<hip>
%{!версия=9} Кни'га пе'рвая

<Е>='здры.

Глава` 1.

Въ лjь'то пе'рвое кv'ра царя` пе'рсскагw, да и=спо'лнится
сло'во гд\сне w\т о<у>='стъ i=еремi'иныхъ, воздви'же
гд\сь ду'хъ кv'ра царя` пе'рсскагw, и= повелjь` проповjь'дати
во все'мъ ца'рствiи свое'мъ, и= писа'ньми, глаго'ля:

2. сiя^ глаго'летъ кv'ръ ца'рь пе'рсскiй: вся^ ца^рства
з<е>мна'я даде` мнjь` гд\сь бг~ъ нб\сный, и= то'й повелjь'
ми, да сози'жду <е>=му` до'мъ во i=ер\сли'мjь, и='же
во i=уде'и:

3. кто` въ ва'съ w\т всjь'хъ людi'й <е>=гw`; и= бу'детъ
бг~ъ <е>=гw` съ ни'мъ, и= да взы'детъ во i=ер\сли'мъ,
и='же во i=уде'и, и= да сози'ждетъ до'мъ бг~у i=и~леву,
то'й <е>='сть бг~ъ, и='же во i=ер\сли'мjь:

4. и= вся'къ w=ста'вшiйся w\т всjь'хъ мjь'стъ, и=дjь'же
то'й w=бита'етъ, и= да помо'гутъ <е>=му` му'жiе w\т
мjь'ста <е>=гw` сребро'мъ и= зла'томъ, и= сосу^ды и=
скwты`, съ доброво'льными w=бjьща^нiи (принесу'тъ)
въ це'рковь бж~iю, jа='же во i=ер\сли'мjь.

5. И= воста'ша кня^зи <о>=те'чествъ i=у'диныхъ и= венiамi'нихъ
и= свяще'нницы и= леvi'ти, и= вси`, и=`мже воздви'же
бг~ъ ду'хъ и='хъ, да взы'дутъ созида'нiю це'ркве гд\сни,
jа='же во i=ер\сли'мjь:

6. и= вси`, и=`же бя'ху w='крестъ, помого'ша рука'мъ
и='хъ сосу^ды сре'бряными, зла'томъ, потре'бными, и=
скота'ми, и= драги'ми вещми`, кромjь` доброво'льныхъ.

7. И= ца'рь кv'ръ и=знесе` сосу'ды це'ркве гд\сни,
и=`хже взя` навуходоно'соръ и=з\ъ i=ер\сли'ма и= положи`
ты^я въ це'ркви бо'га своегw`:

8. и=знесе' же ты^я кv'ръ ца'рь пе'рсскiй руко'ю мifрiда'та
гасвари'нова {сокровищехрани'теля}, и= сочте` ты^я
сасавасса'ру кня'зю i=уде'йску.

9. И= сiе` число` и='хъ: о<у>=мыва'льницъ златы'хъ
три'десять, о<у>=мыва'льницъ же сре'бряныхъ ты'сяща,
ноже'й два'десять де'вять,

10. и= ча'шъ златы'хъ три'десять, и= сре'бряныхъ двойны'хъ
четы'реста де'сять, и= сосу'дwвъ и=ны'хъ ты'сяща:

11. всjь'хъ сосу'дwвъ златы'хъ и= сре'бряныхъ пя'ть
ты'сящъ и= четы'реста, вся^ взя` съ собо'ю сасавасса'ръ
w\т преселе'нiя вавv"лw'нскагw во i=ер\сли'мъ.

Глава` 2.

Сi'и же су'ть сы'нове страны`, и=`же взыдо'ша w\т плjь'на
преселе'нiя, и=`хже пресели` навуходоно'соръ ца'рь
вавv"лw'нскiй въ вавv"лw'нъ: и= возврати'шася во i=ер\сли'мъ
и= i=уде'ю кi'йждо му'жъ во гра'дъ сво'й.

2. И=`же прiидо'ша съ зорова'велемъ: i=ису'съ, неемi'а,
сараi'а, реелi'а, мардохе'й, валаса'нъ, масфа'ръ, вагу'й,
реу'мъ, ваана`. Сiе` число` муж<е>'мъ людi'й i=и~левыхъ:

3. сы'нове фаре'сwвы двjь` ты'сящы сто` се'дмьдесятъ
и= два`,

4. сы'нове сафатi'<е>вы три'ста се'дмьдесятъ два`,

5. сы'нове а=ре'сwвы се'дмь сw'тъ се'дмьдесятъ пя'ть,

6. сы'нове фаа'fъ-мwа^вли w\т сынw'въ i=ису'евыхъ {по
и=ны^мъ: i=ису'совыхъ.} и= i=wа'влихъ двjь` ты'сящы
<о>='смь сw'тъ двана'десять,

7. сы'нове <е>=ла^мли ты'сяща двjь'сти пятьдеся'тъ
четы'ри,

8. сы'нове заfу'<е>вы де'вять сw'тъ четы'редесять пя'ть,

9. сы'нове закха^ни се'дмь сw'тъ шестьдеся'тъ,

10. сы'нове вану'<е>вы ше'сть сw'тъ четы'редесять два`,

11. сы'нове вава'<е>вы ше'сть сw'тъ два'десять три`,

12. сы'нове а=вга'дwвы ты'сяща двjь'сти два'десять
два`,

13. сы'нове а=дwнiка'мwвы ше'сть сw'тъ шестьдеся'тъ
ше'сть,

14. сы'нове вагу'<е>вы двjь` ты'сящы пятьдеся'тъ ше'сть,

15. сы'нове а='дины четы'риста пятьдеся'тъ четы'ри,

16. сы'нове а=ти'рwвы, и=`же бя'ху w\т <е>=зекi'и,
де'вятьдесятъ <о>='смь,

17. сы'нове вассу'<е>вы три'ста два'десять три`,

18. сы'нове i=wра'вwвы сто` двана'десять,

19. сы'нове а=су^мли двjь'сти два'десять три`,

20. сы'нове гаве'рwвы де'вятьдесятъ пя'ть,

21. сы'нове веfла<е>'мли сто` два'десять три`,

22. сы'нове нетwфа'<е>вы пятьдеся'тъ ше'сть,

23. сы'нове а=наfw'fwвы сто` два'десять <о>='смь,

24. сы'нове а=змw'fwвы четы'редесять три`,

25. сы'нове карiаfiарi^мли, хафiра` и= вирw'fъ, се'дмь
сw'тъ четы'редесять три`,

26. сы'нове w\т ра'мы и= гаваи` ше'сть сw'тъ два'десять
<е>=ди'нъ,

27. муже'й махма'скихъ сто` два'десять два`,

28. муже'й веfи'льскихъ и= га'йскихъ четы'реста два'десять
три`,

29. сы'нове w\т навы` пятьдеся'тъ два`,

30. сы'нове магевi'сwвы сто` пятьдеся'тъ ше'сть,

31. сы'нове и=лама'рwвы ты'сяща двjь'сти пятьдеся'тъ
четы'ри,

32. сы'нове и=ра^мли три'ста два'десять,

33. сы'нове лv"ддw'нwвы, лодадi'дwвы и= w='нwвы се'дмь
сw'тъ два'десять пя'ть,

34. сы'нове i=ерiхw^ни три'ста четы'редесять пя'ть,

35. сы'нове сеннаа'<е>вы три` ты'сящы ше'сть сw'тъ
три'десять.

36. Свяще'нницы же: сы'нове i=еду'<е>вы въ дому` i=ису'евjь
де'вять сw'тъ се'дмьдесятъ три`,

37. сы'нове <е>=мми'рwвы ты'сяща пятьдеся'тъ два`,

38. сы'нове фассу'рwвы ты'сяща двjь'сти четы'редесять
се'дмь,

39. сы'нове и=р<е>'мли ты'сяща седмьна'десять.

40. Леvi'ти же сы'нове i=ису'<е>вы и= кадмiи^ли w\т
сынw'въ w=дуi'евыхъ се'дмьдесятъ четы'ри.

41. Пjьвцы' же сы'нове а=са'фwвы сто` два'десять <о>='смь.

42. Сы'нове две'рникwвъ: сы'нове селлу^мли, сы'нове
а=ти'рwвы, сы'нове телмw'нwвы, сы'нове а=ку'вwвы, сы'нове
а=тi'тwвы, сы'нове сwваi'<е>вы, всjь'хъ сто` три'десять
де'вять.

