<hip>
%{!версия=9} Кни'га

Проро'ка i=езекi'иля.

Глава` 1.

И= бы'сть въ тридеся'тое лjь'то, въ четве'ртый мц\съ,
въ пя'тый де'нь мц\са, и= а='зъ бы'хъ посредjь` плjьне'нiя
при рjьцjь` хова'ръ: и= w\тверзо'шася небеса`, и= ви'дjьхъ
видjь^нiя бж~iя.

2. Въ пя'тый де'нь мц\са, сiе` лjь'то пя'тое плjьне'нiя
царя` i=wакi'ма,

3. и= бы'сть сло'во гд\сне ко i=езекi'илю сы'ну вузi'еву,
свяще'ннику, въ земли` халде'йстjьй при рjьцjь` хова'ръ.
И= бы'сть на мнjь` рука` гд\сня,

4. и= ви'дjьхъ, и= се`, ду'хъ воздвиза'яйся грядя'ше
w\т сjь'вера, и= w='блакъ вели'кiй въ не'мъ, и= свjь'тъ
w='крестъ <е>=гw`, и= <о>='гнь блиста'яйся:

5. и= посредjь` <е>=гw` jа='кw видjь'нiе и=ле'ктра
посредjь` <о>=гня`, и= свjь'тъ въ не'мъ: и= посредjь`
jа='кw подо'бiе четы'рехъ живо'тныхъ. И= сiе` видjь'нiе
и='хъ, jа='кw подо'бiе человjь'ка въ ни'хъ:

6. и= четы'ри ли'ца <е>=ди'ному, и= четы'ри кри'ла
<е>=ди'ному,

7. и= го'л<е>ни и='хъ пра^вы, и= перна^ты но'ги и='хъ,
и= и='скры jа='кw блиста'ющаяся мjь'дь, и= л<е>'гка
кри'ла и='хъ,

8. и= рука` человjь'ча под\ъ кри'лами и='хъ на четы'рехъ
страна'хъ и='хъ:

9. и= ли'ца и='хъ, и= кри'ла и='хъ четы'рехъ держа^щаяся
дру'гъ дру'га, ли'ца же и='хъ четы'рехъ не w=браща'хуся
внегда` ходи'ти и=`мъ: ко'еждо пря'мw лица` своегw`
хожда'ху.

10. И= подо'бiе ли'цъ и='хъ, лице` человjь'чее и= лице`
льво'во w=десну'ю четы'ремъ, и= лице` те'лчее w=шу'юю
четы'ремъ, и= лице` <о>='рлее четы'ремъ:

11. (и= ли'ца и='хъ) и= кри'ла и='хъ прост<е>'рта свы'ше
четы'ремъ, коему'ждо два` сопряж<е>'на дру'гъ ко дру'гу,
и= два` покрыва'ху верху` тjьлесе` и='хъ, и= ко'еждо
пря'мw лицу` своему` и=дя'ше:

12. и=дjь'же а='ще бя'ше ду'хъ ше'ствуяй, и=дя'ху и=
не w=браща'хуся.

13. И= посредjь` живо'тныхъ видjь'нiе, jа='кw о<у>='глiя
<о>=гня` горя'щагw, jа='кw видjь'нiе свjь'щъ соwбраща'ющихся
посредjь` живо'тныхъ, и= свjь'тъ <о>=гня`, и= w\т <о>=гня`
и=схожда'ше jа='кw мо'лнiя:

14. и= живw'тная теча'ху и= w=браща'хуся, jа='кw видjь'нiе
везе'ково {блиста'нiя}.

15. И= ви'дjьхъ, и= се`, ко'ло <е>=ди'но на земли`
держа'щееся живо'тныхъ четы'рехъ:

16. и= видjь'нiе коле'съ и= сотворе'нiе и='хъ, jа='кw
видjь'нiе fарсi'са, и= подо'бiе <е>=ди'но четы'ремъ:
и= дjь'ло и='хъ бя'ше, jа='коже а='ще бы бы'ло ко'ло
въ колеси`:

17. на четы'ри страны^ и='хъ ше'ствоваху: не w=браща'хуся,
внегда` ше'ствовати и=`мъ,

18. ниже` хребты` и='хъ, и= высота` бя'ше и=`мъ. И=
ви'дjьхъ та^, и= пл<е>ща` и='хъ и=спо'лн<е>на <о>=че'съ
w='крестъ четы'ремъ:

19. и= внегда` ше'ствовати живw'тнымъ, ше'ствоваху
и= коле'са держа'щеся и='хъ: и= внегда` воздвиза'тися
живw'тнымъ w\т земли`, воздвиза'хуся и= коле'са.

20. И=дjь'же а='ще бя'ше w='блакъ, та'мw бя'ше и= ду'хъ,
<е>='же ше'ствовати: ше'ствоваху и= живw'тная, и= коле'са
воздвиза'хуся съ ни'ми, зане` ду'хъ жи'зни бя'ше въ
колесjь'хъ.

21. Внегда` и=дя'ху сiя^, и=дя'ху (и= коле'са), и=
внегда` стоя'ти и=`мъ, стоя'ху (и= коле'са съ ни'ми),
и= <е>=гда` воздвиза'хуся w\т земли`, воздвиза'хуся
съ ни'ми (и= коле'са), jа='кw ду'хъ жи'зни бя'ше въ
колесjь'хъ.

22. И= подо'бiе над\ъ главо'ю живо'тныхъ jа='кw тве'рдь,
jа='кw видjь'нiе крv"ста'лла, просте'ртое над\ъ кри'лами
и='хъ свы'ше:

23. и= под\ъ тве'рдiю кри'ла и='хъ прост<е>'рта, паря'ще
дру'гъ ко дру'гу, кому'ждо два` спряж<е>'на, прикрыва'юще
тjьлеса` и='хъ.

24. И= слы'шахъ гла'съ кри'лъ и='хъ, внегда` паря'ху,
jа='кw гла'съ во'дъ мно'гихъ, jа='кw гла'съ бг~а саддаi`:
и= внегда` ходи'ти и=`мъ, гла'съ сло'ва jа='кw гла'съ
полка`: и= внегда` стоя'ти и=`мъ, почива'ху кри'ла
и='хъ.

25. И= се`, гла'съ превы'ше тве'рди су'щiя над\ъ главо'ю
и='хъ: внегда` стоя'ти и=`мъ, низпуска'хуся кри'ла
и='хъ.

26. И= над\ъ тве'рдiю, jа='же над\ъ главо'ю и='хъ,
jа='кw видjь'нiе ка'мене сапфi'ра, подо'бiе пр\сто'ла
на не'мъ, и= на подо'бiи пр\сто'ла подо'бiе jа='коже
ви'дъ человjь'чь сверху`.

27. И= ви'дjьхъ jа='кw видjь'нiе и=ле'ктра, jа='кw
видjь'нiе <о>=гня` вну'трь <е>=гw` w='крестъ: w\т видjь'нiя
чре'слъ и= вы'ше и= w\т видjь'нiя чре'слъ да'же до
до'лу ви'дjьхъ видjь'нiе <о>=гня`, и= свjь'тъ <е>=гw`
w='крестъ:

28. jа='кw видjь'нiе дуги`, <е>=гда` <е>='сть на w='блацjьхъ
въ де'нь дождя`, та'кw стоя'нiе свjь'та w='крестъ.

Глава` 2.

Сiе` видjь'нiе подо'бiе сла'вы гд\сни. И= ви'дjьхъ,
и= падо'хъ ни'цъ, и= слы'шахъ гла'съ гл~ющагw, и= рече`
ко мнjь`: сы'не человjь'чь, ста'ни на но'ги твоя^,
и= возгл~ю тебjь`.

