<hip>
%{!версия=9} Кни'га

Проро'ка и=са'iи.

Глава` 1.

Видjь'нiе, <е>='же ви'дjь и=са'iа сы'нъ а=мw'совъ,
<е>='же ви'дjь на i=уде'ю и= на i=ер\сли'мъ, въ ца'рство
<о>=зi'и и= i=wаfа'ма, и= а=ха'за и= <е>=зекi'и, и=`же
ца'рствоваша во i=уде'и.

2. Слы'ши, нб~о, и= внуши`, земле`, jа='кw гд\сь возгл~а:
сы'ны роди'хъ и= возвы'сихъ, тi'и же w\тверго'шася
мен<е>`.

3. Позна` во'лъ стяжа'вшаго и=`, и= <о>=се'лъ jа='сли
господи'на своегw`: i=и~ль же мен<е>` не позна`, и=
лю'дiе мои` не разумjь'ша.

4. О<у>=вы`, jа=зы'къ грjь'шный, лю'дiе и=спо'лнени
грjьхw'въ, сjь'мя лука'вое, сы'нове беззако'ннiи, w=ста'висте
гд\са и= разгнjь'васте ст~а'го i=и~лева, w\тврати'стеся
вспя'ть.

5. Что` <е>=ще` о<у>=язвля'етеся, прилага'юще беззако'нiе;
Вся'кая глава` въ болjь'знь, и= вся'кое се'рдце въ
печа'ль.

6. W\т но'гъ да'же до главы` нjь'сть въ не'мъ цjь'лости:
ни стру'пъ, ни jа='зва, ни ра'на паля'щаяся: нjь'сть
пла'стыря приложи'ти, ниже` <е>=ле'а, ниже` w=бяза'нiя.

7. Земля` ва'ша пуста`, гра'ди ва'ши <о>=гне'мъ пожже'ни,
страну` ва'шу пред\ъ ва'ми чуждi'и пояда'ютъ, и= w=пустjь`
низвраще'на w\т людi'й чужди'хъ.

8. W=ста'вится дще'рь сiw'ня, jа='кw ку'ща въ вiногра'дjь
и= jа='кw <о>=во'щное храни'лище въ вертогра'дjь, jа='кw
гра'дъ вою'емый.

9. И= а='ще не бы` гд\сь саваw'fъ w=ста'вилъ на'мъ
сjь'мене, jа='кw содо'ма о<у>='бw бы'ли бы'хомъ, и=
jа='кw гомо'рру о<у>=подо'билися бы'хомъ.

10. О<у>=слы'шите сло'во гд\сне, кня^зи содо'мстiи:
внемли'те зако'ну бж~iю, лю'дiе гомо'ррстiи.

11. Что' ми мно'жество же'ртвъ ва'шихъ, гл~етъ гд\сь;
И=спо'лненъ <е>='смь всесожже'нiй <о>='внихъ и= ту'ка
а='гнц<е>въ, и= кро'ве ю=нц<е>'въ и= козлw'въ не хощу`.

12. Ниже` приходи'те jа=ви'тися ми`: кто' бо и=зыска`
сiя^ и=з\ъ ру'къ ва'шихъ; Ходи'ти по двору` моему`
не приложите`.

13. И= а='ще принесе'те ми` семiда'лъ, всу'е: кади'ло
ме'рзость ми` <е>='сть.

14. Новом\счiй ва'шихъ и= суббw'тъ и= дне` вели'кагw
не потерплю`: поста` и= пра'здности, и= новом\счiй
ва'шихъ и= пра'здникwвъ ва'шихъ ненави'дитъ дш~а` моя`:
бы'сте ми` въ сы'тость, ктому` не стерплю` грjьхw'въ
ва'шихъ.

15. <Е>=гда` простре'те ру'ки (ва'шя) ко мнjь`, w\твращу`
<о>='чи мои` w\т ва'съ: и= а='ще о<у>=мно'жите моле'нiе,
не о<у>=слы'шу ва'съ: ру'ки бо ва'шя и=спо'лн<е>ны
кро'ве.

16. И=змы'йтеся, (и=) чи'сти бу'дите, w\тими'те лука^вства
w\т ду'шъ ва'шихъ пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма, преста'ните
w\т лука'вствъ ва'шихъ.

17. Научи'теся добро` твори'ти, взыщи'те суда`, и=зба'вите
w=би'димаго, суди'те си'ру и= w=правди'те вдови'цу,

18. и= прiиди'те, и= и=стя'жимся, гл~етъ гд\сь. И=
а='ще бу'дутъ грjьси` ва'ши jа='кw багря'ное, jа='кw
снjь'гъ о<у>=бjьлю`: а='ще же бу'дутъ jа='кw червле'ное,
jа='кw во'лну о<у>=бjьлю`.

19. И= а='ще хо'щете и= послу'шаете мене`, блага^я
земли` снjь'сте:

20. а='ще же не хо'щете, ниже` послу'шаете мене`, ме'чь
вы` поя'стъ: о<у>=ста' бо гд\сня гл~аша сiя^.

21. Ка'кw бы'сть блудни'ца гра'дъ вjь'рный сiw'нъ по'лнъ
суда`; въ не'мже пра'вда почива'ше, нн~jь же (въ не'мъ)
о<у>=бi^йцы.

22. Сребро` ва'ше неискуше'но, корч<е>'мницы твои`
мjьша'ютъ вiно` съ водо'ю.

23. Кня^зи твои` не покаря'ются, w='бщницы тат<е>'мъ,
лю'бяще да'ры, гоня'ще воздая'нiе, си^рымъ не судя'щiи
и= суду` вдови'цъ не внима'ющiи.

24. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ вл\дка гд\сь саваw'fъ:
го'ре крjь^пкимъ во i=и~ли: не преста'нетъ бо jа='рость
моя` на проти^вныя, и= су'дъ врагw'мъ мои^мъ сотворю`:

25. и= наведу` ру'ку мою` на тя`, и= разжегу` въ чистоту`,
непокаря'ющихся же погублю`, и= w\тиму` всjь'хъ беззако'нныхъ
w\т теб<е>`, и= всjь'хъ го'рдыхъ смирю`.

26. И= приста'влю судiи^ твоя^ jа='коже пре'жде, и=
совjь'тники твоя^ jа='кw w\т нача'ла: и= по си'хъ нарече'шися
гра'дъ пра'вды, ма'ти градовw'мъ, вjь'рный сiw'нъ.

27. Съ судо'мъ бо спасе'тся плjьне'нiе <е>=гw` и= съ
ми'лостынею.

28. И= сокруша'тся беззако'ннiи и= грjь^шницы вку'пjь,
и= w=ста'вившiи гд\са сконча'ются:

29. зане'же постыдя'тся w= i='дwлjьхъ свои'хъ, и='хже
са'ми восхотjь'ша, и= посра'мятся w= садjь'хъ свои'хъ,
и='хже возжелjь'ша.

30. Бу'дутъ бо jа='кw теревi'нfъ w\тме'тнувый ли'ствiя
(своя^), и= jа='кw вертогра'дъ не и=мы'й воды`.

31. И= бу'детъ крjь'пость и='хъ jа='кw сте'бль и=згре'бiя,
и= дjь^ланiя и='хъ jа='кw и='скры <о>='гн<е>нныя, и=
сожгу'тся беззакw'нницы и= грjь^шницы вку'пjь, и= не
бу'детъ о<у>=гаша'яй.

Глава` 2.

Сло'во бы'вшее w\т гд\са ко и=са'iи сы'ну а=мw'сову
w= i=уде'и и= w= i=ер\сли'мjь.

2. Jа='кw бу'детъ въ послjь^днiя дни^ jа=вле'на гора`
гд\сня, и= до'мъ бж~iй на версjь` го'ръ, и= возвы'сится
превы'ше холмw'въ: и= прiи'дутъ къ не'й вси` jа=зы'цы.

3. И= по'йдутъ jа=зы'цы мно'зи и= реку'тъ: прiиди'те,
и= взы'демъ на го'ру гд\сню и= въ до'мъ бг~а i=а'кwвля,
и= возвjьсти'тъ на'мъ пу'ть сво'й, и= по'йдемъ по нему`.
W\т сiw'на бо и=зы'детъ зако'нъ, и= сло'во гд\сне и=з\ъ
i=ер\сли'ма:

4. и= суди'ти бу'детъ посредjь` jа=зы^къ и= и=з\ъwбличи'тъ
лю'ди мнw'ги: и= раскую'тъ мечы` своя^ на w=ра^ла и=
ко'пiя своя^ на серпы`, и= не во'зметъ jа=зы'къ на
jа=зы'къ меча`, и= не навы'кнутъ ктому` ра'товатися.

5. И= нн~jь, до'ме i=а'кwвль, прiиди'те, по'йдемъ свjь'томъ
гд\снимъ.

6. W=ста'ви бо лю'ди своя^, до'мъ i=а'кwвль: зане`
jа='коже и=з\ъ нача'ла напо'лнися страна` и='хъ волхвова'нiй,
jа='коже и=ноплеме'нникwвъ, и= ча^да мнw'га и=ноплем<е>'ннича
роди'шася и=`мъ.

7. Напо'лнися бо страна` и='хъ сребра` и= зла'та, и=
не бя'ше числа` сокро'вищъ и='хъ: и= напо'лнися земля`
и='хъ ко'ней, и= не бя'ше числа` колесни'цъ и='хъ:

8. и= напо'лнися земля` ме'рзостей дjь'лъ ру'къ и='хъ,
и= поклони'шася тjь^мъ, jа=`же сотвори'ша пе'рсты и='хъ:

9. и= преклони'ся человjь'къ, и= смири'ся му'жъ, и=
не претерплю` и=`мъ.

10. И= нн~jь вни'дите въ ка'менiе и= скры'йтеся въ
зе'млю w\т лица` стра'ха гд\сня и= w\т сла'вы крjь'пости
<е>=гw`, <е>=гда` воста'нетъ сокруши'ти зе'млю.

11. <О>='чи бо гд\сни высо'цы, человjь'къ же смире'нъ:
и= смири'тся высота` человjь'ческая, и= вознесе'тся
гд\сь <е>=ди'нъ въ де'нь <о>='ный.

12. Де'нь бо гд\са саваw'fа на вся'каго досади'теля
и= гордели'ваго, и= на вся'каго высо'каго и= велича'ваго,
и= смиря'тся:

13. и= на вся'къ ке'дръ лiва'нскiй высо'кихъ и= превознесе'нныхъ
и= на вся'ко дре'во же'лудя васа'нска,

14. и= на вся'кую го'ру высо'кую и= на вся'кiй хо'лмъ
высо'кiй,

15. и= на вся'кiй сто'лпъ высо'къ и= на вся'кую стjь'ну
высо'кую,

16. и= на вся'кiй кора'бль морскi'й и= на вся'ко видjь'нiе
добро'ты корабле'й.

17. И= смири'тся вся'кiй человjь'къ, и= паде'тся высота`
человjь'ча, и= вознесе'тся гд\сь <е>=ди'нъ въ де'нь
<о>='ный.

18. И= рукотвор<е>'ная вся^ скры'ютъ,

19. вне'сше въ пещ<е>'ры и= въ разсjь^лины ка'менiй
и= въ верте'пы земны^я, w\т лица` стра'ха гд\сня и=
w\т сла'вы крjь'пости <е>=гw`, <е>=гда` воста'нетъ
сокруши'ти зе'млю.

20. Въ де'нь бо <о>='ный и=зри'нетъ человjь'къ ме'рзwсти
своя^ златы^я и= ср<е>'бряныя, jа=`же сотвори'ша, да
покланя'ются су'<е>тнымъ и= нетопыр<е>'мъ,

21. <е>='же вни'ти въ верте'пы тве'рдагw ка'мене и=
въ разсjь^лины ка'менiй, w\т лица` стра'ха гд\сня и=
w\т сла'вы крjь'пости <е>=гw`, <е>=гда` воста'нетъ
сокруши'ти зе'млю.

22. W=ста'вите (о<у>=`бо) ва'мъ человjь'ка, <е>=му'же
<е>='сть дыха'нiе въ ноздре'хъ <е>=гw`: jа='кw въ че'мъ
вмjьни'ся се'й;

Глава` 3.

Се`, вл\дка гд\сь саваw'fъ w\ти'метъ w\т i=ер\сли'ма
и= w\т i=уде'и крjь'пкаго и= крjь'пкую, крjь'пость
хлjь'ба и= крjь'пость воды`,

2. и=споли'на и= крjь'пкаго, и= человjь'ка ра'тника
и= судiю`, и= пр\оро'ка и= смотрели'ваго, и= ста'рца

3. и= пятьдесятонача'льника, и= ди'внаго совjь'тника
и= прему'драго а=рхiте'ктона и= разу'мнаго послу'шателя.

4. И= поста'влю ю='ношы кня^зи и='хъ, и= руга'телiе
госпо'дствовати бу'дутъ и='ми.

5. И= напа'дати и='мутъ лю'дiе, человjь'къ на человjь'ка,
и= человjь'къ на бли'жняго своего`: прирази'тся <о>=троча`
къ ста'рцу, и= безче'стный къ честно'му.

6. Jа='кw и='мется человjь'къ бра'та своегw`, и=ли`
дома'шнягw <о>=тца` своегw`, глаго'ля: ри'зу и='маши,
началово'ждь на'мъ бу'ди, и= бра'шно мое` под\ъ тобо'ю
да бу'детъ.

7. И= w\твjьща'въ въ де'нь <о>='ный рече'тъ: не бу'ду
тво'й началово'ждь, нjь'сть бо въ дому` мое'мъ ни хлjь'ба,
ни ри'зы: не бу'ду началово'ждь лю'демъ си^мъ.

8. Jа='кw w=ста'вленъ бы'сть i=ер\сли'мъ, и= i=уде'а
паде`, и= я=зы'къ и='хъ со беззако'нiемъ, не покаря'ющься
гд\севи.

9. Сегw` ра'ди нн~jь смири'ся сла'ва и='хъ, и= сту'дъ
лица` и='хъ проти'ву ста` и=`мъ: грjь'хъ же сво'й jа='кw
содо'мскiй возвjьсти'ша и= jа=ви'ша. Го'ре души` и='хъ,
зане` о<у>=мы'слиша совjь'тъ лука'вый на себе` сами'хъ,

10. ре'кше: свя'жемъ прв\днаго, jа='кw непотре'бенъ
на'мъ <е>='сть. О<у>=`бо плоды` дjь'лъ свои'хъ снjьдя'тъ.

11. Го'ре беззако'нному: лука^вая бо приключа'тся <е>=му`
по дjьлw'мъ руку` <е>=гw`.

12. Лю'дiе мои`, приста^вницы ва'ши пожина'ютъ ва'съ,
и= и=стяза'ющiи w=блада'ютъ ва'ми: лю'дiе мои`, блажа'щiи
ва'съ льстя'тъ вы` и= ст<е>зи` но'гъ ва'шихъ возмуща'ютъ.

13. Но нн~jь о<у>=стро'ится гд\сь на су'дъ и= поста'витъ
на су'дъ лю'ди своя^:

14. са'мъ гд\сь на су'дъ прiи'детъ со старjь^йшины
людi'й и= со кня^зи и='хъ. Вы' же почто` запали'сте
вiногра'дъ мо'й, и= разграбле'нiе о<у>=бо'гагw въ домjь'хъ
ва'шихъ;

15. почто` вы` w=би'дите людi'й мои'хъ и= лице` о<у>=бо'гихъ
посрамля'ете; гл~етъ гд\сь саваw'fъ.

16. Сiя^ гл~етъ гд\сь: поне'же вознесо'шася дщ<е>'ри
сiw^ни и= ходи'ша высо'кою вы'ею и= помиза'нiемъ <о>=че'съ
и= ступа'нiемъ но'гъ, ку'пнw ри^зы влеку'щыя (по до'лу)
и= нога'ма ку'пнw и=гра'ющыя:

17. и= смири'тъ гд\сь нача^льныя дщ<е>'ри сiw^ни, и=
гд\сь w\ткры'етъ срамоту` и='хъ.

18. Въ де'нь w='нъ, и= w\ти'метъ гд\сь сла'ву ри'зъ
и='хъ и= красоты^ и='хъ, и= вплет<е>'нiя злата^я (на
главjь`) и= тр<е>'сны ри^зныя, и= лу^ницы гри'в<е>нныя

19. и= срачи^цы тw'нкiя, и= красоту` лица` и='хъ и=
сострое'нiе красы` сла'вныя, и= w='бручи и= п<е>'рстни,
и= мwни'ста и= запя^стiя и= худw'жныя о<у>=серя^зи,

20. и= багряни^цы и= пребагря^ная, и= о<у>='тварь хра'мную

21. и= свjь^тлая лакw^нская, и= вv"ссо'ны и= син<е>ты`,
и= червл<е>ни'цы

22. и= вv"ссо'нъ со зла'томъ и= синето'ю преты^каны,
и= тwнчи'цы преи^маны зла'томъ:

23. и= бу'детъ вмjь'стw вони` до'брыя смра'дъ, и= вмjь'стw
по'яса о<у>='жемъ препоя'шешися, и= вмjь'стw о<у>=краше'нiя
злата'гw, <е>='же на главjь`, плjь'шь и=мjь'ти бу'деши
дjь'лъ твои'хъ ра'ди, и= вмjь'стw ри'зы багря'ныя препоя'шешися
вре'тищемъ:

24. и= сы'нъ тво'й добрjь'йшiй, <е>=го'же лю'биши,
мече'мъ паде'тъ, и= крjь'пцыи ва'ши мече'мъ паду'тъ
и= смиря'тся:

25. и= воспла'чутся храни^лища о<у>='тварей ва'шихъ,
и= w=ста'нешися <е>=ди'на и= w= зе'млю о<у>=да'рена
бу'деши.

Глава` 4.

И= и='мутся се'дмь же'нъ за му'жа <е>=ди'наго, глаго'лющя:
хлjь'бъ на'шъ jа='сти бу'демъ и= въ ри^зы на'шя w=дjьва'тися,
то'чiю и='мя твое` да нарече'тся на на'съ, w\тими`
о<у>=кори'зну на'шу.

2. Въ де'нь <о>='ный возсiя'етъ бг~ъ въ совjь'тjь со
сла'вою на земли`, <е>='же вознести` и= просла'вити
w=ста'нокъ i=и~ля.

3. И= бу'детъ w=ста'нокъ въ сiw'нjь и= w=ста'нокъ во
i=ер\сли'мjь, ст~и нареку'тся вси` напи'саннiи въ жи'знь
во i=ер\сли'мjь:

4. jа='кw w\тмы'етъ гд\сь скве'рну сынw'въ и= дще'рей
сiw'нскихъ и= кро'вь i=ер\сли'мску w=ч\ститъ w\т среды`
и='хъ ду'хомъ суда` и= ду'хомъ зно'я.

5. И= прiи'детъ гд\сь, и= бу'детъ все` мjь'сто горы`
сiw'ни, и= вся^ jа=`же w='крестъ <е>=я` w=сjьни'тъ
w='блакъ во дни`, и= jа='кw ды'ма и= свjь'та <о>='гненна
горя'ща въ нощи`, все'ю сла'вою покры'ется:

6. и= бу'детъ въ сjь'нь w\т зно'я и= въ покро'въ и=
въ сокрове'нiе w\т же'стости и= дождя`.

Глава` 5.

Воспою` нн~jь возлю'бленному пjь'снь возлю'бленнагw
моегw` вiногра'ду моему`: вiногра'дъ бы'сть возлю'бленному
въ ро'зjь, на мjь'стjь ту'чнjь:

2. и= w=гражде'нiемъ w=гради'хъ и= w=копа'хъ, и= насади'хъ
ло'зу и=збра'нну, и= созда'хъ сто'лпъ посредjь` <е>=гw`,
и= предточи'лiе и=скопа'хъ въ не'мъ, и= жда'хъ, да
сотвори'тъ гро'здiе, и= сотвори` те'рнiе.

3. И= нн~jь, живу'щiи во i=ер\сли'мjь и= человjь'че
i=у'динъ, суди'те между` мно'ю и= вiногра'домъ мои'мъ.

4. Что` сотворю` <е>=ще` вiногра'ду моему`, и= не сотвори'хъ
<е>=му`; зане'же жда'хъ, да сотвори'тъ гро'здiе, сотвори'
же те'рнiе.

5. Нн~jь о<у>='бw возвjьщу` ва'мъ, что` а='зъ сотворю`
вiногра'ду моему`: w\тиму` w=гражде'нiе <е>=гw`, и=
бу'детъ въ разграбле'нiе: и= разорю` стjь'ну <е>=гw`,
и= бу'детъ въ попра'нiе.

6. И= w=ста'влю вiногра'дъ мо'й, и= ктому` не w=брjь'жется,
ниже` покопа'ется, и= взы'детъ на не'мъ, jа='коже на
ляди'нjь, те'рнiе: и= w=блакw'мъ заповjь'мъ, <е>='же
не w=дожди'ти на него` дождя`.

7. Вiногра'дъ бо гд\са саваw'fа, до'мъ i=и~левъ <е>='сть,
и= человjь'къ i=у'динъ но'вый са'дъ возлю'бленный:
жда'хъ, да сотвори'тъ су'дъ, сотвори' же беззако'нiе,
и= не пра'вду, но во'пль.

8. Го'ре совокупля'ющымъ до'мъ къ до'му и= село` къ
селу` приближа'ющымъ, да бли'жнему w\ти'мутъ что`:
<е>=да` вселите'ся <е>=ди'ни на земли`;

9. О<у>=слы'шашася бо во о<у>=шесjь'хъ гд\са саваw'fа
сiя^: а='ще бо бу'дутъ до'мове мно'зи, въ запустjь'нiе
бу'дутъ вели'цыи и= до'брiи, и= не бу'дутъ живу'щiи
въ ни'хъ:

10. и=дjь'же бо воз\ъwрю'тъ де'сять супру^гъ волw'въ,
сотвори'тъ корча'гъ <е>=ди'нъ, и= сjь'яй а=ртава^съ
ше'сть сотвори'тъ мjь^ры три`.

11. Го'ре востаю'щымъ зау'тра и= сiке'ръ гоня'щымъ,
жду'щымъ ве'чера: вiно' бо сожже'тъ я=`:

12. со гу'сльми бо и= пjьвни'цами, и= тv"мпа^ны и=
свирjь'льми вiно` пiю'тъ, на дjьла' же гд\сня не взира'ютъ
и= дjь'лъ руку` <е>=гw` не помышля'ютъ.

13. О<у>=`бо плjьне'ни бы'ша лю'дiе мои`, за <е>='же
не вjь'дjьти и=`мъ гд\са, и= мно'жество бы'сть ме'ртвыхъ
гла'да ра'ди и= жа'жди водны'я.

14. И= разшири` а='дъ ду'шу свою` и= разве'рзе о<у>=ста`
своя^, <е>='же не преста'ти: и= сни'дутъ сла'внiи и=
вели'цыи и= бога'тiи и= губи'телiе и='хъ и= веселя'йся
въ не'мъ:

15. и= смири'тся человjь'къ, и= w=безче'стится му'жъ,
и= <о>='чи высокогля'дающiи смиря'тся.

16. И= вознесе'тся гд\сь саваw'fъ въ судjь`, и= бг~ъ
ст~ы'й просла'вится въ пра'вдjь:

17. и= о<у>=пасу'тся расхище'ннiи jа='кw ю=нцы`, и=
пусты^ни плjьне'нныхъ а='гнцы поядя'тъ.

18. Го'ре привлача'ющымъ грjьхи` jа='кw о<у>='жемъ
до'лгимъ, и= jа='кw и='га ю='нична реме'немъ беззакw'нiя
своя^,

19. глаго'лющымъ: ско'рw да прибли'жатся, jа=`же сотвори'тъ,
да ви'димъ, и= да прiи'детъ совjь'тъ ст~а'гw i=и~лева,
да разумjь'емъ.

20. Го'ре глаго'лющымъ лука'вое до'брое, и= до'брое
лука'вое, полага'ющымъ тьму` свjь'тъ, и= свjь'тъ тьму`,
полага'ющымъ го'рькое сла'дкое, и= сла'дкое го'рькое.

21. Го'ре, и=`же му'дри въ себjь` сами'хъ и= пред\ъ
собо'ю разу'мни.

22. Го'ре крjь^пкимъ ва'шымъ, вiно` пiю'щымъ, и= вельмо'жамъ
растворя'ющымъ сiке'ръ,

23. w=правда'ющымъ нечести'ва дарw'въ ра'ди, и= <е>='же
<е>='сть прв\дное прв\днагw взе'млющымъ w\т негw`.

24. Сегw` ра'ди jа='коже сгори'тъ тро'сть w\т о<у>='глiя
<о>='гненнагw и= сожже'тся w\т пла'мене разгорjь'вшагwся,
ко'рень и='хъ jа='кw пе'рсть бу'детъ, и= цвjь'тъ и='хъ
jа='кw пра'хъ взы'детъ: не восхотjь'ша бо зако'на гд\са
саваw'fа, но сло'во ст~а'гw i=и~лева раздражи'ша.

25. И= воз\ъяри'ся гнjь'вомъ гд\сь саваw'fъ на лю'ди
своя^, и= наложи` ру'ку свою` на ни'хъ, и= порази`
и=`хъ: и= раздражи'шася го'ры, и= бы'ша тру'пи и='хъ
jа='кw гно'й посредjь` пути`. И= во всjь'хъ си'хъ не
w\тврати'ся jа='рость <е>=гw`, но <е>=ще` рука` <е>=гw`
высока`.

26. Воздви'гнетъ о<у>='бw зна'менiе во jа=зы'цjьхъ
су'щихъ дале'че и= позви'ждетъ и=`мъ w\т кон<е>'цъ
земли`, и= се`, ско'рw ле'гцjь гряду'тъ:

27. не вза'лчутъ, ни о<у>=трудя'тся, ни воздре'млютъ,
ни поспя'тъ, ни распоя'шутъ по'ясwвъ свои'хъ w\т чре'слъ
свои'хъ, ниже` расто'ргнутся рем<е>'ни сапогw'въ и='хъ:

28. и='хже стрjь'лы <о>=стры^ су'ть, и= лу'цы и='хъ
напряже'ни: кwпы'та ко'ней и='хъ jа='кw тве'рдъ ка'мень
вмjьни'шася, коле'са колесни'цъ и='хъ jа='кw бу'ря.

29. Jа=ря'тся jа='кw льво'ве, и= предста'ша jа='кw
льви^чища: и= и='метъ, и= возопiе'тъ jа='кw sвjь'рь,
и= и=зве'ржетъ, и= не бу'детъ w\те'млющагw и=`хъ.

30. И= возопiе'тъ и='хъ ра'ди въ то'й де'нь, jа='кw
шу'мъ мо'ря волну'ющася: и= воззря'тъ на зе'млю, и=
се`, тьма` же'стока въ недоумjь'нiи и='хъ.

Глава` 6.

И= бы'сть въ лjь'то, въ не'же о<у>='мре <о>=зi'а ца'рь,
ви'дjьхъ гд\са сjьдя'ща на пр\сто'лjь высо'цjь и= превознесе'ннjь,
и= и=спо'лнь до'мъ сла'вы <е>=гw`.

2. И= серафi'ми стоя'ху w='крестъ <е>=гw`, ше'сть кри'лъ
<е>=ди'ному и= ше'сть кри'лъ друго'му: и= двjьма` о<у>='бw
покрыва'ху ли'ца своя^, двjьма' же покрыва'ху но'ги
своя^ и= двjьма` лета'ху.

3. И= взыва'ху дру'гъ ко дру'гу и= глаго'лаху: ст~ъ,
ст~ъ, ст~ъ гд\сь саваw'fъ: и=спо'лнь вся` земля` сла'вы
<е>=гw`.

4. И= взя'ся наддве'рiе w\т гла'са, и='мже вопiя'ху,
и= до'мъ напо'лнися ды'ма.

5. И= реко'хъ: <w>, w=кая'нный а='зъ, jа='кw о<у>=мили'хся,
jа='кw человjь'къ сы'й и= нечи^сты о<у>=стнjь` и=мы'й,
посредjь` людi'й нечи^стыя о<у>=стнjь` и=му'щихъ а='зъ
живу`: и= цр~я` гд\са саваw'fа ви'дjьхъ <о>=чи'ма мои'ма.

6. И= по'сланъ бы'сть ко мнjь` <е>=ди'нъ w\т серафi'мwвъ,
и= въ руцjь` свое'й и=мя'ше о<у>='гль горя'щь, <е>=го'же
клеща'ми взя'тъ w\т <о>=лтаря`,

7. и= прикосну'ся о<у>=стна'мъ мои^мъ и= рече`: се`,
прикосну'ся сiе` о<у>=стна'мъ твои^мъ, и= w\ти'метъ
беззакw'нiя твоя^ и= грjьхи` твоя^ w=ч\ститъ.

8. И= слы'шахъ гла'съ гд\са гл~юща: кого` послю`, и=
кто` по'йдетъ къ лю'демъ си^мъ; И= реко'хъ: се`, а='зъ
<е>='смь, посли` мя`.

9. И= рече`: и=ди` и= рцы` лю'демъ си^мъ: слу'хомъ
о<у>=слы'шите, и= не о<у>=разумjь'ете: и= ви'дяще о<у>='зрите,
и= не о<у>=ви'дите:

10. w=дебелjь' бо се'рдце людi'й си'хъ, и= о<у>=ши'ма
свои'ма тя'жкw слы'шаша, и= <о>='чи свои` смежи'ша,
да не когда` о<у>='зрятъ <о>=чи'ма и= о<у>=ши'ма о<у>=слы'шатъ,
и= се'рдцемъ о<у>=разумjь'ютъ и= w=братя'тся, и= и=сцjьлю`
я=`.

11. И= реко'хъ: доко'лjь, гд\си; И= рече`: до'ндеже
w=пустjь'ютъ гра'ди, w\т <е>='же ненасел<е>'нымъ бы'ти,
и= до'мы, w\т <е>='же ненасел<е>'нымъ бы'ти, и= до'мы,
w\т <е>='же не бы'ти человjь'кwмъ, и= земля` w=ста'нется
пуста`.

12. И= посе'мъ продолжи'тъ бг~ъ человjь'ки, и= о<у>=мно'жатся
w=ста'вльшiися на земли`.

13. И= <е>=ще` на не'й <е>='сть десяти'на, и= па'ки
бу'детъ въ расхище'нiе jа='коже теревi'нfъ и= jа='кw
же'лудь, <е>=гда` и=спаде'тъ и=з\ъ плю'ски своея`:
сjь'мя ст~о стоя'нiе <е>=гw`.

Глава` 7.

И= бы'сть во дни^ а=ха'за сы'на i=wаfа'мля, сы'на <о>=зi'и,
царя` i=у'дина, взы'де расi'нъ ца'рь а=ра'мль, и= факе'й
сы'нъ ромелi'евъ, ца'рь i=и~левъ, на i=ер\сли'мъ, воева'ти
на него`, и= не возмого'ша разори'ти <е>=го`.

2. И= возвjьсти'ся въ дому` давi'довjь, глаго'ля: совjьща'ся
а=ра'мъ со <е>=фре'момъ, и= о<у>=жасе'ся душа` <е>=гw`
и= душа` людi'й <е>=гw`, jа='коже въ дубра'вjь дре'во
вjь'тромъ восколе'блется.

3. И= рече` гд\сь ко и=са'iи: и=зы'ди во срjь'тенiе
а=ха'зу ты` и= w=ста'выйся i=асу'въ сы'нъ тво'й, къ
купjь'ли го'рнягw пути` села` бjьли'льнича,

4. и= рече'ши <е>=му`: блюди`, <е>='же молча'ти, и=
не бо'йся, ниже` душа` твоя` да и=знемо'жетъ w\т двою`
др<е>'ву главе'нь дымя'щихся си'хъ: <е>=гда' бо гнjь'въ
jа='рости моея` бу'детъ, па'ки и=сцjьлю`.

5. Сы'нъ же а=ра'мль и= сы'нъ ромелi'евъ jа='кw совjьща'ста
совjь'тъ лука'вый на тя`, глаго'люще:

6. взы'демъ во i=уде'ю, и= собесjь'довавше съ ни'ми
w\тврати'мъ я=` къ на'мъ и= воцари'мъ въ не'й сы'на
тавеи'лева:

7. сiя^ же гл~етъ гд\сь саваw'fъ: не пребу'детъ совjь'тъ
се'й, ниже` сбу'дется,

8. но глава` а=ра'му дама'скъ, и= глава` дама'ску расi'нъ:
но <е>=ще` шестьдеся'тъ и= пя'ть лjь'тъ, w=скудjь'етъ
ца'рство <е>=фре'мово w\т людi'й,

9. глава' же <е>=фре'мови соморw'нъ, и= глава` соморw'ну
сы'нъ ромелi'евъ: и= а='ще не о<у>=вjь'рите, ниже`
и='мате разумjь'ти.

10. И= приложи` гд\сь гл~ати ко а=ха'зу, рекi'й:

11. проси` себjь` зна'менiя w\т гд\са бг~а твоегw`
во глубину`, и=ли` въ высоту`.

12. И= рече` а=ха'зъ: не и='мамъ проси'ти, ниже` и=скушу`
гд\са.

13. И= рече` (и=са'iа): слы'шите о<у>=`бо, до'ме давi'довъ:
<е>=да` ма'ло ва'мъ <е>='сть тру'дъ дая'ти человjь'кwмъ,
и= ка'кw даете` гд\севи тру'дъ;

14. Сегw` ра'ди да'стъ гд\сь са'мъ ва'мъ зна'менiе:
се`, дв~а во чре'вjь зачне'тъ и= роди'тъ сн~а, и= нарече'ши
и='мя <е>=му` <е>=мману'илъ:

15. ма'сло и= ме'дъ снjь'сть, пре'жде не'же разумjь'ти
<е>=му` и=зво'лити sла^я, и=ли` и=збра'ти благо'е:

16. зане` пре'жде не'же разумjь'ти <о>=троча'ти благо'е
и=ли` sло'е, w\три'нетъ лука'вое, <е>='же и=збра'ти
благо'е, и= w=ста'вится земля`, <е>=я'же ты` бои'шися,
w\т лица` дву'хъ царе'й.

17. Но наведе'тъ гд\сь на тя` и= на лю'ди твоя^ и=
на до'мъ <о>=тца` твоегw` дни^, и=`же <е>=ще` не пришли`,
w\т дне` во'ньже w\тя` <е>=фре'ма w\т i=у'ды, царя`
а=ссv"рi'йска.

18. И= бу'детъ въ то'й де'нь, позви'ждетъ гд\сь му'хамъ,
jа=`же владjь'ютъ ча'стiю рjьки` <е>=гv'петскiя, и=
пчелjь`, jа='же <е>='сть во странjь` а=ссv"рi'йстjьй:

19. и= прiи'дутъ вси` и= почi'ютъ въ де'брехъ страны`
и= въ пеще'рахъ ка'менныхъ, и= во верте'пjьхъ и= во
вся'цjьй разсjь'линjь и= во вся'цjьмъ дре'вjь.

20. Въ де'нь <о>='ный w=брi'етъ гд\сь бри'твою ная'тою
w=б\ъ <о>=ну` страну` рjьки` царя` а=ссv"рi'йска, главу`
и= власы` но'гъ, и= браду` w\ти'метъ.

21. И= бу'детъ въ то'й де'нь, корми'ти бу'детъ человjь'къ
ю='ницу w\т волw'въ и= двjь` <о>='вцjь:

22. и= бу'детъ w\т мно'жества творе'нiя мле'чнагw,
ма'сло и= ме'дъ снjь'сть вся'къ w=ста'выйся на земли`.

23. И= бу'детъ въ то'й де'нь, вся'ко мjь'сто, и=дjь'же
а='ще бу'детъ ты'сяща ло'зъ вiногра'да, по ты'сящи
сi^кль, въ ляди'ну бу'детъ и= въ те'рнiе:

24. со стрjьло'ю и= лу'комъ вни'дутъ та'мw, jа='кw
ляди'ною и= те'рнiемъ бу'детъ вся` земля`:

25. и= вся'ка гора` w=ре'мая воз\ъwре'тся, не на'йдетъ
та'мw стра'хъ: бу'детъ w\т ляди'ны и= w\т те'рнiя въ
па'ству <о>=вца'мъ и= въ попра'нiе волу`.

Глава` 8.

И= рече` гд\сь ко мнjь`: прiими` себjь` сви'токъ но'въ
вели'къ и= напиши` въ не'мъ писа'ломъ человjь'чимъ,
<е>='же ско'рw плjьне'нiе сотвори'ти коры'стей, приспjь'
бо:

2. и= свидjь^тели мнjь` сотвори` вjь^рны человjь'ки,
о<у>=рi'ю i=ере'а и= заха'рiю сы'на варахi'ина.

3. И= приступи'хъ ко пр\оро'чицjь, и= во чре'вjь зача'тъ
и= роди` сы'на. И= рече` гд\сь мнjь`: нарцы` и='мя
<е>=му`: %[ско'рw плjьни`, на'глw расхи'ти,%]

4. зане` пре'жде не'же разумjь'ти <о>=троча'ти назва'ти
<о>=тца` и=ли` ма'терь, прiи'метъ си'лу дама'скову,
и= кwры'сти самарi^йскiя пред\ъ царе'мъ а=ссv"рi'йскимъ.

5. И= приложи` гд\сь гл~ати ко мнjь` <е>=ще`, гл~я:

6. поне'же не восхотjь'ша лю'дiе сi'и воды` сiлwа'мли
теку'щiя ти'сjь, но восхотjь'ша и=мjь'ти рассw'на и=
сы'на ромелi'ева царя` над\ъ ва'ми,

7. сегw` ра'ди се`, возво'дитъ гд\сь на вы` во'ду рjьки`
си'льну и= мно'гу, царя` а=ссv"рi'йска и= сла'ву <е>=гw`:
и= взы'детъ на вся'ку де'брь ва'шу, и= w=бы'детъ вся'ку
стjь'ну ва'шу,

8. и= w\ти'метъ w\т i=уде'и человjь'ка, и='же возмо'жетъ
главу` воздви'гнути, и=ли` могу'щаго что` соверши'ти:
и= бу'детъ по'лкъ <е>=гw`, во <е>='же напо'лнити ширину`
страны` твоея`, %[съ на'ми бг~ъ!%]

9. Разумjь'йте, jа=зы'цы, и= покаря'йтеся, о<у>=слы'шите
да'же до послjь'днихъ земли`: могу'щiи, покаря'йтеся:
а='ще бо па'ки возмо'жете, па'ки побjьжде'ни бу'дете,

10. и= и='же а='ще совjь'тъ совjьща'ете, разори'тъ
гд\сь, и= сло'во, <е>='же а='ще возглаго'лете, не пребу'детъ
въ ва'съ, jа='кw съ на'ми бг~ъ.

11. Та'кw гл~етъ гд\сь: крjь'пкою руко'ю не покаря'ются
хожде'нiю пути` людi'й си'хъ, глаго'люще:

12. да не когда` реку'тъ: же'стоко: все' бо, <е>='же
а='ще реку'тъ лю'дiе сi'и, же'стоко <е>='сть: стра'ха
же и='хъ не о<у>=бо'йтеся, ниже` возмяти'теся.

13. Гд\са си'лъ, того` w=святи'те, и= то'й бу'детъ
тебjь` въ стра'хъ.

14. И= а='ще бу'деши о<у>=пова'я на него`, бу'детъ
тебjь` во w=сщ~е'нiе, а= не jа='коже w= ка'мень претыка'нiя
преткне'шися, ниже` jа='кw w= ка'мень паде'нiя: до'мове
же i=а^кwвли въ пру'глjь, и= въ раздо'лiи сjьдя'щiи
во i=ер\сли'мjь.

15. Сегw` ра'ди и=знемо'гутъ въ ни'хъ мно'зи, и= паду'тъ,
и= сокруша'тся, и= прибли'жатся, и= jа='ти бу'дутъ
человjь'цы въ тверды'ни су'ще.

16. Тогда` jа=вле'ни бу'дутъ печатлjь'ющiи зако'нъ,
<е>='же не о<у>=чи'тися.

