<hip>
%{!версия=9} Кни'га пе'рвая

Паралiпоме'нwнъ.

Глава` 1.

А=да'мъ, си'fъ, <е>=нw'съ,

2. каiна'нъ, малелеи'лъ, i=а'редъ,

3. <е>=нw'хъ, маfуса'лъ, ламе'хъ,

4. нw'е, си'мъ, ха'мъ, i=а'феfъ.

5. Сы'нове i=а'феfwвы: гаме'ръ и= магw'гъ и= мада'й,
i=wvа'нъ, <е>=лiса` и= fове'лъ, и= мосо'хъ и= fi'расъ.

6. Сы'нове же гаме'рwвы: а=схана'зъ и= рiфа'fъ и= fоргама`.

7. Сы'нове же i=wvа^ни: <е>=лiса` и= fарсi'съ, и= хетти'мъ
и= додани'мъ.

8. Сы'нове же ха'мwвы: ху'съ и= месраi'мъ, фу'дъ и=
ханаа'нъ.

9. Сы'нове же ху'сwвы: сава` и= <е>=viла`, и= саваfа`
и= регма` и= севеfаха`. Сы'нове же регма'нwвы: сава`
и= дада'нъ.

10. Ху'съ же роди` неврw'да: се'й нача` бы'ти и=споли'нъ
лове'цъ на земли`.

11. Месраi'мъ же роди` лwдiи'ма и= а=намiи'ма, и= лавiи'ма
и= нефfwсеи'мы,

12. и= фаfерои'мы и= патросwнiи'мы, и= хаслwи'мы, w\т
ни'хже и=зыдо'ша фv"лiстi'ми, и= кафfорiи'мы.

13. Ханаа'нъ же роди` сiдw'на пе'рвенца своего` и=
хетте'а,

14. и= i=евусе'а и= а=морре'а, и= гергесе'а

15. и= <е>=vе'а, и= а=руке'а и= а=сене'а,

16. и= а=радi'а и= самаре'а и= а=маfi'а.

17. Сы'нове же си'мwвы: <е>=ла'мъ и= а=ссу'ръ, и= а=рфа<кс>а'дъ
и= лу'дъ и= а=ра'мъ. Сы'нове же а=ра^мли: о<у>='зъ
и= о<у>='лъ, и= геfе'ръ и= мосо'хъ.

18. А=рфа<кс>а'дъ же роди` каiна'на, каiна'нъ же роди`
салу`, сала' же роди` <е>=ве'ра.

19. <Е>=ве'ру же роди'стася два` сы^на: и='мя <е>=ди'ному
фале'къ, jа='кw бо дни^ <е>=гw` раздjьле'на бы'сть
земля`, и= и='мя бра'ту <е>=гw` i=екта'нъ.

20. I=екта'нъ же роди` <е>=лмwда'да и= сале'фа, и=
а=сермw'fа и= i=аде'ра,

21. и= а=дора'ма и= о<у>=за'ла, и= де'клу

22. и= гамаа'ла, и= а=вiмеи'ла и= са'ву,

23. и= о<у>=фi'ра и= <е>=viла'та и= i=wа'ва: вси` сi'и
сы'нове i=екта'нwвы.

24. Сы'нове же си'мwвы: а=рфа<кс>а'дъ, каiна'нъ, сала`,

25. <е>=ве'ръ, фале'къ, рага'въ,

26. серу'хъ, нахw'ръ, fа'ра,

27. а=вра'мъ, то'й <е>='сть а=враа'мъ.

28. Сы'нове же а=враа'мли: i=саа'къ и= i=сма'илъ.

29. Сi'и же ро'ди и='хъ: пе'рвенецъ i=сма'иловъ наваiw'fъ
и= кида'ръ, и= навдеи'лъ и= мавса'нъ,

30. и= масма` и= i=дума`, и= массi'й и= ходда'дъ, и=
fема'нъ

31. и= i=ету'ръ, и= нафе'съ и= кедма`: сi'и су'ть сы'нове
i=сма^или.

32. Сы'нове же хетту'ры подло'жницы а=враа'мовы, и=
роди` <е>=му` зомвра'на и= i=еза'на, и= мада'ла и=
мадiа'ма, и= i=есво'ка и= суе'а. Сы'нове же i=еза^ни:
сава` и= деда'нъ. Сы'нове же деда'нwвы: рагуи'лъ и=
навдеи'лъ, и= а=ссурiи'мъ и= латусiи'мъ и= а=сwмi'нъ.

33. Сы'нове же мадiа^мли: гефа'ръ и= <о>=фе'ръ, и=
<е>=нw'хъ и= а=вiда` и= <е>=лда'дъ: вси` тi'и сы'нове
хетту'рини. Роди' же а=враа'мъ i=саа'ка.

34. Сы'нове же i=саа'кwвы и=са'vъ и= i=и~ль.

35. Сы'нове же и=са'vwвы: <е>=лiфа'зъ и= рагуи'лъ,
и= i=еву'лъ и= i=егло'мъ и= коре'й.

36. Сы'нове <е>=лiфа'зwвы: fема'нъ и= w=ма'ръ, и= сwфа'ръ
и= гоfа'мъ и= кене'зъ. Fа'мна же подло'жница <е>=лiфа'зова
роди` <е>=му` а=мали'ка.

37. Сы'нове же рагуи'л<е>вы: нахе'fъ и= заре`, и= сомме`
и= мозе`.

38. Сы'нове же сиi'рwвы: лwта'нъ и= сwва'лъ, и= севегw'нъ
и= а=на`, и= дисw'нъ и= а=са'ръ и= рiсw'нъ.

39. Сы'нове же лwта^ни: хоррi` и= <е>=ма'нъ, и= сестрjь`
лwта'ня fамна`.

40. Сы'нове же сwва^ли: а=дуа'ръ и= манаа'fъ, и= о<у>=ва'лъ
и= сапфи` и= w=на'нъ. Сы'нове же севегw^ни: а=iа` и=
w=на'мъ.

41. Сы'нове же а=на^ни: дисо'нъ и= <е>=лiвама`, дщи`
а=на'ня, дво'е. Сы'нове же дисо'нwвы: а=мада` и= <е>=сева'нъ,
и= <е>=fра'нъ и= харра'нъ.

42. Сы'нове же а=са'рwвы: валаа'мъ и= зана'нъ и= i=лака'нъ,
и= сы'нове дисw'ни: w='съ и= а=рра'нъ.

43. И= сi'и ца'рiе и='хъ, и=`же ца'рствоваша въ земли`
<е>=дw'мли, пре'жде не'же бы'сть ца'рь над\ъ сы^ны
i=и~левыми: вала'къ сы'нъ веw'ровъ, и= и='мя гра'ду
<е>=гw` деннава`:

44. о<у>='мре же вала'къ, и= ца'рствова вмjь'стw <е>=гw`
i=wва'въ, сы'нъ за'ринъ, w\т восо'рры.

45. И= о<у>='мре i=wва'въ, и= ца'рствова вмjь'стw <е>=гw`
а=со'мъ w\т земли` fеманw'ни.

46. И= о<у>='мре а=со'мъ, и= ца'рствова вмjь'стw <е>=гw`
а=да'дъ, сы'нъ вара'довъ, и='же порази` мадiа'ма на
по'ли мwа'вли: и= и='мя гра'ду <е>=гw` гетfе'мъ.

47. И= о<у>='мре а=да'дъ, и= ца'рствова вмjь'стw <е>=гw`
самаа` w\т мессекка'са.

48. И= о<у>='мре самаа`, и= ца'рствова вмjь'стw <е>=гw`
сау'лъ w\т роwвw'fа, и='же бли'з\ъ рjьки`.

49. О<у>='мре же сау'лъ, и= ца'рствова вмjь'стw <е>=гw`
валаеннw'нъ сы'нъ а=ховw'ровъ.

50. И= о<у>='мре валаеннw'нъ, и= ца'рствова вмjь'стw
<е>=гw` а=да'дъ сы'нъ вара'довъ, <е>=гw'же гра'ду и='мя
бjь` фогw'ръ и= и='мя женjь` <е>=гw` метевеи'ль, дще'рь
матраи'fа.

51. И= о<у>='мре а=да'дъ, и= нача'ша бы'ти кня^зи <е>=дw^мли:
кня'зь fема'нъ, кня'зь а=лу'а, кня'зь i=еfа'фъ,

52. кня'зь <е>=лiвама`, кня'зь и=ла`, кня'зь фiнw'нъ,

53. кня'зь кене'зъ, кня'зь fема'нъ, кня'зь вамаи'лъ,

54. кня'зь гамеси'лъ, кня'зь а=рерама'нъ. Сi'и бы'ша
кня^зи <е>=дw'мстiи.

Глава` 2.

Сы'нове же i=и~л<е>вы сi'и су'ть: руви'мъ, сv"меw'нъ,
леvi'й, i=у'да, i=ссаха'ръ, завулw'нъ,

2. да'нъ, i=w'сифъ, венiамi'нъ, нефfалi'мъ, га'дъ и=
а=си'ръ.

3. Сы'нове i=у^дины: и='ръ, а=vна'нъ и= силw'мъ: сi'и
трiе` роди'шася <е>=му` w\т дще'ре саvы` хананi'тяныни.
Бы'сть же и='ръ пе'рвенецъ i=у'динъ лука'въ пред\ъ
гд\семъ: и= о<у>=би` <е>=го`.

4. Fама'рь же невjь'стка <е>=гw` роди` <е>=му` фаре'са
и= за'ру. Всjь'хъ сынw'въ i=у'диныхъ пя'ть.

5. Сы'нове же фаре'сwвы: <е>=срw'мъ и= i=емуи'лъ.

6. Сы'нове же за^рины: замврi'й и= i=fа'мъ, и= <е>=муа'нъ
и= калха'дъ и= дарале'й: всjь'хъ пя'ть.

7. Сы'нове же хармi^ины а=ха'ръ, и='же смути` i=и~ля,
и='же сложи'ся на прокля'тiе.

8. И= сы'нове i=fа^мли а=зарi'а.

9. Сы'нове же <е>=срw'мwвы, и=`же роди'шася <е>=му`:
i=ерамеи'лъ и= а=ра'мъ и= халовi`.

10. А=ра'мъ же роди` а=мiнада'ва, а=мiнада'въ же роди`
наассw'на, кня'зя до'му i=у'дину,

11. наассw'нъ же роди` салмw'на, и= салмw'нъ роди`
воо'за,

12. и= воо'зъ роди` w=ви'да, и= w=ви'дъ роди` i=ессе'а.

13. I=ессе'й же роди` пе'рвенца своего` <е>=лiа'ва,
и= втора'го а=мiнада'ва, и= тре'тiяго саме'а,

14. и= четве'ртаго наfанаи'ла, и= пя'таго реи'ла,

15. и= шеста'го а=са'ка, и= седма'го давi'да.

16. И= сестры^ и='хъ бы'ша: саруi'а и= а=вiге'а. Сы'нове
же саруi^ны: а=ве'сса и= i=wа'въ и= а=саи'лъ, трiе`
сi'и.

17. А=вiге'а же роди` а=ме'ссу, <е>=гw'же <о>=те'цъ
бы'сть i=оfо'ръ i=сма'ильтянинъ.

18. И= хале'въ сы'нъ <е>=срw'мовъ поя` жену` а=зу'ву
и= i=ерiw'fу. И= сi'и сы'нове <е>=я`: i=аса'ръ и= сува'въ
и= а=рдw'нъ.

19. И= о<у>='мре а=зу'ва, и= взя` себjь` хале'въ жену`
<е>=фра'fу, jа='же роди` <е>=му` w='ра,

20. w='ръ же роди` о<у>=рi'ю, и= о<у>=рi'а роди` веселеи'ла.

21. По се'мъ же вни'де <е>=срw'мъ ко дще'ри махi'ра
<о>=тца` галаа'дова, и= се'й поя` ю=`, сы'й въ лjь'тjьхъ
шести'десяти пяти'хъ: и= роди` <е>=му` сегу'ва.

22. Сегу'въ роди` i=аi'ра, и= бjь'ша <е>=му` два'десять
три` гра'ды въ земли` галаа'дстjьй.

23. Взя' же гедсу'ръ и= а=ра'мъ в<е>'си i=аi'рwвы,
кана'fъ и= се'ла <е>=гw`, шестьдеся'тъ градw'въ. Вси`
тi'и сы'нове махi'ра <о>=тца` галаа'дова.

24. И= по о<у>=ме'ртвiи <е>=срw'ма вни'де хале'въ во
<е>=фра'fу, жена' же <е>=срw'мля а=вiа`, и= роди` <е>=му`
а=сдw'ма <о>=тца` fекw'ева.

25. И= бjь'ша сы'нове i=ерамеи'ла пе'рвенца <е>=срw'мля:
ра'мъ пе'рвенецъ и= ваана`, и= а=ра'мъ и= а=со'мъ бра'тъ
<е>=гw`.

26. И= бjь` жена` и='на i=ерамеи'лу, и='менемъ а=та'ра,
jа='же бы'сть ма'ти о<у>=на'мля.

27. И= бы'ша сы'нове ра'ма пе'рвенца i=ерамеи'ля: маа'съ
и= i=амi'нъ и= а=ко'ръ.

28. И= бы'ша сы'нове о<у>=на^мли саммаа` и= <е>=дда'й.
Сы'нове же самма^ины нада'въ и= а=вiсу'ръ.

29. И= и='мя женjь` а=вiсу'рове а=вiге'а: и= роди`
<е>=му` <о>='зва и= моддi'а.

30. Сы'нове же нада^вли сала'дъ и= а=пфаi'нъ: и= о<у>='мре
сала'дъ не и=мы'й ча^дъ.

31. И= сы'нове а=пфаi^ни i=есi'й: и= сы'нъ i=есi'евъ
сwса'нъ: и= сы'нове сwса^ни дада'й.

32. Сы'нове же дада'ини: а=хiсама` и= i=еfе'ръ и= i=wнаfа'нъ:
и= о<у>='мре i=еfе'ръ не и=мы'й ча^дъ.

33. Сы'нове же i=wнаfа^ни фале'fъ и= заза`. Тi'и бы'ша
сы'нове i=ерамеи^ли.

34. Сwса'нъ же не и=мjь` сынw'въ, но то'чiю дщ<е>'ри,
и= и=мя'ше сwса'нъ раба` <е>=гv'птянина, и='менемъ
i=ераа`:

35. и= даде` сwса'нъ дще'рь свою` i=ера'ю рабу` своему`
въ жену`, и= роди` <е>=му` <е>=ffе'а,

36. <е>=ffе'й же роди` наfа'на, и= наfа'нъ роди` заве'да,

37. заве'дъ же роди` <о>=фла'да, <о>=фла'дъ же роди`
i=wви'да,

38. i=wви'дъ же роди` i=иу'а, i=иу'й роди` а=зарi'ю,

39. а=зарi'а же роди` хелли'са, и= хелли'съ роди` <е>=леа'са,

40. <е>=леа'съ же роди` сосома'iа, и= сосома'й роди`
саллу'ма,

41. саллу'мъ же роди` i=еко'мiю, и= i=еко'мiа роди`
<е>=лiса'ма.

42. Сы'нове же хале'ва бра'та i=ерамеи'ля, марiса`
пе'рвенецъ <е>=гw`: то'й <о>=те'цъ зi'фовъ: и= сы'нове
марiсы` <о>=тца` хеврw'нова.

43. И= сы'нове хеврw^ни: коре'й и= fафу'й, и= реко'мъ
и= самаа`.

44. Самаа' же роди` рае'ма, <о>=тца` i=еркаа'нова,
i=еркаа'нъ же роди` самма'а.

45. Сы'нъ же самма'инъ маw'нъ, и= маw'нъ <о>=те'цъ
веfсу'ровъ.

46. Ге'фа же подло'жница хале'вова роди` а=ра'на и=
моса'а и= газе'ра: а=ра'нъ же роди` гази'за.

47. Сы'нове же а=ддаi'ни: регма` и= i=wаfа'мъ, и= гирсw'мъ
и= фале'тъ, и= ге'фа и= сега'въ.

48. И= подло'жница хале'вова мwха` роди` севе'ра и=
fарха'на.

49. Роди' же сага'фъ <о>=тца` мадмина'ева, и= сау'ла
<о>=тца` маде'вина, и= <о>=тца` а=говда'ева, и= дщи`
хале'вова а=сха`.

50. Сi'и бя'ху сы'нове хале'вwвы, сы'нове w='ра пе'рвенца
<е>=фра'fова: сwва'лъ, <о>=те'цъ карiаfiарi'мовъ,

51. и= соломw'нъ <о>=те'цъ виfлее'мовъ, и= а=рi'мъ
<о>=те'цъ веfгедw'ровъ.

52. Бы'ша же сы'нове сwва'лу <о>=тцу` карiаfiарi'млю:
а=раа` и= <е>=сi'й, и= а=мманi'fъ

53. и= о<у>=масфа'е, и= карiаfiарi'мъ и= мiфifi'мъ,
и= и=самаfi'мъ и= и=самареi'мъ: w\т тjь'хъ и=зыдо'ша
сараfе'<е> и= <е>=сfаголе'<е>.

54. Сы'нове же соломw^ни: виfлее'мъ и= нетwфа'тъ и=
а=тарw'fъ, до'му i=wа'вля, и= полови'на манаfi'<е>въ
и=сараi`,

55. <о>=те'ч<е>ства пи'сарей w=бита'ющихъ во i=авi'сjь,
fаргаfiи'мъ и= самаfiи'мъ и= сwхаfi'мъ: сi'и су'ть
кiне'<е>, и=`же прiидо'ша w\т <е>=ма'fа, <о>=тца` до'му
риха'вля.

Глава` 3.

Сi'и же бы'ша сы'нове давi'дwвы, и=`же роди'шася <е>=му`
въ хеврw'нjь: перворожде'нный а=мнw'нъ w\т а=хiнаа'мы
i=езраилi'тiды: вторы'й далуi'а w\т а=вiге'и карми'льскiя:

2. тре'тiй а=вессалw'мъ сы'нъ маа'хи, дще'ре fоломi'а
царя` гесу'рска: четве'ртый а=дw'нiа сы'нъ а=ггi'fинъ:

3. пя'тый сафатi'а w\т а=вiта'лы: шесты'й i=еfраа'мъ
w\т а=гла'и жены` <е>=гw`:

4. ше'сть роди'шася <е>=му` въ хеврw'нjь, и=дjь'же
ца'рствова се'дмь лjь'тъ и= ше'сть мц\съ: и= три'десять
три` лjь^та ца'рствова во i=ер\сли'мjь.

5. И= сi'и роди'шася <е>=му` во i=ер\сли'мjь: самаа`
и= сwва'въ, и= наfа'нъ и= соломw'нъ, четы'ри w\т вирсавi'и
дще'ре а=мiи'ловы:

6. и= <е>=ва'ръ и= <е>=лiсама`, и= <е>=лiфале'тъ

7. и= наги'съ, и= нафе'къ и= i=афiе`,

8. и= <е>=лiсама` и= <е>=лiада'къ и= <е>=лiфале'тъ,
де'вять.

9. Вси` сы'нове давi'дwва кромjь` сынw'въ подло'жничихъ
и= fама'ры с<е>стры` и='хъ.

10. Сы'нове же соломw'ни: ровоа'мъ, а=вi'а сы'нъ <е>=гw`,
а='са сы'нъ <е>=гw`, i=wсафа'тъ сы'нъ <е>=гw`,

11. i=wра'мъ сы'нъ <е>=гw`, <о>=хозi'а сы'нъ <е>=гw`,
i=wа'съ сы'нъ <е>=гw`,

12. а=масi'а сы'нъ <е>=гw`, <о>=зi'а {<Е>=вр.: а=зарi'а.}
сы'нъ <е>=гw`, i=wаfа'мъ сы'нъ <е>=гw`,

13. а=ха'зъ сы'нъ <е>=гw`, <е>=зекi'а сы'нъ <е>=гw`,
манассi'а сы'нъ <е>=гw`,

14. а=мw'нъ сы'нъ <е>=гw`, i=wсi'а сы'нъ <е>=гw`.

15. Сы'нове же i=wсi^ины: пе'рвенецъ i=wаха'зъ, вторы'й
i=wакi'мъ, тре'тiй седекi'а, четве'ртый селлу'мъ.

16. Сы'нове же i=wакi'мwвы: i=ехонi'а сы'нъ <е>=гw`,
седекi'а сы'нъ <е>=гw`.

17. Сы'нове же i=ехонi^ины: а=сi'ръ, салаfiи'ль сы'нъ
<е>=гw`,

18. мелхiра'мъ, фадаi'а и= а=неса'ръ, и= i=езекi'а
и= w=самw'нъ и= савадi'а.

19. Сы'нове же салаfiи'л<е>вы: зорова'вель и= семе'й.
Сы'нове же зорова'вел<е>вы: мосолла'мъ и= а=нанi'а,
и= салiми'нъ сестра` и='хъ,

20. и= а=суве'а и= <о>=е'лъ, и= варахi'а и= а=садi'а
и= а=сове'дъ, пя'ть.

21. Сы'нове же а=нанi^ины: фалтiа'съ, и= i=есi'а сы'нъ
<е>=гw`, рафа'лъ сы'нъ <е>=гw`, <о>=рна` сы'нъ <е>=гw`,
а=вдi'а сы'нъ <е>=гw`, сехенi'а сы'нъ <е>=гw`,

22. и= сы'нъ сехенi'инъ саме'а. И= сы'нове сам<е>'ины:
хатту'съ и= i=wи'лъ, и= веррi'а и= нwадi'а и= са'фъ,
ше'сть.

23. И= сы'нове нwадi^ины: <е>=лiоне'й и= <е>=зекi'а
и= <е>=зрiка'мъ, трiе`.

24. Сы'нове <е>=лiоне'<е>вы: о<у>=адi'а и= <е>=лiасевw'нъ,
и= фадаi'а и= а=кау'мъ, и= i=wана'нъ и= дале'а и= а=на'нъ,
се'дмь.

Глава` 4.

Сы'нове же i=у^дины: фаре'съ, <е>=срw'мъ и= хармi'й,
и= w='ръ и= сува'лъ,

2. и= рада` сы'нъ сува'ль. Сува'лъ же роди` i=е'fа,
i=е'fъ же роди` а=хiме'а и= лаа'да: сi'и ро'дове а=раfi^ины.

3. И= сi'и сы'нове <е>=та'нwвы: i=езраи'ль и= i=есма'нъ
и= i=евда'нъ: и='мя же сестрjь` и='хъ <е>=сiадесфw'нъ.

4. И= фануи'лъ <о>=те'цъ гедw'ровъ, и= <е>=зе'ръ <о>=те'цъ
w=са'нь: сi'и сы'нове w='ра пе'рвенца <е>=фра'fа, <о>=тца`
веfлае'мля.

5. А=ссу'ру же <о>=тцу` fекw'еву бы'стjь двjь` ж<е>нjь`:
халла` и= маара`:

6. роди' же <е>=му` маара` а=ха'за и= а=fе'ра, и= fема'на
и= а=асfи'ра: вси` сi'и сы'нове маа^рины.

7. И= сы'нове хелла^ни: сере'fъ и= саа'ръ и= <е>=сfана'мъ.

8. Кwе' же роди` <е>=нw'ва и= сwвива` и= рожде'нiе
бра'та риха'ва, сы'на i=арi'мля.

9. Бы'сть же i=ави'съ честнjь'йшiй бра'тiи своея`:
и= ма'ти <е>=гw` нарече` и='мя <е>=го` въ болjь'зни.

10. И= призва` i=ави'съ бг~а i=и~лева, глаго'ля: а='ще
блг\свля'я блг\сви'ши мене` и= распространи'ши предjь'лы
моя^, и= бу'детъ рука` твоя` со мно'ю, и= сотвори'ши
мя` во о<у>=разумjь'нiе, <е>='же не смири'ти мя`. И=
даде` <е>=му` бг~ъ вся^, <е>=ли^ка проси'хъ <е>='сть.

11. Хале'въ же <о>=те'цъ а=сха'нь роди` махi'ра: сы'й
<о>=те'цъ а=ссаfw'новъ.

12. И= а=ссаfw'нъ роди` саfре'fу и= фессi'ю, и= fа'на
<о>=тца` гра'да наа'са, бра'та селw'ма кенезi'ина и=
а=ха'зова: сi'и му'жiе риха^вли.

13. Сы'нове же кенезi^ины: гоfонiи'лъ и= сараi'а. Сы'нове
же гоfонiи'л<е>вы а=fа'fъ.

14. Манаfа'й же роди` гофора`, и= сараi'а роди` i=wра'ма,
<о>=тца` гисасарiи'мля, зане` худо'жницы бы'ша.

15. Сы'нове же хале'ва сы'на i=ефоннi'ина и='ръ, и=ла`
и= наа'мъ. Сы'нове же и=лы` кене'зъ.

16. Сы'нове же а=мели^мли: зi'фъ и= зе'фа, и= fирi'а
и= <е>=сери'лъ.