43. Наfiне'<е>: сы'нове суа^вли, сы'нове суфа'тwвы,
сы'нове тавваw^fли,

44. сы'нове кира'сwвы, сы'нове сiрса^вли, сы'нове фадw^нины,

45. сы'нове лава'нwвы, сы'нове а=га'вwвы, сы'нове а=ку'вwвы,

46. сы'нове а=га'вwвы, сы'нове селамi^ины, сы'нове
а=на'нwвы,

47. сы'нове гедди^лины, сы'нове гаа'рwвы, сы'нове раiа'<е>вы,

48. сы'нове расw'нwвы, сы'нове некw'дwвы, сы'нове газ<е>'мли,

49. сы'нове а=зw'кwвы, сы'нове фасi'<е>вы, сы'нове
расi^ины,

50. сы'нове а=сена'<е>вы, сы'нове мунни'нwвы, сы'нове
нефусi^мли,

51. сы'нове вакву'кwвы, сы'нове а=куфа'<е>вы, сы'нове
а=ну'рwвы,

52. сы'нове васалw'fwвы, сы'нове мiда'нwвы, сы'нове
а=рса'нwвы,

53. сы'нове варко'сwвы, сы'нове сiса^рины, сы'нове
fема^вли,

54. сы'нове наfi'<е>вы, сы'нове а=тi'фwвы.

55. Сы'нове слу'гъ соломw'новыхъ: сы'нове сwта'<е>вы,
сы'нове сефи^рины, сы'нове фаду'рwвы,

56. сы'нове i=еала'<е>вы, сы'нове деркw'нwвы, сы'нове
гедди^лины,

57. сы'нове сафатi'<е>вы, сы'нове а=ттi'л<е>вы, сы'нове
фахера'fwвы, сы'нове а=севwi^мли, сы'нове и=ме'<е>вы:

58. вси` наfанi'мwвы и= сы'нове слу'гъ соломw'новыхъ
три'ста де'вятьдесятъ два`.

59. И= сi'и, и=`же восхожда'ху w\т fелмеле'ха, fелариса`,
херу'въ, и=да'нъ, <е>=мми'ръ, и= не мого'ша сказа'ти
до'му <о>=те'чества своегw` и= сjь'мене своегw`, w\т
i=и~ля ли бы'ша:

60. сы'нове далаi'<е>вы, сы'нове тwвi'<е>вы, сы'нове
некwда'<е>вы, ше'сть сw'тъ пятьдеся'тъ два`:

61. и= w\т сынw'въ свяще'нническихъ сы'нове <о>=ваi'<е>вы,
сы'нове а=кку'сwвы, сы'нове верзелла'<е>вы, и='же поя`
w\т дще'рей верзелла'а галаадi'тина жену` и= нарече'ся
и='менемъ и='хъ:

62. тi'и и=ска'ша писа'нiя ро'ду своему` и= не w=брjьто'ша,
и= и=згна'ни су'ть w\т свяще'нства.

63. И= рече` а=fерсаfа` и=`мъ, да не jа=дя'тъ w\т ст~а'гw
ст~ы'хъ, до'ндеже воста'нетъ свяще'нникъ со и=з\ъявле'нiемъ
и= и='стиною.

64. Все' же мно'жество ку'пнw jа='кw четы'ри тьмы^
двjь` ты'сящы три'ста шестьдеся'тъ,

65. кромjь` рабw'въ и='хъ и= рабы'нь и='хъ, си'хъ се'дмь
ты'сящъ три'ста три'десять се'дмь: и= сi'и пjьвцы`
и= пjьвни^цы двjь'сти.

66. Ко'ней и='хъ се'дмь сw'тъ три'десять ше'сть, мскw'въ
и='хъ двjь'сти четы'редесять пя'ть,

67. вельблю'дwвъ и='хъ четы'реста три'десять пя'ть,
<о>=слw'въ и='хъ ше'сть ты'сящъ се'дмь сw'тъ два'десять.

68. И= w\т князе'й <о>=те'чествъ, <е>=гда` вхожда'ху
тi'и въ це'рковь гд\сню, jа='же во i=ер\сли'мjь, доброво'льнw
принесо'ша въ до'мъ бж~iй, поста'вити <е>=го` на w=снова'нiи
<е>=гw`:

69. по си'лjь свое'й да'ша въ росхо'дъ дjь'ла, зла'та
дра'хмъ шестьдеся'тъ ты'сящъ и= ты'сящу, и= сребра`
мна^съ пя'ть ты'сящъ, и= w=дjья'нiй свяще'нническихъ
сто`.

70. И= сjьдо'ша свяще'нницы и= леvi'ти, и= и=`же w\т
людi'й, и= пjьвцы` и= дв<е>'рницы и= наfiнi'мляне во
градjь'хъ свои'хъ, и= ве'сь i=и~ль во градjь'хъ свои'хъ.

Глава` 3.

Прише'дшу же мц\су седмо'му, и= бя'ху сы'нове i=и~л<е>вы
во градjь'хъ свои'хъ, и= собра'шася лю'дiе а='ки человjь^къ
<е>=ди'нъ во i=ер\сли'мъ.

2. И= воста` i=ису'съ сы'нъ i=wседе'ковъ и= бра'тiя
<е>=гw` свяще'нницы, и= зорова'вель сы'нъ салаfiи'левъ
и= бра'тiя <е>=гw`, и= созда'ша <о>=лта'рь бг~у i=и~леву,
да принесу'тъ на не'мъ всесожж<е>'нiя, jа='коже пи'сано
<е>='сть въ зако'нjь мwv"се'а человjь'ка бж~iя.

3. И= о<у>=гото'ваша <о>=лта'рь на w=снова'нiи <е>=гw`,
поне'же стра'хъ бjь` на ни'хъ w\т людi'й земны'хъ,
и= вознесо'ша на то'мъ всесожже'нiе гд\севи о<у>='трw
и= въ ве'черъ:

4. и= сотвори'ша пра'здникъ ку'щей, jа='коже пи'сано,
и= всесожж<е>'нiя на вся'къ де'нь число'мъ по повелjь'нiю,
дjь'ло дне` въ де'нь сво'й:

5. и= посе'мъ всесожж<е>'нiя непреста^нная и= въ новом\счiя
и= во вся^ пра'здники гд\севи w=свящ<е>'нныя, и= w=
вся'цjьмъ доброво'льнw принося'щемъ со о<у>=се'рдiемъ
гд\севи.

6. W\т пе'рвагw дне` мц\са седма'гw нача'ша возноси'ти
всесожж<е>'нiя гд\севи, до'мъ же гд\сень не бjь` <е>=ще`
w=снова'нъ.

7. И= вда'ша пjь^нязи каменосjь'чц<е>мъ и= древодjь'л<е>мъ,
пи'щу же и= питiе` и= <е>=ле'й сiдw'нянwмъ и= тv'рянwмъ,
да принесу'тъ древа` ке'дрwва w\т лiва'на къ мо'рю
i=<о>ппi'йскому, jа='коже соизво'ли кv'ръ ца'рь пе'рсскiй
w= ни'хъ.

8. И= въ лjь'то второ'е, внегда` прiити` и=`мъ къ до'му
бж~iю во i=ер\сли'мъ, мц\са втора'гw нача` зорова'вель
сы'нъ салаfiи'левъ и= i=ису'съ сы'нъ i=wседе'ковъ,
и= про'чiи w\т бра'тiи и='хъ свяще'нницы и= леvi'ти,
и= вси`, и=`же прiидо'ша w\т плjьне'нiя во i=ер\сли'мъ,
и= поста'виша леvi'тwвъ w\т два'десяти лjь'тъ и= вы'шше
над\ъ творя'щими дjьла` во хра'мjь гд\сни.

9. И= ста` i=ису'съ и= сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`,
кадои'лъ и= сы'нове <е>=гw`, сы'нове i=у^дины, jа='коже
му'жъ <е>=ди'нъ да <е>=диноду'шнw настоя'тъ над\ъ творя'щими
дjьла` въ дому` бж~iи, сы'нове и=нада'дwвы, сы'нове
и='хъ и= бра'тiя и='хъ леvi'ти.

10. И= w=снова'ша созида'юще до'мъ гд\сень: и= ста'ша
свяще'нницы во о<у>=краше'нiи свое'мъ со труба'ми,
и= леvi'ти сы'нове а=са'фwвы, въ кv"мва'лjьхъ да хва'лятъ
гд\са, по о<у>=ста'ву давi'да царя` i=и~лева:

11. и= вопiя'ху въ пjь'снехъ и= и=сповjь'данiи гд\севи,
jа='кw бл~гъ, jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw` над\ъ
i=и~лемъ: и= вси` лю'дiе возглаша'ху гла'сомъ вели'кимъ
хвале'нiе гд\су при w=снова'нiи до'му гд\сня.

