<hip>
%{!версия=9} Кни'га

Судi'й i=сра'илевыхъ.

Глава` 1.

И= бы'сть по сконча'нiи i=ису'совjь, и= вопроша'ху
сы'нове i=и~л<е>вы гд\са, глаго'люще: кто` взы'детъ
на'мъ къ ханане'ю воево'да, ра'товати на ни'хъ;

2. И= рече` гд\сь: i=у'да взы'детъ: се`, да'хъ зе'млю
въ ру'ку <е>=гw`.

3. И= рече` i=у'да къ сv"меw'ну бра'ту своему`: взы'ди
со мно'ю въ жре'бiй мо'й, и= w=полчи'мся на ханане'а:
и= пойду` и= а='зъ съ тобо'ю въ жре'бiй тво'й. И= по'йде
съ ни'мъ сv"меw'нъ.

4. И= взы'де i=у'да, и= предаде` гд\сь ханане'а и=
ферезе'а въ ру'цjь и='хъ: и= и=зби'ша и=`хъ въ везе'цjь
до десяти` ты'сящъ муже'й.

5. И= w=брjьто'ша а=дwнiвезе'ка въ везе'цjь, и= сjько'шася
съ ни'мъ: и= и=зби'ша ханане'а и= ферезе'а.

6. И= побjьже` а=дwнiвезе'къ: и= гна'ша в\ъслjь'дъ
<е>=гw`, и= jа='ша <е>=го`, и= w\тсjько'ша краи^ ру'къ
<е>=гw` и= краи^ но'гъ <е>=гw`.

7. И= рече` а=дwнiвезе'къ: седми'десяти цар<е>'мъ w=бсjько'хъ
краи^ ру'къ и='хъ и= краи^ но'гъ и='хъ, и= бы'ша собира'юще
(w\т крупи'цъ) под\ъ трапе'зою мое'ю: jа='коже о<у>=`бо
сотвори'хъ, та'кw воздаде' ми бг~ъ. И= приведо'ша <е>=го`
во i=ер\сли'мъ, и= о<у>='мре та'мw.

8. И= воева'ша сы'нове i=у^дины на i=ер\сли'мъ, и=
взя'ша <е>=го`, и= порази'ша <е>=го` <о>='стрiемъ меча`,
и= гра'дъ сожго'ша <о>=гне'мъ.

9. И= по си'хъ снидо'ша сы'нове i=у^дины воева'ти на
ханане'а живу'щаго въ го'рнjьй къ ю='гу и= въ ра'внjьй.

10. И= по'йде i=у'да на ханане'а живу'щаго въ хеврw'нjь.
И= и=зы'де хеврw'нъ со страны`: и='мя же бjь` хеврw'ну
пре'жде карiаfарво'къ-се'феръ: и= о<у>=би'ша сесi'на
и= а=хiма'на и= fолмi'а, ро'ды <е>=на'кwвы.

11. И= взыдо'ша w\тту'ду къ живу'щымъ въ давi'рjь:
и='мя же давi'ру бjь` пре'жде карiаfсе'феръ, %[гра'дъ
пи'сменъ%].

12. И= рече` хале'въ: и='же а='ще порази'тъ %[гра'дъ
пи'сменъ%] и= во'зметъ <е>=го`, да'мъ <е>=му` а=сха'нь
дще'рь мою` въ жену`.

13. И= взя` <е>=го` гоfонiи'лъ сы'нъ кене'за бра'та
хале'вова ю=нjь'йшiй, и= даде` <е>=му` хале'въ а=сха'нь
дще'рь свою` въ жену`.

14. И= бы'сть внегда` w\тходи'ти <е>='й, и= подви'же
ю=` гоfонiи'лъ проси'ти о<у>= <о>=тца` своегw` села`,
и= ропта'ше (сjьдя'щи) на <о>=сля'ти, и= вопiя'ше со
<о>=сля'ти: на зе'млю ю='жную w\тда'лъ мя` <е>=си`.
И= рече` <е>='й хале'въ: что' ти <е>='сть;

15. И= рече` <е>=му` а=сха'нь: да'ждь ми` благослове'нiе:
jа='кw на зе'млю ю='жную w\тда'лъ <е>=си` мя`, да да'си
мнjь` и= и=схw'дища водна^я. И= даде` <е>='й хале'въ
по се'рдцу <е>=я` и=схw'дища вы'шнихъ и= и=схw'дища
ни'жнихъ.

16. И= сы'нове i=оfо'ра кiне'ева, о<у>='жика мwv"се'ова,
взыдо'ша w\т гра'да фiнi'ческа къ сынw'мъ i=у^динымъ
въ пусты'ню су'щую на ю='гъ i=у'ды ко и=схо'ду а=редо'ву,
и= поидо'ша, и= всели'шася съ людьми`.

17. И= по'йде i=у'да съ сv"меw'номъ бра'томъ свои'мъ,
и= и=зби` ханане'а живу'щаго въ сефе'fjь, и= потреби'ша
<е>=го`: и= прозва'ша и='мя гра'ду %[потребле'нiе%].

18. И= взя` i=у'да га'зу и= предjь'лъ <е>=я`, и= а=скалw'на
и= предjь'лъ <е>=гw`, и= а=ккарw'нъ и= предjь'лъ <е>=гw`,
и= а=зw'тъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`.

19. И= бя'ше гд\сь со i=у'дою. И= взя` го'ру, jа='кw
не возмого'ша потреби'ти живу'щихъ во ю=до'ли, зане`
риха'въ противоста` и=`мъ, и= колесни^цы желjь^зныя
бя'ху ты^мъ.

20. И= да'ша хале'ву хеврw'нъ, jа='коже глаго'ла мwv"се'й:
и= наслjь'дствова та'мw три` гра'ды сынw'въ <е>=на'ковыхъ,
и= и=згна` w\тту'ду три` сы'ны <е>=на'кwвы.

21. И= i=евусе'а живу'щаго во i=ер\сли'мjь не и=згна'ша
сы'нове венiамi'нwвы, и= живя'ше i=евусе'й съ сынми`
венiамi^ни во i=ер\сли'мjь да'же до сегw` дне`.

22. И= взыдо'ша сы'нове i=w^сифли и= сi'и въ веfи'ль:
и= гд\сь бя'ше съ ни'ми.

23. И= w=полчи'шася, и= согля'даша (сы'нове i=w'сифwвы)
веfи'ль: и='мя же бjь` пре'жде гра'ду лу'за.

24. И= ви'дjьша стрегу'щiи му'жа и=сходя'щаго и=з\ъ
гра'да, и= jа='ша <е>=го` и= реко'ша <е>=му`: покажи`
на'мъ вхо'дъ во гра'дъ, и= сотвори'мъ съ тобо'ю ми'лость.

25. И= показа` и=`мъ вхо'дъ гра'дный: и= порази'ша
гра'дъ <о>='стрiемъ меча`, му'жа же и= сро'дство <е>=гw`
w\тпусти'ша.

26. И= w\ти'де му'жъ въ зе'млю хеттiи'мъ, и= созда`
та'мw гра'дъ, и= прозва` и='мя <е>=му` лу'за: сiе`
и='мя <е>=му` да'же до дне` сегw`.

27. И= не разори` манассi'й веfса'на, и='же <е>='сть
скv'fскiй гра'дъ, ниже` дще'рей <е>=гw`, ниже` w=кре'стныхъ
(предjь^лъ) <е>=гw`, ниже` fана'ха, ниже` дще'рей <е>=гw`,
ниже` живу'щихъ въ дw'рjь, ниже` дще'рей <е>=гw`, ниже`
живу'щихъ во i=евла'мjь, ниже` w=кре'стныхъ <е>=гw`,
ниже` дще'рей <е>=гw`, и= живу'щихъ въ магеддw'нjь,
ниже` w=кре'стныхъ <е>=гw` и= дще'рей <е>=гw`. И= нача`
ханане'й жи'ти на земли` се'й.

28. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=крjьпи'ся i=и~ль, и= сотвори`
ханане'а да'нника: и=згна'нiемъ же не и=згна` <е>=го`.

29. И= <е>=фре'мъ не и=згна` ханане'а живу'щаго въ
газе'рjь: и= живя'ше ханане'й средjь` <е>=гw` въ газе'рjь,
и= бы'сть <е>=му` въ да'нника.

30. И= завулw'нъ не и=згна` живу'щихъ въ хеврw'нjь
и= живу'щихъ во а=мма'нjь: и= всели'ся ханане'й посредjь`
и='хъ и= бы'сть <е>=му` да'нникъ.

31. И= а=си'ръ не и=згна` живу'щихъ во а=кхw'рjь, (и=
бы'сть <е>=му` да'нникъ,) ни живу'щихъ въ дw'рjь, ни
живу'щихъ въ сiдw'нjь, ни живу'щихъ въ дала'фjь и=
во а=хазi'вjь, и= во <е>='лвjь и= во а=фе'кjь и= въ
роw'вjь.

32. И= всели'ся а=си'ръ посредjь` ханане'а живу'щагw
на земли` (то'й), зане` не возмо'же и=згна'ти <е>=го`.

33. И= нефfалi'мъ не и=згна` живу'щихъ въ веfсамv'сjь,
ниже` живу'щихъ въ веfана'хjь: и= всели'ся нефfалi'мъ
средjь` ханане'а живу'щагw на земли` (се'й): живу'щiи
же въ веfсамv'сjь и= въ веfана'хjь бы'ша <е>=му` да'нницы.

34. И= о<у>=тjьсни` а=морре'й сы'ны да'нwвы въ горjь`,
jа='кw не попусти` и=`мъ низходи'ти во ю=до'ль.

35. И= нача` а=морре'й жи'ти въ горjь` чре'пнjьй, и=дjь'же
медвjь^ди и= лиси^цы, въ мv"рсiнw'нjь и= въ салавi'нjь:
и= w=тяготjь` рука` до'му i=w'сифля на а=морре'а, и=
бы'сть <е>=му` да'нникъ.

36. И= предjь'лъ а=морре'йскiй i=думе'й w\т восхо'да
а=кравi'ня, w\т %[ка'мене%] и= вы'ше.

Глава` 2.

И= взы'де а='гг~лъ гд\сень w\т галга'лъ къ %[мjь'сту
пла'ча%] и= къ веfи'лю и= къ до'му i=и~леву, и= рече`
къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь: и=зведо'хъ ва'съ и=з\ъ
<е>=гv'пта, и= введо'хъ ва'съ въ зе'млю, <е>='юже кля'хся
<о>=тц<е>'мъ ва'шымъ да'ти ва'мъ: и= реко'хъ: не разорю`
завjь'та моегw`, и='же съ ва'ми, во вjь'ки:

2. и= вы` не завjьща'йте завjь'та съ сjьдя'щими на
земли` се'й, ниже` богw'мъ и='хъ да поклоните'ся, но
и=зва^янная и='хъ сокруши'те, и= <о>=лтари^ и='хъ раскопа'йте:
и= не послу'шасте гла'са моегw`, jа='кw сiя^ сотвори'сте:

3. и= а='зъ рjь'хъ: не приложу` пресели'ти людi'й,
и=`хже рjь'хъ и=згна'ти, ниже` w\тиму` и='хъ w\т лица`
ва'шегw, и= бу'дутъ ва'мъ въ те'рнiе, и= бо'зи и='хъ
бу'дутъ ва'мъ въ собла'знъ.

4. И= бы'сть <е>=гда` глаго'ла а='гг~лъ гд\сень словеса`
сiя^ ко всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= воздвиго'ша
лю'дiе гла'съ сво'й, и= воспла'кашася.

5. И= сегw` ра'ди прозва'ся и='мя мjь'сту тому` пла'чь:
и= пожро'ша та'мw гд\севи.

6. И= w\тпусти` i=ису'съ лю'ди, и= w\тидо'ша сы'нове
i=и~л<е>вы кi'йждо въ до'мы своя^ и= кi'йждо въ наслjь'дiе
свое` наслjь'дити зе'млю.

7. И= рабо'таша лю'дiе гд\севи во вся^ дни^ i=ису'сwвы
и= во вся^ дни^ старjь'йшинъ, <е>=ли'цы пожи'ша мнw'ги
дни^ со i=ису'сомъ, <е>=ли'цы разумjь'ша все` дjь'ло
гд\сне вели'кое, <е>='же сотвори` i=и~лю.

8. И= сконча'ся i=ису'съ сы'нъ наvи'нъ ра'бъ гд\сень,
сы'нъ ста` и= десяти` лjь'тъ.

9. И= погребо'ша <е>=го` въ предjь'лjьхъ наслjь'дiя
<е>=гw` въ fамнаfаре'сjь, въ горjь` <е>=фре'мли, w\т
сjь'вера горы` гаа'съ:

10. и= ве'сь ро'дъ w='нъ приложи'шася ко <о>=тц<е>'мъ
свои^мъ. И= воста` ро'дъ другi'й по си'хъ, и=`же не
позна'ша гд\са и= дjь'ла, <е>='же сотвори` во i=и~ли.

11. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы sло'е пред\ъ гд\семъ
и= послужи'ша ваа'лу,

12. и= w=ста'виша гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ, и=зве'дшаго
и=`хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петски, и= поидо'ша в\ъслjь'дъ
богw'въ и=ны'хъ, w\т богw'въ jа=зы'ческихъ, и=`же w='крестъ
и='хъ, и= поклони'шася и=`мъ: и= разгнjь'ваша гд\са,

13. и= w=ста'виша <е>=го`, и= послужи'ша ваа'лу и=
а=ста'ртwмъ.

14. И= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на i=и~ля и= предаде`
<е>=го` въ ру'ки плjьня'ющихъ, и= плjьни'ша и=`хъ:
и= w\тдаде` и=`хъ въ ру'ки врагw'въ и='хъ, и=`же w='крестъ
и='хъ, и= не возмого'ша ктому` противоста'ти пред\ъ
лице'мъ врагw'въ свои'хъ, во всjь'хъ въ ни'хже прохожда'ху.

15. И= рука` гд\сня бя'ше на ни'хъ во sла^я, jа='коже
гл~а гд\сь и= jа='коже кля'тся гд\сь и=`мъ, и= w=sло'би
и=`хъ sjьлw`.

16. И= возста'ви (и=`мъ) гд\сь судiи^, и= и=зба'ви
и=`хъ гд\сь w\т руки` плjьня'ющихъ я=`.

17. Но и= судi'й не послу'шаша, jа='кw соблуди'ша в\ъслjь'дъ
богw'въ и=ны'хъ и= поклони'шася и=`мъ, и= разгнjь'ваша
гд\са: и= о<у>=клони'шася съ пути` ско'рw, по нему'же
ходи'ша <о>=тцы` и='хъ послу'шати за'повjьдiй гд\снихъ:
не сотвори'ша та'кw.

18. И= jа='кw возста'ви и=`мъ гд\сь судi'й, и= бя'ше
гд\сь съ судiе'ю, и= спасе` я=` w\т руки` врагw'въ
и='хъ во вся^ дни^ судiи`: jа='кw о<у>=мили'ся гд\сь
w\т воздыха'нiя и='хъ, w\т лица` вою'ющихъ на ня` и=
w=sлобля'ющихъ я=`.

19. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=мира'ше судiя`, и= w\твраща'хуся,
и= па'ки растлjьва'хуся па'че <о>=т<е>'цъ свои'хъ,
и=ду'ще в\ъслjь'дъ богw'въ и=ны'хъ служи'ти и=`мъ и=
покланя'тися и=`мъ: не w\тверго'ша начина'нiй свои'хъ
и= не w\тступи'ша w\т путi'й свои'хъ же'стокихъ.

20. И= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на i=и~ля и= рече`:
поне'же w=ста'ви ро'дъ се'й завjь'тъ мо'й, <е>=го'же
заповjь'дахъ <о>=тц<е>'мъ и='хъ, и= не послу'шаша гла'са
моегw`,

21. и= а='зъ не приложу` и=згна'ти му'жа w\т лица`
и='хъ w\т си'хъ jа=зы'кwвъ, и=`хже w=ста'ви i=ису'съ
сы'нъ наvи'нъ на земли` и= о<у>='мре,

22. <е>='же и=скуша'ти въ ни'хъ i=и~ля, а='ще сохраня'тъ
пу'ть гд\сень ходи'ти въ не'мъ, jа='коже сохрани'ша
<о>=тцы` и='хъ, и=ли` ни`.

23. И= w=ста'ви гд\сь jа=зы'ки сiя^ не и=стреби'ти
и='хъ вско'рjь, и= не предаде` и='хъ въ ру'ку i=ису'сову.

Глава` 3.

И= сiя^ jа=зы'ки, jа=`же w=ста'ви гд\сь, да и=ску'ситъ
и='ми i=и~ля, вся^ невjь'дущыя бра'ней ханаа'нскихъ,

2. то'кмw ра'ди родw'въ сынw'въ i=и~левыхъ, <е>='же
научи'ти я=` бра'ни, <о>=ба'че и=`же пре'жде и='хъ
не о<у>=вjь'даша и='хъ:

3. пя'ть воево'дствъ и=ноплеме'нническихъ, и= всего`
ханане'а и= сiдw'нiя, и= <е>=vе'а живу'щаго въ лiва'нjь
w\т горы` ваа'лъ-<е>=рмw'нъ до лавwема'fа.

4. И= бы'сть да и=ску'ситъ и='ми i=и~ля, да о<у>=вjь'сть,
а='ще послу'шаютъ за'повjьдiй гд\снихъ, jа=`же заповjь'да
<о>=тц<е>'мъ и='хъ руко'ю мwv"се'овою.

5. И= сы'нове i=и~л<е>вы w=бита'ша посредjь` ханане'а
и= хетте'а, и= а=морре'а и= ферезе'а, и= <е>=vе'а и=
гергесе'а и= i=евусе'а,

6. и= поя'ша дщ<е>'ри и='хъ себjь` въ ж<е>ны`, и= дщ<е>'ри
своя^ да'ша сынw'мъ и='хъ, и= послужи'ша богw'мъ и='хъ.

7. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы sло'е пред\ъ гд\семъ
и= забы'ша гд\са бг~а своего`, и= послужи'ша ваа'лу
и= дубра'вамъ.

8. И= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на i=и~ля и= предаде`
и=`хъ въ ру'ки хусарсаfе'ма царя` месопота'мiи сv'рскiя:
и= рабо'таша сы'нове i=и~л<е>вы хусарсаfе'му лjь'тъ
<о>='смь.

9. И= возопи'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су. И= возста'ви
гд\сь спаси'теля i=и~лю, и= спасе` и=`хъ, гоfонiи'ла,
сы'на кене'за бра'та хале'вова ю=нjь'йшаго <е>=гw`.

10. И= бы'сть на не'мъ дх~ъ гд\сень, и= суди` i=и~ля.
И= и=зы'де на ра'ть къ хусарсаfе'му: и= предаде` гд\сь
въ ру'цjь <е>=гw` хусарсаfе'ма царя` сv'рска, и= о<у>=крjьпи'ся
рука` <е>=гw` над\ъ хусарсаfе'момъ.

11. И= бы'сть въ поко'и земля` четы'редесять лjь'тъ.
И= о<у>='мре гоfонiи'лъ сы'нъ кене'зовъ.

12. И= приложи'ша сы'нове i=и~л<е>вы сотвори'ти sло'е
пред\ъ гд\семъ: и= о<у>=крjьпи` гд\сь <е>=глw'ма царя`
мwа'вля на i=и~ля, зане'же сотвори'ша sло'е пред\ъ
гд\семъ.

13. И= собра` къ себjь` вся^ сы'ны а=ммw^ни и= а=мали'кwвы:
и= и='де, и= порази` i=и~ля, и= взя` гра'дъ фi'нiческъ.

14. И= рабо'таша сы'нове i=и~л<е>вы <е>=глw'му царю`
мwа'влю лjь'тъ <о>=смьна'десять.

15. И= возопи'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су: и= возста'ви
и=`мъ гд\сь спаси'теля, а=w'да сы'на гира'ня, сы'на
i=еменi'ина, му'жа <о>=бодеснору'чна: и= посла'ша сы'нове
i=и~л<е>вы да'ры руко'ю <е>=гw` <е>=глw'му царю` мwа'влю.

16. И= сотвори` себjь` а=w'дъ но'жъ <о>=боюду<о>'стръ,
на пя'дь <е>=ди'ну долгота` <е>=гw`, и= припоя'са <е>=го`
под\ъ ри'зу по бедрjь` деснjь'й свое'й.

17. И= и='де, и= принесе` да'ры <е>=глw'му царю` мwа'влю:
<е>=глw'мъ же му'жъ добротjьле'сенъ бjь` sjьлw`.

18. И= бы'сть <е>=гда` сконча` а=w'дъ принося` да'ры,
и= w\тсла` нося'щихъ да'ры:

19. и= <е>=глw'мъ w=брати'ся w\т i='дwлъ и=`же въ галга'лjьхъ.
И= рече` а=w'дъ: сло'во мнjь` <е>='сть къ тебjь` та'йно,
царю`. И= рече` <е>=глw'мъ къ нему`: молчи`. И= w\тсла`
w\т себ<е>` всjь'хъ предстоя'щихъ пред\ъ ни'мъ.

20. И= а=w'дъ вни'де къ нему`. Се'й же сjьдя'ше въ
го'рницjь лjь'тнjьй свое'й <е>=ди'нъ. И= рече` а=w'дъ:
сло'во бж~iе мнjь` къ тебjь`, царю`. И= воста` <е>=глw'мъ
со престо'ла бли'з\ъ <е>=гw`.

21. И= бы'сть <е>=гда` воста`, и= простре` а=w'дъ ру'ку
лjь'вую свою`, и= и=звлече` но'жъ, и='же над\ъ стегно'мъ
<е>=гw` десны'мъ, и= вонзе` во чре'во <е>=глw'мово:

22. и= вти'сне и= рукоя'ть за <о>='стрiемъ, и= заключи`
ту'къ за <о>='стрiемъ, jа='кw не и=звлече` ножа` и=з\ъ
чре'ва <е>=гw`, (и= и=зы'де лайно`).

