагw:

29. и= возвратя'тся предjь'лы въ раму`, и= да'же до
гра'да тве'рда тv"рi'анъ, и= возвратя'тся предjь'лы
до сусы`, и= бу'детъ и=схо'дъ <е>=гw` мо'ре, и= w\т
о<у>='жа въ а=хзi'фъ,

30. и= а=мма` и= а=фе'къ и= раw'въ: гра'ды два'десять
два` и= в<е>'си и='хъ.

31. Сiе` наслjь'дiе пле'мене сынw'въ а=си'ровыхъ по
со'нмwмъ и='хъ, гра'ды и='хъ и= в<е>'си и='хъ.

32. И= нефfалi'му и=зы'де жре'бiй шесты'й, сынw'мъ
нефfалi^млимъ по со'нмwмъ и='хъ,

33. и= бы'ша предjь'лы и='хъ мееле'фъ и= милw'нъ, и=
весенанi'мъ и= а=рме`, и= наке'въ и= i=авни'лъ, да'же
до лакку'нъ: и= бы'ша и=схо'ди и='хъ i=<о>рда'нъ:

34. и= возвратя'тся предjь'лы къ мо'рю въ а=занw'fъ-fавw'ръ,
и= про'йдутъ w\тту'ду во i=кw'къ, и= при'ткнутся къ
завулw'ну w\т ю='га, и= а=си'ру прибли'жатся къ мо'рю,
и= ко i=у'дjь i=<о>рда'нъ w\т востw'къ со'лнца.

35. И= гра'ды w=гражде'ни тv"рi'анъ, тv'ръ и= а=ма'fъ,
и= рекка'fъ и= хенеро'fъ,

36. и= а=дамi` и= рама` и= а=сw'ръ,

37. и= кеде'съ и= <е>=драi` и= и=сто'чникъ а=со'ръ,

38. и= i=арiw'нъ и= магдалiи'лъ, w=ра'нъ и= веfана'fъ
и= fасму'съ: гра'ды девятьна'десятъ и= в<е>'си и='хъ.

39. Сiе` наслjь'дiе пле'мене сынw'въ нефfалi'млихъ
по сро'дству и='хъ, гра'ды и= предгра^дiя и='хъ.

40. И= да'ну и= пле'мени сынw'въ да'новыхъ по со'нмwмъ
и='хъ и=зы'де жре'бiй седмы'й,

41. и= бы'ша предjь'лы и='хъ сараа` и= <е>=сfао'лъ
и= гра'ды саме'съ,

42. и= саламi'нь и= <е>=алw'нъ и= i=еfла`,

43. и= <е>=лw'нъ и= fамна` и= а=ккарw'нъ,

44. и= <е>=лfекw` и= гаваfw'нъ и= вааfw'fъ,

45. и= i=у'fъ и= ванивара'къ и= геfреммw'нъ,

46. и= w\т мо'ря i=еракw'нска, и= и=ра'ккwнъ, предjь'лъ
бли'з\ъ i=о'ппы, и= и=зы'де предjь'лъ сынw'въ да'новыхъ
w\т ни'хъ.

47. И= и=зыдо'ша сы'нове да'нwвы и= воева'ша ласе'мъ,
и= взя'ша <е>=го` и= порази'ша <е>=го` <о>='стрiемъ
меча`: и= w=бита'ша въ не'мъ, и= нареко'ша и='мя <е>=гw`
ласенда'нъ, по и='мени да'на <о>=тца` своегw`. И= а=морре'й
w=ста'ся жи'ти во <е>=лw'мjь и= въ саламi'нjь: и= w=тяготjь`
рука` <е>=фре'мля на ни'хъ, и= бы'ша и=`мъ да'нницы.

48. Сiе` наслjь'дiе пле'мене сынw'въ да'новыхъ по со'нмwмъ
и='хъ, гра'ды и='хъ и= в<е>'си и='хъ. И= не и=стреби'ша
сы'нове да'нwвы а=морре'а w=sлобля'ющаго и=`хъ на горjь`,
и= не дая'ху и=`мъ а=морре'<е> и=сходи'ти на ю=до'ль,
и= о<у>=тjьсни'ша w\т ни'хъ предjь'лъ ча'сти и='хъ.

49. И= соверши'ша раздjьля'ти зе'млю въ предjь'лjьхъ
<е>=я`: и= да'ша сы'нове i=и~л<е>вы жре'бiй i=ису'су
сы'ну наvи'ну повелjь'нiемъ гд\снимъ средjь` себ<е>`,

50. и= да'ша <е>=му` гра'дъ, <е>=го'же проси`, fамна'fъ-сараи`,
и='же <е>='сть въ горjь` <е>=фраi'мъ: и= созда` гра'дъ,
и= всели'ся въ не'мъ.

51. Сiя^ раздjьл<е>'нiя, jа=`же раздjьли'ша <е>=леаза'ръ
жре'цъ и= i=ису'съ наvи'нъ и= кня^зи <о>=те'чествъ
въ племенjь'хъ i=и~левыхъ по жре'бiямъ въ силw'мjь
пред\ъ гд\семъ, о<у>= две'рiй ски'нiи свидjь'нiя. И=
сконча'ша дjьли'ти зе'млю.

Глава` 20.

И= рече` гд\сь ко i=ису'су, гл~я:

2. рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, глаго'ля: дади'те гра'ды
о<у>=бjьже'нiй, jа=`же реко'хъ къ ва'мъ мwv"се'омъ:

3. о<у>=бjь'жище о<у>=бi'йцjь порази'вшему ду'шу нево'лею:
и= бу'дутъ ва'мъ гра'ды о<у>=бjь'жище, и= не о<у>='мретъ
о<у>=бi'йца w\т о<у>='жика кро'ве, до'ндеже предста'нетъ
пред\ъ со'нмомъ на су'дъ.