12. И= мно'зи w\т свяще'нникwвъ и= леvi^тъ, и= кня^зи
<о>=те'чествъ и= старjь^йшины, и=`же ви'дjьша до'мъ
пре'жднiй на w=снова'нiи свое'мъ, и= се'й до'мъ пред\ъ
<о>=чесы` свои'ми, пла'каху гла'сомъ ве'лiимъ: и= наро'дъ
возглаша'ющь, въ весе'лiи возвыша'ху:

13. и= не можа'ху лю'дiе позна'ти гла'са восклица'нiя
веселя'щихся w\т гласw'въ пла'ча наро'днагw, поне'же
лю'дiе восклица'ху гла'сомъ вели'кимъ, и= гла'съ вели'къ
слы'шашеся и=здале'ча.

Глава` 4.

И= о<у>=слы'шаша врази` i=у^дины и= венiамi^ни, jа='кw
сы'нове преселе'нiя созида'ютъ це'рковь гд\су бг~у
i=и~леву,

2. и= приступи'ша къ зорова'велю и= ко княз<е>'мъ <о>=те'чествъ
и= реко'ша и=`мъ: сози'ждемъ съ ва'ми, поне'же, jа='коже
и= вы`, и='щемъ бг~а ва'шего и= <е>=му` мы` жре'мъ
же'ртву w\т днi'й а=сарада'на царя` а=ссу'рска приве'дшагw
ны` сjь'мw.

3. И= рече` и=`мъ зорова'вель и= i=ису'съ и= про'чiи
кня^зи <о>=те'чествъ i=и~левыхъ: нjь'сть на'мъ и= ва'мъ
созда'ти до'мъ бг~у на'шему, поне'же мы` са'ми w=со'бнw
сози'ждемъ гд\су бг~у на'шему, jа='коже повелjь` на'мъ
кv'ръ ца'рь пе'рсскiй.

4. И= бы'ша лю'дiе земли` (тоя`) w=слабля'юще ру'ки
людi'й i=уде'йскихъ, и= препина'ху и=`мъ въ созида'нiи,

5. и= наима'ху на ни'хъ совjь'тникwвъ, да разоря'тъ
совjь'тъ и='хъ, во вся^ дни^ кv'ра царя` пе'рсскагw
и= да'же до ца'рства да'рiа царя` пе'рсскагw.

6. Въ ца'рство же а=ссуи'ра, (и='же <е>='сть а=рта<кс>е'р<кс>ъ,)
въ нача'лjь ца'рства <е>=гw`, написа'ша сви'токъ на
живу'щихъ во i=уде'и и= во i=ер\сли'мjь.

7. И= во дни^ а=рfасаfа'на написа` въ ми'рjь мifрiда'тъ
и= тавеи'лъ со про'чими сослужи'т<е>ли ко а=рта<кс>е'р<кс>у
царю` пе'рсскому: написа` писмоно'сецъ писа'нiе сv'рскимъ
я=зы'комъ и= претолко'вано.

8. Реу'мъ валтаа'мъ и= сам<пс>а` книго'чiй написа'ста
посла'нiе <е>=ди'но на i=ер\сли'мъ ко а=рта<кс>е'р<кс>у
царю`:

9. та'кw суди'лъ реу'мъ валтаа'мъ и= сам<пс>а` книго'чiй
и= про'чiи сослужи'телiе на'ши, дiне'<е>, а=фарсаfахе'<е>,
тарфале'<е>, а=рфасе'<е>, а=рхv"е'<е>, вавv"лw'няне,
сусанахе'<е>, саве'<е>, <е>=лами'те

10. и= про'чiи w\т jа=зы^къ, и=`хже преведе` а=ссенафа'ръ
вели'кiй и= пресла'вный и= всели` и=`хъ во градjь'хъ
самарi'йскихъ и= про'чихъ w=б\ъ w='нъ по'лъ рjьки`.

11. Сiе` <е>='сть сказа'нiе посла'нiя, <е>='же посла'ша
къ нему`, ко а=рта<кс>е'р<кс>у царю`: раби` твои`,
му'жiе, и=`же за рjько'ю:

12. вjь'домо да бу'детъ царю`, jа='кw i=уде'<е>, и=`же
взыдо'ша w\т теб<е>` къ на'мъ, прiидо'ша во i=ер\сли'мъ
гра'дъ w\тсту'пный и= лука'вый, <е>=го'же созида'ютъ:
и= стjь'ны <е>=гw` состро'<е>ны су'ть, и= w=снова'нiе
<е>=гw` возвы'сиша:

13. нн~jь о<у>=`бо вjь'домо да бу'детъ царю`, jа='кw,
а='ще гра'дъ се'й со'зданъ бу'детъ, и= стjь'ны <е>=гw`
соверша'тся, да^ни не бу'дутъ тебjь`, ниже` (лjь'тнягw
воздая'нiя) даду'тъ: и= сiе` цар<е>'мъ sло` твори'тъ,

14. и= посрамоще'нiя царе'ва не лjь'ть на'мъ ви'дjьти:
сегw` ра'ди посла'хомъ и= возвjьсти'хомъ царю`,

15. да разсмо'трено бу'детъ въ кни'зjь памятопи'снjьй
<о>=тц<е>'въ твои'хъ, и= w=бря'щеши въ кни'зjь памятопи'снjьй
и= позна'еши, jа='кw гра'дъ w='нъ w\тсту'пный <е>='сть
и= w=би'дящь царе'й и= страны^, и= о<у>=бjь^жища слу'гъ
быва'ютъ посредjь` <е>=гw` w\т днi'й дре'внихъ, сегw`
ра'ди и= гра'дъ то'й w=пустоше'нъ <е>='сть:

16. вjь'домо о<у>=`бо твори'мъ царю`, jа='кw, а='ще
гра'дъ то'й со'зданъ бу'детъ и= стjь'ны <е>=гw` соверша'тся,
то` не бу'детъ ти` ми'ра.

17. И= посла` ца'рь ко реу'му валтаа'му и= сам<пс>а'ю
книгw'чiю и= ко про'чымъ сослужи'тел<е>мъ и='хъ w=бита'ющымъ
въ самарi'и и= про'чымъ за рjько'ю ми'ръ

18. и= рече`: писмоно'сецъ, <е>=го'же посла'сте къ
на'мъ, при'званъ пред\ъ мене`,

19. и= w\т мен<е>` повелjь'но <е>='сть, и= согля'дахомъ
и= w=брjьто'хомъ, jа='кw гра'дъ то'й w\т днi'й дре'внихъ
на царе'й возно'сится, w\тступл<е>'нiя и= о<у>=бjь^жища
быва'ютъ въ не'мъ:

20. и= ца'рiе крjь'пцы бы'ша во i=ер\сли'мjь и= w=блада'ху
все'ю страно'ю, jа='же за рjько'ю, да^ни же мнw'ги
и= ча'сть дава'шеся и=`мъ:

21. и= нн~jь повели'те муж<е>'мъ w='нымъ преста'ти
w\т дjь'ла, и= гра'дъ <о>='ный да не созида'ется ктому`:

22. jа='кw да w\т повелjь'нiя сегw` w=па'сни бу'дете
нерадjь'нiе твори'ти w= се'мъ, да не когда` о<у>=мно'жится
поги'бель на sло` цар<е>'мъ.

23. Тогда` писмоно'сецъ а=рта<кс>е'р<кс>а царя` прочте`
сви'токъ пред\ъ реу'момъ валтаа'момъ и= сам<пс>а'емъ
книго'чiемъ и= сослужи'телми и='хъ: и= и=до'ша тща'тельнw
во i=ер\сли'мъ и= во i=уде'ю, и= о<у>=держа'ша и=`хъ
мы'шцею си'льною.

24. Тогда` преста` дjь'ло до'му бж~iя, <е>='же во i=ер\сли'мjь,
и= не творя'шеся да'же до лjь'та втора'гw ца'рства
да'рiа царя` пе'рсскагw.

Глава` 5.

Пр\оро'чествова же а=гге'й пр\оро'къ и= заха'рiа сы'нъ
а='ддовъ прорица'нiе ко i=уде'wмъ, и=`же бя'ху во i=уде'и
и= i=ер\сли'мjь, во и='мя бг~а i=и~лева на ни'хъ.

2. Тогда` воста'ста зорова'вель сы'нъ салаfiи'левъ
и= i=ису'съ сы'нъ i=wседе'ковъ и= нача'ста зда'ти до'мъ
бж~iй, и='же во i=ер\сли'мjь: и= съ ни'ма пр\оро'цы
бж~iи помога'юще и='ма.

