<hip>
%{!версия=9} Кни'га пе'рвая

Ца'рствъ.

Глава` 1.

И= бы'сть человjь'къ w\т а=рмаfе'мъ сiфы`, w\т горы`
<е>=фре'мли, и= и='мя <е>=му` <е>=лкана` сы'нъ i=еремiи'ль,
сы'на и=лi'ина, сы'на fоке'ля въ насi'вjь w\т а=рмаfе'ма
w\т горы` <е>=фре'мли:

2. и= сему` двjь` ж<е>ны` (бы'ша): и='мя <е>=ди'нjьй
а='нна и= и='мя вторjь'й фенна'на: и= бя'ху фенна'нjь
дjь'ти, а='ннjь же не бя'ше <о>=троча'те.

3. И= восхожда'ше человjь'къ w\т дне` до дне` и=з\ъ
гра'да своегw` а=рмаfе'ма покланя'тися и= жре'ти гд\су
бг~у саваw'fу въ силw'мъ. И= та'мw бjь` и=лi'й и= два`
сы^на <е>=гw` <о>=фнi` и= фiнее'съ, жерцы` гд\сни.

4. И= бы'сть де'нь, и= пожре` <е>=лкана` и= даде` фенна'нjь
женjь` свое'й и= сынw'мъ <е>=я` и= дще'р<е>мъ <е>=я`
ча^сти:

5. а='ннjь же даде` ча'сть <е>=ди'ну, jа='кw не бjь`
<е>='й ча'да, <о>=ба'че а='нну любля'ше <е>=лкана`
па'че фенна'ны. И= гд\сь затвори` ложесна` <е>=я`:

6. зане'же не даде` <е>='й гд\сь ча'да по ско'рби <е>=я`
и= по сjь'тованiю w=скорбле'нiя <е>=я`, и= сjь'товаше
сегw` ра'ди, jа='кw затвори` гд\сь о<у>=тро'бу <е>=я`
не да'ти <е>='й ча'да {Въ комплю'т.: и= w=скорбля'ше
ю=` ненави'стница <е>=я` w=скорбле'нiемъ, зане` о<у>=ничижа'ше
ю=`, jа='кw заключи` гд\сь ложесна` <е>=я` не да'ти
<е>='й ча'да.}.

7. Та'кw творя'ше w\т го'да до го'да, внегда` приходи'ти
<е>='й въ до'мъ гд\сень: (о<у>=коря'ше <е>=я` та'кw,)
и= сjь'товаше, и= пла'каше, и= не jа=дя'ше.

8. И= рече` <е>='й <е>=лкана` му'жъ <е>=я`: а='нна.
И= рече` <е>=му`: се`, а='зъ, го'споди. И= рече` <е>='й:
что' ти <е>='сть, jа='кw пла'чешися; и= почто` не jа='си;
и= почто` бiе'ши се'рдце твое`; нjь'смь ли а='зъ тебjь`
добрjь'е па'че десяти` ча^дъ;

9. И= воста'вши а='нна по jа=де'нiи и='хъ въ силw'мjь,
и= ста` пред\ъ гд\семъ. И=лi'й же жре'цъ сjьдя'ше на
престо'лjь, при пра'зjь две'ри хра'ма гд\сня.

10. И= та` о<у>=миле'нна душе'ю, и= помоли'ся гд\су
и= пла'чущи пропла'ка,

11. и= w=бjьща` w=бjь'тъ гд\су, глаго'лющи: а=дwнаi`
гд\си <е>=лwi` саваw'fъ, а='ще призира'я при'зриши
на смире'нiе рабы` твоея` и= помяне'ши мя`, и= да'си
рабjь` твое'й сjь'мя му'жеско, то` да'мъ <е>=` пред\ъ
тобо'ю въ да'ръ до дне` сме'рти <е>=гw`: и= вiна` и=
пiя'нственнагw не и=спiе'тъ, и= желjь'зо не взы'детъ
на главу` <е>=гw`.

12. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=мно'жи моля'щися пред\ъ
гд\семъ, и=лi'й же жре'цъ смотря'ше на о<у>=ста` <е>=я`.

13. И= та` глаго'лаше въ се'рдцы свое'мъ, то'кмw о<у>=стнjь`
<е>=я` двиза'стjься, а= гла'съ <е>=я` не слы'шашеся:
и= мня'ше ю=` и=лi'й пiя'ну су'щу.

14. И= рече` <е>='й и=лi'й: доко'лjь пiя'на бу'деши;
w\тими` вiно` твое` и= и=ди` w\т мjь'ста гд\сня.

15. И= w\твjьща` а='нна и= рече`: ни`, го'споди: жена`
въ же'стокъ де'нь а='зъ <е>='смь, вiна` и= пiя'нства
не пи'хъ, но и=злива'ю пред\ъ гд\семъ ду'шу мою`:

16. не да'ждь рабы` твоея` во дще'рь поги'бели, jа='кw
w\т мно'жества глумле'нiя моегw` и= w\т мно'жества
сjь'тованiя моегw` и=ста'яхъ да'же досе'лjь.

17. И= w\твjьща` и=лi'й и= рече` къ не'й: и=ди` съ
ми'ромъ, бг~ъ i=и~левъ да да'стъ ти` все` проше'нiе
твое`, <е>='же проси'ла <е>=си` w\т негw`.

18. И= рече` а='нна: w=брjь'те раба` твоя` благода'ть
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма. И= и='де жена` въ пу'ть сво'й,
и= вни'де во w=би'тель свою`, и= jа=де` съ му'жемъ
свои'мъ и= пи`, и= лице` <е>=я` не и=спаде` ктому`.

19. И= о<у>='треневаша зау'тра, и= поклони'шася гд\су,
и= и=до'ша путе'мъ свои'мъ. И= вни'де <е>=лкана` въ
до'мъ сво'й во а=рмаfе'мъ и= позна` <е>=лкана` жену`
свою` а='нну: и= помяне` ю=` гд\сь, и= зача'тъ.

20. И= бы'сть во вре'мя днi'й, и= роди` а='нна сы'на
и= нарече` и='мя <е>=му` самуи'лъ: и= рече`: jа='кw
w\т гд\са бг~а саваw'fа и=спроси'хъ <е>=го`.

21. И= взы'де человjь'къ <е>=лкана` и= ве'сь до'мъ
<е>=гw` въ силw'мъ пожре'ти же'ртву днi'й и= w=бjь'ты
своя^ и= вся^ десяти^ны земли` своея`.

22. А='нна же не взы'де съ ни'мъ, jа='кw рече` му'жеви
своему`: до'ндеже взы'детъ <о>=троча`, и= а='ще w\тдою`
<е>=`, тогда` jа=ви'тся лицу` гд\сню и= пребу'детъ
та'мw до вjь'ка.

23. И= рече` <е>='й <е>=лкана` му'жъ <е>=я`: твори`
благо'е пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, сjьди` до'ндеже w\тдои'ши
<е>=`: но да о<у>=тверди'тъ гд\сь (сло'во твое`), и=зше'дшее
и=з\ъ о<у>='стъ твои'хъ. И= сjь'де жена`, и= млеко'мъ
пита'ше сы'на своего`, до'ндеже w\тдои` <е>=го`.

24. И= взы'де съ ни'мъ въ силw'мъ, <е>=гда` w\тдои`
<е>=го`, съ тельце'мъ трилjь'тнымъ {<Е>=вр.: съ треми`
тельцы^.} и= съ хлjь^бы и= со <е>='фi муки` пшени'чны
и= мjь'хомъ вiна`: и= внидо'ша въ до'мъ гд\сень въ
силw'мъ, и= <о>=троча` съ ни'ми.

25. И= приведо'ша <е>=` пред\ъ гд\са: и= закла` <о>=те'цъ
<е>=гw` же'ртву, ю='же творя'ше w\т днi'й на дни^ гд\севи:
и= приведо'ша <о>=троча`, и= закла` тельца`. И= приведе`
а='нна ма'ти <о>=троча` ко и=лi'ю

26. и= рече`: во мнjь`, гд\си, да живе'тъ душа` твоя`,
господи'не мо'й, а='зъ жена` стоя'вшая пред\ъ тобо'ю,
w= се'мъ помоли'тися гд\су:

27. w= <о>=троча'ти се'мъ моли'хся, и= даде' ми гд\сь
проше'нiе мое`, <е>='же проси'хъ о<у>= негw`:

28. и= а='зъ w\тдаю` <е>=` гд\севи во вся^ дни^ живота`
<е>=гw` на служе'нiе гд\севи. И= поклони'ся та'мw гд\севи.

Глава` 2.

И= помоли'ся а='нна и= рече`: о<у>=тверди'ся се'рдце
мое` въ гд\сjь, вознесе'ся ро'гъ мо'й въ бз~jь мое'мъ,
разшири'шася о<у>=ста` моя^ на враги` моя^, возвесели'хся
w= спасе'нiи твое'мъ:

2. jа='кw нjь'сть ст~ъ jа='кw гд\сь, и= нjь'сть прв\днъ
jа='кw бг~ъ на'шъ, и= нjь'сть ст~ъ па'че теб<е>`:

3. не хвали'теся и= не глаго'лите высw'кая въ горды'ни,
ниже` да и=зы'детъ велерjь'чiе и=з\ъ о<у>='стъ ва'шихъ:
jа='кw бг~ъ ра'зумwвъ гд\сь, и= бг~ъ о<у>=готовля'яй
начина^нiя своя^:

4. лу'къ си'льныхъ и=знемо'же, и= немощству'ющiи препоя'сашася
си'лою:

5. и=спо'лненнiи хлjь'ба лиши'шася, и= а='лчущiи прише'льствоваша
зе'млю: jа='кw непло'ды роди` се'дмь, и= мно'гая въ
ча'дjьхъ и=знемо'же:

6. гд\сь мертви'тъ и= живи'тъ, низво'дитъ во а='дъ
и= возво'дитъ,

7. гд\сь о<у>=бо'житъ и= богати'тъ, смиря'етъ и= вы'ситъ,

8. возставля'етъ w\т земли` о<у>=бо'га и= w\т гно'ища
воздвиза'етъ ни'ща посади'ти <е>=го` съ могу'щими людi'й,
и= престо'лъ сла'вы дая` въ наслjь'дiе и=`мъ:

9. дая'й моли'тву моля'щемуся и= блг\сви` лjь^та прв\днагw,
jа='кw не въ крjь'пости си'ленъ му'жъ:

10. гд\сь не'мощна сотвори` сопоста'та <е>=гw`, гд\сь
ст~ъ: да не хва'лится прему'дрый прему'дростiю свое'ю,
и= да не хва'лится си'льный си'лою свое'ю, и= да не
хва'лится бога'тый бога'тствомъ свои'мъ: но w= се'мъ
да хва'лится хваля'йся, <е>='же разумjь'ти и= зна'ти
гд\са, и= твори'ти су'дъ и= пра'вду посредjь` земли`:
гд\сь взы'де на нб~са` и= возгремjь`: то'й су'дитъ
конц<е>'мъ земли`, прв\днъ сы'й, и= да'стъ крjь'пость
цар<е>'мъ на'шымъ и= вознесе'тъ ро'гъ хрiста` своегw`.

11. И= w=ста'виша <е>=го` та'мw пред\ъ гд\семъ и= w\тидо'ша
во а=рмаfе'мъ въ до'мъ сво'й: <о>=троча' же бjь` служа`
лицу` гд\сню пред\ъ лице'мъ и=лi'и жерца`.

12. Сы'нове же и=лi'и жерца` (бы'ша) сы'нове поги'бельнiи,
не вjь'дуще гд\са,

13. ни w=правда'нiя жре'ческа пред\ъ людьми` всjь'ми
жру'щими. И= прихожда'ше <о>='трокъ жре'ческъ, <е>=гда`
варя'тся мяса`, и= о<у>='дица трезу'бна въ руку` <е>=гw`,

14. и= влага'ше ю=` въ коно'бъ вели'кiй, и=ли` въ мjь'дяный
сосу'дъ, и=ли` горне'цъ, и= все` <е>='же вонзе'ся на
о<у>='дицу, взима'ше <е>=` себjь` жре'цъ: и= та'кw
творя'ху всему` i=и~леви приходя'щему пожре'ти гд\севи
въ силw'мjь.

15. И= пре'жде кажде'нiя ту'ка, прихожда'ше <о>='трокъ
жре'ческъ и= глаго'лаше му'жеви жру'щему: да'ждь мя'са
и=спещи` жерцу`, и= не возму` w\т теб<е>` мя'са варе'нагw
w\т коно'ба.

16. И= глаго'лаше му'жъ жря'й: да покади'тся пе'рвjье
ту'къ, jа='коже подоба'етъ, и= тогда` во'змеши себjь`
w\т всjь'хъ, <е>='же хо'щетъ душа` твоя`. И= рече`:
ни`, нн~jь да'ждь: а='ще же не да'си, возму` си'лою.

17. И= бjь` пред\ъ гд\семъ грjь'хъ <о>=трокw'въ ве'лiй
sjьлw`, jа='кw w\тмета'ху же'ртву гд\сню.

18. И= самуи'лъ бjь` служа` пред\ъ гд\семъ, <о>='трочищь
сы'й w=поя'санъ во <е>=фу'дъ {Гре'ч.: <е>=пwмi'съ.
Славе'н.: нара'мникъ и=ли` ве'рхняя ри'за.} льня'нъ.

19. И= хламv'ду ма'лу сотвори` <е>=му` ма'ти <е>=гw`,
и= приноша'ше <е>=му` w\т днi'й во дни^, <е>=гда` восхожда'ше
съ му'жемъ свои'мъ пожре'ти же'ртву днi'й.

20. И= благослови` и=лi'й <е>=лкану` и= жену` <е>=гw`,
глаго'ля: да возда'стъ ти` гд\сь сjь'мя w\т жены` сея`
за да'ръ, <е>=го'же дарова'лъ <е>=си` гд\севи. И= w\ти'де
человjь'къ въ мjь'сто свое`.

21. И= посjьти` гд\сь бг~ъ а='нну, и= зача`, и= роди`
<е>=ще` три` сы'ны и= дщ<е>'ри двjь`. И= возвели'чися
<о>='трокъ самуи'лъ пред\ъ гд\семъ.

22. И=лi'й же состарjь'ся sjьлw`: и= о<у>=слы'ша, jа=`же
творя'ху сы'нове <е>=гw` всjь^мъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ,
и= jа='кw быва'ху съ жена'ми предстоя'щими о<у>= две'рiй
ски'нiи свидjь'нiя,

23. и= рече` и=`мъ: почто` твори'те по глаго'лу сему`,
<е>=го'же а='зъ слы'шу и=з\ъ о<у>='стъ всjь'хъ людi'й
гд\снихъ (w= ва'съ);

24. ни`, ча^да, ни`: jа='кw не бла'гъ слу'хъ, <е>=го'же
а='зъ слы'шу w= ва'съ: не твори'те та'кw, jа='кw не
добры` слу'хи, jа=`же а='зъ слы'шу, <е>='же не рабо'тати
лю'демъ бг~у:

25. а='ще согрjьша'я согрjьши'тъ му'жъ му'жеви, помо'лятся
w= не'мъ ко гд\су: а='ще же гд\севи согрjьши'тъ, кто`
помо'лится w= не'мъ; И= не послу'шаста гла'са <о>=тца`
своегw`, jа='кw хотя'й восхотjь` гд\сь погуби'ти я=`.

26. <О>='трокъ же самуи'лъ хожда'ше пред\ъуспjьва'я,
и= бjь` бла'гъ пред\ъ гд\семъ и= челwвjь'ки.

27. И= прiи'де человjь'къ бж~iй ко и=лi'ю и= рече`:
сiя^ гл~етъ гд\сь: w\ткрыва'яся w\ткры'хся въ дому`
<о>=тца` твоегw`, су'щымъ и=`мъ въ земли` <е>=гv'петстjьй
рабw'мъ въ дому` фараw'ни,

28. и= и=збра'хъ до'мъ <о>=тца` твоегw` w\т всjь'хъ
домw'въ i=и~левыхъ мнjь` служи'ти, <е>='же восходи'ти
ко <о>=лтарю` моему` и= кади'ти кади'ломъ и= носи'ти
<е>=фу'дъ, и= да'хъ до'му <о>=тца` твоегw` вся^, jа=`же
<о>=гня` же'ртв<е>нная сынw'въ i=и~левыхъ, въ снjь'дь:

29. и= почто` ты` воззрjь'лъ <е>=си` на fv"мiа'мъ мо'й
и= на же'ртву мою` безсту'днымъ <о>='комъ, и= просла'вилъ
сы'ны твоя^ па'че мен<е>`, <е>='же благословля'ти нача'токъ
вся'кiя же'ртвы i=и~левы предо мно'ю;

30. сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ, гл~я:
реко'хъ, до'мъ тво'й и= до'мъ <о>=тца` твоегw` пре'йдетъ
предо мно'ю до вjь'ка: а= нн~jь гл~етъ гд\сь: ника'коже
мнjь`, зане` то'кмw прославля'ющыя мя` просла'влю,
и= о<у>=ничижа'яй мя` безче'стенъ бу'детъ:

31. се`, днi'е и='дутъ, и= потреблю` сjь'мя твое` и=
сjь'мя до'му <о>=тца` твоегw`, и= не бу'детъ ста'рца
въ дому` твое'мъ во вся^ дни^,

32. и= о<у>='зриши держа'ву мою` во всjь'хъ, и='миже
разблажа'етъ i=и~ля, и= не бу'детъ ста'рца въ дому`
твое'мъ во вся^ дни^:

33. и= му'жа не и=стреблю` тебjь` w\т <о>=лтаря` моегw`,
во <е>='же w=скудjь'ти <о>=чес<е>'мъ <е>=гw` и= и=ста'яти
души` <е>=гw`: и= вси` про'чiи до'му твоегw` паду'тъ
<о>=ру'жiемъ му'жескимъ:

34. и= сiе` тебjь` зна'менiе, <е>='же прiи'детъ на
<о>='ба сы^на твоя^ сiя^ <о>=фнi` и= фiнее'са: въ де'нь
<е>=ди'нъ о<у>='мрутъ <о>='ба:

35. и= возста'влю себjь` жерца` вjь'рна, и='же вся^
jа=`же въ се'рдцы мое'мъ и= jа=`же въ души` мое'й сотвори'тъ,
и= сози'жду <е>=му` до'мъ вjь'ренъ, и= пред\ъи'детъ
пред\ъ хрiсто'мъ мои'мъ во вся^ дни^:

36. и= бу'детъ вся'къ w=ста'вшiйся въ дому` твое'мъ
прiи'детъ поклони'тися <е>=му` съ ца'тою сребра` и=
хлjь'бомъ <е>=ди'нымъ, глаго'ля: прiими' мя къ <е>=ди'ному
w\т священнослуже'нiй твои'хъ, <е>='же jа='сти хлjь'бъ.

Глава` 3.

И= <о>='трочищь самуи'лъ бjь` служа` гд\севи пред\ъ
и=лi'емъ i=ере'емъ, и= гл~го'лъ гд\сень бjь` че'стенъ
въ ты^я дни^, не бjь` видjь'нiе посыла'емо.

2. И= бы'сть въ де'нь w='нъ, и= и=лi'й спа'ше на мjь'стjь
свое'мъ, и= <о>='чи <е>=гw` нача'ста тя^жцjь бы'ти,
и= не можа'ше зрjь'ти:

3. и= пре'жде не'же о<у>=гасе` свjьти'льникъ бж~iй,
и= самуи'лъ спа'ше въ це'ркви гд\сни, и=дjь'же кiвw'тъ
бж~iй,

4. и= воззва` гд\сь: самуи'ле, самуи'ле. И= рече`:
се`, а='зъ.

5. И= тече` ко и=лi'ю и= рече`: се`, а='зъ, jа='кw
зва'лъ мя` <е>=си`. И= рече` (и=лi'й): не зва'хъ тебе`,
возврати'ся и= спи`. И= возврати'ся и= спа`.

6. И= приложи` гд\сь и= воззва` <е>=ще`: самуи'ле,
самуи'ле. И= воста` самуи'лъ и= и='де ко и=лi'ю втори'цею,
и= рече`: се`, а='зъ, jа='кw зва'лъ мя` <е>=си`. И=
рече`: не зва'хъ тебе`, ча'до мое`, возврати'ся, спи`.

7. Самуи'лъ же въ то` вре'мя <е>=ще` не познава'ше
бг~а, пре'жде w\ткрове'нiя <е>=му` гла'са гд\сня.

8. И= приложи` гд\сь призва'ти самуи'ла трети'цею:
и= воста'въ, и= и='де ко и=лi'ю и= рече`: се`, а='зъ,
jа='кw зва'лъ мя` <е>=си`. И= разумjь` и=лi'й, jа='кw
гд\сь призыва'етъ <о>='трочища, и= рече`: возврати'ся
и= спи`, ча'до:

9. и= бу'детъ а='ще воззове'тъ тя` зовы'й, и= рече'ши:
гл~и, гд\си, jа='кw слы'шитъ ра'бъ тво'й. И= и='де
самуи'лъ, и= спа` на мjь'стjь свое'мъ.

10. И= прiи'де гд\сь и= ста` и= воззва` <е>=го` jа='коже
пе'рвое и= второ'е: самуи'ле, самуи'ле. И= рече` самуи'лъ:
гл~и (гд\си), jа='кw слы'шитъ ра'бъ тво'й.

11. И= рече` гд\сь къ самуи'лу: се`, а='зъ творю` гл~го'лы
моя^ во i=и~ли, jа='кw вся'кому слы'шащему сiя^ пошуми'тъ
во <о>=бои'хъ о<у>=шесjь'хъ <е>=гw`:

12. въ де'нь то'й воздви'гну на и=лi'а вся^, <е>=ли^ка
гл~ахъ на до'мъ <е>=гw`: начну` и= сконча'ю:

13. и= возвjьсти'хъ <е>=му`, jа='кw w\тмщу` а='зъ на
до'мjь <е>=гw` до вjь'ка въ непра'вдахъ сынw'въ <е>=гw`,
w= ни'хже вjь'дяше, jа='кw sлосло'виста бг~а сы'нове
<е>=гw`, и= не наказа` и='хъ:

14. и= сегw` ра'ди кля'хся до'му и=лi'ину, jа='кw не
w=чи'стится непра'вда до'му и=лi'ина въ кади'лахъ и=
же'ртвахъ <е>=гw` до вjь'ка.

15. И= спа` самуи'лъ до о<у>='тра, и= о<у>='тренева
зау'тра, и= w\тве'рзе дв<е>'ри хра'ма гд\сня. Самуи'лъ
же о<у>=боя'ся повjь'дати видjь'нiя и=лi'ю.

16. И= рече` и=лi'й къ самуи'лу: самуи'ле ча'до. И=
рече`: се`, а='зъ.

17. И= рече` (и=лi'й): что` гл~го'лъ гл~го'ланный къ
тебjь`; не скры'й о<у>=`бо w\т мен<е>`: сiя^ да сотвори'тъ
тебjь` бг~ъ и= сiя^ да приложи'тъ, а='ще о<у>=таи'ши
w\т мен<е>` сло'во w\т всjь'хъ слове'съ гл~го'ланныхъ
къ тебjь` во о<у>=шеса` твоя^.

18. И= повjь'да самуи'лъ и=лi'ю вся^ словеса`, и= не
о<у>=таи` w\т негw` (ни <е>=ди'нагw гл~го'ла). И= рече`
и=лi'й: гд\сь са'мъ, <е>='же бла'го пред\ъ ни'мъ, да
сотвори'тъ.

19. И= возвели'ченъ бы'сть самуи'лъ, и= гд\сь бjь`
съ ни'мъ, и= не паде` w\т всjь'хъ слове'съ <е>=гw`
на земли` (ни <е>=ди'нъ глаго'лъ).

20. И= разумjь'ша вси` i=и~льтяне w\т да'на да'же и=
до вирсавi'и, jа='кw вjь'ренъ самуи'лъ гд\су во пр\оро'цjьхъ.

21. И= приложи` гд\сь jа=ви'тися въ силw'мjь, jа=ви'
бо ся` гд\сь самуи'лу: и= о<у>=вjь'рися самуи'лъ пр\оро'къ
бы'ти гд\севи во все'мъ i=и~ли, w\т конца` до конца`
земли`. И=лi'й же состарjь'ся sjьлw`, и= сы'нове <е>=гw`
ходя'ще хожда'ху, и= лука'въ пу'ть и='хъ пред\ъ гд\семъ.

Глава` 4.

И= бы'сть во дни^ w='ны, и= собра'шася и=ноплем<е>'нницы
проти'ву i=и~ля на бра'нь: и= и=зы'де i=и~ль во срjь'тенiе
и=`мъ на бра'нь, и= w=полчи'шася во а=венезе'рjь, и=
и=ноплем<е>'нницы w=полчи'шася во а=фе'цjь:

2. и= срази'шася и=ноплем<е>'нницы на бра'ни со i=и~льтяны,
и= преклони'ся бра'нь, и= падо'ша му'жiе i=и~л<е>вы
пред\ъ и=ноплем<е>'нники, и= о<у>=бiе'ни бы'ша въ бра'ни
на селjь` четы'ри ты'сящы муже'й.

3. И= прiидо'ша лю'дiе въ по'лкъ, и= рjь'ша старjь^йшины
i=и~л<е>вы: почто` порази` на'съ гд\сь дне'сь пред\ъ
и=ноплем<е>'нники; во'змемъ кiвw'тъ бг~а на'шегw w\т
силw'ма, и= и=зы'детъ посредjь` на'съ и= сп~се'тъ ны`
w\т руки` вра^гъ на'шихъ.

4. И= посла'ша лю'дiе въ силw'мъ, и= взя'ша w\тту'ду
кiвw'тъ гд\са сjьдя'щагw на херувi'мjьхъ: и= (бы'ша)
та'мw <о>='ба сы^на и=лi^ина съ кiвw'томъ бж~iимъ,
<о>=фнi` и= фiнее'съ.

5. И= бы'сть <е>=гда` прiи'де кiвw'тъ гд\сень въ по'лкъ,
и= возопи` ве'сь i=и~ль гла'сомъ вели'кимъ, и= возшумjь`
земля`.

6. И= о<у>=слы'шаша и=ноплем<е>'нницы гла'съ во'пля
и= рjь'ша: что` се'й во'пль вели'кiй въ полцjь` <е>=вре'йстjь;
И= о<у>=разумjь'ша, jа='кw кiвw'тъ гд\сень прiи'де
въ по'лкъ.

7. И= о<у>=боя'шася и=ноплем<е>'нницы и= рjь'ша: сi'и
бо'зи прiидо'ша къ ни^мъ въ по'лкъ: го'ре на'мъ, и=зми'
ны, го'споди, дне'сь: jа='кw не бы'сть та'кw вчера`
и= тре'тiягw дне`:

8. го'ре на'мъ, кто' ны и='зметъ w\т руки` богw'въ
крjь'пкихъ си'хъ; сi'и су'ть бо'зи, поби'вшiи <е>=гv'пта
вся'кими jа='звами и= въ пусты'ни:

9. о<у>=крjьпи'теся и= бу'дите въ му'жы, и=ноплем<е>'нницы,
jа='кw да не порабо'таете <е>=вре'wмъ, jа='коже порабо'таша
на'мъ, бу'дите о<у>=`бо въ му'жы и= бi'йтеся съ ни'ми.

10. И= би'шася съ ни'ми: и= падо'ша му'жiе i=и~л<е>вы
пред\ъ и=ноплем<е>'нники, и= побjьже` кi'йждо въ селе'нiе
свое`, и= бы'сть jа='зва вели'ка sjьлw`: и= паде` w\т
i=и~ля три'десять ты'сящъ чинw'въ:

11. и= кiвw'тъ бж~iй взя'тъ бы'сть, и= <о>='ба сы'ны
и=лi^ины о<у>=мро'ша, <о>=фнi` и= фiнее'съ.

12. И= тече` му'жъ w\т бра'ни i=емiне'й, и= прiи'де
въ силw'мъ въ де'нь w='нъ, и= ри^зы своя^ растерза'въ,
и= пе'рсть бjь` на главjь` <е>=гw`.

13. И= прiи'де, и= се`, и=лi'й сjьдя'ше на престо'лjь
свое'мъ о<у>= две'рiй, смотря` на пу'ть, jа='кw бjь`
се'рдце <е>=гw` во о<у>='жасjь (вели'цjь) w= кiвw'тjь
бж~iи. И= человjь'къ вни'де во гра'дъ возвjьща'я: и=
возопи` ве'сь гра'дъ гла'сомъ вели'кимъ:

14. и= слы'ша и=лi'й гла'съ во'пля и= рече`: что` <е>='сть
гла'съ во'пля сегw`; И= человjь'къ потща'вся вни'де
и= повjь'да и=лi'ю.

15. И= бjь` и=лi'й девяти'десяти <о>=сми` лjь'тъ, и=
<о>='чи <е>=гw` и=знемого'ста, и= не ви'дяше.

16. И= рече` и=лi'й муж<е>'мъ предстоя'щымъ себjь`:
что` гла'съ во'пля сегw`; И= му'жъ потща'вся вни'де
ко и=лi'ю и= рече` <е>=му`: а='зъ <е>='смь прише'дый
и=з\ъ полка`, и= а='зъ прибjьжа'хъ w\т бра'ни дне'сь.
И= рече` и=лi'й: что` бы'вшiй глаго'лъ, ча'до;

17. И= w\твjьща` <о>='трочищь и= рече`: побjьжа'ша
му'жiе i=и~л<е>вы w\т лица` и=ноплеме'нникwвъ, и= jа='зва
ве'лiя бы'сть въ лю'дехъ, и= <о>='ба сы'ны твоя^ о<у>=мро'ша,
и= кiвw'тъ бж~iй взя'тъ <е>='сть.

18. И= бы'сть <е>=гда` помяну` w= кiвw'тjь бж~iи, и=
паде` (и=лi'й) съ престо'ла взна'къ бли'з\ъ две'рiй,
и= сокруши'ся хребе'тъ <е>=гw`, и= о<у>='мре, jа='кw
ста'ръ бjь` человjь'къ и= тя'жекъ: и= то'й суди` i=и~леви
четы'редесять лjь'тъ.