4. И= (а='ще кто`) о<у>=бjь'гнетъ во <е>=ди'нъ w\т
градw'въ си'хъ, и= ста'нетъ во вратjь'хъ гра'да, и=
и=сповjь'сть во о<у>='ши ста'рц<е>мъ гра'да тогw` словеса`
своя^: и= прiи'мутъ <е>=го` со'нмъ къ себjь`, и= дадя'тъ
<е>=му` мjь'сто жи'ти съ ни'ми:

5. и= <е>=гда` пожене'тъ о<у>='жикъ кро'ве в\ъслjь'дъ
<е>=гw`, и= не даду'тъ о<у>=би'вшаго въ ру'цjь <е>=гw`:
jа='кw не вjь'дый о<у>=би` бли'жняго своего` и= не
ненави'дя то'й <е>=го` w\т вчера` и= тре'тiягw дне`:

6. и= да всели'тся въ то'й гра'дъ, до'ндеже ста'нетъ
пред\ъ лице'мъ со'нма на су'дъ, и= до'ндеже о<у>='мретъ
жре'цъ вели'кiй, и='же бу'детъ въ ты^я дни^: тогда`
да w=брати'тся о<у>=бi'йца, и= вни'детъ во гра'дъ сво'й
и= въ до'мъ сво'й, и= во гра'дъ, w\тню'дуже и=збjьже`.

7. И= w\тдjьли'ша кеде'съ въ галiле'и, въ горjь` нефfалi'мли,
и= сv"хе'мъ въ горjь` <е>=фре'мли, и= гра'дъ а=рво`
(*се'й <е>='сть хеврw'нъ) въ горjь` i=у'дjь:

8. и= w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на ко i=ерiхw'ну
на восто'къ, да'ша восо'ръ въ пусты'ни въ по'ли w\т
пле'мене руви'мля, и= рамw'fъ въ галаа'дjь w\т пле'мене
га'дова, и= гwла'нъ въ васанi'тiдjь w\т пле'мене манассi'ина:

9. сi'и гра'ды и=збра^ны бы'ша всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ
и= прише'льцу прилежа'щему въ ни'хъ, <е>='же о<у>=бjьжа'ти
та'мw вся'кому о<у>=бива'ющему ду'шу нево'лею, да не
о<у>='мретъ w\т руку` о<у>='жика кро'ве, до'ндеже ста'нетъ
пред\ъ со'нмомъ на су'дъ.

Глава` 21.

И= прiидо'ша старjь^йшины <о>=те'чествъ сынw'въ леvi'иныхъ
къ <е>=леаза'ру жерцу` и= ко i=ису'су сы'ну наvи'ну
и= къ старjь'йшинамъ <о>=те'чествъ w\т племе'нъ сынw'въ
i=и~левыхъ,

2. и= рjь'ша къ ни^мъ въ силw'мjь въ земли` ханаа'ни,
глаго'люще: заповjь'да гд\сь руко'ю мwv"се'овою да'ти
на'мъ гра'ды <е>='же w=бита'ти, и= w=кр<е>'стная и='хъ
предгра^дiя скотw'мъ на'шымъ.

3. И= да'ша сы'нове i=и~л<е>вы леvi'тwмъ w\т о<у>=ча'стiй
свои'хъ по повелjь'нiю гд\сню гра'ды сiя^ и= w=кр<е>'стная
предгра^дiя и='хъ.

4. И= и=зы'де жре'бiй со'нму каа'fову, и= бы'сть сынw'мъ
а=арw^нимъ жерц<е>'мъ леvi'тwмъ w\т пле'мене i=у'дина
и= w\т пле'мене сv"меw'ня и= w\т пле'мене венiамi'ня
по жре'бi<е>мъ гра'ды трина'десять:

5. и= сынw'мъ каа'fwвымъ w=ста'вшымся w\т (сро'дства)
пле'мене <е>=фре'мова и= w\т пле'мене да'нова и= w\т
полупле'мене манассi'ина по жре'бiю гра'ды де'сять:

6. и= сынw'мъ гирсw^нимъ w\т пле'мене i=ссаха'рова
и= w\т пле'мене а=си'рова, и= w\т пле'мене нефfалi'мля
и= w\т полупле'мене манассi'ина (<е>='же) въ васа'нjь,
по жре'бiю гра'ды трина'десять:

7. и= сынw'мъ мера^рiнымъ по со'нмwмъ и='хъ, w\т пле'мене
руви'мля и= w\т пле'мене га'дова и= w\т пле'мене завулw'ня,
по жре'бiю гра'ды двана'десять.

8. И= да'ша сы'нове i=и~л<е>вы леvi'тwмъ гра'ды сiя^
и= w=кр<е>'стная и='хъ, jа='коже заповjь'да гд\сь мwv"се'ю,
по жре'бiю.

9. И= даде` пле'мя сынw'въ i=у'диныхъ и= пле'мя сынw'въ
сv"меw'новыхъ и= пле'мя сынw'въ венiамi'новыхъ гра'ды
сiя^: и= нареко'ша по и='мени.

10. И= бы'ша сынw'мъ а=арw'нwвымъ w\т со'нма каа'fова
сынw'въ леvi'иныхъ, jа='кw си^мъ бы'сть жре'бiй пе'рвый.

11. И= даде` и=`мъ карiаfарво'къ, митропо'ль сынw'въ
<е>=на'ковыхъ (*се'й <е>='сть хеврw'нъ въ горjь` i=у'динjь),
и= w=кр<е>'стная и='хъ.

12. И= се'ла гра'да (сегw`) и= в<е>'си <е>=гw` даде`
i=ису'съ хале'ву сы'ну i=ефоннi'ину во w=бдержа'нiе
<е>=гw`.