3. Въ то` вре'мя прiи'де къ ни^мъ fаfана'й кня'зь су'щiй
за рjько'ю и= саfарвузана'й и= сослужи'телiе и='хъ,
и= сiя^ реко'ша и=`мъ: кто` даде` ва'мъ вла'сть созида'ти
до'мъ се'й и= стjь'ны сiя^ возставля'ти;

4. Тогда` сiя^ реко'ша и=`мъ: ка^я су'ть и=мена` муже'й
созида'ющихъ гра'дъ се'й;

5. И= <о>='чи бж~iи на плjьне'нiе i=у'дино, и= не возбрани'ша
и=`мъ, до'ндеже посла'нiе къ да'рiю w\тнесе'но, и=
тогда` посла'ся съ писмоно'сцемъ w= се'мъ.

6. И=з\ъявле'нiе посла'нiя, <е>='же посла` fаfана'й
кня'зь w=б\ъ w='нъ по'лъ рjьки` и= саfарвузана'й и=
сослужи'телiе и='хъ а=фарсахе'<е>, и=`же бя'ху за рjько'ю,
да'рiю царю`:

7. словесы` посла'ша къ нему`, и= сiя^ пи^сана въ не'мъ:
да'рiю царю` ми'ръ вся'къ:

8. вjь'домо да бу'детъ царю`, jа='кw ходи'хомъ во i=уде'йскую
страну` къ до'му бг~а вели'кагw, и= то'й созида'ется
ка'менiемъ и=збра'ннымъ, и= древа` ста'вятся въ стjьна'хъ,
дjь'ло же то` со тща'нiемъ стро'ится и= благопоспjьша'ется
въ рука'хъ и='хъ:

9. тогда` вопроси'хомъ старjь'йшинъ тjь'хъ и= та'кw
реко'хомъ и=`мъ: кто` даде` ва'мъ вла'сть до'мъ се'й
созида'ти и= стjь'ны сiя^ возставля'ти;

10. и= w= и='менjьхъ и='хъ вопроси'хомъ и=`хъ, да возвjьсти'мъ
тебjь`, jа='кw да напи'шемъ тебjь` и=мена` муже'й,
и=`же су'ть нача^льницы и='хъ:

11. и= сиц<е>ва` словеса` w\твjьща'ша на'мъ глаго'люще:
мы` <е>=смы` раби` бг~а нб~се` и= земли`, и= созида'емъ
до'мъ, и='же бы'сть о<у>=стро'енъ пре'жде сегw` за
лjь^та мнw'га, и= ца'рь i=и~левъ вели'кiй созда` <е>=го`
и= соверши` <е>=го` и=`мъ:

12. <е>=гда' же прогнjь'ваша <о>=тцы` на'ши бг~а нб\снаго,
предаде` и=`хъ въ ру'ки навуходоно'сора царя` вавv"лw'нскагw
халде'анина, и= до'мъ се'й разори` и= лю'ди преведе`
въ вавv"лw'нъ:

13. но въ лjь'то пе'рвое кv'ра царя`, кv'ръ ца'рь вавv"лw'нскiй
поста'ви повелjь'нiе, да до'мъ бж~iй се'й сози'ждется,

14. и= сосу'ды до'му бж~iя златы^я и= ср<е>'бряныя,
jа=`же навуходоно'соръ взя` и=з\ъ до'му, и='же во i=ер\сли'мjь,
и= w\тнесе` я=` въ хра'мъ вавv"лw'нскiй, и=знесе` ты^я
кv'ръ ца'рь w\т хра'ма вавv"лw'нскагw и= даде` и=`хъ
саванаса'ру храни'телю, и='же над\ъ сокро'вищемъ,

15. и= рече` <е>=му`: вся^ сосу'ды сiя^ возми` и= и=ди`,
и= поста'ви и=`хъ въ дому`, и='же <е>='сть во i=ер\сли'мjь,
на мjь'сто и='хъ:

16. тогда` саванаса'ръ то'й прiи'де и= поста'ви w=снова'нiе
до'му бж~iя во i=ер\сли'мjь, и= w\т тогw` вре'мене
да'же донн~jь созида'ется, и= <е>=ще` не соверше'нъ
<е>='сть:

17. и= нн~jь а='ще (ви'дится) царю` бла'го, да посмотри'тъ
въ дому` сокро'вища царя` вавv"лw'нскагw, да о<у>=вjь'си,
jа='кw w\т царя` кv'ра бы'сть повелjь'нiе созида'ти
до'мъ бж~iй се'й, и='же во i=ер\сли'мjь, и= о<у>=вjь'давъ
w= се'мъ ца'рь да по'слетъ къ на'мъ.

Глава` 6.

Тогда` да'рiй ца'рь повелjь`, и= и=ска'ша во книгохрани'тельницахъ,
и=дjь'же сокрw'вище лежи'тъ въ вавv"лw'нjь.

2. И= w=брjь'теся во а=ма'fjь гра'дjь мидi'йстjьмъ
въ пала'тjь глави'зна <е>=ди'на, и= сiе` пи'сано бjь`
въ не'й на па'мять:

3. въ лjь'то пе'рвое кv'ра царя`, кv'ръ ца'рь ца'рь
повелjь` w= до'мjь бж~iи, и='же во i=ер\сли'мjь: до'мъ
да сози'ждется, и= мjь'сто, и=дjь'же жру'тъ ж<е>'ртвы:
и= положи` мjь'ру высоты` лакw'тъ шестьдеся'тъ, широта`
<е>=гw` лакw'тъ шестьдеся'тъ:

4. и= стjь'ны ка'м<е>нныя тв<е>'рдыя три`, и= стjьна`
древя'ная <е>=ди'на, и=ждиве'нiе же w\т до'му царе'ва
да да'стся:

5. и= сосу'ди до'му бж~iя златi'и и= сре'брянiи, и=`хже
навуходоно'соръ взя` w\т до'му, и='же во i=ер\сли'мjь,
и= пренесе` и=`хъ въ вавv"лw'нъ, да w\тдаду'тся и=
внесу'тся въ до'мъ, и='же во i=ер\сли'мjь, на мjь'сто,
и=дjь'же и= поста'влени бя'ху въ дому` бж~iи:

6. нн~jь о<у>=`бо дади'те, кня'зiе су'щiи за рjько'ю,
саfарвузана'й и= сослужи'телiе и='хъ а=фарсахе'<е>,
и=`же за рjько'ю, дале'че w\тиди'те w\тту'ду:

7. нн~jь w=ста'вите дjь'ло до'му бж~iя: кня'зiе i=уде'йстiи
и= старjь^йшины и='хъ до'мъ бж~iй то'й да созида'ютъ
на мjь'стjь свое'мъ:

8. и= w\т мен<е>` повелjь'но бы'сть, да не когда` что`
сотвори'те проти'вно старjь'йшинамъ жидw'вскимъ въ
созида'нiи до'му бж~iя <о>='нагw: и= w\т и=мjь'нiй
ца'рскихъ да'ней су'щихъ за рjько'ю прилjь'жнw на и=ждиве'нiе
да дае'тся муж<е>'мъ тjь^мъ, <е>='же бы не преста'ло
дjь'ло то`:

9. и= <е>='же а='ще w=скудjь'етъ, и= тельцы` и= <о>=вны`
и= а='гнцы, во всесожж<е>'нiя бг~у нб\сному, пшени'ца,
со'ль, вiно`, <е>=ле'й, по словеси` свяще'нникwвъ,
и=`же во i=ер\сли'мjь, да дае'тся и=`мъ по вся^ дни^,
<е>='же а='ще воспро'сятъ,

10. да бу'дутъ принося'щiи благоуха^нiя бг~у нб\сному
и= да мо'лятся w= жи'зни царя` и= сынw'въ <е>=гw`:

11. и= w\т мен<е>` о<у>=ста'влено повелjь'нiе, да вся'къ
человjь'къ, и='же престу'питъ повелjь'нiе сiе`, во'змется
дре'во w\т до'му <е>=гw`, и= воздви'женъ w=бjь'сится
на не'мъ, и= до'мъ <е>=гw` мнjь` бу'детъ взя'тъ:

12. и= бг~ъ, <е>=гw'же w=бита'етъ и='мя та'мw, да низврати'тъ
вся'каго царя` и= лю'ди, и=`же простру'тъ ру'ку свою`
премjьни'ти и=ли` разори'ти до'мъ бж~iй, и='же <е>='сть
во i=ер\сли'мjь: а='зъ да'рiй поста'вихъ повелjь'нiе,
съ прилjьжа'нiемъ да бу'детъ.

13. Тогда` fаfана'й кня'зь страны` зарjь'чныя, саfарвузана'й
и= сослуже'бницы <е>=гw`, jа='коже посла` да'рiй ца'рь,
та'кw сотвори'ша тща'тельнw.

