<hip>
%{!версия=9} Кни'га четве'ртая

Ца'рствъ.

Глава` 1.

И= w\тступи` мwа'въ w\т i=и~ля, по о<у>=ме'ртвiи а=хаа'вли.

2. <О>=хозi'а же паде` и=з\ъ <о>=кна`, <е>='же въ го'рницjь
<е>=гw` въ самарi'и, и= разболjь'ся, и= посла` послы`
и= рече` къ ни^мъ: и=ди'те и= вопроси'те о<у>= ваа'ла
скве'рнагw бо'га а=ккарw'нска, а='ще жи'въ бу'ду w\т
болjь'зни моея` сея`; и= и=до'ша вопроша'ти <е>=гw`
ра'ди.

3. И= а='гг~лъ гд\сень рече` ко и=лiи` fесвi'тянину,
глаго'ля: воста'въ, и=ди` на срjь'тенiе послw'мъ <о>=хозi'и
царя` самарi'йска и= рече'ши къ ни^мъ: и=ли` нjь'сть
бг~а во i=и~ли, jа='кw гряде'те вопроша'ти ваа'ла скве'рнаго
бо'га во а=ккарw'нjь;

4. и= сегw` ра'ди си'це гл~етъ гд\сь <о>='дръ, на него'же
возше'лъ <е>=си` ту`, не и='маши слjь'зти съ негw`,
jа='кw ту` сме'ртiю о<у>='мреши, И= и='де и=лiа` и=
рече` къ ни^мъ.

5. И= возврати'шася послы` къ нему`, и= рече` къ ни^мъ:
что` jа='кw возврати'стеся;

6. И= рjь'ша къ нему`: му'жъ и=зы'де въ срjь'тенiе
на'мъ и= рече` къ на'мъ: и=ди'те возврати'теся къ царю`
посла'вшему вы` и= глаго'лите къ нему`: си'це гл~етъ
гд\сь: и=ли` нему` бг~а во i=и~ли, jа='кw вы` гряде'те
вопроша'ти ваа'ла скве'рнаго бо'га во а=ккарw'нjь;
сегw` ра'ди w\т <о>=дра`, на него'же возше'лъ <е>=си`,
не и='маши слjь'зти съ негw`, jа='кw ту` сме'ртiю о<у>='мреши.

7. И= рече` къ ни^мъ ца'рь, глаго'ля: како'въ взо'ромъ
бя'ше му'жъ то'й вше'дый въ срjь'тенiе ва'мъ и= глаго'лавый
ва'мъ словеса` сiя^;

8. И= рjь'ша къ нему`: му'жъ косма'тъ и= по'ясомъ о<у>=сме'ннымъ
препоя'санъ w= чре'слjьхъ свои'хъ. И= рече` ца'рь:
и=лiа` fесвi'тянинъ се'й <е>='сть.

9. И= посла` къ нему` старjь'йшину пятьдеся'тника и=
пятьдеся'тъ муже'й <е>=гw`. И= взы'де и= прiи'де къ
нему`: и= се`, и=лiа` бjь` сjьдя` верху` горы`. И=
глаго'ла пятьдеся'тникъ къ нему` и= рече`: человjь'че
бж~iи, ца'рь зове'тъ тя`, сни'ди.

10. И= w\твjьща` и=лiа` и= рече` къ пятьдеся'тнику:
а='ще <е>='смь человjь'къ бж~iй а='зъ, то` да сни'детъ
<о>='гнь съ небесе` и= снjь'стъ тя` и= пятьдеся'тъ
твои'хъ (съ тобо'ю). И= сни'де <о>='гнь съ небесе`
и= снjьде` <е>=го` и= пятьдеся'тъ муже'й <е>=гw`.

11. И= приложи` ца'рь посла'ти къ нему` друга'го пятьдеся'тника
и= пятьдеся'тъ (муже'й) съ ни'мъ. И= возше'дъ, и= глаго'ла
пятьдеся'тникъ къ нему` и= рече`: человjь'че бж~iй,
си'це глаго'летъ ца'рь: потща'вся сни'ди.

12. И= w\твjьща` и=лiа` и= глаго'ла къ нему` и= рече`:
а='ще человjь'къ бж~iй а='зъ <е>='смь, то` да сни'детъ
<о>='гнь съ небесе`, и= да снjь'стъ тя` и= пятьдеся'тъ
(муже'й) съ тобо'ю. И= сни'де <о>='гнь съ небесе` и=
снjьде` <е>=го` и= пятьдеся'тъ муже'й <е>=гw`.

13. И= приложи` ца'рь <е>=ще` посла'ти старjь'йшину,
пятьдеся'тника тре'тiяго, и= пятьдеся'тъ муже'й съ
ни'мъ. И= прiи'де къ нему` пятьдеся'тникъ тре'тiй,
и= поклони'ся на кwлjь'на своя^ пред\ъ и=лiе'ю, и=
моли` <е>=го`, и= глаго'ла къ нему` и= рече`: человjь'че
бж~iй, пощади` ду'шу мою` и= ду'шу ра^бъ твои'хъ си'хъ
пятьдеся'тъ пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма:

14. се`, сни'де <о>='гнь съ небесе` и= пояде` два`
пятьдеся^тника п<е>'рвыя съ пятiюдесятьми` и='хъ: и=
нн~jь да пощади'тся душа` рабw'въ твои'хъ пред\ъ <о>=чи'ма
твои'ма.

15. И= глаго'ла а='гг~лъ гд\сень ко и=лiи` и= рече`:
сни'ди съ ни'мъ, не о<у>=бо'йся w\т лица` и=`хъ. И=
воста` и=лiа` и= сни'де съ ни'мъ къ царю`,

16. и= глаго'ла къ нему` и= рече`: си'це гл~етъ гд\сь:
что` jа='кw посла'лъ <е>=си` послы` вопроша'ти ваа'ла
скве'рнаго бо'га во а=ккарw'нjь, а='ки бы не бы'лъ
бг~ъ во i=и~ли, <е>='же вопроси'ти w\т негw` словесе`;
сегw` ра'ди w\т <о>=дра`, на'ньже возше'лъ <е>=си`
ту`, не и='маши слjь'зти съ негw` jа='кw сме'ртiю о<у>='мреши.

17. И= о<у>='мре по гл~у гд\сню, <е>=го'же гл~го'ла
и=лiа`. И= ца'рствова i=wра'мъ бра'тъ <о>=хозi'инъ
вмjь'стw <е>=гw`, поне'же не и=мjь` сы'на <о>=хозi'а,
въ лjь'то второ'е i=wра'ма сы'на i=wсафа'та царя` i=у'дина.

18. И= прw'чая слове'съ <о>=хозi'иныхъ, <е>=ли^ка сотвори`,
не се' ли, сiя^ пи^сана въ кни'гахъ слове'съ днi'й
царе'й i=и~левыхъ;

Глава` 2.

И= бы'сть внегда` взя'ти гд\су и=лiю` въ ви'хрjь jа='кw
на не'бо и= и=дя'ше и=лiа` и= <е>=лiссе'й w\т галга'лъ.

2. И= рече` и=лiа` ко <е>=лiссе'ю: сjьди` о<у>=`бо
здjь`, jа='кw гд\сь посла' мя до веfи'ля И= рече` <е>=лiссе'й:
жи'въ гд\сь и= жива` душа` твоя`, а='ще w=ста'влю тя`
И= прiидо'ста въ веfи'ль.

3. И= прiидо'ша сы'нове проро'честiи, и=`же въ веfи'ли,
ко <е>=лiссе'ю и= рjь'ша къ нему`: разумjь'еши ли,
jа='кw взима'етъ гд\сь дне'сь господи'на твоего` верху`
главы` твоея` (w\т теб<е>`); И= рече`: и= а='зъ о<у>=разумjь'хъ,
молчи'те.

4. И= рече` и=лiа` ко <е>=лiссе'ю: ся'ди о<у>=`бо здjь`,
jа='кw гд\сь посла' мя во i=ерiхw'нъ. И= рече` <е>=лiссе'й:
жи'въ гд\сь и= жива` душа` твоя`, а='ще w=ста'влю тя`.
И= прiидо'ста во i=ерiхw'нъ.

5. И= прибли'жишася сы'нове проро'кwвъ, и='же во i=ерiхw'нjь,
ко <е>=лiссе'ю и= рjь'ша <е>=му`: разумjь'еши ли, jа='кw
дне'сь взе'млетъ гд\сь господи'на твоего` свы'ше главы`
твоея` (w\т теб<е>`); И= рече`: и='бо и= а='зъ о<у>=разумjь'хъ,
молчи'те.

6. И= рече` <е>=му` и=лiа`: сjьди` здjь`, jа='кw гд\сь
посла' мя до i=<о>рда'на. И= рече` <е>=лiссе'й: жи'въ
гд\сь и= жива` душа` твоя`, а='ще w=ста'влю теб<е>`.
И= поидо'ста <о>='ба,

7. и= пятьдеся'тъ муже'й w\т сынw'въ проро'ческихъ,
и= ста'ша проти'ву и=здале'ча: и= сi'и <о>='ба ста'ста
при i=<о>рда'нjь.

8. И= прiя'тъ и=лiа` ми'лwть свою`, и= сви'тъ ю=`,
и= о<у>=да'ри <е>='ю въ во'ду, и= разступи'ся вода`
сю'ду и= сю'ду: и= проидо'ста <о>='ба по су'ху.

9. И= бы'сть преходя'щема и='ма, и= рече` и=лiа` ко
<е>=лiссе'еви: проси`, что` сотворю' ти пре'жде не'же
взя'тъ бу'ду w\т теб<е>`. И= рече` <е>=лiссе'й: да
бу'детъ о<у>=`бо дх~ъ, и='же въ тебjь`, сугу'бъ во
мнjь`.

10. И= рече` и=лiа`: w=жесточи'лъ <е>=си` проси'ти:
а='ще о<у>='зриши мя` взе'млема w\т теб<е>`, бу'детъ
ти` та'кw: а='ще ли не (о<у>='зриши), и= бу'детъ.

11. И= бы'сть и=ду'щема и='ма, и=дя'ста и= глаго'ласта:
и= се`, колесни'ца <о>='гненная и= ко'ни <о>='гненнiи,
и= раздjьли'ша между` <о>=бjь'ма. И= взя'тъ бы'сть
и=лiа` ви'хромъ jа='кw на не'бо.

12. И= <е>=лiссе'й зря'ше и= вопiя'ше: <о>='тче, <о>='тче,
колесни'ца i=и~лева и= ко'нница <е>=гw`. И= не о<у>=ви'дjь
<е>=гw` ктому`: и= jа='тся (<е>=лiссе'й) за ри^зы своя^,
и= растерза` я=` въ два` раст<е>рза'нiя,

13. и= взя` ми'лwть и=лiину` <е>=лiссе'й па'дшую верху`
<е>=гw`, и= возврати'ся <е>=лiссе'й, и= ста` на бре'зjь
i=<о>рда'новjь.

14. И= прiя'тъ (<е>=лiссе'й) ми'лwть и=лiину`, jа='же
паде` верху` <е>=гw`, и= о<у>=да'ри въ во'ду, и= не
разступи'ся вода`. И= рече`: гдjь` бг~ъ и=лiи'нъ а=ффw`;
И= о<у>=да'ри <е>=лiссе'й во'ды (втори'цею), и= разступи'шася
сю'ду и= сю'ду {<Е>=вр.: и= о<у>=да'ри въ во'ду и= рече`:
гдjь` гд\сь бг~ъ и=лiи'нъ, и= <е>=гда` са'мъ та'кожде
о<у>=да'ри во'ды, и= разступи'шася сю'ду и= сю'ду.},
и= пре'йде <е>=лiссе'й по су'ху.

15. И= ви'дjьша <е>=го` сы'нове проро'честiи, и=`же
во i=ерiхw'нjь сопроти'въ, и= рjь'ша: почи` дх~ъ и=лiи'нъ
на <е>=лiссе'и. И= прiидо'ша на срjь'тенiе <е>=му`
и= поклони'шася <е>=му` до земли`,

16. и= рjь'ша къ нему`: се`, нн~jь со <о>='трwки твои'ми
пятьдеся'тъ муже'й сынw'въ си'льныхъ: ше'дше да взы'щутъ
господи'на твоего`, <е>=да` ка'кw дх~ъ гд\сень взя`,
и= пове'рже <е>=го` на i=<о>рда'нjь, и=ли` на <е>=ди'нjьй
w\т го'ръ, и=ли` на <е>=ди'нjьмъ w\т холмw'въ и= рече`
<е>=лiссе'й: не посыла'йте.

17. И= прину'диша <е>=го`, и= до'ндеже о<у>=стыдjь'ся,
и= рече`: посли'те. И= посла'ша пятьдеся'тъ муже'й,
и= и=ска'ша три` дни^, и= не w=брjьто'ша <е>=гw`,

18. и= возврати'шася къ нему`: и= то'й сjьдя'ше во
i=ерiхw'нjь. И= рече` <е>=лiссе'й къ ни^мъ: не глаго'лахъ
ли къ ва'мъ, не и=ди'те;

19. И= рjь'ша му'жiе гра'да ко <е>=лiссе'ю: се`, жили'ще
гра'да бла'го, jа='коже ты`, господи'не, ви'диши, но
во'ды sлы^ и= земля` непло'дна.

20. И= рече` <е>=лiссе'й: принеси'те ми` водоно'съ
но'въ, и= всы'плите во'нь со'ль. И= взя'ша, и= принесо'ша
къ нему`.

21. И= и=зы'де <е>=лiссе'й на и=схw'дища вwдна'я, и=
всы'па ту` со'ль, и= рече`: си'це гл~етъ гд\сь: и=сцjьли'хъ
во'ды сiя^, не бу'детъ w\т ни'хъ ктому` сме'рти и=
непло'дства.

22. И= и=сцjьлjь'ша во'ды до дне` сегw`, по глаго'лу
<е>=лiссе'еву, <е>=го'же глаго'ла.

23. И= взы'де w\тту'ду во веfи'ль. И= восходя'щу <е>=му`
путе'мъ, и= дjь'ти ма^лы и=зыдо'ша и=з\ъ гра'да, и=
руга'хуся <е>=му`, и= рjь'ша <е>=му`: гряди`, плjьши'вjь,
гряди`.

24. И= w=зрjь'ся в\ъслjь'дъ и=`хъ, и= ви'дjь я=`, и=
прокля'тъ я=` и='менемъ гд\снимъ. И= се`, и=зыдо'ша
двjь` медвjь'дицы и=з\ъ дубра'вы и= растерза'ша w\т
ни'хъ четы'редесять два` <о>='трwчища.

25. И= и='де w\тту'ду въ го'ру карми'льскую, и= w\тту'ду
возврати'ся въ самарi'ю.

Глава` 3.

И= i=wра'мъ сы'нъ а=хаа'вовъ воцари'ся над\ъ i=и~лемъ
въ самарi'и, въ лjь'то <о>=смоена'десять i=wсафа'та
царя` i=у'дина, и= ца'рствова лjь'тъ двана'десять,

2. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима:
<о>=ба'че не jа='коже <о>=те'цъ <е>=гw` и= не jа='коже
ма'ти <е>=гw`: и= разруши` ка^пища ваа'лwва, jа=`же
сотвори` <о>=те'цъ <е>=гw`:

3. <о>=ба'че ко грjьху` i=еровоа'ма сы'на нава'това,
и='же введе` во грjь'хъ i=и~ля, прилjьпи'ся и= не w\тступи`
w\т негw`.

4. И= мwса` ца'рь мwа'вль бjь` нwки'дъ {многоско'тенъ}
и= дая'ше да'нь царю` i=и~леву, сто` ты'сящъ а='гнц<е>въ
и= сто` ты'сящъ <о>=внw'въ съ руна'ми.

5. И= бы'сть по о<у>=ме'ртвiи а=хаа'вли и= w\тве'ржеся
ца'рь мwа'вль царя` i=и~лева.

6. И= и=зы'де ца'рь i=wра'мъ во дни^ w='ны w\т самарi'и
и= согля'да i=и~ля,

7. и= и='де, и= посла` ко i=wсафа'ту царю` i=у'дину,
глаго'ля: ца'рь мwа'вль w\тве'ржеся мен<е>`: и='деши
ли со мно'ю на бра'нь на мwа'ва; И= рече`: взы'ду:
си'це мнjь`, jа='коже и= тебjь`: jа='коже лю'дiе мои`,
лю'дiе твои`: jа='коже ко'ни мои`, ко'ни твои`.

8. И= рече`: кi'имъ путе'мъ взы'демъ; И= рече`: путе'мъ
пусты'ни <е>=дw'мскiя.

9. И= и='де ца'рь i=и~левъ и= ца'рь i=у'динъ и= ца'рь
<е>=дw'мль, и= и=до'ша путе'мъ се'дмь днi'й: и= не
бjь` полку` воды` и= скотw'мъ су'щымъ съ ни'ми.

10. И= рече` <о>=трокw'мъ свои^мъ ца'рь i=и~левъ: <W>,
jа='кw созва` гд\сь три` сiя^ цари^ и=ду'щыя преда'ти
и=`хъ въ ру'цjь мwа'вли.

11. И= рече` i=wсафа'тъ къ нему` ца'рь i=у'динъ: <е>='сть
ли здjь` пр\оро'къ гд\сень, и= вопро'симъ гд\са и='мъ;
и= w\твjьща` <е>=ди'нъ <о>='трокъ царя` i=и~лева и=
рече`: здjь` <е>='сть <е>=лiссе'й сы'нъ сафа'товъ,
и='же возлива'ше во'ду на ру'цjь и=лiинjь^.

12. И= рече` i=wсафа'тъ: <е>='сть съ ни'мъ гл~ъ гд\сень.
И= сни'де къ нему` ца'рь i=и~левъ и= i=wсафа'тъ ца'рь
i=у'динъ и= ца'рь <е>=дw'мль.

13. И= рече` <е>=лiссе'й ко царю` i=и~леву: что` мнjь`
и= тебjь`; и=ди` ко проро'кwмъ <о>=тца` твоегw` и=
ко проро'кwмъ ма'тере твоея`. И= рече` <е>=му` ца'рь
i=и~левъ: <е>=да` созва` гд\сь три` цари^, <е>='же
преда'ти я=` въ ру'цjь мwа^вли;

14. И= рече` <е>=лiссе'й: жи'въ гд\сь си'лъ <е>=му'же
предстою` пред\ъ ни'мъ, jа='кw а='ще бы'хъ не лице`
i=wсафа'та царя` i=у'дина а='зъ прiя'лъ, то` воззрjь'лъ
ли бы'хъ на тя`, и= ви'дjьлъ ли бы'хъ тя`;

15. и= нн~jь приведи' ми пjьвца`. И= бы'сть <е>=гда`
воспjьва'ше пjьве'цъ, и= бы'сть на не'мъ рука` гд\сня,

16. и= рече`: та'кw гл~етъ гд\сь: сотвори'те пото'къ
се'й рва'ми рва'ми,

17. jа='кw та'кw гл~етъ гд\сь: не о<у>='зрите ду'ха,
и= ниже` о<у>=ви'дите дождя`: и= пото'къ се'й напо'лнится
воды`, и= пiе'те вы` и= стяжа^нiя ва^ша и= ско'ти ва'ши:

18. и= ле'гко сiе` пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима, и= преда'мъ
мwа'ва въ ру'ки ва'шя,

19. и= порази'те вся'къ гра'дъ тве'рдъ, и= вся'ко дре'во
бла'го низложите`, и= вся'къ и=сто'чникъ воды` заградите`,
и= вся'ку ча'сть бла'гу разбiете` ка'менiемъ.

20. И= бы'сть зау'тра восходя'щей же'ртвjь, и= се`,
во'ды и=дя'ху путе'мъ <е>=дw'мскимъ, и= и=спо'лнися
воды` земля`.

21. И= вси` мwавi'тяне о<у>=слы'шаша, jа='кw взыдо'ша
три'десяти царя^ бра'тися съ ни'ми. И= возопи'ша w\твсю'ду
препоя'саннiи <о>=ру'жiемъ и= рjь'ша: <о>='хъ: и= ста'ша
о<у>= предjь'ла.

22. И= о<у>=ра'ниша зау'тра, и= со'лнце возсiя` на
во'ды: и= ви'дjь мwа'въ сопроти'въ во'ды ч<е>'рмны
jа='кw кро'вь,

23. и= рече`: кро'вь сiя` <е>='сть w\т <о>=ру'жiя:
и= би'шася ца'рiе, и= о<у>=би` му'жъ и='скреннягw своего`:
и= нн~jь (гряди`) на коры^сти, мwа'ве.

24. И= внидо'ша въ по'лкъ i=и~левъ, i=и~льтяне же воста'ша.
и= и=зби'ша мwа'влянъ: и= побjьго'ша w\т лица` и='хъ:
и= внидо'ша входя'ще и= бiю'ще мwа'ва,

25. и= гра'ды разби'ша, и= вся'ку ча'сть бла'гу наверго'ша
му'жiе ка'менiемъ, и= напо'лниша ю=`, и= вся'къ и=сто'чникъ
загради'ша, и= вся'ко дре'во бла'го и=зсjько'ша, доне'лjьже
w=ста'виша ка'менiе стjь'нъ разбiе'но: и= w=бступи'ша
пра'щницы и= разби'ша <е>=го`.

26. И= ви'дjь ца'рь мwа'вль, jа='кw о<у>=крjьпи'ся
над\ъ ни'мъ бра'нь, и= взя` съ собо'ю се'дмь сw'тъ
муже'й со w=бнаже'ннымъ <о>=ру'жiемъ, <е>='же просjьщи'ся
ко царю` <е>=дw'мску: и= не возмого'ша.

27. И= поя'тъ сы'на своего` пе'рвенца, <е>=го'же воцари`
вмjь'стw себ<е>`, и= вознесе` <е>=го` во всесожже'нiе
на стjьнjь`: и= бы'сть раска'янiе вели'кое во i=и~ли:
и= w\тступи'ша w\т негw` и= возврати'шася въ зе'млю
свою`.

Глава` 4.

И= жена` <е>=ди'на w\т сынw'въ проро'чихъ возопи` ко
<е>=лiссе'ю, глаго'лющи: ра'бъ тво'й му'жъ мо'й о<у>='мре,
ты' же вjь'си, jа='кw ра'бъ тво'й бjь` боя'ся гд\са:
и= заимода'вецъ прiи'де взя'ти два` сы^на моя^ себjь`
въ рабы^.

2. И= рече` <е>=лiссе'й: что` сотворю' ти; повjь'ждь
ми`, что` и='маши нн~jь въ дому`; <О>=на' же рече`:
нjь'сть о<у>= рабы` твоея` ничто'же въ дому`, то'кмw
ма'лw <е>=ле'а, и='мже пома'жуся.

3. И= рече` къ не'й: и=ди`, и=спроси` себjь` сосу'ды
w\твнjь` w\т всjь'хъ сосjь^дъ твои'хъ, сосу'ды пра^здны,
не о<у>=ма'ли:

4. и= вни'ди, и= затвори` две'рь за собо'ю и= за сыно'ма
твои'ма, и= влiе'ши (w\т <е>=ле'а твоегw`) во вся^
сосу'ды сiя^, и= напо'лненное во'змеши.

5. И= w\ти'де w\т негw` и= сотвори` та'кw, и= затвори`
две'рь за собо'ю и= за сыно'ма свои'ма: та^ приноша'ста
къ не'й, <о>=на' же влива'ше:

6. и= бы'сть <е>=гда` напо'лнишася вси` сосу'ды, и=
рече` сыно'ма свои'ма: прибли'жита ми` <е>=ще` сосу'дъ.
И= рjь'ста <е>='й: нjь'сть <е>=ще` сосу'да. И= ста`
<е>=ле'й.

7. И= прiи'де и= возвjьсти` человjь'ку бж~iю. И= рече`
<е>=лiссе'й: и=ди` и= прода'ждь се'й <е>=ле'й, и= заплати`
ли'хву твою`, и= ты` и= сы^на твоя^ жи'ти бу'дете w\т
w=ста'вшагw <е>=ле'а.

8. И= бы'сть во <е>=ди'нъ де'нь, и= пре'йде <е>=лiссе'й
въ сwма'нъ, и= ту` жена` ве'лiя и= о<у>=держа` <е>=го`
снjь'сти хлjь'ба: и= бы'сть <е>=му` входи'ти и= и=сходи'ти
мно'жицею, и= о<у>=клоня'шеся та'мw jа='сти хлjь'ба.

9. И= рече` жена` къ му'жу своему`: се`, нн~jь разумjь'хъ,
jа='кw человjь'къ бж~iй ст~ъ се'й мимохо'дитъ на'съ
пр\снw:

10. сотвори'мъ о<у>=`бо <е>=му` го'рницу, мjь'сто ма'ло,
и= поста'вимъ <е>=му` та'мw <о>='дръ и= трапе'зу, и=
престо'лъ и= свjь'щникъ: и= бу'детъ внегда` входи'ти
<е>=му` къ на'мъ, и= о<у>=клоня'ется та'мw.

11. И= бы'сть во <е>=ди'нъ де'нь, и= вни'де та'мw,
и= о<у>=клони'ся въ го'рницу, и= спа` та'мw.

12. И= рече` ко гiезi'ю <о>='трочищу своему`: призови'
ми сwманi'тяныню сiю`. И= призва` ю=`, и= ста` пред\ъ
ни'мъ.

13. И= рече` <е>=му`: рцы` о<у>=`бо <е>='й: се`, о<у>=диви'ла
<е>=си` на'съ всjь'мъ попече'нiемъ си'мъ: что` подоба'етъ
сотвори'ти тебjь`; а='ще <е>='сть тебjь` сло'во къ
царю` и=ли` ко кня'зю си'лы; <О>=на' же рече`: (нjь'сть,)
посредjь` людi'й мои'хъ а='зъ <е>='смь живу'щи.