23. И= и=зы'де а=w'дъ въ притво'ръ, и= про'йде стрегу'щихъ,
и= затвори` дв<е>'ри го'рницы за собо'ю и= заключи`,

24. и= са'мъ и=зы'де. И= раби` <е>=гw` прiидо'ша и=
о<у>=зрjь'ша, и= се`, дв<е>'ри го'рницы заключ<е>'ны,
и= рjь'ша: <е>=да` о<у>= потре'бы сjьди'тъ во w\тлуче'нiи
ло'жа;

25. И= прежда'ша до'ндеже посрами'шася: и= се`, не
бы'сть w\тверза'яй дв<е>'ри го'рницы. И= взя'ша клю'чь,
и= w\тверзо'ша: и= се`, господи'нъ и='хъ лежи'тъ на
земли` ме'ртвъ.

26. И= а=w'дъ спасе'ся внегда` смуща'хуся, и= не бjь`
помышля'ющагw w= не'мъ: а= <о>='нъ пре'йде i='дwлы,
и= спасе'ся въ сетiрw'fjь.

27. И= бы'сть <е>=гда` прiи'де а=w'дъ въ зе'млю i=и~леву,
и= воструби` ро'гомъ въ горjь` <е>=фре'мли: и= снидо'ша
съ ни'мъ съ горы` сы'нове i=и~л<е>вы, и= то'й пред\ъ
ни'ми.

28. И= рече` къ ни^мъ: и=ди'те в\ъслjь'дъ мен<е>`,
jа='кw предаде` гд\сь бг~ъ враги` на'шя мwа'вляны въ
ру'ки на'шя. И= и=до'ша в\ъслjь'дъ <е>=гw`, и= предвзя'ша
прехо'ды i=<о>рда'на мwа'вля, и= ни <е>=ди'ному му'жу
попусти'ша преити`.

29. И= и=зби'ша мwа'ва въ то` вре'мя jа='кw де'сять
ты'сящъ муже'й, вся^ во'ины, и=`же въ ни'хъ, и= вся'каго
му'жа си'льна: и= ни <е>=ди'нъ му'жъ спасе'ся.

30. И= премjьни'ся мwа'въ въ то'й де'нь под\ъ ру'ку
i=и~леву, и= бы'сть въ поко'и земля` <о>='смьдесятъ
лjь'тъ: и= суди` и=`хъ а=w'дъ до'ндеже о<у>='мре.

31. И= по не'мъ воста` самега'ръ сы'нъ а=на'fовъ: и=
и=зби` и=ноплеме'нникwвъ ше'сть сw'тъ муже'й ра'ломъ
воло'вымъ: и= спасе` и= се'й i=и~ля.

Глава` 4.

И= приложи'ша сы'нове i=и~л<е>вы сотвори'ти sло'е пред\ъ
гд\семъ: и= а=w'дъ о<у>='мре.

2. И= w\тдаде` и=`хъ гд\сь въ ру'ку i=авi'на царя`
ханаа'нска, и='же ца'рствова во а=сw'рjь. И= воево'да
си'лы <е>=гw` сiса'ра, и= то'й живя'ше во а=рiсw'fjь
jа=зы'кwвъ.

3. И= возопи'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су, jа='кw
де'вять сw'тъ колесни'цъ желjь'зныхъ бя'ше <е>=му`:
и= то'й w=sло'би i=и~ля sjьлw` лjь'тъ два'десять.

4. И= деввw'ра, жена` проро'чица, жена` лафiдw'fова,
сiя` судя'ше i=и~лю въ то` вре'мя:

5. и= сiя` живя'ше под\ъ фi'нiкомъ деввw'ра между`
ра'мою и= между` веfи'лемъ, въ горjь` <е>=фре'мли:
и= восхожда'ху сы'нове i=и~л<е>вы къ не'й та'мw на
су'дъ.

6. И= посла` деввw'ра, и= призва` вара'ка сы'на а=вiнее'мля
и=з\ъ кеде'са нефfалi'мова, и= рече` къ нему`: не заповjь'да
ли тебjь` гд\сь бг~ъ i=и~левъ; и= по'йдеши въ го'ру
fавw'ръ, и= по'ймеши съ собо'ю де'сять ты'сящъ муже'й
w\т сынw'въ нефfалi'млихъ и= w\т сынw'въ завулw'нихъ:

7. и= приведу` къ тебjь` въ водоте'чь кiсw'нь сiса'ру
воево'ду си'лы i=авi'ни, и= кол<е>сни'цы <е>=гw`, и=
мно'жество (вw'й) <е>=гw`, и= преда'мъ <е>=го` въ ру'ки
твоя^.

8. И= рече` къ не'й вара'къ: а='ще по'йдеши со мно'ю,
пойду`, и= а='ще не по'йдеши со мно'ю, не пойду`: jа='кw
не вjь'мъ дне`, во'ньже благоустро'итъ гд\сь а='гг~ла
со мно'ю.

9. И= рече` деввw'ра къ нему`: и=ду'щи пойду` съ тобо'ю:
<о>=ба'че вjь'ждь, jа='кw не бу'детъ тебjь` сла'ва
на пути`, во'ньже ты` и='деши: поне'же въ ру'ку же'нску
преда'стъ гд\сь сiса'ру. И= воста` деввw'ра и= по'йде
съ вара'комъ до ка'диса.

10. И= воззва` вара'къ завулw'на и= нефfалi'ма до ка'диса,
и= поидо'ша в\ъслjь'дъ <е>=гw` де'сять ты'сящъ муже'й,
и= и='де съ ни'мъ деввw'ра.

11. И= хаве'ръ кiне'й w\тлучи'ся w\т ке'ны и= w\т сынw'въ
i=wва'ва, о<у>='жика мwv"се'ова: и= потче` ку'щу свою`
под\ъ ду'бомъ почива'ющихъ, и='же <е>='сть при кеде'сjь.

12. И= возвjьсти'ша сiса'рjь, jа='кw взы'де вара'къ
сы'нъ а=вiнее'мль на го'ру fавw'ръ.

13. И= созва` сiса'ра вся^ кол<е>сни'цы своя^, де'вять
сw'тъ колесни'цъ желjь'зныхъ, и= вся^ лю'ди и=`же съ
ни'мъ, w\т а=рiсw'fа jа=зы'кwвъ въ водоте'чь кiсw'нь.

14. И= рече` деввw'ра къ вара'ку: воста'ни, jа='кw
се'й де'нь, во'ньже предаде` гд\сь сiса'ру въ ру'ку
твою`, зане` гд\сь и=зы'детъ пред\ъ тобо'ю. И= сни'де
вара'къ съ горы` fавw'ръ, и= де'сять ты'сящъ муже'й
в\ъслjь'дъ <е>=гw`.

15. И= сотре` гд\сь сiса'ру и= вся^ кол<е>сни'цы <е>=гw`
и= ве'сь по'лкъ <е>=гw` <о>='стрiемъ меча` пред\ъ вара'комъ.
И= сни'де сiса'ра съ колесни'цы своея` и= побjьже`
нога'ми свои'ми.

16. И= вара'къ гоня'й в\ъслjь'дъ колесни'цъ <е>=гw`
и= в\ъслjь'дъ полка`, да'же до дубра'вы jа=зы'кwвъ.
И= паде` ве'сь по'лкъ сiса'ринъ <о>='стрiемъ меча`:
не w=ста'ся ни <е>=ди'нъ.

17. И= сiса'ра о<у>=бjьже` нога'ми свои'ми въ ку'щу
i=аи'ли, жены` хаве'ра кiне'ева: jа='кw ми'ръ бя'ше
между` i=авi'номъ царе'мъ а=сw'рскимъ и= между` до'момъ
хаве'ра кiне'ева.

18. И= и=зы'де i=аи'ль во срjь'тенiе сiса'рjь и= рече`
къ нему`: о<у>=клони'ся, господи'не мо'й, о<у>=клони'ся
ко мнjь`, не бо'йся. И= о<у>=клони'ся къ не'й въ ку'щу:
и= покры` <е>=го` <о>=де'ждею свое'ю.

19. И= рече` сiса'ра къ не'й: напо'й мя` ма'лw воды`,
jа='кw возжажда'хъ. И= w\трjьши` мjь'хъ мле'чный, и=
напои` <е>=го`, и= покры` <е>=го`.

20. И= рече` къ не'й сiса'ра: ста'ни во две'рехъ ку'щи,
и= бу'детъ а='ще кто` прiи'детъ къ тебjь`, и= вопро'ситъ
тя`, и= рече'тъ: <е>='сть ли здjь` му'жъ; и= рече'ши:
нjь'сть.

21. И= взя` i=аи'ль, жена` хаве'рова, ко'лъ ку'щный,
и= взя` мла'тъ въ ру'ку свою`, и= вни'де къ нему` ти'хw,
и= водрузи` ко'лъ во скра'нiи <е>=гw`, и= пронзе` до
земли`: и= се'й о<у>=тру'ждся спа'ше, и= и='здше.

22. И= се`, вара'къ гоня'й сiса'ру. И= и=зы'де i=аи'ль
во срjь'тенiе <е>=му` и= рече` <е>=му`: прiиди`, и=
покажу` тебjь` му'жа, <е>=го'же ты` и='щеши. И= вни'де
къ не'й, и= се`, сiса'ра лежа'ше ме'ртвъ, и= ко'лъ
во скра'нiи <е>=гw`.

23. И= покори` гд\сь бг~ъ въ то'й де'нь i=авi'на царя`
ханаа'ня пред\ъ сы^ны i=и~левыми:

24. и= хожда'ше рука` сынw'въ i=и~левыхъ ходя'щи, и=
w=жесточи'ся на i=авi'на царя` ханаа'нска, до'ндеже
и=стреби'ша <е>=го`.

Глава` 5.

И= воспjь` деввw'ра и= вара'къ сы'нъ а=вiнее'мовъ въ
то'й де'нь, и= рече`:

2. внегда` нача'ти вождw'мъ во i=и~ли, въ произволе'нiи
людi'й, благослови'те гд\са.

3. О<у>=слы'шите, ца'рiе, и= внуши'те, кня^зи: а='зъ
гд\севи воспою` и= пою` бг~у i=и~леву.

4. Гд\си, во и=схо'дjь твое'мъ w\т сиi'ра, внегда`
воздвиза'тися тебjь` w\т села` <е>=дw'мова, земля`
потрясе'ся, и= не'бо возмути'ся, и= w='блацы и=ска'паша
во'ду:

5. го'ры подвиго'шася w\т лица` гд\са <е>=лwi`, та'я
сiна` w\т лица` гд\са бг~а i=и~лева.

6. Во дни^ самега'ра сы'на а=на'fова, во дни^ i=аи'ли,
w=скудjь'ша путiе`, и= и=до'ша въ пути^ кри^вы, и=
и=до'ша въ пути^ развращ<е>'нны:

7. w=скудjь'ша живу'щiи во i=и~ли, w=скудjь'ша до'ндеже
воста` деввw'ра, до'ндеже воста` ма'ти во i=и~ли:

8. и=збра'ша бо'ги нw'вы, jа='кw хлjь'бъ jа='ченъ,
тогда` воева'ша гра'ды князе'й: щи'тъ не jа=ви'ся,
ниже` копiе` въ четы'редесяти ты'сящахъ во i=и~ли.

9. Се'рдце мое` на о<у>=чин<е>'нная во i=и~ли: си'льнiи
людi'й, благослови'те гд\са.

10. Jь='здящiи на <о>=сля'техъ бjь'лыхъ въ полу'дне,
и= сjьдя'щiи на суди'щи, и= ходя'щiи на пути^ со'нмwвъ,
провjьща'йте.

11. Гла'съ пле'щущихъ посредjь` веселя'щихся: та'мw
дадя'тъ пра'вду. Гд\си, пра^вды о<у>=крjьпи` во i=и~ли:
тогда` разыдо'шася во гра'ды своя^ лю'дiе гд\сни.

12. Воста'ни, воста'ни, деввw'ра: воста'ни, воста'ни,
глаго'ли съ пjь'снiю: воста'ни, вара'че, и= плjьни`
плjь'нъ тво'й, сы'не а=вiнее'мль.

13. Тогда` возвели'чися си'ла <е>=гw`: гд\сь смири`
мнjь` крjь'пльшыя мен<е>`.

14. Лю'дiе <е>=фр<е>'мли о<у>=томи'ша и=`хъ въ доли'нjь:
бра'тъ тво'й венiамi'нъ въ лю'дехъ твои'хъ: w\т мен<е>`
махi'ръ снидо'ша взыску'ющiи, и= w\т завулw'на о<у>=крjьпля'ющiися
въ ски'птрjь повjьствова'нiя пи'сменника.

15. И= нача^льницы во i=ссаха'рjь съ деввw'рою и= вара'комъ:
та'кw вара'къ w\тпусти` пjь'шихъ свои'хъ въ доли'ну,
въ раздjьл<е>'нiя руви'мwва, вели^ка и=спыта^нiя се'рдца.

16. Вску'ю ми` сjьди'ши посредjь` мосфаfе'мwвъ, слы'шати
звизда'нiе востава'ющихъ проити` въ раздjьл<е>'нiя
руви^мля; в<е>'лiя и=спыта^нiя се'рдца.

17. Галаа'дъ, w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на всели'ся:
и= да'нъ, вску'ю w=бита'еши въ корабле'хъ; а=си'ръ
w=бита` при бре'зjьхъ морски'хъ, и= въ раздjьле'нiихъ
свои'хъ всели'ся.

18. Завулw'нъ, лю'дiе о<у>=кори'ша ду'шу свою` на сме'рть:
и= нефfалi'мъ на высота'хъ села`.

19. И= прiидо'ша къ нему` ца'рiе, и= w=полчи'шася,
тогда` воева'ша ца'рiе ханаа'нстiи во fанаа'хjь, о<у>=
воды` магеддw`: мно'жества сребра` не взя'ша.

20. W\т небесе` w=полчи'шася sвjь'зды, w\т чи'на своегw`
w=полчи'шася съ сiса'рою.

21. Водоте'чь кiсw'новъ и=зве'рже и=`хъ, водоте'чь
кадимi'нъ, водоте'чь кiсw'новъ: попере'тъ <е>=го` душа`
моя` си'льная.

22. Тогда` w\тсjько'шася кwпы'та кw'нская w\т топта'нiя
си'льныхъ <е>=гw`.

23. Проклина'йте мазw'ра, рече` а='гг~лъ гд\сень, прокля'тiемъ
проклени'те живу'щихъ въ не'мъ, jа='кw не прiидо'ша
въ по'мощь гд\сню, въ по'мощь (гд\сню) въ си'льныхъ.

24. Да благослови'тся въ жена'хъ i=аи'ль, жена` хаве'ра
кiне'ева, w\т же'нъ въ ку'щи да благослови'тся:

25. воды` проси` о<у>= нея`, и= даде` <е>=му` млеко`
въ ча'ши: преиму'щихъ принесе` ма'сло кра'вiе:

26. ру'ку свою` лjь'вую къ колу` простре`, и= десни'цу
свою` ко мла'ту рабо'тающихъ, и= о<у>=би` сiса'ру:
разби` главу` <е>=гw`, и= порази`, прободе` скра^нiя
<е>=гw`:

27. между` нога'ма <е>=я` повали'ся: паде` о<у>=тружде'нъ,
и= о<у>='мре посредjь` но'гъ <е>=я`, и= та'мw паде`
бjь'днjь.

28. <О>=ко'нцемъ взира'ше ма'ти сiса'рина, <о>=кно'мъ
сквозjь` реше'тку, что` заме'дли колесни'ца <е>=гw`
прiити`; вску'ю о<у>=ме'длиша стопы^ колесни'цъ <е>=гw`;

29. Му'дрiи нача'льствующiи <е>=я` w\твjьща'ша <е>='й,
и= сама` w\твjьщава'ше словеса` своя^ себjь`:

30. не w=бря'щутъ ли <е>=гw` раздjьля'юща кwры'сти,
о<у>=дружа'юща другw'мъ на главу` му'жа си'льна; кwры'сти
ша'рwвъ сiса'рjь, кwры'сти ша'рwвъ разли'чiя, ша'ры
и=спещре'нныхъ, сiя^ вы'и <е>=гw` кwры'сти.

31. Та'кw да поги'бнутъ вси` врази` твои`, гд\си: и=
лю'бящiи <е>=го`, jа='коже восто'къ со'лнца въ си'лjь
свое'й.

32. И= бы'сть въ поко'и земля` четы'редесять лjь'тъ.

Глава` 6.

И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы sло'е пред\ъ гд\семъ,
и= предаде` и=`хъ гд\сь въ ру'ку мадiа'млю се'дмь лjь'тъ.

2. И= о<у>=крjьпи'ся рука` мадiа'мля на i=и~ля: и=
сотвори'ша себjь` сы'нове i=и~л<е>вы w\т лица` мадiа'мля
w=гра^ды въ гора'хъ и= въ пеще'рахъ и= въ тверды'нехъ.

3. И= бы'сть <е>=гда` сjь'яше му'жъ i=и~левъ, и= восхожда'ше
мадiа'мъ и= а=мали'къ и= сы'нове восто'чнiи, и= восхожда'ху
на него`,

4. и= w=полча'хуся на ни'хъ, и= разоря'ху плоды` земны^я,
до'ндеже вни'ти въ га'зу: и= не w=ставля'ху бытiя`
жи'зненнагw во i=и~ли, и= ста'дъ и= тельца` и= <о>=сла`:

5. jа='кw са'ми и= ско'ти и='хъ восхожда'ху, и= ку'щы
и='хъ преноша'ху, и= прихожда'ху jа='кw пру'зи мно'жествомъ,
и= самjь^мъ и= вельблю'дwмъ и='хъ не бя'ше числа`:
и= прихожда'ху на зе'млю i=и~леву разори'ти ю=`.

6. И= w=бнища` i=и~ль sjьлw` w\т лица` мадiа'мля.

7. И= возопи'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су: и= бы'сть
<е>=гда` возопи'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су мадiа'ма
ра'ди,

8. и= посла` гд\сь му'жа пр\оро'ка къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ,
и= рече` и=`мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: а='зъ
<е>='смь и=зведы'й ва'съ и=з\ъ <е>=гv'пта, и= и=зведо'хъ
ва'съ и=з\ъ до'му рабо'ты:

9. и= и=зба'вихъ ва'съ w\т руки` <е>=гv'петскiя и=
w\т руки` всjь'хъ стужа'ющихъ ва'мъ: и= и=згна'хъ я=`
w\т лица` ва'шегw, и= да'хъ ва'мъ зе'млю и='хъ,

10. и= реко'хъ ва'мъ: а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ ва'шъ,
не о<у>=бо'йтеся богw'въ а=морре'йскихъ, въ ни'хже
вы` живете` въ земли` и='хъ: и= не послу'шасте гла'са
моегw`.

11. И= прiи'де а='гг~лъ гд\сень, и= сjь'де под\ъ ду'бомъ,
и='же <е>='сть во <е>=фра'fjь, и='же бы'сть i=wа'са
<о>=тца` <е>=зрi`. И= гедеw'нъ сы'нъ <е>=гw` млача'ше
пшени'цу на гумнjь` <е>=гw`, бjьжа'ти w\т лица` мадiа'мля.

12. И= jа=ви'ся <е>=му` а='гг~лъ гд\сень и= рече` къ
нему`: гд\сь съ тобо'ю, си'льный крjь'постiю.

13. И= рече` къ нему` гедеw'нъ: во мнjь`, гд\си мо'й:
и= а='ще <е>='сть гд\сь съ на'ми, и= вску'ю w=брjьто'ша
ны` вся^ sла^я сiя^; и= гдjь` су'ть вся^ чудеса` <е>=гw`,
<е>=ли^ка повjь'даша на'мъ <о>=тцы` на'ши, глаго'люще:
не и=з\ъ <е>=гv'пта ли и=зведе` на'съ гд\сь; и= нн~jь
w\тве'рже на'съ гд\сь и= предаде` на'съ въ ру'ку мадiа'млю.

14. И= воззрjь` на него` а='гг~лъ гд\сень и= рече`
<е>=му`: и=ди` въ крjь'пости твое'й се'й, и= спасе'ши
i=и~ля w\т руки` мадiа'мли: и= се`, посла'хъ тя`.

15. И= рече` къ нему` гедеw'нъ: во мнjь`, гд\си, въ
чесо'мъ спасу` i=и~ля; се`, ты'сяща моя` ху'ждша въ
манассi'и, и= а='зъ <е>='смь мнi'й въ дому` <о>=тца`
моегw`.

16. И= рече` къ нему` гд\сь: поне'же а='зъ бу'ду съ
тобо'ю, и= и=збiе'ши мадiа'ма jа='кw му'жа <е>=ди'наго.

17. И= рече` къ нему` гедеw'нъ: и= а='ще w=брjьто'хъ
благода'ть пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, и= да сотвори'ши
мнjь` дне'сь зна'менiе, jа='кw ты` глаго'леши со мно'ю:

18. не w\тиди` w\тсю'ду, до'ндеже прiити` мнjь` къ
тебjь`, и= принесу` же'ртву мою`, и= пожру` пред\ъ
тобо'ю. И= рече`: а='зъ <е>='смь, преме'длю, до'ндеже
w=брати'шися ты`.

19. И= гедеw'нъ вни'де, и= сотвори` ко'злище w\т ко'зъ,
и= че'тверть i=фi` муки` w=прjьсно'кwвъ, и= мяса` вложи`
въ ко'шницу, и= ю=ху` влiя` въ горне'цъ: и= и=знесе`
къ нему` под\ъ ду'бъ, и= поклони'ся.