17. Сы'нове же <е>=vри^ны: i=еfе'ръ, мwра'дъ, и= а=фе'ръ
и= i=амw'нъ: и= роди` i=еfе'ръ марw'на, и= семе'ю,
и= i=есву` <о>=тца` гедw'рова и= <о>=тца` <е>=сfамw'ня.

18. Жена' же <е>=гw` сiя` а=дi'а роди` <е>=му` i=а'реда
<о>=тца` гедw'ря, и= а=ве'ра <о>=тца` сwхw'ня, и= <е>=хфiи'ля,
<о>=тца` занw'ня. Сi'и же сы'нове веffi'и дще'ре фараw'новы,
ю='же поя'тъ мwри'лъ.

19. И= сы'нове жены` i=думе'аныни, сестры` хане'ма
и= далi'а <о>=тца` кеi'ла, и= сv"меw'нъ <о>=те'цъ i=wма'мовъ.
И= сы'нове наи'мwвы <о>=тца` кеi'лова: гармi'й и= <е>=сfемwнi'й
и=`же и=з\ъ маха'fы.

20. Сы'нове же сv"меw^ни: а=мнw'нъ и= рамнw'нъ сы'нъ
а=на'нь и= fимнw'нъ. И= сы'нове <е>=си`: зwха'fъ, и=
сы'нове зwха'fwвы.

21. Сы'нове силw'ма, сы'на i=у'дина: и='ръ <о>=те'цъ
лиха'вль, и= лаа'да <о>=те'цъ мариса'нь: и= пле'мя
до'му дjь'лателей вv"ссо'на въ дому` <е>=совы`,

22. и= i=wакi'мъ, и= му'жiе хwзива` и= i=wа'съ и= сара'фъ,
и=`же всели'шася въ мwа'вjь: и= возврати` и=`хъ а=веди'ръ
въ маfукiи'мъ.

23. Сi'и скуде'льницы w=бита'ющiи во а=таi'мjь и= гади'рjь
съ царе'мъ, и= въ ца'рствjь <е>=гw` о<у>=крjьпи'шася
и= всели'шася та'мw.

24. Сы'нове сv"меw^ни: намуи'лъ и= i=амi'нъ и= i=арi'въ,
са'ре, сау'лъ.

25. Сале'мъ сы'нъ <е>=гw`, маса'нъ сы'нъ <е>=гw`, масма`
сы'нъ <е>=гw`,

26. а=муи'лъ сы'нъ <е>=гw`, саву'дъ сы'нъ <е>=гw`,
закху'ръ сы'нъ <е>=гw`, семе'й сы'нъ <е>=гw`.

27. Сы'нове же сем<е>'ины шестьна'десять и= дще'рей
ше'сть. Бра'тiямъ же и='хъ не бы'ша сы'нове мно'зи,
и= вся^ племена` и='хъ не о<у>=мно'жишася jа='коже
сы'нове i=у^дины,

28. и= w=бита'ху въ вирсаве'и и= сава'дjь, и= мона'дjь
и= во <е>=серсуа'лjь,

29. и= въ валаа'и и= во а=се'мjь, и= во fwла'дjь

30. и= въ ваfуи'лjь, и= въ <е>='рмjь и= въ сiкела'и,

31. и= во веfмарiмw'fjь и= во и=мiсусеwсi'нjь и= въ
дому` варусеwрi'мли: сi'и гра'ды и='хъ да'же до царя`
давi'да,

32. и= се'ла и='хъ: <е>=та'мъ и= и='нъ, рамнw'нъ и=
fокка'нъ и= <е>=са'ръ, градw'въ пя'ть.

33. И= вся^ в<е>'си и='хъ w='крестъ градw'въ си'хъ,
да'же до ваа'ла: сiе` w=бдержа'нiе и='хъ и= раздjьле'нiе
и='хъ.

34. Мосwва'въ же и= i=емоло'хъ, и= i=wсi'а сы'нъ а=масi'евъ,

35. и= i=wи'ль и= i=иу'й сы'нъ а=савi'евъ, сы'нъ сара'евъ,
сы'нъ а=сiи'ль,

36. и= <е>=лiwна'й и= i=wка'ва, и= i=асуi'а и= а=се'а,
и= i=едiи'лъ и= i=сма'илъ и= ване'а

37. и= зуза` сы'нъ сафеi'евъ, сы'на а=лw'ня, сы'на
i=едiи'на, сы'на семрi'ня, сы'на самеи'на.

38. Сi'и произше'дшiи во и='менjьхъ князе'й, въ ро'дjьхъ
свои'хъ и= въ до'мjьхъ <о>=те'чествъ свои'хъ о<у>=мно'жишася
во мно'жество,

39. и= поидо'ша да вни'дутъ въ гера'ры да'же до востw'къ
де'бри взыска'ти па^жити скотw'мъ свои^мъ:

40. и= w=брjьто'ша па^жити премнw'ги и= бла^ги: и=
земля` простра'нна пред\ъ ни'ми, и= ми'ръ и= поко'й,
зане` пре'жде w=бита'ху w\т сынw'въ ха'мовыхъ та'мw.

41. И= прiидо'ша сi'и напи'саннiи и=мены` во дни^ <е>=зекi'и
царя` i=у'дина и= поби'ша жи'телей и='хъ и= w=бита'нiе,
и=`хже w=брjьто'ша ту`, и= и=скорени'ша и=`хъ да'же
до дне` сегw`: и= всели'шася вмjь'стw и='хъ, jа='кw
па'жить скотw'мъ и='хъ бя'ше та'мw.

42. W\т си'хъ же w\т сынw'въ сv"меw'нихъ и=до'ша въ
го'ру сиi'ръ муже'й пя'ть сw'тъ, и= фалтi'а и= нwадi'а,
и= рафаi'а и= <о>=зiи'лъ, сы'нове i=е'сы, кня^зи и='хъ:

43. и= поби'ша w=ста'нки w=ста'вшыяся w\т а=мали'ка,
и= всели'шася та'мw да'же до дне` сегw`.

Глава` 5.

Сы'нове же руви'ма пе'рвенца i=и~лева: jа='кw то'й
пе'рвенецъ: и= внегда` <е>=му` взы'ти на ло'же <о>=тца`
своегw`, даде` благослове'нiе <е>=гw` сы'ну своему`
i=w'сифу, сы'ну i=и~леву, и= не бы'сть (то'й) вмjьне'нъ
въ пе'рвенство,

2. jа='кw i=у'да си'ленъ крjь'постiю и= въ бра'тiи
свое'й, и= въ вожда` и=з\ъ негw`, и= благослове'нiе
i=w'сифу.

3. Сы'нове руви'ма пе'рвенца i=и~лева: <е>=нw'хъ и=
фаллу'съ, а=срw'нъ и= хармi'й.

4. Сы'нове i=wи'л<е>вы: семе'й и= ване'а сы'нъ <е>=гw`.
Сы'нове же го'га сы'на семе'ина:

5. сы'нъ <е>=гw` мiха`, сы'нъ <е>=гw` риха`, сы'нъ
<е>=гw` ваа'лъ,

6. векра` сы'нъ <е>=гw`, <е>=го'же пресели` fаглафалласа'ръ
ца'рь а=ссирi'йскiй: се'й бы'сть кня'зь колjь'на руви'мова.

7. И= бра'тiя <е>=гw` во <о>=те'чествjь свое'мъ, въ
и=счисле'нiихъ свои'хъ, по родw'мъ и='хъ, кня'зь i=wи'ль
и= заха'рiа,

8. и= вале'къ сы'нъ а=зу'зовъ, сы'нъ са'ммы, сы'нъ
i=wи'левъ: то'й w=бита` во а=рои'рjь и= въ нава'нjь
и= веелмаw'нjь,

9. и= проти'ву восто'ка w=бита` да'же до вхо'да пусты'ни,
w\т рjьки` <е>=vфра'та, jа='кw ско'тъ и='хъ мно'гъ
въ земли` галаа'дстjьй.

10. Во дни^ же сау'ла возведо'ша бра'нь проти'ву а=га'рянъ:
и= падо'ша въ рука'хъ и='хъ w=бита'ющiи въ жили'щахъ
свои'хъ вси` къ восто'ку галаа'дску.

11. Сы'нове га'дwвы пря'мw и='хъ w=бита'ша въ земли`
васа'ни до селха`:

12. i=wи'ль пе'рвенецъ, и= сафа'мъ вторы'й, и= i=анi'нъ
кни'жникъ васа'нскiй.

13. И= бра'тiя и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ:
мiхаи'лъ и= мосолла'мъ, и= саве'й и= i=w'ра, и= i=wха'нъ
и= i=wвi'а и= w=ви'дъ, се'дмь.

14. Сi'и сы'нове а=вiхаи'ла сы'на рувi'ина, и= а=дди`,
сы'на галаа'дова, сы'на мiхаи'лова, сы'на i=ессе'ина,
сы'на i=еда'ина, сы'на ву'зова,

15. бра'та сы'на а=вдiи'лова, сы'на гунi'ина, кня'зь
до'му <о>=те'чествъ и='хъ.

16. W=бита'ша въ галаа'дjь, въ васа'нjь и= въ ве'сехъ
и='хъ и= во всjь'хъ w=кре'стныхъ сарw'нскихъ, да'же
до и=схо'да.

17. Вси` сi'и сочте'ни бы'ша во дни^ i=wаfа'ма царя`
i=у'дина и= во дни^ i=еровоа'ма царя` i=и~лева.

18. Сы'нове руви'мwвы и= га'дwвы и= полпле'мене манассi'ина
(бы'ша) сы'нове си'льни, му'жiе нося'ще щиты` и= мечы`
и= напряза'юще лу'ки и= науче'ни бра'ни, четы'редесять
и= четы'ри ты'сящы и= се'дмь сw'тъ и= шестьдеся'тъ,
и=сходя'щiи на w=полче'нiе.

19. И= твори'ша бра'нь со а=га^ряны и= i=тур<е>'аны,
и= нафiс<е>'аны и= надав<е>'аны,

20. и= о<у>=крjьпи'шася над\ъ ни'ми: и= преда'шася
въ ру'цjь и='хъ а=га'ряне и= вся^ w=бита^нiя и='хъ,
зане` къ бг~у воззва'ша во бра'ни, и= о<у>=слы'ша и=`хъ,
зане` о<у>=пова'ша на него`.

21. И= плjьни'ша и=мjь^нiя и='хъ, вельблю'дwвъ пятьдеся'тъ
ты'сящъ, и= <о>=ве'цъ двjь'сти пятьдеся'тъ ты'сящъ,
и= <о>=слw'въ двjь` ты'сящы, и= ду'шъ человjь'ческихъ
сто` ты'сящъ:

22. ра'ненiи же мно'зи падо'ша, зане` (бы'сть) w\т
бг~а бра'нь: и= всели'шася вмjь'стw и='хъ да'же до
преселе'нiя.

23. И= полпле'мене манассi'ина всели'шася въ земли`
w\т васа'на да'же до ваа'ла <е>=рмw'ня и= санi'ра и=
горы` а=ермw'нски: и= сi'и въ лiва'нjь о<у>=мно'жишася.

24. И= сi'и (бы'ша) кня^зи до'му <о>=те'чествъ и='хъ:
гофе'ръ и= i=еси`, и= <е>=лiи'лъ и= i=еремi'а, и= i=wду'iа
и= i=едiи'лъ, му'жiе си'льни въ крjь'пости, му'жiе
и=мени'тiи, кня^зи по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ.

25. И= w=ста'виша бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ и= соблуди'ша
в\ъслjь'дъ богw'въ людi'й земли`, и=`хже потреби` бг~ъ
w\т лица` и='хъ:

26. и= воздви'же бг~ъ i=и~левъ ду'хъ фу'ла царя` а=ссирi'йска
и= ду'хъ fаглафалласа'ра царя` а=ссирi'йска, и= пресели`
руви'ма и= га'да и= полпле'мене манассi'ина, и= введе`
и=`хъ во а=лла'нъ и= i=ово'ръ, и= во а=ра'нъ и= на
рjьку` гwза'нъ, да'же до дне` сегw`.

Глава` 6.

Сы'нове леvi'и: герсw'нъ, каа'fъ и= мера'рi.

2. Сы'нове же каа'fwвы: а=мра'мъ и= i=ссаа'ръ, хеврw'нъ
и= <о>=зiи'лъ.

3. Сы'нове же а=мра^мли: а=арw'нъ и= мwv"се'й и= марiа'мъ.
Сы'нове же а=арw'нwвы: нада'въ и= а=вiу'дъ, <е>=леаза'ръ
и= i=fама'ръ.

4. И= <е>=леаза'ръ роди` фiнее'са, и= фiнее'съ роди`
а=вiу'да,

5. и= а=вiу'дъ роди` воккi'а, и= воккi'й роди` <о>=зi'ю,

6. <о>=зi'а же роди` саре'а, и= саре'й роди` марiw'fа,

7. марiw'fъ же роди` а=марi'ю, а=марi'а же роди` а=хiтw'ва,

8. а=хiтw'въ же роди` садw'ка, и= садw'къ роди` а=хiмаа'са,

9. а=хiмаа'съ же роди` а=за'рiю и= а=за'рiа роди` i=wана'на,

10. i=wана'нъ же роди` а=за'рiю, то'й <е>='сть а=за'рiа,
и='же свяще'нствова въ дому`, <е>=го'же созда` соломw'нъ
во i=ер\сли'мjь.

11. Роди' же а=за'рiа а=марi'ю, и= а=марi'а роди` а=хiтw'ва,

12. а=хiтw'въ же роди` садw'ка, и= садw'къ роди` селлу'ма,

13. и= селлу'мъ роди` хелкi'ю, и= хелкi'а роди` а=за'рiю,

14. и= а=за'рiа роди` саре'а, и= саре'й роди` i=wседе'ка.

15. I=wседе'къ же и=зы'де, <е>=гда` пресели` гд\сь
i=у'ду и= i=ер\сли'ма руко'ю навуходоно'сора въ вавv"лw'нъ.

16. Сы'нове же леvi'ини: герсw'нъ, каа'fъ и= мера'рi.

17. И= сiя^ и=мена` сынw'въ герсw'нихъ: ловенi'й и=
семе'й.

18. Сы'нове же каа'fwвы: а=мра'мъ и= i=ссаа'ръ, хеврw'нъ
и= <о>=зiи'лъ.

19. Сы'нове же мера^рiны: моолi` и= мусi`. И= сi'и
ро'ди леvi'ини по <о>=те'чествwмъ и='хъ.

20. Герсw'нови: ловенi'й сы'нъ <е>=гw`, i=е'fъ сы'нъ
<е>=гw`, се'мна сы'нъ <е>=гw`,

21. i=w'ла сы'нъ <е>=гw`, а='ддо сы'нъ <е>=гw`, за'ра
сы'нъ <е>=гw`, i=еfрi` сы'нъ <е>=гw`.

22. Сы'нове каа'fwвы: и=ссаа'ръ сы'нъ <е>=гw`, а=мiнада'въ
сы'нъ <е>=гw`, коре'й сы'нъ <е>=гw`, а=си'ръ сы'нъ
<е>=гw`,

23. <е>=лка'на сы'нъ <е>=гw`, а=вiса'фъ сы'нъ <е>=гw`,
а=си'ръ сы'нъ <е>=гw`,

24. каа'fъ сы'нъ <е>=гw`, о<у>=рiи'лъ сы'нъ <е>=гw`,
<о>=зi'а сы'нъ <е>=гw`, сау'лъ сы'нъ <е>=гw`.

25. Сы'нове же <е>=лка'нwвы: а=масi` сы'нъ <е>=гw`,
а=мiw'fъ сы'нъ <е>=гw`,

26. <е>=лка'на сы'нъ <е>=гw`, суфi'й сы'нъ <е>=гw`,
и= наа'fъ сы'нъ <е>=гw`,

27. <е>=лiа'въ сы'нъ <е>=гw`, i=еремеи'лъ сы'нъ <е>=гw`,
<е>=лка'на сы'нъ <е>=гw`, самуи'лъ сы'нъ <е>=гw`.

28. Сы'нове же самуи^ли: пе'рвенецъ <е>=гw` i=wи'ль
и= вторы'й а=вi'а.

29. Сы'нове же мера^рiны: моолi` сы'нъ <е>=гw`, ловенi'й
си'мъ <е>=гw`, семе'й сы'нъ <е>=гw`, <о>=зi'а сы'нъ
<е>=гw`,

30. саммаа` сы'нъ <е>=гw`, а=на'нiй сы'нъ <е>=гw`,
а=саi'а сы'нъ <е>=гw`.

31. Сi'и же су'ть, и=`хже поста'ви давi'дъ над\ъ пjьвцы^
въ дому` гд\сни, <е>=гда` поста'ви кiвw'тъ:

32. и= бя'ху служа'ще пред\ъ ски'нiею до'му свидjь'нiя
въ пjь'нiи, до'ндеже созда` соломw'нъ до'мъ гд\сень
во i=ер\сли'мjь, и= стоя'ху по чи'ну своему` въ служе'нiи
свое'мъ.

33. И= сi'и предстоя'щiи и= сы'нове и='хъ w\т сынw'въ
каа'fовыхъ: <е>=ма'нъ пjьве'цъ сы'нъ i=wи'ля, сы'на
самуи'лева,

34. сы'на <е>=лка'нова, сы'на <е>=ремеи'лева, сы'на
<е>=лiа'вля, сы'на наа'fова,

35. сы'на су'фова, сы'на <е>=лкана'ева, сы'на а=мiw'fова,
сы'на а=ма'сова,

36. сы'на <е>=лка'нова, сы'на i=wи'лева, сы'на а=зарi'ева,
сы'на сафанi'ева,

37. сы'на маа'fова, сы'на а=ссе'рова, сы'на а=вiаса'фова,
сы'на а=си'рова, сы'на коре'ова,

38. сы'на а=мiнада'вова, сы'на i=саа'рова, сы'на каа'fова,
сы'на леvi'ина, сы'на i=и~лева:

39. и= бра'тъ <е>=гw` а=са'фъ, и='же стоя'ша w=десну'ю
<е>=гw`: а=са'фъ сы'нъ варахi'и, сы'на самаа'ева,

40. сы'на мiхаи'лова, сы'на масi'лова, сы'на мелхi'ева,

41. сы'на а=fанi'ева, сы'на зара'ева, сы'на а=даi'ева,

42. сы'на и=fа'мова, сы'на земми'на, сы'на семеi'ева,

43. сы'на i=ее'fова, сы'на герсw'нова, сы'на леvi'ина.

44. Сы'нове же мера^рiны бра'тiя и='хъ w=шу'юю: <е>=fа'мъ
сы'нъ хусi'и, сы'на а=вдi'ина, сы'на малw'хова,

45. сы'на савi'ева, сы'на а=масi'ева, сы'на хелкi'ева,

46. сы'на а=масi'ева, сы'на ванi'ина, сы'на семи'рова,

47. сы'на моолi'ина, сы'на мусi'ева, сы'на мера'рiна,
сы'на леvi'ина.

48. Бра'тiя же и='хъ по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ,
леvi'тяне даны` во вся'кое дjь'ло служе'нiя ски'нiи
до'му бж~iя:

49. и= а=арw'нъ и= сы'нове <е>=гw` кадя'ху над\ъ <о>=лтаре'мъ
всесожже'нiй и= над\ъ <о>=лтаре'мъ fv"мiа'ма во вся'кое
дjь'ло ст~ы'хъ ст~ы^мъ, и= да мо'лятся за i=и~ля по
всему`, <е>=ли^ка повелjь` мwv"се'й ра'бъ бж~iй.

50. Сi'и же сы'нове а=арw^ни: <е>=леаза'ръ сы'нъ <е>=гw`,
фiнее'съ сы'нъ <е>=гw`, а=вiу'дъ сы'нъ <е>=гw`,

51. вwкхi'й сы'нъ <е>=гw`, <о>=зi'й сы'нъ <е>=гw`,
саре'й сы'нъ <е>=гw`,

52. марiо'fъ сы'нъ <е>=гw`, а=марi'а сы'нъ <е>=гw`,
а=хiтw'въ сы'нъ <е>=гw`,

53. садw'къ сы'нъ <е>=гw`, а=хiмаа'съ сы'нъ <е>=гw`.

54. И= сiя^ w=бита^нiя и='хъ, по се'ламъ и='хъ и= въ
предjь'лjьхъ и='хъ, сынw'мъ а=арw^нимъ пле'мени каа'fову,
тjь^мъ бо бы'сть жре'бiй:

55. и= да'ша и=`мъ хеврw'нъ въ земли` i=у'динjь и=
подгра^дiя <е>=гw` w='крестъ <е>=гw`:

56. и= се'ла гра'да и= в<е>'си <е>=гw` да'ша хале'ву
сы'ну i=ефоннi'ину.

57. Сынw'мъ же а=арw^нимъ да'ша гра'ды о<у>=бjь'жищъ:
хеврw'нъ и= подгра^дiя <е>=гw`, и= ло'вну и= подгра^дiя
<е>=я`, и= а=ло'мъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`,

58. и= кело'мъ и= w=кр<е>'стная <е>=гw`, и= давi'ръ
и= w=кр<е>'стная <е>=гw`,

59. и= а=са'нъ и= подгра^дiя <е>=гw`, и= веfсамv'съ
и= подгра^дiя <е>=гw`, и= веfсу'ръ и= подгра^дiя <е>=гw`:

60. w\т колjь'на же венiамi'нова гаваw'нъ и= подгра^дiя
<е>=гw`, и= <е>=ламо'fъ и= подгра^дiя <е>=гw`, и= <е>=ламве'й
и= подгра^дiя <е>=гw`, и= а=наfw'fъ и= подгра^дiя <е>=гw`:
всjь'хъ градw'въ и='хъ трина'десять, градw'въ по племен<е>'мъ
и='хъ.

61. И= сынw'мъ каа'fwвымъ w=ста'вшымся w\т пле'мене
ро'да, w\т полупле'мене манассi'ина, да'ша по жре'бiю
де'сять градw'въ.

62. И= сынw'мъ герсw^нимъ по пле'мен<е>мъ и='хъ w\т
колjь'на i=ссаха'рова и= w\т колjь'на а=си'рова, и=
w\т колjь'на нефfалi'мова и= w\т колjь'на манассi'ина
въ васа'нjь, гра'ды трина'десять.

63. И= сынw'мъ мера^рiнымъ по пле'мен<е>мъ и='хъ w\т
колjь'на руви'мова и= w\т колjь'на га'дова и= w\т колjь'на
завулw'ня да'ша по жре'бiю градw'въ двана'десять.

64. Да'ша же сы'нове i=и~л<е>вы леvi'тwмъ гра'ды и=
подгра^дiя и='хъ.

65. Да'ша же по жре'бiю w\т колjь'на сынw'въ i=у'диныхъ
и= w\т колjь'на сынw'въ сv"меw'нихъ и= w\т колjь'на
сынw'въ венiамi'нихъ гра'ды сiя^, и=`хже назва'ша и=мены`
(свои'ми).

66. И= w\т племе'нъ сынw'въ каа'fовыхъ, и= бы'ша гра'ды
предjь'лwвъ и='хъ w\т колjь'на <е>=фре'мова:

67. и= да'ша и=`мъ гра'ды о<у>=бjь'жищъ: сv"хе'мъ съ
подгра'дiями <е>=гw` въ горjь` <е>=фре'мовjь и= газе'ръ
съ подгра'дiями <е>=гw`,

68. и= <е>=кмаа'нъ съ подгра'дiями <е>=гw`, и= веfwрw'нъ
и= подгра'дiе <е>=гw`,

69. и= <е>=лw'нъ съ подгра'дiями <е>=гw`, и= геfремw'нъ
съ подгра'дiями <е>=гw`:

70. и= w\т полови'ны колjь'на манассi'ина а=неи'ръ
и= подгра^дiя <е>=гw`, и= i=евлаа'мъ и= подгра^дная
<е>=гw`, по пле'мени сынw'мъ каа'fwвымъ w=ста'вшымся.

71. Сынw'мъ герсw^нимъ w\т <о>=те'чествъ полупле'мене
манассi'ина гаvлw'нъ w\т васа'на и= подгра^дная <е>=гw`,
и= а=сирw'fъ съ подгра'дными <е>=гw`:

72. и= w\т колjь'на i=ссаха'рова кеде'съ съ подгра'дными
<е>=гw`, и= нада'ръ съ подгра'дными <е>=гw`,

73. и= рамw'fъ и= подгра^дная <е>=гw`, и= <е>=на'нъ
съ подгра'дными <е>=гw`:

74. и= w\т колjь'на а=си'рова масi'ю съ подгра'дными
<е>=гw`, и= рамw'fъ и= подгра'дiе <е>=гw`,

75. и= а=ка'къ и= подгра'дiе <е>=гw`, и= роw'въ съ
подгра'дными <е>=гw`:

76. и= w\т колjь'на нефfалi'мля ка'дисъ въ галiле'и
и= подгра^дная <е>=гw`, и= хамw'fъ съ подгра'дными
<е>=гw`, и= карiаfаi'мъ и= подгра^дная <е>=гw`.