14. И= рече` ко гiезi'ю: что` подоба'етъ сотвори'ти
<е>='й; И= рече` гiезi'й <о>='трочищь <е>=гw`: вои'стинну
сы'на нjь'сть о<у>= нея` и= му'жъ <е>=я` ста'ръ.

15. И= рече` призови` ю=`. И= призва` ю=`, и= ста`
при две'рехъ.

16. И= рече` <е>=лiссе'й къ не'й: во вре'мя сiе`, jа='коже
ча'съ се'й живу'щи, ты` зачне'ши сы'на. <О>=на' же
рече`: ни`, господи'не, не солжи` рабjь` твое'й.

17. И= зача'тъ во чре'вjь жена`, и= роди` сы'на во
вре'мя сiе`, jа='коже ча'съ се'й живу'щи, jа='коже
глаго'ла къ не'й <е>=лiссе'й.

18. И= возмужа` <о>='трочищь. И= бы'сть, <е>=гда` и=зы'де
ко <о>=тцу` своему`, къ жну'щымъ,

19. и= рече` ко <о>=тцу` своему`: глава` моя`, глава`
моя` (боли'тъ). И= рече` ко <о>='троку: неси` <е>=го`
къ ма'тери <е>=гw`.

20. И= несе` <е>=го` къ ма'тери <е>=гw`, и= лежа'ше
на кwлjь'ну <е>=я` до полу'дне, и= о<у>='мре.

21. И= вознесе` <е>=го`, и= положи` <е>=го` на <о>=дрjь`
человjь'ка бж~iя: и= затвори` <е>=го`, и= и=зы'де,
и= призва` му'жа своего`, и= рече` <е>=му`:

22. посли' ми о<у>=`бо <е>=ди'наго w\т <о>='трwкъ,
и= <е>=ди'но w\т <о>=сля'тъ, и= теку` до человjь'ка
бж~iя, и= возвращу'ся.

23. И= рече`: что` jа='кw ты` и='деши къ нему` дне'сь;
не но'въ мц\съ, ниже` суббw'та. <О>=на' же рече`: ми'ръ.

24. И= w=сjьдла` <о>=сля`, и= рече` ко <о>='трочищу
своему`: веди`, и= и=ди`, да не о<у>=держи'ши мене`,
<е>='же всjь'сти, jа='коже реку` тебjь`: гряди`, и=
и=ди`, и= прiиди` къ человjь'ку бж~iю на го'ру карми'льскую.

25. И= и='де, и= прiи'де до человjь'ка бж~iя въ го'ру
карми'льскую. И= бы'сть jа='кw ви'дjь ю=` <е>=лiссе'й
гряду'щую, и= рече` ко гiезi'ю <о>='трочищу своему`:
се`, о<у>='бw сwманi'тяныня <о>='ная:

26. нн~jь тецы` во срjь'тенiе <е>=я` и= рече'ши <е>='й:
ми'ръ ли тебjь`; И= тече` во срjь'тенiе <е>='й и= рече`
<е>='й: ми'ръ ли тебjь`; ми'ръ ли му'жу твоему`, ми'ръ
ли <о>='трочищу твоему`; <О>=на' же рече`: ми'ръ.

27. И= прiи'де ко <е>=лiссе'ю на го'ру, и= jа='тся
за но'зjь <е>=гw`. И= прибли'жися гiезi'й w\три'нути
ю=`. И= рече` <е>=лiссе'й: w=ста'ви ю=`, jа='кw душа`
<е>=я` болjь'зненна въ не'й, и= гд\сь о<у>=кры` w\т
мен<е>` и= не возвjьсти` мнjь`.

28. <О>=на' же рече`: <е>=да` проси'хъ сы'на о<у>=
господи'на моегw`, jа='кw реко'хъ: не прельсти` мене`;

29. И= рече` <е>=лiссе'й ко гiезi'ю: препоя'ши чре'сла
твоя^ и= возми` же'злъ мо'й въ ру'цjь твои`, и= и=ди`,
jа='кw а='ще w=бря'щеши му'жа, да не благослови'ши
<е>=го`, и= а='ще благослови'тъ тя` му'жъ, не w\твjьща'й
<е>=му`: и= возложи` же'злъ мо'й на лице` <о>='трочища.

30. И= рече` ма'ти <о>='трочища: жи'въ гд\сь и= жива`
душа` твоя`, а='ще w=ста'влю тебе`. И= воста` <е>=лiссе'й
и= и='де в\ъслjь'дъ <е>=я`.

31. И= гiезi'й и='де пред\ъ не'ю, и= возложи` же'злъ
на лице` <о>='трочища, и= не бjь` гла'са, и= не бjь`
слы'шанiя. И= возврати'ся во срjь'тенiе <е>=гw` и=
повjь'да <е>=му` глаго'ля: не воста` <о>='трочищь.

32. И= вни'де <е>=лiссе'й въ хра'мину, и= се`, <о>='трочищь
о<у>=ме'рый положе'нъ на <о>=дрjь` <е>=гw`.

33. И= вни'де <е>=лiссе'й въ до'мъ и= затвори` две'рь
за двою` собо'ю, и= помоли'ся гд\су.

34. И= взы'де, и= ля'же на <о>='трочищи, и= положи`
о<у>=ста` своя^ на о<у>=стjь'хъ <е>=гw`, и= <о>='чи
свои` на <о>='чи <е>=гw`, и= ру'цjь свои` на ру'цjь
<е>=гw`, и= пл<е>снjь` свои` на пл<е>сну` <е>=гw`:
и= сляче'ся над\ъ ни'мъ, и= ду'ну на него`, и= согрjь'ся
пло'ть <о>='трочища.

35. И= w=брати'ся, и= походи` въ хра'минjь сю'ду и=
сю'ду: и= взы'де, и= сляче'ся над\ъ <о>='трочищемъ
седми'жды, и= w\тве'рзе <о>='трочищь <о>='чи свои`.

36. И= возопи` <е>=лiссе'й ко гiезi'ю и= рече`: призови'
ми сwманi'тяныню сiю`. И= призва` ю=`, и= вни'де къ
нему`. И= рече` <е>=лiссе'й: прiими` сы'на твоего`.

37. И= вни'де жена`, и= паде` на ногу` <е>=гw`, и=
поклони'ся <е>=му` до земли`: и= прiя'тъ сы'на своего`,
и= и=зы'де.

38. И= <е>=лiссе'й возврати'ся въ галга'лы. И= бjь`
гла'дъ въ земли` то'й, и= сы'нове прорw'чи сjьдя'ху
пред\ъ ни'мъ. И= рече` <е>=лiссе'й <о>='трочищу своему`:
наста'ви коно'бъ ве'лiй и= свари` варе'нiе сынw'мъ
прорw'чимъ.

39. И= и=зы'де <е>=ди'нъ на село` собра'ти s<е>'лiя
ди^вiя: и= w=брjь'тъ вiногра'дъ на селjь`, и= набра`
въ не'мъ jа='блока ди'вiягw по'лну ри'зу свою`, и=
всы'па въ коте'лъ на сваре'нiе, jа='кw не разумjь'ша,

40. и= принесе` муж<е>'мъ jа='сти. И= бы'сть jа=ду'щымъ
и=`мъ w\т варе'нiя, и= се`, возопи'ша и= рjь'ша: сме'рть
въ коно'бjь, человjь'че бж~iй. И= не мого'ша jа='сти.

41. И= рече`: возми'те муки` и= всы'плите въ коно'бъ.
И= рече` <е>=лiссе'й ко гiезi'ю <о>='трочищу своему`:
и=знеси` лю'демъ, да jа=дя'тъ. И= не бы'сть ктому`
sла'гw глаго'ла въ коно'бjь.

42. И= му'жъ прiи'де w\т веfарi'са и= принесе` къ человjь'ку
бж~iю перворо'дныхъ два'десять хлjь'бwвъ jа=чме'нныхъ
и= смw'квы. И= рече`: дади'те лю'демъ, да jа=дя'тъ.

43. И= рече` <о>='трокъ <е>=гw`: что` да'мъ сiе` сту`
муж<е>'мъ; И= рече`: да'ждь лю'демъ я=`, да jа=дя'тъ,
jа='кw си'це гл~етъ гд\сь: бу'дутъ jа='сти, и= w=ста'нетъ.

44. И= jа=до'ша, и= w=ста` по гл~у гд\сню.

Глава` 5.

И= неема'нъ кня'зь си'лы сv"рi'йскiя бjь` му'жъ ве'лiй
пред\ъ господи'номъ свои'мъ и= ди'венъ лице'мъ, jа='кw
и='мъ даде` гд\сь сп\снiе сv"рi'и: и= му'жъ бjь` си'ленъ
крjь'постiю прокаже'нъ.

2. И= и=з\ъ сv"рi'и и=зыдо'ша во'ини и= плjьни'ша ю='нотку
ма'лу w\т земли` i=и~левы: и= бjь` пред\ъ жено'ю неема'новою
(служа`)

3. и= рече` госпожjь` свое'й: <w>, дабы` господи'нъ
мо'й бы'лъ о<у>= пр\оро'ка бж~iя, и='же въ самарi'и,
то'й бы w=чи'стилъ <е>=го` и= прока'зы <е>=гw`.

4. И= вни'де и= возвjьсти` господи'ну своему` и= рече`:
та'кw и= та'кw глаго'ла ю='нотка, jа='же w\т земли`
i=и~левы.

5. И= рече` ца'рь сv"рi'йскiй ко неема'ну: и=ди`, вни'ди,
и= послю` писа'нiе ко царю` i=и~леву. И= по'йде, и=
взя` въ ру'цjь свои` де'сять тала^нтъ сребра` и= ше'сть
ты'сящъ златни^къ и= де'сять и=змjьня'емыхъ ри'зъ.

6. И= внесе` писа'нiе къ царю` i=и~леву глаго'ля: и=
нн~jь <е>=гда` прiи'детъ писа'нiе сiе` къ тебjь`, се`,
посла'хъ къ тебjь` неема'на раба` моего`, да w=чи'стиши
<е>=го` w\т прока'зы <е>=гw`.

7. И= бы'сть <е>=гда` прочте` писа'нiе ца'рь i=и~левъ,
раздра` ри^зы своя^ и= рече`: <е>=да` а='зъ бг~ъ <е>='смь,
<е>='же мертви'ти и= животвори'ти, jа='кw се'й посла`
и= мнjь`, да w=чи'щу му'жа w\т прока'зы <е>=гw`; про'чее
разумjь'йте и= ви'дите, jа='кw се` и='щетъ вины` ко
мнjь`.

8. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша <е>=лiссе'и, jа='кw
раздра` ри^зы своя^ ца'рь i=и~левъ, и= посла` къ царю`
i=и~леву, глаго'ля: почто` раздра'лъ <е>=си` ри^зы
твоя^; да прiи'детъ ко мнjь` нн~jь неема'нъ, и= да
разумjь'етъ, jа='кw <е>='сть пр\оро'къ во i=и~ли.

9. И= прiи'де неема'нъ на ко'нехъ и= на колесни'цjьхъ
и= ста` при две'рехъ до'му <е>=лiссе'ева.

10. И= посла` <е>=лiссе'й посла'нника къ нему`, глаго'ля:
ше'дъ и=змы'йся седми'жды во i=<о>рда'нjь, и= возврати'тся
пло'ть твоя` къ тебjь`, и= w=чи'стишися.

11. И= разгнjь'вася неема'нъ, и= w\ти'де, и= рече`:
се`, о<у>='бw глаго'лахъ, jа='кw и=зы'детъ ко мнjь`,
и= ста'нетъ, и= призове'тъ во и='мя бг~а своегw`, и=
возложи'тъ ру'ку свою` на мjь'сто, и= w=чи'ститъ прока'зу:

12. не бла'ги ли а=вана` и= фарфа'ръ рjь'ки дама'скwвы
па'че i=<о>рда'на и= всjь'хъ во'дъ i=и~левыхъ; не ше'дъ
ли и=змы'юся въ ни'хъ и= w=чи'шуся; И= о<у>=клони'ся
и= w\ти'де во гнjь'вjь.

13. И= прибли'жишася <о>='троцы <е>=гw` и= рjь'ша <е>=му`:
а='ще бы ве'лiе сло'во глаго'лалъ пр\оро'къ тебjь`,
не бы ли сотвори'лъ <е>=си`; а= jа='кw рече` къ тебjь`:
и=змы'йся, и= w=чи'стишися.

14. И= сни'де неема'нъ, и= погрузи'ся во i=<о>рда'нjь
седми'жды, по глаго'лу <е>=лiссе'еву: и= возврати'ся
пло'ть <е>=гw` jа='кw пло'ть <о>=троча'те мла'да, и=
w=чи'стися.

15. И= возврати'ся ко <е>=лiссе'ю са'мъ и= все` w=полче'нiе
<е>=гw`, и= прiи'де и= ста` пред\ъ ни'мъ и= рече`:
се`, нн~jь разумjь'хъ, jа='кw нjь'сть бг~а во все'й
земли`, но то'кмw во i=и~ли: и= нн~jь прiими` благослове'нiе
w\т раба` твоегw`.

16. И= рече` <е>=лiссе'й: жи'въ гд\сь, <е>=му'же предста'хъ
пред\ъ ни'мъ, а='ще прiиму`. И= понужда'ше <е>=го`
взя'ти, и= не послу'ша.

17. И= рече` неема'нъ: а='ще ли не (хо'щеши взя'ти),
то` да'ждь рабу` твоему` вре'мя, супру'гъ мскw'въ,
w\т земли` сея` червле'ныя: jа='кw и= сотвори'тъ w\тсе'лjь
ра'бъ тво'й всесожже'нiя и= же'ртвы богw'мъ и=ны^мъ,
но гд\су <е>=ди'ному,

18. по глаго'лу сему` и= w= словеси` се'мъ: и= w=чи'ститъ
гд\сь раба` твоего`, <е>=гда` вни'детъ господи'нъ мо'й
въ до'мъ ремма'новъ на поклоне'нiе та'мw: и= то'й почi'етъ
на руку` мо<е>'ю, и= поклоню'ся въ дому` ремма'ни,
внегда` кла'нятися <е>=му` въ дому` ремма'ни, и= w=чи'ститъ
гд\сь раба` твоего` по словеси` сему`.

19. И= рече` <е>=лiссе'й ко неема'ну: и=ди` съ ми'ромъ.
и= w\ти'де w\т негw` на хавраfа` {по'прище} земли`.

20. И= рече` гiезi'й <о>='трочищь <е>=лiссе'евъ: се`,
пощадjь` господи'нъ мо'й неема'на сv'рянина сего`,
<е>='же не взя'ти w\т руки` <е>=гw`, jа=`же принесе`:
жи'въ гд\сь, jа='кw и='мамъ тещи` в\ъслjь'дъ <е>=гw`,
и= возму` w\т негw` нjь'что.

21. И= тече` гiезi'й во слjь'дъ неема'новъ. И= ви'дjь
<е>=го` неема'нъ теку'ща в\ъслjь'дъ себ<е>`, и= возврати'ся
съ колесни'цы на срjь'тенiе <е>=му` и= рече`: ми'ръ
ли;

22. И= рече` гiезi'й: ми'ръ: господи'нъ мо'й посла'
мя, глаго'ля: се`, нн~jь прiидо'ста ко мнjь` два` <о>='трwчища
w\т горы` <е>=фре'мли w\т сынw'въ проро'чихъ: да'ждь
о<у>=`бо и='ма тала'нтъ сребра` и= двjь` премjь^ны
ри'зъ.

23. И= рече` неема'нъ: возми` два` тала^нта сребра`.
И= взя` два` тала^нта во два` мjьшца^ и= двjь` премjь^ны
ри'зъ, и= возложи` на два` <о>='трwчища своя^, и= несо'ста
пред\ъ ни'мъ:

24. и= прiидо'ша въ сумра'ки, и= взя` w\т ру'къ и='хъ
и= сокры` во хра'минjь, и= w\тпусти` му'жы.

25. И= са'мъ вни'де и= предста` господи'ну своему`.
И= рече` къ нему` <е>=лiссе'й: w\тку'ду (прише'лъ <е>=си`),
гiезi'е; И= рече` гiезi'й: не и=сходи'лъ ра'бъ тво'й
ника'може.

26. И= рече` къ нему` <е>=лiссе'й: не ходи'ло ли се'рдце
мое` съ тобо'ю, и= ви'дjьхъ, <е>=гда` возвраща'шеся
му'жъ съ колесни'цы свое'й во срjь'тенiе тебjь`; и=
нн~jь взя'лъ <е>=си` сребро` и= ри^зы взя'лъ <е>=си`,
да купи'ши за ни'хъ вертогра'ды и= ма^слины и= вiногра'ды,
и= <о>='вцы и= волы`, и= <о>='троки и= <о>=трокwви'цы:

27. и= прока'за неема'нова да прильпне'тъ къ тебjь`
и= къ сjь'мени твоему` во вjь'ки. И= и=зы'де w\т лица`
<е>=гw` прокаже'нъ jа='кw снjь'гъ.

Глава` 6.

И= рjь'ша сы'нове прорw'чи ко <е>=лiссе'ю: се`, о<у>='бw
мjь'сто, и=дjь'же мы` живе'мъ проти'ву теб<е>`, тjь'сно
на'мъ:

2. да и='демъ нн~jь до i=<о>рда'на, и= да во'змемъ
w\тту'ду кi'йждо му'жъ по бервну` <е>=ди'ному и= сотвори'мъ
себjь` ту` w=бита'лища пребыва'ти та'мw. И= рече`:
и=ди'те.

3. И= рече` <е>=ди'нъ кро'тцjь: гряди` и= са'мъ съ
рабы^ твои'ми. И= рече`: а='зъ пойду`.

4. И= и='де съ ни'ми: и= прiидо'ша ко i=<о>рда'ну,
и= сjько'ша древа`:

5. и= <е>=гда` <е>=ди'нъ w\тсjька'ше бервно`, и= се`,
желjь'зо спаде` съ топори'ща и= впаде` въ во'ду. И=
возопи`: <w>, господи'не, и= сiе` зае'мное.

6. И= рече` человjь'къ бж~iй: гдjь` паде`; И= показа`
<е>=му` мjь'сто. И= w\тсjьче` дре'во и= вве'рже и=
та'мw: и= всплыве` желjь'зо.

7. И= рече`: возми` себjь`. И= простре` ру'ку свою`
и= взя'тъ <е>=`.

8. И= ца'рь сv'рскiй бjь` вою'я на i=и~ля, и= совjьща`
со <о>='трwки свои'ми, глаго'ля: на мjь'стjь нjь'коемъ
сокрове'ннjьмъ w=полчу'ся.

9. И= посла` <е>=лiссе'й ко царю` i=и~леву, глаго'ля:
блюди'ся не преити` на мjь'сто сiе`, jа='кw ту` сv'ряне
заляго'ша.

10. И= посла` ца'рь i=и~левъ на мjь'сто, w= не'мже
рече` <е>=му` <е>=лiссе'й, и= соблюде'ся w\тту'ду не
<е>=ди'ною, ниже` два'жды.

11. И= смути'ся душа` царя` сv'рска w= словеси` се'мъ:
и= призва` <о>='троки своя^ и= рече` и= ни^мъ: не возвjьсти'те
ли мнjь`, кто` предае'тъ мя` царю` i=и~леву;

12. И= рече` <е>=ди'нъ w\т <о>='трwкъ <е>=гw`: ни`,
господи'не мо'й царю`: jа='кw проро'къ <е>=лiссе'й,
и='же во i=и~ли, возвjьща'етъ царю` i=и~леву вся^ словеса`,
jа=`же а='ще глаго'леши въ сокро'вищи ло'жницы твоея`.

13. И= рече`: и=ди'те, ви'дите, гдjь` се'й, и= посла'въ
возму` <е>=го`. И= возвjьсти'ша <е>=му`, глаго'люще:
се`, <е>='сть въ дwfаi'мjь.

14. И= посла` та'мw ко'ни и= кол<е>сни'цы и= си'лу
тя'жку: и= прiидо'ша но'щiю и= w=кружи'ша гра'дъ.

15. И= о<у>=ра'ни ра'бъ <е>=лиссе'евъ воста'ти, и=
и=зы'де: и= се`, си'ла w=бступи` гра'дъ, и= ко'ни и=
кол<е>сни'цы. И= рече` <о>='трокъ <е>=гw` къ нему`:
<w>, господи'не, что` сотвори'мъ;

16. И= рече` <е>=лiссе'й: не бо'йся, jа='кw мно'жае
и=`же съ на'ми, не'жели съ ни'ми.

17. И= помоли'ся <е>=лiссе'й и= рече`: гд\си, w\тве'рзи
нн~jь <о>='чи <о>='трока, да о<у>='зритъ. И= w\тве'рзе
гд\сь <о>='чи <е>=гw`, и= ви'дjь: и= се`, гора` и=спо'лнь
ко'ней, и= колесни'ца <о>='гненна w='крестъ <е>=лiссе'а.

18. И= снидо'ша къ нему`: и= помоли'ся <е>=лiссе'й
ко гд\су и= рече`: порази` о<у>=`бо jа=зы'къ се'й невидjь'нiемъ.
И= порази` и='хъ невидjь'нiемъ по глаго'лу <е>=лiссе'еву.

19. И= рече` къ ни^мъ <е>=лiссе'й: не се'й пу'ть и=
не се'й гра'дъ: гряди'те по мнjь`, и= w\тведу` вы`
къ му'жу, <е>=го'же и='щете. И= w\тведе` и='хъ въ самарi'ю.

20. И= бы'сть <е>=гда` внидо'ша въ самарi'ю, и= рече`
<е>=лiссе'й: w\тве'рзи о<у>=`бо, гд\си, <о>='чи и='хъ,
и= да ви'дятъ. И= w\тве'рзе гд\сь <о>='чи и='хъ, и=
ви'дjьша: и= се`, бя'ху посредjь` самарi'и.

21. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко <е>=лiссе'ю, <е>=гда`
о<у>=ви'дjь я=`: а='ще поражу` я=` пораже'нiемъ, <о>='тче;

22. И= рече` <е>=лiссе'и: да не порази'ши: <е>=да'
ли плjьни'лъ <е>=си` и=`хъ мече'мъ твои'мъ и= лу'комъ
твои'мъ, да и=збiе'ши; и= предложи` и=`мъ хлjь'бы и=
во'ду, да jа=дя'тъ и= да пiю'тъ и= да w\ти'дутъ ко
господи'ну своему`.

23. И= предложи` и=`мъ предложе'нiе ве'лiе, и= jа=до'ша
и= пи'ша, и= w\тпусти` я=`, и= и=до'ша ко господи'ну
своему`: и= не приложи'ша ктому` во'ини приходи'ти
и=з\ъ сv"рi'и въ зе'млю i=и~леву.

24. И= бы'сть по си'хъ, и= собра` сы'нъ а=де'ровъ ца'рь
сv"рi'йскiй все` w=полче'нiе свое`, и= взы'де и= w=бсjь'де
самарi'ю.

25. И= бы'сть гла'дъ вели'къ въ самарi'и: и= се`, w=бсjьдо'ша
ю=`, до'ндеже бы'сть глава` <о>=сло'ва за пятьдеся'тъ
сi^кль сребра`, и= четве'ртая ча'сть мjь'ры гно'я голуби'нагw
за пя'ть сi^кль сребра`.

26. И= бы'сть ца'рь i=и~левъ w=бходя'й по стjьна'мъ:
и= жена` (нjь'кая) возопи` къ нему`, глаго'лющи: спаси'
мя, господи'не мо'й царю`.

27. И= рече` <е>='й: а='ще тебе` не сп~са'етъ гд\сь,
ка'кw а='зъ спасу' тя; <е>=да` w\т гумна` и=ли` w\т
точи'ла;

28. И= рече` <е>='й ца'рь: что' ти <е>='сть; И= рече`:
сiя` жена` ко мнjь` рече`: да'ждь сы'на твоего`, да
съяди'мъ <е>=го` дне'сь, а= о<у>='тро моего` сы'на
съяди'мъ:

29. и= и=спеко'хомъ сы'на моего` и= снjьдо'хомъ <е>=го`:
и= рjь'хъ къ не'й въ де'нь вторы'й: да'ждь сы'на твоего`,
и= съяди'мъ <е>=го`: и= скры` сы'на своего`.

30. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша ца'рь i=и~левъ словеса`
жены`, раздра` ри^зы своя^ и= са'мъ хожда'ше по стjьнjь`,
и= ви'дjьша лю'дiе вре'тище на пло'ти <е>=гw` вну'трь.

31. И= рече` ца'рь: сiя^ да сотвори'тъ ми` бг~ъ и=
сiя^ да приложи'тъ ми`, а='ще бу'детъ глава` <е>=лiссе'ева
на не'мъ дне'сь.

32. <Е>=лiссе'й же сjьдя'ше въ дому` свое'мъ, и= ста'рцы
сjьдя'ху съ ни'мъ. И= посла` ца'рь му'жа пред\ъ лице'мъ
свои'мъ. И= пре'жде да'же прiити` по'сланному къ нему`,
и= то'й рече` ко ста'рц<е>мъ: не вjь'сте ли, jа='кw
посла` сы'нъ о<у>=бi'йцы се'й, да w\тсjьче'тъ главу`
мою`; ви'дите, <е>=гда` прiи'детъ вjь'стникъ, заключи'те
дв<е>'ри и= сти'сните <е>=го` во две'рехъ: не то'потъ
ли но'гъ господи'на <е>=гw` в\ъслjь'дъ <е>=гw`;

33. И= <е>=ще` <е>=му` глаго'лющу съ ни'ми, и= се`,
вjь'стникъ сни'де къ нему` и= рече`: се`, сiе` sло`
w\т гд\са: что` потерплю` гд\севи ксему`;

Глава` 7.

И= рече` <е>=лiссе'й: слы'шите сло'во гд\сне, си'це
гл~етъ гд\сь: jа='коже ча'съ се'й, о<у>='трw мjь'ра
муки` пшени'чны бу'детъ за сi'кль <е>=ди'нъ, и= двjь`
мjь^ры jа=чме'ня за сi'кль <е>=ди'нъ во вратjь'хъ самарi'и.

