<hip>
%{!версия=9} <Пс>алти'рь.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 1.%)

Бл~же'нъ му'жъ, и='же не и='де на совjь'тъ нечести'выхъ,
и= на пути` грjь'шныхъ не ста`, и= на сjьда'лищи губи'телей
не сjь'де:

2. но въ зако'нjь гд\сни во'ля <е>=гw`, и= въ зако'нjь
<е>=гw` поучи'тся де'нь и= но'щь.

3. И= бу'детъ jа='кw дре'во насажде'ное при и=схо'дищихъ
во'дъ, <е>='же пло'дъ сво'й да'стъ во вре'мя свое`,
и= ли'стъ <е>=гw` не w\тпаде'тъ: и= вся^, <е>=ли^ка
а='ще твори'тъ, о<у>=спjь'етъ.

4. Не та'кw нечести'вiи, не та'кw: но jа='кw пра'хъ,
<е>=го'же возмета'етъ вjь'тръ w\т лица` земли`.

5. Сегw` ра'ди не воскре'снутъ нечести'вiи на су'дъ,
ниже` грjь^шницы въ совjь'тъ прв\дныхъ.

6. Jа='кw вjь'сть гд\сь пу'ть прв\дныхъ, и= пу'ть нечести'выхъ
поги'бнетъ.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 2.%)

Вску'ю шата'шася jа=зы'цы, и= лю'дiе поучи'шася тщ<е>'тнымъ;

2. Предста'ша ца'рiе зе'мстiи, и= кня^зи собра'шася
вку'пjь на гд\са и= на хр\ста` <е>=гw`.

3. Расто'ргнемъ {расто'ргнимъ} о<у>='зы и='хъ и= w\тве'ржемъ
{w\тве'ржимъ} w\т на'съ и='го и='хъ.

4. Живы'й на нб~сjь'хъ посмjье'тся и=`мъ, и= гд\сь
поруга'ется и=`мъ.

5. Тогда` возгл~етъ къ ни^мъ гнjь'вомъ свои'мъ и= jа='ростiю
свое'ю смяте'тъ я=`:

6. а='зъ же поста'вленъ <е>='смь цр~ь w\т негw` над\ъ
сiw'номъ, горо'ю ст~о'ю <е>=гw`,

7. возвjьща'яй повелjь'нiе гд\сне. Гд\сь рече` ко мнjь`:
сн~ъ мо'й <е>=си` ты`, а='зъ дне'сь роди'хъ тя`:

8. проси` w\т мен<е>`, и= да'мъ ти` jа=зы'ки достоя'нiе
твое`, и= w=держа'нiе твое` концы` земли`:

9. о<у>=пасе'ши я=` жезло'мъ желjь'знымъ, jа='кw сосу'ды
скуд<е>'льничи сокруши'ши я=`.

10. И= нн~jь, ца'рiе, разумjь'йте, накажи'теся вси`
судя'щiи земли`.

11. Рабо'тайте гд\севи со стра'хомъ, и= ра'дуйтеся
<е>=му` со тре'петомъ.

12. Прiими'те наказа'нiе, да не когда` прогнjь'вается
гд\сь, и= поги'бнете w\т пути` прв\днагw, <е>=гда`
возгори'тся вско'рjь jа='рость <е>=гw`: бл~же'ни вси`
надjь'ющiися на'нь.

%(1. <Пс>ало'мъ дв~ду, внегда` w\тбjьга'ше w\т лица`
а=вессалw'ма сы'на своегw`, 3.%)

Гд\си, что' ся о<у>=мно'жиша стужа'ющiи ми`; мно'зи
востаю'тъ на мя`,

3. мно'зи глаго'лютъ души` мое'й: нjь'сть сп\снiя <е>=му`
въ бз~jь <е>=гw`.

4. Ты' же, гд\си, засту'пникъ мо'й <е>=си`, сла'ва
моя`, и= вознося'й главу` мою`.

5. Гла'сомъ мои'мъ ко гд\су воззва'хъ, и= о<у>=слы'ша
мя` w\т горы` ст~ы'я своея`.

6. А='зъ о<у>=сну'хъ, и= спа'хъ, воста'хъ, jа='кw гд\сь
засту'питъ мя`.

7. Не о<у>=бою'ся w\т те'мъ людi'й, w='крестъ напа'дающихъ
на мя`.

8. Воскр\сни`, гд\си, сп~си' мя, бж~е мо'й: jа='кw
ты` порази'лъ <е>=си` вся^ вражду'ющыя ми` всу'е, зу'бы
грjь'шникwвъ сокруши'лъ <е>=си`.

9. Гд\сне <е>='сть сп\снiе, и= на лю'дехъ твои'хъ блг\све'нiе
твое`.

%(1. Въ коне'цъ, въ пjь'снехъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 4.%)

Внегда` призва'ти ми`, о<у>=слы'ша мя` бг~ъ пра'вды
моея`: въ ско'рби распространи'лъ мя` <е>=си`: о<у>=ще'дри
мя` и= о<у>=слы'ши моли'тву мою`.

3. Сы'нове человjь'честiи, доко'лjь тяжкосе'рдiи; вску'ю
лю'бите суету` и= и='щете лжи`;

4. И= о<у>=вjь'дите, jа='кw о<у>=диви` гд\сь прп\дбнаго
своего`. Гд\сь о<у>=слы'шитъ мя`, внегда` воззва'ти
ми` къ нему`.

5. Гнjь'вайтеся, и= не согрjьша'йте, jа=`же глаго'лете
въ сердца'хъ ва'шихъ, на ло'жахъ ва'шихъ о<у>=мили'теся:

6. пожри'те же'ртву пра'вды и= о<у>=пова'йте на гд\са.

7. Мно'зи глаго'лютъ: кто` jа=ви'тъ на'мъ бл~га^я;
зна'менася на на'съ свjь'тъ лица` твоегw`, гд\си.

8. Да'лъ <е>=си` весе'лiе въ се'рдцы мое'мъ: w\т плода`
пшени'цы, вiна` и= <е>=ле'а своегw` о<у>=мно'жишася:

9. въ ми'рjь вку'пjь о<у>=сну` и= почi'ю, jа='кw ты`,
гд\си, <е>=ди'наго на о<у>=пова'нiи всели'лъ мя` <е>=си`.

%(1. W= наслjь'дствующемъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 5.%)

Глаго'лы моя^ внуши`, гд\си, разумjь'й зва'нiе мое`.

3. Вонми` гла'су моле'нiя моегw`, цр~ю` мо'й и= бж~е
мо'й: jа='кw къ тебjь` помолю'ся, гд\си.

4. Зау'тра о<у>=слы'ши гла'съ мо'й: зау'тра предста'ну
ти`, и= о<у>='зриши мя`:

5. jа='кw бг~ъ не хотя'й беззако'нiя ты` <е>=си`: не
присели'тся къ тебjь` лука'внуяй,

6. ниже` пребу'дутъ беззакw'нницы пред\ъ <о>=чи'ма
твои'ма: возненави'дjьлъ <е>=си` вся^ дjь'лающыя беззако'нiе,

7. погуби'ши вся^ глаго'лющыя лжу`: му'жа крове'й и=
льсти'ва гнуша'ется гд\сь.

8. А='зъ же мно'жествомъ мл\сти твоея` вни'ду въ до'мъ
тво'й, поклоню'ся ко хра'му ст~о'му твоему`, въ стра'сjь
твое'мъ.

9. Гд\си, наста'ви мя` пра'вдою твое'ю, вра^гъ мои'хъ
ра'ди и=спра'ви пред\ъ тобо'ю пу'ть мо'й.

10. Jа='кw нjь'сть во о<у>=стjь'хъ и='хъ и='стины,
се'рдце и='хъ су'етно, гро'бъ w\тве'рстъ горта'нь и='хъ,
я=зы^ки свои'ми льща'ху.

11. Суди` и=`мъ, бж~е, да w\тпаду'тъ w\т мы'слей свои'хъ:
по мно'жеству нече'стiя и='хъ и=зри'ни я=`, jа='кw
преwгорчи'ша тя`, гд\си.

12. И= да возвеселя'тся вси` о<у>=пова'ющiи на тя`,
во вjь'къ возра'дуются, и= всели'шися въ ни'хъ: и=
похва'лятся w= тебjь` лю'бящiи и='мя твое`.

13. Jа='кw ты` блг\сви'ши прв\дника, гд\си, jа='кw
<о>=ру'жiемъ бл~говоле'нiя вjьнча'лъ <е>=си` на'съ.

%(1. Въ коне'цъ, въ пjь'снехъ w= <о>=смjь'мъ, <пс>ало'мъ
дв~ду, 6.%)

Гд\си, да не jа='ростiю твое'ю w=бличи'ши мене`, ниже`
гнjь'вомъ твои'мъ нака'жеши мене`.

3. Поми'луй мя`, гд\си, jа='кw не'мощенъ <е>='смь:
и=сцjьли' мя, гд\си, jа='кw смято'шася кw'сти моя^,

4. и= душа` моя` смяте'ся sjьлw`: и= ты`, гд\си, доко'лjь;

5. W=брати'ся, гд\си, и=зба'ви ду'шу мою`, сп~си' мя
ра'ди мл\сти твоея`:

6. jа='кw нjь'сть въ сме'рти помина'яй тебе`, во а='дjь
же кто` и=сповjь'стся тебjь`;

7. О<у>=труди'хся воздыха'нiемъ мои'мъ, и=змы'ю на
вся'ку но'щь ло'же мое`, слеза'ми мои'ми посте'лю мою`
w=мочу`.

8. Смяте'ся w\т jа='рости <о>='ко мое`, w=бетша'хъ
во всjь'хъ вразjь'хъ мои'хъ.

9. W\тступи'те w\т мен<е>`, вси` дjь'лающiи беззако'нiе,
jа='кw о<у>=слы'ша гд\сь гла'съ пла'ча моегw`,

10. о<у>=слы'ша гд\сь моле'нiе мое`, гд\сь моли'тву
мою` прiя'тъ.

11. Да постыдя'тся и= смяту'тся вси` врази` мои`, да
возвратя'тся и= о<у>=стыдя'тся sjьлw` вско'рjь.

%(1. <Пс>ало'мъ дв~ду, <е>=го'же воспjь'тъ гд\севи
w= словесjь'хъ хусi'евыхъ, сы'на i=еменi'ина, 7.%)

Гд\си бж~е мо'й, на тя` о<у>=пова'хъ, сп~си' мя w\т
всjь'хъ гоня'щихъ мя` и= и=зба'ви мя`:

3. да не когда` похи'титъ jа='кw ле'въ ду'шу мою`,
не су'щу и=збавля'ющу, ниже` спаса'ющу.

4. Гд\си бж~е мо'й, а='ще сотвори'хъ сiе`, а='ще <е>='сть
непра'вда въ руку` мо<е>'ю,

5. а='ще возда'хъ воздаю'щымъ ми` sла^, да w\тпаду`
о<у>=`бо w\т вра^гъ мои'хъ то'щь:

6. да пожене'тъ о<у>='бw вра'гъ ду'шу мою`, и= да пости'гнетъ,
и= попере'тъ въ зе'млю живо'тъ мо'й, и= сла'ву мою`
въ пе'рсть всели'тъ.

7. Воскр\сни`, гд\си, гнjь'вомъ твои'мъ, вознеси'ся
въ конца'хъ вра^гъ твои'хъ, и= воста'ни, гд\си бж~е
мо'й, повелjь'нiемъ, и='мже заповjь'далъ <е>=си`,

8. и= со'нмъ людi'й w=бы'детъ тя`: и= w= то'мъ на высоту`
w=брати'ся.

9. Гд\сь су'дитъ лю'демъ: суди' ми, гд\си, по пра'вдjь
мое'й и= по неsло'бjь мое'й на мя`.

10. Да сконча'ется sло'ба грjь'шныхъ, и= и=спра'виши
прв\днаго, и=спыта'яй сердца` и= о<у>=трw'бы, бж~е,
прв\днw.

11. По'мощь моя` w\т бг~а, сп~са'ющагw пра^выя се'рдцемъ.

12. Бг~ъ суди'тель прв\днъ, и= крjь'покъ, и= долготерпjьли'въ,
и= не гнjь'въ наводя'й на вся'къ де'нь.

13. А='ще не w=братите'ся, <о>=ру'жiе свое` w=чи'ститъ,
лу'къ сво'й напряже`, и= о<у>=гото'ва и=`,

14. и= въ не'мъ о<у>=гото'ва сосу'ды см<е>'ртныя, стрjь'лы
своя^ сгара'<е>мымъ содjь'ла.

15. Се`, болjь` непра'вдою, зача'тъ болjь'знь и= роди`
беззако'нiе:

16. ро'въ и=зры` и= и=скопа` и=`, и= паде'тъ въ jа='му,
ю='же содjь'ла.

17. W=брати'тся болjь'знь <е>=гw` на главу` <е>=гw`,
и= на ве'рхъ <е>=гw` непра'вда <е>=гw` сни'детъ.

18. И=сповjь'мся гд\севи по пра'вдjь <е>=гw` и= пою`
и='мени гд\са вы'шнягw.

%(1. Въ коне'цъ, w= точи'лjьхъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 8.%)

Гд\си гд\сь на'шъ, jа='кw чу'дно и='мя твое` по все'й
земли`, jа='кw взя'тся великолjь'пiе твое` превы'ше
нб~съ.

3. И=з\ъ о<у>='стъ младе'н<е>цъ и= ссу'щихъ соверши'лъ
<е>=си` хвалу`, вра^гъ твои'хъ ра'ди, <е>='же разруши'ти
врага` и= ме'стника.

4. Jа='кw о<у>=зрю` небеса`, дjьла` п<е>'рстъ твои'хъ,
луну` и= sвjь'зды, jа=`же ты` w=снова'лъ <е>=си`:

5. что` <е>='сть человjь'къ, jа='кw по'мниши <е>=го`;
и=ли` сы'нъ человjь'чь, jа='кw посjьща'еши <е>=го`;

6. О<у>=ма'лилъ <е>=си` <е>=го` ма'лымъ чи'мъ w\т а='гг~лъ,
сла'вою и= че'стiю вjьнча'лъ <е>=си` <е>=го`:

7. и= поста'вилъ <е>=си` <е>=го` над\ъ дjь'лы руку`
тво<е>'ю, вся^ покори'лъ <е>=си` под\ъ но'зjь <е>=гw`:

8. <о>='вцы и= волы` вся^, <е>=ще' же и= скоты` польскi^я,

9. пти^цы неб<е>'сныя и= ры^бы морскi^я, преходя'щыя
ст<е>зи` морскi^я.

10. Гд\си гд\сь на'шъ, jа='кw чу'дно и='мя твое` по
все'й земли`.

%(1. Въ коне'цъ, w= та'йныхъ сы'на, <пс>ало'мъ дв~ду,
9.%)

И=сповjь'мся тебjь`, гд\си, всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ,
повjь'мъ вся^ чудеса` твоя^.

3. Возвеселю'ся и= возра'дуюся w= тебjь`, пою` и='мени
твоему`, вы'шнiй.

4. Внегда` возврати'тися врагу` моему` вспя'ть, и=знемо'гутъ
и= поги'бнутъ w\т лица` твоегw`.

5. Jа='кw сотвори'лъ <е>=си` су'дъ мо'й и= прю` мою`:
сjь'лъ <е>=си` на пр\сто'лjь, судя'й пра'вду.

6. Запрети'лъ <е>=си` jа=зы'кwмъ, и= поги'бе нечести'вый:
и='мя <е>=гw` потреби'лъ <е>=си` въ вjь'къ и= въ вjь'къ
вjь'ка.

7. Врагу` w=скудjь'ша <о>=ру^жiя въ коне'цъ, и= гра'ды
разруши'лъ <е>=си`: поги'бе па'мять <е>=гw` съ шу'момъ.

8. И= гд\сь во вjь'къ пребыва'етъ, о<у>=гото'ва на
су'дъ пр\сто'лъ сво'й:

9. и= то'й суди'ти и='мать вселе'ннjьй въ пра'вду,
суди'ти и='мать лю'демъ въ правотjь`.

10. И= бы'сть гд\сь прибjь'жище о<у>=бо'гому, помо'щникъ
во бл~говре'менiихъ, въ ско'рбехъ.

11. И= да о<у>=пова'ютъ на тя` зна'ющiи и='мя твое`,
jа='кw не w=ста'вилъ <е>=си` взыска'ющихъ тя`, гд\си.

12. По'йте гд\севи, живу'щему въ сiw'нjь, возвjьсти'те
во jа=зы'цjьхъ начина^нiя <е>=гw`:

13. jа='кw взыска'яй крw'ви и='хъ помяну`, не забы`
зва'нiя о<у>=бо'гихъ.

14. Поми'луй мя`, гд\си, ви'ждь смире'нiе мое` w\т
вра^гъ мои'хъ, вознося'й мя` w\т вра'тъ сме'ртныхъ:

15. jа='кw да возвjьщу` вся^ хвалы^ твоя^ во вратjь'хъ
дще'ре сiw'ни: возра'дуемся w= сп\снiи твое'мъ.

16. О<у>=глjьбо'ша jа=зы'цы въ па'губjь, ю='же сотвори'ша:
въ сjь'ти се'й, ю='же скры'ша, о<у>=вязе` нога` и='хъ.

17. Зна'емь <е>='сть гд\сь, судьбы^ творя'й: въ дjь'лjьхъ
руку` сво<е>'ю о<у>=вязе` грjь'шникъ.

18. Да возвратя'тся грjь^шницы во а='дъ, вси` jа=зы'цы
забыва'ющiи бг~а.

19. Jа='кw не до конца` забве'нъ бу'детъ ни'щiй, терпjь'нiе
о<у>=бо'гихъ не поги'бнетъ до конца`.

20. Воскр\сни`, гд\си, да не крjьпи'тся человjь'къ,
да су'дятся jа=зы'цы пред\ъ тобо'ю.

21. Поста'ви, гд\си, законоположи'теля над\ъ ни'ми,
да разумjь'ютъ jа=зы'цы, jа='кw человjь'цы су'ть.

22. Вску'ю, гд\си, w\тстоя` дале'че, презира'еши во
бл~говре'менiихъ, въ ско'рбехъ;

23. Внегда` горди'тися нечести'вому, возгара'ется ни'щiй:
о<у>=вяза'ютъ въ совjь'тjьхъ, jа=`же помышля'ютъ.

24. Jа='кw хвали'мь <е>='сть грjь'шный въ по'хотехъ
души` своея`, и= w=би'дяй благослови'мь <е>='сть.

25. Раздражи` гд\са грjь'шный: по мно'жеству гнjь'ва
своегw` не взы'щетъ: нjь'сть бг~а пред\ъ ни'мъ.

26. W=скверня'ются путiе` <е>=гw` на вся'ко вре'мя:
w\те'млются судьбы^ твоя^ w\т лица` <е>=гw`: всjь'ми
враги^ свои'ми w=блада'етъ.

27. Рече' бо въ се'рдцы свое'мъ: не подви'жуся w\т
ро'да въ ро'дъ без\ъ sла`:

28. <е>=гw'же кля'твы о<у>=ста` <е>=гw` пw'лна су'ть,
и= го'рести и= льсти`: под\ъ я=зы'комъ <е>=гw` тру'дъ
и= болjь'знь.

29. Присjьди'тъ въ лови'тельствjь съ бога'тыми въ та'йныхъ,
<е>='же о<у>=би'ти непови'ннаго: <о>='чи <е>=гw` на
ни'щаго призира'етjь.

30. Лови'тъ въ та'йнjь jа='кw ле'въ во w=гра'дjь свое'й,
лови'тъ <е>='же восхи'тити ни'щаго, восхи'тити ни'щаго,
внегда` привлещи` и=` въ сjь'ти свое'й.

31. Смири'тъ <е>=го`: преклони'тся и= паде'тъ, внегда`
<е>=му` w=блада'ти о<у>=бо'гими.

32. Рече' бо въ се'рдцы свое'мъ: забы` бг~ъ, w\тврати`
лице` свое`, да не ви'дитъ до конца`.

33. Воскр\сни`, гд\си бж~е мо'й, да вознесе'тся рука`
твоя`, не забу'ди о<у>=бо'гихъ твои'хъ до конца`.

34. Чесw` ра'ди прогнjь'ва нечести'вый бг~а; рече'
бо въ се'рдцы свое'мъ: не взы'щетъ.

35. Ви'диши, jа='кw ты` болjь'знь и= jа='рость смотря'еши,
да пре'данъ бу'детъ въ ру'цjь твои`: тебjь` w=ста'вленъ
<е>='сть ни'щiй, си'ру ты` бу'ди помо'щникъ.

36. Сокруши` мы'шцу грjь'шному и= лука'вому: взы'щется
грjь'хъ <е>=гw` и= не w=бря'щется.

37. Гд\сь цр~ь во вjь'къ и= въ вjь'къ вjь'ка: поги'бнете,
jа=зы'цы, w\т земли` <е>=гw`.

38. Жела'нiе о<у>=бо'гихъ о<у>=слы'шалъ <е>=си`, гд\си,
о<у>=гото'ванiю се'рдца и='хъ вня'тъ о<у>='хо твое`.

39. Суди` си'ру и= смире'ну, да не приложи'тъ ктому`
велича'тися человjь'къ на земли`.

%(Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 10.%)

На гд\са о<у>=пова'хъ, ка'кw рече'те души` мое'й: превита'й
по гора'мъ, jа='кw пти'ца;

2. Jа='кw се`, грjь^шницы наляко'ша лу'къ, о<у>=гото'ваша
стрjь'лы въ ту'лjь, сострjьля'ти во мра'цjь пра^выя
се'рдцемъ.

3. Зане` jа=`же ты` соверши'лъ <е>=си`, <о>=ни` разруши'ша:
прв\дникъ же что` сотвори`;

4. Гд\сь во хра'мjь ст~jь'мъ свое'мъ. Гд\сь, на нб~си`
пр\сто'лъ <е>=гw`: <о>='чи <е>=гw` на ни'щаго призира'етjь,
вjь^жди <е>=гw` и=спыта'етjь сы'ны человjь'ч<е>скiя.

5. Гд\сь и=спыта'етъ прв\днаго и= нечести'ваго: любя'й
же непра'вду ненави'дитъ свою` ду'шу.

6. W=дожди'тъ на грjь'шники сjь^ти: <о>='гнь и= жу'пелъ,
и= ду'хъ бу'ренъ ча'сть ча'ши и='хъ.

7. Jа='кw прв\днъ гд\сь и= пра^вды возлюби`: правоты^
ви'дjь лице` <е>=гw`.

%(1. Въ коне'цъ, w= <о>=смjь'й, <пс>ало'мъ дв~ду, 11.%)

Сп~си' мя, гд\си, jа='кw w=скудjь` прп\дбный: jа='кw
о<у>=ма'лишася и='стины w\т сынw'въ человjь'ческихъ.

3. Су'<е>тная глаго'ла кi'йждо ко и='скреннему своему`:
о<у>=стнjь` льсти^выя въ се'рдцы, и= въ се'рдцы глаго'лаша
sла^я.

4. Потреби'тъ гд\сь вся^ о<у>=стны` льсти^выя, я=зы'къ
велерjь'чивый,

5. ре'кшыя: я=зы'къ на'шъ возвели'чимъ, о<у>=стны`
на^ша при на'съ су'ть: кто` на'мъ гд\сь <е>='сть;

6. Стра'сти ра'ди ни'щихъ и= воздыха'нiя о<у>=бо'гихъ
нн~jь воскр\сну`, гл~етъ гд\сь: положу'ся во сп\снiе,
не w=биню'ся w= не'мъ.

7. Словеса` гд\сня словеса` чи^ста, сребро` разжже'но,
и=скуше'но земли`, w=чище'но седмери'цею.

8. Ты`, гд\си, сохрани'ши ны` и= соблюде'ши ны` w\т
ро'да сегw` и= во вjь'къ.

9. W='крестъ нечести'вiи хо'дятъ: по высотjь` твое'й
о<у>=мно'жилъ <е>=си` сы'ны человjь'ч<е>скiя.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 12.%)

Доко'лjь, гд\си, забу'деши мя` до конца`; доко'лjь
w\твраща'еши лице` твое` w\т мен<е>`;

3. Доко'лjь положу` совjь'ты въ души` мое'й, бwлjь'зни
въ се'рдцы мое'мъ де'нь и= но'щь; доко'лjь вознесе'тся
вра'гъ мо'й на мя`;

4. При'зри, о<у>=слы'ши мя`, гд\си бж~е мо'й: просвjьти`
<о>='чи мои`, да не когда` о<у>=сну` въ сме'рть:

5. да не когда` рече'тъ вра'гъ мо'й: о<у>=крjьпи'хся
на него`.

6. Стужа'ющiи ми` возра'дуются, а='ще подви'жуся.

7. А='зъ же на мл\сть твою` о<у>=пова'хъ: возра'дуется
се'рдце мое` w= сп\снiи твое'мъ: воспою` гд\севи бл~годjь'явшему
мнjь` и= пою` и='мени гд\са вы'шнягw.

%(Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 13.%)

Рече` безу'менъ въ се'рдцы свое'мъ: нjь'сть бг~ъ. Растлjь'ша
и= w=мерзи'шася въ начина'нiихъ: нjь'сть творя'й бл~госты'ню.

2. Гд\сь съ нб~се` прини'че на сы'ны человjь'ч<е>скiя,
ви'дjьти, а='ще <е>='сть разумjьва'яй, и=ли` взыска'яй
бг~а.

3. Вси` о<у>=клони'шася, вку'пjь неключи'ми бы'ша:
нjь'сть творя'й бл~госты'ню, нjь'сть до <е>=ди'нагw.

4. Ни ли` о<у>=разумjь'ютъ вси` дjь'лающiи беззако'нiе,
снjьда'ющiи лю'ди моя^ въ снjь'дь хлjь'ба; гд\са не
призва'ша.

5. Та'мw о<у>=боя'шася стра'ха, и=дjь'же не бjь` стра'хъ:
jа='кw гд\сь въ ро'дjь прв\дныхъ.

6. Совjь'тъ ни'щагw посрами'сте: гд\сь же о<у>=пова'нiе
<е>=гw` <е>='сть.

7. Кто` да'стъ w\т сiw'на сп\снiе i=и~лево;

8. Внегда` возврати'тъ гд\сь плjьне'нiе людi'й свои'хъ,
возра'дуется i=а'кwвъ, и= возвесели'тся i=и~ль.

%(Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 14.%)

Гд\си, кто` w=бита'етъ въ жили'щи твое'мъ; и=ли` кто`
всели'тся во ст~у'ю го'ру твою`;

2. Ходя'й непоро'ченъ и= дjь'лаяй пра'вду, глаго'ляй
и='стину въ се'рдцы свое'мъ:

3. и='же не о<у>=льсти` я=зы'комъ свои'мъ и= не сотвори`
и='скреннему своему` sла`, и= поноше'нiя не прiя'тъ
на бли^жнiя своя^:

4. о<у>=ничиже'нъ <е>='сть пред\ъ ни'мъ лука'внуяй,
боя'щыяжеся гд\са сла'витъ: клены'йся и='скреннему
своему` и= не w\тмета'яся:

5. сребра` своегw` не даде` въ ли'хву и= мзды` на непови'нныхъ
не прiя'тъ. Творя'й сiя^ не подви'жится во вjь'къ.

%(Столпописа'нiе, дв~ду, 15.%)

Сохрани' мя, гд\си, jа='кw на тя` о<у>=пова'хъ.

2. Рjь'хъ гд\севи: гд\сь мо'й <е>=си` ты`, jа='кw благи'хъ
мои'хъ не тре'буеши.

3. Ст~ы^мъ, и=`же су'ть на земли` <е>=гw`, о<у>=диви`
гд\сь вся^ хотjь^нiя своя^ въ ни'хъ.

4. О<у>=мно'жишася не'мwщи и='хъ, по си'хъ о<у>=скори'ша:
не соберу` собо'ры и='хъ w\т крове'й, ни помяну' же
и=ме'нъ и='хъ о<у>=стна'ма мои'ма.

5. Гд\сь ча'сть достоя'нiя моегw` и= ча'ши моея`: ты`
<е>=си` о<у>=строя'яй достоя'нiе мое` мнjь`.

6. О<у>='жя нападо'ша ми` въ держа'вныхъ мои'хъ: и='бо
достоя'нiе мое` держа'вно <е>='сть мнjь`.

7. Благословлю` гд\са вразуми'вшаго мя`: <е>=ще' же
и= до но'щи наказа'ша мя` о<у>=трw'бы моя^.

8. Предзрjь'хъ гд\са предо мно'ю вы'ну, jа='кw w=десну'ю
мен<е>` <е>='сть, да не подви'жуся.

9. Сегw` ра'ди возвесели'ся се'рдце мое`, и= возра'довася
я=зы'къ мо'й: <е>=ще' же и= пло'ть моя` всели'тся на
о<у>=пова'нiи.

10. Jа='кw не w=ста'виши ду'шу мою` во а='дjь, ниже`
да'си прп\дбному твоему` ви'дjьти и=стлjь'нiя.

11. Сказа'лъ ми` <е>=си` пути^ живота`: и=спо'лниши
мя` весе'лiя съ лице'мъ твои'мъ: красота` {сла'дость}
въ десни'цjь твое'й въ коне'цъ.

%(Моли'тва дв~ду, 16.%)

О<у>=слы'ши, гд\си, пра'вду мою`, вонми` моле'нiю моему`,
внуши` моли'тву мою` не во о<у>=стна'хъ льсти'выхъ.

2. W\т лица` твоегw` судьба` моя` и=зы'детъ: <о>='чи
мои` да ви'дита правоты^.

3. И=скуси'лъ <е>=си` се'рдце мое`, посjьти'лъ <е>=си`
но'щiю: и=скуси'лъ мя` <е>=си`, и= не w=брjь'теся во
мнjь` непра'вда.

4. Jа='кw да не возглаго'лютъ о<у>=ста` моя^ дjь'лъ
человjь'ческихъ, за словеса` о<у>=сте'нъ твои'хъ а='зъ
сохрани'хъ пути^ же'стwки.

5. Соверши` стwпы` моя^ во стезя'хъ твои'хъ, да не
подви'жутся стwпы` моя^.

6. А='зъ воззва'хъ, jа='кw о<у>=слы'шалъ мя` <е>=си`,
бж~е: приклони` о<у>='хо твое` мнjь` и= о<у>=слы'ши
глаго'лы моя^.

7. О<у>=диви` мл\сти твоя^, сп~са'яй о<у>=пова'ющыя
на тя` w\т проти'вящихся десни'цjь твое'й:

8. сохрани' мя, гд\си, jа='кw зjь'ницу <о>='ка: въ
кро'вjь крилу^ тво<е>'ю покры'еши мя`

9. w\т лица` нечести'выхъ w=стра'стшихъ {w=би'дящихъ}
мя`: врази` мои` ду'шу мою` w=держа'ша

10. ту'къ сво'й затвори'ша, о<у>=ста` и='хъ глаго'лаша
горды'ню.

11. И=згоня'щiи мя` нн~jь w=быдо'ша мя`, <о>='чи свои`
возложи'ша о<у>=клони'ти на зе'млю.

12. W=б\ъя'ша мя` jа='кw ле'въ гото'въ на ло'въ и=
jа='кw скv'менъ w=бита'яй въ та'йныхъ.

13. Воскр\сни`, гд\си, предвари` я=` и= запни` и=`мъ:
и=зба'ви ду'шу мою` w\т нечести'вагw, <о>=ру'жiе твое`

14. w\т вра^гъ руки` твоея`, гд\си, w\т ма'лыхъ w\т
земли`: раздjьли` я=` въ животjь` и='хъ, и= сокрове'нныхъ
твои'хъ и=спо'лнися чре'во и='хъ: насы'тишася сынw'въ,
и= w=ста'виша w=ста'нки младе'нц<е>мъ свои^мъ.

15. А='зъ же пра'вдою jа=влю'ся лицу` твоему`, насы'щуся,
внегда` jа=ви'тимися сла'вjь твое'й.

%(1. Въ коне'цъ, <о>='троку гд\сню дв~ду, jа=`же глаго'ла
гд\севи словеса` пjь'сни сея`, въ де'нь, во'ньже и=зба'ви
<е>=го` гд\сь w\т руки` всjь'хъ вра^гъ <е>=гw` и= и=з\ъ
руки` сау'ли: и= рече`: 17.%)

Возлюблю' тя, гд\си, крjь'посте моя`:

3. гд\сь о<у>=твержде'нiе мое`, и= прибjь'жище мое`,
и= и=зба'витель мо'й, бг~ъ мо'й, помо'щникъ мо'й, и=
о<у>=пова'ю на него`: защи'титель мо'й, и= ро'гъ сп\снiя
моегw`, и= засту'пникъ мо'й.

4. Хваля` призову` гд\са и= w\т вра^гъ мои'хъ спасу'ся.

5. W=держа'ша мя` бwлjь'зни см<е>'ртныя, и= пото'цы
беззако'нiя смято'ша мя`:

6. бwлjь'зни а='дwвы w=быдо'ша мя`, предвари'ша мя`
сjь^ти см<е>'ртныя.

7. И= внегда` скорбjь'ти ми`, призва'хъ гд\са и= къ
бг~у моему` воззва'хъ: о<у>=слы'ша w\т хра'ма ст~а'гw
своегw` гла'съ мо'й, и= во'пль мо'й пред\ъ ни'мъ вни'детъ
во о<у>='шы <е>=гw`.

8. И= подви'жеся и= тре'петна бы'сть земля`, и= w=снова^нiя
го'ръ смято'шася и= подвиго'шася, jа='кw прогнjь'вася
на ня` бг~ъ.

9. Взы'де ды'мъ гнjь'вомъ <е>=гw`, и= <о>='гнь w\т
лица` <е>=гw` воспла'менится: о<у>='глiе возгорjь'ся
w\т негw`.

10. И= приклони` нб~са` и= сни'де, и= мра'къ под\ъ
нога'ма <е>=гw`.

11. И= взы'де на херувi'мы и= летjь`, летjь` на крилу^
вjь'тр<е>ню.

12. И= положи` тьму` закро'въ сво'й: w='крестъ <е>=гw`
селе'нiе <е>=гw`: темна` вода` во w='блацjьхъ возду'шныхъ.

13. W\т w=блиста'нiя пред\ъ ни'мъ w='блацы проидо'ша,
гра'дъ и= о<у>='глiе <о>='гненное.

14. И= возгремjь` съ нб~се` гд\сь, и= вы'шнiй даде`
гла'съ сво'й.

15. Низпосла` стрjь'лы и= разгна` я=`, и= мw'лнiи о<у>=мно'жи
и= смяте` я=`.

16. И= jа=ви'шася и=сто'чницы воднi'и, и= w\ткры'шася
w=снова^нiя вселе'нныя w\т запреще'нiя твоегw`, гд\си,
w\т дохнове'нiя ду'ха гнjь'ва твоегw`.

17. Низпосла` съ высоты` и= прiя'тъ мя`, воспрiя'тъ
мя` w\т во'дъ мно'гихъ.

18. И=зба'витъ мя` w\т врагw'въ мои'хъ си'льныхъ и=
w\т ненави'дящихъ мя`: jа='кw о<у>=тверди'шася па'че
мен<е>`.

19. Предвари'ша мя` въ де'нь w=sлобле'нiя моегw`: и=
бы'сть гд\сь о<у>=твержде'нiе мое`.

20. И= и=зведе' мя на широту`: и=зба'витъ мя`, jа='кw
восхотjь' мя.

21. И= возда'стъ ми` гд\сь по пра'вдjь мое'й, и= по
чистотjь` руку` мо<е>'ю возда'стъ ми`,

22. jа='кw сохрани'хъ пути^ гд\сни и= не нече'ствовахъ
w\т бг~а моегw`.

23. Jа='кw вся^ судьбы^ <е>=гw` предо мно'ю, и= w=правда^нiя
<е>=гw` не w\тступи'ша w\т мен<е>`.

24. И= бу'ду непоро'ченъ съ ни'мъ и= сохраню'ся w\т
беззако'нiя моегw`.

25. И= возда'стъ ми` гд\сь по пра'вдjь мое'й и= по
чистотjь` руку` мо<е>'ю пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`.

26. Съ прп\дбнымъ прп\дбенъ бу'деши, и= съ му'жемъ
непови'ннымъ непови'ненъ бу'деши,

27. и= со и=збра'ннымъ и=збра'нъ бу'деши, и= со стропти'вымъ
разврати'шися.

28. Jа='кw ты` лю'ди смир<е>'нныя сп~се'ши и= <о>='чи
го'рдыхъ смири'ши.

29. Jа='кw ты` просвjьти'ши свjьти'льникъ мо'й, гд\си:
бж~е мо'й, просвjьти'ши тьму` мою`.

30. Jа='кw тобо'ю и=зба'влюся w\т и=скуше'нiя, и= бг~омъ
мои'мъ прейду` стjь'ну.

31. Бг~ъ мо'й, непоро'ченъ пу'ть <е>=гw`: словеса`
гд\сня разжж<е>'на. Защи'титель <е>='сть всjь'хъ о<у>=пова'ющихъ
на него`.

32. Jа='кw кто` бг~ъ, ра'звjь гд\са; и=ли` кто` бг~ъ,
ра'звjь бг~а на'шегw;

33. Бг~ъ препоясу'яй мя` си'лою, и= положи` непоро'ченъ
пу'ть мо'й:

34. соверша'яй но'зjь мои` jа='кw <е>=ле'ни, и= на
высо'кихъ поставля'яй мя`:

35. науча'яй ру'цjь мои` на бра'нь, и= положи'лъ <е>=си`
лу'къ мjь'дянъ мы^шца моя^:

36. и= да'лъ ми` <е>=си` защище'нiе сп\снiя, и= десни'ца
твоя` воспрiя'тъ мя`: и= наказа'нiе твое` и=спра'витъ
мя` въ коне'цъ, и= наказа'нiе твое` то` мя` научи'тъ.

37. О<у>=шири'лъ <е>=си` стwпы` моя^ подо мно'ю, и=
не и=знемого'стjь плеснjь^ мои`.

38. Пожену` враги` моя^, и= пости'гну я=`, и= не возвращу'ся,
до'ндеже сконча'ются:

39. w=скорблю` и=`хъ, и= не возмо'гутъ ста'ти, паду'тъ
под\ъ нога'ма мои'ма.

40. И= препоя'салъ мя` <е>=си` си'лою на бра'нь, спя'лъ
<е>=си` вся^ востаю'щыя на мя` под\ъ мя`.

41. И= врагw'въ мои'хъ да'лъ ми` <е>=си` хребе'тъ и=
ненави'дящыя мя` потреби'лъ <е>=си`.

42. Воззва'ша, и= не бjь` спаса'яй: ко гд\су, и= не
о<у>=слы'ша и='хъ.

43. И= и=стню` я=` jа='кw пра'хъ пред\ъ лице'мъ вjь'тра,
jа='кw бре'нiе путi'й погла'жду я=`.

44. И=зба'виши мя` w\т прерjька'нiя людi'й: поста'виши
мя` во главу` jа=зы'кwвъ: лю'дiе, и='хже не вjь'дjьхъ,
рабо'таша ми`,

45. въ слу'хъ о<у>='ха послу'шаша мя`. Сы'нове чуждi'и
солга'ша ми`,

46. сы'нове чуждi'и w=бетша'ша и= w=хромо'ша w\т сте'зь
свои'хъ.

47. Жи'въ гд\сь, и= блг\све'нъ бг~ъ, и= да вознесе'тся
бг~ъ сп\снiя моегw`,

48. бг~ъ дая'й w\тмще'нiе мнjь` и= покори'вый лю'ди
под\ъ мя`,

49. и=зба'витель мо'й w\т вра^гъ мои'хъ гнjьвли'выхъ:
w\т востаю'щихъ на мя` вознесе'ши мя`, w\т му'жа непра'ведна
и=зба'виши мя`.

50. Сегw` ра'ди и=сповjь'мся тебjь` во jа=зы'цjьхъ,
гд\си, и= и='мени твоему` пою`:

51. велича'яй спас<е>'нiя цар<е>'ва и= творя'й мл\сть
хрiсту` своему` дв~ду и= сjь'мени <е>=гw` до вjь'ка.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 18.%)

Небеса` повjь'даютъ сла'ву бж~iю, творе'нiе же руку`
<е>=гw` возвjьща'етъ тве'рдь.

3. Де'нь дни` w\трыга'етъ глаго'лъ, и= но'щь но'щи
возвjьща'етъ ра'зумъ.

4. Не су'ть рjь^чи, ниже` словеса`, и='хже не слы'шатся
гла'си и='хъ.

5. Во всю` зе'млю и=зы'де вjьща'нiе и='хъ, и= въ концы^
вселе'нныя глаго'лы и='хъ: въ со'лнцjь положи` селе'нiе
свое`:

6. и= то'й jа='кw жени'хъ и=сходя'й w\т черто'га своегw`,
возра'дуется jа='кw и=споли'нъ тещи` пу'ть.

7. W\т кра'я небесе` и=схо'дъ <е>=гw`, и= срjь'тенiе
<е>=гw` до кра'я небесе`: и= нjь'сть, и='же о<у>=кры'ется
теплоты` <е>=гw`.

8. Зако'нъ гд\сень непоро'ченъ, w=браща'яй ду'шы: свидjь'тельство
гд\сне вjь'рно, о<у>=мудря'ющее младе'нцы.

9. W=правда^нiя гд\сня пра^ва, веселя^щая се'рдце:
за'повjьдь гд\сня свjьтла`, просвjьща'ющая <о>='чи.

10. Стра'хъ гд\сень чи'стъ, пребыва'яй въ вjь'къ вjь'ка:
судьбы^ гд\сни и='стинны, w=правда^нны вку'пjь,

11. вожделjь^нны па'че зла'та и= ка'мене че'стна мно'га,
и= сла'ждшя па'че ме'да и= со'та.

12. И='бо ра'бъ тво'й храни'тъ я=`: внегда` сохрани'ти
я=`, воздая'нiе мно'го.

13. Грjьхопад<е>'нiя кто` разумjь'етъ; w\т та'йныхъ
мои'хъ w=ч\сти мя`,

14. и= w\т чужди'хъ пощади` раба` твоего`: а='ще не
w=блада'ютъ мно'ю, тогда` непоро'ченъ бу'ду, и= w=чи'щуся
w\т грjьха` вели'ка.

15. И= бу'дутъ во бл~говоле'нiе словеса` о<у>='стъ
мои'хъ, и= поуче'нiе се'рдца моегw` пред\ъ тобо'ю вы'ну,
гд\си, помо'щниче мо'й и= и=зба'вителю мо'й.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 19.%)

О<у>=слы'шитъ тя` гд\сь въ де'нь печа'ли, защи'титъ
тя` и='мя бг~а i=а'кwвля.

3. По'слетъ ти` по'мощь w\т ст~а'гw, и= w\т сiw'на
засту'питъ тя`.

4. Помяне'тъ вся'ку же'ртву твою`, и= всесожже'нiе
твое` ту'чно бу'ди.

5. Да'стъ ти` гд\сь по се'рдцу твоему`, и= ве'сь совjь'тъ
тво'й и=спо'лнитъ.

6. Возра'дуемся w= сп\снiи твое'мъ, и= во и='мя гд\са
бг~а на'шегw возвели'чимся: и=спо'лнитъ гд\сь вся^
прош<е>'нiя твоя^.

7. Нн~jь позна'хъ, jа='кw сп~се` гд\сь хрiста` своего`:
о<у>=слы'шитъ <е>=го` съ нб~се` ст~а'гw своегw`: въ
си'лахъ сп\снiе десни'цы <е>=гw`.

8. Сi'и на колесни'цахъ, и= сi'и на ко'нехъ: мы' же
во и='мя гд\са бг~а на'шегw призове'мъ.

9. Тi'и спя'ти бы'ша и= падо'ша: мы' же воста'хомъ
и= и=спра'вихомся.

10. Гд\си, спаси` царя`, и= о<у>=слы'ши ны`, во'ньже
а='ще де'нь призове'мъ тя`.

%(1. <Пс>ало'мъ дв~ду, 20.%)

Гд\си, си'лою твое'ю возвесели'тся ца'рь, и= w= сп\снiи
твое'мъ возра'дуется sjьлw`.

3. Жела'нiе се'рдца <е>=гw` да'лъ <е>=си` <е>=му`,
и= хотjь'нiя о<у>=стну` <е>=гw` нjь'си лиши'лъ <е>=го`.

4. Jа='кw предвари'лъ <е>=си` <е>=го` блг\све'нiемъ
бл~госты'ннымъ, положи'лъ <е>=си` на главjь` <е>=гw`
вjьне'цъ w\т ка'мене че'стна.

5. Живота` проси'лъ <е>='сть о<у>= теб<е>`, и= да'лъ
<е>=си` <е>=му` долготу` днi'й во вjь'къ вjь'ка.

6. Ве'лiя сла'ва <е>=гw` сп\снiемъ твои'мъ: сла'ву
и= велелjь'пiе возложи'ши на него`.

7. Jа='кw да'си <е>=му` блг\све'нiе во вjь'къ вjь'ка:
возвесели'ши <е>=гw` ра'достiю съ лице'мъ твои'мъ.

8. Jа='кw ца'рь о<у>=пова'етъ на гд\са, и= мл\стiю
вы'шнягw не подви'жится.

9. Да w=бря'щется рука` твоя` всjь^мъ врагw'мъ твои^мъ,
десни'ца твоя` да w=бря'щетъ вся^ ненави'дящыя тебе`.

10. Jа='кw положи'ши и=`хъ jа='кw пе'щь <о>='гненную
во вре'мя лица` твоегw`: гд\сь гнjь'вомъ свои'мъ смяте'тъ
я=`, и= снjь'сть и=`хъ <о>='гнь.

11. Пло'дъ и='хъ w\т земли` погуби'ши, и= сjь'мя и='хъ
w\т сынw'въ человjь'ческихъ.

12. Jа='кw о<у>=клони'ша на тя` sла^я, помы'слиша совjь'ты,
и=`хже не возмо'гутъ соста'вити.

13. Jа='кw положи'ши я=` хребе'тъ: во и=збы'тцjьхъ
твои'хъ о<у>=гото'виши лице` и='хъ.

14. Вознеси'ся, гд\си, си'лою твое'ю: воспое'мъ и=
пое'мъ си^лы твоя^.

%(1. Въ коне'цъ, w= заступле'нiи о<у>='треннемъ, <пс>ало'мъ
дв~ду, 21.%)

Бж~е, бж~е мо'й, вонми' ми, вску'ю w=ста'вилъ мя` <е>=си`;
дале'че w\т сп\снiя моегw` словеса` грjьхопаде'нiй
мои'хъ.

3. Бж~е мо'й, воззову` во дни`, и= не о<у>=слы'шиши,
и= въ нощи`, и= не въ безу'мiе мнjь`.

4. Ты' же во ст~jь'мъ живе'ши, хвало` i=и~лева.

5. На тя` о<у>=пова'ша <о>=тцы` на'ши: о<у>=пова'ша,
и= и=зба'вилъ <е>=си` я=`:

6. къ тебjь` воззва'ша, и= спасо'шася: на тя` о<у>=пова'ша,
и= не постыдjь'шася.

7. А='зъ же <е>='смь че'рвь, а= не человjь'къ, поноше'нiе
человjь'кwвъ и= о<у>=ничиже'нiе людi'й.

8. Вси` ви'дящiи мя` поруга'шамися, глаго'лаша о<у>=стна'ми,
покива'ша главо'ю:

9. о<у>=пова` на гд\са, да и=зба'витъ <е>=го`, да сп~се'тъ
<е>=го`, jа='кw хо'щетъ <е>=го`.

10. Jа='кw ты` <е>=си` и=сто'ргiй мя` и=з\ъ чре'ва,
о<у>=пова'нiе мое` w\т сwсцу` ма'тере моея`.

11. Къ тебjь` приве'рженъ <е>='смь w\т ложе'снъ, w\т
чре'ва ма'тере моея` бг~ъ мо'й <е>=си` ты`.

12. Да не w\тсту'пиши w\т мен<е>`, jа='кw ско'рбь бли'з\ъ,
jа='кw нjь'сть помога'яй ми`.

13. W=быдо'ша мя` тельцы` мно'зи, ю=нцы` ту'чнiи w=держа'ша
мя`:

14. w\тверзо'ша на мя` о<у>=ста` своя^, jа='кw ле'въ
восхища'яй и= рыка'яй.

15. Jа='кw вода` и=злiя'хся, и= разсы'пашася вся^ кw'сти
моя^: бы'сть се'рдце мое` jа='кw во'скъ та'яй посредjь`
чре'ва моегw`.

16. И='зсше jа='кw скуде'ль крjь'пость моя`, и= я=зы'къ
мо'й прильпе` горта'ни моему`, и= въ пе'рсть сме'рти
све'лъ мя` <е>=си`.

17. Jа='кw w=быдо'ша мя` пси` мно'зи, со'нмъ лука'выхъ
w=держа'ша мя`: и=скопа'ша ру'цjь мои` и= но'зjь мои`.

18. И=счето'ша вся^ кw'сти моя^: тi'и же смотри'ша
и= презрjь'ша мя`.

19. Раздjьли'ша ри^зы моя^ себjь`, и= w= <о>=де'жди
мое'й мета'ша жре'бiй.

20. Ты' же, гд\си, не о<у>=дали` по'мощь твою` w\т
мен<е>`: на заступле'нiе мое` вонми`.

21. И=зба'ви w\т <о>=ру'жiя ду'шу мою`, и= и=з\ъ руки`
пе'сiи <е>=диноро'дную мою`.

22. Сп~си' мя w\т о<у>='стъ льво'выхъ, и= w\т рw'гъ
<е>=динорw'жь смире'нiе мое`.

23. Повjь'мъ и='мя твое` бра'тiи мое'й, посредjь` цр~кве
воспою` тя`.

24. Боя'щiися гд\са, восхвали'те <е>=го`, все` сjь'мя
i=а'кwвле, просла'вите <е>=го`, да о<у>=бои'тся же
w\т негw` все` сjь'мя i=и~лево:

25. jа='кw не о<у>=ничижи`, ниже` негодова` моли'твы
ни'щагw, ниже` w\тврати` лице` свое` w\т мен<е>`, и=
<е>=гда` воззва'хъ къ нему`, о<у>=слы'ша мя`.