20. И= рече` къ нему` а='гг~лъ гд\сень: возми` мяса`
и= хлjь'бы прjь^сныя, и= положи` о<у>= ка'мене <о>='нагw,
и= ю=ху` бли'з\ъ и=злi'й. И= сотвори` та'кw.

21. И= простре` а='гг~лъ гд\сень коне'цъ жезла`, и='же
въ руцjь` <е>=гw`, и= прикосну'ся мясw'мъ и= хлjь'бwмъ
прjь^снымъ: и= возгорjь'ся <о>='гнь и=з\ъ ка'мене,
и= пояде` мяса` и= w=прjьсно'ки: и= а='гг~лъ гд\сень
w\ти'де w\т <о>=че'й <е>=гw`.

22. И= ви'дjь гедеw'нъ, jа='кw а='гг~лъ <е>='сть гд\сень,
и= рече` гедеw'нъ: о<у>=вы` мнjь`, гд\си, гд\си, jа='кw
ви'дjьхъ а='гг~ла гд\сня лице'мъ къ лицу`.

23. И= рече` <е>=му` гд\сь: ми'ръ тебjь`, не бо'йся,
не о<у>='мреши.

24. И= созда` та'мw гедеw'нъ же'ртвенникъ гд\су, и=
назва` <е>=го` %[ми'ръ гд\сень%], да'же до дне` сегw`,
<е>=ще` су'щу <е>=му` во <е>=фра'fjь <о>=тца` <е>=зрi`.

25. И= бы'сть въ ту` но'щь, и= рече` <е>=му` гд\сь:
возми` тельца` о<у>=пита'ннаго (w\т скотw'въ) <о>=тца`
твоегw`, и= тельца` втора'го седми` лjь'тъ, и= разори'ши
<о>=лта'рь ваа'ловъ, и='же <е>='сть <о>=тца` твоегw`,
и= дубра'ву, jа='же о<у>= негw`, да посjьче'ши:

26. и= да согради'ши <о>=лта'рь гд\севи бг~у твоему`
jа=ви'вшемуся тебjь` на верху` (горы`) маwзi` во предчи'нiи:
и= да по'ймеши тельца` втора'го и= вознесе'ши всесожж<е>'нiя
на дре'вjьхъ дубра'вы, ю='же посjьче'ши.

27. И= поя` гедеw'нъ де'сять муже'й w\т рабw'въ свои'хъ,
и= сотвори`, jа='коже заповjь'да <е>=му` гд\сь. И=
бы'сть jа='кw о<у>=боя'ся до'му <о>=тца` своегw` и=
муже'й гра'да, <е>='же сотвори'ти во дни`, и= сотвори`
но'щiю.

28. И= w=бу'треневаша му'жiе гра'дстiи зау'тра: и=
се`, раско'панъ <о>=лта'рь ваа'ловъ, и= дубра'ва jа='же
о<у>= негw` посjь'чена, и= ви'дjьша тельца` втора'го
вознесе'на на всесожже'нiе на <о>=лта'рь новосогражде'нный.

29. И= рече` му'жъ къ бли'жнему своему`: кто` сотвори`
ве'щь сiю`; И= вопроша'ху и= и=ска'ху, и= позна'ша,
jа='кw гедеw'нъ сы'нъ i=wа'совъ сотвори` ве'щь сiю`.

30. И= реко'ша му'жiе гра'дстiи ко i=wа'су: и=зведи`
сы'на твоего`, и= да о<у>='мретъ, jа='кw раскопа` <о>=лта'рь
ваа'ловъ и= jа='кw посjьче` дубра'ву jа='же над\ъ ни'мъ.

31. И= рече` i=wа'съ къ муж<е>'мъ воста'вшымъ на него`:
<е>=да` вы` нн~jь су'дъ глаго'лете w= ваа'лjь; и=ли`
вы` <е>=го` спасете`; и='же а='ще кто` сотвори` w=би'ду,
да о<у>='мретъ до зау'трiя: а='ще бг~ъ <е>='сть, да
мсти'тъ себjь`, jа='кw раскопа` <о>=лта'рь <е>=гw`.

32. И= прозва` <е>=го` въ то'й де'нь i=ероваа'ломъ,
глаго'ля: да w\тмсти'тъ на не'мъ ваа'лъ, jа='кw раскопа`
<о>=лта'рь <е>=гw`.

33. И= ве'сь мадiа'мъ и= а=мали'къ и= сы'нове восто'кwвъ
снидо'шася вку'пjь, и= преидо'ша (рjьку`), и= w=полчи'шася
въ доли'нjь i=езрае'ль.

34. И= дх~ъ бж~iй о<у>=крjьпи` гедеw'на, и= воструби`
ро'гомъ, и= возопи` а=вiезе'ръ в\ъслjь'дъ <е>=гw`.

35. И= посла` послы` ко всему` манассi'ю, и= созва'ся
и= се'й в\ъслjь'дъ <е>=гw`. Посе'мъ посла` послы` во
а=си'ръ и= въ завулw'нъ и= въ нефfалi'мъ, и= взыдо'ша
во срjь'тенiе и=`мъ.

36. И= рече` гедеw'нъ къ бг~у: а='ще ты` спаса'еши
руко'ю мое'ю i=и~ля, jа='коже гл~алъ <е>=си`,

37. се`, а='зъ положу` руно` <о>='вчее на гумнjь`:
и= а='ще бу'детъ роса` на рунjь` то'чiю, и= по все'й
земли` су'ша, о<у>=разумjь'ю, jа='кw спасе'ши руко'ю
мое'ю i=и~ля, jа='коже гл~алъ <е>=си`.

38. И= бы'сть та'кw: и= о<у>=ра'ни гедеw'нъ нау'трiе,
и= и=сцjьди` руно`, и= и=стече` роса` и=з\ъ руна`,
и=спо'лненъ <о>=крi'нъ воды`.

39. И= рече` гедеw'нъ къ бг~у: да не разгнjь'вается
jа='рость твоя` на мя`, и= возглаго'лю <е>=ще` <е>=ди'ною,
и= и=скушу` <е>=ще` <е>=ди'ною руно'мъ: да бу'детъ
су'ша на рунjь` то'кмw, и= по все'й земли` да бу'детъ
роса`.

40. И= сотвори` бг~ъ та'кw въ нощи` то'й: и= бы'сть
су'ша на рунjь` то'кмw, и= по все'й земли` бы'сть роса`.

Глава` 7.

И= w=бу'тренева i=ероваа'лъ, се'й <е>='сть гедеw'нъ,
и= вси` лю'дiе и=`же съ ни'мъ, и= w=полчи'шася о<у>=
и=сто'чника а=ра'дъ: и= по'лкъ мадiа'мль и= а=мали'ковъ
бя'ше <е>=му` съ сjь'вера на хо'лмjь мwсе` гаваа'fъ-а=мwре`
въ доли'нjь.

2. И= рече` гд\сь къ гедеw'ну: мно'зи лю'дiе и=`же
съ тобо'ю, сегw` ра'ди не преда'мъ мадiа'ма въ ру'ку
и='хъ, да не когда` похва'лится i=и~ль на мя`, глаго'ля:
рука` моя` спасе' мя:

3. и= нн~jь рцы` во о<у>='шы лю'демъ, глаго'ля: кто`
боязли'въ и= о<у>=жа'стивъ, да возврати'тся и= да w\ти'детъ
w\т горы` галаа'довы. И= возврати'шася w\т людi'й два'десять
двjь` ты'сящы, и= де'сять ты'сящъ w=ста'шася.

4. И= рече` гд\сь къ гедеw'ну: <е>=ще` лю'дiе мно'зи
су'ть: сведи` я=` на во'ду, и= и=скушу` тебjь` и=`хъ
та'мw: и= бу'детъ <е>=го'же а='ще реку` тебjь`, се'й
да и='детъ съ тобо'ю, то'й да по'йдетъ съ тобо'ю: и=
вся'къ <е>=го'же а='ще реку` тебjь`, се'й да не по'йдетъ
съ тобо'ю, то'й да не по'йдетъ съ тобо'ю.

5. И= сведе` лю'ди на во'ду, и= рече` гд\сь къ гедеw'ну:
вся'къ и='же поло'четъ я=зы'комъ свои'мъ w\т воды`,
jа='коже ло'четъ пе'съ, да поста'виши <е>=го` w=со'бь:
и= вся'къ и='же на кwлjь'ну паде'тъ пи'ти, w\тлучи`
<е>=го` w=со'бь.

6. И= бы'сть число` въ го'рстехъ лока'вшихъ я=зы'комъ
три'ста муже'й: и= вси` w=ста'вшiи лю'дiе преклони'шася
на кwлjь'на своя^ пи'ти во'ду.

7. И= рече` гд\сь къ гедеw'ну: треми` сты^ муже'й лока'вшими
во'ду спасу` ва'съ, и= преда'мъ мадiа'ма въ ру'ку твою`:
и= вси` лю'дiе да по'йдутъ, кi'йждо на мjь'сто свое`.

8. И= взя'ша себjь` бра'шно w\т людi'й въ ру'ку свою`
и= ро'ги своя^: и= вся'каго му'жа i=и~льтеска w\тпусти`
коего'ждо въ ку'щу свою`, а= три'ста муже'й о<у>=держа`:
по'лкъ же мадiа'мль бя'ше ни'же <е>=гw` въ доли'нjь.

9. И= бы'сть въ ту` но'щь, и= рече` къ нему` гд\сь:
воста'въ сни'ди w\тсю'ду ско'рw въ по'лкъ, jа='кw преда'хъ
и=`хъ въ ру'ку твою`:

10. и= а='ще бои'шися ты` сни'ти, сни'ди ты` и= фара`
ра'бъ тво'й въ по'лкъ,

11. и= о<у>=слы'шиши, что` возглаго'лютъ: и= по се'мъ
о<у>=крjьпя'тся ру'цjь твои`, и= сни'деши въ по'лкъ.
И= сни'де са'мъ и= фара` ра'бъ <е>=гw` въ ча'сть пятьдеся'тникwвъ,
и=`же бы'ша въ полцjь`.

12. И= мадiа'мъ и= а=мали'къ и= вси` сы'нове восто'кwвъ
стоя'ху въ доли'нjь jа='кw пру'зи мно'жествомъ, и=
вельблю'дwмъ и='хъ не бя'ше числа`, но бя'ху jа='кw
песо'къ на краи` морстjь'мъ мно'жествомъ.

13. И= вни'де гедеw'нъ, и= се`, му'жъ повjь'даше со'нъ
по'другу своему`, и= рече`: се'й со'нъ <е>=го'же ви'дjьхъ,
и= се`, тjь'сто хлjь'ба jа='чна валя'ющееся въ полцjь`
мадiа'мли, и= привали'ся къ ку'щи мадiа'мли, и= поби`
ю=`, и= преврати` ю=`, и= паде` ку'ща.

14. И= w\твjьща` по'другъ <е>=гw` и= рече`: нjь'сть
(сiе` тjь'сто), но ме'чь гедеw'на сы'на i=wа'сова му'жа
i=и~лева: предаде` бг~ъ въ ру'ку <е>=гw` мадiа'ма и=
ве'сь по'лкъ.

15. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'ша гедеw'нъ повjь'данiе
сна` и= разсужде'нiе <е>=гw`, и= поклони'ся гд\севи,
и= возврати'ся въ по'лкъ i=и~левъ и= рече`: воста'ните,
jа='кw предаде` гд\сь въ ру'ки на'шя по'лкъ мадiа'мль.

16. И= раздjьли` три'ста муже'й на три` нача^льства,
и= вдаде` ро'ги въ ру'цjь всjь^мъ, и= водоно'сы тщы`,
и= свjьщы` средjь` водоно'сwвъ,

17. и= рече` и=`мъ: мене` смотри'те, и= та'кожде твори'те:
и= се`, а='зъ вни'ду въ ча'сть полка`, и= бу'детъ jа='коже
сотворю`, та'кожде сотвори'те:

18. и= а='зъ вострублю` ро'гомъ, и= вси` и=`же со мно'ю,
да востру'бите и= вы` въ ро'ги w='крестъ всегw` полка`,
и= да рече'те: (ме'чь) бг~у и= гедеw'ну.

19. И= вни'де гедеw'нъ и= сто` муже'й и=`же съ ни'мъ
въ ча'сть полка` въ нача'лjь стра'жи сре'днiя: и= о<у>=буже'нiемъ
возбуди'ша стрегу'щихъ, и= воструби'ша въ ро'ги, и=
срази'ша водоно'сы и=`же въ рука'хъ и='хъ.

20. И= воструби'ша три` нача^льства въ ро'ги и= сокруши'ша
водоно'сы, и= о<у>=держа'ша въ лjь'выхъ рука'хъ свои'хъ
свjьщы`, и= въ десны'хъ рука'хъ и='хъ ро'ги, въ ня'же
труби'ти: и= возопи'ша: ме'чь гд\севи и= гедеw'ну.

21. И= ста'ша кi'йждо w= себjь` w='крестъ полка`: и=
смяте'ся ве'сь по'лкъ, и= возопи'ша, и= побjьго'ша.

22. И= воструби'ша въ три'ста рогw'въ: и= положи` гд\сь
ме'чь му'жа на по'друга <е>=гw` во все'мъ полцjь`,
и= пробjьже` по'лкъ до виfасе'тта, и= собра'ся до страны`
а=велмау'ла и= къ тава'fу.

23. И= возопи'ша му'жiе i=и~льтестiи w\т нефfалi'ма
и= w\т а=си'ра и= w\т всегw` манассi'и, и= погна'ша
в\ъслjь'дъ мадiа'ма.

24. И= посла` послы` гедеw'нъ во всю` го'ру <е>=фре'млю,
глаго'ля: сни'дите во срjь'тенiе мадiа'му и= о<у>=держи'те
и=`мъ во'ду до веfира` и= i=<о>рда'на. И= воззва` вся'къ
му'жъ <е>=фре'мль, и= пред\ъw\тя'ша во'ду до веfира`
и= i=<о>рда'на,

25. и= jа='ша два` кня^зя мадiа^мля, w=ри'ва и= зи'ва:
и= о<у>=би'ша w=ри'ва въ су'рjь, и= зи'ва о<у>=би'ша
во i=акефзи'вjь: и= погна'ша мадiа'ма, и= главу` w=ри'ва
и= зи'ва принесо'ша къ гедеw'ну w\т <о>='ноя страны`
i=<о>рда'на.

Глава` 8.

И= реко'ша къ гедеw'ну му'жiе <е>=фр<е>'мли: что` сiе`
сотвори'лъ <е>=си` на'мъ, jа='кw не позва'лъ <е>=си`
на'съ, <е>=гда` ходи'лъ воева'ти на мадiа'ма; И= пря'хуся
съ ни'мъ си'льнw.

2. И= рече` къ ни^мъ (гедеw'нъ): что` сотвори'хъ нн~jь
jа='коже вы`; не лу'чше ли грозде'цъ <е>=фре'мль, не'жели
w=бра'нiе вiногра'да а=вiезе'рова;

3. въ ру'ку ва'шу предаде` гд\сь кня^зи мадiа^мли,
w=ри'ва и= зи'ва: и= что` возмого'хъ сотвори'ти jа='коже
вы`; Тогда` о<у>=толи'ся ду'хъ и='хъ w\т негw`, <е>=гда`
глаго'ла и=`мъ сло'во сiе`.

4. И= прiи'де гедеw'нъ ко i=<о>рда'ну, и= пре'йде са'мъ
и= и=`же съ ни'мъ три'ста муже'й, а='лчни и= о<у>=тружде'ни
гоня'ще.

5. И= рече` муж<е>'мъ сокхw^fскимъ: дади'те хлjь'бы
на пи'щу муж<е>'мъ си^мъ и=`же со мно'ю, jа='кw а='лчни
су'ть: а='зъ же гоню` в\ъслjь'дъ зеве'а и= салма'на,
царе'й мадiа'мскихъ.

6. И= реко'ша кня^зи сокхw'fстiи: <е>=да` рука` зеве'а
и= салма'на нн~jь въ руцjь` твое'й, jа='кw дади'мъ
во'<е>мъ твои^мъ хлjь'бы;

7. И= рече` гедеw'нъ: не та'кw: но <е>=гда` преда'стъ
гд\сь зеве'а и= салма'на въ ру'ку мою`, а='зъ сотру`
плw'ти ва'шя те'рнiемъ пусты'ннымъ и= волчца'ми.

8. И= взы'де w\тту'ду во фануи'лъ и= глаго'ла къ ни^мъ
та'кожде. И= w\твjьща'ша <е>=му` му'жiе фануи^ли, jа='коже
w\твjьща'ша <е>=му` му'жiе сокхw'fстiи.

9. И= рече` гедеw'нъ муж<е>'мъ фануи^льскимъ, глаго'ля:
<е>=гда` возвращу'ся съ ми'ромъ, раскопа'ю сто'лпъ
се'й.

10. И= зеве'й и= салма'нъ бы'ша въ карка'рjь, и= по'лкъ
и='хъ съ ни'ми до пятьна'десяти ты'сящъ (муже'й) w=ста'вшихся
w\т всегw` полка` сынw'въ восто'чныхъ: и= о<у>=ме'ршихъ
бя'ше сто` и= два'десять ты'сящъ муже'й держа'щихъ
<о>=ру'жiе.

11. И= взы'де гедеw'нъ путе'мъ живу'щихъ въ ку'щахъ
w\т восто'кwвъ пря'мw на'вы и= i=егева'ла: и= и=зби`
по'лкъ, по'лкъ же бя'ше наде'женъ.

12. И= побjьго'ста зеве'й и= салма'нъ: и= гна` в\ъслjь'дъ
и='хъ, и= поима` <о>='ба царя^ мадiа^мля, зеве'а и=
салма'на, и= ве'сь по'лкъ и='хъ смяте`.

13. И= возврати'ся гедеw'нъ сы'нъ i=wа'совъ w\т ра'ти
пре'жде восхо'да со'лнца,

14. и= jа='тъ <о>='трочища w\т муже'й сокхw'fскихъ
и= вопроси` <е>=го`: и= вписа` w\т негw` и=мена` князе'й
сокхw'fскихъ и= старjь'йшинъ и='хъ, седми'десяти и=
седми` муже'й.

15. И= прiи'де гедеw'нъ ко княз<е>'мъ сокхw^fскимъ
и= рече` и=`мъ: се`, зеве'й и= салма'нъ, и='хже ра'ди
о<у>=кори'сте мя`, глаго'люще: <е>=да` рука` зеве'а
и= салма'на нн~jь въ руцjь` твое'й, jа='кw дади'мъ
муж<е>'мъ твои^мъ о<у>=тру'ждшымся хлjь'бы;

16. И= поя` кня^зи и= старjь^йшины гра'да, и= те'рнiе
w\т пусты'ни и= волчцы`, и= сотре` и='ми му'жы сокхw^fски:

17. и= сто'лпъ фануи'левъ раскопа`, и= и=зби` му'жы
гра^дскiя.

18. И= рече` къ зеве'ю и= салма'ну: какови` му'жiе,
и=`хже и=зби'сте въ fавw'рjь; И= рjь'ша: jа='коже ты`,
та'кw <о>=ни`, подо'бенъ ты` <е>=си` и=`мъ, jа='кw
подо'бiе сынw'въ царе'выхъ.

19. И= рече` гедеw'нъ: бра'тiя моя^ и= сы'нове ма'тере
моея` су'ть: жи'въ гд\сь, а='ще бы'сте живи'ли и=`хъ,
не о<у>=би'лъ бы'хъ ва'съ.

20. И= рече` i=еfе'ру пе'рвенцу своему`: воста'въ о<у>=бi'й
и=`хъ. И= не и=звлече` <о>='трочищь меча` своегw`:
зане` о<у>=боя'ся, jа='кw мла'дъ бя'ше.

21. И= рече` зеве'й и= салма'нъ: воста'ни о<у>=`бо
ты`, и= сопроти'вися на'мъ: зане` jа='кw му'жъ си'ла
<е>=гw`. И= воста` гедеw'нъ, и= о<у>=би` зеве'а и=
салма'на: и= взя` о<у>=краш<е>'нiя, jа=`же на вы'яхъ
вельблю'дwвъ и='хъ.

22. И= реко'ша му'жiе i=и~льстiи ко гедеw'ну: владjь'й
на'ми и= ты`, и= сы'нове твои`, и= сы'нове сынw'въ
твои'хъ, jа='кw ты` спа'слъ <е>=си` на'съ w\т руки`
мадiа'мли.

23. И= рече` къ ни^мъ гедеw'нъ: не воз\ъwблада'ю а='зъ
ва'ми, и= не воз\ъwблада'етъ сы'нъ мо'й ва'ми: гд\сь
да владjь'етъ ва'ми.

24. И= рече` къ ни^мъ гедеw'нъ: попрошу` о<у>= ва'съ
проше'нiя, и= да да'стъ мнjь` вся'къ му'жъ о<у>=серя'зь
w\т плjь'на своегw`: jа='кw о<у>=серя^зи зла^ты (мно'зи)
бя'ху и=`мъ, зане` i=сма'ильтяне бя'ху.

25. И= реко'ша: даю'ще дади'мъ. И= простре` ри'зу,
и= вверго'ша ту` му'жiе по о<у>=серя'зю w\т плjь'на
своегw`.

26. И= бы'сть вjь'съ о<у>=серя^зь златы'хъ, и=`хже
и=спроси`, ты'сяща и= се'дмь сw'тъ сi^кль зла'та, кромjь`
плени'цъ и= мони'стъ (*<е>=нфw'fовыхъ), и= ри'зъ багря'ныхъ,
jа=`же на царе'хъ мадiа'млихъ, и= кромjь` чепе'й златы'хъ,
jа=`же на вы'яхъ вельблю'дwвъ и='хъ.