17. И= рече'тъ: пожду` бг~а w\твра'щшагw лице` свое`
w\т до'му i=а'кwвля и= о<у>=пова'я бу'ду на'нь.

18. Се`, а='зъ и= дjь'ти, jа=`же ми` даде` бг~ъ: и=
бу'дутъ зна'м<е>нiя и= чудеса` въ дому` i=и~левjь w\т
гд\са саваw'fа, и='же w=бита'етъ на горjь` сiw'нъ.

19. И= а='ще реку'тъ къ ва'мъ: и=зыщи'те чревоволше'бникwвъ
и= w\т земли` возглаша'ющихъ, тщесло'вующихъ, и=`же
w\т чре'ва глаша'ютъ, не jа=зы'къ ли къ бг~у своему`
взы'щетъ; что` и=спыту'ютъ м<е>'ртвыя w= живы'хъ;

20. Зако'нъ бо въ по'мощь даде`, да реку'тъ не jа='коже
сло'во сiе`, за'ньже не лjь'ть да'ры дая'ти.

21. И= прiи'детъ на вы` же'стокъ гла'дъ, и= бу'детъ,
<е>=гда` вза'лчете, ско'рбни бу'дете и= sло` рече'те
кня'зю и= <о>=те'честву:

22. и= воззря'тъ на не'бо горjь`, и= на зе'млю ни'зу
при'зрятъ, и= се`, ску'дость тjь'сна и= тьма`, ско'рбь
и= тjьснота` и= тьма`, jа='коже не ви'дjьти: и= не
w=скудjь'етъ въ тjьснотjь` сы'й да'же до вре'мене.

Глава` 9.

Сiе` пре'жде и=спi'й, ско'рw твори`, страно` завулw'ня
и= земле` нефfалi'мля, и= про'чiи при мо'ри живу'щiи,
и= w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на, галiле'а jа=зы'кwвъ.

2. Лю'дiе ходя'щiи во тьмjь` ви'дjьша свjь'тъ ве'лiй:
живу'щiи во странjь` и= сjь'ни сме'ртнjьй, свjь'тъ
возсiя'етъ на вы`.

3. Мно'жайшiи лю'дiе, jа=`же и=зве'лъ <е>=си`, въ весе'лiи
твое'мъ: и= возвеселя'тся пред\ъ тобо'ю, jа='коже веселя'щiися
въ жа'тву, и= jа='коже веселя'тся дjьля'щiи коры^сти.

4. Зане` w\тя'тся jа=ре'мъ лежа'й на ни'хъ, и= же'злъ,
и='же на вы'и и='хъ: же'злъ бо и=стязу'ющихъ разсы'па
гд\сь, jа='коже въ де'нь, и='же на мадiа'ма.

5. Jа='кw вся'кую <о>=де'жду со'бранну ле'стiю и= ри'зу
съ примире'нiемъ w\тдаду'тъ, и= восхотя'тъ, да бы'ша
<о>=гне'мъ сожже'ны бы'ли.

6. Jа='кw <о>=троча` роди'ся на'мъ, сн~ъ, и= даде'ся
на'мъ, <е>=гw'же нача'льство бы'сть на ра'мjь <е>=гw`:
и= нарица'ется и='мя <е>=гw`: вели'ка совjь'та а='гг~лъ,
чу'денъ, совjь'тникъ, бг~ъ крjь'пкiй, властели'нъ,
кн~зь ми'ра, <о>=ц~ъ бу'дущагw вjь'ка: приведу' бо
ми'ръ на кня^зи, ми'ръ и= здра'вiе <е>=му`.

7. И= ве'лiе нача'льство <е>=гw`, и= ми'ра <е>=гw`
нjь'сть предjь'ла на пр\сто'лjь дв~довjь и= на цр\ствjь
<е>=гw`, и=спра'вити <е>=` и= заступи'ти <е>=го` въ
судjь` и= пра'вдjь, w\тнн~jь и= до вjь'ка: ре'вность
гд\са саваw'fа сотвори'тъ сiя^.

8. Сме'рть {<Е>=вр.: сло'во.} посла` гд\сь на i=а'кwва,
и= прiи'де на i=и~ля:

9. и= о<у>=разумjь'ютъ вси` лю'дiе <е>=фре'мwвы и=
живу'щiи въ самарi'и, въ досажде'нiи и= высо'цjьмъ
се'рдцы глаго'люще:

10. плi^нfы падо'ша, но прiиди'те, и=зсjьче'мъ ка'менiе
и= посjьче'мъ черни'чiе и= ке'дры, и= сози'ждемъ себjь`
сто'лпъ.

11. И= разруши'тъ бг~ъ востаю'щыя на го'ру сiw'ню,
и= враги` <е>=гw` разсы'плетъ:

12. сv"рi'ю w\т востw'къ со'лнца и= <е>='ллины w\т
за'пада со'лнца, пояда'ющыя i=и~ля всjь'ми о<у>=сты^.
Во всjь'хъ си'хъ не w\тврати'ся jа='рость <е>=гw`,
но <е>=ще` рука` <е>=гw` высока`.

13. И= лю'дiе не w=брати'шася, до'ндеже jа='звени бы'ша,
и= гд\са не взыска'ша.

14. И= w\тя'тъ гд\сь w\т i=и~ля главу` и= w='шибъ,
вели'ка и= ма'ла, во <е>=ди'нъ де'нь:

15. ста'рца и= чудя'щихся ли'цамъ, сiе` нача'ло: и=
проро'ка о<у>=ча'ща беззакw'нная, се'й w='шибъ.

16. И= бу'дутъ блажа'щiи людi'й си'хъ льстя'ще, и=
льстя'тъ, jа='кw да поглотя'тъ я=`.

17. Сегw` ра'ди w= ю='ношахъ и='хъ не возвесели'тся
гд\сь, и= сиро'тъ и='хъ и= вдови'цъ и='хъ не поми'луетъ:
jа='кw вси` беззако'ннiи и= лука'вiи, и= вся^кая о<у>=ста`
глаго'лютъ непра'вду. Во всjь'хъ си'хъ не w\тврати'ся
jа='рость <е>=гw`, но <е>=ще` рука` <е>=гw` высока`.

18. И= разгори'тся jа='кw <о>='гнь беззако'нiе, и=
jа='кw тро'скотъ сухi'й пояде'нъ бу'детъ <о>=гне'мъ,
и= разгори'тся въ ча'щахъ дубра'вныхъ и= поя'стъ, jа=`же
w='крестъ холмw'въ вся^.

19. За jа='рость гнjь'ва гд\сня сгорjь` вся` земля`,
и= бу'дутъ лю'дiе jа='кw <о>=гне'мъ пожже'ни: человjь'къ
бра'та своегw` не поми'луетъ,

20. но о<у>=клони'тся на де'сно, jа='кw вза'лчетъ,
и= снjь'сть w\т шу'iихъ, и= не насы'тится человjь'къ
jа=ды'й плw'ти мы'шцы своея`: снjь'сть бо манассi'й
<е>=фре'мово, и= <е>=фре'мъ манассi'ино, jа='кw вку'пjь
повою'ютъ i=у'ду.

21. Во всjь'хъ си'хъ не w\тврати'ся jа='рость (<е>=гw`),
но <е>=ще` рука` <е>=гw` высока`.

Глава` 10.

Го'ре пи'шущымъ лука'вство: пи'шущiи бо лука'вство
пи'шутъ,

2. о<у>=кланя'юще су'дъ о<у>=бо'гихъ, восхища'юще су'дъ
ни'щихъ людi'й мои'хъ, jа='кw бы'ти и=`мъ вдови'цjь
въ расхище'нiе и= сиротjь` въ разграбле'нiе.

3. И= что` сотворя'тъ въ де'нь посjьще'нiя; ско'рбь
бо ва'мъ w\тдале'че прiи'детъ. И= къ кому` прибjь'гнете,
да помо'жетъ ва'мъ; И= гдjь` w=ста'вите сла'ву ва'шу,

4. <е>='же не впа'сти въ плjьне'нiе; И= под\ъ о<у>=бiе'ными
паду'тъ. И= во всjь'хъ си'хъ не w\тврати'ся гнjь'въ
<е>=гw`, но <е>=ще` рука` <е>=гw` высока`.

5. Го'ре а=ссv"рi'<е>мъ, же'злъ jа='рости моея` и=
гнjь'въ <е>='сть въ руку` и='хъ.

6. Гнjь'въ мо'й послю` на jа=зы'къ беззако'ненъ, и=
свои'хъ людi'й повелю` сотвори'ти коры^сти и= плjьне'нiе,
и= попра'ти гра'ды и= положи'ти я=` въ пра'хъ.

7. Се'й же не та'кw помы'сли и= душе'ю не та'кw возмнjь`:
но w\тсту'питъ о<у>='мъ <е>=гw`, и= <е>='же потреби'ти
jа=зы'ки не ма^лы.

8. И= а='ще реку'тъ <е>=му`: ты' ли <е>=си` <е>=ди'нъ
кня'зь;

9. И= рече'тъ: не взя'хъ ли страны`, jа='же вы'ше вавv"лw'на
и= хала'ни, и=дjь'же сто'лпъ созда'нъ, и= взя'хъ а=равi'ю
и= дама'скъ и= самарi'ю;

10. Jа='коже сiя^ взя'хъ, и= вся^ княж<е>'нiя возму`.
Возрыда'йте, и=зва^янная во i=ер\сли'мjь и= въ самарi'и:

11. jа='коже бо сотвори'хъ самарi'и и= рукотвор<е>'ннымъ
<е>=я`, та'кw сотворю` и= i=ер\сли'му и= кумi'рwмъ
<е>=гw`.

12. И= бу'детъ, <е>=гда` сконча'етъ гд\сь вся^ творя`
въ горjь` сiw'ни и= во i=ер\сли'мjь, наведе'тъ на о<у>='мъ
вели'кiй, на кня'зя а=ссv"рi'йска и= на высоту` сла'вы
<о>='чiю <е>=гw`.

13. Рече' бо: крjь'постiю руки` моея` сотворю`, и=
прему'дростiю ра'зума (моегw`) w\тиму` предjь'лы jа=зы'кwвъ,
и= си'лу и='хъ плjьню`,

14. и= сотрясу` гра'ды насел<е>'ныя, и= вселе'нную
всю` w=б\ъиму` руко'ю мое'ю jа='кw гнjьздо`, и= jа='кw
w=ста'вл<е>ная jа='ица возму`: и= нjь'сть, и='же о<у>=бjьжи'тъ
мен<е>`, и=ли` проти'ву мнjь` рече'тъ, и= w\тве'рзетъ
о<у>=ста` и= глуми'тъ.

15. <Е>=да` просла'вится сjьки'ра без\ъ сjьку'щагw <е>='ю;
и=ли` вознесе'тся пила` без\ъ влеку'щагw ю=`; Та'кожде
а='ще кто` во'зметъ же'злъ, и=ли` дре'во: и= не та'кw.

16. Но по'слетъ гд\сь саваw'fъ на твою` че'сть безче'стiе,
и= на твою` сла'ву <о>='гнь горя` возгори'тся.

17. И= бу'детъ свjь'тъ i=и~левъ во <о>='гнь, и= w=ст~и'тъ
<е>=го` <о>=гне'мъ горя'щимъ, и= поя'стъ jа='кw сjь'но
вещество`.

18. Въ то'й де'нь о<у>=га'снутъ го'ры и= хо'лми и=
дубра^вы, и= поя'стъ w\т души` да'же до пло'тей: и=
бу'детъ бjьжа'й, jа='кw бjьжа'й w\т пла'мене горя'ща:

19. и= w=ста'вльшiися w\т ни'хъ бу'дутъ въ число`,
и= <о>=троча` ма'лое напи'шетъ я=`.

20. И= бу'детъ въ то'й де'нь, не приложи'тся ктому`
w=ста'нокъ i=и~левъ, и= спасе'ннiи i=а^кwвли не бу'дутъ
ктому` о<у>=пова'юще на w=би'дjьвшыя и=`хъ, но бу'дутъ
о<у>=пова'юще на бг~а ст~а'го i=и~лева и='стиною.

21. И= w=брати'тся w=ста'нокъ i=а'кwвль къ бг~у крjь'пкому.

22. И= а='ще бу'дутъ лю'дiе i=и~л<е>вы jа='кw песо'къ
морскi'й, w=ста'нокъ и='хъ спасе'тся:

23. сло'во бо соверша'я и= сокраща'я пра'вдою, jа='кw
сло'во сокраще'но сотвори'тъ гд\сь во все'й вселе'ннjьй.

24. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь саваw'fъ: не бо'йтеся,
лю'дiе мои`, w\т а=ссv"рi'анъ, живу'щiи въ сiw'нjь,
jа='кw жезло'мъ порази'тъ тя`: jа='зву бо наво'дитъ
на тя`, <е>='же ви'дjьти пу'ть <е>=гv'пта.

25. <Е>=ще' бо ма'лw, и= преста'нетъ гнjь'въ, jа='рость
же моя` на совjь'тъ и='хъ:

26. и= воздви'гнетъ бг~ъ си'лъ на ня` jа='зву, jа='кw
jа='зву мадiа'млю на мjь'стjь ско'рби, и= jа='рость
<е>=гw` на пу'ть и='же къ мо'рю, на пу'ть и='же во
<е>=гv'петъ:

27. и= бу'детъ въ то'й де'нь, w\ти'мется и='го <е>=гw`
w\т ра'мене твоегw` и= стра'хъ <е>=гw` w\т теб<е>`,
и= согнiе'тъ и='го w\т ра'менъ ва'шихъ.

28. Прiи'детъ бо во гра'дъ а=гга'й, и= пре'йдетъ въ
магеддw`, и= въ махма'сjь положи'тъ сосу'ды своя^.

29. И= мине'тъ де'брь, и= прiи'детъ во а=гга'й: стра'хъ
прiи'метъ раму` гра'дъ сау'ловъ,

30. побjь'гнетъ дще'рь галi'мля, о<у>=слы'шится въ
лаiсjь`, о<у>=слы'шится во а=наfw'fjь.

31. И= о<у>=жасе'ся мадеми'на и= живу'щiи во гiви'мjь.

32. О<у>=тjьша'йте дне'сь <е>='же на пути` пребы'ти:
о<у>=тjьша'йте руко'ю го'ру дще'рь сiw'ню, и= хо'лми,
и=`же во i=ер\сли'мjь:

33. се`, вл\дка гд\сь саваw'fъ смяте'тъ сла^вныя со
крjь'постiю, и= высо'цыи о<у>=кори'зною сокруша'тся,
и= высо'цыи смиря'тся,

34. и= паду'тъ высо'цыи мече'мъ, лiва'нъ же съ высо'кими
паде'тся.

Глава` 11.

И= и=зы'детъ же'злъ и=з\ъ ко'рене i=ессе'ова, и= цвjь'тъ
w\т ко'рене <е>=гw` взы'детъ:

2. и= почi'етъ на не'мъ дх~ъ бж~iй, дх~ъ прем\дрости
и= ра'зума, дх~ъ совjь'та и= крjь'пости, дх~ъ вjь'дjьнiя
и= бл~гоче'стiя:

3. и=спо'лнитъ <е>=го` дх~ъ стра'ха бж~iя: не по сла'вjь
суди'ти и='мать, ниже` по глаго'ланiю w=бличи'тъ,

4. но су'дитъ пра'вдою смире'нному су'дъ и= w=бличи'тъ
пра'востiю смир<е>'нныя земли`, и= порази'тъ зе'млю
сло'вомъ о<у>='стъ свои'хъ и= дх~омъ о<у>=сте'нъ о<у>=бiе'тъ
нечести'ваго:

5. и= бу'детъ препоя'санъ пра'вдою w= чре'слjьхъ свои'хъ
и= и='стиною w=бви'тъ по ре'брамъ свои^мъ:

6. и= пасти'ся бу'дутъ вку'пjь во'лкъ со а='гнцемъ,
и= ры'сь почi'етъ со ко'злищемъ, и= теле'цъ и= ю=не'цъ
и= ле'въ вку'пjь пасти'ся бу'дутъ, и= <о>=троча` ма'ло
поведе'тъ я=`:

7. и= во'лъ и= медвjь'дь вку'пjь пасти'ся бу'дутъ,
и= вку'пjь дjь'ти и='хъ бу'дутъ, и= ле'въ а='ки во'лъ
jа='сти бу'детъ пл<е>'вы:

8. и= <о>=троча` мла'до на пещ<е>'ры а='спiдwвъ и=
на ло'же и=сча'дiй а='спiдскихъ ру'ку возложи'тъ:

9. и= не сотворя'тъ sла`, ни возмо'гутъ погуби'ти никого'же
на горjь` ст~jь'й мое'й: jа='кw напо'лнися вся` земля`
вjь'дjьнiя гд\сня, а='ки вода` мно'га покры` мо'ре.

10. И= бу'детъ въ де'нь <о>='ный ко'рень i=ессе'овъ,
и= востая'й владjь'ти jа=зы^ки, на того` jа=зы'цы о<у>=пова'ти
бу'дутъ: и= бу'детъ поко'й <е>=гw` че'сть.

11. И= бу'детъ въ де'нь <о>='ный, приложи'тъ гд\сь
показа'ти ру'ку свою`, <е>='же возревнова'ти по w=ста'нку
про'чему людi'й, и='же а='ще w=ста'нетъ w\т а=ссv"рi'wвъ
и= w\т <е>=гv'пта, и= вавv"лw'на и= w\т <е>=fiо'пiи,
и= w\т <е>=ламi'тwвъ и= w\т восто'кwвъ со'лнца, и=
w\т а=равi'и и= w\т <о>=стровw'въ морски'хъ.

12. И= воздви'гнетъ зна'менiе въ jа=зы'ки, и= собере'тъ
поги'бшыя i=и~л<е>вы, и= расточ<е>'нныя i=у^дины собере'тъ
w\т четы'рехъ кри'лъ земли`.

13. И= w\ти'мется ре'вность <е>=фре'мова, и= врази`
i=у^дины поги'бнутъ: <е>=фре'мъ не возревну'етъ i=у'дjь,
и= i=у'да не w=скорби'тъ <е>=фре'ма.

14. И= полетя'тъ въ корабле'хъ и=ноплеме'нничихъ, мо'ре
ку'пнw плjьня'тъ, и= су'щихъ w\т востw'къ со'лнца,
и= i=думе'ю: и= на мwа'ва пе'рвjье ру'ки возложа'тъ,
сы'нове же а=ммw^ни пе'рвiи покоря'тся.

15. И= w=пустоши'тъ гд\сь мо'ре <е>=гv'петское и= возложи'тъ
ру'ку свою` на рjьку` ду'хомъ преси'льнымъ: и= порази'тъ
на се'дмь де'брiй, jа='коже преходи'ти ю=` во w=буве'нiи:

16. и= бу'детъ проше'ствiе лю'демъ мои^мъ w=ста'вшымъ
во <е>=гv'птjь, и= бу'детъ i=и~лю, jа='коже въ де'нь,
<е>=гда` и=зы'де w\т земли` <е>=гv'петскiя.

Глава` 12.

И= рече'ши въ де'нь <о>='ный: благословлю` тя`, гд\си,
jа='кw разгнjь'вался <е>=си` на мя`, и= w\тврати'лъ
<е>=си` jа='рость твою` (w\т мен<е>`), и= поми'ловалъ
мя` <е>=си`.

2. Се`, бг~ъ мо'й сп~съ мо'й, о<у>=пова'я бу'ду на
него` и= не о<у>=бою'ся: зане` сла'ва моя` и= похвала`
моя` гд\сь, и= бы'сть ми` во сп\снiе.

3. И= почерпи'те во'ду со весе'лiемъ w\т и=стw'чникъ
спасе'нiя.

4. И= рече'ши въ де'нь <о>='ный: хвали'те гд\са, воспо'йте
и='мя <е>=гw`, возвjьсти'те во jа=зы'цjьхъ сла^вная
<е>=гw`, помина'йте, jа='кw вознесе'ся и='мя <е>=гw`.

5. Хвали'те и='мя гд\сне, jа='кw высw'кая сотвори`:
возвjьсти'те сiя^ по все'й земли`.

6. Весели'теся и= ра'дуйтеся, живу'щiи въ сiw'нjь,
jа='кw вознесе'ся ст~ы'й i=и~левъ посредjь` теб<е>`.

Глава` 13.

Видjь'нiе на вавv"лw'на, <е>='же ви'дjь и=са'iа сы'нъ
а=мw'совъ.

2. На горjь` по'льнjьй воздви'гните зна'менiе, вознеси'те
гла'съ и=`мъ, не бо'йтеся, поуща'йте руко'ю, w\тве'рзите,
кня^зи.

3. А='зъ повелjьва'ю, w=свяще'нни су'ть: и= а='зъ веду`
и=`хъ, и=споли'ни и='дутъ и=спо'лнити jа='рость мою`
ра'дующеся, вку'пjь и= о<у>=коря'юще.

4. Гла'съ jа=зы'кwвъ мно'гихъ на гора'хъ, подо'бенъ
jа=зы'кwвъ мно'гихъ, гла'съ царе'й и= jа=зы'кwвъ собра'вшихся:
гд\сь саваw'fъ заповjь'да jа=зы'ку <о>=ружебо'рцу

5. прiити` w\т земли` и=здале'ча, w\т кра'я w=снова'нiя
небесе`, гд\сь и= <о>=ружебо'рцы <е>=гw`, растли'ти
всю` вселе'нную.

6. Рыда'йте: бли'з\ъ бо де'нь гд\сень, и= сокруше'нiе
w\т бг~а прiи'детъ:

7. сегw` ра'ди вся'ка рука` разслабjь'етъ, и= вся'ка
душа` человjь'ча о<у>=бои'тся,

8. и= смяту'тся послы`, и= бwлjь'зни прiи'мутъ я=`
jа='кw жены` ражда'ющiя: и= поскорбя'тъ дру'гъ ко дру'гу,
и= о<у>=жа'снутся, и= лице` свое` jа='кw пла'мень и=змjьня'тъ.

9. Се' бо, де'нь гд\сень гряде'тъ неисцjь'льный, jа='рости
и= гнjь'ва, положи'ти вселе'нную (всю`) пу'сту и= грjь'шники
погуби'ти w\т нея`.

10. Sвjь'зды бо неб<е>'сныя и= w=рi'wнъ и= все` о<у>=краше'нiе
небе'сное свjь'та своегw` не дадя'тъ, и= помрачи'тся
со'лнце возсiява'ющее, и= луна` не да'стъ свjь'та своегw`.

11. И= заповjь'мъ все'й вселе'ннjьй sла^я и= нечести^вымъ
грjьхи` и='хъ, и= погублю` о<у>=кори'зну беззако'нныхъ
и= о<у>=кори'зну го'рдыхъ смирю`:

12. и= бу'дутъ w=ста'вшiи честнi'и па'че, не'жели зла'то
нежже'ное, и= человjь'къ че'стенъ бу'детъ па'че, не'жели
ка'мень, и='же w\т суфi'ра.

13. Раз\ъяри'тся бо не'бо, и= земля` потрясе'тся w\т
w=снова'нiй свои'хъ, за jа='рость гнjь'ва гд\са саваw'fа
въ де'нь, во'ньже прiи'детъ jа='рость <е>=гw`.

14. И= бу'дутъ w=ста'вшiи jа='кw се'рна бjьжа'щая и=
jа='кw <о>=вца` заблуди'вшая, и= не бу'детъ собира'яй,
jа='кw человjь'ку въ лю'ди своя^ возврати'тися, и=
человjь'къ во страну` свою` побjь'гнетъ.

15. И='же бо а='ще плjьни'тся, порази'тся, и= и=`же
со'брани су'ть, мече'мъ паду'тъ.

16. И= ча^да и='хъ пред\ъ ни'ми разбiю'тъ, и= до'мы
и='хъ плjьня'тъ, и= ж<е>ны` и='хъ по'ймутъ.

17. Се`, а='зъ возбужда'ю на вы` ми'дwвъ, и=`же сребра`
не вмjьня'ютъ, ниже` зла'та тре'буютъ:

18. стрjьля^нiя ю='нош<е>ская сокруша'тъ, и= ча^дъ
ва'шихъ не поми'луютъ, ниже` пощадя'тъ ча^дъ твои'хъ
<о>='чи и='хъ.

19. И= бу'детъ вавv"лw'нъ, и='же нарица'ется сла'вный
w\т царя` халде'йска, jа='коже разсы'па бг~ъ содо'му
и= гомо'рру,

20. не насели'тся въ вjь'чное вре'мя, и= не вни'дутъ
во'нь чрез\ъ мнw'гiя ро'ды, ниже` про'йдутъ <е>=го`
а=ра'вляне, ниже` пастуси` почi'ютъ въ не'мъ.

21. И= почi'ютъ та'мw sвjь'рiе, и= напо'лнятся до'мове
шу'ма, и= почi'ютъ ту` сi'рини, и= бjь'си та'мw воспля'шутъ,

22. и= <о>=нокента'vры та'мw вселя'тся, и= вогнjьздя'тся
<е>=же'ве въ домjь'хъ и='хъ.

Глава` 14.

Ско'рw и='детъ и= не о<у>=ме'длитъ: и= поми'луетъ гд\сь
i=а'кwва и= и=збере'тъ па'ки i=и~ля, и= почi'ютъ на
земли` свое'й, и= пришле'цъ приложи'тся къ ни^мъ и=
приложи'тся къ до'му i=а'кwвлю,

2. и= по'ймутъ и=`хъ jа=зы'цы и= введу'тъ на мjь'сто
и='хъ, и= наслjь'дятъ и= о<у>=мно'жатся на земли` бж~iи
въ рабы^ и= рабы^ни: и= бу'дутъ плjьне'ни плjьни'вшiи
я=`, и= w=блада'ни бу'дутъ w=блада'вшiи и='ми.

3. И= бу'детъ въ то'й де'нь, о<у>=поко'итъ тя` гд\сь
w\т болjь'зни и= jа='рости твоея` и= w\т рабо'ты же'стокiя,
<е>='юже рабо'талъ <е>=си` и=`мъ.

4. И= прiи'меши пла'чь се'й {<Е>=вр.: при'тчу сiю`.}
на царя` вавv"лw'нска и= рече'ши въ то'й де'нь: ка'кw
преста` и=стязу'яй и= преста` понужда'яй;

5. Сокруши` бг~ъ jа=ре'мъ грjь'шникwвъ, jа=ре'мъ князе'й,

6. порази'въ jа=зы'къ jа='ростiю, jа='звою неисцjь'льною,
поража'яй jа=зы'къ jа='звою jа='рости, <е>='юже не
пощадjь`, почи` о<у>=пова'ющи.

7. Вся` земля` вопiе'тъ со весе'лiемъ,

8. и= древа` лiва'нwва возвесели'шася w= тебjь` и=
ке'дръ лiва'нскiй: w\тне'лjьже ты` о<у>=сну'лъ <е>=си`,
не взы'де посjька'яй на'съ.

9. А='дъ до'лjь w=горчи'ся, срjь'тъ тя`: воста'ша съ
тобо'ю вси` и=споли'ни w=блада'вшiи земле'ю, подвиза'вшiи
w\т престо'лwвъ свои'хъ всjь'хъ царе'й jа=зы'ческихъ.

10. Вси` w\твjьща'ютъ и= реку'тъ тебjь`: и= ты` плjьне'нъ
<е>=си`, jа='коже и= мы`: и= въ на'съ вмjьне'нъ <е>=си`.

11. Сни'де сла'ва твоя` во а='дъ, мно'гое весе'лiе
твое`: под\ъ тобо'ю посте'лютъ гни'лость, и= покро'въ
тво'й че'рвь.

12. Ка'кw спаде` съ небесе` денни'ца восходя'щая зау'тра;
сокруши'ся на земли` посыла'яй ко всjь^мъ jа=зы'кwмъ.

13. Ты' же ре'клъ <е>=си` во о<у>=мjь` твое'мъ: на
не'бо взы'ду, вы'ше sвjь'здъ небе'сныхъ поста'влю престо'лъ
мо'й, ся'ду на горjь` высо'цjь, на гора'хъ высо'кихъ,
jа=`же къ сjь'веру:

14. взы'ду вы'ше w='блакъ, бу'ду подо'бенъ вы'шнему.

15. Нн~jь же во а='дъ сни'деши и= во w=снwва'нiя земли`.

16. Ви'дjьвшiи тя` о<у>=дивя'тся w= тебjь` и= реку'тъ:
се'й человjь'къ раздража'яй зе'млю, потряса'яй цари^,

17. положи'вый вселе'нную всю` пу'сту и= гра'ды <е>=я`
разсы'па, плjьне'ныхъ не разрjьши`.

18. Вси` ца'рiе jа=зы'кwвъ о<у>=спо'ша въ че'сти, кi'йждо
въ дому` свое'мъ.

19. Ты' же пове'рженъ бу'деши въ гора'хъ, jа='кw мертве'цъ
ме'рзкiй со мно'гими мертв<е>цы` и=зсjь'чеными мече'мъ,
сходя'щими во а='дъ.

20. Jа='коже ри'за въ кро'ви намоче'на не бу'детъ чиста`,
та'кожде и= ты` не бу'деши чи'стъ, зане` зе'млю мою`
погуби'лъ <е>=си` и= лю'ди моя^ и=зби'лъ <е>=си`: не
пребу'деши въ вjь'чное вре'мя, сjь'мя sло'е.

21. О<у>=гото'ви ча^да твоя^ на о<у>=бiе'нiе грjьха'ми
<о>=тца` твоегw`, да не воста'нутъ и= наслjь'дятъ зе'млю
и= напо'лнятъ зе'млю ра'тьми.

22. И= воста'ну на ня`, гл~етъ гд\сь саваw'fъ, и= погублю`
и='мя и='хъ, и= w=ста'нокъ, и= сjь'мя: сiя^ гл~етъ
гд\сь.

23. И= положу` вавv"лw'на пу'ста, jа='кw вогнjьзди'тися
<е>=ж<е>'мъ, и= бу'детъ ни во что'же: и= положу` и=`
бре'нiя про'пасть въ па'губу.

24. Сiя^ гл~етъ гд\сь саваw'fъ: jа='коже гл~ахъ, та'кw
бу'детъ, и= jа='коже совjьща'хъ, та'кw пребу'детъ,

25. <е>='же погуби'ти а=ссv"рi'анъ на земли` мое'й
и= на гора'хъ мои'хъ: и= бу'дутъ въ попра'нiе, и= w\ти'мется
w\т ни'хъ jа=ре'мъ и='хъ, и= сла'ва {<Е>=вр.: бре'мя.}
и='хъ w\т ра'менъ и='хъ w\ти'мется.

26. Се'й совjь'тъ, <е>=го'же совjьща` гд\сь на всю`
вселе'нную, и= сiя` рука` на вся^ jа=зы'ки вселе'нныя:

27. jа=`же бо бг~ъ ст~ы'й совjьща`, кто` разори'тъ;
и= ру'ку <е>=гw` высо'кую кто` w\тврати'тъ;

28. Въ лjь'то, въ не'же о<у>='мре а=ха'зъ ца'рь, бы'сть
глаго'лъ се'й:

29. не ра'дуйтеся, вси` и=ноплем<е>'нницы, сокруши'ся
бо jа=ре'мъ бiю'щагw вы`: w\т сjь'мене бо sмiи'на и=зы'дутъ
и=сча^дiя а='спiдwвъ, и= и=сча^дiя и='хъ и=зы'дутъ
sмiи^ паря'щiи:

30. и= о<у>=пасу'тся о<у>=бо'зiи и='мъ, ни'щiи же человjь'цы
въ ми'рjь почi'ютъ: и= потреби'тъ гла'домъ сjь'мя твое`,
и= w=ста'нокъ тво'й и=збiе'тъ.

31. Воспла'читеся, врата` градw'въ, да возопiю'тъ гра'ды
смяте'ннiи, и=ноплем<е>'нницы вси`, зане` ды'мъ w\т
сjь'вера и='детъ, и= нjь'сть, и='же пребу'детъ.

32. И= что` w\твjьща'ютъ ца'рiе jа=зы'кwвъ; jа='кw
гд\сь w=снова` сiw'на, и= тjь'мъ спасу'тся смире'ннiи
людi'й <е>=гw`.

Глава` 15.

%(Сло'во на мwавi'тскую зе'млю.%)

Но'щiю поги'бнетъ мwавi'тска земля`, но'щiю бо поги'бнетъ
стjьна` мwавi'тская.

2. Пла'читеся w= себjь`, поги'бнетъ бо и= дивw'нъ,
и=дjь'же тре'бище ва'ше: та'мw взы'дете пла'катися
над\ъ нава'vомъ мwавi'тскимъ. Пла'читеся, на вся'цjьй
главjь` плjь'шь, вся^ мы^шцы w=бсjь'ч<е>ны,

3. на сто'гнахъ <е>=гw` препоя'шитеся во вр<е>'тища,
и= воспла'читеся на хра'минахъ <е>=гw` и= на о<у>='лицахъ
<е>=гw` и= на сто'гнахъ <е>=гw`, вси` возрыда'йте съ
пла'чемъ.

4. Jа='кw возопи` <е>=севw'нъ и= <е>=леала`, да'же
до i=ассы` о<у>=слы'шася гла'съ и='хъ: сегw` ра'ди
чр<е>'сла мwавi'тiды вопiю'тъ, душа` <е>=я` о<у>=вjь'сть.

5. Се'рдце мwавi'тiды вопiе'тъ въ не'й да'же до сигw'ра:
ю='ница бо <е>='сть трилjь'тна. Въ возше'ствiи же луi'fа
къ тебjь` пла'чущеся взы'дутъ путе'мъ а=рwнiи'млимъ:
вопiе'тъ сотре'нiе и= тру'съ.

6. Вода` немрi'мля пуста` бу'детъ, и= трава` <е>=я`
w=скудjь'етъ: травы' бо зеле'ны не бу'детъ.

7. <Е>=да` и= си'це спасе'тся; наведу' бо на де'брь
а=ра'влянъ, и= во'змутъ ю=`:

8. пре'йде бо во'пль предjь'лъ земли` мwавi'тскiя до
а=галлi'ма, и= пла'чь <е>=я` да'же до кла'дязя <е>=лi'мля.

9. Вода' бо дiмw'ня напо'лнится кро'ве: наведу' бо
на дiмw'на а=ра'вляны, и= возму` сjь'мя мwа'вле и=
а=рiи'лево и= w=ста'нокъ а=дами'нь.

Глава` 16.

Послю` а='ки га'ды на зе'млю: <е>=да` ка'мень пу'стъ
<е>='сть гора` дще'ре сiw'ни {посли'те а='гнцы владу'щему
земле'ю w\т ка'мене пусты'ни къ горjь` дще'ре сiw'ни};

2. Бу'деши бо а='ки пти'цы паря'щiя птене'цъ w\тя'тый,
дщи` мwа'вля, пото'мъ же а=рнw'нъ {<Е>=вр.: въ прохожде'нiи
а=рнw'на.} мно'жайше совjьщава'й.

3. Сотвори'те покро'въ пла'ча <е>=я` пр\снw: въ полу'деннjьй
тьмjь` бjьгу'тъ, о<у>=жасну'шася: да не w\тведе'шися,

4. w=бита'ти бу'дутъ въ тебjь` бjьглецы` мwа^вли: бу'дутъ
въ покрове'нiе ва'мъ w\т лица` гоня'щагw, jа='кw w\тя'ся
по'мощь твоя`, и= кня'зь поги'бе попира'яй w\т земли`.

5. И= и=спра'вится съ ми'лостiю престо'лъ, и= ся'детъ
на не'мъ со и='стиною во ски'нiи давi'довjь, судя`
и= взыска'я су'дъ и= о<у>=скоря'я пра'вду.

6. Слы'шахомъ о<у>=кори'зну мwа'влю, о<у>=кори'тель
(бы'сть) sjьлw`, горды'ню w\тя'хъ: не та'кw волхвова'нiе
твое`, не та'кw.

7. Воспла'чется мwа'въ, въ мwавi'тiдjь бо вси` воспла'чутся:
живу'щымъ же въ се'fjь помышл<е>'нiя, и= не о<у>=срами'шися.

8. Поля` <е>=севw^ня возрыда'ютъ, вiногра'дъ севама'нь:
пожира'ющiи jа=зы'кwвъ, попери'те вiногра'ды <е>=гw`,
да'же до i=ази'ра: не совокупи'теся, w=бходи'те пусты'ню,
по'сланнiи w=ста'шася, проидо'ша бо мо'ре.

9. Сегw` ра'ди воспла'чуся jа='кw пла'чемъ i=ази'ровымъ
w= вiногра'дjь севама'ни: древа` твоя^ посjьче` <е>=севw'нъ
и= <е>=лiала`, jа='кw на жа'тву твою` и= на w=б\ъима'нiе
вiна` поперу`, и= вся^ паду'тся.

10. И= w\ти'мется ра'дость и= весе'лiе w\т вiногра'дwвъ,
и= въ вiногра'дjьхъ твои'хъ не возра'дуются, и= не
и=згнету'тъ вiна` въ точи'лjьхъ, преста'ло бо <е>='сть:

11. сегw` ра'ди чре'во мое` на мwа'ва а='ки гу'сли
возгласи'тъ, и= вну'тр<е>нняя моя^ а='ки стjь'ну w=бнови'лъ
<е>=си`.

12. И= бу'детъ въ посрамле'нiе тебjь`, jа='кw о<у>=труди'ся
мwа'въ w= тре'бищихъ, и= вни'детъ въ рукотвор<е>'нная
своя^, да помо'лится, и= не возмо'гутъ и=зба'вити <е>=го`.

13. Сiе` сло'во <е>='же гл~а гд\сь на мwа'ва, <е>=гда`
возгл~а.

14. И= нн~jь глаго'лю: въ трiе'хъ лjь'тjьхъ лjь'тъ
нае'мника w=безче'стится сла'ва мwа'вля во все'мъ бога'тствjь
мно'зjь, и= w=ста'вится о<у>=ма'ленъ и= нече'стенъ.

Глава` 17.

%(Сло'во, <е>='же на дама'скъ.%)

Се`, дама'скъ во'змется w\т градw'въ и= бу'детъ въ
паде'нiе.

2. W=ста'вленъ въ вjь'къ, въ ло'же стада'мъ и= въ поко'й,
и= не бу'детъ w\тгоня'яй.

3. И= ксему` не бу'детъ о<у>=крjьпле'нъ, <е>='же вбjь'гнути
та'мw <е>=фре'му: и= ксему` не бу'детъ ца'рство въ
дама'сцjь, и= w=ста'нокъ сv'рянъ поги'бнетъ: нjь'си
бо ты` лу'чшiй w\т сынw'въ i=и~левыхъ и= сла'вы и='хъ:
сiя^ гл~етъ гд\сь саваw'fъ.

4. Бу'детъ въ то'й де'нь помраче'нiе сла'вы i=а'кwвли,
и= ту^чная сла'вы <е>=гw` потрясу'тся.

5. И= бу'детъ, jа='коже а='ще кто` собира'етъ жа'тву
стоя'щую, и= сjь'мя кла'сwвъ пожина'етъ: и= бу'детъ,
jа='коже а='ще кто` собира'етъ кла'сы въ де'бри тве'рдjь.

6. И= w=ста'нется въ не'й сте'блiе, и=ли` а='ки зе'рна
ма^слична двjь` и=ли` три` на версjь` высо'цjь, и=ли`
четы'ре и=ли` пя'ть на вjь'твiи <е>=я` w=ста'нутъ:
сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ.

7. Въ то'й де'нь о<у>=пова'я бу'детъ человjь'къ на
сотво'ршаго и=`, и= <о>='чи <е>=гw` ко ст~о'му i=и~леву
воззря'тъ,

8. и= не бу'дутъ о<у>=пова'юще на тр<е>'бища, ниже`
на дjьла` ру'къ свои'хъ, jа=`же сотвори'ша пе'рсты
и='хъ, и= не бу'дутъ смотри'ти на дубра^вы, ниже` на
ме'рзwсти и='хъ.