14. Старjь^йшины же i=уде'йстiи созида'ху и= леvi'ти
по пр\оро'честву а=гге'а пр\оро'ка и= заха'рiи сы'на
а='ддова. И= созда'ша и= соверши'ша по повелjь'нiю
бг~а i=и~лева и= по повелjь'нiю кv'ра и= да'рiа и=
а=рта<кс>е'р<кс>а царе'й пе'рсскихъ,

15. и= соверши'ша до'мъ то'й да'же до дне` тре'тiягw,
мц\са а=да'ра {февруа'рiа}, и='же <е>='сть въ лjь'то
шесто'е ца'рства да'рiа царя`.

16. Сотвори'ша же сы'нове i=и~л<е>вы, свяще'нницы и=
леvi'ти, и= про'чiи сынw'въ преселе'нiя w=бновле'нiе
до'му бж~iя въ ра'дости,

17. и= принесо'ша на w=бновле'нiе до'му бж~iя тельц<е>'въ
сто`, <о>=внw'въ двjь'сти, а='гнц<е>въ четы'реста,
козлw'въ w\т ко'зъ за грjьхи` всегw` i=и~ля двана'десять,
по числу` колjь'нъ i=и~левыхъ:

18. и= поста'виша свяще'нникwвъ въ чинjь'хъ свои'хъ
и= леvi'ты въ ча'стехъ свои'хъ на служе'нiе до'му бж~iя
во i=ер\сли'мjь, jа='коже пи'сано <е>='сть въ кни'зjь
мwv"се'овjь.

19. И= сотвори'ша сы'нове преселе'нiя па'сху въ четвертыйна'десять
де'нь мц\са пе'рвагw:

20. w=чище'ни бо бя'ху свяще'нницы и= леvi'ти да'же
до <е>=ди'нагw вси` чи'сти, и= пожро'ша па'сху всjь^мъ
сынw'мъ преселе'нiя и= бра'тiи и='хъ свяще'нникwмъ
и= себjь` самы'мъ.

21. И= jа=до'ша сы'нове i=и~л<е>вы па'сху, и=`же w\т
преселе'нiя, и= вся'къ w\тлучи'выйся w\т w=скверне'нiя
jа=зы'кwвъ земли` къ ни^мъ, <е>='же взыска'ти гд\са
бг~а i=и~лева.

22. И= сотвори'ша пра'здникъ w=прjьсно'чный се'дмь
днi'й въ весе'лiи, jа='кw возвесели` и=`хъ гд\сь и=
w=брати` се'рдце царя` а=ссу'рска къ ни^мъ, о<у>=крjьпи'ти
ру'ки и='хъ въ дjь'лjьхъ до'му бг~а i=и~лева.

Глава` 7.

По си'хъ же словесjь'хъ, въ ца'рство а=рта<кс>е'р<кс>а
царя` пе'рсскагw, взы'де <е>='здра сы'нъ саре'а, сы'на
а=зарi'ева, сы'на хелкi'ева,

2. сы'на селлу'мля, сы'на садду'кова, сы'на а=хiтw'вля,

3. сы'на самарi'ева, сы'на <е>=срi'ева, сы'на мареw'fова,

4. сы'на зараi'ева, сы'на <е>=зеi'ева, сы'на воккi'ева,

5. сы'на а=вiсу'ева, сы'на фiнее'сова, сы'на <е>=леаза'рова,
сы'на а=арw'на свяще'нника пе'рвагw:

6. се'й <е>='здра взы'де w\т вавv"лw'на и= се'й писе'цъ
ско'ръ въ зако'нjь мwv"се'овjь, <е>=го'же даде` гд\сь
бг~ъ i=и~лю. И= даде` <е>=му` ца'рь, jа='кw рука` гд\са
бг~а <е>=гw` на не'мъ бjь` во всjь'хъ, jа=`же и=ска'ше
<о>='нъ.

7. И= взыдо'ша w\т сынw'въ i=и~левыхъ и= w\т свяще'нникwвъ
и= w\т леvi'тwвъ, и= пjьвцы` и= придв<е>'рницы и= наfiнi'ми
во i=ер\сли'мъ, въ лjь'то седмо'е а=рта<кс>е'р<кс>а
царя`,

8. и= прiидо'ша во i=ер\сли'мъ мц\са пя'тагw: сiе`
<е>='сть лjь'то седмо'е царе'во:

9. зане` въ пе'рвый де'нь мц\са пе'рвагw то'й нача`
восходи'ти w\т вавv"лw'на, и= въ пе'рвый де'нь мц\са
пя'тагw прiидо'ша во i=ер\сли'мъ, jа='кw рука` бг~а
<е>=гw` бл~га` на не'мъ бjь`:

10. <е>='здра бо о<у>=гото'ва се'рдце свое`, да взы'щетъ
зако'на (гд\сня) и= да тво'ритъ и= о<у>=чи'тъ во i=и~ли
повелjь'нi<е>мъ и= судьба'мъ.

11. И= сiе` <е>='сть сказа'нiе посла'нiя <е>='же даде`
ца'рь а=рта<кс>е'р<кс>ъ <е>='здрjь свяще'ннику, писцу`
кни'ги слове'съ за'повjьдiй гд\снихъ и= повелjь'нiй
<е>=гw` во i=и~ли:

12. а=рта<кс>е'р<кс>ъ ца'рь царе'й <е>='здрjь свяще'ннику,
писцу` зако'на гд\са бг~а нб\снагw: да соверши'тся
сло'во и= w\твjь'тъ:

13. w\т мен<е>` повелjь'но <е>='сть, да кi'йждо, и='же
и='мать о<у>=се'рдiе бла'го во ца'рствjь мое'мъ w\т
людi'й i=и~левыхъ и= w\т свяще'нникwвъ и= w\т леvi'тwвъ
поити` во i=ер\сли'мъ, съ тобо'ю да и='детъ:

14. w\т лица` царе'ва и= седми` совjь'тникwвъ <е>=гw`
по'сланъ <е>=си`, да посjьти'ши i=уде'ю и= i=ер\сли'мъ
въ зако'нjь бг~а и='хъ, су'щемъ въ руку` тво<е>'ю,

15. и= да w\тнесе'ши въ до'мъ гд\сень сребро` и= зла'то,
<е>='же ца'рь и= совjь^тницы <е>=гw` со о<у>=се'рдiемъ
да'ша бг~у i=и~леву, и='же во i=ер\сли'мjь w=бита'етъ,

16. и= все` зла'то и= сребро`, <е>='же а='ще w=бря'щеши
во все'й w='бласти вавv"лw'нстjьй, съ доброво'льнымъ
дая'нiемъ людски'мъ и= свяще'нникwвъ, во'лею принося'щихъ
въ до'мъ бж~iй, и='же во i=ер\сли'мjь:

17. и= вся'кiй дохо'дъ то'й о<у>=се'рднw впиши` въ
кни'гу сiю`: тельцы`, <о>=вны`, а='гнцы, и= ж<е>'ртвы
и='хъ и= возлiя^нiя и='хъ: и= принеси` та^ на <о>=лта'рь
до'му бг~а ва'шегw, и='же <е>='сть во i=ер\сли'мjь:

18. и= а='ще что` тебjь` и= бра'тiи твое'й бла'го возмни'тся
w\т w=ста'вшагwся сребра` и= зла'та сотвори'ти, jа='коже
о<у>=го'дно бг~у ва'шему, сотвори'те:

19. и= сосу'ды, и=`же даны` тебjь` въ слу'жбу до'му
бж~iя, вда'ждь пред\ъ бг~омъ во i=ер\сли'мjь:

20. и= про'чыя потр<е>'бы до'му бг~а твоегw`, <е>='же
а='ще возмни'тся тебjь` да'ти, да да'си и=з\ъ домw'въ
сокро'вища царе'ва

21. и= w\т мен<е>` а='зъ а=рта<кс>е'р<кс>ъ ца'рь о<у>=ста'вихъ
повелjь'нiе всjь^мъ храни'тел<е>мъ сокро'вищъ, и=`же
су'ть за рjько'ю, да все`, <е>='же а='ще воспро'ситъ
w\т ва'съ <е>='здра свяще'нникъ и= писе'цъ зако'на
бг~а нб\снагw, гото'во да бу'детъ:

22. сребра` да'же до ста` тала^нтъ, и= пшени'цы да'же
до ста` мjь'ръ, и= вiна` да'же до ста` бо'чекъ, и=
<е>=ле'а да'же до ста` чва'нwвъ, а= со'ли без\ъ записа'нiя:

23. все`, <е>='же <е>='сть по во'ли бг~а нб\снагw,
да бу'детъ въ дому` бг~а нб\снагw: вонми'те, да не
кто` простре'тъ ру'ку на до'мъ бг~а нб\снагw, да не
когда` бу'детъ гнjь'въ на ца'рство царе'во и= сынw'въ
<е>=гw`:

24. и= ва'мъ зна'емо твори'мъ сiе`, w\т всjь'хъ свяще'нникwвъ
и= леvi'тwвъ, пjьвц<е>'въ, две'рникwвъ, наfiнi'мwвъ
и= слу'гъ дому` бж~iя да'нь да не бу'детъ тебjь`, ниже`
и=мjь'йте вла'сти порабоща'ти и=`хъ:

25. ты' же, <е>='здра, по прем\дрости бг~а твоегw`,
jа='же въ руцjь` твое'й, поста'ви кни'жники и= судiи^,
да су'дятъ вся^ лю'ди, и=`же су'ть за рjько'ю, всjь^мъ
зна'ющымъ зако'нъ бг~а твоегw`, и= не вjь'дающему вjь'дати
сотвори'те:

26. и= вся'къ, и='же не сотвори'тъ зако'на бг~а твоегw`
и= зако'на царе'ва о<у>=се'рднw, су'дъ да бу'детъ сотворе'нъ
на него`, а='ще въ сме'рть, и=ли` въ наказа'нiе, и=ли`
во w=тщетjь'нiе живота`, и=ли` въ темни'цу.

