<hip>
%{!версия=9} Кни'га втора'я

Ца'рствъ.

Глава` 1.

И= бы'сть <е>=гда` о<у>='мре сау'лъ, и= давi'дъ возврати'ся
побjьди'въ а=мали'ка, и= пребы'сть давi'дъ въ секела'зjь
дни^ два`.

2. И= бы'сть въ тре'тiй де'нь, и= се`, му'жъ прiи'де
w\т полка` людi'й сау'ловыхъ, ри^зы же <е>=гw` (бя'ху)
раздра^ны, и= пе'рсть на главjь` <е>=гw`: и= бы'сть
<е>=гда` вни'де къ давi'ду (<о>='трокъ), и= па'дъ на
земли` поклони'ся <е>=му`.

3. И= рече` <е>=му` давi'дъ: w\тку'ду ты` прише'лъ
<е>=си`; И= рече` <е>=му`: w\т полка` i=и~лева а='зъ
и=збjьго'хъ.

4. И= рече` <е>=му` давi'дъ: что` сло'во сiе`; возвjьсти'
ми. И= рече`: jа='кw побjьго'ша лю'дiе w\т бра'ни,
и= падо'ша мно'зи w\т людi'й, и= и=змро'ша, и= сау'лъ
и= i=wнаfа'нъ сы'нъ <е>=гw` о<у>='мре.

5. И= рече` давi'дъ <о>='троку возвjьсти'вшему <е>=му`:
ка'кw зна'еши, jа='кw о<у>='мре сау'лъ и= i=wнаfа'нъ
сы'нъ <е>=гw`;

6. И= рече` <о>='трокъ возвjьща'яй <е>=му`: по слу'чаю
прiидо'хъ въ го'ру гелву'йскую, и= се`, сау'лъ напада'ше
на копiе` свое`, и= се`, кол<е>сни'цы и= вельмw'жи
собра'шася на'нь:

7. и= w=бозрjь'ся вспя'ть (сау'лъ), и= ви'дjь мя`,
и= призва' мя, и= рjь'хъ: се`, а='зъ:

8. и= рече' ми: кто` ты` <е>=си`; и= рjь'хъ: а=маликi'тинъ
<е>='смь а='зъ:

9. и= рече' ми: прiиди` о<у>=`бо на мя` и= о<у>=бi'й
мя`, jа='кw w=б\ъя'тъ мя` тьма` лю'тая, jа='кw <е>=ще`
душа` моя` во мнjь`:

10. и= ста'хъ над\ъ ни'мъ, и= о<у>=би'хъ <е>=го`: вjь'дjьхъ
бо, jа='кw не бу'детъ жи'въ по паде'нiи свое'мъ: и=
взя'въ вjьне'цъ ца'рскiй, и='же бjь` на главjь` <е>=гw`,
и= нара'мницу, jа='же бjь` на пл<е>щу` <е>=гw`, и=
принесо'хъ сiя^ къ господи'ну моему` сjь'мw.

11. И= <е>='мься давi'дъ за ри^зы своя^, и= раздра`
я=`, и= вси` му'жiе и=`же съ ни'мъ раздра'ша ри^зы
своя^,

12. и= рыда'ша и= пла'кашася, и= пости'шася до ве'чера
w= сау'лjь, и= w= i=wнаfа'нjь сы'нjь <е>=гw`, и= w=
лю'дехъ i=у'диныхъ и= w= до'мjь i=и~левjь, jа='кw и=збiе'ни
бы'ша мече'мъ.

13. И= рече` давi'дъ <о>='троку возвjьсти'вшему <е>=му`:
w\тку'ду ты` <е>=си`; И= рече`: сы'нъ му'жа прише'льца
а=маликi'тина <е>='смь а='зъ.

14. И= рече` <е>=му` давi'дъ: ка'кw не о<у>=боя'лся
<е>=си` воздви'гнути ру'ку твою` погуби'ти хрiста`
гд\сня;

15. И= призва` давi'дъ <е>=ди'наго w\т <о>='трwкъ свои'хъ
и= рече`: и=ди`, о<у>=бi'й <е>=го`. И= о<у>=би` <е>=го`,
и= о<у>='мре.

16. И= рече` <е>=му` давi'дъ: кро'вь твоя` на главjь`
твое'й, jа='кw о<у>=ста` твоя^ на тя` возвjьща'ша,
глаго'люще: jа='кw а='зъ о<у>=би'хъ хрiста` гд\сня.

17. И= пла'кася давi'дъ пла'чемъ си'мъ w= сау'лjь и=
w= i=wнаfа'нjь сы'нjь <е>=гw`,

18. и= рече` <е>='же научи'ти сы'ны i=у^дины стрjьля'нiю.
Се` напи'сано въ кни'зjь прв\днагw.

19. И= рече`: воздви'гни сто'лпъ, i=и~лю, над\ъ о<у>=ме'ршими
на высо'кихъ твои'хъ jа='звеными: ка'кw падо'ша си'льнiи;

20. не возвjьща'йте въ ге'fjь, ниже` повjь'дайте на
и=схо'дищихъ а=скалw'нихъ, да не возвеселя'тся дщ<е>'ри
и=ноплем<е>'нничи, ни да возра'дуются дщ<е>'ри неwбрjь'занныхъ.

21. Го'ры гелву^йскiя, да не сни'детъ роса` ниже` до'ждь
на ва'съ: и= се'ла нача'ткwвъ (жи'тныхъ), jа='кw та'мw
пове'рженъ бы'сть щи'тъ си'льныхъ: щи'тъ сау'ловъ не
бы'сть пома'занъ <е>=ле'емъ:

22. w\т кро'ве jа='звеныхъ и= w\т ту'ка си'льныхъ лу'къ
i=wнаfа'новъ не возврати'ся то'щь вспя'ть, и= ме'чь
сау'ловъ не возврати'ся то'щь:

23. сау'лъ и= i=wнаfа'нъ возлю'бленнiи и= прекра'снiи
неразлу'чни, благолjь'пни въ животjь` свое'мъ, и= въ
сме'рти свое'й не разлучи'шася: па'че <о>=рлw'въ ле'гцы
и= па'че львw'въ крjь'пцы:

24. пла'чите по сау'лjь, дщ<е>'ри i=и~л<е>вы, и='же
ва'съ w=блача'ше въ червл<е>ни'цы со о<у>=краше'нiемъ
ва'шимъ, и= возлага'ше о<у>=краше'нiе зла'то на ри^зы
ва'шя:

25. ка'кw падо'ша си'льнiи посредjь` бра'ни; i=wнаfа'не,
до сме'рти на высо'кихъ твои'хъ jа='звенъ <е>=си`:

26. болjь'зную w= тебjь`, бра'те мо'й i=wнаfа'не, кра'сный
ми` sjьлw`, о<у>=диви'ся любо'вь твоя` w\т мен<е>`
па'че любве` же'нскiя:

27. ка'кw падо'ша си'льнiи, и= погибо'ша <о>=ру^жiя
бра^нная;

Глава` 2.

И= бы'сть по си'хъ, и= вопроси` давi'дъ гд\са, глаго'ля:
вни'ду ли въ <е>=ди'нъ w\т градw'въ i=у'диныхъ; И=
рече` гд\сь къ нему`: вни'ди. И= рече` давi'дъ: ка'мw
вни'ду; И= рече`: въ хеврw'нъ.

2. И= и='де та'мw давi'дъ въ хеврw'нъ, и= <о>='бjь
ж<е>ны` <е>=гw`, а=хiнаа'мъ i=езраилi'тыня и= а=вiге'а
(бы'вшая) жена` нава'ла карми'льскагw,

3. и= му'жiе и=`же съ ни'мъ кi'йждо, и= до'мове и='хъ,
и= нача'ша жи'ти во градjь'хъ хеврw'нскихъ.

4. И= прiидо'ша му'жiе w\т i=уде'и и= пома'заша та'мw
давi'да, да ца'рствуетъ над\ъ до'момъ i=у'динымъ. И=
возвjьсти'ша давi'ду, глаго'люще: jа='кw му'жiе i=авi'са
галаадiтi'тскагw погребо'ша сау'ла.

5. И= посла` давi'дъ послы` къ старjь'йшинамъ i=авi'са
галаадiтi'тскагw и= рече` къ ни^мъ давi'дъ: блг\све'ни
вы` гд\су, jа='кw сотвори'сте ми'лость сiю` над\ъ господи'номъ
ва'шимъ сау'ломъ, хрiсто'мъ гд\снимъ, и= погребо'сте
<е>=го` и= i=wнаfа'на сы'на <е>=гw`:

6. и= нн~jь да сотвори'тъ гд\сь съ ва'ми мл\сть и=
и='стину: и= а='зъ сотворю` съ ва'ми сiе` благо'е,
поне'же сотвори'сте глаго'лъ се'й:

7. и= нн~jь да о<у>=крjьпя'тся ру'ки ва'шя, и= да бу'дете
сы'нове си'льнiи, jа='кw о<у>='мре господи'нъ ва'шъ
сау'лъ, мене' же пома'за до'мъ i=у'динъ, да ца'рствую
над\ъ ни'ми.

8. И= а=вени'ръ сы'нъ ни'ровъ, нача'льный воево'да
сау'ловъ, взя` i=евосfе'а сы'на сау'ля, и= и=зведе`
<е>=го` и=з\ъ полка` въ манае'мъ,

9. и= воцари` <е>=го` над\ъ галаадi'тiею и= над\ъ fасiрi'ею
и= над\ъ i=езраи'лемъ и= над\ъ <е>=фре'момъ и= над\ъ
венiамi'номъ и= над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ.

10. Четы'редесять лjь'тъ i=евосfе'ю бjь` сы'ну сау'лову,
<е>=гда` нача` ца'рствовати над\ъ i=и~лемъ, и= два`
лjь^та ца'рствова, кромjь` до'му i=у'дина, и='же бы'сть
за давi'домъ.

11. И= бы'ша днi'е, въ ня'же давi'дъ ца'рствова въ
хеврw'нjь над\ъ до'момъ i=у'динымъ, се'дмь лjь'тъ и=
ше'сть мц\съ.

12. И= и=зы'де а=вени'ръ сы'нъ ни'ровъ и= <о>='троцы
i=евосfе'а сы'на сау'ля и=з\ъ манае'ма въ гаваw'нъ.

13. И= i=wа'въ сы'нъ саруi'евъ и= <о>='троцы давi'дwвы
и=зыдо'ша w\т хеврw'на и= срjьто'шася съ ни'ми о<у>=
пото'ка гаваw'ня ку'пнw, и= сjьдо'ша сi'и над\ъ пото'комъ
w\тсю'ду, и= тi'и w\тту'ду.

14. И= рече` а=вени'ръ ко i=wа'ву: да воста'нутъ нн~jь
<о>='троцы и= да поигра'ютъ пред\ъ на'ми. И= рече`
i=wа'въ: да воста'нутъ.

15. И= воста'ша и= преидо'ша w\т <о>='трwкъ венiамi'новыхъ,
число'мъ двана'десять i=евосfе'а сы'на сау'ля, и= w\т
<о>='трwкъ давi'довыхъ двана'десять:

16. и= взя` кi'йждо руко'ю за главу` и='скреннягw своегw`,
и= ме'чь <е>=гw` въ ре'бра и='скреннягw <е>=гw`, и=
падо'ша вку'пjь: и= нарече'ся и='мя мjь'сту тому` %[ча'сть
навjь'тникwвъ%], jа='же <е>='сть въ гаваw'нjь.

17. И= бы'сть бра'нь же'стока sjьлw` въ то'й де'нь:
и= паде` а=вени'ръ и= му'жiе i=и~льстiи пред\ъ <о>='трwки
давi'дwвы.

18. И= бы'ша та'мw три` сы'нове саруi'<е>вы, i=wа'въ
и= а=ве'сса и= а=саи'лъ: а=саи'лъ же бjь` лего'къ нога'ма
свои'ма, jа='кw <е>=ди'на се'рна w\т су'щихъ на селjь`.

19. И= погна` а=саи'лъ в\ъслjь'дъ а=вени'ра, и= не
о<у>=клони'ся ни на де'сно ни на лjь'во, но в\ъслjь'дъ
а=вени'ра:

20. и= w=зрjь'ся а=вени'ръ наза'дъ себ<е>` и= рече`:
ты' ли <е>=си` са'мъ, а=саи'ле; И= рече`: а='зъ <е>='смь.

21. И= рече` <е>=му` а=вени'ръ: о<у>=клони'ся ты` на
де'сно и=ли` на шу'ее, и= возми` себjь` <е>=ди'наго
w\т <о>='трwкъ, и= возми` себjь` все` <о>=ру'жiе <е>=гw`.
И= не восхотjь` а=саи'лъ о<у>=клони'тися w\т негw`.

22. И= приложи` <е>=ще` а=вени'ръ глаго'лати ко а=саи'лу:
w\тступи` w\т мен<е>`, да не поражу' тя w= зе'млю:
и= ка'кw jа=влю` лице` мое` ко i=wа'ву;

23. и= гдjь` су'ть сiя^; возврати'ся ко i=wа'ву бра'ту
твоему`. И= не хотя'ше w\тступи'ти. И= о<у>=да'ри <е>=го`
а=вени'ръ копiе'мъ созади` въ ля'двiя: и= про'йде копiе`
сквозjь` <е>=го`, и= паде` та'мw и= о<у>='мре пред\ъ
ни'мъ: и= бы'сть вся'къ приходя'й до мjь'ста, и=дjь'же
паде` а=саи'лъ и= о<у>='мре, и= w=становля'шеся.

24. И= погна'ша i=wа'въ и= а=ве'сса в\ъслjь'дъ а=вени'ра,
и= со'лнце заходя'ше: и= тi'и прiидо'ша да'же до холма`
а=мма`, и='же <е>='сть пред\ъ лице'мъ га'и, пу'ть пусты'ни
гаваw'ни.

25. И= собра'шася сы'нове венiамi'нwвы за а=вени'ромъ
и= бы'ша въ сни'тiи <е>=ди'нjьмъ, и= ста'ша на версjь`
холма` <е>=ди'нагw.

26. И= воззва` а=вени'ръ ко i=wа'ву и= рече`: <е>=да`
въ побjь'ду поя'стъ ме'чь; и=ли` не вjь'си, jа='кw
гwрька` бу'дутъ послjь^дняя; и= доко'лjь не рече'ши
лю'демъ возврати'тися созади` бра'тiй на'шихъ;

27. И= рече` i=wа'въ: жи'въ гд\сь, jа='кw, а='ще бы
не ре'клъ <е>=си`, тогда` w\т о<у>='тра бы лю'дiе мои`
преста'ли гоня'ще кi'йждо в\ъслjь'дъ бра'та своегw`.

28. И= воструби` i=wа'въ трубо'ю, и= ста'ша вси` лю'дiе,
и= не погна'ша в\ъслjь'дъ i=и~льтянъ, и= не приложи'ша
ктому` ра'товати.

29. А=вени'ръ же и= му'жiе <е>=гw` и=до'ша на за'падъ
всю` но'щь <о>='ну, и= преидо'ша i=<о>рда'нъ, и= проидо'ша
всю` страну` ту`, и= прiидо'ша въ по'лкъ.

30. И= i=wа'въ возврати'ся вспя'ть w\т а=вени'ра, и=
собра` вся^ лю'ди, и= и=счи'слиша <о>='трwкъ давi'довыхъ
(па'дшихъ) девятьна'десять муже'й, и= а=саи'ла.

31. <О>='троцы же давi'дwвы о<у>=би'ша сынw'въ венiамi'нихъ
муже'й а=вени'ровыхъ три'ста и= шестьдеся'тъ муже'й.

32. И= взя'ша а=саи'ла, и= погребо'ша <е>=го` во гро'бjь
<о>=тца` <е>=гw` въ виfлее'мjь. И= и='де i=wа'въ и=
му'жiе <е>=гw` съ ни'мъ всю` но'щь, и= w=свjьто'ша
въ хеврw'нjь.

Глава` 3.

И= бы'сть бра'нь на мно'го между` до'момъ сау'лимъ
и= между` до'момъ давi'довымъ, и= до'мъ давi'довъ возвыша'шеся
и= о<у>=крjьпля'шеся, до'мъ же сау'ль и=дя'ше и= и=знемога'ше.

2. И= роди'шася давi'ду въ хеврw'нjь сынw'въ ше'сть:
и= бjь` перворо'дный <е>=му` а=мнw'нъ w\т а=хiнаа'мы
i=езраилi'тыни,

3. и= вторы'й <е>=му` сы'нъ далуi'а w\т а=вiге'и карми'льскiя,
и= тре'тiй а=вессалw'мъ сы'нъ маа'хи дще'ре fолмi`
царя` гессi'рска,

4. четве'ртый а=дw'нiа сы'нъ а=ггi'fы, и= пя'тый сафатi'а
w\т а=вiта'лы,

5. и= шесты'й i=еfераа'мъ w\т <е>='глы жены` давi'довы:
сi'и роди'шася давi'ду въ хеврw'нjь.

6. И= бы'сть внегда` бы'ти бра'ни между` до'момъ сау'лимъ
и= между` до'момъ давi'довымъ, и= бя'ше а=вени'ръ держа`
до'мъ сау'ловъ.

7. И= сау'лова подло'жница бjь`, <е>='йже бjь` и='мя
ресфа`, дще'рь i=w'ля. И= вни'де къ не'й а=вени'ръ,
и= рече` i=евосfе'й сы'нъ сау'ль ко а=вени'ру: что`
jа='кw вше'лъ <е>=си` къ подло'жницjь <о>=тца` моегw`;

8. И= разгнjь'вася sjьлw` а=вени'ръ w= словеси` се'мъ
на i=евосfе'а и= рече` <е>=му` а=вени'ръ: <е>=да` пе'сiя
глава` <е>='смь а='зъ; сотвори'хъ дне'сь ми'лость до'му
сау'ла <о>=тца` твоегw` и= бра'тiи и= зна'<е>мымъ,
и= не w\тступи'хъ въ до'мъ давi'довъ, и= и='щеши на
мнjь` ты` w= непра'вдjь жены` дне'сь;

9. сiя^ да сотвори'тъ бг~ъ а=вени'ру и= сiя^ да приложи'тъ
<е>=му`, зане` jа='коже кля'тся гд\сь давi'ду, та'кw
сотворю` <е>=му` въ се'й де'нь,

10. <е>='же w\тя'ти ца'рство w\т до'му сау'ля и= воздви'гнути
престо'лъ давi'довъ во i=и~ли и= во i=у'дjь w\т да'на
да'же до вирсавi'и.

11. И= не возмо'же ктому` i=евосfе'й w\твjьща'ти а=вени'ру
словесе` w\т боя'зни, jа='же къ нему`.

12. И= посла` а=вени'ръ къ давi'ду послы` въ fела'мъ
{во и=ны'хъ: хеврw'нъ.}, и=дjь'же бjь`, а='бiе, глаго'ля:
положи` завjь'тъ тво'й со мно'ю, и= се`, рука` моя`
съ тобо'ю, <е>='же возврати'ти ми` къ тебjь` ве'сь
до'мъ i=и~левъ.

13. И= рече` давi'дъ: до'брjь, а='зъ положу` съ тобо'ю
завjь'тъ, то'кмw словесе` <е>=ди'нагw прошу` о<у>=
теб<е>`, глаго'ля: не и='маши ви'дjьти лица` моегw`,
а='ще не приведе'ши мелхо'лы дще'ре сау'ли, приходя'щу
ти` ви'дjьти лице` мое`.

14. И= посла` давi'дъ ко i=евосfе'ю сы'ну сау'лю вjь'стники,
глаго'ля: w\тда'ждь мнjь` жену` мою` мелхо'лу, ю='же
взя'хъ за сто` неwбрjь'занiй и=ноплеме'нничихъ.

15. И= посла` i=евосfе'й, и= взя'тъ ю=` w\т му'жа <е>=я`
w\т фалтiи'ла сы'на селли'мова.

16. И= и=дя'ше му'жъ <е>=я` съ не'ю пла'чася да'же
до варакi'ма. И= рече` къ нему` а=вени'ръ: и=ди`, возврати'ся.
И= возврати'ся.

17. И= рече` а=вени'ръ къ старjь'йшинамъ i=и~л<е>вымъ,
глаго'ля: вчера` и= тре'тiягw дне` и=ска'сте давi'да,
да ца'рствуетъ над\ъ ва'ми:

18. и= нн~jь сотвори'те, jа='коже гд\сь гл~а w= давi'дjь,
гл~я: руко'ю раба` моегw` давi'да сп~су` лю'ди моя^
i=и~ля w\т руки` и=ноплеме'нничи и= w\т руки` всjь'хъ
врагw'въ и='хъ.

19. И= глаго'ла а=вени'ръ во о<у>='шы венiамi'ну: и=
и='де а=вени'ръ глаго'лати во о<у>='шы давi'дwвы въ
хеврw'нъ вся^, <е>=ли^ка о<у>=гw'дна бjь'ша пред\ъ
<о>=чи'ма i=и~левыма и= пред\ъ <о>=чи'ма всегw` до'му
венiамi'ня.

20. И= прiи'де а=вени'ръ къ давi'ду въ хеврw'нъ, и=
съ ни'мъ два'десять муже'й. И= сотвори` давi'дъ пи'ръ
а=вени'ру и= муж<е>'мъ <е>=гw` и=`же съ ни'мъ.

21. И= рече` а=вени'ръ къ давi'ду: воста'ну нн~jь и=
пойду` и= соберу` къ господи'ну моему` царю` всего`
i=и~ля, и= положу` съ ни'мъ завjь'тъ, и= ца'рствовати
и='маши всjь'ми, и='хже жела'етъ душа` твоя`. И= посла`
давi'дъ а=вени'ра, и= и='де съ ми'ромъ.

22. И= се`, <о>='троцы давi'дwвы и= i=wа'въ и=дя'ху
w\т и=схо'да и= коры'сть мно'гу неся'ху съ собо'ю,
и= а=вени'ръ о<у>=же` не бjь` съ давi'домъ въ хеврw'нjь,
jа='кw w\тсла'нъ бя'ше, и= w\ти'де съ ми'ромъ.

23. I=wа'въ же и= все` во'инство <е>=гw` прiи'де: и=
возвjьсти'ша i=wа'ву, глаго'люще: прихожда'ше а=вени'ръ
сы'нъ ни'ровъ къ давi'ду, и= w\тсла` <е>=го`, и= w\ти'де
съ ми'ромъ.

24. И= вни'де i=wа'въ къ царю` и= рече`: что` сiе`
сотвори'лъ <е>=си`; се`, прихожда'ше а=вени'ръ къ тебjь`,
и= почто` w\тпусти'лъ <е>=си` <е>=го`, и= w\ти'де съ
ми'ромъ;

25. и=ли` не вjь'си sло'бы а=вени'ра сы'на ни'рова,
jа='кw слука'вствовати къ тебjь` прiи'де, и= о<у>=разумjь'ти
и=схо'дъ тво'й и= вхо'дъ тво'й, и= о<у>=вjь'дати вся^
<е>=ли^ка твори'ши ты`;

26. И= возврати'ся i=wа'въ w\т давi'да, и= посла` послы`
в\ъслjь'дъ а=вени'ра, и= возврати'ша <е>=го` w\т кла'дязя
сеiра'мска: давi'дъ же не вjь'дяше.

27. И= возврати` а=вени'ра въ хеврw'нъ, и= соврати`
<е>=го` i=wа'въ на страну` w\т вра'тъ глаго'лати къ
нему` лука'внw: и= о<у>=да'ри <е>=го` въ ля'двiя, и=
о<у>='мре въ кро'ви а=саи'ла бра'та i=wа'вля.

28. И= о<у>=слы'ша давi'дъ по си'хъ и= рече`: чи'стъ
<е>='смь а='зъ и= ца'рство мое` w\т гд\са и= w\тнн~jь
и= до вjь'ка w\т кро'ве а=вени'ра сы'на ни'рова:

29. да сни'детъ на главу` i=wа'влю и= на ве'сь до'мъ
<о>=тца` <е>=гw`, и= да не w=скудjь'етъ w\т до'му i=wа'вля
и=злива'яй сjь'мя, и= прокаже'нный, и= держа'йся жезла`,
и= па'даяй <о>=ру'жiемъ, и= о<у>=ма'ленный хлjь'бами.

30. I=wа'въ же и= а=ве'сса бра'тъ <е>=гw` наблюда'ху
а=вени'ра, поне'же о<у>=би` а=саи'ла бра'та и='хъ въ
гаваw'нjь на бра'ни.

31. И= рече` давi'дъ ко i=wа'ву и= ко всjь^мъ лю'демъ
<е>=гw`: раздери'те ри^зы ва'шя и= препоя'шитеся вре'тищы,
и= рыда'йте w= а=вени'рjь. Са'мъ же ца'рь давi'дъ и=дя'ше
в\ъслjь'дъ <о>=дра`.

