<hip>
%{!версия=9} Кни'га тре'тiя

Ца'рствъ.

Глава` 1.

И= ца'рь давi'дъ бы'сть ста'ръ преше'дъ дни^, и= w=дjьва'ху
<е>=го` ри'зами (мно'гими), и= не согрjьва'шеся.

2. И= рjь'ша <о>='троцы <е>=гw` <е>=му`: да пои'щутъ
господи'ну на'шему царю` дjьви'цы ю='ныя, и= предстои'тъ
царе'ви, и= бу'детъ грjь'ющи <е>=го`, и= да лежи'тъ
съ ни'мъ, и= согрjь'ется господи'нъ на'шъ ца'рь.

3. И= и=ска'ша <о>=трокови'цы до'брыя w\т всегw` предjь'ла
i=и~лева, и= w=брjьто'ша а=вiса'гу сумантяны'ню, и=
приведо'ша ю=` ко царю`.

4. И= бjь` <о>=трокови'ца добра` видjь'нiемъ sjьлw`:
и= бы'сть грjь'ющи царя` и= служа'ше <е>=му`: ца'рь
же не позна` <е>=я`.

5. И= а=дw'нiа сы'нъ а=ггi'fинъ вознесе'ся, глаго'ля:
а='зъ и='мамъ ца'рствовати. И= сотвори` себjь` кол<е>сни'цы
и= ко'нники, и= пятьдеся'тъ муже'й <е>='же ходи'ти
пред\ъ ни'мъ.

6. И= не возбрани` <е>=му` <о>=те'цъ <е>=гw` никогда`,
глаго'ля: почто` сiе` ты` сотвори'лъ <е>=си`; И= бjь`
то'й красе'нъ зра'комъ sjьлw`, и= того` роди` по а=вессалw'мjь.

7. И= бjь'ша совjь'ти <е>=гw` со i=wа'вомъ сы'номъ
сару'инымъ и= со а=вiа'fаромъ i=ере'омъ, и= помога'ху
в\ъслjь'дъ а=дw'нiи.

8. Садw'къ же i=ере'й и= ване'а сы'нъ i=wда'евъ, и=
наfа'нъ пр\оро'къ и= семе'й, и= рисi'й и= сы'нове си'льнiи
давi'дwвы не бы'ша по а=дw'нiи.

9. И= пожре` а=дw'нiа <о>='вцы и= тельцы` и= а='гнцы
при ка'мени зwеле'fjь, и='же бjь` бли'з\ъ и=сто'чника
рwги'ля: и= призва` всю` бра'тiю свою`, сы'ны цар<е>'вы,
и= вся^ му'жы i=у'дwвы, <о>='троки цар<е>'вы:

10. наfа'на же пр\оро'ка и= ване'а и= си'льныхъ и=
соломw'на бра'та своегw` не зва`.

11. И= рече` наfа'нъ ко вирсавi'и ма'тери соломw'ни,
глаго'ля: не слы'шала ли <е>=си`, jа='кw воцари'ся
а=дw'нiа сы'нъ а=ггi'fинъ, господи'нъ же на'шъ давi'дъ
не вjь'сть:

12. нн~jь о<у>=`бо совjьща'ю ти` совjь'тъ, и= и=зба'виши
ду'шу свою` и= ду'шу сы'на твоегw` соломw'на:

13. гряди`, вни'ди къ царю` давi'ду и= рече'ши къ нему`,
глаго'лющи: не ты' ли, го'споди мо'й царю`, кля'лся
<е>=си` рабjь` твое'й, глаго'ля: jа='кw соломw'нъ сы'нъ
тво'й и='мать ца'рствовати по мнjь`, и= то'й ся'детъ
на престо'лjь мое'мъ; и= что` jа='кw воцари'ся а=дw'нiа;

14. и= се`, <е>=ще` глаго'лющей тебjь` та'мw со царе'мъ,
и= а='зъ вни'ду в\ъслjь'дъ теб<е>` и= допо'лню словеса`
твоя^.

15. И= вни'де вирсавi'а ко царю` въ ло'жницу. И= ца'рь
ста'ръ sjьлw`, и= а=вiса'гъ сумантяны'ня бя'ше служа'щи
царю`.

16. И= приклони'ся вирсавi'а и= поклони'ся царе'ви.
И= рече` ца'рь: что' ти <е>='сть;

17. <О>=на' же рече`: го'споди мо'й царю`, ты` кля'лся
<е>=си` пред\ъ гд\семъ бг~омъ твои'мъ рабjь` твое'й,
глаго'ля: jа='кw сы'нъ тво'й соломw'нъ и='мать ца'рствовати
по мнjь`, и= то'й ся'детъ на престо'лjь мое'мъ:

18. и= се`, нн~jь а=дw'нiа ца'рствуетъ, ты' же, го'споди
мо'й царю`, не вjь'си:

19. и= пожре` тельцы` и= а='гнцы и= <о>='вцы во мно'жествjь,
и= созва` вся^ сы'ны цар<е>'вы, и= а=вiа'fара жерца`
и= i=wа'ва кня'зя си'лы, соломw'на же раба` твоегw`
не призва`:

20. ты' же, го'споди мо'й царю`, <о>='чи всегw` i=и~ля
къ тебjь`: да возвjьсти'ши и=`мъ, кто` ся'детъ на престо'лjь
господи'на моегw` царя` по не'мъ:

21. и= бу'детъ <е>=гда` о<у>='снетъ господи'нъ мо'й
ца'рь со <о>=тцы^ свои'ми, и= бу'ду а='зъ и= сы'нъ
мо'й соломw'нъ грjь'шни.

22. И= се`, <е>=ще` <е>='й глаго'лющей съ царе'мъ,
и= наfа'нъ пр\оро'къ прiи'де.

23. И= возвjьсти'ша царю`, глаго'люще се`, наfа'нъ
пр\оро'къ. И= вни'де пред\ъ лице` царе'во, и= поклони'ся
царю` пред\ъ лице'мъ <е>=гw` до земли`,

24. и= рече` наfа'нъ: го'споди мо'й царю`, ты' ли ре'клъ
<е>=си`: а=дw'нiа да ца'рствуетъ по мнjь`, и= то'й
да ся'детъ на престо'лjь мое'мъ;

25. jа='кw сни'де дне'сь и= закла` тельцы` и= а='гнцы
и= <о>='вцы во мно'жествjь, и= созва` вся^ сы'ны цар<е>'вы
и= кня^зи си'льныхъ, и= а=вiа'fара i=ере'а: и= се`,
су'ть jа=ду'ще и= пiю'ще пред\ъ ни'мъ, и= рjь'ша: да
живе'тъ ца'рь а=дw'нiа:

26. и= мене` самаго` раба` твоего`, и= садw'ка i=ере'а,
и= ване'а сы'на i=wда'ева, и= соломw'на раба` твоего`
не зва`:

27. w\т господи'на ли царя` моегw` бы'сть глаго'лъ
се'й; и= не сказа'лъ <е>=си` рабу` твоему`, кто` ся'детъ
на престо'лjь господи'на моегw` царя` по не'мъ;

28. И= w\твjьща` ца'рь давi'дъ и= рече`: призови'те
ми` вирсавi'ю. И= вни'де (вирсавi'а) пред\ъ царя` и=
ста` пред\ъ лице'мъ <е>=гw`.

29. И= кля'тся ца'рь и= рече`: жи'въ гд\сь, и='же и=зба'ви
ду'шу мою` w\т всея` печа'ли:

30. jа='коже бо кля'хтися пред\ъ гд\семъ бг~омъ i=и~левымъ,
глаго'ля: jа='кw соломw'нъ сы'нъ тво'й воцари'тся по
мнjь`, и= то'й ся'детъ на престо'лjь мое'мъ вмjь'стw
мен<е>`, jа='кw та'кw сотворю` <е>=му` въ дне'шнiй
де'нь.

31. И= преклони'ся вирсавi'а лице'мъ на зе'млю, и=
поклони'ся царю` и= рече`: да живе'тъ господи'нъ мо'й
ца'рь давi'дъ во вjь'ки.

32. И= рече` ца'рь давi'дъ: призови'те мнjь` садw'ка
жерца` и= наfа'на пр\оро'ка, и= ване'а сы'на i=wда'ева.
И= внидо'ша пред\ъ царя`.

33. И= рече` и=`мъ ца'рь: поими'те съ собо'ю рабы^
господи'на ва'шегw, и= всади'те сы'на моего` соломw'на
на мска` моего`, и= веди'те <е>=го` къ гiw'ну,

34. и= да пома'жетъ <е>=го` та'мw садw'къ i=ере'й и=
наfа'нъ пр\оро'къ въ царя` над\ъ i=и~лемъ, и= воструби'те
трубо'ю ро'жаною и= рече'те: да живе'тъ ца'рь соломw'нъ:

35. и= и=зыди'те в\ъслjь'дъ <е>=гw`, и= вни'детъ, и=
ся'детъ на престо'лjь мое'мъ, и= то'й воцари'тся вмjь'стw
мен<е>`: и= а='зъ заповjь'дахъ, да бу'детъ властели'нъ
над\ъ i=и~лемъ и= i=у'дою.

36. И= w\твjьща` ване'а сы'нъ i=wда'евъ царю` и= рече`:
бу'ди та'кw: да о<у>=тверди'тъ гд\сь бг~ъ глаго'лъ
се'й господи'на моегw` царя`:

37. jа='коже бjь` гд\сь со господи'номъ мои'мъ царе'мъ,
та'кw да бу'детъ и= съ соломw'номъ, и= да возвели'читъ
престо'лъ <е>=гw` па'че престо'ла господи'на моегw`
царя` давi'да.

38. И= сни'де садw'къ i=ере'й и= наfа'нъ пр\оро'къ,
и= ване'а сы'нъ i=wда'евъ, и= хереffi` и= фелеffi`,
и= всади'ша соломw'на на мска` царя` давi'да, и= возведо'ша
<е>=го` къ гiw'ну:

39. и= взя` садw'къ i=ере'й ро'гъ съ <е>=ле'емъ w\т
ски'нiи, и= пома'за соломw'на, и= воструби` трубо'ю
ро'жаною, и= рjь'ша вси` лю'дiе: да живе'тъ ца'рь соломw'нъ.

40. И= взыдо'ша вси` лю'дiе в\ъслjь'дъ <е>=гw` и= ликова'ша
въ ли'цjьхъ, и= веселя'хуся весе'лiемъ вели'кимъ, и=
разсjь'деся земля` w\т гла'са и='хъ.

41. И= слы'ша а=дw'нiа и= вси` зва'ннiи <е>=гw`, и=
тi'и сконча'ша о<у>=же` jа=ду'ще. И= слы'ша i=wа'въ
гла'съ трубы` ро'жаны и= рече`: кi'й гла'съ <е>='сть
гра'да шумя'ща;

42. И= <е>=ще` <е>=му` глаго'лющу, и= се`, i=wнаfа'нъ
сы'нъ а=вiа'fара i=ере'а прiи'де. И= рече` а=дw'нiа:
вни'ди, jа='кw му'жъ си'лы ты` <е>=си`, и= блага^я
возвjьсти`.

43. И= w\твjьща` i=wнаfа'нъ и= рече`: и=звjь'стно,
господи'нъ на'шъ ца'рь давi'дъ поста'ви соломw'на царе'мъ:

44. и= посла` съ ни'мъ ца'рь садw'ка i=ере'а и= наfа'на
пр\оро'ка, и= ване'а сы'на i=wда'ева, и= хереffi` и=
фелеffi`, и= всади'ша <е>=го` на мска` царе'ва:

45. и= пома'заша <е>=го` садw'къ i=ере'й и= наfа'нъ
пр\оро'къ на ца'рство въ гiw'нjь, и= взыдо'ша w\тту'ду
веселя'щеся, и= возшумjь` гра'дъ: се'й гла'съ, <е>=го'же
слы'шасте:

46. и= сjь'де соломw'нъ на престо'лjь ца'рстjьмъ:

47. и= внидо'ша раби` цар<е>'вы благослови'ти господи'на
на'шего царя` давi'да, глаго'люще: да о<у>=бл~жи'тъ
бг~ъ и='мя соломw'на сы'на твоегw` па'че и='мене твоегw`,
и= да возвели'читъ престо'лъ <е>=гw` па'че престо'ла
твоегw`: и= поклони'ся ца'рь на <о>=дрjь` свое'мъ,

48. и= си'це рече` ца'рь: блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ,
и='же даде` дне'сь w\т сjь'мене моегw` сjьдя'ща на
престо'лjь мое'мъ, и= <о>='чи мои` ви'дятъ.

49. И= о<у>=жасо'шася о<у>='жасомъ, и= воста'ша вси`
зва'ннiи а=дw'нi<е>вы, и= w\ти'де кi'йждо путе'мъ свои'мъ.

50. И= а=дw'нiа о<у>=боя'ся w\т лица` соломw'ня, и=
воста` и= w\ти'де, и= jа='тся за ро'гъ <о>=лтаря`.

51. И= возвjьсти'ша соломw'ну, глаго'люще: се`, а=дw'нiа
о<у>=боя'ся царя` соломw'на, и= держи'тся за ро'гъ
<о>=лтаря`, глаго'ля: да клене'тмися дне'сь ца'рь соломw'нъ,
jа='кw не о<у>=бiе'тъ раба` своего` <о>=ру'жiемъ.

52. И= рече` соломw'нъ: а='ще бу'детъ сы'нъ си'лы,
ни вла'съ главы` <е>=гw` о<у>=паде'тъ на зе'млю: а='ще
же sло'ба w=бря'щется въ не'мъ, о<у>='мретъ.

53. И= посла` ца'рь соломw'нъ, и= сведо'ша <е>=го`
со <о>=лтаря`. И= вни'де, и= поклони'ся царю` соломw'ну.
И= рече` <е>=му` соломw'нъ: и=ди` въ до'мъ сво'й.

Глава` 2.

И= прибли'жишася давi'ду днi'е о<у>=мре'ти <е>=му`,
и= заповjь'да соломw'ну сы'ну своему`, глаго'ля:

2. а='зъ w\тхожду` въ пу'ть всея` земли`: ты' же крjьпи'ся,
и= бу'ди му'жъ соверше'нъ,

3. и= сохрани` завjь'тъ гд\са бг~а твоегw`, <е>='же
ходи'ти во всjь'хъ путе'хъ <е>=гw`, храни'ти за'пwвjьди
<е>=гw` и= w=правда^нiя <е>=гw`, и= судьбы^ <е>=гw`
и= свидjь^нiя <е>=гw`, пи^санная въ зако'нjь мwv"се'овjь:
да разумjь'еши jа=`же сотвори'ши по всjь^мъ, <е>=ли^ка
заповjь'дахъ тебjь`:

4. да о<у>=тверди'тъ гд\сь сло'во свое`, <е>='же рече`
w= мнjь`, гл~я: а='ще сохраня'тъ сы'нове твои` пути^
своя^, <е>='же ходи'ти предо мно'ю во и='стинjь всjь'мъ
се'рдцемъ свои'мъ и= все'ю душе'ю свое'ю, гл~я: не
и=скорени'тся тебjь` му'жъ съ престо'ла i=и~лева:

5. и= ты` вjь'си, <е>=ли^ка сотвори` мнjь` i=wа'въ
сы'нъ сару'инъ, <е>=ли^ка сотвори` двjьма` воево'дама
си'лъ i=и~левыхъ, а=вени'ру сы'ну ни'рову и= а=месса'ю
сы'ну i=еfе'рову, и= о<у>=би` и='хъ, и= и=злiя` крw'ви
бра'ни въ ми'рjь, и= даде` кро'вь непови'нныхъ на по'ясjь
свое'мъ, и='же на чре'слjьхъ <е>=гw`, и= на сапозjь`
свое'мъ су'щемъ на нозjь` <е>=гw`:

6. и= сотвори'ши по му'дрости твое'й, и= не сведе'ши
ста'рости <е>=гw` съ ми'ромъ во а='дъ:

7. сынw'мъ же верзеллi'и галаадi'тина сотвори'ши ми'лость,
и= да бу'дутъ съ jа=ду'щими трапе'зу твою`: jа='кw
та'кw прибли'жишася мнjь`, внегда` бjьжа'ти мнjь` w\т
лица` а=вессалw'ма бра'та твоегw`:

8. и= се`, съ тобо'ю семе'й сы'нъ гира'нь сы'нъ i=еменi'инъ
w\т ваурi'ма, и= то'й прокля' мя прокля'тiемъ го'рькимъ,
въ де'нь во'ньже и=схожда'хъ въ полки`: и= то'й сни'де
на срjь'тенiе ми` на i=<о>рда'нъ, и= кля'хся <е>=му`
w= гд\сjь, глаго'ля: не о<у>=бiю' тя <о>=ру'жiемъ:

9. и= да не w=безвини'ши <е>=го`, jа='кw му'жъ му'дръ
<е>=си` ты`, и= о<у>=вjь'си что` сотвори'ши <е>=му`,
и= сведе'ши ста'рость <е>=гw` съ кро'вiю во а='дъ.

10. И= о<у>='спе давi'дъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть во гра'дjь давi'довjь.

11. И= бы'сть днi'й, въ ня'же ца'рствова давi'дъ во
i=и~ли, четы'редесять лjь'тъ: въ хеврw'нjь ца'рствова
се'дмь лjь'тъ, во i=ер\сли'мjь же три'десять три` лjь^та.

12. И= соломw'нъ сjь'де на престо'лjь давi'да <о>=тца`
своегw` сы'нъ двана'десяти лjь'тъ, и= о<у>=гото'вася
ца'рствiе <е>=гw` sjьлw`.

13. И= вни'де а=дw'нiа сы'нъ а=ггi'fинъ къ вирсавi'и
ма'тери соломw'ни, и= поклони'ся <е>='й. <О>=на' же
рече`: ми'ръ ли вхо'дъ тво'й; И= рече`: ми'ръ.

14. И= рече`: сло'во мнjь` къ тебjь`. И= рече` <е>=му`:
глаго'ли.

15. И= рече` <е>='й: ты` вjь'си, jа='кw мнjь` бjь`
ца'рство, и= на мя` ве'сь i=и~ль положи` лице` свое`,
<е>='же ца'рствовати, и= w=брати'ся ца'рство, и= бы'сть
бра'ту моему`, jа='кw w\т гд\са бы'сть <е>=му`:

16. и= нн~jь проше'нiя <е>=ди'нагw а='зъ прошу` w\т
теб<е>`, не w\тврати` лица` своегw`. И= рече` <е>=му`
вирсавi'а: глаго'ли.

17. И= рече` къ не'й: рцы` къ соломw'ну царю`, jа='кw
не и='мать w\тврати'ти лица` своегw` w\т теб<е>`, и=
дабы` ми` да'лъ а=вiса'гу сумантяны'ню въ жену`.

18. И= рече` вирсавi'а: до'брjь, а='зъ и='мамъ глаго'лати
w= тебjь` къ царю`.

19. И= вни'де вирсавi'а пред\ъ царя` соломw'на глаго'лати
<е>=му` w= а=дw'нiи. И= воста` ца'рь на срjь'тенiе
<е>='й, и= поклони'ся <е>='й, и= сjь'де на престо'лjь
свое'мъ: и= поста'виша престо'лъ другi'й ма'тери царе'вjь,
и= сjь'де w=десну'ю <е>=гw`,

20. и= рече` <е>=му`: проше'нiя ма'ла <е>=ди'нагw а='зъ
прошу` о<у>= теб<е>`, не w\тврати` лица` моегw`. И=
рече` къ не'й ца'рь: проси`, ма'ти моя`, jа='кw не
w\твращу'ся w\т теб<е>`.

21. И= рече`: да'ждь а=вiса'гу сумантяны'ню а=дw'нiи
бра'ту твоему` въ жену`.

22. И= w\твjьща` ца'рь соломw'нъ и= рече` ма'тери свое'й:
вску'ю ты` про'сиши а=вiса'ги сумантяны'ни а=дw'нiи;
<е>=ще` проси` <е>=му` и= ца'рства, jа='кw то'й бра'тъ
мо'й бо'льшiй мен<е>`, и= <е>=му` а=вiа'fаръ i=ере'й,
и= <е>=му` i=wа'въ сы'нъ сару'инъ воево'да дру'гъ.

23. И= кля'тся ца'рь соломw'нъ гд\семъ, глаго'ля: сiя^
да сотвори'тъ мнjь` бг~ъ и= сiя^ да приложи'тъ, jа='кw
на ду'шу свою` глаго'ла а=дw'нiа сло'во сiе`:

24. и= нн~jь жи'въ гд\сь, и='же о<у>=гото'ва мя`, и=
посади' мя на престо'лjь <о>=тца` моегw` давi'да, и=
то'й сотвори' ми до'мъ, jа='коже гл~а гд\сь, jа='кw
дне'сь о<у>='мретъ а=дw'нiа.

25. И= посла` ца'рь соломw'нъ руко'ю ване'а сы'на i=wда'ева,
и= о<у>=би` <е>=го`, и= о<у>='мре а=дw'нiа въ то'й
де'нь.

26. И= а=вiа'fару i=ере'ю рече` ца'рь: тецы` ты` во
а=наfw'fъ на село` твое`, jа='кw му'жъ сме'рти <е>=си`
ты` въ дне'шнiй де'нь, но не о<у>=мерщвлю` тебе`, jа='кw
носи'лъ <е>=си` кiвw'тъ завjь'та гд\сня пред\ъ <о>=тце'мъ
мои'мъ (давi'домъ), и= jа='кw w=sло'бленъ бы'лъ <е>=си`
во всjь'хъ, и='миже w=sло'бленъ бjь` <о>=те'цъ мо'й.

27. И= и=згна` соломw'нъ а=вiа'fара, <е>='же не бы'ти
<е>=му` i=ере'емъ гд\снимъ, jа='коже сбы'тися словеси`
гд\сню, <е>='же гл~а на до'мъ и=лi'евъ въ силw'мjь.

28. И= слу'хъ до'йде до i=wа'ва сы'на сару'ина, jа='кw
i=wа'въ послjь'дова а=дw'нiи, и= въ слjь'дъ соломw'нь
не о<у>=клони'ся. И= бjьжа` i=wа'въ въ ски'нiю гд\сню,
и= jа='тся рогw'въ <о>=лтаре'выхъ.

29. И= возвjьсти'ша соломw'ну, глаго'люще: jа='кw бjьжа`
i=wа'въ въ ски'нiю гд\сню, и= се`, держи'тся рогw'въ
<о>=лтаре'выхъ. И= посла` ца'рь соломw'нъ ко i=wа'ву,
глаго'ля: что' ти бы'сть, jа='кw о<у>=бjьжа'лъ <е>=си`
во <о>=лта'рь; И= рече` i=wа'въ: jа='кw о<у>=боя'хся
w\т лица` твоегw`, и= бjьжа'хъ ко гд\су. И= посла`
соломw'нъ ване'а сы'на i=wда'ева, глаго'ля: и=ди`,
и= о<у>=бi'й <е>=го`, и= погреби` <е>=го`.

30. И= прiи'де ване'а сы'нъ i=wда'евъ ко i=wа'ву въ
ски'нiю гд\сню, и= рече` <е>=му`: сiя^ глаго'летъ ца'рь:
и=зы'ди. И= рече` i=wа'въ: не и=зы'ду, но да здjь`
о<у>=мру`. И= возврати'ся ване'а сы'нъ i=wда'евъ и=
рече` царю`, глаго'ля: сiя^ глаго'ла i=wа'въ и= сiя^
w\твjьща` мнjь`.

31. И= рече` <е>=му` ца'рь: и=ди` и= сотвори` <е>=му`,
jа='коже рече`, и= о<у>=бi'й <е>=го`, и= погреби` <е>=го`,
и= w\тими` дне'сь кро'вь, ю='же ту'не пролiя` i=wа'въ,
w\т мен<е>` и= w\т до'му <о>=тца` моегw`:

32. и= возврати` гд\сь кро'вь непра'вды <е>=гw` на
главу` <е>=гw`, jа='коже нападе` на два` му^жа пра'в<е>дна
и= бла^га па'че <е>=гw`, и= о<у>=би` и=`хъ <о>=ру'жiемъ:
и= <о>=те'цъ мо'й давi'дъ не разумjь` кро'ве и='хъ,
а=вени'ра сы'на ни'рова, воево'ду i=и~лева, и= а=месса'я
сы'на i=еfе'рова, воево'ду i=у'дина:

33. и= возврати'ся кро'вь и='хъ на главу` <е>=гw` и=
на главу` сjь'мене <е>=гw` во вjь'ки: давi'ду же и=
сjь'мени <е>=гw`, и= до'му <е>=гw`, и= престо'лу <е>=гw`
ми'ръ да бу'детъ до вjь'ка w\т гд\са.

34. И= взы'де ване'а сы'нъ i=wда'евъ и= нападе` на
него`, и= о<у>=би` <е>=го`, и= погребе` <е>=го` въ
дому` <е>=гw` въ пусты'ни.

35. И= поста'ви ца'рь соломw'нъ ване'а сы'на i=wда'ева
вмjь'стw <е>=гw` над\ъ во'инствомъ: ца'рство же о<у>=правля'шеся
во i=ер\сли'мjь. И= садw'ка i=ере'а даде` соломw'нъ
ца'рь во i=ере'а пе'рваго вмjь'стw а=вiа'fара. И= даде`
гд\сь смы'слъ соломw'ну и= прему'дрость мно'гу sjьлw`,
и= широту` се'рдца, jа='коже песо'къ и='же при мо'ри:
и= и=спо'лнися ра'зума соломw'нъ па'че ра'зума всjь'хъ
дре'внихъ сынw'въ и= па'че всjь'хъ му'дрыхъ <е>=гv'петскихъ.
И= поя'тъ дще'рь фараw'ню, и= введе` ю=` во гра'дъ
давi'довъ, до'ндеже сконча` себjь` зда'ти до'мъ сво'й,
и= до'мъ гд\сень въ пе'рвыхъ, и= стjь'ну i=ер\сли'ма
w='крестъ: въ се'дмь лjь'тъ сотвори` и= сконча`. И=
бя'ше о<у>= соломw'на се'дмьдесятъ ты'сящъ (муже'й)
нося'щихъ бремена`, и= <о>='смьдесятъ ты'сящъ каменосjь'чц<е>въ
въ горjь`. И= сотвори` соломw'нъ мо'ре, и= подкрjьпл<е>'нiя,
и= ба^ни вели^кiя, и= столпы`, и= и=сто'чникъ дво'рный,
и= мо'ре мjь'дяное: и= созда` краегра'дiе, и= забра^ла
над\ъ ни'мъ, и= разсjьче` гра'дъ давi'довъ. Та'кw дщи`
фараw'ня пре'йде w\т гра'да давi'дова въ до'мъ сво'й,
<е>=го'же созда` <е>='й: тогда` созда` краегра'дiе.
И= соломw'нъ возноша'ше три'жды въ лjь'то всесожж<е>'нiя
и= ми^рная на <о>=лта'рь, <е>=го'же созда` гд\севи,
и= кадя'ше пред\ъ гд\семъ, и= соверши` до'мъ. И= сi'и
старjь^йшины приста'влени над\ъ дjьла'ми соломw'ними,
три` ты'сящы и= ше'сть сw'тъ приста^вникъ за людьми`
дjь'лающими дjь'ло. И= созда` а=ссу'ръ, и= магдw'нъ
и= газе'ръ, и= веfwрw'нъ вы'шнiй и= валала'fъ: <о>=ба'че
по созда'нiи до'му гд\сня и= стjьны` i=ер\сли'мскiя
w='крестъ, по си'хъ созда` гра'ды сiя^. И= <е>=ще`
жи'въ сы'й давi'дъ, заповjь'да соломw'ну глаго'ля:
се`, съ тобо'ю семе'й сы'нъ гира'нь, сы'нъ сjь'мене
i=еменi'ина, w\т хеврw'на: се'й кля'ше мя` кля'твою
о<у>=кори'зненною, въ де'нь во'ньже и=до'хъ въ полки`:
и= то'й сни'де въ срjь'тенiе ми` на i=<о>рда'нъ, и=
кля'хся <е>=му` гд\семъ, глаго'ля, jа='кw не о<у>=мерщвлю`
<е>=го` <о>=ру'жiемъ: и= нн~jь да не w=безвини'ши <е>=го`,
jа='кw му'жъ смы'сленъ <е>=си` ты`, и= разумjь'еши
jа=`же сотвори'ши <е>=му`, и= сведе'ши ста'рость <е>=гw`
съ кро'вiю во а='дъ.

