<hip>
%{!версия=9} Кни'га втора'я

Паралiпоме'нwнъ.

Глава` 1.

И= о<у>=крjьпи'ся соломw'нъ сы'нъ давi'довъ на ца'рствjь
свое'мъ, и= гд\сь бг~ъ <е>=гw` (бjь`) съ ни'мъ и= возвели'чи
<е>=го` въ высоту`.

2. И= рече` соломw'нъ ко всему` i=и~лю, ты'сящникwмъ
и= со'тникwмъ, и= судiя'мъ и= всjь^мъ нача'льникwмъ
пред\ъ i=и~лемъ.

3. И= и='де соломw'нъ и= все` мно'жество въ вы'шнiй
гаваw'нъ, и=дjь'же бjь` ски'нiя свидjь'нiя бж~iя, ю='же
сотвори` мwv"се'й ра'бъ бж~iй въ пусты'ни.

4. Кiвw'тъ же гд\сень принесе` давi'дъ w\т гра'да карiаfiарi'ма
на мjь'сто, <е>='же о<у>=гото'ва <е>=му` давi'дъ, jа='кw
водрузи` <е>=му` ски'нiю во i=ер\сли'мjь.

5. И= <о>=лта'рь мjь'дянъ, <е>=го'же содjь'ла веселеи'лъ
сы'нъ о<у>=рi'и сы'на w='рова, ту` бjь` пред\ъ ски'нiею
гд\снею и= взыска` <е>=го` соломw'нъ и= вся` цр~ковь.

6. Вознесе' же ту` соломw'нъ на <о>=лтари` мjь'дянjьмъ
пред\ъ гд\семъ, и='же въ ски'нiи свидjь'нiя, и= принесе`
на не'мъ ты'сящу всесожже'нiй.

7. Въ ту` но'щь jа=ви'ся гд\сь соломw'ну и= рече` <е>=му`:
проси` (что` хо'щеши) да да'мъ тебjь`.

8. Рече' же соломw'нъ къ бг~у: ты` сотвори'лъ <е>=си`
съ давi'домъ <о>=тце'мъ мои'мъ мл\срдiе вели'ко и=
поста'вилъ мя` <е>=си` царя` вмjь'стw <е>=гw`:

9. и= нн~jь, гд\си бж~е, да и=спо'лнится сло'во твое`
къ давi'ду <о>=тцу` моему`, ты' бо мене` сотвори'лъ
царя` над\ъ людьми` мно'гими, jа='коже пра'хъ земны'й:

10. нн~jь да'ждь мнjь` прему'дрость и= ра'зумъ, да
вни'ду и= и=зы'ду пред\ъ людьми` твои'ми си'ми, кто'
бо мо'жетъ суди'ти си'хъ людi'й твои'хъ мно'гихъ;

11. И= рече` бг~ъ къ соломw'ну: поне'же бы'сть сiе`
въ се'рдцы твое'мъ, и= не попроси'лъ <е>=си` бога'тства
и=мjь'нiй, ниже` сла'вы, ниже` ду'шъ проти'вящихся
тебjь`, и= днi'й мно'гихъ не проси'лъ <е>=си`, но проси'лъ
<е>=си` себjь` прему'дрости и= ра'зума, да суди'ти
мо'жеши лю'ди моя^, над\ъ ни'миже поста'вихъ тя` царя`,

12. прему'дрость и= ра'зумъ даю` тебjь`, бога'тство
же и= и=мjь^нiя и= сла'ву да'мъ тебjь`, jа='кw не бы'сть
въ царе'хъ преждебы'вшихъ теб<е>` подо'бенъ тебjь`,
и= по тебjь` та'кожде не бу'детъ.

13. Прiи'де же соломw'нъ w\т вы'шнягw гаваw'на во i=ер\сли'мъ
пред\ъ ски'нiю свидjь'нiя и= ца'рствова над\ъ i=и~лемъ.

14. И= собра` соломw'нъ колесни^цы и= ко'нники, и=
бы'ша <е>=му` ты'сяща и= четы'реста колесни'цъ и= двана'десять
ты'сящъ кw'нникъ: и= w=ста'ви и=`хъ во градjь'хъ колесни'чныхъ,
лю'дiе же съ царе'мъ во i=ер\сли'мjь.

15. И= положи` ца'рь сребро` и= зла'то во i=ер\сли'мjь
jа='кw ка'менiе, ке'дры же во i=уде'и jа='кw черни'чiе,
<е>='же на по'ли во мно'жествjь.

16. И=схожде'нiе же ко'ней соломw'новыхъ и=з\ъ <е>=гv'пта
цjьно'ю купцw'въ ца'рскихъ, и=`же хожда'ху и= купова'ху.

17. И= восхожда'ху и= привожда'ху и=з\ъ <е>=гv'пта
колесни'цу <е>=ди'ну за ше'сть сw'тъ {Въ нjь'кiихъ:
за ты'сящу.} сре'бр<е>никъ, и= коня` за сто` и= пятьдеся'тъ
сре'бр<е>никъ: та'кожде и= w\т всjь'хъ ца'рствъ хетте'йскихъ
и= w\т царе'й сv"рi'йскихъ рука'ма и='хъ привwди'ма
быва'ху.

Глава` 2.

И= повелjь` соломw'нъ созида'ти до'мъ и='мени гд\сню
и= до'мъ ца'рству своему`.

2. И= собра` ца'рь соломw'нъ се'дмьдесятъ ты'сящъ муже'й
нося'щихъ времена` и= <о>='смьдесятъ ты'сящахъ каменосjь'чц<е>въ
въ гора'хъ, приста'вленныхъ же над\ъ ни'ми три` ты'сящы
и= ше'сть сw'тъ.

3. И= посла` соломw'нъ къ хiра'му царю` тv'рску, глаго'ля:
jа='коже сотвори'лъ <е>=си` съ давi'домъ <о>=тце'мъ
мои'мъ и= посла'лъ <е>=си` <е>=му` ке'дры, да сози'ждетъ
себjь` до'мъ, въ не'мже <е>=му` w=бита'ти,

4. и= се`, а='зъ сы'нъ <е>=гw` созида'ю до'мъ и='мени
гд\са бг~а моегw`, да w=свящу` <е>=го` <е>=му`, <е>='же
кади'ти пред\ъ ни'мъ fv"мiа'мъ а=рwма'товъ и= предложе'нiе
всегда`, и= возноси'ти всесожж<е>'нiя вы'ну, о<у>='трw
и= къ ве'черу, и= въ суббw'ты, и= въ новом\счiихъ,
и= въ пра'здницjьхъ гд\са бг~а на'шегw: во вjь'къ сiе'
бо i=и~ли:

5. и= до'мъ, <е>=го'же а='зъ созида'ю, вели'къ, вели'къ
бо <е>='сть гд\сь бг~ъ на'шъ па'че всjь'хъ богw'въ,

6. и= кто` возмо'жетъ созда'ти <е>=му` до'мъ; а='ще
бо нб~о и= нб~о нб~се` не мо'гутъ вмjьсти'ти сла'вы
<е>=гw`: и= кто` а='зъ, созида'яй <е>=му` до'мъ; но
то'кмw <е>='же кади'ти fv"мiа'мъ пред\ъ ни'мъ:

7. нн~jь о<у>=`бо посли` мнjь` му'жа му'дра, и='же
вjь'сть дjьла` твори'ти въ зла'тjь и= сребрjь`, и=
мjь'ди и= желjь'зjь, и= порфv'рjь и= въ че'рвлени и=
въ синетjь`, и= и='же зна'етъ вая'ти вая'нiе, съ му'дрыми,
и=`же о<у>= мен<е>` во i=уде'и и= во i=ер\сли'мjь,
jа=`же о<у>=гото'ва давi'дъ <о>=те'цъ мо'й:

8. и= посли' ми древа` ке'дрwва и= а=рке'vfwва и= пе'vгwва
w\т лiва'на, вjь'мъ бо а='зъ, jа='кw раби` твои` о<у>=мjь'ютъ
сjьщи` древа` w\т лiва'на:

9. и= се`, раби` твои` съ рабы^ мои'ми по'йдутъ, да
о<у>=гото'ваютъ мнjь` древа` мнw'га, до'мъ бо, <е>=го'же
а='зъ созида'ю, вели'къ и= пресла'венъ:

10. и= се`, дjь'лател<е>мъ, и=`же сjьку'тъ древа`,
да'хъ въ пи'щу рабw'мъ твои^мъ пшени'цы мjь'ръ два'десять
ты'сящъ и= jа=чме'ня мjь'ръ два'десять ты'сящъ, и=
вiна` мjь'ръ два'десять ты'сящъ и= <е>=ле'а мjь'ръ
два'десять ты'сящъ.

11. Рече' же хiра'мъ ца'рь тv'рскiй чрез\ъ писа'нiе
и= посла` къ соломw'ну, глаго'ля: поне'же возлюби`
гд\сь лю'ди своя^, поста'ви тя` над\ъ ни'ми царя`.

12. И= рече` хiра'мъ: блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ,
и='же сотвори` не'бо и= зе'млю, и='же даде` давi'ду
царю` сы'на прему'дра и= о<у>=че'на, и= о<у>='мна и=
разу'мна, и='же сози'ждетъ до'мъ гд\су и= до'мъ ца'рству
своему`:

13. и= нн~jь посла'хъ тебjь` му'жа му'дра и= свjь'дуща
ра'зумъ, хiра'ма раба` моего`:

14. ма'терь <е>=гw` w\т дще'рей да'новыхъ, <о>=те'цъ
же <е>=гw` му'жъ тv'рянинъ, и='же вjь'сть дjь'лати
въ зла'тjь и= сребрjь`, и= въ мjь'ди и= въ желjь'зjь,
и= въ ка'менiихъ и= въ древа'хъ, и= тка'ти въ порфv'рjь
и= въ синетjь` и= въ вv"ссо'нjь и= въ червлени'цjь,
и= вая'ти вся'кую рjь'зь, и= разумjь'ти вся'ко разумjь'нiе,
<е>=ли^ка а='ще да'си <е>=му`, съ му'дрыми твои'ми
и= съ му'дрыми господи'на моегw` давi'да, <о>=тца`
твоегw`:

15. и= нн~jь пшени'цу и= jа=чме'нь, и= <е>=ле'й и=
вiно`, jа=`же w=бjьща'лъ <е>=си`, господи'не мо'й,
посли` рабw'мъ твои^мъ,

16. мы' же бу'демъ сjьщи` древа` w\т лiва'на на вся'ку
потре'бу твою` и= по'слемъ я=` плота'ми по мо'рю i=<о>ппi'йскому,
ты' же приведе'ши я=` во i=ер\сли'мъ.

17. И= собра` соломw'нъ всjь'хъ муже'й прише'льц<е>въ,
и=`же бя'ху въ земли` i=и~левjь, по сочте'нiю, и='мже
сочте` и=`хъ давi'дъ <о>=те'цъ <е>=гw`, и= w=брjь'тени
су'ть сто` пятьдеся'тъ три` ты'сящы и= ше'сть сw'тъ:

18. сотвори' же w\т ни'хъ се'дмьдесятъ ты'сящъ бременоно'сц<е>въ
и= <о>='смьдесятъ ты'сящъ каменосjь'чц<е>въ, три` ты'сящы
и= ше'сть сw'тъ приста'вники над\ъ дjьла'ми людски'ми.

Глава` 3.

И= нача` соломw'нъ созида'ти до'мъ гд\сень во i=ер\сли'мjь,
на горjь` а=мwрi'а, на мjь'стjь, <е>='же о<у>=гото'ва
давi'дъ на гумнjь` <о>='рны i=евусе'анина:

2. нача' же созида'ти въ мц\съ вторы'й лjь'та четве'ртагw
ца'рства своегw`.

3. И= си'це нача` соломw'нъ созида'ти до'мъ бж~iй:
въ долготу` лакw'тъ, размjь'ръ пе'рвый, лакw'тъ шестьдеся'тъ,
въ широту' же лакw'тъ два'десять:

4. и= притво'ръ пред\ъ лице'мъ до'му, долгота` по лицу`
широты` до'му, лакw'тъ два'десять, высота' же лакw'тъ
сто` два'десять и= позлати` <е>=го` вну'трь зла'томъ
чи'стымъ.

5. До'мъ же вели'кiй w=кры` дска'ми ке'дровыми и= позлати`
зла'томъ чи'стымъ: и=звая' же на не'мъ подw'бiя фi'нiкwвъ
и= jа='кw мр<е>'жицы проме'жь себ<е>` сплета'ющяся,

6. и= о<у>=краси` хра'мъ ка'менiемъ драги'мъ сла'внw,
и= позлати` зла'томъ, <е>='же w\т фаруi'ма.

7. И= позлати` до'мъ и= стjь'ны <е>=гw`, и= врата`
и= пра'ги, и= <о>='кна и= дв<е>'ри зла'томъ, и= и=звая`
херувi'мы на стjьна'хъ.

8. Сотвори' же до'мъ ст~а^я ст~ы'хъ, долгота` <е>=гw`
по лицу` широты` до'му, лакw'тъ два'десять, широта`
та'кожде два'десять лакw'тъ, и= позлати` и=` зла'томъ
чи'стымъ на херувi'мjьхъ, тала^нтъ ше'сть сw'тъ.

9. И= вjь'съ гвоздi'й, вjь'съ гво'здя <е>=ди'нагw пятьдеся'тъ
сi^кль зла'та, и= го'рницу позлати` зла'томъ.

10. И= сотвори` въ дому` ст~а^я ст~ы'хъ херувi^ма два`,
дjь'ло w\т дре'въ негнiю'щихъ и= позлати` и=`хъ зла'томъ.

11. И= крилjь^ херувi'мwвъ, долгота` два'десять лакw'тъ,
и= <е>=ди'но крило` лакw'тъ пяти`, прикаса'ющееся стjьнjь`
до'му,

12. и= друго'е крило` пяти` лакw'тъ, прикаса'ющееся
крилу` херувi'ма друга'гw:

13. крилjь^ же херувi'мwвъ си'хъ распрост<е>'ртjь на
лакw'тъ два'десять, тi'и же стоя'ху на но'зjьхъ свои'хъ,
ли'ца же и='хъ (зря'ще) къ до'му.

14. Сотвори' же завjь'су w\т синеты` и= багряни'цы,
и= червлени'цы и= вv"ссо'на, и= сотка` на не'й херувi'мы.

15. И= сотвори` пред\ъ хра'момъ стwлпа` два`, лакw'тъ
три'десять пя'ть въ высоту`, и= главы^ и='хъ пя'ть
лакw'тъ.

16. И= сотвори` ч<е>'пи въ давi'рjь и= положи` на глава'хъ
столпw'въ, и= ши'пкwвъ сотвори` сто`, и=`хже положи`
на мр<е>'жи.

17. И= поста'ви столпы` пред\ъ лице'мъ хра'ма, <е>=ди'наго
w=десну'ю, а= друга'го w=шу'юю: и= нарече` и='мя су'щему
w=десну'ю %[и=справле'нiе%], и='мя же су'щему w=шу'юю
%[крjь'пость%].

Глава` 4.

Сотвори' же и= <о>=лта'рь мjь'дянъ, два'десять лакw'тъ
въ долготу` и= два'десять лакw'тъ въ широту` и= де'сять
лакw'тъ въ высоту`.

2. И= сотвори` мо'ре (мjь'дяно) слiя'но, де'сять лакw'тъ
w\т о<у>='стiя до о<у>='стiя <е>=гw`, кру'гло w='крестъ,
и= пяти` лакw'тъ въ высоту`, и= w=кру'глость <е>=гw`
три'десяти ла'ктей:

3. и= подо'бiе тельц<е>'въ под\ъ ни'мъ w='крестъ w=кружа'ющихъ
<е>=`: де'сять лакw'тъ w=бдержа'ху о<у>=мыва'льницу
w='крестъ: два` рw'да слiя'ша тельц<е>'въ въ слiя'нiи
и='хъ,

4. и='мже сотвори'ша и=`хъ двана'десять тельц<е>'въ,
и='же трiе` сматря'ху къ сjь'веру и= трiе` къ за'паду,
и= трiе` къ полу'дню и= трiе` къ восто'ку, и= мо'ре
на ни'хъ (наста'влено), за^дняя же и='хъ бя'ху вну'трь
(под\ъ мо'ремъ):

5. и= толстота` <е>=гw` дла'нная, и= о<у>='стiе <е>=гw`
jа='кw о<у>='стiе поти'ра, и=зва^янна jа='кw w\тра'сли
крi'на, вмjьща'ющее три` ты'сящы мjь'ръ: и= соверши`.

6. Сотвори' же w=мыва'льницъ де'сять и= поста'ви пя'ть
w=десну'ю и= пя'ть w=шу'юю, да w=мыва'ютъ въ ни'хъ
вся^ принwси'мая на всесожж<е>'нiя и= w=чища'ютъ въ
ни'хъ, мо'ре же, да w=мыва'ются свяще'нницы въ не'мъ.

7. Сотвори' же и= подсвjь^щникъ златы'хъ де'сять по
мjь'рjь и='хъ и= поста'ви я=` въ хра'мъ пя'ть w=десну'ю
и= пя'ть w=шу'юю.

8. И= сотвори` столw'въ де'сять и= поста'ви въ хра'мъ
пя'ть w=десну'ю и= пя'ть w=шу'юю, и= фiа^лъ златы'хъ
сотвори` сто`.

9. И= сотвори` дво'ръ свяще'нникwмъ и= дво'ръ вели'кiй,
и= дв<е>'ри двора` и= вер<е>и` и='хъ помjь^дяны мjь'дiю.

10. И= мо'ре поста'ви w\т о<у>='гла до'му w=десну'ю
а='ки къ восто'ку пря'мw.

11. Сотвори' же хiра'мъ о<у>='дицы мясны^я, и= кади^льницы,
и= сковраду` же'ртвенную, и= вся^ сосу'ды <е>=гw`:
и= соверши` хiра'мъ твори'ти вся'кое дjь'ло, <е>='же
сотвори` соломw'ну царю` въ дому` бж~iи:

12. стwлпа` два`, и= на ни'хъ w=кружи^лiя, и= вjьнцы`
на глава'хъ дву` столпу`, и= мр<е>'жицjь двjь`, <е>='же
покрыва'ти главы^ вjьнц<е>'въ и=`же су'ть над\ъ глава'ми
столпw'въ:

13. и= звонц<е>'въ златы'хъ четы'реста въ двjь` мр<е>'жи,
и= два` ряда^ ши'пкwвъ во мре'жи <е>=ди'нjьй, <е>='же
покрыва'ти два` w=кружи^лiя вjьнц<е>'въ, и=`же су'ть
верху` столпw'въ:

14. и= подста'вwвъ сотвори` де'сять, и= о<у>=мыва^льницы
сотвори` на подста'вахъ,

15. и= мо'ре <е>=ди'но и= волw'въ двана'десять под\ъ
ни'мъ,

16. и= котлы`, и= о<у>='дицы мясны^я и= вся^ сосу'ды
и='хъ, jа=`же сотвори` хiра'мъ и= принесе` царю` соломw'ну
въ до'мъ гд\сень w\т мjь'ди чи'стыя.

17. Во странjь` i=<о>рда'на слiя` и=`хъ ца'рь, въ то'лщи
земнjь'й, между` сокхw'fомъ и= между` сарида'fомъ.

18. И= сотвори` соломw'нъ вся^ сосу'ды сiя^ многочи'сл<е>нны
sjьлw`, поне'же не w=скудjь` тя'гость мjь'ди.

19. Сотвори' же соломw'нъ вся^ сосу'ды до'му бж~iя,
и= <о>=лта'рь зла'тъ, и= трап<е>'зы, и= на ни'хъ хлjь'бы
предложе'нiя,

20. и= подсвjь'щники, и= свjьти'льники свjь'та, да
свjьтя'тъ пред\ъ ст~а^я ст~ы'хъ по чи'ну, w\т зла'та
чи'ста,

21. и= щипцы` и='хъ, и= свjьти'льники и='хъ, и= фiа'лы,
и= ча^шицы, и= кади^льницы w\т зла'та чи'ста,

22. и= дв<е>'ри хра'ма вну'тр<е>ннiя jа=`же во ст~а^я
ст~ы'хъ и= дв<е>'ри до'му хра'ма златы^я. И= соверши'ся
все` дjь'ло <е>='же сотвори` соломw'нъ въ дому` гд\сни.

Глава` 5.

И= внесе` соломw'нъ ст~а^я давi'да <о>=тца` своегw`,
сребро` и= зла'то и= вся^ сосу'ды, и= даде` въ сокро'вище
до'му гд\сня.

2. Тогда` собра` соломw'нъ вся^ старjь^йшины i=и~л<е>вы
и= вся^ нача'льники колjь'нъ, вожды` <о>=те'чествъ
сынw'въ i=и~левыхъ во i=ер\сли'мъ, да вознесу'тъ кiвw'тъ
завjь'та гд\сня w\т гра'да давi'дова, и='же <е>='сть
сiw'нъ.

3. И= собра'шася ко царю` вси` му'жiе i=и~л<е>вы въ
пра'здникъ, се'й <е>='сть мц\съ седмы'й.

4. И= прiидо'ша вси` старjь^йшины i=и~л<е>вы, и= взя'ша
вси` леvi'ти кiвw'тъ

5. и= внесо'ша <е>=го` и= ски'нiю свидjь'нiя и= вся^
сосу'ды ст~ы^я, и=`же въ ски'нiи, и= внесо'ша <е>=го`
свяще'нницы и= леvi'ти.

6. Ца'рь же соломw'нъ и= ве'сь со'нмъ сынw'въ i=и~левыхъ,
и= боя'щiися и= собра'нiи пред\ъ кiвw'томъ, жря'ху
тельцы` и= <о>='вцы безчи'сл<е>нны и= несочисля'<е>мы
w\т мно'жества.

7. И= внесо'ша свяще'нницы кiвw'тъ завjь'та гд\сня
на мjь'сто <е>=гw`, <е>='же <е>='сть моли'твенникъ
{Въ гре'ч.: давi'ръ.} хра'ма, во ст~а^я ст~ы'хъ, под\ъ
крилjь^ херувi'мwвъ.

8. И= бя'ху херувi'ми распросте'рше кри'ла своя^ над\ъ
мjь'стомъ кiвw'та, и= покрыва'ху херувi'ми над\ъ кiвw'томъ
и= над\ъ носи'лами <е>=гw` свы'ше.

9. И= дли'ннjье бя'ху нwси'ла, и= ви'дяхуся главы^
нwси'лъ w\т ст~ы'хъ въ лице` моли'твенника, и= не ви'дяхуся
внjь`, и= бы'ша та'мw да'же до настоя'щагw дне`.

10. Ничто'же бjь` въ кiвw'тjь, то'кмw двjь` скрижа^ли,
и=`хже положи` мwv"се'й въ хwри'вjь, <е>=гда` зако'нъ
даде` гд\сь сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, и=сходя'щымъ и=`мъ
и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя.

11. И= бы'сть и=сходя'щымъ свяще'нникwмъ w\т ст~ы'хъ,
вси' бо свяще'нницы, и=`же ту` w=брjьто'шася, w=свяще'ни
бы'ша и= не бя'ху расположе'ни въ дневну'ю чреду`,

12. леvi'ти же и= пjьвцы` вси` съ сынми` а=са'фовыми,
со <е>=ма'номъ, i=дifу'момъ, и= съ сынми` и='хъ и=
съ бра'тiями и='хъ, w=блече'ни въ ри^зы льня^ны, въ
кv"мва'лjьхъ и= <пс>алти'ри и= гу'слехъ (возглаша'ху)
стоя'ще пред\ъ <о>=лтаре'мъ, и= съ ни'ми жерц<е>'въ
сто` два'десять трубя'ще труба'ми:

13. и= бы'сть <е>=ди'нъ гла'съ въ трубле'нiи и= въ
<пс>алмопjь'нiи и= въ возглаше'нiи гла'сомъ <е>=ди'нымъ
<е>='же хвали'ти и= и=сповjь'датися гд\севи. И= <е>=гда`
воздвиго'ша гла'съ въ труба'хъ и= кv"мва'лjьхъ и= <о>=рга'нjьхъ
пjь'сней, и= глаго'лаху: и=сповjь'дайтеся гд\севи,
jа='кw бл~гъ, jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`: и= до'мъ
и=спо'лнися w='блака сла'вы гд\сни,

14. и= не мого'ша свяще'нницы ста'ти служи'ти w\т лица`
w='блака, напо'лни бо сла'ва гд\сня до'мъ бж~iй.

Глава` 6.

Тогда` рече` соломw'нъ: гд\сь рече` w=бита'ти во мглjь`,

2. а='зъ же созда'хъ до'мъ и='мени твоему` ст~ы'й тебjь`,
и= о<у>=гото'ванъ <е>='же w=бита'ти тебjь` во вjь'ки.

3. И= w=брати` ца'рь лице` свое` и= благослови` все`
собра'нiе i=и~лево, и= все` собра'нiе i=и~лево предстоя'ше,
и= рече`:

4. блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ, jа='коже гл~а о<у>=сты^
свои'ми ко давi'ду <о>=тцу` моему`, и= рука'ми свои'ми
соверши`, гл~я:

5. w\т дне`, во'ньже и=зведо'хъ лю'ди моя^ w\т земли`
<е>=гv'петскiя, не и=збра'хъ гра'да w\т всjь'хъ колjь'нъ
i=и~левыхъ, да сози'ждется въ не'мъ до'мъ и='мени моему`
ту`, ниже` и=збра'хъ му'жа бы'ти вожде'мъ над\ъ людьми`
мои'ми во i=и~ли:

6. но и=збра'хъ i=ер\сли'ма, да бу'детъ и='мя мое`
въ не'мъ, и= и=збра'хъ давi'да бы'ти над\ъ людьми`
мои'ми i=и~лемъ:

7. и= бы'сть на се'рдцы давi'да <о>=тца` моегw` созда'ти
до'мъ и='мени гд\са бг~а i=и~лева:

8. и= рече` гд\сь ко давi'ду <о>=тцу` моему`: поне'же
бы'сть на се'рдцы твое'мъ созда'ти до'мъ и='мени моему`,
до'брjь сотвори'лъ <е>=си`, jа='кw бы'сть на се'рдцы
твое'мъ,

9. <о>=ба'че ты` не сози'ждеши мнjь` до'му, но сы'нъ
тво'й, и='же и=зы'детъ и=з\ъ чре'слъ твои'хъ, то'й
сози'ждетъ до'мъ и='мени моему`:

10. и= соверши` гд\сь сло'во сiе`, <е>='же гл~а, и=
бы'хъ вмjь'стw давi'да <о>=тца` моегw`, и= сjьдо'хъ
на престо'лjь i=и~левjь, jа='коже гл~а гд\сь, и= созда'хъ
до'мъ и='мени гд\са бг~а i=и~лева,

11. и= поста'вихъ въ не'мъ кiвw'тъ, въ не'мже <е>='сть
завjь'тъ гд\сень, <е>=го'же завjьща` i=и~лю.