27. И= сотвори` w\т ни'хъ гедеw'нъ <е>=фу'дъ {Гре'ч.:
<е>=пwмi'съ, славе'н.: нара'мникъ.}, и= поста'ви <е>=го`
во гра'дjь свое'мъ во <е>=фра'fjь. И= соблуди` ве'сь
i=и~ль по не'мъ та'мw: и= бы'сть гедеw'ну и= всему`
<е>=гw` до'му въ собла'знъ.

28. И= смири'ся мадiа'мъ пред\ъ сы^ны i=и~левыми, и=
не приложи'ша воздви'гнути главы` своея`. И= бы'сть
въ поко'и земля` четы'редесять лjь'тъ, во дни^ гедеw'нwвы.

29. И= и='де i=ероваа'лъ сы'нъ i=wа'совъ, и= сjь'де
въ дому` свое'мъ.

30. И= гедеw'ну бы'ша се'дмьдесятъ сынw'въ, и=зше'дшiи
w\т чре'слъ <е>=гw`, jа='кw ж<е>ны` бя'ху мнw'ги <е>=му`.

31. И= подло'жница <е>=гw` jа='же въ сiкi'мjь и= сiя`
роди` <е>=му` сы'на, и= нарече` и='мя <е>=му` а=вiмеле'хъ.

32. И= о<у>='мре гедеw'нъ сы'нъ i=wа'совъ въ ста'рости
бла'зjь, и= погребе'ся во гро'бjь i=wа'са <о>=тца`
своегw`, во <е>=фра'fjь, <о>=тца` <е>=зрi'ева.

33. И= бы'сть <е>=гда` о<у>='мре гедеw'нъ, и= соврати'шася
сы'нове i=и~л<е>вы и= соблуди'ша в\ъслjь'дъ ваалi'ма,
и= сотвори'ша себjь` со ваалверi'fомъ завjь'тъ, да
и=`мъ бу'детъ бо'гъ:

34. и= не воспомяну'ша сы'нове i=и~л<е>вы гд\са бг~а
своегw`, и=зба'вльшагw и=`хъ и=з\ъ руки` всjь'хъ вра^гъ
и='хъ w=кре'стныхъ:

35. и= не сотвори'ша ми'лости съ до'момъ i=ероваа'ловымъ,
се'й <е>='сть гедеw'нъ, по все'й благосты'ни <е>=гw`,
ю='же сотвори` со i=и~лемъ.

Глава` 9.

И= по'йде а=вiмеле'хъ сы'нъ i=ероваа'ловъ въ сv"хе'мъ
ко бра'тiи ма'тере своея` и= глаго'ла къ ни^мъ и= ко
всему` сро'дству до'му <о>=тца` ма'тере своея`, глаго'ля:

2. глаго'лите во о<у>='шы всjь'хъ муже'й сv"хе'мскихъ:
что` лу'чше ва'мъ, <е>='же владjь'ти ва'ми седми'десяти
муж<е>'мъ всjь^мъ сынw'мъ i=ероваа'лwвымъ, и=ли` владjь'ти
ва'ми му'жу <е>=ди'ному; и= помяни'те, jа='кw ко'сть
ва'ша и= пло'ть ва'ша <е>='смь а='зъ.

3. И= глаго'лаша бра'тiя ма'тере <е>=гw` w= не'мъ во
о<у>='шы всjь'хъ муже'й сv"хе'мскихъ вся^ словеса`
сiя^. И= о<у>=клони'ся се'рдце и='хъ в\ъслjь'дъ а=вiмеле'ха,
реко'ша бо: бра'тъ на'шъ <е>='сть.

4. И= да'ша <е>=му` се'дмьдесятъ сре'бр<е>никъ w\т
до'му ваалверi'fа: и= ная` и='ми а=вiмеле'хъ муже'й
пра'здныхъ и= скита'ющихся, и= поидо'ша в\ъслjь'дъ
<е>=гw`.

5. И= вни'де въ до'мъ <о>=тца` своегw` во <е>=фра'fу,
и= и=зби` бра'тiю свою`, сы'ны i=ероваа'лwвы, се'дмьдесятъ
муже'й, на ка'мени <е>=ди'нjьмъ, и= w=ста'ся i=wаfа'мъ
сы'нъ i=ероваа'ль ю=нjь'йшiй, зане` скры'ся.

6. И= собра'шася вси` му'жiе сv"хе'мстiи и= ве'сь до'мъ
маа'ловъ, и= поидо'ша, и= поста'виша а=вiмеле'ха царе'мъ
о<у>= ду'ба ста'на, и='же въ сv"хе'мjьхъ.

7. И= повjь'даша i=wаfа'му, и= по'йде, и= ста` на версjь`
горы` гарiзi'нъ: и= воздви'же гла'съ сво'й, и= воззва`,
и= рече` и=`мъ: послу'шайте мене`, му'жiе сv"хе'мстiи,
и= да о<у>=слы'шитъ ва'съ бг~ъ.

8. И=ду'ще и=до'ша древа` пома'зати себjь` царя` и=
рjь'ша ма'сличинjь: бу'ди на'мъ ца'рь.

9. И= рече` и=`мъ ма'сличина: <е>=да` w=ста'вивши ту'чность
мою`, ю='же во мнjь` просла'ви бг~ъ и= человjь'цы,
пойду` владjь'ти древа'ми;

10. И= реко'ша древа` смоко'вницjь: прiиди`, ца'рствуй
над\ъ на'ми.

11. И= рече` и=`мъ смоко'вница: <е>=да` w=ста'вивши
мою` сла'дость и= пло'дъ мо'й благi'й, пойду` владjь'ти
древа'ми;

12. И= реко'ша древа` къ лозjь` вiногра'днjьй: прiиди`,
бу'ди на'мъ ца'рь.

13. И= рече` и=`мъ лоза` вiногра'дная: <е>=да` w=ста'вивши
вiно` мое`, веселя'щее бг~а и= человjь'ки, пойду` владjь'ти
древа'ми;

14. И= реко'ша вся^ древа` те'рнiю: прiиди`, бу'ди
на'мъ ца'рь.

15. И= рече` те'рнiе ко древа'мъ: а='ще по и='стинjь
помазу'ете себjь` царя` мене` над\ъ ва'ми, прiиди'те
и= вни'дите под\ъ сjь'нь мою`: а='ще ли же ни`, да
и=зы'детъ <о>='гнь и=з\ъ те'рнiя и= поя'стъ ке'дры
лiва^нскiя.

16. И= нн~jь а='ще по и='стинjь и= по соверше'нству
сотвори'сте, и= поста'висте а=вiмеле'ха царе'мъ, и=
а='ще бла'го сотвори'сте со i=ероваа'ломъ и= съ до'момъ
<е>=гw`, и= а='ще по воздая'нiю руки` <е>=гw` сотвори'сте
<е>=му`,

17. jа='коже воева` <о>=те'цъ мо'й по ва'съ, и= пове'рже
ду'шу свою` въ страну`, и= и=зба'ви ва'съ w\т руки`
мадiа'мли:

18. и= вы` воста'сте на до'мъ <о>=тца` моегw` дне'сь
и= и=зби'сте сы'ны <е>=гw`, се'дмьдесятъ муже'й, на
<е>=ди'нjьмъ ка'мени, и= поста'висте царе'мъ а=вiмеле'ха
сы'на рабы'ни <е>=гw` над\ъ му^жи сiкi'мскими, jа='кw
бра'тъ ва'шъ <е>='сть:

19. и= а='ще по и='стинjь и= по соверше'нству сотвори'сте
со i=ероваа'ломъ и= до'момъ <е>=гw` дне'сь, благослове'ни
вы` бу'дите, и= возвесели'теся w= а=вiмеле'сjь, и=
то'й w= ва'съ да возвесели'тся:

20. а='ще же ни`, да и=зы'детъ <о>='гнь w\т а=вiмеле'ха
и= поя'стъ му'жы сiкi^мски и= до'мъ мааллw'нь: и= да
и=зы'детъ <о>='гнь w\т муже'й сiкi'мскихъ и= w\т до'му
мааллw'ня и= да поя'стъ а=вiмеле'ха.

21. И= и=збjьже` i=wаfа'мъ, и= побjьже`, и= по'йде
въ ви'ру, и= всели'ся та'мw w\т лица` а=вiмеле'ха бра'та
своегw`.

22. И= w=блада` а=вiмеле'хъ во i=и~ли три` лjь^та.

23. И= посла` бг~ъ ду'хъ sо'лъ между` а=вiмеле'хомъ
и= между` му^жи сiкi'мскими: и= возгнуша'шася му'жiе
сiкi'мстiи до'момъ а=вiмеле'ховымъ,

24. <е>='же навести` непра'вду седми'десяти сынw'въ
i=ероваа'лихъ и= крw'ви и='хъ возложи'ти на а=вiмеле'ха
бра'та и='хъ, и='же о<у>=би` и=`хъ, и= на му'жы сiкi^мски,
jа='кw о<у>=крjьпи'ша ру'цjь <е>=гw` и=зби'ти бра'тiю
свою`:

25. и= поста'виша на'нь му'жiе сiкi'мстiи подса^ды
на версjь'хъ го'ръ, и= разграбля'ху всjь'хъ и=ду'щихъ
къ ни^мъ на пути`. И= возвjьсти'ся сiе` а=вiмеле'ху.

26. И= прiи'де гаа'лъ сы'нъ а=ве'довъ и= бра'тiя <е>=гw`,
и= преидо'ша въ сiкi'му, и= о<у>=пова'ша на него` му'жiе
сiкi'мстiи:

27. и= и=зыдо'ша на село`, и= w=бра'ша вiногра'ды своя^,
и= и=згнето'ша, и= сотвори'ша ли'ки: и= ходи'ша во
хра'мъ богw'въ свои'хъ, и= jа=до'ша и= пи'ша, клену'ще
а=вiмеле'ха.

28. И= рече` гаа'лъ сы'нъ а=ве'довъ: кто` <е>='сть
а=вiмеле'хъ, и= кто` <е>='сть сы'нъ сv"хе'мль, jа='кw
да порабо'таемъ <е>=му`; не сы'нъ ли i=ероваа'ль, и=
зеву'лъ стра'жъ <е>=гw` ра'бъ <е>=гw` съ му^жи <е>=ммw'ра
<о>=тца` сv"хе'мля; и= почто` и='мамы рабо'тати <е>=му`;

29. и= кто` да'стъ лю'ди сiя^ въ ру'ку мою`; и= преста'влю
а=вiмеле'ха, и= реку` ко а=вiмеле'ху: о<у>=мно'жи си'лу
твою`, и= и=зы'ди.

30. И= о<у>=слы'ша зеву'лъ кня'зь гра'да словеса` гаа'ла
сы'на а=ве'дова, и= разгнjь'вася jа='ростiю:

31. и= посла` послы` ко а=вiмеле'ху w='тай, глаго'ля:
се`, гаа'лъ сы'нъ а=ве'довъ и= бра'тiя <е>=гw` прiидо'ша
въ сv"хе'му, и= се`, сi'и w=бсjьдя'тъ на тя` гра'дъ:

32. и= нн~jь воста'ни но'щiю ты` и= лю'дiе и=`же съ
тобо'ю, и= зася'ди до зау'трiя на селjь`:

33. и= бу'детъ ра'нw, <е>=гда` взы'детъ со'лнце, w=бу'трjьеши
и= протя'гнешися ко гра'ду: и= се`, то'й и= лю'дiе
и=`же съ ни'мъ и=зы'дутъ къ тебjь`, и= сотвори'ши <е>=му`,
<е>=ли'кw возмо'жетъ рука` твоя`.

34. И= воста` а=вiмеле'хъ и= вси` лю'дiе, и=`же съ
ни'мъ, но'щiю, и= засjьдо'ша на сv"хе'мъ на четы'ри
ча^сти.

35. И= бы'сть зау'тра, и= и=зы'де гаа'лъ сы'нъ а=ве'довъ
и= ста` пред\ъ две'рiю вра'тъ гра'дскихъ. И= воста`
а=вiмеле'хъ и= лю'дiе, и=`же съ ни'мъ, w\т заса'ды.

36. И= ви'дjь гаа'лъ сы'нъ а=ве'довъ лю'ди и= рече`
къ зеву'лу: се`, наро'дъ людi'й и=схо'дитъ съ верхw'въ
го'ръ. И= рече` къ нему` зеву'лъ: стjь'нь го'ръ ты`
ви'диши jа='кw му'жы.

37. И= приложи` <е>=ще` гаа'лъ глаго'лати и= рече`:
се`, лю'дiе и=схо'дятъ при мо'ри w\т высоты` земли`,
и= по'лкъ <е>=ди'нъ и='детъ путе'мъ дубра'вы маwненi'мъ.

38. И= рече` къ нему` зеву'лъ: и= гдjь` су'ть нн~jь
о<у>=ста` твоя^ глагw'лющая: кто` <е>='сть а=вiмеле'хъ,
jа='кw порабо'таемъ <е>=му`; не сi'и ли су'ть лю'дiе,
jа=`же ты` о<у>=ничто'жилъ <е>=си`; и=зы'ди о<у>=`бо
нн~jь, и= w=полчи'ся проти'ву и='хъ.

39. И= и=зы'де гаа'лъ пред\ъ му'жы сv"х<е>'мски, и=
w=полчи'ся проти'ву а=вiмеле'ху:

40. и= погна` <е>=го` а=вiмеле'хъ, и= побjьже` w\т
лица` <е>=гw`: и= падо'ша jа='звеннiи мно'зи да'же
до вра'тъ гра'дскихъ.

41. И= вни'де а=вiмеле'хъ во а=рi'му: и= зеву'лъ и=згна`
гаа'ла и= бра'тiю <е>=гw`, да не живу'тъ въ сv"хе'мjь.

42. И= бы'сть нау'трiе, и= и=зыдо'ша лю'дiе на по'ле,
и= повjь'даша а=вiмеле'ху:

43. и= взя` людi'й, и= раздjьли` и=`хъ на три` ча^сти,
и= зася'де на селjь`: и= ви'дjь, и= се`, лю'дiе и=зыдо'ша
и=з\ъ гра'да, и= воста` на ня`, и= и=зби` и=`хъ.

44. И= а=вiмеле'хъ и= нача^льницы, и=`же съ ни'мъ,
протяго'шася и= ста'ша о<у>= две'рiй вра'тъ гра'дскихъ:
и= двjь` ча^сти пролiя'шася на вся^, jа=`же на селjь`,
и= и=зби'ша я=`.

45. А=вiмеле'хъ же добыва'ше гра'да ве'сь де'нь то'й,
и= взя` гра'дъ, и= лю'ди и=`же въ не'мъ и=зби`, и=
разори` гра'дъ, и= посjь'я въ не'мъ со'ль.

46. И= о<у>=слы'шаша сiе` вси` му'жiе столпа` сv"хе'мля
и= внидо'ша въ тве'рдь до'му (бо'га) веfилверi'fъ.

47. И= возвjьсти'ся а=вiмеле'ху, jа='кw собра'шася
вси` му'жiе столпа` сv"хе'мска.

48. И= взы'де а=вiмеле'хъ на го'ру селмw'нъ са'мъ и=
вси` лю'дiе, и=`же съ ни'мъ: и= взя` а=вiмеле'хъ сjьки'ру
въ ру'ку свою`, и= о<у>=сjьче` вjь'твь w\т дре'ва,
и= воздви'же ю=`, и= возложи` на ра'му свою`: и= рече`
лю'демъ и=`же съ ни'мъ: <е>='же ви'дjьсте мя` творя'ща,
сотвори'те ско'рw jа='коже и= а='зъ.

49. И= о<у>=сjько'ша вси` лю'дiе вjь^твiя и= взя'ша,
и= поидо'ша в\ъслjь'дъ а=вiмеле'ха, и= возложи'ша на
тверды'ню, и= запали'ша на ни'хъ тверды'ню <о>=гне'мъ:
и= и=зомро'ша вси` лю'дiе столпа` сv"хе'мска до ты'сящи
муже'й и= же'нъ.

50. И= и='де а=вiмеле'хъ въ fиви'съ и= w=бся'де <е>=го`,
и= взя` <е>=го`:

51. и= сто'лпъ бjь` тве'рдъ средjь` гра'да, и= вбjьго'ша
ту` вси` му'жiе и= ж<е>ны` и= вси` старjь^йшины гра'да,
и= заключи'шася, и= взыдо'ша на кро'въ столпа`:

52. и= прiи'де а=вiмеле'хъ до столпа`, и= супроти'вишася
<е>=му`: и= приступи` а=вiмеле'хъ ко вратw'мъ столпа`,
<е>='же запали'ти <е>=го` <о>=гне'мъ:

53. и= све'рже жена` <е>=ди'на о<у>=ло'мокъ жерно'вный
на главу` а=вiмеле'ха, и= сокруши` <е>=му` те'мя:

54. и= возопи` ско'рw а=вiмеле'хъ ко <о>='троку нося'щему
сосу'ды <е>=гw` и= рече` <е>=му`: и=звлецы` ме'чь тво'й
и= о<у>=бi'й мя`, да не реку'тъ, jа='кw жена` о<у>=би`
<е>=го`. И= прободе` <е>=го` <о>='трокъ <е>=гw`, и=
о<у>='мре.

55. И= ви'дjьша му'жiе i=и~льстiи, jа='кw о<у>='мре
а=вiмеле'хъ: и= w\тидо'ша кi'йждо на свое` мjь'сто.

56. И= воздаде` бг~ъ sло` а=вiмеле'ху, <е>='же сотвори`
<о>=тцу` своему`, о<у>=би'въ се'дмьдесятъ бра'тiй свои'хъ:

57. и= вся'ку sло'бу муже'й сv"хе'млихъ w=брати` бг~ъ
на главы^ и='хъ: и= взы'де на ня` кля'тва i=wаfа'ма
сы'на i=ероваа'ля.

Глава` 10.

И= воста` по а=вiмеле'сjь спасти` i=и~ля fwла` сы'нъ
фуи`, сы'нъ бра'та <о>=тца` <е>=гw`, му'жъ w\т i=ссаха'ра:
и= се'й живя'ше въ самi'рjь въ горjь` <е>=фре'мовjь,

2. и= суди` i=и~ля лjь'тъ два'десять три`, и= о<у>='мре,
и= погребе'нъ бы'сть въ самi'рjь.

3. И= воста` по не'мъ i=аi'ръ галаадi'тинъ, и= суди`
i=и~ля лjь'тъ два'десять два`:

4. и= бы'ша <е>=му` сы'нове три'десять два` jь='здящiи
на три'десяти дву'хъ <о>=слjь'хъ: и= гра'ды и=`мъ три'десять
два`: и= прозыва'ху и=`хъ гра'ды i=аi'рwвы, да'же до
дне'сь, и=`же су'ть въ земли` галаа'довjь:

5. и= о<у>='мре i=аi'ръ, и= погребе'нъ бы'сть въ камw'нjь.

6. И= приложи'ша сы'нове i=и~л<е>вы твори'ти sло'е
пред\ъ гд\семъ и= послужи'ша ваалi'мамъ и= а=старw'fамъ
и= богw'мъ сv^рскимъ и= богw'мъ сiдw^нскимъ и= богw'мъ
мwа^вльскимъ и= богw'мъ сынw'въ а=ммw'нихъ и= богw'мъ
и=ноплеме'нникwвъ: и= w=ста'виша гд\са и= не рабо'таша
<е>=му`.

7. И= разгнjь'вася гд\сь jа='ростiю на i=и~ля и= предаде`
и=`хъ въ ру'ку фv"лiстi'мску и= въ ру'ку сынw'въ а=ммw'нихъ.

8. И= w=sло'биша, и= сокруши'ша сынw'въ i=и~левыхъ
въ то` вре'мя <о>=смьна'десять лjь'тъ, всjь'хъ сынw'въ
i=и~левыхъ, и=`же w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на
въ земли` а=морре'а и='же въ галаа'дjь.

9. И= преидо'ша сы'нове а=ммw^ни i=<о>рда'нъ воева'ти
на i=у'ду и= венiамi'на и= на до'мъ <е>=фре'мовъ: и=
w=скорбле'ни бы'ша сы'нове i=и~л<е>вы sjьлw`.

10. И= возопи'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су, глаго'люще:
согрjьши'хомъ тебjь`, jа='кw w=ста'вихомъ бг~а на'шего
и= рабо'тахомъ ваалi'му.

11. И= рече` гд\сь къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: не w\т
<е>=гv'пта ли и= w\т а=морре'а и= w\т сынw'въ а=ммw'нихъ
и= w\т фv"лiстi'ма

12. и= w\т сiдw'нянъ и= w\т а=мали'ка и= w\т мадiа'ма,
и=`же стужи'ша ва'мъ, и= возопи'сте ко мнjь`, и= сп~со'хъ
вы` w\т руки` и='хъ;

13. вы' же w=ста'висте мене` и= рабо'тасте богw'мъ
и=ны^мъ: сегw` ра'ди не приложу` сп\сти` ва'съ:

14. и=ди'те и= возопi'йте къ богw'мъ, и=`хже и=збра'сте
себjь`, и= тi'и да спасу'тъ вы` во вре'мя ско'рби ва'шея.

15. И= рjь'ша сы'нове i=и~л<е>вы ко гд\су: согрjьши'хомъ,
сотвори` ты` на'мъ по всему`, <е>=ли'кw о<у>=го'дно
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма: то'чiю и=зба'ви на'съ въ
се'й де'нь.

16. И= и=зверго'ша бо'ги чужды^я w\т среды` себ<е>`
и= послужи'ша гд\севи <е>=ди'ному: и= сжалjь'ся дш~а`
<е>=гw` w= о<у>=тружде'нiи i=и~левjь.

17. И= взыдо'ша сы'нове а=ммw^ни, и= w=полчи'шася въ
галаа'дjь: и= собра'шася и= сы'нове i=и~л<е>вы, и=
w=полчи'шася въ массифjь`.

18. И= рjь'ша лю'дiе кня^зи галаа'дстiи кi'йждо ко
бли'жнему своему`: му'жъ, и='же на'чнетъ би'тися съ
сынми` а=ммw'новыми, то'й бу'детъ кня'зь всjь^мъ живу'щымъ
въ галаа'дjь.