13. И= сынw'мъ а=арw'на жерца` даде` гра'дъ о<у>=бjь'жище
о<у>=би'вшему хеврw'нъ и= w\тлуч<е>'нная jа=`же къ
нему`:

14. и= левну` и= w\тлуч<е>'нная jа=`же къ не'й: и=
i=еfе'ръ и= w\тлуч<е>'нная jа=`же къ нему`: и= <е>=сfемw`
и= w\тлуч<е>'нная jа=`же къ нему`:

15. и= w=лw'нъ и= w\тлуч<е>'нная jа=`же къ нему`: и=
давi'ръ и= w\тлуч<е>'нная jа=`же къ нему`:

16. и= а=i'нъ и= w\тлуч<е>'нная <е>=му`: и= i=етта`
и= w\тлуч<е>'нная <е>=му`: и= веfсамv'съ и= w\тлуч<е>'нная
<е>=му`: гра'ды де'вять w\т дву` племе'нъ си'хъ.

17. И= w\т пле'мене венiамi'ня гаваw'нъ и= w\тлуч<е>'нная
<е>=му`: и= гавее` и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

18. и= а=наfw'fъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= а=лмw'нъ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

19. Вси` гра'ды сынw'въ а=арw'новыхъ жерц<е>'въ, гра'ды
трина'десять и= w=кр<е>'стная и='хъ.

20. И= со'нмwмъ сынw'въ каа'fовыхъ леvi'тwмъ, w=ста'вльшымся
w\т сынw'въ каа'fовыхъ, и= бы'сть гра'дъ предjь'лwвъ
и='хъ w\т пле'мене <е>=фре'мова.

21. И= да'ша и=`мъ гра'дъ о<у>=бjь'жище о<у>=би'вшему
сv"хе'мъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw` въ горjь` <е>=фре'мли:
и= газе'ръ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

22. и= кавсаi'мъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= веfwрw'нъ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

23. И= w\т пле'мене да'нова <е>=лfекw` и= w=кр<е>'стная
<е>=гw`: и= гавеfw'нъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

24. и= <е>=лw'нъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= геfреммw'нъ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

25. И= w\т полупле'мене манассi'ина fаана'хъ и= w=кр<е>'стная
<е>=гw`: и= веfса'мъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра^да
два`.

26. Вси` гра'ды де'сять и= w=кр<е>'стная и='хъ со'нмwмъ
сынw'въ каа'fовыхъ w=ста'вльшымся.

27. И= сынw'мъ гирсw^нимъ сро'дникwмъ леvi^тскимъ,
w\т полупле'мене манассi'ина, гра'ды w\тлуч<е>'нныя
о<у>=би'вшымъ, гwла'нъ въ васанi'тiдjь и= w=кр<е>'стная
<е>=гw`: и= веесfера` и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра^да
два`.

28. И= w\т пле'мене i=ссаха'рова кiсiw'нъ и= w=кр<е>'стная
<е>=гw`: и= девра'fъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

29. и= i=ермw'fъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= и=сто'чникъ
пи'сменъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

30. И= w\т пле'мене а=си'рова масаа'лъ и= w=кр<е>'стная
<е>=гw`: и= а=вдw'нъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

31. и= fелка'fъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= роw'въ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

32. И= w\т пле'мене нефfалi'мова гра'дъ w=предjьле'нный
о<у>=би'вшему кеде'съ въ галiле'и и= w=кр<е>'стная
<е>=гw`: и= <е>=маfдw'ръ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:
и= ноеммw'нъ и= w\тлуч<е>'нная <е>=гw`: гра'ды три`.

33. Вси` гра'ды гирсw'нwвы по со'нмwмъ и='хъ, гра'ды
трина'десять и= w\тлуч<е>'нная и='хъ.

34. И= со'нму сынw'въ мера'рiныхъ леvi'тwмъ про'чымъ,
w\т пле'мене сынw'въ завулw'нихъ, i=екнаа'мъ и= w=кр<е>'стная
<е>=гw`: и= карfа` и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

35. и= дамна` и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= наалw'лъ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

36. И= w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на ко i=ерiхw'ну
w\т пле'мене руви'мова даде` гра'дъ о<у>=бjь'жище о<у>=би'вшему
восо'ръ въ пусты'ни мiсw'ръ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:
и= i=ази'ръ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

37. и= гедсw'нъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= масфа`
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

38. И= w\т пле'мене га'дова гра'дъ о<у>=бjь'жища о<у>=би'вшему
рамw'fъ въ галаа'дjь и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= манаi'мъ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`:

39. и= <е>=севw'нъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: и= i=ази'ръ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`: гра'ды четы'ри.

40. Вси` гра'ды сынw'мъ мера^рiнымъ по со'нмwмъ и='хъ,
w=ста'вльшихся w\т пле'мене леvi'ина, и= бы'ша предjь'лы
и='хъ гра'ды двана'десять.

41. Вси` гра'ды леvi'тстiи посредjь` w=бдержа'нiя сынw'въ
i=и~левыхъ четы'редесять и= <о>='смь градw'въ и= w=кр<е>'стная
и='хъ, w='крестъ градw'въ си'хъ:

42. гра'дъ и= w=кр<е>'стная w='крестъ гра'да: та'кw
всjь^мъ градw'мъ си^мъ. И= соверши` i=ису'съ раздjьли'вый
зе'млю въ предjь'лjьхъ <е>=я`: и= да'ша сы'нове i=и~л<е>вы
ча'сть i=ису'су повелjь'нiемъ гд\снимъ: да'ша <е>=му`
гра'дъ, <е>=го'же проси`: fамнасаха'ръ да'ша <е>=му`
на горjь` <е>=фре'мовjь. И= созда` i=ису'съ гра'дъ,
<е>=го'же проси`, и= всели'ся въ не'мъ. И= взя` i=ису'съ
ножы` ка'м<е>нныя, и='миже w=брjь'зова сы'ны i=и~л<е>вы,
роди'вшыяся на пути` въ пусты'ни, jа='кw не w=брjь'зашася
въ пусты'ни, и= положи` я=` во fамнасаха'рjь.

43. И= даде` гд\сь i=и~лю всю` зе'млю, ю='же кля'тся
да'ти <о>=тц<е>'мъ и='хъ: и= наслjь'диша ю=` и= всели'шася
въ не'й.