12. И= ста` пред\ъ <о>=лтаре'мъ гд\снимъ, пред\ъ всjь'мъ
мно'жествомъ i=и~левымъ, и= простре` руцjь` свои`:

13. сотвори' бо соломw'нъ стоя'ло мjь'дяно и= поста'ви
<е>=го` посредjь` двора` святи'лища, пя'ть лакw'тъ
долгота` <е>=гw` и= пя'ть лакw'тъ широта` <е>=гw` и=
три` ла^кти высота` <е>=гw`: и= ста` на не'мъ, и= паде`
на кwлjь'на своя^ пред\ъ всjь'мъ мно'жествомъ i=и~левымъ,
и= простре` ру'ки своя^ на не'бо и= рече`:

14. гд\си бж~е i=и~левъ, нjь'сть подо'бенъ тебjь` бг~ъ
на нб~си` и= на земли`, сохраня'яй завjь'тъ и= мл\сть
съ рабы^ твои'ми, и=`же хо'дятъ пред\ъ тобо'ю всjь'мъ
се'рдцемъ свои'мъ,

15. jа=`же сохрани'лъ <е>=си` рабу` твоему` давi'ду
<о>=тцу` моему`, <е>=ли^ка ре'клъ <е>=си` <е>=му` гл~я,
и= гл~алъ <е>=си` о<у>=сты^ твои'ми и= рука'ми твои'ми
соверши'лъ <е>=си`, jа='коже де'нь се'й:

16. и= нн~jь, гд\си бж~е i=и~левъ, сохрани` рабу` твоему`
давi'ду <о>=тцу` моему`, jа=`же ре'клъ <е>=си` <е>=му`
гл~я, и= гл~алъ <е>=си` о<у>=сты^ твои'ми и= и=спо'лнилъ
<е>=си` jа='коже въ де'нь се'й, гл~я: не w=скудjь'етъ
тебjь` му'жъ w\т лица` моегw` сjьдя'й на престо'лjь
i=и~левjь {Въ нjь'кiихъ: давi'довjь.}, то'кмw а='ще
сохраня'тъ сы'нове твои` пути^ моя^ ходи'ти въ зако'нjь
мое'мъ, jа='коже ходи'лъ <е>=си` предо мно'ю:

17. и= нн~jь, гд\си бж~е i=и~левъ, да о<у>=крjьпи'тся
сло'во твое`, <е>='же гл~алъ <е>=си` рабу` твоему`
давi'ду:

18. о<у>=`бо и='стиннw ли бг~ъ w=бита'ти бу'детъ съ
человjь^ки на земли`; а='ще нб~о и= нб~о нб~се` не
довлjь'ютъ ти`, и= кольми` па'че до'мъ се'й, <е>=го'же
созда'хъ;

19. и= при'зри на моле'нiе раба` твоегw` и= на моли'тву
мою`, гд\си бж~е мо'й, <е>='же о<у>=слы'шати моли^твы
моя^ и= моле'нiе, и='мже ра'бъ тво'й мо'лится пред\ъ
тобо'ю дне'сь,

20. <е>='же бы'ти <о>=чес<е>'мъ твои^мъ w\тв<е>'рстымъ
на до'мъ се'й де'нь и= но'щь, на мjь'сто сiе`, w= не'мже
гл~алъ <е>=си`, да призове'тся и='мя твое` та'мw, <е>='же
о<у>=слы'шати моли'тву, <е>='юже ра'бъ тво'й мо'лится
на мjь'стjь се'мъ:

21. и= послу'шати мольбу` раба` твоегw` и= людi'й твои'хъ
i=и~ля, <е>=ли^ка а='ще помо'лятся на мjь'стjь се'мъ
и= ты` о<у>=слы'шиши на мjь'стjь жили'ща твоегw` съ
нб~се`, и= о<у>=слы'шиши, и= мл\стивъ бу'деши:

22. а='ще согрjьши'тъ му'жъ ко и='скреннему своему`
и= прiи'метъ на него` кля'тву <е>='же кля'сти <е>=го`,
и= прiи'детъ и= проклене'тъ пред\ъ <о>=лтаре'мъ въ
дому` се'мъ,

23. и= ты` о<у>=слы'ши w\т нб~се` и= суди` рабw'мъ
твои^мъ, <е>='же возда'ти беззако'нному, и= возда'ти
пути^ <е>=гw` на главу` <е>=гw`, и= w=правди'ти прв\днаго,
воздая` <е>=му` по пра'вдjь <е>=гw`:

24. и= а='ще w=долjь'ни бу'дутъ лю'дiе твои` i=и~ль
w\т вра^гъ, а='ще согрjьша'тъ тебjь` и= w=братя'тся,
и= и=сповjь'дятся и='мени твоему`, и= помо'лятся пред\ъ
тобо'ю въ хра'мjь се'мъ,

25. и= ты` о<у>=слы'ши съ нб~се` и= мл\стивъ бу'ди
грjьхw'мъ людi'й твои'хъ i=и~ля и= возврати` и=`хъ
въ зе'млю, ю='же да'лъ <е>=си` и=`мъ и= <о>=тц<е>'мъ
и='хъ:

26. <е>=гда` заключи'ши не'бо, и= не бу'детъ дождя`,
jа='кw согрjьша'тъ тебjь`, и= помо'лятся на мjь'стjь
се'мъ, и= восхва'лятъ и='мя твое`, и= w=братя'тся w\т
грjь^хъ свои'хъ, <е>=гда` смири'ши и=`хъ,

27. и= ты` о<у>=слы'ши съ нб~се` и= мл\стивъ бу'ди
грjьхw'мъ рабw'въ и= людi'й твои'хъ i=и~ля, jа='кw
jа=ви'ши и=`мъ пу'ть бл~гъ, по нему'же по'йдутъ, и=
да'ждь до'ждь на зе'млю твою`, ю='же да'лъ <е>=си`
лю'демъ твои^мъ въ наслjь'дiе:

28. гла'дъ а='ще бу'детъ на земли`, губи'тельство а='ще
бу'детъ, возду'ха растлjь'нiе и= i='ктеръ {же'лтая
болjь'знь}, пру'зи и= гу'с<е>ницы а='ще бу'дутъ, и=
а='ще w=скорби'тъ и=`хъ вра'гъ пред\ъ гра'дами и='хъ,
вся'кою jа='звою и= вся'кою болjь'знiю,

29. и= вся'ка моли'тва, и= вся'ко моле'нiе, <е>='же
а='ще бу'детъ вся'кому человjь'ку и= всjь^мъ лю'демъ
твои^мъ i=и~лю, а='ще позна'етъ человjь'къ jа='зву
свою` и= грjь'хъ сво'й и= простре'тъ ру'цjь свои` въ
дому` се'мъ,

30. и= ты` о<у>=слы'ши съ нб~се` w\т гото'вагw жили'ща
твоегw`, и= w=ч\сти, и= да'ждь коему'ждо по пут<е>'мъ
<е>=гw`, jа='коже вjь'си по се'рдцу <е>=гw`, ты' бо
<е>=ди'нъ вjь'си сердца` сынw'въ человjь'ческихъ,

31. jа='кw да боя'тся теб<е>`, <е>='же ходи'ти бо всjь'хъ
путе'хъ твои'хъ вся^ дни^, въ ня'же живу'тъ на лицы`
земли` ю='же да'лъ <е>=си` <о>=тц<е>'мъ на'шымъ:

32. и= вся'къ чуждi'и, и='же нjь'сть w\т людi'й твои'хъ
i=и~ля, и= прiи'детъ w\т земли` да'льнiя ра'ди и='мене
твоегw` вели'кагw и= ра'ди руки` твоея` си'льныя и=
мы'шцы твоея` высо'кiя, и= прiи'детъ и= помо'лится
на мjь'стjь се'мъ,

33. и= ты` о<у>=слы'ши съ нб~се` w\т гото'вагw жили'ща
твоегw`, и= сотвори'ши по всему`, <е>=ли'кw призове'тъ
тя` чуждi'й, да о<у>=вjь'дятъ вси` лю'дiе земли` и='мя
твое` и= о<у>=боя'тся теб<е>`, jа='коже лю'дiе твои`
i=и~ль, и= позна'ютъ, jа='кw и='мя твое` при'звано
<е>='сть на до'мъ се'й, <е>=го'же созда'хъ:

34. а='ще же и=зы'дутъ лю'дiе твои` на бра'нь проти'ву
супоста^тъ свои'хъ по пути`, и='мже по'слеши и=`хъ,
и= помо'лятся тебjь` по пути` гра'да сегw`, <е>=го'же
и=збра'лъ <е>=си` себjь`, и= до'му, <е>=го'же созда'хъ
и='мени твоему`,

35. да о<у>=слы'шиши съ нб~се` моли'тву и='хъ и= моле'нiе
и='хъ, и= сотвори'ши w=правда'нiе и='хъ:

36. зане` согрjьша'тъ тебjь`, jа='кw нjь'сть человjь'къ,
и='же не согрjьши'тъ, и= порази'ши и=`хъ, и= преда'си
и=`хъ въ ру'ки врагw'въ и='хъ, и= плjьня'тъ и=`хъ плjьня'ющiи
въ зе'млю врагw'въ, въ зе'млю да'льнюю и=ли` бли'жнюю,

37. и= w=братя'тъ се'рдце свое` въ земли` и='хъ, въ
ню'же плjьне'ни бу'дутъ, и= та'мw w=братя'тся, и= помо'лятся
тебjь` въ плjьне'нiи свое'мъ, глаго'люще: согрjьши'хомъ,
беззако'нновахомъ, непра'вдовахомъ,

38. и= w=братя'тся къ тебjь` всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ
и= все'ю душе'ю свое'ю въ земли` плjьни'вшихъ я=`,
и=дjь'же плjьни'ша и=`хъ, и= помо'лятся путе'мъ земли`
своея`, ю='же да'лъ <е>=си` <о>=тц<е>'мъ и='хъ, и=
гра'да, <е>=го'же и=збра'лъ <е>=си`, и= до'му, <е>=го'же
созда'хъ и='мени твоему`:

39. да о<у>=слы'шиши съ нб~се` w\т гото'вагw жили'ща
твоегw` моли'тву и='хъ и= моле'нiе и='хъ, и= сотвори'ши
су'дъ, и= мл\стивъ бу'ди лю'демъ твои^мъ согрjьши'вшымъ
ти`:

40. и= нн~jь, гд\си, да бу'дутъ w\тв<е>'рстjь <о>='чи
твои`, и= о<у>='ши твои` вня^тнjь къ моле'нiю мjь'ста
сегw`:

41. и= нн~jь воста'ни, гд\си бж~е, въ поко'й тво'й,
ты` и= кiвw'тъ крjь'пости твоея`: свяще'нницы твои`,
гд\си бж~е, да w=блеку'тся во сп\снiе, и= прп\дбнiи
твои` возвеселя'тся во бл~ги'хъ:

42. гд\си бж~е, да не w\тврати'ши лица` хрiста` твоегw`,
помяни` щедрw'ты давi'да раба` твоегw`.

Глава` 7.

И= <е>=гда` соверши` соломw'нъ моля'ся, и= <о>='гнь
сни'де съ небесе` и= пояде` всесожж<е>'нiя и= ж<е>'ртвы
и= сла'ва гд\сня и=спо'лни до'мъ:

2. и= не можа'ху свяще'нницы вни'ти въ хра'мъ гд\сень
во вре'мя <о>='но, jа='кw и=спо'лни сла'ва гд\сня до'мъ
гд\сень.

3. И= вси` сы'нове i=и~л<е>вы ви'дяху сходя'щь <о>='гнь
и= сла'ву гд\сню на до'мъ, и= падо'ша ни'цъ на зе'млю
на помо'стъ по'стланъ ка'менiемъ, и= поклони'шася,
и= восхвали'ша гд\са, jа='кw бл~гъ, jа='кw во вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

4. Ца'рь же и= вси` лю'дiе пожро'ша ж<е>'ртвы пред\ъ
гд\семъ.

5. И= пожре` ца'рь соломw'нъ же'ртву волw'въ два'десять
и= двjь` ты'сящы, <о>=ве'цъ сто` и= два'десять ты'сящъ,
и= w=святи` до'мъ бж~iй ца'рь и= вси` лю'дiе.

6. Свяще'нницы же стоя'ху на стра'жахъ свои'хъ, и=
леvi'ти во <о>=рга'ны поя'ху пjь^сни гд\сни, jа=`же
сотвори` давi'дъ ца'рь къ похвале'нiю гд\са: (jа='кw
бл~гъ,) jа='кw во вjь'къ мл\сть <е>=гw`, пjь^сни давi'дwвы
(пою'ще) рука'ми свои'ми: и= свяще'нницы поя'ху труба'ми
пред\ъ ни'ми, и= ве'сь i=и~ль стоя'ше.

7. W=святи' же соломw'нъ сре'днее двора`, и='же пред\ъ
це'рковiю гд\снею, принесе' бо ту` всесожж<е>'нiя и=
ту'ки ми'рныхъ, jа='кw <о>=лта'рь мjь'дянъ, <е>=го'же
сотвори` соломw'нъ, не можа'ше вмjьсти'ти всесожже'нiй
и= же'ртвъ и= ту'кwвъ.

8. И= сотвори` соломw'нъ пра'здникъ во вре'мя <о>='но
се'дмь днi'й, и= ве'сь i=и~ль съ ни'мъ, собра'нiе вели'ко
sjьлw` w\т вхо'да во <е>=ма'fъ да'же до пото'ка <е>=гv'петска:

9. сотвори' же въ де'нь <о>=смы'й торжество`, поне'же
w=свяще'нiю <о>=лтаря` сотвори` се'дмь днi'й пра'здникъ.

10. И= въ де'нь два'десять тре'тiй мц\са седма'гw w\тпусти`
людi'й въ жили'ще и='хъ веселя'щихся и= ра'дующихся
w= бл~ги'хъ, jа=`же сотвори` гд\сь давi'ду и= соломw'ну
и= i=и~лю лю'демъ свои^мъ.

11. И= соверши` соломw'нъ до'мъ гд\сень и= до'мъ царе'въ:
и= вся^, <е>=ли^ка восхотjь` въ се'рдцы свое'мъ соломw'нъ
твори'ти въ дому` гд\сни и= въ дому` свое'мъ, благопоспjьши'ся.

12. И= jа=ви'ся гд\сь соломw'ну но'щiю и= рече` <е>=му`:
о<у>=слы'шахъ моле'нiе твое` и= и=збра'хъ мjь'сто сiе`
мнjь` въ до'мъ же'ртвы:

13. а='ще заключу` не'бо, и= до'ждь не и=злiе'тся,
и= а='ще повелю` пругw'мъ поя'сти дре'во, и= а='ще
послю` губи'тельство на лю'ди моя^,

14. и= а='ще посра'млени бу'дутъ лю'дiе мои`, на ни'хже
при'звано <е>='сть и='мя мое`, и= помо'лятся, и= взы'щутъ
лица` моегw`, и= w\твратя'тся w\т путi'й свои'хъ sлы'хъ:
и= а='зъ о<у>=слы'шу съ нб~се` и= мл\стивъ бу'ду грjьхw'мъ
и='хъ, и= и=сцjьлю` зе'млю и='хъ:

15. и= нн~jь <о>='чи мои` бу'дутъ w\тв<е>'рстjь, и=
о<у>='ши мои` послу^шнjь къ моле'нiю мjь'ста сегw`:

16. и= нн~jь и=збра'хъ и= w=ст~и'хъ до'мъ се'й, да
бу'детъ на мое` ту` да'же до вjь'ка, и= бу'дутъ <о>='чи
мои` и= се'рдце мое` ту` вся^ дни^:

17. ты' же а='ще ходи'ти бу'деши предо мно'ю, jа='коже
ходи'лъ давi'дъ <о>=те'цъ тво'й, и= сотвори'ши по всjь^мъ,
jа=`же повелjь'хъ тебjь`, и= повелjь^нiя моя^ и= судьбы^
моя^ сохрани'ши:

18. и= воздви'гну престо'лъ ца'рства твоегw`, jа='коже
завjьща'хъ давi'ду <о>=тцу` твоему` гл~я: не w\ти'мется
w\т теб<е>` му'жъ во'ждь во i=и~ли:

19. а='ще же w\твратите'ся вы` и= w=ста'вите повелjь^нiя
моя^ и= за'пwвjьди моя^, jа=`же преда'хъ ва'мъ, и=
по'йдете и= послу'жите богw'мъ и=ны^мъ и= покло'нитеся
и=`мъ,

20. и=сто'ргну ва'съ w\т земли`, ю='же да'хъ ва'мъ:
и= до'мъ се'й, <е>=го'же w=ст~и'хъ и='мени моему`,
w\тве'ргу w\т лица` моегw` и= преда'мъ <е>=го` въ при'тчу
и= въ по'вjьсть всjь^мъ jа=зы'кwмъ:

21. и= до'мъ се'й высо'кiй (въ при'тчу), вся'къ мимоходя'й
<е>=гw` о<у>=жа'снется и= рече'тъ: почто` сотвори`
гд\сь та'кw земли` се'й и= до'му сему`;

22. и= w\твjьща'ютъ: jа='кw w=ста'виша гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
свои'хъ, и='же и=зведе` и=`хъ w\т земли` <е>=гv'петскiя,
и= прiя'ша бо'ги чужды^я, и= поклони'шася и=`мъ, и=
порабо'таша и=`мъ, и= сегw` ра'ди наведе` на ни'хъ
вся^ сiя^ sла^я.

Глава` 8.

И= бы'сть по два'десяти лjь'тjьхъ, въ ни'хже созда`
соломw'нъ до'мъ гд\сень и= до'мъ сво'й,

2. и= гра'ды jа=`же даде` хiра'мъ соломw'ну, созда`
w='ны соломw'нъ и= всели` ту` сы'ны i=и~л<е>вы.

3. И= прiи'де соломw'нъ во <е>=ма'fъ-су'ва и= w=держа`
<е>=го`.

4. И= созда` fедмо'ръ въ пусты'ни и= вся^ гра'ды крjь^пкiя,
jа=`же созда` во <е>=ма'fjь.

5. Состро'и же веfwрw'нъ вы'шнiй и= веfwрw'нъ ни'жнiй,
гра'ды о<у>=крjьпл<е>'ны стjьна'ми, врата'ми и= верея'ми:

6. и= валаа'fъ, и= вся^ гра'ды крjь^пкiя, и=`же бы'ша
соломw'ну, и= вся^ гра'ды колесни'цъ и= гра'ды кw'нникъ,
и= <е>=ли^ка восхотjь` соломw'нъ по жела'нiю созда'ти
бо i=ер\сли'мjь и= въ лiва'нjь и= во все'мъ ца'рствjь
свое'мъ.

7. Ве'сь наро'дъ w=ста'вшiйся w\т хетте'а и= а=морре'а,
и= ферезе'а и= <е>=vе'а и= i=евусе'а, и=`же не бя'ху
w\т пле'мене i=и~лева,

8. но бjь'ша w\т сынw'въ и='хъ w=ста'вшихся по ни'хъ
на земли`, и=`хже не и=зби'ша сы'нове i=и~л<е>вы, подведе`
и=`хъ соломw'нъ въ да'нь да'же до дне` сегw`.

9. W\т сынw'въ же i=и~левыхъ не даде` соломw'нъ въ
рабы^ ца'рству своему`: тi'и бо бя'ху му'жiе ра'тницы
и= кня^зи, и= си'льнiи и= нача^льницы колесни'цъ и=
кw'нникъ <е>=гw`.

10. И= сi'и нача^льницы предстоя'щихъ царю` соломw'ну,
двjь'сти пятьдеся'тъ приста^вницы над\ъ дjь'лы людски'ми.

11. Дще'рь же фараw'ню преведе` соломw'нъ w\т гра'да
давi'дова въ до'мъ, <е>=го'же созда` <е>='й, рече'
бо: да не w=бита'етъ жена` моя` въ дому` давi'да царя`
i=и~лева, поне'же w=свяще'нъ <е>='сть, а='може вни'де
кiвw'тъ гд\сень.

12. Тогда` вознесе` соломw'нъ всесожж<е>'нiя гд\севи
на <о>=лта'рь, <е>=го'же созда` гд\севи пред\ъ хра'момъ,

13. по словеси` w\т дне` до дне` возноси'ти, по повелjь'нiю
мwv"се'еву, въ суббw^ты и= въ новом\счiя и= въ пра'здники,
три'жды въ го'дъ, въ пра'здникъ w=прjьсно'кwвъ и= въ
пра'здникъ седми'цъ и= въ пра'здникъ ку'щей.

14. И= поста'ви по разсужде'нiю давi'да <о>=тца` своегw`
раздjьл<е>'нiя свяще'нникwмъ и= по служе'нi<е>мъ и='хъ:
и= леvi'ты над\ъ стра'жами и='хъ, да хва'лятъ и= слу'жатъ
пред\ъ свящ<е>'нники по чи'ну <е>=ди'нагw коегw'ждо
днi'й: и= дв<е>'рницы по раздjьле'нi<е>мъ и='хъ, по
вратw'мъ и= вратw'мъ: та'кw бо повелjь` давi'дъ человjь'къ
бж~iй.

15. Не преступи'ша за'повjьдiй царе'выхъ w= свяще'нницjьхъ
и= леvi'тjьхъ по вся'кому словеси`, и= въ сокро'вищихъ.

16. И= о<у>=гото'вася вся'ко дjь'ланiе w\т дне`, во'ньже
w=снова`, до дне`, во'ньже соверши` соломw'нъ до'мъ
гд\сень.

17. Тогда` и='де соломw'нъ въ гасiw'нъ-гаве'ръ и= во
<е>=ла'fъ, и='же при мо'ри въ земли` i=думе'йстjьй.

18. И= посла` хiра'мъ руко'ю слу'гъ свои'хъ корабли^
и= рабы^ зна'ющыя морскi^я прохо'ды, и= хожда'ху съ
рабы^ соломw'ними въ сwфi'ръ, и= взя'ша w\тту'ду четы'реста
и= пятьдеся'тъ тала^нтъ зла'та и= принесо'ша ко царю`
соломw'ну.

Глава` 9.

Цари'ца же са'вска о<у>=слы'ша и='мя соломw'ново и=
прiи'де и=скуси'ти <е>=го` гада'ньми во i=ер\сли'мjь
съ си'лою тя'жкою sjьлw`: и= вельблю'ды нося'щiи а=рwма'ты
и= зла'та мно'жество и= ка'менiя драга'гw: и= прiи'де
къ соломw'ну и= глаго'ла <е>=му` вся^, <е>=ли^ка бjь'ша
въ се'рдцы <е>=я`.

2. И= возвjьсти` <е>='й соломw'нъ вся^ словеса` <е>=я`,
и= не пре'йде сло'во, <е>=гw'же бы не возвjьсти'лъ
<е>='й.

3. И= ви'дjь цари'ца са'вска прему'дрость соломw'ню,
и= до'мъ <е>=го'же созда`,

4. И= jа='ди столw'въ <е>=гw`, и= сjьда^лища рабw'въ
<е>=гw`, и= состоя'нiе служе'бникwвъ <е>=гw` и= ри^зы
и='хъ, и= вiноч<е>'рпчiя <е>=гw` и= о<у>=краше'нiе
и='хъ, и= всесожж<е>'нiя, jа=`же жря'ше въ дому` гд\сни,
и= внjь` себ<е>` бы'сть.

5. Рече' же ко царю`: и='стинно <е>='сть сло'во, <е>='же
слы'шахъ въ земли` мое'й w= словесjь'хъ твои'хъ и=
w= прему'дрости твое'й:

6. и= не вjь'ровахъ словес<е>'мъ и='хъ, до'ндеже прiидо'хъ,
и= ви'дjьста <о>='чи мои`, и= се`, не возвjьсти'ша
мнjь` полови'ны мно'жества прему'дрости твоея`: приложи'лъ
<е>=си` ко слы'шанiю jа=`же слы'шахъ:

7. блаже'ни му'жiе твои` и= блаже'ни раби` твои` сi'и,
и=`же предстоя'тъ пред\ъ тобо'ю на вся'ко вре'мя и=
слы'шатъ прему'дрость твою`:

8. да бу'детъ гд\сь бг~ъ тво'й блг\све'нъ, и=`же бл~говоли`
въ тебjь`, <е>='же да'ти тя` на престо'лъ сво'й царя`
гд\су бг~у твоему`: зане` возлюби` гд\сь бг~ъ тво'й
i=и~ля, <е>='же о<у>=тверди'ти <е>=го` во вjь'къ, и=
поста'ви тя` над\ъ ни'ми царя`, да сотвори'ши су'дъ
и= пра'вду.

9. Даде' же царю` сто` два'десять тала^нтъ зла^та и=
а=рwма'ты мнw'ги sjьлw` и= ка'менiе драго'е, и= не
бы'ша а=рwма'ты такwвы` jа='кw сiя^, jа='же даде` цари'ца
са'вска царю` соломw'ну.

10. Но и= раби` хiра'мwвы съ рабы^ соломw'ними приноша'ху
зла'то соломw'ну драго'е.

11. И= сотвори` соломw'нъ ца'рь w\т дре'въ пе'vговыхъ
степ<е>'ни въ до'мъ гд\сень и= въ до'мъ царе'въ, и=
гу'сли и= <пс>алти^ри пjь'сней, и= никогда'же ви^дjьна
бы'ша въ земли` i=у'динjь пре'жде такwва'я.

12. Ца'рь же соломw'нъ даде` ца'рицjь са'встjьй вся^
по жела'нiю <е>=я`, и='хже проси'ла, кромjь` всjь'хъ
jа=`же принесе` царю` соломw'ну, и= возврати'ся въ
зе'млю свою`.

13. Бjь' же вjь'съ зла'та приноси'магw къ соломw'ну
на вся'ко лjь'то ше'сть сw'тъ шестьдеся'тъ ше'сть тала^нтъ
зла'та,

14. кромjь` муже'й по'дданныхъ и= купцw'въ, и=`же приноша'ху,
и= всjь'хъ царе'й а=ра'вскихъ и= вла'стелей земли`,
и=`же вси` приноша'ху зла'то и= сребро` царю` соломw'ну.

15. Сотвори` о<у>='бw ца'рь соломw'нъ двjь'сти щитw'въ
златы'хъ тя'гненыхъ, ше'сть сw'тъ златни^къ чи'стыхъ
бя'ху во <е>=ди'нjьмъ щитjь`:

16. и= три'ста щитw'въ златы'хъ тя'гненыхъ, по три'ста
златни^къ бя'ше во <е>=ди'нjьмъ ко'емждо щитjь`, и=
положи` я=` ца'рь въ дому` дре'ва лiва'нова.

17. Сотвори' же ца'рь престо'лъ w\т слоно'выхъ зубw'въ
вели'къ, и= позлати` <е>=го` зла'томъ чи'стымъ,

18. и= ше'сть степе'нiй о<у>= престо'ла позлаще'ни
зла'томъ, и= мы^шчицы двjь` ту'ду и= сю'ду над\ъ престо'ломъ
сjьда'лища, и= два` льва^ стwя'ща бли'з\ъ мы'шчцей,

19. и= двана'десять львw'въ стоя'щихъ та'мw на шести`
степе'нехъ w\т <о>=бои'хъ стра'нъ: и= не бы'сть тако'въ
престо'лъ во вся'цjьмъ ца'рствjь.

20. Вси' же сосу'ди царя` соломw'на бя'ху зла^ты, и=
вси` сосу'ди до'му дубра'вы лiва'нскiя зла'томъ w=круж<е>'ны,
сребро' бо во дне'хъ соломw'нихъ ни во что` вмjьня'шеся:

21. зане` кора'бль царе'въ хожда'ше въ fарсi'съ съ
рабы^ хiра'мовыми, <е>=ди'ницею въ лjь^та три` прихожда'ше
кора'бль w\т fарсi'са ко царю`, по'лнъ зла'та и= сребра`
и= зубw'въ слоно'выхъ и= <о>=без\ъя'нъ.

22. И= возвели'чися соломw'нъ па'че всjь'хъ царе'й
земны'хъ бога'тствомъ и= му'дростiю.

23. Вси' же ца'рiе зе'мстiи жела'ху ви'дjьти лице`
соломw'не и= слы'шати прему'дрость <е>=гw`, ю='же даде`
бг~ъ въ се'рдце <е>=гw`:

24. и= приноша'ху <е>=му` кi'йждо да'ры своя^, сосу'ды
ср<е>'бряны и= зла^ты, и= w=дjья'нiя и= ста'кту, и=
сла'дwсти, ко'ни и= мски`, на вся'кое лjь'то.

25. И= бя'ху царю` соломw'ну четы'редесять ты'сящъ
кобыли'цъ къ кол<е>сни'цы и= двана'десять ты'сящъ кw'нникъ,
и= поста'ви и=`хъ во градjь'хъ колесни'чныхъ и= со
царе'мъ во i=ер\сли'мjь.

26. И= бы'сть во'ждь всjь'хъ царе'й w\т рjьки` (<е>=vфра'та)
да'же до земли` и=ноплем<е>'нникъ и= да'же до предjь^лъ
<е>=гv'петскихъ.

27. И= даде` ца'рь зла'то и= сребро` во i=ер\сли'мjь
jа='кw ка'менiе, и= ке'дры jа='кw черни'чiе, <е>='же
(ражда'ется) въ поля'хъ мно'жество.

28. И= приводя'ху ко'ни соломw'ну w\т <е>=гv'пта и=
w\т всея` земли`.

29. И= прw'чая словеса` соломw^ня п<е>'рвая и= послjь^дняя,
се`, сiя^ пи^сана су'ть въ словесjь'хъ наfа'на пр\оро'ка
и= въ словесjь'хъ а=хi'и силwнi'ты и= въ видjь'нiихъ
i=wи'ля ви'дящагw, проти'ву i=еровоа'ма сы'на нава'това.

30. И= ца'рствова соломw'нъ во i=ер\сли'мjь над\ъ всjь'мъ
i=и~лемъ четы'редесять лjь'тъ.

31. И= о<у>='спе соломw'нъ со <о>=тцы^ свои'ми, и=
погребо'ша <е>=го` во гра'дjь давi'да <о>=тца` <е>=гw`.
И= воцари'ся ровоа'мъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 10.

И= прiи'де ровоа'мъ въ сv"хе'мъ, зане` въ сv"хе'мъ
ве'сь i=и~ль сни'деся поста'вити <е>=го` царе'мъ.

2. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша i=еровоа'мъ сы'нъ
нава'товъ, и='же бjь` во <е>=гv'птjь, jа='кw о<у>=бjьже`
w\т лица` соломw'на царя`, и= w=бита` i=еровоа'мъ во
<е>=гv'птjь, и= возврати'ся i=еровоа'мъ w\т <е>=гv'пта.

3. И= посла'ша и= призва'ша <е>=го`. И= прiи'де i=еровоа'мъ
и= все` собра'нiе i=и~лево ко царю` ровоа'му, глаго'люще:

4. <о>=те'цъ тво'й w=жесточи` и='го на'ше, ты' же нн~jь
w=сла'би w\т рабо'ты <о>=тца` твоегw` же'стокiя и=
w\т и='га <е>=гw` тя'жкагw, <е>='же возложи` на на'съ,
и= послу'жимъ тебjь`.

5. И= рече` и=`мъ: поиди'те да'же до трiе'хъ днi'й
и= прiиди'те ко мнjь`. И= w\тидо'ша лю'дiе.

6. И= собра` ца'рь ровоа'мъ старjь^йшины, и=`же стоя'ху
пред\ъ соломw'нъ <о>=тце'мъ <е>=гw`, <е>=гда` <е>=ще`
живя'ше, глаго'ля: како'въ вы` даете` совjь'тъ w\твjьща'ти
лю'демъ си^мъ;

7. И= рjь'ша <е>=му`: а='ще дне'сь бу'деши во благо'е
лю'демъ си^мъ, и= благоугоди'ши, и= рече'ши и=`мъ словеса`
блага^я, то` послу'жатъ тебjь` во вся^ дни^.

8. И= w=ста'ви совjь'тъ старjь'йшинъ, <е>=го'же совjьща'ша
<е>=му`: и= совjь'товаше со ю='ношами, и=`же съ ни'мъ
воспита'ни бя'ху и= стоя'ху пред\ъ ни'мъ,

9. и= рече` къ ни^мъ: что` вы` совjь'туете, да w\твjьща'ю
лю'демъ си^мъ, и=`же рjь'ша мнjь`, глаго'люще: w=блегчи`
и='го, <е>='же наложи` на ны` <о>=те'цъ тво'й;

10. И= w\твjьща'ша <е>=му` <о>='троцы воспита'ннiи
съ ни'мъ, глаго'люще: та'кw рече'ши лю'демъ, и=`хже
реко'ша тебjь`, глаго'люще: <о>=те'цъ тво'й w=тягчи`
и='го на'ше, ты' же w=блегчи` на'мъ: та'кw w\твjьща'й
къ ни^мъ: ме'ньшiй пе'рстъ мо'й толстjь'е <е>='сть
чре'слъ <о>=тца` моегw`:

11. <о>=те'цъ мо'й наложи` ва'мъ тя'жкое и='го, а='зъ
же (тя'гости) приложу` на и='го ва'ше: <о>=те'цъ мо'й
би'лъ ва'съ бичми`, а='зъ же бу'ду би'ти ва'съ скорпiо'нами.