77. И= сынw'мъ мера^рiнымъ w=ста'вшымся w\т колjь'на
завулw'ня реммw'нъ и= подгра^дная <е>=гw`, и= fавw'ръ
съ подгра'дными <е>=гw`,

78. и= за i=<о>рда'номъ i=ерiхw'нъ проти'ву восто'ка
i=<о>рда'нова: w\т колjь'на руви'мова восо'ръ въ пусты'ни
съ подгра'дными <е>=гw`, и= <е>='сса съ подгра'дными
<е>=гw`,

79. и= кадимw'fъ и= подгра^дная <е>=гw`, и= моа<пс>а'fъ
съ подгра'дными <е>=гw`:

80. и= w\т колjь'на га'дова раммw'fъ галаа'дскiй и=
подгра^дная <е>=гw`, и= наи'мъ съ подгра'дными <е>=гw`,

81. и= <е>=севw'нъ съ подгра'дными <е>=гw`, и= i=ази'ръ
съ подгра'дными <е>=гw`.

Глава` 7.

И= сi'и сы'нове i=ссаха'рwвы: fwла` и= фуа`, и= jа=су'въ
и= сомвра'мъ, четы'ре.

2. Сы'нове же fwлы`: <о>=зi'й и= рафеа`, и= i=ерiи'лъ
и= а=ми'нъ, и= i=афfа'мъ и= самуи'лъ, кня^зи по домw'мъ
<о>=те'чествъ и='хъ, и=`же w\т колjь'на fwли'на, крjь'пцы
си'лою по родw'мъ и='хъ, и='хже число` во дни^ давi'дwвы
два'десять и= двjь` ты'сящы и= ше'сть сw'тъ.

3. Сы'нове же <о>=зi^ины i=езрi'й, и= сы'нове i=езрi^ины
мiхаи'лъ и= а=вдi'а, и= i=wи'ль и= i=есi'а, пя'ть всjь'хъ
князе'й.

4. И= съ ни'ми по родw'мъ и='хъ, по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ, препоя'сани и= си'льни ко w=полче'нiю на бра'нь,
три'десять и= ше'сть ты'сящъ: мно'гw бо и=мjь'ша же'нъ
и= сынw'въ.

5. Бра'тiя же и='хъ во всjь'хъ племенjь'хъ i=ссаха'ровыхъ
крjь'пцы си'лою, <о>='смьдесятъ и= се'дмь ты'сящъ сочте'нiе
всjь'хъ и='хъ.

6. Сы'нове же венiамi'нwвы: вала'й и= ховw'ръ и= i=едiи'лъ,
три`.

7. Сы'нове же вала'<е>вы: <е>=севw'нъ и= <о>=зi'а,
и= <о>=зiи'лъ и= i=ерiму'fъ и= о<у>=рi'а, пя'ть князе'й
домw'въ <о>=те'чествъ и='хъ, крjь'пцы си'лою, и= число`
и='хъ два'десять и= двjь` ты'сящы и= три'десять четы'ре.

8. Сы'нове же ховw'рwвы: замiрi'а и= i=wа'въ, и= <е>=лiе'зеръ
и= <е>=лiа'на, и= а=марi'а и= i=ерiму'fъ и= а=вi'а
и= а=наfw'fъ и= <е>=лмеfе'мъ: вси` сi'и сы'нове ховw'рwвы.

9. Сочте'нiе же и='хъ по родw'мъ и='хъ, кня^зи домw'въ
<о>=те'чествъ и='хъ, крjь'пцы си'лою, два'десять ты'сящъ
и= двjь'сти.

10. Сы'нове же i=едiи'л<е>вы валаа'мъ, и= сы'нове валаа'мwвы
i=еw'съ и= венiамi'нъ, и= а=w'fъ и= а=ханаа'нъ, и=
зиfа'нъ и= fарсi'съ и= а=саи'ръ:

11. вси` сi'и сы'нове i=едiи'л<е>вы, кня^зи племе'нъ
крjьпча'йшiи си'лою, седмьна'десять ты'сящъ и= двjь'сти
ко w=полче'нiю съ си'лою и=сходя'щiи.

12. И= сафа'нъ и= и=фа'нъ, сы'нове i=ерiму'fовы, <е>=су'дъ
сы'нъ <е>=гw`,

13. нефfалi'мъ сы'нъ <е>=гw`, и= <е>=сiи'лъ и= гwv'нi,
и= i=есе'ръ и= селлi'мъ, сы'нове <е>=гw`, валаа'мъ
сы'нъ <е>=гw`.

14. Сы'нове манассi'и: <е>=зрiи'лъ, <е>=го'же роди`
нало'жница <е>=гw` сv'ра, роди' же <е>=му` и= махi'ра
<о>=тца` галаа'дова.

15. Махi'ръ же поя'тъ жену` <о>=фi'рови и= сафi'нови,
и= и='мя сестрjь` <е>=гw` моwха`, и='мя же второ'му
салпаа'дъ. Роди'шажеся салпаа'ду дщ<е>'ри.

16. И= роди` моwха` жена` махi'рова сы'на и= нарече`
и='мя <е>=гw` фаре'съ: и= и='мя бра'ту <е>=гw` сороw'ръ:
и= сы'нове <е>=гw` о<у>=ла'мъ и= рака'мъ.

17. Сы'нове же о<у>=ла'мwвы валаа'мъ: сi'и сы'нове
галаа'да сы'на махi'рова сы'на манассi'ева.

18. Сестра' же <е>=гw` малехе'fъ роди` i=есу'да и=
а=вiезе'ра и= маа'лу.

19. Бjь'ху же сы'нове семi'ра: а=i'мъ и= сv"хе'мъ,
и= докiи'мъ и= <е>=нiа'мъ.

20. Сы'нове же <е>=фр<е>'мли fусала'мъ, и= раа'мъ сы'нъ
<е>=гw`, и= fаа'мъ сы'нъ <е>=гw`, и= <е>=лаа'дъ сы'нъ
<е>=гw`, и= fаа` сы'нъ <е>=гw`,

21. и= зава'дъ сы'нъ <е>=гw`, и= сwfе'ла сы'нъ <е>=гw`,
и= <е>=зе'ръ и= <е>=зла'да. О<у>=би'ша же и=`хъ му'жiе
ге'fстiи, и=`же роди'шася въ земли` то'й: зане` и=зыдо'ша
взя'ти скоты` и='хъ.

22. И= пла'кася <е>=фре'мъ <о>=те'цъ и='хъ мнw'ги дни^:
и= прiидо'ша бра'тiя <е>=гw`, да о<у>=тjь'шатъ <е>=го`.

23. И= вни'де къ женjь` свое'й: и= зача` во чре'вjь,
и= роди` сы'на, и= нарече` и='мя <е>=гw` варiа`, jа='кw
въ sлы'хъ до'му <е>=гw` рожде'нъ <е>='сть.

24. Дщи' же <е>=гw` сараа`, и= бо <о>='ныхъ w=ста'вшихся:
и= созда` веfwрw'нъ ни'жнiй и= вы'шнiй и= са'дру.

25. Рафа'й же сы'нъ <е>=гw`, и= расе'фъ и= fала'й сы'нове
<е>=гw`, и= fаа'нъ сы'нъ <е>=гw`,

26. и= лада'нъ сы'нъ <е>=гw`, и= а=мiу'дъ сы'нъ <е>=гw`,
<е>=лiсама` сы'нъ <е>=гw`,

27. ру'нъ сы'нъ <е>=гw`, i=wсi'й сы'нъ <е>=гw`.

28. И= w=держа'нiе и='хъ и= w=бита'нiе и='хъ веfи'ль
и= в<е>'си <е>=гw` проти'ву восто'ка наара'ня, и= къ
за'паднjьй странjь` газе'ра и= в<е>'си <е>=гw`, и=
сv"хе'мъ и= в<е>'си <е>=гw` да'же до га'зы и= в<е>'си
<е>=я`,

29. и= да'же до предjь^лъ сынw'въ манассi'иныхъ, веfса'нъ
и= в<е>'си <е>=гw`, fанаа'хъ и= в<е>'си <е>=гw`, и=
магеддw'нъ и= в<е>'си <е>=гw`, дw'ръ и= в<е>'си <е>=гw`:
въ тjь'хъ всели'шася сы'нове i=w'сифа сы'на i=и~лева.

30. Сы'нове а=си'рwвы: i=амна` и= <е>=су'дъ, и= i=есу'е
и= варiа`, и= сарре'а сестра` и='хъ.

31. Сы'нове же варi'<е>вы хове'ръ и= мелхiи'лъ: се'й
<о>=те'цъ заве'fовъ.

32. И= хове'ръ роди` i=афле'та и= сwми'ра, и= хwfа'на
и= сулу` сестру` и='хъ.

33. И= сы'нове i=афле'тwвы: фасе'хъ и= а=мамаа'fъ и=
а=соа'fъ: сi'и сы'нове i=афле'тwвы.

34. Сы'нове же сwми'рwвы: i=хiу'ръ, раvго'а и= i=ава`
и= а=ра'мъ.

35. Сы'нове же а=су'да бра'та <е>=гw`: сwфа` и= i=амна`,
и= <е>=ли'мъ и= а=ла'мъ.

36. Сы'нове сw'фwвы: суе`, а=рiафе'ръ и= суа'нъ, и=
ворi'нъ и= i=мра'мъ,

37. и= васа'ръ и= i=у'дъ, и= са'мма и= селимва'нъ,
и= i=еfра'нъ и= веера`.

38. Сы'нове же i=еfе'рwвы: i=еfw'нъ и= фасфа` и= а=ре'й.

39. Сы'нове же w=ла^ни: <о>=ре'хъ и= а=нiи'лъ и= расi'а.

40. Вси` сi'и сы'нове а=си'рwвы, вси` кня^зи домw'въ
<о>=те'чества и=збра'ннiи и= крjь'пцы си'лою, кня^зи,
воевw'ды: сочте'нiе и='хъ во вре'мя бра'ни на w=полче'нiе
два'десять ше'сть ты'сящъ муже'й.

Глава` 8.

Венiамi'нъ же роди` ва'лу пе'рвенца своего`, и= а=зви'ла
втора'го, и= дiеру` тре'тiяго,

2. и= науи'ла четве'ртаго, и= ра'фу пя'таго.

3. Бы'ша же сы'нове ва'лjь: а=дi'ръ, ги'ра и= а=вiу'дъ,

4. и= а=вiсу'й и= ноама'нъ, и= а=хi'а

5. и= ги'ра, и= сефуфа'мъ и= о<у>=ра'мъ.

6. Сi'и сы'нове а=w^ди, сi'и су'ть кня^зи племе'нъ
w=бита'ющымъ въ гаваи`, и=`хже пресели'ша въ мануа'fъ:

7. и= наама'нъ и= а=хi'а, и= гира`, то'йже i=глаа'мъ,
и= (гира`) роди` а=за'на и= ну'а.

8. И= сеорi'мъ роди` на по'ли мwа'вли, повнегда` w\тпусти'ти
<е>=му` w=сi'му и= ваа'ду ж<е>ны` своя^:

9. роди' же w\т ва'лы жены` своея` i=wва'ва и= самi'ю,
и= мi'су и= мелхо'ма,

10. и= i=wа'са и= сехi'ю и= мармi'ю: сi'и сы'нове <е>=гw`
кня^зи <о>=те'чествъ:

11. w\т w=сi'мы же роди` а=мiто'ва и= <е>=лiфаа'да.

12. Сы'нове же <е>=лiфаа'дwвы: <е>=ве'ръ и= мiсоа'мъ
и= самiи'лъ: то'й созда` а=нw'нъ и= лодо'нъ и= в<е>'си
и='хъ, <е>=w'дъ и= в<е>'си <е>=гw`:

13. верi'а же и= сама`. Сi'и кня^зи племен<е>'мъ живу'щимъ
во <е>=ла'мjь, и= тi'и и=згна'ша живу'щихъ въ ге'fjь.

14. И= бра'тiя и='хъ сwси'лъ и= i=ерiмw'fъ,

15. и= завадi'а и= w=ри'дъ, и= а=ва'дъ

16. и= мосолла'мъ, и= i=есфа` и= i=езi'а, сы'нове верi^ины.

17. И= завадi'а и= мосолла'мъ, и= а=закi` и= а=ве'ръ,

18. и= i=ассi'й и= самарi`, и= i=езелi'а и= i=wва'въ,
сы'нове <е>=лфаа^ли.

19. И= i=акi'мъ и= хезрi'й, и= завдi'й

20. и= <е>=лiwина'й, и= салаfi'й и= <е>=лiи'лъ,

21. и= а=даi'а и= варе'а и= самара'fъ, сы'нове сем<е>'ины.

22. И= i=есфа'нъ и= а=ве'ръ, и= <е>=леи'лъ (и= а=дрi'а),

23. и= а=вдw'нъ и= зехрi'й, и= а=на'нъ

24. и= а=на'нiа, и= i=ла'мъ и= а=наfаfi'а,

25. и= i=ефадi'а и= фануи'лъ, сы'нове соси'кwвы.

26. И= самоа'съ и= саре'а, и= <е>=фнi'а

27. и= i=арасi'а, и= и=лi'а и= зехрi'а, сы'нове i=еромои^мли.

28. Сi'и кня^зи <о>=те'чествъ по племен<е>'мъ и='хъ:
нача^льницы сi'и w=бита'ша во i=ер\сли'мjь.

29. Въ гаваw'нjь же всели'ся i=еи'ль <о>=те'цъ гаваw'на
и= и='мя женjь` <е>=гw` мааха`:

30. сы'нъ же <е>=гw` пе'рвенецъ а=вдw'нъ, и= су'ръ
и= кi'съ, и= вае'лъ и= нада'въ, и= ни'ръ

31. и= геддо'ръ и= а=iу'й и= бра'тiя <е>=гw`, и= сау'ръ
и= махело'дъ.

32. Махело'дъ же роди` сама'а. Сi'и же w=бита'ша пря'мw
бра'тiи свое'й во i=ер\сли'мjь съ бра'тiею свое'ю.

33. Ни'ръ же роди` кi'са, и= кi'съ роди` сау'ла, сау'лъ
же роди` i=wнаfа'на и= мелхiсу'а, и= а=мiнада'ва и=
i=есваа'ла.

34. Сы'нъ же i=wнаfа'новъ мемфiваа'лъ (и=ли` мемфiвосfе'й):
и= мемфiваа'лъ роди` мi'ху.

35. Сы'нове же мi^хины: фifо'fъ и= малw'fъ, и= fаре'съ
и= хаа'зъ.

36. Хаа'зъ же роди` i=а'ду, i=а'да же роди` салеме'fа
и= а=смw'fа и= замврi'а, замврi'й же роди` месу`,

37. меса' же роди` ваану`: рафе'а сы'нъ <е>=гw`, <е>=ла'са
сы'нъ <е>=гw`, а=саи'лъ сы'нъ <е>=гw`.

38. А=саи'лу же ше'сть сынw'въ, и= сiя^ и=мена` и='хъ:
<е>=зрiка'мъ пе'рвенецъ <е>=гw`, и= i=сма'илъ и= а=за'рiа,
и= а=вдi'а и= сараi'а и= а=на'нъ: вси` тi'и сы'нови
а=саи'л<е>вы.

39. Сы'нове же а=се'на бра'та <е>=гw`: о<у>=ла'мъ пе'рвенецъ
<е>=гw`, и= i=есу'съ вторы'й, и= <е>=лiфа'съ тре'тiй.

40. Бы'ша же сы'нове о<у>=ла^мли му'жiе крjь'пцы си'лою,
напряза'юще лу'къ и= о<у>=множа'юще сы'ны и= сы'ны
сынw'въ, сто` пятьдеся'тъ. Вси` сi'и w\т сынw'въ венiамi'нихъ.

Глава` 9.

И= ве'сь i=и~ль сочте'нъ <е>='сть: и= се`, су'ть пи^саны
въ кни'зjь царе'й i=и~левыхъ и= i=у'диныхъ со пресели'вшимися
въ вавv"лw'нъ за беззакw'нiя своя^, и='миже беззако'нноваша.

2. И= и=`же w=бита'ша пе'рвjье во w=держа'нiихъ свои'хъ
во градjь'хъ i=и~левыхъ, свяще'нницы и= леvi'ти и=
вда'ннiи (на служе'нiе).

3. И= во i=ер\сли'мjь w=бита'ша w\т сынw'въ i=у'диныхъ
и= w\т сынw'въ венiамi'нихъ и= w\т сынw'въ <е>=фре'млихъ
и= манассi'иныхъ:

4. о<у>=fi'й сы'нъ а=мiу'ды сы'на а=мврi'ина, сы'на
а=мвраi'мова, сы'на ванi'ина, сы'на сынw'въ фаре'са
сы'на i=у'дина:

5. и= w\т силw'на а=саi'а пе'рвенецъ <е>=гw` и= сы'нове
<е>=гw`:

6. w\т сынw'въ же за'ры i=еи'лъ и= бра'тiя и='хъ ше'сть
сw'тъ и= де'вятьдесятъ.

7. И= w\т сынw'въ венiамi'нихъ: сахо'мъ сы'нъ васолла'ма,
сы'на w=дуi'ева, сы'на сану'iна:

8. и= i=евнаа` сы'нъ i=еровоа'мовъ и= <е>=ла'въ: и=
сi'и сы'нове <о>=зi'и сы'на махi'рова: и= мосолла'мъ
сы'нъ сафатi'и, сы'на рагуи'лева, сы'на i=ева'ня.

9. Бра'тiя же и='хъ по родw'мъ и='хъ де'вять сw'тъ
пятьдеся'тъ ше'сть, вси` му'жiе кня^зи племен<е>'мъ
по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ.

10. W\т свящ<е>'нникъ же i=wда'iа и= i=wарi'мъ, и=
i=wакi'мъ

11. и= а=за'рiа сы'нъ хелкi'и, сы'на мосолла'мова,
сы'на садw'кова, сы'на марарiw'fова, сы'на а=хiтw'ва
нача'льника до'му бж~iя:

12. и= а=дiа'мъ сы'нъ i=ероа'мль, сы'на фасго'ра, сы'на
мелхiа'ева, и= маасi'й сы'нъ а=дiи'ла, сы'на <е>=зi'рова,
сы'на мосолла'мля, сы'на маселимw'fова, сы'на <е>=мма'рова.

13. Бра'тiя же и='хъ кня^зи по домw'мъ <о>=те'чествъ
свои'хъ, ты'сяща и= се'дмь сw'тъ и= шестьдеся'тъ, си'льни
крjь'постiю къ дjь'ланiю служе'нiя въ дому` бж~iи.

14. W\т леvi^тъ же саме'iа сы'нъ а=су'вовъ, сы'на <е>=зрiка'мова,
сы'на савi'ева w\т сынw'въ мера'рiныхъ,

15. ваквака'ръ же и= а=ри'съ, и= гаре'а и= маfанi'а
сы'нъ мiха'евъ, сы'на зехрi`, сы'на а=са'фова:

16. и= а=вдi'а сы'нъ саме'а, сы'на гали'лова, сы'на
i=дifу'ня, и= варахi'а сы'нъ а='ссы, сы'на <е>=лка'нова,
и='же w=бита` во дво'рjьхъ нетwфа'fовыхъ.

17. Дв<е>'рницы же: селлу'мъ и= а=ку'мъ, и= телмw'нъ
и= <е>=мма'нъ, и= бра'тiя и='хъ: селлу'мъ кня'зь.

18. И= да'же досе'лjь во вратjь'хъ ца'рскихъ къ восто'ку:
сiя^ врата` на w=полч<е>'нiя сынw'въ леvi'иныхъ.

19. И= селлу'мъ сы'нъ коре'а, сы'на а=вiаса'фова, сы'на
коре'ова: и= бра'тiя <е>=гw` по до'му <о>=те'чествъ
и='хъ, коре'ане над\ъ дjьла'ми служе'нiя стрегу'ще
стражбы^ ски'нiи: а= <о>=тцы` и='хъ над\ъ полко'мъ
гд\снимъ, стрегу'ще вхо'да.

20. Фiнее'съ же сы'нъ <е>=леаза'ровъ бы'сть во'ждь
и='хъ пред\ъ гд\семъ, и= сi'и съ ни'мъ.

21. Заха'рiа сы'нъ мосолла'мовъ, две'рникъ вра'тъ ски'нiи
свидjь'нiя.

22. Вси` и=збра'ннiи дв<е>'рницы над\ъ враты` двjь'сти
двана'десять, сi'и въ се'лjьхъ свои'хъ сочте'ни: си'хъ
поста'ви давi'дъ и= самуи'лъ прови'децъ въ вjь'рjь
и='хъ.

23. И= сi'и и= сы'нове и='хъ (бы'ша) при вратjь'хъ
до'му гд\сня и= въ дому` ски'нiи стрещи` почере'днw.

24. По четы'ремъ вjь'трwмъ бы'ша дв<е>'ри къ восто'ку,
къ за'паду, къ сjь'веру, къ ю='гу.

25. Бра'тiя же и='хъ, и=`же живя'ху въ се'лjьхъ свои'хъ,
прихожда'ху по седми` дне'хъ w\т вре'мене да'же до
вре'мене (на премjь'ну тjь^мъ):

26. поне'же четы'ремъ две'рникwмъ си^льнымъ ввjь'рени
бы'ша дв<е>'ри: и= леvi'ти бы'ша над\ъ храни^лищи,
и= над\ъ сокрw'вищи до'му бж~iя w=полча'хуся,

27. и= w='крестъ до'му бж~iя живя'ху: jа='кw на ни'хъ
бjь` стражба` и='хъ: и= сi'и над\ъ ключа'ми, <е>='же
о<у>='трw о<у>='трw w\тверза'ти дв<е>'ри святи'лища.

28. W\т тjь'хъ же (бя'ху) над\ъ сосу^ды служе'нiя,
по числу' бо вноша'ху сосу'ды и= по числу` и=зноша'ху
я=`.

29. W\т тjь'хъ же поста'влени над\ъ сосу^ды и= над\ъ
всjь'ми сосу'ды ст~ы'ми, и= над\ъ муко'ю пшени'чною
и= вiно'мъ и= <е>=ле'емъ, и= fv"мiа'момъ и= а=рwма^ты.

30. W\т сынw'въ же свяще'нническихъ бjь'ша мv"рова'рцы,
мv'ро содjь'ловаху и=з\ъ а=рwма^тъ.

31. И= маттаfi'а w\т леvi^тъ, се'й пе'рвенецъ селлу'му
коре'анину, <е>=му'же ввjь'р<е>на дjьла` же'ртвы сковра'дныя
вели'кагw жерца`:

32. и= ване'а кааfi'тянинъ w\т бра'тiй и='хъ над\ъ
хлjь^бы предложе'нiя, <е>='же о<у>=готовля'ти въ суббw^ты
и= суббw^ты.

33. И= сi'и <пс>алмопjь'вцы кня^зи <о>=те'чествъ леvi'тскихъ,
w=предjьле'ни почере'днw во хра'минахъ, повседне'внw,
jа='кw да де'нь и= но'щь свое` служе'нiе w\тслу'живаютъ.

34. Сi'и кня^зи <о>=те'чествъ леvi'тскихъ по племен<е>'мъ
свои^мъ, нача^льницы сi'и пребыва'ху во i=ер\сли'мjь.

35. Въ гаваw'нjь же живя'ше <о>=те'цъ гаваw'нь i=еи'ль:
и= и='мя женjь` <е>=гw` мааха`:

36. и= сы'нъ пе'рвенецъ <е>=гw` а=вдw'нъ, и= су'ръ
и= кi'съ, и= ва'ель и= ни'ръ, и= нада'въ

37. и= гедw'ръ, и= бра'тiя <е>=гw` а=iу'нъ и= зехрi'а
и= макелw'fъ.

38. Макелw'fъ же роди` саму`: и= сi'и всели'шася посредjь`
бра'тiй свои'хъ во i=ер\сли'мjь съ бра'тiями свои'ми.

39. Ни'ръ же роди` кi'са, и= кi'съ роди` сау'ла, и=
сау'лъ роди` i=wнаfа'на и= мелхiсу'а, и= а=мiнада'ва
и= i=есваа'ла.

40. Сы'нъ же i=wнаfа'нь мемфiваа'лъ: и= мемфiваа'лъ
роди` мi'ху.

41. Сы'нове же мi'хи: фiло'fъ и= мелхiи'лъ, и= fараа`
и= хаа'зъ.

42. Хаа'зъ же роди` i=а'ду, i=а'да же роди` а=ле'fа
и= а=смw'fа и= замврi'а: замврi'й же роди` ме'су,

43. ме'са же роди` ваа'ну: рафе'а сы'нъ <е>=гw`, <е>=ла'са
сы'нъ <е>=гw`, а=саи'лъ сы'нъ <е>=гw`.

44. А=саи'лу же (бы'ша) ше'сть сынw'въ, и= сiя^ и=мена`
и='хъ: <е>=зрiка'мъ пе'рвенецъ <е>=гw`, и= i=сма'илъ
и= а=за'рiа, и= а=вдi'а и= а=на'нъ и= а='са: сi'и сы'нове
а=саи'лwвы.

Глава` 10.