2. И= прiи'де на мя` ду'хъ, и= взя` мя`, и= воздви'же
мя`, и= поста'ви мя` на нога'хъ мои'хъ, и= слы'шахъ
<е>=го` гл~юща ко мнjь`.

3. И= рече` (гд\сь) ко мнjь`: сы'не человjь'чь, послю'
тя а='зъ къ до'му i=и~леву, w=горчева'ющымъ мя`, и=`же
w=горчи'ша мя`: са'ми и= <о>=тцы` и='хъ w\тверго'шася
мен<е>` до дне'шнягw дне`:

4. и= сы'нове жестоколи'чнiи и= твердосерде'чнiи. А='зъ
послю' тя къ тjь^мъ, и= рече'ши къ ни^мъ: та'кw гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь:

5. а='ще о<у>='бw о<у>=слы'шатъ, и=ли` о<у>=боя'тся,
зане` до'мъ w=горчева'яй <е>='сть, и= позна'ютъ, jа='кw
пр\оро'къ <е>=си` ты` посредjь` и='хъ.

6. И= ты`, сы'не человjь'чь, да не о<у>=бои'шися и='хъ,
ни о<у>=жаса'йся w\т лица` и='хъ: зане` разсверjь'пjьютъ
и= w=бы'дутъ тя` w='крестъ, посредjь' бо скорпi'<е>въ
ты` живе'ши: слове'съ и='хъ не о<у>=бо'йся и= w\т лица`
и='хъ не о<у>=жаса'йся, зане` до'мъ w=горчева'яй <е>='сть:

7. и= возглаго'леши словеса` моя^ къ ни^мъ, а='ще о<у>='бw
о<у>=слы'шатъ, и=ли` о<у>=боя'тся, зане` до'мъ прогнjь'ваяй
<е>='сть.

8. И= ты`, сы'не человjь'чь, послу'шай гл~ющагw къ
тебjь`, не бу'ди w=горчева'яй, jа='коже до'мъ преwгорчева'яй:
w\тве'рзи о<у>=ста` твоя^ и= снjь'ждь, jа=`же а='зъ
даю` тебjь`.

9. И= ви'дjьхъ, и= се`, рука` просте'рта ко мнjь`,
и= въ не'й сви'токъ кни'жный:

10. и= разви` <е>=го` предо мно'ю, и= въ то'мъ пи^сана
бы'ша пр<е>'дняя и= за^дняя: и= впи'сано бя'ше въ не'мъ
рыда'нiе и= жа'лость и= го'ре.

Глава` 3.

И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, снjь'ждь сви'токъ
се'й, и= и=ди` и= рцы` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

2. И= w\тверзо'хъ о<у>=ста` моя^, и= напита' мя сви'ткомъ
си'мъ

3. и= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, о<у>=ста` твоя^
снjьдя'тъ, и= чре'во твое` насы'тится сви'тка сегw`
да'ннагw тебjь`. И= снjьдо'хъ <е>=го`, и= бы'сть во
о<у>=стjь'хъ мои'хъ jа='кw ме'дъ сла'докъ.

4. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, и=ди` и= вни'ди
въ до'мъ i=и~левъ, и= глаго'ли словеса` моя^ къ ни^мъ:

5. jа='кw не къ лю'демъ глубокорjь^чивымъ и= косноязы^чнымъ
посыла'емь <е>=си`, къ до'му i=и~леву,

6. ниже` къ лю'демъ мнw'гимъ и=ноязы^чнымъ, и=норjь^чивымъ,
ни тя^жкимъ я=зы'комъ су'щымъ, и='хже не разумjь'лъ
бы <е>=си` слове'съ: а='ще же и= къ тацjь^мъ посла'лъ
бы'хъ тя`, то` и= тi'и послу'шали бы'ша тебе`:

7. а= до'мъ i=и~левъ не восхо'щетъ послу'шати тебе`,
поне'же не хотя'тъ слу'шати мене`, jа='кw ве'сь до'мъ
i=и~левъ непокори'ви су'ть и= жестокосе'рди:

8. и= се`, да'хъ лице` твое` си'льно проти'ву лица`
и='хъ, и= прю` {<Е>=вр.: чело`.} твою` о<у>=крjьплю`
проти'ву при` и='хъ:

9. и= бу'детъ, всегда` крjьпча'е ка'мене да'хъ прю`
твою`: не о<у>=бо'йся и='хъ, ни о<у>=жаса'йся лица`
и='хъ, зане` до'мъ разгнjь'ваяй <е>='сть.

10. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, вся^ словеса`,
jа=`же гл~ахъ съ тобо'ю, возми` въ се'рдце твое` и=
о<у>=ши'ма твои'ма послу'шай:

11. и= ше'дъ вни'ди въ плjь'нъ къ сынw'мъ людi'й твои'хъ,
и= рече'ши къ ни^мъ и= возглаго'леши къ ни^мъ: та'кw
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: а='ще о<у>='бw послу'шаютъ и=
а='ще о<у>='бw повину'тся.

12. И= взя' мя ду'хъ, и= слы'шахъ гла'съ за собо'ю
тру'са вели'ка, глаго'лющихъ: блг\све'на сла'ва гд\сня
w\т мjь'ста <е>=гw`.

13. И= ви'дjьхъ гла'съ кри'лъ живо'тныхъ скриля'ющихся
дру'гъ ко дру'гу, и= гла'съ коле'съ держа'щься и='хъ,
и= гла'съ тру'са вели'ка.

14. И= ду'хъ воздви'же мя` и= взя' мя, и= поидо'хъ
вознесе'нъ во о<у>=стремле'нiи ду'ха моегw`, и= рука`
гд\сня бы'сть на мнjь` крjь'пкая.

15. И= внидо'хъ въ плjь'нники вознесе'нъ, и= w=быдо'хъ
живу'щыя на рjьцjь` хова'ръ, и= сjьдо'хъ ту` се'дмь
днi'й, ходя` посредjь` и='хъ.

16. И= бы'сть по седми'хъ дне'хъ сло'во гд\сне ко мнjь`
гл~я:

17. сы'не человjь'чь, стра'жа да'хъ тя` до'му i=и~леву,
да слы'шиши сло'во w\т о<у>='стъ мои'хъ и= воспрети'ши
и=`мъ w\т мен<е>`.

18. Внегда` гл~ати ми` беззако'ннику: сме'ртiю о<у>='мреши:
и= не возвjьсти'ши <е>=му`, ни соглаго'леши, <е>='же
w=ста'тися беззако'ннику и= w=брати'тися w\т пути`
своегw`, <е>='же жи'ву бы'ти <е>=му`: беззако'нникъ
то'й въ беззако'нiи свое'мъ о<у>='мретъ, кро'ве же
<е>=гw` w\т руки` твоея` взыщу`.

19. И= ты` а='ще возвjьсти'ши беззако'ннику, и= не
w=брати'тся w\т беззако'нiя своегw` и= w\т пути` своегw`
(беззако'нна): то'й беззако'нникъ во беззако'нiи свое'мъ
о<у>='мретъ, а= ты` ду'шу твою` и=зба'виши.

20. И= <е>=гда` соврати'тся прв\дникъ w\т пра'вдъ свои'хъ
и= сотвори'тъ согрjьше'нiе: и= да'мъ му'ку пред\ъ ни'мъ,
то'й о<у>='мретъ, jа='кw ты` не воспрети'лъ <е>=си`
<е>=му`, и= во грjьсjь'хъ свои'хъ о<у>='мретъ, зане`
не помяну'тся пра^вды <е>=гw`, jа=`же сотвори`: кро'ве
же <е>=гw` w\т руки` твоея` взыщу`.

