<hip>
%{!версия=9} Кни'га

I='wва.

Глава` 1.

Человjь'къ нjь'кiй бя'ше во странjь` а=vсiтiдi'йстjьй,
<е>=му'же и='мя i='wвъ, и= бjь` человjь'къ w='нъ и='стиненъ,
непоро'ченъ, прв\днъ, бг~очести'въ, о<у>=даля'яся w\т
вся'кiя лука'выя ве'щи.

2. Бы'ша же <е>=му` сы'нове се'дмь и= дщ<е>'ри три`.

3. И= бя'ху ско'ти <е>=гw`, <о>=ве'цъ се'дмь ты'сящъ,
вельблю'дwвъ три` ты'сящы, супру^гъ волw'въ пя'ть сw'тъ,
и= <о>=сли'цъ пасо'мыхъ пя'ть сw'тъ, и= слу'гъ мно'гw
sjьлw`, и= дjьла` в<е>'лiя бя'ху <е>=му` на земли`:
и= бjь` человjь'къ <о>='ный благоро'днjьйшiй су'щихъ
w\т востw'къ со'лнца.

4. Сходя'щеся же сы'нове <е>=гw` дру'гъ ко дру'гу,
творя'ху пи'ръ на кi'йждо де'нь, спое'млюще вку'пjь
и= три` с<е>стры` своя^, jа='сти и= пи'ти съ ни'ми.

5. И= <е>=гда` скончава'шеся днi'е пи'ра, посыла'ше
i='wвъ и= w=чища'ше и=`хъ, востая` зау'тра, и= приноша'ше
w= ни'хъ ж<е>'ртвы по числу` и='хъ, и= тельца` <е>=ди'наго
w= грjьсjь` w= душа'хъ и='хъ. глаго'лаше бо i='wвъ:
не'гли когда` сы'нове мои` согрjьши'ша и= въ мы'сли
свое'й sла^я помы'слиша проти'ву бг~а; та'кw о<у>=`бо
творя'ше i='wвъ вся^ дни^.

6. И= бы'сть jа='кw де'нь се'й, и= се`, прiидо'ша а='гг~ли
бж~iи предста'ти пред\ъ гд\семъ, и= дiа'волъ прiи'де
съ ни'ми.

7. И= рече` гд\сь дiа'волу: w\тку'ду прише'лъ <е>=си`;
и= w\твjьща'въ дiа'волъ гд\севи, рече`: w=бше'дъ зе'млю
и= проше'дъ поднебе'сную, се`, <е>='смь.

8. И= рече` <е>=му` гд\сь: вня'лъ ли <е>=си` мы'слiю
твое'ю на раба` моего` i='wва; зане` нjь'сть jа='кw
<о>='нъ на земли`: человjь'къ непоро'ченъ, и='стиненъ,
бг~очести'въ, о<у>=даля'яся w\т вся'кiя лука'выя ве'щи.

9. W\твjьща' же дiа'волъ и= рече` пред\ъ гд\семъ:

10. <е>=да` ту'не i='wвъ чти'тъ гд\са; не ты' ли w=гради'лъ
<е>=си` внjь^шняя <е>=гw` и= вну'тр<е>нняя до'му <е>=гw`,
и= jа=`же внjь` всjь'хъ су'щихъ <е>=гw` w='крестъ;
дjьла' же руку` <е>=гw` блг\сви'лъ <е>=си` и= скоты`
<е>=гw` мнw'ги сотвори'лъ <е>=си` на земли`:

11. но посли` ру'ку твою` и= косни'ся всjь'хъ, jа=`же
и='мать, а='ще не въ лице' тя благослови'тъ,

12. Тогда` рече` гд\сь дiа'волу: се`, вся^, <е>=ли^ка
су'ть <е>=му`, даю` въ ру'ку твою`, но самогw` да не
ко'снешися. и= и=зы'де дiа'волъ w\т гд\са.

13. И= бы'сть jа='кw де'нь се'й, сы'нове i='wвл<е>вы
и= дщ<е>'ри <е>=гw` пiя'ху вiно` въ дому` бра'та своегw`
старjь'йшагw.

14. И= се`, вjь'стникъ прiи'де ко i='wву и= рече` <е>=му`:
супру'зи волw'въ w=ря'ху, и= <о>=сли^цы пася'хуся бли'з\ъ
и='хъ:

15. и= прише'дше плjьни'телiе плjьни'ша и=`хъ и= <о>='троки
и=зби'ша мече'мъ, и= спасо'хся а='зъ <е>=ди'нъ и= прiидо'хъ
возвjьсти'ти тебjь`.

16. <Е>=ще` сему` глаго'лющу, прiи'де и='нъ вjь'стникъ
и= рече` ко i='wву: <о>='гнь спаде` съ небесе` и= пожже`
<о>='вцы и= па^стыри пояде` подо'бнjь, спасо'хся же
а='зъ <е>=ди'нъ и= прiидо'хъ возвjьсти'ти тебjь`.

17. <Е>=ще` сему` глаго'лющу, прiи'де и='нъ вjь'стникъ
и= рече` ко i='wву: кw'нницы сотвори'ша нача^льства
три` и= w=кружи'ша вельблю'ды и= плjьни'ша и=`хъ и=
<о>='троки и=зби'ша мечьми`, спасо'хся же а='зъ <е>=ди'нъ
и= прiидо'хъ возвjьсти'ти тебjь`.

18. <Е>=ще` сему` глаго'лющу, и='нъ вjь'стникъ прiи'де,
глаго'ля i='wву: сынw'мъ твои^мъ и= дще'ремъ твои^мъ
jа=ду'щымъ и= пiю'щымъ о<у>= бра'та своегw` старjь'йшагw,

19. внеза'пу вjь'тръ вели'къ на'йде w\т пусты'ни и=
косну'ся четы'ремъ о<у>=глw'мъ хра'мины, и= паде` хра'мина
на дjь'ти твоя^, и= сконча'шася: спасо'хся же а='зъ
<е>=ди'нъ и= прiидо'хъ возвjьсти'ти тебjь`.

20. Та'кw (*о<у>=слы'шавъ) i='wвъ, воста'въ растерза`
ри^зы своя^ и= w=стриже` власы` главы` своея`, (*и=
посы'па пе'рстiю главу` свою`,) и= па'дъ на зе'млю,
поклони'ся (гд\севи)

21. и= рече`: са'мъ на'гъ и=зыдо'хъ w\т чре'ва ма'тере
моея`, на'гъ и= w\тиду` та'мw: гд\сь даде`, гд\сь w\тя'тъ:
jа='кw гд\севи и=зво'лися, та'кw бы'сть: бу'ди и='мя
гд\сне блг\све'но (во вjь'ки).

22. Во всjь'хъ си'хъ приключи'вшихся <е>=му` ничто'же
согрjьши` i='wвъ пред\ъ гд\семъ, (*ниже` о<у>=стна'ма
свои'ма,) и= не даде` безу'мiя бг~у.

Глава` 2.

Бы'сть же jа='кw де'нь се'й, и= прiидо'ша а='гг~ли
бж~iи предста'ти пред\ъ гд\семъ, и= дiа'волъ прiи'де
посредjь` и='хъ предста'ти пред\ъ гд\семъ.

2. И= рече` гд\сь дiа'волу: w\тку'ду ты` гряде'ши;
тогда` рече` дiа'волъ пред\ъ гд\семъ: проше'дъ поднебе'сную
и= w=бше'дъ всю` зе'млю, прiидо'хъ.

3. И= рече` гд\сь ко дiа'волу: вня'лъ ли <е>=си` о<у>=`бо
(мы'слiю твое'ю) рабу` моему` i='wву; jа='кw нjь'сть
такова` w\т су'щихъ на земли`: человjь'къ неsло'бивъ,
и='стиненъ, непоро'ченъ, бг~очести'въ, о<у>=даля'яся
w\т вся'кагw sла`, <е>=ще' же придержи'тся неsло'бiя:
ты' же ре'клъ <е>=си` и=мjь^нiя <е>=гw` погуби'ти вотще`.

4. W\твjьща'въ же дiа'волъ гд\севи, рече`: ко'жу за
ко'жу, и= вся^, <е>=ли^ка и='мать человjь'къ, да'стъ
за ду'шу свою`:

5. <о>=ба'че посли` ру'ку твою` и= косни'ся косте'мъ
<е>=гw` и= пло'ти <е>=гw`, а='ще не въ лице' тя благослови'тъ.

6. Рече' же гд\сь дiа'волу: се`, предаю` ти` <е>=го`,
то'кмw ду'шу <е>=гw` соблюди`.

7. И=зы'де же дiа'волъ w\т лица` гд\сня и= порази`
i='wва гно'емъ лю'тымъ w\т ногу` да'же до главы`.

8. И= взя` (*i='wвъ) чре'пъ, да w=строга'етъ гно'й
сво'й, и= то'й сjьдя'ше на гно'ищи внjь` гра'да.

9. Вре'мени же мно'гу мину'вшу, рече` къ нему` жена`
<е>=гw`: доко'лjь терпи'ши глаго'ля: се`, пожду` вре'мя
<е>=ще` ма'ло, ча'я наде'жди спасе'нiя моегw`; се'
бо, потреби'ся w\т земли` па'мять твоя`, сы'нове твои`
и= дщ<е>'ри, моегw` чре'ва болjь^зни и= труды`, и='миже
вотще` труди'хся съ болjь'зньми: ты' же са'мъ въ гнои`
черве'й сjьди'ши, w=бнощева'я внjь` без\ъ покро'ва,
и= а='зъ скита'ющися и= служа'щи, мjь'сто w\т мjь'ста
преходя'щи, и= до'мъ w\т до'му, w=жида'ющи со'лнца,
когда` за'йдетъ, да почi'ю w\т трудw'въ мои'хъ и= w\т
болjь'зней, jа=`же мя` нн~jь w=бдержа'тъ: но рцы` глаго'лъ
нjь'кiй ко гд\су и= о<у>=мри`.

10. <О>='нъ же воззрjь'въ рече` къ не'й: вску'ю jа='кw
<е>=ди'на w\т безу'мныхъ же'нъ возглаго'лала <е>=си`;
а='ще бл~га^я прiя'хомъ w\т руки` гд\сни, sлы'хъ ли
не стерпи'мъ; во всjь'хъ си'хъ приключи'вшихся <е>=му`,
ничи'мже согрjьши` i='wвъ о<у>=стна'ма пред\ъ бг~омъ
(и= не даде` безу'мiя бг~у).

11. О<у>=слы'шавше же трiе` дру'зiе <е>=гw` вся^ sла^я
наш<е>'дшая на'нь, прiидо'ша кi'йждо w\т своея` страны`
къ нему`: <е>=лiфа'зъ fема'нскiй ца'рь, валда'дъ саvхе'йскiй
власти'тель, сwфа'ръ мiне'йскiй ца'рь: и= прiидо'ша
къ нему` <е>=диноду'шнw о<у>=тjь'шити и= посjьти'ти
<е>=го`.

12. О<у>=ви'дjьвше же <е>=го` и=здале'ча, не позна'ша,
и= возопи'вше гла'сомъ ве'лiимъ воспла'кашася, растерза'вше
кi'йждо <о>=де'жду свою` и= посы'павше пе'рстiю главы^
своя^:

13. сjьдjь'ша при не'мъ се'дмь днi'й и= се'дмь ноще'й,
и= никто'же w\т ни'хъ возглаго'ла къ нему` словесе`:
ви'дяху бо jа='зву лю'ту су'щу и= вели'ку sjьлw`.

Глава` 3.

Посе'мъ w\тве'рзе i='wвъ о<у>=ста` своя^ и= прокля`
де'нь сво'й,

2. глаго'ля:

3. да поги'бнетъ де'нь, во'ньже роди'хся, и= но'щь
<о>='ная, въ ню'же рjь'ша: се`, му'жескъ по'лъ:

4. та` но'щь бу'ди тьма`, и= да не взы'щетъ <е>=я`
гд\сь свы'ше, ниже` да прiи'детъ на ню` свjь'тъ,

5. и= да прiи'метъ ю=` тьма` и= сjь'нь сме'ртная, да
прiи'детъ на ню` сумра'къ: про'клятъ бу'ди де'нь то'й

6. и= но'щь <о>='ная: да пости'гнетъ ю=` тьма`, да
не бу'детъ во дне'хъ лjь'та, ниже` да вчи'слится во
дне'хъ мц\сей:

7. но но'щь <о>='ная да бу'детъ болjь'знь, и= да не
прiи'детъ на ню` весе'лiе и= ра'дость,

8. но да проклене'тъ ю=` проклина'яй то'й де'нь, и='же
и='мать w=долjь'ти вели'каго ки'та:

9. да поме'ркнутъ sвjь'зды тоя` но'щи, да w=жида'етъ
и= на свjь'тъ да не прiи'детъ, и= да не ви'дитъ денни'цы
возсiява'ющiя,

10. jа='кw не затвори` вра'тъ чре'ва ма'тере моея`:
w\тя'ла бо бы` болjь'знь w\т <о>='чiю мо<е>'ю:

11. почто' бо во о<у>=тро'бjь не о<у>=мро'хъ; и=з\ъ
чре'ва же и=зше'дъ, и= а='бiе не погибо'хъ;

12. почто' же мя` прiя'ша на кwлjь'на; почто' же сса'хъ
сосца^;

13. нн~jь о<у>='бw о<у>=сну'въ о<у>=молча'лъ бы'хъ,
о<у>=сну'въ же почи'лъ бы'хъ

14. со царьми` и= совjь^тники земли`, и=`же хваля'хуся
<о>=ру^жiи,

15. и=ли` со кня^зи, и=`мже мно'гw зла'та, и=`же напо'лниша
до'мы своя^ сребра`,

16. и=ли` jа='коже и='звергъ и=зла'зяй и=з\ъ ложе'снъ
ма'тернихъ, и=ли` jа='коже младе'нцы, и=`же не ви'дjьша
свjь'та:

17. та'мw нечести'вiи о<у>=толи'ша jа='рость гнjь'ва,
та'мw почи'ша претружде'ннiи тjь'ломъ,

18. вку'пjь же въ вjь'цjь се'мъ бы'вшiи не слы'шатъ
гла'са собира'ющагw да'нь:

19. ма'лъ и= вели'къ та'мw <е>='сть, и= ра'бъ не боя'йся
господи'на своегw`:

20. почто' бо да'нъ <е>='сть су'щымъ въ го'рести свjь'тъ
и= су'щымъ въ болjь'знехъ душа'мъ живо'тъ,

21. и=`же жела'ютъ сме'рти и= не получа'ютъ, и='щуще
jа='коже сокро'вища,

22. w=бра'довани же быва'ютъ, а='ще о<у>=луча'тъ (*сме'рть);

23. сме'рть бо му'жу поко'й, <е>=гw'же пу'ть сокрове'нъ
<е>='сть, затвори' бо бг~ъ w='крестъ <е>=гw`:

24. пре'жде бо бра'шенъ мои'хъ воздыха'нiе ми` прихо'дитъ,
слезю' же а='зъ w=держи'мь стра'хомъ,

25. стра'хъ бо, <е>=гw'же о<у>=жаса'хся, прiи'де ми`,
и= <е>=гw'же боя'хся, срjь'те мя`:

26. ни о<у>=мири'хся, ниже` о<у>=молча'хъ, ниже` почи'хъ,
и= на'йде ми` гнjь'въ.

Глава` 4.

W\твjьща' же <е>=лiфа'зъ fеманi'тинъ, глаго'ля:

2. <е>=да` мно'жицею глаго'лано ти` бы'сть въ трудjь`;
тя'жести же глагw'лъ твои'хъ кто` стерпи'тъ;

3. а='ще бо ты` научи'лъ <е>=си` мнw'ги и= ру'цjь немощны'хъ
о<у>=тjь'шилъ <е>=си`,

4. немwщны'я же воздви'глъ <е>=си` словесы`, колjь'нwмъ
же немwщны'мъ си'лу w=бложи'лъ <е>=си`.

5. Нн~jь же прiи'де на тя` болjь'знь и= косну'ся теб<е>`,
ты' же возмути'лся <е>=си`.

6. <Е>=да` стра'хъ тво'й <е>='сть не въ безу'мiи, и=
наде'жда твоя` и= sло'ба пути` твоегw`;

7. Помяни` о<у>=`бо, кто` чи'стъ сы'й поги'бе; и=ли`
когда` и='стиннiи вси` и=з\ъ ко'рене погибо'ша;

8. Jа='коже ви'дjьхъ w=рю'щихъ неподw'бная, сjь'ющiи
же я=` бwлjь'зни по'жнутъ себjь`,

9. w\т повелjь'нiя гд\сня поги'бнутъ, w\т дх~а же гнjь'ва
<е>=гw` и=сче'знутъ.

10. Си'ла льво'ва, гла'съ же льви'цы, весе'лiе же sмi<е>'въ
о<у>=гасе`:

11. мраволе'въ поги'бе, зане'же не и=мjь'яше бра'шна,
скv'мни же львw'вы w=ста'виша дру'гъ дру'гу.

12. А='ще же глаго'лъ кi'й и='стиненъ бjь` во словесjь'хъ
твои'хъ, нико'еже бы` w\т си'хъ тя` срjь'тило sло`.
не прiи'метъ ли о<у>='хо мое` преди'вныхъ w\т негw`;

13. Стра'хомъ же и= гла'сомъ нощны'мъ, напа'дающь стра'хъ
на человjь'ки,

14. о<у>='жасъ же мя` срjь'те и= тре'петъ, и= sjьлw`
кw'сти моя^ стрясе`:

15. и= ду'хъ на лице' ми на'йде: о<у>=страши'шася же
ми` власи` и= плw'ти,

16. воста'хъ и= не разумjь'хъ, ви'дjьхъ, и= не бjь`
w=бли'чiя пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма, но то'кмw ду'хъ
ти'хъ и= гла'съ слы'шахъ:

17. что' бо; <е>=да` чи'стъ бу'детъ человjь'къ пред\ъ
бг~омъ; и=ли` въ дjь'лjьхъ свои'хъ без\ъ поро'ка му'жъ;

18. а='ще рабw'мъ свои^мъ не вjь'руетъ, и= во а='гг~лjьхъ
свои'хъ стро'потно что` о<у>=смотрjь`,

19. живу'щихъ же въ бре'нныхъ хра'минахъ, w\т ни'хже
и= мы` са'ми w\т тогw'жде бре'нiя <е>=смы`, порази`,
jа='коже мо'лiе,

20. и= w\т о<у>='тра да'же до ве'чера ктому` не су'ть:
зане'же не мого'ша себjь` помощи`, погибо'ша:

21. дхну' бо на ня`, и= и=зсхо'ша, и= поне'же не и=мjь'яху
прему'дрости, погибо'ша.

Глава` 5.

Призови' же, а='ще кто' тя о<у>=слы'шитъ, и=ли` а='ще
кого` w\т ст~ы'хъ а='гг~лъ о<у>='зриши.

2. Безу'мнаго бо о<у>=бива'етъ гнjь'въ, заблу'ждшаго
же о<у>=мерщвля'етъ рве'нiе.

3. А='зъ же ви'дjьхъ безу'мныхъ о<у>=кореня'ющихся,
но а='бiе пояде'но бы'сть и='хъ жили'ще.

4. Дале'че да бу'дутъ сы'нове и='хъ w\т спасе'нiя,
и= да сотру'тся при две'рехъ ху'ждшихъ, и= не бу'детъ
и=з\ъима'яй.

5. Jа=`же бо <о>=ни` собра'ша, прв\дницы поядя'тъ,
са'ми же w\т sw'лъ не и=з\ъя'ти бу'дутъ: и=зможде'нна
бу'ди крjь'пость и='хъ.

6. Не и='мать бо w\т земли` и=зы'ти тру'дъ, ни w\т
го'ръ прозя'бнути болjь'знь:

7. но человjь'къ ражда'ется на тру'дъ, птенцы' же су'пwвы
высо'кw паря'тъ.

8. <О>=ба'че же а='зъ помолю'ся бг~ови, гд\са же всjь'хъ
вл\дку призову`,

9. творя'щаго в<е>'лiя и= неизслjь^димая, сла^вная
же и= и=зря^дная, и=`мже нjь'сть числа`:

10. даю'щаго до'ждь на зе'млю, посыла'ющаго во'ду на
поднебе'сную:

11. вознося'щаго смир<е>'нныя на высоту` и= поги'бшыя
воздвиза'ющаго во спасе'нiе:

12. расточа'ющаго совjь'ты лука'выхъ, да не сотворя'тъ
ру'цjь и='хъ и='стины.

13. О<у>=ловля'яй прему'дрыхъ въ му'дрости и='хъ, совjь'тъ
же кова'рныхъ разори`.

14. Во дни` w=бы'метъ и=`хъ тьма`, въ полу'дне же да
w=ся'жутъ jа='коже въ нощи`,

15. и= да поги'бнутъ на бра'ни: немощны'й же да и=зы'детъ
и=з\ъ руки` си'льнагw.

16. Бу'ди же немощно'му наде'жда, непра'веднагw же
о<у>=ста` да заградя'тся.

17. Блаже'нъ же человjь'къ, <е>=го'же w=бличи` бг~ъ,
наказа'нiя же вседержи'телева не w\твраща'йся:

18. то'й бо болjь'ти твори'тъ и= па'ки возставля'етъ:
порази`, и= ру'цjь <е>=гw` и=сцjьля'тъ:

19. шести'жды w\т бjь'дъ и='зметъ тя`, въ седмjь'мъ
же не ко'снеттися sло`:

20. во гла'дjь и=зба'витъ тя` w\т сме'рти, на бра'ни
же и=з\ъ руки` желjь'за и=зрjьши'тъ тя`:

21. w\т бича` я=зы'ка скры'етъ тя`, и= не о<у>=бои'шися
w\т sw'лъ находя'щихъ:

22. непра'в<е>днымъ и= беззакw'ннымъ посмjье'шися,
w\т ди'вiихъ же sвjьре'й не о<у>=бои'шися,

23. зане` съ ка'менiемъ ди'вiимъ завjь'тъ тво'й: sвjь'рiе
бо ди'вiи примиря'тся тебjь`.