2. И= w\твjьща` трiста'тъ, на <е>=гw'же руку` ца'рь
почива'ше, и= рече` и= <е>=лiссе'ю: се`, а='ще w\тве'рзетъ
гд\сь и= хля^би неб<е>'сныя, то` не бу'детъ глаго'лъ
се'й. И= <е>=лiссе'й рече`: се`, ты` о<у>='зриши <о>=чи'ма
твои'ма, и= w\тту'ду не и='маши jа='сти.

3. И= бя'ху четы'ре му'жа прокаже'ни при вратjь'хъ
гра'да. И= рече` му'жъ ко и='скреннему своему`: что`
мы` сjьди'мъ здjь` до'ндеже о<у>='мремъ;

4. а='ще рече'мъ: вни'демъ во гра'дъ, то` гла'дъ <е>='сть
во гра'дjь, и= о<у>='мремъ та'мw: а='ще же сjьди'мъ
здjь`, то` и= та'кw о<у>='мремъ: и= нн~jь и='демъ и=
вни'демъ въ по'лкъ сv"рi'йскiй: а='ще живя'тъ ны`,
жи'ви бу'демъ: а='ще ли о<у>=мертвя'тъ ны`, то` о<у>='мремъ.

5. И= воста'ша въ сумра'цjь и=ти` въ по'лкъ сv"рi'йскiй
и= внидо'ша средjь` полка` сv"рi'йска, и= се`, не бjь`
му'жа ту`.

6. И= гд\сь слы'шанъ сотвори` полку` сv"рi'йску гла'съ
колесни'цъ и= гла'съ ко'ней и= гла'съ си'лы вели'кiя.
И= рече` му'жъ ко бра'ту своему`: се`, нн~jь ная'лъ
<е>='сть на на'съ ца'рь i=и~левъ цари` хетт<е>'йски
и= цари^ <е>=гv'п<е>тскiя прiити` на ны`.

7. И= воста'ша, и= бjьжа'ша въ сумра'цjь, и= w=ста'виша
сjь^ни своя^ и= ко'ни своя^ и= <о>=слы` своя^, jа='коже
бы'ша во стану`, и= бjьжа'ша души` ра'ди своея`.

8. И= внидо'ша прокаже'ннiи сi'и до среды` полка`,
и= внидо'ша въ сjь'нь <е>=ди'ну, и= jа=до'ша и= пи'ша,
и= взя'ша w\тту'ду сребро` и= зла'то и= <о>=д<е>'жды,
и= w\тидо'ша, и= скры'ша: и= возврати'шася, и= внидо'ша
въ другу'ю сjь'нь, и= взя'ша w\тту'ду, и= w\тидо'ша,
и= скры'ша.

9. И= рече` му'жъ ко и='скреннему своему`: не та'кw
мы` твори'мъ: де'нь се'й де'нь благоговjь'щенiя <е>='сть,
мы' же молчи'мъ и= ме'длимъ до свjь'та о<у>='треннягw,
и= w=бря'щемъ беззако'нiе: и= нн~jь прiи'демъ и= вни'демъ,
и= возвjьсти'мъ въ дому` царе'вjь.

10. И= внидо'ша, и= возопи'ша ко вратw'мъ гра'да и=
возвjьсти'ша и=`мъ, глаго'люще: внидо'хомъ въ по'лкъ
сv"рi'йскiй, и= се`, не бы'сть ту` му'жа, ни гла'са
человjь'ча, но то'кмw ко'ни привя'зани, и= <о>=сля'та,
и= сjь^ни и='хъ jа='коже су'ть.

11. И= возопи'ша вра'тницы, и= возвjьсти'ша въ дому`
царе'вjь вну'трь.

12. И= воста` но'щiю ца'рь и= рече` ко <о>=трокw'мъ
свои^мъ: возвjьщу` ва'мъ нн~jь, jа=`же сотвори'ша на'мъ
сv"рi'ане: разумjь'ша, jа='кw гла'дни <е>=смы`, и=
и=зыдо'ша и=з\ъ ста'на, и= сокры'шася на селjь`, глаго'люще:
jа='кw и=зы'дутъ и=з\ъ гра'да, и= и='мемъ я=` жи^вы
и= во гра'дъ вни'демъ.

13. И= w\твjьща` <е>=ди'нъ w\т <о>='трwкъ <е>=гw` и=
рече`: да во'змутъ нн~jь пя'ть ко'ней w=ста'вшихъ,
и='же w=ста'шася здjь`, се`, су'ть о<у>= толи'кагw
мно'жества i=и~лева w=ста'вшiися, и= по'слемъ та'мw,
и= о<у>='зримъ.

14. И= взя'ша два` вса'дника ко'ней: и= посла` ца'рь
i=и~левъ в\ъслjь'дъ царя` сv'рска, глаго'ля: и=ди'те
и= ви'дите.

15. И= и=до'ша в\ъслjь'дъ и='хъ да'же до i=<о>рда'на,
и= се`, ве'сь пу'ть и=спо'лненъ <о>=де'ждъ и= <о>=ру'жiя,
jа=`же поверго'ша сv"рi'ане, внегда` о<у>=страши'тся
и=`мъ. И= возврати'шася по'сланнiи, и= возвjьсти'ша
царю`.

16. И= и=зыдо'ша лю'дiе, и= разгра'биша ве'сь ста'нъ
сv'рскiй. И= бы'сть мjь'ра муки` пшени'чны за сi'кль
<е>=ди'нъ и= двjь` мjь^ры jа=чме'ня за сi'кль, по гл~у
гд\сню.

17. И= ца'рь приста'ви трiста'та, на <е>=гw'же руцjь`
ца'рь почива'ше, о<у>= вра'тъ: и= попра'ша <е>=го`
лю'дiе во вратjь'хъ, и= о<у>='мре, jа='коже глаго'ла
человjь'къ бж~iй, и='же глаго'ла, <е>=гда` по'сланный
прiи'де къ нему`.

18. И= бы'сть jа='коже рече` <е>=лiссе'й къ царю` глаго'ля:
двjь` мjь^ры jа=чме'ня за сi'кль <е>=ди'нъ, и= мjь'ра
муки` пшени'чны за сi'кль: и= бу'детъ jа='коже се'й
ча'съ зау'тра во вратjь'хъ самарi'и.

19. И= w\твjьща` трiста'тъ <е>=лiссе'ю и= рече`: а='ще
гд\сь w\тве'рзетъ хля^би неб<е>'сныя, не бу'детъ глаго'лъ
се'й. И= рече` <е>=лiссе'й: се`, о<у>='зриши <о>=чи'ма
твои'ма, и= w\тту'ду и= не и='маши jа='сти.

20. И= бы'сть та'кw, и= попра'ша <е>=го` лю'дiе во
вратjь'хъ, и= о<у>='мре.

Глава` 8.

И= глаго'ла <е>=лiссе'й къ женjь`, <е>=я'же воскреси`
сы'на, глаго'ля: воста'ни и= и=ди` ты` и= до'мъ тво'й,
и= w=бита'й и=дjь'же а='ще мо'жеши w=бита'ти, jа='кw
призва` гд\сь гла'дъ на зе'млю, и= прiи'детъ на зе'млю
се'дмь лjь'тъ.

2. И= воста` жена`, и= сотвори` но глаго'лу <е>=лiссе'еву,
и= по'йде сама` и= до'мъ <е>=я`, и= w=бита` на земли`
и=ноплеме'нничи се'дмь лjь'тъ.

3. И= бы'сть но сконча'нiи седми` лjь'тъ, и= возврати'ся
жена` w\т земли` и=ноплеме'нничи во гра'дъ, и= прiи'де
возопи'ти къ царю` w= до'мjь свое'мъ и= w= се'лjьхъ
свои'хъ.

4. И= глаго'ла ца'рь ко гiезi'ю <о>='троку <е>=лiссе'а
человjь'ка бж~iя глаго'ля: повjь'ждь ми` нн~jь вся^
вели^кая, jа=`же сотвори` <е>=лiссе'й.

5. И= бы'сть <е>=му` повjь'дающу царе'ви, jа='кw жи'ва
сотвори` сы'на о<у>=ме'ршаго: и= се`, жена`, <е>=я'же
воскреси` <е>=лiссе'й сы'на <е>=я`, вопiю'щи ко царе'ви
w= до'мjь свое'мъ и= w= се'лjьхъ свои'хъ, И= рече`
гiезi'й: господи'не царю`, сiя` жена` и= се'й сы'нъ
<е>=я`, <е>=го'же жи'ва сотвори` <е>=лiссе'й.

6. И= вопроси` ца'рь жену`: и= повjь'да <е>=му`. И=
даде` <е>='й ца'рь скопца` <е>=ди'наго, глаго'ля возврати`
вся^, jа=`же <е>=я` су'ть, и= вся^ плоды` села` <е>=я`,
w\т дне`, во'ньже w=ста'ви зе'млю, да'же до нн~jь.

7. И= прiи'де <е>=лiссе'й въ дама'скъ. И= сы'нъ а=де'ровъ
ца'рь сv'рскiй разболjь'ся, и= возвjьсти'ша <е>=му`,
глаго'люще: прiи'де человjь'къ бж~iй до здjь`.

8. И= рече` ца'рь ко а=заи'лу: прiими` въ ру'ку свою`
да'ръ, и= и=ди` во срjь'тенiе человjь'ку бж~iю, и=
вопроси` гд\са и=`мъ, глаго'ля: а='ще ли жи'въ бу'ду
w\т болjь^зни сея`;

9. И= и='де а=заи'лъ на срjь'тенiе <е>=му`, и= взя`
да'ръ въ ру'ку свою`, и= вся^ блага^я дама'скова, бре'мя
четы'редесять вельблю'дwвъ, и= прiи'де, и= ста` пред\ъ
ни'мъ, и= рече` ко <е>=лiссе'ю: сы'нъ тво'й, сы'нъ
а=де'ровъ, ца'рь сv'рскiй, посла' мя къ тебjь` вопроси'ти,
глаго'ля: бу'ду ли жи'въ w\т болjь'зни моея` сея`;

10. И= рече` къ нему` <е>=лiссе'й: и=ди` и= рцы` <е>=му`:
живя` поживе'ши: но показа' ми гд\сь, jа='кw сме'ртiю
о<у>='мретъ.

11. И= предста` лицу` <е>=гw`, и= возложи` (ру'ки)
да'же до постыдjь'нiя, и= пла'кася человjь'къ бж~iй.

12. И= рече` а=заи'лъ: что` jа='кw господи'нъ мо'й
пла'четъ; И= рече`: вjь'мъ <е>=ли^ка сотвори'ши сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ sла^: крjь'пwсти и=`хъ сожже'ши <о>=гне'мъ,
и= и=збра^нныя и=`хъ и=збiе'ши мече'мъ, и= младе'нцы
и=`хъ разбiе'ши, и= во чре'вjь и=мjь'ющыя и=`хъ расто'ргнеши.

13. И= рече` а=заи'лъ: кто` <е>='сть ра'бъ тво'й, пе'съ
ме'ртвый, jа='кw сотвори'тъ глаго'лъ се'й; И= рече`
<е>=лiссе'й: показа' ми тя` гд\сь ца'рствующа над\ъ
сv"рi'ею.

14. И= w\ти'де w\т <е>=лiссе'а и= вни'де ко господи'ну
своему`. И= рече` <е>=му` (ца'рь): что' ти рече` <е>=лiссе'й;
W\твjьща`: рече' ми <е>=лiссе'й, живя` поживе'ши.

15. И= бы'сть во о<у>='трiи, и= взя` w=дjья'ло, и=
намочи` въ водjь`, и= w=бложи` на лице` <е>=гw`, и=
о<у>='мре: и= воцари'ся а=заи'лъ вмjь'стw <е>=гw`.

16. Въ лjь'то пя'тое i=wра'ма сы'на а=хаа'ва царя`
i=и~л<е>ва и= i=wсафа'та царя` i=у'дина, воцари'ся
i=wра'мъ сы'нъ i=wсафа'товъ ца'рь i=у'динъ:

17. сы'нъ три'десяти и= двою` лjь'ту бjь`, внегда`
воцари'тися <е>=му`, и= <о>='смь лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь,

18. и= ходи` въ пути` царе'й i=и~левыхъ, jа='коже сотвори`
до'мъ а=хаа'вль, бjь' бо дщи` а=хаа'вля жена` <е>=му`,
и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ.

19. И= не хотя'ше гд\сь потреби'ти i=у'ды, давi'да
ра'ди раба` своегw`, jа='коже рече` да'ти <е>=му` свjьти'льникъ
и= сынw'мъ <е>=гw` во вся^ дни^.

20. Во дни^ <е>=гw` w\тве'ржеся <е>=дw'мъ и=з\ъ под\ъ
руки` i=у'дины и= поста'ви над\ъ собо'ю царя`.

21. И= взы'де i=wра'мъ въ сiw'ръ, и= вся^ кол<е>сни'цы
jа=`же съ ни'мъ. И= бы'сть <е>=му` воста'вшу {Въ а=ле<кс>.
и= во и=ны'хъ слав.: воста'вшу но'щiю}, и= и=зби` <е>=дw'ма
w=бступи'вшаго w='крестъ <е>=гw`, и= кня^зи колесни'цъ,
и= бjьжа'ша лю'дiе въ сел<е>'нiя своя^.

22. И= w\тступи` <е>=дw'мъ и=з\ъ под\ъ руки` i=у'дины
да дне` сегw`: тогда` w\тве'ржеся ловна` во вре'мя
<о>='но.

23. И= прw'чая слове'съ i=wра'млихъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не се' ли, сiя^ пи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=у'диныхъ;

24. И= о<у>='спе i=wра'мъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть со <о>=тцы^ свои'ми во гра'дjь давi'да <о>=тца`
своегw`: и= ца'рствова <о>=хозi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw
<е>=гw`.

25. Въ лjь'то второена'десять i=wра'ма сы'на а=хаа'вля
царя` i=и~лева, ца'рствовати нача` <о>=хозi'а сы'нъ
i=wра'ма царя` i=у'дина:

26. сы'нъ два'десяти дву'хъ лjь'тъ бы'сть <о>=хозi'а,
<е>=гда` нача` ца'рствовати, и= лjь'то <е>=ди'но ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери <е>=гw` гоfолi'а,
дще'рь а=мврi'а царя` i=и~лева.

27. И= хожда'ше по пут<е>'мъ до'му а=хаа'вля, и= сотвори`
лука'вое пред\ъ гд\семъ, jа='коже до'мъ а=хаа'вль:
зя'ть бо бjь` до'му а=хаа'вля.

28. И= и='де со i=wра'момъ сы'номъ а=хаа'влимъ на бра'нь,
на а=заи'ла царя` и=ноплеме'ннича въ рамw'fъ галаа'дскiй,
и= о<у>=язви'ша сv'ряне i=wра'ма.

29. И= возврати'ся ца'рь i=wра'мъ цjьли'тися во i=езрае'ль
w\т jа='звъ, и='миже о<у>=язви'ша <е>=го` въ рамw'fjь,
<е>=гда` ра'товаше то'й на а=заи'ла царя` сv'рска,
и= <о>=хозi'а сы'нъ i=wра'мль ца'рь i=у'динъ сни'де
ви'дjьти i=wра'ма, сы'на а=хаа'вля, во i=езрае'ль,
jа='кw боля'ше то'й.

Глава` 9.

И= <е>=лiссе'й пр\оро'къ призва` <е>=ди'наго w\т сынw'въ
проро'чихъ и= рече` <е>=му`: препоя'ши чре'сла своя^,
и= возми` сосу'дъ <е>=ле'а сегw` въ ру'ку твою`, и=
и=ди` въ рамw'fъ галаа'дскiй:

2. и= вни'деши та'мw, и= о<у>='зриши та'мw i=иу'а сы'на
i=wсафа'та сы'на намессi'ева, и= вни'деши, и= и=зведе'ши
<е>=го` w\т среды` бра'тiи <е>=гw`, и= введе'ши <е>=го`
во вну'треннюю клjь'ть:

3. и= во'змеши сосу'дъ <е>=ле'а, и= возлiе'ши на главу`
<е>=гw`, и= рцы`: си'це гл~етъ гд\сь: пома'захъ тя`
въ царя` над\ъ i=и~лемъ: и= w\тве'рзеши дв<е>'ри, и=
да бjьжи'ши, и= да не пребу'деши та'мw.

4. И= и='де <о>='трочищь проро'къ въ рамw'fъ галаа'дскiй:

5. и= вни'де, и= се`, кня^зи си'лы сjьдя'ху, и= рече`:
сло'во ми` <е>='сть къ тебjь`, <w>, кня'же! И= рече`
i=иу'й: къ кому` w\т всjь'хъ на'съ; И= рече`: къ тебjь`,
кня'же.

6. И= воста` и= вни'де въ до'мъ: и= возлiя` <е>=ле'й
на главу` <е>=гw` и= рече` <е>=му`: си'це гл~етъ гд\сь
бг~ъ i=и~левъ: пома'захъ тя` въ царя` над\ъ людьми`
гд\сними, над\ъ i=и~лемъ.

7. и= да потреби'ши до'мъ а=хаа'ва господи'на твоегw`
w\т лица` моегw`, и= w\тмсти'ши кро'вь рабw'въ мои'хъ
проро'кwвъ и= кро'вь всjь'хъ рабw'въ гд\снихъ w\т руки`
i=езаве'лины.

8. и= w\т руки` всегw` до'му а=хаа'вля, и= потреби'ши
w\т до'му а=хаа'вля моча'щагося къ стjьнjь`, и= содержа'щагося,
и= w=ста'вльшагося во i=и~ли:

9. и= преда'мъ до'мъ а=хаа'вль, jа='коже до'мъ i=еровоа'ма
сы'на нава'това и= jа='коже до'мъ ваа'сы сы'на а=хi'ина:

10. и= i=езаве'ль снjьдя'тъ пси` въ ча'сти i=езрае'ля,
и= не бу'детъ погреба'ющагw ю=`. И= w\тве'рзе дв<е>'ри
и= о<у>=бjьжа`.

11. I=иу'й же и=зы'де ко <о>=трокw'мъ господи'на своегw`.
И= рjь'ша <е>=му`: ми'ръ ли; что` jа='кw вни'де неи'стовый
се'й къ тебjь`; И= рече` и=`мъ: вы` вjь'сте му'жа и=
суесло'вiе <е>=гw`.

12. И= рjь'ша: не пра'вда, (а='ще не возвjьсти'ши;)
возвjьсти` о<у>=`бо на'мъ. И= рече` i=иу'й къ ни^мъ:
та'кw и= та'кw рече` ко мнjь`, глаго'ля: си'це гл~етъ
гд\сь: пома'захъ тя` въ царя` над\ъ i=и~лемъ.

13. И= слы'шавше теко'ша спjь'шнw, и= взя` кi'йждо
ри^зы своя^, и= положи'ша под\ъ ни'мъ, поне'же на <е>=ди'нjьмъ
w\т степе'нiй сjьдя'ше, и= воструби'ша въ ро'гъ и=
рjь'ша: воцари'ся i=иу'й.

14. И= возврати'ся i=иу'й сы'нъ i=wсафа'та сы'на намессi'ева
ко i=wра'му. I=wра'мъ же са'мъ стрежа'ше въ рамw'fjь
галаа'дстjьмъ и= ве'сь i=и~ль w\т лица` а=заи'ла царя`
сv"рi'йска.

15. И= возврати'ся i=wра'мъ ца'рь цjьли'тися во i=езрае'ли
w\т jа='звъ, и='миже о<у>=язви'ша <е>=го` сv'ряне,
<е>=гда` бра'шеся со а=заи'ломъ царе'мъ сv"рi'йскимъ.
И= рече` i=иу'й: а='ще <е>='сть душа` ва'ша со мно'ю,
да не и=зы'детъ и=з\ъ гра'да бjьгле'цъ, и=ти` и= возвjьсти'ти
во i=езрае'ли.

16. И= всjь'де на коня`, и= по'йде i=иу'й, и= сни'де
во i=езрае'ль, jа='кw i=wра'мъ ца'рь i=и~левъ цjьля'шеся
во i=езрае'ли w\т стрjьля'нiй, и='миже о<у>=стрjьли'ша
<е>=го` а=рамi'ны въ рамw'fjь на бра'ни со а=заи'ломъ
царе'мъ сv'рскимъ, jа='кw то'й бjь` си'ленъ и= му'жъ
си'лы, и= лежа'ше та'мw. И= <о>=хозi'а ца'рь i=у'динъ
прiи'де ви'дjьти i=wра'ма.

17. И= стра'жъ взы'де на сто'лпъ во i=езрае'ли, и=
ви'дjь пра'хъ i=иу'евъ, <е>=гда` и=ти` <е>=му` и= рече`:
пра'хъ а='зъ ви'жу. И= рече` i=wра'мъ: всади` му'жа
на ко'нь и= посли` проти'ву и=`мъ, и= да рече'тъ: ми'ръ
ли;

18. И= и='де вса'дникъ ко'нный на срjь'тенiе <е>=му`
и= рече`: та'кw глаго'летъ ца'рь: ми'ръ ли; И= рече`
i=иу'й: что` тебjь` и= ми'ру; w=брати'ся в\ъслjь'дъ
мен<е>`. И= возвjьсти` стра'жъ, глаго'ля: прiи'де по'сланный
до ни'хъ и= не возврати'ся.

19. И= посла` вса'дника ко'ннаго втора'го, и= прiи'де
къ нему` и= рече`: та'кw рече` ца'рь: ми'ръ ли; И=
рече` i=иу'й: что` тебjь` и= ми'ру; возврати'ся в\ъслjь'дъ
мен<е>`.

20. И= возвjьсти` стра'жъ, глаго'ля: прiи'де до ни'хъ
и= не возврати'ся: и= во'ждь ведя'ше i=иу'а сы'на намессi'ина,
jа='кw въ премjь'нjь бы'сть.

21. И= рече` i=wра'мъ: впрязи'те. И= впряго'ша колесни'цу:
и= и=зы'де i=wра'мъ ца'рь i=и~левъ и= <о>=хозi'а ца'рь
i=у'динъ, кi'йждо на колесни'цjь свое'й, и= и=зыдо'ста
на срjь'тенiе i=иу'а, и= w=брjьто'ста <е>=го` и= ча'сти
навуfе'а i=езраилi'тина.

22. И= бы'сть jа='кw о<у>=ви'дjь i=wра'мъ i=иу'а, и=
рече` ми'ръ ли, i=иу'е; И= рече` i=иу'й что` тебjь`
и= ми'ру; <е>=ще` блуды` i=езаве'ли ма'тери твоея`,
и= ча'рове <е>=я` мнw'гiя.

23. И= w=брати` i=wра'мъ ру'ки своя^ и= бjьжа`, и=
рече` ко <о>=хозi'и: ле'сть, <о>=хозi'е.

24. И= наляче` i=иу'й руко'ю свое'ю лу'къ и= о<у>=стрjьли`
i=wра'ма посредjь` пл<е>щу` <е>=гw`, и= и=зы'де стрjьла`
сквозjь` се'рдце <е>=гw`: и= преклони'ся на кwлjь'на
своя^.

25. И= рече` i=иу'й къ вадека'ру трiста'ту своему`:
возми` и= ве'рзи <е>=го` на ча'сти села` навуfе'а i=езраилi'тина,
jа='кw по'мню, а='зъ и= ты` всjь'дшiи на кол<е>сни'цы
и=до'хомъ в\ъслjь'дъ а=хаа'ва <о>=тца` <е>=гw`, и=
гд\сь рече` w= не'мъ пр\оро'чество сiе`, гл~я:

26. не ви'дjьхъ ли кро'ве навуfе'евы и= кро'ве сынw'въ
<е>=гw` вчера`, рече` гд\сь; и= возда'мъ <е>=му` на
ча'сти се'й, рече` гд\сь: и= нн~jь о<у>=`бо взе'мъ
пове'рзи <е>=го` на ча'сти се'й по гл~у гд\сню.

27. И= <о>=хозi'а ца'рь i=у'динъ ви'дjь, и= побjьже`
путе'мъ веfга'нъ {до'му вертогра'да}: и= гна` по не'мъ
i=иу'й и= рече`: и= сегw` (не и='мамъ w=ста'вити).
И= порази` <е>=го` на колесни'цjь <е>=гда` и=дя'ше
въ га'й, и='же <е>='сть i=евлаа'мъ и= о<у>=бjьжа` въ
магеддw'нъ, и= о<у>='мре та'мw.

28. И= возложи'ша <е>=го` <о>='троцы <е>=гw` на колесни'цу
и= везо'ша <е>=го` во i=ер\сли'мъ, и= погребо'ша <е>=го`
во гро'бjь <е>=гw` во гра'дjь давi'довjь.

29. И= въ первоена'десять лjь'то i=wра'ма царя` i=и~лева
воцари'ся <о>=хозi'а над\ъ i=у'дою.

30. И= прiи'де i=иу'й во i=езрае'ль (гра'дъ). I=езаве'ль
же о<у>=слы'ша, и= нама'за лице` свое` и= о<у>=краси`
главу` свою`, и= прини'че <о>=кно'мъ.

31. И= i=иу'й вхожда'ше во гра'дъ и= рече`: ми'ръ ли
замврi'ю, о<у>=бi'йцjь господи'на своегw`;

32. И= воззрjь` лице'мъ свои'мъ на <о>=кно` и= ви'дjь
ю=` и= рече`: кто` ты` <е>=си`; сни'ди ко мнjь`. И=
преклони'стася къ нему` два` скwпца`.

33. И= рече` i=иу'й: све'рзита ю=`. И= сверго'ста ю=`,
и= w=кропи'шася кро'вiю <е>=я` стjь'ны и= ко'ни, и=
попра'ша ю=`.