36. И= посла'въ ца'рь соломw'нъ, призва` семе'а и=
рече` <е>=му`: сози'жди себjь` до'мъ во i=ер\сли'мjь
и= сjьди` та'мw, и= не и=сходи` w\тту'ду ника'може:

37. и= бу'детъ въ де'нь и=схо'да твоегw`, и= пре'йдеши
пото'къ ке'дрскiй, разумjь'я разумjь'й, jа='кw сме'ртiю
о<у>='мреши: кро'вь твоя` бу'детъ на главjь` твое'й.
И= закля'тъ <е>=го` ца'рь въ де'нь то'й.

38. И= рече` семе'й къ царю`: бла'гъ глаго'лъ, <е>=го'же
глаго'лалъ <е>=си`, го'споди мо'й царю`: та'кw сотвори'тъ
ра'бъ тво'й. И= сjь'де семе'й во i=ер\сли'мjь три`
лjь^та.

39. И= бы'сть по трiе'хъ лjь'тjьхъ, и= бjьжа'ста два`
раба^ сем<е>'ина ко а=гху'су сы'ну мааха'ину, царю`
ге'fску. И= возвjьсти'ша семе'ю, глаго'люще: се`, раби`
твои` во ге'fjь.

40. И= воста` семе'й, и= w=сjьдла` <о>=сля` свое`,
и= и='де во ге'fъ ко а=гху'су взыска'ти рабы^ своя^:
и= по'йде семе'й, и= приведе` рабы^ своя^ w\т ге'fа.

41. И= возвjьсти'ша соломw'ну, глаго'люще: jа='кw семе'й
ходи` и=з\ъ i=ер\сли'ма въ ге'fъ и= возврати` рабы^
своя^.

42. И= посла` ца'рь и= призва` семе'а и= рече` къ нему`:
не закля'хъ ли тя` гд\семъ, и= засвидjь'тельствовахъ
тебjь`, глаго'ля: во'ньже а='ще де'нь и=зы'деши и=з\ъ
i=ер\сли'ма и= по'йдеши на де'сно и=ли` на шу'ее, разумjь'я
разумjь'й, jа='кw сме'ртiю о<у>='мреши; и= ре'клъ ми`
<е>=си`: бла'гъ глаго'лъ, <е>=го'же слы'шахъ:

43. и= что` jа='кw не сохрани'лъ <е>=си` кля'твы гд\сни
и= за'повjьди, ю='же заповjь'дахъ на тя`;

44. И= рече` ца'рь къ семе'ю: ты` вjь'си всю` sло'бу
твою`, ю='же вjь'сть се'рдце твое`, jа=`же сотвори'лъ
<е>=си` давi'ду <о>=тцу` моему`: и= возврати` гд\сь
sло'бу твою` на главу` твою`:

45. и= ца'рь соломw'нъ благослове'нъ, и= престо'лъ
давi'довъ бу'детъ гото'въ пред\ъ гд\семъ во вjь'ки.

46. И= заповjь'да ца'рь соломw'нъ ване'ю сы'ну i=wда'еву:
и= и=зы'де, и= о<у>=би` <е>=го`, и= о<у>='мре (семе'й).

Глава` 3.

<Е>=гда' же ца'рство о<у>=тверди'ся въ руцjь` соломw'на,
сва'товство сотвори` соломw'нъ съ фараw'номъ царе'мъ
<е>=гv'петскимъ: и= поя'тъ дще'рь фараw'ню и= введе`
ю=` во гра'дъ давi'довъ, до'ндеже сконча` зда'ти до'мъ
сво'й и= до'мъ гд\сень и= стjь'ну i=ер\сли'ма w='крестъ.

2. <О>=ба'че лю'дiе тогда` бя'ху жру'ще на высо'кихъ,
jа='кw не бjь` созда'нъ до'мъ гд\севи да'же до дне`
<о>='нагw.

3. И= возлюби` соломw'нъ гд\са, ходи'ти въ заповjь'данiихъ
давi'да <о>=тца` своегw`, то'кмw на холмjь'хъ жря'ше
и= кадя'ше.

4. И= воста` соломw'нъ, и= и='де въ гаваw'нъ пожре'ти
та'мw, jа='кw та'мw бjь` высота` ве'лiя: ты'сящу всесожже'нiя
вознесе` на же'ртвенницjь въ гаваw'нjь.

5. И= jа=ви'ся гд\сь соломw'ну во снjь` но'щiю и= рече`
<е>=му`: проси` что` хо'щеши себjь`.

6. И= рече` соломw'нъ: ты` сотвори'лъ <е>=си` съ рабо'мъ
твои'мъ давi'домъ <о>=тце'мъ мои'мъ мл\сть ве'лiю,
jа='коже ходи` пред\ъ тобо'ю и='стиною и= пра'вдою
и= пра'вымъ се'рдцемъ съ тобо'ю, и= сохрани'лъ <е>=си`
<е>=му` мл\сть вели'кую сiю`, <е>='же да'ти сы'ну <е>=гw`
сjьдjь'ти на престо'лjь <е>=гw`, jа='коже дне'сь:

7. и= нн~jь, гд\си бж~е мо'й, ты` да'лъ <е>=си` раба`
твоего` вмjь'стw давi'да <о>=тца` моегw`: и= а='зъ
<е>='смь <о>='трочищь ма'лъ, и= не вjь'мъ и=схо'да
моегw` и= вхо'да моегw`:

8. ра'бъ же тво'й посредjь` людi'й твои'хъ, и=`хже
и=збра'лъ <е>=си` людi'й мно'гихъ, и=`же не и=зочту'тся
w\т мно'жества:

9. и= да'си рабу` твоему` се'рдце смы'слено слы'шати
и= суди'ти лю'ди твоя^ въ пра'вдjь, <е>='же разумjьва'ти
посредjь` добра` и= sла`: jа='кw кто` мо'жетъ суди'ти
лю'демъ твои^мъ тя^жкимъ си^мъ;

10. И= о<у>=го'дно бы'сть сло'во сiе` пред\ъ гд\семъ,
jа='кw и=спроси` соломw'нъ глаго'лъ се'й.

11. И= рече` гд\сь къ нему`: зане'же проси'лъ <е>=си`
w\т мен<е>` глаго'ла сегw`, и= не проси'лъ <е>=си`
w\т мен<е>` днi'й мно'гихъ, и= не проси'лъ <е>=си`
бога'тства, ниже` проси'лъ <е>=си` ду'шъ вра^гъ твои'хъ,
но и=спроси'лъ <е>=си` себjь` ра'зума, <е>='же слы'шати
су'дъ:

12. се`, сотвори'хъ по глаго'лу твоему`, се`, да'хъ
ти` се'рдце смы'слено и= му'дро: jа='коже ты`, не бы'сть
му'жъ пре'жде теб<е>` и= по тебjь` не воста'нетъ подо'бенъ
тебjь`:

13. и= jа=`же не проси'лъ <е>=си`, да'хъ тебjь`, и=
бога'тство и= сла'ву, jа='коже ты`, не бы'сть му'жъ
подо'бенъ тебjь` въ царе'хъ во вся^ дни^ твоя^:

14. и= а='ще по'йдеши путе'мъ мои'мъ сохрани'ти за'пwвjьди
моя^ и= повелjь^нiя моя^, jа='коже хожда'ше давi'дъ
<о>=те'цъ тво'й, и= о<у>=мно'жу дни^ твоя^.

15. И= возбуди'ся соломw'нъ, и= се`, сновидjь'нiе.
И= воста`, и= и='де во i=ер\сли'мъ, и= ста` пред\ъ
лице'мъ же'ртвенника, пред\ъ лице'мъ кiвw'та завjь'та
гд\сня въ сiw'нjь, и= вознесе` всесожж<е>'нiя и= сотвори`
ми^рная, и= сотвори` пи'ръ ве'лiй себjь` и= всjь^мъ
<о>=трокw'мъ свои^мъ.

16. Тогда` jа=ви'стjься двjь` ж<е>нjь` блудни^цjь пред\ъ
царе'мъ и= ста'стjь пред\ъ ни'мъ.

17. И= рече` жена` <е>=ди'на: во мнjь`, го'споди мо'й:
а='зъ и= жена` сiя` жи'хомjь въ дому` <е>=ди'нjьмъ
и= роди'хомjь въ дому`:

18. и= бы'сть по тре'тiемъ дни` рожде'нiя моегw`, и=
роди` и= жена` сiя`: и= бjь'хомъ ку'пнw, и= не бjь`
никто'же съ на'ми, кромjь` <о>=бои'хъ на'съ въ дому`:

19. и= о<у>='мре сы'нъ жены` сея` въ нощи`, jа='кw
лежа` на не'мъ:

20. и= воста` въ полу'нощи, и= взя` <о>=троча` мое`
w\т w=б\ъя'тiй мои'хъ, и= о<у>=спи` <е>=` на ло'нjь
свое'мъ, а= <о>=троча` свое` о<у>=ме'ршее положи` на
ло'нjь мое'мъ:

21. и= воста'хъ зау'тра накорми'ти <о>=троча` мое`,
и= w=брjьто'хъ и= ме'ртво: и= се`, разсмотри'хъ <е>=го`
ра'нw, и= се`, не бjь` сы'нъ мо'й, <е>=го'же роди'хъ:

22. И= рече` друга'я жена`: ни`, но се` <е>='сть сы'нъ
мо'й живы'й, се' же <е>='сть сы'нъ тво'й о<у>=ме'рый.
И= пря'стjься пред\ъ царе'мъ.

23. И= рече` и='ма ца'рь: ты` глаго'леши, jа='кw се'й
сы'нъ мо'й живы'й, сы'нъ же сея` ме'ртвый: и= ты` глаго'леши:
ни`, но живы'й <е>='сть сы'нъ мо'й, тво'й же сы'нъ
о<у>=ме'ршiй.

24. И= рече` ца'рь: принеси'те ми` ме'чь. И= принесо'ша
ме'чь пред\ъ царя`.

25. И= рече` ца'рь: разсjьцы'те <о>=троча` ссу'щее
живо'е на дво'е, и= дади'те полови'ну <е>=гw` се'й,
и= другу'ю полови'ну <о>='нjьй.

26. И= w\твjьща` жена`, <е>=я'же бjь` сы'нъ живы'й,
и= рече` ко царю`, поне'же смяте'ся о<у>=тро'ба <е>=я`
w= сы'нjь <е>=я`, и= рече`: во мнjь`, го'споди мо'й,
дади'те <е>='й <о>=троча` живо'е, сме'ртiю же не о<у>=мертви'те
<е>=го`. И= та` рече`: да не бу'детъ ни мнjь`, ни`
тебjь`, но пресjьцы'те <е>=`.

27. И= w\твjьща` ца'рь и= рече`: дади'те дjь'тище жи'во
женjь` ре'кшей: дади'те се'й <е>=`, сме'ртiю же не
о<у>=мертви'те <е>=гw`: сiя` ма'ти <е>=гw`.

28. И= слы'ша ве'сь i=и~ль су'дъ се'й, и='мже суди`
ца'рь, и= о<у>=боя'шася w\т лица` царе'ва, разумjь'ша
бо, jа='кw ра'зумъ бж~iй въ не'мъ <е>='же твори'ти
w=правда^нiя.

Глава` 4.

И= бjь` ца'рь соломw'нъ ца'рствуяй над\ъ i=и~лемъ.

2. И= сi'и старjь^йшины и=`же бjь'ша съ ни'мъ:

3. а=за'рiа сы'нъ садw'ковъ, жре'цъ: <е>=лiа'фъ и=
а=хi'а сы'нове си^вины, книгw'чiи: и= i=wсафа'тъ сы'нъ
а=хiлу'довъ, напомина'тель:

4. и= ване'а сы'нъ i=wда'евъ над\ъ си'лою: и= садw'къ
и= а=вiа'fаръ, i=ере'<е>:

5. и= а=за'рiа сы'нъ наfа'нь над\ъ настоя'телми: и=
заву'fъ сы'нъ наfа'нь дру'гъ царе'въ:

6. и= а=хiса'ръ бjь` строи'тель, и= <е>=лiа'въ сы'нъ
сафа'товъ над\ъ <о>=те'чествомъ: и= а=дwнiра'мъ сы'нъ
а=вдw'новъ над\ъ да'ньми.

7. И= о<у>= соломw'на бя'ху двана'десять приста^вникъ
над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ, <е>='же подая'ти царю` и= до'му
<е>=гw`: по мц\су въ лjь'тjь быва'ше <е>=ди'нъ, <е>='же
подая'ти,

8. и= сiя^ и=мена` и='хъ: ве'нъ сы'нъ w='ровъ на горjь`
<е>=фре'мли, <е>=ди'нъ:

9. сы'нъ дака'рь во махема'тjь и= во висаламi'нjь и=
веfсамv'сjь и= <е>=лw'нjь, да'же до веfана'на, <е>=ди'нъ:

10. сы'нъ се'довъ во а=равw'fjь, сегw` сwхw` и= вся`
земля` <о>=фе'рова:

11. сы'на а=мiнада'вля вся` нефfадw'ръ: тефа'fъ дщи`
соломw'ня бjь` <е>=му` въ жену`, <е>=ди'нъ:

12. вана` сы'нъ а=хiлу'fовъ во i=fаана'хjь и= магеддw`
и= ве'сь до'мъ саны'и, и='же при сесаfа'нjь под\ъ <е>=зрае'лемъ,
и= w\т виfса'на да'же до савелмау'ла, да'же до маеве'ръ
лука'мъ, <е>=ди'нъ:

13. сы'нъ наве'ровъ въ равw'fjь галаа'дстjьмъ: сему`
w='бласть <е>=рга'въ въ васа'нjь, шестьдеся'тъ градw'въ
вели'кихъ w=гражде'нныхъ стjьна'ми, и= вер<е>и` мjь^дяны,
<е>=ди'нъ:

14. а=хiнада'въ сы'нъ са'ддовъ во маанаi'мjь:

15. а=хiмаа'съ въ нефfалi'мjь: и= се'й поя'тъ васема'fу
дще'рь соломw'ню въ жену`, <е>=ди'нъ:

16. ваана` сы'нъ хусi'инъ во а=си'рjь и= во ваалw'fjь,
<е>=ди'нъ:

17. i=wсафа'тъ сы'нъ фару'евъ во i=ссаха'рjь,

18. семе'й сы'нъ и=лы` во венiамi'нjь,

19. гаве'ръ сы'нъ а=да'евъ въ земли` галаа'дjь, въ
земли` сиw'на царя` <е>=севw'нска и= w='га царя` васа'нска,
и= наси'фъ <е>=ди'нъ въ земли` i=у'довjь.

20. I=у'да и= i=и~ль мно'зи а='ки песо'къ и='же при
мо'ри во мно'жествjь, jа=ду'ще и= пiю'ще и= веселя'щеся.

21. И= соломw'нъ бjь` нача'льствуяй во всjь'хъ ца'рствахъ,
w\т рjьки` земли` фv"лiстi'мскiя и= да'же до предjь^лъ
<е>=гv'петскихъ, (и= бя'ху) принося'ще да'ры и= рабо'тающе
соломw'ну во вся^ дни^ живота` <е>=гw`.

22. И= сiя^ потр<е>'бная соломw'ну въ де'нь <е>=ди'нъ:
три'десять мjь'ръ муки` семiда'льныя и= шестьдеся'тъ
мjь'ръ муки` смjь'шаныя,

23. де'сять тельц<е>'въ и=збра'нныхъ и= два'десять
волw'въ ту'чныхъ и= сто` <о>=ве'цъ, кромjь` <е>=ле'ней
и= се'рнъ и= пти'цъ, и=збра^нна w\т и=збра'нныхъ ту^чна.

24. Поне'же бjь` нача'льствуяй во всjь'хъ w=б\ъ w='нъ
по'лъ рjьки` w\т fа'<пс>ы и= да'же до га'зы, над\ъ
всjь'ми царьми` w=б\ъ w='нъ по'лъ рjьки`, и= ми'ръ
бjь` <е>=му` w\т всjь'хъ стра'нъ w='крестъ.

25. И= живя'ху i=у'да и= i=и~ль безпеча'льнw, кi'йждо
под\ъ вiногра'домъ свои'мъ и= под\ъ смоко'вницею свое'ю,
jа=ду'ще и= пiю'ще, w\т да'на и= да'же до вирсавi'и,
во вся^ дни^ соломw'на.

26. И= бя'ше о<у>= соломw'на четы'редесять ты'сящъ
кобыли'цъ въ кол<е>сни'цы и= два'десять ты'сящъ кw'нникъ.

27. И= та'кw подая'ху приста'вники царю` соломw'ну,
и= вся^ повелjь^нная на трапе'зу царе'ву, кi'йждо въ
мц\съ сво'й, не премjьня'юще словесе`:

28. и= jа=чме'нь и= пл<е>'вы ко'н<е>мъ, и= колесни'цами
привозя'ху на мjь'сто, и=дjь'же бjь` ца'рь, кi'йждо
по чи'ну своему`.

29. И= даде` гд\сь смы'слъ и= му'дрость соломw'ну мно'гу
sjьлw`, и= широту` се'рдца, jа='кw песо'къ и='же при
мо'ри:

30. и= о<у>=мно'жися му'дрость соломw'нова sjьлw`,
па'че смы'сла всjь'хъ дре'внихъ человjь^къ и= па'че
всjь'хъ смы'сленныхъ <е>=гv'петскихъ:

31. и= о<у>=мудри'ся па'че всjь'хъ человjь^къ, и= о<у>=мудри'ся
па'че геfа'на <е>=зраилi'тина и= <е>=ма'на, и= халка'да
и= да'рды, сы'на сама'дова, и= просла'вися и='мя <е>=гw`
во всjь'хъ страна'хъ w='крестъ.

32. И= и=зглаго'ла соломw'нъ три` ты'сящы при'тчей,
и= бы'ша пjь^сни <е>=гw` пя'ть ты'сящъ:

33. и= глаго'ла w= дре'вjьхъ, w\т ке'дра и='же въ лiва'нjь
и= да'же до v=ссw'па и=сходя'щагw и=з\ъ стjьны`: и=
глаго'ла w= скотjь'хъ и= w= пти'цахъ и= w= га'дjьхъ
и= w= ры'бахъ.

34. И= прихожда'ху вси` лю'дiе слы'шати прему'дрость
соломw'ню: и= прiима'ше да'ры w\т всjь'хъ царе'й земны'хъ,
<е>=ли'цы слы'шаху прему'дрость <е>=гw`.

Глава` 5.

И= посла` хiра'мъ ца'рь тv'рскiй <о>='троки своя^ къ
соломw'ну: о<у>=слы'ша бо, jа='кw пома'заша <е>=го`
на ца'рство вмjь'стw давi'да <о>=тца` <е>=гw`, jа='кw
любя'ше хiра'мъ давi'да во вся^ дни^.

2. И= посла` соломw'нъ къ хiра'му, глаго'ля:

3. ты` вjь'си <о>=тца` моего` давi'да, jа='кw не возмо'же
созда'ти до'му и='мени гд\са бг~а моегw`, w\т лица`
проти'вныхъ, w=кружи'вшихъ <е>=го`, до'ндеже даде`
я=` гд\сь под\ъ стwпы` но'гъ <е>=гw`:

4. и= нн~jь о<у>=поко'и гд\сь бг~ъ мо'й мнjь` w='крестъ,
нjь'сть навjь'тника, ниже` сопроти'вника лука'вагw:

5. и= се`, а='зъ глаго'лю созда'ти до'мъ и='мени гд\са
бг~а моегw`, jа='коже гл~а гд\сь бг~ъ къ давi'ду <о>=тцу`
моему`, гл~я: сы'нъ тво'й, <е>=го'же да'мъ вмjь'стw
теб<е>` на престо'лъ тво'й, то'й сози'ждетъ до'мъ и='мени
моему`:

6. и= нн~jь заповjь'ждь, да насjьку'тъ ми` дре'въ w\т
лiва'на, и= се`, раби` мои` съ рабы^ твои'ми, и= мзду`
трудw'въ твои'хъ да'мъ ти` по всему` <е>=ли^ка рече'ши,
поне'же ты` вjь'си, jа='кw нjь'сть на'мъ вjь'дущагw
древа` сjьщи`, jа='коже сiдw'няне.

7. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша хiра'мъ словеса`
соломw^ня, возра'довася sjьлw` и= рече`: блг\све'нъ
бг~ъ дне'сь, и='же даде` давi'ду сы'на разу'мна над\ъ
людьми` си'ми мно'гими.

8. И= посла` хiра'мъ къ соломw'ну, глаго'ля: слы'шахъ
w= всjь'хъ, и='хже ра'ди посла'лъ <е>=си` ко мнjь`:
а='зъ сотворю` все` хотjь'нiе твое` w= древа'хъ ке'дровыхъ
и= пе'vговыхъ:

9. слуги^ мои` и=знесу'тъ я=` w\т лiва'на къ мо'рю,
и= а='зъ положу` я=` въ склад<е>'нiя на мjь'сто, и=дjь'же
возвjьсти'ши мнjь`, и= довезу` я=` та'мw: и= ты` во'змеши,
и= сотвори'ши хотjь'нiе мое`, <е>='же да'ти хлjь'бы
до'му моему`.

10. И= бjь` хiра'мъ дая` соломw'ну ке'дры и= пе'vги
и= всю` во'лю <е>=гw`.

11. И= даде` соломw'нъ хiра'му два'десять ты'сящъ мjь'ръ
пшени'цы, и= пи'щу до'му <е>=гw`, и= два'десять ты'сящъ
мjь'ръ <е>=ле'а чи'стагw: по сему` дава'ше соломw'нъ
хiра'му на вся'ко лjь'то.

12. И= гд\сь даде` соломw'ну прему'дрость, jа='коже
гл~а <е>=му`. И= бjь` ми'ръ между` хiра'момъ и= между`
соломw'номъ, и= положи'ша завjь'тъ между` собо'ю.

13. И= взя` ца'рь да'нь w\т всегw` i=и~ля, и= бjь`
да'нь три'десять ты'сящъ муже'й.

14. И= посла` я=` въ лiва'нъ, де'сять ты'сящъ на мц\съ
въ премjь'ну: мц\съ бы'ша въ лiва'нjь и= два` мц\са
въ дому` свое'мъ: и= бя'ше а=дwнiра'мъ над\ъ да'нiю.

15. И= бя'ше соломw'ну се'дмьдесятъ ты'сящъ нося'щихъ
бремена` и= <о>='смьдесятъ ты'сящъ сjьку'щихъ ка'менiе
въ горjь`,

16. кромjь` старjь'йшинъ приста'вленыхъ над\ъ дjьла'ми
соломw'ними, три` ты'сящы и= ше'сть сw'тъ приста^вникъ
дjь'лающихъ дjьла`.

17. И= заповjь'да ца'рь, и= взя'ша ка'менiе вели'кое,
ка'менiе честно'е на w=снова'нiе хра'ма, и= ка'менiе
нете'саное.

18. И= и=стеса'ша сы'нове соломw^ни и= сы'нове хiра^мли
и= каменосjь'чцы гева'льстiи: и= и=згото'виша ка'м<е>нiя
и= древа` въ три` лjь^та.

Глава` 6.

И= бы'сть въ четыредеся'тное и= въ четвертосо'тное
лjь'то и=схо'да сынw'въ i=и~левыхъ и=з\ъ <е>=гv'пта,
въ лjь'то четве'ртое, въ мц\съ вторы'й, ца'рствующу
царю` соломw'ну над\ъ i=и~лемъ, и= созда` хра'мъ гд\севи.

2. И= хра'мъ, <е>=го'же созда` соломw'нъ ца'рь гд\севи,
(бя'ше) шестьдеся'тъ лакw'тъ долгота` <е>=гw`, и= два'десяти
лакw'тъ широта` <е>=гw`, и= три'десяти лакw'тъ высота`
<е>=гw`:

3. и= притво'ръ, и='же пред\ъ лице'мъ хра'ма, два'десяти
лакw'тъ долгота` <е>=гw` въ широту` до'му, и= десяти`
лакw'тъ широта` <е>=гw` пред\ъ лице'мъ до'му: и= созда`
хра'мъ, и= соверши` <е>=го`.

4. И= сотвори` хра'му <о>='кна преклон<е>'ны сокров<е>'ны.

5. И= созда` на стjьнjь` до'му притво'ры w='колw хра'ма
и= давi'ра.

6. И= сотвори` бока` w='колw, бо'къ и='же съ ни'зу,
пяти` лакw'тъ широта` <е>=гw`, и= сре'днiй шести` лакw'тъ
широта`, и= тре'тiй седми` лакw'тъ широта` <е>=гw`:
поне'же разстоя'нiе до'му сотвори` w='крестъ внjьу'ду
хра'ма, jа='кw да не досяза'ютъ стjь'нъ хра'ма.

7. И= хра'му зи'ждему су'щу, ка'менiемъ краесjько'мымъ
нете'санымъ созда'ся: мла'тъ же, и= тесли'ца, и= вся'кое
<о>=ру'дiе желjь'зно не слы'шася въ хра'мjь, <е>=гда`
созида'тися <е>=му`.

8. И= дв<е>'ри бо'ка ни'жнягw под\ъ стjьно'ю хра'ма
десно'ю, и= и=звiе'нный восхо'дъ до среди'ны, а= w\т
среди'ны до трекро'вныхъ.

9. И= созда` хра'мъ, и= соверши` <е>=го`: и= w=бста'ви
хра'мъ дска'ми ке'дровыми.

10. И= сотвори` вяза^нiя w='крестъ всегw` хра'ма, пя'ть
лакw'тъ въ высоту` <е>=гw`, и= связа` вяза'нiе дре'вомъ
ке'дровымъ.

11. И= бы'сть сло'во гд\сне къ соломw'ну, гл~ющее:

12. хра'мъ се'й <е>=го'же ты` созида'еши, а='ще по'йдеши
по за'повjьдемъ мои^мъ, и= судьбы^ моя^ сотвори'ши,
и= сохрани'ши вся^ повелjь^нiя моя^, <е>='же пребыва'ти
въ ни'хъ, о<у>=твержу` сло'во мое` съ тобо'ю, <е>='же
гл~ахъ давi'ду <о>=тцу` твоему`,

13. и= вселю'ся посредjь` сынw'въ i=и~левыхъ, и= не
w=ста'влю людi'й мои'хъ i=и~ля.

14. И= созда` соломw'нъ хра'мъ, и= сконча` <е>=го`.

15. И= созда` стjь'ны хра'му вну'трь дре'вомъ ке'дровымъ,
w\т земли` хра'ма и= да'же до стjь'нъ и= да'же до верха`:
w='колw w=бста'ви содержа^щая древа'ми внутрьу'ду и=
о<у>=крjьпи` вну'трь хра'ма бока'ми пе'vговыми.

16. И= созда` два'десяти лакw'тъ w\т кра'я стjьны`
бо'къ <е>=ди'нъ w\т земли` да'же до верха`: и= сотвори`
<е>=му` вну'трь w\т давi'ра стjь'ну до ст~а^я ст~ы'хъ.

17. И= четы'редесяти лакw'тъ бя'ше хра'мъ: се'й (<е>='сть)
хра'мъ вну'треннjьйшiй.

18. И= w\т ке'дра во хра'мjь вну'трь поста'ви плете'нiе
и= дщи^цы и= вая^нiя вся^ ке'дрwва: ка'мень не jа=вля'шеся.

19. Пред\ъ лице'мъ давi'ра, посредjь` хра'ма вну'трь
о<у>=гото'ва поста'вити та'мw кiвw'тъ завjь'та гд\сня.

20. И= пред\ъ лице'мъ давi'ра два'десяти лакw'тъ долгота`,
и= два'десяти лакw'тъ широта`, и= два'десяти лакw'тъ
высота` <е>=гw`, и= w=б\ъя'тъ <е>=го` зла'томъ чи'стымъ:
и= сотвори` <о>=лта'рь ке'дровый: и= повлече` соломw'нъ
хра'мъ вну'трь зла'томъ чи'стымъ, и= пригвозди` гвоздми`
златы'ми пред\ъ лице'мъ давi'ра, и= w=б\ъя'тъ и=` зла'томъ.

21. И= ве'сь хра'мъ w=б\ъя'тъ зла'томъ до сконча'нiя
всегw` хра'ма.

22. И= все` вну'трь давi'ра покры` зла'томъ.

23. И= сотвори` въ давi'рjь два` херувi^ма w\т дре'въ
кv"парi'сныхъ, де'сять лакw'тъ мjь'рою вели'чество:

24. и= пяти` лакw'тъ крило` херувi'ма <е>=ди'нагw,
и= пяти` лакw'тъ крило` <е>=гw` второ'е, десяти` лакw'тъ
w\т кра'я крила` <е>=гw` до кра'я крила` <е>=гw`:

25. и= десяти` лакw'тъ та'кожде (мjь'ра) херувi'му
второ'му, мjь'ра <е>=ди'на соверше'нiе <е>=ди'но <о>=бои'мъ
херувi'мwмъ:

26. и= высота` херувi'ма <е>=ди'нагw де'сять лакw'тъ,
та'кожде и= второ'му херувi'му.