9. Въ то'й де'нь бу'дутъ гра'ди твои` w=ста'влени,
jа='коже w=ста'виша а=морре'<е> и= <е>=vе'<е> w\т лица`
сынw'въ i=и~левыхъ: и= бу'дутъ пу'сти,

10. зане` w=ста'вилъ <е>=си` бг~а сп~са твоего` и=
гд\са помо'щника твоего` не помяну'лъ <е>=си`: сегw`
ра'ди насади'ши са'дъ невjь'ренъ и= сjь'мя невjь'рно.

11. Во'ньже бо де'нь а='ще насади'ши, прельсти'шися:
а= <е>='же а='ще зау'тра посjь'еши, то` процвjьте'тъ
на жа'тву, во'ньже де'нь наслjь'диши, и= а='ки <о>=те'цъ
человjь'чь наслjь'дiе да'си сынw'мъ твои^мъ.

12. <W>, лю'тjь мно'жеству jа=зы'кwвъ мно'гихъ! а='ки
мо'ре волну'ющееся, та'кw смяте'теся, и= хребе'тъ jа=зы'кwвъ
мно'гихъ jа='кw вода` возшуми'тъ:

13. а='ки вода` мно'га jа=зы'цы мно'зи, а='ки (шу'мъ)
воды` мно'гiя ну'ждею носи'мыя: и= w\тве'ржетъ <е>=го`
и= дале'че пожене'тъ <е>=го`, а='ки пра'хъ пле'вный
вjь'ющихъ проти'ву вjь'тра, и= jа='кw пра'хъ коле'сный
бу'ря вознося'щая.

14. Къ ве'черу, и= бу'детъ пла'чь: пре'жде зау'трiя,
и= не бу'детъ: сiя` ча'сть плjьни'вшихъ ны`, и= жре'бiй
наслjь'дившихъ на'съ.

Глава` 18.

Го'ре кораб<е>'льнымъ кри'ламъ земли`, jа=`же w=б\ъ
<о>=ну` страну` рjь'къ <е>=fiо'пскихъ.

2. Посыла'яй по мо'рю послы` въ зало'гъ и= посла^нiя
кни^жная верху` воды`: по'йдутъ бо вjь^стницы ле'гцы
ко jа=зы'ку высо'ку и= къ лю'демъ стра^ннымъ и= стрwпти'вымъ.
Кто` да'лjье и='хъ; jа=зы'къ безнаде'женъ и= попра'нъ.

3. Нн~jь рjь'ки з<е>мны'я вся^ а='ки страна` населе'на
насели'тся, страна` и='хъ а='ки зна'менiе w\т горы`
воздви'гнется, а='ки гла'съ трубы` о<у>=слы'шанъ бу'детъ.

4. Jа='кw та'кw ми` рече` гд\сь: о<у>=твержде'нiе бу'детъ
въ мое'мъ гра'дjь, а='ки свjь'тъ зно'я полу'деннагw
и= а='ки w='блакъ ро'сный въ де'нь жа'твы бу'детъ.

5. Пре'жде жа'твы, <е>=гда` соверши'тся цвjь'тъ, и=
гре'знъ произы'детъ по цвjь'тjь недозрjь'лъ: и= w\ти'метъ
гро'здiе ма'лое серпа'ми и= ло'зiе w\ти'метъ и= посjьче'тъ,

6. и= w=ста'витъ вку'пjь пти'цамъ неб<е>'снымъ и= sвjьр<е>'мъ
земны^мъ: и= соберу'тся на ня` пти^цы неб<е>'сныя,
и= вси` sвjь'рiе земли` на'нь прiи'дутъ.

7. Въ то` вре'мя принесу'тся да'ры гд\су саваw'fу w\т
людi'й w=скорбле'ныхъ и= w\тто'рженыхъ и= w\т людi'й
вели'кихъ, w\тнн~jь и= въ вjь'чное вре'мя: jа=зы'къ
надjь'ющься и= попра'нъ, и='же <е>='сть въ ча'сти рjьчнjь'й
страны` своея`, на мjь'сто, и=дjь'же и='мя гд\са саваw'fа,
на го'ру сiw'ню.

Глава` 19.

%(Видjь'нiе на <е>=гv'пта.%)

Се`, гд\сь сjьди'тъ на w='блацjь ле'гцjь и= прiи'детъ
во <е>=гv'петъ, и= потрясу'тся рукотвор<е>'нная <е>=гv'п<е>тская
w\т лица` <е>=гw`, и= сердца` и='хъ разсла'бнутъ въ
ни'хъ.

2. И= воста'нутъ <е>=гv'птяне на <е>=гv'птяны, и= воwружи'тся
человjь'къ на бра'та своего`, и= вся'къ на бли'жняго
своего`, воста'нетъ гра'дъ на гра'дъ и= зако'нъ на
зако'нъ.

3. И= возмяте'тся ду'хъ <е>=гv'птянъ въ ни'хъ, и= совjь'тъ
и='хъ разсы'плю, и= вопро'сятъ богw'въ свои'хъ и= кумi'рwвъ
свои'хъ, и= глася'щихъ w\т земли` и= чревоволше'бникwвъ.

4. И= преда'мъ <е>=гv'петъ въ ру'цjь человjь'кwвъ вла'стелей
же'стокихъ, и= ца'рiе же'стоцы w=блада'ти бу'дутъ и='ми:
сiя^ гл~етъ гд\сь саваw'fъ.

5. И= и=спiю'тъ <е>=гv'птяне во'ду, jа='же при мо'ри,
а= рjька` w=скудjь'етъ и= и='зсхнетъ.

6. И= w=скудjь'ютъ рjь'ки и= ров<е>'нницы рjьчнi'и:
и= и='зсхнетъ ве'сь со'нмъ водны'й, и= во вся'цjьмъ
лу'зjь тро'стнjьмъ и= си'тнjьмъ,

7. и= sла'къ зеле'ный ве'сь и='же w='крестъ рjьки`,
и= все` сjь'емое при рjьцjь` по'схнетъ вjь'тромъ растлjь'нно.

8. И= возстеня'тъ ры'барiе, и= возстеня'тъ вси` ме'щущiи
о<у>='дицу въ рjьку`, и= ме'щущiи не'воды и= ме'щущiи
сjь^ти возрыда'ютъ.

9. И= сту'дъ прiи'метъ дjь'лающихъ ле'нъ расче'саный
и= дjь'лающихъ вv"ссо'нъ, и= бу'дутъ дjь'лающiи я=`
въ болjь'зни,

10. и= вси` творя'щiи сiке'ру w=печа'лятся и= поболя'тъ
душа'ми.

11. И= ю=ро'диви бу'дутъ кня^зи тане'сwвы: му'дрiи
цар<е>'вы совjь^тницы, совjь'тъ и='хъ w=б\ъюро'дjьетъ.
Ка'кw рече'те царю`: сы'нове смы'сленыхъ мы`, сы'нове
царе'й дре'внихъ;

12. Гдjь` су'ть нн~jь му'дрiи твои`, и= да возвjьстя'тъ
тебjь` и= реку'тъ: что` совjьща` гд\сь саваw'fъ на
<е>=гv'петъ;

13. W=скудjь'ша кня^зи тане'сwвы, и= вознесо'шася кня^зи
мемфi'тстiи, и= прельстя'тъ <е>=гv'пта по племенw'мъ.

14. Гд\сь бо раствори` и=`мъ ду'хъ прельще'нiя, и=
прельсти'ша <е>=гv'пта всjь'ми дjьлесы` свои'ми, jа='коже
прельща'ется пiя'ный и= ку'пнw блю'ющь.

15. И= не бу'детъ <е>=гv'птянwмъ дjь'ла, <е>='же бы
сотвори'ло главу` и= w='шибъ, и= нача'ло и= коне'цъ.

16. Въ то'й де'нь бу'дутъ <е>=гv'птяне а='ки ж<е>ны`
во стра'сjь и= тре'петjь w\т лица` руки` гд\са саваw'fа,
ю='же то'й возложи'тъ на ня`.

17. И= бу'детъ страна` i=уде'йска во стра'хъ <е>=гv'птянwмъ:
вся'къ, и='же а='ще воспомяне'тъ ю=` и=`мъ, о<у>=боя'тся
совjь'та ра'ди, <е>=го'же совjьща` гд\сь саваw'fъ на'нь.

18. Въ то'й де'нь бу'детъ пя'ть градw'въ во <е>=гv'птjь,
глаго'лющихъ я=зы'комъ ханаанi'тскимъ и= клену'щихся
и='менемъ гд\са саваw'fа: гра'дъ %[а=седе'къ%] прозове'тся
<е>=ди'нъ гра'дъ.

19. Въ то'й де'нь бу'детъ же'ртвенникъ гд\севи въ земли`
<е>=гv'петстjьй и= сто'лпъ въ предjь'лjьхъ <е>=гw`
гд\севи.

20. И= бу'детъ въ зна'менiе во вjь'къ гд\севи въ земли`
<е>=гv'петстjьй: jа='кw возопiю'тъ ко гд\су на w=скорбля'ющыя
и=`хъ, и= по'слетъ и=`мъ гд\сь человjь'ка, и='же спасе'тъ
я=`, судя'й спасе'тъ я=`.

21. И= позна'нъ бу'детъ гд\сь <е>=гv'птянwмъ: и= о<у>=вjь'дятъ
<е>=гv'птяне гд\са въ то'й де'нь и= сотворя'тъ ж<е>'ртвы
и= да'ры, и= w=бjьща'ютъ w=бjь'ты гд\севи и= воздадя'тъ.

22. И= порази'тъ гд\сь <е>=гv'птянъ jа='звою вели'кою
и= и=сцjьли'тъ и=`хъ цjьльбо'ю, и= w=братя'тся ко гд\севи,
и= о<у>=слы'шитъ и=`хъ и= и=сцjьли'тъ и=`хъ цjьльбо'ю.

23. Въ то'й де'нь бу'детъ пу'ть w\т <е>=гv'пта ко а=ссv"рi'анwмъ,
и= вни'дутъ а=ссv"рi'ане во <е>=гv'петъ, и= <е>=гv'птяне
по'йдутъ ко а=ссv"рi'анwмъ, и= порабо'таютъ <е>=гv'птяне
а=ссv"рi'анwмъ.

24. Въ то'й де'нь бу'детъ i=и~ль тре'тiй во <е>=гv'птянjьхъ
и= во а=ссv"рi'анjьхъ, благослове'нъ на земли`,

25. ю='же блг\сви` гд\сь саваw'fъ, гл~я: блг\све'ни
лю'дiе мои`, и=`же во <е>=гv'птjь и= и=`же во а=ссv"рi'ахъ,
и= наслjь'дiе мое` i=и~ль.

Глава` 20.

Въ лjь'то, въ не'же вни'де танаfа'нъ во а=зw'тъ, <е>=гда`
по'сланъ бы'сть w\т а=рны`, царя` а=ссv"рi'йскагw,
и= воева` на а=зw'тъ и= взя` <е>=го`,

2. тогда` рече` гд\сь ко и=са'iи сы'ну а=мw'сову, гл~я:
и=ди` и= све'рзи вре'тище со чре'слъ свои'хъ, и= санда^лiя
твоя^ и=ззу'й съ но'гъ твои'хъ, и= сотвори` си'це,
ходя` на'гъ и= бо'съ.

3. И= рече` гд\сь: jа='коже ходи'лъ ра'бъ мо'й и=са'iа
на'гъ и= бо'съ три` лjь^та, три` лjь^та бу'дутъ зна'м<е>нiя
и= чудеса` <е>=гv'птянwмъ и= <е>=fiо'плянwмъ:

4. jа='кw та'кожде w\тведе'тъ ца'рь а=ссv"рi'йскъ плjь'нъ
<е>=гv'петскъ и= <е>=fiо'пскъ, ю='ношы и= ста'рцы,
на'ги и= бо'сы, w\ткров<е>'ны во стыдjь'нiе <е>=гv'пту.

5. И= постыдя'тся побjьжде'ни <е>=гv'птяне w= <е>=fiо'плянjьхъ,
на ни'хже о<у>=пова'ху <е>=гv'птяне, бя'ху бо и=`мъ
сла'ва.

6. И= реку'тъ живу'щiи на <о>='стровjь се'мъ въ де'нь
<о>='ный: се`, мы` бjь'хомъ о<у>=пова'юще бjьжа'ти
къ ни^мъ на по'мощь, и=`же не мого'ша спасти'ся w\т
царя` а=ссv"рi'йска, и= ка'кw мы` спасе'мся;

Глава` 21.

%(Видjь'нiе пусты'ни.%)

Jа='коже бу'ря сквозjь` пусты'ню прохо'дитъ, w\т пусты'ни
и=сходя'щая и=з\ъ земли`,

2. стра'шно видjь'нiе и= же'стоко повjь'дася мнjь`:
преступа'яй преступа'етъ, и= беззако'ннуяй беззако'нствуетъ:
на мя` <е>=ламi'т<е>, и= послы` пе'рсстiи на мя` и='дутъ:
нн~jь воздохну` и= о<у>=тjь'шу себе`.

3. Сегw` ра'ди напо'лнишася чр<е>'сла моя^ разслабле'нiя,
и= бwлjь'зни прiя'ша мя` а='ки ражда'ющую: непра'вдовахъ
<е>='же не слы'шати, потща'хся <е>='же не ви'дjьти.

4. Се'рдце мое` заблужда'етъ, и= беззако'нiе погружа'етъ
мя`, душа` моя` стои'тъ во стра'сjь.

5. О<у>=гото'вите трапе'зу, jа=ди'те, пi'йте: воста'вше,
кня^зи, о<у>=гото'вите щиты`,

6. jа='кw та'кw рече` гд\сь ко мнjь`: ше'дъ поста'ви
себjь` стра'жа, и= <е>='же а='ще о<у>='зриши, возвjьсти`.

7. И= о<у>=зрjь'хъ вса'дники кw'нныя два`, вса'дника
на <о>=сля'ти и= вса'дника на вельблю'дjь. Послу'шай
слу'шанiемъ мно'гимъ

8. и= призови` о<у>=рi'ю на стражбу` гд\сню. И= рече`:
стоя'хъ вы'ну де'нь, и= о<у>= по'лчища а='зъ стоя'хъ
всю` но'щь,

9. и= се`, са'мъ гряде'тъ (му'жъ) вса'дникъ двоко'нный,
и= w\твjьща'въ рече`: паде`, паде` вавv"лw'нъ, и= вси`
кумi'ры <е>=гw` и= вся^ рукотвор<е>'нная <е>=гw` сокруши'шася
на земли`.

10. Послу'шайте, w=ста'вшiися, и= болjь'знующiи, о<у>=слы'шите:
<е>='же слы'шахъ w\т гд\са саваw'fа, бг~ъ i=и~левъ
возвjьсти` на'мъ.

%(Видjь'нiе на i=думе'ю.%)

11. Ко мнjь` зови` w\т сиi'ра: стреги'те забра^ла.

12. Стрегу` зау'тра и= но'щiю. А='ще и='щеши, и=щи`
и= о<у>= мен<е>` w=бита'й.

13. Въ дубра'вjь въ ве'черъ преспи'ши, и=ли` на пути`
деда'новjь.

14. Во срjь'тенiе жа'ждущему во'ду принеси'те, живу'щiи
во странjь` fема'новjь, со хлjь^бы срjьта'йте бjьжа'щыя
мно'жества ра'ди о<у>=бiе'нныхъ

15. и= мно'жества ра'ди заблужда'ющихъ, и= мно'жества
ра'ди мече'й и= мно'жества ра'ди лукw'въ напряже'нныхъ,
и= мно'жества ра'ди па'дшихъ на сjь'чи.

16. Jа='кw си'це рече` гд\сь ко мнjь`: <е>=ще` лjь'то
(<е>=ди'но), jа='коже лjь'то нае'мника, w=скудjь'етъ
сла'ва сынw'въ кида'рскихъ,

17. и= w=ста'нокъ лукw'въ си'льныхъ сынw'въ кида'рскихъ
бу'детъ ма'лъ, jа='кw гд\сь бг~ъ i=и~левъ гл~а.

Глава` 22.

%(Видjь'нiе де'бри сiw'ни.%)

Что` бы'сть тебjь`, jа='кw нн~jь возлjьзо'сте вси`
на хра^мины тщ<е>'тныя;

2. Напо'лнися гра'дъ вопiю'щихъ, о<у>=я'звленнiи твои`
не мечьми` о<у>=язвле'ни, ниже` мертвецы` твои` о<у>=мерщвле'ни
ра'тiю:

3. вси` кня^зи твои` побjьго'ша, и= плjьне'ннiи же'стоцjь
су'ть свя'зани, и= крjь'пцыи въ тебjь` дале'че w\тбjьжа'ша.

4. Сегw` ра'ди реко'хъ: w=ста'вите мене`, да го'рцjь
воспла'чуся: не належи'те о<у>=тjьша'ти мя` w= сокруше'нiи
дще'ре ро'да моегw`:

5. jа='кw де'нь мяте'жа и= па'губы и= попра'нiя, и=
смяте'нiе w\т гд\са саваw'fа: въ де'бри сiw'ни скита'ются,
w\т ма'ла да'же до вели'ка скита'ются по гора'мъ.

6. <Е>=ламi'т<е> же взя'ша ту'лы, и= вса'дницы человjь'цы
на ко'нехъ, и= собо'ръ w=полче'нiя.

7. И= бу'дутъ и=збра^нны д<е>'бри твоя^, напо'лнятся
колесни'цъ, кw'нницы же засту'пятъ врата` твоя^

8. и= w\ткры'ютъ врата` i=у^дина, и= воззря'тъ въ то'й
де'нь во и=збра^нныя до'мы гра'да,

9. и= w\ткры'ютъ сокров<е>'нная домw'въ краегра'дiя
давi'дова, и= о<у>='зрятъ, jа='кw мно'жайшiи су'ть,
и= jа='кw w\тврати'ша во'ду дре'внiя купjь'ли во гра'дъ,

10. и= jа='кw разори'ша до'мы i=ер\сли^мли на о<у>=твержде'нiе
стjьнjь` гра'днjьй.

11. И= сотвори'сте себjь` во'ду между` двjьма` стjьна'ма,
внутрьу'ду купjь'ли дре'внiя, и= не воззрjь'сте на
сотвори'вшаго ю=` и=спе'рва, и= согра'ждшагw ю=` не
ви'дjьсте.

12. И= призва` гд\сь, гд\сь саваw'fъ въ то'й де'нь
пла'чь и= рыда'нiе, и= w=стриже'нiе и= препоя'санiе
во вр<е>'тища:

13. тi'и же сотвори'ша ра'дость и= весе'лiе, закала'юще
тельцы` и= жру'ще <о>='вцы, jа='кw jа='сти мяса` и=
пи'ти вiно`, глаго'люще: да jа='мы и= пiе'мъ, о<у>='трjь
бо о<у>='мремъ.

14. И= w\ткров<е>'нна сiя^ су'ть во о<у>='шiю гд\са
саваw'fа, jа='кw не w=ста'вится ва'мъ то'й грjь'хъ,
до'ндеже о<у>='мрете.

15. Си'це гл~етъ гд\сь саваw'fъ: и=ди` въ ку'щу ко
сомна'ну строи'телю до'му и= рцы` <е>=му`:

16. что` ты` здjь`, и= что` тебjь` здjь`, jа='кw и=стеса'лъ
<е>=си` себjь` здjь` гро'бъ и= сотвори'лъ <е>=си` себjь`
на высо'цjь гро'бъ, и= написа'лъ <е>=си` себjь` на
ка'мени ку'щу;

17. Се`, нн~jь гд\сь саваw'fъ и=зве'ржетъ и= сотре'тъ
му'жа, и= w\ти'метъ о<у>='тварь твою` и= вjьне'цъ тво'й
сла'вный,

18. и= пове'ржетъ тя` во страну` вели'ку и= безмjь'рну,
и= та'мw о<у>='мреши: и= положи'тъ колесни'цу твою`
до'брую въ безче'стiе и= до'мъ кня'зя твоегw` въ попра'нiе:

19. и= и=зве'ржешися w\т строи'тельства твоегw` и=
w\т степе'не твоегw`.

20. И= бу'детъ въ то'й де'нь, и= призову` раба` моего`
<е>=лiакi'ма сы'на хелкi'ева

21. и= w=блеку` <е>=го` во о<у>='тварь твою`, и= вjьне'цъ
тво'й да'мъ <е>=му` и= держа'ву твою`, и= строи'тельство
твое` да'мъ въ ру'цjь <е>=гw`, и= бу'детъ jа='кw <о>=те'цъ
живу'щымъ во i=ер\сли'мjь и= живу'щымъ во i=уде'и.

22. И= да'мъ <е>=му` сла'ву давi'дову, и= w=бвладjь'етъ,
и= не бу'детъ противоглаго'лющагw: и= да'мъ <е>=му`
клю'чь до'му давi'дова на ра'мо <е>=гw`, и= w\тве'рзетъ,
и= не бу'детъ затворя'ющагw, и= затво'ритъ, и= не бу'детъ
w\тверза'ющагw.

23. И= поста'влю <е>=го` кня'зя на мjь'стjь вjь'рнjь,
и= бу'детъ на престо'лjь сла'вы до'му <о>=тца` своегw`.

24. И= бу'детъ о<у>=пова'яй на него` вся'къ сла'вный
въ дому` <о>=тца` <е>=гw`, w\т ма'ла да'же до вели'ка:
и= бу'дутъ зави'сяще на не'мъ.

25. Въ то'й де'нь, сiя^ гл~етъ гд\сь саваw'fъ, подви'гнется
человjь'къ о<у>=твержде'нъ на мjь'стjь вjь'рнjь, и=
w\ти'мется, и= паде'тъ, и= потреби'тся сла'ва, jа='же
на не'мъ, jа='кw гд\сь гл~а.

Глава` 23.

%(Видjь'нiе на тv'ра.%)

Пла'читеся, корабли^ кархидо'нстiи, jа='кw поги'бе,
и= ктому` не и='дутъ w\т земли` китiе'йскiя, w\тведе'ся
плjьне'нъ.

2. Кому` подо'бни бы'ша живу'щiи во <о>='стровjь, купцы`
фi'нiчестiи, преходя'щiи мо'ре;

3. Въ водjь` мно'зjь сjь'мя купе'ческо, а='ки жа'твjь
вноси'мjьй купцы` jа=зы'честiи.

4. О<у>=срами'ся, сiдw'не, рече` мо'ре. Крjь'пость
же морска'я рече`: не болjь'хъ, ни породи'хъ, ни вскорми'хъ
ю='ношъ, ниже` вознесо'хъ дjьви'цъ.

5. <Е>=гда' же слы'шано бу'детъ во <е>=гv'птjь, прiи'метъ
я=` болjь'знь w= тv'рjь.

6. И=ди'те въ кархидо'нъ, пла'читеся, живу'щiи во <о>='стровjь
се'мъ.

7. Не сiе' ли бjь` велича'нiе ва'мъ и=спе'рва, пре'жде
не'же пре'дану бы'ти <е>=му`;

8. Кто` сiя^ совjьща` на тv'ра; <е>=да` ху'ждшiй <е>='сть,
и=ли` не крjь'пкiй <е>='сть; купцы` <е>=гw` сла'внiи
кня^зи земли`.

9. Гд\сь саваw'fъ совjьща` разсы'пати вся'кую горды'ню
сла'вныхъ и= w=безче'стити вся'кое сла'вное на земли`.

10. Дjь'лай зе'млю твою`, и='бо корабли^ ктому` не
прiи'дутъ w\т кархидо'на.

11. И= рука` твоя` ктому` не о<у>=крjьпjь'етъ по мо'рю,
разгнjьвля'ющая царе'й. Гд\сь саваw'fъ заповjь'да w=
ханаа'нjь, <е>='же погуби'ти крjь'пость <е>=гw`.

12. И= реку'тъ: ктому` не приложи'те о<у>=коря'ти и=
w=би'дjьти дще'рь сiдw'ню: и= а='ще w\ти'деши ко китiи'wмъ,
ниже` та'мw бу'детъ тебjь` поко'й:

13. и= въ зе'млю халде'йску, но и= та` w=пустjь'ла
w\т а=ссv"рi'анъ, jа='кw стjьна` <е>=я` паде'ся.

14. Пла'читеся, корабли^ кархидо'нстiи, jа='кw поги'бе
тверды'ня ва'ша.

15. И= бу'детъ въ то'й де'нь, w=ста'вленъ бу'детъ тv'ръ
се'дмьдесятъ лjь'тъ, jа='коже вре'мя (<е>=ди'нагw)
царя`, jа='кw вре'мя человjь'ческо: и= по седми'десятихъ
лjь'тjьхъ бу'детъ тv'ръ jа='кw пjь'снь блудни'цы.

16. Возми` гу'сли, w=быди` гра'дъ, блудни'ца забве'ная,
до'брjь погуди`, мно'гw воспо'й, да па'мять твоя` бу'детъ.

17. И= бу'детъ по седми'десятихъ лjь'тjьхъ, присjьще'нiе
сотвори'тъ бг~ъ тv'ру, и= па'ки возста'вится на пре'жднее
и= бу'детъ то'ржище всjь^мъ ца'рствамъ вселе'нныя на
лицы` земли`.

18. И= бу'детъ <е>=гw` ку'пля и= мзда` ст~о гд\севи,
не и=`мъ со'брано бу'детъ, но живу'щымъ пред\ъ гд\семъ,
вся` ку'пля <е>=гw`, jа='сти и= пи'ти и= напо'лнитися,
и= въ сы'тость, на па'мять пред\ъ гд\семъ.

Глава` 24.

Се`, гд\сь разсы'плетъ вселе'нную и= w=пустоши'тъ ю=`,
и= w\ткры'етъ лице` <е>=я` и= расточи'тъ живу'щыя на
не'й.

2. И= бу'дутъ лю'дiе а='ки жре'цъ, и= ра'бъ а='ки господи'нъ,
и= раба` а='ки госпожа`: бу'детъ купу'яй jа='кw продая'й,
и= взаи'мъ <е>='мляй а='ки заимода'вецъ, и= до'лжный
а='ки <е>=му'же <е>='сть до'лженъ.

3. Тлjь'нiемъ и=стлjь'етъ земля`, и= расхище'нiемъ
расхище'на бу'детъ земля`: о<у>=ста' бо гд\сня гл~аша
сiя^.

4. Воспла'кася земля`, и= растлjь'нна бы'сть вселе'нная,
воспла'кашася высо'цыи земли`.

5. Земля' бо беззако'нiе сотвори` живу'щихъ ра'ди на
не'й, поне'же преступи'ша зако'нъ и= и=змjьни'ша за'пwвjьди,
разруши'ша завjь'тъ вjь'чный.

6. Сегw` ра'ди прокля'тiе поя'стъ зе'млю, jа='кw согрjьши'ша
живу'щiи на не'й: сегw` ра'ди о<у>=бо'зи бу'дутъ живу'щiи
на земли`, и= w=ста'нется человjь'кwвъ ма'лw.

7. Воспла'чется вiно`, возрыда'етъ вiногра'дъ, возстену'тъ
вси` ра'дующiися душе'ю.

8. Преста'ло <е>='сть весе'лiе тv"мпа'нwвъ, преста`
высокоде'рзость и= бога'тство нечести'выхъ, преста'лъ
<е>='сть гла'съ гу'слей:

9. о<у>=срами'шася, не пи'ша вiна`, горька` бы'сть
сiке'ра пiю'щымъ.

10. W=пустjь` вся'къ гра'дъ, заключи'тъ хра'мъ, <е>='же
не вни'ти.

11. Пла'читеся w= вiнjь` всю'ду, преста'ла <е>='сть
ра'дость вся` земна'я, w\ти'де вся` ра'дость земли`.

12. И= w=ста'нутъ гра'ди пу'сти, и= до'мове w=ста'влени
поги'бнутъ.

13. Сiя^ вся^ бу'дутъ на земли` среди` jа=зы'кwвъ:
jа='коже а='ще кто` w=тряса'етъ ма'сличину, та'кw w=трясу'тъ
и=`хъ: и= (jа='коже) а='ще w=ста'нетъ w\т w=б\ъима'нiя
вiногра'да,

14. сi'и гла'сомъ возопiю'тъ: w=ста'вшiися же на земли`
возра'дуются со сла'вою гд\снею, возмяте'тся вода`
морска'я.

15. Сегw` ра'ди сла'ва гд\сня во <о>='стровjьхъ бу'детъ
морски'хъ, и='мя гд\сне просла'влено бу'детъ.

16. Гд\си бж~е i=и~левъ, w\т кри'лъ земны'хъ чудеса`
слы'шахомъ, наде'жда бл~гочести'вому: и= реку'тъ: (го'ре
ху'лящымъ, и=`же ху'лятъ зако'нъ,) го'ре престу'пникwмъ,
и=`же преступа'ютъ зако'нъ.

17. Стра'хъ и= про'пасть и= сjь'ть на ва'съ живу'щихъ
на земли`.

18. И= бу'детъ, бjьжа'й стра'ха впаде'тъ въ про'пасть,
и= и=зла'зяй и=з\ъ про'пасти и='мется въ сjь'ть: jа='кw
<о>='кна съ небесе` w\тверзо'шася, и= потрясу'тся w=снwва'нiя
земна^я.

19. Мяте'жемъ возмяте'тся земля`, и= ску'достiю w=скудjь'етъ
земля`.

20. Преклони'ся и= потрясе'ся земля` а='ки <о>=во'щное
храни'лище, и= а='ки пiя'нъ и= шу'менъ паде'тъ и= не
возмо'жетъ воста'ти, преwдолjь' бо на не'й беззако'нiе.

21. И= бу'детъ въ то'й де'нь, наведе'тъ гд\сь на о<у>='тварь
небе'сную ру'ку и= на цари^ земны^я.

22. И= соберу'тъ собра'нiе <е>=я` и= затворя'тъ въ
тв<е>'рди и= въ т<е>мни'цы: мно'зjьми рw'ды бу'детъ
посjьще'нiе и='хъ.

23. И= и=ста'етъ плi'нfа и= паде'тъ стjьна`, и= о<у>=стыди'тся
луна` и= посрами'тся со'лнце: jа='кw воцр~и'тся гд\сь
въ сiw'нjь и= во i=ер\сли'мjь и= пред\ъ старjь^йшины
сла'венъ бу'детъ.

Глава` 25.

Гд\си бж~е мо'й, просла'влю тя`, воспою` и='мя твое`,
jа='кw сотвори'лъ <е>=си` чу^дная дjьла`, совjь'тъ
дре'внiй и='стинный: да бу'детъ, гд\си.

2. Jа='кw положи'лъ <е>=си` гра'ды въ пе'рсть, гра'ды
тв<е>'рдыя, <е>='же па'сти w=снова'нi<е>мъ и='хъ, нечести'выхъ
гра'дъ да не сози'ждется во вjь'къ.

3. Сегw` ра'ди благословя'тъ тя` лю'дiе ни'щiи, и=
гра'ди человjь'кwвъ w=би'димыхъ возблагословя'тъ тя`.

4. Бы'лъ бо <е>=си` вся'кому гра'ду смире'нному помо'щникъ,
и= и=знемога'ющымъ за w=скудjь'нiе покро'въ, w\т человjь^къ
sлы'хъ и=зба'виши и=`хъ: покро'въ жа'ждущихъ, и= ду'хъ
человjь'кwвъ w=би'димыхъ.

5. А='ки человjь'цы малоду'шнiи жа'ждущiи въ сiw'нjь,
jа='кw и=зба'виши и=`хъ w\т человjь^къ нечести'выхъ,
и=`мже на'съ пре'далъ <е>=си`.

6. И= сотвори'тъ гд\сь саваw'fъ всjь^мъ jа=зы'кwмъ:
на горjь` се'й и=спiю'тъ ра'дость, и=спiю'тъ вiно`,

7. пома'жутся мv'ромъ на горjь` се'й: преда'ждь сiя^
вся^ jа=зы'кwмъ: то'й бо совjь'тъ на вся^ jа=зы'ки.

8. Пожре` сме'рть {<Е>=вр.: поже'рта бу'детъ сме'рть}
возмо'гши, и= па'ки w\тя'тъ гд\сь бг~ъ вся'кую сле'зу
w\т вся'кагw лица`: поноше'нiе людi'й w\тя'тъ w\т всея`
земли`, о<у>=ста' бо гд\сня гл~аша (сiя^).

9. И= реку'тъ въ де'нь <о>='ный: се`, бг~ъ на'шъ, на'ньже
о<у>=пова'хомъ, и= сп~се'тъ на'съ: се'й гд\сь, потерпjь'хомъ
<е>=го`, и= возра'довахомся и= возвесели'хомся w= сп\снiи
на'шемъ.

10. Поко'й да'стъ бг~ъ на горjь` се'й, и= попере'тся
мwавi'тiда, jа='коже то'пчутъ то'къ колесни'цами.

11. И= воздви'гнетъ ру'цjь свои`, jа='коже и= то'й
смири`, <е>='же погуби'ти: и= смири'тъ горды'ню <е>=гw`,
на ня'же ру'цjь возложи`.

12. И= высоту` о<у>=бjь'жища w=гра'ды твоея` смири'тъ,
и= w=бни'зится да'же до земли`.

Глава` 26.

Въ то'й де'нь воспою'тъ пjь'снь сiю` въ земли` i=уде'йстjьй,
глаго'люще: се`, гра'дъ крjь'покъ, и= спасе'нiе на'мъ
положи'тъ стjь'ну и= w=гражде'нiе.

2. W\тве'рзите врата`, да вни'дутъ лю'дiе храня'щiи
пра'вду и= храня'щiи и='стину,

3. прiе'млющiи и='стину и= храня'щiи ми'ръ.

4. Jа='кw на тя` надjь'янiемъ надjь'яшася, гд\си, во
вjь'къ, бж~е вели'кiй, вjь'чный,

5. и='же смири'въ низве'лъ <е>=си` живу'щыя въ высо'кихъ:
гра'ды крjь^пкiя разори'ши и= w=бни'зиши я=` да'же
до земли`.

6. И= поперу'тъ я=` но'ги кро'ткихъ и= смире'нныхъ.

7. Пу'ть бл~гочести'выхъ пра'въ бы'сть, и= приугото'ванъ
пу'ть бл~гочести'выхъ.

8. Пу'ть бо гд\сень су'дъ: о<у>=пова'хомъ на и='мя
твое` и= па'мять, <е>=я'же жела'етъ душа` на'ша.

9. W\т но'щи о<у>='тренюетъ ду'хъ мо'й къ тебjь`, бж~е,
зане` свjь'тъ повелjь^нiя твоя^ на земли`: пра'вдjь
научи'теся, живу'щiи на земли`.

10. Преста' бо нечести'вый: вся'къ, и='же не научи'тся
пра'вдjь на земли`, и='стины не сотвори'тъ: да во'змется
нечести'вый, да не ви'дитъ сла'вы гд\сни.

11. Гд\си, высока` твоя` мы'шца, и= не вjь'дjьша, разумjь'вше
же постыдя'тся: ре'вность прiи'метъ лю'ди ненака^занныя,
и= нн~jь <о>='гнь супоста'ты поя'стъ.

12. Гд\си бж~е на'шъ, ми'ръ да'ждь на'мъ, вся^ бо возда'лъ
<е>=си` на'мъ.

13. Гд\си бж~е на'шъ, стяжи' ны: гд\си, ра'звjь теб<е>`
и=но'гw не вjь'мы: и='мя твое` и=мену'емъ.

14. Ме'ртвiи же живота` не и='мутъ ви'дjьти, ниже`
вра'чеве воскреся'тъ: сегw` ра'ди наве'лъ <е>=си` и=
погуби'лъ <е>=си`, и= взя'лъ <е>=си` вся'къ му'жескъ
по'лъ и='хъ.

15. Приложи` и=`мъ sла^, гд\си, приложи` sла^ сла^внымъ
земли`.

16. Гд\си, въ ско'рби помяну'хомъ тя`, въ ско'рби ма'лjь
наказа'нiе твое` на'мъ.

17. И= jа='кw боля'щая приближа'ется роди'ти и= въ
болjь'зни свое'й воскрича`, та'кw бы'хомъ возлю'бленному
твоему`.

18. Стра'ха ра'ди твоегw`, гд\си, во чре'вjь прiя'хомъ
и= поболjь'хомъ, и= роди'хомъ ду'хъ сп\снiя твоегw`,
<е>=го'же сотвори'хомъ на земли`: не паде'мся, но паду'тся
вси` живу'щiи на земли`.

19. Воскре'снутъ ме'ртвiи и= воста'нутъ и=`же во гробjь'хъ,
и= возра'дуются и=`же на земли`: роса' бо, jа='же w\т
теб<е>`, и=сцjьле'нiе и=`мъ <е>='сть, земля' же нечести'выхъ
паде'тъ.

20. И=ди'те, лю'дiе мои`, вни'дите во хра'мину ва'шу,
затвори'те дв<е>'ри своя^, о<у>=кры'йтеся ма'лw <е>=ли'кw
<е>=ли'кw, до'ндеже мимои'детъ гнjь'въ гд\сень.

21. Се' бо, гд\сь w\т ст~а'гw (мjь'ста) наво'дитъ гнjь'въ
на живу'щыя на земли`: и= w\ткры'етъ земля` кро'вь
свою` и= не покры'етъ и=збiе'ныхъ.

Глава` 27.

Въ то'й де'нь наведе'тъ гд\сь ме'чь ст~ы'й и= вели'кiй
и= крjь'пкiй на дра'конта sмi'а бjьжа'ща, на дра'конта
sмi'а лука'ваго, и= о<у>=бiе'тъ дра'конта су'щаго въ
мо'ри.

2. Въ то'й де'нь вiногра'дъ до'брый, жела'нiе пjь'ти
над\ъ ни'мъ:

3. а='зъ гра'дъ крjь'пкiй, гра'дъ вою'емый, всу'е напою`
<е>=го`: плjьне'нъ бо бу'детъ но'щiю, въ де'нь же паде'тся
стjьна` <е>=гw`: нjь'сть тогw`, и='же не во'зметъ <е>=гw`.

4. Кто' мя приста'витъ стрещи` сте'блiе на ни'вjь;
ра'ди вражды` сея` w\три'нухъ и=`. О<у>=`бо сегw` ра'ди
сотвори` гд\сь бг~ъ вся^, <е>=ли^ка совjьща`.

5. И= сгорjь'хъ, возопiю'тъ живу'щiи въ не'мъ: сотвори'мъ
ми'ръ <е>=му`, сотвори'мъ ми'ръ,

6. приходя^щая ча^да i=а^кwвля: прозя'бнетъ и= процвjьте'тъ
i=и~ль, и= напо'лнится вселе'нная плода` <е>=гw`.

7. <Е>=да` jа='коже то'й порази`, и= са'мъ си'це о<у>=язви'тся;
и= jа='коже са'мъ о<у>=би`, та'кожде о<у>=бiе'нъ бу'детъ;

8. Сваря'ся и= о<у>=коря'я w\тпу'ститъ я=`: не ты'
ли бы'лъ <е>=си` помышля'я ду'хомъ же'стокимъ, о<у>=би'ти
я=` ду'хомъ jа='рости;

9. Сегw` ра'ди w\ти'мется беззако'нiе i=а'кwвле, и=
сiе` <е>='сть блг\све'нiе <е>=гw`, <е>=гда` w\тиму`
грjь'хъ <е>=гw`, <е>=гда` положа'тъ все` ка'менiе тре'бищъ
сокруше'но а='ки пра'хъ дро'бный: и= не пребу'дутъ
древеса` и='хъ, и= кумi'ры и='хъ бу'дутъ посjь'чени,
а='ки дубра'ва дале'че.

10. W=бита'ющее ста'до w\тпуще'нно бу'детъ, а='ки ста'до
w=ста'вленое: и= бу'детъ мно'го вре'мя въ па'жить,
и= та'мw почi'ютъ стада`.

11. И= по вре'мени не бу'детъ въ не'мъ вся'кагw sла'ка,
зане'же и='зсхнетъ: ж<е>ны` гряду'щыя съ позо'рища,
прiиди'те: не су'ть бо лю'дiе и=му'ще смы'сла, сегw`
ра'ди не о<у>=ще'дритъ сотвори'вый я=`, ниже` созда'вый
и=`хъ поми'луетъ.