34. И= вни'де i=иу'й, и= jа=де` и= пи`, и= рече`: w=смотри'те
нн~jь прокля'тую сiю`, и= погреби'те ю=`, jа='кw дще'рь
царе'ва <е>='сть.

35. И= и=до'ша погребсти` ю=`, и= не w=брjьто'ша w\т
нея` ничто` и='но, то'кмw ло'бъ и= но'ги и= дла^ни
ру'къ.

36. И= возврати'шася и= возвjьсти'ша <е>=му`. И= рече`:
сло'во гд\сне, <е>='же гл~а руко'ю раба` своегw` и=лiи`
fесвi'тянина, гл~я: въ ча'сти i=езрае'ля снjьдя'тъ
пси` пло'ть i=езаве'лину:

37. и= бу'детъ тру'пъ i=езаве'линъ а='ки гно'й на лицы`
села` въ ча'сти i=езрае'ля, jа='кw не рещи` и=`мъ:
сiя` <е>='сть i=езаве'ль.

Глава` 10.

И= а=хаа'ву бjь'ша се'дмьдесятъ сы'нове во самарi'и.
И= написа` писа'нiе i=иу'й и= посла` въ самарi'ю ко
княз<е>'мъ самарi'йскимъ и= къ старjь'йшинамъ и= ко
корми'тел<е>мъ сынw'въ а=хаа'влихъ, глаго'ля:

2. и= нн~jь <е>=гда` прiи'детъ писа'нiе сiе` къ ва'мъ,
и= съ ва'ми сы'нове господи'на ва'шегw, и= съ ва'ми
кол<е>сни'цы и= ко'ни, и= гра'ды тв<е>'рды и= <о>=ру^жiя:

3. и= о<у>='зрите блага'го и= пра'ваго въ сынjь'хъ
господи'на ва'шегw, и= поста'вите <е>=го` на престо'лjь
<о>=тца` <е>=гw`, и= да вою'ете w= до'мjь господи'на
ва'шегw.

4. И= о<у>=боя'шася sjьлw` и= рjь'ша: се`, два` царя^
не возмого'ста ста'ти проти'ву лицу` <е>=гw`, и= ка'кw
мы` ста'немъ;

5. И= посла'ша и=`же над\ъ до'момъ и= и=`же над\ъ гра'домъ,
и= старjь^йшины, и= корми'тел<е> ко i=иу'ю, гл~го'люще:
<о>='троцы мы` твои`, и= <е>=ли^ка а='ще рече'ши къ
на'мъ, сотвори'мъ: не воцари'мъ му'жа, благо'е пред\ъ
<о>=чи'ма твои'ма сотвори'мъ.

6. И= написа` къ ни^мъ i=иу'й писа'нiе второ'е, глаго'ля:
а='ще вы` мои` и= гла'са моегw` вы` послу'шаете, возми'те
главы^ муже'й сынw'въ господи'на ва'шегw и= принеси'те
ко мнjь`, jа='коже ча'съ о<у>='трw, во i=езрае'ль.
И= бjь` сынw'въ царе'выхъ се'дмьдесятъ муже'й, сi'и
нача^льницы гра'да вскорми'ша и='хъ.

7. И= бы'сть <е>=гда` прiи'де къ ни^мъ писа'нiе, и=
взя'ша сы'ны цар<е>'вы и= закла'ша и='хъ се'дмьдесятъ
муже'й, и= возложи'ша главы^ и=`хъ въ кw'шницы и= посла'ша
и='хъ къ нему` во i=езрае'ль.

8. И= прiи'де вjь'стникъ, и= возвjьсти` <е>=му`, глаго'ля:
принесо'ша главы^ сынw'въ царе'выхъ. И= рече`: положи'те
я=` въ два` хwлма` при вратjь'хъ гра'да до зау'тра.

9. И= бы'сть зау'тра, и= и=зы'де и= ста` во вратjь'хъ
гра'да, и= рече` ко всjь^мъ лю'демъ: пра'ведни вы`:
се`, а='зъ <е>='смь, w=брати'хся на господи'на моего`
и= о<у>=би'хъ <е>=го`: и= кто` порази` всjь'хъ си'хъ;

10. ви'дите о<у>=`бо, jа='кw не паде'тъ w\т гл~а гд\сня
на зе'млю, <е>=го'же гл~а гд\сь на до'мъ а=хаа'вль:
и= гд\сь сотвори`, <е>=ли^ка гл~а руко'ю раба` своегw`
и=лiи`.

11. И= и=зби` i=иу'й всjь'хъ w=ста'вшихся въ дому`
а=хаа'вли во i=езрае'ли, и= вся^ вельмо'жы <е>=гw`,
и= зна'емыя <е>=гw`, и= жерцы` <е>=гw`, jа='кw не w=ста'тися
<е>=гw` w=ста'нку.

12. И= воста` и= и='де въ самарi'ю са'мъ, въ веfака'дъ
па'стырскiй при пути`.

13. И= i=иу'й w=брjь'те бра'тiю <о>=хозi'и царя` i=у'дина
и= рече`: кто` вы`; И= рjь'ша: бра'тiя <о>=хозi^ины
мы`, и= снидо'хомъ поздра'вити сы'ны цар<е>'вы и= сы^ны
w=блада'ющiя.

14. И= рече`: поими'те я=` жи^вы. И= взя'ша и='хъ живы'хъ,
и= закла'ша и=`хъ въ веfакадjь`, четы'редесять два`
му^жа: и= не w=ста'ви му'жа w\т ни'хъ.

15. И= и='де w\тту'ду, и= w=брjь'те i=wнада'ва сы'на
риха'вля на пути` во срjь'тенiе себjь`, и= благослови`
<е>=го`. И= рече` къ нему` i=иу'й: а='ще <е>='сть се'рдце
твое` съ се'рдцемъ мои'мъ пра'во, jа='коже се'рдце
мое` съ се'рдцемъ твои'мъ; И= рече` i=wнада'въ: <е>='сть.
И= рече` i=иу'й: и= а='ще <е>='сть, да'ждь ру'ку твою`.
И= даде` ру'ку свою`. И= возведе` <е>=го` къ себjь`
на колесни'цу

16. и= рече` къ нему`: гряди` со мно'ю и= ви'ждь, внегда`
ревнова'ти мнjь` по гд\сjь саваw'fjь. И= посади` <е>=го`
на колесни'цу свою`.

17. И= вни'де въ самарi'ю, и= и=зби` всjь'хъ w=ста'вшихся
а=хаа'влихъ въ самарi'и, до'ндеже и=стреби'ти <е>=му`
по гл~у гд\сню, <е>=го'же гл~а ко и=лiи`.

18. И= собра` i=иу'й вся^ лю'ди и= рече` къ ни^мъ:
а=хаа'въ порабо'та ваа'лу ма'лw, i=иу'й же порабо'таетъ
<е>=му` мно'гw:

19. и= нн~jь вся^ проро'ки ваа'лwвы, вся^ рабы^ <е>=гw`
и= жерцы` <е>=гw` призови'те ко мнjь`, му'жъ да не
потаи'тся, jа='кw же'ртва вели'ка ваа'лу: и= вся'къ
и='же потаи'тся, не бу'детъ жи'въ. И= i=иу'й сотвори`
ле'стiю, да погуби'тъ рабы^ ваа'лwвы.

20. И= рече` i=иу'й: w=святи'те же'ртву ваа'лу и= служе'нiе.
И= проповjь'даша.

21. И= посла` i=иу'й во ве'сь i=и~ль и= рече`, глаго'ля:
и= нн~jь вси` раби` ваа'лwвы, и= вси` жерцы` <е>=гw`,
и= вси` проро'цы <е>=гw`, да никто'же w=ста'нется,
jа='кw же'ртву вели'ку творю`: и='же w=ста'нется, не
бу'детъ жи'въ и= прiидо'ша вси` раби` ваа'лwвы, и=
вси` жерцы` <е>=гw`, и= вси` проро'цы <е>=гw`: не w=ста'ся
му'жъ, и='же не прiи'де: и= внидо'ша во хра'мъ ваа'ловъ,
и= напо'лнися хра'мъ ваа'ловъ w\т кра'я да кра'я.

22. И= рече` i=иу'й къ су'щымъ над\ъ до'момъ <о>=де'ждъ:
и=знеси'те <о>=д<е>'жды всjь^мъ рабw'мъ ваа'лwвымъ.
И= и=знесе` и=`мъ ризохрани'тель.

23. И= вни'де i=иу'й и= i=wнада'въ сы'нъ риха'вль въ
хра'мину ваа'лову и= рече` рабw'мъ ваа'лwвымъ: и=спыта'йте
и= ви'дите, а='ще <е>='сть съ ва'ми w\т рабw'въ гд\снихъ,
и= вы'шлите всjь'хъ рабw'въ гд\снихъ w=брjь'тшихся
та'мw. И= бы'сть jа='коже глаго'ла i=иу'й, jа='кw не
бjь` w\т рабw'въ гд\снихъ, но то'кмw <е>=ди'ни раби`
ваа'лwвы.

24. И= вни'де сотвори'ти ж<е>'ртвы и= всесожж<е>'нiя
и= i=иу'й поста'ви себjь` внjь` <о>='смьдесятъ муже'й
и= рече`: му'жъ и='же а='ще о<у>=го'нзетъ w\т муже'й,
и=`хже а='зъ и=звожду` въ ру'ки ва'шя, душа` <е>=гw`
вмjь'стw души` <е>=гw`.

25. И= бы'сть <е>=гда` сконча` творя'й всесожж<е>'нiя,
и= рече` i=иу'й предтеку'щымъ и= трiста'тwмъ: вше'дше
и=збi'йте и='хъ, да не и=зы'детъ w\т ни'хъ му'жъ. И=
и=зби'ша и=`хъ <о>='стрiемъ меча` и= поверго'ша предтеку'щiи
и= трiста'ты, и= и=до'ша да'же до гра'да хра'ма ваа'лова:

26. и= и=знесо'ша кумi'ръ ваа'ловъ и= сожго'ша <е>=го`:

27. и= разби'ша кумi'ры ваа'лwвы, и= низверго'ша до'мъ
ваа'ловъ, и= w=предjьли'ша <е>=го` на а=федрw'нъ да'же
до дне` сегw`.

28. И= погуби` i=иу'й хра'мъ ваа'ловъ w\т i=и~ля.

29. <О>=ба'че w\т грjьхw'въ i=еровоа'ма сы'на нава'това,
и='же введе` въ грjь'хъ i=и~ля, не w\тступи` i=иу'й
w\т послjь'дованiя и='хъ: ю='ницы златы^я, jа=`же въ
веfи'ли и= въ да'нjь.

30. И= рече` гд\сь ко i=иу'ю: за сiя^, <е>=ли^ка о<у>=блажи'лъ
<е>=си` сотвори'ти пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма,
и= вся^ <е>=ли^ка по се'рдцу моему` сотвори'лъ <е>=си`
до'му а=хаа'влю, сы'нове твои` до четве'ртагw ро'да
ся'дутъ на престо'лjь во i=и~ли.

31. И= i=иу'й не сохрани` ходи'ти въ зако'нjь гд\сни
все'мъ се'рдцемъ свои'мъ: не w\тступи` w\т грjьхw'въ
i=еровоа'ма сы'на нава'това, и='же въ грjь'хъ введе`
i=и~ля.

32. Во дни^ <о>='ны нача` гд\сь посjьца'ти во i=и~ли:
и= порази` и=`хъ а=заи'лъ во всjь'хъ предjь'лjьхъ i=и~левыхъ,

33. w\т i=<о>рда'на на восто'къ со'лнца, всю` зе'млю
галаа'дску и= гаддi'йску, и= руви'мову и= манассi'ину,
w\т а=рои'ра, и='же <е>='сть при о<у>='стiи пото'ка
а=рнw'нска, и= галаа'дъ и= васа'нъ.

34. И= прw'чая слове'съ i=иу'евыхъ, и= вся^ jа=`же
сотвори`, и= вся` си'ла <е>=гw`, и= совjьща'нiя, jа=`же
совеща`, не се' ли, сiя^ напи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=и~левыхъ;

35. И= о<у>='спе i=иу'й со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребо'ша
<е>=го` въ самарi'и. И= воцари'ся i=wаха'зъ сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

36. И= днi'й бя'ше, въ ня'же i=иу'й ца'рствова над\ъ
i=и~лемъ въ самарi'и, два'десять <о>='смь лjь'тъ.

Глава` 11.

И= гоfолi'а ма'ти <о>=хозi'ина ви'дjь, jа='кw о<у>='мре
сы'нъ <е>=я`, и= воста` и= погуби` все` сjь'мя царе'во.

2. I=wсавее'fъ же дщи` царя` i=wра'ма, сестра` <о>=хозi'ина,
поя` i=wа'са сы'на бра'та своегw`, и= о<у>=кра'де <е>=го`
w\т среды` сынw'въ царе'выхъ и=збiе'ныхъ, того` и=
дои'лицу <е>=гw` въ клjь^ти посте'льнjьй, и= о<у>=таи`
<е>=го` w\т лица` гоfолi'ина, и= не о<у>=мертви'ша
<е>=гw`:

3. и= бjь` съ не'ю кры'емь въ дому` гд\сни ше'сть лjь'тъ:
и= гоfолi'а бjь` ца'рствующи въ земли` то'й.

4. И= въ седмо'е лjь'то посла` i=wда'й жре'цъ, и= поя'тъ
стонача'льники хоррi^мски и= расi^мски, и= возведе`
я=` къ себjь` въ до'мъ гд\сень, и= завjьща` и=`мъ завjь'тъ
гд\сень, и= закля` и=`хъ пред\ъ гд\семъ: и= показа`
и=`мъ i=wда'й сы'на ца'рска,

5. и= заповjь'да и=`мъ, глаго'ля: сiе` сло'во, <е>='же
сотвори'те: тре'тiя ча'сть w\т ва'съ да сни'детъ въ
суббw'ту, и= да стреже'те стражбу` до'му царе'ва во
вратjь'хъ,

6. и= тре'тiя ча'сть о<у>= две'рiй пути`, и= тре'тiя
ча'сть о<у>= вра'тъ созади` протека'ющихъ, и= да о<у>=стреже'те
стражбу` до'му:

7. и= двjь` ча^сти въ ва'съ, вся'къ и=сходя'й въ суббw'ту,
и= да храня'тъ стражбу` до'му гд\сня при цари`:

8. и= w=бступи'те царя` w='колw, кi'йждо <о>=ру'жiе
свое` и=мы'й въ руцjь` свое'й, и= входя'й въ садирw'fъ
{въ полки`}, да о<у>='мретъ: и= бу'дите съ царе'мъ,
<е>=гда` входи'ти <е>=му` и= и=сходи'ти.

9. И= сотвори'ша стонача'льницы вся^, <е>=ли^ка заповjь'да
i=wда'й смы'сленый: и= поя` кi'йждо му'жы своя^, и=
входя'щыя въ суббw'ту со и=сходя'щими въ суббw'ту,
и= внидо'ша ко i=wда'ю жерцу`.

10. И= даде` жре'цъ со'тникwмъ кw'пiя и= щиты` царя`
давi'да, jа=`же бы'ша въ дому` гд\сни:

11. и= бы'ша въ рука'хъ воево'дъ и= предтеку'щихъ,
и= сотвори'ша со'тницы и= предходя'щiи по всему`, <е>=ли'кw
заповjь'да и=`мъ жре'цъ. И= собра` жре'цъ гд\сень вся^
лю'ди земли` въ до'мъ гд\сень: и= ста'ша предтеку'щiи,
кi'йждо и='хъ <о>=ру'жiе и=мы'й въ руцjь` свое'й, w\т
страны` до'му десны'я, да'же да страны` до'му шу'iя
же'ртвенныя, и= до'му царе'ва w='колw:

12. и= и=зведе` сы'на царе'ва, и= возложи` на него`
вjьне'цъ (ца'рскiй) и= свидjь'нiе, и= воцари` <е>=го`,
и= пома'за <е>=го`. И= восплеска'ша рука'ми и= рjь'ша:
да живе'тъ ца'рь.

13. И= о<у>=слы'ша гоfолi'а гла'съ предтеку'щихъ людi'й,
и= вни'де къ наро'ду въ до'мъ гд\сень,

14. и= ви'дjь, и= се`, ца'рь стоя'ше на столпjь` по
w=бы'чаю: и= бя'ху пред\ъ царе'мъ пjьвцы` и= трубы^,
и= вси` лю'дiе земли` ра'дующеся и= трубя'ще въ трубы^.
И= раздра` гоfолi'а ри^зы своя^ и= возопи`: и=змjь'на,
и=змjь'на.

15. И= заповjь'да i=wда'й жре'цъ стонача'льникwмъ и=
вла'стел<е>мъ си'лы, и= рече` къ ни^мъ: и=зведи'те
ю=` во'нъ и=з\ъ полкw'въ, и= входя'й в\ъслjь'дъ <е>=я`
сме'ртiю да о<у>='мретъ w\т <о>=ру'жiя: поне'же рече`
жре'цъ, да не о<у>='мретъ въ дому` гд\сни.

16. И= возложи'ша на ню` ру'цjь, и= и=зведо'ша ю=`
скопцы` путе'мъ и=схо'да ко'ней до'му царе'ва, и= о<у>='мре
ту`.

17. И= завjьща` i=wда'й завjь'тъ между` гд\семъ и=
между` царе'мъ и= между` людьми`, jа='кw бы'ти и=`мъ
въ лю'ди гд\сни: и= между` царе'мъ и= между` людьми`.

18. И= внидо'ша вси` лю'дiе земли` въ до'мъ ваа'ловъ
и= разби'ша <е>=го`, и= же'ртвенники <е>=гw` и= w='бразы
<е>=гw` сокруши'ша до'брjь, и= маfа'на жерца` ваа'лова
о<у>=би'ша пред\ъ лице'мъ же'ртвенникwвъ. И= поста'ви
жре'цъ вла'ст<е>ли въ дому` гд\сни,

19. и= взя` стонача'льники, и= хоррi^ма и= расi^ма,
и= вся^ лю'ди земли`, и= и=зведе` царя` w\т до'му гд\сня:
и= внидо'ша путе'мъ вра'тъ предтеку'щихъ до'му царе'ва,
и= посади'ша <е>=го` на престо'лjь царе'вjь.

20. И= возра'довашася вси` лю'дiе земли`, и= гра'дъ
о<у>=молче`: и= гоfолi'ю о<у>=мертви'ша мече'мъ въ
дому` царе'вjь.

21. Сы'нъ седми` лjь'тъ i=wа'съ <е>=гда` нача` ца'рствовати.

Глава` 12.

Въ лjь'то седмо'е i=иу'а воцари'ся i=wа'съ, и= четы'редесять
лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере
<е>=гw` савi'а w\т вирсаве'и.

2. И= сотвори` i=wа'съ пра'вое пред\ъ гд\семъ во вся^
дни^, въ ня'же просвjьти` <е>=го` i=wда'й i=ере'й:

3. <о>=ба'че высо'кихъ не преста'виша, и= та'мw <е>=ще`
лю'дiе жря'ху и= кадя'ху на высо'кихъ.

4. И= рече` i=wа'съ къ жерц<е>'мъ: все` сребро` ст~ы'хъ
вноси'мое въ до'мъ гд\сень, сребро` w=цjьне'нiя, му'жъ
сребро` взя'вый w=цjьне'нiя, все` сребро`, <е>='же
а='ще взы'детъ на се'рдце му'жа внести` въ до'мъ гд\сень,

5. да во'змутъ себjь` жерцы`, му'жъ w\т прода'нiя своегw`,
и= тi'и да о<у>=крjьпя'тъ %[веде'къ%] {разсjь'лина}
до'му во всjь'хъ, и=дjь'же а='ще w=бря'щется %[веде'къ%].

6. И= бы'сть въ два'десять тре'тiе лjь'то царя` i=wа'са,
не о<у>=крjьпи'ша жерцы` %[веде'ка%] хра'ма:

7. и= призва` ца'рь i=wа'съ i=wда'я жерца` и= жерцы`,
и= рече` къ ни^мъ: что` jа='кw не о<у>=крjьпи'сте %[веде'ка%]
хра'ма; и= нн~jь не прiима'йте сребра` w\т прода'жей
ва'шихъ, jа='кw на %[веде'къ%] хра'ма да'сте <е>=`.

8. И= совjьща'шася жерцы` не прiима'ти сребра` w\т
людi'й и= не о<у>=крjьпля'ти %[веде'ка%] хра'ма.

9. И= взя` i=wда'й жре'цъ кiвw'тъ <е>=ди'нъ, и= сотвори`
въ не'мъ сква'жню, и= положи` <е>=го` при <о>=лтари`
w=десну'ю входя'щихъ муже'й въ до'мъ гд\сень: и= влага'ху
та'мw жерцы` храня'щiи две'рь все` сребро` приноси'мое
въ до'мъ гд\сень.

10. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=ви'дjьша, jа='кw мно'гw
сребра` въ ковче'зjь, и= взы'де пи'счiй царе'въ, и=
жре'цъ вели'кiй, и= сребросе'чцы и= w\ткры'ша, и= сочто'ша
сребро` w=брjь'тшееся въ дому` гд\сни:

11. и= да'ша сребро` о<у>=гото'ванное въ ру'цjь творя'щихъ
дjьла` на сосу'ды до'му гд\сня: и= разда'ша древодjь'л<е>мъ
и= дjь'лател<е>мъ зи'ждущымъ въ дому` гд\сни,

12. и= стjьнодjь'лател<е>мъ, и= худо'жникwмъ, и= сjьку'щымъ
ка'м<е>нiя на купле'нiе древе'съ, и= ка'менiя те'санагw
на строе'нiе %[веде'ка%] до'му гд\сня, на вся^ <е>=ли^ка
и=ждив<е>'на бы'ша на о<у>=твержде'нiе хра'ма.

13. <О>=ба'че не твори'шася хра'му гд\сню дв<е>'ри
ср<е>'бряны, гво'здiе, фiа'лы и= трубы^, ни вси` сосу'ды
зла^ты, и= сосу'ды ср<е>'бряны w\т сребра` принесе'ннагw
въ до'мъ гд\сень:

14. поне'же творя'щымъ дjьла` даде'ся сiе`, и= о<у>=тверди'ша
тjь'мъ до'мъ гд\сень.

15. И= не сочита'ху муже'й, и=`мже дая'ху сребро` въ
ру'ки, дая'ти творя'щымъ дjьла`, зане` вjь'рнw творя'ху.

16. Сребро` за грjьхи` и= сребро` за преступле'нiе,
<е>=ли'ко внесе'но бы'сть въ до'мъ гд\сень, жерц<е>'мъ
бы'сть.

17. Тогда` взы'де а=заи'лъ ца'рь сv'рскiй и= воева`
на ге'fъ, и= взя` <е>=го` а=заи'лъ и= разби` <е>=го`:
и= w=брати` а=заи'лъ лице` свое` взы'ти на i=ер\сли'мъ.

18. И= взя` i=wа'съ ца'рь i=у'динъ вся^ ст~а^я, <е>=ли^ка
w=святи` i=wсафа'тъ и= i=wра'мъ и= <о>=хозi'а, <о>=тцы`
<е>=гw` и= ца'рiе i=у^дины, и= ст~а^я <е>=гw`, и= все`
зла'то w=брjь'тшееся въ сокро'вищихъ до'му гд\сня и=
до'му царе'ва, и= посла` а=заи'лу царю` сv'рску, и=
w\ти'де w\т i=ер\сли'ма.

19. И= прw'чая слове'съ i=wа'совыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не се' ли, сiя^ пи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=у'диныхъ;

20. И= воста'ша <о>='троцы <е>=гw`, и= совjьща'ша вся'къ
совjь'тъ, и= о<у>=би'ша i=wа'са въ до'мjь маллw'ни,
и='же въ саа'лjь.

21. И= i=езеха'ръ сы'нъ i=емуа'fовъ, и= i=езеву'fъ
сы'нъ сwми'ровъ, раби` <е>=гw` о<у>=би'ша <е>=го`,
и= о<у>='мре, и= погребо'ша <е>=го` со <о>=тцы^ <е>=гw`
во гра'дjь давi'довjь. И= воцари'ся а=мессi'а сы'нъ
<е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 13.

Въ лjь'то два'десять тре'тiе i=wа'са сы'на <о>=хозi'ина
царя` i=у'дина ца'рствова i=wаха'зъ сы'нъ i=иу'евъ
над\ъ i=и~лемъ въ самарi'и седмьна'десять лjь'тъ,

2. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
и= и='де в\ъслjь'дъ грjьхw'въ i=еровоа'ма сы'на нава'това,
и='же въ грjь'хъ введе` i=и~ля и= не w=ста'ся sло'бы
тоя`.

3. И= разгнjь'вася гд\сь гнjь'вомъ на i=и~ля, и= вдаде`
и=`хъ въ ру'цjь а=заи'лу царю` сv'рску и= въ ру'цjь
сы'на а=де'ра, сы'на а=заи'лева, во вся^ дни^.

4. И= помоли'ся i=wаха'зъ лицу` гд\сню, и= о<у>=слы'ша
<е>=го` гд\сь, jа='кw ви'дjь ско'рбь i=и~леву, поне'же
w=скорби` и=`хъ ца'рь сv'рскiй.

5. И= даде` гд\сь сп\снiе i=и~лю, и= и=збы'ша w\т руку`
сv'рску: и= всели'шася и= сы'нове i=и~л<е>вы въ сел<е>'нiя
своя^ jа='коже и= вчера` и= тре'тiягw дне`:

6. <о>=ба'че не w\тступи'ша w\т грjьхw'въ до'му i=еровоа'ма
сы'на нава'това, и='же и= въ грjь'хъ введе` i=и~ля,
въ не'мъ ходя'ху: и= дубра'ва стоя'ше въ самарi'и.