27. Блг\све'нъ гд\сь бг~ъ <о>=т<е>'цъ на'шихъ, и='же
даде` си'це въ се'рдце царе'во, да просла'витъ до'мъ
гд\сень, и='же во i=ер\сли'мjь,

28. и= на мя` о<у>=клони` милосе'рдiе пред\ъ <о>=чи'ма
царя` и= совjь'тникwвъ <е>=гw` и= всjь'хъ князе'й царе'выхъ
си'льныхъ: и= а='зъ о<у>=крjьпле'нъ бы'хъ, jа='кw рука`
бж~iя бл~га'я на мнjь`, и= собра'хъ w\т i=и~ля князе'й
взы'ти со мно'ю.

Глава` 8.

И= сi'и кня'зiе <о>=те'чествъ и='хъ вожде'ве, и=`же
взыдо'ша со мно'ю въ ца'рство а=рта<кс>е'р<кс>а царя`
вавv"лw'нска:

2. w\т сынw'въ фiнее'совыхъ гирсw'нъ, w\т сынw'въ i=fама'рихъ
данiи'лъ, w\т сынw'въ давi'довыхъ а=тту'съ,

3. w\т сынw'въ саханi'иныхъ, w\т сынw'въ форо'совыхъ
заха'рiа, и= съ ни'мъ муже'й сто` пятьдеся'тъ,

4. w\т сынw'въ фаа'fъ-мwа'ва <е>=лiана` сы'нъ сараi'евъ,
и= съ ни'мъ двjь'сти муже'й,

5. и= w\т сынw'въ заfои'совыхъ <е>=хенi'а сы'нъ а=зiи'левъ,
и= съ ни'мъ три'ста муже'й,

6. и= w\т сынw'въ а=дi'ныхъ <о>=ви'нъ сы'нъ i=wнаfа'новъ,
и= съ ни'мъ пятьдеся'тъ муже'й,

7. и= w\т сынw'въ <е>=да'млихъ и=са'iа сы'нъ а=fелi'инъ,
и= съ ни'мъ се'дмьдесятъ муже'й,

8. и= w\т сынw'въ сафатi'евыхъ завдi'а сы'нъ мiхаи'ловъ,
и= съ ни'мъ <о>='смьдесятъ муже'й,

9. и= w\т сынw'въ i=wа'влихъ а=вдi'а сы'нъ i=еiи'левъ
и= съ ни'мъ двjь'сти <о>=смьна'десять муже'й,

10. и= w\т сынw'въ ваанi'евыхъ селiму'fъ сы'нъ i=wсефi'евъ,
и= съ ни'мъ сто` шестьдеся'тъ муже'й,

11. и= w\т сынw'въ вавi'евыхъ заха'рiа сы'нъ вавi'евъ,
и= съ ни'мъ два'десять <о>='смь муже'й,

12. и= w\т сынw'въ а=зга'довыхъ i=wна'нъ сы'нъ i=ката'новъ,
и= съ ни'мъ сто` де'сять муже'й,

13. и= w\т сынw'въ а=дwнiка'млихъ послjь'днiи, и= сiя^
и=мена` и='хъ: <е>=дiфала'fъ, i=еiи'лъ и= самаi'а,
и= съ ни'мъ шестьдеся'тъ муже'й,

14. и= w\т сынw'въ вагуа'евыхъ о<у>=fа'й и= заву'дъ,
и= съ ни'ми се'дмьдесятъ муже'й.

15. Собра'хъ же и=`хъ къ рjьцjь` теку'щей ко <е>=vi'и,
и= пребы'хомъ ту` три` дни^: и=ска'хъ же въ лю'дехъ
и= во свяще'нницjьхъ, и= w\т сынw'въ леvi'иныхъ не
w=брjьто'хъ та'мw.

16. И= посла'хъ ко <е>=леаза'ру, а=рiи'лу, семеi'ю
и= къ маwна'ну, и= i=ерi'ву и= <е>=лнаfа'му, и= наfа'ну
и= заха'рiи и= месолла'му, и= ко i=wарi'му и= <е>=лнаfа'ну,
прему'дрыхъ,

17. и= и=зведо'хъ и=`хъ ко а=да'ю нача'льнику на мjь'стjь
ка'сфiа и= вложи'хъ во о<у>=ста` и='хъ словеса` глаго'лати
ко а=да'ю и= бра'тiи <е>=гw` а=fiнi'мwмъ на мjь'стjь
ка'сфiи, привести` на'мъ пою'щихъ въ до'мъ бг~а на'шегw.

18. И= прiидо'ша къ на'мъ, поне'же рука` бг~а на'шегw
бjь` бл~га` на на'съ, му'жъ сахw'нъ {<Е>=вр.: разу'менъ.}
w\т сынw'въ моолi'евыхъ сы'на леvi'ина, сы'на i=и~лева,
и= саравi'а, и= сы'нове <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`
<о>=смьна'десять:

19. и= а=севi'а, и= и=са'iа w\т сынw'въ мера'рiныхъ
и= бра'тiя <е>=гw` и= сы'нове <е>=гw` два'десять:

20. и= w\т наfiнi'мwвъ, и=`хже даде` давi'дъ и= кня'зiе
ко слу'жбjь леvi'тwмъ, наfiнi'мwвъ двjь'сти два'десять,
вси` собра'шася по и=менw'мъ.

21. И= проповjь'дахъ та'мw по'стъ бли'з\ъ рjь'ки а=уи`,
<е>='же смири'тися пред\ъ гд\семъ бг~омъ на'шимъ, проси'ти
w\т негw` пути` пра'вагw на'мъ и= ча'дwмъ на'шымъ и=
всему` стяжа'нiю на'шему:

22. о<у>=стыдjь'хся бо и=спроси'ти w\т царя` си'лы
и= кw'нникъ защи'тити на'съ w\т врага` на пути`, поне'же
рjь'хомъ царю` глаго'люще: рука` бг~а на'шегw <е>='сть
на всjь'хъ и='щущихъ <е>=го` во благо'е и= крjь'пость
<е>=гw`, jа='рость же <е>=гw` на всjь'хъ w=ставля'ющихъ
<е>=го`.

23. Пости'хомся же и= моли'хомся бг~у на'шему w= се'мъ,
и= о<у>=слы'ша на'съ.

24. И= w\тлучи'хъ w\т князе'й свяще'нническихъ двана'десять,
сараi'ю, а=савi'ю и= съ ни'ми w\т бра'тiи и='хъ де'сять:

25. возвjь'сихъ же и=`мъ сребро` и= зла'то и= сосу'ды
нача'ткwвъ до'му бг~а на'шегw, jа=`же вознесе` ца'рь
и= совjь^тницы <е>=гw` и= кня'зiе <е>=гw`, и= ве'сь
i=и~ль w=брjьта'яйся,

26. и= да'хъ вjь'сомъ въ ру'ки и='хъ сребра` тала'нтwвъ
ше'сть сw'тъ пятьдеся'тъ, и= сосу'дwвъ сре'бряныхъ
сто`, и= зла'та сто` тала^нтъ,

27. и= ча'шъ златы'хъ два'десять, дра'хмъ ты'сящу,
и= сосу'ды мjь'ди свjь'тлыя до'брыя разли^чныя, драгоцjь^нныя
jа='кw зла'то,

28. и= реко'хъ и=`мъ: вы` свя'ти гд\су бг~у, и= сосу'ди
свя'ти и= сребро` и= зла'то, <е>='же во'лею вдано`
<е>='сть гд\су бг~у <о>=т<е>'цъ на'шихъ:

29. бди'те и= стреги'те, до'ндеже вjь'сомъ w\тдадите`
пред\ъ кня^зи свяще'нникwвъ и= леvi'тwвъ и= пред\ъ
кня^зи <о>=те'чествъ i=и~левыхъ во i=ер\сли'мjь, во
ски'нiихъ до'му гд\сня.