26. W\т теб<е>` похвала` моя`, въ цр~кви вели'цjьй
и=сповjь'мся тебjь`: моли^твы моя^ возда'мъ пред\ъ
боя'щимися <е>=гw`.

27. Jа=дя'тъ о<у>=бо'зiи, и= насы'тятся, и= восхва'лятъ
гд\са взыска'ющiи <е>=го`: жи^ва бу'дутъ сердца` и='хъ
въ вjь'къ вjь'ка.

28. Помяну'тся и= w=братя'тся ко гд\су вси` концы^
земли`, и= покло'нятся пред\ъ ни'мъ вся^ <о>=те'ч<е>ствiя
jа=зы^къ:

29. jа='кw гд\сне <е>='сть цр\ствiе, и= то'й w=блада'етъ
jа=зы^ки.

30. Jа=до'ша и= поклони'шася вси` ту'чнiи земли`: пред\ъ
ни'мъ припаду'тъ вси` низходя'щiи въ зе'млю: и= душа`
моя` тому` живе'тъ.

31. И= сjь'мя мое` порабо'таетъ <е>=му`: возвjьсти'тъ
гд\севи ро'дъ гряду'щiй:

32. и= возвjьстя'тъ пра'вду <е>=гw` лю'демъ ро'ждшымся
{роди'тися и=му'щымъ}, jа=`же сотвори` гд\сь.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 22.%)

Гд\сь пасе'тъ мя`, и= ничто'же мя` лиши'тъ.

2. На мjь'стjь sла'чнjь, та'мw всели' мя, на водjь`
поко'йнjь воспита' мя.

3. Ду'шу мою` w=брати`, наста'ви мя` на ст<е>зи` пра'вды,
и='мене ра'ди своегw`.

4. А='ще бо и= пойду` посредjь` сjь'ни сме'ртныя, не
о<у>=бою'ся sла`, jа='кw ты` со мно'ю <е>=си`: же'злъ
тво'й и= па'лица твоя`, та^ мя` о<у>=тjь'шиста.

5. О<у>=гото'валъ <е>=си` предо мно'ю трапе'зу сопроти'въ
стужа'ющымъ мнjь`: о<у>=ма'стилъ <е>=си` <е>=ле'омъ
главу` мою`, и= ча'ша твоя` о<у>=поява'ющи мя`, jа='кw
держа'вна.

6. И= мл\сть твоя` пожене'тъ мя` вся^ дни^ живота`
моегw`, и= <е>='же всели'тимися въ до'мъ гд\сень въ
долготу` днi'й.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, <е>=ди'ныя w\т суббw'тъ, 23.%)

Гд\сня земля`, и= и=сполне'нiе <е>=я`, вселе'нная и=
вси` живу'щiи на не'й.

2. То'й на моря'хъ w=снова'лъ ю=` <е>='сть и= на рjька'хъ
о<у>=гото'валъ ю=` <е>='сть.

3. Кто` взы'детъ на го'ру гд\сню; и=ли` кто` ста'нетъ
на мjь'стjь ст~jь'мъ <е>=гw`;

4. Непови'ненъ рука'ма и= чи'стъ се'рдцемъ, и='же не
прiя'тъ всу'е ду'шу свою` и= не кля'тся ле'стiю и='скреннему
своему`:

5. се'й прiи'метъ блг\све'нiе w\т гд\са и= мл\стыню
w\т бг~а сп~са своегw`.

6. Се'й ро'дъ и='щущихъ гд\са, и='щущихъ лице` бг~а
i=а'кwвля.

7. Возми'те врата` кня^зи ва^ша, и= возми'теся врата`
вjь^чная: и= вни'детъ цр~ь сла'вы.

8. Кто' <е>=сть се'й цр~ь сла'вы; гд\сь крjь'покъ и=
си'ленъ, гд\сь си'ленъ въ бра'ни.

9. Возми'те врата` кня^зи ва^ша, и= возми'теся врата`
вjь^чная: и= вни'детъ цр~ь сла'вы.

10. Кто' <е>=сть се'й цр~ь сла'вы; гд\сь си'лъ, то'й
<е>='сть цр~ь сла'вы.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 24.%)

Къ тебjь`, гд\си, воздвиго'хъ ду'шу мою`, бж~е мо'й,
на тя` о<у>=пова'хъ, да не постыжу'ся во вjь'къ, ниже`
да посмjью'тмися врази` мои`:

2. и='бо вси` терпя'щiи тя` не постыдя'тся.

3. Да постыдя'тся беззако'ннующiи вотще`.

4. Пути^ твоя^, гд\си, скажи' ми и= стезя'мъ твои^мъ
научи' мя.

5. Наста'ви мя` на и='стину твою` и= научи' мя: jа='кw
ты` <е>=си` бг~ъ сп~съ мо'й, и= тебе` терпjь'хъ ве'сь
де'нь.

6. Помяни` щедрw'ты твоя^, гд\си, и= мл\сти твоя^,
jа='кw w\т вjь'ка су'ть.

7. Грjь^хъ ю='ности моея` и= невjь'дjьнiя моегw` не
помяни`: по мл\сти твое'й помяни' мя ты`, ра'ди бл~гости
твоея`, гд\си.

8. Бл~гъ и= пра'въ гд\сь, сегw` ра'ди законоположи'тъ
согрjьша'ющымъ на пути`.

9. Наста'витъ крw'ткiя на су'дъ, научи'тъ крw'ткiя
пут<е>'мъ свои^мъ.

10. Вси` путiе` гд\сни мл\сть и= и='стина, взыска'ющымъ
завjь'та <е>=гw` и= свидjь'нiя <е>=гw`.

11. Ра'ди и='мене твоегw`, гд\си, и= w=ч\сти грjь'хъ
мо'й, мно'гъ бо <е>='сть.

12. Кто' <е>=сть человjь'къ боя'йся гд\са; законоположи'тъ
<е>=му` на пути`, <е>=го'же и=зво'ли.

13. Душа` <е>=гw` во благи'хъ водвори'тся, и= сjь'мя
<е>=гw` наслjь'дитъ зе'млю.

14. Держа'ва гд\сь боя'щихся <е>=гw`, и= завjь'тъ <е>=гw`
jа=ви'тъ и=`мъ.

15. <О>='чи мои` вы'ну ко гд\су, jа='кw то'й и=сто'ргнетъ
w\т сjь'ти но'зjь мои`.

16. При'зри на мя` и= поми'луй мя`, jа='кw <е>=диноро'дъ
и= ни'щь <е>='смь а='зъ.

17. Скw'рби се'рдца моегw` о<у>=мно'жишася, w\т ну'ждъ
мои'хъ и=зведи' мя.

18. Ви'ждь смире'нiе мое` и= тру'дъ мо'й, и= w=ста'ви
вся^ грjьхи` моя^.

19. Ви'ждь враги` моя^, jа='кw о<у>=мно'жишася, и=
ненавидjь'нiемъ непра'веднымъ возненави'дjьша мя`.

20. Сохрани` ду'шу мою` и= и=зба'ви мя`, да не постыжу'ся,
jа='кw о<у>=пова'хъ на тя`.

21. Неsло'бивiи и= пра'вiи прилjьпля'хуся мнjь`, jа='кw
потерпjь'хъ тя`, гд\си.

22. И=зба'ви, бж~е, i=и~ля w\т всjь'хъ скорбе'й <е>=гw`.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 25.%)

Суди' ми, гд\си, jа='кw а='зъ неsло'бою мое'ю ходи'хъ:
и= на гд\са о<у>=пова'я не и=знемогу`.

2. И=скуси' мя, гд\си, и= и=спыта'й мя`, разжжи` о<у>=трw'бы
моя^ и= се'рдце мое`.

3. Jа='кw мл\сть твоя` пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма <е>='сть,
и= благоугоди'хъ во и='стинjь твое'й.

4. Не сjьдо'хъ съ со'нмомъ су'етнымъ, и= со законопресту'пными
не вни'ду.

5. Возненави'дjьхъ це'рковь лука'внующихъ, и= съ нечести'выми
не ся'ду.

6. О<у>=мы'ю въ непови'нныхъ ру'цjь мои`, и= w=бы'ду
же'ртвенникъ тво'й, гд\си,

7. <е>='же о<у>=слы'шати ми` гла'съ хвалы` твоея` и=
повjь'дати вся^ чудеса` твоя^.

8. Гд\си, возлюби'хъ бл~голjь'пiе до'му твоегw` и=
мjь'сто селе'нiя сла'вы твоея`.

9. Да не погуби'ши съ нечести'выми ду'шу мою` и= съ
му^жи крове'й живо'тъ мо'й,

10. и='хже въ руку` беззакw'нiя, десни'ца и='хъ и=спо'лнися
мзды`.

11. А='зъ же неsло'бою мое'ю ходи'хъ: и=зба'ви мя`,
гд\си, и= поми'луй мя`.

12. Нога` моя` ста` на правотjь`: въ цр~квахъ благословлю'
тя, гд\си.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, пре'жде пома'занiя, 26.%)

Гд\сь просвjьще'нiе мое` и= сп~си'тель мо'й, когw`
о<у>=бою'ся; гд\сь защи'титель живота` моегw`, w\т
когw` о<у>=страшу'ся;

2. Внегда` приближа'тися на мя` sло'бующымъ, <е>='же
снjь'сти плw'ти моя^, w=скорбля'ющiи мя` и= врази`
мои`, тi'и и=знемого'ша и= падо'ша.

3. А='ще w=полчи'тся на мя` по'лкъ, не о<у>=бои'тся
се'рдце мое`: а='ще воста'нетъ на мя` бра'нь, на него`
а='зъ о<у>=пова'ю.

4. <Е>=ди'но проси'хъ w\т гд\са, то` взыщу`: <е>='же
жи'ти ми` въ дому` гд\сни вся^ дни^ живота` моегw`,
зрjь'ти ми` красоту` гд\сню и= посjьща'ти хра'мъ ст~ы'й
<е>=гw`.

5. Jа='кw скры' мя въ селе'нiи свое'мъ въ де'нь sw'лъ
мои'хъ, покры' мя въ та'йнjь селе'нiя своегw`, на ка'мень
вознесе' мя.

6. И= нн~jь се`, вознесе` главу` мою` на враги` моя^:
w=быдо'хъ и= пожро'хъ въ селе'нiи <е>=гw` же'ртву хвале'нiя
и= воскликнове'нiя: пою` и= воспою` гд\севи.

7. О<у>=слы'ши, гд\си, гла'съ мо'й, и='мже воззва'хъ,
поми'луй мя` и= о<у>=слы'ши мя`.

8. Тебjь` рече` се'рдце мое`: гд\са взыщу`, взыска`
тебе` лице` мое`, лица` твоегw`, гд\си, взыщу`.

9. Не w\тврати` лица` твоегw` w\т мен<е>` и= не о<у>=клони'ся
гнjь'вомъ w\т раба` твоегw`: помо'щникъ мо'й бу'ди,
не w\три'ни мене` и= не w=ста'ви мене`, бж~е, сп~си'телю
мо'й.

10. Jа='кw <о>=те'цъ мо'й и= ма'ти моя` w=ста'виста
мя`, гд\сь же воспрiя'тъ мя`.

11. Законоположи' ми, гд\си, въ пути` твое'мъ, и= наста'ви
мя` на стезю` пра'вую вра^гъ мои'хъ ра'ди.

12. Не преда'ждь мене` въ ду'шы стужа'ющихъ ми`: jа='кw
воста'ша на мя` свидjь'тел<е> непра'веднiи, и= солга`
непра'вда себjь`.

13. Вjь'рую ви'дjьти бл~га^я гд\сня на земли` живы'хъ.

14. Потерпи` гд\са, мужа'йся, и= да крjьпи'тся се'рдце
твое`, и= потерпи` гд\са.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 27.%)

Къ тебjь`, гд\си, воззову`, бж~е мо'й: да не премолчи'ши
w\т мен<е>` {w= мнjь`}: да не когда` премолчи'ши w\т
мен<е>` {w= мнjь`}, и= о<у>=подо'блюся низходя'щымъ
въ ро'въ.

2. О<у>=слы'ши, гд\си, гла'съ моле'нiя моегw`, внегда`
моли'тимися къ тебjь`, внегда` воздjь'ти ми` ру'цjь
мои` ко хра'му ст~о'му твоему`.

3. Не привлецы` мене` со грjь^шники, и= съ дjь'лающими
непра'вду не погуби` мене`, глаго'лющими ми'ръ съ бли'жними
свои'ми, sла^я же въ сердца'хъ свои'хъ.

4. Да'ждь и=`мъ, гд\си, по дjьлw'мъ и='хъ и= по лука'вству
начина'нiй и='хъ, по дjьлw'мъ руку` и='хъ да'ждь и=`мъ,
возда'ждь воздая'нiе и='хъ и=`мъ.

5. Jа='кw не разумjь'ша въ дjьла` гд\сня и= въ дjьла`
руку` <е>=гw`: разори'ши я=` и= не сози'ждеши я=`.

6. Блг\све'нъ гд\сь, jа='кw о<у>=слы'ша гла'съ моле'нiя
моегw`.

7. Гд\сь помо'щникъ мо'й и= защи'титель мо'й: на него`
о<у>=пова` се'рдце мое`, и= помо'же ми`, и= процвjьте`
пло'ть моя`: и= во'лею мое'ю и=сповjь'мся <е>=му`.

8. Гд\сь о<у>=твержде'нiе людi'й свои'хъ и= защи'титель
спасе'нiй хрiста` своегw` <е>='сть.

9. Сп~си` лю'ди твоя^, и= блг\сви` достоя'нiе твое`,
и= о<у>=паси` я=`, и= возми` {и= вознеси`} я=` до вjь'ка.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, и=схо'да ски'нiи, 28.%)

Принеси'те гд\севи, сы'нове бж~iи, принеси'те гд\севи
сы'ны w='вни, принеси'те гд\севи сла'ву и= че'сть:

2. принеси'те гд\севи сла'ву и='мени <е>=гw`: поклони'теся
гд\севи во дворjь` ст~jь'мъ <е>=гw`.

3. Гла'съ гд\сень на вода'хъ, бг~ъ сла'вы возгремjь`,
гд\сь на вода'хъ мно'гихъ.

4. Гла'съ гд\сень въ крjь'пости, гла'съ гд\сень въ
великолjь'пiи.

5. Гла'съ гд\са, сокруша'ющагw ке'дры: и= стры'етъ
гд\сь ке'дры лiва^нскiя,

6. и= и=стни'тъ я=` jа='кw тельца` лiва'нска: и= возлю'бленный
jа='кw сы'нъ <е>=диноро'жь.

7. Гла'съ гд\са, пресjьца'ющагw пла'мень <о>=гня`.

8. Гла'съ гд\са, стряса'ющагw пусты'ню: и= стрясе'тъ
гд\сь пусты'ню каддi'йскую.

9. Гла'съ гд\сень, сверша'ющiй <е>=л<е>'ни, и= w\ткры'етъ
дубра^вы: и= въ хра'мjь <е>=гw` вся'кiй глаго'летъ
сла'ву.

10. Гд\сь пото'пъ населя'етъ, и= ся'детъ гд\сь цр~ь
въ вjь'къ.

11. Гд\сь крjь'пость лю'демъ свои^мъ да'стъ, гд\сь
блг\сви'тъ лю'ди своя^ ми'ромъ.

%(1. <Пс>ало'мъ пjь'сни w=бновле'нiя до'му дв~дова,
29.%)

Вознесу' тя, гд\си, jа='кw под\ъя'лъ мя` <е>=си`, и=
не возвесели'лъ <е>=си` врагw'въ мои'хъ w= мнjь`.

3. Гд\си бж~е мо'й, воззва'хъ къ тебjь`, и= и=сцjьли'лъ
мя` <е>=си`.

4. Гд\си, возве'лъ <е>=си` w\т а='да ду'шу мою`, сп~слъ
мя` <е>=си` w\т низходя'щихъ въ ро'въ.

5. По'йте гд\севи, прп\дбнiи <е>=гw`, и= и=сповjь'дайте
па'мять ст~ы'ни <е>=гw`:

6. jа='кw гнjь'въ въ jа='рости <е>=гw`, и= живо'тъ
въ во'ли <е>=гw`: ве'черъ водвори'тся пла'чь, и= зау'тра
ра'дость.

7. А='зъ же рjь'хъ во <о>=би'лiи мое'мъ: не подви'жуся
во вjь'къ.

8. Гд\си, во'лею твое'ю пода'ждь добро'тjь мое'й си'лу:
w\тврати'лъ же <е>=си` лице` твое`, и= бы'хъ смуще'нъ.

9. Къ тебjь`, гд\си, воззову`, и= къ бг~у моему` помолю'ся.

10. Ка'я по'льза въ кро'ви мое'й, внегда` сходи'ти
ми` во и=стлjь'нiе; <е>=да` и=сповjь'стся тебjь` пе'рсть;
и=ли` возвjьсти'тъ и='стину твою`;

11. Слы'ша гд\сь и= поми'лова мя`: гд\сь бы'сть помо'щникъ
мо'й.

12. W=брати'лъ <е>=си` пла'чь мо'й въ ра'дость мнjь`,
растерза'лъ <е>=си` вре'тище мое` и= препоя'салъ мя`
<е>=си` весе'лiемъ,

13. jа='кw да воспое'тъ тебjь` сла'ва моя`, и= не о<у>=милю'ся.
Гд\си бж~е мо'й, во вjь'къ и=сповjь'мся тебjь`.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, и=зступле'нiя, 30.%)

На тя`, гд\си, о<у>=пова'хъ, да не постыжу'ся во вjь'къ:
пра'вдою твое'ю и=зба'ви мя` и= и=зми' мя.

3. Приклони` ко мнjь` о<у>='хо твое`, о<у>=скори` и=з\ъя'ти
мя`: бу'ди ми` въ бг~а защи'тителя и= въ до'мъ прибjь'жища,
<е>='же сп\сти' мя.

4. Jа='кw держа'ва моя` и= прибjь'жище мое` <е>=си`
ты`: и= и='мене твоегw` ра'ди наста'виши мя` и= препита'еши
мя`.

5. И=зведе'ши мя` w\т сjь'ти сея`, ю='же скры'ша ми`:
jа='кw ты` <е>=си` защи'титель мо'й, гд\си.

6. Въ ру'цjь твои` предложу` ду'хъ мо'й: и=зба'вилъ
мя` <е>=си`, гд\си бж~е и='стины.

7. Возненави'дjьлъ <е>=си` храня'щыя су<е>ты` вотще`:
а='зъ же на гд\са о<у>=пова'хъ.

8. Возра'дуюся и= возвеселю'ся w= мл\сти твое'й, jа='кw
призрjь'лъ <е>=си` на смире'нiе мое`, сп~слъ <е>=си`
w\т ну'ждъ ду'шу мою`

9. и= нjь'си мене` затвори'лъ въ рука'хъ вра'жiихъ,
поста'вилъ <е>=си` на простра'ннjь но'зjь мои`.

10. Поми'луй мя`, гд\си, jа='кw скорблю`: смяте'ся
jа='ростiю <о>='ко мое`, душа` моя` и= о<у>=тро'ба
моя`.

11. Jа='кw и=счезе` въ болjь'зни живо'тъ мо'й, и= лjь^та
моя^ въ воздыха'нiихъ: и=знемо'же нището'ю крjь'пость
моя`, и= кw'сти моя^ смято'шася.

12. W\т всjь'хъ вра^гъ мои'хъ бы'хъ поноше'нiе, и=
сосjь'дwмъ мои^мъ sjьлw`, и= стра'хъ зна'<е>мымъ мои^мъ:
ви'дящiи мя` во'нъ бjьжа'ша w\т мен<е>`.

13. Забве'нъ бы'хъ jа='кw ме'ртвъ w\т се'рдца: бы'хъ
jа='кw сосу'дъ погубле'нъ.

14. Jа='кw слы'шахъ гажде'нiе {о<у>=коре'нiе} мно'гихъ
живу'щихъ w='крестъ: внегда` собра'тися и=`мъ вку'пjь
на мя`, прiя'ти ду'шу мою` совjьща'ша.

15. А='зъ же на тя`, гд\си, о<у>=пова'хъ, рjь'хъ: ты`
<е>=си` бг~ъ мо'й.

16. Въ руку` тво<е>'ю жр<е>'бiи мои`: и=зба'ви мя`
и=з\ъ руки` вра^гъ мои'хъ и= w\т гоня'щихъ мя`.

17. Просвjьти` лице` твое` на раба` твоего`: сп~си'
мя мл\стiю твое'ю.

18. Гд\си, да не постыжу'ся, jа='кw призва'хъ тя`:
да постыдя'тся нечести'вiи, и= сни'дутъ во а='дъ.

19. Нjь^мы да бу'дутъ о<у>=стны` льсти^выя, глаго'лющыя
на прв\днаго беззако'нiе, горды'нею и= о<у>=ничиже'нiемъ.

20. Ко'ль мно'гое мно'жество бл~гости твоея`, гд\си,
ю='же скры'лъ <е>=си` боя'щымся теб<е>`, содjь'лалъ
<е>=си` о<у>=пова'ющымъ на тя`, пред\ъ сы^ны человjь'ческими:

21. скры'еши и=`хъ въ та'йнjь лица` твоегw` w\т мяте'жа
человjь'ческа, покры'еши и=`хъ въ кро'вjь w\т прерjька'нiя
я=зы^къ.

22. Блг\све'нъ гд\сь, jа='кw о<у>=диви` мл\сть свою`
во гра'дjь w=гражде'нiя.

23. А='зъ же рjь'хъ во и=зступле'нiи мое'мъ: w\тве'рженъ
<е>='смь w\т лица` <о>='чiю тво<е>'ю: сегw` ра'ди о<у>=слы'шалъ
<е>=си` гла'съ моли'твы моея`, внегда` воззва'хъ къ
тебjь`.

24. Возлюби'те гд\са, вси` прп\дбнiи <е>=гw`: jа='кw
и='стины взыска'етъ гд\сь и= воздае'тъ и=зли'ше творя'щымъ
горды'ню.

25. Мужа'йтеся, и= да крjьпи'тся се'рдце ва'ше, вси`
о<у>=пова'ющiи на гд\са.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, ра'зума, 31.%)

Бл~же'ни, и='хже w=ста'вишася беззакw'нiя, и= и='хже
прикры'шася грjьси`.

2. Бл~же'нъ му'жъ, <е>=му'же не вмjьни'тъ гд\сь грjьха`,
ниже` <е>='сть во о<у>=стjь'хъ <е>=гw` ле'сть.

3. Jа='кw о<у>=молча'хъ, w=бетша'ша кw'сти моя^, w\т
<е>='же зва'ти ми` ве'сь де'нь,

4. jа='кw де'нь и= но'щь w=тяготjь` на мнjь` рука`
твоя`: возврати'хся на стра'сть, <е>=гда` о<у>=нзе'
ми те'рнъ.

5. Беззако'нiе мое` позна'хъ и= грjьха` моегw` не покры'хъ,
рjь'хъ: и=сповjь'мъ на мя` беззако'нiе мое` гд\севи:
и= ты` w=ста'вилъ <е>=си` нече'стiе се'рдца моегw`.

6. За то` помо'лится къ тебjь` вся'къ прп\дбный во
вре'мя благопотре'бно: <о>=ба'че въ пото'пjь во'дъ
мно'гихъ къ нему` не прибли'жатся.

7. Ты` <е>=си` прибjь'жище мое` w\т ско'рби w=бдержа'щiя
мя`: ра'досте моя`, и=зба'ви мя` w\т w=быше'дшихъ мя`.

8. Вразумлю' тя, и= наста'влю тя` на пу'ть се'й, во'ньже
по'йдеши: о<у>=твержу` на тя` <о>='чи мои`.

9. Не бу'дите jа='кw ко'нь и= ме'скъ, и='мже нjь'сть
ра'зума: брозда'ми и= о<у>=здо'ю ч<е>'люсти и='хъ востя'гнеши,
не приближа'ющихся къ тебjь`.

10. Мнw'ги ра^ны грjь'шному: о<у>=пова'ющаго же на
гд\са мл\сть w=бы'детъ.

11. Весели'теся w= гд\сjь и= ра'дуйтеся прв\днiи, и=
хвали'теся, вси` пра'вiи ср\дцемъ.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, не надпи'санъ о<у>= <е>=вр<е>'й,
32.%)

Ра'дуйтеся, прв\днiи, w= гд\сjь: пра^вымъ подоба'етъ
похвала`.

2. И=сповjь'дайтеся гд\севи въ гу'слехъ, во <пс>алти'ри
десятостру'ннjьмъ по'йте <е>=му`:

3. воспо'йте <е>=му` пjь'снь но'ву, до'брjь по'йте
<е>=му` со восклица'нiемъ:

4. jа='кw пра'во сло'во гд\сне, и= вся^ дjьла` <е>=гw`
въ вjь'рjь.

5. Лю'битъ мл\стыню и= су'дъ гд\сь, мл\сти гд\сни и=спо'лнь
земля`.

6. Сло'вомъ гд\снимъ небеса` о<у>=тверди'шася, и= дх~омъ
о<у>='стъ <е>=гw` вся` си'ла и='хъ:

7. собира'яй jа='кw мjь'хъ во'ды морскi^я, полага'яй
въ сокро'вищихъ бе'здны.

8. Да о<у>=бои'тся гд\са вся` земля`, w\т негw'же да
подви'жутся вси` живу'щiи по вселе'ннjьй:

9. jа='кw то'й рече`, и= бы'ша: то'й повелjь`, и= созда'шася.

10. Гд\сь разоря'етъ совjь'ты jа=зы'кwвъ, w\тмета'етъ
же мы^сли людi'й и= w\тмета'етъ совjь'ты князе'й.

11. Совjь'тъ же гд\сень во вjь'къ пребыва'етъ, помышл<е>'нiя
ср\дца <е>=гw` въ ро'дъ и= ро'дъ.

12. Бл~же'нъ jа=зы'къ, <е>=му'же <е>='сть гд\сь бг~ъ
<е>=гw`, лю'дiе, jа=`же и=збра` въ наслjь'дiе себjь`.

13. Съ нб~се` призрjь` гд\сь, ви'дjь вся^ сы'ны человjь'ч<е>скiя:

14. w\т гото'вагw жили'ща своегw` призрjь` на вся^
живу'щыя на земли`:

15. созда'вый на <е>=ди'нjь сердца` и='хъ, разумjьва'яй
на вся^ дjьла` и='хъ.

16. Не спаса'ется ца'рь мно'гою си'лою, и= и=споли'нъ
не спасе'тся мно'жествомъ крjь'пости своея`.

17. Ло'жь ко'нь во спасе'нiе, во мно'жествjь же си'лы
своея` не спасе'тся.

18. Се`, <о>='чи гд\сни на боя'щыяся <е>=гw`, о<у>=пова'ющыя
на мл\сть <е>=гw`:

19. и=зба'вити w\т сме'рти ду'шы и='хъ, и= препита'ти
я=` въ гла'дъ.

20. Душа' же на'ша ча'етъ гд\са, jа='кw помо'щникъ
и= защи'титель на'шъ <е>='сть:

21. jа='кw w= не'мъ возвесели'тся се'рдце на'ше, и=
во и='мя ст~о'е <е>=гw` о<у>=пова'хомъ.

22. Бу'ди, гд\си, мл\сть твоя` на на'съ, jа='коже о<у>=пова'хомъ
на тя`.

%(1. <Пс>ало'мъ дв~ду, внегда` и=змjьни` лице` свое`
пред\ъ а=вiмеле'хомъ: и= w\тпусти` <е>=го`, и= w\ти'де,
33.%)

Благословлю` гд\са на вся'кое вре'мя, вы'ну хвала`
<е>=гw` во о<у>=стjь'хъ мои'хъ.

3. W= гд\сjь похва'лится душа` моя`: да о<у>=слы'шатъ
кро'тцыи и= возвеселя'тся.

4. Возвели'чите гд\са со мно'ю, и= вознесе'мъ и='мя
<е>=гw` вку'пjь.

5. Взыска'хъ гд\са, и= о<у>=слы'ша мя` и= w\т всjь'хъ
скорбе'й мои'хъ и=зба'ви мя`.

6. Приступи'те къ нему` и= просвjьти'теся, и= ли'ца
ва^ша не постыдя'тся.

7. Се'й ни'щiй воззва`, и= гд\сь о<у>=слы'ша и=`, и=
w\т всjь'хъ скорбе'й <е>=гw` сп~се` и=`.

8. W=полчи'тся а='гг~лъ гд\сень w='крестъ боя'щихся
<е>=гw` и= и=зба'витъ и=`хъ.

9. Вкуси'те и= ви'дите, jа='кw бл~гъ гд\сь: бл~же'нъ
му'жъ, и='же о<у>=пова'етъ на'нь.

10. Бо'йтеся гд\са, вси` ст~i'и <е>=гw`, jа='кw нjь'сть
лише'нiя боя'щымся <е>=гw`.

11. Бога'тiи w=бнища'ша и= взалка'ша: взыска'ющiи же
гд\са не лиша'тся вся'кагw бла'га.

12. Прiиди'те, ча^да, послу'шайте мен<е>`, стра'ху
гд\сню научу` ва'съ.

13. Кто' <е>=сть человjь'къ хотя'й живо'тъ, любя'й
дни^ ви'дjьти бла'ги;

14. О<у>=держи` я=зы'къ тво'й w\т sла` и= о<у>=стнjь`
твои`, <е>='же не глаго'лати льсти`.

15. О<у>=клони'ся w\т sла` и= сотвори` бла'го: взыщи`
ми'ра и= пожени` и=`.

16. <О>='чи гд\сни на прв\дныя, и= о<у>='ши <е>=гw`
въ моли'тву и='хъ.

17. Лице' же гд\сне на творя'щыя sла^я, <е>='же потреби'ти
w\т земли` па'мять и='хъ.

18. Воззва'ша прв\днiи, и= гд\сь о<у>=слы'ша и=`хъ
и= w\т всjь'хъ скорбе'й и='хъ и=зба'ви и=`хъ.

19. Бли'з\ъ гд\сь сокруше'нныхъ се'рдцемъ, и= смир<е>'нныя
ду'хомъ сп~се'тъ.

20. Мнw'ги скw'рби прв\днымъ, и= w\т всjь'хъ и='хъ
и=зба'витъ я=` гд\сь.

21. Храни'тъ гд\сь вся^ кw'сти и='хъ, ни <е>=ди'на
w\т ни'хъ сокруши'тся.

22. Сме'рть грjь'шникwвъ люта`, и= ненави'дящiи прв\днаго
прегрjьша'тъ.

23. И=зба'витъ гд\сь ду'шы ра^бъ свои'хъ, и= не прегрjьша'тъ
вси` о<у>=пова'ющiи на него`.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 34.%)

Суди`, гд\си, w=би'дящыя мя`, побори` борю'щыя мя`.

2. Прiими` <о>=ру'жiе и= щи'тъ и= воста'ни въ по'мощь
мою`:

3. и=зсу'ни ме'чь и= заключи` сопроти'въ гоня'щихъ
мя`: рцы` души` мое'й: сп\снiе твое` <е>='смь а='зъ.

4. Да постыдя'тся и= посра'мятся и='щущiи ду'шу мою`,
да возвратя'тся вспя'ть и= постыдя'тся мы'слящiи ми`
sла^я.

5. Да бу'дутъ jа='кw пра'хъ пред\ъ лице'мъ вjь'тра,
и= а='гг~лъ гд\сень w=скорбля'я и=`хъ:

6. да бу'детъ пу'ть и='хъ тьма` и= по'лзокъ, и= а='гг~лъ
гд\сень погоня'яй и=`хъ:

7. jа='кw ту'не скры'ша ми` па'губу сjь'ти своея`,
всу'е поноси'ша души` мое'й.

8. Да прiи'детъ <е>=му` сjь'ть, ю='же не вjь'сть, и=
лови'тва, ю='же скры`, да w=бы'метъ и=`, и= въ сjь'ть
да впаде'тъ въ ню`.

9. Душа' же моя` возра'дуется w= гд\сjь, возвесели'тся
w= сп\снiи <е>=гw`.

10. Вся^ кw'сти моя^ реку'тъ: гд\си, гд\си, кто` подо'бенъ
тебjь`; и=збавля'яй ни'ща и=з\ъ руки` крjь'пльшихъ
<е>=гw`, и= ни'ща, и= о<у>=бо'га w\т расхища'ющихъ
<е>=го`.

11. Воста'вше на мя` свидjь'тел<е> непра'веднiи, jа=`же
не вjь'дяхъ, вопроша'ху мя`.

12. Возда'ша ми` лука^вая воз\ъ бл~га^я, и= безча'дiе
души` мое'й.

13. А='зъ же, внегда` <о>=ни` стужа'ху ми`, w=блача'хся
во вре'тище и= смиря'хъ посто'мъ ду'шу мою`, и= моли'тва
моя` въ нjь'дро мое` возврати'тся.

14. Jа='кw бли'жнему, jа='кw бра'ту на'шему, та'кw
о<у>=гожда'хъ: jа='кw пла'чя и= сjь'туя, та'кw смиря'хся.

15. И= на мя` возвесели'шася и= собра'шася: собра'шася
на мя` ра^ны, и= не позна'хъ: раздjьли'шася, и= не
о<у>=мили'шася.

16. И=скуси'ша мя`, подражни'ша мя` подражне'нiемъ,
поскрежета'ша на мя` зубы` свои'ми.

17. Гд\си, когда` о<у>='зриши; о<у>=стро'й ду'шу мою`
w\т sлодjь'йства и='хъ, w\т л<е>'въ <е>=диноро'дную
мою`.

18. И=сповjь'мся тебjь` въ цр~кви мно'зjь, въ лю'дехъ
тя'жцjьхъ восхвалю' тя.

19. Да не возра'дуются w= мнjь` вражду'ющiи ми` непра'веднw,
ненави'дящiи мя` ту'не и= помиза'ющiи <о>=чи'ма:

20. jа='кw мнjь` о<у>='бw ми^рная глаго'лаху, и= на
гнjь'въ л<е>'сти помышля'ху.

21. Разшири'ша на мя` о<у>=ста` своя^, рjь'ша: бла'гоже,
бла'гоже, ви'дjьша <о>='чи на'ши.

22. Ви'дjьлъ <е>=си`, гд\си, да не премолчи'ши: гд\си,
не w\тступи` w\т мен<е>`.

23. Воста'ни, гд\си, и= вонми` суду` моему`, бж~е мо'й
и= гд\си мо'й, на прю` мою`.

24. Суди' ми, гд\си, по пра'вдjь твое'й, гд\си бж~е
мо'й, и= да не возра'дуются w= мнjь`.

25. Да не реку'тъ въ сердца'хъ свои'хъ: бла'гоже, бла'гоже
души` на'шей: ниже` да реку'тъ: пожро'хомъ <е>=го`.

26. Да постыдя'тся и= посра'мятся вку'пjь ра'дующiися
sлw'мъ мои^мъ: да w=блеку'тся въ сту'дъ и= сра'мъ велерjь'чующiи
на мя`.

27. Да возра'дуются и= возвеселя'тся хотя'щiи пра'вды
моея`: и= да реку'тъ вы'ну, да возвели'чится гд\сь,
хотя'щiи ми'ра рабу` <е>=гw`.

28. И= я=зы'къ мо'й поучи'тся пра'вдjь твое'й, ве'сь
де'нь хвалjь` твое'й.

%(1. Въ коне'цъ, <о>='троку гд\сню дв~ду, 35.%)

Глаго'летъ пребеззако'нный согрjьша'ти въ себjь`: нjь'сть
стра'ха бж~iя пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`:

3. jа='кw о<у>=льсти` пред\ъ ни'мъ w=брjьсти` беззако'нiе
свое`, и= возненави'дjьти.

4. Глаго'лы о<у>='стъ <е>=гw` беззако'нiе и= ле'сть:
не восхотjь` разумjь'ти <е>='же о<у>=блажи'ти.

5. Беззако'нiе помы'сли на ло'жи свое'мъ: предста`
вся'кому пути` небла'гу, w= sло'бjь же не негодова`.

6. Гд\си, на нб~си` мл\сть твоя`, и= и='стина твоя`
до w='блакъ:

7. пра'вда твоя` jа='кw го'ры бж~iя, судьбы^ твоя^
бе'здна мно'га: человjь'ки и= скоты` сп~се'ши, гд\си.

8. Jа='кw о<у>=мно'жилъ <е>=си` мл\сть твою`, бж~е:
сы'нове же человjь'честiи въ кро'вjь крилу^ тво<е>'ю
надjь'ятися и='мутъ.

9. О<у>=пiю'тся w\т ту'ка до'му твоегw`, и= пото'комъ
сла'дости твоея` напои'ши я=`.

10. Jа='кw о<у>= теб<е>` и=сто'чникъ живота`, во свjь'тjь
твое'мъ о<у>='зримъ свjь'тъ.

11. Проба'ви мл\сть твою` вjь'дущымъ тя` и= пра'вду
твою` пра^вымъ се'рдцемъ.

12. Да не прiи'детъ мнjь` нога` горды'ни, и= рука`
грjь'шнича да не подви'житъ мене`.

13. Та'мw падо'ша вси` дjь'лающiи беззако'нiе: и=зринове'ни
бы'ша, и= не возмо'гутъ ста'ти.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 36.%)

Не ревну'й лука'внующымъ, ниже` зави'ди творя'щымъ
беззако'нiе.

2. Зане` jа='кw трава` ско'рw и='зсшутъ, и= jа='кw
sе'лiе sла'ка ско'рw w\тпаду'тъ.

3. О<у>=пова'й на гд\са и= твори` бл~госты'ню: и= насели`
зе'млю, и= о<у>=пасе'шися въ бога'тствjь <е>=я`.

4. Наслади'ся гд\севи, и= да'стъ ти` прош<е>'нiя се'рдца
твоегw`.

5. W\ткры'й ко гд\су пу'ть тво'й и= о<у>=пова'й на
него`, и= то'й сотвори'тъ.

6. И= и=зведе'тъ jа='кw свjь'тъ пра'вду твою` и= судьбу`
твою` jа='кw полу'дне.

7. Повини'ся гд\севи и= о<у>=моли` <е>=го`. Не ревну'й
спjь'ющему въ пути` свое'мъ, человjь'ку творя'щему
законопреступле'нiе.

8. Преста'ни w\т гнjь'ва и= w=ста'ви jа='рость: не
ревну'й, <е>='же лука'вновати,

9. зане` лука'внующiи потребя'тся, терпя'щiи же гд\са,
тi'и наслjь'дятъ зе'млю.

10. И= <е>=ще` ма'лw, и= не бу'детъ грjь'шника: и=
взы'щеши мjь'сто <е>=гw` и= не w=бря'щеши.

11. Кро'тцыи же наслjь'дятъ зе'млю и= насладя'тся w=
мно'жествjь ми'ра.

12. Назира'етъ грjь'шный прв\днаго и= поскреже'щетъ
на'нь зубы` свои'ми:

13. гд\сь же посмjье'тся <е>=му`, зане` прозира'етъ,
jа='кw прiи'детъ де'нь <е>=гw`.

14. Ме'чь и=звлеко'ша грjь^шницы, напряго'ша лу'къ
сво'й, низложи'ти о<у>=бо'га и= ни'ща, закла'ти пра^выя
се'рдцемъ.

15. Ме'чь и='хъ да вни'детъ въ сердца` и='хъ, и= лу'цы
и='хъ да сокруша'тся.

16. Лу'чше ма'лое прв\днику, па'че бога'тства грjь'шныхъ
мно'га.

17. Зане` мы^шцы грjь'шныхъ сокруша'тся, о<у>=твержда'етъ
же прв\дныя гд\сь.

18. Вjь'сть гд\сь пути^ непоро'чныхъ, и= достоя'нiе
и='хъ въ вjь'къ бу'детъ.

19. Не постыдя'тся во вре'мя лю'тое и= во дне'хъ гла'да
насы'тятся, jа='кw грjь^шницы поги'бнутъ.

20. Врази' же гд\сни, ку'пнw просла'витися и=`мъ и=
вознести'ся, и=счеза'юще jа='кw ды'мъ и=счезо'ша.

21. Зае'млетъ грjь'шный и= не возврати'тъ: прв\дный
же ще'дритъ и= дае'тъ.

22. Jа='кw благословя'щiи <е>=го` наслjь'дятъ зе'млю,
клену'щiи же <е>=го` потребя'тся.

23. W\т гд\са стwпы` человjь'ку и=справля'ются, и=
пути` <е>=гw` восхо'щетъ sjьлw`.

24. <Е>=гда` паде'тъ, не разбiе'тся, jа='кw гд\сь подкрjьпля'етъ
ру'ку <е>=гw`.

25. Ю=нjь'йшiй бы'хъ, и='бо состарjь'хся, и= не ви'дjьхъ
прв\дника w=ста'влена, ниже` сjь'мене <е>=гw` прося'ща
хлjь'бы.

26. Ве'сь де'нь ми'луетъ и= взаи'мъ дае'тъ прв\дный,
и= сjь'мя <е>=гw` во бл~гослове'нiе бу'детъ.

27. О<у>=клони'ся w\т sла` и= сотвори` бл~го, и= всели'ся
въ вjь'къ вjь'ка.

28. Jа='кw гд\сь лю'битъ су'дъ и= не w=ста'витъ прп\дбныхъ
свои'хъ: во вjь'къ сохраня'тся: беззакw'нницы же и=зжену'тся,
и= сjь'мя нечести'выхъ потреби'тся.

29. Прв\дницы же наслjь'дятъ зе'млю и= вселя'тся въ
вjь'къ вjь'ка на не'й.

30. О<у>=ста` прв\днагw поуча'тся прем\дрости, и= я=зы'къ
<е>=гw` возглаго'летъ су'дъ.

31. Зако'нъ бг~а <е>=гw` се'рдцы <е>=гw`, и= не за'пнутся
стwпы` <е>=гw`.

32. Сматря'етъ грjь'шный прв\днаго и= и='щетъ <е>='же
о<у>=мертви'ти <е>=го`:

33. гд\сь же не w=ста'витъ <е>=гw` въ руку` <е>=гw`,
ниже` w=су'дитъ <е>=го`, <е>=гда` су'дитъ <е>=му`.

34. Потерпи` гд\са и= сохрани` пу'ть <е>=гw`, и= вознесе'тъ
тя` <е>='же наслjь'дити зе'млю: внегда` потребля'тися
грjь'шникwмъ, о<у>='зриши.

35. Ви'дjьхъ нечести'ваго превознося'щася и= вы'сящася
jа='кw ке'дры лiва^нскiя:

36. и= мимоидо'хъ, и= се`, не бjь`, и= взыска'хъ <е>=го`,
и= не w=брjь'теся мjь'сто <е>=гw`.

37. Храни` неsло'бiе и= ви'ждь правоту`, jа='кw <е>='сть
w=ста'нокъ человjь'ку ми'рну.

38. Беззакw'нницы же потребя'тся вку'пjь: w=ста'нцы
же нечести'выхъ потребя'тся.

39. Сп~се'нiе же прв\дныхъ w\т гд\са, и= защи'титель
и='хъ <е>='сть во вре'мя ско'рби:

40. и= помо'жетъ и=`мъ гд\сь и= и=зба'витъ и=`хъ, и=
и='зметъ и=`хъ w\т грjь^шникъ и= сп~се'тъ и=`хъ, jа='кw
о<у>=пова'ша на него`.

%(1. <Пс>ало'мъ дв~ду, въ воспомина'нiе w= суббw'тjь,
37.%)

Гд\си, да не jа='ростiю твое'ю w=бличи'ши мене`, ниже`
гнjь'вомъ твои'мъ нака'жеши мене`:

3. jа='кw стрjь'лы твоя^ о<у>=нзо'ша во мнjь`, и= о<у>=тверди'лъ
<е>=си` на мнjь` ру'ку твою`.

4. Нjь'сть и=сцjьле'нiя въ пло'ти мое'й w\т лица` гнjь'ва
твоегw`, нjь'сть ми'ра въ косте'хъ мои'хъ w\т лица`
грjь^хъ мои'хъ.

5. Jа='кw беззакw'нiя моя^ превзыдо'ша главу` мою`,
jа='кw бре'мя тя'жкое w=тяготjь'ша на мнjь`.

6. Возсмердjь'ша и= согни'ша ра^ны моя^, w\т лица`
безу'мiя моегw`.

7. Пострада'хъ и= сляко'хся до конца`, ве'сь де'нь
сjь'туя хожда'хъ:

8. jа='кw ля'двiя моя^ напо'лнишася поруга'нiй, и=
нjь'сть и=сцjьле'нiя въ пло'ти мое'й.

9. W=sло'бленъ бы'хъ и= смири'хся до sjьла`, рыка'хъ
w\т воздыха'нiя се'рдца моегw`.

10. Гд\си, пред\ъ тобо'ю все` жела'нiе мое`, и= воздыха'нiе
мое` w\т теб<е>` не о<у>=таи'ся.

11. Се'рдце мое` смяте'ся, w=ста'ви мя` си'ла моя`,
и= свjь'тъ <о>='чiю мо<е>'ю, и= то'й нjь'сть со мно'ю.

12. Дру'зи мои` и= и='скреннiи мои` пря'мw мнjь` прибли'жишася
и= ста'ша.

13. И= бли'жнiи мои` w\тдале'че мен<е>` ста'ша, и=
нужда'хуся и='щущiи ду'шу мою`: и= и='щущiи sла^я мнjь`
глаго'лаху су'<е>тная, и= льсти^внымъ ве'сь де'нь поуча'хуся.

14. А='зъ же jа='кw глу'хъ не слы'шахъ, и= jа='кw нjь'мъ
не w\тверза'яй о<у>='стъ свои'хъ:

15. и= бы'хъ jа='кw человjь'къ не слы'шай и= не и=мы'й
во о<у>=стjь'хъ свои'хъ w=бличе'нiя.

16. Jа='кw на тя`, гд\си, о<у>=пова'хъ, ты` о<у>=слы'шиши,
гд\си бж~е мо'й.

17. Jа='кw рjь'хъ: да не когда` пора'дуютмися врази`
мои`: и= внегда` подвижа'тися нога'мъ мои^мъ, на мя`
велерjь'чеваша.

18. Jа='кw а='зъ на ра^ны гото'въ, и= болjь'знь моя`
предо мно'ю <е>='сть вы'ну.

19. Jа='кw беззако'нiе мое` а='зъ возвjьщу` и= попеку'ся
w= грjьсjь` мое'мъ.

20. Врази' же мои` живу'тъ и= о<у>=крjьпи'шася па'че
мен<е>`, и= о<у>=мно'жишася ненави'дящiи мя` без\ъ
пра'вды:

21. воздаю'щiи ми` sла^я воз\ъ блага^я w=болга'ху мя`,
зане` гоня'хъ благосты'ню.

22. Не w=ста'ви мене`, гд\си бж~е мо'й, не w\тступи`
w\т мен<е>`:

23. вонми` въ по'мощь мою`, гд\си сп~се'нiя моегw`.

%(1. Въ коне'цъ, i=дifу'му, пjь'снь дв~ду, 38.%)

Рjь'хъ: сохраню` пути^ моя^, <е>='же не согрjьша'ти
ми` я=зы'комъ мои'мъ: положи'хъ о<у>=стw'мъ мои^мъ
храни'ло, внегда` воста'ти грjь'шному предо мно'ю.

3. W=нjьмjь'хъ и= смири'хся, и= о<у>=молча'хъ w\т бла^гъ,
и= болjь'знь моя` w=бнови'ся.

4. Согрjь'яся се'рдце мое` во мнjь`, и= въ поуче'нiи
мое'мъ разгори'тся <о>='гнь: глаго'лахъ я=зы'комъ мои'мъ:

5. скажи' ми, гд\си, кончи'ну мою` и= число` днi'й
мои'хъ, ко'е <е>='сть, да разумjь'ю, что` лиша'юся
а='зъ.

6. Се`, пя^ди положи'лъ <е>=си` дни^ моя^, и= соста'въ
мо'й jа='кw ничто'же пред\ъ тобо'ю: <о>=ба'че вся'ч<е>ская
суета` вся'къ человjь'къ живы'й.

7. О<у>=`бо w='бразомъ хо'дитъ человjь'къ, <о>=ба'че
всу'е мяте'тся: сокро'вищствуетъ, и= не вjь'сть, кому`
собере'тъ я=`.

8. И= нн~jь кто` терпjь'нiе мое`; не гд\сь ли; и= соста'въ
мо'й w\т теб<е>` <е>='сть.

9. W\т всjь'хъ беззако'нiй мои'хъ и=зба'ви мя`: поноше'нiе
безу'мному да'лъ мя` <е>=си`.

10. W=нjьмjь'хъ и= не w\тверзо'хъ о<у>='стъ мои'хъ,
jа='кw ты` сотвори'лъ <е>=си`.

11. W\тста'ви w\т мен<е>` ра^ны твоя^: w\т крjь'пости
бо руки` твоея` а='зъ и=счезо'хъ.

12. Во w=бличе'нiихъ w= беззако'нiи наказа'лъ <е>=си`
человjь'ка, и= и=ста'ялъ <е>=си` jа='кw паучи'ну ду'шу
<е>=гw`: <о>=ба'че всу'е вся'къ человjь'къ.

13. О<у>=слы'ши моли'тву мою`, гд\си, и= моле'нiе мое`
внуши`, сле'зъ мои'хъ не премолчи`: jа='кw пресе'льникъ
а='зъ <е>='смь о<у>= теб<е>` и= пришле'цъ, jа='коже
вси` <о>=тцы` мои`.

14. W=сла'би ми`, да почi'ю, пре'жде да'же не w\тиду`,
и= ктому` не бу'ду.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 39.%)

Терпя` потерпjь'хъ гд\са, и= вня'тъ ми` и= о<у>=слы'ша
моли'тву мою`:

3. и= возведе' мя w\т ро'ва страсте'й и= w\т бре'нiя
ти'ны, и= поста'ви на ка'мени но'зjь мои` и= и=спра'ви
стwпы` моя^:

4. и= вложи` во о<у>=ста` моя^ пjь'снь но'ву, пjь'нiе
бг~у на'шему. О<у>='зрятъ мно'зи и= о<у>=боя'тся, и=
о<у>=пова'ютъ на гд\са.