44. И= о<у>=поко'и гд\сь и=`хъ w='крестъ, jа='коже
кля'тся <о>=тц<е>'мъ и='хъ: не воста` никто'же проти'ву
и=`мъ w\т всjь'хъ врагw'въ и='хъ: и= вся^ враги` и='хъ
предаде` и=`мъ гд\сь въ ру'ки и='хъ.

45. Не w=скудjь` сло'во (ни <е>=ди'но) w\т всjь'хъ
гл~гw'лъ благи'хъ, jа=`же рече` гд\сь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
вся^ собы'шася.

Глава` 22.

Тогда` созва` i=ису'съ сы'ны руви^мли и= сы'ны га'дwвы
и= полпле'мене манассi'ина, и= рече` и=`мъ:

2. вы` слы'шасте вся^, <е>=ли^ка заповjь'да ва'мъ мwv"се'й
ра'бъ гд\сень, и= послу'шасте гла'са моегw`, по всему`
<е>=ли^ка заповjь'дахъ ва'мъ:

3. не w=ста'висте бра'тiи ва'шея въ сiя^ дни^ и= мно'жайшыя,
да'же до дне` сегw`: сохрани'сте за'повjьдь гд\са бг~а
ва'шегw:

4. нн~jь же о<у>=поко'и гд\сь бг~ъ ва'шъ бра'тiю ва'шу,
jа='коже рече` и=`мъ: нн~jь о<у>=`бо возврати'вшеся
w\тиди'те въ до'мы ва'шя и= въ зе'млю w=бдержа'нiя
ва'шегw, ю='же даде` ва'мъ мwv"се'й ра'бъ гд\сень w=б\ъ
<о>=ну` страну` i=<о>рда'на:

5. но сохрани'те sjьлw` твори'ти за'пwвjьди и= зако'нъ,
<е>=го'же заповjь'да ва'мъ мwv"се'й ра'бъ гд\сень,
люби'ти гд\са бг~а ва'шего и= ходи'ти во всjь'хъ путе'хъ
<е>=гw`, храни'ти за'пwвjьди <е>=гw` и= прилjьжа'ти
<е>=му` и= служи'ти <е>=му` w\т всегw` се'рдца ва'шегw
и= w\т всея` души` ва'шея.

6. И= благослови'въ и=`хъ i=ису'съ w\тпусти` и=`хъ:
и= w\тидо'ша въ до'мы своя^.

7. И= полу` (пле'мене) манассi'ину даде` мwv"се'й (w=бдержа'нiе)
въ васа'нjь, и= полови'нjь даде` i=ису'съ съ бра'тiею
и='хъ о<у>= i=<о>рда'на къ мо'рю. И= <е>=гда` w\тпусти`
и=`хъ i=ису'съ въ до'мы и='хъ, и= благослови` и=`хъ:

8. и= со и=мjь'нiемъ мно'гимъ w\тидо'ша въ до'мы своя^:
и= скоты` мнw'ги sjьлw`, и= сребро` и= зла'то, и= мjь'дь
и= желjь'зо, и= ри^зы мнw'ги sjьлw`, и= раздjьли'ша
плjь'нъ врагw'въ свои'хъ съ бра'тiею свое'ю.

9. И= возврати'вшеся w\тидо'ша сы'нове руви^мли и=
сы'нове га'дwвы и= полпле'мене манассi'ина w\т сынw'въ
i=и~левыхъ, w\т силw'ма земли` ханаа'ни, w\тити` въ
зе'млю галаа'дску, въ зе'млю w=бдержа'нiя своегw`,
ю='же наслjь'диша по повелjь'нiю гд\сню руко'ю мwv"се'овою.

10. И= прiидо'ша въ галiлw'fъ i=<о>рда'нскъ, и='же
<е>='сть въ земли` ханаа'ни: и= созда'ша сы'нове руви^мли
и= сы'нове га'дwвы и= полпле'мене манассi'ина та'мw
<о>=лта'рь о<у>= i=<о>рда'на, <о>=лта'рь вели'къ <е>='же
ви'дjьти.

11. И= о<у>=слы'шаша сы'нове i=и~л<е>вы глаго'лющихъ:
се`, созда'ша сы'нове руви^мли и= сы'нове га'дwвы и=
полпле'мене манассi'ина <о>=лта'рь о<у>= предjь'лwвъ
земли` ханаа'ни, въ галiлw'fjь о<у>= i=<о>рда'на w=б\ъ
<о>=ну` страну` сынw'въ i=и~левыхъ.

12. И= о<у>=слы'шаша сы'нове i=и~л<е>вы, и= собра'шася
вси` сы'нове i=и~л<е>вы въ силw'нъ, <е>='же возше'дше
воева'ти и=`хъ.

13. И= посла'ша сы'нове i=и~л<е>вы къ сынw'мъ руви^млимъ
и= къ сынw'мъ га'дwвымъ и= къ полупле'мени манассi'ину
въ зе'млю галаа'дску фiнее'са сы'на <е>=леаза'ра, сы'на
а=арw'на жерца`,

14. и= де'сять князе'й съ ни'мъ: кня'зь <е>=ди'нъ w\т
до'му <о>=те'чества, w\т всjь'хъ племе'нъ сынw'въ i=и~левыхъ:
му'жiе кня^зи домw'въ <о>=те'чествъ и='хъ, и=`же су'ть
тысященача'льницы i=и~л<е>вы.