21. Ты' же а='ще возвjьсти'ши прв\дному, <е>='же не
согрjьши'ти, и= то'й не согрjьши'тъ: прв\дный жи'знiю
поживе'тъ, jа='кw воспрети'лъ <е>=си` <е>=му`, и= ты`
твою` ду'шу и=зба'виши.

22. И= бы'сть на мнjь` рука` гд\сня, и= рече` ко мнjь`:
воста'ни и= и=зы'ди на по'ле, и= та'мw возглаго'лется
къ тебjь`.

23. И= воста'хъ и= и=зыдо'хъ на по'ле: и= се`, та'мw
сла'ва гд\сня стоя'ше, jа='коже видjь'нiе и= jа='коже
сла'ва гд\сня, ю='же ви'дjьхъ на рjьцjь` хова'ръ, и=
падо'хъ на лицы` мое'мъ.

24. И= прiи'де на мя` ду'хъ и= поста'ви мя` на ногу`
мо<е>'ю: и= гл~а ко мнjь` и= рече` ми`: вни'ди и= затвори'ся
средjь` до'му твоегw`.

25. И= ты`, сы'не человjь'чь, се`, да'шася на тя` о<у>='зы,
и= свя'жутъ тя` и='ми, и= не и=зы'деши w\т среды` и='хъ:

26. и= я=зы'къ тво'й привяжу` къ горта'ни твоему`,
и= w=нjьмjь'еши и= не бу'деши и=`мъ въ му'жа w=бличе'нiя,
поне'же до'мъ разгнjь'ваяй <е>='сть:

27. и= внегда` гл~ати ми` къ тебjь`, w\тве'рзу о<у>=ста`
твоя^, и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
слы'шай да слы'шитъ, и= не покаря'яйся да не покаря'ется,
зане` до'мъ преwгорчева'яй <е>='сть.

Глава` 4.

И= ты`, сы'не человjь'чь, возми` себjь` плi'нfу и=
положи` ю=` пред\ъ лице'мъ твои'мъ, и= да напи'шеши
на не'й гра'дъ i=ер\сли'мъ,

2. и= да да'си w='крестъ <е>=гw` w=гражде'нiе, и= да
согради'ши над\ъ ни'мъ забра^ла и= w=бложи'ши <е>=го`
<о>=стро'гомъ, и= да поста'виши w='крестъ <е>=гw` полки`
и= да о<у>=чини'ши поставл<е>'нiя стрjь'льницъ w='крестъ:

3. ты' же возми` себjь` сковра'ду желjь'зну, и= да
положи'ши ю=` въ стjь'ну желjь'зну между` тобо'ю и=
между` гра'домъ, и= да о<у>=гото'виши лице` твое` на'нь,
и= бу'детъ въ затво'рjь, и= затвори'ши и=`: зна'менiе
сiе` <е>='сть сынw'мъ i=и~л<е>вымъ.

4. Ты' же да спи'ши на лjь'вjьмъ боку` твое'мъ, и=
да положи'ши непра^вды до'му i=и~лева на не'мъ, по
числу` днi'й пятьдеся'тъ и= сто`, въ ня'же поспи'ши
на не'мъ, и= во'змеши непра^вды и='хъ.

5. И= а='зъ да'хъ тебjь` двjь` непра^вды и='хъ въ число`
днi'й, въ де'вятьдесятъ и= сто` днi'й, и= во'змеши
непра^вды до'му i=и~лева.

6. И= соверши'ши сiя^, и= поспи'ши на десны'хъ ре'брjьхъ
твои'хъ второ'е, и= во'змеши непра^вды до'му i=у'дина
четы'редесять днi'й, де'нь за <е>=ди'но лjь'то положи'хъ
тебjь`.

7. И= на заключе'нiе i=ер\сли'ма да о<у>=гото'ваеши
лице` твое`, и= мы'шцу твою` о<у>=тверди'ши, и= пр\оро'чествовати
бу'деши на него`.

8. И= се`, а='зъ да'хъ на тя` о<у>='зы, и= не преврати'шися
w\т ре'бръ твои'хъ на ре'бра твоя^, до'ндеже сконча'ются
днi'е заключе'нiя твоегw`.

9. Ты' же (сы'не человjь'чь) возми` себjь` пшени'цу
и= jа=чме'нь, и= бо'бъ и= ля'щу, и= про'со и= пы'ро,
и= вложи'ши я=` въ сосу'дъ <е>=ди'нъ гли'нянъ: и= сотвори'ши
я=` себjь` въ хлjь'бы, и= по числу` днi'й, въ ня'же
спи'ши на ре'брjьхъ твои'хъ, де'вятьдесятъ и= сто`
днi'й jа='сти бу'деши w='ныя.

10. Jа='дь же твоя`, ю='же jа='сти бу'деши, вjь'сомъ
два'десять сi^кль на де'нь, w\т вре'мене до вре'мене
снjь'си сiя^.

11. И= во'ду мjь'рою пи'ти бу'деши, и= шесту'ю ча'сть
i='на w\т вре'мене до вре'мене и=спiе'ши.

12. И= w=прjьсно'къ jа=чме'нный снjь'си я=`, въ ла'йнjь
моты'лъ человjь'чихъ сокры'еши я=` пред\ъ <о>=чи'ма
и='хъ

13. и= рече'ши: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ: та'кw
снjьдя'тъ сы'нове i=и~л<е>вы хлjь'бъ сво'й нечи'стъ
во jа=зы'цjьхъ, а='може разсы'плю я=`.

14. И= рjь'хъ: ника'коже, гд\си бж~е i=и~левъ! се`,
душа` моя` не w=скверни'лася въ нечистотjь`, и= мертвечи'ны
и= sвjьроя'дины не jа=до'хъ w\т рожде'нiя моегw` да'же
донн~jь, ниже` вни'де во о<у>=ста` моя^ вся'кое мя'со
ме'рзко и= скверна'во.

15. И= рече` ко мнjь`: се`, да'хъ тебjь` моты^ла говя^жая
вмjь'стw моты'лъ человjь'чихъ, и= сотвори'ши хлjь'бы
себjь` въ ни'хъ.

16. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, се`, а='зъ
сотру` о<у>=твержде'нiе хлjь'бное во i=ер\сли'мjь,
и= снjьдя'тъ хлjь'бъ вjь'сомъ и= во w=скудjь'нiи, и=
во'ду мjь'рою и= въ па'губjь и=спiю'тъ,

17. jа='кw да ску'дни бу'дутъ хлjь'бомъ и= водо'ю:
и= поги'бнетъ человjь'къ и= бра'тъ <е>=гw`, и= и=ста'ютъ
въ непра'вдахъ свои'хъ.

Глава` 5.

Ты' же, сы'не человjь'чь, возми` себjь` ме'чь <о>='стръ
па'че бри'твы стригу'щагw, притяжи` <е>=го` себjь`
и= возложи` <е>=го` на главу` твою` и= на браду` твою`:
и= возми` превjь'съ вjьсw'въ, и= размjь'риши я=`.

2. Четве'ртую ча'сть да сожже'ши на <о>=гни` средjь`
гра'да по и=сполне'нiю днi'й затворе'нiя:

3. и= да во'змеши четве'ртую ча'сть и= сожже'ши ю=`
средjь` гра'да, четве'ртую же ча'сть содроби'ши мече'мъ
w='крестъ <е>=гw`, и= четве'ртую ча'сть разсы'плеши
вjь'тромъ: и= ме'чь и=звлеку` в\ъслjь'дъ и='хъ.