24. Пото'мъ о<у>=разумjь'еши, jа='кw въ ми'рjь бу'детъ
до'мъ тво'й, жили'ще же хра'мины твоея` не и='мать
согрjьши'ти:

25. о<у>=разумjь'еши же, jа='кw мно'го сjь'мя твое`,
и= ча^да твоя^ бу'дутъ jа='кw ве'сь sла'къ се'льный:

26. вни'деши же во гро'бъ jа='коже пшени'ца созрjь'лая
во вре'мя пожа'тая, и=ли` jа='коже сто'гъ гумна` во
вре'мя свезе'нный.

27. Се`, сiя^ си'це и=зслjь'дихомъ: сiя^ су'ть, jа=`же
слы'шахомъ: ты' же разумjь'й себjь`, а='ще что` сотвори'лъ
<е>=си`.

Глава` 6.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. а='ще бы кто` вjь'ся и=звjь'силъ гнjь'въ мо'й, бwлjь'зни
же моя^ взя'лъ бы на мjь'рило вку'пjь,

3. то` песка` морска'гw тяжча'йшiи бы'ли бы: но, jа='коже
мни'тся, словеса` моя^ sла^ су'ть.

4. Стрjь'лы бо гд\сни въ тjь'лjь мое'мъ су'ть, и='хже
jа='рость и=спива'етъ кро'вь мою`: <е>=гда` начну`
глаго'лати, боду'тъ мя`.

5. Что' бо; <е>=да` вотще` возреве'тъ ди'вiй <о>=се'лъ,
ра'звjь бра^шна прося`; и=ли` возреве'тъ гла'сомъ во'лъ,
въ jа='слехъ и=мjь'яй бра'шно;

6. Снjь'стся ли хлjь'бъ без\ъ со'ли; и=ли` <е>='сть
вку'съ во тщи'хъ словесjь'хъ;

7. Не мо'жетъ бо о<у>=тиши'тися душа` моя`: смра'дъ
бо зрю` бра^шна моя^, jа='коже воню` льво'ву.

8. А='ще бо да'лъ бы, да прiи'детъ проше'нiе мое`,
и= наде'жду мою` да'лъ бы гд\сь.

9. Наче'нъ гд\сь да о<у>=язвля'етъ мя`, до конца' же
да не о<у>=бiе'тъ мя`.

10. Бу'ди же ми` гра'дъ гро'бъ, на <е>=гw'же стjьна'хъ
скака'хъ въ не'мъ: не пощажу`: не солга'хъ бо во словесjь'хъ
ст~ы'хъ бг~а моегw`.

11. Ка'я бо крjь'пость моя`, jа='кw терплю`; и=ли`
ко'е ми` вре'мя, jа='кw терпи'тъ моя` душа`;

12. <е>=да` крjь'пость ка'менiя крjь'пость моя`; и=ли`
плw'ти моя^ су'ть мjь^дяны;

13. и=ли` не о<у>=пова'хъ на него`; по'мощь же w\т
мен<е>` w\тступи`,

14. w\трече'ся w\т мен<е>` ми'лость, посjьще'нiе же
гд\сне презрjь' мя.

15. Не воззрjь'ша на мя` бли'жнiи мои`: jа='коже пото'къ
w=скудjьва'яй, и=ли` jа='коже вw'лны преидо'ша мя`:

16. и=`же мен<е>` боя'хуся, нн~jь нападо'ша на мя`:

17. jа='коже снjь'гъ и=ли` ле'дъ сме'рзлый, <е>=гда`
и=ста'етъ теплотjь` бы'вшей, не ктому` познава'ется,
что` бjь`:

18. та'кw и= а='зъ w=ста'вленъ <е>='смь w\т всjь'хъ,
погибо'хъ же и= бездо'мокъ бы'хъ:

19. ви'дите пути^ fема^нскiя, на ст<е>зи` савw^нскiя
смотря'щiи,

20. и= студа` и=спо'лнени бу'дутъ на гра'ды и= на и=мjь^нiя
надjь'ющiися.

21. Нн~jь же и= вы` наидо'сте на мя` неми'лостивнw:
о<у>=`бо ви'дjьвше мо'й стру'пъ о<у>=бо'йтеся.

22. Что' бо; <е>=да` что` о<у>= ва'съ проси'хъ, и=ли`
ва'шея крjь'пости тре'бую,

23. да спасе'те мя` w\т врагw'въ, и=ли` и=з\ъ руки`
си'льныхъ и=зба'вите мя`;

24. Научи'те мя`, а='зъ же о<у>=молчу`: а='ще что`
погрjьши'хъ, скажи'те ми`.

25. Но, jа='коже мни'тся, sла^ (су'ть) му'жа и='стиннагw
словеса`, не w\т ва'съ бо крjь'пости прошу`:

26. ниже` w=бличе'нiе ва'ше словесы` мя` о<у>=толи'тъ,
ниже' бо вjьща'нiя ва'шегw слове'съ стерплю`.

27. <О>=ба'че jа='кw на си'ра напа'даете, наска'чете
же на дру'га ва'шего.

28. Нн~jь же воззрjь'въ на ли'ца ва^ша, не солжу`.

29. Ся'дите нн~jь, и= да не бу'детъ непра'ведно, и=
па'ки ко пра'ведному сни'дитеся.

30. И='бо нjь'сть въ я=зы'цjь мое'мъ непра'вды, и=
горта'нь мо'й не ра'зуму ли поуча'ется;

Глава` 7.

Не и=скуше'нiе ли житiе` человjь'ку на земли`, и= jа='коже
нае'мника повседне'внагw жи'знь <е>=гw`;

2. и=ли` jа='коже ра'бъ боя'йся гд\са своегw` и= о<у>=лучи'въ
сjь'нь; и=ли` jа='коже нае'мникъ жды'й мзды` своея`;

3. та'кожде и= а='зъ жда'хъ мц\сы тщы`, нw'щи же болjь'зней
даны` ми` су'ть.

4. А='ще о<у>=сну`, глаго'лю: когда` де'нь; <е>=гда'
же воста'ну, па'ки: когда` ве'черъ; и=спо'лненъ же
быва'ю болjь'зней w\т ве'чера до о<у>='тра.

5. Мjь'сится же мое` тjь'ло въ гнои` черве'й, w=блива'ю
же гру'дiе земли`, гно'й стружа`.

6. Житiе' же мое` <е>='сть скоря'е бесjь'ды, поги'бе
же во тще'й наде'жди.

7. Помяни` о<у>=`бо, jа='кw ду'хъ мо'й живо'тъ, и=
ктому` не возврати'тся <о>='ко мое` ви'дjьти блага^я.

8. Не о<у>='зритъ мене` <о>='ко ви'дящагw мя`: <о>='чи
твои` на мнjь`, и= ктому` нjь'смь,

9. jа='коже w='блакъ w=чище'нъ w\т небесе`: а='ще бо
человjь'къ сни'детъ во а='дъ, ктому` не взы'детъ,

10. ни возврати'тся во сво'й до'мъ, ниже` и='мать <е>=го`
позна'ти ктому` мjь'сто <е>=гw`.

11. О<у>='бw ниже` а='зъ пощажу` о<у>='стъ мои'хъ,
возглаго'лю въ ну'жди сы'й, w\тве'рзу о<у>=ста` моя^
го'рестiю души` моея` сотjьсне'нъ.

12. <Е>=да` мо'ре <е>='смь, и=ли` sмi'й, jа='кw о<у>=чини'лъ
<е>=си` на мя` хране'нiе;

13. Реко'хъ, jа='кw о<у>=тjь'шитъ мя` <о>='дръ мо'й,
произнесу' же ко мнjь` на <е>=ди'нjь сло'во на ло'жи
мое'мъ:

14. о<у>=страша'еши мя` со'нiями и= видjь'нiями о<у>=жаса'еши
мя`:

15. свободи'ши w\т ду'ха моегw` ду'шу мою`, w\т сме'рти
же кw'сти моя^.

16. Не поживу' бо во вjь'къ, да долготерплю`: w\тступи`
w\т мен<е>`, тще' бо житiе` мое`.

17. Что' бо <е>='сть человjь'къ, jа='кw возвели'чилъ
<е>=си` <е>=го`; и=ли` jа='кw внима'еши о<у>=мо'мъ
къ нему`;

18. и=ли` посjьще'нiе твори'ши <е>=му` по вся'ко о<у>='тро
и= въ поко'и суди'ти <е>=го` и='маши;

19. Доко'лjь не w=ста'виши мене`, ниже` w\тпуска'еши
мя`, до'ндеже поглощу` сли^ны моя^ въ болjь'зни;

20. А='ще а='зъ согрjьши'хъ, что` тебjь` возмогу` содjь'лати,
свjь'дый о<у>='мъ человjь'чь; почто' мя <е>=си` положи'лъ
прекосло'вна тебjь`, и= <е>='смь тебjь` бре'менемъ;

21. почто` нjь'си сотвори'лъ беззако'нiю моему` забве'нiя,
и= w=чище'нiя грjьха` моегw`; нн~jь же въ зе'млю w\тиду`,
о<у>='тренюяй же нjь'смь ктому`.

Глава` 8.

W\твjьща'въ же валда'дъ саvхе'йскiй, рече`: доко'лjь
глаго'лати бу'деши сiя^;

2. ду'хъ многоглаго'ливъ во о<у>=стjь'хъ твои'хъ.

3. <Е>=да` гд\сь w=би'дитъ судя'й; и=ли` вся^ сотвори'вый
возмяте'тъ пра'вду;

4. А='ще сы'нове твои` согрjьши'ша пред\ъ ни'мъ, посла`
ру'ку на беззакw'нiя и='хъ:

5. ты' же о<у>='тренюй ко гд\су вседержи'телю моля'ся:

6. а='ще чи'стъ <е>=си` и= и='стиненъ, моли'тву твою`
о<у>=слы'шитъ, о<у>=стро'итъ же ти` па'ки житiе` пра'вды:

7. бу'дутъ о<у>=`бо п<е>'рвая твоя^ ма^ла, послjь^дняя
же твоя^ без\ъ числа`.

8. Вопроси' бо ро'да пе'рваго, и=зслjь'ди же по ро'ду
<о>=тц<е>'въ:

9. вчера'шни бо <е>=смы` и= не вjь'мы, сjь'нь бо <е>='сть
на'ше житiе` на земли`:

10. не сi'и ли науча'тъ тя` и= возвjьстя'тъ ти` и=
w\т се'рдца и=знесу'тъ словеса`;

11. <Е>=да` произни'четъ ро'гозъ без\ъ воды`, и=ли`
расте'тъ си'тникъ без\ъ напая'нiя;

12. <е>=ще` су'щу на ко'рени, и= не по'жнется ли; пре'жде
напая'нiя вся'кое бы'лiе не и=зсыха'етъ ли;

13. та'кw о<у>=`бо бу'дутъ послjь^дняя всjь'хъ забыва'ющихъ
гд\са: наде'жда бо нечести'вагw поги'бнетъ:

14. не населе'нъ бо бу'детъ до'мъ <е>=гw`, паучи'на
же сбу'дется селе'нiе <е>=гw`.

15. А='ще подпре'тъ хра'мину свою`, не ста'нетъ: <е>='мшуся
же <е>=му` за ню`, не пребу'детъ.

16. Вла'жный бо <е>='сть под\ъ со'лнцемъ, и= w\т тлjь'нiя
<е>=гw` лjь'торасль <е>=гw` и=зы'детъ:

17. на собра'нiи ка'менiя спи'тъ, посредjь' же креме'нiя
поживе'тъ:

18. а='ще поглоти'тъ мjь'сто, солже'тъ <е>=му`, не
ви'дjьлъ <е>=си` такова^я,

19. jа='кw превраще'нiе нечести'вагw таково`, и=з\ъ
земли' же и=на'го произрасти'тъ.

20. Гд\сь бо не w\три'нетъ неsло'бивагw: вся'кагw же
да'ра w\т нечести'вагw не прiи'метъ.

21. И='стиннымъ же о<у>=ста` и=спо'лнитъ смjь'ха, о<у>=стнjь'
же и='хъ и=сповjь'данiя.

22. Врази' же и='хъ w=блеку'тся въ сту'дъ: жили'ще
же нечести'вагw не бу'детъ.

Глава` 9.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. вои'стинну вjь'мъ, jа='кw та'кw <е>='сть: ка'кw
бо бу'детъ пра'веденъ человjь'къ о<у>= гд\са;

3. а='ще бо восхо'щетъ суди'тися съ ни'мъ, не послу'шаетъ
<е>=гw`, да не пререче'тъ ко <е>=ди'ному словеси` <е>=гw`
w\т ты'сящи.

4. Прем\дръ бо <е>='сть мы'слiю, крjь'покъ же и= вели'къ:
кто` же'стокъ бы'въ проти'ву <е>=гw`, пребы'сть;

5. W=бетша'яй го'ры, и= не вjь'дятъ, превраща'яй я=`
гнjь'вомъ:

6. трясы'й поднебе'сную и=з\ъ w=снова'нiй, столпи'
же <е>=я` коле'блются:

7. гл~яй со'лнцу, и= не восхо'дитъ, sвjь'зды же печа'тствуетъ:

8. простры'й <е>=ди'нъ не'бо и= ходя'й но мо'рю, jа='кw
по земли`:

9. творя'й плiа^ды и= <е>=спе'ра, и= а=ркту'ра и= сокрw'вища
ю='жная:

10. творя'й в<е>'лiя и= неизслjь'дwванная, сла^вная
же и= и=зря^дная, и=`мже нjь'сть числа`.

11. А='ще прiи'детъ ко мнjь`, не и='мамъ ви'дjьти:
и= а='ще мимои'детъ мен<е>`, ника'кw о<у>=разумjь'хъ.

12. А='ще во'зметъ, кто` возврати'тъ; и=ли` кто` рече'тъ
<е>=му`: что` сотвори'лъ <е>=си`;

13. Са'мъ бо w\твраща'етъ гнjь'въ, сляко'шася под\ъ
ни'мъ ки'ти поднебе'снiи.

14. А='ще же мя` о<у>=слы'шитъ, и=ли` разсу'дитъ глаго'лы
моя^;

15. А='ще бо и= пра'веденъ бу'ду, не о<у>=слы'шитъ
мене`, суду` <е>=гw` помолю'ся:

16. а='ще же воззову`, и= о<у>=слы'шитъ мя`, не и=му`
вjь'ры, jа='кw о<у>=слы'ша гла'съ мо'й.

17. Да не мгло'ю мя` потреби'тъ, мнw'га же ми` сотр<е>'нiя
сотвори` всу'е,

18. не w=ставля'етъ бо мя` w\тдохну'ти, и=спо'лни же
мя` го'рести.

19. Поне'же си'ленъ <е>='сть крjь'постiю: кто` о<у>=`бо
суду` <е>=гw` воспроти'вится;

20. А='ще бо бу'ду пра'веденъ, о<у>=ста` моя^ неч<е>'стiя
сотворя'тъ: а='ще же бу'ду непоро'ченъ, стро'потенъ
бу'ду.

21. А='ще бо нече'стiе сотвори'хъ, не вjь'мъ душе'ю
мое'ю: <о>=ба'че w\те'млется ми` живо'тъ.

22. Тjь'мже рjь'хъ: вели'ка и= си'льна губи'тъ гнjь'въ.

23. Jа='кw лука'вiи сме'ртiю лю'тою поги'бнутъ, <о>=ба'че
пра'в<е>днымъ посмjьва'ются.

24. Пре'дана <е>='сть земля` въ ру'цjь нечести'вагw,
ли'ца судi'й <е>=я` покрыва'етъ: а='ще же не са'мъ
<е>='сть, кто` <е>='сть;

25. Житiе' же мое` <е>='сть легча'е скороте'чца: w\тбjьго'ша
и= не ви'дjьша.

26. И=ли` <е>='сть корабл<е>'мъ слjь'дъ пути`, и=ли`
<о>=рла` летя'ща, и='щуща jа='ди;

27. А='ще бо реку`: забу'ду глаго'ля, прини'кнувъ лице'мъ
воздохну`,

28. трясу'ся всjь'ми о<у>=десы`: вjь'мъ бо, jа='кw
не безви'нна мя` w=ста'виши.

29. А='ще же нечести'въ <е>='смь, почто` не о<у>=мро'хъ;

30. А='ще бо и=змы'юся снjь'гомъ и= w=чи'щуся рука'ми
чи'стыми,

31. дово'льнw во скве'рнjь w=мочи'лъ мя` <е>=си`, возгнуша'ся
же мно'ю <о>=де'жда моя`.

32. Нjь'си бо человjь'къ, jа='коже а='зъ, <е>=му'же
противопрю'ся, да прiи'демъ вку'пjь на су'дъ.

33. <W>, дабы` хода'тай на'мъ бы'лъ, и= w=блича'яй
и= разслу'шаяй между` <о>=бjь'ма.

34. Да w\ти'метъ w\т мен<е>` же'злъ, стра'хъ же <е>=гw`
да не смуща'етъ мене`:

35. и= не о<у>=бою'ся, но возглаго'лю, и='бо та'кw
не вjь'мъ са'мъ себе`.

Глава` 10.

Тружда'юся душе'ю мое'ю, стеня` и=спущу` на мя` глаго'лы
моя^, возглаго'лю го'рестiю души` моея` w=держи'мь

2. и= реку` ко гд\севи: не о<у>=чи' мя нече'ствовати,
и= почто' ми си'це суди'лъ <е>=си`;

3. и=ли` добро' ти <е>='сть, а='ще вознепра'вдую, jа='кw
презрjь'лъ <е>=си` дjьла` руку` тво<е>'ю, совjь'ту
же нечести'выхъ вня'лъ <е>=си`;

4. и=ли` jа='коже человjь'къ ви'дитъ, ви'диши; и=ли`
jа='коже зри'тъ человjь'къ, о<у>='зриши;

5. и=ли` житiе` твое` человjь'ческо <е>='сть; и=ли`
лjь^та твоя^ jа='кw днi'е му'жа;

6. jа='кw и=стяза'лъ <е>=си` беззако'нiе мое` и= грjьхи`
моя^ и=зслjь'дилъ <е>=си`.

7. Вjь'си бо, jа='кw не нече'ствовахъ: но кто` <е>='сть
и=з\ъима'яй и=з\ъ руку` тво<е>'ю;

8. Ру'цjь твои` сотвори'стjь мя` и= созда'стjь мя`:
пото'мъ же преложи'въ, порази'лъ мя` <е>=си`.

9. Помяни`, jа='кw бре'нiе мя` созда'лъ <е>=си`, въ
зе'млю же па'ки возвраща'еши мя`.

10. И=ли` не jа='коже млеко` и=змелзи'лъ мя` <е>=си`,
о<у>=сыри'лъ же мя` <е>=си` ра'внw сы'ру;

11. Ко'жею же и= пло'тiю мя` w=бле'клъ <е>=си`, костьми'
же и= жи'лами сши'лъ мя` <е>=си`:

12. живо'тъ же и= ми'лость положи'лъ <е>=си` о<у>=
мен<е>`, посjьще'нiе же твое` сохрани` мо'й ду'хъ.

13. Сiя^ и=мjь'яй въ тебjь`, вjь'мъ, jа='кw вся^ мо'жеши,
и= невозмо'жно тебjь` ничто'же.

14. А='ще бо согрjьшу`, храни'ши мя`, w\т беззако'нiя
же не безви'нна мя` сотвори'лъ <е>=си`.

15. А='ще бо нечести'въ бу'ду, лю'тjь мнjь`, а='ще
же бу'ду пра'веденъ, не могу` возни'кнути: и=спо'лненъ
бо <е>='смь безче'стiя,

16. лови'мь бо <е>='смь а='ки ле'въ на о<у>=бiе'нiе:
па'ки же преложи'въ, лю'тjь о<у>=бива'еши мя`.

17. W=бновля'яй на мя` и=спыта'нiе мое`, гнjь'ва бо
вели'кагw на мя` о<у>=потреби'лъ <е>=си` и= наве'лъ
<е>=си` на мя` и=скуш<е>'нiя.

18. Почто` о<у>=`бо мя` и=з\ъ чре'ва и=зве'лъ <е>=си`,
и= не о<у>=мро'хъ, <о>='ко же мене` не ви'дjьло бы,

19. и= бы'хъ бы а='ки не бы'лъ; почто` о<у>=`бо и=з\ъ
чре'ва во гро'бъ не снидо'хъ;

20. и=ли` не ма'ло <е>='сть вре'мя жи'зни моея`; w=ста'ви
мене` почи'ти ма'лw,

21. пре'жде да'же w\тиду`, w\тню'дуже не возвращу'ся,
въ зе'млю те'мну и= мра'чну,

22. въ зе'млю тьмы` вjь'чныя, и=дjь'же нjь'сть свjь'та,
ниже` ви'дjьти живота` человjь'ческагw.

Глава` 11.

W\твjьща'въ же сwфа'ръ мiне'йскiй, рече`:

2. глаго'ляй мно'гw, и= противоуслы'шитъ: и=ли` многорjь'чивъ
мни'тся бы'ти пра'веденъ; благослове'нъ рожде'нный
w\т жены` малолjь'тенъ.

3. Не мно'гъ во словесjь'хъ бу'ди: нjь'сть бо противовjьща'яй
ти`.