27. И= поста'ви <о>='ба херувi^ма посредjь` хра'ма
вну'треннягw: и= простира'ху кри'ла своя^, и= досяза'ше
крило` <е>=ди'но до стjьны` хра'ма, и= крило` друга'гw
херувi'ма досяза'ше до стjьны` вторы'я: и= кри'ла и='хъ
jа=`же бя'ху посредjь` хра'ма, каса'шеся крило` съ
крило'мъ:

28. и= w=б\ъя^ты бы'ша херувi'мы зла'томъ.

29. И= на всjь'хъ стjьна'хъ хра'ма w='колw вая^нiя
написа` подо'бiемъ херувi'мwвъ, и= фi'нiки, и= и=зва^янна
произница^ющая внутрьу'ду и= внjьу'ду.

30. И= помо'стъ хра'ма и=з\ъ внутрьу'ду и= внjьу'ду
w=б\ъя'тъ зла'томъ.

31. И= вхо'ду давi'ра сотвори` дв<е>'ри w\т дре'въ
сме'рчiихъ, и= пра'ги пятери^чны,

32. и= дво'и дв<е>'ри w\т дре'въ пе'vговыхъ, и= и=звая^нiя
на ни'хъ и=зва^яна, херувi'мы, и= фi'нiки, и= дщи^цы
прост<е>'ртыя, и= w=б\ъя'тъ я=` зла'томъ, и= бя'ше
зла'томъ о<у>=стро'ено до херувi'мwвъ и= до фi'нiкwвъ.

33. И= та'кw сотвори` вратw'мъ хра'ма: и= пра'ги w\т
дре'въ сме'рчiихъ, притво'ры четверогу'бw.

34. И= на <о>=бои'хъ дверя'хъ древа` пе'vгwва: два`
затвw'ра две'рь <е>=ди'на и= вер<е>и` и='хъ, и= два`
затвw'ра две'рь втора'я враща'ющаяся въ себjь`,

35. (на ни'хже сотвори`) и=зва^янныя херувi'мы и= фi'нiки,
и= дщи^цы прост<е>'ртыя, и= w=б\ъя^тыя зла'томъ свjь'шенымъ
на и=з\ъwбраже'нiе.

36. И= созда` дво'ръ вну'треннiй: въ три` ряда` нете'саныхъ,
и= ря'дъ те'санагw ке'дра w='колw.

37. Въ лjь'то четве'ртое w=снова` хра'мъ гд\сень въ
мц\сjь зi'и, во вторы'й мц\съ.

38. Во <е>=динонадеся'тое лjь'то въ мц\сjь ву'лъ, се'й
мц\съ <о>=смы'й, соверши'ся хра'мъ по всему` словеси`
своему` и= по всему` о<у>=строе'нiю своему`: и= созда`
<е>=го` въ се'дмь лjь'тъ.

Глава` 7.

И= до'мъ сво'й созда` соломw'нъ тремина'десять лjь'ты,
и= соверши` соломw'нъ ве'сь до'мъ сво'й.

2. И= созда` до'мъ дре'вомъ лiва'нскимъ, сто` лакw'тъ
долгота` <е>=гw`, и= три'десять лакw'тъ высота` <е>=гw`,
и= пятьдеся'тъ лакw'тъ широта` <е>=гw`, и= три` ря'ды
столпw'въ ке'дровыхъ, и= ра'мена ке'дрwва столпw'мъ.

3. И= покры` дска'ми ке'дровыми до'мъ свы'ше над\ъ
страна'ми столпw'въ: и= число` столпw'въ четы'редесять
и= пя'ть,

4. по пятина'десяти ря'дъ: и= <о>='конъ три` ряда`,
и= кама'ра над\ъ кама'рою трегу'бw.

5. И= вся^ дв<е>'ри и= кама^ры четвероугw'льны притворе'ни:
w\т две'рiй над\ъ две'рьми трегу'бw.

6. И= <е>=ла'мъ столпw'въ, пятьдеся'тъ лакw'тъ въ долготу`,
и= три'десять лакw'тъ въ широту` привя'зани ко <е>=ла'му
пред\ъ лице'мъ и='хъ: и= столпи` и= толстота` пред\ъ
лице'мъ тогw` <е>=ла'ма.

7. И= <е>=ла'мъ престо'лwвъ и=дjь'же суди'ти, <е>=ла'мъ
суди'лища, и= покры` и=` w\т земли` да'же до верха`
дщи'цами ке'дровыми.

8. И= до'мъ въ не'мже живя'ше, дво'ръ <е>=ди'нъ распросте'ртъ
си^мъ по дjь'лу сему`: и= до'мъ созда` дще'ри фараw'ни,
ю='же взя` соломw'нъ, по <е>=ла'му сему`.

9. Вся^ сiя^ бя'ху w\т ка'меней драгоцjь'нныхъ и=зва^яна
w\т разстоя'нiя внутрьу'ду, и= w\т w=снова'нiя до кро'ва.

10. И= внjьу'ду ко двору` вели'кому w=снова'ному ка'менiемъ
драги'мъ вели'кимъ, ка'менiемъ десяти` лакw'тъ и= <о>=сми`
лакw'тъ,

11. и= съ верху` честны'мъ ка'менiемъ, по то'йже мjь'рjь
несjь'ченыхъ, и= ке'драми.

12. W='крестъ двора` вели'кагw три` ряда` нете'саныхъ,
и= ря'дъ те'санагw ке'дра: и= созда` дво'ръ хра'ма
вну'треннjьйшiй притво'ра до'му су'щагw пред\ъ лице'мъ
хра'ма.

13. И= посла` ца'рь соломw'нъ въ тv'ръ, и= взя` хiра'ма
w\т тv'ра,

14. сы'на жены` вдови'цы, и= то'й бjь` w\т колjь'на
нефfалi'мля: и= <о>=те'цъ <е>=гw` бjь` му'жъ тv'рiнъ,
дjь'латель мjь'ди, и= и=спо'лненъ худо'жества и= ра'зума
и= вjь'дjьнiя, <е>='же дjь'лати вся'ко дjь'ло мjь'дяное.
И= приведо'ша <е>=го` ко царю` соломw'ну: и= сотвори`
вся^ дjьла`:

15. и= слiя` два` столпа^ <е>=ла'му хра'ма, <о>=смина'десяти
лакw'тъ высота` столпа`, и= w='крестъ мjь'ра <е>=гw`
четырена'десятихъ лакw'тъ w=кружа'ше <е>=го` толстота`
столпа`: четы'рехъ пе'рстwвъ вглубл<е>'нiя: та'кожде
бjь` и= вторы'й сто'лпъ:

16. и= два` возлож<е>'нiя сотвори`, лежа'ти на глава'хъ
столпw'въ и=злiя^нная w\т мjь'ди: пяти` лакw'тъ высота`
возложе'нiя <е>=ди'нагw, и= пяти` лакw'тъ высота` возложе'нiя
втора'гw:

17. и= сотвори` двjь` мр<е>'жи <е>='же покры'ти возлож<е>'нiя
столпw'въ: и= мре'жу возложе'нiю <е>=ди'ному, и= мре'жу
возложе'нiю второ'му:

18. и= дjь'ло ви'симо, два` ряда` jа='блwкъ мjь'дяныхъ
сомре'ж<е>ны, дjь'ло ви'симо, ря'дъ над\ъ ря'домъ:
та'кожде сотвори` возложе'нiю второ'му:

19. и= возлож<е>'нiя на глава'хъ столпw'въ, подw'бна
крi'ну, jа='коже во <е>=ла'мjь, четы'рехъ лакw'тъ:

20. и= строе'нiе над\ъ <о>=бои'ми столпа'ми, и= свы'ше
стра'нъ возложе'нiе строе'нiя, и= jа='блокwвъ двjь'сти
рядw'въ w='колw на вторjь'й главjь`.

21. И= поста'ви столпы` во <е>=ла'мjь хра'ма: и= поста'ви
сто'лпъ <е>=ди'нъ и= нарече` и='мя <е>=му` i=аху'нъ,
и= поста'ви сто'лпъ вторы'й и= нарече` и='мя <е>=му`
воw'съ.

22. И= на глава'хъ столпw'въ дjь'ло крi'ново, и= сконча`
дjь'ло столпw'въ.

23. И= сотвори` мо'ре лiя'но де'сять лакw'тъ w\т кра'я
до кра'я <е>=гw`, кругло` w='крестъ <е>=гw`: пя'ть
лакw'тъ высота` <е>=гw`, и= w=б\ъя'тiе <е>=гw` три'десять
ла'ктей w=кружа'ше <е>=` w='крестъ:

24. и= подкрjьпл<е>'нiя под\ъ кра'емъ <е>=гw` w='крестъ,
w=кружа'ху <е>=` де'сять лакw'тъ w='колw: два` ряда`
подкрjьпле'нiй сли^ты во слiя'нiи <е>=гw` стwя'ща.

25. И= двана'десять волw'въ под\ъ мо'ремъ, три` зря'щiи
на сjь'веръ, и= три` зря'щiи на ю='гъ, и= три` на за'падъ,
и= три` на восто'къ, и= вся^ за^дняя и='хъ внутрьу'ду,
и= мо'ре верху` и='хъ.

26. И= о<у>='стiе <е>=гw` бя'ше jа='кw о<у>='стiе потиря`
прозяба'ющагw крi'на, и= толстота` <е>=гw` на дла'нь.

27. И= сотвори` де'сять мехwнw'fwвъ {подста'вwвъ} мjь'дяныхъ,
пя'ть лакw'тъ долгота` мехwнw'fа <е>=ди'нагw, и= четы'ри
ла^кти широта` <е>=гw`, и= ше'сть лакw'тъ высота` <е>=гw`:

28. и= сiе` дjь'ло мехwнw'fwвъ, спое'ное w= себjь`
и= спое'ное посредjь` произница'ющихъ:

29. и= на спое'нiихъ и='хъ посредjь` произница'ющихъ
львы` и= волы` и= херувi'мы, и= над\ъ произница'ющими,
та'кожде и= свы'ше и= сни'зу львw'въ и= волw'въ мjьста`,
дjь'ло низхожде'нiя:

30. и= четы'ри коле'са мjь^дна и= мехwнw'fу коему'ждо,
и= придержа^нiя мjь^дяна, и= четы'ри ча^сти и='хъ,
и= ра'мена и='хъ под\ъ о<у>=мыва'льницами, и= ра'мена
слiя^ная w=б\ъ <о>=ну` страну` коегw'ждо прилежа'ще.

31. И= о<у>=ста` <е>=гw` вну'трь главы`, и= вы'ше <е>=ди'нагw
ла'ктя, и= о<у>=ста` <е>=гw` кру^гла: дjь'ло та'кожде
ла'ктя <е>=ди'нагw и= по'лъ ла'ктя: и= на о<у>=ста'хъ
<е>=гw` и=звая^нiя, и= междустw'лпiя и='хъ четвероугw'льна,
а= не кру^гла.

32. И= четы'ри коле'са под\ъ междусто'лпiями, и= ру'цjь
въ колесjь'хъ въ мехwнw'fjь: и= высота` <е>=ди'нагw
колеса` ла'коть и= по'лъ.

33. И= дjь'ло коле'съ, jа='кw дjь'ло коле'съ колесни'цы:
ру'цjь и='хъ и= вы^и и='хъ, и= хребты` и='хъ и= дjь^ланiя
и='хъ вся^ лiя^на.

34. Четы'ри ра'мена на четы'рехъ о<у>=глjь'хъ мехwнw'fа
<е>=ди'нагw, и= w\т мехwнw'fа ра'мена <е>=гw`.

35. И= на главjь` мехwнw'fа по'лъ ла'ктя вели'чество
<е>=гw`, кругло` w='крестъ над\ъ главо'ю мехwнw'fовою:
и= нача'ло ру'къ <е>=гw` и= спая^нiя <е>=гw` w\т негw`:
и= w\тверза'шеся въ нача'лjьхъ ру'къ свои'хъ.

36. И= спая^нiя <е>=гw` подw'бiя херувi'мwвъ и= львw'въ
и= фi'нiкwвъ стwя'щая, держа'щееся ко'еждо проти'ву
лица` <е>=гw` вну'трь и= w='крестъ.

37. По тому'жде сотвори` вся^ де'сять мехwнw'fы, по
чи'ну <е>=ди'ному и= по мjь'рjь <е>=ди'нjьй, мjь'ра
<е>=ди'на всjь^мъ.

38. И= сотвори` де'сять коно'бwвъ мjь'дяныхъ вмjьща'ющихъ
по четы'редесяти мjь'ръ во <е>=ди'нъ коно'бъ, мjь'рою
четы'рехъ ла'ктей: коно'бъ <е>=ди'нъ на ко'емждо мехwнw'fjь,
w\т десяти` мехwнw'fwвъ.

39. И= поста'ви пя'ть мехwнw'fwвъ по деснjь'й странjь`
хра'ма на восто'къ, и= пя'ть по лjь'вjьй странjь` хра'ма:
и= мо'ре w\т страны` хра'ма w=десну'ю на восто'ки въ
о<у>='глjь полу'деннjьмъ.

40. И= сотвори` хiра'мъ коно'бы и= тепли^цы и= фiа'лы:
и= сконча` хiра'мъ вся^ дjьла` творя`, jа=`же творя'ше
царе'ви соломw'ну во хра'мjь гд\сни:

41. стwлпа` два`, и= w=бви^тiя столпw'въ над\ъ глава'ми
столпw'въ два`: и= мр<е>'жи двjь`, <е>='же покрыва'ти
<о>='ба w=бви^тiя и=зва'яныхъ, jа=`же на столпjь'хъ
су'ть:

42. jа='блокwвъ мjь'дяныхъ четы'реста <о>=бjь'ма мре'жема,
два` ряда` jа='блокwвъ мре'жи <е>=ди'нjьй, покрыва'ти
<о>='ба w=бви^тiя мехwнw'fа, jа=`же на <о>=бои'хъ столпjь'хъ:

43. и= мехwнw'fwвъ де'сять и= коно'бwвъ де'сять на
мехwнw'fjь:

44. и= мо'ре <е>=ди'но, и= волw'въ двана'десять под\ъ
мо'ремъ:

45. и= коно'бы и= тепли^цы и= фiа'лы, и= вся^ сосу'ды,
jа=`же сотвори` хiра'мъ царю` соломw'ну во хра'мjь
гд\сни: и= столпw'въ четы'редесять и= <о>='смь до'му
царе'ва и= до'му гд\сня: вся^ дjьла` цар<е>'ва, jа=`же
сотвори` хiра'мъ, бы'ша мjь^дяна вся^.

46. Бли'з\ъ i=<о>рда'на слiя` и=`хъ ца'рь въ толстотjь`
земли`, между` сокхw'fомъ и= между` сiра'момъ.

47. Не бjь` вjь'са мjь'ди, w\т нея'же творя'ше вся^
дjьла` сiя^, w\т мно'жества sjьлw`, не бjь` предjь'ла
вjь'су мjь'ди.

48. И= даде` ца'рь соломw'нъ вся^ сосу'ды, jа=`же сотвори`
во хра'мъ гд\сень: <о>=лта'рь златы'й и= трапе'зу,
на не'йже хлjь'бы приноше'нiя, злату'ю,

49. и= свjь'щники пя'ть w=десну'ю и= пя'ть w=шу'юю
пред\ъ лице'мъ давi'ра (ст~а^я ст~ы'хъ) златы^я спа^яны,
и= лампа^ды, и= свjьти'льники, и= щипцы` златы^я,

50. и= преддве'рiе, и= гво'здiе, и= фiа'лы и= блю^да
и= кади^льницы зла^ты спа^яны: и= вер<е>и` вра'тъ до'му
вну'треннягw ст~а'гw ст~ы'хъ, и= дв<е>'ри хра'ма златы^я.

51. И= соверши'ся дjь'ло, <е>='же сотвори` соломw'нъ
во хра'мjь гд\сни: и= внесе` соломw'нъ ст~а^я давi'да
<о>=тца` своегw` и= вся^ ст~а^я соломw'нwва, сребро`
и= зла'то, и= сосу'ды даде` въ сокро'вище хра'ма гд\сня.

Глава` 8.

И= собра` ца'рь соломw'нъ вся^ старjь^йшины i=и~л<е>вы,
вся^ нача^ла колjь'нъ, старjь^йшины <о>=те'чествъ сынw'въ
i=и~левыхъ къ себjь` во сiw'нъ, <е>='же пренести` кiвw'тъ
завjь'та гд\сня w\т гра'да давi'дова: то'й <е>='сть
сiw'нъ.

2. И= собра'шася ко царю` соломw'ну вси` лю'дiе i=и~л<е>вы
въ мц\съ а=fанi'мъ въ пра'здникъ: се'й <е>='сть мц\съ
седмы'й.

3. И= прiидо'ша вси` старjь^йшины i=и~л<е>вы, и= взя'ша
i=ере'<е> кiвw'тъ,

4. и= вознесо'ша кiвw'тъ гд\сень, и= ски'нiю свидjь'нiя,
и= вся^ сосу'ды ст~ы^я jа=`же во ски'нiи свидjь'нiя:
и= вознесо'ша я=` i=ере'<е> и= леvi'ти.

5. Ца'рь же соломw'нъ и= ве'сь собо'ръ i=и~льскiй,
собра'вшеся къ нему`, съ ни'мъ пред\ъ кiвw'томъ жря'ху
волы` и= <о>='вцы несочт<е>'нны, безчи'сл<е>нны w\т
мно'жества.

6. И= внесо'ша i=ере'<е> кiвw'тъ завjь'та гд\сня на
мjь'сто <е>=гw` во давi'ръ хра'ма, во ст~а^я ст~ы'хъ,
под\ъ кри'ла херувi'мwвъ.

7. Херувi'ми бо бjь'ша распросте'рше крилjь^ над\ъ
мjь'стомъ кiвw'та: и= w=крыва'ху херувi'ми над\ъ кiвw'томъ
и= над\ъ ст~ы'ми <е>=гw` сверху`.

8. И= w=бдержа'ста w=свящ<е>'ная: и= зря'хуся главы^
w=свяще'нныхъ w\т ст~ы'хъ къ лицу` давi'ра, и= не jа=вля'хуся
внjь`.

9. Не бjь` въ кiвw'тjь то'кмw двjь` скрижа^ли ка'м<е>нны,
скрижа^ли завjь'та, и=`хже положи` мwv"се'й въ хwри'вjь,
jа=`же завjьща` гд\сь со сына'ми i=и~левыми, внегда`
и=сходи'ти и=`мъ w\т земли` <е>=гv'петскiя.

10. И= бы'сть <е>=гда` и=зыдо'ша i=ере'<е> и=з\ъ святи'лища,
и= w='блакъ и=спо'лни хра'мъ гд\сень,

11. и= не можа'ху i=ере'<е> ста'ти служи'ти w\т лица`
w='блака, jа='кw и=спо'лни сла'ва гд\сня хра'мъ.

12. Тогда` рече` соломw'нъ: гд\сь рече` <е>='же w=бита'ти
во мглjь`,

13. а='зъ же созда'хъ до'мъ и='мени твоему` ст~ъ тебjь`
и= гото'въ, и= пр\сто'лу твоему`, <е>='же w=бита'ти
тебjь` въ не'мъ во вjь'ки.

14. И= w=брати` ца'рь лице` свое` и= благослови` ца'рь
всего` i=и~ля: ве'сь же собо'ръ i=и~левъ стоя'ше.

15. И= рече` (ца'рь): блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ
дне'сь, и='же гл~а о<у>=сты^ свои'ми w= давi'дjь <о>=тцjь`
мое'мъ и= рука'ма свои'ма и=спо'лни, гл~я:

16. w\т дне` во'ньже и=зведо'хъ лю'ди моя^ i=и~ля и=з\ъ
<е>=гv'пта, не и=збра'хъ гра'да w\т всjь'хъ племе'нъ
i=и~левыхъ на созда'нiе хра'му, <е>='же бы'ти и='мени
моему` та'мw: но и=збра'хъ во i=ер\сли'мjь бы'ти и='мени
моему` та'мw: и= и=збра'хъ давi'да бы'ти <е>=му` властели'ну
над\ъ людьми` мои'ми i=и~лемъ:

17. и= бы'сть на се'рдцы <о>=тцу` моему` давi'ду, <е>='же
созда'ти хра'мъ и='мени гд\са бг~а i=и~лева,

18. и= рече` гд\сь къ давi'ду <о>=тцу` моему`: поне'же
взы'де на се'рдце твое` <е>='же созда'ти хра'мъ и='мени
моему`, до'брjь сотвори'лъ <е>=си`, jа='кw бы'сть на
се'рдцы твое'мъ:

19. <о>=ба'че ты` не сози'ждеши хра'ма, но ра'звjь
сы'нъ тво'й, и='же и=зы'де и=з\ъ чре'слъ твои'хъ, то'й
сози'ждетъ хра'мъ и='мени моему`:

20. и= возста'ви гд\сь гл~го'лъ сво'й <е>=го'же гл~а:
и= воста'хъ вмjь'стw давi'да <о>=тца` моегw`, и= сjьдо'хъ
на престо'лjь i=и~левjь, jа='коже гл~а гд\сь, и= созда'хъ
хра'мъ и='мени гд\са бг~а i=и~лева,

21. и= поста'вихъ та'мw мjь'сто кiвw'ту, въ не'мже
<е>='сть та'мw завjь'тъ гд\сень, <е>=го'же завjьща`
гд\сь со <о>=тцы^ на'шими во и=звожде'нiи и='хъ и=з\ъ
земли` <е>=гv'петскiя.

22. И= ста` соломw'нъ пред\ъ лице'мъ <о>=лтаря` гд\сня
пред\ъ всjь'мъ собо'ромъ i=и~левымъ и= воздви'же ру'цjь
свои` на не'бо,

23. и= рече`: гд\си бж~е i=и~левъ, нjь'сть jа='коже
ты` бг~ъ на нб~си` горjь` и= на земли` ни'зу, храня'й
завjь'тъ и= мл\сть рабу` твоему` ходя'щему пред\ъ тобо'ю
всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ,

24. jа=`же сохрани'лъ <е>=си` рабу` твоему` давi'ду
<о>=тцу` моему`: и='бо гл~алъ <е>=си` о<у>=сты^ твои'ми
и= рука'ма твои'ма соверши'лъ <е>=си`, jа='коже де'нь
се'й:

25. и= нн~jь, гд\си бж~е i=и~левъ, сохрани` рабу` твоему`
давi'ду <о>=тцу` моему`, jа=`же ре'клъ <е>=си` <е>=му`,
гл~я: не w=скудjь'етъ му'жъ w\т лица` моегw` сjьдя'й
на престо'лjь i=и~левjь, то'кмw а='ще сохраня'тъ ча^да
твоя^ пути^ своя^, <е>='же ходи'ти предо мно'ю, jа='коже
ходи'лъ <е>=си` предо мно'ю:

26. и= нн~jь, гд\си бж~е i=и~левъ, да о<у>=вjь'рится
гл~го'лъ тво'й, <е>=го'же ре'клъ <е>=си` давi'ду <о>=тцу`
моему`:

27. jа='кw а='ще и='стиннw всели'тся бг~ъ съ челwвjь'ки
на земли`; а='ще нб~о и= нб~о нб~се` не довлjь'ютъ
ти`, кольми` па'че хра'мъ се'й, <е>=го'же созда'хъ
и='мени твоему`;

28. и= да при'зриши на моли'тву мою`, гд\си бж~е i=и~левъ,
послу'шати моли'твы, <е>='юже мо'лится ра'бъ тво'й
пред\ъ тобо'ю къ тебjь` дне'сь,

29. да бу'дутъ <о>='чи твои` w\тв<е>'рсты на хра'мъ
се'й де'нь и= но'щь, на мjь'сто w= не'мже ре'клъ <е>=си`:
бу'детъ и='мя мое` та'мw на о<у>=слы'шанiе моли'твы,
<е>='юже мо'лится ра'бъ тво'й на мjь'стjь се'мъ де'нь
и= но'щь:

30. и= о<у>=слы'шиши моли'тву раба` твоегw` и= людi'й
твои'хъ i=и~ля, w= ни'хже помо'лятся на мjь'стjь се'мъ:
и= ты` о<у>=слы'шиши на мjь'стjь w=бита'лища твоегw`
на нб~си`, и= сотвори'ши и= поми'луеши:

31. <е>=ли^ка а='ще согрjьши'тъ кi'йждо ко и='скреннему
своему`, и= а='ще прiи'метъ на него` кля'тву <е>='же
кля'ти <е>=го`, и= прiи'детъ, и= и=сповjь'сть пред\ъ
лице'мъ <о>=лтаря` твоегw` въ хра'мjь се'мъ:

32. и= ты` о<у>=слы'шиши w\т нб~се`, и= сотвори'ши
су'дъ лю'демъ твои^мъ i=и~лю: w=суди'ти беззако'ннаго,
да'ти пу'ть <е>=гw` на главу` <е>=гw`, и= w=правди'ти
прв\днаго, да'ти <е>=му` по пра'вдjь <е>=гw`:

33. <е>=гда` паду'тъ лю'дiе твои` i=и~ль пред\ъ враги^,
jа='кw согрjьша'тъ ти`, и= w=братя'тся къ тебjь`, и=
и=сповjь'дятся и='мени твоему`, и= помо'лятся и= возглаго'лютъ
моли'тву къ тебjь` въ хра'мjь се'мъ:

34. и= ты` о<у>=слы'шиши съ нб~се`, и= мл\стивъ бу'деши
w= согрjьше'нiихъ людi'й свои'хъ i=и~ля, и= возврати'ши
я=` въ зе'млю, ю='же да'лъ <е>=си` <о>=тц<е>'мъ и='хъ:

35. внегда` заключи'тися небеси` и= не бы'ти дождю`,
jа='кw согрjьша'тъ ти`, и= помо'лятся на мjь'стjь се'мъ,
и= и=сповjь'дятся и='мени твоему`, и= w\т грjь^хъ свои'хъ
w=братя'тся, <е>=гда` смири'ши и=`хъ:

36. и= о<у>=слы'шиши съ нб~се`, и= мл\стивъ бу'деши
w= грjьсjь'хъ раба` твоегw` и= людi'й твои'хъ i=и~ля:
jа='кw jа=ви'ши и=`мъ пу'ть благi'й ходи'ти по нему`,
и= да'си до'ждь на зе'млю, ю='же да'лъ <е>=си` лю'демъ
твои^мъ въ достоя'нiе:

37. гла'дъ а='ще бу'детъ, сме'рть а='ще бу'детъ, <е>=гда`
бу'детъ возжже'нiе, гу'с<е>ницы, ржа` а='ще бу'детъ,
и= а='ще w=скорбя'тъ я=` врази` и='хъ въ <е>=ди'нjьмъ
w\т градw'въ и='хъ: все` проти'вное, вся'ка болjь'знь,

38. вся'ка моли'тва, вся'ко моле'нiе а='ще бу'детъ
вся'кому человjь'ку w\т людi'й i=и~левыхъ, <е>=гда`
позна'етъ кi'йждо болjь'знь се'рдца своегw`, и= воздви'гнетъ
ру'цjь свои` въ хра'мjь се'мъ:

39. и= ты` о<у>=слы'шиши w\т нб~се`, w\т гото'вагw
жили'ща твоегw`, и= мл\стивъ бу'деши, и= сотвори'ши,
и= да'си коему'ждо по пут<е>'мъ <е>=гw`, jа='коже о<у>=вjь'си
се'рдце <е>=гw`, jа='кw ты` <е>=ди'нъ то'кмw вjь'си
всjь'хъ сердца` сынw'въ человjь'ческихъ:

40. да боя'тся теб<е>` вся^ дни^, въ ня'же поживу'тъ
на земли`, ю='же да'лъ <е>=си` <о>=тц<е>'мъ на'шымъ:

41. и= чужде'му, и='же нjь'сть w\т людi'й твои'хъ i=и~ля,
то'й а='ще прiи'детъ w\т земли` и=здале'ча ра'ди и='мене
твоегw`, зане` о<у>=слы'шатъ и='мя твое` вели'ко, и=
ру'ку твою` крjь'пкую, и= мы'шцу твою` высо'кую,

42. и= прiи'детъ, и= помо'лится на мjь'стjь се'мъ:

43. и= ты` о<у>=слы'шиши съ нб~се` w\т гото'вагw жили'ща
твоегw`, и= сотвори'ши по всjь'мъ, въ <е>=ли'кихъ а='ще
призове'тъ тя` чуждi'й, jа='кw да о<у>=разумjь'ютъ
вси` лю'дiе земнi'и и='мя твое` и= о<у>=боя'тся теб<е>`,
jа='коже лю'дiе твои` i=и~ль, и= разумjь'ютъ, jа='кw
и='мя твое` нарече'ся на хра'мjь се'мъ, <е>=го'же созда'хъ:

44. <е>=гда` и=зы'дутъ лю'дiе твои` на бра'нь на враги`
своя^, путе'мъ и='мже возврати'ши я=`, и= помо'лятся
и='менемъ гд\снимъ путе'мъ гра'да, <е>=го'же и=збра'лъ
<е>=си` себjь`, и= ко хра'му, <е>=го'же а='зъ созда'хъ
и='мени твоему`:

45. и= ты` о<у>=слы'шиши съ нб~се` моли'тву и='хъ и=
мол<е>'нiя и='хъ, и= сотвори'ши w=правда'нiе и=`мъ:

46. jа='кw согрjьша'тъ ти`, jа='кw нjь'сть человjь'къ,
и='же не согрjьши'тъ, и= разгнjь'ваешися на ня`, и=
преда'си я=` пред\ъ враги`, и= поплjьня'тъ и=`хъ плjьня'щiи
въ зе'млю дале'че, и=ли` бли'з\ъ,

47. и= w=братя'тъ сердца` своя^ въ земли`, а='може
пресели'шася, и= w=братя'тся, и= помо'лятся тебjь`
въ земли` преселе'нiя своегw`, глаго'люще: согрjьши'хомъ,
беззако'нновахомъ, непра'вдовахомъ:

48. и= w=братя'тся ко тебjь` всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ
и= все'ю душе'ю свое'ю въ земли` вра^гъ свои'хъ, а='може
преве'лъ <е>=си` и=`хъ, и= помо'лятся къ тебjь` по
пути` земли` своея`, ю='же да'лъ <е>=си` <о>=тц<е>'мъ
и='хъ, и= ко гра'ду, <е>=го'же и=збра'лъ <е>=си`, и=
ко хра'му, <е>=го'же созда'хъ и='мени твоему`:

49. и= о<у>=слы'шиши w\т нб~се`, w\т гото'вагw жили'ща
твоегw` моли'тву и='хъ и= моле'нiе и='хъ, и= сотвори'ши
w=правда'нiе и=`мъ,

50. и= мл\стивъ бу'деши непра'вдамъ и='хъ, и='миже
согрjьши'ша ти`, и= по всjь^мъ w\тмета'нi<е>мъ и='хъ,
и='миже w\тверго'шася теб<е>`, да да'си и=`хъ въ щедрw'ты
пред\ъ плjьни'вшими и='хъ, и= о<у>=ще'дрятъ я=`:

51. jа='кw лю'дiе твои` и= наслjь'дiе твое` су'ть,
и=`хже и=зве'лъ <е>=си` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя
w\т среды` пе'щи желjь'зныя:

52. и= да бу'дутъ о<у>='ши твои` и= <о>='чи твои` w\тв<е>'рсты
на моли'тву раба` твоегw` и= къ моле'нiю людi'й твои'хъ
i=и~ля, послу'шати и=`хъ w= всjь'хъ, w= ни'хже призову'тъ
тя`,

53. jа='кw ты` и=збра'лъ <е>=си` я=` себjь` въ наслjь'дiе
w\т всjь'хъ людi'й земли`, jа='коже гл~алъ <е>=си`
руко'ю раба` твоегw` мwv"се'а, внегда` и=звести` тебjь`
<о>=тцы` на'шя и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя, гд\си гд\си.
Тогда` глаго'ла соломw'нъ w= хра'мjь, <е>=гда` соверши`
созида'ти <е>=го`: со'лнце позна'но сотвори` на нб~си`:
гд\сь рече` пребыва'ти во мглjь`: сози'жди хра'мъ мо'й,
хра'мъ благолjь'пный себjь`, <е>='же пребыва'ти въ
но'вости: не сiе' ли пи'сано въ кни'гахъ пjь'сни;

54. И= бы'сть <е>=гда` сконча` соломw'нъ моля'ся ко
гд\су все'ю моли'твою и= моле'нiемъ си'мъ, и= воста`
w\т лица` <о>=лтаря` гд\сня припа'дъ на кwлjь'на своя^,
и= ру'цjь свои` воздjь` на не'бо,

55. и= ста`, и= благослови` ве'сь собо'ръ i=и~левъ,
гла'сомъ ве'лiимъ глаго'ля:

56. блг\све'нъ гд\сь (бг~ъ) дне'сь, и='же даде` поко'й
лю'демъ свои^мъ i=и~лю, по всjь^мъ <е>=ли^ка гл~а:
не премjьни'ся сло'во ни <е>=ди'но во всjь'хъ словесjь'хъ
<е>=гw` бл~ги'хъ, и='миже гл~а руко'ю мwv"се'а раба`
своегw`:

57. да бу'детъ гд\сь бг~ъ на'шъ съ на'ми, jа='коже
бjь` со <о>=тцы^ на'шими: да не w=ста'витъ на'съ, ниже`
да w\тврати'тъ на'съ,

58. преклони'ти сердца` на^ша къ нему`, <е>='же ходи'ти
во всjь'хъ путе'хъ <е>=гw` и= храни'ти вся^ за'пwвjьди
<е>=гw` и= повелjь^нiя <е>=гw` и= w=правда^нiя <е>=гw`,
jа=`же заповjь'да <о>=тц<е>'мъ на'шымъ:

59. и= да бу'дутъ словеса` сiя^, и='миже моли'хся пред\ъ
гд\семъ бг~омъ на'шимъ дне'сь, приближа'ющеся гд\су
бг~у на'шему де'нь и= но'щь, <е>='же твори'ти w=правда^нiя
рабу` твоему` и= w=правда^нiя лю'демъ твои^мъ i=и~лю
во вся^ дни^:

60. jа='кw да разумjь'ютъ вси` лю'дiе земли`, jа='кw
гд\сь бг~ъ то'й са'мъ бг~ъ, и= нjь'сть и=на'гw,

61. и= да бу'дутъ сердца` на^ша соверш<е>'нна ко гд\су
бг~у на'шему преподо'бнw ходи'ти въ повелjь'нiихъ <е>=гw`
и= храни'ти за'пwвjьди <е>=гw`, jа='коже де'нь се'й.

62. И= ца'рь и= вси` сы'нове i=и~л<е>вы пожро'ша же'ртву
пред\ъ гд\семъ.

63. И= пожре` ца'рь соломw'нъ ж<е>'ртвы ми^рныя, jа=`же
пожре` гд\су, волw'въ два'десять двjь` ты'сящы и= <о>=ве'цъ
сто` и= два'десять ты'сящъ. И= w=бнови` ца'рь хра'мъ
гд\сень и= вси` сы'нове i=и~л<е>вы.

64. Въ то'й де'нь w=святи` ца'рь (соломw'нъ) среди'ну
двора`, jа='же пред\ъ лице'мъ хра'ма гд\сня: jа='кw
сотвори` та'мw всесожже'нiе и= да'ры, и= ж<е>'ртвы
и= ту^чная ми'рныхъ, jа='кw <о>=лта'рь мjь'дяный, и='же
пред\ъ гд\семъ, ма'лъ бjь`, <е>='же не возмощи` вмjьсти'ти
всесожж<е>'нiя дарw'въ и= ж<е>'ртвы ми'рныхъ.

65. И= сотвори` соломw'нъ пра'здникъ въ то'й де'нь,
и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ, собо'ръ ве'лiй, w\т вхо'да
<е>=ма'fа да'же до рjьки` <е>=гv'пта, пред\ъ гд\семъ
бг~омъ на'шимъ, о<у>= хра'ма, <е>=го'же созда`, jа=ды'й
и= пiя` и= веселя'ся пред\ъ гд\семъ бг~омъ на'шимъ
се'дмь днi'й,

66. и= во <о>=смы'й де'нь распусти` лю'ди. И= благослови'ша
царя`, и= и=до'ша кi'йждо въ до'мы своя^, ра'дующеся
весе'лымъ се'рдцемъ w= благи'хъ, jа=`же сотвори` гд\сь
давi'ду рабу` своему` и= i=и~лю лю'демъ свои^мъ.

Глава` 9.

И= бы'сть <е>=гда` сконча` соломw'нъ зи'ждяй хра'мъ
гд\сень и= до'мъ царе'въ и= вся'кое дjь'ло свое` соломw'нъ,
<е>=ли^ка восхотjь` сотвори'ти,

2. и= jа=ви'ся гд\сь соломw'ну втори'цею, jа='коже
jа=ви'ся <е>=му` въ гаваw'нjь,

3. и= рече` къ нему` гд\сь: о<у>=слы'шахъ гла'съ моли'твы
твоея` и= моле'нiя твоегw`, и='мже моли'лся <е>=си`
предо мно'ю: сотвори'хъ ти` по все'й моли'твjь твое'й,
и= w=ст~и'хъ хра'мъ се'й, <е>=го'же созда'лъ <е>=си`,
<е>='же положи'ти и='мя мое` та'мw во вjь'ки, и= бу'дутъ
<о>='чи мои` ту` и= се'рдце мое` во вся^ дни^:

4. и= ты` а='ще по'йдеши предо мно'ю, jа='коже ходи`
давi'дъ <о>=те'цъ тво'й въ преподо'бiи се'рдца и= въ
правотjь`, и= <е>='же твори'ти по всjь^мъ, jа=`же заповjь'дахъ
<е>=му`, и= повелjь^нiя моя^ и= за'пwвjьди моя^ сохрани'ши:

5. и= возста'влю престо'лъ ца'рствiя твоегw` во i=и~ли
во вjь'ки, jа='коже гл~ахъ къ давi'ду <о>=тцу` твоему`,
гл~я: не w=скудjь'етъ ти` му'жъ властели'нъ во i=и~ли:

6. а='ще же w\твраща'ющеся w\твратите'ся вы` и= ча^да
ва^ша w\т мен<е>` и= не сохраните` за'повjьдiй мои'хъ
и= повелjь'нiй мои'хъ, jа=`же даде` мwv"се'й пред\ъ
ва'ми, и= по'йдете и= порабо'таете богw'мъ и=ны^мъ
и= поклоните'ся и=`мъ:

7. и= и=зри'ну i=и~ля и=з\ъ земли`, ю='же да'хъ и=`мъ,
и= хра'мъ се'й, <е>=го'же w=ст~и'хъ и='мени моему`,
w\тве'ргу w\т лица` моегw`: и= бу'детъ i=и~ль въ погубле'нiе
и= во глаго'ланiе всjь^мъ лю'демъ:

8. и= до'мъ се'й бу'детъ высо'кiй, вся'къ преходя'й
сквозjь` <е>=го` о<у>=жа'снется, и= возсви'щетъ и=
рече'тъ: чесw` ра'ди сотвори` гд\сь та'кw земли` се'й
и= хра'му сему`;

9. и= реку'тъ: поне'же w=ста'виша гд\са бг~а своего`,
и='же и=зведе` <о>=тцы` и='хъ и=з\ъ <е>=гv'пта, и=з\ъ
до'му рабо'ты, и= прiя'ша бо'ги чужды^я, и= поклони'шася
и=`мъ, и= порабо'таша и=`мъ, сегw` ра'ди наведе` на
ня` гд\сь sло` сiе`.

10. И= бы'сть по два'десяти лjь'тjьхъ, въ ня'же созда`
соломw'нъ два` до'мы, хра'мъ гд\сень и= до'мъ царе'въ,

11. хiра'мъ ца'рь тv'рскiй помога'ше соломw'ну дре'вы
ке'дрскими и= дре'вы пе'vговыми и= зла'томъ и= всjь'мъ
хотjь'нiемъ <е>=гw`: тогда` даде` соломw'нъ хiра'му
два'десять градw'въ въ земли` галiле'йстjьй.

12. И= и=зы'де хiра'мъ и=з\ъ тv'ра и= по'йде въ галiле'ю
ви'дjьти гра'ды, jа=`же даде` <е>=му` соломw'нъ: и=
не бы'ша <е>=му` о<у>=го'дни,

13. и= рече`: что` гра'ди сi'и, jа=`же да'лъ ми` <е>=си`,
бра'те; И= нарече` я=` предjь'лъ (хаву'ль), до дне'шнягw
дне`.

14. И= принесе` хiра'мъ соломw'ну сто` и= два'десять
тала^нтъ зла'та.

15. Сiе' же <е>='сть число` дая'нiя <е>='же принесе`
ца'рь соломw'нъ, да сози'ждетъ хра'мъ гд\сень и= до'мъ
царе'въ, и= мелw'нъ и= стjь'ну i=ер\сли'мску и= краегра'дiе
<е>='же w=гради'ти стjь'ну гра'да давi'дова, и= а=су'ръ
и= магедw` и= газе'ръ.

16. Фараw'нъ ца'рь <е>=гv'петскiй взы'де и= взя` газе'ръ
и= сожже` и=` <о>=гне'мъ, и= ханаа'на живу'щаго во
гра'дjь то'мъ погуби`: и= даде` <е>=го` въ да'ръ дще'ри
свое'й, женjь` соломw'ни.

17. И= согради` соломw'нъ газе'ръ и= веfwрw'нъ ни'жнiй,

18. и= валаа'fъ и= fамw'ръ въ пусты'ни.

19. И= вся^ гра'ды крjь^пкiя, и=`же бы'ша соломw'ну,
и= вся^ гра'ды, и=дjь'же бя'ху кол<е>сни'цы, и= вся^
гра'ды, и=дjь'же бя'ху кw'нницы <е>=гw`, и= все` <е>='же
бы'сть о<у>=го'дно царю` соломw'ну, созда` во i=ер\сли'мjь,
и= въ лiва'нjь и= во все'й земли` ца'рства своегw`.

20. Всjь'хъ людi'й w=ста'вшихся w\т а=морре'а и= хетте'а,
и= ферезе'а и= ханане'а, и= <е>=vе'а и= i=евусе'а и=
гергесе'а, не су'щихъ w\т сынw'въ i=и~левыхъ,

21. сынw'въ и='хъ w=ста'вшихся по ни'хъ на земли`,
и='хже не возмого'ша сы'нове i=и~л<е>вы потреби'ти
и=`хъ, ца'рь соломw'нъ порабо'ти и=`хъ дая'ти да'нь
да'же до дне` сегw`:

22. w\т сынw'въ же i=и~левыхъ не даде` въ рабо'ту соломw'нъ,
jа='кw тi'и бя'ху му'жiе хра'брiи, и= <о>='троцы <е>=гw`,
и= кня^зи <е>=гw`, и= трiста'ты <е>=гw`, и= воевw'ды
колесни'цъ <е>=гw`, и= кw'нницы <е>=гw`.

23. И= бя'ху старjь^йшины приста'вл<е>ннымъ над\ъ дjь'лы
царя` соломw'на, пя'ть сw'тъ пятьдеся'тъ повелjьва'ющiи
лю'демъ дjь'лающымъ дjь'ло.

24. Дще'рь же фараw'на пре'йде и=з\ъ гра'да давi'дова
въ до'мъ сво'й, <е>=го'же созда` <е>='й соломw'нъ,
тогда` созда` мелw'нъ.

25. И= приноша'ше соломw'нъ три'жды въ го'дъ всесожж<е>'нiя
и= ми^рныя ж<е>'ртвы на <о>=лта'рь, <е>=го'же сози'жде
гд\су, и= кадя'ше fv"мiа'мъ пред\ъ гд\семъ: и= соверши`
хра'мъ.

26. И= сотвори` ца'рь соломw'нъ кора'бль въ гасiw'нjь
гаве'рстjьмъ, и='же при <е>=ла'fjь, при о<у>='стiи
мо'ря послjь'днягw, въ земли` <е>=дw'мстjьй.

27. И= посла` хiра'мъ на корабли` w\т <о>='трwкъ свои'хъ
му'жы корабе'льники о<у>=правля'ти вjь'дущихъ мо'ре
со <о>='трwки соломw^ни:

28. и= прiидо'ша въ сwфi'ръ, и= взя'ша w\тту'ду зла'та
четы'ре ста^ и= два'десять тала^нтъ и= принесо'ша царю`
соломw'ну.

Глава` 10.

И= цари'ца са'вска о<у>=слы'ша и='мя соломw'не и= и='мя
гд\сне, и= прiи'де и=скуси'ти <е>=го` при'тчами:

2. и= прiи'де во i=ер\сли'мъ съ си'лою тя'жкою sjьлw`:
и= на вельблю'дjьхъ привезо'ша а=рwма'ты и= зла'та
мно'гw sjьлw`, и= ка'менiе драго'е: и= вни'де къ соломw'ну
и= глаго'ла <е>=му` вся^, <е>=ли^ка и=мjь` на се'рдцы
свое'мъ.

3. И= возвjьсти` <е>='й соломw'нъ вся^ глаго'лы <е>=я`:
и= не бjь` сло'во презрjь'но w\т царя`, <е>=го'же не
возвjьсти` <е>='й.

4. И= ви'дjь цари'ца са'вска ве'сь смы'слъ соломw'нь
и= до'мъ <е>=го'же созда`,

5. и= снjь^ди соломw^ни, и= жили^ща <о>=трокw'въ <е>=гw`,
и= предстоя'нiе служа'щихъ <е>=му`, и= w=блаче'нiе
<е>=гw`, и= вiноче'рпцы <е>=гw`, и= всесожж<е>'нiя
<е>=гw`, jа=`же приноша'ше во хра'мjь гд\сни, и= внjь`
себ<е>` бы'сть,

6. и= рече` къ соломw'ну царю`: и='стинна су'ть словеса`,
jа=`же слы'шахъ въ земли` мое'й,

7. w= словесjь'хъ твои'хъ и= w= смы'слjь твое'мъ: и=
не jа='хъ вjь'ры глаго'лющымъ ми`, до'ндеже прiидо'хъ
сjь'мw, и= ви'дjьста <о>='чи мои`: и= се`, нjь'сть
ни по'лъ тогw`, jа='коже ми` повjь'даша: приложи'лъ
<е>=си` прему'дрость и= блага^я къ си^мъ па'че вся'кагw
слу'ха, <е>=го'же слы'шахъ въ земли` мое'й:

8. блаж<е>'нны ж<е>ны` твоя^, блаже'ни <о>='троцы твои`
сi'и, и=`же предстоя'тъ пред\ъ тобо'ю всегда`, слы'шаще
вся'кiй смы'слъ тво'й:

9. бу'ди гд\сь бг~ъ тво'й блг\све'нъ, и='же восхотjь`
тя` да'ти на престо'лъ i=и~левъ, поне'же возлюби` гд\сь
i=и~ля о<у>=тверди'ти во вjь'ки и= поста'ви тя` царя`
над\ъ ни'ми твори'ти су'дъ въ пра'вдjь и= въ судьба'хъ
и='хъ.

10. И= даде` соломw'ну сто` и= два'десять тала^нтъ
зла'та, и= а=рwма'ты мнw'ги sjьлw`, и= ка'менiе драго'е:
не прiидо'ша <е>=ще` таковы^я а=рwма'ты во мно'жествjь,
jа=`же даде` цари'ца са'вска царю` соломw'ну.

11. И= кора'бль хiра'мль принося'щь зла'то и=з\ъ сwфi'ра,
(и=) принесе` древа` нет<е>'сана мнw'га sjьлw`, и=
ка'менiе драго'е.

12. И= сотвори` ца'рь дре'вомъ нете'санымъ подпw'ры
хра'му гд\сню и= до'му царе'ву, и= сопjь^ли и= гу'сли
пjьвц<е>'мъ: не прiидо'ша по се'мъ такwва'я древеса`
нет<е>'саная на земли`, ниже` ви^дjьна бы'ша гдjь`
да'же до дне` сегw`.

13. И= ца'рь соломw'нъ даде` цари'цjь са'встjьй вся^,
<е>=ли^ка восхотjь` и= <е>=ли^ки проси` о<у>= негw`,
кромjь` всjь'хъ, jа=`же даде` <е>='й рука'ма свои'ма
соломw'нъ ца'рь, И= возврати'ся, и= w\ти'де въ зе'млю
свою`, сама` и= вси` <о>='троцы <е>=я`.

14. И= бjь` вjь'съ принесе'ннагw зла'та соломw'ну во
<е>=ди'но лjь'то ше'сть сw'тъ и= шестьдеся'тъ и= ше'сть
тала^нтъ зла'та,

15. кромjь` да'ней w\т по'дданныхъ и= w\т купцw'въ
и= w\т всjь'хъ царе'й стра'нныхъ и= w\т воево'дъ земны'хъ.

16. И= сотвори` ца'рь соломw'нъ три'ста ко'пiй златы'хъ
ко'ванныхъ, по три'ста златы'хъ во <е>=ди'но копiе`
вдjь'ла:

17. и= три'ста щитw'въ ко'ванныхъ златы'хъ, по три`
ли^тры зла'та бя'ше на ко'емждо щитjь`: и= даде` я=`
ца'рь во хра'мъ дубра'вы лiва'нскiя.

18. И= сотвори` ца'рь престо'лъ w\т косте'й слоно'выхъ
ве'лiй и= позлати` <е>=го` зла'томъ и=скуше'нымъ:

19. ше'сть степе'ней престо'лу, и= w='бразы тельцw'въ
престо'лу созади`, и= ве'рхъ престо'ла кру'глъ бjь`
созади` <е>=гw`, и= ру'цjь сю'ду и= сю'ду на престо'лjь
сjьда'лища, и= два` льва^ стwя'ща при рука'хъ,

20. и= двана'десять львы` стоя'ще ту` на шести` степе'нехъ
сю'ду и= сю'ду: не бя'ше та'кw во вся'комъ ца'рствjь.

21. И= вси` сосу'ди, и=`же бя'ху при царjь` соломw'нjь,
зла'ти бjь'ша, и= о<у>=мыва^льницы зла^ты и= вси` сосу'ди
въ хра'мjь дубра'вы лiва'нскiя златокова^нны: не бя'ше
сребра`, поне'же за ничто` бjь` сребро` во дни^ соломw^ни:

22. кора'бль бо fарсi'йскiй царю` соломw'ну на мо'ри
съ корабли^ хiра'млими, <е>=ди'ною во трiе'хъ лjь'тjьхъ
прихожда'ше царе'ви кора'бль и=з\ъ fарсi'са и= приноша'ше
зла'то и= сребро`, и= зу'бы слонw'вы, и= пi'fики и=
па^вы, и= ка'менiе то'ченое и= те'саное.

23. И= возвели'чися соломw'нъ па'че всjь'хъ царе'й
земны'хъ и= бога'тствомъ и= смы'сломъ.

24. И= вси` ца'рiе зе'мстiи и=ска'ху ви'дjьти лице`
соломw'на, <е>='же бы о<у>=слы'шати смы'сла <е>=гw`,
<е>=го'же даде` <е>=му` гд\сь въ се'рдцы <е>=гw`:

25. и= тi'и приноша'ху кi'йждо да'ры своя^, и= сосу'ды
зла^ты и= ср<е>'бряны, и= ри^зы, ста^кти и= сла'дкwсти,
и= ко'ни и= мски` на вся'кое лjь'то.

26. И= собра` соломw'нъ колесни^цы и= ко'ни, и= бя'ху
соломw'ну четы'редесять ты'сящъ кобыли'цъ въ кол<е>сни'цы,
и= двана'десять ты'сящъ ко'нныхъ: и= поста'ви я=` во
градjь'хъ колесни'цъ, а= (друзi'и бя'ху) о<у>= царя`
во i=ер\сли'мjь: и= бjь` властели'нъ всjь^мъ цар<е>'мъ
w\т рjьки` и= до земли` и=ноплем<е>'нникъ и= до предjь^лъ
<е>=гv'пта.

27. И= сложи` ца'рь зла'то и= сребро` во i=ер\сли'мjь
jа='коже ка'менiе, и= ке'дры сложи` jа='коже черни'чiе,
<е>='же на по'ли во мно'жествjь.

28. И= привожда'ху соломw'ну ко'ни w\т <е>=гv'пта и=
w\т fеку'я купцы` ца'рстiи и= купова'ху w\т fеку'я
промjь'ною.

29. И= прихожда'ху кол<е>сни'цы и=з\ъ <е>=гv'пта за
ше'сть сw'тъ {по и=ны^мъ: сто`.} сре'бр<е>никъ, и=
ко'нь за сто` пятьдеся'тъ сре'бр<е>никъ: та'кожде и=
ко всjь^мъ цар<е>'мъ хеттi^мскимъ и= сv"рi^йскимъ по
мо'рю и=схожда'ху.

Глава` 11.

И= ца'рь соломw'нъ бjь` женолюби'въ, и= поя` ж<е>ны`
чужды^я, и= дще'рь фараw'ню, мwавi^тяныни, а=мманi^тяныни,
и= а=морр<е>'аныни,

2. w\т jа=зы^къ, и=`хже w\трече` гд\сь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
не входи'те въ ня`, и= тi'и да не вхо'дятъ въ ва'съ,
да не w\твратя'тъ ду'шъ ва'шихъ в\ъслjь'дъ i='дwлъ
свои'хъ: къ тjь^мъ прилjьпи'ся соломw'нъ люби'ти,

3. и= бы'ша <е>=му` же'нъ нача'льныхъ се'дмь сw'тъ,
и= подло'жницъ три'ста.

4. И= бы'сть въ вре'мя ста'рости соломw'ни, и= соврати'ша
ж<е>ны` чуждi^я се'рдце <е>=гw` в\ъслjь'дъ богw'въ
и=ны'хъ, и= не бjь` се'рдце <е>=гw` соверше'нно съ
гд\семъ бг~омъ <е>=гw`, jа='коже се'рдце давi'да <о>=тца`
<е>=гw`,

5. и= хожда'ше соломw'нъ в\ъслjь'дъ а=ста'рта ме'рзости
сiдw'нскiя и= в\ъслjь'дъ царя` и='хъ, i='дwла сынw'въ
а=ммw'нихъ.

6. И= сотвори` соломw'нъ лука'вое пред\ъ гд\семъ: и=
не хожда'ше в\ъслjь'дъ гд\са, jа='коже давi'дъ <о>=те'цъ
<е>=гw`.

7. Тогда` созда` соломw'нъ высо'ко (ка'пище) хамw'су,
i='дwлу мwа'влю, и= царю` и='хъ, i='дwлу сынw'въ а=ммw'нихъ,
и= а=ста'ртjь, ме'рзости сiдw'нстjьй, на горjь` jа='же
пред\ъ i=ер\сли'момъ:

8. и= та'кw сотвори` всjь^мъ жена'мъ свои^мъ чужди^мъ,
jа=`же кадя'ху и= жря'ху i='дwлwмъ свои^мъ.

9. И= разгнjь'вася гд\сь на соломw'на, jа='кw о<у>=клони`
се'рдце свое` w\т гд\са бг~а i=и~лева, и= jа='вльшагwся
<е>=му` два'жды

10. и= заповjь'давшагw <е>=му` два'жды w= словеси`
се'мъ, весма` не ходи'ти <е>=му` в\ъслjь'дъ богw'въ
и=нjь'хъ, но храни'ти и= твори'ти jа=`же заповjь'да
<е>=му` гд\сь бг~ъ,

11. и= рече` гд\сь къ соломw'ну: поне'же бы'ша сiя^
съ тобо'ю, и= не сохрани'лъ <е>=си` за'повjьдiй мои'хъ
и= повелjь'нiй мои'хъ, jа=`же заповjь'дахъ тебjь`,
раздира'я раздеру` ца'рство твое` и=з\ъ руку` тво<е>'ю
и= да'мъ <е>=` рабу` твоему`:

12. <о>=ба'че во дни^ твоя^ не сотворю` си'хъ давi'да
ра'ди <о>=тца` твоегw`: w\т руки' же сы'на твоегw`
w\тиму` <е>=`:

13. то'кмw всегw` ца'рства не возму`, ски'петръ <е>=ди'нъ
да'мъ сы'ну твоему` давi'да ра'ди раба` моегw` и= i=ер\сли'ма
ра'ди гра'да, <е>=го'же и=збра'хъ.

14. И= воздви'же гд\сь проти'вника на соломw'на а=де'ра
i=думе'анина w\т сjь'мене ца'рска во i=думе'и.

15. И= бы'сть <е>=гда` и=скорени` давi'дъ <е>=дw'ма,
<е>=гда` и='де i=wа'въ воево'да вw'й погреба'ти побi<е>'нныя,
и=зсjьче` вся'къ му'жескъ по'лъ во i=думе'и:

16. jа='кw ше'сть мц\съ сjьдя'ше та'мw i=wа'въ и= ве'сь
i=и~ль во i=думе'и, до'ндеже и=зби` вся'къ му'жескъ
по'лъ въ i=думе'и:

17. и= и=збjьже` а=де'ръ са'мъ и= вси` му'жiе i=думе'йстiи
w\т <о>=трокw'въ <о>=тца` <е>=гw` съ ни'мъ, и= внидо'ша
во <е>=гv'петъ: а=де'ръ же бя'ше <о>='трочищь ма'лъ.