4. И= во'змеши w\тту'ду ма'лw и='хъ число'мъ и= ввя'жеши
я=` во <о>=де'жду твою`: и= w\т тjь'хже во'змеши <е>=ще`
и= вве'ржеши я=` средjь` <о>=гня` и= сожже'ши я=` на
<о>=гни`: и= w\т тогw` и=зы'детъ <о>='гнь на ве'сь
до'мъ i=и~левъ. И= рече'ши всему` до'му i=и~леву:

5. сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се'й i=ер\сли'мъ, посредjь`
jа=зы'кwвъ положи'хъ <е>=го`, и= страны^, jа=`же w='крестъ
<е>=гw`.

6. И= рече'ши: и=змjьни` w=правда^нiя моя^ во беззако'нiе
па'че jа=зы'кwвъ, и= зако'ны моя^ па'че стра'нъ, jа=`же
w='крестъ <е>=гw`: поне'же w=правда^нiя моя^ w\три'нуша
и= по зако'нwмъ мои^мъ не ходи'ша въ ни'хъ.

7. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
вина` ва'ша па'че jа=зы^къ, и=`же w='крестъ ва'съ,
и= не ходи'сте въ зако'нjьхъ мои'хъ и= w=правда'нiй
мои'хъ не сотвори'сте, но и= по судw'мъ jа=зы'ч<е>скимъ,
jа=`же w='крестъ ва'съ, не сотвори'сте:

8. сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
на тя`, и= сотворю` средjь` теб<е>` су'дъ пред\ъ jа=зы^ки,

9. и= сотворю` средjь` теб<е>`, и='хже не сотвори'хъ
и= и='хже не сотворю` подо'бныхъ и=`мъ ктому`, по всjь^мъ
ме'рзостемъ твои^мъ.

10. Сегw` ра'ди <о>=тцы` снjьдя'тъ ча^дъ средjь` теб<е>`,
и= ча^да снjьдя'тъ <о>=тц<е>'въ: и= сотворю` въ тебjь`
суды`, и= разсjь'ю вся^ w=ста^вшая w\т теб<е>` по всему`
вjь'тру.

11. Сегw` ра'ди живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,
вои'стинну поне'же ст~а^я моя^ w=скверни'лъ <е>=си`
всjь'ми ме'рзостьми твои'ми, и= а='зъ w\три'ну тя`,
и= не пощади'тъ <о>='ко мое`, и= а='зъ не поми'лую
тя`.

12. Че'тверть теб<е>` сме'ртiю потреби'тся, и= че'тверть
теб<е>` гла'домъ сконча'ется средjь` теб<е>`, че'тверть
же теб<е>` паде'тъ мече'мъ w='крестъ теб<е>`, че'тверть
же теб<е>` разсы'плю по всему` вjь'тру, и= ме'чь и=звлеку`
в\ъслjь'дъ и='хъ.

13. И= сконча'ется jа='рость моя` и= гнjь'въ мо'й на
ни'хъ, и= о<у>=тjь'шуся, и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ
гд\сь гл~ахъ во рве'нiи мое'мъ, внегда` сконча'ти ми`
гнjь'въ мо'й на ни'хъ.

14. И= положу' тя въ пусты'ню и= во о<у>=кори'зну jа=зы'кwмъ
су'щымъ w='крестъ теб<е>` и= пред\ъ вся'кимъ проходя'щимъ.

15. И= бу'деши во стена'нiе и= о<у>='жасъ, наказа'нiемъ
и= па'губою во jа=зы'цjьхъ, и=`же w='крестъ теб<е>`,
<е>=гда` сотворю` въ тебjь` суды` во гнjь'въ и= въ
jа='рость и= во w\тмще'нiе jа='рости моея`: а='зъ гд\сь
гл~ахъ:

16. и= <е>=гда` послю` стрjь'лы гла'да на ня`, и= бу'дутъ
во сконча'нiе, и= послю` растли'ти вы`, и= гла'дъ соберу`
на вы`, и= сотру` о<у>=твержде'нiе хлjь'ба твоегw`,

17. и= и=спущу` на тя` гла'дъ и= sвjь^ри лю^ты, и=
о<у>=му'чу тя`, сме'рть же и= кро'вь про'йдутъ сквозjь`
тя`, и= ме'чь наведу` на тя` w='крестъ: а='зъ гд\сь
гл~ахъ.

Глава` 6.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, о<у>=тверди` лице` твое` къ гора'мъ
i=и~л<е>вымъ и= прорцы` къ ни^мъ,

3. и= рече'ши: го'ры i=и~л<е>вы, слы'шите сло'во гд\сне,
сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь гора'мъ и= холмw'мъ, и=
ка'мен<е>мъ и= де'бремъ: се`, а='зъ наведу` на вы`
ме'чь, и= потребя'тся высwты` ва'шя:

4. и= сокруша'тся тр<е>'бища ва^ша и= кумi^рницы ва'шя,
и= пове'ргу jа='звеныхъ ва'шихъ пред\ъ кумi^ры ва'шими:

5. и= да'мъ тру'пы сынw'въ i=и~левыхъ пред\ъ кумi^ры
и='хъ и= расточу` кw'сти ва'шя w='крестъ тре'бищъ ва'шихъ.

6. И= во все'мъ селе'нiи ва'шемъ w=пустjь'ютъ гра'ды,
и= высw'кая ва^ша поги'бнутъ, jа='кw да потребя'тся
тр<е>'бницы ва'ши и= сокруша'тся, и= преста'нутъ кумi'ры
ва'ши, и= w\тве'ргутся кумi^рницы ва'шя, и= потребя'тся
дjьла` ва^ша:

7. и= паду'тъ jа='звенiи посредjь` ва'съ, и= позна'ете,
jа='кw а='зъ гд\сь.

8. И= w=ста'влю <е>='же бы'ти w\т ва'съ и=збjь'гшымъ
w\т меча` во jа=зы'цjьхъ, и= въ разсы'панiи ва'шемъ
во страна'хъ,

9. и= помяну'тъ мя` о<у>=цjьлjь'вшiи w\т ва'съ во jа=зы'цjьхъ,
а='може бы'ша плjьне'ни: кля'хся бо се'рдцу и='хъ блуди'вшему
и= w\тста'вшему w\т мен<е>` и= <о>=чес<е>'мъ и='хъ
блуди'вшымъ в\ъслjь'дъ начина'нiй и='хъ: и= би'ти и='мутъ
ли'ца своя^ w= sло'бахъ, jа=`же твори'ша во всjь'хъ
ме'рзостехъ свои'хъ,

10. и= позна'ютъ, jа='кw а='зъ гд\сь не ту'не гл~ахъ
сотвори'ти и=`мъ вся^ sла^я сiя^.

11. Та'кw гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: восплещи` руко'ю и=
вострепли` ного'ю и= рцы`: бла'гоже, бла'гоже w= всjь'хъ
ме'рзостехъ sло'бы до'му i=и~лева: jа='кw мече'мъ и=
гла'домъ и= сме'ртiю паду'тъ.

12. Да'льнiи сме'ртiю сконча'ются, а= бли'жнiи мече'мъ
паду'тъ: w=ста'вшiи же и= w=бдержи'мiи гла'домъ сконча'ются:
и= сконча'ю гнjь'въ мо'й на ни'хъ,

13. и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь, <е>=гда` бу'дутъ
jа='звенiи ва'ши средjь` кумi^ръ ва'шихъ w='крестъ
тре'бищъ ва'шихъ, на вся'цjьмъ хо'лмjь высо'цjьмъ и=
на всjь'хъ версjь'хъ го'рнихъ, и= под\ъ ду'бомъ сjь'ннымъ
и= под\ъ вся'кимъ дре'вомъ ча'щнымъ, и=дjь'же дая'ху
воню` благоуха'нiя всjь^мъ кумi'рwмъ свои^мъ.