12. И= прiи'де i=еровоа'мъ и= вси` лю'дiе къ ровоа'му
въ де'нь тре'тiй, jа='коже повелjь` и=`мъ ца'рь, глаго'ля:
возврати'теся ко мнjь` въ де'нь тре'тiй.

13. И= w\твjьща` ца'рь же'стокw, и= w=ста'ви ца'рь
ровоа'мъ совjь'тъ старjь'йшинъ, и= рече` къ ни^мъ по
совjь'ту ю='нwшъ, глаго'ля:

14. <о>=те'цъ мо'й w=тяготи` и='го ва'ше, а='зъ же
приложу` къ нему`: <о>=те'цъ мо'й би'лъ ва'съ бичми`,
а='зъ же би'ти бу'ду вы` скорпiо'нами.

15. И= не послу'ша ца'рь людi'й, jа='кw бjь` превраще'нiе
w\т бг~а, гл~я: возста'ви гд\сь сло'во свое`, <е>='же
гл~а руко'ю а=хi'и силwнi'ты w= i=еровоа'мjь сы'нjь
нава'товjь

16. и= w= все'мъ i=и~ли, зане` не послу'ша ца'рь и='хъ.
И= w\твjьща'ша лю'дiе ко царю`, глаго'люще: ка'я на'мъ
ча'сть въ давi'дjь и= наслjь'дiе въ сы'нjь i=ессе'евjь;
возврати'ся въ жили^ща твоя^, i=и~лю, нн~jь смотри`
до'му твоегw`, давi'де. И= и='де ве'сь i=и~ль въ жили^ща
своя^.

17. Му'жiе же i=и~л<е>вы, и=`же w=бита'ху во градjь'хъ
i=у'диныхъ, воцари'ша над\ъ собо'ю ровоа'ма.

18. И= посла` ца'рь ровоа'мъ къ ни^мъ а=дwнiра'ма бы'вша
над\ъ да'ньми, и= ка'менiемъ поби'ша <е>=го` сы'нове
i=и~л<е>вы, и= о<у>='мре. И= о<у>=слы'ша ца'рь ровоа'мъ,
и= потща'ся взы'ти на колесни'цу, и= побjьже` во i=ер\сли'мъ.

19. И= w\тве'ржеся i=и~ль w\т до'му давi'дова да'же
до дне` сегw`.

Глава` 11.

Прiи'де же ровоа'мъ во i=ер\сли'мъ, и= созва` (ве'сь)
до'мъ i=у'динъ и= венiамi'нь, сто` <о>='смьдесятъ ты'сящъ
и=збра'нныхъ ю='ношей творя'щихъ бра'нь, и= воева'ше
проти'ву i=и~ля и= i=еровоа'ма, да w=брати'тъ къ себjь`
ца'рство.

2. И= бы'сть сло'во гд\сне къ саме'ю человjь'ку бж~iю,
гл~я:

3. глаго'ли къ ровоа'му сы'ну соломw'ню, царю` i=у'дину,
и= ко всему` i=и~лю, и='же <е>='сть во i=у'дjь и= венiамi'нjь:

4. сiя^ рече` гд\сь: не восходи'те, ниже` w=полча'йтеся
проти'ву бра'тiи ва'шея: возврати'теся кi'йждо въ до'мъ
сво'й, зане` w\т мен<е>` бы'сть гл~го'лъ се'й. И= послу'шаша
сло'ва гд\сня, и= возврати'шася, и= не поидо'ша проти'ву
i=еровоа'ма.

5. W=бита' же ровоа'мъ во i=ер\сли'мjь и= созда` гра'ды
стjьна^ты во i=уде'и:

6. состро'и же виfлее'мъ и= <е>=та'мъ, и= fекуе`

7. и= веfсу'ръ, и= сокхw'fъ и= <о>=долла'мъ,

8. и= ге'fъ и= марiса'нъ, и= зi'фъ

9. и= а=дуре'мъ, и= лахi'съ и= а=зи'ку,

10. и= сала'ю и= <е>=лw'нъ и= хеврw'нъ, и='же <е>='сть
i=у'динъ и= венiамi'нь, гра'ды крjь^пкiя:

11. и= о<у>=крjьпи` и=`хъ стjьна'ми, и= поста'ви въ
ни'хъ нача'льники, житохрани^лища, и= <е>=ле'й и= вiно`,

12. во вся'цjьмъ гра'дjь щиты` и= ко'пiя, и= о<у>=крjьпи`
и=`хъ во мно'жествjь sjьлw`, и= бы'ста под\ъ ни'мъ
i=у'да и= венiамi'нъ.

13. Свяще'нницы же и= леvi'ты, и=`же бя'ху во все'мъ
i=и~ли, собра'шася къ нему` w\т всjь'хъ предjь^лъ:

14. jа='кw w=ста'виша леvi'ти сел<е>'нiя w=держа'нiя
своегw` и= поидо'ша ко i=у'дjь во i=ер\сли'мъ, поне'же
и=згна` и=`хъ i=еровоа'мъ и= сы'нове <е>=гw`, <е>='же
не служи'ти гд\севи:

15. и= поста'ви себjь` жерцы` на высо'кихъ, и= i='дwлwмъ,
и= су'<е>тнымъ, и= тельц<е>'мъ, и=`хже сотвори` i=еровоа'мъ.

16. И= и=згна` и=`хъ w\т всjь'хъ колjь'нъ i=и~левыхъ,
и=`же вда'ша се'рдце свое`, да взы'щутъ гд\са бг~а
i=и~лева: и= прiидо'ша во i=ер\сли'мъ пожре'ти гд\су
бг~у <о>=т<е>'цъ свои'хъ:

17. и= о<у>=крjьпи'ша ца'рство i=у'дино. И= о<у>=крjьпи'ся
ровоа'мъ сы'нъ соломw'нь въ три` лjь^та, хожда'ше бо
по пут<е>'мъ давi'да и= соломw'на <о>=тца` своегw`
лjь^та три`.

18. И= взя` себjь` ровоа'мъ жену` моола'fу, дще'рь
i=ерiмw'fа сы'на давi'дова, и= а=вiге'ю дще'рь <е>=лiа'ва
сы'на i=ессе'ова.

19. И= роди` <е>=му` сы'ны: i=еу'са и= саморi'а и=
заа'ма.

20. По си'хъ же поя` себjь` маа'ху дще'рь а=вессалw'млю,
и= роди` <е>=му` а=вi'ю и= i=еffi'а, и= зi'зу и= салимw'fа.

21. И= возлюби` ровоа'мъ маа'ху дще'рь а=вессалw'млю
па'че всjь'хъ же'нъ свои'хъ и= подло'жницъ свои'хъ,
jа='кw же'нъ <о>=смьна'десять и=мjь` и= подло'жницъ
шестьдеся'тъ: и= роди` два'десять <о>='смь сынw'въ
и= шестьдеся'тъ дще'рей.

22. И= поста'ви въ нача'льника ровоа'мъ а=вi'ю сы'на
маа'хина и= кня'земъ над\ъ все'ю бра'тiею <е>=гw`,
того' бо и= царе'мъ сотвори'ти помышля'ше.

23. И= возрасте` па'че всjь'хъ бра'тiй свои'хъ во всjь'хъ
предjь'лjьхъ i=у'диныхъ и= венiамi'нихъ и= во градjь'хъ
крjь'пкихъ, и= даде` и=`мъ пи'щи мно'жество мно'го,
и= мно'гихъ взыска` же'нъ.

Глава` 12.

И= бы'сть <е>=гда` о<у>=стро'ися ца'рство ровоа'мово,
и= о<у>=крjьпи'ся, w=ста'ви за'пwвjьди гд\сни, и= ве'сь
i=и~ль съ ни'мъ.

2. И= бы'сть въ лjь'то пя'тое ца'рства ровоа'мля взы'де
сусакi'мъ ца'рь <е>=гv'петскiй на i=ер\сли'мъ, зане`
согрjьши'ша пред\ъ гд\семъ,

3. съ ты'сящiю и= двjьма` сты` колесни'цъ и= шестьдеся'тъ
ты'сящъ кw'нникъ, и= не бjь` числа` наро'ду прише'дшему
съ ни'мъ w\т <е>=гv'пта, лiвv'ане, трwглодv'тяне и=
<е>=fiо'пляне:

4. и= взя'ша гра'ды крjь^пкiя, и=`же бя'ху во i=у'дjь,
и= прiидо'ша да'же до i=ер\сли'ма.

5. Саме'а же пр\оро'къ вни'де къ ровоа'му и= къ нача'льникwмъ
i=у^динымъ, и=`же со'брани бя'ху во i=ер\сли'мъ w\т
лица` сусакi'мова, и= рече` къ ни^мъ: сiя^ рече` гд\сь:
вы` w=ста'висте мя`, и= а='зъ w=ста'влю ва'съ въ руку`
сусакi'ма.

6. И= посрами'шася нача^льницы i=и~л<е>вы и= ца'рь
и= реко'ша: прв\днъ гд\сь.

7. <Е>=гда' же ви'дjь гд\сь, jа='кw смири'шася, и= бы'сть
сло'во гд\сне къ саме'ю, гл~я: смири'шася, не разорю`
и=`хъ, и= да'мъ и=`мъ вма'лjь сп\снiе, и= не о<у>=ка'нетъ
jа='рость моя` на i=ер\сли'мъ,

8. <о>=ба'че бу'дутъ въ рабы^, да позна'ютъ рабо'ту
мою` и= рабо'ту ца'рства земли`.

9. И= взы'де сусакi'мъ ца'рь <е>=гv'петскiй во i=ер\сли'мъ,
и= взя` сокрw'вища, jа=`же въ дому` гд\сни, и= сокрw'вища,
jа=`же въ дому` царе'вjь, вся^ взя`: и= взя` щиты`
златы^я, и=`хже сотвори` соломw'нъ.

10. И= сотвори` ца'рь ровоа'мъ щиты` мjь^дяны вмjь'стw
и=`хъ. И= поста'ви на ни'мъ сусакi'мъ ца'рь <е>=гv'петскiй
нача'льникwвъ предходя'щихъ стрегу'щихъ врата` цар<е>'ва:

11. и= бы'сть внегда` входи'ти царю` въ до'мъ гд\сень,
вхожда'ху стрегу'щiи и= предходя'щiи, и= w=браща'ющеся
восхожда'ху предходя'щiи ко <о>=ружехрани'тельницjь
свое'й.

12. И= <е>=гда` смири'ся то'й, w\тврати'ся w\т негw`
jа='рость гд\сня, а= не въ разоре'нiе въ коне'цъ: и='бо
и= во i=у'дjь бя'ху словеса` бла^га.

13. И= о<у>=крjьпи'ся ца'рь ровоа'мъ во i=ер\сли'мjь
и= ца'рствова: четы'редесяти же и= <е>=ди'нагw лjь'та
бы'сть ровоа'мъ, <е>=гда` ца'рствовати нача`, и= седмьна'десять
лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь, во гра'дjь, <е>=го'же
и=збра` гд\сь, да и=мену'ется и='мя <е>=гw` ту` w\т
всjь'хъ колjь'нъ i=и~левыхъ. И='мя же ма'тери <е>=гw`
ноома` а=мманi'тыня.

14. И= сотвори` лука'вое, jа='кw не и=спра'ви се'рдца
своегw`, да взы'щетъ гд\са.

15. Словеса' же ровоа'мwва п<е>'рвая и= послjь^дняя
не се' ли, су'ть пи^сана въ словесjь'хъ саме'а пр\оро'ка
и= а='дда прови'дящагw, и= дjья^нiя <е>=гw`; И= воева'ше
ровоа'мъ и= i=еровоа'мъ во вся^ дни^.

16. И= о<у>='мре ровоа'мъ и= погребе'нъ бы'сть со <о>=тцы^
свои'ми во гра'дjь давi'довjь. И= воцари'ся а=вi'а
сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 13.

Въ лjь'то <о>=смоена'десять ца'рства i=еровоа'мля воцари'ся
а=вi'а над\ъ i=у'дою:

2. три` лjь^та ца'рствова во i=ер\сли'мjь. И='мя же
ма'тери <е>=гw` мааха` дще'рь о<у>=рiи'лева w\т гаваw'на.
И= бjь` бра'нь между` i=еровоа'момъ и= между` а=вi'ею.

3. И= w=полчи'ся а=вi'а въ си'лjь во'инскiя си'лы,
въ четы'рехъ ста'хъ ты'сящахъ муже'й си'льныхъ: i=еровоа'мъ
же о<у>=стро'и сопроти'ву <е>=гw` бра'нь во <о>=сми`
ста'хъ ты'сящахъ муже'й вое'нныхъ крjь'пкихъ си'лою.

4. Ста' же а=вi'а на горjь` сомо'ри, jа='же <е>='сть
на горjь` <е>=фре'мли, и= рече`: слы'шите i=еровоа'мъ
и= ве'сь i=и~ль:

5. и=ли` не вjь'сте, jа='кw гд\сь бг~ъ i=и~левъ даде`
ца'рство давi'ду над\ъ i=и~лемъ во вjь'ки и= сыновw'мъ
<е>=гw` въ завjь'тъ вjь'ченъ;

6. и= воста` i=еровоа'мъ сы'нъ нава'товъ, ра'бъ соломw'на
сы'на давi'дова, и= w\тве'ржеся w\т господи'на своегw`:

7. и= собра'шася къ нему` му'жiе па'губнiи, сы'нове
законопресту'пнiи, и= воста` проти'ву ровоа'ма сы'на
соломw'нова, ровоа'мъ же бjь` ю=нjь'йшiй и= се'рдцемъ
страшли'въ, и= не возмо'же противоста'ти лицу` <е>=гw`:

8. и= нн~jь вы` глаго'лете противоста'ти лицу` цр\ства
гд\сня въ руцjь` сынw'въ давi'довыхъ: и= вы` мно'зи
sjьлw`, и= съ ва'ми тельцы` златi'и, и=`хже сотвори`
ва'мъ i=еровоа'мъ въ бо'ги:

9. не и=зверго'сте ли свяще'нникwвъ гд\снихъ сынw'въ
а=арw'нихъ и= леvi'тwвъ, и= сотвори'сте себjь` жерцы`
w\т людi'й всея` земли`, приходя'й напо'лнити ру'ку
свою` тельце'мъ w\т волw'въ и= <о>=вна'ми седмiю`,
и= сотвори'ся жерце'мъ не су'щему бо'гу:

10. мы' же гд\са бг~а на'шегw не w=ста'вихомъ, и= свяще'нницы
<е>=гw` слу'жатъ гд\су, сы'нове а=арw'ни и= леvi'ти,

11. и= по чреда'мъ свои^мъ жру'тъ гд\су всесожж<е>'нiя
о<у>='трw и= пред\ъ ве'черомъ, и= fv"мiа'мъ сложе'нiя,
и= предлож<е>'нiя хлjь'бwвъ на трапе'зjь чи'стjьй,
и= свjьти'льникъ златы'й, и= свjь'щники возжже'нiя
возжиза'ти къ ве'черу: мы' бо храни'мъ стражбы^ гд\са
бг~а <о>=т<е>'цъ на'шихъ, вы' же <е>=го` w=ста'висте:

12. и= се`, съ на'ми въ нача'лjь гд\сь, и= свяще'нницы
<е>=гw`, и= трубы^ зна'менованiя, <е>='же зна'менати
проти'ву ва'мъ: сы'нове i=и~л<е>вы, не ра'туйте проти'ву
гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ ва'шихъ, поне'же не благопоспjьши'тся
ва'мъ.

13. I=еровоа'мъ же w=брати` подса'ду прiити` <е>=му`
созади`, и= бы'сть проти'ву i=у'ды (са'мъ), подса'да
же созади`.

14. И= w=брати'ся i=у'да, и= се`, <е>=му` бра'нь сопреди`
и= созади`, и= возопи'ша ко гд\су, и= свяще'нницы воструби'ша
труба'ми:

15. и= возопи'ша му'жiе i=у^дины. И= бы'сть вопiю'щымъ
муж<е>'мъ i=у^динымъ, и= гд\сь порази` i=еровоа'ма
и= i=и~ля пред\ъ а=вi'ею и= i=у'дою:

16. и= бjьжа'ша сы'нове i=и~л<е>вы w\т лица` i=у'ды,
и= предаде` и=`хъ гд\сь бг~ъ въ ру'ки и='хъ:

17. и= порази` и=`хъ а=вi'а и= лю'дiе <е>=гw` jа='звою
вели'кою, и= падо'ша ра'нени w\т i=и~ля пя'ть сw'тъ
ты'сящъ муже'й крjь'пкихъ.

18. И= смири'шася сы'нове i=и~л<е>вы въ де'нь то'й,
и= о<у>=крjьпи'шася сы'нове i=у^дины, jа='кw о<у>=пова'ша
на гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ.

19. Погна' же а=вi'а в\ъслjь'дъ i=еровоа'ма и= взя`
w\т негw` гра'ды: веfи'ль и= се'ла <е>=гw`, и= i=есv'ну
и= се'ла <е>=я`, и= <е>=фрw'нъ и= се'ла <е>=гw`.

20. И= не возмо'же ктому` проти'витися i=еровоа'мъ
во вся^ дни^ а=вi'и, и= порази` <е>=го` гд\сь: и= о<у>='мре.

21. А=вi'а же о<у>=крjьпи'ся, и= поя'тъ себjь` же'нъ
четырена'десять, и= роди` два'десять два` сы^на и=
шестьна'десять {Въ нjь'кiхъ: шестьдеся'тъ двjь`.} дще'рей.

22. Прw'чая же словеса` а=вi'<е>ва и= дjья^нiя <е>=гw`
и= словеса` <е>=гw` пи^сана въ кни'зjь а='дды пр\оро'ка.

Глава` 14.

И= о<у>='спе а=вi'а со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребо'ша
<е>=го` во гра'дjь давi'довjь. И= воцари'ся а='са сы'нъ
<е>=гw` вмjь'стw <е>=гw` во дни^ же а='сы почи` земля`
i=у'дина лjь'тъ де'сять.

2. И= сотвори` а='са благо'е и= пра'вое пред\ъ гд\семъ
бг~омъ свои'мъ:

3. и= w\тве'рже <о>=лтари^ чужды'хъ и= высw'кая, и=
сокруши` i='дwлы и= посjьче` дубра^вы:

4. и= повелjь` i=у'дjь, да взы'щетъ гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
свои'хъ и= да сотвори'тъ зако'нъ <е>=гw` и= за'пwвjьди:

5. и= и=зве'рже и=з\ъ всjь'хъ градw'въ i=у'диныхъ <о>=лтари^
и= i='дwлы, и= ца'рствова въ ми'рjь.

6. И= созда` гра'ды крjь^пки въ земли` i=у'динjь, зане`
въ поко'и бы'сть земля`, и= не бjь` <е>=му` бра'ни
въ лjь^та сiя^, ми'ръ во гд\сь даде` <е>=му`.

7. Рече' же i=у'дjь: сози'ждемъ гра'ды сiя^, и= сотвори'мъ
стjь'ны и= столпы`, и= врата` и= вер<е>и`, до'ндеже
земле'ю госпо'дствуемъ: зане` jа='коже взыска'хомъ
гд\са бг~а на'шего, взыска` и= на'съ, и= воздаде` на'мъ
ми'ръ w='крестъ, и= бл~гопоспjь'шствова на'мъ.

8. И= бы'сть си'ла а='сjь <о>=ружено'сц<е>въ нося'щихъ
щиты` и= ко'пiя въ земли` i=у'динjь три'ста ты'сящъ,
въ земли' же венiамi'ни щи'тникwвъ и= стрjьльц<е>'въ
двjь'сти <о>='смьдесятъ ты'сящъ: вси` сi'и во'ини си'льнiи.

9. И=зы'де же проти'ву и='хъ зара'й <е>=fiо'плянинъ
съ си'лою въ ты'сящы ты'сящей, и= колесни'цъ три'ста,
и= прiи'де да'же до мари'са.

10. И= и=зы'де а='са проти'ву <е>=му` и= о<у>=стро'и
бра'нь въ де'бри на сjь'веръ мари'са.

11. И= возопи` а='са ко гд\су бг~у своему` и= рече`:
гд\си, не и=знемо'жетъ о<у>= теб<е>` сп~са'ти во мно'гихъ
и= въ ма'лыхъ, о<у>=крjьпи` на'съ, гд\си бж~е на'шъ,
jа='кw на тя` о<у>=пова'хомъ и= w= и='мени твое'мъ
и=зыдо'хомъ на мно'жество мно'гое сiе`: гд\си бж~е
на'шъ, ты` <е>=си` бг~ъ, да не превозмо'жетъ проти'ву
теб<е>` человjь'къ.

12. И= порази` гд\сь <е>=fiо'пы пред\ъ а='сою и= i=у'дою
и= бjьжа'ша <е>=fiо'пи:

13. и= погна` и=`хъ а='са и= лю'дiе <е>=гw` да'же до
гедw'ра: и= падо'ша <е>=fiо'пи, да'же не бы'ти въ ни'хъ
w=ста'нку, jа='кw сотре'ни бы'ша пред\ъ гд\семъ и=
пред\ъ си'лою <е>=гw`, и= плjьни'ша кwры'сти мнw'ги:

14. и= и=зсjько'ша в<е>'си и='хъ w='крестъ гедw'ра,
вели'къ бо стра'хъ гд\сень w=б\ъя'тъ и=`хъ, и= плjьни'ша
вся^ гра'ды и='хъ, зане` мнw'ги кwры'сти бы'ша въ ни'хъ:

15. и= ку'щы скw'тскiя и= а=мазо'нwвъ и=зсjько'ша,
и= взя'ша скота` мно'жество и= вельблю'ды, и= возврати'шася
во i=ер\сли'мъ.

Глава` 15.

А=за'рiа же сы'нъ а=да'довъ, бы'сть на не'мъ дх~ъ бж~iй:

2. и= и=зы'де во срjь'тенiе а='сjь и= всему` i=у'дjь
и= венiамi'ну и= рече` <е>=му`: о<у>=слы'шите мя`,
а='са и= ве'сь i=у'да и= венiамi'нъ: гд\сь съ ва'ми,
jа='кw бы'сте съ ни'мъ: и= а='ще взы'щете <е>=гw`,
w=бря'щется ва'мъ, а='ще же w=ста'вите <е>=го`, w=ста'витъ
ва'съ:

3. мно'зи днi'е (бу'дутъ) во i=и~ли без\ъ бг~а и='стиннагw
и= без\ъ свяще'нника о<у>=ча'щагw и= без\ъ зако'на:

4. <е>=гда' же w=братя'тся въ печа'ли ко гд\су бг~у
i=и~леву и= взы'щутъ <е>=гw`, и= w=бря'щется и=`мъ:

5. и= во вре'мя <о>='но не бу'детъ ми'ръ и=сходя'щему
и= входя'щему, jа='кw о<у>='жасъ гд\сень на всjь'хъ
w=бита'ющихъ на земли`

6. и= w=полчи'тся jа=зы'къ на jа=зы'къ и= гра'дъ проти'ву
гра'да, jа='кw гд\сь смути'тъ и=`хъ во вся'цjьй печа'ли:

7. и= вы` о<у>=крjьпи'теся, и= да не w=слабjь'ютъ ру'ки
ва'шя, <е>='сть бо мзда` дjь'лу ва'шему.

8. И= <е>=гда` о<у>=слы'ша а='са словеса` сiя^ и= пр\оро'чество
а=за'рiи пр\оро'ка, о<у>=крjьпи'ся и= w\тя` вся^ i='дwлы
w\т всея` земли` i=у'дины и= венiамi'ни и= w\т градw'въ,
и=`хже содержа'ше i=еровоа'мъ въ горjь` <е>=фре'мли,
и= w=святи` <о>=лта'рь гд\сень, и='же бjь` пред\ъ хра'момъ
гд\снимъ:

9. собра' же (всего`) i=у'ду и= венiамi'на и= прише'льц<е>въ
w=бита'ющихъ съ ни'мъ w\т <е>=фре'ма и= w\т манассi'и
и= w\т сv"меw'на, мно'зи бо къ нему` прибjьго'ша w\т
i=и~ля, <е>=гда` о<у>=ви'дjьша, jа='кw гд\сь бг~ъ <е>=гw`
съ ни'мъ.

10. И= собра'шася во i=ер\сли'мъ въ мц\съ тре'тiй,
въ лjь'то пятоена'десять ца'рства а='сы,

11. и= пожро'ша гд\су въ де'нь то'й w\т коры'стей,
и=`хже приведо'ша, волw'въ се'дмь сw'тъ и= <о>=ве'цъ
се'дмь ты'сящъ,

12. и= поидо'ша въ завjь'тjь, <е>='же и=ска'ти гд\са
бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ всjь'мъ се'рдцемъ и= все'ю
душе'ю свое'ю:

13. и= (рече`): вся'къ, и='же а='ще не взы'щетъ гд\са
бг~а i=и~лева, да о<у>='мретъ w\т ю='нагw да'же до
старjь'йшагw, w\т му'жа да'же до жены`.

14. И= кля'шася гд\су гла'сомъ вели'кимъ въ восклица'нiи
и= въ труба'хъ и= въ ро'жаныхъ.

15. И= возра'довася ве'сь i=у'да w= кля'твjь, jа='кw
w\т всея` души` кля'шася, и= все'ю во'лею взыска'ша
<е>=гw`, и= w=брjь'теся и=`мъ, и= даде` и=`мъ гд\сь
поко'й w='крестъ.

16. И= маа'ху ма'терь свою` w\тлучи`, да не слу'житъ
а=ста'рту, и= сокруши` i='дwла и= сожже` въ пото'цjь
ке'дрстjьмъ.

17. То'кмw высо'кихъ не w\тста'ви, <е>=ще' бо бя'ху
во i=и~ли, но се'рдце а='сы бjь` соверше'нно во всjь'хъ
дне'хъ <е>=гw`:

18. и= внесе` ст~а^я давi'да <о>=тца` своегw` и= ст~а^я
своя^ въ до'мъ бж~iй, сребро` и= зла'то и= сосу'ды.

19. И= бра'нь не бы'сть <е>=му` да'же до три'десять
пя'тагw лjь'та ца'рства а='сина.

Глава` 16.

И= въ лjь'то три'десять <о>=смо'е ца'рства а='сина,
взы'де ваа'са ца'рь i=и~левъ на i=у'ду и= стjьна'ми
о<у>=крjьпи` ра'му, да не да'стъ вхо'да и= и=схо'да
а='сjь царю` i=у'дину.

2. И= взя` а='са сребро` и= зла'то w\т сокро'вищъ до'му
гд\сня и= до'му царе'ва, и= посла` ко (венада'ду) сы'ну
а=де'ра царя` сv'рска, живу'щему въ дама'сцjь, глаго'ля:

3. положи` завjь'тъ между` мно'ю и= тобо'ю и= между`
<о>=тце'мъ мои'мъ и= <о>=тце'мъ твои'мъ: се` посла'хъ
тебjь` сребро` и= зла'то: прiиди` и= w\тжени` w\т мен<е>`
ваа'су царя` i=и~лева, и= да w\ти'детъ w\т мен<е>`.

4. И= послу'ша сы'нъ а=де'ровъ царя` а='сы и= посла`
нача'льники во'<е>въ свои'хъ на гра'ды i=и~л<е>вы,
и= порази` а=iнw'на и= да'на, и= а=велмаi'на и= вся^
w=кр<е>'стная нефfалi^мля.

5. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша ваа'са ца'рь i=и~левъ,
w=ста'ви ктому` созида'ти ра'му и= w=ста'ви дjь'ло
свое`.

6. А='са же ца'рь взя` всего` i=у'ду и= взя` ка'менiе
w\т ра'мы и= лjь'съ <е>=я`, jа=`же на созда'нiе о<у>=гото'ва
ваа'са, и= созда` и=з\ъ ни'хъ гаваю` и= масфу`.

7. И= во вре'мя <о>='но прiи'де а=на'нiй пр\оро'къ
ко а='сjь царю` i=у'дину и= рече` <е>=му`: поне'же
и=мjь'лъ <е>=си` о<у>=пова'нiе на царя` сv'рска, а=
не о<у>=пова'лъ <е>=си` на гд\са бг~а твоего`, тогw`
ра'ди спасе'ся си'ла царя` сv'рскагw w\т руку` тво<е>'ю:

8. не <е>=fiо'пи ли и= лiвv'ане бя'ху на тя` въ си'лjь
мно'зjь, въ де'рзости колесни'цъ и= кw'нникъ во мно'жество
sjьлw`; и= <е>=гда` о<у>=пова'лъ <е>=си` на гд\са,
предаде` и=`хъ въ ру'ку твою`:

9. <о>='чи бо гд\сни назира'ютъ всю` зе'млю, <е>='же
о<у>=крjьпи'ти су'щихъ се'рдцемъ соверше'ннымъ къ нему`:
бу'е сотвори'лъ <е>=си` сiе`, (сегw` ра'ди) w\тнн~jь
бу'детъ на тя` бра'нь.

10. Разгнjь'вася же а='са на пр\оро'ка и= всади` <е>=го`
въ темни'цу, поне'же прогнjь'вася w= се'мъ: и= о<у>=би`
а='са w\т людi'й во вре'мя то` (мно'гихъ).

11. И= се`, словеса` а='сы, п<е>'рвая и= послjь^дняя,
пи^сана су'ть въ кни'зjь царе'й i=у'диныхъ и= i=и~ля.

12. И= разболjь'ся а='са въ лjь'то три'десять девя'тое
ца'рства своегw` нога'ма, болjь'знiю sjь'льнjьйшею:
и= ниже` въ не'мощи свое'й взыска` гд\са, но врач<е>'въ.

13. о<у>='спе же а='са со <о>=тцы^ свои'ми, и= о<у>='мре
въ лjь'то четы'редесять пе'рвое ца'рства своегw`:

14. и= погребо'ша <е>=го` во гро'бjь, <е>=го'же и=скопа`
себjь` во гра'дjь давi'довjь, и= положи'ша <е>=го`
на <о>=дрjь`, и= напо'лниша а=рwма'тами и= ро'дами
мv'рwвъ благоуха'нныхъ, и= сотвори'ша <е>=му` погребе'нiе
вели'ко sjьлw`.

