<hip>
%{!версия=9} Кни'га

Проро'ка i=еремi'и.

Глава` 1.

Сло'во бж~iе, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и сы'ну хелкi'еву
w\т свящ<е>'нникъ, и='же w=бита'ше во а=наfw'fjь, въ
земли` венiамi'новjь,

2. jа='коже бы'сть сло'во гд\сне къ нему`, во дни^
i=wсi'и сы'на а=мw'са царя` i=у'дина, въ третiена'десять
лjь'то ца'рства <е>=гw`,

3. и= бы'сть во дни^ i=wакi'ма сы'на i=wсi'и царя`
i=у'дина, да'же до первагwна'десять лjь'та седекi'и
сы'на i=wсi'и царя` i=у'дина, да'же до плjьне'нiя i=ер\сли'мскагw
въ мц\съ пя'тый.

4. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

5. пре'жде не'же мнjь` созда'ти тя` во чре'вjь, позна'хъ
тя`, и= пре'жде не'же и=зы'ти тебjь` и=з\ъ ложе'снъ,
w=ст~и'хъ тя`, пр\оро'ка во jа=зы'ки поста'вихъ тя`.

6. И= реко'хъ: <w>, сы'й вл\дко гд\си, се`, не вjь'мъ
глаго'лати, jа='кw <о>='трокъ а='зъ <е>='смь.

7. И= рече` гд\сь ко мнjь`: не глаго'ли, jа='кw <о>='трокъ
а='зъ <е>='смь, и='бо ко всjь^мъ, къ ни^мже послю'
тя, по'йдеши, и= вся^, <е>=ли^ка повелю` тебjь`, возглаго'леши:

8. не о<у>=бо'йся w\т лица` и='хъ, jа='кw съ тобо'ю
а='зъ <е>='смь, <е>='же и=зба'вити тя`, гл~етъ гд\сь.

9. И= простре` гд\сь ру'ку свою` ко мнjь` и= прикосну'ся
о<у>=стw'мъ мои^мъ, и= рече` гд\сь ко мнjь`: се`, да'хъ
словеса` моя^ во о<у>=ста` твоя^:

10. се`, поста'вихъ тя` дне'сь над\ъ jа=зы^ки и= над\ъ
ца'рствы, да и=скорени'ши и= разори'ши, и= расточи'ши
и= разруши'ши, и= па'ки сози'ждеши и= насади'ши.

11. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я: что' ты
ви'диши, i=еремi'е; И= реко'хъ: же'злъ <о>=рjь'ховый
(а='зъ ви'жду).

12. И= рече` гд\сь ко мнjь`: бла'гw ви'дjьлъ <е>=си`,
поне'же бдjь'хъ а='зъ над\ъ словесы` мои'ми, <е>='же
сотвори'ти я=`.

13. И= бы'сть сло'во гд\сне втори'цею ко мнjь` гл~я:
что' ты ви'диши; И= реко'хъ: коно'бъ поджига'емый (а='зъ
ви'жду) и= лице` <е>=гw` w\т лица` сjь'вера.

14. И= рече` гд\сь ко мнjь`: w\т лица` сjь'вера возгоря'тся
sла^я на всjь'хъ w=бита'ющихъ на земли`,

15. зане` се`, а='зъ созову` вся^ ца^рства з<е>мна'я
w\т сjь'вера, рече` гд\сь: и= прiи'дутъ и= поста'вятъ
кi'йждо престо'лъ сво'й въ преддве'рiихъ вра'тъ i=ер\сли'мскихъ
и= на всjь'хъ стjьна'хъ w='крестъ <е>=гw` и= на всjь'хъ
градjь'хъ i=у'диныхъ:

16. и= возгл~ю къ ни^мъ съ судо'мъ w= вся'цjьй sло'бjь
и='хъ, ка'кw w=ста'виша мя` и= пожро'ша богw'мъ чужди^мъ
и= поклони'шася дjьлw'мъ ру'къ свои'хъ.

17. Ты' же препоя'ши чр<е>'сла твоя^, и= воста'ни и=
глаго'ли къ ни^мъ вся^, <е>=ли^ка заповjь'даю тебjь`:
не о<у>=бо'йся w\т лица` и='хъ, ниже` о<у>=страши'ся
пред\ъ ни'ми, jа='кw съ тобо'ю <е>='смь, <е>='же и=зба'вити
тя`, гл~етъ гд\сь:

18. се`, положи'хъ тя` дне'сь а='ки гра'дъ тве'рдъ
и= въ сто'лпъ желjь'зный, и= а='ки стjь'ну мjь'дяну,
крjь'пку всjь^мъ цар<е>'мъ i=у^динымъ и= княз<е>'мъ
<е>=гw`, и= свяще'нникwмъ <е>=гw` и= лю'демъ земли`:

19. и= ра'товати бу'дутъ на тя` и= не премо'гутъ тя`,
поне'же съ тобо'ю а='зъ <е>='смь, да и=зба'влю тя`,
рече` гд\сь.

Глава` 2.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` глаго'лющее: и=ди`
и= вопi'й во о<у>='шы i=ер\сли'му, рекi'й: сiя^ гл~етъ
гд\сь:

2. помяну'хъ ми'лость ю='ности твоея` и= любо'вь соверше'нства
{<Е>=вр.: w=бруче'нiя.} твоегw`, <е>=гда` послjь'довалъ
<е>=си` въ пусты'ни ненасjь'яннjьй ст~о'му i=и~леву,
гл~етъ гд\сь.

3. Ст~ъ i=и~ль гд\севи, нача'токъ плодw'въ <е>=гw`:
вси` пояда'ющiи <е>=го` согрjьша'тъ, sла^я прiи'дутъ
на ни'хъ, рече` гд\сь.

4. О<у>=слы'шите сло'во гд\сне, до'ме i=а'кwвль и=
вся^ племена` до'му i=и~лева.

5. Сiя^ гл~етъ гд\сь: ко'е w=брjьто'ша <о>=тцы` ва'ши
во мнjь` погрjьше'нiе, jа='кw о<у>=дали'шася w\т мен<е>`
и= ходи'ша в\ъслjь'дъ су'етныхъ и= w=суети'шася,

6. и= не реко'ша: гдjь' <е>=сть гд\сь, и=зведы'й на'съ
w\т земли` <е>=гv'петскiя, преведы'й на'съ по пусты'ни,
по земли` неwбита'ннjьй и= непрохо'днjьй, по земли`
безво'днjьй и= непло'днjьй, по земли`, по не'йже не
ходи'лъ му'жъ никогда'же и= не w=бита'лъ человjь'къ
та'мw;

7. И= введо'хъ ва'съ въ зе'млю карми'лъ, да снjь'сте
плоды` <е>=гw` и= блага^я тогw`: и= внидо'сте, и= w=скверни'ли
<е>=сте` зе'млю мою`, и= достоя'нiе мое` поста'вили
<е>=сте` въ ме'рзость.

8. Свяще'нницы не реко'ша: гдjь` <е>='сть гд\сь; и=
держа'щiи зако'нъ не вjь'дjьша мя`, и= па'стырiе нече'ствоваша
на мя`, и= проро'цы проро'чествоваша въ ваа'ла и= i='дwлwмъ
послjь'доваша.

9. Сегw` ра'ди <е>=ще` судо'мъ прjь'тися и='мамъ съ
ва'ми, рече` гд\сь, и= съ сы^ны ва'шими препрю'ся.

10. Тогw` ра'ди прiиди'те во <о>='стровы хеттi'мъ и=
ви'дите, и= въ кида'ръ посли'те и= разсмотри'те прилjь'жнw
и= ви'дите, а='ще сотвор<е>'на бы'ша такwва'я;

11. а='ще премjьни'ша jа=зы'цы бо'ги своя^, и= тi'и
не су'ть бо'зи; лю'дiе же мои` премjьни'ша сла'ву свою`
на то`, w\т негw'же не о<у>=по'льзуются.

12. О<у>=жасе'ся нб~о w= се'мъ и= вострепета` попремно'гу
sjьлw`, гл~етъ гд\сь.

13. Два' бо sла^ сотвори'ша лю'дiе мои`: мене` w=ста'виша
и=сто'чника воды` жи'вы, и= и=скопа'ша себjь` кладенцы`
сокруш<е>'ныя, и=`же не возмо'гутъ воды` содержа'ти.

14. <Е>=да` ра'бъ <е>='сть i=и~ль, и=ли` домоча'децъ
<е>='сть; вску'ю бы'сть въ плjьне'нiе;

15. На него` рыка'ша льво'ве и= и=зда'ша гла'съ сво'й,
и=`же поста'виша зе'млю <е>=гw` въ пусты'ню, и= гра'ды
<е>=гw` сожже'ни су'ть, <е>='же не w=бита'ти въ ни'хъ.

16. И= сы'нове мемфi'са и= тафны` позна'ша тя` и= поруга'шася
тебjь`.

17. Не сiя^ ли сотвори` тебjь` то`, jа='кw w=ста'вилъ
<е>=си` мене`; гл~етъ гд\сь бг~ъ тво'й.

18. И= нн~jь что` тебjь` и= пути` <е>=гv'петскому,
<е>='же пи'ти во'ду геw'нскую {<Е>=вр.: му'тну.}; и=
что` тебjь` и= пути` а=ссv"рi'йскому, да пiе'ши во'ду
рjьчну'ю;

19. Нака'жетъ тя` w\тступле'нiе твое`, и= sло'ба твоя`
w=бличи'тъ тя`: и= о<у>=вjь'ждь и= ви'ждь, jа='кw sло`
и= го'рько ти` <е>='сть, <е>='же w=ста'вити мя`, гл~етъ
гд\сь бг~ъ тво'й: и= не бл~говоли'хъ w= тебjь`, гл~етъ
гд\сь бг~ъ тво'й.

20. Поне'же w\т вjь'ка сокруши'лъ <е>=си` и='го твое`
и= растерза'лъ <е>=си` о<у>='зы твоя^ и= ре'клъ <е>=си`:
не и='мамъ тебjь` служи'ти, но пойду` на вся'кiй хо'лмъ
высо'кiй и= под\ъ вся'кимъ дре'вомъ ли'ственнымъ та'мw
разлiю'ся въ блудjь` мое'мъ.

21. А='зъ же насади'хъ тя` вiногра'дъ плодоно'сенъ,
ве'сь и='стиненъ: ка'кw преврати'лся <е>=си` въ го'ресть,
вiногра'дъ чуждi'й;

22. А='ще о<у>=мы'ешися нi'тромъ и= о<у>=мно'жиши себjь`
травы` борi'fовы, поро'ченъ <е>=си` во беззако'нiихъ
твои'хъ предо мно'ю, рече` гд\сь бг~ъ.

23. Ка'кw рече'ши: не w=скверни'хся и= в\ъслjь'дъ ваа'ла
не ходи'хъ; ви'ждь пути^ твоя^ на мjь'стjь многогро'бищнjьмъ
и= о<у>=вjь'ждь, что` сотвори'лъ <е>=си`. Въ ве'черъ
гла'съ <е>=гw` рыда'ше,

24. пути^ своя^ разшири` на во'ды пусты^нныя, въ по'хотехъ
души` своея` вjь'тромъ ноша'шеся, пре'данъ бы'сть,
кто` w=брати'тъ <е>=го`; вси` и='щущiи <е>=гw` не о<у>=трудя'тся,
во смире'нiи <е>=гw` w=бря'щутъ <е>=го`.

25. W\тврати` но'гу твою` w\т пути` стро'потна и= горта'нь
тво'й w\т жа'жди. И= рече`: возмужа'юся, jа='кw возлюби`
чужди'хъ и= в\ъслjь'дъ и='хъ хожда'ше.

26. Jа='коже сты'дъ та'тю, <е>=гда` jа='тъ бу'детъ,
та'кw постыдя'тся сы'нове i=и~л<е>вы, тi'и и= ца'рiе
и='хъ, и= нача^льницы и='хъ и= свяще'нницы и='хъ и=
проро'цы и='хъ.

27. Дре'ву реко'ша: jа='кw <о>=те'цъ мо'й <е>=си` ты`:
и= ка'мени: ты' мя роди'лъ <е>=си`: и= w=брати'ша ко
мнjь` хребты`, а= не ли'ца своя^: и= во вре'мя w=sлобле'нiя
своегw` реку'тъ: воста'ни и= и=зба'ви на'съ.

28. И= гдjь` су'ть бо'зи твои`, jа=`же сотвори'лъ <е>=си`
тебjь`; да воста'нутъ и= и=зба'вятъ тя` во вре'мя w=sлобле'нiя
твоегw`: по числу' бо градw'въ твои'хъ бы'ша бо'зи
твои`, i=у'до, и= по числу` путi'й i=ер\сли'мскихъ
жря'ху ваа'лу.

29. Вску'ю глаго'лете ко мнjь`; вси` вы` нече'ствовасте
и= вси` вы` беззако'нновасте ко мнjь`, гл~етъ гд\сь.

30. Всу'е порази'хъ ча^да ва^ша, наказа'нiя не прiя'сте,
ме'чь пояде` проро'ки ва'шя, а='ки ле'въ погубля'яй,
и= не о<у>=боя'стеся.

31. Слы'шите сло'во гд\сне, та'кw гл~етъ гд\сь: <е>=да`
пусты'ня бы'хъ i=и~лю, и=ли` земля` непло'дна; вску'ю
рjь'ша лю'дiе мои`: w=блада'еми не бу'демъ и= пото'мъ
не прiи'демъ къ тебjь`;

32. <Е>=да` забу'детъ невjь'ста красоту` свою`, и= дjь'ва
мwни'ста пе'рсiй свои'хъ; лю'дiе же мои` забы'ша мене`
дни^ безчи'сл<е>нны.

33. Что` <е>=ще` добро` о<у>=хи'триши на путе'хъ твои'хъ,
<е>='же взыска'ти любве`; Не та'кw: но и= ты` лука'вновала
<е>=си`, <е>='же w=скверни'ти пути^ твоя^,

34. и= въ рука'хъ твои'хъ w=брjь'теся кро'вь ду'шъ
(о<у>=бо'гихъ) непови'нныхъ: не въ ро'вjьхъ w=брjьто'хъ
и=`хъ, но во вся'цjьй дубра'вjь.

35. И= рекла` <е>=си`: непови'нна <е>='смь, но да w\тврати'тся
jа='рость твоя` w\т мен<е>`. Се`, а='зъ сужду'ся съ
тобо'ю, внегда` рещи` тебjь`: не согрjьши'хъ:

36. поне'же презрjь'ла <е>=си` sjьлw`, <е>='же повтори'ти
пути^ твоя^: и= w\т <е>=гv'пта постыди'шися, jа='коже
постыдjь'на <е>=си` w\т а=ссу'ра:

37. jа='кw и= w\тту'ду и=зы'деши, и= ру'цjь твои` на
главjь` твое'й: jа='кw w\три'ну гд\сь надjь'янiе твое`,
и= не благопоспjьши'тся тебjь` въ не'мъ.

Глава` 3.

А='ще w\тпу'ститъ му'жъ жену` свою`, и= w\ти'детъ w\т
негw` и= бу'детъ му'жу и=но'му, <е>=да` возвраща'ющися
возврати'тся къ нему` па'ки; <е>=да` непоро'чна бу'детъ
и= неwскверне'на жена` та`; Ты' же соблуди'ла <е>=си`
съ па'стырьми мно'гими, и= возвраща'лася <е>=си` {<Е>=вр.:
<о>=ба'че w=брати'ся.} ко мнjь`, гл~етъ гд\сь.

2. Воздви'гни <о>='чи твои` на правоту` и= ви'ждь,
гдjь` не смjьси'лася <е>=си`; На путе'хъ сидjь'ла <е>=си`
а='ки вра'на w=со'бящаяся и= w=скверни'ла <е>=си` зе'млю
въ любодjья'нiихъ и= въ лука'вствjьхъ твои'хъ,

3. и= и=мjь'ла <е>=си` па'стырей мно'гихъ въ претыка'нiе
себjь` {<Е>=вр.: сея` ра'ди вины` о<у>=д<е>'ржаны су'ть
ка^пли дожд<е>'вныя, и= до'ждь вече'рнiй не бы'сть.}:
лице` жены` блудни'цы бы'сть тебjь`, не хотjь'ла <е>=си`
постыдjь'тися ко всjь^мъ.

4. Не а='ки ли до'момъ мене` нарекла` <е>=си` и= <о>=ц~е'мъ
и= вожде'мъ дjь'вства твоегw`;

5. <е>=да` пребу'детъ во вjь'къ, и=ли` сохрани'тся
въ побjь'ду; Сiя^ глаго'лала <е>=си`, и= сотвори'ла
<е>=си` sла^я, и= возмогла` <е>=си`.

6. И= рече` гд\сь ко мнjь` во дни^ i=wсi'и царя`: ви'дjьлъ
ли <е>=си`, jа=`же сотвори' ми до'мъ i=и~левъ; поидо'ша
на вся'ку го'ру высо'ку и= под\ъ вся'ко дре'во ли'ствяно
и= соблуди'ша та'мw.

7. И= реко'хъ повнегда` прелюбодjь'йствовати <е>=му`
во всjь'хъ си'хъ: ко мнjь` w=брати'ся. И= не w=брати'ся.
И= ви'дjь преступле'нiе <е>=гw` престу'пница i=уде'а
сестра` <е>=гw`.

8. И= ви'дjьхъ, jа='кw w= всjь'хъ (и=з\ъwбличе'нъ <е>='сть),
въ ни'хже jа='тъ бы'сть, въ ни'хже любодjь'йствова
до'мъ i=и~левъ: сегw` ра'ди w\тпусти'хъ и=` и= да'хъ
<е>=му` кни'гу распу'стную въ ру'цjь <е>=гw`. <О>=ба'че
не о<у>=боя'ся престу'пница i=уде'а (сестра` <е>=гw`),
но и='де и= соблуди'ла <е>='сть и= та`:

9. и= бы'сть ни во что` блу'дъ <е>=я`, и= w=скверни`
зе'млю, и= соблуди'ла <е>='сть съ ка'менемъ и= со дре'вомъ.

10. И= во всjь'хъ си'хъ не w=брати'ся ко мнjь` престу'пница
сестра` <е>=я` i=уде'а w\т всегw` се'рдца своегw`,
но во лжи`, рече` гд\сь.

11. И= рече` гд\сь ко мнjь`: w=правда` ду'шу свою`
w\тсту'пница i=и~ль, па'че престу'пницы i=уде'и:

12. и=ди`, и= прочти` словеса` та^ къ сjь'веру, и=
рече'ши: w=брати'ся ко мнjь`, до'ме i=и~левъ, рече`
гд\сь: и= не о<у>=твержду` лица` моегw` на ва'съ, jа='кw
мл\стивъ а='зъ <е>='смь, рече` гд\сь, и= не прогнjь'ваюся
на вы` во вjь'ки.

13. <О>=ба'че вjь'ждь беззако'нiе твое`, jа='кw въ
гд\са бг~а твоего` преступи'ла <е>=си`, и= расточи'ла
<е>=си` пути^ твоя^ чужди^мъ под\ъ вся'кимъ дре'вомъ
ли'ствянымъ, гла'са же моегw` не послу'шала <е>=си`,
рече` гд\сь.

14. W=брати'теся, сы'нове w\тступи'вшiи, гл~етъ гд\сь:
jа='кw а='зъ воз\ъwблада'ю ва'ми и= поиму' вы <е>=ди'наго
w\т гра'да и= дву'хъ w\т пле'мене, и= введу` ва'съ
въ сiw'нъ

15. и= да'мъ ва'мъ па^стыри по ср\дцу моему`, и= о<у>=пасу'тъ
ва'съ ра'зумомъ и= о<у>=че'нiемъ.

16. И= бу'детъ, <е>=гда` о<у>=мно'житеся и= возрасте'те
на земли`, гл~етъ гд\сь, во дни^ w='ны не реку'тъ ктому`:
кiвw'тъ завjь'та ст~а'гw i=и~лева: не взы'детъ на се'рдце,
ни воспомяне'тся, ниже` посjьти'тся, ниже` сотвори'тся
ктому`.

17. Во дни^ w='ны нареку'тъ i=ер\сли'ма пр\сто'лъ гд\сень,
и= соберу'тся къ нему` вси` jа=зы'цы во и='мя гд\сне
во i=ер\сли'мъ, и= не по'йдутъ ктому` в\ъслjь'дъ похоте'й
се'рдца своегw` sлjь'йшагw.

18. Во дне'хъ тjь'хъ прiи'детъ до'мъ i=у'динъ ко до'му
i=и~леву, и= по'йдутъ вку'пjь w\т земли` сjь'верныя
и= w\т всjь'хъ стра'нъ къ земли`, ю='же да'хъ въ наслjь'дiе
<о>=тц<е>'мъ и='хъ.

19. А='зъ же рjь'хъ: да бу'детъ, гд\си, jа='кw положу'
тя въ ча^да и= да'мъ тебjь` зе'млю и=збра'нную, достоя'нiе
бг~а вседержи'теля jа=зы'кwвъ: и= реко'хъ: <о>=ц~е'мъ
нарече'те мя` и= w\т мен<е>` не w\твратите'ся.

20. <О>=ба'че jа='коже w\тверга'ется жена` сожи'теля
своегw`, та'кw w\тве'ржеся w\т мен<е>` до'мъ i=и~левъ,
рече` гд\сь.

21. Гла'съ и=з\ъ о<у>=сте'нъ слы'шанъ бы'сть пла'ча
и= моле'нiя сынw'въ i=и~левыхъ, jа='кw беззако'нноваша
въ путе'хъ свои'хъ, забы'ша гд\са бг~а ст~а'го своего`.

22. Возврати'теся, сы'нове возвраща'ющiися, и= и=сцjьлю`
сокруш<е>'нiя ва^ша. Се`, раби` мы` бу'демъ тебjь`,
ты' бо <е>=си` гд\сь бг~ъ на'шъ.

23. И='стиннw лжи'ви бы'ша хо'лми и= мно'жество го'ръ,
то'кмw гд\семъ бг~омъ на'шимъ сп\снiе i=и~лево.

24. Сту'дъ же пояде` труды` <о>=т<е>'цъ на'шихъ, w\т
ю='ности на'шея, <о>='вцы и='хъ и= тельцы` и='хъ, и=
сы'ны и='хъ и= дщ<е>'ри и='хъ.

25. О<у>=сну'хомъ въ постыдjь'нiи на'шемъ, и= покры`
на'съ безче'стiе на'ше, jа='кw гд\су бг~у на'шему согрjьши'хомъ,
мы` и= <о>=тцы` на'ши, w\т ю='ности на'шея да'же до
сегw` дне`, и= не послу'шахомъ гла'са гд\са бг~а на'шегw.

Глава` 4.

А='ще w=брати'шися, i=и~лю, гл~етъ гд\сь, ко мнjь`
w=брати'ся: и= а='ще w\ти'меши ме'рзwсти твоя^ w\т
о<у>='стъ твои'хъ, и= w\т лица` моегw` о<у>=бои'шися,

2. и= клене'шися, живе'тъ гд\сь, во и='стинjь и= въ
судjь` и= въ пра'вдjь, и= благословя'тъ въ не'мъ jа=зы'цы
и= въ не'мъ восхва'лятъ бг~а во i=ер\сли'мjь.

3. Сiя^ бо гл~етъ гд\сь муж<е>'мъ i=у^динымъ и= w=бита'тел<е>мъ
i=ер\сли^млимъ: понови'те себjь` поля` и= не сjь'йте
на те'рнiи:

4. w=брjь'житеся бг~у ва'шему и= w=брjь'жите жестосе'рдiе
ва'ше, му'жiе i=у^дины и= w=бита'ющiи во i=ер\сли'мjь,
да не и=зы'детъ jа='кw <о>='гнь jа='рость моя`, и=
возгори'тся, и= не бу'детъ о<у>=гаша'яй, ра'ди лука'вства
начина'нiй ва'шихъ.

5. Возвjьсти'те во i=уде'и, и= да о<у>=слы'шится во
i=ер\сли'мjь: глаго'лите, воспо'йте трубо'ю на земли`,
возопi'йте sjьлw` и= рцы'те: собери'теся, и= вни'демъ
во гра'ды тв<е>'рды.

6. Воздви'гше (зна'менiе) бjьжи'те въ сiw'нъ, потщи'теся,
не сто'йте, jа='кw sла^я а='зъ навожду` w\т сjь'вера
и= сотре'нiе вели'ко.

7. Взы'де ле'въ w\т ло'жа своегw`, и= погубля'яй jа=зы'ки
воздви'жеся и= и=зы'де w\т мjь'ста своегw`, да положи'тъ
зе'млю твою` въ пусты'ню, и= гра'ди твои` разоря'тся,
w=ста'вшiи без\ъ w=бита'телей.

8. W= си'хъ препоя'шитеся во вр<е>'тища и= пла'чите
и= рыда'йте, jа='кw не w\тврати'ся гнjь'въ jа='рости
гд\сни w\т ва'съ.

9. И= бу'детъ въ де'нь то'й, гл~етъ гд\сь, поги'бнетъ
се'рдце царе'во и= се'рдце нача'льникwвъ, и= свяще'нницы
о<у>=жа'снутся, и= проро'цы о<у>=дивя'тся.

10. И= реко'хъ: <w>, вл\дко гд\си, <е>=да` w=больсти'лъ
<е>=си` лю'ди сiя^ и= i=ер\сли'ма, рекi'й: ми'ръ бу'детъ
ва'мъ; и= се`, про'йде ме'чь да'же до души` и='хъ.

11. Во вре'мя <о>='но рече'тся лю'демъ си^мъ и= i=ер\сли'му:
ду'хъ заблужде'нiя въ пусты'ни, пу'ть дще'ре людi'й
мои'хъ, не ко w=чище'нiю, ниже` во ст~о'е:

12. ду'хъ и=сполне'нiя w\т си'хъ прiи'детъ мнjь`, и=
нн~jь а='зъ возгл~ю суды` моя^ къ ни^мъ.

13. Се`, jа='кw w='блакъ взы'детъ, и= jа='кw ви'хрь
кол<е>сни'цы <е>=гw`, быстрjь'е <о>=рлw'въ ко'ни <е>=гw`:
го'ре на'мъ, jа='кw бjь'дствуемъ.

14. W=мы'й w\т лука'вства се'рдце твое`, i=ер\сли'ме,
да спасе'шися: доко'лjь бу'дутъ въ тебjь` помышл<е>'нiя
бjь'дъ твои'хъ;

15. Гла'съ бо возвjьща'ющагw w\т да'на прiи'детъ, и=
слы'шана бу'детъ болjь'знь w\т горы` <е>=фре'мли.

16. Рцы'те jа=зы'кwмъ: се`, прiидо'ша: возвjьсти'те
во i=ер\сли'мjь: полцы` и='дутъ w\т земли` да'льнiя
и= да'ша на гра'ды i=у^дины гла'съ сво'й,

17. а='ки стра'жы се'льнiи бы'ша над\ъ ни'мъ w='крестъ:
jа='кw пренебре'глъ мя` <е>=си`, гл~етъ гд\сь.

18. Пути^ твоя^ и= начина^нiя твоя^ сотвори'ша тебjь`
сiя^: сiе` лука'вство твое`, поне'же го'рько, jа='кw
прикосну'ся се'рдцу твоему`.

19. Чре'во мое`, чре'во мое` боли'тъ мнjь`, и= чу^вства
се'рдца моегw`, смуща'ется душа` моя`, терза'ется се'рдце
мое`: не о<у>=молчу`, jа='кw гла'съ трубы` о<у>=слы'шала
душа` моя`, во'пль ра'ти и= бjьды`:

20. сотре'нiе (на сотре'нiе) призыва'ется, поне'же
w=пустjь'ла вся` земля`, внеза'пу w=пустjь` жили'ще
мое`, расторго'шася ко'жы моя^.

21. Доко'лjь зрjь'ти и='мамъ бjьжа'щихъ, слы'шащь гла'сы
тру^бныя;

22. Поне'же вожде'ве людi'й мои'хъ мене` не позна'ша:
сы'нове бу'iи су'ть и= безу'мни, му'дри су'ть, <е>='же
твори'ти sла^я, бла'го же твори'ти не позна'ша.

23. Воззрjь'хъ на зе'млю, и= се`, ничто'же, и= на не'бо,
и= не бjь` свjь'та <е>=гw`.

24. Ви'дjьхъ го'ры, и= трепета'ху, и= вси` хо'лми возмути'шася.

25. Воззрjь'хъ, и= се`, не бjь` человjь'ка, и= вся^
пти^цы неб<е>'сныя о<у>=жаса'хуся.

26. Ви'дjьхъ, и= се`, карми'лъ пу'стъ, и= вси` гра'ди
сожже'ни <о>=гне'мъ w\т лица` гд\сня, и= w\т лица`
гнjь'ва jа='рости <е>=гw` погибо'ша.

27. Сiя^ гл~етъ гд\сь: пуста` бу'детъ вся` земля`,
сконча'нiя же не сотворю`.

28. W= си'хъ да пла'четъ земля`, и= да помрачи'тся
не'бо свы'ше: поне'же гл~ахъ, и= не раска'юся: о<у>=стреми'хся,
и= не w\твращу'ся w\т негw`.

29. W\т гла'са jа=здя'щихъ и= напряже'нна лу'ка побjьже`
вся'ка страна`: внидо'ша въ разсjь^лины и= въ дубра^вы
сокры'шася и= на ка'менiе взыдо'ша: вси` гра'ди w=ста'влени
су'ть, не w=бита'етъ въ ни'хъ человjь'къ.

30. Ты' же, запустjь'лая, что` сотвори'ши; а='ще w=блече'шися
во багряни'цу и= о<у>=краси'шися мони'сты златы'ми,
а='ще нама'жеши стi'вiемъ <о>='чи твои`, всу'е о<у>=краше'нiе
твое`: w\три'нуша тя` любw'вницы твои`, души` твоея`
и='щутъ.

31. Гла'съ бо jа='кw родя'щiя слы'шахъ стена'нiя твоегw`:
а='ки первородя'щiя гла'съ дще'ре сiw'ни и=ста'етъ,
и= w=пу'ститъ ру'цjь свои`: го'ре мнjь`, jа='кw и=счеза'етъ
душа` моя` над\ъ о<у>=бiе'нными.

Глава` 5.

W=быди'те пути^ i=ер\сли^мскiя и= воззри'те, и= позна'йте
и= поищи'те на сто'гнахъ <е>=гw`, а='ще w=бря'щете
му'жа творя'щаго су'дъ и= и='щуща вjь'ры: и= мл\срдъ
бу'ду <е>=му`, гл~етъ гд\сь.

2. Живе'тъ гд\сь, глаго'лютъ, сегw` ра'ди не во лжа'хъ
ли клену'тся;

3. Гд\си, <о>='чи твои` (зря'тъ) на вjь'ру: би'лъ <е>=си`
и=`хъ, и= не поболjь'ша, сокруши'лъ <е>=си` и=`хъ,
и= не восхотjь'ша прiя'ти наказа'нiя: w=жесточи'ша
ли'ца своя^ па'че ка'мене и= не хотjь'ша w=брати'тися.

4. А='зъ же рjь'хъ: не'гли о<у>=бо'зи су'ть (и= бу'iи),
тогw` ра'ди не возмого'ша, jа='кw не о<у>=вjь'даша
пути` гд\сня и= суда` бг~а своегw`.

5. Пойду` ко держа^внымъ и= возглаго'лю и=`мъ, тi'и
бо позна'ша пу'ть гд\сень и= су'дъ бг~а своегw`. И=
се`, <е>=диноду'шнw сi'и сокруши'ша и='го, расторго'ша
о<у>='зы.

6. Сегw` ра'ди порази` и=`хъ ле'въ w\т дубра'вы, и=
во'лкъ да'же до домw'въ погуби` и=`хъ, и= ры'сь бдя'ше
над\ъ града'ми и='хъ: вси` и=сходя'щiи w\т ни'хъ бу'дутъ
jа='ти, jа='кw о<у>=мно'жиша неч<е>'стiя своя^, о<у>=крjьпи'шася
во w\твраще'нiихъ свои'хъ.

7. W= че'мъ w\т си'хъ мл\срдъ бу'ду тебjь`; сы'нове
твои` w=ста'виша мя` и= кля'шася тjь'ми, и=`же не су'ть
бо'зи: насы'тихъ и=`хъ, и= прелюбодjь'йствоваша и=
въ домjь'хъ блудни'цъ w=бита'ша,

8. ко'ни женонеи'стовни сотвори'шася, кi'йждо ко женjь`
и='скреннягw своегw` ржа'ше.

9. <Е>=да` w= си'хъ не посjьщу`; рече` гд\сь: и=ли`
jа=зы'ку сицево'му не мсти'тъ дш~а` моя`;

10. Взы'дите на стjь'ны <е>=гw` и= разори'те, w=конча'нiя
же не сотвори'те: w=ста'вите подпw'ры <е>=гw`, jа='кw
гд\сни су'ть.

11. Преступле'нiемъ бо преступи'лъ <е>='сть на мя`
до'мъ i=и~левъ и= до'мъ i=у'динъ, гл~етъ гд\сь.

12. Солга'ша гд\су своему` и= реко'ша: не су'ть сiя^,
ниже` прiи'дутъ на на'съ sла^я, и= меча` и= гла'да
не о<у>='зримъ:

13. проро'цы на'ши бы'ша на вjь'тръ, и= сло'во гд\сне
не бjь` въ ни'хъ, та'кw бу'детъ и=`мъ.

14. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь си'лъ: зане'же глаго'лали
<е>=сте` сло'во сiе`, се`, а='зъ даю` словеса` моя^
во о<у>=ста` твоя^ <о>='гнь, и= лю'ди сiя^ древа`,
и= поя'стъ и=`хъ.

15. Се`, а='зъ наведу` на ва'съ jа=зы'къ и=здале'ча,
до'ме i=и~левъ, рече` гд\сь, jа=зы'къ си'льный, jа=зы'къ
ста'рый, <е>=гw'же я=зы'ка не о<у>=вjь'си, (ни о<у>=разумjь'еши,
что` глаго'летъ):

16. ту'лъ <е>=гw` jа='кw гро'бъ w\тве'рстъ, вси` крjь'пцыи
и= поядя'тъ жа'тву ва'шу

17. и= хлjь'бы ва'шя, и= поядя'тъ сынw'въ ва'шихъ и=
дще'рей ва'шихъ, и= снjьдя'тъ <о>=ве'цъ ва'шихъ и=
тельц<е>'въ ва'шихъ, и= поядя'тъ вiногра'ды ва'шя и=
смw'кви ва'шя и= ма^сличiя ва^ша, и= сокруша'тъ гра'ды
ва'шя тв<е>'рдыя, на ни'хже вы` о<у>=пова'сте, мече'мъ.

18. <О>=ба'че во дне'хъ <о>='нjьхъ, гл~етъ гд\сь бг~ъ
тво'й, не сотворю` ва'съ во и=стребле'нiе.

19. И= бу'детъ, <е>=гда` рече'те: почто` сотвори` гд\сь
бг~ъ на'шъ на'мъ сiя^ вся^; И= рече'ши къ ни^мъ: jа='кw
w=ста'висте мя` и= послужи'сте богw'мъ чужди^мъ въ
земли` ва'шей, та'кw послу'жите богw'мъ чужди^мъ въ
земли` не ва'шей.

20. Возвjьсти'те сiя^ до'му i=а'кwвлю и= слы'шано сотвори'те
въ дому` i=у'динjь (реку'ще):

21. слы'шите сiя^, лю'дiе бу'iи и= не и=му'щiи се'рдца,
и=`же, и=мjь'юще <о>='чи, не ви'дите, и= о<у>='шы,
и= не слы'шите:

22. мен<е>' ли не о<у>=боите'ся; рече` гд\сь: и=ли`
w\т лица` моегw` не о<у>=стыдите'ся; и='же положи'хъ
песо'къ предjь'лъ мо'рю, за'повjьдь вjь'чну, и= не
превзы'детъ <е>=гw`, и= возмути'тся и= не возмо'жетъ:
и= возшумя'тъ вw'лны <е>=гw`, и= не пре'йдутъ тогw`.

23. Лю'демъ же си^мъ бы'сть се'рдце непослу'шно и=
непокори'во, и= о<у>=клони'шася и= поидо'ша,

24. и= не реко'ша въ се'рдцы свое'мъ: о<у>=бои'мся
гд\са бг~а на'шегw, даю'щагw на'мъ до'ждь ра'ннiй и=
по'здный во вре'мя и=сполне'нiя повелjь'нiя жа'твы
и= храня'щагw на'мъ.

25. Беззакw'нiя на^ша о<у>=клони'ша сiя^, и= грjьси`
на'ши w\три'нуша блага^я w\т на'съ.

26. Jа='кw w=брjьто'шася въ лю'дехъ мои'хъ нечести'вiи,
и= сjь^ти поста'виша, <е>='же погуби'ти му'жы, и= о<у>=лови'ша.

27. А='ки клjь'тка поста'влена полна` пти'цъ, та'кw
до'мы и='хъ по'лни ле'сти: сегw` ра'ди возвели'чишася
и= w=богати'шася:

28. о<у>=ты'ша и= о<у>=толстjь'ша и= преступи'ша словеса`
моя^ sлjь'йшiи: прю` вдови'цы не суди'ша, суда` си'ра
не о<у>=пра'виша и= суда` о<у>=бw'гимъ не суди'ша.

29. <Е>=да` си'хъ ра'ди не посjьщу`; рече` гд\сь: и=ли`
jа=зы'ку сицево'му не w\тмсти'тъ душа` моя`;

30. О<у>='жасъ и= стра^шная содjь'яшася на земли`:

31. проро'цы проро'чествоваша непра'в<е>дная, и= свяще'нницы
восплеска'ша рука'ми свои'ми, и= лю'дiе мои` возлюби'ша
такwва'я. И= что` сотворите` въ послjь^дняя си'хъ;

Глава` 6.

О<у>=крjьпи'теся, сы'нове венiамi'нwвы, посредjь` i=ер\сли'ма,
и= въ fеку'и воструби'те трубо'ю, и= над\ъ веfаха'рмомъ
воздви'гните хору'гвь: jа='кw sла^я произнико'ша w\т
сjь'вера, и= сотре'нiе вели'ко быва'етъ:

2. и= w\ти'мется высота` твоя`, дщи` сiw'ня.

3. Къ не'й прiи'дутъ па'стырiе и= стада` и='хъ, и=
поста'вятъ на не'й ку'щы w='крестъ, и= о<у>=пасу'тъ
кi'йждо руко'ю свое'ю.

4. О<у>=гото'витеся на ню` на бра'нь, воста'ните и=
взы'демъ на ню` w= полу'дни: го'ре на'мъ, jа='кw о<у>=клони'ся
де'нь, jа='кw и=счеза'ютъ сjь^ни дн<е>вны'я.

5. Воста'ните и= взы'демъ на ню` но'щiю и= расточи'мъ
w=снwва'нiя <е>=я`.

6. Jа='кw сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ: посjьцы` древа`
<е>=гw`, и=злi'й на i=ер\сли'мъ си'лу: <w>, гра'де
лжи'вый, вся'кое наси'льство въ не'мъ!

7. Jа='коже студену` твори'тъ кла'дязь во'ду свою`,
та'кw студену` твори'тъ ю=` sло'ба <е>=я`: нече'стiе
и= па'кwсти о<у>=слы'шатся въ не'мъ над\ъ лице'мъ <е>=гw`
всегда`.

8. Не'мощiю и= jа='звою нака'жешися, i=ер\сли'ме: да
не w\тсту'питъ душа` моя` w\т теб<е>`, да не сотворю'
тя непрохо'дну, зе'млю неwбита'нну.

9. Jа='кw сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ: w=бира'йте, w=бира'йте,
а='ки вiногра'дъ, w=ста'нки i=и~л<е>вы, w=брати'теся
а='ки w=бира'тель на ко'шницу свою`.

10. Кому` возглаго'лю и= (кому`) засвидjь'тельствую,
и= о<у>=слы'шитъ; се`, неwбрjь^зана о<у>=шеса` и='хъ,
и= слы'шати не возмо'гутъ: се`, сло'во гд\сне бы'сть
къ ни^мъ въ поноше'нiе, и= не воспрiи'мутъ тогw`.

11. И= jа='рость мою` и=спо'лнихъ, и= терпjь'хъ, и=
не сконча'хъ и='хъ: и=злiю` на младе'нцы w\твнjь` и=
на собра'нiе ю='ношъ вку'пjь: му'жъ бо и= жена` jа='ти
бу'дутъ, ста'рецъ со и=спо'лненнымъ днi'й.

12. И= пре'йдутъ до'мы и='хъ ко и=ны^мъ, поля` и= ж<е>ны`
и='хъ та'кожде, jа='кw простру` ру'ку мою` на w=бита'ющихъ
на земли` се'й, гл~етъ гд\сь.

13. Поне'же w\т ме'ньшагw и= да'же до бо'льшагw вси`
соверши'ша беззакw'нная, w\т свяще'нника и= да'же до
лжепроро'ка вси` сотвори'ша лw'жная

14. и= цjьля'ху сотре'нiе людi'й мои'хъ, о<у>=ничижа'юще
и= глаго'люще: ми'ръ, ми'ръ: и= гдjь` <е>='сть ми'ръ;

15. Постыдjь'шася, jа='кw w=скудjь'ша: и= ниже` а='ки
посрамля'еми постыдjь'шася и= безче'стiя своегw` не
позна'ша: сегw` ра'ди паду'тъ паде'нiемъ свои'мъ и=
во вре'мя посjьще'нiя своегw` поги'бнутъ, рече` гд\сь.

16. Сiя^ гл~етъ гд\сь: ста'ните на путе'хъ и= ви'дите,
и= вопроси'те w= стезя'хъ гд\снихъ вjь'чныхъ и= ви'дите,
кi'й <е>='сть пу'ть бла'гъ, и= ходи'те по нему` и=
w=бря'щете w=чище'нiе душа'мъ ва'шымъ. И= реко'ша:
не по'йдемъ.

17. И= поста'вихъ над\ъ ва'ми стра'жы: слы'шите гла'съ
трубы`. И= реко'ша: не послу'шаемъ.

18. Сегw` ра'ди о<у>=слы'шаша jа=зы'цы и= пасу'щiи
стада` своя^.

19. Слы'ши, земле`: се`, а='зъ навожду` на лю'ди сiя^
sла^я, пло'дъ w\твраще'нiя и='хъ, jа='кw слове'съ мои'хъ
не послу'шаша и= зако'нъ мо'й w\тверго'ша.

20. Вску'ю мнjь` кади'ло w\т савы` прино'сите и= кiнамw'нъ
w\т земли` да'льнiя; всесожж<е>'нiя ва^ша не су'ть
прiя^тна, и= ж<е>'ртвы ва'шя не о<у>=слади'ша мя`.

21. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ да'мъ
на лю'ди сiя^ болjь'знь, и= и=знемо'гутъ <о>=тцы` и=
сы'нове вку'пjь, сосjь'дъ и= и='скреннiй <е>=гw` поги'бнутъ.

22. Сiя^ гл~етъ гд\сь: се`, лю'дiе гряду'тъ w\т сjь'вера,
и= jа=зы'къ вели'къ воста'нетъ w\т кон<е>'цъ земли`,

23. лу'къ и= щи'тъ во'змутъ: мучи'теленъ <е>='сть и=
не о<у>=милосе'рдится: гла'съ <е>=гw`, jа='кw мо'ре
шумя'щее: на ко'нехъ и= колесни'цахъ w=полчи'тся а='ки
<о>='гнь на бра'нь на тя`, дщи` сiw'ня.

24. Слы'шахомъ слу'хъ <е>=гw`, w=слабjь'ша ру'цjь на'ши,
ско'рбь w=б\ъя'тъ на'съ, бwлjь'зни jа='кw родя'щiя.

25. Не и=сходи'те на ни^вы и= на пути^ не ходи'те,
поне'же ме'чь вра'жiй w=бита'етъ w='крестъ.

26. Дщи` людi'й мои'хъ, препоя'шися вре'тищемъ и= посы'плися
пе'пеломъ, пла'чь возлю'бленнагw сотвори` тебjь` рыда'нiе
го'рько, поне'же внеза'пу прiи'детъ запустjь'нiе на
ва'съ.

27. И=скуси'теля да'хъ тя` въ лю'дехъ и=ску'сныхъ,
и= о<у>=вjь'си мя`, внегда` и=скуси'ти ми` пу'ть и='хъ:

28. вси` непослу'шни ходя'щiи стропти'вw: мjь'дь и=
желjь'зо, вси` растлjь'ни су'ть.

29. W=скудjь` мjь'хъ w\т <о>=гня`, и=стлjь` <о>='лово:
всу'е кова'чь сребро` куе'тъ, лука^вства бо и='хъ не
и=ста'яша.

30. Сребро` w\тринове'но нарцы'те и=`хъ, jа='кw гд\сь
w\тве'рже и=`хъ.

Глава` 7.

Сло'во, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и w\т гд\са, гл~ющее:

2. ста'ни во вратjь'хъ до'му гд\сня и= проповjь'ждь
та'мw сло'во то` и= глаго'ли: слы'шите сло'во гд\сне,
вся` i=уде'а, ходя'щiи сквозjь` врата` сiя^, да покло'нитеся
гд\су:

3. сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ: и=спра'вите
пути^ ва'шя и= начина^нiя ва^ша, и= вселю' вы на мjь'стjь
се'мъ.

4. Не надjь'йтеся на себе` во словесjь'хъ лжи'выхъ,
поне'же весьма` не о<у>=по'льзуютъ ва'съ, глаго'люще:
хра'мъ гд\сень, хра'мъ гд\сень, хра'мъ гд\сень <е>='сть.