15. И= прiидо'ша къ сынw'мъ руви^млимъ и= къ сынw'мъ
га'дwвымъ и= къ полупле'мени манассi'ину въ зе'млю
галаа'дову, и= рjь'ша къ ни^мъ, глаго'люще:

16. сiя^ глаго'летъ ве'сь со'нмъ гд\сень: ко'е прегрjьше'нiе
сiе`, и='мже согрjьши'сте пред\ъ гд\семъ бг~омъ i=и~левымъ,
w\тврати'тися дне'сь w\т гд\са бг~а i=и~лева, созда'вше
себjь` тре'бище, <е>='же w\тсту'пникwмъ ва'мъ бы'ти
дне'сь w\т гд\са;

17. <е>=да` ма'лъ ва'мъ грjь'хъ фогw'ровъ, jа='кw не
w=чи'стихомся w\т негw` да'же до сегw` дне`; и= бы'сть
jа='зва въ со'нмjь гд\сни:

18. и= вы` w\тврати'стеся дне'сь w\т гд\са: и= бу'детъ
<е>=гда` w\тсту'пите дне'сь w\т гд\са, и= зау'тра на
все'мъ i=и~ли бу'детъ гнjь'въ гд\сень:

19. и= нн~jь а='ще мала` ва'мъ земля` w=бдержа'нiя
ва'шегw, прейди'те вы` въ зе'млю w=бдержа'нiя гд\сня,
и=дjь'же пребыва'етъ ски'нiя гд\сня, и= наслjь'дите
средjь` на'съ, и= не бу'дите w\тсту^пницы w\т гд\са,
и= w\т на'съ не w\тступи'те, за <е>='же созда'ти ва'мъ
тре'бище кромjь` <о>=лтаря` гд\са бг~а на'шегw:

20. не се' ли а=ха'ръ сы'нъ зара'новъ прегрjьше'нiемъ
прегрjьши` w\т прокля'тiя, и= бы'сть на ве'сь со'нмъ
i=и~левъ гнjь'въ; а='ще и= <е>=ди'нъ бя'ше, но не <е>=ди'нъ
о<у>='мре грjьхо'мъ свои'мъ.

21. И= w\твjьща'ша сы'нове руви^мли и= сы'нове га'дwвы
и= полпле'мене манассi'ина, и= рjь'ша тысященача'льникwмъ
i=и~л<е>вымъ, глаго'люще:

22. бг~ъ бг~ъ, гд\сь <е>='сть, и= бг~ъ бг~ъ гд\сь са'мъ
вjь'сть, и= i=и~ль са'мъ позна'етъ, а='ще во w\тступле'нiи
прегрjьши'хомъ пред\ъ гд\семъ, да не и=зба'витъ на'съ
во дне'шнiй де'нь:

23. и= а='ще созда'хомъ себjь` тре'бище, <е>='же w\тступи'ти
на'мъ w\т гд\са бг~а на'шегw, и=ли` вознести` на'мъ
на'нь же'ртву всесожже'нiй, и=ли` <е>='же сотвори'ти
на не'мъ же'ртву спасе'нiя, са'мъ гд\сь взы'щетъ:

24. но ра'ди благоговjь'нiя глаго'ла сотвори'хомъ сiе`,
глаго'люще: да не реку'тъ зау'тра ча^да ва^ша ча'дwмъ
на'шымъ, глаго'люще: что` ва'мъ и= гд\севи бг~у i=и~леву;

25. и= предjь'лы поста'ви гд\сь между` ва'ми и= на'ми,
сы'нове руви^мли и= сы'нове га'дwвы, i=<о>рда'нъ, и=
нjь'сть ва'мъ ча'сти гд\сни: и= w\тчуждя'тъ сы'нове
ва'ши сынw'въ на'шихъ, jа='кw да не слу'жатъ гд\су:

26. и= реко'хомъ сотвори'ти си'це, <е>='же созда'ти
тре'бище сiе`, не приноше'нiй ра'ди, ниже` же'ртвъ
ра'ди,

27. но да бу'детъ свидjь'тельство сiе` между` ва'ми
и= на'ми и= между` рw'ды на'шими по на'съ, <е>='же
служи'ти слу'жбу гд\севи пред\ъ ни'мъ въ приноше'нiихъ
на'шихъ и= въ же'ртвахъ на'шихъ и= въ же'ртвахъ спасе'нiй
на'шихъ: и= да не реку'тъ ча^да ва^ша зау'тра ча'дwмъ
на'шымъ: нjь'сть ва'мъ ча'сти гд\сни.

28. И= реко'хомъ: а='ще бу'детъ когда`, и= возглаго'лютъ
къ на'мъ и=ли` къ родw'мъ на'шымъ зау'тра и= реку'тъ:
зри'те подо'бiе же'ртвенника гд\сня, <е>=го'же сотвори'ша
<о>=тцы` на'ши, не приноше'нiя ра'ди, ниже` же'ртвъ
ра'ди, но свидjь'тельство <е>='сть между` на'ми и=
между` ва'ми и= между` сы^ны на'шими:

29. да не бу'детъ о<у>=`бо на'мъ w\тступи'ти w\т гд\са,
<е>='же w\тврати'тися во дне'шнiй де'нь w\т гд\са,
<е>='же сотвори'ти на'мъ же'ртвенникъ приноше'нi<е>мъ
и= же'ртвамъ саламi'нъ {ми^рнымъ} и= же'ртвjь спасе'нiя,
кромjь` <о>=лтаря` гд\са бг~а на'шегw, и='же <е>='сть
пред\ъ ски'нiею <е>=гw`.

30. И= о<у>=слы'шавше фiнее'съ жре'цъ и= вси` кня^зи
со'нма, и= тысященача'льницы i=и~л<е>вы, и=`же бы'ша
съ ни'мъ, словеса` сiя^, jа=`же глаго'лаша сы'нове
руви^мли и= сы'нове га'дwвы и= полпле'мене манассi'ина,
и= о<у>=го'дно и=`мъ бы'сть сiе`.

31. И= рече` фiнее'съ жре'цъ сынw'мъ руви^млимъ и=
сынw'мъ га'дwвымъ и= полупле'мени манассi'ину: дне'сь
позна'хомъ, jа='кw съ на'ми <е>='сть гд\сь, и=`же не
погрjьши'сте пред\ъ гд\семъ прегрjьше'нiя, но дне'сь
и=зба'висте сы'ны i=и~л<е>вы w\т руки` гд\сни.

32. И= возврати'ся фiнее'съ жре'цъ и= кня^зи <о>=те'чествъ
w\т сынw'въ руви'млихъ и= w\т сынw'въ га'довыхъ и=
w\т полупле'мене манассi'ина w\т земли` галаа'довы
въ зе'млю ханаа'ню къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: и= w\твjьща'ша
и=`мъ словеса` сiя^.