Глава` 11.

И= бя'ше i=ефfа'й галаадi'тянинъ си'ленъ крjь'постiю:
и= то'й бы'сть сы'нъ жены` блудни'цы, jа='же роди`
галаа'ду i=ефfа'я.

2. И= роди` жена` галаа'дова сынw'въ <е>=му`: и= возмужа'ша
сы'нове жены` и= и=згна'ша i=ефfа'я, и= реко'ша <е>=му`:
не наслjь'диши въ дому` <о>=тца` на'шегw, jа='кw сы'нъ
жены` блу'дныя <е>=си` ты`.

3. И= w\тбjьже` i=ефfа'й w\т лица` бра'тiи своея` и=
всели'ся въ земли` тw'въ: и= собира'хуся ко i=ефfа'ю
му'жiе пра'здни, и= хожда'ху съ ни'мъ.

4. И= бы'сть по дне'хъ си'хъ, и= воева'ша сы'нове а=ммw^ни
на i=и~ля.

5. И= <е>=гда` воева'ша сы'нове а=ммw^ни на i=и~ля,
и= поидо'ша старjь^йшины галаа'дwвы поя'ти i=ефfа'я
w\т земли` тw'въ,

6. и= реко'ша ко i=ефfа'ю: прiиди` и= бу'ди на'мъ нача'льникъ,
и= w=полчи'мся на сы'ны а=ммw^ни.

7. И= рече` i=ефfа'й старjь'йшинамъ галаа^дскимъ: не
вы' ли возненави'дjьсте мя`, и= и=згна'сте мя` и=з\ъ
до'му <о>=тца` моегw`, и= w\тпусти'сте мя` w\т себ<е>`;
и= почто` прiидо'сте ко мнjь` нн~jь, <е>=гда` ну'жду
воз\ъимjь'сте;

8. И= реко'ша старjь^йшины галаа'дстiи ко i=ефfа'ю:
сегw` ра'ди нн~jь прiидо'хомъ къ тебjь`, да по'йдеши
съ на'ми, и= w=полчи'мся на сы'ны а=ммw^ни: и= бу'деши
на'мъ кня'зь всjь^мъ живу'щымъ въ галаа'дjь.

9. И= рече` i=ефfа'й ко старjь'йшинамъ галаа'дwвымъ:
а='ще возвраща'ете мя` w=полчи'тися на сы'ны а=ммw^ни,
и= преда'стъ и=`хъ гд\сь предо мно'ю, и= а='зъ ва'мъ
бу'ду ли кня'зь;

10. И= реко'ша старjь^йшины галаа'дстiи ко i=ефfа'ю:
гд\сь да бу'детъ по'слухъ между` на'ми, а='ще по сло'ву
твоему` та'кw не сотвори'мъ.

11. И= по'йде i=ефfа'й со старjь'йшинами галаа'дскими,
и= поста'виша <е>=го` лю'дiе над\ъ собо'ю главу` и=
кня'зя: и= глаго'ла i=ефfа'й вся^ словеса` своя^ пред\ъ
гд\семъ въ массифjь`.

12. И= посла` i=ефfа'й послы` къ царю` сынw'въ а=ммw'нихъ,
глаго'ля: что` мнjь` и= тебjь`, jа='кw прише'лъ <е>=си`
ко мнjь` воева'ти на земли` мое'й;

13. И= рече` ца'рь сынw'въ а=ммw'нихъ къ послw'мъ i=ефfа'<е>вымъ:
jа='кw взя` i=и~ль зе'млю мою`, <е>=гда` и=зы'де и=з\ъ
<е>=гv'пта, w\т а=рнw'на да'же до i=аво'ка и= до i=<о>рда'на:
и= нн~jь возврати` ю=` съ ми'ромъ, и= w\тиду`.

14. И= возврати'шася послы` ко i=ефfа'ю. И= приложи`
<е>=ще` i=ефfа'й, и= посла` послы` къ царю` сынw'въ
а=ммw'нихъ, и= реко'ша <е>=му`:

15. та'кw глаго'летъ i=ефfа'й: не взя` i=и~ль земли`
мwа'вли и= земли` сынw'въ а=ммw'нихъ,

16. поне'же <е>=гда` и=схожда'ше и=з\ъ <е>=гv'пта,
по'йде i=и~ль по пусты'ни до мо'ря чермна'гw, и= прiи'де
до ка'диса:

17. и= посла` i=и~ль послы` къ царю` <е>=дw'мску, глаго'ля:
да прейду` сквозjь` зе'млю твою`: и= не послу'ша ца'рь
<е>=дw'мскъ: та'кожде посыла` и= къ царю` мwа'вску,
и= не восхотjь`: и= сjь'де i=и~ль въ ка'дисjь:

18. и= и='де пусты'нею, и= w=бы'де зе'млю <е>=дw'млю
и= зе'млю мwа'влю, и= прiи'де на восто'ки со'лнца земли`
мwа'вли, и= w=полчи'ся w=б\ъ <о>=ну` страну` а=рнw'на,
и= не вни'де въ предjь'лы мwа^вли, jа='кw а=рнw'нъ
бя'ше предjь'лъ мwа'вль:

19. и= посла` i=и~ль послы` къ сиw'ну царю` а=морре'йску,
царю` <е>=севw'нску, и= рече` къ нему` i=и~ль: да пре'йдемъ
по земли` твое'й до мjь'ста на'шегw:

20. и= не восхотjь` сиw'нъ i=и~лю преити` по предjь'лwмъ
свои^мъ, и= собра` сиw'нъ вся^ лю'ди своя^, и= w=полчи'ся
во i=а'сjь, и= воева` на i=и~ля:

21. и= предаде` гд\сь бг~ъ i=и~левъ сиw'на и= вся^
лю'ди <е>=гw` въ ру'ки i=и~ля, и= и=зби` и=`хъ:

22. и= наслjь'дова i=и~ль всю` зе'млю а=морре'а живу'щагw
на земли` то'й: и= взя` ве'сь предjь'лъ а=морре'йскъ
w\т а=рнw'на да'же до i=аво'ка, и= w\т пусты'ни до
i=<о>рда'на:

23. и= нн~jь гд\сь бг~ъ i=и~левъ и=згна` а=морре'а
w\т лица` людi'й свои'хъ i=и~ля, и= ты' ли хо'щеши
наслjь'дити <е>=го`;

24. ни`, но <е>=ли'кw даде` въ наслjь'дiе тебjь` хамw'съ
бо'гъ тво'й, сiя^ да наслjь'диши: а= всjь'хъ, и=`хже
и=згна` гд\сь бг~ъ на'шъ w\т лица` на'шегw, сiя^ мы`
наслjь'димъ:

25. и= нн~jь <е>=да` лу'чшiй <е>=си` ты` вала'ка сы'на
сепфw'рова, царя` мwа'вля; не бра'нiю ли боря'шеся
со i=и~лемъ, и=ли` вою'я воева` <е>=го`;

26. <е>=гда` всели'ся i=и~ль во <е>=севw'нjь и= въ
предjь'лjьхъ <е>=гw`, и= во а=рои'рjь и= въ предjь'лjьхъ
<е>=гw`, и= во всjь'хъ градjь'хъ, и=`же о<у>= i=<о>рда'на,
три'ста лjь'тъ, и= почто` не и=зба'вилъ <е>=си` и='хъ
во вре'мя <о>='но;

27. а='зъ же не согрjьши'хъ тебjь`, и= ты` твори'ши
со мно'ю sло`, вою'я на мя`: да су'дитъ гд\сь судя'й
дне'сь между` сы^ны i=и~левыми и= между` сы^ны а=ммw^ни.

28. И= не послу'ша ца'рь сынw'въ а=ммw'нихъ слове'съ
i=ефfа'евыхъ, jа=`же посыла'ше къ нему`.

29. И= бы'сть на i=ефfа'и дх~ъ гд\сень, и= пре'йде
галаа'да и= манассi'ю, и= пре'йде стражбу` галаа'дову,
и= w\т стражбы` галаа'довы и='де на <о>='ну страну`
сынw'въ а=ммw'нихъ.

30. И= w=бjьща` i=ефfа'й w=бjь'тъ гд\севи и= рече`:
а='ще преда'нiемъ преда'си сы'ны а=ммw^ни въ ру'ку
мою`,

31. и= бу'детъ и=сходя'й, и='же а='ще и=зы'детъ и=з\ъ
вра'тъ до'му моегw` во срjь'тенiе мнjь`, <е>=гда` возвращу'ся
съ ми'ромъ w\т сынw'въ а=ммw'нихъ, и= бу'детъ гд\севи,
и= вознесу` <е>=го` во всесожже'нiе.

32. И= прiи'де i=ефfа'й къ сынw'мъ а=ммw^нимъ воева'ти
на ня`: и= предаде` я=` гд\сь въ ру'цjь <е>=гw`

33. и= и=зби` и=`хъ w\т а=рои'ра, до'ндеже прiити`
въ менi'fъ, два'десять градw'въ, и= да'же до а=ве'ля
вiногра'дwвъ, jа='звою вели'кою sjьлw`. И= покоре'ни
бы'ша сы'нове а=ммw^ни пред\ъ лице'мъ сынw'въ i=и~левыхъ.

34. И= прiи'де i=ефfа'й въ массифу` въ до'мъ сво'й:
и= се`, дще'рь <е>=гw` и=схожда'ше во срjь'тенiе <е>=гw`
съ тv"мпа^ны и= ли^ки: и= сiя` бя'ше <е>=диноро'дна
<е>=му` возлю'бленна: и= не бjь` <е>=му` сы'на, ни
другi'я дще'ре, кромjь` <е>=я`.

35. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=ви'дjь ю=` са'мъ, растерза`
ри^зы своя^ и= рече`: <w>, дщи` моя`, смуща'ющи смути'ла
мя` <е>=си`: и= ты` нн~jь въ претыка'нiе была` <е>=си`
пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма: а='зъ бо w\тверзо'хъ о<у>=ста`
моя^ на тя` ко гд\су и= не возмогу` вспя'ть возврати'ти.

36. И= рече` къ нему`: <о>='тче, а='ще w\тве'рзлъ <е>=си`
о<у>=ста` твоя^ ко гд\су, сотвори` мнjь`, jа='коже
и=зы'де и=зо о<у>='стъ твои'хъ, зане'же сотвори` тебjь`
гд\сь ме'сть врагw'мъ твои^мъ w\т сынw'въ а=ммw'нихъ.

37. И= рече` ко <о>=тцу` своему`: сотвори`, <о>='тче
мо'й, сiе` сло'во: w=ста'ви мя` два` мjь^сяца, да пойду`
и= взы'ду на го'ры и= пла'чуся дjь'вства моегw` а='зъ
и= други^ни мои`.

38. И= рече`: и=ди`. И= w\тпусти` ю=` на два` мjь^сяца:
и= и='де сама` и= други^ни <е>=я`, и= пла'кася дjь'вства
своегw` на гора'хъ.

39. И= бы'сть въ концjь` двою` мjь^сяцу, и= возврати'ся
ко <о>=тцу` своему`: и= сотвори` на не'й w=бjь'тъ сво'й,
и='мже w=бjьща'ся: и= сiя` не позна` му'жа. И= бы'сть
въ повелjь'нiе во i=и~ли:

40. w\т днi'й до днi'й и=схожда'ху дщ<е>'ри i=и~л<е>вы
пла'кати w= дще'ри i=ефfа'я галаадi'тина четы'ри дни^
въ лjь'тjь.

Глава` 12.

И= собра'шася му'жiе <е>=фр<е>'мли и= прiидо'ша въ
сефi'ну, и= рjь'ша i=ефfа'ю: почто` ходи'лъ <е>=си`
w=полчи'тися на сы'ны а=ммw^ни, и= на'съ не позва'лъ
<е>=си` и=ти` съ тобо'ю; до'мъ тво'й съ тобо'ю сожже'мъ
<о>=гне'мъ.

2. И= рече` къ ни^мъ i=ефfа'й: и=мjь'хъ прю` а='зъ
и= лю'дiе мои`, и= сы'нове а=ммw^ни w=скорби'ша мене`
sjьлw`: и= воззва'хъ ва'съ, и= не и=зба'висте мене`
w\т руки` и='хъ:

3. и= ви'дjьхъ, jа='кw не бя'ше спаса'ющагw, и= положи'хъ
ду'шу мою` въ ру'ку мою`, и= прiидо'хъ къ сынw'мъ а=ммw^нимъ,
и= предаде` я=` гд\сь въ ру'ку мою`: и= вску'ю прiидо'сте
ко мнjь` дне'сь, w=полчи'ти ли ся на мя`;

4. И= собра` i=ефfа'й вся^ му'жы галаа^дски и= w=полчи'ся
на <е>=фре'ма: и= и=зби'ша му'жiе галаа'дстiи <е>=фре'ма,
поне'же глаго'лаху: о<у>=цjьлjь'вшiи w\т <е>=фре'ма,
вы` галаа'дъ средjь` <е>=фре'ма и= средjь` манассi'и.

5. И= зася'де галаа'дъ прохо'ды о<у>= i=<о>рда'на <е>=фре'мwвы.
И= бы'сть <е>=гда` рjь'ша о<у>=цjьлjь'вшiи w\т <е>=фре'ма:
пре'йдемъ: и= реко'ша и=`мъ му'жiе галаа'дстiи: <е>=да'
ли w\т <е>=фре'ма вы`; И= рjь'ша: нjь'смы.

6. И= рjь'ша и=`мъ: рцы'те, кла'съ. И= не о<у>=пра'виша
рещи` та'кw: и= и=ма'ху и=`хъ, и= закала'ху о<у>= прехо'дwвъ
i=<о>рда'нихъ: и= падо'ша въ то` вре'мя w\т <е>=фре'ма
четы'редесять и= двjь` ты'сящы.

7. И= суди` i=ефfа'й i=и~леви лjь'тъ ше'сть: и= о<у>='мре
i=ефfа'й галаадi'тинъ, и= погребе'нъ бы'сть во гра'дjь
свое'мъ въ галаа'дjь.

8. И= суди` по не'мъ i=и~леви <е>=севw'нъ w\т виfлее'ма:

9. и= бы'ша <е>=му` три'десять сы'ны и= три'десять
дщ<е>'ри, jа=`же w\тдаде` во'нъ (муж<е>'мъ), и= три'десять
же'нъ приведе` сынw'мъ свои^мъ w\твнjь`: и= суди` i=и~леви
се'дмь лjь'тъ:

10. и= о<у>='мре <е>=севw'нъ, и= погребе'нъ бы'сть
въ виfлее'мjь.

11. И= суди` по не'мъ i=и~леви <е>=лw'нъ завулw'нянинъ
де'сять лjь'тъ:

12. и= о<у>='мре <е>=лw'нъ завулw'нянинъ, и= погребе'нъ
бы'сть во <е>=лi'мjь въ земли` завулw'ни.

13. И= суди` по не'мъ i=и~леви а=вдw'нъ сы'нъ <е>=лли'ховъ
фараfwнi'тинъ:

14. и= бы'ша <е>=му` четы'редесять сы'нове и= три'десять
вну'цы, jь='здящiи на седми'десяти <о>=слjь'хъ: и=
суди` i=и~леви <о>='смь лjь'тъ:

15. и= о<у>='мре а=вдw'нъ сы'нъ <е>=лли'ховъ фараfwнi'тинъ,
и= погребе'нъ бы'сть въ фараfw'нjь, въ земли` <е>=фре'мли,
въ горjь` а=мали'ковjь.

Глава` 13.

И= приложи'ша <е>=ще` сы'нове i=и~л<е>вы твори'ти sло`
пред\ъ гд\семъ: и= предаде` я=` гд\сь въ ру'ку фv"лiстi'мску
четы'редесять лjь'тъ.

2. И= бя'ше му'жъ <е>=ди'нъ w\т сараи`, w\т пле'мене
да'нова, и='мя же <е>=му` манw'е: и= жена` <е>=му`
бя'ше непло'ды и= не ражда'ше.

3. И= jа=ви'ся а='гг~лъ гд\сень къ женjь` и= рече`
къ не'й: се`, ты` непло'ды и= не ражда'ла <е>=си`,
и= зачне'ши и= роди'ши сы'на:

4. и= нн~jь блюди'ся, и= не пi'й вiна` и= сiке'ра,
и= не jа='ждь вся'кагw нечи'стагw:

5. jа='кw се`, ты` во о<у>=тро'бjь прiи'меши и= роди'ши
сы'на: и= желjь'зо на главу` <е>=гw` не взы'детъ, jа='кw
назwре'й бг~ови бу'детъ сiе` <о>=троча` w\т чре'ва:
и= се'й на'чнетъ спаса'ти i=и~ля и=з\ъ руки` фv"лiстi'мли.

6. И= вни'де жена` и= рече` му'жу своему`, глаго'лющи:
человjь'къ бж~iй прiи'де ко мнjь`, и= w='бразъ <е>=гw`
jа='кw w='бразъ а='гг~ла бж~iя, стра'шенъ sjьлw`: и=
вопроша'хъ <е>=го`, w\тку'ду <е>=си`; и= и='мене своегw`
не повjь'да ми`,

7. и= рече` мнjь`: се`, ты` во о<у>=тро'бjь зачне'ши
и= роди'ши сы'на: и= нн~jь не пi'й вiна`, ни сiке'ра,
и= не jа='ждь вся'кагw нечи'стагw, jа='кw назwре'й
бг~у бу'детъ <о>='трочищь w\т о<у>=тро'бы да'же до
дне` сме'рти своея`.

8. И= помоли'ся манw'е ко гд\су и= рече`: во мнjь`,
гд\си, человjь'къ бж~iй, <е>=го'же посла'лъ <е>=си`,
да прiи'детъ <е>=ще` къ на'мъ и= наста'витъ ны`, что`
сотвори'мъ <о>=троча'ти ражда'ющемуся.

9. И= послу'ша бг~ъ моли'твы манw'евы: и= прiи'де па'ки
а='гг~лъ бж~iй къ женjь`, сiя' же сjьдя'ше на селjь`,
и= манw'е му'жъ <е>=я` не бя'ше съ не'ю.

10. И= потща'ся жена`, и= те'кши ско'рw повjь'да му'жу
своему`, и= рече` къ нему`: се`, jа=ви'ся мнjь` му'жъ,
и='же приходи'лъ въ де'нь w='нъ ко мнjь`.

11. И= воста'въ и='де манw'е в\ъслjь'дъ жены` своея`,
и= прiи'де къ му'жу и= рече` <е>=му`: ты' ли <е>=си`
му'жъ глаго'лавый къ женjь` (мое'й); И= рече` а='гг~лъ:
а='зъ.

12. И= рече` манw'е: нн~jь о<у>=`бо да прiи'детъ сло'во
твое`, кi'й бу'детъ су'дъ <о>=троча'те, и= что` дjьла`
<е>=гw`;

13. И= рече` а='гг~лъ гд\сень къ манw'ю: w\т всjь'хъ,
jа=`же глаго'лахъ къ женjь`, да сохрани'тся:

14. w\т всегw`, <е>='же и=схо'дитъ и=з\ъ вiногра'да,
да не jа='стъ, и= вiна` и= сiке'ра да не пiе'тъ, и=
вся'кагw нечи'стагw да не jа='стъ: и= вся^, <е>=ли^ка
заповjь'дахъ <е>='й, да храни'тъ.

15. И= рече` манw'е ко а='гг~лу гд\сню: да о<у>=держи'мъ
тя` здjь`, и= сотвори'мъ пред\ъ тобо'ю ко'злище w\т
ко'зъ.

16. И= рече` а='гг~лъ гд\сень къ манw'ю: а='ще мя`
пону'диши, не бу'ду jа='сти хлjь'ба твоегw`: но а='ще
сотвори'ши всесожже'нiе гд\севи, то` вознеси` <е>=`.
Не вjь'дяше бо манw'е, jа='кw а='гг~лъ гд\сень то'й.

17. И= рече` манw'е ко а='гг~лу гд\сню: что` и='мя
твое`; да <е>=гда` сбу'дется сло'во твое`, просла'вимъ
тя`.

18. И= рече` <е>=му` а='гг~лъ гд\сень: почто` сiе`
вопроша'еши и='мене моегw`; и= то` <е>='сть чу'дно.

19. И= взя` манw'е ко'злища w\т ко'зъ и= же'ртву, и=
вознесе` на ка'мень гд\севи чу^дная творя'щему: манw'е
же и= жена` <е>=гw` зря'ста.

20. И= бы'сть <е>=гда` пла'мень взы'де вы'ше <о>=лтаря`
да'же до небесе`, и= взы'де а='гг~лъ гд\сень въ пла'мени
<о>=лтаря`: манw'е же и= жена` <е>=гw` смотря'ста,
и= падо'ста лице'мъ свои'мъ на зе'млю.

21. И= не приложи` ктому` а='гг~лъ гд\сень jа=ви'тися
манw'ю и= женjь` <е>=гw`. Тогда` о<у>=вjь'дjь манw'е,
jа='кw а='гг~лъ гд\сень <е>='сть.

22. И= рече` манw'е къ женjь` свое'й: сме'ртiю о<у>='мремъ,
jа='кw бг~а ви'дjьхомъ.

23. И= рече` <е>=му` жена` <е>=гw`: а='ще бы хотjь'лъ
гд\сь о<у>=мертви'ти на'съ, не бы` взя'лъ w\т ру'къ
на'шихъ всесожже'нiя и= же'ртвы, и= не бы` показа'лъ
на'мъ си'хъ всjь'хъ, и= не бы` слы^шана сiя^ сотвори'лъ
на'мъ jа='коже нн~jь.