32. И= погребо'ша а=вени'ра въ хеврw'нjь. И= воздви'же
ца'рь гла'съ сво'й и= пла'кася над\ъ гро'бомъ <е>=гw`,
и= вси` лю'дiе пла'каша w= а=вени'рjь.

33. И= пла'кася ца'рь над\ъ а=вени'ромъ и= рече`: <е>=да`
сме'ртiю нава'ла {<Е>=вр. реч.: славе'н. т.: безу'мнагw.}
о<у>='мре а=вени'ръ;

34. ру'цjь твои` не свя^заны, но'зjь твои` не во w=ко'вахъ:
не приступи'лъ <е>=си` jа='коже нава'лъ, пред\ъ сынми`
непра'вды па'лъ <е>=си`. И= собра'шася вси` лю'дiе
пла'катися <е>=гw`,

35. и= прiидо'ша вси` лю'дiе предложи'ти давi'ду jа='сти
хлjь'бы <е>=ще` су'щу дни`. И= кля'тся давi'дъ, глаго'ля:
сiя^ да сотвори'тъ ми` бг~ъ и= сiя^ да приложи'тъ,
jа='кw а='ще не за'йдетъ со'лнце, не и='мамъ вкуси'ти
хлjь'ба ни и=но'гw чегw`.

36. И= позна'ша вси` лю'дiе, и= о<у>=гw'дна бы'ша пред\ъ
ни'ми вся^, <е>=ли^ка сотвори` ца'рь пред\ъ людьми`.

37. И= разумjь'ша вси` лю'дiе и= ве'сь i=и~ль въ то'й
де'нь, jа='кw не бы'сть w\т царя` о<у>=бi'йства а=вени'ру
сы'ну ни'рову.

38. И= рече` ца'рь <о>=трокw'мъ свои^мъ: не вjь'сте
ли, jа='кw властели'нъ вели'къ паде` въ се'й де'нь
во i=и~ли;

39. и= jа='кw а='зъ <е>='смь бли'жнiй дне'сь и= возста'вленъ
въ царя`; му'жiе же сi'и сы'нове сару^ины жесточа'йшiи
мен<е>` су'ть: да возда'стъ гд\сь творя'щему лука^вная
по sло'бjь <е>=гw`.

Глава` 4.

И= слы'ша i=евосfе'й сы'нъ сау'ль, jа='кw о<у>='мре
а=вени'ръ сы'нъ ни'ровъ въ хеврw'нjь, и= w=слабjь'ша
ру'цjь <е>=гw`, и= вси` му'жiе i=и~л<е>вы и=знемого'ша.

2. И= два` му^жа старjь^йшины полкw'въ i=евосfе'а сы'на
сау'ля: и='мя <е>=ди'ному ваана` и= и='мя друго'му
риха'въ, сы'нове реммw'на вирwfе'йскагw w\т сынw'въ
венiамi'нихъ: jа='кw вирw'fъ вмjьня'шеся въ сынjь'хъ
венiамi'нихъ.

3. И= w\тбjьго'ша вирwfе'<е> въ геfе'мъ, и= бjь'ша
та'мw живу'ще до дне'шнягw дне`.

4. И= i=wнаfа'ну сы'ну сау'лю сы'нъ бjь` хро'мъ нога'ма,
сы'нъ пяти` лjь'тъ: и= то'й, <е>=гда` прiи'де возвjьще'нiе
w= сау'лjь и= i=wнаfа'нjь сы'нjь <е>=гw` w\т i=езрае'ля,
и= взя'тъ <е>=го` пjь'стунница <е>=гw`, и= бjьжа`:
и= бы'сть тща'щейся <е>='й на w\тше'ствiе, и= паде`,
и= w=хромjь`, и='мя же <е>=му` мемфiвосfе'й.

5. И= поидо'ста сы'нове реммw'на вирwfе'йскагw, риха'въ
и= ваана`, и= внидо'ста во вре'мя зно'я дневна'гw въ
до'мъ i=евосfе'овъ, и= то'й почива'ше на <о>=дрjь`
въ полу'дне:

6. и= се`, вра'тникъ до'му w=чища'ше пшени'цу и= воздрема`
и= спа'ше, риха'въ же и= ваана` бра'тiя о<у>=таи^вшася
внидо'ста въ до'мъ:

7. i=евосfе'й же почива'ше на <о>=дрjь` свое'мъ въ
ло'жницjь свое'й: и= би'ста <е>=го`, и= о<у>=мертви'ста
<е>=го`, и= w\тя'ста главу` <е>=гw`, и= взя'ста главу`
<е>=гw`, и= w\тидо'ста путе'мъ и='же на за'падъ всю`
но'щь:

8. и= принесо'ста главу` i=евосfе'ову къ давi'ду въ
хеврw'нъ и= рjь'ста къ царю`: се`, глава` i=евосfе'а
сы'на сау'лова врага` твоегw`, и='же и=ска'ше души`
твоея`, и= даде` гд\сь господи'ну на'шему царю` w\тмще'нiе
врагw'въ <е>=гw`, jа='коже де'нь се'й, w\т сау'ла врага`
твоегw` и= w\т сjь'мене <е>=гw`.

9. И= w\твjьща` давi'дъ риха'ву и= ваанjь` бра'ту <е>=гw`,
сынw'мъ реммw'на вирwfе'йскагw, и= рече` и='ма: жи'въ
гд\сь, и='же и=зба'ви ду'шу мою` w\т вся'кiя ско'рби:

10. и='бо возвjьсти'вый мнjь`, jа='кw о<у>='мре сау'лъ
и= i=wнаfа'нъ, и= то'й бя'ше а='ки благовjьству'яй
предо мно'ю, и= jа='хъ <е>=го` и= о<у>=би'хъ <е>=го`
въ секела'зjь, <е>=му'же до'лженъ бjь'хъ да'ти да'ръ:

11. и= нн~jь му'жiе лука'вiи о<у>=би'ша му'жа пра'ведна
въ дому` <е>=гw` на <о>=дрjь` <е>=гw`, и= нн~jь взыщу`
кро'ве <е>=гw` w\т руки` ва'шея и= и=скореню` ва'съ
w\т земли`.

12. И= заповjь'да давi'дъ <о>=трокw'мъ свои^мъ, и=
о<у>=би'ша и=`хъ, и= w\тсjько'ша ру'цjь и='хъ и= но'зjь
и='хъ, и= повjь'сиша и=`хъ над\ъ и=сто'чникомъ въ хеврw'нjь,
и= главу` i=евосfе'ову погребо'ша во гро'бjь а=вени'ра
сы'на ни'рова (въ хеврw'нjь).

Глава` 5.

И= прiидо'ша вся^ племена` i=и~л<е>ва къ давi'ду въ
хеврw'нъ и= глаго'лаша <е>=му`: се`, кw'сти твоя^ и=
пло'ть твоя` мы` <е>=смы`:

2. и= вчера` и= тре'тiягw дне` сау'лу су'щу царю` над\ъ
на'ми, ты` бы'лъ <е>=си` вводя'й и= и=зводя'й i=и~ля,
и= рече` гд\сь къ тебjь`: ты` о<у>=пасе'ши лю'ди моя^
i=и~ля и= ты` бу'деши во'ждь лю'демъ мои^мъ i=и~лю.

3. И= прiидо'ша вси` старjь^йшины i=и~л<е>вы къ царю`
въ хеврw'нъ, и= положи` и=`мъ ца'рь давi'дъ завjь'тъ
въ хеврw'нjь пред\ъ гд\семъ: и= пома'заша давi'да на
ца'рство над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ.

4. Сы'нъ три'десяти лjь'тъ давi'дъ внегда` воцари'тися
<е>=му`, и= ца'рствова четы'редесять лjь'тъ:

5. се'дмь лjь'тъ и= мц\сей ше'сть ца'рствова въ хеврw'нjь
над\ъ i=у'дою, и= три'десять три` лjь^та ца'рствова
над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ и= i=у'дою во i=ер\сли'мjь.

6. И= по'йде давi'дъ и= вси` му'жiе <е>=гw` во i=ер\сли'мъ
ко i=евусе'ю, живу'щему на земли` то'й. И= рjь'ша давi'ду:
не вни'деши сjь'мw, jа='кw воста'ша хромi'и и= слjьпi'и
глаго'люще: jа='кw не вни'детъ давi'дъ сjь'мw.

7. И= взя` давi'дъ крjь'пость сiw'ню: сiя` <е>='сть
гра'дъ давi'довъ.

8. И= рече` давi'дъ въ де'нь то'й: вся'къ поража'яй
i=евусе'а да каса'ется мече'мъ и= хромы'хъ и= слjьпы'хъ
и= ненави'дящихъ души` давi'довы. Сегw` ра'ди реку'тъ:
слjьпi'и и= хромi'и не вни'дутъ въ до'мъ гд\сень.

9. И= сjь'де давi'дъ въ крjь'пости, и= нарече'ся сiя`
гра'дъ давi'довъ: и= созда` то'й гра'дъ w='колw w\т
краегра'дiя, и= до'мъ сво'й.

10. И= и=дя'ше давi'дъ и=ды'й и= велича'емь, и= гд\сь
вседержи'тель съ ни'мъ.

11. И= посла` хiра'мъ ца'рь тv'рскiй послы` къ давi'ду,
и= древа` ке'дрwва, и= древодjь'лей, и= каменодjь'лателей,
и= созда'ша до'мъ давi'ду.

12. И= о<у>=разумjь` давi'дъ, jа='кw о<у>=гото'ва <е>=го`
гд\сь въ царя` над\ъ i=и~лемъ, и= jа='кw вознесе'ся
ца'рство <е>=гw` людi'й <е>=гw` ра'ди i=и~ля.

13. И= поя'тъ давi'дъ <е>=ще` ж<е>ны` и= подлw'жницы
w\т i=ер\сли'ма по прише'ствiи свое'мъ w\т хеврw'на:
и= бы'ша давi'ду <е>=ще` сы'нове и= дщ<е>'ри.

14. И= сiя^ и=мена` роди'вшымся <е>=му` во i=ер\сли'мjь:
саму'съ и= сwва'въ, и= наfа'нъ и= соломw'нъ,

15. и= <е>=веа'ръ и= <е>=лiсу'е, и= нафе'къ и= i=ефiе`,

16. и= <е>=лiсама` и= <е>=лiдае` и= <е>=лiфала'fъ,
самае`, i=есiва'fъ, наfа'нъ, галамаа'нъ, i=еваа'ръ,
fеису'съ, <е>=лiфала'fъ, наге'fъ, нафе'къ, i=анаfа'нъ
и= леасамv'съ, ваалiма'fъ, <е>=лiфаа'fъ.

17. И= о<у>=слы'шаша и=ноплем<е>'нницы, jа='кw пома'зася
давi'дъ ца'рь над\ъ i=и~лемъ, и= взыдо'ша вси` и=ноплем<е>'нницы
и=ска'ти давi'да. И= о<у>=слы'ша давi'дъ, и= сни'де
въ крjь'пость.

18. И=ноплем<е>'нницы же прiидо'ша и= соедини'шася
во ю=до'ли тiта'нстjьй.

19. И= вопроси` давi'дъ гд\са, глаго'ля: взы'ду ли
ко и=ноплеме'нникwмъ; и= преда'си ли я=` въ ру'цjь
мои`; И= рече` гд\сь къ давi'ду: взы'ди, jа='кw предая`
преда'мъ и=ноплеме'нники въ ру'цjь твои`.

20. И= прiи'де давi'дъ съ вы'шнихъ сjь'чей и= посjьче`
и=ноплеме'нники та'мw. И= рече` давi'дъ: и=зсjьче`
гд\сь враги` моя^ и=ноплеме'нники предо мно'ю, jа='коже
пресjька'ются во'ды. Сегw` ра'ди нарече'ся и='мя мjь'ста
тогw` %[свы'ше сjь'чей%].

21. И= w=ста'виша та'мw (и=ноплем<е>'нницы) бо'ги своя^,
и= взя` и=`хъ давi'дъ и= му'жiе и=`же съ ни'мъ (и=
рече` давi'дъ сожещи` и=`хъ во <о>=гни`).

22. И= приложи'ша па'ки прiити` и=ноплем<е>'нницы и=
собра'шася на ю=до'ли тiта'нстjьй.

23. И= вопроси` давi'дъ гд\са: взы'ду ли ко и=ноплеме'нникwмъ;
и= преда'си ли и=`хъ въ ру'цjь мои`; И= рече` <е>=му`
гд\сь: не и=сходи` на срjь'тенiе и=`мъ, но о<у>=клони'ся
w\т ни'хъ, и= присту'пиши къ ни^мъ бли'з\ъ %[дубра'вы
пла'ча%]:

24. и= бу'детъ, <е>=гда` о<у>=слы'шиши гла'съ шу'ма
w\т %[дубра'вы пла'ча%], тогда` сни'деши къ ни^мъ,
jа='кw тогда` и=зы'детъ гд\сь пред\ъ тобо'ю сjьщи`
на бра'ни и=ноплеме'нники.

25. И= сотвори` давi'дъ, jа='коже заповjь'да <е>=му`
гд\сь, и= и=зби` и=ноплеме'нники w\т гаваw'на да'же
до земли` гази'ра.

Глава` 6.

И= собра` давi'дъ <е>=ще` вся'каго ю='ношу w\т i=и~ля,
jа='кw се'дмьдесятъ ты'сящъ {<Е>=вр.: 30000, а= 70000
нигдjь` въ гре'ческихъ нjь'сть, кромjь` <е>=ди'ныя
первопеча'тныя слове'нскiя: въ комплю'т.: 30000.}.

2. И= воста` и= и='де давi'дъ и= вси` лю'дiе, и=`же
съ ни'мъ, и= w\т князе'й i=у'диныхъ, на восхо'дъ, <е>='же
вознести` w\тту'ду кiвw'тъ бж~iй, над\ъ ни'мже призва'ся
и='мя гд\са си'лъ, сjьдя'щагw на херувi'мjьхъ над\ъ
ни'мъ:

3. и= возложи'ша кiвw'тъ гд\сень на колесни'цу но'ву,
и= w\твезо'ша <е>=го` и=з\ъ до'му и= а=мiнада'вля и='же
на хо'лмjь: <о>=за' же и= бра'тiя <е>=гw` сы'нове а=мiнада^вли
везя'ху колесни'цу съ кiвw'томъ (гд\снимъ):

4. и= бра'тiя <е>=гw` и=дя'ху пред\ъ кiвw'томъ (бж~iимъ),

5. давi'дъ же и= сы'нове i=и~л<е>вы (и=дя'ху) пред\ъ
гд\семъ, и=гра'юще во <о>=рга'ны о<у>=стро'<е>нныя
въ крjь'пости, и= въ пjь'нiихъ и= въ гу'слехъ, и= въ
свирjь'лехъ и= въ тv"мпа'нjьхъ, и= въ кv"мва'лjьхъ
и= въ цjьвни'цахъ,

6. и= прiидо'ша до гумна` нахw'рова. И= простре` <о>=за`
ру'ку свою` на кiвw'тъ бж~iй придержа'ти <е>=го`, и=
jа='тся за него`, поне'же превраща'ше <е>=го` теле'цъ.

7. И= разгнjь'вася гнjь'вомъ гд\сь на <о>=зу` и= порази`
<е>=го` та'мw бг~ъ, и= о<у>='мре та'мw о<у>= кiвw'та
гд\сня пред\ъ бг~омъ.

8. И= w=печа'лися давi'дъ, поне'же порази` гд\сь пораже'нiемъ
<о>=зу`: и= нарече'ся мjь'сто то` %[пораже'нiе <о>=зи'но%]
и= до сегw` дне`.

9. И= о<у>=боя'ся гд\са давi'дъ въ де'нь то'й, глаго'ля:
ка'кw вни'детъ ко мнjь` кiвw'тъ гд\сень;

10. И= не хотя'ше давi'дъ, да прiи'детъ къ нему` кiвw'тъ
завjь'та гд\сня во гра'дъ давi'довъ: и= о<у>=клони`
<е>=го` давi'дъ въ до'мъ а=ведда'ра геfе'анина.

11. И= стоя'ше кiвw'тъ гд\сень въ дому` а=ведда'ра
геfе'анина мц\сы три`, и= блг\сви` гд\сь ве'сь до'мъ
а=ведда'ровъ и= вся^, jа=`же <е>=гw`.

12. И= возвjьсти'ша царю` давi'ду, глаго'люще: блг\сви`
гд\сь до'мъ а=ведда'ровъ и= вся^, jа=`же <е>=гw`, кiвw'та
ра'ди бж~iя. И= и='де давi'дъ, и= взя` кiвw'тъ бж~iй
и=з\ъ до'му а=ведда'рова во гра'дъ давi'довъ въ весе'лiи:

13. и= бjь'ша съ ни'мъ несу'ще кiвw'тъ гд\сень се'дмь
ликw'въ, и= же'ртва теле'цъ и= а='гнцы:

14. и= давi'дъ бряца'ше во <о>=рга'ны о<у>=стро'<е>ны
пред\ъ гд\семъ, и= w=болче'нъ бы'сть давi'дъ во <о>=де'жду
и=зя'щну:

15. и= давi'дъ и= ве'сь до'мъ i=и~левъ неся'ху кiвw'тъ
гд\сень съ во'племъ и= со гла'сомъ тру'бнымъ.

16. И= бы'сть кiвw'ту приноси'му ко гра'ду давi'дову,
и= мелхо'ла дщи` сау'лова приница'ше <о>=ко'нцемъ и=
ви'дjь царя` давi'да ска'чуща и= и=гра'юща пред\ъ гд\семъ,
и= о<у>=ничижи` <е>=го` въ се'рдцы свое'мъ.

17. И= внесо'ша кiвw'тъ гд\сень, и= поста'виша <е>=го`
на мjь'стjь <е>=гw` посредjь` ски'нiи, ю='же поста'ви
<е>=му` давi'дъ: и= вознесе` давi'дъ всесожига'<е>мая
пред\ъ гд\са и= ми^рная,

18. и= соверши` давi'дъ вознося'й всесожж<е>'нiя и=
ми^рная, и= благослови` лю'ди w= и='мени гд\са си'лъ,

19. и= раздjьли` всjь^мъ лю'демъ на всю` си'лу i=и~леву
w\т да'на да'же до вирсавi'и, и= w\т му'жа да'же до
жены`, коему'ждо по о<у>=кру'ху хлjь'ба, и= по ча'сти
пече'нагw мя'са, и= по сковрадно'му млину`. И= w\тидо'ша
вси` лю'дiе, кi'йждо въ до'мъ сво'й.

20. И= возврати'ся давi'дъ благослови'ти до'мъ сво'й,
и= и=зы'де мелхо'ла дщи` сау'лова на срjь'тенiе давi'ду,
и= благослови` <е>=го` и= рече`: ко'ль просла'вися
дне'сь ца'рь i=и~левъ, и='же w\ткры'ся дне'сь пред\ъ
<о>=чи'ма рабы'нь рабw'въ свои'хъ, jа='коже w\ткрыва'ется
w\ткры'вшiйся <е>=ди'нъ w\т пля'шущихъ;

21. И= рече` давi'дъ къ мелхо'лjь: пред\ъ гд\семъ пляса'ти
бу'ду: и= блг\све'нъ гд\сь, и='же и=збра' мя па'че
<о>=тца` твоегw` и= па'че всегw` до'му <е>=гw`, поста'вити
мя` властели'на над\ъ людьми` свои'ми над\ъ i=и~лемъ,
и= бу'ду и=гра'ти и= пляса'ти пред\ъ гд\семъ:

22. и= w\ткры'юся <е>=ще` та'кожде и= бу'ду непотре'бенъ
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, и= съ рабы'нями, w= ни'хже
рекла` <е>=си`, непросла'влену бы'ти ми`.

23. И= о<у>= мелхо'лы дще'ре сау'ли не бы'сть дjь'тища
до дне` сме'рти <е>=я`.

Глава` 7.

И= бы'сть <е>=гда` ся'де ца'рь въ дому` свое'мъ, и=
гд\сь о<у>=наслjь'ди <е>=го` w='крестъ w\т всjь'хъ
врагw'въ <е>=гw` w=кре'стныхъ,

2. и= рече` ца'рь къ наfа'ну пр\оро'ку: се`, нн~jь
а='зъ живу` въ дому` ке'дровjьмъ, кiвw'тъ же бж~iй
стои'тъ посредjь` ски'нiи.

3. И= рече` наfа'нъ къ царю`: вся^ <е>=ли^ка су'ть
въ се'рдцы твое'мъ, и=ди` и= твори`, jа='кw гд\сь съ
тобо'ю.

4. И= бы'сть въ нощи` то'й, и= бы'сть сло'во гд\сне
къ наfа'ну, гл~я:

5. и=ди` и= рцы` рабу` моему` давi'ду: сiя^ гл~етъ
гд\сь: не ты` сози'ждеши мнjь` до'мъ, <е>='же w=бита'ти
мнjь`:

6. jа='кw не w=бита'хъ въ дому`, w\т негw'же дне` и=зведо'хъ
сы'ны i=и~л<е>вы и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя до дне`
сегw`, но бjь'хъ ходя` во w=бита'лищи и= въ ку'щи,

7. во всjь'хъ и=дjь'же хожда'хъ во все'мъ i=и~ли: а='ще
гл~я гл~ахъ ко <е>=ди'ному колjь'ну i=и~леву, <е>=му'же
заповjь'дахъ пасти` лю'ди моя^ i=и~ля, гл~я: почто`
не созда'сте ми` до'му ке'дрова;

8. и= нн~jь сiя^ рече'ши рабу` моему` давi'ду: си'це
гл~етъ гд\сь вседержи'тель: поя'хъ тя` w\т па'жити
<о>='вчiя на властели'нство лю'демъ мои^мъ i=и~лю,

9. и= бjь'хъ съ тобо'ю во всjь'хъ, а='може ходи'лъ
<е>=си`, и= и=скорени'хъ вся^ враги` твоя^ w\т лица`
твоегw`, и= сотвори'хъ тя` и=мени'та по и='мени вели'кихъ
и=`же на земли`,

10. и= положу` мjь'сто лю'демъ мои^мъ i=и~лю, и= насажду`
и=`хъ, и= вселя'тся w= себjь` са'ми, и= не попеку'тся
ктому`: и= не приложи'тъ сы'нъ непра'вды w=би'дjьти
и=`хъ, jа='коже и=спе'рва,

11. и= w\т днi'й въ ня'же поста'вихъ судiи^ въ лю'дехъ
мои'хъ во i=и~ли: и= о<у>=поко'ю тя` w\т всjь'хъ вра^гъ
твои'хъ: и= возвjьсти'тъ ти` гд\сь, jа='кw сози'ждеши
до'мъ <е>=му`:

12. и= бу'детъ <е>=гда` и=спо'лнятся днi'е твои`, и=
о<у>='снеши со <о>=тцы^ твои'ми, и= возста'влю сjь'мя
твое` по тебjь`, и='же бу'детъ w\т чре'ва твоегw`,
и= о<у>=гото'влю ца'рство <е>=гw`:

13. то'й сози'ждетъ до'мъ и='мени моему`, и= о<у>=пра'влю
престо'лъ <е>=гw` до вjь'ка:

14. а='зъ бу'ду <е>=му` во <о>=тца`, и= то'й бу'детъ
ми` въ сы'на: и= а='ще прiи'детъ непра'вда <е>=гw`,
и= w=бличу` <е>=го` жезло'мъ муже'й и= jа='звами сынw'въ
человjь'ческихъ:

15. мл\сти же моея` не w\тста'влю w\т негw`, jа='коже
w\тста'вихъ w\т тjь'хъ, и=`хже w\тста'вихъ w\т лица`
моегw`:

16. и= вjь'ренъ бу'детъ до'мъ <е>=гw` и= ца'рство <е>=гw`
до вjь'ка предо мно'ю: и= престо'лъ <е>=гw` бу'детъ
и=спра'вленъ во вjь'къ.

17. По всjь^мъ словес<е>'мъ си^мъ и= по всему` видjь'нiю
сему`, та'кw глаго'ла наfа'нъ ко давi'ду.