5. Jа='кw а='ще и=справля'юще и=спра'вите пути^ ва'шя
и= о<у>=мышл<е>'нiя ва^ша, и= творя'ще сотворите` су'дъ
посредjь` му'жа и= посредjь` и='скреннягw <е>=гw`,

6. и= прише'льцу и= си'ру и= вдови'цjь не сотвори'те
наси'лiя, и= кро'ве непови'нныя не и=злiе'те на мjь'стjь
се'мъ, и= в\ъслjь'дъ богw'въ чужди'хъ не по'йдете на
sло` ва'мъ,

7. вселю` ва'съ на мjь'стjь се'мъ, въ земли`, ю='же
да'хъ <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ w\т вjь'ка да'же и= до вjь'ка.

8. А='ще же вы` надjь'етеся на словеса` лжи^вая, w\т<о>ну'дуже
не бу'детъ ва'мъ по'льзы,

9. и= кра'дете и= о<у>=бива'ете, и= блу'дствуете и=
клене'теся лжи'вw, и= жрете` ваа'лу и= хо'дите в\ъслjь'дъ
богw'въ чужди'хъ, и='хже не вjь'сте, jа='кw во sло`
ва'мъ су'ть,

10. и= прiидо'сте и= ста'сте предо мно'ю въ дому` се'мъ,
въ не'мже при'звано <е>='сть и='мя мое`, и= рекли`
<е>=сте`: о<у>=дали'хомся, <е>='же не твори'ти вся^
ме'рзwсти сiя^:

11. <е>=да` верте'пъ разбо'йникwмъ <е>='сть до'мъ мо'й,
въ не'мже призва'ся и='мя мое` та'мw во <о>='чiю ва'ш<е>ю;
И= се`, а='зъ ви'дjьхъ, гл~етъ гд\сь.

12. Сегw` ра'ди и=ди'те къ мjь'сту моему`, <е>='же
въ силw'мjь, и=дjь'же всели'хъ и='мя мое` w\т нача'ла,
и= ви'дите, что` сотвори'хъ <е>=му` лука'вствъ ра'ди
людi'й мои'хъ i=и~ля.

13. И= нн~jь, поне'же сотвори'сте вся^ дjьла` сiя^,
рече` гд\сь, и= гл~ахъ къ ва'мъ ра'нw востаю'щь и=
гл~ющь, и= не о<у>=слы'шасте мене`, и= зва'хъ ва'съ,
и= не w\твjьща'сте:

14. о<у>=`бо и= а='зъ сотворю` до'му сему`, въ не'мже
при'звано <е>='сть и='мя мое`, на него'же вы` о<у>=пова'сте,
и= мjь'сту, <е>='же да'хъ ва'мъ и= <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ,
jа='коже сотвори'хъ силw'му.

15. И= w\тве'ргу ва'съ w\т лица` моегw`, jа='коже w\тверго'хъ
всю` бра'тiю ва'шу, все` сjь'мя <е>=фре'мово.

16. Ты' же не моли'ся w= лю'дехъ си'хъ и= не проси`
<е>='же поми'лwванымъ бы'ти и=`мъ, и= не моли`, ниже`
приступа'й ко мнjь` w= ни'хъ, jа='кw не о<у>=слы'шу
тя`.

17. <Е>=да` не ви'диши, что` сi'и творя'тъ во градjь'хъ
i=у'диныхъ и= на путе'хъ i=ер\сли'мскихъ;

18. Сы'нове и='хъ собира'ютъ дрова`, и= <о>=тцы` и='хъ
зажига'ютъ <о>='гнь, и= ж<е>ны` и='хъ мjь'сятъ муку`,
да сотворя'тъ w=прjьсно'ки во'инству небе'сному {<Е>=вр.:
цари'цjь небе'снjьй.}, и= возлiя'ша возлiя^нiя богw'мъ
чужди^мъ, да прогнjь'ваютъ мя`.

19. Мене' ли тi'и прогнjьвля'ютъ; гл~етъ гд\сь: <е>=да`
не себе` сами'хъ; да постыдя'тся ли'ца и='хъ.

20. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь: се`, гнjь'въ и=
jа='рость моя` лiе'тся на мjь'сто сiе` и= на лю'ди,
и= на скоты` и= на вся'ко дре'во страны` и='хъ и= на
плоды` земны^я, и= возжже'тся и= не о<у>=га'снетъ.

21. Сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ: всесожж<е>'нiя
ва^ша собери'те со же'ртвами ва'шими и= и=з\ъяди'те
мяса`:

22. jа='кw не гл~ахъ ко <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ и= не
заповjь'дахъ и=`мъ въ де'нь, во'ньже и=зведо'хъ и=`хъ
w\т земли` <е>=гv'петскiя, w= всесожже'нiихъ и= же'ртвахъ,

23. но (то'кмw) сло'во сiе` заповjь'дахъ и=`мъ, рекi'й:
о<у>=слы'шите гла'съ мо'й, и= бу'ду ва'мъ въ бг~а,
и= вы` бу'дете мнjь` въ лю'ди, и= ходи'те во всjь'хъ
путе'хъ мои'хъ, въ ни'хже повелjь'хъ ва'мъ, да бла'го
бу'детъ ва'мъ.

24. И= не о<у>=слы'шаша мене`, и= не вня'тъ о<у>='хо
и='хъ: но поидо'ша въ по'хотехъ и= стро'потствjь се'рдца
своегw` лука'вагw, и= сотвори'шася на за^дняя, а= не
на пр<е>'дняя,

25. w\т дне`, во'ньже и=зыдо'ша <о>=тцы` и='хъ w\т
земли` <е>=гv'петскiя, и= да'же до дне` сегw`: и= посла'хъ
къ ва'мъ вся^ рабы^ моя^ пр\оро'ки, въ де'нь и= ра'нw
востая` и= посыла'я:

26. и= не о<у>=слы'шаша мя`, ни приклони'ша о<у>='хо
свое`, но w=жесточи'ша вы'ю свою` па'че <о>=т<е>'цъ
свои'хъ.

27. И= рече'ши къ ни^мъ вся^ словеса` сiя^, и= не о<у>=слы'шатъ
тя`, и= воззове'ши и=`хъ, и= не w\твjьща'ютъ тебjь`.

28. И= рече'ши къ ни^мъ: се'й jа=зы'къ, и='же не послу'ша
гла'са гд\са бг~а своегw`, ни воспрiя'тъ наказа'нiя:
поги'бе вjь'ра и= w\тя'та <е>='сть w\т о<у>='стъ и='хъ.

29. W=стризи` главу` твою` и= w\тме'тни, и= воспрiими`
во о<у>=стнjь` рыда'нiе, jа='кw w\тве'рже гд\сь и=
w\три'ну ро'дъ творя'й сiя^.

30. Поне'же сотвори'ша сы'нове i=у^дины лука'вое во
<о>='чiю мо<е>'ю, рече` гд\сь: поста'виша ме'рзwсти
своя^ въ дому`, въ не'мже при'звано <е>='сть и='мя
мое`, да w=скверня'тъ <е>=го`,

31. и= созда'ша тре'бище тафе'fу, <е>='же <е>='сть
во ю=до'ли сы'на <е>=нно'мля, да сожига'ютъ сы'ны своя^
и= дщ<е>'ри своя^ <о>=гне'мъ, <е>=гw'же не повелjь'хъ
и=`мъ, ниже` помы'слихъ въ ср\дцы мое'мъ:

32. сегw` ра'ди се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь,
и= не реку'тъ ктому`: тре'бище тафе'fово и= ю=до'ль
сы'на <е>=нно'мля, но ю=до'ль закла'ныхъ: и= погребу'тся
во тафе'fjь, зане'же нjь'сть мjь'ста.

33. И= бу'дутъ тру'пiе людi'й си'хъ во снjь'дь пти'цамъ
неб<е>'снымъ и= sвjьр<е>'мъ з<е>мны'мъ, и= не бу'детъ
w\тгоня'ющагw.

34. И= о<у>=праздню` w\т градw'въ i=у'диныхъ и= w\т
путi'й i=ер\сли'млихъ гла'съ ра'дующихся и= гла'съ
веселя'щихся, гла'съ жениха` и= гла'съ невjь'сты, во
w=пустjь'нiи бо бу'детъ вся` земля`.

Глава` 8.

Во вре'мя <о>='но, гл~етъ гд\сь, и=зве'ргутъ кw'сти
царе'й i=у'ды и= кw'сти князе'й <е>=гw`, и= кw'сти
свяще'нникwвъ и= кw'сти проро'кwвъ и= кw'сти w=бита'ющихъ
во i=ер\сли'мjь и=з\ъ гробw'въ и='хъ

2. и= пове'ргутъ и=`хъ проти'ву со'лнца и= луны` и=
проти'ву всjь'хъ sвjь'здъ небе'сныхъ и= проти'ву всегw`
во'инства небе'снагw, и=`хже возлюби'ша и= и=`мже служи'ша
и= в\ъслjь'дъ и='хъ ходи'ша, и= и='хже держа'хуся и=
и=`мже поклони'шася: неwпла'кани и= непогребе'ни бу'дутъ
и= въ примjь'ръ на лицы` земли` бу'дутъ:

3. jа='кw и=збра'ша па'че сме'рть, не'же живо'тъ, и=
всjь^мъ, и=`же w=ста'ша w\т пле'мене сегw` стропти'вагw
во всjь'хъ мjь'стjьхъ, а='може и=зри'ну и=`хъ, рече`
гд\сь си'лъ.

4. И= рече'ши къ ни^мъ: поне'же сiя^ гл~етъ гд\сь:
<е>=да` па'даяй не востае'тъ, и=ли` w\твраща'яйся не
w=брати'тся;

5. Вску'ю w\тврати'шася лю'дiе мои` сi'и во i=ер\сли'мjь
w\твраще'нiемъ безсту'днымъ и= о<у>=крjьпи'шася во
произволе'нiи свое'мъ и= не восхотjь'ша w=брати'тися;

6. Внима'йте и= слу'шайте: не та'кw ли возглаго'лютъ:
нjь'сть человjь'къ творя'й покая'нiе w= грjьсjь` свое'мъ,
глаго'ля: что` сотвори'хъ; И=знемо'же бjьжа'й w\т тече'нiя
своегw`, а='ки ко'нь о<у>=тружде'нъ во ржа'нiи свое'мъ.

7. <Е>=рwдi'а {Въ гре'ч.: а=сi'да.} на небеси` позна`
вре'мя свое`, го'рлица и= ла'стовица се'льная, вра'бiе
сохрани'ша времена` вхо'дwвъ свои'хъ: лю'дiе же мои`
сi'и не позна'ша суде'бъ гд\снихъ.

8. Ка'кw рече'те, jа='кw мы` му'дри <е>=смы` и= зако'нъ
гд\сень съ на'ми <е>='сть; И='стиннw всу'е бы'сть тро'сть
лжи'вая кни'жникwмъ.

9. Постыдjь'шася прему'дрiи, и= о<у>=страше'ни и= пои'мани
бы'ша, сло'во бо гд\сне w\тверго'ша: ка'я му'дрость
<е>='сть въ ни'хъ;

10. Сегw` ра'ди да'мъ ж<е>ны` и='хъ и=ны^мъ и= се'ла
и='хъ наслjь'дникwмъ, поне'же w\т ма'ла да'же до вели'ка
вси` златолю'бiю послjь'дуютъ и= w\т проро'ка да'же
до свяще'нника вси` творя'тъ лжу`,

11. и= и=сцjьля'ху сотр<е>'нiя дще'ре людi'й мои'хъ,
ко безче'стiю глаго'люще: ми'ръ, ми'ръ. И= не бjь`
ми'ра.

12. Постыжде'ни су'ть, jа='кw гну'сство сотвори'ша
и= постыдjь'нiемъ не постыдjь'шася и= посрами'тися
не вjь'дjьша: сегw` ра'ди паду'тъ между` па'дающими,
во вре'мя посjьще'нiя своегw` паду'тъ, рече` гд\сь.

13. И= соберу'тъ плоды` и='хъ, гл~етъ гд\сь: нjь'сть
гро'зда на лозjь`, и= не су'ть смw'кви на смоко'вницахъ,
и= ли'ствiе w\тпадо'ша: и= да'хъ и=`мъ, и= мимоидо'ша
и='хъ.

14. Почто` мы` сjьди'мъ; совокупи'теся и= вни'демъ
во гра'ды тв<е>'рды и= пове'ржемся та'мw, jа='кw гд\сь
бг~ъ на'шъ w\три'ну на'съ и= напои` на'съ водо'ю же'лчи,
согрjьши'хомъ бо пред\ъ ни'мъ.

15. Жда'хомъ ми'ра, и= не бя'ху блага^я: вре'мене о<у>=врачева'нiя,
и= се`, боя'знь.

16. W\т да'на слы'шано бы'сть ржа'нiе ко'ней <е>=гw`,
w\т гла'са ржа'нiя jа=жде'нiя ко'ней потрясе'ся вся`
земля`: и= прiи'детъ и= пожре'тъ зе'млю и= и=сполне'нiе
<е>=я`, гра'дъ и= w=бита'ющихъ въ не'мъ:

17. jа='кw се`, а='зъ послю` на ва'съ sмiи^ о<у>=мерщвля'ющыя,
и=`мже нjь'сть w=бая'нiя, и= о<у>=грызу'тъ ва'съ, рече`
гд\сь,

18. неисцjь'льнw со болjь'знiю се'рдца ва'шегw и=счеза'ющагw.

19. Се`, гла'съ во'пля дще'ре людi'й мои'хъ w\т земли`
и=здале'ча: <е>=да` гд\сь нjь'сть въ сiw'нjь; и=ли`
цр~я` нjь'сть въ не'мъ; поне'же прогнjь'ваша мя` во
и=зва'янныхъ свои'хъ и= въ су'етныхъ чужди'хъ.

20. Про'йде жа'тва, мимои'де лjь'то, и= мы` нjь'смы
спасе'ни.

21. Над\ъ сокруше'нiемъ дще'ре людi'й мои'хъ сокруше'нъ
<е>='смь и= ско'рбенъ: во о<у>='жасjь w=б\ъя'ша мя`
бwлjь'зни а='ки ражда'ющiя.

22. И=ли` ритi'ны {ту'къ масти'тый и=з\ъ дре'ва теку'щь}
нjь'сть въ галаа'дjь; и=ли` врача` нjь'сть та'мw; чесw`
ра'ди нjь'сть и=сцjьле'на ра'на дще'ре людi'й мои'хъ;

Глава` 9.

Кто` да'стъ главjь` мое'й во'ду и= <о>=чес<е>'мъ мои^мъ
и=сто'чникъ сле'зъ; и= пла'чуся де'нь и= но'щь w= побiе'нныхъ
дще'ре людi'й мои'хъ.

2. Кто` да'стъ мнjь` въ пусты'ни вита'лище послjь'днее;
и= w=ста'влю лю'ди моя^ и= w\тиду` w\т ни'хъ: поне'же
вси` любодjь'йствуютъ, собо'рище престу'пникwвъ.

3. И= наляко'ша я=зы'къ сво'й jа='кw лу'къ: лжа` и=
невjь'рство о<у>=крjьпи'шася на земли`, и='бо w\т sлы'хъ
во sла^я произыдо'ша и= мене` не позна'ша, рече` гд\сь.

4. Кi'йждо w\т и='скреннягw своегw` да стреже'тся,
и= на бра'тiю свою` не о<у>=пова'йте, и='бо вся'къ
бра'тъ запина'нiемъ запне'тъ, и= вся'къ дру'гъ льсти'внw
наско'читъ.

5. Кi'йждо дру'гу своему` посмjье'тся, и='стины не
возглаго'лютъ: научи'ша я=зы'къ сво'й глаго'лати лжу`,
непра'вдоваша и= не восхотjь'ша w=брати'тися.

6. Ли'хва на ли'хву и= ле'сть на ле'сть: не восхотjь'ша
о<у>=вjь'дjьти мене`, рече` гд\сь.

7. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь си'лъ: се`, а='зъ
разжегу` и=`хъ и= и=скушу` и=`хъ: что' бо и='но сотворю`
w\т лица` лука'вства дще'ри людi'й мои'хъ;

8. Стрjьла` о<у>=язвля'ющая я=зы'къ и='хъ, льсти'вiи
глаго'лы о<у>='стъ и='хъ: прiя'телю своему` глаго'летъ
ми^рная, вну'трь же себ<е>` и=мjь'етъ вражду`.

9. <Е>=да` на си'хъ не посjьщу`; рече` гд\сь: и=ли`
лю'демъ такwвы'мъ не w\тмсти'тъ дш~а` моя`;

10. На гора'хъ воспрiими'те пла'чь и= туже'нiе и= на
стезя'хъ пусты'ни рыда'нiе, jа='кw w=скудjь'ша, за
<е>='же не бы'ти человjь'кwмъ преходя'щымъ: не слы'шаша
гла'са w=бита'нiя w\т пти'цъ небе'сныхъ и= да'же до
скотw'въ, о<у>=жасо'шася, w\тидо'ша.

11. И= да'мъ i=ер\сли'мъ въ преселе'нiе и= въ жили'ще
sмi<е>'мъ и= гра'ды i=у^дины положу` въ разоре'нiе,
jа='кw не бу'детъ w=бита'ющагw.

12. Кто` му'жъ прему'дръ, и= о<у>=разумjь'етъ сiе`;
и= къ нему'же сло'во о<у>='стъ гд\снихъ, да возвjьсти'тъ
ва'мъ, чесw` ра'ди поги'бе земля`, сожже'на <е>='сть
jа='кw пусты'ня, <е>=я'же никто'же прохо'дитъ;

13. И= рече` гд\сь ко мнjь`: поне'же w=ста'виша зако'нъ
мо'й, <е>=го'же да'хъ пред\ъ лице'мъ и='хъ, и= не послу'шаша
гла'са моегw` и= не ходи'ша по нему`,

14. но поидо'ша по и=зволе'нiю се'рдца своегw` лука'вагw
и= в\ъслjь'дъ i='дwлwвъ, и=`мже научи'ша и=`хъ <о>=тцы`
и='хъ:

15. сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ:
се`, а='зъ напита'ю лю'ди сiя^ тjьснота'ми и= въ питiе`
да'мъ и=`мъ во'ду же'лчную,

16. и= расточу` и=`хъ во jа=зы'ки, и='хже не зна'ша
тi'и и= <о>=тцы` и='хъ, и= послю` на ни'хъ ме'чь, до'ндеже
и=стля'тся.

17. Сiя^ рече` гд\сь си'лъ: призови'те плаче'вницъ,
и= да прiи'дутъ, и= ко жена'мъ прему^дрымъ посли'те,
и= да вjьща'ютъ

18. и= да прiи'мутъ над\ъ ва'ми пла'чь, и= да и=зведу'тъ
<о>='чи ва'ши сле'зы, и= вjь'жди ва'ши да и=злiю'тъ
во'ду:

19. зане` гла'съ пла'ча слы'шанъ бы'сть во сiw'нjь:
ка'кw бjь'дни бы'хомъ, постыжде'ни sjьлw`, jа='кw w=ста'вихомъ
зе'млю и= w\три'нухомъ жили^ща на^ша;

20. Тjь'мже слы'шите, ж<е>ны`, сло'во гд\сне, и= прiими'те
о<у>=ши'ма ва'шима словеса` о<у>='стъ <е>=гw`, и= научи'те
дщ<е>'ри ва'шя рыда'нiю, и= ка'яждо и='скреннюю свою`
пла'чу:

21. поне'же взы'де сме'рть сквозjь` <о>='кна ва^ша
и= вни'де въ зе'млю ва'шу погуби'ти <о>=троча'та w\твнjь`
и= ю='ношы w\т сто'гнъ.

22. (Глаго'ли:) сiя^ рече` гд\сь: и= бу'дутъ ме'ртвiи
человjь'цы въ примjь'ръ на лицы` по'ля земли` ва'шея,
jа='кw сjь'но созади` жну'щагw, и= не бу'детъ собира'ющагw.

23. Та'кw гл~етъ гд\сь: да не хва'лится му'дрый му'дростiю
свое'ю, и= да не хва'лится крjь'пкiй крjь'постiю свое'ю,
и= да не хва'лится бога'тый бога'тствомъ свои'мъ:

24. но w= се'мъ да хва'лится хваля'йся, <е>='же разумjь'ти
и= зна'ти, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь творя'й мл\сть
и= су'дъ и= пра'вду на земли`, jа='кw въ си'хъ во'ля
моя`, гл~етъ гд\сь.

25. Се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь, и= посjьщу`
на всjь'хъ, и=`же w=брjь'заную и='мутъ пло'ть свою`:

26. на <е>=гv'петъ и= на i=думе'ю, и= на <е>=дw'мъ
и= на сы'ны а=ммw^ни, и= на сы'ны мwа^вли и= на вся'каго
w=стриза'ющаго власы` по лицу` своему`, w=бита'ющыя
въ пусты'ни, jа='кw вси` jа=зы'цы неwбрjь'зани пло'тiю,
ве'сь же до'мъ i=и~левъ неwбрjь'зани су'ть сердцы`
свои'ми.

Глава` 10.

Слы'шите сло'во гд\сне, <е>='же гл~а гд\сь на ва'съ,
до'ме i=и~левъ.

2. Сiя^ гл~етъ гд\сь: по пут<е>'мъ jа=зы'кwвъ не о<у>=чи'теся
и= w\т зна'менiй небе'сныхъ не страши'теся, jа='кw
и='хъ боя'тся jа=зы'цы.

3. Поне'же зако'ны jа=зы'кwвъ су'етни су'ть: дре'во
<е>='сть w\т лjь'са и=зсjь'ченое, дjь'ло текто'нское
и= слiя'нiе:

4. сребро'мъ и= зла'томъ о<у>=кра'ш<е>на су'ть, и=
млата'ми и= гвоздьми` о<у>=тверди'ша я=`, да не дви'жутся:

5. сребро` и=зва'яно <е>='сть, не глаго'лютъ, носи'ми
но'сятся, поне'же ходи'ти не возмо'гутъ: не о<у>=бо'йтеся
и='хъ, jа='кw не сотворя'тъ sла`, и= бла'га нjь'сть
въ ни'хъ.

6. Нjь'сть подо'бенъ тебjь`, гд\си: вели'къ <е>=си`
ты` и= вели'ко и='мя твое` въ крjь'пости.

7. Кто` не о<у>=бои'тся теб<е>`, <w>, цр~ю` jа=зы'кwвъ!
твоя' бо че'сть между` всjь'ми прему'дрыми jа=зы'кwвъ,
и= во всjь'хъ ца'рствахъ и='хъ ни <е>=ди'нъ <е>='сть
подо'бенъ тебjь`.

8. Ку'пнw бу'iи и= безу'мнiи су'ть, о<у>=че'нiе су'етныхъ
и='хъ дре'во <е>='сть:

9. сребро` и=зви'то w\т fарсi'са прихо'дитъ, зла'то
w\т w=фа'за, и= рука` златаре'й, дjьла` вся^ худо'жникwвъ:
въ синету` и= багряни'цу w=дjь'ютъ и=`хъ, дjьла` о<у>=модjь'льникwвъ
вся^ сiя^.

10. Гд\сь же бг~ъ и='стиненъ <е>='сть, то'й бг~ъ живы'й
и= цр~ь вjь'чный, w\т гнjь'ва <е>=гw` подви'гнется
земля`, и= не стерпя'тъ jа=зы'цы преще'нiя <е>=гw`.

11. Та'кw рцы'те и=`мъ: бо'зи, и=`же небесе` и= земли`
не сотвори'ша, да поги'бнутъ w\т земли` и= w\т си'хъ,
и=`же под\ъ небесе'мъ су'ть.

12. Гд\сь сотвори'вый зе'млю во крjь'пости свое'й,
о<у>=стро'ивый вселе'нную въ прему'дрости свое'й, и=
ра'зумомъ свои'мъ простре` не'бо.

13. Ко гла'су своему` дае'тъ мно'жество во'дъ на небеси`:
и= возведе` w='блаки w\т послjь'днихъ земли`, блиста^нiя
въ до'ждь сотвори` и= и=зведе` вjь'тръ w\т сокро'вищъ
свои'хъ.

14. Бу'й сотвори'ся вся'къ человjь'къ w\т о<у>=ма`
(своегw`), постыдjь'ся вся'къ златодjь'льникъ во и=звая'нiихъ
свои'хъ, jа='кw лw'жная слiя`, нjь'сть ду'ха въ ни'хъ:

15. су'<е>тна су'ть дjьла`, смjь'ху достw'йна, во вре'мя
посjьще'нiя своегw` поги'бнутъ.

16. Нjь'сть сицева'я ча'сть i=а'кwву, jа='кw созда'вый
вся^ то'й <е>='сть, и= i=и~ль же'злъ достоя'нiя <е>=гw`,
гд\сь си'лъ и='мя <е>=му`.

17. Собра` w\твнjь` и=мjь'нiе, w=бита'ющее во и=збра'нныхъ,

18. поне'же та'кw гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ w\тве'ргу
w=бита'т<е>ли земли` сея` въ ско'рби и= смущу` и=`хъ,
jа='кw да w=бря'щется jа='зва твоя`.

19. Го'ре во сокруше'нiи твое'мъ, болjь'зненна jа='зва
твоя`: а='зъ же рjь'хъ: вои'стинну сiя` болjь'знь моя`
(<е>='сть) и= w=б\ъя'тъ мя`, жили'ще мое` w=пустjь`,
поги'бе:

20. ски'нiя моя` w=пустjь`, поги'бе, и= вся^ кw'жи
моя^ растерза'шася: сынw'въ мои'хъ и= <о>=ве'цъ мои'хъ
нjь'сть, нjь'сть ктому` мjь'ста ски'нiи мое'й, мjь'ста
ко'жамъ мои^мъ:

21. поне'же w=буя'ша па'стырiе и= гд\са не взыска'ша,
сегw` ра'ди не о<у>=разумjь` все` ста'до и= расточе'но
бы'сть.

22. Гла'съ слы'шанiя, се`, гряде'тъ и= тру'съ ве'лiй
w\т земли` сjь'верныя, да положи'тъ гра'ды i=у^дины
въ запустjь'нiе и= во w=бита'нiе sмi<е>'мъ {стру'fwмъ}.

23. Вjь'мъ, гд\си, jа='кw нjь'сть человjь'ку пу'ть
<е>=гw`, ниже` му'жъ по'йдетъ и= и=спра'витъ ше'ствiе
свое`.

24. Накажи` на'съ, гд\си, <о>=ба'че въ судjь`, а= не
въ jа='рости, да не о<у>=ма'леныхъ на'съ сотвори'ши.

25. И=злi'й гнjь'въ тво'й на jа=зы'ки не зна'ющыя тя`
и= на племена`, jа=`же и='мене твоегw` не призва'ша,
jа='кw поядо'ша i=а'кwва и= потреби'ша <е>=го` и= па'жить
<е>=гw` w=пустоши'ша.

Глава` 11.

Сло'во <е>='же бы'сть w\т гд\са ко i=еремi'и, гл~ющее:

2. слы'шите словеса` завjь'та сегw` и= глаго'лите ко
муж<е>'мъ i=у^динымъ и= ко w=бита'тел<е>мъ i=ер\сли^мскимъ,

3. и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ:
про'клятъ му'жъ, и='же не послу'шаетъ слове'съ завjь'та
сегw`,

4. <е>=го'же заповjь'дахъ <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ въ де'нь,
во'ньже и=зведо'хъ и=`хъ w\т земли` <е>=гv'петскiя,
w\т пе'щи желjь'зныя, гл~я: о<у>=слы'шите гла'съ мо'й
и= сотвори'те вся^, <е>=ли^ка заповjь'даю ва'мъ, и=
бу'дете мнjь` въ лю'ди, и= а='зъ бу'ду ва'мъ въ бг~а:

5. да о<у>=твержду` кля'тву мою`, <е>='юже кля'хся
<о>=тц<е>'мъ ва'шымъ, <е>='же да'ти и=`мъ зе'млю точа'щую
млеко` и= ме'дъ, jа='коже <е>='сть де'нь се'й. И= w\твjьща'хъ
и= реко'хъ: бу'ди, гд\си.

6. И= рече` гд\сь ко мнjь`: прочти` вся^ словеса` сiя^
во градjь'хъ i=у'диныхъ и= внjь` i=ер\сли'ма, рекi'й:
слы'шите словеса` завjь'та сегw` и= сотвори'те та^:

7. jа='кw свидjь'тельствуя засвидjь'тельствовахъ <о>=тц<е>'мъ
ва'шымъ въ де'нь, во'ньже и=зведо'хъ и=`хъ w\т земли`
<е>=гv'петскiя, да'же до дне` сегw`, зау'тра востая`
засвидjь'тельствовахъ гл~я: слы'шите гла'съ мо'й.

8. И= не слы'шаша, ни приклони'ша о<у>='ха своегw`,
но и=до'ша кi'йждо въ стро'потствjь се'рдца своегw`
sла'гw: и= наведо'хъ на ни'хъ вся^ словеса` завjь'та
сегw`, <е>=го'же заповjь'дахъ да сотворя'тъ, и= не
сотвори'ша.

9. И= рече` гд\сь ко мнjь`: w=брjь'тено <е>='сть совjьща'нiе
(на sло`) въ муже'хъ i=у'диныхъ и= во w=бита'ющихъ
во i=ер\сли'мjь:

10. возврати'шася ко беззако'нi<е>мъ п<е>'рвымъ <о>=т<е>'цъ
свои'хъ, и=`же не хотjь'ша слы'шати слове'съ мои'хъ,
и= се`, тi'и поидо'ша по бозjь'хъ чужди'хъ, да слу'жатъ
и=`мъ: и= разори` до'мъ i=и~левъ и= до'мъ i=у'динъ
завjь'тъ мо'й, <е>=го'же завjьща'хъ со <о>=тцы^ и='хъ.

11. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ наведу`
на ни'хъ sла^я, w\т ни'хже и=зы'ти не возмо'гутъ, и=
возопiю'тъ ко мнjь`, и= не о<у>=слы'шу и='хъ:

12. и= по'йдутъ гра'ды i=у^дины и= w=бита'тел<е> i=ер\сли'ма
и= возопiю'тъ ко богw'мъ, и=`мже тi'и кадя'тъ, и=`же
не спасу'тъ и='хъ во вре'мя скорбе'й и='хъ.

13. По числу' бо градw'въ твои'хъ бjь'ху бо'зи твои`,
i=у'до, и= по числу` путi'й i=ер\сли'мскихъ поста'висте
<о>=лтари^ сту^дныя, <о>=лтари^ на кажде'нiе ваа'лу.

14. Ты' же не моли'ся w= лю'дехъ си'хъ и= не проси`
w= ни'хъ въ мольбjь` и= моли'твjь: не о<у>=слы'шу бо
во вре'мя во'пля и='хъ ко мнjь` и= во вре'мя w=sлобле'нiя
и='хъ.

15. Почто` возлю'бленная въ дому` мое'мъ сотвори` ме'рзwсти
(мнw'ги); <е>=да` w=бjь'ты и= мяса` ст~а^я w\ти'мутъ
w\т теб<е>` лука^вства твоя^, и=ли` си'ми и=збjьжи'ши;

16. Ма'слину благосjь'нну, красну` зра'комъ нарече`
гд\сь и='мя твое`, ко гла'су w=брjь'занiя <е>=я`: разгорjь'ся
<о>='гнь въ не'й, вели'ка ско'рбь на тебjь`, непотр<е>'бны
бы'ша вjь^тви <е>=я`.

17. И= гд\сь си'лъ, и='же насади` тебе`, гл~алъ <е>='сть
на тя` sло` за sла^я до'му i=и~лева и= до'му i=у'дина,
<е>=ли^ка сотвори'ша себjь` ко прогнjь'ванiю мен<е>`
кадя'ще ваа'лу.

18. Гд\си, скажи' ми, и= о<у>=разумjь'ю: тогда` ви'дjьхъ
начина^нiя и='хъ.

19. А='зъ же, jа='кw а=гня` неsло'биво ведо'мо на заколе'нiе,
не разумjь'хъ, jа='кw на мя` помы'слиша по'мыслъ лука'вый,
глаго'люще: прiиди'те и= вложи'мъ дре'во во хлjь'бъ
<е>=гw` и= и=стреби'мъ <е>=го` w\т земли` живу'щихъ,
и= и='мя <е>=гw` да не помяне'тся ктому`.

20. Гд\сь саваw'fъ, судя'й прв\днw, и=спыту'яй сердца`
и= о<у>=трw'бы, да ви'жду мще'нiе твое` на ни'хъ, jа='кw
къ тебjь` w\ткры'хъ w=правда'нiе мое`.

21. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь на му'жы а=наfw^fски
и='щущыя души` моея`, глаго'лющыя: да не пр\оро'чествуеши
w= и='мени гд\сни, а='ще ли же ни`, о<у>='мреши въ
рука'хъ на'шихъ.

22. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ: се`, а='зъ
посjьщу` на ни'хъ: ю='нwши и='хъ мече'мъ о<у>='мрутъ,
и= сы'нове и='хъ и= дщ<е>'ри и='хъ сконча'ются гла'домъ,

23. и= w=ста'нка не бу'детъ w\т ни'хъ, наведу' бо sла^я
на живу'щыя во а=наfw'fjь въ лjь'то посjьще'нiя и='хъ.

Глава` 12.

Прв\днъ <е>=си`, гд\си, jа='кw w\твjьща'ю къ тебjь`:
<о>=ба'че судьбы^ возглаго'лю къ тебjь`: что`, jа='кw
пу'ть нечести'выхъ спjь'ется, о<у>=гобзи'шася вси`
творя'щiи беззакw'нiя;

2. Насади'лъ <е>=си` и=`хъ, и= о<у>=корени'шася, ча^да
сотвори'ша и= сотвори'ша пло'дъ: бли'з\ъ <е>=си` ты`
о<у>='стъ и='хъ, дале'че же w\т о<у>=тро'бъ и='хъ.

3. И= ты`, гд\си, разумjь'еши мя`, ви'дjьлъ мя` <е>=си`
и= и=скуси'лъ <е>=си` се'рдце мое` пред\ъ тобо'ю: собери`
и=`хъ jа='кw <о>='вцы на заколе'нiе и= w=ч\сти и=`хъ
въ де'нь заколе'нiя и='хъ.

4. Доко'лjь пла'кати и='мать земля`, и= трава` вся`
се'льная и='зсхнетъ w\т sло'бы живу'щихъ на не'й; Погибо'ша
ско'ти и= пти^цы, jа='кw реко'ша: не о<у>='зритъ бг~ъ
путi'й на'шихъ.

5. Но'зjь твои` теку'тъ и= разслабля'ютъ тя`: ка'кw
о<у>=гото'вишися съ ко'ньми; и= въ земли` ми'ра твоегw`
о<у>=пова'лъ <е>=си`, ка'кw сотвори'ши въ шу'мjь i=<о>рда'нстjьмъ;

6. Поне'же и= бра'тiя твоя^ и= до'мъ <о>=тца` твоегw`,
и= сi'и w\тверго'шася теб<е>` и= тi'и возопи'ша, созади`
теб<е>` собра'шася: не вjь'руй и=`мъ, <е>=гда` глаго'лати
бу'дутъ тебjь` блага^я.

7. W=ста'вихъ до'мъ мо'й, w=ста'вихъ достоя'нiе мое`,
да'хъ возлю'бленную ду'шу мою` въ ру'ки врагw'въ <е>=я`:

8. бы'сть мнjь` достоя'нiе мое` jа='кw ле'въ въ дубра'вjь,
даде` проти'ву мен<е>` гла'съ сво'й: сегw` ра'ди возненави'дjьхъ
<е>=`.

9. Не верте'пъ ли v=е'нинъ достоя'нiе мое` мнjь`, и=ли`
пеще'ра w='крестъ <е>=гw`; И=ди'те, собери'те вся^
sвjь^ри с<е>'льныя, и= да прiи'дутъ снjь'сти <е>=`.

10. Па'стырiе мно'зи растли'ша вiногра'дъ мо'й, w=скверни'ша
ча'сть мою`, да'ша ча'сть жела'емую мою` въ пусты'ню
непрохо'дную,

11. положи'ша въ потребле'нiе па'губы: мен<е>` ра'ди
разоре'нiемъ разоре'на <е>='сть вся` земля`, jа='кw
ни <е>=ди'нъ <е>='сть, и='же размышля'етъ се'рдцемъ.

12. Во вся'кiй пу'ть пусты'ни прiидо'ша w=пустоша'ющiи,
jа='кw ме'чь гд\сень поя'стъ w\т кра'я земли` да'же
до кра'я <е>=я`: нjь'сть ми'ра вся'цjьй пло'ти.

13. Посjь'ясте пшени'цу, а= те'рнiе пожа'сте: достоя^нiя
и='хъ не пол<е>'зна бу'дутъ и=`мъ: постыди'теся стыдjь'нiемъ
w\т похвале'нiя ва'шегw, w\т поноше'нiя пред\ъ гд\семъ.

14. Jа='кw сiя^ гл~етъ гд\сь w= всjь'хъ сосjь'дjьхъ
лука'выхъ, прикаса'ющихся наслjь'дiю моему`, <е>='же
раздjьли'хъ лю'демъ мои^мъ i=и~лю: се`, а='зъ и=сто'ргну
и=`хъ w\т земли` и='хъ и= до'мъ i=у'динъ и=зве'ргну
w\т среды` и='хъ:

15. и= бу'детъ, <е>=гда` и=сто'ргну и=`хъ, w=бращу'ся
и= поми'лую и=`хъ, и= вселю` и=`хъ кого'ждо въ достоя'нiе
свое` и= кого'ждо въ зе'млю свою`:

16. и= бу'детъ, а='ще о<у>=ча'щеся науча'тся пут<е>'мъ
людi'й мои'хъ, <е>='же кля'тися и='менемъ мои'мъ, жи'въ
гд\сь, jа='коже научи'ша людi'й мои'хъ кля'тися ваа'ломъ,
и= сози'ждутся посредjь` людi'й мои'хъ:

17. а='ще же не послу'шаютъ, и=сто'ргну jа=зы'къ <о>='ный
и=сторга'нiемъ и= погубле'нiемъ, рече` гд\сь.

Глава` 13.

Сiя^ гл~етъ гд\сь ко мнjь`: и=ди` и= стяжи` себjь`
чре'сленикъ льня'ный и= препоя'ши того` на чре'слjьхъ
твои'хъ, и= въ во'ду да не внесе'ши тогw`.

2. И= стяжа'хъ чре'сленикъ по словеси` гд\сню и= w=бложи'хъ
w='крестъ чре'слъ мои'хъ.

3. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` втори'цею, реку'щее:

4. возми` чре'сленикъ, <е>=го'же стяжа'лъ <е>=си`,
и='же <е>='сть w='крестъ чре'слъ твои'хъ, и= воста'ни
и= и=ди` ко <е>=vфра'ту, и= скры'й того` та'мw во разсjь'линjь
ка'меннjь.

5. И= и=до'хъ и= скры'хъ того` во <е>=vфра'тjь, jа='коже
заповjь'да мнjь` гд\сь.

6. И= бы'сть по дне'хъ мно'зjьхъ, и= рече` гд\сь ко
мнjь`: воста'ни и= и=ди` ко <е>=vфра'ту, и= возми`
w\тту'ду чре'сленикъ, <е>=го'же заповjь'дахъ тебjь`
скры'ти та'мw.

7. И= и=до'хъ ко <е>=vфра'ту и= раскопа'хъ, и= взя'хъ
чре'сленикъ w\т мjь'ста, и=дjь'же скры'хъ <е>=го`,
и= се`, и=згни'лъ бjь` (чре'сленикъ), jа='кw ни на
что'же бы'ти потре'бну <е>=му`.

8. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, реку'щее: сiя^
гл~етъ гд\сь:

9. та'кw согни'ти сотворю` горды'ню i=у'дину и= горды'ню
i=ер\сли'млю, мно'гую горды'ню сiю` людi'й си'хъ стропти'выхъ,

10. и=`же не хотя'тъ послу'шати слове'съ мои'хъ, ходя'щихъ
во стропти'вствjь се'рдца своегw` и= ше'дшихъ в\ъслjь'дъ
богw'въ чужди'хъ, да слу'жатъ и=`мъ и= да покланя'ются
и=`мъ: и= бу'дутъ jа='коже чре'сленикъ то'й, и='же
ни къ чему` потре'бенъ.

11. Зане`, jа='коже придержи'тся чре'сленикъ ко чре'слwмъ
му'жа, та'кw прилjьпи'хъ мнjь` (ве'сь) до'мъ i=и~левъ
и= ве'сь до'мъ i=у'динъ, рече` гд\сь: да бу'дутъ мнjь`
въ лю'ди и=мени^ты, и= въ хвалу` и= въ сла'ву, и= не
послу'шаша мене`.

12. И= рече'ши къ лю'демъ си^мъ словеса` сiя^: та'кw
рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ: вся'къ мjь'хъ и=спо'лнится
вiна`. И= бу'детъ, а='ще реку'тъ къ тебjь`: <е>=да`
вjь'дяще не о<у>=вjь'мы, jа='кw вся'къ мjь'хъ и=спо'лнится
вiна`;

13. и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ
и=спо'лню всjь'хъ w=бита'телей земли` сея`, и= царе'й
и='хъ сjьдя'щихъ w\т колjь'на давi'дова на престо'лjь
и='хъ, и= свяще'нники и= проро'ки, и= i=у'ду и= всjь'хъ
w=бита'ющихъ во i=ер\сли'мjь пiя'нствомъ,

14. и= расточу` и=`хъ, му'жа и= бра'та <е>=гw`, и=
<о>=тцы` и='хъ и= сы'ны и='хъ вку'пjь: не пожела'ю,
рече` гд\сь, не пощажу`, и= не о<у>=мл\срдюся, <е>='же
не погуби'ти и='хъ.

15. Слы'шите и= внемли'те, и= не возноси'теся, jа='кw
гд\сь гл~алъ <е>='сть.

16. Дади'те гд\су бг~у ва'шему сла'ву пре'жде да'же
не сме'ркнется и= пре'жде да'же не пре'ткнутся но'зjь
ва'ши ко гора'мъ т<е>'мнымъ: и= пождете` свjь'та, и=
та'мw сjь'нь сме'ртная, и= положе'ни бу'дутъ во мра'къ.

17. А='ще же не послу'шаете, въ та'йнjь воспла'чется
душа` ва'ша w\т лица` горды'ни и= пла'чя воспла'четъ,
и= и=зведу'тъ <о>='чи ва'ши сле'зы, jа='кw сотре'но
<е>='сть ста'до гд\сне.

18. Рцы'те царю` и= влады'камъ: смири'теся, ся'дите,
jа='кw взя'тся w\т главы` ва'шея вjьне'цъ сла'вы ва'шея.

19. Гра'ды ю='жнiи затворе'ни су'ть, и= нjь'сть w\тверза'яй:
преведе'нъ <е>='сть ве'сь i=у'да, соверши'ша преселе'нiе
соверше'нное.

20. Воздви'гни <о>='чи твои`, i=ер\сли'ме, и= ви'ждь
приходя'щыя w\т сjь'вера: гдjь` ста'до да'ное тебjь`,
<о>='вцы сла'вы твоея`;

21. Что` рече'ши, <е>=гда` посjьтя'тъ тя`; и= ты` научи'лъ
<е>=си` и=`хъ на тя` о<у>=че'нiемъ въ нача'льство:
<е>=да` не w=б\ъи'мутъ тя` бwлjь'зни jа='кw жену` родя'щую;

22. А='ще же рече'ши въ се'рдцы твое'мъ: почто` прiидо'ша
ми` сiя^; за мно'жество беззако'нiя твоегw` w\ткров<е>'на
су'ть за^дняя твоя^, да w=бру^ганы бу'дутъ стwпы` твоя^.

23. А='ще премjьни'тъ <е>=fiо'плянинъ ко'жу свою`,
и= ры'сь пестрwты` своя^, и= вы` мо'жете благотвори'ти
научи'вшеся sлу`.

24. И= развjь'ю и=`хъ, jа='кw сте'блiе носи'мое вjь'тромъ
въ пусты'ню.

25. Се'й жре'бiй тво'й и= ча'сть непоко'рства твоегw`
на мя`, гл~етъ гд\сь, jа='кw забы'лъ <е>=си` мя` и=
надjь'ялся на лжу`:

26. тjь'мже и= а='зъ w=бнажу` бе'дры твоя^ проти'ву
лица` твоегw`, и= jа=ви'тся срамота` твоя`

27. и= прелюбодjь'йство твое`, и= ржа'нiе твое` и=
w\тчужде'нiе блуда` твоегw`: на гора'хъ и= на се'лjьхъ
ви'дjьхъ ме'рзwсти твоя^. Го'ре тебjь`, i=ер\сли'ме,
jа='кw не w=чи'стился <е>=си`, послjь'дуя мнjь`. Доко'лjь
<е>=ще`;

Глава` 14.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и w= бездо'ждiи.

2. Рыда'ла i=уде'а, и= врата` <е>=я` разруши'шася,
и= w=темни'шася на земли`, и= во'пль i=ер\сли'ма взы'де.

3. И= вельмw'жи <е>=гw` посла'ша ме'ньшихъ свои'хъ
къ водjь`: прiидо'ша на кла^дязи и= не w=брjьто'ша
воды`, и= w\тнесо'ша сосу'ды своя^ тщы`: постыжде'ни
су'ть и= посра'млени, и= покры'ша главы^ своя^.

4. И= дjьла` земли` w=скудjь'ша, jа='кw не бя'ше дождя`
на зе'млю: постыжде'ни су'ть земледjь'льцы, покры'ша
главы^ своя^.

5. И= <е>=л<е>'ницы на ни'вjь роди'ша и= w=ста'виша,
jа='кw не бjь` травы`.

6. <О>=на'гри ста'ша на ка'менiихъ, бра'ша въ себе`
вjь'тръ jа='кw sмi'еве, w=скудjь'ша <о>='чи и='хъ,
jа='кw не бjь` травы`.

7. Беззакw'нiя на^ша противуста'ша на'мъ: гд\си, сотвори`
на'мъ ра'ди и='мене твоегw`, jа='кw мно'зи грjьси`
на'ши пред\ъ тобо'ю, тебjь` согрjьши'хомъ.