24. И= роди` жена` сы'на, и= нарече` и='мя <е>=му`
сам<пс>w'нъ. И= возмужа` <о>=троча`, и= блг\сви` <е>=`
гд\сь:

25. и= нача` дх~ъ гд\сень ходи'ти съ ни'мъ въ полцjь`
да'новjь, посредjь` сараи` и= посредjь` <е>=сfао'ла.

Глава` 14.

И= сни'де сам<пс>w'нъ во fамна'fу и= ви'дjь жену` во
fамна'fjь w\т дще'рей фv"лiстi'мскихъ, и= о<у>=го'дна
бы'сть пред\ъ ни'мъ.

2. И= взы'де и= повjь'да <о>=тцу` своему` и= ма'тери
свое'й, и= рече`: жену` ви'дjьхъ во fамна'fjь w\т дще'рей
фv"лiстi'мскихъ, и= нн~jь поими'те ю=` мнjь` въ жену`.

3. И= рече` <е>=му` <о>=те'цъ <е>=гw` и= ма'ти <е>=гw`:
<е>=да` нjь'сть дще'рей w\т бра'тiи твоея` и= w\т всjь'хъ
людi'й мои'хъ жены`, jа='кw ты` и='деши поя'ти жену`
w\т дще'рей и=ноплеме'нникwвъ неwбрjь'занныхъ; И= рече`
сам<пс>w'нъ ко <о>=тцу` своему`: сiю` поими` мнjь`,
jа='кw та` о<у>=го'дна <е>='сть пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма.

4. <О>=те'цъ же <е>=гw` и= ма'ти <е>=гw` не разумjь'ша,
jа='кw сiе` w\т гд\са <е>='сть, jа='кw w\тмще'нiя <о>='нъ
и='щетъ w\т фv"лiстi'млянъ: въ то' бо вре'мя владя'ху
фv"лiстi'мляне сы^ны i=и~левыми.

5. И= сни'де сам<пс>w'нъ и= <о>=те'цъ <е>=гw` и= ма'ти
<е>=гw` во fамна'fу, и= прiидо'ша до вiногра'да fамна'fа:
и= се`, льви'чищь рыка'ющь во срjь'тенiе <е>=му`.

6. И= сни'де на него` дх~ъ гд\сень, и= растерза` <е>=го`
jа='кw ко'злища w\т ко'зъ, и= ничто'же бя'ше въ руку`
<е>=гw`: и= не повjь'да <о>=тцу` своему` и= ма'тери
свое'й, <е>='же сотвори`.

7. И= поидо'ша и= реко'ша женjь`, и= о<у>=го'дна бы'сть
пред\ъ <о>=чи'ма сам<пс>w'на.

8. И= возврати'ся по дне'хъ поя'ти ю=`, и= w=брати'ся
ви'дjьти тру'пъ льво'въ, и= се`, ро'й пче'лъ во о<у>=стjь'хъ
льво'выхъ и= ме'дъ:

9. и= и=з\ъя` <е>=го` w\т о<у>='стъ <е>=гw` въ ру'цjь
свои`, и= и=дя'ше и=ды'й и= jа=ды'й: и= по'йде ко <о>=тцу`
своему` и= ма'тери свое'й, и= даде` и=`мъ, и= jа=до'ша:
и= не повjь'да и=`мъ, jа='кw w\т о<у>='стъ льво'выхъ
и=з\ъя` се'й ме'дъ.

10. И= сни'де <о>=те'цъ <е>=гw` къ женjь`, и= сотвори`
сам<пс>w'нъ та'мw пи'ръ се'дмь днi'й, jа='кw та'кw
творя'тъ ю='ношы:

11. и= бы'сть внегда` боя'тися и=`мъ <е>=гw`, приста'виша
къ нему` три'десять другw'въ, и= бы'ша съ ни'мъ:

12. и= рече` и=`мъ сам<пс>w'нъ: предлага'ю нн~jь ва'мъ
гада'нiе, и= а='ще w\тгада'юще повjь'дите мнjь` сiе`
въ се'дмь днi'й пи'ра и= w=бря'щете, да'мъ ва'мъ три'десять
поня'въ и= три'десять ри'зъ <о>=де'ждъ:

13. а='ще же не возмо'жете сiе` повjь'дати мнjь`, дади'те
вы` мнjь` три'десять поня'въ и= три'десять ри'зъ и=змjь'нныхъ.
И= реко'ша <е>=му`: предложи` гада'нiе твое`, и= о<у>=слы'шимъ
<е>=`.

14. И= глаго'ла и=`мъ: w\т jа=ду'щагw jа=до'мое и=зы'де,
и= w\т крjь'пкагw и=зы'де сла'дкое. И= не мого'ша повjь'дати
гада'нiя до тре'хъ днi'й.

15. И= бы'сть въ де'нь четве'ртый, и= реко'ша женjь`
сам<пс>w'новjь: прельсти` му'жа своего`, и= да повjь'сть
тебjь` гада'нiе, да не сожже'мъ тя` и= до'мъ <о>=тца`
твоегw` <о>=гне'мъ: и=ли` w=убо'жити призва'сте ны`;

16. И= пла'кася жена` сам<пс>w'нова пред\ъ ни'мъ и=
рече`: ра'звjь возненави'дjьлъ <е>=си` мене` и= не
возлюби'лъ <е>=си` мене`, jа='кw гада'нiя, <е>='же
<е>=си` предложи'лъ сынw'мъ людi'й мои'хъ, не повjь'далъ
<е>=си` <е>=гw` мнjь`. И= рече` <е>='й сам<пс>w'нъ:
се`, <о>=тцу` моему` и= ма'тери мое'й не повjь'дахъ
сегw`, и= тебjь' ли повjь'мъ;

17. И= пла'кася пред\ъ ни'мъ се'дмь днi'й, въ ня'же
бjь` и=`мъ пи'ръ. И= бы'сть въ де'нь седмы'й, и= повjь'да
<е>='й, jа='кw стужи` <е>=му`: и= та` повjь'да сынw'мъ
людi'й свои'хъ.

18. И= реко'ша <е>=му` му'жiе гра'дстiи въ де'нь седмы'й
пре'жде заше'ствiя со'лнца: что` сла'ждше ме'да; и=
что` крjь'плjье льва`; И= рече` и=`мъ сам<пс>w'нъ:
а='ще не бы'сте w=ра'ли ю='ницею мое'ю, не бы'сте о<у>=вjь'дали
гада'нiя моегw`.

19. И= нападе` на него` дх~ъ гд\сень, и= сни'де во
а=скалw'нъ, и= и=зби` та'мw три'десять муже'й, и= взя`
ри^зы и='хъ, и= даде` ри^зы повjь'давшымъ гада'нiе.
И= разгнjь'вася jа='ростiю сам<пс>w'нъ, и= взы'де въ
до'мъ <о>=тца` своегw`.

20. Жена' же сам<пс>w'нова и='де за и=на'го му'жа,
и='же бы'сть <е>=ди'нъ w\т другw'въ <е>=гw`.

Глава` 15.

И= бы'сть по дне'хъ во дни^ жа'твы пшени'цы, и= посjьти`
сам<пс>w'нъ жену` свою`, несы'й ко'злище w\т ко'зъ,
и= рече`: да вни'ду къ женjь` мое'й въ ло'жницу. И=
не даде` <е>=му` <о>=те'цъ <е>=я` вни'ти.

2. И= рече` <о>=те'цъ <е>=я`, глаго'ля: рjь'хъ, jа='кw
ненави'дя возненави'дjьлъ <е>=си` ю=`, и= w\тда'хъ
ю=` <е>=ди'ному w\т другw'въ твои'хъ: не се' ли сестра`
<е>=я` ме'ньшая добрjь'йши <е>=я` <е>='сть; да бу'детъ
тебjь` нн~jь вмjь'стw <е>=я`.

3. И= рече` <е>=му` сам<пс>w'нъ: чи'стъ <е>='смь нн~jь
w\т фv"лiстi'млянъ, jа='кw сотворю` а='зъ съ ни'ми
sло`.

4. И= по'йде сам<пс>w'нъ, и= jа='тъ три'ста лиси'цъ,
и= взя` свjьщы`, и= связа` w='шибъ ко w='шибу, и= о<у>=стро'и
<е>=ди'ну свjьщу` между` двjьма` w='шибома:

5. и= разжже` <о>='гнь въ свjьща'хъ, и= пусти` я=`
въ ни^вы фv"лiстi^мски: и= запали` ни^вы w\т гуме'нъ
и= да'же до кла'сwвъ просты'хъ и= до вiногра'да и=
ма'сличiя.

6. И= реко'ша и=ноплем<е>'нницы: кто` сотвори` сiя^;
И= реко'ша: сам<пс>w'нъ зя'ть fамнаfе'евъ, jа='кw взя`
жену` <е>=гw` и= даде` ю=` <е>=ди'ному w\т другw'въ
<е>=гw`. И= взыдо'ша и=ноплем<е>'нницы и= сожго'ша
ю=` и= до'мъ <о>=тца` <е>=я` <о>=гне'мъ.

7. И= рече` и=`мъ сам<пс>w'нъ: а='ще и= сотвори'сте
вы` та'кw <е>='й, а='зъ не благоизво'лю, но w\тмще'нiе
мое` <е>=ди'ному кому'ждо ва'съ сотворю`, и= посе'мъ
почi'ю.

8. И= порази` и='хъ го'л<е>ни до бе'дръ jа='звою ве'лiею:
и= сни'де, и= всели'ся о<у>= водоте'чи въ пеще'рjь
ка'мене и=та'ма.

9. И= и=зыдо'ша фv"лiстi'мляне, и= w=полчи'шася во
i=у'дjь, и= разсjь'яшася въ лехi`.

10. И= рече` и=`мъ вся'къ му'жъ i=у'динъ: почто` прiидо'сте
на ны`; И= реко'ша и=ноплем<е>'нницы: связа'ти сам<пс>w'на
прiидо'хомъ и= сотвори'ти <е>=му`, jа='коже сотвори`
на'мъ.

11. И= снидо'ша три` ты'сящы муже'й w\т i=у'ды къ пеще'рjь
ка'мене и=та'ма и= реко'ша къ сам<пс>w'ну: не вjь'си
ли, jа='кw владjь'ютъ на'ми фv"лiстi'мляне; и= вску'ю
сiя^ сотвори'лъ <е>=си` на'мъ; И= рече` и=`мъ сам<пс>w'нъ:
jа='коже ми` сотвори'ша, та'кw сотвори'хъ и=`мъ.

12. И= реко'ша <е>=му`: связа'ти тебе` прiидо'хомъ
и= преда'ти тя` въ ру'цjь и=ноплеме'нникwмъ. И= рече`
и=`мъ сам<пс>w'нъ: клени'теся мнjь`, да не о<у>=бiе'те
мене` вы`.

13. И= реко'ша <е>=му`, глаго'люще: ни`, но то'кмw
соу'зомъ свя'жемъ тя` и= предади'мъ тя` въ ру'ки и='хъ,
сме'ртiю же не о<у>=мертви'мъ тебе`. И= связа'ша <е>=го`
двjьма` о<у>='жы но'выми и= и=зведо'ша <е>=го` w\т
ка'мене тогw`.

14. И= то'й прiи'де до че'люсти: и=ноплем<е>'нницы
же воскли'кнуша и= теко'ша проти'ву <е>=му`. И= сни'де
на него` дх~ъ гд\сень, и= бы'ша о<у>='жя на мы'шцахъ
<е>=гw` jа='кw и=згре'бiе, <е>=гда` зажже'тся <о>=гне'мъ:
и= разрjьши'шася о<у>='зы <е>=гw` w\т руку` <е>=гw`:

15. и= w=брjь'те че'люсть <о>='слю пове'ржену, и= простре`
ру'ку свою`, и= взя` ю=`: и= и=зби` <е>='ю ты'сящу
муже'й.

16. И= рече` сам<пс>w'нъ: че'люстiю <о>='слею потребля'я
потреби'хъ и=`хъ, jа='кw че'люстiю <о>='слею и=зби'хъ
ты'сящу муже'й.

17. И= бы'сть <е>=гда` преста` глаго'ля, и= пове'рже
че'люсть w\т руки` своея`: и= нарече` мjь'сто то'е
%[и=збiе'нiе че'люстное%].

18. И= возжажда` sjьлw`, и= возопи` ко гд\су, и= рече`:
ты` бл~говоли'лъ <е>=си` въ ру'цjь раба` твоегw` спасе'нiе
вели'кое сiе`, и= нн~jь о<у>=мира'ю жа'ждею, и= впаду`
въ ру'ки неwбрjь'занныхъ.

19. И= разве'рзе бг~ъ jа='зву на че'люсти, и= и=зы'де
и=з\ъ нея` вода`, и= пи`: и= возврати'ся ду'хъ <е>=гw`,
и= w=живе`: сегw` ра'ди прозва'ся и='мя <е>='й %[и=сто'чникъ
призыва'ющагw%], и='же <е>='сть въ че'люсти, да'же
до дне` сегw`.

20. И= суди` i=и~лю во дни^ фv"лiстi'млянъ два'десять
лjь'тъ.

Глава` 16.

И= и='де сам<пс>w'нъ въ га'зу, и= ви'дjь та'мw жену`
блудни'цу и= вни'де къ не'й.

2. И= повjь'даша га'зянwмъ, глаго'люще: прiи'де сам<пс>w'нъ
сjь'мw. И= w=быдо'ша и= подсjьдо'ша <е>=му` всю` но'щь
о<у>= вра'тъ гра'дныхъ, и= о<у>=таи'шася всю` но'щь,
глаго'люще: до'ндеже w=свjьта'етъ о<у>='тро, и= о<у>=бiе'мъ
<е>=го`.

3. И= спа` сам<пс>w'нъ до полу'нощи: и= воста` въ полу'нощи,
и= восхи'ти дв<е>'ри о<у>= вра'тъ гра'да со <о>=бjь'ими
верея'ми, и= под\ъя` w='ныя съ заво'рою, и= возложи`
я=` на ра'мена своя^, и= вознесе` я=` на ве'рхъ горы`,
jа='же пред\ъ лице'мъ хеврw'на, и= положи` и=`хъ та'мw.

4. И= бы'сть по се'мъ, и= возлюби` жену` w\т водоте'чи
сwри'ховы: и='мя же <е>='й далi'да.

5. И= взыдо'ша къ не'й кня^зи и=ноплем<е>'нничи и=
реко'ша <е>='й: прельсти` <е>=го`, и= ви'ждь, въ че'мъ
<е>='сть крjь'пость <е>=гw` вели'кая, и= чи'мъ премо'жемъ
<е>=го`, и= свя'жемъ <е>=го`, jа='кw смири'ти <е>=го`:
и= мы` тебjь` дади'мъ кi'йждо ты'сящу и= сто` сре'бреникwвъ.

6. И= рече` далi'да къ сам<пс>w'ну: повjь'ждь ми` нн~jь,
въ че'мъ крjь'пость твоя` (та'кw) вели'кая, и= чи'мъ
свя'жешися и= смири'шися;

7. И= рече` <е>='й сам<пс>w'нъ: а='ще свя'жутъ мя`
седмiю` тятива'ми сыры'ми неистлjь'вшими, и= и=знемогу`,
и= бу'ду jа='кw <е>=ди'нъ w\т человjь^къ.

8. И= принесо'ша <е>='й кня^зи w\т и=ноплем<е>'нникъ
се'дмь тяти'въ мо'крыхъ неистлjь'вшихъ, и= связа` <е>=го`
и='ми:

9. и= подса'да <е>=му` сjьдя'ше въ хра'минjь. И= рече`
<е>=му`: и=ноплем<е>'нницы на тя`, сам<пс>w'не. И=
расто'рже тятивы^, а='ки бы кто` расто'ргнулъ соска'нiе
и=згре'бiй, <е>=гда` ко'снется <е>=му` <о>='гнь: и=
не о<у>=вjь'дася крjь'пость <е>=гw`.

10. И= рече` далi'да къ сам<пс>w'ну: се`, прельсти'лъ
<е>=си` мя`, глаго'ля ко мнjь` лжу`: нн~jь о<у>=`бо
повjь'ждь ми`, чи'мъ свя'жешися;

11. И= рече` къ не'й: а='ще вя'жуще свя'жутъ мя` о<у>='жы
но'выми, и='миже не дjь'лано, и= и=знемогу`, и= бу'ду
jа='кw <е>=ди'нъ w\т человjь^къ.

12. И= взя` далi'да о<у>='жы нw'вы и= связа` <е>=го`
и='ми, и= рече` <е>=му`: и=ноплем<е>'нницы на тя`,
сам<пс>w'не. Подса'да же сjьдя'ше въ хра'минjь. И=
расто'рже я=` w\т руку` сво<е>'ю а='ки ни'ть.

13. И= рече` далi'да къ сам<пс>w'ну: да'же до нн~jь
прельща'лъ мя` <е>=си` и= глаго'лалъ ко мнjь` лжу`:
повjь'ждь ми` о<у>=`бо, чи'мъ свя'жешися; И= рече`
<е>='й: а='ще сплете'ши се'дмь плени'цъ вла^съ главы`
моея` спряде'нiемъ и= вбiе'ши ко'ломъ въ стjь'ну, и=
бу'ду не'мощенъ jа='кw <е>=ди'нъ w\т человjь^къ.

14. И= о<у>=спи` далi'да <е>=го` на колjь'нjьхъ свои'хъ,
и= бы'сть внегда` о<у>=сну'ти <е>=му`, взя` далi'да
се'дмь плени'цъ вла^съ главы` <е>=гw` и= сплете` спряде'нiемъ
и= вонзе` ко'ломъ въ стjь'ну, и= рече`: и=ноплем<е>'нницы
на тя`, сам<пс>w'не. И= возбну` w\т сна` своегw` и=
и=сто'рже ко'лъ сплете'нiемъ и=з\ъ стjьны`, и= не о<у>=вjь'дася
крjь'пость <е>=гw`.

15. И= рече` къ нему` далi'да: ка'кw глаго'леши, возлюби'хъ
тя`, и= се'рдце твое` нjь'сть со мно'ю; се`, тре'тiе
прельсти'лъ <е>=си` мя`, и= не повjь'далъ <е>=си` мнjь`,
въ че'мъ крjь'пость твоя` вели'кая.

16. И= бы'сть <е>=гда` стужи` <е>=му` словесы` свои'ми
по вся^ дни^, и= о<у>=бjьди` <е>=го`, и= и=знемо'же
да'же до о<у>=ме'ртвiя.

17. И= повjь'да <е>='й все` се'рдце свое`, и= рече`
къ не'й: желjь'зо не взы'де на главу` мою`, jа='кw
назwре'й <е>='смь а='зъ гд\су w\т о<у>=тро'бы ма'тере
моея`: а='ще о<у>=`бо w=брi'юся, w\тсту'питъ w\т мен<е>`
крjь'пость моя`, и= и=знемогу`, и= бу'ду jа='коже вси`
человjь'цы.

18. И= ви'дjь далi'да, jа='кw повjь'да <е>='й все`
се'рдце свое`, посла` и= призва` кня^зи и=ноплем<е>'нничи,
глаго'лющи: взы'дите <е>=ще` <е>=ди'ною, jа='кw повjь'да
ми` все` се'рдце свое`. И= взыдо'ша къ не'й вси` кня^зи
и=ноплем<е>'нничи, и= принесо'ша сребро` въ рука'хъ
свои'хъ.

19. И= о<у>=спи` далi'да сам<пс>w'на на колjь'нjьхъ
свои'хъ: и= призва` стригача`, и= w=стриже` се'дмь
плени'цъ вла^съ главы` <е>=гw`: и= нача` смиря'тися,
и= w\тступи` крjь'пость <е>=гw` w\т негw`.

20. И= рече` далi'да: и=ноплем<е>'нницы на тя`, сам<пс>w'не.
И= возбуди'ся w\т сна` своегw` и= рече`: и=зы'ду jа='коже
и= пре'жде, и= w=трясу'ся. И= не разумjь`, jа='кw гд\сь
w\тступи` w\т негw`.

21. И= jа='ша <е>=го` и=ноплем<е>'нницы, и= и=збодо'ша
<е>=му` <о>='чи, и= введо'ша <е>=го` въ га'зу, и= w=кова'ша
<е>=го` пу^ты мjь^дяны: и= бя'ше меля` въ хра'минjь
темни'чнjьй.

22. И= нача'ша власы` главы` <е>=гw` расти` по w=стриже'нiи.

23. И= кня^зи и=ноплем<е>'нничи собра'шася пожре'ти
же'ртву вели'ку дагw'ну бо'гу своему` и= возвесели'тися,
и= реко'ша: предаде` бо'гъ на'шъ въ ру'ки на'шя сам<пс>w'на
врага` на'шего.

24. И= ви'дjьша <е>=го` лю'дiе, и= похвали'ша бо'га
своего`, jа='кw рjь'ша: предаде` бо'гъ на'шъ въ ру'ки
на'шя врага` на'шего, w=пустоши'вшаго зе'млю на'шу,
и= и='же о<у>=мно'жи jа='звенныхъ на'шихъ.

25. И= бы'сть <е>=гда` возблажа` се'рдце и='хъ, и=
реко'ша: призови'те сам<пс>w'на и=з\ъ до'му темни'чнагw,
и= да и=гра'етъ пред\ъ на'ми. И= призва'ша сам<пс>w'на
и=з\ъ до'му темни'чнагw, и= и=гра'ше пред\ъ ни'ми:
и= зауша'ху <е>=го`, и= поста'виша <е>=го` между` стwлпы`.

26. И= рече` сам<пс>w'нъ ко ю='ноши держа'щему <е>=го`
за ру'ку: w=ста'ви мене`, да w=сяжу` столпы`, на ни'хже
до'мъ се'й о<у>=твержде'нъ <е>='сть, и= w=пру'ся на
ни'хъ. Ю='ноша же сотвори` та'кw.

27. До'мъ же бя'ше по'лнъ муже'й и= же'нъ, и= та'мw
вси` кня^зи и=ноплем<е>'нничи: на кро'вjь же то'мъ
до тре'хъ ты'сящъ муже'й и= же'нъ, зря'ще руга'емаго
сам<пс>w'на.