19. И= сноха` <е>=гw` жена` фiнее'сова заче'ншая роди'ти,
и= слы'ша вjь'сть, jа='кw взя'тъ бы'сть кiвw'тъ бж~iй
и= jа='кw о<у>='мре све'коръ <е>=я` и= му'жъ <е>=я`,
и= воспла'кася (го'рькw), и= роди`, jа='кw w=брати'шася
на ню` бwлjь'зни <е>=я`.

20. И= во вре'мя, внегда` о<у>=мира'ше, рjь'ша <е>='й
ж<е>ны` предстоя'щыя <е>='й: не бо'йся, jа='кw сы'на
родила` <е>=си`. И= не w\твjьща`, и= не разумjь` се'рдце
<е>=я`.

21. И= нарече` <о>='трочища о<у>=ехавw'fъ: и= рjь'ша
w= кiвw'тjь бж~iи и= w= све'крjь <е>=я` и= w= му'жи
<е>=я`: пресели'ся сла'ва w\т i=и~ля, jа='кw взя'тся
кiвw'тъ гд\сень, и= jа='кw о<у>='мре све'коръ <е>=я`
и= му'жъ <е>=я`.

22. И= рече`: пресели'ся сла'ва i=и~лева, jа='кw взя'тъ
бы'сть кiвw'тъ бж~iй.

Глава` 5.

И= взя'ша и=ноплем<е>'нницы кiвw'тъ бж~iй и= и=знесо'ша
<е>=го` w\т а=венезе'ра во а=зw'тъ:

2. и= взя'ша и=ноплем<е>'нницы кiвw'тъ гд\сень и= внесо'ша
<е>=го` въ хра'мъ дагw'новъ, и= поста'виша <е>=го`
бли'з\ъ дагw'на.

3. И= w=бу'треневаша а=зw'тяне нау'трiе и= внидо'ша
въ хра'мъ дагw'новъ: и= о<у>=ви'дjьша, и= се`, дагw'нъ
паде` на зе'млю на лице` свое` пред\ъ кiвw'томъ бж~iимъ.
И= воздвиго'ша дагw'на, и= поста'виша <е>=го` на мjь'стjь
свое'мъ.

4. И= бы'сть <е>=гда` воста'ша зау'тра, и= се`, дагw'нъ
лежа'ше лице'мъ на земли` пред\ъ кiвw'томъ завjь'та
гд\сня: глава' же дагw'нова и= <о>='бjь плеснjь^ но'гъ
<е>=гw` w\тя^ты на пра'зjь w=со'бw ка'яждо, и= <о>='бjь
дла^ни ру'къ <е>=гw` лежа'щjь при две'рехъ, то'чiю
тру'пъ дагw'новъ w=ста'ся.

5. Тогw` ра'ди не вступа'ютъ жерцы` дагw'нwвы и= вси`
входя'щiи въ хра'мъ дагw'новъ на пра'гъ до'му дагw'нова
во а=зw'тjь да'же до дне` сегw`: jа='кw преступа'юще
преступа'ютъ.

6. И= w=тяготjь` рука` гд\сня на а=зw'тjь, и= наведе`
на ни'хъ, и= воскипjь` и=`мъ на сjьда'лищахъ и='хъ,
во а=зw'тjь и= въ предjь'лjьхъ <е>=гw`, и= посредjь`
страны` <е>=гw` о<у>=мно'жишася мы'шы: и= бы'сть смуще'нiе
сме'рти вели'ко во гра'дjь.

7. И= ви'дjьша му'жiе а=зw'тстiи, jа='кw та'кw (бы'сть),
и= глаго'лаша: jа='кw не пребу'детъ кiвw'тъ бг~а i=и~лева
съ на'ми, jа='кw же'стока рука` <е>=гw` на ны` и= на
дагw'на бо'га на'шего.

8. И= посла'вше собра'ша воево'дъ и=ноплеме'нничихъ
къ себjь` и= глаго'лаша: что` сотвори'мъ кiвw'ту бг~а
i=и~лева; И= рjь'ша геfе'<е>: да пре'йдетъ кiвw'тъ
бг~а i=и~лева къ на'мъ въ ге'fъ. И= пре'йде кiвw'тъ
бг~а i=и~лева въ ге'fъ.

9. И= бы'сть по преше'ствiи <е>=гw`, и= бы'сть рука`
гд\сня на гра'дjь, мяте'жъ ве'лiй sjьлw`: и= порази`
му'жы гра'да w\т ма'ла до вели'ка, и= порази` и=`хъ
на сjьда'лищахъ и='хъ. И= сотвори'ша геfе'<е> себjь`
сjьда^лища (зла^та),

10. и= w\тпусти'ша кiвw'тъ бж~iй во а=скалw'нъ. И=
бы'сть <е>=гда` вни'де кiвw'тъ бг~а i=и~лева во а=скалw'нъ,
и= возопи'ша а=скалwнi'тяне глаго'люще: почто` возврати'сте
кiвw'тъ бг~а i=и~лева къ на'мъ, о<у>=мори'ти ны` и=
лю'ди на'шя;

11. И= посла'ша и= собра'ша вся^ воевw'ды и=ноплем<е>'нничи
и= рjь'ша: w\тпусти'те кiвw'тъ бг~а i=и~лева, и= да
поста'вится на мjь'стjь свое'мъ, и= да не о<у>=мори'тъ
на'съ и= людi'й на'шихъ. Jа='кw бы'сть мяте'жъ сме'рти
во все'мъ гра'дjь тя'жекъ sjьлw`, <е>=гда` вни'де кiвw'тъ
бг~а i=и~лева та'мw.

12. И= живу'щiи и= не о<у>=ме'ршiи о<у>=язви'шася на
сjьда'лищахъ, и= взы'де во'пль гра'да до нб~се`.

Глава` 6.

И= бjь` кiвw'тъ гд\сень на селjь` и=ноплеме'нникwвъ
се'дмь мц\съ: и= воскипjь` земля` и='хъ мы'шами.

2. И= призва'ша и=ноплем<е>'нницы жерц<е>'въ и= волхвw'въ
и= w=бая'нникwвъ свои'хъ, глаго'люще: что` сотвори'мъ
кiвw'ту гд\сню; скажи'те на'мъ, ка'кw по'слемъ <е>=го`
на мjь'сто <е>=гw`;

3. И= рjь'ша: а='ще w\тпуща'ете вы` кiвw'тъ завjь'та
гд\са бг~а i=и~лева, да не по'слете <е>=гw` тща`, но
w\тдаю'ще w\тдади'те <е>=му` за му^ки (да'ры), и= тогда`
и=сцjьлите'ся, и= о<у>=мл\стивится ва'мъ: <е>=да' ли
не w\тсту'питъ рука` <е>=гw` w\т ва'съ;

4. И= глаго'лаша: что` <е>=му` за му^ки w\тдади'мъ;
И= рjь'ша: по числу` воево'дъ и=ноплеме'нничихъ пя'ть
сjьда'лищъ златы'хъ и= пя'ть мы'шей златы'хъ, jа='кw
прегрjьш<е>'нiя въ ва'съ и= въ князе'хъ ва'шихъ и=
въ лю'дехъ:

5. и= сотвори'те подо'бiе сjьда'лищъ ва'шихъ и= подо'бiе
мы'шей ва'шихъ, растлjьва'ющихъ зе'млю, и= воздади'те
сла'ву бг~у (i=и~леву), jа='кw да w=блегчи'тъ ру'ку
свою` w\т ва'съ и= w\т богw'въ ва'шихъ и= w\т земли`
ва'шея:

6. и= почто` w=тягоща'ете сердца` ва^ша, jа='коже w=тягчи`
<е>=гv'петъ и= фараw'нъ се'рдце свое`; не <е>=гда'
ли поруга'ся и=`мъ, w\тпусти` и=`хъ, и= w\тидо'ша;

7. и= нн~jь возми'те и= сотвори'те колесни'цу но'ву
<е>=ди'ну и= двjь` кра^вы первороди'вшыя без\ъ теля'тъ,
на ни'хже не бя'ше jа=рмо`: и= впрязи'те кра^вы въ
колесни'цу, а= теля'та и='хъ возврати'те вспя'ть въ
до'мъ:

8. и= возми'те кiвw'тъ гд\сень, и= возложи'те и=` на
колесни'цу, и= сосу'ды златы^я w\тдади'те <е>=му` за
му^ки, и= положи'те въ ковче'жцjь w\т страны` <е>=гw`:
и= w\тпусти'те <е>=го`, да и='детъ:

9. и= о<у>='зрите, а='ще путе'мъ предjь'лwвъ свои'хъ
по'йдетъ въ веfсамv'съ, то'й сотвори` на'мъ sло` вели'кое
сiе`: а='ще же ни`, то` о<у>=разумjь'емъ, jа='кw не
рука` <е>=гw` прикосну'ся на'съ, но приключе'нiе сiе`
бы'сть на'мъ.

10. И= сотвори'ша и=ноплем<е>'нницы та'кw, и= взя'ша
двjь` кра^вы первороди'вшыя, и= впряго'ша я=` въ колесни'цу,
теля'та же и='хъ затвори'ша въ до'мjь:

11. и= возложи'ша кiвw'тъ гд\сень на колесни'цу, и=
ковче'жецъ, и= мы'шы златы^я, и= подw'бiя сjьда'лищъ
свои'хъ:

12. и= о<у>=пра'вишася кра^вы на пути` въ пу'ть веfса'мскiй,
на пути` и='мже и=дя'ху, и= тружда'хуся, и= не совраща'хуся
на де'сно, ниже` на шу'е: и= воевw'ды и=ноплем<е>'нничи
и=дя'ху в\ъслjь'дъ <е>=гw` да'же до предjь^лъ веfса'мскихъ.

13. И= и=`же въ веfсамv'сjь жня'ху жа'тву пшени'цы
во ю=до'ли: и= возведо'ша <о>='чи свои`, и= ви'дjьша
кiвw'тъ гд\сень, и= возвесели'шася во срjь'тенiе <е>=му`.

14. И= колесни'ца вни'де въ село` w=сi'ево су'щее въ
веfсамv'сjь, (и= ста` та'мw,) и= поста'виша та'мw при
не'мъ ка'мень ве'лiй: и= и=зсjько'ша древеса` колесни^чная,
и= кра^вы вознесо'ша на всесожже'нiе гд\су.

15. Леvi'ти же вознесо'ша кiвw'тъ гд\сень, и= ковче'жецъ
и='же съ ни'мъ, и= jа=`же въ не'мъ сосу'ды зла^ты,
и= положи'ша на ка'мени вели'цjьмъ: му'жiе же веfса'мстiи
вознесо'ша всесожж<е>'нiя и= пожро'ша же'ртву въ то'й
де'нь гд\су.

16. И= пя'ть воево'дъ и=ноплем<е>'нничи зря'ху, и=
возврати'шася во а=ккарw'нъ въ де'нь то'й.

17. И= сiя^ сjьда^лища злата^я, jа=`же возда'ша и=ноплем<е>'нницы
за му'ку гд\су: а=зw'тско <е>=ди'но, га'зско <е>=ди'но,
а=скалw'нско <е>=ди'но, ге'fско <е>=ди'но, а=ккарw'нско
<е>=ди'но.

18. И= златы^я мы'шы по числу` всjь'хъ градw'въ и=ноплеме'нничихъ
пяти` воево'дъ, w\т гра'да о<у>=тверже'на и= да'же
до ве'си ферезе'овы и= до ка'мене вели'кагw, на не'мже
положи'ша кiвw'тъ завjь'та гд\сня, и='же <е>='сть да'же
до сегw` дне`, на селjь` w=сi'и веfсамv"сi'тянина.

19. И= не пора'довашася сы'нове i=ехwнi'ины въ муже'хъ
веfса'мскихъ, jа='кw ви'дjьша кiвw'тъ гд\сень: и= о<у>=би`
въ ни'хъ пятьдеся'тъ ты'сящъ и= се'дмьдесятъ муже'й.
И= пла'кашася лю'дiе, jа='кw порази` гд\сь людi'й jа='звою
вели'кою sjьлw`.

20. И= рjь'ша му'жiе и=`же w\т веfсамv'са: кто` возмо'жетъ
поити` пред\ъ гд\семъ бг~омъ ст~ы'мъ си'мъ; и= къ кому`
взы'детъ кiвw'тъ завjь'та гд\сня w\т на'съ;

21. И= посла'ша послы` къ живу'щымъ въ карiаfiарi'мjь,
глаго'люще: возврати'ша и=ноплем<е>'нницы кiвw'тъ гд\сень,
сни'дите и= вознеси'те <е>=го` къ себjь`.

Глава` 7.

И= прiидо'ша му'жiе карiаfiарi'мстiи и= взя'ша кiвw'тъ
завjь'та гд\сня, и= внесо'ша <е>=го` въ до'мъ а=мiнада'вль
и='же на хо'лмjь: и= <е>=леаза'ра сы'на <е>=гw` w=святи'ша
сохраня'ти кiвw'тъ завjь'та гд\сня.

2. И= бы'сть w\т негw'же дне` бjь` кiвw'тъ въ карiаfiарi'мjь,
о<у>=мно'жишася днi'е, и= бы'сть два'десять лjь'тъ:
и= воззрjь` ве'сь до'мъ i=и~левъ в\ъслjь'дъ гд\са.

3. И= рече` самуи'лъ ко всему` до'му i=и~леву, глаго'ля:
а='ще всjь'мъ се'рдцемъ ва'шимъ вы` w=браща'етеся ко
гд\су, w\тими'те бо'ги чужды^я w\т среды` ва'съ, и=
дубра^вы, и= о<у>=гото'вайте сердца` ва^ша ко гд\су,
и= порабо'тайте <е>=му` <е>=ди'ному, и= и=зба'витъ
ва'съ w\т руки` и=ноплеме'нничи.

4. И= w\тверго'ша сы'нове i=и~л<е>вы ваалi'ма и= дубра^вы
а=старw'fа, и= порабо'таша гд\су <е>=ди'ному.

5. И= рече` самуи'лъ: собери'те ко мнjь` всего` i=и~ля
въ массифа'fъ, и= помолю'ся w= ва'съ ко гд\су.

6. И= собра'шася лю'дiе въ массифа'fъ, и= почерпа'ху
во'ду и= пролива'ху пред\ъ гд\семъ на зе'млю: и= пости'шася
въ то'й де'нь, и= рjь'ша: согрjьши'хомъ пред\ъ гд\семъ.
И= судя'ше самуи'лъ сы'ны i=и~л<е>вы въ массифа'fjь.

7. И= о<у>=слы'шаша и=ноплем<е>'нницы, jа='кw собра'шася
вси` сы'нове i=и~л<е>вы въ массифа'fъ, и= взыдо'ша
воевw'ды и=ноплем<е>'нничи на i=и~ля. И= слы'шаша сы'нове
i=и~л<е>вы и= о<у>=боя'шася w\т лица` и=ноплем<е>'нникъ:

8. и= рjь'ша сы'нове i=и~л<е>вы къ самуи'лу: не премолчи`
w= на'съ вопiя` ко гд\су бг~у на'шему, да и=зба'витъ
ны` w\т руки` и=ноплеме'нничи. И= рече` самуи'лъ: не
бу'ди мнjь` <е>='же w\тступи'ти w\т гд\са бг~а моегw`
и= не вопи'ти w= ва'съ съ моле'нiемъ.

9. И= взя` самуи'лъ jа=гня` <е>=ди'но ссу'щее, и= принесе`
<е>=` на всесожже'нiе со всjь'ми людьми` гд\севи: и=
возопи` самуи'лъ ко гд\су w= i=и~ли, и= послу'ша <е>=гw`
гд\сь.

10. И= бя'ше самуи'лъ вознося'й всесожже'нiе, и= и=ноплем<е>'нницы
прибли'жишася на бра'нь на i=и~ля: и= возгремjь` гд\сь
гла'сомъ ве'лiимъ въ де'нь w='нъ на и=ноплеме'нники,
и= смято'шася и= падо'ша пред\ъ i=и~лемъ:

11. и= и=зыдо'ша му'жiе i=и~л<е>вы w\т массифа'fа,
и= погна'ша и=ноплеме'нникwвъ, и= би'ша и=`хъ да'же
до подо'лiя веfхо'ръ.

12. И= взя` самуи'лъ ка'мень <е>=ди'нъ и= поста'ви
<е>=го` между` массифа'fомъ и= между` %[ве'тхимъ%]:
и= нарече` и='мя <е>=му` а=венезе'ръ, си'рjьчь %[ка'мень
по'мощи%], и= рече`: до здjь` помо'же на'мъ гд\сь.

13. И= смири` гд\сь и=ноплеме'нники, и= не приложи'ша
ктому` и=ти` въ предjь'лы i=и~л<е>вы: и= бы'сть рука`
гд\сня на и=ноплеме'нникwвъ во вся^ дни^ самуи'лwвы.

14. И= w\тда'шася гра'ды, и=`хже взя'ша и=ноплем<е>'нницы
w\т сынw'въ i=и~левыхъ, и= w\тда'ша и=`хъ i=и~лю, w\т
а=ккарw'на да'же до ге'fа, и= предjь'лы i=и~ля свободи'шася
w\т руки` и=ноплеме'нничи: и= бjь` ми'ръ между` i=и~лемъ
и= между` а=морре'емъ.

15. И= судя'ше самуи'лъ i=и~лю во вся^ дни^ живота`
своегw`.

16. И= хожда'ше w\т го'да до го'да, и= w='крестъ веfи'ля
и= галга'лы и= массифа'fа, и= сужда'ше i=и~ля во всjь'хъ
свяще'нныхъ си'хъ.

17. Бя'ше же <е>=му` возвраще'нiе во а=рмаfе'мъ, jа='кw
та'мw бя'ше до'мъ <е>=гw`: и= судя'ше та'мw i=и~ля,
и= созда` та'мw <о>=лта'рь гд\севи.

Глава` 8.

И= бы'сть <е>=гда` состарjь'ся самуи'лъ, и= поста'ви
сы'ны своя^ суди'ти i=и~леви.

2. И= сiя^ и=мена` сынw'мъ <е>=гw`: пе'рвенецъ i=wи'ль,
и= и='мя второ'му а=вi'а, судiи^ въ вирсаве'и.

3. И= не поидо'ша сы'нове <е>=гw` путе'мъ <е>=гw`:
и= о<у>=клони'шася в\ъслjь'дъ лихоима'нiя, и= прiима'ху
да'ры, и= развраща'ху суды`.

4. И= собра'шася му'жiе i=и~л<е>вы, и= прiидо'ша къ
самуи'лу во а=рмаfе'мъ

5. и= рjь'ша <е>=му`: се`, ты` состарjь'лся <е>=си`,
сы'нове же твои` не хо'дятъ по пути` твоему`: и= нн~jь
поста'ви над\ъ на'ми царя`, да су'дитъ ны`, jа='коже
и= про'чiи jа=зы'ки.

6. И= бы'сть лука'въ глаго'лъ пред\ъ <о>=чи'ма самуи'ловыма,
jа='кw рjь'ша: да'ждь на'мъ царя`, да су'дитъ ны`.
И= помоли'ся самуи'лъ ко гд\су.

7. И= рече` гд\сь самуи'лу: послу'шай гла'са людi'й,
jа='коже глаго'лютъ къ тебjь`, jа='кw не тебе` о<у>=ничижи'ша,
но мене` о<у>=ничижи'ша, <е>='же не ца'рствовати ми`
над\ъ ни'ми:

8. по всjь^мъ дjьлw'мъ, jа=`же сотвори'ша ми`, w\т
негw'же дне` и=зведо'хъ и=`хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петски
до дне'шнягw дне`, и= w=ста'виша мя`, и= послужи'ша
богw'мъ и=ны^мъ, та'кw тi'и творя'тъ и= тебjь`:

9. и= нн~jь послу'шай гла'са и='хъ: <о>=ба'че засвидjь'тельствуя
засвидjь'тельствуеши и=`мъ и= возвjьсти'ши и=`мъ пра'вду
царе'ву, и='же ца'рствовати бу'детъ над\ъ ни'ми.

10. И= рече` самуи'лъ вся^ словеса` гд\сня къ лю'демъ
прося'щымъ w\т негw` царя`,

11. и= глаго'ла (и=`мъ): сiе` бу'детъ w=правда'нiе
царе'во, и='же ца'рствовати и='мать над\ъ ва'ми: сы'ны
ва'шя во'зметъ и= поста'витъ я=` колесни'чники своя^,
и= на ко'ни вса'дитъ и=`хъ, и= предтеку'щихъ пред\ъ
колесни'цами <е>=гw`:

12. и= поста'витъ я=` себjь` со'тники и= ты'сящники
и= жа'телми жа'твы своея`, и= w=б\ъи'мутъ w=б\ъима'нiемъ
грw'здiя <е>=гw`, и= твори'ти <о>=ру^дiя вw'инская
<е>=гw` и= <о>=ру^дiя колесни'цъ <е>=гw`:

13. и= дщ<е>'ри ва'шя во'зметъ въ мv"рова^рницы и=
въ пова^рницы и= въ хлjь^бницы:

14. и= се'ла ва^ша и= вiногра'ды ва'шя и= ма^сличины
ва'шя благi^я во'зметъ и= да'стъ рабw'мъ свои^мъ:

15. и= сjь'мена ва^ша и= вiногра'ды ва'шя w=деся'тствуетъ
и= да'стъ скопц<е>'мъ свои^мъ и= рабw'мъ свои^мъ:

16. и= рабы` ва'шя и= рабы^ни ва'шя и= стада` ва^ша
блага^я и= <о>=слы` ва'шя w\ти'метъ и= w=деся'тствуетъ
на дjьла` своя^:

17. и= па'жити ва'шя w=деся'тствуетъ, и= вы` бу'дете
<е>=му` раби`:

18. и= возопiе'те въ де'нь w='нъ w\т лица` царя` ва'шегw,
<е>=го'же и=збра'сте себjь`, и= не о<у>=слы'шитъ ва'съ
гд\сь въ де'нь w='нъ, jа='кw вы` са'ми и=збра'сте себjь`
царя`.

19. И= не восхотjь'ша лю'дiе послу'шати самуи'ла и=
рjь'ша <е>=му`: ни`, но ца'рь да бу'детъ над\ъ на'ми,

20. и= бу'демъ и= мы` jа='коже вси` jа=зы'цы: и= суди'ти
и='мать на'съ ца'рь на'шъ, и= и=зы'детъ пред\ъ на'ми,
и= побо'ретъ поборе'нiемъ w= на'съ.

21. И= слы'ша самуи'лъ вся^ глаго'лы людi'й и= глаго'ла
я=` во о<у>='шы гд\севи.

22. И= рече` гд\сь къ самуи'лу: послу'шай гла'са и='хъ,
и= поста'ви и=`мъ царя`. И= рече` самуи'лъ къ муж<е>'мъ
i=и~л<е>вымъ: да и='детъ кi'йждо ва'съ во сво'й гра'дъ.

Глава` 9.

И= бjь` му'жъ w\т сынw'въ венiамi'новыхъ, <е>=му'же
и='мя кi'съ, сы'нъ а=вiи'ловъ, сы'на i=а'редова, сы'на
вахi'рова, сы'на а=фе'кова, сы'на му'жа i=емiне'ова,
му'жъ си'ленъ крjь'постiю.

2. И= сему` бjь` сы'нъ, и='мя <е>=му` сау'лъ, добровели'ченъ,
му'жъ бла'гъ: и= не бjь` въ сынjь'хъ i=и~левыхъ бла'гъ
па'че <е>=гw`, w\т ра'менъ и= вы'ше высо'къ па'че всjь'хъ
людi'й.

3. И= заблуди'ша <о>=сля'та кi'са <о>=тца` сау'лова.
И= рече` кi'съ къ сау'лу сы'ну своему`: возми` съ собо'ю
<е>=ди'наго w\т <о>='трwкъ, и= воста'вше и=ди'те и=
поищи'те <о>=сля'тъ.

4. И= проидо'ша го'ру <е>=фре'млю, и= проидо'ша зе'млю
селха`, и= не w=брjьто'ша: и= проидо'ша зе'млю сегалi'млю,
и= не бjь`: и= проидо'ша зе'млю i=амi'ню, и= не w=брjьто'ша.

5. И= прише'дшымъ и=`мъ въ зе'млю сi'фову, и= рече`
сау'лъ ко <о>='троку своему` и='же съ ни'мъ: гряди`
и= возврати'мся, да не ка'кw <о>=те'цъ мо'й w=ста'вя
<о>=сля'та, пече'тся w= на'съ.

6. И= рече` <е>=му` <о>='трокъ: се`, здjь` человjь'къ
бж~iй во гра'дjь се'мъ, и= человjь'къ сла'венъ: все`
<е>='же а='ще рече'тъ приходя'щымъ къ нему`, бу'детъ
и=`мъ: и= нн~jь по'йдемъ та'мw, да возвjьсти'тъ на'мъ
пу'ть на'шъ, и='мже по'йдемъ.

7. И= рече` сау'лъ <о>='троку своему` и='же съ ни'мъ:
се`, по'йдемъ, и= что` принесе'мъ къ человjь'ку бж~iю;
jа='кw хлjь'бы w=скудjь'ша w\т вре'тищъ на'шихъ, и=
ктому` нjь'сть о<у>= на'съ, <е>='же внести` къ человjь'ку
бж~iю w\т и=мjь'нiя на'шегw.

8. И= приложи` <о>='трокъ w\твjьща'ти сау'лу и= рече`:
се`, w=брjьта'ется въ руцjь` мое'й четве'ртая ча'сть
сi'кля сребра`, и= да'си человjь'ку бж~iю, и= возвjьсти'тъ
на'мъ пу'ть на'шъ.

9. Пре'жде бо во i=и~ли си'це глаго'лаше кi'йждо, <е>=гда`
кто` и=дя'ше вопроша'ти бг~а: гряди`, да и='демъ къ
прозорли'вцу: jа='кw проро'ка нарица'ху лю'дiе пре'жде
прозорли'вцемъ.

10. И= рече` сау'лъ <о>='троку своему`: до'бръ глаго'лъ
тво'й: гряди`, да и='демъ. И= и=до'ша во гра'дъ, и=дjь'же
бjь` человjь'къ бж~iй.

11. Восходя'щымъ же и=`мъ на восхо'дъ гра'да, и= се`,
w=брjьто'ша дjьви'цъ и=зше'дшихъ почерпсти` воды`,
и= рjь'ша и=`мъ: <е>='сть ли здjь` прозорли'вецъ;

12. И= w\твjьща'ша и=`мъ дjьви^цы, глаго'лющя: <е>='сть,
се` пред\ъ лице'мъ ва'шимъ: нн~jь же потщи'теся, jа='кw
дне` ра'ди гряде'тъ во гра'дъ, jа='кw же'ртва дне'сь
лю'демъ въ ва'мjь:

13. и= <е>=гда` вни'дете во гра'дъ, та'кw w=бря'щете
<е>=го` во гра'дjь, пре'жде не'же взы'ти <е>=му` въ
ва'му jа='сти: jа='кw не и='мутъ jа='сти лю'дiе, до'ндеже
вни'детъ се'й, jа='кw то'й благослови'тъ же'ртву, и=
по си'хъ jа=дя'тъ стра'ннiи: и= нн~jь взы'дите, jа='кw
дне` ра'ди w=бря'щете <е>=го`.

14. И= взыдо'ша во гра'дъ. И=`мже входя'щымъ среди`
гра'да, и= се`, самуи'лъ и=зы'де во срjь'тенiе и=`мъ,
<е>='же взы'ти въ ва'му.

15. И= гд\сь w\ткры` во о<у>='хо самуи'лу дне'мъ <е>=ди'нымъ
пре'жде прише'ствiя къ нему` сау'ля, гл~я:

16. jа='коже вре'мя сiе`, о<у>='трw послю` къ тебjь`
му'жа w\т пле'мене венiамi'нова, и= да пома'жеши <е>=го`
царя` над\ъ людьми` мои'ми i=и~лемъ, и= спасе'тъ лю'ди
моя^ w\т руки` и=ноплеме'нничи: jа='кw призрjь'хъ на
смире'нiе людi'й мои'хъ, jа='кw взы'де во'пль и='хъ
ко мнjь`.

17. И= ви'дjь самуи'лъ сау'ла, и= гд\сь рече` къ нему`:
се`, человjь'къ, w= не'мже реко'хъ ти`: се'й бу'детъ
въ лю'дехъ мои'хъ ца'рствовати.

18. И= прибли'жися сау'лъ къ самуи'лу посредjь` гра'да
и= рече`: возвjьсти' ми, кото'рый до'мъ прозорли'вца.

19. И= w\твjьща` самуи'лъ сау'лу и= рече`: а='зъ са'мъ
<е>='смь: взы'ди предо мно'ю въ ва'му, и= jа='ждь со
мно'ю дне'сь, и= w\тпущу' тя зау'тра, и= вся^ jа=`же
въ се'рдцы твое'мъ возвjьщу' ти:

20. и= w= <о>=сля'тjьхъ твои'хъ заблуди'вшихъ дне'сь
тре'тiй де'нь, не помышля'й въ се'рдцы свое'мъ w= ни'хъ,
и='бо w=брjьто'шася: и= кому` кра^сная i=и~л<е>ва;
не тебjь' ли и= до'му <о>=тца` твоегw`;

21. И= w\твjьща` сау'лъ и= рече`: не сы'нъ ли <е>='смь
а='зъ му'жа i=емiне'а, ме'ньшагw ски'птра пле'мене
i=и~лева; и= пле'мене малjь'йшагw w\т всегw` ски'птра
венiамi'нова; и= <о>=те'чество мое` ме'ньшее па'че
всjь'хъ <о>=те'чествъ венiамi'новыхъ; и= вску'ю глаго'лалъ
<е>=си` ко мнjь` по глаго'лу сему`;

22. И= поя'тъ самуи'лъ сау'ла и= <о>='трока <е>=гw`,
и= введе` я=` во w=бита'лище, и= даде` и=`мъ та'мw
мjь'сто въ пе'рвыхъ зва'ныхъ, jа='кw въ седми'десяти
муже'хъ.