4. Не глаго'ли бо, jа='кw чи'стъ <е>='смь дjь'лы и=
безпоро'ченъ пред\ъ ни'мъ:

5. но ка'кw гд\сь возгл~етъ къ тебjь` и= w\тве'рзетъ
о<у>=стнjь` свои` съ тобо'ю;

6. Пото'мъ возвjьсти'тъ ти` си'лу прему'дрости, jа='кw
сугу'бъ бу'детъ въ си'хъ, jа=`же проти'ву теб<е>`:
и= тогда` о<у>=разумjь'еши, jа='кw достw'йная тебjь`
сбы'шася w\т гд\са, и='миже согрjьши'лъ <е>=си`,

7. И=ли` слjь'дъ гд\сень w=бря'щеши; и=ли` въ послjь^дняя
дости'глъ <е>=си`, jа=`же сотвори` вседержи'тель;

8. Высо'ко не'бо, и= что` сотвори'ши; глубоча'е же
су'щихъ во а='дjь что` вjь'си;

9. не должа'е ли мjь'ры земны'я, и=ли` широты` морскi'я;

10. А='ще же преврати'тъ вся^, кто` рече'тъ <е>=му`:
что` сотвори'лъ <е>=си`;

11. То'й бо вjь'сть дjьла` беззако'нныхъ: ви'дjьвъ
же нелjь^пая, не пре'зритъ.

12. Человjь'къ же и='накw w=би'луетъ словесы`: земны'й
же рожде'нный w\т жены` ра'венъ <о>=слу` пусты'нному.

13. А='ще бо ты` чи'сто положи'лъ <е>=си` се'рдце твое`,
воздjьва'еши же ру'цjь твои` къ нему`,

14. а='ще беззако'нно что` <е>='сть въ руку` тво<е>'ю,
дале'че сотвори` <е>=` w\т теб<е>`, непра'вда же въ
жили'щи твое'мъ да не всели'тся:

15. та'кw бо ти` возсiя'етъ лице`, jа='коже вода` чиста`:
совлече'шися же скве'рны, и= не о<у>=бои'шися,

16. и= труда` забу'деши, jа='коже волны` мимоше'дшiя,
и= не о<у>=страши'шися.

17. Моли'тва же твоя`, а='ки денни'ца, и= па'че полу'дне
возсiя'етъ ти` жи'знь:

18. о<у>=пова'я же бу'деши, jа='кw бу'детъ ти` наде'жда:
w\т туги' же и= попече'нiя jа=ви'тся ти` ми'ръ:

19. о<у>=поко'ишися бо, и= не бу'детъ боря'й тя`: премjьня'ющiися
же мно'зи и='мутъ проси'ти тя`,

20. спасе'нiе же w=ста'витъ и=`хъ: наде'жда бо и='хъ
па'губа, <о>='чи же нечести'выхъ и=ста'ютъ.

Глава` 12.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. о<у>='бw вы' ли <е>=ди'ни <е>=сте` человjь'цы, и=ли`
съ ва'ми сконча'ется прему'дрость;

3. И= о<у>= мен<е>` се'рдце <е>='сть jа='коже и= о<у>=
ва'съ.

4. Пра'веденъ бо му'жъ и= непоро'ченъ бы'сть въ поруга'нiе:

5. во вре'мя бо w=предjьле'ное о<у>=гото'ванъ бы'сть
па'сти w\т и=ны'хъ, до'мы же <е>=гw` w=пустош<е>'ны
бы'ти беззако'нными. <о>=ба'че никто'же да о<у>=пова'етъ,
лука'въ сы'й, непови'ненъ бы'ти,

6. <е>=ли'цы разгнjьвля'ютъ гд\са, а='ки и= и=стяза'нiя
и=`мъ не бу'детъ.

7. Но вопроси` четвероно'гихъ, а='ще ти` реку'тъ, и=
пти'цъ небе'сныхъ, а='ще ти` возвjьстя'тъ:

8. повjь'ждь земли`, а='ще ти` ска'жетъ, и= и=сповjь'дятъ
ти` ры^бы мwрскi'я.

9. Кто` о<у>='бw не разумjь` во всjь'хъ си'хъ, jа='кw
рука` гд\сня сотвори` сiя^;

10. Не въ руцjь' ли <е>=гw` душа` всjь'хъ живу'щихъ
и= ду'хъ вся'кагw человjь'ка;

11. О<у>='хо бо словеса` разсужда'етъ, горта'нь же
бра^шна вкуша'етъ.

12. Во мно'зjьмъ вре'мени прему'дрость, во мно'зjь
же житiи` вjь'дjьнiе.

13. О<у>= негw` прему'дрость и= си'ла, о<у>= тогw`
совjь'тъ и= ра'зумъ.

14. А='ще низложи'тъ, кто` сози'ждетъ; а='ще затвори'тъ
w\т человjь'кwвъ, кто` w\тве'рзетъ;

15. А='ще возбрани'тъ во'ду, и=зсуши'тъ зе'млю: а='ще
же пу'ститъ, погуби'тъ ю=` преврати'въ.

16. О<у>= негw` держа'ва и= крjь'пость, о<у>= тогw`
вjь'дjьнiе и= ра'зумъ.

17. Проводя'й совjь'тники плjьн<е>'ны, судiи^ же земли`
о<у>=жаси`:

18. посажда'яй цари^ на престо'лjьхъ и= w=бвязу'яй
по'ясомъ чр<е>'сла и='хъ:

19. w\тпуща'яй жерцы` плjь'нники, си'льныхъ же земли`
низврати`:

20. и=змjьня'яй о<у>=стнjь` вjь'рныхъ, ра'зумъ же ста'рц<е>въ
о<у>=разумjь`:

21. и=злива'яй безче'стiе на кня^зи, смир<е>'нныя же
и=сцjьли`:

22. w\ткрыва'яй глубw'кая w\т тьмы`, и=зведе' же на
свjь'тъ сjь'нь сме'ртную:

23. прельща'яй jа=зы'ки и= погубля'яй и=`хъ, низлага'яй
jа=зы'ки и= наставля'яй и=`хъ:

24. и=змjьня'яй сердца` князе'й земны'хъ, прельсти'
же и=`хъ на пути`, <е>=гw'же не вjь'дяху,

25. да w=ся'жутъ тьму`, а= не свjь'тъ, да заблу'дятъ
же jа='кw пiя'ный.

Глава` 13.

Се`, сiя^ ви'дjь <о>='ко мое`, и= слы'ша о<у>='хо мое`,

2. и= вjь'мъ, <е>=ли^ка и= вы` вjь'сте: и= не неразу'мнjье
<е>='смь ва'съ.

3. Но <о>=ба'че и= а='зъ ко гд\су возглаго'лю, w=бличу'
же пред\ъ ни'мъ, а='ще восхо'щетъ.

4. Вы' бо <е>=сте` вра'чеве непра'веднiи и= цjьли'тел<е>
sлы'хъ вси`,

5. бу'ди же ва'мъ w=нjьмjь'ти, и= сбу'дется ва'мъ въ
прему'дрость.

6. Слы'шите же w=бличе'нiе о<у>='стъ мои'хъ, суду'
же о<у>=сте'нъ мои'хъ вонми'те.

7. Не пред\ъ бг~омъ ли глаго'лете и= пред\ъ ни'мъ вjьща'ете
ле'сть;

8. и=ли` о<у>=клоните'ся, вы' же са'ми судiи^ бу'дите.

9. Добро' бо, а='ще и=зслjь'дитъ ва'съ: а='ще бо вси`
творя'щiи приложите'ся къ нему`, <о>=ба'че w=бличи'тъ
вы`.

10. А='ще же и= та'й ли'цамъ о<у>=дивите'ся,

11. не движе'нiе ли <е>=гw` смяте'тъ ва'съ, боя'знь
же w\т негw` нападе'тъ на вы`;

12. W\ти'детъ же велича'нiе ва'ше ра'внw пе'пелу, тjь'ло
же бре'нно.

13. О<у>=молчи'те, да возглаго'лю и= почi'ю w\т гнjь'ва.

14. Взе'мля плw'ти моя^ зуба'ми, ду'шу же мою` положу`
въ руцjь` мое'й.

15. А='ще мя` о<у>=бiе'тъ си'льный, поне'же и= нача`,
<о>=ба'че возглаго'лю и= w=бличу` пред\ъ ни'мъ:

16. и= сiе` ми` сбу'дется во спасе'нiе: не вни'детъ
бо пред\ъ ни'мъ ле'сть.

17. Послу'шайте, послу'шайте глагw'лъ мои'хъ: возвjьщу'
бо ва'мъ слы'шащымъ.

18. Се`, а='зъ бли'з\ъ <е>='смь суда` моегw`, вjь'мъ
а='зъ, jа='кw пра'веденъ jа=влю'ся.

19. Кто' бо <е>='сть судя'йся со мно'ю, да нн~jь о<у>=молчу`
и= и=сче'зну;

20. Дво'е же ми` сотвори'ши, тогда` w\т лица` твоегw`
не скры'юся:

21. ру'ку w\т мен<е>` w\тими`, стра'хъ же тво'й да
не о<у>=жаса'етъ мя`:

22. посе'мъ призове'ши, а='зъ же тя` послу'шаю, и=ли`
возглаго'леши, а='зъ же ти` да'мъ w\твjь'тъ.

23. Коли'цы су'ть грjьси` мои` и= беззакw'нiя моя^;
научи` мя`, ка^я су'ть;

24. Почто` кры'ешися w\т мен<е>`; мни'ши же мя` проти'вна
су'ща тебjь`;

25. И=ли` jа='кw ли'стъ дви'жимь вjь'тромъ о<у>=бои'шися;
и=ли` jа='кw сjь'ну носи'му вjь'тромъ противля'ешимися;

26. Jа='кw написа'лъ <е>=си` на мя` sла^я, w=бложи'лъ
же ми` <е>=си` ю='нwстныя грjьхи`:

27. положи'лъ же <е>=си` но'гу мою` въ возбране'нiе:
сохрани'лъ же <е>=си` дjьла` моя^ вся^: въ кор<е>'нiя
же но'гъ мои'хъ прише'лъ <е>=си`:

28. и=`же w=бетша'ютъ jа='коже мjь'хъ, и=ли` jа='коже
ри'за мо'лiемъ и=з\ъяде'на.

Глава` 14.

Человjь'къ бо рожде'нъ w\т жены` малолjь'тенъ и= и=спо'лнь
гнjь'ва:

2. и=ли` jа='коже цвjь'тъ процвjьты'й w\тпаде`, w\тбjьже'
же jа='кw сjь'нь, и= не постои'тъ.

3. Не и= w= се'мъ ли сло'во сотвори'лъ <е>=си`, и=
сему` сотвори'лъ <е>=си` вни'ти на су'дъ пред\ъ тя`;

4. Кто' бо чи'стъ бу'детъ w\т скве'рны; никто'же,

5. а='ще и= <е>=ди'нъ де'нь житiе` <е>=гw` на земли`:
и=зочте'ни же мц\сы <е>=гw` w\т теб<е>`, на вре'мя
положи'лъ <е>=си`, и= не престу'питъ.

6. W\тступи` w\т негw`, да о<у>=мо'лкнетъ и= и=збере'тъ
житiе` jа='коже нае'мникъ.

7. <Е>='сть бо дре'ву наде'жда: а='ще бо посjь'чено
бу'детъ, па'ки процвjьте'тъ, и= лjь'торасль <е>=гw`
не w=скудjь'етъ:

8. а='ще бо состарjь'ется въ земли` ко'рень <е>=гw`,
на ка'мени же сконча'ется стебло` <е>=гw`,

9. w\т вони` воды` процвjьте'тъ, сотвори'тъ же жа'тву,
jа='коже новосажде'нное.

10. Му'жъ же о<у>=ме'рый w\ти'де, па'дъ же человjь'къ,
ктому` нjь'сть.

11. Вре'менемъ бо w=скудjьва'етъ мо'ре, рjька' же w=пустjь'вши
и='зсше:

12. человjь'къ же о<у>=сну'въ не воста'нетъ, до'ндеже
не бу'детъ не'бо сошве'но, и= не возбудя'тся w\т сна`
своегw`.

13. О<у>='бw, <w>, дабы` во а='дjь мя` сохрани'лъ <е>=си`,
скры'лъ же мя' бы <е>=си`, до'ндеже преста'нетъ гнjь'въ
тво'й, и= вчини'ши ми` вре'мя, въ не'же па'мять сотвори'ши
ми`.

14. А='ще бо о<у>='мретъ человjь'къ, жи'въ бу'детъ:
сконча'въ дни^ житiя` своегw`, потерплю`, до'ндеже
па'ки бу'ду.

15. Посе'мъ воззове'ши, а='зъ же послу'шаю тя`: дjь'лъ
же руку` тво<е>'ю не w\твраща'йся:

16. и=счи'слилъ же <е>=си` начина^нiя моя^, и= ничто'же
тя` мимои'детъ w\т грjь^хъ мои'хъ:

17. запечатлjь'лъ же ми` <е>=си` беззакw'нiя въ мjьшцjь`,
назна'меналъ же <е>=си`, а='ще что` нево'лею преступи'хъ.

18. <О>=ба'че и= гора` па'дающи распаде'тся, и= ка'мень
w=бетша'етъ w\т мjь'ста своегw`:

19. ка'менiе w=гла'диша во'ды, и= потопи'ша во'ды взна'къ
хо'лмы земны^я, и= w=жида'нiе человjь'ческо погуби'лъ
<е>=си`.

20. W\три'нулъ <е>=си` <е>=го` до конца`, и= w\ти'де:
и=змjьни'лъ <е>=си` <е>=му` лице` и= и=спусти'лъ <е>=си`.

21. Мнw'гимъ же бы'вшымъ сынw'мъ <е>=гw`, не вjь'сть:
а='ще же и= ма'лw и='хъ бу'детъ, не зна'етъ:

22. но плw'ти <е>=гw` болjь'ша, душа' же <е>=гw` w=
себjь` сjь'това.

Глава` 15.

W\твjьща'въ же <е>=лiфа'зъ fеманi'тинъ, рече`:

2. <е>=да` прему'дрый да'стъ w\твjь'тъ разу'менъ на
вjь'тръ, и= напо'лни болjь'знiю чре'во,

3. w=блича'я глагw'лы, и='миже не подоба'етъ, и= словесы`,
и='хже ника'я по'льза;

4. Не и= ты' ли w\три'нулъ <е>=си` стра'хъ; сконча'лъ
же <е>=си` глаго'лы таковы^ пред\ъ гд\семъ;

5. Пови'ненъ <е>=си` глаго'лwмъ о<у>='стъ твои'хъ,
ниже` разсуди'лъ <е>=си` глаго'лы си'льныхъ.

6. Да w=блича'тъ тя` о<у>=ста` твоя^, а= не а='зъ,
и= о<у>=стнjь` твои` на тя` возсвидjь'тельствуютъ.

7. Что' бо; <е>=да` пе'рвый w\т человjь^къ рожде'нъ
<е>=си`; и=ли` пре'жде холмw'въ сгусти'лся <е>=си`;

8. и=ли` строе'нiе гд\сне слы'шалъ <е>=си`; и=ли` въ
совjь'тника тя` о<у>=потреби` бг~ъ; и= на тя` (<е>=ди'наго)
ли прiи'де прему'дрость;

9. что' бо вjь'си, <е>=гw'же не вjь'мы; и=ли` что`
разумjь'еши ты`, <е>=гw'же и= мы` (не разумjь'емъ);

10. И= ста'ръ и= дре'венъ <е>='сть въ на'съ, ста'ршiй
<о>=тца` твоегw` де'ньми.

11. Ма'лw, w= ни'хже согрjьши'лъ <е>=си`, о<у>=я'звленъ
<е>=си`, вельми` вы'ше мjь'ры возглаго'лалъ <е>=си`.

12. Что` де'рзостно бы'сть се'рдце твое`; и=ли` что`
вознесо'стjься <о>='чи твои`;

13. Jа='кw jа='рость и=зры'гнулъ <е>=си` пред\ъ гд\семъ,
и=зне'слъ же <е>=си` и=зо о<у>='стъ такwва` словеса`;

14. Кто' бо сы'й человjь'къ jа='кw бу'детъ непоро'ченъ;
и=ли` а='ки бу'дущiй пра'ведникъ рожде'нъ w\т жены`;

15. А='ще во ст~ы'хъ не вjь'ритъ, нб~о же нечи'сто
пред\ъ ни'мъ,

16. кольми` па'че ме'рзкiй и= нечи'стый му'жъ, пiя'й
непра^вды, jа='коже питiе`.

17. Возвjьщу' же ти`, послу'шай мене`: jа=`же нн~jь
ви'дjьхъ, возвjьщу` ти`,

18. jа=`же прему'дрiи реку'тъ, и= не о<у>=таи'ша <о>=тцы`
и='хъ,

19. и=`мже <е>=ди^нымъ дана` бы'сть земля`, и= не на'йде
и=ноплеме'нникъ на ня`.

20. Все` житiе` нечести'вагw въ попече'нiи, лjь^та
же и=зочт<е>'на дана^ си'льному,

21. стра'хъ же <е>=гw` во о<у>=шесjь'хъ <е>=гw`: <е>=гда`
мни'тъ о<у>=же` въ ми'рjь бы'ти, тогда` прiи'детъ на'нь
низвраще'нiе:

22. да не вjь'руетъ w\тврати'тися w\т тьмы`, w=сужде'нъ
бо о<у>=же` въ ру'ки желjь'за,

23. о<у>=чине'нъ же <е>='сть въ бра'шно нея'сыт<е>мъ:
вjь'сть же въ себjь`, jа='кw жде'тъ паде'нiя, де'нь
же те'менъ преврати'тъ <е>=го`,

24. бjьда' же и= ско'рбь w=б\ъи'метъ <е>=го`, jа='коже
военача'льникъ напреди` стоя'й па'даетъ,

25. jа='кw вознесе` ру'цjь на гд\са, пред\ъ гд\семъ
же вседержи'телемъ w=жесточи` вы'ю,

26. тече' же проти'ву <е>=му` о<у>=кори'зною въ то'лщи
хребта` щита` своегw`:

27. jа='кw покры` лице` свое` ту'комъ свои'мъ и= сотвори`
w=ме'тъ на сте'гнахъ: (*хвала' же <е>=гw` о<у>=кори'зна).

28. Да всели'тся же во градjь'хъ пусты'хъ, вни'детъ
же въ до'мы ненасел<е>'нныя: а= jа=`же <о>=ни` о<у>=гото'ваша,
и=нi'и w\тнесу'тъ.

29. Ниже` w=богати'тся, ниже` w=ста'нетъ и=мjь'нiе
<е>=гw`, не и='мать положи'ти на зе'млю сjь'ни,

30. ниже` и=збjьжи'тъ тьмы`: прозябе'нiе <е>=гw` да
о<у>=суши'тъ вjь'тръ, и= да w\тпаде'тъ цвjь'тъ <е>=гw`:

31. да не вjь'ритъ, jа='кw стерпи'тъ, тщ<е>'тная бо
сбу'дутся <е>=му`.

32. Посjьче'нiе <е>=гw` пре'жде часа` растлjь'етъ,
и= лjь'торасль <е>=гw` не w=бли'ственjьетъ:

33. да w=б\ъима'нъ бу'детъ jа='коже недозрjь'лая jа='года
пре'жде часа`, да w\тпаде'тъ же jа='кw цвjь'тъ ма'сличiя.

34. Послу'шество бо нечести'вагw сме'рть, <о>='гнь
же пожже'тъ до'мы мздои'мц<е>въ:

35. во чре'вjь же прiи'метъ бwлjь'зни, сбу'дется же
<е>=му` тщета`, чре'во же <е>=гw` понесе'тъ ле'сть.

Глава` 16.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. слы'шахъ сиц<е>ва'я мнw'га, о<у>=тjь'шителiе sw'лъ
вси`.

3. Что' бо; <е>=да` чи'нъ <е>='сть во словесjь'хъ вjь'тра;
и=ли` ку'ю ти` па'кость сотвори'тъ, jа='кw w\твjьща'еши;

4. И= а='зъ jа='коже вы` возглаго'лю: а='ще бы душа`
ва'ша подлежа'ла вмjь'стw моея`, тогда` наскочи'лъ
бы'хъ на вы` словесы`, покива'ю же на вы` главо'ю мое'ю.

5. Бу'ди же крjь'пость во о<у>=стjь'хъ мои'хъ, движе'нiя
же о<у>=сте'нъ не пощажу`.

6. А='ще бо возглаго'лю, не возболю' ли jа='звою; а='ще
же и= о<у>=молчу`, чи'мъ ме'ньше о<у>=я'звенъ бу'ду;

7. Нн~jь же преутружде'на мя` сотвори`, бу'я, согни'вша,
и= jа='тъ мя`.

8. Въ послу'шество бы'хъ, и= воста` во мнjь` лжа` моя`,
проти'внw лицу` моему` w\твjьща`.

9. Гнjь'венъ бы'въ низложи' мя, возскрежета` зубы`
на мя`, стрjь'лы разбо'йникwвъ <е>=гw` нападо'ша на
мя`.

10. <О>=строто'ю <о>=че'съ наскака`, мече'мъ порази'
мя въ колjь^на: вку'пjь же потеко'ша на мя`:

11. предаде' бо мя` гд\сь въ ру'ки непра'ведныхъ, нечести^вымъ
же пове'рже мя`.

12. Ми'рствующа разсы'па мя`, взя'въ мя` за власы`
w=борва`, поста'ви мя` а='ки примjь'ту.