28. И= воззва` сам<пс>w'нъ ко гд\су и= рече`: а=дwнаi`
гд\си, гд\си си'лъ, помяни' мя нн~jь, и= о<у>=крjьпи'
мя <е>=ще` <е>=ди'ною, бж~е, да возда'мъ мще'нiе <е>=ди'но
за два` w='ка моя^ фv"лiстi'мwмъ.

29. И= w=б\ъя` сам<пс>w'нъ <о>='ба столпа^ ср<е>'днiя,
на ни'хже хра'мина бя'ше о<у>=твержде'на, и= w=пре'ся
на ни'хъ, держя` <е>=ди'нъ руко'ю десно'ю, а= другi'й
лjь'вою.

30. И= рече` сам<пс>w'нъ: да о<у>='мретъ душа` моя`
со и=ноплем<е>'нники. И= преклони'ся крjь'постiю, и=
паде` хра'мина на кня^зи и= на вся^ лю'ди и=`же въ
не'й: и= бы'сть ме'ртвыхъ, и=`хже о<у>=мертви` сам<пс>w'нъ
при сме'рти свое'й, мно'жае не'же и=`хже о<у>=мертви`
въ животjь` свое'мъ.

31. И= снидо'ша бра'тiя <е>=гw` и= ве'сь до'мъ <о>=тца`
<е>=гw`, и= взя'ша <е>=го`: и= взыдо'ша, и= погребо'ша
<е>=го` между` сараи` и= между` <е>=сfао'ломъ во гро'бjь
манw'я <о>=тца` <е>=гw`. И= се'й суди` i=и~лю лjь'тъ
два'десять. (И= воста` по сам<пс>w'нjь <е>=мега'ръ
сы'нъ <е>=на'нь, и= о<у>=би` w\т и=ноплеме'нникwвъ
ше'сть сw'тъ муже'й кромjь` скота`, и= спасе` и= <о>='нъ
i=и~ля.)

Глава` 17.

И= бы'сть му'жъ w\т горы` <е>=фре'мли, и= и='мя <е>=му`
мi'ха:

2. и= рече` ма'тери свое'й: ты'сяща и= сто` сре'бреникwвъ
и=`же о<у>=кра'д<е>ны о<у>= теб<е>`, и= заклина'ла
мя` <е>=си` и= глаго'лала <е>=си` во о<у>='шы мои`:
се`, сребро` о<у>= мен<е>`, а='зъ взя'хъ <е>=`. И=
рече` ма'ти <е>=гw`: благослове'нъ сы'нъ мо'й гд\севи.

3. И= w\тдаде` ты'сящу и= сто` сре'бреникwвъ ма'тери
свое'й. И= рече` ма'ти <е>=гw`: w=свяща'ющи w=святи'хъ
сребро` гд\севи w\т руки` моея`, тебjь` сы'нови моему`
сотвори'ти (кумi'ръ) и=зва'янъ и= слiя'нъ, и= нн~jь
w\тда'мъ <е>=` тебjь`.

4. И= w\тдаде` сребро` ма'тери свое'й. И= взя` ма'ти
<е>=гw` двjь'сти сре'бреникwвъ и= даде` и=`хъ сребродjь'лю,
и= сотвори` то'е (кумi'ръ) и=зва'янъ и= слiя'нъ: и=
бы'сть въ дому` мi'хи.

5. И= до'мъ мi'хинъ <е>=му` до'мъ бж~iй. И= сотвори`
<е>=фу'дъ {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ, славе'н.: нара'мникъ.}
и= fерафi'нъ {i='дwли}: и= напо'лни ру'ку <е>=ди'ному
w\т сынw'въ свои'хъ, и= бы'сть <е>=му` жре'цъ.

6. Въ ты^я же дни^ не бя'ше царя` во i=и~ли: кi'йждо
му'жъ, <е>='же пра'во ви'дяшеся пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`,
творя'ше.

7. И= бы'сть ю='ноша w\т виfлее'ма i=у'дина и= w\т
ро'да пле'мене i=у'дина, и= се'й леvi'тинъ, и= w=бита'ше
та'мw:

8. и= по'йде се'й му'жъ w\т гра'да виfлее'ма i=у'дина
w=бита'ти, и=дjь'же w=бря'щетъ мjь'сто: и= прiи'де
до горы` <е>=фре'мли и= да'же до до'му мi'хина, <е>='же
сотвори'ти пу'ть сво'й.

9. И= рече` <е>=му` мi'ха: w\тку'ду и='деши; И= рече`
<е>=му` леvi'тинъ: а='зъ <е>='смь w\т виfлее'ма i=у'дина,
и= и=ду` w=бита'ти, и=дjь'же w=бря'щу мjь'сто.

10. И= рече` <е>=му` мi'ха: сjьди` со мно'ю и= бу'ди
ми` <о>=те'цъ и= жре'цъ, и= а='зъ да'мъ тебjь` сре'бреникwвъ
де'сять въ го'дъ и= дво'и ри^зы, и= jа=`же на житiе`
тебjь`.

11. И= по'йде леvi'тъ, и= нача` w=бита'ти о<у>= му'жа.
И= бы'сть ю='ноша <е>=му` jа='кw <е>=ди'нъ w\т сынw'въ
<е>=гw`.

12. И= напо'лни мi'ха ру'ку леvi'тину, и= бы'сть <е>=му`
ю='ноша жре'цъ, и= бя'ше въ дому` мi'хи.

13. И= рече` мi'ха: нн~jь о<у>=вjь'дjьхъ, jа='кw бл~госотвори'тъ
мнjь` гд\сь, jа='кw бы'сть мнjь` леvi'тинъ жре'цъ.

Глава` 18.

Въ ты^я дни^ не бя'ше царя` во i=и~ли: и= въ ты^я дни^
пле'мя да'ново и=ска'ше себjь` наслjь'дiя всели'тися,
jа='кw не паде` <е>=му` наслjь'дiе до днi'й <о>='ныхъ
средjь` племе'нъ сынw'въ i=и~левыхъ.

2. И= посла'ша сы'нове да'нwвы w\т со'нмwвъ свои'хъ
пя'ть муже'й w\т ча'сти своея`, му'жы си^льны w\т сараи`
и= <е>=сfао'ла, согля'дати зе'млю и= и=зслjь'дити ю=`,
и= реко'ша къ ни^мъ: и=ди'те и= и=зслjь'дите зе'млю.
И= прiидо'ша до горы` <е>=фре'мли, до до'му мi'хина,
и= ста'ша та'мw въ дому` мi'хи.

3. И= тi'и позна'ша гла'съ ю='ноши леvi'тина, и= о<у>=клони'шася
та'мw, и= реко'ша <е>=му`: кто` тя` приведе` сjь'мw;
и= что` твори'ши въ мjь'стjь се'мъ; и= что` тебjь`
здjь`;

4. И= рече` и=`мъ: си'це и= си'це сотвори` мнjь` мi'ха,
и= ная` мя`, и= бы'хъ <е>=му` жре'цъ.

5. И= реко'ша <е>=му`: вопроси` о<у>=`бо бг~а, и= о<у>=вjь'мы,
а='ще благопоспjьши'тся пу'ть на'шъ, во'ньже мы` и='демъ.

6. И= рече` и=`мъ жре'цъ: и=ди'те съ ми'ромъ: пред\ъ
гд\семъ пу'ть ва'шъ, во'ньже и='дете.

7. И= и=до'ша пя'ть му'жiе и= прiидо'ша въ лаi'съ:
и= ви'дjьша людi'й живу'щихъ въ не'мъ, сjьдя'щихъ со
о<у>=пова'нiемъ по w=бы'чаю сiдw'нянъ, въ тишинjь`
и= наде'ждjь, и= не бjь` о<у>=страша'яй, и=ли` посрамля'яй
словесе` на земли`, наслjь'дникъ и=стязу'яй сокрw'вища:
зане` дале'че бя'ху w\т сiдw'нянъ, и= не и=мя'ху словесе`
съ кi'имъ-либо человjь'комъ.

8. И= прiидо'ша пя'ть муже'й ко бра'тiи свое'й въ сараю`
и= <е>=сfао'лъ и= реко'ша бра'тiи свое'й: что` вы`
сjьдите`;

9. И= рjь'ша: воста'ните, и= взы'демъ на ня`, зане`
ви'дjьхомъ зе'млю, и= се`, блага` sjьлw`, и= вы` молчи'те:
не w=блjьни'теся и=ти` и= вни'ти <е>='же наслjь'дити
зе'млю:

10. и= <е>=гда` прiи'дете, вни'дете въ лю'ди живу'щыя
со о<у>=пова'нiемъ, а= земля` простра'нна: jа='кw предаде`
ю=` бг~ъ въ ру'ки ва'шя, мjь'сто на не'мже нjь'сть
ску'дости во все'мъ <е>='же на земли`.

11. И= воздвиго'шася w\тту'ду w\т пле'мене да'нова,
w\т сараи` и= <е>=сfао'ла, ше'сть сw'тъ муже'й препоя'сани
во <о>=ру'жiе w=полче'нiя,

12. и= взыдо'ша и= w=полчи'шася въ карiаfiарi'мjь во
i=у'дjь: сегw` ра'ди нарече'ся мjь'сто то` %[по'лкъ
да'новъ%] и= до сегw` дне`: се` созади` карiаfiарi'ма.

13. И= преидо'ша w\тту'ду въ го'ру <е>=фре'млю и= прiидо'ша
до до'му мi'хина.

14. И= w\твjьща'ша пя'ть муже'й ходи'вшiи согля'дати
зе'млю лаi'съ и= реко'ша ко бра'тiи свое'й: разумjь'сте
ли, jа='кw <е>='сть въ дому` се'мъ <е>=фу'дъ и= fерафi'нъ,
и= и=зва'яно и= слiя'но; и= нн~jь о<у>=вjь'дите, что`
сотворите`.

15. И= о<у>=клони'шася та'мw и= внидо'ша въ до'мъ ю='ноши
леvi'тина, въ до'мъ мi'хинъ, и= вопроси'ша <е>=го`
въ ми'рjь.

16. И= ше'сть сw'тъ муже'й препоя'сани во <о>=ру'жiе
w=полче'нiя своегw`, стоя'ще о<у>= две'рiй вра'тныхъ,
и=`же w\т сынw'въ да'новыхъ.

17. И= взыдо'ша пя'ть муже'й ходи'вшихъ согля'дати
зе'млю: и= вше'дше та'мw взя'ша и=зва'яно, и= <е>=фу'дъ
и= fерафi'нъ, и= слiя'ное: жре'цъ же стоя'ше о<у>=
две'рiй вра'тныхъ, и= ше'сть сw'тъ муже'й препоя'сани
во <о>=ру'жiе во'инско:

18. и= сi'и внидо'ша въ до'мъ мi'хинъ и= взя'ша <е>=фу'дъ
и= fерафi'нъ, и= слiя'но и= и=зва'яно. И= рече` къ
ни^мъ жре'цъ: что` вы` творите`;

19. И= рjь'ша <е>=му`: о<у>=молчи`, положи` ру'ку твою`
на о<у>=ста` твоя^ и= пойди` съ на'ми, и= бу'ди на'мъ
<о>=те'цъ и= жре'цъ: <е>=да` о<у>='не <е>='сть тебjь`
бы'ти жерцу` <е>=ди'нагw му'жа до'му, не'жели бы'ти
жерцу` пле'мени и= до'му и= со'нма i=и~лева;

20. И= возблажа` се'рдце жре'ческо, и= взя` <е>=фу'дъ
и= fерафi'нъ, и= и=зва'яное и= слiя'ное, и= вни'де
посредjь` людi'й.

21. И= возврати'шася и= w\тидо'ша, и= пусти'ша пред\ъ
собо'ю ча^да и= притяжа'нiе свое` честно'е.

22. О<у>=дали'вшымся же и=`мъ w\т до'му мi'хина, и=
се`, мi'ха и= му'жiе и=`же въ жили'щахъ, jа=`же съ
до'момъ мi'хинымъ бы'ша, воззва'ша и= постиго'ша сы'ны
да'нwвы,

23. и= возопи'ша къ сынw'мъ да'нwвымъ: и= w=брати'ша
сы'нове да'нwвы ли'ца своя^ и= рjь'ша къ мi'хjь: что`
<е>='сть тебjь`, jа='кw воззва'лъ <е>=си`;

24. И= рече` мi'ха: jа='кw и=зва'яное мое`, <е>='же
сотвори'хъ, взя'сте, и= жерца`, и= поидо'сте: и= что`
мнjь` <е>=ще`; и= что` сiе` глаго'лете мнjь`: что`
вопiе'ши;

25. И= реко'ша <е>=му` сы'нове да'нwвы: да не о<у>=слы'шится
нн~jь гла'съ тво'й в\ъслjь'дъ на'съ, да не воста'нутъ
на вы` му'жiе лю'тою душе'ю, и= положи'ши ду'шу твою`
и= ду'шу до'му твоегw`.

26. И= и=до'ша сы'нове да'нwвы въ пу'ть сво'й. И= ви'дjь
мi'ха, jа='кw си'льнjьйшiи су'ть па'че <е>=гw`, и=
возврати'ся въ до'мъ сво'й.

27. И= сы'нове да'нwвы взя'ша, <е>=ли^ка сотвори` мi'ха,
и= жерца`, и='же бя'ше о<у>= негw`, и= прiидо'ша въ
лаi'съ, къ лю'демъ молча'щымъ и= о<у>=пова'ющымъ наде'ждею,
и= и=зби'ша и=`хъ <о>='стрiемъ меча`, и= гра'дъ сожго'ша
<о>=гне'мъ:

28. и= не бя'ше и=збавля'яй, jа='кw дале'че бя'ху w\т
сiдw'нянъ, и= словесе` не бя'ше и=`мъ съ человjь'комъ:
и= се'й (гра'дъ бы'сть) во о<у>=до'лiи до'му роw'вля:
и= согради'ша гра'дъ и= всели'шася въ не'мъ,

29. и= нареко'ша гра'ду и='мя %[да'нъ%], во и='мя да'на
<о>=тца` своегw`, и='же роди'ся i=и~лю: и= бя'ше пре'жде
и='мя гра'ду %[лаi'съ%].

30. И= поста'виша себjь` сы'нове да'нwвы и=зва'яное:
i=wнаfа'нъ же сы'нъ гирсw'нь сы'нъ манассi'инъ, то'й
и= сы'нове <е>=гw` бя'ху жерцы` пле'мени да'нову до
дне` преселе'нiя земли`:

31. и= поста'виша себjь` и=зва'яное, <е>='же сотвори`
мi'ха, во вся^ дни^, въ ня'же бя'ше до'мъ бж~iй въ
силw'мjь.

Глава` 19.

И= бы'сть въ ты^я дни^ не бя'ше царя` во i=и~ли: и=
бы'сть му'жъ леvi'тинъ живы'й во странjь` горы` <е>=фре'мовы,
и= поя` себjь` жену` подло'жницу w\т виfлее'ма i=у'дина:

2. и= разгнjь'вася на'нь подло'жница <е>=гw`, и= w\ти'де
w\т негw` въ до'мъ <о>=тца` своегw` въ виfлее'мъ i=у'динъ,
и= бjь` та'мw четы'ри мц\сы:

3. и= воста` му'жъ <е>=я` и= и='де в\ъслjь'дъ <е>=я`
глаго'лати въ се'рдце <е>=я`, w=брати'ти ю=` къ себjь`
и= привести` па'ки къ себjь`: и= <о>='трокъ <е>=гw`
съ ни'мъ, и= дво'е <о>=сля'тъ: <о>=на' же введе` <е>=го`
въ до'мъ <о>=тца` своегw`:

4. и= ви'дjь <е>=го` <о>=те'цъ <о>=трокови'цы и= и=зы'де
съ весе'лiемъ во срjь'тенiе <е>=гw`, и= о<у>=держа`
<е>=го` те'сть <е>=гw` <о>=те'цъ <о>=трокови'цы, и=
пребы'сть съ ни'мъ три` дни^, и= jа=до'ша и= пи'ша,
и= спа'ша та'мw.

5. И= бы'сть въ де'нь четве'ртый, и= w=бу'трjьша зау'тра,
и= воста` поити`. И= рече` <о>=те'цъ <о>=трокови'цы
къ зя'тю своему`: о<у>=крjьпи` се'рдце твое` о<у>=кру'хомъ
хлjь'ба, и= по се'мъ по'йдете.

6. И= сjьдо'ша, и= jа=до'ша <о>='ба вку'пjь и= пи'ша.
И= рече` <о>=те'цъ <о>=трокови'цы къ му'жу: и=ди` нн~jь
и= преспи`, и= возблажа'етъ се'рдце твое`.

7. И= воста` му'жъ поити`: и= пону'ди <е>=го` те'сть
<е>=гw`, и= сjь'де, и= пребы'сть та'мw.

8. И= воста` ра'нw въ пя'тый де'нь да и='детъ. И= рече`
<о>=те'цъ <о>=трокови'цы: о<у>=крjьпи` о<у>=`бо се'рдце
твое` хлjь'бомъ, и= пребу'ди до'ндеже преклони'тся
де'нь. И= jа=до'ша и= пи'ша <о>='ба.

9. И= воста` му'жъ да и='детъ са'мъ и= подло'жница
<е>=гw` и= <о>='трокъ <е>=гw`. И= рече` <е>=му` те'сть
<е>=гw` <о>=те'цъ <о>=трокови'цы: се`, о<у>=же` преклони'ся
де'нь къ ве'черу, пребу'ди здjь`, и= возблажа'етъ се'рдце
твое`, и= w=бу'трjьете о<у>='трw въ пу'ть ва'шъ, и=
w\ти'деши въ селе'нiе свое`.

10. И= не и=зво'ли му'жъ пребы'ти, и= воста` и= w\ти'де:
и= прiи'де да'же пря'мw i=еву'су, се'й <е>='сть i=ер\сли'мъ,
и= съ ни'мъ дво'е <о>=сля'тъ съ бремены`, и= подло'жница
<е>=гw` съ ни'мъ.

11. И= прiидо'ша до i=еву'са, и= де'нь преклони'ся
къ ве'черу sjьлw`: и= рече` <о>='трокъ ко господи'ну
своему`: гряди` о<у>=`бо, да о<у>=клони'мся во гра'дъ
се'й i=еву'съ и= пребу'демъ въ не'мъ.

12. И= рече` къ нему` господи'нъ <е>=гw`: не о<у>=клони'мся
во гра'дъ чу'ждь, въ не'мже нjь'сть w\т сынw'въ i=и~левыхъ,
но пре'йдемъ до гаваw'на.

13. И= рече` ко <о>='троку своему`: гряди`, да присту'пимъ
ко <е>=ди'ному w\т мjь'стъ гаваw'нскихъ и= пребу'демъ
въ гаваw'нjь и=ли` въ ра'мjь.

14. И= мину'ша, и= и=до'ша, и= за'йде и=`мъ со'лнце
бли'з\ъ гаваw'на, и='же <е>='сть венiамi'нь:

15. и= о<у>=клони'шася та'мw вни'ти превита'ти въ гаваw'нjь,
и= внидо'ша и= сjьдо'ша на сто'гнахъ гра'да: и= не
бjь` му'жъ вводя'й и=`хъ въ до'мъ превита'ти.

16. И= се`, му'жъ ста'ръ и=дя'ше съ дjь'ла своегw`
и=з\ъ по'ля въ ве'черъ, и= се'й му'жъ w\т горы` <е>=фре'мли,
и= то'й w=бита'ше въ гаваw'нjь: и= му'жiе мjь'ста сы'нове
венiамi^ни.

17. И= возве'дъ <о>='чи свои`, ви'дjь му'жа пу'тника
на сто'гнахъ гра'дныхъ, и= рече` му'жъ ста'рецъ: ка'мw
и='деши и= w\тку'ду гряде'ши;

18. И= рече` къ нему`: гряде'мъ мы` w\т виfлее'ма i=у'дина
да'же до стра'нъ горы` <е>=фре'мли, w\т<о>ну'дуже а='зъ
<е>='смь: и= ходи'хъ до виfлее'ма i=у'дина, и= и=ду`
а='зъ въ до'мъ мо'й: и= нjь'сть му'жа вводя'щагw мя`
въ до'мъ:

19. а= пле'вы и= пи'ща <о>=сля'тwмъ на'шымъ <е>='сть,
и= мнjь` хлjь'бъ и= вiно` <е>='сть, и= <о>=трокови'цjь
и= <о>='троку: рабw'мъ твои^мъ нjь'сть ску'дно никоея`
ве'щи.

20. И= рече` му'жъ ста'ръ: ми'ръ тебjь`: и= ве'сь недоста'токъ
тво'й на мнjь`, <о>=ба'че на сто'гнахъ не ля'зи.

21. И= введе` <е>=го` въ до'мъ сво'й, и= даде` мjь'сто
<о>=сля'тwмъ <е>=гw`: и= w=мы'ша но'ги своя^, и= jа=до'ша
и= пи'ша.

22. <Е>=гда' же возвесели'ся се'рдце и='хъ, и= се`,
му'жiе гра'дстiи сы'нове беззако'нникwвъ w=быдо'ша
до'мъ бiю'ще въ дв<е>'ри, и= рjь'ша му'жу господи'ну
до'му ста'рцу, глаго'люще: и=зведи` му'жа и='же вни'де
въ до'мъ тво'й, да позна'емъ <е>=го`.

23. И= и=зы'де къ ни^мъ му'жъ господи'нъ до'му и= рече`:
ни`, бра'тiя, не сотвори'те sла` му'жу сему` повнегда`
вни'ти <е>=му` въ до'мъ мо'й, и= не сотвори'те безу'мiя
сегw`:

24. се`, дще'рь моя` дjь'ва, и= подло'жница <е>=гw`:
и=зведу` и=`хъ, и= смири'те и=`хъ, и= сотвори'те и=`мъ
<е>='же бла'го пред\ъ <о>=чи'ма ва'шима: а= му'жу сему`
не сотвори'те словесе` безу'мiя сегw`.