23. И= рече` самуи'лъ по'вару: да'ждь ми` ча'сть, ю='же
да'хъ ти`, и= w= не'йже рjь'хъ ти` положи'ти ю=` о<у>=
себ<е>`.

24. И= взя` по'варъ плече`, и= предложи` <е>=` сау'лови.
И= рече` самуи'лъ сау'лу: се`, и=збы'токъ, предложи`
пред\ъ ся` и= jа='ждь, jа='кw во свидjь'тельство предложи'ся
тебjь` па'че и=ны'хъ, прикосни'ся. И= jа=де` сау'лъ
съ самуи'ломъ въ то'й де'нь.

25. И= сни'де w\т ва'мы во гра'дъ, и= постла'ша сау'лови
на го'рницjь, и= спа`.

26. И= бы'сть <е>=гда` приближа'шеся о<у>='тро, и=
воззва` самуи'лъ сау'ла на го'рницjь, и= рече`: воста'ни,
и= w\тпущу' тя. И= воста` сау'лъ, и= и=зы'де са'мъ
и= самуи'лъ во'нъ.

27. И=`мже и=сходя'щымъ въ ча'сть гра'да, и= рече`
самуи'лъ къ сау'лу: рцы` ю='ноши, да пред\ъи'детъ пред\ъ
на'ми: а= ты` ста'ни jа='коже дне'сь, и= слы'шанъ сотворю`
тебjь` гл~го'лъ бж~iй.

Глава` 10.

И= взя` самуи'лъ сосу'дъ съ <е>=ле'емъ, и= возлiя`
на главу` <е>=гw`, и= лобыза` <е>=го`, и= рече` <е>=му`:
не пома'за ли тебе` гд\сь на ца'рство лю'демъ свои^мъ
и=`же во i=и~ли; и= ты` ца'рствовати бу'деши въ лю'дехъ
гд\снихъ, и= ты` спасе'ши я=` w\т руки` вра^гъ и='хъ
w='крестъ: и= сiе` тебjь` зна'менiе, jа='кw пома'за
тя` гд\сь над\ъ наслjь'дiемъ свои'мъ въ кня'зя:

2. <е>=гда` w\ти'деши дне'сь w\т мен<е>`, w=бря'щеши
два` му^жа при гробjь'хъ рахи'линыхъ въ предjь'лjьхъ
венiамi'нихъ въ силw'мjь, въ вакала'fjь ска'чущихъ
sjь'льнw, и= реку'тъ тебjь`: w=брjьто'шася <о>=сля'та,
и=`хже ходи'сте и=ска'ти: и= се`, <о>=те'цъ тво'й w\тве'рже
глаго'лъ w= <о>=сля'техъ и= sjьлw` пече'тся ва'съ ра'ди,
глаго'ля: что` сотворю` w= сы'нjь мое'мъ;

3. и= w\ти'деши w\тту'ду, и= да'лjье прiи'деши до дубра'вы
fавw'ра, и= w=бря'щеши та'мw три` му'жы восходя'щыя
къ бг~у въ веfи'ль, <е>=ди'наго веду'ща тро'е козля'тъ,
а= друга'го несу'ща три` вр<е>'тища хлjь'бwвъ, а= тре'тiягw
несу'ща мjь'хъ вiна`:

4. и= вопро'сятъ тя` jа=`же w= ми'рjь, и= даду'тъ ти`
два` нача^тка хлjь'бwвъ, и= во'змеши w\т ру'къ и='хъ:

5. и= по си'хъ да взы'деши на хо'лмъ бж~iй, и=дjь'же
<е>='сть собра'нiе и=ноплем<е>'нникъ, та'мw нача^льницы
и=ноплем<е>'нничи: и= бу'детъ <е>=гда` вни'деши та'мw
во гра'дъ, сря'щеши ли'къ проро'кwвъ и=сходя'щихъ w\т
ва'мы, и= пред\ъ ни'ми свирjь^ли и= тv"мпа'ны, и= сwпjь'ли
и= гу'сли, и= тi'и прорица'ющiи:

6. и= сни'детъ на тя` дх~ъ гд\сень, и= воспр\оро'чествуеши
съ ни'ми, и= w=брати'шися въ му'жа и=но'го:

7. и= бу'детъ <е>=гда` прiи'дутъ зна'м<е>нiя сiя^ на
тя`, твори` вся^, <е>=ли^ка w=бря'щетъ рука` твоя`,
jа='кw бг~ъ съ тобо'ю:

8. и= сни'деши пре'жде мен<е>` въ галга'лы, и= се`,
а='зъ сни'ду къ тебjь` вознести` всесожже'нiе и= пожре'ти
ж<е>'ртвы ми^рны: се'дмь днi'й пожде'ши, до'ндеже прiиду`
къ тебjь`, и= покажу' ти, что` сотвори'ши.

9. И= бы'сть внегда` w\тврати'ти <е>=му` плещы` своя^
w\тити` w\т самуи'ла, преложи` <е>=му` бг~ъ се'рдце
на и='но. И= прiидо'ша вся^ зна'м<е>нiя сiя^ въ де'нь
w='нъ.

10. И= взы'де w\тту'ду на хо'лмъ, и= се`, ли'къ проро'ческiй
проти'ву <е>=му`: и= взы'де на'нь дх~ъ бж~iй, и= прорица'ше
средjь` и='хъ.

11. И= бы'ша вси` ви'дjьвшiи <е>=го` вчера` и= тре'тiягw
дне`, и= ви'дjьша, и= се`, то'й посредjь` прорw'къ
прорица'яй. И= рjь'ша лю'дiе кi'йждо ко и='скреннему
своему`: что` сiе` бы'вшее сы'ну кi'сову; <е>=да` и=
сау'лъ во проро'цjьхъ;

12. И= w\твjьща` нjь'кто w\т ни'хъ и= рече`: и= кто`
<о>=те'цъ <е>=му`; не кi'съ ли; И= сегw` ра'ди бы'сть
въ при'тчу: <е>=да` и= сау'лъ во проро'цjьхъ;

13. И= сконча` проро'чествуя, и= прiи'де w\тту'ду на
хо'лмъ.

14. И= рече` о<у>='жикъ <е>=гw` къ нему` и= ко <о>='трочищу
<е>=гw`: ка'мw ходи'сте; И= рjь'ша: <о>=сля'тъ и=ска'ти,
и= ви'дjьхомъ, jа='кw нjь'сть и='хъ, и= внидо'хомъ
къ самуи'лу.

15. И= рече` о<у>='жикъ къ сау'лу: возвjьсти' ми нн~jь,
что' ти рече` самуи'лъ;

16. И= рече` сау'лъ о<у>='жику своему`: вjь'стiю возвjьсти'
ми, jа='кw w=брjьто'шася <о>=сля'та. Словесе' же w=
ца'рствjь не возвjьсти` <е>=му`, <е>='же рече` самуи'лъ.

17. И= заповjь'да самуи'лъ всjь^мъ лю'демъ прiити`
ко гд\су въ массифа'fъ.

18. И= рече` самуи'лъ къ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ: сiя^
рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ, гл~я: а='зъ и=зведо'хъ <о>=тцы`
ва'шя сы'ны i=и~л<е>вы и=з\ъ <е>=гv'пта, и= и=з\ъя'хъ
вы` w\т руки` фараw'на царя` <е>=гv'петскагw и= w\т
всjь'хъ ца'рствъ w=скорбля'ющихъ вы`:

19. и= вы` дне'сь о<у>=ничижи'сте бг~а ва'шего, и='же
са'мъ <е>='сть сп~са'яй вы` w\т всjь'хъ sw'лъ ва'шихъ
и= скорбе'й ва'шихъ, и= рjь'сте: ни`, но царя` да поста'виши
над\ъ на'ми: и= нн~jь ста'ните пред\ъ гд\семъ по хору'гвамъ
ва'шымъ и= по племен<е>'мъ ва'шымъ и= по ты'сящамъ
ва'шымъ.

20. И= приведе` самуи'лъ вся^ кwлjь'на i=и~л<е>ва,
и= паде` жре'бiй на хору'гвь венiамi'ню.

21. И= приведе` хору'гвь венiамi'ню по племена'мъ,
и= паде` жре'бiй на пле'мя маттарi'ино: и= приведо'ша
пле'мя маттарi'ино по муж<е>'мъ, и= паде` жре'бiй на
сау'ла сы'на кi'сова: и= и=ска'ху <е>=го`, и= не w=брjьта'шеся.

22. И= вопроси` самуи'лъ <е>=ще` гд\са, глаго'ля: а='ще
прiи'детъ сjь'мw му'жъ <е>=ще`; И= рече` гд\сь: се`,
то'й сокры'ся въ сосу'дjьхъ.

23. И= тече` самуи'лъ, и= взя` <е>=го` w\тту'ду, и=
поста'ви <е>=го` посредjь` людi'й: и= бы'сть вы'шше
всjь'хъ людi'й, w\т ра'менъ и= вы'шше.

24. И= рече` самуи'лъ ко всjь^мъ лю'демъ: ви'дjьсте
ли, <е>=го'же и=збра` себjь` гд\сь, jа='кw нjь'сть
подо'бенъ <е>=му` во всjь'хъ ва'съ; И= позна'ша вси`
лю'дiе и= рjь'ша: да живе'тъ ца'рь.

25. И= рече` самуи'лъ къ лю'демъ w=правда^нiя ца'рствiя,
и= написа` въ кни'зjь, и= положи` пред\ъ гд\семъ.

26. И= w\тпусти` самуи'лъ вся^ лю'ди, и= и=до'ша кi'йждо
во своя^ си, и= сау'лъ и='де въ до'мъ сво'й въ гаваю`:
и= и=до'ша съ ни'мъ сы'нове си'лъ, и='хже косне'ся
гд\сь серде'цъ и='хъ, съ сау'ломъ.

27. Сы'нове же поги'бельнiи рjь'ша: кто` спасе'тъ на'съ,
се'й ли; И= безче'ствоваша <е>=го`, и= не принесо'ша
<е>=му` дарw'въ.

Глава` 11.

И= бы'сть а='ки по мц\сjь, и= взы'де наа'съ а=манi'тянинъ,
и= w=полчи'ся на i=авi'съ галаа'дскiй. И= рjь'ша вси`
му'жiе i=авi'сстiи къ наа'су а=манi'тянину: положи`
на'мъ завjь'тъ, и= порабо'таемъ ти`.

2. И= рече` къ ни^мъ наа'съ а=манi'тянинъ: се'й завjь'тъ
положу` ва'мъ, и=зверчу` кому'ждо ва'съ <о>='ко десно'е,
и= положу` поноше'нiе на i=и~ля.

3. И= рjь'ша <е>=му` му'жiе i=авi'са галаа'дскагw:
w=ста'ви на'мъ се'дмь днi'й, да по'слемъ вjь'стники
во вся^ предjь'лы i=и~л<е>вы: и= а='ще не бу'детъ спаса'ющагw
на'съ, и=зы'демъ къ ва'мъ.

4. И= прiидо'ша вjь^стницы въ гаваю` къ сау'лу и= повjь'даша
словеса` сiя^ во о<у>='шы людi'й: и= воздвиго'ша вси`
лю'дiе гла'съ сво'й и= пла'кашася.

5. И= се`, сау'лъ прiи'де по зау'трiи w\т села`, и=
рече` сау'лъ: что` jа='кw пла'чутъ лю'дiе; И= повjь'даша
<е>=му` глаго'лы муже'й i=авi'сскихъ.

6. И= сни'де дх~ъ гд\сень на сау'ла, <е>=гда` о<у>=слы'ша
словеса` сiя^, и= разгнjь'вася на ни'хъ sjьлw`:

7. и= взя` двjь` кра^вы, и= раздроби` я=` на о<у>='ды,
и= посла` во вся^ предjь'лы i=и~л<е>вы рука'ми вjь'стникwвъ,
глаго'ля: и='же не бу'детъ и=ды'й в\ъслjь'дъ сау'ла
и= в\ъслjь'дъ самуи'ла, по сему` сотворя'тъ говя'дwмъ
<е>=гw`. И= сни'де о<у>='жасъ гд\сень на i=и~льтянъ,
и= и=зыдо'ша jа='кw <е>=ди'нъ му'жъ.

8. И= сочте` и=`хъ въ везе'цjь, въ ва'мjь, и= бы'сть
всjь'хъ муже'й i=и~льтескихъ ше'сть сw'тъ ты'сящъ {<Е>=вр.:
200000.}, и= муже'й i=у'диныхъ се'дмьдесятъ ты'сящъ
{<Е>=вр.: 30000.}.

9. И= рече` вjь'стникwмъ прише'дшымъ: сiя^ повjь'дите
муж<е>'мъ i=авi'са галаа'дскагw: зау'тра бу'детъ ва'мъ
спасе'нiе восходя'щу со'лнцу. И= прiидо'ша вjь^стницы
во гра'дъ и= возвjьсти'ша муж<е>'мъ i=авi^сскимъ: и=
возра'довашася,

10. и= рjь'ша му'жiе i=авi'сстiи къ наа'су а=манi'тянину:
о<у>='трw и=зы'демъ къ ва'мъ, и= сотвори'те на'мъ,
<е>='же бла'го пред\ъ <о>=чи'ма ва'шима.

11. И= бы'сть по зау'трiи, и= сау'лъ раздjьли` лю'ди
на три` нача^ла: и= внидо'ша посредjь` полка` въ стра'жу
о<у>='треннюю, и= бiя'ху сынw'въ а=ммwнi'тскихъ, до'ндеже
разогрjь'ся де'нь: и= бы'сть, и= w=ста'вшiися разбjьго'шася,
и= не w=ста'шася ни два` w\т ни'хъ вку'пjь.

12. И= рjь'ша лю'дiе къ самуи'лу: кто` <е>='сть рекi'й,
jа='кw да сау'лъ не воцари'тся над\ъ на'ми; преда'ждь
муже'й, и= и=збiе'мъ и=`хъ.

13. И= рече` сау'лъ: да не о<у>='мретъ ни <е>=ди'нъ
въ дне'шнiй де'нь, jа='кw дне'сь сотвори` гд\сь сп\снiе
во i=и~ли.

14. И= рече` самуи'лъ къ лю'демъ, глаго'ля: прiиди'те
да и='демъ въ галга'лы и= w=бнови'мъ та'мw ца'рство.

15. И= и=до'ша вси` лю'дiе въ галга'лы, и= пома'за
та'мw самуи'лъ сау'ла на ца'рство пред\ъ гд\семъ въ
галга'лjьхъ. И= пожро'ша та'мw ж<е>'ртвы и= ми^рная
пред\ъ гд\семъ, и= возвесели'ся та'мw сау'лъ и= вси`
му'жiе i=и~л<е>вы sjьлw`.

Глава` 12.

И= рече` самуи'лъ ко всjь^мъ муж<е>'мъ i=и~л<е>вымъ:
се`, послу'шахъ гла'са ва'шегw w= всjь'хъ, <е>=ли^ка
ми` рjь'сте, и= поста'вихъ над\ъ ва'ми царя`:

2. и= се`, нн~jь ца'рь предхо'дитъ пред\ъ ва'ми, а='зъ
же состарjь'хся и= сjьдjь'ти бу'ду, и= сы'нове мои`
се` съ ва'ми: и= а='зъ се`, ходи'хъ пред\ъ ва'ми w\т
ю='ности моея` и= да'же до дне'шнягw дне`:

3. се`, а='зъ, w\твjьща'йте на мя` пред\ъ гд\семъ и=
пред\ъ хрiсто'мъ <е>=гw`, <е>=да` о<у>= когw` тельца`
взя'хъ, и=ли` <о>=сля`, и=ли` кого` w\т ва'съ наси'льствовахъ,
и=ли` кого` о<у>=тjьсни'хъ, и=ли` w\т руку` нjь'коегw
прiя'хъ мзду`, и=ли` w=бу'щу; и=звjьща'йте на мя`,
и= возвращу` ва'мъ.

4. И= рjь'ша къ самуи'лу: не w=би'дjьлъ <е>=си` на'съ,
ниже` наси'льствовалъ <е>=си` на'мъ, ниже` о<у>=тjьсни'лъ
<е>=си` на'съ, ниже` взя'лъ <е>=си` w\т руки` чiея`
что`.

5. И= рече` самуи'лъ къ лю'демъ: свидjь'тель <е>='сть
гд\сь въ ва'съ, и= свидjь'тель хрiсто'съ <е>=гw` дне'сь
въ се'й де'нь, jа='кw ничто'же w=брjьто'сте въ руку`
мо<е>'ю. И= рjь'ша лю'дiе: свидjь'тель.

6. И= рече` самуи'лъ къ лю'демъ, глаго'ля: свидjь'тель
гд\сь сотвори'вый мwv"се'а и= а=арw'на и= и=зведы'й
w\т земли` <е>=гv'петскiя <о>=тцы` на'шя:

7. и= нн~jь предста'ните, и= разсужду'ся съ ва'ми пред\ъ
гд\семъ и= возвjьщу` ва'мъ вся^ w=правда^нiя гд\сня,
jа=`же сотвори` ва'мъ и= <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ:

8. <е>=гда` вни'де i=а'кwвъ и= сы'нове <е>=гw` во <е>=гv'петъ,
и= смири'ша и=`хъ <е>=гv'птяне: и= возопи'ша <о>=тцы`
на'ши ко гд\су, и= посла` гд\сь мwv"се'а и= а=арw'на,
и= и=зведе` <о>=тцы` на'шя и=з\ъ <е>=гv'пта и= всели`
и=`хъ на мjь'стjь се'мъ:

9. и= забы'ша гд\са бг~а своего`, и= вдаде` я=` въ
ру'цjь сiса'рjь а=рхiстрати'гу i=авi'на царя` а=сw'рска,
и= въ ру'ки и=ноплем<е>'нничи, и= въ ру'ки царя` мwа'вска,
и= воева'ша и=`хъ:

10. и= возопи'ша ко гд\су и= рjь'ша: согрjьши'хомъ,
jа='кw w=ста'вихомъ гд\са и= порабо'тахомъ ваалi'му
и= дубра'вамъ {<Е>=вр.: а=старw'fwмъ.}, и= нн~jь и=зми`
ны` w\т ру'къ вра^гъ на'шихъ, и= порабо'таемъ тебjь`:

11. и= посла` гд\сь i=ероваа'ла и= вара'ка и= i=ефfа'я
и= самуи'ла, и= и=з\ъя'тъ вы` и=з\ъ ру'къ вра^гъ ва'шихъ
w=кре'стныхъ, и= w=бита'сте о<у>=пова'юще:

12. и= вjь'сте, jа='кw наа'съ ца'рь сынw'въ а=ммw'нихъ
прiи'де на вы`, и= рjь'сте: ни`, но ца'рь да ца'рствуетъ
над\ъ на'ми: <е>=гда` гд\сь бг~ъ ца'рствова над\ъ ва'ми:

13. и= се`, нн~jь ца'рь, <е>=го'же и=збра'сте и= <е>=го'же
проси'сте: и= се`, даде` гд\сь над\ъ ва'ми царя`:

14. а='ще о<у>=боите'ся гд\са и= порабо'таете <е>=му`,
и= послу'шаете гла'са <е>=гw` и= не воспроти'витеся
о<у>=стw'мъ гд\снимъ, и= бу'дете и= вы` и= ца'рь ца'рствуяй
над\ъ ва'ми в\ъслjь'дъ гд\са ходя'ще: то` рука` гд\сня
не бу'детъ на ва'съ:

15. а='ще же не послу'шаете гла'са гд\сня и= воспроти'витеся
о<у>=стw'мъ гд\снимъ, бу'детъ рука` гд\сня на ва'съ
и= на царя` ва'шего:

16. и= нн~jь ста'ните и= ви'дите гл~го'лъ се'й вели'кiй,
<е>=го'же сотвори'тъ гд\сь пред\ъ <о>=чи'ма ва'шима:

17. нjь'сть ли жа'тва пшени'цы дне'сь; призову` гд\са,
и= да'стъ гро'мы и= до'ждь, и= о<у>=разумjь'ете и=
о<у>=ви'дите, jа='кw sло'ба ва'ша вели'ка, ю='же сотвори'сте
пред\ъ гд\семъ, и=спроси'вше себjь` царя`.

18. И= призва` самуи'лъ гд\са, и= даде` гд\сь гро'мъ
и= до'ждь въ то'й де'нь: и= о<у>=боя'шася вси` лю'дiе
sjьлw` гд\са и= самуи'ла,

19. и= рjь'ша вси` лю'дiе къ самуи'лу: помоли'ся w=
рабjь'хъ твои'хъ ко гд\су бг~у твоему`, да не о<у>='мремъ:
jа='кw приложи'хомъ ко всjь^мъ грjьхw'мъ на'шымъ sло'бу,
прося'ще себjь` царя`.

20. И= рече` самуи'лъ къ лю'демъ: не бо'йтеся: вы`
сотвори'сте всю` sло'бу сiю`: то'кмw не о<у>=клони'теся
w\т послjь'дованiя гд\сня и= порабо'тайте гд\су всjь'мъ
се'рдцемъ ва'шимъ,

21. и= не преступи'те в\ъслjь'дъ ничто'же су'щихъ,
и=`же не посо'бствуютъ и= не и=з\ъи'мутъ, jа='кw ничто'же
су'ть:

22. поне'же не w\три'нетъ гд\сь людi'й свои'хъ и='мене
ра'ди своегw` вели'кагw, jа='кw кро'тцjь гд\сь прiя'тъ
ва'съ себjь` въ лю'ди:

23. и= да ника'коже ми` согрjьши'ти гд\су, w=ста'вити
<е>='же моли'тися w= ва'съ ко гд\су, и= порабо'таю
гд\севи и= покажу` ва'мъ пу'ть бла'гъ и= пра'въ,

24. то'кмw бо'йтеся гд\са и= рабо'тайте <е>=му` во
и='стинjь и= всjь'мъ се'рдцемъ ва'шимъ, jа='кw ви'дите
jа=`же вели^кая сотвори` гд\сь съ ва'ми:

25. и= а='ще sло'бою sло` сотворите`, то` вы` и= ца'рь
ва'шъ поги'бнете.

Глава` 13.

Сы'нъ <е>=ди'нагw лjь'та сау'лъ, <е>=гда` нача` ца'рствовати,
и= два` лjь^та ца'рствова над\ъ i=и~лемъ.

2. И= и=збра` себjь` сау'лъ три` ты'сящы муже'й w\т
муже'й i=и~левыхъ, и= бы'ша съ сау'ломъ двjь` ты'сящы
въ махма'сjь и= въ горjь` веfи'ли, и= ты'сяща бjь'ша
со i=wнаfа'номъ въ гаваи` венiамi'новjь: и= w=ста'нокъ
людi'й w\тпусти` коего'ждо во своя^ сел<е>'нiя.

3. И= порази` i=wнаfа'нъ насi'ва и=ноплеме'нника и='же
въ %[хо'лмjь%]. И= о<у>=слы'шаша и=ноплем<е>'нницы,
и= сау'лъ воструби` трубо'ю во всю` зе'млю, глаго'ля:
w\тверго'шася раби` {<Е>=вр.: да о<у>=слы'шатъ <е>=вре'<е>.}.

4. И= слы'ша ве'сь i=и~ль глаго'лющихъ, jа='кw порази`
сау'лъ насi'ва и=ноплеме'нника, и= w=мерзjь` i=и~ль
во и=ноплеме'нницjьхъ. И= собра'шася лю'дiе в\ъслjь'дъ
сау'ла въ галга'лjьхъ.

5. И= и=ноплем<е>'нницы собра'шася на бра'нь на i=и~ля:
и= прiидо'ша на i=и~ля три'десять ты'сящъ колесни'цъ
и= ше'сть ты'сящъ кw'нникъ и= мно'жество людi'й, jа='кw
песо'къ и='же при мо'ри: и= ше'дше w=полчи'шася въ
махма'сjь проти'ву веfwрw'ну на ю='гъ {<Е>=вр.: къ восто'ку.}.

6. И= ви'дjьша му'жiе i=и~л<е>вы, jа='кw не мого'ша
проти'ву ста'ти, и= скры'шася лю'дiе въ верте'пjьхъ
и= въ w=гра'дjьхъ и= въ ка'менiихъ и= въ про'пастехъ
и= во рва'хъ:

7. и= преходя'ще преидо'ша i=<о>рда'нъ въ зе'млю га'дову
и= галаа'дску. И= сау'лъ бя'ше <е>=ще` въ галга'лjьхъ,
и= вси` лю'дiе о<у>=жасо'шася, и=`же бя'ху съ ни'мъ.

8. И= жда'ше се'дмь днi'й по свидjь'тельству, jа='коже
рече` самуи'лъ, и= не прiи'де самуи'лъ въ галга'лы:
и= разсjь'яшася лю'дiе <е>=гw` w\т негw`.

9. И= рече` сау'лъ: приведи'те, jа='кw да сотворю`
всесожже'нiе и= ми^рная. И= вознесе` всесожже'нiе.

10. И= бы'сть <е>=гда` соверши` вознося` всесожже'нiе,
и= се`, самуи'лъ прiи'де: и= сау'лъ и=зы'де на срjь'тенiе
<е>=му` благослови'тися и='мъ.

11. И= рече` самуи'лъ: что` сотвори'лъ <е>=си`; И=
рече` сау'лъ: ви'дjьхъ, jа='кw w\тидо'ша лю'дiе w\т
мен<е>`, и= ты` не прише'лъ <е>=си`, jа='коже w=предjьли'лъ
<е>=си` свидjь'тельствомъ днi'й, и=ноплем<е>'нницы
же собра'шася въ махма'съ,

12. и= рjь'хъ: нн~jь прiи'дутъ и=ноплем<е>'нницы ко
мнjь` въ галга'лы, и= лица` гд\сня не о<у>=моли'хъ:
и= не о<у>=держа'хся, и= вознесо'хъ всесожже'нiе.

13. И= рече` самуи'лъ къ сау'лу: безу'мiе бы'сть тебjь`,
поне'же не сохрани'лъ <е>=си` за'повjьди моея` {<Е>=вр.:
гд\са бг~а твоегw`.}, ю='же заповjь'да ти` гд\сь: jа='кw
нн~jь о<у>=гото'валъ бы гд\сь ца'рство твое` во i=и~ли
до вjь'ка:

14. и= нн~jь ца'рство твое` не ста'нетъ тебjь`, и=
и=зы'щетъ гд\сь себjь` человjь'ка по се'рдцу своему`,
и= повели'тъ <е>=му` гд\сь властели'ну бы'ти над\ъ
людьми` свои'ми, jа='кw не сохрани'лъ <е>=си`, <е>=ли^ка
заповjь'да тебjь` гд\сь.

15. И= воста` самуи'лъ и= и='де w\т галга'лъ въ пу'ть
сво'й: и= w=ста'нокъ людi'й и=до'ша в\ъслjь'дъ сау'ла
на срjь'тенiе лю'демъ ра^тнымъ. И=`мже приходя'щымъ
w\т галга'лъ въ гаваю` венiамi'нову, и= сочте` сау'лъ
лю'ди w=брjь'тшыяся съ ни'мъ jа='кw ше'сть сw'тъ муже'й.

16. Сау'лъ же и= i=wнаfа'нъ сы'нъ <е>=гw` и= лю'дiе
w=брjь'тшiися съ ни'ми сjьдо'ша въ гаваи` венiамi'новjь
и= пла'кашася: и=ноплем<е>'нницы же w=полчи'шася въ
махма'сjь.

17. И= и=зыдо'ша губя'щiи w\т села` и=ноплеме'нникwвъ
тремя` нача'лы: нача'ло <е>=ди'но зря'щее пу'ть гофера`
на зе'млю сwва'лю:

18. и= нача'ло <е>=ди'но зря'щее пу'ть веfwрw'нь: и=
нача'ло <е>=ди'но зря'щее пу'ть гаваи`, клоня'щiйся
къ гаiсавi'мъ пусты'ни.

19. И= кова'чь желjь'за не w=брjьта'шеся во все'й земли`
i=и~левjь, jа='кw рjь'ша и=ноплем<е>'нницы, да не сотворя'тъ
<е>=вре'<е> меча` и= копiя`.

20. И= хожда'ху вси` сы'нове i=и~л<е>вы въ зе'млю и=ноплеме'нничу
кова'ти кi'йждо своя^ кw'сы и= <о>=ру^дiя своя^, и=
кi'йждо сjьки^ры своя^ и= серпы` своя^.

21. И= притупи'шася вся^ <о>=ру^дiя приспjь'вшей жа'твjь,
сjьки^ры и= серпы`, поправле'нiя же и='ма не бы'сть.

22. И= бы'сть во дни^ бра'ни махма'сскiя, и= не w=брjь'теся
меча` и= копiя` въ рука'хъ всjь'хъ людi'й, и=`же съ
сау'ломъ и= со i=wнаfа'номъ: то'чiю о<у>= сау'ла и=
i=wнаfа'на сы'на <е>=гw`.

23. И= и=зыдо'ша w\т ста'на и=ноплеме'ннича w=б\ъ <о>=ну`
страну` махма'са.

Глава` 14.

И= бы'сть во <е>=ди'нъ де'нь, и= рече` i=wнаfа'нъ сы'нъ
сау'ловъ <о>='трочищу нося'щему <о>=ру'жiе <е>=гw`:
гряди`, и= пре'йдемъ въ месса'ву и=ноплеме'нникwвъ
и=`же на <о>='нjьй странjь`. И= <о>=тцу` своему` не
возвjьсти` сегw`.

2. И= сау'лъ сjьдя'ше на верху` %[холма`%] под\ъ дре'вомъ
jа='блоннымъ <е>='же въ магдw'нjь, и= бя'ше съ ни'мъ
jа='кw ше'сть сw'тъ муже'й.

3. И= а=хi'а сы'нъ а=хi'товъ, бра'та i=wхаве'дова,
сы'на фiнее'сова, сы'на и=лi'и, i=ере'й бж~iй въ силw'мjь
нося` <е>=фу'дъ: и= лю'дiе не вjь'дяху, jа='кw w\ти'де
i=wнаfа'нъ.