18. И= воста'ша му'жiе и=з\ъ гра'да мадiа'мска, и=
прiидо'ша въ фара'нъ, и= взя'ша муже'й съ собо'ю и=
прiидо'ша къ фараw'ну царю` <е>=гv'петскому. И= вни'де
а=де'ръ къ фараw'ну, и= даде` <е>=му` (ца'рь) до'мъ,
и= пи'щу w=предjьли` <е>=му`, и= зе'млю даде` <е>=му`.

19. И= w=брjь'те а=де'ръ благода'ть пред\ъ <о>=чи'ма
фараw'нима sjьлw`, и= даде` <е>=му` въ жену` сестру`
жены` своея`, сестру` fекемi'ны бо'льшую.

20. И= роди` <е>=му` сестра` fекемi'ны а=де'ру ганива'fа
сы'на своего`, и= воскорми` <е>=го` fекемi'на посредjь`
сынw'въ фараw'нихъ, и= бjь` ганива'fъ посредjь` сынw'въ
фараw'нихъ.

21. И= а=де'ръ о<у>=слы'ша бо <е>=гv'птjь, jа='кw о<у>='спе
давi'дъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= jа='кw о<у>='мре i=wа'въ
воево'да во'инству, и= рече` а=де'ръ къ фараw'ну: w\тпусти'
мя, да возвращу'ся въ зе'млю мою`.

22. И= рече` фараw'нъ а=де'ру: чи'мъ ты` не дово'ленъ
<е>=си` о<у>= мен<е>`; и= се`, ты` про'сишися w\тити`
въ зе'млю свою`; И= рече` <е>=му` а=де'ръ: jа='кw w\тпуща'я
да w\тпу'стиши мя`. И= возврати'ся а=де'ръ въ зе'млю
свою`.

23. И= воздви'же гд\сь проти'вника соломw'ну разw'на,
сы'на <е>=лiада'ева, и='же о<у>=бjьже` w\т а=дадезе'ра
царя` су'вска, господи'на своегw`.

24. И= собра'шася къ нему` му'жiе, и= бjь` воево'да
полка` мяте'жнагw, <е>=гда` о<у>=бива'ше я=` давi'дъ:
и= и=до'ша въ дама'скъ, и= сjьдо'ша въ не'мъ, и= воцари'шася
въ дама'сцjь.

25. И= бjь` стужа'я i=и~леви во вся^ дни^ соломw^ни:
сiя^ sло'ба а=де'ра: и= w=тягчи` i=и~ля и= воцари'ся
въ земли` <е>=дw'мстjьй.

26. И= i=еровоа'мъ сы'нъ нава'товъ, <е>=фра'fянинъ
w\т сарi'ры, сы'нъ жены` вдови'цы, ра'бъ соломw'новъ,
и= воздви'же ру'цjь на царя` соломw'на.

27. И= сiя` вина`, jа='кw воздви'же ру'цjь на царя`
соломw'на: ца'рь соломw'нъ созида'ше краегра'дiе и=
w=гражда'ше стjьно'ю гра'дъ давi'да <о>=тца` своегw`:

28. i=еровоа'мъ же человjь'къ крjь'покъ си'лою. И=
ви'дjь соломw'нъ <о>='трока, jа='кw му'жъ дjь'лъ <е>='сть,
и= поста'ви <е>=го` над\ъ бремена'ми до'му i=w'сифова.

29. И= бы'сть во вре'мя <о>='но, и= i=еровоа'мъ и=зы'де
и=з\ъ i=ер\сли'ма, и= w=брjь'те <е>=го` а=хi'а силwнi'тянинъ
пр\оро'къ на пути`, и= соврати` <е>=го` съ пути`: и=
бjь` а=хi'а w=блече'нъ въ ри'зу но'ву: и= (бjь'ста)
<о>='ба <е>=ди^ны на по'ли.

30. И= взя` а=хi'а за ри'зу свою` но'вую, jа='же бjь`
на не'мъ, и= раздра` ю=` на двана'десять жр<е>'бiй,

31. и= рече` i=еровоа'му: прiими` себjь` де'сять жр<е>'бiй,
jа='кw та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: се`, а='зъ
w\тторга'ю ца'рство и=з\ъ руки` соломw'ни, и= да'мъ
ти` хору'гвiй де'сять:

32. и= двjь` хору^гви бу'дутъ <е>=му`, раба` ра'ди
моегw` давi'да и= i=ер\сли'ма ра'ди гра'да, <е>=го'же
и=збра'хъ себjь` w\т всjь'хъ колjь'нъ i=и~левыхъ,

33. зане'же w=ста'ви мя` и= поклони'ся а=ста'ртjь ме'рзости
сiдw'нстjьй и= хамw'су и= кумi'рwмъ мwа^влимъ и= царю`
и='хъ претыка'нiю сынw'въ а=ммw'нихъ, и= не по'йде
по пут<е>'мъ мои^мъ, <е>='же твори'ти о<у>=гw'дная
предо мно'ю, jа='коже давi'дъ <о>=те'цъ <е>=гw`:

34. и= не w\тиму` ца'рства всегw` w\т руку` <е>=гw`,
поне'же защища'я защищу` <е>=го` во вся^ дни^ живота`
<е>=гw`, давi'да ра'ди раба` моегw`, <е>=го'же и=збра'хъ,
и='же сохрани` за'пwвjьди моя^ и= w=правда^нiя:

35. и= w\тиму` ца'рство w\т руки` сы'на <е>=гw`, и=
да'мъ ти` де'сять хору'гвiй,

36. сы'ну же <е>=гw` да'мъ двjь` хору^гви, jа='кw да
бу'детъ престо'лъ рабу` моему` давi'ду во вся^ дни^
предо мно'ю во i=ер\сли'мjь гра'дjь, <е>=го'же и=збра'хъ
себjь` на положе'нiе и='мени моему` та'мw:

37. и= прiиму` тя`, и= воцари'шися, въ ни'хже жела'етъ
душа` твоя`, и= ты` бу'деши ца'рь над\ъ i=и~лемъ:

38. и= бу'детъ а='ще сохрани'ши вся^, <е>=ли^ка заповjь'даю
ти`, и= по'йдеши по пут<е>'мъ мои^мъ, и= сотвори'ши
о<у>=гw'дная предо мно'ю, храни'ти за'пwвjьди моя^
и= повелjь^нiя моя^, jа='коже сотвори` давi'дъ ра'бъ
мо'й, и= бу'ду съ тобо'ю, и= сози'жду ти` до'мъ вjь'ренъ,
jа='коже созда'хъ давi'ду, и= да'мъ ти` i=и~ля:

39. и= w=sло'блю ро'дъ давi'довъ за сiя^, но не во
вся^ дни^.

40. И= и=ска'ше соломw'нъ о<у>=би'ти i=еровоа'ма. И=
воста` i=еровоа'мъ, и= о<у>=бjьжа` во <е>=гv'петъ къ
сусакi'му царю` <е>=гv'петску, и= бjь` во <е>=гv'птjь,
до'ндеже соломw'нъ о<у>='мре.

41. И= прw'чая слове'съ соломw'нихъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, и= ве'сь смы'слъ <е>=гw`, не се' ли, сiя^
пи^сана бы'ша въ кни'зjь слове'съ соломw'нихъ;

42. И= днi'е, въ ня'же ца'рствова соломw'нъ во i=ер\сли'мjь
над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ, четы'редесять лjь'тъ.

43. И= о<у>='спе соломw'нъ со <о>=тцы^ свои'ми: и=
погребо'ша <е>=го` во гра'дjь давi'да <о>=тца` <е>=гw`,
и= воцари'ся ровоа'мъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 12.

И= и='де ца'рь ровоа'мъ въ сiкi'му, jа='кw въ сiкi'му
прiи'де ве'сь i=и~ль воцари'ти <е>=го`.

2. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша i=еровоа'мъ сы'нъ
нава'товъ, су'щу <е>=му` <е>=ще` во <е>=гv'птjь, jа='кw
о<у>=бjь'глъ бjь` w\т лица` соломw'на, и= возврати'ся
i=еровоа'мъ и=з\ъ <е>=гv'пта:

3. и= посла'ша, и= призва'ша <е>=го`. И= прiи'де i=еровоа'мъ
и= ве'сь со'нмъ i=и~левъ, и= реко'ша лю'дiе къ царю`
ровоа'му глаго'люще:

4. <о>=те'цъ тво'й w=тягчи` jа=ре'мъ на'шъ, ты' же
нн~jь w=блегчи` w\т рабо'ты <о>=тца` твоегw` же'стокiя
и= w\т jа=рма` <е>=гw` тя'жкагw, <е>=го'же возложи`
на ны`, и= порабо'таемъ ти`.

5. И= рече` къ ни^мъ: w\тиди'те (и= пребу'дите) до
тре'тiягw дне`, и= возврати'теся ко мнjь`. И= и=до'ша.

6. И= возвjьсти` ровоа'мъ ца'рь старjь'йшинамъ, и=`же
бы'ша предстоя'ще пред\ъ соломw'номъ <о>=тце'мъ <е>=гw`,
<е>=ще` жи'ву <е>=му` су'щу, глаго'ля: ка'кw вы` мы'слите,
да w\твjьща'ю лю'демъ си^мъ сло'во;

7. И= рjь'ша <е>=му`, глаго'люще: а='ще въ дне'шнiй
де'нь бу'деши ра'бъ лю'демъ си^мъ и= порабо'таеши и=`мъ,
и= рече'ши и=`мъ словеса` бла^га, и= бу'дутъ ти` раби`
во вся^ дни^.

8. И= пренебреже` совjь'тъ старjь'йшинъ, jа=`же совjьща'ша
<е>=му`, и= совjь'това со <о>='трwки воспита'нными
съ ни'мъ предстоя'вшими пред\ъ лице'мъ <е>=гw`,

9. и= рече` и=`мъ: что` вы` совjьщава'ете; и= что`
w\твjьща'ю лю'демъ си^мъ, и=`же рjь'ша ко мнjь`, глаго'люще:
w=блегчи` на'шъ jа=ре'мъ, <е>=го'же возложи` <о>=те'цъ
тво'й на ны`;

10. И= глаго'лаша къ нему` <о>='троцы воспита'ннiи
съ ни'мъ и= рjь'ша <е>=му`: си'це да глаго'леши лю'демъ
си^мъ, и=`же рjь'ша къ тебjь`, глаго'люще: <о>=те'цъ
тво'й w=тягчи` jа=ре'мъ на'шъ: ты' же нн~jь w=блегчи`
w\т на'съ: сiя^ рече'ши къ ни^мъ: ю='ность моя` толстjь'е
чре'слъ <о>=тца` моегw`:

11. и= нн~jь <о>=те'цъ мо'й наложи` на вы` jа=ре'мъ
тя'жекъ, а='зъ же приложу` къ jа=рму` ва'шему: <о>=те'цъ
мо'й наказа` вы` ра'нами, а='зъ же накажу` вы` скорпiо'нами.

12. И= прiи'де ве'сь i=и~ль къ царю` ровоа'му въ де'нь
тре'тiй, jа='коже рече` и=`мъ ца'рь, глаго'ля: возврати'теся
ко мнjь` въ де'нь тре'тiй.

13. И= w\твjьща` ца'рь къ лю'демъ же'стокw: и= w=ста'ви
ца'рь ровоа'мъ совjь'тъ старjь'йшинъ, jа=`же совjьща'ша
<е>=му`,

14. и= рече` къ ни^мъ по совjь'ту <о>=трокw'въ, глаго'ля:
<о>=те'цъ мо'й w=тягчи` jа=ре'мъ ва'шъ, а='зъ же приложу`
къ jа=рму` ва'шему: <о>=те'цъ мо'й наказа` вы` ра'нами,
а='зъ же накажу` вы` скорпiо'нами.

15. И= не послу'ша ца'рь людi'й, jа='кw бjь` превраще'нiе
w\т гд\са, jа='кw да о<у>=тверди'тъ гл~го'лъ сво'й,
<е>=го'же гл~а руко'ю а=хi'и силwнi'тянина w= i=еровоа'мjь
сы'нjь нава'товjь.

16. И= ви'дjь ве'сь i=и~ль, jа='кw не послу'ша ца'рь
гла'са и='хъ, и= w\твjьща'ша лю'дiе царю`, глаго'люще:
ка'я на'мъ ча'сть въ давi'дjь; и= нjь'сть на'мъ наслjь'дiя
въ сы'нjь i=ессе'овjь: бjьжи`, i=и~лю, въ кро'вы своя^:
нн~jь паси` до'мъ тво'й, давi'де. И= w\ти'де i=и~ль
въ кро'вы своя^.

17. Над\ъ сынми' же i=и~левыми, и=`же живя'ху во градjь'хъ
i=у'диныхъ, воцари'ся ровоа'мъ над\ъ ни'ми.

18. И= посла` ца'рь ровоа'мъ а=дwнiра'ма, и='же над\ъ
да'нiю, и= поби` <е>=го` ка'менiемъ ве'сь i=и~ль, и=
о<у>='мре. Ца'рь же ровоа'мъ потща'ся взы'ти на колесни'цу
о<у>=бjьжа'ти во i=ер\сли'мъ.

19. И= w\тложи'ся i=и~ль w\т до'му давi'дова да'же
до дне'сь.

20. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша ве'сь i=и~ль, jа='кw
возврати'ся i=еровоа'мъ w\т <е>=гv'пта, и= посла'ша,
и= призва'ша <е>=го` на собо'ръ, и= воцари'ша <е>=го`
над\ъ i=и~лемъ: и= не бjь` в\ъслjь'дъ до'му давi'дова,
то'кмw хору'гвь i=у'дина и= венiамi'нова.

21. И= ровоа'мъ вни'де во i=ер\сли'мъ и= собра` ве'сь
со'нмъ i=у'динъ и= хору'гвь венiамi'ню, сто` и= два'десять
{А=ле<кс>.: сто` и= <о>='смьдесятъ.} ты'сящъ ю='ношей,
творя'щихъ бра'нь, ра'товати на до'мъ i=и~левъ, <е>='же
возврати'ти ца'рство ровоа'му сы'ну соломw'ню.

22. И= бы'сть сло'во гд\сне ко саме'ю человjь'ку бж~iю,
гл~я:

23. рцы` къ ровоа'му сы'ну соломw'ню царю` i=у'дину
и= ко всему` до'му i=у'дину и= венiамi'нову и= ко w=ста'вшымся
лю'демъ, глаго'ля:

24. та'кw гл~етъ гд\сь: не восходи'те, ниже` ра'туйте
на бра'тiю ва'шу, на сы'ны i=и~л<е>вы: но возврати'теся
кi'йждо въ до'мы своя^, jа='кw w\т мен<е>` бы'сть гл~го'лъ
се'й. И= послу'шаша словесе` гд\сня, и= преста'ша и=ти`
по гл~у гд\сню.

25. И= созда` i=еровоа'мъ сiкi'му въ горjь` <е>=фре'мли,
и= всели'ся въ не'й, и= и=зы'де w\тту'ду, и= созда`
фануи'ла.

26. И= рече` i=еровоа'мъ въ се'рдцы свое'мъ: се`, нн~jь
возврати'тся ца'рство въ до'мъ давi'довъ,

27. а='ще взы'дутъ лю'дiе сi'и вознести` же'ртву въ
хра'мjь гд\сни во i=ер\сли'мъ, и= w=брати'тся се'рдце
людi'й ко гд\су и= господи'ну своему`, къ ровоа'му
царю` i=у'дину, и= о<у>=бiю'тъ мя`, и= возвратя'тся
къ ровоа'му царю` i=у'дину.

28. И= о<у>=совjь'това ца'рь, и= сотвори` двjь` ю='ницы
зла^ты, и= рече` къ лю'демъ: довлjь'етъ ва'мъ восходи'ти
во i=ер\сли'мъ: се`, бо'зи твои`, i=и~лю, и=зве'дшiи
тя` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя.

29. И= поста'ви <е>=ди'ну въ веfи'ли, а= другу'ю въ
да'нjь.

30. И= бы'сть сло'во сiе` на согрjьше'нiе, и= и=дя'ху
лю'дiе пред\ъ лице'мъ ю='ницы <е>=ди'ныя да'же до да'на,
и= w=ста'виша хра'мъ гд\сень.

31. И= сотвори` ка^пища на высо'кихъ, и= сотвори` жерцw'въ
ча'сть w\т людi'й, и=`же не бjь'ша w\т сынw'въ леvi'иныхъ.

32. И= сотвори` i=еровоа'мъ пра'здникъ въ <о>=смы'й
мц\съ въ пятыйна'десять де'нь мц\са, по пра'зднику,
и='же въ земли` бjь` i=у'динjь, и= взы'де на <о>=лта'рь,
<е>=го'же сотвори` въ веfи'ли, жре'ти ю='ницамъ, jа=`же
сотвори`, и= поста'ви въ веfи'ли жерцы` на высо'кихъ,
jа=`же сотвори`.

33. И= взы'де на <о>=лта'рь, <е>=го'же сотвори` въ
веfи'ли, въ <о>=смы'й мц\съ, въ пятыйна'десять де'нь
въ пра'здникъ, <е>=го'же соста'ви по се'рдцу своему`:
и= сотвори` пра'здникъ сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и= взы'де
на <о>=лта'рь <е>='же пожре'ти.

Глава` 13.

И= се`, человjь'къ бж~iй прiи'де w\т i=у'ды по словеси`
гд\сню въ веfи'ль, и= i=еровоа'мъ стоя'ше на <о>=лтари`
свое'мъ жре'ти хотя`:

2. и= воззва` ко <о>=лтарю` сло'вомъ гд\снимъ и= рече`:
<о>=лтарю`, <о>=лтарю`, си'це гл~етъ гд\сь: се`, сы'нъ
ражда'ется до'му давi'дову, i=wсi'а и='мя <е>=му`,
и= пожре'тъ на тебjь` жерцы`, и=`же на высо'кихъ жру'щыя
на тебjь`, и= кw'сти человjь'ч<е>скiя сожже'тъ на тебjь`.

3. И= да'стъ въ де'нь то'й чу'до, глаго'ля: се'й гл~го'лъ,
<е>=го'же рече` гд\сь, гл~я: се`, <о>=лта'рь разся'дется,
и= и=злiе'тся ту'къ и='же на не'мъ.

4. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша ца'рь i=еровоа'мъ
словеса` человjь'ка бж~iя воззва'вшагw ко <о>=лтарю`
и='же въ веfи'ли, и= простре` ца'рь ру'ку свою` w\т
<о>=лтаря`, глаго'ля: и=ми'те <е>=го`. И= се`, о<у>='сше
рука` <е>=гw`, ю='же простре` на'нь, и= не можа'ше
возврати'ти ю=` къ себjь`:

5. и= <о>=лта'рь разсjь'деся, и= и=злiя'ся ту'къ w\т
<о>=лтаря`, по чудеси`, <е>='же даде` человjь'къ бж~iй
сло'вомъ гд\снимъ.

6. И= рече` ца'рь i=еровоа'мъ человjь'ку бж~iю: помоли'ся
нн~jь пред\ъ лице'мъ гд\са бг~а твоегw`, дабы` возврати'лася
рука` моя` ко мнjь`. И= помоли'ся человjь'къ бж~iй
пред\ъ лице'мъ гд\снимъ, и= возврати'ся рука` царя`
къ нему`, и= бы'сть jа='коже пре'жде.

7. И= глаго'ла ца'рь къ человjь'ку бж~iю: вни'ди со
мно'ю въ до'мъ, и= w=бjь'дай, и= да'мъ ти` да'ръ.

8. И= рече` человjь'къ бж~iй къ царе'ви: а='ще да'си
ми` по'лъ до'му твоегw`, не вни'ду съ тобо'ю, ниже`
jа='мъ хлjь'ба, ниже` пiю` воды` на мjь'стjь се'мъ,

9. jа='кw та'кw заповjь'да ми` гд\сь сло'вомъ, гл~я:
ни jа='ждь хлjь'ба, ни пi'й воды`, ниже` возврати'ся
путе'мъ, и='мже ше'лъ <е>=си`.

10. И= w\ти'де путе'мъ и=ны'мъ, и= не возврати'ся путе'мъ,
и='мже прiи'де во веfи'ль.

11. И= проро'къ <е>=ди'нъ ста'ръ живя'ше въ веfи'ли,
и= прiидо'ша сы'нове <е>=гw` и= повjь'даша <е>=му`
вся^ дjьла`, jа=`же сотвори` человjь'къ бж~iй въ де'нь
то'й въ веfи'ли, и= словеса`, jа=`же глаго'ла царе'ви,
повjь'даша <о>=тцу` своему`.

12. И= рече` къ ни^мъ <о>=те'цъ и='хъ, глаго'ля: кi'имъ
путе'мъ и='де; И= показа'ша <е>=му` сы'нове <е>=гw`
пу'ть, и='мже и='де человjь'къ бж~iй и=зше'дый w\т
i=у'ды.

13. И= рече` сынw'мъ свои^мъ: w=сjьдла'йте ми` <о>=сля`.
И= w=сjьдла'ша <е>=му` <о>=сля`, и= всjь'де на не`,

14. и= и='де в\ъслjь'дъ человjь'ка бж~iя, и= w=брjь'те
<е>=го` под\ъ ду'бомъ сjьдя'ща, и= рече` <е>=му`: ты'
ли <е>=си` человjь'къ бж~iй прише'дый w\т i=у'ды; И=
рече` <е>=му`: а='зъ.

15. И= рече` <е>=му`: гряди` со мно'ю, и= jа='ждь хлjь'бъ.

16. И= рече` <е>=му`: не могу` возврати'тися съ тобо'ю,
ниже` jа='мъ хлjь'ба, ни пiю` воды` на мjь'стjь се'мъ,

17. jа='кw та'кw заповjь'да ми` гд\сь сло'вомъ, гл~я:
не jа='ждь хлjь'ба та'мw, ниже` пi'й воды` та'мw, и=
да не возврати'шися путе'мъ тjь'мъ, и='мже ше'лъ <е>=си`.

18. И= рече` къ нему`: и= а='зъ проро'къ <е>='смь jа='коже
ты`, и= а='гг~лъ глаго'ла ко мнjь` сло'вомъ гд\снимъ,
глаго'ля: возврати` <е>=го` къ себjь` въ до'мъ тво'й,
да снjь'стъ хлjь'ба и= пiе'тъ во'ду. И= солга` <е>=му`,

19. и= возврати` <е>=го`: и= jа=де` хлjь'бъ, и= пи`
во'ду въ дому` <е>=гw`.

20. И= бы'сть и=`мъ сjьдя'щымъ на трапе'зjь, и= бы'сть
сло'во гд\сне ко проро'ку возвра'щшему <е>=го`.

21. И= рече` къ человjь'ку бж~iю прише'дшему w\т i=у'ды,
глаго'ля: си'це гл~етъ гд\сь: поне'же преwгорчи'лъ
<е>=си` гл~го'лъ гд\сень и= не сохрани'лъ <е>=си` за'повjьди,
ю='же заповjь'да тебjь` гд\сь бг~ъ тво'й,

22. и= возврати'вся jа='лъ <е>=си` хлjь'бъ и= пи'лъ
<е>=си` во'ду на мjь'стjь се'мъ, w= не'мже рече` къ
тебjь`, гл~я: да не jа='си хлjь'ба и= не пiе'ши воды`:
сегw` ра'ди не вни'детъ во гро'бъ тjь'ло твое` со <о>=тцы^
твои'ми.

23. И= бы'сть по jа=де'нiи хлjь'ба и= по питiи` воды`,
и= w=сjьдла` <о>=сля` тому` проро'ку, и= возврати'ся,
и= w\ти'де:

24. и= w=брjь'те <е>=го` ле'въ на пути`, и= о<у>=мертви`
<е>=го`: и= бjь` тjь'ло <е>=гw` пове'ржено на пути`,
и= <о>=се'лъ стоя'ше над\ъ ни'мъ, и= ле'въ стоя'ше
бли'з\ъ тjьлесе` (<е>=гw`):

25. и= се`, му'жiе мимоиду'ще, и= ви'дjьша ме'ртва
пове'ржена на пути` и= льва` стоя'ща бли'з\ъ ме'ртвагw:
и= прiидо'ша, и= повjь'даша во гра'дjь, въ не'мже живя'ше
проро'къ ста'рый.

26. И= о<у>=слы'ша (сiе` проро'къ) возврати'вый <е>=го`
съ пути` и= рече`: человjь'къ бж~iи се'й <е>='сть,
и='же преступи` гл~го'лъ бж~iй, и= предаде` <е>=го`
гд\сь льву`, и= сокруши` <е>=го`, и= о<у>=мертви` <е>=го`
по гл~у гд\сню, <е>=го'же рече` <е>=му`.

27. И= повелjь` сынw'мъ свои^мъ, глаго'ля: w=сjьдла'йте
ми` <о>=сля`. И= w=сjьдла'ша.

28. И= по'йде, и= w=брjь'те тjь'ло <е>=гw` пове'ржено
на пути`, и= <о>=се'лъ и= ле'въ стоя'ста над\ъ тjь'ломъ,
и= не снjьде` ле'въ тjьлесе` человjь'ка бж~iя и= не
сокруши` <о>=сла`.

29. И= взя` проро'къ тjь'ло человjь'ка бж~iя, и= возложи`
<е>=` на <о>=сля`, и= возврати` <е>=` проро'къ, и=
вни'де во гра'дъ погребсти` <е>=го`,

30. и= положи` тjь'ло <е>=гw` во гро'бjь свое'мъ, и=
рыда'ше по не'мъ: о<у>=вы`, бра'те.

31. И= бы'сть по рыда'нiи w= не'мъ, и= рече` къ сынw'мъ
свои^мъ, глаго'ля: а='ще о<у>=мру`, погреби'те мя`
во гро'бjь се'мъ, и=дjь'же человjь'къ бж~iй погребе'нъ
<е>='сть, при косте'хъ <е>=гw` положи'те мя`, да спасу'тся
кw'сти моя^ съ костьми` <е>=гw`,

32. jа='кw сбу'дется глаго'лъ, <е>=го'же глаго'ла сло'вомъ
гд\снимъ w= <о>=лтари`, и='же во веfи'ли, и= w= домjь'хъ
высо'кихъ, и=`же въ самарi'и.

33. И= по глаго'лjь се'мъ не w=брати'ся i=еровоа'мъ
w\т sло'бы своея`, и= возврати'ся, и= сотвори` w\т
ча'сти <е>=ди'ныя людi'й жерцы` высо'кихъ: и='же хотя'ше,
и=сполня'ше ру'ку свою`, и= быва'ше жре'цъ на высо'кихъ.

34. И= бы'сть глаго'лъ се'й въ прегрjьше'нiе до'му
i=еровоа'млю, и= на и=спроверже'нiе, и= на и=счезнове'нiе
w\т лица` земли`.

Глава` 14.

Во вре'мя <о>='но разболjь'ся а=вi'а сы'нъ i=еровоа'мль.

2. И= рече` i=еровоа'мъ къ женjь` свое'й: воста'ни
и= и=змjьни` ри^зы своя^, да не позна'ютъ, jа='кw ты`
жена` i=еровоа'мова, и= и=ди` въ силw'мъ: се' бо, та'мw
а=хi'а пр\оро'къ: то'й глаго'ла мнjь` <е>='же ца'рствовати
над\ъ людьми` си'ми:

3. и= возми` въ ру'цjь твои` человjь'ку бж~iю де'сять
хлjь'бwвъ, и= w=прjьсно'ки ча'дwмъ <е>=гw`, и= гро'здiе
и= сосу'дъ ме'да, и= и=ди` къ нему`: то'й возвjьсти'тъ
ти`, что` бу'детъ <о>=троча'ти.

4. И= сотвори` та'кw жена` i=еровоа'мля: и= воста`
и= и='де въ силw'мъ, и= вни'де въ до'мъ а=хi'инъ: человjь'къ
же ста'ръ бя'ше <е>='же ви'дjьти, и= притупи'стася
<о>='чи <е>=гw` w\т ста'рости <е>=гw`.

5. И= рече` гд\сь ко а=хi'и: се`, жена` i=еровоа'мова
вхо'дитъ вопроша'ти тя` w= сы'нjь свое'мъ, jа='кw болjь'знуетъ:
по сему` и= по сему` да глаго'леши къ не'й. И= бы'сть
внегда` вни'ти <е>='й, и= <о>=на` странноявля'шеся.

6. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша а=хi'а шу'мъ но'гъ
<е>=я`, входя'щей <е>='й во врата`, и= рече`: вни'ди,
же'но i=еровоа'мова, почто` ты` та'кw странноявля'ешися;
а='зъ бо <е>='смь посла'нникъ къ тебjь` же'стокъ:

7. ше'дши рцы` i=еровоа'му: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ
i=и~левъ: поне'же толи'кw вознесо'хъ тя` w\т среды`
людi'й, и= да'хъ тя` вожда` над\ъ людьми` мои'ми i=и~лемъ,

8. и= раздра'хъ ца'рство w\т до'му давi'дова, и= да'хъ
<е>=` тебjь`, ты' же не бы'лъ <е>=си` jа='коже ра'бъ
мо'й давi'дъ, и='же сохрани` за'пwвjьди моя^, и= и='же
хожда'ше в\ъслjь'дъ мен<е>` всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ,
<е>='же твори'ти вся'кую правоту` пред\ъ <о>=чи'ма
мои'ма,

9. и= и=злука'вствовалъ <е>=си`, <е>='же твори'ти па'че
всjь'хъ <е>=ли'цы бы'ша пред\ъ лице'мъ твои'мъ, и=
поше'лъ <е>=си` и= сотвори'лъ <е>=си` себjь` бо'ги
чу^жды и= слiя^ны, <е>='же раздражи'ти мя`, и= w\тве'рглъ
мя` <е>=си` наза'дъ себ<е>`:

10. сегw` ра'ди се`, а='зъ навожду` sла^я на до'мъ
i=еровоа'мовъ, и= потреблю` i=еровоа'мля моча'щаго
къ стjьнjь`, держа'щагося и= w=ста'вленаго во i=и~ли,
и= и=стреблю` до'мъ i=еровоа'мовъ, jа='коже и=стребля'ется
гно'й, до'ндеже сконча'тися <е>=му`:

11. о<у>=ме'ршихъ i=еровоа'млихъ во гра'дjь снjьдя'тъ
пси`, и= о<у>=ме'ршаго на селjь` снjьдя'тъ пти^цы неб<е>'сныя,
jа='кw гд\сь гл~а:

12. ты' же воста'вши и=ди` въ до'мъ тво'й: внегда`
входи'ти нога'ма твои'ма во гра'дъ, о<у>='мретъ дjь'тищь,

13. и= воспла'чется по не'мъ ве'сь i=и~ль, и= погребу'тъ
<е>=го`, jа='кw то'й <е>=ди'нъ вни'детъ i=еровоа'му
во гро'бъ, jа='кw w=брjь'теся въ не'мъ глаго'лъ бла'гъ
w= гд\сjь бз~jь i=и~левjь въ дому` i=еровоа'мли:

14. и= возста'витъ гд\сь себjь` царя` над\ъ i=и~лемъ,
и='же порази'тъ до'мъ i=еровоа'мовъ въ се'й де'нь:
а= что`, и= нн~jь;

15. и= порази'тъ гд\сь бг~ъ i=и~ля, jа='коже коле'блется
тро'сть на водjь`: и= и=стреби'тъ i=и~ля свы'ше земли`
благi'я сея`, ю='же даде` <о>=тц<е>'мъ и='хъ, и= завjь'етъ
и=`хъ за <о>='ну страну` рjьки`, поне'же сотвори'ша
дубра^вы своя^, прогнjьвля'юще гд\са,

16. и= преда'стъ гд\сь i=и~ля за грjьхи` i=еровоа^мли,
и='же согрjьши` и= и='же во грjь'хъ введе` i=и~ля.

17. И= воста` жена` i=еровоа'мля и= прiи'де во сарi'ру.
И= бы'сть <е>=гда` вни'де въ преддве'рiе до'му, и=
дjь'тищь о<у>='мре.

18. И= погребо'ша <е>=го`, и= пла'кашася <е>=гw` ве'сь
i=и~ль по словеси` гд\сню, <е>='же гл~а руко'ю раба`
своегw` а=хi'и пр\оро'ка.

19. И= w=ста'нокъ слове'съ i=еровоа'мовыхъ, <е>=ли^ка
ра'товаше и= <е>=ли^ка ца'рствоваше, се`, сiя^ напи^сана
въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ.

20. И= днi'е, въ ни'хже ца'рствова i=еровоа'мъ, два'десять
два` лjь^та: и= о<у>='спе со <о>=тцы^ свои'ми, и= воцари'ся
нава'тъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

21. Ровоа'мъ же сы'нъ соломw'новъ ца'рствова над\ъ
i=у'дою: бjь` четы'редесяти и= <е>=ди'нагw лjь'та,
<е>=гда` нача` ца'рствовати, и= седмьна'десять лjь'тъ
ца'рствова во i=ер\сли'мjь гра'дjь, <е>=го'же и=збра`
гд\сь положи'ти и='мя свое` та'мw w\т всjь'хъ племе'нъ
i=и~левыхъ. И= и='мя ма'тере <е>=гw` наама` а=мманi'тяныня.

22. И= сотвори` ровоа'мъ лука'вое пред\ъ гд\семъ: и=
раздражи` <е>=го` w= всjь'хъ, jа=`же сотвори'ша <о>=тцы`
и='хъ, w= грjьсjь'хъ и='хъ, и='миже согрjьши'ша:

23. и= созда'ша сi'и себjь` высw'кая, и= столпы`, и=
ка^пища на вся'цjьмъ холмjь` высо'цjьмъ и= под\ъ вся'цjьмъ
дре'вомъ сjьно'внымъ:

24. и= смjьше'нiе бjь` въ земли` и='хъ, и= сотвори'ша
w\т всjь'хъ ме'рзостей jа=зы'ческихъ, jа=`же w\тя`
гд\сь w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ.

25. И= бы'сть въ лjь'то пя'тое ца'рствующагw ровоа'ма,
взы'де сусакi'мъ ца'рь <е>=гv'петскiй на i=ер\сли'мъ

26. и= взя` вся^ сокрw'вища до'му гд\сня и= сокрw'вища
до'му царе'ва, и= кw'пiя злата^я, jа=`же взя` давi'дъ
и=з\ъ руки` <о>=трокw'въ а=драаза'ра царя` су'вскагw
и= внесе` я=` во i=ер\сли'мъ: вся^ сiя^ взя`, и= щиты`
златы^я, jа=`же сотвори` соломw'нъ, и= внесе` я=` во
<е>=гv'петъ.

27. И= сотвори` ца'рь ровоа'мъ щиты` мjь^дяныя вмjь'стw
тjь'хъ, и= поста'ви над\ъ ни'ми вла'ст<е>ли w\т предходя'щихъ
пред\ъ ни'мъ, и=`же храня'ху врата` до'му царе'ва:

28. и= бы'сть <е>=гда` вхожда'ше ца'рь въ до'мъ гд\сень,
и= ноша'ху w='ныя предходя'щiи, и= па'ки возвраща'ху
ты^я во <о>=ружехрани'лище предходя'щихъ.

29. Прw'чая же слове'съ ровоа'млихъ, и= вся^ jа=`же
сотвори`, не се' ли, сiя^ пи^сана су'ть въ кни'зjь
слове'съ днi'й ца'рства i=у'дина;

30. И= бра'нь бjь` между` ровоа'момъ и= между` i=еровоа'момъ
во вся^ дни^.

31. И= о<у>='спе ровоа'мъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть со <о>=тцы^ свои'ми во гра'дjь давi'довjь. И=
воцари'ся а=вi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 15.

И= во <о>=смоена'десять лjь'то ца'рства i=еровоа'ма
сы'на нава'това, воцари'ся а=вi'а сы'нъ ровоа'мль над\ъ
i=у'дою,

2. и= три` лjь^та ца'рствова во i=ер\сли'мjь. И='мя
же ма'тере <е>=гw` мааха`, дщи` а=вессалw'мля.

3. И= хожда'ше во всjь'хъ грjьсjь'хъ <о>=тца` своегw`,
jа=`же сотвори` пред\ъ ни'мъ, и= не бjь` се'рдце <е>=гw`
соверше'но съ гд\семъ бг~омъ <е>=гw`, jа='коже се'рдце
давi'да <о>=тца` <е>=гw`:

4. jа='кw давi'да ра'ди w=ста'ви <е>=му` гд\сь бг~ъ
<е>=гw` w=ста'нокъ во i=ер\сли'мjь, да возста'витъ
по не'мъ ча^да <е>=гw` и= о<у>=тверди'тъ i=ер\сли'мъ,

5. поне'же сотвори` давi'дъ пра'вое пред\ъ гд\семъ
и= не о<у>=клони'ся w\т всjь'хъ, jа=`же заповjь'да
<е>=му` вся^ дни^ живота` <е>=гw`, кромjь` сло'ва о<у>=рi'и
хетте'анина.

6. И= бра'нь бjь` между` ровоа'момъ и= между` i=еровоа'момъ
во вся^ дни^ живота` и='хъ.

7. И= прw'чая слове'съ а=вi'иныхъ, и= вся^ jа=`же сотвори`,
не се' ли, сiя^ напи^сана въ кни'зjь сло'въ днi'й царе'й
i=у'диныхъ; И= бра'нь бjь` между` а=вi'ею и= между`
i=еровоа'момъ.

8. И= о<у>='спе а=вi'а со <о>=тцы^ свои'ми въ двадеся'тое
лjь'то i=еровоа'ма, и= погребо'ша <е>=го` со <о>=тцы^
<е>=гw` во гра'дjь давi'довjь. И= воцари'ся а='са сы'нъ
<е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

9. И= въ лjь'то двадеся'тое i=еровоа'ма царя` i=и~лева,
ца'рствоваше а='са над\ъ i=у'дою,

10. и= четы'редесять и= <е>=ди'но лjь'то ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере <е>=гw` а=на`, дщи`
а=вессалw'мля.

11. И= сотвори` а='са пра'вое пред\ъ гд\семъ, jа='коже
давi'дъ <о>=те'цъ <е>=гw`,

12. и= w\тя` скв<е>'рная w\т земли`, и= и=скорени`
вся^ и=зва^янная, jа=`же сотвори'ша <о>=тцы` <е>=гw`,

13. и= а=ну` ма'терь свою` w\тста'ви <е>='же не владjь'ти
<е>='й, поне'же сотвори` со'нмище въ дубра'вjь свое'й:
и= и=зсjьче` а='са га'й <е>=я` и= сожже` <о>=гне'мъ
въ пото'цjь ке'дрстjьмъ:

14. высо'кихъ же не и=скорени`, <о>=ба'че се'рдце а='сы
бjь` соверше'нно пред\ъ гд\семъ во вся^ дни^ <е>=гw`:

15. и= внесе` столпы` <о>=тца` своегw`, и= столпы`
своя^ внесе` во хра'мъ гд\сень ср<е>'бряны и= зла^ты,
и= сосу'ды.

16. И= бра'нь бjь` между` а='сою и= между` ваа'сомъ
царе'мъ i=и~левымъ во вся^ дни^ и='хъ.

17. И= взы'де ваа'са ца'рь i=и~левъ на i=у'ду и= созда`
ра'му, jа='кw не бы'ти на и=схожде'нiе и= вхожде'нiе
а='сjь царю` i=у'дину.

18. И= взя` а='са все` сребро` и= зла'то w=брjь'тшееся
въ сокро'вищахъ до'му гд\сня и= въ сокро'вищахъ до'му
царе'ва и= даде` я=` въ ру'цjь <о>='трwкъ свои'хъ:
и= посла` и=`хъ ца'рь а='са ко сы'ну а=де'рову сы'ну
тавере'ма во рамма'нъ, ко сы'ну а=заи'ла, царя` сv'рскагw,
живу'щагw въ дама'сцjь, глаго'ля:

19. положи` завjь'тъ между` мно'ю и= тобо'ю, и= между`
<о>=тце'мъ мои'мъ и= <о>=тце'мъ твои'мъ: се`, посла'хъ
ти` да'ры, сребро` и= зла'то: прiиди`, разруши` завjь'тъ
тво'й, и='же со ваа'сою царе'мъ i=и~левымъ, да w\ти'детъ
w\т мен<е>`.

20. И= послу'ша сы'нъ а=де'ровъ царя` а='сы, и= посла`
воевw'ды си'лъ свои'хъ на гра'ды i=и~л<е>вы, и= порази'ша
а=i'на и= да'на, и= а=ве'ля, до'му маахi'ина, и= ве'сь
хеннере'fъ, да'же до всея` земли` нефfалi'мли.

21. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'ша ваа'са, и= w=ста'ви
созида'ти ра'му, и= возврати'ся во fе'рсу.

22. Ца'рь же а='са заповjь'да всему` i=у'дjь во <е>=накi'мjь,
и= взя'ша ка'менiе и=з\ъ ра'мы и= древа` <е>=я`, и='миже
w=снова` ваа'са, и= созда` въ ни'хъ ца'рь а='са вся'къ
хо'лмъ венiамi'нь и= стра^жбища.

23. Прw'чая же слове'съ а='синыхъ, и= вся^ си'ла <е>=гw`,
и= вся^ jа=`же сотвори`, и= гра'ды jа=`же созда`, не
се' ли, сiя^ пи^сана су'ть въ кни'зjь слове'съ днi'й
царе'й i=у'диныхъ; <О>=ба'че во вре'мя ста'рости своея`
нача'тъ болjь'ти нога'ма свои'ма:

24. и= о<у>='спе а='са со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть во гра'дjь давi'да <о>=тца` своегw`. И= воцари'ся
i=wсафа'тъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

25. Нава'тъ же сы'нъ i=еровоа'мль нача` ца'рствовати
над\ъ i=и~лемъ во второ'е лjь'то а='сы царя` i=у'дина,
и= ца'рствова над\ъ i=и~лемъ два` лjь^та,

26. и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ, и= хожда'ше
путе'мъ <о>=тца` своегw` и= во грjьсjь'хъ <е>=гw`,
и='миже согрjьши'ти сотвори` i=и~лю.

27. И= w=бсjь'де <е>=го` ваа'са сы'нъ а=хi'инъ въ дому`
велаа'на сы'на а=хi'ина, и= о<у>=би` <е>=го` во гаваfw'нjь
и=ноплеме'нничи: нава'тъ же и= ве'сь i=и~ль w=бсjьдо'ша
гаваfw'нъ.

28. И= о<у>=мертви` <е>=го` ваа'са въ лjь'то тре'тiе
а='сы царя` i=у'дина, и= воцари'ся вмjь'стw <е>=гw`.

29. И= бы'сть <е>=гда` воцари'ся, и=зби` ве'сь до'мъ
i=еровоа'мль и= не w=ста'ви ничто'же w\т всегw` дыха'нiя
i=еровоа'мля, до'ндеже и=скорени` и=`хъ по гл~у гд\сню,
<е>=го'же гл~а руко'ю раба` своегw` а=хi'и силwнi'тскагw,

30. грjь^хъ ра'ди i=еровоа'млихъ, и='же согрjьши`,
и='же введе` во грjь'хъ i=и~ля, и= въ прогнjь'ванiи
<е>=гw`, и='мже прогнjь'ва гд\са бг~а i=и~лева.

31. И= прw'чая словеса` нава'та, и= вся^ jа=`же сотвори`,
не се' ли, сiя^ пи^сана су'ть въ кни'зjь слове'съ днi'й
царе'й i=и~левыхъ;

32. И= бя'ше бра'нь между` а='сою (царе'мъ i=у'динымъ)
и= ваа'сою царе'мъ i=и~левымъ во вся^ дни^ и='хъ.

33. И= въ тре'тiе лjь'то а='сы царя` i=у'дина ца'рствова
ваа'са сы'нъ а=хi'инъ над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ во fе'рсjь
два'десять и= четы'ре лjь^та,

34. и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ, и= и='де путе'мъ
i=еровоа'ма сы'на нава'това, и= во грjьсjь'хъ <е>=гw`,
и='миже въ согрjьше'нiе приведе` i=и~ля.

Глава` 16.

И= бы'сть сло'во гд\сне руко'ю i=у'а сы'на а=нанi'ева
ко ваа'сjь, гл~я:

2. поне'же вознесо'хъ тя` w\т земли` и= да'хъ тя` вла'стеля
над\ъ людьми` мои'ми i=и~лемъ, и= поше'лъ <е>=си` путе'мъ
i=еровоа'млимъ и= вве'лъ <е>=си` въ грjь'хъ лю'ди моя^
i=и~ля, <е>='же прогнjь'вати мя` су'етными и='хъ:

3. се`, а='зъ w\тве'ргу наслjь'дiе ваа'сы и= наслjь'дiе
до'му <е>=гw`, и= сотворю` до'мъ тво'й jа='кw до'мъ
i=еровоа'ма сы'на нава'това:

4. о<у>=ме'ршаго ваа'сова во гра'дjь снjьдя'тъ <е>=го`
пси`, и= о<у>=ме'ршаго на по'ли снjьдя'тъ <е>=го` пти^цы
неб<е>'сныя.

5. И= прw'чая слове'съ ваа'совыхъ, и= вся^ jа=`же сотвори`,
и= си^льная <е>=гw`, не се' ли, су'ть пи^сана въ кни'зjь
слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ;

6. И= о<у>='спе ваа'са со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть во fе'рсjь, и= воцари'ся и=ла` сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

7. И= руко'ю i=у'а сы'на а=нанi'и пр\оро'ка гл~а гд\сь
на ваа'су и= на до'мъ <е>=гw` всю` sло'бу, ю='же сотвори`
пред\ъ гд\семъ, <е>='же прогнjь'вати <е>=го` дjьла'ми
ру'къ свои'хъ, бы'ти <е>=му` jа='коже и= до'му i=еровоа'млю,
и= w= <е>='же <е>=му` пораже'ну бы'ти.

8. Въ лjь'то два'десять шесто'е а='сы царя` i=у'дина,
ца'рствова и=ла` сы'нъ ваа'синъ над\ъ i=и~лемъ во fе'рсjь
два` лjь^та.

9. И= воздви'же (гд\сь) на него` <о>='троки <е>=гw`,
и= замврi'а воево'ду полови'ны ко'нникwвъ: и= и=ла`
бjь` во fе'рсjь о<у>=пива'яся, и= пiя'нъ сы'й въ дому`
а='рсы домострои'теля во fе'рсjь:

10. и= вни'де замврi'й, и= порази` <е>=го`, и= о<у>=мертви`
<е>=го`, въ лjь'то два'десять седмо'е а='сы царя` i=у'дина,
и= воцари'ся вмjь'стw <е>=гw`.

11. И= бы'сть ца'рствующу <е>=му`, внегда` сjь'сти
<е>=му` на престо'лjь <е>=гw`, и= и=зби` ве'сь до'мъ
ваа'совъ: не w=ста'ви <е>=му` моча'щагw къ стjьнjь`,
и= о<у>='жикwвъ <е>=гw`, и= дру'га <е>=гw`.

12. И= и=зби` замврi'й ве'сь до'мъ ваа'совъ по гл~у
гд\сню, <е>=го'же гл~а на до'мъ ваа'совъ и= ко i=у'ю
пр\оро'ку,

13. w= всjь'хъ грjьсjь'хъ ваа'совыхъ и= и=лы` сы'на
<е>=гw`, jа='кw сотвори` согрjьши'ти i=и~лю, <е>='же
разгнjь'вати гд\са бг~а i=и~лева су'етными и='хъ.

14. Прw'чая же слове'съ и=лы`, jа=`же сотвори`, не
се' ли, сiя^ пи^сана въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й
i=и~левыхъ;

15. Въ лjь'то два'десять седмо'е а='сы царя` i=у'дина
ца'рствова замврi'й се'дмь днi'й во fе'рсjь: и= бjь`
по'лкъ i=и~левъ на гаваfw'нъ и=ноплеме'нническiй.

16. И= слы'шаша лю'дiе су'щiи въ полцjь`, глаго'лющихъ:
преврати'ся замврi'й и= порази` царя`. И= поста'виша
царе'мъ во i=и~ли а=мврi'а воево'ду, и='же над\ъ во'ями
во i=и~ли въ де'нь w='нъ въ полцjь`.

17. И= взы'де а=мврi'й и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ w\т
гаваfw'на и= w=бсjь'де fе'рсу.

18. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=ви'дjь замврi'й, jа='кw
предвзя'тъ бы'сть гра'дъ <е>=гw`, и= вни'де во вну'треннiй
до'мъ ца'рскiй, и= зажже` над\ъ собо'ю до'мъ царе'въ
<о>=гне'мъ, и= о<у>='мре

19. за грjьхи` своя^, jа=`же сотвори`, сотворе'нiя
ра'ди лука'вагw пред\ъ гд\семъ, <е>='же ходи'ти путе'мъ
i=еровоа'ма сы'на нава'това, и= во грjьсjь'хъ <е>=гw`,
jа='же сотвори`, jа='кw введе` во грjь'хъ i=и~ля.

20. И= прw'чая слове'съ замврi'иныхъ, и= навjь'ты <е>=гw`,
jа=`же совjьща`, не се' ли, сiя^ су'ть пи^сана въ кни'гахъ
слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ;

21. Тогда` раздjьли'шася лю'дiе i=и~льстiи, по'лъ людi'й
бы'сть за fамнi'емъ сы'номъ гwна'fовымъ, jа='кw да
ца'рствуетъ <о>='нъ, и= по'лъ людi'й бы'сть со а=мврi'емъ.

22. Лю'дiе же су'щiи по а=мврi'и превозмого'ша людi'й
бы'вшихъ со fамнi'емъ сы'номъ гwна'fовымъ. И= о<у>='мре
fамнi'й и= i=wра'мъ бра'тъ <е>=гw` во вре'мя <о>='но,
и= воцари'ся а=мврi'й по fамнi'и.

23. Въ лjь'то три'десять пе'рвое а='сы царя` i=у'дина
ца'рствова а=мврi'й во i=и~ли двана'десять лjь'тъ,
во fе'рсjь же ше'сть лjь'тъ ца'рствова.

24. И= купи` а=мврi'й го'ру семерw'нъ о<у>= семи'ра
господи'на горы` двjьма` тала^нты сребра`, и= созда`
го'ру, и= нарече` и='мя горjь`, ю='же созда`, во и='мя
семи'ра господи'на горы` <о>='ныя, гора` семирw'нъ.

25. И= сотвори` а=мврi'й лука'вое пред\ъ гд\семъ, и=
прелука'внова па'че всjь'хъ бы'вшихъ пред\ъ ни'мъ:

26. и= хожда'ше по всjь^мъ пут<е>'мъ i=еровоа'ма сы'на
нава'това и= во грjьсjь'хъ <е>=гw`, и='миже введе`
во грjь'хъ i=и~ля, <е>='же разгнjь'вати гд\са бг~а
i=и~лева въ су'етныхъ и='хъ.

27. И= прw'чая слове'съ а=мврi'евыхъ, и= вся^ jа='же
сотвори`, и= вся^ си'ла <е>=гw`, не се' ли, сiя^ пи^сана
въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ;

28. И= о<у>='спе а=мврi'й со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть въ самарi'и. И= воцари'ся а=хаа'въ сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

29. А=хаа'въ же сы'нъ а=мврi'евъ воцари'ся над\ъ i=и~лемъ
въ лjь'то три'десять <о>=смо'е а='сы царя` i=у'дина:
ца'рствова же а=хаа'въ сы'нъ а=мврi'евъ над\ъ i=и~лемъ
въ самарi'и два'десять два` лjь^та:

30. и= сотвори` а=хаа'въ лука'вое пред\ъ гд\семъ, и=
прелука'внова па'че всjь'хъ бы'вшихъ пре'жде <е>=гw`:

31. и= не бjь` <е>=му` дово'льно, <е>='же ходи'ти во
грjьсjь'хъ i=еровоа'ма сы'на нава'това, и= взя` жену`
i=езаве'ль дще'рь i=еfеваа'ла царя` сiдw'нскагw: и=
и='де, и= нача` служи'ти ваа'лу, и= поклони'ся <е>=му`,

32. и= поста'ви тре'бище ваа'лу въ дому` ме'рзостей
<е>=гw`, <е>=го'же созда` въ самарi'и:

33. и= сотвори` а=хаа'въ дубра'ву: и= приложи` а=хаа'въ
твори'ти прогнjь^ванiя, <е>='же разгнjь'вати гд\са
бг~а i=и~лева и= ду'шу свою` погуби'ти: sлодjь'йствова
па'че всjь'хъ царе'й i=и~левыхъ бы'вшихъ пре'жде <е>=гw`.

34. Во дни^ же <е>=гw` созда` а=хiи'лъ веfи'лянинъ
i=ерiхw'нъ: на а=вiрw'нjь перворо'днjьмъ свое'мъ w=снова`
<е>=го`, и= на сегу'вjь ю=нjь'йшемъ свое'мъ поста'ви
дв<е>'ри <е>=гw`, по гл~у гд\сню, <е>=го'же гл~а руко'ю
i=ису'са сы'на наvи'на.

Глава` 17.

И= рече` и=лiа` пр\оро'къ fесвi'тянинъ, и='же w\т fесвi'и
галаа'дскiя, ко а=хаа'ву: жи'въ гд\сь бг~ъ си'лъ, бг~ъ
i=и~левъ, <е>=му'же предстою` пред\ъ ни'мъ, а='ще бу'детъ
въ лjь^та сiя^ роса` и= до'ждь, то'чiю w\т о<у>='стъ
словесе` моегw`.

2. И= бы'сть гл~ъ гд\сень ко и=лiи`:

3. и=ди` w\тсю'ду на восто'къ и= скры'йся въ пото'цjь
хора'fа пря'мw лицу` i=<о>рда'нову:

4. и= бу'деши пи'ти w\т пото'ка во'ду, и= вра'нwмъ
заповjь'дахъ препита'ти тя` та'мw.

5. И= сотвори` и=лiа` по гл~у гд\сню, и= сjь'де при
пото'цjь хора'fовjь пря'мw лицу` i=<о>рда'нову:

6. и= вра'нове приноша'ху <е>=му` хлjь'бы и= мяса`
зау'тра, и= хлjь'бы и= мяса` къ ве'черу, и= w\т пото'ка
пiя'ше во'ду.

7. И= бы'сть по дне'хъ, и= и='зсше и=сто'чникъ, jа='кw
не бjь` дождя` на зе'млю,

8. и= бы'сть гл~ъ гд\сень ко и=лiи` гл~я:

9. воста'ни и= и=ди` въ саре'пту сiдw'нскую, и= пребу'ди
та'мw: се' бо, заповjь'дахъ та'мw женjь` вдови'цjь
препита'ти тя`.

10. И= воста` и= и='де въ саре'пту сiдw'нскую, и= прiи'де
ко вратw'мъ гра'да: и= се`, та'мw жена` вдова` собира'ше
дрова`. И= возопи` и=лiа` в\ъслjь'дъ <е>=я` и= рече`
<е>='й: принеси` нн~jь ми` ма'лw воды` въ сосу'дjь,
и= и=спiю`.

11. И= и='де взя'ти. И= возопи` в\ъслjь'дъ <е>=я` и=лiа`
и= рече` <е>='й: прiими` о<у>=`бо мнjь` и= о<у>=кру'хъ
хлjь'ба въ руцjь` свое'й, да jа='мъ.

12. И= рече` жена`: жи'въ гд\сь бг~ъ тво'й, а='ще <е>='сть
о<у>= мен<е>` w=прjьсно'къ, но то'кмw го'рсть муки`
въ водоно'сjь и= ма'лw <е>=ле'а въ чва'нцjь: и= се`,
а='зъ соберу` два` пwлjь'нца, и= вни'ду, и= сотворю`
<е>=` себjь` и= дjь'темъ мои^мъ, и= снjь'мы <е>=`,
и= о<у>='мремъ.

13. И= рече` къ не'й и=лiа`: дерза'й, вни'ди и= сотвори`
но глаго'лу твоему`: но сотвори' ми w\тту'ду w=прjьсно'къ
ма'лъ пре'жде, и= принеси' ми, себjь' же и= ча'дwмъ
свои^мъ да сотвори'ши по'слjьжде,

14. jа='кw та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: водоно'съ
муки` не w=скудjь'етъ, и= чва'нецъ <е>=ле'а не о<у>=ма'лится
до дне`, до'ндеже да'стъ гд\сь до'ждь на зе'млю.

15. И= и='де жена`, и= сотвори` по глаго'лу и=лiину`,
и= даде` <е>=му`, и= jа=де` то'й, и= та`, и= ча^да
<е>=я`.

16. И= w\т тогw` дне` водоно'съ муки` не w=скудjь`,
и= чва'нецъ <е>=ле'а не о<у>=ма'лися, по гл~у гд\сню,
<е>=го'же гл~а руко'ю и=лiино'ю.