Глава` 17.

И= воцари'ся i=wсафа'тъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`,
и= о<у>=крjьпи'ся i=wсафа'тъ над\ъ i=и~лемъ:

2. расположи' же си'лу во всjь'хъ градjь'хъ i=у'диныхъ
крjь'пкихъ и= поста'ви воевw'ды во градjь'хъ i=у'диныхъ
и= во градjь'хъ <е>=фре'мовыхъ и=`хже побра` пре'жде
а='са <о>=те'цъ <е>=гw`.

3. И= бы'сть гд\сь со i=wсафа'томъ, jа='кw хожда'ше
въ путе'хъ давi'да <о>=тца` своегw` пе'рвыхъ и= не
взыска` i='дwлwвъ,

4. но гд\са бг~а <о>=тца` своегw` взыска` и= по'йде
въ повелjь'нiихъ <о>=тца` своегw`, а= не по дjьлw'мъ
i=и~л<е>вымъ:

5. и= о<у>=крjьпи` гд\сь ца'рство въ руку` <е>=гw`,
и= да'ша вся` i=уде'а да'ры i=wсафа'ту, и= бы'сть <е>=му`
бога'тство и= сла'ва мно'га.

6. И= вознесе'ся се'рдце <е>=гw` въ пути` гд\сни, и=
ктому` и=з\ъя` высw'кая и= дубра'вы w\т земли` i=у'дины.

7. Въ тре'тiе же лjь'то ца'рства своегw` посла` нача'льники
своя^ и= сынw'въ си'льныхъ а=вдi'ю и= заха'рiю, и=
наfанаи'ла и= мiхе'а, да о<у>=ча'тъ во градjь'хъ i=у'диныхъ:

8. и= съ ни'ми леvi'ти саме'а и= наfанi'а, и= завдi'а
и= а=сiи'лъ, и= семiрамw'fъ и= i=wнаfа'нъ, и= а=дwнi'а
и= тwвi'а и= тwвадwнi'а леvi'ти, и= съ ни'ми <е>=лiсама`
и= i=wра'мъ жерцы`:

9. о<у>=ча'ху же во i=уде'и, и=мjь'юще кни'гу зако'на
гд\сня, и= прохожда'ху гра'ды i=у^дины и= о<у>=ча'ху
лю'ди.

10. И= бы'сть стра'хъ гд\сень на всjь'хъ ца'рствахъ
земны'хъ w='крестъ i=у'ды, и= не воева'ша проти'ву
i=wсафа'та.

11. И= w\т и=ноплем<е>'нникъ i=wсафа'ту да'ры приноша'ху
сребро` и= да^ни: а=ра'ви же привожда'ху <е>=му` <о>=внw'въ
<о>='вчихъ се'дмь ты'сящъ и= се'дмь сw'тъ, и= козлw'въ
се'дмь ты'сящъ се'дмь сw'тъ.

12. И= бjь` i=wсафа'тъ пред\ъуспjьва'я вели'къ въ высоту`
и= созда` во i=уде'и до'мы и= гра'ды крjь^пки.

13. И= мнw'га дjь'ла бы'ша <е>=му` во i=уде'и: и= му'жiе
ра'тницы крjь'пцы си'льнiи во i=ер\сли'мjь.

14. И= сiе` число` и='хъ по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ:
и= во i=у'дjь тысященача'льницы <е>=дна'съ во'ждь и=
съ ни'мъ сы'нове си'льнiи си'лы три'ста ты'сящъ:

15. и= по не'мъ i=wана'нъ нача'льникъ и= съ ни'мъ двjь'сти
<о>='смьдесятъ ты'сящъ:

16. по не'мже а=масi'а, сы'нъ заха'рiинъ, о<у>=се'рдсвуяй
гд\су и= съ ни'мъ двjь'сти ты'сящъ муже'й си'льныхъ.

17. И= w\т венiамi'ня си'льнiи си'лы <е>=лiа'дъ, и=
съ ни'мъ держа'щихъ лу'къ и= щиты` двjь'сти ты'сящъ
си'льныхъ:

18. и= по не'мъ i=wзава'дъ, и= съ ни'мъ сто` <о>='смьдесятъ
ты'сящъ, си'льнiи ко бра'ни.

19. Сi'и служа'щiи царю`, кромjь` <о>='ныхъ, и=`хже
поста'ви ца'рь по градw'мъ крjь^пкимъ во все'й i=уде'и.

Глава` 18.

И= бы'сть i=wсафа'ту бога'тство и= сла'ва мно'га, и=
поя'тъ жену` въ дому` а=хаа'вли.

2. И= сни'де при концы` лjь'тъ ко а=хаа'ву въ самарi'ю:
и= закла` <е>=му` а=хаа'въ <о>=вны` и= волы` мнw'ги,
и= лю'демъ су'щымъ съ ни'мъ, и= о<у>=вjьщава'ше <е>=го`,
да сни'детъ съ ни'мъ въ рамw'fъ галаа'дскiй.

3. И= рече` а=хаа'въ ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту царю`
i=у'дину: по'йдеши ли со мно'ю въ рамw'fъ галаа'дскiй;
И= рече` <е>=му`: jа='коже а='зъ, та'кw и= ты`: и=
jа='коже лю'дiе твои`, та'кw и= лю'дiе мои` съ тобо'ю
на бра'нь.

4. И= рече` i=wсафа'тъ царю` i=и~леву: вопроси` о<у>=`бо
дне'сь гд\са.

5. И= собра` ца'рь i=и~левъ проро'кwвъ четы'реста муже'й
и= рече` къ ни^мъ: пойду' ли въ рамw'fъ галаа'дскiй
на бра'нь, и=ли` о<у>=держу'ся; И= рjь'ша: взы'ди,
и= преда'стъ бг~ъ въ ру'ку царе'ву.

6. Рече' же i=wсафа'тъ: нjь'сть ли здjь` пр\оро'ка
гд\сня <е>=ще`, да w\т негw` вопро'симъ;

7. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту: <е>='сть
<е>=ще` му'жъ <е>=ди'нъ, и='мже вопроси'ти гд\са, но
а='зъ ненави'жду <е>=го`, поне'же не прорица'етъ мнjь`
во блага^я, зане` вси` днi'е <е>=гw` во sла^я: се'й
мiхе'а сы'нъ i=емвли'нъ. Рече' же i=wсафа'тъ: не глаго'ли,
царю` та'кw.

8. И= призва` ца'рь i=и~левъ <е>=ди'наго w\т <е>=vну^хъ
и= рече` <е>=му`: (призови`) ско'рw мiхе'ю сы'на i=емвли'на.

9. Ца'рь же i=и~левъ и= i=wсафа'тъ ца'рь i=у'динъ кi'йждо
сjьдя'ше на престо'лjь свое'мъ, и= w=блеч<е>'на красото'ю
ца'рскою, сjьдя'ста же на простра'нствjь бли'з\ъ вра'тъ
самарi'йскихъ, и= вси` проро'цы проро'чествоваху пред\ъ
ни'ма.

10. И= сотвори` себjь` седекi'а сы'нъ ханаа'нь ро'ги
желjь^зны и= рече`: сiя^ гл~етъ гд\сь: си'ми и=збоде'ши
сv"рi'ю, до'ндеже сконча'ется.

11. И= вси` проро'цы прорица'ху та'кw, глаго'люще:
взы'ди въ рамw'fъ галаа'дскiй и= пред\ъуспjь'еши, и=
преда'стъ гд\сь въ ру'ку царе'ву.

12. Вjь'стникъ же, ше'дый призва'ти мiхе'ю, рече` <е>=му`:
се`, реко'ша проро'цы <е>=ди'нjьми о<у>=сты^ блага^я
w= цари` да бу'дутъ о<у>=`бо и= твоя^ словеса`, jа='коже
<е>=ди'нагw w\т ни'хъ, и= да рече'ши блага^я.

13. И= w\твjьща` мiхе'а: жи'въ гд\сь, jа='кw <е>='же
а='ще рече'тъ бг~ъ ко мнjь`, сiе` возглаго'лю.

14. И= прiи'де ко царю`, и= рече` <е>=му` ца'рь: мiхе'е,
и='мамъ ли и=ти` рамw'fъ галаа'дскiй на бра'нь, и=ли`
о<у>=держу'ся; И= w\твjьща`: взы'ди и= пред\ъуспjь'еши,
и= предаду'тся (врази`) въ ру'ки ва'шя.

15. И= рече` <е>=му` ца'рь: коли'кw кра'тъ заклина'ю
тя`, да не глаго'леши мнjь`, то'кмw и='стину во и='мя
гд\сне.

16. И= рече` мiхе'а: ви'дjьхъ всего` i=и~ля расточе'на
по гора'мъ jа='кw <о>='вцы, и=`мже нjь'сть па'стыря:
и= рече` гд\сь: не и='мутъ сi'и вожда`, да возвратя'тся
кi'йждо въ до'мъ сво'й въ ми'рjь.

17. И= рече` ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту: не рjь'хъ
ли тебjь`, jа='кw не прорица'етъ w= мнjь` блага^я,
но то'кмw sла^я;

18. И= рече` мiхе'а: не та'кw: слы'шите сло'во гд\сне:
ви'дjьхъ гд\са сjьдя'ща на пр\сто'лjь свое'мъ, и= вся`
си'ла нб\сная предстоя'ше w=десну'ю <е>=гw` и= w=шу'юю
<е>=гw`:

19. и= рече` гд\сь: кто` прельсти'тъ а=хаа'ва царя`
i=и~лева, да взы'детъ и= паде'тъ въ рамw'fjь галаа'дстjьмъ;
и= глаго'лаше <е>=ди'нъ та'кw, и= и='нъ рече` та'кw:

20. и= и=зы'де ду'хъ, и= ста` пред\ъ гд\семъ, и= рече`:
а='зъ прельщу` <е>=го`: <е>=му'же гд\сь, въ че'мъ,
рече`, (прельсти'ши);

21. и= рече`: и=зы'ду и= бу'ду ду'хъ лжи'въ во о<у>=стjь'хъ
всjь'хъ проро'кwвъ <е>=гw`: рече' же (гд\сь): прельсти'ши
и= превозмо'жеши, и=зы'ди и= сотвори` та'кw:

22. и= нн~jь се`, гд\сь даде` ду'ха лжи'ва во о<у>=ста`
всjь^мъ проро'кwмъ твои^мъ си^мъ, и= гд\сь гл~а w=
тебjь` sла^я.

23. И= приступи` седекi'а сы'нъ ханаа'нь, и= о<у>=да'ри
мiхе'ю въ лани'ту и= рече` <е>=му`: ко'имъ путе'мъ
про'йде дх~ъ гд\сень w\т мен<е>`, <е>='же глаго'лати
къ тебjь`;

24. Рече' же мiхе'а: се`, о<у>='зриши въ де'нь то'й,
<е>=гда` вни'деши въ ло'жницу и=з\ъ ло'жницы, да о<у>=кры'ешися.

25. И= рече` ца'рь i=и~левъ: возми'те мiхе'ю, и= w\тведи'те
ко <е>=мми'ру нача'льнику гра'да и= ко i=wа'су кня'зю
сы'ну царе'ву,

26. и= рцы'те: сiя^ глаго'летъ ца'рь: вве'рзите сего`
въ темни'цу, и= да jа='стъ хлjь'бъ печа'ли и= во'ду
печа'ли, до'ндеже возвращу'ся въ ми'рjь.

27. Рече' же мiхе'а: а='ще возвраща'яся возврати'шися
въ ми'рjь, не гл~а гд\сь мно'ю. И= рече`: слы'шите,
вси` лю'дiе.

28. И= взы'де ца'рь i=и~левъ и= i=wсафа'тъ ца'рь i=у'динъ
въ рамw'fъ галаа'дскiй.

29. Рече' же ца'рь i=и~левъ ко i=wсафа'ту: прикры'юся
и= вни'ду во бра'нь, ты' же w=блецы'ся въ ри^зы моя^.
И= прикры'ся ца'рь i=и~левъ и= вни'де во бра'нь.

30. Ца'рь же сv'рскiй повелjь` вожд<е>'мъ колесни'цъ
свои'хъ, глаго'ля: не о<у>=стремля'йтеся на ма'ла и=
на вели'ка, но то'кмw на самаго` царя` i=и~лева.

31. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=ви'дjьша нача^льницы колесни'цъ
i=wсафа'та, глаго'лаша: ца'рь i=и~левъ <е>='сть се'й.
И= w=быдо'ша <е>=го` вою'юще. I=wсафа'тъ же возопи`
ко гд\су, и= гд\сь послу'ша <е>=го`, и= w\тврати` и=`хъ
бг~ъ w\т негw`.

32. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=ви'дjьша воевw'ды колесни'цъ,
jа='кw не бя'ше ца'рь i=и~левъ, w=ста'виша <е>=го`.

33. И= му'жъ наляче` лу'къ примjь'тнw и= порази` царя`
i=и~лева между` ле'гкимъ и= пе'рсями. И= рече` воза'таю
своему`: w=брати` ру'ку твою` и= и=зведи` мя` w\т бра'ни
jа='кw и=знемого'хъ.

34. И= сконча'на бы'сть бра'нь въ де'нь то'й, и= ца'рь
i=и~левъ бjь` стоя` на колесни'цjь свое'й проти'ву
сv"рi'wмъ да'же до ве'чера, и= о<у>='мре заходя'щу
со'лнцу.

Глава` 19.

И= возврати'ся i=wсафа'тъ ца'рь i=у'динъ въ до'мъ сво'й
ми'рнw во i=ер\сли'мъ.

2. И= и=зы'де во срjь'тенiе <е>=му` i=иу'й сы'нъ а=нанi'инъ
пр\оро'къ и= рече` къ нему`: царю` i=wсафа'те, нечести'ву
ли дае'ши по'мощь, и=ли` ненави'димому w\т гд\са дружи'ши;
И= рече` <е>=му` i=иу'й: сегw` ра'ди бы'сть на тя`
гнjь'въ гд\сень:

3. но то'кмw дjьла` блага^я w=брjьто'шася въ тебjь`,
зане` w\тя'лъ <е>=си` кумi'ры w\т земли` i=у'дины и=
и=спра'вилъ <е>=си` се'рдце твое` взыска'ти гд\са.

4. И= всели'ся i=wсафа'тъ во i=ер\сли'мjь, и= па'ки
и=зы'де къ лю'демъ w\т вирсаве'и да'же до горы` <е>=фре'мли,
и= возврати` и=`хъ ко гд\су бг~у <о>=т<е>'цъ свои'хъ.

5. И= поста'ви судiи^ во всjь'хъ градjь'хъ i=у'диныхъ
крjь'пкихъ, во вся'цjьмъ гра'дjь,

6. и= рече` судiя'мъ: ви'дите, что` вы` творите`, не
человjь'ческiй бо вы` су'дъ творите`, но гд\сень, и=
съ ва'ми словеса` суда`:

7. и= нн~jь да бу'детъ стра'хъ гд\сень на ва'съ, и=
храни'те и= твори'те, jа='кw нjь'сть о<у>= гд\са бг~а
на'шегw непра'вды, ниже` дивле'нiя лицу`, ни прiя'тiя
мзды`.

8. Во i=ер\сли'мjь же поста'ви i=wсафа'тъ леvi'тwвъ
и= свяще'нникwвъ и= <о>=тценача'льникwвъ w\т i=и~ля
въ су'дъ гд\сень, да су'дятъ живу'щихъ во i=ер\сли'мjь.

9. Повелjь' же и=`мъ, глаго'ля: та'кw твори'те во стра'сjь
гд\сни, во и='стинjь и= се'рдцемъ соверше'ннымъ:

10. вся'кую ра'спрю, jа='же прiи'детъ къ ва'мъ, бра'тiй
ва'шихъ w=бита'ющихъ во градjь'хъ свои'хъ, между` кро'вiю
кро'ве, и= между` повелjь'нiемъ и= за'повjьдiю, и=
w=правда'ньми и= судьба'ми, разсуди'те и=`мъ, да не
согрjьша'ютъ гд\севи, и= не прiи'детъ гнjь'въ на ва'съ
и= на бра'тiю ва'шу: та'кw твори'те и= не согрjьши'те:

11. и= се` а=марi'а, свяще'нникъ во'ждь над\ъ ва'ми
во вся'ко сло'во гд\сне: и= завдi'а сы'нъ i=сма'иль
во'ждь въ дому` i=у'динjь во вся'кому сло'ву царе'ву:
и= кни'жницы и= леvi'ти пред\ъ ва'ми: о<у>=крjьпи'теся
и= твори'те, и= бу'детъ гд\сь со благи'мъ.

Глава` 20.

По си'хъ же прiидо'ша сы'нове мwа^вли и= сы'нове а=ммw^ни
и= съ ни'ми w\т а=мманi'тwвъ ко i=wсафа'ту на бра'нь.

2. Прiидо'ша же и= сказа'ша i=wсафа'ту, глаго'люще:
и='детъ проти'ву теб<е>` вели'ко мно'жество w\т w=б\ъ
w='нъ по'лъ мо'ря w\т сv"рi'и, и= се`, стоя'тъ во а=саса'нъ-fама'рjь,
и='же <е>='сть <е>=нгаддi`.

3. И= о<у>=боя'ся, и= вдаде` i=wсафа'тъ лице` свое`
взыска'ти гд\са, и= проповjь'да по'стъ во все'й i=уде'и.

4. И= собра'ся ве'сь i=у'да взыска'ти гд\са: и= w\т
всjь'хъ градw'въ i=у'диныхъ прiидо'ша ко о<у>=моле'нiю
гд\сню.

5. И= ста` i=wсафа'тъ въ собра'нiи i=у'ды во i=ер\сли'мjь,
въ дому` гд\сни пред\ъ лице'мъ двора` но'вагw,

6. и= рече`: гд\си бж~е <о>=т<е>'цъ на'шихъ, не ты'
ли <е>=си` бг~ъ на нб~си` горjь`, и= ты` вл\дчествуеши
всjь'ми ца'рствы jа=зы^къ, и= въ руку` тво<е>'ю <е>='сть
крjь'пость си'лы, и= кто` противоста'нетъ тебjь`;

7. не ты' ли <е>=си` бг~ъ на'шъ и=скорени'вый живу'щыя
на земли` се'й w\т лица` людi'й твои'хъ i=и~ля, и=
да'лъ <е>=си` ю=` сjь'мени а=враа'млю возлю'бленному
твоему` во вjь'ки;

8. и= всели'шася на не'й, и= о<у>=стро'иша въ не'й
ст~ы'ню и='мени твоему`, глаго'люще:

9. а='ще нападу'тъ на ны` sла^я, ме'чь, су'дъ, губи'тельство,
гла'дъ, ста'немъ пред\ъ до'момъ си'мъ и= пред\ъ тобо'ю,
jа='кw при'звано и='мя твое` въ дому` се'мъ, и= возопiе'мъ
къ тебjь` w\т скорбе'й на'шихъ, и= о<у>=слы'шиши и=
сп~се'ши:

10. и= нн~jь се`, сы'нове а=ммw^ни и= мwа^вли и= гора`
сиi'ръ, сквозjь` jа=`же не и=зво'лилъ <е>=си` i=и~лю
проити`, <е>=гда` и=схожда'ху w\т земли` <е>=гv'петскiя,
но о<у>=клони'шася w\т ни'хъ и= не и=зби'ша и='хъ:

11. и= се`, нн~jь сi'и напа'даютъ на ны` и=сходя'ще
и=згони'ти на'съ w\т наслjь'дiя на'шегw, <е>='же пре'далъ
<е>=си` на'мъ.

12. гд\си бж~е на'шъ, не су'диши ли и=`мъ; въ на'съ
бо нjь'сть толи'ка крjь'пость, да мо'жемъ сему` мно'жеству
сопроти'витися, <е>='же нападе` на ны`, и= не вjь'мы
что` содjь'лати и='мамы и=`мъ: но то'кмw <о>='чи на'ши
къ тебjь`.

13. И= ве'сь i=у'да стоя'ше пред\ъ гд\семъ, и= ча^да
и='хъ, и= ж<е>ны` и='хъ.

14. Бjь' же i=wзiи'лъ сы'нъ заха'рiинъ, сынw'въ ване'а,
сынw'въ <е>=леи'ла, сынw'въ маfанi'а леvi'тина, w\т
сынw'въ а=са'фовыхъ, и= бы'сть на не'мъ дх~ъ гд\сень
посредjь` наро'да,

15. и= рече`: слы'шите, ве'сь i=у'да и= w=бита'ющiи
во i=ер\сли'мjь, и= ты`, царю` i=wсафа'те: сiя^ рече`
гд\сь ва'мъ: не бо'йтеся, ниже` о<у>=жаса'йтеся w\т
лица` наро'да сегw` мно'гагw, нjь'сть бо ва'ше w=полче'нiе,
но бж~iе:

16. зау'тра и=зыди'те проти'ву и='хъ: се`, восхо'дятъ
по восхо'ду а=ссi'съ, и= w=бря'щете и=`хъ на краи`
рjьки` проти'ву пусты'ни i=ерiи'лъ:

17. не ва'ше <е>='сть воева'ти: сiя^ разумjь'йте и=
о<у>='зрите сiе` сп\снiе гд\сне съ ва'ми, i=у'до и=
i=ер\сли'ме: не о<у>=бо'йтеся, ни о<у>=жаса'йтеся зау'тра
и=зы'ти проти'ву и='хъ, и= гд\сь съ ва'ми.

18. И= прекло'нься i=wсафа'тъ на лице` свое`, и= ве'сь
i=у'да, и= w=бита'ющiи во i=ер\сли'мjь, падо'ша пред\ъ
гд\семъ поклони'тися гд\севи.

19. И= воста'ша леvi'ти w\т сынw'въ каа'fовыхъ и= w\т
сынw'въ коре'овыхъ, хвали'ти гд\са бг~а i=и~лева гла'сомъ
вели'кимъ въ высоту`.

20. И= зау'тра воста'ша ра'нw и= и=зыдо'ша въ пусты'ню
fекwе`. И= внегда` и=сходи'ти и=`мъ, ста` i=wсафа'тъ
(посредjь` и='хъ), и= возопи` и= рече`: о<у>=слы'шите
мя`, му'жiе i=у^дины и= вси` w=бита'ющiи во i=ер\сли'мjь:
вjь'руйте въ гд\са бг~а на'шего и= о<у>=вjь'ритеся:
вjь'руйте пр\оро'ку <е>=гw`, и= благопоспjьши'тся ва'мъ.

21. И= совjь'това съ людьми`, и= поста'ви <пс>алмопjь'вцы,
и= хва'лящихъ и=сповjь'датися, и= хвали'ти ст~а^я,
внегда` и=зы'ти пред\ъ си'лою, и= глаго'лаху: и=сповjь'дайтеся
гд\севи, jа='кw бл~гъ, jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

22. <Е>=гда' же нача'ша хвал<е>'нiя и= и=спwвjь'данiя,
w=брати` гд\сь воева'ти сынw'въ а=ммw'нихъ на мwа'ва
и= го'ру сиi'ръ, и=зше'дшихъ на i=у'ду, и= пораже'ни
бы'ша.

23. И= воста'ша сы'нове а=ммw^ни и= мwа^вли на w=бита'ющихъ
въ горjь` сиi'ри, да побiю'тъ и=`хъ и= сокруша'тъ:
и= <е>=гда` сконча'ша w=бита'ющихъ въ сиi'рjь, воста'ша
дру'гъ на дру'га, да потребя'тся.

24. I=у'да же прiи'де на созира'нiе w\т пусты'ни, и=
воззрjь`, и= ви'дjь мно'жество: и= се`, вси` ме'ртви
па'дше на зе'млю, и= не бjь` спасы'йся.

25. И= и=зы'де i=wсафа'тъ и= лю'дiе <е>=гw` взя'ти
кwры'сти и='хъ, и= w=брjьто'ша скота` мно'гw, и= <о>=д<е>'жды,
и= кwры'сти, и= сосу'ды дража'йшыя и= плjьни'ша и=`хъ:
и= бы'ша собира'юще кwры'сти и='хъ три` дни^, jа='кw
мнw'ги бя'ху.

26. Дне' же четве'ртагw собра'хуся во %[о<у>=до'ль
благослове'нiя%], и='бо та'кw благослови'ша гд\са:
сегw` ра'ди прозва'ша мjь'сто то` %[о<у>=до'ль благослове'нiя%]
да'же до сегw` дне`.

27. И= возврати'шася вси` му'жiе i=у^дины во i=ер\сли'мъ
и= i=wсафа'тъ во'ждь и='хъ съ весе'лiемъ вели'кимъ:
jа='кw возвесели` и=`хъ гд\сь w= вразjь'хъ и='хъ.

28. И= внидо'ша во i=ер\сли'мъ со <пс>алти'рьми и=
гу'сльми и= труба'ми въ до'мъ гд\сень.

29. И= бы'сть стра'хъ гд\сень на вся^ ца^рства з<е>мна'я,
внегда` о<у>=слы'шати и=`мъ, jа='кw порази` гд\сь враги`
i=и~л<е>вы.

30. И= о<у>=мири'ся ца'рство i=wсафа'тово, и= даде`
<е>=му` гд\сь поко'й w='крестъ.

31. И= ца'рствова i=wсафа'тъ над\ъ i=у'дою, сы'й лjь'тъ
три'десяти пяти`, <е>=гда` ца'рство прiя` и= два'десять
пя'ть лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери
<е>=гw` а=зува`, дщи` салi'ина.

32. И= хожда'ше въ путе'хъ <о>=тца` своегw` а='сы,
и= не о<у>=клони'ся w\т ни'хъ твори'ти пра'вое пред\ъ
гд\семъ:

33. <о>=ба'че высw'кая <е>=ще` бя'ху, и= <е>=ще` лю'дiе
не о<у>=пра'виша се'рдца своегw` ко гд\су бг~у <о>=т<е>'цъ
свои'хъ.

34. Прw'чая же дjья^нiя i=wсафа'тwва п<е>'рвая и= послjь^дняя,
се`, пи^сана су'ть во словесjь'хъ i=иу'а сы'на а=нанi'ина,
и='же написа` кни'гу царе'й i=и~левыхъ.

35. И= по си'хъ соwбщи'ся i=wсафа'тъ ца'рь i=у'динъ
со <о>=хозi'ею царе'мъ i=и~левымъ, и= се'й беззако'ннова,

36. зане'же сотвори`, и= w\ти'де къ нему`, да сотворя'тъ
корабли^, <е>='же и=ти` во fарсi'съ: и= сотвори` корабли^
въ гасiw'нъ-гаве'рjь.

37. И= пр\оро'чествова <е>=лiезе'ръ сы'нъ дwдi'а w\т
марiси'са на i=wсафа'та, глаго'ля: поне'же воз\ъимjь'лъ
<е>=си` любо'вь со <о>=хозi'ею, сокруши` гд\сь дjь'ло
твое`, и= сокруши'шася корабли^ твоя^ и= не возмого'ша
поити` во fарсi'съ.

Глава` 21.

И= о<у>='спе i=wсафа'тъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребе'нъ
бы'сть съ ни'ми во гра'дjь давi'довjь. И= воцари'ся
i=wра'мъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

2. И= бра'тiя <е>=гw` сы'нове i=wсафа'тwвы ше'сть:
а=зарi'а и= i=еи'лъ, и= заха'рiа и= а=за'рiа, и= мiхаи'лъ
и= сафатi'а: вси` сi'и сы'нове i=wсафа'та царя` i=у'дина.

3. И= даде` и=`мъ <о>=те'цъ и='хъ мнw'ги да'ры: сребро`
и= зла'то, и= <о>=ру'жiе со гра^ды крjь'пкими во i=уде'и,
ца'рство же даде` i=wра'му, поне'же се'й бjь` пе'рвенецъ.

4. И= воста` i=wра'мъ на ца'рство свое`, и= о<у>=крjьпи'ся,
и= и=зби` всю` бра'тiю свою` мече'мъ и= нjь'кiихъ w\т
нача^льникъ i=и~левыхъ.

5. Три'десяти и= дву` лjь'тъ бjь` i=wра'мъ, <е>=гда`
нача` ца'рствовати, и= <о>='смь лjь'тъ ца'рствова во
i=ер\сли'мjь,

6. и= хожда'ше по пут<е>'мъ царе'й i=и~левыхъ, jа='коже
содjь'ла до'мъ а=хаа'вль: дщи' бо а=хаа'вля бы'сть
жена` <е>=гw`: и= сотвори` sло'е пред\ъ гд\семъ.

7. И= не хотjь` гд\сь и=скорени'ти до'му давi'дова
ра'ди завjь'та, <е>=го'же завjьща` съ давi'домъ, и=
jа='коже рече` <е>=му`, да'ти <е>=му` свjьти'льникъ
и= сынw'мъ <е>=гw` во вся^ дни^.

8. Во дне'хъ <о>='нjьхъ w\тступи` <е>=дw'мъ w\т i=у'ды
и= поста'ви себjь` царя`.

9. И= по'йде i=wра'мъ съ нача^льники свои'ми, и= вся`
ко'нница съ ни'мъ: и= бы'сть, и= воста` но'щiю, и=
порази` <е>=дw'ма, и='же w=бы'де w='крестъ <е>=гw`,
и= нача'льники колесни'цъ: и= побjьго'ша лю'дiе въ
сел<е>'нiя своя^.

10. И= w\тступи` w\т i=у'ды <е>=дw'мъ да'же до сегw`
дне` тогw'жде вре'мене и= ловна` w\тступи` и=з\ъ под\ъ
руки` <е>=гw`, зане` w=ста'ви гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
свои'хъ:

11. и='бо то'й сотвори` высw'кая бо градjь'хъ i=у'диныхъ,
и= блуди'ти сотвори` w=бита'ющихъ во i=ер\сли'мjь и=
прельсти` i=у'ду.