18. И= вни'де ца'рь давi'дъ и= сjь'де пред\ъ гд\семъ
и= рече`: кто' <е>=смь а='зъ, гд\си мо'й, гд\си; и=
что` до'мъ мо'й, jа='кw возлюби'лъ мя` <е>=си` да'же
до си'хъ;

19. и= ма^ла сiя^ пред\ъ тобо'ю су'ть, гд\си мо'й,
гд\си, и= гл~алъ <е>=си` w= до'мjь раба` твоегw` вдале'кw:
се'й же зако'нъ человjь'ка, гд\си мо'й, гд\си:

20. и= что` приложи'тъ давi'дъ <е>=ще` глаго'лати къ
тебjь`; и= нн~jь ты` вjь'си раба` твоего`, гд\си мо'й,
гд\си,

21. и= раба` твоегw` ра'ди сотвори'лъ <е>=си` и= по
се'рдцу твоему` сотвори'лъ <е>=си` все` вели'чество
сiе`, сказа'ти рабу` твоему`,

22. вели'чiя ра'ди твоегw`, гд\си мо'й, гд\си: нjь'сть
бо и='нъ jа='коже ты`, и= нjь'сть бг~а ра'звjь теб<е>`
во всjь'хъ, jа=`же слы'шахомъ о<у>=ши'ма на'шима:

23. и= кто` jа='коже лю'дiе твои` i=и~ль jа=зы'къ и='нъ
на земли`; jа='кw наста'ви и=`хъ бг~ъ, <е>='же и=зба'вити
себjь` людi'й, <е>='же положи'ти тебjь` и='мя, <е>='же
сотвори'ти вели'чiе и= просвjьще'нiе, <е>='же и=зри'нути
тебjь` w\т лица` людi'й твои'хъ, и=`хже и=зба'вилъ
<е>=си` себjь` w\т <е>=гv'пта, jа=зы'ки и= сел<е>'нiя,

24. и= о<у>=гото'валъ <е>=си` себjь` лю'ди твоя^ i=и~ля
въ лю'ди до вjь'ка, и= ты`, гд\си, бы'лъ <е>=си` и=`мъ
въ бг~а:

25. и= нн~jь, гд\си мо'й, гд\си, сло'во, <е>='же гл~алъ
<е>=си` w= рабjь` твое'мъ и= w= до'мjь <е>=гw`, о<у>=вjь'ри
до вjь'ка, jа='коже гл~алъ <е>=си`, сотвори`:

26. и= нн~jь да возвели'чится и='мя твое` до вjь'ка,
глаго'ля: гд\сь вседержи'тель бг~ъ над\ъ i=и~лемъ,
и= до'мъ раба` твоегw` давi'да да бу'детъ и=спра'вленъ
пред\ъ тобо'ю:

27. jа='кw ты` гд\сь вседержи'тель бг~ъ i=и~левъ, w\тве'рзлъ
<е>=си` о<у>='хо рабу` твоему`, гл~я: до'мъ сози'жду
тебjь`: сегw` ра'ди w=брjь'те ра'бъ тво'й се'рдце свое`
<е>='же помоли'тися къ тебjь` моли'твою се'ю:

28. и= нн~jь, гд\си мо'й, гд\си, ты` <е>=си` бг~ъ,
и= словеса` твоя^ бу'дутъ и='стинна, и= гл~алъ <е>=си`
w= рабjь` твое'мъ блага^я сiя^,

29. и= нн~jь начни` и= блг\сви` до'мъ раба` твоегw`,
<е>='же бы'ти <е>=му` во вjь'къ пред\ъ тобо'ю, jа='кw
ты`, гд\си мо'й, гд\си, гл~алъ <е>=си`, и= w\т блг\све'нiя
твоегw` да блг\сви'тся до'мъ раба` твоегw`, <е>='же
бы'ти во вjь'къ пред\ъ тобо'ю.

Глава` 8.

И= бы'сть по си'хъ, и= порази` давi'дъ и=ноплеме'нники
и= побjьди` и=`хъ, и= взя` давi'дъ w\тлуче'нное {мjь'сто}
w\т руки` и=ноплеме'нничи.

2. И= порази` давi'дъ мwа'ва, и= размjь'ри и=`хъ о<у>='жами,
положи'въ и=`хъ на земли`: и= бы'ша два` о<у>='жа на
о<у>=мерщвле'нiе, и= два` о<у>='жа на w=живле'нiе:
и= бы'сть мwа'въ давi'ду въ раба` даю'ща да'нь.

3. И= порази` давi'дъ а=драаза'ра сы'на раа'ва царя`
су'вска, и=ду'щу <е>=му` поста'вити ру'ку свою` на
рjьцjь` <е>=vфра'тjь:

4. и= предвзя` давi'дъ w\т негw` ты'сящу колесни'цъ
и= се'дмь ты'сящъ кw'нникъ и= два'десять ты'сящъ муже'й
пjьшц<е>'въ, и= разруши` давi'дъ вся^ кол<е>сни'цы,
и= w=ста'ви себjь` w\т ни'хъ сто` колесни'цъ.

5. И= прiи'де сv"рi'а дама'скова помощи` а=драаза'ру
царю` су'вску, и= порази` давi'дъ w\т сv"рi'и два'десять
двjь` ты'сящы муже'й,

6. и= поста'ви давi'дъ стра'жу въ сv"рi'и, jа='же под\ъ
дама'скомъ, и= бы'сть сv"рi'а давi'ду въ рабы^ даю'щыя
да'нь: и= сп~се` гд\сь давi'да во всjь'хъ, а='може
хожда'ше.

7. И= взя` давi'дъ гри^вны златы^я, jа=`же бы'ша на
<о>='троцjьхъ а=драаза'ра царя` су'вска, и= принесе`
я=` во i=ер\сли'мъ: и= взя` и=`хъ сусакi'мъ ца'рь <е>=гv'петскъ,
<е>=гда` взы'де во i=ер\сли'мъ во дни^ ровоа'ма сы'на
соломw'ня.

8. И= w\т метева'ка и= w\т и=збра'нныхъ градw'въ а=драаза'ровыхъ
взя` давi'дъ мjь'дь мно'гу sjьлw`, и=з\ъ нея'же сотвори`
соломw'нъ мо'ре мjь'дяно и= столпы`, и= о<у>=мыва^льницы
и= вся^ сосу'ды.

9. И= о<у>=слы'ша fо'а ца'рь и=ма'fскiй, jа='кw порази`
давi'дъ всю` си'лу а=драаза'рову,

10. и= посла` fо'а i=еддура'ма сы'на своего` къ царю`
давi'ду вопроси'ти <е>=го` jа=`же w= ми'рjь, и= благослови'ти
<е>=го`, поне'же побjьди` а=драаза'ра и= о<у>=би` <е>=го`,
зане` сопротивля'яся бjь` а=драаза'ру: и= въ руку`
<е>=гw` бы'ша сосу'ды ср<е>'бряны и= сосу'ды зла^ты
и= сосу'ды мjь^дяны:

11. и= сiя^ w=святи` ца'рь давi'дъ гд\су со сребро'мъ
и= зла'томъ, <е>='же w=святи` w\т всjь'хъ градw'въ,
и='миже воз\ъwблада`,

12. w\т i=думе'и и= w\т мwа'ва, и= w\т сынw'въ а=ммw'нихъ
и= w\т и=ноплем<е>'нникъ, и= w\т а=мали'ка и= w\т коры'стей
а=драаза'ра сы'на раа'ва, царя` су'вска.

13. И= сотвори` давi'дъ (себjь`) и='мя: и= <е>=гда`
возвраща'шеся, порази` i=думе'ю въ гевеле'мjь, до <о>=смина'десять
ты'сящъ:

14. и= поста'ви во i=думе'и давi'дъ стра'жу, во все'й
i=думе'и, и= бы'ша вси` i=думе'ане раби` царю` давi'ду:
и= сп~се` гд\сь давi'да во всjь'хъ, а='може хожда'ше.

15. И= ца'рствова давi'дъ над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ, и=
бjь` давi'дъ творя'й су'дъ и= пра'вду над\ъ всjь'ми
людьми` свои'ми.

16. И= i=wа'въ сы'нъ сару'инъ над\ъ во'инствы (<е>=гw`),
и= i=wсафа'тъ сы'нъ а=хiлу'довъ над\ъ памятописа'ньми,

17. и= садw'къ сы'нъ а=хi'товъ и= а=хiме'лехъ сы'нъ
а=вiаfа'рь жерцы`, и= саса` кни'жникъ,

18. и= ване'а сы'нъ i=wда'евъ совjь'тникъ, и= хелеfi'й
и= фелетi'й, и= сы'нове давi'дwвы нача^льницы двора`
бы'ша.

Глава` 9.

И= рече` давi'дъ: <е>='сть ли <е>=ще` w=ста'вшiйся
въ дому` сау'ли, и= сотворю` съ ни'мъ ми'лость i=wнаfа'на
ра'ди;

2. И= w\т до'му сау'ля бjь` <о>='трокъ, и= и='мя <е>=му`
сiва`: и= призва'ша <е>=го` къ давi'ду, и= рече` къ
нему` ца'рь: ты' ли <е>=си` сiва`; И= рече`: а='зъ
ра'бъ тво'й.

3. И= рече` ца'рь: w=ста'ся ли w\т до'му сау'ля <е>=ще`
му'жъ, и= сотворю` съ ни'мъ мл\сть бж~iю; И= рече`
сiва` къ царю`: <е>=ще` <е>='сть сы'нъ i=wнаfа'новъ,
хро'мъ нога'ма.

4. И= рече` ца'рь: гдjь' <е>=сть; И= рече` сiва` къ
царю`: се`, въ дому` махi'ра сы'на а=мiи'ля w\т лода'вара.

5. И= посла` ца'рь давi'дъ, и= взя` <е>=го` и=з\ъ до'му
махi'ра сы'на а=мiи'ля w\т лода'вара.

6. И= прiи'де мемфiвосfе'й сы'нъ i=wнаfа'на сы'на сау'лова
къ царю` давi'ду, и= паде` на лицы` свое'мъ и= поклони'ся
<е>=му`. И= рече` <е>=му` давi'дъ: мемфiвосfе'е. И=
рече`: се`, ра'бъ тво'й.

7. И= рече` <е>=му` давi'дъ: не бо'йся, jа='кw творя`
сотворю` съ тобо'ю ми'лость i=wнаfа'на ра'ди <о>=тца`
твоегw`, и= возвращу` тебjь` вся^ се'ла сау'ла дjь'да
твоегw`, и= ты` jа='ждь хлjь'бъ на трапе'зjь мое'й
всегда`.

8. И= поклони'ся <е>=му` мемфiвосfе'й и= рече`: кто'
<е>=смь а='зъ ра'бъ тво'й, jа='кw призрjь'лъ <е>=си`
на пса` о<у>=ме'ршаго подо'бнаго мнjь`;

9. И= призва` ца'рь сiву` <о>='трочища сау'ля, и= рече`
<е>=му`: вся^ <е>=ли^ка су'ть сау^ля и= ве'сь до'мъ
<е>=гw` да'хъ сы'ну господи'на твоегw`:

10. и= дjь'лай <е>=му` зе'млю ты` и= сы'нове твои`
и= раби` твои`, и= да прино'сиши сы'ну господи'на твоегw`
хлjь'бы, да jа='стъ: и= мемфiвосfе'й сы'нъ господи'на
твоегw` да jа='стъ хлjь'бъ всегда` на трапе'зjь мое'й.
О<у>= сiвы' же бя'ху пятьна'десять сынw'въ и= два'десять
рабw'въ.

11. И= рече` сiва` къ царю`: по всjь^мъ, <е>=ли^ка
заповjь'да господи'нъ мо'й ца'рь рабу` своему`, та'кw
сотвори'тъ ра'бъ тво'й. И= мемфiвосfе'й jа=дя'ше на
трапе'зjь давi'довjь, jа='коже <е>=ди'нъ w\т сынw'въ
царе'выхъ.

12. И= мемфiвосfе'ю сы'нъ бjь` ма'лъ, и= и='мя <е>=му`
мi'ха, и= все` w=бита'нiе до'му сiви'на раби` бя'ху
мемфiвосfе'wвы.

13. И= мемфiвосfе'й живя'ше во i=ер\сли'мjь, jа='кw
на трапе'зjь царе'вjь jа=дя'ше всегда`: и= то'й бя'ше
хро'мъ <о>=бjь'ма нога'ма свои'ма.

Глава` 10.

И= бы'сть по си'хъ, и= о<у>='мре ца'рь сынw'въ а=ммw'нихъ,
и= ца'рствова сы'нъ <е>=гw` а=ннw'нъ вмjь'стw <е>=гw`.

2. И= рече` давi'дъ: сотворю` ми'лость со а=ннw'номъ
сы'номъ наа'совымъ, и='мже w='бразомъ сотвори` <о>=те'цъ
<е>=гw` ми'лость со мно'ю. И= посла` давi'дъ о<у>=тjь'шити
<е>=го` руко'ю рабw'въ свои'хъ w= <о>=тцjь` <е>=гw`.
И= прiидо'ша <о>='троцы давi'дwвы въ зе'млю сынw'въ
а=ммw'нихъ.

3. И= рjь'ша старjь^йшины сынw'въ а=ммw'нихъ ко а=ннw'ну
господи'ну своему`: <е>=да` прославле'нiя ра'ди <о>=тца`
твоегw` пред\ъ тобо'ю посла` къ тебjь` давi'дъ о<у>=тjь'шит<е>ли;
не да и=спыта'ютъ ли гра'дъ, и= согля'даютъ <е>=го`,
<е>='же разруши'ти <е>=го`, посла` давi'дъ рабы^ своя^
къ тебjь`;

4. И= взя` а=ннw'нъ <о>='троки давi'дwвы, и= w=стриже`
полови'ну бра'дъ и='хъ, и= w=брjь'за w=дjья^нiя и='хъ
полови'ну да'же до чре'слъ и='хъ, и= w\тпусти` и=`хъ.

5. И= возвjьсти'ша давi'ду w= муже'хъ, и= посла` въ
срjь'тенiе и=`мъ, jа='кw бjь'ша му'жiе тi'и w=безче'щени
sjьлw`. И= рече` ца'рь: сjьди'те во i=ерiхw'нjь, до'ндеже
возрасту'тъ брады^ ва'шя, и= возвратите'ся.

6. И= ви'дjьша сы'нове а=ммw^ни, jа='кw посра'млени
бы'ша лю'дiе давi'дwвы: и= посла'ша сы'нове а=ммw^ни,
и= ная'ша сv"рi'ю веfраа'млю, и= сv"рi'ю су'вску и=
роw'влю два'десять ты'сящъ пjьшц<е>'въ, и= царя` а=мали'ка
маа'ха ты'сящу муже'й, и= i=стw'ва двана'десять ты'сящъ
муже'й.

7. И= слы'ша давi'дъ, и= посла` i=wа'ва и= всю` си'лу
си'льныхъ.

8. И= и=зыдо'ша сы'нове а=ммw^ни, и= о<у>=стро'иша
бра'нь пред\ъ враты` гра'да: сv"рi'а же су'вска и=
роw'въ, и= i=стw'въ и= а=мали'къ, <е>=ди'ни (ста'ша)
на селjь`.

9. И= ви'дjь i=wа'въ, jа='кw бы'сть на него` проти'вное
лице` бра'ни сопреди` и= созади`, и= и=збра` w\т всjь'хъ
ю='ношъ i=и~левыхъ, и= о<у>=стро'и и=`хъ проти'ву сv"рi'анъ,

10. w=ста'нокъ же людi'й даде` въ ру'цjь бра'ту своему`
а=ве'ссjь и= о<у>=стро'и я=` проти'ву сынw'въ а=ммw'нихъ,

11. и= рече` (i=wа'въ ко а=ве'ссjь): а='ще о<у>=крjьпи'тся
сv"рi'а па'че мен<е>`, и= бу'дете мнjь` на спасе'нiе:
а='ще же о<у>=крjьпя'тся сы'нове а=ммw^ни па'че теб<е>`,
и= бу'демъ спаса'ти тя`:

12. мужа'имся и= о<у>=крjьпи'мся w= лю'дехъ на'шихъ
и= w= градjь'хъ бг~а на'шегw, и= гд\сь сотвори'тъ бл~го'е
пред\ъ <о>=чи'ма свои'ма.

13. И= прiи'де i=wа'въ и= лю'дiе <е>=гw` съ ни'мъ на
бра'нь на сv"рi'ю, и= побjьго'ша w\т лица` <е>=гw`.

14. И= ви'дjьша сы'нове а=ммw^ни, jа='кw бjьжа'ша сv"рi'ане,
и= бjьжа'ша w\т лица` а=ве'ссы и= внидо'ша во гра'дъ.
И= возврати'ся i=wа'въ w\т сынw'въ а=ммw'нихъ, и= прiи'де
во i=ер\сли'мъ.

15. И= ви'дjьша сv"рi'ане, jа='кw падо'ша пред\ъ i=и~лемъ,
и= собра'шася вку'пjь.

16. И= посла` а=драаза'ръ, и= собра` сv"рi'аны, и=`же
w=б\ъ w='нъ по'лъ рjьки` халама'ка, и= прiидо'ша во
<е>=ла'мъ: и= сwва'къ старjь'йшина си'лы а=драаза'ровы
пред\ъ ни'ми.

17. И= возвjьсти'ша давi'ду, и= собра` всего` i=и~ля,
и= пре'йде i=<о>рда'нъ, и= прiи'де во <е>=ла'мъ. И=
о<у>=стро'ишася сv"рi'ане на давi'да, и= бра'шася съ
ни'мъ,

18. и= бjьжа'ша сv"рi'ане w\т лица` i=и~льтянъ. И=
w\тя` давi'дъ w\т сv"рi'и се'дмь сw'тъ колесни'цъ и=
четы'редесять ты'сящъ кw'нникъ, и= сwвака` старjь'йшину
си'лы <е>=гw` о<у>=би`, и= о<у>='мре та'мw.

19. И= ви'дjьша вси` ца'рiе раби` а=драаза'рwвы, jа='кw
падо'ша пред\ъ i=и~лемъ, и= пребjьго'ша ко i=и~лю и=
рабо'таша и=`мъ: и= о<у>=боя'шася сv"рi'ане спаса'ти
ктому` сынw'въ а=ммw'нихъ.

Глава` 11.

И= бы'сть по возвраще'нiи лjь'та, во вре'мя и=схожде'нiя
царе'й (на бра'нь), и= посла` давi'дъ i=wа'ва и= <о>='троки
своя^ съ ни'мъ, и= всего` i=и~ля: и= расточи'ша сы'ны
а=ммw^ни и= w=бсjьдо'ша w='крестъ равва'fа, и= давi'дъ
сjь'де во i=ер\сли'мjь.

2. И= бы'сть при ве'черjь, и= воста` давi'дъ w\т ло'жа
своегw`, и= хожда'ше на кро'вjь до'му ца'рскагw, и=
о<у>=ви'дjь жену` съ кро'ва мы'ющуюся: жена' же взо'ромъ
добра` велми`:

3. и= посла` давi'дъ, и= взыска` жену`, и= рече`: не
сiя' ли вирсавi'а дще'рь <е>=лiа'вля, жена` о<у>=рi'и
хетте'анина;

4. И= посла` давi'дъ слуги^, и= взя` ю=`, и= вни'де
къ не'й, и= преспа` съ не'ю: и= та` бjь` w=чи'стилася
w\т нечистоты` своея`, и= возврати'ся въ до'мъ сво'й.

5. И= зача'тъ жена` во чре'вjь: и= посла'вши возвjьсти`
давi'ду и= рече`: се`, а='зъ <е>='смь во чре'вjь и=му'щая.

6. И= посла` давi'дъ ко i=wа'ву, глаго'ля: посли` ко
мнjь` о<у>=рi'ю хетте'анина. И= посла` i=wа'въ о<у>=рi'ю
къ давi'ду.

7. И= прiи'де о<у>=рi'а и= вни'де къ нему`, и= вопроси`
<е>=го` давi'дъ w= ми'рjь i=wа'ва и= w= ми'рjь людi'й
и= w= ми'рjь бра'ни.

8. И= рече` давi'дъ ко о<у>=рi'и: и=ди` въ до'мъ тво'й,
и= о<у>=мы'й но'зjь твои`. И= и=зы'де о<у>=рi'а и=з\ъ
до'му царе'ва, и= и='де в\ъслjь'дъ <е>=гw` снjь'дь
царе'ва.

9. И= спа` о<у>=рi'а пред\ъ враты` до'му царе'ва съ
рабы^ господи'на своегw`, а= не и='де въ до'мъ сво'й.

10. И= возвjьсти'ша давi'ду, глаго'люще: jа='кw не
ходи` о<у>=рi'а въ до'мъ сво'й. И= рече` давi'дъ ко
о<у>=рi'и: не съ пути' ли прише'лъ <е>=си`; почто`
не вше'лъ <е>=си` въ до'мъ тво'й;

11. И= рече` о<у>=рi'а къ давi'ду: кiвw'тъ бж~iй и=
i=и~ль и= i=у'да пребыва'ютъ въ ку'щахъ, и= господи'нъ
мо'й i=wа'въ и= раби` господи'на моегw` на лицы` се'лъ
пребыва'ютъ, а='зъ же вни'ду ли въ до'мъ мо'й jа='сти
и= пи'ти и= спа'ти съ жено'ю мое'ю; ка'кw; жива` душа`
твоя`, а='ще сотворю` глаго'лъ се'й.

12. И= рече` давi'дъ ко о<у>=рi'и: посjьди` здjь` и=
дне'сь, и= зау'тра w\тпущу' тя. И= пребы'сть о<у>=рi'а
во i=ер\сли'мjь въ то'й де'нь и= во о<у>='трешнiй.

13. И= призва` <е>=го` давi'дъ, и= jа=де` пред\ъ ни'мъ
и= пiя'ше, и= о<у>=пои` <е>=го`, и= w\ти'де въ ве'черъ
спа'ти на ло'же свое` съ рабы^ господи'на своегw`,
въ до'мъ же сво'й не и='де.

14. И= бы'сть о<у>='тро, и= написа` давi'дъ писа'нiе
ко i=wа'ву, и= посла` руко'ю о<у>=рi'иною.

15. И= написа` въ писа'нiи, глаго'ля: введи` о<у>=рi'ю
проти'ву бра'ни крjь'пкiя, и= возврати'теся вспя'ть
w\т негw`, да jа='звенъ бу'детъ и= о<у>='мретъ.

16. И= бы'сть <е>=гда` стрежа'ше i=wа'въ о<у>= гра'да,
и= поста'ви о<у>=рi'ю на мjь'стjь, и=дjь'же вjь'дяше,
jа='кw му'жiе си'льни та'мw.

17. И= и=зыдо'ша му'жiе и=з\ъ гра'да и= бiя'хуся со
i=wа'вомъ: и= падо'ша w\т людi'й w\т рабw'въ давi'довыхъ,
о<у>='мре же и= о<у>=рi'а хетте'анинъ.

18. И= посла` i=wа'въ, и= возвjьсти` давi'ду вся^ словеса`,
jа=`же w= бра'ни, глаго'лати къ царю`.

19. И= заповjь'да (i=wа'въ) послу`, глаго'ля: <е>=гда`
сконча'еши вся^ рjь^чи, jа=`же w= бра'ни, къ царю`
глаго'лати,

20. и= бу'детъ а='ще разгнjь'вается ца'рь и= рече'тъ
ти`: почто` прибли'жистеся ко гра'ду на бра'нь; не
вjь'дасте ли, jа='кw стрjьля'ти бу'дутъ съ стjьны`;

21. кто` о<у>=би` а=вiмеле'ха сы'на i=ероваа'ля сы'на
ни'рова; не жена' ли ве'рже на'нь о<у>=ло'мкомъ же'рнова
съ стjьны`, (и= о<у>=рази` <е>=го`,) и= о<у>='мре въ
fама'сjь; почто` приступа'сте къ стjьнjь`; и= рече'ши:
и= ра'бъ тво'й о<у>=рi'а хетте'анинъ (о<у>=бiе'нъ бы'сть,
и=) о<у>='мре.

22. И= и='де посо'лъ i=wа'вль къ царю` во i=ер\сли'мъ,
и= прiи'де, и= возвjьсти` давi'ду вся^, <е>=ли^ка глаго'ла
<е>=му` i=wа'въ, вся^ глаго'лы бра'ни. И= разгнjь'вася
давi'дъ на i=wа'ва и= рече` къ послу`: почто` прибли'жистеся
ко гра'ду би'тися; не вjь'дасте ли, jа='кw jа='звени
бу'дете со стjьны`; кто` о<у>=би` а=вiмеле'ха сы'на
i=ероваа'ля; не жена' ли ве'рже на'нь о<у>=ло'мокъ
же'рнова со стjьны`, и= о<у>='мре въ fама'сjь; почто`
прибли'жистеся къ стjьнjь`;

23. И= рече` посо'лъ къ давi'ду: jа='кw о<у>=крjьпи'шася
на ны` му'жiе и= и=зыдо'ша на ны` на село`, и= гони'хомъ
я=` до вра'тъ гра'да:

24. и= стрjьля'ша стрjьльцы` со стjьны` на рабы^ твоя^,
и= о<у>=мро'ша w\т <о>='трwкъ ца'рскихъ, и= ра'бъ тво'й
о<у>=рi'а хетте'анинъ о<у>='мре.