5. Бл~же'нъ му'жъ, <е>=му'же <е>='сть и='мя гд\сне
о<у>=пова'нiе <е>=гw`, и= не призрjь` въ су<е>ты` и=
неистовл<е>'нiя лw'жная.

6. Мнw'га сотвори'лъ <е>=си` ты`, гд\си бж~е мо'й,
чудеса` твоя^, и= помышле'нi<е>мъ твои^мъ нjь'сть кто`
о<у>=подо'бится тебjь`: возвjьсти'хъ и= глаго'лахъ:
о<у>=мно'жишася па'че числа`.

7. Же'ртвы и= приноше'нiя не восхотjь'лъ <е>=си`, тjь'ло
же сверши'лъ ми` <е>=си`: всесожже'нiй и= w= грjьсjь`
не взыска'лъ <е>=си`.

8. Тогда` рjь'хъ: се`, прiиду`: въ глави'знjь кни'жнjь
пи'сано <е>='сть w= мнjь`:

9. <е>='же сотвори'ти во'лю твою`, бж~е мо'й, восхотjь'хъ,
и= зако'нъ тво'й посредjь` чре'ва моегw`.

10. Благовjьсти'хъ пра'вду въ цр~кви вели'цjьй, се`,
о<у>=стна'мъ мои^мъ не возбраню`: гд\си, ты` разумjь'лъ
<е>=си`.

11. Пра'вду твою` не скры'хъ въ се'рдцы мое'мъ, и='стину
твою` и= сп~се'нiе твое` рjь'хъ, не скры'хъ мл\сть
твою` и= и='стину твою` w\т со'нма мно'га.

12. Ты' же, гд\си, не о<у>=дали` щедро'тъ твои'хъ w\т
мен<е>`: мл\сть твоя` и= и='стина твоя` вы'ну да засту'питjь
мя`.

13. Jа='кw w=держа'ша мя` sла^я, и=`мже нjь'сть числа`:
постиго'ша мя` беззакw'нiя моя^, и= не возмого'хъ зрjь'ти:
о<у>=мно'жишася па'че вла^съ главы` моея`, и= се'рдце
мое` w=ста'ви мя`.

14. Бл~говоли`, гд\си, и=зба'вити мя`: гд\си, во <е>='же
помощи' ми, вонми`.

15. Да постыдя'тся и= посра'мятся вку'пjь и='щущiи
ду'шу мою`, и=з\ъя'ти ю=`: да возвратя'тся вспя'ть
и= постыдя'тся хотя'щiи ми` sла^я.

16. Да прiи'мутъ а='бiе сту'дъ сво'й глаго'лющiи ми`:
бла'гоже, бла'гоже.

17. Да возра'дуются и= возвеселя'тся w= тебjь` вси`
и='щущiи тебе`, гд\си, и= да реку'тъ вы'ну, да возвели'чится
гд\сь, лю'бящiи сп~се'нiе твое`.

18. А='зъ же ни'щь <е>='смь и= о<у>=бо'гъ, гд\сь попече'тся
w= мнjь`: помо'щникъ мо'й и= защи'титель мо'й <е>=си`
ты`, бж~е мо'й, не закосни`.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 40.%)

Бл~же'нъ разумjьва'яй на ни'ща и= о<у>=бо'га, въ де'нь
лю'тъ и=зба'витъ <е>=го` гд\сь.

3. Гд\сь да сохрани'тъ <е>=го` и= живи'тъ <е>=го`,
и= да о<у>=бл~жи'тъ <е>=го` на земли` и= да не преда'стъ
<е>=гw` въ ру'ки врагw'въ <е>=гw`.

4. Гд\сь да помо'жетъ <е>=му` на <о>=дрjь` болjь'зни
<е>=гw`: все` ло'же <е>=гw` w=брати'лъ <е>=си` въ болjь^зни
<е>=гw`.

5. А='зъ рjь'хъ: гд\си, поми'луй мя`, и=сцjьли` ду'шу
мою`, jа='кw согрjьши'хъ ти`.

6. Врази` мои` рjь'ша мнjь` sла^я: когда` о<у>='мретъ,
и= поги'бнетъ и='мя <е>=гw`;

7. И= вхожда'ше ви'дjьти, всу'е глаго'лаше се'рдце
<е>=гw`: собра` беззако'нiе себjь`, и=схожда'ше во'нъ
и= глаго'лаше вку'пjь.

8. На мя` шепта'ху вси` врази` мои`, на мя` помышля'ху
sла^я мнjь`.

9. Сло'во законопресту'пное возложи'ша на мя`: <е>=да`
спя'й не приложи'тъ воскресну'ти;

10. И='бо человjь'къ ми'ра моегw`, на него'же о<у>=пова'хъ,
jа=ды'й хлjь'бы моя^, возвели'чи на мя` запина'нiе.

11. Ты' же, гд\си, поми'луй мя` и= возста'ви мя`, и=
возда'мъ и=`мъ.

12. Въ се'мъ позна'хъ, jа='кw восхотjь'лъ мя` <е>=си`,
jа='кw не возра'дуется вра'гъ мо'й w= мнjь`.

13. Мене' же за неsло'бiе прiя'лъ, и= о<у>=тверди'лъ
мя` <е>=си` пред\ъ тобо'ю въ вjь'къ.

14. Блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ w\т вjь'ка и= до
вjь'ка: бу'ди, бу'ди.

%(1. Въ коне'цъ, въ ра'зумъ сынw'въ коре'овыхъ, <пс>ало'мъ
дв~ду, 41.%)

И='мже w='бразомъ жела'етъ <е>=ле'нь на и=сто'чники
водны^я, си'це жела'етъ душа` моя` къ тебjь`, бж~е.

3. Возжада` душа` моя` къ бг~у крjь'пкому, живо'му:
когда` прiиду` и= jа=влю'ся лицу` бж~iю;

4. Бы'ша сле'зы моя^ мнjь` хлjь'бъ де'нь и= но'щь,
внегда` глаго'латися мнjь` на вся'къ де'нь: гдjь` <е>='сть
бг~ъ тво'й;

5. Сiя^ помяну'хъ, и= и=злiя'хъ на мя` ду'шу мою`:
jа='кw пройду` въ мjь'сто селе'нiя ди'вна, да'же до
до'му бж~iя, во гла'сjь ра'дованiя и= и=сповjь'данiя,
шу'ма пра'зднующагw.

6. Вску'ю приско'рбна <е>=си`, душе` моя`; и= вску'ю
смуща'еши мя`; о<у>=пова'й на бг~а, jа='кw и=сповjь'мся
<е>=му`, сп~се'нiе лица` моегw` и= бг~ъ мо'й.

7. Ко мнjь` самому` душа` моя` смяте'ся: сегw` ра'ди
помяну'хъ тя` w\т земли` i=<о>рда'нски и= <е>=рмwнiи'мски,
w\т горы` ма'лыя.

8. Бе'здна бе'здну призыва'етъ во гла'сjь хля'бiй твои'хъ:
вся^ высоты^ твоя^ и= вw'лны твоя^ на мнjь` преидо'ша.

9. Въ де'нь заповjь'сть гд\сь мл\сть свою`, и= но'щiю
пjь'снь <е>=гw` w\т мен<е>` {о<у>= мен<е>`}, моли'тва
бг~у живота` моегw`.

10. Реку` бг~у: засту'пникъ мо'й <е>=си`, почто` мя`
забы'лъ <е>=си`; и= вску'ю сjь'туя хожду`, внегда`
w=скорбля'етъ вра'гъ;

11. Внегда` сокруша'тися косте'мъ мои^мъ, поноша'ху
ми` врази` мои`, внегда` глаго'лати и=`мъ мнjь` на
вся'къ де'нь: гдjь` <е>='сть бг~ъ тво'й;

12. Вску'ю приско'рбна <е>=си`, душе` моя`; и= вску'ю
смуща'еши мя`; о<у>=пова'й на бг~а, jа='кw и=сповjь'мся
<е>=му`, сп~се'нiе лица` моегw` и= бг~ъ мо'й.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, не надпи'санъ о<у>= <е>=вр<е>'й,
42.%)

Суди' ми, бж~е, и= разсуди` прю` мою`: w\т jа=зы'ка
не преподо'бна, w\т человjь'ка непра'ведна и= льсти'ва
и=зба'ви мя`.

2. Зане` ты` <е>=си`, бж~е, крjь'пость моя`, вску'ю
w\три'нулъ мя` <е>=си`; и= вску'ю сjь'туя хожду`, внегда`
w=скорбля'етъ вра'гъ;

3. Посли` свjь'тъ тво'й и= и='стину твою`: та^ мя`
наста'виста, и= введо'ста мя` въ го'ру ст~у'ю твою`
и= въ сел<е>'нiя твоя^.

4. И= вни'ду къ же'ртвеннику бж~iю, къ бг~у веселя'щему
ю='ность мою`: и=сповjь'мся тебjь` въ гу'слехъ, бж~е,
бж~е мо'й.

5. Вску'ю приско'рбна <е>=си`, душе` моя`; и= вску'ю
смуща'еши мя`; о<у>=пова'й на бг~а, jа='кw и=сповjь'мся
<е>=му`, сп~се'нiе лица` моегw` и= бг~ъ мо'й.

%(1. Въ коне'цъ, сынw'въ коре'овыхъ, въ ра'зумъ, <пс>ало'мъ,
43.%)

Бж~е, о<у>=ши'ма на'шима о<у>=слы'шахомъ, и= <о>=тцы`
на'ши возвjьсти'ша на'мъ дjь'ло, <е>='же содjь'лалъ
<е>=си` во дне'хъ и='хъ, во дне'хъ дре'внихъ.

3. Рука` твоя` jа=зы'ки потреби`, и= насади'лъ я=`
<е>=си`: w=sло'билъ <е>=си` лю'ди и= и=згна'лъ <е>=си`
я=`.

4. Не бо мече'мъ свои'мъ наслjь'диша зе'млю, и= мы'шца
и='хъ не спасе` и='хъ, но десни'ца твоя` и= мы'шца
твоя` и= просвjьще'нiе лица` твоегw`, jа='кw бл~говоли'лъ
<е>=си` въ ни'хъ.

5. Ты` <е>=си` са'мъ цр~ь мо'й и= бг~ъ мо'й, заповjь'даяй
спас<е>'нiя i=а^кwвля.

6. W= тебjь` враги` на'шя и=збоде'мъ рw'ги, и= w= и='мени
твое'мъ о<у>=ничижи'мъ востаю'щыя на ны`.

7. Не на лу'къ бо мо'й о<у>=пова'ю, и= ме'чь мо'й не
спасе'тъ мене`:

8. сп\слъ бо <е>=си` на'съ w\т стужа'ющихъ на'мъ, и=
ненави'дящихъ на'съ посрами'лъ <е>=си`.

9. W= бз~jь похва'лимся ве'сь де'нь, и= w= и='мени
твое'мъ и=сповjь'мыся во вjь'къ.

10. Нн~jь же w\три'нулъ <е>=си` и= посрами'лъ <е>=си`
на'съ, и= не и=зы'деши, бж~е, въ си'лахъ на'шихъ.

11. Возврати'лъ <е>=си` на'съ вспя'ть при вразjь'хъ
на'шихъ, и= ненави'дящiи на'съ расхища'ху себjь`.

12. Да'лъ <е>=си` на'съ jа='кw <о>='вцы снjь'ди, и=
во jа=зы'цjьхъ разсjь'ялъ ны` <е>=си`.

13. W\тда'лъ <е>=си` лю'ди твоя^ без\ъ цjьны`, и= не
бjь` мно'жество въ восклица'нiихъ на'шихъ.

14. Положи'лъ <е>=си` на'съ поноше'нiе сосjь'дwмъ на'шымъ,
подражне'нiе и= поруга'нiе су'щымъ w='крестъ на'съ.

15. Положи'лъ <е>=си` на'съ въ при'тчу во jа=зы'цjьхъ,
покива'нiю главы` въ лю'дехъ.

16. Ве'сь де'нь сра'мъ мо'й предо мно'ю <е>='сть, и=
сту'дъ лица` моегw` покры' мя,

17. w\т гла'са поноша'ющагw и= w=клевета'ющагw, w\т
лица` вра'жiя и= и=згоня'щагw.

18. Сiя^ вся^ прiидо'ша на ны`, и= не забы'хомъ теб<е>`,
и= не непра'вдовахомъ въ завjь'тjь твое'мъ,

19. и= не w\тступи` вспя'ть се'рдце на'ше: и= о<у>=клони'лъ
<е>=си` стези` на'шя w\т пути` твоегw`,

20. jа='кw смири'лъ <е>=си` на'съ на мjь'стjь w=sлобле'нiя,
и= прикры' ны сjь'нь сме'ртная.

21. А='ще забы'хомъ и='мя бг~а на'шегw, и= а='ще воздjь'хомъ
ру'ки на'шя къ бо'гу чужде'му,

22. не бг~ъ ли взы'щетъ си'хъ; то'й бо вjь'сть та^йная
се'рдца.

23. Зане` теб<е>` ра'ди о<у>=мерщвля'емся ве'сь де'нь,
вмjьни'хомся jа='кw <о>='вцы заколе'нiя.

24. Воста'ни, вску'ю спи'ши, гд\си; воскр\сни`, и=
не w\три'ни до конца`.

25. Вску'ю лице` твое` w\твраща'еши; забыва'еши нищету`
на'шу и= ско'рбь на'шу;

26. Jа='кw смири'ся въ пе'рсть душа` на'ша, прильпе`
земли` о<у>=тро'ба на'ша.

27. Воскр\сни`, гд\си, помози` на'мъ, и= и=зба'ви на'съ
и='мене ра'ди твоегw`.

%(1. Въ коне'цъ, w= и=змjьня'емыхъ сынw'мъ коре'wвымъ
въ ра'зумъ, пjь'снь w= возлю'бленнjьмъ, 44.%)

W\тры'гну се'рдце мое` сло'во бла'го, глаго'лю а='зъ
дjьла` моя^ цр~е'ви: я=зы'къ мо'й тро'сть кни'жника
скоропи'сца.

3. Красе'нъ добро'тою па'че сынw'въ человjь'ческихъ,
и=злiя'ся блг\дть во о<у>=стна'хъ твои'хъ: сегw` ра'ди
блг\сви' тя бг~ъ во вjь'къ.

4. Препоя'ши ме'чь тво'й по бедрjь` твое'й, си'льне,

5. красото'ю твое'ю и= добро'тою твое'ю: и= наляцы`,
и= о<у>=спjьва'й, и= цр\ствуй и='стины ра'ди и= кро'тости
и= пра'вды: и= наста'витъ тя` ди'внw десни'ца твоя`.

6. Стрjь'лы твоя^ и=з\ъwщр<е>'ны, си'льне: лю'дiе под\ъ
тобо'ю паду'тъ въ се'рдцы вра^гъ цр~е'выхъ.

7. Пр\сто'лъ тво'й, бж~е, въ вjь'къ вjь'ка: же'злъ
пра'вости же'злъ цр\ствiя твоегw`.

8. Возлюби'лъ <е>=си` пра'вду и= возненави'дjьлъ <е>=си`
беззако'нiе: сегw` ра'ди пома'за тя`, бж~е, бг~ъ тво'й
<е>=ле'емъ ра'дости па'че прича^стникъ твои'хъ.

9. Смv'рна и= ста'кти и= касi'а w\т ри'зъ твои'хъ,
w\т тя'жестей слоно'выхъ {w\т хра'мwвъ слоно'выхъ},
и=з\ъ ни'хже возвесели'ша тя`.

10. Дщ<е>'ри царе'й въ че'сти твое'й: предста` цари'ца
w=десну'ю теб<е>`, въ ри'захъ позлаще'нныхъ w=дjь'яна
преиспещре'на.

11. Слы'ши, дщи`, и= ви'ждь, и= приклони` о<у>='хо
твое`, и= забу'ди лю'ди твоя^ и= до'мъ <о>=тца` твоегw`:

12. и= возжела'етъ цр~ь добро'ты твоея`, зане` то'й
<е>='сть гд\сь тво'й, и= поклони'шися <е>=му`,

13. и= дщи` тv'рова съ да^ры: лицу` твоему` помо'лятся
бога'тiи лю'дстiи.

14. Вся` сла'ва дще'ре цр~е'вы вну'трь: ря^сны златы'ми
w=дjь'яна и= преиспещре'на.

15. Приведу'тся цр~ю` дjь^вы в\ъслjь'дъ <е>=я`, и='скр<е>ннiя
<е>=я` приведу'тся тебjь`:

16. приведу'тся въ весе'лiи и= ра'дованiи, введу'тся
въ хра'мъ цр~е'въ.

17. Вмjь'стw <о>=т<е>'цъ твои'хъ бы'ша сы'нове твои`:
поста'виши я=` кня^зи по все'й земли`.

18. Помяну` и='мя твое` во вся'комъ ро'дjь и= ро'дjь:
сегw` ра'ди лю'дiе и=сповjь'дятся тебjь` въ вjь'къ
и= во вjь'къ вjь'ка.

%(1. Въ коне'цъ, w= сынjь'хъ коре'овыхъ, w= та'йныхъ,
<пс>ало'мъ, 45.%)

Бг~ъ на'мъ прибjь'жище и= си'ла, помо'щникъ въ ско'рбехъ
w=брjь'тшихъ ны` sjьлw`.

3. Сегw` ра'ди не о<у>=бои'мся, внегда` смуща'ется
земля`, и= прелага'ются го'ры въ сердца` морска^я.

4. Возшумjь'ша и= смято'шася во'ды и='хъ, смято'шася
го'ры крjь'постiю <е>=гw`.

5. Рjьчна^я о<у>=стремл<е>'нiя веселя'тъ гра'дъ бж~iй:
w=ст~и'лъ <е>='сть селе'нiе свое` вы'шнiй.

6. Бг~ъ посредjь` <е>=гw`, и= не подви'жится: помо'жетъ
<е>=му` бг~ъ о<у>='трw зау'тра.

7. Смято'шася jа=зы'цы, о<у>=клони'шася ца^рствiя:
даде` гла'съ сво'й вы'шнiй, подви'жеся земля`.

8. Гд\сь си'лъ съ на'ми, засту'пникъ на'шъ бг~ъ i=а'кwвль.

9. Прiиди'те и= ви'дите дjьла` бж~iя, jа=`же положи`
чудеса` на земли`:

10. w\те'мля бра^ни до кон<е>'цъ земли`, лу'къ сокруши'тъ
и= сло'митъ <о>=ру'жiе, и= щиты` сожже'тъ <о>=гне'мъ.

11. О<у>=праздни'теся и= разумjь'йте, jа='кw а='зъ
<е>='смь бг~ъ: вознесу'ся во jа=зы'цjьхъ, вознесу'ся
на земли`.

12. Гд\сь си'лъ съ на'ми, засту'пникъ на'шъ бг~ъ i=а'кwвль.

%(1. Въ коне'цъ, w= сынjь'хъ коре'овыхъ, <пс>ало'мъ,
46.%)

Вси` jа=зы'цы, восплещи'те рука'ми, воскли'кните бг~у
гла'сомъ ра'дованiя:

3. jа='кw гд\сь вы'шнiй стра'шенъ, цр~ь ве'лiй по все'й
земли`:

4. покори` лю'ди на'мъ и= jа=зы'ки под\ъ но'ги на'ша:

5. и=збра` на'мъ достоя'нiя свое`, добро'ту i=а'кwвлю,
ю='же возлюби`.

6. Взы'де бг~ъ въ воскликнове'нiи, гд\сь во гла'сjь
тру'бнjь.

7. По'йте бг~у на'шему, по'йте: по'йте цр~е'ви на'шему,
по'йте:

8. jа='кw цр~ь всея` земли` бг~ъ, по'йте разу'мнw.

9. Воцр~и'ся бг~ъ над\ъ jа=зы^ки: бг~ъ сjьди'тъ на
пр\сто'лjь ст~jь'мъ свое'мъ.

10. Кня^зи лю'дстiи собра'шася съ бг~омъ а=враа'млимъ:
jа='кw бж~iи держа'внiи земли` sjьлw` вознесо'шася.

%(1. <Пс>ало'мъ пjь'сни сынw'въ коре'овыхъ, вторы'я
суббw'ты, 47.%)

Ве'лiй гд\сь и= хва'ленъ sjьлw` во гра'дjь бг~а на'шегw,
въ горjь` ст~jь'й <е>=гw`,

3. бл~гокоре'ннымъ ра'дованiемъ всея` земли`: го'ры
сiw^нскiя, ре'бра сjь'верwва, гра'дъ цр~я` вели'кагw.

4. Бг~ъ въ тя'жестехъ {во хра'мjьхъ} <е>=гw` зна'емь
<е>='сть, <е>=гда` заступа'етъ и=`.

5. Jа='кw се`, ца'рiе зе'мстiи собра'шася, снидо'шася
вку'пjь:

6. тi'и ви'дjьвше та'кw, о<у>=диви'шася, смято'шася,
подвиго'шася:

7. тре'петъ прiя'тъ я=` та'мw, бwлjь'зни jа='кw ражда'ющiя.

8. Ду'хомъ бу'рнымъ сокруши'ши корабли^ fарсi^йскiя.

9. Jа='коже слы'шахомъ, та'кw и= ви'дjьхомъ во гра'дjь
гд\са си'лъ, во гра'дjь бг~а на'шегw: бг~ъ w=снова`
и= въ вjь'къ.

10. Прiя'хомъ, бж~е, мл\сть твою` посредjь` людi'й
твои'хъ.

11. По и='мени твоему`, бж~е, та'кw и= хвала` твоя`
на конца'хъ земли`: пра'вды и=спо'лнь десни'ца твоя`.

12. Да возвесели'тся гора` сiw'нская, и= да возра'дуются
дщ<е>'ри i=уд<е>'йскiя, суде'бъ ра'ди твои'хъ, гд\си.

13. W=быди'те сiw'нъ и= w=быми'те <е>=го`, повjь'дите
въ столпjь'хъ <е>=гw`:

14. положи'те сердца` ва^ша въ си'лу <е>=гw`, и= раздjьли'те
до'мы <е>=гw`, jа='кw да повjь'сте въ ро'дjь и=нjь'мъ.

15. Jа='кw то'й <е>='сть бг~ъ на'шъ во вjь'къ и= въ
вjь'къ вjь'ка: то'й о<у>=пасе'тъ на'съ во вjь'ки.

%(1. Въ коне'цъ, сынw'мъ коре'wвымъ, <пс>ало'мъ, 48.%)

О<у>=слы'шите сiя^, вси` jа=зы'цы, внуши'те, вси` живу'щiи
по вселе'ннjьй,

3. земноро'днiи же и= сы'нове человjь'честiи, вку'пjь
бога'тъ и= о<у>=бо'гъ.

4. О<у>=ста` моя^ возглаго'лютъ прему'дрость, и= поуче'нiе
се'рдца моегw` ра'зумъ.

5. Приклоню` въ при'тчу о<у>='хо мое`, w\тве'рзу во
<пс>алти'ри гана'нiе мое`.

6. Вску'ю бою'ся въ де'нь лю'тъ; беззако'нiе пяты`
моея` w=бы'детъ мя`.

7. Надjь'ющiися на си'лу свою` и= w= мно'жествjь бога'тства
своегw` хва'лящiися:

8. бра'тъ не и=зба'витъ, и=зба'витъ ли человjь'къ;
не да'стъ бг~у и=змjь'ны за ся`,

9. и= цjь'ну и=збавле'нiя души` своея`: и= о<у>=труди'ся
въ вjь'къ,

10. и= жи'въ бу'детъ до конца`, не о<у>='зритъ па'губы.

11. <Е>=гда` о<у>=ви'дитъ прему^дрыя о<у>=мира'ющыя,
вку'пjь безу'менъ и= несмы'сленъ поги'бнутъ, и= w=ста'вятъ
чужди^мъ бога'тство свое`.

12. И= гро'би и='хъ жили^ща и='хъ во вjь'къ, сел<е>'нiя
и='хъ въ ро'дъ и= ро'дъ, нареко'ша и=мена` своя^ на
земля'хъ.

13. И= человjь'къ въ че'сти сы'й не разумjь`, приложи'ся
скотw'мъ несмы'сл<е>ннымъ и= о<у>=подо'бися и=`мъ.

14. Се'й пу'ть и='хъ собла'знъ и=`мъ, и= по си'хъ во
о<у>=стjь'хъ свои'хъ благоволя'тъ.

15. Jа='кw <о>='вцы во а='дjь положе'ни су'ть, сме'рть
о<у>=пасе'тъ я=`: и= w=блада'ютъ и='ми пра'вiи зау'тра,
и= по'мощь и='хъ w=бетша'етъ во а='дjь: w\т сла'вы
своея` и=зринове'ни бы'ша.

16. <О>=ба'че бг~ъ и=зба'витъ ду'шу мою` и=з\ъ руки`
а='довы, <е>=гда` прiе'млетъ мя`.

17. Не о<у>=бо'йся, <е>=гда` разбогатjь'етъ человjь'къ,
и=ли` <е>=гда` о<у>=мно'жится сла'ва до'му <е>=гw`:

18. jа='кw внегда` о<у>=мре'ти <е>=му`, не во'зметъ
вся^, ниже` сни'детъ съ ни'мъ сла'ва <е>=гw`.

19. Jа='кw душа` <е>=гw` въ животjь` <е>=гw` благослови'тся,
и=сповjь'стся тебjь`, <е>=гда` благосотвори'ши <е>=му`.

20. Вни'детъ да'же до ро'да <о>=т<е>'цъ свои'хъ, да'же
до вjь'ка не о<у>='зритъ свjь'та.

21. И= человjь'къ въ че'сти сы'й не разумjь`, приложи'ся
скотw'мъ несмы'сл<е>ннымъ и= о<у>=подо'бися и=`мъ.

%(<Пс>ало'мъ а=са'фу, 49.%)

Бг~ъ богw'въ гд\сь гл~а, и= призва` зе'млю w\т востw'къ
со'лнца до за^падъ.

2. W\т сiw'на бл~голjь'пiе красоты` <е>=гw`:

3. бг~ъ jа='вjь прiи'детъ, бг~ъ на'шъ, и= не премолчи'тъ:
<о>='гнь пред\ъ ни'мъ возгори'тся, и= w='крестъ <е>=гw`
бу'ря sjь'льна.

4. Призове'тъ не'бо свы'ше, и= зе'млю, разсуди'ти лю'ди
своя^.

5. Собери'те <е>=му` прп\дбныя <е>=гw`, завjьща'ющыя
завjь'тъ <е>=гw` w= же'ртвахъ.

6. И= возвjьстя'тъ нб~са` пра'вду <е>=гw`: jа='кw бг~ъ
судiя` <е>='сть.

7. О<у>=слы'шите, лю'дiе мои`, и= возгл~ю ва'мъ, i=и~лю,
и= засвидjь'тельствую тебjь`: бг~ъ, бг~ъ тво'й <е>='смь
а='зъ.

8. Не w= же'ртвахъ твои'хъ w=бличу` тя`, всесожж<е>'нiя
же твоя^ предо мно'ю су'ть вы'ну:

9. не прiиму` w\т до'му твоегw` тельц<е>'въ, ниже`
w\т ста'дъ твои'хъ козлw'въ.

10. Jа='кw мои` су'ть вси` sвjь'рiе дубра'внiи, ско'ти
въ гора'хъ и= воло'ве:

11. позна'хъ вся^ пти^цы неб<е>'сныя, и= красота` се'льная
со мно'ю <е>='сть.

12. А='ще вза'лчу, не реку` тебjь`: моя' бо <е>='сть
вселе'нная и= и=сполне'нiе <е>=я`.

13. <Е>=да` jа='мъ мяса` ю='нча; и=ли` кро'вь козлw'въ
пiю`;

14. Пожри` бг~ови же'ртву хвалы` и= возда'ждь вы'шнему
моли^твы твоя^:

15. и= призови' мя въ де'нь ско'рби твоея`, и= и=зму'
тя, и= просла'виши мя`.

16. Грjь'шнику же рече` бг~ъ: вску'ю ты` повjь'даеши
w=правда^нiя моя^ и= воспрiе'млеши завjь'тъ мо'й о<у>=сты`
твои'ми;

17. Ты' же возненави'дjьлъ <е>=си` наказа'нiе и= w\тве'рглъ
<е>=си` словеса` моя^ вспя'ть.

18. А='ще ви'дjьлъ <е>=си` та'тя, те'клъ <е>=си` съ
ни'мъ, и= съ прелюбодjь'емъ о<у>=ча'стiе твое` полага'лъ
<е>=си`:

19. о<у>=ста` твоя^ о<у>=мно'жиша sло'бу, и= я=зы'къ
тво'й сплета'ше льщ<е>'нiя:

20. сjьдя` на бра'та твоего` клевета'лъ <е>=си` и=
на сы'на ма'тере твоея` полага'лъ <е>=си` собла'знъ.

21. Сiя^ сотвори'лъ <е>=си`, и= о<у>=молча'хъ, вознепщева'лъ
<е>=си` беззако'нiе, jа='кw бу'ду тебjь` подо'бенъ:
w=бличу' тя и= предста'влю пред\ъ лице'мъ твои'мъ грjьхи`
твоя^.

22. Разумjь'йте о<у>='бw сiя^, забыва'ющiи бг~а, да
не когда` похи'титъ, и= не бу'детъ и=збавля'яй.

23. Же'ртва хвалы` просла'витъ мя`, и= та'мw пу'ть,
и='мже jа=влю` <е>=му` сп~се'нiе мое`.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, внегда` вни'ти къ
нему` наfа'ну пр\оро'ку,

2. <е>=гда` вни'де къ вирсавi'и женjь` о<у>=рi'евjь,
50.%)

Поми'луй мя`, бж~е, по вели'цjьй мл\сти твое'й, и=
по мно'жеству щедро'тъ твои'хъ w=ч\сти беззако'нiе
мое`.

4. Наипа'че w=мы'й мя` w\т беззако'нiя моегw` и= w\т
грjьха` моегw` w=ч\сти мя`:

5. jа='кw беззако'нiе мое` а='зъ зна'ю, и= грjь'хъ
мо'й предо мно'ю <е>='сть вы'ну.

6. Тебjь` <е>=ди'ному согрjьши'хъ и= лука'вое пред\ъ
тобо'ю сотвори'хъ: jа='кw да w=правди'шися во словесjь'хъ
твои'хъ и= побjьди'ши, внегда` суди'ти ти`.

7. Се' бо, въ беззако'нiихъ зача'тъ <е>='смь, и= во
грjьсjь'хъ роди' мя ма'ти моя`.

8. Се' бо, и='стину возлюби'лъ <е>=си`, безвjь^стная
и= та^йная прем\дрости твоея` jа=ви'лъ ми` <е>=си`.

9. W=кропи'ши мя` v=ссw'помъ, и= w=чи'щуся: w=мы'еши
мя`, и= па'че снjь'га о<у>=бjьлю'ся.

10. Слу'ху моему` да'си ра'дость и= весе'лiе: возра'дуются
кw'сти смир<е>'нныя.

11. W\тврати` лице` твое` w\т грjь^хъ мои'хъ и= вся^
беззакw'нiя моя^ w=ч\сти.

12. Се'рдце чи'сто сози'жди во мнjь`, бж~е, и= ду'хъ
пра'въ w=бнови` во о<у>=тро'бjь мое'й.

13. Не w\тве'ржи мен<е>` w\т лица` твоегw` и= дх~а
твоегw` ст~а'гw не w\тими` w\т мен<е>`.

14. Возда'ждь ми` ра'дость сп~се'нiя твоегw` и= дх~омъ
вл\дчнимъ о<у>=тверди' мя.

15. Научу` беззакw'нныя пут<е>'мъ твои^мъ, и= нечести'вiи
къ тебjь` w=братя'тся.

16. И=зба'ви мя` w\т крове'й, бж~е, бж~е сп~се'нiя
моегw`: возра'дуется я=зы'къ мо'й пра'вдjь твое'й.

17. Гд\си, о<у>=стнjь` мои` w\тве'рзеши, и= о<у>=ста`
моя^ возвjьстя'тъ хвалу` твою`.

18. Jа='кw а='ще бы восхотjь'лъ <е>=си` же'ртвы, да'лъ
бы'хъ о<у>='бw: всесожж<е>'нiя не бл~говоли'ши.

19. Же'ртва бг~у ду'хъ сокруше'нъ: се'рдце сокруше'нно
и= смире'нно бг~ъ не о<у>=ничижи'тъ.

20. О<у>=бл~жи`, гд\си, бл~говоле'нiемъ твои'мъ сiw'на,
и= да сози'ждутся стjь'ны i=ер\сли^мскiя:

21. тогда` бл~говоли'ши же'ртву пра'вды, возноше'нiе
и= всесожега'<е>мая: тогда` возложа'тъ на <о>=лта'рь
тво'й тельцы`.

%(1. Въ коне'цъ, ра'зума дв~ду,

2. внегда` прiити` дwи'ку i=думе'йску, и= возвjьсти'ти
сау'лу, и= рещи` <е>=му`: прiи'де дв~дъ въ до'мъ а=вiмеле'ховъ,
51.%)

Что` хва'лишися во sло'бjь, си'льне; беззако'нiе ве'сь
де'нь,

4. непра'вду о<у>=мы'сли я=зы'къ тво'й: jа='кw бри'тву
и=з\ъwщре'ну сотвори'лъ <е>=си` ле'сть.

5. Возлюби'лъ <е>=си` sло'бу па'че бл~госты'ни, непра'вду
не'же глаго'лати пра'вду:

6. возлюби'лъ <е>=си` вся^ глаго'лы потw'пныя, я=зы'къ
льсти'въ.

7. Сегw` ра'ди бг~ъ разруши'тъ тя` до конца`: восто'ргнетъ
тя`, и= пресели'тъ тя` w\т селе'нiя твоегw` и= ко'рень
тво'й w\т земли` живы'хъ.

8. О<у>='зрятъ прв\днiи и= о<у>=боя'тся, и= w= не'мъ
возсмjью'тся и= реку'тъ:

9. се`, человjь'къ, и='же не положи` бг~а помо'щника
себjь`, но о<у>=пова` на мно'жество бога'тства своегw`,
и= возмо'же суето'ю свое'ю.

10. А='зъ же jа='кw ма'слина плодови'та въ дому` бж~iи:
о<у>=пова'хъ на мл\сть бж~iю во вjь'къ и= въ вjь'къ
вjь'ка.

11. И=сповjь'мся тебjь` въ вjь'къ, jа='кw сотвори'лъ
<е>=си`: и= терплю` и='мя твое`, jа='кw бл~го пред\ъ
прп\дбными твои'ми.

%(1. Въ коне'цъ, w= маеле'fjь, ра'зума дв~ду, 52.%)

Рече` безу'менъ въ се'рдцы свое'мъ: нjь'сть бг~ъ. Растлjь'ша
и= w=мерзи'шася въ беззако'нiихъ, нjь'сть творя'й бл~го'е.

3. Бг~ъ съ нб~се` прини'че на сы'ны человjь'ч<е>скiя,
ви'дjьти, а='ще <е>='сть разумjьва'яй и=ли` взыска'яй
бг~а.

4. Вси` о<у>=клони'шася, вку'пjь непотре'бни бы'ша:
нjь'сть творя'й бл~го'е, нjь'сть до <е>=ди'нагw.

5. Ни ли` о<у>=разумjь'ютъ вси` дjь'лающiи беззако'нiе,
снjьда'ющiи лю'ди моя^ въ снjь'дь хлjь'ба; гд\са не
призва'ша.

6. Та'мw о<у>=страши'шася стра'ха, и=дjь'же не бjь`
стра'хъ: jа='кw бг~ъ разсы'па кw'сти человjькоуго'дникwвъ:
постыдjь'шася, jа='кw бг~ъ о<у>=ничижи` и=`хъ.

7. Кто` да'стъ w\т сiw'на сп~се'нiе i=и~лево; внегда`
возврати'тъ бг~ъ плjьне'нiе людi'й свои'хъ, возра'дуется
i=а'кwвъ и= возвесели'тся i=и~ль.

%(1. Въ коне'цъ, въ пjь'снехъ ра'зума, дв~ду,

2. внегда` прiити` зiфе'<е>мъ и= рещи` сау'лови: не
се' ли, дв~дъ скры'ся въ на'съ; 53.%)

Бж~е, во и='мя твое` сп~си' мя и= въ си'лjь твое'й
суди' ми.

4. Бж~е, о<у>=слы'ши моли'тву мою`, внуши` глаго'лы
о<у>='стъ мои'хъ:

5. jа='кw чу'ждiи воста'ша на мя`, и= крjь'пцыи взыска'ша
ду'шу мою`, и= не предложи'ша бг~а пред\ъ собо'ю.

6. Се' бо, бг~ъ помога'етъ ми`, и= гд\сь засту'пникъ
души` мое'й:

7. w\тврати'тъ sла^я врагw'мъ мои^мъ: и='стиною твое'ю
потреби` и=`хъ.

8. Во'лею пожру` тебjь`, и=сповjь'мся и='мени твоему`,
гд\си, jа='кw бл~го:

9. jа='кw w\т вся'кiя печа'ли и=зба'вилъ мя` <е>=си`,
и= на враги` моя^ воззрjь` <о>='ко мое`.

%(1. Въ коне'цъ, въ пjь'снехъ ра'зума, а=са'фу, <пс>ало'мъ,
54.%)

Внуши`, бж~е, моли'тву мою` и= не пре'зри моле'нiя
моегw`:

3. вонми' ми и= о<у>=слы'ши мя`: возскорбjь'хъ печа'лiю
мое'ю {во и=скуше'нiи мое'мъ}, и= смято'хся

4. w\т гла'са вра'жiя и= w\т стуже'нiя грjь'шнича:
jа='кw о<у>=клони'ша на мя` беззако'нiе и= во гнjь'вjь
враждова'ху ми`.

5. Се'рдце мое` смяте'ся во мнjь`, и= боя'знь сме'рти
нападе` на мя`:

6. стра'хъ и= тре'петъ прiи'де на мя`, и= покры' мя
тьма`.

7. И= рjь'хъ: кто` да'стъ ми` крилjь^ jа='кw голуби^нjь;
и= полещу`, и= почi'ю.

8. Се`, о<у>=дали'хся бjь'гая и= водвори'хся въ пусты'ни.

9. Ча'яхъ бг~а сп~са'ющагw мя` w\т малоду'шiя и= w\т
бу'ри.

10. Потопи`, гд\си, и= раздjьли` я=зы'ки и='хъ: jа='кw
ви'дjьхъ беззако'нiе и= прерjька'нiе во гра'дjь.

11. Дне'мъ и= но'щiю w=бы'детъ и=` по стjьна'мъ <е>=гw`:
беззако'нiе и= тру'дъ посредjь` <е>=гw`, и= непра'вда:

12. и= не w=скудjь` w\т сто'гнъ <е>=гw` ли'хва и= ле'сть.

13. Jа='кw а='ще бы вра'гъ поноси'лъ ми`, претерпjь'лъ
бы'хъ о<у>='бw: и= а='ще бы ненави'дяй мя` на мя` велерjь'чевалъ,
о<у>=кры'лбыхся w\т негw`.

14. Ты' же, человjь'че равноду'шне, влады'ко мо'й и=
зна'емый мо'й,

15. и='же ку'пнw наслажда'лся <е>=си` со мно'ю бра'шенъ:
въ дому` бж~iи ходи'хомъ <е>=диномышле'нiемъ.

16. Да прiи'детъ же сме'рть на ня`, и= да сни'дутъ
во а='дъ жи'ви: jа='кw лука'вство въ жили'щихъ и='хъ,
посредjь` и='хъ.

17. А='зъ къ бг~у воззва'хъ, и= гд\сь о<у>=слы'ша мя`.

18. Ве'черъ и= зау'тра и= полу'дне повjь'мъ и= возвjьщу`,
и= о<у>=слы'шитъ гла'съ мо'й.

19. И=зба'витъ ми'ромъ ду'шу мою` w\т приближа'ющихся
мнjь`: jа='кw во мно'зjь бя'ху со мно'ю.

20. О<у>=слы'шитъ бг~ъ, и= смири'тъ я=` сы'й пре'жде
вjь^къ: нjь'сть бо и=`мъ и=змjьне'нiя, jа='кw не о<у>=боя'шася
бг~а.

21. Простре` ру'ку свою` на воздая'нiе: w=скверни'ша
завjь'тъ <е>=гw`.

22. Раздjьли'шася w\т гнjь'ва лица` <е>=гw`, и= прибли'жишася
сердца` и='хъ: о<у>=мя'кнуша словеса` и='хъ па'че <е>=ле'а,
и= та^ су'ть стрjь'лы.

23. Возве'рзи на гд\са печа'ль твою`, и= то'й тя` препита'етъ:
не да'стъ въ вjь'къ молвы` прв\днику.

24. Ты' же, бж~е, низведе'ши и=`хъ въ студене'цъ и=стлjь'нiя:
му'жiе крове'й и= льсти` не преполовя'тъ днi'й свои'хъ.
А='зъ же, гд\си, о<у>=пова'ю на тя`.

%(1. Въ коне'цъ, w= лю'дехъ w\т ст~ы'хъ о<у>=дале'ныхъ,
дв~ду въ столпописа'нiе, внегда` о<у>=держа'ша и=`
и=ноплем<е>'нницы въ ге'fjь, <пс>ало'мъ, 55.%)

Поми'луй мя`, бж~е, jа='кw попра' мя человjь'къ: ве'сь
де'нь боря` стужи' ми.

3. Попра'ша мя` врази` мои` ве'сь де'нь: jа='кw мно'зи
борю'щiи мя` съ высоты`.

4. Въ де'нь не {Се'й рjь'чи %[не%] въ нjь'кiихъ не
и=мjь'ется.} о<у>=бою'ся, а='зъ же о<у>=пова'ю на тя`.

5. W= бз~jь похвалю` словеса` моя^: на бг~а о<у>=пова'хъ,
не о<у>=бою'ся: что` сотвори'тъ мнjь` пло'ть;

6. Ве'сь де'нь слове'съ мои'хъ гнуша'хуся: на мя` вся^
помышл<е>'нiя и='хъ на sло`.

7. Вселя'тся и= скры'ютъ, тi'и пя'ту мою` сохраня'тъ,
jа='коже потерпjь'ша ду'шу мою` {тi'и пя'ту мою` наблюда'ти
бу'дутъ, jа='коже жда'ху души` моея`}.

8. Ни w= чесо'мже w\три'неши я=`, гнjь'вомъ лю'ди низведе'ши.

9. Бж~е, живо'тъ мо'й возвjьсти'хъ тебjь`: положи'лъ
<е>=си` сле'зы моя^ пред\ъ тобо'ю, jа='кw и= во w=бjьтова'нiи
твое'мъ.

10. Да возвратя'тся врази` мои` вспя'ть, во'ньже а='ще
де'нь призову' тя: се`, позна'хъ, jа='кw бг~ъ мо'й
<е>=си` ты`.

11. W= бз~jь похвалю` гл~го'лъ, w= гд\сjь похвалю`
сло'во.

12. На бг~а о<у>=пова'хъ, не о<у>=бою'ся: что` сотвори'тъ
мнjь` человjь'къ;

13. Во мнjь`, бж~е, моли'твы, jа=`же возда'мъ хвалы`
твоея`:

14. jа='кw и=зба'вилъ <е>=си` ду'шу мою` w\т сме'рти,
<о>='чи мои` w\т сле'зъ и= но'зjь мои` w\т поползнове'нiя:
благоугожду` пред\ъ гд\семъ во свjь'тjь живы'хъ.

%(1. Въ коне'цъ, да не растли'ши, дв~ду въ столпописа'нiе,
внегда` <е>=му` w\тбjьга'ти w\т лица` сау'лова въ пеще'ру,
56.%)

Поми'луй мя`, бж~е, поми'луй мя`: jа='кw на тя` о<у>=пова`
душа` моя`, и= на сjь'нь крилу^ тво<е>'ю надjь'юся,
до'ндеже пре'йдетъ беззако'нiе.

3. Воззову` къ бг~у вы'шнему, бг~у бл~годjь'явшему
мнjь`.

4. Посла` съ нб~се` и= сп~се' мя, даде` въ поноше'нiе
попира'ющыя мя`: посла` бг~ъ мл\сть свою` и= и='стину
свою`,

5. и= и=зба'ви ду'шу мою` w\т среды` скv'мнwвъ. Поспа'хъ
смуще'нъ: сы'нове человjь'честiи, зу'бы и='хъ <о>=ру^жiя
и= стрjь'лы, и= я=зы'къ и='хъ ме'чь <о>='стръ.

6. Вознеси'ся на нб~са`, бж~е, и= по все'й земли` сла'ва
твоя`.

7. Сjь'ть о<у>=гото'ваша нога'мъ мои^мъ, и= сляко'ша
ду'шу мою`: и=скопа'ша пред\ъ лице'мъ мои'мъ jа='му,
и= впадо'ша въ ню`.

8. Гото'во се'рдце мое`, бж~е, гото'во се'рдце мое`:
воспою` и= пою` во сла'вjь мое'й.

9. Воста'ни, сла'ва моя`, воста'ни, <пс>алти'рю и=
гу'сли: воста'ну ра'нw.

10. И=сповjь'мся тебjь` въ лю'дехъ, гд\си, воспою`
тебjь` во jа=зы'цjьхъ:

11. jа='кw возвели'чися до нб~съ мл\сть твоя` и= да'же
до w='блакъ и='стина твоя`.

12. Вознеси'ся на нб~са`, бж~е, и= по все'й земли`
сла'ва твоя`.

%(1. Въ коне'цъ, да не растли'ши, дв~ду въ столпописа'нiе,
57.%)

А='ще вои'стинну о<у>='бw пра'вду глаго'лете, пра^вая
суди'те, сы'нове человjь'честiи.

3. И='бо въ се'рдцы беззако'нiе дjь'лаете на земли`,
непра'вду ру'ки ва'шя сплета'ютъ.

4. W=чужди'шася грjь^шницы w\т ложе'снъ, заблуди'ша
w\т чре'ва, глаго'лаша лжу`.

5. Jа='рость и='хъ по подо'бiю sмiину`, jа='кw а='спiда
глу'ха и= затыка'ющагw о<у>='ши свои`,

6. и='же не о<у>=слы'шитъ гла'са w=бава'ющихъ, w=бава'емь
w=бава'ется w\т прему'дра.

7. Бг~ъ сокруши'тъ зу'бы и='хъ во о<у>=стjь'хъ и='хъ:
членw'вныя львw'въ сокруши'лъ <е>='сть гд\сь.

8. О<у>=ничижа'тся jа='кw вода` мимотеку'щая: напряже'тъ
лу'къ сво'й, до'ндеже и=знемо'гутъ.

9. Jа='кw во'скъ раста'явъ w\ти'мутся: паде` <о>='гнь
на ни'хъ, и= не ви'дjьша со'лнца.

10. Пре'жде <е>='же разумjь'ти т<е>'рнiя ва'шегw ра'мна,
jа='кw жи^вы, jа='кw во гнjь'вjь пожре'тъ я=`.

11. Возвесели'тся прв\дникъ, <е>=гда` о<у>=ви'дитъ
w\тмще'нiе: ру'цjь свои` о<у>=мы'етъ въ кро'ви грjь'шника.

12. И= рече'тъ человjь'къ: а='ще о<у>='бw <е>='сть
пло'дъ прв\днику, о<у>=`бо <е>='сть бг~ъ судя` и=`мъ
на земли`.

%(1. Въ коне'цъ, да не растли'ши, дв~ду въ столпописа'нiе,
внегда` посла` сау'лъ и= стреже` до'мъ <е>=гw`, <е>='же
о<у>=мертви'ти <е>=го`, 58.%)

И=зми' мя w\т вра^гъ мои'хъ, бж~е, и= w\т востаю'щихъ
на мя` и=зба'ви мя`:

3. и=зба'ви мя` w\т дjь'лающихъ беззако'нiе, и= w\т
му^жъ крове'й сп~си' мя.

4. Jа='кw се`, о<у>=лови'ша ду'шу мою`, нападо'ша на
мя` крjь'пцыи: ниже` беззако'нiе мое`, ниже` грjь'хъ
мо'й, гд\си:

5. без\ъ беззако'нiя теко'хъ и= и=спра'вихъ: воста'ни
въ срjь'тенiе мое` и= ви'ждь.

6. И= ты`, гд\си бж~е си'лъ, бж~е i=и~левъ, вонми`
посjьти'ти вся^ jа=зы'ки: да не о<у>=ще'дриши вся^
дjь'лающыя беззако'нiе.

7. Возвратя'тся на ве'черъ, и= вза'лчутъ jа='кw пе'съ,
и= w=бы'дутъ гра'дъ.

8. Се`, тi'и w\твjьща'ютъ о<у>=сты^ свои'ми, и= ме'чь
во о<у>=стна'хъ и='хъ: jа='кw кто` слы'ша;

9. И= ты`, гд\си, посмjье'шися и=`мъ, о<у>=ничижи'ши
вся^ jа=зы'ки.

10. Держа'ву мою` къ тебjь` сохраню`: jа='кw ты`, бж~е,
засту'пникъ мо'й <е>=си`.

11. Бг~ъ мо'й, мл\сть <е>=гw` предвари'тъ мя`: бг~ъ
мо'й, jа=ви'тъ мнjь` на вразjь'хъ мои'хъ.

12. Не о<у>=бi'й и=`хъ, да не когда` забу'дутъ зако'нъ
тво'й: расточи` я=` си'лою твое'ю и= низведи` я=`,
защи'тниче мо'й, гд\си.

13. Грjь'хъ о<у>='стъ и='хъ, сло'во о<у>=сте'нъ и='хъ:
и= jа='ти да бу'дутъ въ горды'ни свое'й, и= w\т кля'твы
и= лжи` возвjьстя'тся въ кончи'нjь,

14. во гнjь'вjь кончи'ны, и= не бу'дутъ: и= о<у>=вjь'дятъ,
jа='кw бг~ъ вл\дчествуетъ i=а'кwвомъ и= концы^ земли`.