17. И= бы'сть по си'хъ, и= разболjь'ся сы'нъ жены`
госпожи` до'му, и= бjь` болjь'знь <е>=гw` крjьпка`
sjьлw`, до'ндеже не w=ста'ся въ не'мъ ду'хъ <е>=гw`.

18. И= рече` ко и=лiи`: что` мнjь` и= тебjь`, человjь'че
бж~iй; вше'лъ <е>=си` ко мнjь` воспомяну'ти непра^вды
моя^ и= о<у>=мори'ти сы'на моего`.

19. И= рече` и=лiа` къ женjь`: да'ждь ми` сы'на твоего`.
И= взя'тъ <е>=го` w\т нjь'дра <е>=я`, и= вознесе` <е>=го`
въ го'рницу, и=дjь'же са'мъ почива'ше, и= положи` <е>=го`
на <о>=дрjь` свое'мъ.

20. И= возопи` и=лiа` ко гд\су и= рече`: о<у>=вы` мнjь`,
гд\си, свидjь'телю вдовы`, о<у>= нея'же а='зъ нн~jь
пребыва'ю, ты` w=sло'билъ <е>=си` <е>='же о<у>=мори'ти
сы'на <е>=я`.

21. И= ду'ну на <о>='трочища три'жды, и= призва` гд\са
и= рече`: гд\си бж~е мо'й, да возврати'тся о<у>=`бо
душа` <о>='трочища сегw` во'нь. И= бы'сть та'кw:

22. и= возопи` <о>='трочищь, и= сведе` <е>=го` съ го'рницы
въ до'мъ, и= даде` <е>=го` ма'тери <е>=гw`. И= рече`
и=лiа`: ви'ждь, жи'въ <е>='сть сы'нъ тво'й.

23. И= рече` жена` ко и=лiи`: се`, о<у>=разумjь'хъ,
jа='кw человjь'къ бж~iй <е>=си` ты`, и= гл~ъ гд\сень
во о<у>=стjь'хъ твои'хъ и='стиненъ.

Глава` 18.

И= бы'сть по дне'хъ мно'зjьхъ, и= гл~ъ гд\сень бы'сть
ко и=лiи` въ лjь'то тре'тiе гл~я: и=ди` и= jа=ви'ся
а=хаа'ву, и= да'мъ до'ждь на лице` земли`.

2. И= и='де и=лiа` ко а=хаа'ву jа=ви'тися, и= бjь`
гла'дъ крjь'покъ въ самарi'и.

3. И= призва` а=хаа'въ а=вдi'а строи'теля до'му: и=
а=вдi'й бjь` боя'ся гд\са sjьлw`.

4. И= бы'сть <е>=гда` нача` и=збива'ти i=езаве'ль пр\оро'ки
гд\сни, и= взя` а=вдi'й сто` муже'й пр\оро'ки и= скры`
я=` по пяти'десяти во двои'хъ верте'пjьхъ и= кормя'ше
и=`хъ хлjь'бомъ и= водо'ю.

5. И= рече` а=хаа'въ ко а=вдi'ю: гряди`, и= пре'йдемъ
на зе'млю, и= на и=сто'чники водны^я, и= на вся^ пото'ки,
да не'гли ка'кw w=бря'щемъ бы'лiе и= преко'рмимъ ко'ни
и= мски`, да не и=зги'бнутъ w\т скw'тъ.

6. И= раздjьли'ша себjь` пу'ть и=ти` по нему`: а=хаа'въ
и='де путе'мъ <е>=ди'нымъ <е>=ди'нъ, и= а=вдi'й и='де
путе'мъ други'мъ <е>=ди'нъ.

7. И= бjь` а=вдi'й <е>=ди'нъ на пути`: и= прiи'де и=лiа`
на срjь'тенiе <е>=му` <е>=ди'нъ. И= а=вдi'й потща'ся,
и= паде` на лице` свое` и= рече`: ты' ли <е>=си` са'мъ,
го'споди мо'й и=лiе`;

8. И= рече` и=лiа` ко а=вдi'ю: а='зъ <е>='смь: и=ди`
и= повjь'ждь господи'ну твоему`, глаго'ля: се`, и=лiа`.

9. И= рече` а=вдi'й: что` согрjьши'хъ а='зъ, jа='кw
предае'ши раба` твоего` въ ру'цjь а=хаа^вли <е>='же
о<у>=мертви'ти мя`;

10. жи'въ гд\сь бг~ъ тво'й, а='ще <е>='сть jа=зы'къ
и=ли` ца'рство, а='може не посла` господи'нъ мо'й и=ска'ти
тебе`: и= рjь'ша, нjь'сть: и= закля` ца'рство и= страны^
<е>=гw`, jа='кw не w=брjь'те тебе`:

11. и= нн~jь ты` глаго'леши ми`: и=ди`, возвjьсти`
господи'ну твоему`: се`, и=лiа`:

12. и= бу'детъ <е>=гда` а='зъ w\тиду` w\т теб<е>`,
и= дх~ъ гд\сень во'зметъ тя` въ зе'млю, <е>=я'же не
вjь'мъ, и= вни'ду возвjьсти'ти а=хаа'ву, и= не w=бря'щетъ
тебе`, и= о<у>=бiе'тъ мя`: ра'бъ же тво'й <е>='сть
боя'йся гд\са w\т ю='ности своея`:

13. и=ли` не возвjьсти'ся тебjь` господи'ну моему`,
jа=`же сотвори'хъ, <е>=гда` о<у>=бива'ше i=езаве'ль
пр\оро'ки гд\сни, и= сокры'хъ пр\оро'ки гд\сни сто`
муже'й, по пяти'десяти въ верте'пjь, и= корми'хъ и=`хъ
хлjь'бомъ и= водо'ю;

14. и= нн~jь ты` глаго'леши ми`: и=ди`, повjь'ждь господи'ну
твоему`: се`, и=лiа`: и= о<у>=бiе'тъ мя`.

15. И= рече` и=лiа`: жи'въ гд\сь си'лъ, <е>=му'же предстою`
пред\ъ ни'мъ, jа='кw дне'сь покажу'ся <е>=му`.

16. И= и='де а=вдi'й во срjь'тенiе а=хаа'ву и= возвjьсти`
<е>=му`. И= о<у>=скори` а=хаа'въ и= и='де во срjь'тенiе
и=лiи`.

17. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=зрjь` а=хаа'въ и=лiю`,
и= рече` а=хаа'въ ко и=лiи`: ты' ли <е>=си` развраща'яй
i=и~ля;

18. И= рече` и=лiа`: не развраща'ю а='зъ i=и~ля, но
ра'звjь ты` и= до'мъ <о>=тца` твоегw`, <е>=гда` w=ста'висте
вы` гд\са бг~а ва'шего и= и=до'сте в\ъслjь'дъ ваа'ла:

19. и= нн~jь посли` и= собери` ко мнjь` всего` i=и~ля
на го'ру карми'льскую, и= проро'ки сту^дныя ваа'лwвы
четы'реста и= пятьдеся'тъ, и= проро'кwвъ дубра'вныхъ
четы'реста, jа=ду'щихъ трапе'зу i=езаве'лину.

20. И= посла` а=хаа'въ во ве'сь i=и~ль, и= приведе`
вся^ проро'ки на го'ру карми'льскую.

21. И= приведе` ко всjь^мъ и=`мъ и=лiю`, и= рече` и=`мъ
и=лiа`: доко'лjь вы` хра'млете на <о>='бjь пл<е>снjь`
ва'шы; а='ще <е>='сть гд\сь бг~ъ, и=ди'те в\ъслjь'дъ
<е>=гw`: а='ще же ваа'лъ <е>='сть, то` и=ди'те за ни'мъ.
И= не w\твjьща'ша лю'дiе словесе`.

22. И= рече` и=лiа` къ лю'демъ: а='зъ w=ста'хъ пр\оро'къ
гд\сень <е>=ди'нъ: и= проро'цы ваа'лwвы четы'реста
и= пятьдеся'тъ муже'й, и= проро'кwвъ дубра'вныхъ четы'реста.

23. (И= рече` и=лiа`:) да дадя'тъ на'мъ два` вwла`,
и= да и=зберу'тъ себjь` <е>=ди'наго, и= да расте'шутъ
и=` (на о<у>='ды), и= возложа'тъ на дрова`, и= да не
возгнjьтя'тъ <о>=гня`: и= а='зъ растешу` вола` друга'го,
и= возложу` на дрова`, и= <о>=гня` не возгнjьщу`:

24. и= да призовете` и=мена` богw'въ ва'шихъ, и= а='зъ
призову` и='мя гд\са бг~а моегw`: и= бу'детъ бг~ъ,
и='же а='ще послу'шаетъ <о>=гне'мъ, то'й <е>='сть бг~ъ.
И= w\твjьща'ша вси` лю'дiе и= рjь'ша: до'бръ глаго'лъ
(и=лiи'нъ), <е>=го'же глаго'ла (да бу'детъ та'кw).

25. И= рече` и=лiа` проро'кwмъ сту^днымъ: и=збери'те
себjь` ю=нца` <е>=ди'наго, и= сотвори'те вы` пре'жде,
jа='кw ва'съ <е>='сть мно'жество: и= призови'те и=мена`
богw'въ ва'шихъ, и= <о>=гня` не возгнjьща'йте.

26. И= поя'ша ю=нца`, и= сотвори'ша (та'кw), и= призыва'ху
и='мя ваа'лово w\т о<у>='тра до полу'дне, и= рjь'ша:
послу'шай на'съ, ваа'ле, послу'шай на'съ. И= не бjь`
гла'са, ни послуша'нiя. И= риста'ху w='колw же'ртвенника,
<е>=го'же сотвори'ша.

27. И= бы'сть въ полу'дне, и= поруга'ся и=`мъ и=лiа`
fесвi'тянинъ и= рече`: зови'те гла'сомъ вели'кимъ,
jа='кw бо'гъ <е>='сть, jа='кw непра'здность <е>=му`
<е>='сть, и= не'гли что` и='но стро'итъ, и=ли` спи'тъ
са'мъ, и= воста'нетъ.

28. И= зовя'ху гла'сомъ вели'кимъ, и= кроя'хуся по
w=бы'чаю своему` ножа'ми, и= мно'зи би'шася бичми`,
до проли'тiя кро'ве своея`,

29. и= прорица'ху, до'ндеже пре'йде ве'черъ: и= бы'сть
<е>=гда` прiи'де вре'мя взы'ти же'ртвjь, и= не бjь`
гла'са, ниже` послуша'нiя. И= рече` и=лiа` fесвi'тянинъ
проро'кwмъ сту^днымъ, глаго'ля: w\тступи'те нн~jь,
да и= а='зъ сотворю` же'ртву мою`. И= w\тступи'ша тi'и,
и= о<у>=мо'лкнуша.

30. И= рече` и=лiа` къ лю'демъ: приступи'те ко мнjь`.
И= приступи'ша вси` лю'дiе къ нему`.

31. И= взя` и=лiа` двана'десять ка'менiй по числу`
колjь'нъ i=и~левыхъ, jа='коже гл~а къ нему` гд\сь,
гл~я: i=и~ль бу'детъ и='мя твое`.

32. И= созда` ка'менiе во и='мя гд\сне, и= и=сцjьли`
<о>=лта'рь раско'панный, и= сотвори` мо'ре вмjьща'ющее
двjь` мjь^ры сjь'мене w='крестъ <о>=лтаря`.

33. И= воскладе` дрова` на <о>=лта'рь, <е>=го'же сотвори`,
и= растеса` на о<у>='ды всесожега'<е>мая, и= возложи`
на дрова`, и= воскладе` на <о>=лта'рь.

34. И= рече` и=лiа`: принеси'те ми` четы'ри водоно'сы
воды`, и= возлива'йте на всесожже'нiе и= на пwлjь'на.
И= сотвори'ша та'кw. И= рече`: о<у>=дво'йте. И= о<у>=дво'иша.
И= рече`: о<у>=тро'йте. И= о<у>=тро'иша.

35. И= прохожда'ше вода` w='крестъ <о>=лтаря`, и= мо'ре
и=спо'лнися воды`.

36. И= возопи` и=лiа` на нб~о и= рече`: гд\си бж~е
а=враа'мовъ и= i=саа'ковъ и= i=а'кwвль, послу'шай мене`,
гд\си, послу'шай мене` дне'сь <о>=гне'мъ, и= да о<у>=разумjь'ютъ
вси` лю'дiе сi'и, jа='кw ты` <е>=си` гд\сь <е>=ди'нъ
i=и~левъ, и= а='зъ ра'бъ тво'й, и= теб<е>` ра'ди сотвори'хъ
дjьла` сiя^:

37. послу'шай мене`, гд\си, послу'шай мене` <о>=гне'мъ,
и= да разумjь'ютъ вси` лю'дiе сi'и, jа='кw ты` <е>=си`
(*<е>=ди'нъ) гд\сь бг~ъ, и= ты` w=брати'лъ <е>=си`
сердца` людi'й си'хъ в\ъслjь'дъ теб<е>`.

38. И= спаде` <о>='гнь w\т гд\са съ небесе`, и= пояде`
всесожега'<е>мая, и= дрова`, и= во'ду, jа='же въ мо'ри,
и= ка'менiе и= пе'рсть полиза` <о>='гнь.

39. И= падо'ша вси` лю'дiе на лице` свое` и= рjь'ша:
вои'стинну гд\сь бг~ъ то'й <е>='сть бг~ъ.

40. И= рече` и=лiа` къ лю'демъ: поима'йте проро'ки
ваа'лwвы, да ни <е>=ди'нъ скры'ется w\т ни'хъ. И= jа='ша
и=`хъ, и= веде` я=` и=лiа` на пото'къ кi'ссовъ, и=
закла` и=`хъ та'мw.

41. И= рече` и=лiа` ко а=хаа'ву: взы'ди, и= jа='ждь
и= пi'й, jа='кw гла'съ <е>='сть дожде'внагw хожде'нiя.

42. И= взы'де а=хаа'въ jа='сти и= пи'ти. И=лiа' же
взы'де на карми'лъ, и= преклони'ся на зе'млю, и= положи`
лице` свое` между` колjь'нома свои'ма,

43. и= рече` <о>='трочищу своему`: взы'ди и= воззри`
на пу'ть морскi'й. И= взы'де, и= воззрjь` <о>='трочищь,
и= рече`: нjь'сть ничто'же. И= рече` и=лiа`: и= ты`
w=брати'ся седми'жды.

44. И= w=брати'ся <о>='трочищь седми'жды: и= бы'сть
въ седмо'е, и= се`, w='блакъ ма'лъ, а='ки слjь'дъ ноги`
му'жескiя, вознося'щь во'ду и=з\ъ мо'ря. И= рече`:
взы'ди и= рцы` а=хаа'ву: впрязи` колесни'цу твою` и=
сни'ди, да не пости'гнетъ тебе` до'ждь.

45. И= бы'сть до здjь` и= до здjь`, и= не'бо примрачи'ся
w='блаки и= ду'хомъ, и= бы'сть до'ждь ве'лiй. И= пла'кася,
и= и='де а=хаа'въ до i=езрае'ля.

46. И= рука` гд\сня бы'сть на и=лiи`, и= стягне` чре'сла
своя^, и= тече` пред\ъ а=хаа'вомъ во i=езрае'ль.

Глава` 19.

И= возвjьсти` а=хаа'въ i=езаве'ли женjь` свое'й вся^,
<е>=ли^ка сотвори` и=лiа`, и= jа='кw и=зби` проро'ки
<о>=ру'жiемъ.

2. И= посла` i=езаве'ль ко и=лiи` и= рече`: а='ще ты`
<е>=си` и=лiа`, а='зъ же i=езаве'ль: сiя^ да сотворя'тъ
ми` бо'зи и= сiя^ да приложа'тъ ми`, jа='кw въ се'й
же ча'съ о<у>='трw положу` ду'шу твою`, jа='коже ду'шу
<е>=ди'нагw w\т ни'хъ.

3. И= о<у>=боя'ся и=лiа`, и= воста`, и= w\ти'де души`
ра'ди своея`, и= прiи'де въ вирсавi'ю зе'млю i=у'дину,
и= w=ста'ви <о>='трочище свое` та'мw,

4. са'мъ же и='де въ пусты'ню дне` пу'ть, и= прiи'де,
и= сjь'де под\ъ сме'рчiемъ, и= проси` души` свое'й
сме'рти, и= рече`: довлjь'етъ нн~jь (ми`), возми` о<у>='бw
w\т мен<е>` ду'шу мою`, гд\си, jа='кw нjь'смь а='зъ
лу'чшiй <о>=т<е>'цъ мои'хъ.

5. И= ля'же, и= о<у>='спе под\ъ са'домъ: и= се`, а='гг~лъ
гд\сень косну'ся <е>=му` и= рече` <е>=му`: воста'ни,
jа='ждь и= пi'й.

6. И= воззрjь` и=лiа`: и= се`, о<у>= возгла'вiя <е>=гw`
w=прjьсно'къ jа=чме'нный и= чва'нецъ воды`. И= воста`,
и= jа=де` и= пи`, и= возврати'вся о<у>='спе.

7. И= w=брати'ся а='гг~лъ гд\сень втори'цею, и= косну'ся
<е>=му`, и= рече` <е>=му`: воста'ни, jа='ждь и= пi'й,
jа='кw мно'гъ w\т теб<е>` пу'ть.

8. И= воста`, и= jа=де` и= пи`: и= и='де въ крjь'пости
jа='ди тоя` четы'редесять днi'й и= четы'редесять ноще'й
до горы` бж~iя хwри'въ.

9. И= вни'де та'мw въ пеще'ру, и= всели'ся въ не'й.
И= се`, гл~ъ гд\сень къ нему` и= рече`: что` ты` здjь`,
и=лiе`;

10. И= рече` и=лiа`: ревну'я поревнова'хъ по гд\сjь
(бз~jь) вседержи'тели, jа='кw w=ста'виша тя` сы'нове
i=и~л<е>вы: <о>=лтари^ твоя^ раскопа'ша, и= пр\оро'ки
твоя^ и=зби'ша <о>=ру'жiемъ, и= w=ста'хъ а='зъ <е>=ди'нъ,
и= и='щутъ души` моея` и=з\ъя'ти ю=`.

11. И= рече`: и=зы'ди о<у>='трw и= ста'ни пред\ъ гд\семъ
въ горjь`: и= се`, ми'мw по'йдетъ гд\сь, и= ду'хъ вели'къ
и= крjь'покъ разоря'я го'ры и= сокруша'я ка'менiе въ
горjь` пред\ъ гд\семъ, (но) не въ ду'сjь гд\сь: и=
по ду'сjь тру'съ, и= не въ тру'сjь гд\сь:

12. и= по тру'сjь <о>='гнь, и= не во <о>=гни` гд\сь:
и= по <о>=гни` гла'съ хла'да то'нка, и= та'мw гд\сь.

13. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'ша и=лiа`, покры` лице`
свое` ми'лwтiю свое'ю, и= и=зы'де и= ста` пред\ъ верте'помъ.
И= се`, къ нему` бы'сть гла'съ и= рече`: что` ты` здjь`,
и=лiе`;

14. И= рече` и=лiа`: ревну'я поревнова'хъ по гд\сjь
бз~jь вседержи'тели, jа='кw w=ста'виша завjь'тъ тво'й
сы'нове i=и~л<е>вы, и= <о>=лтари^ твоя^ раскопа'ша,
и= пр\оро'ки твоя^ и=зби'ша <о>=ру'жiемъ, и= w=ста'хъ
а='зъ <е>=ди'нъ, и= и='щутъ души` моея` и=з\ъя'ти ю=`.

15. И= рече` гд\сь къ нему`: и=ди`, возврати'ся путе'мъ
свои'мъ, и= и=зы'деши на пу'ть пусты'ни дама'сковы,
и= пома'жеши а=заи'ла на ца'рство сv"рi'йское,

16. и= i=иу'а сы'на намессi'ина пома'жеши на ца'рство
над\ъ i=и~лемъ, и= <е>=лiссе'а сы'на сафа'това w\т
а=велмау'ла пома'жеши вмjь'стw себ<е>` пр\оро'ка:

17. и= бу'детъ спаса'емаго w\т <о>=ру'жiя а=заи'лева
о<у>=бiе'тъ i=иу'й, и= спаса'емаго w\т <о>=ру'жiя i=иу'ина
о<у>=бiе'тъ <е>=лiссе'й:

18. и= w=ста'виши во i=и~ли се'дмь ты'сящъ муже'й,
вся^ кwлjь'на, jа=`же не преклони'ша колjь'на ваа'лу,
и= вся^ка о<у>=ста`, jа=`же не моли'шася <е>=му`.

19. И= и='де w\тту'ду, и= w=брjь'те <е>=лiссе'а сы'на
сафа'това, и= се'й w=ря'ше двjьмана'десятьма супру'гома
волw'въ пред\ъ ни'мъ, и= то'й са'мъ по двоюна'десяти
супру^гъ. И= прiи'де и=лiа` къ нему`, и= пове'рже ми'лwть
свою` на него`.

20. И= w=ста'ви <е>=лiссе'й волы`, и= тече` в\ъслjь'дъ
и=лiи`, и= рече`: (молю` тя`,) да w=блобыжу` <о>=тца`
моего` и= ма'терь мою`, и= и=ду` в\ъслjь'дъ теб<е>`.
И= рече` <е>=му` и=лiа`: и=ди`, возврати'ся, jа='кw
сотвори'хъ тебjь`.

21. И= возврати'ся w\т негw`: и= взя` супру'ги волw'въ,
и= закла`, и= и=спече` я=` въ сосу'дjьхъ воло'вныхъ,
и= даде` лю'демъ, и= jа=до'ша. И= воста`, и= и='де
в\ъслjь'дъ и=лiи`, и= служа'ше <е>=му`.

Глава` 20.

И= сы'нъ а=де'ровъ ца'рь сv'рскiй собра` всю` си'лу
свою`, и= возше'дъ w=бсjь'де самарi'ю, и= съ ни'мъ
три'десять два` царя^ и= вси` кw'нницы и= кол<е>сни'цы:
и= взыдо'ша, и= w=бсjьдо'ша самарi'ю, и= ра'товаша
на ню`:

2. и= посла` ко а=хаа'ву царю` i=и~леву во гра'дъ и=
рече` къ нему`: си'це глаго'летъ сы'нъ а=де'ровъ:

3. сребро` твое` и= зла'то твое` мое` <е>='сть, и=
ж<е>ны` твоя^ и= ча^да твоя^ дw'брая моя^ су'ть.

4. И= w\твjьща` ца'рь i=и~левъ и= рече`: jа='коже глаго'лалъ
<е>=си`, го'споди мо'й царю`, тво'й <е>='смь а='зъ
и= вся^ моя^.

5. И= возврати'шася послы` и= рjь'ша: си'це глаго'летъ
сы'нъ а=де'ровъ: а='зъ посыла'хъ къ тебjь`, глаго'ля:
сребро` и= зла'то твое` и= ж<е>ны` твоя^ и= ча'да твоя^
да'ждь мнjь`:

6. jа='кw въ се'й ча'съ о<у>='трw послю` рабы^ моя^
къ тебjь`, и= и=зы'щутъ до'мъ тво'й и= до'мы <о>='трwкъ
твои'хъ, и= бу'дутъ вся^ жела'<е>мая <о>=че'съ и='хъ,
на ни'хже а='ще возложа'тъ ру'ки своя^, и= во'змутъ.

7. И= призва` ца'рь i=и~левъ вся^ старjь^йшины земли`
и= рече`: зна'йте нн~jь и= ви'дите, jа='кw то'й sлjь`
про'ситъ, jа='кw присла` ко мнjь` (глаго'ля) w= жена'хъ
мои'хъ и= w= сынjь'хъ мои'хъ и= w= дще'рехъ мои'хъ:
сребра` моегw` и= зла'та моегw` не возбрани'хъ <е>=му`.

8. И= рjь'ша <е>=му` старjь^йшины и= вси` лю'дiе: не
послу'шай, ни восхощи` (да'ти).

9. И= рече` послw'мъ сы'на а=де'рова: рцы'те господи'ну
ва'шему: вся^, и='хже ра'ди посыла'лъ <е>=си` къ рабу`
твоему` пре'жде, сотворю`, сегw' же глаго'ла не могу`
сотвори'ти. И= w\тидо'ша му'жiе (а=де'рwвы) и= возвjьсти'ша
<е>=му` сло'во.

10. И= па'ки посла` къ нему` сы'нъ а=де'ровъ, глаго'ля:
сiя^ да сотворя'тъ ми` бо'зи и= сiя^ да приложа'тъ,
а='ще дово'льна бу'детъ пе'рсть самарi'и горсте'мъ
всjь'хъ людi'й пjьшц<е>'въ мои'хъ.

11. И= w\твjьща` ца'рь i=и~левъ и= рече`: дово'льно:
да не хва'лится сля'ченъ, jа='коже прямы'й.

12. И= бы'сть <е>=гда` w\твjьща` <е>=му` сло'во сiе`,
бjь` пiю'щь са'мъ и= вси` ца'рiе, и=`же бя'ху съ ни'мъ
въ ку'щахъ: и= рече` <о>=трокw'мъ свои^мъ: сотвори'те
ва'лъ. И= сотвори'ша ва'лъ над\ъ гра'домъ.

13. И= се`, пр\оро'къ <е>=ди'нъ прiи'де къ а=хаа'ву
царю` i=и~леву и= рече`: сiя^ гл~етъ гд\сь: ви'диши
ли ве'сь наро'дъ се'й вели'кiй; се`, а='зъ да'мъ <е>=го`
дне'сь въ ру'цjь твои`, и= о<у>=разумjь'еши, jа='кw
а='зъ (<е>='смь) гд\сь.

14. И= рече` а=хаа'въ: въ че'мъ; И= рече`: си'це гл~етъ
гд\сь: во <о>='троцjьхъ князе'й гра'дскихъ. И= рече`
а=хаа'въ: кто` на'чнетъ бра'нь; И= рече`: ты`.

15. И= сочте` а=хаа'въ <о>='троки князе'й гра'дскихъ,
и= бы'сть и='хъ двjь'сти три'десять и= два`: и= по
си'хъ сочте` лю'ди вся^ сы'ны си'лы, се'дмь ты'сящъ.

16. И= и=зы'де въ полу'дне: и= сы'нъ а=де'ровъ пiя'нъ
бjь` sjьлw` въ сокхw'fjь са'мъ и= ца'рiе (и=`же съ
ни'мъ), три'десять два` царя^ помw'щника <е>=му`.

17. И= и=зыдо'ша <о>='троцы воево'дъ гра'дскихъ въ
пе'рвыхъ. И= посла` сы'нъ а=де'ровъ, и= возвjьсти'ша
царю` сv'рскому, глаго'люще: му'жiе и=зыдо'ша и=з\ъ
самарi'и.

18. И= рече` и=`мъ: а='ще на ми'ръ и=зыдо'ша, поими'те
и=`хъ живы'хъ: и= а='ще на бра'нь и=зыдо'ша, живы'хъ
поими'те и=`хъ, да не и=схо'дятъ и=з\ъ гра'да.

19. И= тi'и и=зыдо'ша и=з\ъ гра'да <о>='троцы воево'дъ
гра'дскихъ, и= си'ла в\ъслjь'дъ и='хъ.

20. И= порази` кi'йждо проти'внаго себjь`, и= о<у>=дво'и
кi'йждо проти'внаго себjь`. И= бjьжа` сv"рi'а: и= погна`
и=`хъ i=и~ль, и= гонзе` то'кмw сы'нъ а=де'ровъ ца'рь
сv'рскiй на кони` ко'нника.

21. И= и=зы'де ца'рь i=и~левъ, и= взя` вся^ ко'ни и=
кол<е>сни'цы, и= порази` jа='звою вели'кою въ сv"рi'и.

22. И= прiи'де пр\оро'къ къ царю` i=и~леву и= рече`:
о<у>=крjьпи'ся и= разумjь'й, и= ви'ждь, что` сотвори'ши,
jа='кw преходя'щу лjь'ту сему`, сы'нъ а=де'ровъ, ца'рь
сv"рi'йскiй, прiи'детъ на тя`.

23. И= <о>='троцы царя` сv"рi'йска рjь'ша <е>=му`:
бг~ъ го'ръ бг~ъ i=и~левъ, а= не бг~ъ ю=до'лiй, сегw`
ра'ди о<у>=крjьпи'ся па'че на'съ: а='ще же срази'мся
съ ни'ми на равни'нjь, и='стиннw о<у>=крjьпи'мся па'че
и='хъ:

24. по глаго'лу же сему` сотвори`: распусти` цари^
коего'ждо на мjь'сто свое`, и= поста'ви вмjь'стw и='хъ
воевw'ды,

25. и= премjьни'мъ тебjь` си'лу вмjь'стw си'лы па'дшiя
о<у>= теб<е>`, и= ко'ни вмjь'стw ко'ней, и= кол<е>сни'цы
вмjь'стw колесни'цъ, и= срази'мся съ ни'ми на равни'нjь,
и= о<у>=крjьпи'мся па'че и='хъ. И= послу'ша гла'са
и='хъ и= сотвори` та'кw.