12. И= бу'детъ въ то'й де'нь, загради'тъ гд\сь w\т
рове'нника рjьчна'гw, да'же до рiнокору'ры {<Е>=вр.:
водоте'чи <е>=гv'петскiя.} (гра'да): вы' же собери'те
сы'ны i=и~л<е>вы по <е>=ди'ному.

13. И= бу'детъ въ то'й де'нь, востру'бятъ трубо'ю вели'кою,
и= прiи'дутъ погубля'емiи во странjь` а=ссv"рi'йстjьй
и= погубля'емiи во <е>=гv'птjь, и= покло'нятся гд\севи
на горjь` ст~jь'й во i=ер\сли'мjь.

Глава` 28.

Го'ре вjьнцу` горды'ни, наи^мницы <е>=фре'мwвы, цвjь'тъ
w\тпады'й w\т сла'вы, на версjь` горы` ту'чныя пiя'нiи
без\ъ вiна`.

2. Се`, крjьпка` и= же'стока jа='рость гд\сня, а='ки
гра'дъ низпуща'емый не и=мы'й кро'ва, наси'льнw низпуща'емый:
jа='коже воды` мно'гое мно'жество влеку'щее страну`,
земли` сотвори'тъ поко'й рука'ма,

3. и= нога'ма попере'тся вjьне'цъ горды'ни, наи^мницы
<е>=фре'мwвы.

4. И= бу'детъ цвjь'тъ w\тпады'й w\т наде'жды сла'вы
на версjь` горы` высо'кiя, а='ки ра'ннiй пло'дъ смо'квинъ:
ви'дjьвый <е>=го`, пре'жде взя'тiя въ ру'цjь свои`,
восхо'щетъ поглоти'ти <е>=го`.

5. Въ то'й де'нь бу'детъ гд\сь саваw'fъ вjьне'цъ наде'жди,
сплете'ный сла'вою w=ста'вшымся лю'демъ.

6. И= w=ста'вятся ду'хомъ су'днымъ на су'дъ, и= крjь'пость
возбраня'ющихъ погубля'ти.

7. Сi'и бо вiно'мъ су'ть прельще'ни: прельсти'шася
сiке'ры ра'ди, жре'цъ и= проро'къ и=зступи'ша о<у>=ма`
w\т сiке'ры, пож<е>'рты бы'ша вiно'мъ, потрясо'шася
w\т пiя'нства сiке'ры, прельсти'шася: сiе` <е>='сть
привидjь'нiе.

8. Прокля'тiе поя'стъ се'й совjь'тъ, се'й бо совjь'тъ
ра'ди лихои'мства.

9. Кому` возвjьсти'хомъ sла^я и= кому` повjь'дахомъ
вjь'сть; и=`же w\тдое'нiи (су'ть) w\т млека`, w\тто'рженнiи
w\т сосца`.

10. Печа'ли на печа'ль w=жида'й, наде'жды къ наде'жди,
<е>=ще` ма'лw, <е>=ще` ма'лw,

11. jа='кw ху'достiю о<у>=сте'нъ, я=зы'комъ и=ны'мъ
возглаго'лютъ лю'демъ си^мъ, реку'ще и=`мъ:

12. се'й поко'й а='лчному и= сiе` сокруше'нiе, и= не
восхотjь'ша слы'шати.

13. И= бу'детъ и=`мъ сло'во гд\са бг~а, печа'ль къ
печа'ли, наде'жда къ наде'жди, <е>=ще` ма'лw, <е>=ще`
ма'лw, да и='дутъ и= паду'тся вспя'ть и= въ бjьду`
впаду'тъ, и= сокруша'тся и= плjьне'ни бу'дутъ.

14. Сегw` ра'ди о<у>=слы'шите сло'во гд\сне, му'жiе
w=sло'бленнiи и= кня^зи людi'й су'щихъ во i=ер\сли'мjь.

15. Jа='кw реко'сте: сотвори'хомъ завjь'тъ со а='домъ
и= со сме'ртiю сложе'нiе: бу'ря носи'ма а='ще мимои'детъ,
не прiи'детъ на на'съ: положи'хомъ лжу` наде'жду на'шу
и= лже'ю покры'емся.

16. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ полага'ю
во w=снова'нiе сiw'ну ка'мень многоцjь'ненъ, и=збра'нъ,
краеуго'ленъ, чт\сенъ, во w=снова'нiе <е>=му`, и= вjь'руяй
во'нь не постыди'тся:

17. и= положу` су'дъ въ наде'жду, мл\сть же моя` на
мjь'рилjьхъ, и= о<у>=пова'вшiи вотще` на лжу`, jа='кw
не мине'тъ ва'съ бу'ря:

18. и= не w\ти'метъ w\т ва'съ завjь'та сме'ртнагw,
и= наде'жда ва'ша, jа='же ко а='ду, не пребу'детъ.
Бу'ря и=ду'щая а='ще на'йдетъ, бу'дете <е>='й въ попра'нiе:

19. <е>=гда` мимои'детъ, во'зметъ ва'съ: jа='кw по
вся'ко о<у>='тро преходи'ти бу'детъ въ де'нь, и= въ
нощи` бу'детъ наде'жда sла`. Научи'теся слы'шати, о<у>=тjьсня'емiи:

20. не мо'жемъ ра'товати, са'ми же и=знемога'емъ, <е>='же
собра'тися на'мъ.

21. Jа='коже гора` на нечести'выхъ воста'нетъ гд\сь,
и= бу'детъ (jа='коже) въ де'бри гаваw'нстjьй, съ jа='ростiю
сотвори'тъ дjьла` своя^, го'рести дjь'ло: jа='рость
же <е>=гw` чу'ждw о<у>=потреби'тся, и= погубле'нiе
<е>=гw` стра'нно.

22. И= вы` не ра'дуйтеся, ниже` да возмо'гутъ ва'ши
о<у>='зы: зане` сконча^ны и= сокращ<е>'ны в<е>'щи слы'шахъ
w\т гд\са саваw'fа, jа=`же сотвори'тъ над\ъ все'ю земле'ю.

23. Внуши'те и= слы'шите гла'съ мо'й, внемли'те и=
слы'шите словеса` моя^.

24. <Е>=да` ве'сь де'нь бу'детъ w=ря'й w=ра'ти; и=ли`
сjь'мя о<у>=гото'витъ пре'жде воздjь'ланiя земли`;

25. Не <е>=гда' ли о<у>=мягчи'тъ {о<у>=равни'тъ} лице`
<е>=я`, тогда` всjь'етъ ма'лw черну'хи и= кv"мi'на,
пото'мъ же сjь'етъ пшени'цу и= jа=чме'нь и= про'со
въ предjь'лjьхъ твои'хъ;

26. И= научи'шися суду` бг~а твоегw` и= возра'дуешися.

27. И='бо не съ же'стокостiю w=чища'ется черну'ха,
ниже` ко'ло колесни'чное w=бы'детъ кv"мi'на, но жезло'мъ
и=стряса'ется черну'ха, кv"мi'нъ же со хлjь'бомъ снjь'стся.

28. Не во вjь'къ бо а='зъ разгнjь'ваюся на вы`, ниже`
гла'съ гнjь'ва моегw` попере'тъ ва'съ.

29. И= сiя^ w\т гд\са саваw'fа и=зыдо'ша чудеса`: совjь'туйте,
вознеси'те тще'тное о<у>=тjьше'нiе.

Глава` 29.

Го'ре гра'ду а=рiи'лу, на'ньже давi'дъ воева`. Собери'те
жи^та w\т го'да до го'да, снjь'сте бо вку'пjь съ мwа'вомъ:

2. w=sло'блю бо а=рiи'ла, и= бу'детъ крjь'пость <е>=гw`
и= бога'тство мнjь`:

3. и= w=бся'ду тя` а='ки давi'дъ, и= поста'влю w='крестъ
теб<е>` <о>=стро'гъ, и= согражду` столпы`.

4. И= смиря'тся словеса` твоя^ до земли`, и= въ зе'млю
вни'дутъ словеса` твоя^: и= бу'детъ гла'съ тво'й а='ки
глася'щихъ w\т земли`, и= ко земли` и=знемо'жетъ гла'съ
тво'й.

5. И= бу'детъ jа='кw пе'рсть w\т колесе` бога'тство
нечести'выхъ, и= а='ки пра'хъ летя'й мно'жество о<у>=тjьсня'ющихъ
тя`, и= бу'детъ а='ки черта` внеза'пу w\т гд\са саваw'fа.

6. Присjьще'нiе бо бу'детъ со гро'момъ и= съ тру'сомъ
и= гла'сомъ вели'кимъ, бу'ря несо'ма и= пла'мень <о>='гненный
пояда'яй.

7. И= бу'детъ а='ки со'нiе ви'дяй во снjь` но'щiю,
бога'тство всjь'хъ jа=зы'кwвъ, <е>=ли'цы воева'ша на
а=рiи'ла, и= вси`, и=`же воева'ша на i=ер\сли'ма, и=
вси` со'браннiи на'нь и= w=sлобля'ющiи <е>=го`.

8. И= бу'дутъ а='ки во снjь` jа=ду'щiи и= пiю'щiи,
и= воста'вшымъ, то'щь и='хъ со'нъ: и= jа='коже во снjь`
жа'ждай а='ки пiя'й, воспряну'въ же <е>=ще` жа'ждетъ,
душа' же <е>=гw` вотще` надjь'яся: та'кw бу'детъ бога'тство
всjь'хъ jа=зы'кwвъ, <е>=ли'цы воева'ша на го'ру сiw'ню.

9. Разслабjь'йте и= о<у>=жасни'теся, и= о<у>=пi'йтеся
не сiке'ромъ, ни вiно'мъ,

10. jа='кw напои` ва'съ гд\сь ду'хомъ о<у>=миле'нiя,
и= смежи'тъ <о>='чи и='хъ и= проро'кwвъ и='хъ и= князе'й
и='хъ, ви'дящихъ сокров<е>'нная.

11. И= бу'дутъ ва'мъ вся^ сiя^ словеса`, а='ки словеса`
кни'ги запечатлjь'нныя сея`, ю='же а='ще даду'тъ человjь'ку
вjь'дущему писа^нiя, глаго'люще: прочти` сiе`. И= рече'тъ:
не могу` прочести`, запечатлjь'нна бо.

12. И= да'стся кни'га сiя` въ ру'цjь человjь'ку не
вjь'дущему писа^нiя, и= рече'тся <е>=му`: прочти` сiе`.
И= рече'тъ: не вjь'мъ писа^нiя.

13. И= рече` гд\сь: приближа'ются мнjь` лю'дiе сi'и
о<у>=сты^ свои'ми и= о<у>=стна'ми свои'ми почита'ютъ
мя`, се'рдце же и='хъ дале'че w\тстои'тъ w\т мен<е>`:
всу'е же почита'ютъ мя`, о<у>=ча'ще за'повjьдемъ человjь'ч<е>скимъ
и= о<у>=че'нi<е>мъ.

14. Сегw` ра'ди се`, а='зъ приложу`, <е>='же пресели'ти
лю'ди сiя^, и= преста'влю я=`, и= погублю` прему'дрость
прему'дрыхъ и= ра'зумъ разу'мныхъ сокры'ю.

15. Го'ре творя'щымъ глубо'кw совjь'тъ, а= не гд\семъ:
го'ре въ та'йнjь совjь'тъ творя'щымъ, и= бу'дутъ во
тьмjь` дjьла` и='хъ, и= реку'тъ: кто' ны ви'дjь, и=
кто' ны о<у>=разумjь'етъ, jа=`же мы` твори'мъ;

16. Не jа='коже ли бре'нiе скуде'льника вмjьните'ся;
<Е>=да` рече'тъ зда'нiе созда'вшему <е>=`: не ты` мя`
созда'лъ <е>=си`; и=ли` творе'нiе сотво'ршему: не разу'мнw
мя` сотвори'лъ <е>=си`;

17. Не <е>=ще' ли ма'лw, и= приложи'тся лiва'нъ, а='ки
гора` херме'ль, и= херме'ль въ дубра'ву вмjьни'тся;

18. И= о<у>=слы'шатъ въ де'нь <о>='ный глусi'и словеса`
кни'ги (сея`), и= и=`же во тьмjь` и= и=`же во мглjь`
<о>='чи слjьпы'хъ о<у>='зрятъ.

19. И= возра'дуются ни'щiи ра'ди гд\са въ весе'лiи,
и= w\тча'явшiися человjь'цы и=спо'лнятся весе'лiя.

20. И=счезе` беззако'нникъ, и= поги'бе го'рдый, и=
потреби'шася вси` беззако'ннующiи во sло'бjь

21. и= творя'щiи согрjьша'ти человjь'ки во сло'вjь:
всjь^мъ же w=блича'ющымъ во вратjь'хъ претыка'нiе положа'тъ,
поне'же соврати'ша въ непра'вдахъ прв\днаго.

22. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь на до'мъ i=а'кwвль,
<е>=го'же w=предjьли` w\т а=враа'ма: не нн~jь постыди'тся
i=а'кwвъ, ниже` нн~jь лице` свое` и=змjьни'тъ i=и~ль:

23. но <е>=гда` о<у>=ви'дятъ ча^да и='хъ дjьла` моя^,
мен<е>` ра'ди w=святя'тъ и='мя мое` и= w=святя'тъ ст~а'го
i=а'кwвля, и= бг~а i=и~лева о<у>=боя'тся.

24. И= о<у>=разумjь'ютъ заблужда'ющiи ду'хомъ смы'слъ,
и= ро'пщущiи науча'тся послу'шати, и= я=зы'цы нjьмотству'ющiи
науча'тся глаго'лати ми'ръ.

Глава` 30.

Го'ре, ча^да w\тступи^вшая, сiя^ гл~етъ гд\сь: сотвори'сте
совjь'тъ не мно'ю и= завjь'ты не дх~омъ мои'мъ, приложи'ти
грjьхи` ко грjьхw'мъ:

2. и=ду'щiи сни'ти во <е>=гv'петъ, мене' же не вопроси'ша,
<е>='же по'мощь и=мjь'ти w\т фараw'на и= заступле'нiе
w\т <е>=гv'птянъ.

3. Бу'детъ бо ва'мъ покро'въ фараw'новъ въ постыдjь'нiе
и= о<у>=пова'ющымъ на <е>=гv'петъ о<у>=кори'зна:

4. jа='кw су'ть въ та'нjь старjь^йшины <е>=гw`, и=
вjь^стницы <е>=гw` sли`.

5. Вотще` потрудя'тся людi'й ра'ди, и=`же не о<у>=по'льзуютъ
и='хъ, ниже` на по'мощь, ниже` на по'льзу, но на сту'дъ
и= на о<у>=кори'зну.

%(Видjь'нiе четвероно'гихъ, и=`же въ пусты'ни.%)

6. Въ печа'ли и= въ тjьснотjь` ле'въ и= льви'чищь:
w\тту'ду а='спiды и= пле'мя а='спiдwвъ паря'щихъ, и=`же
везя'ху на <о>=слjь'хъ и= на вельблю'дjьхъ бога'тство
свое` ко jа=зы'ку, и='же не помо'жетъ и=`мъ въ по'мощь,
но на сту'дъ и= о<у>=кори'зну.

7. <Е>=гv'птяне вотще` и= всу'е о<у>=спjь'ютъ ва'мъ:
возвjьсти` и=`мъ, jа='кw тще'тно о<у>=тjьше'нiе ва'ше
сiе`.

8. Нн~jь о<у>=`бо сjь'дъ напиши` сiя^ на дскjь` и=
въ кни'гу: jа='кw бу'дутъ сiя^ во дни^ време'нъ и=
да'же до вjь'ка.

9. Jа='кw лю'дiе непокори'ви су'ть, сы'нове лжи'вiи,
и=`же не похотjь'ша слы'шати зако'на бж~iя,

10. глаго'люще пр\оро'кwмъ: не повjь'дайте на'мъ: и=
видjь^нiя ви'дящымъ: не глаго'лите на'мъ, но на'мъ
глаго'лите и= возвjьща'йте на'мъ и=но'е прельще'нiе

11. и= соврати'те на'съ съ пути` сегw`: w\тими'те w\т
на'съ пу'ть се'й и= w\тими'те w\т на'съ су'дъ i=и~левъ
{<Е>=вр.: ст~о'е i=и~лево.}.

12. Тогw` ра'ди си'це гл~етъ гд\сь ст~ы'й i=и~левъ:
поне'же не покори'стеся словес<е>'мъ си^мъ и= надjь'ястеся
на лжу`, и= jа='кw поропта'сте и= о<у>=пова'юще бы'сте
на сло'во сiе`,

13. сегw` ра'ди бу'детъ ва'мъ грjь'хъ се'й, а='ки стjьна`
па'дающая внеза'пу гра'да тве'рда плjьне'на, <е>=гw'же
а='бiе настои'тъ паде'нiе:

14. и= паде'нiе <е>=гw` бу'детъ jа='кw сокруше'нiе
сосу'да гли'няна, w\т гли'ны дро'бны, jа='кw не мо'жно
w=брjьсти` въ ни'хъ чре'па, и='мже <о>='гнь во'змеши
и= во'ньже влiе'ши воды` ма'лw.

15. Та'кw гл~етъ гд\сь, гд\сь ст~ы'й i=и~левъ: <е>=гда`
возврати'вся воздо'хнеши, тогда` спасе'шися и= о<у>=разумjь'еши,
гдjь` <е>=си` бы'лъ: <е>=гда` о<у>=пова'лъ <е>=си`
на су'<е>тная, тще'тна крjь'пость ва'ша бы'сть, и=
не хотjь'сте послу'шати,

16. но реко'сте: на ко'нехъ побjь'гнемъ. Тогw` ра'ди
побjь'гнете. И= реко'сте: на ле'гкихъ вса'дницы бу'демъ.
Тогw` ра'ди ле'гцы бу'дутъ гоня'щiи ва'съ.

17. W\т гла'са <е>=ди'нагw побjь'гнутъ ты'сяща, и=
w\т гла'са пяти` побjь'гнутъ мно'зи, до'ндеже w=ста'влени
бу'дете а='ки що'гла на горjь` и= jа='кw зна'мя нося'й
на холмjь`.

18. И= па'ки пожде'тъ бг~ъ, <е>='же о<у>=ще'дрити ва'съ,
и= сегw` ра'ди вознесе'тся <е>='же поми'ловати ва'съ:
зане` судiя` гд\сь бг~ъ ва'шъ <е>='сть, и= гдjь` w=ста'вите
сла'ву ва'шу; блаже'ни вси` пребыва'ющiи въ не'мъ.

19. Зане` лю'дiе ст~i'и въ сiw'нjь вселя'тся, i=ер\сли'мъ
же пла'чемъ воспла'кася: поми'луй мя`. Поми'луетъ тя`,
<е>=гда` о<у>=зрjь` гла'съ во'пля твоегw`, послу'ша
тебе`.

20. И= да'стъ гд\сь ва'мъ хлjь'бъ печа'ли и= во'ду
тjь'сную, и= ктому` не прибли'жатся къ тебjь` льстя'щiи
тя`: jа='кw <о>='чи твои` о<у>='зрятъ прельща'ющихъ
тя`,

21. и= о<у>=шеса` твоя^ о<у>=слы'шатъ словеса` созади`
тебе` прельща'ющихъ, и=`же глаго'лютъ: се'й пу'ть,
поиди'мъ по нему` и=ли` на де'сно, и=ли` на лjь'во.

22. И= w\тве'ржеши кумi'ры посре'бр<е>нныя, и= позлащ<е>'нныя
раздроби'ши, и= развjь'еши jа='кw во'ду жены` мjь'сячныя,
и= а='ки мwты'ла w\тве'ржеши я=`.

23. Тогда` бу'детъ до'ждь сjь'мени земли` твоея`, и=
хлjь'бъ жи'та земли` твоея` бу'детъ и=з\ъ<о>би'ленъ
и= ту'ченъ, и= напасу'тся ско'ти твои` въ то'й де'нь
на мjь'стjь ту'чнjь и= простра'ннjь.

24. Ю=нцы` ва'ши и= воло'ве дjь'лающiи зе'млю наядя'тся
пле'въ смjь'шенныхъ со jа=чме'немъ и=звjь'янымъ.

25. И= бу'детъ на вся'цjьй горjь` высо'цjь и= на вся'цjьмъ
хо'лмjь вознесе'ннjь вода` теку'щая въ де'нь <о>='ный,
<е>=гда` поги'бнутъ мно'зи, и= <е>=гда` паду'тся столпи`:

26. и= бу'детъ свjь'тъ луны` а='ки свjь'тъ со'лнца,
и= свjь'тъ со'лнечный бу'детъ седмери'цею въ то'й де'нь,
<е>=гда` и=сцjьли'тъ гд\сь сокруше'нiе людi'й свои'хъ
и= болjь'знь jа='звы твоея` и=сцjьли'тъ.

27. Се`, и='мя гд\сне и='детъ вре'менемъ мно'гимъ,
горя'щая jа='рость <е>=гw`: со сла'вою сло'во о<у>=сте'нъ
<е>=гw`, сло'во гнjь'ва по'лно, и= гнjь'въ jа='рости
jа='кw <о>='гнь поя'стъ:

28. и= ду'хъ <е>=гw` а='ки вода` въ де'бри влеку'щи
прiи'детъ да'же до вы'и и= раздjьли'тся, <е>='же смути'ти
jа=зы'ки w= прельще'нiи су'етнjьмъ, и= пожене'тъ я=`
пре'лесть тща`, и= во'зметъ я=` пред\ъ лице'мъ и='хъ.

29. <Е>=да` пр\снw подоба'етъ ва'мъ ра'доватися и= входи'ти
во ст~а^я моя^ всегда`, а='ки пра'зднующымъ и= jа='кw
веселя'щымся вни'ти со сопjь'лiю въ го'ру гд\сню къ
бг~у i=и~леву;

30. И= слы'шану сотвори'тъ гд\сь сла'ву гла'са своегw`,
и= jа='рость мы'шцы своея` показа'ти, съ jа='ростiю
и= гнjь'вомъ, и= со пла'менемъ пояда'ющимъ возгреми'тъ
sjь'льнw, и= jа='кw вода` и= гра'дъ низходя'щь ну'ждею.

31. Гла'сомъ бо гд\снимъ побjьжде'ни бу'дутъ а=ссv"рi'ане
jа='звою, <е>='юже а='ще порази'тъ я=`.

32. И= бу'детъ <е>=му` w='крестъ, w\т<о>ну'дуже бjь`
и='хъ наде'жда по'мощи, на ню'же то'й о<у>=пова'ше:
тi'и со тv"мпа^ны и= гу'сльми ра'товати бу'дутъ на'нь
w\т премjьне'нiя.

33. Ты' бо пре'жде днi'й и=стя'занъ бу'деши: <е>=да`
и= тебjь` о<у>=гото'вася ца'рствовати; де'брь глубо'кую,
древеса` лежа^ща, <о>='гнь и= древа` мнw'га, jа='рость
гд\сня а='ки де'брь жу'пеломъ горя'щая.

Глава` 31.

Го'ре сходя'щымъ во <е>=гv'петъ по'мощи ра'ди, о<у>=пова'ющымъ
на ко'ни и= на колесни^цы: су'ть бо мнw'га, и= ко'нническое
мно'жество мно'го sjьлw`: и= не бjь'ша о<у>=пова'юще
на ст~а'го i=и~лева, и= бг~а не взыска'ша.

2. То'йже прем\дрjь наведе` на ни'хъ sла^я, и= сло'во
<е>=гw` не w\три'нется, и= воста'нетъ на до'мы человjь'кwвъ
sлы'хъ и= на наде'жду и='хъ тще'тную,

3. <е>=гv'птянина человjь'ка, а= не бг~а, кw'нски плw'ти,
и= не бу'детъ по'мощи: гд\сь же наведе'тъ ру'ку свою`
на ня`, и= о<у>=трудя'тся помага'ющiи, и= вси` вку'пjь
поги'бнутъ.

4. Зане'же та'кw рече` мнjь` гд\сь: jа='коже возреве'тъ
ле'въ, и=ли` льви'чищь w= лови'твjь, ю='же и='метъ,
и= возопiе'тъ над\ъ не'ю, до'ндеже напо'лнятся го'ры
гла'са <е>=гw`, и= побjьди'шася и= мно'жества jа='рости
о<у>=боя'шася: та'кw гд\сь саваw'fъ сни'детъ на го'ру
сiw'ню и= на го'ры <е>=гw` воева'ти.

5. Jа='коже пти^цы паря'щыя, си'це защи'титъ гд\сь
саваw'fъ w= i=ер\сли'мjь, защи'титъ и= и=зба'витъ,
и= снабди'тъ и= сп~се'тъ.

6. W=брати'теся, совjьщава'ющiи глубо'къ совjь'тъ и=
беззако'ненъ, сы'нове i=и~л<е>вы:

7. jа='кw въ то'й де'нь w\тве'ргутъ человjь'цы рукотвор<е>'нная
своя^ ср<е>'бряная и= рукотвор<е>'нная злата^я, jа=`же
сотвори'ша ру'ки и='хъ.

8. И= паде'тъ а=ссу'ръ не мече'мъ человjь'ческимъ,
ни ме'чь му'жескiй поя'стъ <е>=го`, и= побjь'гнетъ
не w\т лица` меча`: ю='нwты же бу'дутъ въ побjьжде'нiе.

9. Ка'менiемъ бо w=б\ъи'мутся jа='кw <о>=стро'гомъ
и= побjьжде'ни бу'дутъ, а= бjьжа'й плjьне'нъ бу'детъ.
Сiя^ гл~етъ гд\сь: (бл~же'нъ,) и='же и=мjь'етъ пле'мя
въ сiw'нjь и= ю='жики во i=ер\сли'мjь.

Глава` 32.

Се' бо, цр~ь прв\дный воцр~и'тся, и= кня^зи со судо'мъ
владjь'ти начну'тъ.

2. И= бу'детъ человjь'къ сокрыва'яй словеса` своя^,
и= скры'ется, а='ки w\т воды` носи'мыя: и= jа=ви'тся
въ сiw'нjь jа='кw рjька` теку'щая сла'вная въ земли`
жа'ждущей.

3. И= ксему` не бу'дутъ о<у>=пова'юще на человjь'ки,
но о<у>='шы вдадя'тъ на слы'шанiе,

4. и= се'рдце и=знемо'гшихъ во'нметъ послу'шати, и=
я=зы'цы нjьмотству'ющiи ско'рw науча'тся глаго'лати
ми'ръ:

5. и= ксему` не реку'тъ ю=ро'дивому владjь'ти, и= ксему`
не реку'тъ слуги^ твои`: молчи`.

6. Ю=ро'дъ бо ю=рw'дивая и=зрече'тъ, и= се'рдце <е>=гw`
тщ<е>'тная о<у>=разумjь'етъ, <е>='же соверша'ти беззакw'нная
и= глаго'лати на гд\са пре'лесть, <е>='же растли'ти
ду'шы а='лчныя и= ду'шы жа'ждущыя тщы` сотвори'ти.

7. Совjь'тъ бо sлы'хъ беззакw'нная совjьщава'етъ, растли'ти
смир<е>'нныя словесы` непра'ведными и= разсы'пати словеса`
смире'нныхъ на судjь`.

8. Благочести'вiи же смы'сленнjь совjьща'ша, и= то'й
совjь'тъ пребу'детъ.

9. Ж<е>ны` бога^тыя, воста'ните и= о<у>=слы'шите гла'съ
мо'й: дщ<е>'ри, съ наде'ждею слы'шите словеса` моя^:

10. дня` лjь'тнягw па'мять сотвори'те въ болjь'зни
съ наде'ждею: потреби'ся w=б\ъима'нiе вi'нное, преста`
сjь'янiе, и= (собира'нiе) ктому` не прiи'детъ.

11. О<у>=жасни'теся, сжа'литеся, о<у>=пова'вшыя, совлецы'теся,
на^ги бу'дите, препоя'шите чр<е>'сла своя^ во вр<е>'тища

12. и= въ п<е>'рси бi'йтеся w= селjь` жела'емjьмъ и=
w= вiногра'днjьмъ рожде'нiи.

13. На земли` людi'й мои'хъ те'рнiе и= бы'лiе возни'кнетъ,
и= w\т всегw` до'му ра'дость восхи'тится: гра'дъ бога'тъ,

14. до'мове w=ста'вленнiи, бога'тство гра'да и= до'мы
вожделjь'нiя w=ста'вятъ: и= бу'дутъ в<е>'си пещ<е>'ры
до вjь'ка, ра'дость <о>=слw'мъ ди^вiимъ, па^ствы пастухw'въ:

15. до'ндеже на'йдетъ на ны` дх~ъ w\т вы'шнягw, и=
бу'детъ пусты'ня въ херме'ль, а= херме'ль въ дубра'ву
вмjьни'тся.

16. И= почi'етъ въ пусты'ни су'дъ, и= пра'вда въ карми'лjь
всели'тся:

17. и= бу'дутъ дjьла` пра'вды ми'ръ, и= w=держи'тъ
пра'вда поко'й, и= о<у>=пова'юще бу'дутъ до вjь'ка:

18. и= вселя'тся лю'дiе <е>=гw` во гра'дjь ми'ра и=
w=бита'ти бу'дутъ о<у>=пова'юще, и= почi'ютъ съ бога'тствомъ.

19. Гра'дъ же, а='ще сни'детъ, то` не на вы` прiи'детъ:
и= бу'дутъ живу'щiи въ дубра'вахъ о<у>=пова'юще, jа='коже
су'щiи на поля'хъ.

20. Блаже'ни сjь'ющiи при вся'цjьй водjь`, и=дjь'же
во'лъ и= <о>=се'лъ попира'етъ.

Глава` 33.

Го'ре w=би'дящымъ ва'съ! ва'съ никто'же и=з\ъwби'дитъ,
и= w\тверга'яй ва'съ не w\тве'ржетъ: плjьне'ни бу'дутъ
w\тмета'ющiи (ва'съ) и= предадя'тся, и= jа='кw мо'лiе
въ ри'зjь, та'кw побjьжде'ни бу'дутъ.

2. Гд\си, поми'луй ны`, на тя' бо о<у>=пова'хомъ: бы'сть
пле'мя непокаря'ющихся въ па'губу, сп\снiе же на'ше
во вре'мя печа'ли.

3. Гла'сомъ стра'ха твоегw` о<у>=жасо'шася лю'дiе w\т
стра'ха твоегw`, и= разсjь'яшася jа=зы'цы.

4. Нн~jь же соберу'тся кwры'сти ва'шя ма'лагw и= вели'кагw:
jа='коже а='ще кто` собере'тъ пру'ги, та'кw наруга'ются
ва'мъ.

5. Ст~ъ бг~ъ живы'й въ вы'шнихъ, напо'лнися сiw'нъ
суда` и= пра'вды.

6. Въ зако'нjь предадя'тся, въ сокро'вищихъ сп\снiе
на'ше, та'мw прему'дрость и= хи'трость и= бл~гоче'стiе
ко гд\севи: сiя^ су'ть сокрw'вища пра'вды.

7. Се`, нн~jь во стра'сjь ва'шемъ тi'и о<у>=боя'тся:
и='хже боя'стеся, возопiю'тъ w\т ва'съ: вjь^стницы
бо по'слани бу'дутъ го'рцjь пла'чущеся, прося'ще ми'ра.

8. W=пустjь'ютъ бо си'хъ путiе`: преста` стра'хъ jа=зы'кwвъ,
и= завjь'тъ и='же къ ни^мъ взе'млется, и= не вмjьните`
и='хъ въ человjь'ки.

9. Воспла'кася земля`, посра'мленъ лiва'нъ, бла'то
бы'сть са'рwнь: jа=вле'на бу'детъ галiле'а и= херме'ль.

10. Нн~jь воскр\сну`, гл~етъ гд\сь, нн~jь просла'влюся,
нн~jь вознесу'ся.

11. Нн~jь о<у>='зрите, нн~jь w=щутите`, тще'тна бу'детъ
крjь'пость ду'ха ва'шегw: <о>='гнь вы` поя'стъ.

12. И= бу'дутъ jа=зы'цы пожже'ни, а='ки те'рнiе на
ни'вjь разме'тано и= пожже'но.

13. О<у>=слы'шатъ да'льнiи, jа=`же сотвори'хъ, (гл~етъ
гд\сь,) о<у>=вjь'дятъ приближа'ющiися крjь'пость мою`.

14. W\тступи'ша, и=`же въ сiw'нjь, беззакw'нницы, прiи'метъ
тре'петъ нечести^выя: кто` возвjьсти'тъ ва'мъ, jа='кw
<о>='гнь гори'тъ; кто` возвjьсти'тъ ва'мъ мjь'сто вjь'чное;

15. Ходя'й въ пра'вдjь, глаго'ляй пра'вый пу'ть, ненави'дяй
беззако'нiя и= непра'вды и= ру'цjь w\ттряса'яй w\т
дарw'въ: w=тягчава'яй о<у>='шы, да не о<у>=слы'шитъ
суда` кро'ве: смежа'яй <о>='чи, да не о<у>='зритъ непра'вды,

16. се'й всели'тся во высо'цjь пеще'рjь ка'мене крjь'пкагw:
хлjь'бъ <е>=му` да'стся, и= вода` <е>=гw` вjь'рна.

17. Цр~я` со сла'вою о<у>='зрите, и= <о>='чи ва'ши
о<у>='зрятъ зе'млю и=здале'ча,

18. душа` ва'ша поучи'тся стра'ху гд\сню: гдjь` су'ть
книгw'чiи; гдjь` су'ть совjьщава'ющiи; гдjь` <е>='сть
и=счита'яй пита'<е>мыя ма^лы и= вели^ки лю'ди;

19. И=`мже не совjьща'ше, ниже` вjь'дяше глубо'кiй
гла'съ и=му'щагw, jа='кw не слы'шати лю'демъ о<у>=ничтож<е>'нымъ,
и= нjь'сть слы'шащему смы'сла.

20. Се`, сiw'нъ гра'дъ, спасе'нiе на'ше, <о>='чи твои`
о<у>='зрятъ, i=ер\сли'ме, гра'де бога'тый, ку'щы не
поколе'блются, ниже` подви'гнутся ко'лiе хра'мины <е>=гw`
въ вjь'чное вре'мя, и= о<у>='жя <е>=гw` не прето'ргнутся.

21. Jа='кw и='мя гд\сне вели'ко ва'мъ <е>='сть, мjь'сто
ва'мъ бу'детъ, рjь'ки и= ров<е>'нницы широ'цы и= простра'нни:
не по'йдеши по сему` пути`, ниже` по'йдетъ кора'бль
плову'щь:

22. бг~ъ бо мо'й вели'къ <е>='сть: не мине'тъ мене`
гд\сь судiя` на'шъ, гд\сь кн~зь на'шъ, гд\сь цр~ь на'шъ,
гд\сь то'й на'съ сп~се'тъ.

23. Прерва'шася о<у>='жя твоя^, jа='кw не о<у>=крjьпи'шася:
що'гла твоя` преклони'ся, не распу'ститъ вjь'трилъ,
не воздви'гнетъ зна'менiя, до'ндеже преда'стся на плjьне'нiе:
тjь'мже мно'зи хромi'и плjь'нъ сотворя'тъ,

24. и= не реку'тъ: тружда'емся, лю'дiе живу'щiи въ
ни'хъ, w=ста'вися бо и=`мъ грjь'хъ.

Глава` 34.

Приступи'те, jа=зы'цы, и= о<у>=слы'шите, кня^зи: да
слы'шитъ земля` и= живу'щiи на не'й, вселе'нная и=
лю'дiе, и=`же на не'й.

2. Зане` jа='рость гд\сня на вся^ jа=зы'ки и= гнjь'въ
на число` и='хъ, <е>='же погуби'ти и=`хъ и= преда'ти
я=` на закла'нiе.

3. И= jа='звенiи и='хъ пове'ргнутся и= мертвецы`, и=
взы'детъ и='хъ смра'дъ, и= намо'кнутъ го'ры кро'вiю
и='хъ:

4. и= и=ста'ютъ вся^ си^лы неб<е>'сныя, и= свiе'тся
не'бо а='ки сви'токъ, и= вся^ sвjь'зды спаду'тъ jа='кw
ли'ствiе съ лозы`, и= jа='коже спа'даетъ ли'ствiе смоко'вницы.

5. О<у>=пи'ся ме'чь мо'й на небеси`: се`, на i=думе'ю
сни'детъ и= на лю'ди па^губныя съ судо'мъ.

6. Ме'чь гд\сень напо'лнися кро'ве, растолстjь` ту'комъ,
w\т кро'ве козлw'въ и= а='гнц<е>въ и= w\т ту'ка козлw'въ
и= <о>=внw'въ: jа='кw же'ртва гд\севи въ восо'рjь,
и= закла'нiе ве'лiе во i=думе'и.

7. И= паду'тъ съ ни'ми си'льнiи, и= <о>=вны` и= ю=нцы`,
и= о<у>=пiе'тся земля` w\т кро'ве и= w\т ту'ка и='хъ
насы'тится:

8. де'нь бо суда` гд\сня, и= лjь'то воздая'нiя суда`
сiw'ня.

9. И= w=братя'тся д<е>'бри <е>=гw` въ смолу`, и= земля`
<е>=гw` въ жу'пелъ,

10. и= бу'детъ земля` <е>=гw` горя'щи jа='кw смола`
дне'мъ и= но'щiю, и= не о<у>=га'снетъ въ вjь'чное вре'мя,
и= взы'детъ ды'мъ <е>=я` высо'цjь, въ ро'ды своя^ w=пустjь'етъ.

11. И= во вре'мя мно'го пти^цы и= <е>='жеве, сwвы`
и= вра'нове возгнjьздя'тся въ не'мъ: и= возложа'тъ
на'нь о<у>='же землемjь'рно пусты'ни, и= <о>=нокента'vри
вселя'тся въ не'мъ.

12. Кня^зи <е>=гw` не бу'дутъ: ца'рiе бо и= вельмw'жи
<е>=гw` бу'дутъ въ па'губу.

13. И= возни'кнутъ во градjь'хъ и='хъ тернw'вая древеса`
и= во тверды'нехъ <е>=гw`, и= бу'дутъ сел<е>'нiя сi'ринwмъ
и= сели^ща струfiо'нwмъ:

14. и= сря'щутся бjь'си со <о>=нокента^vры и= возопiю'тъ
дру'гъ ко дру'гу, ту` почi'ютъ <о>=нокента'vри, w=брjь'тше
себjь` покw'ища:

15. та'мw возгнjьзди'тся <е>='жъ, и= сохрани'тъ земля`
дjь'ти <е>=гw` со о<у>=твержде'нiемъ: та'мw <е>=л<е>'ни
срjьто'шася и= о<у>=ви'дjьша ли'ца дру'гъ дру'га.

16. Число'мъ преидо'ша, и= <е>=ди'нъ w\т ни'хъ не поги'бе,
дру'гъ дру'га не взыска`, jа='кw гд\сь заповjь'да и=`мъ,
и= дх~ъ <е>=гw` собра` я=`.

17. И= то'й ве'ржетъ и=`мъ жр<е>'бiя, и= рука` <е>=гw`
раздjьли` пасти'ся: въ вjь'чное вре'мя наслjь'дите,
въ ро'ды родw'въ почi'ютъ въ не'мъ.

Глава` 35.

Ра'дуйся, пусты'ня жа'ждущая, да весели'тся пусты'ня
и= да цвjьте'тъ jа='кw крi'нъ.

2. И= процвjьте'тъ и= возвесели'тся пусты'ня i=<о>рда'нова:
и= сла'ва лiва'нова даде'ся <е>='й, и= че'сть карми'лова,
и= о<у>='зрятъ лю'дiе мои` сла'ву гд\сню и= высоту`
бж~iю.