7. jа='кw не w=ста'шася i=wаха'зу лю'дiе, но то'кмw
пятьдеся'тъ кw'нникъ, и= де'сять колесни'цъ, и= де'сять
ты'сящъ пjьшц<е>'въ, jа='кw и=згуби'лъ и=`хъ ца'рь
сv'рскiй, и= положи` я=` jа='кw пра'хъ на попра'нiе.

8. И= прw'чая слове'съ i=wаха'зовыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, и= си^лы <е>=гw`, не сiя^ ли пи^сана въ кни'зjь
слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ;

9. И= о<у>='спе i=wаха'зъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребо'ша
<е>=го` въ самарi'и: и= воцари'ся i=wа'съ сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

10. Въ лjь'то три'десять седмо'е {по и=ны^мъ: девя'тое}
i=wа'са царя` i=у'дина ца'рствова i=wа'съ сы'нъ i=wаха'зовъ
над\ъ i=и~лемъ въ самарi'и шестьна'десять лjь'тъ,

11. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима:
и= w\тступи` w\т всjь'хъ грjьхw'въ i=еровоа'ма сы'на
нава'това, и='же въ грjь'хъ введе` i=и~ля, въ то'мъ
хожда'ше.

12. И= прw'чая слове'съ i=wа'совыхъ и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, и= си^лы <е>=гw`, jа=`же сотвори` со а=мессi'емъ
царе'мъ i=у'динымъ, не сiя^ ли пи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=и~левыхъ;

13. И= о<у>='спе i=wа'съ со <о>=тцы^ свои'ми, i=еровоа'мъ
же сjь'де на престо'лjь <е>=гw`: и= погребе'нъ бы'сть
i=wа'съ въ самарi'и съ царьми` i=и~левыми.

14. И= <е>=лiссе'й разболjь'ся болjь'знiю свое'ю, w\т
нея'же о<у>='мре. И= прiи'де къ нему` i=wа'съ ца'рь
i=и~левъ, и= пла'кася над\ъ лице'мъ <е>=гw`, и= рече`:
<о>='тче, <о>='тче, колесни'ца i=и~лева и= ко'ни <е>=гw`.

15. И= рече` <е>=му` <е>=лiссе'й возми` лу'къ и= стрjь'лы.
И= взя` къ себjь` лу'къ и= стрjь'лы.

16. И= рече` царю`: возложи` ру'ку свою` на лу'къ.
И= возложи` i=wа'съ ру'ку свою` на лу'къ, и= <е>=лiссе'й
возложи` ру'ки своя^ на ру'ки цар<е>'вы,

17. и= рече`: w\тве'рзи <о>=кно` <е>='же на восто'къ.
И= w\тве'рзе. И= рече` <е>=лiссе'й: стрjьли`. И= стрjьли`
(ца'рь). И= рече` <е>=лiссе'й: стрjьла` сп\снiя гд\сня
и= стрjьла` спасе'нiя на сv"рi'ю, и= побjьди'ши сv"рi'ю
во а=фе'кjь да'же до сконча'нiя.

18. И= рече` <е>=му` <е>=лiссе'й: возми` лу'къ. И=
взя`. И= рече` царю` i=и~леву: о<у>=да'ри на зе'млю.
И= о<у>=да'ри ца'рь три'жды, и= ста`.

19. И= w=скорбjь` человjь'къ бж~iй w= не'мъ и= рече`:
а='ще бы о<у>=да'рилъ <е>=си` пяти'щи и=ли` шести'щи,
тогда' бы <е>=си` порази'лъ сv"рi'ю до сконча'нiя,
нн~jь же побjьди'ши сv"рi'ю три'жды.

20. И= о<у>='мре <е>=лiссе'й, и= погребо'ша <е>=го`.
Во'ини же мwа'вли прiидо'ша въ зе'млю настава'ющу лjь'ту
тому`.

21. И= бы'сть и=`мъ погреба'ющимъ му'жа, и= се`, ви'дjьша
во'инwвъ, и= поверго'ша му'жа во гро'бjь <е>=лiссе'овjь:
(и= впаде` тjь'ло человjь'ка ме'ртва,) и= прикосну'ся
косте'мъ <е>=лiссе'wвымъ, и= w=живе` и= воста` на но'ги
своя^.

22. А=заи'лъ же w=скорбля'ше i=и~ля во вся^ дни^ i=wаха'зwвы.

23. И= поми'лова и= гд\сь, и= о<у>=ще'дри я=`, и= призрjь`
на ня` завjь'та ра'ди своегw`, и='же со а=враа'момъ
и= i=саа'комъ и= i=а'кwвомъ, и= не восхотjь` гд\сь
потреби'ти и='хъ, ниже` w\тве'рже и='хъ w\т лица` своегw`.

24. И= о<у>='мре а=заи'лъ ца'рь сv'рскiй, и= воцари'ся
а=де'ръ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

25. И= возврати'ся i=wа'съ сы'нъ i=wаха'зовъ, и= взя`
гра'ды w\т руки` а=де'ра сы'на а=заи'лева, и=`хже взя`
w\т руку` i=wаха'за <о>=тца` <е>=гw` въ бра'ни: три'жды
побjьди` <е>=го` i=wа'съ, и= возврати` гра'ды i=и~л<е>вы.

Глава` 14.

Въ лjь'то второ'е i=wа'са сы'на i=wаха'за царя` i=и~лева,
и= воцари'ся а=мессi'а сы'нъ i=wа'совъ, ца'рь i=у'динъ:

2. сы'нъ два'десяти пяти` лjь'тъ бjь`, внегда` ца'рствовати
<е>=му` и= два'десять пя'ть лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь.
И='мя же ма'тере <е>=гw` i=wадi'на w\т i=ер\сли'ма.

3. И= сотвори` пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима, <о>=ба'че
не jа='коже давi'дъ <о>=те'цъ <е>=гw`: по всjь^мъ,
<е>=ли^ка сотвори` <о>=те'цъ <е>=гw` i=wа'съ, сотвори`,

4. то'кмw высо'кихъ не разруши`: <е>=ще` лю'дiе жря'ху
и= кадя'ху на высо'кихъ.

5. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=тверди'ся ца'рство въ руку`
<е>=гw`, и= и=зби` рабы^ своя^ о<у>=би'вшыя <о>=тца`
<е>=гw`:

6. сынw'въ же о<у>=бi'йцъ тjь'хъ не и=зби`, jа='коже
пи'сано въ кни'зjь зако'на мwv"се'ова, jа='коже заповjь'да
гд\сь, гл~я: да не о<у>=мира'ютъ <о>=тцы` за сы'ны,
и= сы'нове да не о<у>=мира'ютъ за <о>=тцы^, но то'кмw
кi'йждо за своя^ грjьхи` да о<у>='мретъ.

7. Се'й порази` <е>=дw'ма въ геме'лjь де'сять ты'сящъ
и= взя` %[ка'мень%] {и='мя гра'ду} и= на бра'ни, и=
нарече` и='мя <е>=му` i=еfои'лъ до дне'шнягw дне`.

8. Тогда` посла` а=мессi'а послы` ко i=wа'су сы'ну
i=wаха'за сы'на i=иу'а царя` i=и~лева, глаго'ля: прiиди`,
да ви'димся въ лице`.

9. И= посла` i=wа'съ ца'рь i=и~левъ ко а=мессi'и царю`
i=у'дину, глаго'ля: те'рнъ, и='же въ лiва'нjь, посла`
къ ке'дрови су'щему въ лiва'нjь, глаго'ля: да'ждь дще'рь
твою` сы'ну моему` въ жену`: и= прiидо'ша sвjь'рiе
лу'жнiи, и=`же въ лiва'нjь, и= попра'ша те'рнiе:

10. побива'я порази'лъ <е>=си` i=думе'ю, и= вознесе`
тя` се'рдце твое`, просла'вися сjьдя` въ дому` твое'мъ,
и= почто` любопри'шися въ sло'бjь твое'й; и= паде'ши
ты`, и= i=у'да съ тобо'ю.

11. И= не послу'ша а=мессi'а. И= взы'де i=wа'съ ца'рь
i=и~левъ, и= ви'дjьстася лице'мъ то'й и= а=мессi'а
ца'рь i=у'динъ въ веfсамv'сjь i=у'динjь.

12. И= паде` i=у'да пред\ъ лице'мъ i=и~левымъ, и= побjьже`
кi'йждо въ до'мы своя^.

13. И= а=мессi'ю сы'на i=wа'сова, сы'на <о>=хозi'и,
царя` i=у'дина, jа='тъ i=wа'съ сы'нъ i=wаха'зовъ ца'рь
i=и~левъ въ веfсамv'сjь: и= прiи'де во i=ер\сли'мъ,
и= разби` стjь'ну i=ер\сли'му w\т вра'тъ <е>=фре'млихъ
до вра'тъ о<у>=го'льныхъ, на четы'реста лакw'тъ:

14. и= взя` сребро` и= зла'то, и= вся^ сосу'ды w=брjь^теныя
въ дому` гд\сни и= въ сокро'вищахъ до'му царе'ва, и=
сы'ны смjьси'вшихся, и= возврати'ся въ самарi'ю.

15. И= прw'чая слове'съ i=wа'совыхъ, <е>=ли^ка сотвори`
въ си'лjь свое'й, jа='коже бра'ся со а=мессi'ею царе'мъ
i=у'диныхъ, не сiя^ ли пи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=и~левыхъ;

16. И= о<у>='спе i=wа'съ со <о>=тцы^ свои'ми и= погребе'нъ
бы'сть въ самарi'и съ цари^ и= i=и~левыми. И= воцари'ся
i=еровоа'мъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

17. И= поживе` а=мессi'а сы'нъ i=wа'совъ, ца'рь i=у'динъ,
по о<у>=ме'ртвiи i=wа'са сы'на i=wаха'за царя` i=и~лева
пятьна'десять лjь'тъ.

18. И= прw'чая слове'съ а=мессi'евыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не сiя^ ли пи^сана въ кни'зjь слове'съ днi'й
царе'й i=у'диныхъ;

19. И= воста'ша на него` полки` во i=ер\сли'мjь: и=
о<у>=бjьже` въ лахi'сы, и= посла'ша в\ъслjь'дъ <е>=гw`
въ лахi'сы, и= о<у>=би'ша <е>=го` ту`:

20. и= взя'ша <е>=го` на ко'ни, и= погребе'нъ бы'сть
со <о>=тцы^ свои'ми во i=ер\сли'мjь во гра'дjь давi'довjь.

21. И= поя'ша вси` лю'дiе i=у^дины а=зарi'ю, и= то'й
сы'нъ шести'надесяти лjь'тъ, и= поста'виша <е>=го`
царе'мъ вмjь'стw <о>=тца` <е>=гw` а=мессi'и:

22. то'й созда` <е>=лw'fъ, и= возврати` <е>=го` i=у'дjь
по о<у>=ме'ртвiи царя` со <о>=тцы^ <е>=гw`.

23. Въ лjь'то пятоена'десять а=мессi'и сы'на i=wа'са
царя` i=у'дина, ца'рствова i=еровоа'мъ сы'нъ i=wа'совъ
над\ъ i=и~лемъ въ самарi'и четы'редесять и= <е>=ди'но
лjь'то,

24. и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ: не w\тступи`
w\т всjь'хъ грjьхw'въ i=еровоа'ма сы'на нава'това,
и='же въ грjь'хъ введе` i=и~ля:

25. то'й приврати` предjь'лъ i=и~левъ w\т вхо'да <е>=ма'fова
да'же и= до мо'ря а=рави'тскагw, по гл~у гд\са бг~а
i=и~лева, <е>=го'же гл~а и= руко'ю раба` своегw` i=w'ны,
сы'на а=маfi'ина, проро'ка, и='же w\т геfахове'ра,

26. jа='кw ви'дjь гд\сь смире'нiе i=и~лево го'рько
sjьлw`, и= ма'лw содержи'мыхъ, и= о<у>=ма'ленныхъ,
и= w=ста'вленыхъ, и= не бjь` помога'ющагw и=`мъ.

27. И= не гл~а гд\сь и=скорени'ти сjь'мене i=и~лева
под\ъ небесе'мъ: и= сп~се` я=` руко'ю i=еровоа'ма сы'на
i=wа'сова.

28. И= прw'чая слове'съ i=еровоа'мовыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, и= си^лы <е>=гw`, <е>=ли^ка повоева`, и=
ка'кw возврати` дама'скъ и= <е>=ма'fъ i=у'дjь во i=и~ли,
не сiя^ ли пи^сана въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й
i=и~левыхъ;

29. И= о<у>='спе i=еровоа'мъ со <о>=тцы^ свои'ми, со
цари^ i=и~левыми: и= воцари'ся заха'рiа сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 15.

Въ лjь'то два'десять седмо'е i=еровоа'ма царя` i=и~лева
воцари'ся а=зарi'а сы'нъ а=мессi'и царя` i=у'дина:

2. сы'нъ шести'надесяти лjь'тъ бjь`, <е>=гда` нача`
ца'рствовати, и= пятьдеся'тъ два` лjь'та ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере <е>=гw` i=ехелi'а
w\т i=ер\сли'ма.

3. И= сотвори` пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима по
всему`, <е>=ли^ка сотвори` <о>=те'цъ <е>=гw` а=мессi'а,

4. <о>=ба'че высо'кихъ не разори`: <е>=ще` лю'дiе жря'ху
и= кадя'ху на высо'кихъ.

5. И= косну'ся гд\сь царя`, и= бы'сть прокаже'нъ до
дне` сме'рти своея`: и= ца'рствова въ дому` а=пфусw'fъ
{w\тлуче'ннjьмъ}. И= i=wаfа'мъ сы'нъ царе'въ бjь` над\ъ
до'момъ судя` лю'демъ земли` тоя`.

6. И= прw'чая слове'съ а=зарi'и, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не` сiя^ ли напи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=у'диныхъ;

7. И= о<у>='спе а=зарi'а со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребо'ша
<е>=го` со <о>=тцы^ <е>=гw` во гра'дjь давi'довjь.
И= воцари'ся i=wаfа'мъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

8. Въ лjь'то три'десять <о>=смо'е а=зарi'и царя` i=у'дина
ца'рствова заха'рiа сы'нъ i=еровоа'мль над\ъ i=и~лемъ
въ самарi'и ше'сть мц\съ.

9. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
jа='коже сотвори'ша <о>=тцы` <е>=гw`, не w\тступи`
w\т всjь'хъ грjьхw'въ i=еровоа'ма сы'на нава'това,
и='же въ грjь'хъ введе` i=и~ля.

10. И= воста'ста на'нь селлу'мъ сы'нъ i=авi'совъ и=
кевлаа'мъ, и= порази'ста <е>=го`, и= о<у>=мертви'ста
<е>=го`: и= воцари'ся селлу'мъ вмjь'стw <е>=гw`.

11. И= прw'чая слове'съ заха'рiевыхъ, се`, су'ть напи^сана
въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ.

12. сiе` сло'во гд\сне, <е>='же гл~а ко i=иу'ю, рекi'й:
сы'нове четве'ртiи ся'дутъ тебjь` и= на престо'лjь
i=и~левjь. И= бы'сть та'кw.

13. И= селлу'мъ сы'нъ i=авi'совъ воцари'ся во i=и~ли:
и= въ лjь'то три'десять девя'тое а=зарi'и царя` i=у'дина,
ца'рствова селлу'мъ мц\съ днi'й въ самарi'и.

14. И= взы'де манаи'мъ сы'нъ гаддi'инъ w\т fерсi'лы,
и= прiи'де въ самарi'ю, и= о<у>=би` селлу'ма сы'на
i=авi'сова въ самарi'и, и= о<у>=мертви` <е>=го`, и=
воцари'ся вмjь'стw <е>=гw`.

15. И= прw'чая слове'съ селлу'мовыхъ, и= совjьща'нiе
<е>=гw`, и='мже совjьща'ся, се`, су'ть пи^сана въ кни'зjь
слове'съ днi'й царе'й i=и~левыхъ.

16. Тогда` порази` манаи'мъ и= fе'рсу, и= вся^, jа=`же
въ не'й, и= предjь'лы <е>=я` w\т fе'рсы, поне'же не
w\тверзо'ша <е>=му`, и= разби` ю=` и= всjь'хъ, и=`же
въ не'й, и= и=му'щихъ во чре'вjь разсjьче`.

17. Въ лjь'то три'десять девя'тое а=зарi'и царя` i=у'дина,
ца'рствова манаи'мъ сы'нъ гаддi'инъ над\ъ i=и~лемъ
де'сять лjь'тъ въ самарi'и,

18. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
(во вся^ дни^ своя^) не w\тступи` w\т всjь'хъ грjьхw'въ
i=еровоа'ма сы'на нава'това, и='же въ грjь'хъ введе`
i=и~ля.

19. Во дни^ <е>=гw` взы'де фу'ла ца'рь а=ссv"рi'йскiй
на зе'млю (i=и~леву), и= манаи'мъ даде` фу'лjь ты'сящу
тала^нтъ сребра`, да бу'детъ рука` <е>=гw` съ ни'мъ,
(<е>='же о<у>=крjьпи'ти ца'рство въ руку` <е>=гw`).

20. И= возложи` манаи'мъ да'нь на i=и~ля, на всjь'хъ
си'льныхъ, да'ти царю` а=ссv"рi'йску пятьдеся'тъ сi^кль
сребра` му'жу коему'ждо: и= возврати'ся ца'рь а=ссv"рi'йскъ,
и= не ста` та'мw въ земли`.

21. И= прw'чая слове'съ манаи'мовыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не се' ли, сiя^ напи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=и~левыхъ;

22. И= о<у>='спе манаи'мъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= воцари'ся
факi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

23. Въ лjь'то пятьдеся'тое а=зарi'и царя` i=у'дина,
ца'рствова факi'а сы'нъ манаи'мль над\ъ i=и~лемъ въ
самарi'и лjь^та два`,

24. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
и= w\тступи` w\т грjьхw'въ i=еровоа'ма сы'на нава'това,
и='же въ грjь'хъ введе` i=и~ля.

25. И= воста` на него` факе'й сы'нъ ромелi'инъ, трiста'тъ
<е>=гw`, и= о<у>=би` <е>=го` въ самарi'и бли'з\ъ до'му
царе'ва, со а=рго'вомъ и= со а=рi'емъ, и= съ ни'мъ
(бя'ху) пятьдеся'тъ муже'й w\т галаадi'тwвъ, и= о<у>=мертви`
<е>=го`, и= воцари'ся вмjь'стw <е>=гw`.

26. И= прw'чая слове'съ факi'евыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори` се`, су'ть, пи^сана въ кни'зjь слове'съ днi'й
царе'й i=и~левыхъ.

27. Въ лjь'то пятьдеся'тъ второ'е а=зарi'и царя` i=у'дина,
ца'рствова факе'й сы'нъ ромелi'инъ над\ъ i=и~лемъ въ
самарi'и два'десять лjь'тъ,

28. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
не w\тступи` w\т всjь'хъ грjьхw'въ i=еровоа'ма сы'на
нава'това, и='же въ грjь'хъ введе` i=и~ля.

29. Во дни^ факе'а царя` i=и~лева прiи'де fелгаfфелласа'ръ
ца'рь а=ссv"рi'йскiй, и= взя` а=i'нъ и= а=велвеfмааха`,
и= а=w'ха и= кене'зу, и= а=сw'ра и= галаа'дъ и= галiле'ю,
всю` зе'млю нефfалi'млю, и= приведе` я=` ко а=ссv"рi'анwмъ.

30. И= воста` w=сi'а сы'нъ и=лы` на факе'а сы'на ромелi'ина,
и= порази` <е>=го`, и= о<у>=мертви` <е>=го`, и= воцари'ся
вмjь'стw <е>=гw` въ два'десятое лjь'то i=wаfа'ма сы'на
а=зарi'ина.

31. И= прw'чая слове'съ факе'евыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, се`, сiя^ напи^сана въ кни'зjь слове'съ днi'й
царе'й i=и~левыхъ.

32. Въ лjь'то второ'е факе'а сы'на ромелi'ина царя`
i=и~лева воцари'ся i=wаfа'мъ, сы'нъ а=зарi'и царя`
i=у'дина:

33. сы'нъ два'десяти пяти` лjь'тъ бjь`, <е>=гда` нача`
ца'рствовати, и= шестьна'десять лjь'тъ ца'рствова во
i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере <е>=гw` i=еруса` дщи`
садw'кова.

34. И= сотвори` пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
по всему` <е>=ли^ка сотвори` <о>=те'цъ <е>=гw` а=зарi'а,

35. <о>=ба'че высо'кихъ не разори`: <е>=ще` лю'дiе
жря'ху и= кадя'ху на высо'кихъ. То'й созда` дв<е>'ри
хра'му гд\сню вы^шнiя.

36. И= прw'чая слове'съ i=wаfа'мовыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не сiя^ ли напи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=у'диныхъ;

37. Во дни^ w='ны нача'тъ гд\сь посыла'ти на i=у'ду
раассw'на царя` сv'рска и= факе'а сы'на ромелi'ина.

38. И= о<у>='спе i=wаfа'мъ со <о>=тцы^ свои'ми, и=
погребе'нъ бы'сть со <о>=тцы^ свои'ми во гра'дjь давi'да
<о>=тца` своегw`. И= воцари'ся а=ха'зъ сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 16.

Въ лjь'то седмоена'десять факе'а сы'на ромелi'ина,
воцари'ся а=ха'зъ сы'нъ i=wаfа'ма царя` i=у'дина:

2. сы'нъ два'десяти лjь'тъ бjь` а=ха'зъ, <е>=гда` нача`
ца'рствовати, и= шестьна'десять лjь'тъ ца'рствова во
i=ер\сли'мjь, и= не сотвори` пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма
гд\са бг~а своегw` вjь'рнw, jа='коже давi'дъ <о>=те'цъ
<е>=гw`,

3. и= ходи` въ пути` i=еровоа'ма сы'на нава'това царя`
i=и~лева, ксему` и= сы'на своего` преведе` сквозjь`
<о>='гнь по ме'рзостемъ jа=зы'кwвъ, и=`хже w\тя'тъ
гд\сь w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ:

4. и= жря'ше и= кадя'ше на высо'кихъ и= на холмjь'хъ
и= под\ъ вся'кимъ дре'вомъ ча'стымъ.

5. Тогда` взы'де раассw'нъ ца'рь сv'рскъ и= факе'й
сы'нъ ромелi'инъ ца'рь i=и~левъ во i=ер\сли'мъ на бра'нь,
и= воева'ста на а=ха'за, и= не можа'ста (<е>=му`) w=долjь'ти.

6. Во вре'мя <о>='но возврати` раассw'нъ ца'рь сv'рскiй
<е>=ла'fъ сv"рi'и и= и=згна` i=уде'<е>въ и=з\ъ <е>=ла'fа,
и= i=думе'<е> прiидо'ша во <е>=ла'fъ и= всели'шася
та'мw да'же до дне` сегw`.

7. И= посла` а=ха'зъ послы` къ fелгаfфелласа'ру царю`
а=ссv"рi'йску, глаго'ля: ра'бъ тво'й и= сы'нъ тво'й
а='зъ <е>='смь, взы'ди и= w\тими` мя` w\т руки` царя`
сv'рска и= w\т руки` царя` i=и~лева, воста'вшихъ на
мя`.

8. И= взя` а=ха'зъ зла'то и= сребро` w=брjь'тшееся
въ сокро'вищихъ до'му гд\сня и= въ сокро'вищихъ до'му
царе'ва, и= посла` царю` а=ссv"рi'йску да'ры.

9. И= послу'ша <е>=гw` ца'рь а=ссv"рi'йскiй: и= взы'де
ца'рь а=ссv"рi'йскiй въ дама'скъ, и= взя` <е>=го`,
и= пресели` <е>=го`, и= раассw'на царя` о<у>=би`.

10. И= и='де ца'рь а=ха'зъ на срjь'тенiе fелгаfфелласа'ру
царю` а=ссv"рi'йску въ дама'скъ, и= ви'дjь же'ртвенникъ
въ дама'сцjь: и= посла` ца'рь а=ха'зъ ко о<у>=рi'и
i=ере'ю подо'бiе же'ртвенника, и= начерта'нiе, и= все`
творе'нiе <е>=гw`.

11. И= созда` о<у>=рi'а i=ере'й же'ртвенникъ по всjь^мъ,
<е>=ли^ка посла` ца'рь а=ха'зъ w\т дама'ска.

12. И= прiи'де ца'рь а=ха'зъ и=з\ъ дама'ска и= ви'дjь
же'ртвенникъ, и= взы'де на него`,

13. и= покади` всесожже'нiе свое` и= же'ртву свою`
и= возлiя'нiе свое`, и= пролiя` кро'вь ми'рныхъ на
же'ртвенникъ,

14. <о>=лта'рь же мjь'дяный, и='же пред\ъ гд\семъ,
принесе` w\т лица` до'му гд\сня, и= w\т среды` же'ртвенника
и= w\т среды` до'му гд\сня: и= поста'ви <е>=го` w=
<е>=ди'ну страну` же'ртвенника къ сjь'веру.

15. И= заповjь'да ца'рь а=ха'зъ о<у>=рi'и i=ере'ю,
глаго'ля: на же'ртвенницjь вели'цjьмъ приноша'яй всесожж<е>'нiя
о<у>='тренняя, и= же'ртву вече'рнюю, и= всесожж<е>'нiя
цар<е>'ва, и= же'ртву <е>=гw`, и= всесожж<е>'нiя всjь'хъ
людi'й, и= же'ртву и=`хъ, и= возлiя^нiя и='хъ, и= вся'ку
кро'вь всесожже'нiя, и= вся'ку кро'вь же'ртвенную и=злiе'ши
на не'мъ: <о>=лта'рь не мjь'дянъ да бу'детъ мнjь` на
о<у>='тро.

16. И= сотвори` о<у>=рi'а i=ере'й по всjь^мъ, <е>=ли^ка
заповjь'да <е>=му` ца'рь а=ха'зъ.