8. W=жида'нiе i=и~лево, гд\си, сп~си'телю на'шъ во
вре'мя ско'рби! вску'ю jа='кw пришле'цъ <е>=си` на
земли` и= jа='кw пу'тникъ о<у>=кланя'ющься во вита'лище;

9. <Е>=да` бу'деши jа='коже человjь'къ спя'й, и=ли`
а='ки му'жъ не могi'й спасти`; ты' же въ на'съ <е>=си`,
гд\си, и= и='мя твое` при'звано бы'сть на на'съ, не
забу'ди на'съ.

10. Сiя^ гл~етъ гд\сь лю'демъ си^мъ: возлюби'ша подвиза'ти
но'зjь свои` и= не о<у>=поко'ишася, и= бг~ъ не бл~гопоспjьши`
въ ни'хъ, нн~jь воспомяне'тъ беззакw'нiя и='хъ и= посjьти'тъ
грjьхи` и='хъ.

11. И= рече` гд\сь ко мнjь`: не моли'ся w= лю'дехъ
си'хъ во бла'го:

12. <е>=гда` пости'тися бу'дутъ, не о<у>=слы'шу проше'нiя
и='хъ, и= а='ще принесу'тъ всесожж<е>'нiя и= ж<е>'ртвы,
не бл~говолю` въ ни'хъ: jа='кw мече'мъ и= гла'домъ
и= мо'ромъ а='зъ сконча'ю и=`хъ.

13. И= реко'хъ: сы'й гд\си бж~е, се`, проро'цы и='хъ
прорица'ютъ и= глаго'лютъ: не о<у>='зрите меча`, и=
гла'дъ не бу'детъ ва'мъ, но и='стину и= ми'ръ да'мъ
на земли` и= на мjь'стjь се'мъ.

14. И= рече` гд\сь ко мнjь`: лжи'вw проро'цы прорица'ютъ
во и='мя мое`, не посла'хъ и='хъ, ни заповjь'дахъ и=`мъ,
ни гл~алъ <е>='смь къ ни^мъ: поне'же видjь^нiя лжи^ва
и= гада^нiя и= волш<е>'бства и= произво'лы се'рдца
своегw` тi'и прорица'ютъ ва'мъ.

15. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь w= проро'цjьхъ, и=`же
проро'чествуютъ во и='мя мое` лw'жная, и= а='зъ не
посла'хъ и='хъ, и=`же глаго'лютъ: ме'чь и= гла'дъ не
бу'детъ на земли` се'й: сме'ртiю лю'тою о<у>='мрутъ
и= гла'домъ сконча'ются проро'цы тi'и.

16. И= лю'дiе, и=`мже тi'и проро'чествуютъ, бу'дутъ
и=зве'ржени на путе'хъ i=ер\сли'ма w\т лица` меча`
и= гла'да, и= не бу'детъ погреба'яй и=`хъ, и= ж<е>ны`
и='хъ и= сы'нове и='хъ и= дщ<е>'ри и='хъ, и= и=злiю`
на ни'хъ sла^я и='хъ.

17. И= рече'ши къ ни^мъ сло'во сiе`: да и=зведу'тъ
<о>='чи ва'ши сле'зы де'нь и= но'щь, и= да не преста'нутъ,
jа='кw сотре'нiемъ вели'кимъ сотре'на (дjь'ва) дще'рь
людi'й мои'хъ и= jа='звою sло'ю sjьлw`.

18. А='ще и=зы'ду на по'ле, и= се`, закла'ни мече'мъ:
и= а='ще вни'ду во гра'дъ, и= се`, и=ста'явшiи гла'домъ:
jа='кw проро'къ и= свяще'нникъ w\тидо'ша въ зе'млю,
<е>=я'же не вjь'дяху.

19. <Е>=да` w\тме'щущь w\тве'рглъ <е>=си` i=у'ду, и=
w\т сiw'на w\тступи` дш~а` твоя`; вску'ю порази'лъ
<е>=си` на'съ, и= нjь'сть на'мъ и=сцjьле'нiя; жда'хомъ
ми'ра, и= не бя'ху блага^я: вре'мене о<у>=врачева'нiя,
и= се`, боя'знь.

20. Позна'хомъ, гд\си, грjьхи` на'шя, беззакw'нiя <о>=т<е>'цъ
на'шихъ, jа='кw согрjьши'хомъ пред\ъ тобо'ю.

21. Преста'ни ра'ди и='мене твоегw`, не погуби` пр\сто'ла
сла'вы твоея`: воспомяни`, не разори` завjь'та твоегw`
и='же съ на'ми.

22. <Е>=да` <е>='сть во и=зва'янныхъ jа=зы'ческихъ,
и='же дожди'тъ; и=ли` небеса` мо'гутъ да'ти вла'гу
свою`; не ты' ли <е>=си`, гд\си бж~е на'шъ; и= пожде'мъ
тебе`, гд\си, ты' бо сотвори'лъ <е>=си` вся^ сiя^.

Глава` 15.

И= рече` гд\сь ко мнjь`: а='ще ста'нутъ мwv"се'й и=
самуи'лъ пред\ъ лице'мъ мои'мъ, нjь'сть дш~а` моя`
къ лю'демъ си^мъ: и=зри'ни тjь'хъ (w\т лица` моегw`),
и= да и=зы'дутъ.

2. И= бу'детъ, а='ще реку'тъ къ тебjь`: ка'мw и=зы'демъ;
и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь: и=`же ко сме'рти,
ко сме'рти: и= и=`же къ мечу`, къ мечу`: и= и=`же ко
гла'ду, ко гла'ду: и= и=`же ко плjьне'нiю, ко плjьне'нiю.

3. И= w\тмщу` и=`мъ четы'рьми w='бразы, рече` гд\сь:
ме'чь на закла'нiе, и= пси` на растерза'нiе, и= пти^цы
небесе` и= sвjь'рiе земли` на пожр<е>'нiя и= расхище'нiе.

4. И= преда'мъ и=`хъ во о<у>=тjьсне'нiе всjь^мъ ца'рствамъ
з<е>мны'мъ, ра'ди манассi'и сы'на <е>=зекi'ина царя`
i=у'дина за вся^, jа=`же сотвори` во i=ер\сли'мjь.

5. Кто` о<у>=милосе'рдится къ тебjь`, i=ер\сли'ме;
и= кто` поскорби'тъ w= тебjь`, и=ли` кто` по'йдетъ
моли'ти w= ми'рjь тебjь`;

6. Ты` w=ста'вилъ мя` <е>=си`, рече` гд\сь, вспя'ть
поше'лъ <е>=си`: и= простру` ру'ку мою` на тя` и= о<у>=бiю'
тя, и= ктому` не пощажу` и='хъ

7. и= расточу` и=`хъ расточе'нiемъ во вратjь'хъ людi'й
мои'хъ: w=безча'дjьша, погуби'ша людi'й мои'хъ sло'бами
свои'ми, и= не w=брати'шася.

8. О<у>=мно'жишася вдови^цы и='хъ па'че песка` морска'гw:
наведо'хъ на ма'терь ю='ношы, бjь'дность w= полу'дни,
наверго'хъ на ню` внеза'пу стра'хъ и= тре'петъ.

9. Пра'здна бы'сть роди'вшая се'дмь, w=скудjь` душа`
<е>=я`, за'йде <е>='й со'лнце <е>=ще` средjь` полу'дне,
постыжде'на бы'сть и= о<у>=коре'на: про'чыя и='хъ въ
ме'чь да'мъ пред\ъ враги^ и='хъ, рече` гд\сь.

10. Го'ре мнjь`, ма'ти (моя`), вску'ю мя` родила` <е>=си`
му'жа при'тельнаго и= суди'маго по все'й земли`; не
зая'хъ, ниже` зая'тъ о<у>= мен<е>` кто`: си'ла моя`
w=скудjь` w\т клену'щихъ мя`, (рече` гд\сь).

11. Бу'ди, вл\дко, и=справля'ющымъ и=`мъ: а='ще не
притеко'хъ ко тебjь` во вре'мя w=sлобле'нiя и='хъ и=
во вре'мя ско'рби и='хъ, во блага^я на врага`.

12. <Е>=да` позна'ется желjь'зо; и= w=дjья'нiе мjь'дяно
крjь'пость твоя`.

13. И= сокрw'вища твоя^ въ расхище'нiе да'мъ, и=змjь'ну
за вся^ грjьхи` твоя^, и= во всjь'хъ предjь'лjьхъ твои'хъ:

14. и= порабощу' тя w='крестъ врагw'мъ твои^мъ, въ
земли`, <е>=я'же не вjь'си: jа='кw <о>='гнь возжже'ся
w\т jа='рости моея`, на ва'съ горjь'ти бу'детъ.

15. Ты` вjь'си, гд\си, воспомяни' мя и= посjьти' мя
и= защити' мя w\т гоня'щихъ мя`, не въ долготерпjь'нiе
твое` воспрiими' мя: вjь'ждь, jа='кw прiя'хъ теб<е>`
ра'ди поноше'нiе w\т w\тверга'ющихъ словеса` твоя^:

16. сконча'й и=`хъ, и= бу'детъ сло'во твое` мнjь` въ
ра'дость и= во весе'лiе се'рдца моегw`, jа='кw при'звано
<е>='сть и='мя твое` на мнjь`, гд\си бж~е си'лъ.

17. Не сjьдо'хъ въ со'нмjь и='хъ и=гра'ющихъ, но боя'хся
w\т лица` руки` твоея`: на <е>=ди'нjь сjьдя'хъ, jа='кw
го'рести и=спо'лнихся.

18. Вску'ю w=скорбля'ющiи мя` возмога'ютъ на мя`; jа='зва
моя` тверда`, w\тку'ду и=сцjьлю'ся; бы'сть мнjь` jа='кw
вода` лжи'вая, не и=му'щая вjь'рности.

19. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь: а='ще w=брати'шися,
возста'влю тя`, и= пред\ъ лице'мъ мои'мъ ста'неши:
и= а='ще и=зведе'ши честно'е w\т недосто'йнагw, jа='кw
о<у>=ста` моя^ бу'деши: и= w=братя'тся тi'и къ тебjь`,
и= ты` не w=брати'шися къ ни^мъ.

20. И= да'мъ тя` лю'демъ си^мъ а='ки стjь'ну крjь'пку,
мjь'дяну: и= пора'туютъ на тя` и= не возмо'гутъ на
тя`, jа='кw а='зъ съ тобо'ю <е>='смь, да сп~су' тя
и= и=зба'влю тя`, рече` гд\сь:

21. и=зба'влю тя` w\т ру'къ sлjь'йшихъ и= и=скуплю'
тя w\т ру'къ губи'телей.

Глава` 16.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, реку'щее: и= ты`
да не по'ймеши жены`,

2. и= не роди'тся тебjь` сы'нъ, ниже` дще'рь на мjь'стjь
се'мъ.

3. Jа='кw сiя^ гл~етъ гд\сь w= сынjь'хъ и= дще'рехъ,
и=`же родя'тся на мjь'стjь се'мъ, и= w= ма'терехъ и='хъ,
jа=`же роди'ша и=`хъ, и= w= <о>=тцjь'хъ и='хъ роди'вшихъ
я=` въ земли` се'й:

4. сме'ртiю лю'тою и=зо'мрутъ, не w=пла'чутся и= не
погребу'тся: во w='бразъ на лицы` земли` бу'дутъ и=
мече'мъ паду'тъ и= гла'домъ сконча'ются, и= бу'дутъ
тру'пiе и='хъ во снjь'дь пти'цамъ неб<е>'снымъ и= sвjьр<е>'мъ
земны^мъ.

5. Сiя^ гл~етъ гд\сь: да не вни'деши въ до'мъ и='хъ
пи'рный, ни да хо'диши пла'кати, ниже` да рыда'еши
и=`хъ, поне'же w\тя'хъ ми'ръ мо'й w\т людi'й си'хъ,
рече` гд\сь, мл\сть и= щедрw'ты.

6. И= о<у>='мрутъ вели'цыи и= ма'лiи въ земли` се'й:
не погребу'тся, ни w=пла'чутся, ниже` терза'нiе w=
ни'хъ бу'детъ, ниже` w=брi'ются ра'ди и='хъ,

7. и= не прело'мятъ хлjь'ба во стена'нiи и='хъ ко о<у>=тjьше'нiю
над\ъ ме'ртвымъ, и= не даду'тъ и=`мъ питiя` ча'ши ко
о<у>=тjьше'нiю над\ъ <о>=тце'мъ и= ма'терiю и='хъ.

8. И= въ до'мъ пи'рный да не вни'деши сjьдjь'ти съ
ни'ми, <е>='же jа='сти и= пи'ти.

9. Поне'же сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ:
се`, а='зъ w\тиму` w\т мjь'ста сегw` во <о>='чiю ва'ш<е>ю
и= во дне'хъ ва'шихъ гла'съ ра'дости и= гла'съ весе'лiя,
гла'съ жениха` и= гла'съ невjь'сты.

10. И= бу'детъ, <е>=гда` возвjьсти'ши лю'демъ си^мъ
вся^ словеса` сiя^, и= реку'тъ къ тебjь`: вску'ю гл~алъ
<е>='сть гд\сь на на'съ вся^ sла^я сiя^; ка'я непра'вда
на'ша; и= кi'й грjь'хъ на'шъ, и='мже согрjьши'хомъ
гд\су бг~у на'шему;

11. И= рече'ши къ ни^мъ: поне'же w=ста'виша мя` <о>=тцы`
ва'ши, гл~етъ гд\сь, и= и=до'ша в\ъслjь'дъ богw'въ
чужди'хъ, и= послужи'ша и=`мъ и= поклони'шася и=`мъ,
мене' же w=ста'виша и= зако'на моегw` не сохрани'ша:

12. и= вы` го'рше дjь'ласте, не'же <о>=тцы` ва'ши,
и= се`, вы` хо'дите кi'йждо в\ъслjь'дъ по'хотей се'рдца
ва'шегw лука'вагw, <е>='же не слу'шати мене`:

13. и= и=зри'ну ва'съ w\т земли` сея` въ зе'млю, <е>=я'же
не вjь'сте вы` и= <о>=тцы` ва'ши, и= послу'жите та'мw
богw'мъ чужди^мъ де'нь и= но'щь, и=`же не даду'тъ ва'мъ
ми'лости.

14. Сегw` ра'ди, се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь,
и= не реку'тъ ктому`: жи'въ гд\сь, и='же и=зведе` сынw'въ
i=и~левыхъ w\т земли` <е>=гv'петскiя:

15. но: живе'тъ гд\сь, и='же и=зведе` сынw'въ i=и~левыхъ
w\т земли` сjь'верныя и= w\т всjь'хъ стра'нъ, а='може
и=зве'ржени бы'ша: и= возвращу` и=`хъ въ зе'млю и='хъ,
ю='же да'хъ <о>=тц<е>'мъ и='хъ.

16. Се`, а='зъ послю` ры^бари мнw'ги, рече` гд\сь,
и= о<у>=ловя'тъ и=`хъ: и= посе'мъ послю` мнw'ги ловцы`,
и= о<у>=ловя'тъ и=`хъ на вся'цjьй горjь` и= на вся'цjьмъ
хо'лмjь и= w\т пеще'ръ ка'менныхъ.

17. Jа='кw <о>='чи мои` на всjь'хъ путе'хъ и='хъ, не
сокрове'ни су'ть w\т лица` моегw`, и= не о<у>=та<е>'на
су'ть беззакw'нiя и='хъ w\т <о>='чiю мо<е>'ю.

18. И= возда'мъ пе'рвjье сугу^бая беззакw'нiя и= грjьхи`
и='хъ, и='миже w=скверни'ша зе'млю мою` въ мертвечи'нахъ
ме'рзостей свои'хъ и= въ беззако'нiихъ свои'хъ, и='миже
напо'лниша достоя'нiе мое`.

19. Гд\си, ты` крjь'пость моя` и= по'мощь моя` и= прибjь'жище
мое` во дне'хъ sлы'хъ: къ тебjь` jа=зы'цы прiи'дутъ
w\т послjь'днихъ земли` и= реку'тъ: вои'стинну лжи'выхъ
стяжа'ша <о>=тцы` на'ши i='дwлwвъ, и= нjь'сть въ ни'хъ
по'льзы.

20. <Е>=да` сотвори'тъ себjь` человjь'къ бо'ги, и= тi'и
не су'ть бо'зи;

21. Сегw` ра'ди, се`, а='зъ покажу` и=`мъ во вре'мя
сiе` ру'ку мою` и= зна'ему сотворю` и=`мъ си'лу мою`,
и= позна'ютъ, jа='кw и='мя мнjь` гд\сь.

Глава` 17.

Грjь'хъ i=у'динъ напи'санъ <е>='сть писа'ломъ желjь'знымъ
на но'гти а=дама'нтовjь, начерта'нъ на скрижа'ли се'рдца
и='хъ и= на ро'зjьхъ <о>=лтаре'й и='хъ.

2. <Е>=гда` воспомя'нутъ сы'нове и='хъ <о>=лтари^ своя^
и= дубра^вы своя^ при дре'вjь ли'ственнjь и= на холмjь'хъ
высо'кихъ,

3. <w>, наго'рный (жи'телю)! крjь'пость твою` и= сокрw'вища
твоя^ въ расхище'нiе да'мъ, и= высw'кая твоя^, грjь^хъ
ра'ди твои'хъ, jа=`же во всjь'хъ предjь'лjьхъ твои'хъ,

4. и= w=ста'нешися <е>=ди'нъ w\т наслjь'дiя твоегw`,
<е>='же да'хъ тебjь`: и= служи'ти тя` сотворю` врагw'мъ
твои^мъ въ земли`, <е>=я'же не вjь'си: jа='кw <о>='гнь
разже'глъ <е>=си` въ jа='рости мое'й, да'же во вjь'къ
горjь'ти бу'детъ. Сiя^ гл~етъ гд\сь:

5. про'клятъ человjь'къ, и='же надjь'ется на человjь'ка
и= о<у>=тверди'тъ пло'ть мы'шцы своея` на не'мъ, и=
w\т гд\са w\тсту'питъ се'рдце <е>=гw`:

6. и= бу'детъ jа='кw ди'вiя мv"рi'ка въ пусты'ни и=
не о<у>='зритъ, <е>=гда` прiи'дутъ блага^я, и= w=бита'ти
бу'детъ въ сухотjь` и= въ пусты'ни, въ земли` сла'нjьй
и= неwбита'емjьй.

7. И= бл~гослове'нъ человjь'къ, и='же надjь'ется на
гд\са, и= бу'детъ гд\сь о<у>=пова'нiе <е>=гw`:

8. и= бу'детъ jа='кw дре'во насажде'нное при вода'хъ,
и= во вла'гjь пу'ститъ коре'нiе свое`: не о<у>=бои'тся,
<е>=гда` прiи'детъ зно'й, и= бу'детъ на не'мъ сте'блiе
зеле'но, и= во вре'мя бездо'ждiя не о<у>=страши'тся
и= не преста'нетъ твори'ти плода`.

9. Глубоко` се'рдце (человjь'ку) па'че всjь'хъ, и=
человjь'къ <е>='сть, и= кто` позна'етъ <е>=го`;

10. А='зъ гд\сь и=спыту'яй сердца` и= и=скуша'яй о<у>=трw'бы,
<е>='же возда'ти кому'ждо по пути` <е>=гw` и= по плодw'мъ
и=з\ъwбрjь'тенiй <е>=гw`.

11. Возгласи` ря'бъ, собра`, и='хже не роди`, творя'й
бога'тство свое` не съ судо'мъ: въ преполове'нiи днi'й
свои'хъ w=ста'витъ <е>=` и= на послjь'докъ сво'й бу'детъ
безу'менъ.

12. Пр\сто'лъ сла'вы возвыше'нъ w\т нача'ла, мjь'сто
ст~ы'ни на'шея.

13. Ча'янiе i=и~лево, гд\си! вси` w=ставля'ющiи тя`
да постыдя'тся, w\тступа'ющiи (w\т теб<е>`) на земли`
да напи'шутся, jа='кw w=ста'виша и=сто'чникъ живы'хъ
во'дъ, гд\са.

14. И=сцjьли' мя, гд\си, и= и=сцjьлjь'ю: сп~си' мя,
и= сп\снъ бу'ду, jа='кw хвала` моя` ты` <е>=си`.

15. Се`, тi'и глаго'лютъ ко мнjь`: гдjь` <е>='сть сло'во
гд\сне; да прiи'детъ.

16. А='зъ же не о<у>=труди'хся, тебjь` (па'стырю) послjь'дуяй,
и= дне` человjь'ча не пожела'хъ: ты` вjь'си и=сходя^щая
w\т о<у>=сте'нъ мои'хъ, пред\ъ лице'мъ твои'мъ су'ть:

17. не бу'ди ми` во w\тчужде'нiе, о<у>=пова'нiе мое`
ты` въ де'нь лю'тъ.

18. Да постыдя'тся гоня'щiи мя`, а='зъ же да не постыжду'ся:
да о<у>=страша'тся тi'и, а='зъ же да не о<у>=страшу'ся:
наведи` на ни'хъ де'нь w=sлобле'нiя, сугу'бымъ сокруше'нiемъ
сотри` и=`хъ.

19. Сiя^ гл~етъ гд\сь ко мнjь`: и=ди` и= ста'ни во
вратjь'хъ сынw'въ людi'й твои'хъ, и='миже вхо'дятъ
ца'рiе i=у^дины и= и=схо'дятъ, и= во всjь'хъ вратjь'хъ
i=ер\сли'мскихъ и= рече'ши къ ни^мъ:

20. слы'шите сло'во гд\сне, ца'рiе i=у^дины и= вся`
i=уде'а и= ве'сь i=ер\сли'мъ, входя'щiи во врата` сiя^.

21. Сiя^ гл~етъ гд\сь: сохрани'те ду'шы ва'шя и= не
носи'те бреме'нъ въ де'нь суббw'тъ, и= не и=сходи'те
враты` i=ер\сли'ма,

22. и= не и=зноси'те бреме'нъ и=з\ъ домw'въ ва'шихъ
въ де'нь суббw'тный, и= вся'кагw дjь'ла не твори'те:
w=святи'те де'нь суббw'тный, jа='коже заповjь'дахъ
<о>=тц<е>'мъ ва'шымъ:

23. и= не о<у>=слы'шаша, ни приклони'ша о<у>='ха своегw`,
но w=жесточи'ша вы^и своя^ па'че <о>=т<е>'цъ свои'хъ,
да не о<у>=слы'шатъ мя` и= да не прiи'мутъ наказа'нiя.

24. И= бу'детъ, а='ще послу'шаете мене`, гл~етъ гд\сь,
<е>='же не вноси'ти бреме'нъ во врата` гра'да сегw`
въ де'нь суббw'тный, и= святи'ти де'нь суббw'тный,
не твори'ти во'нь вся'кагw дjь'ла,

25. и= вни'дутъ во врата` гра'да сегw` ца'рiе и= нача^льницы,
сjьдя'щiи на престо'лjь давi'довjь и= восходя'щiи на
колесни'цахъ и= ко'нехъ свои'хъ, тi'и и= нача^льницы
и='хъ, му'жiе i=у^дины и= w=бита'телiе i=ер\сли'ма:
и= w=бита'ти бу'дутъ во гра'дjь се'мъ во вjь'ки:

26. и= прiи'дутъ w\т градw'въ i=у'диныхъ и= w\т w=кре'стныхъ
i=ер\сли'ма, и= w\т земли` венiамi'ни и= w\т по'льныхъ,
и= w\т го'рнихъ и= w\т ю='га, нося'ще всесожж<е>'нiя
и= же'ртву, и= fv"мiа'мъ и= манау` {да'ръ} и= лiва'нъ,
нося'ще хвалу` въ до'мъ гд\сень.

27. И= бу'детъ, а='ще не послу'шаете мене` <е>='же
святи'ти де'нь суббw'тный и= не носи'ти бреме'нъ, ниже`
входи'ти врата'ми i=ер\сли'ма въ де'нь суббw'тный,
то` зажгу` <о>='гнь во вратjь'хъ <е>=гw`, и= пожре'тъ
до'мы i=ер\сли^мли и= не о<у>=га'снетъ.

Глава` 18.

Сло'во, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и w\т гд\са, реку'щее:

2. востани` и= сни'ди въ до'мъ скуде'льничь, и= та'мw
о<у>=слы'шиши словеса` моя^.

3. И= снидо'хъ въ до'мъ скуде'льничь, и= се`, то'й
творя'ше дjь'ло на ка'менехъ.

4. И= разби'ся сосу'дъ, <е>=го'же то'й творя'ше w\т
гли'ны рука'ма свои'ма: и= па'ки то'й сотвори` и=з\ъ
негw` и='ный сосу'дъ, jа='коже о<у>=го'дно во <о>='чiю
<е>=гw` твори'ти.

5. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, реку'щее:

6. <е>=да`, jа='коже скуде'льникъ се'й, не возмогу`
сотвори'ти ва'съ, до'ме i=и~левъ; рече` гд\сь: се`,
jа='коже бре'нiе въ руку` скуде'льника, та'кw вы` <е>=сте`,
до'ме i=и~левъ, въ руку` мо<е>'ю:

7. наконе'цъ возгл~ю на jа=зы'къ и= на ца'рство, да
и=скореню` и=`хъ и= разорю` и= расточу` я=`:

8. и= а='ще w=брати'тся jа=зы'къ то'й w\т всjь'хъ лука'вствъ
свои'хъ, то` раска'юся w= w=sлобле'нiихъ, jа=`же помы'слихъ
сотвори'ти и=`мъ:

9. и= наконе'цъ реку` на jа=зы'къ и= ца'рство, да возсози'жду
и= насажду` я=`,

10. и= а='ще сотворя'тъ лука^вая пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма,
<е>='же не послу'шати гла'са моегw`, то` раска'юся
w= благи'хъ, jа=`же гл~ахъ сотвори'ти и=`мъ.

11. И= нн~jь рцы` ко муж<е>'мъ i=у^динымъ и= w=бита'тел<е>мъ
i=ер\сли'ма, рекi'й: сiя^ рече` гд\сь: се`, а='зъ творю`
на ва'съ sла^я и= мы'шлю на ва'съ о<у>=мышле'нiе: да
w=брати'тся о<у>='бw кi'йждо w\т пути` своегw` лука'вагw,
и= и=спра'вите пути^ ва'шя и= о<у>=мышл<е>'нiя ва^ша.

12. И= реко'ша: о<у>=крjьпи'мся, и='бо по развраще'нi<е>мъ
на'шымъ по'йдемъ, и= кi'йждо о<у>=го'дное се'рдца своегw`
лука'вагw сотвори'мъ.

13. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь: вопроси'те нн~jь
jа=зы'кwвъ, кто` слы'ша сицева^я стра^шная, jа=`же
сотвори` sjьлw` дjь'ва i=и~лева;

14. <е>=да` w=скудjь'ютъ w\т ка'мене сосцы`, и=ли`
снjь'гъ w\т лiва'на; <е>=да` о<у>=клони'тся вода` sjь'льнw
вjь'тромъ носи'мая;

15. поне'же забы'ша мене` лю'дiе мои` всу'е жру'ще,
и= и=знемо'гутъ на путе'хъ свои'хъ и= на стезя'хъ вjь'чныхъ,
<е>='же взы'ти на ст<е>зи` не и=му'щыя пути` на хожде'нiе,

16. <е>='же положи'ти зе'млю свою` въ запустjь'нiе
и= во звизда'нiе вjь'чное: вся'къ, и='же пре'йдетъ
по не'й, почуди'тся и= покива'етъ главо'ю свое'ю:

17. jа='коже вjь'тръ паля'щь разсjь'ю и=`хъ пред\ъ
враги^ и='хъ, хребе'тъ, а= не лице` покажу` и=`мъ въ
де'нь поги'бели и='хъ.

18. И= реко'ша: прiиди'те и= о<у>=мы'слимъ на i=еремi'ю
совjь'тъ, и='бо не поги'бнетъ зако'нъ w\т свяще'нника,
ни совjь'тъ w\т прему'драгw, ни сло'во w\т проро'ка:
прiиди'те и= порази'мъ <е>=го` я=зы'комъ, и= не во'нмемъ
всjь^мъ словес<е>'мъ <е>=гw`.

19. Вонми`, гд\си, мнjь` и= о<у>=слы'ши гла'съ w=правда'нiя
моегw`.

20. <Е>=да` воздаю'тся sла^я за блага^я; jа='кw глаго'лаша
словеса` на ду'шу мою` и= мучи'тельство свое` сокры'ша
ми`. Помяни` стоя'вшаго мя` пред\ъ тобо'ю, <е>='же
глаго'лати за ни'хъ блага^я, да w\твращу` гнjь'въ тво'й
w\т ни'хъ.

21. Сегw` ра'ди да'ждь сы'ны и='хъ въ гла'дъ и= собери`
и=`хъ въ ру'цjь меча`: да бу'дутъ ж<е>ны` и='хъ безча^дны
и= вдwвы`, и= му'жiе и='хъ да бу'дутъ о<у>=бiе'ни сме'ртiю,
и= ю='нwши и='хъ да паду'тъ мече'мъ на ра'ти:

22. да бу'детъ во'пль въ домjь'хъ и='хъ: наведи` на
ни'хъ разбо'йники внеза'пу, поне'же совjьща'ша сло'во,
да и='мутъ мя`, и= сjь^ти скры'ша на мя`.

23. Ты' же, гд\си, вjь'си ве'сь совjь'тъ и='хъ на мя`
въ сме'рть: да не w=ч\стиши беззакw'нiя и='хъ и= грjьхw'въ
и='хъ w\т лица` твоегw` да не и=згла'диши: да бу'детъ
болjь'знь и='хъ пред\ъ тобо'ю, и= во вре'мя jа='рости
твоея` сотвори` и=`мъ.

Глава` 19.

Сiя^ рече` гд\сь ко мнjь`: и=ди` и= стяжи` сосу'дъ
скуде'льничь жже'нъ, и= приведи` w\т ста'р<е>цъ людски'хъ
и= w\т ста'р<е>цъ свяще'нническихъ:

2. и= и=зы'ди въ мjь'сто многогро'бищное сынw'въ <е>=ннw'нихъ,
<е>='же <е>='сть бли'з\ъ придве'рiя вра'тъ харсi'fскихъ
{со'лнечныхъ}, и= прочти` та'мw вся^ словеса`, jа=`же
а='зъ возгл~ю тебjь`,

3. и= рече'ши и=`мъ: слы'шите сло'во гд\сне, ца'рiе
i=у^дины и= му'жiе i=у^дины, и= w=бита'телiе i=ер\сли'ма
и= входя'щiи врата'ми си'ми: сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ,
бг~ъ i=и~левъ: се`, а='зъ наведу` sла^я на мjь'сто
сiе`, jа='кw вся'кому слы'шащему сiя^ зазвучи'тъ во
о<у>='шiю <е>=гw`:

4. поне'же w=ста'виша мя`, и= чу'жде сотвори'ша мjь'сто
сiе`, и= пожро'ша на не'мъ богw'мъ чужди^мъ, и='хже
не вjь'дjьша тi'и и= <о>=тцы` и='хъ: и= ца'рiе i=у^дины
напо'лниша мjь'сто сiе` кро'ве непови'нныхъ

5. и= созда'ша высw'кая ваа'лу на сожже'нiе сынw'въ
свои'хъ <о>=гне'мъ, во всесожже'нiе ваа'лу, jа=`же
не заповjь'дахъ, ни гл~ахъ, ниже` взыдо'ша на се'рдце
мое`.

6. Сегw` ра'ди, се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь,
и= не прозове'тся ктому` мjь'сто сiе` %[паде'нiе%]
и= мjь'сто многогро'бищное сынw'въ <е>=ннw'нихъ, но
мjь'сто многогро'бищное %[закла'нiя%]:

7. и= расточу` совjь'тъ i=у'динъ и= совjь'тъ i=ер\сли'ма
въ мjь'стjь се'мъ, и= превращу` и=`хъ мече'мъ пред\ъ
враги^ и='хъ и= въ руку` и='щущихъ ду'шъ и='хъ: и=
да'мъ тру'пiе и='хъ въ jа='дь пти'цамъ неб<е>'снымъ
и= sвjьр<е>'мъ земны^мъ:

8. и= поста'влю гра'дъ се'й въ разоре'нiе и= во звизда'нiе:
вся'къ, и='же мимои'детъ, w= не'мъ почуди'тся и= позви'ждетъ
w= все'й jа='звjь <е>=гw`:

9. и= снjьдя'тъ плw'ти сынw'въ свои'хъ и= плw'ти дще'рей
свои'хъ, и= кi'йждо плw'ти по'друга своегw` снjь'сть
во w=бстоя'нiи и= въ тjьснотjь`, въ не'йже запру'тъ
и=`хъ врази` и='хъ, и='щущiи души` и='хъ.

10. И= да сокруши'ши сосу'дъ пред\ъ <о>=чи'ма муже'й
и=сходя'щихъ съ тобо'ю

11. и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ: та'кw
сокрушу` лю'ди сiя^ и= гра'дъ се'й, jа='коже сокруша'ется
сосу'дъ скуде'льный, и='же не мо'жетъ ктому` и=сцjьли'тися:
и= въ тwфе'fjь погребу'тся тогw` ра'ди, jа='кw не бу'детъ
и=но'гw мjь'ста на погребе'нiе.

12. Та'кw сотворю` мjь'сту сему`, гл~етъ гд\сь, и=
w=бита'тел<е>мъ <е>=гw`, да поста'влю гра'дъ то'й jа='кw
па'дающь.

13. И= бу'дутъ до'мы i=ер\сли'ма и= до'мы царе'й i=у'диныхъ,
jа='коже мjь'сто па'дающее, w\т нечисто'тъ свои'хъ
во всjь'хъ домjь'хъ, въ ни'хже жря'ху на кро'вjьхъ
свои'хъ всему` во'инству небе'сному и= приноша'ху возлiя^нiя
богw'мъ чужди^мъ.

14. И= прiи'де i=еремi'а w\т (мjь'ста) %[паде'нiя%],
а='може посла` <е>=го` гд\сь пр\оро'чествовати, и=
ста` во дворjь` до'му гд\сня и= рече` ко всjь^мъ лю'демъ:

15. сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ: се`, а='зъ
наведу` на гра'дъ се'й и= на вся^ гра'ды <е>=гw` и=
на вся^ се'ла <е>=гw` вся^ sла^я, jа=`же гл~алъ <е>='смь
на'нь: jа='кw w=жесточи'ша вы^и своя^, <е>='же не слы'шати
за'повjьдiй мои'хъ.

Глава` 20.

И= о<у>=слы'ша пасхw'ръ сы'нъ <е>=мме'ровъ свяще'нникъ,
и='же поста'вленъ бjь` нача'льникъ въ дому` гд\сни,
i=еремi'ю пр\оро'чествующа словеса` сiя^:

2. и= о<у>=да'ри пасхw'ръ i=еремi'ю пр\оро'ка и= вве'рже
<е>=го` въ кла'ду, jа='же бjь` во вратjь'хъ венiамi'нихъ
вы'шнихъ въ дому` гд\сни.

3. Бы'вшу же о<у>='тру, и=зведе` пасхw'ръ i=еремi'ю
w\т кла'ды. И= рече` къ нему` i=еремi'а: не %[пасхw'ръ%]
нарече` (гд\сь) и='мя твое`, но %[пресе'льника w\твсю'ду%].

4. Поне'же сiя^ гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ да'мъ тя`
въ %[преселе'нiе%] и= всjь'хъ другw'въ твои'хъ: и=
паду'тъ мече'мъ вра^гъ свои'хъ, и= <о>='чи твои` о<у>='зрятъ,
и= тебе` и= всего` i=у'ду да'мъ въ ру'ки царя` вавv"лw'нска,
и= преведу'тъ и=`хъ въ вавv"лw'нъ и= побiю'тъ и=`хъ
мечьми`.

5. И= да'мъ всю` си'лу гра'да сегw` и= вся^ труды`
<е>=гw` и= вся^ сокрw'вища царя` i=у'дина да'мъ въ
ру'ки врагw'въ <е>=гw`, и= расхи'тятъ и=`хъ и= во'змутъ
и= w\тведу'тъ въ вавv"лw'нъ.

6. Ты' же, пасхw'ръ, и= вси` w=бита'телiе до'му твоегw`,
w\ти'дете во плjьне'нiе, и= въ вавv"лw'нъ прiи'деши
и= та'мw о<у>='мреши, та'мw же и= погребе'шися ты`
и= вси` дру'зiе твои`, и=`мже проро'чествовалъ <е>=си`
лжу`.

7. Прельсти'лъ мя` <е>=си`, гд\си, и= прельще'нъ <е>='смь,
крjьплjь'йшiй мен<е>` <е>=си` и= превозмо'глъ <е>=си`:
бы'хъ въ посмjь'хъ ве'сь де'нь, вси` руга'ются мнjь`.

8. Поне'же го'рькимъ сло'вомъ мои'мъ посмjью'ся, w\тверже'нiе
и= бjь'дность наведу`, jа='кw бы'сть въ поноше'нiе
мнjь` сло'во гд\сне и= въ посмjь'хъ ве'сь де'нь.

9. И= реко'хъ: не воспомяну` и='мене гд\сня, ниже`
возглаго'лю ктому` во и='мя <е>=гw`. И= бы'сть въ се'рдцы
мое'мъ jа='кw <о>='гнь горя'щь, паля'щь въ косте'хъ
мои'хъ, и= разслабjь'хъ w\твсю'ду, и= не могу` носи'ти:

10. слы'шахъ бо досади'т<е>льства мно'гихъ собра'вшихся
w='крестъ: напади'те, напади'мъ на'нь, вси` му'жiе
дру'зiе <е>=гw`: наблюда'йте помышле'нiе <е>=гw`, а='ще
(ка'кw) прельсти'тся, и= премо'жемъ на'нь и= сотвори'мъ
w\тмще'нiе на'ше <е>=му`.

11. Гд\сь же со мно'ю <е>='сть jа='кw боре'цъ крjь'пкiй:
сегw` ра'ди погна'ша и= о<у>=разумjь'ти не мого'ша:
постыдjь'шася sjьлw`, jа='кw не разумjь'ша безче'стiя
своегw`, <е>='же во вjь'къ не забве'но бу'детъ.

12. И= ты`, гд\си си'лъ, и=скуша'яй прв\дная, вjь'даяй
о<у>=трw'бы и= сердца`, (молю'тися,) да ви'жду мще'нiе
твое` на ни'хъ, тебjь' бо w\ткры'хъ прю` мою`.

13. По'йте гд\су, хвали'те гд\са, jа='кw и=зба'ви ду'шу
о<у>=бо'гагw w\т руки` лука'выхъ.

14. Про'клятъ де'нь, во'ньже роди'хся: де'нь, во'ньже
породи' мя ма'ти моя`, да не бу'детъ благослове'нъ.

15. Про'клятъ му'жъ, и='же возвjьсти` <о>=тцу` моему`,
рекi'й: роди'ся тебjь` <о>='трокъ му'жескъ, и= jа='кw
ра'достiю возвесели` <е>=го`.

16. Да бу'детъ человjь'къ то'й jа='коже гра'ди, jа=`же
преврати` гд\сь jа='ростiю и= не раска'яся: да слы'шитъ
во'пль зау'тра и= рыда'нiе во вре'мя полу'денное:

17. jа='кw не о<у>=би'лъ мене` въ ложесна'хъ ма'тере,
и= была' бы мнjь` ма'ти моя` гро'бъ мо'й и= ложесна`
зача'тiя вjь'чнагw.

18. Вску'ю и=зыдо'хъ и=з\ъ ложе'снъ, да ви'жду труды`
и= бwлjь'зни, и= сконча'шася въ постыдjь'нiи днi'е
мои`;

Глава` 21.

Сло'во, <е>='же бы'сть w\т гд\са ко i=еремi'и, <е>=гда`
посла` къ нему` ца'рь седекi'а пасхw'ра сы'на мелхi'ина
и= софо'нiю сы'на васаi'ева, свяще'нника, глаго'ля:

2. вопроси` w= на'съ гд\са, jа='кw навуходоно'соръ
ца'рь вавv"лw'нскiй воста` на на'съ: сотвори'тъ ли
гд\сь съ на'ми по всjь^мъ чудес<е>'мъ свои^мъ, и= w\ти'детъ
w\т на'съ;

3. И= рече` i=еремi'а къ ни^мъ: та'кw рцы'те седекi'и:
сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ:

4. се`, а='зъ w=браща'ю <о>=ру^жiя бра^нная, jа=`же
су'ть въ рука'хъ ва'шихъ, и='миже вы` w=полча'етеся
на царя` вавv"лw'нска и= халде'йска, и=`же w=бстоя'тъ
ва'съ w='крестъ внjь` стjь'нъ: и= соберу` та^ посредjь`
гра'да сегw`,

5. и= поборю` а='зъ по ва'съ руко'ю просте'ртою и=
мы'шцею крjь'пкою съ jа='ростiю и= гнjь'вомъ вели'кимъ,

6. и= побiю` всjь'хъ w=бита'ющихъ во гра'дjь се'мъ,
человjь'ки и= скоты`, губи'тельствомъ вели'кимъ, и=
и='змрутъ.

7. И= по си'хъ, та'кw гл~етъ гд\сь, да'мъ седекi'ю
царя` i=у'дина и= рабы^ <е>=гw`, и= лю'ди <е>=гw` и=
w=ста'вльшыяся во гра'дjь се'мъ w\т губи'тельства и=
гла'да и= меча`, въ руку` навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска
и= въ руку` врагw'въ и='хъ и= въ руку` и='щущихъ ду'шъ
и='хъ, и= побiе'тъ и=`хъ <о>='стрiемъ меча`: и= не
пощажу` и='хъ, ниже` мл\стивъ бу'ду и=`мъ.

8. И= къ лю'демъ си^мъ рече'ши: сiя^ гл~етъ гд\сь:
се`, а='зъ даю` пред\ъ ва'ми пу'ть живота` и= пу'ть
сме'рти:

9. и='же w=бита'етъ во гра'дjь се'мъ, о<у>='мретъ мече'мъ
и= гла'домъ и= губи'тельствомъ, а= и=сходя'й, и='же
прибjьжи'тъ ко халде'wмъ w=бстоя'щымъ ва'съ, жи'въ
бу'детъ, и= бу'детъ душа` <е>=гw` въ плjь'нъ, и= жи'въ
бу'детъ.

10. О<у>=тверди'хъ бо лице` мое` на гра'дъ се'й во
sла^я, а= не во блага^я, рече` гд\сь: въ ру'ки царя`
вавv"лw'нска преда'стся, и= сожже'тъ <е>=го` <о>=гне'мъ.

11. До'ме царя` i=у'дина, слы'шите сло'во гд\сне:

12. до'ме давi'довъ, сiя^ гл~етъ гд\сь: суди'те зау'тра
су'дъ и= и=спра'вите, и= и=зба'вите си'лою о<у>=гнете'наго
w\т руки` w=би'дящагw и=`, да не зажже'тся jа='кw <о>='гнь
jа='рость моя` и= возгори'тся, и= не бу'детъ о<у>=гаша'ющагw,
ра'ди лука'выхъ о<у>=мышле'нiй ва'шихъ.

13. Се`, а='зъ къ тебjь` w=бита'ющему во крjь'пцjь
и= по'льнjь о<у>=до'лiи, рече` гд\сь, и=`же глаго'лете:
кто` побiе'тъ на'съ; и=ли` кто` вни'детъ въ до'мы на'шя;

14. И= посjьщу` на ва'съ по лука^вымъ начина'нi<е>мъ
ва'шымъ, рече` гд\сь, и= возжгу` <о>='гнь въ лjь'сjь
<е>=гw`, и= поя'стъ вся^, jа=`же w='крестъ <е>=гw`.

Глава` 22.

Сiя^ рече` гд\сь: и=ди` и= вни'ди въ до'мъ царя` i=у'дина
и= рцы` та'мw сло'во сiе`,

2. и= рече'ши: слы'ши сло'во гд\сне, царю` i=у'динъ,
и='же сjьди'ши на престо'лjь давi'довjь, ты` и= до'мъ
тво'й, и= раби` твои` и= лю'дiе твои` и= входя'щiи
две'рьми си'ми:

3. сiя^ гл~етъ гд\сь: твори'те су'дъ и= пра'вду, и=
и=зба'вите си'лою о<у>=гнете'на w\т руку` w=би'дящагw
и=`, и= прише'льца и= си'ра и= вдови'цы не w=скорбля'йте,
не о<у>=гнета'йте беззако'ннw, и= кро'ве непови'нныя
не и=злива'йте на мjь'стjь се'мъ.

4. А='ще бо творя'ще сотворите` сло'во сiе`, то` вни'дутъ
врата'ми до'му сегw` ца'рiе сjьдя'щiи на престо'лjь
давi'довjь и= всjьда'ющiи на кол<е>сни'цы и= на ко'ни,
тi'и и= раби` и='хъ и= лю'дiе и='хъ.

5. А='ще же не послу'шаете слове'съ си'хъ, са'мъ собо'ю
закля'хся, рече` гд\сь, jа='кw въ пусты'ню бу'детъ
до'мъ се'й.

6. Поне'же та'кw гл~етъ гд\сь на до'мъ царя` i=у'дина:
галаа'дъ ты` мнjь`, глава` лiва'нская, а='ще не поста'влю
тебе` въ пусты'ню, во гра'ды неwбита^нны,

7. и= наведу` на тя` о<у>=бива'юща му'жа и= сjьки'ру
<е>=гw`, и= посjьку'тъ и=збра^нныя ке'дры твоя^ и=
ве'ргутъ на <о>='гнь.

8. И= про'йдутъ jа=зы'цы мно'зи сквозjь` гра'дъ се'й,
и= рече'тъ кi'йждо и='скреннему своему`: вску'ю сотвори`
гд\сь та'кw гра'ду сему` вели'кому;

9. И= w\твjьща'ютъ: сегw` ра'ди, jа='кw w=ста'виша
завjь'тъ гд\са бг~а своегw` и= поклони'шася богw'мъ
чужди^мъ и= послужи'ша и=`мъ.