14. И= простру` ру'ку мою` на ня`, и= положу` зе'млю
въ па'губу и= въ потребле'нiе w\т пусты'ни девлаfа`,
w\т всегw` селе'нiя и='хъ: и= позна'ете, jа='кw а='зъ
гд\сь.

Глава` 7.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. и= ты`, сы'не человjь'чь, рцы`: сiя^ гл~етъ гд\сь:
земли` i=и~левjь коне'цъ прiи'де, коне'цъ прiи'де на
четы'ри краи^ земли`.

3. Прише'лъ <е>='сть коне'цъ, нн~jь коне'цъ тебjь`,
и= и=спущу` jа='рость мою` на тя`, и= w\тмщу` тебjь`
по пут<е>'мъ твои^мъ, и= да'мъ на тя` вся^ ме'рзwсти
твоя^.

4. Не пощади'тъ <о>='ко мое` на тя`, и= не поми'лую,
зане` пу'ть тво'й на тя` да'мъ, и= ме'рзwсти твоя^
средjь` теб<е>` бу'дутъ, и= о<у>=вjь'си, jа='кw а='зъ
гд\сь.

5. Тjь'мже сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: sло` <е>=ди'но
sло`, се`, и='детъ.

6. Коне'цъ прише'лъ <е>='сть, прiи'де коне'цъ, воста`
на тя`, се`, прiи'де.

7. Прiи'де плете'нiе на тя` живу'щаго на земли`: прiи'де
вре'мя, прибли'жися де'нь, не съ молво'ю, ниже` съ
болjь'зньми.

8. Нн~jь и=збли'зу и=злiю` гнjь'въ мо'й на тя` и= сконча'ю
jа='рость мою` на тебjь`, и= w=сужду` тя` по пут<е>'мъ
твои^мъ и= да'мъ на тя` вся^ ме'рзwсти твоя^.

9. Не пощади'тъ <о>='ко мое`, и= не поми'лую, зане`
пути^ твоя^ на тя` да'мъ, и= ме'рзwсти твоя^ посредjь`
теб<е>` бу'дутъ, и= позна'еши, jа='кw а='зъ гд\сь бiя'й.

10. Се`, де'нь гд\сень прихо'дитъ, се`, коне'цъ прише'лъ
<е>='сть, и=зы'де плете'нiе, и= процвjьте` же'злъ,

11. прозябе` о<у>=кори'зна, и= сокруши'тъ о<у>=твержде'нiе
беззако'нника: и= не съ пли'щемъ, ни съ потща'нiемъ:
и= не w\т ни'хъ су'ть, и= нjь'сть красы` въ ни'хъ.

12. Прiи'де вре'мя, прибли'жися де'нь: купу'яй да не
ра'дуется, и= продая'й да не пла'чется, jа='кw гнjь'въ
на все` мно'жество и='хъ.

13. Зане'же притяжава'яй ко продаю'щему ктому` не возврати'тся,
и= <е>=ще` въ жи'зни живу'щему, jа='кw видjь'нiе на
все` мно'жество и='хъ не возврати'тся, и= человjь'къ
во <о>=чесjь'хъ жи'зни своея` не о<у>=крjьпи'тся.

14. Воструби'те трубо'ю и= разсуди'те вся^, и= не бу'детъ
гряду'щагw на ра'ть, jа='кw гнjь'въ мо'й на все` мно'жество
и='хъ.

15. Ра'ть w\твнjь` съ мече'мъ, гла'дъ же и= сме'рть
и=звну'трь: и='же на по'ли мече'мъ сконча'ется, су'щихъ
же во гра'дjь гла'дъ и= сме'рть сконча'етъ.

16. И= о<у>=цjьлjь'ютъ спасе'ннiи w\т ни'хъ и= бу'дутъ
на гора'хъ jа='кw голуби^цы скорбя'ще: и= всjь'хъ и=збiю`,
коего'ждо въ непра'вдахъ <е>=гw`.

17. Вся^ ру'ки разслабjь'ютъ, и= вся^ сте'гна w=каля'ются
мо'кростiю.

18. И= препоя'шутся во вр<е>'тища, и= покры'етъ я=`
о<у>='жасъ: и= на вся'цjьмъ лицы` сра'мъ на ни'хъ,
и= на вся'цjьй главjь` плjь'шь.

19. Сребро` и='хъ на сто'гнахъ пове'ржется, и= зла'то
и='хъ презрjь'но бу'детъ: сребро` и='хъ и= зла'то не
возмо'жетъ и=зба'вити и=`хъ въ де'нь гнjь'ва гд\сня,
ду'ши и='хъ не насы'тятся, и= чрева` и='хъ не напо'лнятся,
зане` ка'знь непра'востей и='хъ бы'сть.

20. И=збра^нныя о<у>='твари въ горды'ню положи'ша я=`,
и= w='бразы ме'рзостей свои'хъ и= гну'снwсти сотвори'ша
w\т ни'хъ: сегw` ра'ди да'хъ w='ная и=`мъ въ нечистоту`.

21. И= преда'мъ я=` въ чуждi^я ру'цjь, <е>='же разгра'бити
я=`, и= губи'тел<е>мъ земли` въ кwры'сти, и= w=скверня'тъ
я=`.

22. И= w\твращу` лице` мое` w\т ни'хъ, и= w=скверня'тъ
стражбу` мою`, и= вни'дутъ въ ня` неwпа'снw, и= w=скверня'тъ
я=`:

23. и= сотворя'тъ мяте'жъ, поне'же земля` полна` суда`
кро'ве, и= гра'дъ по'лнъ беззако'нiя.

24. И= приведу` sлы^я jа=зы'ки, и= наслjь'дятъ до'мы
и='хъ: и= w\твращу` велича'нiе крjь'пости и='хъ, и=
w=скверня'тся свята^я и='хъ.

25. И= моле'нiе прiи'детъ, и= взы'щетъ ми'ра, и= не
бу'детъ.

26. Го'ре на го'ре бу'детъ, и= вjь'сть на вjь'сть бу'детъ,
и= не бу'детъ видjь'нiе w\т пр\оро'ка, и= зако'нъ поги'бнетъ
w\т жерца` и= совjь'тъ w\т ста'р<е>цъ.

27. Ца'рь воспла'чется, и= кня'зь w=блече'тся въ па'губу,
и= ру'ки людi'й земли` разслабjь'ютъ: по пут<е>'мъ
и='хъ сотворю` и=`мъ и= по судw'мъ и='хъ w\тмщу` и=`мъ,
и= о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ гд\сь.

Глава` 8.

И= бы'сть въ лjь'то шесто'е въ шесты'й мц\съ, въ пя'тый
де'нь мц\са, а='зъ сjьдjь'хъ въ дому` мое'мъ, и= старjь^йшины
i=у^дины сjьдя'ху предо мно'ю, и= бы'сть на мнjь` рука`
а=дwная` гд\са.

2. И= ви'дjьхъ, и= се`, подо'бiе му'жа, w\т чре'слъ
<е>=гw` и= да'же до ни'зу <о>='гнь, w\т чре'слъ же
<е>=гw` въ ве'рхъ <е>=гw` jа='коже видjь'нiе зари`
и= jа='кw взо'ръ и=ле'ктра.

3. И= простре` подо'бiе руки` и= взя` мя` за ве'рхъ
главы` моея`, и= взя` мя` ду'хъ средjь` земли` и= средjь`
небесе` и= веде' мя во i=ер\сли'мъ въ видjь'нiи бж~iи
на преддве'рiе вра'тъ вну'треннjьйшихъ зря'щихъ на
сjь'веръ, и=дjь'же бjь` сто'лпъ и= w='бразъ ре'вности
притяжава'ющагw.

4. И= се`, ту` бя'ше сла'ва гд\са бг~а i=и~лева по
видjь'нiю, <е>='же ви'дjьхъ на по'ли.

5. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, воззри` <о>=чи'ма
твои'ма на сjь'веръ. И= воззрjь'хъ <о>=чи'ма мои'ма
на сjь'веръ, и= се`, w\т сjь'вера ко вратw'мъ зря'щымъ
на восто'къ тре'бника, и=дjь'же w='бразъ рве'нiя сегw`
во вхо'дjь.

6. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, ви'дjьлъ ли
<е>=си`, что` сi'и творя'тъ; беззакw'нiя вели^ка до'мъ
i=и~левъ твори'тъ здjь`, <е>='же о<у>=даля'тися w\т
ст~ы'нь мои'хъ: и= <е>=ще` w=брати'вся о<у>='зриши
бw'льшая беззакw'нiя.

7. И= введе' мя ко предвра'тiю двора`, и= ви'дjьхъ,
и= се`, сква'жня <е>=ди'на въ стjьнjь`.

8. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, раскопа'й стjь'ну.
И= раскопа'хъ, и= се`, две'рь <е>=ди'на.

9. И= рече` ко мнjь`: вни'ди и= ви'ждь беззакw'нiя
sла^я, jа=`же творя'тъ сi'и здjь`.

10. И= внидо'хъ и= ви'дjьхъ, и= се`, вся'кое подо'бiе
га'да и= скота`, су'<е>тная гнуш<е>'нiя и= вся'цыи
кумi'ры до'му i=и~лева напи'сани бы'ша на стjьнjь`
всю'ду w='колw.

11. И= се'дмьдесятъ муже'й w\т старjь'йшинъ до'му i=и~лева,
и= i=езо'нiа сы'нъ сафа'новъ посредjь` и='хъ стоя'ше
пред\ъ лице'мъ и='хъ, и= кi'йждо кади'льницу свою`
и=мjь'яше въ руцjь` свое'й, и= ды'мъ кади'ла восхожда'ше.

12. И= рече` ко мнjь`: ви'дjьлъ ли <е>=си`, сы'не человjь'чь,
jа=`же ста'рцы до'му i=и~лева творя'тъ здjь`, кi'йждо
и='хъ на ло'жи та'йнjьмъ свое'мъ, зане` рjь'ша: не
ви'дитъ гд\сь, w=ста'вилъ гд\сь зе'млю.

13. И= рече` ко мнjь`: <е>=ще` w=брати'ся, и= о<у>='зриши
беззакw'нiя бw'льшая, jа=`же сi'и творя'тъ.

14. И= введе' мя въ преддве'рiе вра'тъ до'му гд\сня
зря'щихъ на сjь'веръ: и= се`, та'мw ж<е>ны` сjьдя'щыя
пла'чущяся w= fамму'зjь.

15. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, ви'дjьлъ <е>=си`,
и= <е>=ще` о<у>='зриши ме'рзwсти и='хъ бо'льшыя си'хъ.

16. И= введе' мя во дво'ръ до'му гд\сня вну'треннiй,
и= въ преддве'рiе хра'ма гд\сня, между` %[<е>=ла'момъ%]
и= между` же'ртвенникомъ, jа='кw два'десять и= пя'ть
муже'й, за^дняя своя^ да'вшихъ ко хра'му гд\сню, и=
ли'ца и='хъ пря'мw къ восто'ку: и= сi'и покланя'ются
на восто'къ со'лнцу.

17. И= рече` ко мнjь`: ви'дjьлъ <е>=си`, сы'не человjь'чь,
<е>=да` ма'лw до'му i=у'дину, <е>='же твори'ти беззакw'нiя,
jа=`же сотвори'ша здjь`; поне'же напо'лниша зе'млю
беззако'нiя, и= w=брати'шася разгнjь'вати мя`: и= се`,
сi'и простира'ютъ ло'зу а='ки руга'ющеся мнjь`:

18. и= а='зъ сотворю` и=`мъ съ jа='ростiю: не пощади'тъ
<о>='ко мое`, и= не поми'лую: и= воззову'тъ во о<у>='шы
мои` гла'сомъ вели'кимъ, и= не о<у>=слы'шу и='хъ.

Глава` 9.

И= возопи` во о<у>='шы мои` гла'сомъ вели'кимъ, гл~я:
прибли'жися w\тмще'нiе гра'да: и= кi'йждо и=мjь'яше
сосу'ды и=стребле'нiя въ руцjь` свое'й.

2. И= се`, ше'сть муже'й и=до'ша w\т пути` вра'тъ высо'кихъ
зря'щихъ на сjь'веръ, и= коему'ждо сjьки'ра (погубле'нiя)
въ руцjь` <е>=гw`: и= му'жъ <е>=ди'нъ посредjь` и='хъ
w=блече'нъ въ поди'ръ, и= по'ясъ w\т сапфi'ра w= чре'слjьхъ
<е>=гw`: и= внидо'ша и= ста'ша бли'з\ъ же'ртвенника
мjь'дянагw.

3. И= сла'ва бг~а i=и~лева взы'де w\т херувi'мwвъ су'щая
на ни'хъ въ непокрове'нное до'му: и= призва` му'жа
w=болче'на въ поди'ръ, и='же и=мjь'яше на чре'слjьхъ
свои'хъ по'ясъ.

4. И= рече` гд\сь къ нему`: пройди` средjь` гра'да
i=ер\сли'ма и= да'ждь зна'м<е>нiя на ли'ца муже'й стеня'щихъ
и= болjь'знующихъ w= всjь'хъ беззако'нiихъ быва'ющихъ
средjь` и='хъ.

5. И= си^мъ рече`, слы'шащу мнjь`: и=ди'те во гра'дъ
в\ъслjь'дъ <е>=гw`, и=зсjьцы'те и= не пощади'те <о>=чи'ма
ва'шима и= не поми'луйте:

6. ста'рца и= ю='ношу и= дjь'ву, и= младе'нцы и= ж<е>ны`
и=збi'йте въ потребле'нiе: а= ко всjь^мъ, на ни'хже
<е>='сть зна'менiе, не прикаса'йтеся: w\т w=свяще'нныхъ
мои'хъ начни'те. И= нача'ша w\т муже'й ста'рыхъ, и=`же
бjь'ша вну'трь въ дому`.

7. И= рече` къ ни^мъ: w=скверни'те до'мъ, и= напо'лните
пути^ мертвец<е>'въ и=сходя'ще, и= и=зсjьцы'те (су'щихъ
во гра'дjь).

8. И= бы'сть внегда` сjьча'ху и=`хъ, w=ста'хъ а='зъ
и= падо'хъ ни'цъ, и= возопи'хъ и= рjь'хъ: го'ре, (го'ре,)
<w>, лю'тjь мнjь`, а=дwнаю` гд\си! <е>=да` потребля'еши
ты` w=ста'нки i=и~л<е>вы, <е>=гда` разлива'еши jа='рость
твою` на i=ер\сли'мъ;

9. И= рече` ко мнjь`: непра'вда до'му i=и~лева и= i=у'дина
возвели'чися sjьлw` sjьлw`, jа='кw напо'лнися земля`
людi'й мно'гихъ, и= гра'дъ напо'лнися непра'вдъ и=
нечисто'тъ, jа='кw рjь'ша: w=ста'вилъ <е>='сть гд\сь
зе'млю и= не ви'дитъ гд\сь.

10. И= а='зъ <е>='смь, и= не пощади'тъ <о>='ко мое`,
ни поми'лую, пути^ и='хъ на главы^ и='хъ да'хъ.

11. И= се`, му'жъ, w=болче'ный въ поди'ръ и= препоя'санъ
по'ясомъ w= чре'слjьхъ свои'хъ, w\твjьщава'ше, глаго'ля:
сотвори'хъ, jа='коже заповjь'далъ ми` <е>=си`.