13. W=быдо'ша мя` ко'пiями боду'ще во и=сте'сы моя^,
не щадя'ще: и=злiя'ша на зе'млю же'лчь мою`,

14. низложи'ша мя` тру'пъ на тру'пъ, теко'ша ко мнjь`
могу'щiи,

15. вре'тище соши'ша на ко'жу мою`, и= мо'щь моя` на
земли` о<у>=гасе`.

16. Чре'во мое` сгорjь` w\т пла'ча, на вjь'ждахъ же
мои'хъ стjь'нь сме'ртная,

17. непра'ведно же ни <е>=ди'но бjь` въ руку` мо<е>'ю:
моли'тва же моя` чиста`.

18. Земле`, да не покры'еши над\ъ кро'вiю пло'ти моея`,
ниже` да бу'детъ мjь'сто во'плю моему`.

19. И= нн~jь се`, на нб~сjь'хъ по'слухъ мо'й, свидjь'тель
же ми` во вы'шнихъ.

20. Да прiи'детъ моя` мольба` ко гд\су, пред\ъ ни'мже
да ка'плетъ <о>='ко мое`.

21. Бу'ди же w=бличе'нiе му'жу пред\ъ гд\семъ, и= сы'ну
человjь'ческому ко бли'жнему <е>=гw`.

22. Лjь^та же и=зочт<е>'ная прiидо'ша, и= путе'мъ,
и='мже не возвращу'ся, пойду`.

Глава` 17.

Тлjь'ю ду'хомъ носи'мь, прошу' же гро'ба и= не о<у>=луча'ю.

2. Молю` болjь'знуя, и= что` сотворю`; о<у>=крадо'ша
же ми` и=мjь'нiе чуждi'и.

3. Кто' <е>=сть се'й; руко'ю мое'ю свя'занъ да бу'детъ.

4. Jа='кw се'рдце и='хъ сокры'лъ <е>=си` w\т му'дрости,
сегw` ра'ди да не вознесе'ши и='хъ.

5. Ча'сти возвjьсти'тъ sлw'бы: <о>='чи же на сынjь'хъ
и=ста'яста.

6. Положи'лъ же мя` <е>=си` въ при'тчу во jа=зы'цjьхъ,
смjь'хъ же бы'хъ и=`мъ.

7. W=слjьпо'ста бо w\т гнjь'ва <о>='чи мои`, повоева'нъ
бы'хъ вельми` w\т всjь'хъ:

8. чу'до w=б\ъя` и='стинныхъ w= се'мъ, пра'ведникъ
же на беззако'нника да воста'нетъ:

9. да содержи'тъ же вjь'рный пу'ть сво'й, чи'стый же
рука'ма да прiи'метъ де'рзость.

10. Но <о>=ба'че вси` належи'те и= прiиди'те, не бо`
w=брjьта'ю въ ва'съ и='стины.

11. Днi'е мои` преидо'ша въ тече'нiи, расторго'шася
же о<у>='дове се'рдца моегw`.

12. Но'щь въ де'нь преложи'хъ: свjь'тъ бли'з\ъ w\т
лица` тьмы`.

13. А='ще бо стерплю`, а='дъ ми` <е>='сть до'мъ, въ
сумра'цjь же постла'ся ми` посте'ля.

14. Сме'рть назва'хъ <о>=тца` моего` бы'ти, ма'терь
же и= сестру' ми гно'й.

15. Гдjь` о<у>='бw <е>=ще` <е>='сть ми` наде'жда, и=ли`
блага^я моя^ о<у>=зрю`;

16. и=ли` со мно'ю во а='дъ сни'дутъ, и=ли` вку'пjь
въ пе'рсть сни'демъ.

Глава` 18.

W\твjьща'въ же валда'дъ саvхе'йскiй, рече`:

2. доко'лjь не преста'неши; пожди`, да и= мы` возглаго'лемъ.

3. И= почто` а='ки четверонw'жная о<у>=молча'хомъ пред\ъ
тобо'ю;

4. Пребы'сть ти` гнjь'въ. что' бо; а='ще ты` о<у>='мреши,
не населе'нна ли бу'детъ поднебе'сная; и=ли` превратя'тся
го'ры и=з\ъ w=снова'нiй;

5. И= свjь'тъ нечести'выхъ о<у>=га'снетъ, и= не произы'детъ
и='хъ пла'мень:

6. свjь'тъ <е>=гw` тьма` въ жили'щи, свjьти'льникъ
же въ не'мъ о<у>=га'снетъ:

7. да о<у>=ловя'тъ ме'ньшiи и=мjь^нiя <е>=гw`, погрjьши'тъ
же <е>=гw` совjь'тъ:

8. вве'ржена же бы'сть нога` <е>=гw` въ пру'гло, мре'жею
да повiе'тся:

9. да прiи'дутъ же на'нь пру^гла, о<у>=крjьпи'тъ на'нь
жа'ждущихъ:

10. скры'ся въ земли` о<у>='же <е>=гw`, и= jа='тiе
<е>=гw` на стези`.

11. W='крестъ да погубя'тъ <е>=го` болjь^зни: мно'зи
же w='крестъ но'гъ <е>=гw` w=б\ъи'дутъ во гла'дjь тjь'снjьмъ:

12. паде'нiе же <е>=му` о<у>=гото'вано вели'ко.

13. Пояд<е>'ны же да бу'дутъ пл<е>сны` но'гъ <е>=гw`,
кра^сная же <е>=гw` да поя'стъ сме'рть.

14. W\тто'ржено же бу'ди w\т житiя` <е>=гw` и=сцjьле'нiе,
да и='метъ же <е>=го` бjьда` вино'ю ца'рскою.

15. Да всели'тся въ хра'минjь <е>=гw` въ нощи` <е>=гw`,
посы^пана да бу'дутъ лjь'пwтная <е>=гw` жу'пеломъ:

16. под\ъ ни'мъ кор<е>'нiя <е>=гw` да и=зсо'хнутъ,
свы'ше же нападе'тъ пожа'тiе <е>=гw`.

17. Па'мять <е>=гw` да поги'бнетъ w\т земли`, и= (не)
бу'детъ и='мя <е>=гw` на лицы` внjь'шнемъ:

18. да w\три'нетъ <е>=го` w\т свjь'та во тьму`:

19. не бу'детъ зна'емь въ лю'дехъ <е>=гw`, ниже` спасе'нъ
въ поднебе'снjьй до'мъ <е>=гw`:

20. но въ свои'хъ <е>=му` поживу'тъ и=нi'и, над\ъ ни'мъ
воздохну'ша послjь'днiи, пе'рвыхъ же w=б\ъя` чу'до.

21. Сi'и су'ть до'мове непра'ведныхъ, сiе' же мjь'сто
невjь'дущихъ бг~а.

Глава` 19.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. доко'лjь притру'дну творите` ду'шу мою` и= низлага'ете
мя` словесы`; о<у>=разумjь'йте то'кмw, jа='кw гд\сь
сотвори' мя си'це.

3. Клеве'щете на мя`, не стыдя'щеся мен<е>` належите'
ми.

4. Бу'ди, jа='кw вои'стинну а='зъ прельсти'хся, и=
о<у>= мен<е>` водворя'ется погрjьше'нiе, глаго'лати
словеса`, jа=`же не подоба'ше, словеса' же моя^ погрjьша'ютъ,
и= не во вре'мя:

5. бу'ди же, jа='кw на мя` велича'етеся, наскака'ете
же ми` поноше'нiемъ:

6. разумjь'йте о<у>=`бо, jа='кw гд\сь <е>='сть и='же
смяте' мя и= w=гра'ду свою` на мя` вознесе`.

7. Се`, смjью'ся поноше'нiю, не возглаго'лю: возопiю`,
и= нигдjь'же су'дъ.

8. W='крестъ w=гражде'нъ <е>='смь и= не могу` прейти`:
пред\ъ лице'мъ мои'мъ тьму` положи`,

9. сла'ву же съ мен<е>` совлече` и= w\тя` вjьне'цъ
w\т главы` моея`:

10. растерза' мя w='крестъ, и= w\тидо'хъ: посjьче'
же jа='кw дре'во наде'жду мою`.

11. Лю'тjь же гнjь'ва о<у>=потреби` на мя` и= возмнjь'
мя jа='кw врага`.

12. Вку'пjь же прiидо'ша и=скуш<е>'нiя <е>=гw` на мя`,
на путе'хъ же мои'хъ w=быдо'ша мя` навjь^тницы.

13. Бра'тiя моя^ w\тступи'ша w\т мен<е>`, позна'ша
чужди'хъ па'че мен<е>`, и= дру'зiе мои` неми'лостиви
бы'ша:

14. не снабдjь'ша мя` бли'жнiи мои`, и= вjь'дящiи и='мя
мое` забы'ша мя`.

15. Сосjь'ди до'му и= рабы^ни моя^, (jа='кw) и=ноплеме'нникъ
бы'хъ пред\ъ ни'ми:

16. раба` моего` зва'хъ, и= не послу'ша, о<у>=ста'
же моя^ моля'хуся:

17. и= проси'хъ жену` мою`, призыва'хъ же ласка'я сы'ны
подло'жницъ мои'хъ:

18. <о>=ни' же мене` въ вjь'къ w\три'нуша, <е>=гда`
воста'ну, на мя` глаго'лютъ.

19. Гнуша'хуся мен<е>` ви'дящiи мя`, и= и=`хже люби'хъ,
воста'ша на мя`.

20. Въ ко'жи мое'й согни'ша плw'ти моя^, кw'сти же
моя^ въ зубjь'хъ содержа'тся.

21. Поми'луйте мя`, поми'луйте мя`, <w>, дру'зiе! рука'
бо гд\сня косну'вшаяся ми` <е>='сть.

22. Почто' мя го'ните jа='коже и= гд\сь; w\т пло'тей
же мои'хъ не насыща'етеся;

23. Кто' бо да'лъ бы, да напи'шутся словеса` моя^,
и= положа'тся w='ная въ кни'зjь во вjь'къ;

24. и= на дщи'цjь желjь'знjь и= <о>='ловjь, и=ли` на
ка'менiихъ и=звая'ются;

25. Вjь'мъ бо, jа='кw пр\сносу'щенъ <е>='сть, и='же
и='мать и=скупи'ти мя`,

26. (и=) на земли` воскреси'ти ко'жу мою` терпя'щую
сiя^, w\т гд\са бо ми` сiя^ соверши'шася,

27. jа=`же а='зъ въ себjь` свjь'мъ, jа=`же <о>='чи
мои` ви'дjьста, а= не и='нъ: вся^ же ми` соверши'шася
въ нjь'дрjь.

28. А='ще же и= рече'те: что` рече'мъ проти'ву <е>=му`;
и= ко'рень словесе` w=бря'щемъ въ не'мъ.

29. О<у>=бо'йтеся же и= вы` w\т меча`: jа='рость бо
на беззакw'нныя на'йдетъ, и= тогда` о<у>=ви'дятъ, гдjь`
<е>='сть и='хъ вещество`.

Глава` 20.

W\твjьща'въ же сwфа'ръ мiне'йскiй, рече`:

2. не та'кw мнjь'хъ сiя^ тебjь` рещи` проти'ву, и=
не разумjь'ете па'че не'жели и= а='зъ.

3. Наказа'нiе срамле'нiя моегw` о<у>=слы'шу, и= ду'хъ
w\т ра'зума w\твjьщава'етъ ми`.

4. <Е>=да` си'хъ не о<у>=разумjь'лъ <е>=си` w\т вjь'ка,
w\тне'лjьже положе'нъ человjь'къ бы'сть на земли`;

5. весе'лiе бо нечести'выхъ паде'нiе стра'шно, w=бра'дованiе
же беззако'нныхъ па'губа.

6. А='ще взы'дутъ на не'бо да'ры <е>=гw`, же'ртва же
<е>=гw` w=блакw'въ ко'снется:

7. <е>=гда' бо мни'тся о<у>=же` о<у>=твержде'нъ бы'ти,
тогда` въ коне'цъ поги'бнетъ. ви'дjьвшiи же <е>=го`
реку'тъ: гдjь' <е>=сть;

8. Jа='коже со'нъ w\тлетjь'вый не w=бря'щется, w\тлетjь'
же а='ки мечта'нiе нощно'е.

9. <О>='ко призрjь`, и= не приложи'тъ, и= ктому` не
позна'етъ <е>=го` мjь'сто <е>=гw`.

10. Сынw'въ <е>=гw` да погубя'тъ ме'ньшiи, и= ру'цjь
<е>=гw` возжгу'тъ бwлjь'зни.

11. Кw'сти <е>=гw` напо'лнишася грjьхw'въ ю='ности
<е>=гw` и= съ ни'мъ на пе'рсти о<у>=сну'тъ.

12. А='ще о<у>=слади'тся во о<у>=стjь'хъ <е>=гw` sло'ба,
скры'етъ ю=` под\ъ я=зы'комъ свои'мъ:

13. не пощади'тъ <е>=я`, и= не w=ста'витъ <е>=я`, и=
собере'тъ ю=` посредjь` горта'ни своегw`,

14. и= не возмо'жетъ помощи` себjь`: же'лчь а='спiдwвъ
во чре'вjь <е>=гw`.

15. Бога'тство непра'веднw собира'емо и=зблюе'тся,
и=з\ъ хра'мины <е>=гw` и=звлече'тъ <е>=го` а='гг~лъ.

16. Jа='рость же sмiе'ву да ссе'тъ, да о<у>=бiе'тъ
же <е>=го` я=зы'къ sмiи'нъ.

17. Да не о<у>='зритъ w\тдое'нiя скотw'въ, ниже` прибы'тка
ме'да и= ма'сла кра'вiя.

18. Вотще` и= всу'е труди'ся, бога'тство, w\т негw'же
не вку'ситъ, jа='коже кло'ки не сожва'<е>мы и= не поглоща'<е>мы.

19. Мно'гихъ бо немощны'хъ до'мы сокруши`, жили'ще
же разгра'би и= не поста'ви.

20. Нjь'сть спасе'нiя и=мjь'нiю <е>=гw`, въ вожделjь'нiи
свое'мъ не спасе'тся.

21. Нjь'сть w=ста'нка бра'шну <е>=гw`, сегw` ра'ди
не процвjьту'тъ <е>=му` блага^я.

22. <Е>=гда' же мни'тъ о<у>=же` и=спо'лнь бы'ти, w=скорби'тся,
вся'ка же бjьда` на'нь прiи'детъ.

23. А='ще ка'кw ли'бо и=спо'лнитъ чре'во свое`, напу'ститъ
на'нь jа='рость гнjь'ва, w=дожди'тъ на него` бwлjь'зни:

24. и= не спасе'тся w\т руки` желjь'за, да о<у>=стрjьли'тъ
<е>=го` лу'къ мjь'дянъ,

25. и= да про'йдетъ сквозjь` тjь'ло <е>=гw` стрjьла`:
sвjь'зды же въ жили'щихъ <е>=гw`: да прiи'дутъ на'нь
стра'си,

26. и= вся'ка тьма` на не'мъ да пребу'детъ: да поя'стъ
<е>=го` <о>='гнь нераздеже'ный, да w=sло'битъ же пришле'цъ
до'мъ <е>=гw`:

27. и= да w\ткры'етъ не'бо беззакw'нiя <е>=гw`, и=
земля` да воста'нетъ на'нь:

28. да и=звлече'тъ до'мъ <е>=гw` па'губа до конца`,
де'нь гнjь'ва да прiи'детъ на'нь.

29. Сiя` ча'сть человjь'ка нечести'вагw w\т гд\са и=
стяжа'нiе и=мjь'нiй <е>=гw` w\т надзира'теля {<Е>=вр.:
w\т бг~а.}.

Глава` 21.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. послу'шайте, послу'шайте слове'съ мои'хъ, да не
бу'детъ ми` w\т ва'съ сiе` о<у>=тjьше'нiе:

3. потерпи'те ми`, а='зъ же возглаго'лю, та'же не посмjье'темися.

4. Что' бо; <е>=да` человjь'ческо ми` w=бличе'нiе;
и=ли` почто` не воз\ъярю'ся;

5. Воззрjь'вшiи на мя` о<у>=диви'теся, ру'ку поло'жше
на лани'тjь.

6. А='ще бо воспомяну`, о<у>=жасну'ся: w=бдержа'тъ
бо пло'ть мою` болjь^зни.

7. Почто` нечести'вiи живу'тъ, w=бетша'ша же въ бога'тствjь;

8. Сjь'мя и='хъ по души`, ча^да же и='хъ пред\ъ <о>=чи'ма.

9. До'мове и='хъ <о>=би'льнiи су'ть, стра'хъ же нигдjь`,
ра'ны же w\т гд\са нjь'сть на ни'хъ.

10. Говя'до и='хъ не и=зве'рже: спасе'на же бы'сть
и='хъ и=му'щая во чре'вjь и= не лиши'ся.

11. Пребыва'ютъ же jа='кw <о>='вцы вjь^чныя, дjь'ти
же и='хъ пред\ъигра'ютъ,

12. взе'мше <пс>алти'рь и= гу'сли, и= веселя'тся гла'сомъ
пjь'сни.

13. Сконча'ша во благи'хъ житiе` свое`, въ поко'и же
а='довjь о<у>=спо'ша.

14. Глаго'лютъ же гд\севи: w\тступи` w\т на'съ, путi'й
твои'хъ вjь'дjьти не хо'щемъ:

15. что` досто'инъ {<Е>=вр.: всемогу'щiй.}, jа='кw да
порабо'таемъ <е>=му`; и= ка'я по'льза, jа='кw да взы'щемъ
<е>=го`;

16. Въ рука'хъ бо и='хъ бя'ху блага^я, дjь'лъ же нечести'выхъ
не надзира'етъ.

17. <О>=ба'че же и= нечести'выхъ свjьти'льникъ о<у>=га'снетъ,
на'йдетъ же и=`мъ развраще'нiе, бwлjь'зни же и=`хъ
w=б\ъи'мутъ w\т гнjь'ва:

18. бу'дутъ же а='ки пл<е>'вы пред\ъ вjь'тромъ, и=ли`
jа='коже пра'хъ, <е>=го'же взя` ви'хръ.

19. Да w=скудjь'ютъ сынw'мъ и=мjь^нiя <е>=гw`: возда'стъ
проти'ву <е>=му`, и= о<у>=разумjь'етъ.

20. Да о<у>='зрятъ <о>='чи <е>=гw` свое` о<у>=бiе'нiе,
w\т гд\са же да не спасе'тся.

21. Jа='кw во'ля <е>=гw` съ ни'мъ въ дому` <е>=гw`,
и= чи'сла мц\сей <е>=гw` раздjьли'шася.

22. Не гд\сь ли <е>='сть науча'яй ра'зуму и= хи'трости;
то'йже му'дрыхъ разсужда'етъ.

23. То'й о<у>='мретъ въ си'лjь простоты` своея`, всецjь'лъ
же благоду'шествуяй и= благоуспjьва'яй,

24. о<у>=тро'ба же <е>=гw` и=спо'лнена ту'ка, мо'згъ
же <е>=гw` разлива'ется.

25. <О>='въ же о<у>=мира'етъ въ го'рести души`, не
jа=ды'й ничто'же бла'га.

26. Вку'пjь же на земли` спя'тъ, гни'лость же и=`хъ
покры`.

27. Тjь'мже вjь'мъ ва'съ, jа='кw де'рзостiю належите'
ми,

28. jа='кw рече'те: гдjь' <е>=сть до'мъ кня'жь; и=
гдjь' <е>=сть покро'въ селе'нiй нечести'выхъ;

29. Вопроси'те мимоходя'щихъ путе'мъ, и= зна'м<е>нiя
и='хъ не чу^жда сотвори'те.

30. Jа='кw на де'нь па'губы соблюда'ется нечести'вый,
и= въ де'нь гнjь'ва <е>=гw` w\тведе'нъ бу'детъ.

31. Кто` возвjьсти'тъ пред\ъ лице'мъ <е>=гw` пу'ть
<е>=гw`, и= <е>='же то'й сотвори`, кто` возда'стъ <е>=му`;

32. И= то'й во гро'бъ w\тнесе'нъ бы'сть, и= на гроби'щихъ
побдjь`.

33. О<у>=слади'ся <е>=му` дро'бное ка'менiе пото'ка,
и= в\ъслjь'дъ <е>=гw` вся'къ человjь'къ w\ти'детъ,
и= пред\ъ ни'мъ безчи'сленнiи.

34. Ка'кw же мя` о<у>=тjьша'ете су'етными; а= <е>='же
бы мнjь` почи'ти w\т ва'съ, ничто'же.

Глава` 22.

W\твjьща'въ же <е>=лiфа'зъ fеманi'тинъ, рече`:

2. не гд\сь ли <е>='сть науча'яй ра'зуму и= хи'трости;

3. И='бо ко'е попече'нiе гд\су, а='ще ты` бы'лъ <е>=си`
дjь'лы непоро'ченъ; и=ли` (ка'я) по'льза, jа='кw про'стъ
твори'ти бу'деши пу'ть тво'й;

4. и=ли` w=пасе'нiе и=мjь'я w\т теб<е>` w=бличи'тъ
тя` и= вни'детъ съ тобо'ю въ су'дъ;

5. <Е>=да` sло'ба твоя` <е>='сть не мно'га; безчи'сленнiи
же твои` су'ть грjьси`;

6. Въ зало'гъ бо и=ма'лъ <е>=си` w\т бра'тiи твоея`
вотще`, <о>=де'жду же наги'хъ w\тнима'лъ <е>=си`,

7. ниже` водо'ю жа'ждущихъ напои'лъ <е>=си`, но а='лчущихъ
лиши'лъ <е>=си` хлjь'ба:

8. о<у>=дивля'лся же <е>=си` нjь'кихъ лицу` и= поверга'лъ
<е>=си` о<у>=бо'гихъ на земли`:

9. вдови^цы же w\тпусти'лъ <е>=си` тщы` и= сирwты`
w=sло'билъ <е>=си`.