4. Посредjь' же прехо'да, и=дjь'же хотя'ше i=wнаfа'нъ
прейти` въ ста'нъ и=ноплеме'нничь, бы'сть ка'мень <о>='стрый
w\тсю'ду и= ка'мень <о>='стрый w\т<о>ну'ду: и='мя <е>=ди'ному
васе'съ и= друго'му сенна`:

5. ка'мень <е>=ди'нъ стоя'ше w\т сjь'вера проти'ву
махма'са, и= ка'мень вторы'й w\т ю='га проти'ву гаваи`.

6. И= рече` i=wнаfа'нъ ко <о>='трочищу нося'щему <о>=ру'жiе
<е>=гw`: гряди`, пре'йдемъ въ месса'ву неwбрjь'занныхъ
си'хъ, не'гли что` сотвори'тъ на'мъ гд\сь, jа='кw нjь'сть
гд\су не о<у>=до'бно сп\сти` во мно'гихъ и=ли` въ ма'лыхъ.

7. И= рече` <е>=му` нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`: твори`
все`, на не'же се'рдце твое` склоня'ется: се`, а='зъ
съ тобо'ю <е>='смь, jа='коже се'рдце твое` се'рдце
мое`.

8. И= рече` i=wнаfа'нъ: се`, мы` пре'йдемъ къ муж<е>'мъ
и= jа=ви'мся къ ни^мъ:

9. а='ще сiя^ реку'тъ къ на'мъ: поме'длите та'мw, до'ндеже
возвjьсти'мъ ва'мъ: то` постои'мъ са'ми на мjь'стjь
свое'мъ и= не по'йдемъ къ ни^мъ:

10. а='ще же къ на'мъ си'це реку'тъ: взы'дите къ на'мъ:
то` взы'демъ, jа='кw предаде` и=`хъ гд\сь въ ру'ки
на'шя: сiе` на'мъ зна'менiе (да бу'детъ).

11. И= внидо'ста <о>='ба въ месса'ву и=ноплеме'нникwвъ.
И= глаго'лаша и=ноплем<е>'нницы: се`, <е>=вре'<е> и=схо'дятъ
и=з\ъ разсjь'линъ свои'хъ, и=дjь'же скры'шася.

12. И= w\твjьща'ша му'жiе месса^вли ко i=wнаfа'ну и=
къ нося'щему <о>=ру'жiе <е>=гw`, и= рjь'ша: взы'дите
къ на'мъ, и= jа=ви'мъ ва'мъ глаго'лъ. И= рече` i=wнаfа'нъ
къ нося'щему <о>=ру'жiе <е>=гw`: гряди` по мнjь`, jа='кw
предаде` и=`хъ гд\сь въ ру'ки i=и~л<е>вы.

13. И= взы'де i=wнаfа'нъ (ползу'щь) на рука'хъ и= на
нога'хъ свои'хъ, и= нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw` за ни'мъ.
И= о<у>=зрjь'ша и=ноплем<е>'нницы лице` i=wнаfа'не,
и= порази` и=`хъ: и= нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw` и=дя'ше
в\ъслjь'дъ <е>=гw`.

14. И= бы'сть jа='зва пе'рвая, <е>='юже порази` i=wнаfа'нъ
и= нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`, jа='кw два'десять муже'й
копi'йцами и= каменоверже'нiемъ и= креме'нiемъ полевы'мъ.

15. И= бы'сть о<у>='жасъ въ полцjь` и= на селjь`: и=
вси` лю'дiе и=`же въ месса'вjь и= губя'щiи о<у>=жасну'шася,
и= тi'и не хотя'ху бра'тися: и= вострепета` земля`,
и= бы'сть о<у>='жасъ w\т гд\са.

16. И= ви'дjьша согляда'та<е> сау'лwвы въ гаваи` венiамi'ни,
и= се`, по'лкъ смяте'ся сjь'мw и= <о>=на'мw.

17. И= рече` сау'лъ лю'демъ су'щымъ съ ни'мъ: разсмотри'те
нн~jь и= ви'дите, кто` w\ти'де w\т ва'съ. И= разсмотри'ша,
и= се`, не w=брjь'теся i=wнаfа'нъ и= нося'й <о>=ру'жiе
<е>=гw`.

18. И= рече` сау'лъ ко а=хi'и: принеси` <е>=фу'дъ,
jа='кw бjь` кiвw'тъ бж~iй въ то'й де'нь съ сынми` i=и~левыми.

19. И= бы'сть <е>=гда` глаго'лаше сау'лъ ко i=ере'ю,
и= шу'мъ въ полцjь` и=ноплеме'нничи ходя` и=дя'ше и=
мно'жашеся. И= рече` сау'лъ ко i=ере'ю: пригни` ру'ки
твоя^.

20. И= и=зы'де сау'лъ и= вси` лю'дiе и=`же съ ни'мъ,
и= и=зыдо'ша до сjь'чи. И= се`, бы'сть <о>=ру'жiе коегw'ждо
на бли'жняго своего`, (и= бы'сть) мяте'жъ вели'къ sjьлw`.

21. Но и= раби` {<Е>=вр.: <е>=вре'<е>.}, и=`же бы'ша
со и=ноплем<е>'нники вчера` и= тре'тiягw дне`, вше'дшiи
въ по'лкъ, w=брати'шася и= тi'и <е>='же бы'ти и=`мъ
со i=и~льтяны су'щими съ сау'ломъ и= со i=wнаfа'номъ.

22. И= вси` i=и~льтяне скры'вшiися въ горjь` <е>=фре'мли
о<у>=слы'шаша, jа='кw w\тбjьго'ша и=ноплем<е>'нницы:
приложи'шася и= тi'и в\ъслjь'дъ и='хъ на бра'нь.

23. И= сп~се` гд\сь въ то'й де'нь i=и~ля: бра'нь же
про'йде да'же до вамw'fа: и= вси` лю'дiе бя'ху съ сау'ломъ,
jа='кw де'сять ты'сящъ муже'й, и= бjь` бра'нь разсы'пана
во ве'сь гра'дъ на горjь` <е>=фре'мли.

24. И= сау'лъ сотвори` безу'мiе ве'лiе въ де'нь то'й,
и= закля` лю'ди, глаго'ля: про'клятъ человjь'къ, и='же
jа='сти бу'детъ хлjь'бъ да'же до ве'чера, до'ндеже
w\тмщу` врагw'мъ мои^мъ. И= не вкуси'ша лю'дiе вси`
хлjь'ба:

25. и= вся` земля` w=бjь'даше: и= се`, бя'ше дубра'ва
пче'льная пред\ъ лице'мъ села`:

26. и= внидо'ша лю'дiе во пче'льникъ, и= се`, и=схожда'ху
глаго'люще: (jа='кw и=стече` ме'дъ,) и= не бjь` возвраща'ющагw
руки` своея` ко о<у>=стw'мъ свои^мъ, jа='кw о<у>=боя'шася
лю'дiе кля'твы гд\сни.

27. I=wнаfа'нъ же не слы'шаше, <е>=гда` заклина'ше
<о>=те'цъ <е>=гw` лю'ди: и= простре` коне'цъ жезла`
своегw`, и='же въ руку` <е>=му`, и= w=мочи` <е>=го`
въ со'тjь ме'двенjь, и= w=брати` ру'ку свою` во о<у>=ста`
своя^, и= прозрjь'ша <о>='чи <е>=гw`.

28. И= рече` <е>=ди'нъ w\т людi'й, глаго'ля: клены'й
прокля` <о>=те'цъ тво'й лю'ди, глаго'ля: про'клятъ
человjь'къ, и='же jа='сти бу'детъ хлjь'бъ въ де'нь
се'й: и= и=знемого'ша лю'дiе.

29. И= о<у>=разумjь` i=wнаfа'нъ и= рече`: смути` <о>=те'цъ
мо'й зе'млю: ви'ждь, jа='кw прозрjь'ша <о>='чи мои`,
<е>=гда` вкуси'хъ ма'лw w\т ме'да сегw`:

30. <w>, дабы` jа='ли jа=ду'ще дне'сь лю'дiе w\т коры'стей
врагw'въ свои'хъ, и=`хже w=брjьто'ша, мно'жайшая бы
дне'сь jа='зва была` во и=ноплеме'нницjьхъ.

31. И= порази'ша въ де'нь то'й w\т и=ноплеме'нникwвъ
мно'жае не'жели въ махма'сjь: и= о<у>=труди'шася лю'дiе
sjьлw`.

32. И= о<у>=стреми'шася лю'дiе на кwры'сти, и= поя'ша
лю'дiе стада` и= бу'йволы и= говя^да: и= закала'ху
на земли`, и= jа=до'ша лю'дiе съ кро'вiю.

33. И= возвjьсти'ша сау'лу, глаго'люще: согрjьши'ша
лю'дiе ко гд\су, jа=ду'ще съ кро'вiю. И= рече` сау'лъ:
w\т геfе'ма привали'те мнjь` сjь'мw ка'мень ве'лiй.

34. И= рече` сау'лъ: ше'дше къ лю'демъ рцы'те и=`мъ:
да принесе'тъ кi'йждо сjь'мw тельца` своего` и= кi'йждо
<о>='вцу свою`, и= да зако'лютъ на ка'мени се'мъ, и=
jа=ди'те я=`, и= не согрjьша'йте гд\су jа=ду'ще съ
кро'вiю. И= приведо'ша но'щiю вси` лю'дiе свое` кi'йждо,
<е>='же и=мя'ше въ руцjь` свое'й, и= закала'ху та'мw.

35. И= созда` сау'лъ та'мw <о>=лта'рь гд\су: се'й нача`
сау'лъ созида'ти <о>=лта'рь гд\су.

36. И= рече` сау'лъ: сни'демъ в\ъслjь'дъ и=ноплем<е>'нникъ
но'щiю, и= расхи'тимъ и=`хъ, до'ндеже заря` бу'детъ,
и= не w=ста'вимъ w\т ни'хъ му'жа. И= рjь'ша: все` <е>='же
бла'го пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, твори`. И= рече` i=ере'й:
присту'пимъ сjь'мw къ бг~у.

37. И= вопроси` сау'лъ бг~а: сни'ду ли в\ъслjь'дъ и=ноплеме'нникwвъ;
преда'си ли и=`хъ въ ру'ки i=и~льтянwмъ; И= не w\твjьща`
<е>=му` гд\сь въ де'нь то'й.

38. И= рече` сау'лъ: приведи'те сjь'мw вся^ кwлjь'на
i=и~л<е>ва, и= о<у>=разумjь'йте и= о<у>=вjь'ждьте,
на ко'мъ бы'сть грjь'хъ се'й дне'сь,

39. jа='кw жи'въ гд\сь сп~сы'й i=и~ля, jа='кw а='ще
w\твjь'тъ бу'детъ на i=wнаfа'на сы'на моего`, сме'ртiю
да о<у>='мретъ. И= не бjь` w\твjьща'ющагw w\т всjь'хъ
людi'й.

40. И= рече` сау'лъ всему` i=и~лю: вы` ста'ните на
<е>=ди'ну страну`, а='зъ же и= i=wнаfа'нъ сы'нъ мо'й
ста'немъ на другу'ю страну`. И= рjь'ша лю'дiе къ сау'лу:
<е>='же бла'го пред\ъ тобо'ю, твори`.

41. И= рече` сау'лъ: гд\си бж~е i=и~левъ, что` jа='кw
не w\твjьща'лъ <е>=си` рабу` твоему` дне'сь; и=ли`
моя` <е>='сть, и=ли` сы'на моегw` i=wнаfа'на непра'вда;
гд\си бж~е i=и~левъ, да'ждь зна'менiе: и= а='ще рече'ши
сiя^, да'ждь нн~jь лю'демъ твои^мъ i=и~лю, да'ждь нн~jь
прп\дбiе. И= паде` жре'бiй на i=wнаfа'на и= сау'ла,
и= лю'дiе и=зыдо'ша.

42. И= рече` сау'лъ: ве'рзите жре'бiй на мя` и= на
i=wнаfа'на сы'на моего`: <е>=го'же w=б\ъяви'тъ гд\сь,
сме'ртiю да о<у>='мретъ. И= рjь'ша лю'дiе къ сау'лу:
нjь'сть се'й глаго'лъ. И= премо'же сау'лъ лю'ди, и=
верго'ша w= не'мъ и= i=wнаfа'нjь сы'нjь <е>=гw`, и=
паде` на i=wнаfа'на жре'бiй.

43. И= рече` сау'лъ ко i=wнаfа'ну: возвjьсти' ми, что`
сотвори'лъ <е>=си`; И= возвjьсти` <е>=му` i=wнаfа'нъ
и= рече`: вкуша'я вкуси'хъ ма'лw ме'ду w=мочи'въ коне'цъ
жезла`, и='же въ руку` мо<е>'ю, и= се`, а='зъ о<у>=мира'ю.

44. И= рече` <е>=му` сау'лъ: сiя^ да сотвори'тъ ми`
бг~ъ, и= сiя^ да приложи'тъ ми`, jа='кw сме'ртiю о<у>='мреши
дне'сь.

45. И= рjь'ша лю'дiе къ сау'лу: <е>=да` дне'сь о<у>='мретъ
сотвори'вый спасе'нiе сiе` ве'лiе во i=и~ли; не бу'ди
то`, жи'въ гд\сь, а='ще паде'тъ вла'съ главы` <е>=гw`
на зе'млю, jа='кw мл\сть бж~iю сотвори` въ де'нь се'й.
И= помоли'шася лю'дiе w= i=wнаfа'нjь въ де'нь то'й,
и= не о<у>='мре.

46. И= не и='де сау'лъ в\ъслjь'дъ и=ноплеме'нникwвъ:
и=ноплем<е>'нницы же w\тидо'ша въ мjь'сто свое`.

47. И= сау'лъ о<у>=крjьпи'ся ца'рствовати во i=и~ли,
и= побjьжда'ше w='крестъ вся^ враги` своя^ въ мwа'вjь
и= въ сынjь'хъ а=ммw'нихъ и= въ сынjь'хъ <е>=дw'млихъ
и= въ веfw'рjь и= въ ца'рствiи сува'ни и= во и=ноплеме'нницjьхъ:
и= а='може а='ще w=браща'шеся, спаса'шеся.

48. И= сотвори` си'лу, и= побjьди` а=мали'ка, и= и=зба'ви
i=и~ля и=з\ъ руки` попира'ющихъ <е>=го`.

49. И= бjь'ша сы'нове сау'лwвы i=wнаfа'нъ и= i=ису'й
и= мелхiсуе`: и=мена' же двою` дщ<е>'рiю <е>=гw`, и='мя
перворо'днjьй меро'ва и= и='мя вторjь'й мелхо'ла:

50. и='мя же женjь` <е>=гw` а=хiноо'ма, дще'рь а=хiмаа'сова:
и= и='мя старjь'йшинjь вw'й <е>=гw` а=вени'ръ сы'нъ
ни'ра сы'на о<у>='жика сау'лова:

51. кi'съ же <о>=те'цъ сау'ловъ, и= ни'ръ <о>=те'цъ
а=вени'ровъ сы'нъ i=амi'на сы'на а=вiи'лева.

52. И= бjь` бра'нь крjьпка` на и=ноплеме'нники во вся^
дни^ сау'лwвы: и= ви'дjьвъ сау'лъ вся'ка му'жа си'льна
и= вся'ка му'жа сы'на си'лы, собира'ше и=`хъ къ себjь`.

Глава` 15.

И= рече` самуи'лъ къ сау'лу: посла' мя гд\сь пома'зати
тя` на ца'рство въ лю'дехъ <е>=гw` во i=и~ли: и= нн~jь
послу'шай гла'са слове'съ гд\снихъ:

2. сiя^ рече` гд\сь саваw'fъ: нн~jь w\тмщу`, jа=`же
сотвори` а=мали'къ i=и~лю, <е>=гда` срjь'те <е>=го`
на пути`, восходя'щу <е>=му` w\т <е>=гv'пта:

3. и= нн~jь ты` и=ди`, и= порази'ши а=мали'ка и= i=ерi'ма,
и= вся^ jа=`же су'ть <е>=гw`, и= не снабди'ши w\т ни'хъ
(ничто'же), и= и=скорени'ши <е>=го`: и= проклене'ши
<е>=го` и= вся^ су^щая <е>=гw`, и= не пощади'ши <е>=гw`:
и= да о<у>=бiе'ши w\т му'жеска по'лу и= до же'нска
и= w\т ю='ношъ и= до ссу'щихъ млеко`, и= w\т говя'дъ
до <о>=ве'цъ и= w\т вельблю^дъ до <о>=сля'тъ.

4. И= собра` лю'ди сау'лъ и= сочте` я=` въ галга'лjьхъ
двjь'стjь ты'сящъ пjь'шихъ и= де'сять ты'сящъ w\т i=у'ды
въ полцjь'хъ:

5. и= прiи'де сау'лъ до градw'въ а=мали'ковыхъ и= зася'де
въ пото'цjь.

6. И= рече` сау'лъ ко кiне'ови: и=ди` и= о<у>=клони'ся
w\т среды` а=мали'ка, да не погублю` тя` съ ни'мъ,
ты' бо сотвори'лъ <е>=си` ми'лость съ сынми` i=и~левыми,
<е>=гда` и=схожда'ху и=з\ъ <е>=гv'пта. И= о<у>=клони'ся
кiне'й w\т среды` а=мали'ка.

7. И= порази` сау'лъ а=мали'ка w\т <е>=viлы` да'же
до су'ра, и='же пред\ъ лице'мъ <е>=гv'пта:

8. и= jа='тъ а=га'га царя` а=мали'кова жи'ва, и= вся^
лю'ди и=зби`, и= i=ерi'ма о<у>=би` мече'мъ.

9. И= сохрани` сау'лъ и= вси` лю'дiе а=га'га царя`
жи'ва и= блага^я w\т ста'дъ и= бу'йволwвъ, и= снjь'дей
(и= <о>=де'ждъ), и= вiногра'дwвъ и= w\т всjь'хъ благи'хъ:
и= не хотя'ху и=скорени'ти я=`, то'чiю ху'ждшее и=
о<у>=ничиже'ное и=стреби'ша.

10. И= бы'сть гл~го'лъ гд\сень къ самуи'лу, гл~я:

11. раска'яхся, jа='кw пома'захъ сау'ла на ца'рство,
поне'же w\тврати'ся w\т мен<е>` и= слове'съ мои'хъ
не соблюде`. И= w=печа'лися самуи'лъ и= вопiя'ше ко
гд\су всю` но'щь.

12. И= воста` ра'нw самуи'лъ, и= и=дя'ше на срjь'тенiе
i=и~льтянwмъ ра'нw. И= возвjьсти'ша самуи'лу, глаго'люще:
и='детъ сау'лъ въ карми'лъ, и= се`, воздви'же ру'ку
себjь`, и= возврати` колесни'цу, и= сни'де въ галга'лы.
И= прiи'де самуи'лъ къ сау'лу, и= се`, то'й возноша'ше
всесожже'нiе гд\су, п<е>'рвая w\т коры'стей, и=`хже
взя` w\т а=мали'кwвъ.

13. И= прiи'де самуи'лъ къ сау'лу, и= рече` <е>=му`
сау'лъ: блг\све'нъ ты` гд\су, сотвори'хъ бо вся^, <е>=ли^ка
(ми`) гл~а гд\сь.

14. И= рече` самуи'лъ: и= кi'й гла'съ ста'дъ си'хъ
во о<у>='шiю мо<е>'ю, и= гла'съ говя'дъ, <е>=го'же
а='зъ слы'шу;

15. И= рече` сау'лъ: w\т а=мали'ка пригна'хъ я=`, и=`хже
сохрани'ша лю'дiе лу^чшая w\т ста'дъ и= w\т волw'въ,
<е>='же пожре'ти я=` гд\су бг~у твоему`, прw'чая же
и=зби'хъ.

16. И= рече` самуи'лъ къ сау'лу: потерпи`, и= возвjьщу'
ти, jа=`же гл~а гд\сь ко мнjь` но'щiю.

17. И= рече` <е>=му` (сау'лъ): глаго'ли. И= рече` самуи'лъ
къ сау'лу: <е>=да` не ма'лъ бы'лъ <е>=си` ты` пред\ъ
ни'мъ, и= не властели'на ли тя` поста'ви хору'гви колjь'на
i=и~лева; и= пома'за тя` гд\сь на ца'рство i=и~лево:

18. и= посла' тя гд\сь путе'мъ и= рече` тебjь`: и=ди`
и= и=скорени` а=мали'ка, и= погуби` согрjь'шшихъ предо
мно'ю, и= вою'й и=`хъ, до'ндеже сконча'еши и=`хъ:

19. и= почто` не послу'шалъ <е>=си` гла'са гд\сня по
всему`, <е>=ли'кw гл~а тебjь`, но о<у>=стреми'лся <е>=си`
на кwры'сти и= сотвори'лъ <е>=си` лука'вое пред\ъ гд\семъ;

20. И= рече` сау'лъ къ самуи'лу: послу'шахъ гла'са
людi'й и= и=до'хъ путе'мъ, и='мже посла' мя гд\сь,
и= приведо'хъ а=га'га царя` а=мали'кова, и= а=мали'ки
и=скорени'хъ:

21. и= взя'ша лю'дiе кwры'сти w\т ста'дъ и= бу'йволы,
п<е>'рвая w\т и=стребля'емыхъ на пожре'нiе гд\су бг~у
на'шему въ галга'лjьхъ.

22. И= рече` самуи'лъ: <е>=да` о<у>=гw'дны гд\су всесожж<е>'нiя
и= ж<е>'ртвы, jа='коже послу'шати гла'са гд\сня; се`,
послуша'нiе па'че же'ртвы бла'ги, и= покоре'нiе па'че
ту'ка <о>='вня:

23. jа='коже грjь'хъ <е>='сть чарова'нiе, та'кw (грjь'хъ
<е>='сть) противле'нiе, и= jа='коже грjь'хъ <е>='сть
i=дwлопоклоне'нiе, та'кw непокоре'нiе: поне'же о<у>=ничижи'лъ
<е>=си` гл~го'лъ гд\сень, и= о<у>=ничижи'тъ тя` гд\сь
не бы'ти тебjь` царе'мъ во i=и~ли.

24. И= рече` сау'лъ къ самуи'лу: согрjьши'хъ, jа='кw
преступи'хъ сло'во гд\сне и= глаго'лъ тво'й, о<у>=боя'хся
бо людi'й и= послу'шахъ гла'са и='хъ:

25. и= нн~jь возми` грjь'хъ мо'й и= возврати'ся со
мно'ю, да поклоню'ся гд\су бг~у твоему`.

26. И= рече` самуи'лъ къ сау'лу: не возвращу'ся съ
тобо'ю, jа='кw о<у>=ничижи'лъ <е>=си` гл~го'лъ гд\сень,
и= о<у>=ничижи'тъ тя` гд\сь не бы'ти тебjь` царе'мъ
во i=и~ли.

27. И= w\тврати` самуи'лъ лице` свое` <е>='же w\тити`:
и= jа='тъ сау'лъ за воскри'лiе ри'зы <е>=гw` и= раздра`
<е>=`.

28. И= рече` <е>=му` самуи'лъ: раздра` гд\сь ца'рство
i=и~лево w\т руку` тво<е>'ю дне'сь, и= да'стъ <е>=`
бли'жнему твоему`, лу'чшему па'че теб<е>`,

29. и= раздjьли'тся i=и~ль на дво'е: и= не w=брати'тся,
ниже` раска'ется ст~ы'й i=и~левъ, зане'же не jа='кw
человjь'къ <е>='сть, <е>='же раска'ятися <е>=му`, запрети'тъ,
и= не пребу'детъ.

30. И= рече` сау'лъ: согрjьши'хъ, но просла'ви мя`
нн~jь пред\ъ старjь^йшины i=и~л<е>вы и= пред\ъ людьми`
мои'ми, и= возврати'ся со мно'ю, и= поклоню'ся гд\су
бг~у твоему`.

31. И= возврати'ся самуи'лъ в\ъслjь'дъ сау'ла, и= поклони'ся
сау'лъ гд\су.

32. И= рече` самуи'лъ: приведи'те ми` а=га'га царя`
а=мали'кова. И= прiи'де къ нему` а=га'гъ трепе'ща,
и= рече` а=га'гъ: та'кw ли горька` сме'рть;

33. И= рече` самуи'лъ ко а=га'гу: jа='коже w=безча'дствова
же'нъ <о>=ру'жiе твое`, та'кw w=безча'дится въ жена'хъ
ма'ти твоя`. И= закла` самуи'лъ а=га'га пред\ъ гд\семъ
въ галга'лjьхъ.

34. И= w\ти'де самуи'лъ во а=рмаfе'мъ: и= сау'лъ w\ти'де
въ до'мъ сво'й въ гаваю`.

35. И= не приложи` самуи'лъ ктому` ви'дjьти сау'ла
да'же до дне` сме'рти своея`, поне'же пла'каше самуи'лъ
w= сау'лjь, зане'же раска'яся гд\сь, jа='кw поста'ви
сау'ла царя` во i=и~ли.

Глава` 16.

И= рече` гд\сь къ самуи'лу: доко'лjь ты` пла'чеши w=
сау'лjь, а='зъ же о<у>=ничижи'хъ <е>=го`, не ца'рствовати
во i=и~ли; напо'лни ро'гъ тво'й <е>=ле'а и= прiиди`,
послю' тя ко i=ессе'ю до виfлее'ма, jа='кw о<у>=зрjь'хъ
въ сынjь'хъ <е>=гw` себjь` царя`.

2. И= рече` самуи'лъ: ка'кw пойду`; и= о<у>=слы'шитъ
сау'лъ, и= о<у>=бiе'тъ мя`. И= рече` гд\сь: ю='ницу
w\т волw'въ возми` въ ру'цjь твои` и= рече'ши: пожре'ти
гд\севи и=ду`:

3. и= призове'ши i=ессе'а и= сы'ны <е>=гw` къ же'ртвjь:
и= а='зъ ти` покажу`, jа=`же сотвори'ши, и= пома'жеши
ми`, <е>=го'же ти` реку`.

4. И= сотвори` самуи'лъ вся^, <е>=ли^ка рече` <е>=му`
гд\сь: и= прiи'де въ виfлее'мъ, и= о<у>=жасо'шася старjь^йшины
гра'да w= прише'ствiи <е>=гw` и= рjь'ша: ми'ръ ли вхо'дъ
тво'й, <w>, прозорли'вче;

5. И= рече`: ми'ръ: пожре'ти гд\су прiидо'хъ: w=святи'теся
и= возвесели'теся дне'сь со мно'ю. И= w=святи` i=ессе'а
и= сы'ны <е>=гw`, и= призва` я=` къ же'ртвjь.

6. И= бы'сть внегда` вни'ти и=`мъ, и= ви'дjь <е>=лiа'ва
и= рече`: се'й ли пред\ъ гд\семъ пома'занникъ <е>=гw`;

7. И= рече` гд\сь самуи'лу: не зри` на лице` <е>=гw`,
ниже` на во'зрастъ вели'чества <е>=гw`, jа='кw о<у>=ничижи'хъ
<е>=го`: поне'же не та'кw зри'тъ человjь'къ, jа='кw
зри'тъ бг~ъ: jа='кw человjь'къ зри'тъ на лице`, бг~ъ
же зри'тъ на се'рдце.

8. И= призва` i=ессе'й а=мiнада'ва и= предста'ви <е>=го`
пред\ъ лице` самуи'ла. И= рече` (самуи'лъ): ниже` сегw`
и=збра` гд\сь.

9. И= приведе` i=ессе'й саммаа`. И= рече`: и= сегw`
не и=збра` гд\сь.

10. И= приведе` i=ессе'й се'дмь сынw'въ свои'хъ пред\ъ
самуи'ла. И= рече` самуи'лъ ко i=ессе'ю: не и=збра`
гд\сь w\т си'хъ.

11. И= рече` самуи'лъ ко i=ессе'ю: не доста'ло ли о<у>=же`
дjьте'й; И= рече` i=ессе'й: <е>=ще` <е>='сть <е>=ди'нъ
ма'лъ, и= се'й пасе'тъ на па'жити. И= рече` самуи'лъ
ко i=ессе'ю: посли` и= приведи` <е>=го`, jа='кw не
возля'жемъ, до'ндеже прiи'детъ то'й сjь'мw.

12. И= посла`, и= введе` <е>=го`: и= то'й че'рменъ,
до'брыма <о>=чи'ма, и= бла'гъ взо'ромъ гд\севи. И=
рече` гд\сь къ самуи'лу: воста'ни и= пома'жи давi'да,
jа='кw се'й бла'гъ <е>='сть.

13. И= прiя` самуи'лъ ро'гъ со <е>=ле'емъ и= пома'за
<е>=го` посредjь` бра'тiи <е>=гw`. И= ноша'шеся дх~ъ
гд\сень над\ъ давi'домъ w\т тогw` дне` и= пото'мъ.
И= воста` самуи'лъ и= w\ти'де во а=рмаfе'мъ.

14. И= дх~ъ гд\сень w\тступи` w\т сау'ла, и= давля'ше
<е>=го` ду'хъ лука'вый w\т гд\са.

15. И= рjь'ша <о>='троцы сау'лwвы къ нему`: се`, нн~jь
ду'хъ лука'вый w\т гд\са да'витъ тя`:

16. да реку'тъ раби` твои` нн~jь пред\ъ тобо'ю, и=
взы'щутъ господи'ну на'шему му'жа зна'юща пjь'ти въ
гу'сли: и= внегда` бу'детъ ду'хъ лука'вый на тебjь`,
и= тогда` да пое'тъ въ гу'сли своя^, и= бла'го ти`
бу'детъ, и= о<у>=поко'итъ тя`.

17. И= рече` сау'лъ ко <о>=трокw'мъ свои^мъ: посмотри'те
ми` му'жа до'брjь пою'ща и= введи'те <е>=го` ко мнjь`.