3. О<у>=крjьпи'теся, ру'цjь w=сла'бл<е>ныя и= кwлjь'на
разсла'бл<е>ная:

4. о<у>=тjь'шитеся, малоду'шнiи о<у>=мо'мъ, о<у>=крjьпи'теся,
не бо'йтеся: се`, бг~ъ на'шъ су'дъ воздае'тъ и= возда'стъ,
то'й прiи'детъ и= сп~се'тъ на'съ.

5. Тогда` w\тве'рзутся <о>='чи слjьпы'хъ, и= о<у>='ши
глухи'хъ о<у>=слы'шатъ.

6. Тогда` ско'читъ хромы'й jа='кw <е>=ле'нь, и= jа='сенъ
бу'детъ я=зы'къ гугни'выхъ: jа='кw прото'ржеся вода`
въ пусты'ни и= де'брь въ земли` жа'ждущей.

7. И= безво'дная бу'детъ во <е>=зе'ра, и= на жа'ждущей
земли` и=сто'чникъ водны'й бу'детъ: та'мw бу'детъ весе'лiе
пти'цамъ, и= сели'тва тро'сти, и= лу'зи.

8. И= та'мw бу'детъ пу'ть чи'стъ, и= пу'ть ст~ъ нарече'тся:
и= не пре'йдетъ та'мw нечи'стый, ниже` бу'детъ та'мw
пу'ть нечи'стъ: разсjь'яннiи же по'йдутъ по нему` и=
не заблу'дятъ.

9. И= не бу'детъ та'мw льва`, ни w\т sвjьре'й sлы'хъ
не взы'детъ на'нь, ниже` w=бря'щется та'мw, но по'йдутъ
по нему` и=зба'вленнiи:

10. и= со'браннiи гд\семъ w=братя'тся и= прiи'дутъ
въ сiw'нъ съ ра'достiю, и= ра'дость вjь'чная над\ъ
главо'ю и='хъ: над\ъ главо'ю бо и='хъ хвала` и= весе'лiе,
и= ра'дость прiи'метъ я=`, w\тбjьже` болjь'знь и= печа'ль
и= воздыха'нiе.

Глава` 36.

И= бы'сть во четвертоена'десять лjь'то ца'рствующу
<е>=зекi'и, взы'де сеннахирi'мъ ца'рь а=ссv"рi'йскъ
на гра'ды тв<е>'рды i=уд<е>'йски и= взя` w='ныя.

2. И= посла` ца'рь а=ссv"рi'йскъ ра<пс>а'ка w\т лахi'са
во i=ер\сли'мъ ко царю` <е>=зекi'и съ си'лою вели'кою,
и= ста` о<у>= водова'жды купjь'ли вы'шнiя на пути`
села` кнафе'ова {бjьли'льнича}.

3. И= и=зы'де къ нему` <е>=лiакi'мъ сы'нъ хелкi'евъ
домострои'тель, и= сомна'съ книго'чiй, и= i=wа'хъ сы'нъ
а=са'фовъ памятопи'сецъ.

4. И= рече` и=`мъ ра<пс>а'къ: рцы'те <е>=зекi'и: сiя^
глаго'летъ ца'рь вели'кiй, ца'рь а=ссv"рi'йскъ: на
что` о<у>=пова'еши;

5. <е>=да` совjь'томъ и= словесы` о<у>='стными би'тва
быва'етъ; и= нн~jь на кого` о<у>=пова'еши, jа='кw не
покаря'ешися мнjь`;

6. се`, о<у>=пова'еши на же'злъ тро'стянъ сокруше'нный
се'й, на <е>=гv'петъ, на него'же а='ще w=пре'тся му'жъ,
вни'детъ въ ру'ку <е>=гw` и= прободе'тъ ю=`: та'кw
<е>='сть фараw'нъ ца'рь <е>=гv'петскiй, и= вси` о<у>=пова'ющiи
на него`:

7. а='ще же глаго'лете, на гд\са бг~а на'шего о<у>=пова'емъ:
не се'й ли <е>='сть, <е>=гw'же разори` <е>=зекi'а высw'кая
и= тр<е>'бища <е>=гw`, и= заповjь'да i=у'дjь и= i=ер\сли'му:
пред\ъ <о>=лтаре'мъ си'мъ поклони'теся;

8. нн~jь соедини'теся господи'ну моему` царю` а=ссv"рi'йску,
и= да'мъ ва'мъ двjь` ты'сящы ко'ней, а='ще мо'жете
да'ти всjьда'ющыя на ни'хъ:

9. и= ка'кw мо'жете w\тврати'ти лице` воево'ды <е>=ди'нагw;
раби` су'ть, и=`же о<у>=пова'ютъ на <е>=гv'птянъ, на
ко'ней и= вса'дникwвъ:

10. и= нн~jь <е>=да` без\ъ гд\са прiидо'хомъ на страну`
сiю`, воева'ти на ню`; гд\сь рече` ко мнjь`: взы'ди
на зе'млю сiю` и= погуби` ю=`.

11. И= рече` къ нему` <е>=лiакi'мъ и= сомна'съ книго'чiй
и= i=wа'хъ: глаго'ли къ рабw'мъ твои^мъ сv'рски, разумjь'емъ
бо мы`, а= не глаго'ли къ на'мъ i=уде'йски: и= вску'ю
глаго'леши во о<у>='шы человjь'кwмъ сjьдя'щымъ на стjьнjь`;

12. И= рече` къ ни^мъ ра<пс>а'къ: <е>=да` ко господи'ну
ва'шему, и=ли` къ ва'мъ посла' мя господи'нъ мо'й глаго'лати
словеса` сiя^; не къ человjь'кwмъ ли сjьдя'щымъ на
w=гра'дjь, да jа=дя'тъ моты^ла и= пiю'тъ мо'чь съ ва'ми
вку'пjь;

13. И= ста` ра<пс>а'къ, и= возопи` гла'сомъ ве'лiимъ
i=уде'йски и= рече`: слы'шите словеса` царя` вели'кагw,
царя` а=ссv"рi'йска:

14. сiя^ глаго'летъ ца'рь: да не прельща'етъ ва'съ
<е>=зекi'а словесы`, не мо'жетъ и=зба'вити ва'съ:

15. и= да не глаго'летъ ва'мъ <е>=зекi'а, jа='кw и=зба'витъ
вы` бг~ъ, и= не преда'стся гра'дъ се'й въ ру'цjь царя`
а=ссv"рi'йска:

16. не слу'шайте <е>=зекi'и: сiя^ глаго'летъ ца'рь
а=ссv"рi'йскiй: а='ще хо'щете благослове'ни бы'ти,
и=зыди'те ко мнjь` и= jа=ди'те кi'йждо вiногра'дъ сво'й
и= смw'кви, и= пi'йте w\т пото'ка ва'шегw,

17. до'ндеже прiиду` и= поиму` вы` въ зе'млю, jа='же
а='ки ва'ша земля`, земля` пшени'цы и= вiна` и= хлjь'бwвъ
и= вiногра'дwвъ:

18. да не прельща'етъ ва'съ <е>=зекi'а, глаго'ля: бг~ъ
ва'шъ и=зба'витъ вы`: <е>=да` и=зба'виша бо'зи jа=зы'честiи,
кi'йждо страну` свою` w\т руки` царя` а=ссv"рi'йска;

19. гдjь` <е>='сть бо'гъ <е>=ма'fовъ и= а=рфа'fовъ;
и= гдjь` бо'гъ гра'да сепфарi'ма; <е>=да` возмого'ша
и=зба'вити самарi'ю w\т руки` моея`;

20. кто` w\т богw'въ всjь'хъ jа=зы'кwвъ си'хъ, и='же
и=зба'ви зе'млю свою` w\т руки` моея`, jа='кw и=зба'витъ
бг~ъ i=ер\сли'ма w\т руки` моея`;

21. И= о<у>=молко'ша, и= никто'же w\твjьща` <е>=му`
словесе`, повелjь'нiя ра'ди царе'ва, да никто'же w\твjьща'етъ.

22. И= вни'де <е>=лiакi'мъ сы'нъ хелкi'евъ домострои'тель,
и= сомна'съ книго'чiй си'лы, и= i=wа'хъ сы'нъ а=са'фовъ
памятопи'сецъ ко <е>=зекi'и въ расте'рзаныхъ ри'захъ
и= повjь'даша <е>=му` словеса` ра<пс>а'кwва.

Глава` 37.

И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша ца'рь <е>=зекi'а, растерза`
ри^зы и= w=блече'ся во вре'тище и= вни'де во хра'мъ
гд\сень:

2. и= посла` <е>=лiакi'ма домострои'теля, и= со'мну
книго'чiя, и= старjь^йшины жре'ч<е>ски w=болч<е>'ны
во вр<е>'тища ко и=са'iи пр\оро'ку сы'ну а=мw'сову.

3. И= реко'ша <е>=му`: сiя^ глаго'летъ <е>=зекi'а:
де'нь печа'ли и= о<у>=кори'зны и= w=бличе'нiя и= гнjь'ва
дне'шнiй де'нь, поне'же прiи'де болjь'знь ражда'ющей,
крjь'пости же не и=мjь'етъ роди'ти:

4. да о<у>=слы'шитъ гд\сь бг~ъ тво'й словеса` ра<пс>а'кwва,
jа=`же посла` ца'рь а=ссv"рi'йскiй, господи'нъ <е>=гw`,
о<у>=коря'ти бг~а жива'го и= поноси'ти словесы`, jа=`же
слы'ша гд\сь бг~ъ тво'й, и= да помо'лишися ко гд\севи
бг~у твоему` w= w=ста'вшихся си'хъ.

5. И= прiидо'ша <о>='троцы царя` <е>=зекi'и ко и=са'iи.

6. И= рече` и=`мъ и=са'iа: си'це рцы'те ко господи'ну
ва'шему: сiя^ гл~етъ гд\сь: не о<у>=бо'йся w\т слове'съ,
jа=`же <е>=си` слы'шалъ, и='миже о<у>=кори'ша мя` послы`
царя` а=ссv"рi'йска:

7. се`, а='зъ вложу` въ него` ду'хъ, и= о<у>=слы'шавъ
вjь'сть возврати'тся во страну` свою` и= паде'тъ мече'мъ
на свое'й земли`.

8. И= возврати'ся ра<пс>а'къ и= w=брjь'те царя` а=ссv"рi'йскаго
w=блежа'ща ловну`: и= о<у>=слы'ша ца'рь а=ссv"рi'йскъ,
jа='кw w\ти'де w\т лахi'са,

9. и= и=зы'де fарака` ца'рь <е>=fiо'пскiй воева'ти
на'нь: и= о<у>=слы'шавъ возврати'ся и= посла` послы`
ко <е>=зекi'и, глаго'ля:

10. си'це рцы'те <е>=зекi'и царю` i=уде'йску: да не
прельща'етъ бг~ъ тво'й тебе`, на него'же о<у>=пова'я
<е>=си`, глаго'ля, jа='кw не преда'стся i=ер\сли'мъ
въ ру'цjь царя` а=ссv"рi'йска:

11. и=ли` не слы'шалъ <е>=си` ты`, что` сотвори'ша
ца'рiе а=ссv"рi'йстiи, ка'кw всю` зе'млю погуби'ша,
и= ты' ли и=зба'вишися;

12. <е>=да` и=зба'виша си'хъ бо'зи jа=зы'честiи, и=`хже
погуби'ша <о>=тцы` мои`, гwза'нъ и= харра'нъ и= расе'мъ,
и=`же су'ть во странjь` fеема'fи;

13. гдjь` су'ть ца'рiе <е>=ма'fwвы, и= гдjь` а=рфа'fwвы,
и= гдjь` гра'да <е>=пфаруе'ма, а=нагуга'на;

14. И= взя` <е>=зекi'а кни'гу w\т послw'въ и= прочте`
ю=`, и= вни'де во хра'мъ гд\сень и= w\тве'рзе ю=` пред\ъ
гд\семъ.

15. И= помоли'ся <е>=зекi'а ко гд\севи, глаго'ля:

16. гд\си саваw'fъ, бж~е i=и~левъ, сjьдя'й на херувi'мjьхъ,
ты` <е>=си` бг~ъ <е>=ди'нъ цр~ь вся'кагw ца'рства вселе'нныя,
ты` сотвори'лъ <е>=си` не'бо и= зе'млю:

17. приклони`, гд\си, о<у>='хо твое`, о<у>=слы'ши,
гд\си, w\тве'рзи, гд\си, <о>='чи твои`, при'зри, гд\си,
и= ви'ждь и= слы'ши вся^ словеса` сеннахирi^мля, jа=`же
посла` о<у>=коря'ти бг~а жива'го:

18. пои'стиннjь бо, гд\си, пу'сту сотвори'ша ца'рiе
а=ссv"рi'йстiи всю` зе'млю и= страны^ и='хъ,

19. и= вверго'ша кумi'ры и='хъ во <о>='гнь, не бjь'ша
бо бо'зи, но дjьла` ру'къ человjь'ческихъ, древа` и=
ка'менiе, и= погуби'ша я=`:

20. нн~jь же, гд\си бж~е на'шъ, сп~си' ны w\т руки`
и='хъ, да о<у>=вjь'дятъ вся^ ца^рствiя земна^я, jа='кw
ты` <е>=си` (гд\сь) бг~ъ <е>=ди'нъ.

21. И= по'сланъ бы'сть и=са'iа сы'нъ а=мw'совъ ко <е>=зекi'и
и= рече` <е>=му`: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ:
слы'шахъ, w= ни'хже моли'лся <е>=си` ко мнjь` w= сеннахирi'мjь
цари` а=ссv"рi'йстjьмъ.

22. Сiе` сло'во, <е>='же гл~а w= не'мъ бг~ъ: поху'ли
тя` и= поруга'ся тебjь` дjьви'ца дщи` сiw'ня, на тя`
главо'ю покива` дщи` i=ер\сли'мля:

23. кого` о<у>=кори'лъ и= разгнjь'валъ <е>=си`; и=ли`
къ кому` возвы'силъ <е>=си` гла'съ тво'й, и= не воздви'глъ
<е>=си` на высоту` <о>=че'съ твои'хъ; ко ст~о'му i=и~леву!

24. jа='кw посла'ми о<у>=кори'лъ <е>=си` гд\са, ты'
бо ре'клъ <е>=си`: мно'жествомъ колесни'цъ а='зъ взыдо'хъ
на высоту` го'ръ и= на послjь^дняя лiва'на, и= посjько'хъ
высоту` ке'дра <е>=гw` и= добро'ту кv"парi'сову, и=
внидо'хъ въ высоту` ча'сти дубра'вныя

25. и= положи'хъ мо'стъ, и= w=пустоши'хъ во'ды и= все`
собра'нiе водно'е:

26. не слы'шалъ ли <е>=си` и=здре'вле си'хъ, jа=`же
а='зъ сотвори'хъ; w\т дре'внихъ днi'й совjьща'хъ, нн~jь
же показа'хъ w=пустоши'ти jа=зы'ки въ тверды'нехъ и=
живу'щыя во тве'рдыхъ градjь'хъ:

27. w=пусти'хъ ру'цjь, и= и=зсхо'ша и= бы'ша а='ки
су'хо сjь'но на кро'вjьхъ и= а='ки тро'скотъ:

28. нн~jь же поко'й тво'й и= и=схо'дъ тво'й и= вхо'дъ
тво'й а='зъ вjь'мъ,

29. jа='рость же твоя`, <е>='юже разгнjь'вался <е>=си`,
и= w=горче'нiе твое` взы'де ко мнjь`, и= вложу` брозду`
въ нw'здри твоя^ и= о<у>=зду` во о<у>=ста` твоя^, и=
возвращу' тя путе'мъ, и='мже <е>=си` прише'лъ.

30. Сiе' же тебjь` зна'менiе: jа='ждь сегw` лjь'та,
<е>='же <е>=си` всjь'ялъ, а= во второ'е лjь'то, <е>='же
w\т себ<е>` расте'тъ: а= въ тре'тiе насjь'явше по'жнете
и= насадите` вiногра'ды и= снjь'сте плоды` и='хъ:

31. и= бу'дутъ w=ста'вшiи во i=уде'и, прорастя'тъ коре'нiе
до'лу и= сотворя'тъ въ ве'рхъ пло'дъ,

32. jа='кw w\т i=ер\сли'ма бу'дутъ w=ста'вшiися и=
спа'сшiися w\т горы` сiw'ни: ре'вность гд\са саваw'fа
сотвори'тъ сiя^.

33. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь на царя` а=ссv"рi'йска:
не вни'детъ въ се'й гра'дъ, ниже` пу'ститъ на'нь стрjьлу`,
ниже` возложи'тъ на'нь щита`, ниже` w=гради'тъ w='крестъ
<е>=гw` w=гражде'нiя:

34. но путе'мъ, и='мже прiи'де, тjь'мже возврати'тся,
и= во гра'дъ се'й не вни'детъ. Сiя^ гл~етъ гд\сь:

35. защищу` гра'дъ се'й, <е>='же сп\сти` <е>=го` мен<е>`
ра'ди и= ра'ди давi'да раба` моегw`.

36. И= и=зы'де а='гг~лъ гд\сень и= и=зби` w\т полка`
а=ссv"рi'йска сто` <о>='смьдесятъ пя'ть ты'сящъ. И=
воста'вше зау'тра, w=брjьто'ша вся^ тjьлеса` м<е>'ртва.

37. И= w\ти'де возвра'щься сеннахирi'мъ ца'рь а=ссv"рi'йскiй
и= всели'ся во нiнеvi'и.

38. И= внегда` покланя'тися <е>=му` въ дому` насара'ху
<о>=течествонача'льнику своему`, а=драмеле'хъ и= сараса'ръ
сы'нове <е>=гw` о<у>=би'ста <е>=го` мечьми`, са'ми
же о<у>=бjьжа'ста во а=рме'нiю. И= воцари'ся а=сорда'нъ
сы'нъ <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`.

Глава` 38.

Бы'сть же въ то` вре'мя, разболjь'ся <е>=зекi'а до
сме'рти. И= прiи'де къ нему` и=са'iа пр\оро'къ сы'нъ
а=мw'совъ и= рече` къ нему`: сiя^ гл~етъ гд\сь: о<у>=стро'й
w= до'мjь твое'мъ, о<у>=мира'еши бо ты` и= не бу'деши
жи'въ.

2. И= w=брати` <е>=зекi'а лице` свое` ко стjьнjь` и=
помоли'ся ко гд\севи глаго'ля:

3. помяни`, гд\си, ка'кw ходи'хъ пред\ъ тобо'ю со и='стиною
и= се'рдцемъ и='стиннымъ, и= о<у>=гw'дная пред\ъ тобо'ю
сотвори'хъ. И= пла'кася <е>=зекi'а пла'чемъ вели'кимъ.

4. И= бы'сть сло'во гд\сне ко и=са'iи гл~я:

5. и=ди` и= рцы` <е>=зекi'и: та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ
давi'да <о>=тца` твоегw`: о<у>=слы'шахъ моли'тву твою`
и= ви'дjьхъ сле'зы твоя^, се`, прилага'ю къ лjь'тwмъ
твои^мъ лjь'тъ пятьна'десять,

6. и= w\т руки` царя` а=ссv"рi'йска и=зба'влю тя` и=
гра'дъ се'й, и= защищу` w= гра'дjь се'мъ:

7. сiе' же тебjь` зна'менiе w\т гд\са, jа='кw бг~ъ
сотвори'тъ гл~го'лъ се'й, jа='коже гл~а:

8. се`, а='зъ возвращу` сjь'нь степе'ней, и='миже сни'де
со'лнце де'сять степе'ней до'му <о>=тца` твоегw`, возвращу`
со'лнце де'сять степе'ней, и='миже сни'де сjь'нь. И=
взы'де со'лнце де'сять степе'ней, и='миже сни'де сjь'нь.

%(9. Моли'тва <е>=зекi'и царя` i=уде'йска, <е>=гда`
болjь` и= воста` w\т неду'га своегw`.%)

10. А='зъ реко'хъ въ высотjь` днi'й мои'хъ: пойду`
во врата` а='дwва, w=ста'влю лjь^та прw'чая.

11. Реко'хъ: ктому` не о<у>=зрю` сп\снiя бж~iя на земли`
живы'хъ, ктому` не о<у>=зрю` сп\снiя i=и~лева на земли`,
ктому` не о<у>=зрю` человjь'ка со живу'щими:

12. w=ста'хъ w\т сродства` моегw`, w=ста'вихъ про'чее
живота` моегw`, и=зы'де и= w\ти'де w\т мен<е>` а='ки
разруша'яй ку'щу поткну'вый: а='ки платно` ду'хъ мо'й
во мнjь` бы'сть, тка'тельницjь приближа'ющейся w\трjь'зати.

13. Въ то'й де'нь пре'данъ бы'хъ до зау'тра а='ки льву`,
та'кw сокруши` вся^ кw'сти моя^: w\т дне' бо до но'щи
пре'данъ бы'хъ.

14. Jа='кw ла'стовица, та'кw возопiю`, и= jа='кw го'лубь,
та'кw поучу'ся: и=счезо'стjь бо <о>='чи мои`, <е>='же
взира'ти на высоту` небе'сную ко гд\су, и='же и=зба'ви
мя` и= w\тя` болjь'знь души` моея`:

15. и= то'й сотвори` путево'дство во вся^ лjь^та моя^.

16. Гд\си, w= то'й бо возвjьсти'ся тебjь`, и= воздви'глъ
<е>=си` дыха'нiе мое`, и= о<у>=тjь'шився w=жи'хъ.

17. И=зба'вилъ бо <е>=си` ду'шу мою`, да не поги'бнетъ,
и= заве'рглъ <е>=си` за мя` вся^ грjьхи` моя^.

18. Не похва'лятъ бо тебе`, и=`же во а='дjь, ни о<у>=ме'ршiи
возблагословя'тъ тя`, и= не надjь'ются, и=`же во а='дjь,
мл\сти твоея`.

19. Живi'и же возблагословя'тъ тя`, jа='коже и= а='зъ:
w\тдне'сь бо дjь'ти сотворю`, jа=`же возвjьстя'тъ пра'вду
твою`,

20. гд\си сп\снiя моегw`: и= не преста'ну благословя'
тя съ пjь'снiю вся^ дни^ живота` моегw` пря'мw до'му
бж~iю.

21. И= рече` и=са'iа ко <е>=зекi'и: возми` w\т смо'квiй
и= сотри`, и= приложи` пла'стырь на jа='зву и= здра'въ
бу'деши.

22. И= рече` <е>=зекi'а: сiе` зна'менiе, jа='кw взы'ду
въ до'мъ бж~iй.

Глава` 39.

Въ то` вре'мя посла` мерода'хъ валада'нъ сы'нъ валада'новъ,
ца'рь вавv"лw'нскiй, писа^нiя и= послы` и= да'ры <е>=зекi'и:
слы'ша бо, jа='кw болjь'лъ <е>='сть до сме'рти и= воста`.

2. И= w=бра'довася w= ни'хъ <е>=зекi'а ра'достiю вели'кою,
и= показа` и=`мъ до'мъ а=рwма'тwвъ и= мv'ра, и= ста'кти
и= fv"мiа'ма, и= сребра` и= зла'та, и= вся^ до'мы сосу'дwвъ
сокро'вищныхъ, и= вся^ <е>=ли^ка бя'ху во сокро'вищихъ
<е>=гw`: и= не w=ста` ничто'же, <е>=гw'же не показа`
и=`мъ <е>=зекi'а въ дому` свое'мъ и= во все'й w='бласти
свое'й.

3. И= прiи'де и=са'iа пр\оро'къ ко <е>=зекi'и царю`
и= рече` къ нему`: что` глаго'лютъ сi'и му'жiе, и=
w\тку'ду прiидо'ша къ тебjь`; И= рече` <е>=зекi'а:
w\т земли` дале'кiя прiидо'ша ко мнjь`, w\т вавv"лw'на.

4. И= рече` и=са'iа: что` ви'дjьша въ дому` твое'мъ;
И= рече` <е>=зекi'а: вся^, <е>=ли^ка въ дому` мое'мъ,
ви'дjьша, и= нjь'сть въ дому` мое'мъ, <е>=гw'же бы
не ви'дjьли, но и= jа=`же въ сокро'вищихъ мои'хъ.

5. И= рече` <е>=му` и=са'iа: послу'шай словесе` гд\са
саваw'fа:

6. се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь, и= во'змутъ вся^,
jа=`же въ дому` твое'мъ, и= <е>=ли^ка собра'ша <о>=тцы`
твои` да'же до дне` сегw`, въ вавv"лw'нъ пре'йдутъ,
и= ничесо'же w=ста'вятъ:

7. рече` гд\сь, jа='кw и= w\т ча^дъ твои'хъ, и=`хже
роди'лъ <е>=си`, по'ймутъ и= сотворя'тъ ка'женики въ
дому` царя` вавv"лw'нска.

8. И= рече` <е>=зекi'а ко и=са'iи: бл~го сло'во гд\сне,
<е>='же гл~а: да бу'детъ нн~jь ми'ръ и= пра'вда во
дни^ моя^.

Глава` 40.

О<у>=тjьша'йте, о<у>=тjьша'йте лю'ди моя^, гл~етъ бг~ъ:

2. свяще'нницы, глаго'лите въ се'рдце i=ер\сли'му,
о<у>=тjьша'йте и=`, jа='кw напо'лнися смире'нiе <е>=гw`,
разрjьши'ся грjь'хъ <е>=гw`, jа='кw прiя'тъ w\т руки`
гд\сни сугу^бы грjьхи` своя^.

3. Гла'съ вопiю'щагw въ пусты'ни: о<у>=гото'вайте пу'ть
гд\сень, пра^вы сотвори'те ст<е>зи` бг~а на'шегw:

4. вся'ка де'брь напо'лнится, и= вся'ка гора` и= хо'лмъ
смири'тся, и= бу'дутъ вся^ стро'пwтная въ пра'во, и=
<о>='страя въ пути^ гла^дки.

5. И= jа=ви'тся сла'ва гд\сня, и= о<у>='зритъ вся'ка
пло'ть сп\снiе бж~iе, jа='кw гд\сь гл~а.

6. Гла'съ вопiю'щагw: возопi'й. И= реко'хъ: что` возопiю`;
вся'ка пло'ть сjь'но, и= вся'ка сла'ва человjь'ча jа='кw
цвjь'тъ травны'й:

7. и='зсше трава`, и= цвjь'тъ w\тпаде`,

8. гл~го'лъ же бг~а на'шегw пребыва'етъ во вjь'ки.

9. На го'ру высо'ку взы'ди, благовjьству'яй сiw'ну,
возвы'си крjь'постiю гла'съ тво'й, благовjьству'яй
i=ер\сли'му: возвы'сите, не бо'йтеся. Рцы` градw'мъ
i=у^динымъ:

10. се`, бг~ъ ва'шъ, се`, гд\сь, гд\сь со крjь'постiю
и='детъ, и= мы'шца <е>=гw` со вла'стiю: се`, мзда`
<е>=гw` съ ни'мъ, и= дjь'ло <е>=гw` пред\ъ ни'мъ:

11. а='ки па'стырь о<у>=пасе'тъ па'ству свою`, и= мы'шцею
свое'ю собере'тъ а='гнцы, и= и=му'щыя во о<у>=тро'бjь
о<у>=тjь'шитъ.

12. Кто` и=змjь'ри го'рстiю во'ду и= не'бо пя'дiю и=
всю` зе'млю го'рстiю; кто` поста'ви го'ры въ мjь'рилjь
и= хо'лмы въ вjь'сjь;

13. кто` о<у>=разумjь` о<у>='мъ гд\сень, и= кто` совjь'тникъ
<е>=му` бы'сть, и='же науча'етъ <е>=го`;

14. и=ли` съ ки'мъ совjь'това, и= наста'ви и=`; и=ли`
кто` показа` <е>=му` су'дъ; и=ли` пу'ть разумjь'нiя
кто` показа` <е>=му`; и=ли` кто` пре'жде даде` <е>=му`,
и= возда'стся <е>=му`;

15. А='ще вси` jа=зы'цы, а='ки ка'пля w\т ка'ди, и=
jа='кw претяже'нiе вjь'са вмjьни'шася, и= а='ки плюнове'нiе
вмjьня'тся;

16. Дубра'ва же лiва'нова не дово'льна на сожже'нiе,
и= вся^ четверонw'гая не довw'льна на всесожже'нiе.

17. И= вси` jа=зы'цы jа='кw ничто'же су'ть, и= въ ничто'же
вмjьни'шася.

18. Кому` о<у>=подо'бисте гд\са, и= ко'ему подо'бiю
о<у>=подо'бисте <е>=го`;

19. <Е>=да` w='бразъ сотвори` древодjь'латель, и=ли`
зла'тарь слiя'въ зла'то позлати` <е>=го`, и=ли` подо'бiемъ
сотвори` <е>=го`;

20. Дре'во бо негнiю'щее и=збира'етъ древодjь'латель
и= му'дрjь и='щетъ, ка'кw поста'витъ w='бразъ <е>=гw`,
и= да не поколе'блется.

21. Не разумjь'сте ли, не слы'шасте ли, не возвjьсти'ся
ли ва'мъ и=спе'рва; не разумjь'сте ли w=снова^нiя земли`;

22. Содержа'й кру'гъ земли`, и= живу'щiи на не'й а='ки
пру'зи: поста'вивый не'бо jа='кw кама'ру и= просте'ръ
<е>=`, jа='кw ски'нiю w=бита'ти:

23. дая'й кня^зи а='ки ничто'же владjь'ти, и= зе'млю
а='ки ничто'же сотвори`.

24. Не насадя'тъ бо, ниже` насjь'ютъ, и= не вкорени'тся
въ земли` коре'нiе и='хъ: дхну` на ни'хъ вjь'тръ, и=
и=зсхо'ша, и= бу'ря а='ки сте'блiе во'зметъ и=`хъ.

25. Нн~jь о<у>=`бо кому' мя о<у>=подо'бисте, и= вознесу'ся;
рече` ст~ы'й.

26. Воззри'те на высоту` <о>=чи'ма ва'шима и= ви'дите,
кто` сотвори` сiя^ вся^: нося'й по числу` о<у>='тварь
свою`, и= вся^ по и='мени прозове'тъ w\т мно'гiя сла'вы
и= въ держа'вjь крjь'пости своея`: ничто'же о<у>=таи'ся
w\т теб<е>`.

27. <Е>=да' бо рече'ши, i=а'кwве, и= что` глаго'лалъ
<е>=си`, i=и~лю: о<у>=таи'ся пу'ть мо'й w\т бг~а, и=
бг~ъ мо'й су'дъ w\тя`, и= w\тступи`;

28. И= нн~jь не о<у>=разумjь'лъ ли <е>=си`; ни ли`
слы'шалъ <е>=си`; бг~ъ вjь'чный, бг~ъ о<у>=стро'ивый
концы^ земли`, не вза'лчетъ, ниже` о<у>=труди'тся,
ниже` <е>='сть и=з\ъwбрjь'тенiе прем\дрости <е>=гw`,

29. дая'й а='лчущымъ крjь'пость и= неболjь'зн<е>ннымъ
печа'ль.

30. Вза'лчутъ бо ю=нjь'йшiи, и= о<у>=трудя'тся ю='нwты,
и= и=збра'ннiи не крjь'пцы бу'дутъ:

31. терпя'щiи же гд\са и=змjьня'тъ крjь'пость, w=крыла'тjьютъ
а='ки <о>=рли`, потеку'тъ и= не о<у>=трудя'тся, по'йдутъ
и= не вза'лчутъ.

Глава` 41.

W=бновля'йтеся ко мнjь`, <о>='строви, кня^зи бо и=змjьня'тъ
крjь'пость: да прибли'жатся и= да глаго'лютъ вку'пjь,
тогда` су'дъ да возвjьща'ютъ.

2. Кто` возста'ви w\т востw'къ пра'вду, призва` ю=`
къ нога'мъ свои^мъ, и= по'йдетъ; да'стъ пред\ъ jа=зы'ки,
и= цари^ о<у>=жаси'тъ: и= пове'ржетъ на зе'млю мечы`
и='хъ, и= а='ки сте'блiе w\тве'ржени лу'цы и='хъ,

3. и= прожене'тъ я=`, и= про'йдетъ съ ми'ромъ пу'ть
но'гъ <е>=гw`.

4. Кто` содjь'ла и= сотвори` сiя^; призва` ю=` призыва'яй
ю=` w\т нача'ла родw'въ. А='зъ бг~ъ пе'рвый, и= въ
гряду^щая а='зъ <е>='смь.

5. Ви'дjьша jа=зы'цы и= о<у>=боя'шася, концы^ земнi'и
прибли'жишася и= прiидо'ша вку'пjь.

6. Судя'й кi'йждо бли'жнему, и= бра'ту помощи`, и=
рече'тъ:

7. превозмо'же му'жъ древодjь'латель, и= кова'чь бiя'й
мла'томъ, вку'пjь прокова'яй: <о>=вогда` о<у>='бw рече'тъ:
спая'нiе добро` <е>='сть, о<у>=тверди'ша я=` гвоздьми`,
положа'тъ я=`, и= не подви'гнутся.

8. Ты' же, i=и~лю, ра'бе мо'й, i=а'кwве, <е>=го'же
и=збра'хъ, сjь'мя а=враа'мле, <е>=го'же возлюби'хъ,

9. <е>=го'же поя'хъ w\т кон<е>'цъ земли`, и= w\т стра'жбъ
<е>=я` призва'хъ тя`, и= реко'хъ ти`: ра'бъ мо'й <е>=си`,
и=збра'хъ тя`, и= не w=ста'вихъ тебе`:

10. не бо'йся, съ тобо'ю бо <е>='смь, не прельща'ю:
а='зъ бо <е>='смь бг~ъ тво'й, о<у>=крjьпи'вый тя`,
и= помого'хъ ти`, и= о<у>=тверди'хъ тя` десни'цею мое'ю
прв\дною:

11. се`, постыдя'тся и= посра'мятся вси` сопротивля'ющiися
тебjь`, бу'дутъ бо jа='кw не су'щiи, и= поги'бнутъ
вси` соп<е>'рницы твои`:

12. взы'щеши и=`хъ, и= не w=бря'щеши человjь'кwвъ,
и=`же поруга'ются тебjь`: бу'дутъ бо а='ки не бы'вшiи
и= не бу'дутъ ра'тующiи тебе`.

13. Jа='кw а='зъ бг~ъ тво'й держа'й десни'цу твою`,
гл~яй тебjь`:

14. не бо'йся, i=а'кwве, ма'лый i=и~лю, а='зъ помого'хъ
ти`, гл~етъ бг~ъ тво'й, и=збавля'яй тя` ст~ы'й i=и~левъ:

15. се`, сотвори'хъ тя` а='ки коле'са кол<е>сни'чная
нw'вая, стира^ющая а='ки пила`, и= сотре'ши го'ры,
и= и=стончи'ши хо'лмы, и= а='ки пра'хъ положи'ши,

16. и= и=звjь'еши, и= вjь'тръ во'зметъ я=`, и= бу'ря
развjь'етъ я=`: ты' же возвесели'шися во ст~ы'хъ i=и~левыхъ.

17. И= возра'дуются о<у>=бо'зiи и= неиму'щiи: пои'щутъ
бо воды`, и= не бу'детъ, я=зы'къ и='хъ w\т жа'жди и='зсше.
А='зъ гд\сь бг~ъ, а='зъ о<у>=слы'шу и=`хъ, бг~ъ i=и~левъ,
и= не w=ста'влю и='хъ,

18. но w\тве'рзу на гора'хъ рjь'ки и= среди` по'ля
и=сто'чники, сотворю` пусты'ню въ лу'ги водны^я и=
жа'ждущую зе'млю въ водоте'чы,

19. положу` въ безво'дную зе'млю ке'дръ и= сме'рчiе,
и= мv"рсi'ну и= кv"парi'съ и= топо'лю:

20. да о<у>='зрятъ и= о<у>=разумjь'ютъ, и= помы'слятъ
и= о<у>=вjь'дятъ вку'пjь, jа='кw рука` гд\сня сотвори`
сiя^ вся^, и= ст~ы'й i=и~левъ показа`.

21. Приближа'ется су'дъ ва'шъ, гл~етъ гд\сь бг~ъ: прибли'жишася
совjь'ти ва'ши, гл~етъ цр~ь i=а'кwвль.

22. Да прибли'жатся и= возвjьстя'тъ ва'мъ, jа=`же сбу'дутся,
и=ли` jа=`же пре'жде бы'ша, рцы'те: и= приста'вимъ
о<у>='мъ и= о<у>=разумjь'емъ, что` послjь^дняя и= бу^дущая:
рцы'те на'мъ,

23. возвjьсти'те на'мъ гряду^щая на послjь'докъ, и=
о<у>=вjь'мы, jа='кw бо'зи <е>=сте`: бла'го сотвори'те
и= sло` сотвори'те, и= почуди'мся и= о<у>='зримъ вку'пjь.

24. Jа='кw w\тку'ду <е>=сте` вы`, и= w\тку'ду дjь'ло
ва'ше; w\т земли` ме'рзость и=збра'ша ва'съ.

25. А='зъ же возста'вихъ, и=`же w\т сjь'вера и= и=`же
w\т востw'къ со'лнечныхъ, прозову'тся и='менемъ мои'мъ:
да прiи'дутъ кня^зи, и= jа='кw бре'нiе скуде'льника
и= jа='кw скуде'льникъ то'пчущь бре'нiе, та'кw попра'ни
бу'дете.

26. Кто' бо возвjьсти'тъ, jа=`же и=спе'рва, да о<у>=вjь'мы,
jа=`же напреди`, и= рече'мъ, jа='кw и='стинна су'ть;
нjь'сть предглаго'лющагw, ни слы'шащагw слове'съ ва'шихъ.

27. Нача'ло сiw'ну да'мъ и= i=ер\сли'ма о<у>=тjь'шу
на пути`.

28. W\т jа=зы^къ бо, се`, ни <е>=ди'нъ: и= w\т кумi^ръ
и='хъ нjь'сть возвjьща'яй. И= а='ще вопрошу` и=`хъ,
w\тку'ду <е>=сте`; не w\твjьща'ютъ ми`.

29. Су'ть бо творя'щiи ва'съ и= всу'е прельща'ющiи
ва'съ.

Глава` 42.

I=а'кwвъ <о>='трокъ мо'й, воспрiиму` и=`: i=и~ль и=збра'нный
мо'й, прiя'тъ <е>=го` дш~а` моя`, да'хъ дх~ъ мо'й на'нь,
су'дъ jа=зы'кwмъ возвjьсти'тъ:

2. не возопiе'тъ, ниже` w=сла'битъ, ниже` о<у>=слы'шится
внjь` гла'съ <е>=гw`:

3. тро'сти сокруше'ны не сотре'тъ и= льна` куря'щася
не о<у>=гаси'тъ, но во и='стину и=знесе'тъ су'дъ:

4. возсiя'етъ и= не поту'хнетъ, до'ндеже положи'тъ
на земли` су'дъ, и= на и='мя <е>=гw` jа=зы'цы о<у>=пова'ти
и='мутъ.

5. Та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ, сотвори'вый не'бо и= водрузи'вый
<е>=`, о<у>=твержде'й зе'млю и= jа=`же на не'й, и=
дая'й дыха'нiе лю'демъ, и=`же на не'й, и= ду'хъ ходя'щымъ
на не'й:

6. а='зъ гд\сь бг~ъ призва'хъ тя` въ пра'вдjь, и= о<у>=держу`
за ру'ку твою` и= о<у>=крjьплю' тя: и= да'хъ тя` въ
завjь'тъ ро'да i=и~лева, во свjь'тъ jа=зы'кwвъ,

7. w\тве'рсти <о>='чи слjьпы'хъ, и=звести` w\т о<у>='зъ
свя^занныя и= и=з\ъ до'му темни'цы и= сjьдя'щыя во
тьмjь`.

8. А='зъ гд\сь бг~ъ, сiе` мое` <е>='сть и='мя, сла'вы
моея` и=но'му не да'мъ, ниже` добродjь'телей мои'хъ
и=стука^ннымъ.