17. И= и=зсjьче` а=ха'зъ ца'рь спо<е>'нiя подста'вwвъ,
и= пренесе` w\т ни'хъ о<у>=мыва'льницу, и= мо'ре низложи`
w\т волw'въ мjь'дяныхъ, и='же бjь'ша под\ъ ни'мъ, и=
положи` <е>=` на подста'вjь ка'меннjьмъ:

18. и= w=снова'нiе сjьда'лища созда'но въ дому` гд\сни,
и= вхо'дъ царе'въ внjь'шнiй w=брати` въ до'мъ гд\сень,
w\т лица` царя` а=ссv"рi'йска.

19. И= прw'чая слове'съ а=ха'зовыхъ, <е>=ли^ка сотвори`,
не сiя^ ли напи^сана въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й
i=у'диныхъ:

20. И= о<у>='спе а=ха'зъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть со <о>=тцы^ свои'ми во гра'дjь давi'довjь. И=
воцари'ся <е>=зекi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 17.

Въ лjь'то второена'десять а=ха'за царя` i=у'дина, ца'рствова
w=сi'а сы'нъ и=лы` въ самарi'и над\ъ i=и~лемъ де'вять
лjь'тъ,

2. и= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
<о>=ба'че не jа='коже ца'рiе i=и~л<е>вы, и=`же бjь'ша
пре'жде <е>=гw`.

3. И= взы'де на'нь саламанасса'ръ ца'рь а=ссv"рi'йскъ.
И= бы'сть <е>=му` w=сi'а ра'бъ и= дава'ше <е>=му` да'нь.

4. И= w=брjь'те ца'рь а=ссv"рi'йскъ во w=сi'и непра'вду,
зане'же посла` послы` къ сигw'ру царю` <е>=гv'петску
и= не принесе` да'ни царю` а=ссv"рi'йску лjь'та тогw`.
И= w=сади` <е>=го` ца'рь а=ссv"рi'йскiй и= связа` <е>=го`
въ хра'минjь темни'чнjьй.

5. И= прiи'де ца'рь а=ссv"рi'йскъ во всю` зе'млю (<е>=гw`),
и= взы'де въ самарi'ю, и= воева` ю=` три` лjь^та.

6. Въ лjь'то девя'тое w=сi'и взя` ца'рь а=ссv"рi'йскiй
самарi'ю, и= заведе` i=и~льтянъ во а=ссv"рi'ю, и= посели`
и='хъ на а=ла'и и= на а=вw'рjь, рjька'хъ гwза'нскихъ,
и= въ предjь'лjьхъ ми'дскихъ.

7. И= (сiе`) бы'сть, jа='кw согрjьши'ша сы'нове i=и~л<е>вы
гд\су бг~у своему` и=зве'дшему и=`хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя,
и=з\ъ под\ъ руки` фараw'на царя` <е>=гv'петска, и=
о<у>=боя'шася богw'въ и=нjь'хъ,

8. и= ходи'ша по преда'нi<е>мъ jа=зы'кwвъ, и=`хже и=стреби`
гд\сь w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ, и= ца'рiе i=и~л<е>вы
<е>=ли'цы сотвори'ша,

9. и= <е>=ли'цы сокры'ша сы'нове i=и~л<е>вы словеса`,
не та'кw на гд\са бг~а своего`: и= созда'ша себjь`
высw'кая во всjь'хъ градjь'хъ свои'хъ, w\т столпа`
стрегу'щихъ да'же до гра'да тве'рда,

10. и= поста'виша себjь` кумi'ры и= дубра'вы на вся'цjьмъ
холмjь` высо'цjь и= под\ъ вся'кимъ дре'вомъ ча'щнымъ,

11. и= кадя'ху та'мw на всjь'хъ высо'кихъ, jа='коже
jа=зы'цы, jа=`же о<у>=дали` гд\сь w\т лица` и=`хъ,
и= сотвори'ша <о>='бщники, и= нача'ша jа='вjь прогнjьвля'ти
гд\са,

12. и= послужи'ша i='дwлwмъ, w= ни'хже рече` и=`мъ
гд\сь: не сотвори'те глаго'ла сегw` гд\севи.

13. И= засвидjь'тельствова гд\сь во i=и~ли и= во i=у'дjь,
и= рука'ми всjь'хъ пр\орw'къ свои'хъ вся'кагw прозорли'вагw,
гл~я: w=брати'теся w\т путi'й ва'шихъ лука'выхъ, и=
сохрани'те за'повjьди моя^ и= w=правда^нiя моя^, и=
ве'сь зако'нъ, <е>=го'же заповjь'дахъ <о>=тц<е>'мъ
ва'шымъ, <е>=ли^ка посла'хъ и=`мъ рука'ми ра'бъ мои'хъ
пр\оро'кwвъ.

14. И= не послу'шаша, и= w=жесточи'ша вы'ю свою` па'че
вы'и <о>=т<е>'цъ свои'хъ, и=`же не вjь'роваша гд\су
бг~у своему`:

15. и= w\тверго'ша завjь'тъ <е>=гw` и= w=правда^нiя,
jа=`же завjьща` <о>=тц<е>'мъ и=`хъ и= свидjь'нiй <е>=гw`,
<е>=ли^ка засвидjь'тельствова и=`мъ, не сохрани'ша,
и= и=до'ша в\ъслjь'дъ су'етныхъ и= w=суети'шася, и=
в\ъслjь'дъ jа=зы'кwвъ су'щихъ w='крестъ и=`хъ, w= ни'хже
заповjь'да гд\сь и=`хъ, <е>='же не сотвори'ти по сему`:

16. и= w=ста'виша за'пwвjьди гд\са бг~а своегw` и=
сотвори'ша себjь` двjь` ю='ницы сли^ты, и= сотвори'ша
дубра'вы, и= поклони'шася все'й си'лjь небе'снjьй и=
послужи'ша ваа'лу:

17. и= превожда'ху сы'ны своя^ и= дщ<е>'ри своя^ чрез\ъ
<о>='гнь, и= волхвова'ху волхвова'нiемъ и= вража'ху:
и= прода'шася, <е>='же твори'ти лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма
гд\снима, <е>='же прогнjь'вати <е>=го`.

18. И= разгнjь'вася гд\сь на i=и~ля sjьлw` и= w\три'ну
и='хъ w\т лица` своегw`, и= не w=ста'ся, то'кмw <е>=ди'но
колjь'но i=у'дино.

19. И= i=у'да та'кожде не сохрани` за'повjьдiй гд\са
бг~а своегw`: и= хожда'ху по w=правда'нi<е>мъ i=и~л<е>вымъ,
jа=`же сотвори'ша, и= w\тверго'шася гд\са.

20. И= разгнjь'вася гд\сь на все` сjь'мя i=и~лево и=
поколеба` я=`, и= даде` я=` въ ру'ки расхища'ющымъ
я=` до'ндеже w\тве'рже я=` w\т лица` своегw`.

21. Jа='кw w\тто'ржеся i=и~ль w\т до'му давi'дова,
и= поста'виша себjь` царя` i=еровоа'ма сы'на нава'това:
и= w\три'ну i=еровоа'мъ i=и~ля w\т гд\са и= введе`
и=`хъ во грjь'хъ вели'кiй.

22. И= хожда'ху сы'нове i=и~л<е>вы по всему` грjьху`
i=еровоа'млю, <е>=го'же сотвори`: не w\тступи'ша w\т
негw`,

23. до'ндеже w\тве'рже гд\сь i=и~ля w\т лица` своегw`,
jа='коже гл~а гд\сь руко'ю всjь'хъ ра^бъ свои'хъ пр\оро'кwвъ.
И= преселе'нъ бы'сть i=и~ль w\т земли` своея` во а=ссv"рi'аны,
да'же до дне` сегw`.

24. И= приведе` ца'рь а=ссv"рi'йскiй и=з\ъ вавv"лw'на
и='же w\т ху'fы и= w\т а=i'а, и= w\т <е>=ма'fа и= сепфаруi'ма,
и= вселе'ни бы'ша во градjь'хъ самарi'йскихъ вмjь'стw
сынw'въ i=и~левыхъ, и= наслjь'диша самарi'ю и= всели'шася
во градjь'хъ <е>=я`.

25. И= бы'сть въ нача'лjь сjьдjь'нiя и=`хъ, не о<у>=боя'шася
гд\са, и= пусти` на ня` гд\сь львы`, и= бя'ху о<у>=бива'юще
я=`.

26. И= рjь'ша царю` а=ссv"рi'йску, глаго'люще: jа=зы'ки,
и=`хже преве'лъ и= пресади'лъ <е>=си` во градjь'хъ
самарi'йскихъ, не разумjь'ша суда` бг~а земли`, и=
посла` гд\сь на ни'хъ львы`, и= се`, су'ть о<у>=бива'юще
и=`хъ, jа='кw не разумjь'ша суда` бг~а земли`.

27. И= заповjь'да ца'рь а=ссv"рi'йскiй глаго'ля: w\тведи'те
та'мw <е>=ди'нагw жерца` w\т плjьне'ныхъ, да и='дутъ
и= да вселя'тся та'мw, и= да просвjьти'тъ и=`хъ судо'мъ
бг~а земли`.

28. И= w\тведо'ша <е>=ди'наго w\т жерц<е>'въ и=`хже
взя'ша w\т самарi'и, и= сjь'де въ веfи'ли, и= бjь`
просвjьща'я жре'цъ и=`хъ, jа='кw да о<у>=боя'тся гд\са.

29. И= бjь'ша творя'ще кi'йждо jа=зы'къ бо'ги своя^:
и= поста'виша я=` во хра'мjьхъ на высо'кихъ, и=`хже
сотвори'ша самаря'не, кi'йждо jа=зы'къ во градjь'хъ
свои'хъ, въ ни'хже живя'ху.

30. И= му'жiе вавv"лw'нстiи сотвори'ша сокхw'fъ венi'fъ,
и= му'жiе ху'fwвы сотвори'ша гiге'ль, и= му'жiе <е>=ма'fwвы
сотвори'ша а=сiма'fъ,

31. и= <е>=vе'<е> сотвори'ша а=влазе'ръ и= fарfа'къ
и= сепфаруi'мъ, <е>=гда` сожига'ху сы'ны своя^ <о>=гне'мъ
а=ндрамеле'ху и= а=немеле'ху, богw'мъ сепфаруi^мскимъ.

32. И= бя'ху боя'щеся гд\са: и= всели'ша ме'рзwсти
своя^ во хра'мjьхъ на высо'кихъ, и=`хже сотвори'ша
въ самарi'и, кi'йждо jа=зы'къ во гра'дjь, въ не'мже
живя'ху.

33. И= бjь'ша боя'щеся гд\са и= сотвори'ша себjь` жерцы`
въ высо'кихъ, и= сотвори'ша себjь` въ хра'минjь высо'кихъ
и= гд\са боя'хуся, и= i='дwлwмъ свои'мъ служа'ху по
w=бы'чаю jа=зы'кwвъ w\т<о>ну'дуже пресели'ша и=`хъ.

34. Да'же до дне` сегw` тi'и творя'ху по w=бы'чаю и='хъ:
не боя'хуся гд\са, и= не творя'ху по w=правда'нi<е>мъ
и='хъ, и= по суду` и='хъ, и= по зако'ну, и= по за'пwвjьди,
ю='же заповjь'да гд\сь сынw'мъ i=а^кwвлимъ, и=дjь'же
и= нарече` и='мя <е>=му` i=и~ль.

35. И= положи` гд\сь съ ни'ми завjь'тъ и= заповjь'да
и=`мъ, гл~я: не о<у>=бо'йтеся богw'въ и=ны'хъ и= не
поклони'теся и=`мъ, и= не послужи'те и=`мъ и= не пожри'те
и=`мъ:

36. но то'кмw гд\севи, и='же и=зведе` вы` и=з\ъ земли`
<е>=гv'пта крjь'постiю вели'кою и= мы'шцею высо'кою:
тогw` о<у>=бо'йтеся, и= тому` покло'нитеся, и= тому`
пожри'те:

37. И= w=правда^нiя <е>=гw`, и= суды` <е>=гw`, и= зако'нъ
<е>=гw`, и= за'пwвjьди, jа=`же написа` ва'мъ твори'ти,
храни'те во вся^ дни^, и= не о<у>=бо'йтеся богw'въ
и=ны'хъ:

38. и= завjь'та, <е>=го'же завjьща` съ ва'ми, не забыва'йте:
и= не о<у>=бо'йтеся богw'въ и=ны'хъ,

39. но то'кмw гд\са и= ва'шегw о<у>=бо'йтеся, и= то'й
и='зметъ вы` w\т всjь'хъ вра^гъ ва'шихъ.

40. И= не послу'шаша сегw`, но по w=бы'ча<е>мъ свои^мъ
пр<е>'жднимъ твори'ша.

41. И= бя'ху jа=зы'цы сi'и боя'щеся гд\са, и= и=зва^яннымъ
свои^мъ служа'ще: та'кожде и= сы'нове и='хъ и= сы'нове
сынw'въ и='хъ, jа='коже сотвори'ша <о>=тцы` и=`хъ,
та'кw творя'тъ и= до сегw` дне`.

Глава` 18.

И= бы'сть въ лjь'то тре'тiе w=сi'и сы'на и=лы` царя`
i=и~лева, воцари'ся <е>=зекi'а сы'нъ а=ха'за царя`
i=у'дина:

2. сы'нъ два'десяти пяти` лjь'тъ бjь` <е>=гда` нача`
ца'рствовати, и= два'десять де'вять лjь'ть ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере <е>=гw` а=ву'fа дщи`
заха'рiина.

3. И= сотвори` пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима, по
всjь^мъ <е>=ли^ка сотвори` <о>=те'цъ <е>=гw` давi'дъ:

4. то'й разруши` высw'кая, и= сокруши` вся^ ка^пища,
и= и=скорени` дубра^вы и= sмiю` мjь'дяную, ю='же сотвори`
мwv"се'й, jа='кw и= до днi'й тjь'хъ сы'нове i=и~л<е>вы
бjь'ху кадя'ще <е>='й: и= назва` и='мя <е>='й нееста'нъ
{мjь'дникъ}.

5. На гд\са бг~а i=и~лева о<у>=пова`, и= но не'мъ не
бы'сть подо'бенъ <е>=му` въ царе'хъ i=у'диныхъ и= въ
бы'вшихъ пре'жде <е>=го`:

6. и= прилjьпи'ся гд\севи, не w\тступи` w\т негw`,
и= сохрани` за'пwвjьди <е>=гw`, <е>=ли^ки заповjь'да
мwv"се'й:

7. и= бjь` гд\сь съ ни'мъ, и= во всjь'хъ, jа=`же творя'ше,
смы'сляше. И= сопроти'вися царю` а=ссv"рi'йскому и=
не порабо'та <е>=му`:

8. то'й побjьди` и=ноплеме'нники да'же до га'зы и=
до предjь'лъ <е>=я`, w\т столпа` стрегу'щихъ и= да'же
и= гра'да тве'рда.

9. И= бы'сть въ лjь'то четве'ртое царя` <е>=зекi'и,
сiе' же лjь'то седмо'е w=сi'и, сы'ну и=лы`, царю` i=и~леву,
взы'де саламанасса'ръ ца'рь а=ссv"рi'йскъ на самарi'ю
и= w=бсjь'де ю=`,

10. и= взя` ю=` при концы` трiе'хъ лjь'тъ, въ шесто'е
лjь'то <е>=зекi'ево, сiе` лjь'то девя'тое w=сi'и царя`
i=и~лева, и= плjьне'на бы'сть самарi'а.

11. И= преведе` ца'рь а=ссv"рi'йскiй самаря'ны во а=ссv"рi'ю,
и= посади` я=` на а=ла'и и= на а=вw'рjь, рjька'хъ гwза'нскихъ,
и= въ предjь'лjьхъ ми'дскихъ:

12. поне'же не послу'шаша гла'са гд\са бг~а своегw`
и= преступи'ша завjь'тъ <е>=гw`, вся^ <е>=ли^ка заповjь'да
мwv"се'й ра'бъ гд\сень, и= не послу'шаша, и= не сотвори'ша.

13. И= въ четвертоена'десять лjь'то царя` <е>=зекi'и,
взы'де сеннахирi'мъ ца'рь а=ссv"рi'йскiй на гра'ды
i=у'дины тв<е>'рдыя и= взя'тъ я=`.

14. И= посла` <е>=зекi'а ца'рь i=у'динъ послы` къ царю`
а=ссv"рi'йску въ лахi'съ, глаго'ля: согрjьши'хъ, возврати'ся
w\т мен<е>`: <е>='же а='ще возложи'ши на мя`, то` понесу`.
И= возложи` ца'рь а=ссv"рi'йскiй на <е>=зекi'ю царя`
i=у'дина три'ста тала'нтъ сребра` и= три'десять тала'нтwвъ
зла'та.

15. И= даде` <е>=зекi'а все` сребро` w=брjь'тшееся
въ дому` гд\сни и= въ сокро'вищихъ до'му царе'ва.

16. Во вре'мя <о>='но ссjьче` <е>=зекi'а ца'рь i=у'динъ
дв<е>'ри хра'ма гд\сня и= о<у>=тверж<е>'нiя, jа=`же
позлати` <е>=зекi'а ца'рь i=у'динъ, и= даде` и=`хъ
царю` а=ссv"рi'йску.

17. И= посла` ца'рь а=ссv"рi'йскъ fарfа'на и= равоса'на
и= ра<пс>а'ка w\т лахi'са на i=ер\сли'мъ къ царю` <е>=зекi'и
съ си'лою тя'жкою sjьлw`. И= взыдо'ша, и= прiидо'ша
ко i=ер\сли'му, и= ста'ша о<у>= водоте'чи купjь'ли
вы'шнiя, jа='же <е>='сть на пути` села` бjьли'льнагw,

18. и= возопи'ша ко <е>=зекi'и. И= и=зы'де къ ни^мъ
<е>=лiакi'мъ сы'нъ хелкi'евъ строи'тель, и= сwмна'съ
книго'чiй, и= i=wа'съ сы'нъ сафа'товъ воспомина'тель.

19. И= рече` къ ни^мъ ра<пс>а'къ: рцы'те нн~jь ко <е>=зекi'и:
си'це глаго'летъ ца'рь вели'кiй, ца'рь а=ссv"рi'йскiй:
что` о<у>=пова'нiе сiе`, на не'же о<у>=пова'еши;

20. ре'клъ <е>=си`: то'кмw словеса` о<у>=сте'нъ, совjь'тъ
и= си'ла на бра'нь: нн~jь о<у>=`бо на кого` надjь'жду
w\тве'рглъ <е>=си` мене`;

21. нн~jь се`, надjь'ешися ты` на же'злъ тро'стяный
сло'мленый се'й, на <е>=гv'петъ ли; на'ньже а='ще w=пре'тся
му'жъ, вни'детъ въ ру'ку <е>=гw` и= пронзе'тъ ю=`:
та'кw фараw'нъ ца'рь <е>=гv'петскiй всjь^мъ надjь'ющымся
на'нь:

22. и= а='ще мнjь` рече'те: на гд\са бг~а надjь'емся:
не то'й ли се'й, <е>=гw'же и= w\тста'ви <е>=зекi'а
высw'кая <е>=гw` и= же'ртвенники <е>=гw`, и= рече`
i=у'дjь и= i=ер\сли'му: покло'нитеся пред\ъ же'ртвенникомъ
си'мъ во i=ер\сли'мjь;

23. и= нн~jь соедини'теся съ господи'номъ мои'мъ царе'мъ
а=ссv"рi'йскимъ, и= да'мъ тебjь` двjь` ты'сящы ко'ней,
а='ще мо'жеши и=мjь'ти вса'дники на ня`:

24. и= ка'кw w\тврати'ши лице` топа'рха <е>=ди'нагw
w\т рабw'въ господи'на моегw` малjь'йшихъ, и= о<у>=пова'лъ
<е>=си` са'мъ на <е>=гv'петъ, на кол<е>сни'цы и= ко'ни;

25. и= нн~jь о<у>=`бо <е>=да` без\ъ гд\са взыдо'хомъ
на мjь'сто сiе`, <е>='же потреби'ти и= рече' бо гд\сь
ко мнjь`: взы'ди на зе'млю сiю` и= потреби` ю=`.

26. И= рече` <е>=лiакi'мъ сы'нъ хелкi'инъ и= сwмна'съ
и= i=wа'съ ко ра<пс>а'ку: глаго'ли нн~jь ко <о>=трокw'мъ
твои^мъ сv'рски, jа='кw слы'шимъ мы`, а= не глаго'ли
къ на'мъ i=уде'йски, и= почто` глаго'леши во о<у>='шы
людi'й, и=`же на стjьнjь`;

27. И= рече` къ ни^мъ ра<пс>а'къ: <е>=да` къ господи'ну
твоему` и= къ тебjь` посла' мя господи'нъ мо'й глаго'лати
словеса` сiя^; не къ муж<е>'мъ ли сjьдя'щымъ на стjьнjь`,
<е>='же jа='сти и=`мъ гно'й сво'й и= пи'ти и=`мъ се'чь
свою` съ ва'ми вку'пjь;

28. И= ста` ра<пс>а'къ, и= возопи` гла'сомъ вели'кимъ
i=уде'йски, и= глаго'ла, и= рече`: слы'шите словеса`
вели'кагw царя` а=ссv"рi'йска:

29. си'це глаго'летъ ца'рь: да не возно'ситъ ва'съ
ца'рь <е>=зекi'а словесы`, поне'же не возмо'жетъ ва'съ
и=з\ъя'ти и=з\ъ руки` моея`:

30. и= да не w=бнаде'живаетъ ва'съ <е>=зекi'а гд\семъ,
глаго'ля: и=з\ъима'я и='зметъ вы` гд\сь, и= не и='мать
преда'тися гра'дъ се'й въ руцjь` царя` а=ссv"рi'йска:

31. не послу'шайте <е>=зекi'и, jа='кw си'це глаго'летъ
ца'рь а=ссv"рi'йскiй: сотвори'те со мно'ю благослове'нiе
и= и=зыди'те ко мнjь`, и= да пiе'тъ му'жъ w\т вiногра'да
своегw`, и= му'жъ вку'ситъ w\т смо'квей свои'хъ, и=
да пiе'тъ во'ду w\т ро'ва своегw`,

32. до'ндеже прiиду` и= поиму` вы` въ зе'млю (такову`)
jа='коже земля` ва'ша, земля` пшени'цы и= вiна`, и=
хлjь'бwвъ и= вiногра'дwвъ, земля` ма'сличинъ <е>=ле'а
и= ме'да, и= жи'ви бу'дете и= не о<у>='мрете: и= не
послу'шайте <е>=зекi'и, jа='кw прельща'етъ вы`, глаго'ля:
гд\сь ны` и=зба'витъ:

33. <е>=да` и=збавля'юще и=зба'виша бо'зи jа=зы'кwвъ
кi'йждо и='хъ свою` страну` и=з\ъ руки` царя` а=ссv"рi'йска;

34. гдjь` <е>='сть бо'гъ <е>=ма'fа и= а=рфа'да; гдjь`
<е>='сть бо'гъ сепфаруi'ма, а=на` и= а=ва`; <е>=да`
и=зба'виша самарi'ю и=з\ъ руку` мо<е>'ю;

35. кто` во всjь'хъ бозjь'хъ земны'хъ, и='же и=зба'виша
зе'мли и= w\т руки` моея`; и= ка'кw и='зметъ гд\сь
i=ер\сли'ма и=з\ъ руки` моея`;

36. И= о<у>=молко'ша лю'дiе и= не w\твjьща'ша <е>=му`
сло'ва, jа='кw заповjь'да и=`мъ ца'рь глаго'ля: не
w\твjьща'йте <е>=му`.

37. И= вни'де <е>=лiакi'мъ сы'нъ хелкi'инъ строи'тель,
и= сwмна'съ книго'чiй, и= i=wа'съ сы'нъ сафа'товъ воспомина'тель
ко <е>=зекi'и, раздра'вше ри^зы своя^, и= возвjьсти'ша
<е>=му` словеса` ра<пс>а'кwва.

Глава` 19.

И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша ца'рь <е>=зекi'а, и=
раздра` ри^зы своя^, и= w=блече'ся во вре'тище, и=
вни'де въ до'мъ гд\сень.

2. И= посла` <е>=лiакi'ма строи'теля, и= сwмна'са книго'чiа
и= старjь'йшины жерц<е>'въ w=блеч<е>'ны во вре'тище
ко и=са'iи пр\оро'ку сы'ну а=мw'сову.

3. И= рjь'ша <е>=му`: си'це глаго'летъ <е>=зекi'а:
де'нь ско'рби и= w=бличе'нiя и= прогнjь'ванiя де'нь
се'й, jа='кw прiидо'ша сы'нове да'же до болjьзнорожде'нiя,
и= крjь'пости нjь'сть ражда'ющей:

4. а='ще ка'кw послу'шаетъ гд\сь бг~ъ тво'й всjь'хъ
слове'съ ра<пс>а'ковыхъ, <е>=го'же и= посла` ца'рь
а=ссv"рi'йскiй господи'нъ <е>=гw` поноси'ти бг~у живо'му
и= ху'лити словесы`, и=`хже слы'ша гд\сь бг~ъ тво'й,
и= прiими` моли'тву w= w=ста'нцjь w=брjьта'ющемся.

5. И= прiидо'ша <о>='троцы царя` <е>=зекi'и и= ко и=са'iи.

6. И= рече` и=`мъ и=са'iа: си'це рцы'те господи'ну
ва'шему: та'кw гл~етъ гд\сь: не о<у>=бо'йся w\т лица`
слове'съ, и=`хже слы'шалъ <е>=си`, и='миже поху'лиша
мя` <о>='троцы царя` а=ссv"рi'йска:

7. се`, а='зъ даю` <е>=му` ду'ха, и= о<у>=слы'шитъ
возвjьще'нiе и= возврати'тся въ зе'млю и= свою`: и=
низложу` <е>=го` <о>=ру'жiемъ въ земли` и= <е>=гw`.