12. И= прiи'де къ нему` писа'нiе w\т и=лiи` пр\оро'ка,
глаго'ля: сiя^ рече` гд\сь бг~ъ давi'да <о>=тца` твоегw`:
поне'же не ходи'лъ <е>=си` по пути` i=wсафа'та <о>=тца`
твоегw` и= въ путе'хъ а='сы царя` i=у'дина,

13. и= ходи'лъ <е>=си` въ путе'хъ царе'й i=и~левыхъ,
и= блуди'ти сотвори'лъ <е>=си` i=у'ду и= w=бита'ющихъ
во i=ер\сли'мjь, jа='коже соблуди` до'мъ а=хаа'вль,
и= бра'тiю твою`, сы'ны <о>=тца` твоегw`, лу'чшихъ
теб<е>` и=зби'лъ <е>=си`,

14. се`, гд\сь порази'тъ тя` jа='звою вели'кою съ людьми`
твои'ми и= съ сынми` твои'ми и= съ жена'ми твои'ми
и= со всjь'мъ и=мjь'нiемъ твои'мъ:

15. ты' же бу'деши въ jа='звjь лю'тjьй, въ болjь'зни
чре'ва, до'ндеже и=зы'дутъ вну'тр<е>нняя твоя^ съ jа='звою
w\т днi'й во дни^.

16. И= воздви'же гд\сь на i=wра'ма и=ноплеме'нники
и= а=ра'вwвъ и= сопредjь^льныя <е>=fiо'пы:

17. и= взыдо'ша на i=у'ду, и= преwдолjь'ша, и= плjьни'ша
вся^ сокрw'вища, jа=`же w=брjьто'ша въ дому` царе'вjь,
и= сынw'въ <е>=гw` и= дщ<е>'ри <е>=гw` и= ж<е>ны` <е>=гw`,
и= не w=ста'ся <е>=му` сы'нъ, то'кмw <о>=хозi'а ме'ньшiй
сынw'въ <е>=гw`.

18. И= по си'хъ всjь'хъ порази` <е>=го` гд\сь чре'ва
болjь'знiю неисцjь'льною.

19. И= бы'сть w\т днi'й во дни^, и= <е>=гда` прiи'де
вре'мя днi'й два` дни^, и= и=зы'де чре'во <е>=гw` съ
болjь'знiю, и= о<у>='мре въ разслабле'нiи лю'тjьмъ.
И= не сотвори'ша <е>=му` лю'дiе по w=бы'чаю погребе'нiя,
jа='коже погребе'нiе <о>=тц<е>'мъ <е>=гw`.

20. Три'десяти двою` лjь'тъ бя'ше, <е>=гда` ца'рствовати
нача`, и= <о>='смь лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь:
ходи' же не хва'льнw, и= погребо'ша <е>=го` во гра'дjь
давi'довjь, <о>=ба'че не во гробjь'хъ ца'рскихъ.

Глава` 22.

Поста'виша же царе'мъ w=бита'ющiи во i=ер\сли'мjь <о>=хозi'ю
сы'на <е>=гw` ме'ньшаго вмjь'стw <е>=гw`: всjь'хъ бо
ста'ршихъ и=зби'ша наше'дшiи на ни'хъ разбо'йницы а=ра'ви
и= а=лiмазо'няне, и= воцари'ся <о>=хозi'а сы'нъ i=wра'мовъ
ца'рь i=у'динъ:

2. два'десяти дву` {<Е>=вр.: 42.} лjь'тъ сы'й <о>=хозi'а
ца'рствовати нача`, и= <е>=ди'но лjь'то ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И= и='мя ма'тери <е>=гw` %[гоfолi'а%]
дщи` а=мврi'ина.

3. И= се'й ходи'лъ <е>='сть по пути` до'му а=хаа'вля,
ма'ти бо <е>=гw` бjь` совjь'тница, да грjьши'тъ:

4. и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ jа='коже до'мъ
а=хаа'вовъ, сi'и бо бы'ша <е>=му` совjь^тницы по сме'рти
<о>=тца` <е>=гw`, въ погубле'нiе <е>=му`,

5. и= въ совjь'тjьхъ и='хъ хожда'ше: и= по'йде со i=wра'момъ
сы'номъ а=хаа'ва царя` i=и~лева на бра'нь проти'ву
а=заи'ла царя` сv'рска въ рамw'fъ галаа'дскiй. И= порази'ша
стрjьльцы` i=wра'ма.

6. И= возврати'ся i=wра'мъ и=сцjьли'тися во i=езрае'ль
w\т ра'нъ, и='миже ра'ниша <е>=го` сv'ряне въ рамw'fjь,
внегда` бра'тися <е>=му` со а=заи'лемъ царе'мъ сv'рскимъ.
<О>=хозi'а же сы'нъ i=wра'мль ца'рь i=у'динъ сни'де
посjьти'ти i=wра'ма сы'на а=хаа'вля во i=езрае'ль,
разболjь'ся бо.

7. И= w\т бг~а бы'сть превраще'нiе <о>=хозi'и, да прiи'детъ
ко i=wра'му: и= внегда` прiити` <е>=му`, и=зы'де съ
ни'мъ i=wра'мъ проти'ву i=иу'а сы'на намессi'ина, <е>=го'же
пома'за гд\сь на до'мъ а=хаа'вль.

8. И= бы'сть <е>=гда` w\тмсти` i=иу'й до'му а=хаа'влю,
и= w=брjь'те нача'льники i=у^дины и= бра'тiю <о>=хозi'ину,
служа'щихъ <о>=хозi'и, и= о<у>=би` и=`хъ: и= о<у>=би`
i=иу'й i=wра'ма, и= о<у>=бjьжа` <о>=хозi'а.

9. И= рече` i=иу'й, <е>='же взыска'ти <о>=хозi'ю: и=
jа='ша <е>=го` врачу'ющася въ самарi'и и= приведо'ша
<е>=го` ко i=иу'еви, и= о<у>=би` <е>=го`, и= погребо'ша
<е>=го`: рjь'ша бо, jа='кw сы'нъ i=wсафа'товъ <е>='сть,
и='же взыска` гд\са всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ. И= не
бы'сть въ дому` <о>=хозi'инjь воспрiя'ти си'лу w= ца'рствjь.

10. И= гоfолi'а ма'ти <о>=хозi'ина ви'дjь, jа='кw о<у>='мре
сы'нъ <е>=я`, и= воста` и= погуби` все` сjь'мя ца'рское
въ дому` i=у'динjь.

11. И= взя` i=wсавее'fъ дщи` царе'ва i=wа'са сы'на
<о>=хозi'ина, и= о<у>=кра'де <е>=го` w\т среды` сынw'въ
царе'выхъ, <е>=гда` о<у>=бива'ху и=`хъ, и= даде` <е>=го`
и= корми'лицу <е>=гw` въ хра'мину посте'льнюю, и= скры`
<е>=го` i=wсавее'fъ дще'рь царя` i=wра'ма, сестра`
<о>=хозi'ина, жена` i=wда'а а=рхiере'а, и= скры` <е>=го`
w\т лица` гоfолi'ина, и= не о<у>=би` <е>=гw`.

12. И= бы'сть съ ни'ми въ дому` бж~iи сокры'тъ ше'сть
лjь'тъ, и= ца'рствова гоfолi'а на земли`.

Глава` 23.

Въ лjь'то же седмо'е о<у>=крjьпи'ся i=wда'й, и= взя`
со'тники, а=за'рiю сы'на i=wра'мля и= i=сма'ила сы'на
i=wана'ня, и= а=за'рiю сы'на w=ви'дова и= а=масi'ю
сы'на а=дi'ева и= <е>=лiсафа'на сы'на заха'рiина съ
собо'ю въ до'мъ гд\сень.

2. И= w=быдо'ша i=уде'ю, и= собра'ша леvi'ты w\т всjь'хъ
градw'въ i=у'диныхъ и= нача'льники <о>=те'чествъ i=и~левыхъ,
и= прiидо'ша во i=ер\сли'мъ.

3. И= завjьща` все` собра'нiе i=у'дино завjь'тъ въ
дому` бж~iи со царе'мъ: и= показа` и=`мъ сы'на царе'ва
и= рече` и=`мъ (i=wда'й): се`, сы'нъ царе'въ да воцари'тся,
jа='коже гл~а гд\сь w= до'мjь давi'довjь:

4. и= нн~jь сло'во сiе`, <е>='же сотворите`: тре'тiя
ча'сть w\т ва'съ да и=зы'детъ въ суббw'ту, свяще'нникwвъ
и= леvi'тwвъ, и= во врата` вхо'дwвъ,

5. и= тре'тiя ча'сть въ дому` царе'вjь, и= тре'тiя
ча'сть во вратjь'хъ сре'днихъ, и= вси` лю'дiе (да бу'дутъ)
во дво'рjьхъ до'му гд\сня:

6. и= никто'же да вни'детъ въ до'мъ гд\сень, то'кмw
свяще'нницы и= леvi'ти и= и=`же слу'жатъ w\т леvi^тъ:
тi'и вни'дутъ, jа='кw w=свяще'ни су'ть, вси' же лю'дiе
да держа'тъ стра'жу гд\сню:

7. леvi'ти же да хо'дятъ w='крестъ царя`, кi'йждо и=мjь'я
<о>=ру'жiе свое` въ руку` сво<е>'ю, и= входя'й въ це'рковъ
да о<у>=бiе'тся, и= да бу'дутъ со царе'мъ, входя'щу
<е>=му` и= и=сходя'щу.

8. И= сотвори'ша леvi'ти и= ве'сь i=у'да по всему`,
<е>=ли^ка повелjь` и=`мъ i=wда'й жре'цъ: и= взя'ша
кi'йждо му'жы своя^ w\т нача'ла суббw'ты да'же до и=схо'да
суббw'ты: зане'же не w=ста'ви i=wда'й жре'цъ слу^жбы
дн<е>вны'я.

9. И= даде` i=wда'й свяще'нникъ со'тникwмъ по чи'ну
поста'вл<е>ннымъ мечы` и= щиты` и= броня^, jа=`же бя'ху
царя` давi'да въ дому` бж~iи,

10. и= поста'ви вся^ лю'ди, коего'ждо во <о>=ру'жiи
<е>=гw`, w\т десны'я страны` це'ркве да'же до лjь'выя
страны` <о>=лтаря` и= це'ркве, над\ъ царе'мъ w='крестъ:

11. и= и=зведе` сы'на царе'ва, и= возложи'ша на него`
дiади'му и= свидjь^нiя, и= поста'виша <е>=го` царе'мъ,
и= пома'за <е>=го` i=wда'й жре'цъ и= сы'нове <е>=гw`
и= реко'ша да живе'тъ ца'рь.

12. И= о<у>=слы'ша гоfолi'а гла'съ людi'й теку'щихъ
и= и=сповjь'дающихъ и= хва'лящихъ царя`, и= вни'де
ко царю` въ це'рковь гд\сню,

13. и= ви'дjь, и= се`, ца'рь стоя'ше на степе'ни свое'мъ,
на вхо'дjь же кня^зи и= трубы^, и= нача^льницы w='крестъ
царя`: и= вси` лю'дiе земли` возра'довашася и= воструби'ша
труба'ми, и= пою'ще во <о>=рга'ны пjьвцы`, и= хва'ляще
хвало'ю. И= растерза` гоfолi'а ри^зы своя^, и= возопи`
и= рече`: напа'дающе напа'даете.

14. И=зы'де же i=wда'й а=рхiере'й, и= повелjь` со'тникwмъ
и= нача'льникwмъ си'лы и= рече` и=`мъ: и=зри'ните ю=`
во'нъ и=з\ъ це'ркве, и= и=зыди'те в\ъслjь'дъ <е>=я`,
и= да о<у>=бiе'тся мече'мъ. Рече' бо свяще'нникъ да
не о<у>='мретъ въ дому` гд\сни.

15. И= да'ша <е>='й w=сла'бу на ма'ло, до'ндеже про'йде
врата` кw'нникъ до'му царе'ва и= о<у>=би'ша ю=` та'мw.

16. И= завjьща` i=wда'й завjь'тъ между` собо'ю и= всjь'ми
людьми` и= царе'мъ, да бы'ша бы'ли лю'дiе гд\сни.

17. И= внидо'ша вси` лю'дiе земли` въ до'мъ ваа'ловъ
и= разори'ша <е>=го`, и= <о>=лтари^ <е>=гw` и= i='дwлы
<е>=гw` сокруши'ша, и= матfа'на жерца` ваа'лова о<у>=би'ша
пред\ъ <о>=лтаре'мъ <е>=гw`.

18. И= вручи` i=wда'й жре'цъ дjьла` до'му гд\сня въ
руку` свяще'нникwвъ и= леvi'тwвъ, и= возста'ви дн<е>вны'я
чр<е>ды` жерц<е>'въ и= леvi'тwвъ, jа=`же раздjьли`
давi'дjь въ дому` гд\сни, и= вознесе` всесожж<е>'нiя
гд\севи, jа='коже пи'сано <е>='сть въ зако'нjь мwv"се'овjь,
въ ра'дости и= пjь'нiихъ по расположе'нiю давi'дову:

19. и= поста'ви придве'рники во вратjь'хъ до'му гд\сня,
и= да не вни'детъ нечи'стъ во вся'цjьй ве'щи:

20. и= взя` <о>=те'чествъ нача'льники, и= си'льныя,
и= нача'льники людi'й, и= вся^ лю'ди земли`, и= возведо'ша
царя` w\т до'му гд\сня, и= вни'де врата'ми вну'тренними
въ до'мъ царе'въ, и= посади'ша царя` на престо'лjь
ца'рстjьмъ.

21. И= возвесели'шася вси` лю'дiе зе'мстiи и= гра'дъ
о<у>=поко'ися, и= гоfолi'а о<у>=бiе'на <е>='сть мече'мъ.

Глава` 24.

Седми` лjь'тъ бjь` i=wа'съ, <е>=гда` ца'рствовати нача`,
и= четы'редесять лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь.
И='мя же ма'тери <е>=гw` савi'а w\т вирсаве'и.

2. Сотвори' же i=wа'съ о<у>=го'дное пред\ъ гд\семъ
во вся^ дни^ i=wда'а свяще'нника.

3. И= поя'тъ <е>=му` i=wда'й ж<е>ны` двjь`, и= роди'ша
сы'ны и= дщ<е>'ри.

4. И= бы'сть по си'хъ, и= взы'де на се'рдце i=wа'су,
да вознови'тъ до'мъ гд\сень.

5. И= собра` свяще'нники и= леvi'ты и= рече` и=`мъ:
и=ди'те во гра'ды i=у^дины, и= собери'те w\т всегw`
i=и~ля сребро` ко w=бновле'нiю хра'ма гд\сня w\т лjь'та
до лjь'та, и= поспjь'шнw сотвори'те. Леvi'ти же не
потща'шася.

6. И= призва` ца'рь i=wа'съ i=wда'а нача'льника и=
рече` <е>=му`: почто` не надсматря'лъ <е>=си` леvi'тwвъ,
<е>='же принести` w\т i=у'ды и= w\т i=ер\сли'ма, <е>='же
о<у>=ста'влено <е>='сть w\т мwv"се'а человjь'ка бж~iя,
<е>=гда` собра` i=и~ля въ ски'нiю свидjь'нiя;

7. Гоfолi'а бо бjь` нечести'ва, и= сы'нове <е>=я` разори'ша
до'мъ бж~iй, jа='кw ст~а^я до'му гд\сня сотвори'ша
ваалi'му.

8. И= повелjь` ца'рь, да сотворя'тъ ковче'жецъ и= поста'вятъ
при вратjь'хъ гд\снихъ и=звнjь`,

9. и= да проповjь'дятъ во i=уде'и и= во i=ер\сли'мjь,
приноси'ти гд\су, jа='коже о<у>=ста'ви мwv"се'й ра'бъ
бж~iй над\ъ i=и~лемъ въ пусты'ни.

10. И= да'ша вси` нача^льницы и= вси` лю'дiе, и= вноша'ху
и= влага'ху въ ковче'жецъ, до'ндеже напо'лнися.

11. И= бы'сть <е>=гда` приноша'ху ковче'жецъ къ настоя'тел<е>мъ
цар<е>'вымъ рука'ми леvi'тскими, и= <е>=гда` о<у>=ви'дjьша,
jа='кw о<у>=мно'жися сребро`, и= прихожда'ше пи'сарь
царе'въ и= настоя'тель вели'кагw жерца`, и= выбира'ху
и=з\ъ ковче'жца, и= (па'ки) поставля'ху на мjь'сто
<е>=гw`: та'кw творя'ху w\т дне` до дне`, и= собра'ша
сребра` мно'гw.

12. И= вдаде` <е>=` ца'рь и= i=wда'й жре'цъ творя'щымъ
дjьла` на дjь'ло до'му гд\сня: и= наима'ху каменосjь'чцы
и= древодjь^ли, да о<у>=строя'ютъ до'мъ гд\сень, и=
ковачы` желjь'зу и= мjь'ди, да о<у>=крjьпя'тъ до'мъ
гд\сень.

13. И= творя'ху творя'щiи дjьла`, и= взы'де долгота`
дjь'лъ рука'ми и='хъ, и= возста'виша до'мъ гд\сень
въ состоя'нiе (пре'жнее) <е>=гw`, и= о<у>=крjьпи'ша.

14. <Е>=гда' же соверши'ша, принесо'ша ко царю` и= ко
i=wда'ю w=ста'нокъ сребра`, и=з\ъ негw'же сотвори'ша
сосу'ды въ до'мъ гд\сень, сосу'ды въ служе'нiе всесожже'нiй,
и= кади^льницы златы^я и= ср<е>'бряныя, и= приноша'ху
всесожж<е>'нiя въ дому` гд\сни непреста'ннw, во вся^
дни^ i=wда'<е>вы.

15. И= состарjь'ся i=wда'й и=спо'лненъ днi'й, и= о<у>='мре
сы'й ста` три'десяти лjь'тъ внегда` сконча'тися <е>=му`:

16. и= погребо'ша <е>=го` во гра'дjь давi'довjь со
царьми`, поне'же сотвори` благо'е со i=и~лемъ и= съ
бг~омъ и= съ до'момъ <е>=гw`.

17. И= бы'сть по сконча'нiи i=wда'евjь, внидо'ша нача^льницы
i=у^дины и= поклони'шася царю`: тогда` послу'ша и=`хъ
ца'рь.

18. И= w=ста'виша це'рковь гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ
и= служа'ху а=ста'ртjь и= и=стука^ннымъ: и= бы'сть
гнjь'въ (гд\сень) на i=у'ду и= i=ер\сли'мъ въ де'нь
то'й.

19. И= посла` къ ни^мъ пр\оро'ки, да w=братя'тся ко
гд\су, и= не послу'шаша: и= засвидjь'тельствова и=`мъ,
и= не покори'шася.

20. И= дх~ъ бж~iй w=блече` а=за'рiю {По и=ны^мъ: заха'рiю.}
свяще'нника сы'на i=wда'ева, и= ста` пред\ъ людьми`
и= рече` и=`мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь: почто` преступа'ете
повелjь^нiя гд\сня; не поспjьши'тся ва'мъ, jа='кw w=ста'висте
гд\са, и= w=ста'витъ ва'съ.

21. И= нападо'ша на него` и= поби'ша и=` ка'менiемъ
по повелjь'нiю i=wа'са царя`, во дворjь` до'му гд\сня.

22. И= не воспомяну` i=wа'съ ца'рь милосе'рдiя, <е>='же
сотвори` i=wда'й <о>=те'цъ <е>=гw` съ ни'мъ, но о<у>=би`
сы'на <е>=гw`: и='же, <е>=гда` о<у>=мира'ше, рече`:
да ви'дитъ и= су'дитъ гд\сь.

23. И= бы'сть по сконча'нiи лjь'та, воста` на него`
си'ла сv'рская, и= прiи'де на i=у'ду и= на i=ер\сли'мъ,
и= о<у>=би'ша вся^ нача'льники въ лю'дехъ въ це'ркви,
и= ве'сь плjь'нъ и='хъ посла'ша ко царю` въ дама'скъ:

24. зане` въ ма'лыхъ муже'хъ прiи'де си'ла сv'рская,
и= бг~ъ предаде` въ ру'цjь и='хъ си'лу мно'гу sjьлw`,
зане` w=ста'виша гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ: и=
на i=wа'са сотвори` су'дъ.

25. И= по w\тше'ствiи и='хъ w\т негw`, w=ста'влену
<е>=му` су'щу въ болjь'знехъ вели'кихъ, и= нападо'ша
на него` раби` <е>=гw` за кро'вь свяще'нника сы'на
i=wда'ева, и= о<у>=би'ша <е>=го` на посте'ли <е>=гw`,
и= о<у>='мре: и= погребо'ша <е>=го` во гра'дjь давi'довjь,
но не погребо'ша <е>=гw` во гробjь'хъ ца'рскихъ.

26. Напа'дшiи же на него`, заве'дъ сы'нъ семаа'fовъ
а=мманi'тянинъ и= i=wзаве'дъ сы'нъ самарi'fовъ мwавi'тянинъ,

27. и= сы'нове <е>=гw` вси`, и= приступи'ша къ нему`
пя'ть. И= прw'чая слове'съ <е>=гw`, се`, напи^сана
въ лjьтопи'сцjь ца'рстjьмъ. И= воцари'ся а=масi'а сы'нъ
<е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 25.

Два'десяти пяти` лjь'тъ бы'сть а=масi'а, <е>=гда` ца'рствовати
нача`, и= два'десять де'вять лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь.
И='мя же ма'тери <е>=гw` i=wада'ень w\т i=ер\сли'ма.

2. И= сотвори` пра'вое пред\ъ гд\семъ, <о>=ба'че не
се'рдцемъ соверше'ннымъ.

3. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=тверди'ся ца'рство въ руцjь`
<е>=гw`, и= о<у>=мертви` рабы^ своя^ и=`же о<у>=би'ша
царя` <о>=тца` <е>=гw`.

4. Сынw'въ же и='хъ не и=зби` по за'повjьдемъ зако'на
гд\сня, jа='коже пи'сано <е>='сть въ кни'зjь зако'на
мwv"се'ова, jа='коже повелjь` гд\сь, гл~я: не о<у>='мрутъ
<о>=тцы` за сы'ны, и= сы'нове не о<у>='мрутъ за <о>=тцы`,
но кi'йждо во грjьсjь` свое'мъ о<у>='мретъ.

5. И= собра` а=масi'а до'мъ i=у'динъ, и= поста'ви и=`хъ
по домw'мъ <о>=те'чествъ и='хъ въ ты'сящники и= со'тники,
во все'й i=уде'и и= венiамi'нjь {По и=ны^мъ: во i=ер\сли'мjь.}:
и= сочте` и=`хъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше, и=
w=брjь'те и=`хъ три'ста ты'сящъ си'льныхъ и=сходи'ти
на бра'нь, держа'щихъ ко'пiя и= щиты`.

6. <Е>=ще' же ная` w\т i=и~ля сто` ты'сящъ хра'брыхъ
въ си'лjь, за сто` тала^нтъ сребра`.

7. И= прiи'де человjь'къ бж~iй къ нему`, глаго'ля:
<W>, царю`! да не и=зы'детъ съ тобо'ю си'ла i=и~лева,
нjь'сть бо гд\сь со i=и~лемъ, со всjь'ми сы^ны <е>=фр<е>'мли:

8. jа='кw а='ще мни'ши о<у>=крjьпи'тися съ ни'ми, въ
бjь'гство w=брати'тъ тя` гд\сь пред\ъ враги^, зане`
w\т гд\са <е>='сть о<у>=крjьпи'тися и= въ бjь'гство
w=брати'тися.

9. Рече' же а=масi'а къ человjь'ку бж~iю: и= что` сотворю`
w= стjь` тала'нтахъ, jа=`же да'хъ си'лjь i=и~левjь;
И= рече` человjь'къ бж~iй: и='мать гд\сь да'ти тебjь`
мно'жае си'хъ.

10. И= w\тлучи` а=масi'а си'лу прише'дшую къ нему`
w\т <е>=фре'ма, w\тити` на мjь'сто свое`. И= разгнjь'вашася
sjьлw` на i=у'ду, и= возврати'шася во страну` свою`
во гнjь'вjь jа='рости.

11. И= а=масi'а о<у>=крjьпи'ся, и= взя` лю'ди своя^
и= и='де во о<у>=до'ль сла'ную, и= порази` та'мw сынw'въ
сиi'ръ де'сять ты'сящъ.

12. И= де'сять ты'сящъ живы'хъ jа='ша сы'нове i=у^дины,
и= приведо'ша и=`хъ на ве'рхъ нjь'которыя стремни'ны,
и= сверго'ша и=`хъ стремгла'въ съ высоты` стремни'ны,
и= вси` разсjьдо'шася.

13. Сы'нове же си'лы, и=`хже w\тсла` а=масi'а, да не
и='дутъ съ ни'мъ на бра'нь, нападо'ша на гра'ды i=у^дины
w\т самарi'и да'же до веfwрw'на: и= о<у>=би'ша w\т
ни'хъ три` ты'сящы, и= плjьни'ша плjь'нъ мно'гъ.

14. И= бы'сть <е>=гда` возврати'ся а=масi'а порази'въ
i=думе'ю, и= принесе` себjь` богw'въ сынw'въ сиi'ръ,
и= поста'ви въ бо'ги себjь`, и= покланя'шеся и=`мъ
и= са'мъ кадя'ше и=`мъ.

15. И= бы'сть гнjь'въ гд\сень на а=масi'ю, и= посла`
къ нему` пр\оро'ка, и= рече` <е>=му`: почто` взыска'лъ
<е>=си` богw'въ людски'хъ, и=`же не и=зба'виша людi'й
свои'хъ w\т руку` тво<е>'ю;

16. И= бы'сть <е>=гда` то'й глаго'лаше къ нему`, и=
w\твjьща` <е>=му`: <е>=да` совjь'тника царе'ва поста'вихъ
тя`; внемли`, да не бiе'нъ бу'деши. И= о<у>=молча`
пр\оро'къ и= рече`: вjь'мъ, jа='кw восхотjь` гд\сь
потреби'ти тя`, зане'же сотвори'лъ <е>=си` сiе` (sло`)
и= не послу'шалъ <е>=си` совjь'та моегw`.

17. И= совjьща` а=масi'а ца'рь i=у'динъ, и= посла`
ко i=wа'су сы'ну i=wаха'за сы'на i=иу'ева, ко царю`
i=и~леву, глаго'ля: прiиди`, да о<у>=ви'димся между`
собо'ю въ лице`.

18. И= посла` i=wа'съ ца'рь i=и~левъ ко а=масi'и царю`
i=у'дину, глаго'ля: те'рнъ, и='же въ лiва'нjь, посла`
ко ке'дру лiва'нску, глаго'ля: да'ждь дще'рь твою`
сы'ну моему` въ жену`, и= се`, прiи'дутъ sвjь'рiе,
и=`же въ дубра'вjь лiва'нстjьй: и= прiидо'ша sвjь'рiе
и= потопта'ша те'рнъ:

19. ре'клъ <е>=си`: се`, порази'хъ i=думе'ю, и= воздвиза'ется
се'рдце твое` въ горды'ню: нн~jь сjьди` въ дому` твое'мъ,
и= почто` совjьщава'еши себjь` лука'вое; паде'ши ты`
и= i=у'да съ тобо'ю.

20. И= не послу'ша а=масi'а, зане` w\т гд\са бы'сть,
да преда'стся въ ру'ки i=wа'су, jа='кw взыска` богw'въ
i=думе'йскихъ.

21. И= взы'де i=wа'съ ца'рь i=и~левъ, и= jа=ви'стася
дру'гъ дру'гу, то'й и= а=масi'а ца'рь i=у'динъ, въ
веfсамv'сjь, и='же <е>='сть i=у'динъ.

22. И= паде` i=у'да пред\ъ лице'мъ i=и~левымъ, и= бjьжа`
кi'йждо въ жили'ще свое`.

23. И= а=масi'ю царя` i=у'дина сы'на i=wа'сова, сы'на
<о>=хозi'ина, jа='тъ i=wа'съ ца'рь i=и~левъ въ веfсамv'сjь,
и= введе` <е>=го` во i=ер\сли'мъ, и= разори` стjь'ны
i=ер\сли^мли w\т вра'тъ <е>=фре'млихъ да'же до вра'тъ
о<у>='гла на четы'реста лакw'тъ:

24. и= все` зла'то и= сребро`, и= вся^ сосу'ды w=брjь'тшыяся
въ дому` гд\сни и= о<у>= а=вдедо'ма, и= сокрw'вища
до'му царе'ва, и= сынw'въ зало'га, и= возврати` въ
самарi'ю.

25. И= поживе` а=масi'а сы'нъ i=wа'совъ, ца'рь i=у'динъ,
по о<у>=ме'ртвiи i=wа'са сы'на i=wаха'зова царя` i=и~лева
пятьна'десять лjь'тъ.

26. Прw'чая же словеса` а=масi^ина п<е>'рвая и= послjь^дняя,
не се' ли, пи^сана су'ть въ кни'зjь царе'й i=у'диныхъ
и= i=и~левыхъ;

27. И= во вре'мя <е>=гда` а=масi'а w\тступи` w\т гд\са,
и= нападо'ша на него` нападе'нiемъ, и= побjьже` и=з\ъ
i=ер\сли'ма въ лахi'съ. И= посла'ша в\ъслjь'дъ <е>=гw`
въ лахi'съ, и= о<у>=би'ша <е>=го` ту`.

28. И= взя'ша <е>=го` на ко'нехъ и= погребо'ша <е>=го`
со <о>=тцы^ <е>=гw` во гра'дjь давi'довjь.

Глава` 26.

И= взя'ша вси` лю'дiе i=у^дины (сы'на <е>=гw`) <о>=зi'ю,
<о>='нъ же бjь` лjь'тъ шестина'десяти, и= поста'виша
<е>=го` царе'мъ вмjь'стw а=масi'и <о>=тца` <е>=гw`.

2. То'й созда` <е>=ла'fъ, то'й возврати` <е>=го` i=у'дjь
по о<у>=спе'нiи царя` со <о>=тцы^ <е>=гw`.