Глава` 10.

И= ви'дjьхъ, и= се`, верху` тве'рди су'щiя над\ъ главо'ю
херувi'мwвъ, jа='кw ка'мень сапфi'ровый, подо'бiе престо'ла
на ни'хъ.

2. И= рече` къ му'жу w=блече'ному во о<у>='тварь: вни'ди
средjь` коле'съ, jа=`же под\ъ херувi'мами, и= напо'лни
гw'рсти твоя^ о<у>='глiя <о>='гненнагw w\т среды` херувi'мwвъ
и= разсы'пли на гра'дъ. И= вни'де предо мно'ю:

3. херувi'ми же стоя'ху w=десну'ю до'му, внегда` вхожда'ше
му'жъ, и= w='блакъ напо'лни дво'ръ вну'треннiй.

4. И= воздви'жеся сла'ва гд\сня w\т херувi'мwвъ въ
непокрове'нiе до'му, и= напо'лни до'мъ w='блакъ, и=
дво'ръ напо'лнися сiя'нiя сла'вы гд\сни:

5. и= гла'съ кри'лъ херувi'мскихъ слы'шашеся да'же
до внjь'шнягw двора`, jа='коже гла'съ бг~а саддаi`
гл~ющагw.

6. И= бы'сть внегда` заповjь'даше му'жу w=блече'ному
во о<у>='тварь ст~у'ю, гл~я: возми` <о>='гнь w\т среды`
коле'съ, и='же средjь` херувi'мwвъ. И= вни'де и= ста`
бли'з\ъ коле'съ.

7. И= простре` херувi'мъ ру'ку свою` въ среди'ну <о>=гня`
су'щагw средjь` херувi'мwвъ, и= взя` и= вдаде` въ ру'цjь
w=болче'ному во о<у>='тварь ст~у'ю, и= взя` и= и=зы'де.

8. И= ви'дjьхъ херувi'мы, и= се`, подо'бiе ру'къ человjь'чихъ
под\ъ кри'лы и='хъ.

9. И= ви'дjьхъ, и= се`, четы'ри коле'са стоя'ху держа'щеся
херувi'мwвъ: ко'ло <е>=ди'но держа'шеся <е>=ди'нагw
херувi'ма, и= ко'ло <е>=ди'но держа'шеся друга'гw херувi'ма:
взо'ръ же коле'съ jа='коже взо'ръ ка'менiя а=нfра'<кс>а:

10. и= взо'ръ и='хъ подо'бiе <е>=ди'но четы'ремъ, а='кибы
бы'ло ко'ло въ колеси`:

11. внегда` и=дя'ху, на четы'ри ча^сти и='хъ и=дя'ху,
и= не w=браща'хуся внегда` и=дя'ху: jа='кw, на не'же
мjь'сто а='ще зря'ше нача'ло <е>=ди'но, и=дя'ху (в\ъслjь'дъ
<е>=гw`), и= не w=браща'хуся, внегда` и=ти` и=`мъ.

12. Вся^ же тjьлеса` и='хъ и= хребты` и='хъ, и= ру'цjь
и='хъ и= кри'ла и='хъ и= коле'са пw'лна <о>=че'съ w='крестъ
четы'рехъ коле'съ.

13. Коле'самъ же си^мъ воззва'ся %[ге'лгель%], слы'шащу
мнjь`.

14. Четы'ри же ли'ца коему'ждо и='хъ: <е>=ди'ному лице`
херувi'мле, лице' же друго'му лице` человjь'чо, тре'тiе
же лице` льво'во и= четве'ртое лице` <о>='рлее.

15. И= взя'шася херувi'ми: сiе` <е>='сть живо'тное,
<е>='же ви'дjьхъ на рjьцjь` хова'ръ.

16. И= <е>=гда` и=дя'ху херувi'ми, и=дя'ху и= коле'са
и='хъ, и= сi'и держа'хуся и='хъ: и= внегда` воздвиза'ху
херувi'ми кри'ла своя^, <е>='же возвы'ситися w\т земли`,
не w=браща'хуся коле'са и='хъ, и= та^ держа'хуся и='хъ:

17. <е>=гда` стоя'ху тi'и, стоя'ху и= <о>=ни`, и= внегда`
возвыша'хуся тi'и, возвыша'хуся и= <о>=ни` съ ни'ми:
зане` ду'хъ жи'зни бjь` въ ни'хъ.

18. И= и=зы'де сла'ва гд\сня w\т непокрове'нiя до'му
и= взы'де на херувi'мы.

19. И= воздвиго'ша херувi'ми кри'ла своя^ и= возвы'сишася
w\т земли` предо мно'ю: <е>=гда` и=зыдо'ша тi'и, и=
коле'са держа'хуся и='хъ: и= ста'ша над\ъ преддве'рiемъ
вра'тъ до'му гд\сня, jа=`же проти'ву восто'ку, и= сла'ва
гд\са бг~а i=и~лева бjь` над\ъ ни'ми свы'ше.

20. Сiе` живо'тное <е>='сть, <е>='же ви'дjьхъ под\ъ
бг~омъ i=и~левымъ на рjьцjь` хова'ръ, и= позна'хъ,
jа='кw херувi'ми су'ть.

21. Четы'ри ли'ца <е>=ди'ному, и= четы'ри кри'ла <е>=ди'ному,
и= подо'бiе ру'къ человjь'чихъ под\ъ кри'лы и='хъ.

22. И= подо'бiе ли'цъ и='хъ: сiя^ ли'ца су'ть, jа=`же
ви'дjьхъ под\ъ сла'вою бг~а i=и~лева при рjьцjь` хова'ръ
воззрjь'нiе и='хъ: и= сiя^ ко'ждо пря'мw лицу` своему`
и=дя'ху.

Глава` 11.

И= воздви'же мя` ду'хъ и= возведе` мя` ко вратw'мъ
до'му гд\сня, jа=`же пря'мw зря'тъ на восто'къ: и=
се`, пред\ъ преддве'рiемъ вра'тъ jа='кw два'десять
и= пя'ть муже'й: и= ви'дjьхъ средjь` и='хъ i=ехонi'ю
сы'на i=азе'рова и= фалтi'ю ване'ова, старjь^йшины
людскi^я.

2. И= рече` гд\сь ко мнjь`: сы'не человjь'чь, сi'и
му'жiе помышля'ющiи су'<е>тная и= совjь'тъ творя'щiи
лука'въ во гра'дjь се'мъ,

3. глаго'лющiи: не въ но'вjь ли согради'шася до'мове;
се'й <е>='сть коно'бъ, мы' же мяса`.

4. Сегw` ра'ди прорцы` на ня`, прорцы`, сы'не человjь'чь.

5. И= нападе` на мя` дх~ъ гд\сень и= рече` ко мнjь`:
глаго'ли, сiя^ гл~етъ гд\сь: та'кw реко'сте, до'ме
i=и~левъ, и= о<у>=мышл<е>'нiя ду'ха ва'шегw а='зъ вjь'мъ:

6. о<у>=мно'жисте мертвецы` ва'шя во гра'дjь се'мъ
и= напо'лнисте пути^ <е>=гw` jа='звенныхъ.

7. Тогw` ра'ди та'кw гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: мертвецы`
ва'ши, jа=`же и=зби'сте средjь` <е>=гw`, тi'и су'ть
мяса`, а= се'й коно'бъ <е>='сть, и= ва'съ и=зведу`
w\т среды` <е>=гw`.