8. И= возврати'ся ра<пс>а'къ и= w=брjь'те и= царя`
а=ссv"рi'йска вою'юща на ло'вну: о<у>=слы'ша бо, jа='кw
w\тступи` w\т лахi'са.

9. И= слы'ша w= fара'кjь цари` <е>=fiо'пстjьмъ, глаго'ля:
се`, и=зы'де ра'товатися съ тобо'ю. И= возврати'ся
и= посла` послы` ко <е>=зекi'и, глаго'ля: та'кw рцы'те
<е>=зекi'и царю` i=уде'йску:

10. да не возно'ситъ тя` бг~ъ тво'й, на него'же ты`
надjь'ешися глаго'ля: не и='мать пре'данъ бы'ти i=ер\сли'мъ
въ ру'цjь и= царя` а=ссv"рi'йска:

11. се`, ты` слы'шалъ <е>=си` вся^, <е>=ли^ка и= сотвори'ша
ца'рiе а=ссv"рi'йстiи всjь^мъ земле'мъ, <е>='же прокля'ти
и=`хъ, и= ты' ли и=збу'деши;

12. <е>=да` и=збавля'юще и=зба'виша и='хъ и= бо'зи
jа=зы'кwвъ, и=`хже расточи'ша <о>=тцы` и= мои`, гwза'ну
и= хара'ну, и= фаре'су и= сы'ны <е>=дw'мли, и=`же во
fаласса'рjь;

13. гдjь` <е>='сть ца'рь <е>=ма'fовъ и= ца'рь и= а=рфа'довъ;
и= гдjь` <е>='сть ца'рь гра'да сепфаруi'ма, а=на` и=
а=ва`;

14. И= прiя'тъ ца'рь <е>=зекi'а кни^ги w\т руки` послw'въ
и= прочте` я=`: и= вни'де въ хра'мъ гд\сень, и= разгну`
и='хъ <е>=зекi'а пред\ъ гд\семъ,

15. и= моли'ся <е>=зекi'а пред\ъ гд\семъ и= рече`:
гд\си бж~е i=и~левъ, сjьдя'й на херувi'мjьхъ, ты` <е>=си`
и= бг~ъ <е>=ди'нъ бо всjь'хъ ца'рствiихъ земли`, ты`
сотвори'лъ <е>=си` не'бо и= зе'млю:

16. приклони`, гд\си, о<у>='хо твое` и= о<у>=слы'ши
мя`: w\тве'рзи, гд\си, <о>='чи твои` и= ви'ждь, и=
о<у>=слы'ши словеса` сеннахирi'ма, jа=`же посла` поноша'я
тебjь` бг~у жи'ву:

17. jа='кw пои'стиннjь, гд\си, w=пустоши'ша ца'рiе
а=ссv"рi'йстiи jа=зы'ки,

18. и= да'ша бо'ги и=`хъ на <о>='гнь, jа='кw не бо'зи
бjь'ша, но дjьла` руку` человjь^чу, древа` и= ка'м<е>нiя,
и= погуби'ша я=`:

19. и= нн~jь, гд\си бж~е на'шъ, сп~си` ны` и=з\ъ руки`
<е>=гw`, и= о<у>=разумjь'ютъ вся^ ца^рствiя земли`,
jа='кw ты` <е>=си` гд\сь бг~ъ <е>=ди'нъ.

20. И= посла` и=са'iа сы'нъ а=мw'совъ ко <е>=зекi'и,
глаго'ля: та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ си'лъ, бг~ъ i=и~левъ:
слы'шахъ, w= ни'хже моли'лся <е>=си` ко мнjь`, w= сеннахирi'мjь
царjь` а=ссv"рi'йстjь.

21. сiе` сло'во, <е>='же гл~а гд\сь на него`: о<у>=ничижи`
тя` и= поруга'ся тебjь` дjьви'ца и= дщи` сiw'ня, над\ъ
тобо'ю главо'ю свое'ю покива` дщи` i=ер\сли'мля:

22. кому` поноси'лъ <е>=си`, и= кого` поху'лилъ <е>=си`;
и= на кого` возне'слъ <е>=си` гла'съ, и= воздви'глъ
<е>=си` на высоту` <о>='чи твои`; на ст~а'го i=и~лева.

23. руко'ю послw'въ твои'хъ поноси'лъ <е>=си` гд\су,
и= ре'клъ <е>=си`: со мно'жествомъ колесни'цъ мои'хъ
взы'ду а='зъ на вы'шнюю ча'сть горы` лiва'нскiя, и=
о<у>=сjьку` вели'чество w\т к<е>'дръ <е>=я` и= и=збра^нныя
кv"парi'сwвъ <е>=я`, и= прiиду` въ среди'ну ча'щи карми'льскiя:

24. а='зъ и=зсуши'хъ, и= пiя'хъ во'ды чужды^я, и= w=пустоши'хъ
стопа'ми но'гъ мои'хъ вся^ рjь'ки w=кр<е>'стныя:

25. <е>=да` не слы'шалъ <е>=си`; и=зда'вна ю=` сотвори'хъ,
w\т днi'й пе'рвыхъ созда'хъ ю=` и= принесо'хъ ю=`:
и= бы'сть въ хо'лмы пресе'льникwвъ вою'ющихъ гра'ды
тв<е>'рды:

26. и= живу'щiи въ ни'хъ и=знемого'ша руко'ю, сотрясо'шася
и= постыдjь'шася, бы'ша (jа='кw) трава` се'льная, и=ли`
sла'чно бы'лiе, sла'къ и='же на зда'нiихъ, и= попра'нiя
проти'ву стоя'щагw:

27. и= сjьдjь'нiе твое`, и= и=схо'дъ тво'й, и= вхо'дъ
тво'й разумjь'хъ, и= гнjь'въ тво'й на мя`,

28. зане'же разгнjь'вался <е>=си` на мя` и= шу'мъ тво'й
вни'де во о<у>='шы мои`, и= вложу` о<у>='дицу мою`
въ но'здри твоя^ и= бразду` во о<у>=стнjь` твои`, и=
возвращу` тя` по пути`, и='мже прише'лъ <е>=си`.

29. И= сiе` тебjь` зна'менiе, (<е>=зекi'е): jа='ждь
въ сiе` лjь'то прозяба^ющая саморw'дная, и= въ лjь'то
второ'е прозяба^ющая, и= въ лjь'то тре'тiе сjь'йте
сjь'мена и= жни'те, сади'те вiногра'ды, и= да jа='сте
пло'дъ и='хъ:

30. и= приложи'тъ спа'сшееся до'му i=у'дова, w=ста'вшееся,
ко'рень до'лjь, и= сотвори'тъ пло'дъ горjь`,

31. jа='кw и=з\ъ i=ер\сли'ма и=зы'детъ w=ста'нокъ,
и= спаса'емый и=з\ъ горы` сiw'ни: ре'вность гд\са си'лъ
сотвори'тъ сiе`.

32. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь (си'лъ) на царя`
а=ссv"рi'йска: не и='мать вни'ти во гра'дъ се'й, и=
не и='мать о<у>=стрjьли'ти на'мъ стрjьлы`, и= не дости'гнетъ
къ нему` щи'тъ, и= не и='мать w=сы'пати <е>=го` земле'ю:

33. но путе'мъ, и='мже прiи'де тjь'мже возврати'тся,
и= во гра'дъ се'й не и='мать вни'ти, гл~етъ гд\сь,

34. и= защищу` гра'дъ се'й, <е>='же сп\сти` <е>=го`
мен<е>` ра'ди и= давi'да ра'ди раба` моегw`.

35. И= бы'сть въ но'щь <о>='ну, и= сни'де а='гг~лъ
гд\сень и= о<у>=би` w\т полка` а=ссv"рi'йскагw сто`
<о>='смьдесятъ и= пя'ть ты'сящъ. И= воста'ша зау'тра,
и= се`, вся^ тру^пiя м<е>'ртва.

36. И= воста`, и= w\ти'де, и= возврати'ся сеннахирi'мъ
ца'рь а=ссv"рi'йскiй, и= всели'ся въ нiнеvi'ю.

37. И= бы'сть <е>=му` кла'няющуся во хра'мjь месера'ха
бо'га своегw`, и= а=драмеле'хъ и= сараса'ръ сы'нове
<е>=гw` о<у>=би'ста <е>=го` мече'мъ: са'ми же бjьжа'ста
въ зе'млю а=рара'тску. И= воцари'ся а=сорда'нъ сы'нъ
<е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 20.

Во дне'хъ <о>='нjьхъ разболjь'ся <е>=зекi'а (ца'рь)
до сме'рти. И= вни'де къ нему` и=са'iа пр\оро'къ сы'нъ
а=мw'совъ и= рече` къ нему`: та'кw гл~етъ гд\сь: заповjь'ждь
до'му твоему`, о<у>='мреши бо ты` и= не бу'деши жи'въ.

2. И= w=брати` <е>=зекi'а лице` свое` ко стjьнjь` и=
помоли'ся ко гд\су, глаго'ля:

3. гд\си помяни` нн~jь, jа='кw и='стиною ходи'хъ пред\ъ
тобо'ю и= се'рдцемъ соверше'ннымъ, и= о<у>=гw'дная
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма сотвори'хъ. И= пла'кася <е>=зекi'а
пла'чемъ вели'кимъ.

4. И= бя'ше и=са'iа <е>=ще` посредjь` двора`, и= бы'сть
сло'во гд\сне къ нему`, гл~я:

5. возврати'ся и= рцы` <е>=зекi'и вожду` людi'й мои'хъ:
та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ давi'да <о>=тца` твоегw`: о<у>=слы'шахъ
моли'тву твою` и= ви'дjьхъ сле'зы твоя^: се`, а='зъ
и=сцjьлю` тя`, и= въ де'нь тре'тiй взы'деши въ до'мъ
гд\сень:

6. и= приложу` къ лjь'тwмъ твои^мъ лjь'тъ пятьна'десять,
и= w\т руки` царя` а=ссv"рi'йска и=зба'влю тя` и= гра'дъ
се'й, и= защищу` гра'дъ се'й мен<е>` ра'ди и= давi'да
ра'ди раба` моегw`.

7. И= рече` и=са'iа: да во'змутъ перевя'сло смо'квей
и= да положа'тъ на вре'дъ, и= и=сцjьлjь'етъ.

8. И= рече` <е>=зекi'а ко и=са'iи: ко'е зна'менiе,
jа='кw и=сцjьли'тъ мя` гд\сь и= взы'ду въ до'мъ гд\сень
въ де'нь тре'тiй;

9. И= рече` и=са'iа: сiе` зна'менiе w\т гд\са, jа='кw
сотвори'тъ гд\сь сло'во, <е>='же гл~а: (хо'щеши ли
да) по'йдетъ стjь'нь де'сять степе'нiй, и=ли` возврати'тся
де'сять степе'нiй;

10. И= рече` <е>=зекi'а: о<у>=до'бно стjь'ни о<у>=клони'тися
де'сять степе'нiй: ни`, но да возврати'тся стjь'нь
на де'сять степе'нiй вспя'ть.

11. И= возопи` и=са'iа пр\оро'къ ко гд\су, и= возврати'ся
стjь'нь по числу` наза'дъ де'сять степе'нiй.

12. Во вре'мя <о>='но посла` марwда'хъ валада'нъ, сы'нъ
валада'новъ, ца'рь вавv"лw'нскiй, кни^ги и= да'ры ко
<е>=зекi'и: слы'ша бо, jа='кw разболjь'ся (ца'рь) <е>=зекi'а.

13. И= пора'довася <е>=зекi'а w= ни'хъ, и= показа`
и=`мъ ве'сь до'мъ сво'й сокро'вищный, сребро` и= зла'то,
и= а=рwма'ты и= <е>=ле'й до'брый, и= до'мъ сосу'дwвъ
и= <е>=ли^ка w=брjьто'шася въ сокро'вищихъ <е>=гw`:
и= не бjь` мjь'ста, <е>=гw'же не показа` и=`мъ <е>=зекi'а
въ дому` свое'мъ и= во все'й w='бласти свое'й.

14. И= вни'де и=са'iа пр\оро'къ ко <е>=зекi'и царю`
и= рече` къ нему`: что` глаго'лаша му'жiе сi'и, и=
w\тку'ду прiидо'ша къ тебjь`; и= рече` <е>=зекi'а:
w\т земли` да'льнiя прiидо'ша ко мнjь`, w\т вавv"лw'на.

15. И= рече`: что` ви'дjьша въ дому` твое'мъ; и= рече`
<е>=зекi'а: вся^, <е>=ли^ка въ дому` мое'мъ, ви'дjьша:
нjь'сть въ дому` мое'мъ, <е>=гw'же и=`мъ не показа'хъ,
но и= jа=`же въ сокро'вищихъ мои'хъ (ви'дjьша).

16. И= рече` и=са'iа ко <е>=зекi'и: слы'ши сло'во гд\сне:

17. се`, днi'е гряду'тъ, рече` гд\сь, взята^ бу'дутъ
вся^, jа=`же въ дому` твое'мъ, и= вся^, jа=`же собра'ша
<о>=тцы` твои` до дне` сегw`, вни'дутъ въ вавv"лw'нъ:
и= не w=ста'нется сло'во, <е>='же рече` гд\сь.

18. И= сы'нове твои`, и=`же и=зы'дутъ и=з\ъ теб<е>`,
и=`хже роди'ши, во'змутся и= бу'дутъ скопцы` въ дому`
царя` вавv"лw'нскагw.

19. И= рече` <е>=зекi'а ко и=са'iи: бла'го сло'во гд\сне
<е>='же гл~а: да бу'дутъ ми'ръ во дни^ моя^.

20. И= прw'чая слове'съ <е>=зекi'евыхъ, и= вся^ си'ла
<е>=гw`, и= <е>=ли^ка сотвори`, и=сто'чникъ и= водоте'чь,
и= введе` во'ду во гра'дъ, не се' ли, сiя^ напи^сана
въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й i=у'диныхъ;

21. И= о<у>='спе <е>=зекi'а со <о>=тцы^ свои'ми, и=
погребе'нъ бы'сть во гра'дjь давi'довjь. И= воцари'ся
манассi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 21.

Сы'нъ двана'десяти лjь'тъ манассi'а, <е>=гда` нача`
ца'рствовати, и= пятьдеся'тъ пя'ть лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя ма'тере <е>=гw` <о>=фовi'а.

2. И= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
и= хожда'ше в\ъслjь'дъ ме'рзостей jа=зы'кwвъ, и=`хже
w\три'ну гд\сь w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ:

3. и= w=брати'ся, и= созда` высw'кая, и=`же разори`
<о>=те'цъ <е>=гw` <е>=зекi'а, и= воздви'же же'ртвенникъ
ваа'лу, и= сотвори` дубра^вы, jа=`же сотвори` а=хаа'въ
ца'рь i=и~левъ, и= поклони'ся все'й си'лjь небе'снjьй
и= порабо'та и=`мъ:

4. и= созда` <о>=лта'рь въ дому` гд\сни, jа='коже рече`
гд\сь: во i=ер\сли'мjь положу` и='мя мое`.

5. И= сотвори` <о>=лта'рь все'й си'лjь небе'снjьй на
дву` двору` до'му гд\сня:

6. и= провожда'ше сы'ны своя^ чрез\ъ <о>='гнь, и= вража'ше,
и= волшв<е>'нiя творя'ше, и= сотвори` ка^пища, и= волш<е>'бницы
о<у>=мно'жи твори'ти лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
<е>='же прогнjь'вати <е>=го`:

7. и= поста'ви и=зва'яное дубра'вы въ хра'мjь, w= не'мже
рече` гд\сь къ давi'ду и= къ соломw'ну сы'ну <е>=гw`:
въ хра'мjь се'мъ и= во i=ер\сли'мjь, <е>=го'же и=збра'хъ
w\т всjь'хъ колjь'нъ i=и~левыхъ, и= положу` ту` и='мя
мое` на вjь'ки,

8. и= не приложу` подви'гнутися но'зjь i=и~левjь w\т
земли`, ю='же да'хъ <о>=тц<е>'мъ и='хъ, а='ще тi'и
соблюду'тъ вся^ <е>=ли^ка заповjь'дахъ, по все'й за'повjьди,
ю='же заповjь'да и=`мъ ра'бъ мо'й мwv"се'й.

9. И= не послу'шаша, и= прельсти` и=`хъ манассi'а,
<е>='же сотвори'ти лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима
па'че jа=зы^къ, jа=`же и=стреби` гд\сь w\т лица` сынw'въ
i=и~левыхъ.

10. И= гл~а гд\сь руко'ю рабw'въ свои'хъ пр\оро'кwвъ,
гл~я:

11. за сiя^, <е>=ли^ка сотвори` манассi'а ца'рь i=у'динъ
ме'рзwсти сiя^ лука'выя, па'че всjь'хъ jа=`же сотвори'ша
а=морре'<е>, и=`же пре'жде сегw` бы'ша, и= введе` во
грjь'хъ и= i=у'ду, въ кумi'рjьхъ свои'хъ:

12. не та'кw: си'це гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: се`,
а='зъ наведу` sла^я на i=ер\сли'мъ и= на i=у'ду, jа='кw
вся'кому слы'шащему пошумя'тъ <о>=боя^ о<у>='ха <е>=гw`,

13. и= простру` на i=ер\сли'мъ мjь'ру самарi'йскую
и= вjьсы` до'му а=хаа'вля: и= и=стреблю` i=ер\сли'ма,
jа='коже и=зглажда'ется а=лава'стръ и=зглажда'емый
и= превраща'ется въ лице` свое`:

14. и= и=зри'ну w=ста'нки достоя'нiя моегw` и= преда'мъ
и='хъ въ ру'ки врагw'въ и=`хъ, и= бу'дутъ въ расхище'нiе
и= въ плjь'нъ всjь^мъ врагw'мъ свои^мъ:

15. поне'же сотвори'ша лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма
и= бы'ша прогнjьвля'юще мя` w\т дне`, во'ньже и=зведо'хъ
<о>=тцы` и=`хъ w\т земли` <е>=гv'петскiя, и= до дне`
сегw`.

16. <Е>=ще' же кро'вь непови'нную и=злiя` манассi'а
мно'гу sjьлw`, до'ндеже напо'лни i=ер\сли'му о<у>=ста`
до о<у>='стъ, кромjь` грjьхw'въ <е>=гw`, и='миже во
грjь'хъ введе` i=у'ду, сотвори'ти лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма
гд\снима.

17. И= прw'чая слове'съ манассi'иныхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, и= грjь'хъ <е>=гw`, и='мже согрjьши`, не
сiя^ ли напи^сана въ кни'зjь слове'съ днi'й царе'й
i=у'диныхъ;

18. И= о<у>='спе манассi'а со <о>=тцы^ свои'ми, и=
погребе'нъ бы'сть въ вертогра'дjь до'му своегw`, въ
вертогра'дjь <о>='зы. И= воцари'ся а=ммw'нъ сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`:

19. сы'нъ два'десяти дву` лjь'тъ бjь` а=ммw'нъ, <е>=гда`
нача` ца'рствовати и= два` лjь^та ца'рствова во i=ер\сли'мjь.
И='мя же ма'тери <е>=гw` месолла'мъ, дщи` а=ру'сова
и=з\ъ i=ете'вы.

20. И= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
jа='коже сотвори` манассi'а <о>=те'цъ <е>=гw`,

21. и= хожда'ше по всему` пути`, и='мже ходи` <о>=т<е>'цъ
<е>=гw`, и= порабо'та кумi'рwмъ, и=`мже порабо'та <о>=те'цъ
<е>=гw`, и= поклони'ся и=`мъ:

22. и= w=ста'ви гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ, и=
не ходи` путе'мъ гд\снимъ.

23. И= воста'ша <о>='троцы а=ммw'новы на'нь и= о<у>=мертви'ша
царя` въ дому` <е>=гw`.

24. Лю'дiе же земли` (тоя`) и=зби'ша всjь'хъ воста'вшихъ
на царя` а=ммw'на, и= воцари'ша лю'дiе земли` тоя`
i=wсi'ю сы'на <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

25. И= прw'чая слове'съ а=ммw'новыхъ, <е>=ли^ка сотвори`,
не се' ли, сiя^ напи^сана и= въ кни'зjь слове'съ днi'й
царе'й i=у'диныхъ;

26. И= погребо'ша <е>=го` во гро'бjь <е>=гw` въ вертогра'дjь
<о>='зинjь. И= воцари'ся i=wсi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw
<е>=гw`.

Глава` 22.

Сы'нъ <о>=сми` лjь'тъ бjь` i=wсi'а, <е>=гда` нача`
ца'рствовати, и= три'десять <е>=ди'но лjь'то ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери <е>=гw` i=едiда`,
дщи` <е>=де'ева, w\т васурw'fа.

2. И= сотвори` пра'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима, и=
хожда'ше во всjь'хъ путе'хъ давi'да <о>=тца` своегw`,
не соврати'ся ни на де'сно, ни на шу'ее.

3. И= бы'сть во <о>=смоена'десять лjь'то ца'рства i=wсi'ина,
въ седмы'й мц\съ, посла` ца'рь сафа'на, сы'на <е>=зелi'ина,
сы'на месолла'мля, книго'чiю до'му гд\сня, глаго'ля:

4. взы'ди къ хелкi'и жерцу` вели'кому и= запечатлjь'й
сребро` внесе'ное въ до'мъ гд\сень, <е>='же собра'ша
стрегу'щiи вра'тъ w\т людi'й,

5. и= да даду'тъ <е>=` въ ру'ки творя'щихъ дjьла` приста'вникwмъ
въ хра'мjь гд\сни: да дадя'тъ <е>=` творя'щымъ дjьла`
въ дому` гд\сни, <е>='же подкрjьпля'ти разсjь^лины
хра'ма,

6. древодjь'л<е>мъ и= каменосjь'чц<е>мъ и= покупа'ющымъ
древа` и= ка'менiе те'саное на о<у>=твержде'нiе разсjь'линъ
хра'ма.

7. <О>=ба'че не сочисля'ху и='хъ w= сребре` дае'мjьмъ
и=`мъ, jа='кw вjь'рнw тi'и творя'ху.

8. И= рече` хелкi'а жре'цъ вели'кiй ко сафа'ну книго'чiю:
кни'гу зако'на (бж~iя) w=брjьто'хъ въ дому` гд\сни.
И= даде` хелкi'а кни'гу сафа'ну, и= прочте` ю=`.

9. И= вни'де въ до'мъ гд\сень и= царю` i=wсi'и, и=
возвjьсти` царю` сло'во и= рече`: слiя'ша раби` твои`
сребро` w=брjь'тшееся въ дому` гд\сни, и= да'ша <е>=`
приста^вницы въ ру'ки творя'щымъ дjьла` въ хра'мjь
гд\сни.

10. И= рече` сафа'нъ книго'чiя къ царю`, глаго'ля кни'гу
зако'на даде` ми` хелкi'а жре'цъ. И= прочте` ю=` сафа'нъ
пред\ъ царе'мъ.

11. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'ша ца'рь словеса` кни'ги
зако'нныя, и= раздра` ри^зы своя^,

12. и= заповjь'да ца'рь хелкi'и жрецу` и= а=хiка'му
сы'ну сафа'ню, и= а=ховw'ру сы'ну мiхе'ину и= сафа'ну
книго'чiю и= а=саi'ю рабу` царе'ву, глаго'ля:

13. прiиди'те, и=спроси'те гд\са w= мнjь` и= w= всjь'хъ
лю'дехъ и= w= все'мъ i=у'дjь, и= w= словесjь'хъ кни'ги
w=брjь'тшiяся сея`, jа='кw вели'къ гнjь'въ гд\сень
разжже'ный на на'съ, поне'же не послу'шаша <о>=тцы`
на'ши слове'съ кни'ги сея`, <е>='же твори'ти по всjь^мъ
напи'саннымъ на ны`.

14. И= и='де хелкi'а жре'цъ и= а=хiка'мъ, и= а=ховw'ръ
и= сафа'нъ и= а=саi'асъ ко <о>=лда'мjь проро'чицjь,
женjь` сели'ма сы'на fеку'ева, сы'на а=ра'са ризохрани'теля:
и= сiя` живя'ше во i=ер\сли'мjь въ масе'нjь: и= глаго'лаша
къ не'й по сему`.

15. И= рече` и=`мъ: си'це гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ:
рцы'те му'жеви посла'вшему вы` ко мнjь`:

16. та'кw гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ наведу` sла^я на
мjь'сто сiе` и= на живу'щыя въ не'мъ, вся^ словеса`
кни^жная, jа=`же прочте` ца'рь i=у'динъ:

17. поне'же w=ста'виша мя` и= кадя'ху богw'мъ други^мъ,
jа='кw да прогнjь'ваютъ мя` дjьлесы` ру'къ свои'хъ,
и= разжже'тся jа='рость моя` на мjь'сто сiе` и= не
о<у>=га'снетъ:

18. и= ко царю` i=у'дину посла'вшему ва'съ вопроси'ти
гд\са, си'це рцы'те <е>=му`: та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ
i=и~левъ: словеса`, jа=`же слы'шалъ <е>=си`,

19. за сiя^, jа='кw о<у>=мягчи'ся се'рдце твое` и=
смири'лся <е>=си` пред\ъ лице'мъ гд\снимъ, о<у>=слы'шавъ
<е>=ли^ка гл~ахъ на мjь'сто сiе` и= на живу'щыя въ
не'мъ, <е>='же бы'ти въ погубле'нiе и= въ прокля'тiе,
и= раздра'лъ <е>=си` ри^зы твоя^, и= пла'кался предо
мно'ю, и= а='зъ о<у>=`бо о<у>=слы'шахъ, гл~етъ гд\сь:

20. сегw` ра'ди а='зъ приложу` тя` ко <о>=тц<е>'мъ
твои^мъ, и= собере'шися во гро'бъ тво'й въ ми'рjь,
и= не о<у>='зриши <о>=чи'ма твои'ма всjь'хъ sлы'хъ,
jа=`же а='зъ и='мамъ навести` на мjь'сто сiе` и= на
живу'щыя въ не'мъ.