9. Jа=`же и=з\ъ нача'ла, се`, прiидо'ша, и= нw'вая,
jа=`же а='зъ возвjьщу`, и= пре'жде не'же возвjьсти'ти,
jа=ви'шася ва'мъ.

10. Воспо'йте гд\севи пjь'снь но'ву: нача'льство <е>=гw`,
просла'вите и='мя <е>=гw` w\т кон<е>'цъ земли`, сходя'щiи
въ мо'ре и= пла'вающiи по нему`, <о>='строви и= живу'щiи
на ни'хъ.

11. Возвесели'ся, пусты'не, и= в<е>'си <е>=я`, придвw'рiя,
и= живу'щiи въ кида'рjь: возвеселя'тся живу'щiи на
ка'мени, w\т кра'я го'ръ возопiю'тъ,

12. дадя'тъ бг~у сла'ву, добродjь'т<е>ли <е>=гw` во
<о>='стровjьхъ возвjьстя'тъ.

13. Гд\сь бг~ъ си'лъ и=зы'детъ и= сокруши'тъ ра'ть,
воздви'гнетъ рве'нiе и= возопiе'тъ на враги` своя^
со крjь'постiю.

14. Молча'хъ, <е>=да` и= всегда` о<у>=молчу` и= потерплю`;
Терпjь'хъ jа='кw ражда'ющая, и=стреблю` и= и=зсушу`
вку'пjь,

15. w=пустошу` го'ры и= хо'лмы, и= вся'ку траву` и='хъ
и=зсушу`, и= положу` рjь'ки во <о>='стровы, и= лу'ги
и=зсушу`:

16. и= наведу` слjьпы^я на пу'ть, <е>=гw'же не ви'дjьша,
и= по стезя'мъ, и='хже не зна'ша, ходи'ти сотворю`
и=`мъ: сотворю` и=`мъ тьму` во свjь'тъ и= стро'пwтная
въ пра^вая: сiя^ гл~го'лы сотворю`, и= не w=ста'влю
и='хъ.

17. Тi'и же возврати'шася вспя'ть: посрами'теся стыдjь'нiемъ,
о<у>=пова'ющiи на и=зва^янная, глаго'лющiи слiя^ннымъ:
вы` <е>=сте` бо'зи на'ши.

18. Глусi'и, о<у>=слы'шите, и= слjьпi'и, прозри'те
ви'дjьти.

19. И= кто` слjь'пъ, ра'звjь раби` мои`; и= глу'си,
ра'звjь владjь'ющiи и='ми; и= w=слjьпо'ша раби` бж~iи.

20. Ви'дjьсте мно'гажды, и= не сохрани'сте: w\тв<е>'рсты
о<у>='шы (и=му'ще), и= не слы'шасте.

21. Гд\сь бг~ъ восхотjь`, да w=правди'тся и= возвели'читъ
хвалу`.

22. И= ви'дjьхъ, и= бы'ша лю'дiе расхище'ни и= разгра'блени:
пругло' бо въ ло'жахъ вездjь`, и= въ домjь'хъ вку'пjь,
и=дjь'же скры'ша я=`, бы'ша въ плjь'нъ: и= не бы'сть
и=з\ъима'яй разграбле'нiя и= не бjь` глаго'лющагw:
w\тда'ждь.

23. Кто` въ ва'съ, и='же внуши'тъ сiя^; и= о<у>=слы'шитъ
во гряду^щая.

24. Кто` даде` на разграбле'нiе i=а'кwва, и= i=и~ля
плjьня'ющымъ <е>=го`; не бг~ъ ли, <е>=му'же согрjьши'ша
и= не восхотjь'ша въ путе'хъ <е>=гw` ходи'ти, ни слу'шати
зако'на <е>=гw`;

25. И= наведе` на ня` гнjь'въ jа='рости своея`, и=
о<у>=крjьпи'ся на ня` ра'ть, и= паля'щiи и=`хъ w='крестъ,
и= не о<у>=вjь'дjьша кi'йждо и='хъ, ниже` положи'ша
на о<у>=мjь`.

Глава` 43.

И= нн~jь си'це гл~етъ гд\сь бг~ъ сотвори'вый тя`, i=а'кwве,
и= созда'вый тя`, i=и~лю: не бо'йся, jа='кw и=зба'вихъ
тя`, прозва'хъ тя` и='менемъ твои'мъ: мо'й <е>=си`
ты`.

2. И= а='ще прехо'диши сквозjь` во'ду, съ тобо'ю <е>='смь,
и= рjь'ки не покры'ютъ тебе`: и= а='ще сквозjь` <о>='гнь
про'йдеши, не сожже'шися, и= пла'мень не w=пали'тъ
тебе`,

3. jа='кw а='зъ гд\сь бг~ъ тво'й, ст~ы'й i=и~левъ,
сп~са'яй тя`: сотвори'хъ премjь'ну твою` <е>=гv'петъ
и= <е>=fiо'пiю, и= сои'ну за тя`.

4. W\тне'лиже че'стенъ бы'лъ <е>=си` предо мно'ю, просла'вился
<е>=си`, и= а='зъ тя` возлюби'хъ, и= да'мъ человjь'ки
за тебе` и= кня^зи за главу` твою`.

5. Не бо'йся, jа='кw съ тобо'ю <е>='смь: w\т востw'къ
приведу` сjь'мя твое` и= w\т за^падъ соберу' тя:

6. реку` сjь'веру: приведи`: и= лi'ву: не возбраня'й,
приведи` сы'ны моя^ w\т земли` да'льнiя и= дщ<е>'ри
моя^ w\т кра'<е>въ земны'хъ,

7. всjь'хъ, <е>=ли'цы нарица'ются и='менемъ мои'мъ:
во сла'вjь бо мое'й о<у>=стро'ихъ <е>=го` и= созда'хъ
<е>=го` и= сотвори'хъ и=`.

8. И= и=зведо'хъ лю'ди слjь'пы, и= <о>='чи су'ть та'кожде
слjь'пы, и= глу'си о<у>='шы и=му'щiи.

9. Вси` jа=зы'цы собра'шася вку'пjь, и= соберу'тся
кня^зи w\т ни'хъ. Кто` возвjьсти'тъ сiя^; и=ли` jа=`же
и=спе'рва кто` возвjьсти'тъ ва'мъ; да приведу'тъ свидjь^тели
своя^ и= w=правдя'тся, и= да о<у>=слы'шатъ и= да реку'тъ
и='стину.

10. Бу'дите ми` свидjь'телiе, и= а='зъ свидjь'тель,
гл~етъ гд\сь бг~ъ, и= <о>='трокъ мо'й, <е>=го'же и=збра'хъ,
да о<у>=вjь'сте и= вjь'руете ми` и= о<у>=разумjь'ете,
jа='кw а='зъ <е>='смь: пре'жде мен<е>` не бы'сть и='нъ
бг~ъ, и= по мнjь` не бу'детъ.

11. А='зъ бг~ъ, и= нjь'сть ра'звjь мен<е>` сп~са'яй.

12. А='зъ возвjьсти'хъ и= сп~со'хъ, о<у>=кори'хъ, и=
не бjь` въ ва'съ чуждi'й: вы` мнjь` свидjь'телiе, и=
а='зъ свидjь'тель, гл~етъ гд\сь бг~ъ,

13. <е>=ще` w\т нача'ла, и= нjь'сть и=з\ъима'яй w\т
руку` мо<е>'ю: сотворю`, и= кто` w\тврати'тъ <е>=`;

14. Та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ, и=збавля'яй ва'съ, ст~ы'й
i=и~левъ: ва'съ ра'ди послю` въ вавv"лw'нъ и= воздви'гну
вся^ бjьжа'щыя, и= халде'<е> въ корабле'хъ свя'жутся.

15. А='зъ гд\сь бг~ъ ст~ы'й ва'шъ, показа'вый i=и~ля
царя` ва'шего.

16. Си'це гл~етъ гд\сь, дая'й пу'ть по мо'рю и= по
водjь` си'льнjь стезю`:

17. и=зводя'й кол<е>сни'цы и= ко'ни и= наро'дъ си'ленъ:
но о<у>=спо'ша и= не воста'нутъ, о<у>=гасо'ша а='ки
ле'нъ о<у>=гаше'нъ.

18. Не помина'йте пе'рвыхъ, и= ве'тхихъ не помышля'йте,

19. се`, а='зъ творю` нw'вая, jа=`же нн~jь возсiя'ютъ,
и= о<у>=вjь'сте я=`: и= сотворю` въ пусты'ни пу'ть
и= въ безво'днjьй рjь'ки.

20. Возблагословя'тъ мя` sвjь'рiе се'льнiи, сi'рини
и= дщ<е>'ри стру'fwвы: jа='кw да'хъ въ пусты'ни во'ду
и= рjь'ки въ безво'днjьй, напои'ти ро'дъ мо'й и=збра'нный,

21. лю'ди моя^, jа=`же снабдjь'хъ, добродjь'т<е>ли
моя^ повjь'дати.

22. Не нн~jь призва'хъ тебе`, i=а'кwве, ниже` труди'тися
сотвори'хъ тя`, i=и~лю.

23. Не прине'слъ <е>=си` мнjь` <о>=ве'цъ твои'хъ всесожже'нiя
твоегw`, ни въ же'ртвахъ твои'хъ просла'вилъ мя` <е>=си`,
не порабо'тихъ тя` въ же'ртвахъ, ниже` о<у>=тружде'на
сотвори'хъ тя` въ лiва'нjь:

24. не купи'лъ <е>=си` мнjь` на сребро` fv"мiа'ма,
ниже` ту'ка тре'бъ твои'хъ возжела'хъ, но во грjьсjь'хъ
твои'хъ ста'лъ <е>=си` предо мно'ю и= въ непра'вдахъ
твои'хъ.

25. А='зъ <е>='смь, а='зъ <е>='смь заглажда'яй беззакw'нiя
твоя^ мен<е>` ра'ди и= грjьхи` твоя^, и= не помяну`.

26. Ты' же помяни`, и= да су'димся: глаго'ли ты` беззакw'нiя
твоя^ пре'жде, да w=правди'шися.

27. <О>=тцы` ва'ши пе'рвiи согрjьши'ша, и= кня^зи ва'ши
беззако'нноваша на мя`.

28. И= w=скверни'ша кня^зи ст~а^я моя^, и= да'хъ погуби'ти
i=а'кwва и= i=и~ля во о<у>=кори'зну.

Глава` 44.

Нн~jь же слы'ши, ра'бе мо'й i=а'кwве, и= i=и~лю, <е>=го'же
и=збра'хъ.

2. Си'це гл~етъ гд\сь бг~ъ сотвори'вый тя` и= созда'вый
тя` и=з\ъ о<у>=тро'бы: <е>=ще` помо'жетъ ти`: не бо'йся,
ра'бе мо'й i=а'кwве, и= возлю'бленный i=и~лю, <е>=го'же
и=збра'хъ.

3. Jа='кw а='зъ да'мъ во'ду въ жа'жду ходя'щымъ въ
безво'днjьй, наложу` дх~ъ мо'й на сjь'мя твое` и= блг\св<е>'нiя
моя^ на ча^да твоя^,

4. и= прозя'бнутъ а='ки трава` посредjь` воды` и= jа='кw
ве'рба при водjь` теку'щей.

5. Се'й рече'тъ: бж~iй <е>='смь: и= се'й возопiе'тъ
w= и='мени i=а'кwвли, и= другi'й напи'шетъ руко'ю свое'ю:
бж~iй <е>='смь: и= w= и='мени i=и~левjь возопiе'тъ.

6. Си'це гл~етъ бг~ъ цр~ь i=и~левъ, и= и=збавле'й <е>=го`
бг~ъ саваw'fъ: а='зъ пе'рвый и= а='зъ по си'хъ, кромjь`
мен<е>` нjь'сть бг~а:

7. кто` jа='коже а='зъ; да ста'нетъ и= да призове'тъ,
и= да возвjьсти'тъ и= да о<у>=гото'витъ ми`, w\тне'лjьже
сотвори'хъ человjь'ка во вjь'къ, и= гряду^щая пре'жде
не'же прiити` и=`мъ, да возвjьстя'тъ ва'мъ.

8. Не о<у>=крыва'йтеся, ниже` заблужда'йте: не и=спе'рва
ли внуши'сте, и= возвjьсти'хъ ва'мъ; свидjь'телiе вы`
<е>=сте`, а='ще <е>='сть бг~ъ ра'звjь мен<е>`.

9. И= не послу'шаша тогда` созида'ющiи, и= вая'ющiи
вси` тще'тни, творя'щiи жела^нiя своя^, jа=`же не о<у>=по'льзуютъ
и=`хъ:

10. но посра'мятся вси` созида'ющiи бо'га и= вая'ющiи
вси` непол<е>'зная.

11. И= вси`, w\тню'дуже бы'ша, и=зсхо'ша: и= глусi'и
w\т человjь^къ да соберу'тся вси` и= да ста'нутъ вку'пjь,
и= да посра'мятся и= о<у>=стыдя'тся вку'пjь.

12. Jа='кw наwстри` древодjь'латель сjь'чиво, тесло'ю
содjь'ла <о>='ное, и= све'рдломъ соста'ви <е>=`, и=
дла'томъ и=здолбе` <е>=`, и= содjь'ла <е>=` крjь'постiю
мы'шцы своея`: и= вза'лчетъ, и= и=знемо'жетъ, и= не
напiе'тся воды`.

13. И= и=збра'въ древодjь'ля дре'во, поста'ви <е>=`
въ мjь'ру, и= кле'емъ состро'и <е>=`, и= сотвори` <е>=`
а='ки w='бразъ му'жескъ и= а='ки красоту` человjь'чу,
поста'вити <е>=` въ дому`.

14. Посjьче` дре'во въ дубра'вjь, <е>='же насади` гд\сь,
со'сну, и= до'ждь возрасти`,

15. да бу'детъ человjь'кwмъ на жже'нiе: и= взя'въ w\т
негw`, согрjь'ся, и= и=зже'гше я=`, и=спеко'ша и='ми
хлjь'бы, и=з\ъ w=ста'вшагw же сотвори'ша бо'ги и= покланя'ются
и=`мъ: сотвори` <е>=` и=зва'янное, и= прекланя'ется
и=`мъ.

16. По'лъ <е>=гw` сожже` <о>=гне'мъ, и= по'лъ <е>=гw`
сожже` на о<у>='глiе, и= и=спече` въ ни'хъ хлjь'бы,
и= на ни'хъ и=спече` мя'со, и= jа=де`, и= насы'тися,
и= согрjь'вся рече`: сла'дкw мнjь`, jа='кw согрjь'хся
и= ви'дjьхъ <о>='гнь.

17. И=з\ъ w=ста'вшагw же сотвори` бо'га и=зва'янна,
прекланя'ется <е>=му` и= покланя'ется, и= мо'лится
<е>=му` глаго'ля: и=зба'ви мя`, jа='кw бо'гъ мо'й <е>=си`
ты`.

18. Не о<у>=вjь'даша смы'слити, jа='кw w=темнjь'ша
<о>='чи и='хъ, <е>='же ви'дjьти и= разумjь'ти се'рдцемъ
свои'мъ.

19. И= не помы'сли въ души` свое'й, ни о<у>=вjь'дjь
смышле'нiемъ, jа='кw по'лъ <е>=гw` сожже` <о>=гне'мъ,
и= и=спече` на о<у>='глiехъ <е>=гw` хлjь'бы, и= и=спе'къ
мяса` снjьде`, и= w=ста'вшее <е>=гw` въ ме'рзость сотвори`,
и= покланя'ются <е>=му`.

20. О<у>=вjь'ждь, jа='кw пе'пелъ <е>='сть се'рдце и='хъ,
и= прельща'ются, и= ни <е>=ди'нъ мо'жетъ души` своея`
и=зба'вити: ви'дите, не рцы'те, jа='кw лжа` въ десни'цjь
мое'й.

21. Помяни` сiя^, i=а'кwве и= i=и~лю, jа='кw ра'бъ
мо'й <е>=си` ты`, сотвори'хъ тя` раба` моего`, и= ты`,
i=и~лю, не забыва'й мене`.

22. Се' бо, w\тя'хъ jа='кw w='блакъ беззакw'нiя твоя^
и= jа='кw примра'къ грjьхи` твоя^: w=брати'ся ко мнjь`,
и= и=зба'влю тя`.

23. Возвесели'теся, небеса`, jа='кw поми'лова бг~ъ
i=и~ля: воструби'те, w=снова^нiя земна^я, возопi'йте,
го'ры, весе'лiе, хо'лми и= вся^ древеса`, jа=`же на
ни'хъ: jа='кw и=зба'ви бг~ъ i=а'кwва, и= i=и~ль просла'вится.

24. Си'це гл~етъ гд\сь и=збавля'яй тя` и= созда'вый
тя` w\т чре'ва: а='зъ гд\сь соверша'яй вся^, распростро'хъ
не'бо <е>=ди'нъ и= о<у>=тверди'хъ зе'млю.

25. Кто` и='нъ разсы'плетъ зна'м<е>нiя чревоволше'бникwвъ
и= волшбы^ w\т се'рдца, w\твраща'яй му^дрыя вспя'ть
и= совjь'ты и='хъ w=буя'яй,

26. и= о<у>=ставля'я глаго'лъ раба` своегw`, и= совjь'тъ
вjь'стникwвъ свои'хъ и='стиненъ творя'й; гл~яй i=ер\сли'му:
насели'шися: и= градw'мъ i=уд<е>'йскимъ: возградите'ся,
и= пусты^ни <е>=гw` просiя'ютъ,

27. гл~яй бе'зднjь: w=пустjь'еши, и= рjь'ки твоя^ и=зсушу`,

28. гл~яй кv'ру смы'слити, и= вся^ вw'ли моя^ сотвори'тъ:
гл~яй i=ер\сли'му: возгради'шися, и= хра'мъ ст~ы'й
мо'й w=сную`.

Глава` 45.

Си'це гл~етъ гд\сь бг~ъ пома'занному моему` кv'ру,
<е>=го'же о<у>=держа'хъ за десни'цу, повину'ти пред\ъ
ни'мъ jа=зы'ки, и= крjь'пость царе'й разрушу`, w\тве'рзу
пред\ъ ни'мъ врата`, и= гра'ди не затворя'тся:

2. а='зъ пред\ъ тобо'ю пойду` и= го'ры о<у>=равню`,
врата` мjь^дяная сокрушу` и= вер<е>и` желjь^зныя сломлю`,

3. и= да'мъ ти` сокрw'вища т<е>'мная сокров<е>'нная:
неви^димая w\тве'рзу тебjь`, да о<у>=вjь'си, jа='кw
а='зъ гд\сь бг~ъ тво'й прозыва'я и='мя твое`, бг~ъ
i=и~левъ.

4. Ра'ди раба` моегw` i=а'кwва и= i=и~ля и=збра'ннагw
моегw`, а='зъ прозову` тя` и='менемъ твои'мъ и= прiиму'
тя:

5. ты' же не позна'лъ <е>=си` мене`, jа='кw а='зъ гд\сь
бг~ъ, и= нjь'сть ра'звjь мен<е>` <е>=ще` бг~а: о<у>=крjьпи'хъ
тя`, и= не позна'лъ <е>=си` мене`,

6. да бы'ша о<у>=вjь'дjьли, и=`же w\т востw'къ со'лнечныхъ
и= и=`же w\т за^падъ, jа='кw нjь'сть бг~ъ ра'звjь мен<е>`:
а='зъ гд\сь бг~ъ, и= нjь'сть <е>=ще`.

7. А='зъ о<у>=стро'ивый свjь'тъ и= сотвори'вый тьму`,
творя'й ми'ръ и= зи'ждяй sла^я, а='зъ гд\сь бг~ъ, творя'й
сiя^ вся^.

8. Да возра'дуется не'бо свы'ше, и= w='блацы да кропя'тъ
пра'вду: да прозя'бнетъ земля`, и= да прорасти'тъ ми'лость,
и= пра'вду да прозя'бнетъ вку'пjь: а='зъ <е>='смь гд\сь
созда'вый тя`.

9. Что` лу'чшее о<у>=стро'ихъ jа='кw гли'ну скуде'льничу;
<е>=да` w=ря'й w=ра'ти бу'детъ зе'млю ве'сь де'нь;
<е>=да` рече'тъ бре'нiе скуде'льнику: что` твори'ши,
jа='кw не дjь'лаеши, ниже` и='маши ру'къ; <е>=да` w\твjьща'етъ
зда'нiе созда'вшему <е>=`;

10. <е>=да` глаго'летъ <о>=тцу`: что` роди'ши; и= ма'тери:
что` чревоболи'ши;

11. Jа='кw та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ, ст~ы'й i=и~левъ,
сотвори'вый гряду^щая: вопроси'те мене` w= сынjь'хъ
мои'хъ и= w= дще'рехъ мои'хъ, и= w= дjь'лjьхъ руку`
мо<е>'ю заповjь'дите мнjь`.

12. А='зъ сотвори'хъ зе'млю и= человjь'ка на не'й,
а='зъ руко'ю мое'ю о<у>=тверди'хъ не'бо, а='зъ всjь^мъ
sвjьзда'мъ заповjь'дахъ.

13. А='зъ возста'вихъ <е>=го` со пра'вдою царя`, и=
вси` путiе` <е>=гw` пра^вы: се'й сози'ждетъ гра'дъ
мо'й и= плjьне'нiе людi'й мои'хъ возврати'тъ, не по
мздjь`, ни по дарw'мъ, рече` гд\сь саваw'fъ.

14. Та'кw гл~етъ гд\сь саваw'fъ: о<у>=труди'ся <е>=гv'петъ
и= ку^пли <е>=fiw'пскiя, и= саваi'мстiи му'жiе высо'цыи
къ тебjь` пре'йдутъ и= тебjь` бу'дутъ раби`, и= в\ъслjь'дъ
теб<е>` по'йдутъ свя'зани о<у>='зами ручны'ми, и= пре'йдутъ
къ тебjь` и= покло'нятся тебjь`, и= въ тебjь` помо'лятся,
jа='кw въ тебjь` бг~ъ <е>='сть, и= реку'тъ: нjь'сть
бг~а ра'звjь теб<е>`:

15. ты' бо <е>=си` бг~ъ, и= не вjь'дjьхомъ, бг~ъ i=и~левъ
сп~съ.

16. Постыдя'тся и= посра'мятся вси` проти'вящiися <е>=му`
и= по'йдутъ въ студjь`: w=бновля'йтеся ко мнjь`, <о>='строви.

17. I=и~ль спаса'ется w\т гд\са сп\снiемъ вjь'чнымъ:
не постыдя'тся, ни посра'мятся да'же до вjь'ка ктому`.

18. Зане` та'кw гл~етъ гд\сь сотвори'вый не'бо, се'й
бг~ъ показа'вый зе'млю и= сотвори'вый ю=`, то'й раздjьли`
ю=`, не вотще` сотвори` ю=`, но на вселе'нiе созда`
ю=`: а='зъ <е>='смь гд\сь, и= нjь'сть ктому`.

19. Не w='тай гл~ахъ, ни въ те'мнjь мjь'стjь земли`:
не реко'хъ пле'мени i=а'кwвлю: су'етнагw взыщи'те.
А='зъ <е>='смь, а='зъ <е>='смь гд\сь гл~яй пра'вду
и= возвjьща'яй и='стину.

20. Собери'теся и= прiиди'те, совjьща'йтеся вку'пjь,
спаса'емiи w\т jа=зы^къ. Не разумjь'ша воздви'жущiи
дре'во и=звая'нiе свое` и= моля'щеся богw'мъ, и=`же
не спаса'ютъ.

21. А='ще возвjьстя'тъ, да прибли'жатся, да о<у>=вjь'дятъ
вку'пjь, кто` слы^шана сотвори` сiя^ и=спе'рва; Тогда`
возвjьсти'ся ва'мъ: а='зъ бг~ъ, и= нjь'сть и=но'гw
ра'звjь мен<е>`, прв\днъ и= сп~си'тель, нjь'сть кромjь`
мен<е>`.

22. W=брати'теся ко мнjь` и= спасе'теся, и=`же w\т
кра'я земна'гw: а='зъ <е>='смь бг~ъ, и= нjь'сть и=но'гw.

23. Клену'ся мно'ю сами'мъ, а='ще не и=зы'детъ и=зо
о<у>='стъ мои'хъ пра'вда, словеса` моя^ не возвратя'тся:
jа='кw мнjь` покло'нится вся'ко колjь'но, и= и=сповjь'стся
вся'къ я=зы'къ бг~ови, глаго'ля:

24. пра'вда и= сла'ва къ нему` прiи'детъ: и= посра'мятся
вси` w\тлуча'ющiися.

25. W\т гд\са w=правдя'тся, и= w= бз~jь просла'вится
все` сjь'мя сынw'въ i=и~левыхъ.

Глава` 46.

Паде` ви'лъ, сокруши'ся дагw'нъ, бы'ша вая^нiя и='хъ
во sвjь^ри и= ско'ты: но'сите я=` свя^зана jа='кw бре'мя
тружда'ющемуся и= разслабjь'вшу,

2. и= а='лчущу и= не могу'щу вку'пjь, и=`же не возмо'гутъ
спасти'ся w\т ра'ти, са'ми же плjьне'ни приведо'шася.

3. Послу'шайте мене`, до'ме i=а'кwвль и= ве'сь w=ста'нокъ
i=и~левъ, носи'мiи w\т чре'ва и= наказу'емiи w\т дjь'тска
да'же до ста'рости:

4. а='зъ <е>='смь, и= до'ндеже состарjь'етеся, а='зъ
<е>='смь, а='зъ терплю` ва'мъ, а='зъ сотвори'хъ и=
а='зъ понесу`, а='зъ под\ъиму` и= сп~су' вы.

5. Кому` мя` о<у>=подо'бисте; ви'дите, о<у>=хи'трите,
заблужда'ющiи,

6. слага'ющiи зла'то и=з\ъ мjь'ха, и= сребро` вjь'сомъ
поставля'ютъ въ мjь'рилjь, и= нае'мше зла'таря сотвори'ша
рукотвор<е>'нная, и= прекло'ньшеся покланя'ются и=`мъ:

7. воздви'жутъ я=` на ра'мjьхъ и= хо'дятъ: а='ще же
положа'тъ я=` на мjь'стjь свое'мъ, ту` лежа'тъ, ниже`
подви'жутся: и= и='же а='ще возопiе'тъ къ ни^мъ, не
о<у>=слы'шатъ, w\т бjь'дъ не спасу'тъ <е>=гw`.

8. Помяни'те сiя^ и= возстени'те, пока'йтеся, прельсти'вшiися,
w=брати'теся се'рдцемъ

9. и= помяни'те п<е>'рвая w\т вjь'ка, jа='кw а='зъ
<е>='смь бг~ъ, и= нjь'сть <е>=ще` ра'звjь мен<е>`:

10. возвjьща'яй пе'рвjье послjь^дняя, пре'жде не'же
бы'ти и=`мъ, и= а='бiе сбы'шася: и= реко'хъ: ве'сь
совjь'тъ мо'й ста'нетъ, и= вся^, <е>=ли^ка совjьща'хъ,
сотворю`.

11. Призыва'яй w\т востw'къ пти'цу, и= w\т земли` и=здале'ча,
w= ни'хже совjьща'хъ: реко'хъ и= приведо'хъ, созда'хъ
и= сотвори'хъ, приведо'хъ и=` и= бл~гопоспjьши'хъ пу'ть
<е>=гw`.

12. Послу'шайте мене`, погу'бльшiи се'рдце, су'щiи
дале'че w\т пра'вды:

13. прибли'жихъ пра'вду мою`, и= не о<у>=дали'тся,
и= сп\снiе, <е>='же w\т мен<е>`, не о<у>=ме'длю: да'хъ
въ сiw'нjь сп\снiе i=и~лю во прославле'нiе.

Глава` 47.

Сни'ди, ся'ди на земли`, дjь'во, дщи` вавv"лw'ня, вни'ди
во тьму` {По и=ны^мъ: ся'ди на зе'млю.}, дщи` халде'йска,
jа='кw не приложи'ши ксему` прозыва'тися мягка` и=
ю='на.

2. Возми` же'рновы, мели` муку`, w\ткры'й покрыва'ло
твое`, w\ткры'й сjьди^ны, возсучи` го'л<е>ни, прейди`
рjь'ки:

3. w\ткры'ется сту'дъ тво'й, jа=вя'тся о<у>=кори^зны
твоя^, пра'ведное w\т теб<е>` возму`, ктому` не преда'мъ
человjь'кwмъ.

4. Рече` и=зба'вивый тя` гд\сь саваw'fъ, и='мя <е>=му`
ст~ы'й i=и~левъ:

5. ся'ди о<у>=миле'на, вни'ди во тьму`, дщи` халде'йска,
ксему` не прозове'шися крjь'пость ца'рства.

6. Разгнjь'вахся на лю'ди моя^, w=скверни'ла <е>=си`
наслjь'дiе мое`: а='зъ вда'хъ я=` въ ру'ку твою`, ты'
же не дала` и=`мъ ми'лости, ста'рчiй jа=ре'мъ w=тягчи'ла
<е>=си` sjьлw`

7. и= рекла` <е>=си`: въ вjь'къ бу'ду влады'чица: не
помы'слила <е>=си` си'хъ въ се'рдцы твое'мъ, ниже`
помяну'ла <е>=си` послjь'днихъ:

8. нн~jь же слы'ши сiе`, ю='ная, сjьдя'щая, о<у>=пова'ющая,
глаго'лющая въ се'рдцы свое'мъ: а='зъ <е>='смь, и=
нjь'сть и=ны'я, не ся'ду вдово'ю и= не позна'ю сиротства`.

9. Нн~jь же прiи'дутъ на тя` два` сiя^ внеза'пу во
<е>=ди'нъ де'нь, безча'дiе и= вдовство` внеза'пу прiи'детъ
на тя`, въ волше'бствjь твое'мъ и= въ крjь'пости волхвw'въ
твои'хъ sjьлw`,

10. въ надjь'янiи sло'бы твоея`: ты' бо рекла` <е>=си`:
а='зъ <е>='смь, и= нjь'сть и=ны'я: о<у>=вjь'ждь, jа='кw
смышле'нiе си'хъ и= блуже'нiе твое` бу'детъ тебjь`
сра'мъ: и= рекла` <е>=си` се'рдцемъ свои'мъ: а='зъ
<е>='смь, и= нjь'сть и=ны'я.

11. И= прiи'детъ на тя` па'губа, и= не о<у>=вjь'си,
про'пасть, и= впаде'ши въ ню`: и= прiи'детъ на тя`
печа'ль, и= не возмо'жеши чиста` бы'ти: и= прiи'детъ
на тя` внеза'пу па'губа, и= не о<у>=вjь'си.

12. Ста'ни нн~jь съ волхвы^ твои'ми и= со мно'гими
ча^ры твои'ми, и=`мже научи'лася <е>=си` и=з\ъ ю='ности
твоея`, а='ще возмо'гутъ ти` помощи`.

13. О<у>=труди'лася <е>=си` въ совjь'тjьхъ твои'хъ:
да ста'нутъ нн~jь и= спасу'тъ тя` sвjьздоче'тцы небесе`,
смотря'ющiи sвjь'здъ, да возвjьстя'тъ ти`, что` и='мать
на тя` прiити`.

14. Се`, вси` jа='кw хвра'стiе <о>=гне'мъ погоря'тъ
и= не и=з\ъи'мутъ души` своея` и=з\ъ пла'мене, поне'же
и='маши о<у>='глiе <о>='гненное, ся'ди на ни'хъ.

15. Сi'и бу'дутъ тебjь` по'мощь: труди'лася <е>=си`
въ преложе'нiи w\т ю='ности, человjь'къ са'мъ въ себjь`
прельсти'ся, тебjь' же не бу'детъ спасе'нiя.

Глава` 48.

О<у>=слы'шите сiя^, до'ме i=а'кwвль, прозва'ннiи и='менемъ
i=и~левымъ и= и=зше'дшiи и=з\ъ i=у'ды, клену'щiися
и='менемъ гд\са бг~а i=и~лева, помина'ющiи не со и='стиною,
ниже` со пра'вдою,

2. и= придержа'щiися и='мени гра'да ст~а'гw, и= w=
бз~jь i=и~левjь подтвержда'ющiися: гд\сь саваw'fъ и='мя
<е>=му`.

3. Пр<е>'ждняя <е>=ще` возвjьсти'хъ, и= и=з\ъ о<у>='стъ
мои'хъ и=зыдо'ша, и= слы'шано бы'сть: внеза'пу сотвори'хъ,
и= на'йде.

4. Вjь'мъ, jа='кw же'стокъ <е>=си`, и= жи'ла желjь'зна
вы'я твоя`, и= чело` твое` мjь'дяно.

5. И= возвjьсти'хъ ти`, jа=`же дре'вле, пре'жде не'же
прiити` на тя`: слы^шана тебjь` сотвори'хъ, да не когда`
рече'ши, jа='кw i='дwли мнjь` сiя^ сотвори'ша, и= не
рцы`, jа='кw и=зва^янная и= слiя^нная заповjь'даша
мнjь`.

6. Слы'шасте вся^, и= вы` не разумjь'сте: но и= слы^шана
тебjь` сотвори'хъ нw'вая w\тнн~jь, jа=`же и='мутъ бы'ти:

7. и= не ре'клъ <е>=си`: нн~jь быва'ютъ, а= не пре'жде,
и= не въ пр<е>'жднiя дни^ слы'шалъ <е>=си` сiя^: не
рцы`: <е>='й, вjь'мъ сiя^.

8. Не вjь'дjьлъ <е>=си`, ниже` разумjь'лъ <е>=си`,
ниже` и=спе'рва w\тверзо'хъ о<у>=шеса` твоя^: вjь'дjьхъ
бо, jа='кw w\тверга'я w\три'неши и= беззако'нникъ <е>=ще`
w\т чре'ва прозове'шися.

9. И='мене моегw` ра'ди покажу' ти jа='рость мою`,
и= сла^вная моя^ наведу` на тя`, да не потреблю` тебе`.

10. Се`, прода'хъ тя` не сребра` ра'ди: и=з\ъя'хъ же
тя` и=з\ъ пе'щи о<у>=бо'жества.

11. Мен<е>` ра'ди сотворю` ти`, jа='кw мое` и='мя w=скверня'ется,
и= сла'вы моея` и=но'му не да'мъ.

12. Послу'шай мене`, i=а'кwве и= i=и~лю, <е>=го'же
а='зъ призыва'ю: а='зъ <е>='смь пе'рвый и= а='зъ <е>='смь
во вjь'къ.

13. И= рука` моя` w=снова` зе'млю, и= десни'ца моя`
о<у>=тверди` не'бо: призову` я=`, и= ста'нутъ вку'пjь,

14. и= соберу'тся вси` и= о<у>=слы'шатъ: кто` и=`мъ
возвjьсти` сiя^; любя` тя` сотвори'хъ во'лю твою` над\ъ
вавv"лw'номъ, <е>='же w\тя'ти пле'мя халде'йско.

15. А='зъ гл~ахъ, а='зъ призва'хъ, приведо'хъ и=`,
и= благопоспjьши'тъ пу'ть <е>=гw`.

16. Приступи'те ко мнjь` и= слы'шите сiя^, и=спе'рва
не w='тай гл~ахъ: <е>=гда` быва'ху, та'мw бjь'хъ, и=
нн~jь гд\сь гд\сь посла' мя и= дх~ъ <е>=гw`.

17. Та'кw гл~етъ гд\сь, и=зба'вивый тя`, ст~ы'й i=и~левъ:
а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ тво'й, научи'хъ тя`, <е>='же
w=брjьсти` тебjь` пу'ть, по нему'же по'йдеши.

18. И= а='ще бы <е>=си` послу'шалъ за'повjьдiй мои'хъ,
то` бы'лъ бы о<у>='бw а='ки рjька` ми'ръ тво'й, и=
пра'вда твоя` jа='кw волна` морска'я,

19. и= бы'ло бы jа='кw песо'къ сjь'мя твое`, и= и=сча^дiя
чре'ва твоегw` jа='кw пе'рсть земли`: ниже` нн~jь потреби'шися,
ниже` поги'бнетъ и='мя твое` предо мно'ю.

20. И=зы'ди w\т вавv"лw'на, бjьжа'й w\т халде'<е>въ:
гла'съ ра'дости возвjьсти'те, и= да слы'шано бу'детъ
сiе`, возвjьсти'те да'же до послjь'днихъ земли`, глаго'лите:
и=зба'ви гд\сь раба` своего` i=а'кwва.

21. И= а='ще вжа'ждутъ, пусты'нею проведе'тъ и=`хъ
и= во'ду и=з\ъ ка'мене и=зведе'тъ и=`мъ: разся'дется
ка'мень, и= потече'тъ вода`, и= и=спiю'тъ лю'дiе мои`.

22. Нjь'сть ра'доватися нечести^вымъ, гл~етъ гд\сь.

Глава` 49.

Послу'шайте мене`, <о>='строви, и= внемли'те, jа=зы'цы.
Вре'менемъ мно'гимъ стоя'ти бу'детъ, гл~етъ гд\сь:
w\т чре'ва ма'тере моея` нарече` и='мя мое`,

2. и= положи` о<у>=ста` моя^ jа='кw ме'чь <о>='стръ,
и= под\ъ кро'вомъ руки` своея` скры` мя`: положи` мя`
jа='кw стрjьлу` и=збра'нну, и= въ ту'лjь свое'мъ скры`
мя`,

3. и= рече` ми`: ра'бъ мо'й <е>=си` ты`, i=и~лю, и=
въ тебjь` просла'влюся.

4. А='зъ же реко'хъ: вотще` труди'хся, всу'е и= ни
во что` да'хъ крjь'пость мою`: сегw` ра'ди су'дъ мо'й
пред\ъ гд\семъ и= тру'дъ мо'й пред\ъ бг~омъ мои'мъ.

5. И= нн~jь та'кw гл~етъ гд\сь, созда'вый мя` w\т чре'ва
раба` себjь`, <е>='же собра'ти i=а'кwва къ нему` и=
i=и~ля: соберу'ся и= просла'влюся пред\ъ гд\семъ, и=
бг~ъ мо'й бу'детъ мнjь` крjь'пость.

6. И= рече' ми: ве'лiе ти` <е>='сть, <е>='же назва'тися
тебjь` рабо'мъ мои'мъ, <е>='же возста'вити племена`
i=а^кwвля и= разсjь'янiе i=и~лево w=брати'ти: се`,
да'хъ тя` въ завjь'тъ ро'да, во свjь'тъ jа=зы'кwмъ,
<е>='же бы'ти тебjь` во сп\снiе да'же до послjь'днихъ
земли`.

7. Та'кw гл~етъ гд\сь, и=зба'вивый тя` бг~ъ i=и~левъ:
w=святи'те о<у>=ничижа'ющаго ду'шу свою`, гнуша'емаго
w\т jа=зы^къ рабw'въ кня'жескихъ: ца'рiе о<у>='зрятъ
<е>=го`, и= воста'нутъ кня^зи и= покло'нятся <е>=му`
гд\са ра'ди, jа='кw вjь'ренъ <е>='сть ст~ы'й i=и~левъ,
и= и=збра'хъ тя`.

8. Та'кw гл~етъ гд\сь: во вре'мя прiя'тно послу'шахъ
тебе` и= въ де'нь сп\снiя помого'хъ ти`, и= сотвори'хъ
тя` и= да'хъ тя` въ завjь'тъ вjь'чный jа=зы'кwвъ, <е>='же
о<у>=стро'ити зе'млю и= наслjь'дити наслjь^дiя пусты'ни,

9. гл~юща су'щымъ во о<у>='захъ: и=зыди'те, и= су'щымъ
во тьмjь`: w\ткры'йтеся. На всjь'хъ путе'хъ пасти'ся
бу'дутъ, и= на всjь'хъ стезя'хъ па'жить и='хъ:

10. не вза'лчутъ, ниже` вжа'ждутъ, ниже` порази'тъ
и=`хъ зно'й, ниже` со'лнце, но ми'луяй и=`хъ о<у>=тjь'шитъ
и=`хъ и= сквозjь` и=сто'чники водны^я проведе'тъ и=`хъ.