15. Возвратя'тся на ве'черъ, и= вза'лчутъ jа='кw пе'съ,
и= w=бы'дутъ гра'дъ:

16. тi'и разы'дутся jа='сти: а='ще ли же не насы'тятся,
и= поро'пщутъ.

17. А='зъ же воспою` си'лу твою` и= возра'дуюся зау'тра
w= мл\сти твое'й: jа='кw бы'лъ <е>=си` засту'пникъ
мо'й и= прибjь'жище мое` въ де'нь ско'рби моея`.

18. Помо'щникъ мо'й <е>=си`, тебjь` пою`: jа='кw бг~ъ
засту'пникъ мо'й <е>=си`, бж~е мо'й, мл\сть моя`.

%(1. Въ коне'цъ, w= и=змjьни'тися хотя'щихъ, въ столпописа'нiе
дв~ду, въ науче'нiе:

2. внегда` сожже` средорjь'чiе сv"рi'йское и= сv"рi'ю
сова'льскую, и= возврати'ся i=wа'въ и= порази` <е>=дw'ма
въ де'бри соле'й двана'десять ты'сящъ, 59.%)

Бж~е, w\три'нулъ ны` <е>=си` и= низложи'лъ <е>=си`
на'съ, разгнjь'вался <е>=си` и= о<у>=ще'дрилъ <е>=си`
на'съ.

4. Стря'слъ <е>=си` зе'млю и= смути'лъ <е>=си` ю=`:
и=сцjьли` сокруше'нiе <е>=я`, jа='кw подви'жеся.

5. Показа'лъ <е>=си` лю'демъ твои^мъ же'стwкая: напои'лъ
<е>=си` на'съ вiно'мъ о<у>=миле'нiя.

6. Да'лъ <е>=си` боя'щымся теб<е>` зна'менiе, <е>='же
о<у>=бjьжа'ти w\т лица` лу'ка.

7. Jа='кw да и=зба'вятся возлю'бленнiи твои`, сп~си`
десни'цею твое'ю и= о<у>=слы'ши мя`.

8. Бг~ъ возгл~а во ст~jь'мъ свое'мъ: возра'дуюся, и=
раздjьлю` сiкi'му, и= ю=до'ль жили'щъ размjь'рю.

9. Мо'й <е>='сть галаа'дъ, и= мо'й <е>='сть манассi'й,
<е>=фре'мъ крjь'пость главы` моея`, i=у'да ца'рь мо'й.

10. Мwа'въ коно'бъ о<у>=пова'нiя моегw`: на i=думе'ю
простру` сапо'гъ мо'й: мнjь` и=ноплем<е>'нницы покори'шася.

11. Кто` введе'тъ мя` во гра'дъ w=гражде'нiя; и=ли`
кто` наста'витъ мя` до i=думе'и;

12. Не ты' ли, бж~е, w\три'нувый на'съ; и= не и=зы'деши,
бж~е, въ си'лахъ на'шихъ;

13. Да'ждь на'мъ по'мощь w\т ско'рби: и= су'етно спасе'нiе
человjь'ческо.

14. W= бз~jь сотвори'мъ си'лу: и= то'й о<у>=ничижи'тъ
стужа'ющыя на'мъ.

%(1. Въ коне'цъ, въ пjь'снехъ, дв~ду <пс>ало'мъ, 60.%)

О<у>=слы'ши, бж~е, моле'нiе мое`, вонми` моли'твjь
мое'й:

3. w\т кон<е>'цъ земли` къ тебjь` воззва'хъ, внегда`
о<у>=ны` се'рдце мое`: на ка'мень возне'слъ мя` <е>=си`,
наста'вилъ мя` <е>=си`,

4. jа='кw бы'лъ <е>=си` о<у>=пова'нiе мое`, сто'лпъ
крjь'пости w\т лица` вра'жiя.

5. Вселю'ся въ селе'нiи твое'мъ во вjь'ки, покры'юся
въ кро'вjь кри'лъ твои'хъ.

6. Jа='кw ты`, бж~е, о<у>=слы'шалъ <е>=си` моли^твы
моя^, да'лъ <е>=си` достоя'нiе боя'щымся и='мене твоегw`.

7. Дни^ на дни^ цар<е>'вы приложи'ши, лjь^та <е>=гw`
до дне` ро'да и= ро'да.

8. Пребу'детъ въ вjь'къ пред\ъ бг~омъ: мл\сть и= и='стину
<е>=гw` кто` взы'щетъ;

9. Та'кw воспою` и='мени твоему` во вjь'ки, возда'ти
ми` моли^твы моя^ де'нь w\т дне`.

%(1. Въ коне'цъ, w= i=дifу'мjь, <пс>ало'мъ дв~ду, 61.%)

Не бг~у ли повине'тся душа` моя`; w\т тогw' бо сп~се'нiе
мое`.

3. И='бо то'й бг~ъ мо'й и= сп~съ мо'й, засту'пникъ
мо'й: не подви'жуся наипа'че.

4. Доко'лjь належите` на человjь'ка; о<у>=бива'ете
вси` вы`, jа='кw стjьнjь` преклоне'нjь и= w=пло'ту
возринове'ну.

5. <О>=ба'че цjь'ну мою` совjьща'ша w\три'нути, теко'ша
въ жа'жди: о<у>=сты^ свои'ми благословля'ху, и= се'рдцемъ
свои'мъ кленя'ху.

6. <О>=ба'че бг~ови повини'ся, душе` моя`: jа='кw w\т
тогw` терпjь'нiе мое`.

7. И='бо то'й бг~ъ мо'й и= сп~съ мо'й, засту'пникъ
мо'й: не преселю'ся.

8. W= бз~jь сп~се'нiе мое` и= сла'ва моя`: бг~ъ по'мощи
моея`, и= о<у>=пова'нiе мое` на бг~а.

9. О<у>=пова'йте на него`, ве'сь со'нмъ людi'й: и=злiя'йте
пред\ъ ни'мъ сердца` ва^ша, jа='кw бг~ъ помо'щникъ
на'шъ.

10. <О>=ба'че су'етни сы'нове человjь'честiи, лжи'ви
сы'нове человjь'честiи въ мjь'рилjьхъ <е>='же непра'вдовати:
тi'и w\т суеты` вку'пjь.

11. Не о<у>=пова'йте на непра'вду, и= на восхище'нiе
не жела'йте: бога'тство а='ще тече'тъ, не прилага'йте
се'рдца.

12. <Е>=ди'ною гл~а бг~ъ, дво'я сiя^ слы'шахъ, зане`
держа'ва бж~iя,

13. и= твоя`, гд\си, мл\сть: jа='кw ты` возда'си кому'ждо
по дjьлw'мъ <е>=гw`.

%(1. <Пс>ало'мъ дв~ду, внегда` бы'ти <е>=му` въ пусты'ни
i=уде'йстjьй, 62.%)

Бж~е, бж~е мо'й, къ тебjь` о<у>='тренюю: возжада` тебе`
душа` моя`, ко'ль мно'жицею тебjь` пло'ть моя`, въ
земли` пу'стjь и= непрохо'днjь и= безво'днjь.

3. Та'кw во ст~jь'мъ jа=ви'хся тебjь`, ви'дjьти си'лу
твою` и= сла'ву твою`.

4. Jа='кw лу'чши мл\сть твоя` па'че живw'тъ: о<у>=стнjь`
мои` похвали'тjь тя`.

5. Та'кw благословлю' тя въ животjь` мое'мъ и= w= и='мени
твое'мъ воздjьжу` ру'цjь мои`.

6. Jа='кw w\т ту'ка и= ма'сти да и=спо'лнится душа`
моя`, и= о<у>=стна'ма ра'дости восхва'лятъ тя` о<у>=ста`
моя^.

7. А='ще помина'хъ тя` на посте'ли мое'й, на о<у>='треннихъ
поуча'хся въ тя`:

8. jа='кw бы'лъ <е>=си` помо'щникъ мо'й, и= въ кро'вjь
крилу^ тво<е>'ю возра'дуюся.

9. Прильпе` душа` моя` по тебjь`: мене' же прiя'тъ
десни'ца твоя`.

10. Тi'и же всу'е и=ска'ша ду'шу мою`: вни'дутъ въ
преиспw'дняя земли`:

11. предадя'тся въ ру'ки <о>=ру'жiя, ча^сти ли'совwмъ
бу'дутъ.

12. Ца'рь же возвесели'тся w= бз~jь: похва'лится вся'къ
клены'йся и='мъ, jа='кw загради'шася о<у>=ста` глаго'лющихъ
непра'в<е>дная.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 63.%)

О<у>=слы'ши, бж~е, гла'съ мо'й, внегда` моли'тимися
къ тебjь`: w\т стра'ха вра'жiя и=зми` ду'шу мою`.

3. Покры'й мя` w\т со'нма лука'внующихъ, w\т мно'жества
дjь'лающихъ непра'вду:

4. и=`же и=з\ъwстри'ша jа='кw ме'чь я=зы'ки своя^,
напряго'ша лу'къ сво'й, ве'щь го'рьку,

5. сострjьля'ти въ та'йныхъ непоро'чна: внеза'пу сострjьля'ютъ
<е>=го`, и= не о<у>=боя'тся.

6. О<у>=тверди'ша себjь` сло'во лука'вое: повjь'даша
скры'ти сjь'ть, рjь'ша: кто` о<у>='зритъ и=`хъ;

7. И=спыта'ша беззако'нiе: и=счезо'ша и=спыта'ющiи
и=спыта^нiя: присту'питъ человjь'къ, и= се'рдце глубоко`.

8. И= вознесе'тся бг~ъ: стрjь'лы младе'н<е>цъ бы'ша
jа='звы и='хъ,

9. и= и=знемого'ша на ня` jа=зы'цы и='хъ: смути'шася
вси` ви'дящiи и=`хъ.

10. И= о<у>=боя'ся вся'къ человjь'къ: и= возвjьсти'ша
дjьла` бж~iя, и= твор<е>'нiя <е>=гw` разумjь'ша.

11. Возвесели'тся прв\дникъ w= гд\сjь и= о<у>=пова'етъ
на него`: и= похва'лятся вси` пра'вiи ср\дцемъ.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ пjь'сни дв~ду, пjь'снь
i=еремi'ева и= i=езекi'илева, людi'й преселе'нiя, <е>=гда`
хотя'ху и=сходи'ти, 64.%)

Тебjь` подоба'етъ пjь'снь, бж~е, въ сiw'нjь, и= тебjь`
возда'стся моли'тва во i=ер\сли'мjь.

3. О<у>=слы'ши моли'тву мою`: къ тебjь` вся'ка пло'ть
прiи'детъ.

4. Словеса` беззакw'нникъ премого'ша на'съ: и= неч<е>'стiя
на^ша ты` w=ч\стиши.

5. Бл~же'нъ, <е>=го'же и=збра'лъ <е>=си` и= прiя'лъ,
всели'тся во дво'рjьхъ твои'хъ. И=спо'лнимся во бл~ги'хъ
до'му твоегw`: ст~ъ хра'мъ тво'й.

6. Ди'венъ въ пра'вдjь, о<у>=слы'ши ны`, бж~е, сп~си'телю
на'шъ, о<у>=пова'нiе всjь'хъ конце'й земли` и= су'щихъ
въ мо'ри дале'че:

7. о<у>=готовля'яй го'ры крjь'постiю свое'ю, препоя'санъ
си'лою:

8. смуща'яй глубину` морску'ю, шу'му во'лнъ <е>=гw`
кто` постои'тъ; смяту'тся jа=зы'цы,

9. и= о<у>=боя'тся живу'щiи въ конца'хъ w\т зна'менiй
твои'хъ: и=схо'ды о<у>='тра и= ве'чера о<у>=краси'ши.

10. Посjьти'лъ <е>=си` зе'млю и= о<у>=пои'лъ <е>=си`
ю=`, о<у>=мно'жилъ <е>=си` w=богати'ти ю=`: рjька`
бж~iя напо'лнися во'дъ: о<у>=гото'валъ <е>=си` пи'щу
и=`мъ, jа='кw та'кw (<е>='сть) о<у>=гото'ванiе.

11. Бразды^ <е>=я` о<у>=по'й, о<у>=мно'жи жи^та <е>=я`:
въ ка'пляхъ <е>=я` возвесели'тся возсiя'ющи {прозяба'ющи}.

12. Блг\сви'ши вjьне'цъ лjь'та бл~гости твоея`, и=
поля` твоя^ и=спо'лнятся ту'ка:

13. разботjь'ютъ кра^сная пусты'ни, и= ра'достiю хо'лми
препоя'шутся.

14. W=дjь'яшася <о>='вни <о>='вчiи, и= о<у>=дw'лiя
о<у>=мно'жатъ пшени'цу: воззову'тъ, и='бо воспою'тъ.

%(1. Въ коне'цъ, пjь'снь <пс>алма` воскр\снiя, 65.%)

Воскли'кните гд\севи вся` земля`, по'йте же и='мени
<е>=гw`, дади'те сла'ву хвалjь` <е>=гw`.

3. Рцы'те бг~у: ко'ль стра^шна дjьла` твоя^; во мно'жествjь
си'лы твоея` со'лжутъ тебjь` врази` твои`.

4. Вся` земля` да покло'нится тебjь` и= пое'тъ тебjь`,
да пое'тъ же и='мени твоему`, вы'шнiй.

5. Прiиди'те и= ви'дите дjьла` бж~iя, ко'ль стра'шенъ
въ совjь'тjьхъ па'че сынw'въ человjь'ческихъ.

6. W=браща'яй мо'ре въ су'шу, въ рjьцjь` про'йдутъ
нога'ми: та'мw возвесели'мся w= не'мъ,

7. вл\дчествующемъ си'лою свое'ю вjь'комъ: <о>='чи
<е>=гw` на jа=зы'ки призира'етjь: преwгорчева'ющiи
да не возно'сятся въ себjь`.

8. Благослови'те, jа=зы'цы, бг~а на'шего, и= о<у>=слы'шанъ
сотвори'те гла'съ хвалы` <е>=гw`,

9. поло'жшагw ду'шу мою` въ живо'тъ, и= не да'вшаго
во смяте'нiе но'гъ мои'хъ.

10. Jа='кw и=скуси'лъ ны` <е>=си`, бж~е, разже'глъ
ны` <е>=си`, jа='коже разжиза'ется сребро`.

11. Вве'лъ ны` <е>=си` въ сjь'ть, положи'лъ <е>=си`
скw'рби на хребтjь` на'шемъ.

12. Возве'лъ <е>=си` человjь'ки на главы^ на'шя: проидо'хомъ
сквозjь` <о>='гнь и= во'ду, и= и=зве'лъ <е>=си` ны`
въ поко'й.

13. Вни'ду въ до'мъ тво'й со всесожже'нiемъ, возда'мъ
тебjь` моли^твы моя^,

14. jа=`же и=зреко'стjь о<у>=стнjь` мои`, и= глаго'лаша
о<у>=ста` моя^ въ ско'рби мое'й.

15. Всесожж<е>'нiя ту^чна вознесу` тебjь` съ кади'ломъ,
и= <о>=вны`, вознесу` тебjь` волы` съ козлы^.

16. Прiиди'те, о<у>=слы'шите, и= повjь'мъ ва'мъ, вси`
боя'щiися бг~а, <е>=ли^ка сотвори` души` мое'й.

17. Къ нему` о<у>=сты^ мои'ми воззва'хъ, и= вознесо'хъ
под\ъ я=зы'комъ мои'мъ.

18. Непра'вду а='ще о<у>=зрjь'хъ въ се'рдцы мое'мъ,
да не о<у>=слы'шитъ мен<е>` гд\сь.

19. Сегw` ра'ди о<у>=слы'ша мя` бг~ъ, вня'тъ гла'су
моле'нiя моегw`.

20. Блг\све'нъ бг~ъ, и='же не w\тста'ви моли'тву мою`
и= мл\сть свою` w\т мен<е>`.

%(1. Въ коне'цъ, въ пjь'снехъ, <пс>ало'мъ пjь'сни дв~ду,
66.%)

Бж~е, о<у>=ще'дри ны` и= блг\сви' ны, просвjьти` лице`
твое` на ны` и= поми'луй ны`:

3. позна'ти на земли` пу'ть тво'й, во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ
сп\снiе твое`.

4. Да и=сповjь'дятся тебjь` лю'дiе, бж~е, да и=сповjь'дятся
тебjь` лю'дiе вси`.

5. Да возвеселя'тся и= да возра'дуются jа=зы'цы: jа='кw
су'диши лю'демъ правото'ю, и= jа=зы'ки на земли` наста'виши.

6. Да и=сповjь'дятся тебjь` лю'дiе, бж~е, да и=сповjь'дятся
тебjь` лю'дiе вси`.

7. Земля` даде` пло'дъ сво'й: блг\сви' ны, бж~е, бж~е
на'шъ,

8. блг\сви' ны, бж~е: и= да о<у>=боя'тся <е>=гw` вси`
концы^ земли`.

%(1. Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ пjь'сни дв~ду, 67.%)

Да воскр\снетъ бг~ъ, и= расточа'тся врази` <е>=гw`,
и= да бjьжа'тъ w\т лица` <е>=гw` ненави'дящiи <е>=го`.

3. Jа='кw и=счеза'етъ ды'мъ, да и=сче'знутъ: jа='кw
та'етъ во'скъ w\т лица` <о>=гня`, та'кw да поги'бнутъ
грjь^шницы w\т лица` бж~iя:

4. а= прв\дницы да возвеселя'тся, да возра'дуются пред\ъ
бг~омъ, да насладя'тся въ весе'лiи.

5. Воспо'йте бг~у, по'йте и='мени <е>=гw`: путесотвори'те
возше'дшему на за'пады, гд\сь и='мя <е>=му`: и= ра'дуйтеся
пред\ъ ни'мъ.

6. Да смяту'тся w\т лица` <е>=гw`, <о>=ц~а` си'рыхъ
и= судiи` вдови'цъ: бг~ъ въ мjь'стjь ст~jь'мъ свое'мъ.

7. Бг~ъ вселя'етъ <е>=диномы'сл<е>нныя въ до'мъ, и=зводя`
w=кова^нныя му'жествомъ, та'кожде преwгорчева'ющыя
живу'щыя во гробjь'хъ.

8. Бж~е, внегда` и=сходи'ти тебjь` пред\ъ людьми` твои'ми,
внегда` мимоходи'ти тебjь` въ пусты'ни,

9. земля` потрясе'ся, и='бо небеса` ка'нуша w\т лица`
бг~а сiна'ина, w\т лица` бг~а i=и~лева.

10. До'ждь во'ленъ w\тлучи'ши, бж~е, достоя'нiю твоему`,
и= и=знемо'же, ты' же соверши'лъ <е>=си` <е>=`.

11. Живw'тная твоя^ живу'тъ на не'й: о<у>=гото'валъ
<е>=си` бл~гостiю твое'ю ни'щему, бж~е.

12. Гд\сь да'стъ глаго'лъ благовjьству'ющымъ си'лою
мно'гою:

13. цр~ь си'лъ возлю'бленнагw, красото'ю {ра'ди красоты`}
до'му раздjьли'ти кwры'сти.

14. А='ще поспите` посредjь` предjь^лъ, крилjь^ голуби^нjь
посре'бр<е>нjь, и= междора^мiя <е>=я` въ блеща'нiи
зла'та:

15. внегда` ра'знствитъ нб\сный цари^ на не'й, w=снjьжа'тся
въ селмw'нjь.

16. Гора` бж~iя, гора` ту'чная, гора` о<у>=сыре'нная,
гора` ту'чная.

17. Вску'ю непщу'ете, го'ры о<у>=сыр<е>'нныя; гора`,
ю='же бл~говоли` бг~ъ жи'ти въ не'й: и='бо гд\сь всели'тся
до конца`.

18. Колесни'ца бж~iя тьма'ми те'мъ, ты'сяща гобзу'ющихъ:
гд\сь въ ни'хъ въ сiна'и во ст~jь'мъ.

19. Возше'лъ <е>=си` на высоту`, плjьни'лъ <е>=си`
плjь'нъ: прiя'лъ <е>=си` дая^нiя въ человjь'цjьхъ,
и='бо непокаря'ющыяся, <е>='же всели'тися.

20. Гд\сь бг~ъ блг\све'нъ, блг\све'нъ гд\сь де'нь дне`:
поспjьши'тъ на'мъ бг~ъ сп\снiй на'шихъ.

21. Бг~ъ на'шъ бг~ъ <е>='же сп~са'ти: и= гд\сня, гд\сня
и=схw'дища см<е>'ртная.

22. <О>=ба'че бг~ъ сокруши'тъ главы^ врагw'въ свои'хъ,
ве'рхъ вла^съ преходя'щихъ въ прегрjьше'нiихъ свои'хъ.

23. Рече` гд\сь: w\т васа'на w=бращу`, w=бращу` во
глубина'хъ морски'хъ:

24. jа='кw да w=мо'чится нога` твоя` въ кро'ви, я=зы'къ
п<е>'съ твои'хъ w\т вра^гъ w\т негw`.

25. Ви^дjьна бы'ша ш<е>'ствiя твоя^, бж~е, ш<е>'ствiя
бг~а моегw` цр~я`, и='же во ст~jь'мъ.

26. Предвари'ша кня^зи бли'з\ъ пою'щихъ, посредjь`
дjь'въ тv"мпа'нницъ.

27. Въ цр~квахъ благослови'те бг~а, гд\са w\т и=стw'чникъ
i=и~левыхъ.

28. Та'мw венiамi'нъ ю=нjь'йшiй во о<у>='жасjь, кня^зи
i=у'дwвы влады'ки и='хъ, кня^зи завулw^ни, кня^зи нефfалi^мли.

29. Заповjь'ждь, бж~е, си'лою твое'ю: о<у>=крjьпи`,
бж~е, сiе`, <е>='же содjь'лалъ <е>=си` въ на'съ.

30. W\т хра'ма твоегw` во i=ер\сли'мъ тебjь` принесу'тъ
ца'рiе да'ры.

31. Запрети` sвjьр<е>'мъ трw'стнымъ: со'нмъ ю=н<е>'цъ
въ ю='ницахъ людски'хъ, <е>='же затвори'ти и=скуш<е>'нныя
сребро'мъ: расточи` jа=зы'ки хотя'щыя бра'немъ.

32. Прiи'дутъ моли^твенницы w\т <е>=гv'пта: <е>=fiо'пiа
предвари'тъ ру'ку свою` къ бг~у.

33. Ца^рства земна^я, по'йте бг~у, воспо'йте гд\севи,

34. возше'дшему на нб~о нб~се` на восто'ки: се`, да'стъ
гла'су своему` гла'съ си'лы.

35. Дади'те сла'ву бг~ови: на i=и~ли велелjь'пота <е>=гw`,
и= си'ла <е>=гw` на w='блацjьхъ.

36. Ди'венъ бг~ъ во ст~ы'хъ свои'хъ: бг~ъ i=и~левъ,
то'й да'стъ си'лу и= держа'ву лю'демъ свои^мъ. Блг\све'нъ
бг~ъ.

%(1. Въ коне'цъ, w= и=змjь'ньшихся %){w= и=му'щихъ
и=змjьни'тися}%(, <пс>ало'мъ дв~ду, 68.%)

Сп~си' мя, бж~е, jа='кw внидо'ша во'ды до души` моея`.

3. О<у>=глjьбо'хъ въ тимjь'нiи глубины`, и= нjь'сть
постоя'нiя: прiидо'хъ во глубины^ морскi^я, и= бу'ря
потопи' мя.

4. О<у>=труди'хся зовы'й, и=змолче` горта'нь мо'й:
и=счезо'стjь <о>='чи мои`, w\т <е>='же о<у>=пова'ти
ми` на бг~а моего`.

5. О<у>=мно'жишася па'че вла^съ главы` моея` ненави'дящiи
мя` ту'не: о<у>=крjьпи'шася врази` мои`, и=згоня'щiи
мя` непра'веднw: jа=`же не восхища'хъ, тогда` воздая'хъ.

6. Бж~е, ты` о<у>=вjь'дjьлъ <е>=си` безу'мiе мое`,
и= прегрjьш<е>'нiя моя^ w\т теб<е>` не о<у>=таи'шася.

7. Да не постыдя'тся w= мнjь` терпя'щiи тебе`, гд\си,
гд\си си'лъ: ниже` да посра'мятся w= мнjь` и='щущiи
тебе`, бж~е i=и~левъ.

8. Jа='кw теб<е>` ра'ди претерпjь'хъ поноше'нiе, покры`
срамота` лице` мое`.

9. Чу'ждь бы'хъ бра'тiи мое'й и= стра'ненъ сыновw'мъ
ма'тере моея`:

10. jа='кw ре'вность до'му твоегw` снjьде' мя, и= понош<е>'нiя
понося'щихъ ти` нападо'ша на мя`.

11. И= покры'хъ посто'мъ ду'шу мою`, и= бы'сть въ поноше'нiе
мнjь`:

12. и= положи'хъ w=дjья'нiе мое` вре'тище, и= бы'хъ
и=`мъ въ при'тчу.

13. W= мнjь` глумля'хуся сjьдя'щiи во вратjь'хъ, и=
w= мнjь` поя'ху пiю'щiи вiно`.

14. А='зъ же моли'твою мое'ю къ тебjь`, бж~е: вре'мя
бл~говоле'нiя, бж~е: во мно'жествjь мл\сти твоея` о<у>=слы'ши
мя`, во и='стинjь сп\снiя твоегw`.

15. Сп~си' мя w\т бре'нiя, да не о<у>=глjь'бну: да
и=зба'влюся w\т ненави'дящихъ мя` и= w\т глубо'кихъ
во'дъ.

16. Да не потопи'тъ мене` бу'ря водна'я, ниже` да пожре'тъ
мене` глубина`, ниже` сведе'тъ w= мнjь` рове'нникъ
о<у>='стъ свои'хъ.

17. О<у>=слы'ши мя`, гд\си, jа='кw бл~га мл\сть твоя`:
по мно'жеству щедро'тъ твои'хъ при'зри на мя`.

18. Не w\тврати` лица` твоегw` w\т <о>='трока твоегw`,
jа='кw скорблю`: ско'рw о<у>=слы'ши мя`.

19. Вонми` души` мое'й и= и=зба'ви ю=`: вра^гъ мои'хъ
ра'ди и=зба'ви мя`.

20. Ты' бо вjь'си поноше'нiе мое`, и= сту'дъ мо'й,
и= срамоту` мою`: пред\ъ тобо'ю вси` w=скорбля'ющiи
мя`.

21. Поноше'нiе ча'яше душа` моя` и= стра'сть: и= жда'хъ
соскорбя'щагw, и= не бjь`, и= о<у>=тjьша'ющихъ, и=
не w=брjьто'хъ.

22. И= да'ша въ снjь'дь мою` же'лчь, и= въ жа'жду мою`
напои'ша мя` <о>='цта.

23. Да бу'детъ трапе'за и='хъ пред\ъ ни'ми въ сjь'ть
и= въ воздая'нiе и= въ собла'знъ.

24. Да помрача'тся <о>='чи и='хъ, <е>='же не ви'дjьти,
и= хребе'тъ и='хъ вы'ну сляцы`.

25. Пролi'й на ня` гнjь'въ тво'й, и= jа='рость гнjь'ва
твоегw` да пости'гнетъ и=`хъ.

26. Да бу'детъ дво'ръ и='хъ пу'стъ, и= въ жили'щихъ
и='хъ да не бу'детъ живы'й.

27. Зане` <е>=го'же ты` порази'лъ <е>=си`, тi'и погна'ша,
и= къ болjь'зни jа='звъ мои'хъ приложи'ша.

28. Приложи` беззако'нiе къ беззако'нiю и='хъ, и= да
не вни'дутъ въ пра'вду твою`.

29. Да потребя'тся w\т кни'ги живы'хъ, и= съ прв\дными
да не напи'шутся.

30. Ни'щь и= боля'й <е>='смь а='зъ: сп\снiе твое`,
бж~е, да прiи'метъ мя`.

31. Восхвалю` и='мя бг~а моегw` съ пjь'снiю, возвели'чу
<е>=го` во хвале'нiи:

32. и= о<у>=го'дно бу'детъ бг~у па'че тельца` ю='на,
ро'ги и=знося'ща и= па'знwкти.

33. Да о<у>='зрятъ ни'щiи и= возвеселя'тся: взыщи'те
бг~а, и= жива` бу'детъ душа` ва'ша.

34. Jа='кw о<у>=слы'ша о<у>=бw'гiя гд\сь, и= w=кова^нныя
своя^ не о<у>=ничижи`.

35. Да восхва'лятъ <е>=го` нб~са` и= земля`, мо'ре
и= вся^ живу^щая въ не'мъ.

36. Jа='кw бг~ъ сп~се'тъ сiw'на, и= сози'ждутся гра'ди
i=уде'йстiи, и= вселя'тся та'мw и= наслjь'дятъ и=`:

37. и= сjь'мя рабw'въ твои'хъ о<у>=держи'тъ и=`, и=
лю'бящiи и='мя твое` вселя'тся въ не'мъ.

%(1. Въ коне'цъ дв~ду, въ воспомина'нiе, во <е>='же
сп\сти' мя гд\су, 69.%)

Бж~е, въ по'мощь мою` вонми`: гд\си, помощи' ми потщи'ся.

3. Да постыдя'тся и= посра'мятся и='щущiи ду'шу мою`,
да возвратя'тся вспя'ть и= постыдя'тся хотя'щiи ми`
sла^я:

4. да возвратя'тся а='бiе стыдя'щеся глаго'лющiи ми`:
бла'гоже, бла'гоже.

5. Да возра'дуются и= возвеселя'тся w= тебjь` вси`
и='щущiи тебе`, бж~е: и= да глаго'лютъ вы'ну, да возвели'чится
гд\сь, лю'бящiи сп\снiе твое`.

6. А='зъ же ни'щь <е>='смь и= о<у>=бо'гъ, бж~е, помози'
ми: помо'щникъ мо'й и= и=зба'витель мо'й <е>=си` ты`,
гд\си, не закосни`.

%(Дв~ду <пс>ало'мъ, сынw'въ i=wнада'вовыхъ и= пе'рвыхъ
плjь'ньшихся, не надпи'санъ о<у>= <е>=вр<е>'й, 70.%)

На тя`, гд\си, о<у>=пова'хъ, да не постыжу'ся въ вjь'къ.

2. Пра'вдою твое'ю и=зба'ви мя` и= и=зми' мя: приклони`
ко мнjь` о<у>='хо твое` и= сп~си' мя.

3. Бу'ди ми` въ бг~а защи'тителя и= въ мjь'сто крjь'пко
сп\сти' мя: jа='кw о<у>=твержде'нiе мое` и= прибjь'жище
мое` <е>=си` ты`.

4. Бж~е мо'й, и=зба'ви мя` и=з\ъ руки` грjь'шнагw,
и=з\ъ руки` законопресту'пнагw и= w=би'дящагw:

5. jа='кw ты` <е>=си` терпjь'нiе мое`, гд\си, гд\си,
о<у>=пова'нiе мое` w\т ю='ности моея`.

6. Въ тебjь` о<у>=тверди'хся w\т о<у>=тро'бы, w\т чре'ва
ма'тере моея` ты` <е>=си` мо'й покрови'тель: w= тебjь`
пjь'нiе мое` вы'ну.

7. Jа='кw чу'до бы'хъ мнw'гимъ: и= ты` помо'щникъ мо'й
крjь'покъ.

8. Да и=спо'лнятся о<у>=ста` моя^ хвале'нiя, jа='кw
да воспою` сла'ву твою`, ве'сь де'нь великолjь'пiе
твое`.

9. Не w\тве'ржи мен<е>` во вре'мя ста'рости: внегда`
w=скудjьва'ти крjь'пости мое'й, не w=ста'ви мен<е>`.

10. Jа='кw рjь'ша врази` мои` мнjь`, и= стрегу'щiи
ду'шу мою` совjьща'ша вку'пjь,

11. глаго'люще: бг~ъ w=ста'вилъ <е>='сть <е>=го`, пожени'те
и= и=ми'те <е>=го`, jа='кw нjь'сть и=збавля'яй.

12. Бж~е мо'й, не о<у>=дали'ся w\т мен<е>`: бж~е мо'й,
въ по'мощь мою` вонми`.

13. Да постыдя'тся и= и=сче'знутъ w=клевета'ющiи ду'шу
мою`, да w=блеку'тся въ сту'дъ и= сра'мъ и='щущiи sла^я
мнjь`.

14. А='зъ же всегда` воз\ъупова'ю на тя`, и= приложу`
на вся'ку похвалу` твою`.

15. О<у>=ста` моя^ возвjьстя'тъ пра'вду твою`, ве'сь
де'нь сп\снiе твое`, jа='кw не позна'хъ кни^жная.

16. Вни'ду въ си'лjь гд\сни: гд\си, помяну` пра'вду
теб<е>` <е>=ди'нагw.

17. Бж~е мо'й, и=`мже научи'лъ мя` <е>=си` w\т ю='ности
моея`, и= донн~jь возвjьщу` чудеса` твоя^.

18. И= да'же до ста'рости и= престарjь'нiя, бж~е мо'й,
не w=ста'ви мен<е>`, до'ндеже возвjьщу` мы'шцу твою`
ро'ду всему` гряду'щему,

19. си'лу твою` и= пра'вду твою`, бж~е, да'же до вы'шнихъ,
jа=`же сотвори'лъ ми` <е>=си` вели^чiя: бж~е, кто`
подо'бенъ тебjь`;

20. <Е>=ли^ки jа=ви'лъ ми` <е>=си` скw'рби мнw'ги и=
sлы^; и= w=бра'щься w=животвори'лъ мя` <е>=си` и= w\т
бе'зднъ земли` возве'лъ мя` <е>=си`.

21. О<у>=мно'жилъ <е>=си` на мнjь` вели'чествiе твое`,
и= w=бра'щься о<у>=тjь'шилъ мя` <е>=си`, и= w\т бе'зднъ
земли` па'ки возве'лъ мя` <е>=си`.

22. И='бо а='зъ и=сповjь'мся тебjь` въ лю'дехъ, гд\си,
въ сосу'дjьхъ <пс>ало'мскихъ и='стину твою`, бж~е:
воспою` тебjь` въ гу'слехъ, ст~ы'й i=и~левъ.

23. Возра'дуетjься о<у>=стнjь` мои`, <е>=гда` воспою`
тебjь`, и= душа` моя`, ю='же <е>=си` и=зба'вилъ:

24. <е>=ще' же и= я=зы'къ мо'й ве'сь де'нь поучи'тся
пра'вдjь твое'й, <е>=гда` постыдя'тся и= посра'мятся
и='щущiи sла^я мнjь`.

%(W= соломw'нjь, <пс>ало'мъ дв~ду, 71.%)

Бж~е, су'дъ тво'й царе'ви да'ждь, и= пра'вду твою`
сы'ну царе'ву:

2. суди'ти лю'демъ твои^мъ въ пра'вдjь и= ни'щымъ твои^мъ
въ судjь`.

3. Да воспрiи'мутъ го'ры ми'ръ лю'демъ и= хо'лми пра'вду.

4. Су'дитъ ни'щымъ людски^мъ, и= спасе'тъ сы'ны о<у>=бо'гихъ,
и= смири'тъ клеветника`.

5. И= пребу'детъ съ со'лнцемъ, и= пре'жде луны` ро'да
родw'въ.

6. Сни'детъ jа='кw до'ждь на руно`, и= jа='кw ка'пля
ка'плющая на зе'млю.

7. Возсiя'етъ во дне'хъ <е>=гw` пра'вда и= мно'жество
ми'ра, до'ндеже w\ти'мется луна`.

8. И= w=блада'етъ w\т мо'ря до мо'ря, и= w\т рjь'къ
до кон<е>'цъ вселе'нныя.

9. Пред\ъ ни'мъ припаду'тъ <е>=fiо'пляне, и= врази`
<е>=гw` пе'рсть поли'жутъ.

10. Ца'рiе fарсi'йстiи и= <о>='строви да'ры принесу'тъ,
ца'рiе а=ра'встiи и= сава` да'ры приведу'тъ:

11. и= покло'нятся <е>=му` вси` ца'рiе зе'мстiи, вси`
jа=зы'цы порабо'таютъ <е>=му`.

12. Jа='кw и=зба'ви ни'ща w\т си'льна, и= о<у>=бо'га,
<е>=му'же не бjь` помо'щника.

13. Пощади'тъ ни'ща и= о<у>=бо'га, и= ду'шы о<у>=бо'гихъ
спасе'тъ:

14. w\т ли'хвы и= w\т непра'вды и=зба'витъ ду'шы и='хъ,
и= че'стно и='мя <е>=гw` пред\ъ ни'ми.

15. И= жи'въ бу'детъ, и= да'стся <е>=му` w\т зла'та
а=равi'йска: и= помо'лятся w= не'мъ вы'ну, ве'сь де'нь
благословя'тъ <е>=го`.

16. Бу'детъ о<у>=твержде'нiе на земли` на версjь'хъ
го'ръ: превознесе'тся па'че лiва'на пло'дъ <е>=гw`,
и= процвjьту'тъ w\т гра'да jа='кw трава` земна'я.

17. Бу'детъ и='мя <е>=гw` благослове'но во вjь'ки,
пре'жде со'лнца пребыва'етъ и='мя <е>=гw`: и= благословя'тся
въ не'мъ вся^ кwлjь'на земна'я, вси` jа=зы'цы о<у>=блажа'тъ
<е>=го`.

18. Блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ, творя'й чудеса`
<е>=ди'нъ,

19. и= блг\све'но и='мя сла'вы <е>=гw` во вjь'къ и=
въ вjь'къ вjь'ка: и= и=спо'лнится сла'вы <е>=гw` вся`
земля`: бу'ди, бу'ди.

%(W=конча'шася пjь^сни дв~да, сы'на i=ессе'ова. <Пс>ало'мъ
а=са'фу, 72.%)

Ко'ль бл~гъ бг~ъ i=и~левъ пра^вымъ се'рдцемъ.

2. Мои' же вма'лjь не подвижа'стjься но'зjь: вма'лjь
не пролiя'шася стwпы` моя^:

3. jа='кw возревнова'хъ на беззакw'нныя, ми'ръ грjь'шникwвъ
зря`:

4. jа='кw нjь'сть восклоне'нiя въ сме'рти и='хъ и=
о<у>=твержде'нiя въ ра'нjь и='хъ:

5. въ трудjь'хъ человjь'ческихъ не су'ть, и= съ человjь^ки
не прiи'мутъ ра'нъ.

6. Сегw` ра'ди о<у>=держа` я=` горды'ня и='хъ до конца`:
w=дjь'яшася непра'вдою и= нече'стiемъ свои'мъ.

7. И=зы'детъ jа='кw и=з\ъ ту'ка непра'вда и='хъ: преидо'ша
въ любо'вь се'рдца.

8. Помы'слиша и= глаго'лаша въ лука'вствjь, непра'вду
въ высоту` глаго'лаша:

9. положи'ша на небеси` о<у>=ста` своя^, и= я=зы'къ
и='хъ пре'йде по земли`.

10. Сегw` ра'ди w=братя'тся лю'дiе мои` сjь'мw, и=
днi'е и=спо'лнени w=бря'щутся въ ни'хъ.

11. И= рjь'ша: ка'кw о<у>=вjь'дjь бг~ъ; и= а='ще <е>='сть
ра'зумъ въ вы'шнемъ;

12. Се`, сi'и грjь^шницы и= гобзу'ющiи въ вjь'къ о<у>=держа'ша
бога'тство.

13. И= рjь'хъ: <е>=да` {о<у>=`бо} всу'е w=правди'хъ
се'рдце мое` и= о<у>=мы'хъ въ непови'нныхъ ру'цjь мои`,

14. и= бы'хъ jа='звенъ ве'сь де'нь, и= w=бличе'нiе
мое` на о<у>='треннихъ;

15. А='ще глаго'лахъ, повjь'мъ та'кw: се`, ро'ду сынw'въ
твои'хъ, <е>=му'же w=бjьща'хся {се`, ро'ду сынw'въ
твои'хъ преступи'хъ}:

16. и= непщева'хъ разумjь'ти: сiе` тру'дъ <е>='сть
предо мно'ю,

17. до'ндеже вни'ду во ст~и'ло бж~iе и= разумjь'ю въ
послjь^дняя и='хъ.

18. <О>=ба'че за льщ<е>'нiя и='хъ положи'лъ <е>=си`
и=`мъ sла^я, низложи'лъ <е>=си` я=`, внегда` разгордjь'шася.

19. Ка'кw бы'ша въ запустjь'нiе; внеза'пу и=счезо'ша,
погибо'ша за беззако'нiе свое`.

20. Jа='кw со'нiе востаю'щагw, гд\си, во гра'дjь твое'мъ
w='бразъ и='хъ о<у>=ничижи'ши.

21. Jа='кw разжже'ся се'рдце мое`, и= о<у>=трw'бы моя^
и=змjьни'шася:

22. и= а='зъ о<у>=ничиже'нъ, и= не разумjь'хъ, ско'тенъ
бы'хъ о<у>= теб<е>`.

23. И= а='зъ вы'ну съ тобо'ю: о<у>=держа'лъ <е>=си`
ру'ку десну'ю мою`,

24. и= совjь'томъ твои'мъ наста'вилъ мя` <е>=си`, и=
со сла'вою прiя'лъ мя` <е>=си`.

25. Что' бо ми` <е>='сть на нб~си`; и= w\т теб<е>`
что` восхотjь'хъ на земли`;

26. И=счезе` се'рдце мое` и= пло'ть моя`, бж~е се'рдца
моегw`, и= ча'сть моя`, бж~е, во вjь'къ.

27. Jа='кw се`, о<у>=даля'ющiи себе` w\т теб<е>` поги'бнутъ:
потреби'лъ <е>=си` вся'каго любодjь'ющаго w\т теб<е>`.

28. Мнjь' же прилjьпля'тися бг~ови бла'го <е>='сть,
полага'ти на гд\са о<у>=пова'нiе мое`, возвjьсти'ти
ми` вся^ хвалы^ твоя^, во вратjь'хъ дще'ре сiw'ни.

%(Ра'зума а=са'фу, 73.%)

Вску'ю, бж~е, w\три'нулъ <е>=си` до конца`; разгнjь'вася
jа='рость твоя` на <о>='вцы па'жити твоея`;

2. Помяни` со'нмъ тво'й, <е>=го'же стяжа'лъ <е>=си`
и=спе'рва, и=зба'вилъ <е>=си` жезло'мъ достоя'нiя твоегw`,
гора` сiw'нъ сiя` {же'злъ достоя'нiя твоегw`, го'ру
сiw'нъ сiю`}, въ не'йже всели'лся <е>=си`.

3. Воздви'гни ру'цjь твои` на горды^ни и='хъ въ коне'цъ,
<е>=ли^ка лука'внова вра'гъ во ст~jь'мъ твое'мъ.

4. И= восхвали'шася ненави'дящiи тя` посредjь` пра'здника
твоегw`: положи'ша зна'м<е>нiя своя^ зна'м<е>нiя, и=
не позна'ша,

5. jа='кw во и=схо'дjь превы'ше: jа='кw въ дубра'вjь
дре'вянjь сjьки'рами разсjько'ша

6. дв<е>'ри <е>=гw` вку'пjь, сjь'чивомъ и= <о>=ско'рдомъ
разруши'ша и=`.

7. Возжго'ша <о>=гне'мъ ст~и'ло твое`: на земли` w=скверни'ша
жили'ще и='мене твоегw`.

8. Рjь'ша въ се'рдцы свое'мъ ю='жики и='хъ вку'пjь:
прiиди'те, и= w\тста'вимъ вся^ пра'здники бж~iя w\т
земли`.

9. Зна'м<е>нiя и='хъ {зна'менiй на'шихъ} не ви'дjьхомъ:
нjь'сть ктому` пр\оро'ка, и= на'съ не позна'етъ ктому`.

10. Доко'лjь, бж~е, поно'ситъ вра'гъ; раздражи'тъ проти'вный
и='мя твое` до конца`;

11. Вску'ю w\твраща'еши ру'ку твою` и= десни'цу твою`
w\т среды` нjь'дра твоегw` въ коне'цъ;

12. Бг~ъ же, цр~ь на'шъ, пре'жде вjь'ка содjь'ла сп\снiе
посредjь` земли`.

13. Ты` о<у>=тверди'лъ <е>=си` си'лою твое'ю мо'ре:
ты` сте'рлъ <е>=си` главы^ sмi<е>'въ въ водjь`:

14. ты` сокруши'лъ <е>=си` главу` sмi'еву, да'лъ <е>=си`
того` бра'шно лю'демъ <е>=fiw'пскимъ.

15. Ты` расто'рглъ <е>=си` и=сто'чники и= пото'ки:
ты` и=зсуши'лъ <е>=си` рjь'ки и=fа^мскiя.

16. Тво'й <е>='сть де'нь, и= твоя` <е>='сть но'щь:
ты` соверши'лъ <е>=си` зарю` и= со'лнце.

17. Ты` сотвори'лъ <е>=си` вся^ предjь'лы земли`: жа'тву
и= ве'сну ты` созда'лъ <е>=си` я=`.

18. Помяни` сiя^: вра'гъ поноси` гд\севи, и= лю'дiе
безу'мнiи раздражи'ша и='мя твое`.

19. Не преда'ждь sвjьр<е>'мъ ду'шу и=сповjь'дающуюся
тебjь`: ду'шъ о<у>=бо'гихъ твои'хъ не забу'ди до конца`.

20. При'зри на завjь'тъ тво'й: jа='кw и=спо'лнишася
помраче'ннiи земли` домw'въ беззако'нiй.

21. Да не возврати'тся смире'нный посра'мленъ: ни'щь
и= о<у>=бо'гъ восхвали'та и='мя твое`.

22. Воста'ни, бж~е, суди` прю` твою`: помяни` поноше'нiе
твое`, <е>='же w\т безу'мнагw ве'сь де'нь.

23. Не забу'ди гла'са моли'тв<е>нникъ твои'хъ: горды'ня
ненави'дящихъ тя` взы'де вы'ну {да восхо'дитъ вы'ну
къ тебjь`}.

%(1. Въ коне'цъ, да не растли'ши, <пс>ало'мъ пjь'сни
а=са'фу, 74.%)

И=сповjь'мыся тебjь`, бж~е, и=сповjь'мыся тебjь` и=
призове'мъ и='мя твое`: повjь'мъ вся^ чудеса` твоя^.

3. <Е>=гда` прiиму` вре'мя, а='зъ правwты` возсужду`.

4. Раста'яся земля` и= вси` живу'щiи на не'й, а='зъ
о<у>=тверди'хъ столпы` <е>=я`.

5. Рjь'хъ беззако'ннующымъ, не беззако'ннуйте: и= согрjьша'ющымъ,
не возноси'те ро'га.

6. Не воздвиза'йте на высоту` ро'га ва'шегw и= не глаго'лите
на бг~а непра'вду:

7. jа='кw ниже` w\т и=схw'дъ, ниже` и= за^падъ, ниже`
w\т пусты'хъ го'ръ.

8. Jа='кw бг~ъ судiя` <е>='сть: сего` смиря'етъ, и=
сего` возно'ситъ.

9. Jа='кw ча'ша въ руцjь` гд\сни, вiна` нерастворе'на
и=спо'лнь растворе'нiя, и= о<у>=клони` w\т сея` въ
сiю`: <о>=ба'че дро'ждiе <е>=гw` не и=стощи'ся, и=спiю'тъ
вси` грjь'шнiи земли`.

10. А='зъ же возра'дуюся въ вjь'къ, воспою` бг~у i=а'кwвлю:

11. и= вся^ ро'ги грjь'шныхъ сломлю`, и= вознесе'тся
ро'гъ прв\днагw.

%(1. Въ коне'цъ, въ пjь'снехъ, <пс>ало'мъ а=са'фу,
пjь'снь ко а=ссv"рi'анину, 75.%)

Вjь'домъ во i=уде'и бг~ъ: во i=и~ли ве'лiе и='мя <е>=гw`.

3. И= бы'сть въ ми'рjь мjь'сто <е>=гw`, и= жили'ще
<е>=гw` въ сiw'нjь.

4. Та'мw сокруши` крjь'пwсти лукw'въ, <о>=ру'жiе и=
ме'чь и= бра'нь.

5. Просвjьща'еши ты` ди'внw w\т го'ръ вjь'чныхъ.

6. Смято'шася вси` неразу'мнiи се'рдцемъ: о<у>=сну'ша
сно'мъ свои'мъ, и= ничто'же w=брjьто'ша вси` му'жiе
бога'тства въ рука'хъ свои'хъ.

7. W\т запреще'нiя твоегw`, бж~е i=а'кwвль, воздрема'ша
всjь'дшiи на ко'ни.

8. Ты` стра'шенъ <е>=си`, и= кто` противоста'нетъ тебjь`;
w\тто'лjь гнjь'въ тво'й.

9. Съ нб~се` слы'шанъ сотвори'лъ <е>=си` су'дъ: земля`
о<у>=боя'ся и= о<у>=молча`,

10. внегда` воста'ти на су'дъ бг~у, сп\сти` вся^ крw'ткiя
земли`.

11. Jа='кw помышле'нiе человjь'ческое и=сповjь'стся
тебjь`, и= w=ста'нокъ помышле'нiя пра'зднуетъ ти`.

12. Помоли'теся и= воздади'те гд\севи бг~у на'шему:
вси`, и=`же w='крестъ <е>=гw`, принесу'тъ да'ры

13. стра'шному и= w\те'млющему ду'хи князе'й, стра'шному
па'че царе'й земны'хъ.

%(1. Въ коне'цъ, w= i=дifу'мjь, <пс>ало'мъ а=са'фу,
76.%)

Гла'сомъ мои'мъ ко гд\су воззва'хъ, гла'сомъ мои'мъ
къ бг~у, и= вня'тъ ми`.

3. Въ де'нь ско'рби моея` бг~а взыска'хъ рука'ма мои'ма,
но'щiю пред\ъ ни'мъ, и= не прельще'нъ бы'хъ: w\тве'ржеся
о<у>=тjь'шитися душа` моя`.

4. Помяну'хъ бг~а и= возвесели'хся, поглумля'хся {размышля'хъ},
и= малоду'шствоваше ду'хъ мо'й.