10. Сегw` ра'ди w=быдо'ша тя` сjь^ти, и= поспjьши`
на тя` ра'ть вели'ка:

11. свjь'тъ тебjь` тьма` бы'сть, о<у>=сну'вшаго же
вода' тя покры`.

12. <Е>=да` на высо'кихъ живы'й не призира'етъ; о<у>=кори'зною
же вознося'щихся смири`.

13. И= ре'клъ <е>=си`: что` разумjь` крjь'пкiй {бг~ъ};
и=ли` во мра'цjь разсу'дитъ;

14. W='блакъ покро'въ <е>=гw`, и= неуви'димь бу'детъ,
и= кру'гъ небесе` w=бхо'дитъ.

15. <Е>=да` стезю` дре'внюю сохрани'ши, въ ню'же ходи'ша
му'жiе непра'ведни,

16. и=`же jа='ти бы'ша пре'жде вре'мене; рjька` теку'щая
w=снова^нiя и='хъ,

17. глаго'лющiи: что` сотвори'тъ на'мъ гд\сь; и=ли`
что` нанесе'тъ на ны` вседержи'тель;

18. И='же и=спо'лнилъ <е>='сть до'мы и='хъ благи'ми:
совjь'тъ же нечести'выхъ дале'че w\т негw`.

19. Ви'дjьвше пра'в<е>дницы возсмjья'шася, непоро'ченъ
же глумля'шеся и=`мъ:

20. не поги'бе ли и=мjь'нiе и='хъ, и= w=ста'нки и='хъ
поя'стъ <о>='гнь;

21. Бу'ди о<у>=`бо тве'рдъ, а='ще претерпи'ши, пото'мъ
пло'дъ тво'й бу'детъ во благи'хъ.

22. Прiими' же и=з\ъ о<у>='стъ <е>=гw` и=зрече'нiе
и= воспрiими` словеса` <е>=гw` въ се'рдце твое`.

23. А='ще же w=брати'шися и= смири'ши себе` пред\ъ
гд\семъ, и= дале'че сотвори'ши w\т жили'ща твоегw`
непра'вду,

24. и= положе'нъ бу'деши на пе'рсти въ ка'мени, и=
jа='коже ка'мень пото'ка w=фi'рска.

25. Бу'детъ о<у>=`бо тебjь` вседержи'тель помо'щникъ
w\т вра^гъ, чи'ста же сотвори'тъ тя` jа='коже сребро`
разжже'но,

26. пото'мъ дерзнове'нiе воз\ъимjь'еши пред\ъ бг~омъ,
воззрjь'въ ве'селw на не'бо.

27. Помо'льшуся же тебjь` къ нему`, о<у>=слы'шитъ тя`,
да'стъ же ти` w=бjь'ты твоя^ возда'ти,

28. о<у>=стро'итъ же ти` жили'ще пра'вды, на путе'хъ
же твои'хъ бу'детъ свjь'тъ:

29. jа='кw смири'лъ <е>=си` себе`, тогда` рече'ши:
вознесе'ся, и= пони'кша <о>=чи'ма спасе'тъ,

30. и=зба'витъ непови'ннаго, и= спасе'шися чи'стыма
рука'ма твои'ма.

Глава` 23.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. вjь'мъ о<у>=`бо, jа='кw и=з\ъ руки` моея` w=бличе'нiе
мое` <е>='сть, и= рука` <е>=гw` тяжка` бы'сть па'че
моегw` воздыха'нiя.

3. Кто` о<у>=`бо о<у>=вjь'сть, jа='кw w=бря'щу <е>=го`
и= прiиду` ко кончи'нjь;

4. И= реку` мо'й су'дъ, о<у>=ста' же моя^ и=спо'лню
w=бличе'нiя,

5. о<у>=разумjь'ю же и=сцjьл<е>'нiя, jа=`же ми` рече'тъ,
и= w=щущу`, что' ми возвjьсти'тъ.

6. И= а='ще со мно'гою крjь'постiю на'йдетъ на мя`,
посе'мъ же не воспрети'тъ ми`.

7. И='стина бо и= w=бличе'нiе w\т негw`: да и=зведе'тъ
же въ коне'цъ су'дъ мо'й.

8. А='ще бо во пе'рвыхъ пойду`, ктому` нjь'смь: въ
послjь'днихъ же, ка'кw вjь'мъ <е>=го`;

9. w=шу'юю творя'щу <е>=му`, и= не разумjь'хъ: w=бложи'тъ
w=десну'ю, и= не о<у>=зрю`.

10. Вjь'сть бо о<у>=же` пу'ть мо'й, и=скуси' же мя`
jа='кw зла'то.

11. И=зы'ду же въ за'повjьдехъ <е>=гw`, пути^ бо <е>=гw`
сохрани'хъ, и= не о<у>=клоню'ся w\т за'повjьдiй <е>=гw`

12. и= не преступлю`, въ нjь'дрjьхъ же мои'хъ сокры'хъ
гл~го'лы <е>=гw`.

13. А='ще же и= са'мъ суди'лъ та'кw, кто' <е>=сть рекi'й
проти'ву <е>=му`; са'мъ бо восхотjь` и= сотвори`.

14. Сегw` ра'ди w= не'мъ тре'петенъ бы'хъ, наказу'емь
же попеко'хся w= не'мъ:

15. сегw` ра'ди w\т лица` <е>=гw` потщу'ся, поучу'ся
и= о<у>=бою'ся w\т негw`.

16. И= гд\сь о<у>=мягчи'лъ се'рдце мое`, и= вседержи'тель
потща'ся w= мнjь`:

17. не вjь'дjьхъ бо, jа='кw на'йдетъ на мя` тьма`,
пред\ъ лице'мъ же мои'мъ покры'етъ мра'къ.

Глава` 24.

Почто' же гд\са о<у>=таи'шася часы`,

2. нечести'вiи же предjь'лъ преидо'ша, ста'до съ па'стыремъ
разгра'бивше;

3. Под\ъяре'мника си'рыхъ w\тведо'ша и= вола` вдови'ча
въ зало'гъ взя'ша:

4. о<у>=клони'ша немощны'хъ w\т пути` прв\днагw, вку'пjь
же скры'шася кро'тцыи земли`:

5. и=зыдо'ша же, jа='кw <о>=сли` на село`, на мя`,
и=зступи'вше своегw` чи'на: сла'докъ бы'сть хлjь'бъ
и=`мъ ра'ди ю='ныхъ.

6. Ни'ву пре'жде вре'мене не свою` су'щу пожа'ша, немощнi'и
же вiногра'дъ нечести'выхъ без\ъ мзды` и= без\ъ бра'шна
воздjь'лаша:

7. наги'хъ мно'гихъ о<у>=спи'ша без\ъ ри'зъ, <о>=де'жду
же души` и='хъ w\тя'ша:

8. ка'плями го'рскими мо'кнутъ, зане'же не и=мjь'яху
покро'ва, въ ка'менiе w=блеко'шася:

9. восхи'тиша сироту` w\т сосца`, па'дшаго же смири'ша:

10. нагi^я же о<у>=спи'ша непра'веднw, w\т а='лчущихъ
же хлjь'бъ w\тя'ша:

11. въ тjьсни'нахъ непра'веднw засjьдо'ша, пути' же
прв\днагw не вjь'дjьша.

12. И=`же и=з\ъ гра'да и= и=з\ъ домw'въ свои'хъ и=згони'ми
быва'ху, душа' же младе'нц<е>въ стеня'ше вельми`: бг~ъ
же почто` си'хъ посjьще'нiя не сотвори`;

13. На земли` су'щымъ и=`мъ, и= не разумjь'ша, пути'
же прв\днагw не вjь'дjьша, ни по стезя'мъ <е>=гw` ходи'ша.

14. Разумjь'въ же и='хъ дjьла`, предаде` и=`хъ во тьму`,
и= въ нощи` бу'детъ jа='кw та'ть.

15. И= <о>='ко прелюбодjь'я сохрани` тьму`, глаго'ля:
не о<у>='зритъ мя` <о>='ко: и= покрыва'ло лицу` наложи`.

16. Прокопа` въ нощи` хра^мины, во дне'хъ же запечатлjь'ша
себе`, не позна'ша свjь'та:

17. jа='кw а='бiе зау'тра и=`мъ сjь'нь сме'рти, поне'же
позна'етъ мяте'жъ сjь'ни сме'ртныя.

18. Лего'къ <е>='сть на лицы` воды`: проклята` бу'ди
ча'сть и='хъ на земли`, да jа=вя'тся же садw'вiя и='хъ
на земли` су^ха:

19. рукоя'тiе бо си'рыхъ разгра'биша.

20. Пото'мъ воспомяне'нъ бы'сть <е>=му` грjь'хъ, и=
jа='коже мгла` росы` и=счезе`: воздано' же бу'ди <е>=му`,
<е>='же содjь'я, сокруше'нъ же бу'ди вся'къ неправди'въ
jа='кw дре'во неисцjь'льно:

21. непло'днjьй бо не добро` сотвори` и= жены` не поми'лова.

22. Jа='ростiю же низврати` немwщны'я: воста'въ о<у>=`бо
не и='мать вjь'ры jа='ти w= свое'мъ житiи`.

23. <Е>=гда' же разболи'тся, да не надjь'ется здра'въ
бы'ти, но паде'тъ неду'гомъ.

24. Мнw'ги бо w=sло'би высота` <е>=гw`: о<у>=вяде'
же jа='кw sла'къ въ зно'и, и=ли` jа='коже кла'съ w\т
стебла` са'мъ w\тпа'дъ.

25. А='ще же ни`, кто' <е>=сть глаго'ляй лжу` ми` глаго'лати,
и= положи'тъ ни во что'же глаго'лы моя^;

Глава` 25.

W\твjьща'въ же валда'дъ саvхе'йскiй, рече`:

2. что' бо нача'ло, а='ще не стра'хъ w\т негw`, и='же
твори'тъ вся'ч<е>ская въ вы'шнихъ;

3. Да никто'же бо мни'тъ, jа='кw <е>='сть о<у>=медле'нiе
во'инствwмъ: и= на кого` не на'йдетъ навjь'тъ w\т негw`;

4. Ка'кw бо бу'детъ прв\днъ человjь'къ пред\ъ бг~омъ;
и=ли` кто` w=чи'ститъ себе` рожде'нный w\т жены`;

5. А='ще лунjь` повелjьва'етъ, и= не сiя'етъ, sвjь'зды
же нечи^сты су'ть пред\ъ ни'мъ,

6. кольми` па'че человjь'къ гно'й, и= сы'нъ человjь'ческiй
че'рвь.

Глава` 26.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече`:

2. кому` прилjьжи'ши, и=ли` кому` хо'щеши помога'ти;
не сему' ли, <е>=му'же мно'га крjь'пость и= <е>=му'же
мы'шца крjьпка` <е>='сть;

3. Кому` совjь'тъ да'лъ <е>=си`; не <е>=му'же ли вся`
прему'дрость; Кого` пожене'ши; не <е>=му'же ли преве'лiя
си'ла;

4. Кому` возвjьсти'лъ <е>=си` глаго'лы; дыха'нiе же
чiе' <е>=сть и=сходя'щее и=з\ъ теб<е>`;

5. <Е>=да` и=споли'ни родя'тся под\ъ водо'ю и= сосjь'дми
<е>=я`;

6. На'гъ а='дъ пред\ъ ни'мъ, и= нjь'сть покрыва'ла
па'губjь.

7. Простира'яй сjь'веръ ни на че'мже, повjь'шаяй зе'млю
ни на че'мже,

8. связу'яй во'ду на w='блацjьхъ свои'хъ, и= не расто'ржеся
w='блакъ под\ъ не'ю:

9. держа'й лице` престо'ла, простира'я над\ъ ни'мъ
w='блакъ сво'й:

10. повелjь'нiе w=кружи` на лице` воды` да'же до сконча'нiя
свjь'та со тьмо'ю.

11. Столпи` небе'снiи простро'шася и= о<у>=жасо'шася
w\т запреще'нiя <е>=гw`.

12. Крjь'постiю о<у>=кроти` мо'ре, и= хи'тростiю <е>=гw`
низложе'нъ бы'сть ки'тъ:

13. вер<е>и' же неб<е>'сныя о<у>=боя'шася <е>=гw`:
повелjь'нiемъ же о<у>=мертви` sмi'а w\тсту'пника.

14. Се`, сiя^ ча^сти пути` <е>=гw`: и= w= ка'пли сло'ва
о<у>=слы'шимъ въ не'мъ: си'лу же гро'ма <е>=гw` кто`
о<у>=вjь'да, когда` сотвори'тъ;

Глава` 27.

<Е>=ще' же приложи'въ i='wвъ, рече` въ при'тчахъ:

2. жи'въ гд\сь, и='же ми` си'це суди`, и= вседержи'тель,
и='же w=горчи' ми ду'шу:

3. до'ндеже <е>=ще` дыха'нiе мое` <е>='сть и= дх~ъ
бж~iй су'щiй въ но'здрехъ мои'хъ,

4. не возглаго'лютъ о<у>=стнjь` мои` беззако'нiя, ниже`
душа` моя` поучи'тся непра'вдjь.

5. Не бу'ди мнjь` правди'выми нарещи` ва'съ, до'ндеже
о<у>=мру`: не и=змjьню' бо неsло'бiя моегw`.

6. Пра'вдjь же внима'я, не w=ста'влю <е>=я`, не свjь'мъ
бо себе` sлы'хъ содjь'лавша.

7. <О>=ба'че же, дабы` бы'ли врази` мои`, jа='коже
низвраще'нiе нечести'выхъ, и= востаю'щiи на мя`, jа='коже
па'губа пребеззако'нныхъ.

8. И= ка'я бо <е>='сть наде'жда нечести'вому, jа='кw
w=жида'етъ; надjь'яся на гд\са спасе'тся ли;

9. и=ли` мольбу` <е>=гw` о<у>=слы'шитъ бг~ъ; и=ли`
наше'дшей <е>=му` бjьдjь`,

10. <е>=да` и='мать ко'е дерзнове'нiе пред\ъ ни'мъ;
и=ли` jа='кw призва'вшу <е>=му`, о<у>=слы'шитъ ли <е>=го`;

11. Сегw` ра'ди возвjьщу` ва'мъ, что` <е>='сть въ руцjь`
гд\сни, и=, <е>='же <е>='сть о<у>= вседержи'теля, не
солжу`.

12. Се`, вси` вjь'сте, jа='кw тщ<е>'тная ко тщ<е>'тнымъ
прилага'ете.

13. Сiя` ча'сть человjь'ка нечести'вагw w\т гд\са:
и= жре'бiй си'льныхъ прiи'детъ w\т вседержи'теля на
ня`.

14. А='ще мно'зи бу'дутъ сы'нове и='хъ, на заколе'нiе
бу'дутъ: а='ще же и= возмужа'ютъ, ни'щы бу'дутъ:

15. w=ста'вшiися же <е>=му` сме'ртiю о<у>='мрутъ, и=
вдови'цъ и='хъ никто'же поми'луетъ.

16. А='ще собере'тъ jа='коже зе'млю сребро`, и= jа='коже
бре'нiе о<у>=гото'витъ зла'то,

17. сiя^ вся^ прв\днiи w=держа'тъ, и=мjь^нiя же <е>=гw`
и='стиннiи во'змутъ:

18. бу'детъ же до'мъ <е>=гw` jа='кw мо'лiе, и= jа='кw
паучи'на, jа=`же снабдjь`.

19. Бога'тый о<у>='снетъ и= не приложи'тъ, <о>='чи
свои` w\тве'рзе, и= нjь'сть.

20. W=быдо'ша <е>=го` jа='коже вода` бwлjь'зни, но'щiю
же jа='тъ <е>=го` примра'къ.

21. Во'зметъ же <е>=го` ва'ръ, и= w\ти'детъ, и= возвjь'етъ
<е>=го` w\т мjь'ста <е>=гw`,

22. и= ве'ржетъ на него`, и= не пощади'тъ, и=з\ъ руку`
<е>=гw` бjьжа'нiемъ побjьжи'тъ:

23. воспле'щетъ на'нь рука'ма свои'ма и= съ шу'момъ
во'зметъ <е>=го` w\т мjь'ста своегw`.

Глава` 28.

<Е>='сть бо сребру` мjь'сто, w\т<о>ну'дуже и= быва'етъ,
и= мjь'сто зла'ту, w\т<о>ну'дуже w=чища'ется.

2. Желjь'зо бо и=з\ъ земли` ражда'ется, мjь'дь же ра'внw
ка'менiю сjьче'тся.

3. Чи'нъ положи` тьмjь`, и= вся^ концы^ са'мъ и=спыту'етъ,
камы'къ тьмы` и= сjь'нь сме'рти.

4. Пресjьче'нiе пото'ка w\т пра'ха: забыва'ющiи же
пу'ть пра'вый и=знемого'ша, w\т человjь^къ подвиго'шася.

5. <Е>='сть земля`, и=з\ъ нея'же и=зы'детъ хлjь'бъ:
под\ъ не'ю w=брати'ся jа='кw <о>='гнь.

6. Мjь'сто сапфi'ра ка'менiе <е>=я`, и= пе'рсть зла'то
<е>=му`.

7. Стезя`, не позна` <е>=я` пти'ца, и= не о<у>=зрjь`
ю=` <о>='ко су'пово,

8. и= не ходи'ша по не'й сы'нове велича'выхъ, и= не
пре'йде по не'й ле'въ.

9. На несjько'мjь ка'мени простре` ру'ку свою`, преврати'
же и=з\ъ коре'нiя го'ры:

10. бре'ги рjь'къ расто'рже, вся'кое же честно'е ви'дjь
<о>='ко мое`:

11. глубины^ же рjь'къ w\ткры` и= показа` си'лу свою`
на свjь'тъ.

12. Прему'дрость же w\тку'ду w=брjь'теся; и= ко'е мjь'сто
<е>='сть вjь'дjьнiя;

13. Не вjь'сть человjь'къ пути` <е>=я`, ниже` w=брjь'теся
въ человjь'цjьхъ.

14. Бе'здна рече`: нjь'сть во мнjь`: и= мо'ре рече`:
нjь'сть со мно'ю.

15. Не да'стся сокро'вище за ню`, и= не и=звjь'сится
сребро` на и=змjьне'нiе <е>=я`,

16. и= не сравни'тся со зла'томъ сwфi'рскимъ, со <о>='нv"<кс>омъ
честны'мъ и= сапфi'ромъ:

17. не ра'вно бу'детъ <е>='й зла'то и= крv"ста'ль,
и= и=змjьне'нiе <е>=я` сосу'ди зла'ти.

18. Превысw'кая и= би'серiе не помя'нутся, и= притяжи`
прему'дрость па'че вну'треннjьйшихъ {<Е>=вр.: маргати^тъ.}:

19. не о<у>=равни'тся <е>='й топа'зiй <е>=fiо'пскiй,
со зла'томъ чи'стымъ не сравни'тся.

20. Прему'дрость же w\тку'ду w=брjь'теся; и= ко'е мjь'сто
<е>='сть ра'зуму;

21. О<у>=таи'ся w\т вся'кагw человjь'ка, и= w\т пти'цъ
небе'сныхъ скры'ся.

22. Па'губа и= сме'рть реко'стjь: слы'шахомъ <е>=я`
сла'ву.

23. Бг~ъ бла'гw позна` <е>=я` пу'ть: са'мъ бо вjь'сть
мjь'сто <е>=я`.

24. И='бо са'мъ поднебе'сную всю` надзира'етъ, вjь'дый,
jа=`же на земли`, вся^, jа=`же сотвори`.

25. Вjь'трwвъ вjь'съ и= водjь` мjь'ру <е>=гда` сотвори'лъ,

26. та'кw ви'дяй сочте`, и= пу'ть въ сотрясе'нiи гласw'въ
{<Е>=вр.: громw'въ.},

27. тогда` ви'дjь ю=` и= повjь'да ю=`, о<у>=гото'вавъ
и=зслjь'ди

28. и= рече` человjь'ку: се`, благоче'стiе <е>='сть
прему'дрость, а= <е>='же о<у>=даля'тися w\т sла` <е>='сть
вjь'дjьнiе.

Глава` 29.

<Е>=ще' же приложи'въ i='wвъ, рече` въ при'тчахъ:

2. кто' мя о<у>=стро'итъ по мц\самъ пре'жднихъ днi'й,
въ ни'хже мя` бг~ъ храня'ше,

3. jа='коже <е>=гда` свjьтя'шеся свjьти'льникъ <е>=гw`
над\ъ главо'ю мое'ю, <е>=гда` свjь'томъ <е>=гw` хожда'хъ
во тьмjь`,

4. <е>=гда` бjь'хъ тя'жекъ въ путе'хъ, <е>=гда` бг~ъ
посjьще'нiе творя'ше до'му моему`,

5. <е>=гда` бjь'хъ бога'тъ sjьлw`, w='крестъ же мен<е>`
раби`,

6. <е>=гда` w=блива'хуся путiе` мои` ма'сломъ кра'вiимъ,
го'ры же моя^ w=блива'хуся млеко'мъ,

7. <е>=гда` и=схожда'хъ и=з\ъу'тра во гра'дъ, на сто'гнахъ
же поставля'шеся ми` престо'лъ;

8. Ви'дяще мя` ю='нwши скрыва'шася, старjь^йшины же
вси` востава'ша:

9. вельмw'жи же престава'ху глаго'лати, пе'рстъ возло'жше
на о<у>=ста` своя^.