26. И= бы'сть мину'вшу лjь'ту тому`, и= сочте` сы'нъ
а=де'ровъ сv"рi'ю, и= взы'де во а=фе'ку на бра'нь на
i=и~ля.

27. И= сы'нове i=и~л<е>вы сочи'слишася и= и=зыдо'ша
во срjь'тенiе и=`мъ. И= w=полчи'шася i=и~льтяне проти'ву
и=`мъ, а='ки два` ста^да ко'зъ: сv"рi'ане же напо'лниша
зе'млю.

28. И= прiи'де человjь'къ бж~iй и= рече` къ царю` i=и~леву:
си'це гл~етъ гд\сь: поне'же рече` сv"рi'а: бг~ъ го'ръ
гд\сь бг~ъ i=и~левъ, и= не бг~ъ ю=до'лiй то'й, и= да'мъ
си'лу вели'кую сiю` въ ру'ку твою`, и= о<у>=разумjь'еши,
jа='кw а='зъ гд\сь.

29. И= w=полчи'шася тi'и проти'ву и=`мъ се'дмь днi'й.
И= бы'сть въ де'нь седмы'й, и= прибли'жися бра'нь,
и= порази` i=и~ль сv"рi'анъ, сто` и= два'десять ты'сящъ
пjьшц<е>'въ во <е>=ди'нъ де'нь.

30. И= бjьжа'ша w=ста'вшiися во а=фе'ку гра'дъ, и=
паде` стjьна` на два'десять се'дмь ты'сящъ муже'й w=ста'вшихся:
сы'нъ же а=де'ровъ бjьжа` и= вни'де въ до'мъ ло'жа,
въ черто'гъ.

31. И= рjь'ша къ нему` <о>='троцы <е>=гw`: се`, нн~jь
вjь'мы, jа='кw ца'рiе до'му i=и~лева ми'лостиви су'ть:
да возло'жимъ нн~jь вр<е>'тища на чре'сла на^ша и=
о<у>='жа на вы^и на'шя, и= и=зы'демъ ко царю` i=и~леву,
да не'гли w=живи'тъ ду'шы на'шя.

32. И= препоя'сашася во вр<е>'тища по чре'слwмъ свои^мъ,
и= возложи'ша о<у>='жя на вы^и своя^, и= прiидо'ша
къ царю` i=и~леву и= рjь'ша: ра'бъ тво'й сы'нъ а=де'ровъ
глаго'летъ: да живе'тъ душа` моя`. И= рече`: а='ще
<е>='сть <е>=ще` жи'въ, бра'тъ ми` <е>='сть.

33. И= му'жiе за зна'къ и= въ зало'гъ прiя'ша сло'во
w\т о<у>='стъ <е>=гw`, и= рjь'ша: бра'тъ тво'й сы'нъ
а=де'ровъ. И= рече`: и=ди'те и= приведи'те <е>=го`.
И= и=зы'де къ нему` сы'нъ а=де'ровъ. И= возведо'ша
<е>=го` къ нему` на колесни'цу.

34. И= рече` къ нему`: гра'ды, jа=`же взя` <о>=те'цъ
мо'й w\т <о>=тца` твоегw`, w\тда'мъ тебjь`: и= на и=схо'дъ
сотвори'ши я=` себjь` въ дама'сцjь, jа='коже положи`
<о>=те'цъ мо'й въ самарi'и, и= а='зъ въ завjь'тjь пущу`
тя`. И= положи` <е>=му` завjь'тъ и= w\тпусти` <е>=го`.

35. И= человjь'къ <е>=ди'нъ w\т сынw'въ пр\оро'чихъ
рече` ко бли'жнему своему` по словеси` гд\сню: бi'й
мя` нн~jь. И= не восхотjь` человjь'къ би'ти <е>=го`.

36. И= рече` къ нему`: поне'же не послу'шалъ <е>=си`
гла'са гд\сня, се`, ты` w\ти'деши w\т мен<е>`, и= порази'тъ
тя` ле'въ. И= w\ти'де w\т негw`, и= w=брjь'те <е>=го`
ле'въ и= порази` <е>=го`.

37. И= w=брjь'те человjь'ка и=на'го и= рече`: бi'й
мя` нн~jь. И= би` <е>=го` человjь'къ, и= порази'въ
сокруши` <е>=го`.

38. И= и='де пр\оро'къ и= предста` царю` i=и~леву на
пути` и= покры` покрыва'ломъ <о>='чи свои`.

39. И= бы'сть <е>=гда` мимоидя'ше ца'рь, и= се'й возопи`
ко царю` и= рече`: ра'бъ тво'й и=зы'де на войну` бра'ни,
и= се`, му'жъ приведе` ко мнjь` му'жа и= рече` ко мнjь`:
сохрани` му'жа сего`: а='ще же w\трjьши'вся w\тско'читъ,
и= бу'детъ душа` твоя` вмjь'стw души` <е>=гw`, и=ли`
тала'нтъ w\тда'си сребра`:

40. и= бы'сть jа='кw w=зрjь'ся ра'бъ тво'й сjь'мw и=
<о>=ва'мw, и= сегw` не бы'сть. И= рече` къ нему` ца'рь
i=и~левъ: се`, су'дъ тво'й при мнjь`, са'мъ себе` о<у>=би'лъ
<е>=си`.

41. И= о<у>=скори` и= w\тя` покрыва'ло w\т <о>=че'съ
свои'хъ. И= позна` <е>=го` ца'рь i=и~левъ, jа='кw w\т
пр\орw'къ се'й <е>='сть.

42. И= рече` къ нему`: та'кw гл~етъ гд\сь: поне'же
и=спусти'лъ <е>=си` ты` му'жа па'губнаго и=з\ъ руки`
твоея`, и= бу'детъ душа` твоя` вмjь'стw души` <е>=гw`,
и= лю'дiе твои` вмjь'стw людi'й <е>=гw`.

43. И= w\ти'де ца'рь i=и~левъ къ до'му своему` смуще'нъ
и= разсла'бленъ, и= прiи'де въ самарi'ю.

Глава` 21.

И= бы'сть по глаго'лjьхъ си'хъ, и= вiногра'дъ <е>=ди'нъ
бjь` о<у>= навуfе'а i=езраилi'тянина при гумнjь` а=хаа'ва
царя` самарi'йска.

2. И= рече` а=хаа'въ къ навуfе'ю, глаго'ля: да'ждь
ми` вiногра'дъ тво'й, и= бу'детъ ми` во вертогра'дъ
sе'лiй, jа='кw бли'з\ъ <е>='сть се'й до'му моегw`,
и= да'мъ ти` вмjь'стw сегw` вiногра'дъ и='нъ до'бръ
па'че сегw`: а='ще же о<у>=го'дно пред\ъ тобо'ю, да'мъ
ти` сребро` и=змjь'ну вiногра'да сегw`, и= бу'детъ
ми` во вертогра'дъ sе'лiй.

3. И= рече` навуfе'й ко а=хаа'ву: да не бу'детъ мнjь`
w\т гд\са бг~а моегw` да'ти наслjь'дiе <о>=т<е>'цъ
мои'хъ тебjь`.

4. И= прiи'де а=хаа'въ въ до'мъ сво'й смуще'нъ и= w=скорбле'нъ
w= словеси`, <е>='же глаго'ла къ нему` навуfе'й i=езраилi'тянинъ,
и= рече`: не да'мъ тебjь` наслjь'дiя <о>=т<е>'цъ мои'хъ.
И= бы'сть ду'хъ а=хаа'вль смуще'нъ, и= о<у>='спе на
<о>=дрjь` свое'мъ и= покры` лице` свое` и= не jа=де`
хлjь'ба.

5. И= вни'де i=езаве'ль жена` <е>=гw` къ нему` и= рече`
къ нему`: что` ду'хъ тво'й <е>='сть смуще'нъ, и= не
jа='си ты` хлjь'ба;

6. И= рече` къ не'й (а=хаа'въ): jа='кw глаго'лахъ навуfе'ю
i=езраилi'тянину глаго'ля: да'ждь ми` вiногра'дъ тво'й
за сребро`: и= а='ще хо'щеши, да'мъ ти` вiногра'дъ
и='нъ вмjь'стw <е>=гw`: и= рече`: не да'мъ ти` наслjь'дiя
<о>=т<е>'цъ мои'хъ.

7. И= рече` къ нему` i=езаве'ль жена` <е>=гw`: ты'
ли нн~jь твори'ши та'кw, царю` i=и~левъ; воста'ни и=
jа='ждь хлjь'бъ и= молча` бу'ди, а='зъ же да'мъ ти`
вiногра'дъ навуfе'а i=езраилi'тянина.

8. И= написа` кни'гу на и='мя а=хаа'вле, и= запеча'та
ю=` печа'тiю <е>=гw`, и= посла` кни'гу къ старjь'йшинамъ
и= свобw'днымъ живу'щымъ съ навуfе'емъ.

9. И= пи'сано бя'ше въ кни'зjь та'кw: пости'теся посто'мъ
и= посади'те навуfе'а и= въ нача'лjь людi'й:

10. и= посади'те два` му^жа сы'ны законопресту'пныхъ
проти'ву <е>=му`, и= да засвидjь'тельствуютъ w= не'мъ,
глаго'люще, jа='кw (не) благослови` бг~а и= царя`:
и= да и=зведу'тъ <е>=го` и= побiю'тъ ка'менiемъ, и=
да о<у>='мретъ.

11. И= сотвори'ша та'кw му'жiе гра'да <е>=гw` старjь'йшiи
и= свобо'днiи живу'щiи во гра'дjь <е>=гw`, jа='коже
посла` къ ни^мъ i=езаве'ль, и= jа='коже пи'сано бя'ше
въ кни'гахъ, jа=`же посла` къ ни^мъ:

12. и= нареко'ша по'стъ, и= посади'ша навуfе'а въ нача'лjь
людi'й,

13. и= прiидо'ста два` му^жа сы'нове законопресту'пныхъ
и= сjьдо'ста проти'ву <е>=гw`, и= засвидjь'тельствоваша
на него` му'жiе w\тсту^пницы навуfе'wвы пред\ъ людьми`,
глаго'люще: се'й (не) благослови` бг~а и= царя`. И=
и=зведо'ша <е>=го` во'нъ и=з\ъ гра'да и= поби'ша <е>=го`
ка'менiемъ, и= о<у>='мре.

14. И= посла'ша ко i=езаве'ли, глаго'люще: ка'менiемъ
побiе'нъ бы'сть навуfе'й и= о<у>='мре.

15. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша i=езаве'ль глаго'лющихъ,
jа='кw побiе'нъ навуfе'й и= о<у>='мре, и= рече` i=езаве'ль
ко а=хаа'ву: воста'ни, наслjь'дуй вiногра'дъ навуfе'а
i=езраилi'тянина, и='же не взя` о<у>= теб<е>` сребра`,
и= о<у>=же` нjь'сть навуfе'й жи'въ, но о<у>='мре.

16. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша а=хаа'въ, jа='кw
о<у>=бiе'нъ бы'сть навуfе'й i=езраилi'тянинъ, и= раздра`
ри^зы своя^ и= w=блече'ся во вре'тище. И= бы'сть по
си'хъ, и= воста` и= сни'де а=хаа'въ въ вiногра'дъ навуfе'а
i=езраилi'тянина наслjь'дити <е>=го`.

17. И= рече` гд\сь ко и=лiи` fесвi'тянину, гл~я:

18. воста'ни и= сни'ди на срjь'тенiе а=хаа'ву царю`
i=и~леву, и='же въ самарi'и, се' бо, се'й въ вiногра'дjь
навуfе'евjь, jа='кw сни'де та'мw наслjь'дити <е>=го`:

19. и= рече'ши <е>=му`, глаго'ля: си'це гл~етъ гд\сь:
поне'же ты` о<у>=би'лъ <е>=си` (навуfе'а) и= прiя'лъ
<е>=си` въ наслjь'дiе (вiногра'дъ <е>=гw`), сегw` ра'ди
та'кw гл~етъ гд\сь: на мjь'стjь, и=дjь'же полиза'ша
свинiи^ и= пси` кро'вь <е>=гw`, та'мw поли'жутъ и=
кро'вь твою`, и= блудни^цы и=змы'ются въ кро'ви твое'й.

20. И= рече` а=хаа'въ ко и=лiи`: w=брjь'лъ ли <е>=си`
мя`, вра'же мо'й; И= рече` и=лiа`: w=брjьто'хъ: поне'же
ты` всу'е про'данъ <е>=си` сотвори'ти лука'вое пред\ъ
гд\семъ, во <е>='же разгнjь'вати <е>=го`:

21. си'це гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ наведу` на тя` sла^я
и= попалю` за^дняя твоя^, и= и=скореню` а=хаа'вля моча'щагося
къ стjьнjь`, и= сод<е>ржи'мыя и= w=ста'вшихся во i=и~ли:

22. и= преда'мъ до'мъ тво'й jа='коже до'мъ i=еровоа'ма
сы'на нава'това, и= jа='коже до'мъ ваа'сы сы'на а=хi'ина,
w= прогнjь'ванiихъ, и='миже прогнjь'валъ мя` <е>=си`,
и= грjь'шити сотвори'лъ <е>=си` i=и~ля.

23. И= ко i=езаве'ли рече` гд\сь, гл~я: пси` снjьдя'тъ
ю=` въ предгра'дiи i=езрае'ля:

24. о<у>=ме'ршаго а=хаа'вля во гра'дjь снjьдя'тъ пси`,
и= о<у>=ме'ршаго <е>=гw` на по'ли снjьдя'тъ пти^цы
неб<е>'сныя:

25. и= въ суетjь` ты` <е>=си`, а=хаа'ве, и='же про'данъ
бы'сть сотвори'ти лука'вое пред\ъ гд\семъ, jа='кw преврати`
<е>=го` i=езаве'ль жена` <е>=гw`.

26. И= w=мерзи'ся sjьлw`, <е>='же ходи'ти в\ъслjь'дъ
ме'рзостей, jа=`же сотвори` а=морре'й, <е>=го'же и=стреби`
гд\сь w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ.

27. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша а=хаа'въ словеса`
сiя^, о<у>=мили'ся w\т лица` гд\сня, и= и=дя'ше пла'чася,
и= раздра` ри^зы своя^, и= препоя'сася вре'тищемъ по
тjь'лу своему` и= пости'ся: и= бjь` w=блече'нъ во вре'тище
w\т дне`, во'ньже о<у>=би` навуfе'а i=езраилi'тянина,
и= хожда'ше ско'рбенъ.

28. И= бы'сть гл~ъ гд\сень руко'ю раба` <е>=гw` и=лiи`
w= а=хаа'вjь,

29. и= рече` гд\сь: ви'дjьлъ ли <е>=си`, jа='кw о<у>=мили'ся
а=хаа'въ w\т лица` моегw`; сегw` ра'ди не наведу` sла`
во дне'хъ <е>=гw`: но во дне'хъ сы'на <е>=гw` наведу`
sло` на до'мъ <е>=гw`.

Глава` 22.

И= сjь'де три` лjь^та, и= не бjь` бра'ни между` сv"рi'ею
и= между` i=и~лемъ.

2. И= бы'сть въ лjь'то тре'тiе, и= сни'де i=wсафа'тъ
ца'рь i=у'динъ къ царю` i=и~леву.

3. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко <о>=трокw'мъ свои^мъ:
вjь'сте ли, jа='кw моя` <е>='сть ремма'fа галаа'дская,
и= мы` молчи'мъ взя'ти ю=` w\т руки` царя` сv"рi'йска;

4. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту: взы'деши
ли съ на'ми въ ремма'fу галаа'дскую на бра'нь; И= рече`
i=wсафа'тъ: jа='коже а='зъ, та'кожде и= ты`: jа='коже
лю'дiе мои`, лю'дiе твои`: jа='коже ко'ни мои`, ко'ни
твои`.

5. И= рече` i=wсафа'тъ ца'рь i=у'динъ къ царю` i=и~леву:
вопроси'те о<у>=`бо дне'сь гд\са.

6. И= собра` ца'рь i=и~левъ вся^ проро'ки jа='кw четы'реста
муже'й, и= рече` ца'рь и=`мъ: взы'ду ли въ ремма'fу
галаа'дскую на бра'нь, и=ли` w=ста'влю; И= рjь'ша:
взы'ди, jа='кw дая` преда'стъ гд\сь въ ру'ки цар<е>'вы.

7. И= рече` i=wсафа'тъ къ царю` i=и~леву: нjь'сть ли
здjь` пр\оро'ка гд\сня, и= вопроси'ли бы'хомъ гд\са
и='мъ;

8. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту: <е>=ще` <е>='сть
<е>=ди'нъ му'жъ на вопроше'нiе и='мъ гд\са, и= а='зъ
возненави'дjьхъ <е>=го`, jа='кw не глаго'летъ w= мнjь`
до'брjь, но sла^я, мiхе'а сы'нъ i=емвлаа'нь. И= рече`
ца'рь i=wсафа'тъ i=у'динъ: не глаго'ли, царю`, та'кw.

9. И= призва` ца'рь i=и~левъ скопца` <е>=ди'наго и=
рече`: ско'рw и=ди` по мiхе'ю сы'на i=емвлаа'ня.

10. Ца'рь же i=и~левъ и= i=wсафа'тъ ца'рь i=у'динъ
сjьдя'ста кi'йждо на престо'лjь свое'мъ воwруже'ни
во вратjь'хъ самарi'йскихъ, и= вси` проро'цы прорица'ху
пред\ъ ни'ми.

11. И= сотвори` себjь` седекi'а сы'нъ ханаа'нь рога`
ж<е>лjь'зна и= рече`: та'кw гл~етъ гд\сь: си'ми рога'ми
и=збоде'ши сv"рi'ю, до'ндеже сконча'ется.

12. И= вси` проро'цы прорица'ху та'кw, глаго'люще:
взы'ди въ ремма'fу галаа'дскую, и= наста'витъ тя`,
и= преда'стъ гд\сь въ ру'цjь твои` царя` сv"рi'йскаго.

13. И= посо'лъ ше'дъ призва'ти мiхе'ю, рече` <е>=му`,
глаго'ля: се`, нн~jь вси` проро'цы о<у>=сты^ <е>=ди'ными
глаго'лютъ дw'брая w= цари`, бу'ди о<у>=`бо и= ты`
въ словесjь'хъ твои'хъ по словес<е>'мъ <е>=ди'нагw
w\т си'хъ и= глаго'ли дw'брая.

14. И= рече` мiхе'а: жи'въ гд\сь, jа='кw jа=`же рече'тъ
гд\сь ко мнjь`, сiя^ возглаго'лю.

15. И= прiи'де ко царю`. И= рече` <е>=му` ца'рь: мiхе'е,
взы'ду ли въ ремма'fу галаа'дскую на бра'нь, и=ли`
w=ста'влю; И= рече` <е>=му`: взы'ди, и= бл~гопоспjьши'тъ
гд\сь въ ру'ки цар<е>'вы.

16. И= рече` <е>=му` ца'рь: <е>=ще` а='зъ два'жды заклина'ю
тя`, да рече'ши и='стину пред\ъ гд\семъ.

17. И= рече` мiхе'а: не та'кw: ви'дjьхъ всего` i=и~ля
разсjь'яна по гора'мъ jа='коже стада`, и=`мже нjь'сть
па'стыря: и= рече` гд\сь: не гд\сь ли си^мъ въ бг~а;
да возврати'тся кi'йждо въ до'мъ сво'й съ ми'ромъ.

18. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту царю` i=у'дину:
не рjь'хъ ли тебjь`, jа='кw не прори'четъ се'й ми`
дw'брая, но то'кмw sла^я;

19. И= рече` мiхе'а: не та'кw: не а='зъ: слы'ши гл~ъ
гд\сень: не та'кw: ви'дjьхъ гд\са бг~а i=и~лева сjьдя'щаго
на пр\сто'лjь свое'мъ, и= все` во'инство нб\сное стоя'ше
w='крестъ <е>=гw` w=десну'ю <е>=гw` и= w=шу'юю <е>=гw`:

20. и= рече` гд\сь: кто` прельсти'тъ а=хаа'ва царя`
i=и~лева, и= взы'детъ и= паде'тъ въ ремма'fjь галаа'дстjьй;
и= рече` се'й та'кw, и= се'й та'кw:

21. и= и=зы'де ду'хъ, и= ста` пред\ъ гд\семъ, и= рече`:
а='зъ прельщу` и=`:

22. и= рече` къ нему` гд\сь: въ че'мъ; и= рече`: и=зы'ду
и= бу'ду ду'хъ лжи'въ во о<у>=стjь'хъ всjь'хъ прорw'къ
<е>=гw`: и= рече`: прельсти'ши и= возмо'жеши: и=зы'ди
и= сотвори` та'кw:

23. и= се`, нн~jь даде` гд\сь ду'хъ лжи'въ во о<у>=ста`
всjь'хъ прорw'къ твои'хъ си'хъ, и= гд\сь гл~а на тя`
sла^я.

24. И= приступи` седекi'а сы'нъ ханаа'нь, и= порази`
мiхе'ю въ лице` и= рече`: каковы'й се'й пре'йде дх~ъ
гд\сень w\т мен<е>`, <е>='же глаго'лати въ тебjь`;

25. И= рече` мiхе'а: се`, ты` о<у>='зриши въ де'нь
w='нъ, <е>=гда` вни'деши въ ло'жницу сокро'вища твоегw`,
<е>='же скры'тися ту`.

26. И= рече` ца'рь i=и~левъ: поими'те мiхе'ю, и= возврати'те
<е>=го` ко а=ммw'ну кня'зю гра'да и= ко i=wа'су сы'ну
царе'ву,

27. и= рцы'те, да поса'дятъ <е>=го` въ темни'цу, и=
да ко'рмятъ <е>=го` хлjь'бомъ печа'льнымъ и= водо'ю
печа'льною, до'ндеже возвращу'ся въ ми'рjь.

28. И= рече` мiхе'а: а='ще возвраща'яся возврати'шися
въ ми'рjь, то` не гл~а гд\сь мно'ю. И= рече`: слы'шите,
лю'дiе вси`.

29. И= взы'де ца'рь i=и~левъ и= i=wсафа'тъ ца'рь i=у'динъ
съ ни'мъ въ ремма'fу галаа'дскую.

30. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту царю` i=у'дину:
прикры'й мя`, и= вни'ду въ сjь'чь, и= ты` w=блецы'ся
въ ри'зу мою`. И= прикры'ся ца'рь i=и~левъ и= вни'де
въ сjь'чь.

31. Ца'рь же сv'рскiй заповjь'да княз<е>'мъ колесни'цъ
свои'хъ три'десятимъ и= дву'мъ, глаго'ля: не бi'йтеся
ни съ вели'кимъ ни съ ма'лымъ, но то'кмw съ царе'мъ
i=и~левымъ <е>=ди'нымъ.

32. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=зрjь'ша воевw'ды колесни'цъ
i=wсафа'та царя` i=у'дина, и= рjь'ша: ви'дится ца'рь
i=и~левъ се'й. И= w=бступи'ша <е>=го` <е>='же срази'тися
съ ни'мъ: и= возопи` i=wсафа'тъ.

33. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=зрjь'ша воевw'ды колесни'цъ,
jа='кw нjь'сть ца'рь i=и~левъ то'й, и= возврати'шася
w\т негw`:

34. и= наляче` лу'къ <е>=ди'нъ му'жъ примjь'тнw, и=
порази` царя` i=и~лева между` ле'гкимъ и= щито'мъ.
И= рече` (ца'рь) вса'днику своему`: w=брати` ру'ки
твоя^, и= и=зведи' мя w\т бра'ни, jа='кw jа='звенъ
<е>='смь.

35. И= о<у>=мно'жися бра'нь въ то'й де'нь, и= ца'рь
бjь` стоя` на колесни'цjь проти'ву сv"рi'анъ w\т о<у>='тра
да'же до ве'чера, и= лiя'шеся кро'вь и=з\ъ jа='звы
въ нjь'дра колесни'цы, и= о<у>='мре въ ве'черъ, и=
и=злива'шеся кро'вь w\т jа='звы да'же до нjь'дръ колесни'цы.

36. И= ста` проповjь'дникъ w= за'падjь со'лнца, глаго'ля:
кi'йждо ва'съ да и='детъ во сво'й гра'дъ и= во свою`
зе'млю, jа='кw о<у>='мре ца'рь.

37. И= прiидо'ша въ самарi'ю, и= погребо'ша въ самарi'и
царя`.

38. И= w=мы'ша кро'вь съ колесни'цы на и=сто'чницjь
самарi'йстjьмъ, и= полиза'ша свинiи^ и= пси` кро'вь
<е>=гw`, и= блудни^цы и=змы'шася въ кро'ви <е>=гw`,
по гл~у гд\сню, <е>=го'же гл~а.

39. Прw'чая же слове'съ а=хаа'влихъ, и= вся^ jа=`же
сотвори`, и= хра'мъ слоно'вый, <е>=го'же созда`, и=
вся^ гра'ды, jа=`же сотвори`, не се' ли, сiя^ пи^сана
бы'ша въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ;

40. И= о<у>='спе а=хаа'въ со <о>=тцы^ свои'ми, и= воцари'ся
<о>=хозi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

41. И= i=wсафа'тъ сы'нъ а='сы воцари'ся над\ъ i=у'дою
въ четве'ртое лjь'то а=хаа'ва царя` i=и~лева.

42. I=wсафа'тъ сы'нъ три'десяти пяти` лjь'тъ (бjь`),
<е>=гда` нача` ца'рствовати, и= два'десять пя'ть лjь'тъ
ца'рствова во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери <е>=гw`
а=зува`, дщи` салаi'ля.

43. И= хожда'ше по всjь^мъ пут<е>'мъ а='сы <о>=тца`
своегw`, не о<у>=клони'ся w\т негw`, творя` пра'вое
пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима, то'кмw высо'кихъ не разори`:
<е>=ще` лю'дiе жря'ху и= кадя'ху на высо'кихъ.

44. И= о<у>=мири'ся i=wсафа'тъ съ царе'мъ i=и~левымъ.

45. Прw'чая же слове'съ i=wсафа'товыхъ, и= си^лы <е>=гw`,
<е>=ли^ка сотвори`, не се' ли, пи^сана су'ть въ кни'зjь
слове'съ днi'й царе'й i=у'диныхъ;

46. И= про'чее ме'рзости, <е>='же w=ста'ся во дни^
а='сы <о>=тца` <е>=гw`, w\тя` w\т земли`.

47. И= царя` не бjь` во <е>=дw'мjь поста'вленнагw.

48. Ца'рь же i=wсафа'тъ сотвори` корабли^ fарсi^йскiя,
<е>='же и=ти` во w=фi'ръ по зла'то, но не поидо'ша,
зане` сокруши'шася корабли^ во а=сеw'нъ-гаве'рjь.

49. Тогда` рече` <о>=хозi'а сы'нъ а=хаа'вль ко i=wсафа'ту:
да и='дутъ раби` мои` съ рабы^ твои'ми въ корабле'хъ.
И= не восхотjь` i=wсафа'тъ.

50. И= о<у>='мре i=wсафа'тъ со <о>=тцы^ свои'ми, и=
погребе'нъ бы'сть о<у>= <о>=т<е>'цъ свои'хъ во гра'дjь
давi'да <о>=тца` своегw`. И= воцари'ся i=wра'мъ сы'нъ
<е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

51. И= <о>=хозi'а сы'нъ а=хаа'вовъ воцари'ся над\ъ
i=и~лемъ въ самарi'и, въ лjь'то седмоена'десять i=wсафа'та
царя` i=у'дина, и= ца'рствова над\ъ i=и~лемъ въ самарi'и
лjь^та два`,

52. и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ, и= нача` ходи'ти
по пут<е>'мъ <о>=тца` своегw` а=хаа'ва и= по пути`
i=езаве'ли ма'тере своея`, и= во грjьсjь'хъ до'му i=еровоа'ма
сы'на нава'това, и='же введе` во грjь'хъ i=и~ля:

53. и= порабо'та ваа'лу, и= поклони'ся <е>=му`, и=
разгнjь'ва гд\са бг~а i=и~лева, по всjь^мъ бы'вшымъ
пре'жде <е>=гw`.

Коне'цъ кни'зjь тре'тiей ца'рствъ: и='мать въ себjь`
гла'въ 22.

</hip>
Hosted by uCoz