10. Не пла'чите ме'ртвагw, ниже` рыда'йте w= не'мъ:
пла'чите пла'чемъ w= и=сходя'щемъ, jа='кw не возврати'тся
ктому`, ниже` о<у>=ви'дитъ земли` рожде'нiя своегw`.

11. Поне'же сiя^ рече` гд\сь къ селли'му сы'ну i=wсi'ину
царю` i=у'дину ца'рствующему вмjь'стw i=wсi'и <о>=тца`
своегw`, и='же и=зше'лъ <е>='сть w\т мjь'ста сегw`:
не возврати'тся ктому` сjь'мw,

12. но на мjь'стjь то'мъ, а='може преведо'хъ <е>=го`,
та'мw о<у>='мретъ и= земли` сея` не о<у>='зритъ ктому`.

13. Го'ре созида'ющему до'мъ сво'й съ непра'вдою и=
гw'рницы своя^ не въ судjь`, о<у>= негw'же бли'жнiй
<е>=гw` дjь'лаетъ ту'не, и= мзды` <е>=гw` не возда'стъ
<е>=му`:

14. и='же рече`: сози'жду себjь` до'мъ простра'ненъ,
и= гw'рницы ширw'ки со w\тве'рстыми <о>='кнами и= свw'ды
ке'дровыми, и= распи^саны че'рвленцемъ.

15. <Е>=да` ца'рствовати бу'деши, jа='кw ты` поwщря'ешися
w= а=ха'зjь <о>=тцjь` твое'мъ; не jа=дя'тъ, ниже` пiю'тъ:
лу'чше тебjь` бы'ло твори'ти су'дъ и= пра'вду бла'гу.

16. Не позна'ша, не суди'ша суда` смире'нныхъ, ниже`
суда` ни'ща: не сiе' ли тебjь` <е>='сть, <е>='же не
зна'ти тебjь` мене`, рече` гд\сь;

17. Се`, не су'ть <о>='чи твои`, ниже` се'рдце твое`
бла'го, но къ сребролю'бiю твоему` и= кро'ве непови'нныя
пролiя'нiю, и= ко w=би'дамъ и= ко о<у>=бi'йству, <е>='же
твори'ти я=`.

18. Сегw` ра'ди сiя^ рече` гд\сь ко i=wакi'му сы'ну
i=wсi'ину царю` i=у'дину: го'ре му'жу сему`, не w=пла'чутъ
<е>=гw`: го'ре, бра'те! ниже` возрыда'ютъ w= не'мъ:
о<у>=вы` мнjь`, господи'не!

19. Погребе'нiемъ <о>='слимъ погребе'тся, влачи'мь
и=зве'рженъ бу'детъ внjь` вра'тъ i=ер\сли'ма.

20. Взы'ди на лiва'нъ и= возопi'й, и= въ васа'нъ да'ждь
гла'съ тво'й, и= возопi'й на w='нъ по'лъ мо'ря, jа='кw
сотре'ни су'ть вси` любо'внiи твои`.

21. Гл~ахъ къ тебjь` въ паде'нiи твое'мъ, и= ре'клъ
<е>=си`: не о<у>=слы'шу. Се'й пу'ть тво'й w\т ю='ности
твоея`, jа='кw не послу'шалъ <е>=си` гла'са моегw`.

22. Всjь'хъ па'стырей твои'хъ о<у>=пасе'тъ вjь'тръ,
и= любо'внiи твои` во плjьне'нiе по'йдутъ, и= тогда`
постыди'шися и= посрами'шися w\т всjь'хъ лю'бящихъ
тя`:

23. и='же сjьди'ши въ лiва'нjь и= гнjьзди'шися въ ке'дрjьхъ,
возстене'ши, <е>=гда` прiи'дутъ къ тебjь` бwлjь'зни,
jа='кw ражда'ющiя.

24. Живу` а='зъ, рече` гд\сь, а='ще бу'детъ i=ехонi'а
сы'нъ i=wакi'ма ца'рь i=у'динъ, пе'рстень на руцjь`
деснjь'й мое'й, w\тту'ду и=сто'ргну тя`

25. и= преда'мъ тя` въ ру'ки и='щущихъ души` твоея`
и= въ ру'ки, и='хже ты` бои'шися лица`, и= въ ру'ки
навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска и= въ ру'ки халде'wмъ,

26. и= w\тве'ргу тя` и= ма'терь твою`, jа='же роди'
тя, въ зе'млю чу'жду, въ не'йже нjь'сте рожде'ни, и=
та'мw о<у>='мрете:

27. а= въ зе'млю, въ ню'же тi'и жела'ютъ душа'ми свои'ми
возврати'тися, не возвратя'тся.

28. W=безче'стися i=ехонi'а, а='ки сосу'дъ непотре'бенъ,
jа='кw w\тринове'нъ бы'сть то'й и= сjь'мя <е>=гw`,
и= и=зве'рженъ въ зе'млю, <е>=я'же не вjь'дяше.

29. Земле`, земле`, земле`, слы'ши сло'во гд\сне!

30. Сiя^ рече` гд\сь: напиши` му'жа сего` w\тве'ржена,
му'жа, и='же во дне'хъ свои'хъ не пред\ъуспjь'етъ:
ниже' бо бу'детъ w\т сjь'мене <е>=гw` му'жъ, и='же
ся'детъ на престо'лjь давi'довjь, и= вла'сть и=мjь'яй
ктому` во i=у'дjь.

Глава` 23.

Го'ре па'стыр<е>мъ, и=`же погубля'ютъ и= расточа'ютъ
<о>='вцы па'ствы моея`, рече` гд\сь.

2. Сегw` ра'ди сiя^ рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ къ пасу'щымъ
людi'й мои'хъ: вы` расточи'ли <е>=сте` <о>='вцы моя^,
и= w\тверго'сте я=`, и= не посjьти'сте и=`хъ, се`,
а='зъ посjьщу` на ва'съ по лука'вству о<у>=мышле'нiй
ва'шихъ, рече` гд\сь:

3. и= а='зъ соберу` w=ста'нки ста'да моегw` w\т всjь'хъ
земе'ль, въ ня'же и=зверго'хъ и=`хъ та'мw, и= возвращу`
и=`хъ къ селе'нi<е>мъ и='хъ, и= возрасту'тъ и= о<у>=мно'жатся.

4. И= возста'влю над\ъ ни'ми па^стыри, и= о<у>=пасу'тъ
и=`хъ, и= не о<у>=боя'тся ктому`, ниже` о<у>=жа'снутся,
и= ни <е>=ди'нъ поги'бнетъ w\т числа`, рече` гд\сь.

5. Се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь, и= возста'влю
давi'ду восто'къ прв\дный, и= цр\ствовати бу'детъ цр~ь
и= прем\дръ бу'детъ и= сотвори'тъ су'дъ и= пра'вду
на земли`:

6. во дне'хъ <е>=гw` спасе'тся i=у'да, и= i=и~ль пребу'детъ
въ наде'жди, и= сiе` и='мя <е>=му`, и='мже нареку'тъ
<е>=го`: гд\сь прв\днъ на'шъ.

7. Сегw` ра'ди, се`, днi'е гряду'тъ, рече` гд\сь, и=
не реку'тъ ктому`: живе'тъ гд\сь, и='же и=зведе` сы'ны
i=и~л<е>вы w\т земли` <е>=гv'петскiя:

8. но: живе'тъ гд\сь, и='же и=зведе` и= преведе` сjь'мя
до'му i=и~лева w\т земли` сjь'верски и= w\т всjь'хъ
земе'ль, въ ня'же и=зве'рже и=`хъ та'мw, и= w=бита'ти
и='мутъ въ земли` свое'й.

9. W= проро'цjьхъ сотре'но <е>='сть се'рдце мое` во
мнjь`, вострепета'ша вся^ кw'сти моя^, бы'хъ jа='кw
му'жъ пiя'нъ и= jа='кw человjь'къ, <е>=го'же w=долjь`
вiно`, w\т лица` гд\сня и= w\т лица` бл~голjь'пiя сла'вы
<е>=гw`.

10. Jа='кw прелюбодjья'ньми и=спо'лнена <е>='сть земля`,
jа='кw w\т лица` и='хъ пла'кася земля`, и=зсхо'ша па^жити
пусты^нныя: и= бы'сть тече'нiе и='хъ лука'во, и= крjь'пость
и='хъ та'кожде.

11. Поне'же проро'къ и= свяще'нникъ w=скверни'шася,
и= въ дому` мое'мъ w=брjьто'хъ лука'вство и='хъ, рече`
гд\сь:

12. тогw` ра'ди пу'ть и='хъ бу'детъ и=`мъ по'лзокъ
во тьмjь`, и= по'ткнутся и= паду'тъ въ не'мъ: наведу'
бо на ни'хъ sла^я въ лjь'то посjьще'нiя и='хъ, рече`
гд\сь.

13. И= во проро'цjьхъ самарi'йскихъ ви'дjьхъ беззакw'нiя:
проро'чествоваху чрез\ъ ваа'ла и= прельща'ху лю'ди
моя^ i=и~ля.

14. И= во проро'цjьхъ i=ер\сли'мскихъ ви'дjьхъ о<у>=жа^сная,
прелюбодjь'йствующихъ и= ходя'щихъ во лжи` и= скрjьпля'ющихъ
ру'ки стропти^вымъ, да не w\тврати'тся кi'йждо w\т
пути` своегw` лука'вагw: бы'ша мнjь` вси` а='ки содо'мъ,
и= w=бита'ющiи въ не'мъ jа='кw гомо'рръ.

15. Сегw` ра'ди та'кw рече` гд\сь си'лъ ко проро'кwмъ:
се`, а='зъ напита'ю и=`хъ пелы'немъ и= напою` и=`хъ
же'лчiю, w\т проро'кwвъ бо i=ер\сли'мскихъ и=зы'де
w=скверне'нiе на всю` зе'млю.

16. Сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ: не слу'шайте слове'съ
проро'кwвъ, и=`же проро'чествуютъ ва'мъ и= прельща'ютъ
ва'съ: видjь'нiе w\т се'рдца своегw` глаго'лютъ, а=
не w\т о<у>='стъ гд\снихъ.

17. Глаго'лютъ w\тверга'ющымъ мя`: гл~а гд\сь, ми'ръ
бу'детъ ва'мъ: и= всjь^мъ, и=`же хо'дятъ въ по'хотехъ
свои'хъ, и= вся'кому, ходя'щему въ стропти'вствjь се'рдца
своегw`, реко'ша: не прiи'дутъ на ва'съ sла^я.

18. Кто' бо бы'сть въ совjь'тjь гд\сни, и= ви'дjь и=
слы'ша словеса` <е>=гw`; кто` вня'тъ сло'во <е>=гw`
и= слы'ша;

19. Се`, бу'ря w\т гд\са и= jа='рость и=схо'дитъ въ
сотрясе'нiе, о<у>=стреми'вшися прiи'детъ на нечести^выя.

20. И= ктому` не возврати'тся jа='рость гд\сня, до'ндеже
сотвори'тъ сiе` и= до'ндеже соверши'тъ помышле'нiе
се'рдца своегw`. Въ послjь^днiя дни^ о<у>=разумjь'ете
совjь'тъ <е>=гw`.

21. Не посыла'хъ проро'ки, а= <о>=ни` теча'ху: не гл~ахъ
къ ни^мъ, и= тi'и проро'чествоваху.

22. И= а='ще бы ста'ли въ совjь'тjь мое'мъ, слы^шана
сотвори'ли бы словеса` моя^ и= w\тврати'ли бы людi'й
мои'хъ w\т пути` и='хъ лука'вагw и= w\т начина'нiй
и='хъ лука'выхъ.

23. Бг~ъ приближа'яйся а='зъ <е>='смь, гл~етъ гд\сь,
а= не бг~ъ и=здале'ча {<Е>=вр.: <е>=да` бг~ъ бли'з\ъ
су'щiй а='зъ <е>='смь, рече` гд\сь, а= не бг~ъ и=здале'ча;}.

24. А='ще о<у>=таи'тся кто` въ сокрове'нныхъ, и= а='зъ
не о<у>=зрю' ли <е>=го`; рече` гд\сь. <Е>=да` не'бо
и= зе'млю не а='зъ наполня'ю; рече` гд\сь.

25. Слы'шахъ, jа=`же глаго'лютъ проро'цы, проро'чествующе
во и='мя мое` лжу` и= глаго'люще: ви'дjьхъ со'нъ, (ви'дjьхъ
со'нъ).

26. Доко'лjь бу'детъ въ се'рдцы проро'кwвъ прорица'ющихъ
лжу` и= проро'чествующихъ льщ<е>'нiя се'рдца своегw`,

27. мы'слящихъ, да забве'нъ бу'детъ зако'нъ мо'й въ
со'нiихъ и='хъ, jа=`же вjьща'ютъ кi'йждо и='скреннему
своему`, jа='коже забы'ша <о>=тцы` и='хъ и='мя мое`
ра'ди ваа'ла;

28. Проро'къ, и='же и='мать сновидjь'нiе, да вjьща'етъ
сновидjь'нiе свое`, а= и='же и='мать сло'во мое`, да
глаго'летъ сло'во мое` во и='стинjь. Что` пле'вы ко
пшени'цjь; та'кw сло'во мое`, рече` гд\сь.

29. <Е>=да` словеса` моя^ не су'ть jа='коже <о>='гнь
горя'щь, рече` гд\сь, и= jа='кw мла'тъ сотры'ющь ка'мень;

30. Сегw` ра'ди, се`, а='зъ ко проро'кwмъ, рече` гд\сь,
и=`же кра'дутъ словеса` моя^ кi'йждо w\т и='скреннягw
своегw`.

31. Се`, а='зъ на проро'ки, гл~етъ гд\сь, и=знося'щыя
проро'ч<е>ствiя я=зы'комъ и= дре'млющыя дрема'нiе свое`.

32. Се`, а='зъ на проро'ки, прорица'ющыя со'нiе лжи'во,
рече` гд\сь, и= провjьща'ша та^, и= прельсти'ша лю'ди
моя^ во лжа'хъ свои'хъ и= во пре'лестехъ свои'хъ, а='зъ
же не посла'хъ и='хъ, ни заповjь'дахъ и=`мъ, и= по'льзою
не о<у>=по'льзуютъ людi'й си'хъ, (рече` гд\сь).

33. И= а='ще вопро'сятъ лю'дiе сi'и, и=ли` проро'къ,
и=ли` свяще'нникъ, реку'ще: ко'е (<е>='сть) бре'мя
гд\сне; и= рече'ши къ ни^мъ: вы` <е>=сте` бре'мя, и=
пове'ргу ва'съ, рече` гд\сь.

34. И= проро'къ, и= свяще'нникъ, и= лю'дiе, и=`же реку'тъ:
бре'мя гд\сне, посjьщу` ме'стiю на му'жа того` и= на
до'мъ <е>=гw`.

35. Си'це рцы'те кi'йждо ко и='скреннему и= ко бра'ту
своему`: что` w\твjьща` гд\сь; и= что` гл~а гд\сь;

36. И= бре'мя гд\сне не помяне'тся ктому`, и='бо бре'мя
бу'детъ кому'ждо сло'во <е>=гw`: и= преврати'сте словеса`
бг~а жива'гw, гд\са си'лъ, бг~а на'шегw.

37. Сiя^ рцы` ко проро'ку: что` w\твjьща` тебjь` гд\сь;
и= что` гл~а гд\сь;

38. А='ще же рече'те: бре'мя гд\сне: сегw` ра'ди та'кw
рече` гд\сь: поне'же рекли` <е>=сте` глаго'лъ се'й
%[бре'мя гд\сне%], и= посла'хъ къ ва'мъ, рекi'й: не
глаго'лите %[бре'мя гд\сне%]:

39. сегw` ра'ди, се`, а='зъ возму` и= пове'ргу ва'съ
и= гра'дъ, <е>=го'же да'хъ ва'мъ и= <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ,
w\т лица` моегw`,

40. и= да'мъ ва'съ въ поноше'нiе вjь'чное и= въ срамоту`
вjь'чную, jа='же никогда` забве'нiемъ загла'дится.

Глава` 24.

Показа` мнjь` гд\сь, и= се`, двjь` кw'шницы пw'лны
смо'квiй поста'вл<е>ны пред\ъ хра'момъ гд\снимъ, повнегда`
преведе` навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй i=ехонi'ю
сы'на i=wакi'мова, царя` i=у'дина, и= нача'льникwвъ
<е>=гw` и= худо'жникwвъ, и= о<у>='зникwвъ и= бога'тыхъ
w\т i=ер\сли'ма, и= преведе` и=`хъ въ вавv"лw'нъ.

2. Ко'шница <е>=ди'на смо'квiй до'брыхъ sjьлw`, jа='кw
w=бы'чай смо'квамъ бы'ти пе'рвыхъ време'нъ, и= ко'шница
друга'я смо'квiй sлы'хъ sjьлw`, и=`хже jа='сти не возмо'жно
за ху'дость и='хъ.

3. И= рече` гд\сь ко мнjь`: что' ты ви'диши, i=еремi'е;
И= реко'хъ: смw'кви, смw'кви дw'брыя, дwбры` sjьлw`:
и= sлы^я, sлы^ sjьлw`, и=`хже jа='сти не возмо'жно
за ху'дость и='хъ.

4. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, реку'щее:

5. сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: jа='коже смw'кви
сiя^ бла^ги, та'кw позна'ю преселе'ныхъ i=уде'<е>въ,
и=`хже посла'хъ w\т мjь'ста сегw` въ зе'млю халде'йску
во блага^я:

6. и= о<у>=твержу` <о>='чи мои` на ни'хъ во блага^я
и= преведу` и=`хъ па'ки въ зе'млю сiю` во блага^я:
и= возсози'жду и=`хъ и= не разорю`, и= насажду` и=`хъ
и= не и=сто'ргну:

7. и= да'мъ и=`мъ се'рдце, да о<у>=вjь'дятъ мя`, jа='кw
а='зъ <е>='смь гд\сь, и= бу'дутъ мнjь` въ лю'ди, и=
а='зъ бу'ду и=`мъ въ бг~а: поне'же w=братя'тся ко мнjь`
всjь'мъ се'рдцемъ свои'мъ.

8. И= jа='коже смw'кви sлы^я, и=`хже jа='сти не возмо'жно
за ху'дость и='хъ, сiя^ рече` гд\сь, та'кw преда'мъ
седекi'ю царя` i=у'дина и= нача'льники <е>=гw` и= w=ста'нокъ
w\т i=ер\сли'ма, и=`же w=ста'ша во гра'дjь се'мъ и=
и=`же w=бита'ютъ во земли` <е>=гv'петстjьй,

9. и= да'мъ и=`хъ въ расточе'нiе и= w=sлобле'нiе всjь^мъ
ца'рствамъ з<е>мны'мъ, и= бу'дутъ въ поноше'нiе и=
въ при'тчу, и= въ не'нависть и= въ прокля'тiе во всjь'хъ
мjь'стjьхъ, въ ня'же и=зверго'хъ и=`хъ:

10. и= послю` на ни'хъ ме'чь и= гла'дъ и= па'губу,
до'ндеже и=сче'знутъ w\т земли`, ю='же да'хъ и=`мъ
и= <о>=тц<е>'мъ и='хъ.

Глава` 25.

Сло'во, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и на вся^ лю'ди i=у^дины,
въ лjь'то четве'ртое i=wакi'ма сы'на i=wсi'ина, царя`
i=у'дина: то` лjь'то пе'рвое навуходоно'сора царя`
вавv"лw'нскагw:

2. <е>='же глаго'ла i=еремi'а пр\оро'къ ко всjь^мъ
лю'демъ i=у^динымъ и= ко всjь^мъ w=бита'тел<е>мъ i=ер\сли'ма,
рекi'й:

3. въ третiена'десять лjь'то i=wсi'и сы'на а=мw'сова,
царя` i=у'дина, и= да'же до дне` сегw`, сiе` два'десять
тре'тiе лjь'то, бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, и= глаго'лахъ
къ ва'мъ, зау'тра востая` и= глаго'ля: и= не слы'шасте.

4. И= посыла'ше гд\сь къ ва'мъ всjь'хъ ра^бъ свои'хъ
пр\орw'къ, востая` зау'тра и= посыла'я: и= не слы'шасте,
ни приклони'сте о<у>=ше'съ ва'шихъ, да слы'шите, <е>=гда`
гл~аше:

5. w\тврати'теся кi'йждо w\т пути` своегw` sла'гw и=
w\т sлjь'йшихъ о<у>=мышле'нiй ва'шихъ, и= w=бита'ти
бу'дете въ земли`, ю='же гд\сь даде` ва'мъ и= <о>=тц<е>'мъ
ва'шымъ, w\т вjь'ка да'же и= до вjь'ка:

6. и= не ходи'те в\ъслjь'дъ богw'въ чужди'хъ, <е>='же
служи'ти и=`мъ и= покланя'тися и=`мъ, да не прогнjь'ваете
мя` въ дjь'лjьхъ ру'къ ва'шихъ, <е>='же w=sло'бити
ва'съ.

7. И= не послу'шасте мя`, рече` гд\сь, <е>='же не подвиза'ти
мя` ко гнjь'ву въ дjь'лjьхъ руку` ва'ш<е>ю на sло`
ва'мъ.

8. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ: поне'же не
послу'шасте слове'съ мои'хъ,

9. се`, а='зъ послю` и= возму` вся^ племена` сjь^верска,
(рече` гд\сь,) и= навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска
раба` моего`: и= приведу` и=`хъ на зе'млю сiю` и= на
w=бита'т<е>ли <е>=я` и= на вся^ jа=зы'ки, и=`же w='крестъ
<е>=я`, и= о<у>=бiю` и=`хъ и= поста'влю и=`хъ во о<у>='жасъ
и= во звизда'нiе и= въ поноше'нiе вjь'чное:

10. и= погублю` w\т ни'хъ гла'съ ра'дости и= гла'съ
весе'лiя, гла'съ жениха` и= гла'съ невjь'сты, благоуха'нiе
мv'ра и= свjь'тъ свjьти'льника:

11. и= бу'детъ вся` земля` сiя` въ запустjь'нiе и=
во о<у>='жасъ, и= порабо'таютъ сi'и во jа=зы'цjьхъ
царю` вавv"лw'нску се'дмьдесятъ лjь'тъ.

12. <Е>=гда' же и=спо'лнени бу'дутъ се'дмьдесятъ лjь'тъ,
посjьщу` на царя` вавv"лw'нска и= на jа=зы'къ <о>='ный,
рече` гд\сь, беззакw'нiя и='хъ, и= на зе'млю халде'йску,
и= положу` ту'ю въ запустjь'нiе вjь'чное,

13. и= наведу` на зе'млю <о>='ну вся^ словеса` моя^,
jа=`же гл~ахъ на ню`, вся^ пи^санная въ кни'зjь се'й,
и= <е>=ли^ка пр\оро'чествова i=еремi'а на вся^ jа=зы'ки:

14. jа='кw рабо'таша и=`мъ, <е>=гда` бjь'ша jа=зы'цы
мно'зи и= ца'рiе вели'цы, и= возда'мъ и=`мъ по дjьлw'мъ
и='хъ и= по творе'нiю ру'къ и='хъ,

15. <е>=ли'кw прорече` i=еремi'а до всjь'хъ стра'нъ:
та'кw бо гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: возми` ча'шу вiна`
нерастворе'ннагw {<Е>=вр.: jа='рости сея`.} w\т руки`
моея`, да напои'ши вся^ jа=зы'ки, къ ни^мже а='зъ послю'
тя.

16. И= и=спiю'тъ и= и=зблю'ютъ {<Е>=вр.: и= смяту'тся.},
и= w=буя'ютъ w\т лица` меча`, <е>=го'же а='зъ послю`
средjь` и='хъ.

17. И= взя'хъ ча'шу w\т руки` гд\сни и= напои'хъ вся^
jа=зы'ки, къ ни^мже посла' мя гд\сь:

18. i=ер\сли'ма и= гра'ды i=у^дины, и= цари^ <е>=гw`
и= кня^зи <е>=гw`, jа='кw положи'ти я=` во w=пустjь'нiе
и= въ непрохожде'нiе, и= во звизда'нiе и= въ прокля'тiе,
jа='кw де'нь се'й,

19. и= фараw'на царя` <е>=гv'петскаго и= <о>=трокw'въ
<е>=гw`, и= вельмо'жы <е>=гw` и= вся^ лю'ди <е>=гw`

20. и= вся^ примjь'сники <е>=гw`, и= вся^ цари^ земли`
о<у>='съ и= вся^ цари^ и=ноплеме'нникwвъ, а=скалw'на
и= га'зу, и= а=ккарw'на и= w=ста'нокъ а=зw'та,

21. и= i=думе'ю и= мwавi'тiду и= сы'ны а=ммw^ни,

22. и= вся^ цари^ тv^рски и= цари^ сiдw^нски и= цари^,
и=`же w=б\ъ <о>=ну` страну` мо'ря,

23. и= деда'на и= fема'на, и= рw'са и= вся'каго w=стри'женаго
по лицу` <е>=гw`,

24. и= вся^ цари^ а=равi'и и= вся^ смjь'сники w=бита'ющыя
въ пусты'ни,

25. и= вся^ цари^ замврi^йскiя и= вся^ цари^ <е>=ла^мскiя,
и= вся^ цари^ п<е>'рсскiя

26. и= вся^ цари^ w\т восто'чiя, да^льнiя и= бли^жнiя,
коего'ждо ко бра'ту <е>=гw`, и= вся^ ца^рства, jа=`же
на лицы` земли`, и= ца'рь сеса'хъ и=спiе'тъ послjьди`
и='хъ.

27. И= рече'ши и=`мъ: та'кw рече` гд\сь си'лъ, бг~ъ
i=и~левъ: пi'йте и= о<у>=пi'йтеся, и= и=зблю'йте и=
пади'те, и= не воста'ните w\т лица` меча`, <е>=го'же
а='зъ послю` средjь` ва'съ.

28. И= бу'детъ, <е>=гда` не восхотя'тъ прiя'ти ча'ши
w\т руки` твоея`, <е>='же пи'ти, рече'ши къ ни^мъ:
та'кw рече` гд\сь: пiю'ще пi'йте.

29. Jа='кw во гра'дjь, въ не'мже и=менова'ся и='мя
мое`, а='зъ начну` w=sлобля'ти, и= вы` w=чище'нiемъ
не w=чи'ститеся: поне'же ме'чь а='зъ призыва'ю на вся^
сjьдя'щыя на земли`, рече` гд\сь си'лъ.

30. Ты' же прорече'ши на ни'хъ вся^ словеса` сiя^ и=
рече'ши: гд\сь съ высоты` су'дъ возда'стъ, w\т ст~а'гw
своегw` да'стъ гла'съ сво'й, сло'во прорече'тъ на мjь'сто
свое`, сi'и же jа='кw w=б\ъе'млюще вiногра'дъ w\твjьща'ютъ:
и= на вся^ сjьдя'щыя на земли` прiи'де па'губа,

31. на ча'сть земли`, jа='кw су'дъ во jа=зы'цjьхъ гд\су:
суди'тися и='мать то'й со вся'кою пло'тiю, нечести'вiи
же пре'дани бы'ша мечу`, гл~етъ гд\сь.

32. Та'кw гл~етъ гд\сь: се`, sла^я гряду'тъ w\т jа=зы'ка
на jа=зы'къ, и= ви'хорь вели'къ и=схо'дитъ w\т конца`
земли`.

33. И= бу'дутъ jа='звенiи w\т гд\са въ де'нь гд\сень,
w\т кра'я земли` и= до кра'я земли`: не w=пла'чутся,
ниже` соберу'тся и= не погребу'тся, въ гнои` на лицы`
земли` бу'дутъ.

34. Воскли'кните, пастуси`, и= возопi'йте, и= воспла'чите,
<о>=вни` <о>='вчiи, jа='кw и=спо'лнишася днi'е ва'ши
на заколе'нiе, и= паде'те jа='коже <о>=вни` и=збра'ннiи,

35. и= и=зги'бнетъ бjь'гство w\т пастухw'въ и= спасе'нiе
w\т <о>=внw'въ <о>='вчихъ.

36. Гла'съ во'пля па'стырска и= кли'чь <о>=ве'цъ и=
<о>=внw'въ, jа='кw потреби` гд\сь па^жити и='хъ:

37. и= о<у>=мо'лкнутъ w=ста'нцы ми'ра w\т лица` jа='рости
гнjь'ва гд\сня.

38. W=ста'ви jа='коже ле'въ вита'лище свое`, jа='кw
бы'сть земля` и='хъ въ непрохожде'нiе w\т лица` меча`
вели'кагw.

Глава` 26.

Въ нача'лjь ца'рства i=wакi'ма сы'на i=wсi'ина бы'сть
сло'во сiе` w\т гд\са:

2. та'кw рече` гд\сь: ста'ни во дворjь` до'му гд\сня
и= проповjь'ждь всjь^мъ i=уде'wмъ, входя'щымъ кла'нятися
въ до'мъ гд\сень, вся^ словеса`, jа=`же завjьща'хъ
тебjь` проповjь'дати и=`мъ, не о<у>=йми` словесе`:

3. не'гли послу'шаютъ и= w\твратя'тся кi'йждо w\т пути`
своегw` sла'гw, и= почi'ю w\т sw'лъ, jа=`же помышля'ю
сотвори'ти и=`мъ sлы'хъ ра'ди начина'нiй и='хъ.

4. И= рече'ши: та'кw рече` гд\сь: а='ще не послу'шаете
мене`, <е>='же ходи'ти въ зако'нjьхъ мои'хъ, jа=`же
да'хъ пред\ъ лице'мъ ва'шимъ,

5. въ послуша'нiе слове'съ <о>='трwкъ мои'хъ пр\оро'кwвъ,
и=`хже а='зъ посыла'ю къ ва'мъ и=з\ъ о<у>='тра, и=
посла'хъ, и= не послу'шасте мене`,

6. и= да'мъ до'мъ се'й jа='коже силw'мъ, и= гра'дъ
се'й да'мъ въ кля'тву всjь^мъ jа=зы'кwмъ всея` земли`.

7. И= слы'шаша жерцы` и= лжепроро'цы и= вси` лю'дiе
i=еремi'ю глаго'люща словеса` сiя^ въ дому` гд\сни.

8. И= бы'сть, <е>=гда` i=еремi'а преста` глаго'лати
вся^, <е>=ли^ка завjьща` <е>=му` гд\сь глаго'лати всjь^мъ
лю'демъ, и= jа='ша i=еремi'ю жерцы` и= лжепроро'цы
и= вси` лю'дiе, глаго'люще: сме'ртiю да о<у>='мретъ,

9. jа='кw прорече` и='менемъ гд\снимъ, глаго'ля: jа='коже
силw'мъ бу'детъ се'й до'мъ, и= гра'дъ се'й w=пустjь'етъ
w\т живу'щихъ. И= собра'шася вси` лю'дiе на i=еремi'ю
въ дому` гд\сни.

10. И= слы'шаша кня^зи i=у^дины словеса` сiя^, и= взыдо'ша
w\т до'му царе'ва въ до'мъ гд\сень и= сjьдо'ша во преддве'рiи
вра'тъ до'му гд\сня но'выхъ.

11. И= рjь'ша жерцы` и= лжепроро'цы княз<е>'мъ и= всjь^мъ
лю'демъ, глаго'люще: су'дъ сме'ртный человjь'ку сему`,
jа='кw прорече` на се'й гра'дъ, jа='коже слы'шасте
во о<у>='шы ва'ши.

12. И= рече` i=еремi'а ко всjь^мъ княз<е>'мъ и= ко
всjь^мъ лю'демъ, глаго'ля: гд\сь посла' мя прорещи`
на до'мъ се'й и= на гра'дъ се'й вся^ словеса`, jа=`же
слы'шасте:

13. и= нн~jь лу'чшыя сотвори'те пути^ ва'шя и= дjьла`
ва^ша и= послу'шайте гла'са гд\са бг~а ва'шегw, и=
преста'нетъ гд\сь w\т sw'лъ, jа=`же гл~а на вы`:

14. и= се`, а='зъ въ рука'хъ ва'шихъ, сотвори'те ми`
jа='коже о<у>=го'дно и= jа='коже лу'чше ва'мъ jа=вля'ется:

15. но разумjь'юще да о<у>=разумjь'ете, jа='кw а='ще
о<у>=бiе'те мя`, кро'вь непови'нну дади'те са'ми на
ся` и= на гра'дъ се'й и= на живу'щыя въ не'мъ: jа='кw
пои'стиннjь посла' мя гд\сь къ ва'мъ глаго'лати во
о<у>='шы ва'ши вся^ словеса` сiя^.

16. И= рjь'ша кня^зи и= вси` лю'дiе ко жерц<е>'мъ и=
ко лжепроро'кwмъ: нjь'сть человjь'ку сему` су'дъ сме'ртный,
jа='кw во и='мя гд\са на'шегw глаго'ла къ на'мъ.

17. И= воста'ша му'жiе w\т старjь'йшинъ зе'мскихъ и=
рjь'ша всему` собо'ру людско'му, глаго'люще:

18. мiхе'а мwраfi'тскiй бjь` пр\оро'чествуя во дни^
<е>=зекi'и царя` i=у'дина и= рече` всjь^мъ лю'демъ
i=у^динымъ, глаго'ля: та'кw рече` гд\сь: сiw'нъ jа='кw
ни'ва и=з\ъwре'тся, и= i=ер\сли'мъ jа='кw въ пу'ть
непрохо'дный бу'детъ, и= гора` хра'ма бу'детъ въ лу'гъ
дубра'вный.

19. <Е>=да` о<у>=бива'я о<у>=би` <е>=го` <е>=зекi'а
ца'рь i=у'динъ и= вси` лю'дiе i=у^дины; не о<у>=боя'шалися
о<у>='бw гд\са; И= поне'же помоли'шася лицу` гд\сню,
и= почи` гд\сь w\т sw'лъ, jа=`же гл~аше на ня`: и=
мы` сотвори'хомъ sлw'бы вели^ки на ду'шы на'шя.

20. И= бjь` человjь'къ прорица'я и='менемъ гд\снимъ,
о<у>=рi'а сы'нъ саме'овъ w\т карiаfiарi'ма, и= прорече`
на гра'дъ се'й и= w= земли` се'й по всjь^мъ словес<е>'мъ
i=еремi^инымъ.

21. И= слы'ша ца'рь i=wакi'мъ и= вси` кня^зи вся^ словеса`
<е>=гw` и= и=ска'ху о<у>=би'ти <е>=го`: и= слы'ша о<у>=рi'а
и= о<у>=боя'ся, и= бjьжа` и= прiи'де во <е>=гv'петъ.

22. И= посла` ца'рь i=wакi'мъ му'жы во <е>=гv'петъ,
<е>=лдаfа'на сы'на а=хw'рова и= му'жы съ ни'мъ во <е>=гv'петъ,

23. и= и=зведо'ша <е>=го` w\тту'ду и= приведо'ша <е>=го`
ко царю`, и= порази` <е>=го` мече'мъ и= вве'рже <е>=го`
во гро'бъ сынw'въ людi'й свои'хъ.

24. <О>=ба'че рука` а=хiка'ма сы'на сафанi'ина бjь`
со i=еремi'ею, <е>='же не преда'ти <е>=гw` въ ру'цjь
людi'й, да не о<у>=бiю'тъ <е>=гw`.

Глава` 27.

Въ нача'лjь ца'рства i=wакi'ма сы'на i=wсi'ина, царя`
i=у'дина, бы'сть сло'во сiе` ко i=еремi'и w\т гд\са
гл~я:

2. та'кw рече` гд\сь: сотвори` себjь` о<у>='зы и= кла^ды
и= возложи` на вы'ю свою`,

3. и= да по'слеши я=` ко царю` i=думе'йску и= ко царю`
мwа'вску и= ко царю` сынw'въ а=ммw'нихъ, и= ко царю`
тv'рску и= ко царю` сiдw'нску, въ руку` послw'въ и='хъ
и=ду'щихъ срjь'тенiемъ свои'мъ во i=ер\сли'мъ ко седекi'и
царю` i=у'дину,

4. и= завjьща'й и=`мъ ко господ<е>'мъ и='хъ рещи`:
та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ: та'кw рцы'те ко господ<е>'мъ
свои^мъ:

5. а='зъ сотвори'хъ зе'млю и= человjь'ка и= скоты`,
jа=`же на лицы` земли`, крjь'постiю мое'ю вели'кою
и= мы'шцею мое'ю высо'кою, и= да'мъ ю=`, <е>=му'же
бу'детъ о<у>=го'дно пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма.

6. И= нн~jь а='зъ да'хъ всю` зе'млю сiю` въ ру'цjь
навуходоно'сору царю` вавv"лw'нску, да <е>=му` рабо'таютъ,
и= sвjь^ри с<е>'льныя да'хъ дjь'лати <е>=му`:

7. и= послу'жатъ <е>=му` вси` jа=зы'цы и= сы'ну <е>=гw`
и= сы'ну сы'на <е>=гw`, до'ндеже прiи'детъ вре'мя земли`
<е>=гw` и= <е>=гw` самогw`, и= послу'жатъ <е>=му` мно'зи
наро'ди и= ца'рiе вели'цы:

8. страна' же и= ца'рство, <е>=ли'цы а='ще не порабо'таютъ
царю` вавv"лw'нску и= <е>=ли'цы не вдjь'жутъ вы'и своея`
въ jа=ре'мъ царя` вавv"лw'нска, мече'мъ и= гла'домъ
посjьщу` и=`хъ, рече` гд\сь, до'ндеже сконча'ются въ
руцjь` <е>=гw`.

9. Вы' же не слу'шайте лжепрорw'къ ва'шихъ и= волхву'ющихъ
ва'мъ и= ви'дящихъ сw'нiя ва'мъ, ни чарова'нiй ва'шихъ,
ни w=бая'телей ва'шихъ глаго'лющихъ: не послу'жите
царю` вавv"лw'нскому:

10. jа='кw лжу` прорица'ютъ тi'и ва'мъ, <е>='же бы
о<у>=дали'тися ва'мъ w\т земли` ва'шея, и=зве'ргнути
ва'съ и= <е>='же поги'бнути ва'мъ.

11. Страна' же, jа='же скло'нитъ вы'ю свою` под\ъ jа=ре'мъ
царя` вавv"лw'нска и= послу'житъ <е>=му`, w=ста'влю
ю=` на земли` свое'й, гл~етъ гд\сь: и= w=ра'ти бу'детъ
ю=` и= всели'тся на не'й.

12. И= ко седекi'и царю` i=у'дину глаго'лахъ по всjь^мъ
словес<е>'мъ си^мъ, глаго'ля: склони'те вы^и ва'шя
под\ъ и='го царя` вавv"лw'нска и= служи'те <е>=му`
и= лю'демъ <е>=гw`, и= жи'ви бу'дете:

13. почто` о<у>=мира'ете, ты` и= лю'дiе твои`, мече'мъ
и= гла'домъ и= мо'ромъ, jа='коже рече` гд\сь ко страна'мъ,
не хотjь'вшымъ служи'ти царю` вавv"лw'нску;

14. не послу'шайте сло'въ проро'кwвъ глаго'лющихъ ва'мъ:
не послу'жите царю` вавv"лw'нску:

15. jа='кw непра'веднw тi'и прорица'ютъ ва'мъ: jа='кw
не посла'хъ и='хъ, рече` гд\сь, тi'и же прорица'ютъ
и='менемъ мои'мъ w= непра'вдjь, <е>='же бы погуби'ти
ва'съ, и= поги'бнете вы` и= проро'цы ва'ши, прорица'ющiи
ва'мъ w= непра'вдjь лw'жная.

16. Ва'мъ и= всjь^мъ лю'демъ си^мъ и= жерц<е>'мъ глаго'лахъ,
рекi'й: та'кw рече` гд\сь: не слу'шайте слове'съ проро'ческихъ,
прорица'ющихъ ва'мъ лжу` и= глаго'лющихъ: се`, сосу'ди
до'му гд\сня возвратя'тся w\т вавv"лw'на нн~jь вско'рjь:
jа='кw лжу` прорица'ютъ ва'мъ,

17. не послу'шайте и='хъ, но служи'те царю` вавv"лw'нскому,
да жи'ви бу'дете. Вску'ю даете` гра'дъ се'й въ запустjь'нiе;

18. А='ще су'ть проро'цы и= <е>='сть сло'во гд\сне
въ ни'хъ, да предста'нутъ гд\су вседержи'телю, да не
w\ти'дутъ сосу'ди, w=ста'вшiися въ дому` гд\сни и=
въ дому` царя` i=у'дина и= во i=ер\сли'мjь, въ вавv"лw'нъ.

19. Та'кw бо гл~етъ гд\сь вседержи'тель w= столпjь'хъ
и= w= о<у>=мыва'льницjь, и= w= подста'вахъ и= w= про'чихъ
сосу'дjьхъ w=ста'вшихся во гра'дjь се'мъ,

20. и='хже не взя` навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй,
<е>=гда` пресели` i=ехонi'ю сы'на i=wакi'мова, царя`
i=у'дина, и=з\ъ i=ер\сли'ма въ вавv"лw'нъ, и= вся^
старjь^йшины i=у^дины и= i=ер\сли^мли.

21. Та'кw бо гл~етъ гд\сь вседержи'тель бг~ъ i=и~левъ
w= сосу'дjьхъ w=ста'вшихся въ дому` гд\сни и= въ дому`
царя` i=у'дина и= во i=ер\сли'мjь:

22. въ вавv"лw'нъ принесу'тся и= та'мw бу'дутъ да'же
до дне` посjьще'нiя своегw`, гл~етъ гд\сь: и= повелю`
принести` я=` и= возврати'ти на мjь'сто сiе`.

Глава` 28.

И= бы'сть въ четве'ртое лjь'то, ца'рствующу седекi'и
царю` i=у'дину, въ пя'тый мц\съ, рече' ми а=на'нiа
сы'нъ а=зw'ровъ лжи'вый проро'къ гаваwнi'тскiй въ дому`
гд\сни, пред\ъ <о>=чи'ма жерц<е>'въ и= всjь'хъ людi'й,
глаго'ля:

2. та'кw рече` гд\сь вседержи'тель бг~ъ i=и~левъ: сокруши'хъ
jа=ре'мъ царя` вавv"лw'нска:

3. <е>=ще` два` лjь^та днi'й, возвращу` а='зъ на мjь'сто
сiе` вся^ сосу'ды до'му гд\сня, jа=`же взя` навуходоно'соръ
ца'рь вавv"лw'нскiй w\т мjь'ста сегw` и= пренесе` я=`
до вавv"лw'на,

4. и= i=ехонi'ю сы'на i=wакi'мова царя` i=у'дина, и=
все` преселе'нiе i=у'дино вше'дшее въ вавv"лw'нъ возвращу`
въ мjь'сто сiе`, гл~етъ гд\сь, jа='кw сокрушу` jа=ре'мъ
царя` вавv"лw'нска.

5. И= рече` i=еремi'а пр\оро'къ ко а=на'нiи лжепроро'ку
пред\ъ <о>=чи'ма жерц<е>'въ и= пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ
людi'й стоя'щихъ въ дому` гд\сни,

6. и= рече` i=еремi'а: пои'стиннjь та'кw да сотвори'тъ
гд\сь, да о<у>=тверди'тъ гд\сь сло'во твое`, <е>='же
ты` прорица'еши, <е>='же возврати'ти сосу'ды до'му
гд\сня и= вся^ пресел<е>'нныя и=з\ъ вавv"лw'на на мjь'сто
сiе`:

7. <о>=ба'че слы'шите сло'во сiе`, <е>='же а='зъ глаго'лю
во о<у>='шы ва'ши и= во о<у>='шы всjь'хъ людi'й:

8. проро'цы, бы'вшiи пре'жде мен<е>` и= пре'жде ва'съ
w\т вjь'ка, прореко'ша на мнw'ги зе'мли и= на ца^рства
вели^ка w= ра'ти и= w= погубле'нiи и= w= гла'дjь:

9. проро'къ прорекi'й ми'ръ, прише'дшу сло'ву позна'ютъ
пр\оро'ка, <е>=го'же посла` и=`мъ гд\сь въ вjь'рjь.

10. И= взя` а=на'нiа пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ людi'й
кла^ды w\т вы'и i=еремi'ины и= сокруши` я=`.

11. И= рече` а=на'нiа пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ людi'й
глаго'ля: си'це рече` гд\сь: та'кw сокрушу` jа=ре'мъ
навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска <е>=ще` два` лjь^та
днi'й со вы'и всjь'хъ jа=зы'кwвъ. И= w\ти'де i=еремi'а
на пу'ть сво'й.

12. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и, по сокруше'нiи
а=на'нiинjь кла^дъ со вы'и <е>=гw`, гл~я:

13. и=ди` и= рцы` ко а=на'нiи глаго'ля: та'кw рече`
гд\сь: кла^ды др<е>вя'ныя сокруши'лъ <е>=си` и= сотвори'ши
вмjь'стw тjь'хъ кла^ды желjь^зны,

14. jа='кw та'кw рече` гд\сь: jа=ре'мъ желjь'зенъ возложи'хъ
на вы^и всjь'хъ jа=зы'кwвъ, служи'ти навуходоно'сору
царю` вавv"лw'нску, и= послу'жатъ <е>=му`: ктому` и=
sвjь^ри з<е>мны'я да'хъ <е>=му`.

15. И= рече` i=еремi'а пр\оро'къ ко а=на'нiи: слы'ши,
а=на'нiе: не посла` тебе` гд\сь, ты' же сотвори'лъ
<е>=си` людi'й си'хъ о<у>=пова'ти на непра'вду.

16. Тогw` ра'ди си'це рече` гд\сь: се`, а='зъ w\тпущу'
тя w\т лица` земли`, въ се'мъ лjь'тjь о<у>='мреши,
jа='кw на гд\са (бг~а) глаго'лалъ <е>=си`.

17. И= о<у>='мре а=на'нiа лжепроро'къ въ се'мъ лjь'тjь
мц\са седма'гw.