30. И= прiя'ша свяще'нницы и= леvi'ти вjь'съ сребра`
и= зла'та и= сосу'дwвъ, да вознесу'тъ во i=ер\сли'мъ
въ до'мъ бг~а на'шегw.

31. И= воздвиго'хомся w\т рjь'ки а=уи` во вторыйна'десять
де'нь мц\са пе'рвагw, да и='демъ во i=ер\сли'мъ: и=
рука` бг~а на'шегw бjь` на на'съ и= и=зба'ви на'съ
w\т ру'къ вра'жiихъ и= ра'тникwвъ на пути`,

32. и= прiидо'хомъ во i=ер\сли'мъ и= пребы'хомъ ту`
три` дни^.

33. И= бы'сть въ де'нь четве'ртый, w\тда'хомъ вjь'сомъ
сребро` и= зла'то и= сосу'ды въ дому` бг~а на'шегw
под\ъ ру'ку марiмw'fа сы'на о<у>=рi'и свяще'нника,
и= съ ни'мъ <е>=леаза'ръ сы'нъ фiнее'совъ, и= съ ни'ми
i=wзава'дъ сы'нъ i=ису'совъ и= нwадi'а сы'нъ ванаi'евъ
леvi'ти,

34. по числу` и= вjь'су вся^: и= напи'санъ бы'сть ве'сь
вjь'съ.

35. Во вре'мя то`, и=`же прiидо'ша w\т плjьне'нiя сы'нове
преселе'нiя, принесо'ша всесожж<е>'нiя бг~у i=и~леву,
тельц<е>'въ двана'десять за всего` i=и~ля, <о>=внw'въ
де'вятьдесятъ ше'сть, а='гнц<е>въ се'дмьдесятъ се'дмь,
козлw'въ за грjьхи` двана'десять, вся^ во всесожже'нiе
гд\су.

36. И= да'ша повелjь'нiе царе'во прави'тел<е>мъ ца^рскимъ
и= княз<е>'мъ, и=`же за рjько'ю: и= просла'виша людi'й
и= до'мъ бж~iй.

Глава` 9.

И= <е>=гда` соверш<е>'на бы'ша сiя^, приступи'ша ко
мнjь` кня'зiе, глаго'люще: не w\тлучи'шася лю'дiе i=и~л<е>вы
и= свяще'нницы и= леvi'ти w\т людi'й земны'хъ, (но)
въ ме'рзостехъ и='хъ (су'ть), и=`же су'ть ханане'<е>,
<е>=ffе'<е>, ферезе'<е>, i=евусе'<е>, а=ммwнi'тяне,
мwавi'тяне и= мосерi'тяне и= а=морре'ане,

2. поне'же поя'ша w\т дще'рей и='хъ себjь` и= сынw'мъ
свои^мъ, и= смjьси'ся сjь'мя свято'е съ людьми` земны'ми,
и= рука` князе'й и= воево'дъ въ преступле'нiи се'мъ
въ нача'лjь.

3. И= <е>=гда` о<у>=слы'шахъ словеса` сiя^, раздра'хъ
ри^зы моя^, и= вострепета'хъ, и= терза'хъ власы` главы`
моея` и= брады` моея`, и= сjьдо'хъ тужа`.

4. И= собра'шася ко мнjь` вси` боя'щiися сло'ва бг~а
i=и~лева за преступле'нiе прише'дшихъ w\т плjьне'нiя,
и= а='зъ сjьдя'хъ приско'рбенъ да'же до же'ртвы вече'рнiя.

5. И= въ же'ртву вече'рнюю воста'хъ w\т сjь'тованiя
моегw`, и= внегда` раздра'хъ ри^зы моя^, и= трепета'хъ,
и= преклони'хъ кwлjь'на моя^, и= простро'хъ руцjь`
мои` ко гд\су бг~у моему`

6. и= реко'хъ: гд\си бж~е мо'й, стыжду'ся и= срамля'юся
воздви'гнути лице` мое` къ тебjь`, jа='кw беззакw'нiя
на^ша о<у>=мно'жишася па'че гла'въ на'шихъ, и= прегрjьш<е>'нiя
на^ша возрасто'ша да'же до нб~се`:

7. w\т днi'й <о>=т<е>'цъ на'шихъ въ преступле'нiи вели'цjьмъ
<е>=смы` да'же до дне` сегw`, и= въ беззако'нiихъ на'шихъ
пре'дани <е>=смы` мы` и= ца'рiе на'ши и= свяще'нницы
на'ши и= сы'нове на'ши въ руку` царе'й jа=зы'ческихъ,
въ ме'чь и= въ плjьне'нiе, и= въ расхище'нiе и= въ
стыдjь'нiе лица` на'шегw, jа='коже въ де'нь се'й:

8. и= нн~jь о<у>=мл\стивися над\ъ на'ми бг~ъ на'шъ,
<е>='же w=ста'вити ны` во спасе'нiе и= да'ти на'мъ
тве'рдость на мjь'стjь ст~ы'ни <е>=гw`, <е>='же просвjьти'ти
<о>=чеса` на^ша и= да'ти w=живле'нiе ма'лое въ рабо'тjь
на'шей:

9. jа='кw раби` <е>=смы`, и= въ рабо'тjь на'шей не
w=ста'ви на'съ гд\сь бг~ъ на'шъ: и= преклони` на на'съ
милосе'рдiе пред\ъ цари^ пе'рсскими, да'ти на'мъ живо'тъ,
<е>='же воздви'гнути и=`мъ до'мъ бг~у на'шему и= возста'вити
запустjь^вшая <е>=гw`, и= да'ти на'мъ w=гражде'нiе
во i=уде'и и= i=ер\сли'мjь:

10. и= нн~jь что` рече'мъ, бж~е на'шъ, по се'мъ; jа='кw
w=ста'вихомъ повелjь^нiя твоя^,

11. jа=`же да'лъ <е>=си` на'мъ руко'ю ра^бъ твои'хъ
пр\оро'кwвъ, гл~я: земля`, на ню'же вы` вхо'дите наслjь'дити
ю=`, земля` нечиста` <е>='сть, по нечистотjь` людi'й
jа=зы'ческихъ, въ ме'рзостехъ и='хъ, и='миже напо'лниша
ю=` w\т о<у>='стъ да'же до о<у>='стъ во скверне'нiихъ
свои'хъ,

12. и= нн~jь дще'рей ва'шихъ не дади'те сынw'мъ и='хъ
и= дще'рей и='хъ не прiе'млите сыновw'мъ ва'шымъ, и=
не и=щи'те ми'ра и='хъ и= бла'га и='хъ да'же до вjь'ка,
jа='кw да о<у>=крjьпи'теся и= снjь'сте блага^я земли`,
и= наслjь'дiе дадите` сыновw'мъ ва'шымъ да'же до вjь'ка:

13. и= по всjь'хъ, jа=`же прiидо'ша на на'съ въ дjь'лjьхъ
на'шихъ sлы'хъ и= грjьсjь` на'шемъ вели'цjьмъ, поне'же
нjь'сть jа='коже бг~ъ на'шъ, и='же и=зба'вилъ <е>=си`
на'съ w\т беззако'нiй на'шихъ и= да'лъ <е>=си` на'мъ
сп\снiе:

14. зане` w=брати'хомся разори'ти за'пwвjьди твоя^
и= смjьси'тися съ людьми` земны'ми: не прогнjь'вайся
на на'съ да'же до сконча'нiя, <е>='же не бы'ти w=ста'нку
и= спаса'емому:

15. гд\си бж~е i=и~левъ, прв\днъ <е>=си` ты`, jа='кw
w=ста'хомся спасе'ни, jа='коже де'нь се'й: се`, мы`
пред\ъ тобо'ю <е>=смы` вси` въ беззако'нiихъ на'шихъ,
поне'же не возмо'жно ста'ти пред\ъ тобо'ю сегw` ра'ди.

Глава` 10.

И= <е>=гда` моля'шеся <е>='здра и= <е>=гда` и=сповjь'дашеся
пла'чущь и= моля'ся пред\ъ до'момъ бж~iимъ, собра'шася
къ нему` w\т i=и~ля собра'нiе ве'лiе sjьлw`, му'жiе
и= ж<е>ны` и= <о>='троцы jа='кw пла'кахуся лю'дiе и=
вознесо'ша пла'чь.