Фv"лiстi'ми же воева'ша проти'ву i=и~ля, и= бjьжа'ша
му'жiе i=и~л<е>вы w\т лица` и=ноплеме'нническа и= падо'ша
ра'нени на горjь` гелвуи`.

2. И= погна'ша и=ноплем<е>'нницы в\ъслjь'дъ сау'ла
и= в\ъслjь'дъ сынw'въ <е>=гw`: и= о<у>=би'ша и=ноплем<е>'нницы
i=wнаfа'на и= а=мiнада'ва и= мелхiсу'а, сынw'въ сау'ловыхъ.

3. И= w=тягчи'ся бра'нь на сау'ла, и= w=брjьто'ша <е>=го`
стрjьльцы` въ лу'кахъ и= въ трудjь'хъ, и= и=знемо'же
w\т стрjь'лъ.

4. И= рече` сау'лъ къ нося'щему <о>=ру'жiе <е>=гw`:
и=звлецы` ме'чь тво'й и= прободи` мя` и='мъ, да не
когда` прiи'дутъ неwбрjь'заннiи сi'и и= поруга'ются
мнjь`. И= не восхотjь` нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`, jа='кw
о<у>=боя'ся sjьлw`. И= взя` сау'лъ ме'чь и= нападе`
на'нь.

5. И= ви'дjь нося'й <о>=ру'жiе <е>=гw`, jа='кw о<у>='мре
сау'лъ, и= нападе` и= <о>='нъ на ме'чь сво'й и= о<у>='мре.

6. И= о<у>='мре сау'лъ и= три` сы^на <е>=гw` въ де'нь
w='нъ: и= ве'сь до'мъ <е>=гw` ку'пнw о<у>='мре.

7. И= ви'дjьша вси` му'жiе i=и~л<е>вы, и=`же во ю=до'ли,
jа='кw побjьжа` i=и~ль, и= jа='кw о<у>='мре сау'лъ
и= сы'нове <е>=гw`, и= w=ста'виша гра'ды своя^ и= побjьго'ша:
и= прiидо'ша и=ноплем<е>'нницы и= всели'шася въ ни'хъ.

8. И= бы'сть зау'тра, и= прiидо'ша и=ноплем<е>'нницы
совлача'ти па'дшихъ коры^сти, и= w=брjьто'ша сау'ла
и= сынw'въ <е>=гw` па'дшихъ на горjь` гелвуи`:

9. и= w=бнажи'ша <е>=го`, и= взя'ша главу` <е>=гw`
и= <о>=ру'жiе <е>=гw`, и= посла'ша въ зе'млю и=ноплеме'нничу,
да w=бно'сится (и= пока'жется) i='дwлwмъ и='хъ и= лю'демъ:

10. <о>=ру^жiя же и='хъ положи'ша въ ка'пищи бо'га
своегw`: и= главу` <е>=гw` поткну'ша въ ка'пищи дагw'новjь.

11. И= о<у>=слы'шаша вси` живу'щiи во i=авi'сjь галаа'дстjьмъ
вся^, jа=`же фv"лiстi'ми сотвори'ша сау'лу и= сынw'мъ
<е>=гw` и= i=и~лю:

12. и= воста'ша w\т галаа'да вси` му'жiе крjь'пцыи,
и= прiидо'ша и= взя'ша тру'пъ сау'ловъ и= тру'пъ сынw'въ
<е>=гw`, и= принесо'ша и=`хъ во i=авi'съ, и= погребо'ша
кw'сти и='хъ под\ъ ду'бомъ во i=авi'сjь: и= пости'шася
се'дмь днi'й.

13. И= о<у>='мре сау'лъ за беззакw'нiя своя^, и='миже
беззако'ннова гд\севи по словеси` гд\сню, поне'же не
сохрани`, jа='кw вопроси` сау'лъ волше'бницы <е>='же
вопроси'ти, и= w\твjьща` <е>=му` самуи'лъ пр\оро'къ.

14. И= не взыска` гд\са сау'лъ: сегw` ра'ди о<у>=би`
<е>=го` и= возврати` ца'рство <е>=гw` давi'ду сы'ну
i=ессе'еву.

Глава` 11.

И= собра'ся ве'сь i=и~ль къ давi'ду въ хеврw'нъ, глаго'люще:
се`, кw'сти твоя^ и= пло'ть твоя` мы`:

2. вчера' же и= тре'тiягw дне`, <е>=гда` <е>=ще` ца'рствоваше
сау'лъ, ты` бы'лъ <е>=си` и=зводя'й и= вводя'й i=и~ля,
и= тебjь` рече` гд\сь бг~ъ тво'й: ты` о<у>=пасе'ши
лю'ди моя^ i=и~ля, и= ты` бу'деши кня'зь над\ъ людьми`
мои'ми i=и~лемъ.

3. И= прiидо'ша вси` старjь^йшины i=и~л<е>вы ко царю`
въ хеврw'нъ: и= о<у>=тверди` давi'дъ съ ни'ми завjь'тъ
въ хеврw'нjь пред\ъ гд\семъ: и= пома'заша давi'да въ
царя` над\ъ i=и~лемъ по словеси` гд\сню, (<е>='же гл~а)
руко'ю самуи'ловою.

4. И= и='де ца'рь давi'дъ и= ве'сь i=и~ль во i=ер\сли'мъ,
се'й <е>='сть i=еву'съ, и=дjь'же бя'ху i=евусе'<е>
жи'телiе земли`.

5. Реко'ша же давi'ду, и=`же w=бита'ша въ i=еву'сjь:
не вни'деши сjь'мw. И= взя` давi'дъ крjь'пость сiw'ню,
jа='же <е>='сть гра'дъ давi'довъ.

6. Рече' же давi'дъ: вся'къ и='же о<у>=бiе'тъ i=евусе'а
въ пе'рвыхъ, бу'детъ кня'зь и= воево'да. И= взы'де
на'нь пре'жде i=wа'въ сы'нъ саруi'евъ и= бы'сть кня'земъ.

7. И= сjь'де давi'дъ во w=бдержа'нiи {въ крjь'пости}:
сегw` ра'ди и=менова` <е>=` %[гра'дъ давi'довъ%].

8. И= созда` гра'дъ w='крестъ w\т ма'ала да'же да w=круже'нiя:
i=wа'въ же про'чее гра'да состро'и: и= воева` и= взя`
гра'дъ.

9. Преспjьва'ше же давi'дъ и=ды'й и= расты'й, и= гд\сь
вседержи'тель бjь` съ ни'мъ.

10. Сi'и же кня^зи си'льныхъ давi'довыхъ, и=`же помога'ху
<е>=му` въ ца'рствjь <е>=гw` со всjь'мъ i=и~лемъ, да
ца'рь бу'детъ по словеси` гд\сню, над\ъ i=и~лемъ,

11. и= сiе` число` крjь'пкихъ давi'довыхъ: i=есваа'лъ
сы'нъ а=хама'нь, пе'рвый между` три'десятьми: то'й
и=звлече` ме'чь сво'й <е>=ди'ножды на три'ста jа='звеныхъ
во <е>=ди'но вре'мя.

12. И= по не'мъ <е>=леаза'ръ, сы'нъ дwде'а а=хwхi'и:
се'й бjь` между` тре'ми си'льными:

13. се'й бjь` съ давi'домъ въ фасодомi'нjь, и=дjь'же
и=ноплем<е>'нницы со'брани бы'ша на бра'нь, и= бjь`
ча'сть ни'вы полна` jа=чме'ня, и= лю'дiе побjьго'ша
w\т лица` и=ноплеме'ннича:

14. и= ста` посредjь` ча'сти и= защити` ю=`, и= и=зби`
и=ноплеме'нники, и= сотвори` гд\сь сп\снiе ве'лiе (лю'демъ
свои^мъ).

15. Снидо'ша же тi'и трiе` w\т три'десяти князе'й на
ка'мень ко давi'ду въ пеще'ру <о>=долла'млю, а= по'лкъ
и=ноплеме'нничь стоя'ше во ю=до'ли гiга'нтwвъ {и=споли'нwвъ}.

16. Давi'дъ же бjь` тогда` въ крjь'пости, по'лкъ же
и=ноплеме'нничь бjь` тогда` въ виfлее'мjь.

17. И= возжада` давi'дъ и= рече`: кто` напои'тъ мя`
водо'ю w\т кла'дязя виfлее'мска, и='же <е>='сть во
вратjь'хъ;

18. И= трiе` тi'и проторго'шася сквозjь` по'лкъ и=ноплеме'нничь
и= почерпо'ша во'ду и=з\ъ кла'дязя, и='же въ виfлее'мjь,
и='же бjь` во вратjь'хъ, и= взя'ша и= принесо'ша къ
давi'ду, да пiе'тъ. И= не восхотjь` давi'дъ пи'ти <е>=я`
и= возлiя` ю=` гд\севи

19. и= рече`: мл\стивъ ми` бг~ъ {Въ первопеча'таннjьй
въ москвjь`: сохрани' мя, гд\си.}, <е>='же сотвори'ти
глаго'лъ се'й: а='ще кро'вь муже'й си'хъ и=спiю` въ
душа'хъ и='хъ, поне'же душа'ми свои'ми принесо'ша.
И= не восхотjь` пи'ти <е>=я`. Сiе` сотвори'ша трiе`
си'льнiи.

20. И= а=ве'сса бра'тъ i=wа'вль, то'й бjь` пе'рвый
въ трiе'хъ: се'й и=звлече` ме'чь сво'й проти'ву трiе'хъ
сw'тъ муже'й во <е>=ди'нъ ча'съ и= о<у>=би` и=`хъ,
и= то'й бjь` посредjь` трiе'хъ и=мени'тъ:

21. w\т трiе'хъ между` двjьма` пресла'вный, и= бjь`
и=`мъ нача'льникъ, <о>=ба'че ко трiе'мъ п<е>'рвымъ
не дости'же.

22. И= ване'а сы'нъ i=wда'евъ, сы'нъ му'жа крjь'пкагw,
мнw'га дjьла` <е>=гw`, w\т кавасли'ла: то'й о<у>=би`
двои'хъ а=рiи'лwвъ {<Е>=вр.: льва`.} мwа'вскихъ, и=
то'й сни'де и= о<у>=би` льва` о<у>= кла'дязя во вре'мя
снjь'га:

23. и= то'й о<у>=би` му'жа <е>=гv'птянина, <е>=му'же
во'зрастъ бjь` пя'ть лакw'тъ, и= въ руцjь` <е>=гv'птянина
копiе` jа='кw врати'ло тку'щихъ: и= сни'де къ нему`
ване'а съ жезло'мъ, и= восхи'ти копiе` и=з\ъ руки`
<е>=гv'птянина и= о<у>=би` <е>=го` копiе'мъ <е>=гw`:

24. сiя^ сотвори` ване'а сы'нъ i=wда'евъ, и= бjь` и=мени'тъ
посредjь` трiе'хъ си'льныхъ:

25. над\ъ три'десятiю бjь` сла'венъ се'й, а= ко трiе'мъ
не дости'же: и= поста'ви <е>=го` давi'дъ над\ъ <о>=те'чествомъ
свои'мъ.

26. И= си'льнiи си'лъ: а=саи'лъ, бра'тъ i=wа'вль, <е>=леана'нъ,
сы'нъ дwдw'евъ w\т виfлее'ма,

27. саммw'fъ а=дди'тянинъ, хелкi'й а=фело'нiнъ,

28. <о>=ре'й сы'нъ w\т кi'са fеку'йскiй, а=вiезе'ръ
а=наfw'fскiй,

29. совоха'й а=сwfi'йскiй, и=лi'й а=хо'йскiй,

30. воора'й сы'нъ нетwфаfi'евъ, <е>=лла'fъ сы'нъ ваiна'ка
нетwфаfi'йскагw,

31. и=fа'й сы'нъ риве'инъ w\т хо'лма венiамi'ня, ване'а
сы'нъ фараfw'нiевъ,

32. о<у>=рi'й w\т неа'ли, галсавiи'лъ а=равеfi'йскiй,

33. а=змw'fъ варсамi'йскiй, <е>=лiа'ва саламi'йскiй,

34. i=ра'съ гоинi'йскiй, i=wнаfа'нъ сы'нъ саги` а=рарi'йскiй,

35. а=хiа'мъ сы'нъ саха'ра а=рарi'йскагw, зифаа'лъ
сы'нъ w='ринъ,

36. а=фе'ръ мехураfi'нскiй, а=хi'а фелонi'йскiй,

37. а=сара'й мармели'нскiй, ноора'й сы'нъ а=вдi'евъ,

38. i=wи'ль бра'тъ наfа'новъ, мава'ръ сы'нъ тараi'евъ,

39. селли'къ а=ммwнi'инъ, нааре'й вирw'fiнъ, и='же
носи'лъ <о>=ру'жiе i=wа'ва сы'на саруi'ева,

40. i=ра` i=еfе'рiинъ, гари'въ fе'рiинъ,

41. о<у>=рi'а хетfе'йскiй, ваза'fъ сы'нъ w=олi'евъ,

42. а=дiна` сы'нъ са'ха, руви'ма кня'зь, и= о<у>= негw`
три'десять,

43. а=на'нъ сы'нъ маа'хинъ, и= i=wсафа'тъ fаfаи'нъ,

44. <о>=зi'а а=старw'fiнъ, самма` и= i=еи'лъ сы'нове
хwfа'на а=рарi'ина,

45. i=едiи'лъ сы'нъ сааме'рiнъ, и= i=wза'е бра'тъ <е>=гw`
fwса'iнъ,

46. i=елiи'лъ маwi'нъ, и= а=рi'ва, и= w=со'iа сы'нъ
<е>=гw`, <е>=наа'мъ, и= i=еfема` мwавi'тскiй,

47. <е>=лiи'лъ, и= w=ви'дъ, и= i=есiи'лъ месwвi'евъ.

Глава` 12.

И= сi'и прiидо'ша ко давi'ду въ сiкела'гъ, <е>=гда`
<е>=ще` w=бдержи'мь бя'ше w\т лица` сау'ла сы'на кi'сова:
и= сi'и w\т си'льныхъ помога'юще во бра'ни,

2. напряза'юще лу'къ десны'ми и= шу'ими рука'ми, и=
пра'щницы ка'менемъ и= стрjьла'ми, w\т бра'тiй сау'ловыхъ
w\т (колjь'на) венiамi'на:

3. кня'зь а=хiе'зеръ, и= i=wа'съ сы'нъ сама'а гаваfi'та,
и= i=езiи'лъ, и= фали'fъ, сы'нове замо'fwвы, и= варахi'а,
и= i=иу'а а=наfwfi'тинъ,

4. и= самаi'а гаваwнi'тинъ, си'льный посредjь` три'десятихъ
и= над\ъ три'десятiю, и= i=еремi'а, и= i=езекi'иль,
и= i=wанна'нъ, и= i=wзава'fъ гадараfi'тинъ,

5. <е>=лiwзi'й, и= i=ерiму'fъ, и= ваалi'а, и= самарi'а,
и= сафатi'а а=ру'фiнъ,

6. <е>=лка'на, и= i=есi'а, и= i=елiи'лъ, и= i=езаа'ръ,
и= i=есваа'мъ, корi'тяне,

7. и= i=wила`, и= завадi'а, сы'нове i=ероа^мли, и=
и=`же w\т гедw'ра.

8. И= w\т гаддi` прибjьго'ша къ давi'ду, (<е>=гда`
тая'шеся) въ пусты'ни, му'жiе крjь'пцы и= бойцы` наро'чити,
держа'щiи щиты` и= ко'пiя: ли'ца же и='хъ jа='кw ли'ца
львw'ва, и= легцы` jа='кw с<е>'рны на гора'хъ ско'ростiю:

9. а=зе'ръ въ пе'рвыхъ, а=вдi'а вторы'й, а=лiа'дъ тре'тiй,

10. масма'нъ четве'ртый, i=еремi'а пя'тый,

11. i=еffi'а шесты'й, <е>=лiи'лъ седмы'й,

12. i=wана'нъ <о>=смы'й, <е>=льзаве'ль девя'тый,

13. i=еремi'а деся'тый, махавена'й первыйна'десять.

14. Сi'и w\т сынw'въ га'довыхъ кня^зи во'инстiи, <е>=ди'нъ
над\ъ сто'мъ ма'лый, вели'кiй же над\ъ ты'сящею:

15. сi'и и=`же преидо'ша i=<о>рда'нъ мц\са пе'рвагw:
и= се'й напо'лненъ во всjь'хъ бре'зjьхъ свои'хъ: и=
и=згна'ша всjь'хъ, и=`же живя'ху въ ю=до'лjьхъ w\т
востw'къ да'же до за^падъ.

16. Прiидо'ша же w\т сынw'въ венiамi'нихъ и= i=у'диныхъ
на по'мощь давi'ду.

17. И= и=зы'де давi'дъ во срjь'тенiе и=`мъ и= рече`
и=`мъ: а='ще ми'рнw прiидо'стjь ко мнjь`, да бу'детъ
се'рдце мое` та'кожде къ ва'мъ: а='ще же преда'ти мя`
супоста'тwмъ мои^мъ не во и='стинjь руки`, да ви'дитъ
бг~ъ <о>=т<е>'цъ на'шихъ и= су'дитъ.

18. И= w=блече` дх~ъ а=масi'ю кня'зя над\ъ три'десятiю,
и= рече`: и=ди`, давi'да сы'не i=ессе'евъ, и= лю'дiе
твои`: ми'ръ, ми'ръ тебjь`, и= ми'ръ помо'щникwмъ твои^мъ,
jа='кw тебjь` помога'етъ бг~ъ тво'й. И= воспрiя'тъ
и=`хъ давi'дъ и= поста'ви и=`хъ князе'й си'лъ.

19. И= w\т манассi'и прибjьго'ша къ давi'ду, <е>=гда`
и=дя'ху и=ноплем<е>'нницы на сау'ла на бра'нь, и= не
помо'же и=`мъ давi'дъ, jа='кw совjь'тъ бы'ти о<у>=
воево'дъ и=ноплеме'нничихъ, глаго'лющихъ: съ глава'ми
муже'й си'хъ w=брати'тся ко господи'ну своему` сау'лу.

20. И= <е>=гда` и=дя'ше давi'дъ въ сiкела'гъ, прибjьго'ша
къ нему` w\т манассi'и <е>=дна'й и= i=wзава'fъ, и=
i=авни'лъ и= мiхаи'лъ и= i=wсафа'fъ и= <е>=лiу` и=
салаfi'й, кня^зи над\ъ ты'сящами о<у>= манассi'и:

21. сi'и да'ша по'мощь давi'ду на по'лчище гедду'рwвъ,
вси' бо крjь'пцы си'лою: и= бjь'ша крjь'пцы нача^льницы
въ во'инствjь си'лою.

22. Зане` на вся'къ де'нь прихожда'ху къ давi'ду на
по'мощь <е>=му`, въ си'лу вели'ку, а='ки си'ла бж~iя.

23. И= сiя^ и=мена` князе'й во'инства, и=`же прiидо'ша
ко давi'ду въ хеврw'нъ, да возвратя'тъ ца'рство сау'лово
къ нему` по словеси` гд\сню:

24. сы'нове i=у^дины нося'щiи щиты` и= ко'пiя ше'сть
ты'сящъ и= <о>='смь сw'тъ, крjь'пцы ко w=полче'нiю:

25. w\т сынw'въ сv"меw'нихъ, крjь'пцы си'лою на w=полче'нiе
се'дмь ты'сящъ и= сто`:

26. w\т сынw'въ леvi'иныхъ четы'ри ты'сящы и= ше'сть
сw'тъ:

27. и= i=w'дда кня'зь w\т колjь'на а=арw'ня, и= съ
ни'мъ три` ты'сящы и= се'дмь сw'тъ:

28. и= садw'къ, <о>='трокъ крjь'пкiй си'лою, и= до'му
<о>=тца` <е>=гw` кня^зи два'десять два`:

29. w\т сынw'въ же венiамi'нихъ бра'тiй сау'ловыхъ
три` ты'сящы, и= <е>=ще` бо'льшая ча'сть и='хъ наблюда'ше
стражбу` до'му сау'ля:

30. и= w\т сынw'въ <е>=фре'млихъ два'десять ты'сящъ
и= <о>='смь сw'тъ крjь'пцы си'лою, му'жiе и=мени'тiи
по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ:

31. и= w\т полупле'мене манассi'ина <о>=смьна'десять
ты'сящъ, и= и=`же нареко'шася и='менемъ, да поста'вятъ
царе'мъ давi'да:

32. w\т сынw'въ i=ссаха'ровыхъ му'жiе о<у>=че'ни, и=`же
познава'ху времена` разсужде'нiю, что` сотвори'ти и='мать
i=и~ль, въ нача^ла и='хъ двjь'сти, и= вся^ бра'тiя
и='хъ съ ни'ми:

33. и= w\т завулw'на и=сходя'щiи ко w=полче'нiю бра'ни,
со вся'кими <о>=ру^жiи бра'нными, пятьдеся'тъ ты'сящъ,
въ по'мощь давi'ду не съ пра'здными рука'ми:

34. и= w\т нефfалi'ма князе'й ты'сяща, и= съ ни'ми
въ щита'хъ и= съ ко'пiями три'десять и= се'дмь ты'сящъ:

35. и= w\т сынw'въ да'новыхъ w=полча'ющiися на бра'нь
два'десять <о>='смь ты'сящъ и= ше'сть сw'тъ:

36. и= w\т а=си'ра и=сходя'щiи помощи` въ бра'ни четы'редесять
ты'сящъ:

37. и= со <о>='ныя страны` i=<о>рда'на w\т сынw'въ
руви'мовыхъ и= w\т га'довыхъ и= w\т полупле'мене манассi'ина
во все'мъ <о>=ру'жiи бра'ннjьмъ сто` и= два'десять
ты'сящъ.

38. Вси` сi'и му'жiе бра'ннiи о<у>=пра'влени ко w=полче'нiю
се'рдцемъ ми'рнымъ: и= прiидо'ша въ хеврw'нъ, да поста'вятъ
царя` давi'да над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ: и= про'чiи w\т
i=и~ля <е>=ди'но се'рдце бя'ху, да ца'рь бу'детъ давi'дъ.

39. Бы'ша же ту` съ давi'довъ три` дни^, jа=ду'ще и=
пiю'ще, о<у>=гото'ваша бо и=`мъ бра'тiя и='хъ.

40. И= и=`же бли'з\ъ и='хъ бя'ху да'же до i=ссаха'ра
и= завулw'на и= нефfалi'ма, приноша'ху и=`мъ на <о>=слjь'хъ
и= вельблю'дjьхъ, и= мска'хъ и= волjь'хъ пи'щу, муку`,
перевя^сла смо'квей и= гро'здiе сухо'е, вiно` и= <е>=ле'й,
и= волы` и= <о>=вны` во мно'жествjь, ра'дость бо бы'сть
во i=и~ли.

Глава` 13.

И= сотвори` совjь'тъ давi'дъ (со кня^зи) и= ты^сящники,
и= сw'тники и= всjь'ми нача^льники,

2. и= рече` давi'дъ ко всему` собра'нiю i=и~леву: а='ще
о<у>=го'дно ва'мъ, и= w\т гд\са бг~а на'шегw благопоспjьши'тся,
да по'слемъ къ бра'тiямъ на'шымъ w=ста'вшымся во все'й
земли` i=и~левjь, и= съ ни'ми свяще'нницы и= леvi'ти,
во градjь'хъ w=бдержа'нiя и='хъ, да соберу'тся къ на'мъ,

3. и= да принесе'мъ кiвw'тъ бг~а на'шегw къ на'мъ,
не взыска'хомъ бо <е>=гw` во дни^ сау^ли.

4. И= w\твjьща` все` собра'нiе, да та'кw бу'детъ, зане`
о<у>=го'дно бы'сть сло'во сiе` всjь^мъ лю'демъ.

5. И= собра` давi'дъ всего` i=и~ля w\т предjь^лъ <е>=гv'петскихъ
да'же до вхо'да и=ма'fова, <е>='же внести` кiвw'тъ
бж~iй w\т гра'да i=арi'ма.

6. И= принесе` <е>=го` давi'дъ: и= ве'сь i=и~ль взы'де
во гра'дъ давi'довъ, и='же бя'ше i=у'динъ, <е>='же
вознести` та'мw кiвw'тъ гд\са бг~а сjьдя'ща на херувi'мjьхъ,
и=дjь'же при'звано <е>='сть и='мя <е>=гw`:

7. и= поста'ви кiвw'тъ бж~iй на колесни'цу но'ву и=з\ъ
до'му а=мiнада'вля: <о>='за же и= бра'тiя <е>=гw` ведя'ху
колесни'цу:

8. давi'дъ же и= ве'сь i=и~ль и=гра'ху пред\ъ бг~омъ
все'ю си'лою и= въ пjь'снjьхъ и= въ гу'слехъ, и= <пс>алти'ри
и= тv"мпа'нjьхъ, и= кv"мва'лjьхъ и= въ труба'хъ:

9. и= прiидо'ша ко гумну` хiдw'ню: и= простре` <о>='за
ру'ку свою`, да поддержи'тъ кiвw'тъ, ю=не'цъ бо о<у>=клони`
<е>=го`:

10. и= прогнjь'вася гд\сь гнjь'вомъ на <о>='зу и= порази`
<е>=го` ту`, тогw` ра'ди, jа='кw простре` ру'ку свою`
(и= прикосну'ся) кiвw'ту, и= о<у>='мре ту` пред\ъ бг~омъ.