3. Шестина'десяти лjь'тъ бы'сть <о>=зi'а, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, и= пятьдеся'тъ два` лjь^та ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери <е>=гw` i=ехелi'а
w\т i=ер\сли'ма.

4. И= сотвори` пра'вое пред\ъ гд\семъ по всjь^мъ, <е>=ли^ка
сотвори` а=масi'а <о>=те'цъ <е>=гw`,

5. и= бjь` взыска'я гд\са во дни^ заха'рiи разумjь'ющагw
во стра'сjь гд\сни, и= во дни^ <е>=гw` взыска` гд\са,
и= бл~гопоспjьши` <е>=му` гд\сь.

6. И= и=зы'де, и= w=полчи'ся проти'ву и=ноплеме'нникwвъ,
и= разори` стjь'ны г<е>'fски и= стjь'ны i=авни'ра и=
стjь'ны а=зw'та и= созда` гра'ды а=зw^тски и= во и=ноплеме'нницjьхъ.

7. И= о<у>=крjьпи` <е>=го` гд\сь проти'ву и=ноплеме'нникwвъ
и= проти'ву а=ра'вwвъ, и=`же w=бита'ху въ ка'менiихъ,
и= проти'ву мiне'wвъ.

8. И= да'ша мiне'<е> да'ры <о>=зi'и, и= прослы` и='мя
<е>=гw` да'же до вхо'да <е>=гv'петскагw, поне'же о<у>=крjьпи'ся
до высоты`.

9. Созда' же <о>=зi'а столпы` во i=ер\сли'мjь и= над\ъ
враты` о<у>='гла и= над\ъ враты` ю=до'льными и= над\ъ
о<у>=гла'ми, и= о<у>=крjьпи` и=`хъ:

10. и= о<у>=стро'и столпы` въ пусты'ни, и= и=скопа`
кла^дязи мнw'ги, поне'же и=мя'ше мнw'ги скоты` на по'ли
и= въ пусты'ни, и= дjь'лат<е>ли вiногра'дwвъ на гора'хъ
и= на карми'лjь, бjь' бо му'жъ любоземледjь'ленъ.

11. Бы'сть же <о>=зi'и си'ла творя'щая бра'нь, и= и=сходя'щая
къ w=полче'нiю на бра'нь, и= входя'щая на w=полче'нiе
въ число`: и= бjь` число` и='хъ под\ъ руко'ю i=еи'ля
пи'саря и= маасi'и судiи` и= под\ъ руко'ю а=нанi'и
намjь'стника ца'рска.

12. Все` число` <о>=те'чествъ нача'льникwвъ си'льныхъ
на бра'нь двjь` ты'сящы ше'сть сw'тъ,

13. и= съ ни'ми си'лы вое'нныя три'ста се'дмь ты'сящъ
и= пя'ть сw'тъ: сi'и творя'ху бра'нь въ си'лjь крjь'пцjь,
помога'юще царю` проти'ву супоста^тъ.

14. О<у>=гото'ва же и=`мъ <о>=зi'а все'й си'лjь щиты`
и= копiя`, и= шле'мы и= броня^, лу'ки же и= пра'щы
на мета'нiе ка'менiя.

15. И= сотвори` во i=ер\сли'мjь хи'трwсти о<у>=хищр<е>'ныя
вы'мысломъ, <е>='же бы'ти и=`мъ на столпjь'хъ и= на
о<у>=глjь'хъ, да ме'щутъ стрjь'лы и= ка'м<е>нiя в<е>'лiя:
и= слы'шано бы'сть о<у>=строе'нiе <е>=гw` до дале'ча,
поне'же о<у>=дивле'нъ бы'сть и=щя` по'мощи (w\т гд\са),
до'ндеже о<у>=крjьпи'ся.

16. И= <е>=гда` о<у>=крjьпи'ся, вознесе'ся се'рдце
<е>=гw` на па'губу (свою`): и= w=би'дjь гд\са бг~а
своего`, и= вни'де въ це'рковь гд\сню покади'ти над\ъ
<о>=лтаре'мъ fv"мiа'мwвъ.

17. И= вни'де по не'мъ а=за'рiа свяще'нникъ и= съ ни'мъ
свяще'нницы гд\сни <о>='смьдесятъ, сы'нове си'льнiи.

18. И= ста'ша проти'внw <о>=зi'и царю` и= реко'ша <е>=му`:
нjь'сть твое`, <о>=зi'е, да кади'ши fv"мiа'момъ гд\севи,
но то'кмw свяще'нникwмъ сынw'мъ а=арw^нимъ w=свящ<е>'ннымъ
кади'ти: и=зы'ди и=з\ъ святи'лища, jа='кw w\тступи'лъ
<е>=си` w\т гд\са: и= не вмjьни'тся тебjь` сiе` во
сла'ву w\т гд\са бг~а.

19. И= прогнjь'вася <о>=зi'а, и= въ руку` <е>=гw` кади'льница
<е>='же кади'ти во хра'мjь: и= внегда` раз\ъяри'ся
<о>='нъ на жерцы` гд\сни, и= прока'за взы'де на чело`
<е>=го'же пред\ъ свящ<е>'нники въ дому` гд\сни, на
<о>=лтари` fv"мiа'мнjьмъ.

20. И= w=брати'ся къ нему` а=за'рiа а=рхiере'й и= свяще'нницы,
и= се`, то'й прокаже'нъ на челjь` свое'мъ, и= и=згна'ша
<е>=го` w\тту'ду, и='бо и= са'мъ тща'шеся и=зы'ти,
jа='кw w=бличи` <е>=го` гд\сь.

21. Бы'сть же <о>=зi'а ца'рь прокаже'нъ да'же до дне`
сме'рти своея` и= сjьдя'ше въ дому` w\тлуче'нjь прокаже'нъ,
поне'же w\тто'рженъ бы'сть w\т до'му гд\сню: i=wаfа'мъ
же сы'нъ <е>=гw` бjь` над\ъ ца'рствомъ <е>=гw` судя`
лю'демъ земли`.

22. Прw'чая же словеса` <о>=зi'и п<е>'рвая и= послjь^дняя
напи^сана о<у>= и=са'iи сы'на а=мw'сова пр\оро'ка.

23. И= о<у>='спе <о>=зi'а со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребо'ша
<е>=го` со <о>=тцы^ <е>=гw` въ по'ли ца'рскихъ гробw'въ,
зане` рjь'ша, jа='кw прокаже'нъ бы'сть. И= воцари'ся
i=wаfа'мъ сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 27.

Сы'нъ два'десяти и= пяти` лjь'тъ бя'ше i=wаfа'мъ, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, и= шестьна'десять лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере <е>=гw` i=еруса`,
дщи` садw'кова.

2. И= сотвори` пра'вое пред\ъ гд\семъ по всjь^мъ, jа=`же
сотвори` <о>=зi'а <о>=те'цъ <е>=гw`, <о>=ба'че не вни'де
въ це'рковь гд\сню, и= <е>=ще` лю'дiе согрjьша'ху.

3. То'й созда` врата` до'му гд\сня высw'кая, и= на
стjьнjь` <о>='фли созда` мнw'га:

4. и= гра'ды созда` на гора'хъ i=у'диныхъ, и= въ дубра'вjьхъ
дворы` и= столпы`.

5. И= то'й w=полчи'ся проти'ву царя` сынw'въ а=ммw'нихъ
и= w=долjь` <е>=го`: и= дая'ху <е>=му` сы'нове а=ммw^ни
на вся'кое лjь'то по сту` тала^нтъ сребра` и= де'сять
ты'сящъ кw'ръ (мjь'ръ) пшени'цы и= де'сять ты'сящъ
jа=чме'ня: сiя^ <е>=му` приноша'ше ца'рь сынw'въ а=ммw'нихъ
на лjь'то, въ пе'рвое лjь'то и= второ'е и= тре'тiе.

6. И= о<у>=крjьпи'ся i=wаfа'мъ, jа='кw о<у>=гото'ва
пути^ своя^ пред\ъ гд\семъ бг~омъ свои'мъ.

7. Прw'чая же словеса` i=wаfа^мля, и= бра'нь, и= дjья^нiя
<е>=гw`, се`, пи^сана въ кни'зjь царе'й i=у'диныхъ
и= i=и~левыхъ.

8. Сы'нъ два'десяти и= пяти` лjь'тъ бя'ше, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, и= шестьна'десять лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь.

9. О<у>='спе же i=wаfа'мъ со <о>=тцы^ свои'ми и= погребе'нъ
бы'сть во гра'дjь давi'довjь. И= воцари'ся а=ха'зъ
сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 28.

Сы'нъ два'десяти и= пяти` лjь'тъ бjь` а=ха'зъ, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, и= шестьна'десять лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь: и= не сотвори` пра'вое пред\ъ гд\семъ,
jа='коже давi'дъ <о>=те'цъ <е>=гw`.

2. И= по'йде по пут<е>'мъ царе'й i=и~левыхъ: и='бо
и= и=зва^янная сотвори`,

3. и= i='дwлwмъ и='хъ пожре` въ земли` веенно'мли и=
проведе` сынw'въ свои'хъ сквозjь` <о>='гнь по ме'рзостемъ
jа=зы'кwвъ, и=`хже потреби` гд\сь w\т лица` сынw'въ
i=и~левыхъ:

4. и= кадя'ше на высо'кихъ и= на холмjь'хъ и= под\ъ
вся'кимъ дре'вомъ дубра'внымъ.

5. И= предаде` <е>=го` гд\сь бг~ъ <е>=гw` въ ру'цjь
царя` сv'рска и= порази` <е>=го`, и= плjьни` w\т ни'хъ
плjь'нъ мно'гъ, и= приведе` въ дама'скъ, и= въ ру'ки
царя` i=и~лева предаде` <е>=го`, и= порази` <е>=го`
jа='звою вели'кою.

6. И= о<у>=би` факе'й сы'нъ ромелi'евъ ца'рь i=и~левъ
w\т i=у'ды во <е>=ди'нъ де'нь сто` два'десять ты'сящъ
муже'й крjь'пкихъ си'лою, <е>=гда` w=ста'виша гд\са
бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ.

7. И= о<у>=би` зехрi'й му'жъ си'ленъ w\т <е>=фре'ма
маасi'ю сы'на царе'ва и= <е>=зрiка'ма нача'льника до'му
<е>=гw` и= <е>=лка'на намjь'стника царе'ва.

8. Плjьни'ша же сы'нове i=и~л<е>вы w\т бра'тiи свои'хъ
три'ста ты'сящъ же'нъ, сынw'въ и= дще'рей: и= плjь'нъ
мно'гъ плjьни'ша w\т ни'хъ, и= принесо'ша кwры'сти
въ самарi'ю.

9. И= бjь` та'мw пр\оро'къ гд\сень, и='менемъ w=ди'дъ,
и='же и=зы'де во срjь'тенiе во'<е>мъ гряду'щымъ въ
самарi'ю и= рече` и=`мъ: се`, гнjь'въ гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
ва'шихъ проти'ву i=у'ды, и= предаде` и=`хъ въ ру'ки
ва'шя, и= о<у>=би'сте и=`хъ во гнjь'вjь, и= да'же до
нб~се` дости'же (ва'ше немилосе'рдiе):

10. и= нн~jь сынw'въ i=у'диныхъ и= i=ер\сли'млихъ вы`
глаго'лете покори'ти въ рабы^ и= рабы^ни: не се' ли,
а='зъ <е>='смь съ ва'ми, свидjь'тельствовати гд\су
бг~у ва'шему;

11. и= нн~jь послу'шайте мене` и= возврати'те плjь'нъ,
<е>=го'же плjьни'сте w\т бра'тiй ва'шихъ, jа='кw гнjь'въ
jа='рости гд\сни на ва'съ.

12. И= воста'ша нача^льницы w\т сынw'въ <е>=фре'млихъ,
а=за'рiа сы'нъ i=wана'нъ и= варахi'а сы'нъ васаллiмw'fовъ,
и= <е>=зекi'а сы'нъ селлу'мовъ и= а=масi'а сы'нъ <е>=лда'евъ
на гряду'щихъ w\т бра'ни,

13. и= реко'ша и=`мъ: не введи'те плjь'на сjь'мw къ
на'мъ, зане` согрjьши'мъ гд\су, вы` хо'щете приложи'ти
ко грjьхw'мъ на'шымъ и= къ безу'мiю на'шему, вели'къ
бо грjь'хъ на'шъ, и= гнjь'въ jа='рости гд\сни на i=и~ли.

14. И= w=ста'виша во'ини плjь'нъ и= кwры'сти пред\ъ
нача^льники и= пред\ъ всjь'мъ мно'жествомъ.

15. И= воста'ша му'жiе рече'ннiи по и='мени и= взя'ша
плjьне'ныхъ, и= всjь'хъ наги'хъ w=блеко'ша w\т коры'стей,
и= w=дjь'яша и=`хъ и= w=бу'ша и=`хъ, и= да'ша jа='сти
и= пи'ти и=`мъ и= пома'затися, и= всади'ша на под\ъяре'мника
вся'каго немощна'го, и= w\твезо'ша и=`хъ во i=ерiхw'нъ
гра'дъ фiнi'ческiй ко бра'тiи и='хъ, и= возврати'шася
въ самарi'ю.

16. Во вре'мя <о>='но посла` ца'рь а=ха'зъ ко царю`
а=ссу'рску, прося` по'мощи себjь` и= въ то'мъ,

17. поне'же i=думе'ане нападо'ша и= порази'ша i=у'ду
и= плjьни'ша плjь'нъ:

18. и= и=ноплем<е>'нницы нападо'ша на гра'ды напw'льныя
и= w\т полу'денныя i=уде'и и= взя'ша веfсамv'съ, и=
jа=`же въ дому` гд\сни, и= jа=`же въ дому` ца'рстjьмъ,
и= князе'й, и= да'ша царю` а=iлw'нъ и= гадирw'fъ, и=
сwхw'fъ и= в<е>'си <е>=гw`, и= гамзw'нъ и= в<е>'си
<е>=гw`, и= fа'мну и= в<е>'си <е>=я`, и= всели'шася
та'мw.

19. Jа='кw смири` гд\сь i=уде'ю ра'ди а=ха'за царя`
i=у'дина, поне'же w\тступи` w\тступле'нiемъ w\т гд\са.

20. И= прiи'де на него` fелгафелласа'ръ ца'рь а=ссу'рскiй,
и= w=sло'би <е>=го`, и= пресели`, и=`же бя'ху въ дама'сцjь,
въ мидi'ю, и=з\ъ сv"рi'и же пресели` въ дама'скъ пребыва'ти.

21. И= взя` а=ха'зъ су^щая въ дому` гд\сни и= jа=`же
въ дому` ца'рстjьмъ и= о<у>= нача'льникwвъ, и= даде`
царю` а=ссу'рску: и= не бы'сть на по'мощь <е>=му`,
но то'кмw къ печа'ли <е>=гw`.

22. И= приложи` w\тступи'ти w\т гд\са и= рече` ца'рь
а=ха'зъ:

23. взыщу` богw'въ дама'сковыхъ бiю'щихъ мя`. И= рече`:
бо'зи царя` сv'рска, тi'и о<у>=крjьпля'ютъ и=`хъ, си^мъ
о<у>=`бо пожру`, и= бу'дутъ ми` въ по'мощь. Тi'и же
бы'ша къ паде'нiю <е>=гw` и= всегw` i=и~ля.

24. И= w=ста'ви а=ха'зъ сосу'ды до'му гд\сня и= сокруши`
и=`хъ, и= заключи` врата` до'му бж~iя, и= сотвори`
себjь` тр<е>'бища во всjь'хъ о<у>=глjь'хъ i=ер\сли'ма,

25. и= во всjь'хъ градjь'хъ i=у'диныхъ сотвори` высw'кая,
<е>='же кади'ти богw'мъ чужди^мъ, и= разгнjь'ва гд\са
бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ.

26. Прw'чая же словеса` <е>=гw` и= дjья^нiя <е>=гw`
п<е>'рвая и= послjь^дняя, се`, пи^сана су'ть въ кни'зjь
царе'й i=у'диныхъ и= i=и~левыхъ.

27. И= о<у>='спе а=ха'зъ со <о>=тцы^ свои'ми, и= погребо'ша
<е>=го` во гра'дjь давi'довjь, и='бо не внесо'ша <е>=го`
во гро'бы царе'й i=и~левыхъ. И= воцари'ся <е>=зекi'а
сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 29.

И= <е>=зекi'а нача` ца'рствовати сы'й два'десяти и=
пяти` лjь'тъ, и= два'десять де'вять лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тери <е>=гw` а=вi'а, дще'рь
заха'рiина.

2. Сотвори' же пра'вое пред\ъ гд\семъ по всjь^мъ, jа=`же
сотвори` давi'дъ <о>=те'цъ <е>=гw`.

3. И= бы'сть <е>=гда` ста` на ца'рствjь свое'мъ въ
мц\съ пе'рвый, w\тве'рзе дв<е>'ри до'му гд\сня и= w=бнови`
и=`хъ,

4. и= введе` свяще'нники и= леvi'ты, и= поста'ви и=`хъ
на странjь` jа='же къ восто'ку,

5. и= рече` и=`мъ: послу'шайте мя`, леvi'ти, нн~jь
w=чи'ститеся и= w=чи'стите до'мъ гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
на'шихъ, и= и=зри'ните нечистоту` и=з\ъ святи'лища:

6. jа='кw w\тступи'ша <о>=тцы` на'ши и= сотвори'ша
лука'вое пред\ъ гд\семъ бг~омъ на'шимъ, и= w=ста'виша
<е>=го`, и= w\тврати'ша лице` свое` w\т ски'нiи гд\сни,
и= да'ша хребе'тъ,

7. и= заключи'ша врата` хра'ма, и= погаси'ша свjьти'льники,
и= fv"мiа'момъ не кади'ша, и= всесожже'нiй не принесо'ша
во святи'лищи бг~у i=и~леву:

8. и= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на i=у'ду и= на
i=ер\сли'мъ, и= предаде` и=`хъ во о<у>='жасъ и= погубле'нiе
и= на звизда'нiе, jа='коже вы` ви'дите <о>=чи'ма ва'шима:

9. и= се`, пораже'ни бы'ша <о>=тцы` на'ши мече'мъ,
и= сы'нове на'ши и= дщ<е>'ри на'шя и= ж<е>ны` на'шя
въ плjьне'нiи въ земли` не свое'й, jа='коже и= нн~jь
су'ть:

10. нн~jь о<у>=`бо положи'те на сердца` ва^ша, <е>='же
завjьща'ти завjь'тъ съ гд\семъ бг~омъ i=и~левымъ, и=
w\тврати'тъ гнjь'въ jа='рости своея` w\т на'съ:

11. и= нн~jь не пренебрега'йте, jа='кw ва'съ и=збра`
гд\сь стоя'ти пред\ъ ни'мъ, служи'ти <е>=му`, и= да
бу'дете <е>=му` служа'ще и= кадя'ще.

12. И= воста'ша леvi'ти, маа'лъ сы'нъ а=масi'евъ и=
i=wи'ль сы'нъ заха'рiевъ w\т сынw'въ каа'fовыхъ, и=
w\т сынw'въ мера'рiныхъ кi'съ сы'нъ а=вдi'евъ и= а=за'рiа
сы'нъ i=лаели'ловъ, и= w\т сынw'въ гедсw'нихъ i=wада'дъ
сы'нъ земма'нь и= i=wада'мъ, сi'и сы'нове i=wаха'ини:

13. w\т сынw'въ <е>=лiсафа'нихъ сама'рiй и= i=еiи'лъ,
и= w\т сынw'въ а=са'фовыхъ заха'рiа и= матfанi'а,

14. и= w\т сынw'въ <е>=ма'нихъ i=еiи'лъ и= семе'й,
w\т сынw'въ же i=дifу'млихъ самаfi'а и= <о>=зiи'лъ:

15. собра'ша же бра'тiю свою` и= w=святи'шася по за'повjьди
царе'вjь повелjь'нiемъ гд\снимъ, да w=чи'стятъ до'мъ
бж~iй:

16. и= внидо'ша свяще'нницы вну'трь це'ркве гд\сни,
да w=чи'стятъ ю=`, и= и=зверго'ша всю` нечистоту` w=брjь'тенную
въ дому` гд\сни и= во дворjь` до'му гд\сня: и= взе'мше
леvi'ти, и=знесо'ша къ пото'ку ке'дрску во'нъ.

17. И= нача'ша въ пе'рвый де'нь новом\счiя пе'рвагw
мц\са w=чища'ти, и= въ де'нь <о>=смы'й тогw` мц\са
внидо'ша во хра'мъ гд\сень, и= w=чи'стиша це'рковь
гд\сню во <о>=сми` дне'хъ, и= въ де'нь шестыйна'десять
мц\са пе'рвагw соверши'ша.

18. И= внидо'ша вну'трь ко <е>=зекi'и царю` и= реко'ша:
w=чи'стихомъ вся^, jа=`же въ дому` гд\сни, <о>=лта'рь
всесожже'нiя и= сосу'ды <е>=гw`, и= трапе'зу предложе'нiя
со всjь'ми сосу^ды <е>=я`,

19. и= вся^ сосу'ды, jа=`же w=скверни` ца'рь а=ха'зъ
въ ца'рство свое` во w\тступле'нiи свое'мъ, о<у>=гото'вахомъ
и= w=чи'стихомъ, и= се`, су'ть пред\ъ <о>=лтаре'мъ
гд\снимъ.

20. И= воста` ра'нw <е>=зекi'а ца'рь, и= собра` нача'льники
гра'да, и= взы'де въ до'мъ гд\сень,

21. и= вознесе` тельц<е>'въ се'дмь и= <о>=внw'въ се'дмь,
а='гнц<е>въ се'дмь и= козлw'въ w\т ко'зъ се'дмь за
грjь'хъ, за ца'рство и= за святи'лище и= за i=и~ля
{По и=ны^мъ: i=у'ду.}, и= рече` сынw'мъ а=арw^нимъ
свяще'нникwмъ, да взы'дутъ на <о>=лта'рь гд\сень жре'ти
тельц<е>'въ.

22. И= закла'ша тельц<е>'въ, и= взя'ша кро'вь свяще'нницы
и= и=злiя'ша на <о>=лта'рь: и= закла'ша <о>=внw'въ
и= кро'вь на <о>=лта'рь возлiя'ша: и= закла'ша а='гнц<е>въ
и= w=блiя'ша кро'вiю <о>=лта'рь:

23. и= приведо'ша козлw'въ, и=`же за грjь'хъ, пред\ъ
царя` и= це'рковь, и= возложи'ша ру'ки своя^ на ни'хъ,

24. и= пожро'ша и=`хъ свяще'нницы, и= покропи'ша кро'вiю
и='хъ пред\ъ <о>=лтаре'мъ, и= помоли'шася w= все'мъ
i=и~ли: зане` рече` ца'рь, w= все'мъ i=и~ли всесожже'нiе
и= jа=`же w= грjьсjь`.

25. Поста'ви же леvi'ты въ дому` гд\сни съ кv"мва^лы
и= <пс>алти'рьми и= гу'сльми, по за'повjьди давi'да
царя` и= га'да прови'дца царю` и= наfа'на пр\оро'ка,
jа='кw по за'повjьди гд\сней повелjь'нiе (бы'сть) руко'ю
пр\оро'кwвъ <е>=гw`.

26. Ста'ша же леvi'ти со <о>=рга^ны давi'дwвы и= свяще'нницы
съ труба'ми.

27. И= повелjь` <е>=зекi'а, да вознесу'тъ всесожже'нiе
на <о>=лта'рь: и= <е>=гда` нача'ша возноси'ти всесожже'нiе,
нача'ша хвалы^ пjь'ти гд\севи и= труби'ти при <о>=рга'нjьхъ
давi'да царя` i=и~лева.

28. И= вся` це'рковь покланя'шеся, и= пjьвцы` поя'ху,
и= трубы^ трубя'ху, до'ндеже соверши'ся всесожже'нiе.

29. <Е>=гда' же сконча'ша приноше'нiе, преклони'ся ца'рь
и= вси` и=`же бя'ху съ ни'мъ и= поклони'шася гд\севи.

30. Побелjь' же <е>=зекi'а ца'рь и= кня^зи леvi'тwмъ,
да восхва'лятъ гд\са словесы` давi'довыми и= а=са'фа
пр\оро'ка: и=`же восхвали'ша въ весе'лiи, и= падо'ша,
и= поклони'шася гд\севи.

31. И= w\твjьща` <е>=зекi'а и= рече`: нн~jь и=спо'лнисте
ру'ки ва'шя гд\су, приведи'те и= принеси'те ж<е>'ртвы
хвале'нiя въ до'мъ гд\сень. И= принесе` (все`) собра'нiе
ж<е>'ртвы и= хвалы^ въ до'мъ гд\сень, и= вся'къ о<у>=се'рдный
се'рдцемъ всесожж<е>'нiя.

32. И= бы'сть число` всесожже'нiя, <е>='же принесе`
собра'нiе, тельц<е>'въ се'дмьдесятъ, <о>=внw'въ сто`,
а='гнц<е>въ двjь'сти, вся^ сiя^ во всесожже'нiе гд\севи:

33. w=свяще'нныхъ же тельц<е>'въ ше'сть сw'тъ, <о>=ве'цъ
три` ты'сящы.

34. Но свяще'нницы не мно'зи бя'ху и= не можа'ху w=дира'ти
ко'жъ всесожже'нiя, и= помого'ша и=`мъ бра'тiя и='хъ
леvi'ти, до'ндеже и=спо'лнися дjь'ло и= до'ндеже w=святи'шася
жерцы`, леvi'ти бо о<у>=се'рднjье w=святи'шася, не'жели
свяще'нницы:

35. всесожже'нiя же мно'гw въ ту'кахъ соверше'нiя спасе'нiя,
и= возлiя'нiй всесожже'нiя: и= и=спра'вися дjь'ло въ
дому` гд\сни.

36. Возвесели'ся же <е>=зекi'а и= вси` лю'дiе, jа='кw
о<у>=гото'ва бг~ъ лю'демъ, поне'же внеза'пу бы'сть
сло'во.

Глава` 30.

Посла' же <е>=зекi'а ко всему` i=и~лю и= i=у'дjь, и=
написа` посла^нiя ко <е>=фре'му и= манассi'и, да прiи'дутъ
къ до'му гд\сню во i=ер\сли'мъ сотвори'ти па'сху гд\су
бг~у i=и~леву.

2. И= о<у>=совjь'това ца'рь и= кня^зи и= все` мно'жество
во i=ер\сли'мjь сотвори'ти па'сху во вторы'й мц\съ:

3. не возмого'ша бо сотвори'ти во вре'мя свое`, jа='кw
свяще'нницы не w=чи'стишася дово'льни, и= лю'дiе не
о<у>=` собра'шася во i=ер\сли'мъ.

4. И= о<у>=го'дно бы'сть сло'во царе'ви и= всему` мно'жеству.

5. И= поста'виша сло'во, да про'йдетъ про'повjьдь во
ве'сь i=и~ль w\т вирсаве'и да'же до да'на, да прiи'дутъ
сотвори'ти па'сху гд\су бг~у i=и~леву во i=ер\сли'мjь,
мно'зи бо не сотвори'ша по писа'нiю.

6. И= поидо'ша гонцы` съ посла'ньми w\т царя` и= w\т
нача'льникwвъ во ве'сь i=и~ль и= i=уде'ю по повелjь'нiю
царе'ву, глаго'люще: сы'нове i=и~л<е>вы, w=брати'теся
ко гд\су бг~у а=враа'млю и= i=саа'кову и= i=а'кwвлю,
и= w=брати'те спа'сшихся, и=`же и=збы'ша w\т руки`
царя` а=ссу'рска,

7. и= не бу'дите jа='коже <о>=тцы` ва'ши и= бра'тiя
ва^ша, и=`же w\тступи'ша w\т гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
свои'хъ, и= предаде` и=`хъ въ погубле'нiе, jа='коже
вы` ви'дите:

8. и= нн~jь не w=жесточи'те серде'цъ ва'шихъ, jа='коже
<о>=тцы` ва'ши: дади'те сла'ву гд\су бг~у и= вни'дите
во святи'лище <е>=гw`, <е>='же w=ст~и` во вjь'къ, и=
служи'те гд\су бг~у ва'шему, и= w\тврати'тъ w\т ва'съ
гнjь'въ jа='рости своея`:

9. поне'же <е>=гда` w=брати'теся вы` ко гд\су, бра'тiя
ва^ша и= ча^да ва^ша бу'дутъ въ щедро'тахъ пред\ъ всjь'ми
плjьни'вшими и=`хъ, и= возврати'тъ въ зе'млю сiю`,
зане` мл\стивъ и= ще'дръ гд\сь бг~ъ на'шъ, и= не w\тврати'тъ
лица` своегw` w\т на'съ, а='ще w=брати'мся къ нему`.

10. И= бя'ху гонцы` проходя'ще w\т гра'да во гра'дъ,
на горjь` <е>=фре'мли и= манассi'инjь, да'же и= до
завулw'на: и= бы'ша jа='кw посмjьява'еми и= поруга'еми.

11. Но му'жiе w\т а=си'ра и= w\т манассi'и и= w\т завулw'на
о<у>=стыди'шася и= прiидо'ша въ i=ер\сли'мъ и= во i=уде'ю.

12. И= бы'сть рука` гд\сня да'ти и=`мъ се'рдце <е>=ди'но
прiити`, <е>='же сотвори'ти по повелjь'нiю царе'ву
и= князе'й сло'во гд\сне.

13. И= собра'шася во i=ер\сли'мъ лю'дiе мно'зи, да
сотворя'тъ пра'здникъ w=прjьсно'кwвъ въ мц\съ вторы'й,
со'нмъ мно'гъ sjьлw`.