25. И= рече` давi'дъ къ послу`: си'це да рече'ши ко
i=wа'ву: да не бу'детъ sло` пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма
сло'во сiе`, jа='кw <о>=вогда` о<у>='бw си'це, <о>=вогда'
же и=на'кw пояда'етъ ме'чь: о<у>=крjьпи` бра'нь твою`
на гра'дъ, и= раскопа'й и=`: и= о<у>=крjьпи` <е>=го`
{сi'есть, i=wа'ва}.

26. И= о<у>=слы'ша жена` о<у>=рi'ина, jа='кw о<у>='мре
о<у>=рi'а му'жъ <е>=я`, и= рыда'ше по му'жи свое'мъ.

27. И= пре'йде пла'чь, и= посла` давi'дъ, и= введе`
ю=` въ до'мъ сво'й, и= бы'сть <е>=му` жена`, и= роди`
<е>=му` сы'на. И= sо'лъ jа=ви'ся глаго'лъ, <е>=го'же
сотвори` давi'дъ, пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима.

Глава` 12.

И= посла` гд\сь наfа'на пр\оро'ка къ давi'ду. И= вни'де
къ нему` (и= рече` <е>=му`: w\твjьща'й ми`, царю`,
нн~jь су'дъ се'й:) и= рече` <е>=му`: два` му^жа бjь'ста
во <е>=ди'нjьмъ гра'дjь, <е>=ди'нъ бога'тъ, а= другi'й
о<у>=бо'гъ:

2. и= о<у>= бога'тагw стада` бя'ху и= бу'йволи мно'зи
sjьлw`,

3. о<у>= о<у>=бо'гагw же ничто'же бjь`, но то'кмw а='гница
<е>=ди'на ма'ла, ю='же стяжа` и= снабдjь`, и= вскорми`
ю=`, и= возрасте` съ ни'мъ и= съ сына'ми <е>=гw` вку'пjь:
w\т хлjь'ба <е>=гw` jа=дя'ше и= w\т ча'ши <е>=гw` пiя'ше,
и= на ло'нjь <е>=гw` почива'ше, и= бjь` <е>=му` jа='кw
дще'рь:

4. и= прiи'де нjь'кто съ пути` къ му'жу бога'тому,
и= не восхотjь` взя'ти w\т ста'дъ свои'хъ и= w\т бу'йволицъ
свои'хъ на сотворе'нiе w=бjь'да пу'тнику прише'дшу
къ нему`: но взя` а='гницу о<у>=бо'гагw, и= о<у>=гото'ва
ю=` на w=бjь'дъ му'жу прише'дшу къ нему`.

5. И= разгнjь'вася гнjь'вомъ sjьлw` давi'дъ на му'жа
(того`), и= рече` давi'дъ къ наfа'ну: жи'въ гд\сь,
jа='кw сы'нъ сме'рти <е>='сть му'жъ сотвори'вый сiе`:

6. и= а='гницу возврати'тъ седмери'цею за сiе`, jа='кw
сотвори'лъ глаго'лъ се'й, и= за сiе`, jа='кw не пощадjь`.

7. И= рече` наfа'нъ къ давi'ду: ты` <е>=си` му'жъ сотвори'вый
сiе`: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: а='зъ <е>='смь
пома'завый тя` въ царя` над\ъ i=и~лемъ, и= а='зъ <е>='смь
и=зба'вивый тя` w\т руки` сау'ловы:

8. и= да'хъ ти` до'мъ господи'на твоегw` и= ж<е>ны`
господи'на твоегw` на ло'но твое`, и= да'хъ ти` до'мъ
i=и~левъ и= i=у'динъ: и= а='ще ма'ло ти` <е>='сть,
приложу` тебjь` къ си^мъ:

9. и= что` jа='кw презрjь'лъ <е>=си` сло'во гд\сне,
<е>='же сотвори'ти лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`;
о<у>=рi'ю хетте'анина о<у>=би'лъ <е>=си` мече'мъ, и=
жену` <е>=гw` поя'лъ <е>=си` себjь` въ жену`, и= того`
о<у>=би'лъ <е>=си` мече'мъ сынw'въ а=ммw'нихъ:

10. и= нн~jь не w\тсту'питъ ме'чь w\т до'му твоегw`
до вjь'ка: зане` о<у>=ничижи'лъ мя` <е>=си` и= поя'лъ
<е>=си` жену` о<у>=рi'и хетте'анина въ жену` себjь`:

11. сiя^ гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ воздви'гну на тя`
sла^я w\т до'му твоегw`, и= возму` ж<е>ны` твоя^ пред\ъ
<о>=чи'ма твои'ма и= да'мъ бли'жнему твоему`, и= бу'детъ
спа'ти со жена'ми твои'ми пред\ъ со'лнцемъ си'мъ:

12. jа='кw ты` сотвори'лъ <е>=си` вта'йнjь, а='зъ же
сотворю` гл~го'лъ се'й пред\ъ всjь'мъ i=и~лемъ и= пред\ъ
со'лнцемъ си'мъ.

13. И= рече` давi'дъ къ наfа'ну: согрjьши'хъ ко гд\су.
И= рече` наfа'нъ къ давi'ду: и= гд\сь w\тя` согрjьше'нiе
твое`, не о<у>='мреши:

14. <о>=ба'че jа='кw поwщря'я и=з\ъwстри'лъ <е>=си`
врагw'въ гд\снихъ глаго'ломъ си'мъ, и= сы'нъ тво'й
роди'выйся тебjь` сме'ртiю о<у>='мретъ.

15. И= w\ти'де наfа'нъ въ до'мъ сво'й. И= сокруши`
гд\сь дjь'тище, <е>='же роди` жена` о<у>=рi'ина давi'ду,
и= разболjь'ся.

16. И= взыска` давi'дъ бг~а w= дjь'тищи, и= пости'ся
давi'дъ посто'мъ, и= вни'де и= водвори'ся, и= лежа'ше
на земли`:

17. и= внидо'ша къ нему` старjь^йшины до'му <е>=гw`
воздви'гнути <е>=го` w\т земли`, и= не восхотjь`, и=
не jа=де` съ ни'ми хлjь'ба.

18. И= бы'сть въ де'нь седмы'й, и= о<у>='мре <о>=троча`.
И= о<у>=боя'шася раби` давi'дwвы повjь'дати <е>=му`,
jа='кw о<у>='мре <о>=троча`, рjь'ша бо: се`, <е>=гда`
<о>=троча` <е>=ще` жи'во бя'ше, глаго'лахомъ къ нему`,
и= не послу'ша гла'са на'шегw: и= ка'кw рече'мъ къ
нему`, jа='кw о<у>='мре <о>=троча`, и= сотвори'тъ sла^я;

19. И= разумjь` давi'дъ, jа='кw <о>='троцы <е>=гw`
ше'пчутъ, и= позна` давi'дъ, jа='кw о<у>='мре <о>=троча`.
И= рече` давi'дъ <о>=трокw'мъ свои^мъ: о<у>='мре ли
<о>=троча`; И= рjь'ша: о<у>='мре.

20. И= воста` давi'дъ w\т земли`, и= о<у>=мы'ся и=
пома'зася, и= и=змjьни` ри^зы своя^, и= вни'де въ до'мъ
бж~iй, и= поклони'ся <е>=му`, и= вни'де въ до'мъ сво'й,
и= проси` jа='сти хлjь'ба, и= предложи'ша <е>=му` хлjь'бъ,
и= jа=де`.

21. И= рjь'ша <о>='троцы <е>=гw` къ нему`: что` глаго'лъ
се'й, <е>=го'же сотвори'лъ <е>=си` <о>=троча'те ра'ди,
jа='кw <е>=ще` су'щу <о>=троча'ти жи'ву, пости'лся
<е>=си` и= пла'калъ и= бдjь'лъ <е>=си`: <е>=гда' же
о<у>='мре <о>=троча`, воста'лъ, и= jа='лъ <е>=си` хлjь'бъ,
и= пи'лъ <е>=си`;

22. И= рече` давi'дъ: <е>=гда` бjь` <о>=троча` <е>=ще`
жи'во, пости'хся и= пла'кахъ, jа='кw рjь'хъ: кто` вjь'сть,
поми'луетъ ли мя` гд\сь и= жи'во бу'детъ <о>=троча`;

23. нн~jь же о<у>='мре, почто` мнjь` пости'тися; <е>=да`
возмогу` возврати'ти <е>=` ктому`; а='зъ и='мамъ и=ти`
къ нему`, то'е же не возврати'тся ко мнjь`.

24. И= о<у>=тjь'ши давi'дъ вирсавi'ю жену` свою`, и=
вни'де къ не'й и= спа` съ не'ю, и= зача` и= роди` сы'на,
и= нарече` и='мя <е>=му` соломw'нъ: и= гд\сь возлюби`
<е>=го`.

25. И= посла` руко'ю наfа'на пр\оро'ка, и= нарече`
и='мя <е>=му` %[i=еддедi`%] сло'вомъ гд\снимъ.

26. I=wа'въ же воева` въ равва'fjь сынw'въ а=ммw'нихъ
и= взя` гра'дъ ца'рства.

27. И= посла` i=wа'въ вjь'стники къ давi'ду и= рече`:
воева'хъ на равва'fъ и= взя'хъ гра'дъ во'дъ:

28. и= нн~jь собери` w=ста'нокъ людi'й и= w=полчи'ся
на гра'дъ, и= прiими` <е>=го`, да не а='зъ возму` гра'дъ,
и= нарече'тся и='мя мое` на не'мъ.

29. И= собра` давi'дъ вся^ лю'ди, и= по'йде въ равва'fъ,
и= w=полчи'ся на'нь, и= взя` <е>=го`:

30. и= взя` вjьне'цъ молхо'ма царя` и='хъ съ главы`
<е>=гw`, тала'нтъ зла'та вjь'съ <е>=гw`, и= w\т ка'менiя
дра'га, и= бjь` на главjь` давi'довjь, и= коры'сть
и=знесе` и=з\ъ гра'да мно'гу sjьлw`:

31. и= лю'ди су'щыя въ не'мъ и=зведе`, и= положи` на
пилы^ и= на трезу'бы желjь^зны и= сjьки^ры ж<е>лjь'зны,
и= превожда'ше и=`хъ сквозjь` пе'щь плi'нfяну. И= та'кw
сотвори` всjь^мъ градw'мъ сынw'въ а=ммw'нихъ. И= возврати'ся
давi'дъ и= ве'сь i=и~ль во i=ер\сли'мъ.

Глава` 13.

И= бы'сть по си'хъ, и= о<у>= а=вессалw'ма сы'на давi'дова
бjь` сестра` добра` взо'ромъ sjьлw`, и='мя же <е>='й
fама'рь, и= возлюби` ю=` а=мнw'нъ сы'нъ давi'довъ:

2. и= скорбя'ше а=мнw'нъ, jа='кw и= разболjь'тися (<е>=му`)
сестры` своея` ра'ди fама'ры, зане` дjь'ва бя'ше сiя`,
и= не о<у>=до'бно бjь` пред\ъ <о>=чи'ма а=мнw'нима
что` сотвори'ти <е>='й.

3. И= бjь` а=мнw'ну дру'гъ, и='мя же <е>=му` i=wнада'въ,
сы'нъ самаа` бра'та давi'дова, и= i=wнада'въ му'жъ
му'дръ sjьлw`.

4. И= рече` <е>=му` (i=wнада'въ): что' ти, jа='кw ты`
та'кw боли'ши, сы'не царе'въ, о<у>='трw о<у>='трw;
и= не возвjьща'еши ми`; И= рече` <е>=му` а=мнw'нъ:
fама'ру сестру` а=вессалw'ма бра'та моегw` а='зъ люблю`.

5. И= рече` <е>=му` i=wнада'въ: ля'зи на посте'ли твое'й
и= разболи'ся, и= вни'детъ <о>=те'цъ тво'й ви'дjьти
тя`, и= рече'ши къ нему`: да прiи'детъ нн~jь fама'рь
сестра` моя`, и= да ми` да'стъ jа='сти, и= да сотвори'тъ
пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма снjь'дь, да о<у>=ви'жду и=
вкушу` w\т ру'къ <е>=я`.

6. И= ля'же а=мнw'нъ и= разболjь'ся: и= вни'де ца'рь
ви'дjьти <е>=го`. И= рече` а=мнw'нъ къ царю`: да прiи'детъ
нн~jь fама'рь сестра` моя` ко мнjь` и= да и=спече'тъ
два` пря^жма пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма, и= и='мамъ jа='сти
w\т руку` <е>=я`.

7. И= посла` давi'дъ къ fама'рjь въ до'мъ, глаго'ля:
и=ди` нн~jь въ до'мъ а=мнw'на бра'та твоегw` и= сотвори`
<е>=му` снjь'дь.

8. И= и='де fама'рь въ до'мъ а=мнw'на бра'та своегw`,
и= то'й лежа'ше. И= взя` тjь'сто, и= смjьси`, и= о<у>=стро'и
пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`, и= и=спече` пря^жма:

9. и= взя` сковраду` и= и=зложи` пред\ъ него`, и= не
восхотjь` jа='сти. И= рече` а=мнw'нъ: и=зжени'те вся^
му'жы w\т мен<е>`. И= и=згна'ша вся^ му'жы w\т негw`.

10. И= рече` а=мнw'нъ къ fама'рjь: внеси' ми снjь'дь
во вну'треннюю хра'мину, и= jа='мъ w\т руку` тво<е>'ю.
И= взя` fама'рь пря^жма, jа=`же и=спече`, и= внесе`
а=мнw'ну бра'ту своему` во вну'треннюю хра'мину,

11. и= предста'ви <е>=му` да jа='стъ. И= jа='тъ ю=`,
и= рече` <е>='й: гряди`, ля'зи со мно'ю, сестро` моя`.

12. И= рече` <е>=му`: ни`, бра'те мо'й, не w=бруга'й
мене`, поне'же не сотвори'тся та'кw во i=и~ли, не сотвори`
безу'мiя сегw`:

13. и= а='зъ ка'мw скры'ю безче'стiе мое`; и= ты` бу'деши
jа='кw <е>=ди'нъ w\т безу'мныхъ во i=и~ли: и= нн~jь
глаго'ли къ царю`, да не w\тлучи'тъ мене` w\т теб<е>`.

14. И= не восхотjь` а=мнw'нъ послу'шати гла'са <е>=я`,
и= преwдолjь` <е>='й, и= смири` ю=`, и= преспа` съ
не'ю.

15. И= возненави'дjь ю=` а=мнw'нъ не'навистiю вели'кою
sjьлw`, jа='кw ве'лiимъ ненавидjь'нiемъ возненави'дjь
ю=` па'че любве`, <е>='юже любля'ше ю=`, и= рече` <е>='й
а=мнw'нъ: воста'ни и= w\тиди`.

16. И= рече` <е>=му` fама'рь: (ни`, бра'те,) jа='кw
sло'ба бо'льши <е>='сть послjь'дняя па'че пе'рвыя,
ю='же сотвори'лъ <е>=си` со мно'ю, <е>='же w\тсла'ти
мене`. И= не восхотjь` а=мнw'нъ слы'шати гла'са <е>=я`.

17. И= призва` <о>='трока своего`, приста'вника до'му
своегw`, и= рече` <е>=му`: w\тсли` нн~jь сiю` w\т мен<е>`
во'нъ, и= заключи` дв<е>'ри в\ъслjь'дъ <е>=я`.

18. И= бjь` ри'за на не'й и=спещре'на, поне'же та'кw
w=блача'хуся дщ<е>'ри цар<е>'вы, су'щыя дjьви^цы, во
<о>=д<е>'жды своя^. И= и=зведе` ю=` во'нъ слуга` <е>=гw`
и= затвори` дв<е>'ри в\ъслjь'дъ <е>=я`.

19. И= взя` fама'рь пе'пелъ, и= насы'па на главу` свою`,
и= <о>=де'жду и=спещре'нную растерза` на себjь`, и=
возложи` ру'цjь свои` на главу` свою`, и= и=ду'щи и=дя'ше
и= вопiя'ше.

20. И= рече` къ не'й а=вессалw'мъ бра'тъ <е>=я`: <е>=да`
а=мнw'нъ бра'тъ тво'й бы'сть съ тобо'ю; и= нн~jь, сестро`
моя`, о<у>=молчи`, jа='кw бра'тъ тво'й <е>='сть: не
полага'й на се'рдцы твое'мъ <е>='же глаго'лати сло'во
сiе`. И= сjь'де fама'рь вдо'вствующи въ дому` а=вессалw'ма
бра'та своегw`.

21. И= слы'ша ца'рь давi'дъ вся^ словеса` сiя^, и=
разгнjь'вася sjьлw`, и= не w=печа'ли ду'ха а=мнw'на
сы'на своегw`, поне'же любля'ше <е>=го`, jа='кw пе'рвенецъ
бjь` <е>=му`.

22. И= не глаго'ла а=вессалw'мъ со а=мнw'номъ ни w=
добрjь`, ни w= sлjь`, поне'же возненави'дjь а=вессалw'мъ
а=мнw'на тогw` ра'ди, поне'же fама'ру сестру` <е>=гw`
w=бруга'лъ.

23. И= бы'сть по дву'хъ лjь'тjьхъ днi'й, и= бjь'ша
стригу'ще (<о>='вцы) а=вессалw'мwвы (раби`) въ веласw'рjь
бли'з\ъ <е>=фре'ма: и= призва` а=вессалw'мъ вся^ сы'ны
цар<е>'вы.

24. И= прiи'де а=вессалw'мъ ко царю` и= рече`: се`,
нн~jь стригу'тъ рабу` твоему`, да и='детъ о<у>=`бо
ца'рь и= <о>='троцы <е>=гw` съ рабо'мъ твои'мъ.

25. И= рече` ца'рь ко а=вессалw'му: ни`, сы'не мо'й,
да не по'йдемъ вси` мы`, и= да не w=тяготи'мъ тя`.
И= нужда'ше <е>=го`: и= не восхотjь` (ца'рь) и=ти`,
и= благослови` <е>=го`.

26. И= рече` а=вессалw'мъ къ нему`: а='ще же ни`, поне`
да и='детъ съ на'ми а=мнw'нъ бра'тъ мо'й. И= рече`
<е>=му` ца'рь: почто` и='детъ съ тобо'ю а=мнw'нъ;

27. И= прину'ди <е>=го` а=вессалw'мъ, и= w\тпусти`
съ ни'мъ а=мнw'на и= вся^ сы'ны цар<е>'вы. И= сотвори`
а=вессалw'мъ пи'ръ, jа='коже твори'тъ пи'ръ ца'рь.

28. И= заповjь'да а=вессалw'мъ <о>=трокw'мъ свои^мъ,
глаго'ля: ви'дите <е>=гда` возблажа'етъ се'рдце а=мнw'не
w\т вiна`, и= реку` ва'мъ: порази'те а=мнw'на, и= о<у>=мертви'те
<е>=го`: не о<у>=бо'йтеся, jа='кw не а='зъ ли <е>='смь
повелjьва'яй ва'мъ; мужа'йтеся и= бу'дите въ сы'ны
си'лы.

29. И= сотвори'ша <о>='троцы а=вессалw^мли а=мнw'ну,
jа='коже заповjь'да и=`мъ а=вессалw'мъ. И= воста'ша
вси` сы'нове цар<е>'вы, и= всjь'де кi'йждо на мска`
своего`, и= бjьжа'ша.

30. И= бы'сть, су'щымъ и=`мъ на пути`, и= слу'хъ до'йде
до давi'да, глаго'ля: и=зби` а=вессалw'мъ вся^ сы'ны
цар<е>'вы, и= не и=збы'сть w\т ни'хъ ни <е>=ди'нъ.

31. И= воста` ца'рь, и= растерза` ри^зы своя^, и= ля'же
на земли`, и= вси` <о>='троцы <е>=гw` предстоя'щiи
<е>=му` растерза'ша ри^зы своя^.

32. И= рече` i=wнада'въ, сы'нъ самаа` бра'та давi'дова,
и= рече`: да не рече'тъ господи'нъ мо'й ца'рь, jа='кw
вся^ <о>='троки сы'ны цар<е>'вы о<у>=би`, но а=мнw'нъ
<е>='сть <е>=ди'нъ о<у>=бiе'нъ, jа='кw то'й и=з\ъ о<у>='стъ
а=вессалw'му не и=схожда'ше, w\тне'лjьже w=бруга` сестру`
<е>=гw` fама'ру:

33. и= нн~jь да не полага'етъ господи'нъ мо'й ца'рь
словесе` на се'рдцы свое'мъ, глаго'ля: вси` сы'нове
цар<е>'вы о<у>=мро'ша: jа='кw а=мнw'нъ <е>=ди'нъ о<у>='мре.

34. И= побjьже` а=вессалw'мъ. И= воздви'же <о>='трокъ
стра'жъ <о>=чеса` своя^ и= ви'дjь: и= се`, лю'дiе мно'зи
и=ду'ще путе'мъ в\ъслjь'дъ <е>=гw` со страны` го'ръ
въ низхожде'нiе. И= прiи'де стра'жъ и= возвjьсти` царю`
и= рече`: му'жы ви'дjьхъ w\т пути` w=ро'нска со страны`
горы`.

35. И= рече` i=wнада'въ ко царю`: се`, сы'нове цар<е>'вы
прихо'дятъ: по словеси` раба` твоегw`, та'кw бы'сть.

36. И= бы'сть <е>=гда` сконча` глаго'ля, и= се`, сы'нове
цар<е>'вы прiидо'ша и= воздвиго'ша гла'съ сво'й и=
пла'каша: и= са'мъ ца'рь и= вси` <о>='троцы <е>=гw`
пла'каша пла'чемъ вели'кимъ sjьлw`.

37. И= а=вессалw'мъ о<у>=бjьже`, и= прiи'де ко fо'лму
сы'ну <е>=мiу'да, царю` гедсу'рску, въ зе'млю хамааха'дску.
И= пла'каше давi'дъ ца'рь w= сы'нjь свое'мъ вся^ дни^.

38. И= а=вессалw'мъ о<у>=бjьже`, и= и='де въ гедсу'ръ,
и= бjь` та'мw три` лjь^та.

39. И= w=ста'ви ца'рь давi'дъ и=зы'ти в\ъслjь'дъ а=вессалw'ма,
jа='кw о<у>=тjь'шися w= а=мнw'нjь, jа='кw о<у>='мре.

Глава` 14.

И= разумjь` i=wа'въ сы'нъ сару'инъ, jа='кw се'рдце
царе'во преклони'ся ко а=вессалw'му.

2. И= посла` i=wа'въ въ fекw'ю, и= взя` w\тту'ду жену`
му'дру и= рече` къ не'й: сjь'туй нн~jь, и= w=блецы'ся
въ ри^зы сjь'тованiя, и= не пома'жися <е>=ле'емъ, и=
бу'деши jа='кw жена` сjь'тующая w= о<у>=ме'ршемъ дни^
мнw'ги:

3. и= вни'деши ко царю` и= рече'ши къ нему` по глаго'лу
сему`. И= положи` i=wа'въ словеса` своя^ во о<у>=ста`
<е>=я`.

4. И= вни'де жена` fекwi'тяныня ко царю` и= паде` на
лицы` свое'мъ на зе'млю, и= поклони'ся <е>=му`, и=
рече`: спаси`, царю`, спаси' мя.

5. И= рече` <е>='й ца'рь: что' ти <е>='сть; <О>=на'
же рече`: и=зда'вна вдова` жена` а='зъ <е>='смь, и=
о<у>='мре му'жъ мо'й:

6. и= рабjь` твое'й два` сы^на, и= би'стася <о>='ба
на селjь`, и= не бы'сть кто' бы и=`хъ разлучи'лъ, и=
нападе` <е>=ди'нъ на бра'та своего`, и= о<у>=мертви`
<е>=го`:

7. и= се`, воста` все` <о>=те'чество на рабу` твою`
и= рjь'ша: да'й о<у>=би'вшаго бра'та своего`, и= о<у>=мертви'мъ
<е>=го` вмjь'стw души` бра'та, <е>=го'же о<у>=би`,
и= погуби'мъ и= наслjь'дника ва'шего: и= о<у>=гася'тъ
и='скру мою` w=ста'вшуюся, jа='кw не w=ста'вити му'жу
моему` w=ста'нка и= и='мене на лицы` земли`.

8. И= рече` ца'рь къ женjь`: и=ди` здра'ва въ до'мъ
сво'й, и= а='зъ заповjь'даю w= тебjь`.

9. И= рече` жена` fекwi'тяныня ко царю`: на мнjь` беззако'нiе,
го'споди мо'й царю`, и= на дому` <о>=тца` моегw`, ца'рь
же и= престо'лъ <е>=гw` непови'ненъ.