Глава` 29.

И= сiя^ словеса` кни'ги, ю='же посла` i=еремi'а и=з\ъ
i=ер\сли'ма ко старjь'йшинамъ пресел<е>'нымъ и= ко
жерц<е>'мъ и= лжи^вымъ проро'кwмъ и= всjь^мъ лю'демъ,
и=`хже пресели` навуходоно'соръ и=з\ъ i=ер\сли'ма до
вавv"лw'на,

2. послjьди` и=зше'дшу i=ехонi'и царю` и= цари'цjь,
и= ка'женикwмъ и= вся'кому свобо'дну, и= худо'жнику
и= ю='знику и=з\ъ i=ер\сли'ма,

3. руко'ю <е>=леа'са сы'на сафа'ня и= гамарi'а сы'на
хелкi'ина, <е>=го'же посла` седекi'а ца'рь i=у'динъ
ко царю` вавv"лw'нску въ вавv"лw'нъ, глаго'ля:

4. та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ w= преселе'ныхъ,
и=`хже пресели` и=з\ъ i=ер\сли'ма въ вавv"лw'нъ:

5. согради'те хра^мины и= всели'теся, и= насади'те
вертогра'ды и= jа=ди'те плоды` и='хъ,

6. и= поими'те ж<е>ны` и= чадотвори'те сы'ны и= дщ<е>'ри,
и= приведи'те сынw'мъ ва'шымъ ж<е>ны` и= дщ<е>'ри ва'шя
дади'те за му'жы, и= да ражда'ютъ сы'ны и= дщ<е>'ри,
и= о<у>=множа'йтеся, а= не о<у>=маля'йтеся:

7. и= взыщи'те ми'ра земли`, на ню'же пресели'хъ ва'съ
та'мw, и= моли'те гд\са за ня`, jа='кw въ ми'рjь и='хъ
бу'детъ ми'ръ ва'мъ.

8. Jа='кw та'кw рече` гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ: да
не препира'ютъ ва'съ лжи'вiи проро'цы, и=`же въ ва'съ,
и= да не препира'ютъ ва'съ волсви` ва'ши, и= не послу'шайте
со'нiй свои'хъ, jа=`же вы` ви'дите во снjь`,

9. jа='кw непра'веднjь тi'и прорица'ютъ ва'мъ во и='мя
мое`, а= не посла'хъ и='хъ, рече` гд\сь.

10. Jа='кw та'кw рече` гд\сь: <е>=гда` и=спо'лнятся
въ вавv"лw'нjь се'дмьдесятъ лjь'тъ, посjьщу` ва'съ
и= о<у>=ста'влю словеса` моя^ на ва'съ, <е>='же возврати'ти
лю'ди моя^ на мjь'сто сiе`:

11. и= помы'шлю на вы` помышле'нiе ми'ра, а= не sла^я,
<е>='же да'ти ва'мъ сiя^:

12. и= помо'литеся ко мнjь`, и= послу'шаю ва'съ,

13. и= взы'щете мене`, и= w=бря'щете мя`: и= <е>=гда`
взы'щете мене` всjь'мъ се'рдцемъ ва'шимъ,

14. и= jа=влю'ся ва'мъ, гл~етъ гд\сь, и= возвращу`
о<у>='зники ва'шя и= соберу` ва'съ w\т всjь'хъ стра'нъ
и= w\т всjь'хъ градw'въ, въ ня'же и=згна'хъ ва'съ,
гл~етъ гд\сь: и= возврати'тися повелю` ва'мъ на мjь'сто,
w\тку'ду превести` ва'съ повелjь'хъ.

15. Поне'же реко'сте: возста'ви на'мъ гд\сь проро'ки
въ вавv"лw'нjь.

16. Та'кw бо рече` гд\сь ко царю` сjьдя'щу на престо'лjь
давi'довjь и= ко всjь^мъ лю'демъ живу'щымъ во гра'дjь
то'мъ, и= бра'тiямъ ва'шымъ, не и=зше'дшымъ съ ва'ми
въ плjь'нъ,

17. та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель: се`, а='зъ послю`
на ня` ме'чь и= гла'дъ и= мо'ръ, и= положу` я=` jа='кw
смw'квы худы^я, и=`хже немо'щно jа='сти, поне'же sjьлw`
ху'ды бы'ша:

18. и= сотру` я=` мече'мъ и= гла'домъ и= мо'ромъ, и=
да'мъ я=` въ погубле'нiе всjь^мъ ца'рствамъ з<е>мны'мъ
и= въ прокля'тiе, и= во о<у>=дивле'нiе и= въ посмjь'хъ
и= въ поруга'нiе всjь^мъ jа=зы'кwмъ, къ ни^мже и=зверго'хъ
я=`:

19. зане'же не послу'шаша слове'съ мои'хъ, гл~етъ гд\сь,
jа=`же посла'хъ къ ни^мъ рабы^ мои'ми пр\орw'ки, ра'нw
востая` и= посыла'я, и= не послу'шасте, гл~етъ гд\сь.

20. Вы` о<у>=`бо слы'шите сло'во гд\сне, все` преселе'нiе,
<е>='же вы'слахъ и=з\ъ i=ер\сли'ма въ вавv"лw'нъ.

21. Та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель бг~ъ i=и~левъ
на а=хiа'ва сы'на кwлi'ева и= на седекi'ю сы'на маасi'ева,
и=`же прорица'ютъ ва'мъ во и='мя мое` лжи'вw: се`,
а='зъ предаю` я=` въ ру'цjь навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска,
и= побiе'тъ я=` пред\ъ <о>=чи'ма ва'шима:

22. и= во'змется w\т ни'хъ прокля'тiе всему` преселе'нiю
i=у'дину, <е>='же въ вавv"лw'нjь, глаго'люще: да сотвори'тъ
ти` гд\сь jа='коже седекi'и сотвори` и= jа='коже а=хiа'ву,
и=`хже сожже` ца'рь вавv"лw'нскiй во <о>=гни`,

23. беззако'нiя ра'ди, <е>='же сотвори'ша во i=ер\сли'мjь,
и= любодjь'яху съ жена'ми гра'жданъ свои'хъ и= сло'во
глаго'лаша во и='мя мое` лжи'во, <е>=гw'же не повелjь'хъ
и=`мъ, а='зъ же <е>='смь судiя` и= по'слухъ, гл~етъ
гд\сь.

24. И= къ саме'и <е>=ламi'тину рече'ши:

25. та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель, бг~ъ i=и~левъ:
поне'же посла'лъ <е>=си` во и='мя твое` посла^нiя ко
всjь^мъ лю'демъ, и=`же во i=ер\сли'мjь, и= ко софо'нiи
сы'ну маасе'ову жерцу` и= ко всjь^мъ жерц<е>'мъ, глаго'ля:

26. гд\сь даде' тя жерца` вмjь'стw i=wда'а жерца`,
бы'ти приста'внику въ дому` гд\сни, вся'кому человjь'ку
прорица'ющу и= вся'кому человjь'ку неи'стовующу, и=
вда'си <е>=го` въ затво'ръ и= въ кла'ду.

27. И= нн~jь почто` не запрети'сте i=еремi'и, и='же
w\т а=наfw'fа, прорица'ющему ва'мъ;

28. Jа='кw тогw` ра'ди посла` къ на'мъ въ вавv"лw'нъ,
глаго'ля: до'лгое <е>='сть вре'мя, согради'те хра^мины
и= всели'теся, и= насади'те вертогра'ды и= jа=ди'те
плоды` и='хъ.

29. И= прочте` кни'гу сiю` софо'нiа во о<у>='шы i=еремi'и
пр\оро'ка.

30. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и гл~я:

31. посли` ко пресе'льникwмъ глаго'ля: та'кw рече`
гд\сь на саме'ю <е>=ламi'тина: поне'же прорече` ва'мъ
саме'а, а='зъ же не посла'хъ <е>=го`, и= сотвори` ва'съ
о<у>=пова'ти на непра'вду:

32. тогw` ра'ди си'це рече` гд\сь: се`, а='зъ посjьщу`
на саме'ю и= на ро'дъ <е>=гw`, и= не бу'детъ <е>=му`
человjь'ка посредjь` ва'съ, <е>='же ви'дjьти блага^я,
jа=`же а='зъ сотворю` ва'мъ, гл~етъ гд\сь, зане` w\тступле'нiе
глаго'ла на гд\са.

Глава` 30.

Сло'во бы'вшее ко i=еремi'и w\т гд\са гл~я:

2. та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ гл~я: впиши` вся^
словеса` въ кни^ги, jа=`же гл~ахъ къ тебjь`.

3. Jа='кw се`, днi'е гряду'тъ, рече` гд\сь, и= возвращу`
преселе'нiе людi'й мои'хъ i=и~ля и= i=у'ды, рече` гд\сь
вседержи'тель, и= возвращу` я=` на зе'млю, ю='же да'хъ
<о>=тц<е>'мъ и='хъ, и= w=владjь'ютъ <е>='ю.

4. И= сiя^ словеса`, jа=`же гл~а гд\сь w= i=и~ли и=
w= i=у'дjь.

5. Та'кw рече` гд\сь: гла'съ стра'ха о<у>=слы'шите:
стра'хъ, и= нjь'сть ми'ра.

6. Вопроси'те и= ви'дите, а='ще ражда'етъ му'жескъ
по'лъ; и= w= стра'сjь, въ не'мже и=мjь'ти бу'дутъ чр<е>'сла
и= спасе'нiе; поне'же ви'дjьхъ вся'каго человjь'ка,
и= ру'цjь <е>=гw` на чре'слjьхъ <е>=гw` а='ки ражда'ющiя:
w=брати'шася ли'ца въ же'лтую болjь'знь.

7. <W>, лю'тjь! jа='кw бы'сть вели'къ де'нь то'й и=
нjь'сть подо'бна <е>=му`: и= вре'мя тjь'сно <е>='сть
i=а'кwву, и= w\т тогw` спасе'тся.

8. Въ то'й де'нь, рече` гд\сь, сокрушу` jа=ре'мъ со
вы'и и='хъ и= о<у>='зы и='хъ расто'ргну: и= не послу'жатъ
тi'и ктому` чужди^мъ,

9. но послу'жатъ тi'и гд\су бг~у своему`: и= давi'да
царя` и='хъ возста'влю и=`мъ.

10. Сегw` ра'ди ты` не бо'йся, ра'бе мо'й i=а'кwве,
гл~етъ гд\сь, ни о<у>=страша'йся, i=и~лю: jа='кw се`,
а='зъ сп~су' тя и=з\ъ земли` да'льнiя и= сjь'мя твое`
и=з\ъ земли` плjьне'нiя и='хъ: и= возврати'тся па'ки
i=а'кwвъ и= почi'етъ и= вся'кагw добра` и=спо'лненъ
бу'детъ, и= не бу'детъ о<у>=страша'яй тя`.

11. Jа='кw а='зъ съ тобо'ю <е>='смь, гл~етъ гд\сь,
сп~са'яй тя`: jа='кw сотворю` сконча'нiе во всjь'хъ
jа=зы'цjьхъ, въ ня'же разсjь'яхъ тя`: тебе' же не сотворю`
во сконча'нiе, но накажу' тя въ судjь` и= w=чища'я
не w=чи'щу тя`.

12. Та'кw бо гл~етъ гд\сь: возста'вихъ сокруше'нiе
твое`, болjь'зненна <е>='сть jа='зва твоя`,

13. нjь'сть судя'й суда` твоегw`, на болjь'знь врачева'лся
<е>=си`, по'льзы нjь'сть тебjь`:

14. вси` дру'зiе твои` забы'ша тя`, ниже` вопро'сятъ
тя`, jа=`же w= ми'рjь твое'мъ: jа='кw jа='звою вра'жiею
порази'хъ тя`, наказа'нiемъ тве'рдымъ: мно'жества ра'ди
непра'вды твоея` превозмого'ша грjьси` твои`.

15. Что` вопiе'ши w= сокруше'нiи твое'мъ; неисцjь'льна
<е>='сть болjь'знь твоя` мно'жества ра'ди непра'вды
твоея`, и= тве'рдыхъ ра'ди грjьхw'въ твои'хъ сотвори'хъ
ти` сiя^ (вся^).

16. Тогw` ра'ди вси` jа=ду'щiи тя` и=з\ъяде'ни бу'дутъ,
и= вси` врази` твои` пло'ть и='хъ всю` и=з\ъядя'тъ:
во мно'жествjь непра'вды твоея` о<у>=мно'жишася грjьси`
твои`, сотвори'ша сiя^ тебjь`: и= бу'дутъ разграбля'ющiи
тя` въ разграбле'нiе, и= всjь'хъ плjьня'ющихъ тя` да'мъ
во плjьне'нiе.

17. Jа='кw w=бяжу` jа='зву твою` и= w\т ра^нъ твои'хъ
о<у>=врачу'ю тя`, рече` гд\сь: jа='кw расточе'ннымъ
называ'ху тя`, сiw'не лови'тва на'ша <е>='сть, jа='кw
нjь'сть взыска'ющагw <е>=гw`.

18. Та'кw гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ возвращу` преселе'нiе
i=а'кwвле и= плjь'нники <е>=гw` поми'лую, и= возгради'тся
гра'дъ въ высоту` свою`, и= хра'мъ по чи'ну своему`
о<у>=тверди'тся:

19. и= и=зы'дутъ и=з\ъ негw` пою'щiи и= гла'съ и=гра'ющихъ,
и= о<у>=мно'жу я=`, и= не о<у>=ма'лятся.

20. И= вни'дутъ сы'нове и='хъ jа='коже и= пре'жде,
и= свидjь^нiя и='хъ пред\ъ лице'мъ мои'мъ и=спра'вятся:
и= посjьщу` на вся^ стужа'ющыя и=`мъ,

21. и= бу'дутъ крjь'пльшiи <е>=гw` на ня`, и= кня'зь
<е>=гw` и=з\ъ негw` и=зы'детъ: и= соберу` я=`, и= w=братя'тся
ко мнjь`: кто' бо <е>='сть то'й, и='же приложи'тъ се'рдце
свое` w=брати'тися ко мнjь`; рече` гд\сь.

22. И= бу'дете ми` въ лю'ди, и= а='зъ ва'мъ бу'ду въ
бг~а.

23. Jа='кw гнjь'въ гд\сень и=зы'де jа='ръ, и=зы'де
гнjь'въ w=браща'емь, на неч<е>сти'выя прiи'детъ.

24. Не w\тврати'тся гнjь'въ jа='рости гд\сни, до'ндеже
сотвори'тъ и= до'ндеже и=спо'лнитъ о<у>=мышле'нiе се'рдца
своегw`: въ послjь^днiя дни^ позна'ете я=`.

Глава` 31.

Во вре'мя <о>='но, рече` гд\сь, бу'ду въ бг~а ро'ду
i=и~леву, и= тi'и бу'дутъ ми` въ лю'ди.

2. Та'кw рече` гд\сь: w=брjьто'хъ теплоту` {<Е>=вр.:
w=брjьто'ша благода'ть.} въ пусты'ни со и=зги'бшими
w\т меча`: и=ди'те и= не потреби'те i=и~ля,

3. гд\сь и=здале'ча jа=ви'тся <е>=му`: любо'вiю вjь'чною
возлюби'хъ тя`, тогw` ра'ди вовлеко'хъ тя` въ щедрw'ты.

4. Jа='кw возгражду' тя, и= возгради'шися, дjь'во i=и~лева:
во'змеши тv"мпа'ны своя^ и= и=зы'деши съ собо'ромъ
и=гра'ющихъ.

5. <Е>=ще` насади'те вiногра'ды въ горjь` самарi'йстjьй,
насажда'юще насади'те и= похвали'те.

6. Jа='кw <е>='сть де'нь воззва'нiя w\твjьщава'ющихъ
въ гора'хъ <е>=фре'мовыхъ: воста'ните и= взы'дите въ
сiw'нъ ко гд\севи бг~у на'шему:

7. jа='кw та'кw рече` гд\сь i=а'кwву: возвесели'теся
весе'лiемъ и= воскли'кните на главу` jа=зы'кwвъ: слы'шано
сотвори'те и= похвали'те, рцы'те: сп~се` гд\сь лю'ди
своя^, w=ста'нокъ i=и~левъ.

8. Се`, а='зъ веду` и=`хъ w\т сjь'вера и= соберу` и=`хъ
w\т кон<е>'цъ земли` въ пра'здникъ па'схи: и= чадороди'тъ
наро'дъ мно'гъ, и= возвратя'тся сjь'мw.

9. Съ пла'чемъ и=зыдо'ша, а= со о<у>=тjьше'нiемъ возведу`
я=`, проводя` чрез\ъ рове'нники во'дъ по пути` пра'ву,
и= не заблу'дятъ по нему`: jа='кw а='зъ бjь'хъ i=и~леви
во <о>=ц~а`, и= <е>=фре'мъ пе'рвенецъ ми` <е>='сть.

10. Слы'шите, jа=зы'цы, сло'во гд\сне, и= возвjьсти'те
во <о>='стровjьхъ да'льнихъ и= рцы'те: развjь'явый
i=и~ля собере'тъ <е>=го` и= снабди'тъ <е>=го`, jа='кw
па'стырь ста'до свое`.

11. Jа='кw и=зба'ви гд\сь i=а'кwва и= и=з\ъя'тъ <е>=го`
w\т руки` си'льнjьйшихъ <е>=гw`.

12. И= прiи'дутъ и= возвеселя'тся въ горjь` сiw'нъ,
и= прiи'дутъ ко бл~гота'мъ гд\снимъ, на зе'млю пшени'цы
и= вiна` и= плодw'въ, и= скотw'въ и= <о>=внw'въ: и=
бу'детъ душа` и='хъ jа='коже дре'во плодови'то, и=
не вза'лчутъ ктому`.

13. Тогда` возра'дуются дjьви^цы въ собра'нiи ю='ношей,
и= ста'рцы возра'дуются: и= w=бращу` пла'чь и='хъ на
ра'дость, и= о<у>=тjь'шу и=`хъ, и= сотворю` и=`хъ ве'селы.

14. Возвели'чу и= о<у>=пою` ду'шу жерц<е>'въ сынw'въ
леvi'иныхъ, и= лю'дiе мои` бл~го'тъ мои'хъ насы'тятся.

15. Та'кw рече` гд\сь: гла'съ въ ра'мjь слы'шанъ бы'сть
пла'ча и= рыда'нiя и= во'пля: рахи'ль пла'чущися ча^дъ
свои'хъ, и= не хотя'ше о<у>=тjь'шитися, jа='кw не су'ть.

16. Та'кw рече` гд\сь: да почi'етъ гла'съ тво'й w\т
пла'ча и= <о>='чи твои` w\т сле'зъ, jа='кw <е>='сть
мзда` дjьлw'мъ твои^мъ, гл~етъ гд\сь, и= возвратя'тся
w\т земли` вра'жiя:

17. и= <е>='сть наде'жда послjь^днимъ твои^мъ, (гл~етъ
гд\сь,) и= возвратя'тся сы'нове твои` въ предjь'лы
своя^.

18. Слы'шя слы'шахъ <е>=фре'ма пла'чуща: наказа'лъ
мя` <е>=си`, (гд\си,) и= наказа'хся: а='зъ jа='коже
теле'цъ не научи'хся: w=брати' мя, и= w=бращу'ся, jа='кw
ты` <е>=си` гд\сь бг~ъ мо'й:

19. поне'же послjьди` плjьне'нiя моегw` пока'яхся и=
послjьди` разумjь'нiя моегw` возстена'хъ въ де'нь посрамле'нiя
и= показа'хъ тебjь`, jа='кw прiя'хъ о<у>=кори'зну w\т
ю='ности моея`.

20. Сы'нъ любе'зенъ мнjь` <е>=фре'мъ, <о>=троча` питjь'ющееся
{нjь'жное}, поне'же словеса` моя^ въ не'мъ, па'мятiю
воспомяну` и=`: тогw` ра'ди потща'хся w= не'мъ, ми'луяй
поми'лую <е>=го`, рече` гд\сь.

21. Поста'ви себе` самого`, сiw'не, стра'жу, сотвори`
муче'нiе, напра'ви се'рдце твое` на пу'ть пра'въ, и='мже
ходи'лъ <е>=си`: возврати'ся, дjьви'це i=и~лева, w=брати'ся
во гра'ды твоя^ рыда'ющи.

22. Доко'лjь w\твраща'ешися, дщи` w=безче'ствованая;
jа='кw созда` гд\сь сп\снiе въ насажде'нiе но'во, въ
не'мже сп\снiи w=бы'дутъ человjь'цы.

23. Jа='кw та'кw рече` гд\сь: <е>=ще` реку'тъ сло'во
сiе` въ земли` i=уде'йстjьй и= во градjь'хъ <е>=я`,
<е>=гда` возвращу` преселе'нiе <е>=гw`: блг\све'нъ
гд\сь на прв\днjьй горjь` ст~jь'й свое'й:

24. и= живу'щiи во градjь'хъ i=у'диныхъ и= во все'й
земли` <е>=гw`, ку'пнw со земледjь'льцемъ, и= вознесе'тся
во ста'дjь.

25. Jа='кw о<у>=пои'хъ вся'ку ду'шу жа'ждущу и= вся'ку
ду'шу а='лчущу насы'тихъ.

26. Тогw` ра'ди воста'хъ w\т сна` и= ви'дjьхъ, и= со'нъ
ми` сла'докъ бы'сть.

27. Се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь, и= всjь'ю i=и~ля
и= i=у'ду сjь'мя человjь'чо и= сjь'мя ско'тское.

28. И= бу'детъ, jа='коже бдjь'хъ на ня` потреби'ти
и= w=sло'бити, та'кw бдjь'ти бу'ду w= ни'хъ, <е>='же
созида'ти и= насажда'ти, рече` гд\сь.

29. Въ ты^я дни^ не реку'тъ ктому`: <о>=тцы` jа=до'ша
ки^слая, а= зу'бы дjь'темъ w=ско'минишася:

30. но кi'йждо свои'мъ грjьхо'мъ о<у>='мретъ, и= jа='дшему
ки^слая w=скоменя'тся зу'бы <е>=гw`.

31. Се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь, и= завjьща'ю
до'му i=и~леву и= до'му i=у'дину завjь'тъ но'въ,

32. не по завjь'ту, <е>=го'же завjьща'хъ <о>=тц<е>'мъ
и='хъ въ де'нь, во'ньже <е>='мшу ми` за ру'ку и='хъ,
и=звести` я=` w\т земли` <е>=гv'петскiя, jа='кw тi'и
не пребы'ша въ завjь'тjь мое'мъ, и= а='зъ небрего'хъ
и=`хъ, гл~етъ гд\сь.

33. Jа='кw се'й завjь'тъ, <е>=го'же завjьща'ю до'му
i=и~леву по дне'хъ <о>='нjьхъ, гл~етъ гд\сь: дая` зако'ны
моя^ въ мы'сли и='хъ, и= на сердца'хъ и='хъ напишу`
я=`, и= бу'ду и=`мъ въ бг~а, и= тi'и бу'дутъ ми` въ
лю'ди:

34. и= не научи'тъ кi'йждо бли'жняго своего` и= кi'йждо
бра'та своего`, глаго'ля: позна'й гд\са: jа='кw вси`
позна'ютъ мя` w\т ма'ла да'же и= до вели'кагw и='хъ:
jа='кw мл\стивъ бу'ду непра'вдамъ и='хъ и= грjьхw'въ
и='хъ не помяну` ктому`.

35. А='ще вознесе'тся не'бо на высоту`, рече` гд\сь,
и= а='ще смири'тся и=спо'дъ земли` ни'зу, и= а='зъ
не w\тве'ргу ро'да i=и~лева w= всjь'хъ, jа=`же сотвори'ша,
гл~етъ гд\сь.

36. Та'кw рече` гд\сь, да'вый со'лнце во свjь'тъ дне`,
луну` и= sвjь'зды на свjь'тъ но'щи, и= во'пль на мо'ри,
и= возшумjь'ша вw'лны <е>=гw`, гд\сь вседержи'тель
и='мя <е>=му`.

37. А='ще премо'лкнутъ зако'ны сi'и w\т лица` моегw`,
рече` гд\сь, то` и= ро'дъ i=и~левъ преста'нетъ бы'ти
jа=зы'къ пред\ъ лице'мъ мои'мъ во вся^ дни^.

38. Се`, днi'е гряду'тъ, рече` гд\сь, и= сози'ждется
гра'дъ гд\севи w\т столпа` а=намеи'ля до вра'тъ о<у>=го'льныхъ:

39. и= и=зы'детъ размjь'ренiе <е>=гw` проти'ву <е>=му`
до моги'лъ гари'въ, и= w=б\ъи'мется w='крестъ и=збра'ннымъ
ка'менiемъ,

40. и= всю` ю=до'ль ме'ртвыхъ и= пе'пела, и= ве'сь
а=ссаримw'fъ да'же до водоте'чи ке'дрскiя, да'же до
о<у>='гла ко'нiй вра'тъ восто'чныхъ, w=сщ~е'нiе гд\севи,
и= ктому` не и=сто'ргнется и= не потреби'тся да'же
до вjь'ка.

Глава` 32.

Сло'во бы'вшее w\т гд\са ко i=еремi'и въ деся'тое лjь'то
седекi'и, царя` i=у'дина, то` лjь'то <о>=смоена'десять
навуходоно'сору царю` вавv"лw'нску.

2. И= тогда` си'ла царя` вавv"лw'нска <о>=стро'гъ w=бложи`
w='крестъ i=ер\сли'ма, i=еремi'а же стрего'мь бя'ше
во дворjь` темни'чнjьмъ, и='же <е>='сть во дворjь`
царя` i=у'дина,

3. въ не'йже заключи` <е>=го` седекi'а ца'рь, глаго'ля:
почто' ты прорица'еши, глаго'ля: та'кw рече` гд\сь:
се`, а='зъ даю` се'й гра'дъ въ ру'цjь царя` вавv"лw'нска,
и= во'зметъ <е>=го`,

4. и= седекi'а ца'рь i=у'динъ не спасе'тся w\т руки`
халде'йски, jа='кw преда'нiемъ преда'стся въ ру'цjь
царя` вавv"лw'нска, и= соглаго'летъ о<у>=сты^ свои'ми
ко о<у>=стw'мъ <е>=гw`, и= <о>='чи <е>=гw` <о>='чи
<е>=гw` о<у>='зрятъ,

5. и= въ вавv"лw'нъ вни'детъ седекi'а и= ту` бу'детъ,
до'ндеже посjьщу` <е>=го`, гл~етъ гд\сь: а='ще же воева'ти
бу'дете на халд<е>'и, ничесw'же о<у>=спjь'ете;

6. И= рече` i=еремi'а: бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`
гл~я:

7. се`, а=намеи'лъ, сы'нъ салw'мль, бра'та <о>=тца`
твоегw`, и='детъ къ тебjь`, глаго'ля: прикупи` себjь`
село` мое`, <е>='же во а=наfw'fjь, jа='кw тебjь` су'дъ
о<у>='жичества прiя'ти во притяжа'нiе.

8. И= прiи'де ко мнjь` а=намеи'лъ, сы'нъ салw'мль,
бра'та <о>=тца` моегw`, по словеси` гд\сню во дво'ръ
темни'чный и= рече' ми: прикупи` себjь` село` мое`,
<е>='же во а=наfw'fjь въ земли` венiамi'ни: jа='кw
тебjь` су'дъ прикупи'ти <е>=`, ты' бо ста'рjьй. И=
разумjь'хъ, jа='кw сло'во гд\сне <е>='сть,

9. и= прикупи'хъ село` а=намеи'ле, сы'на бра'та <о>=тца`
моегw`, w\т а=наfw'fа, и= поста'вихъ <е>=му` седмьна'десять
сi^кль сребра`,

10. и= вписа'хъ въ кни'гу и= запеча'тахъ, и= засвидjь'тельствовахъ
пw'слухи и= поста'вихъ сребро` на вjьса'хъ.

11. И= взя'хъ кни'гу купле'нiя прочте'ну и= запеча'тану.

12. И= да'хъ кни'гу купле'нiя вару'хови сы'ну нирi'ину,
сы'на маассе'ова, пред\ъ <о>=чи'ма а=намеи'ла сы'на
бра'та <о>=тца` моегw`, и= пред\ъ <о>=чи'ма стоя'щихъ
пw'слухъ и= вписа'вшихъ въ кни^ги купле'нiя, и= пред\ъ
<о>=чи'ма всjь'хъ i=уде'wвъ, сjьдя'щихъ во дворjь`
темни'чнjьмъ.

13. И= завjьща'хъ вару'ху пред\ъ <о>=чи'ма и='хъ, глаго'ля:

14. та'кw рече` гд\сь вседержи'тель бг~ъ i=и~левъ:
возми` кни'гу сiю` купле'нiя запечатлjь'нну и= кни'гу
прочте'ную и= вложи` ю=` въ сосу'дъ гли'нянъ, да пребу'детъ
дни^ мно'жайшыя.

15. Jа='кw та'кw рече` гд\сь вседержи'тель бг~ъ i=и~левъ:
<е>=ще` притя'жутся хра^мины и= се'ла и= вiногра'ды
на се'й земли`.

16. И= моли'хся ко гд\севи по w\тда'нiи кни'ги прикупле'нiя
вару'ху сы'ну нирi'ину, глаго'ля:

17. <w>, сы'й гд\си бж~е! ты` сотвори'лъ <е>=си` не'бо
и= зе'млю крjь'постiю твое'ю вели'кою и= мы'шцею твое'ю
высо'кою, не о<у>=таи'тся w\т теб<е>` ничто'же,

18. творя'й мл\сть въ ты'сящы и= w\тдая'й грjьхи` w='тчи
въ нjь^дра ча^дъ и='хъ по ни'хъ: бг~ъ вели'кiй и= крjь'пкiй,

19. бг~ъ вели'ка совjь'та и= си'ленъ дjьлесы`, бг~ъ
вели'кiй вседержи'тель и= великоимени'тъ гд\сь: <о>='чи
твои` w\тв<е>'рсты на вся^ пути^ сынw'въ человjь'ческихъ,
да'ти кому'ждо по пути` <е>=гw` и= по плоду` начина'нiй
<е>=гw`:

20. и='же сотвори'лъ <е>=си` зна'м<е>нiя и= чудеса`
во земли` <е>=гv'петстjьй, да'же до сегw` дне` и= во
i=и~ли и= въ лю'дехъ, и= сотвори'лъ <е>=си` и='мя себjь`,
jа='коже де'нь се'й,

21. и= и=зве'лъ <е>=си` лю'ди твоя^ i=и~ля и=з\ъ земли`
<е>=гv'петскiя зна'м<е>нiи и= чудесы`, руко'ю крjь'пкою
и= мы'шцею высо'кою и= видjь^нiи вели'кими,

22. и= да'лъ <е>=си` и=`мъ сiю` зе'млю, <е>='юже кля'лся
<е>=си` <о>=тц<е>'мъ и='хъ, зе'млю кипя'щую ме'домъ
и= млеко'мъ.

23. И= внидо'ша и= прiя'ша ю=`, и= не послу'шаша гла'са
твоегw` и= въ за'повjьдехъ твои'хъ не ходи'ша: вся^,
jа=`же заповjь'далъ <е>=си` и=`мъ (твори'ти), не сотвори'ша,
и= сотвори'ша, да сбу'дутся и=`мъ вся^ sла^я сiя^.

24. Се`, наро'дъ и='детъ на се'й гра'дъ взя'ти <е>=го`,
и= гра'дъ пре'данъ <е>='сть въ ру'цjь халде'<е>въ вою'ющихъ
на'нь w\т лица` меча` и= гла'да и= мо'ра. Jа='коже
гл~алъ <е>=си`, та'кw и= бы'сть: и= се`, ты` зри'ши.

25. А= ты` ко мнjь` гл~еши: притяжи` себjь` село` сребро'мъ:
и= вписа'хъ въ кни'гу, и= запеча'тахъ, и= засвидjь'тельствовахъ
пw'слухи, гра'дъ же преда'стся въ ру'цjь халд<е>'йстjь.

26. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

27. а='зъ гд\сь бг~ъ всея` пло'ти, <е>=да` w\т мен<е>`
о<у>=таи'тся что`;

28. Сегw` ра'ди та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ: w\тда'нъ
преда'стся се'й гра'дъ въ ру'цjь царя` вавv"лw'нска,
и= во'зметъ <е>=го`,

29. и= прiи'дутъ халде'<е> вою'ющiи на се'й гра'дъ,
и= пожгу'тъ <е>=го` <о>=гне'мъ, и= хра^мины сожгу'тъ,
въ ни'хже кади'ша на кро'вjьхъ свои'хъ ваа'лу и= возлива'ша
возлiя^нiя богw'мъ и=нjь^мъ, ко <е>='же разгнjь'вати
мя`.

30. Поне'же бjь'ша сы'нове i=и~л<е>вы и= сы'нове i=у^дины
<е>=ди'ни творя'ще sло` пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма w\т
ю='ности своея`, сы'нове i=и~л<е>вы подвиза'ютъ мя`
на гнjь'въ въ дjь'лjьхъ ру'къ свои'хъ, рече` гд\сь.

31. Jа='кw на гнjь'въ мо'й и= на jа='рость мою` бjь`
гра'дъ се'й, w\т негw'же дне` согради'ша <е>=го` и=
да'же до сегw` дне`, jа='кw w\тста'вити <е>=го` w\т
лица` моегw`,

32. sло'бы ра'ди вся'кiя сынw'въ i=и~левыхъ и= i=у'диныхъ,
jа='кw сотвори'ша разгнjь'вати мя` тi'и и= ца'рiе и='хъ,
и= кня^зи и='хъ и= вельмw'жи и='хъ, и= жерцы` и='хъ
и= проро'цы и='хъ, му'жiе i=у^дины и= живу'щiи во i=ер\сли'мjь,

33. и= w=брати'ша хребе'тъ ко мнjь`, а= не лице`: и=
наказа'хъ я=` и=з\ъ о<у>='тра, и= не послу'шаша прiя'ти
наказа'нiя,

34. и= положи'ша w=скверн<е>'нiя своя^ въ дому`, и=дjь'же
нарече'ся и='мя мое`, въ нечистота'хъ свои'хъ:

35. и= согради'ша тр<е>'бища ваа'лу, jа=`же въ де'бри
сы'на <е>=ннw'мля, <е>='же возноси'ти сы'ны своя^ и=
дщ<е>'ри своя^ моло'ху, и='хже не заповjь'дахъ и=`мъ,
и= не взы'де на се'рдце мое`, <е>='же сотвори'ти ме'рзость
сiю` на согрjьше'нiе i=у'дjь.

36. И= нн~jь та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ ко гра'ду,
w= не'мже ты` глаго'леши: пре'данъ бу'детъ въ ру'цjь
царя` вавv"лw'нска мече'мъ и= гла'домъ и= мо'ромъ.

37. Се`, а='зъ соберу` я=` w\т всея` земли`, и=дjь'же
разсjь'яхъ я=` во гнjь'вjь мое'мъ и= jа='рости мое'й
и= въ преwгорче'нiи ве'лiемъ, и= w=бращу` я=` на сiе`
мjь'сто, и= посажду` я=` во о<у>=пова'нiи,

38. и= бу'дутъ ми` въ лю'ди, и= а='зъ бу'ду и=`мъ въ
бг~а:

39. и= да'мъ и=`мъ пу'ть и='нъ и= се'рдце и='но, боя'тися
мен<е>` вся^ дни^, на благоту` и=`мъ и= ча'дwмъ и='хъ
по ни'хъ:

40. и= завjьща'ю и=`мъ завjь'тъ вjь'чный, <е>=гw'же
не w\твращу` послjьди` и='хъ, и= стра'хъ мо'й да'мъ
въ се'рдце и='хъ, ко <е>='же не w\тступи'ти и=`мъ w\т
мен<е>`:

41. и= посjьщу` <е>='же о<у>=бл~жи'ти я=` и= насажду`
я=` въ се'й земли` съ вjь'рою и= со всjь'мъ ср\дцемъ
мои'мъ и= со все'ю дш~е'ю мое'ю.

42. Jа='кw та'кw рече` гд\сь: jа='коже наведо'хъ на
лю'ди сiя^ вся^ sла^я сiя^ вели^кая, та'кw а='зъ наведу`
на ни'хъ вся^ благwты`, jа=`же а='зъ гл~ахъ къ ни^мъ.

43. И= воз\ъwблада'ютъ па'ки се'лы на земли`, w= не'йже
ты` глаго'леши: непрохо'дна бу'детъ w\т человjь^къ
и= скота`, и= преда'шася въ ру'цjь халд<е>'йстjь.

44. И= притя'жутъ се'ла сребро'мъ: и= впи'шеши въ кни^ги,
и= запеча'таеши, и= w=послуши'ши пw'слухи въ земли`
венiамi'ни и= w='крестъ i=ер\сли'ма, и= во градjь'хъ
i=у'диныхъ и= во градjь'хъ го'рнихъ, и= во градjь'хъ
по'льныхъ и= во градjь'хъ %[наге'въ%] {ю='жныхъ}: jа='кw
возвращу` пресел<е>'нiя и='хъ, гл~етъ гд\сь.

Глава` 33.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и втори'цею, то'йже
бя'ше <е>=ще` свя'занъ во дворjь` темни'чнjьмъ, гл~я:

2. та'кw рече` гд\сь, творя'й зе'млю и= о<у>=строя'яй
ю=`, <е>='же и=спра'вити ю=`, гд\сь и='мя <е>=му`:

3. возопi'й ко мнjь`, и= w\твjьща'ю ти` и= возвjьщу`
тебjь` вели^кая и= крjь^пкая, и='хже не разумjь'лъ
<е>=си`.

4. Jа='кw та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ w= домjь'хъ
гра'да сегw` и= w= хра'мjьхъ царя` i=у'дина, расте'рзанныхъ
на <о>=стро'ги и= на забра^ла,

5. <е>='же проти'витися ко халде'<е>мъ, и= напо'лню
<е>=го` ме'ртвыми человjь^ки, и=`хже порази'хъ во гнjь'вjь
мое'мъ и= въ jа='рости мое'й, и= w\тврати'хъ лице`
мое` w\т ни'хъ всjь'хъ ра'ди sло'бъ и='хъ.

6. Се`, а='зъ наведу` на ня` срастjь'нiе jа='звы и=
и=сцjьле'нiе, и= и=зврачу'ю я=` и= jа=влю` и=`мъ, <е>='же
слу'шати, и= и=сцjьлю` я=` и= сотворю` и=`мъ ми'ръ
и= вjь'ру:

7. и= w=бращу` преселе'нiе i=у'дино и= преселе'нiе
i=и~лево, и= согражду` я=`, jа='коже и= пре'жде,

8. и= w=чи'щу я=` w\т всjь'хъ непра'вдъ и='хъ, и='миже
согрjьши'ша ми`, и= мл\стивъ бу'ду всjь^мъ непра'вдамъ
и='хъ, и='миже w\тступи'ша w\т мен<е>`.

9. И= бу'детъ въ весе'лiе и= во хвалу` и= въ вели'чiе
всjь^мъ лю'демъ земли`, и=`же о<у>=слы'шатъ вся^ благwты`,
jа=`же а='зъ сотворю` и=`мъ, и= о<у>=боя'тся, и= w=горча'тся
w= всjь'хъ благота'хъ и= w= все'мъ ми'рjь, <е>=го'же
а='зъ сотворю` и=`мъ.

10. Та'кw рече` гд\сь: <е>=ще` о<у>=слы'шится въ се'мъ
мjь'стjь, w= не'мже вы` глаго'лете: пу'сто <е>='сть
w\т человjь^къ и= w\т скw'тъ, во градjь'хъ i=у'диныхъ
и= внjь` i=ер\сли'ма, w=пустjь'вшихъ, поне'же нjь'сть
человjь'ка, ни скота`,

11. гла'съ весе'лiя и= гла'съ ра'дости, гла'съ жениха`
и= гла'съ невjь'сты, гла'съ глаго'лющихъ: и=сповjь'дайтеся
гд\севи вседержи'телю, jа='кw бл~гъ гд\сь, jа='кw въ
вjь'къ мл\сть <е>=гw`: и= принесу'тъ да'ры похвале'нiя
въ до'мъ гд\сень, jа='кw возвращу` все` преселе'нiе
земли` тоя` по пре'жнему, рече` гд\сь.

12. Та'кw гл~етъ гд\сь си'лъ: <е>=ще` бу'дутъ на се'мъ
мjь'стjь пустjь'мъ, за <е>='же не бы'ти человjь'ку,
ни скоту`, во всjь'хъ градjь'хъ <е>=гw` w=бита^лища
пастухw'въ пасу'щихъ <о>='вцы,

13. во градjь'хъ го'рнихъ и= во градjь'хъ по'льныхъ,
и= во градjь'хъ наге'въ и= въ земли` венiамi'ни, и=
во w=кре'стныхъ i=ер\сли'ма и= во градjь'хъ i=у'диныхъ,
<е>=ще` по'йдутъ <о>='вцы къ руцjь` и=счисля'ющагw,
гл~етъ гд\сь.

14. Се`, днi'е гряду'тъ, рече` гд\сь, и= возста'влю
сло'во бл~го, <е>='же гл~ахъ къ до'му i=и~леву и= къ
до'му i=у'дину.

15. Во дне'хъ <о>='нjьхъ и= въ то` вре'мя произрасти'ти
сотворю` давi'ду w\тра'сль пра'вды, и= сотвори'тъ су'дъ
и= пра'вду на земли`.

16. Во дне'хъ <о>='нjьхъ сп~се'нъ бу'детъ i=у'да, и=
i=ер\сли'мъ пребу'детъ въ наде'жди: и= сiе` <е>='сть
и='мя, и='мже нареку'тъ <е>=го`: гд\сь прв\днъ на'шъ.

17. Та'кw бо рече` гд\сь: не w=скудjь'етъ w\т давi'да
му'жъ сjьдя'й на престо'лjь до'му i=и~лева:

18. и= w\т жерц<е>'въ и= w\т леvi'тwвъ не поги'бнетъ
му'жъ w\т лица` моегw`, принося'й всесожж<е>'нiя и=
да'ръ и= творя'й ж<е>'ртвы по вся^ дни^.

19. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и гл~я:

20. та'кw гл~етъ гд\сь: мо'жетъ ли разори'тися завjь'тъ
мо'й со дне'мъ и= завjь'тъ мо'й съ но'щiю, <е>='же
не бы'ти дню` и= но'щи во вре'мя свое`;

21. то` и= завjь'тъ мо'й разори'тся съ давi'домъ рабо'мъ
мои'мъ, <е>='же не бы'ти w\т негw` сы'ну ца'рствующу
на престо'лjь <е>=гw`, и= съ леvi^ты и= свящ<е>'нники
рабы^ мои'ми.

22. Jа='коже сочт<е>'ны бы'ти не мо'гутъ sвjь'зды неб<е>'сныя,
ни и=змjь'ренъ бы'ти песо'къ морскi'й, та'кw о<у>=мно'жу
сjь'мя раба` моегw` давi'да и= леvi'ты служи'т<е>ли
моя^.

23. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и гл~я:

24. <е>=да` не ви'дjьлъ <е>=си`, что` реко'ша лю'дiе
сi'и, глаго'люще: два` нарw'да, и=`хже и=збра` гд\сь,
и= се`, w\тве'рже я=`: и= преwгорчи'ша людi'й мои'хъ,
(сегw` ра'ди) jа='кw да не бу'детъ ктому` наро'дъ пред\ъ
ни'ми;

25. Та'кw рече` гд\сь: не положи'хъ ли о<у>=`бо завjь'та
моегw` между` дне'мъ и= но'щiю и= зако'нwвъ небеси`
и= земли`;

26. Тогда` и= сjь'мя i=а'кwвле и= давi'да раба` моего`
w\тве'ргу, <е>='же не прiя'ти w\т сjь'мене <е>=гw`
князе'й сjь'мене а=враа'ма и= i=саа'ка и= i=а'кwва:
jа='кw па'ки возвращу` плjь'нъ и='хъ и= поми'лую и=`хъ.

Глава` 34.

Сло'во, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и w\т гд\са, <е>=гда`
навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй и= вси` вw'и <е>=гw`,
и= вся` земля` вла'сти <е>=гw` и= вси` лю'дiе воева'ху
на i=ер\сли'мъ и= на вся^ гра'ды i=у^дины, гл~я:

2. та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ: и=ди` ко седекi'и
царю` i=у'дину и= рече'ши <е>=му`: та'кw рече` гд\сь:
преда'нiемъ преда'стся се'й гра'дъ въ ру'цjь царя`
вавv"лw'нска, и= во'зметъ <е>=го` и= пожже'тъ <е>=го`
<о>=гне'мъ:

3. и= ты` не о<у>=цjьлjь'еши w\т руку` <е>=гw`, и=
jа='тъ бу'деши, и= въ ру'цjь <е>=гw` преда'сися: и=
<о>='чи твои` <о>='чи <е>=гw` о<у>='зрятъ, и= о<у>=ста`
<е>=гw` со о<у>=сты^ твои'ми соглаго'лютъ, и= въ вавv"лw'нъ
вни'деши.

4. Но <о>=ба'че слы'ши сло'во гд\сне, седекi'е, царю`
i=у'динъ! та'кw гл~етъ гд\сь къ тебjь`: не о<у>='мреши
w\т меча`, но въ ми'рjь о<у>='мреши:

5. и= jа='коже пла'каша <о>=тц<е>'въ твои'хъ ца'рствовавшихъ
пре'жде теб<е>`, воспла'чутся и= теб<е>`: о<у>=вы`,
го'споди, и=: о<у>=вы`, го'споди! воспла'чутся и= теб<е>`,
jа='кw сло'во а='зъ согл~ахъ, рече` гд\сь.

6. И= глаго'ла i=еремi'а пр\оро'къ ко седекi'и царю`
i=у'дину вся^ словеса` сiя^ во i=ер\сли'мjь.