10. Слы'шавшiи же блажи'ша мя`, и= я=зы'къ и='хъ прильпе`
горта'ни и='хъ:

11. jа='кw о<у>='хо слы'ша и= о<у>=блажи' мя, <о>='ко
же ви'дjьвъ мя` о<у>=клони'ся.

12. Спасо'хъ бо о<у>=бо'гаго w\т руки` си'льнагw, и=
сиротjь`, <е>=му'же не бjь` помо'щника, помого'хъ.

13. Благослове'нiе погиба'ющагw на мя` да прiи'детъ,
о<у>=ста' же вдwви'ча благослови'ша мя`.

14. Въ пра'вду же w=блача'хся, w=дjьва'хся же въ су'дъ
jа='кw въ ри'зу.

15. <О>='ко бjь'хъ слjьпы^мъ, нога' же хромы'мъ:

16. а='зъ бы'хъ <о>=те'цъ немwщны'мъ, ра'спрю же, <е>=я'же
не вjь'дяхъ, и=зслjь'дихъ:

17. сотро'хъ же членw'вныя непра'ведныхъ, w\т среды'
же зубw'въ и='хъ грабле'нiе и=з\ъя'хъ.

18. Рjь'хъ же: во'зрастъ мо'й состарjь'ется jа='коже
стебло` фi'нiково, мнw'га лjь^та поживу`.

19. Ко'рень разве'рзеся при водjь`, и= роса` пребу'детъ
на жа'твjь мое'й.

20. Сла'ва моя` но'ва со мно'ю, и= лу'къ мо'й въ руцjь`
мое'й по'йдетъ.

21. (*Старjь^йшины) слы'шавшiи мя` внима'ху, молча'ху
же w= мое'мъ совjь'тjь.

22. Къ моему` глаго'лу не прилага'ху, ра'довахуся же,
<е>=гда` къ ни^мъ глаго'лахъ:

23. jа='коже земля` жа'ждущая w=жида'етъ дождя`, та'кw
сi'и моегw` глаго'ланiя.

24. А='ще возсмjью'ся къ ни^мъ, не вjь'риша: и= свjь'тъ
лица` моегw` не w\тпада'ше.

25. И=збра'хъ пу'ть и='хъ, и= сjьдjь'хъ кня'зь, и=
вселя'хся jа='коже ца'рь посредjь` хра'брыхъ, а='ки
о<у>=тjьша'яй печа'льныхъ.

Глава` 30.

Нн~jь же поруга'шамися малjь'йшiи: нн~jь о<у>=ча'тъ
мя` w\т ча'сти, и='хже <о>=тц<е>'въ о<у>=ничтожа'хъ,
и='хже не вмjьня'хъ досто'йными псw'въ мои'хъ ста'дъ.

2. Крjь'пость же ру'къ и='хъ во что` мнjь` бы'сть;
о<у>= ни'хъ погиба'ше сконча'нiе.

3. Въ ску'дости и= гла'дjь безпло'денъ: и=`же бjьжа'ху
въ безво'дное вчера` сотjьсне'нiе и= бjь'дность:

4. и=`же w=бхожда'ху бы'лiе въ де'брехъ, и=`мже бы'лiе
бя'ше бра'шно, безче'стнiи же и= похуле'ннiи, ску'дни
вся'кагw бла'га, и=`же и= коре'нiе древе'съ жва'ху
w\т гла'да вели'кагw.

5. Воста'ша на мя` та'тiе,

6. и='хже до'мове бjь'ша пещ<е>'ры ка'м<е>нны:

7. w\т среды` доброгла'сныхъ возопiю'тъ, и=`же под\ъ
хвра'стiемъ ди'вiимъ живя'ху:

8. безу'мныхъ сы'нове и= безче'стныхъ, и='мя и= сла'ва
о<у>=гаше'на на земли`.

9. Нн~jь же гу'сли <е>='смь а='зъ и=`мъ, и= мене` въ
при'тчу и='мутъ:

10. возгнуша'лися же мно'ю w\тступи'вше дале'че, ни
лица` моегw` пощадjь'ша w\т плюнове'нiя.

11. W\тве'рзъ бо ту'лъ сво'й о<у>=язви' мя, и= о<у>=зду`
о<у>=ста'мъ мои^мъ наложи`.

12. На десну'ю w\тра'сли воста'ша, но'зjь свои` простро'ша
и= путесотвори'ша на мя` ст<е>зи` па'губы своея`.

13. Сотро'шася ст<е>зи` моя^, совлеко'ша бо ми` <о>=де'жду.

14. Стрjьла'ми свои'ми о<у>=стрjьли' мя: сотвори' ми,
jа='коже восхотjь`: въ болjь'знехъ скисо'хся, w=браща'ются
же ми` скw'рби.

15. W\ти'де ми` наде'жда jа='коже вjь'тръ, и= jа='коже
w='блакъ спасе'нiе мое`.

16. И= нн~jь на мя` и=злiе'тся душа` моя`: и= w=держа'тъ
мя` днi'е печа'лей:

17. но'щiю же кw'сти моя^ смято'шася, жи^лы же моя^
разслабjь'ша.

18. Мно'гою крjь'постiю jа='тся за ри'зу мою`: jа='коже
w=жере'лiе ри'зы моея` w=б\ъя' мя.

19. Вмjьня'еши же мя` ра'вна бре'нiю, въ земли` и=
пе'пелjь ча'сть моя`.

20. Возопи'хъ же къ тебjь`, и= не о<у>=слы'шалъ мя`
<е>=си`: ста'ша же и= смотри'ша на мя`.

21. Наидо'ша же на мя` без\ъ ми'лости, руко'ю крjь'пкою
о<у>=язви'лъ мя` <е>=си`:

22. вчини'лъ же мя` <е>=си` въ болjь'знехъ и= w\тве'рглъ
<е>=си` мя` w\т спасе'нiя.

23. Вjь'мъ бо, jа='кw сме'рть мя` сотре'тъ: до'мъ бо
вся'кому сме'ртну земля`.

24. А='ще бы возмо'жно бы'ло, са'мъ бы'хъ себе` о<у>=би'лъ,
и=ли` моли'лъ бы'хъ и=но'го, дабы` ми` то` сотвори'лъ.

25. А='зъ же w= вся'цjьмъ немощнjь'мъ воспла'кахся,
воздохну'хъ же ви'дjьвъ му'жа въ бjьда'хъ.

26. А='зъ же жда'хъ благи'хъ, и= се`, срjьто'ша мя`
па'че днi'е sw'лъ.

27. Чре'во мое` воскипjь` и= не о<у>=молчи'тъ: предвари'ша
мя` днi'е нищеты`.

28. Стеня` ходи'хъ без\ъ w=бузда'нiя, стоя'хъ же въ
собо'рjь вопiя`.

29. Бра'тъ бы'хъ сi'ринамъ, дру'гъ же пти'чiй.

30. Ко'жа же моя` помрачи'ся вельми`, и= кw'сти моя^
сгорjь'ша w\т зно'я.

31. W=брати'шася же въ пла'чь гу'сли моя^, пjь'снь
же моя` въ рыда'нiе мнjь`.

Глава` 31.

Завjь'тъ положи'хъ <о>=чи'ма мои'ма, да не помы'шлю
на дjьви'цу.

2. И= что` о<у>=дjьли` бг~ъ свы'ше, и= наслjь'дiе всеси'льнагw
w\т вы'шнихъ;

3. О<у>=вы`, па'губа неправди'вому и= w\тчужде'нiе
творя'щымъ беззако'нiе.

4. Не са'мъ ли о<у>='зритъ пу'ть мо'й и= вся^ стwпы`
моя^ и=зочте'тъ;

5. А='ще ходи'хъ съ посмjья'т<е>ли, и= а='ще потща'ся
нога` моя` на ле'сть,

6. ста'хъ бо на мjь'рилjь пра'веднjь, ви'дjь же гд\сь
неsло'бiе мое`.

7. А='ще о<у>=клони'ся нога` моя` w\т пути`, а='ще
и= в\ъслjь'дъ <о>='ка моегw` и='де се'рдце мое`, и=
а='ще рука'ма мои'ма прикосну'хся дарw'въ,

8. да посjь'ю о<у>='бw, а= и=нi'и да поядя'тъ, без\ъ
ко'рене же да бы'хъ бы'лъ на земли`.

9. А='ще в\ъслjь'дъ и='де се'рдце мое` жены` му'жа
и=на'гw, и= а='ще присjьдя'й бы'хъ при две'рехъ <е>=я`,

10. о<у>=го'дна о<у>=`бо бу'ди и= жена` моя` и=но'му
му'жу, младе'нцы же мои` смире'ни да бу'дутъ:

11. jа='рость бо гнjь'ва не о<у>=держа'на, <е>='же
w=скверни'ти му'жа и=на'гw жену`:

12. <о>='гнь бо <е>='сть горя'й на вся^ страны^, и=дjь'же
на'йдетъ, и=з\ъ коре'нiя погуби'тъ.

13. А='ще же презрjь'хъ су'дъ раба` моегw` и=ли` рабы'ни,
пря'щымся и=`мъ предо мно'ю:

14. что' бо сотворю`, а='ще и=спыта'нiе сотвори'тъ
ми` гд\сь; а='ще же и= посjьще'нiе, кi'й w\твjь'тъ
сотворю`;

15. <Е>=да` не jа='коже и= а='зъ бjь'хъ во чре'вjь,
и= тi'и бы'ша; бjь'хомъ же въ то'мже чре'вjь.

16. Немощнi'и же, а='ще когда` чесогw` тре'боваху,
не не получи'ша, вдови'ча же <о>='ка не презрjь'хъ.

17. А='ще же и= хлjь'бъ мо'й jа=до'хъ <е>=ди'нъ и=
си'рому не препода'хъ w\т негw`:

18. поне'же w\т ю='ности моея` корми'хъ jа='коже <о>=те'цъ,
и= w\т чре'ва ма'тере моея` наставля'хъ:

19. а='ще же презрjь'хъ на'га погиба'юща и= не w=блеко'хъ
<е>=гw`:

20. немощнi'и же а='ще не благослови'ша мя`, w\т стриже'нiя
же а='гнц<е>въ мои'хъ согрjь'шася плещы` и='хъ:

21. а='ще воздвиго'хъ на сироту` ру'ку, надjь'яся,
jа='кw мно'га по'мощь мнjь` <е>='сть:

22. да w\тпаде'тъ о<у>=`бо ра'мо мое` w\т соста'ва,
мы'шца же моя` w\т ла'ктя да сокруши'тся:

23. стра'хъ бо гд\сень w=б\ъя' мя, и= w\т тя'гости
<е>=гw` не стерплю`.

24. А='ще вчини'хъ зла'то въ крjь'пость мою` и= а='ще
на ка'м<е>нiя многоцjь^нная надjь'яхся,

25. а='ще же и= возвесели'хся, мно'гу ми` бога'тству
су'щу, а='ще же и= на безчи'сленныхъ положи'хъ ру'ку
мою`:

26. и=ли` не ви'димъ со'лнца возсiя'вшагw w=скудjьва'юща,
луны' же о<у>=маля'ющiяся; не въ ни'хъ бо <е>='сть:

27. и= а='ще прельсти'ся w='тай се'рдце мое`, а='ще
и= ру'ку мою` положи'въ на о<у>=ста'хъ мои'хъ лобза'хъ:

28. и= сiе' ми о<у>=`бо въ беззако'нiе преве'лiе да
вмjьни'тся, jа='кw солга'хъ пред\ъ бг~омъ вы'шнимъ.

29. А='ще же w=бра'довахся w= паде'нiи вра^гъ мои'хъ,
и= рече` се'рдце мое`: бла'гоже, бла'гоже:

30. да о<у>=слы'шитъ о<у>=`бо о<у>='хо мое` кля'тву
мою`, w=sлосла'вленъ же да бу'ду w\т людi'й мои'хъ
w=sлобля'емь.

31. А='ще же и= мно'гажды рjь'ша рабы^ни моя^: кто`
о<у>='бw да'лъ бы на'мъ w\т пло'тей <е>=гw` насы'титися,
sjьлw` мнjь` бла'гу су'щу;

32. И= внjь` не водворя'шеся стра'нникъ, две'рь же
моя` вся'кому приходя'щему w\тве'рста бjь`.

33. А='ще же и= согрjьша'я нево'лею, скры'хъ грjь'хъ
мо'й:

34. не посрами'хся бо наро'днагw мно'жества, <е>='же
не повjь'дати пред\ъ ни'ми: а='ще же и= w=ста'вихъ
маломо'щнаго и=зы'ти и=з\ъ две'рiй мои'хъ тщи'мъ нjь'дромъ:
(а='ще бы не о<у>=боя'лся).

35. Кто` да'стъ слу'шающаго мене`; руки' же гд\сни
а='ще бы'хъ не о<у>=боя'лся, писа'нiе же, <е>='же и=мjь'хъ
на кого`,

36. на плеща'хъ возложи'въ а='ки вjьне'цъ, чита'хъ,

37. и= а='ще не раздра'въ <е>=гw` w\тда'хъ, ничто'же
взе'мъ w\т должника`:

38. а='ще на мя` когда` земля` возстена`, а='ще и=
бразды^ <е>=я` воспла'кашася вку'пjь:

39. а='ще и= си'лу <е>=я` jа=до'хъ <е>=ди'нъ без\ъ
цjьны`, и=ли` а='ще и= ду'шу господи'на земли` взе'мъ
w=скорби'хъ:

40. вмjь'стw пшени'цы да взы'детъ ми` кропи'ва, а=
вмjь'стw jа=чме'ня те'рнiе.

Глава` 32.

И= о<у>=молча` i='wвъ словесы`. О<у>=молча'ша же и=
трiе` дру'зiе <е>=гw` ктому` прерjькова'ти i='wву,
бjь' бо i='wвъ прв\днъ пред\ъ ни'ми.

2. Разгнjь'вася же <е>=лiу'съ сы'нъ варахiи'левъ вузi'тянинъ,
w\т о<у>='жичества а=ра'мска а=vсiтiдi'йскiя страны`,
разгнjь'вася же на i='wва sjьлw`, зане'же нарече` себе`
прв\дна пред\ъ бг~омъ,

3. и= на трiе'хъ же другw'въ разгнjь'вася sjьлw`, jа='кw
не возмого'ша w\твjьща'ти проти'ву i='wву и= суди'ша
<е>=го` бы'ти нечести'ва.

4. <Е>=лiу'съ же терпя'ше да'ти w\твjь'тъ i='wву, jа='кw
старjь'йшiи <е>=гw` су'ть де'ньми (дру'зiе <е>=гw`).

5. И= ви'дjь <е>=лiу'съ, jа='кw нjь'сть w\твjь'та во
о<у>=стjь'хъ трiе'хъ муже'й, и= воз\ъяри'ся гнjь'вомъ
свои'мъ.

6. W\твjьща'въ же <е>=лiу'съ сы'нъ варахiи'левъ вузi'тянинъ,
рече`: ю=нjь'йшiй о<у>='бw <е>='смь лjь'ты, вы' же
<е>=сте` старjь'йшiи: тjь'мже молча'хъ, о<у>=боя'вся
возвjьсти'ти ва'мъ хи'трость мою`:

7. рjь'хъ же: вре'мя {Въ нjь'к.: не вре'мя.} <е>='сть
глаго'лющее, и= во мно'зjьхъ лjь'тjьхъ вjь'дятъ прему'дрость,

8. но ду'хъ <е>='сть въ человjь'цjьхъ, дыха'нiе же
вседержи'телево <е>='сть науча'ющее:

9. не многолjь'тнiи су'ть прему'дри, ниже` ста'рiи
вjь'дятъ су'дъ:

10. тjь'мже рjь'хъ: послу'шайте мене`, и= возвjьщу`
ва'мъ, jа=`же вjь'мъ, внуши'те глаго'лы моя^:

11. реку' бо ва'мъ послу'шающымъ, до'ндеже и=спыта'ете
словеса`, и= да'же ва'съ о<у>=разумjь'ю,

12. и= се`, не бjь` i='wва w=блича'яй, w\твjьща'яй
проти'внw глаго'лwмъ <е>=гw` w\т ва'съ:

13. да не рече'те: w=брjьто'хомъ прему'дрость, гд\севи
приложи'вшеся:

14. человjь'ку же попусти'сте глаго'лати такwва'я словеса`:

15. о<у>=жасну'шася, не w\твjьща'ша ктому`, w=бетша'ша
w\т ни'хъ словеса`:

16. терпjь'хъ, не глаго'лахъ бо, jа='кw ста'ша, не
w\твjьща'ша, jа='кw да w\твjьща'ю и= а='зъ ча'сть.

17. W\твjьща' же <е>=лiу'съ, глаго'ля:

18. па'ки возглаго'лю, и=спо'лненъ бо <е>='смь слове'съ:
о<у>=бива'етъ бо мя` ду'хъ чре'ва:

19. чре'во же мое` jа='кw мjь'хъ мста` вря'ща завя'занъ,
и=ли` jа='коже мjь'хъ кова'ческiй расто'ргнутый:

20. возглаго'лю, да почi'ю, w\тве'рзъ о<у>=ста`:

21. человjь'ка бо не постыжду'ся, но ниже` бре'ннагw
посрамлю'ся:

22. не вjь'мъ бо чуди'тися лицу`: а='ще же ни`, то`
и= мене` мо'лiе и=з\ъядя'тъ.

Глава` 33.

Но послу'шай, i='wве, слове'съ мои'хъ и= бесjь'ду мою`
внуши`:

2. се' бо, w\тверзо'хъ о<у>=ста` моя^, и= возглаго'ла
я=зы'къ мо'й:

3. чи'сто се'рдце мое` во словесjь'хъ, ра'зумъ же о<у>=стну`
мо<е>'ю чи^стая о<у>=разумjь'етъ:

4. дх~ъ бж~iй сотвори'вый мя`, дыха'нiе же вседержи'телево
поуча'ющее мя`:

5. а='ще мо'жеши, да'ждь ми` w\твjь'тъ къ си^мъ: потерпи`,
ста'ни проти'ву мен<е>`, и= а='зъ проти'ву теб<е>`.

6. W\т бре'нiя сотворе'нъ <е>=си` ты`, jа='коже и=
а='зъ: w\т тогw'жде сотворе'нiя <е>=смы`:

7. не стра'хъ мо'й тя` смяте'тъ, ниже` рука` моя` тяжка`
бу'детъ на тя`.

8. <О>=ба'че ре'клъ <е>=си` во о<у>='шы мои`, и= гла'съ
глагw'лъ твои'хъ о<у>=слы'шахъ, зане'же глаго'леши:

9. чи'стъ <е>='смь а='зъ, не согрjьша'я, непоро'ченъ
же <е>='смь, и='бо не беззако'нновахъ:

10. зазо'ръ же на мя` w=брjь'те и= мни'тъ мя`, jа='кw
проти'вника себjь`:

11. вложи' же но'гу мою` въ дре'во и= надсмотря'лъ
пути^ моя^ вся^.

12. Ка'кw бо глаго'леши, jа='кw пра'въ <е>='смь, и=
не послу'ша мене`; Вjь'ченъ бо <е>='сть, и='же над\ъ
з<е>мны'ми.

13. Глаго'леши бо: чесw` ра'ди пра'вды моея` не о<у>=слы'ша
вся'ко сло'во;

14. <Е>=ди'ною бо возглаго'летъ гд\сь, второ'е же во
снjь`, и=ли` въ поуче'нiи нощнjь'мъ,

15. и=ли`, jа='кw <е>=гда` напа'даетъ стра'хъ лю'тъ
на человjь'ки, во дрема'нiихъ на ло'жи:

16. тогда` w\ткры'етъ о<у>='мъ человjь'ческiй, видjь'ньми
стра'ха тацjь'ми и=`хъ о<у>=страши'тъ,

17. да возврати'тъ человjь'ка w\т непра'вды, тjь'ло
же <е>=гw` w\т паде'нiя и=зба'ви,

18. пощадjь' же ду'шу <е>=гw` w\т сме'рти, <е>='же
не па'сти <е>=му` на бра'ни.

19. Па'ки же w=бличи` <е>=го` болjь'знiю на ло'жи и=
мно'жество косте'й <е>=гw` разсла'би:

20. вся'кагw же бра'шна пшени'чна не возмо'жетъ прiя'ти,
а= душа` <е>=гw` jа='ди хо'щетъ,

21. до'ндеже согнiю'тъ плw'ти <е>=гw`, и= пока'жетъ
кw'сти <е>=гw` то'щя:

22. прибли'жися же на сме'рть душа` <е>=гw`, и= живо'тъ
<е>=гw` во а='дjь.

23. А='ще бу'детъ ты'сяща а='гг~лъ смертоно'сныхъ,
<е>=ди'нъ w\т ни'хъ не о<у>=язви'тъ <е>=го`: а='ще
помы'слитъ се'рдцемъ w=брати'тися ко гд\су, повjь'сть
же человjь'ку сво'й зазо'ръ, и= безу'мiе свое` пока'жетъ,

24. засту'питъ <е>=`, <е>='же не впа'сти <е>=му` въ
сме'рть, w=бнови'тъ же тjь'ло <е>=гw` jа='коже повапле'нiе
на стjьнjь`, кw'сти же <е>=гw` и=спо'лнитъ мо'зга:

25. о<у>=мягчи'тъ же <е>=гw` пло'ть jа='коже младе'нца,
и= о<у>=стро'итъ <е>=го` возмужа'вша въ человjь'цjьхъ.

26. Помо'лится же ко гд\су и= прiя'тъ и='мъ бу'детъ,
вни'детъ же лице'мъ весе'лымъ со и=сповjь'данiемъ,
возда'стъ же человjь'кwмъ пра'вду свою`.