18. И= w\твjьща` <е>=ди'нъ w\т <о>='трwкъ <е>=гw` и=
рече`: се`, ви'дjьхъ сы'на i=ессе'ова и=з\ъ виfлее'ма,
и= то'й вjь'сть пjь'нiе, и= му'жъ разу'менъ, и= боре'цъ,
и= му'дръ въ словеси`, и= му'жъ бла'гъ ви'домъ, и=
гд\сь съ ни'мъ.

19. И= посла` сау'лъ вjь'стники ко i=ессе'ю, глаго'ля:
w\тпусти` ко мнjь` давi'да сы'на твоего`, и='же о<у>=
ста'да твоегw`.

20. И= взя` i=ессе'й бре'мя хлjь'бwвъ и= мjь'хъ вiна`
и= козля` w\т ко'зъ <е>=ди'но, и= посла` къ сау'лу
руко'ю давi'да сы'на своегw`.

21. И= вни'де давi'дъ къ сау'лу, и= предстоя'ше пред\ъ
ни'мъ, и= возлюби` <е>=го` sjьлw` сау'лъ, и= бы'сть
<е>=му` нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`.

22. И= посла` сау'лъ ко i=ессе'ю, глаго'ля: да предстои'тъ
давi'дъ предо мно'ю, jа='кw w=брjь'те благода'ть пред\ъ
<о>=чи'ма мои'ма.

23. И= бы'сть внегда` бы'ти ду'ху лука'ву на сау'лjь,
и= взима'ше давi'дъ гу'сли и= и=гра'ше руко'ю свое'ю,
и= w\тдыха'ше сау'лъ, и= бла'го <е>=му` бя'ше, и= w\тступа'ше
w\т негw` ду'хъ лука'вый.

Глава` 17.

И= собира'ша и=ноплем<е>'нницы полки` своя^ на бра'нь,
и= собра'шася въ сокхw'fjь i=уде'йстjьмъ, и= w=полчи'шася
средjь` сокхw'fа и= среди` а=зика` во а=фесдоммi'нjь.

2. Сау'лъ же и= му'жiе i=и~л<е>вы собра'шася и= w=полчи'шася
во о<у>=до'ли теревi'нfа и= о<у>=строя'хуся на бра'нь
проти'ву и=ноплеме'нникwмъ.

3. И= и=ноплем<е>'нницы стоя'ху на горjь` w\тсю'ду
w=со'бь, i=и~ль же стоя'ше на горjь` w\т<о>ну'ду, и=
о<у>=до'ль между` и='ми бя'ше.

4. И= и=зы'де му'жъ си'ленъ и=з\ъ полка` и=ноплеме'ннича,
и='мя <е>=му` голiа'fъ w\т ге'fа, высота` <е>=гw` ше'сть
лакw'тъ и= пя'дь:

5. и= шле'мъ мjь'дянъ на главjь` <е>=гw`, и= въ броню`
кольча'ту то'й w=болче'нъ бя'ше: и= вjь'съ брони` <е>=гw`
пя'ть ты'сящъ сi^кль мjь'ди и= желjь'за:

6. и= поно'жы мjь^дяны верху` го'ленiй <е>=гw`, и=
щи'тъ мjь'дянъ на плеща'хъ <е>=гw`:

7. и= ра'товище копiя` <е>=гw` а='ки <о>=ру'дiе тку'щихъ,
и= копiе` <е>=гw` ше'сть сw'тъ сi^кль желjь'за: и=
нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw` и=дя'ше пред\ъ ни'мъ.

8. И= ста` и= возопи` пред\ъ полки^ i=и~левыми и= рече`
и=`мъ: почто` и=зыдо'сте, w=полчи'тися ли на бра'нь
проти'ву на'мъ; нjь'смь ли а='зъ и=ноплеме'нникъ, вы'
же <е>=вре'<е> сау'лwвы; и=збери'те себjь` му'жа, и=
да сни'детъ ко мнjь`:

9. и= а='ще возмо'жетъ со мно'ю бра'тися и= w=долjь'етъ
ми`, бу'демъ ва'мъ раби`: а='ще же а='зъ возмогу` w=долjь'ти
<е>=му`, бу'дете вы` на'мъ раби` и= порабо'таете на'мъ.

10. И= рече` и=ноплеме'нникъ: се`, а='зъ дне'сь о<у>=ничижи'хъ
по'лкъ i=и~левъ въ се'й де'нь: дади'те ми` му'жа, и='же
побо'рется со мно'ю <е>=ди'нъ.

11. И= слы'ша сау'лъ и= ве'сь i=и~ль глаго'лы и=ноплем<е>'нничи
сiя^ и= о<у>=жасо'шася и= о<у>=боя'шася sjьлw`.

12. Давi'дъ же <е>=фраfе'евъ, се'й бjь` w\т виfлее'ма
i=у'дина, и='мя же <о>=тцу` <е>=гw` i=ессе'й, <е>=му'же
бjь` <о>='смь сынw'въ. Во дни^ же сау'лwвы бjь` му'жъ
то'й состарjь'ся въ муже'хъ.

13. И= и=до'ша три` сы'ны i=ессе'<е>вы старjь'йшiи
на бра'нь съ сау'ломъ: и=мена' же сынw'въ <е>=гw` поше'дшихъ
на бра'нь, <е>=лiа'въ перворо'дный <е>=гw`, и= вторы'й
а=мiнада'въ, и= тре'тiй самма`.

14. Давi'дъ же бjь` ю=нjь'йшiй, и= три` бо'льшiи <е>=гw`
и=до'ша в\ъслjь'дъ сау'ла.

15. Давi'дъ же возврати'вся w\т сау'ла, w\ти'де пасти`
<о>='вцы <о>=тца` своегw` въ виfлее'мъ.

16. И= прихожда'ше и=ноплеме'нникъ о<у>='трw и= въ
ве'черъ, jа=вля'яся пред\ъ i=и~лемъ четы'редесять днi'й.

17. И= рече` i=ессе'й давi'ду сы'ну своему`: возми`
о<у>=`бо бра'тiямъ твои^мъ мjь'ру <е>='фi муки` и=
де'сять хлjь^бъ си'хъ, и= и=ди` въ по'лкъ, и= да'ждь
бра'тiямъ твои^мъ:

18. и= де'сять сы'рwвъ w\т млека` сегw`, и= да'ждь
ты'сящнику: и= бра'тiю свою` посjьти` въ ми'рjь, и=
<е>=ли'кихъ а='ще тре'буютъ, о<у>=вjь'си, суббw'тствовати
же бу'деши со мно'ю.

19. Сау'лъ же и= вси` лю'дiе бя'ху во о<у>=до'ли ду'ба
ра'тующеся со и=ноплем<е>'нники.

20. И= воста` давi'дъ ра'нw, <о>='вцы же w=ста'ви со
стра'жею, и= взя`, и= w\ти'де, jа='коже заповjь'да
<е>=му` <о>=те'цъ <е>=гw` i=ессе'й: и= прiи'де на мjь'сто,
и=дjь'же и=схожда'ху си'льнiи на бра'нь и= вопiя'ху
въ полцjь'хъ.

21. Зане'же воwружа'шеся i=и~ль проти'ву и=ноплеме'нникwмъ,
и= и=ноплем<е>'нницы воwружа'хуся проти'ву i=и~ля.

22. И= положи` давi'дъ бре'мя свое` въ рука'хъ стра'жа,
и= тече` въ по'лкъ, и= прише'дъ вопроси` бра'тiю свою`
въ ми'рjь.

23. Глаго'лющу же <е>=му` съ ни'ми, и= се`, му'жъ месе'йскiй,
<е>=му'же и='мя голiа'fъ, фv"лiстi'млянинъ w\т ге'fы,
и=зы'де w\т полкw'въ и=ноплеме'нничихъ и= глаго'ла
по словес<е>'мъ си^мъ, и= о<у>=слы'ша давi'дъ.

24. И= вси` му'жiе i=и~л<е>вы <е>=гда` о<у>=ви'дjьша
му'жа, и= бjьжа'ша w\т лица` <е>=гw` и= о<у>=боя'шася
sjьлw`.

25. И= рjь'ша му'жiе i=и~льтестiи: ви'дjьсте ли му'жа
сего` восходя'ща, jа='кw поноси'ти i=и~ля прiи'де;
и= а='ще бу'детъ му'жъ, и='же о<у>=бiе'тъ <е>=го`,
w=богати'тъ <е>=го` ца'рь бога'тствомъ ве'лiимъ, и=
дще'рь свою` да'стъ <е>=му`, и= до'мъ <о>=тца` <е>=гw`
сотвори'тъ свобо'денъ во i=и~ли.

26. И= рече` давi'дъ къ муж<е>'мъ стоя'щымъ съ ни'мъ,
глаго'ля: что` сотворите` му'жу, и='же о<у>=бiе'тъ
и=ноплеме'нника <о>='наго и= w\ти'метъ поноше'нiе w\т
i=и~ля; jа='кw кто` <е>='сть и=ноплеме'нникъ неwбрjь'занный
се'й, и='же поно'ситъ полку` бг~а жива'гw;

27. И= реко'ша <е>=му` лю'дiе по словеси` сему`, глаго'люще:
та'кw сотвори'тся му'жу, и='же о<у>=бiе'тъ <е>=го`.

28. И= о<у>=слы'ша <е>=лiа'въ бра'тъ <е>=гw` бо'льшiй,
внегда` глаго'лати <е>=му` къ муж<е>'мъ: и= разгнjь'вася
jа='ростiю <е>=лiа'въ на давi'да и= рече`: почто` сjь'мw
прише'лъ <е>=си`; и= кому` w=ста'вилъ <е>=си` ма^лыя
<о>='вцы w='ны въ пусты'ни; вjь'мъ а='зъ го'рдость
твою` и= sло'бу се'рдца твоегw`, jа='кw видjь'нiя ра'ди
бра'ни прише'лъ <е>=си`.

29. И= рече` давi'дъ: что` сотвори'хъ нн~jь; нjь'сть
ли рjь'чь;

30. И= w\тврати'ся w\т негw` ко и=но'му и= рече` по
словеси` сему`. И= w\твjьща'ша <е>=му` лю'дiе по словеси`
пре'жнему.

31. И= слы^шаны бы'ша глаго'лы, и=`хже глаго'ла давi'дъ,
и= возвjьсти'ша пред\ъ сау'ломъ: и= поя'ша <е>=го`
лю'дiе и= приведо'ша <е>=го` пред\ъ сау'ла.

32. И= рече` давi'дъ къ сау'лу: да не о<у>=жаса'ется
се'рдце господи'ну моему` w= се'мъ, ра'бъ тво'й по'йдетъ
и= побо'рется со и=ноплеме'нникомъ си'мъ.

33. И= рече` сау'лъ къ давi'ду: не возмо'жеши пойти`
ко и=ноплеме'ннику сему` бра'тися съ ни'мъ, jа='кw
ты` дjь'тищь <е>=си`, се'й же му'жъ боре'цъ <е>='сть
w\т ю='ности своея`.

34. И= рече` давi'дъ къ сау'лу: <е>=гда` пася'ше ра'бъ
тво'й <о>=тца` своегw` ста'до, и= <е>=гда` прихожда'ше
ле'въ и=ли` медвjь'дица и= восхища'ше w\т ста'да <о>='вцу
<е>=ди'ну:

35. и= а='зъ в\ъслjь'дъ <е>=гw` и=схожда'хъ и= поража'хъ
<е>=го`, и= и=сторга'хъ и=з\ъ о<у>='стъ <е>=гw` (взя'тое):
и= а='ще воспротивля'шеся ми`, то` взе'мъ за горта'нь
<е>=гw`, поража'хъ и= о<у>=мерщвля'хъ <е>=го`:

36. и= льва` и= медвjь'дицу бiя'ше ра'бъ тво'й, и=
бу'детъ и=ноплеме'нникъ неwбрjь'занный се'й jа='кw
<е>=ди'нъ w\т си'хъ: не поиду' ли, и= поражу` <е>=го`,
и= w\тиму` дне'сь поноше'нiе w\т i=и~ля; поне'же кто`
неwбрjь'занный се'й, и='же о<у>=ничижи` по'лкъ бг~а
жи'ва;

37. И= рече` давi'дъ: гд\сь и='же и=з\ъя'тъ мя` w\т
руки` льво'вы и= w\т руки` медвjь'дицы, то'й и='зметъ
мя` w\т руки` и=ноплеме'нника сегw` неwбрjь'заннагw.
И= рече` сау'лъ къ давi'ду: и=ди`, и= да бу'детъ гд\сь
съ тобо'ю.

38. И= w=блече` сау'лъ давi'да <о>=де'ждею, и= шле'мъ
мjь'дянъ возложи` на главу` <е>=гw`,

39. и= препоя'са давi'да <о>=ру'жiемъ свои'мъ верху`
<о>=де'жды <е>=гw`. Давi'дъ же походи'въ (во <о>=ру'жiи)
сjь'мw и= <о>=ва'мw, о<у>=труди'ся, jа='кw не w=бы'че.
И= рече` давi'дъ сау'лу: не могу` и=ти` въ си'хъ, jа='кw
не w=быко'хъ. И= взя'ша w\т негw` сiя^.

40. И= взя` па'лицу свою` въ ру'ку свою`, и= и=збра`
себjь` пя'ть ка'менiй гла'дкихъ w\т пото'ка, и= вложи`
я=` въ тобо'лецъ па'стырскiй <е>=го'же ноша'ше, и=
пра'щу свою` и=мы'й въ руцjь` свое'й, и= и='де къ му'жу
и=ноплеме'ннику.

41. И= и=дя'ше и=ноплеме'нникъ приближа'яся къ давi'ду,
и= нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw` пред\ъ ни'мъ (и=дя'ше).

42. И= ви'дjь голiа'fъ и=ноплеме'нникъ давi'да и= w=безче'ствова
<е>=го`, зане` то'й дjь'тищь бjь`, и= че'рменъ и= лjь'пъ
<о>=чи'ма.

43. И= рече` и=ноплеме'нникъ къ давi'ду: <е>=да` пе'съ
а='зъ <е>='смь, jа='кw ты` и='деши проти'ву мен<е>`
съ па'лицею и= ка'менiемъ; И= рече` давi'дъ: ни`, но
и= ху'ждшiй пса`. И= прокля` и=ноплеме'нникъ давi'да
бw'ги свои'ми.

44. И= рече` и=ноплеме'нникъ къ давi'ду: гряди` ко
мнjь`, и= да'мъ пло'ть твою` пти'цамъ неб<е>'снымъ
и= sвjьр<е>'мъ з<е>мны'мъ.

45. И= рече` давi'дъ и=ноплеме'ннику: ты` и='деши на
мя` съ мече'мъ и= съ копiе'мъ и= щито'мъ, а='зъ же
и=ду` на тя` во и='мя гд\са бг~а саваw'fа, бг~а w=полче'нiя
i=и~лева, <е>=го'же ты` о<у>=ничижи'лъ <е>=си` дне'сь:

46. и= преда'стъ тя` гд\сь дне'сь въ ру'цjь мои`, и=
о<у>=бiю` тя`, и= w\тиму` главу` твою` w\т теб<е>`,
и= да'мъ тjь'ло твое` и= тjьлеса` полка` и=ноплеме'ннича
въ де'нь се'й пти'цамъ неб<е>'снымъ и= sвjьр<е>'мъ
з<е>мны'мъ: и= о<у>=разумjь'етъ вся` земля`, jа='кw
<е>='сть гд\сь бг~ъ во i=и~ли,

47. и= о<у>=разумjь'етъ ве'сь со'нмъ се'й, jа='кw не
мече'мъ ни копiе'мъ сп~са'етъ гд\сь, jа='кw гд\сня
бра'нь, и= преда'стъ гд\сь ва'съ въ ру'ки на'шя.

48. И= воста` и=ноплеме'нникъ и= и='де во срjь'тенiе
давi'ду. И= о<у>=скори` давi'дъ и= тече` на сраже'нiе
во срjь'тенiе и=ноплеме'ннику.

49. И= простре` давi'дъ ру'ку свою` въ тобо'лецъ, и=
и=з\ъя` и=з\ъ негw` ка'мень <е>=ди'нъ, (и= вложи` въ
пра'щу,) и= ве'рже пра'щею, и= порази` и=ноплеме'нника
въ чело` <е>=гw`, и= о<у>=нзе` ка'мень под\ъ шле'момъ
<е>=гw` въ чело` <е>=гw`, и= паде` (голiа'fъ) на лицы`
свое'мъ на зе'млю.

50. И= о<у>=крjьпи'ся давi'дъ над\ъ и=ноплеме'нникомъ
пра'щею и= ка'менемъ, и= порази` и=ноплеме'нника, и=
о<у>=мертви` <е>=го`: <о>=ру'жiя же не бjь` въ руцjь`
давi'довjь.

51. И= тече` ско'рw давi'дъ, и= ста` над\ъ ни'мъ, и=
взя` ме'чь <е>=гw`, и= и=звлече` <е>=го` w\т нjь'дръ
<е>=гw`, и= о<у>=мертви` <е>=го`, и= w\тсjьче` и='мъ
главу` <е>=гw`. И= ви'дjьша и=ноплем<е>'нницы, jа='кw
о<у>='мре си'льный и='хъ, и= бjьжа'ша.

52. И= воста'ша му'жiе i=и~л<е>вы и= i=у^дины и= воскли'кнуша,
и= погна'ша созади` и='хъ да'же до вхо'да ге'fова и=
до вра'тъ а=скалw'нскихъ: и= падо'ша о<у>=я'звленни
(мно'зи) и=ноплем<е>'нницы по пути` вра'тъ и= да'же
до ге'fа и= а=ккарw'на.

53. И= возврати'шася му'жiе i=и~л<е>вы гна'вшiи в\ъслjь'дъ
и=ноплем<е>'нникъ, и= потопта'ша полки` и='хъ.

54. И= взя` давi'дъ главу` и=ноплеме'нника и= внесе`
ю=` во i=ер\сли'мъ, и= <о>=ру'жiе <е>=гw` положи` во
хра'минjь свое'й.

55. И= <е>=гда` ви'дjь сау'лъ давi'да и=сходя'ща во
срjь'тенiе и=ноплеме'нника, рече` ко а=вени'ру кня'зю
си'лы: чi'й <е>='сть сы'нъ ю='ноша се'й, а=вени'ре;
И= рече` а=вени'ръ: да живе'тъ душа` твоя`, царю`,
jа='кw не вjь'мъ.

56. И= рече` ца'рь: вопроси` о<у>=`бо ты`, чi'й <е>='сть
сы'нъ ю='ноша се'й;

57. <Е>=гда' же возврати'ся давi'дъ по о<у>=бiе'нiи
и=ноплеме'нника, взя` <е>=го` а=вени'ръ и= приведе`
<е>=го` пред\ъ сау'ла: глава' же и=ноплеме'ннича бjь`
въ руцjь` <е>=гw`.

58. И= рече` къ нему` сау'лъ: чi'й <е>=си` сы'нъ, ю='ноше;
И= рече` давi'дъ: сы'нъ раба` твоегw` i=ессе'а w\т
виfлее'ма.

Глава` 18.

И= бы'сть <е>=гда` преста` глаго'лати къ сау'лу, и=
душа` i=wнаfа'на съ душе'ю давi'довою спряже'ся, и=
возлюби` <е>=го` i=wнаfа'нъ w\т души` своея`.

2. И= поя'тъ <е>=го` сау'лъ во дни^ w='ны и= не даде`
<е>=му` возврати'тися въ до'мъ <о>=тца` <е>=гw`.

3. И= завjьща` i=wнаfа'нъ и= давi'дъ завjь'тъ, поне'же
возлюби` <е>=го` w\т души` своея`:

4. и= совлече` i=wнаfа'нъ ри'зу свою` ве'рхнюю и= даде`
ю=` давi'ду, и= и='ны <о>=д<е>'жды своя^ да'же до меча`
своегw` и= до лу'ка своегw` и= до по'яса своегw`.

5. И= хожда'ше давi'дъ разу'мнw во всjь'хъ, а='може
а='ще посыла'ше <е>=го` сау'лъ: поста'ви же <е>=го`
сау'лъ над\ъ му^жи во'инскими, и= о<у>=го'денъ бjь`
пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ людi'й и= пред\ъ слуга'ми
сау'ловыми.

6. И= бы'сть, внегда` входи'ти и=`мъ, <е>=гда` возврати'ся
давi'дъ w\т побjь'ды над\ъ и=ноплеме'нникомъ: и= и=зыдо'ша
(дjь^вы) ликовству'ющыя во срjь'тенiе сау'ла царя`
w\т всjь'хъ градw'въ i=и~левыхъ пою'щя и= ска'чущя
въ тv"мпа'нjьхъ съ ра'достiю и= съ гу'сльми.

7. И= и=схожда'ху ж<е>ны` лику'ющя и= глаго'лющя: побjьди`
сау'лъ съ ты'сящами свои'ми, а= давi'дъ со тьма'ми
свои'ми.

8. И= разгнjь'вася сау'лъ sjьлw`, и= лука^вы jа=ви'шася
глаго'лы пред\ъ <о>=чи'ма сау'ловыма w= словеси` се'мъ.
И= рече` сау'лъ: давi'ду да'ша тьмы^, мнjь' же да'ша
ты'сящы: и= чегw` <е>=му` (нjь'сть), то'чiю ца'рства;

9. И= бjь` сау'лъ подзира'я давi'да w\т дне` <о>='нагw
и= пото'мъ.

10. И= бы'сть w\т о<у>='трешнягw дне`, и= напада'ше
ду'хъ лука'вый w\т бг~а на сау'ла, и= прорица'ше посредjь`
до'му своегw`: и= давi'дъ поя'ше руко'ю свое'ю (въ
гу'сли), jа='коже и= по вся^ дни^: копiе' же въ руцjь`
сау'ли:

11. и= взя` сау'лъ копiе` и= рече`: поражу` давi'да
къ стjьнjь`. И= о<у>=клони'ся давi'дъ w\т лица` <е>=гw`
два'жды.

12. И= о<у>=боя'ся сау'лъ w\т лица` давi'дова, jа='кw
гд\сь бjь` съ ни'мъ, а= w\т сау'ла w\тступи`:

13. и= w\тста'ви <е>=го` сау'лъ w\т себ<е>`, и= поста'ви
<е>=го` себjь` тысященача'льника: и= и=схожда'ше и=
вхожда'ше пред\ъ людьми`.

14. И= бjь` давi'дъ во всjь'хъ путе'хъ свои'хъ смы'сля,
и= гд\сь бjь` съ ни'мъ.

15. И= ви'дjь сау'лъ, jа='кw то'й смы'слитъ sjьлw`,
и= боя'шеся w\т лица` <е>=гw`.

16. Ве'сь же i=и~ль и= i=у'да любля'ху давi'да, jа='кw
то'й вхожда'ше и= и=схожда'ше пред\ъ лице'мъ людi'й.

17. И= рече` сау'лъ къ давi'ду: се`, дщи` моя` бо'льшая
мерw'въ, сiю` тебjь` да'мъ въ жену`, то'кмw бу'ди ми`
въ сы'на си'лы и= побора'й бра^ни гд\сни. И= сау'лъ
рече`: да не бу'детъ рука` моя` на не'мъ, но да бу'детъ
рука` и=ноплеме'ннича.

18. И= рече` давi'дъ къ сау'лу: кто` а='зъ <е>='смь;
и= ко'е житiе` сро'дства <о>=тца` моегw` во i=и~ли,
jа='кw да бу'ду зя'ть ца'рскiй;

19. И= бы'сть во вре'мя, <е>=гда` да'нjьй бы'ти подоба'ше
мерw'вjь дще'ри сау'ловjь давi'ду, сiя` даде'ся а=дрiи'лу
молаfi'тскому въ жену`.

20. И= возлюби` мелхо'ла дще'рь сау'лова давi'да: и=
возвjьсти'ся сау'лу, и= о<у>=го'дно бы'сть пред\ъ <о>=чи'ма
<е>=гw` сло'во.

21. И= рече` сау'лъ: да'мъ <е>=му` ю=`, и= бу'детъ
<е>=му` въ собла'знъ. И= бjь` на сау'ла {<Е>=вр.: и=
да бу'детъ на не'мъ.} рука` и=ноплеме'ннича. И= рече`
сау'лъ къ давi'ду: въ си'лахъ бу'деши ми` зя'ть дне'сь.

22. И= заповjь'да сау'лъ <о>=трокw'мъ свои^мъ, глаго'ля:
рцы'те вы` та'йнw давi'ду, глаго'люще: се`, благоволи'тъ
w= тебjь` ца'рь, и= вси` <о>='троцы <е>=гw` лю'бятъ
тя`, и= ты` бу'ди зя'ть царю`.

23. И= глаго'лаша <о>='троцы сау'лwвы во о<у>='шы давi'ду
глаго'лы сiя^. И= рече` давi'дъ: <е>=да` легко` пред\ъ
<о>=чи'ма ва'шима, <е>='же бы'ти (ми`) зя'темъ царю`;
а='зъ бо <е>='смь му'жъ смире'нъ и= не сла'венъ.

24. И= возвjьсти'ша <о>='троцы сау'лу сiя^ словеса`,
jа=`же глаго'ла давi'дъ.

25. И= рече` сау'лъ: та'кw рцы'те давi'ду: не хо'щетъ
ца'рь съ бога'тствомъ (зя'тя), но то'кмw во стjь` краенеwбрjь'занiй
и=ноплеме'нническихъ w\тмсти'ти врагw'мъ цар<е>'вымъ.
Сау'лъ бо мы'сляше вда'ти давi'да въ ру'цjь и=ноплеме'нникwмъ.

26. И= возвjьсти'ша <о>='троцы сау'лwвы глаго'лы сiя^
давi'ду, и= о<у>=гw'дна бы'ша словеса` сiя^ пред\ъ
<о>=чи'ма давi'довыма, <е>='же бы'ти въ зя'тя царю`.

27. И= не по мно'зjьхъ дне'хъ, воста` давi'дъ и= и='де
са'мъ и= му'жiе <е>=гw` съ ни'мъ, и= о<у>=би` w\т и=ноплем<е>'нникъ
двjь'сти муже'й: и= принесе` краенеwбрjь^занiя и='хъ
царю` и= вдаде` я=` <е>=му`, и= бы'сть зя'ть царю`,
и= вдаде` <е>=му` ца'рь мелхо'лу дще'рь свою` въ жену`.

28. И= ви'дjь сау'лъ, jа='кw гд\сь <е>='сть съ давi'домъ,
и= ве'сь i=и~ль лю'битъ <е>=го`:

29. и= приложи` сау'лъ w\тто'лjь па'че боя'тися давi'да.
И= бы'сть сау'лъ вражду'я на давi'да во вся^ дни^.

30. И= и=схожда'ху кня^зи и=ноплем<е>'нничи, и= бы'сть
w\т нача'ла и=схожде'нiя и='хъ, давi'дъ разу'менъ бjь`
па'че всjь'хъ слу'гъ сау'ловыхъ, и= почте'ся и='мя
<е>=гw` sjьлw`.

Глава` 19.

И= глаго'ла сау'лъ къ i=wнаfа'ну сы'ну своему` и= ко
всjь^мъ <о>=трокw'мъ свои^мъ, да о<у>=мертвя'тъ давi'да.
I=wнаfа'нъ же сы'нъ сау'ловъ любя'ше давi'да sjьлw`.

2. И= возвjьсти` i=wнаfа'нъ давi'ду, глаго'ля: <о>=те'цъ
мо'й сау'лъ и='щетъ тя` о<у>=би'ти: сохрани'ся о<у>=`бо
зау'тра ра'нw, и= скры'йся, и= ся'ди вта'йнjь:

3. и= а='зъ и=зы'ду, и= ста'ну при <о>=тцjь` мое'мъ
на селjь`, и=дjь'же <е>=си` ты`: и= а='зъ возглаго'лю
<о>=тцу` моему` w= тебjь`, и= о<у>=зрю`, что` бу'детъ,
и= возвjьщу` тебjь`.

4. И= глаго'ла i=wнаfа'нъ w= давi'дjь блага^я къ сау'лу
<о>=тцу` своему`, и= рече` къ нему`: да не согрjьша'етъ
ца'рь на раба` своего` давi'да, jа='кw не согрjьши`
пред\ъ тобо'ю, и= дjьла` <е>=гw` бла^га су'ть sjьлw`:

5. и= положи` ду'шу свою` въ руцjь` свое'й и= побjьди`
и=ноплеме'нника, и= сотвори` гд\сь сп\снiе вели'ко
всему` i=и~лю, и= вси` ви'дjьша и= возра'довашася:
и= почто` согрjьша'еши въ кро'вь непови'нну, <е>='же
о<у>=би'ти давi'да ту'не;

6. И= послу'ша сау'лъ гла'са i=wнаfа'ня: и= кля'тся
сау'лъ, глаго'ля: жи'въ гд\сь, jа='кw не о<у>='мретъ
(давi'дъ).

7. И= призва` i=wнаfа'нъ давi'да и= возвjьсти` <е>=му`
вся^ глаго'лы сiя^, и= введе` i=wнаfа'нъ давi'да къ
сау'лу, и= бjь` пред\ъ ни'мъ jа='кw вчера` и= тре'тiягw
дне`.

8. И= приложи'ся бра'нь бы'ти на сау'ла, и= о<у>=крjьпи'ся
давi'дъ, и= побjьди` и=ноплеме'нники, и= и=зби` jа='звою
вели'кою sjьлw`, и= бjьжа'ша w\т лица` <е>=гw`.

9. И= бы'сть w\т бг~а ду'хъ лука'вый на сау'лjь, и=
то'й въ дому` свое'мъ сjьдя'ше, и= копiе` въ руцjь`
<е>=гw`, давi'дъ же и=гра'ше рука'ми свои'ми:

10. и= и=ска'ше сау'лъ копiе'мъ порази'ти давi'да,
и= w\тступи` давi'дъ w\т лица` сау'ля, и= о<у>=да'ри
сау'лъ копiе'мъ въ стjь'ну: давi'дъ же w\тше'дъ спасе'ся
въ но'щь ту`.