11. И= w=скорби'ся давi'дъ, jа='кw пресjьче` гд\сь
пресjьче'нiемъ <о>='зу, и= нарече` мjь'сто то` %[пресjьче'нiе
<о>=за'не%], да'же до дне` сегw`.

12. И= о<у>=боя'ся давi'дъ бг~а въ то'й де'нь, глаго'ля:
ка'кw внесу` ко мнjь` кiвw'тъ бж~iй;

13. И= не возврати` давi'дъ кiвw'та къ себjь` во гра'дъ
давi'довъ, но возврати` и=` въ до'мъ а=ведда'ра геfе'ина:

14. и= пребыва'ше кiвw'тъ бж~iй въ дому` а=ведда'ровjь
три` мц\сы, и= блг\сви` бг~ъ а=ведда'ра и= вся^, jа=`же
и=мjь'яше.

Глава` 14.

И= посла` хiра'мъ ца'рь тv'рскiй послы` къ давi'ду,
и= древа` ке'дрwва, и= зда'телей стjь'нъ, и= древодjь'лей,
да сози'ждутъ <е>=му` до'мъ.

2. И= позна` давi'дъ, jа='кw о<у>=гото'ва <е>=го` гд\сь
царе'мъ над\ъ i=и~лемъ, jа='кw воздви'жеся въ высоту`
ца'рство <е>=гw`, ра'ди людi'й <е>=гw` i=и~ля,

3. и= поя'тъ давi'дъ <е>=ще` ж<е>ны` во i=ер\сли'мjь:
и= роди'шася <е>=му` <е>=ще` сы'нове и= дщ<е>'ри.

4. И= сiя^ и=мена` и='хъ, и=`же роди'шася <е>=му` во
i=ер\сли'мjь: саммаа` и= сwва'въ, наfа'нъ и= соломw'нъ,

5. и= i=еваа'ръ и= <е>=лiсу'й и= <е>=лiфаа'fъ

6. и= наге'fъ, и= нафа'гъ и= i=афiе`,

7. и= <е>=лiсама` и= валiада` и= <е>=лiфале'тъ.

8. И= о<у>=слы'шаша и=ноплем<е>'нницы, jа='кw пома'занъ
бы'сть давi'дъ въ царя` над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ, и=
и=зыдо'ша вси` и=ноплем<е>'нницы взыска'ти давi'да.
И= о<у>=слы'ша давi'дъ и= и=зы'де проти'ву и='хъ.

9. И=ноплем<е>'нницы же прiидо'ша и= разлiя'шася во
ю=до'ли и=споли'нwвъ.

10. И= вопроси` давi'дъ бг~а, глаго'ля: а='ще взы'ду
на и=ноплеме'нники, и= преда'си ли и=`хъ въ ру'ки моя^;
И= рече` <е>=му` бг~ъ: взы'ди, и= преда'мъ и=`хъ въ
ру'ки твоя^.

11. И= и=зы'де во ваа'лъ-фарасi'нъ, и= порази` и=`хъ
та'мw давi'дъ. И= рече` давi'дъ: разсjьче` бг~ъ враги`
моя^ руко'ю мое'ю, jа='коже разсjьче'нiе воды`. Сегw`
ра'ди нарече` и='мя мjь'сту тому` %[фарасi'нъ%], %[разсjьче'нiе%].

12. И= w=ста'виша та'мw бо'ги своя^ и=ноплем<е>'нницы,
и=`хже давi'дъ повелjь` сожещи` <о>=гне'мъ.

13. И= приложи'ша <е>=ще` и=ноплем<е>'нницы, и= разлiя'шася
<е>=ще` во ю=до'ли и=споли'нwвъ.

14. И= вопроси` па'ки давi'дъ бг~а. И= рече` <е>=му`
бг~ъ: не и=сходи` за ни'ми: w\тврати'ся w\т ни'хъ,
и= прiи'деши на ни'хъ пря'мw гру'шей:

15. и= бу'детъ <е>=гда` о<у>=слы'шиши гла'съ шу'ма
верхw'въ гру'шей, тогда` и=зы'деши на бра'нь, jа='кw
и=зы'де бг~ъ пред\ъ тобо'ю, да порази'тъ полки` и=ноплем<е>'ннически.

16. И= сотвори` давi'дъ, jа='коже повелjь` <е>=му`
бг~ъ: и= порази` полки` фv"лiстi'мwвъ w\т гаваw'на
да'же до гази'ра.

17. И= просла'вися и='мя давi'дово во всjь'хъ страна'хъ,
и= гд\сь даде` стра'хъ <е>=гw` на вся^ jа=зы'ки.

Глава` 15.

И= сотвори` себjь` до'мы во гра'дjь давi'довjь, и=
о<у>=гото'ва мjь'сто кiвw'ту бж~iю, и= сотвори` <е>=му`
ски'нiю.

2. Тогда` рече` давi'дъ: не лjь'ть <е>='сть, (да w\т
вся'кагw) но'сится кiвw'тъ бж~iй, но то'кмw w\т леvi^тъ,
поне'же и=збра` и=`хъ гд\сь носи'ти кiвw'тъ гд\сень
и= служи'ти <е>=му` да'же до вjь'ка.

3. И= собра` давi'дъ ве'сь i=и~ль во i=ер\сли'мъ, да
внесе'тся кiвw'тъ бж~iй на мjь'сто, <е>='же о<у>=гото'ва
<е>=му`.

4. И= собра` давi'дъ сынw'въ а=арw'новыхъ и= леvi'ты:

5. w\т сынw'въ каа'fовыхъ о<у>=рiи'лъ нача'льникъ и=
бра'тiя <е>=гw`, сто` два'десять:

6. w\т сынw'въ мера'рiныхъ а=саi'а нача'льникъ и= бра'тiя
<е>=гw`, двjь'сти пятьдеся'тъ:

7. w\т сынw'въ герсw'нихъ i=wи'ль нача'льникъ и= бра'тiя
<е>=гw`, сто` три'десять:

8. w\т сынw'въ <е>=лiсафа'нихъ семеi'а нача'льникъ
и= бра'тiя <е>=гw`, двjь'сти:

9. w\т сынw'въ хеврw'новыхъ <е>=лiи'лъ нача'льникъ
и= бра'тiя <е>=гw`, <о>='смьдесятъ:

10. w\т сынw'въ <о>=зiи'левыхъ а=мiнада'въ нача'льникъ
и= бра'тiя <е>=гw`, сто` двана'десять.

11. И= призва` давi'дъ садw'ка и= а=вiаfа'ра свяще'нники,
и= леvi'ты о<у>=рiи'ла, а=саi'а и= i=wи'ля, и= семеiа'на
и= <е>=лiи'ла и= а=мiнада'ва,

12. и= рече` къ ни^мъ: вы`, нача^льницы <о>=те'чествъ
леvi'тскихъ, w=святи'теся вы` и= бра'тiя ва^ша, и=
принеси'те кiвw'тъ гд\са бг~а i=и~лева (на мjь'сто),
и=дjь'же о<у>=гото'вахъ <е>=му`:

13. jа='кw пре'жде ва'мъ не готw'вымъ су'щымъ, раздjьли`
гд\сь бг~ъ на'шъ въ на'съ, jа='кw не взыска'хомъ <е>=гw`
по разсужде'нiю.

14. И= w=святи'шася свяще'нницы и= леvi'ти, да внесу'тъ
кiвw'тъ гд\са бг~а i=и~лева.

15. И= взя'ша сы'нове леvi'тстiи кiвw'тъ бж~iй, jа='коже
повелjь` мwv"се'й сло'вомъ бж~iимъ по писа'нiю, ра'мены
свои'ми на носи'лjьхъ.

16. И= рече` давi'дъ нача'льникwмъ леvi^тскимъ: поста'вите
бра'тiю свою` пjьвц<е>'въ во <о>=рга'нjьхъ, пjь'снехъ
мусiкi'йскихъ, <пс>алти'рехъ, въ гу'слехъ и= кv"мва'лjьхъ,
да возглася'тъ въ высоту` гла'сомъ весе'лiя.

17. И= поста'виша леvi'ти <е>=ма'на сы'на i=wи'лева:
и= w\т бра'тiй <е>=гw` а=са'фа сы'на варахi'ина: и=
w\т сынw'въ мера'рiныхъ, бра'тiй <е>=гw`, <е>=fа'на
сы'на кiсе'ова:

18. и= съ ни'ми бра'тiя и='хъ, вторi'и (чи'номъ), заха'рiа
и= <о>=зiи'лъ, и= семiрамw'fъ и= i=еiи'лъ, и= а=на'нiй
и= <е>=лiа'въ, и= ване'а и= маасi'а, и= маттаfi'а и=
<е>=лiфала`, и= макенi'а и= а=вдедо'мъ, и= i=еiи'лъ
и= <о>=зi'а, дв<е>'рницы.

19. И= пjьвцы` <е>=ма'нъ, а=са'фъ и= <е>=fа'мъ въ кv"мва'лы
мjь^дяны (возглаша'юще) въ слы'шанiе:

20. заха'рiа же и= <о>=зiи'лъ, и= семiрамw'fъ и= i=еiи'лъ,
и= а=нанi'й и= <е>=лiа'въ, и= маасi'а и= ване'а со
гу'сльми та^йны поя'ху:

21. и= маттаfi'а и= <е>=лiфала`, и= макенi'а и= а=вдедо'мъ,
и= i=еiи'лъ и= <о>=зi'а въ кv"мва'лjьхъ поя'ху, <е>='же
превзы'ти:

22. и= хwненi'а нача'льникъ леvi'тскiй, нача'льникъ
пjь'нiй, зане` разу'менъ бjь`:

23. и= варахi'а и= <е>=лка'на дв<е>'рницы кiвw'та:

24. и= сwвенi'а и= i=wсафа'тъ, и= наfана'илъ и= а=масi'а,
и= заха'рiа и= вана'й и= <е>=лiезе'ръ свяще'нницы трубя'щiи
труба'ми пред\ъ кiвw'томъ бж~iимъ: и= а=вдедо'мъ и=
i=еi'а дв<е>'рницы кiвw'та бж~iя.

25. И= бjь` давi'дъ и= старjь^йшины i=и~л<е>вы и= ты'сящницы
и=ду'щiи, <е>='же и=знести` кiвw'тъ завjь'та гд\сня
и=з\ъ до'му а=вдедо'мля съ весе'лiемъ.

26. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=крjьпля'ше бг~ъ леvi'ты
нося'щыя кiвw'тъ завjь'та гд\сня, и= пожро'ша се'дмь
тельц<е>'въ и= се'дмь <о>=внw'въ:

27. давi'дъ же бя'ше w=дjь'янъ ри'зою вv"ссо'нною,
и= вси` леvi'ти, нося'щiи кiвw'тъ завjь'та гд\сня,
пjьвцы' же и= хwненi'а нача'льникъ пjь'сней пою'щихъ,
на давi'дjь же бjь` <е>=фу'дъ вv"ссо'нный.

28. И= ве'сь i=и~ль провожда'ше кiвw'тъ завjь'та гд\сня
съ восклица'нiемъ и= гла'сомъ тру'бнымъ, и= съ труба'ми
и= кv"мва^лы, глаша'юще въ гу'сли и= кifа^ры.

29. И= бы'сть <е>=гда` прiи'де кiвw'тъ завjь'та гд\сня
да'же до гра'да давi'дова, и= мелхо'ла дщи` сау'ля
смотря'ше во <о>=кно`, и= ви'дjь царя` давi'да ска'чуща
и= и=гра'юща и= о<у>=ничижи` <е>=го` въ се'рдцы свое'мъ.

Глава` 16.

Принесо'ша о<у>='бw кiвw'тъ бж~iй и= поста'виша <е>=го`
посредjь` ски'нiи, ю='же водрузи` <е>=му` давi'дъ,
и= принесо'ша всесожж<е>'нiя и= спаси'т<е>льная пред\ъ
гд\семъ.

2. И= соверши` давi'дъ вознося` всесожж<е>'нiя и= спаси'т<е>льная,
и= благослови` лю'ди во и='мя гд\сне,

3. и= раздjьли` вся'кому му'жу i=и~льску, w\т му'жа
да'же до жены`, му'жу хлjь'бъ <е>=ди'нъ пече'ный, (и=
ча'сть пече'на мя'са,) и= пря'женый со <е>=ле'емъ семiда'лъ:

4. поста'ви же пред\ъ лице'мъ кiвw'та завjь'та гд\сня
w\т леvi^тъ, <е>='же служи'ти и= возглаша'ти (дjьла`
<е>=гw`), и= и=сповjь'дати и= хвали'ти гд\са бг~а i=и~лева:

5. а=са'фъ нача'льникъ, и= другi'й по не'мъ заха'рiа,
i=еiи'лъ и= семiрамw'fъ, и= i=еiи'лъ и= маттаfi'а,
и= <е>=лiа'въ и= ване'а и= а=вдедо'мъ: i=еiи'лъ же
во <о>=рга'нjьхъ и= <пс>алти'ри и= гу'слехъ, а=са'фъ
же въ кv"мва'лjьхъ возглаша'я:

6. и= ване'а и= <о>=зiи'лъ свяще'нницы (труби'ша) вы'ну
въ трубы^ пред\ъ кiвw'томъ завjь'та бж~iя.

7. Въ то'й де'нь о<у>=стро'и давi'дъ въ нача'лjь хвали'ти
гд\са руко'ю а=са'фа и= бра'тiи <е>=гw`.

%[Пjь'снь.%]

И=сповjь'дайтеся гд\севи и= призыва'йте <е>=го` во
и='мени <е>=гw`, зна'<е>ма сотвори'те лю'демъ начина^нiя
<е>=гw`:

9. по'йте <е>=му` и= воспо'йте <е>=му`, повjь'дите
вся^ чудеса` <е>=гw`, jа=`же сотвори` гд\сь:

10. хвали'те и='мя ст~о'е <е>=гw`, да возвесели'тся
се'рдце и='щущее бл~говоле'нiя <е>=гw`:

11. взыщи'те гд\са и= о<у>=крjьпи'теся, взыщи'те лица`
<е>=гw` вы'ну:

12. помяни'те чудеса` <е>=гw`, jа=`же сотвори`, зна'м<е>нiя
и= судьбы^ о<у>='стъ <е>=гw`,

13. сjь'мя i=и~лево, раби` <е>=гw`, сы'нове i=а^кwвли,
и=збра'ннiи <е>=гw`.

14. То'й гд\сь бг~ъ на'шъ, во все'й земли` судьбы^
<е>=гw`.

15. Помяне'мъ во вjь'къ завjь'тъ <е>=гw`, сло'во <е>=гw`,
<е>='же заповjь'да въ ты'сящы родw'въ,

16. <е>='же завjьща` а=враа'му, и= кля'тву свою` i=саа'ку:

17. и= поста'ви <е>=` i=а'кwву въ повелjь'нiе, i=и~лю
въ завjь'тъ вjь'ченъ,

18. гл~я: тебjь` да'мъ зе'млю ханаа'ню, о<у>='же достоя'нiя
ва'шегw.

19. Внегда` бы'ти и=`мъ ма^лымъ число'мъ, jа='кw о<у>=ма'лишася
и= пресели'шася въ ню`,

20. и= преидо'ша w\т jа=зы'ка въ jа=зы'къ и= w\т ца'рствiя
къ лю'демъ и=ны^мъ,

21. не w=ста'ви му'жа w=би'дjьти и=`хъ, и= w=бличи`
w= ни'хъ цари^:

22. не прикаса'йтеся пома^заннымъ мои^мъ, и= во пр\оро'цjьхъ
мои'хъ не лука'внуйте.

23. Воспо'йте гд\севи, вся` земля`, возвjьсти'те w\т
дне` на де'нь сп\снiе <е>=гw`,

24. возвjьсти'те во jа=зы'цjьхъ сла'ву <е>=гw`, во
всjь'хъ лю'дехъ чудеса` <е>=гw`,

25. jа='кw ве'лiй гд\сь и= хва'ленъ sjьлw`, стра'шенъ
<е>='сть над\ъ всjь'ми бw'ги.

26. Jа='кw вси` бо'зи jа=зы'кwвъ i='дwли: гд\сь же
на'шъ небеса` сотвори`.

27. Сла'ва и= вели'чество пред\ъ лице'мъ <е>=гw`, крjь'пость
и= похвала` въ мjь'стjь <е>=гw` ст~jь'мъ.

28. Дади'те гд\севи, <о>=те'ч<е>ствiя jа=зы'кwвъ, дади'те
гд\севи сла'ву и= крjь'пость,

29. дади'те гд\севи сла'ву и='мени <е>=гw`: возми'те
да'ры и= принеси'те пред\ъ лице` <е>=гw`, и= поклони'теся
гд\севи во дво'рjьхъ ст~ы'хъ <е>=гw`.

30. Да о<у>=бои'тся w\т лица` <е>=гw` вся` земля`,
да и=спра'вится земля` и= да не подви'жится:

31. да возвеселя'тся небеса` и= да возра'дуется земля`,
и= да реку'тъ во jа=зы'цjьхъ: гд\сь цр\ствуетъ.

32. Да возгласи'тъ мо'ре и= и=сполне'нiе <е>=гw`, и=
древа` пwльска'я, и= вся^ jа=`же на ни'хъ.

33. Тогда` возвеселя'тся древа` дубра^вная пред\ъ лице'мъ
гд\снимъ, jа='кw прiи'де суди'ти земли`.

34. И=сповjь'дайтеся гд\севи, jа='кw бл~гъ, jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`,

35. и= глаго'лите: сп~си' ны, бж~е, сп~си'телю на'шъ,
и= собери` на'съ, и= и=зми` на'съ w\т jа=зы^къ, да
хва'лимъ и='мя ст~о'е твое`, и= хва'лимся во хвале'нiихъ
твои'хъ.

36. Блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ w\т вjь'ка да'же
и= до вjь'ка. И= реку'тъ вси` лю'дiе: а=ми'нь. И= восхвали'ша
гд\са.

37. И= w=ста'виша та'мw пред\ъ кiвw'томъ завjь'та гд\сня
а=са'фа и= бра'тiю <е>=гw`, да слу'жатъ пред\ъ кiвw'томъ
вы'ну по вся^ дни^:

38. и= а=вдедо'мъ и= бра'тiя <е>=гw`, шестьдеся'тъ
<о>='смь: и= а=вдедо'мъ сы'нъ i=дifу'нь и= <о>=са'й
(поста'влени) во две'рники:

39. садw'ка же свяще'нника и= бра'тiю <е>=гw` свяще'нниками
пред\ъ ски'нiею гд\снею въ вы'шнихъ и=`же въ гаваw'нjь,

40. да возно'сятъ всесожж<е>'нiя гд\севи на <о>=лтари`
всесожже'нiй вы'ну о<у>='трw и= ве'черъ, и= по всjь^мъ
jа=`же пи^сана су'ть въ зако'нjь гд\сни, <е>=ли^ка
повелjь` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ руко'ю мwv"се'а раба`
бж~iя:

41. и= съ ни'ми <е>=ма'нъ и= i=дifу'мъ и= про'чiи и=збра'ннiи
кi'йждо зва'нiемъ свои'мъ <е>='же хвали'ти гд\са, jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

42. и= съ ни'ми трубы^ и= кv"мва'лы <е>='же возглаша'ти,
и= <о>=рга'ны пjь'нiй бж~iихъ: сы'нове же i=дifу^мли
во вратjь'хъ (стоя'ху).

43. И= и=до'ша вси` лю'дiе кi'йждо въ до'мъ сво'й,
и= давi'дъ возврати'ся, да благослови'тъ до'мъ сво'й.

Глава` 17.

И= бы'сть <е>=гда` w=бита'ше давi'дъ въ дому` свое'мъ,
и= рече` давi'дъ къ наfа'ну пр\оро'ку: се`, а='зъ живу`
въ дому` ке'дровjь, кiвw'тъ же завjь'та гд\сня под\ъ
ко'жами.

2. И= рече` наfа'нъ къ давi'ду: все` <е>='же въ се'рдцы
твое'мъ твори`, jа='кw бг~ъ съ тобо'ю <е>='сть.

3. И= бы'сть но'щи тоя`, и= бы'сть сло'во гд\сне къ
наfа'ну, гл~я:

4. и=ди` и= рцы` давi'ду рабу` моему`: сiя^ рече` гд\сь:
не сози'ждеши ты` мнjь` до'му, <е>='же w=бита'ти ми`
въ не'мъ:

5. jа='кw не w=бита'хъ въ дому` w\т дне`, во'ньже и=зведо'хъ
i=и~ля (w\т земли` <е>=гv'петскiя), да'же до дне` сегw`,
но бы'хъ въ ски'нiи и= въ шатрjь`:

6. во всjь'хъ а='може ходи'хъ со всjь'мъ i=и~лемъ,
а='ще гл~я гл~ахъ ко'ему колjь'ну i=и~леву, и=`мже
повелjь'хъ да пасу'тъ лю'ди моя^, гл~я: чесw` ра'ди
не созда'сте мнjь` до'му ке'дрова;

7. и= нн~jь та'кw рцы` рабу` моему` давi'ду: сiя^ рече`
гд\сь вседержи'тель: а='зъ и=з\ъя'хъ тя` w\т па'ствы,
<е>=гда` послjь'довалъ <е>=си` ста'ду, <е>='же бы'ти
тебjь` вожде'мъ над\ъ людьми` мои'ми i=и~лемъ,

8. и= бы'хъ съ тобо'ю во всjь'хъ, и=дjь'же ходи'лъ
<е>=си`, и= потреби'хъ вся^ враги` твоя^ w\т лица`
твоегw`, и= сотвори'хъ тебjь` и='мя jа='коже и='мя
вели'кихъ, и=`же на земли`:

9. и= да'хъ мjь'сто лю'демъ мои^мъ i=и~лю, и= насади'хъ
я=`, и= w=бита'ютъ въ не'мъ, и= не возскорбя'тъ ктому`:
ни сы'нове беззако'нiя приложа'тъ смири'ти и=`хъ jа='коже
w\т нача'ла

10. и= w\т днi'й, въ ня'же да'хъ судiи^ лю'демъ мои^мъ
i=и~лю, и= смири'хъ вся^ враги` твоя^, и= возращу'
тя, и= до'мъ сози'ждетъ ти` гд\сь:

11. и= бу'детъ <е>=гда` и=спо'лнятся днi'е твои` и=
почi'еши со <о>=тцы^ твои'ми, и= воздви'гну сjь'мя
твое` по тебjь`, <е>='же бу'детъ w\т чре'ва твоегw`,
и= возста'влю ца'рство <е>=гw`:

12. то'й сози'ждетъ мнjь` до'мъ, и= о<у>=крjьплю` престо'лъ
<е>=гw` да'же до вjь'ка:

13. а='зъ бу'ду <е>=му` во <о>=тца`, и= то'й бу'детъ
мнjь` въ сы'на: и= мл\сть мою` не w\тиму` w\т негw`,
jа='коже w\тя'хъ w\т бы'вшихъ пре'жде теб<е>`:

14. и= о<у>=вjь'рю <е>=го` въ дому` мое'мъ и= во ца'рствiи
<е>=гw` да'же до вjь'ка, и= престо'лъ <е>=гw` бу'детъ
и=спра'вленъ до вjь'ка.

15. По всjь^мъ словес<е>'мъ си^мъ и= по всему` видjь'нiю
сему` та'кw глаго'лалъ <е>='сть наfа'нъ къ давi'ду.