7. И= си'ла царя` вавv"лw'нска воева` на i=ер\сли'мъ
и= на гра'ды i=у^дины w=ста'вшыяся: на лахi'съ и= на
а=зи'ку, jа='кw тi'и w=ста'шася во градjь'хъ i=у'диныхъ
гра'ды тв<е>'рды.

8. Сло'во бы'вшее ко i=еремi'и w\т гд\са, повнегда`
сконча'ти царю` седекi'и завjь'тъ къ лю'демъ, и=`же
во i=ер\сли'мjь, <е>='же нарещи` и=`мъ w\тпуще'нiе,

9. <е>='же w\тпусти'ти кому'ждо раба` своего` и= кому'ждо
рабы'ню свою`, <е>=вре'анина и= <е>=вре'аныню, свобw'дны,
да не рабо'таетъ му'жъ w\т i=и~ля.

10. И= w=брати'шася вси` вельмw'жи и= вси` лю'дiе вступи'вшiи
въ завjь'тъ, <е>='же w\тпусти'ти кому'ждо раба` своего`
и= кому'ждо рабу` свою` свобw'дны и= ктому` не владjь'ти
и='ми. Слы'шаша о<у>=`бо и= w\тпусти'ша.

11. И= w=брати'шася по си'хъ вспя'ть и= о<у>=держа'ша
па'ки рабы^ и= рабы^ни своя^, и=`хже w\тпусти'ша свобо'дныхъ,
и= взя'ша въ рабы^ и= рабы^ни.

12. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и w\т гд\са
гл~я:

13. та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ: а='зъ завjьща'хъ
завjь'тъ ко <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ въ де'нь, во'ньже
и=зба'вихъ я=` w\т земли` <е>=гv'петскiя, и=з\ъ до'му
рабо'ты, гл~я:

14. <е>=гда` сконча'ются ше'сть лjь'тъ, да w\тпу'стиши
бра'та своего` <е>=вре'анина, и='же про'данъ <е>='сть
тебjь`: и= да дjь'лаетъ ти` ше'сть лjь'тъ, и= да w\тпу'стиши
<е>=го` свобо'дна w\т себ<е>`. И= не послу'шаша мене`
<о>=тцы` ва'ши, ни приклони'ша о<у>='ха своегw`.

15. И= w=брати'стеся вы` дне'сь сотвори'ти пра^вая
пред\ъ <о>=чи'ма мои'ма, <е>='же нарещи` кому'ждо w\тпуще'нiе
бли'жнягw своегw`: и= соверши'сте завjь'тъ пред\ъ лице'мъ
мои'мъ въ дому`, и=дjь'же нарече'ся и='мя мое` въ не'мъ:

16. и= w\тврати'стеся, и= w=скверни'сте завjь'тъ мо'й,
<е>='же возврати'ти кому'ждо раба` своего` и= кому'ждо
рабу` свою`, и=`хже w\тпусти'сте свобw'дны душе'ю и='хъ:
и= покори'сте и=`хъ, jа='коже бы'ти о<у>= ва'съ въ
рабы^ и= въ рабы^ни.

17. Тогw` ра'ди си'це рече` гд\сь: вы` не послу'шасте
мене`, нарещи` w\тпуще'нiя кi'йждо бра'ту своему` и=
кi'йждо бли'жнему своему`: се`, а='зъ нарица'ю w\тпуще'нiе
ва'мъ на ме'чь и= на сме'рть и= на гла'дъ, и= да'мъ
вы` на разсы'панiе всjь^мъ ца'рствамъ з<е>мны'мъ:

18. и= да'мъ му'жы преступи'вшыя завjь'тъ мо'й и= не
храня'щыя слове'съ завjь'та моегw`, <е>=му'же соизво'лиша
пред\ъ лице'мъ мои'мъ: тельца` <е>=го'же разсjько'ша
на двjь` ча^сти и= ходи'ша между` раздjьле'нными частьми`
<е>=гw`:

19. кня^зи i=у^дины и= кня^зи i=ер\сли^мли, и= вельмо'жы
и= жерцы` и= вся^ лю'ди земли` ходя'щыя между` раздjьле'нымъ
тельце'мъ,

20. и= да'мъ я=` въ ру'ки врагw'мъ и='хъ и= въ ру'ки
и='щущихъ души` и='хъ, и= бу'дутъ тру'пи и='хъ въ jа='дь
пти'цамъ неб<е>'снымъ и= sвjьр<е>'мъ з<е>мны'мъ:

21. и= седекi'ю царя` i=уде'йска и= кня^зи <е>=гw`
да'мъ въ ру'цjь врагw'въ и='хъ и= въ руку` и='щущихъ
души` и='хъ и= въ руку` во'инства царя` вавv"лw'нска,
w\тбjьга'ющихъ w\т ни'хъ.

22. Се`, а='зъ завjьща'ю, рече` гд\сь, и= возвращу`
я=` въ зе'млю сiю`, и= повою'ютъ на ню`, и= во'змутъ
ю=`, и= пожгу'тъ ю=` <о>=гне'мъ и= гра'ды i=у^дины:
и= да'мъ я=` въ непрохw'дны w\т живу'щихъ.

Глава` 35.

Сло'во бы'вшее ко i=еремi'и w\т гд\са, во дни^ i=wакi'ма
сы'на i=wсi'ина, царя` i=у'дина, гл~я:

2. и=ди` въ до'мъ риха'вль и= призови` я=` и= веди`
я=` въ до'мъ гд\сень, во <е>=ди'нъ w\т дворw'въ, и=
напои'ши я=` вiно'мъ.

3. И= и=зведо'хъ i=езо'нiю сы'на i=еремi'ина, сы'на
хавасi'ина, и= бра'тiю <е>=гw`, и= сы'ны <е>=гw`, и=
ве'сь до'мъ риха'вль,

4. и= введо'хъ я=` въ до'мъ гд\сень, во храни'лище
и=мjь'нiя сынw'въ а=на'нiи, сы'на годолi'ина, человjь'ка
бж~iя, и='же <е>='сть бли'з\ъ до'му князе'й, вы'ше
до'му маасе'ова, сы'на селw'мля, стрегу'щагw дво'ръ.

5. И= поста'вихъ пред\ъ ни'ми корча'гъ вiна` и= ча'шы,
и= реко'хъ: пi'йте вiно`.

6. И= реко'ша: не пiе'мъ вiна`, jа='кw i=wнада'въ сы'нъ
риха'вль, <о>=те'цъ на'шъ, заповjь'да на'мъ, глаго'ля:
не пi'йте вiна` вы` и= сы'нове ва'ши до вjь'ка:

7. и= хра'минъ да не соградите`, и= сjь'мене не сjь'йте,
и= вiногра'дъ да не бу'детъ ва'мъ, но въ ку'щахъ да
живе'те вся^ дни^ живота` ва'шегw, да поживе'те дни^
мнw'ги на земли`, на не'йже w=бита'ете вы`.

8. И= послу'шахомъ словесе` i=wнада'ва <о>=тца` на'шегw,
<е>='же не пи'ти вiна` вся^ дни^ живота` на'шегw, мы`
и= ж<е>ны` на'шя, и= сы'нове на'ши и= дщ<е>'ри на'шя,

9. и= <е>='же не согражда'ти хра'минъ жи'ти та'мw:
и= вiногра'да и= ни'вы и= сjь'мене не бы'сть на'мъ.

10. И= жи'хомъ въ ку'щахъ, и= послу'шахомъ и= сотвори'хомъ
по всjь^мъ, <е>=ли^ка заповjь'да на'мъ i=wнада'въ <о>=те'цъ
на'шъ.

11. И= бы'сть, <е>=гда` прiи'де навуходоно'соръ ца'рь
вавv"лw'нскiй на зе'млю на'шу, и= реко'хомъ: вше'дше
да вни'демъ во i=ер\сли'мъ w\т лица` халде'йска и=
w\т лица` си'лы а=ссv"рi'йскiя: и= всели'хомся ту`.

12. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и гл~я:

13. та'кw гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ: и=ди`
и= рцы` человjь'ку i=у'дину и= живу'щымъ во i=ер\сли'мjь:
<е>=да` не воспрiи'мете наказа'нiя послу'шати слове'съ
мои'хъ;

14. О<у>=тверди'ша сло'во сы'нове i=wнада'ва, сы'на
риха'вля, <е>='же заповjь'да сынw'мъ свои^мъ, <е>='же
не пи'ти вiна`, и= не пи'ша да'же до дне` сегw`, jа='кw
послу'шаша за'повjьди <о>=тца` своегw`: а='зъ же гл~ахъ
къ ва'мъ зау'тра, и= не послу'шасте мене`:

15. и= посыла'хъ къ ва'мъ рабы^ моя^ пр\оро'ки, о<у>='тренюя
и= гл~я: w=брати'теся кi'йждо w\т пути` своегw` sла'гw,
и= лу'чше сотвори'те дjьла` своя^, и= не ходи'те в\ъслjь'дъ
богw'въ и=нjь'хъ, <е>='же служи'ти и=`мъ, и= вселите'ся
на земли`, ю='же да'хъ ва'мъ и= <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ:
и= не приклони'сте о<у>=ше'съ ва'шихъ и= не послу'шасте.

16. И= о<у>=ста'виша сы'нове i=wнада^вли, сы'на риха'вля,
за'повjьдь <о>=тца` своегw`, ю='же заповjь'да и=`мъ:
а= лю'дiе мои` не послу'шаша мене`.

17. Сегw` ра'ди си'це рече` гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ:
се`, а='зъ наведу` на i=у'ду и= на вся^ живу'щыя во
i=ер\сли'мjь вся^ sла^я, jа=`же согл~ахъ на ня`: поне'же
гл~ахъ къ ни^мъ, и= не послу'шаша, призыва'хъ я=`,
и= не w\твjьща'ша ми`.

18. До'му же риха'влю рече` i=еремi'а: та'кw рече`
гд\сь бг~ъ вседержи'тель: поне'же послу'шаша сы'нове
i=wнада'ва, сы'на риха'вля, за'повjьди <о>=тца` своегw`,
твори'ти, <е>=ли^ка заповjь'да и=`мъ <о>=те'цъ и='хъ:

19. сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ:
не w=скудjь'етъ му'жъ w\т сынw'въ i=wнада'влихъ, сы'на
риха'вля, стоя'й пред\ъ лице'мъ мои'мъ, вся^ дни^ земли`.

Глава` 36.

И= бы'сть въ лjь'то четве'ртое i=wакi'ма, сы'на i=wсi'ина,
царя` i=у'дина, бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и гл~я:

2. возми` себjь` сви'токъ кни'жный и= напиши` въ не'мъ
вся^ словеса`, jа=`же согл~ахъ къ тебjь` на i=и~ля
и= на i=у'ду и= на вся^ jа=зы'ки, w\т негw'же дне`
гл~ахъ къ тебjь`, w\т дне` i=wсi'и царя` i=у'дина и=
до сегw` дне`:

3. не'гли о<у>=слы'шитъ до'мъ i=у'динъ вся^ sла^я,
jа=`же а='зъ помышля'ю сотвори'ти и=`мъ, да w\твратя'тся
w\т пути` своегw` sла'гw, и= мл\стивъ бу'ду непра'вдамъ
и='хъ и= грjьхw'мъ и='хъ.

4. И= призва` i=еремi'а вару'ха, сы'на нирi'ина: и=
вписа` вару'хъ w\т о<у>='стъ i=еремi'иныхъ вся^ словеса`
гд\сня, jа=`же согл~а къ нему`, во сви'токъ кни'жный.

5. И= заповjь'да i=еремi'а вару'ху глаго'ля: мене`
стрегу'тъ, и= не могу` вни'ти въ до'мъ гд\сень,

6. ты` о<у>=`бо вни'ди и= прочти` во сви'тцjь се'мъ,
въ не'мже написа'лъ <е>=си` w\т о<у>='стъ мои'хъ словеса`
гд\сня, во о<у>='шы людi'й въ дому` гд\сни въ де'нь
поста` и= во о<у>='шы всему` до'му i=у'дину, приходя'щымъ
w\т градw'въ свои'хъ, да прочте'ши и=`мъ:

7. не'гли паде'тъ моли'тва и='хъ пред\ъ лице'мъ гд\снимъ,
и= w\твратя'тся w\т пути` своегw` sла'гw: jа='кw вели'ка
jа='рость и= гнjь'въ гд\сень, <е>=го'же согл~а на лю'ди
сiя^.

8. И= сотвори` вару'хъ сы'нъ нирi'инъ по всему`, <е>=ли^ка
заповjь'да <е>=му` i=еремi'а пр\оро'къ прочести` во
кни'зjь словеса` гд\сня въ дому` гд\сни.

9. И= бы'сть въ пя'тое лjь'то i=wакi'ма царя` i=у'дина,
въ девя'тый мц\съ, заповjь'даша по'стъ пред\ъ лице'мъ
гд\снимъ всjь^мъ лю'демъ во i=ер\сли'мjь и= всему`
мно'жеству, <е>='же сни'деся w\т градw'въ i=у'диныхъ
во i=ер\сли'мъ.

10. И= прочте` вару'хъ во кни'зjь словеса` i=еремi^ина
въ дому` гд\сни, въ дому` гамарi'евjь, сы'на сафа'ня
книго'чiя, во дворjь` вы'шнемъ, во преддве'рiи вра'тъ
до'му гд\сня но'выхъ, во о<у>='шы всjь'хъ людi'й.

11. И= слы'ша мiхе'й сы'нъ гамарi'евъ, сы'на сафа'ня,
вся^ словеса` гд\сня w\т кни'ги.

12. И= сни'де въ до'мъ царе'въ, въ до'мъ кни'жника,
и= се`, та'мw вси` кня^зи сjьдя'ху, <е>=лiса'мъ книго'чiй
и= дале'а сы'нъ селемi'евъ, и= наfа'нъ сы'нъ а=ховw'ровъ
и= гамарi'а сы'нъ сафа'нь, и= седекi'а сы'нъ а=на'нiинъ
и= вси` кня^зи,

13. и= возвjьсти` и=`мъ мiхе'й вся^ словеса`, jа=`же
слы'ша чту'ща вару'ха во о<у>='шы лю'демъ.

14. И= посла'ша вси` кня^зи ко вару'ху сы'ну нирi'ину,
i=удi'ну сы'ну наfанi'ину, сы'на селемi'ина, сы'на
хусi'ина, глаго'люще: кни'гу, ю='же ты` чте'ши во о<у>='шы
лю'демъ, возми` ю=` въ ру'ку свою` и= прiиди`. И= взя`
вару'хъ сы'нъ нирi'инъ кни'гу въ ру'ку свою` и= сни'де
къ ни^мъ.

15. И= реко'ша <е>=му`: па'ки прочти` во о<у>='шы на'ши.
И= прочте` вару'хъ во о<у>='шы и='хъ.

16. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'шаша вся^ словеса`, совjьща'шася
кi'йждо со бли'жнимъ свои'мъ и= рjь'ша вару'ху: возвjьща'юще
возвjьсти'мъ царю` вся^ словеса` сiя^.

17. И= вопроси'ша вару'ха, глаго'люще: w\тку'ду <е>=си`
вписа'лъ вся^ словеса` сiя^;

18. И= рече` вару'хъ: w\т о<у>='стъ свои'хъ повjь'да
ми` i=еремi'а вся^ словеса` сiя^, а='зъ же писа'хъ
въ кни'гу.

19. И= реко'ша кня^зи вару'ху: и=ди` и= скры'йся ты`
и= i=еремi'а, и= человjь'къ да не о<у>=вjь'сть, гдjь`
вы`.

20. И= внидо'ша ко царю` во дво'ръ, кни'гу же вда'ша
храни'ти въ дому` <е>=лiса'ма книго'чiя, и= возвjьсти'ша
царю` вся^ словеса` сiя^.

21. И= посла` ца'рь i=удi'на взя'ти кни'гу. И= взя`
ю=` w\т до'му <е>=лiса'мы книго'чiя, и= прочте` i=удi'нъ
во о<у>='шы цар<е>'вы и= во о<у>='шы всjь'хъ князе'й
стоя'щихъ w='крестъ царя`.

22. Ца'рь же сjьдя'ше во хра'минjь зи'мнjьй, въ девя'тый
мц\съ, и= поста'влено бjь` пред\ъ ни'мъ <о>=гни'ще
со <о>=гне'мъ.

23. И= бы'сть чту'щу i=удi'ну тре'тiй ли'стъ и= четве'ртый,
раздроби` я=` бри'твою книго'чiя и= возмета'ше на <о>='гненное
<о>=гни'ще, до'ндеже сконча'ся ве'сь сви'токъ на <о>='гненнjьмъ
<о>=гни'щи.

24. И= не о<у>=жасо'шася и= не растерза'ша ри'зъ свои'хъ
ца'рь и= вси` <о>='троцы <е>=гw`, слы'шавшiи вся^ словеса`
сiя^.

25. <Е>=лнаfа'нъ же и= дале'а, и= гамарi'а и= годолi'а
глаго'лаша царю`, <е>='же бы не сожещи` сви'тка. И=
не послу'ша и='хъ.

26. И= повелjь` ца'рь i=еремеи'лу сы'ну царе'ву и=
сара'еви сы'ну <е>=зрiи'леву и= селемi'ю сы'ну а=вдеи'леву,
да и=зыма'ютъ вару'ха книго'чiя и= i=еремi'ю пр\оро'ка.
Но сокры` я=` гд\сь.

27. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и, <е>=гда`
сожже` ца'рь сви'токъ, вся^ словеса`, jа=`же вписа`
вару'хъ w\т о<у>='стъ i=еремi'иныхъ, гл~я:

28. па'ки возми` ты` сви'токъ другi'й и= впиши` вся^
словеса` бы^вшая во сви'тцjь, jа=`же сожже` ца'рь i=wакi'мъ:

29. и= ко i=wакi'му царю` i=у'дину рече'ши: та'кw рече`
гд\сь: ты` соже'глъ <е>=си` сiю` кни'гу, глаго'ля:
почто` вписа'лъ <е>=си` въ не'й, глаго'ля: входя` вни'детъ
ца'рь вавv"лw'нскiй и= потреби'тъ зе'млю сiю`, и= потребя'тся
w\т нея` человjь'цы и= ско'ти;

30. Тогw` ра'ди си'це рече` гд\сь на i=wакi'ма царя`
i=у'дина: не бу'детъ <е>=му` сjьдя'щагw на престо'лjь
давi'довjь, и= бу'детъ тjь'ло <е>=гw` ме'ртвое пове'ржено
на знои` дневнjь'мъ и= на мра'зjь нощнjь'мъ:

31. и= посjьщу` на'нь и= на <е>=гw` ро'дъ и= на <о>='троки
<е>=гw`, и= наведу` на'нь и= на живу'щыя во i=ер\сли'мjь
и= на зе'млю i=у'дину вся^ sла^я, jа=`же согл~ахъ на
ня`, и= не послу'шаша.

32. И= взя` вару'хъ сви'токъ другi'й и= вписа` въ не'мъ
w\т о<у>='стъ i=еремi'иныхъ вся^ словеса` кни'ги, jа=`же
сожже` i=wакi'мъ ца'рь i=у'динъ: и= <е>=ще` приложи'шася
<е>=му` словеса` мнw'жайша не'же п<е>'рвая.

Глава` 37.

И= ца'рствова седекi'а сы'нъ i=wсi'инъ вмjь'стw i=ехонi'и
сы'на i=wакi'мова, <е>=го'же поста'ви навуходоно'соръ
ца'рь вавv"лw'нскiй ца'рствовати во i=уде'и.

2. И= не послу'ша то'й и= <о>='троцы <е>=гw` и= лю'дiе
земли` слове'съ гд\снихъ, jа=`же гл~а руко'ю i=еремi'иною.

3. И= посла` ца'рь седекi'а i=wаха'ла сы'на селемi'ина
и= софо'нiю сы'на массе'а жерца` ко i=еремi'и пр\оро'ку,
глаго'ля: моли'ся за ны` ко гд\су бг~у на'шему.

4. I=еремi'а же свобо'денъ прихожда'ше и= прохожда'ше
средjь` гра'да, не введо'ша бо <е>=го` во хра'мину
темни'чную.

5. И= си'ла фараw'ня и=зы'де и=з\ъ <е>=гv'пта, и= слы'шавше
халде'<е> w=бле'гшiи i=ер\сли'мъ слу'хъ и='хъ, w\тступи'ша
w\т i=ер\сли'ма.

6. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и гл~я:

7. та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ: та'кw рече'ши царю`
i=у'дину, посла'вшему къ тебjь` вопроси'ти мя`: се`,
си'ла фараw'ня, и=зше'дшая ва'мъ на по'мощь, возврати'тся
па'ки до земли` <е>=гv'петскiя,

8. и= возвратя'тся халде'<е> и= повою'ютъ гра'дъ се'й,
и= во'змутъ <е>=го` и= пожгу'тъ <е>=го` <о>=гне'мъ.

9. Jа='кw та'кw рече` гд\сь: не прельща'йте ду'шъ свои'хъ,
глаго'люще: w\тходя'ще w\ти'дутъ w\т на'съ халде'<е>:
jа='кw не w\ти'дутъ.

10. И= а='ще побiе'те всю` си'лу халде'<е>въ вою'ющихъ
на вы`, и= w=ста'нутъ нjь'цыи jа='звени, кi'йждо на
мjь'стjь свое'мъ, сi'и воста'нутъ и= пожгу'тъ гра'дъ
се'й <о>=гне'мъ.

11. И= бы'сть <е>=гда` взы'де си'ла халде'йска w\т
i=ер\сли'ма, w\т лица` си'лы фараw'ни,

12. и=зы'де i=еремi'а и=з\ъ i=ер\сли'ма и=ти` въ зе'млю
венiамi'ню, <е>='же купи'ти w\тту'ду посредjь` людi'й.

13. Внегда' же бы'ти <е>=му` во вратjь'хъ венiамi'нихъ,
и= (бы'сть) та'мw человjь'къ, о<у>= негw'же w=бита`
саруi'а сы'нъ селемi'инъ, сы'на а=на'нiина, и= взя`
i=еремi'ю, глаго'ля: ко халде'<е>мъ ты` бjьжи'ши.

14. И= рече` i=еремi'а: лжа`, не ко халде'<е>мъ а='зъ
бjьгу`. И= не послу'ша <е>=гw`. И= взя` саруi'а i=еремi'ю
и= приведе` <е>=го` ко княз<е>'мъ.

15. И= разгнjь'вашася кня^зи на i=еремi'ю и= би'ша
<е>=го`, и= посла'ша <е>=го` въ до'мъ i=wнаfа'на книго'чiя,
jа='кw то'й сотвори'ша хра'миною темни'чною.

16. И= прiи'де i=еремi'а въ до'мъ рва` и= въ хере'тъ
{о<у>=зи'лище}, и= сjь'де ту` дни^ мнw'ги.

17. И= посла` седекi'а ца'рь и= призва` <е>=го`, и=
вопроша'ше <е>=го` ца'рь w='тай, а='ще <е>='сть сло'во
w\т гд\са; И= рече` <е>=му` i=еремi'а: <е>='сть. И=
рече`: въ ру'цjь царя` вавv"лw'нска пре'данъ бу'деши.

18. И= рече` i=еремi'а царю`: чи'мъ преwби'дjьхъ тя`
и= <о>='троки твоя^ и= лю'ди сiя^, jа='кw ты` вдае'ши
мя` въ до'мъ темни'чный;

19. и= гдjь` су'ть проро'цы ва'ши прорица'вшiи ва'мъ,
глаго'люще, jа='кw не прiи'детъ ца'рь вавv"лw'нскiй
на ва'съ и= на зе'млю сiю`;

20. нн~jь же послу'шай, молю'тися, го'споди мо'й, царю`,
да паде'тъ моле'нiе мое` пред\ъ лице'мъ твои'мъ: и=
не посыла'й мя` па'ки въ до'мъ i=wнаfа'на книго'чiя,
да не о<у>=мру` та'мw.

21. И= повелjь` ца'рь, и= вверго'ша <е>=го` во хра'мину
темни'чную, и= дая'ху <е>=му` хлjь'бъ <е>=ди'нъ на
де'нь и=звнjь`, и=дjь'же пеку'тъ, до'ндеже сконча'шася
хлjь'бы и=з\ъ гра'да. И= сjьдя'ше i=еремi'а во дворjь`
темни'чнjьмъ.

Глава` 38.

И= слы'ша сафанi'а сы'нъ наfа'нь и= годолi'а сы'нъ
пасхw'ровъ, и= i=wаха'лъ сы'нъ селемi'инъ и= фасхw'ръ
сы'нъ мелхi'евъ словеса`, jа=`же i=еремi'а глаго'ла
ко всjь^мъ лю'демъ, глаго'ля:

2. та'кw рече` гд\сь: сjьдя'й во гра'дjь се'мъ о<у>='мретъ
мече'мъ и= гла'домъ и= мо'ромъ, и=сходя'й же ко халде'<е>мъ
жи'въ бу'детъ, и= бу'детъ душа` <е>=гw` на w=брjь'тенiе,
и= жи'въ бу'детъ.

3. Jа='кw та'кw рече` гд\сь: преда'нiемъ преда'стся
гра'дъ се'й въ ру'цjь си'лы царя` вавv"лw'нска, и=
во'зметъ <е>=го`.

4. И= реко'ша царю`: да о<у>='мретъ человjь'къ то'й,
jа='кw се'й разслабля'етъ ру'цjь муже'й вою'ющихъ w=ста'вшихся
во гра'дjь и= ру'ки всjь'хъ людi'й, глаго'ля къ ни^мъ
по словес<е>'мъ си^мъ: jа='кw человjь'къ се'й не проповjь'даетъ
лю'демъ си^мъ ми'ра, но то'кмw sла^я.

5. И= рече` ца'рь седекi'а: се`, то'й въ рука'хъ ва'шихъ.
Поне'же не можа'ше ца'рь проти'ву и=`мъ.

6. И= взя'ша i=еремi'ю и= вверго'ша <е>=го` въ ро'въ
мелхi'инъ, сы'на царе'ва, и='же бя'ше во дворjь` темни'чнjьмъ:
и= свjь'сиша <е>=го` о<у>='жами въ ро'въ, въ ро'вjь
же не бя'ше воды`, но ти'на, и= бя'ше въ ти'нjь i=еремi'а.

7. И= слы'ша а=вдемеле'хъ му'ринъ, и= то'й бя'ше во
дворjь` царе'вjь, jа='кw вверго'ша i=еремi'ю въ ро'въ:
ца'рь же (въ то'й ча'съ) сjьдя'ше во вратjь'хъ венiамi'нихъ.

8. И= и=зы'де а=вдемеле'хъ w\т до'му царе'ва и= рече`
ко царю` глаго'ля:

9. sлосотвори'лъ <е>=си`, jа=`же сотвори'лъ <е>=си`,
о<у>=бива'я человjь'ка сего` w\т лица` гла'да, jа='кw
нjь'сть хлjь'ба во гра'дjь ктому`.

10. И= повелjь` ца'рь а=вдемеле'ху, глаго'ля: поими`
съ собо'ю w\тсю'ду три'десять муже'й и= и=звлецы` i=еремi'ю
и=з\ъ ро'ва, да не о<у>='мретъ.

11. И= поя'тъ а=вдемеле'хъ му'жы, и= прiи'де въ до'мъ
царе'въ подзе'мный, и= взя` w\тту'ду в<е>'тхи по'рты
и= в<е>'тхiя о<у>='жы, и= вве'рже я=` ко i=еремi'и
въ ро'въ, и= рече` къ нему`:

12. положи` сiя^ под\ъ о<у>='жы. И= сотвори` i=еремi'а
си'це.

13. И= и=звлеко'ша <е>=го` о<у>='жами и= и=з\ъя'ша
<е>=го` и=з\ъ ро'ва. И= сjь'де i=еремi'а во дворjь`
темни'чнjьмъ.

14. И= посла` ца'рь, и= призва` къ себjь` i=еремi'ю
въ до'мъ %[а=селiси'ль%], и='же въ дому` гд\сни. И=
рече` <е>=му` ца'рь: вопроша'ю тя` словесе` (<е>=ди'нагw),
и= не о<у>=та'й w\т мен<е>` словесе`.

15. И= рече` i=еремi'а царю`: а='ще повjь'мъ ти`, то`
не сме'ртiю ли о<у>=мори'ши мя`; и= а='ще совjьща'ю
ти`, то` не послу'шаеши мене`.

16. И= кля'тся <е>=му` ца'рь, глаго'ля: жи'въ гд\сь,
и='же сотвори` на'мъ ду'шу сiю`, а='ще о<у>=бiю` тя`
и= а='ще преда'мъ тя` въ ру'цjь человjь^къ си'хъ и='щущихъ
души` твоея` (на сме'рть).

17. И= рече` <е>=му` i=еремi'а: та'кw рече` гд\сь си'лъ,
бг~ъ i=и~левъ: а='ще и=зыды'й и=зы'деши къ воево'дамъ
царя` вавv"лw'нска, жива` бу'детъ душа` твоя`, и= гра'дъ
се'й не пожже'тся <о>=гне'мъ, и= жи'въ бу'деши ты`
и= до'мъ тво'й:

18. а='ще же не и=зы'деши ко княз<е>'мъ царя` вавv"лw'нска,
преда'стся гра'дъ се'й въ ру'цjь халд<е>'йстjь, и=
пожгу'тъ <е>=го` <о>=гне'мъ, и= ты` не спасе'шися w\т
руки` и='хъ.

19. И= рече` ца'рь i=еремi'и: а='зъ w=пасе'нiе и='мамъ
w\т i=уде'<е>въ и=збjьжа'вшихъ ко халде'<е>мъ, да не
предаду'тъ мя` (халде'<е>) въ ру'цjь и='хъ, и= поруга'ются
ми`.

20. И= рече` i=еремi'а: не предадя'тъ тебе`: послу'шай
о<у>=`бо словесе` гд\сня, <е>='же а='зъ глаго'лю тебjь`,
и= лу'чше ти` бу'детъ, и= жива` бу'детъ душа` твоя`:

21. и= а='ще не восхо'щеши ты` и=зы'ти, сiе` сло'во,
<е>='же сказа` мнjь` гд\сь:

22. и= се`, вся^ ж<е>ны`, w=ста'вшыяся въ дому` царя`
i=у'дина, и=зведу'тся ко княз<е>'мъ царя` вавv"лw'нска:
и= ты^я глаго'лаху: прельсти'ша тя` и= премого'ша тя`
му'жiе ми'рницы твои`, и= w=сла'биша во поползнове'нiихъ
но'гу твою` и= w\тврати'шася w\т теб<е>`:

23. и= ж<е>ны` твоя^ и= ча^да твоя^ и=зведу'тъ ко халде'<е>мъ,
и= ты` не о<у>=цjьлjь'еши, jа='кw руко'ю царя` вавv"лw'нска
jа='тъ бу'деши, и= гра'дъ се'й пожже'тся.

24. И= рече` <е>=му` ца'рь: человjь'къ да не о<у>=вjь'сть
слове'съ си'хъ, и= да не о<у>='мреши ты`.

25. И= а='ще о<у>=слы'шатъ кня^зи, jа='кw глаго'лахъ
съ тобо'ю, и= прiи'дутъ къ тебjь` и= реку'тъ ти`: повjь'ждь
на'мъ, что` глаго'ла къ тебjь` ца'рь; не о<у>=та'й
w\т на'съ, и= не о<у>=бiе'мъ тебе`: и= что` глаго'ла
къ тебjь` ца'рь;

26. И= рече'ши и=`мъ: поверго'хъ а='зъ моле'нiе мое`
пред\ъ лице'мъ царе'вымъ, jа='кw да не возврати'тъ
мене` въ до'мъ i=wнаfа'нь, о<у>=мре'ти ми` та'мw.

27. И= прiидо'ша вси` кня^зи ко i=еремi'и и= вопроси'ша
<е>=го`. И= повjь'да и=`мъ по всjь^мъ словес<е>'мъ
си^мъ, jа=`же заповjь'да <е>=му` ца'рь. И= о<у>=мо'лкнуша,
jа='кw нjь'сть слы'шано сло'во гд\сне.

28. И= сjьдя'ше i=еремi'а во дворjь` темни'чнjьмъ,
до'ндеже взя'ша i=ер\сли'мъ.

Глава` 39.

И= бы'сть въ девя'тое лjь'то седекi'и царя` i=у'дина,
въ мц\съ деся'тый, прiи'де навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй
и= вся` си'ла <е>=гw` на i=ер\сли'мъ, и= воева'ху на'нь.

2. И= въ первоена'десять лjь'то седекi'и, въ мц\съ
четве'ртый, въ девя'тый де'нь мц\са, разсjь'деся гра'дъ.

3. И= внидо'ша вси` кня^зи царя` вавv"лw'нска и= сjьдо'ша
во вратjь'хъ сре'днихъ, ниргелсараса'ръ, самага'дъ,
навусаха'ръ, навусарi'съ, нагарга'съ, насерравама'гъ,
и= про'чiи воевw'ды царя` вавv"лw'нскагw.

4. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=зрjь` я=` седекi'а ца'рь
i=у'динъ и= вси` му'жiе ра'тнiи, и= и=збjьго'ша, и=
и=зыдо'ша въ нощи` w\т гра'да по пути` вертогра'да
царе'ва и= сквозjь` врата`, jа=`же бjь'ша между` стjьно'ю
и= предстjь'нiемъ: и= и=зыдо'ша въ пу'ть пусты'ни.

5. И= гна'ша в\ъслjь'дъ и='хъ во'инство халде'йско,
и= постиго'ша седекi'ю на по'ли пусты'ни i=ерiхw'нскiя,
и= <е>='мше приведо'ша къ навуходоно'сору царю` вавv"лw'нску
во ревла'fъ, и='же въ земли` <е>=ма'fъ, и= глаго'ла
къ нему` съ судо'мъ.

6. И= и=зби` ца'рь вавv"лw'нскiй сы'ны седекi^ины во
ревла'fjь пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`, и= вся^ вельмо'жы
i=у^дины поби` ца'рь вавv"лw'нскiй.

7. И= <о>='чи седекi'и и=з\ъя'тъ, и= w=кова` <е>=го`
пу^ты, и= w\тведе` <е>=го` въ вавv"лw'нъ.

8. До'мъ же царе'въ и= до'мы всjь'хъ людi'й пожго'ша
халде'<е> <о>=гне'мъ и= стjь'ну i=ер\сли'мску преврати'ша:

9. и= w=ста'нокъ людi'й, и= w=ста'вшихъ во гра'дjь,
и= о<у>=бjь'гшыя, и=`же о<у>=теко'ша ко царю` вавv"лw'нску,
и= w=ста'нокъ людi'й, и= w=ста'вшихъ пресели` навузарда'нъ
воево'да въ вавv"лw'нъ:

10. а= w\т людi'й о<у>=бо'гихъ, ничто'же и=му'щихъ,
w=ста'ви навузарда'нъ воево'да во'инствъ въ земли`
i=у'динjь, и= даде` и=`мъ вiногра'ды и= ни^вы въ то'й
де'нь.

11. И= заповjь'да навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй
w= i=еремi'и пр\оро'цjь навузарда'нови воево'дjь во'инствъ
и= рече`:

12. возми` <е>=го` и= положи` на'нь <о>='чи твои` и=
ничто'же <е>=му` сотвори` sла`: но jа='коже восхо'щетъ,
та'кw сотвори` <е>=му`.

13. Посла` о<у>=`бо навузарда'нъ воево'да во'инства
и= навузезва'нъ, и= ра<пс>ари'съ и= нирге'лъ, и= сараса'ръ
и= фавма'нъ, и= вси` воевw'ды царя` вавv"лw'нска:

14. и= посла'ша, и= поя'ша i=еремi'ю w\т двора` темни'чнагw,
и= да'ша <е>=го` годолi'и сы'ну а=хiка'мову, сы'на
сафа'ня, и= и=зведо'ша <е>=го`, и= сjь'де средjь` людi'й.

15. И= ко i=еремi'и бы'сть сло'во гд\сне во дворjь`
темни'чнjьмъ гл~я:

16. и=ди` и= рцы` ко а=вдемеле'ху му'рину, глаго'ля:
та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ: се`, а='зъ приношу`
словеса` моя^ на гра'дъ се'й во sла^я, а= не во бл~га^я:
и= бу'дутъ пред\ъ лице'мъ твои'мъ въ то'й де'нь:

17. и= и=зба'влю тя` въ то'й де'нь, и= не да'мъ тебе`
въ ру'цjь человjь^къ, и='хже ты` бои'шися w\т лица`
и='хъ:

18. jа='кw и=збавля'я сп~су' тя, и= мече'мъ не паде'ши:
и= бу'детъ душа` твоя` на w=брjь'тенiе, jа='кw о<у>=пова'лъ
<е>=си` на мя`, рече` гд\сь.

Глава` 40.

Сло'во бы'вшее ко i=еремi'и w\т гд\са, повнегда` w\тпусти`
<е>=го` навузарда'нъ а=рхiмагi'ръ и=з\ъ ра'мы, <е>=гда`
взя` <е>=го` свя'занаго пу^ты w\т среды`, w\т i=ер\сли'ма
и= w\т i=у'ды преселе'нiя, ведо'мыхъ въ вавv"лw'нъ.

2. И= взя` <е>=го` а=рхiмагi'ръ и= рече` <е>=му`: гд\сь
бг~ъ тво'й согл~алъ <е>='сть sла^я сiя^ на мjь'сто
сiе`:

3. и= приведе`, и= сотвори` гд\сь, jа='коже рече`,
зане` согрjьши'сте <е>=му` и= не послу'шасте гла'са
<е>=гw`, и= бы'сть ва'мъ глаго'лъ се'й.

4. И= се`, нн~jь разрjьши'хъ тя` w\т о<у>='зъ, jа=`же
на руку` тво<е>'ю: а='ще ти` <е>='сть добро` и=ти`
со мно'ю въ вавv"лw'нъ, поиди`, и= положу` <о>='чи
мои` на тя`: а='ще же ни`, w=ста'ни здjь`: се`, вся`
земля` пред\ъ лице'мъ твои'мъ <е>='сть: что` и=зво'лиши,
и= а='може восхо'щеши и=ти`, та'мw и=ди`:

5. и= возврати'ся ко годолi'и, сы'ну а=хiка'мову, сы'ну
сафа'ню, <е>=го'же поста'ви ца'рь вавv"лw'нскiй въ
земли` i=у'динjь, и= живи` съ ни'мъ средjь` людi'й,
во всjь'хъ благи'хъ пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, <е>='же
ходи'ти, и= ходи`. И= даде` <е>=му` а=рхiмагi'ръ пи'щу
и= да'ры и= w\тпусти` <е>=го`.

6. И= прiи'де i=еремi'а ко годолi'и сы'ну а=хiка'мову
въ массифа'fъ и= сjь'де средjь` людi'й свои'хъ w=ста'вшихся
на земли`.

7. И= <е>=гда` о<у>=слы'шаша вси` воевw'ды си'лы jа='же
на селjь`, тi'и и= си^лы и='хъ, jа='кw поста'вилъ <е>='сть
ца'рь вавv"лw'нскiй годолi'ю сы'на а=хiка'мова (властели'на)
над\ъ земле'ю, и= jа='кw предаде` <е>=му` му'жы и=
ж<е>ны` и= дjь'ти, и= w\т о<у>=бо'гихъ земли`, и=`же
не преведе'ни бы'ша въ вавv"лw'нъ:

8. прiидо'ша ко годолi'и въ массифа'fъ i=сма'илъ сы'нъ
наfанi'инъ и= i=wана'нъ, и= i=wнаfа'нъ сы'нъ карi'евъ
и= саре'а сы'нъ fанаеме'fовъ, и= сы'нове w=фи`, и=`же
бjь'ша и=з\ъ нетwфа'fы, и= i=езонi'а сы'нъ маха'fы,
тi'и и= му'жiе и='хъ.

9. И= кля'тся и=`мъ годолi'а и= муж<е>'мъ и='хъ, глаго'ля:
не о<у>=бо'йтеся w\т лица` <о>='трwкъ халде'йскихъ:
всели'теся на земли` и= служи'те царю` вавv"лw'нску,
и= лу'чше ва'мъ бу'детъ:

10. и= се`, а='зъ сjьжу` въ массифа'fjь, ста'ти проти'ву
лицу` халде'йску, и=`же а='ще прiи'дутъ на ва'съ: вы'
же собери'те вiно` и= <о>=во'щь, и= собери'те ма'сло,
и= влi'йте въ сосу'ды своя^, и= всели'теся во гра'ды,
jа=`же о<у>=держа'сте.

11. И= вси` i=уде'<е>, и=`же въ земли` мwа'вли и= въ
сынjь'хъ а=ммw'нихъ, и= и=`же во i=думе'и и= и=`же
во все'й земли`, о<у>=слы'шаша, jа='кw да'лъ <е>='сть
ца'рь вавv"лw'нскiй w=ста'нокъ во i=у'дjь и= jа='кw
поста'вилъ <е>='сть над\ъ ни'ми годолi'ю сы'на а=хiка'мова,
сы'на сафа'нова.

12. И= прiидо'ша вси` i=уде'<е> w\т всjь'хъ мjь'стъ,
въ ня'же бя'ху о<у>=бjь'гли, и= прiидо'ша ко годолi'и
въ зе'млю i=у'дину въ массифа'fъ, и= собра'ша вiно`
и= <о>=во'щь и= ма'сло мно'го sjьлw`.

13. I=wана'нъ же сы'нъ карi'евъ и= вси` воевw'ды си'лы,
и=`же на се'лjьхъ, прiидо'ша ко годолi'и въ массифа'fъ

14. и= реко'ша <е>=му`: вjь'си ли, jа='кw велiса` ца'рь
сынw'въ а=ммw'нихъ посла` къ тебjь` i=сма'ила сы'на
наfанi'ева порази'ти ду'шу твою`; И= не вjь'рова и=`мъ
годолi'а сы'нъ а=хiка'мль.

15. I=wана'нъ же сы'нъ карi'евъ рече` ко годолi'и w='тай
въ массифа'fjь, глаго'ля: да и=ду` о<у>='бw и= побiю`
i=сма'ила, сы'на наfанi'ина: и= никто'же да о<у>=вjь'сть,
да не ка'кw порази'тъ ду'шу твою`, и= разсы'плется
ве'сь i=у'да со'браный къ тебjь`, и= поги'бнетъ w=ста'нокъ
i=у'динъ.

16. И= рече` годолi'а ко i=wана'ну сы'ну карi'еву:
не сотвори` дjь'ла сегw`, jа='кw лжу` ты` глаго'леши
на i=сма'ила.

Глава` 41.

И= бы'сть въ седмы'й мц\съ, прiи'де i=сма'илъ сы'нъ
наfанi'инъ сы'на <е>=лiса'мова, w\т ро'да царе'ва,
и= вельмw'жи цар<е>'вы де'сять муже'й съ ни'мъ ко годолi'и
въ массифа'fъ, и= jа=до'ша ту` вку'пjь хлjь'бъ.

2. И= воста` i=сма'илъ и= де'сять муже'й и=`же съ ни'мъ,
и= порази'ша годолi'ю мече'мъ, и= о<у>=би'ша, <е>=го'же
поста'ви ца'рь вавv"лw'нскiй над\ъ земле'ю,

3. и= всjь'хъ i=уде'<е>въ, и=`же бjь'ша съ ни'мъ въ
массифа'fjь, и= всjь'хъ халде'<е>въ, и=`же w=брjьто'шася
та'мw, и= муже'й вое'нныхъ и=зби` i=сма'илъ.

4. И= бы'сть во вторы'й де'нь по о<у>=бiе'нiи годолi'евjь,
и= человjь'къ не о<у>=вjь'дjь.

5. И= прiидо'ша му'жiе w\т сv"хе'ма и= w\т сали'ма
и= w\т самарi'и <о>='смьдесятъ муже'й, w=бри'тыми брада'ми
и= расте'рзаными ри'зами, пла'чущеся, и= да'ры и= fv"мiа'мъ
въ руку` и='хъ, <е>='же внести` въ до'мъ гд\сень.

6. И= и=зы'де проти'ву и=`мъ i=сма'илъ сы'нъ наfанi'евъ
w\т массифы`: тi'и же и=дя'ху и= пла'кахуся: и= <е>=гда`
срjь'теся съ ни'ми, рече` къ ни^мъ: вни'дите ко годолi'и.

7. И= бы'сть, вше'дшымъ и=`мъ средjь` гра'да, и=зсjьче`
я=` i=сма'илъ о<у>= кла'дязя, то'й и= му'жiе, и=`же
бjь'ша съ ни'мъ.

8. И= w=брjьто'шася де'сять муже'й ту` и= рjь'ша i=сма'илу:
не о<у>=бi'й на'съ, jа='кw су'ть на'мъ и=мjь^нiя на
ни'вахъ, пшени'ца и= jа=чме'нь, и= ме'дъ и= ма'сло.
И= мину` и=`хъ и= не о<у>=би` и=`хъ посредjь` бра'тiй
и='хъ.

9. И= кла'дязь, во'ньже вве'рже i=сма'илъ вся^, jа=`же
и=зби`, се'й кла'дязь вели'къ <е>='сть, <е>=го'же сотвори`
ца'рь а='са, w\т лица` ваа'сы царя` i=и~лева, се'й
напо'лни i=сма'илъ о<у>=бiе'нными.

10. И= w=брати` i=сма'илъ вся^ лю'ди w=ста'вшыя въ
массифа'fjь и= дщ<е>'ри цар<е>'вы, jа=`же вручи'лъ
а=рхiмагi'ръ годолi'и сы'ну а=хiка'мову, и= взя` и=`хъ
i=сма'илъ сы'нъ наfа'нь: и= w\ти'де на <о>='ну страну`
сынw'въ а=ммw'нихъ.

11. И= слы'ша i=wана'нъ сы'нъ карi'евъ и= вси` воевw'ды
си'лы, и=`же съ ни'мъ, вся^ sла^я, jа=`же сотвори`
i=сма'илъ сы'нъ наfанi'евъ,

12. и= приведо'ша вся^ вw'я своя^ и= и=дя'ху воева'ти
на'нь, и= w=брjьто'ша <е>=го` при водjь` мно'зjь во
гаваw'нjь.