33. И= о<у>=го'дно бы'сть сло'во сiе` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ,
и= благослови'ша бг~а сы'нове i=и~л<е>вы и= реко'ша:
ктому` да не и=зы'демъ къ ни^мъ на бра'нь потреби'ти
зе'млю сынw'въ руви'млихъ и= сынw'въ га'довыхъ и= полупле'мене
манассi'ина. И= всели'шася на не'й.

34. И= нарече` i=ису'съ тре'бище сынw'въ руви'млихъ
и= сынw'въ га'довыхъ и= полупле'мене манассi'ина и=
рече`: jа='кw свидjь'нiе <е>='сть между` и='ми, jа='кw
гд\сь бг~ъ бг~ъ и='хъ <е>='сть.

Глава` 23.

И= бы'сть по дне'хъ мно'зjьхъ, <е>=гда` о<у>=поко'и
гд\сь бг~ъ i=и~ля w\т всjь'хъ врагw'въ <е>=гw` и=`же
w='крестъ, и= i=ису'съ состарjь'ся проше'дъ дни^.

2. И= созва` i=ису'съ вся^ сы'ны i=и~л<е>вы и= старjь^йшины
и='хъ, и= кня^зи и='хъ и= судiи^ и='хъ и= книгw'чiя
и='хъ, и= рече` къ ни^мъ: а='зъ состарjь'хся и= проидо'хъ
дни^:

3. вы' же ви'дjьсте вся^, <е>=ли^ка сотвори` гд\сь
бг~ъ ва'шъ всjь^мъ jа=зы'кwмъ си^мъ w\т лица` ва'шегw,
зане` гд\сь бг~ъ на'шъ спобо'рствовавый на'мъ:

4. ви'дите, jа='кw низверго'хъ ва'мъ jа=зы'ки w=ста'вшыяся
ва'мъ сiя^ во жре'бiихъ племенw'мъ ва'шымъ, w\т i=<о>рда'на
вся^ jа=зы'ки потреби'хъ, и= w\т мо'ря вели'кагw, <е>='же
w=предjьли'тъ на за'падъ со'лнца:

5. гд\сь же бг~ъ ва'шъ са'мъ потреби'тъ и=`хъ w\т лица`
ва'шегw, до'ндеже поги'бнутъ, и= по'слетъ на ня` sвjь^ри
ди^вiя, до'ндеже потреби'тъ и=`хъ и= цари^ и='хъ w\т
лица` ва'шегw, и= наслjь'дите зе'млю и='хъ, jа='коже
гл~а ва'мъ гд\сь бг~ъ ва'шъ:

6. о<у>=крjьпи'теся о<у>=`бо sjьлw` храни'ти и= твори'ти
вся^ напи^санная въ кни'гахъ зако'на мwv"се'ова, да
не о<у>=клоните'ся w\т негw` на де'сно и=ли` на лjь'во:

7. jа='кw да не вни'дете во jа=зы'ки w=ста'вшыяся сiя^,
и= и=мена` богw'въ и='хъ да не воз\ъимену'ются въ ва'съ,
ниже` да клене'теся и='ми, ниже` да послу'жите и=`мъ,
ниже` поклони'теся и=`мъ:

8. но то'кмw гд\су бг~у ва'шему прилjьпи'теся, jа='коже
твори'сте до сегw` дне`:

9. и= потреби` гд\сь w\т лица` ва'шегw jа=зы'ки вели^ки
и= си^льны, и= никто` противоста` ва'мъ до сегw` дне`:

10. <е>=ди'нъ w\т ва'съ прогна` ты'сящы, jа='кw гд\сь
бг~ъ ва'шъ спобо'рствоваше ва'мъ, jа='коже гл~а ва'мъ:

11. и= сохрани'те sjьлw` люби'ти гд\са бг~а ва'шего:

12. а='ще бо w\твратите'ся и= приложите'ся ко w=ста'вшымся
jа=зы'кwмъ си^мъ, и=`же съ ва'ми, и= бра'ки сотворите`
съ ни'ми, и= смjьсите'ся съ ни'ми, и= <о>=ни` съ ва'ми,

13. вjь'дjьнiемъ о<у>=вjь'дите, jа='кw не приложи'тъ
гд\сь потреби'ти jа=зы'ки сiя^ w\т лица` ва'шегw: и=
бу'дутъ ва'мъ въ сjь^ти и= въ собла'зны, и= въ гвw'здiя
въ пята'хъ ва'шихъ и= въ стрjь'лы во <о>=чесjь'хъ ва'шихъ,
до'ндеже поги'бнете w\т земли` благi'я сея`, ю='же
даде` ва'мъ гд\сь бг~ъ ва'шъ:

14. а='зъ же дне'сь w\тхожду` въ пу'ть, jа='коже и=
вси` и=`же на земли`: и= позна'ете всjь'мъ се'рдцемъ
ва'шимъ и= душе'ю ва'шею, jа='кw ни <е>=ди'но сло'во
w\тпаде` w\т всjь'хъ слове'съ благи'хъ, jа=`же рече`
гд\сь бг~ъ ва'шъ къ ва'мъ: вся^ прихо'дятъ ва'мъ, и=
не ра'знствова w\т ни'хъ ни <е>=ди'но сло'во:

15. и= бу'детъ, и='мже w='бразомъ прихо'дятъ на ва'съ
вся^ словеса` дw'брая, jа=`же гл~а гд\сь бг~ъ къ ва'мъ,
та'кw наведе'тъ гд\сь на вы` вся^ словеса` sла^я, до'ндеже
потреби'тъ вы` w\т земли` благi'я сея`, ю='же даде`
ва'мъ гд\сь бг~ъ ва'шъ:

16. внегда` престу'пите завjь'тъ гд\са бг~а ва'шегw,
<е>=го'же заповjь'да ва'мъ, и= ше'дше послу'жите богw'мъ
и=ны^мъ и= покло'нитеся и=`мъ: и= разгнjь'вается jа='ростiю
гд\сь на вы`, и= поги'бнете ско'рw w\т земли` благi'я,
ю='же даде` гд\сь ва'мъ.