16. И= прiи'де ца'рь давi'дъ, и= сjь'де пред\ъ гд\семъ,
и= рече`: кто` <е>='смь а='зъ, гд\си бж~е мо'й; и=
что` до'мъ мо'й, jа='кw возлюби'лъ мя` <е>=си` до вjь'ка;

17. и= сiя^ ма^ла су'ть пред\ъ тобо'ю, бж~е, и= гл~алъ
<е>=си` на до'мъ раба` твоегw` (<е>=ще`) и=здале'ча,
и= призрjь'лъ <е>=си` на мя` jа='кw видjь'нiе человjь'ка,
и= возвы'силъ мя` <е>=си`, гд\си бж~е:

18. что` приложи'тъ <е>=ще` давi'дъ къ тебjь` <е>='же
просла'вити; и= ты` раба` твоего` вjь'си:

19. гд\си, раба` твоегw` ра'ди сотвори'лъ <е>=си` все`
вели'чiе сiе` и= по се'рдцу твоему`, <е>='же зна'<е>ма
сотвори'ти вся^ вели^чiя твоя^:

20. гд\си, нjь'сть подо'бенъ тебjь`, и= нjь'сть бг~а
ра'звjь теб<е>`, по всjь^мъ <е>=ли^ка слы'шахомъ о<у>=ши'ма
на'шима,

21. и= нjь'сть, jа='коже лю'дiе твои` i=и~ль, jа=зы'къ
<е>=ще` на земли`, jа='кw по'йде бг~ъ и=зба'вити лю'ди
себjь`, <е>='же положи'ти и='мя себjь` ве'лiе и= сла'вное,
<е>='же и=згна'ти w\т лица` людi'й твои'хъ, и=`хже
и=зба'вилъ <е>=си` w\т <е>=гv'пта, jа=зы'ки:

22. и= да'лъ <е>=си` лю'ди твоя^ i=и~ля тебjь` въ лю'ди
да'же до вjь'ка, и= ты`, гд\си, бы'лъ <е>=си` и=`мъ
въ бг~а:

23. и= нн~jь, гд\си, сло'во твое`, <е>='же гл~алъ <е>=си`
рабу` твоему` и= на до'мъ <е>=гw`, да о<у>=вjь'рится
до вjь'ка: и= сотвори` jа='коже гл~алъ <е>=си`,

24. и= да о<у>=вjь'рится и= возвели'чится и='мя твое`
да'же до вjь'ка, глаго'лющихъ: гд\си, гд\си вседержи'телю,
бж~е i=и~левъ, и= до'мъ давi'да раба` твоегw` да бу'детъ
и=спра'вленъ пред\ъ тобо'ю:

25. ты' бо, гд\си бж~е мо'й, w\тве'рзлъ <е>=си` о<у>='хо
раба` твоегw` созда'ти <е>=му` до'мъ, сегw` ра'ди w=брjь'те
ра'бъ тво'й (дерзнове'нiе) моли'тися пред\ъ лице'мъ
твои'мъ:

26. и= нн~jь, гд\си, ты` <е>=си` са'мъ бг~ъ, и= гл~алъ
<е>=си` къ рабу` твоему` бл~га^я сiя^:

27. и= нн~jь начни` блг\сви'ти до'мъ раба` твоегw`,
да бу'детъ во вjь'ки пред\ъ тобо'ю: jа='кw ты`, гд\си,
блг\сви'лъ <е>=си`, и= блг\сви` во вjь'ки.

Глава` 18.

И= бы'сть по си'хъ, и= порази` давi'дъ и=ноплеме'нники,
и= прогна` и=`хъ: и= взя` ге'fъ и= в<е>'си <е>=гw`
w\т руки` и=ноплеме'нничи.

2. И= порази` давi'дъ мwа'ва, и= бя'ху мwавi'ти раби`
давi'ду принося'ще <е>=му` да'нь.

3. И= порази` давi'дъ а=драаза'ра царя` су'вска во
<е>=ма'fjь, и=ду'щу <е>=му` поста'вити ру'ку свою`
над\ъ рjько'ю <е>=vфра'томъ:

4. и= взя` w\т негw` давi'дъ ты'сящу колесни'цъ и=
се'дмь ты'сящъ кw'нникъ и= два'десять ты'сящъ муже'й
пjьшц<е>'въ, и= разби` давi'дъ вся^ кол<е>сни'цы, и=
w=ста'ви w\т ни'хъ сто` колесни'цъ, (и=`хже о<у>=держа`
себjь`).

5. И= прiи'де сv'ръ w\т дама'ска, да по'мощь да'стъ
а=драаза'ру царю` су'вску, и= порази` давi'дъ w\т сv'ровыхъ
два'десять двjь` ты'сящы муже'й:

6. и= поста'ви давi'дъ стра'жу въ сv"рi'и, jа='же бли'з\ъ
дама'ска, и= бя'ху давi'ду въ рабы^ принося'ще да^ни:
и= сп~се` гд\сь давi'да во всjь'хъ, въ ни'хже хожда'ше.

7. И= взя` давi'дъ гри^вны златы^я, и=`хже и=мjь'ша
раби` а=драаза'рwвы, и= принесе` я=` во i=ер\сли'мъ.

8. И= и=з\ъ метаве'fа и= w\т и=збра'нныхъ градw'въ
а=драаза'ровыхъ взя` давi'дъ мjь'ди мно'гw sjьлw`,
и=з\ъ нея'же сотвори` соломw'нъ мо'ре мjь'дяно, и=
столпы`, и= сосу'ды мjь^дяныя.

9. И= о<у>=слы'ша fо'а ца'рь <е>=ма'fскiй, jа='кw порази`
давi'дъ всю` си'лу а=драаза'ра царя` су'вска,

10. и= посла` а=дура'ма сы'на своего` къ царю` давi'ду,
да вопро'ситъ <е>=го`, jа=`же w= ми'рjь, и= благослови'ти
<е>=го` w= се'мъ, jа='кw побjьди` а=драаза'ра и= порази`
<е>=го`, поне'же му'жъ проти'венъ бя'ше fо'а а=драаза'ру.

11. И= вся^ сосу'ды златы^я и= ср<е>'бряныя и= мjь^дяныя,
и= сiя^ w=святи` ца'рь давi'дъ гд\су со сребро'мъ и=
зла'томъ, jа=`же взя` w\т всjь'хъ jа=зы^къ, w\т i=думе'и
и= мwа'ва, и= w\т сынw'въ а=ммw'нихъ и= w\т и=ноплем<е>'нникъ
и= w\т а=мали'ка.

12. А=ве'сса же сы'нъ сару'iевъ порази` i=думе'ю во
ю=до'ли сла'нjьй, <о>=смьна'десять ты'сящъ:

13. и= поста'ви во ю=до'ли стра'жу, и= бjь'ша вси`
i=думе'ане раби` давi'ду. И= сп~са'ше гд\сь давi'да
во всjь'хъ, въ ни'хже хожда'ше.

14. И= воцари'ся давi'дъ над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ, и=
бjь` творя` су'дъ и= пра'вду всjь^мъ лю'демъ свои^мъ.

15. I=wа'въ же сы'нъ сару'iевъ (бы'сть) над\ъ во'инствомъ,
и= i=wсафа'тъ сы'нъ а=хiлу'довъ памятопи'сецъ,

16. и= садw'къ сы'нъ а=хi'товъ и= а=вiмеле'хъ сы'нъ
а=вiаfа'ровъ свяще'нницы, и= суса` книго'чiй,

17. и= ване'а сы'нъ i=wда'евъ над\ъ хереfi'емъ и= над\ъ
фелеfi'емъ: сы'нове же давi'дwвы пе'рвiи пре<е>'мницы
цар<е>'вы.

Глава` 19.

И= бы'сть по си'хъ, о<у>='мре наа'съ ца'рь сынw'въ
а=ммw'нихъ, и= воцари'ся а=ма'мъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw
<е>=гw`.

2. И= рече` давi'дъ: сотворю` ми'лость со а=на'номъ
сы'номъ наа'совымъ, jа='коже сотвори` <о>=те'цъ <е>=гw`
ми'лость со мно'ю. И= посла` давi'дъ послы` на о<у>=тjьше'нiе
<е>=му` w= <о>=тцjь` <е>=гw`. И= прiидо'ша <о>='троцы
давi'дwвы въ зе'млю сынw'въ а=ммw'нихъ ко а=на'ну,
да о<у>=тjь'шатъ <е>=го`.

3. И= реко'ша нача^льницы сынw'въ а=ммw'нихъ ко а=на'ну:
<е>=да` прославля'я давi'дъ <о>=тца` твоего` пред\ъ
тобо'ю, посла` къ тебjь` о<у>=тjь^шители; ника'кw:
но да и=спыта'ютъ гра'дъ и= согля'даютъ зе'млю, прiидо'ша
къ тебjь` <о>='троцы <е>=гw`.

4. И= взя` а=на'нъ рабw'въ давi'довыхъ, и= w=бри` и=`хъ,
и= w\трjь'за w\т ри'зъ и='хъ полови'ну да'же до чре'слъ,
и= w\тпусти` и=`хъ.

5. И= прiидо'ша возвjьсти'ти давi'ду w= муже'хъ: и=
посла` во срjь'тенiе и=`мъ, jа='кw бы'ша w=безче'щени
sjьлw`. И= рече` ца'рь: сjьди'те во i=ерiхw'нjь, до'ндеже
возрасту'тъ брады^ ва'шя, и= возвратите'ся.

6. И= ви'дjьша сы'нове а=ммw^ни, jа='кw посра'млени
бы'ша лю'дiе давi'дwвы, и= посла` а=на'нъ и= сы'нове
а=ммw^ни ты'сящу тала^нтъ сребра`, да на'ймутъ себjь`
w\т сv"рi'и месопота'мски, и= w\т сv"рi'и маа'ха, и=
w\т су'вы колесни^цы и= ко'нники:

7. и= ная'ша себjь` три'десять двjь` ты'сящы колесни'цъ
и= царя` маа'ха и= людi'й <е>=гw`: и= прiидо'ша и=
w=полчи'шася пря'мw ми'давjь: и= сы'нове а=ммw^ни собра'шася
w\т градw'въ свои'хъ и= прiидо'ша на бра'нь.

8. И= о<у>=слы'ша давi'дъ, и= посла` i=wа'ва и= все`
во'инство си'льныхъ.

9. И= и=зыдо'ша сы'нове а=ммw^ни и= w=полчи'шася на
бра'нь при вратjь'хъ гра'дскихъ: ца'рiе же прише'дшiи
w=полчи'шася w=со'бнw на по'ли.

10. И= ви'дjь i=wа'въ, jа='кw бы'сть на него` проти'вное
лице` бра'ни сопреди` и= созади`, и= и=збра` w\т всjь'хъ
ю='нwшъ i=и~левыхъ и= о<у>=стро'и и=`хъ проти'ву сv'ра,

11. и= w=ста'нокъ людi'й даде` въ ру'цjь бра'ту своему`
а=ве'ссjь, и= w=полчи'шася проти'ву сынw'въ а=ммw'нихъ.

12. И= рече`: а='ще о<у>=крjьпи'тся сv'ръ па'че мен<е>`,
то` бу'деши мнjь` во спасе'нiе: а='ще же сы'нове а=ммw^ни
о<у>=крjьпя'тся па'че теб<е>`, то` а='зъ спасу' тя:

13. мужа'йся, и= о<у>=крjьпи'мся w= лю'дехъ на'шихъ
и= w= градjь'хъ бг~а на'шегw, и= гд\сь, <е>='же бла'го
пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`, сотвори'тъ.

14. И= w=полчи'ся i=wа'въ и= вси` лю'дiе, и=`же съ
ни'мъ, проти'ву сv'рянъ на бра'нь, и= побjьго'ша w\т
ни'хъ.

15. Сы'нове же а=ммw^ни ви'дjьша, jа='кw побjьго'ша
сv'ряне, и= побjьго'ша и= <о>=ни` w\т лица` а=ве'ссы
и= w\т лица` i=wа'ва бра'та <е>=гw`, и= внидо'ша во
гра'дъ: i=wа'въ же возврати'ся во i=ер\сли'мъ.

16. И= ви'дjь сv'ръ, jа='кw побjьди` <е>=го` i=и~ль,
и= посла` послы`: и= и=зведо'ша сv'ра, и='же бjь` за
рjько'ю, сwфа'къ же первонача'льникъ ты'сящникwмъ си'лы
а=драаза'ровы пред\ъ ни'ми.

17. И= возвjьще'но бы'сть давi'ду, и= собра` ве'сь
i=и~ль, и= пре'йде i=<о>рда'нъ, и= прiи'де на ни'хъ,
и= w=полчи'ся проти'ву и='хъ: и= w=полчи'ся давi'дъ
проти'ву сv'ра на бра'нь и= воева` на'нь.

18. И= о<у>=бjьже` сv'ръ w\т лица` i=и~лева, и= о<у>=би`
давi'дъ w\т сv'ра се'дмь ты'сящъ колесни'цъ и= четы'редесять
ты'сящъ пjьшц<е>'въ, и= сwфа'ка первонача'льника си'лы
о<у>=би`.

19. И= ви'дjьша раби` а=драаза'рwвы, jа='кw падо'ша
w\т лица` i=и~лева, и= прибjьго'ша къ давi'ду, и= служа'ху
<е>=му`: и= не восхотjь` сv'ръ помога'ти сынw'мъ а=ммw^нимъ
ктому`.

Глава` 20.

И= бы'сть въ находя'щее лjь'то во вре'мя и=схожде'нiя
царе'й (ко бра'ни), и= собра` i=wа'въ всю` си'лу во'инства,
и= w=пустоши` зе'млю сынw'въ а=ммw'нихъ: прiидо'ша
же и= w=бсjьдо'ша равва'fъ. Давi'дъ же пребыва'ше во
i=ер\сли'мjь: i=wа'въ же порази` равва'fъ и= разори`
<е>=го`.

2. Взя' же давi'дъ вjьне'цъ молхо'ма царя` и='хъ w\т
главы` <е>=гw`, и= w=брjь'теся вjь'съ въ не'мъ тала'нтъ
зла'та, и= въ не'мъ ка'мень драгi'й, и= бjь` на главjь`
давi'довjь: плjь'ны же гра^дски взя` мнw'ги sjьлw`,

3. и= людi'й су'щихъ въ не'мъ и=зведе` и= претре` пила'ми
и= <о>=ру^дiи желjь'зными и= разсjьца'ющими: та'кw
сотвори` давi'дъ всjь^мъ градw'мъ сынw'въ а=ммw'нихъ,
и= возврати'ся давi'дъ и= вси` лю'дiе <е>=гw` во i=ер\сли'мъ.

4. И= бы'сть по се'мъ, и= нача'ся <е>=ще` бра'нь въ
газе'рjь со и=ноплем<е>'нники: тогда` порази` совоха'й
о<у>=саfi'тянинъ сафу'та w\т сынw'въ и=споли'новыхъ
и= смири` <е>=го`.

5. И= бы'сть <е>=ще` бра'нь проти'ву и=ноплем<е>'нникъ,
и= порази` <е>=леана'нъ сы'нъ i=аi'ровъ лаwмi'а, бра'та
голiа'fа геfе'йскагw, <е>=му'же дре'во копiя` <е>=гw`
jа='кw наво'й тку'щихъ.

6. И= бы'сть <е>=ще` бра'нь въ ге'fjь, и= бjь` му'жъ
sjьлw` вели'къ, по шести` и=мjь'ющь пе'рстwвъ, всjь'хъ
два'десять четы'ре, и= се'й бjь` w\т колjь'на и=споли'нwвъ,

7. и= поноси` i=и~ля: и= порази` <е>=го` i=wнаfа'нъ
сы'нъ самма'а бра'та давi'дова.

8. Сi'и роди'шася рафа'ю въ ге'fjь, всjь'хъ и='хъ бjь`
четы'ри и=споли'ны, и= падо'ша руко'ю давi'довою и=
руко'ю рабw'въ <е>=гw`.

Глава` 21.

Воста' же дiа'волъ на i=и~ля и= под\ъусти` давi'да,
да сочи'слитъ i=и~ля.

2. И= рече` ца'рь давi'дъ ко i=wа'ву и= къ нача'льникwмъ
си'лы: и=ди'те и= сочти'те i=и~ля w\т вирсаве'и да'же
до да'на, и= принеси'те ко мнjь`, да позна'ю число`
и='хъ.

3. И= рече` i=wа'въ: да приложи'тъ гд\сь къ лю'демъ
свои^мъ, jа='коже сi'и стори'цею, и= <о>='чи господи'на
моегw` царя` да ви'дятъ: не вси' ли господи'ну моему`
царю` раби` су'ть; и= почто` хо'щетъ сегw` господи'нъ
мо'й; дабы` не вмjьни'лося въ грjь'хъ i=и~лю.

4. Но сло'во царе'во премо'же i=wа'ва: и= по'йде i=wа'въ,
и= w=бы'де всего` i=и~ля, и= прiи'де во i=ер\сли'мъ.

5. И= даде` i=wа'въ давi'ду число` сочте'нiя людi'й:
и= w=брjь'теся всегw` i=и~ля ты'сяща ты'сящъ и= сто`
ты'сящъ муже'й и= нося'щихъ <о>=ру^жiя: и= w\т сынw'въ
i=у'диныхъ четы'ре ста^ и= се'дмьдесятъ ты'сящъ муже'й
нося'щихъ <о>=ру'жiе:

6. леvi'и же и= венiамi'на не сочте` средjь` и='хъ,
поне'же вознегодова` w= словеси` царе'вjь i=wа'въ.

7. И= не о<у>=го'дно jа=ви'ся пред\ъ бг~омъ повелjь'нiе
сiе`, и= порази` i=и~ля.

8. Рече' же давi'дъ ко бг~у: согрjьши'хъ sjьлw`, jа='кw
сотвори'хъ ве'щь сiю`: и= нн~jь молю`, w\тими` беззако'нiе
раба` твоегw`, jа='кw w=безу'михся sjьлw`.

9. И= рече` гд\сь ко га'ду пр\оро'ку давi'дову, гл~я:

10. и=ди` и= рцы` къ давi'ду, глаго'ля: та'кw гл~етъ
гд\сь: трiе` а='зъ наведу` на тя`, и=збери` себjь`
<е>=ди'но w\т ни'хъ, и= сотворю` тебjь`.

11. И= прiи'де га'дъ къ давi'ду и= рече` <е>=му`:

12. си'це гл~етъ гд\сь: и=збери` себjь`, (<е>='же хо'щеши,)
и=ли` три` лjь^та гла'да, и=ли` три` мц\сы бjь'гати
тебjь` w\т лица` вра^гъ твои'хъ, и= <о>=ру'жiе вра^гъ
твои'хъ пости'гнетъ тя`, и=ли` три` дни^ ме'чь гд\сень,
и= сме'рть на зе'млю, и= а='гг~лъ гд\сень о<у>=бива'яй
во все'мъ наслjь'дiи i=и~левjь: нн~jь о<у>=`бо разсмотри`,
что` w\твjьща'ю посла'вшему мя` со сло'вомъ.

13. И= рече` давi'дъ ко га'ду: тjь^сна ми` су'ть три`
сiя^ sjьлw`: но лу'чше ми` <е>='сть впа'сти въ ру'цjь
гд\сни, зане` мнw'ги щедрw'ты <е>=гw` sjьлw`, въ ру'ки
же человjь'ч<е>скiя да не впаду`.

14. И= посла` гд\сь сме'рть во i=и~ля, и= падо'ша w\т
i=и~ля се'дмьдесятъ ты'сящъ муже'й.

15. И= посла` бг~ъ а='гг~ла во i=ер\сли'мъ, да и=збiе'тъ
<е>=го`. И= <е>=гда` и=збива'ше, ви'дjь гд\сь и= раска'яся
w= sлjь`, и= рече` а='гг~лу и=збива'ющему: довлjь'етъ
ти`, w\тими` ру'ку твою`. А='гг~лъ же гд\сень стоя'ше
на гумнjь` <о>='рны i=евусе'анина.

16. И= возведе` давi'дъ <о>='чи своя^, и= ви'дjь а='гг~ла
гд\сня стоя'ща между` земле'ю и= не'бомъ, и= ме'чь
<е>=гw` и=звлече'нъ въ руку` <е>=гw`, просте'ртъ на
i=ер\сли'мъ. И= паде` давi'дъ и= старjь^йшины (i=и~л<е>вы)
w=блече'ннiи во вре'тище на лице` свое`,

17. и= рече` давi'дъ къ бг~у: не а='зъ ли повелjь'хъ
сочи'слити лю'ди; а='зъ <е>='смь, и='же согрjьши'хъ,
и= sло` творя` sло` сотвори'хъ, сiя^ же <о>='вцы что`
сотвори'ша; гд\си бж~е мо'й, да бу'детъ рука` твоя`
на мнjь` и= на дому` <о>=тца` моегw`, а= не на лю'дехъ
твои'хъ въ погубле'нiе, гд\си.

18. А='гг~лъ же гд\сень рече` га'ду, <е>='же глаго'лати
къ давi'ду: да взы'детъ и= сози'ждетъ <о>=лта'рь гд\су
бг~у на гумнjь` <о>='рны i=евусе'анина.

19. И= взы'де давi'дъ по словеси` га'дову, <е>='же
глаго'ла и='менемъ гд\снимъ.

20. И= w=брати'ся <о>='рна и= ви'дjь царя`, и= четы'ри
сы'нове <е>=гw` съ ни'мъ кры'ющiися. <О>='рна же бjь`
(въ то` вре'мя) млатя` на гумнjь` пшени'цу.

21. И= прiи'де давi'дъ ко <о>='рнjь, и= w=брати'ся
<о>='рна, и= о<у>=зрjь` давi'да, и= по'йде w\т гумна`,
и= поклони'ся давi'ду лице'мъ на зе'млю.

22. Рече' же <о>='рнjь давi'дъ: да'ждь мнjь` мjь'сто
гумна` твоегw`, да сози'жду на не'мъ <о>=лта'рь гд\севи,
на сребрjь` досто'йнjь да'ждь ми` <е>=`, и= преста'нетъ
jа='зва w\т людi'й.

23. Рече' же <о>='рна къ давi'ду: возми` себjь`, и=
да сотвори'тъ господи'нъ мо'й ца'рь, <е>='же о<у>=го'дно
пред\ъ ни'мъ: се`, даю` тельцы` на всесожже'нiе, и=
плу'гъ на дрова`, и= пшени'цу въ же'ртву, вся^ (доброво'льнw)
даю`.

24. И= рече` ца'рь давi'дъ <о>='рнjь: ни`, но ку'плею
куплю`, сребро'мъ досто'йнымъ, поне'же не возму` гд\севи,
jа=`же су'ть твоя^, <е>='же вознести` всесожже'нiе
ту'не гд\севи.

25. И= даде` давi'дъ <о>='рнjь за мjь'сто то` сi^кль
златы'хъ вjь'сомъ ше'сть сw'тъ.

26. И= созда` ту` давi'дъ <о>=лта'рь гд\севи, и= вознесе`
всесожж<е>'нiя и= спаси'т<е>льная и= воззва` ко гд\су,
и= о<у>=слы'ша <е>=го` во <о>=гни` w\т небесе` на <о>=лта'рь
всесожже'нiя, и= потреби` всесожже'нiе.

27. И= рече` гд\сь ко а='гг~лу: и= вложи` ме'чь во
влага'лище <е>=гw`.

28. Во вре'мя <о>='но, <е>=гда` ви'дjь давi'дъ, jа='кw
о<у>=слы'ша <е>=го` гд\сь на гумнjь` <о>='рны i=евусе'анина,
и= пожре` ту` ж<е>'ртвы.

29. И= ски'нiя гд\сня, ю='же сотвори` мwv"се'й въ пусты'ни,
и= <о>=лта'рь всесожже'нiя во вре'мя <о>='но бы'сть
въ вы'шнемъ, <е>='же въ гаваw'нjь.

30. И= не возмо'же давi'дъ и=ти` пред\ъ него`, <е>='же
вопроси'ти бг~а, поне'же о<у>=страше'нъ бы'сть w\т
лица` меча` а='гг~ла гд\сня.

Глава` 22.

Рече' же давi'дъ: се` <е>='сть до'мъ гд\са бг~а, и=
се'й <о>=лта'рь на всесожж<е>'нiя i=и~лю.

2. И= рече` давi'дъ собра'ти вся^ прише'льцы, и=`же
на земли` i=и~левjь, и= поста'ви каменосjь'чц<е>въ
сjьщи` ка'м<е>нiя т<е>'саная, да сози'ждется до'мъ
бж~iй.

3. Желjь'зо же мно'го на гво'зди две'ремъ и= вратw'мъ
на спая'нiе о<у>=гото'ва давi'дъ, и= мjь'ди мно'жеству
не бjь` числа`:

4. и= древа'мъ ке'дрwвымъ не бjь` числа`: jа='кw принесо'ша
сiдw'няне и= тv'ряне дре'въ ке'дровыхъ мно'жество давi'ду.

5. И= рече` давi'дъ: соломw'нъ сы'нъ мо'й дjь'тищь
мла'дъ, до'мъ же <е>='же созида'ти гд\севи въ вели'чество
высо'ко, во и='мя и= въ сла'ву во всю` зе'млю, о<у>=гото'влю
<е>=му`. И= о<у>=гото'ва давi'дъ (всегw`) мно'жество
пре'жде сконча'нiя своегw`.

6. И= призва` давi'дъ соломw'на сы'на своего` и= заповjь'да
<е>=му`, да сози'ждетъ до'мъ гд\су бг~у i=и~леву.