11. И= посла` сау'лъ вjь'стники въ до'мъ давi'довъ
стрещи` <е>=го`, <е>='же о<у>=би'ти <е>=го` ра'нw.
И= возвjьсти` давi'ду мелхо'ла жена` <е>=гw`, глаго'лющи:
а='ще ты` не спасе'ши души` твоея` въ но'щь сiю`, зау'тра
о<у>='мреши.

12. И= свjь'си мелхо'ла давi'да <о>=ко'нцемъ, и= w\ти'де,
и= о<у>=бjьжа`, и= спасе'ся:

13. и= прiя'тъ мелхо'ла тщепогреба^льная, и= положи`
на <о>=дрjь`, и= пе'чень {<Е>=вр.: ко'жу.} ко'зiю положи`
на возгла'вiи <е>=гw`, и= покры` я=` ри'зами.

14. И= посла` сау'лъ вjь'стники, да и='мутъ давi'да,
и= реко'ша, jа='кw бо'ленъ <е>='сть.

15. И= посла` сау'лъ, да w=гля'даютъ давi'да, глаго'ля:
принеси'те <е>=го` на <о>=дрjь` ко мнjь`, <е>='же о<у>=мертви'ти
<е>=го`.

16. И= прiидо'ша слуги^, и= се`, тщепогреба^льная на
<о>=дрjь` и= ко'зiя пе'чень при возгла'вiи <е>=гw`.

17. И= рече` сау'лъ къ мелхо'лjь: почто` та'кw w=бману'ла
мя` <е>=си`, и= w\тпусти'ла <е>=си` врага` моего`,
и= гонзе` мене`; И= рече` мелхо'ла сау'лу: са'мъ ми`
рече`: w\тпусти' мя: а='ще же ни`, погублю' тя.

18. И= давi'дъ о<у>=бjьжа` и= спасе'ся, и= и='де къ
самуи'лу во а=рмаfе'мъ и= повjь'да <е>=му` вся^, <е>=ли^ка
сотвори` <е>=му` сау'лъ. И= и=до'ста давi'дъ и= самуи'лъ
и= сjьдо'ста въ наvа'fjь въ ра'мjь.

19. И= возвjьсти'ша сау'лу, глаго'люще: се`, давi'дъ
въ наvа'fjь въ ра'мjь.

20. И= посла` слуги^ сау'лъ jа='ти давi'да, и= ви'дjьша
собо'ръ пр\оро'кwвъ, и= самуи'лъ стоя'ше настоя'тель
над\ъ ни'ми: и= бы'сть дх~ъ бж~iй на слуга'хъ сау'лихъ,
и= нача'ша прорица'ти.

21. И= возвjьсти'ша сау'лу, и= посла` другi^я слуги^,
и= прорица'ти нача'ша и= тi'и. И= приложи` сау'лъ посла'ти
слуги^ тр<е>'тiя, и= нача'ша и= тi'и прорица'ти.

22. И= разгнjь'вася гнjь'вомъ сау'лъ, и= и='де и= са'мъ
во а=рмаfе'мъ, и= прiи'де да'же до кла'дязя гумна`,
<е>='же <е>='сть въ се'фjь, и= вопроси` и= рече`: гдjь`
<е>='сть самуи'лъ и= давi'дъ; И= рjь'ша: се`, въ наvа'fjь
въ ра'мjь.

23. И= и='де w\тту'ду въ наvа'fъ (и='же) въ ра'мjь:
и= бы'сть и= на не'мъ дх~ъ бж~iй, и= и=дя'ше и=ды'й
и= прорица'я, до'ндеже прiити` <е>=му` въ наvа'fъ и='же
въ ра'мjь.

24. И= совлече` ри^зы своя^ и= прорица'ше пред\ъ ни'ми:
и= паде` на'гъ ве'сь де'нь то'й и= всю` но'щь. Тогw`
ра'ди глаго'лаху: <е>=да` и= сау'лъ во проро'цjьхъ;

Глава` 20.

И= w\тбjьже` давi'дъ w\т наvа'fа (и='же) въ ра'мjь
и= прiи'де ко i=wнаfа'ну и= рече`: что` сотвори'хъ;
и= что` непра'вда моя`; и= что` согрjьши'хъ пред\ъ
<о>=тце'мъ твои'мъ, jа='кw и='щетъ души` моея`;

2. И= рече` <е>=му` i=wнаfа'нъ: ника'коже, ты` не о<у>='мреши:
се`, не и='мать сотвори'ти <о>=те'цъ мо'й глаго'ла
вели'ка, и=ли` ма'ла, и= не w\ткры'етъ о<у>='ха моегw`:
и= что` jа='кw скры'етъ <о>=те'цъ мо'й глаго'лъ се'й
w\т мен<е>`; не бу'ди сiе`.

3. И= w\твjьща` давi'дъ i=wнаfа'ну и= рече`: вjь'дая
вjь'даетъ <о>=те'цъ тво'й, jа='кw w=брjьто'хъ благода'ть
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, и= глаго'летъ: да не позна'етъ
сегw` i=wнаfа'нъ, не'гли не восхо'щетъ: но жи'въ гд\сь
и= жива` душа` твоя`, зане` jа='коже реко'хъ, и=спо'лнися
между` мно'ю и= между` <о>=тце'мъ твои'мъ да'же до
сме'рти.

4. И= рече` па'ки i=wнаfа'нъ къ давi'ду: чесогw` жела'етъ
душа` твоя`, и= что` сотворю` тебjь`;

5. И= рече` давi'дъ ко i=wнаfа'ну: се`, новом\счiе
зау'тра, и= а='зъ сjьдя` не ся'ду съ царе'мъ jа='сти,
и= по'слеши мя`, и= скры'юся на по'ли до ве'чера дне`
тре'тiягw:

6. и= а='ще смотря` о<у>=смо'тритъ мя` <о>=те'цъ тво'й,
и= рече'ши: прося` о<у>=проси'ся w\т мен<е>` давi'дъ
w\тити` до виfлее'ма гра'да своегw`, jа='кw же'ртва
днi'й та'мw всему` пле'мени:

7. а='ще та'кw рече'тъ: бла'го: ми'ръ рабу` твоему`:
а='ще же же'стокw w\твjьща'етъ тебjь`, разумjь'й, jа='кw
соверши'ся sло'ба w\т негw`:

8. и= да сотвори'ши ми'лость съ рабо'мъ твои'мъ, jа='кw
вве'лъ <е>=си` въ завjь'тъ гд\сень раба` твоего` съ
собо'ю: и= а='ще <е>='сть непра'вда въ рабjь` твое'мъ,
о<у>=мертви' мя ты`, а= ко <о>=тцу` твоему` почто`
та'кw и='маши мя` вводи'ти;

9. И= рече` i=wнаfа'нъ: ника'коже (бу'ди) тебjь`: <е>=гда`
а='ще разумjьва'я о<у>=разумjь'ю, jа='кw соверши'ся
sло'ба <о>=тца` моегw`, <е>='же прiити` на тебе`, а='ще
и= не бу'деши во градjь'хъ твои'хъ, а='зъ возвjьщу`
тебjь`.

10. И= рече` давi'дъ ко i=wнаfа'ну: кто` возвjьсти'тъ
ми`, а='ще w\твjьща'етъ <о>=те'цъ тво'й же'стокw;

11. И= рече` i=wнаfа'нъ къ давi'ду: и=ди`, и= пребу'ди
на по'ли. И= и=до'ста <о>='ба на по'ле.

12. И= рече` i=wнаfа'нъ къ давi'ду: гд\сь бг~ъ i=и~левъ
вjь'сть, jа='кw и=скушу` <о>=тца` моего` во вре'мя
(сiе`) зау'тра, и=ли` тре'тiягw дне`, и= сiе`, а='ще
бла'го бу'детъ w= давi'дjь, и= не и='мамъ посла'ти
къ тебjь` на по'ле и= возвjьсти'ти сiя^ во о<у>='шы
твои`:

13. сiя^ да сотвори'тъ бг~ъ i=wнаfа'ну и= сiя^ да приложи'тъ,
а='ще не возвjьщу` sла^я на тя`, и= w\ткры'ю о<у>='хо
твое`, и= w\тпущу` тя`, и= w\ти'деши въ ми'рjь: и=
бу'детъ гд\сь съ тобо'ю, jа='коже бjь` со <о>=тце'мъ
мои'мъ:

14. и= а='ще о<у>='бw <е>=ще` жи'въ бу'ду а='зъ, да
сотвори'ши ми'лость со мно'ю:

15. и= а='ще сме'ртiю о<у>=мру`, да не w\ти'меши ми'лости
твоея` w\т до'му моегw` до вjь'ка:

16. а='ще же ни`, <е>=гда` и=скорени'тъ гд\сь враги`
давi'дwвы, коего'ждо w\т лица` земли`, да w=бря'щется
и='мя i=wнаfа'не въ дому` давi'довjь, и= и=зы'щетъ
гд\сь враги` давi'дwвы.

17. И= приложи` i=wнаfа'нъ <е>=ще` кля'тися давi'ду,
jа='кw возлюби` ду'шу лю'бящагw <е>=го`.

18. И= рече` i=wнаfа'нъ къ нему`: зау'тра новом\счiе,
и= присмо'тренъ бу'деши, jа='кw пра'здно о<у>=смо'трено
бу'детъ мjь'сто твое`:

19. ты' же преме'длиши три` дни^ и= пребу'деши на мjь'стjь
твое'мъ, и=дjь'же скры'ешися въ де'нь дjь'ланiя, и=
ся'деши при <е>=рга'вjь <о>='нjьмъ:

20. и= а='зъ о<у>=тро'ю стрjьла'ми стрjьля'я, и= стрjьлю`
верга'я до а=магга'рiа:

21. и= се`, послю` <о>='трока, глаго'ля: и=ди` и= w=бря'щи
ми` стрjьлу`: и= а='ще реку` <о>='троку: здjь` стрjьла`
w\т теб<е>`, и= здjь`, возми` ю=`: и= ты` гряди` ко
мнjь`, jа='кw ми'ръ тебjь`, и= нjь'сть w= тебjь` сло'ва,
жи'въ гд\сь:

22. а='ще же та'кw реку` ю='ноши: та'мw стрjьла` w\т
теб<е>` и= да'лjье: и=ди`, jа='кw w\тсла' тя гд\сь:

23. и= глаго'лъ <е>=го'же а='зъ и= ты` глаго'лахомъ,
се`, гд\сь свидjь'тель между` тобо'ю и= мно'ю до вjь'ка.

24. И= скры'ся давi'дъ на по'ли, и= прiи'де новом\счiе,
и= прiи'де ца'рь на трапе'зу jа='сти,

25. и= сjь'де ца'рь на мjь'стjь свое'мъ jа='коже и=
всегда` на престо'лjь при стjьнjь`, и= предвари` i=wнаfа'на,
и= сjь'де а=вени'ръ w\т страны` сау'ловы, и= о<у>=смо'трено
бы'сть (пра'здно) мjь'сто давi'дово.

26. И= не глаго'ла сау'лъ ничто'же въ то'й де'нь, помы'сли
бо, слу'чай ви'дится, нечи'сту бы'ти, jа='кw не w=чи'стися.

27. И= бы'сть нау'трiе мц\са въ де'нь вторы'й, и= о<у>=смо'трено
бы'сть пра'здно мjь'сто давi'дово, и= рече` сау'лъ
ко i=wнаfа'ну сы'ну своему`: что` jа='кw не прiи'де
сы'нъ i=ессе'евъ ни вчера`, ни дне'сь на трапе'зу;

28. И= w\твjьща` i=wнаfа'нъ къ сау'лу и= рече` <е>=му`:
о<у>=проси'ся w\т мен<е>` давi'дъ до виfлее'ма гра'да
своегw` и=ти`,

29. и= рече`: w\тпусти' мя нн~jь (въ виfлее'мъ), jа='кw
же'ртва колjь'на на'шегw во гра'дjь, и= заповjь'даша
мнjь` бра'тiя моя^: и= нн~jь а='ще w=брjьто'хъ благода'ть
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, да пойду` нн~jь и= о<у>=зрю`
бра'тiю мою`: сегw` ра'ди не прiи'де на трапе'зу царе'ву.

30. И= разгнjь'вася гнjь'вомъ сау'лъ на i=wнаfа'на
sjьлw` и= рече` <е>=му`: сы'не дjь'вwкъ блудни'цъ,
не вjь'мъ ли, jа='кw со<о>'бщникъ <е>=си` ты` сы'ну
i=ессе'еву въ срамоту` твою` и= въ срамоту` w\ткрове'нiя
ма'тере твоея`;

31. jа='кw во вся^ дни^, въ ня'же сы'нъ i=ессе'евъ
жи'ти и='мать на земли`, не о<у>=гото'вится ца'рство
твое`: нн~jь о<у>=`бо посла'въ, поими` ю='ношу, jа='кw
сы'нъ сме'рти <е>='сть се'й.

32. И= w\твjьща` i=wнаfа'нъ сау'лу <о>=тцу` своему`
и= рече`: за что` о<у>=мира'етъ; что` сотвори`;

33. И= ве'рже сау'лъ копiе'мъ на i=wнаfа'на, <е>='же
о<у>=мертви'ти <е>=го`. И= позна` i=wнаfа'нъ, jа='кw
соверши'ся sло'ба сiя` w\т <о>=тца` <е>=гw`, да о<у>=мертви'тъ
давi'да:

34. и= вскочи` i=wнаfа'нъ w\т трапе'зы во гнjь'вjь
jа='рости, и= не jа=де` хлjь'ба въ де'нь вторы'й мц\са,
jа='кw сокруши'ся w= давi'дjь, зане` соверши` (sло'бу)
на него` <о>=те'цъ <е>=гw`.

35. И= бы'сть зау'тра, и= и=зы'де i=wнаfа'нъ на село`,
jа='коже совjьща'ся w= свидjь'нiи съ давi'домъ, и=
<о>='трокъ ма'лъ съ ни'мъ.

36. И= рече` <о>='троку: тецы`, и= w=бря'щи ми` стрjь'лы,
и='миже а='зъ стрjьля'ю. И= <о>='трокъ тече`, и= <о>='нъ
стрjьли` стрjьло'ю за него`.

37. И= прiи'де <о>='трокъ до мjь'ста стрjьлы`, и=дjь'же
стрjьли'лъ i=wнаfа'нъ. И= возопи` i=wнаfа'нъ в\ъслjь'дъ
<о>='трока и= рече`: та'мw стрjьла` w\т теб<е>` и=
да'лjье.

38. И= па'ки возопи` i=wнаfа'нъ в\ъслjь'дъ <о>='трока
своегw`, глаго'ля: потщи'ся ско'рw, и= не сто'й. И=
собра` <о>='трокъ i=wнаfа'ну стрjь'лы и= принесе` и=`хъ
къ господи'ну своему`.

39. <О>='трокъ же не о<у>=вjь'дjь ничесw'же, то'кмw
i=wнаfа'нъ и= давi'дъ вjь'дjьста ве'щь.

40. И= w\тда` i=wнаfа'нъ <о>=ру'жiе свое` <о>='троку
своему` и= рече` <о>='троку своему`: поиди` и= w\тнеси`
во гра'дъ.

41. И= <е>=гда` w\ти'де <о>='трокъ, и= давi'дъ воста`
w\т <е>=рга'ва, и= паде` на лице` свое`, и= поклони'ся
<е>=му` три'жды, и= w=блобыза` кi'йждо дру'гъ дру'га,
и= пла'кася кi'йждо w= дру'гъ дру'зjь до сконча'нiя
вели'ка.

42. И= рече` i=wнаfа'нъ давi'ду: и=ди` съ ми'ромъ,
и= jа='коже кля'хомся мы` <о>='ба и='менемъ гд\снимъ,
глаго'люще: гд\сь да бу'детъ свидjь'тель между` мно'ю
и= тобо'ю и= между` сjь'менемъ мои'мъ и= между` сjь'менемъ
твои'мъ до вjь'ка.

43. И= воста` давi'дъ и= w\ти'де. I=wнаfа'нъ же вни'де
во гра'дъ.

Глава` 21.

И= прiи'де давi'дъ въ номву` ко а=вiмеле'ху i=ере'ю:
и= о<у>=жасе'ся а=вiмеле'хъ w= прише'ствiи <е>=гw`
и= рече` <е>=му`: что` jа='кw ты` <е>=ди'нъ, и= никто'же
съ тобо'ю;

2. И= рече` давi'дъ i=ере'ю: ца'рь заповjь'да ми` глаго'лъ
дне'сь и= рече` ко мнjь`: никто'же да о<у>=разумjь'етъ
глаго'ла, <е>=гw'же ра'ди а='зъ посыла'ю тя` и= w=
не'мже а='зъ заповjь'даю ти`: и= <о>='троки w=ста'вихъ
на мjь'стjь глаго'лемjьмъ <е>=ммwнi'мъ:

3. и= нн~jь а='ще су'ть о<у>= теб<е>` пя'ть хлjь'бы,
да'ждь ми` <е>=ли'кw и='маши.

4. И= w\твjьща` i=ере'й давi'ду и= рече`: не су'ть
хлjь'бы про'сти о<у>= мен<е>`, но то'чiю хлjь'бы о<у>=
мен<е>` свяще'ннiи: а='ще сохране'ни <о>='троцы су'ть
то'кмw w\т жены`, снjьдя'тъ.

5. И= w\твjьща` давi'дъ i=ере'ю и= рече` <е>=му`: и=
(мы`) w\т же'нъ воздержа'хомся вчера` и= тре'тiягw
дне`: w\тне'лjьже и=зыдо'хъ а='зъ на пу'ть, бы'ша вси`
<о>='троцы w=чище'ни, и= се'й пу'ть нечи'стъ, но w=святи'тся
дне'сь сосу^дъ ра'ди мои'хъ.

6. И= даде` <е>=му` а=вiмеле'хъ i=ере'й хлjь'бы предложе'нiя,
jа='кw та'мw не бjь` хлjь'ба, но то'кмw хлjь'бы лица`,
и=`же взя^ты w\т лица` гд\сня, <е>='же предложи'тися
хлjь'бу те'плому, во'ньже де'нь взя` и=`хъ.

7. И= бjь` та'мw <е>=ди'нъ w\т <о>='трwкъ сау'ловыхъ
въ де'нь w='нъ о<у>=держа'нъ пред\ъ гд\семъ, и= и='мя
<е>=му` дwи'къ сv'ринъ, (старjь'йшина w\т па^стырь
сау'ловыхъ,) пасы'й мски` сау'лwвы.

8. И= рече` давi'дъ ко а=вiмеле'ху: ви'ждь, а='ще <е>='сть
здjь` о<у>= теб<е>` копiе` и=ли` ме'чь, jа='кw меча`
моегw` и= <о>=ру'жiя моегw` не взя'хъ съ собо'ю, jа='кw
царе'во повелjь'нiе внеза'пу ми` бы'сть.

9. И= рече` i=ере'й: се`, ме'чь голiа'fа и=ноплеме'нника,
<е>=го'же ты` о<у>=би'лъ <е>=си` во ю=до'ли и=ла`,
и= то'й w=бви'тъ бя'ше въ ри'зу за <е>=фу'домъ {Гре'ч.:
<е>=пwмi'съ, славе'н.: нара'мникъ, и=ли` ве'рхняя ри'за.}:
а='ще то'й хо'щеши взя'ти, возми` себjь`, нjь'сть бо
и=на'гw здjь` кромjь` сегw`. И= рече` давi'дъ: се`,
нjь'сть jа='коже то'й: да'ждь ми` <е>=го`. И= даде`
<е>=го` <е>=му`.

10. И= воста` давi'дъ, и= о<у>=бjьже` въ то'й де'нь
w\т лица` сау'лова, и= прiи'де давi'дъ ко а=нху'су
царю` ге'fску.

11. И= рjь'ша <о>='троцы а=нху'сwвы къ нему`: не се'й
ли давi'дъ ца'рь земли`; не сему' ли и=зыдо'ша (ж<е>ны`)
лику'ющыя, глаго'лющя: побjьди` сау'лъ съ ты'сящами
свои'ми, и= давi'дъ со тьма'ми свои'ми;

12. И= положи` давi'дъ глаго'лы сiя^ въ се'рдцы свое'мъ,
и= о<у>=боя'ся sjьлw` w\т лица` а=нху'са царя` ге'fска.

13. И= и=змjьни` лице` свое` пред\ъ ни'мъ, и= притвори'ся
въ де'нь то'й, и= бiя'ше во врата` гра'да, jа='кw въ
тv"мпа'нъ, и= па'даше на ру'ки своя^, и= паде` о<у>=
вра'тъ гра'да, и= сли^ны своя^ точа'ше по брадjь` свое'й.

14. И= рече` а=нху'съ ко <о>=трокw'мъ свои^мъ: се`,
ви'дjьсте му'жа неи'стова, почто` <е>=го` введо'сте
ко мнjь`;

15. <е>=да` не и=мjь'ю а='зъ неи'стовыхъ, jа='кw введо'сте
<е>=го`, да бjьсну'ется предо мно'ю; се'й да не вни'детъ
въ до'мъ мо'й.

Глава` 22.

И= w\ти'де давi'дъ w\тту'ду, и= спасе'ся, и= прiи'де
въ пеще'ру <о>=долла'мску: и= слы'шавше бра'тiя <е>=гw`
и= до'мъ <о>=тца` <е>=гw`, прiидо'ша къ нему` та'мw.

2. И= собра'шася къ нему` вся'къ и='же въ ну'ждjь,
и= вся'къ должни'къ, и= вся'къ печа'льный душе'ю, и=
бjь` и='ми w=блада'яй, и= бя'ше съ ни'мъ jа='кw четы'реста
муже'й.

3. И= w\ти'де давi'дъ w\тту'ду въ массифа'fъ мwавi'тскiй
и= рече` къ царю` мwавi'тску: да бу'дутъ нн~jь <о>=те'цъ
мо'й и= ма'ти моя` о<у>= теб<е>`, до'ндеже позна'ю,
что` сотвори'тъ мнjь` бг~ъ.

4. И= о<у>=моли` лице` царя` мwавi'тска, и= пребыва'ху
о<у>= негw` по вся^ дни^, су'щу давi'ду во w='бласти
то'й.

5. И= рече` га'дъ пр\оро'къ къ давi'ду: не сjьди` во
w='бласти се'й: и=ди`, и= да вни'деши въ зе'млю i=у'дину.
И= и='де давi'дъ, и= прише'дъ сjь'де въ гра'дjь сарi'хъ.

6. И= слы'ша сау'лъ, jа='кw позна'нъ бы'сть давi'дъ,
и= му'жiе и=`же съ ни'мъ: и= сау'лъ сjьдя'ше на холмjь`
под\ъ дубра'вою jа='же въ ра'мjь, и= копiе` въ руку`
<е>=гw`, и= вси` <о>='троцы <е>=гw` предстоя'ху <е>=му`.

7. И= рече` сау'лъ ко <о>=трокw'мъ свои^мъ предстоя'щымъ
<е>=му`: слы'шите нн~jь, сы'нове венiамi'нwвы, а='ще
вои'стинну всjь^мъ ва'мъ да'стъ сы'нъ i=ессе'евъ се'ла
и= вiногра'ды и= поста'витъ ва'съ всjь'хъ въ со'тники
и= ты'сящники:

8. jа='кw вси` согласи'стеся на мя`, и= нjь'сть w\ткрыва'яй
во о<у>='хо мое`, <е>=гда` положи` завjь'тъ сы'нъ мо'й
съ сы'номъ i=ессе'евымъ, и= нjь'сть w\т ва'съ ни <е>=ди'нъ
боля'й w= мнjь` и= возвjьща'яй во о<у>='шы мои`, jа='кw
воздви'же сы'нъ мо'й раба` моего` на мя` врага`, jа='коже
де'нь се'й;

9. И= w\твjьща` дwи'къ сv'ринъ приста'вленый над\ъ
мска'ми сау'ловыми и= рече`: ви'дjьхъ сы'на i=ессе'ева
прише'дша въ номву` ко а=вiмеле'ху сы'ну а=хi'тову
i=ере'ю:

10. и= вопроша'ше w= не'мъ бг~а, и= бра'шно вдаде`
<е>=му`, и= ме'чь голiа'fа и=ноплеме'нника вдаде` <е>=му`.

11. И= посла` ца'рь призва'ти а=вiмеле'ха сы'на а=хi'това,
и= вся^ сы'ны <о>=тца` <е>=гw` i=ер<е>'и w\т номвы`.
И= прiидо'ша вси` къ царю`.

12. И= рече` сау'лъ: слы'ши нн~jь, сы'не а=хi'товъ.
И= рече`: се`, а='зъ, глаго'ли, господи'не.

13. И= рече` <е>=му` сау'лъ: почто` совjьща'лся <е>=си`
на мя` ты` и= сы'нъ i=ессе'евъ, jа='кw вда'лъ <е>=си`
<е>=му` хлjь'бъ и= ме'чь, и= вопроша'лъ <е>=си` w=
не'мъ бг~а положи'ти <е>=го` на мя` во врага`, jа='коже
де'нь се'й;

14. И= w\твjьща` а=вiмеле'хъ царю` и= рече`: и= кто`
во всjь'хъ рабjь'хъ твои'хъ вjь'ренъ jа='коже давi'дъ,
и= зя'ть царе'въ, и= кня'зь всjь^мъ за'повjьдемъ твои^мъ,
и= сла'венъ въ дому` твое'мъ;

15. <е>=да` дне'сь нача'хъ вопроша'ти w= не'мъ бг~а;
ника'кw: да не возложи'ши, царю`, на раба` твоего`
словесе` сегw`, и= на ве'сь до'мъ <о>=тца` моегw`,
jа='кw не вjь'дяше ра'бъ тво'й во всjь'хъ си'хъ словесе`
ма'ла, и=ли` вели'ка.

16. И= рече` ца'рь сау'лъ: сме'ртiю о<у>='мреши, а=вiмеле'хъ,
ты` и= ве'сь до'мъ <о>=тца` твоегw`.

17. И= рече` ца'рь скорохо'дц<е>мъ предстоя'щымъ пред\ъ
ни'мъ: приведи'те и= и=збi'йте i=ер<е>'и гд\сни, jа='кw
рука` и='хъ съ давi'домъ, и= поне'же позна'ша, jа='кw
бjьжи'тъ то'й, и= не возвjьсти'ша во о<у>='шiю мо<е>'ю.
И= не хотя'ху <о>='троцы цар<е>'вы возложи'ти ру'къ
свои'хъ на i=ер<е>'и гд\сни.

18. И= рече` ца'рь дwи'ку: w=брати'ся ты`, и= о<у>=стреми'ся
на i=ер<е>'и. И= w=брати'ся дwи'къ сv'ринъ, и= о<у>=би`
i=ере'<е>въ гд\снихъ въ то'й де'нь, три'ста {<Е>=вр.:
80.} пя'ть муже'й, всjь'хъ нося'щихъ <е>=фу'дъ:

19. и= номву` гра'дъ i=ере'йскiй погуби` <о>='стрiемъ
<о>=ру'жiя w\т му'жеска по'лу и= до же'нска, w\т <о>='трока
и= до ссу'щагw, и= тельца` и= <о>=сла` и= <о>=вча'те.

20. И= о<у>=гонзе` <е>=ди'нъ сы'нъ а=вiмеле'ха сы'на
а=хi'това, и='мя <е>=му` а=вiа'fаръ, и= бjьжа` в\ъслjь'дъ
давi'да.

21. И= возвjьсти` а=вiа'fаръ давi'ду, jа='кw и=зби`
сау'лъ вся^ i=ер<е>'и гд\сни.

22. И= рече` давi'дъ ко а=вiа'fару: вjь'дяхъ въ де'нь
то'й, jа='кw та'мw бjь` дwи'къ сv'ринъ, jа='кw возвjьща'я
возвjьсти'тъ сау'лу: а='зъ <е>='смь вино'венъ w= душа'хъ
до'му <о>=тца` твоегw`:

23. сjьди` со мно'ю, не бо'йся, jа='кw и=дjь'же а='ще
взыщу` души` мое'й мjь'сто, взыщу` и= души` твое'й,
jа='кw сохране'нъ бу'деши ты` о<у>= мен<е>`.

Глава` 23.

И= возвjьсти'ша давi'ду, глаго'люще: се`, и=ноплем<е>'нницы
w=блего'ша кеi'ль, и= расхища'ютъ и= попира'ютъ плоды`.

2. И= вопроси` давi'дъ гд\са, глаго'ля: а='ще пойду`
и= и=збiю` и=ноплеме'нники сiя^; И= рече` гд\сь: и=ди`,
и= побjьди'ши и=ноплеме'нники сiя^, и= спасе'ши кеi'ль.

3. И= рjь'ша му'жiе давi'дwвы къ нему`: се`, мы` здjь`
во i=уде'и бои'мся, и= ка'кw бу'детъ, а='ще и='демъ
въ кеi'ль, въ плjь'нъ и=ноплеме'нникwвъ вни'демъ;

4. И= приложи` <е>=ще` давi'дъ вопроси'ти гд\са. И=
w\твjьща` <е>=му` гд\сь и= рече` <е>=му`: воста'ни
и= сни'ди въ кеi'ль, jа='кw а='зъ предаю` и=ноплеме'нники
въ ру'цjь твои`.

5. И= и='де давi'дъ и= му'жiе <е>=гw` съ ни'мъ въ кеi'ль,
и= бра'шася со и=ноплем<е>'нники: и= бjьжа'ша (и=ноплем<е>'нницы)
w\т лица` <е>=гw`, и= взя` скоты` и='хъ, и= порази`
и=`хъ jа='звою вели'кою, и= спасе` давi'дъ живу'щыя
въ кеi'лjь.

6. И= бы'сть <е>=гда` бjьжа` а=вiа'fаръ сы'нъ а=вiмеле'ховъ
къ давi'ду, и= то'й съ давi'домъ въ кеi'ль сни'де,
и=мы'й <е>=фу'дъ въ руцjь` свое'й.