11. И= положу` вся'ку го'ру въ пу'ть и= вся'ку стезю`
въ па'ству и=`мъ.

12. Се`, сi'и и=здале'ча прiи'дутъ, сi'и w\т сjь'вера
и= w\т мо'ря, и=нi'и же w\т земли` пе'рсскiя.

13. Ра'дуйтеся, небеса`, и= весели'ся, земле`, да w\тры'гнутъ
го'ры весе'лiе и= хо'лми пра'вду, jа='кw поми'лова
бг~ъ лю'ди своя^ и= смир<е>'нныя людi'й свои'хъ о<у>=тjь'ши.

14. Рече' же сiw'нъ: w=ста'ви мя` гд\сь, и= бг~ъ забы'
мя.

15. <Е>=да` забу'детъ жена` <о>=троча` свое`, <е>='же
не поми'ловати и=сча^дiя чре'ва своегw`; а='ще же и=
забу'детъ си'хъ жена`, но а='зъ не забу'ду тебе`, гл~етъ
гд\сь.

16. Се`, на рука'хъ мои'хъ написа'хъ стjь'ны твоя^,
и= предо мно'ю <е>=си` пр\снw,

17. и= вско'рjь возгради'шися, w\т ни'хже разори'лся
<е>=си`, и= w=пустоши'вшiи тя` и=зы'дутъ и=з\ъ теб<е>`.

18. Возведи` w='крестъ <о>='чи твои` и= ви'ждь вся^,
се`, собра'шася и= прiидо'ша къ тебjь`, живу` а='зъ,
гл~етъ гд\сь: jа='кw всjь'ми и='ми а='ки въ красоту`
w=блече'шися и= w=бложи'ши себе` и='ми jа='кw о<у>='тварiю
невjь'ста.

19. Поне'же пуста^я твоя^ и= разсы^паная и= па^дшая
нн~jь о<у>=тjьснjь'ютъ w\т w=бита'ющихъ, и= о<у>=даля'тся
w\т теб<е>` поглоща'ющiи тя`.

20. Реку'тъ бо во о<у>='шы твои` сы'нове твои`, и=`хже
бы'лъ погуби'лъ <е>=си`: тjь'сно ми` мjь'сто, сотвори'
ми мjь'сто, да вселю'ся.

21. И= рече'ши въ се'рдцы свое'мъ: кто` мнjь` породи`
си'хъ; а='зъ же безча'дна и= вдова`, си'хъ же кто`
воспита` мнjь`; а='зъ же w=ста'хся <е>=ди'на, сi'и
же мнjь` гдjь` бы'ша;

22. Та'кw гл~етъ гд\сь гд\сь: се`, воздвиза'ю на jа=зы'ки
ру'ку мою` и= на <о>='стровы воздви'гну зна'менiе мое`,
и= приведу'тъ сы'ны твоя^ въ ло'нjь и= дщ<е>'ри твоя^
на плеща'хъ во'змутъ.

23. И= бу'дутъ ца'рiе корми'телiе твои`, и= княги^ни
и='хъ корми^лицы твоя^: до лица` земли` покло'нятся
тебjь` и= пра'хъ но'гъ твои'хъ w=бли'жутъ, и= о<у>=вjь'си,
jа='кw а='зъ гд\сь бг~ъ, и= не посра'мятся терпя'щiи
мя`.

24. <Е>=да` во'зметъ кто` w\т и=споли'на кwры'сти; и=
а='ще кто` плjьни'тъ непра'веднjь, спасе'тлися;

25. Зане` та'кw гл~етъ гд\сь: а='ще кто` плjьни'тъ
и=споли'на, во'зметъ кwры'сти: взе'мляй же w\т крjь'пкагw
спасе'тся: а='зъ же прю` твою` разсужду` и= а='зъ сы'ны
твоя^ и=зба'влю:

26. и= w=скорби'вшiи тебе` снjьдя'тъ пло'ть свою` и=
и=спiю'тъ jа='кw вiно` но'во кро'вь свою`, и= о<у>=пiю'тся:
и= о<у>=вjь'сть вся'ка пло'ть, jа='кw а='зъ гд\сь и=зба'вивый
тя` и= заступа'яй крjь'пость i=а'кwвлю.

Глава` 50.

Та'кw гл~етъ гд\сь: ка'я кни'га w\тпуще'нiя ма'тере
ва'шея, <е>='юже w\тпусти'хъ ю=`; и=ли` ко'ему заимода'вцу
прода'хъ вы`; се`, грjьхми` ва'шими прода'стеся, и=
беззако'нiй ра'ди ва'шихъ w\тпусти'хъ ма'терь ва'шу.

2. Что` jа='кw прiидо'хъ, и= не бя'ше человjь'ка; зва'хъ,
и= не бjь` послу'шающагw; <е>=да` не мо'жетъ рука`
моя` и=зба'вити, и=ли` не могу` и=з\ъя'ти; се`, запреще'нiемъ
мои'мъ w=пустошу` мо'ре и= положу` рjь'ки пу^сты, и=
и='зсхнутъ ры^бы и='хъ не су'щей водjь` и= о<у>='мрутъ
жа'ждею:

3. w=блеку` не'бо во тьму` и= положу` а='ки вре'тище
<о>=де'жду <е>=гw`.

4. Гд\сь гд\сь дае'тъ мнjь` я=зы'къ науче'нiя, <е>='же
разумjь'ти, <е>=гда` подоба'етъ рещи` сло'во: положи'
мя о<у>='трw о<у>='трw, приложи' ми о<у>='хо, <е>='же
слы'шати,

5. и= наказа'нiе гд\сне w\тверза'етъ о<у>='шы мои`:
а='зъ же не проти'влюся, ни противоглаго'лю.

6. Плещы` мои` вда'хъ на ра^ны и= лани^тjь мои` на
зауш<е>'нiя, лица' же моегw` не w\тврати'хъ w\т студа`
заплева'нiй,

7. и= гд\сь гд\сь помо'щникъ ми` бы'сть: сегw` ра'ди
не о<у>=срами'хся, но положи'хъ лице` свое` а='ки тве'рдый
ка'мень и= разумjь'хъ, jа='кw не постыжду'ся:

8. зане` приближа'ется w=правда'вый мя`. Кто` пря'йся
со мно'ю; да сопротивоста'нетъ мнjь` ку'пнw. И= кто`
судя'йся со мно'ю; да прибли'жится ко мнjь`.

9. Се`, гд\сь гд\сь помо'жетъ ми`: кто` w=sло'битъ
мя`; Се`, вси` вы` jа='кw ри'за w=бетша'ете, и= jа='кw
мо'лiе и=з\ъя'стъ вы`.

10. Кто` въ ва'съ боя'йся гд\са; да послу'шаетъ гла'са
<о>='трока <е>=гw`. Ходя'щiи во тьмjь`, и= нjь'сть
и=`мъ свjь'та, надjь'йтеся на и='мя гд\сне и= о<у>=тверди'теся
w= бз~jь.

11. Се`, вси` вы` <о>='гнь раждиза'ете и= о<у>=крjьпля'ете
пла'мень: ходи'те свjь'томъ <о>=гня` ва'шегw и= пла'менемъ,
<е>=го'же разжего'сте. Мен<е>` ра'ди бы'ша сiя^ ва'мъ,
въ печа'ли о<у>='спнете.

Глава` 51.

Послу'шайте мене`, гоня'щiи пра'вду и= взыска'ющiи
гд\са, воззри'те на тве'рдый ка'мень, <е>=го'же и=зсjько'сте
{<Е>=вр.: и=з\ъ негw'же и=зсjь'чени бы'сте.}, и= въ
ю=до'ль пото'ка, ю='же и=скопа'сте {<Е>=вр.: и=з\ъ нея'же
и=ско'пани бы'сте.}.

2. Воззри'те на а=враа'ма <о>=тца` ва'шего и= на са'рру
породи'вшую вы`: jа='кw <е>=ди'нъ бjь`, и= призва'хъ
<е>=го`, и= бл~гослови'хъ <е>=го`, и= возлюби'хъ <е>=го`,
и= о<у>=мно'жихъ <е>=го`.

3. И= тебе` нн~jь о<у>=тjь'шу, сiw'не, и= о<у>=тjь'шихъ
вся^ пусты^ни <е>=гw`, и= поста'влю пусты'ню <е>=гw`
jа='кw ра'й, и= jа=`же ко за'падwмъ <е>=гw` а='ки ра'й
гд\сень: ра'дость и= весе'лiе w=бря'щутъ въ не'мъ,
и=сповjь'данiе и= гла'съ хвале'нiя.

4. Послу'шайте мене`, лю'дiе мои`, послу'шайте, и=
ца'рiе, ко мнjь` внуши'те: jа='кw зако'нъ w\т мен<е>`
и=зы'детъ, и= су'дъ мо'й во свjь'тъ jа=зы'кwмъ.

5. Приближа'ется ско'рw пра'вда моя`, и= и=зы'детъ
jа='кw свjь'тъ сп\снiе мое`, и= на мы'шцу мою` jа=зы'цы
надjь'ятися бу'дутъ: мене` <о>='строви w=жида'ти и=
на мы'шцу мою` о<у>=пова'ти бу'дутъ.

6. Воздви'гните на не'бо <о>='чи ва'ши и= воззри'те
на зе'млю до'лу, поне'же не'бо jа='кw ды'мъ о<у>=тверди'ся,
и= земля` jа='кw ри'за w=бетша'етъ, живу'щiи же на
земли` jа='коже сiя^ и=зо'мрутъ, сп\снiе же мое` во
вjь'къ бу'детъ, и= пра'вда моя` не w=скудjь'етъ.

7. Послу'шайте мене`, вjь'дящiи су'дъ, лю'дiе мои`,
и=`мже зако'нъ мо'й въ се'рдцы ва'шемъ, не бо'йтеся
о<у>=коре'нiя человjь'ча и= похуле'нiю и='хъ не покаря'йтеся.

8. Jа='коже бо ри'за снjьде'на бу'детъ вре'менемъ,
и= jа='кw сукно` и=з\ъя'стся мольми`, пра'вда же моя`
во вjь'ки бу'детъ и= сп\снiе мое` въ ро'ды родw'въ.

9. Воста'ни, воста'ни, i=ер\сли'ме, и= w=блецы'ся во
крjь'пость мы'шцы твоея`, воста'ни jа='кw въ нача'лjь
дне`, jа='кw ро'дъ вjь'ка: не ты' ли <е>=си` побjьди'лъ
го'рдаго и= расто'ргнулъ sмi'а;

10. Не ты' ли <е>=си` w=пустоша'яй мо'ре, во'ду бе'здны
мно'гу; положи'вый глубины^ морскi^я пу'ть прохо'да
и=з\ъя^тымъ и= и=зба'вл<е>нымъ;

11. Гд\семъ бо возвратя'тся и= прiи'дутъ въ сiw'нъ
съ ра'достiю и= со весе'лiемъ вjь'чнымъ: на главjь'
бо и='хъ весе'лiе и= хвала`, и= ра'дость прiи'метъ
я=`: w\тбjьже` болjь'знь и= печа'ль и= воздыха'нiе.

12. А='зъ <е>='смь, а='зъ <е>='смь о<у>=тjьша'яй тя`:
разумjь'й, кто` сы'й о<у>=боя'лся <е>=си` человjь'ка
сме'ртна и= сы'на человjь'ча, и=`же jа='кw трава` и=зсхо'ша,

13. и= забы'лъ <е>=си` бг~а созда'вшаго тя`, сотво'ршаго
не'бо и= w=снова'вшаго зе'млю: и= боя'лся <е>=си` пр\снw
во вся^ дни^ лица` jа='рости стужа'ющагw тебjь`: ка'кw
бо восхотjь` взя'ти тя`, и= нн~jь гдjь` jа='рость стужа'ющагw
тебjь`;

14. Внегда' бо спасти'ся тебjь`, не ста'нетъ, ниже`
о<у>=ме'длитъ:

15. jа='кw а='зъ бг~ъ тво'й, возмуща'яй мо'ре и= творя'й
шу'мъ волна'мъ <е>=гw`: гд\сь саваw'fъ и='мя мнjь`.

16. Положу` словеса` моя^ во о<у>=ста` твоя^ и= под\ъ
сjь'нiю руки` моея` покры'ю тя`, <е>='юже поста'вихъ
не'бо и= w=снова'хъ зе'млю: и= рече'тъ сiw'ну: лю'дiе
мои` <е>=сте` вы`.

17. Воста'ни, воста'ни, воскр\сни`, i=ер\сли'ме, и=спи'вый
ча'шу jа='рости w\т руки` гд\сни: ча'шу бо паде'нiя,
фiа'лъ jа='рости и=спи'лъ и= и=стощи'лъ <е>=си`,

18. и= не бы'сть о<у>=тjьша'яй тебе` w\т всjь'хъ ча^дъ
твои'хъ, jа=`же роди'лъ <е>=си`, и= не бы'сть под\ъе'млющагw
руки` твоея`, ниже` w\т всjь'хъ сынw'въ твои'хъ, и=`хже
возне'слъ <е>=си`.

19. Два` сiя^ проти^вна тебjь`, кто` сожалjь'етъ тебjь`;
паде'нiе и= сокруше'нiе, гла'дъ и= ме'чь, кто` о<у>=тjь'шитъ
тя`;

20. Сы'нове твои` w=бнища'вшiи, сjьдя'ще на краи` вся'кагw
и=схо'да, jа='кw све'кла недоваре'ная, и=спо'лнени
jа='рости гд\сни, разсла'блени гд\семъ бг~омъ.

21. Сегw` ра'ди слы'ши, смире'нный и= о<у>=пи'выйся
не вiно'мъ:

22. та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ судя'й лю'демъ свои^мъ:
се`, взя'хъ w\т руки` твоея` ча'шу паде'нiя, фiа'лъ
jа='рости моея`, и= не приложи'ши ксему` пи'ти <е>=я`:

23. и= вложу` ю=` въ ру'цjь преwби'дjьвшихъ тя` и=
смири'вшихъ тя`, и=`же реко'ша души` твое'й: преклони'ся,
да мине'мъ: и= положи'лъ <е>=си` ра'внw земли` плещы`
твоя^ w\твнjь` мимоходя'щымъ.

Глава` 52.

Воста'ни, воста'ни, сiw'не, w=блецы'ся во крjь'пость
твою`, сiw'не, и= ты` w=блецы'ся во сла'ву твою`, i=ер\сли'ме,
гра'де ст~ы'й, ктому` не приложи'тъ проити` сквозjь`
тя` неwбрjь'занный и= нечи'стый.

2. И=стряси` пра'хъ и= воста'ни, ся'ди, i=ер\сли'ме,
совлецы` о<у>='зу вы'и твоея`, плjьне'ная дщи` сiw'ня.

3. Jа='кw сiя^ гл~етъ гд\сь: ту'не про'дани бы'сте,
и= не сребро'мъ и=зба'витеся.

4. Та'кw гл~етъ гд\сь: во <е>=гv'петъ снидо'ша лю'дiе
мои` пре'жде, <е>='же прише'льц<е>мъ бы'ти та'мw, и=
во а=ссv"рi'ю ну'ждею w\тведо'шася.

5. И= нн~jь что` здjь` <е>=сте`; сiя^ гл~етъ гд\сь:
jа='кw взя'шася лю'дiе мои` ту'не, чуди'теся и= пла'читеся.
Та'кw гл~етъ гд\сь: ва'съ ра'ди пр\снw и='мя мое` ху'лится
во jа=зы'цjьхъ.

6. Сегw` ра'ди позна'ютъ лю'дiе мои` и='мя мое` въ
то'й де'нь, jа='кw а='зъ <е>='смь са'мъ гл~яй, ту`
<е>='смь.

7. Ко'ль красны^ на гора'хъ но'ги благовjьству'ющихъ
ми'ръ, благовjьству'ющихъ блага^я, jа='кw слы'шано
сотворю` спасе'нiе твое`, глаго'ля: сiw'не, воцр~и'тся
бг~ъ тво'й.

8. Jа='кw гла'съ храня'щихъ тя` вознесе'ся, и= гла'сомъ
вку'пjь возра'дуются: jа='кw <о>='чи ко <о>=чес<е>'мъ
воззря'тъ, <е>=гда` поми'луетъ гд\сь сiw'на.

9. Да w\тры'гнутъ весе'лiе вку'пjь пусты^ни i=ер\сли^мскiя,
jа='кw поми'лова гд\сь людi'й свои'хъ и= и=зба'ви i=ер\сли'ма:

10. и= w\ткры'етъ гд\сь мы'шцу свою` ст~у'ю пред\ъ
всjь'ми jа=зы^ки, и= о<у>='зрятъ вси` концы^ земли`
сп\снiе, <е>='же w\т бг~а на'шегw.

11. W\тступи'те, w\тступи'те, и=зыди'те w\тсю'ду и=
нечистотjь` не прикаса'йтеся, и=зыди'те w\т среды`
<е>=гw`, w\тлучи'теся, нося'щiи сосу'ды гд\сни:

12. jа='кw не съ мяте'жемъ и=зы'дете, ниже` о<у>=бjьжа'нiемъ
по'йдете: по'йдетъ бо пред\ъ ва'ми гд\сь, и= собира'яй
вы` гд\сь бг~ъ i=и~левъ.

13. Се`, о<у>=разумjь'етъ <о>='трокъ мо'й и= вознесе'тся
и= просла'вится sjьлw`.

14. Jа='коже о<у>=жа'снутся w= тебjь` мно'зи, та'кw
w=безсла'вится w\т человjь^къ ви'дъ тво'й, и= сла'ва
твоя` w\т сынw'въ человjь'ческихъ.

15. Та'кw о<у>=дивя'тся jа=зы'цы мно'зи w= не'мъ, и=
заградя'тъ ца'рiе о<у>=ста` своя^: jа='кw, и=`мже не
возвjьсти'ся w= не'мъ, о<у>='зрятъ, и= и=`же не слы'шаша,
о<у>=разумjь'ютъ.

Глава` 53.

Гд\си, кто` вjь'рова слу'ху на'шему, и= мы'шца гд\сня
кому` w\ткры'ся;

2. Возвjьсти'хомъ, jа='кw <о>=троча` пред\ъ ни'мъ jа='кw
ко'рень въ земли` жа'ждущей, нjь'сть ви'да <е>=му`,
ниже` сла'вы: и= ви'дjьхомъ <е>=го`, и= не и=мя'ше
ви'да, ни добро'ты:

3. но ви'дъ <е>=гw` безче'стенъ, о<у>=ма'ленъ па'че
всjь'хъ сынw'въ человjь'ческихъ: человjь'къ въ jа='звjь
сы'й и= вjь'дый терпjь'ти болjь'знь, jа='кw w\тврати'ся
лице` <е>=гw`, безче'стно бы'сть, и= не вмjьни'ся.

4. Се'й грjьхи` на'шя но'ситъ и= w= на'съ болjь'знуетъ,
и= мы` вмjьни'хомъ <е>=го` бы'ти въ трудjь` и= въ jа='звjь
w\т бг~а и= во w=sлобле'нiи.

5. То'й же jа='звенъ бы'сть за грjьхи` на'шя и= му'ченъ
бы'сть за беззакw'нiя на^ша, наказа'нiе ми'ра на'шегw
на не'мъ, jа='звою <е>=гw` мы` и=сцjьлjь'хомъ.

6. Вси` jа='кw <о>='вцы заблуди'хомъ: человjь'къ w\т
пути` своегw` заблуди`, и= гд\сь предаде` <е>=го` грjь^хъ
ра'ди на'шихъ.

7. И= то'й, зане` w=sло'бленъ бы'сть, не w\тверза'етъ
о<у>='стъ свои'хъ: jа='кw <о>=вча` на заколе'нiе веде'ся,
и= jа='кw а='гнецъ пред\ъ стригу'щимъ <е>=го` безгла'сенъ,
та'кw не w\тверза'етъ о<у>='стъ свои'хъ.

8. Во смире'нiи <е>=гw` су'дъ <е>=гw` взя'тся: ро'дъ
же <е>=гw` кто` и=сповjь'сть; jа='кw взе'млется w\т
земли` живо'тъ <е>=гw`, ра'ди беззако'нiй людi'й мои'хъ
веде'ся на сме'рть.

9. И= да'мъ лука^выя вмjь'стw погребе'нiя <е>=гw` и=
бога^тыя вмjь'стw см~рти <е>=гw`: jа='кw беззако'нiя
не сотвори`, ниже` w=брjь'теся ле'сть во о<у>=стjь'хъ
<е>=гw`.

10. И= гд\сь хо'щетъ w=ч\стити <е>=го` w\т jа='звы:
а='ще да'стся w= грjьсjь`, душа` ва'ша о<у>='зритъ
сjь'мя долгоживо'тное.

11. И= хо'щетъ гд\сь руко'ю свое'ю w\тя'ти болjь'знь
w\т души` <е>=гw`, jа=ви'ти <е>=му` свjь'тъ и= созда'ти
ра'зумомъ, w=правда'ти прв\днаго бла'гw служа'ща мнw'гимъ,
и= грjьхи` и='хъ то'й понесе'тъ.

12. Сегw` ра'ди то'й наслjь'дитъ мно'гихъ и= крjь'пкихъ
раздjьли'тъ кwры'сти, зане` пре'дана бы'сть на сме'рть
дш~а` <е>=гw`, и= со беззако'нными вмjьни'ся, и= то'й
грjьхи` мно'гихъ вознесе` и= за беззакw'нiя и='хъ пре'данъ
бы'сть.

Глава` 54.

Возвесели'ся, непло'ды, неражда'ющая, возгласи` и=
возопi'й, нечревоболjь'вшая, jа='кw мнw'га ча^да пусты'я
па'че, не'жели и=му'щiя му'жа.

2. Рече' бо гд\сь: разшири` мjь'сто ку'щи твоея` и=
покро'вwвъ твои'хъ, водрузи`, не пощади`, продолжи`
о<у>='жя твоя^ и= ко'лiе твое` о<у>=крjьпи`,

3. <е>=ще` на де'сно и= на лjь'во простри`: и= сjь'мя
твое` jа=зы'ки наслjь'дитъ, и= гра'ды w=пустjь'вшыя
насели'ши.

4. Не бо'йся, jа='кw посра'млена <е>=си`, ниже` о<у>=стыди'ся,
jа='кw о<у>=коре'на <е>=си`: поне'же срамоту` вjь'чную
забу'деши и= о<у>=кори'зны вдовства` твоегw` не помяне'ши
ктому`.

5. Jа='кw гд\сь творя'й тя`, гд\сь саваw'fъ и='мя <е>=му`:
и= и=зба'вивый тя`, ст~ы'й бг~ъ i=и~левъ, все'й земли`
прозове'тся.

6. Не jа='кw жену` w=ста'влену и= малоду'шну призва'
тя гд\сь, ниже` jа='кw жену` и=з\ъ ю='ности возненави'дjьну,
рече` бг~ъ тво'й.

7. На вре'мя ма'ло w=ста'вихъ тя`, а= съ мл\стiю вели'кою
поми'лую тя`:

8. во jа='рости ма'лjь w\тврати'хъ лице` мое` w\т теб<е>`,
но мл\стiю вjь'чною поми'лую тя`, рече` и=зба'вивый
тя` гд\сь.

9. W\т воды`, jа='же при нw'и, сiе' ми <е>='сть, jа='коже
кля'хся <е>=му` во вре'мя <о>='но на зе'млю, не разгнjь'ватися
w= тебjь` ктому`, ниже` во преще'нiи твое'мъ

10. го'ры преста'вити, и= хо'лми твои` не предви'гнутся:
та'кw ниже`, jа='же w\т мен<е>` къ тебjь`, мл\сть w=скудjь'етъ,
ниже` завjь'тъ ми'ра твоегw` преста'вится: рече' бо
мл\стивъ къ тебjь` гд\сь.

11. Смире'нная и= коле'блемая не и=мjь'ла <е>=си` о<у>=тjьше'нiя:
се`, а='зъ о<у>=готовля'ю тебjь` а='нfра<кс>ъ ка'мень
тво'й и= на w=снова'нiе твое` сапфi'ръ:

12. и= положу` забра^ла твоя^ i=а'спiсъ, и= врата`
твоя^ ка'менiе крv"ста'лла, и= w=гражде'нiе твое` ка'менiе
и=збра'нное,

13. и= вся^ сы'ны твоя^ науч<е>'ны бг~омъ, и= во мно'зjь
ми'рjь ча^да твоя^.

14. И= пра'вдою возгради'шися: о<у>=дали'ся w\т непра'веднагw,
и= не о<у>=бои'шися, и= тре'петъ не прибли'жится тебjь`.

15. Се`, прише'льцы прiи'дутъ къ тебjь` мно'ю и= вселя'тся
о<у>= теб<е>` и= къ тебjь` прибjь'гнутъ.

16. Се`, а='зъ созда'хъ тя`, не jа='коже кузне'цъ раздува'яй
о<у>='глiе и= и=знося` сосу'дъ на дjь'ло: а='зъ же
созда'хъ тя` не на па'губу, <е>='же и=стли'ти.

17. Вся'къ сосу'дъ содjь'ланъ на тя` не бл~гопоспjьшу`,
и= вся'къ гла'съ, и='же на тя` воста'нетъ на прю`,
w=долjь'еши и=`мъ всjь^мъ: пови'ннiи же твои` бу'дутъ
въ не'мъ. <Е>='сть наслjь'дiе служа'щымъ гд\севи, и=
вы` бу'дете мнjь` прв\дни, гл~етъ гд\сь.

Глава` 55.

Жа'ждущiи, и=ди'те на во'ду, и= <е>=ли'цы не и='мате
сребра`, ше'дше купи'те, и= jа=ди'те (и= пi'йте) без\ъ
сребра` и= цjьны` вiно` и= ту'къ.

2. Вску'ю цjьните` сребро` не въ хлjь'бы, и= тру'дъ
ва'шъ не въ сы'тость; Послу'шайте мене`, и= снjь'сте
блага^я, и= наслади'тся во благи'хъ душа` ва'ша.

3. Внемли'те о<у>=ши'ма ва'шима и= послjь'дуйте пут<е>'мъ
мои^мъ: послу'шайте мене`, и= жива` бу'детъ во благи'хъ
душа` ва'ша, и= завjьща'ю ва'мъ завjь'тъ вjь'ченъ,
преподw'бная давi'дwва вjь^рная.

4. Се`, свидjь'тельство во jа=зы'цjьхъ да'хъ <е>=го`,
кня'зя и= повели'теля jа=зы'кwмъ.

5. Се`, jа=зы'цы, и=`же не вjь'дяху тебе`, призову'тъ
тя`, и= лю'дiе, и=`же не позна'ша тебе`, ко тебjь`
прибjь'гнутъ ра'ди гд\са бг~а твоегw`, ст~а'гw i=и~лева,
jа='кw просла'ви тя`.

6. Взыщи'те гд\са, и= внегда` w=брjьсти` ва'мъ того`,
призови'те: <е>=гда' же прибли'жится къ ва'мъ,

7. да w=ста'витъ нечести'вый пути^ своя^, и= му'жъ
беззако'ненъ совjь'ты своя^, и= да w=брати'тся ко гд\су,
и= поми'лованъ бу'детъ, jа='кw попремно'гу w=ста'витъ
грjьхи` ва'шя.

8. Не су'ть бо совjь'ти мои` jа='коже совjь'ти ва'ши,
ниже` jа='коже путiе` ва'ши путiе` мои`, гл~етъ гд\сь.

9. Но jа='коже w\тстои'тъ не'бо w\т земли`, та'кw w\тстои'тъ
пу'ть мо'й w\т путi'й ва'шихъ, и= помышл<е>'нiя ва^ша
w\т мы'сли моея`.

10. Jа='коже бо а='ще сни'детъ до'ждь и=ли` снjь'гъ
съ небесе`, и= не возврати'тся, до'ндеже напои'тъ зе'млю,
и= роди'тъ, и= прозя'бнетъ, и= да'стъ сjь'мя сjь'ющему
и= хлjь'бъ въ снjь'дь:

11. та'кw бу'детъ гл~го'лъ мо'й, и='же а='ще и=зы'детъ
и=з\ъ о<у>='стъ мои'хъ, не возврати'тся ко мнjь` то'щь,
до'ндеже соверши'тъ (вся^), <е>=ли^ка восхотjь'хъ,
и= поспjьшу` пути^ твоя^ и= за'пwвjьди моя^.

12. Со весе'лiемъ бо и=зы'дете и= съ ра'достiю научите'ся:
го'ры бо и= хо'лми возска'чутъ жду'ще ва'съ съ ра'достiю,
и= вся^ древеса` с<е>'льная воспле'щутъ вjь'твьми:

13. и= вмjь'стw дра'чiя взы'детъ кv"парi'съ, и= вмjь'стw
кропи'вы взы'детъ мv"рсi'на: и= бу'детъ гд\сь во и='мя
и= во зна'менiе вjь'чное, и= не w=скудjь'етъ.

Глава` 56.

Сiя^ гл~етъ гд\сь: сохрани'те су'дъ и= сотвори'те пра'вду,
прибли'жися бо сп\снiе мое` прiити` и= мл\сть моя`
w\ткры'тися.

2. Блаже'нъ му'жъ творя'й сiя^, и= человjь'къ держа'йся
и='хъ, и= храня'й суббw^ты не w=скверня'ти, и= блюды'й
ру'цjь свои` не твори'ти непра'вды.

3. Да не глаго'летъ и=ноплеме'нникъ приложи'выйся ко
гд\севи: <е>=да` w\тлучи'тъ мя` гд\сь w\т людi'й свои'хъ;
и= да не глаго'летъ ка'женикъ, jа='кw а='зъ <е>='смь
дре'во су'хо.

4. Сiя^ гл~етъ гд\сь ка'женикwмъ: <е>=ли'цы сохраня'тъ
суббw^ты моя^ и= и=зберу'тъ, jа=`же а='зъ хощу`, и=
содержа'тъ завjь'тъ мо'й,

5. да'мъ и=`мъ въ дому` мое'мъ и= во w=гра'дjь мое'й
мjь'сто и=мени'то, лу'чшее w\т сынw'въ и= дще'рей,
и='мя вjь'чно да'мъ и=`мъ, и= не w=скудjь'етъ:

6. и= и=ноплеме'нникwмъ приложи'вшымся гд\севи рабо'тати
<е>=му` и= люби'ти и='мя гд\сне, <е>='же бы'ти <е>=му`
въ рабы^ и= рабы^ни, и= вся^ снабдя'щыя суббw^ты моя^
не w=скверня'ти и= держа'щыя завjь'тъ мо'й,

7. введу` я=` въ го'ру ст~у'ю мою` и= возвеселю` я=`
въ дому` мл~твы моея`: всесожж<е>'нiя и='хъ и= ж<е>'ртвы
и='хъ бу'дутъ прiя^тны на тре'бницjь мое'мъ: до'мъ
бо мо'й до'мъ моли'твы нарече'тся всjь^мъ jа=зы'кwмъ,

8. гл~етъ гд\сь, собира'яй разсjь^яныя i=и~л<е>вы,
jа='кw соберу` къ нему` собо'ръ.

9. Вси` sвjь'рiе ди'вiи, прiиди'те, jа=ди'те, вси`
sвjь'рiе дубра'внiи.

10. Ви'дите, jа='кw вси` w=слjьпо'ша, не разумjь'ша
смы'слити, вси` пси` нjьмi'и не возмо'гутъ ла'яти,
ви'дяще сны` на ло'жи, лю'бяще дрема'ти,

11. и= пси` безсту'днiи душе'ю, не вjь'дяще сы'тости:
и= су'ть лука'ви, не вjь'дяще смы'сла, вси` пут<е>'мъ
свои^мъ послjь'доваша, кi'йждо о<у>=клони'шася въ лихои'мство
свое`, w\т пе'рвагw и= до послjь'днягw.

12. Прiиди'те, да во'змемъ вiно` и= напо'лнимся пiя'нства,
и= бу'детъ jа='кw дне'сь, та'кw и= зау'тра, и= мно'гw
мно'жае.

Глава` 57.

Ви'дите, ка'кw пра'ведный поги'бе, и= никто'же не прiе'млетъ
се'рдцемъ, и= му'жiе пра'веднiи взе'млются, и= никто'же
разумjь'етъ: w\т лица' бо непра'вды взя'ся пра'ведный.

2. Бу'детъ съ ми'ромъ погребе'нiе <е>=гw`, взя'ся w\т
среды`.

3. Вы' же прiиди'те сjь'мw, сы'нове беззако'ннiи, сjь'мя
прелюбодjь'<е>въ и= блудни'цы:

4. въ че'мъ о<у>=слажда'стеся и= на кого` w\тверзо'сте
о<у>=ста` ва^ша; и= на кого` и=зсу'нусте я=зы'къ ва'шъ;
не вы' ли <е>=сте` ча^да па'губы, сjь'мя беззако'нно,

5. моля'щiися кумi'рwмъ под\ъ дре'вiемъ ча'стымъ, закала'юще
ча^да своя^ въ де'брехъ посредjь` ка'менiя;

6. То` твоя` ча'сть, се'й тво'й жре'бiй, и= тjь^мъ
пролiя'лъ <е>=си` возлiя^нiя, и= тjь^мъ прине'слъ <е>=си`
ж<е>'ртвы: w= си'хъ о<у>=`бо не разгнjь'ваюся ли;

7. На горjь` высо'цjь и= превознесе'ннjь, та'мw твое`
ло'же, и= та'мw возне'слъ <е>=си` тр<е>'бы твоя^:

8. и= за подво'ями две'рiй твои'хъ положи'лъ <е>=си`
па'мять твою`: мы'слилъ <е>=си`, jа='кw а='ще w\т мен<е>`
w\тсту'пиши, бо'лjье нjь'что воз\ъимjь'еши: возлюби'лъ
<е>=си` спя'щыя съ тобо'ю,

9. и= о<у>=мно'жилъ <е>=си` блуже'нiе твое` съ ни'ми,
и= мнw'ги сотвори'лъ, и=`же дале'че w\т теб<е>`, и=
посла'лъ <е>=си` послы` за предjь'лы твоя^, и= смири'лся
<е>=си` да'же до а='да.

10. Мно'гими путьми` твои'ми труди'лся <е>=си`, и=
не ре'клъ <е>=си`: преста'ну крjьпя'щься, jа='кw сотвори'лъ
<е>=си` сiя^, сегw` ра'ди не помоли'лся ми` <е>=си`
ты`.

11. Кого` благопоче'тъ о<у>=боя'лся <е>=си`, и= солга'лъ
ми`, и= не помяну'лъ <е>=си` мене`, ниже` прiя'лъ мя`
<е>=си` во о<у>='мъ, ниже` въ се'рдце твое`; и= а='зъ
тя` ви'дя, презира'ю, и= не о<у>=боя'лся <е>=си` мене`.

12. И= а='зъ возвjьщу` пра'вду твою` и= sлw'бы твоя^,
jа=`же не о<у>=спjь'ютъ тебjь`:

13. <е>=гда` возопiе'ши, да и=зба'вятъ тя` во печа'лехъ
твои'хъ: сiя^ бо вся^ вjь'тръ во'зметъ, и= w\тнесе'тъ
бу'ря: а= держа'щiися мен<е>` стя'жутъ зе'млю и= наслjь'дятъ
го'ру ст~у'ю мою`.

14. И= реку'тъ: w=чи'стите пред\ъ лице'мъ <е>=гw` пути^
и= w\тими'те претыка^нiя w\т пути` людi'й мои'хъ.

15. Сiя^ гл~етъ гд\сь вы'шнiй, и='же живе'тъ во высо'кихъ
во вjь'къ, ст~ы'й во ст~ы'хъ и='мя <е>=му`, вы'шнiй,
во ст~ы'хъ почива'яй, и= малоду^шнымъ дая'й долготерпjь'нiе
и= дая'й живо'тъ сокруш<е>'нымъ се'рдцемъ:

16. не во вjь'къ w\тмщу` ва'мъ, ни всегда` гнjь'ватися
бу'ду на вы`: дх~ъ бо w\т мен<е>` и=зы'детъ, и= вся'кое
дыха'нiе а='зъ сотвори'хъ.

17. За грjь'хъ ма'лw что` w=печа'лихъ <е>=го` и= порази'хъ
<е>=го` и= w\тврати'хъ лице` мое` w\т негw`: и= w=печа'лися
и= по'йде дря'хлъ во путе'хъ свои'хъ.

18. Пути^ <е>=гw` ви'дjьхъ и= и=сцjьли'хъ <е>=го`,
и= о<у>=тjь'шихъ <е>=го` и= да'хъ <е>=му` о<у>=тjьше'нiе
и='стинно,

19. ми'ръ на ми'ръ дале'че и= бли'з\ъ су'щымъ: и= рече`
гд\сь: и=сцjьлю` я=`.

20. Непра'веднiи же возволну'ются и= почи'ти не возмо'гутъ.

21. Нjь'сть ра'доватися неч<е>сти'вымъ, рече` гд\сь
бг~ъ.

Глава` 58.

Возопi'й крjь'постiю и= не пощади`: jа='кw трубу` возвы'си
гла'съ тво'й и= возвjьсти` лю'демъ мои^мъ грjьхи` и='хъ
и= до'му i=а'кwвлю беззакw'нiя и='хъ.

2. Мене` де'нь w\т дне` и='щутъ и= разумjь'ти пути^
моя^ жела'ютъ, jа='кw лю'дiе пра'вду сотвори'вшiи и=
суда` бг~а своегw` не w=ста'вившiи: про'сятъ нн~jь
о<у>= мен<е>` суда` прв\дна и= прибли'житися ко гд\су
жела'ютъ, глаго'люще:

3. что` jа='кw пости'хомся, и= не о<у>=ви'дjьлъ <е>=си`;
смири'хомъ ду'шы на'шя, и= не о<у>=вjь'дjьлъ <е>=си`;
Во дни^ бо поще'нiй ва'шихъ w=брjьта'ете вw'ли ва'шя,
и= вся^ подру^чныя ва'шя томите`:

4. а='ще въ судjь'хъ и= сва'рjьхъ постите'ся и= бiе'те
пястьми` смире'ннаго, вску'ю мнjь` постите'ся jа='коже
дне'сь, <е>='же о<у>=слы'шану бы'ти съ во'племъ гла'су
ва'шему;

5. Не сицева'гw поста` а='зъ и=збра'хъ, и= дне`, <е>='же
смири'ти человjь'ку ду'шу свою`: ниже` а='ще сляче'ши
jа='кw се'рпъ вы'ю твою`, и= вре'тище и= пе'пелъ посте'леши,
ниже` та'кw нарече'те по'стъ прiя'тенъ.

6. Не такова'гw (бо) поста` а='зъ и=збра'хъ, гл~етъ
гд\сь: но разрjьша'й вся'къ соу'зъ непра'вды, разруша'й
w=бдолж<е>'нiя наси'льныхъ писа'нiй, w\тпусти` сокруш<е>'нныя
во свобо'ду и= вся'кое писа'нiе непра'ведное раздери`:

7. раздробля'й а='лчущымъ хлjь'бъ тво'й и= ни'щыя безкрw'вныя
введи` въ до'мъ тво'й: а='ще ви'диши на'га, w=дjь'й,
и= w\т сво'йственныхъ пле'мене твоегw` не пре'зри.

8. Тогда` разве'рзется ра'нw свjь'тъ тво'й, и= и=сцjьл<е>'нiя
твоя^ ско'рw возсiя'ютъ, и= пред\ъи'детъ пред\ъ тобо'ю
пра'вда твоя`, и= сла'ва бж~iя w=б\ъи'метъ тя`.