5. Предвари'стjь стражбы^ <о>='чи мои`: смято'хся и=
не глаго'лахъ.

6. Помы'слихъ дни^ п<е>'рвыя, и= лjь^та вjь^чная помяну'хъ,
и= поуча'хся:

7. но'щiю се'рдцемъ мои'мъ глумля'хся, и= тужа'ше {размышля'хъ,
и= и=спы'товаше} ду'хъ мо'й:

8. <е>=да` во вjь'ки w\три'нетъ гд\сь и= не приложи'тъ
бл~говоли'ти па'ки;

9. и=ли` до конца` мл\сть свою` w\тсjьче'тъ, сконча`
гл~го'лъ w\т ро'да въ ро'дъ;

10. <е>=да` забу'детъ о<у>=ще'дрити бг~ъ; и=ли` о<у>=держи'тъ
во гнjь'вjь свое'мъ щедрw'ты своя^;

11. И= рjь'хъ: нн~jь нача'хъ, сiя` и=змjь'на десни'цы
вы'шнягw.

12. Помяну'хъ дjьла` гд\сня: jа='кw помяну` w\т нача'ла
чудеса` твоя^,

13. и= поучу'ся во всjь'хъ дjь'лjьхъ твои'хъ, и= въ
начина'нiихъ твои'хъ поглумлю'ся {размышля'ти бу'ду}.

14. Бж~е, во ст~jь'мъ пу'ть тво'й: кто` бг~ъ ве'лiй,
jа='кw бг~ъ на'шъ;

15. Ты` <е>=си` бг~ъ творя'й чудеса`: сказа'лъ <е>=си`
въ лю'дехъ си'лу твою`,

16. и=зба'вилъ <е>=си` мы'шцею твое'ю лю'ди твоя^,
сы'ны i=а^кwвли и= i=w'сифwвы.

17. Ви'дjьша тя` во'ды, бж~е, ви'дjьша тя` во'ды и=
о<у>=боя'шася: смято'шася б<е>'здны.

18. Мно'жество шу'ма во'дъ: гла'съ да'ша w='блацы,
и='бо стрjь'лы твоя^ прехо'дятъ.

19. Гла'съ гро'ма твоегw` въ колеси`, w=свjьти'ша мw'лнiя
твоя^ вселе'нную: подви'жеся и= тре'петна бы'сть земля`.

20. Въ мо'ри путiе` твои`, и= ст<е>зи` твоя^ въ вода'хъ
мно'гихъ, и= слjьды` твои` не позна'ются.

21. Наста'вилъ <е>=си` jа='кw <о>='вцы лю'ди твоя^
руко'ю мwv"се'овою и= а=арw'нею.

%(Ра'зума а=са'фу, 77.%)

Внемли'те, лю'дiе мои`, зако'ну моему`, приклони'те
о<у>='хо ва'ше во глаго'лы о<у>='стъ мои'хъ.

2. W\тве'рзу въ при'тчахъ о<у>=ста` моя^, провjьща'ю
гана^нiя и=спе'рва.

3. <Е>=ли^ка слы'шахомъ и= позна'хомъ я=`, и= <о>=тцы`
на'ши повjь'даша на'мъ:

4. не о<у>=таи'шася w\т ча^дъ и='хъ въ ро'дъ и='нъ,
возвjьща'юще хвалы^ гд\сни, и= си^лы <е>=гw` и= чудеса`
<е>=гw`, jа=`же сотвори`.

5. И= воздви'же свидjь'нiе во i=а'кwвjь, и= зако'нъ
положи` во i=и~ли, <е>=ли^ка заповjь'да <о>=тц<е>'мъ
на'шымъ сказа'ти я=` сыновw'мъ свои^мъ,

6. jа='кw да позна'етъ ро'дъ и='нъ, сы'нове родя'щiися,
и= воста'нутъ и= повjь'дятъ я=` сыновw'мъ свои^мъ:

7. да положа'тъ на бг~а о<у>=пова'нiе свое`, и= не
забу'дутъ дjь'лъ бж~iихъ, и= за'пwвjьди <е>=гw` взы'щутъ:

8. да не бу'дутъ jа='коже <о>=тцы` и='хъ, ро'дъ стропти'въ
и= преwгорчева'яй, ро'дъ и='же не и=спра'ви се'рдца
своегw` и= не о<у>=вjь'ри съ бг~омъ ду'ха своегw`.

9. Сы'нове <е>=фр<е>'мли наляца'юще и= стрjьля'юще
лу'ки возврати'шася въ де'нь бра'ни:

10. не сохрани'ша завjь'та бж~iя, и= въ зако'нjь <е>=гw`
не восхотjь'ша ходи'ти.

11. И= забы'ша бл~годjья^нiя <е>=гw` и= чудеса` <е>=гw`,
jа=`же показа` и=`мъ

12. пред\ъ <о>=тцы^ и='хъ, jа=`же сотвори` чудеса`
въ земли` <е>=гv'петстjьй, на по'ли танеw'сjь:

13. разве'рзе мо'ре и= проведе` и=`хъ: предста'ви во'ды
jа='кw мjь'хъ,

14. и= наста'ви я=` w='блакомъ во дни` и= всю` но'щь
просвjьще'нiемъ <о>=гня`.

15. Разве'рзе ка'мень въ пусты'ни и= напои` я=` jа='кw
въ бе'зднjь мно'зjь:

16. и= и=зведе` во'ду и=з\ъ ка'мене и= низведе` jа='кw
рjь'ки во'ды.

17. И= приложи'ша <е>=ще` согрjьша'ти <е>=му`, преwгорчи'ша
вы'шняго въ безво'днjьй:

18. и= и=скуси'ша бг~а въ сердца'хъ свои'хъ, воспроси'ти
бра^шна душа'мъ свои^мъ.

19. И= клевета'ша на бг~а и= рjь'ша: <е>=да` возмо'жетъ
бг~ъ о<у>=гото'вати трапе'зу въ пусты'ни;

20. Поне'же порази` ка'мень, и= потеко'ша во'ды, и=
пото'цы наводни'шася: <е>=да` и= хлjь'бъ мо'жетъ да'ти;
и=ли` о<у>=гото'вати трапе'зу лю'демъ свои^мъ;

21. Сегw` ра'ди слы'ша гд\сь и= презрjь`, и= <о>='гнь
возгорjь'ся во i=а'кwвjь, и= гнjь'въ взы'де на i=и~ля:

22. jа='кw не вjь'роваша бг~ови, ниже` о<у>=пова'ша
на сп\снiе <е>=гw`.

23. И= заповjь'да w=блакw'мъ свы'ше, и= дв<е>'ри небесе`
w\тве'рзе:

24. и= w=дожди` и=`мъ ма'нну jа='сти, и= хлjь'бъ небе'сный
даде` и=`мъ.

25. Хлjь'бъ а='гг~льскiй jа=де` человjь'къ: бра'шно
посла` и=`мъ до сы'тости.

26. Воздви'же ю='гъ съ небесе`, и= наведе` си'лою свое'ю
лi'ва:

27. и= w=дожди` на ня` jа='кw пра'хъ плw'ти, и= jа='кw
песо'къ морскi'й пти^цы перна^ты.

28. И= нападо'ша посредjь` ста'на и='хъ, w='крестъ
жили'щъ и='хъ.

29. И= jа=до'ша и= насы'тишася sjьлw`, и= жела'нiе
и='хъ принесе` и=`мъ.

30. Не лиши'шася w\т жела'нiя своегw`: <е>=ще` бра'шну
су'щу во о<у>=стjь'хъ и='хъ,

31. и= гнjь'въ бж~iй взы'де на ня`, и= о<у>=би` мнw'жайшая
и='хъ, и= и=збра^ннымъ i=и~л<е>вымъ запя'тъ.

32. Во всjь'хъ си'хъ согрjьши'ша <е>=ще` и= не вjь'роваша
чудес<е>'мъ <е>=гw`:

33. и= и=счезо'ша въ суетjь` днi'е и='хъ, и= лjь^та
и='хъ со тща'нiемъ.

34. <Е>=гда` о<у>=бива'ше я=`, тогда` взыска'ху <е>=го`
и= w=браща'хуся и= о<у>='треневаху къ бг~у:

35. и= помяну'ша, jа='кw бг~ъ помо'щникъ и=`мъ <е>='сть,
и= бг~ъ вы'шнiй и=зба'витель и=`мъ <е>='сть:

36. и= возлюби'ша <е>=го` о<у>=сты^ свои'ми, и= я=зы'комъ
свои'мъ солга'ша <е>=му`:

37. се'рдце же и='хъ не бjь` пра'во съ ни'мъ, ниже`
о<у>=вjь'ришася въ завjь'тjь <е>=гw`.

38. То'й же <е>='сть ще'дръ, и= w=ч\ститъ грjьхи` и='хъ,
и= не растли'тъ: и= о<у>=мно'житъ w\тврати'ти jа='рость
свою`, и= не разжже'тъ всегw` гнjь'ва своегw`.

39. И= помяну`, jа='кw пло'ть су'ть, ду'хъ ходя'й и=
не w=браща'яйся.

40. Колькра'ты преwгорчи'ша <е>=го` въ пусты'ни, прогнjь'ваша
<е>=го` въ земли` безво'днjьй;

41. и= w=брати'шася, и= и=скуси'ша бг~а, и= ст~а'го
i=и~лева раздражи'ша:

42. и= не помяну'ша руки` <е>=гw` въ де'нь, во'ньже
и=зба'ви я=` и=з\ъ руки` w=скорбля'ющагw:

43. jа='коже положи` во <е>=гv'птjь зна'м<е>нiя своя^,
и= чудеса` своя^ на по'ли танеw'сjь:

44. и= преложи` въ кро'вь рjь'ки и='хъ и= и=сто'чники
и='хъ, jа='кw да не пiю'тъ.

45. Посла` на ня` п<е>'сiя му^хи, и= поядо'ша я=`,
и= жа^бы, и= растли` я=`:

46. и= даде` ржjь` плоды` и='хъ, и= труды` и='хъ пругw'мъ.

47. О<у>=би` гра'домъ вiногра'ды и='хъ и= черни'чiе
и='хъ сла'ною:

48. и= предаде` гра'ду скоты` и='хъ, и= и=мjь'нiе и='хъ
<о>=гню`.

49. Посла` на ня` гнjь'въ jа='рости своея`, jа='рость
и= гнjь'въ и= ско'рбь, посла'нiе а='гг<е>лы лю'тыми.

50. Путесотвори` стезю` гнjь'ву своему`, и= не пощадjь`
w\т сме'рти ду'шъ и='хъ, и= скоты` и='хъ въ сме'рти
заключи`:

51. и= порази` вся'кое перворо'дное въ земли` <е>=гv'петстjьй,
нача'токъ вся'кагw труда` и='хъ въ селе'нiихъ ха'мовыхъ.

52. И= воздви'же jа='кw <о>='вцы лю'ди своя^, и= возведе`
я=` jа='кw ста'до въ пусты'ни:

53. и= наста'ви я=` на о<у>=пова'нiе, и= не о<у>=боя'шася:
и= враги` и='хъ покры` мо'ре.

54. И= введе` я=` въ го'ру ст~ы'ни своея`, го'ру сiю`,
ю='же стяжа` десни'ца <е>=гw`.

55. И= и=згна` w\т лица` и='хъ jа=зы'ки, и= по жре'бiю
даде` и=`мъ (зе'млю) о<у>='жемъ жребодая'нiя, и= всели`
въ селе'нiихъ и='хъ кwлjь'на i=и~л<е>ва.

56. И= и=скуси'ша и= преwгорчи'ша бг~а вы'шняго, и=
свидjь'нiй <е>=гw` не сохрани'ша:

57. и= w\тврати'шася и= w\тверго'шася, jа='коже и=
<о>=тцы` и='хъ: преврати'шася въ лу'къ развраще'нъ:

58. и= прогнjь'ваша <е>=го` въ хо'лмjьхъ свои'хъ, и=
во и=стука'нныхъ свои'хъ раздражи'ша <е>=го`.

59. Слы'ша бг~ъ и= презрjь`, и= о<у>=ничижи` sjьлw`
i=и~ля:

60. и= w\три'ну ски'нiю силw'мскую, селе'нiе <е>='же
{селе'нiе свое`, и=дjь'же} всели'ся въ человjь'цjьхъ:

61. и= предаде` въ плjь'нъ крjь'пость и='хъ, и= добро'ту
и='хъ въ ру'ки врагw'въ:

62. и= затвори` во <о>=ру'жiи лю'ди своя^ и= достоя'нiе
свое` презрjь`.

63. Ю='ношы и='хъ пояде` <о>='гнь, и= дjь^вы и='хъ
не w=сjь'тwваны бы'ша:

64. свяще'нницы и='хъ мече'мъ падо'ша, и= вдови'цы
и='хъ не w=пла^каны бу'дутъ.

65. И= воста` jа='кw спя` гд\сь, jа='кw си'ленъ и=
шу'менъ w\т вiна`:

66. и= порази` враги` своя^ вспя'ть, поноше'нiе вjь'чное
даде` и=`мъ:

67. и= w\три'ну селе'нiе i=w'сифово, и= колjь'но <е>=фре'мово
не и=збра`:

68. и= и=збра` колjь'но i=у'дово, го'ру сiw'ню, ю='же
возлюби`:

69. и= созда` jа='кw <е>=диноро'га ст~и'лище свое`:
на земли` w=снова` и=` въ вjь'къ.

70. И= и=збра` дв~да раба` своего`, и= воспрiя'тъ <е>=го`
w\т ста'дъ <о>='вчихъ:

71. w\т дои'лицъ поя'тъ <е>=го`, пасти` i=а'кwва раба`
своего`, и= i=и~ля достоя'нiе свое`.

72. И= о<у>=пасе` я=` въ неsло'бiи се'рдца своегw`,
и= въ ра'зумjьхъ руку` сво<е>'ю наста'вилъ я=` <е>='сть.

%(<Пс>ало'мъ а=са'фу, 78.%)

Бж~е, прiидо'ша jа=зы'цы въ достоя'нiе твое`, w=скверни'ша
хра'мъ ст~ы'й тво'й,

2. положи'ша i=ер\сли'мъ jа='кw <о>=во'щное храни'лище:
положи'ша тру^пiя ра^бъ твои'хъ бра'шно пти'цамъ неб<е>'снымъ,
плw'ти прп\дбныхъ твои'хъ sвjьр<е>'мъ з<е>мны'мъ:

3. пролiя'ша кро'вь и='хъ jа='кw во'ду w='крестъ i=ер\сли'ма,
и= не бjь` погреба'яй.

4. Бы'хомъ поноше'нiе сосjь'дwмъ на'шымъ, подражне'нiе
и= поруга'нiе су'щымъ w='крестъ на'съ.

5. Доко'лjь, гд\си, прогнjь'ваешися до конца`; разжже'тся
jа='кw <о>='гнь рве'нiе твое`;

6. Пролi'й гнjь'въ тво'й на jа=зы'ки незна'ющыя теб<е>`,
и= на ца^рствiя, jа=`же и='мене твоегw` не призва'ша:

7. jа='кw поядо'ша i=а'кwва, и= мjь'сто <е>=гw` w=пустоши'ша.

8. Не помяни` на'шихъ беззако'нiй пе'рвыхъ: ско'рw
да предваря'тъ ны` щедрw'ты твоя^, гд\си, jа='кw w=бнища'хомъ
sjьлw`.

9. Помози` на'мъ, бж~е, сп~си'телю на'шъ, сла'вы ра'ди
и='мене твоегw`: гд\си, и=зба'ви ны` и= w=ч\сти грjьхи`
на'шя и='мене ра'ди твоегw`.

10. Да не когда` реку'тъ jа=зы'цы: гдjь` <е>='сть бг~ъ
и='хъ; и= да о<у>=вjь'стся во jа=зы'цjьхъ пред\ъ <о>=чи'ма
на'шима w\тмще'нiе кро'ве ра^бъ твои'хъ пролиты'я.

11. Да вни'детъ пред\ъ тя` воздыха'нiе w=кова'нныхъ:
по вели'чiю мы'шцы твоея` снабди` сы'ны о<у>=мерщвле'нныхъ.

12. Возда'ждь сосjь'дwмъ на'шымъ седмери'цею въ нjь'дро
и='хъ поноше'нiе и='хъ, и='мже поноси'ша тя`, гд\си.

13. Мы' же лю'дiе твои` и= <о>='вцы па'жити твоея`
и=сповjь'мыся тебjь`, бж~е, во вjь'къ, въ ро'дъ и=
ро'дъ возвjьсти'мъ хвалу` твою`.

%(1. Въ коне'цъ, w= и=змjь'ньшихся, свидjь'нiе а=са'фу,
<пс>ало'мъ, 79.%)

Пасы'й i=и~ля, вонми`: наставля'яй jа='кw <о>=вча`
i=w'сифа, сjьдя'й на херувi'мjьхъ, jа=ви'ся:

3. пред\ъ <е>=фре'момъ и= венiамi'номъ и= манассi'емъ
воздви'гни си'лу твою`, и= прiиди` во <е>='же сп\сти`
на'съ.

4. Бж~е, w=брати' ны, и= просвjьти` лице` твое`, и=
спасе'мся.

5. Гд\си бж~е си'лъ, доко'лjь гнjь'ваешися на моли'тву
ра^бъ твои'хъ;

6. Напита'еши на'съ хлjь'бомъ сле'знымъ, и= напои'ши
на'съ слеза'ми въ мjь'ру.

7. Положи'лъ <е>=си` на'съ въ прерjька'нiе сосjь'дwмъ
на'шымъ, и= врази` на'ши подражни'ша ны`.

8. Гд\си бж~е си'лъ, w=брати' ны, и= просвjьти` лице`
твое`, и= спасе'мся.

9. Вiногра'дъ и=з\ъ <е>=гv'пта прене'слъ <е>=си`: и=згна'лъ
<е>=си` jа=зы'ки, и= насади'лъ <е>=си` и=`:

10. путесотвори'лъ <е>=си` пред\ъ ни'мъ, и= насади'лъ
<е>=си` кор<е>'нiя <е>=гw`, и= и=спо'лни зе'млю.

11. Покры` го'ры сjь'нь <е>=гw`, и= вjь^твiя <е>=гw`
ке'дры бж~iя:

12. простре` рw'зги <е>=гw` {своя^} до мо'ря, и= да'же
до рjь'къ w\тра^сли <е>=гw` {своя^}.

13. Вску'ю низложи'лъ <е>=си` w=пло'тъ <е>=гw`, и=
w=б\ъима'ютъ и=` вси` мимоходя'щiи путе'мъ;

14. W=зоба` и=` ве'прь w\т дубра'вы, и= о<у>=едине'нный
ди'вiй пояде` и=`.

15. Бж~е си'лъ, w=брати'ся о<у>=`бо, и= при'зри съ
нб~се` и= ви'ждь, и= посjьти` вiногра'дъ се'й:

16. и= соверши` и=`, <е>=го'же насади` десни'ца твоя`,
и= на сы'на человjь'ческаго, <е>=го'же о<у>=крjьпи'лъ
<е>=си` себjь`.

17. Пожже'нъ <о>=гне'мъ и= раско'панъ: w\т запреще'нiя
лица` твоегw` поги'бнутъ.

18. Да бу'детъ рука` твоя` на му'жа десни'цы твоея`
и= на сы'на человjь'ческаго, <е>=го'же о<у>=крjьпи'лъ
<е>=си` себjь`,

19. и= не w\тсту'пимъ w\т теб<е>`: w=живи'ши ны`, и=
и='мя твое` призове'мъ.

20. Гд\си бж~е си'лъ, w=брати' ны, и= просвjьти` лице`
твое`, и= спасе'мся.

%(1. Въ коне'цъ, w= точи'лjьхъ, <пс>ало'мъ а=са'фу,
80.%)

Ра'дуйтеся бг~у помо'щнику на'шему, воскли'кните бг~у
i=а'кwвлю:

3. прiими'те <пс>ало'мъ и= дади'те тv"мпа'нъ, <пс>алти'рь
красе'нъ съ гу'сльми:

4. воструби'те въ новом\счiи трубо'ю, во бл~гознамени'тый
де'нь пра'здника ва'шегw:

5. jа='кw повелjь'нiе i=и~леви <е>='сть, и= судьба`
бг~у i=а'кwвлю.

6. Свидjь'нiе во i=w'сифjь положи` <е>=`, внегда` и=зы'ти
<е>=му` w\т земли` <е>=гv'петскiя: я=зы'ка, <е>=гw'же
не вjь'дяше, о<у>=слы'ша.

7. W\тя'тъ w\т бре'мене хребе'тъ <е>=гw`: ру'цjь <е>=гw`
въ коши` порабо'тастjь.

8. Въ ско'рби призва'лъ мя` <е>=си`, и= и=зба'вихъ
тя`: о<у>=слы'шахъ тя` въ та'йнjь бу'рнjь: и=скуси'хъ
тя` на водjь` прерjька'нiя.

9. Слы'шите, лю'дiе мои`, и= засвидjь'тельствую ва'мъ,
i=и~лю, а='ще послу'шаеши мен<е>`:

10. не бу'детъ тебjь` бо'гъ но'въ, ниже` поклони'шися
бо'гу чужде'му.

11. А='зъ бо <е>='смь гд\сь бг~ъ тво'й, и=зведы'й тя`
w\т земли` <е>=гv'петскiя: разшири` о<у>=ста` твоя`,
и= и=спо'лню я=`.

12. И= не послу'шаша лю'дiе мои` гла'са моегw`, и=
i=и~ль не вня'тъ ми`:

13. и= w\тпусти'хъ я=` по начина'нi<е>мъ серде'цъ и='хъ,
по'йдутъ въ начина'нiихъ свои'хъ.

14. А='ще бы'ша лю'дiе мои` послу'шали мен<е>`, i=и~ль
а='ще бы въ пути^ моя^ ходи'лъ:

15. ни w= чесо'мже о<у>='бw враги` <е>=гw` смири'лъ
бы'хъ, и= на w=скорбля'ющыя и=`хъ возложи'лъ бы'хъ
ру'ку мою`.

16. Врази` гд\сни солга'ша <е>=му`, и= бу'детъ вре'мя
и='хъ въ вjь'къ:

17. и= напита` и=`хъ w\т ту'ка пшени'чна, и= w\т ка'мене
ме'да насы'ти и=`хъ.

%(<Пс>ало'мъ а=са'фу, 81.%)

Бг~ъ ста` въ со'нмjь богw'въ, посредjь' же бо'ги разсу'дитъ.

2. Доко'лjь су'дите непра'вду, и= ли'ца грjь'шникwвъ
прiе'млете;

3. Суди'те си'ру и= о<у>=бо'гу, смире'на и= ни'ща w=правда'йте:

4. и=зми'те ни'ща и= о<у>=бо'га, и=з\ъ руки` грjь'шничи
и=зба'вите <е>=го`.

5. Не позна'ша, ниже` о<у>=разумjь'ша, во тьмjь` хо'дятъ:
да подви'жатся вся^ w=снова^нiя земли`.

6. А='зъ рjь'хъ: бо'зи <е>=сте`, и= сы'нове вы'шнягw
вси`:

7. вы' же jа='кw человjь'цы о<у>=мира'ете, и= jа='кw
<е>=ди'нъ w\т князе'й па'даете.

8. Воскр\сни`, бж~е, суди` земли`: jа='кw ты` наслjь'диши
во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ.

%(1. Пjь'снь <пс>алма` а=са'фу, 82.%)

Бж~е, кто` о<у>=подо'бится тебjь`; не премолчи`, ниже`
о<у>=кроти` {ниже` о<у>=кроти'ся}, бж~е:

3. jа='кw се`, врази` твои` возшумjь'ша, и= ненави'дящiи
тя` воздвиго'ша главу`.

4. На лю'ди твоя^ лука'вноваша во'лею, и= совjьща'ша
на ст~ы^я твоя^.

5. Рjь'ша: прiиди'те и= потреби'мъ я=` w\т jа=зы^къ,
и= не помяне'тся и='мя i=и~лево ктому`.

6. Jа='кw совjьща'ша <е>=диномышле'нiемъ вку'пjь, на
тя` завjь'тъ завjьща'ша:

7. сел<е>'нiя i=дум<е>'йска и= i=сма'илiте, мwа'въ
и= а=га'ряне,

8. гева'лъ и= а=ммw'нъ и= а=мали'къ, и=ноплем<е>'нницы
съ живу'щими въ тv'рjь:

9. и='бо и= а=ссу'ръ прiи'де съ ни'ми, бы'ша въ заступле'нiе
сыновw'мъ лw'тwвымъ.

10. Сотвори` и=`мъ jа='кw мадiа'му и= сiса'рjь, jа='кw
i=авi'му въ пото'цjь кi'ссовjь:

11. потреби'шася во а=ендw'рjь, бы'ша jа='кw гно'й
земны'й.

12. Положи` кня^зи и='хъ jа='кw w=ри'ва и= зи'ва, и=
зеве'а и= салма'на, вся^ кня^зи и='хъ,

13. и='же рjь'ша: да наслjь'димъ себjь` ст~и'лище бж~iе.

14. Бж~е мо'й, положи` я=` jа='кw ко'ло, jа='кw тро'сть
пред\ъ лице'мъ вjь'тра.

15. Jа='кw <о>='гнь попаля'яй дубра^вы, jа='кw пла'мень
пожига'яй го'ры:

16. та'кw пожене'ши я=` бу'рею твое'ю, и= гнjь'вомъ
твои'мъ смяте'ши я=`.

17. И=спо'лни ли'ца и='хъ безче'стiя, и= взы'щутъ и='мене
твоегw`, гд\си.

18. Да постыдя'тся и= смяту'тся въ вjь'къ вjь'ка, и=
посра'мятся и= поги'бнутъ.

19. И= да позна'ютъ, jа='кw и='мя тебjь` гд\сь, ты`
<е>=ди'нъ вы'шнiй по все'й земли`.

%(1. Въ коне'цъ, w= точи'лjьхъ, сынw'мъ коре'wвымъ,
<пс>ало'мъ, 83.%)

Ко'ль возлю'бл<е>нна сел<е>'нiя твоя^, гд\си си'лъ.

3. Жела'етъ и= скончава'ется душа` моя` во дворы` гд\сни:
се'рдце мое` и= пло'ть моя` возра'довастася w= бз~jь
жи'вjь.

4. И='бо пти'ца w=брjь'те себjь` хра'мину, и= го'рлица
гнjьздо` себjь`, и=дjь'же положи'тъ птенцы` своя^,
<о>=лтари^ твоя^, гд\си си'лъ, цр~ю` мо'й и= бж~е мо'й.

5. Бл~же'ни живу'щiи въ дому` твое'мъ: въ вjь'ки вjькw'въ
восхва'лятъ тя`.

6. Бл~же'нъ му'жъ, <е>=му'же <е>='сть заступле'нiе
<е>=гw` о<у>= теб<е>`: восхожд<е>'нiя въ се'рдцы свое'мъ
положи`,

7. во ю=до'ль плаче'вную, въ мjь'сто <е>='же положи`
{во ю=до'ли плаче'внjьй, въ мjь'стjь, <е>='же положи`}:
и='бо блг\све'нiе да'стъ законополага'яй.

8. По'йдутъ w\т си'лы въ си'лу: jа=ви'тся бг~ъ богw'въ
въ сiw'нjь.

9. Гд\си бж~е си'лъ, о<у>=слы'ши моли'тву мою`, внуши`,
бж~е i=а'кwвль.

10. Защи'тниче на'шъ, ви'ждь, бж~е, и= при'зри на лице`
хрiста` твоегw`.

11. Jа='кw лу'чше де'нь <е>=ди'нъ во дво'рjьхъ твои'хъ
па'че ты'сящъ: и=зво'лихъ примета'тися въ дому` бг~а
моегw` па'че, не'же жи'ти ми` въ селе'нiихъ грjь'шничихъ.

12. Jа='кw мл\сть и= и='стину лю'битъ гд\сь, бг~ъ блг\дть
и= сла'ву да'стъ: гд\сь не лиши'тъ бл~ги'хъ ходя'щихъ
неsло'бiемъ.

13. Гд\си бж~е си'лъ, бл~же'нъ человjь'къ о<у>=пова'яй
на тя`.

%(1. Въ коне'цъ, сынw'мъ коре'wвымъ, <пс>ало'мъ, 84.%)

Бл~говоли'лъ <е>=си`, гд\си, зе'млю твою`, возврати'лъ
<е>=си` плjь'нъ i=а'кwвль.

3. W=ста'вилъ <е>=си` беззакw'нiя людi'й твои'хъ, покры'лъ
<е>=си` вся^ грjьхи` и='хъ.

4. О<у>=кроти'лъ <е>=си` ве'сь гнjь'въ тво'й, возврати'лся
<е>=си` w\т гнjь'ва jа='рости твоея`.

5. Возврати` на'съ, бж~е сп\снiй на'шихъ, и= w\тврати`
jа='рость твою` w\т на'съ.

6. <Е>=да` во вjь'ки прогнjь'ваешися на ны`; и=ли` простре'ши
гнjь'въ тво'й w\т ро'да въ ро'дъ;

7. Бж~е, ты` w=бра'щься w=живи'ши ны`, и= лю'дiе твои`
возвеселя'тся w= тебjь`.

8. Jа=ви` на'мъ, гд\си, мл\сть твою`, и= сп\снiе твое`
да'ждь на'мъ.

9. О<у>=слы'шу, что` рече'тъ w= мнjь` гд\сь бг~ъ: jа='кw
рече'тъ ми'ръ на лю'ди своя^, и= на прп\дбныя своя^,
и= на w=браща'ющыя сердца` къ нему`.

10. <О>=ба'че бли'з\ъ боя'щихся <е>=гw` сп\снiе <е>=гw`,
всели'ти сла'ву въ зе'млю на'шу.

11. Мл\сть и= и='стина срjьто'стjься, пра'вда и= ми'ръ
w=блобыза'стася:

12. и='стина w\т земли` возсiя`, и= пра'вда съ нб~се`
прини'че:

13. и='бо гд\сь да'стъ бл~гость, и= земля` на'ша да'стъ
пло'дъ сво'й.

14. Пра'вда пред\ъ ни'мъ пред\ъи'детъ, и= положи'тъ
въ пу'ть стwпы` своя^.

%(Мл~тва дв~ду, 85.%)

Приклони`, гд\си, о<у>='хо твое`, и= о<у>=слы'ши мя`:
jа='кw ни'щь и= о<у>=бо'гъ <е>='смь а='зъ.

2. Сохрани` ду'шу мою`, jа='кw прп\дбенъ <е>='смь:
сп~си` раба` твоего`, бж~е мо'й, о<у>=пова'ющаго на
тя`.

3. Поми'луй мя`, гд\си, jа='кw къ тебjь` воззову` ве'сь
де'нь.

4. Возвесели` ду'шу раба` твоегw`: jа='кw къ тебjь`
взя'хъ ду'шу мою`.

5. Jа='кw ты`, гд\си, бл~гъ и= кро'токъ и= многомл\стивъ
всjь^мъ призыва'ющымъ тя`.

6. Внуши`, гд\си, моли'тву мою` и= вонми` гла'су моле'нiя
моегw`.

7. Въ де'нь ско'рби моея` воззва'хъ къ тебjь`, jа='кw
о<у>=слы'шалъ мя` <е>=си`.

8. Нjь'сть подо'бенъ тебjь` въ бозjь'хъ, гд\си, и=
нjь'сть по дjьлw'мъ твои^мъ.

9. Вси` jа=зы'цы, <е>=ли'ки сотвори'лъ <е>=си`, прiи'дутъ
и= покло'нятся пред\ъ тобо'ю, гд\си, и= просла'вятъ
и='мя твое`:

10. jа='кw ве'лiй <е>=си` ты` и= творя'й чудеса`, ты`
<е>=си` бг~ъ <е>=ди'нъ.

11. Наста'ви мя`, гд\си, на пу'ть тво'й, и= пойду`
во и='стинjь твое'й: да возвесели'тся се'рдце мое`
боя'тися и='мене твоегw`.

12. И=сповjь'мся тебjь`, гд\си бж~е мо'й, всjь'мъ се'рдцемъ
мои'мъ и= просла'влю и='мя твое` въ вjь'къ:

13. jа='кw мл\сть твоя` ве'лiя на мнjь`, и= и=зба'вилъ
<е>=си` ду'шу мою` w\т а='да преиспо'днjьйшагw.

14. Бж~е, законопресту^пницы воста'ша на мя`, и= со'нмъ
держа'вныхъ взыска'ша ду'шу мою`, и= не предложи'ша
тебе` пред\ъ собо'ю.

15. И= ты`, гд\си бж~е мо'й, ще'дрый и= мл\стивый,
долготерпjьли'вый и= многомл\стивый и= и='стинный,

16. при'зри на мя` и= поми'луй мя`: да'ждь держа'ву
твою` <о>='троку твоему` и= сп~си` сы'на рабы` твоея`.

17. Сотвори` со мно'ю зна'менiе во бл~го: и= да ви'дятъ
ненави'дящiи мя`, и= постыдя'тся, jа='кw ты`, гд\си,
помо'глъ ми` и= о<у>=тjь'шилъ мя` <е>=си`.

%(1. Сынw'мъ коре'wвымъ, <пс>ало'мъ пjь'сни, 86.%)

W=снова^нiя <е>=гw` на гора'хъ ст~ы'хъ: лю'битъ гд\сь
врата` сiw^ня па'че всjь'хъ селе'нiй i=а'кwвлихъ.

3. Пресла^вная глаго'лашася w= тебjь`, гра'де бж~iй.

4. Помяну` раа'въ и= вавv"лw'на вjь'дущымъ мя`: и=
се`, и=ноплем<е>'нницы и= тv'ръ и= лю'дiе <е>=fiо'пстiи,
сi'и бы'ша та'мw.

5. Ма'ти сiw'нъ рече'тъ: человjь'къ и= человjь'къ роди'ся
въ не'мъ, и= то'й w=снова` и=` вы'шнiй.

6. Гд\сь повjь'сть въ писа'нiи людi'й и= князе'й, си'хъ
бы'вшихъ въ не'мъ.

7. Jа='кw веселя'щихся всjь'хъ жили'ще въ тебjь`.

%(1. Пjь'снь <пс>алма` сынw'мъ коре'wвымъ, въ коне'цъ,
w= маеле'fjь <е>='же w\твjьща'ти, ра'зума <е>=ма'ну
i=и~льтянину, 87.%)

Гд\си бж~е сп\снiя моегw`, во дни` воззва'хъ и= въ
нощи` пред\ъ тобо'ю:

3. да вни'детъ пред\ъ тя` моли'тва моя`, приклони`
о<у>='хо твое` къ моле'нiю моему`.

4. Jа='кw и=спо'лнися sw'лъ душа` моя`, и= живо'тъ
мо'й а='ду прибли'жися.

5. Привмjьне'нъ бы'хъ съ низходя'щими въ ро'въ: бы'хъ
jа='кw человjь'къ без\ъ по'мощи,

6. въ ме'ртвыхъ свобо'дь: jа='кw jа='звеннiи спя'щiи
во гро'бjь, и='хже не помяну'лъ <е>=си` ктому`, и=
тi'и w\т руки` твоея` w\тринове'ни бы'ша.

7. Положи'ша мя` въ ро'вjь преиспо'днемъ, въ те'мныхъ
и= сjь'ни сме'ртнjьй.

8. На мнjь` о<у>=тверди'ся jа='рость твоя`, и= вся^
вw'лны твоя^ наве'лъ <е>=си` на мя`.

9. О<у>=да'лилъ <е>=си` зна'емыхъ мои'хъ w\т мен<е>`:
положи'ша мя` ме'рзость себjь`: пре'данъ бы'хъ и= не
и=схожда'хъ.

10. <О>='чи мои` и=знемого'стjь w\т нищеты`: воззва'хъ
къ тебjь`, гд\си, ве'сь де'нь, воздjь'хъ къ тебjь`
ру'цjь мои`.

11. <Е>=да` ме'ртвыми твори'ши чудеса`; и=ли` вра'чеве
воскреся'тъ, и= и=сповjь'дятся тебjь`;

12. <Е>=да` повjь'сть кто` во гро'бjь мл\сть твою`,
и= и='стину твою` въ поги'бели;

13. <Е>=да` позна^на бу'дутъ во тьмjь` чудеса` твоя^,
и= пра'вда твоя` въ земли` забве'ннjьй;

14. И= а='зъ къ тебjь`, гд\си, воззва'хъ, и= о<у>='трw
моли'тва моя` предвари'тъ тя`.

15. Вску'ю, гд\си, w\трjь'еши ду'шу мою`; w\твраща'еши
лице` твое` w\т мен<е>`;

16. Ни'щь <е>='смь а='зъ, и= въ трудjь'хъ w\т ю='ности
моея`: возне'сжеся смири'хся и= и=знемого'хъ.

17. На мнjь` преидо'ша гнjь'ви твои`, о<у>=страш<е>'нiя
твоя^ возмути'ша мя`:

18. w=быдо'ша мя` jа='кw вода` ве'сь де'нь, w=держа'ша
мя` вку'пjь.

19. О<у>=да'лилъ <е>=си` w\т мен<е>` дру'га и= и='скренняго,
и= зна'емыхъ мои'хъ w\т страсте'й.

%(1. Ра'зума <е>=fа'ма i=и~льтянина, 88.%)

Мл\сти твоя^, гд\си, во вjь'къ воспою`, въ ро'дъ и=
ро'дъ возвjьщу` и='стину твою` о<у>=сты^ мои'ми.

3. Зане` ре'клъ <е>=си`: въ вjь'къ мл\сть сози'ждется:
на нб~сjь'хъ о<у>=гото'вится и='стина твоя`.

4. Завjьща'хъ завjь'тъ и=збра^ннымъ мои^мъ, кля'хся
дв~ду рабу` моему`:

5. до вjь'ка о<у>=гото'ваю сjь'мя твое`, и= сози'жду
въ ро'дъ и= ро'дъ пр\сто'лъ тво'й.

6. И=сповjь'дятъ нб~са` чудеса` твоя^, гд\си, и='бо
и='стину твою` въ цр~кви ст~ы'хъ.

7. Jа='кw кто` во w='блацjьхъ о<у>=равни'тся гд\севи;
о<у>=подо'бится гд\севи въ сынjь'хъ бж~iихъ;

8. Бг~ъ прославля'емь въ совjь'тjь ст~ы'хъ, ве'лiй
и= стра'шенъ <е>='сть над\ъ всjь'ми w=кре'стными <е>=гw`.

9. Гд\си бж~е си'лъ, кто` подо'бенъ тебjь`; си'ленъ
<е>=си`, гд\си, и= и='стина твоя` w='крестъ теб<е>`.

10. Ты` вл\дчествуеши держа'вою морско'ю: возмуще'нiе
же во'лнъ <е>=гw` ты` о<у>=кроча'еши.

11. Ты` смири'лъ, <е>=си`, jа='кw jа='звена, го'рдаго:
мы'шцею си'лы твоея` расточи'лъ <е>=си` враги` твоя^.

12. Твоя^ су'ть небеса`, и= твоя` <е>='сть земля`:
вселе'нную и= и=сполне'нiе <е>=я` ты` w=снова'лъ <е>=си`.

13. Сjь'веръ и= мо'ре ты` созда'лъ <е>=си`: fавw'ръ
и= <е>=рмw'нъ w= и='мени твое'мъ возра'дуетася.

14. Твоя` мы'шца съ си'лою: да о<у>=крjьпи'тся рука`
твоя`, и= вознесе'тся десни'ца твоя`.

15. Пра'вда и= судьба` о<у>=гото'ванiе пр\сто'ла твоегw`:
мл\сть и= и='стина пред\ъи'детjь пред\ъ лице'мъ твои'мъ.

16. Бл~же'ни лю'дiе вjь'дущiи воскликнове'нiе: гд\си,
во свjь'тjь лица` твоегw` по'йдутъ,

17. и= w= и='мени твое'мъ возра'дуются ве'сь де'нь,
и= пра'вдою твое'ю вознесу'тся.

18. Jа='кw похвала` си'лы и='хъ ты` <е>=си`, и= во
бл~говоле'нiи твое'мъ вознесе'тся ро'гъ на'шъ:

19. jа='кw гд\сне <е>='сть заступле'нiе, и= ст~а'гw
i=и~лева цр~я` на'шегw.

20. Тогда` гл~алъ <е>=си` въ видjь'нiи сыновw'мъ твои^мъ,
и= ре'клъ <е>=си`: положи'хъ по'мощь на си'льнаго,
вознесо'хъ и=збра'ннаго w\т людi'й мои'хъ:

21. w=брjьто'хъ дв~да раба` моего`, <е>=ле'емъ ст~ы'мъ
мои'мъ пома'захъ <е>=го`.

22. И='бо рука` моя` засту'питъ <е>=го`, и= мы'шца
моя` о<у>=крjьпи'тъ <е>=го`:

23. ничто'же о<у>=спjь'етъ вра'гъ на него`, и= сы'нъ
беззако'нiя не приложи'тъ w=sло'бити <е>=го`.

24. И= ссjьку` w\т лица` <е>=гw` враги` <е>=гw`, и=
ненави'дящыя <е>=го` побjьжду`:

25. и= и='стина моя` и= мл\сть моя` съ ни'мъ, и= w=
и='мени мое'мъ вознесе'тся ро'гъ <е>=гw`:

26. и= положу` на мо'ри ру'ку <е>=гw`, и= на рjька'хъ
десни'цу <е>=гw`.

27. То'й призове'тъ мя`: <о>=ц~ъ мо'й <е>=си` ты`,
бг~ъ мо'й и= засту'пникъ сп\снiя моегw`.

28. И= а='зъ пе'рвенца положу` <е>=го`, высока` па'че
царе'й земны'хъ:

29. въ вjь'къ сохраню` <е>=му` мл\сть мою`, и= завjь'тъ
мо'й вjь'ренъ <е>=му`:

30. и= положу` въ вjь'къ вjь'ка сjь'мя <е>=гw`, и=
пр\сто'лъ <е>=гw` jа='кw днi'е не'ба.

31. А='ще w=ста'вятъ сы'нове <е>=гw` зако'нъ мо'й,
и= въ судьба'хъ мои'хъ не по'йдутъ:

32. а='ще w=правда^нiя моя^ w=скверня'тъ, и= за'повjьдiй
мои'хъ не сохраня'тъ:

33. посjьщу` жезло'мъ беззакw'нiя и='хъ, и= ра'нами
непра^вды и='хъ,

34. мл\сть же мою` не разорю` w\т ни'хъ, ни преврежду`
во и='стинjь мое'й:

35. ниже` w=скверню` завjь'та моегw`, и= и=сходя'щихъ
w\т о<у>='стъ мои'хъ не w\тве'ргуся.

36. <Е>=ди'ною кля'хся w= ст~jь'мъ мое'мъ: а='ще дв~ду
солжу`;

37. Сjь'мя <е>=гw` во вjь'къ пребу'детъ, и= престо'лъ
<е>=гw` jа='кw со'лнце предо мно'ю,

38. и= jа='кw луна` соверше'на въ вjь'къ, и= свидjь'тель
на нб~си` вjь'ренъ.

39. Ты' же w\три'нулъ <е>=си` и= о<у>=ничижи'лъ, негодова'лъ
<е>=си` пома'заннаго твоего`:

40. разори'лъ <е>=си` завjь'тъ раба` твоегw`, w=скверни'лъ
<е>=си` на земли` ст~ы'ню <е>=гw`:

41. разори'лъ <е>=си` вся^ w=пло'ты <е>=гw`, положи'лъ
<е>=си` тв<е>'рдая <е>=гw` стра'хъ.

42. Расхища'ху <е>=го` вси` мимоходя'щiи путе'мъ, бы'сть
поноше'нiе сосjь'дwмъ свои^мъ.

43. Возвы'силъ <е>=си` десни'цу стужа'ющихъ <е>=му`,
возвесели'лъ <е>=си` вся^ враги` <е>=гw`:

44. w\тврати'лъ <е>=си` по'мощь меча` <е>=гw` и= не
заступи'лъ <е>=си` <е>=го` во бра'ни:

45. разори'лъ <е>=си` w\т w=чище'нiя <е>=гw`, престо'лъ
<е>=гw` на зе'млю пове'рглъ <е>=си`:

46. о<у>=ма'лилъ <е>=си` дни^ вре'мене <е>=гw`, w=блiя'лъ
<е>=си` <е>=го` студо'мъ.

47. Доко'лjь, гд\си, w\твраща'ешися въ коне'цъ, разжже'тся
jа='кw <о>='гнь гнjь'въ тво'й;

48. Помяни`, кi'й мо'й соста'въ: <е>=да' бо всу'е созда'лъ
<е>=си` вся^ сы'ны человjь'ч<е>скiя;

49. Кто` <е>='сть человjь'къ, и='же поживе'тъ и= не
о<у>='зритъ сме'рти, и=зба'витъ ду'шу свою` и=з\ъ руки`
а='довы;

50. Гдjь` су'ть мл\сти твоя^ др<е>'внiя, гд\си, и='миже
кля'лся <е>=си` дв~ду во и='стинjь твое'й;

51. Помяни`, гд\си, поноше'нiе ра^бъ твои'хъ, <е>='же
о<у>=держа'хъ въ нjь'дрjь мое'мъ мно'гихъ jа=зы^къ:

52. и='мже поноси'ша врази` твои`, гд\си, и='мже поноси'ша
и=змjьне'нiю хрiста` твоегw`.

53. Блг\све'нъ гд\сь во вjь'къ: бу'ди, бу'ди.

%(1. Мл~тва мwv"се'а человjь'ка бж~iя, 89.%)

Гд\си, прибjь'жище бы'лъ <е>=си` на'мъ въ ро'дъ и=
ро'дъ.

3. Пре'жде да'же гора'мъ не бы'ти и= созда'тися земли`
и= вселе'ннjьй, и= w\т вjь'ка и= до вjь'ка ты` <е>=си`.

4. Не w\тврати` человjь'ка во смире'нiе, и= ре'клъ
<е>=си`: w=брати'теся, сы'нове человjь'честiи.

5. Jа='кw ты'сяща лjь'тъ пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма,
гд\си, jа='кw де'нь вчера'шнiй, и='же мимои'де, и=
стра'жа нощна'я.

6. О<у>=ничиж<е>'нiя и='хъ лjь^та бу'дутъ: о<у>='трw
jа='кw трава` мимои'детъ, о<у>='трw процвjьте'тъ и=
пре'йдетъ: на ве'черъ w\тпаде'тъ, w=жестjь'етъ и= и='зсхнетъ:

7. jа='кw и=счезо'хомъ гнjь'вомъ твои'мъ, и= jа='ростiю
твое'ю смути'хомся.

8. Положи'лъ <е>=си` беззакw'нiя на^ша пред\ъ тобо'ю,
вjь'къ на'шъ въ просвjьще'нiе лица` твоегw`.

9. Jа='кw вси` днi'е на'ши w=скудjь'ша, и= гнjь'вомъ
твои'мъ и=счезо'хомъ:

10. лjь^та на^ша jа='кw паучи'на поуча'хуся: днi'е
лjь'тъ на'шихъ въ ни'хже се'дмьдесятъ лjь'тъ, а='ще
же въ си'лахъ, <о>='смьдесятъ лjь'тъ, и= мно'жае и='хъ
тру'дъ и= болjь'знь: jа='кw прiи'де кро'тость на ны`,
и= нака'жемся.

11. Кто` вjь'сть держа'ву гнjь'ва твоегw`, и= w\т стра'ха
твоегw` jа='рость твою` и=счести`;

12. Десни'цу твою` та'кw скажи' ми, и= w=кова^нныя
{и= нака^занныя} се'рдцемъ въ му'дрости.

13. W=брати'ся, гд\си, доко'лjь; и= о<у>=моле'нъ бу'ди
на рабы^ твоя^.

14. И=спо'лнихомся зау'тра мл\сти твоея`, гд\си, и=
возра'довахомся и= возвесели'хомся:

15. во вся^ дни^ на'шя возвесели'хомся, за дни^, въ
ня'же смири'лъ ны` <е>=си`, лjь^та, въ ня'же ви'дjьхомъ
sла^я.

16. И= при'зри на рабы^ твоя^ и= на дjьла` твоя^, и=
наста'ви сы'ны и='хъ.

17. И= бу'ди свjь'тлость гд\са бг~а на'шегw на на'съ,
и= дjьла` ру'къ на'шихъ и=спра'ви на на'съ, и= дjь'ло
ру'къ на'шихъ и=спра'ви.

%(Хвала` пjь'сни дв~довы, не надпи'санъ о<у>= <е>=вр<е>'й,
90.%)

Живы'й въ по'мощи вы'шнягw, въ кро'вjь бг~а нб\снагw
водвори'тся,

2. рече'тъ гд\севи: засту'пникъ мо'й <е>=си` и= прибjь'жище
мое`, бг~ъ мо'й, и= о<у>=пова'ю на него`.

3. Jа='кw то'й и=зба'витъ тя` w\т сjь'ти ло'вчи и=
w\т словесе` мяте'жна:

4. плещма` свои'ма w=сjьни'тъ тя`, и= под\ъ крилjь^
<е>=гw` надjь'ешися: <о>=ру'жiемъ w=бы'детъ тя` и='стина
<е>=гw`.

5. Не о<у>=бои'шися w\т стра'ха нощна'гw, w\т стрjьлы`
летя'щiя во дни`,

6. w\т ве'щи во тьмjь` преходя'щiя, w\т сря'ща {w\т
нападе'нiя} и= бjь'са полу'деннагw.

7. Паде'тъ w\т страны` твоея` ты'сяща, и= тьма` w=десну'ю
теб<е>`, къ тебjь' же не прибли'жится:

8. <о>=ба'че <о>=чи'ма твои'ма смо'триши и= воздая'нiе
грjь'шникwвъ о<у>='зриши.

9. Jа='кw ты`, гд\си, о<у>=пова'нiе мое`: вы'шняго
положи'лъ <е>=си` прибjь'жище твое`.

10. Не прiи'детъ къ тебjь` sло`, и= ра'на не прибли'жится
тjьлеси` твоему` {селе'нiю твоему`}:

11. jа='кw а='гг~лwмъ свои^мъ заповjь'сть w= тебjь`,
сохрани'ти тя` во всjь'хъ путе'хъ твои'хъ.