27. Посе'мъ тогда` за'зритъ человjь'къ са'мъ себjь`,
глаго'ля: jа=кова^я содjьва'хъ; и= не по досто'инству
и=стяза' мя, w= ни'хже согрjьши'хъ:

28. спаси` ду'шу мою`, <е>='же не вни'ти во и=стлjь'нiе,
и= жи'знь моя` свjь'тъ о<у>='зритъ.

29. Се`, сiя^ вся^ твори'тъ крjь'пкiй (бг~ъ) пути^
три` съ му'жемъ:

30. но и=зба'ви ду'шу мою` w\т сме'рти, да живо'тъ
мо'й во свjь'тjь хва'литъ <е>=го`.

31. Внима'й, i='wве, и= послу'шай мене`, премолчи`,
и= а='зъ возглаго'лю:

32. и= а='ще тебjь` су'ть словеса`, w\твjьща'й ми`:
глаго'ли, хощу' бо w=правди'тися тебjь`:

33. а='ще же ни`, ты` послу'шай мене`, о<у>=молчи`,
и= научу' тя прему'дрости.

Глава` 34.

W\твjьща'въ же <е>=лiу'съ, рече`:

2. послу'шайте мене`, прему'дрiи: свjь'дущiи, внуши'те
(*до'брое),

3. jа='кw о<у>='хо словеса` и=скуша'етъ, горта'нь же
вкуша'етъ бра'шна.

4. Су'дъ и=збере'мъ себjь`, о<у>=разумjь'емъ посредjь`
себ<е>`, что` лу'чшее.

5. Jа='кw рече` i='wвъ: прв\днъ <е>='смь, гд\сь w\тя'тъ
ми` су'дъ,

6. солга' же суду` моему`: наси'льна стрjьла` моя`
без\ъ непра'вды.

7. Кто` му'жъ, jа='коже i='wвъ, пiя'й поруга'нiе, jа='коже
во'ду,

8. не согрjьша'я, ниже` нече'ствовавъ, ниже` приwбщи'вся
къ творя'щымъ беззакw'нiя, <е>='же ходи'ти съ нечести'выми;

9. Не рцы' бо, jа='кw нjь'сть посjьще'нiя му'жеви,
и= посjьще'нiя <е>=му` w\т гд\са.

10. Тjь'мже, разуми'вiи се'рдцемъ, послу'шайте мене`,
не бу'ди ми` пред\ъ гд\семъ нече'ствовати и= пред\ъ
вседержи'телемъ возмути'ти пра'вду:

11. но воздае'тъ человjь'кови, jа='коже твори'тъ кi'йждо
и='хъ, и= на стези` му'жестjьй w=бря'щетъ и=`.

12. Мни'ши же гд\са нелjь^пая сотвори'ти, и=ли` вседержи'тель
смяте'тъ су'дъ, и='же сотвори` зе'млю;

13. Кто' же <е>='сть творя'й поднебе'сную и= jа=`же
въ не'й вся'ч<е>ская;

14. А='ще бо восхо'щетъ запрети'ти и= ду'хъ о<у>= себ<е>`
о<у>=держа'ти,

15. о<у>='мретъ вся'ка пло'ть вку'пjь, вся'къ же человjь'къ
въ зе'млю по'йдетъ, w\тню'дуже и= со'зданъ бы'сть.

16. А='ще же не о<у>=вjьща'ешися, послу'шай си'хъ,
внуши` гла'съ глагw'лъ.

17. Ви'ждь ты` ненави'дящаго беззакw'нная и= губя'щаго
лука^выя, су'ща, вjь'чна, прв\дна.

18. Нечести'въ <е>='сть глаго'ляй царе'ви, зако'нъ
преступа'еши, нечести'вjьйше, княз<е>'мъ:

19. и='же не постыдjь'ся лица` честна'гw, ниже` вjь'сть
че'сть возложи'ти си^льнымъ, о<у>=диви'тися ли'цамъ
и='хъ.

20. Тще' же и=`мъ сбу'дется, <е>='же возопи'ти и= моли'ти
му'жа: зане` о<у>=потреби'ша беззако'ннw, безче'стяще
немощны'хъ.

21. То'й бо зри'тель <е>='сть дjь'лъ человjь'ческихъ,
о<у>=таи'ся же w\т негw` ничто'же w\т тjь'хъ, jа=`же
творя'тъ:

22. ниже` бу'детъ мjь'сто о<у>=кры'тися творя'щымъ
беззакw'нная:

23. jа='кw не на му'жа положи'тъ <е>=ще`.

24. Гд\сь бо всjь'хъ ви'дитъ, постиза'яй неизслjь^дная,
сла^вная же и= и=зря^дная, и=`мже нjь'сть числа`,

25. свjь'дый и='хъ дjьла`, и= w=брати'тъ но'щь, и=
смиря'тся.

26. О<у>=гаси' же нечести^выя, ви'дими же пред\ъ ни'мъ:

27. jа='кw о<у>=клони'шася w\т зако'на бж~iя, w=правда'нiй
же <е>=гw` не позна'ша,

28. <е>='же вознести` къ нему` во'пль ни'щихъ, и= во'пль
о<у>=бо'гихъ о<у>=слы'шитъ.

29. И= то'й тишину` пода'стъ, и= кто` w=су'дитъ; и=
сокры'етъ лице`, и= кто` о<у>='зритъ <е>=го`; и= на
jа=зы'къ, и= на человjь'ка вку'пjь,

30. и='же поставля'етъ царе'мъ человjь'ка лицемjь'ра
за стропти'вость людi'й.

31. Jа='кw къ крjь'пкому глаго'ляй: взя'хъ, не w\тиму`
вмjь'стw зало'га:

32. без\ъ мен<е>` о<у>=зрю`, ты` покажи' ми: а='ще
непра'вду содjь'лахъ, не и='мамъ приложи'ти.

33. <Е>=да` w\т теб<е>` и=стя'жетъ ю=`, jа='кw ты` w\три'неши,
jа='кw ты` и=збере'ши, а= не а='зъ ли; и= что` разумjь'еши;
глаго'ли.

34. Тjь'мже смы'сленнiи се'рдцемъ реку'тъ сiя^, му'жъ
же прему'дръ о<у>=слы'ша глаго'лъ мо'й.

35. I='wвъ же не въ ра'зумjь глаго'лаше, словеса' же
<е>=гw` не въ хи'трости.

36. <О>=ба'че навы'кни, i='wве, не да'ждь <е>=ще` w\твjь'та,
jа='коже нему'дрiи:

37. да не приложи'мъ на грjьхи` на'шя: беззако'нiе
же на на'съ вмjьни'тся, мнw'гая глаго'лющихъ словеса`
на гд\са.

Глава` 35.

W\твjьща'въ же <е>=ще` <е>=лiу'съ, рече`:

2. что` сiе` мни'лъ <е>=си` на судjь`; ты` кто` <е>=си`,
jа='кw ре'клъ <е>=си`: пра'въ <е>='смь пред\ъ гд\семъ;

3. И=ли` рече'ши: что` сотворю` согрjьши'въ;

4. А='зъ же ти` да'мъ w\твjь'тъ и= трiе'мъ другw'мъ
твои^мъ.

5. Воззри` на не'бо и= ви'ждь: смотри' же на w='блаки,
ко'ль высw'ки су'ть w\т теб<е>`.

6. А='ще согрjьши'лъ <е>=си`, что` сотвори'ши; а='ще
же и= мно'гw беззако'нновалъ <е>=си`, что` мо'жеши
сотвори'ти;

7. Поне'же о<у>='бw пра'веденъ <е>=си`, что` да'си
<е>=му`; и=ли` что` и=з\ъ руки` твоея` во'зметъ;

8. Му'жеви подо'бному тебjь` нече'стiе твое`, и= сы'ну
человjь'ческому пра'вда твоя`.

9. W\т мно'жества w=клевета'емiи воззову'тъ, возопiю'тъ
w\т мы'шцы мно'гихъ:

10. и= не рече`: гдjь` <е>='сть бг~ъ сотвори'вый мя`,
о<у>=строя'яй стражбы^ нwщны'я,

11. w\тдjьля'яй мя` w\т четвероно'гихъ земны'хъ и=
w\т небе'сныхъ пти'цъ;

12. та'мw воззову'тъ, и= не и='маши о<у>=слы'шати,
и= w\т доса'ды sлы'хъ.

13. Безмjь^стная бо ви'дjьти не хо'щетъ гд\сь: са'мъ
бо вседержи'тель зри'тель <е>='сть творя'щихъ беззакw'нная,
и= спасе'тъ мя`.

14. Суди'ся же пред\ъ ни'мъ, а='ще мо'жеши похвали'ти
<е>=го`, jа='коже <е>='сть и= нн~jь.

15. Jа='кw нjь'сть посjьща'яй гнjь'вомъ свои'мъ, и=
не позна` прегрjьше'нiя коегw'-либо sjьлw`.

16. I='wвъ же всу'е w\тверза'етъ о<у>=ста` своя^, невjь'дjьнiемъ
словеса` w=тягоща'етъ.

Глава` 36.

Приложи'въ же <е>=ще` <е>=лiу'съ, рече`:

2. пожди' ми ма'лw <е>=ще`, да тя` научу`: <е>=ще'
бо о<у>= мен<е>` <е>='сть сло'во.

3. Прiи'мъ хи'трость мою` w\тдале'ча, дjь'лы же мои'ми
пра'в<е>дная реку` вои'стинну:

4. и= не непра'в<е>дны глаго'лы без\ъ пра'вды о<у>=разумjь'еши.

5. Ви'ждь же, jа='кw гд\сь не w\три'нетъ неsло'бивагw:

6. си'ленъ крjь'постiю сердца` нечести'выхъ не w=живи'тъ
и= су'дъ ни'щымъ да'стъ,

7. не w\ти'метъ w\т правди'вагw <о>=че'съ свои'хъ,
и= со цари^ на престо'лjь посади'тъ и=`хъ на побjь'ду,
и= вознесу'тся.

8. Свя'заннiи въ ручны'хъ о<у>='захъ jа='ти бу'дутъ
о<у>='жами нищеты`,

9. и= возвjьсти'тъ и=`мъ дjьла` и='хъ и= прегрjьше'нiе
и='хъ, jа='кw о<у>=крjьпя'тся:

10. но правди'ваго о<у>=слы'шитъ, и= рече`, jа='кw
w=братя'тся w\т непра'вды.

11. А='ще о<у>=слы'шатъ и= порабо'таютъ, сконча'ютъ
дни^ своя^ во благи'хъ и= лjь^та своя^ въ благолjь'потjь:

12. нечести'выхъ же не спасе'тъ, зане` не хотjь'ша
позна'ти гд\са и= зане'же о<у>=чи'ми не послушли'ви
бjь'ша.

13. И= лицемjь'ри се'рдцемъ возмутя'тъ jа='рость: не
возопiю'тъ, jа='кw связа` и=`хъ:

14. да о<у>='мретъ о<у>=`бо въ ю='ности душа` и='хъ,
житiе' же и='хъ о<у>=язвля'емо а='гг~лы,

15. зане'же w=скорби'ша неду'жна и= не'мощна, су'дъ
же кро'ткихъ и=зложи'тъ.

16. <Е>=ще' же и=сто'ргну тя` w\т о<у>='стъ вра'жiихъ:
бе'здна, проли'тiе под\ъ не'ю, и= сни'де трапе'за твоя`
и=спо'лнена ту'ка.

17. Не w=скудjь'етъ же w\т пра'ведныхъ су'дъ:

18. jа='рость же на нечести^выя бу'детъ, нече'стiя
ра'ди дарw'въ и='хъ, и=`хже прiима'ху на непра'вдjь.

19. Да не о<у>=клони'тъ тя` во'лею о<у>='мъ w\т мольбы`
въ бjьдjь` су'щихъ немощны'хъ и= всjь'хъ содержа'щихъ
крjь'пость.

20. Не привлецы` но'щи, <е>='же взы'ти лю'демъ вмjь'стw
и='хъ:

21. но сохрани'ся, да не содjь'еши sла`: си'хъ бо ра'ди
и=з\ъя'тъ <е>=си` w\т нищеты`.

22. Се`, крjь'пкiй о<у>=держи'тъ крjь'постiю свое'ю:
кто' бо <е>='сть, jа='коже то'й, си'ленъ;

23. и= кто` <е>='сть и=спыту'яй дjь'лъ <е>=гw`; и=ли`
кто` рекi'й: содjь'я непра'вду;

24. Помяни`, jа='кw в<е>'лiя дjьла` <е>=гw` су'ть,
и='миже владjь'ша му'жiе.

25. Вся'къ человjь'къ ви'дитъ въ себjь`, <е>=ли'цы
о<у>=язвля'еми су'ть человjь'цы.

26. Се`, крjь'пкiй вели'кiй, и= не о<у>=вjь'мы: число`
лjь'тъ <е>=гw` безконе'чное:

27. и=зочт<е>'нны же <е>=му` су'ть ка^пли дожд<е>'вныя,
и= и=злiю'тся дожде'мъ во w='блакъ:

28. потеку'тъ w=бетша^нiя, w=сjьни'ша же w='блацы над\ъ
премно'гими людьми`: вре'мя поста'ви скоту`, вjь'дятъ
же ло'жа чи'нъ. W= всjь'хъ си'хъ не диви'тлитися о<у>='мъ,
и= не и=змjьня'етлися ти` се'рдце w\т тjь'ла;

29. И= а='ще о<у>=разумjь'етъ просте'ртiе w='блака,
ра'венство ски'нiи <е>=гw`:

30. се`, простира'етъ на ню` свjь'тъ и= кор<е>'нiя
морска^я покры`:

31. тjь'ми бо су'дитъ лю'демъ, да'стъ пи'щу могу'щему.

32. На руку` покры` свjь'тъ и= заповjь'да w= не'мъ
срjьта'ющему:

33. возвjьсти'тъ w= не'мъ дру'гу своему` гд\сь, стяжа'нiе,
и= w= непра'вдjь.

Глава` 37.

И= w\т си'хъ возмяте'ся се'рдце мое` и= w\тто'ржеся
w\т мjь'ста своегw`.

2. Послу'шай слу'ха во гнjь'вjь jа='рости гд\сни, и=
поуче'нiе и=зо о<у>='стъ <е>=гw` и=зы'детъ.

3. Под\ъ всjь'мъ не'бомъ нача'льство <е>=гw`, и= свjь'тъ
<е>=гw` на крилу^ земли`.

4. В\ъслjь'дъ <е>=гw` возопiе'тъ гла'сомъ, возгреми'тъ
гла'сомъ вели'чiя своегw`, и= не и=змjьни'тъ и='хъ,
jа='кw о<у>=слы'шитъ гла'съ <е>=гw`.

5. Возгреми'тъ крjь'пкiй гла'сомъ свои'мъ ди^вная:
сотвори' бо в<е>'лiя, и='хже не вjь'дахомъ.

6. Повелjьва'яй снjь'гу: бу'ди на земли`, и= бу'ря
дождя`, и= бу'ря дожд<е>'въ могу'тства <е>=гw`.

7. Въ руцjь` вся'кагw человjь'ка зна'менаетъ, да позна'етъ
вся'къ человjь'къ свою` не'мощь.

8. Внидо'ша же sвjь'рiе под\ъ кро'въ и= о<у>=молко'ша
на ло'жи.

9. И=з\ъ храни'лищъ вну'треннихъ нахо'дятъ бwлjь'зни,
и= w\т внjь'шнихъ стра'нъ сту'день.

10. И= w\т дыха'нiя крjь'пка да'стъ ле'дъ: о<у>=правля'етъ
же во'ду, jа='коже хо'щетъ,

11. и= и=збра'нное о<у>=строя'етъ w='блакъ: разжене'тъ
w='блакъ свjь'тъ <е>=гw`,

12. и= са'мъ w=кр<е>'стная преврати'тъ, jа='коже хо'щетъ,
въ дjьла` и='хъ: вся^, <е>=ли^ка заповjь'сть и=`мъ,
сiя^ чинополож<е>'на су'ть w\т негw` на земли`,

13. а='ще въ наказа'нiе, а='ще на зе'млю свою`, а='ще
на ми'лость w=бря'щетъ и=`.

14. Внуши` сiя^, i='wве: ста'ни о<у>=ча'йся си'лjь
гд\сни.

15. Вjь'мы, jа='кw гд\сь положи` дjьла` своя^, свjь'тъ
сотвори'въ и=з\ъ тьмы`.

16. Вjь'сть же разли'чiе w=блакw'въ и= в<е>'лiя пад<е>'нiя
sлы'хъ.

17. Твоя' же <о>=де'жда тепла`, почива'етъ же на земли`
w\т ю='га.

18. О<у>=твержд<е>'нiя съ ни'мъ въ дре'вности, крjьпка^
jа='коже видjь'нiе сли'тiя.

19. Чесw` ра'ди, научи' мя, что` рече'мъ <е>=му`; и=
преста'немъ мнw'га глаго'люще.

20. <Е>=да` кни'га, и=ли` книго'чiа ми` предстои'тъ;
да стоя'щь сотворю` человjь'ку молча'ти.

21. Не всjь^мъ же ви'димь свjь'тъ: свjь'тлый <е>='сть
въ дре'вностехъ, jа='коже <е>='же w\т негw` на w='блацjьхъ.

22. W\т сjь'вера w='блацы златоза'рни: въ си'хъ ве'лiя
сла'ва и= че'сть вседержи'телева.

23. И= не w=брjьта'емъ и=но'го подо'бна крjь'пости
<е>=гw`: и='же су'дитъ прв\днw, мни'ши ли, jа='кw не
слы'шитъ то'й;

24. Тjь'мже о<у>=боя'тся <е>=гw` человjь'цы: о<у>=боя'тся
же <е>=гw` и= прему'дрiи се'рдцемъ.

Глава` 38.

Преста'вшу же <е>=лiу'су w\т бесjь'ды, рече` гд\сь
i='wву сквозjь` бу'рю и= w='блаки:

2. кто` се'й скрыва'яй w\т мен<е>` совjь'тъ, содержа'й
же глаго'лы въ се'рдцы, мене' же ли мни'тся о<у>=таи'ти;

3. Препоя'ши jа='кw му'жъ чр<е>'сла твоя^: вопрошу'
же тя`, ты' же ми` w\твjьща'й.

4. Гдjь` бы'лъ <е>=си`, <е>=гда` w=снова'хъ зе'млю;
возвjьсти' ми, а='ще вjь'си ра'зумъ.

5. Кто` положи` мjь^ры <е>=я`, а='ще вjь'си; и=ли`
кто` наведы'й ве'рвь на ню`;

6. На че'мже столпи` <е>=я` о<у>=твержде'ни су'ть;
кто'же <е>='сть положи'вый ка'мень краеуго'льный на
не'й;

7. <Е>=гда` (сотвор<е>'ны) бы'ша sвjь'зды, восхвали'ша
мя` гла'сомъ ве'лiимъ вси` а='гг~ли мои`.

8. Загради'хъ же мо'ре враты`, <е>=гда` и=злива'шеся
и=з\ъ чре'ва ма'тере своея` и=сходя'щее:

9. положи'хъ же <е>=му` w='блакъ во w=дjья'нiе, мгло'ю
же пови'хъ <е>=`:

10. и= положи'хъ <е>=му` предjь'лы, w=бложи'въ затво'ры
и= врата`:

11. рjь'хъ же <е>=му`: до сегw` до'йдеши и= не пре'йдеши,
но въ тебjь` сокруша'тся во'лны твоя^.

12. И=ли` при тебjь` соста'вихъ свjь'тъ о<у>='треннiй,
денни'ца же вjь'сть чи'нъ сво'й,

13. jа='тися кри'лъ земли`, w\ттрясти` нечести^выя
w\т нея`;

14. И=ли` ты`, бре'нiе взе'мъ, w\т земли` созда'лъ
<е>=си` живо'тно, и= глаго'ливаго сего` посади'лъ <е>=си`
на земли`;

15. W\тя'лъ же ли <е>=си` w\т нечести'выхъ свjь'тъ,
мы'шцу же го'рдыхъ сокруши'лъ ли <е>=си`;

16. Прише'лъ же ли <е>=си` на и=сто'чники мо'ря, во
слjьда'хъ же бе'здны ходи'лъ ли <е>=си`;

17. W\тверза'ются же ли тебjь` стра'хомъ врата` см<е>'ртная,
вра'тницы же а='дwвы ви'дjьвше тя` о<у>=боя'шася ли;

18. Навы'клъ же ли <е>=си` широты` поднебе'сныя; Повjь'ждь
о<у>=`бо ми`, коли'ка <е>='сть;

19. Въ ко'ей же земли` вселя'ется свjь'тъ, тьмjь' же
ко'е <е>='сть мjь'сто;

20. А='ще о<у>=`бо введе'ши мя` въ предjь'лы и='хъ,
а='ще же ли и= вjь'си ст<е>зи` и='хъ;

21. Вjь'мъ о<у>=`бо, jа='кw тогда` рожде'нъ <е>=си`,
число' же лjь'тъ твои'хъ мно'го.