25. И= не и=зво'лиша му'жiе послу'шати <е>=гw`. И=
взя` му'жъ подло'жницу <е>=гw` и= и=зведе` ю=` къ ни^мъ
во'нъ: и= позна'ша ю=` и= руга'шася над\ъ не'ю всю`
но'щь да'же до о<у>='тра, и= w\тпусти'ша ю=`, <е>=гда`
взы'де денни'ца.

26. И= прiи'де жена` къ зау'трiю, и= паде` о<у>= две'рiй
до'му, и=дjь'же бя'ше му'жъ <е>=я`, до разсвjьта'нiя.

27. И= воста` му'жъ <е>=я` зау'тра, и= w\тве'рзе дв<е>'ри
до'му и= и=зы'де поити` въ пу'ть сво'й: и= се`, жена`
<е>=гw` подло'жница лежа'ше при две'рехъ до'му, и=
ру'цjь <е>=я` на преддве'рiи.

28. И= рече` къ не'й: воста'ни, да и='демъ. И= не w\твjьща`
<е>=му`, бя'ше бо мертва`. И= возложи` ю=` на <о>=сля`,
и= воста` му'жъ и= по'йде на мjь'сто свое`.

29. И= прiи'де въ до'мъ сво'й, и= взя` но'жъ, и= взя`
подло'жницу свою`, и= раздроби` ю=` по о<у>=дес<е>'мъ
<е>=я` на двана'десять часте'й, и= посла` я=` во вся^
племена` i=и~л<е>ва.

30. И= бы'сть вся'къ ви'дящiй глаго'лаше: не бы'сть,
ни ви'дjьно бjь` си'це w\т дне` и=зше'ствiя сынw'въ
i=и~левыхъ w\т земли` <е>=гv'петскiя да'же до дне`
сегw`. И= заповjь'да муж<е>'мъ, и=`хже посла`, глаго'ля:
си'це глаго'лите ко всему` i=и~лю: а='ще бы'сть по
словеси` сему`; о<у>=ста'вите са'ми себjь` w= не'й
совjь'тъ и= глаго'лите.

Глава` 20.

И= и=зыдо'ша вси` сы'нове i=и~л<е>вы, и= собра'шася
ве'сь со'нмъ jа='кw <е>=ди'нъ му'жъ, w\т да'на и= до
вирсавi'и, и= земля` галаа'дска къ гд\севи въ массифу`,

2. и= ста'ша пред\ъ лице'мъ гд\снимъ вся^ племена`
i=и~л<е>ва въ со'нмjь людi'й бж~iихъ, четы'реста ты'сящъ
муже'й пjь'шихъ воздвиза'ющихъ <о>=ру^жiя.

3. И= о<у>=слы'шаша сы'нове венiамi^ни, jа='кw взыдо'ша
сы'нове i=и~л<е>вы въ массифу`, и= реко'ша сы'нове
i=и~л<е>вы: глаго'лите, гдjь` бы'сть sло'ба сiя`;

4. И= w\твjьща` му'жъ леvi'тинъ, му'жъ жены` о<у>=море'ныя,
глаго'ля: въ гаваw'нъ венiамi'нь прiидо'хъ а='зъ и=
подло'жница моя` вита'ти:

5. и= воста'ша на мя` му'жiе гаваw'нстiи и= w=быдо'ша
мя` во дворjь` но'щiю, и= хотjь'ша мя` о<у>=би'ти,
и= подло'жницу мою` w=би'дjьша и= w=бруга'ша, и= о<у>='мре:

6. и= взя'хъ подло'жницу мою` и= раздроби'хъ ю=`, и=
посла'хъ ю=` во вся^ предjь'лы наслjь'дiя i=и~лева,
jа='кw сотвори'ша безу'мiе во i=и~ли:

7. се`, вси` вы` сы'нове i=и~л<е>вы, дади'те себjь`
сло'во и= совjь'тъ здjь`.

8. И= воста'ша вси` лю'дiе jа='кw <е>=ди'нъ му'жъ,
глаго'люще: не w\ти'детъ му'жъ въ селе'нiе свое`, и=
не возврати'тся му'жъ въ до'мъ сво'й:

9. и= нн~jь сло'во сiе`, <е>='же сотвори'мъ гаваw'ну:
взы'демъ на него` по жре'бiю,

10. то'кмw во'змемъ по десяти` муже'й w\т ста` во всjь'хъ
племенjь'хъ i=и~левыхъ, и= сто` w\т ты'сящи, и= ты'сяща
w\т тьмы`, взя'ти бра'шно лю'демъ и=сходя'щымъ въ гаваю`
венiамi'ню, сотвори'ти <е>=му` по всему` согрjьше'нiю,
<е>='же сотвори` во i=и~ли.

11. И= собра'шася вси` му'жiе i=и~л<е>вы ко гра'ду,
jа='кw <е>=ди'нъ му'жъ и=з\ъ градw'въ и=сходя'ще,

12. и= посла'ша племена` i=и~л<е>ва муже'й во все`
пле'мя венiамi'не, глаго'люще: ка'я sло'ба сiя` бы'вшая
въ ва'съ;

13. и= нн~jь дади'те муже'й беззако'нныхъ, и=`же въ
гаваи`, сынw'въ велiа'ловыхъ, и= о<у>=мертви'мъ и=`хъ,
и= w=чи'стимъ sло` w\т i=и~ля. И= не и=зво'лиша сы'нове
венiамi^ни послу'шати гла'са бра'тiи своея` сынw'въ
i=и~левыхъ.

14. И= собра'шася сы'нове венiамi^ни w\т градw'въ свои'хъ
въ гаваю`, и=зы'ти на бра'нь къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

15. И= сочто'шася сы'нове венiамi^ни w\т градw'въ въ
то'й де'нь два'десять и= пя'ть ты'сящъ муже'й воздвиза'ющихъ
<о>=ру^жiя, кромjь` живу'щихъ въ гаваи`:

16. и='хже сочте'ся се'дмь сw'тъ муже'й и=збра'нныхъ
w\т всjь'хъ людi'й <о>=бодеснору'чныхъ: сi'и вси` пра'щницы
ме'щуще ка'менiе ко вла'су и= не погрjьша'юще.

17. И= всjь'хъ муже'й i=и~левыхъ сочте'ся, кромjь`
сынw'въ венiамi'новыхъ, четы'реста ты'сящъ муже'й воздвиза'ющихъ
<о>=ру'жiе: вси` сi'и му'жiе во'ини.

18. И= воста'ша, и= взыдо'ша въ веfи'ль, и= вопроси'ша
бг~а, и= реко'ша сы'нове i=и~л<е>вы: кто` w\т на'съ
взы'детъ въ нача'лjь воева'ти на сы'ны венiамi^ни;
И= рече` гд\сь: i=у'да въ нача'лjь да взы'детъ во'ждь.

19. И= воста'ша сы'нове i=и~л<е>вы зау'тра и= w=полчи'шася
на гаваю`.

20. И= и=зы'де вся'къ му'жъ i=и~левъ на бра'нь съ венiамi'номъ,
и= срази'шася съ ни'ми му'жiе i=и~л<е>вы на бра'ни
о<у>= гаваи`.

21. И= и=зыдо'ша сы'нове венiамi'нwвы и=з\ъ гаваи`,
и= и=зби'ша во i=и~ли въ то'й де'нь два'десять двjь`
ты'сящы муже'й на земли`.

22. И= о<у>=крjьпи'ся вся'къ му'жъ i=и~левъ, и= приложи'ша
сни'тися на бра'нь на мjь'сто, и=дjь'же снидо'шася
въ де'нь пе'рвый.

23. И= взыдо'ша сы'нове i=и~л<е>вы и= пла'кашася пред\ъ
гд\семъ до ве'чера, и= вопроси'ша гд\са, глаго'люще:
а='ще приложи'мъ <е>=ще` приступи'ти на бра'нь къ сынw'мъ
венiамi^нимъ бра'тiямъ на'шымъ; И= рече` гд\сь: взы'дите
къ ни^мъ.

24. И= прiидо'ша сы'нове i=и~л<е>вы къ сынw'мъ венiамi^нимъ
въ де'нь вторы'й.

25. И= и=зыдо'ша сы'нове венiамi^ни проти'ву и=`мъ
w\т гаваи` въ де'нь вторы'й, и= и=зби'ша <е>=ще` w\т
сынw'въ i=и~левыхъ <о>=смьна'десять ты'сящъ муже'й
на земли`: сi'и вси` воздвиза'ющiи <о>=ру'жiе.

26. И= взыдо'ша вси` сы'нове i=и~л<е>вы и= вси` лю'дiе,
и= прiидо'ша въ веfи'ль, и= пла'кашася, и= сjьдо'ша
та'мw пред\ъ гд\семъ, и= пости'шася въ то'й де'нь да'же
до ве'чера:

27. и= вознесо'ша всесожже'нiе спасе'нiя пред\ъ гд\семъ,
jа='кw та'мw кiвw'тъ завjь'та гд\са бг~а во дни^ w='ны,

28. и= фiнее'съ сы'нъ <е>=леаза'ра сы'на а=арw'ня предстоя`
пред\ъ ни'мъ въ ты^я дни^. И= вопроси'ша сы'нове i=и~л<е>вы
гд\са, глаго'люще: а='ще приложи'мъ взы'ти <е>=ще`
на бра'нь къ сынw'мъ венiамi^нимъ бра'тiямъ на'шымъ,
и=ли` w=ста'вимъ; И= рече` гд\сь: взы'дите, зау'тра
преда'мъ и=`хъ въ ру'ки ва'шя.

29. И= поста'виша сы'нове i=и~л<е>вы подса'ду w='крестъ
гаваи`.

30. И= взыдо'ша сы'нове i=и~л<е>вы къ сынw'мъ венiамi^нимъ
въ де'нь тре'тiй: и= w=полчи'шася на гаваю` jа='кw
<е>=ди'ною и= <е>=ди'ною.

31. И= и=зыдо'ша сы'нове венiамi^ни проти'ву лю'демъ
и= протяго'шася и=з\ъ гра'да, и= нача'ша о<у>=бива'ти
людi'й о<у>=я'звленыхъ, jа='коже пе'рвое и= второ'е
на путе'хъ, w\т ни'хже <е>='сть <е>=ди'нъ сходя'й въ
веfи'ль, а= другi'й въ гаваю` на селjь`, jа='кw три'десять
муже'й во i=и~ли.

32. И= реко'ша сы'нове венiамi^ни: па'даютъ пред\ъ
на'ми jа='коже и= пре'жде. И= сы'нове i=и~л<е>вы реко'ша:
побjьжи'мъ и= w\тто'ргнемъ и=`хъ w\т гра'да на пути`.
И= сотвори'ша та'кw.

33. И= вси` му'жiе i=и~л<е>вы воста'ша w\т мjь'ста
своегw` и= снидо'шася въ ваа'лъ-fама'рjь: подса'да
же i=и~лева нахожда'ше w\т мjь'ста своегw` w\т за'пада
гаваи`.

34. И= прiидо'ша проти'ву гаваи` де'сять ты'сящъ муже'й
и=збра'нныхъ w\т всегw` i=и~ля, и= бра'нь бя'ше тяжка`:
и= тi'и не разумjь'ша, jа='кw постиза'етъ и=`хъ sло`.

35. И= порази` гд\сь венiамi'на пред\ъ сы^ны i=и~левыми:
и= и=зби'ша сы'нове i=и~л<е>вы w\т венiамi'на въ то'й
де'нь два'десять пя'ть ты'сящъ и= сто` муже'й: сi'и
вси` воздвиза'ху <о>=ру'жiе.

36. И= ви'дjьша сы'нове венiамi^ни, jа='кw пораже'ни
су'ть. И= да'ша мjь'сто сы'нове i=и~л<е>вы венiамi'ну,
поне'же о<у>=пова'ша на подса'ду, ю='же подсади'ша
о<у>= гаваи`:

37. и= подви'жеся подса'да, и= о<у>=стреми'ся на гаваю`,
и= и=зби'ша ве'сь гра'дъ <о>='стрiемъ меча`.

38. И= i=и~льтяне и=мя'ху зна'менiе съ подса'дою бра'ни,
jа=ви'ти зна'менiе ды'ма и=з\ъ гра'да.

39. И= возврати'ся i=и~ль на бра'нь, и= венiамi'нъ
нача` о<у>=бива'ти jа='звеныхъ во i=и~ли до три'десяти
муже'й, jа='кw реко'ша: па'ки паде'нiемъ па'даютъ пред\ъ
на'ми, jа='коже и= пе'рвая бра'нь.

40. И= зна'менiе взы'де наипа'че над\ъ гра'домъ, а='ки
сто'лпъ ды'ма: и= w=зрjь'ся венiамi'нъ вспя'ть, и=
се`, взы'де сконча'нiе гра'да до небеси`.

41. И= му'жъ i=и~левъ возврати'ся: и= потща'шася му'жiе
венiамi^ни, ви'дjьша бо, jа='кw пости'же и=`хъ sло`,

42. и= побjьго'ша пред\ъ сы^ны i=и~левыми на пу'ть
пусты'ни, бра'нь же пости'же и=`хъ, и= и=`же и=з\ъ
градw'въ и=збива'ша и=`хъ средjь` себ<е>`:

43. и= побива'ху венiамi'на, и= гна'ша <е>=го` w\т
нуа` в\ъслjь'дъ <е>=гw` до гаваи` без\ъ w=почива'нiя,
и= порази'ша <е>=го` да'же проти'ву гаваи` на восто'къ
со'лнца.

44. И= падо'ша w\т венiамi'на <о>=смьна'десять ты'сящъ
муже'й, сi'и вси` му'жiе си'льнiи.

45. И= w=зрjь'шася w=ста'вшiи, и= побjьго'ша въ пусты'ню
къ ка'меню реммw'ню: и= пожа'ша w\т ни'хъ сы'нове i=и~л<е>вы
по стезя'мъ jа='кw сте'блiе пя'ть ты'сящъ муже'й, и=
гна'ша в\ъслjь'дъ и='хъ до гадаа'ма и= и=зби'ша w\т
ни'хъ двjь` ты'сящы муже'й.

46. И= бы'сть всjь'хъ па'дшихъ w\т венiамi'на въ то'й
де'нь два'десять пя'ть ты'сящъ муже'й воздвиза'ющихъ
<о>=ру'жiе, вси` сi'и му'жiе си'льнiи.

47. И= w=зрjь'шася w=ста'вшiи, и= вбjьго'ша въ пусты'ню
къ ка'меню реммw'ню ше'сть сw'тъ муже'й, и= сjьдjь'ша
въ ка'мени реммw'ни четы'ри мц\сы.

48. Сы'нове же i=и~л<е>вы возврати'шася къ сынw'мъ
венiамi^нимъ, и= и=зби'ша я=` <о>=ру'жiемъ w\т гра'да
внjь`, да'же и= до скота`, и= все` <е>='же w=брjь'теся
во всjь'хъ градjь'хъ, и= гра'ды вся^ w=брjь'тшыяся
пожго'ша <о>=гне'мъ.

Глава` 21.

И= сы'нове i=и~л<е>вы кля'шася въ массифjь`, глаго'люще:
му'жъ w\т на'съ да не да'стъ венiамi'ну дще'ре своея`
въ жену`.

2. И= прiидо'ша лю'дiе въ веfи'ль и= сjьдjь'ша та'мw
до ве'чера пред\ъ бг~омъ: и= воздвиго'ша гла'съ сво'й,
и= пла'кашася пла'чемъ ве'лiимъ, и= реко'ша:

3. вску'ю, гд\си бж~е i=и~левъ, бы'сть си'це дне'сь
во i=и~ли, <е>='же w=скудjь'ти w\т i=и~ля пле'мени
<е>=ди'ному;

4. И= бы'сть на о<у>='трiя, и= w=бу'трjьша лю'дiе,
и= согради'ша та'мw <о>=лта'рь, и= вознесо'ша всесожже'нiе
спасе'нiя, и= реко'ша сы'нове i=и~л<е>вы:

5. кто` не взы'де въ со'нмъ w\т всjь'хъ племе'нъ i=и~левыхъ
ко гд\су; Jа='кw вели'ка кля'тва бя'ше не вше'дшымъ
ко гд\су въ массифу`, глаго'люще: сме'ртiю да о<у>='мретъ.

6. И= о<у>=мили'шася сы'нове i=и~л<е>вы w= венiамi'нjь
бра'тjь свое'мъ, и= реко'ша: и=зсjь'чено дне'сь <е>=ди'но
пле'мя w\т i=и~ля:

7. что` сотвори'мъ w=ста'вшымся w= жена'хъ; и= мы`
кля'хомся гд\семъ не да'ти и=`мъ w\т дще'рей на'шихъ
въ ж<е>ны`.

8. И= реко'ша: кто` <е>=ди'нъ w\т племе'нъ i=и~левыхъ,
и='же не взы'де ко гд\су въ массифу`; И= се`, ни <е>=ди'нъ
прiи'де въ по'лкъ w\т i=авi'са галаа'дова въ со'нмъ.

9. И= согля'даша людi'й, и= се`, не бя'ше та'мw му'жа
w\т живу'щихъ во i=авi'сjь галаа'довjь.

10. И= посла'ша та'мw со'нмъ двана'десять ты'сящъ муже'й
w\т сынw'въ си'лы и= заповjь'даша и=`мъ, глаго'люще:
и=ди'те и= и=збi'йте живу'щыя во i=авi'сjь галаа'довjь
<о>=ру'жiемъ ж<е>ны` и= наро'ды:

11. и= сiе` сотвори'те: вся'къ му'жескiй по'лъ и= вся'ку
жену`, позна'вшую ло'же му'жеско, побiе'те: дjьви^цы
же снабди'те. И= сотвори'ша та'кw.

12. И= w=брjьто'ша w\т живу'щихъ во i=авi'сjь галаа'довjь
четы'ре ста^ <о>=трокови'цъ дjь'въ, jа=`же не позна'ша
ло'жа му'жеска: и= приведо'ша я=` въ по'лкъ въ силw'мъ,
и='же <е>='сть въ земли` ханаа'ни.

13. И= посла'ша ве'сь со'нмъ и= глаго'лаша къ сынw'мъ
венiамi'нwвымъ, и=`же въ ка'мени реммw'ни, и= призва'ша
и=`хъ съ ми'ромъ.

14. И= возврати'ся венiамi'нъ къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ
въ то` вре'мя, и= да'ша и=`мъ сы'нове i=и~л<е>вы ж<е>ны`,
jа=`же жи'во сохрани'ша w\т дще'рей i=авi'са галаа'дова:
и= о<у>=го'дно бы'сть и=`мъ та'кw.

15. И= лю'дiе о<у>=мили'шася w= венiамi'нjь, jа='кw
сотвори` гд\сь и=стребле'нiе въ племенjь'хъ i=и~левыхъ.

16. И= реко'ша старjь^йшины со'нма: что` сотвори'мъ
w=ста'вшымъ w= жена'хъ; jа='кw поги'бе w\т венiамi'на
жена`:

17. и= ка'кw бу'детъ наслjь'дiе о<у>=цjьлjь'вшихъ w\т
венiамi'на, да не поги'бнетъ пле'мя w\т i=и~ля;

18. и= мы` не возмо'жемъ да'ти и=`мъ же'нъ w\т дще'рей
на'шихъ, jа='кw кля'шася сы'нове i=и~л<е>вы, глаго'люще:
про'клятъ дая'й жену` венiамi'ну.

19. И= реко'ша: се`, пра'здникъ гд\сень въ силw'мjь
w\т днi'й во дни^, и='же <е>='сть w\т сjь'вера веfи'ля,
на восто'къ со'лнца на пути` восходя'щемъ w\т веfи'ля
въ сv"хе'мъ, и= w\т ю='га левw'ны.

20. И= заповjь'даша сынw'мъ венiамi^нимъ, глаго'люще:
и=ди'те и= зася'дите въ вiногра'дjьхъ,

21. и= о<у>='зрите, и= се`, <е>=гда` и=зы'дутъ дщ<е>'ри
живу'щихъ въ силw'мjь пляса'ти въ ли'ки, да и=зы'дете
и=з\ъ вiногра'дwвъ и= восхи'тите му'жъ жену` себjь`
w\т дще'рей силw'млихъ, и= и=ди'те на зе'млю венiамi'ню:

22. и= бу'детъ <е>=гда` прiи'дутъ <о>=тцы` и='хъ и=ли`
бра'тiя и='хъ суди'тися къ на'мъ, и= рече'мъ и=`мъ:
поми'луйте на'съ и='ми, jа='кw не взя` му'жъ жены`
своея` въ полцjь`: поне'же вы` не да'ли <е>=сте` и=`мъ
jа='кw жре'бiй, согрjьши'сте.

23. И= сотвори'ша та'кw сы'нове венiамi^ни, и= поя'ша
ж<е>ны` по числу` своему` w\т пля'шущихъ, jа=`же восхи'тиша:
и= w\тидо'ша и= возврати'шася въ наслjь'дiе свое`,
и= созда'ша гра'ды и= всели'шася въ ни'хъ.

24. И= w\тидо'ша w\тту'ду сы'нове i=и~л<е>вы въ то`
вре'мя, му'жъ во пле'мя свое` и= въ ро'дъ сво'й: и=
и=зы'де w\тту'ду му'жъ въ наслjь'дiе свое`. И= въ ты^я
дни^ не бя'ше царя` во i=и~ли: му'жъ <е>='же о<у>=го'дно
пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`, творя'ше.

Коне'цъ кни'зjь судi'й i=сра'илевыхъ: и='мать въ себjь`
гла'въ 21.

</hip>
Hosted by uCoz