10. И= рече` ца'рь: кто` глаго'ляй къ тебjь`, и= приведе'ши
<е>=го` ко мнjь`, и= не приложи'тъ ктому` косну'тися
<е>=му`;

11. И= рече` жена`: да воспомя'нетъ нн~jь ца'рь гд\са
бг~а своего`, внегда` о<у>=мно'жити о<у>='жика кро'ве,
<е>='же растли'ти, и= не и='мутъ погуби'ти сы'на моего`.
И= рече` (ца'рь): жи'въ гд\сь, а='ще и= вла'съ паде'тъ
сы'ну твоему` съ главы` на зе'млю.

12. И= рече` жена`: да глаго'летъ нн~jь раба` твоя`
ко господи'ну моему` царю` сло'во. <О>='нъ же рече`:
глаго'ли.

13. И= рече` жена`: почто` помы'слилъ <е>=си` та'кw
w= лю'дехъ бж~iихъ; <е>=да` w\т о<у>='стъ царе'выхъ
сло'во сiе` а='ки преступле'нiе, <е>='же не возврати'ти
царю` w\тринове'ннагw своегw`;

14. jа='кw сме'ртiю о<у>='мремъ, и= jа='кw вода` низходя'щая
на зе'млю, jа='же не собере'тся, и= прiи'метъ бг~ъ
ду'шу, и= помышля'яй спасти` w\т негw` w\тринове'ннаго:

15. и= нн~jь jа='кw прiидо'хъ глаго'лати ко царю` господи'ну
моему` глаго'лъ се'й, jа='кw о<у>=ви'дятъ мя` лю'дiе,
и= рече'тъ раба` твоя`: да глаго'летъ о<у>=`бо ко господи'ну
моему` царю`, не'гли сотвори'тъ ца'рь сло'во рабы`
своея`,

16. jа='кw о<у>=слы'шитъ ца'рь: да и='зметъ рабу` свою`
и=з\ъ ру'къ муже'й и='щущихъ погуби'ти мя` и= сы'на
моего` w\т о<у>=ча'стiя бж~iя:

17. и= рече'тъ раба` твоя`: да бу'детъ нн~jь сло'во
го'спода моегw` царя` на же'ртву: jа='коже бо а='гг~лъ
бж~iй, та'кw госпо'дь мо'й ца'рь, <е>='же слы'шати
благо'е и= sло'е: и= гд\сь бг~ъ тво'й бу'детъ съ тобо'ю.

18. И= w\твjьща` ца'рь и= рече` къ женjь`: ника'коже
да о<у>=таи'ши w\т мен<е>` глаго'ла, w= не'мже а='зъ
вопрошу' тя. И= рече` жена`: да глаго'летъ о<у>=`бо
госпо'дь мо'й ца'рь.

19. И= рече` ца'рь: <е>=да` рука` i=wа'вля w= все'мъ
се'мъ съ тобо'ю; И= рече` жена` къ царю`: да живе'тъ
душа` твоя`, го'споди мо'й царю`, а='ще <е>='сть w=десну'ю
и=ли` w=шу'юю w\т всjь'хъ, jа=`же глаго'ла господи'нъ
мо'й ца'рь, jа='кw ра'бъ тво'й i=wа'въ то'й заповjь'да
мнjь`, и= то'й вложи` во о<у>=ста` рабjь` твое'й вся^
словеса` сiя^:

20. за <е>='же прiити` лицу` глаго'ла сегw`, <е>='же
сотвори` ра'бъ тво'й i=wа'въ сло'во сiе`: господи'нъ
же мо'й ца'рь му'дръ, jа='коже му'дрость а='гг~ла бж~iя,
<е>='же разумjь'ти вся^, jа=`же на земли`.

21. И= рече` ца'рь ко i=wа'ву: се`, нн~jь сотвори'хъ
ти` по словеси` твоему` сему`: и=ди`, возврати` <о>='трока
а=вессалw'ма.

22. И= паде` на лицы` свое'мъ i=wа'въ на зе'млю, и=
поклони'ся, и= благослови` царя`. И= рече` i=wа'въ:
дне'сь позна` ра'бъ тво'й, jа='кw w=брjьто'хъ благода'ть
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, го'споди мо'й царю`, jа='кw
сотвори` господи'нъ мо'й ца'рь сло'во раба` своегw`.

23. И= воста` i=wа'въ и= и='де въ гедсу'ръ, и= приведе`
а=вессалw'ма во i=ер\сли'мъ.

24. И= рече` ца'рь: да возврати'тся въ до'мъ сво'й,
лица' же моегw` да не ви'дитъ. И= возврати'ся а=вессалw'мъ
въ до'мъ сво'й, лица' же царе'ва не ви'дjь.

25. И= jа='коже а=вессалw'мъ не бjь` му'жъ во все'мъ
i=и~ли хва'ленъ sjьлw`: w\т пяты` ноги` <е>=гw` и=
до верха` <е>=гw` не бjь` въ не'мъ поро'ка:

26. и= внегда` стрищи` <е>=му` главу` свою`, и= бы'сть
w\т нача'ла днi'й до днi'й въ ня'же стрижа'шеся, jа='кw
тя'жко бя'ше <е>=му` w\т ни'хъ, и= стригу'щься вjь'сяше
власы` главы` своея` двjь'сти сi'клей по сi'клю ца'рскому.

27. И= роди'шася а=вессалw'му три` сы'ны и= дще'рь
<е>=ди'на, и= и='мя <е>='й fама'рь: сiя` бjь` жена`
добра` sjьлw` взо'ромъ, и= бы'сть жена` ровоа'му сы'ну
соломw'ню, и= роди` <е>=му` а=вi'ю.

28. И= сjьдя'ше а=вессалw'мъ во i=ер\сли'мjь два` лjь^та
днi'й, и= лица` царе'ва не ви'дjь.

29. И= посла` а=вессалw'мъ ко i=wа'ву, дабы` посла'ти
<е>=го` ко царю`, и= не восхотjь` прiити` къ нему`:
и= посла` второ'е къ нему`, и= не восхотjь` прiити`.

30. И= рече` а=вессалw'мъ ко <о>=трокw'мъ свои^мъ:
ви'дите, ча'сть на селjь` i=wа'вли бли'з\ъ мен<е>`,
<е>=гw` та'мw jа=чме'нь, и=ди'те и= запали'те <е>=го`
<о>=гне'мъ. И= запали'ша раби` а=вессалw^мли ча'сть
(i=wа'влю) <о>=гне'мъ. И= прiидо'ша раби` i=wа^вли
къ нему` раздра'вше ри^зы своя^, и= рjь'ша: пожго'ша
раби` а=вессалw^мли ча'сть твою` <о>=гне'мъ.

31. И= воста` i=wа'въ и= прiи'де ко а=вессалw'му въ
до'мъ, и= рече` къ нему`: почто` сожго'ша раби` твои`
ча'сть мою` <о>=гне'мъ;

32. И= рече` а=вессалw'мъ ко i=wа'ву: се`, посыла'хъ
къ тебjь`, глаго'ля: и=ди` сjь'мw, и= послю' тя ко
царю`, глаго'ля: почто` прiидо'хъ и=з\ъ гедсу'ра; лу'чше
ми` бjь` бы'ти <е>=ще` та'мw: и= нн~jь се`, лица` царе'ва
не ви'дjьхъ: а='ще же <е>='сть во мнjь` непра'вда,
то` о<у>=мертви' мя.

33. И= вни'де i=wа'въ ко царю` и= возвjьсти` <е>=му`.
И= призва` а=вессалw'ма, и= прiи'де ко царю`, и= поклони'ся
<е>=му`, и= паде` лице'мъ свои'мъ на зе'млю пред\ъ
лице'мъ царе'вымъ, и= w=блобыза` ца'рь а=вессалw'ма.

Глава` 15.

И= бы'сть по си'хъ, и= сотвори` себjь` а=вессалw'мъ
кол<е>сни'цы и= ко'ни и= пятьдеся'тъ му^жъ теку'щихъ
пред\ъ ни'мъ:

2. и= востава'ше ра'нw а=вессалw'мъ, и= стоя'ше при
са'мjьмъ пути` вра'тъ: и= бы'сть вся'къ му'жъ, <е>=му'же
бя'ше пря`, прiи'де пред\ъ царя` на су'дъ, и= возопи`
къ нему` а=вессалw'мъ, и= глаго'лаше <е>=му`: w\т ко'егw
гра'да ты` <е>=си`; И= рече` <е>=му` му'жъ: w\т <е>=ди'нагw
колjь'нъ i=и~левыхъ ра'бъ тво'й.

3. И= рече` къ нему` а=вессалw'мъ: се`, словеса` твоя^
бла^га и= о<у>=дw'бна, но слу'шающагw нjь'сть ти` w\т
царя`.

4. И= рече` а=вессалw'мъ: кто' мя поста'витъ судiю`
на земли`, и= ко мнjь` прiи'детъ вся'къ му'жъ и=мjь'яй
прю` и= су'дъ, и= w=правда'ю <е>=го`;

5. И= бы'сть <е>=гда` приближа'шеся му'жъ поклони'тися
<е>=му`, и= простира'ше ру'ку свою`, и= прiима'ше <е>=го`,
и= цjьлова'ше <е>=го`.

6. И= сотвори` а=вессалw'мъ по глаго'лу сему` всему`
i=и~лю приходя'щымъ на су'дъ къ царю` и= приусво'и
а=вессалw'мъ сердца` сынw'въ i=и~левыхъ.

7. И= бы'сть w\т конца` четы'редесяти лjь'тъ, и= рече`
а=вессалw'мъ ко <о>=тцу` своему`: пойду` нн~jь и= возда'мъ
w=бjь'ты моя^, jа=`же w=бjьща'хъ гд\су въ хеврw'нjь:

8. зане` w=бjь'тъ w=бjьща` ра'бъ тво'й, <е>=гда` жи'хъ
въ гедсу'рjь сv"рi'йстjьмъ, глаго'ля: а='ще возвраща'я
возврати'тъ мя` гд\сь во i=ер\сли'мъ, и= послужу` гд\су.

9. И= рече` <е>=му` ца'рь: и=ди` съ ми'ромъ. И= воста'въ
и='де въ хеврw'нъ.

10. И= посла` а=вессалw'мъ согляда^таи во вся^ кwлjь'на
i=и~л<е>ва, глаго'ля: <е>=гда` о<у>=слы'шите вы` гла'съ
трубы` ро'жаны, и= рцы'те: воцари'ся ца'рь а=вессалw'мъ
въ хеврw'нjь.

11. И= и=до'ша со а=вессалw'момъ двjь'сти муже'й w\т
i=ер\сли'ма по'звани: и= и=дя'ху въ простотjь` свое'й,
и= не разумjь'ша вся'кагw глаго'ла.

12. И= посла` а=вессалw'мъ, и= призва` а=хiтофе'ла
галамонi'йскаго, совjь'тника давi'дова, w\т гра'да
<е>=гw` гwла'мы, <е>=гда` жря'ше ж<е>'ртвы. И= бы'сть
смяте'нiе крjь'пко: и= людi'й мно'жество и=ду'щихъ
со а=вессалw'момъ.

13. И= прiи'де вjь'стникъ къ давi'ду, глаго'ля: бы'сть
се'рдце муже'й i=и~левыхъ со а=вессалw'момъ.

14. И= рече` давi'дъ всjь^мъ <о>=трокw'мъ свои^мъ су'щымъ
съ ни'мъ во i=ер\сли'мjь: воста'ните, и= бjьжи'мъ,
jа='кw нjь'сть на'мъ спасе'нiя w\т лица` а=вессалw'мля:
о<у>=скори'те и=ти`, да не о<у>=скори'тъ и= во'зметъ
на'съ, и= наведе'тъ на на'съ sло'бу, и= и=збiе'тъ гра'дъ
<о>='стрiемъ меча`.

15. И= рjь'ша <о>='троцы цар<е>'вы къ царю`: вся^ <е>=ли^ка
заповjь'сть госпо'дь на'шъ ца'рь, се`, мы` <о>='троцы
твои`.

16. И= и=зы'де ца'рь и= ве'сь до'мъ <е>=гw` нога'ми
свои'ми, и= w=ста'ви ца'рь де'сять же'нъ подло'жницъ
свои'хъ храни'ти до'мъ.

17. И= и=зы'де ца'рь и= вси` <о>='троцы <е>=гw` пjь^ши
и= ста'ша въ дому` су'щемъ дале'че:

18. и= вси` <о>='троцы <е>=гw` w\т <о>=бою` страну^
<е>=гw` и=дя'ху, и= вси` хелеfе'<е> и= вси` фелеfе'<е>
и= вси` геfе'<е>, ше'сть сw'тъ муже'й ше'дше пjь^ши
w\т ге'fа пред\ъидя'ху пред\ъ лице'мъ царе'вымъ.

19. И= рече` ца'рь ко <е>=ffе'ю геffе'ину: почто` и=
ты` и='деши съ на'ми; возврати'ся и= живи` съ царе'мъ,
jа='кw чу'ждь <е>=си` ты`, и= jа='кw пресели'лся <е>=си`
ты` w\т мjь'ста твоегw`:

20. а='ще вчера` прише'лъ <е>=си`, и= дне'сь ли подви'гну
тя` и=ти` съ на'ми; и= а='зъ и=ду`, а='може пойду`:
и=ди` и= возврати'ся, и= возврати` бра'тiю твою` съ
тобо'ю, и= гд\сь да сотвори'тъ съ тобо'ю мл\сть и=
и='стину.

21. И= w\твjьща` <е>=ffе'й къ царю` и= рече`: жи'въ
гд\сь, и= жи'въ господи'нъ мо'й ца'рь, jа='кw на мjь'стjь,
и=дjь'же бу'детъ господи'нъ мо'й ца'рь, и=ли` въ сме'рти,
и=ли` въ животjь`, та'мw бу'детъ ра'бъ тво'й.

22. И= рече` ца'рь ко <е>=ffе'ю: гряди`, и= прейди`
со мно'ю. И= пре'йде <е>=ffе'й геffе'инъ и= ца'рь и=
вси` <о>='троцы <е>=гw` и= ве'сь наро'дъ и='же съ ни'мъ.

23. И= вся` земля` пла'кашеся гла'сомъ вели'кимъ. И=
вси` лю'дiе прехожда'ху по пото'ку ке'дрску, и= ца'рь
пре'йде чрез\ъ пото'къ ке'дрскiй, и= вси` лю'дiе и=
ца'рь и=дя'ху къ лицу` пути` пусты'ннагw.

24. И= се`, и= садw'къ i=ере'й и= вси` леvi'ти съ ни'мъ,
нося'ще кiвw'тъ завjь'та гд\сня w\т веfа'ры: и= поста'виша
кiвw'тъ бж~iй: и= а=вiа'fаръ взы'де, до'ндеже преста'ша
вси` лю'дiе и=сходи'ти и=з\ъ гра'да.

25. И= рече` ца'рь къ садw'ку: возврати` кiвw'тъ бж~iй
во гра'дъ, и= да ста'нетъ на мjь'стjь свое'мъ: а='ще
w=бря'щу блг\дть пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима, и= возврати'тъ
мя`, и= пока'жетъ ми` <е>=го` и= лjь'поту <е>=гw`:

26. и= а='ще та'кw рече'тъ: не благоволи'хъ въ тебjь`:
се`, а='зъ <е>='смь, да сотвори'тъ ми` по бл~го'му
пред\ъ <о>=чи'ма свои'ма.

27. И= рече` ца'рь садw'ку i=ере'ю: ви'дите, ты` возвраща'ешися
во гра'дъ съ ми'ромъ и= а=хiмаа'съ сы'нъ тво'й и= i=wнаfа'нъ
сы'нъ а=вiа'fаровъ, два` сы'ны ва'ши съ ва'ми:

28. ви'дите, а='зъ вселя'юся во а=равw'fъ пусты'нный,
до'ндеже прiи'детъ ми` сло'во w\т ва'съ, <е>='же возвjьсти'ти
ми`.

29. И= возврати` садw'къ и= а=вiа'fаръ кiвw'тъ бж~iй
во i=ер\сли'мъ, и= сjь'де та'мw.

30. И= давi'дъ восхожда'ше восхо'домъ на го'ру <е>=леw'нскую
восходя` и= пла'чася, и= покры'въ главу` свою`, и=
са'мъ и=дя'ше босы'ма нога'ма: и= вси` лю'дiе и=`же
съ ни'мъ покры'ша кi'йждо главу` свою`, и= восхожда'ху
восходя'ще и= пла'чущеся.

31. И= возвjьсти'ша давi'ду глаго'люще: и= а=хiтофе'лъ
въ мяте'жницjьхъ со а=вессалw'момъ. И= рече` давi'дъ:
разруши` совjь'тъ а=хiтофе'левъ, гд\си, бж~е мо'й.

32. И= бjь` давi'дъ гряды'й да'же до рw'са, и=дjь'же
поклони'ся бг~у. И= се`, на срjь'тенiе <е>=му` (и=зы'де)
хусi'й пе'рвый дру'гъ давi'довъ, растерза'въ ри^зы
своя^, и= пе'рсть на главjь` <е>=гw`.

33. И= рече` <е>=му` давi'дъ: а='ще по'йдеши со мно'ю,
и= бу'деши ми` въ тя'гость:

34. а='ще же возврати'шися во гра'дъ и= рече'ши а=вессалw'му:
мину'ша бра'тiя твоя^, и= ца'рь за мно'ю мину` <о>=те'цъ
тво'й, и= нн~jь ра'бъ тво'й <е>='смь, царю`, пощади'
мя жи'ва бы'ти: ра'бъ бjь'хъ <о>=тца` твоегw` тогда`
и= досе'лjь, нн~jь же а='зъ тво'й ра'бъ: и= разруши'
ми совjь'тъ а=хiтофе'левъ:

35. и= се`, съ тобо'ю та'мw садw'къ и= а=вiа'fаръ i=ере'<е>:
и= бу'детъ вся'къ глаго'лъ, <е>=го'же о<у>=слы'шиши
и=з\ъ о<у>='стъ ца'рскихъ, и= ска'жеши садw'ку и= а=вiа'fару
i=ере'<е>мъ:

36. се`, та'мw съ ни'ми два` сы^на и='хъ, а=хiмаа'съ
сы'нъ садw'ковъ и= i=wнаfа'нъ сы'нъ а=вiа'fаровъ: и=
посли'те руко'ю и='хъ ко мнjь` вся'къ глаго'лъ, <е>=го'же
а='ще о<у>=слы'шите.

37. И= вни'де хусi'й дру'гъ давi'довъ во гра'дъ, и=
а=вессалw'мъ тогда` вхожда'ше во i=ер\сли'мъ.

Глава` 16.

И= давi'дъ пре'йде ма'ло что` w\т рw'са, и= се`, сiва`
<о>='трокъ мемфiвосfе'овъ въ срjь'тенiе <е>=му`: и=
супру'гъ <о>=сля'тъ w=сjь'дланыхъ, и= на ни'хъ двjь'сти
хлjь'бwвъ, и= сто` гро'здiй, и= сто` фi'нiкwвъ, и=
мjь'хъ вiна`.

2. И= рече` ца'рь къ сiвjь`: что` сiя^ тебjь`; И= рече`
сiва`: <о>=сля'та на jа=жде'нiе до'му царе'ву, а= хлjь'бы
и= фi'нiки на снjьде'нiе <о>=трокw'мъ, и= вiно` пи'ти
w=слабjь'вшымъ въ пусты'ни.

3. И= рече` ца'рь: и= гдjь` сы'нъ господи'на твоегw`;
И= рече` сiва` ко царю`: се`, сjьди'тъ во i=ер\сли'мjь,
jа='кw рече`: дне'сь возвратя'тъ ми` ве'сь до'мъ i=и~левъ
ца'рство <о>=тца` моегw`.

4. И= рече` ца'рь къ сiвjь`: се`, тебjь` вся^ <е>=ли^ка
су'ть мемфiвосfе'wва. И= рече` сiва` поклони'вся: да
w=бря'щу благода'ть пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, го'споди
мо'й царю`.

5. И= прiи'де давi'дъ ца'рь до ваfiрi'ма, и= се`, w\тту'ду
му'жъ и=схожда'ше w\т ро'да до'му сау'ля, и='мя же
<е>=му` семе'й сы'нъ гира'нь: и=зы'де же и=сходя` и=
проклина'я

6. и= ка'менiемъ мета'я на давi'да и= на вся^ <о>='троки
царя` давi'да: и= вси` лю'дiе и= вси` си'льнiи w=десну'ю
и= w=шу'юю царя` бя'ху.

7. И= та'кw рече` семе'й проклина'я <е>=го`: и=зы'ди,
и=зы'ди, му'жу крове'й и= му'жу беззако'нный:

8. возврати` на тя` гд\сь вся^ крw'ви до'му сау'ля,
поне'же воцари'лся <е>=си` вмjь'стw <е>=гw`: и= даде`
гд\сь ца'рство въ ру'цjь а=вессалw'ма сы'на твоегw`:
и= се`, ты` въ sло'бjь твое'й, jа='кw му'жъ крове'й
ты`.

9. И= рече` а=ве'сса сы'нъ сару'инъ ко царю`: почто`
проклина'етъ пе'съ о<у>=ме'ршiй се'й господи'на моего`
царя`; нн~jь пойду`, и= w\тиму` главу` <е>=гw`.

10. И= рече` ца'рь ко а=ве'ссjь: что` мнjь` и= ва'мъ,
сы'нове сару^ины; w=ста'вите <е>=го`, и= та'кw да проклина'етъ,
jа='кw гд\сь рече` <е>=му` проклина'ти давi'да: и=
кто` рече'тъ: почто` сотвори'лъ <е>=си` та'кw;

11. И= рече` давi'дъ ко а=ве'ссjь и= ко всjь^мъ <о>=трокw'мъ
свои^мъ: се`, сы'нъ мо'й и=зше'дый и=з\ъ чре'ва моегw`
и='щетъ души` моея`, а= кольми` па'че сы'нъ i=емiнi'евъ:
w=ста'вите <е>=го` проклина'ти мя`, jа='кw рече` <е>=му`
гд\сь:

12. не'гли при'зритъ гд\сь на смире'нiе мое`, и= возврати'тъ
ми` блага^я вмjь'стw кля'твы <е>=гw` во дне'шнiй де'нь.

13. И= и=дя'ше давi'дъ и= вси` му'жiе <е>=гw` путе'мъ:
а= семе'й и=дя'ше со страны` горы` бли'з\ъ <е>=гw`
и=ды'й и= проклина'я, и= ка'менiемъ меща` со страны`
<е>=гw`, и= пе'рстiю сы'пая.

14. И= прiи'де ца'рь и= вси` лю'дiе и=`же съ ни'мъ
о<у>=тружде'ни, и= препочи'ша ту`.

15. А=вессалw'мъ же и= вси` му'жiе i=и~л<е>вы внидо'ша
во i=ер\сли'мъ, и= а=хiтофе'лъ съ ни'мъ.

16. И= бы'сть <е>=гда` прiи'де хусi'й пе'рвый дру'гъ
давi'довъ ко а=вессалw'му: и= рече` хусi'й ко а=вессалw'му:
да живе'тъ ца'рь.

17. И= рече` а=вессалw'мъ къ хусi'ю: сiя' ли ми'лость
твоя` со дру'гомъ твои'мъ; почто` не w\тше'лъ <е>=си`
со дру'гомъ твои'мъ;

18. И= рече` хусi'й ко а=вессалw'му: ни`, но в\ъслjь'дъ
(и=ду`), <е>=го'же и=збра` гд\сь и= лю'дiе сi'и и=
вси` му'жiе i=и~л<е>вы, тогw` <е>='смь, и= съ тjь'мъ
бу'ду:

19. и= второ'е, кому` а='зъ порабо'таю; не пред\ъ сы'номъ
ли <е>=гw`; jа='коже рабо'тахъ пред\ъ <о>=тце'мъ твои'мъ,
та'кw бу'ду и= пред\ъ тобо'ю.

20. И= рече` а=вессалw'мъ ко а=хiтофе'лу: дади'те себjь`
совjь'тъ, что` сотвори'мъ;

21. И= рече` а=хiтофе'лъ ко а=вессалw'му: вни'ди къ
подло'жницамъ <о>=тца` твоегw`, jа=`же w=ста'ви стрещи`
до'мъ сво'й, и= о<у>=слы'шатъ вси` i=и~льтяне, jа='кw
посрами'лъ <е>=си` <о>=тца` твоего`, и= возмо'гутъ
ру'ки всjь'хъ су'щихъ съ тобо'ю.