2. И= w\твjьща` сехенi'а сы'нъ i=еи'левъ w\т сынw'въ
и=ла'млихъ и= рече` <е>='здрjь: мы` преступи'хомъ пред\ъ
бг~омъ на'шимъ и= поя'хомъ ж<е>ны` чуждi^я w\т людi'й
земли`, и= нн~jь <е>='сть о<у>=пова'нiе i=и~лю w= се'мъ:

3. и= нн~jь завjьща'емъ завjь'тъ бг~у на'шему, да w\тве'ржемъ
вся^ ж<е>ны` и= рожде'ныхъ w\т ни'хъ, jа='коже хо'щетъ:
воста'ни и= о<у>=страши` и=`хъ за'повjьдьми бг~а на'шегw,
и= по зако'ну да бу'детъ:

4. воста'ни, поне'же на тебjь` <е>='сть глаго'лъ, и=
мы` съ тобо'ю: о<у>=крjьпи'ся и= сотвори`.

5. И= воста` <е>='здра, и= закля` кня^зи, свяще'нники
и= леvi'ты и= всего` i=и~ля, да сотворя'тъ по словеси`
сему`. И= кля'шася.

6. И= воста` <е>='здра w\т лица` до'му бж~iя и= и='де
въ сокро'вищный до'мъ i=wна'на сы'на <е>=лiсу'вова
и= сjь'де та'мw: хлjь'ба не jа=де` и= воды` не пи`,
пла'каше бо w= преступле'нiи прише'дшихъ w\т плjьне'нiя.

7. И= по'слано бы'сть сло'во во i=уде'ю и= во i=ер\сли'мъ
всjь^мъ сыновw'мъ преселе'нiя, да соберу'тся во i=ер\сли'мъ:

8. вся'къ, и='же а='ще не прiи'детъ въ три` дни^, по
совjь'ту князе'й и= старjь'йшинъ, во'змется все` и=мjь'нiе
<е>=гw`, и= то'й w\тлуче'нъ бу'детъ w\т со'нмища преселе'нiя.

9. И= собра'шася вси` му'жiе i=у^дины и= венiамi^ни
во i=ер\сли'мъ тре'ми де'ньми: се'й <е>='сть мц\съ
девя'тый: въ двадеся'тый де'нь мц\са сjьдо'ша вси`
лю'дiе пред\ъ до'момъ бж~iимъ трепе'щуще w= словеси`
и= w\т зимы`.

10. И= воста` <е>='здра свяще'нникъ и= рече` къ ни^мъ:
вы` преступи'сте и= взя'сте ж<е>ны` и=ноплем<е>'ннически,
<е>='же приложи'ти ко грjьху` i=и~леву:

11. и= нн~jь дади'те хвалу` гд\су бг~у <о>=т<е>'цъ
на'шихъ, и= сотвори'те о<у>=го'дное пред\ъ ни'мъ, и=
w\тлучи'теся w\т людi'й земли` и= w\т же'нъ и=ноплеме'нническихъ.

12. И= w\твjьща'ша все` мно'жество гла'сомъ вели'кимъ
и= рjь'ша: по словеси` твоему` къ на'мъ сотвори'мъ:

13. <о>=ба'че лю'дiе мно'зи су'ть, и= вре'мя зи'мнее,
и= нjь'сть мо'щно стоя'ти внjь`: и= дjь'ло нjь'сть
дне` <е>=ди'нагw и=ли` дву'хъ, sjьлw' бо мно'гw согрjьши'хомъ
во словеси` се'мъ:

14. да поста'вятся кня'зiе на'ши во все'мъ мно'жествjь
и= во всjь'хъ градjь'хъ на'шихъ, и=`же поя'ша ж<е>ны`
и=ноплем<е>'нничи, да прiи'дутъ во времена` пов<е>лjь'нная,
и= съ ни'ми старjь^йшины w\т вся'кагw гра'да и= судiи^,
<е>='же w\тврати'ти гнjь'въ jа='рости бг~а на'шегw
w\т на'съ словесе` ра'ди сегw`.

15. <О>=ба'че i=wнаfа'нъ сы'нъ а=саи'левъ и= i=а'сса
сы'нъ fеку'евъ со мно'ю w= се'мъ, и= месолла'мъ и=
саваfа'й леvi'тинъ помага'яй и=`мъ.

16. И= сотвори'ша та'кw сы'нове преселе'нiя: и= разыдо'шася
<е>='здра свяще'нникъ и= му'жiе кня'зiе <о>=те'чествъ
въ до'мы, и= вси` по и=менw'мъ, jа='кw w=брати'шася
въ де'нь пе'рвый мц\са деся'тагw, да взы'щутъ глаго'ла:

17. и= соверши'ша во всjь'хъ муже'хъ, и=`же поя'ша
ж<е>ны` и=ноплем<е>'нничи, да'же до дне` пе'рвагw мц\са
пе'рвагw.

18. И= w=брjь'тени су'ть w\т сынw'въ свяще'нническихъ
и=`же введо'ша ж<е>ны` и=ноплем<е>'нничи, w\т сынw'въ
i=ису'са сы'на i=wседе'кова и= бра'тiя <е>=гw` маасi'а
и= <е>=лiезе'ръ, и= i=ари'мъ и= гадалi'а:

19. и= да'ша ру'ки своя^ и=згони'ти ж<е>ны` своя^,
и= согрjьши'вшiи принесо'ша w\т <о>=ве'цъ w= преступле'нiи
свое'мъ <о>=вна`:

20. и= w\т сынw'въ <е>=мми'ровыхъ а=нанi'й и= завдi'а:

21. и= w\т сынw'въ и=ра'млихъ маасi'а и= <е>=ллi'а,
и= самi'а и= i=еiи'лъ и= <о>=зi'а:

22. и= w\т сынw'въ фассу'ровыхъ <е>=лiwина'й, маасi'а
и= i=сма'илъ, и= наfана'ель и= i=wзава'дъ и= и=ласа`:

23. и= w\т леvi'тwвъ i=wзава'дъ и= fаму'й и= кwлi'а,
то'йже и= кwлi'тъ, и= феfеi'а, и= i=у'да и= <е>=лiе'зеръ:

24. и= w\т пjьвц<е>'въ <е>=лiса'въ: и= w\т дв<е>'рникъ
солми'нъ и= телми'нъ и= <о>=ду'а:

25. и= w\т i=и~ля, w\т сынw'въ форо'совыхъ рамi'а и=
а=зi'а, и= мелхi'а и= мелми'нъ, и= <е>=лiаза'ръ и=
а=савi'а и= ване'а:

26. и= w\т сынw'въ и=ла'мовыхъ матfанi'а и= заха'рiа,
и= i=аiи'лъ и= а=вдi'й, и= i=ерiмw'fъ и= и=лi'а:

27. и= w\т сынw'въ заfу'евыхъ <е>=лiwна'й, <е>=лiсу'въ,
маfана'й и= а=рмw'fъ, и= зава'дъ и= <о>=зiза`:

28. и= w\т сынw'въ ваве'иныхъ i=wна'нъ, а=нанi'а и=
заву'й и= fалi`:

29. и= w\т сынw'въ вану'евыхъ мосолла'мъ, маллу'хъ,
а=даi'а, i=асу'въ и= саа'лъ и= римw'fъ:

30. и= w\т сынw'въ фаа'fъ-мwа'влихъ <е>=дне'а и= хали'лъ
и= ванаi'а, маасi'а, матfанi'а, веселеи'лъ и= вану'й
и= манассi'и:

31. и= w\т сынw'въ и=ра'мовыхъ <е>=лiезе'ръ, i=есi'а,
мелхi'а, самаi'а, семеw'нъ,

32. венiамi'нъ, малу'хъ, самарi'а:

33. и= w\т сынw'въ а=си'мовыхъ метfана'iа, маfаfа`,
зава'дъ, <е>=лiфале'тъ, i=ерамi` манассi'й, семе'й:

34. и= w\т сынw'въ ванi'иныхъ моодi'а, а=мра'мъ и=
о<у>=и'лъ,

35. ванаi'а, вадаi'а, хелi'а,

36. о<у>=анi'а, марiмw'fъ и= <е>=лiасi'въ,

37. матfанi'а маfана'й.

38. И= сотвори'ша сы'нове вануi'<е>вы и= сы'нове сем<е>'ины,

39. и= салемi'а и= наfа'нъ и= а=даi'а,

40. махнада`, а=вусесе'й,

41. а=руесрiи'лъ и= самарi'а,

42. селлу'мъ, а=марi'а, i=w'сифъ:

43. w\т сынw'въ наву'иныхъ i=еiи'лъ, маfаfi'а, зава'дъ,
зевена'й, i=ада'й и= i=wи'ль и= ване'а.

44. Вси` тi'и поя'ша ж<е>ны` и=ноплем<е>'ннически,
и= роди'ша w\т ни'хъ сы'ны.

Коне'цъ кни'зjь пе'рвjьй <е>='здры: и='мать въ себjь`
гла'въ 10.

</hip>
Hosted by uCoz