7. И= возвjьсти'ся сау'лу, jа='кw прiи'де давi'дъ въ
кеi'ль. И= рече` сау'лъ: предаде` <е>=го` бг~ъ въ ру'цjь
мои`, jа='кw заключи'ся вше'дъ въ гра'дъ (и=му'щь)
врата` и= вер<е>и`.

8. И= заповjь'да сау'лъ всjь^мъ лю'демъ на бра'нь сни'ти
въ кеi'ль, jа='ти давi'да и= му'жы <е>=гw`.

9. И= о<у>=вjь'дjь давi'дъ, jа='кw не премолка'етъ
sло'бы w= не'мъ сау'лъ, и= рече` давi'дъ ко а=вiа'fару
жерцу`: принеси` <е>=фу'дъ гд\сень.

10. И= рече` давi'дъ: гд\си бж~е i=и~левъ, слы'шавъ
о<у>=слы'ша ра'бъ тво'й, jа='кw и='щетъ сау'лъ прiити`
на кеi'ль растли'ти гра'дъ мен<е>` ра'ди:

11. а='ще заключи'тся; и= нн~jь а='ще сни'детъ сау'лъ,
jа='коже слы'ша ра'бъ тво'й; гд\си бж~е i=и~левъ, возвjьсти`
рабу` твоему`. И= рече` гд\сь: заключи'тся.

12. И= рече` давi'дъ: а='ще предадя'тъ мя` и=`же въ
кеi'лjь, и= му'жы моя^ въ ру'ки сау^ли; И= рече` гд\сь:
предадя'тъ.

13. И= воста` давi'дъ и= му'жiе <е>=гw` съ ни'мъ, jа='кw
четы'реста {<Е>=вр.: ше'сть сw'тъ.}, и= и=зыдо'ша и=з\ъ
кеi'лы, и= и=до'ша, а='може хотя'ху. И= возвjьсти'ша
сау'лу, jа='кw о<у>=гонзе` давi'дъ и=з\ъ кеi'лы: и=
w=ста'ви и=ти`.

14. И= сjь'де давi'дъ въ масере'мjь въ пусты'ни во
о<у>=зи'нахъ, и= сjьдя'ше въ пусты'ни на горjь` зi'фъ,
въ земли` зно'йнjь: и= и=ска'ше <е>=го` сау'лъ во вся^
дни^, и= не предаде` <е>=гw` бг~ъ въ ру'цjь <е>=гw`.

15. И= ви'дjь давi'дъ, jа='кw и=схо'дитъ сау'лъ и=ска'ти
<е>=го`: и= давi'дъ бя'ше на горjь` зно'йнjь, въ дубра'вjь
зi'фъ.

16. И= воста` i=wнаfа'нъ сы'нъ сау'ловъ и= и='де къ
давi'ду въ дубра'ву, и= о<у>=тверди` ру'цjь <е>=гw`
во гд\сjь,

17. и= рече` къ нему`: не бо'йся, jа='кw не и='мать
w=брjьсти` тебе` рука` <о>=тца` моегw` сау'ла, и= ты`
и='маши ца'рствовати во i=и~ли, и= а='зъ бу'ду по тебjь`
другi'й, и= сау'лъ <о>=те'цъ мо'й о<у>=вjь'да та'кw.

18. И= положи'ста <о>='ба завjь'тъ пред\ъ гд\семъ:
и= сjьдя'ше давi'дъ въ дубра'вjь, а= i=wнаfа'нъ w\ти'де
въ до'мъ сво'й.

19. И= и=зыдо'ша зiфе'<е> w\т зно'йныя земли` къ сау'лу
на хо'лмъ, глаго'люще: не се' ли давi'дъ скры'ся о<у>=
на'съ въ месса'рjь во о<у>=зи'нахъ въ дубра'вjь на
холмjь` <е>=хела'тстjь, и='же w=десну'ю i=есемо'на;

20. и= нн~jь все` <е>='же по души` царе'вjь ко и=схожде'нiю,
да сни'детъ (о<у>=`бо) къ на'мъ: заключи'ша бо <е>=го`
въ ру'ки цар<е>'вы.

21. И= рече` и=`мъ сау'лъ: благослове'ни вы` гд\севи,
jа='кw поболjь'сте w= мнjь`:

22. и=ди'те нн~jь, и= о<у>=гото'вите <е>=ще`, и= позна'йте
мjь'сто <е>=гw`, и=дjь'же бу'детъ нога` <е>=гw` вско'рjь,
та'мw и=дjь'же рjь'сте, да не ка'кw прехи'тритъ:

23. и= ви'дите и= о<у>=разумjь'йте w= всjь'хъ мjь'стjьхъ,
и=дjь'же то'й кры'ется, и= возврати'теся ко мнjь` на
гото'во, и= и=ду` съ ва'ми: и= бу'детъ, а='ще <е>='сть
на земли`, и=зыска'ти и='мамъ <е>=го` во всjь'хъ ты'сящахъ
i=у'диныхъ.

24. И= воста'ша зiфе'<е>, и= и=до'ша пред\ъ сау'ломъ:
давi'дъ же и= му'жiе <е>=гw` бя'ху въ пусты'ни маw'нъ
къ за'паду w=десну'ю i=есемо'на.

25. И= и='де сау'лъ и= му'жiе <е>=гw` и=ска'ти давi'да.
И= возвjьсти'ша давi'ду, и= сни'де ко ка'меню и='же
въ пусты'ни маw'нъ. И= о<у>=слы'ша сау'лъ, и= погна`
в\ъслjь'дъ давi'да въ пусты'ню маw'нъ.

26. И= и=дя'ше сау'лъ и= му'жiе <е>=гw` w\т страны`
горы` w\тсю'ду, давi'дъ же бjь` и= му'жiе <е>=гw` w\т
страны` горы` w\т<о>ну'ду: и= бjь` давi'дъ о<у>=крыва'яся
и=ти` w\т лица` сау'ля, а= сау'лъ и= му'жiе <е>=гw`
w=полчи'шася на давi'да и= на му'жы <е>=гw` jа='ти
и=`хъ.

27. И= прiи'де вjь'стникъ къ сау'лу, глаго'ля: потщи'ся
и= и=ди`, jа='кw нападо'ша и=ноплем<е>'нницы на зе'млю
твою`.

28. И= возврати'ся сау'лъ не гна'ти в\ъслjь'дъ давi'да,
и= и='де проти'ву и=ноплеме'нникwмъ: сегw` ра'ди нарече'ся
мjь'сто <о>='но %[ка'мень раздjьле'нный%].

Глава` 24.

И= воста` давi'дъ w\тту'ду и= сjь'де во о<у>=зи'нахъ
<е>=нгаддi`.

2. И= бы'сть <е>=гда` возврати'ся сау'лъ вспя'ть w\т
и=ноплем<е>'нникъ, и= возвjьсти'ша <е>=му`, глаго'люще:
се`, давi'дъ въ пусты'ни <е>=нга'дстjьй.

3. И= взя` сау'лъ съ собо'ю три` ты'сящы муже'й и=збра'нныхъ
w\т всегw` i=и~ля и= и='де и=ска'ти давi'да и= муже'й
<е>=гw` пря'мw лицу` садде'емъ:

4. и= прiи'де до ста'дъ пасо'мыхъ на пути`, и= бjь`
та'мw верте'пъ: и= сау'лъ вни'де и=спраздни'тися, давi'дъ
же и= му'жiе <е>=гw` во вну'треннихъ верте'па сjьдя'ху.

5. И= рjь'ша му'жiе давi'дwвы къ нему`: се`, де'нь
се'й, w= не'мже рече` гд\сь тебjь` преда'ти врага`
твоего` въ ру'цjь твои`, и= сотвори'ши <е>=му` jа='коже
о<у>=го'дно пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма. И= воста` давi'дъ,
и= w\трjь'за воскри'лiе <о>=де'жды сау'ли w='тай.

6. И= бы'сть по си'хъ, и= вострепета` давi'ду се'рдце
<е>=гw`, jа='кw w\трjь'за воскри'лiе <о>=де'жды сау'ли:

7. и= рече` давi'дъ къ муж<е>'мъ свои^мъ: ника'коже
ми` w\т гд\са, а='ще сотворю` глаго'лъ се'й господи'ну
моему` хрiсту` гд\сню, <е>='же нанести` ру'ку мою`
на'нь, jа='кw хрiсто'съ гд\сень <е>='сть се'й.

8. И= о<у>=вjьща` давi'дъ му'жы своя^ словесы` и= не
даде` и=`мъ воста'вшымъ о<у>=би'ти сау'ла. И= воста`
сау'лъ, и= сни'де на пу'ть.

9. И= и=зы'де давi'дъ в\ъслjь'дъ <е>=гw` и=з\ъ верте'па:
и= возопи` давi'дъ в\ъслjь'дъ сау'ла, глаго'ля: господи'не
царю`. И= w=зрjь'ся сау'лъ в\ъслjь'дъ себ<е>`, и= преклони'ся
давi'дъ лице'мъ свои'мъ до земли`, и= поклони'ся <е>=му`.

10. И= рече` давi'дъ къ сау'лу: почто` слу'шаеши слове'съ
людi'й глаго'лющихъ: се`, давi'дъ и='щетъ души` твоея`;

11. се`, дне'сь ви'дjьста <о>='чи твои`, jа='кw предаде'
тя гд\сь дне'сь въ ру'цjь мои` въ верте'пjь, и= не
восхотjь'хъ о<у>=би'ти тебе`, и= пощадjь'хъ тя`, и=
рjь'хъ: не нанесу` руки` моея` на го'спода моего`,
jа='кw пома'занникъ гд\сень се'й <е>='сть:

12. и= се`, воскри'лiе <о>=де'жды твоея` въ руцjь`
мое'й, а='зъ w\тя'хъ воскри'лiе <о>=де'жды твоея`,
и= не о<у>=би'хъ тебе`: и= о<у>=разумjь'й, и= ви'ждь
дне'сь, jа='кw нjь'сть sло'бы въ руцjь` мое'й, ниже`
нече'стiя и= презо'рства, ниже` согрjьши'хъ къ тебjь`,
а= ты` и='щеши души` моея` и=з\ъя'ти ю=`:

13. да су'дитъ гд\сь между` мно'ю и= тобо'ю, и= да
защи'титъ мя` гд\сь w\т теб<е>`: рука' же моя` не бу'детъ
на тя`,

14. jа='коже глаго'лется при'тча дре'вняя: w\т беззакw'нникъ
и=зы'детъ преступле'нiе: рука' же моя` не бу'детъ на
тя`:

15. и= нн~jь ты`, царю` i=и~левъ, в\ъслjь'дъ когw`
и=схо'диши; кого` ты` го'ниши; в\ъслjь'дъ ли пса` о<у>=ме'рша
и= в\ъслjь'дъ блохи` <е>=ди'ныя;

16. да бу'детъ гд\сь судiя` и= w\тмсти'тель между`
мно'ю и= тобо'ю, да ви'дитъ гд\сь и= су'дитъ су'дъ
мо'й, и= w=су'дитъ мя` w\т руки` твоея`.

17. И= бы'сть, <е>=гда` сконча` давi'дъ глаго'лы сiя^,
глаго'ля къ сау'лу, и= рече` сау'лъ: тво'й ли гла'съ
се'й, ча'до давi'де; И= воздви'же сау'лъ гла'съ сво'й
и= воспла'кася.

18. И= рече` сау'лъ къ давi'ду: пра'веденъ <е>=си`
ты` па'че мен<е>`, jа='кw ты` возда'лъ ми` <е>=си`
блага^я, а='зъ же тебjь` возда'хъ sла^я:

19. и= ты` возвjьсти'лъ ми` <е>=си` дне'сь, jа=`же
сотвори'лъ ми` блага^я, jа='кw заключи' мя гд\сь въ
ру'ки твоя^ дне'сь, и= не о<у>=би'лъ мя` <е>=си`:

20. и= jа='коже а='ще кто` w=брjь'лъ бы врага` своего`
въ печа'ли, и= w\тпусти'лъ бы <е>=го` въ пу'ть бла'гъ,
и= гд\сь возда'стъ <е>=му` блага^я, jа='коже ты` сотвори'лъ
<е>=си` дне'сь:

21. и= нн~jь се`, а='зъ вjь'мъ, jа='кw царю'я ца'рствовати
и='маши, и= ста'ти и='мать въ руцjь` твое'й ца'рство
i=и~лево:

22. и= нн~jь клени'ся ми` гд\семъ, jа='кw не и=скорени'ши
сjь'мене моегw` по мнjь` и= не погуби'ши и='мене моегw`
w\т до'му <о>=тца` моегw`.

23. И= кля'тся давi'дъ сау'лу. И= w\ти'де сау'лъ на
мjь'сто свое`, давi'дъ же и= му'жiе <е>=гw` взыдо'ша
въ мессе'ру тjь'сную.

Глава` 25.

И= о<у>='мре самуи'лъ, и= собра'шася ве'сь i=и~ль,
и= пла'кашася <е>=гw`, и= погребо'ша <е>=го` въ дому`
<е>=гw` во а=рмаfе'мjь. И= воста` давi'дъ, и= сни'де
въ пусты'ню маw'ню.

2. И= бjь` человjь'къ въ маw'нjь и= стада` <е>=гw`
на карми'лjь, и= человjь'къ вели'къ sjьлw`: и= сему`
<о>=ве'цъ три` ты'сящы и= ко'зъ ты'сяща: и= бы'сть
<е>=гда` стрижа'ше стада` своя^ на карми'лjь:

3. и='мя же человjь'ку нава'лъ и= и='мя женjь` <е>=гw`
а=вiге'а: и= жена` <е>=гw` блага` смы'сломъ и= добра`
взо'ромъ sjьлw`, му'жъ же <е>=я` человjь'къ же'стокъ
и= лука'въ въ начина'нiихъ и= человjь'къ sвjьронра'венъ.

4. И= о<у>=слы'ша давi'дъ въ пусты'ни, jа='кw стриже'тъ
нава'лъ на карми'лjь стада` своя^.

5. И= посла` давi'дъ де'сять <о>=трокw'въ и= рече`
<о>=трокw'мъ: взы'дите на карми'лъ и= и=ди'те къ нава'лу
и= вопроси'те <е>=го` и='менемъ мои'мъ съ ми'ромъ,

6. и= рцы'те сiя^: здра'въ ли <е>=си` ты` и= до'мъ
тво'й, и= вся^ твоя^ здра^ва ли су'ть;

7. и= нн~jь се`, о<у>=слы'шахъ, jа='кw стригу'тъ тебjь`
нн~jь пастуси` твои`, и=`же бjь'ша съ на'ми въ пусты'ни,
и= не возбрани'хомъ и=`мъ, и= не повелjь'хомъ и=`мъ
ничесw'же во вся^ дни^, <е>=гда` бjь'ша на карми'лjь:

8. вопроси` <о>=трокw'въ твои'хъ и= возвjьстя'тъ ти`:
и= да w=бря'щутъ <о>='троцы твои` благода'ть пред\ъ
<о>=чи'ма твои'ма, jа='кw въ де'нь бла'гъ прiидо'хомъ:
да'ждь о<у>=`бо нн~jь <е>='же w=бря'щетъ рука` твоя`
<о>=трокw'мъ твои^мъ и= сы'ну твоему` давi'ду.

9. И= прiидо'ша <о>='троцы давi'дwвы и= глаго'лаша
словеса` сiя^ къ нава'лу, по всjь^мъ глаго'лwмъ си^мъ
и='менемъ давi'довымъ.

10. И= возскочи` нава'лъ и= w\твjьща` <о>=трокw'мъ
давi'дwвымъ и= рече`: кто` давi'дъ; и= кто` сы'нъ i=ессе'овъ;
дне'сь о<у>=мно'жени су'ть раби` w\тходя'ще кi'йждо
w\т лица` господи'на своегw`:

11. и= возму' ли хлjь'бы моя^ и= вiно` мое` и= закла^ная
моя^, jа=`же закла'хъ стригу'щымъ моя^ <о>='вцы, и=
да'мъ ли w='ная муж<е>'мъ, и='хже не вjь'мъ w\тку'ду
су'ть;

12. И= возврати'шася <о>='троцы давi'дwвы путе'мъ свои'мъ,
и= возвра'щшеся прiидо'ша и= возвjьсти'ша давi'ду по
глаго'лwмъ си^мъ.

13. И= рече` давi'дъ муж<е>'мъ свои^мъ: препоя'шитеся
кi'йждо <о>=ру'жiемъ свои'мъ. И= препоя'сашася <о>=ру'жiемъ
свои'мъ, и= са'мъ давi'дъ препоя'сася мече'мъ свои'мъ,
и= и=до'ша в\ъслjь'дъ давi'да, jа='кw четы'реста муже'й,
а= двjь'сти и='хъ w=ста'шася о<у>= сосу'дwвъ.

14. И= а=вiге'и женjь` нава'ловjь повjь'да <е>=ди'нъ
<о>='трокъ, глаго'ля: се`, присыла` давi'дъ послы`
w\т пусты'ни благослови'ти господи'на на'шего, <о>='нъ
же w\тврати'ся w\т ни'хъ:

15. му'жiе же бла'зи (бjь'ша) на'мъ sjьлw`, не возбраня'ху
на'мъ, ниже` повелjьва'ху на'мъ что` во вся^ дни^,
въ ня'же бjь'хомъ съ ни'ми:

16. и= су'щымъ на'мъ на селjь`, а='ки стjьна` бjь'ша
w='крестъ на'съ, и= въ нощи` и= во дни`, по вся^ дни^
въ ня'же бjь'хомъ съ ни'ми пасу'ще стада`:

17. и= нн~jь разумjь'й и= ви'ждь ты`, что` сотвори'ши,
jа='кw соверши'ся sло'ба на господи'на на'шего и= на
до'мъ <е>=гw`, и= се'й сы'нъ губи'тель, и= не возмо'жно
глаго'лати къ нему`.

18. И= потща'ся а=вiге'а, и= взя` двjь'сти хлjь'бwвъ
и= два` сосу^да вiна` и= пя'ть <о>=ве'цъ о<у>=стро'еныхъ
и= пя'ть мjь'ръ муки` чи'стыя и= ко'шницу гро'здiя
и= двjь'сти вя'заницъ смо'квей, и= возложи` на <о>=сля'та,

19. и= рече` ко <о>=трокw'мъ свои^мъ: поиди'те предо
мно'ю, и= се`, а='зъ в\ъслjь'дъ ва'съ и=ду`. Му'жу
же своему` не возвjьсти`.

20. И= бы'сть, всjь'дшей <е>='й на <о>=сли'цу и= сходя'щей
въ подго'рiе, и= се`, давi'дъ и= му'жiе <е>=гw` и=дя'ху
сопроти'ву <е>=я`, и= срjь'те и=`хъ.

21. И= рече` давi'дъ: вои'стинну всу'е вся^ нава'лwва
сохрани'хъ въ пусты'ни, и= ничесо'же повелjь'хъ взя'ти
w\т всjь'хъ jа=`же <е>=гw`, и= воздаде' ми sла^я за
блага^я:

22. сiя^ да сотвори'тъ бг~ъ давi'ду и= сiя^ да приложи'тъ,
а='ще до о<у>='тра w=ста'влю w\т всjь'хъ нава'ловыхъ
да'же до моча'щагwся къ стjьнjь`.

23. И= о<у>=ви'дjь а=вiге'а давi'да, и= потща'ся и=
скочи` со <о>=сля'те, и= паде` пред\ъ давi'домъ на
лице` свое`, и= поклони'ся <е>=му` до земли`,

24. и= паде` на но'ги <е>=гw` и= рече`: во мнjь`, господи'не
мо'й, непра'вда моя`: да глаго'летъ нн~jь раба` твоя`
во о<у>='шы твои`, и= послу'шай слове'съ рабы` твоея`:

25. да не возложи'тъ нн~jь господи'нъ мо'й се'рдца
своегw` на человjь'ка ги'бельнаго сего`, jа='кw по
и='мени своему` то'й <е>='сть: нава'лъ и='мя <е>=му`,
и= безу'мiе съ ни'мъ: а='зъ же раба` твоя` не ви'дjьхъ
<о>=трокw'въ господи'на моегw`, и=`хже посла'лъ <е>=си`:

26. и= нн~jь, господи'не мо'й, жи'въ гд\сь и= жива`
душа` твоя`, jа='коже возбрани` тебjь` гд\сь <е>='же
не прiити` на кро'вь непови'нну и= спасти` тебjь` ру'ку
твою`: и= нн~jь да бу'дутъ jа='коже нава'лъ врази`
твои` и= и='щущiи господи'ну моему` sла`:

27. и= нн~jь возми` благослове'нiе сiе`, <е>='же принесе`
раба` твоя` господи'ну моему`, и= да'ждь <о>=трокw'мъ
предстоя'щымъ господи'ну моему`:

28. w\тими` нн~jь непра'вду рабы` твоея`, jа='кw творя`
сотвори'тъ гд\сь до'мъ вjь'ренъ господи'ну моему`,
jа='кw на бра'ни господи'на моегw` гд\сь спобо'ретъ,
и= sло'ба не w=бря'щется въ тебjь` никогда'же:

29. и= а='ще воста'нетъ человjь'къ гоня'й тя` и= и=ща'й
души` твоея`, и= бу'детъ душа` господи'на моегw` привя'зана
соу'зомъ жи'зни о<у>= гд\са бг~а, и= ду'шу врагw'въ
твои'хъ порази'ши пра'щею посредjь` пра'щи:

30. и= бу'детъ <е>=гда` сотвори'тъ гд\сь господи'ну
моему` вся^, <е>=ли^ка гл~аше блага^я w= тебjь`, и=
повели'тъ тебjь` гд\сь (бы'ти) вожде'мъ во i=и~ли,

31. и= не бу'детъ тебjь` сiе` ме'рзость и= собла'знъ
се'рдцу господи'на моегw`, <е>='же и=злiя'ти кро'вь
непови'нную ту'не и= спасти` ру'ку свою` себjь`: и=
да бла'го сотвори'тъ гд\сь господи'ну моему`, и= воспомяне'ши
рабу` твою`, <е>='же благосотвори'ти <е>='й.

32. И= рече` давi'дъ ко а=вiге'и: блг\све'нъ гд\сь
бг~ъ i=и~левъ, и='же посла' тя дне'сь на срjь'тенiе
ми`,

33. и= благослове'нъ совjь'тъ тво'й, и= благослове'на
ты` о<у>=держа'вшая мя` въ де'нь се'й и=ти` на проли'тiе
кро'ве, и= спасти' ми ру'ку мою`:

34. <о>=ба'че жи'въ гд\сь бг~ъ i=и~левъ, и='же возбрани'
ми дне'сь sло` сотвори'ти тебjь`: зане` а='ще бы не
потща'лася и= не пришла` <е>=си` на срjь'тенiе мнjь`,
тогда` рjь'хъ: а='ще w=ста'нется нава'лу до о<у>='треннягw
свjь'та моча'щiйся къ стjьнjь`.

35. И= прiя` давi'дъ w\т руку` <е>=я` вся^, jа=`же
принесе` <е>=му`, и= рече` <е>='й: и=ди` съ ми'ромъ
въ до'мъ сво'й: ви'ждь, послу'шахъ гла'са твоегw` и=
прiя'хъ лице` твое`.

36. И= прiи'де а=вiге'а къ нава'лу: и= се`, о<у>= негw`
пи'ръ въ дому` <е>=гw`, jа='кw пи'ръ царе'въ: и= се'рдце
нава'лово ве'село въ не'мъ, и= то'й пiя'нъ до sjьла`.
И= не возвjьсти` а=вiге'а нава'лу глаго'ла ни вели'ка
ни ма'ла до свjь'та о<у>='треннягw.

37. И= бы'сть зау'тра, <е>=гда` и=стрезви'ся нава'лъ
w\т вiна`, повjь'да <е>=му` жена` <е>=гw` вся^ глаго'лы
сiя^, и= о<у>='мре се'рдце <е>=гw` въ не'мъ, и= то'й
бы'сть jа='кw ка'мень.

38. И= бы'сть jа='кw де'сять днi'й, и= порази` гд\сь
нава'ла, и= о<у>='мре.

39. И= о<у>=слы'ша давi'дъ и= рече`: блг\све'нъ гд\сь,
и='же суди` су'дъ поноше'нiя моегw` w\т руки` нава'ли,
и= раба` своего` о<у>=держа` w\т руки` sлы'хъ, и= sло'бу
нава'лю w=брати` гд\сь на главу` <е>=гw`. И= посла`
давi'дъ и= глаго'ла ко а=вiге'и поя'ти ю=` себjь` въ
жену`.

40. И= прiидо'ша <о>='троцы давi'дwвы ко а=вiге'и въ
карми'лъ, и= рjь'ша <е>='й, глаго'люще: давi'дъ посла`
на'съ къ тебjь`, да тя` по'йметъ себjь` въ жену`.

41. И= воста` и= поклони'ся до земли` лице'мъ и= рече`:
се`, раба` твоя` въ рабы'ню о<у>=мыва'ти но'ги <о>=трокw'мъ
твои^мъ.

42. И= воста` а=вiге'а, и= всjь'де на <о>=сля`, и=
пя'ть дjьви'цъ и=дя'ху в\ъслjь'дъ <е>=я`, и= по'йде
в\ъслjь'дъ <о>=трокw'въ давi'довыхъ, и= бы'сть <е>=му`
въ жену`.

43. И= а=хiнаа'му поя'тъ давi'дъ w\т i=езрае'ля, и=
бjь'стjь <е>=му` <о>='бjь ж<е>ны`.

44. Сау'лъ же даде` мелхо'лу дще'рь свою` жену` давi'дову
фалтi'ю сы'ну а=мi'сову и='же w\т ро'ммы.

Глава` 26.

И= прiидо'ша зiфе'<е> w\т зно'йныя къ сау'лу на хо'лмъ,
глаго'люще: се`, давi'дъ скры'ся о<у>= на'съ на холмjь`
<е>=хела'fъ, пря'мw i=ессемо'ну.

2. И= воста` сау'лъ, и= сни'де въ пусты'ню зi'фъ, и=
съ ни'мъ три` ты'сящы муже'й и=збра'нныхъ w\т i=и~ля,
и=ска'ти давi'да въ пусты'ни зi'фъ.

3. И= w=полчи'ся сау'лъ на холмjь` <е>=хела'fъ и='же
пря'мw i=ессемо'ну при пути`, давi'дъ же сjьдя'ше въ
пусты'ни. И= ви'дjь давi'дъ, jа='кw и='детъ сау'лъ
в\ъслjь'дъ <е>=гw` въ пусты'ню,

4. и= посла` давi'дъ согляда^таи, и= разумjь`, jа='кw
и='детъ сау'лъ гото'въ и=з\ъ кеi'ля:

5. и= воста` давi'дъ w='тай, и= вни'де въ мjь'сто,
и=дjь'же почива'ше сау'лъ, и= та'мw бя'ше а=вени'ръ
сы'нъ ни'ровъ, пе'рвый воево'да <е>=гw`, и= сау'лъ
спа'ше въ колесни'цjь ца'рстjьй, и= лю'дiе w=полчи'вшеся
w='крестъ <е>=гw`.

6. И= w\твjьща` давi'дъ и= рече` ко а=вiмеле'ху хетте'ину
и= ко а=ве'ссjь сы'ну сару'ину бра'ту i=wа'влю, глаго'ля:
кто` вни'детъ со мно'ю къ сау'лу въ по'лкъ; И= рече`
а=ве'сса: а='зъ вни'ду съ тобо'ю.

7. И= внидо'ста давi'дъ и= а=ве'сса въ лю'ди но'щiю:
и= се`, сау'лъ спя'й сно'мъ въ колесни'цjь ца'рстjьй,
и= копiе` <е>=гw` водруже'но въ зе'млю при главjь`
<е>=гw`, а=вени'ръ же и= во'ини <е>=гw` спа'ху w='крестъ
<е>=гw`.

8. И= рече` а=ве'сса къ давi'ду: заключи` гд\сь дне'сь
врага` твоего` въ ру'цjь твои`, и= нн~jь поражу` <е>=го`
копiе'мъ въ зе'млю <е>=ди'ножды, и= не повторю` <е>=му`.

9. И= рече` давi'дъ ко а=ве'ссjь: не о<у>=бива'й <е>=гw`,
jа='кw кто` простре'тъ ру'ку свою` на хрiста` гд\сня,
и= непови'ненъ бу'детъ;

10. И= рече` давi'дъ: жи'въ гд\сь, а='ще не гд\сь порази'тъ
<е>=го`, и=ли` де'нь <е>=гw` прiи'детъ, и= о<у>='мретъ,
и=ли` на бра'нь сни'детъ и= поги'бнетъ:

11. да не бу'детъ ми` w\т гд\са нанести` ру'ку мою`
на хрiста` гд\сня: и= нн~jь возми` копiе` w\т возгла'вiя
<е>=гw` и= сосу'дъ водны'й, и= w\ти'демъ мы` w= себjь`.

12. И= взя` давi'дъ копiе` и= сосу'дъ водны'й w\т возгла'вiя
<е>=гw`, и= w\тидо'ста w= себjь`: и= не бjь` и='же
бы ви'дjьлъ и=ли` разумjь'лъ, и= не бя'ше востаю'щагw,
вси' бо спа'ху, jа='кw со'нъ крjь'покъ w\т гд\са нападе`
на ня`.

13. И= пре'йде давi'дъ на w='нъ по'лъ и= ста` на версjь`
горы` и=здале'ча, и= мно'гъ бjь` пу'ть между` и='ми.