22. И= поста'виша а=вессалw'му шате'ръ на пала'тjь,
и= вни'де а=вессалw'мъ къ подло'жницамъ <о>=тца` своегw`
пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ i=и~льтянъ.

23. И= совjь'тъ а=хiтофе'левъ, <е>=го'же совjьщава'ше
во дни^ п<е>'рвыя, и='мже w='бразомъ вопроси'лъ бы
кто` бг~а w= словеси`, та'кw вся'къ совjь'тъ а=хiтофе'левъ,
и= и='же давi'ду, и= и='же а=вессалw'му.

Глава` 17.

И= рече` а=хiтофе'лъ ко а=вессалw'му: и=зберу` нн~jь
себjь` двана'десять ты'сящъ муже'й и= воста'ну, и=
пожену` в\ъслjь'дъ давi'да но'щiю,

2. и= найду` на него`, и= то'й о<у>=тружде'нъ и= w=сла'бленъ
рука'ми, и= о<у>=страшу` <е>=го`, и= побjьжа'тъ вси`
лю'дiе и=`же съ ни'мъ, и= о<у>=бiю` царя` <е>=ди'наго:

3. и= возвращу` вся^ лю'ди къ тебjь`, и='мже w='бразомъ
w=браща'ется невjь'ста къ му'жеви своему`: ты' бо то'кмw
души` <е>=ди'нагw му'жа и='щеши, всjь^мъ же лю'демъ
бу'детъ ми'ръ.

4. И= о<у>=го'дно сло'во бы'сть пред\ъ <о>=чи'ма а=вессалw'млима
и= пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ старjь'йшинъ i=и~левыхъ.

5. И= рече` а=вессалw'мъ: призови'те же и= хусi'а а=рахi'ина,
и= о<у>=слы'шимъ что` и=з\ъ о<у>='стъ <е>=гw`.

6. И= вни'де хусi'й ко а=вессалw'му, и= рече` а=вессалw'мъ
къ нему`, глаго'ля: по глаго'лу сему` глаго'ла а=хiтофе'лъ:
сотвори'мъ ли по словеси` <е>=гw`; а='ще же ни`, ты`
глаго'ли.

7. И= рече` хусi'й ко а=вессалw'му: не бла'гъ совjь'тъ
се'й, <е>=го'же совjьща` а=хiтофе'лъ <е>=ди'ною сiе`.

8. И= рече` хусi'й: ты` вjь'си <о>=тца` твоего` и=
муже'й <е>=гw`, jа='кw си'льни су'ть sjьлw`, и= гнjьвли'ви
душа'ми свои'ми, jа='кw медвjь'дица ча^дъ лише'ная
на селjь`, и= а='ки ве'прь свирjь'пый на по'ли: и=
<о>=те'цъ тво'й му'жъ боре'цъ, и= не да'стъ почи'ти
лю'демъ:

9. се' бо, то'й нн~jь скры'ся на нjь'которjьмъ хо'лмjь
и=ли` на нjь'которjьмъ мjь'стjь: и= бу'детъ внегда`
напа'сти на ни'хъ въ нача'лjь, и= о<у>=слы'шитъ слу'шаяй,
и= рече'тъ: бы'сть сокруше'нiе въ лю'дехъ и=`же за
а=вессалw'момъ:

10. и= то'й сы'нъ си'лы, <е>=му'же се'рдце jа='коже
се'рдце льву` та'ящо и=ста'етъ: поне'же вjь'сть ве'сь
i=и~ль, jа='кw си'ленъ <о>=те'цъ тво'й, и= сы'нове
си'лы вси` и=`же съ ни'мъ:

11. та'кw совjь'туя а='зъ о<у>=совjь'товахъ, и= собира'яся
собере'тся къ тебjь` ве'сь i=и~ль w\т да'на и= до вирсавi'и,
а='ки песо'къ и='же при мо'ри во мно'жествjь, и= лице`
твое` и=ду'щее посредjь` и='хъ:

12. и= прiи'демъ къ нему` на <е>=ди'но мjь'сто, и=дjь'же
w=бря'щемъ <е>=го` та'мw, и= w=полчи'мся на него`,
jа='коже спа'даетъ роса` на зе'млю, и= не w=ста'вимъ
въ не'мъ и= въ муже'хъ <е>=гw` и=`же съ ни'мъ ни <е>=ди'нагw:

13. и= а='ще во гра'дъ соберу'тся, и= во'зметъ ве'сь
i=и~ль ко гра'ду тому` о<у>='жы, и= совлече'мъ <е>=го`
въ пото'къ, до'ндеже не w=ста'нется та'мw ниже` ка'мень.

14. И= рече` а=вессалw'мъ и= вси` му'жiе i=и~льтестiи:
бла'гъ совjь'тъ хусi'а а=рахi'ина па'че совjь'та а=хiтофе'лева.
И= гд\сь заповjь'да разори'ти совjь'тъ а=хiтофе'левъ
благi'й, jа='кw да наведе'тъ гд\сь на а=вессалw'ма
sла^я вся^.

15. И= рече` хусi'й а=рахi'инъ ко садw'ку и= а=вiаfа'ру
i=ере'<е>мъ: та'кw и= та'кw совjь'това а=хiтофе'лъ
а=вессалw'му и= старjь'йшинамъ i=и~л<е>вымъ: и= а='зъ
та'кw и= та'кw совjь'товахъ:

16. и= нн~jь посли'те ско'рw и= возвjьсти'те давi'ду,
глаго'люще: не пребу'ди но'щь сiю` во а=равw'fjь пусты'ни,
но пойти` потщи'ся, да не ка'кw поже'ртъ бу'детъ ца'рь
и= вси` лю'дiе и=`же съ ни'мъ.

17. И= i=wнаfа'нъ и= а=хiмаа'съ стоя'ста на студенцjь`
рwги'ли, и= и='де рабы'ня и= повjь'да и='ма: и= тi'и
и=до'ста и= возвjьсти'ста давi'ду царю`, jа='кw не
мого'ста jа=ви'тися <е>='же вни'ти во гра'дъ.

18. И= ви'дjь и=`хъ <о>='трочищь и= повjь'да а=вессалw'му.
И= и=до'ста <о>='ба ско'рw и= прiидо'ста въ до'мъ му'жа
въ ваурi'мъ: и= тому` ро'въ на дворjь`, и= снидо'ста
та'мw.

19. И= взя` жена`, и= положи` покро'въ на о<у>='стiи
ро'ва, и= суши` на не'мъ а=рафw'fъ {сjь'мена}, и= не
позна'ся глаго'лъ.

20. И= прiидо'ша <о>='троцы а=вессалw^мли къ женjь`
въ до'мъ и= рjь'ша: гдjь` а=хiмаа'съ и= i=wнаfа'нъ;
И= рече` и=`мъ жена`: преидо'ста вма'лjь во'ду. И=
и=ска'ша, и= не w=брjьто'ша, и= возврати'шася во i=ер\сли'мъ.

21. Бы'сть же по w\тше'ствiи и='хъ, и= и=злjьзо'ста
и=з\ъ ро'ва, и= и=до'ста, и= возвjьсти'ста давi'ду
царю` и= глаго'ласта <е>=му`: воста'ните, и= прейди'те
ско'рw во'ду, jа='кw си'це совjьща` на вы` а=хiтофе'лъ.

22. И= воста` давi'дъ и= вси` лю'дiе и=`же съ ни'мъ
и= преидо'ша i=<о>рда'нъ до свjь'та зау'тра, и= ни
<е>=ди'нъ не w=ста`, и='же бы не преше'лъ i=<о>рда'на.

23. И= а=хiтофе'лъ ви'дjь, jа='кw не сбы'стся совjь'тъ
<е>=гw`, и= w=сjьдла` <о>=сля` свое`, и= воста`, и=
w\ти'де въ до'мъ сво'й, во гра'дъ сво'й: и= заповjь'да
до'му своему`, и= о<у>=дави'ся, и= о<у>='мре, и= погребе'нъ
бы'сть во гро'бjь <о>=тца` своегw`.

24. И= давi'дъ пре'йде въ манаi'мъ, а=вессалw'мъ же
пре'йде i=<о>рда'нъ са'мъ и= вси` му'жiе i=и~льтестiи
съ ни'мъ.

25. И= а=месса'я поста'ви а=вессалw'мъ вмjь'стw i=wа'ва
над\ъ си'лою: а=месса'й же сы'нъ му'жа, <е>=му'же и='мя
i=еfе'ръ i=езраилi'тинъ, се'й вни'де ко а=вiге'и дще'ри
i=ессе'инjь, сестрjь` саруi'и ма'тере i=wа'вли.

26. И= w=полчи'ся а=вессалw'мъ и= ве'сь i=и~ль въ земли`
галаа'дстjьй.

27. И= бы'сть <е>=гда` вни'де давi'дъ въ манаi'мъ,
и= о<у>=есвi'й сы'нъ наа'совъ w\т равва'fа сынw'въ
а=ммw'нихъ, и= махi'ръ сы'нъ а=мiи'ль и='же и=з\ъ лwдава'ра,
и= верзеллi'й галаадi'тинъ и=з\ъ рwгеллi'ма,

28. принесо'ша де'сять пост<е>'ль о<у>=стро'еныхъ и=
коно'бwвъ де'сять и= сосу'ды скуд<е>'льны и= пшени'цу
и= jа=чме'нь и= муку` и= пшено` и= бо'бъ и= сочеви'цу

29. и= ме'дъ и= ма'сло и= <о>='вцы и= сы'ры кра^вiя,
и= принесо'ша давi'ду и= лю'демъ и=`же съ ни'мъ jа='сти:
бы'ша бо лю'дiе гла'дни и= о<у>=тружде'ни и= жа'ждни
въ пусты'ни.

Глава` 18.

И= согля'да давi'дъ всjь'хъ людi'й су'щихъ съ ни'мъ,
и= поста'ви над\ъ ни'ми тысященача'льники и= со'тники.

2. И= посла` давi'дъ тре'тiю ча'сть людi'й под\ъ руко'ю
i=wа'влею и= тре'тiю ча'сть под\ъ руко'ю а=ве'ссы сы'на
сару'ина бра'та i=wа'вля, и= тре'тiю ча'сть под\ъ руко'ю
<е>=ffе'а геffе'ина, и= рече` давi'дъ къ лю'демъ: ше'дъ
и=зы'ду и= а='зъ съ ва'ми.

3. И= рjь'ша: не и=зы'ди, jа='кw а='ще бjь'гствомъ
побjь'гнемъ, не положа'тъ на на'съ се'рдца: и= а='ще
о<у>='мремъ по'лъ на'съ, не положа'тъ на на'съ се'рдца,
поне'же ты` а='ки мы` де'сять ты'сящъ: и= нн~jь лу'чше,
jа='кw w=ста'неши во гра'дjь на по'мощь на'мъ.

4. И= рече` и=`мъ ца'рь: <е>='же о<у>=го'дно пред\ъ
<о>=чи'ма ва'шима, сотворю`. И= ста` ца'рь при вратjь'хъ:
и= вси` лю'дiе и=схожда'ху ста'ми и= ты'сящами.

5. И= заповjь'да ца'рь i=wа'ву и= а=ве'ссjь и= <е>=ffе'еви,
глаго'ля: пощади'те ми` <о>='трока а=вессалw'ма. И=
вси` лю'дiе слы'шаша заповjь'дающа царя` всjь^мъ княз<е>'мъ
w= а=вессалw'мjь.

6. И= и=зыдо'ша вси` лю'дiе въ дубра'ву сопроти'въ
i=и~лю: и= бы'сть бра'нь въ дубра'вjь <е>=фре'мли.

7. И= падо'ша та'мw лю'дiе i=и~л<е>вы пред\ъ <о>='трwки
давi'довыми, и= бы'сть сокруше'нiе вели'ко въ то'й
де'нь, jа='кw два'десять ты'сящъ муже'й.

8. И= бы'сть та'мw бра'нь разсы'пана по лицу` всея`
земли`: и= о<у>=мно'жи дубра'ва пояда'ти людi'й, па'че
не'же и=`хъ пояде` ме'чь въ то'й де'нь.

9. И= набjьжа` а=вессалw'мъ на <о>='троки давi'дwвы:
а=вессалw'мъ же бjь` сjьдя'й на мскjь` свое'мъ, и=
вбjьжа` (съ ни'мъ) ме'скъ въ ча'щу ду'ба вели'кагw,
и= w=бви'шася власы` главы` <е>=гw` на ду'бjь, и= пови'сjь
между` не'бомъ и= земле'ю, ме'скъ же под\ъ ни'мъ про'йде.

10. И= ви'дjь му'жъ <е>=ди'нъ и= возвjьсти` i=wа'ву,
и= рече`: се`, ви'дjьхъ ви'сяща а=вессалw'ма на ду'бjь.

11. И= рече` i=wа'въ му'жу возвjьсти'вшему <е>=му`:
а='ще ви'дjьлъ <е>=си`, почто` не о<у>=би'лъ <е>=си`
<е>=го` та'мw на зе'млю; и= а='зъ да'лъ бы'хъ тебjь`
пятьдеся'тъ сi^кль сребра` и= по'ясъ <е>=ди'нъ.

12. И= рече` му'жъ i=wа'ву: а='ще ты` вложи'ши въ ру'цjь
мои` и= ты'сящу сi^кль сребра`, то` не возложу` руки`
моея` на сы'на царе'ва, jа='кw при о<у>=шеса'хъ на'шихъ
заповjь'да ца'рь тебjь` и= а=ве'ссjь и= <е>=ffе'еви,
глаго'ля: соблюди'те ми` <о>=троча` а=вессалw'ма,

13. не сотвори'ти души` <е>=гw` непра'вды: и= вся'ко
сло'во не о<у>=таи'тся пред\ъ царе'мъ, ты' же стои'ши
сопроти'внw.

14. И= рече` i=wа'въ: сiе` а='зъ начну`, не та'кw пребу'ду
пред\ъ тобо'ю. И= взя` i=wа'въ три` стрjьлы^ въ ру'цjь
свои`, и= вонзе` я=` въ се'рдце а=вессалw'му. И= <е>=ще`
<е>=му` жи'ву су'щу на ду'бjь,

15. и= w=бступи'ша де'сять <о>='трwкъ нося'щiи <о>=ру'жiе
i=wа'вле, и= порази'ша а=вессалw'ма, и= о<у>=мертви'ша
<е>=го`.

16. И= воструби` i=wа'въ трубо'ю ро'жаною, и= возврати'шася
лю'дiе не гна'ти в\ъслjь'дъ i=и~ля, jа='кw щадя'ше
i=wа'въ людi'й.

17. И= взя` i=wа'въ а=вессалw'ма, и= вве'рже <е>=го`
въ про'пасть вели'ку въ дубра'вjь, и= складе` над\ъ
ни'мъ ку'пу ка'менiя вели'ку sjьлw`. И= вси` i=и~льтяне
бjьжа'ша кi'йждо въ сел<е>'нiя своя^.

18. А=вессалw'мъ же <е>=ще` жи'въ сы'й, взя` и= поста'ви
себjь` сто'лпъ во ю=до'ли ца'рстjьй, рече' бо, jа='кw
нjь'сть ми` сы'на на па'мять и='мене моегw`: и= нарече`
сто'лпъ и='менемъ свои'мъ и= нарече` <е>=го` %[рука`
а=вессалw'мля%], да'же до дне'шнягw дне`.

19. И= а=хiмаа'съ сы'нъ садw'ковъ рече` ко i=wа'ву:
потеку` нн~jь и= возвjьщу` царю`, jа='кw суди` <е>=му`
гд\сь w\т руки` врагw'въ <е>=гw`.

20. И= рече` <е>=му` i=wа'въ: нjь'си му'жъ ты` возвjьща'яй
бла'го дне'сь, но возвjьсти'ши въ де'нь другi'й: въ
дне'шнiй же де'нь не добро` возвjьще'нiе, поне'же сы'нъ
царе'въ о<у>='мре.

21. И= рече` i=wа'въ хусi'ю: ше'дъ повjь'ждь царю`
<е>=ли^ка ви'дjьлъ <е>=си`. И= поклони'ся хусi'й i=wа'ву
и= w\ти'де.

22. И= приложи` <е>=ще` а=хiмаа'съ сы'нъ садw'ковъ
и= рече` ко i=wа'ву: что` бу'детъ, а='ще и= а='зъ теку`
в\ъслjь'дъ хусi'а; И= рече` i=wа'въ: почто` ты` хо'щеши
тещи`, сы'не мо'й; гряди`, нjь'сть тебjь` возвjьще'нiе
въ по'льзу и=ду'щему.

23. И= рече` а=хiмаа'съ: что' бо а='ще потеку`; И=
рече` <е>=му` i=wа'въ: тецы`. И= бjьжа'ше а=хiмаа'съ
путе'мъ ра'внымъ и= предвари` хусi'а.

24. Давi'дъ же сjьдя'ше посредjь` двою` вра'тъ. И=
и=зы'де стра'жъ на кро'въ вра'тъ ко стjьнjь`, и= воздви'же
<о>='чи свои`, и= ви'дjь, и= се`, му'жъ текi'й <е>=ди'нъ
пред\ъ ни'мъ.

25. И= возопи` стра'жъ и= сказа` царе'ви. И= рече`
ца'рь: а='ще <е>=ди'нъ <е>='сть, бла'го возвjьще'нiе
во о<у>=стjь'хъ <е>=гw`. И= и=дя'ше и=ды'й и= приближа'яся.

26. И= ви'дjь стра'жъ му'жа друга'го теку'ща, и= возопи`
къ две'ремъ и= рече`: се`, му'жъ и= другi'й теку'щь
<е>=ди'нъ. И= рече` ца'рь: и= то'й <е>='сть бла'го
возвjьща'яй.

27. И= рече` стра'жъ: а='зъ ви'жду тече'нiе пе'рвагw,
jа='кw тече'нiе а=хiмаа'са сы'на садw'кова. И= рече`
ца'рь: му'жъ бла'гъ се'й, и= возвjь'стiе благо'е прiи'детъ.

28. И= возопи` а=хiмаа'съ и= рече` ко царю`: ми'ръ.
И= поклони'ся царю` лице'мъ свои'мъ на зе'млю и= рече`:
блг\све'нъ гд\сь бг~ъ тво'й, и='же затвори` муже'й
воздви'гшихъ ру'ки своя^ на господи'на моего` царя`.

29. И= рече` ца'рь: ми'ръ ли <о>='трочищу а=вессалw'му;
И= рече` а=хiмаа'съ: ви'дjьхъ мно'жество вели'ко веселя'щееся,
<е>=гда` w\тпуща'ше ра'бъ царе'въ i=wа'въ раба` твоего`,
и= не разумjь'хъ что` та'мw.

30. И= рече` ца'рь: возврати'ся, и= ста'ни здjь`. И=
ше'дъ ста` созади`.

31. И= се`, хусi'й в\ъслjь'дъ <е>=гw` прiи'де и= рече`
царю`: возвjьща'ется бла'го господи'ну моему` царю`,
jа='кw суди` тебjь` гд\сь дне'сь w\т руки` всjь'хъ
востаю'щихъ на тя`.

32. И= рече` ца'рь къ хусi'ю: ми'ръ ли <о>='трочищу
а=вессалw'му; И= рече` хусi'й: да бу'дутъ, jа='коже
<о>='трочищь, врази` господи'на моегw` царя`, и= вси`
<е>=ли'цы воста'ша на'нь sло'бою.

33. И= смяте'ся ца'рь, и= взы'де на го'рницу jа='же
на вратjь'хъ, и= пла'кася: и= та'кw глаго'лаше, <е>=гда`
пла'каше: сы'не мо'й, а=вессалw'ме, сы'не мо'й, сы'не
мо'й, а=вессалw'ме: кто` да'стъ сме'рть мнjь` вмjь'стw
теб<е>`; а='зъ вмjь'стw теб<е>`, а=вессалw'ме, сы'не
мо'й, сы'не мо'й, сы'не мо'й а=вессалw'ме.

Глава` 19.

И= повjь'даша i=wа'ву, глаго'люще: се`, ца'рь пла'четъ
и= рыда'етъ w= а=вессалw'мjь.

2. И= бы'сть спасе'нiе въ то'й де'нь въ рыда'нiе всjь^мъ
лю'демъ, о<у>=слы'шаша бо лю'дiе въ то'й де'нь, глаго'люще:
jа='кw печа'ленъ <е>='сть ца'рь w= сы'нjь свое'мъ.

3. И= о<у>=крада'хуся лю'дiе въ то'й де'нь <е>='же
входи'ти во гра'дъ, jа='коже о<у>=крада'ются лю'дiе
посра'мленнiи, внегда` бjь'гати и=`мъ на бра'ни.

4. И= ца'рь покры` лице` свое`: и= возопи` ца'рь гла'сомъ
вели'кимъ, глаго'ля: сы'не мо'й, а=вессалw'ме, а=вессалw'ме,
сы'не мо'й.

5. И= вни'де i=wа'въ къ царю` въ до'мъ и= рече`: посрами'лъ
<е>=си` дне'сь ли'ца ра^бъ твои'хъ всjь'хъ и=з\ъе'мшихъ
тя` дне'сь и= ду'шу сынw'въ твои'хъ и= дще'рей твои'хъ
и= ду'шу же'нъ твои'хъ и= подло'жницъ твои'хъ,

6. <е>='же люби'ти ненави'дящыя тебе` и= ненави'дjьти
лю'бящыя тя`: и= jа=ви'лъ <е>=си` дне'сь, jа='кw не
су'ть тебjь` кня^зи, ниже` <о>='троцы: но разумjь'хъ
дне'сь, jа='кw а='ще бы а=вессалw'мъ жи'въ бы'лъ, мы`
вси` дне'сь м<е>'ртвы бы'хомъ бы'ли, jа='кw тогда`
пра'во бы'ло бы пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма:

7. и= нн~jь воста'въ и=зы'ди и= глаго'ли въ сердца`
рабw'въ твои'хъ, jа='кw w= гд\сjь кля'хся, jа='кw а='ще
не и=зы'деши дне'сь, не w=ста'нетъ ни <е>=ди'нъ му'жъ
съ тобо'ю въ но'щь сiю`: и= разумjь'й въ себjь`, jа='кw
sло` ти` <е>='сть сiе` па'че всjь'хъ sw'лъ, jа=`же
прiидо'ша на тя` w\т ю='ности твоея` до нн~jь.

8. И= воста` ца'рь и= сjь'де при две'рехъ. И= возвjьсти'ша
всjь^мъ лю'демъ глаго'люще: се`, ца'рь сjьди'тъ въ
две'рехъ. И= внидо'ша вси` лю'дiе пред\ъ лице` царе'во
пред\ъ дв<е>'ри: му'жiе же i=и~л<е>вы бjьжа'ша во сел<е>'нiя
своя^.

9. И= пря'хуся вси` лю'дiе во всjь'хъ колjь'нахъ i=и~левыхъ,
глаго'люще: ца'рь давi'дъ и=зба'ви ны` w\т всjь'хъ
вра^гъ на'шихъ, и= се`, и=з\ъя` на'съ w\т руки` и=ноплеме'нничи,
и= нн~jь бjьжа` w\т земли` и= w\т ца'рства своегw`
и= w\т а=вессалw'ма:

10. а=вессалw'мъ же, <е>=го'же пома'захомъ над\ъ на'ми,
о<у>='мре на бра'ни: и= нн~jь что` вы` молчи'те, <е>='же
возврати'ти царя`; И= глаго'лъ всегw` i=и~ля прiи'де
ко царю`.

11. И= ца'рь давi'дъ посла` ко садw'ку и= ко а=вiаfа'ру
i=ере'wмъ, глаго'ля: рцы'те старjь'йшинамъ i=у^динымъ,
глаго'люще: почто` бы'сте послjь'днiи, <е>='же возврати'ти
царя` въ до'мъ <е>=гw`; сло'во же всегw` i=и~ля прiи'де
къ царю` въ до'мъ <е>=гw`:

12. бра'тiя моя^ вы`, кw'сти моя^ и= пло'ть моя` вы`
<е>=сте`, то` почто` бы'сте послjь'днiи, <е>='же возврати'ти
царя` въ до'мъ <е>=гw`;

13. и= а=месса'ю рцы'те: нjь'си ли ко'сть моя` и= пло'ть
моя` ты`; и= нн~jь сiя^ ми` да сотвори'тъ бг~ъ и= сiя^
да приложи'тъ, а='ще не бу'деши кня'зь си'лы предо
мно'ю во вся^ дни^ вмjь'стw i=wа'ва.

14. И= преклони` сердца` всjь'хъ муже'й i=у'диныхъ
jа='кw му'жа <е>=ди'нагw. И= посла'ша къ царю`, глаго'люще:
возврати'ся ты` и= вси` раби` твои`.