13. И= бы'сть, <е>=гда` о<у>=ви'дjьша вси` лю'дiе,
и=`же со i=сма'иломъ, i=wана'на сы'на карi'ева и= вся^
воевw'ды си'лы, и=`же бы'ша съ ни'мъ, возра'довашася:

14. и= возврати'шася вси` лю'дiе, и=`хже плjьни` i=сма'илъ
w\т массифы`, и= возврати'вшеся w\тидо'ша ко i=wана'ну
сы'ну карi'еву.

15. I=сма'илъ же о<у>=цjьлjь` со <о>=смiю` му^жи w\т
лица` i=wана'ня и= и='де ко сынw'мъ а=ммw^нимъ.

16. И= взя` i=wана'нъ и= вси` воевw'ды си'лы, и=`же
съ ни'мъ, вся^ w=ста'вшыяся лю'ди, и=`хже возврати`
w\т i=сма'ила сы'на наfа'ня и=з\ъ массифа'fа, повнегда`
о<у>=би` годолi'ю, сы'на а=хiка'мля, му'жы си^льны
на ра'ти, и= ж<е>ны`, и= w=ста'нки, и= ка'женики, и=`хже
w=брати` w\т гаваw'на,

17. и= и=до'ша, и= сjьдо'ша на земли` вирwfоа'мли,
jа='же ко виfлее'му, <е>='же и=ти` и= вни'ти во <е>=гv'петъ
w\т лица` халде'йска: поне'же о<у>=боя'шася w\т лица`
и='хъ:

18. jа='кw о<у>=би` i=сма'илъ годолi'ю, <е>=го'же поста'ви
ца'рь вавv"лw'нскiй на земли` i=у'динjь.

Глава` 42.

И= прiидо'ша вси` воевw'ды си'лы, и= i=wана'нъ сы'нъ
карi'евъ и= а=зарi'а сы'нъ маасе'евъ, и= вси` лю'дiе
w\т ма'ла и= до вели'ка

2. ко i=еремi'и пр\оро'ку и= реко'ша <е>=му`: да паде'тъ
моли'тва на'ша пред\ъ лице'мъ твои'мъ, и= помоли'ся
w= на'съ ко гд\севи бг~у твоему` w= w=ста'вшихся си'хъ:
jа='кw w=ста'ся ма'лw на'съ w\т мно'гихъ, jа='коже
<о>='чи твои` ви'дятъ:

3. и= да возвjьсти'тъ на'мъ гд\сь бг~ъ тво'й пу'ть,
по нему'же по'йдемъ, и= сло'во, <е>='же сотвори'мъ.

4. И= рече` и=`мъ i=еремi'а пр\оро'къ: слы'шахъ: се`,
а='зъ помолю'ся w= ва'съ гд\севи бг~у на'шему по словес<е>'мъ
ва'шымъ: и= бу'детъ, сло'во, <е>='же w\твjьща'етъ гд\сь,
повjь'мъ ва'мъ и= не потаю` w\т ва'съ словесе`.

5. Тi'и же реко'ша i=еремi'и: бу'ди гд\сь въ на'съ
по'слухъ правди'въ и= вjь'ренъ, jа='кw по всему` сло'ву,
<е>='же а='ще по'слетъ гд\сь къ на'мъ, та'кw сотвори'мъ:

6. а='ще добро` и= а='ще sло`, гла'са гд\са на'шегw,
къ нему'же мы` посыла'емъ тя`, послу'шаемъ, да лу'чше
на'мъ бу'детъ, jа='кw послу'шаемъ гла'са гд\са бг~а
на'шегw.

7. И= <е>=гда` сконча'шася де'сять днi'й, бы'сть сло'во
гд\сне ко i=еремi'и.

8. И= призва` i=wана'на сы'на карi'ева и= воевw'ды
си'лы, и=`же съ ни'мъ бы'ша, и= вся^ лю'ди w\т ма'ла
и= до вели'ка,

9. и= рече` и=`мъ: та'кw рече` гд\сь бг~ъ i=и~левъ,
къ нему'же посыла'сте мя`, да простру` моли^твы ва'шя
пред\ъ ни'мъ:

10. а='ще сjьдя'ще ся'дете на земли` се'й, то` сози'жду
ва'съ, а= не разорю`, и= насажду` ва'съ, а= не и=сто'ргну,
jа='кw преста'хъ w\т sw'лъ, jа=`же сотвори'хъ ва'мъ.

11. Не о<у>=бо'йтеся w\т лица` царя` вавv"лw'нска,
<е>=го'же вы` боите'ся: w\т лица` <е>=гw` не о<у>=бо'йтеся,
рече` гд\сь: jа='кw а='зъ съ ва'ми <е>='смь, <е>='же
и=збавля'ти ва'съ и= сп~са'ти ва'съ w\т руки` <е>=гw`:

12. и= да'мъ ва'мъ мл\сть и= поми'лую ва'съ и= возвращу`
ва'съ на зе'млю ва'шу.

13. А='ще же рече'те вы`: не ся'демъ на земли` се'й,
<е>='же не слы'шати гла'са гд\са бг~а на'шегw,

14. глаго'люще: ника'кw, но въ зе'млю <е>=гv'петску
вни'демъ, и= не о<у>='зримъ ра'ти, и= гла'са тру'бнагw
не о<у>=слы'шимъ, и= w= хлjь'бjьхъ не вза'лчемъ, и=
та'мw всели'мся:

15. тогw` ра'ди слы'шите сло'во гд\сне, w=ста'вшiи
i=у^дины, та'кw рече` гд\сь вседержи'тель, бг~ъ i=и~левъ:
а='ще вы` дади'те лице` ва'ше во <е>=гv'петъ и= вни'дете
та'мw жи'ти,

16. и= бу'детъ, ме'чь, <е>=гw'же вы` боите'ся w\т лица`
<е>=гw`, w=бря'щетъ вы` во <е>=гv'птjь, и= гла'дъ,
w\т негw'же вы` w=пасе'нiе и='мате w\т лица` <е>=гw`,
пости'гнетъ вы` в\ъслjь'дъ ва'съ во <е>=гv'птjь, и=
та'мw и='змрете вы`.

17. И= бу'дутъ вси` му'жiе и= вси` и=ноплем<е>'нницы
положи'вшiи лице` свое` на зе'млю <е>=гv'петску жи'ти
та'мw, w=скудjь'ютъ гла'домъ и= мече'мъ, и= бу'детъ
w\т ни'хъ ни <е>=ди'нъ спаса'емь w\т sw'лъ, jа=`же
а='зъ наведу` на ня`.

18. Jа='кw та'кw рече` гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ:
jа='коже вска'па jа='рость моя` на живу'щыя во i=ер\сли'мjь,
та'кw вска'плетъ jа='рость моя` на ва'съ, вше'дшымъ
ва'мъ во <е>=гv'петъ: и= бу'дете въ непроходи^мая и=
подру'чни, и= въ кля'тву и= во о<у>=кори'зну, и= не
о<у>='зрите ктому` мjь'ста сегw`.

19. Сiя^ гл~а гд\сь на ва'съ w=ста'вшихся w\т i=у'ды:
не входи'те во <е>=гv'петъ. И= нн~jь вjь'дяще о<у>=вjь'даете,
jа='кw засвидjь'тельствовахъ ва'мъ дне'сь:

20. jа='кw слука'вновасте въ душа'хъ ва'шихъ, посла'вше
мя` ко гд\су бг~у ва'шему, глаго'люще: помоли'ся w=
на'съ гд\севи: и= по всему`, <е>=ли'кw возгл~етъ тебjь`
гд\сь бг~ъ на'шъ, та'кw возвjьсти` на'мъ, и= сотвори'мъ.

21. И= возвjьсти'хъ ва'мъ дне'сь, и= не послу'шасте
гла'са гд\са бг~а ва'шегw во все'мъ, <е>=го'же посла`
къ ва'мъ:

22. и= нн~jь вjь'дуще вjь'дайте, jа='кw мече'мъ и=
гла'домъ и= мо'ромъ и=сче'знете на мjь'стjь, на не'же
хо'щете и=ти` жи'ти та'мw.

Глава` 43.

И= бы'сть, <е>=гда` преста` i=еремi'а глаго'ля къ лю'демъ
вся^ словеса` гд\сня, jа=`же посла` гд\сь къ ни^мъ,

2. и= рече` а=зарi'а сы'нъ маасе'евъ и= i=wана'нъ сы'нъ
карi'евъ и= вси` му'жiе презо'рливiи ко i=еремi'и,
глаго'люще: лже'ши, не посла' тя къ на'мъ гд\сь бг~ъ
на'шъ глаго'лати: не входи'те во <е>=гv'петъ жи'ти
та'мw:

3. но вару'хъ сы'нъ нирi'инъ под\ъуща'етъ тя` на на'съ,
да на'съ вда'си въ ру'цjь халд<е>'йстjь о<у>=мори'ти
на'съ и= превести` на'съ въ вавv"лw'нъ.

4. И= не послу'ша i=wана'нъ и= вси` воевw'ды си'лы
и= вси` лю'дiе (не послу'шаша) гла'са гд\сня, <е>='же
жи'ти на земли` i=у'динjь.

5. И= взя` i=wана'нъ и= вси` воевw'ды си'лы вся^ w=ста'вшыя
i=у^дины, возвращ<е>'ныя w\т всjь'хъ jа=зы'кwвъ, а='може
разсjь'яни бы'ша, <е>='же жи'ти на земли` i=у'динjь,

6. му'жы си^льныя и= ж<е>ны`, и= младе'нцы и= дщ<е>'ри
цар<е>'вы, и= ду'шы, jа=`же w=ста'ви навузарда'нъ воево'да
си'лы со годолi'емъ сы'номъ а=хiка'мовымъ сы'на сафа'нова,
и= i=еремi'ю пр\оро'ка, и= вару'ха сы'на нирi'ина,

7. и= внидо'ша во <е>=гv'петъ, jа='кw не послу'шаша
гла'са гд\сня, и= внидо'ша во тафна'съ.

8. И= бы'сть сло'во гд\сне ко i=еремi'и во тафна'сjь
гл~я:

9. возми` себjь` ка'м<е>ни вели^ки и= скры'й я=` пред\ъ
враты` до'му фараw'ня во тафна'сjь пред\ъ <о>=чи'ма
муже'й i=у'диныхъ, и= рече'ши къ ни^мъ:

10. та'кw гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ: се`, а='зъ
послю` и= приведу` навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска
раба` моего`, и= поста'витъ престо'лъ сво'й на ка'менiихъ
си'хъ, и=`хже скры'лъ <е>=си`, и= воздви'гнетъ <о>=ру'жiе
свое` на ня`,

11. и= вни'детъ и= порази'тъ зе'млю <е>=гv'петску:
и=`хже на сме'рть, на сме'рть, и= и=`хже на преселе'нiе,
на преселе'нiе, а= и=`хже под\ъ ме'чь, под\ъ ме'чь:

12. и= пожже'тъ <о>=гне'мъ до'мы богw'въ и='хъ, и=
пожже'тъ я=`, и= пресели'тъ я=`, и= покры'етъ зе'млю
<е>=гv'петскую, jа='коже покрыва'ется пасту'хъ ри'зою
свое'ю: и= и=зы'детъ w\тту'ду съ ми'ромъ

13. и= сокруши'тъ столпы` и=лiупо'ля {со'лнечнагw гра'да},
и='же во <е>=гv'птjь, и= до'мы богw'въ <е>=гv'петскихъ
пожже'тъ <о>=гне'мъ.

Глава` 44.

Сло'во бы'вшее ко i=еремi'и (w\т гд\са) и= ко всjь^мъ
i=уде'<е>мъ су'щымъ въ земли` <е>=гv'петстjьй и= сjьдя'щымъ
во магда'лjь и= во тафна'сjь, и= во мемфi'сjь и= въ
земли` паfу'рстjь, гл~я:

2. та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: вы` ви'дjьсте
вся^ sла^я, jа=`же наведо'хъ на i=ер\сли'мъ и= на гра'ды
i=у^дины: и= се`, пу'сти су'ть нн~jь w\т живу'щихъ,

3. w\т лица` sло'бы и='хъ, ю='же сотвори'ша разгнjь'вати
мя`, ходя'ще кади'ти богw'мъ чужди^мъ, и='хже не вjь'дjьсте
вы` са'ми и= <о>=тцы` ва'ши.

4. И= посла'хъ къ ва'мъ <о>='троки моя^ пр\оро'ки зау'тра,
и= посыла'хъ я=`, гл~я: не твори'те дjь'ла w=скверне'нiя
сегw`, <е>=го'же возненави'дjьхъ.

5. И= не послу'шаша мене`, ни приклони'ша о<у>='ха
своегw` w=брати'тися w\т sло'бъ свои'хъ, <е>='же не
кади'ти богw'мъ и=нjь^мъ.

6. И= вска'па jа='рость моя` и= гнjь'въ мо'й и= разгорjь'ся
во вратjь'хъ i=у'диныхъ и= внjь` i=ер\сли'ма: и= бы'ша
во w=пустjь'нiе и= въ непроходи'мую до сегw` дне`.

7. И= нн~jь си'це рече` гд\сь вседержи'тель, бг~ъ i=и~левъ:
вску'ю вы` творите` sлw'бы вели^ки на ду'шы своя^,
<е>='же и=зсjьщи` ва'мъ му'жы и= ж<е>ны`, младе'нца
и= ссу'щаго w\т среды` i=у'ды, да не w=ста'нется ни
<е>=ди'нъ w\т ва'съ,

8. разгнjь'вати мя` въ дjь'лjьхъ ру'къ ва'шихъ, кади'ти
богw'мъ и=нjь^мъ въ земли` <е>=гv'петстjьй, въ ню'же
прiидо'сте жи'ти та'мw, да и=зсjь'чени бу'дете и= въ
прокля'тiе да бу'дете и= на о<у>=кори'зну во всjь'хъ
jа=зы'цjьхъ земли`;

9. <е>=да` забы'сте sлw'бы <о>=т<е>'цъ ва'шихъ и= sлw'бы
царе'й i=у'диныхъ, и= sлw'бы князе'й ва'шихъ и= sлw'бы
ва'шя, и= sлw'бы же'нъ ва'шихъ, jа=`же сотвори'ша въ
земли` i=у'динjь и= внjь` i=ер\сли'ма;

10. И= не преста'ша да'же до сегw` дне` и= не о<у>=боя'шася,
и= не держа'хуся зако'нwвъ мои'хъ и= повелjь'нiй мои'хъ,
jа=`же да'хъ пред\ъ лице'мъ ва'шимъ и= пред\ъ <о>=чи'ма
<о>=т<е>'цъ ва'шихъ.

11. Тогw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь си'лъ, бг~ъ i=и~левъ:
се`, а='зъ приста'влю лице` мое` на вы` во sло`, <е>='же
погуби'ти вся^ лю'ди i=у^дины:

12. и= возму` w=ста'нки i=у^дины, и=`же поста'виша
ли'ца своя^, <е>='же вни'ти въ зе'млю <е>=гv'петску
и= жи'ти та'мw, и= и=сче'знутъ вси` въ земли` <е>=гv'петстjьй,
и= паду'тъ мече'мъ и= гла'домъ, и= и=сче'знутъ w\т
ма'ла да'же до вели'ка: и= бу'дутъ на о<у>=кори'зну
и= въ па'губу и= въ прокля'тiе:

13. и= посjьщу` на сjьдя'щихъ въ земли` <е>=гv'петстjьй,
jа='коже посjьти'хъ на i=ер\сли'мъ, мече'мъ и= гла'домъ
и= сме'ртiю,

14. и= не бу'детъ о<у>=цjьлjь'вша ни <е>=ди'нагw же
w\т w=ста'вшихъ i=у'диныхъ, w=бита'ющихъ въ земли`
<е>=гv'петстjьй, <е>='же возврати'тися на зе'млю i=у'дину,
къ не'йже тi'и надjь'ются душа'ми свои'ми возврати'тися
та'мw: не возвратя'тся, ра'звjь и=збjь'гшiи.

15. И= w\твjьща'ша i=еремi'и вси` му'жiе разумjь'ющiи,
jа='кw кадя'тъ ж<е>ны` и='хъ богw'мъ и=ны^мъ, и= вся^
ж<е>ны` собо'ръ вели'къ, и= вси` лю'дiе сjьдя'щiи въ
земли` <е>=гv'петстjьй, въ земли` паfу'рстjь, глаго'люще:

16. сло'во, <е>='же глаго'лалъ <е>=си` къ на'мъ во
и='мя гд\сне, не послу'шаемъ тебе`,

17. jа='кw творя'ще сотвори'мъ вся'кое сло'во, <е>='же
и=зы'детъ и=з\ъ о<у>='стъ на'шихъ, кади'ти цари'цjь
небе'снjьй и= возлива'ти <е>='й возлiя^нiя, jа='коже
сотвори'хомъ мы` и= <о>=тцы` на'ши, и= ца'рiе на'ши
и= кня^зи на'ши во градjь'хъ i=у'диныхъ и= внjь` i=ер\сли'ма:
и= насы'тихомся хлjь'бwвъ, и= бла'го на'мъ бы'сть,
и= sла` не ви'дjьхомъ.

18. И= <е>=гда` преста'хомъ кади'ти цари'цjь небе'снjьй
и= возлива'ти возлiя^нiя, w=скудjь'хомъ хлjь^бы вси`
мы`, и= мече'мъ и= гла'домъ сконча'хомся.

19. И= <е>=гда` кади'хомъ мы` цари'цjь небе'снjьй и=
возлива'хомъ <е>='й возлiя^нiя, <е>=да` без\ъ муже'й
на'шихъ твори'хомъ <е>='й w=прjьсно'ки и= возлива'хомъ
<е>='й возлiя^нiя;

20. И= рече` i=еремi'а всjь^мъ лю'демъ си^льнымъ и=
всjь^мъ жена'мъ и= всjь^мъ лю'демъ w\твjьща'вшымъ <е>=му`
словеса`, глаго'ля:

21. не кажде'нiе ли, <е>='же кади'сте во градjь'хъ
i=у'диныхъ и= внjьу'ду i=ер\сли'ма вы` и= <о>=тцы`
ва'ши, и= ца'рiе ва'ши и= кня^зи ва'ши и= лю'дiе земли`,
помяну` гд\сь, и= взы'де на ср\дце <е>=гw`;

22. И= не можа'ше гд\сь терпjь'ти ктому` w\т лица`
sло'бы дjья'нiй ва'шихъ и= w\т гну'сностей, jа=`же
сотвори'сте: и= бы'сть земля` ва'ша во w=пустjь'нiе
и= въ непрохожде'нiе и= въ кля'тву, <е>='же не бы'ти
живу'щымъ, jа='коже <е>='сть де'нь се'й,

23. w\т лица` си'хъ, и=`мже кади'сте (i='дwлwмъ) и=
и='миже согрjьши'сте гд\севи: и= не послу'шасте гла'са
гд\сня, и= въ повелjь'нiихъ <е>=гw` и= въ зако'нjь
и= во свидjь'нiихъ <е>=гw` не ходи'сте, и= пости'гнуша
вы` sла^я сiя^, jа='коже де'нь се'й.

24. И= рече` i=еремi'а лю'демъ и= жена'мъ: слы'шите
сло'во гд\сне, ве'сь i=у'да, и=`же <е>=сте` въ земли`
<е>=гv'петстjьй:

25. та'кw рече` гд\сь вседержи'тель, бг~ъ i=и~левъ,
гл~я: вы` и= ж<е>ны` ва'шя о<у>=сты^ ва'шими соглаго'ласте
и= рука'ми ва'шими и=спо'лнисте, глаго'люще: творя'ще
сотвори'мъ и=сповjь^данiя на^ша, jа=`же w=бjьща'хомъ
кади'ти цари'цjь небе'снjьй и= возлива'ти возлiя^нiя
<е>='й: пребыва'юще пребы'сте во w=бjь'тjьхъ ва'шихъ
и= творя'ще сотвори'сте я=`.

26. Тогw` ра'ди слы'шите сло'во гд\сне, ве'сь i=у'да,
сjьдя'щiи въ земли` <е>=гv'петстjьй: се`, кля'хся и='менемъ
мои'мъ вели'кимъ, рече` гд\сь, а='ще бу'детъ ктому`
и='мя мое` во о<у>=стjь'хъ всегw` i=у'ды, <е>='же рещи`,
жи'въ гд\сь бг~ъ, во все'й земли` <е>=гv'петстjьй.

27. Jа='кw се`, а='зъ возбуди'хся на ня` w=sло'бити
и=`хъ, а= не бл~госотвори'ти, и= и=сче'знутъ ве'сь
i=у'да живу'щiи въ земли` <е>=гv'петстjьй мече'мъ и=
гла'домъ, до'ндеже сконча'ются.

28. И= о<у>=цjьлjь'вшiи w\т меча` возвратя'тся на зе'млю
i=у'дину ма'лымъ число'мъ: и= о<у>=вjь'дятъ w=ста'вшiи
i=у^дины, пресели'вшiися въ зе'млю <е>=гv'петску w=бита'ти
та'мw, сло'во чiе` пребу'детъ, мое`, и=ли` и='хъ;

29. И= сiе` ва'мъ зна'менiе, гл~етъ гд\сь, jа='кw посjьщу`
а='зъ на вы` на мjь'стjь се'мъ, да о<у>=вjь'дите, jа='кw
вои'стинну и=спо'лнятся словеса` моя^ на ва'съ во sла^я.

30. Та'кw рече` гд\сь: се`, а='зъ предаю` фараw'на
вафрi'а царя` <е>=гv'петска въ ру'цjь врага` <е>=гw`
и= въ ру'цjь и='щущихъ души` <е>=гw`, jа='коже да'хъ
седекi'ю царя` i=у'дина въ ру'цjь навуходоно'сора царя`
вавv"лw'нска врага` <е>=гw` и= и='щущагw души` <е>=гw`.

Глава` 45.

Сло'во, <е>='же глаго'ла i=еремi'а пр\оро'къ къ вару'ху
сы'ну нирi'еву, <е>=гда` вписа` словеса` сiя^ въ кни'гу
w\т о<у>='стъ i=еремi'иныхъ, въ четве'ртое лjь'то i=wакi'ма,
сы'на i=wсi'ина, царя` i=у'дина, глаго'ля:

2. та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель w= тебjь`, вару'ше:

3. jа='кw ре'клъ <е>=си`: <w>, лю'тjь мнjь`! <w>, лю'тjь
мнjь`! jа='кw приложи` гд\сь тру'дъ къ болjь'зни мое'й,
о<у>=спо'хъ со стена'нiемъ, поко'я не w=брjьто'хъ.

4. Рцы` <е>=му`, си'це гл~етъ гд\сь: се`, jа=`же а='зъ
согради'хъ, а='зъ разорю`: и= jа=`же насади'хъ а='зъ,
и=сто'ргну, и= всю` зе'млю мою`.

5. И= ты' ли взы'щеши себjь` вели'кихъ; не и=щи`: jа='кw
се`, а='зъ наведу` sла^я на вся'ку пло'ть, гл~етъ гд\сь,
и= да'мъ ду'шу твою` въ коры'сть во вся'цjьмъ мjь'стjь,
а='може а='ще по'йдеши.

Глава` 46.

Сло'во, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и пр\оро'ку w\т гд\са
на jа=зы'ки,

2. ко <е>=гv'пту проти'ву си'лы фараw'на нехаw` царя`
<е>=гv'петскагw, и='же бы'сть над\ъ рjько'ю <е>=vфра'томъ
во кархамi'сjь, <е>=го'же порази` навуходоно'соръ ца'рь
вавv"лw'нскiй, въ лjь'тjь четве'ртjьмъ i=wакi'ма сы'на
i=wсi'ина, царя` i=у'дина.

3. Возми'те <о>=ру'жiе и= щиты` и= и=ди'те на бра'нь,

4. w=сjьдла'йте ко'ни и= всjьда'йте, вса'дницы, и=
ста'ните во шле'мjьхъ ва'шихъ, о<у>=ста'вите ко'пiя
и= w=блецы'теся въ брwня` ва'шя.

5. Что` о<у>='бw ви'дjьхъ и=`хъ страшли'выхъ и= хребты`
w=браща'ющихъ; крjь'пцыи и='хъ и=зби'ти, побjьго'ша
ско'рw и= не w=зрjь'шася вспя'ть, w\твсю'ду стра'хъ,
гл~етъ гд\сь.

6. Не о<у>=тече'тъ ле'гкiй, ниже` возмо'жетъ и=зба'витися
крjь'пкiй на полу'нощь: бли'з\ъ рjьки` <е>=vфра'та
побjьжде'ни су'ть и= падо'ша.

7. Кто` <е>='сть то'й, и='же jа='кw рjька` восхо'дитъ,
и= jа='кw рjь'ки воздви'жутся вw'лны <е>=гw`;

8. Во'ды <е>=гv'пта а='ки рjька` взы'дутъ, и= а='ки
рjька` восколе'блются во'ды <е>=гw`. И= рече`: взы'ду
и= покры'ю зе'млю, и= погублю` гра'дъ и= живу'щыя въ
не'мъ.

9. Возся'дите на ко'ни и= о<у>=стро'йте колесни^цы,
и=зыди'те, си'льнiи му'ринстiи, и= лiвv'ане воwруже'ннiи
щита'ми, и= лv'дяне, взы'дите наляца'юще лу'къ.

10. Де'нь се'й гд\са бг~а вседержи'теля, де'нь w\тмще'нiя,
да w\тмсти'тъ врагw'мъ свои^мъ, и= пожре'тъ я=` ме'чь
гд\сень и= насы'тится и= о<у>=пiе'тся кро'вiю и='хъ,
jа='кw же'ртва гд\су вседержи'телю въ земли` полу'нощнjьй,
бли'з\ъ рjьки` <е>=vфра'та.

11. Взы'ди въ галаа'дъ и= возми` ритi'ну, дjь'во, дщи`
<е>=гv'петска! всу'е о<у>=мно'жила <е>=си` врач<е>ва'нiя
твоя^, и= цjьльбы` нjь'сть тебjь`.

12. О<у>=слы'шаша jа=зы'цы гла'съ {<Е>=вр.: срамоту`.},
и= пла'чь тво'й напо'лни зе'млю: jа='кw си'льный срjь'теся
съ си'льнымъ, и= <о>='ба вку'пjь и=знемого'ста и= падо'ста.

13. Сло'во, <е>='же гл~а гд\сь ко i=еремi'и пр\оро'ку
w= се'мъ: jа='кw и=мjь` прiити` навуходоно'соръ ца'рь
вавv"лw'нскiй и= порази'ти зе'млю <е>=гv'петску.

14. Возвjьсти'те <е>=гv'пту и= разгласи'те во магда'лу,
и= возопi'йте во мемфi'сjь и= во тафна'сjь повjь'дите:
сто'й и= о<у>=гото'вися, jа='кw пожре'тъ ме'чь сiя^,
jа=`же w='крестъ теб<е>` су'ть.

15. Почто` о<у>=бjьжа` w\т теб<е>` а='пiсъ; теле'цъ
и=збра'нный тво'й не пребы'сть, jа='кw гд\сь разруши`
<е>=го`.

16. И= мно'жество твое` и=знемо'же и= паде`, и= кi'йждо
ко бли'жнему своему` глаго'лаху: воста'нимъ и= возврати'мся
къ лю'демъ на'шымъ и= въ зе'млю рожде'нiя на'шегw w\т
лица` меча` <е>='ллинскагw.

17. Назови'те и='мя фараw'на нехаw` царя` <е>=гv'петска,
смяте'нiе преведе` вре'мя.

18. Живу` а='зъ, гл~етъ цр~ь, гд\сь вседержи'тель и='мя
<е>=гw`: и='бо, jа='коже fавw'ръ на гора'хъ и= jа='коже
карме'ль въ мо'ри, прiи'детъ.

19. Сосу'ды плjьне'нiя сотвори` себjь`, живу'щая дщи`
<е>=гv'петска, jа='кw мемфi'съ въ запустjь'нiе бу'детъ,
и= нарече'тся, о<у>=вы`! и= не бу'дутъ въ не'мъ жи'ти.

20. Ю='ница (и=збра'нна и=) о<у>=кра'шена <е>=гv'петъ,
разоре'нiе w\т полу'нощи прiи'де на ню`,

21. и= на<е>'мницы <е>=гw`, живу'щiи посредjь` <е>=гw`,
jа='коже тельцы` ту'чнiи пита'еми въ не'мъ: зане` и=
тi'и w=брати'шася и= побjьго'ша вку'пjь, и= не мого'ша
ста'ти, jа='кw де'нь поги'бели и='хъ прiи'де на ня`
и= вре'мя w\тмще'нiя и='хъ.

22. Гла'съ и='хъ, jа='коже sмi'а звизда'ющагw, поне'же
съ си'лою по'йдутъ, со сjьки'рами прiи'дутъ на него`.

23. Jа='кw дре'вiе сjьку'ще посjьку'тъ лjь'съ <е>=гw`,
гл~етъ гд\сь бг~ъ: и='бо не мо'жетъ сочте'нъ бы'ти,
jа='кw о<у>=мно'жишася па'че пру'гwвъ, и= нjь'сть и=`мъ
числа`.

24. Посра'мленна <е>='сть дщи` <е>=гv'петска и= дана`
въ ру'цjь лю'демъ полу'нwщнымъ.

25. Рече` гд\сь вседержи'тель, бг~ъ i=и~левъ: се`,
а='зъ посjьщу` на а=ммw'на сы'на <е>=я`, и= на фараw'на
и= на <е>=гv'петъ, и= на бо'ги <е>=гw` и= на цари^
<е>=гw`, и= на фараw'на и= на о<у>=пова'ющыя на'нь,

26. и= да'мъ и=`хъ въ ру'цjь и='щущихъ души` и='хъ,
и= въ ру'ку навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска, и=
въ ру'цjь слу'гъ <е>=гw`: и= посе'мъ поживу'тъ jа='коже
и= пе'рвjье, гл~етъ гд\сь.

27. Ты' же не о<у>=бо'йся, ра'бе мо'й i=а'кwве, ни
о<у>=страша'йся, i=и~лю: се' бо, а='зъ тебе` спасе'на
сотворю` и=здале'ча и= сjь'мя твое` w\т земли` плjьне'нiя
и='хъ: и= возврати'тся i=а'кwвъ и= почi'етъ и= благоуспjь'етъ,
и= не бу'детъ о<у>=страша'яй <е>=го`.

28. Не бо'йся, ра'бе мо'й i=а'кwве, гл~етъ гд\сь, jа='кw
съ тобо'ю <е>='смь а='зъ: jа='кw сотворю` сконча'нiе
во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ, въ ня'же и=зверго'хъ тя`, тебе'
же не сотворю` w=скудjь'ти, но накажу' тя судо'мъ и=
w=безвиня'я не w=безвиню' тя.

Глава` 47.

Сло'во гд\сне, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и пр\оро'ку
на и=ноплеме'нники, пре'жде не'жели порази` фараw'нъ
га'зу.

2. Та'кw гл~етъ гд\сь: се`, во'ды восхо'дятъ w\т сjь'вера
и= бу'дутъ jа='кw пото'къ наводня'яй, и= пото'пятъ
зе'млю и= и=сполне'нiе <е>=я`, гра'дъ и= живу'щыя въ
не'мъ: и= возопiю'тъ лю'дiе и= воспла'чутся вси` живу'щiи
на земли`,

3. w\т шу'ма о<у>=стремле'нiя <е>=гw`, w\т <о>=ру'жiя
но'гъ <е>=гw` и= w\т гремjь'нiя колесни'цъ <е>=гw`
и= w\т зву'ка коле'съ <е>=гw`: не w=брати'шася <о>=тцы`
ко сынw'мъ свои^мъ, w=пусти'вше ру'цjь свои`,

4. въ де'нь находя'щь, <е>='же погуби'ти вся^ и=ноплеме'нники:
и= разорю` тv'ръ и= сiдw'нъ со всjь'ми про'чими помw'щники
и='хъ, jа='кw и=стреби'тъ гд\сь фv"лiсти'ны, w=ста'нки
<о>=стровw'въ каппадокi'йскихъ.

5. Прiи'де плjь'шь на га'зу, w\тве'рженъ бы'сть а=скалw'нъ
и= w=ста'нцы <е>=накi^мли.

6. Доко'лjь сjьщи` бу'деши, <w>, мечу` бж~iй! доко'лjь
не о<у>=поко'ишися; вни'ди въ ножны` твоя^, почi'й
и= вознеси'ся.

7. Ка'кw о<у>=поко'ится; поне'же гд\сь заповjь'да <е>=му`
на а=скалw'на и= на су'щыя при мо'ри, на про'чыя воста'ти.

Глава` 48.

W= мwа'вjь та'кw рече` гд\сь вседержи'тель, бг~ъ i=и~левъ:
<w>, лю'тjь нава'vу, jа='кw поги'бе, взя'ся карiаfаi'мъ,
посрами'ся масiга'fъ и= побjьжде'нъ <е>='сть.

2. Нjь'сть ктому` цjьле'нiе въ мwа'вjь, весе'лiе во
<е>=севw'нjь, помы'слиша на'нь sла^я: прiиди'те и=
потреби'мъ я=` w\т jа=зы^къ: (сегw` ра'ди) молчя` о<у>=мо'лкнеши,
по'йдетъ за тобо'ю ме'чь.

3. Гла'съ во'пля w\т w=рwнаi'ма, погубле'нiе и= сотре'нiе
вели'ко.

4. Сотре'ся мwа'въ, возвjьсти'те во'пль ма'лыхъ <е>=гw`.

5. Jа='кw и=спо'лнися а=лаw'fъ пла'ча: взы'детъ рыда'я
путе'мъ w=рwнаi'ма, врази`, во'пль сотре'нiя слы'шасте.

6. Бjьжи'те и= спаси'те ду'шы ва'шя, и= бу'дете jа='кw
<о>=се'лъ ди'вiй въ пусты'ни.

7. Поне'же и=мjь'лъ <е>=си` наде'жду во w=гра'дахъ
твои'хъ и= въ сокро'вищихъ твои'хъ, и= ты` jа='тъ бу'деши:
и= по'йдетъ хамw'съ во преселе'нiе, и= свяще'нницы
<е>=гw` и= кня^зи <е>=гw` вку'пjь.

8. И= прiи'детъ губи'тель на вся'къ гра'дъ, и= не и=зба'вится
ни <е>=ди'нъ гра'дъ, и= поги'бнутъ о<у>=дw'лiя, и=
погубя'тся поля`, jа='коже рече` гд\сь.

9. Да'йте зна'менiе мwа'ву, jа='кw прикоснове'нiемъ
прикоснове'нъ бу'детъ, и= вси` гра'ди <е>=гw` бу'дутъ
пу'сти и= без\ъ живу'щихъ.

10. Про'клятъ (человjь'къ) творя'й дjь'ло гд\сне съ
небреже'нiемъ, и= про'клятъ возбраня'яй мечу` своему`
w\т кро'ве.

11. Почива'ше мwа'въ w\т мла'дости своея` и= бjь` о<у>=пова'я
на сла'ву свою`: не прелiя'ся w\т сосу'да въ сосу'дъ
и= во преселе'нiе не w\ти'де: сегw` ра'ди пребы'сть
вку'съ <е>=гw` въ не'мъ, и= воня` <е>=гw` нjь'сть премjьне'на.

12. Сегw` ра'ди, се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь,
и= послю` <е>=му` пресели'т<е>ли, и= преселя'тъ <е>=го`,
и= сосу'ды <е>=гw` и=стоща'тъ и= ро'ги <е>=гw` сокруша'тъ:

13. и= посрами'тся мwа'въ w\т хамw'са, jа='коже посра'мленъ
<е>='сть до'мъ i=и~левъ w\т веfи'ля, въ не'мже и=мя'ху
наде'жду.

14. Ка'кw глаго'лете: си'льни <е>=смы` и= му'жiе крjь'пцы
во бране'хъ;

15. Поги'бе мwа'въ, гра'дъ <е>=гw`, и= и=збра'ннiи
ю='нwши <е>=гw` снидо'ша под\ъ ме'чь, гл~етъ цр~ь,
гд\сь вседержи'тель и='мя <е>=гw`.

16. Бли'з\ъ де'нь мwа'вль, <е>='же прiити`, и= sло`
<е>=гw` ско'ро sjьлw`.

17. О<у>=тjьша'йте <е>=го` вси`, и=`же w='крестъ <е>=гw`,
и= вси` вjь'дящiи и='мя <е>=гw`: рцы'те, ка'кw сокруши'ся
же'злъ крjь'пости, па'лица сла'вна;

18. Сни'ди w\т сла'вы и= ся'ди, во вла'гjь живу'щая,
дщи` дiвw'ня, jа='кw губи'тель мwа'вскiй взы'детъ на
тя` разруша'яй w=гра^ды твоя^.

19. На пути` ста'ни и= воззри`, живу'щая во а=рои'рjь,
и= вопроси` бjьжа'щаго и= и=збjь'гшаго, и= рцы`: что`
се` бы'сть;

20. Посрами'ся мwа'въ, зане` побjьжде'нъ <е>='сть:
рыда'йте и= вопi'йте, возвjьсти'те во а=рнw'нjь, jа='кw
поги'бе мwа'въ,

21. и= су'дъ прiи'де на зе'млю напо'льную, на хелw'нъ
и= на рефа'съ и= на мwфа'fъ,

22. и= на девw'нъ и= на навw` и= на до'мъ девлаfаi'мъ,

23. и= на карiаfаi'мъ и= на веfгаму'лъ и= на до'мъ
маw'новъ,

24. и= на карiw'fъ и= на восо'ра и= на вся^ гра'ды
мwа^вли, и=`же дале'че и= и=`же бли'з\ъ су'ть.

25. W\тсjь'ченъ <е>='сть ро'гъ мwа'вль, и= мы'шца <е>=гw`
сокруши'ся, гл~етъ гд\сь:

26. о<у>=по'йте <е>=го`, jа='кw на гд\са возвели'чися,
и= прирази'тъ мwа'въ ру'ку свою` (w= блево'тину), и=
бу'детъ въ посмjь'хъ и= са'мъ.

27. И= а='ще не въ посмjь'хъ бы'сть тебjь` i=и~ль,
а='ще въ та'тствjь твое'мъ w=брjь'теся, jа='кw воева'лъ
<е>=си` <е>=го`: пресели'шися и=на'мw.

28. W=ста'вите гра'ды и= пребыва'йте на ка'мени, живу'щiи
въ мwа'вjь, и= бу'дите jа='коже го'луби гнjьздя'щiися
въ ка'менехъ, во о<у>=стjь'хъ сква'жни.

29. Слы'шахомъ го'рдость мwа'влю, го'рдъ бjь` sjьлw`:
презо'рство <е>=гw` и= киче'нiе <е>=гw`, возноше'нiе
и= воздвиже'нiе се'рдца <е>=гw`.

30. А='зъ же вjь'мъ дjьла` <е>=гw`, гл~етъ гд\сь: не
дово'льство ли <е>=гw` та'кw сотвори`;

31. Сегw` ра'ди над\ъ мwа'вомъ возрыда'йте всю'ду,
возопi'йте над\ъ му^жи кiра'ды смуще'нiя.

32. Jа='кw пла'чемъ i=ази'ровымъ воспла'чуся w= тебjь`,
вiногра'де а=сери'мль! лjь'тwрасли твоя^ проидо'ша
мо'ре, градw'въ i=ази'ровыхъ косну'шася, на жа'тву
твою` и= на вi'нное собира'нiе твое` хи'щникъ нападе`.

33. W\тя'та <е>='сть ра'дость и= весе'лiе w\т карми'ла
и= w\т земли` мwа'вли, и= вiно` w\т точи^лъ w\тя'хъ:
ника'коже и=згнета'яй вi'нну jа='году по w=бы'чаю пjь^сни
воспое'тъ.

34. W\т во'пля <е>=севw'нска да'же до <е>=леа'ла и=
i=а'са гра'ды и='хъ да'ша гла'съ сво'й, w\т сиго'ра
да'же до w=рwнаi'ма, и= ю='ница трилjь'тная, поне'же
и= во'ды немрi'мъ во сожже'нiе бу'дутъ.

35. И= w\тиму` мwа'ва, гл~етъ гд\сь, жру'щаго на гора'хъ
и= кадя'щаго богw'мъ свои^мъ.

36. Тогw` ра'ди се'рдце мwа'ва, jа='кw цjьвни^цы звяца'ти
бу'дутъ, и= се'рдце мое` къ муж<е>'мъ кiра'ды jа='кw
цjьвни'ца звяца'ти бу'детъ: сегw` ра'ди, jа=`же пристяжа`,
погибо'ша w\т человjь^къ.

37. Вся'ка бо глава` на вся'цjьмъ мjь'стjь w=стри'жена
бу'детъ, и= вся'ка брада` w=бро'снется, и= вся'ка рука`
посjь'чена бу'детъ, и= на вся'цjьмъ чре'слjь вре'тище,

38. и= на всjь'хъ хра'минахъ мwа'вскихъ и= на сто'гнахъ
<е>=гw` вся'къ пла'чь, поне'же сокруши'хъ мwа'ва, jа='коже
сосу'дъ непотре'бенъ, гл~етъ гд\сь.

39. Ка'кw и=змjьни'ся; возрыда'ша, ка'кw w=брати` хребе'тъ
мwа'въ и= посрами'ся; и= бы'сть мwа'въ въ посмjь'хъ
и= въ не'нависть всjь^мъ w='крестъ себ<е>`.

40. Jа='кw та'кw гл~етъ гд\сь: се`, jа='коже <о>=ре'лъ
полети'тъ и= распростре'тъ крилjь^ свои` на мwа'ва,

41. взя'тъ <е>='сть карiw'fъ, и= w=гра^ды <е>=гw` w=бстои^мы
су'ть: и= бу'детъ се'рдце си'льныхъ мwа'вскихъ въ то'й
де'нь, jа='кw се'рдце жены` родя'щiя.

42. И= поги'бнетъ мwа'въ w\т людi'й, jа='кw на гд\са
возвели'чися.

43. Стра'хъ и= про'пасть и= сjь'ть на тя`, <w>, живу'щiй
въ мwа'вjь, гл~етъ гд\сь.

44. И='же о<у>=бjьжи'тъ w\т лица` стра'ха, впаде'тъ
въ про'пасть: и= и=зла'зяй и=з\ъ про'пасти и='мется
сjь'тiю: поне'же наведу` сiя^ на мwа'ва въ лjь'то посjьще'нiя
и='хъ, гл~етъ гд\сь.

45. Во стjь'ни <е>=севw'нстjьй ста'ша w\т си'лы и=збjь'гше,
<о>='гнь бо и=зы'де w\т <е>=севw'на и= пла'мень w\т
среды` сеw'на, и= пожже` ча'сть мwа'ва и= ве'рхъ сынw'въ
смяте'нiя.

46. Го'ре тебjь`, мwа'ве! погибо'ша лю'дiе хамw'са,
jа='кw w\тведо'шася сы'нове твои` и= дщ<е>'ри твоя^
въ плjь'нъ.

47. И= возвращу` плjь'нъ мwа'вль въ послjь^днiя дни^,
гл~етъ гд\сь. До здjь` су'дъ мwа'вль.

Глава` 49.

Къ сынw'мъ а=ммw^нимъ та'кw гл~етъ гд\сь: <е>=да` не
су'ть сы'нове i=и~л<е>вы, и=ли` наслjь'дника нjь'сть
и=`мъ; почто` о<у>=`бо прiя` наслjь'дiе мелхо'мъ {ца'рь
и='хъ} га'да, и= лю'дiе <е>=гw` во градjь'хъ <е>=гw`
живя'ху;

2. Сегw` ра'ди, се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь,
и= w=глашу` на равва'fъ сынw'въ а=ммw'нихъ ра'тный
зву'къ, и= бу'детъ въ непрохw'дная и= въ па'губу, и=
тр<е>'бища <е>=гw` <о>=гне'мъ сожж<е>'на бу'дутъ, и=
воспрiи'метъ i=и~ль вла'сть свою`, гл~етъ гд\сь.

3. Возопi'й, <е>=севw'не, jа='кw поги'бе га'й: возопi'йте,
дщ<е>'ри равва^fски, препоя'шитеся вре'тищами, рыда'йте
и= бjь'гайте по забра'лwмъ, jа='кw мелхо'мъ во плjь'нъ
w\тведе'тся, свяще'нницы и= кня^зи <е>=гw` вку'пjь.

4. Что` хва'лишися во о<у>=до'лiихъ; стече` о<у>=до'лiе
твое`, дщи` безсту'дная, о<у>=пова'ющая на бога^тства
своя^, глаго'лющи: кто` прiи'детъ на мя`;

5. Се`, а='зъ наведу` на тя` стра'хъ, гл~етъ гд\сь
вседержи'тель, w\т всjь'хъ су'щихъ w='крестъ теб<е>`:
и= разсjь'етеся вси` w\т лица` <е>=гw`, и= не бу'детъ
собира'ющагw бjьжа'щихъ.

6. И= посе'мъ возвращу` плjь'нники сынw'въ а=ммw'нихъ,
гл~етъ гд\сь.

7. Ко i=думе'и сiя^ гл~етъ гд\сь вседержи'тель: <е>=да`
<е>='сть ктому` му'дрость во fема'нjь; поги'бе совjь'тъ
w\т разу'мныхъ, непотре'бна бы'сть му'дрость и='хъ,

8. попра'но бы'сть мjь'сто и='хъ: сни'дите въ про'пасть
къ сjьдjь'нiю, живу'щiи во деда'нjь: jа='кw же'стwкая
сотвори`: (поги'бель и=са'vлю) наведо'хъ на'нь во вре'мя,
въ не'же посjьти'хъ <е>=го`.

9. Jа='кw w=б\ъима'телiе вiна` прiидо'ша на тя`, не
w=ста'вятъ тебjь` w=ста'нкwвъ: а='ки та'тiе въ нощи`
возложа'тъ ру'ки своя^.