7. Рече' же давi'дъ къ соломw'ну: ча'до, мнjь` бя'ше
въ се'рдцы, да сози'жду до'мъ и='мени гд\са бг~а моегw`:

8. и= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, гл~ющее: мнw'ги
крw'ви пролiя'лъ <е>=си` и= мнw'ги бра^ни сотвори'лъ
<е>=си`, не сози'ждеши до'му и='мени моему`, jа='кw
мнw'ги крw'ви пролiя'лъ <е>=си` на зе'млю предо мно'ю:

9. се`, сы'нъ роди'тся тебjь`, се'й бу'детъ му'жъ поко'я,
и= о<у>=поко'ю <е>=го` w\т всjь'хъ вра^гъ <е>=гw` w='крестъ,
зане` соломw'нъ и='мя <е>=му`, и= ми'ръ и= поко'й да'мъ
<е>=му` над\ъ i=и~лемъ во дни^ <е>=гw`:

10. то'й сози'ждетъ до'мъ и='мени моему`, и= то'й бу'детъ
мнjь` въ сы'на, и= а='зъ бу'ду <е>=му` во <о>=тца`:
и= и=спра'влю престо'лъ ца'рства <е>=гw` во i=и~ли
до вjь'ка:

11. нн~jь о<у>=`бо, сы'не мо'й, бу'детъ гд\сь съ тобо'ю
и= бл~гопоспjьши'тъ, и= сози'ждеши до'мъ гд\су бг~у
твоему`, jа='коже гл~а w= тебjь`:

12. да да'стъ же тебjь` прему'дрость и= ра'зумъ гд\сь
и= да о<у>=крjьпи'тъ тя` над\ъ i=и~лемъ, <е>='же храни'ти
и= твори'ти зако'нъ гд\са бг~а твоегw`:

13. тогда` бл~гопоспjьши'тъ, а='ще сохрани'ши твори'ти
за'пwвjьди и= судьбы^, jа=`же повелjь` гд\сь мwv"се'ови,
(да о<у>=чи'тъ) i=и~ля: мужа'йся и= крjьпи'ся, не бо'йся,
ниже` о<у>=страши'ся:

14. и= се`, а='зъ по о<у>=бо'жеству моему` о<у>=гото'вахъ
на до'мъ гд\сень зла'та тала'нтwвъ сто` ты'сящъ, и=
сребра` ты'сяща ты'сящъ тала'нтwвъ, мjь'дь же и= желjь'зо,
<е>=му'же нjь'сть вjь'са, поне'же мно'жество <е>='сть,
и= древа` и= ка'м<е>нiя о<у>=гото'вахъ, и= къ си^мъ
да приложи'ши:

15. и= съ тобо'ю гд\сь, и= приложи'ши ко мно'жеству
творя'щихъ дjьла`, худо'жницы, и= строи'телiе ка'менiй,
и= древодjь'л<е>, и= вся'къ мудре'цъ во вся'цjьмъ дjь'лjь,

16. въ зла'тjь и= сребрjь`, въ мjь'ди и= желjь'зjь
нjь'сть числа`: воста'ни о<у>=`бо и= твори`, и= гд\сь
съ тобо'ю.

17. И= повелjь` давi'дъ всjь^мъ нача'льникwмъ i=и~л<е>вымъ,
да помога'ютъ соломw'ну сы'ну <е>=гw`, глаго'ля:

18. не гд\сь ли съ ва'ми; и= даде` ва'мъ поко'й w='крестъ,
зане` даде` въ ру'ки ва'шя живу'щихъ на земли`, и=
покоре'на земля` пред\ъ гд\семъ и= пред\ъ людьми` <е>=гw`:

19. нн~jь о<у>=`бо дади'те сердца` ва^ша и= ду'шы ва'шя
<е>='же взыска'ти гд\са бг~а ва'шего, и= воста'ните
и= созида'йте ст~ы'ню гд\су бг~у ва'шему, да внесе'тся
кiвw'тъ завjь'та гд\сня и= сосу'ды ст~ы^я бг~ови въ
до'мъ созида'емый и='мени гд\сню.

Глава` 23.

И= давi'дъ ста'ръ и= и=спо'лненъ днi'й, и= воцари`
соломw'на сы'на своего` вмjь'стw себ<е>` над\ъ i=и~лемъ:

2. и= собра` всjь'хъ князе'й i=и~левыхъ, и= свяще'нникwвъ,
и= леvi'тwвъ:

3. сочте'ни же бы'ша леvi'ти, w\т три'десяти лjь'тъ
и= вы'шше, и= бы'сть число` и='хъ по глава'мъ и='хъ,
муже'й три'десять и= <о>='смь ты'сящъ:

4. w\т си'хъ и=збра'ни на дjьла` до'му гд\сня два'десять
четы'ри ты'сящы, и= книго'ч<е>й и= судi'й ше'сть ты'сящъ,

5. и= четы'ри ты'сящы две'рникwвъ, и= четы'ри ты'сящы
пою'щихъ гд\севи во <о>=рга'ны, и=`хже сотвори` ко
хвале'нiю гд\сню.

6. И= раздjьли` и=`хъ давi'дъ на чре'ды сынw'мъ леvi^инымъ,
гирсw'ну, каа'fу и= мера'рjь:

7. и= гирсw'ну и= леада'ну и= семе'ю.

8. Сы'нове леада^ни: нача'льникъ i=еiи'лъ и= зеfw'fъ
и= i=wи'ль, трiе`.

9. Сы'нове же семе'wвы: салwмi'fъ и= а=заи'лъ и= а=ра'мъ,
трiе`: сi'и нача^льницы <о>=те'чествъ леада'нихъ.

10. И= сынw'мъ семе'wвымъ i=е'fъ и= зiза'й, и= i=wа'съ
и= верiа`: тi'и сы'нове семе'wвы четы'ре.

11. Бjь' же i=е'fъ пе'рвый и= зiза'й вторы'й: i=wа'съ
же и= варiа` не и=мjь'ста мно'гихъ сынw'въ и= бы'ста
въ дому` <о>=те'чества въ причте'нiе <е>=ди'но.

12. Сы'нове каа'fwвы: а=мвра'мъ и= i=ссаа'ръ, хеврw'нъ,
<о>=зiи'лъ, четы'ри.

13. Сы'нове а=мвра^мли: а=арw'нъ и= мwv"се'й: w\тлуче'нъ
же бы'сть а=арw'нъ <е>='же w=свяща'ти ст~а^я ст~ы'хъ,
то'й и= сы'нове <е>=гw` во вjь'ки, и= да кади'тъ fv"мiа'момъ
пред\ъ гд\семъ, слу'житъ <е>=му` и= мо'лится во и='мя
<е>=гw` до вjь'ка.

14. Мwv"се'й же человjь'къ бж~iй и= сы'нове <е>=гw`
причте'ни су'ть въ колjь'но леvi'ино.

15. Сы'нове мwv"се'wвы: гирса'мъ и= <е>=лiезе'ръ.

16. Сы'нове гирса^мли, суваи'лъ нача'льникъ.

17. Бы'ша же сы'нове <е>=лiезе'ру, равi'а нача'льникъ:
и= не бjь'ша <е>=лiезе'ру сы'нове и=нi'и: сы'нове же
равi'ини о<у>=мно'жени су'ть sjьлw`.

18. Сы'нове i=ссаа'рwвы, саллумw'fъ нача'льникъ.

19. Сы'нове хеврw^ни: i=ерiа'въ пе'рвый, а=марi'а вторы'й,
i=азiи'лъ тре'тiй i=езекi'а четве'ртый.

20. Сы'нове же <о>=зiи^ли: мi'ха пе'рвый, и= i=ессiа`
вторы'й.

21. Сы'нове мера^рiны: моолi` и= мусi`.

22. Сы'нове моолi'<е>вы: <е>=леаза'ръ и= кi'съ. О<у>='мре
же <е>=леаза'ръ, и= не бы'ша <е>=му` сы'нове, но то'кмw
дщ<е>'ри: и= поя'ша и=`хъ сы'нове кi'сwвы бра'тiя и='хъ.

23. Сы'нове мусi^ины: моолi` и= <е>=де'ръ и= i=арiмw'fъ,
трiе`.

24. Сi'и сы'нове леvi'ини по домw'мъ <о>=те'чествъ
и='хъ, нача^льницы <о>=те'чествъ и='хъ, по согля'данiю
и='хъ, по числу` и=ме'нъ и='хъ, по глава'мъ и='хъ,
и=`же творя'ху дjьла` служе'нiя до'му гд\сня, w\т два'десяти
лjь'тъ и= вы'шше.

25. Рече' бо давi'дъ: поко'й даде` гд\сь бг~ъ лю'демъ
свои^мъ i=и~лю, и= всели'ся во i=ер\сли'мjь да'же да
вjь'ка,

26. и= леvi'ти не бы'ша нося'ще ски'нiю и= вся^ сосу'ды
<е>=я` къ служе'нiю <е>=я`.

27. По повелjь'нiю бо давi'дову послjь'днему <е>='сть
число` сыновw'мъ леvi^инымъ w\т два'десяти лjь'тъ и=
вы'шше:

28. зане` поста'ви и=`хъ под\ъ руку` сынw'мъ а=арw^нимъ,
<е>='же служи'ти въ дому` гд\сни во дво'рjьхъ и= въ
притво'рjьхъ, и= во w=чище'нiи всjь'хъ ст~ы'нь, и=
въ дjь'лjьхъ служе'нiя до'му бж~iя,

29. и= над\ъ хлjь'бами предложе'нiя, и= над\ъ муко'ю
пшени'чною же'ртвы, и= над\ъ пря'жмами w=прjьсно'чными,
и= над\ъ сковрадо'ю, и= над\ъ пече'нымъ, и= над\ъ вся'кимъ
вjь'сомъ и= мjь'рою,

30. и= <е>='же стоя'ти, о<у>='трw хвали'ти и= и=сповjь'датися
гд\севи, та'кожде и= къ ве'черу,

31. и= над\ъ всjь'ми возноси'мыми всесожж<е>'нiи гд\севи
въ суббw^ты, и= въ новомjь'сячiихъ, и= въ пра'здницjьхъ,
по числу`, по чи'ну и='хъ вы'ну гд\севи,

32. и= да сохраня'тъ стражбы^ ски'нiи свидjь'нiя, и=
стра'жу святи'лища, и= стражбы^ сынw'въ а=арw'нихъ
бра'тiй свои'хъ, да слу'жатъ въ дому` гд\сни.

Глава` 24.

И= сынw'мъ а=арw^нимъ раздjьл<е>'нiя: сы'нове а=арw^ни:
нада'въ и= а=вiу'дъ, и= <е>=леаза'ръ и= i=fама'ръ.

2. И= о<у>=мро'ста нада'въ и= а=вiу'дъ пре'жде <о>=тца`
своегw`, и= сы'нове не бы'ша и='ма: и= свяще'нствова
<е>=леаза'ръ и= i=fама'ръ, сы'нове а=арw^ни.

3. И= раздjьли` и=`хъ давi'дъ, и= садw'къ w\т сынw'въ
<е>=леаза'ровыхъ, а=хiмеле'хъ же w\т сынw'въ i=fама'ровыхъ
по сочисле'нiю и='хъ, по служе'нiю и='хъ и= по домw'мъ
<о>=те'чествъ и='хъ.

4. И= w=брjьто'шася сы'нове <е>=леаза'рwвы мно'жайшiи
въ нача'льники си'лъ, не'жели сы'нове i=fама'рwвы:
и= раздjьли` и=`хъ сынw'мъ <е>=леаза'рwвымъ въ нача'льники
въ до'мы <о>=те'чествъ шестьна'десять, и= сынw'мъ i=fама'рwвымъ
по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ, <о>='смь.

5. Раздjьли' же и=`хъ по жре'бi<е>мъ между` и='ми,
поне'же бя'ху нача^льницы святи'лища и= нача^льницы
бж~iи въ сынjь'хъ <е>=леаза'ровыхъ и= въ сынjь'хъ i=fама'ровыхъ:

6. w=писа' же и=`хъ самаi'а сы'нъ наfанаи'ль пи'сарь
w\т леvi^тъ пред\ъ царе'мъ и= кня^зи и= садw'комъ свяще'нникомъ
и= а=хiмеле'хомъ сы'номъ а=вiаfа'ра, и= нача^льницы
<о>=те'чествъ свяще'нникwвъ и= леvi'тwвъ до'му <о>=те'чества,
<е>=ди'нъ ко <е>=леаза'ру и= <е>=ди'нъ ко i=fама'ру.

7. И= и=зы'де жре'бiй пе'рвый i=wарi'му, i=едi'ю вторы'й,

8. харi'ву тре'тiй, сеwрi'му четве'ртый,

9. мелхi'ю пя'тый, меiамi'ну шесты'й,

10. а=ккw'су седмы'й, а=вi'и <о>=смы'й,

11. i=ису'ю девя'тый, сехенi'и деся'тый,

12. <е>=лiасi'ву <е>=динонадеся'тый, i=акi'му дванадеся'тый,

13. <о>=ффа'ю тринадеся'тый, i=есваа'лу четыренадеся'тый,

14. велгi'и пятыйна'десять, <е>=мми'ру шестыйна'десять,

15. i=еfi'ю седмыйна'десять, а=фессi'ю <о>=смыйна'десять,

16. феттi'ю девятыйна'десять, и= <е>=зекi'илю двадеся'тый,

17. а=хi'ну два'десять пе'рвый, гамуи'лу два'десять
вторы'й,

18. далеi'ю два'десять тре'тiй, i=еи'лю два'десять
четве'ртый.

19. Сiе` сочисле'нiе и='хъ по служе'нiю и='хъ входи'ти
въ до'мъ гд\сень по чи'ну своему`, руко'ю а=арw'на
<о>=тца` и='хъ, jа='коже повелjь` гд\сь бг~ъ i=и~левъ.

20. И= сынw'мъ леvi^инымъ прw'чiимъ: сынw'мъ а=мвра^млимъ
сwваи'лъ, сынw'мъ сwваи^лимъ i=адаi'а,

21. сынw'мъ равi^инымъ нача'льникъ i=есi'а,

22. сынw'мъ i=асарi^инымъ салwмw'fъ, сынw'мъ салwмw'fwвымъ
i=а'fъ:

23. сы'нове i=едiу'а: i=ерiа'въ пе'рвый, а=мадi'а вторы'й,
i=азiи'лъ тре'тiй, i=екмоа'мъ четве'ртый.

24. Сынw'мъ <о>=зiи^лимъ мi'ха, сы'нове мi^хины сами'ръ:

25. бра'тъ мi'хинъ i=сi'а, сы'нъ i=сi'инъ заха'рiа.

26. Сы'нове мера^рiны: моолi` и= мусi`, сы'нъ <о>=зi'инъ
воннi'й:

27. сы'нове мера^рiны <о>=зi'а: сы'нове <е>=гw` i=есома`
и= закху'ръ и= i=wвfi`:

28. моолi'ю <е>=леаза'ръ (и= i=fама'ръ). О<у>='мре
же <е>=леаза'ръ, не бjь'ша <е>=му` сы'нове.

29. Кi'су сы'нъ кi'совъ i=ерамеи'лъ.

30. Сы'нове му^сiны: моолi` и= <е>=де'ръ и= <е>=рiмw'fъ.
Сi'и сы'нове леvi'тстiи по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ.

31. Прiя'ша же и= тi'и жр<е>'бiя, jа='коже и= бра'тiя
и='хъ сы'нове а=арw^ни, пред\ъ давi'домъ царе'мъ и=
садw'комъ и= а=хiмеле'хомъ и= нача^льники <о>=те'чествъ
свяще'нническихъ и= леvi'тскихъ: патрiа'рси а=арw^ни,
jа='коже и= бра'тiя <е>=гw` ю=нjь'йшiи.

Глава` 25.

И= поста'ви давi'дъ ца'рь и= кня^зи си'лы над\ъ дjь'лы
сы'ны а=са'фwвы и= <е>=ма^ни и= i=дifу'мwвы, и=`же
провjьщава'ху въ гу'слехъ и= <пс>алти'рехъ и= кv"мва'лjьхъ,
и= бы'сть число` и='хъ по глава'мъ муже'й творя'щихъ
дjьла` своя^.

2. Сы'нове а=са'фwвы: закху'ръ и= i=w'сифъ, и= наfанi'а
и= а=сiи'лъ: сы'нове а=са'фwвы держа'щеся а=са'фа пр\оро'ка
бли'з\ъ царя`.

3. I=дifу'му сы'нове i=дifу^мли: годолi'а и= сурi`,
и= i=се'а и= семе'й, и= а=савi'а и= маттаfi'а, ше'сть
по <о>=тцjь` свое'мъ i=дifу'мjь въ гу'сли бряца'юще
и=сповjь'данiе и= хвале'нiе гд\севи.

4. <Е>=ма'ну сы'нове <е>=ма^ни: вукi'а и= маfанi'а,
и= <о>=зiи'лъ и= суваи'лъ, и= i=ерiму'fъ и= а=нанi'а,
и= а=на'нъ и= <е>=лiаfа`, и= годоллаfi'й и= рwмамfiезе'ръ,
и= сава'хъ и= маллifi'й, а= w=fи'ръ и= мазiw'fъ.

5. Вси` сi'и сы'нове <е>=ма'на бряца'ющагw царю` въ
словесjь'хъ бж~iихъ, да вознесе'тся ро'гъ. Даде' же
бг~ъ <е>=ма'ну сынw'въ четырена'десять и= три` дщ<е>'ри:

6. вси` сi'и со <о>=тце'мъ свои'мъ воспjьва'юще въ
дому` бж~iи въ кv"мва'лjьхъ и= во <пс>алти'рехъ и=
гу'слехъ, въ служе'нiе до'му бж~iя бли'з\ъ царя`, и=
а=са'фъ и= i=дifу'мъ, и= <е>=ма'нъ.

7. Бы'сть же число` и='хъ со бра'тiею и='хъ науче'ни
пjь'нiю гд\сню и= всjь'хъ разумjь'ющихъ (пjь^нiя) двjь'сти
<о>='смьдесятъ и= <о>='смь.

8. Верго'ша же и= сi'и жр<е>'бiя чреды` дневны'я, по
ма'лу и= по вели'ку соверше'нныхъ и= о<у>=ча'щихся.

9. И= и=зы'де жре'бiй пе'рвый сынw'въ <е>=гw` и= бра'тiи
<е>=гw` а=са'фу i=w'сифову, годолi'а: вторы'й и=нi'а,
сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw` двана'десять:

10. тре'тiй закху'ръ, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`
двана'десять:

11. четве'ртый i=езрi'й, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя
<е>=гw` двана'десять:

12. пя'тый наfа'нъ, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`
двана'десять:

13. шесты'й вукi'а, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`
двана'десять:

14. седмы'й i=ерiи'лъ, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiи <е>=гw`
двана'десять:

15. <о>=смы'й i=wсi'а, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`
двана'десять,

16. девя'тый матfанi'а, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiи
<е>=гw` двана'десять:

17. деся'тый семеi'а, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`
двана'десять:

18. первыйна'десять <е>=зрiи'лъ, сы'нове <е>=гw` и=
бра'тiя <е>=гw` двана'десять:

19. вторыйна'десять а=савi'а, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя
<е>=гw` двана'десять:

20. третiйна'десять суваи'лъ, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiи
<е>=гw` двана'десять:

21. четвертыйна'десять матfаfi'а, сы'нове <е>=гw` и=
бра'тiи <е>=гw` двана'десять:

22. пятыйна'десять i=ерiму'fъ, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя
<е>=гw` двана'десять:

23. шестыйна'десять а=нанi'а, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя
<е>=гw` двана'десять:

24. седмыйна'десять i=есва'къ, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя
<е>=гw` двана'десять:

25. <о>=смыйна'десять а=нанi'а, сы'нове <е>=гw` и=
бра'тiя <е>=гw` двана'десять:

26. девятыйна'десять меллиfi'й, сы'нове <е>=гw` и=
бра'тiя <е>=гw` двана'десять:

27. двадеся'тый <е>=лiаfа`, сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя
<е>=гw` двана'десять:

28. два'десять пе'рвый i=еfи'ръ, сы'нове <е>=гw` и=
бра'тiя <е>=гw` двана'десять:

29. два'десять вторы'й годоллаfi'й, сы'нове <е>=гw`
и= бра'тiя <е>=гw` двана'десять:

30. два'десять тре'тiй меазw'fъ, сы'нове <е>=гw` и=
бра'тiя <е>=гw` двана'десять:

31. два'десять четве'ртый рwметfiе'зеръ, сы'нове <е>=гw`
и= бра'тiя <е>=гw` двана'десять.

Глава` 26.

Раздjьле'нiе же две'рникwвъ: сы'нове коре'wвы, моселлемi'а
сы'нъ коре'овъ w\т сынw'въ а=са'фовыхъ.

2. Сы'нове же моселлемi'и: заха'рiа пе'рвенецъ и= i=адiи'лъ
вторы'й, завадi'а тре'тiй и= i=аfанаи'лъ четве'ртый,

3. <о>=ла'мъ пя'тый, i=wнаfа'нъ шесты'й, <е>=лiwна'й
седмы'й, а=вдедо'мъ <о>=смы'й.

4. А=вдедо'му же сы'нове: самi'а пе'рвенецъ, i=wзава'fъ
вторы'й, i=wа'fъ тре'тiй, саха'ръ четве'ртый, рwfануи'лъ
пя'тый,

5. а=мiи'лъ шесты'й, i=ссаха'ръ седмы'й, фелаfi'й <о>=смы'й,
jа='кw блг\сви` <е>=го` бг~ъ.

6. Семе'ю же сы'ну <е>=гw` рожде'ни су'ть сы'нове пе'рвенца
нача^льницы въ дому` <о>=те'честjьмъ <е>=гw`, бя'ху
бо си'льни.

7. Сы'нове семеi'<е>вы: <о>=fнi` и= рафаи'лъ, и= w=ви'дъ
и= <е>=лзава'дъ и= а=хi'а, сы'нове си'льни, <е>=лiу`
и= савахi'а и= i=свакw'мъ.

8. Вси` тi'и w\т сынw'въ а=вдедо'млихъ, сi'и и= сы'нове
и='хъ и= бра'тiя и='хъ тружда'ющеся крjь'пкw въ дjь'ланiи,
вси` шестьдеся'тъ два` а=вдедо'му.

9. Моселлемi'ю же сы'нове и= бра'тiя <о>=смьна'десять,
си'льнiи.

10. <О>='сjь же w\т сынw'въ мера'рiныхъ сы'нове стрегу'щiи
нача'ло, поне'же не бы'сть <е>=му` пе'рвенецъ: и= поста'ви
<е>=го` <о>=те'цъ <е>=гw` въ нача'льника раздjьле'нiя
втора'гw:

11. хелкi'а вторы'й, тавелi'а тре'тiй, заха'рiа четве'ртый:
вси` сi'и сы'нове и= бра'тiя w='сины трина'десять.

12. Сi'и раздjьле'ни су'ть въ дв<е>'рницы, да нача'льствуютъ
над\ъ си'льными чр<е>ды`, jа='коже и= бра'тiя и='хъ
служи'ти въ дому` гд\сни.

13. И= метну'ша жр<е>'бiя на коего'ждо ма'ла и= вели'ка
по домw'мъ <о>=те'чествъ свои'хъ на ка^яждо врата`:

14. и= паде` жре'бiй су'щихъ на восто'ки селемi'ю и=
заха'рiи. Сы'нове сwа'зwвы мелхi'и метну'ша жр<е>'бiя,
и= паде` жре'бiй къ сjь'веру.

15. А=вдедо'му къ ю='гу пря'мw до'му <е>=сефi'ма.

16. Во второ'е <о>='сjь къ за'паду по вратjь'хъ притво'ра
восхожде'нiя, стра'жа проти'ву стра'жи.

17. Ко восто'ку по шести` на де'нь: къ сjь'веру четы'ре
на де'нь: къ полу'дни на де'нь четы'ре: и= къ до'му
совjь'та {Въ гре'ч.: <е>=сефi'мъ.} по два` премjьня'ющеся.

18. И= <о>='сjь къ за'паду по вратjь'хъ притво'ра три`,
стражба` проти'ву стражбы` восхожде'нiя къ восто'кwмъ,
по шести` на де'нь, и= на сjь'веръ по четы'ре, и= къ
ю='гу четы'ре, и= къ до'му совjь'та два` премjьня'ющеся,
и= къ за'паду четы'ре, и= къ стези` два` премjьня'ющеся.

19. Сiя^ раздjьл<е>'нiя две'рникwмъ сынw'мъ коре'wвымъ
и= сынw'мъ мера^рiнымъ.

20. Леvi'ти же бра'тiя и='хъ (бjь'ша) над\ъ сокрw'вищи
до'му гд\сня и= над\ъ сокрw'вищи ст~ы'нь.

21. Сы'нове лада'нwвы, сi'и сы'нове герсw^ни: лада'ну
нача^льницы <о>=те'чествъ лада'нихъ, герсw'ну i=еiи'лъ.

22. Сы'нове i=еiи^ли земе'fъ и= i=wи'ль бра'тiя над\ъ
сокрw'вищи до'му гд\сня,

23. а=мвра'му и= i=ссаа'ру, хеврw'ну и= <о>=зiи'лу.

24. Суваи'лъ же сы'нъ гирса'ма сы'на мwv"се'ова настоя'тель
над\ъ сокрw'вищи.

25. Бра'ту же <е>=гw` <е>=лiезе'ру равi'а сы'нъ <е>=гw`,
и= i=wсi'а и= i=wра'мъ, и= зехрi'й и= салwмw'fъ.

26. То'й салwмw'fъ и= бра'тiя <е>=гw` над\ъ всjь'ми
сокрw'вищи ст~ы'ми, и=`хже w=святи` давi'дъ ца'рь и=
нача^льницы <о>=те'чествъ, ты'сящницы и= со'тницы и=
вожде'ве си'лы,

27. jа=`же взя` и=з\ъ градw'въ и= w\т коры'стей, и=
w=святи` я=` на пособле'нiе зда'нiю до'му гд\сня.