15. И= возврати'ся ца'рь и= прiи'де до i=<о>рда'на,
и= му'жiе i=у^дины прiидо'ша въ галга'лы <е>='же и=зы'ти
на срjь'тенiе царю`, превести` царя` чрез\ъ i=<о>рда'нъ.

16. И= о<у>=скори` семе'й сы'нъ гира'нь сы'на i=емiнi'ева,
и='же w\т ваурi'ма, и= сни'де съ мужми` i=у'диными
во срjь'тенiе царю` давi'ду,

17. и= ты'сяща муже'й съ ни'мъ w\т венiамi'на, и= сiва`
<о>='трокъ до'му сау'ля, и= пятьна'десять сынw'въ <е>=гw`
съ ни'мъ, и= два'десять рабw'въ <е>=гw` съ ни'мъ: и=
о<у>=пра'виша на i=<о>рда'нъ пу'ть пред\ъ царе'мъ,

18. и= послужи'ша служе'нiемъ w= преведе'нiи царе'вjь.
И= пре'йде прехо'дъ <е>='же превести` до'мъ царе'въ
и= сотвори'ти пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`. И=
семе'й сы'нъ гира'нь паде` на лицы` свое'мъ пред\ъ
царе'мъ, <е>=гда` прехожда'ше i=<о>рда'нъ,

19. и= рече` ко царю`: да не вмjьни'тъ господи'нъ мо'й
беззако'нiя, и= не помяни` <е>=ли^ка непра'вдова ра'бъ
тво'й въ де'нь w='нъ, во'ньже господи'нъ мо'й ца'рь
и=схожда'ше и=з\ъ i=ер\сли'ма, <е>='же содержа'ти царю`
въ се'рдцы свое'мъ:

20. поне'же разумjь` ра'бъ тво'й, jа='кw а='зъ согрjьши'хъ,
и= се`, а='зъ прiидо'хъ дне'сь пе'рвjье всегw` i=и~ля
и= до'му i=w'сифля, <е>='же сни'ти ми` на срjь'тенiе
господи'ну моему` царю`.

21. И= w\твjьща` а=ве'сса сы'нъ сару'инъ и= рече`:
сегw' ли ра'ди не о<у>=мертви'тся семе'й, jа='кw прокля`
хрiста` гд\сня;

22. И= рече` давi'дъ: что` мнjь` и= ва'мъ, сы'нове
сару^ины, jа='кw бы'сте мнjь` дне'сь въ навjь'тъ; дне'сь
не о<у>=мертви'тся му'жъ w\т i=и~ля, поне'же не вjь'мъ
ли, jа='кw дне'сь ца'рствую а='зъ над\ъ i=и~лемъ;

23. и= рече` ца'рь и= семе'ю: не о<у>='мреши. И= кля'тся
<е>=му` ца'рь.

24. И= се`, мемфiвосfе'й сы'нъ i=wнаfа'на сы'на сау'ля
сни'де на срjь'тенiе царю`, и= не w=мы` но'гъ свои'хъ,
и= не w=брjь'за ногте'й, ниже` о<у>=пра'ви брады` своея`,
и= ри'зъ свои'хъ не и=змы` w\т дне` тогw`, во'ньже
и=зы'де ца'рь, до дне` во'ньже то'й возврати'ся съ
ми'ромъ.

25. И= бы'сть <е>=гда` вни'де во i=ер\сли'мъ на срjь'тенiе
царю`, и= рече` <е>=му` ца'рь: что` jа='кw не поше'лъ
<е>=си` со мно'ю, мемфiвосfе'е;

26. И= рече` къ нему` мемфiвосfе'й: го'споди мо'й царю`,
пренебреже` мене` ра'бъ мо'й, jа='кw рече` ра'бъ тво'й
<е>=му`: w=сjьдла'й ми` <о>=сля`, и= вся'ду на не`,
и= пойду` съ царе'мъ, jа='кw хро'мъ ра'бъ тво'й:

27. и= w=болга` раба` твоего` ко господи'ну моему`
царю`: и= господи'нъ мо'й ца'рь jа='кw а='гг~лъ бж~iй,
и= сотвори` благо'е пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма:

28. jа='кw не бjь` ве'сь до'мъ <о>=тца` моегw`, ра'звjь
му'жiе (пови'ннiи) сме'рти господи'ну моему` царю`,
и= посади'лъ <е>=си` раба` твоего` съ jа=ду'щими на
трапе'зjь твое'й: и= ко'е <е>='сть мнjь` <е>=ще` w=правда'нiе,
и= возопи'ти мнjь` <е>=ще` къ царю`;

29. И= рече` <е>=му` ца'рь: почто` глаго'леши <е>=ще`
словеса` твоя^; рjь'хъ тебjь` и= сiвjь`: раздjьли'те
себjь` се'ла.

30. И= рече` мемфiвосfе'й къ царю`: и= вся^ да во'зметъ,
повнегда` прiити` господи'ну моему` царю` въ ми'рjь
въ до'мъ сво'й.

31. И= верзеллi'й галаадi'тинъ сни'де и=з\ъ рwгеллi'ма,
и= пре'йде съ царе'мъ i=<о>рда'нъ, <е>='же превести`
<е>=го` чрез\ъ i=<о>рда'нъ.

32. И= верзеллi'й му'жъ ста'ръ sjьлw`, сы'нъ <о>=сми'десяти
лjь'тъ, и= то'й препита` царя`, <е>=гда` живя'ше въ
манаi'мjь, jа='кw му'жъ бjь` ве'лiй sjьлw`.

33. И= рече` ца'рь къ верзеллi'ю: ты` пре'йдеши со
мно'ю, и= препита'ю ста'рость твою` со мно'ю во i=ер\сли'мjь.

34. И= рече` верзеллi'й къ царю`: коли'цы дни^ лjь'тъ
живота` моегw`, jа='кw да взы'ду съ царе'мъ во i=ер\сли'мъ;

35. сы'нъ <о>=сми'десяти лjь'тъ а='зъ дне'сь <е>='смь:
<е>=да` о<у>=разумjь'ю посредjь` бла'га и= посредjь`
лука'ва; и=ли` о<у>=разумjь'етъ <е>=ще` ра'бъ тво'й,
<е>='же jа='мъ, и=ли` <е>='же пiю`; и=ли` о<у>=слы'шу
гла'съ <е>=ще` пою'щихъ и= воспjьва'ющихъ; и= вску'ю
бу'детъ <е>=ще` ра'бъ тво'й въ тя'жесть господи'ну
моему` царю`;

36. ма'лw пре'йдетъ ра'бъ тво'й i=<о>рда'нъ съ царе'мъ:
и= почто` воздае'тъ ми` ца'рь воздая'нiе сiе`;

37. да возврати'тся нн~jь ра'бъ тво'й, и= о<у>=мру`
во гра'дjь мое'мъ, о<у>= гро'ба <о>=тца` моегw` и=
ма'тере моея`: и= се`, ра'бъ тво'й сы'нъ мо'й хамаа'мъ
пре'йдетъ съ го'сподемъ мои'мъ царе'мъ, и= сотвори`
<е>=му` благо'е пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма.

38. И= рече` ца'рь: со мно'ю да пре'йдетъ хамаа'мъ,
и= а='зъ сотворю` <е>=му` благо'е пред\ъ <о>=чи'ма
мои'ма, и= вся^ <е>=ли^ка и=збере'тъ себjь` о<у>= мен<е>`,
сотворю` тебjь`.

39. И= преидо'ша вси` лю'дiе i=<о>рда'нъ, и= ца'рь
пре'йде, и= цjьлова` ца'рь верзеллi'а и= благослови`
<е>=го`, и= w\тпусти` <е>=го` въ до'мъ <е>=гw`.

40. И= пре'йде ца'рь въ галга'лы, и= хамаа'мъ пре'йде
съ ни'мъ, и= вси` лю'дiе i=у^дины провожда'ху царя`
и= по'лъ людi'й i=и~левыхъ.

41. И= се`, вси` му'жiе i=и~л<е>вы прiидо'ша къ царю`
и= рjь'ша къ царю`: что` jа='кw о<у>=крадо'ша тебе`
бра'тiя на'шя му'жiе i=у^дины, и= преведо'ша царя`
и= до'мъ <е>=гw` чрез\ъ i=<о>рда'нъ, и= вси` му'жiе
давi'дwвы съ ни'мъ;

42. И= w\твjьща'ша вси` му'жiе i=у^дины къ муж<е>'мъ
i=и~л<е>вымъ и= рjь'ша: зане` бли'жнiй на'мъ ца'рь:
и= почто` та'кw разгнjь'вастеся w= словеси` се'мъ;
<е>=да` jа='ди jа=до'хомъ w\т царя`; и=ли` да'ры даде`
на'мъ, и=ли` да^ни w\тя` w\т на'съ;

43. И= w\твjьща'ша му'жiе i=и~льстiи къ муж<е>'мъ i=у^динымъ
и= рjь'ша: де'сять ру'къ мы` о<у>= царя`, и= въ давi'дjь
<е>=смы` па'че теб<е>`, и= пе'рвенецъ а='зъ, не'жели
ты`: и= почто` си'це о<у>=коря'еши мя`; и= не вмjьни'ся
сло'во мое` пре'жде мен<е>` i=у'дjь возврати'ти царя`
мнjь`; И= w=тягча` сло'во муже'й i=у'диныхъ па'че слове'съ
муже'й i=и~левыхъ.

Глава` 20.

И= та'мw бя'ше сы'нъ беззако'нный, и='мя же <е>=му`
саве'й, сы'нъ вохо'ровъ, му'жъ i=емiнi'овъ, и= воструби`
трубо'ю ро'жаною и= рече`: нjь'сть на'мъ ча'сти въ
давi'дjь, ниже` наслjь'дiя на'мъ въ сы'нjь i=ессе'евjь:
(возврати'теся,) му'жiе i=и~льтестiи, въ сел<е>'нiя
ва^ша.

2. И= w\тступи'ша вси` му'жiе i=и~л<е>вы w\т давi'да
в\ъслjь'дъ саве'а сы'на вохо'рова: му'жiе же i=у^дины
прилjьпи'шася къ царю` своему` w\т i=<о>рда'на да'же
и= до i=ер\сли'ма.

3. И= вни'де давi'дъ въ до'мъ сво'й во i=ер\сли'мъ,
и= взя` ца'рь де'сять же'нъ подло'жницъ свои'хъ, jа=`же
w=ста'ви стрещи` до'мъ, и= даде` и=`хъ въ до'мъ стражбы`:
и= препита` и=`хъ, и= (w\тто'лjь) не вни'де къ ни^мъ:
и= бjь'ша храни'ми до дне` сме'рти своея`, вдо'вски
живу'щя.

4. И= рече` ца'рь ко а=месса'ю: созови' ми му'жы i=у^дины
въ три` дни^, ты' же здjь` ста'ни.

5. И= по'йде а=месса'й созва'ти муже'й i=у'диныхъ,
и= о<у>=ме'дли w\т вре'мене, въ не'же повелjь` <е>=му`
давi'дъ.

6. И= рече` давi'дъ ко а=ве'ссjь: нн~jь sло` сотвори'тъ
на'мъ саве'й сы'нъ вохо'рь па'че а=вессалw'ма: и= нн~jь
ты` поими` съ собо'ю <о>='троки господи'на своегw`,
и= пожени` в\ъслjь'дъ <е>=гw`, да не ка'кw w=бря'щетъ
себjь` гра'ды тв<е>'рды и= застjьни'тся w\т <о>=че'съ
на'шихъ.

7. И= и=зыдо'ша в\ъслjь'дъ <е>=гw` а=ве'сса и= му'жiе
i=wа^вли, и= хереffi` и= фелеffi` и= вси` си'льнiи,
и= и=зыдо'ша и=з\ъ i=ер\сли'ма гна'ти в\ъслjь'дъ саве'а
сы'на вохо'рова.

8. И= тi'и (бя'ху) о<у>= ка'мене вели'кагw, и='же въ
гаваw'нjь, и= а=месса'й вни'де пред\ъ ни'ми: i=wа'въ
же препоя'санъ ри'зами w=дjья'нiя своегw`, и= верху`
тогw` препоя'санъ мече'мъ припря'женымъ при чре'слjьхъ
<е>=гw` въ ножна'хъ <е>=гw`, и= <е>=гда` w\ти'де, и=
ме'чь и=зсу'нуся и= паде`.

9. И= рече` i=wа'въ а=месса'ю: здра'въ ли <е>=си`,
бра'те; И= взя` i=wа'въ руко'ю десно'ю за браду` а=месса'еву
лобза'ти <е>=го`:

10. а=месса'й же не побреже'ся меча`, и='же въ руцjь`
i=wа'вли: и= о<у>=да'ри <е>=го` i=wа'въ мече'мъ въ
чре'сла <е>=гw`, и= и=злiя'ся чре'во <е>=гw` на зе'млю,
и= не повтори` <е>=му`, и= о<у>='мре (а=месса'й). I=wа'въ
же и= а=ве'сса бра'тъ <е>=гw` гна'ста в\ъслjь'дъ саве'а
сы'на вохо'ря.

11. И= му'жъ ста` над\ъ ни'мъ w\т <о>='трwкъ i=wа'влихъ
и= рече`: кто` хо'щетъ (бы'ти) i=wа'вль, и= кто` давi'довъ,
в\ъслjь'дъ i=wа'ва (да и='детъ).

12. А=месса'й же ме'ртвъ валя'шеся въ кро'ви посредjь`
пути`. И= ви'дjь му'жъ, jа='кw w=становля'хуся над\ъ
ни'мъ вси` лю'дiе, и= соврати` а=месса'я съ пути` на
село`, и= возложи` на него` ри'зу, поне'же ви'дяше
вся'каго приходя'ща над\ъ ни'мъ стоя'вша:

13. и= бы'сть <е>=гда` принесе` w\т пути`, преидо'ша
вси` му'жiе i=и~л<е>вы в\ъслjь'дъ i=wа'ва, <е>='же
гна'ти в\ъслjь'дъ саве'а сы'на вохо'ря.

14. И= се'й про'йде вся^ кwлjь'на i=и~л<е>ва во а=ве'ль
и= во веfма'ху: и= вси` въ ха'ррjь, и= вси` гра'ды
собра'шася, и= и=до'ша в\ъслjь'дъ <е>=гw`,

15. и= прiидо'ша и= w=полчи'шася на него` w='крестъ
во а=ве'ли и= во веfма'хjь: и= насы'паша зе'млю ко
гра'ду, и= ста` на предстjь'нiи: и= вси` лю'дiе и=`же
со i=wа'вомъ помышля'ху низложи'ти стjь'ну (гра'дскую).

16. И= возопи` жена` му'драя со стjьны` и= рече`: слы'шите,
слы'шите, рцы'те нн~jь i=wа'ву, да прибли'жится до
здjь`, и= возглаго'лю къ нему`.

17. И= прибли'жися къ не'й (i=wа'въ), и= рече` жена`:
ты' ли <е>=си` i=wа'въ; <О>='нъ же рече`: а='зъ. И=
рече` <е>=му`: послу'шай слове'съ рабы` твоея`. И=
рече` i=wа'въ: послу'шаю, а='зъ <е>='смь.

18. И= рече` глаго'лющи: сло'во глаго'лаша въ пе'рвыхъ,
глаго'люще: вопроша'емь вопроше'нъ бы'сть во а=ве'ли
и= въ да'нjь, а='ще w=скудjь'ша, jа=`же положи'ша вjь'рнiи
i=и~л<е>вы: вопроша'юще да вопро'сятъ во а=ве'ли, и=
та'кw рече`, а='ще w=скудjь'ша:

19. а='зъ <е>='смь ми^рная о<у>=твержде'нiй i=и~левыхъ,
ты' же и='щеши о<у>=мертви'ти гра'дъ и= ма'терь градw'въ
i=и~левыхъ: и= почто` потопля'еши достоя'нiе гд\сне;

20. И= w\твjьща` i=wа'въ и= рече`: ми'лостивъ мнjь`,
ми'лостивъ мнjь`, а='ще потоплю` и= а='ще разрушу`:

21. не та'кw сло'во, jа='кw му'жъ съ горы` <е>=фре'мли,
саве'й сы'нъ вохо'рь и='мя <е>=му`, и= воздви'же ру'ку
свою` на царя` давi'да: дади'те ми` того` <е>=ди'наго,
и= w\тиду` w\т гра'да. И= рече` жена` ко i=wа'ву: се`,
глава` <е>=гw` све'ржется къ тебjь` со стjьны`.

22. И= вни'де жена` ко всjь^мъ лю'демъ и= глаго'ла
ко всему` гра'ду му'дростiю свое'ю, w\тя'ти главу`
саве'а сы'на вохо'ря. И= w\тсjько'ша главу` саве'а
сы'на вохо'ря, и= сверго'ша ю=` ко i=wа'ву. И= i=wа'въ
воструби` въ трубу`, и= разыдо'шася му'жiе w\т гра'да
вси` въ сел<е>'нiя своя^. I=wа'въ же возврати'ся во
i=ер\сли'мъ ко царю`.

23. И= (бjь`) i=wа'въ над\ъ все'ю си'лою i=и~левою,
и= ване'а сы'нъ i=wда'евъ над\ъ хереffi` и= над\ъ фелеffi`,

24. а=дwнiра'мъ же над\ъ да'ньми, и= i=wсафа'тъ сы'нъ
а=хiлу'fовъ воспомина'яй,

25. и= суса` книго'чiй, садw'къ же и= а=вiаfа'ръ i=ере'<е>,

26. i=ра'съ же i=арi'нь бы'сть жре'цъ давi'довъ.

Глава` 21.

И= бы'сть гла'дъ на земли` во дни^ давi'дwвы три` лjь^та,
лjь'то по лjь'ту. И= вопроси` давi'дъ лица` гд\сня,
и= рече` гд\сь: над\ъ сау'ломъ и= над\ъ до'момъ <е>=гw`
w=би'да въ сме'рти крове'й <е>=гw`, поне'же о<у>=мертви`
гаваwнi'ты.

2. И= призва` ца'рь давi'дъ гаваwнi'ты и= рече` къ
ни^мъ: и= гаваwнi'тяне не су'ть сы'нове i=и~л<е>вы,
но то'кмw w\т w=ста'ткwвъ а=морре'йскихъ, и= сы'нове
i=и~л<е>вы кля'шася и=`мъ: сау'лъ же взыска` порази'ти
я=`, внегда` поревнова'ти <е>=му` по сынjь'хъ i=и~левыхъ
и= i=у'диныхъ.

3. И= рече` давi'дъ ко гаваwнi'тянwмъ: что` сотворю`
ва'мъ; и= чи'мъ о<у>=молю`, да благословите` достоя'нiе
гд\сне;

4. И= рjь'ша <е>=му` гаваwнi'тяне: нjь'сть на'мъ сребра`
и=ли` зла'та со сау'ломъ и= съ до'момъ <е>=гw`, и=
нjь'сть на'мъ му'жа о<у>=мертви'ти w\т всегw` i=и~ля.
И= рече`: что` вы` глаго'лете, и= сотворю` ва'мъ;

5. И= рjь'ша ко царю`: му^жа, и='же соверши` над\ъ
на'ми и= погна' ны, и='же о<у>=мы'сли потреби'ти ны`,
потреби'мъ <е>=го`, да не бу'детъ во всjь'хъ предjь'лjьхъ
i=и~левыхъ:

6. дади'те на'мъ се'дмь муже'й w\т сынw'въ <е>=гw`,
и= повjь'симъ и=`хъ на со'лнцjь гд\севи въ гаваw'нjь
сау'ли и=збра'нныхъ гд\снихъ. И= рече` ца'рь: а='зъ
да'мъ.

7. И= пощадjь` ца'рь мемфiвосfе'а, сы'на i=wнаfа'ня
сы'на сау'ля, кля'твы ра'ди гд\сни, jа='же посредjь`
и='хъ и= посредjь` давi'да и= посредjь` i=wнаfа'на
сы'на сау'ля.

8. И= взя` ца'рь два` сы^на ресфы` дще'ре а=i'а, подло'жницы
сау'ли, и=`хже роди` сау'лу, <е>=рмwнi'а и= мемфiвосfе'а,
и= пя'ть сынw'въ мелхо'лы дще'ре сау'ли, и=`хже роди`
<е>=сдрiи'лу сы'ну верзеллi'а моулаfi'ева,

9. и= даде` и=`хъ въ ру'ки гаваwнi'тwмъ. И= повjь'сиша
я=` на со'лнцjь на горjь` пред\ъ гд\семъ, и= падо'ша
та'мw сi'и се'дмь вку'пjь: тi'и же о<у>=мро'ша во дне'хъ
жа'твы пе'рвыхъ, въ нача'лjь жа'твы jа=чме'ня.

10. И= взя` ресфа` дщи` а=i'ина вре'тище, и= потче`
<е>=` себjь` при ка'мени, въ нача'лjь жа'твы jа=чме'ня,
до'ндеже снидо'ша на ни'хъ во'ды бж~iя съ небесе`,
и= не даде` пти'цамъ неб<е>'снымъ дне'мъ почи'ти на
ни'хъ, ниже` sвjьр<е>'мъ з<е>мны'мъ но'щiю.

11. И= повjь'даша давi'ду вся^ <е>=ли^ка сотвори` ресфа`
дще'рь а=i'а, подло'жница сау'ля. И= и=стлjь'ша, и=
взя` я=` да'нъ сы'нъ i=w'й, и='же w\т и=сча'дiй и=споли'новыхъ.

12. И= и='де давi'дъ, и= взя` кw'сти сау^ли и= кw'сти
i=wнаfа'на сы'на <е>=гw` w\т муже'й сынw'въ i=авi'са
галаа'дскагw, и=`же о<у>=крадо'ша и=`хъ w\т сто'гны
веfса'ни, зане` повjь'сиша и=`хъ та'мw и=ноплем<е>'нницы
въ де'нь, во'ньже порази'ша и=ноплем<е>'нницы сау'ла
въ гелву'и.

13. И= вознесе` давi'дъ кw'сти сау^ли w\тту'ду и= кw'сти
i=wнаfа'на сы'на <е>=гw`, и= собра` кw'сти повjь'шеныхъ
на со'лнцjь:

14. и= погребо'ша кw'сти сау^ли и= кw'сти i=wнаfа'на
сы'на <е>=гw`, и= кw'сти повjь'шеныхъ на со'лнцjь,
въ земли` венiамi'новjь, при краи` во гро'бjь кi'са
<о>=тца` <е>=гw`, и= сотвори'ша вся^ <е>=ли^ка заповjь'да
ца'рь. И= послу'ша бг~ъ земли` по си'хъ.

15. И= бы'сть па'ки бра'нь и=ноплеме'нникwмъ со i=и~льтяны.
И= сни'де давi'дъ и= <о>='троцы <е>=гw` съ ни'мъ, и=
би'шася со и=ноплем<е>'нники: и= о<у>=труди'ся давi'дъ.

16. И= i=есвi'й, и='же бjь` w\т вну^къ рафа'нихъ, (о<у>=
негw'же) бjь` вjь'съ копiя` <е>=гw` три'ста сi^кль
вjь'са мjь'дяна, и= то'й бjь` препоя'санъ <о>=ру'жiемъ,
и= хотя'ше порази'ти давi'да.

17. И= помо'же <е>=му` а=ве'сса сы'нъ сару'инъ, и=
и=зба'ви давi'да а=ве'сса, и= порази` и=ноплеме'нника,
и= о<у>=мертви` <е>=го`. Тогда` кля'шася му'жiе давi'дwвы,
глаго'люще: не и=зы'деши ктому` съ на'ми на бра'нь,
да не о<у>=гаси'ши свjьти'льника i=и~лева.

18. И= бы'сть по си'хъ <е>=ще` бра'нь въ ге'fjь со
и=ноплем<е>'нники: тогда` порази` совохе'й и='же w\т
а=со'fы сw'бранныя вну'ки гiга'нтwвы.

19. И= бы'сть па'ки бра'нь въ ро'мjь со и=ноплем<е>'нники:
и= порази` <е>=леана'нъ сы'нъ а=рiwргi'ма виfлее'млянинъ
голiа'fа и='же w\т геffе'а, и= дре'во копiя` <е>=гw`
бы'сть а='ки наво'й тку'щихъ.

20. И= бы'сть па'ки бра'нь въ ге'fjь: и= бjь` му'жъ
w\т мадw'на, и= пе'рсты ру'къ <е>=гw` и= пе'рсты но'гъ
<е>=гw` по шести`, число'мъ два'десять четы'ри: и=
то'й роди'ся w\т рафы`,

21. и= о<у>=ничижи` i=и~ля: и= о<у>=би` <е>=го` i=wнаfа'нъ
сы'нъ сафа'я бра'та давi'дова.