Глава` 24.

И= собра` i=ису'съ вся^ племена` i=и~л<е>ва въ сv"хе'мъ,
и= созва` старjь^йшины i=и~л<е>вы и= кня^зи и='хъ,
и= судiи^ и='хъ и= книгw'чiя и='хъ, и= ста'ша пред\ъ
гд\семъ бг~омъ.

2. И= рече` i=ису'съ ко всjь^мъ лю'демъ, глаго'ля:
сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: w=б\ъ <о>=ну` страну`
рjьки` жи'ша <о>=тцы` ва'ши и=спе'рва, fа'ра <о>=те'цъ
а=враа'мовъ и= <о>=те'цъ нахw'ровъ, и= служи'ша богw'мъ
и=ны^мъ:

3. и= поя'хъ <о>=тца` ва'шего а=враа'ма w\т w=б\ъ <о>=ну`
страну` рjьки`, и= води'хъ <е>=го` во все'й земли`
ханаа'нстjьй: и= о<у>=мно'жихъ сjь'мя <е>=гw`, и= да'хъ
<е>=му` i=саа'ка:

4. i=саа'ку же да'хъ i=а'кwва и= и=са'vа, и= да'хъ
и=са'vу го'ру сиi'ръ наслjь'дiе <е>=му`: i=а'кwвъ же
и= сы'нове <е>=гw` снидо'ша во <е>=гv'петъ, и= бы'ша
та'мw въ jа=зы'къ вели'къ и= крjь'покъ и= мно'гъ, и=
w=sло'биша и=`хъ <е>=гv'птяне:

5. и= посла'хъ мwv"се'а и= а=арw'на, и= порази'хъ <е>=гv'пта
во зна'менiихъ, jа=`же сотвори'хъ въ ни'хъ, и= по се'мъ
и=зведо'хъ ва'съ,

6. и= и=зведо'хъ <о>=тцы` ва'шя и=з\ъ <е>=гv'пта, и=
внидо'сте въ мо'ре чермно'е: и= погна'ша <е>=гv'птяне
в\ъслjь'дъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ на колесни'цахъ и= на
ко'нехъ въ мо'ре чермно'е:

7. и= возопи'хомъ ко гд\су, и= даде` w='блакъ и= мглу`
между` на'ми и= между` <е>=гv^птяны, и= наведе` на
ни'хъ мо'ре, и= покры` и=`хъ: и= ви'дjьша <о>=чеса`
ва^ша, <е>=ли^ка сотвори` гд\сь въ земли` <е>=гv'петстjьй:
и= бы'сте въ пусты'ни дни^ мнw'ги:

8. и= приведе` ва'съ въ зе'млю а=морре'wвъ живу'щихъ
w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, и= w=полчи'шася
на вы`: и= предаде` я=` гд\сь въ ру'ки ва'шя, и= наслjь'дисте
зе'млю и='хъ, и= потреби'сте и=`хъ w\т лица` ва'шегw:

9. и= воста` вала'къ сы'нъ сепфw'ровъ, ца'рь мwа'вль,
и= w=полчи'ся проти'ву i=и~ля, и= посла'въ призва`
валаа'ма сы'на веw'рова кля'ти ва'съ:

10. и= не восхотjь` гд\сь бг~ъ погуби'ти тя`, но блг\све'нiемъ
блг\сви` ва'съ и= и=зба'ви ва'съ w\т ру'къ и='хъ:

11. и= преидо'сте i=<о>рда'нъ и= прiидо'сте во i=ерiхw'нъ,
и= би'шася съ ва'ми живу'щiи во i=ерiхw'нjь, а=морре'й
и= ферезе'й, и= ханане'й и= хетте'й, и= гергесе'й и=
<е>=vе'й и= i=евусе'й, и= предаде` и=`хъ гд\сь въ ру'ки
ва'шя:

12. и= посла` пред\ъ ва'ми ш<е>'ршни, и= и=згна` w\т
лица` ва'шегw два` царя^ а=морр<е>'йска, не <о>=ру'жiемъ
твои'мъ, ниже` лу'комъ твои'мъ,

13. и= даде` ва'мъ зе'млю, w= не'йже не труди'стеся
на не'й, и= гра'ды, и='хже не созда'сте, и= пожи'сте
въ ни'хъ, и= вiногра'ды и= ма'сличiе, и='хже не насади'сте
вы`, jа=до'сте:

14. и= нн~jь о<у>=бо'йтеся гд\са, и= послужи'те <е>=му`
въ пра'вдjь и= правотjь`: и= w\тве'ржите бо'ги чужды^я,
и=`мже служи'ша <о>=тцы` ва'ши w=б\ъ <о>=ну` страну`
рjьки` и= во <е>=гv'птjь, и= служи'те гд\севи:

15. а='ще же не о<у>=го'дно ва'мъ служи'ти гд\севи,
и=збери'те са'ми себjь` дне'сь, кому` послу'жите, и=ли`
богw'мъ <о>=т<е>'цъ ва'шихъ, и=`же бы'ша w=б\ъ <о>=ну`
страну` рjьки`, и=ли` богw'мъ а=морр<е>'йскимъ, въ
ни'хже вы` живе'те на земли` и='хъ: а='зъ же и= до'мъ
мо'й служи'ти бу'демъ гд\севи, jа='кw ст~ъ <е>='сть.