28. И= над\ъ всjь'ми, jа=`же w=святи` бг~у самуи'лъ
пр\оро'къ и= сау'лъ сы'нъ кi'совъ, и= а=вени'ръ сы'нъ
ни'ровъ и= i=wа'въ сы'нъ саруi'евъ, все` <е>='же w=святи'ша
руко'ю салwмw'fовою и= бра'тiи <е>=гw`.

29. I=ссаарi'ю хwненi'а и= сы'нове <е>=гw` дjь'ланiя
внjь'шнягw над\ъ i=и~лемъ, къ наказа'нiю и= сужде'нiю.

30. Хеврw'ну а=савi'а и= бра'тiя <е>=гw` сы'нове си'льнiи,
ты'сяща и= се'дмь сw'тъ над\ъ созира'нiемъ i=и~ля за
i=<о>рда'номъ проти'ву за'пада, на вся'кую слу'жбу
гд\сню и= на дjь'ланiе царе'во.

31. Хеврw'ну о<у>=рi'а нача'льникъ хеврwнi'тwвъ по
родw'мъ и='хъ, по <о>=те'чествwмъ, въ четыредеся'тое
лjь'то ца'рства давi'дова сочте'ни су'ть, и= w=брjь'тени
му'жiе си'льни въ ни'хъ во i=ази'рjь галаадi'тстjьмъ.

32. И= бра'тiя <е>=гw` сы'нове си'льнiи, двjь` ты'сящы
се'дмь сw'тъ, нача^льницы <о>=те'чествъ, и= поста'ви
и=`хъ давi'дъ ца'рь над\ъ руви'момъ и= га'домъ и= над\ъ
полови'ною колjь'на манассi'ина, во вся'кое повелjь'нiе
гд\сне и= сло'во царе'во.

Глава` 27.

Сы'нове же i=и~л<е>вы но числу` своему`, нача^льницы
<о>=те'чествъ, ты'сящницы и= со'тницы и= книгw'чiи
служа'щiи царю`, и= на вся'кое сло'во царе'во по раздjьле'нi<е>мъ,
и= на вся'кое сло'во входя'щагw и= и=сходя'щагw, мц\съ
w\т мц\са, во вся^ мц\сы лjь'та раздjьле'нiе <е>=ди'но,
два'десять четы'ре ты'сящы.

2. И= над\ъ пе'рвымъ раздjьле'нiемъ въ пе'рвый мц\съ
бы'сть i=звоа'зъ сы'нъ завдiи'ловъ, въ раздjьле'нiи
<е>=гw` два'десять четы'ре ты'сящы:

3. w\т сынw'въ фаре'совыхъ, нача'льникъ всjь^мъ княз<е>'мъ
во'инства мц\са пе'рвагw.

4. И= над\ъ раздjьле'нiемъ мц\са втора'гw дwда'й <е>=кхw'тскiй
и= над\ъ раздjьле'нiемъ <е>=гw`, и= макеллw'fъ во'ждь,
и= въ раздjьле'нiи <е>=гw` два'десять четы'ре ты'сящи,
кня^зи си'лы.

5. Тре'тiй мц\са тре'тiягw ване'а сы'нъ i=wда'евъ,
и='же свяще'нникъ нача'льный, и= въ раздjьле'нiи <е>=гw`
два'десять четы'ре ты'сящы:

6. се'й ване'а крjьпча'йшiй между` три'десятьми, и=
над\ъ три'десятьми: и= над\ъ раздjьле'нiемъ <е>=гw`
зава'дъ сы'нъ <е>=гw`.

7. Четве'ртый мц\са четве'ртагw а=саи'лъ бра'тъ i=wа'вль,
и= завадi'а сы'нъ <е>=гw` и= бра'тiя, и= въ полцjь`
<е>=гw` два'десять четы'ре ты'сящы.

8. Пя'тый пя'тагw мц\са нача'льникъ самаw'fъ сы'нъ
i=езра'евъ, и= въ полцjь` <е>=гw` два'десять и= четы'ре
ты'сящы.

9. Шесты'й мц\са шеста'гw <о>=ду'iа сы'нъ <е>=кки'совъ
fекуи'тянинъ, и= въ полцjь` <е>=гw` два'десять и= четы'ре
ты'сящы.

10. Седмы'й мц\са седма'гw хелли'съ и='же w\т фалу'са,
w\т сынw'въ <е>=фре'млихъ, и= въ полцjь` <е>=гw` два'десять
и= четы'ре ты'сящы.

11. <О>=смы'й мц\са <о>=сма'гw совоха'й о<у>=саfi'тянинъ,
w\т колjь'на зара'ина, и= въ полцjь` <е>=гw` два'десять
и= четы'ре ты'сящы.

12. Девя'тый мц\са девя'тагw а=вiезе'ръ, и='же w\т
а=наfw'fа, w\т земли` венiамi'ни, и= въ полцjь` <е>=гw`
два'десять и= четы'ре ты'сящы.

13. Деся'тый мц\са деся'тагw меира'й, и='же w\т нетwфаfi'та,
w\т колjь'на зара'ина, и= въ полцjь` <е>=гw` два'десять
и= четы'ре ты'сящы.

14. Первыйна'десять мц\са первагwна'десять ванаi'а,
и='же w\т фараfw'на, w\т сынw'въ <е>=фре'млихъ и= въ
полцjь` <е>=гw` два'десять и= четы'ре ты'сящы.

15. Вторыйна'десять мц\са вторагwна'десять хwлдi'а,
и='же w\т нетwфаfi'та, w\т колjь'на гоfонiи'лева, и=
въ полцjь` <е>=гw` два'десять и= четы'ре ты'сящы.

16. И= над\ъ племены` i=и~левыми, руви'му во'ждь <е>=лiезе'ръ,
сы'нъ зехрi'евъ: сv"меw'ну сафатi'а, сы'нъ мааха`:

17. леvi'ю а=савi'а, сы'нъ камуи'левъ: а=арw'ну садw'къ:

18. i=у'дjь <е>=лiа'въ w\т бра'тiй давi'довыхъ: i=ссаха'ру
а=мри`, сы'нъ мiхаи'ловъ:

19. завулw'ну самаi'а, сы'нъ а=вдi'евъ: нефfалi'му
i=ерiмw'fъ, сы'нъ <о>=зiи'ль:

20. <е>=фре'му w=сi'й, сы'нъ <о>=зазi'евъ: полупле'мени
манассi'ину i=wи'ль, сы'нъ фаде'евъ:

21. полупле'мени манассi'ину су'щему въ земли` галаа'дстjьй
i=адда'й сы'нъ завадi'инъ: сынw'мъ венiамi^нимъ i=асiи'лъ,
сы'нъ а=вени'ровъ:

22. да'ну а=зарiи'лъ, сы'нъ i=wра'мовъ. Сi'и бы'ша
нача^льницы племенw'мъ i=и~левымъ.

23. Не хотjь' же давi'дъ счести` и=`хъ w\т двадесятилjь'тнагw
и= нижа'е: зане` рече` гд\сь о<у>=мно'жити i=и~ля,
jа='кw sвjь'зды неб<е>'сныя.

24. I=wа'въ же сы'нъ саруi'евъ нача` сочита'ти лю'ди,
и= не соверши`: сегw` ра'ди бы'сть гнjь'въ бж~iй на
i=и~ля: и= не внесе'ся сочисле'нiе въ кни'гу слове'съ
царя` давi'да.

25. Над\ъ сокрw'вищи же ца'рскими бы'сть а=смw'fъ сы'нъ
<о>=дiи'левъ: и= над\ъ сокрw'вищи, и=`же на ни'вахъ
и= въ се'лjьхъ, и= въ ве'сехъ и= въ столпjь'хъ, i=wнаfа'нъ
сы'нъ <о>=зi'евъ:

26. и= над\ъ земледjь'лат<е>ли зе'млю дjь'лающими <е>=здра'й
сы'нъ хелу'вовъ:

27. и= над\ъ се'лы семе'й а=рмаfе'йскiй: и= над\ъ сокро'вищами
вiногра'дными замвдi'а сы'нъ сефамi'евъ:

28. над\ъ ма'слинами же и= над\ъ черни'чiемъ, и=`же
бя'ху на поля'хъ, валана'нъ гедwрi'тянинъ: над\ъ сокрw'вищи
<е>=ле'а i=wа'съ:

29. над\ъ скwты' же, и=`же пася'хуся въ сарw'нjь, сатра'й
сарwнi'тянинъ: и= над\ъ вwлы`, и=`же во ю=до'лjьхъ,
сwфа'тъ сы'нъ а=да'инъ:

30. над\ъ вельблю^ды же о<у>=вi'а i=сма'ильтянинъ:
над\ъ <о>=слы^ же i=адi'а, и='же w\т мараfw'на:

31. и= над\ъ <о>=вца'ми i=wа'съ а=гарi'тинъ. Вси` тi'и
нача^льницы и=мjь'нiй давi'да царя`.

32. I=wнаfа'нъ же дя'дя давi'довъ (бы'сть) совjь'тникъ,
му'жъ му'дръ и= кни'женъ сы'й: и= i=еи'ль сы'нъ а=хаманi'евъ
бjь` съ сына'ми царе'выми.

33. А=хiтофе'лъ совjь'тникъ царе'въ, и= хусi'а пе'рвjьйшiй
дру'гъ царе'въ,

34. и= по (не'мъ) а=хiтофе'лjь бы'сть (бли'з\ъ) i=wда'й
сы'нъ ване'инъ и= а=вiаfа'ръ: и= i=wа'въ нача'льный
воево'да царе'въ.

Глава` 28.

Собра' же давi'дъ вся^ нача'льники i=и~л<е>вы, нача'льники
судi'й и= колjь'нъ, и= вся^ нача'льники полкw'въ, почре'днw
стрегу'щихъ царя`, и= нача'льники ты'сящей и= со'тней,
и= стра'жы сокро'вищъ, и= су'щыя над\ъ и=мjь'нiями
свои'ми и= над\ъ всjь'мъ стяжа'нiемъ царе'вымъ, и=
сынw'въ свои'хъ со <е>=vну'хами, и= си^льныя и= хра^брыя
во'инства во i=ер\сли'мъ.

2. И= воста` давi'дъ ца'рь посредjь` собра'нiя и= рече`:
слы'шите мя`, бра'тiя моя^ и= лю'дiе мои`: бы'сть мнjь`
на се'рдцы созда'ти до'мъ о<у>=покое'нiя кiвw'ту завjь'та
гд\сня и= подно'жiе но'гъ гд\са (бг~а) на'шегw, и=
о<у>=гото'вахъ на созида'нiе потр<е>'бная:

3. бг~ъ же рече`: не сози'ждеши мнjь` до'му <е>='же
и=менова'ти и='мя мое` въ не'мъ, зане` человjь'къ во'инъ
<е>=си` ты` и= крw'ви пролiя'лъ <е>=си`:

4. и= и=збра` гд\сь бг~ъ i=и~левъ мене` w\т всегw`
до'му <о>=тца` моегw`, да бу'ду ца'рь над\ъ i=и~лемъ
во вjь'ки, и= во i=у'дjь и=збра` ца'рство, и= w\т до'му
i=у'дина до'мъ <о>=тца` моегw`: и= w\т сынw'въ <о>=тца`
моегw` во мнjь` бл~говоли`, <е>='же бы'ти ми` царю`
над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ:

5. w\т сынw'въ же мои'хъ всjь'хъ, сы'ны бо мнjь` мнw'ги
даде` гд\сь, и=збра` соломw'на сы'на моего`, да сjьди'тъ
на престо'лjь ца'рства гд\сня, над\ъ i=и~лемъ:

6. и= рече` мнjь` бг~ъ: соломw'нъ сы'нъ тво'й сози'ждетъ
до'мъ мо'й и= дво'ръ мо'й, зане` того` и=збра'хъ мнjь`
въ сы'на бы'ти, и= а='зъ бу'ду <е>=му` во <о>=тца`

7. и= о<у>=крjьплю` ца'рство <е>=гw` да'же до вjь'ка,
а='ще о<у>=крjьпи'тся храни'ти за'пwвjьди моя^ и= судьбы^
моя^, jа='коже и= дне'сь:

8. нн~jь о<у>=`бо пред\ъ лице'мъ всегw` собра'нiя гд\сня
и= во о<у>='шы бг~а на'шегw, храни'те и= взыщи'те вся^
за'пwвjьди гд\са бг~а на'шегw, да наслjь'дите зе'млю
бла'гу и= w=ста'вите въ наслjь'дiе сынw'мъ ва'шымъ
по ва'съ да'же до вjь'ка:

9. и= нн~jь, соломw'не, сы'не мо'й, да зна'еши бг~а
<о>=т<е>'цъ твои'хъ и= служи` <е>=му` се'рдцемъ соверше'ннымъ
и= душе'вною во'лею, вся^ бо сердца` и=спыту'етъ гд\сь
и= вся'ко помышле'нiе разумjь'етъ: а='ще взы'щеши <е>=го`,
w=бря'щеттися: а='ще же w=ста'виши <е>=го`, w=ста'витъ
тя` въ коне'цъ:

10. нн~jь о<у>=`бо ви'ждь, jа='кw и=збра' тя гд\сь,
да сози'ждеши <е>=му` до'мъ во w=свяще'нiе, крjьпи'ся
и= соверши`.

11. Даде' же давi'дъ соломw'ну сы'ну своему` начерта'нiе
хра'ма и= домw'въ <е>=гw`, и= кама'ръ <е>=гw`, и= го'рницъ,
и= полага'лищъ вну'треннихъ, и= до'му w=чище'нiя,

12. и= подо'бiе, <е>='же помы'сли ду'хомъ свои'мъ,
дворw'въ до'му гд\сня, и= всjь'хъ кама'ръ w='крестъ
въ сокро'вищихъ до'му гд\сня, и= влага'лищъ ст~ы'нь,

13. и= вита'лищъ, и= дневны'хъ чре'дъ i=ере'йскихъ
и= леvi'тскихъ, во вся^ дjьла` служе'нiя до'му гд\сня,
и= влага'лищъ служе'бныхъ сосу'дwвъ слу'жбы до'му гд\сня:

14. и= мjь'ру вjь'са и='хъ златы'хъ и= сре'бряныхъ,

15. свjьти'льникwвъ вjь'съ даде` <е>=му` и= свjь'щникwвъ.

16. Даде` <е>=му` подо'бнjь вjь'съ трапе'зы предложе'нiя,
кi'яждо трапе'зы златы'я, та'кожде и= сре'бряныхъ,

17. и= о<у>='дицъ, и= возлiя'льницъ, и= фiа^лъ златы'хъ,
и= вjь'съ златы'хъ и= сре'бряныхъ, и= кади'льницъ златы'хъ,
коегw'ждо вjь'са:

18. и= же'ртвенника fv"мiа'мwвъ w\т зла'та чи'ста вjь'съ
w=каза` <е>=му`, и= подо'бiе колесни'цы херувi'мwвъ
простира'ющихъ кри'ла и= w=сjьня'ющихъ над\ъ кiвw'томъ
завjь'та гд\сня.

19. Вся^ пи^санная руко'ю гд\снею даде` давi'дъ соломw'ну,
по су'щему въ не'мъ ра'зуму дjь'ла и=з\ъwбраже'нiя.

20. И= рече` давi'дъ соломw'ну сы'ну своему`: о<у>=крjьпля'йся
и= мужа'йся и= твори`: не бо'йся, ниже` страши'ся,
зане` гд\сь бг~ъ мо'й съ тобо'ю, не w\тсту'питъ w\т
теб<е>`, ниже` w=ста'витъ тя`, до'ндеже соверши'ши
ты` все` дjь'ло служе'нiя до'му гд\сня: и= се`, подо'бiе
хра'ма и= до'му <е>=гw`, и= кама'ръ <е>=гw`, и= го'рницъ,
и= полага'лищъ вну'треннихъ, и= до'му w=чище'нiя, и=
подо'бiе до'му гд\сня:

21. и= се`, дн<е>вны'я чр<е>ды` i=ере'<е>въ и= леvi'тwвъ
во вся'ко служе'нiе до'му гд\сня, и= съ тобо'ю во вся'цjьмъ
дjь'йствjь, и= вся'къ о<у>=се'рдный въ му'дрости во
вся'цjьмъ худо'жествjь, и= кня^зи, и= вси` лю'дiе во
вся^ словеса` твоя^.

Глава` 29.

И= рече` давi'дъ ца'рь ко всему` собра'нiю: соломw'нъ
сы'нъ мо'й, <е>=го'же и=збра` себjь` гд\сь, ю='нъ и=
мла'дъ, а= дjь'ло вели'ко, зане'же не человjь'ку о<у>=гото'вится
зда'нiе, но гд\су бг~у:

2. все'ю си'лою о<у>=гото'вахъ на до'мъ бг~а моегw`
зла'то, сребро`, мjь'дь, желjь'зо, древа`, ка'менiе
мра'морное, и= мно'жество ка'менiй многоцjь'нныхъ и=
разли'чныхъ, и= вся'кое честно'е ка'менiе, и= ка'менiй
парi'йскихъ мно'гw:

3. и= <е>=ще` внегда` благоволи'ти ми` въ дому` бг~а
моегw`, <е>='сть о<у>= мен<е>` <е>='же пригото'вахъ
зла'то и= сребро`, и= се`, да'хъ въ до'мъ бг~а моегw`,
въ высоту`, кромjь` <о>='ныхъ, jа=`же о<у>=гото'вахъ
на до'мъ ст~ы'хъ:

4. три` ты'сящи тала^нтъ зла'та суфi'рска и= се'дмь
ты'сящъ тала^нтъ сребра` и=скуше'на къ позлаще'нiю
стjь'нъ святи'лища,

5. и=дjь'же дjь'ло злато'е зла'томъ, а= и=дjь'же сре'бряное
сребро'мъ, и= на вся'кое дjь'ло руко'ю худо'жникwвъ:
и= кто` благоволя'й и=спо'лнити ру'ку свою` дне'сь
гд\су;

6. И= w=бjьща'ша о<у>=се'рднw нача^льницы <о>=те'чествъ
и= кня^зи сынw'въ i=и~левыхъ, и= ты'сящницы и= со'тницы,
и= нача^льницы дjь'лъ и= i=коно'мы цар<е>'вы,

7. и= да'ша на дjьла` до'му гд\сня зла'та тала^нтъ
пя'ть ты'сящъ, и= златни^къ де'сять ты'сящъ, и= сребра`
тала^нтъ де'сять ты'сящъ, и= мjь'ди тала^нтъ <о>=смьна'десять
ты'сящъ, желjь'за же сто` ты'сящъ тала^нтъ:

8. и= о<у>= ни'хже w=брjь'теся ка'менiе, да'ша во влага'лище
до'му гд\сня, под\ъ ру'ку i=еiи'ля герсw'нина.

9. И= возвесели'шася лю'дiе w= о<у>=се'рднjьмъ подая'нiи,
поне'же всjь'мъ се'рдцемъ приноша'ху гд\су, и= давi'дъ
ца'рь возвесели'ся sjьлw`:

10. и= благослови` ца'рь давi'дъ гд\са пред\ъ всjь'мъ
мно'жествомъ, глаго'ля: блг\све'нъ <е>=си`, гд\си бж~е
i=и~левъ, <о>=ц~ъ на'шъ, w\т вjь'ка и= до вjь'ка:

11. тебjь`, гд\си, вели'чество, и= си'ла, и= сла'ва,
и= w=долjь'нiе, и= и=сповjь'данiе, и= крjь'пость, jа='кw
ты` всjь'ми, и=`же на нб~си` и= на земли`, вл\дчествуеши:
w\т лица` твоегw` трепе'щетъ вся'къ ца'рь и= jа=зы'къ:
и= тебjь`, гд\си, цр\ство и= великолjь'пiе во всjь'хъ
и= во вся'цjьмъ нача'лjь:

12. w\т теб<е>` бога'тство и= сла'ва, ты` над\ъ всjь'ми
нача'льствуеши, гд\си, нача'ло вся'кагw нача'ла, и=
въ руку` тво<е>'ю крjь'пость и= вла'сть, и= въ руку`
тво<е>'ю мл\сть, вседержи'телю, возвели'чити и= о<у>=крjьпи'ти
вся^:

13. и= нн~jь, гд\си, и=сповjь'даемся тебjь` и= хва'лимъ
и='мя хвале'нiя твоегw`:

14. и= кто` а='зъ <е>='смь, и= кто` лю'дiе мои`, jа='кw
возмого'хомъ сiя^ тебjь` благово'льнjь w=бjьща'ти;
твоя^ бо су'ть вся^, и= w\т твои'хъ да'хомъ тебjь`:

15. прише'льцы бо <е>=смы` пред\ъ тобо'ю и= пресе'льницы,
jа='коже вси` <о>=тцы` на'ши: днi'е на'ши jа='кw сjь'нь
на земли`, и= нjь'сть постоя'нiя:

16. гд\си бж~е на'шъ, ко всему` мно'жеству сему`, <е>='же
о<у>=гото'вахъ, да сози'ждется до'мъ и='мени ст~о'му
твоему`, w\т руку` тво<е>'ю су'ть, и= тебjь` вся^:

17. и= вjь'мъ, гд\си мо'й, jа='кw ты` <е>=си` и=спыту'яй
сердца`, и= пра'вду лю'биши: въ простотjь` се'рдца
моегw` произво'лихъ сiя^ вся^, и= нн~jь людi'й твои'хъ,
и=`же здjь` w=брjьто'шася, ви'дjьхъ съ ра'достiю тебjь`
произво'лившихъ (принести` да'ры):

18. гд\си бж~е а=враа'ма и= i=саа'ка и= i=и~ля <о>=т<е>'цъ
на'шихъ, сохрани` сiя^ въ во'ли се'рдца людi'й твои'хъ
во вjь'ки, и= и=спра'ви сердца` и='хъ къ тебjь`:

19. соломw'ну же сы'ну моему` да'ждь се'рдце бла'го,
да храни'тъ за'пwвjьди твоя^ и= свидjь^нiя твоя^ и=
повелjь^нiя твоя^, и= къ соверше'нiю привести` зда'нiе
до'му твоегw`.

20. И= рече` давi'дъ всему` собра'нiю (людi'й): благослови'те
гд\са бг~а на'шего. И= благослови'ша все` собра'нiе
гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ: и= прекло'ньше кwлjь'на
поклони'шася гд\су и= царю`.

21. И= пожре` давi'дъ ж<е>'ртвы гд\су, и= вознесе`
всесожж<е>'нiя бг~у на о<у>='трiе пе'рвагw дне`, тел<е>'цъ
ты'сящу, <о>=внw'въ ты'сящу, а='гн<е>цъ ты'сящу, и=
возлiя^нiя и='хъ, и= же'ртвы мно'жество w\т всегw`
i=и~ля.

22. И= jа=до'ша и= пи'ша пред\ъ гд\семъ въ де'нь то'й
съ вели'кимъ весе'лiемъ: и= поста'виша царе'мъ второ'е
соломw'на сы'на давi'дова, и= пома'заша <е>=го` гд\су
въ царя`, и= садw'ка же во а=рхiере'а.

23. И= сjь'де соломw'нъ на престо'лjь гд\сни въ царя`,
вмjь'стw давi'да <о>=тца` своегw`, и= благоуго'денъ
бы'сть: и= покори'ся <е>=му` ве'сь i=и~ль.

24. Кня^зи и= си'льнiи и= вси` сы'нове царя` давi'да
<о>=тца` <е>=гw` повину'шася <е>=му`.

25. И= возвели'чи гд\сь соломw'на над\ъ всjь'мъ i=и~лемъ
и= даде` <е>=му` сла'ву ца'рства, <е>=я'же ни <е>=ди'нъ
ца'рь и=мjь` пре'жде <е>=гw`.

26. И= давi'дъ сы'нъ i=ессе'евъ ца'рствова над\ъ всjь'мъ
i=и~лемъ четы'редесять лjь'тъ,

27. въ хеврw'нjь се'дмь лjь'тъ, а= во i=ер\сли'мjь
лjь'тъ три'десять три`,

28. и= о<у>='мре въ ста'рости бла'зjь, и=спо'лнь днi'й,
въ бога'тствjь и= сла'вjь, и= воцари'ся соломw'нъ сы'нъ
<е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

29. Прw'чая же словеса` царя` давi'да п<е>'рвая и=
послjь^дняя напи^сана су'ть въ словесjь'хъ самуи'ла
ви'дящагw и= въ словесjь'хъ наfа'на пр\оро'ка и= въ
словесjь'хъ га'да прови'дящагw,

30. w= все'мъ ца'рствjь <е>=гw` и= крjь'пости <е>=гw`,
и= времена` jа=`же бы'ша при не'мъ и= во i=и~ли и=
во всjь'хъ ца'рствахъ земны'хъ.

Коне'цъ кни'зjь пе'рвjьй парлiпоме'нwнъ: и='мать въ
себjь` гла'въ 29.

</hip>
Hosted by uCoz