Глава` 23.

И= возвjьсти'ша сiя^ глаго'лы царе'ви: и= посла` ца'рь,
и= собра` къ себjь` вся^ старjь^йшины i=у'дины и= i=ер\сли'мляны,

2. и= вни'де ца'рь въ до'мъ гд\сень, и= вси` му'жiе
i=у'дины и= вси` живу'щiи во i=ер\сли'мjь съ ни'мъ,
и= жерцы`, и= пр\оро'цы, и= вси` лю'дiе w\т ма'ла и=
до вели'ка, и= прочте` во о<у>=шеса` и='хъ вся^ словеса`
кни'ги завjь'та w=брjь'тшiяся въ дому` гд\сни:

3. и= ста` ца'рь о<у>= столпа` и= завjьща` завjь'тъ
пред\ъ гд\семъ, <е>='же ходи'ти в\ъслjь'дъ гд\са и=
храни'ти за'пwвjьди <е>=гw` и= свидjь^нiя <е>=гw` и=
w=правда^нiя <е>=гw` всjь'мъ се'рдцемъ и= все'ю душе'ю,
<е>='же возста'вити словеса` завjь'та сегw`, jа=`же
пи^сана въ кни'зjь се'й. И= ста'ша вси` лю'дiе въ завjь'тjь.

4. И= заповjь'да ца'рь хелкi'и жерцу` вели'кому и=
жерц<е>'мъ вторы^мъ и= стрегу'щымъ вра'тъ и=знести`
w\т хра'ма гд\сня вся^ сосу'ды сотвор<е>'ныя ваа'лу
и= дубра'вjь и= все'й си'лjь небе'снjьй, и= сожже`
и= внjь` i=ер\сли'ма въ садимw'fjь ке'дрстjь и= и=зве'рже
пра'хъ и='хъ въ веfи'ль:

5. и= сожже` хwмарi'мы {жерцы` чародjь^и}, и=`хже да'ша
ца'рiе i=у'дины, и= кадя'ху въ высо'кихъ и= во градjь'хъ
i=у'диныхъ и= во w=кре'стныхъ i=ер\сли'ма, и= кадя'щихъ
ваа'лу, и= со'лнцу, и= лунjь`, и= плане'тамъ и= все'й
си'лjь небе'снjьй:

6. и= и=знесе` кумi'ръ и=з\ъ хра'ма гд\сня внjь` i=ер\сли'ма
на пото'къ ке'дрскъ, и= сожже` <е>=го` въ пото'цjь
ке'дрстjь, и= и=стни` въ пра'хъ, и= вве'рже пра'хъ
и=`хъ въ гро'бы сынw'въ людски'хъ:

7. и= разруши` хра'мъ кадисi'мwвъ {до'мъ блуди'лищный},
и='же бjь` въ хра'мjь гд\сни, и=дjь'же ж<е>ны` прядя'ху
ри^зы кумi'ру:

8. и= возведе` вся^ жерцы` w\т градw'въ i=у'диныхъ,
и= w=скверни` высw'кая, и=дjь'же кадя'ху жерцы`, w\т
гаваи` да вирсаве'и: и= разруши` хра'мъ вра'тъ, и='же
бjь` при две'рехъ вра'тъ i=ису'са кня'зя гра'днагw,
и='же w=шу'юю входя'щымъ две'рьми гра'да.

9. <О>=ба'че не вхожда'ху жерцы` высо'кихъ ко <о>=лтарю`
гд\сню во i=ер\сли'мjь, но то'кмw jа=дя'ху w=прjьсно'ки
посредjь` бра'тiи своея`.

10. И= w=скверни` тафе'fа, и='же въ де'бри сынw'въ
<е>=нw'млихъ, <е>='же не превести` му'жу сы'на своегw`
и= му'жу дще'ре своея` моло'ху сквозjь` <о>='гнь:

11. и= сожже` ко'ни, и=`хже да'ша ца'рiе i=у^дины со'лнцу
во вхо'дjь хра'му гд\сня, при влага'лищи наfа'на, царе'ва
скопца` во фарурi'мjь: и= колесни'цу со'лнечную сожже`
<о>=гне'мъ:

12. и= <о>=лтари^, jа=`же на кро'вjь го'рницы а=ха'зовы,
jа=`же сотвори'ша ца'рiе i=у'дины и= <о>=лтари^, и=`же
созда` манассi'а во двою` двору` хра'ма гд\сня, раскопа`
ца'рь, и= све'рже w\тту'ду, и= всы'па пра'хъ и=`хъ
въ пото'къ ке'дрскъ:

13. и= хра'мъ, и='же пред\ъ лице'мъ i=ер\сли'ма, w=десну'ю
горы` мосfа'fъ, <е>=го'же созда` соломw'нъ ца'рь i=и~левъ
а=ста'ртjь ме'рзости сiдw'нстjьй и= хамw'су ме'рзости
мwа'вли и= молхо'лу ме'рзости сынw'въ а=ммw'нихъ, w=скверни`
ца'рь:

14. и= сокруши` столпы`, и= и=скорени` дубра^вы, и=
напо'лни мjьста` и='хъ костьми` человjь'ческими:

15. и= <о>=лта'рь и='же во веfи'ли высо'кiй, <е>=го'же
сотвори` i=еровоа'мъ сы'нъ нава'товъ, и='же въ грjь'хъ
введе` i=и~ля, и= <о>=лта'рь то'й высо'кiй раскопа`,
и= сокруши` ка'менiе <е>=гw`, и= и=стни` въ пра'хъ,
и= сожже` кумi'ры.

16. И= восклони'ся i=wсi'а, и= ви'дjь гро'бы су'щыя
во гра'дjь та'мw, и= посла`, и= взя` кw'сти w\т грw'бъ,
и= сожже` на <о>=лтари`, и= w=скверни` <е>=го` по гл~у
гд\сню, <е>=го'же глаго'ла человjь'къ бж~iй, <е>=гда`
стоя'ше i=еровоа'мъ въ пра'здникъ пред\ъ <о>=лтаре'мъ:
и= w=бра'щься возведе` <о>='чи свои` на гро'бъ человjь'ка
бж~iя глаго'лавшагw словеса` сiя^.

17. и= рече`: что` моги'ла сiя^, ю='же а='зъ ви'жду;
И= рjь'ша <е>=му` му'жiе гра'да: гро'бъ се'й человjь'ка
бж~iя <е>='сть, и='же прiи'де w\т i=у'ды и= проглаго'ла
словеса` сiя^, jа=`же сотвори'лъ <е>=си` нн~jь над\ъ
<о>=лтаре'мъ, и='же въ веfи'ли.

18. И= рече`: w=ста'вите <е>=го`, да не подви'жетъ
ни <е>=ди'нъ му'жъ косте'й <е>=гw`. И= w=ста'виша кw'сти
<е>=гw` съ костьми` проро'ка прише'дшагw w\т самарi'и.

19. <Е>=ще` и= вся^ хра'мы высо'кихъ су'щихъ во градjь'хъ
самарi'йскихъ, jа=`же сотвори'ша ца'рiе i=и~л<е>вы
прогнjьвля'юще гд\са, w\тве'рже i=wсi'а, и= сотвори`
и=`мъ вся^ дjьла`, jа=`же сотвори` въ веfи'ли,

20. и= закла` вся^ жерцы` высо'кихъ су'щыя та'мw пред\ъ
<о>=лтарьми`, и= сожже` на ни'хъ ко'сти человjь'чи,
и= возврати'ся во i=ер\сли'мъ.

21. И= заповjь'да ца'рь все'мъ лю'демъ, глаго'ля: сотвори'те
па'сху гд\севи бг~у на'шему, jа='коже пи'сано въ кни'зjь
завjь'та сегw`:

22. jа='кw не бы'сть па'сха сiя` w\т днi'й судi'й,
и='же суди'ша i=и~леви, и= во всjь'хъ дне'хъ царе'й
i=и~левыхъ и= царе'й i=у'диныхъ:

23. но то'кмw во <о>=смоена'десять лjь'то царя` i=wсi'и
бы'сть па'сха гд\су во i=ер\сли'мjь.

24. <Е>=ще` и= волше'бники, и= вражби'ты, и= fерафi'мы,
и= кумi'ры, и= вся^ ме'рзwсти бы'вшыя въ земли` i=у'динjь
и= во i=ер\сли'мjь, и=скорени` ца'рь i=wсi'а, да о<у>=тверди'тъ
словеса` закw'нная пи^санная въ кни'зjь, ю='же w=брjь'те
хелкi'а жре'цъ въ хра'мjь гд\сни.

25. Подо'бенъ <е>=му` не бы'сть пред\ъ ни'мъ ца'рь,
и=`же w=брати'ся къ гд\севи всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ
и= все'ю душе'ю свое'ю и= все'ю си'лою свое'ю по всему`
зако'ну мwv"се'ову, и= по не'мъ не воста` подо'бенъ
<е>=му`.

26. <О>=ба'че не w\тврати'ся гд\сь w\т jа='рости гнjь'ва
своегw` вели'кагw, и='мже воз\ъяри'ся гнjь'вомъ на
i=у'ду, на прогнjь^ванiя, и='миже прогнjь'ва <е>=го`
манассi'а,

27. и= рече` гд\сь: <е>=ще` и= i=у'ду w\три'ну w\т
лица` моегw`, jа='коже w\три'нухъ i=и~ля, и= гра'дъ
се'й w\тве'ргу, <е>=го'же и=збра'хъ, i=ер\сли'ма, и=
хра'мъ, w= не'мже рjь'хъ: бу'детъ и='мя мое` ту`.

28. И= прw'чая слове'съ i=wсi'евыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не сiя^ ли напи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=у'диныхъ;

29. Во дне'хъ же <е>=гw` взы'де фараw'нъ нехаw` ца'рь
<е>=гv'петскъ на царя` а=ссv"рi'йска на реку` <е>=vфра'тъ:
и= и=зы'де ца'рь i=wсi'а на срjь'тенiе <е>=му`, и=
о<у>=би` <е>=го` нехаw` ца'рь въ магеддw'нjь, <е>=гда`
<е>=го` о<у>=зрjь`.

30. И= взя'ша <е>=го` <о>='троцы <е>=гw` ме'ртва и=з\ъ
магеддw'на и= принесо'ша <е>=го` во i=ер\сли'мъ, и=
погребо'ша <е>=го` во гро'бjь <е>=гw` во гра'дjь давi'довjь.
И= поя'ша лю'дiе земли` тоя` i=wаха'за сы'на i=wсi'ина
и= пома'заша <е>=го`, и= воцари'ша <е>=го` вмjь'стw
<о>=тца` <е>=гw`.

31. Сы'нъ два'десяти и= трiе'хъ лjь'тъ бjь` i=wаха'зъ,
внегда` нача` ца'рствовати и= три` мц\сы ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери <е>=гw` а=мiта'ла,
дщи` i=еремi'и и=з\ъ ловны`.

32. И= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
по всjь^мъ <е>=ли^ка сотвори'ша <о>=тцы` <е>=гw`.

33. И= пресели` <е>=го` фараw'нъ нехаw` въ ревла'амъ
въ зе'млю <е>=ма'fъ, да не ца'рствуетъ во i=ер\сли'мjь,
и= возложи` да'нь на зе'млю ту` сто` тала^нтъ сребра`
и= сто` тала^нтъ зла'та.

34. И= поста'ви царе'мъ фараw'нъ нехаw` над\ъ ни'ми
<е>=лiакi'ма, сы'на i=wсi'и царя` i=у'дина, вмjь'стw
i=wсi'и <о>=тца` <е>=гw`, и= премjьни` и='мя <е>=му`
i=wакi'мъ: i=wаха'за же взя` и= введе` во <е>=гv'петъ
и= о<у>='мре та'мw.

35. И= сребро` и= зла'то даде` i=wакi'мъ фараw'ну,
<о>=ба'че написа` зе'млю дая'ти сребро` по словеси`
фараw'ню: му'жъ по w=цjьне'нiю своему` дая'ше сребро`
и= зла'то w\т людi'й земли` тоя` дая'ти фараw'ну нехаw`.

36. Сы'нъ бjь` два'десяти и= пяти` лjь'тъ i=wакi'мъ,
<е>=гда` нача` ца'рствовати, и= <е>=динона'десять лjь'тъ
ца'рствова во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери <е>=гw`
i=елда'фъ, дщи` фадаi'ля, w\т ру'мы.

37. И= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
по всjь^мъ <е>=ли^ка сотвори'ша <о>=тцы^ <е>=гw`.

Глава` 24.

Во дне'хъ <е>=гw` взы'де навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй,
и= бы'сть <е>=му` i=wакi'мъ ра'бъ три` лjь^та, и= w\тврати'ся,
и= w\тве'ржеся <е>=гw`.

2. И= посла` гд\сь <е>=му` <е>=динопоя'сники {во'ины
л<е>'гкiя} халд<е>'йскiя и= <е>=динопоя'сники сv"рi'йскiя,
поя'сники сынw'въ а=ммw'нихъ, и= посла` и='хъ въ зе'млю
i=у'дову на побjьжде'нiе по словеси` гд\сню, <е>='же
гл~а руко'ю рабw'въ свои'хъ пр\оро'кwвъ.

3. <О>=ба'че прiи'де по гнjь'ву гд\сню на i=у'ду, <е>='же
w\тста'вити <е>=го` w\т лица` своегw` грjь^хъ ра'ди
манассi'иныхъ, по всjь^мъ <е>=ли^ка сотвори`,

4. и= кро'вь непови'нную пролiя`, и= напо'лни i=ер\сли'мъ
кро'ве непови'нныя, сегw` ра'ди не восхотjь` гд\сь
о<у>=мл\стивитися.

5. И= прw'чая слове'съ i=wакi'мовыхъ, и= вся^ <е>=ли^ка
сотвори`, не се' ли, сiя^ напи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=у'диныхъ;

6. И= о<у>='спе i=wакi'мъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= воцари'ся
i=ехонi'а {<о>='нъ же i=wахi'нъ} вмjь'стw <е>=гw`.

7. И= не приложи` ксему` ца'рь <е>=гv'петскiй и=зы'ти
и=з\ъ земли` своея`, jа='кw взя` ца'рь вавv"лw'нскiй
w\т пото'ка <е>=гv'петска да'же до рjьки` <е>=vфра'та,
вся^ <е>=ли^ка бы'ша царя` <е>=гv'петска.

8. Сы'нъ <о>=смина'десяти лjь'тъ i=ехонi'а, <е>=гда`
нача` ца'рствовати, и= три` мц\сы ца'рствова во i=ер\сли'мjь.
И='мя же ма'тере <е>=гw` не'сfа, дщи` <е>=ланасfа'на,
w\т i=ер\сли'ма.

9. И= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
по всему` <е>=ли'ко сотвори` <о>=те'цъ <е>=гw`.

10. И= въ вре'мя то` взы'де навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскими
на i=ер\сли'мъ, и= бы'сть гра'дъ во w=блеже'нiи.

11. И= прiи'де навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй
на гра'дъ i=ер\сли'мъ, и= <о>='троцы <е>=гw` w='колw
w=бсjьдя'ху гра'дъ.

12. И= и=зы'де i=ехонi'а ца'рь i=у'динъ ко царю` вавv"лw'нскому,
са'мъ и= <о>='троцы <е>=гw`, и= ма'ти <е>=гw`, и= кня^зи
<е>=гw`, и= скопцы` <е>=гw`, и= взя` <е>=го` ца'рь
вавv"лw'нскiй въ <о>=смо'е лjь'то ца'рства своегw`.

13. И= и=знесе` вся^ сокрw'вища w\тту'ду су^щая во
хра'мjь гд\сни и= сокро'вища до'му царе'ва, и= сокруши`
вся^ сосу'ды златы^я, jа=`же сотвори` соломw'нъ ца'рь
i=и~левъ во хра'мjь по гл~у гд\сню,

14. и= пресели` i=ер\сли'мляны и= вся^ кня^зи, и= си^льныя
крjь'постiю, плjь'на де'сять ты'сящъ плjьни'въ, и=
вся'каго древодjь'ля, и= худо'жники: и= никто'же w=ста'ся,
то'кмw о<у>=бо'зiи земли` тоя`:

15. и= преведе` i=ехонi'ю въ вавv"лw'нъ, и= ма'терь
царе'ву, и= ж<е>ны` цар<е>'вы, и= скопцы` <е>=гw`,
и= крjь^пкiя земли` тоя` введе` на преселе'нiе и=з\ъ
i=ер\сли'ма въ вавv"лw'нъ:

16. и= вся^ му'жы си'лы, се'дмь ты'сящъ, и= древодjь^ль
и= худо'жникwвъ ты'сящу, вси` си'льнiи творя'щiи бра'нь,
и= введе` и='хъ ца'рь вавv"лw'нскiй въ преселе'нiе
въ вавv"лw'нъ.

17. И= поста'ви царе'мъ вавv"лw'нскiй ца'рь ватfанi'ю
сы'на <е>=гw` {<Е>=вр.: дя'дю <е>=гw`.} и= вмjь'стw
<е>=гw`, и= преложи` и='мя <е>=му` седекi'а.

18. Сы'нъ два'десяти и= <е>=ди'нагw лjь'та седекi'а,
внегда` нача` ца'рствовати, и= <е>=динона'десять лjь'тъ
ца'рствова во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере <е>=гw`
а=мiта'ла, дщи` i=еремi'ина, w\т ловны`.

19. И= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима,
по всему` <е>=ли^ка сотвори` i=wакi'мъ,

20. jа='кw jа='рость бjь` гд\сня на i=ер\сли'мjь и=
на i=у'дjь, до'ндеже w\тве'рже я=` w\т лица` своегw`.
И= w\тве'ржеся седекi'а царя` вавv"лw'нска.

Глава` 25.

И= бы'сть въ лjь'то девя'тое ца'рства <е>=гw`, въ мц\съ
деся'тый, прiи'де навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй
и= вся` си'ла <е>=гw` на i=ер\сли'мъ: и= w=бступи`
<е>=го` w\твсю'ду, и= созда'ша w='крестъ <е>=гw` бойни^цы.

2. И= бы'сть гра'дъ во w=блеже'нiи до первагwна'десять
лjь'та ца'рства седекi'ина, девя'тагw дне` мц\са:

3. и= превозмо'же во гра'дjь гла'дъ, и= не бы'сть хлjь'ба
лю'демъ земли` тоя`:

4. и= разсjь'деся гра'дъ, и= вси` му'жiе во'инстiи
и=зыдо'ша но'щiю путе'мъ вра'тъ, jа=`же посредjь` стjь'нъ,
jа=`же су'ть о<у>= вертогра'да царе'ва, и= халде'<е>
w='крестъ гра'да (бjь'ша). И= побjьже` (ца'рь седекi'а)
путе'мъ пусты'ннымъ:

5. и= погна` си'ла халде'йская в\ъслjь'дъ царя`, и=
jа='ша <е>=го` во а=равw'fjь i=ерiхw'нстjьмъ, и= вся`
си'ла <е>=гw` разсы'пася w\т него`:

6. и= поя'ша царя` и= поведо'ша <е>=го` къ царю` вавv"лw'нску
въ ревла'fу: и= глаго'ла съ ни'мъ су'дъ:

7. и= сы'ны седекi^ины закла` пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`,
и= <о>='чи седекi^ины и=збоде`, и= связа` <е>=го` о<у>='зами,
и= w\тведе` <е>=го` во вавv"лw'нъ.

8. Въ мц\съ же пя'тый, въ седмы'й де'нь мц\са, сiе`
лjь'то девятоена'десять навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска,
прiи'де навузарда'нъ а=рхiмагi'ръ, ра'бъ царя` вавv"лw'нскагw,
во i=ер\сли'мъ

9. и= зажже` хра'мъ гд\сень и= до'мъ царе'въ, и= вся^
до'мы i=ер\сли'мли и= вся^ до'мы вели'кiя сожже` а=рхiмагi'ръ:

10. и= стjь'ны i=ер\сли'мли w='крестъ раскопа` си'ла
халде'йская.

11. И= w=ста'нокъ людi'й и=збы'вшихъ во гра'дjь и=
впа'дшихъ, и=`же w\тпадо'ша ко царю` вавv"лw'нску,
и= про'чее и= о<у>=твержде'нiе пренесе` навузарда'нъ
воево'да.

12. И= w\т ни'щихъ земли` тоя` w=ста'ви а=рхiмагi'ръ
вiногра'ды блюсти` и= вертогра'ды.

13. И= столпы` мjь^дяны въ хра'мjь гд\сни, и= подста^вы,
и= мо'ре мjь'дное су'щее во хра'мjь гд\сни сокруши'ша
халде'<е>, и= взя'ша мjь'дь и='хъ во вавv"лw'нъ:

14. и= коно'бы, и= котлы^ и= фiа'лы, и= кади^льницы,
и= вся^ сосу'ды мjь^дяныя, въ ни'хже служа'ху, взя'ша:

15. и= кади^льницы, и= фiа'лы златы^я и= ср<е>'бряныя
взя` а=рхiмагi'ръ,

16. столпы` два`, и= мо'ря <е>=ди'но, и= подста^вы,
jа=`же сотвори` соломw'нъ хра'му гд\сню: не бjь` вjь'са
мjь'ди всjь'хъ сосу'дwвъ.

17. W=смина'десяти лакw'тъ бы'сть высота` столпа` <е>=ди'нагw,
и= глава` мjь'дяна на не'мъ: и= высота` главjь` три`
ла^кти, и= на главjь` мр<е>'жи и= шипки^ w='крестъ,
вся^ мjь^дяна: по сему' же и= сто'лпъ вторы'й со мре'жею.

18. И= поя'тъ а=рхiмагi'ръ саре'а жерца` пе'рваго и=
софо'нiю жерца` втора'го, и= три` стра'жы вра^тныя:

19. и= w\т гра'да взя` скопца` <е>=ди'наго, и='же бjь`
приста'вникъ над\ъ му'жи вое'нными, и= пя'ть муже'й
предстоя'щихъ пред\ъ лице'мъ царе'вымъ, w=брjь'тшихся
во гра'дjь, и= книго'чiа кня'зя си'лы, и='же стро'яше
лю'ди земли` тоя`, и= шестьдеся'тъ муже'й людi'й земли`
тоя` w=брjь'тшихся во гра'дjь:

20. и= поя'тъ я=` навузарда'нъ а=рхiмагi'ръ, и= приведе`
я=` къ царю` вавv"лw'нскому въ ревла'fу.

21. И= порази` и='хъ ца'рь вавv"лw'нскiй, и= о<у>=мори`
я=` въ ревла'fjь, въ земли` <е>=ма'fwвjь. И= пресели'ся
i=у'да свы'ше земли` своея`.

22. И= лю'дiе w=ста'вшiися въ земли` i=у'довjь, и=`хже
w=ста'ви навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй, и= поста'ви
над\ъ ни'ми годолi'ю, сы'на а=хiка'мля, сы'на сафа'ня.

23. И= о<у>=слы'шаша вси` кня^зи си'лы са'ми и= му'жiе
и='хъ, jа='кw поста'ви ца'рь вавv"лw'нскiй годолi'ю,
и= прiидо'ша къ годолi'и въ массифу`, и= i=сма'илъ
сы'нъ наfанi'инъ, и= i=wана'нъ сы'нъ кари'fовъ, и=
сараi'а сы'нъ fанама'fовъ нетwфаfi'тскiй, и= i=езо'нiа
сы'нъ махаffо'въ, са'ми и= му'жiе и=`хъ (прiидо'ша).

24. И= кля'тся и=`мъ годолi'а и= муж<е>'мъ и='хъ и=
рече` и=`мъ: не бо'йтеся прише'ствiя халде'<е>въ: сjьди'те
на земли` и= рабо'тайте царю` вавv"лw'нскому, и= добро`
бу'детъ ва'мъ.

25. И= бы'сть въ мц\съ седмы'й, прiи'де i=сма'илъ сы'нъ
наfанi'инъ сы'на <е>=лiса'мля w\т сjь'мене ца'рска,
и= де'сять муже'й съ ни'мъ, и= порази` годолi'ю, и=
о<у>='мре, и= i=уде'<е>въ и= халде'<е>въ, и=`же съ
ни'мъ бя'ху въ массифjь`.

26. И= воста'ша вси` лю'дiе, w\т ма'ла и= до вели'ка,
и= кня^зи си'лъ, и= внидо'ша во <е>=гv'петъ, jа='кw
о<у>=боя'шася w\т лица` халде'йска.

27. И= бы'сть въ лjь'то три'десять седмо'е преселе'нiя
i=wахi'на царя` i=у'дина, въ дванадеся'тый мц\съ, въ
два'десять седмы'й де'нь мц\са, вознесе` <е>=viлмарwда'хъ
ца'рь вавv"лw'нскiй, въ лjь'то ца'рства своегw`, главу`
i=wахi'на царя` i=у'дина, и= и=зведе` <е>=го` и=з\ъ
до'му темни'цы <е>=гw`,

28. и= глаго'ла съ ни'мъ блага^я, и= даде` престо'лъ
<е>=му` свы'ше престо'лwвъ царе'й, и=`же бя'ху съ ни'мъ
въ вавv"лw'нjь:

29. и= и=змjьни` ри^зы <е>=гw` темни'чныя, и= jа=дя'ше
хлjь'бъ съ ни'мъ всегда`, во вся^ дни^ живота` своегw`.

30. И= пи'ща <е>=гw` w\т до'му ца'рска да'вана бя'ше,
и= все` и=з\ъ<о>би'лiе во дни^ <е>=гw`, во вся^ дни^
живота` <е>=гw`.

Коне'цъ кни'зjь четве'ртjьй ца'рствъ: и='мать въ себjь`
гла'въ 25.

</hip>
Hosted by uCoz