16. И= w\твjьща'вше лю'дiе, рjь'ша: не бу'ди на'мъ
w=ста'вити гд\са, <е>='же служи'ти богw'мъ и=ны^мъ:

17. гд\сь бо бг~ъ на'шъ то'й бг~ъ <е>='сть, то'й и=зведе`
на'съ и= <о>=тцы` на'шы w\т земли` <е>=гv'петскiя,
w\т до'му рабо'ты, и='же сотвори` пред\ъ <о>=чи'ма
на'шима зна'м<е>нiя в<е>'лiя, и= сохрани` на'съ во
все'мъ пути`, по нему'же и=до'хомъ, и= во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ,
и='хже сквозjь` проидо'хомъ:

18. и= и=згна` гд\сь вся^ jа=зы'ки и= а=морре'а живу'щаго
на земли` w\т лица` на'шегw: но и= мы` послу'жимъ гд\севи,
се'й бо <е>='сть бг~ъ на'шъ.

19. И= рече` i=ису'съ къ лю'демъ: не возмо'жете служи'ти
гд\севи бг~у, jа='кw бг~ъ ст~ъ <е>='сть и= ревни'тель
се'й: не w=ста'витъ грjь^хъ ва'шихъ и= беззако'нiй
ва'шихъ:

20. <е>=гда` w=ста'вите гд\са и= послу'жите богw'мъ
чужди^мъ, и= прише'дъ w=sло'битъ ва'съ и= потреби'тъ
ва'съ, вмjь'стw <е>='же бла'го сотвори` ва'мъ.

21. И= реко'ша лю'дiе ко i=ису'су: ни`, но гд\севи
послу'жимъ.

22. И= рече` i=ису'съ къ лю'демъ: свидjь^тели вы` са'ми
на ся`, jа='кw вы` и=збра'сте служи'ти гд\севи самому`.
И= реко'ша: свидjь^тели мы`.

23. И= нн~jь w\тве'ржите бо'ги чужды^я, и=`же су'ть
въ ва'съ, и= и=спра'вите сердца` ва^ша ко гд\су бг~у
i=и~леву.

24. И= реко'ша лю'дiе ко i=ису'су: гд\севи бг~у на'шему
послу'жимъ, и= гла'са <е>=гw` послу'шаемъ.

25. И= завjьща` i=ису'съ завjь'тъ къ лю'демъ въ де'нь
w='нъ, и= даде` и=`мъ зако'нъ и= су'дъ въ сv"хе'мjь,
пред\ъ ски'нiею гд\са бг~а i=и~лева.

26. И= вписа` i=ису'съ словеса` сiя^ въ кни'гу зако'на
бж~iя: и= взя` ка'мень ве'лiй, и= поста'ви <е>=го`
под\ъ теревi'нfомъ, и='же <е>='сть пред\ъ гд\семъ.

27. И= рече` i=ису'съ къ лю'демъ: се`, ка'мень се'й
бу'детъ ва'мъ во свидjь'нiе: jа='кw се'й слы'ша вся^
гл~гw'ланная w\т гд\са, <е>=ли^ка гл~а къ ва'мъ дне'сь,
и= се'й бу'детъ ва'мъ во свидjь'нiе въ послjь^днiя
дни^, <е>=гда` солже'те гд\севи бг~у ва'шему.

28. И= w\тпусти` i=ису'съ лю'ди, коего'ждо въ мjьста`
своя^.

29. И= послужи` i=и~ль гд\севи во вся^ дни^ i=ису'сwвы
и= во вся^ дни^ ста'рц<е>въ, и=`же препроводи'ша вре'мя
со i=ису'сомъ и= и=`же ви'дjьша вся^ дjьла` гд\сня,
<е>=ли^ка сотвори` i=и~лю.

30. И= бы'сть по си'хъ, и= о<у>='мре i=ису'съ сы'нъ
наvи'нъ ра'бъ гд\сень, (пожи'въ) сто` и= де'сять лjь'тъ.

31. И= погребо'ша <е>=го` въ предjь'лjьхъ жре'бiя <е>=гw`
во fамнасаха'рjь, въ горjь` <е>=фре'мли, w\т сjь'вера
горы` гаа'совы, и= положи'ша та'мw съ ни'мъ во гро'бjь,
въ не'мже погребо'ша <е>=го`, ножы` ка'м<е>нныя, и='миже
w=брjь'за сы'ны i=и~л<е>вы въ галга'лjьхъ (i=ису'съ),
<е>=гда` и=зведе` и=`хъ и=з\ъ <е>=гv'пта, jа='коже
повелjь` гд\сь: и= та'мw су'ть да'же до дне` сегw`.

32. И= кw'сти i=w'сифwвы и=знесо'ша сы'нове i=и~л<е>вы
и=з\ъ <е>=гv'пта и= закопа'ша и=`хъ въ сv"хе'мjьхъ,
въ ча'сти села`, <е>='же притяжа` i=а'кwвъ w\т а=морр<е>'й
живу'щихъ въ сv"хе'мjьхъ сто'мъ а='гницъ, и= даде`
ю=` i=w'сифу въ ча'сть.

33. И= бы'сть по си'хъ, и= <е>=леаза'ръ сы'нъ а=арw'новъ
а=рхiере'й сконча'ся: и= погребе'нъ бы'сть въ гаваа'fjь
фiнее'са сы'на своегw`, <е>=го'же даде` <е>=му` въ
горjь` <е>=фре'мовjь.

34. Въ то'й де'нь взе'мше сы'нове i=и~л<е>вы кiвw'тъ
бж~iй, w=бноша'ху съ собо'ю: и= фiнее'съ жре'чествова
вмjь'стw <е>=леаза'ра <о>=тца` своегw`, до'ндеже о<у>='мре
и= погребе'ся въ гаваа'fjь свое'мъ.

35. Сы'нове же i=и~л<е>вы w\тидо'ша кi'йждо въ мjь'сто
свое` и= въ сво'й гра'дъ.

36. И= почита'ху сы'нове i=и~л<е>вы а=ста'рту и= а=старw'fа
и= бо'ги jа=зы'кwвъ су'щихъ w='крестъ и='хъ. И= предаде`
и=`хъ гд\сь въ ру'ки <е>=глw'му царю` мwа'влю, и= w=блада`
и='ми лjь'тъ <о>=смьна'десять.

Коне'цъ кни'зjь i=ису'са наvи'на: и='мать въ себjь`
гла'въ 24.

</hip>
Hosted by uCoz