12. На рука'хъ во'змутъ тя`, да не когда` преткне'ши
w= ка'мень но'гу твою`:

13. на а='спiда и= васiлi'ска насту'пиши, и= попере'ши
льва` и= sмi'я.

14. Jа='кw на мя` о<у>=пова`, и= и=зба'влю и=`: покры'ю
и=`, jа='кw позна` и='мя мое`.

15. Воззове'тъ ко мнjь`, и= о<у>=слы'шу <е>=го`: съ
ни'мъ <е>='смь въ ско'рби, и=зму` <е>=го` и= просла'влю
<е>=го`:

16. долгото'ю днi'й и=спо'лню <е>=го` и= jа=влю` <е>=му`
сп\снiе мое`.

%(1. <Пс>ало'мъ пjь'сни, въ де'нь суббw'тный, 91.%)

Бл~го <е>='сть и=сповjь'датися гд\севи и= пjь'ти и='мени
твоему`, вы'шнiй:

3. возвjьща'ти зау'тра мл\сть твою` и= и='стину твою`
на вся'ку но'щь,

4. въ десятостру'ннjьмъ <пс>алти'ри съ пjь'снiю въ
гу'слехъ.

5. Jа='кw возвесели'лъ мя` <е>=си`, гд\си, въ творе'нiи
твое'мъ, и= въ дjь'лjьхъ руку` тво<е>'ю возра'дуюся.

6. Jа='кw возвели'чишася дjьла` твоя^, гд\си: sjьлw`
о<у>=глуби'шася помышл<е>'нiя твоя^.

7. Му'жъ безу'менъ не позна'етъ, и= неразуми'въ не
разумjь'етъ си'хъ.

8. Внегда` прозябо'ша грjь^шницы jа='кw трава`, и=
пронико'ша вси` дjь'лающiи беззако'нiе, jа='кw да потребя'тся
въ вjь'къ вjь'ка:

9. ты' же вы'шнiй во вjь'къ, гд\си.

10. Jа='кw се`, врази` твои`, гд\си, jа='кw се`, врази`
твои` поги'бнутъ, и= разы'дутся вси` дjь'лающiи беззако'нiе.

11. И= вознесе'тся jа='кw <е>=диноро'га ро'гъ мо'й,
и= ста'рость моя` въ <е>=ле'и масти'тjь:

12. и= воззрjь` <о>='ко мое` на враги` моя^, и= востаю'щыя
на мя` лука'внующыя о<у>=слы'шитъ о<у>='хо мое`.

13. Прв\дникъ jа='кw фi'нi<кс>ъ процвjьте'тъ: jа='кw
ке'дръ, и='же въ лiва'нjь, о<у>=мно'жится.

14. Насажде'ни въ дому` гд\сни во дво'рjьхъ бг~а на'шегw
процвjьту'тъ:

15. <е>=ще` о<у>=мно'жатся въ ста'рости масти'тjь,
и= благопрiе'млюще бу'дутъ.

16. Да возвjьстя'тъ, jа='кw пра'въ гд\сь бг~ъ на'шъ,
и= нjь'сть непра'вды въ не'мъ.

%(Въ де'нь предсуббw'тный, внегда` насели'ся земля`,
хвала` пjь'сни дв~ду, 92.%)

Гд\сь воцр~и'ся, въ лjь'поту w=блече'ся: w=блече'ся
гд\сь въ си'лу и= препоя'сася: и='бо о<у>=тверди` вселе'нную,
jа='же не подви'жится.

2. Гото'въ пр\сто'лъ тво'й w\тто'лjь: w\т вjь'ка ты`
<е>=си`.

3. Воздвиго'ша рjь'ки, гд\си, воздвиго'ша рjь'ки гла'сы
своя^:

4. во'змутъ рjь'ки сотр<е>'нiя своя^, w\т гласw'въ
во'дъ мно'гихъ.

5. Ди^вны высwты` мwрскi'я: ди'венъ въ высо'кихъ гд\сь.

6. Свидjь^нiя твоя^ о<у>=вjь'ришася sjьлw`. До'му твоему`
подоба'етъ ст~ы'ня, гд\си, въ долготу` днi'й.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, въ четве'ртый суббw'ты, 93.%)

Бг~ъ w\тмще'нiй гд\сь, бг~ъ w\тмще'нiй не w=бину'лся
<е>='сть.

2. Вознеси'ся, судя'й земли`, возда'ждь воздая'нiе
гw'рдымъ.

3. Доко'лjь грjь^шницы, гд\си, доко'лjь грjь^шницы
восхва'лятся;

4. Провjьща'ютъ и= возглаго'лютъ непра'вду, возглаго'лютъ
вси` дjь'лающiи беззако'нiе;

5. Лю'ди твоя^, гд\си, смири'ша, и= достоя'нiе твое`
w=sло'биша:

6. вдови'цу и= си'ра о<у>=мори'ша, и= прише'льца о<у>=би'ша,

7. и= рjь'ша: не о<у>='зритъ гд\сь, ниже` о<у>=разумjь'етъ
бг~ъ i=а'кwвль.

8. Разумjь'йте же, безу'мнiи въ лю'дехъ, и= бу'iи нjь'когда,
о<у>=мудри'теся:

9. насажде'й о<у>='хо, не слы'шитъ ли; и=ли` созда'вый
<о>='ко, не сматря'етъ ли;

10. наказу'яй jа=зы'ки, не w=бличи'тъ ли, о<у>=ча'й
человjь'ка ра'зуму;

11. Гд\сь вjь'сть помышл<е>'нiя человjь'ч<е>ская, jа='кw
су'ть су'<е>тна.

12. Бл~же'нъ человjь'къ, <е>=го'же а='ще нака'жеши,
гд\си, и= w\т зако'на твоегw` научи'ши <е>=го`:

13. о<у>=кроти'ти <е>=го` w\т днi'й лю'тыхъ, до'ндеже
и=зры'ется грjь'шному jа='ма.

14. Jа='кw не w\три'нетъ гд\сь людi'й свои'хъ, и= достоя'нiя
своегw` не w=ста'витъ:

15. до'ндеже пра'вда w=брати'тся на су'дъ, и= держа'щiися
<е>=я` вси` пра'вiи ср\дцемъ.

16. Кто` воста'нетъ ми` на лука'внующыя; и=ли` кто`
спредста'нетъ ми` на дjь'лающыя беззако'нiе;

17. А='ще не гд\сь помо'глъ бы ми`, вма'лjь всели'лася
бы во а='дъ душа` моя`.

18. А='ще глаго'лахъ: подви'жеся нога` моя`, мл\сть
твоя`, гд\си, помога'ше ми`:

19. по мно'жеству болjь'зней мои'хъ въ се'рдцы мое'мъ,
о<у>=тjьш<е>'нiя твоя^ возвесели'ша ду'шу мою`.

20. Да не пребу'детъ тебjь` престо'лъ беззако'нiя,
созида'яй тру'дъ на повелjь'нiе.

21. О<у>=ловя'тъ на ду'шу прв\дничу, и= кро'вь непови'нную
w=су'дятъ.

22. И= бы'сть мнjь` гд\сь въ прибjь'жище, и= бг~ъ мо'й
въ по'мощь о<у>=пова'нiя моегw`:

23. и= возда'стъ и=`мъ гд\сь беззако'нiе и='хъ, и=
по лука'вствiю и='хъ погуби'тъ я=` гд\сь бг~ъ {на'шъ}.

%(Хвала` пjь'сни дв~ду, не надпи'санъ о<у>= <е>=вр<е>'й,
94.%)

Прiиди'те, возра'дуемся гд\севи, воскли'кнемъ бг~у
сп~си'телю на'шему:

2. предвари'мъ лице` <е>=гw` во и=сповjь'данiи, и=
во <пс>алмjь'хъ воскли'кнемъ <е>=му`:

3. jа='кw бг~ъ ве'лiй гд\сь, и= цр~ь ве'лiй по все'й
земли`:

4. jа='кw въ руцjь` <е>=гw` вси` концы^ земли`, и=
высwты` го'ръ тогw` су'ть.

5. Jа='кw тогw` <е>='сть мо'ре, и= то'й сотвори` <е>=`,
и= су'шу ру'цjь <е>=гw` созда'стjь.

6. Прiиди'те, поклони'мся и= припаде'мъ <е>=му`, и=
воспла'чемся пред\ъ гд\семъ сотво'ршимъ на'съ:

7. jа='кw то'й <е>='сть бг~ъ на'шъ, и= мы` лю'дiе па'жити
<е>=гw` и= <о>='вцы руки` <е>=гw`. Дне'сь а='ще гла'съ
<е>=гw` о<у>=слы'шите,

8. не w=жесточи'те серде'цъ ва'шихъ, jа='кw въ прогнjь'ванiи,
по дни` и=скуше'нiя въ пусты'ни:

9. во'ньже {и=дjь'же} и=скуси'ша мя` <о>=тцы` ва'ши,
и=скуси'ша мя`, и= ви'дjьша дjьла` моя^.

10. Четы'редесять лjь'тъ негодова'хъ ро'да тогw`, и=
рjь'хъ: пр\снw заблужда'ютъ се'рдцемъ, тi'и же не позна'ша
путi'й мои'хъ:

11. jа='кw кля'хся во гнjь'вjь мое'мъ, а='ще вни'дутъ
въ поко'й мо'й.

%(Хвала` пjь'сни дв~ду, внегда` до'мъ созида'шеся по
плjьне'нiи, не надпи'санъ о<у>= <е>=вр<е>'й, 95.%)

Воспо'йте гд\севи пjь'снь но'ву, воспо'йте гд\севи
вся` земля`:

2. воспо'йте гд\севи, благослови'те и='мя <е>=гw`:
благовjьсти'те де'нь w\т дне` сп\снiе <е>=гw`.

3. Возвjьсти'те во jа=зы'цjьхъ сла'ву <е>=гw`, во всjь'хъ
лю'дехъ чудеса` <е>=гw`.

4. Jа='кw ве'лiй гд\сь и= хва'ленъ sjьлw`, стра'шенъ
<е>='сть над\ъ всjь'ми бw'ги.

5. Jа='кw вси` бо'зи jа=зы^къ бjь'сове: гд\сь же небеса`
сотвори`.

6. И=сповjь'данiе и= красота` пред\ъ ни'мъ, ст~ы'ня
и= великолjь'пiе во ст~и'лjь <е>=гw`.

7. Принеси'те гд\севи, <о>=те'ч<е>ствiя jа=зы^къ, принеси'те
гд\севи сла'ву и= че'сть.

8. Принеси'те гд\севи сла'ву и='мени <е>=гw`: возми'те
ж<е>'ртвы и= входи'те во дворы` <е>=гw`.

9. Поклони'теся гд\севи во дворjь` ст~jь'мъ <е>=гw`:
да подви'жится w\т лица` <е>=гw` вся` земля`.

10. Рцы'те во jа=зы'цjьхъ, jа='кw гд\сь воцр~и'ся:
и='бо и=спра'ви вселе'нную, jа='же не подви'жится:
су'дитъ лю'демъ пра'востiю.

11. Да возвеселя'тся нб~са`, и= ра'дуется земля`: да
подви'жится мо'ре и= и=сполне'нiе <е>=гw`:

12. возра'дуются поля`, и= вся^ jа=`же на ни'хъ: тогда`
возра'дуются вся^ древа` дубра^вная

13. w\т лица` гд\сня, jа='кw гряде'тъ, jа='кw гряде'тъ
суди'ти земли`: суди'ти вселе'ннjьй въ пра'вду, и=
лю'демъ и='стиною свое'ю.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, <е>=гда` земля` <е>=гw` о<у>=строя'шеся,
не надпи'санъ о<у>= <е>=вр<е>'й, 96.%)

Гд\сь воцр~и'ся, да ра'дуется земля`, да веселя'тся
<о>='строви мно'зи.

2. W='блакъ и= мра'къ w='крестъ <е>=гw`: пра'вда и=
судьба` и=справле'нiе пр\сто'ла <е>=гw`.

3. <О>='гнь пред\ъ ни'мъ пред\ъи'детъ и= попали'тъ
w='крестъ враги` <е>=гw`.

4. W=свjьти'ша мw'лнiя <е>=гw` вселе'нную: ви'дjь и=
подви'жеся земля`.

5. Го'ры jа='кw во'скъ раста'яша w\т лица` гд\сня,
w\т лица` гд\са всея` земли`.

6. Возвjьсти'ша нб~са` пра'вду <е>=гw`, и= ви'дjьша
вси` лю'дiе сла'ву <е>=гw`.

7. Да постыдя'тся вси` кла'няющiися и=стука^ннымъ,
хва'лящiися w= i='дwлjьхъ свои'хъ: поклони'теся <е>=му`,
вси` а='гг~ли <е>=гw`.

8. Слы'ша и= возвесели'ся сiw'нъ, и= возра'довашася
дщ<е>'ри i=уд<е>'йскiя, суде'бъ ра'ди твои'хъ, гд\си:

9. jа='кw ты` гд\сь вы'шнiй над\ъ все'ю земле'ю, sjьлw`
превозне'слся <е>=си` над\ъ всjь'ми бw'ги.

10. Лю'бящiи гд\са, ненави'дите sла^я: храни'тъ гд\сь
ду'шы прп\дбныхъ свои'хъ, и=з\ъ руки` грjь'шничи и=зба'витъ
я=`.

11. Свjь'тъ возсiя` прв\днику, и= пра^вымъ ср\дцемъ
весе'лiе.

12. Весели'теся, прв\днiи, w= гд\сjь, и= и=сповjь'дайте
па'мять ст~ы'ни <е>=гw`.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 97.%)

Воспо'йте гд\севи пjь'снь но'ву, jа='кw ди^вна сотвори`
гд\сь: сп~се` <е>=го` десни'ца <е>=гw` и= мы'шца ст~а'я
<е>=гw`.

2. Сказа` гд\сь сп\снiе свое`, пред\ъ jа=зы^ки w\ткры`
пра'вду свою`.

3. Помяну` мл\сть свою` i=а'кwву и= и='стину свою`
до'му i=и~леву: ви'дjьша вси` концы^ земли` сп\снiе
бг~а на'шегw.

4. Воскли'кните бг~ови, вся` земля`, воспо'йте и= ра'дуйтеся
и= по'йте.

5. По'йте гд\севи въ гу'слехъ, въ гу'слехъ и= гла'сjь
<пс>ало'мстjь,

6. въ труба'хъ ко'ваныхъ и= гла'сомъ трубы` ро'жаны:
воструби'те пред\ъ цр~е'мъ гд\семъ.

7. Да подви'жится мо'ре и= и=сполне'нiе <е>=гw`, вселе'нная
и= вси` живу'щiи на не'й.

8. Рjь'ки воспле'щутъ руко'ю вку'пjь, го'ры возра'дуются

9. w\т лица` гд\сня, jа='кw гряде'тъ, jа='кw и='детъ
суди'ти земли`: суди'ти вселе'ннjьй въ пра'вду, и=
лю'демъ пра'востiю.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 98.%)

Гд\сь воцр~и'ся, да гнjь'ваются лю'дiе: сjьдя'й на
херувi'мjьхъ, да подви'жится земля`.

2. Гд\сь въ сiw'нjь вели'къ, и= высо'къ <е>='сть над\ъ
всjь'ми людьми`.

3. Да и=сповjь'дятся и='мени твоему` вели'кому, jа='кw
стра'шно и= ст~о <е>='сть.

4. И= че'сть царе'ва су'дъ лю'битъ: ты` о<у>=гото'валъ
<е>=си` правоты^, су'дъ и= пра'вду во i=а'кwвjь ты`
сотвори'лъ <е>=си`.

5. Возноси'те гд\са бг~а на'шего и= покланя'йтеся подно'жiю
нw'гу <е>=гw`, jа='кw ст~о <е>='сть.

6. Мwv"се'й и= а=арw'нъ во i=ере'ехъ <е>=гw`, и= самуи'лъ
въ призыва'ющихъ и='мя <е>=гw`: призыва'ху гд\са, и=
то'й послу'шаше и=`хъ.

7. Въ столпjь` w='блачнjь гл~аше къ ни^мъ: jа='кw храня'ху
свидjь^нiя <е>=гw` и= повелjь^нiя <е>=гw`, jа=`же даде`
и=`мъ.

8. Гд\си бж~е на'шъ, ты` послу'шалъ <е>=си` и=`хъ:
бж~е, ты` мл\стивъ быва'лъ <е>=си` и=`мъ, и= мща'я
на вся^ начина^нiя и='хъ.

9. Возноси'те гд\са бг~а на'шего и= покланя'йтеся въ
горjь` ст~jь'й <е>=гw`: jа='кw ст~ъ гд\сь бг~ъ на'шъ.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду во и=сповjь'данiе, 99.%)

Воскли'кните бг~ови вся` земля`:

2. рабо'тайте гд\севи въ весе'лiи, вни'дите пред\ъ
ни'мъ въ ра'дости.

3. О<у>=вjь'дите, jа='кw гд\сь то'й <е>='сть бг~ъ на'шъ:
то'й сотвори` на'съ, а= не мы`: мы' же лю'дiе <е>=гw`
и= <о>='вцы па'жити <е>=гw`.

4. Вни'дите во врата` <е>=гw` во и=сповjь'данiи, во
дворы` <е>=гw` въ пjь'нiихъ: и=сповjь'дайтеся <е>=му`,
хвали'те и='мя <е>=гw`.

5. Jа='кw бл~гъ гд\сь, въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`, и=
да'же до ро'да и= ро'да и='стина <е>=гw`.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 100.%)

Мл\сть и= су'дъ воспою` тебjь`, гд\си:

2. пою` и= разумjь'ю въ пути` непоро'чнjь: когда` прiи'деши
ко мнjь`; прехожда'хъ въ неsло'бiи се'рдца моегw` посредjь`
до'му моегw`.

3. Не предлага'хъ пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма ве'щь законопресту'пную:
творя'щыя преступле'нiе возненави'дjьхъ:

4. не прильпе` мнjь` се'рдце стропти'во: о<у>=клоня'ющагося
w\т мен<е>` лука'ваго не позна'хъ.

5. W=клевета'ющаго та'й и='скренняго своего`, сего`
и=згоня'хъ: го'рдымъ <о>='комъ и= несы'тымъ се'рдцемъ,
съ си'мъ не jа=дя'хъ.

6. <О>='чи мои` на вjь^рныя земли`, посажда'ти я=`
со мно'ю: ходя'й по пути` непоро'чну, се'й ми` служа'ше.

7. Не живя'ше посредjь` до'му моегw` творя'й горды'ню:
глаго'ляй непра'в<е>дная не и=справля'ше пред\ъ <о>=чи'ма
мои'ма.

8. Воу'трiя и=збива'хъ вся^ грjь^шныя земли`, <е>='же
потреби'ти w\т гра'да гд\сня вся^ дjь'лающыя беззако'нiе.

%(1. Моли'тва ни'щагw, <е>=гда` о<у>=ны'етъ и= пред\ъ
гд\семъ пролiе'тъ моле'нiе свое`, 101.%)

Гд\си, о<у>=слы'ши моли'тву мою`, и= во'пль мо'й къ
тебjь` да прiи'детъ.

3. Не w\тврати` лица` твоегw` w\т мен<е>`: во'ньже
а='ще де'нь скорблю`, приклони` ко мнjь` о<у>='хо твое`:
во'ньже а='ще де'нь призову' тя, ско'рw о<у>=слы'ши
мя`.

4. Jа='кw и=счезо'ша jа='кw ды'мъ днi'е мои`, и= кw'сти
моя^ jа='кw суши'ло сосхо'шася.

5. О<у>=я'звленъ бы'хъ jа='кw трава`, и= и='зсше се'рдце
мое`, jа='кw забы'хъ снjь'сти хлjь'бъ мо'й.

6. W\т гла'са воздыха'нiя моегw` прильпе` ко'сть моя`
пло'ти мое'й.

7. О<у>=подо'бихся нея'сыти пусты'ннjьй, бы'хъ jа='кw
нощны'й вра'нъ на ны'рищи {на разва'линjь}.

8. Бдjь'хъ и= бы'хъ jа='кw пти'ца w=со'бящаяся на здjь`
{на кро'вjь}.

9. Ве'сь де'нь поноша'ху ми` врази` мои`, и= хва'лящiи
мя` мно'ю {на мя`} кленя'хуся.

10. Зане` пе'пелъ jа='кw хлjь'бъ jа=дя'хъ и= питiе`
мое` съ пла'чемъ растворя'хъ,

11. w\т лица` гнjь'ва твоегw` и= jа='рости твоея`:
jа='кw возне'съ низве'рглъ мя` <е>=си`.

12. Днi'е мои` jа='кw сjь'нь о<у>=клони'шася, и= а='зъ
jа='кw сjь'но и=зсхо'хъ.

13. Ты' же, гд\си, во вjь'къ пребыва'еши, и= па'мять
твоя` въ ро'дъ и= ро'дъ.

14. Ты` воскр~съ о<у>=ще'дриши сiw'на: jа='кw вре'мя
о<у>=ще'дрити <е>=го`, jа='кw прiи'де вре'мя.

15. Jа='кw благоволи'ша раби` твои` ка'менiе {w= ка'менiи}
<е>=гw`, и= пе'рсть <е>=гw` о<у>=ще'дрятъ.

16. И= о<у>=боя'тся jа=зы'цы и='мене гд\сня, и= вси`
ца'рiе зе'мстiи сла'вы твоея`:

17. jа='кw сози'ждетъ гд\сь сiw'на и= jа=ви'тся во
сла'вjь свое'й.

18. Призрjь` на моли'тву смире'нныхъ и= не о<у>=ничижи`
моле'нiя и='хъ.

19. Да напи'шется сiе` въ ро'дъ и='нъ, и= лю'дiе зи'ждемiи
восхва'лятъ гд\са:

20. jа='кw прини'че съ высоты` ст~ы'я своея`, гд\сь
съ нб~се` на зе'млю призрjь`,

21. о<у>=слы'шати воздыха'нiе w=кова'нныхъ, разрjьши'ти
сы'ны о<у>=мерщвле'нныхъ:

22. возвjьсти'ти въ сiw'нjь и='мя гд\сне и= хвалу`
<е>=гw` во i=ер\сли'мjь,

23. внегда` собра'тися лю'демъ вку'пjь и= цар<е>'мъ,
<е>='же рабо'тати гд\севи.

24. W\твjьща` <е>=му` на пути` крjь'пости <е>=гw`:
о<у>=мале'нiе днi'й мои'хъ возвjьсти' ми:

25. не возведи` мене` во преполове'нiе днi'й мои'хъ:
въ ро'дjь родw'въ лjь^та твоя^.

26. Въ нача'лjьхъ ты`, гд\си, зе'млю w=снова'лъ <е>=си`,
и= дjьла` руку` тво<е>'ю су'ть небеса`.

27. Та^ поги'бнутъ, ты' же пребыва'еши: и= вся^ jа='кw
ри'за w=бетша'ютъ, и= jа='кw <о>=де'жду свiе'ши я=`,
и= и=змjьня'тся.

28. Ты' же то'йжде <е>=си`, и= лjь^та твоя^ не w=скудjь'ютъ.

29. Сы'нове ра^бъ твои'хъ вселя'тся, и= сjь'мя и='хъ
во вjь'къ и=спра'вится.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 102.%)

Благослови`, душе` моя`, гд\са, и= вся^ вну'тр<е>нняя
моя^, и='мя ст~о'е <е>=гw`:

2. благослови`, душе` моя`, гд\са, и= не забыва'й всjь'хъ
воздая'нiй <е>=гw`:

3. w=чища'ющаго вся^ беззакw'нiя твоя^, и=сцjьля'ющаго
вся^ неду'ги твоя^,

4. и=збавля'ющаго w\т и=стлjь'нiя живо'тъ тво'й, вjьнча'ющаго
тя` мл\стiю и= щедро'тами,

5. и=сполня'ющаго во бл~ги'хъ жела'нiе твое`: w=бнови'тся
jа='кw <о>='рля ю='ность твоя`.

6. Творя'й мл\стыни гд\сь и= судьбу` всjь^мъ w=би^димымъ.

7. Сказа` пути^ своя^ мwv"се'ови, сыновw'мъ i=и~л<е>вымъ
хотjь^нiя своя^.

8. Ще'дръ и= мл\стивъ гд\сь, долготерпjьли'въ и= многомл\стивъ.

9. Не до конца` прогнjь'вается, ниже` во вjь'къ вражду'етъ:

10. не по беззако'нi<е>мъ на'шымъ сотвори'лъ <е>='сть
на'мъ, ниже` по грjьхw'мъ на'шымъ возда'лъ <е>='сть
на'мъ.

11. Jа='кw по высотjь` небе'снjьй w\т земли`, о<у>=тверди'лъ
<е>='сть гд\сь мл\сть свою` на боя'щихся <е>=гw`:

12. <е>=ли'кw w\тстоя'тъ восто'цы w\т за^падъ, о<у>=да'лилъ
<е>='сть w\т на'съ беззакw'нiя на^ша.

13. Jа='коже ще'дритъ <о>=те'цъ сы'ны, о<у>=ще'дри
гд\сь боя'щихся <е>=гw`.

14. Jа='кw то'й позна` созда'нiе на'ше, помяну`, jа='кw
пе'рсть <е>=смы`.

15. Человjь'къ, jа='кw трава` днi'е <е>=гw`, jа='кw
цвjь'тъ се'льный, та'кw w=цвjьте'тъ:

16. jа='кw ду'хъ про'йде въ не'мъ, и= не бу'детъ, и=
не позна'етъ ктому` мjь'ста своегw`.

17. Мл\сть же гд\сня w\т вjь'ка и= до вjь'ка на боя'щихся
<е>=гw`,

18. и= пра'вда <е>=гw` на сынjь'хъ сынw'въ, храня'щихъ
завjь'тъ <е>=гw` и= по'мнящихъ за'пwвjьди <е>=гw` твори'ти
я=`.

19. Гд\сь на нб~си` о<у>=гото'ва пр\сто'лъ сво'й, и=
цр\ство <е>=гw` всjь'ми w=блада'етъ.

20. Благослови'те гд\са, вси` а='гг~ли <е>=гw`, си'льнiи
крjь'постiю, творя'щiи сло'во <е>=гw`, о<у>=слы'шати
гла'съ слове'съ <е>=гw`.

21. Благослови'те гд\са, вся^ си^лы <е>=гw`, слуги^
<е>=гw`, творя'щiи во'лю <е>=гw`.

22. Благослови'те гд\са, вся^ дjьла` <е>=гw` на вся'комъ
мjь'стjь вл\дчества <е>=гw`: благослови`, душе` моя`,
гд\са.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, w= мiрстjь'мъ бытiи`, 103.%)

Благослови`, душе` моя`, гд\са. Гд\си бж~е мо'й, возвели'чился
<е>=си` sjьлw`: во и=сповjь'данiе и= въ велелjь'поту
w=бле'клся <е>=си`:

2. w=дjья'йся свjь'томъ jа='кw ри'зою, простира'яй
не'бо jа='кw ко'жу:

3. покрыва'яй вода'ми превы'спр<е>нняя своя^, полага'яй
w='блаки на восхожде'нiе свое`, ходя'й на крилу^ вjь'тр<е>ню:

4. творя'й а='гг~лы своя^ ду'хи, и= слуги^ своя^ пла'мень
<о>='гненный:

5. w=снова'яй зе'млю на тве'рди <е>=я`: не преклони'тся
въ вjь'къ вjь'ка.

6. Бе'здна jа='кw ри'за w=дjья'нiе <е>=я`, на гора'хъ
ста'нутъ во'ды:

7. w\т запреще'нiя твоегw` побjь'гнутъ, w\т гла'са
гро'ма твоегw` о<у>=боя'тся.

8. Восхо'дятъ го'ры, и= низхо'дятъ поля`, въ мjь'сто
<е>='же w=снова'лъ <е>=си` и=`мъ.

9. Предjь'лъ положи'лъ <е>=си`, <е>=гw'же не пре'йдутъ,
ниже` w=братя'тся покры'ти зе'млю.

10. Посыла'яй и=сто'чники въ де'брехъ, посредjь` го'ръ
про'йдутъ во'ды.

11. Напая'ютъ вся^ sвjь^ри с<е>'льныя, жду'тъ {воспрiи'мутъ}
<о>=на'гри въ жа'жду свою`.

12. На ты'хъ пти^цы неб<е>'сныя привита'ютъ: w\т среды`
ка'менiя дадя'тъ гла'съ.

13. Напая'яй го'ры w\т превы'спреннихъ свои'хъ: w\т
плода` дjь'лъ твои'хъ насы'тится земля`.

14. Прозяба'яй траву` скотw'мъ, и= sла'къ на слу'жбу
человjь'кwмъ, и=звести` хлjь'бъ w\т земли`:

15. и= вiно` весели'тъ се'рдце человjь'ка, о<у>=ма'стити
лице` <е>=ле'емъ: и= хлjь'бъ се'рдце человjь'ка о<у>=крjьпи'тъ.

16. Насы'тятся древа` пwльска'я, ке'дри лiва'нстiи,
и=`хже <е>=си` насади'лъ:

17. та'мw пти^цы вогнjьздя'тся, <е>=рwдi'ево жили'ще
предводи'тельствуетъ и='ми.

18. Го'ры высw'кiя <е>=ле'н<е>мъ, ка'мень прибjь'жище
за'яц<е>мъ.

19. Сотвори'лъ <е>='сть луну` во времена`: со'лнце
позна` за'падъ сво'й.

20. Положи'лъ <е>=си` тьму`, и= бы'сть но'щь, въ не'йже
про'йдутъ вси` sвjь'рiе дубра'внiи,

21. скv'мни рыка'ющiи восхи'тити и= взыска'ти w\т бг~а
пи'щу себjь`.

22. Возсiя` со'лнце, и= собра'шася, и= въ ло'жахъ свои'хъ
ля'гутъ.

23. И=зы'детъ человjь'къ на дjь'ло свое` и= на дjь'ланiе
свое` до ве'чера.

24. Jа='кw возвели'чишася дjьла` твоя^, гд\си: вся^
прем\дростiю сотвори'лъ <е>=си`: и=спо'лнися земля`
тва'ри твоея`.

25. Сiе` мо'ре вели'кое и= простра'нное: та'мw га'ди,
и='хже нjь'сть числа`, живw'тная ма^лая съ вели'кими:

26. та'мw корабли^ препла'ваютъ, sмi'й се'й, <е>=го'же
созда'лъ <е>=си` руга'тися <е>=му`.

27. Вся^ къ тебjь` ча'ютъ, да'ти пи'щу и=`мъ во бла'го
вре'мя.

28. Да'вшу тебjь` и=`мъ, соберу'тъ: w\тве'рзшу тебjь`
ру'ку, вся'ч<е>ская и=спо'лнятся бла'гости:

29. w\твра'щшу же тебjь` лице`, возмяту'тся: w\ти'меши
ду'хъ и='хъ, и= и=сче'знутъ и= въ пе'рсть свою` возвратя'тся:

30. по'слеши дх~а твоего`, и= сози'ждутся, и= w=бнови'ши
лице` земли`.

31. Бу'ди сла'ва гд\сня во вjь'ки: возвесели'тся гд\сь
w= дjь'лjьхъ свои'хъ:

32. призира'яй на зе'млю и= творя'й ю=` трясти'ся:
прикаса'яйся гора'мъ, и= дымя'тся.

33. Воспою` гд\севи въ животjь` мое'мъ, пою` бг~у моему`,
до'ндеже <е>='смь:

34. да о<у>=слади'тся <е>=му` бесjь'да моя`, а='зъ
же возвеселю'ся w= гд\сjь.

35. Да и=сче'знутъ грjь^шницы w\т земли`, и= беззакw'нницы,
jа='коже не бы'ти и=`мъ. Благослови`, душе` моя`, гд\са.

%(А=ллилу'iа, 104.%)

И=сповjь'дайтеся гд\севи и= призыва'йте и='мя <е>=гw`,
возвjьсти'те во jа=зы'цjьхъ дjьла` <е>=гw`:

2. воспо'йте <е>=му` и= по'йте <е>=му`, повjь'дите
вся^ чудеса` <е>=гw`.

3. Хвали'теся w= и='мени ст~jь'мъ <е>=гw`: да возвесели'тся
се'рдце и='щущихъ гд\са:

4. взыщи'те гд\са и= о<у>=тверди'теся, взыщи'те лица`
<е>=гw` вы'ну.

5. Помяни'те чудеса` <е>=гw`, jа=`же сотвори`, чудеса`
<е>=гw` и= судьбы^ о<у>='стъ <е>=гw`,

6. сjь'мя а=враа'мле раби` <е>=гw`, сы'нове i=а^кwвли
и=збра'ннiи <е>=гw`.

7. То'й гд\сь бг~ъ на'шъ: по все'й земли` судьбы^ <е>=гw`.

8. Помяну` въ вjь'къ завjь'тъ сво'й, сло'во, <е>='же
заповjь'да въ ты'сящы родw'въ,

9. <е>='же завjьща` а=враа'му, и= кля'тву свою` i=саа'ку:

10. и= поста'ви ю=` i=а'кwву въ повелjь'нiе и= i=и~лю
въ завjь'тъ вjь'ченъ,

11. гл~я: тебjь` да'мъ зе'млю ханаа'ню, о<у>='же достоя'нiя
ва'шегw.

12. Внегда` бы'ти и=`мъ ма^лымъ число'мъ, малjь'йшымъ
и= прише'льц<е>мъ въ не'й,

13. и= преидо'ша w\т jа=зы'ка въ jа=зы'къ и= w\т ца'рствiя
въ лю'ди и='ны:

14. не w=ста'ви человjь'ка w=би'дjьти и=`хъ и= w=бличи`
w= ни'хъ цари^:

15. не прикаса'йтеся пома^заннымъ мои^мъ, и= во пр\оро'цjьхъ
мои'хъ не лука'внуйте.

16. И= призва` гла'дъ на зе'млю: вся'ко о<у>=твержде'нiе
хлjь'бное сотры`.

17. Посла` пред\ъ ни'ми человjь'ка: въ раба` про'данъ
бы'сть i=w'сифъ.

18. Смири'ша во w=ко'вахъ но'зjь <е>=гw`, желjь'зо
про'йде душа` <е>=гw`,

19. до'ндеже прiи'де сло'во <е>=гw`: сло'во гд\сне
разжже` <е>=го`.

20. Посла` ца'рь и= разрjьши` <е>=го`: кня'зь людi'й,
и= w=ста'ви {w\тпусти`} <е>=го`.

21. Поста'ви <е>=го` господи'на до'му своему` и= кня'зя
всему` стяжа'нiю своему`,

22. наказа'ти кня^зи <е>=гw` jа='кw себе` и= ста'рцы
<е>=гw` о<у>=мудри'ти.

23. И= вни'де i=и~ль во <е>=гv'петъ, и= i=а'кwвъ прише'льствова
въ зе'млю ха'мову.

24. И= возрасти` лю'ди своя^ sjьлw` и= о<у>=крjьпи`
я=` па'че врагw'въ и='хъ.

25. Преврати` се'рдце и='хъ возненави'дjьти лю'ди <е>=гw`,
ле'сть сотвори'ти въ рабjь'хъ <е>=гw`.

26. Посла` мwv"се'а раба` своего`, а=арw'на, <е>=го'же
и=збра` себjь`:

27. положи` въ ни'хъ словеса` зна'менiй свои'хъ и=
чуде'съ свои'хъ въ земли` ха'мовjь.

28. Посла` тьму` и= помрачи`, jа='кw преwгорчи'ша словеса`
<е>=гw`.

29. Преложи` во'ды и='хъ въ кро'вь и= и=змори` ры^бы
и='хъ.

30. Воскипjь` земля` и='хъ жа'бами въ сокро'вищницахъ
царе'й и='хъ.

31. Рече`, и= прiидо'ша п<е>'сiя му^хи и= скнi^пы во
вся^ предjь'лы и='хъ.

32. Положи` дожди^ и='хъ гра'ды, <о>='гнь попаля'ющь
въ земли` и='хъ:

33. и= порази` вiногра'ды и='хъ и= смw'квы и='хъ, и=
сотры` вся'кое дре'во предjь^лъ и='хъ.

34. Рече`, и= прiидо'ша пру'зи и= гу'с<е>ницы, и=`мже
не бjь` числа`,

35. и= снjьдо'ша вся'ку траву` въ земли` и='хъ, и=
поядо'ша вся'къ пло'дъ земли` и='хъ.

36. И= порази` вся'каго пе'рвенца въ земли` и='хъ,
нача'токъ вся'кагw труда` и='хъ:

37. и= и=зведе` я=` съ сребро'мъ и= зла'томъ: и= не
бjь` въ колjь'нjьхъ и='хъ боля'й.

38. Возвесели'ся <е>=гv'петъ во и=схожде'нiи и='хъ:
jа='кw нападе` стра'хъ и='хъ на ня`.

39. Распростре` w='блакъ въ покро'въ и=`мъ, и= <о>='гнь,
<е>='же просвjьти'ти и=`мъ но'щiю.

40. Проси'ша, и= прiидо'ша кра'ст<е>ли, и= хлjь'ба
небе'снагw насы'ти я=`:

41. разве'рзе ка'мень, и= потеко'ша во'ды, потеко'ша
въ безво'дныхъ рjь'ки:

42. jа='кw помяну` сло'во ст~о'е свое`, <е>='же ко
а=враа'му рабу` своему`.

43. И= и=зведе` лю'ди своя^ въ ра'дости и= и=збра^нныя
своя^ въ весе'лiи.

44. И= даде` и=`мъ страны^ jа=зы^къ, и= труды` людi'й
наслjь'доваша:

45. jа='кw да сохраня'тъ w=правда^нiя <е>=гw` и= зако'на
<е>=гw` взы'щутъ.

%(А=ллилу'iа, 105.%)

И=сповjь'дайтеся гд\севи, jа='кw бл~гъ, jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

2. Кто` возглаго'летъ си^лы гд\сни, слы^шаны сотвори'тъ
вся^ хвалы^ <е>=гw`;

3. Бл~же'ни храня'щiи су'дъ и= творя'щiи пра'вду во
вся'кое вре'мя.

4. Помяни` на'съ, гд\си, во бл~говоле'нiи людi'й твои'хъ,
посjьти` на'съ сп\снiемъ твои'мъ,

5. ви'дjьти во бла'гости и=збра^нныя твоя^, возвесели'тися
въ весе'лiи jа=зы'ка твоегw`, хвали'тися съ достоя'нiемъ
твои'мъ.

6. Согрjьши'хомъ со <о>=тцы^ на'шими, беззако'нновахомъ,
непра'вдовахомъ:

7. <о>=тцы` на'ши во <е>=гv'птjь не разумjь'ша чуде'съ
твои'хъ, ни помяну'ша мно'жества мл\сти твоея`: и=
преwгорчи'ша восходя'ще въ чермно'е мо'ре.

8. И= сп~се` и=`хъ и='мене своегw` ра'ди, сказа'ти
си'лу свою`:

9. и= запрети` чермно'му мо'рю, и= и=зся'че: и= наста'ви
{преведе`} я=` въ бе'зднjь jа='кw въ пусты'ни.

10. И= сп~се` я=` и=з\ъ руки` ненави'дящихъ и= и=зба'ви
я=` и=з\ъ руки` врагw'въ.

11. Покры` вода` стужа'ющыя и=`мъ: ни <е>=ди'нъ w\т
ни'хъ и=збы'сть.

12. И= вjь'роваша словеси` <е>=гw` и= воспjь'ша хвалу`
<е>=гw`.

13. О<у>=скори'ша, забы'ша дjьла` <е>=гw`, не стерпjь'ша
совjь'та <е>=гw`:

14. и= похотjь'ша жела'нiю въ пусты'ни и= и=скуси'ша
бг~а въ безво'днjьй.

15. И= даде` и=`мъ проше'нiе и='хъ, посла` сы'тость
въ ду'шы и='хъ.

16. И= прогнjь'ваша мwv"се'а въ стану`, а=арw'на ст~а'го
гд\сня.

17. W\тве'рзеся земля` и= пожре` даfа'на и= покры`
на со'нмищи а=вiрw'на:

18. и= разжже'ся <о>='гнь въ со'нмjь и='хъ, пла'мень
попали` грjь'шники.

19. И= сотвори'ша тельца` въ хwри'вjь и= поклони'шася
и=стука'нному:

20. и= и=змjьни'ша сла'ву <е>=гw` въ подо'бiе тельца`
jа=ду'щагw траву`.

21. И= забы'ша бг~а сп~са'ющаго и=`хъ, сотво'ршаго
в<е>'лiя во <е>=гv'птjь,

22. чудеса` въ земли` ха'мовjь, стра^шная въ мо'ри
чермнjь'мъ.

23. И= рече` потреби'ти и=`хъ, а='ще не бы` мwv"се'й
и=збра'нный <е>=гw` ста'лъ въ сокруше'нiи пред\ъ ни'мъ,
возврати'ти jа='рость <е>=гw`, да не погуби'тъ и=`хъ.

24. И= о<у>=ничижи'ша зе'млю жела'нную, не jа='ша вjь'ры
словеси` <е>=гw`:

25. и= поропта'ша въ селе'нiихъ свои'хъ, не о<у>=слы'шаша
гла'са гд\сня.

26. И= воздви'же ру'ку свою` на ня`, низложи'ти я=`
въ пусты'ни,

27. и= низложи'ти сjь'мя и='хъ во jа=зы'цjьхъ, и= расточи'ти
я=` въ страны^.

28. И= причасти'шася веельфегw'ру и= снjьдо'ша ж<е>'ртвы
ме'ртвыхъ:

29. и= раздражи'ша <е>=го` въ начина'нiихъ свои'хъ,
и= о<у>=мно'жися въ ни'хъ паде'нiе.

30. И= ста` фiнее'съ и= о<у>=ми'лостиви, и= преста`
сjь'чь:

31. и= вмjьни'ся <е>=му` въ пра'вду, въ ро'дъ и= ро'дъ
до вjь'ка.

32. И= прогнjь'ваша <е>=го` на водjь` прерjька'нiя,
и= w=sло'бленъ бы'сть мwv"се'й и='хъ ра'ди:

33. jа='кw преwгорчи'ша ду'хъ <е>=гw` и= ра'знствова
о<у>=стна'ма свои'ма.

34. Не потреби'ша jа=зы'ки, jа=`же рече` гд\сь и=`мъ.

35. И= смjьси'шася во jа=зы'цjьхъ и= навыко'ша дjьлw'мъ
и='хъ:

36. и= порабо'таша и=стука^ннымъ и='хъ, и= бы'сть и=`мъ
въ собла'знъ.

37. И= пожро'ша сы'ны своя^ и= дщ<е>'ри своя^ бjьсовw'мъ,

38. и= пролiя'ша кро'вь непови'нную, кро'вь сынw'въ
свои'хъ и= дще'рей, jа=`же пожро'ша и=стука^ннымъ ханаа^нскимъ:
и= о<у>=бiе'на бы'сть земля` и='хъ кровьми`

39. и= w=скверни'ся въ дjь'лjьхъ и='хъ: и= соблуди'ша
въ начина'нiихъ свои'хъ.

40. И= разгнjь'вася jа='ростiю гд\сь на лю'ди своя^
и= w=мерзи` достоя'нiе свое`:

41. и= предаде` я=` въ ру'ки врагw'въ, и= w=блада'ша
и='ми ненави'дящiи и=`хъ.

42. И= стужи'ша и=`мъ врази` и='хъ: и= смири'шася под\ъ
рука'ми и='хъ.

43. Мно'жицею и=зба'ви я=`: тi'и же преwгорчи'ша <е>=го`
совjь'томъ свои'мъ, и= смири'шася въ беззако'нiихъ
свои'хъ.

44. И= ви'дjь гд\сь, внегда` скорбjь'ти и=`мъ, внегда`
о<у>=слы'шаше моле'нiе и='хъ:

45. и= помяну` завjь'тъ сво'й, и= раска'яся по мно'жеству
мл\сти своея`:

46. и= даде` я=` въ щедрw'ты пред\ъ всjь'ми плjьни'вшими
я=`.

47. Сп~си' ны, гд\си, бж~е на'шъ, и= собери' ны w\т
jа=зы^къ, и=сповjь'датися и='мени твоему` ст~о'му,
хвали'тися во хвалjь` твое'й.

48. Блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ w\т вjь'ка и= до
вjь'ка. И= реку'тъ вси` лю'дiе: бу'ди, бу'ди.

%(А=ллилу'iа, 106.%)

И=сповjь'дайтеся гд\севи, jа='кw бл~гъ, jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

2. Да реку'тъ и=зба'вленнiи гд\семъ, и=`хже и=зба'ви
и=з\ъ руки` врага`,

3. и= w\т стра'нъ собра` и='хъ, w\т востw'къ и= за^падъ,
и= сjь'вера и= мо'ря:

4. заблуди'ша въ пусты'ни безво'днjьй, пути` гра'да
w=би'тельнагw не w=брjьто'ша:

5. а='лчуще и= жа'ждуще, душа` и='хъ въ ни'хъ и=счезе`.

6. И= воззва'ша ко гд\су, внегда` скорбjь'ти и=`мъ,
и= w\т ну'ждъ и='хъ и=зба'ви я=`:

7. и= наста'ви я=` на пу'ть пра'въ, вни'ти во гра'дъ
w=би'тельный.

8. Да и=сповjь'дятся {да и=сповjь'дятъ} гд\севи мл\сти
<е>=гw` и= чудеса` <е>=гw` сыновw'мъ человjь'ч<е>скимъ:

9. jа='кw насы'тилъ <е>='сть ду'шу тщу`, и= ду'шу а='лчущу
и=спо'лни бла^гъ:

10. сjьдя'щыя во тьмjь` и= сjь'ни сме'ртнjьй, w=кова^нныя
нището'ю и= желjь'зомъ,

11. jа='кw преwгорчи'ша словеса` бж~iя, и= совjь'тъ
вы'шнягw раздражи'ша.

12. И= смири'ся въ трудjь'хъ се'рдце и='хъ, и= и=знемого'ша,
и= не бjь` помага'яй.

13. И= воззва'ша ко гд\су, внегда` скорбjь'ти и=`мъ,
и= w\т ну'ждъ и='хъ сп~се` я=`:

14. и= и=зведе` я=` и=з\ъ тьмы` и= сjь'ни сме'ртныя,
и= о<у>='зы и='хъ растерза`.

15. Да и=сповjь'дятся {да и=сповjь'дятъ} гд\севи мл\сти
<е>=гw` и= чудеса` <е>=гw` сыновw'мъ человjь'ч<е>скимъ:

16. jа='кw сокруши` врата` мjь^дная, и= вер<е>и` желjь^зныя
сломи`.

17. Воспрiя'тъ я=` w\т пути` беззако'нiя и='хъ: беззако'нiй
бо ра'ди свои'хъ смири'шася.

18. Вся'кагw бра'шна возгнуша'ся душа` и='хъ, и= прибли'жишася
до вра'тъ сме'ртныхъ.

19. И= воззва'ша ко гд\су, внегда` скорбjь'ти и=`мъ,
и= w\т ну'ждъ и='хъ сп~се` я=`:

20. посла` сло'во свое`, и= и=сцjьли` я=`, и= и=зба'ви
я=` w\т растлjь'нiй и='хъ.

21. Да и=сповjь'дятся {да и=сповjь'дятъ} гд\севи мл\сти
<е>=гw` и= чудеса` <е>=гw` сыновw'мъ человjь'ч<е>скимъ:

22. и= да пожру'тъ <е>=му` же'ртву хвалы` и= да возвjьстя'тъ
дjьла` <е>=гw` въ ра'дости.

23. Сходя'щiи въ мо'ре въ корабле'хъ, творя'щiи дjь^ланiя
въ вода'хъ мно'гихъ,

24. тi'и ви'дjьша дjьла` гд\сня и= чудеса` <е>=гw`
во глубинjь`.

25. Рече`, и= ста` ду'хъ бу'ренъ, и= вознесо'шася вw'лны
<е>=гw`:

26. восхо'дятъ до небе'съ и= низхо'дятъ до бе'зднъ:
душа` и='хъ въ sлы'хъ та'яше:

27. смято'шася, подвиго'шася jа='кw пiя'ный, и= вся`
му'дрость и='хъ поглощена` бы'сть.

28. И= воззва'ша ко гд\су, внегда` скорбjь'ти и=`мъ,
и= w\т ну'ждъ и='хъ и=зведе` я=`:

29. и= повелjь` бу'ри, и= ста` въ тишину`, и= о<у>=молко'ша
вw'лны <е>=гw`.

30. И= возвесели'шася, jа='кw о<у>=молко'ша, и= наста'ви
я=` въ приста'нище хотjь'нiя своегw`.

31. Да и=сповjь'дятся {да и=сповjь'дятъ} гд\севи мл\сти
<е>=гw` и= чудеса` <е>=гw` сыновw'мъ человjь'ч<е>скимъ:

32. да вознесу'тъ <е>=го` въ цр~кви людстjь'й, и= на
сjьда'лищи ста'р<е>цъ восхва'лятъ <е>=го`.

33. Положи'лъ <е>='сть рjь'ки въ пусты'ню и= и=схw'дища
вwдна'я въ жа'жду,

34. зе'млю плодоно'сную въ сла'ность, w\т sло'бы живу'щихъ
на не'й.

35. Положи'лъ <е>='сть пусты'ню во <е>=зе'ра вwдна'я
и= зе'млю безво'дную во и=схw'дища вwдна'я.

36. И= насели` та'мw а='лчущыя, и= соста'виша гра'ды
w=би'т<е>льны:

37. и= насjь'яша се'ла, и= насади'ша вiногра'ды, и=
сотвори'ша пло'дъ жи'тенъ.

38. И= блг\сви` я=`, и= о<у>=мно'жишася sjьлw`: и=
скоты` и='хъ не о<у>=ма'ли.

39. И= о<у>=ма'лишася и= w=sло'бишася w\т ско'рби sw'лъ
и= болjь'зни:

40. и=злiя'ся о<у>=ничиже'нiе на кня^зи и='хъ, и= w=блазни`
{заблужда'ти сотвори`} я=` по непрохо'днjьй, а= не
по пути`.