14. И= воста'ша, и= разори'ша <о>=лтари^, и=`же во
i=ер\сли'мjь, и= вся^, въ ни'хже кадя'ху i='дwлwмъ,
и=спроверго'ша и= вверго'ша и=`хъ въ пото'къ ке'дрскiй,

15. и= пожро'ша па'сху въ четвертыйна'десять де'нь
мц\са втора'гw: свяще'нницы же и= леvi'ти о<у>=мили'шася
и= w=святи'шася, и= принесо'ша всесожж<е>'нiя въ до'мъ
гд\сень:

16. и= ста'ша въ чи'нjь свое'мъ по w=бы'чаю своему`,
по за'повjьди мwv"се'а человjь'ка бж~iя, и= свяще'нницы
прiе'мляху кро'вь w\т руку` леvi^тску.

17. Поне'же мно'гъ наро'дъ w=свяще'нъ не бы'сть, леvi'ти
же бя'ху жру'ще па'сху вся'кому, и='же не можа'ше w=святи'тися
гд\су:

18. поне'же бо'льшая ча'сть людi'й w\т <е>=фре'ма и=
манассi'и, и= i=ссаха'ра и= завулw'на w=свяще'нна не
бы'сть, но jа=до'ша па'сху не по писа'нiю.

19. И= помоли'ся <е>=зекi'а w= ни'хъ глаго'ля гд\сь
бг~ъ бл~гi'й да о<у>=мл\стивится w= вся'цjьмъ се'рдцы
напра'вившемся <е>='же взыска'ти гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
свои'хъ, а= не по w=чище'нiю ст~ы'нь.

20. И= о<у>=слы'ша гд\сь <е>=зекi'ю и= и=сцjьли` лю'ди.

21. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы w=брjь'тшiися
во i=ер\сли'мjь пра'здникъ w=прjьсно'кwвъ се'дмь днi'й
въ весе'лiи вели'цjь хва'ляще гд\са на вся'къ де'нь,
леvi'ти же и= свяще'нницы во <о>=рга'ны гд\су.

22. И= глаго'ла <е>=зекi'а ко вся'кому се'рдцу леvi'тwвъ,
и=`же и=мjь'хъ ра'зумъ бла'гъ ко гд\су: и= сконча'ша
пра'здникъ w=прjьсно'кwвъ се'дмь днi'й жру'ще же'ртву
спасе'нiя и= и=сповjь'дающеся гд\су бг~у <о>=т<е>'цъ
свои'хъ.

23. И= о<у>=совjь'това ве'сь собо'ръ ку'пнw сотвори'ти
и='ны се'дмь днi'й (пра'здника): и= сотвори'ша се'дмь
днi'й и=ны'хъ въ весе'лiи.

24. Поне'же <е>=зекi'а ца'рь i=у'динъ даде` нача'тки
всему` наро'ду ты'сящу тельц<е>'въ и= се'дмь ты'сящъ
<о>=ве'цъ: нача^льницы же да'ша лю'демъ тельц<е>'въ
ты'сящу и= <о>=ве'цъ де'сять ты'сящъ, и= w=святи'шася
свяще'нникwвъ мно'жество.

25. И= возра'довася вся` це'рковь, свяще'нницы и= леvi'ти,
и= все` мно'жество i=у'дино и= w=брjь'тшiися и=з\ъ
i=ер\сли'ма, и= прише'льцы прише'дшiи w\т земли` i=и~левы
и= w=бита'ющiи во i=уде'и.

26. И= бы'сть весе'лiе ве'лiе во i=ер\сли'мjь: jа='кw
w\т днi'й соломw'на, сы'на давi'дова царя` i=и~лева,
не бы'сть таковы'й пра'здникъ во i=ер\сли'мjь.

27. И= воста'ша свяще'нницы и= леvi'ти и= благослови'ша
людi'й, и= о<у>=слы'шанъ бы'сть гла'съ и='хъ, и= прiи'де
моле'нiе и='хъ въ жили'ще ст~о'е <е>=гw` на нб~о.

Глава` 31.

<Е>=гда' же сiя^ вся^ соверши'шася, и=зы'де ве'сь i=и~ль
w=брjь'тшiйся во градjь'хъ i=у'диныхъ, и= сокруши'ша
i='дwлы и= посjько'ша дубра^вы, и= разори'ша высw'кая
и= тр<е>'бища w\т всея` i=уде'и и= венiамi'на, и= w\т
<е>=фре'ма и= w\т манассi'и въ коне'цъ: и= возврати'ся
ве'сь i=и~ль, кi'йждо во w=держа'нiе свое` и= во гра'ды
своя^.

2. И= о<у>=ста'ви <е>=зекi'а чр<е>ды` свяще'нникwвъ
и= леvi'тwвъ, и= чр<е>ды` коегw'ждо по служе'нiю <е>=гw`,
свяще'нникwвъ и= леvi'тwмъ, во всесожже'нiе и= въ же'ртву
спасе'нiя, и= дабы` хвали'ли и= и=сповjь'далися и=
служи'ли во вратjь'хъ во дво'рjьхъ до'му гд\сня.

3. Ча'сть же царе'ва бы'сть w\т и=мjь'нiя <е>=гw` во
всесожже'нiе о<у>='треннее и= вече'рнее, и= всесожж<е>'нiя
въ суббw^ты и= въ новом\счiя и= въ пра'здники пи^санныя
въ зако'нjь гд\сни.

4. И= заповjь'да лю'демъ живу'щымъ во i=ер\сли'мjь
да'ти ча'сть свяще'нникwмъ и= леvi'тwмъ, да о<у>=крjьпя'тся
во служе'нiи до'му гд\сня.

5. И= <е>=гда` о<у>=ста'ви сло'во, да'ша мно'гw сы'нове
i=и~л<е>вы нача'токъ пшени'цы и= вiна` и= <е>=ле'а
и= ме'да, и= вся^ jа=`же роди'тъ земля`, и= десяти^ны
вся^ принесо'ша sjьлw` мно'гw сы'нове i=и~л<е>вы и=
i=у^дины.

6. И= и=`же w=бита'ху во градjь'хъ i=у'диныхъ, и= тi'и
принесо'ша десяти^ны w\т тельц<е>'въ и= <о>=ве'цъ,
и= десяти^ны w\т ко'зъ, и= посвяти'ша гд\су бг~у своему`,
и= внесо'ша и= положи'ша ку^пы мнw'ги.

7. Мц\са тре'тiяго нача'ша ку'памъ полага'ти w=снова^нiя,
и= мц\са седма'гw и= соверши'ша и=`хъ.

8. И= вни'де <е>=зекi'а и= нача^льницы, и= ви'дjьша
ку^пы, и= благослови'ша гд\са и= лю'ди <е>=гw` i=и~ля.

9. Вопроси' же <е>=зекi'а свяще'нникwвъ и= леvi'тwвъ
w= ку'пахъ.

10. И= w\твjьща` къ нему` а=за'рiа свяще'нникъ нача'льный
въ дому` садw'ковъ и= рече` w\тне'лjьже нача'ша приноси'ти
нача'тки въ до'мъ гд\сень, jа=до'хомъ и= пи'хомъ, и=
w=ста'вихомъ да'же до мно'жества, jа='кw блг\сви` гд\сь
лю'ди своя^, и= w=ста'вихомъ <е>=ще` мно'жество сiе`.

11. И= повелjь` <е>=зекi'а <е>=ще` о<у>=гото'вити жи^тницы
въ дому` гд\сни: и= о<у>=гото'ваша.

12. И= внесо'ша та'мw нача'тки и= десяти^ны вjь'рнw:
над\ъ ни'ми же бjь` настоя'тель хwненi'а леvi'тъ, и=
семе'й бра'тъ <е>=гw` вторы'й,

13. и= i=еiи'лъ и= <о>=зi'а, и= нае'fъ и= а=саи'лъ,
и= i=ерiмw'fъ и= i=wзава'дъ, и= <е>=лiи'лъ и= самахi'а,
и= маа'fъ и= ванаi'а, и= сы'нове <е>=гw` приста'влени
руко'ю хwненi'и и= семе'а бра'та <е>=гw`, jа='коже
повелjь` <е>=зекi'а ца'рь и= а=за'рiа нача'льникъ до'му
гд\сня.

14. И= коре'й сы'нъ i=емна'инъ леvi'тъ, две'рникъ къ
восто'ку над\ъ дая'ньми, <е>='же дая'ти нача'тки гд\сни
и= ст~а^я ст~ы'хъ,

15. руко'ю <о>=до'ма и= венiамi'на, и= i=ису'са и=
семе'а, и= а=марi'а и= сехонi'а, руко'ю свяще'нникwвъ
вjь'рнw, дая'ти бра'тiи свое'й по чреда'мъ, ма'лу и=
вели'ку,

16. кромjь` рожде'нныхъ му'жеска по'лу w\т лjь'тъ трiе'хъ
и= вы'шше, всjь^мъ, и=`же вхожда'ху въ це'рковь гд\сню
по числу` днi'й на де'нь, въ слу'жбу чре'дъ расположе'нiя
и='хъ.

17. Сiе` раздjьле'нiе свяще'нникwвъ по домw'мъ <о>=те'чествъ:
и= леvi'ти въ чреда'хъ свои'хъ, w\т два'десяти лjь'тъ
и= вы'шше, по чинw'мъ, въ раздjьле'нiихъ.

18. Вся'кому рожде'нному же'нъ и='хъ и= сынw'въ и='хъ
и= дще'рей и='хъ во все` мно'жество, поне'же вjь'рнw
w=святи'ша ст~о'е.

19. И= сыновw'мъ а=арw^нимъ свяще'нствующымъ въ се'лjьхъ,
и= и=`же w\т градw'въ и='хъ во вся'цjьмъ гра'дjь и=
гра'дjь, му'жiе и=`же и=менова'ни су'ть по и='мени,
дая'ти ча'сть вся'кому му'жеску по'лу во свяще'нницjьхъ
и= вся'кому сочисля'емому въ леvi'тjьхъ.

20. И= сотвори` та'кw <е>=зекi'а во все'й i=уде'и,
и= сотвори` благо'е и= пра'вое и= и='стинное пред\ъ
гд\семъ бг~омъ свои'мъ,

21. и= во вся'цjьмъ дjь'лjь, <е>='же нача` дjь'лати
въ дому` гд\сни, и= въ зако'нjь и= въ повелjь'нiихъ
взыска` бг~а своего` всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ и= сотвори`,
и= благопоспjьши'ся <е>=му`.

Глава` 32.

И= по словесjь'хъ си'хъ и= по и='стинjь се'й, прiи'де
сеннахирi'мъ ца'рь а=ссv"рi'йскiй, и= прiи'де на i=уде'ю,
и= w=полчи'ся на гра'ды крjь^пкiя хотя` взя'ти и=`хъ.

2. И= ви'дjь <е>=зекi'а, jа='кw прiи'де сеннахирi'мъ,
и= лице` <е>=гw` воева'ти на i=ер\сли'мъ:

3. и= совjь'това со старjь^йшины свои'ми и= съ си'льными,
да заключа'тъ во'ды и=сто'чникwвъ, и=`же бjь'ша внjь`
гра'да: и= соизво'лиша <е>=му`.

4. И= собра` мно'гw людi'й, и= заключи` во'ды и=сто'чникwвъ
и= пото'къ теку'щь посредjь` гра'да, глаго'ля: да не
прiи'детъ ца'рь а=ссv"рi'йскiй, и= w=бря'щетъ во'дъ
мно'гw, и= о<у>=крjьпи'тся.

5. И= о<у>=крjьпи'ся <е>=зекi'а, и= созда` вся^ стjь'ны,
jа=`же бы'ша разсы^паны, и= столпы`, и= w\твнjь` предстjь'нiе
и='но, и= о<у>=крjьпи` разруш<е>'нная гра'да давi'дова,
и= о<у>=гото'ва <о>=ру^жiя мнw'га:

6. и= поста'ви нача'льники бра'немъ над\ъ людьми`,
и= собра'шася къ нему` на пло'щадь вра'тъ де'бри, и=
глаго'ла въ сердца` и='хъ глаго'ля:

7. о<у>=крjьпи'теся и= мужа'йтеся и= не о<у>=страша'йтеся,
ниже` о<у>=жаса'йтеся w\т лица` царя` а=ссv"рi'йска
и= w\т лица` всегw` мно'жества, <е>='же съ ни'мъ: jа='кw
мно'жайшiи съ на'ми су'ть не'же съ ни'мъ:

8. съ ни'мъ мы'шца плотска'я, съ на'ми же гд\сь бг~ъ
на'шъ, <е>='же сп~са'ти и= побора'ти на бра'ни на'шей.
И= о<у>=крjьпи'шася лю'дiе словесы` <е>=зекi'и царя`
i=у'дина.

9. И= по си'хъ посла` сеннахирi'мъ ца'рь а=ссv"рi'йскiй
рабы^ своя^ во i=ер\сли'мъ, са'мъ же со всjь'ми вw'и
свои'ми w=бстоя'ше лахi'съ, и= посла` ко <е>=зекi'и
царю` i=у'дину и= ко всему` i=у'дjь, и='же во i=ер\сли'мjь,
глаго'ля:

10. сiя^ глаго'летъ сеннахирi'мъ ца'рь а=ссv"рi'йскiй:
на что` вы` о<у>=пова'ете и= сjьди'те во w=бстоя'нiи
во i=ер\сли'мjь;

11. ни ли <е>=зекi'а прельща'етъ ва'съ, да преда'стъ
вы` въ сме'рть и= въ гла'дъ и= жа'жду, глаго'ля: гд\сь
бг~ъ на'шъ сп~се'тъ на'съ w\т руки` царя` а=ссv"рi'йска;

12. не се'й ли <е>='сть <е>=зекi'а, и='же разори` <о>=лтари^
<е>=гw` и= вы^шняя <е>=гw`, и= повелjь` i=у'дjь и=
живу'щымъ во i=ер\сли'мjь, глаго'ля: <о>=лтаре'мъ пред\ъ
<о>=лтаре'мъ си'мъ покланя'йтеся и= въ не'мъ кади'те
fv"мiа'мъ;

13. и=ли` не вjь'сте сегw`, что` а='зъ сотвори'хъ и=
<о>=тцы` мои` всjь^мъ лю'демъ земли`; <е>=да` могу'ще
возмого'ша бо'зи jа=зы'кwвъ всея` земли` и=зба'вити
лю'ди своя^ w\т руки` моея`;

14. кто` во всjь'хъ бозjь'хъ jа=зы'кwвъ си'хъ, и=`хже
и=скорени'ша <о>=тцы` мои`; <е>=да` возмого'ша и=зба'вити
лю'ди своя^ w\т руки` моея`, и= ка'кw мо'жетъ бг~ъ
ва'шъ и=зба'вити ва'съ w\т руки` моея`;

15. нн~jь о<у>=`бо да не прельща'етъ ва'съ <е>=зекi'а
и= да не твори'тъ ва'съ о<у>=пова'ти по сему`, и= не
вjь'руйте <е>=му`: а='ще бо ни <е>=ди'нъ бо'гъ вся'кагw
jа=зы'ка и= ца'рства возмо'же и=зба'вити лю'ди своя^
w\т руки` моея` и= w\т руку` <о>=т<е>'цъ мои'хъ, то`
ниже` бг~ъ ва'шъ возмо'жетъ и=зба'вити ва'съ w\т руки`
моея`.

16. И= и='на (мнw'га) глаго'лаша раби` <е>=гw` проти'ву
гд\са бг~а и= проти'ву <е>=зекi'и раба` <е>=гw`.

17. И= посла^нiя написа` поноша'я гд\са бг~а i=и~лева,
и= рече` на'нь, глаго'ля: jа='коже бо'зи jа=зы^къ земли`
не мого'ша и=зба'вити людi'й свои'хъ w\т руки` моея`,
та'кw ниже` бг~ъ <е>=зекi'инъ и=зба'витъ лю'ди своя^
w\т руки` моея`.

18. И= возопи` во'племъ вели'кимъ я=зы'комъ i=уде'йскимъ
къ лю'демъ, и=`же сjьдя'ху на стjьна'хъ i=ер\сли'млихъ,
да о<у>=страши'тъ и=`хъ и= о<у>=жаси'тъ, и= во'зметъ
гра'дъ:

19. и= глаго'ла на бг~а i=ер\сли'мля, jа='коже и= на
богw'въ людi'й земли`, дjьла` ру'къ человjь'ческихъ.

20. И= помоли'ся <е>=зекi'а ца'рь и= и=са'iа сы'нъ
а=мw'совъ пр\оро'къ w= си'хъ, и= возопи'ша на нб~о.

21. И= посла` гд\сь а='гг~ла, и= порази` всjь'хъ муже'й
хра'брыхъ и= бра'нникwвъ, и= нача'льникwвъ и= воево'дъ
въ полцjь'хъ царя` а=ссv"рi'йска: и= возврати` лице`
<е>=гw` со стыдо'мъ на зе'млю <е>=гw`, и= прiи'де въ
до'мъ бо'га своегw`, и= сы'нове <е>=гw` и=зше'дшiи
и=з\ъ чре'ва <е>=гw` погуби'ша <е>=го` мече'мъ.

22. И= сп~се` гд\сь <е>=зекi'ю и= w=бита'ющихъ во i=ер\сли'мjь
w\т руки` сеннахирi'ма царя` а=ссv"рi'йска и= w\т руку`
всjь'хъ, и= подаде` и=`мъ поко'й w='крестъ.

23. И= мно'зи приноша'ху да'ры гд\су во i=ер\сли'мъ
и= дая^нiя <е>=зекi'и царю` i=у'дину, и= возвы'шенъ
бы'сть пред\ъ <о>=чесы` всjь'хъ jа=зы'кwвъ по си'хъ.

24. Во дне'хъ <о>='ныхъ разболjь'ся <е>=зекi'а да'же
до сме'рти и= помоли'ся ко гд\су: и= о<у>=слы'ша <е>=го`
и= даде` <е>=му` зна'менiе.

25. И= не по воздая'нiю, <е>='же даде` <е>=му`, воздаде`
<е>=зекi'а, но вознесе'ся се'рдце <е>=гw`, и= бы'сть
на него` гнjь'въ и= на i=у'ду и= на i=ер\сли'мъ.

26. И= смири'ся <е>=зекi'а w\т высоты` се'рдца своегw`
са'мъ и= живу'щiи во i=ер\сли'мjь, и= не прiи'де на
ни'хъ гнjь'въ гд\сень во дни^ <е>=зекi^ины.

27. И= бы'сть <е>=зекi'еви бога'тство и= сла'ва мно'га
sjьлw`: и= сокрw'вища себjь` собра` сребра` и= зла'та
и= ка'менiя честна'гw, и= а=рwма'ты, и= <о>=ру'жiя
храни^льницы, и= сосу'ды драгоцjь^нны,

28. и= жи^тницы жи^тъ, пшени'цы и= вiна` и= <е>=ле'а,
и= се'ла, и= jа='сли вся'кому скоту`, и= w=гра^ды стадw'мъ,

29. и= гра'ды, jа=`же созда` себjь`, и= стро<е>'нiя
<о>=вца'мъ и= волw'мъ мно'жество: зане` даде` <е>=му`
гд\сь собра^нiя мнw'га sjьлw`.

30. То'й <е>=зекi'а загради` и=схо'дъ воды` геw'на
вы'шнягw и= проведе` ю=` въ ни'зъ къ полу'дню гра'да
давi'дова. И= преуспjь` <е>=зекi'а во всjь'хъ дjь'лjьхъ
свои'хъ.

31. И= та'кw послw'мъ князе'й w\т вавv"лw'на, и=`же
по'слани бя'ху къ нему`, да вопро'сятъ <е>=го` w= чудеси`,
<е>='же случи'ся на земли`, w=ста'ви <е>=го` гд\сь,
да и=ску'ситъ <е>=го` о<у>=вjь'дати, jа=`же въ се'рдцы
<е>=гw`.

32. Прw'чая же слове'съ <е>=зекi'иныхъ, и= щедрw'ты
<е>=гw`, се`, пи^сана су'ть въ пр\оро'чествjь и=са'iи
пр\оро'ка сы'на а=мw'сова и= въ кни'зjь царе'й i=у'диныхъ
и= i=и~левыхъ.

33. И= о<у>='спе <е>=зекi'а со <о>=тцы^ свои'ми, и=
погребо'ша <е>=го` на восхо'дjьхъ гробw'въ сынw'въ
давi'довыхъ: и= сла'ву и= че'сть да'ша <е>=му` въ сме'рти
<е>=гw` ве'сь i=у'да и= живу'щiи во i=ер\сли'мjь. И=
воцари'ся манассi'а сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 33.

Двана'десяти лjь'тъ бjь` манассi'а, <е>=гда` ца'рствовати
нача`, и= пятьдеся'тъ пя'ть лjь'тъ ца'рствова во i=ер\сли'мjь:

2. сотвори' же лука'вое пред\ъ гд\семъ по всjь^мъ ме'рзостемъ
jа=зы'ческимъ, и=`хже и=стреби` гд\сь w\т лица` сынw'въ
i=и~левыхъ:

3. и= возврати` и= созда` высw'кая, jа=`же раскопа`
<е>=зекi'а <о>=те'цъ <е>=гw`, и= состро'и кумi'ры ваалi'му,
и= сотвори` дубра^вы, и= поклони'ся всему` во'инству
небе'сному, и= послужи` и=`мъ,

4. и= созда` <о>=лтари^ въ дому` гд\сни, w= не'мже
гл~а гд\сь: во i=ер\сли'мjь бу'детъ и='мя мое` во вjь'ки:

5. созда' же же'ртвенники всему` во'инству небе'сному
во двою` дво'рjьхъ до'му гд\сня.

6. То'й же проведе` ча^да своя^ чрез\ъ <о>='гнь во
о<у>=до'ли веенно'мли и= вража'ше (со жр<е>'бiи), и=
послjь'доваше гада'нi<е>мъ, и= волхвова'нi<е>мъ служа'ше,
и= и=мjь'яше чревоволше'бники и= w=бая'нники, и= мнw'га
лука^вая сотвори` пред\ъ гд\семъ, да прогнjь'ваетъ
<е>=го`:

7. и=стука'ны же и= слiя^нны w='бразы сотвори` и= поста'ви
въ дому` бж~iи, w= не'мже гл~а бг~ъ къ давi'ду и= къ
соломw'ну сы'ну <е>=гw`: въ дому` се'мъ и= во i=ер\сли'мjь,
<е>=го'же и=збра'хъ w\т всjь'хъ колjь'нъ i=и~левыхъ,
положу` и='мя мое` во вjь'къ,

8. и= не приложу` подви'гнути но'гу i=и~леву w\т земли`,
ю='же преда'хъ <о>=тц<е>'мъ и='хъ, то'кмw а='ще сохраня'тъ
сотвори'ти вся^, jа=`же повелjь'хъ и=`мъ, по всему`
зако'ну и= повелjь'нi<е>мъ и= судьба'мъ, руко'ю мwv"се'овою.

9. И= прельсти` манассi'а i=у'ду и= живу'щихъ во i=ер\сли'мjь,
да сотворя'тъ лука'вое па'че всjь'хъ jа=зы^къ, и=`хже
и=спрове'рже гд\сь w\т лица` сынw'въ i=и~левыхъ.

10. И= гл~а гд\сь къ манассi'и и= къ лю'демъ <е>=гw`,
и= не послу'шаша.

11. И= наведе` гд\сь на ни'хъ нача'льники во'<е>въ
царя` а=ссv"рi'йска, и= jа='ша манассi'ю во о<у>='захъ,
и= связа'ша <е>=гw` w=кw'вы ножны'ми, и= w\тведо'ша
въ вавv"лw'нъ.

12. И= <е>=гда` w=sло'бленъ бы'сть, взыска` лице` гд\са
бг~а своегw`, и= смири'ся sjьлw` пред\ъ лице'мъ бг~а
<о>=т<е>'цъ свои'хъ,

13. и= помоли'ся къ нему` и= послу'ша <е>=гw`, и= о<у>=слы'ша
во'пль <е>=гw`, и= возврати` <е>=го` во i=ер\сли'мъ
на ца'рство <е>=гw`: и= позна` манассi'а, jа='кw гд\сь
то'й <е>='сть бг~ъ.

14. И= по си'хъ созда` стjь'ну внjь` гра'да давi'дова
w\т лi'вы къ ю='гу въ пото'цjь и= ко вхо'ду вра'тъ
ры'бныхъ, и=сходя'щымъ врата'ми су'щими w='крестъ въ
высоту`, и= возвы'си sjьлw`: и= поста'ви нача'льники
во'<е>мъ во всjь'хъ градjь'хъ i=у'диныхъ стjьна'тыхъ,

15. и= w\тя'тъ бо'ги чужды^я и= i='дwлы w\т до'му гд\сня,
и= вся^ <о>=лтари^, jа=`же созда` въ горjь` до'му гд\сня
и= во i=ер\сли'мjь, и= и=зве'рже вся^ во'нъ и=з\ъ гра'да.

16. И= па'ки воздви'же <о>=лта'рь гд\сень, и= пожре`
на то'мъ же'ртву сп\снiя и= хвале'нiя, и= заповjь'да
i=у'дjь, да слу'жатъ гд\су бг~у i=и~леву.

17. Но <е>=ще` лю'дiе жря'ху на высо'кихъ, <о>=ба'че
гд\су бг~у своему`.

18. Прw'чая же слове'съ манассi'иныхъ, и= моли'тва
<е>=гw`, jа='же къ бг~у, и= словеса` прови'дящихъ,
и=`же глаго'лаху къ нему` во и='мя гд\са бг~а i=и~лева,

19. се`, во словесjь'хъ моли'твы <е>=гw`, и= jа='кw
о<у>=слы'ша <е>=гw`, и= вси` грjьси` <е>=гw` и= w\тступл<е>'нiя
<е>=гw`, и= мjьста`, на ни'хже созида` высw'кая, и=
сотвори` та'мw дубра^вы и= и=зва^янная, пре'жде не'же
w=брати'тися <е>=му`, се`, пи^сана су'ть во словесjь'хъ
прови'дящихъ.

20. О<у>='спе же манассi'а со <о>=тцы^ свои'ми, и=
погребо'ша <е>=го` въ саду` до'му <е>=гw`. И= воцари'ся
вмjь'стw <е>=гw` сы'нъ <е>=гw` а=мw'нъ.

21. Два'десяти дву` лjь'тъ бjь` а=мw'нъ, <е>=гда` ца'рствовати
нача`, и= два` лjь^та ца'рствова во i=ер\сли'мjь,

22. и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ, jа='коже творя'ше
манассi'а <о>=те'цъ <е>=гw`, и= всjь^мъ i='дwлwмъ,
и=`хже сотвори` манассi'а <о>=те'цъ <е>=гw`, пожре`
а=мw'нъ и= послужи` и=`мъ:

23. и= не смири'ся пред\ъ гд\семъ, jа='коже смири'ся
манассi'а <о>=те'цъ <е>=гw`, зане` сы'нъ <е>=гw` а=мw'нъ
о<у>=мно'жи грjьхи`.

24. И= нападо'ша на'нь раби` <е>=гw` и= о<у>=би'ша
<е>=го` въ дому` <е>=гw`.

25. И= о<у>=би'ша лю'дiе земли` напа'дшихъ на царя`
а=мw'на, и= поста'виша лю'дiе земли` царя` i=wсi'ю
сы'на <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 34.

<О>=сми` лjь'тъ бы'сть i=wсi'а, <е>=гда` ца'рствовати
нача`, и= три'десять <е>=ди'но лjь'то ца'рствова во
i=ер\сли'мjь,

2. и= сотвори` пра'вое пред\ъ гд\семъ, и= ходи` въ
путе'хъ давi'да <о>=тца` своегw`, и= не о<у>=клони'ся
ни на де'сно, ни на лjь'во.

3. И= во <о>=смо'е лjь'то ца'рства своегw`, и= то'й
<е>=ще` сы'й <о>='трокъ, нача` взыска'ти гд\са бг~а
<о>=тца` своегw` давi'да: и= во второена'десять лjь'то
ца'рства своегw` нача` w=чища'ти i=уде'ю и= i=ер\сли'мъ
w\т высо'кихъ и= лjьсw'въ, и= w\т ка'пищъ и= w\т и=стука'нныхъ.

4. И= разори'ша пред\ъ лице'мъ <е>=гw` <о>=лтари^ ваалi'мли,
и= высw'кая, jа=`же на ни'хъ: и= посjьче` дубра^вы
и= и=стука^нныя, и= слiя^нная сокруши` и= и=стни`,
и= растопи` и= пове'рже пред\ъ лице'мъ гробw'въ жру'щихъ
и=`мъ:

5. и= кw'сти жерц<е>'въ сожже` на <о>=лтаре'хъ и='хъ,
и= w=чи'сти i=у'ду и= i=ер\сли'мъ,

6. и= во градjь'хъ манассi'иныхъ и= <е>=фре'млихъ и=
сv"меw'нихъ да'же до нефfалi'ма, и= въ мjь'стjьхъ и='хъ
w='крестъ:

7. и= <о>=лтари^ размета` и= лjь'сы, и= i='дwлы разсjьче`
въ ча^стицы, и= вся^ высw'кая и=зсjьче` w\т всея` земли`
i=и~левы, и= возврати'ся во i=ер\сли'мъ.

8. И= во <о>=смоена'десять лjь'то ца'рства своегw`,
<е>=гда` w=чище'на бы'сть земля` и= це'рковь гд\сня,
посла` сафа'на сы'на <е>=селi'ева и= а=месi'ю нача'льника
гра'да и= i=wа'са сы'на i=wаха'зова памятопи'сца своего`,
да о<у>=твердя'тъ до'мъ гд\са бг~а своегw`.

9. И= прiидо'ша ко хелкi'и свяще'ннику вели'кому, и=
да'ша сребро` принесе'нное въ до'мъ гд\сень, <е>='же
собра'ша леvi'ти храня'щiи две'рь w\т руки` манассi'ины
и= <е>=фре'мли, и= w\т нача'льникwвъ и= w\т всjь'хъ
про'чихъ во i=и~ли, и= w\т сынw'въ i=у'диныхъ и= венiамi'нихъ
и= w=бита'ющихъ во i=ер\сли'мjь,

10. и= да'ша <о>='ное въ ру'цjь творя'щихъ дjьла`,
приста^вницы въ дому` гд\сни, и= да'ша <е>=` творя'щымъ
дjьла`, и=`же творя'ху въ дому` гд\сни, да w=бновя'тъ
и= о<у>=крjьпя'тъ хра'мъ:

11. и= да'ша текто'нwмъ и= домозда'тел<е>мъ, да ку'пятъ
ка'менiе четвероуго'льное и= древа` на бе'рвна на покры'тiе
домw'въ, и=`хже разори'ша ца'рiе i=у^дины.