22. Четы'ри сi'и роди'шася вну'цы гiга'нтwвы рафjь`
въ ге'fjь, и= падо'ша w\т руку` давi'дwву и= w\т руку`
рабw'въ <е>=гw`.

Глава` 22.

И= глаго'ла давi'дъ ко гд\су словеса` пjь'сни сея`
въ де'нь, во'ньже и=зба'ви и=` гд\сь и=з\ъ руки` всjь'хъ
вра^гъ <е>=гw` и= и=з\ъ руки` сау'ловы,

2. и= рече` %[пjь'снь%]: гд\си, ка'меню мо'й и= о<у>=твержде'нiе
мое`, и= и=збавля'яй мя` мнjь`:

3. бг~ъ мо'й, храни'тель мо'й бу'детъ мнjь`, о<у>=пова'я
бу'ду на него`: защи'тникъ мо'й и= ро'гъ спасе'нiя
моегw`, засту'пникъ мо'й и= прибjь'жище мое` спасе'нiя
моегw`, w\т непра'веднагw спасе'ши мя`.

4. Хва'льнаго призову` гд\са, и= w\т вра^гъ мои'хъ
спасу'ся:

5. jа='кw w=держа'ша мя` бwлjь'зни см<е>'ртныя и= пото'цы
беззако'нiя смято'ша мя`,

6. бwлjь'зни см<е>'ртныя w=быдо'ша мя`, предвари'ша
мя` же'стокwсти см<е>'ртныя.

7. Внегда` скорбjь'ти ми` призову` гд\са, и= къ бг~у
моему` воззову`, и= о<у>=слы'шитъ w\т хра'ма ст~а'гw
своегw` гла'съ мо'й, и= во'пль мо'й вни'детъ во о<у>='шы
<е>=гw`.

8. И= смяте'ся и= тре'петна бы'сть земля`, и= w=снова^нiя
небесе` смято'шася и= подвиго'шася, jа='кw прогнjь'вася
на ня` гд\сь:

9. взы'де ды'мъ гнjь'вомъ <е>=гw`, и= <о>='гнь и=з\ъ
о<у>='стъ <е>=гw` поя'стъ: о<у>='глiе возгорjь'шася
w\т негw`,

10. и= преклони` небеса` и= сни'де, и= мра'къ под\ъ
нога'ма <е>=гw`,

11. и= всjь'де на херувi'мы и= летjь`, и= jа=ви'ся
на крилу^ вjь'тр<е>ню,

12. и= положи` тьму` закро'въ сво'й: w='крестъ <е>=гw`
селе'нiе <е>=гw`, темноту` во'дъ w=густи` во w='блацjьхъ
возду'шныхъ:

13. w\т сiя'нiя пред\ъ ни'мъ разгорjь'шася о<у>='глiе
<о>='гненнiи.

14. И= возгремjь` съ небесе` гд\сь, и= вы'шнiй даде`
гла'съ сво'й,

15. и= посла` стрjь'лы, и= расточи` и=`хъ: и= блесну`
мо'лнiю, и= о<у>=страши` я=`:

16. и= jа=ви'шася и=сто'чницы морстi'и, и= w\ткры'шася
w=снова^нiя вселе'нныя w\т запреще'нiя гд\сня, w\т
дохнове'нiя дх~а гнjь'ва <е>=гw`:

17. посла` съ высоты` и= прiя'тъ мя`, и=звлече' мя
w\т во'дъ мно'гихъ:

18. и=зба'ви мя` w\т вра^гъ мои'хъ си'льныхъ и= w\т
ненави'дящихъ мя`, jа='кw о<у>=крjьпи'шася па'че мен<е>`:

19. предвари'ша мя` въ де'нь печа'ли моея`. И= бы'сть
гд\сь о<у>=твержде'нiе мое`,

20. и= и=зведе' мя на широту`, и= и=зба'ви мя`, jа='кw
бл~говоли` во мнjь`.

21. И= воздаде' ми гд\сь по пра'вдjь мое'й, и= по чистотjь`
руку` мо<е>'ю воздаде' ми,

22. jа='кw сохрани'хъ пути^ гд\сни и= не нече'ствовахъ
w\т бг~а моегw`,

23. jа='кw вся^ судьбы^ <е>=гw` предо мно'ю, и= w=правда^нiя
<е>=гw` не w\тступи'ша w\т мене`,

24. и= бу'ду непоро'ченъ <е>=му`, и= сохраню'ся w\т
беззако'нiя моегw`.

25. И= возда'стъ ми` гд\сь по пра'вдjь мое'й и= по
чистотjь` руку` мо<е>'ю пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`.

26. Съ прп\дбнымъ прп\дбенъ бу'деши, и= съ му'жемъ
непови'ннымъ непови'ненъ бу'деши:

27. и= со и=збра'ннымъ и=збра'нъ бу'деши, и= со стропти'вымъ
разврати'шися:

28. лю'ди же смир<е>'нныя спасе'ши, и= <о>='чи го'рдыхъ
смири'ши.

29. Jа='кw ты` просвjьща'еши свjьти'льникъ мо'й, гд\си,
и= гд\сь просвjьти'тъ ми` тьму` мою`:

30. jа='кw тобо'ю потеку` препоя'санъ, и= w= бз~jь
мое'мъ прелjь'зу стjь'ну.

31. Крjь'покъ, непоро'ченъ пу'ть <е>=гw`: гл~го'лъ
гд\сень держа'венъ, разжже'нъ: защи'тникъ <е>='сть
всjь^мъ о<у>=пова'ющымъ на него`.

32. Jа='кw кто` крjь'покъ ра'звjь гд\са; и= кто` творе'цъ
ра'звjь бг~а на'шегw;

33. Крjь'покъ о<у>=крjьпля'яй мя` си'лою, и= положи`
непоро'ченъ пу'ть мо'й:

34. положи'вый но'зjь мои` jа='кw <е>=л<е>'ни, и= на
высо'кихъ поставля'яй мя`:

35. науча'яй ру'цjь мои` на бра'нь, и= положи'вый лу'къ
мjь'дянъ мы^шца моя^.

36. И= да'лъ ми` <е>=си` защище'нiе спасе'нiя моегw`,
и= кро'тость твоя` о<у>=мно'жи мя`.

37. Разшири'лъ <е>=си` стwпы` моя^ подо мно'ю, и= не
позы'бнустjься го'л<е>ни мои`.

38. Пожену` враги` моя^ и= потреблю` я=`, и= не возвращу'ся
до'ндеже сконча'ю и=`хъ:

39. и= сокрушу` и=`хъ, и= не воста'нутъ, и= паду'тъ
под\ъ нога'ма мои'ма.

40. И= о<у>=крjьпи'ши мя` си'лою на бра'нь, подклони'ши
востаю'щыя на мя` под\ъ мя`.

41. И= враги` моя^ да'лъ ми` <е>=си` хребе'тъ, ненави'дящыя
мя`, и= о<у>=мертви'лъ <е>=си` и=`хъ:

42. возопiю'тъ, и= нjь'сть помо'щника, ко гд\су, и=
не о<у>=слы'ша и='хъ:

43. и= и=стни'хъ я=` jа='кw пра'хъ земны'й, jа='кw
бре'нiе путi'й и=стончи'хъ я=`.

44. И= и=зба'виши мя` w\т прерjька'нiя людi'й мои'хъ,
сохрани'ши мя` въ главу` jа=зы'кwвъ. И= лю'дiе, и='хже
не вjь'дяхъ, рабо'таша ми`.

45. Сы'нове чуждi'и солга'ша ми`, въ слу'хъ о<у>='ха
о<у>=слы'шаша мя`:

46. сы'нове чуждi'и w\тве'ржени бу'дутъ, и= вострепе'щутъ
во градjь'хъ свои'хъ.

47. Жи'въ гд\сь, и= блг\све'нъ храни'тель мо'й, и=
вознесе'тся бг~ъ мо'й, храни'тель сп\снiя моегw`.

48. Крjь'пкiй гд\сь дая'й w\тмщ<е>'нiя мнjь` и= наказу'яй
лю'ди под\ъ мя`,

49. и= и=зводя'й мя` w\т вра^гъ мои'хъ, и= w\т востаю'щихъ
на мя` вознесе'ши мя`, w\т му'жа непра'ведна и=зба'виши
мя`.

50. Сегw` ра'ди и=сповjь'мся тебjь`, гд\си, во jа=зы'цjьхъ,
и= и='мени твоему` воспою`:

51. велича'яй спас<е>'нiя царя` своегw`, и= творя'й
мл\сть хрiсту` своему` давi'ду и= сjь'мени <е>=гw`
до вjь'ка.

Глава` 23.

И= сiя^ словеса` давi'дwва послjь^дняя. Вjь'ренъ давi'дъ
сы'нъ i=ессе'овъ, и= вjь'ренъ му'жъ, <е>=го'же возста'ви
гд\сь въ хрiста` бг~а i=а'кwвля, и= благолjь^пны <пс>алмы`
i=и~л<е>вы.

2. И= дх~ъ гд\сень гл~а во мнjь`, и= сло'во <е>=гw`
на я=зы'цjь мое'мъ.

3. Гл~етъ бг~ъ i=и~левъ: мнjь` гл~а храни'тель i=и~левъ
при'тчу: рjь'хъ въ человjь'цjьхъ: ка'кw о<у>=держите`
стра'хъ бж~iй;

4. И= во свjь'тjь бж~iи о<у>='треннjьмъ, и= возсiя`
со'лнце зау'тра, не пре'йде w\т сiя'нiя, и= jа='кw
w\т дождя` sла'чна w\т земли`.

5. Не та'кw бо до'мъ мо'й съ крjь'пкимъ: завjь'тъ бо
вjь'ченъ положи' ми, гото'въ во вся'комъ вре'мени сохране'нъ:
jа='кw все` сп\снiе мое` и= все` хотjь'нiе во гд\сjь,
jа='кw не и='мать прозя'бнути беззако'нный.

6. Jа='коже те'рнiе и=зве'ржено вси` сi'и, jа='кw не
во'змутся руко'ю,

7. и= му'жъ не потруди'тся въ ни'хъ: и= мно'жество
желjь'за, и= дре'во копi'йное, и= <о>=гне'мъ сожже'тъ,
и= попаля'тся въ срамоту` свою`.

8. Сiя^ и=мена` си'льныхъ давi'довыхъ: i=евосfе'й ханане'анинъ
кня'зь тре'тiягw <е>='сть: а=дiнw'нъ а=сwне'й, се'й
w=бнажи` ме'чь сво'й на <о>='смь сw'тъ во'инwвъ (и=
побjьди`) <е>=ди'ною.

9. И= по не'мъ <е>=леаза'ръ, сы'нъ <о>=тца` бра'та
<е>=гw`, въ трiе'хъ си'льныхъ бра'тiяхъ, се'й бjь`
со давi'домъ (*во сирра'нjь) внегда` поноси'ти <е>=му`
во и=ноплеме'нницjьхъ: и= и=ноплем<е>'нницы собра'шася
та'мw на бра'нь,

10. и= и=зыдо'ша му'жiе i=и~л<е>вы проти'ву лица` и='хъ,
и= то'й воста` и= о<у>=бива'ше и=ноплеме'нники, до'ндеже
о<у>=труди'ся рука` <е>=гw` и= прильпе` рука` <е>=гw`
къ мечу`: и= сотвори` гд\сь сп\снiе вели'ко въ то'й
де'нь: и= лю'дiе w=брати'шася в\ъслjь'дъ <е>=гw` то'кмw
совлача'ти.

11. И= по не'мъ самаi'а сы'нъ а='сы, а=рухе'йскiй:
и= собра'шася и=ноплем<е>'нницы во fирi'ю: и= бjь`
та'мw ча'сть села` и=спо'лнь ля'щи: и= лю'дiе бjьжа'ша
w\т лица` и=ноплеме'ннича:

12. и= ста` а='ки сто'лпъ посредjь` ча'сти, и= и=схи'ти
ю=`, и= порази` и=ноплеме'нники: и= сотвори` гд\сь
сп\снiе вели'ко.

13. И= снидо'ша три` кня^зи w\т три'десятихъ, и= прiидо'ша
въ касw'нъ къ давi'ду въ верте'пъ <о>=долла'мъ: и=
чи'нове и=ноплем<е>'нникъ w=полчи'шася во ю=до'ли рафаi'нстjьй.

14. И= давi'дъ тогда` бjь` во w=бдержа'нiи, и= ста'нъ
и=ноплеме'нническъ бjь` тогда` въ виfлее'мjь.

15. И= возжада` давi'дъ и= рече`: кто` напои'тъ мя`
водо'ю и=з\ъ ро'ва, и='же въ виfлее'мjь при вратjь'хъ;
ста'нъ же бjь` тогда` и=ноплеме'нничь въ виfлее'мjь.

16. И= расторго'ша трiе` си'льнiи w=полче'нiе и=ноплеме'нничо,
и= почерпо'ша воды` и=з\ъ ро'ва виfлее'мскагw, и='же
при вратjь'хъ: и= взя'ша, и= прiидо'ша ко давi'ду,
и= не восхотjь` пи'ти <е>=я`: и= возлiя` ю=` гд\су

17. и= рече`: мл\стивъ мнjь`, гд\си, <е>='же сотвори'ти
сiе`, кро'вь ли муже'й поше'дшихъ въ душа'хъ свои'хъ
пи'ти и='мамъ; И= не восхотjь` пи'ти <е>=я`. Сiя^ сотвори'ша
трiе` си'льнiи.

18. И= а=ве'сса бра'тъ i=wа'вль сы'нъ сару'инъ, се'й
бjь` кня'зь въ трiе'хъ, и= се'й воздви'же копiе` свое`
на три'ста jа='звеныхъ, и= тому` и='мя <е>='сть въ
трiе'хъ.

19. W\т трiе'хъ <о>='ныхъ сла'вный, и= бы'сть и=`мъ
кня'зь, и= да'же до трiе'хъ не прiи'де.

20. И= ване'а сы'нъ i=wда'евъ, му'жъ се'й премно'гъ
въ дjь'лjьхъ, w\т кавасаи'ла, и= се'й о<у>=би` два`
сы^на а=рiи'ла мwа'вскагw: и= то'й сни'де, и= о<у>=би`
льва` посредjь` ро'ва въ де'нь снjь'женъ:

21. и= то'й порази` му'жа <е>=гv'птянина, му'жа кра'сна,
въ руцjь' же <е>=гv'птянина копiе` jа='кw дре'во лjь'ствицы
кора'бленыя: и= сни'де къ нему` со па'лицею, и= и=сто'рже
копiе` и=з\ъ руку` <е>=гv'птянина, и= о<у>=би` <е>=го`
копiе'мъ <е>=гw`:

22. сiя^ сотвори` ване'а сы'нъ i=wда'евъ, и= тому`
и='мя въ трiе'хъ си'льныхъ,

23. w\т трiе'хъ сла'вный, и= ко трiе'мъ не прiи'де:
и= поста'ви <е>=го` давi'дъ над\ъ таи^нники свои'ми.

24. И= сiя^ и=мена` си'льныхъ давi'да царя`: а=саи'лъ
бра'тъ i=wа'вль, се'й въ три'десятихъ: <е>=леана'нъ
сы'нъ <о>=тца` бра'та <е>=гw` w\т виfлее'ма:

25. семо'fъ а=родiи'нъ:

26. хелли'съ келwfi'йскiй: i=ра` сы'нъ <е>=ккi'са fекwi'тскагw:

27. а=вiезе'ръ а=наfwfi'тскiй: савухе'й и='же w\т а=сwfi'ты:

28. <е>=ллw'нъ а=лwнi'тскiй: мое'й нетwфаfi'тянинъ:

29. <е>=ли` сы'нъ ваа'нь, и='же w\т нетwфаfi^тъ: <е>=ffi`
сы'нъ рiва'нь w\т гаваw'на сынw'въ венiамi'нихъ:

30. ване'асъ фараfwнi'тскiй: о<у>=рi'й w\т наалге'а:

31. а=рiи'лъ сы'нъ а=равwfi'тянина: заw'ръ варсамi'тскiй:

32. <е>=леа'са сы'нъ салавwнi'тскiй: васе'й гони'тскiй:

33. i=wнаfа'нъ сы'нъ сама'на а=рwрi'тскагw: а=хiа'нъ
сы'нъ а=рати` а=раfу'рскагw:

34. <е>=лiфала'fъ сы'нъ маахiа'вль: <е>=лiа'въ сы'нъ
а=хiтофе'ла гелwнi'тскагw:

35. а=сараi` карми'льскiй: о<у>=ре'мъ сы'нъ а=сви`:

36. и= га'ла сы'нъ наfа'новъ: и= ваа'нъ сы'нъ а=гарi'нъ:

37. <е>='лли а=мманi'тскiй: гелwре'й вирwfi'йскiй,
нося'й <о>=ру'жiе i=wа'ва сы'на сару'ина:

38. i=ра'съ <е>=ffi'рскiй: гаре'въ i=ерfе'йскiй: и=
о<у>=рi'а геfе'йскiй.

39. Всjь'хъ три'десять и= се'дмь.

Глава` 24.

И= приложи` гд\сь гнjь'ву разгорjь'тися во i=и~ли,
и= подви'же въ ни'хъ давi'да, глаго'ля: и=ди` и= и=зочти`
i=и~ля и= i=у'ду.

2. И= рече` ца'рь ко i=wа'ву кня'зю си'лы и='же съ
ни'мъ: пройди` нн~jь вся^ кwлjь'на i=и~л<е>ва и= i=у^дина,
w\т да'на да'же и= до вирсавi'и, и= сочти` лю'ди, и=
да о<у>=вjь'мъ число` лю'демъ.

3. И= рече` i=wа'въ ко царю`: да приложи'тъ гд\сь бг~ъ
тво'й къ лю'демъ твои^мъ, jа='коже бы'ти и=`мъ стори'цею,
и= <о>='чи господи'на моегw` царя` да о<у>=ви'дятъ:
и= господи'нъ мо'й ца'рь почто` помышля'етъ w= словеси`
се'мъ;

4. И= превозмо'же сло'во царе'во ко i=wа'ву и= ко княз<е>'мъ
си'лы. И= и=зы'де i=wа'въ и= кня^зи крjь'пости пред\ъ
царе'мъ сочести` лю'ди i=и~л<е>вы.

5. И= преидо'ша i=<о>рда'нъ, и= w=полчи'шася во а=рои'рjь
w=десну'ю гра'да и='же посредjь` де'бри га'дъ и= <е>=лiезе'ръ.

6. И= прiидо'ша въ галаа'дъ и= въ зе'млю fавасw'нъ
и= i=стw'нъ и= въ да'су, и= внидо'ша въ данiда'нъ и=
w=быдо'ша сiдw'нъ,

7. и= прiидо'ша во ма<пс>а'ръ тv'рскiй и= во вся^ гра'ды
<е>=v<е>'ины и= въ ханан<е>'ины, и= и=до'ша на ю='гъ
i=у'ды въ вирсавi'ю,

8. и= w=быдо'ша всю` зе'млю, и= прiидо'ша во i=ер\сли'мъ,
сконча'вше де'вять мц\съ и= два'десять днi'й.

9. И= даде` i=wа'въ число` сочте'ныхъ людi'й царю`:
и= бjь` i=и~ля число'мъ <о>='смь сw'тъ ты'сящъ си'льныхъ
держа'щихъ <о>=ру'жiе, и= муже'й i=у'диныхъ пя'ть сw'тъ
ты'сящъ муже'й борц<е>'въ.

10. И= о<у>=боя'ся се'рдце давi'дово по счисле'нiи
людi'й, и= рече` давi'дъ ко гд\су: согрjьши'хъ sjьлw`,
jа='кw сотвори'хъ глаго'лъ се'й: и= нн~jь, гд\си, w\тими`
беззако'нiе раба` твоегw`, jа='кw w=буя'хъ sjьлw`.

11. И= воста` давi'дъ зау'тра: и= сло'во гд\сне бы'сть
ко га'ду пр\оро'ку прозорли'вцу, гл~я:

12. и=ди` и= рцы` давi'ду, глаго'ля: та'кw гл~етъ гд\сь:
тро'е а='зъ наведу` на тя`, и= и=збери` себjь` <е>=ди'но
w\т си'хъ, и= сотворю' ти.

13. И= вни'де га'дъ къ давi'ду, и= повjь'да, и= рече`
<е>=му`: и=збери` себjь` бы'ти: и=ли` прiи'дутъ тебjь`
три` лjь^та гла'да на зе'млю твою`: и=ли` три` мц\сы
бjь'гати и='маши пред\ъ враги^ твои'ми, и= бу'дутъ
гоня'ще тя`: и=ли` три` дни^ бы'ти сме'рти въ земли`
твое'й: нн~jь о<у>=`бо разумjь'й и= ви'ждь, что` w\твjьща'ю
посла'вшему мя`.

14. И= рече` давi'дъ ко га'ду: тjь^сна ми` су'ть w\твсю'ду
sjьлw` три` сiя^: да впаду` о<у>=`бо въ ру'цjь гд\сни,
jа='кw мнw'ги су'ть щедрw'ты <е>=гw` sjьлw`: въ ру'цjь
же человjь^чи да не впаду`. И= и=збра` себjь` давi'дъ
сме'рть и= дни^ жа'тв<е>нныя пшени'цы.

15. И= даде` гд\сь сме'рть во i=и~ли w\т о<у>='тра
до часа` w=бjь'днягw, и= нача'ся jа='зва бы'ти въ лю'дехъ,
и= о<у>=мро'ша w\т людi'й гд\снихъ w\т да'на и= до
вирсавi'и се'дмьдесятъ ты'сящъ муже'й.

16. И= простре` а='гг~лъ бж~iй ру'ку свою` на i=ер\сли'мъ
погуби'ти <е>=го`, и= раска'яся гд\сь w= sлjь`, и=
рече` а='гг~лу погубля'ющему лю'ди: дово'льно нн~jь,
w\тими` ру'ку твою`. И= а='гг~лъ гд\сень бjь` стоя`
пред\ъ гумно'мъ <о>='рны i=евусе'анина.

17. И= рече` давi'дъ ко гд\су, <е>=гда` ви'дjь а='гг~ла
бiю'ща лю'ди, и= рече`: се`, а='зъ <е>='смь согрjьши'вый,
а='зъ <е>='смь па'стырь sло` сотвори'вый, а= сi'и <о>='вцы
что` сотвори'ша; да бу'детъ нн~jь рука` твоя` на мнjь`
и= на дому` <о>=тца` моегw`.

18. И= прiи'де га'дъ къ давi'ду въ де'нь то'й и= рече`
<е>=му`: взы'ди, и= поста'ви гд\севи <о>=лта'рь на
гумнjь` <о>='рны i=евусе'анина.

19. И= взы'де давi'дъ по глаго'лу га'да пр\оро'ка,
и='мже w='бразомъ заповjь'да <е>=му` гд\сь.

20. И= преклони'ся <о>='рна, и= ви'дjь царя` и= <о>='троки
<е>=гw` восходя'щыя вы'ше <е>=гw`, и= и=зы'де <о>='рна,
и= поклони'ся царю` на лицы` свое'мъ на земли`,

21. и= рече` <о>='рна: что` jа='кw прiи'де господи'нъ
мо'й ца'рь къ рабу` своему`; И= рече` давi'дъ: купи'ти
о<у>= теб<е>` гумно` (прiидо'хъ), на созда'нiе <о>=лтаря`
гд\сня, и= преста'нетъ jа='зва w\т людi'й.

22. И= рече` <о>='рна къ давi'ду: да прiи'метъ и= вознесе'тъ
господи'нъ мо'й ца'рь гд\су (бг~у) <е>='же бла'го пред\ъ
<о>=чи'ма <е>=гw`: се`, воло'ве во всесожже'нiе, и=
коле'са и= сосу'ди волw'въ на дрова`.

23. Вся^ даде` <о>='рна царю`. И= рече` <о>='рна къ
царю`: гд\сь бг~ъ тво'й да блг\сви'тъ тя`.

24. И= рече` ца'рь ко <о>='рнjь: ни`, но то'кмw купу'я
куплю` w\т теб<е>` цjьно'ю, и= не вознесу` гд\су бг~у
моему` всесожже'нiя ту'не. И= купи` давi'дъ гумно`
и= волы` на пяти'десяти сi'клехъ сребра`.

25. И= созда` та'мw давi'дъ <о>=лта'рь гд\севи: и=
вознесе` всесожж<е>'нiя и= ми^рная. И= приложи` соломw'нъ
ко <о>=лтарю` послjьди`, зане` ма'лъ бjь` пре'жде.
И= послу'ша гд\сь земли`, и= w\тя'тъ jа='зву w\т i=и~ля.

Коне'цъ кни'зjь вторjь'й ца'рствъ: и='мать въ себjь`
главы^ 24.

</hip>
Hosted by uCoz