10. Jа='кw (а='зъ) w=бнажи'хъ и=са'vа, w\ткры'хъ та^йная
<е>=гw`, не возмо'жетъ о<у>=таи'тися, поги'бе руко'ю
бра'та своегw` и= сосjь'да своегw`,

11. и= нjь'сть w=ста'тися сиротjь` твое'й, да живе'тъ:
а='зъ же сотворю` жи'ти, и= вдови^цы на мя` о<у>=пова'ша.

12. Та'кw бо гл~етъ гд\сь: се`, и=`мже не бjь` зако'на
пи'ти ча'шу, пiю'ще и=спiю'тъ: и= ты' ли а='ки непови'нный
w=ста'нешися; не бу'деши непови'ненъ, но пiя` и=спiе'ши.

13. Собо'ю бо кля'хся, гл~етъ гд\сь, jа='кw въ пусты'ню
и= въ поруга'нiе и= въ посмjь'хъ и= въ прокля'тiе бу'деши
посредjь` <е>=гw`, и= вси` гра'ди <е>=гw` бу'дутъ въ
пусты'ню вjь'чную.

14. Слу'хъ слы'шахъ w\т гд\са, и= послw'въ во jа=зы'ки
посла`: собери'теся и= и=ди'те проти'ву <е>=му` и=
воста'ните на w=полче'нiе.

15. Се`, ма'ла да'хъ тя` во jа=зы'цjьхъ и= поруга'ема
въ лю'дехъ.

16. И=гра'нiе твое` прельсти' тя, безсту'дiе се'рдца
твоегw` w=бита'ше въ разсjь'линахъ ка'менныхъ, похи'ти
крjь'пость хо'лма высо'кагw: <е>=гда` вознесе'ши jа='кw
<о>=ре'лъ гнjьздо` свое`, w\тто'лjь све'ргу тя`, гл~етъ
гд\сь.

17. И= бу'детъ i=думе'а въ запустjь'нiе, вся'къ ходя'й
чрез\ъ ню` подиви'тся и= позви'ждетъ над\ъ вся'кою
jа='звою <е>=я`.

18. Jа='коже превраще'на <е>='сть содо'ма и= гомо'рра
и= сосjь'ди <е>=я`, гл~етъ гд\сь, не поживе'тъ та'мw
му'жъ, ниже` пребу'детъ та'мw сы'нъ человjь'чь.

19. Се`, jа='коже ле'въ и=зы'детъ w\т среды` i=<о>рда'на
на мjь'сто си'льнагw, jа='кw ско'рw сотворю` и=`мъ
бjьжа'ти w\т негw`, и= кто` бу'детъ и=збра'нъ, <е>=го'же
поста'влю над\ъ ни'мъ; кто' бо подо'бенъ мнjь`; и=
кто` противоста'нетъ ми`; и= кто` <е>='сть се'й па'стырь,
и='же сопроти'вится лицу` моему`;

20. Сегw` ра'ди слы'шите совjь'тъ гд\сень, <е>=го'же
совjьща` на <е>=дw'ма, и= о<у>=мышле'нiе <е>=гw`, <е>='же
о<у>=мы'сли на живу'щихъ во fема'нjь, не све'ргутъ
ли и=`хъ ма^лая w\т ста'дъ, и= не разме'тано ли бу'детъ
на ни'хъ жили'ще и='хъ;

21. W\т гла'са бо паде'нiя и='хъ потрясе'ся земля`,
и= во'пль на мо'ри чермнjь'мъ слы'шася гла'са и='хъ.

22. Се`, jа='кw <о>=ре'лъ взы'детъ и= возлети'тъ и=
простре'тъ крилjь^ свои` над\ъ тверды'ньми <е>=гw`:
и= бу'детъ се'рдце си'льныхъ i=думе'йскихъ въ то'й
де'нь, jа='кw се'рдце жены` родя'щiя.

23. Къ дама'ску: посрами'ся <е>=ма'fъ и= а=рфа'fъ,
jа='кw слу'хъ sо'лъ слы'шаша, о<у>=жасо'шася, возмути'шася
на мо'ри, (за попече'нiе) о<у>=поко'итися не мо'гутъ.

24. Расто'ржеся дама'скъ, w=брати'ся на бjьжа'нiе,
тре'петъ w=б\ъя'тъ и=`, ско'рбь и= болjь'знь w=держа'ша
<е>=го` jа='кw ражда'ющую.

25. Ка'кw не w=ста'виша гра'да сла'внагw, крjь'пости
любе'зныя;

26. Сегw` ра'ди паду'тъ ю='нwши на сто'гнахъ твои'хъ,
и= вси` му'жiе во'инстiи паду'тъ въ то'й де'нь, гл~етъ
гд\сь вседержи'тель.

27. И= возжгу` <о>='гнь на стjьнjь` дама'ска, и= пожже'тъ
стjь'ны сы'на а=де'рова.

28. Къ кида'ру, цари'цjь двора`, <е>=го'же порази`
навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй, та'кw гл~етъ гд\сь:
воста'ните и= взы'дите на кида'ръ и= погуби'те сы'ны
востw'чныя.

29. Сел<е>'нiя и='хъ и= стада` и='хъ во'змутъ: <о>=д<е>'жды
и='хъ и= вся^ сосу'ды и='хъ и= вельблю'ды и='хъ во'змутъ
себjь`, и= призову'тъ на ня` стра'хъ w='крестъ.

30. Бjьжи'те и= w\тиди'те вско'рjь, въ про'пастехъ
ся'дите, живу'щiи во дворjь`, гл~етъ гд\сь: jа='кw
совjьща` на вы` навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй
совjь'тъ и= помы'сли на ва'съ о<у>=мышле'нiе.

31. Воста'ните и= вни'дите къ лю'демъ о<у>=поко'<е>нымъ,
живу'щымъ въ прохла'дjь, гл~етъ гд\сь: и=`же ни две'рiй,
ниже` заво'рwвъ и='мутъ, <е>=ди'ни w=бита'ютъ.

32. И= бу'дутъ вельблю'ды и='хъ въ расхище'нiе и= мно'жество
скота` и='хъ въ разграбле'нiе, и= развjь'ю я=` вся'кимъ
вjь'тромъ w=стри'женыхъ w='крестъ, и= w\т всjь'хъ w=кре'стныхъ
и='хъ приведу` на ня` поги'бель, гл~етъ гд\сь.

33. И= бу'детъ дво'ръ въ жили'ще sмi<е>'мъ и= пу'стъ
да'же до вjь'ка, не поживе'тъ та'мw му'жъ, ниже` бу'детъ
живя'й въ не'мъ сы'нъ человjь'чь.

34. Сло'во гд\сне, <е>='же бы'сть ко i=еремi'и пр\оро'ку
на <е>=ла'мъ, въ нача'лjь ца'рства седекi'и царя` i=у'дина,
гл~я:

35. та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель: се`, а='зъ сокрушу`
лу'къ <е>=ла'мль, нача'ло си'лы и='хъ,

36. и= наведу` на <е>=ла'мъ четы'ри вjь'тры w\т четы'рехъ
стра'нъ небе'сныхъ и= развjь'ю я=` во вся^ вjь'тры
ты^я, и= не бу'детъ jа=зы'ка, во'ньже бы не пришли`
бjьжа'щiи <е>=ламi'тяне.

37. И= о<у>=страшу` и=`хъ пред\ъ враги^ и='хъ и= пред\ъ
лице'мъ и='щущихъ души` и='хъ, и= наведу` на ня` sла^я,
по гнjь'ву jа='рости моея`, гл~етъ гд\сь: и= послю`
в\ъслjь'дъ и='хъ ме'чь мо'й, до'ндеже сотру` и=`хъ:

38. и= поста'влю престо'лъ мо'й во <е>=ла'мjь, и= и=ждену`
w\тту'ду царя` и= кня^зи, гл~етъ гд\сь:

39. и= бу'детъ въ послjь^днiя дни^, возвращу` плjь'нъ
<е>=ла'мль, гл~етъ гд\сь.

Глава` 50.

Сло'во, <е>='же рече` гд\сь на вавv"лw'нъ и= на зе'млю
халде'йскую i=еремi'ею пр\оро'комъ.

2. Возвjьсти'те во jа=зы'цjьхъ и= слы'шано сотвори'те,
воздви'гните зна'менiе, возопi'йте и= не скрыва'йте,
рцы'те: плjьне'нъ бы'сть вавv"лw'нъ, посрами'ся ви'лъ,
побjьди'ся мерwда'хъ, посрами'шася и=звая^нiя <е>=гw`,
сокруши'шася кумi'ры и='хъ.

3. Jа='кw прiи'де на'нь jа=зы'къ w\т сjь'вера, то'й
положи'тъ зе'млю <е>=гw` въ запустjь'нiе, и= не бу'детъ
живя'й въ не'й w\т человjь'ка да'же и= до скота`: подви'гнушася,
w\тидо'ша.

4. Въ ты^я дни^ и= въ то` вре'мя, гл~етъ гд\сь, прiи'дутъ
сы'нове i=и~л<е>вы, тi'и и= сы'нове i=у^дины вку'пjь
ходя'ще и= пла'чуще по'йдутъ и= гд\са бг~а своего`
взы'щутъ.

5. Во сiw'нъ и=спыта'ютъ ст<е>зи`, та'мw бо w=брати'вше
ли'ца своя^ прiи'дутъ и= приложа'тся ко гд\су завjь'томъ
вjь'чнымъ, и='же забве'нiю не преда'стся.

6. <О>='вцы поги'бшыя бы'ша лю'дiе мои`, па'стырiе
и='хъ соврати'ша и=`хъ и= сотвори'ша я=` кры'тися по
гора'мъ: съ горы` на хо'лмъ ходи'ша.

7. Забы'ша ло'жа своегw`, вси` w=брjьта'ющiи и=`хъ
снjьда'ху и=`хъ, и= врази` и='хъ реко'ша: не пощади'мъ
и='хъ, зане` согрjьши'ша гд\су, па'жить пра'вды, собира'ющему
<о>=тц<е>'въ и='хъ гд\су.

8. W\тиди'те w\т среды` вавv"лw'на и= w\т земли` халде'йски
и=зыди'те, и= бу'дите jа='кw кw'злища пред\ъ <о>=вца'ми.

9. Jа='кw се`, а='зъ воздви'гну и= приведу` на вавv"лw'нъ
собра^нiя jа=зы'кwвъ вели'кихъ w\т земли` полу'нощныя,
и= w=полча'тся на'нь: w\тту'ду плjьне'нъ бу'детъ, jа='коже
стрjьла` му'жа си'льна и=ску'сна не возврати'тся пра'здна.

10. И= бу'детъ земля` халде'йска въ разграбле'нiе,
вси` граби'тел<е> <е>=я` напо'лнятся, гл~етъ гд\сь:

11. зане` весели'стеся и= велерjь'чивасте, расхища'юще
наслjь'дiе мое`, скака'сте бо jа='кw тельцы` на травjь`
и= бодо'сте jа='коже волы`.

12. Пору'гана бы'сть ма'ти ва'ша sjьлw`, и= посрами'ся
роди'вшая ва'съ: се`, послjь'дняя во jа=зы'цjьхъ пуста`
и= непрохо'дна и= суха`.

13. W\т гнjь'ва гд\сня не поживу'тъ во вjь'къ: но бу'детъ
ве'сь въ запустjь'нiе, и= вся'къ ходя'й сквозjь` вавv"лw'нъ
подиви'тся и= позви'ждетъ над\ъ вся'кою jа='звою <е>=гw`.

14. W=полчи'теся на вавv"лw'нъ, вси` w=кре'стнiи наляца'ющiи
лу'къ, стрjьля'йте на'нь, не щади'те стрjь'лъ ва'шихъ,
поне'же пред\ъ гд\семъ согрjьши`,

15. возми'те <е>=го`: w=слабjь'ша ру'цjь <е>=гw`, падо'ша
w=снова^нiя <е>=гw`, сокруши'шася забра^ла <е>=гw`,
jа='кw ме'сть гд\сня <е>='сть: w\тмсти'те <е>=му`,
jа='коже сотвори`, сотвори'те <е>=му`:

16. потреби'те сjь'мя w\т вавv"лw'на, и= держа'щаго
се'рпъ во вре'мя жа'твы w\т лица` меча` <е>='ллинска,
кi'йждо къ лю'демъ свои^мъ w=брати'тся, и= кi'йждо
въ зе'млю свою` о<у>=бjьжи'тъ.

17. <О>=вча` заблужда'ющее i=и~ль, льво'ве и=знури'ша
<е>=`: пе'рвjье jа=де` <е>=го` ца'рь а=ссу'ръ, се'й
же послjь'днiй и= кw'сти w=глода` <е>=му` навуходоно'соръ
ца'рь вавv"лw'нскiй.

18. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель, бг~ъ
i=и~левъ: се`, а='зъ посjьщу` на царя` вавv"лw'нска
и= на зе'млю <е>=гw`, jа='коже посjьти'хъ на царя`
а=ссу'рска,

19. и= возведу` па'ки i=и~ля на па'жить <е>=гw`, и=
о<у>=пасе'тся въ карми'лjь и= васа'нjь, и= въ горjь`
<е>=фре'мли и= въ галаа'дjь, и= насы'тится душа` <е>=гw`.

20. Въ ты^я дни^ и= въ то'й ча'съ, гл~етъ гд\сь, пои'щутъ
непра'вды i=и~левы, и= не бу'детъ, и= грjьхw'въ i=у'диныхъ,
и= не w=бря'щутся: jа='кw мл\стивъ бу'ду и=`мъ w=ста'вшымся.

21. На зе'млю владjь'ющихъ взы'ди и= на живу'щихъ въ
не'й посjьти`, разори` и= о<у>=бi'й су'щыя по ни'хъ,
гл~етъ гд\сь, и= сотвори` вся^, <е>=ли^ка заповjь'даю
тебjь`.

22. Гла'съ бра'ни и= сотре'нiе вели'ко въ земли` халде'йстjьй.

23. Ка'кw сокруши'ся и= сотре'ся мла'тъ всея` земли`;
ка'кw w=брати'ся въ пусты'ню вавv"лw'нъ во jа=зы'цjьхъ;

24. Взы'дутъ на тя`, и= плjьне'нъ бу'деши, и= не позна'еши,
jа='кw вавv"лw'нъ <е>=си`: w=брjь'тенъ и= jа='тъ <е>=си`,
поне'же разгнjь'валъ <е>=си` гд\са.

25. W\тве'рзе гд\сь сокрw'вища своя^ и= и=знесе` сосу'ды
гнjь'ва своегw`, jа='кw дjь'ло <е>='сть гд\су вседержи'телю
въ земли` халде'йстjьй:

26. jа='кw прiидо'ша времена` <е>=гw`: w\тве'рзите
храни^лища <е>=гw` и= и=спыта'йте и=`, а='ки верте'пъ,
и= погуби'те <е>=го`, да не бу'детъ w=ста'нка <е>=гw`.

27. И=зсуши'те вся^ плоды` <е>=гw`, и= да сни'дутъ
въ закла'нiе: го'ре и=`мъ, jа='кw прiи'де де'нь и='хъ
и= ча'съ w\тмще'нiя и='хъ.

28. Гла'съ бjьжа'щихъ и= и=збjь'гшихъ w\т земли` вавv"лw'нскiя,
да возвjьстя'тъ въ сiw'нjь w\тмще'нiе гд\са бг~а на'шегw,
w\тмще'нiе хра'ма <е>=гw`.

29. Возвjьсти'те на вавv"лw'нъ мнw'гимъ, всjь^мъ наляца'ющымъ
лу'къ, w=полчи'теся на'нь w='крестъ: да не о<у>=бjьжи'тъ
ни <е>=ди'нъ и=з\ъ негw`: возда'йте <е>=му` по дjьлw'мъ
<е>=гw`, по всему`, <е>=ли^ка сотвори`, сотвори'те
<е>=му`, jа='кw воста` на гд\са бг~а ст~а'го i=и~лева.

30. Сегw` ра'ди паду'тъ ю='нwши <е>=гw` на сто'гнахъ
<е>=гw`, и= вси` му'жiе во'инстiи <е>=гw` низве'ржени
бу'дутъ въ то'й де'нь, гл~етъ гд\сь.

31. Се`, а='зъ на тя`, го'рде, гл~етъ гд\сь бг~ъ вседержи'тель,
jа='кw прiи'де де'нь тво'й и= ча'съ посjьще'нiя твоегw`:

32. и= паде'тъ горды'ня твоя` и= разруши'тся, и= не
бу'детъ возставля'яй ю=`: и= возжгу` <о>='гнь въ дубра'вjь
<е>=гw`, и= поя'стъ вся^ w=кр<е>'стная <е>=гw`.

33. Та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель: порабоще'нiе
терпя'тъ сы'нове i=и~л<е>вы и= сы'нове i=у^дины, вку'пjь
вси` плjьни'вшiи и=`хъ порабо'тиша и=`хъ, не хо'щутъ
бо w\тпусти'ти и=`хъ.

34. И=зба'витель же и='хъ си'льный, гд\сь вседержи'тель
и='мя <е>=му`, судо'мъ суди'ти и='мать супоста'ты своя^,
jа='кw да и=зба'витъ зе'млю, и= потрясе'тъ жи'тельми
вавv"лw'нскими.

35. Ме'чь на халде'<е>въ, гл~етъ гд\сь, и= на жи'т<е>ли
вавv"лw^нскiя, и= на кня^зи и= на му^дрыя <е>=гw`,

36. ме'чь на w=бая'т<е>ли <е>=гw`, и= бу'iи бу'дутъ,
и= ме'чь на си^льныя <е>=гw`, и= w=слабjь'ютъ:

37. ме'чь на ко'ни <е>=гw` и= на колесни^цы <е>=гw`,
и= на вся^ про'чыя лю'ди, и=`же су'ть посредjь` <е>=гw`,
и= бу'дутъ jа='кw ж<е>ны`: ме'чь на сокрw'вища <е>=гw`,
и= расхи'тятся:

38. ме'чь на во'ды <е>=гw`, и= постыдя'тся, jа='кw
земля` и=зва'янныхъ <е>='сть, и= во <о>='стровjьхъ
хваля'хуся.

39. Сегw` ра'ди поживу'тъ м<е>чты` во <о>='стровjьхъ,
и= поживу'тъ въ не'мъ дщ<е>'ри сi'ринwвъ, и= не бу'детъ
живу'ща въ не'мъ ктому` во вjь'ки, ниже` согради'тся
w\т ро'да въ ро'дъ.

40. Jа='коже преврати` гд\сь содо'ма и= гомо'рра и=
w=кр<е>'стныя гра'ды и='хъ, гл~етъ гд\сь, не пребу'детъ
та'мw му'жъ, ниже` поживе'тъ въ не'мъ сы'нъ человjь'чь.

41. Се`, лю'дiе и='дутъ w\т сjь'вера, и= jа=зы'къ вели'къ,
и= ца'рiе мно'зи воста'нутъ w\т кон<е>'цъ земли`,

42. лу'ки и= щиты` и=му'ще, гро'зни су'ть и= неми'лостиви:
гла'съ и='хъ jа='кw мо'ре возшуми'тъ, на ко'ни возся'дутъ,
о<у>=гото'вани jа='коже <о>='гнь на бра'нь проти'ву
теб<е>`, дщи` вавv"лw'ня.

43. О<у>=слы'ша ца'рь вавv"лw'нскiй слу'хъ и='хъ, и=
w=слабjь'ша ру'цjь <е>=гw`, ско'рбь w=б\ъя'тъ <е>=го`
и= бwлjь'зни, jа='кw ражда'ющую.

44. Се`, jа='кw ле'въ и=зы'детъ w\т рыка'нiя i=<о>рда'нова
на мjь'сто <е>=fа'на, jа='кw ско'рw w\тмщу` и=`хъ w\т
негw`, и= вся'каго ю='ношу над\ъ ни'мъ поста'влю. Кто'
бо подо'бенъ мнjь`; и= кто` мо'жетъ стоя'ти проти'ву
мен<е>`; и= кто` <е>='сть па'стырь се'й, и='же воспроти'вится
лицу` моему`;

45. Тjь'мже слы'шите совjь'тъ гд\сень, <е>=го'же совjьща`
на вавv"лw'нъ, и= о<у>=мышл<е>'нiя <е>=гw`, jа=`же
о<у>=мы'сли на зе'млю халде'йску: а='ще не и=сто'ргнутся
а='гнцы <о>=ве'цъ и='хъ, а='ще не бу'детъ разме'тана
(вку'пjь съ ни'ми) па'жить и='хъ.

46. W\т гла'са бо плjьне'нiя вавv"лw'нскагw потрясе'тся
земля`, и= во'пль во jа=зы'цjьхъ слы'шанъ бу'детъ.

Глава` 51.

Та'кw гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ воздви'гну на вавv"лw'нъ
и= на живу'щыя халд<е>'и вjь'тръ зно'енъ губи'тельный:

2. и= послю` на вавv"лw'нъ руга'т<е>ли, и= сту'днw
поруга'ются <е>=му` и= и=стля'тъ зе'млю <е>=гw`: поне'же
го'ре на вавv"лw'нъ w='крестъ въ де'нь w=sлобле'нiя
<е>=гw`.

3. Да наляца'етъ наляца'яй лу'къ сво'й, и= да w=блече'тся
въ брwня` своя^, и= не пощади'те ю='ношъ <е>=гw`, и=
побi'йте все` во'инство <е>=гw`.

4. И= паду'тъ и=збiе'ннiи въ земли` халде'йстjьй и=
jа='звеннiи во страна'хъ <е>=я`.

5. Поне'же не w=вдовjь` i=и~ль и= i=у'да w\т бг~а своегw`,
w\т гд\са вседержи'теля, jа='кw земля` и='хъ напо'лнися
непра'вды w\т ст~ы'хъ i=и~левыхъ.

6. Бjьжи'те w\т среды` вавv"лw'на и= спаси'те кi'йждо
ду'шу свою` и= не поги'бнете въ непра'вдjь <е>=гw`,
зане` вре'мя w\тмще'нiя <е>=гw` <е>='сть w\т гд\са,
воздая'нiе то'й возда'стъ <е>=му`.

7. Ча'ша злата'я вавv"лw'нъ въ руцjь` гд\сни, напая'ющи
всю` зе'млю, w\т вiна` <е>=гw` пи'ша (вси`) jа=зы'цы,
сегw` ра'ди потрясо'шася.

8. Внеза'пу паде` вавv"лw'нъ и= сокруши'ся: пла'чите
по не'мъ, возми'те ма'сти къ болjь'зни <е>=гw`, да
и=сцjьли'тся.

9. Врачева'хомъ вавv"лw'на, и= не и=сцjьлjь`: w=ста'вимъ
<е>=го` и= w\ти'демъ кi'йждо въ зе'млю свою`, взы'де
бо къ небеси` су'дъ <е>=гw` и= воздви'жеся да'же до
sвjь'здъ.

10. И=знесе` гд\сь су'дъ сво'й: прiиди'те и= возвjьсти'мъ
въ сiw'нjь дjьла` гд\са бг~а на'шегw.

11. Наwстри'те стрjь'лы, напо'лните ту'лы: воздви'же
гд\сь ду'хъ царе'й ми'дскихъ, jа='кw проти'ву вавv"лw'на
гнjь'въ <е>=гw`, да погуби'тъ и=`, поне'же w\тмще'нiе
гд\сне <е>='сть, w\тмще'нiе людi'й <е>=гw`.

12. На стjьна'хъ вавv"лw'нскихъ воздви'гните зна'мя,
поста'вите стра^жи, о<у>=гото'вите стра'жей, о<у>=гото'вите
<о>=ру'жiе: jа='кw о<у>=мы'сли гд\сь, и= сотвори'тъ,
jа=`же рече` на живу'щыя въ вавv"лw'нjь,

13. живы'й над\ъ вода'ми мно'гими и= бога'тъ въ сокро'вищихъ
свои'хъ: прiи'де коне'цъ тво'й и='стиннw во о<у>=трw'бы
твоя^.

14. Кля'тся бо гд\сь си'лъ мы'шцею свое'ю, jа='кw напо'лню
тебе` людьми`, jа='коже а=крi'дами, и= возглася'тъ
над\ъ тобо'ю низходя'щiи.

15. Гд\сь сотвори'вый зе'млю въ си'лjь свое'й и= о<у>=стро'ивый
вселе'нную въ му'дрости свое'й, и= разумjь'нiемъ свои'мъ
распростре` небеса`,

16. <е>=гда` <о>='нъ да'стъ гла'съ, о<у>=мно'жатся
во'ды на небеси`, воздвиза'яй w='блаки w\т кон<е>'цъ
земли`, мо'лнiю въ до'ждь сотвори`, и=зводя'й свjь'тъ
w\т сокро'вищъ свои'хъ.

17. W=буя` вся'къ человjь'къ w\т ра'зума, посрами'ся
вся'къ слiя'тель w\т и=звая'нiй свои'хъ, jа='кw лw'жная
слiя^нiя <е>=гw`, и= нjь'сть ду'ха въ ни'хъ:

18. су'<е>тна су'ть дjьла` и= смjь'ху достw'йна, въ
ча'съ посjьще'нiя своегw` поги'бнутъ.

19. Не такова` ча'сть i=а'кwвля, jа='кw сотвори'вый
вся'ч<е>ская то'й <е>='сть, (а= i=и~ль) же'злъ достоя'нiя
<е>=гw`, гд\сь вседержи'тель и='мя <е>=гw`.

20. Сокруша'еши ты` мнjь` сосу'ды бра^нныя, и= а='зъ
сокрушу` въ тебjь` jа=зы'ки и= погублю` въ тебjь` ца^рствiя:

21. и= и=збiю` въ тебjь` ко'ни и= вса'дники и='хъ,
и= и=збiю` въ тебjь` кол<е>сни'цы и= всjьда'ющихъ на
ни'хъ:

22. и= и=збiю` въ тебjь` му'жа и= жену`, и= и=збiю`
въ тебjь` ста'ра и= <о>='трока, и= и=збiю` въ тебjь`
ю='ношу и= дjь'ву:

23. и= и=збiю` въ тебjь` па'стыря и= стада` <е>=гw`,
и= и=збiю` въ тебjь` w=рю'ща и= рабо'тна скота` <е>=гw`,
и= и=збiю` въ тебjь` воевw'ды и= прави'т<е>ли.

24. И= возда'мъ вавv"лw'ну и= всjь^мъ жи'тел<е>мъ халд<е>'йскимъ
вся^ sлw'бы и='хъ, jа=`же сотвори'ша над\ъ сiw'номъ
пред\ъ <о>=чи'ма ва'шима, гл~етъ гд\сь.

25. Се`, а='зъ на тя`, горо` смертоно'сная, гл~етъ
гд\сь, растлjьва'ющая всю` зе'млю, и= простру` ру'ку
мою` на тя` и= и=зве'ргу тя` и=з\ъ ка'меней, и= да'мъ
тя` въ го'ру сожже'ную:

26. и= не во'змутъ w\т теб<е>` ка'мене во о<у>='глъ
и= ка'мене во w=снова'нiе, jа='кw потреби'шися во вjь'ки,
гл~етъ гд\сь.

27. Воздви'гните зна'мя на земли`, воструби'те трубо'ю
во jа=зы'цjьхъ, w=святи'те на'нь jа=зы'ки, возвjьсти'те
на'нь ца'рствамъ а=рара^тскимъ w\т мен<е>` и= а=сханазе'wмъ:
о<у>=тверди'те над\ъ ни'мъ стрjь^льницы, возведи'те
на'нь ко'ни, jа='кw а=крi'дwвъ мно'жество.

28. Возведи'те на'нь jа=зы'ки, царя` ми'дска и= всея`
земли`, воево'дъ <е>=гw` и= всjь'хъ во'<е>въ <е>=гw`
и= всея` земли` w='бласти <е>=гw`.

29. И= потрясе'ся земля` и= смути'ся, зане` воста`
на вавv"лw'нъ о<у>=мышле'нiе гд\сне, <е>='же положи'ти
зе'млю вавv"лw'нску пу'сту и= ненаселе'ну.

30. W=скудjь'ша крjь'пцыи вавv"лw'нстiи <е>='же ра'товати:
ся'дутъ та'мw во w=гра'дjь, поги'бе хра'брость и='хъ,
и= бы'ша jа='кw ж<е>ны`: пожж<е>'на су'ть сел<е>'нiя,
сотр<е>'ны завw'ры <е>=гw`.

31. Гоня'й во срjь'тенiе теку'ща пости'гнетъ, и= вjь'стникъ
срjь'титъ посла`, да возвjьсти'тъ царю` вавv"лw'нску,
jа='кw взя'тъ бы'сть гра'дъ <е>=гw`.

32. W\т кра'я прехожде'нiй <е>=гw` jа='ти бы'ша, и=
тверды^ни <е>=гw` зажж<е>'ны <о>=гне'мъ, и= му'жiе
<е>=гw` во'инстiи и=схо'дятъ.

33. Та'кw бо гл~етъ гд\сь вседержи'тель, бг~ъ i=и~левъ:
до'мове царя` вавv"лw'нскагw jа='кw гумно` зрjь'ло
и=змлаче'ни бу'дутъ: <е>=ще` ма'лw, и= прiи'детъ жа'тва
<е>=гw`.

34. Снjьде' мя, раздроби' мя, прiя'тъ мя` тьма` тонка`,
навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскiй пожре' мя, jа='кw
sмi'й напо'лни чре'во свое` сла'достiю мое'ю: и= и=зверго'ша
мя`.

35. Труды` мои` и= бjьды^ моя^ на вавv"лw'нъ, рече'тъ
живу'щая въ сiw'нjь, и= кро'вь моя` на живу'щыя въ
халде'ехъ, рече'тъ i=ер\сли'мъ.

36. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ суди'ти
бу'ду сопе'рника твоего` и= w\тмщу` w\тмще'нiе твое`,
и= пу'сто сотворю` мо'ре <е>=гw` и= и=зсушу` пото'ки
<е>=гw`.

37. И= бу'детъ вавv"лw'нъ въ запустjь'нiе, жили'ще
sмi<е>'мъ, въ чу'до и= позвизда'нiе, поне'же не бу'детъ
живу'щагw.

38. Вку'пjь а='ки львы` воста'нутъ и= а='ки скv'мни
львw'въ.

39. Въ горя'чести и='хъ да'мъ питiе` и=`мъ и= о<у>=пою`
я=`, да спя'тъ и= о<у>='снутъ сно'мъ вjь'чнымъ и= не
воста'нутъ, гл~етъ гд\сь.

40. И= низведу` я=` jа='кw а='гнцы на закла'нiе и=
jа='кw <о>=вны` съ козлы^.

41. Ка'кw взя'ся сеса'хъ, и= jа='та сла'ва всея` земли`;
ка'кw бы'сть во о<у>=дивле'нiе вавv"лw'нъ во jа=зы'цjьхъ;

42. Взы'де на вавv"лw'нъ мо'ре въ шу'мjь во'лнъ свои'хъ,
и= покры'ся.

43. Бы'ша гра'ди <е>=гw` въ запустjь'нiе, земля` безво'дна
и= пуста`, земля`, въ не'йже никто'же поживе'тъ, и=
ниже` бу'детъ вита'ти въ не'мъ сы'нъ человjь'чь.

44. И= посjьщу` на ви'ла въ вавv"лw'нjь, и= и=зве'ргу
то`, <е>='же поглоти`, w\т о<у>='стъ <е>=гw`, и= не
соберу'тся вя'щше къ нему` jа=зы'цы, зане` и= стjь'ны
вавv"лw^нскiя паду'тъ.

45. И=зыди'те w\т среды` <е>=гw`, лю'дiе мои`, да спасе'тъ
кi'йждо ду'шу свою` w\т гнjь'ва jа='рости гд\сни.

46. Да не когда` о<у>=мягчи'тся се'рдце ва'ше, и= о<у>=боите'ся
ра'ди слу'ха, и='же о<у>=слы'шится на земли`, и= прiи'детъ
въ лjь'то слы'шанiе, и= по лjь'тjь слы'шанiе, бjь'дность
и= непра'вда на зе'млю, и= властели'нъ на властели'на.

47. Сегw` ра'ди, се`, днi'е гряду'тъ, и= посjьщу` на
и=зва^яныя вавv"лw'на: и= вся` земля` <е>=гw` посрами'тся,
и= вси` jа='звенiи <е>=гw` паду'тъ посредjь` <е>=гw`.

48. И= возвеселя'тся над\ъ вавv"лw'номъ небеса` и=
земля` и= вся^ су^щая въ ни'хъ: w\т полу'нощи бо прiи'дутъ
на'нь всегуби'телiе, гл~етъ гд\сь:

49. и= jа='коже сотвори` вавv"лw'нъ па'дати jа='зв<е>нымъ
во i=и~ли, та'кw въ вавv"лw'нjь паду'тъ jа='звенiи
всея` земли`.

50. И=збjь'гшiи меча`, и=ди'те, не сто'йте: и=`же и=здале'че,
помяни'те гд\са, и= i=ер\сли'мъ да взы'детъ на се'рдце
ва'ше.

51. Посрами'хомся, зане` слы'шахомъ руга'нiе на'ше,
покры` срамота` лице` на'ше, jа='кw прiидо'ша чуждi'и
во ст~а^я на^ша въ до'мъ гд\сень.

52. Сегw` ра'ди, се`, днi'е гряду'тъ, гл~етъ гд\сь,
и= посjьщу` на и=звая^нiя <е>=гw`, и= по все'й земли`
<е>=гw` паду'тъ jа='звенiи.

53. Jа='кw а='ще взы'детъ вавv"лw'нъ на не'бо и= а='ще
о<у>=тверди'тъ на высотjь` крjь'пость свою`, w\т мен<е>`
прiи'дутъ губи'телiе <е>=гw`, гл~етъ гд\сь.

54. Гла'съ во'пля вавv"лw'нска, и= сотре'нiе вели'ко
въ земли` халде'йстjьй:

55. jа='кw погуби` гд\сь вавv"лw'на и= сотре` w\т негw`
гла'съ ве'лiй шумя'щь jа='кw во'ды мнw'ги, даде` въ
па'губу гла'съ <е>=гw`:

56. jа='кw прiи'де на вавv"лw'нъ хи'щникъ, jа='ти бы'ша
си'льнiи <е>=гw`, о<у>=вяде` лу'къ и='хъ, jа='кw бг~ъ
воздае'тъ и=`мъ,

57. гд\сь воздае'тъ <е>=му` воздая'нiе: и= о<у>=пои'тъ
кня^зи <е>=гw` и= му^дрыя <е>=гw`, и= воевw'ды <е>=гw`
и= вw'и <е>=гw` и= си^льныя <е>=гw`, и= о<у>='снутъ
сно'мъ вjь'чнымъ и= не возбудя'тся, гл~етъ цр~ь, гд\сь
вседержи'тель и='мя <е>=гw`.

58. Та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель: стjьна` вавv"лw'нска
сiя` преширо'ка, подкопа'нiемъ подко'пана бу'детъ,
и= врата` <е>=гw` высw'ка <о>=гне'мъ сожж<е>'на бу'дутъ,
и= бу'дутъ труди'тися лю'дiе вотще`, и= jа=зы'цы въ
нача'лjь поги'бнутъ.

59. Сло'во, <е>='же заповjь'да гд\сь i=еремi'и пр\оро'ку,
рещи` саре'ю сы'ну нирi'ину, сы'на маассе'ова, <е>=гда`
и='де w\т седекi'и царя` i=у'дина въ вавv"лw'нъ, въ
четве'ртое лjь'то ца'рства <е>=гw`: саре'й же бjь`
нача'льникъ дарw'въ.

60. И= написа` i=еремi'а вся^ sла^я, jа=`же и=мя'ху
прiити` на вавv"лw'нъ, во <е>=ди'ну кни'гу вся^ словеса`
сiя^, jа=`же пи^сана су'ть на вавv"лw'нъ. И= рече`
i=еремi'а къ саре'ю:

61. <е>=гда` вни'деши въ вавv"лw'нъ, и= о<у>='зриши
и= прочте'ши вся^ словеса` сiя^, и= рече'ши:

62. гд\си, ты` ре'клъ <е>=си` проти'ву мjь'ста сегw`
погуби'ти <е>=`, и= да не бу'детъ живя'й въ не'мъ w\т
человjь'ка и= до скота`, и= да бу'детъ въ вjь'чную
пусты'ню:

63. и= бу'детъ, <е>=гда` прочте'ши кни'гу сiю`, привяжи`
къ не'й ка'мень и= вве'рзи ю=` посредjь` <е>=vфра'та
и= рцы`:

64. та'кw потопи'тся вавv"лw'нъ и= не воста'нетъ w\т
лица` sw'лъ, jа=`же а='зъ наведу` на'нь, и= разори'тся.
Да'же до здjь` словеса` i=ер<е>мi'ина.

Глава` 52.

Су'щу два'десяти и= <е>=ди'ному лjь'ту седекi'и, внегда`
нача` ца'рствовати, и= ца'рствова во i=ер\сли'мjь <е>=динона'десять
лjь'тъ: и= и='мя ма'тери <е>=гw` а=мiта'ль, дщи` i=еремi'ина,
w\т ловны`.

2. И= сотвори` лука'вое пред\ъ <о>=чи'ма гд\снима по
всему`, <е>=ли'кw творя'ше i=wакi'мъ:

3. jа='кw jа='рость гд\сня бы'сть на i=ер\сли'мъ и=
на i=у'ду, до'ндеже w\тве'рже и=`хъ w\т лица` своегw`:
и= w\тступи` седекi'а w\т царя` вавv"лw'нска.

4. И= бы'сть въ девя'тое лjь'то ца'рства <е>=гw`, въ
деся'тый мц\съ, въ деся'тый де'нь мц\са, прiи'де навуходоно'соръ
ца'рь вавv"лw'нскiй и= вся` си'ла <е>=гw` на i=ер\сли'мъ,
и= w=блего'ша <е>=го` и= сотвори'ша w='крестъ <е>=гw`
<о>=стро'гъ w\т четвероуго'льныхъ ка'менiй.

5. И= бы'сть во w=блеже'нiи гра'дъ да'же до первагwна'десяте
лjь'та ца'рства седекi'ина.

6. Мц\са же четве'ртагw въ девя'тый де'нь, о<у>=тверди'ся
гла'дъ во гра'дjь, и= не бя'ше хлjь'ба лю'демъ земли`.

7. И= просjько'ша гра'дъ, и= вси` му'жiе во'инстiи
и=зыдо'ша но'щiю путе'мъ вра'тъ, и='же <е>='сть между`
двjьма` стjьна'ма, и='же бя'ше пря'мw вертогра'ду царе'ву,
халде'<е> же добыва'ху гра'дъ w='крестъ лежа'ще, и=
w\тидо'ша путе'мъ въ пусты'ню.

8. И= погна` си'ла халде'йска в\ъслjь'дъ царя` и= пости'же
<е>=го` w=б\ъ <о>=ну` страну` i=ерiхw'на, и= вси` <о>='троцы
<е>=гw` разсы'пашася w\т негw`.

9. И= jа='ша царя` и= приведо'ша и=` ко царю` вавv"лw'нскому
въ девла'fъ, и='же <е>='сть въ земли` <е>=ма'fъ, и=
глаго'ла <е>=му` съ судо'мъ.

10. И= и=зсjьче` ца'рь вавv"лw'нскiй сы'ны седекi^ины
пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`, и= вся^ кня^зи i=у^дины и=зсjьче`
въ девла'fjь.

11. <О>='чи же седекi'и и=з\ъя'тъ, и= связа` <е>=го`
w=ко'вами, и= приведе` <е>=го` ца'рь вавv"лw'нскiй
въ вавv"лw'нъ и= вдаде` <е>=го` въ до'мъ жерно'вный
до дне`, во'ньже о<у>='мре.

12. Въ деся'тый же де'нь пя'тагw мц\са (*лjь'то сiе`
девятоена'десять навуходоно'сору царю` вавv"лw'нску)
прiи'де навузарда'нъ а=рхiмагi'ръ, стоя'щь пред\ъ лице'мъ
царя` вавv"лw'нска, во i=ер\сли'мъ,

13. и= сожже` хра'мъ гд\сень и= до'мъ царе'въ, и= вся^
до'мы гра^дскiя и= вся'къ до'мъ вели'къ сожже` <о>=гне'мъ,

14. и= вся'ку стjь'ну i=ер\сли'млю w='крестъ разори`
си'ла халде'йска, jа='же бя'ше со а=рхiмагi'ромъ.

15. И= w\т о<у>=бо'гихъ людi'й, и= w=ста'нокъ людi'й,
и= w=ста'вшихся во гра'дjь и= и=збjь'гшихъ, и=`же о<у>=бjьжа'ша
ко царю` вавv"лw'нску, и= про'чiй наро'дъ пресели`
навузарда'нъ воево'да:

16. про'чiихъ же w=ста'ви людi'й о<у>=бо'гихъ въ дjь'лат<е>ли
вiногра'да и= земледjь'льц<е>въ.

17. Столпы' же мjь^дяныя, и=`же во хра'мjь гд\сни,
и= подста^вы, и= мо'ре мjь'дяное, <е>='же во хра'мjь
гд\сни, сокруши'ша халде'<е>, и= взя'ша мjь'дь и='хъ,
и= w\тнесо'ша въ вавv"лw'нъ:

18. и= вjьне'цъ и= ча'шы, и= ви^лицы и= вся^ сосу'ды
мjь^дяныя, въ ни'хже служа'ху,

19. и= fv"мiа'мники и= ча'шы, и= о<у>=мыва^льницы и=
свjь'щники, и= кади^льницы и= ча^шицы, jа=`же бя'ху
злата^я и= jа=`же бя'ху ср<е>'бряная, взя` а=рхiмагi'ръ.

20. И= стwлпа` два` и= мо'ре <е>=ди'но, и= тельц<е>'въ
двана'десять мjь'дяныхъ под\ъ мо'ремъ, jа=`же сотвори`
ца'рь соломw'нъ во хра'мjь гд\сни, не бjь` вjь'са мjь'ди
сосу^дъ тjь'хъ.

21. Сто'лпъ же кi'йждо <о>=смина'десяти лакте'й бjь`
въ высоту`, ве'рвь же двана'десяти лакте'й w='крестъ
<е>=гw` w=бдержа'ше, и= толстота` <е>=гw` четы'рехъ
п<е>'рстъ w='крестъ,

22. и= глава` на ни'хъ мjь'дяна, пя'ть лакw'тъ высота`
главы` <е>=ди'ныя, и= мре'жа, и= ши'пки на вjьнцjь`
w='крестъ, все` бя'ше мjь'дяно: та'кожде бы'сть и=
вторы'й сто'лпъ.

23. И= бя'ше ши'пкwвъ де'вятьдесятъ и= ше'сть <е>=ди'на
страна`, и= бя'ше всjь'хъ ши'пкwвъ над\ъ мре'жею w='крестъ
сто`.

24. И= взя` а=рхiмагi'ръ саре'а жерца` старjь'йшаго
и= жерца` софо'нiю втора'го и= трiе'хъ стрегу'щихъ
пу'ть.

25. И= w\т гра'да взя` ка'женика <е>=ди'наго, и='же
бjь` приста'вникъ людi'й во'инскихъ, и= се'дмь муже'й
наро'читыхъ, и=`же пред\ъ лице'мъ царе'вымъ w=брjьто'шася
во гра'дjь, и= книго'чiя си'лъ о<у>=ча'щаго людi'й
земли`, и= шестьдеся'тъ муже'й w\т людi'й земли`, и=`же
w=брjьто'шася средjь` гра'да:

26. и= взя` и=`хъ навузарда'нъ а=рхiмагi'ръ и= приведе`
я=` ко царю` вавv"лw'нску въ девла'fъ.

27. И= и=зби` я=` ца'рь вавv"лw'нскiй въ девла'fjь
въ земли` <е>=ма'fъ: и= преселе'нъ бы'сть i=у'да w\т
земли` своея`.

28. Сi'и су'ть лю'дiе, и=`хже пресели` навуходоно'соръ
въ седмо'е лjь'то, i=уде'<е>въ три` ты'сящы и= два'десять
и= три`:

29. во <о>=смоена'десять лjь'то навуходоно'соръ и=з\ъ
i=ер\сли'ма ду'шъ <о>='смь сw'тъ три'десять и= двjь`
пресели`.

30. Въ два'десять тре'тiе лjь'то навуходоно'сора пресели`
навузарда'нъ а=рхiмагi'ръ i=уде'<е>въ ду'шъ се'дмь
сw'тъ и= четы'редесять пя'ть, всjь'хъ же ду'шъ четы'ре
ты'сящы и= ше'сть сw'тъ.

31. И= бы'сть въ три'десять седмо'е лjь'то преселе'нiя
i=wакi'ма царя` i=у'дина, въ два'десять пя'тый де'нь
мц\са вторагwна'десять, вознесе` <е>=вилмерода'хъ ца'рь
вавv"лw'нскiй въ пе'рвое лjь'то ца'рства своегw` главу`
i=wакi'ма царя` i=у'дина, и= и=зведе` <е>=го` и=з\ъ
хра'ма, въ не'мже стрежа'шеся, и= глаго'ла <е>=му`
блага^я:

32. и= даде` престо'лъ <е>=гw` вы'ше царе'й, и=`же
съ ни'мъ, въ вавv"лw'нjь,

33. и= и=змjьни` ри^зы <е>=гw` темни^чныя, и= jа=дя'ше
хлjь'бъ всегда` пред\ъ лице'мъ <е>=гw` во вся^ дни^
живота` своегw`:

34. и= о<у>=ро'къ <е>=му` дая'шеся всегда` w\т царя`
вавv"лw'нска, да'же до дне`, во'ньже о<у>='мре, во
вся^ дни^ живота` <е>=гw`.

Коне'цъ кни'зjь пр\оро'ка i=еремi'и: и='мать въ себjь`
гла'въ 52.

</hip>
Hosted by uCoz