14. И= воззва` давi'дъ къ лю'демъ, и= а=вени'ру рече`
глаго'ля: не w\твjьща'еши ли, а=вени'ре; И= w\твjьща`
а=вени'ръ и= рече`: кто` ты` <е>=си` зовы'й мя`;

15. И= рече` давi'дъ ко а=вени'ру: не му'жъ ли <е>=си`
ты`; и= кто`, jа='коже ты`, во i=и~ли; и= почто` не
храни'ши господи'на твоегw` царя`; jа='кw вни'де <е>=ди'нъ
w\т людi'й о<у>=би'ти господи'на твоего` царя`:

16. и= не бла'го сiе` (sjьлw`), <е>='же сотвори'лъ
<е>=си`: жи'въ гд\сь, jа='кw сы'нове сме'рти вы`, не
храня'щiи го'спода своего` царя` хрiста` гд\сня: и=
нн~jь ви'ждь, гдjь` <е>='сть копiе` царе'во и= сосу'дъ
водны'й, jа=`же бjь'ша при главjь` <е>=гw`;

17. И= позна` сау'лъ гла'съ давi'довъ и= рече`: тво'й
ли гла'съ се'й, ча'до давi'де; И= рече` давi'дъ: а='зъ
ра'бъ тво'й, го'споди царю`.

18. И= рече` давi'дъ: почто` го'ниши раба` твоего`,
го'споди царю`; jа='кw что` (ти`) согрjьши'хъ; и= ка'я
w=брjь'теся во мнjь` непра'вда;

19. и= нн~jь да послу'шаетъ госпо'дь мо'й ца'рь глаго'лwвъ
раба` своегw`: а='ще бг~ъ поwщря'етъ тя` на мя`, да
бу'детъ благово'нна же'ртва твоя`: а='ще же сы'нове
человjь'честiи, про'кляти сi'и пред\ъ гд\семъ, jа='кw
и=згна'ша мя` дне'сь не о<у>=тверди'тися въ жре'бiи
гд\сни, глаго'люще: пойди`, рабо'тай богw'мъ чужди^мъ:

20. и= нн~jь да не паде'тъ кро'вь моя` на зе'млю пред\ъ
лице'мъ гд\снимъ, jа='кw и=зы'де ца'рь i=и~левъ и=ска'ти
души` моея`, и= го'нитъ jа='коже нощны'й вра'нъ по
гора'мъ.

21. И= рече` сау'лъ: согрjьши'хъ: возврати'ся, ча'до
давi'де, jа='кw ктому` не сотворю' ти sла`, зане` честна`
душа` моя` пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма въ де'нь се'й:
безу'мнw сотвори'хъ, и= погрjьши'хъ мно'гw sjьлw`.

22. И= w\твjьща` давi'дъ и= рече`: се`, копiе` царе'во,
да прiи'детъ <о>='трокъ <е>=ди'нъ и= во'зметъ <е>=`:

23. и= гд\сь да возврати'тъ коему'ждо по пра'вдjь <е>=гw`
и= по вjь'рjь <е>=гw`: jа='коже предаде' тя гд\сь дне'сь
въ ру'цjь мои`, и= не восхотjь'хъ нанести` руки` моея`
на хрiста` гд\сня:

24. и= се`, jа='коже возвели'чися душа` твоя` дне'сь
во <о>='чiю мо<е>'ю, та'кw да возвели'чится душа` моя`
пред\ъ гд\семъ, и= да покры'етъ мя` и= и='зметъ мя`
w\т вся'кiя печа'ли.

25. И= рече` сау'лъ къ давi'ду: благослове'нъ ты`,
ча'до, и= творя'й сотвори'ши и= могi'й возмо'жеши.
И= w\ти'де давi'дъ въ пу'ть сво'й, а= сау'лъ возврати'ся
на мjь'сто свое`.

Глава` 27.

И= рече` давi'дъ въ се'рдцы свое'мъ, глаго'ля: нн~jь
впаду` въ де'нь <е>=ди'нъ въ ру'ки сау^ли, и= не бу'детъ
ми` бла'го, а='ще не спасу'ся въ земли` и=ноплеме'нничи,
и= преста'нетъ сау'лъ и=ска'ти мене` во вся'комъ предjь'лjь
i=и~левjь, и= спасу'ся и=з\ъ руки` <е>=гw`.

2. И= воста` давi'дъ и= ше'сть сw'тъ муже'й и=`же съ
ни'мъ, и= и='де ко а=гху'су сы'ну а=мма'хову царю`
ге'fску.

3. И= пребы'сть давi'дъ о<у>= а=гху'са въ ге'fjь, са'мъ
и= му'жiе <е>=гw` вси` и= до'мъ <е>=гw`, и= давi'дъ
и= <о>='бjь ж<е>ны` <е>=гw`, а=хiнаа'мъ i=езраилi'тыня
и= а=вiге'а жена` нава'ла карми'льскагw.

4. И= возвjьсти'ша сау'лу, jа='кw w\тбjьже` давi'дъ
въ ге'fъ, и= не приложи` ктому` (сау'лъ) и=ска'ти <е>=го`.

5. И= рече` давi'дъ ко а=гху'су: а='ще w=брjь'те ра'бъ
тво'й благода'ть пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, да да'си
ми` мjь'сто во <е>=ди'нjьмъ w\т градw'въ и=`же на селjь`,
и= ся'ду та'мw: и= вску'ю сjьди'тъ ра'бъ тво'й во гра'дjь
ца'рственнjьмъ съ тобо'ю;

6. И= даде` <е>=му` а=гху'съ въ де'нь то'й секела'гъ:
сегw` ра'ди бы'сть царю` i=уде'йску секела'гъ до дне'шнягw
дне`.

7. И= бы'сть число` днi'й, въ ня'же сjьдя'ше давi'дъ
на селjь` и=ноплеме'нничи, четы'ри мц\сы.

8. И= восхожда'ше давi'дъ и= му'жiе <е>=гw` и= напада'ху
на вся'каго гессе'ра и= на а=маликi'та, и= се`, земля`
населя'шеся w\т ламсу'ра и= до земли` <е>=гv'петскiя:

9. и= поража'ше давi'дъ зе'млю, и= не w=ставля'ше въ
живы'хъ му'жеска по'лу и= же'нска: и= взима'ху стада`,
и= бу'йвwлицы и= <о>=сля'та, и= вельблю'ды и= ри^зы,
и= возвраща'ющеся прихожда'ху ко а=гху'су.

10. И= рече` а=гху'съ къ давi'ду: на кого` нападо'сте
нн~jь; И= рече` давi'дъ ко а=гху'су: къ ю='гу i=уде'и
и= къ ю='гу i=есмеги` и= къ ю='гу кенезi'а:

11. и= му'жеска по'лу и= же'нска не w=ставля'хъ въ
живы'хъ <е>='же вводи'ти въ ге'fъ, глаго'ля: да не
возвjьстя'тъ въ ге'fjь на на'съ, глаго'люще: сiя^ твори'тъ
давi'дъ. И= сiе` w=правда'нiе <е>=гw` во вся^ дни^,
въ ня'же сjьдя'ше давi'дъ на селjь` и=ноплеме'нничи.

12. И= о<у>=вjь'рися давi'дъ а=гху'су sjьлw`, глаго'ля:
w=мерзjь'нiемъ w=мерзjь` въ лю'дехъ свои'хъ во i=и~ли,
и= бу'детъ ми` ра'бъ во вjь'ки.

Глава` 28.

И= бы'сть во дни^ w='ны, и= собра'шася и=ноплем<е>'нницы
въ полки` своя^ и=зы'ти бра'тися со i=и~льтяны. И=
рече` а=гху'съ къ давi'ду: разумjь'я разумjь'й, jа='кw
со мно'ю и=зы'деши на бра'нь ты` и= му'жiе твои`.

2. И= рече` давi'дъ ко а=гху'су: та'кw нн~jь о<у>=разумjь'еши,
jа=`же сотвори'тъ ра'бъ тво'й. И= рече` а=гху'съ къ
давi'ду: тjь'мже нача'льника храни'телей тjь'лу (моему`)
поста'влю тя` во вся^ дни^.

3. И= самуи'лъ о<у>='мре, и= рыда'ше по не'мъ ве'сь
i=и~ль, и= погребо'ша <е>=го` во а=рмаfе'мjь во гра'дjь
<е>=гw`: и= сау'лъ и=зби` чревоба'сники и= волхвы`
земли` своея`.

4. И= собра'шася и=ноплем<е>'нницы и= прiидо'ша и=
w=полчи'шася въ сwна'мjь: и= собра` сау'лъ вся^ му'жы
i=и~л<е>вы, и= w=полчи'шася въ гелвуе`.

5. И= ви'дjь сау'лъ полки` и=ноплем<е>'нничи, и= о<у>=боя'ся,
и= о<у>=жасе'ся се'рдце <е>=гw` sjьлw`.

6. И= вопроси` сау'лъ гд\са, и= не w\твjьща` <е>=му`
гд\сь ни во снjь`, ни во jа=вле'нiихъ, ни во проро'цjьхъ.

7. И= рече` сау'лъ <о>=трокw'мъ свои^мъ: поищи'те ми`
жены` волше'бницы, и= по'йду къ не'й, и= вопрошу` <е>=я`.
И= рjь'ша <о>='троцы <е>=гw` къ нему`: се`, жена` волше'бница
во а=ендw'рjь.

8. И= прикры'ся сау'лъ и= w=блече'ся въ ри^зы и='ны,
и= и='де са'мъ и= два` му^жа съ ни'мъ, и= прiи'де но'щiю
къ женjь` и= рече` <е>='й: поволхву'й ми` чревоволше'бствомъ,
и= возведи' ми, <е>=го'же реку' ти.

9. И= рече` <е>=му` жена`: се`, нн~jь ты` са'мъ вjь'си,
<е>=ли^ка сотвори` сау'лъ, ка'кw и=стреби` чревоба'сники
и= волхвы` w\т земли`, и= вску'ю ты` ло'виши ду'шу
мою`, <е>='же о<у>=мертви'ти ю=`;

10. И= кля'тся <е>='й сау'лъ, глаго'ля: жи'въ гд\сь,
а='ще сря'щетъ тя` непра'вда w= словеси` се'мъ.

11. И= рече` жена` сау'лу: кого` возведу' ти; И= рече`
сау'лъ: самуи'ла возведи' ми.

12. И= ви'дjь жена` самуи'ла, и= возгласи` гла'сомъ
ве'лiимъ, и= рече` жена` къ сау'лу: почто` мя` прельсти'лъ
<е>=си`; и= ты` <е>=си` сау'лъ.

13. И= рече` <е>='й ца'рь: не бо'йся, рцы` кого` ви'дjьла
<е>=си`; И= рече` <е>=му` жена`: бо'ги ви'дjьхъ восходя'щыя
w\т земли`.

14. И= рече` <е>='й: что` позна'ла <е>=си`; И= рече`
<е>=му` (жена`): (ви'дjьхъ) му'жа ста'ра восходя'ща
w\т земли`, и= се'й w=болче'нъ w=дjья'нiемъ до'лгимъ.
И= о<у>=разумjь` сау'лъ, jа='кw се'й самуи'лъ (<е>='сть),
и= преклони` лице` свое` на зе'млю и= поклони'ся <е>=му`.

15. И= рече` <е>=му` самуи'лъ: почто` пону'дилъ <е>=си`
мя` взы'ти ми`; И= рече` сау'лъ: скорблю` sjьлw`, jа='кw
и=ноплем<е>'нницы вою'ютъ на мя`, и= бг~ъ w\тступи`
w\т мен<е>`, и= не о<у>=слы'ша мене` ктому` ни въ рука'хъ
проро'ческихъ, ни во снjь'хъ, ни во jа=вле'нiихъ: и=
нн~jь призва'хъ тя`, да ска'жеши ми`, что` сотворю`.

16. И= рече` самуи'лъ: почто` вопроша'еши мя`, а= гд\сь
w\тступи` w\т теб<е>` и= бы'сть со бли'жнимъ твои'мъ;

17. и= сотвори` гд\сь тебjь`, jа='коже гл~а гд\сь руко'ю
мое'ю, и= и=сто'ргнетъ гд\сь ца'рство твое` и=з\ъ руку`
тво<е>'ю и= вда'стъ <е>=` бли'жнему твоему` давi'ду,

18. поне'же не послу'шалъ <е>=си` гла'са гд\сня и=
не и=спо'лнилъ <е>=си` гнjь'ва jа='рости <е>=гw` на
а=мали'кjь, глаго'ла ра'ди тогw` сотвори` тебjь` гд\сь
въ де'нь се'й:

19. и= преда'стъ гд\сь i=и~ля съ тобо'ю въ ру'ки и=ноплем<е>'нничи,
и= зау'тра ты` и= сы'нове твои` паду'тъ съ тобо'ю,
и= по'лкъ i=и~левъ преда'стъ гд\сь въ ру'ки и=ноплем<е>'нничи.

20. И= потща'ся сау'лъ, и= паде` стоя'щь на зе'млю,
и= о<у>=боя'ся sjьлw` w\т слове'съ самуи'ловыхъ, и=
не бы'сть ктому` крjь'пости въ не'мъ: jа='кw не jа=де`
хлjь'ба во ве'сь де'нь то'й и= во всю` но'щь ту`.

21. И= вни'де жена` къ сау'лу, и= ви'дjь <е>=го`, jа='кw
смяте'ся sjьлw`, и= рече` къ нему`: се`, нн~jь послу'ша
раба` твоя` гла'са твоегw`, и= положи'хъ ду'шу мою`
въ ру'цjь мои`, и= послу'шахъ слове'съ, jа=`же ми`
глаго'лалъ <е>=си`:

22. и= нн~jь послу'шай гла'са рабы` твоея`, и= положу`
пред\ъ тобо'ю о<у>=кру'хъ хлjь'ба, и= jа='ждь, и= бу'детъ
въ тебjь` крjь'пость, jа='кw и='деши въ пу'ть.

23. И= не хотя'ше jа='сти: и= пону'диша <е>=го` <о>='троцы
<е>=гw` и= жена`, и= послу'ша гла'са и='хъ, и= воста`
w\т земли`, и= сjь'де на сjьда'лищи.

24. Женjь' же бя'ше ю='ница пито'мая въ дому`: и= потща'ся,
и= закла` ю=`: и= взя` муку` и= смjьси`, и= и=спече`
w=прjьсно'ки,

25. и= принесе` пред\ъ сау'ла и= пред\ъ <о>='троки
<е>=гw`: и= jа=до'ша, и= воста'ша и= w\тидо'ша въ но'щь
<о>='ну.

Глава` 29.

И= собра'ша и=ноплем<е>'нницы вся^ полки` своя^ во
а=фе'къ, i=и~льтяне же w=полчи'шася во а=ендw'рjь и='же
во i=езрае'ли.

2. И= воевw'ды и=ноплем<е>'нничи пред\ъидя'ху со ста'ми
и= ты'сящами, давi'дъ же и= му'жiе <е>=гw` и=дя'ху
въ послjь'днихъ со а=гху'сомъ.

3. И= рjь'ша воевw'ды и=ноплем<е>'нничи: кто` су'ть
и=ду'щiи сi'и; И= рече` а=гху'съ къ воево'дамъ и=ноплеме'нничимъ:
не се'й ли давi'дъ ра'бъ сау'ла царя` i=и~лева, и='же
бы'сть съ на'ми днi'й сiе` второ'е лjь'то; и= не w=брjьто'хъ
въ не'мъ ничто'же, w\т дне` во'ньже прiи'де ко мнjь`
да'же до сегw` дне`.

4. И= приско'рбни бы'ша w= не'мъ воевw'ды и=ноплем<е>'нничи
и= глаго'лаша <е>=му`: возврати` му'жа, и= да возврати'тся
на мjь'сто свое`, и=дjь'же поста'вилъ <е>=си` <е>=го`
та'мw, и= да не и='детъ съ на'ми на бра'нь, и= да не
бу'детъ навjь'тникъ въ полцjь'хъ: и= чи'мъ примири'тся
се'й господи'ну своему`; не глава'ми ли муже'й си'хъ;

5. не се'й ли <е>='сть давi'дъ, <е>=му'же и=зыдо'ша
съ ли^ки, глаго'люще: побjьди` сау'лъ съ ты'сящами
свои'ми, и= давi'дъ со тьма'ми свои'ми;

6. И= призва` а=гху'съ давi'да и= рече` <е>=му`: жи'въ
гд\сь, jа='кw пра'въ ты` и= бла'гъ пред\ъ <о>=чи'ма
мои'ма, и= вхо'дъ тво'й и= и=схо'дъ тво'й со мно'ю
въ полцjь`, и= jа='кw не w=брjьто'хъ въ тебjь` sло'бы,
w\тне'лjьже <е>=си` прише'лъ ко мнjь` до дне'шнягw
дне`, но пред\ъ <о>=чи'ма воево'дъ не бла'гъ <е>=си`
ты`:

7. и= нн~jь возврати'ся и= и=ди` съ ми'ромъ, и= да
не сотвори'ши sла` пред\ъ <о>=чи'ма воево'дъ и=ноплеме'нничихъ.

8. И= рече` давi'дъ ко а=гху'су: что` сотвори'хъ ти`;
и= что` w=брjь'лъ <е>=си` въ рабjь` твое'мъ, w\т негw'же
дне` бjь'хъ пред\ъ тобо'ю, и= да'же до сегw` дне`,
да не и=ду` воева'ти врагw'въ господи'на моегw` царя`;

9. И= w\твjьща` а=гху'съ давi'ду: вjь'мъ, jа='кw бла'гъ
ты` пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма jа='кw а='гг~лъ бж~iй,
но воевw'ды и=ноплем<е>'нничи глаго'лютъ: да не и='детъ
съ на'ми на бра'нь:

10. и= нн~jь воста'ни ра'нw ты` и= <о>='троцы господи'на
твоегw` ходя'щiи съ тобо'ю и= и=ди'те на мjь'сто, и=дjь'же
поста'вихъ ва'съ, и= словесе` па'губна да не положи'ши
на се'рдцы твое'мъ, jа='кw бла'гъ <е>=си` ты` предо
мно'ю: и= воста'ните ра'нw въ пу'ть, <е>=гда` разсвjьта'етъ
ва'мъ, и= и=ди'те.

11. И= о<у>=ра'ни давi'дъ са'мъ и= му'жiе <е>=гw` w\тити`
и= стрещи` земли` и=ноплеме'нничи, и= и=ноплем<е>'нницы
взыдо'ша на бра'нь во i=езрае'ль.

Глава` 30.

И= бы'сть приходя'щу давi'ду и= муж<е>'мъ <е>=гw` къ
секела'гу въ де'нь тре'тiй, и= а=мали'къ нападе` на
ю='жную страну` и= на секела'гъ, и= порази` секела'гъ
и= сожже` <е>=го` <о>=гне'мъ:

2. же'нъ же и= всjь'хъ су'щихъ въ не'мъ w\т ма'ла до
вели'ка не о<у>=мертви'ша му'жа ни жены`, но плjьни'ша,
и= w\тидо'ша въ пу'ть сво'й.

3. И= прiи'де давi'дъ и= му'жiе <е>=гw` во гра'дъ,
и= се`, сожже'нъ бя'ше <о>=гне'мъ, ж<е>ны' же и='хъ
и= сы'нове и='хъ и= дщ<е>'ри и='хъ плjьне'ни бы'ша.

4. И= воздви'же давi'дъ и= му'жiе <е>=гw` гла'съ сво'й
и= пла'кашася до'ндеже не бjь` въ ни'хъ си'лы ктому`
пла'катися.

5. И= ж<е>ны` <о>='бjь давi'дwвы плjьне'ни бы'ша, а=хiнаа'мъ
i=езраилi'тыня, и= а=вiге'а бы'вшая жена` нава'ла карми'льскагw.

6. И= w=скорбjь` давi'дъ sjьлw`, jа='кw совjьща'шася
лю'дiе ка'менiемъ поби'ти <е>=го`, jа='кw скорбна`
бя'ше душа` всjь'хъ людi'й коегw'ждо w= сынjь'хъ свои'хъ
и= w= дще'рехъ свои'хъ. И= о<у>=крjьпи'ся давi'дъ w=
гд\сjь бз~jь свое'мъ,

7. и= рече` давi'дъ ко а=вiа'fару i=ере'ю сы'ну а=вiмеле'хову:
принеси` <е>=фу'дъ. И= принесе` а=вiа'fаръ <е>=фу'дъ
къ давi'ду.

8. И= вопроси` давi'дъ гд\са, глаго'ля: пожену' ли
в\ъслjь'дъ по'лчища сегw`; и= пости'гну ли и=`хъ; И=
рече` гд\сь: гони`, jа='кw постиза'я пости'гнеши и=`хъ
и= и=збавля'я и=зба'виши.

9. И= и='де давi'дъ са'мъ и= ше'сть сw'тъ муже'й съ
ни'мъ, и= прiидо'ша да'же до пото'ка восо'рска, про'чiи
же w=ста'шася:

10. и= гна` съ четы'рьми сты` муже'й, двjь'сти же муже'й
w=ста'шася, и=`же сjьдо'ша w=б\ъ w='нъ по'лъ пото'ка
восо'рска.

11. И= w=брjьто'ша му'жа <е>=гv'птянина на селjь`,
и= jа='ша <е>=го`, и= приведо'ша <е>=го` къ давi'ду,
и= да'ша <е>=му` хлjь'ба, и= jа=де`, и= напои'ша <е>=го`
водо'ю:

12. и= да'ша <е>=му` ча'сть смо'квей, и= jа=де`, и=
о<у>=крjьпи'ся ду'хъ <е>=гw` въ не'мъ, jа='кw не jа=де`
хлjь'ба и= не пи` воды` три` дни^ и= три` но'щы.

13. И= рече` <е>=му` давi'дъ: w\тку'ду <е>=си`, и=
чi'й <е>=си` ты`; И= рече` <о>='трокъ <е>=гv'птянинъ:
а='зъ <е>='смь ра'бъ му'жа а=маликi'тянина, и= w=ста'ви
мя` господи'нъ мо'й, jа='кw и=знемого'хъ дне'сь о<у>=же`
тре'тiй де'нь:

14. и= мы` ходи'хомъ на ю='гъ до хеле'fi и= на i=уд<е>'йскiя
страны^ и= на гелву'й, и= секела'гу пожго'хомъ <о>=гне'мъ.

15. И= рече` <е>=му` давi'дъ: доведе'ши ли мя` до по'лчища
сегw`; И= рече`: клени'ся ми` бг~омъ, jа='кw не о<у>=бiе'ши
мя` и= не преда'си мя` въ ру'цjь господи'ну моему`,
и= доведу' тя до по'лчища сегw`.

16. (И= кля'тся <е>=му` давi'дъ:) и= приведе` <е>=го`
<о>=на'мw, и= се`, тi'и разсjь'яни бы'ша по лицу` всея`
земли`, jа=ду'ще и= пiю'ще и= пра'зднующе w= всjь'хъ
коры'стехъ вели'кихъ, jа=`же взя'ша w\т земли` и=ноплеме'нничи
и= w\т земли` i=у'дины.

17. И= прiи'де на ни'хъ давi'дъ, и= и=зби` и=`хъ w\т
о<у>='тра да'же до ве'чера и= нау'трiе: и= не спасе'ся
w\т ни'хъ му'жъ, ра'звjь четы'реста <о>='трwкъ, и=`же
всjьдо'ша на вельблю'ды и= о<у>=бjьжа'ша.

18. И= w\тя` давi'дъ вся^ <е>=ли^ка взя'ша а=маликi'ты,
и= <о>='бjь ж<е>ны` своя^ w\тя`,

19. и= не поги'бе и=`мъ w\т ма'ла да'же до вели'ка,
и= w\т коры'стей, и= да'же до сынw'въ и= дще'рей и=
да'же до всjь'хъ, jа=`же взя'ша, и= вся^ возврати`
давi'дъ:

20. и= взя` давi'дъ вся^ стада` и= па^ствины, и= погна`
пред\ъ плjь'номъ: и= плjь'нъ <о>='ный нарица'шеся се'й
плjь'нъ давi'довъ.

21. И= прiи'де давi'дъ къ двjьма` стw'мъ муж<е>'мъ
w=ста'вшымся и=ти` в\ъслjь'дъ давi'да, и=`хже посади`
на пото'цjь восо'рстjь, и= и=зыдо'ша на срjь'тенiе
давi'ду и= на срjь'тенiе лю'демъ и=`же съ ни'мъ: и=
прiи'де давi'дъ до людi'й, и= вопроси'ша <е>=го` w=
ми'рныхъ.

22. И= w\твjьща'ша вси` му'жiе па'губнiи и= лука'внiи
w\т муже'й ра'тныхъ ходи'вшихъ съ давi'домъ и= рjь'ша:
jа='кw не гони'ша съ на'ми, не дади'мъ и=`мъ w\т плjь'на,
<е>=го'же взя'хомъ, но то'кмw кi'йждо жену` свою` и=
ча^да своя^ да во'змутъ и= возвратя'тся.

23. И= рече` давi'дъ: не сотвори'те, бра'тiя моя^,
та'кw, повнегда` предаде` гд\сь на'мъ и= сохрани` на'съ,
и= предаде` гд\сь по'лчище сiе` наше'дшее на ны` въ
ру'ки на'шя:

24. и= кто` послу'шаетъ ва'шихъ слове'съ си'хъ; jа='кw
не м<е>'ньши на'съ су'ть: поне'же по ча'сти и=сходя'щагw
на бра'нь, та'кw бу'детъ ча'сть сjьдя'щагw при сосу'дjьхъ,
по тому'жде раздjьля'тся.

25. И= бы'сть w\т дне` тогw` и= вы'ше, и= бы'сть въ
повелjь'нiе и= на w=правда'нiе i=и~лю да'же до дне`
сегw`.

26. И= прiи'де давi'дъ въ секела'гъ, и= посла` старjь'йшинамъ
w\т коры'стей i=у'диныхъ и= и='скр<е>ннимъ свои^мъ,
глаго'ля: се`, ва'мъ благослове'нiе w\т коры'стей врагw'въ
гд\снихъ,

27. су'щымъ въ веfсу'рjь и= въ ра'мjь ю='жнjьй и= въ
геfо'рjь,

28. и= во а=рои'рjь и= во а=мма'дjь, и= во сафjь` и=
во <е>=сfi'jь и= въ ге'fjь,

29. и= въ кiна'нjь и= въ сафе'цjь, и= въ fима'fjь и=
въ карми'лjь, и= су'щымъ во градjь'хъ i=еремеи'ла и=
во градjь'хъ кенезi'я,

30. и= су'щымъ во i=ерiму'fjь и= во вирсаве'и и= въ
номвjь`,

31. и= су'щымъ въ хеврw'нjь, и= во вся^ мjьста`, jа=`же
про'йде давi'дъ та'мw са'мъ и= му'жiе <е>=гw`.

Глава` 31.

И= и=ноплем<е>'нницы воева'ху на i=и~ля, и= бjьжа'ша
му'жiе i=и~л<е>вы w\т лица` и=ноплеме'ннича, и= па'даху
jа='звеннiи на горjь` гелвуе`.

2. И= снидо'шася и=ноплем<е>'нницы съ сау'ломъ и= съ
сынми` <е>=гw`, и= о<у>=би'ша и=ноплем<е>'нницы i=wнаfа'на
и= а=мiнада'ва и= мелхiсу'а, сы'ны сау'лwвы.

3. И= w=тяготjь` бра'нь на сау'ла, и= w=брjьто'ша <е>=го`
копе'йницы му'жiе стрjьльцы`, и= о<у>=я'звенъ бы'сть
(сау'лъ) во о<у>=тро'бу.

4. И= рече` сау'лъ къ нося'щему <о>=ру'жiе <е>=гw`:
и=зсу'ни ме'чь тво'й и= прободи' мя и='мъ, да не прiи'дутъ
неwбрjь'заннiи сi'и и= и=збоду'тъ мя`, и= поруга'ются
мнjь`. И= не хотя'ше нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`, jа='кw
о<у>=боя'ся sjьлw`. И= взя` сау'лъ ме'чь сво'й и= паде`
на него`.

5. И= ви'дjь нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`, jа='кw о<у>='мре
сау'лъ, и= паде` и= то'й на ме'чь сво'й и= о<у>='мре
съ ни'мъ.

6. И= о<у>='мре сау'лъ и= трiе` сы'нове <е>=гw`, и=
нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`, и= вси` му'жiе <е>=гw` въ
де'нь то'й ку'пнw.

7. И= ви'дjьша му'жiе i=и~льстiи, и=`же w=б\ъ w='нъ
по'лъ ю=до'ли и= и=`же w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на,
jа='кw бjьжа'ша му'жiе i=и~льстiи, и= jа='кw о<у>='мре
сау'лъ и= сы'нове <е>=гw`, и= w=ста'виша гра'ды своя^
и= бjьжа'ша: и= прiидо'ша и=ноплем<е>'нницы и= всели'шася
въ ни'хъ.

8. И= бы'сть на о<у>='трiе, и= прiидо'ша и=ноплем<е>'нницы
w=бнажи'ти ме'ртвыхъ, и= w=брjьто'ша сау'ла и= три`
сы'ны <е>=гw` па'дшыя на горjь` гелвуе`,

9. и= w=брати'ша <е>=го`, и= сня'ша <о>=ру'жiе <е>=гw`,
и= w\тсjько'ша главу` <е>=гw`, и= посла'ша въ зе'млю
и=ноплеме'нничу w='крестъ возвjьща'юще i='дwлwмъ и='хъ
и= лю'демъ и='хъ:

10. и= положи'ша <о>=ру'жiе <е>=гw` о<у>= а=ста'рта,
тjь'ло же <е>=гw` воткну'ша на стjьнjь` веfса'мли.

11. И= о<у>=слы'шаша живу'щiи во i=авi'сjь галаадiтi'йстjьмъ,
jа=`же сотвори'ша и=ноплем<е>'нницы сау'лу,

12. и= воста'ша вси` му'жiе си'льнiи, и= и=до'ша всю`
но'щь, и= взя'ша тjь'ло сау'лово и= тjь'ло i=wнаfа'на
сы'на <е>=гw` съ стjьны` веfса'мски, и= принесо'ша
я=` во i=авi'съ, и= сожго'ша я=` та'мw:

13. и= взя'ша кw'сти и='хъ, и= погребо'ша я=` въ дубра'вjь
jа=`же во i=авi'сjь, и= пости'шася се'дмь днi'й.

Коне'цъ кни'зjь пе'рвjьй ца'рствъ: и='мать въ себjь`
гла'въ 31.

</hip>
Hosted by uCoz