41. И= помо'же о<у>=бо'гу w\т нищеты` и= положи` jа='кw
<о>='вцы <о>=те'ч<е>ствiя.

42. О<у>='зрятъ пра'вiи и= возвеселя'тся, и= вся'кое
беззако'нiе загради'тъ о<у>=ста` своя^.

43. Кто` прему'дръ и= сохрани'тъ сiя^; и= о<у>=разумjь'ютъ
мл\сти гд\сни.

%(1. Пjь'снь, <пс>ало'мъ дв~ду, 107.%)

Гото'во се'рдце мое`, бж~е, гото'во се'рдце мое`: воспою`
и= пою` во сла'вjь мое'й.

3. Воста'ни, сла'ва моя`, воста'ни, <пс>алти'рю и=
гу'сли: воста'ну ра'нw.

4. И=сповjь'мся тебjь` въ лю'дехъ, гд\си, пою` тебjь`
во jа=зы'цjьхъ:

5. jа='кw ве'лiя верху` нб~съ мл\сть твоя` и= до w='блакъ
и='стина твоя`.

6. Вознеси'ся на нб~са`, бж~е, и= по все'й земли` сла'ва
твоя`,

7. jа='кw да и=зба'вятся возлю'бленнiи твои`: сп~си`
десни'цею твое'ю и= о<у>=слы'ши мя`.

8. Бг~ъ возгл~а во ст~jь'мъ свое'мъ: вознесу'ся и=
раздjьлю` сiкi'му, и= о<у>=до'ль селе'нiй размjь'рю.

9. Мо'й <е>='сть галаа'дъ, и= мо'й <е>='сть манассi'й,
и= <е>=фре'мъ заступле'нiе главы` моея`: i=у'да ца'рь
мо'й,

10. мwа'въ коно'бъ о<у>=пова'нiя моегw`: на i=думе'ю
наложу` сапо'гъ мо'й: мнjь` и=ноплем<е>'нницы покори'шася.

11. Кто` введе'тъ мя` во гра'дъ w=гражде'нiя; и=ли`
кто` наста'витъ мя` до i=думе'и;

12. Не ты' ли, бж~е, w\три'нувый на'съ, и= не и=зы'деши,
бж~е, въ си'лахъ на'шихъ;

13. Да'ждь на'мъ по'мощь w\т ско'рби: и= су'етно спасе'нiе
человjь'ческо.

14. W= бз~jь сотвори'мъ си'лу, и= то'й о<у>=ничижи'тъ
враги` на'шя.

%(Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 108.%)

Бж~е, хвалы` моея` не премолчи`:

2. jа='кw о<у>=ста` грjь^шнича и= о<у>=ста` льсти'вагw
на мя` w\тверзо'шася, глаго'лаша на мя` я=зы'комъ льсти'вымъ,

3. и= словесы` ненави'стными w=быдо'ша мя`, и= бра'шася
со мно'ю ту'не.

4. Вмjь'стw <е>='же люби'ти мя`, w=болга'ху мя`, а='зъ
же моля'хся:

5. и= положи'ша на мя` sла^я за бл~га^я, и= не'нависть
за возлюбле'нiе мое`.

6. Поста'ви на него` грjь'шника, и= дiа'волъ да ста'нетъ
w=десну'ю <е>=гw`:

7. внегда` суди'тися <е>=му`, да и=зы'детъ w=сужде'нъ,
и= моли'тва <е>=гw` да бу'детъ въ грjь'хъ.

8. Да бу'дутъ днi'е <е>=гw` ма'ли, и= <е>=пi'скопство
<е>=гw` да прiи'метъ и='нъ:

9. да бу'дутъ сы'нове <е>=гw` си'ри, и= жена` <е>=гw`
вдова`:

10. дви'жущеся да преселя'тся сы'нове <е>=гw` и= воспро'сятъ,
да и=згна'ни бу'дутъ и=з\ъ домw'въ свои'хъ.

11. Да взы'щетъ заимода'вецъ вся^, <е>=ли^ка су'ть
<е>=гw`: и= да восхи'тятъ чуждi'и труды` <е>=гw`.

12. Да не бу'детъ <е>=му` засту'пника, ниже` да бу'детъ
о<у>=щедря'яй сирwты` <е>=гw`:

13. да бу'дутъ ча^да <е>=гw` въ погубле'нiе, въ ро'дjь
<е>=ди'нjьмъ да потреби'тся и='мя <е>=гw`.

14. Да воспомяне'тся беззако'нiе <о>=т<е>'цъ <е>=гw`
пред\ъ гд\семъ, и= грjь'хъ ма'тере <е>=гw` да не w=чи'стится:

15. да бу'дутъ пред\ъ гд\семъ вы'ну, и= да потреби'тся
w\т земли` па'мять и='хъ:

16. зане'же не помяну` сотвори'ти ми'лость, и= погна`
человjь'ка ни'ща и= о<у>=бо'га, и= о<у>=миле'на се'рдцемъ
о<у>=мертви'ти.

17. И= возлюби` кля'тву, и= прiи'детъ <е>=му`: и= не
восхотjь` блг\све'нiя, и= о<у>=дали'тся w\т негw`.

18. И= w=блече'ся въ кля'тву jа='кw въ ри'зу, и= вни'де
jа='кw вода` во о<у>=тро'бу <е>=гw` и= jа='кw <е>=ле'й
въ кw'сти <е>=гw`:

19. да бу'детъ <е>=му` jа='кw ри'за, въ ню'же w=блачи'тся,
и= jа='кw по'ясъ, и='мже вы'ну w=поясу'ется.

20. Сiе` дjь'ло w=болга'ющихъ мя` о<у>= гд\са и= глаго'лющихъ
лука^вая на ду'шу мою`.

21. И= ты`, гд\си, гд\си, сотвори` со мно'ю и='мене
ра'ди твоегw`, jа='кw бл~га мл\сть твоя`:

22. и=зба'ви мя`, jа='кw ни'щь и= о<у>=бо'гъ <е>='смь
а='зъ, и= се'рдце мое` смяте'ся вну'трь мен<е>`.

23. Jа='кw сjь'нь, внегда` о<у>=клони'тися <е>='й,
w\тя'хся: стрясо'хся jа='кw пру'зи.

24. Кwлjь'на моя^ и=знемого'ста w\т поста`, и= пло'ть
моя` и=змjьни'ся <е>=ле'а ра'ди.

25. И= а='зъ бы'хъ поноше'нiе и=`мъ: ви'дjьша мя`,
покива'ша глава'ми свои'ми.

26. Помози' ми, гд\си бж~е мо'й, и= сп~си' мя по мл\сти
твое'й:

27. и= да разумjь'ютъ, jа='кw рука` твоя` сiя`, и=
ты`, гд\си, сотвори'лъ <е>=си` ю=`.

28. Проклену'тъ тi'и, и= ты` блг\сви'ши: востаю'щiи
на мя` да постыдя'тся, ра'бъ же тво'й возвесели'тся.

29. Да w=блеку'тся w=болга'ющiи мя` въ срамоту` и=
w=де'ждутся jа='кw <о>=де'ждою студо'мъ свои'мъ.

30. И=сповjь'мся гд\севи sjьлw` о<у>=сты^ мои'ми и=
посредjь` мно'гихъ восхвалю` <е>=го`:

31. jа='кw преста` w=десну'ю о<у>=бо'гагw, <е>='же
сп\сти` w\т гоня'щихъ ду'шу мою`.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 109.%)

Рече` гд\сь гд\севи моему`: сjьди` w=десну'ю мен<е>`,
до'ндеже положу` враги` твоя^ подно'жiе но'гъ твои'хъ.

2. Же'злъ си'лы по'слетъ ти` гд\сь w\т сiw'на, и= гд\сствуй
посредjь` врагw'въ твои'хъ.

3. Съ тобо'ю нача'ло въ де'нь си'лы твоея`, во свjь'тлостехъ
ст~ы'хъ твои'хъ: и=з\ъ чре'ва пре'жде денни'цы роди'хъ
тя`.

4. Кля'тся гд\сь и= не раска'ется: ты` i=ере'й во вjь'къ
по чи'ну мелхiседе'кову.

5. Гд\сь w=десну'ю теб<е>` сокруши'лъ <е>='сть въ де'нь
гнjь'ва своегw` цари^:

6. су'дитъ во jа=зы'цjьхъ, и=спо'лнитъ пад<е>'нiя,
сокруши'тъ главы^ на земли` мно'гихъ.

7. W\т пото'ка на пути` пiе'тъ: сегw` ра'ди вознесе'тъ
главу`.

%(А=ллилу'iа, 110.%)

И=сповjь'мся тебjь`, гд\си, всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ
въ совjь'тjь пра'выхъ и= со'нмjь.

2. В<е>'лiя дjьла` гд\сня, и=зы^скана во всjь'хъ во'ляхъ
<е>=гw`:

3. и=сповjь'данiе и= великолjь'пiе дjь'ло <е>=гw`,
и= пра'вда <е>=гw` пребыва'етъ въ вjь'къ вjь'ка.

4. Па'мять сотвори'лъ <е>='сть чуде'съ свои'хъ: мл\стивъ
и= ще'дръ гд\сь.

5. Пи'щу даде` боя'щымся <е>=гw`: помяне'тъ въ вjь'къ
завjь'тъ сво'й.

6. Крjь'пость дjь'лъ свои'хъ возвjьсти` лю'демъ свои^мъ,
да'ти и=`мъ достоя'нiе jа=зы^къ.

7. Дjьла` ру'къ <е>=гw` и='стина и= су'дъ, вjь^рны
вся^ за'пwвjьди <е>=гw`,

8. о<у>=тверж<е>'ны въ вjь'къ вjь'ка, сотвор<е>'ны
во и='стинjь и= правотjь`.

9. И=збавле'нiе посла` лю'демъ свои^мъ: заповjь'да
въ вjь'къ завjь'тъ сво'й: ст~о и= стра'шно и='мя <е>=гw`.

10. Нача'ло прем\дрости стра'хъ гд\сень, ра'зумъ же
бл~гъ всjь^мъ творя'щымъ и=`: хвала` <е>=гw` пребыва'етъ
въ вjь'къ вjь'ка.

%(А=ллилу'iа, <пс>ало'мъ 111.%)

Бл~же'нъ му'жъ боя'йся гд\са, въ за'повjьдехъ <е>=гw`
восхо'щетъ sjьлw`.

2. Си'льно на земли` бу'детъ сjь'мя <е>=гw`, ро'дъ
пра'выхъ благослови'тся:

3. сла'ва и= бога'тство въ дому` <е>=гw`, и= пра'вда
<е>=гw` пребыва'етъ въ вjь'къ вjь'ка.

4. Возсiя` во тьмjь` свjь'тъ пра^вымъ: мл\стивъ и=
ще'дръ и= прв\днъ.

5. Бл~гъ му'жъ ще'дря и= дая`: о<у>=стро'итъ словеса`
своя^ на судjь`, jа='кw въ вjь'къ не подви'жится.

6. Въ па'мять вjь'чную бу'детъ прв\дникъ.

7. W\т слу'ха sла` не о<у>=бои'тся:

8. гото'во се'рдце <е>=гw` о<у>=пова'ти на гд\са: о<у>=тверди'ся
се'рдце <е>=гw`, не о<у>=бои'тся, до'ндеже воззри'тъ
на враги` своя^.

9. Расточи`, даде` о<у>=бw'гимъ: пра'вда <е>=гw` пребыва'етъ
во вjь'къ вjь'ка: ро'гъ <е>=гw` вознесе'тся въ сла'вjь.

10. Грjь'шникъ о<у>='зритъ и= прогнjь'вается зубы`
свои'ми поскреже'щетъ и= раста'етъ: жела'нiе грjь'шника
поги'бнетъ.

%(А=ллилу'iа, 112.%)

Хвали'те, <о>='троцы, гд\са, хвали'те и='мя гд\сне.

2. Бу'ди и='мя гд\сне бл~гослове'но w\тнн~jь и= до
вjь'ка.

3. W\т востw'къ со'лнца до за^падъ хва'льно и='мя гд\сне.

4. Высо'къ над\ъ всjь'ми jа=зы^ки гд\сь: над\ъ нб~сы`
сла'ва <е>=гw`.

5. Кто` jа='кw гд\сь бг~ъ на'шъ; на высо'кихъ живы'й,

6. и= на смир<е>'нныя призира'яй на нб~си` и= на земли`:

7. воздвиза'яй w\т земли` ни'ща, и= w\т гно'ища возвыша'яй
о<у>=бо'га:

8. посади'ти <е>=го` съ кня^зи, съ кня^зи людi'й свои'хъ:

9. вселя'я непло'довь въ до'мъ, ма'терь w= ча'дjьхъ
веселя'щуся.

%(А=ллилу'iа, 113.%)

Во и=схо'дjь i=и~левjь w\т <е>=гv'пта, до'му i=а'кwвля
и=з\ъ людi'й ва^рваръ,

2. бы'сть i=уде'а ст~ы'ня <е>=гw`, i=и~ль w='бласть
<е>=гw`.

3. Мо'ре ви'дjь и= побjьже`, i=<о>рда'нъ возврати'ся
вспя'ть:

4. го'ры взыгра'шася jа='кw <о>=вни`, и= хо'лми jа='кw
а='гнцы <о>='вчiи.

5. Что' ти <е>='сть, мо'ре, jа='кw побjь'гло <е>=си`,
и= тебjь`, i=<о>рда'не, jа='кw возврати'лся <е>=си`
вспя'ть;

6. го'ры, jа='кw взыгра'стеся jа='кw <о>=вни`, и= хо'лми
jа='кw а='гнцы <о>='вчiи;

7. W\т лица` гд\сня подви'жеся земля`, w\т лица` бг~а
i=а'кwвля:

8. w=бра'щшагw ка'мень во <е>=зе'ра вwдна'я и= несjько'мый
во и=сто'чники вwдны'я.

9. Не на'мъ, гд\си, не на'мъ, но и='мени твоему` да'ждь
сла'ву w= мл\сти твое'й и= и='стинjь твое'й:

10. да не когда` реку'тъ jа=зы'цы: гдjь` <е>='сть бг~ъ
и='хъ;

11. Бг~ъ же на'шъ на нб~си` и= на земли`, вся^ <е>=ли^ка
восхотjь`, сотвори`.

12. I='дwли jа=зы^къ сребро` и= зла'то, дjьла` ру'къ
человjь'ческихъ:

13. о<у>=ста` и='мутъ, и= не возглаго'лютъ: <о>='чи
и='мутъ, и= не о<у>='зрятъ:

14. о<у>='шы и='мутъ, и= не о<у>=слы'шатъ: нw'здри
и='мутъ, и= не w=боня'ютъ:

15. ру'цjь и='мутъ, и= не w=ся'жутъ: но'зjь и='мутъ,
и= не по'йдутъ: не возглася'тъ горта'немъ свои'мъ.

16. Подо'бни и=`мъ да бу'дутъ творя'щiи я=` и= вси`
надjь'ющiися на ня`.

17. До'мъ i=и~левъ о<у>=пова` на гд\са: помо'щникъ
и= защи'титель и=`мъ <е>='сть.

18. До'мъ а=арw'нь о<у>=пова` на гд\са: помо'щникъ
и= защи'титель и=`мъ <е>='сть.

19. Боя'щiися гд\са о<у>=пова'ша на гд\са: помо'щникъ
и= защи'титель и=`мъ <е>='сть.

20. Гд\сь помяну'въ ны` блг\сви'лъ <е>='сть на'съ:
блг\сви'лъ <е>='сть до'мъ i=и~левъ, блг\сви'лъ <е>='сть
до'мъ а=арw'нь,

21. блг\сви'лъ <е>='сть боя'щыяся гд\са, ма^лыя съ
вели'кими.

22. Да приложи'тъ гд\сь на вы`, на вы` и= на сы'ны
ва'шя:

23. бл~гослове'ни вы` гд\севи, сотво'ршему нб~о и=
зе'млю.

24. Нб~о нб~се` гд\севи, зе'млю же даде` сыновw'мъ
человjь'ч<е>скимъ.

25. Не ме'ртвiи восхва'лятъ тя`, гд\си, ниже` вси`
низходя'щiи во а='дъ:

26. но мы` живi'и благослови'мъ гд\са w\тнн~jь и= до
вjь'ка.

%(А=ллилу'iа, 114.%)

Возлюби'хъ, jа='кw о<у>=слы'шитъ гд\сь гла'съ моле'нiя
моегw`,

2. jа='кw приклони` о<у>='хо свое` мнjь`: и= во дни^
моя^ призову`.

3. W=б\ъя'ша мя` бwлjь'зни см<е>'ртныя, бjьды^ а='дwвы
w=брjьто'ша мя`: ско'рбь и= болjь'знь w=брjьто'хъ и=
и='мя гд\сне призва'хъ:

4. <w>, гд\си, и=зба'ви ду'шу мою`: мл\стивъ гд\сь
и= прв\днъ, и= бг~ъ на'шъ ми'луетъ.

5. Храня'й младе'нцы гд\сь: смири'хся, и= сп~се' мя.

6. W=брати'ся, душе` моя`, въ поко'й тво'й, jа='кw
гд\сь бл~годjь'йствова тя`:

7. jа='кw и=з\ъя'тъ ду'шу мою` w\т сме'рти, <о>='чи
мои` w\т сле'зъ и= но'зjь мои` w\т поползнове'нiя.

8. Благоугожду` пред\ъ гд\семъ во странjь` живы'хъ.

%(А=ллилу'iа, 115.%)

Вjь'ровахъ, тjь'мже возглаго'лахъ: а='зъ же смири'хся
sjьлw`.

2. А='зъ же рjь'хъ во и=зступле'нiи мое'мъ: вся'къ
человjь'къ ло'жь.

3. Что` возда'мъ гд\севи w= всjь'хъ, jа=`же воздаде'
ми;

4. Ча'шу сп\снiя прiиму` и= и='мя гд\сне призову`:

5. моли^твы моя^ гд\севи возда'мъ пред\ъ всjь'ми людьми`
<е>=гw`.

6. Чт\сна` пред\ъ гд\семъ сме'рть прп\дбныхъ <е>=гw`.

7. <W>, гд\си, а='зъ ра'бъ тво'й, а='зъ ра'бъ тво'й
и= сы'нъ рабы'ни твоея`: растерза'лъ <е>=си` о<у>='зы
моя^.

8. Тебjь` пожру` же'ртву хвалы`, и= во и='мя гд\сне
призову`.

9. Моли^твы моя^ гд\севи возда'мъ пред\ъ всjь'ми людьми`
<е>=гw`,

10. во дво'рjьхъ до'му гд\сня, посредjь` теб<е>`, i=ер\сли'ме.

%(А=ллилу'iа, 116.%)

Хвали'те гд\са, вси` jа=зы'цы, похвали'те <е>=го`,
вси` лю'дiе:

2. jа='кw о<у>=тверди'ся мл\сть <е>=гw` на на'съ, и=
и='стина гд\сня пребыва'етъ во вjь'къ.

%(А=ллилу'iа, 117.%)

И=сповjь'дайтеся гд\севи, jа='кw бл~гъ, jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

2. Да рече'тъ о<у>='бw до'мъ i=и~левъ: jа='кw бл~гъ,
jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

3. Да рече'тъ о<у>='бw до'мъ а=арw'нь: jа='кw бл~гъ,
jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

4. Да реку'тъ о<у>='бw вси` боя'щiися гд\са: jа='кw
бл~гъ, jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

5. W\т ско'рби призва'хъ гд\са, и= о<у>=слы'ша мя`
въ простра'нство.

6. Гд\сь мнjь` помо'щникъ, и= не о<у>=бою'ся: что`
сотвори'тъ мнjь` человjь'къ;

7. гд\сь мнjь` помо'щникъ, и= а='зъ воззрю` на враги`
моя^.

8. Бл~го <е>='сть надjь'ятися на гд\са, не'жели надjь'ятися
на человjь'ка:

9. бл~го <е>='сть о<у>=пова'ти на гд\са, не'жели о<у>=пова'ти
на кня^зи.

10. Вси` jа=зы'цы w=быдо'ша мя`, и= и='менемъ гд\снимъ
противля'хся и=`мъ:

11. w=быше'дше w=быдо'ша мя`, и= и='менемъ гд\снимъ
противля'хся и=`мъ:

12. w=быдо'ша мя` jа='кw пче'лы со'тъ, и= разгорjь'шася
jа='кw <о>='гнь въ те'рнiи: и= и='менемъ гд\снимъ противля'хся
и=`мъ.

13. W\тринове'нъ преврати'хся па'сти, и= гд\сь прiя'тъ
мя`.

14. Крjь'пость моя` и= пjь'нiе мое` гд\сь, и= бы'сть
ми` во сп\снiе.

15. Гла'съ ра'дости и= сп\снiя въ селе'нiихъ прв\дныхъ:
десни'ца гд\сня сотвори` си'лу.

16. Десни'ца гд\сня вознесе' мя, десни'ца гд\сня сотвори`
си'лу.

17. Не о<у>=мру`, но жи'въ бу'ду и= повjь'мъ дjьла`
гд\сня.

18. Наказу'я наказа' мя гд\сь, сме'рти же не предаде'
мя.

19. W\тве'рзите мнjь` врата` пра'вды: вше'дъ въ ня`,
и=сповjь'мся гд\севи.

20. Сiя^ врата` гд\сня: прв\днiи вни'дутъ въ ня`.

21. И=сповjь'мся тебjь`, jа='кw о<у>=слы'шалъ мя` <е>=си`
и= бы'лъ <е>=си` мнjь` во сп\снiе.

22. Ка'мень, <е>=го'же небрего'ша зи'ждущiи, се'й бы'сть
во главу` о<у>='гла:

23. w\т гд\са бы'сть се'й, и= <е>='сть ди'венъ во <о>=чесjь'хъ
на'шихъ.

24. Се'й де'нь, <е>=го'же сотвори` гд\сь, возра'дуемся
и= возвесели'мся во'нь.

25. <W>, гд\си, сп~си' же: <w>, гд\си, поспjьши' же.

26. Блг\све'нъ гряды'й во и='мя гд\сне: благослови'хомъ
вы` и=з\ъ до'му гд\сня.

27. Бг~ъ гд\сь, и= jа=ви'ся на'мъ: соста'вите пра'здникъ
во о<у>=чаща'ющихъ до рw'гъ <о>=лтаре'выхъ.

28. Бг~ъ мо'й <е>=си` ты`, и= и=сповjь'мся тебjь`:
бг~ъ мо'й <е>=си` ты`, и= вознесу' тя: и=сповjь'мся
тебjь`, jа='кw о<у>=слы'шалъ мя` <е>=си` и= бы'лъ <е>=си`
мнjь` во сп\снiе.

29. И=сповjь'дайтеся гд\севи, jа='кw бл~гъ, jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

%(А=ллилу'iа, 118.%)

Бл~же'ни непоро'чнiи въ пу'ть {въ пути`}, ходя'щiи
въ зако'нjь гд\сни.

2. Бл~же'ни и=спыта'ющiи свидjь^нiя <е>=гw`, всjь'мъ
ср\дцемъ взы'щутъ <е>=го`.

3. Не дjь'лающiи бо беззако'нiя въ путе'хъ <е>=гw`
ходи'ша.

4. Ты` заповjь'далъ <е>=си` за'пwвjьди твоя^ сохрани'ти
sjьлw`:

5. дабы` и=спра'вилися путiе` мои`, сохрани'ти w=правда^нiя
твоя^.

6. Тогда` не постыжу'ся, внегда` призрjь'ти ми` на
вся^ за'пwвjьди твоя^.

7. И=сповjь'мся тебjь` въ пра'вости се'рдца, внегда`
научи'тимися судьба'мъ пра'вды твоея`.

8. W=правда^нiя твоя^ сохраню`: не w=ста'ви мене` до
sjьла`.

9. Въ чесо'мъ и=спра'витъ ю=нjь'йшiй пу'ть сво'й; внегда`
сохрани'ти словеса` твоя^.

10. Всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ взыска'хъ тебе`: не w\три'ни
мене` w\т за'повjьдiй твои'хъ.

11. Въ се'рдцы мое'мъ скры'хъ словеса` твоя^, jа='кw
да не согрjьшу` тебjь`.

12. Блг\све'нъ <е>=си`, гд\си: научи' мя w=правда'нi<е>мъ
твои^мъ.

13. О<у>=стна'ма мои'ма возвjьсти'хъ вся^ судьбы^ о<у>='стъ
твои'хъ.

14. На пути` свидjь'нiй твои'хъ наслади'хся, jа='кw
w= вся'комъ бога'тствjь.

15. Въ за'повjьдехъ твои'хъ поглумлю'ся, и= о<у>=разумjь'ю
пути^ твоя^.

16. Во w=правда'нiихъ твои'хъ поучу'ся: не забу'ду
слове'съ твои'хъ.

17. Возда'ждь рабу` твоему`: живи' мя, и= сохраню`
словеса` твоя^.

18. W\ткры'й <о>='чи мои`, и= о<у>=разумjь'ю чудеса`
w\т зако'на твоегw`.

19. Пришле'цъ а='зъ <е>='смь на земли`: не скры'й w\т
мен<е>` за'пwвjьди твоя^.

20. Возлюби` душа` моя` возжела'ти судьбы^ твоя^ на
вся'кое вре'мя.

21. Запрети'лъ <е>=си` гw'рдымъ: про'кляти о<у>=клоня'ющiися
w\т за'повjьдiй твои'хъ.

22. W\тими` w\т мен<е>` поно'съ {поноше'нiе} и= о<у>=ничиже'нiе,
jа='кw свидjь'нiй твои'хъ взыска'хъ.

23. И='бо сjьдо'ша кня^зи и= на мя` клевета'ху, ра'бъ
же тво'й глумля'шеся во w=правда'нiихъ твои'хъ:

24. и='бо свидjь^нiя твоя^ поуче'нiе мое` <е>='сть,
и= совjь'ти мои` w=правда^нiя твоя^.

25. Прильпе` земли` душа` моя`: живи' мя по словеси`
твоему`.

26. Пути^ моя^ возвjьсти'хъ, и= о<у>=слы'шалъ мя` <е>=си`:
научи' мя w=правда'нi<е>мъ твои^мъ.

27. Пу'ть w=правда'нiй твои'хъ вразуми' ми, и= поглумлю'ся
въ чудесjь'хъ твои'хъ.

28. Воздрема` душа` моя` w\т о<у>=ны'нiя: о<у>=тверди'
мя въ словесjь'хъ твои'хъ.

29. Пу'ть непра'вды w\тста'ви w\т мен<е>` и= зако'номъ
твои'мъ поми'луй мя`.

30. Пу'ть и='стины и=зво'лихъ и= судьбы^ твоя^ не забы'хъ.

31. Прилjьпи'хся свидjь'нi<е>мъ твои^мъ, гд\си, не
посрами` мене`.

32. Пу'ть за'повjьдiй твои'хъ теко'хъ, <е>=гда` разшири'лъ
<е>=си` се'рдце мое`.

33. Законоположи` мнjь`, гд\си, пу'ть w=правда'нiй
твои'хъ, и= взыщу` и=` вы'ну:

34. вразуми' мя, и= и=спыта'ю зако'нъ тво'й и= сохраню`
и=` всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ.

35. Наста'ви мя` на стезю` за'повjьдiй твои'хъ, jа='кw
ту'ю восхотjь'хъ.

36. Приклони` се'рдце мое` во свидjь^нiя твоя^, а=
не въ лихои'мство.

37. W\тврати` <о>='чи мои` <е>='же не ви'дjьти суеты`:
въ пути` твое'мъ живи' мя.

38. Поста'ви рабу` твоему` сло'во твое` въ стра'хъ
тво'й.

39. W\тими` поноше'нiе мое`, <е>='же непщева'хъ: jа='кw
судьбы^ твоя^ бл~ги.

40. Се`, возжела'хъ за'пwвjьди твоя^: въ пра'вдjь твое'й
живи' мя.

41. И= да прiи'детъ на мя` мл\сть твоя`, гд\си, сп\снiе
твое` по словеси` твоему`:

42. и= w\твjьща'ю поноша'ющымъ ми` сло'во, jа='кw о<у>=пова'хъ
на словеса` твоя^.

43. И= не w\тими` w\т о<у>='стъ мои'хъ словесе` и='стинна
до sjьла`, jа='кw на судьбы^ твоя^ о<у>=пова'хъ:

44. и= сохраню` зако'нъ тво'й вы'ну, въ вjь'къ и= въ
вjь'къ вjь'ка.

45. И= хожда'хъ въ широтjь`, jа='кw за'пwвjьди твоя^
взыска'хъ:

46. и= глаго'лахъ w= свидjь'нiихъ твои'хъ пред\ъ цари^
и= не стыдя'хся:

47. и= поуча'хся въ за'повjьдехъ твои'хъ, jа=`же возлюби'хъ
sjьлw`:

48. и= воздвиго'хъ ру'цjь мои` къ за'повjьдемъ твои^мъ,
jа=`же возлюби'хъ, и= глумля'хся во w=правда'нiихъ
твои'хъ.

49. Помяни` словеса` твоя^ рабу` твоему`, и='хже о<у>=пова'нiе
да'лъ ми` <е>=си`.

50. То' мя о<у>=тjь'ши во смире'нiи мое'мъ, jа='кw
сло'во твое` живи' мя.

51. Го'рдiи законопреступова'ху до sjьла`: w\т зако'на
же твоегw` не о<у>=клони'хся.

52. Помяну'хъ судьбы^ твоя^ w\т вjь'ка, гд\си, и= о<у>=тjь'шихся.

53. Печа'ль прiя'тъ мя` w\т грjь^шникъ, w=ставля'ющихъ
зако'нъ тво'й.

54. Пjь^та бя'ху мнjь` w=правда^нiя твоя^ на мjь'стjь
прише'льствiя моегw`.

55. Помяну'хъ въ нощи` и='мя твое`, гд\си, и= сохрани'хъ
зако'нъ тво'й.

56. Се'й бы'сть мнjь`, jа='кw w=правда'нiй твои'хъ
взыска'хъ.

57. Ча'сть моя` <е>=си`, гд\си: рjь'хъ сохрани'ти зако'нъ
тво'й.

58. Помоли'хся лицу` твоему` всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ:
поми'луй мя` по словеси` твоему`.

59. Помы'слихъ пути^ твоя^ и= возврати'хъ но'зjь мои`
во свидjь^нiя твоя^.

60. О<у>=гото'вихся и= не смути'хся сохрани'ти за'пwвjьди
твоя^.

61. О<у>='жя грjь^шникъ w=бяза'шася мнjь`, и= зако'на
твоегw` не забы'хъ.

62. Полу'нощи воста'хъ и=сповjь'датися тебjь` w= судьба'хъ
пра'вды твоея`.

63. Прича'стникъ а='зъ <е>='смь всjь^мъ боя'щымся теб<е>`
и= храня'щымъ за'пwвjьди твоя^.

64. Мл\сти твоея`, гд\си, и=спо'лнь земля`: w=правда'нi<е>мъ
твои^мъ научи' мя.

65. Бл~гость сотвори'лъ <е>=си` съ рабо'мъ твои'мъ,
гд\си, по словеси` твоему`:

66. бл~гости и= наказа'нiю и= ра'зуму научи' мя, jа='кw
за'повjьдемъ твои^мъ вjь'ровахъ.

67. Пре'жде да'же не смири'тимися, а='зъ прегрjьши'хъ:
сегw` ра'ди сло'во твое` сохрани'хъ.

68. Бл~гъ <е>=си` ты`, гд\си: и= бл~гостiю твое'ю научи'
мя w=правда'нi<е>мъ твои^мъ.

69. О<у>=мно'жися на мя` непра'вда го'рдыхъ: а='зъ
же всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ и=спыта'ю за'пwвjьди твоя^.

70. О<у>=сыри'ся jа='кw млеко` се'рдце и='хъ: а='зъ
же зако'ну твоему` поучи'хся.

71. Бл~го мнjь`, jа='кw смири'лъ мя` <е>=си`, jа='кw
да научу'ся w=правда'нi<е>мъ твои^мъ.

72. Бл~гъ мнjь` зако'нъ о<у>='стъ твои'хъ па'че ты'сящъ
зла'та и= сребра`.

73. Ру'цjь твои` сотвори'стjь мя` и= созда'стjь мя`:
вразуми' мя, и= научу'ся за'повjьдемъ твои^мъ.

74. Боя'щiися теб<е>` о<у>='зрятъ мя` и= возвеселя'тся,
jа='кw на словеса` твоя^ о<у>=пова'хъ.

75. Разумjь'хъ, гд\си, jа='кw пра'вда судьбы^ твоя^,
и= вои'стинну смири'лъ мя` <е>=си`.

76. Бу'ди же мл\сть твоя`, да о<у>=тjь'шитъ мя`, по
словеси` твоему` рабу` твоему`:

77. да прiи'дутъ мнjь` щедрw'ты твоя^, и= жи'въ бу'ду,
jа='кw зако'нъ тво'й поуче'нiе мое` <е>='сть.

78. Да постыдя'тся го'рдiи, jа='кw непра'веднw беззако'нноваша
на мя`: а='зъ же поглумлю'ся {размышля'ти бу'ду} въ
за'повjьдехъ твои'хъ.

79. Да w=братя'тъ мя` боя'щiися теб<е>` и= вjь'дящiи
свидjь^нiя твоя^.

80. Бу'ди се'рдце мое` непоро'чно во w=правда'нiихъ
твои'хъ, jа='кw да не постыжу'ся.

81. И=счеза'етъ во сп\снiе твое` душа` моя`, на словеса`
твоя^ о<у>=пова'хъ:

82. и=счезо'ша <о>='чи мои` въ сло'во твое`, глаго'люще:
когда` о<у>=тjь'шиши мя`;

83. зане` бы'хъ jа='кw мjь'хъ на сла'нjь: w=правда'нiй
твои'хъ не забы'хъ.

84. Коли'кw <е>='сть днi'й раба` твоегw`; когда` сотвори'ши
ми` w\т гоня'щихъ мя` су'дъ;

85. Повjь'даша мнjь` законопресту^пницы глумл<е>'нiя,
но не jа='кw зако'нъ тво'й, гд\си.

86. Вся^ за'пwвjьди твоя^ и='стина: непра'веднw погна'ша
мя`, помози' ми.

87. Вма'лjь не сконча'ша мене` на земли`: а='зъ же
не w=ста'вихъ за'повjьдiй твои'хъ.

88. По мл\сти твое'й живи' мя, и= сохраню` свидjь^нiя
о<у>='стъ твои'хъ.

89. Во вjь'къ, гд\си, сло'во твое` пребыва'етъ на нб~си`.

90. Въ ро'дъ и= ро'дъ и='стина твоя`: w=снова'лъ <е>=си`
зе'млю, и= пребыва'етъ.

91. О<у>=чине'нiемъ твои'мъ пребыва'етъ де'нь: jа='кw
вся'ч<е>ская рабw'тна тебjь`.

92. Jа='кw а='ще бы не зако'нъ тво'й поуче'нiе мое`
бы'лъ, тогда` о<у>='бw поги'блъ бы'хъ во смире'нiи
мое'мъ:

93. во вjь'къ не забу'ду w=правда'нiй твои'хъ, jа='кw
въ ни'хъ w=живи'лъ мя` <е>=си`.

94. Тво'й <е>='смь а='зъ, сп~си' мя: jа='кw w=правда'нiй
твои'хъ взыска'хъ.

95. Мене` жда'ша грjь^шницы погуби'ти мя`: свидjь^нiя
твоя^ разумjь'хъ.

96. Вся'кiя кончи'ны ви'дjьхъ коне'цъ: широка` за'повjьдь
твоя` sjьлw`.

97. Ко'ль возлюби'хъ зако'нъ тво'й, гд\си: ве'сь де'нь
поуче'нiе мое` <е>='сть.

98. Па'че вра^гъ мои'хъ о<у>=мудри'лъ мя` <е>=си` за'повjьдiю
твое'ю, jа='кw въ вjь'къ моя` <е>='сть.

99. Па'че всjь'хъ о<у>=ча'щихъ мя` разумjь'хъ, jа='кw
свидjь^нiя твоя^ поуче'нiе мое` <е>='сть.

100. Па'че ста'р<е>цъ разумjь'хъ, jа='кw за'пwвjьди
твоя^ взыска'хъ.

101. W\т вся'кагw пути` лука'ва возбрани'хъ нога'мъ
мои^мъ, jа='кw да сохраню` словеса` твоя^:

102. w\т суде'бъ твои'хъ не о<у>=клони'хся, jа='кw
ты` законоположи'лъ ми` <е>=си`.

103. Ко'ль сладка^ горта'ни моему` словеса` твоя^:
па'че ме'да о<у>=стw'мъ мои^мъ.

104. W\т за'повjьдiй твои'хъ разумjь'хъ: сегw` ра'ди
возненави'дjьхъ вся'къ пу'ть непра'вды.

105. Свjьти'льникъ нога'ма мои'ма зако'нъ тво'й, и=
свjь'тъ стезя'мъ мои^мъ.

106. Кля'хся и= поста'вихъ сохрани'ти судьбы^ пра'вды
твоея`.

107. Смири'хся до sjьла`: гд\си, живи' мя по словеси`
твоему`.

108. Вw'льная о<у>='стъ мои'хъ бл~говоли' же, гд\си,
и= судьба'мъ твои^мъ научи' мя.

109. Душа` моя` въ руку` тво<е>'ю {А=ле<кс>.: мо<е>'ю.}
вы'ну, и= зако'на твоегw` не забы'хъ.

110. Положи'ша грjь^шницы сjь'ть мнjь`: и= w\т за'повjьдiй
твои'хъ не заблуди'хъ.

111. Наслjь'довахъ свидjь^нiя твоя^ во вjь'къ, jа='кw
ра'дованiе се'рдца моегw` су'ть:

112. приклони'хъ се'рдце мое` сотвори'ти w=правда^нiя
твоя^ въ вjь'къ за воздая'нiе.

113. Законопресту^пныя возненави'дjьхъ, зако'нъ же
тво'й возлюби'хъ.

114. Помо'щникъ мо'й и= засту'пникъ мо'й <е>=си` ты`:
на словеса` твоя^ о<у>=пова'хъ.

115. О<у>=клони'теся w\т мен<е>`, лука'внующiи, и=
и=спыта'ю за'пwвjьди бг~а моегw`.

116. Заступи' мя по словеси` твоему`, и= жи'въ бу'ду:
и= не посрами` мене` w\т ча'янiя моегw`:

117. помози' ми, и= сп~су'ся, и= поучу'ся во w=правда'нiихъ
твои'хъ вы'ну.

118. О<у>=ничижи'лъ <е>=си` вся^ w\тступа'ющыя w\т
w=правда'нiй твои'хъ: jа='кw непра'ведно помышле'нiе
и='хъ.

119. Преступа'ющыя непщева'хъ вся^ грjь^шныя земли`:
сегw` ра'ди возлюби'хъ свидjь^нiя твоя^.

120. Пригвозди` стра'ху твоему` плw'ти моя^: w\т суде'бъ
бо твои'хъ о<у>=боя'хся.

121. Сотвори'хъ су'дъ и= пра'вду: не преда'ждь мене`
w=би'дящымъ мя`.

122. Воспрiими` раба` твоего` во бл~го, да не w=клевета'ютъ
мене` го'рдiи.

123. <О>='чи мои` и=счезо'стjь во сп\снiе твое` и=
въ сло'во пра'вды твоея`:

124. сотвори` съ рабо'мъ твои'мъ по мл\сти твое'й,
и= w=правда'нi<е>мъ твои^мъ научи' мя.

125. Ра'бъ тво'й <е>='смь а='зъ: вразуми' мя, и= о<у>=вjь'мъ
свидjь^нiя твоя^.

126. Вре'мя сотвори'ти гд\севи: разори'ша зако'нъ тво'й.

127. Сегw` ра'ди возлюби'хъ за'пwвjьди твоя^ па'че
зла'та и= топа'зiа.

128. Сегw` ра'ди ко всjь^мъ за'повjьдемъ твои^мъ направля'хся,
вся'къ пу'ть непра'вды возненави'дjьхъ.

129. Ди^вна свидjь^нiя твоя^: сегw` ра'ди и=спыта`
я=` душа` моя`.

130. Jа=вле'нiе слове'съ твои'хъ просвjьща'етъ и= вразумля'етъ
младе'нцы.

131. О<у>=ста` моя^ w\тверзо'хъ и= привлеко'хъ ду'хъ,
jа='кw за'повjьдiй твои'хъ жела'хъ.

132. При'зри на мя` и= поми'луй мя`, по суду` лю'бящихъ
и='мя твое`.

133. Стwпы` моя^ напра'ви по словеси` твоему`, и= да
не w=блада'етъ мно'ю вся'кое беззако'нiе:

134. и=зба'ви мя` w\т клеветы` человjь'ческiя, и= сохраню`
за'пwвjьди твоя^.

135. Лице` твое` просвjьти` на раба` твоего` и= научи'
мя w=правда'нi<е>мъ твои^мъ.

136. И=схw'дища водна^я и=зведо'стjь <о>='чи мои`,
поне'же не сохрани'хъ зако'на твоегw`.

137. Прв\днъ <е>=си`, гд\си, и= пра'ви суди` твои`:

138. заповjь'далъ <е>=си` пра'вду свидjь^нiя твоя^,
и= и='стину sjьлw`.

139. И=ста'яла мя` <е>='сть ре'вность твоя`: jа='кw
забы'ша словеса` твоя^ врази` мои`.

140. Разжже'но сло'во твое` sjьлw`, и= ра'бъ тво'й
возлюби` <е>=`.

141. Ю=нjь'йшiй а='зъ <е>='смь и= о<у>=ничиже'нъ: w=правда'нiй
твои'хъ не забы'хъ.

142. Пра'вда твоя` пра'вда во вjь'къ, и= зако'нъ тво'й
и='стина.

143. Скw'рби и= ну'жди w=брjьто'ша мя`: за'пwвjьди
твоя^ поуче'нiе мое`.

144. Пра'вда свидjь^нiя твоя^ въ вjь'къ: вразуми' мя,
и= жи'въ бу'ду.

145. Воззва'хъ всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ, о<у>=слы'ши
мя`, гд\си: w=правда^нiя твоя^ взыщу`.

146. Воззва'хъ ти`, сп~си' мя, и= сохраню` свидjь^нiя
твоя^.

147. Предвари'хъ въ безго'дiи и= воззва'хъ: на словеса`
твоя^ о<у>=пова'хъ.

148. Предвари'стjь <о>='чи мои` ко о<у>='тру, поучи'тися
словес<е>'мъ твои^мъ.

149. Гла'съ мо'й о<у>=слы'ши, гд\си, по мл\сти твое'й:
по судьбjь` твое'й живи' мя.

150. Прибли'жишася гоня'щiи мя` беззако'нiемъ: w\т
зако'на же твоегw` о<у>=дали'шася.

151. Бли'з\ъ <е>=си` ты`, гд\си, и= вси` путiе` твои`
и='стина.

152. И=спе'рва позна'хъ w\т свидjь'нiй твои'хъ, jа='кw
въ вjь'къ w=снова'лъ я=` <е>=си`.

153. Ви'ждь смире'нiе мое` и= и=зми' мя: jа='кw зако'на
твоегw` не забы'хъ.

154. Суди` су'дъ мо'й и= и=зба'ви мя`: словесе` ра'ди
твоегw` живи' мя.

155. Дале'че w\т грjь^шникъ сп\снiе, jа='кw w=правда'нiй
твои'хъ не взыска'ша.

156. Щедрw'ты твоя^ мнw'ги, гд\си: по судьбjь` твое'й
живи' мя.

157. Мно'зи и=згоня'щiи мя` и= стужа'ющiи ми`: w\т
свидjь'нiй твои'хъ не о<у>=клони'хся.

158. Ви'дjьхъ неразумjьва'ющыя и= и=ста'яхъ: jа='кw
слове'съ твои'хъ не сохрани'ша.

159. Ви'ждь, jа='кw за'пwвjьди твоя^ возлюби'хъ: гд\си,
по мл\сти твое'й живи' мя.

160. Нача'ло слове'съ твои'хъ и='стина, и= во вjь'къ
вся^ судьбы^ пра'вды твоея`.

161. Кня^зи погна'ша мя` ту'не: и= w\т слове'съ твои'хъ
о<у>=боя'ся се'рдце мое`.

162. Возра'дуюся а='зъ w= словесjь'хъ твои'хъ, jа='кw
w=брjьта'яй коры'сть мно'гу.

163. Непра'вду возненави'дjьхъ и= w=мерзи'хъ: зако'нъ
же тво'й возлюби'хъ.

164. Седмери'цею дне'мъ хвали'хъ тя` w= судьба'хъ пра'вды
твоея`.

165. Ми'ръ мно'гъ лю'бящымъ зако'нъ тво'й, и= нjь'сть
и=`мъ собла'зна.

166. Ча'яхъ сп\снiя твоегw`, гд\си, и= за'пwвjьди твоя^
возлюби'хъ.

167. Сохрани` душа` моя` свидjь^нiя твоя^ и= возлюби`
я=` sjьлw`.

168. Сохрани'хъ за'пwвjьди твоя^ и= свидjь^нiя твоя^,
jа='кw вси` путiе` мои` пред\ъ тобо'ю, гд\си.

169. Да прибли'жится моле'нiе мое` пред\ъ тя`, гд\си:
по словеси` твоему` вразуми' мя.

170. Да вни'детъ проше'нiе мое` пред\ъ тя`: гд\си,
по словеси` твоему` и=зба'ви мя`.

171. W\тры'гнутъ о<у>=стнjь` мои` пjь'нiе, <е>=гда`
научи'ши мя` w=правда'нi<е>мъ твои^мъ.

172. Провjьща'етъ я=зы'къ мо'й словеса` твоя^, jа='кw
вся^ за'пwвjьди твоя^ пра'вда.

173. Да бу'детъ рука` твоя` <е>='же сп\сти' мя, jа='кw
за'пwвjьди твоя^ и=зво'лихъ.

174. Возжела'хъ сп\снiе твое`, гд\си, и= зако'нъ тво'й
поуче'нiе мое` <е>='сть.

175. Жива` бу'детъ душа` моя` и= восхва'литъ тя`: и=
судьбы^ твоя^ помо'гутъ мнjь`.

176. Заблуди'хъ jа='кw <о>=вча` поги'бшее: взыщи` раба`
твоего`, jа='кw за'повjьдiй твои'хъ не забы'хъ.

%(Пjь'снь степе'ней, 119.%)

Ко гд\су, внегда` скорбjь'ти ми`, воззва'хъ, и= о<у>=слы'ша
мя`.

2. Гд\си, и=зба'ви ду'шу мою` w\т о<у>=сте'нъ непра'ведныхъ
и= w\т я=зы'ка льсти'ва.

3. Что` да'стся тебjь`, и=ли` что` приложи'тся тебjь`
къ я=зы'ку льсти'ву;

4. Стрjь'лы си'льнагw и=з\ъwщр<е>'ны, со о<у>='гльми
пусты'нными.

5. О<у>=вы` мнjь`, jа='кw прише'льствiе мое` продолжи'ся,
всели'хся съ сел<е>'нiи кида'рскими:

6. мно'гw прише'льствова душа` моя`: съ ненави'дящими
ми'ра бjь'хъ ми'ренъ:

7. <е>=гда` глаго'лахъ и=`мъ, боря'ху мя` ту'не.

%(Пjь'снь степе'ней, 120.%)

Возведо'хъ <о>='чи мои` въ го'ры, w\тню'дуже прiи'детъ
по'мощь моя`.

2. По'мощь моя` w\т гд\са, сотво'ршагw не'бо и= зе'млю.

3. Не да'ждь во смяте'нiе ноги` твоея`, ниже` воздре'млетъ
храня'й тя`:

4. се`, не воздре'млетъ, ниже` о<у>='снетъ храня'й
i=и~ля.

5. Гд\сь сохрани'тъ тя`, гд\сь покро'въ тво'й на ру'ку
десну'ю твою`.

6. Во дни` со'лнце не w=жже'тъ тебе`, ниже` луна` но'щiю.

7. Гд\сь сохрани'тъ тя` w\т вся'кагw sла`, сохрани'тъ
ду'шу твою` гд\сь:

8. гд\сь сохрани'тъ вхожде'нiе твое` и= и=схожде'нiе
твое`, w\тнн~jь и= до вjь'ка.

%(Пjь'снь степе'ней, 121.%)

Возвесели'хся w= ре'кшихъ мнjь`: въ до'мъ гд\сень по'йдемъ.

2. Стоя'ще бя'ху но'ги на'шя во дво'рjьхъ твои'хъ,
i=ер\сли'ме.

3. I=ер\сли'мъ зи'ждемый jа='кw гра'дъ, <е>=му'же прича'стiе
<е>=гw` вку'пjь.

4. Та'мw бо взыдо'ша кwлjь'на, кwлjь'на гд\сня, свидjь'нiе
i=и~лево, и=сповjь'датися и='мени гд\сню:

5. jа='кw та'мw сjьдо'ша престо'ли на су'дъ, престо'ли
въ дому` дв~довjь.

6. Вопроси'те же jа=`же w= ми'рjь i=ер\сли'ма: и= <о>=би'лiе
лю'бящымъ тя`.

7. Бу'ди же ми'ръ въ си'лjь твое'й, и= <о>=би'лiе въ
столпостjьна'хъ твои'хъ.

8. Ра'ди бра'тiй мои'хъ и= бли'жнихъ мои'хъ глаго'лахъ
о<у>='бw ми'ръ w= тебjь`.

9. До'му ра'ди гд\са бг~а на'шегw взыска'хъ бл~га^я
тебjь`.

%(Пjь'снь степе'ней, 122.%)

Къ тебjь` возведо'хъ <о>='чи мои`, живу'щему на нб~си`.

2. Се`, jа='кw <о>='чи ра^бъ въ руку` госпо'дiй свои'хъ,
jа='кw <о>='чи рабы'ни въ руку` госпожи` своея`: та'кw
<о>='чи на'ши ко гд\су бг~у на'шему, до'ндеже о<у>=ще'дритъ
ны`.