22. Прише'лъ же ли <е>=си` въ сокрw'вища снjь^жная,
и= сокрw'вища гра^дная ви'дjьлъ ли <е>=си`;

23. подлежа'тъ же ли тебjь` въ ча'съ врагw'въ, въ де'нь
бра'ней и= ра'ти;

24. W\тку'ду же и=схо'дитъ сла'на, и=ли` разсыпа'ется
ю='гъ на поднебе'сную;

25. Кто' же о<у>=гото'ва дождю` ве'лiю пролiя'нiе,
и= пу'ть мо'лнiи и= гро'ма,

26. w=дожди'ти на зе'млю, на не'йже нjь'сть му'жа,
пусты'ню, и=дjь'же человjь'ка нjь'сть въ не'й,

27. насы'тити непроходи'му и= ненаселе'ну, и= прозя'бнути
и=схо'дъ sла'ка;

28. Кто' <е>=сть дождю` <о>=те'цъ; кто' же <е>='сть
роди'вый ка^пли рw'сныя;

29. И=з\ъ чiегw` чре'ва и=схо'дитъ ле'дъ; Сла'ну же
на небеси` кто` роди'лъ,

30. jа='же низхо'дитъ jа='кw вода` теку'щая; Лице`
нечести'ва кто` о<у>=страши`;

31. Разумjь'лъ же ли <е>=си` соу'зъ плiа'дъ, и= w=гражде'нiе
w=рiw'ново w\тве'рзлъ ли <е>=си`;

32. И=ли` w\тве'рзеши зна'м<е>нiя неб<е>'сная во вре'мя
свое`; и= вече'рнюю sвjьзду` за власы` <е>=я` привлече'ши
ли;

33. Вjь'си же ли премjьн<е>'нiя неб<е>'сная, и=ли`
быва^ющая вку'пjь под\ъ небесе'мъ;

34. Призове'ши же ли w='блакъ гла'сомъ; и= тре'петомъ
воды` вели'кiя послу'шаетъ ли тя`;

35. По'слеши же ли мw'лнiи, и= по'йдутъ; реку'тъ же
ли ти`: что' <е>=сть;

36. Кто' же да'лъ <е>='сть жена'мъ тка'нiя му'дрость,
и=ли` и=спещре'нiя хи'трость;

37. Кто' же и=счисля'яй w='блаки прему'дростiю, не'бо
же на зе'млю преклони'лъ,

38. разлiя'ся же jа='кw земля` пра'хъ, спая'хъ же <е>=`,
а='ки ка'менемъ, на четы'ри о<у>='глы;

39. О<у>=лови'ши же ли льва'мъ jа='дь, и= ду'шы sмi<е>'въ
насы'тиши ли;

40. о<у>=боя'шася бо на ло'жахъ свои'хъ и= сjьдя'тъ
въ де'брехъ о<у>=ловля'юще.

41. Кто' же вра'ну о<у>=гото'ва пи'щу; пти^чищи бо
<е>=гw` ко гд\су воззва'ша, w=блета'юще бра^шна и='щуще.

Глава` 39.

А='ще о<у>=разумjь'лъ <е>=си` вре'мя рожде'нiя ко'зъ
живу'щихъ на гора'хъ ка'менныхъ; о<у>=смотри'лъ же
ли <е>=си` болjь'знь при рожде'нiи <е>=ле'ней;

2. и=счи'слилъ же ли <е>=си` мц\сы и='хъ и=спо'лн<е>ны
рожде'нiя и='хъ, бwлjь'зни же и='хъ разрjьши'лъ ли
<е>=си`;

3. Вскорми'лъ же ли <е>=си` дjь'тищы и='хъ внjь` стра'ха,
бwлjь'зни же и='хъ w\тсле'ши ли;

4. и=зве'ргнутъ ча^да своя^, о<у>=мно'жатся въ порожде'нiи,
и=зы'дутъ и= не возвратя'тся къ ни^мъ.

5. Кто' же <е>='сть пусти'вый <о>=сла` ди'вiяго свобо'дна,
о<у>='зы же <е>=гw` кто` разрjьши'лъ;

6. Положи'хъ же жили'ще <е>=гw` пусты'ню и= сел<е>'нiя
<е>=гw` сла'ность:

7. смjья'йся мно'гу наро'ду гра'да, стужа'нiя же да'нническагw
не слы'шай,

8. о<у>=смо'тритъ на гора'хъ па'жить себjь` и= в\ъслjь'дъ
вся'кагw sла'ка и='щетъ.

9. Похо'щетъ же ли ти` <е>=диноро'гъ рабо'тати, и=ли`
поспа'ти при jа='слехъ твои'хъ;

10. привя'жеши ли реме'нiемъ и='го <е>=гw`, и= провлече'тъ
ти` бразды^ на по'ли;

11. надjь'ешилися на'нь, jа='кw мно'га крjь'пость <е>=гw`;
попу'стиши же ли <е>=му` дjьла` твоя^;

12. повjь'риши же ли, jа='кw возда'стъ ти` сjь'мя;
внесе'тъ же ли ти` въ гумно`;

13. Крило` веселя'щихся неела'сса, а='ще зачне'тъ а=сi'да
и= не'сса;

14. jа='кw w=ста'витъ на земли` jа='ица своя^, и= на
пе'рсти согрjь'етъ,

15. и= забы`, jа='кw нога` разбiе'тъ, и= sвjь'рiе се'льнiи
поперу'тъ:

16. w=жесточи'ся на ча^да своя^, а='ки бы не <е>=я`,
вотще` труди'ся без\ъ стра'ха,

17. jа='кw сокры` бг~ъ <е>='й прему'дрость и= не о<у>=дjьли`
<е>='й въ ра'зумjь:

18. во вре'мя же на высоту` вознесе'тъ, посмjье'тся
коню` и= сjьдя'щему на не'мъ.

19. И=ли` ты` w=бложи'лъ <е>=си` коня` си'лою, и= w=бле'клъ
же ли <е>=си` вы'ю <е>=гw` въ стра'хъ;

20. w=бложи'лъ же ли <е>=си` <е>=го` все<о>ру'жiемъ,
сла'ву же пе'рсей <е>=гw` де'рзостiю;

21. копы'томъ копа'я на по'ли и=гра'етъ и= и=схо'дитъ
на по'ле съ крjь'постiю:

22. срjьта'я стрjь'лы посмjьява'ется и= не w\тврати'тся
w\т желjь'за:

23. над\ъ ни'мъ и=гра'етъ лу'къ и= ме'чь,

24. и= гнjь'вомъ потреби'тъ зе'млю и= не и='мать вjь'ры
jа='ти, до'ндеже востру'битъ труба`:

25. трубjь' же воструби'вшей глаго'летъ, бла'гоже:
и=здале'ча же w=боня'етъ ра'ть, со скака'нiемъ и= ржа'нiемъ.

26. И= твое'ю ли хи'тростiю стои'тъ jа='стребъ, распросте'ръ
крилjь^ недви'жимь, зря` на ю='гъ;

27. Твои'мъ же ли повелjь'нiемъ возно'сится <о>=ре'лъ,
нея'сыть же на гнjьздjь` свое'мъ сjьдя` вселя'ется,

28. на версjь` ка'мене и= въ сокрове'нjь;

29. та'мw же сы'й и='щетъ бра^шна, и=здале'ча <о>='чи
<е>=гw` наблюда'ютъ,

30. пти^чищи же <е>=гw` валя'ются въ кро'ви: и=дjь'же
а='ще бу'дутъ мертвечи^ны, а='бiе w=брjьта'ются.

31. И= w\твjьща` гд\сь бг~ъ ко i='wву и= рече`:

32. <е>=да` су'дъ со всеси'льнымъ о<у>=кланя'ется;
w=блича'яй же бг~а w\твjьща'ти и='мать <е>=му`.

33. W\твjьща'въ же i='wвъ, рече` гд\севи:

34. почто` <е>=ще` а='зъ прю'ся, наказу'емь и= w=блича'емь
w\т гд\са, слы'шай такwва'я ничто'же сы'й; а='зъ же
кi'й w\твjь'тъ да'мъ къ си^мъ; ру'ку положу` на о<у>=стjь'хъ
мои'хъ:

35. <е>=ди'ною глаго'лахъ, втори'цею же не приложу`.

Глава` 40.

Па'ки же w\твjьща'въ гд\сь, рече` ко i='wву и=з\ъ w='блака:

2. ни`, но препоя'ши jа='кw му'жъ чр<е>'сла твоя^:
вопрошу' же тя`, ты' же ми` w\твjьща'й.

3. Не w\тверга'й суда` моегw`: мни'ши ли мя` и=на'кw
тебjь` сотво'рша, ра'звjь да jа=ви'шися правди'въ;

4. <Е>=да` мы'шца ти` <е>='сть на гд\са, и=ли` гла'сомъ
на него` греми'ши;

5. Прiими' же высоту` и= си'лу, въ сла'ву же и= въ
че'сть w=блецы'ся:

6. пусти' же а='гг~лы гнjь'вомъ и= вся'каго о<у>=кори'теля
смири`,

7. велича'ва же о<у>=гаси` и= согно'й неч<е>сти'выя
а='бiе:

8. скры'й же въ зе'млю внjь` вку'пjь и= ли'ца и='хъ
безче'стiя и=спо'лни.

9. И=сповjь'мъ, jа='кw мо'жетъ десни'ца твоя` спасти`.

10. Но о<у>='бw се`, sвjь'рiе о<у>= теб<е>`, траву`
а='ки воло'ве jа=дя'тъ:

11. се` о<у>='бw, крjь'пость <е>=гw` на чре'слjьхъ,
си'ла же <е>=гw` на пу'пjь чре'ва:

12. поста'ви w='шибъ jа='кw кv"парi'съ, жи^лы же <е>=гw`
(*jа='кw о<у>='же) сплет<е>'ны су'ть,

13. ре'бра <е>=гw` ре'бра мjь^дяна, хребе'тъ же <е>=гw`
желjь'зо слiя'но.

14. Сi'есть нача'ло созда'нiя гд\сня: сотворе'нъ пору'ганъ
бы'ти а='гг~лы <е>=гw`:

15. возше'дъ же на го'ру стреми'нную, сотвори` ра'дость
четверонw'гимъ въ та'ртарjь:

16. под\ъ вся'кимъ дре'вомъ спи'тъ, при ро'гозjь и=
тро'стiи и= сiто'вiи:

17. w=сjьня'ютъ же над\ъ ни'мъ древеса` вели^ка съ
лjь'торасльми и= вjь^тви напw'льныя:

18. а='ще бу'детъ наводне'нiе, не w=щути'тъ: о<у>=пова'етъ,
jа='кw вни'детъ i=<о>рда'нъ во о<у>=ста` <е>=гw`:

19. во <о>='ко свое` во'зметъ <е>=го`, w=жесточи'вся
продира'витъ нw'здри.

20. И=звлече'ши ли sмi'а о<у>='дицею, и=ли` w=бложи'ши
о<у>=зду` w= ноздре'хъ <е>=гw`;

21. и=ли` вдjь'жеши кольце` въ нw'здри <е>=гw`; ши'ломъ
же проверти'ши ли о<у>=стнjь` <е>=гw`;

22. возглаго'летъ же ли ти` съ моле'нiемъ, (и=ли`)
съ проше'нiемъ кро'ткw;

23. сотвори'тъ же ли завjь'тъ съ тобо'ю; по'ймеши же
ли <е>=го` раба` вjь'чна;

24. поигра'еши же ли съ ни'мъ, jа='коже со пти'цею,
и=ли` свя'жеши <е>=го` jа='кw вра'бiя дjь'тищу;

25. пита'ются ли же и='мъ jа=зы'цы, и= раздjьля'ютъ
ли <е>=го` фiнiкi'йстiи наро'ди;

26. вся^ же пла^вающая собра'вшеся не под\ъи'мутъ ко'жи
<е>=ди'ныя w='шиба <е>=гw`, и= корабли^ ры'барей главы`
<е>=гw`.

27. Возложи'ши же ли на'нь ру'ку, воспомяну'въ бра'нь
быва'ющую на тjь'лjь <е>=гw`; и= ктому` да не бу'детъ.

Глава` 41.

Не ви'дjьлъ ли <е>=си` <е>=го`, и= глаго'л<е>мымъ не
о<у>=диви'лся ли <е>=си`; не о<у>=боя'лся ли <е>=си`,
jа='кw о<у>=гото'вася ми`; Кто' бо <е>='сть противля'яйся
мнjь`, и=ли` кто` противоста'нетъ ми` и= стерпи'тъ,

2. а='ще вся` поднебе'сная моя` <е>='сть;

3. Не о<у>=молчу` <е>=гw` ра'ди и= сло'вомъ си'лы поми'лую
ра'внаго <е>=му`.

4. Кто` w\ткры'етъ лице` w=блече'нiя <е>=гw`, въ согбе'нiе
же пе'рсей <е>=гw` кто` вни'детъ;

5. Дв<е>'ри лица` <е>=гw` кто` w\тве'рзетъ; w='крестъ
зубw'въ <е>=гw` стра'хъ,

6. о<у>=тро'ба <е>=гw` щиты` мjь^дяны, сою'зъ же <е>=гw`
jа='коже смv"рi'тъ ка'мень,

7. <е>=ди'нъ ко друго'му прилипа'ютъ, ду'хъ же не про'йдетъ
<е>=гw`:

8. jа='кw му'жъ бра'ту своему` прилjьпи'тся, содержа'тся
и= не w\тто'ргнутся.

9. Въ чха'нiи <е>=гw` возблиста'етъ свjь'тъ: <о>='чи
же <е>=гw` видjь'нiе денни'цы.

10. И=з\ъ о<у>='стъ <е>=гw` и=схо'дятъ а='ки свjьщы`
горя'щыя, и= разме'щутся а='ки и='скры <о>='гн<е>нныя:

11. и=з\ъ ноздре'й <е>=гw` и=схо'дитъ ды'мъ пе'щи горя'щiя
<о>=гне'мъ о<у>='глiя:

12. душа' же <е>=гw` jа='кw о<у>='глiе, и= jа='кw пла'мы
и=з\ъ jа='стъ <е>=гw` и=схо'дитъ.

13. На вы'и же <е>=гw` водворя'ется си'ла, пред\ъ ни'мъ
тече'тъ па'губа.

14. Плw'ти же тjьлесе` <е>=гw` сольпну'шася: лiе'тъ
на'нь, и= не подви'жится.

15. Се'рдце <е>=гw` w=жестjь` а='ки ка'мень, стои'тъ
же а='ки на'ковальня неподви'жна.

16. W=бра'щшуся же <е>=му`, стра'хъ sвjьр<е>'мъ четверонw'гимъ
по земли` ска'чущымъ.

17. А='ще сря'щутъ <е>=го` ко'пiя, ничто'же сотворя'тъ
<е>=му`, копiе` вонзе'но и= броня`:

18. вмjьня'етъ бо желjь'зо а='ки пл<е>'вы, мjь'дь же
а='ки дре'во гни'ло:

19. не о<у>=язви'тъ <е>=го` лу'къ мjь'дянъ, мни'тъ
бо каменоме'тную пра'щу а='ки сjь'но:

20. а='ки сте'блiе вмjьни'шася <е>=му` мла'тове, руга'етжеся
тру'су <о>=гнено'сному.

21. Ло'же <е>=гw` <о>=стни` <о>='стрiи, вся'ко же зла'то
морско'е под\ъ ни'мъ, jа='коже бре'нiе безчи'сленно.

22. Возжиза'етъ бе'здну, jа='коже пе'щь мjь'дяну: мни'тъ
же мо'ре jа='кw мv"рова'рницу

23. и= та'ртаръ бе'здны jа='коже плjь'нника: вмjьни'лъ
бе'здну въ прохожде'нiе.

24. Ничто'же <е>='сть на земли` подо'бно <е>=му` сотворе'но,
пору'гано бы'ти а='гг~лы мои'ми:

25. все` высо'кое зри'тъ: са'мъ же ца'рь всjь^мъ су'щымъ
въ вода'хъ.

Глава` 42.

W\твjьща'въ же i='wвъ, рече` ко гд\су:

2. вjь'мъ, jа='кw вся^ мо'жеши, невозмо'жно же тебjь`
ничто'же.

3. Кто' <е>=сть тая'й w\т теб<е>` совjь'тъ, щадя'й
же словеса` и= w\т теб<е>` мни'тся о<у>=таи'ти; кто'
же возвjьсти'тъ ми`, и='хже не вjь'дjьхъ, в<е>'лiя
и= ди^вная, и='хже не зна'хъ;

4. Послу'шай же мене`, гд\си, да и= а='зъ возглаго'лю:
вопрошу' же тя`, ты' же мя` научи`:

5. слу'хомъ о<у>='бw о<у>='ха слы'шахъ тя` пе'рвjье,
нн~jь же <о>='ко мое` ви'дjь тя`:

6. тjь'мже о<у>=кори'хъ себе` са'мъ, и= и=ста'яхъ,
и= мню` себе` зе'млю и= пе'пелъ.

7. Бы'сть же <е>=гда` и=згл~а гд\сь вся^ гл~го'лы сiя^
i='wву, рече` гд\сь ко <е>=лiфа'зу fеманi'тину: согрjьши'лъ
<е>=си` ты` и= <о>='ба дру'зiе твои`: не глаго'ласте
бо предо мно'ю ничто'же и='стинно, jа='коже ра'бъ мои`
i='wвъ:

8. нн~jь же возми'те се'дмь тельц<е>'въ и= се'дмь <о>=внw'въ
и= и=ди'те ко рабу` моему` i='wву, и= сотвори'тъ же'ртву
w= ва'съ: i='wвъ же ра'бъ мо'й помо'лится w= ва'съ,
поне'же то'чiю лице` <е>=гw` прiиму`: а='ще бо не <е>=гw`
ра'ди, погуби'лъ бы'хъ о<у>='бw ва'съ: не глаго'ласте
бо и='стины на раба` моего` i='wва.

9. W\ти'де же <е>=лiфа'зъ fеманi'тинъ и= валда'дъ саvхе'йскiй
и= сwфа'ръ мiне'йскiй и= сотвори'ша, jа='коже повелjь`
и=`мъ гд\сь. И= w\тпусти` грjьхи` и=`мъ i='wва ра'ди.

10. Гд\сь же возрасти` i='wва: моля'щуся же <е>=му`
и= w= друзjь'хъ свои'хъ, w\тпусти` и=`мъ грjьхи` и='хъ,
и= даде` гд\сь сугу^бая, <е>=ли^ка бя'ху пре'жде i='wву
во о<у>=сугубле'нiе.

11. О<у>=слы'шаша же вси` бра'тiя <е>=гw` и= с<е>стры`
<е>=гw` вся^ случи^вшаяся <е>=му`, и= прiидо'ша къ
нему`, и= вси` <е>=ли'цы зна'ху <е>=го` пе'рвjье: jа='дше
же и= пи'вше о<у>= негw`, о<у>=тjь'шиша <е>=го` и=
диви'шася w= всjь'хъ, jа=`же наведе` на'нь бг~ъ: даде'
же <е>=му` кi'йждо а='гницу <е>=ди'ну и= четы'ре дра^хмы
зла'та назна'менована.

12. Гд\сь же блг\сви` послjь^дняя i='wвля, не'же пр<е>'жняя:
бя'ху же ско'ти <е>=гw`, <о>=ве'цъ четырена'десять
ты'сящъ, вельблю'дwвъ ше'сть ты'сящъ, супру^гъ волw'въ
ты'сяща, <о>=сли'цъ ста'дныхъ ты'сяща.

13. Роди'шажеся <е>=му` сы'нове се'дмь и= дщ<е>'ри
три`:

14. и= нарече` пе'рвую о<у>='бw %[де'нь%], втору'ю
же %[кассi'ю%], тре'тiю же %[а=малfе'евъ ро'гъ%]:

15. и= не w=брjьто'шася подw'бны въ лjь'потjь дще'ремъ
i='wвл<е>вымъ въ поднебе'снjьй: даде' же и=`мъ <о>=те'цъ
наслjь'дiе въ бра'тiи и='хъ.

16. Поживе' же i='wвъ по jа='звjь лjь'тъ сто` се'дмьдесятъ,
всjь'хъ же лjь'тъ поживе` двjь'сти четы'редесять <о>='смь.
И= ви'дjь i='wвъ сы'ны своя^ и= сы'ны сынw'въ свои'хъ,
да'же до четве'ртагw ро'да.

17. И= сконча'ся i='wвъ ста'ръ и= и=спо'лнь днi'й.
Пи'сано же <е>='сть па'ки воста'ти <е>=му`, съ ни'миже
гд\сь возста'витъ и=`. Та'кw толку'ется w\т сv'рскiя
кни'ги: въ земли` о<у>='бw живы'й а=vсiтiдi'йстjьй,
на предjь'лjьхъ i=думе'и и= а=равi'и: пре'жде же бя'ше
и='мя <е>=му` i=wва'въ: взе'мъ же жену` а=ра'вляныню,
роди` сы'на, <е>=му'же и='мя <е>=ннw'нъ: бjь' же то'й
<о>=тца` о<у>='бw заре'fа, и=са'vовыхъ сынw'въ сы'нъ,
ма'тере же восо'рры, jа='коже бы'ти <е>=му` пя'тому
w\т а=враа'ма. И= сi'и ца'рiе ца'рствовавшiи во <е>=дw'мjь,
<е>='юже и= то'й w=блада'ше страно'ю: пе'рвый вала'къ
сы'нъ веw'ровъ, и= и='мя гра'ду <е>=гw` деннава`: по
вала'цjь же i=wва'въ, нарица'емый i='wвъ: по се'мъ
а=сw'мъ бы'вшiй во'ждь w\т fеманiтiдi'йскiя страны`:
по се'мъ а=да'дъ, сы'нъ вара'довъ, и='же и=зсjьче`
мадiа'ма на по'ли мwа'вли, и= и='мя гра'ду <е>=гw`
геfе'мъ. Прише'дшiи же къ нему` дру'зiе, <е>=лiфа'зъ
(сы'нъ сwфа'нь) w\т сынw'въ и=са'vовыхъ, ца'рь fеманi'йскiй,
валда'дъ (сы'нъ а=мнw'на хова'рскагw) саvхе'йскiй власти'тель,
сwфа'ръ мiне'йскiй ца'рь.

Коне'цъ кни'зjь i='wва: и='мать въ себjь` главы^ 42.

</hip>
Hosted by uCoz