12. И= му'жiе вjь'рнw творя'ху въ дjь'лjьхъ, и= над\ъ
ни'ми надзира'тел<е> i=е'fъ и= а=вдi'а леvi'ти w\т
сынw'въ мера'рiныхъ, и= заха'рiа и= мосолла'мъ w\т
сынw'въ каа'fовыхъ надзира'ти, и= вся'къ леvi'тинъ,
и= вся'къ зна'яй во <о>=рга'ны пjь'ти:

13. и= над\ъ нося'щими бремена` и= над\ъ всjь'ми творя'щими
дjьла`, вся'кимъ дjь'ланiемъ: и= w\т леvi^тъ бjь'ша
пи'сареве и= судiи^ и= дв<е>'рницы.

14. И= внегда` и=зноси'ти и=`мъ сребро` принесе'нное
въ це'рковь гд\сню, w=брjь'те хелкi'а свяще'нникъ кни'гу
зако'на гд\сня, (jа='же дана` бы'сть) руко'ю мwv"се'овою.

15. И= w\твjьща` хелкi'а и= рече` къ сафа'ну пи'сарю:
кни'гу зако'на w=брjьто'хъ въ дому` гд\сни. И= даде`
хелкi'а кни'гу сафа'ну.

16. И= принесе` сафа'нъ кни'гу ко царю`, и= возвjьсти`
<е>=ще` ко царю` сло'во, глаго'ля: все` сребро` дано`
въ ру'ки рабw'въ твои'хъ творя'щихъ дjьла`:

17. и= слiя'ша сребро` w=брjь'тенное въ дому` гд\сни,
и= да'ша въ ру'ки надзира'телей и= въ ру'ки творя'щихъ
дjь'ло.

18. И= возвjьсти` сафа'нъ пи'сарь сло'во царю`, глаго'ля:
кни'гу даде' ми хелкi'а свяще'нникъ. И= прочте` ю=`
сафа'нъ пред\ъ царе'мъ.

19. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша ца'рь словеса` зако'на,
и= растерза` ри^зы своя^.

20. И= повелjь` ца'рь хелкi'еви и= а=хiка'му сы'ну
сафа'нову и= а=вдw'ну сы'ну мiхе'еву, и= сафа'ну пи'сарю
и= а=са'iю рабу` царе'ву, глаго'ля:

21. и=ди'те и= моли'теся гд\су за мя` и= за вся'каго
w=ста'вшагося во i=и~ли и= i=у'дjь, w= словесjь'хъ
кни'ги, jа='же w=брjь'тена <е>='сть, вели'къ бо гнjь'въ
гд\сень разгорjь'ся на на'съ, поне'же не послу'шаша
<о>=тцы` на'ши слове'съ гд\снихъ, <е>='же твори'ти
по всjь^мъ напи^саннымъ въ кни'зjь се'й.

22. И= и='де хелкi'а, и= и=`мже повелjь` ца'рь, ко
<о>=лда'нjь проро'чицjь, женjь` селли'ма сы'на fеку'ева,
сы'на <е>=серi'и ризохрани'теля, храня'щей за'пwвjьди,
jа='же w=бита'ше во i=ер\сли'мjь въ маса'нjь, и= глаго'лаша
<е>='й по си^мъ.

23. И= та` w\твjьща` и=`мъ: сiя^ рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ:
глаго'лите му'жу, и='же посла` ва'съ ко мнjь`: сiя^
рече` гд\сь:

24. се`, а='зъ наведу` sла^я на мjь'сто сiе` и= на
w=бита'ющихъ въ не'мъ вся^ словеса`, jа=`же пи^сана
су'ть въ кни'зjь прочте'ннjьй пред\ъ царе'мъ i=у'динымъ,

25. зане` w=ста'виша мя` и= кадя'ху богw'мъ чужди^мъ,
да прогнjь'ваютъ мя` во всjь'хъ дjь'лjьхъ ру'къ свои'хъ:
и= разгорjь'ся jа='рость моя` на мjь'сто сiе` и= не
о<у>=гаси'тся:

26. и= ко царю` i=у'дину, и='же посла` ва'съ ко гд\су
помоли'тися, та'кw глаго'лите <е>=му`: сiя^ рече` гд\сь
бг~ъ i=и~левъ: словеса`, jа=`же слы'шалъ <е>=си`,

27. и= сокруши'ся се'рдце твое`, и= смири'лся <е>=си`
пред\ъ лице'мъ мои'мъ, <е>=гда` о<у>=слы'шалъ <е>=си`
словеса` моя^ на мjь'сто сiе` и= на w=бита'ющихъ въ
не'мъ, и= смири'лся <е>=си` предо мно'ю, и= растерза'лъ
<е>=си` ри^зы твоя^, и= пла'калъ <е>=си` предо мно'ю,
и= а='зъ о<у>=слы'шахъ, рече` гд\сь:

28. се`, приложу` тя` ко <о>=тц<е>'мъ твои^мъ, и= приложи'шися
ко гробw'мъ твои'мъ въ ми'рjь, и= не о<у>='зрятъ <о>='чи
твои` вся'кагw sла`, jа=`же а='зъ наведу` на мjь'сто
сiе` и= на w=бита'ющихъ въ не'мъ. И= возвjьсти'ша царю`
сло'во.

29. И= посла` ца'рь, и= собра` старjь^йшины i=у^дины
и= i=ер\сли^мли.

30. И= взы'де ца'рь въ до'мъ гд\сень и= вси` му'жiе
i=у^дины и= живу'щiи во i=ер\сли'мjь, и= свяще'нницы
и= леvi'ти, и= вси` лю'дiе w\т ма'ла да'же до вели'ка:
и= чита'ше во о<у>=шеса` и='хъ вся^ словеса` кни'ги
завjь'та w=брjь'тенныя въ дому` гд\сни.

31. И= ста` ца'рь на столпjь`, и= завjьща` завjь'тъ
пред\ъ гд\семъ ходи'ти пред\ъ гд\семъ, храни'ти за'пwвjьди
<е>=гw` и= свидjь^нiя <е>=гw` и= повелjь^нiя <е>=гw`
всjь'мъ се'рдцемъ и= все'ю душе'ю, <е>='же твори'ти
словеса` завjь'та напи^санная въ кни'зjь се'й.

32. И= поста'ви всjь'хъ, и=`же w=брjь'тени бя'ху во
i=ер\сли'мjь и= венiамi'нjь, и= сотвори'ша w=бита'ющiи
во i=ер\сли'мjь завjь'тъ въ дому` гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ
свои'хъ.

33. И= w\тя` i=wсi'а вся^ ме'рзwсти w\т всея` земли`,
jа='же бjь` сынw'въ i=и~левыхъ, и= сотвори` всjь'хъ
w=брjь'тшихся во i=ер\сли'мjь и= во i=и~ли служи'ти
гд\су бг~у своему` во вся^ дни^ своя^, и= не о<у>=клони'ся
w\т гд\са бг~а <о>=т<е>'цъ свои'хъ.

Глава` 35.

И= сотвори` i=wсi'а во i=ер\сли'мjь па'сху гд\су бг~у
своему`, и= пожре` па'сху въ четвертыйна'десять де'нь
мц\са пе'рвагw:

2. и= поста'ви свяще'нники на стра'жахъ и='хъ, и= о<у>=крjьпи`
и=`хъ на дjьла` до'му гд\сня,

3. и= рече` леvi'тwмъ си^льнымъ во все'мъ i=и~ли, да
w=святя'тся гд\су и= поста'вятъ кiвw'тъ ст~ы'й въ дому`
гд\сни. И= поста'виши кiвw'тъ ст~ы'й во хра'мjь, <е>=го'же
созда` соломw'нъ сы'нъ давi'да царя` i=и~лева. И= рече`
ца'рь: нjь'сть ва'мъ на ра'менахъ носи'ти ничто'же:
нн~jь о<у>=`бо служи'те гд\су бг~у ва'шему и= лю'демъ
<е>=гw` i=и~лю,

4. и= о<у>=гото'вайтеся по домw'мъ <о>=те'чествъ ва'шихъ
и= по чреда'мъ ва'шымъ, по писа'нiю давi'да царя` i=и~лева
и= руко'ю соломw'на сы'на <е>=гw`,

5. и= сто'йте во хра'мjь по раздjьле'нi<е>мъ домw'въ
<о>=те'чествъ ва'шихъ во бра'тiи ва'шей сынjь'хъ людски'хъ,
и= по ча'сти до'му <о>=те'чества въ леvi'тjьхъ:

6. и= пожри'те па'сху и= ст~а^я о<у>=гото'вайте бра'тiи
ва'шей, <е>='же сотвори'ти по словеси` гд\сню, (<е>='же
гл~а) руко'ю мwv"се'овою.

7. И= даде` нача'тки i=wсi'а сынw'мъ людски^мъ <о>='вцы
и= а='гнцы и= козлы` w\т ко'зъ, вся^ на па'сху, и=
всjь'хъ w=брjь'теныхъ въ число` три'десять ты'сящъ,
и= волw'въ три` ты'сящы, сiя^ w\т царе'ва и=мjь'нiя.

8. И= нача^льницы <е>=гw` да'ша нача'тки лю'демъ и=
свяще'нникwмъ и= леvi'тwмъ: даде' же и= хелкi'а и=
заха'рiа и= i=еiи'лъ нача^льницы свяще'нникwмъ до'му
гд\сня, и= да'ша на па'сху <о>=ве'цъ и= а='гнц<е>въ
и= ко'злищъ двjь` ты'сящы ше'сть сw'тъ и= волw'въ три'ста.

9. Хwненi'а же и= ване'а, и= саме'а и= наfанаи'лъ бра'тъ
<е>=гw`, и= а=савi'а и= i=еiи'лъ и= i=wзава'дъ, нача^льницы
леvi'тwвъ, да'ша леvi'тwмъ на па'сху пя'ть ты'сящъ
<о>=ве'цъ и= волw'въ пя'ть сw'тъ.

10. И= о<у>=гото'вано бы'сть служе'нiе, и= ста'ша свяще'нницы
въ чи'нjь свое'мъ и= леvi'ти по раздjьле'нi<е>мъ свои^мъ
по повелjь'нiю царе'ву,

11. и= пожро'ша па'сху, и= пролiя'ша свяще'нницы рука'ма
свои'ма кро'вь, и= леvi'ти w=дира'ху ко'жы:

12. и= о<у>=гото'ваша всесожж<е>'нiя преда'ти и=`мъ
по раздjьле'нiю, по домw'мъ <о>=те'чествъ сынw'мъ людски^мъ,
принести` гд\севи всесожж<е>'нiя, jа='коже пи'сано
<е>='сть въ кни'зjь зако'на мwv"се'ова: та'кw и= зау'тра:

13. и= и=спеко'ша па'сху на <о>=гни` по чи'ну, и= ст~а^я
свари'ша въ мjь'дницахъ и= въ котлjь'хъ, и= пред\ъуспjь`
и=`мъ, и= раздjьли'ша всjь^мъ сынw'мъ людски^мъ:

14. себjь' же и= свяще'нникwмъ пото'мъ о<у>=гото'ваша,
jа='кw въ возноше'нiи всесожега'емыхъ и= ту'кwвъ да'же
до но'щи свяще'нницы (бы'ша не пра'здни), и= леvi'ти
о<у>=гото'ваша и=`мъ и= бра'тiи и='хъ сынw'мъ а=арw^нимъ.

15. И= пjьвцы` сы'нове а=са'фwвы (стоя'ху) въ чи'нjь
свое'мъ по повелjь'нiю давi'да, и= а=са'фа и= <е>=ма'на
и= i=дifу'ма проро'кwвъ царе'выхъ: и= нача^льницы и=
дв<е>'рницы всjь'хъ вра'тъ, и=`мже не бjь` возмо'жно
w\тлучи'тися w\т слу'жбы ст~ы'хъ, поне'же бра'тiя и='хъ
леvi'ти о<у>=гото'ваша и=`мъ (бра^шна).

16. И= о<у>=пра'вися и= о<у>=гото'вася вся` слу'жба
гд\сня въ де'нь то'й, да сотворя'тъ па'сху и= принесу'тъ
всесожж<е>'нiя на <о>=лта'рь гд\сень по повелjь'нiю
царя` i=wсi'и.

17. И= сотвори'ша сы'нове i=и~л<е>вы, и=`же w=брjь'тени
бя'ху, па'сху во вре'мя то` и= пра'здникъ w=прjьсно'кwвъ
се'дмь днi'й.

18. И= не бы'сть па'схи подо'бныя то'й во i=и~ли w\т
днi'й самуи'ла пр\оро'ка, и= вси` ца'рiе i=и~л<е>ва
не сотвори'ша па'схи, ю='же сотвори` i=wсi'а и= свяще'нницы
и= леvi'ти, и= ве'сь i=у'да и= i=и~ль, и='же w=брjь'тенъ
бы'сть, и= w=бита'ющiи во i=ер\сли'мjь, гд\су.

19. Во <о>=смоена'десять лjь'то ца'рства i=wсi'ина
сiя` па'сха пра'зднована бы'сть.

20. По си'хъ всjь'хъ, и=`хже сотвори` i=wсi'а въ дому`,
и= басночре'вныхъ и= волхву'ющихъ, и= кумi^рницы и=
i='дwлы и= дубра^вы, jа=`же бя'ху во i=ер\сли'мjь и=
во i=уде'и, пожже` <о>=гне'мъ ца'рь i=wсi'а, да о<у>=тверди'тъ
глаго'лы зако'на пи^санныя въ кни'зjь, ю='же w=брjь'те
хелкi'а жре'цъ въ дому` гд\сни: подо'бенъ <е>=му` не
бы'сть пред\ъ ни'мъ, и='же бы w=брати'лся ко гд\су
всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ и= все'ю душе'ю свое'ю и=
все'ю крjь'постiю свое'ю по всему` зако'ну мwv"се'ову,
и= по не'мъ не воста` подо'бенъ <е>=му`. <О>=ба'че
не w\тврати'ся гд\сь w\т гнjь'ва jа='рости своея` вели'кiя,
<е>='юже разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на i=уде'ю,
всjь'хъ ра'ди разгнjь'ванiй <е>=я`, и='миже прогнjь'ва
манассi'а. И= рече` гд\сь: и= i=у'ду о<у>=`бо w\три'ну
w\т лица` моегw`, jа='коже w\три'нухъ до'мъ i=и~левъ,
и= w\тверго'хъ гра'дъ, <е>=го'же и=збра'хъ, i=ер\сли'мъ,
и= хра'мъ, w= не'мже рjь'хъ: бу'детъ и='мя мое` та'мw.
И= и=зы'де фараw'нъ нехаw` ца'рь <е>=гv'петскiй на
царя` а=ссv"рi'йскаго на рjьку` <е>=vфра'тъ, <е>='же
ра'товати <е>=го` въ хархами'сjь. И= и=зы'де во срjь'тенiе
<е>=му` i=wсi'а ца'рь.

21. И= посла` къ нему` послы`, глаго'ля: что` мнjь`
и= тебjь`, царю` i=у'динъ; не проти'ву теб<е>` дне'сь
и=ду` воева'ти, но на мjь'сто бра'ни моея`: и= бг~ъ
рече` потща'тися мнjь`: внемли` ты` w= бз~jь и='же
со мно'ю, да не о<у>=бiе'тъ тя`.

22. И= не возврати` i=wсi'а лица` своегw` w\т негw`,
но ра'товати <е>=го` о<у>=крjьпи'ся, ниже` послу'ша
слове'съ нехаw'выхъ, jа=`же w\т о<у>='стъ бж~iихъ,
но и='де, да вою'етъ на по'ли магеддw`.

23. И= о<у>=стрjьли'ша стрjьльцы` въ царя` i=wсi'ю.
И= рече` ца'рь <о>=трокw'мъ свои^мъ: и=зведи'те мене`
(w\т бра'ни), jа='кw и=знемого'хъ sjьлw`.

24. И= сведо'ша <е>=го` <о>='троцы <е>=гw` съ колесни'цы,
и= въ другу'ю колесни'цу посади'ша <е>=го`, jа='же
бя'ше <е>=му`, и= привезо'ша <е>=го` во i=ер\сли'мъ,
и= о<у>='мре и= погребе'нъ бы'сть со <о>=тцы^ свои'ми:
и= ве'сь i=у'да и= i=ер\сли'мъ пла'каша w= i=wсi'и.

25. И= i=еремi'а возрыда` по i=wсi'и, и= глаго'лаша
вси` кня^зи и= княги^ни пла'чь по i=wсi'и да'же до
дне'сь: и= да'ша <е>=го` въ повелjь'нiе i=и~лю, и=
се`, пи'сано <е>='сть въ рыда'нiихъ.

26. Прw'чая же словеса` i=wсi^ина и= о<у>=пова'нiе
<е>=гw` бя'ху пи^сана въ зако'нjь гд\сни:

27. дjьла' же <е>=гw`, п<е>'рвая и= послjь^дняя, се`,
пи^сана су'ть въ кни'зjь царе'й i=и~левыхъ и= i=у'диныхъ.

Глава` 36.

И= взя'ша лю'дiе земли` i=wаха'за сы'на i=wсi'ина,
и= пома'заша <е>=го`, и= поста'виша <е>=го` царе'мъ
вмjь'стw <о>=тца` <е>=гw` во i=ер\сли'мjь.

2. Два'десяти трiе'хъ лjь'тъ бы'сть i=wаха'зъ, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, и= три` мц\сы ца'рствова во i=ер\сли'мjь.
И='мя же ма'тере <е>=гw` а=мiта'лъ, дще'рь i=еремi'ина
w\т ловны`. И= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ по
всjь^мъ, jа=`же сотвори'ша <о>=тцы` <е>=гw`. (И= плjьни`
i=wаха'за,) и= w=кова` <е>=го` фараw'нъ нехаw` въ девла'fjь
въ земли` <е>=fа'мли, <е>='же не ца'рствовати <е>=му`
во i=ер\сли'мjь,

3. и= преведе` <е>=го` ца'рь во <е>=гv'петъ, и= возложи`
да'нь на зе'млю (i=и~леву) сто` тала^нтъ сребра` и=
тала'нтъ зла'та.

4. И= поста'ви фараw'нъ нехаw` <е>=лiакi'ма сы'на i=wсi'ина
царе'мъ над\ъ i=у'дою и= i=ер\сли'момъ вмjь'стw i=wсi'и
<о>=тца` <е>=гw`, и= премjьни` и='мя <е>=гw` i=wакi'мъ.
I=wаха'за же бра'та <е>=гw` взя` фараw'нъ нехаw` и=
введе` <е>=го` во <е>=гv'петъ, и= о<у>='мре та'мw:
сребро' же и= зла'то даде` фараw'ну. Тогда` нача` земля`
подда'на бы'ти, <е>='же дая'ти сребро` по словеси`
фараw'нову: и= кi'йждо по си'лjь и=стяза'ше сребро`
и= зла'то w\т людi'й земли`, <е>='же дая'ти фараw'ну
нехаw`.

5. Два'десяти пяти` лjь'тъ бjь` i=wакi'мъ, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, и= <е>=динона'десять лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь. И='мя же ма'тере <е>=гw` зехw'ра,
дще'рь нирi'ева w\т ра'мы. Сотвори' же лука'вое пред\ъ
гд\семъ по всjь^мъ, <е>=ли^ка сотвори'ша <о>=тцы` <е>=гw`.
Во дни^ <е>=гw` прiи'де навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй
на зе'млю, и= бjь` <е>=му` служа` три` лjь^та и= w\тступи`
w\т негw`. И= посла` гд\сь на ни'хъ халд<е>'и и= разбо'йники
сv^рскiя и= разбо'йники мwавi^тскiя, и= сынw'въ а=ммw'новыхъ
и= самарi'йскихъ, и= по словеси` се'мъ w\тступи'ша
по словеси` гд\сню, (<е>='же гл~а) о<у>=сты^ рабw'въ
свои'хъ пр\оро'кwвъ. <О>=ба'че jа='рость гд\сня бjь`
на i=у'дjь, <е>='же w\три'нути <е>=го` w\т лица` своегw`,
грjь^хъ ра'ди манассi'иныхъ во всjь'хъ, jа=`же сотвори`,
и= въ кро'ви непови'ннjьй, ю='же и=злiя` i=wакi'мъ,
и= напо'лни i=ер\сли'мъ кро'ве непови'нныя. Но не восхотjь`
гд\сь и=скорени'ти и=`хъ.

6. И= взы'де на него` навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй,
и= w=кова` <е>=го` w=ко'вами мjь'дяными, и= приведе`
<е>=го` въ вавv"лw'нъ:

7. и= ча'сть сосу'дwвъ до'му гд\сня пренесе` въ вавv"лw'нъ
и= поста'ви я=` во хра'мjь свое'мъ въ вавv"лw'нjь.

8. Прw'чая же слове'съ i=wакi'мовыхъ, и= вся^, jа=`же
содjь'ла, не се' ли, сiя^ пи^сана въ кни'зjь слове'съ
днi'й царе'й i=у'диныхъ; И= о<у>='спе i=wакi'мъ со
<о>=тцы^ свои'ми и= погребе'нъ бы'сть въ ганоза'нjь
со <о>=тцы^ свои'ми. И= воцари'ся i=ехонi'а сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

9. <О>=смина'десяти лjь'тъ бjь` i=ехонi'а, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, и= три` мц\сы и= де'сять днi'й
ца'рствова во i=ер\сли'мjь, и= сотвори` лука'вое пред\ъ
гд\семъ.

10. <Е>=гда' же лjь'ту кру'гъ враща'шеся, посла` навуходоно'соръ
ца'рь, и='же и= введе` <е>=го` въ вавv"лw'нъ съ предраги'ми
сосу^ды до'му гд\сня, а= царе'мъ поста'ви седекi'ю
бра'та <о>=тцу` <е>=гw` над\ъ i=у'дою и= i=ер\сли'момъ.

11. Два'десять <е>=ди'но лjь'то бы'сть седекi'и, <е>=гда`
ца'рствовати нача`, <е>=динна'десять лjь'тъ ца'рствова
во i=ер\сли'мjь:

12. и= сотвори` лука'вое пред\ъ гд\семъ бг~омъ свои'мъ,
и= не о<у>=срами'ся лица` i=еремi'и пр\оро'ка w\т о<у>='стъ
гд\снихъ,

13. <е>=гда` w\т царя` навуходоно'сора w\тве'ржеся,
и='же закля` <е>=го` пред\ъ бг~омъ: и= w=жесточи` вы'ю
свою` и= се'рдце свое` о<у>=крjьпи`, да не w=брати'тся
ко гд\су бг~у i=и~леву.

14. И= вси` сла'внiи i=у^дины и= свяще'нницы и= лю'дiе
земли` о<у>=мно'жиша <е>='же преступи'ти преступл<е>'нiя
ме'рзостей jа=зы'ческихъ, и= w=скверни'ша до'мъ гд\сень,
и='же во i=ер\сли'мjь.

15. И= посыла'ше гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ и='хъ къ ни^мъ
руко'ю пр\оро'кwвъ свои'хъ о<у>='тренюя и= посыла'я
вjь'стники своя^, поне'же щадя'ше людi'й свои'хъ и=
святи'лища своегw`: и= тi'и поноша'ху послw'мъ бж~iимъ,

16. и= о<у>=ничижа'ху словеса` <е>=гw`, и= руга'хуся
пр\оро'кwмъ <е>=гw`, до'ндеже сни'де гнjь'въ гд\сень
на лю'ди <е>=гw`, до'ндеже не бы'сть и=сцjьле'нiя.

17. И= наведе` на ни'хъ царя` халде'йска, и= поби`
младе'нцы и='хъ мече'мъ въ дому` святы'ни <е>=гw`:
и= не пощадjь` седекi'и и= дjь'въ и='хъ не поми'лова,
и= ста'рцы и='хъ и=зведе`, и= всjь'хъ предаде` въ ру'ки
и='хъ,

18. и= вся^ сосу'ды до'му бж~iя вели^кiя и= ма^лыя,
и= сокрw'вища це'ркве гд\сни, и= вся^ сокрw'вища цар<е>'ва
и= вельмо'жъ, вся^ внесе` въ вавv"лw'нъ:

19. и= зажже` до'мъ гд\сень и= разори` стjь'ну i=ер\сли'млю,
и= столпы` <е>=гw` сожже` <о>=гне'мъ и= вся'къ сосу'дъ
драгi'й и=стни`:

20. и= пресели` w=ста'вшихся въ вавv"лw'нъ, и= бы'ша
<е>=му` и= сынw'мъ <е>=гw` въ рабы^ да'же до ца'рства
ми'дскагw,

21. да и=спо'лнится сло'во гд\сне о<у>=ста'ми i=еремi'и,
доне'лjьже прiя` земля` суббw^ты своя^ суббw'тствовати
во вся^ дни^ запустjь'нiя своегw`: суббw'тствова до
соверше'нiя седми'десяти лjь'тъ.

22. Въ лjь'то пе'рвое кv'ра царя` пе'рсскагw, повнегда`
и=спо'лнитися словес<е>'мъ гд\снимъ о<у>=сты^ i=еремi'и,
воздви'же гд\сь ду'хъ кv'ра царя` пе'рсскагw, и= повелjь`
проповjь'дати во все'мъ ца'рствiи свое'мъ писа'нiемъ,
глаго'ля:

23. сiя^ глаго'летъ кv'ръ ца'рь пе'рсскiй: вся^ ца^рства
земли` даде' ми гд\сь бг~ъ нб\сный, и= то'й заповjь'да
мнjь` созда'ти себjь` до'мъ во i=ер\сли'мjь, и='же
<е>='сть во i=уде'и: кто` въ ва'съ w\т всjь'хъ людi'й
<е>=гw`; да бу'детъ бг~ъ <е>=гw` съ ни'мъ, и= да взы'детъ.

%(Моли'тва манассi'и царя` i=уде'йска, <е>=гда` плjьне'нъ
держа'шеся во вавv"лw'нjь.%)

Гд\си вседержи'телю, бж~е <о>=т<е>'цъ на'шихъ, а=враа'мовъ
и= i=саа'ковъ и= i=а'кwвль и= сjь'мене и='хъ прв\днагw,
сотвори'вый не'бо и= зе'млю со все'ю лjь'потою и='хъ
и= связа'вый мо'ре сло'вомъ повелjь'нiя твоегw`, заключи'вый
бе'здну и= запеча'тствовавый ю=` стра'шнымъ и= сла'внымъ
и='менемъ твои'мъ, <е>=гw'же вся^ боя'тся, и= трепе'щутъ
w\т лица` си'лы твоея`, jа='кw никто'же постои'тъ пред\ъ
великолjь'пiемъ сла'вы твоея`, и= нестерпи'мь гнjь'въ,
<е>='же на грjь'шники, преще'нiя твоегw`. Безмjь'рна
же и= неизслjь'дованна мл\сть w=бjьща'нiя твоегw`:
ты' бо <е>=си` гд\сь, вы'шнiй, бл~гоутро'бенъ, долготерпjьли'въ
и= многомл\стивъ и= ка'яйся w= sло'бахъ человjь'ческихъ.
Ты`, гд\си, по мно'жеству бл~гости твоея` w=бjьща'лъ
<е>=си` покая'нiе и= w=ставле'нiе согрjьши'вшымъ тебjь`,
и= мно'жествомъ щедро'тъ твои'хъ w=предjьли'лъ <е>=си`
покая'нiе грjь'шникwмъ во сп\снiе. Ты` о<у>=`бо, гд\си
бж~е си'лъ, не положи'лъ <е>=си` покая'нiе прв\днымъ
а=враа'му и= i=саа'ку и= i=а'кwву, не согрjьши'вшымъ
тебjь`, но положи'лъ <е>=си` покая'нiе мнjь` грjь'шному,
зане` согрjьши'хъ па'че числа` песка` морска'гw: о<у>=мно'жишася
беззакw'нiя моя^, гд\си, о<у>=мно'жишася беззакw'нiя
моя^, и= нjь'смь досто'инъ воззрjь'ти и= ви'дjьти высоту`
нб\сную w\т мно'жества непра'вдъ мои'хъ. Сля'ченъ <е>='смь
мно'гими о<у>='зами желjь'зными, во <е>='же не возвести`
главы` моея`, и= нjь'сть ми` w=слабле'нiя: зане` прогнjь'вахъ
jа='рость твою` и= лука'вое пред\ъ тобо'ю сотвори'хъ:
не сотвори'вый во'ли твоея` и= не сохрани'вый повелjь'нiй
твои'хъ, поста'вихъ ме'рзwсти и= о<у>=мно'жихъ претыка^нiя.
И= нн~jь приклоня'ю кwлjь'на се'рдца, тре'буя w\т теб<е>`
бл~гости. Согрjьши'хъ, гд\си, согрjьши'хъ, и= беззакw'нiя
моя^ а='зъ вjь'мъ, но прошу` моля'ся: w=сла'би ми`,
гд\си, w=сла'би ми`, и= не погуби` мене` со беззакw'нiи
мои'ми, ниже` въ вjь'къ враждова'въ соблюде'ши sw'лъ
мои'хъ, ниже` w=су'диши мя` въ преиспо'днихъ земли`:
зане` ты` <е>=си`, бж~е, бг~ъ ка'ющихся, и= на мнjь`
jа=ви'ши всю` бл~гость твою`: jа='кw недосто'йна су'ща
сп~се'ши мя` по мно'зjьй мл\сти твое'й, и= восхвалю`
тя` вы'ну во дне'хъ живота` моегw`: jа='кw тя` пое'тъ
вся` си'ла нб\сная, и= твоя` <е>='сть сла'ва во вjь'ки
вjькw'въ. А=ми'нь.

Коне'цъ кни'зjь вторjь'й паралiпоме'нwнъ: и='мать въ
себjь` гла'въ 36.

</hip>
Hosted by uCoz