3. Поми'луй на'съ, гд\си, поми'луй на'съ, jа='кw помно'гу
и=спо'лнихомся о<у>=ничиже'нiя:

4. наипа'че напо'лнися душа` на'ша поноше'нiя гобзу'ющихъ
и= о<у>=ничиже'нiя го'рдыхъ.

%(Пjь'снь степе'ней, 123.%)

Jа='кw а='ще не гд\сь бы бы'лъ въ на'съ, да рече'тъ
о<у>='бw i=и~ль:

2. jа='кw а='ще не гд\сь бы бы'лъ въ на'съ, внегда`
воста'ти человjь'кwмъ на ны`, о<у>=`бо живы'хъ поже'рли
бы'ша на'съ:

3. внегда` прогнjь'ватися jа='рости и='хъ на ны`, о<у>=`бо
вода` потопи'ла бы на'съ.

4. Пото'къ пре'йде душа` на'ша:

5. о<у>=`бо пре'йде душа` на'ша во'ду непостоя'нную.

6. Блг\све'нъ гд\сь, и='же не даде` на'съ въ лови'тву
зубw'мъ и='хъ.

7. Душа` на'ша jа='кw пти'ца и=зба'вися w\т сjь'ти
ловя'щихъ: сjь'ть сокруши'ся, и= мы` и=зба'влени бы'хомъ.

8. По'мощь на'ша во и='мя гд\са, сотво'ршагw не'бо
и= зе'млю.

%(Пjь'снь степе'ней, 124.%)

Надjь'ющiися на гд\са, jа='кw гора` сiw'нъ: не подви'жится
въ вjь'къ живы'й во i=ер\сли'мjь.

2. Го'ры w='крестъ <е>=гw`, и= гд\сь w='крестъ людi'й
свои'хъ, w\тнн~jь и= до вjь'ка.

3. Jа='кw не w=ста'витъ гд\сь жезла` грjь'шныхъ на
жре'бiй прв\дныхъ, jа='кw да не про'струтъ прв\днiи
въ беззакw'нiя ру'къ свои'хъ.

4. О<у>=бл~жи`, гд\си, бл~гi^я и= пра^выя ср\дцемъ.

5. О<у>=клоня'ющыяся же въ развращ<е>'нiя w\тведе'тъ
гд\сь съ дjь'лающими беззако'нiе: ми'ръ на i=и~ля.

%(Пjь'снь степе'ней, 125.%)

Внегда` возврати'ти гд\су плjь'нъ сiw'нь, бы'хомъ jа='кw
о<у>=тjь'шени.

2. Тогда` и=спо'лнишася ра'дости о<у>=ста` на^ша, и=
я=зы'къ на'шъ весе'лiя: тогда` реку'тъ во jа=зы'цjьхъ:
возвели'чилъ <е>='сть гд\сь сотвори'ти съ ни'ми.

3. Возвели'чилъ <е>='сть гд\сь сотвори'ти съ на'ми:
бы'хомъ веселя'щеся.

4. Возврати`, гд\си, плjьне'нiе на'ше, jа='кw пото'ки
ю='гомъ.

5. Сjь'ющiи слеза'ми, ра'достiю по'жнутъ.

6. Ходя'щiи хожда'ху и= пла'кахуся, мета'юще сjь'мена
своя^: гряду'ще же прiи'дутъ ра'достiю, взе'млюще рукоя^ти
своя^.

%(Пjь'снь степе'ней, 126.%)

А='ще не гд\сь сози'ждетъ до'мъ, всу'е труди'шася зи'ждущiи:
а='ще не гд\сь сохрани'тъ гра'дъ, всу'е бдjь` стрегi'й.

2. Всу'е ва'мъ <е>='сть о<у>='треневати: воста'нете
по сjьдjь'нiи jа=ду'щiи хлjь'бъ болjь'зни, <е>=гда`
да'стъ возлю'бл<е>ннымъ свои^мъ со'нъ.

3. Се`, достоя'нiе гд\сне сы'нове, мзда` плода` чре'внягw.

4. Jа='кw стрjь'лы въ руцjь` си'льнагw, та'кw сы'нове
w\ттрясе'нныхъ.

5. Бл~же'нъ, и='же и=спо'лнитъ жела'нiе свое` w\т ни'хъ:
не постыдя'тся, <е>=гда` глаго'лютъ врагw'мъ свои^мъ
во вратjь'хъ.

%(Пjь'снь степе'ней, 127.%)

Бл~же'ни вси` боя'щiися гд\са, ходя'щiи въ путе'хъ
<е>=гw`:

2. труды` плодw'въ {ру'къ} твои'хъ снjь'си: бл~же'нъ
<е>=си`, и= добро` тебjь` бу'детъ.

3. Жена` твоя` jа='кw лоза` плодови'та въ страна'хъ
до'му твоегw`:

4. сы'нове твои` jа='кw новосажд<е>'нiя ма^сличная
w='крестъ трапе'зы твоея`.

5. Се`, та'кw бл~гослови'тся человjь'къ боя'йся гд\са.

6. Блг\сви'тъ тя` гд\сь w\т сiw'на, и= о<у>='зриши
бл~га^я i=ер\сли'ма вся^ дни^ живота` твоегw`,

7. и= о<у>='зриши сы'ны сынw'въ твои'хъ: ми'ръ на i=и~ля.

%(Пjь'снь степе'ней, 128.%)

Мно'жицею бра'шася со мно'ю w\т ю='ности моея`, да
рече'тъ о<у>='бw i=и~ль:

2. мно'жицею бра'шася со мно'ю w\т ю='ности моея`,
и='бо не премого'ша мя`.

3. На хребтjь` мое'мъ дjь'лаша грjь^шницы, продолжи'ша
беззако'нiе свое`.

4. Гд\сь прв\днъ ссjьче` вы^я грjь'шникwвъ.

5. Да постыдя'тся и= возвратя'тся вспя'ть вси` ненави'дящiи
сiw'на:

6. да бу'дутъ jа='кw трава` на здjь'хъ {на кро'вjьхъ},
jа='же пре'жде восторже'нiя и='зсше:

7. <е>='юже не и=спо'лни руки` своея` жня'й, и= нjь'дра
своегw` рукоя^ти собира'яй:

8. и= не рjь'ша мимоходя'щiи: блг\све'нiе гд\сне на
вы`, благослови'хомъ вы` во и='мя гд\сне.

%(Пjь'снь степе'ней, 129.%)

И=з\ъ глубины` воззва'хъ къ тебjь`, гд\си: гд\си, о<у>=слы'ши
гла'съ мо'й.

2. Да бу'дутъ о<у>='ши твои` вне'млющjь гла'су моле'нiя
моегw`.

3. А='ще беззакw'нiя на'зриши, гд\си, гд\си, кто` постои'тъ;
jа='кw о<у>= теб<е>` w=чище'нiе <е>='сть.

4. И='мене ра'ди твоегw` потерпjь'хъ тя`, гд\си, потерпjь`
душа` моя` въ сло'во твое`: о<у>=пова` душа` моя` на
гд\са.

5. W\т стра'жи о<у>='треннiя до но'щи, w\т стра'жи
о<у>='треннiя да о<у>=пова'етъ i=и~ль на гд\са:

6. jа='кw о<у>= гд\са мл\сть, и= мно'гое о<у>= негw`
и=збавле'нiе: и= то'й и=зба'витъ i=и~ля w\т всjь'хъ
беззако'нiй <е>=гw`.

%(Пjь'снь степе'ней, 130.%)

Гд\си, не вознесе'ся се'рдце мое`, ниже` вознесо'стjься
<о>='чи мои`: ниже` ходи'хъ въ вели'кихъ, ниже` въ
ди'вныхъ па'че мен<е>`.

2. А='ще не смиреному'дрствовахъ, но вознесо'хъ ду'шу
мою`, jа='кw w\тдое'ное на ма'терь свою`, та'кw возда'си
на ду'шу мою`.

3. Да о<у>=пова'етъ i=и~ль на гд\са w\тнн~jь и= до
вjь'ка.

%(Пjь'снь степе'ней, 131.%)

Помяни`, гд\си, дв~да и= всю` кро'тость <е>=гw`:

2. jа='кw кля'тся гд\севи, w=бjьща'ся бг~у i=а'кwвлю:

3. а='ще вни'ду въ селе'нiе до'му моегw`, и=ли` взы'ду
на <о>='дръ посте'ли моея`:

4. а='ще да'мъ со'нъ <о>=чи'ма мои'ма, и= вjь'ждома
мои'ма дрема'нiе, и= поко'й скранiа'ма мои'ма:

5. до'ндеже w=бря'щу мjь'сто гд\севи, селе'нiе бг~у
i=а'кwвлю.

6. Се`, слы'шахомъ я=` во <е>=vфра'fjь, w=брjьто'хомъ
я=` въ поля'хъ дубра'вы:

7. вни'демъ въ сел<е>'нiя <е>=гw`, поклони'мся на мjь'сто,
и=дjь'же стоя'стjь но'зjь <е>=гw`.

8. Воскр\сни`, гд\си, въ поко'й тво'й, ты` и= кiвw'тъ
ст~ы'ни твоея`.

9. Сщ~е'нницы твои` w=блеку'тся пра'вдою, и= прп\дбнiи
твои` возра'дуются.

10. Дв~да ра'ди раба` твоегw`, не w\тврати` лице` пома'заннагw
твоегw`.

11. Кля'тся гд\сь дв~ду и='стиною, и= не w\тве'ржется
<е>=я`: w\т плода` чре'ва твоегw` посажду` на престо'лjь
твое'мъ.

12. А='ще сохраня'тъ сы'нове твои` завjь'тъ мо'й и=
свидjь^нiя моя^ сiя^, и=`мже научу` я=`, и= сы'нове
и='хъ до вjь'ка ся'дутъ на престо'лjь твое'мъ.

13. Jа='кw и=збра` гд\сь сiw'на, и=зво'ли и=` въ жили'ще
себjь`.

14. Се'й поко'й мо'й во вjь'къ вjь'ка, здjь` вселю'ся,
jа='кw и=зво'лихъ и=`.

15. Лови'тву <е>=гw` блг\свля'яй блг\свлю`, ни'щыя
<е>=гw` насы'щу хлjь^бы:

16. сщ~е'нники <е>=гw` w=блеку` во сп\снiе, и= прп\дбнiи
<е>=гw` ра'достiю возра'дуются.

17. Та'мw возращу` ро'гъ дв~дови, о<у>=гото'вахъ свjьти'льникъ
пома'занному моему`.

18. Враги` <е>=гw` w=блеку` студо'мъ, на не'мже процвjьте'тъ
ст~ы'ня моя`.

%(Пjь'снь степе'ней, 132.%)

Се`, что` добро`, и=ли` что` красно`, но <е>='же жи'ти
бра'тiи вку'пjь;

2. Jа='кw мv'ро на главjь`, сходя'щее на браду`, браду`
а=арw'ню, сходя'щее на w=ме'ты <о>=де'жды <е>=гw`:

3. jа='кw роса` а=ермw'нская сходя'щая на го'ры сiw^нскiя:
jа='кw та'мw заповjь'да гд\сь блг\све'нiе и= живо'тъ
до вjь'ка.

%(Пjь'снь степе'ней, 133.%)

Се`, нн~jь благослови'те гд\са, вси` раби` гд\сни,
стоя'щiи въ хра'мjь гд\сни, во дво'рjьхъ до'му бг~а
на'шегw.

2. Въ но'щехъ воздjьжи'те ру'ки ва'шя во ст~а^я и=
благослови'те гд\са.

3. Блг\сви'тъ тя` гд\сь w\т сiw'на, сотвори'вый не'бо
и= зе'млю.

%(А=ллилу'iа, 134.%)

Хвали'те и='мя гд\сне, хвали'те, раби` гд\са,

2. стоя'щiи во хра'мjь гд\сни, во дво'рjьхъ до'му бг~а
на'шегw.

3. Хвали'те гд\са, jа='кw бла'гъ гд\сь: по'йте и='мени
<е>=гw`, jа='кw добро`:

4. jа='кw i=а'кwва и=збра` себjь` гд\сь, i=и~ля въ
достоя'нiе себjь`:

5. jа='кw а='зъ позна'хъ, jа='кw ве'лiй гд\сь, и= гд\сь
на'шъ над\ъ всjь'ми бw'ги:

6. вся^, <е>=ли^ка восхотjь` гд\сь, сотвори` на нб~си`
и= на земли`, въ моря'хъ и= во всjь'хъ бе'зднахъ.

7. Возводя` w='блаки w\т послjь'днихъ земли`, мw'лнiи
въ до'ждь сотвори`, и=зводя'й вjь'тры w\т сокро'вищъ
свои'хъ.

8. И='же порази` пе'рвенцы <е>=гv'п<е>тскiя w\т человjь'ка
до скота`:

9. посла` зна'м<е>нiя и= чудеса` посредjь` теб<е>`,
<е>=гv'пте, на фараw'на и= на вся^ рабы^ <е>=гw`.

10. И='же порази` jа=зы'ки мнw'ги и= и=зби` цари^ крjь^пки:

11. сиw'на царя` а=морре'йска и= w='га царя` васа'нска,
и= вся^ ца^рствiя ханаа^нска:

12. и= даде` зе'млю и='хъ достоя'нiе, достоя'нiе i=и~лю
лю'демъ свои^мъ.

13. Гд\си, и='мя твое` въ вjь'къ, и= па'мять твоя`
въ ро'дъ и= ро'дъ:

14. jа='кw суди'ти и='мать гд\сь лю'демъ свои^мъ, и=
w= рабjь'хъ свои'хъ о<у>=мо'лится.

15. I='дwли jа=зы^къ сребро` и= зла'то, дjьла` ру'къ
человjь'ческихъ:

16. о<у>=ста` и='мутъ, и= не возглаго'лютъ: <о>='чи
и='мутъ, и= не о<у>='зрятъ:

17. о<у>='ши и='мутъ, и= не о<у>=слы'шатъ: ниже' бо
<е>='сть ду'хъ во о<у>=стjь'хъ и='хъ.

18. Подо'бни и=`мъ да бу'дутъ творя'щiи я=` и= вси`
надjь'ющiися на ня`.

19. До'ме i=и~левъ, благослови'те гд\са: до'ме а=арw'нь,
благослови'те гд\са: до'ме леvi'инъ, благослови'те
гд\са:

20. боя'щiися гд\са, благослови'те гд\са.

21. Блг\све'нъ гд\сь w\т сiw'на, живы'й во i=ер\сли'мjь.

%(А=ллилу'iа, 135.%)

И=сповjь'дайтеся гд\севи, jа='кw бл~гъ: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

2. И=сповjь'дайтеся бг~у богw'въ: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

3. И=сповjь'дайтеся гд\севи господе'й: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

4. Сотво'ршему чудеса` в<е>'лiя <е>=ди'ному: jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

5. Сотво'ршему небеса` ра'зумомъ: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

6. О<у>=тверди'вшему зе'млю на вода'хъ: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

7. Сотво'ршему свjьти^ла в<е>'лiя <е>=ди'ному: jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

8. со'лнце во w='бласть дне`: jа='кw въ вjь'къ мл\сть
<е>=гw`:

9. луну` и= sвjь'зды во w='бласть но'щи: jа='кw въ
вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

10. Порази'вшему <е>=гv'пта съ пе'рв<е>нцы <е>=гw`:
jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

11. и= и=зве'дшему i=и~ля w\т среды` и='хъ: jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

12. руко'ю крjь'пкою и= мы'шцею высо'кою: jа='кw въ
вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

13. Раздjь'льшему чермно'е мо'ре въ раздjьл<е>'нiя:
jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

14. и= прове'дшему i=и~ля посредjь` <е>=гw`: jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

15. и= и=стря'сшему фараw'на и= си'лу <е>=гw` въ мо'ре
чермно'е: jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

16. Прове'дшему лю'ди своя^ въ пусты'ни: jа='кw въ
вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

17. Порази'вшему цари^ в<е>'лiя: jа='кw въ вjь'къ мл\сть
<е>=гw`.

18. И= о<у>=би'вшему цари^ крjь^пкiя: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`:

19. сиw'на царя` а=морре'йска: jа='кw въ вjь'къ мл\сть
<е>=гw`:

20. и= w='га царя` васа'нска: jа='кw въ вjь'къ мл\сть
<е>=гw`.

21. И= да'вшему зе'млю и='хъ достоя'нiе: jа='кw въ
вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

22. достоя'нiе i=и~лю рабу` своему`: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

23. Jа='кw во смире'нiи на'шемъ помяну' ны гд\сь: jа='кw
въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`.

24. И= и=зба'вилъ ны` <е>='сть w\т врагw'въ на'шихъ:
jа='кw въ вjь'къ мл\сть <е>=гw`:

25. дая'й пи'щу вся'кой пло'ти: jа='кw въ вjь'къ мл\сть
<е>=гw`.

26. И=сповjь'дайтеся бг~у нб\сному: jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

%(Дв~ду i=еремi'емъ, 136.%)

На рjька'хъ вавv"лw'нскихъ, та'мw сjьдо'хомъ и= пла'кахомъ,
внегда` помяну'ти на'мъ сiw'на:

2. на ве'рбiихъ посредjь` <е>=гw` w=бjь'сихомъ <о>=рга'ны
на'шя.

3. Jа='кw та'мw вопроси'ша ны` плjь'ньшiи на'съ w=
словесjь'хъ пjь'сней, и= ве'дшiи на'съ w= пjь'нiи:
воспо'йте на'мъ w\т пjь'сней сiw'нскихъ.

4. Ка'кw воспое'мъ пjь'снь гд\сню на земли` чужде'й;

5. А='ще забу'ду тебе`, i=ер\сли'ме, забве'на бу'ди
десни'ца моя`.

6. Прильпни` я=зы'къ мо'й горта'ни моему`, а='ще не
помяну` теб<е>`, а='ще не предложу` i=ер\сли'ма, jа='кw
въ нача'лjь весе'лiя моегw`.

7. Помяни`, гд\си, сы'ны <е>=дw^мскiя въ де'нь i=ер\сли'мль
глаго'лющыя: и=стоща'йте, и=стоща'йте до w=снова'нiй
<е>=гw`.

8. Дщи` вавv"лw'ня w=кая'нная, бл~же'нъ, и='же возда'стъ
тебjь` воздая'нiе твое`, <е>='же воздала` <е>=си` на'мъ:

9. бл~же'нъ, и='же и='метъ и= разбiе'тъ младе'нцы твоя^
w= ка'мень.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, а=гге'а и= заха'рiи, 137.%)

И=сповjь'мся тебjь`, гд\си, всjь'мъ се'рдцемъ мои'мъ,
и= пред\ъ а='гг~лы воспою` тебjь`, jа='кw о<у>=слы'шалъ
<е>=си` вся^ глаго'лы о<у>='стъ мои'хъ:

2. поклоню'ся ко хра'му ст~о'му твоему` и= и=сповjь'мся
и='мени твоему` w= мл\сти твое'й и= и='стинjь твое'й,
jа='кw возвели'чилъ <е>=си` над\ъ всjь'мъ и='мя твое`
ст~о'е.

3. Во'ньже а='ще де'нь призову' тя, ско'рw о<у>=слы'ши
мя`: о<у>=мно'жиши мя` въ души` мое'й си'лою твое'ю.

4. Да и=сповjь'дятся тебjь`, гд\си, вси` ца'рiе зе'мстiи,
jа='кw о<у>=слы'шаша вся^ гл~го'лы о<у>='стъ твои'хъ:

5. и= да воспою'тъ въ путе'хъ гд\снихъ, jа='кw ве'лiя
сла'ва гд\сня:

6. jа='кw высо'къ гд\сь, и= смир<е>'нныя призира'етъ,
и= высw'кая и=здале'ча вjь'сть.

7. А='ще пойду` посредjь` ско'рби, живи'ши мя`: на
гнjь'въ вра^гъ мои'хъ просте'рлъ <е>=си` ру'ку твою`,
и= сп~се' мя десни'ца твоя`.

8. Гд\сь возда'стъ за мя`: гд\си, мл\сть твоя` во вjь'къ:
дjь'лъ руку` тво<е>'ю не пре'зри.

%(Въ коне'цъ дв~ду, <пс>ало'мъ заха'рiинъ, въ разсjь'янiи,
138.%)

Гд\си, и=скуси'лъ мя` <е>=си` и= позна'лъ мя` <е>=си`:
ты` позна'лъ <е>=си` сjьда'нiе мое` и= воста'нiе мое`.

2. Ты` разумjь'лъ <е>=си` помышл<е>'нiя моя^ и=здале'ча:

3. стезю` мою` и= о<у>='же мое` ты` <е>=си` и=зслjь'довалъ
и= вся^ пути^ моя^ прови'дjьлъ <е>=си`.

4. Jа='кw нjь'сть льсти` въ я=зы'цjь мое'мъ: се`, гд\си,
ты` позна'лъ <е>=си`

5. вся^ послjь^дняя и= др<е>'вняя: ты` созда'лъ <е>=си`
мя` и= положи'лъ <е>=си` на мнjь` ру'ку твою`.

6. О<у>=диви'ся ра'зумъ тво'й w\т мен<е>`, о<у>=тверди'ся,
не возмогу` къ нему`.

7. Ка'мw пойду` w\т дх~а твоегw`; и= w\т лица` твоегw`
ка'мw бjьжу`;

8. А='ще взы'ду на нб~о, ты` та'мw <е>=си`: а='ще сни'ду
во а='дъ, та'мw <е>=си`.

9. А='ще возму` крилjь^ мои` ра'нw и= вселю'ся въ послjь'днихъ
мо'ря,

10. и= та'мw бо рука` твоя` наста'витъ мя`, и= о<у>=держи'тъ
мя` десни'ца твоя`.

11. И= рjь'хъ: <е>=да` тьма` попере'тъ мя`; и= но'щь
просвjьще'нiе въ сла'дости мое'й.

12. Jа='кw тьма` не помрачи'тся w\т теб<е>`, и= но'щь
jа='кw де'нь просвjьти'тся: jа='кw тьма` <е>=я`, та'кw
и= свjь'тъ <е>=я`.

13. Jа='кw ты` созда'лъ {стяжа'лъ} <е>=си` о<у>=трw'бы
моя^, воспрiя'лъ мя` <е>=си` и=з\ъ чре'ва ма'тере моея`.

14. И=сповjь'мся тебjь`, jа='кw стра'шнw о<у>=диви'лся
<е>=си`: чу^дна дjьла` твоя^, и= душа` моя` зна'етъ
sjьлw`.

15. Не о<у>=таи'ся ко'сть моя` w\т теб<е>`, ю='же сотвори'лъ
<е>=си` въ та'йнjь, и= соста'въ мо'й въ преиспо'днихъ
земли`.

16. Несодjь'ланное мое` ви'дjьстjь <о>='чи твои`, и=
въ кни'зjь твое'й вси` напи'шутся: во дне'хъ сози'ждутся,
и= никто'же въ ни'хъ.

17. Мнjь' же sjьлw` че'стни бы'ша дру'зи твои`, бж~е,
sjьлw` о<у>=тверди'шася влады'ч<е>ствiя и='хъ:

18. и=зочту` и=`хъ, и= па'че песка` о<у>=мно'жатся:
воста'хъ, и= <е>=ще` <е>='смь съ тобо'ю.

19. А='ще и=збiе'ши грjь'шники, бж~е: му'жiе крове'й,
о<у>=клони'теся w\т мен<е>`.

20. Jа='кw ревни'ви <е>=сте` въ помышле'нiихъ, прiи'мутъ
въ суету` гра'ды твоя^.

21. Не ненави'дящыя ли тя`, гд\си, возненави'дjьхъ,
и= w= вразjь'хъ твои'хъ и=ста'яхъ;

22. Соверше'нною не'навистiю возненави'дjьхъ я=`: во
враги` бы'ша ми`.

23. И=скуси' мя, бж~е, и= о<у>=вjь'ждь се'рдце мое`:
и=стяжи' мя и= разумjь'й ст<е>зи` моя^:

24. и= ви'ждь, а='ще пу'ть беззако'нiя во мнjь`, и=
наста'ви мя` на пу'ть вjь'ченъ.

%(Въ коне'цъ, <пс>ало'мъ дв~ду, 139.%)

И=зми' мя, гд\си, w\т человjь'ка лука'ва, w\т му'жа
непра'ведна и=зба'ви мя`:

2. и=`же помы'слиша непра'вду въ се'рдцы, ве'сь де'нь
w=полча'ху бра^ни:

3. и=з\ъwстри'ша я=зы'къ сво'й jа='кw sмiи'нъ: jа='дъ
а='спiдовъ под\ъ о<у>=стна'ми и='хъ.

4. Сохрани' мя, гд\си, и=з\ъ руки` грjь'шничи, w\т
человjь^къ непра'ведныхъ и=зми' мя, и=`же помы'слиша
запя'ти стwпы` моя^.

5. Скры'ша го'рдiи сjь'ть мнjь` и= о<у>='жы, препя'ша
сjь'ть нога'ма мои'ма:

6. при стези` собла'зны положи'ша ми`.

7. Рjь'хъ гд\севи: бг~ъ мо'й <е>=си` ты`, внуши`, гд\си,
гла'съ моле'нiя моегw`.

8. Гд\си, гд\си, си'ло сп\снiя моегw`, w=сjьни'лъ <е>=си`
над\ъ главо'ю мое'ю въ де'нь бра'ни.

9. Не преда'ждь мене`, гд\си, w\т жела'нiя моегw` грjь'шнику:
помы'слиша на мя`, не w=ста'ви мене`, да не когда`
вознесу'тся.

10. Глава` w=круже'нiя и='хъ, тру'дъ о<у>=сте'нъ и='хъ
покры'етъ я=`.

11. Паду'тъ на ни'хъ о<у>='глiя <о>='гн<е>нная, низложи'ши
я=` во страсте'хъ, и= не постоя'тъ.

12. Му'жъ я=зы'ченъ не и=спра'вится на земли`: му'жа
непра'ведна sла^я о<у>=ловя'тъ во и=стлjь'нiе.

13. Позна'хъ, jа='кw сотвори'тъ гд\сь су'дъ ни'щымъ
и= ме'сть о<у>=бw'гимъ.

14. <О>=ба'че прв\днiи и=сповjь'дятся и='мени твоему`,
и= вселя'тся пра'вiи съ лице'мъ твои'мъ.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, 140.%)

Гд\си, воззва'хъ къ тебjь`, о<у>=слы'ши мя`: вонми`
гла'су моле'нiя моегw`, внегда` воззва'ти ми` къ тебjь`.

2. Да и=спра'вится моли'тва моя` jа='кw кади'ло пред\ъ
тобо'ю: воздjья'нiе руку` мо<е>'ю, же'ртва вече'рняя.

3. Положи`, гд\си, хране'нiе о<у>=стw'мъ мои^мъ и=
две'рь w=гражде'нiя w= о<у>=стна'хъ мои'хъ.

4. Не о<у>=клони` се'рдце мое` въ словеса` лука'вствiя,
непщева'ти вины` w= грjьсjь'хъ съ челwвjь'ки дjь'лающими
беззако'нiе: и= не сочту'ся со и=збра'нными и='хъ.

5. Нака'жетъ мя` прв\дникъ ми'лостiю и= w=бличи'тъ
мя`, <е>=ле'й же грjь'шнагw да не нама'ститъ главы`
моея`: jа='кw <е>=ще` и= моли'тва моя` во благоволе'нiихъ
и='хъ.

6. Пож<е>'рты бы'ша при ка'мени судiи^ и='хъ: о<у>=слы'шатся
глагw'ли мои`, jа='кw возмого'ша {о<у>=слади'шася}.

7. Jа='кw то'лща земли` просjь'деся на земли`, расточи'шася
кw'сти и='хъ при а='дjь.

8. Jа='кw къ тебjь`, гд\си, гд\си, <о>='чи мои`: на
тя` о<у>=пова'хъ, не w\тими` ду'шу мою`:

9. сохрани' мя w\т сjь'ти, ю='же соста'виша ми`, и=
w\т собла^знъ дjь'лающихъ беззако'нiе.

10. Паду'тъ во мре'жу свою` грjь^шницы: <е>=ди'нъ <е>='смь
а='зъ, до'ндеже прейду`.

%(1. Ра'зума дв~ду, внегда` бы'ти <е>=му` въ верте'пjь
моля'щемуся, 141.%)

Гла'сомъ мои'мъ ко гд\су воззва'хъ, гла'сомъ мои'мъ
ко гд\су помоли'хся.

3. Пролiю` пред\ъ ни'мъ моле'нiе мое`, печа'ль мою`
пред\ъ ни'мъ возвjьщу`.

4. Внегда` и=счеза'ти w\т мен<е>` ду'ху моему`, и=
ты` позна'лъ <е>=си` ст<е>зи` моя^: на пути` се'мъ,
по нему'же хожда'хъ, скры'ша сjь'ть мнjь`.

5. Сматря'хъ w=десну'ю и= возгля'дахъ, и= не бjь` зна'яй
мене`: поги'бе бjь'гство w\т мен<е>`, и= нjь'сть взыска'яй
ду'шу мою`.

6. Воззва'хъ къ тебjь`, гд\си, рjь'хъ: ты` <е>=си`
о<у>=пова'нiе мое`, ча'сть моя` <е>=си` на земли` живы'хъ.

7. Вонми` моле'нiю моему`, jа='кw смири'хся sjьлw`:
и=зба'ви мя` w\т гоня'щихъ мя`, jа='кw о<у>=крепи'шася
па'че мен<е>`.

8. И=зведи` и=з\ъ темни'цы ду'шу мою`, и=сповjь'датися
и='мени твоему`: мене` жду'тъ прв\дницы, до'ндеже возда'си
мнjь`.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, <е>=гда` гоня'ше <е>=го` а=вессалw'мъ
сы'нъ <е>=гw`, 142.%)

Гд\си, о<у>=слы'ши моли'тву мою`, внуши` моле'нiе мое`
во и='стинjь твое'й, о<у>=слы'ши мя` въ пра'вдjь твое'й:

2. и= не вни'ди въ су'дъ съ рабо'мъ твои'мъ, jа='кw
не w=правди'тся пред\ъ тобо'ю вся'къ живы'й.

3. Jа='кw погна` вра'гъ ду'шу мою`: смири'лъ <е>='сть
въ зе'млю живо'тъ мо'й: посади'лъ мя` <е>='сть въ те'мныхъ,
jа='кw м<е>'ртвыя вjь'ка.

4. И= о<у>=ны` во мнjь` ду'хъ мо'й, во мнjь` смяте'ся
се'рдце мое`.

5. Помяну'хъ дни^ др<е>'внiя, поучи'хся во всjь'хъ
дjь'лjьхъ твои'хъ, въ творе'нiихъ руку` тво<е>'ю поуча'хся.

6. Воздjь'хъ къ тебjь` ру'цjь мои`: душа` моя` jа='кw
земля` безво'дная тебjь`.

7. Ско'рw о<у>=слы'ши мя`, гд\си, и=счезе` ду'хъ мо'й:
не w\тврати` лица` твоегw` w\т мен<е>`, и= о<у>=подо'блюся
низходя'щымъ въ ро'въ.

8. Слы'шану сотвори` мнjь` зау'тра мл\сть твою`, jа='кw
на тя` о<у>=пова'хъ: скажи` мнjь`, гд\си, пу'ть, во'ньже
пойду`, jа='кw къ тебjь` взя'хъ ду'шу мою`.

9. И=зми' мя w\т вра^гъ мои'хъ, гд\си, къ тебjь` прибjьго'хъ.

10. Научи' мя твори'ти во'лю твою`, jа='кw ты` <е>=си`
бг~ъ мо'й: дх~ъ тво'й бл~гi'й наста'витъ мя` на зе'млю
пра'ву.

11. И='мене твоегw` ра'ди, гд\си, живи'ши мя` пра'вдою
твое'ю: и=зведе'ши w\т печа'ли ду'шу мою`:

12. и= мл\стiю твое'ю потреби'ши враги` моя^ и= погуби'ши
вся^ стужа'ющыя души` мое'й: jа='кw а='зъ ра'бъ тво'й
<е>='смь.

%(<Пс>ало'мъ дв~ду, къ голiа'fу, 143.%)

Блг\све'нъ гд\сь бг~ъ мо'й, науча'яй ру'цjь мои` на
w=полче'нiе, пе'рсты моя^ на бра'нь.

2. Мл\сть моя` и= прибjь'жище мое`, засту'пникъ мо'й
и= и=зба'витель мо'й, защи'титель мо'й, и= на него`
о<у>=пова'хъ: повину'яй лю'ди моя^ под\ъ мя`.

3. Гд\си, что` <е>='сть человjь'къ, jа='кw позна'лся
<е>=си` <е>=му`; и=ли` сы'нъ человjь'чь, jа='кw вмjьня'еши
<е>=гw`;

4. Человjь'къ суетjь` о<у>=подо'бися: днi'е <е>=гw`
jа='кw сjь'нь прехо'дятъ.

5. Гд\си, преклони` нб~са`, и= сни'ди: косни'ся гора'мъ,
и= воздымя'тся:

6. блесни` мо'лнiю, и= разжене'ши я=`: посли` стрjь'лы
твоя^, и= смяте'ши я=`.

7. Посли` ру'ку твою` съ высоты`, и=зми' мя и= и=зба'ви
мя` w\т во'дъ мно'гихъ, и=з\ъ руки` сынw'въ чужди'хъ,

8. и='хже о<у>=ста` глаго'лаша суету`, и= десни'ца
и='хъ десни'ца непра'вды.

9. Бж~е, пjь'снь но'ву воспою` тебjь`, во <пс>алти'ри
десятостру'ннjьмъ пою` тебjь`:

10. даю'щему сп\снiе цар<е>'мъ, и=збавля'ющему дв~да
раба` своего` w\т меча` лю'та.

11. И=зба'ви мя` и= и=зми' мя и=з\ъ руки` сынw'въ чужди'хъ,
и='хже о<у>=ста` глаго'лаша суету`, и= десни'ца и='хъ
десни'ца непра'вды:

12. и='хже сы'нове и='хъ jа='кw новосажд<е>'нiя водруж<е>'ная
въ ю='ности свое'й, дщ<е>'ри и='хъ о<у>=до'бр<е>ны,
преукра'ш<е>ны jа='кw подо'бiе хра'ма:

13. храни^лища и='хъ и=спо'лн<е>на, w\трыга^ющая w\т
сегw` въ сiе`: <о>='вцы и='хъ многоплw'дны, мно'жащыяся
во и=схо'дищихъ свои'хъ: воло'ве и='хъ то'лсти:

14. нjь'сть паде'нiя w=пло'ту, ниже` прохо'да, ниже`
во'пля въ сто'гнахъ и='хъ.

15. О<у>=бл~жи'ша лю'ди, и=`мже сiя^ су'ть: бл~же'ни
лю'дiе, и=`мже гд\сь бг~ъ и='хъ.

%(Хвала` дв~ду, 144.%)

Вознесу' тя, бж~е мо'й, цр~ю` мо'й, и= благословлю`
и='мя твое` въ вjь'къ и= въ вjь'къ вjь'ка.

2. На вся'къ де'нь благословлю' тя, и= восхвалю` и='мя
твое` въ вjь'къ и= въ вjь'къ вjь'ка.

3. Ве'лiй гд\сь и= хва'ленъ sjьлw`, и= вели'чiю <е>=гw`
нjь'сть конца`.

4. Ро'дъ и= ро'дъ восхва'лятъ дjьла` твоя^ и= си'лу
твою` возвjьстя'тъ:

5. великолjь'пiе сла'вы ст~ы'ни твоея` возглаго'лютъ
и= чудеса` твоя^ повjь'дятъ:

6. и= си'лу стра'шныхъ твои'хъ реку'тъ и= вели'чiе
твое` повjь'дятъ:

7. па'мять мно'жества бл~гости твоея` w\тры'гнутъ и=
пра'вдою твое'ю возра'дуются.

8. Ще'дръ и= мл\стивъ гд\сь, долготерпjьли'въ и= многомл\стивъ.

9. Бл~гъ гд\сь вся'ч<е>скимъ, и= щедрw'ты <е>=гw` на
всjь'хъ дjь'лjьхъ <е>=гw`.

10. Да и=сповjь'дятся тебjь`, гд\си, вся^ дjьла` твоя^,
и= прп\дбнiи твои` да благословя'тъ тя`:

11. сла'ву цр\ствiя твоегw` реку'тъ и= си'лу твою`
возглаго'лютъ,

12. сказа'ти сыновw'мъ человjь'ч<е>скимъ си'лу твою`
и= сла'ву великолjь'пiя цр\ствiя твоегw`.

13. Цр\ство твое` цр\ство всjь'хъ вjькw'въ, и= вл\дчество
твое` во вся'комъ ро'дjь и= ро'дjь. Вjь'ренъ гд\сь
во всjь'хъ словесjь'хъ свои'хъ и= прп\дбенъ во всjь'хъ
дjь'лjьхъ свои'хъ.

14. О<у>=твержда'етъ гд\сь вся^ низпа'дающыя и= возставля'етъ
вся^ низве'рж<е>нныя.

15. <О>='чи всjь'хъ на тя` о<у>=пова'ютъ, и= ты` дае'ши
и=`мъ пи'щу во благовре'менiи:

16. w\тверза'еши ты` ру'ку твою` и= и=сполня'еши вся'кое
живо'тно бл~говоле'нiя.

17. Прв\днъ гд\сь во всjь'хъ путе'хъ свои'хъ и= прп\дбенъ
во всjь'хъ дjь'лjьхъ свои'хъ.

18. Бли'з\ъ гд\сь всjь^мъ призыва'ющымъ <е>=го`, всjь^мъ
призыва'ющымъ <е>=го` во и='стинjь:

19. во'лю боя'щихся <е>=гw` сотвори'тъ, и= моли'тву
и='хъ о<у>=слы'шитъ, и= сп~се'тъ я=`.

20. Храни'тъ гд\сь вся^ лю'бящыя <е>=го`, и= вся^ грjь'шники
потреби'тъ.

21. Хвалу` гд\сню возглаго'лютъ о<у>=ста` моя^: и=
да благослови'тъ вся'ка пло'ть и='мя ст~о'е <е>=гw`
въ вjь'къ и= въ вjь'къ вjь'ка.

%(А=ллилу'iа, а=гге'а и= заха'рiи, 145.%)

Хвали`, душе` моя`, гд\са:

2. восхвалю` гд\са въ животjь` мое'мъ, пою` бг~у моему`,
до'ндеже <е>='смь.

3. Не надjь'йтеся на кня^зи, на сы'ны человjь'ч<е>скiя,
въ ни'хже нjь'сть сп\снiя.

4. И=зы'детъ ду'хъ <е>=гw`, и= возврати'тся въ зе'млю
свою`: въ то'й де'нь поги'бнутъ вся^ помышл<е>'нiя
<е>=гw`.

5. Бл~же'нъ, <е>=му'же бг~ъ i=а'кwвль помо'щникъ <е>=гw`,
о<у>=пова'нiе <е>=гw` на гд\са бг~а своего`,

6. сотво'ршаго не'бо и= зе'млю, мо'ре, и= вся^, jа=`же
въ ни'хъ: храня'щаго и='стину въ вjь'къ,

7. творя'щаго су'дъ w=би^димымъ, даю'щаго пи'щу а='лчущымъ.
Гд\сь рjьши'тъ w=кова^нныя:

8. гд\сь о<у>=мудря'етъ слjьпцы`: гд\сь возво'дитъ
низве'рж<е>нныя: гд\сь лю'битъ прв\дники.

9. Гд\сь храни'тъ прише'льцы, си'ра и= вдову` прiи'метъ,
и= пу'ть грjь'шныхъ погуби'тъ.

10. Воцр~и'тся гд\сь во вjь'къ, бг~ъ тво'й, сiw'не,
въ ро'дъ и= ро'дъ.

%(А=ллилу'iа, 146.%)

Хвали'те гд\са, jа='кw бл~гъ <пс>ало'мъ: бг~ови на'шему
да о<у>=слади'тся хвале'нiе.

2. Зи'ждай i=ер\сли'ма гд\сь: разсjь^янiя i=и~л<е>ва
собере'тъ:

3. и=сцjьля'яй сокруш<е>'нныя се'рдцемъ и= w=бязу'яй
сокруш<е>'нiя и='хъ:

4. и=счита'яй мно'жество sвjь'здъ, и= всjь^мъ и=`мъ
и=мена` нарица'яй.

5. Ве'лiй гд\сь на'шъ, и= ве'лiя крjь'пость <е>=гw`,
и= ра'зума <е>=гw` нjь'сть числа`.

6. Прiе'мляй крw'ткiя гд\сь, смиря'яй же грjь'шники
до земли`.

7. Начни'те гд\севи во и=сповjь'данiи, по'йте бг~ови
на'шему въ гу'слехъ:

8. w=дjьва'ющему не'бо w='блаки, о<у>=готовля'ющему
земли` до'ждь: прозяба'ющему на гора'хъ траву` и= sла'къ
на слу'жбу человjь'кwмъ:

9. даю'щему скотw'мъ пи'щу и='хъ, и= птенц<е>'мъ вра'нwвымъ
призыва'ющымъ <е>=го`.

10. Не въ си'лjь ко'нстjьй восхо'щетъ, ниже` въ лы'стjьхъ
му'жескихъ бл~говоли'тъ:

11. бл~говоли'тъ гд\сь въ боя'щихся <е>=гw` и= во о<у>=пова'ющихъ
на мл\сть <е>=гw`.

%(А=ллилу'iа, а=гге'а и= заха'рiи, 147.%)

Похвали`, i=ер\сли'ме, гд\са, хвали` бг~а твоего`,
сiw'не:

2. jа='кw о<у>=крjьпи` вер<е>и` вра'тъ твои'хъ, блг\сви`
сы'ны твоя^ въ тебjь`.

3. Полага'яй предjь'лы твоя^ ми'ръ, и= ту'ка пшени'чна
насыща'яй тя`:

4. посыла'яй сло'во свое` земли`, до ско'рости тече'тъ
сло'во <е>=гw`,

5. даю'щагw снjь'гъ сво'й jа='кw во'лну, мглу` jа='кw
пе'пелъ посыпа'ющагw,

6. мета'ющагw го'лоть сво'й jа='кw хлjь'бы: проти'ву
лица` мра'за <е>=гw` кто` постои'тъ;

7. По'слетъ сло'во свое`, и= и=ста'етъ я=`: дхне'тъ
ду'хъ <е>=гw`, и= потеку'тъ во'ды.

8. Возвjьща'яй сло'во свое` i=а'кwву, w=правда^нiя
и= судьбы^ своя^ i=и~леви:

9. не сотвори` та'кw вся'кому jа=зы'ку, и= судьбы^
своя^ не jа=ви` и=`мъ.

%(А=ллилу'iа, а=гге'а и= заха'рiи, 148.%)

Хвали'те гд\са съ нб~съ, хвали'те <е>=го` въ вы'шнихъ.

2. Хвали'те <е>=го` вси` а='гг~ли <е>=гw`: хвали'те
<е>=го`, вся^ си^лы <е>=гw`.

3. Хвали'те <е>=го`, со'лнце и= луна`: хвали'те <е>=го`
вся^ sвjь'зды и= свjь'тъ.

4. Хвали'те <е>=го`, нб~са` нб~съ и= вода`, jа='же
превы'ше небе'съ.

5. Да восхва'лятъ и='мя гд\сне: jа='кw то'й рече`,
и= бы'ша: то'й повелjь`, и= созда'шася.

6. Поста'ви я=` въ вjь'къ и= въ вjь'къ вjь'ка: повелjь'нiе
положи`, и= не мимои'детъ.

7. Хвали'те гд\са w\т земли`, sмi'еве и= вся^ б<е>'здны:

8. <о>='гнь, гра'дъ, снjь'гъ, го'лоть, ду'хъ бу'ренъ,
творя^щая сло'во <е>=гw`:

9. го'ры и= вси` хо'лми, древа` плодонw'сна и= вси`
ке'дри:

10. sвjь'рiе и= вси` ско'ти, га'ди и= пти^цы перна^ты:

11. ца'рiе зе'мстiи и= вси` лю'дiе, кня^зи и= вси`
судiи^ зе'мстiи:

12. ю='нwши и= дjь^вы, ста'рцы съ ю='нотами.

13. Да восхва'лятъ и='мя гд\сне: jа='кw вознесе'ся
и='мя тогw` <е>=ди'нагw, и=сповjь'данiе <е>=гw` на
земли` и= на нб~си`.

14. И= вознесе'тъ ро'гъ людi'й свои'хъ: пjь'снь всjь^мъ
прп\дбнымъ <е>=гw`, сыновw'мъ i=и~л<е>вымъ, лю'демъ
приближа'ющымся <е>=му`.

%(А=ллилу'iа, 149.%)

Воспо'йте гд\севи пjь'снь но'ву: хвале'нiе <е>=гw`
въ цр~кви прп\дбныхъ.

2. Да возвесели'тся i=и~ль w= сотво'ршемъ <е>=го`,
и= сы'нове сiw'ни возра'дуются w= цр~и` свое'мъ.

3. Да восхва'лятъ и='мя <е>=гw` въ ли'цjь, въ тv"мпа'нjь
и= <пс>алти'ри да пою'тъ <е>=му`.

4. Jа='кw бл~говоли'тъ гд\сь въ лю'дехъ свои'хъ, и=
вознесе'тъ крw'ткiя во сп\снiе.

5. Восхва'лятся прп\дбнiи во сла'вjь и= возра'дуются
на ло'жахъ свои'хъ.

6. Вознош<е>'нiя бж~iя въ горта'ни и='хъ, и= мечи^
<о>=бою'ду <о>=стры` въ рука'хъ и='хъ:

7. сотвори'ти w\тмще'нiе во jа=зы'цjьхъ, w=блич<е>'нiя
въ лю'дехъ:

8. связа'ти цари^ и='хъ пу^ты, и= сла^вныя и='хъ ручны'ми
w=кw'вы желjь'зными:

9. сотвори'ти въ ни'хъ су'дъ напи'санъ. Сла'ва сiя`
бу'детъ всjь^мъ прп\дбнымъ <е>=гw`.

%(А=ллилу'iа, 150.%)

Хвали'те бг~а во ст~ы'хъ <е>=гw`, хвали'те <е>=го`
во о<у>=тверже'нiи си'лы <е>=гw`:

2. хвали'те <е>=го` на си'лахъ {въ си'лахъ} <е>=гw`,
хвали'те <е>=го` по мно'жеству вели'чествiя <е>=гw`:

3. хвали'те <е>=го` во гла'сjь тру'бнjьмъ, хвали'те
<е>=го` во <пс>алти'ри и= гу'слехъ:

4. хвали'те <е>=го` въ тv"мпа'нjь и= ли'цjь, хвали'те
<е>=го` во стру'нахъ и= <о>=рга'нjь:

5. хвали'те <е>=го` въ кv"мва'лjьхъ доброгла'сныхъ,
хвали'те <е>=го` въ кv"мва'лjьхъ восклица'нiя.

6. Вся'кое дыха'нiе да хва'литъ гд\са.

%(Се'й <пс>ало'мъ w=со'бь пи'санъ, дв~довъ, и= внjь`
числа` 150 <пс>алмw'въ, внегда` <е>=динобо'рствоваше
на голiа'fа.%)

Ма'лъ бjь'хъ въ бра'тiи мое'й и= ю='ньшiй въ дому`
<о>=тца` моегw`: пасо'хъ <о>='вцы <о>=тца` моегw`.
Ру'цjь мои` сотвори'стjь <о>=рга'нъ, и= пе'рсты мои`
соста'виша <пс>алти'рь. И= кто` возвjьсти'тъ гд\севи
моему`; Са'мъ гд\сь, са'мъ о<у>=слы'шитъ: са'мъ посла`
а='гг~ла своего`, и= взя'тъ мя` w\т <о>=ве'цъ <о>=тца`
моегw`, и= пома'за мя` <е>=ле'емъ пома'занiя своегw`.
Бра'тiя моя^ добри` и= вели'цы: и= не бл~говоли` въ
ни'хъ гд\сь. И=зыдо'хъ въ срjь'тенiе и=ноплеме'ннику,
и= прокля'тъ мя` i='дwлы свои'ми. А='зъ же и=сто'ргнувъ
ме'чь w\т негw`, w=безгла'вихъ <е>=го` и= w\тя'хъ поноше'нiе
w\т сынw'въ i=и~левыхъ.

Пjь'снь 1: пjь'снь мwv"се'ова, зри` во кни'зjь и=схо'дъ,
глава` 15, стiхи` 1<->19.

Пjь'снь 2: пjь'снь мwv"се'ова, зри` во второзако'нiи,
глава` 32, стiхи` 1<->43.

Пjь'снь 3: пjь'снь а='нны ма'тере самуи'ла пр\оро'ка,
зри` во кни'зjь 1 ца'рствъ, глава` 2, стiхи` 1<->10.

Пjь'снь 4: моли'тва ст~а'гw пр\оро'ка а=вваку'ма, зри`
во кни'зjь пр\оро'ка сегw`, глава` 3, стiхи` 1<->19.

Пjь'снь 5: пjь'снь ст~а'гw и=са'iи пр\оро'ка, зри`
во кни'зjь пр\оро'ка сегw`, глава` 26, стiхи` 1<->21.

Пjь'снь 6: моли'тва i=w'ны пр\оро'ка, зри` во кни'зjь
пр\оро'ка сегw`, глава` 2, стiхи` 3<->10.

Пjь'снь 7: моли'тва ст~а'гw а=за'рiи, зри` во кни'зjь
пр\оро'ка данiи'ла, глава` 3, стiхи` 26<->45.

Пjь'снь 8: пjь'нiе ст~ы'хъ трiе'хъ <о>='трwкъ, зри`
во кни'зjь пр\оро'ка данiи'ла, глава` 3, стiхи` 52<->90.

Пjь'снь 9: пjь'снь прест~ы'я бц\ды <е>=v\гльская, зри`
во ст~jь'мъ <е>=v\глiи w\т луки`, глава` 1, стiхи`
46<->55.

Пjь'снь 10: моли'тва ст~а'гw пр\оро'ка заха'рiи, <о>=тца`
пр\дте'чева, зри` во ст~jь'мъ <е>=v\глiи w\т луки`,
глава` 1, стiхи` 68<->79.

</hip>
Hosted by uCoz