9. Тогда` воззове'ши, и= бг~ъ о<у>=слы'шитъ тя`, и=
<е>=ще` глаго'лющу ти`, рече'тъ: се`, прiидо'хъ. А='ще
w\ти'меши w\т себ<е>` соу'зъ и= рукобiе'нiе и= глаго'лъ
ропта'нiя

10. и= да'си а='лчущему хлjь'бъ w\т души` твоея` и=
ду'шу смире'нную насы'тиши, тогда` возсiя'етъ во тьмjь`
свjь'тъ тво'й, и= тьма` твоя` бу'детъ jа='кw полу'дне,

11. и= бу'детъ бг~ъ тво'й съ тобо'ю пр\снw: и= насы'тишися,
jа='коже жела'етъ душа` твоя`, и= кw'сти твоя^ о<у>=тучнjь'ютъ,
и= бу'дутъ jа='кw вертогра'дъ напое'нъ, и= jа='кw и=сто'чникъ,
<е>=му'же не w=скудjь` вода`: и= кw'сти твоя^ прозя'бнутъ
jа='кw трава`, и= разботjь'ютъ, и= наслjь'дятъ ро'ды
родw'въ.

12. И= сози'ждутся пусты^ни твоя^ вjь^чныя, и= бу'дутъ
w=снова^нiя твоя^ вjь^чная родw'мъ родw'въ: и= прозове'шися
зда'тель w=гра'дъ, и= ст<е>зи` твоя^ посредjь` о<у>=поко'иши.

13. А='ще w\тврати'ши но'гу твою` w\т суббw'тъ, <е>='же
не твори'ти хотjь'нiй твои'хъ въ де'нь ст~ы'й, и= прозове'ши
суббw^ты сла'дwстны, ст~ы бг~ови твоему`: не воздви'гнеши
ноги` своея` на дjь'ло, ниже` возглаго'леши словесе`
во гнjь'вjь и=з\ъ о<у>='стъ твои'хъ,

14. и= бу'деши о<у>=пова'я на гд\са, и= возведе'тъ
тя` на благwты` з<е>мны'я, и= о<у>=хлjь'битъ тя` наслjь'дiемъ
i=а'кwва <о>=тца` твоегw`: о<у>=ста' бо гд\сня гл~аша
сiя^.

Глава` 59.

<Е>=да` не мо'жетъ рука` гд\сня сп\сти`; и=ли` w=тягчи'лъ
<е>='сть слу'хъ сво'й, <е>='же не о<у>=слы'шати;

2. Но грjьси` ва'ши разлуча'ютъ между` ва'ми и= между`
бг~омъ, и= грjь^хъ ра'ди ва'шихъ w\тврати` лице` свое`
w\т ва'съ, <е>='же не поми'ловати.

3. Ру'цjь бо ва'ши w=скверн<е>'нjь кро'вiю, и= пе'рсты
ва'ши во грjьсjь'хъ, о<у>=стнjь' же ва'ши возглаго'лаша
беззако'нiе, и= я=зы'къ ва'шъ непра'вдjь поуча'ется.

4. Никто'же глаго'летъ пра'вды, ниже` <е>='сть су'дъ
и='стиненъ: о<у>=пова'ютъ на су'<е>тная и= глаго'лютъ
тщ<е>'тная, jа='кw зачина'ютъ тру'дъ и= ражда'ютъ беззако'нiе.

5. Jа='ица а='спiдска разби'ша и= поста'въ паучи'нный
тку'тъ, и= хотя'й w\т jа='ицъ и='хъ jа='сти, разби'въ
за'портокъ (<е>=гw`), w=брjь'те и= въ не'мъ васiлi'ска.

6. Поста'въ и='хъ не бу'детъ на ри'зу, и= не w=де'ждутся
w\т дjь'лъ свои'хъ: дjьла' бо и='хъ дjьла` беззако'нiя.

7. Но'зjь же и='хъ на sло` теку'тъ, ско'ри пролiя'ти
кро'вь, и= мы^сли и='хъ мы^сли w= о<у>=бi'йствахъ:
сокруше'нiе и= бjь'дность во путе'хъ и='хъ,

8. и= пути` ми'рнагw не позна'ша, и= нjь'сть суда`
во путе'хъ и='хъ: ст<е>зи' бо и='хъ развращ<е>'ны,
по ни'хже хо'дятъ, и= не вjь'дятъ ми'ра.

9. Тогw` ра'ди w\тступи` w\т ни'хъ су'дъ, и= не пости'гнетъ
и='хъ пра'вда: жду'щымъ и=`мъ свjь'та, бы'сть и=`мъ
тьма`, жду'ще зари` во мра'цjь ходи'ша.

10. W=ся'жутъ jа='кw слjьпi'и стjь'ну, jа='кw су'ще
без\ъ <о>=че'съ w=сяза'ти бу'дутъ, и= паду'тся въ полу'дни
jа='кw въ полу'нощи, jа='кw о<у>=мира'юще возстену'тъ

11. jа='кw медвjь'дь, и= jа='кw го'лубь вку'пjь по'йдутъ.
Жда'хомъ суда`, и= нjь'сть, спасе'нiе дале'че w\тступи`
w\т на'съ.

12. Мно'го бо беззако'нiе на'ше пред\ъ тобо'ю, и= грjьси`
на'ши проти'ву ста'ша на'мъ: беззакw'нiя бо на^ша въ
на'съ, и= непра^вды на'шя о<у>=разумjь'хомъ:

13. нече'ствовахомъ и= солга'хомъ и= w\тступи'хомъ
w\т послjь'дованiя бг~а на'шегw: глаго'лахомъ непра'вду
и= не покори'хомся, во о<у>=тро'бjь зача'хомъ и= поучи'хомся
w\т се'рдца на'шегw словес<е>'мъ непра'в<е>днымъ:

14. и= w=ста'вихомъ созади` су'дъ, и= пра'вда дале'че
w\тступи` w\т на'съ: jа='кw и=знемо'же во путе'хъ и='хъ
и='стина, и= пра'вымъ (путе'мъ) не возмого'ша прейти`:

15. и= и='стина взя'ся, и= преста'виша о<у>='мъ сво'й
<е>='же смы'слити. И= ви'дjь гд\сь и= негодова`, jа='кw
не бя'ше суда`:

16. и= ви'дjь, и= не бя'ше му'жа, и= помы'сли, и= не
бя'ше и=збавля'ющагw: и= мсти` и=`мъ мы'шцею свое'ю,
и= поми'лованiемъ о<у>=тверди`.

17. И= w=дjь'яся пра'вдою jа='кw щито'мъ, и= возложи`
шле'мъ спасе'нiя на главу`, и= w=блече'ся въ ри'зу
w\тмще'нiя, и= <о>=де'ждею свое'ю:

18. jа='кw воздава'яй воздая'нiе о<у>=кори'зну супоста'тwмъ.

19. И= о<у>=боя'тся, и=`же w\т за^падъ, и='мене гд\сня,
и= и=`же w\т востw'къ со'лнца, и='мене <е>=гw` сла'внагw:
прiи'детъ бо jа='кw рjька` наси'льная гнjь'въ w\т гд\са,
прiи'детъ со jа='ростiю.

20. И= прiи'детъ сiw'на ра'ди и=збавля'яй, и= w\тврати'тъ
нече'стiе w\т i=а'кwва.

21. И= се'й и=`мъ и='же w\т мен<е>` завjь'тъ, рече`
гд\сь: дх~ъ мо'й, и='же <е>='сть въ тебjь`, и= гл~го'лы,
jа=`же а='зъ да'хъ во о<у>=ста` твоя^, не w=скудjь'ютъ
w\т о<у>='стъ твои'хъ и= w\т о<у>='стъ сjь'мене твоегw`:
рече' бо гд\сь w\тнн~jь и= во вjь'къ.

Глава` 60.

Свjьти'ся, свjьти'ся, i=ер\сли'ме, прiи'де бо тво'й
свjь'тъ, и= сла'ва гд\сня на тебjь` возсiя`.

2. Се`, тьма` покры'етъ зе'млю, и= мра'къ на jа=зы'ки,
на тебjь' же jа=ви'тся гд\сь, и= сла'ва <е>=гw` на
тебjь` о<у>='зрится.

3. И= по'йдутъ ца'рiе свjь'томъ твои'мъ, и= jа=зы'цы
свjь'тлостiю твое'ю.

4. Возведи` w='крестъ <о>='чи твои` и= ви'ждь собра^ная
ча^да твоя^: се`, прiидо'ша вси` сы'нове твои` и=здале'ча,
и= дщ<е>'ри твоя^ на ра'мjьхъ во'змутся.

5. Тогда` о<у>='зриши и= возра'дуешися, и= о<у>=бои'шися
и= о<у>=жа'снешися се'рдцемъ, jа='кw преложи'тся къ
тебjь` бога'тство морско'е и= jа=зы'кwвъ и= людi'й:

6. и= прiи'дутъ къ тебjь` стада` вельблю^дъ, и= покры'ютъ
тя` вельблю'ди мадiа'мстiи и= гефа'рстiи: вси` w\т
савы` прiи'дутъ, нося'ще зла'то, и= лiва'нъ принесу'тъ
и= ка'мень че'стенъ, и= сп\снiе гд\сне благовозвjьстя'тъ:

7. и= вся^ <о>='вцы кида^рскiя соберу'тся тебjь`, и=
<о>=вни` навеw'fстiи прiи'дутъ къ тебjь`, и= вознесу'тся
прiя^тная на же'ртвенникъ мо'й, и= до'мъ мл~твы моея`
просла'вится.

8. Кi'и су'ть, и=`же jа='кw w='блацы летя'тъ, и= jа='кw
го'лубiе со пт<е>нцы` ко мнjь`;

9. Мене` <о>='строви жда'ша, и= корабли^ fарсi'йстiи
во пе'рвыхъ, привести` ча^да твоя^ и=здале'ча, и= сребро`
и= зла'то и='хъ съ ни'ми, и='мене ра'ди гд\сня ст~а'гw,
и= за <е>='же ст~о'му i=и~леву сла'вну бы'ти.

10. И= сози'ждутъ сы'нове и=норо'днiи стjь'ны твоя^,
и= ца'рiе и='хъ предстоя'ти бу'дутъ тебjь`: за гнjь'въ
бо мо'й порази'хъ тя` и= за мл\сть мою` возлюби'хъ
тя`.

11. И= w\тве'рзутся врата` твоя^ пр\снw, де'нь и= но'щь
не затворя'тся, ввести` къ тебjь` си'лу jа=зы^къ и=
цари^ и='хъ ведw'мыя.

12. Jа=зы'цы бо и= ца'рiе, и=`же не порабо'таютъ ти`,
поги'бнутъ, и= jа=зы'цы запустjь'нiемъ запустjь'ютъ.

13. И= сла'ва лiва'нова къ тебjь` прiи'детъ, кv"парi'сомъ
и= пе'vгомъ и= ке'дромъ вку'пjь, просла'вити мjь'сто
ст~о'е мое`, и= мjь'сто ногу` мо<е>'ю просла'влю.

14. И= по'йдутъ къ тебjь` боя'щеся сы'нове смири'вшихъ
тя` и= раздражи'вшихъ тя`, и= покло'нятся слjьда'мъ
ногу` тво<е>'ю вси` прогнjь'вавшiи тя`, и= нарече'шися
гра'дъ гд\сень, сiw'нъ ст~а'гw i=и~лева.

15. За сiе`, jа='кw бы'лъ <е>=си` w=ста'вленъ и= возненави'дjьнъ
и= не бjь` помага'ющагw ти`, положу` тя` въ ра'дость
вjь'чную, весе'лiе родw'мъ родw'въ.

16. И= и=зссе'ши млеко` jа=зы'кwвъ и= бога'тство царе'й
снjь'си, и= о<у>=разумjь'еши, jа='кw а='зъ гд\сь сп~са'яй
тя` и= и=збавля'яй тя` бг~ъ i=и~левъ.

17. И= вмjь'стw мjь'ди принесу` ти` зла'то, и= вмjь'стw
желjь'за принесу` ти` сребро`, и= вмjь'стw древе'съ
принесу` ти` мjь'дь, и= вмjь'стw ка'менiя желjь'зо:
и= вда'мъ кня^зи твоя^ въ ми'ръ и= надзира^тели твоя^
въ пра'вду.

18. И= не о<у>=слы'шится посе'мъ непра'вда въ земли`
твое'й, ни сокруше'нiе, ни бjь'дность во предjь'лjьхъ
твои'хъ, но прозове'тся %[спасе'нiе%] забра^ла твоя^
и= врата` твоя^ %[хвала`%].

19. И= не бу'детъ тебjь` ктому` со'лнце во свjь'тъ
дне`, ниже` восхо'дъ луны` просвjьти'тъ твою` но'щь,
но бу'детъ тебjь` гд\сь свjь'тъ вjь'чный и= бг~ъ сла'ва
твоя`.

20. Не за'йдетъ бо со'лнце тебjь`, и= луна` не w=скудjь'етъ
тебjь`: бу'детъ бо гд\сь тебjь` свjь'тъ вjь'чный, и=
и=спо'лнятся днi'е рыда'нiя твоегw`.

21. И= лю'дiе твои` вси` пра'веднiи во вjь'къ наслjь'дятъ
зе'млю, храня'ще са'дъ, дjьла` руку` <е>=гw` въ сла'ву.

22. Ма'лый бу'детъ въ ты'сящы, а= малjь'йшiй во jа=зы'къ
вели'къ: а='зъ гд\сь по вре'мени соберу` и=`хъ.

Глава` 61.

Дх~ъ гд\сень на мнjь`, <е>=гw'же ра'ди пома'за мя`,
бл~говjьсти'ти ни'щымъ посла' мя, и=сцjьли'ти сокруш<е>'нныя
се'рдцемъ, проповjь'дати плjь'нникwмъ w\тпуще'нiе и=
слjьпы^мъ прозрjь'нiе,

2. нарещи` лjь'то гд\сне прiя'тно и= де'нь воздая'нiя,
о<у>=тjь'шити вся^ пла'чущыя,

3. да'ти пла'чущымъ сiw'на сла'ву вмjь'стw пе'пела,
пома'занiе весе'лiя пла'чущымъ, о<у>=краше'нiе сла'вы
вмjь'стw ду'ха о<у>=ны'нiя: и= нареку'тся ро'дове пра'вды,
насажде'нiе гд\сне во сла'ву.

4. И= сози'ждутъ пусты^ни вjь^чныя, запустjь'вшыя пре'жде
воздви'гнутъ: и= w=бновя'тъ гра'ды пусты^я, w=пустош<е>'нныя
въ ро'ды.

5. И= прiи'дутъ и=норо'днiи, пасу'щiи <о>='вцы твоя^,
и= и=ноплем<е>'нницы w=ра'телiе и= вiногра'дарiе ва'ши:

6. вы' же свяще'нницы гд\сни нарече'теся, служи'телiе
бг~а ва'шегw, рече'тся ва'мъ: крjь'пость jа=зы^къ снjь'сте
и= въ бога'тствjь и='хъ чу'дни бу'дете.

7. Си'це зе'млю свою` втори'цею наслjь'дятъ, и= весе'лiе
вjь'чное над\ъ главо'ю и='хъ.

8. А='зъ бо <е>='смь гд\сь любя'й пра'вду и= ненави'дяй
грабл<е>'нiя w\т непра'вды: и= да'мъ тру'дъ и='хъ пра'ведникwмъ
и= завjь'тъ вjь'ченъ завjьща'ю и=`мъ.

9. И= позна'ется во jа=зы'цjьхъ сjь'мя и='хъ, и= вну'цы
и='хъ посредjь` людi'й: вся'къ ви'дяй я=` позна'етъ
я=`, jа='кw сi'и су'ть сjь'мя блг\све'но w\т бг~а,
и= ра'достiю возра'дуются w= гд\сjь.

10. Да возра'дуется душа` моя` w= гд\сjь: w=блече'
бо мя` въ ри'зу сп\снiя и= <о>=де'ждею весе'лiя (w=дjь'я
мя`): jа='кw на жениха` возложи` на мя` вjьне'цъ, и=
jа='кw невjь'сту о<у>=краси' мя красото'ю.

11. И= jа='кw земля` растя'щая цвjь'тъ сво'й, и= jа='кw
вертогра'дъ сjь'мена своя^ прозяба'етъ: та'кw возрасти'тъ
гд\сь гд\сь пра'вду и= весе'лiе пред\ъ всjь'ми jа=зы^ки.

Глава` 62.

Сiw'на ра'ди не о<у>=молчу` и= i=ер\сли'ма ра'ди не
попущу`, до'ндеже и=зы'детъ jа='кw свjь'тъ пра'вда
моя`, и= сп\снiе мое` jа='кw свjьти'ло разжже'тся.

2. И= о<у>='зрятъ jа=зы'цы пра'вду твою`, и= ца'рiе
сла'ву твою`, и= прозову'тъ тя` и='менемъ но'вымъ,
и='мже гд\сь наимену'етъ <е>=`.

3. И= бу'деши вjьне'цъ добро'ты въ руцjь` гд\сни и=
дiади'ма ца'рствiя въ руцjь` бг~а твоегw`:

4. и= не прозове'шися ктому` w=ста'вленъ, и= земля`
твоя` ктому` не нарече'тся пуста`: тебjь' бо прозове'тся
во'ля моя`, и= земля` твоя` вселе'нная, jа='кw бл~говоли`
гд\сь въ тебjь`, и= земля` твоя` вку'пjь насели'тся.

5. И= jа='коже живя'й ю='ноша съ дjь'вою, та'кw поживу'тъ
сы'нове твои` съ тобо'ю: и= бу'детъ jа='коже ра'дуется
жени'хъ w= невjь'стjь, та'кw возра'дуется гд\сь w=
тебjь`.

6. И= на стjьна'хъ твои'хъ, i=ер\сли'ме, приста'вихъ
стра'жы ве'сь де'нь и= всю` но'щь, и=`же до конца`
не премо'лкнутъ помина'юще гд\са.

7. Нjь'сть бо ва'мъ подо'бенъ: а='ще и=спра'виши и=
сотвори'ши, i=ер\сли'ме, ра'дованiе на земли`.

8. Кля'тся гд\сь десни'цею свое'ю и= крjь'постiю мы'шцы
своея`: а='ще ктому` w\тда'мъ пшени'цу твою` и= пи'щу
твою` врагw'мъ твои^мъ, и= а='ще ктому` и=спiю'тъ вiно`
твое` сы'нове чуждi'и, w= не'мже труди'лся <е>=си`:

9. но собира'ющiи снjьдя'тъ я=` и= похва'лятъ гд\са,
и= w=б\ъима'ющiи и=спiю'тъ я=` во дво'рjьхъ ст~ы'хъ
мои'хъ.

10. И=ди'те враты` мои'ми и= пу'ть сотвори'те лю'демъ
мои^мъ, и= ка'менiе, <е>='же на пути`, размещи'те:
воздви'гните зна'менiе на jа=зы'ки.

11. Се' бо, гд\сь слы'шано сотвори` до послjь'днихъ
земли`: рцы'те дще'ри сiw'новjь: се`, сп~си'тель тво'й
гряде'тъ, и=мjь'яй съ собо'ю мзду` и= дjь'ло свое`
пред\ъ лице'мъ свои'мъ.

12. И= прозове'тъ я=` лю'ди ст~ы, и=зба'вл<е>ны гд\семъ:
ты' же прозове'шися взы'сканъ гра'дъ и= не w=ста'вленъ.

Глава` 63.

Кто` се'й прише'дый w\т <е>=дw'ма, червл<е>'ны ри^зы
<е>=гw` w\т восо'ра, се'й красе'нъ во о<у>='твари,
sjьлw` съ крjь'постiю; А='зъ гл~ю пра'вду и= су'дъ
сп\снiя.

2. Почто` червл<е>'ны ри^зы твоя^ и= <о>=д<е>'жды твоя^
jа='кw w\т и=стопта'нiя точи'ла;

3. И=спо'лненъ и=стопта'нiя, и= w\т jа=зы^къ нjь'сть
му'жа со мно'ю: и= попра'хъ я=` jа='ростiю мое'ю, и=
сотро'хъ я=` jа='кw пе'рсть, и= сведо'хъ кро'вь и='хъ
въ зе'млю и= вся^ ри^зы моя^ w=мочи'хъ:

4. де'нь бо воздая'нiя прiи'де на ни'хъ, и= лjь'то
и=збавле'нiя приспjь`:

5. и= воззрjь'хъ, и= не бjь` помо'щника: и= помы'слихъ,
и= никто'же заступи`: и= и=зба'ви я=` мы'шца моя`,
и= jа='рость моя` наста`:

6. и= попра'хъ я=` гнjь'вомъ мои'мъ и= сведо'хъ кро'вь
и='хъ въ зе'млю.

7. Мл\сть гд\сню помяну'хъ, добродjь'т<е>ли гд\сни
во всjь'хъ, и='миже на'мъ воздае'тъ: гд\сь, судiя`
бл~гъ до'му i=и~леву, наво'дитъ на'мъ по мл\сти свое'й
и= по мно'жеству пра'вды своея`.

8. И= рече`: не лю'дiе ли мои`; ча^да, и= не w\тве'ргнутся.
И= бы'сть и=`мъ во сп\снiе w\т вся'кiя ско'рби и='хъ.

9. Не хода'тай, ниже` а='гг~лъ, но са'мъ гд\сь сп~се`
и=`хъ, зане` лю'битъ и=`хъ и= щади'тъ и=`хъ: са'мъ
и=зба'ви и=`хъ и= воспрiя'тъ и=`хъ и= вознесе` и=`хъ
во вся^ дни^ вjь'ка.

10. Тi'и же не покори'шася и= разгнjь'ваша дх~а ст~а'го
<е>=гw`, и= w=брати'ся и=`мъ на вражду`, и= то'й воева`
на ня`.

11. И= помяну` дни^ вjь^чныя: гдjь` возведы'й w\т земли`
{Въ нjь'к.: w\т мо'ря.} па'стыря <о>=ве'цъ свои'хъ;
гдjь` <е>='сть вложи'вый въ ни'хъ дх~а ст~а'го;

12. Возве'дшая десни'цею мwv"се'а, мы'шца сла'вы <е>=гw`
раздjьли` во'ду пред\ъ лице'мъ <е>=гw` сотвори'ти <е>=му`
и='мя вjь'чно,

13. проведе` и=`хъ сквозjь` бе'здну, jа='коже коня`
сквозjь` пусты'ню, и= не о<у>=труди'шася,

14. и= jа='кw скоты` по по'лю, и= сни'де дх~ъ w\т гд\са
и= наста'ви и=`хъ: та'кw прове'лъ <е>=си` лю'ди твоя^
сотвори'ти тебjь` самому` и='мя сла'вно.

15. W=брати'ся, гд\си, w\т нб~се` и= ви'ждь w\т до'му
ст~а'гw твоегw` и= сла'вы твоея`: гдjь` <е>='сть ре'вность
твоя` и= крjь'пость твоя`; гдjь` <е>='сть мно'жество
мл\сти твоея` и= щедро'тъ твои'хъ, jа='кw терпjь'лъ
<е>=си` на'мъ;

16. Ты' бо <е>=си` <о>=ц~ъ на'шъ, поне'же а=враа'мъ
не о<у>=вjь'дjь на'съ, и= i=и~ль не позна` на'съ, но
ты`, гд\си, <о>=ц~ъ на'шъ, и=зба'ви ны`, и=спе'рва
и='мя твое` на на'съ <е>='сть.

17. Что` о<у>=клони'лъ <е>=си` на'съ, гд\си, w\т пути`
твоегw`; и= w=жесточи'лъ <е>=си` сердца` на^ша, <е>='же
не боя'тися теб<е>`; W=брати'ся ра'ди ра^бъ твои'хъ,
ра'ди племе'нъ достоя'нiя твоегw`,

18. да (поне`) ма'лw наслjь'димъ горы` ст~ы'я твоея`.
Проти^вницы на'ши попра'ша ст~ы'ню твою`:

19. бы'хомъ jа='кw и=спе'рва, <е>=гда` не владjь'лъ
<е>=си` на'ми, ниже` бjь` нарече'но и='мя твое` на
на'съ.

Глава` 64.

А='ще w\тве'рзеши нб~о, тре'петъ прiи'мутъ w\т теб<е>`
го'ры и= раста'ютъ,

2. jа='кw та'етъ во'скъ w\т лица` <о>=гня`, и= попали'тъ
<о>='гнь супоста'ты, и= jа=вле'но бу'детъ и='мя твое`
въ сопроти'вныхъ твои'хъ: w\т лица` твоегw` jа=зы'цы
возмяту'тся:

3. <е>=гда` сотвори'ши сла^вная, тре'петъ прiи'мутъ
w\т теб<е>` го'ры.

4. W\т вjь'ка не слы'шахомъ, ниже` <о>='чи на'ши ви'дjьша
бг~а, ра'звjь теб<е>`, и= дjьла` твоя^, jа=`же сотвори'ши
жду'щымъ мл\сти.

5. Мл\сть бо сря'щетъ творя'щихъ пра'вду, и= пути^
твоя^ помяну'тся: се`, ты` разгнjь'вался <е>=си`, и=
мы` согрjьши'хомъ.

6. Сегw` ра'ди заблуди'хомъ и= бы'хомъ jа='кw нечи'сти
вси` мы`, jа='коже по'ртъ нечи'стыя вся` пра'вда на'ша,
и= w\тпадо'хомъ jа='кw ли'ствiе беззако'нiй ра'ди на'шихъ:
та'кw вjь'тръ восхи'титъ на'съ.

7. И= нjь'сть призыва'яй и='мя твое` и= помяну'вый
о<у>=держа'ти тя`: jа='кw w\тврати'лъ <е>=си` лице`
твое` w\т на'съ и= пре'далъ ны` <е>=си` беззако'нiй
ра'ди на'шихъ.

8. И= нн~jь, гд\си, <о>=ц~ъ на'шъ <е>=си` ты`, мы'
же бре'нiе, дjьла` руку` тво<е>'ю вси`:

9. не прогнjь'вайся на ны` sjьлw` и= не помяни` во
вре'мя беззако'нiй на'шихъ, и= нн~jь при'зри, jа='кw
лю'дiе твои` вси` мы`.

10. Гра'дъ ст~и'лища твоегw` бы'сть пу'стъ, сiw'нъ
jа='коже пусты'ня бы'сть, i=ер\сли'мъ на прокля'тiе:

11. до'мъ ст~ы'й на'шъ и= сла'ва, ю='же благослови'ша
<о>=тцы` на'ши, бы'сть <о>=гне'мъ пожже'нъ, и= вся^
сла^вная на^ша ку'пнw падо'ша.

12. И= w= всjь'хъ си'хъ терпjь'лъ <е>=си`, гд\си, и=
молча'лъ, и= смири'лъ <е>=си` ны` sjьлw`.

Глава` 65.

Jа=вле'нъ бы'хъ не и='щущымъ мене`, w=брjьто'хся не
вопроша'ющымъ w= мнjь`, реко'хъ: се`, <е>='смь: jа=зы'ку,
и=`же не призва'ша и='мене моегw`.

2. Простро'хъ ру'цjь мои` ве'сь де'нь къ лю'демъ не
покаря'ющымся и= проти'ву глаго'лющымъ, и=`же не ходи'ша
путе'мъ и='стиннымъ, но в\ъслjь'дъ грjьхw'въ свои'хъ.

3. Лю'дiе сi'и разгнjьвля'ющiи мя` пред\ъ лице'мъ мои'мъ
пр\снw: тi'и ж<е>'ртвы прино'сятъ въ вертогра'дjьхъ
и= кадя'тъ во чре'пjьхъ бjьсw'мъ, и=`же не су'ть,

4. и= во гробjь'хъ и= во пеще'рахъ лежа'тъ со'нiй ра'ди,
и=`же jа=дя'тъ мяса` свина^я и= ю=ху` тре'бъ, w=скверне'ни
сосу'ди и='хъ вси`:

5. и=`же глаго'лютъ: w\тиди` w\т мен<е>`, не прикосни'ся
мнjь`, jа='кw чи'стъ <е>='смь. Се'й ды'мъ jа='рости
моея`, <о>='гнь гори'тъ въ не'мъ вся^ дни^.

6. Се`, написа'ся предо мно'ю: не о<у>=молчу`, до'ндеже
w\тда'мъ въ нjь^дра и=`мъ грjьхи` и='хъ и= грjьхи`
<о>=т<е>'цъ и='хъ, гл~етъ гд\сь:

7. и=`же кадя'ху на гора'хъ и= на хо'лмjьхъ о<у>=кори'ша
мя`, w\тда'мъ дjьла` и='хъ въ нjь^дра и=`мъ.

8. Та'кw гл~етъ гд\сь: и='мже w='бразомъ w=брjьта'ется
jа='года на гре'знjь, и= реку'тъ: не погуби` <е>=гw`,
jа='кw блг\све'нiе <е>='сть въ не'мъ: та'кw сотворю`
служа'щагw ми` ра'ди, не и='мамъ всjь'хъ погуби'ти
ра'ди <е>=гw`:

9. и= и=зведу` и=з\ъ i=а'кwва сjь'мя и= и=з\ъ i=у'ды,
и= наслjь'дитъ го'ру ст~у'ю мою`, и= наслjь'дятъ и=збра'ннiи
мои` и= раби` мои` и= вселя'тся та'мw.

10. И= бу'дутъ во дубра'вjь w=гра^ды стадw'мъ, и= ю=до'ль
а=хw'рская въ поко'ище говя'дwвъ лю'демъ мои^мъ, и=`же
взыска'ша мене`.

11. Вы' же, w=ста'вившiи мя` и= забыва'ющiи го'ру ст~у'ю
мою`, и= о<у>=готовля'ющiи де'мwну трапе'зу и= и=сполня'ющiи
ща'стiю растворе'нiе,

12. а='зъ преда'мъ ва'съ под\ъ ме'чь, вси` закла'нiемъ
паде'те: jа='кw зва'хъ ва'съ, и= не послу'шасте, гл~ахъ,
и= преслу'шасте и= сотвори'сте лука'вое предо мно'ю,
и= jа=`же не хотjь'хъ, и=збра'сте.

13. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь: се`, рабо'тающiи
ми` jа='сти бу'дутъ, вы' же вза'лчете: се`, рабо'тающiи
ми` пи'ти бу'дутъ, вы' же возжа'ждете:

14. се`, рабо'тающiи ми` возра'дуются, вы' же посрамите'ся:
се`, рабо'тающiи ми` возвеселя'тся въ весе'лiи се'рдца,
вы' же возопiе'те въ болjь'зни се'рдца ва'шегw и= w\т
сокруше'нiя ду'ха воспла'четеся.

15. W=ста'вите бо и='мя ва'ше въ насыще'нiе и=збра^ннымъ
мои^мъ, ва'съ же и=збiе'тъ гд\сь: рабо'тающымъ же мнjь`
нарече'тся и='мя но'вое,

16. <е>='же блг\сви'тся на земли`, благословя'тъ бо
бг~а и='стиннаго: и= клену'щiися на земли` кля'тися
бу'дутъ бг~омъ и='стиннымъ, забу'дутъ бо печа'ль свою`
пе'рвую, и= не взы'детъ и=`мъ на се'рдце.

17. Бу'детъ бо не'бо но'во и= земля` нова`, и= не помяну'тъ
пре'жнихъ, ниже` взы'дутъ на се'рдце и='хъ,

18. но ра'дость и= весе'лiе w=бря'щутъ на не'й, jа='кw
се`, а='зъ творю` весе'лiе i=ер\сли'му и= лю'демъ мои^мъ
ра'дость.

19. И= возвеселю'ся w= i=ер\сли'мjь и= возра'дуюся
w= лю'дехъ мои'хъ, и= ксему` не о<у>=слы'шится въ не'мъ
гла'съ пла'ча, ни гла'съ во'пля,

20. ниже` бу'детъ та'мw младе'нецъ, ни ста'рецъ, и='же
не и=спо'лнитъ лjь'тъ свои'хъ: бу'детъ бо ю='ный ста`
лjь'тъ, о<у>=мира'яй же грjь'шникъ ста` лjь'тъ и= про'клятъ
бу'детъ.

21. И= сози'ждутъ до'мы и= са'ми вселя'тся, и= насадя'тъ
вiногра'ды и= са'ми снjьдя'тъ плоды` и='хъ.

22. Не сози'ждутъ, да и=нi'и вселя'тся, и= не насадя'тъ,
да и=нi'и снjьдя'тъ: jа='коже бо днi'е дре'ва жи'зни,
бу'дутъ днi'е людi'й мои'хъ: дjьла' бо трудw'въ и='хъ
w=бетша'ютъ.

23. И=збра'ннiи же мои` не и='мутъ труди'тися вотще`,
ниже` породя'тъ ча^дъ на прокля'тiе, jа='кw сjь'мя
блг\све'но <е>='сть бг~омъ, и= вну'цы и='хъ съ ни'ми
бу'дутъ.

24. И= бу'детъ, пре'жде не'же воззва'ти и=`мъ, а='зъ
о<у>=слы'шу и=`хъ, <е>=ще` глаго'лющымъ и=`мъ, реку`:
что' <е>=сть;

25. Тогда` во'лцы и= а='гнцы и='мутъ пасти'ся вку'пjь,
и= ле'въ jа='кw во'лъ снjь'сть пл<е>'вы, и= sмiя` зе'млю
jа='кw хлjь'бъ: не повредя'тъ, ниже` погубя'тъ на горjь`
ст~jь'й мое'й, гл~етъ гд\сь.

Глава` 66.

Та'кw гл~етъ гд\сь: нб~о пр\сто'лъ мо'й, земля' же
подно'жiе ногу` мо<е>'ю: кi'й до'мъ сози'ждете ми`,
и= ко'е мjь'сто поко'ища моегw`;

2. Вся^ бо сiя^ сотвори` рука` моя`, и= сiя^ су'ть
вся^ моя^, гл~етъ гд\сь. И= на кого` воззрю`, то'кмw
на кро'ткаго и= молчали'ваго и= трепе'щущаго слове'съ
мои'хъ;

3. Беззако'нникъ же жря'й ми` тельца`, jа='кw о<у>=бива'яй
пса`: и= принося'й семiда'лъ, jа='кw кро'вь свину'ю:
дая'й лiва'нъ въ па'мять, а='ки ху'льникъ. И= тi'и
и=збра'ша пути^ своя^, и= ме'рзwсти и='хъ, jа=`же душа`
и='хъ и=зво'ли.

4. И= а='зъ и=зберу` поруга^нiя и='хъ и= грjьхи` и='хъ
возда'мъ и=`мъ: jа='кw зва'хъ и=`хъ, и= не послу'шаша
мене`, гл~ахъ, и= преслу'шаша и= сотвори'ша sло'е предо
мно'ю, и= jа=`же не хотjь'хъ, и=збра'ша.

5. О<у>=слы'шите гл~го'лъ гд\сень, трепе'щущiи словесе`
<е>=гw`: рцы'те, бра'тiя, ненави'дящымъ ва'съ и= гнуша'ющымся,
да и='мя гд\сне просла'вится и= jа=ви'тся во весе'лiи
и='хъ, и= <о>=ни` посра'мятся.

6. Гла'съ во'пля w\т гра'да, гла'съ w\т хра'ма, гла'съ
гд\са воздаю'щагw воздая'нiе сопроти'вящымся.

7. Пре'жде не'же чревоболjь'ти <е>='й, роди`, пре'жде
не'же прiити` труду` чревоболjь'нiя, и=збjьже` и= породи`
му'жескъ по'лъ.

8. Кто` слы'ша сицево'е, и= кто` ви'дjь си'це; а='ще
родила` земля` съ болjь'знiю во <е>=ди'нъ де'нь; и=ли`
и= роди'ся jа=зы'къ ве'сь ку'пнw, jа='кw поболjь` и=
роди` сiw'нъ дjь'ти своя^;

9. А='зъ же да'хъ ча'янiе сiе`, и= не помяну'лъ <е>=си`
мене`, рече` гд\сь. Не се' ли, а='зъ родя'щую и= непло'дную
сотвори'хъ; рече` бг~ъ тво'й.

10. Весели'ся, i=ер\сли'ме, и= торжеству'йте въ не'мъ,
вси` лю'бящiи <е>=го` и= живу'щiи въ не'мъ: ра'дуйтеся
вку'пjь съ ни'мъ ра'достiю, вси` <е>=ли'цы пла'касте
w= не'мъ,

11. да ссе'те и= насы'титеся w\т сосца` о<у>=тjьше'нiя
<е>=гw`, да сса'вше насладите'ся w\т вхо'да сла'вы
<е>=гw`.

12. Jа='кw сiя^ гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ о<у>=кланя'ю
на ня` а='ки рjьку` ми'ра, и= а='ки пото'къ наводня'емый
сла'ву jа=зы'кwвъ: дjь'ти и='хъ на ра'мена взя^ты бу'дутъ
и= на колjь^ну о<у>=тjь'шатся.

13. Jа='коже а='ще кого` ма'ти о<у>=тjьша'етъ, та'кw
и= а='зъ о<у>=тjь'шу вы`, и= во i=ер\сли'мjь о<у>=тjь'шитеся

14. и= о<у>='зрите, и= возра'дуется се'рдце ва'ше,
и= кw'сти ва'шя jа='кw трава` прозя'бнутъ: и= позна'ется
рука` гд\сня боя'щымся <е>=гw`, и= запрети'тъ непокаря'ющымся.

15. Се' бо, гд\сь jа='кw <о>='гнь прiи'детъ, и= jа='кw
бу'ря кол<е>сни'цы <е>=гw`, возда'ти jа='ростiю w\тмще'нiе
свое` и= преще'нiе во пла'мени <о>='гненнjь:

16. <о>=гне'мъ бо гд\снимъ суди'тися бу'детъ вся` земля`,
и= мече'мъ <е>=гw` вся'ка пло'ть: мно'зи jа='звени
бу'дутъ w\т гд\са.

17. W=чища'ющiися и= w=свяща'ющiися во вертогра'дjьхъ
и= въ преддве'рiихъ jа=ду'щiи мя'со свино'е и= ме'рзwсти
и= мы'шы вку'пjь поги'бнутъ, рече` гд\сь.

18. И= а='зъ дjьла` и='хъ и= помышле'нiе и='хъ вjь'мъ,
и= гряду` собра'ти вся^ наро'ды и= jа=зы'ки, и= прiи'дутъ
и= о<у>='зрятъ сла'ву мою`:

19. и= w=ста'влю на ни'хъ зна'менiе, и= послю` w\т
ни'хъ спасе'ныхъ во jа=зы'ки, во fарсi'съ и= въ фу'дъ,
и= въ лу'дъ и= въ мосо'хъ, и= въ fове'ль и= во <е>=лла'ду,
и= во <о>='стровы да^льнiя, и=`же не слы'шаша и='мене
моегw`, ниже` ви'дjьша сла'ву мою`: и= возвjьстя'тъ
сла'ву мою` во jа=зы'цjьхъ,

20. и= приведу'тъ бра'тiю ва'шу w\т всjь'хъ jа=зы^къ
да'ръ гд\севи, съ ко'ньми и= колесни'цами и= съ носи'лами
мскw'въ, под\ъ сjь'ньми во ст~ы'й гра'дъ i=ер\сли'мъ,
рече` гд\сь, а='ки бы принесли` сы'нове i=и~л<е>вы
ж<е>'ртвы своя^ мнjь` со <пс>алмы^ въ до'мъ гд\сень:

21. и= w\т тjь'хъ поиму` себjь` жерцы` и= леvi'ты,
рече` гд\сь.

22. Jа='коже бо не'бо но'во и= земля` нова`, jа=`же
а='зъ творю`, пребыва'ютъ предо мно'ю, гл~етъ гд\сь,
та'кw ста'нетъ сjь'мя ва'ше и= и='мя ва'ше:

23. и= бу'детъ мц\съ w\т мц\са, и= суббw'та w\т суббw'ты,
прiи'детъ вся'ка пло'ть поклони'тися предо мно'ю во
i=ер\сли'мъ, рече` гд\сь:

24. и= и=зы'дутъ и= о<у>='зрятъ тру'пы человjь'кwвъ
преступи'вшихъ мнjь`: че'рвь бо и='хъ не сконча'ется,
и= <о>='гнь и='хъ не о<у>=га'снетъ, и= бу'дутъ въ позо'ръ
вся'цjьй пло'ти.

Коне'цъ кни'зjь пр\оро'ка и=са'iи: и='мать въ себjь`
гла'въ 66.

</hip>
Hosted by uCoz