8. Меча` боите'ся, и= ме'чь наведу` на ва'съ, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь:

9. и= и=зведу` ва'съ w\т среды` <е>=гw` и= преда'мъ
ва'съ въ ру'цjь чужди'хъ и= сотворю` въ ва'съ су'дъ:

10. мече'мъ паде'те, на гора'хъ i=и~левыхъ сужду` ва'мъ,
и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь:

11. то'й не бу'детъ ва'мъ въ коно'бъ, и= вы` не бу'дете
посредjь` <е>=гw` въ мяса`: на гора'хъ i=и~левыхъ сужду`
ва'мъ,

12. и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь, jа='кw по
за'повjьдемъ мои^мъ не ходи'сте и= судw'въ мои'хъ не
сотвори'сте, но по w=бы'ча<е>мъ jа=зы'кwвъ су'щихъ
w='крестъ ва'съ сотвори'сте.

13. И= бы'сть внегда` прорица'ти ми`, и= фалтi'а сы'нъ
ване'овъ о<у>='мре: и= падо'хъ ни'цъ и= возопи'хъ гла'сомъ
вели'кимъ, глаго'ля: го'ре мнjь`, лю'тjь мнjь`, а=дwнаю`
гд\си! на сконча'нiе ли твори'ши ты` w=ста'нки i=и~л<е>вы;

14. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

15. сы'не человjь'чь, бра'тiя твоя^ и= му'жiе плjь'на
твоегw` и= ве'сь до'мъ i=и~левъ сконча'ся, и=`мже реко'ша
живу'щiи во i=ер\сли'мjь: дале'че о<у>=дали'теся w\т
гд\са, на'мъ дана` <е>='сть земля` въ наслjь'дiе.

16. Сегw` ра'ди реко'хъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
jа='кw w\три'ну я=` во jа=зы'ки и= разсjь'ю я=` по
все'й земли`, и= бу'ду и=`мъ во w=свяще'нiе ма'ло во
страна'хъ, а='може вни'дутъ та'мw.

17. Сегw` ра'ди рцы`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и=
прiиму` я=` w\т jа=зы^къ и= соберу` я=` w\т стра'нъ,
и=дjь'же разсjь'яхъ я=` въ ни'хъ, и= да'мъ и=`мъ зе'млю
i=и~леву:

18. и= вни'дутъ та'мw и= w\тве'ргутъ вся^ ме'рзwсти
<е>=я` и= вся^ беззакw'нiя <е>=я` w\т нея`:

19. и= да'мъ и=`мъ се'рдце и='но и= ду'хъ но'въ да'мъ
и=`мъ, и= и=сто'ргну ка'менное се'рдце w\т пло'ти и='хъ
и= да'мъ и=`мъ се'рдце пло'тяно,

20. jа='кw да въ за'повjьдехъ мои'хъ хо'дятъ и= w=правда^нiя
моя^ сохраня'тъ и= сотворя'тъ я=`: и= бу'дутъ ми` въ
лю'ди, и= а='зъ и=`мъ бу'ду въ бг~а.

21. А= и='хже се'рдце по гну'сностемъ и='хъ и= по беззако'нi<е>мъ
и='хъ хо'дитъ, пути^ тjь'хъ на главы^ и='хъ положу`,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

22. И= воздвиго'ша херувi'ми кри'ла своя^, и= коле'са
держа^щаяся и='хъ: сла'ва же бг~а i=и~лева бjь` на
ни'хъ свы'ше и='хъ.

23. И= взы'де сла'ва гд\сня w\т среды` гра'да и= ста`
на горjь`, jа='же бя'ше пря'мw гра'да на восто'къ.

24. И= ду'хъ взя` мя` и= принесе` мя` на зе'млю халде'йску
въ плjь'нники, въ видjь'нiи, дх~омъ бж~iимъ.

25. И= взыдо'хъ w\т видjь'нiя, <е>='же ви'дjьхъ, и=
глаго'лахъ ко плjь'нникwмъ вся^ словеса` гд\сня, jа=`же
показа` мнjь`.

Глава` 12.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, посредjь` непра'вдъ и='хъ ты`
живе'ши, и=`же <о>='чи и='мутъ ви'дjьти, и= не ви'дятъ,
и= о<у>='шы и='мутъ, <е>='же слы'шати, и= не слы'шатъ,
зане` до'мъ преwгорчева'яй <е>='сть.

3. И= ты`, сы'не человjь'чь, сотвори` себjь` сосу'ды
плjь^ннически, и= плjьне'нъ бу'ди дне'мъ пред\ъ ни'ми,
и= преселе'нъ бу'ди w\т мjь'ста твоегw` на мjь'сто
друго'е пред\ъ ни'ми, jа='кw да ви'дятъ, зане` до'мъ
прогнjьвля'яй <е>='сть.

4. И= да и=знесе'ши сосу'ды твоя^, jа='кw сосу'дъ плjь'нническiй,
дне'мъ пред\ъ <о>=чи'ма и='хъ: ты' же и=зы'деши въ
ве'черъ пред\ъ ни'ми, jа='коже и=схо'дитъ плjь'нникъ.

5. Прокопа'й себjь` стjь'ну, и= да и=зы'деши сквозjь`
ю=` пред\ъ ни'ми.

6. На ра'менjьхъ взя'тъ бу'деши и= покрове'нъ и=зы'деши,
лице` твое` покры'еши, и= да не ви'диши земли`, поне'же
чу'до тя` да'хъ до'му i=и~леву.

7. И= сотвори'хъ та'кw все`, <е>=ли'ко ми` заповjь'да
гд\сь: и= сосу'ды и=знесо'хъ jа='кw сосу'ды плjь'нничы
дне'мъ, и= въ ве'черъ прокопа'хъ себjь` стjь'ну руко'ю,
и= w='тай и=зыдо'хъ, и= на ра'мена взя'тъ бы'хъ пред\ъ
ни'ми.

8. И= бы'сть сло'во гд\сне зау'тра ко мнjь` гл~я:

9. сы'не человjь'чь, не рjь'ша ли къ тебjь` до'мъ i=и~левъ,
до'мъ прогнjьвля'яй: что' ты твори'ши;

10. Рцы` къ ни^мъ: та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ: ко кня'зю
и= старjь'йшинамъ i=ер\сли^млимъ, и= всему` до'му i=и~леву,
и=`же су'ть средjь` и='хъ,

11. рцы`, jа='кw а='зъ чудеса` творю`, jа='коже сотвори'хъ,
си'це и=`мъ бу'детъ: во преселе'нiи и= во плjьне'нiи
и=зы'дутъ.

12. И= кня'зь средjь` и='хъ на ра'мена взя'тъ бу'детъ,
и= w='тай и=зы'детъ сквозjь` стjь'ну, и= прокопа'етъ,
<е>='же <е>=му` и=зы'ти сквозjь` ю=`, лице` свое` покры'етъ,
да не ви'димь бу'детъ <о>=чесы`, и= са'мъ земли` не
о<у>='зритъ.

13. И= простру` мре'жу мою` на'нь, и= jа='тъ бу'детъ
во w=держа'нiи мое'мъ, и= введу` <е>=го` въ вавv"лw'нъ
въ зе'млю халде'йску, и= не о<у>='зритъ <е>=я`, и=
та'мw сконча'ется.

14. И= вся^, и=`же w='крестъ <е>=гw`, помо'щники <е>=гw`,
и= вся^ заступа'ющыя <е>=го` разсjь'ю по всjь^мъ вjь'трwмъ,
и= ме'чь и=злiю` в\ъслjь'дъ и='хъ:

15. и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ гд\сь, <е>=гда`
разсы'плю я=` во jа=зы'ки и= разсjь'ю я=` по страна'мъ:

16. и= w=ста'влю w\т ни'хъ му'жы въ число` w\т меча`
и= w\т гла'да и= w\т сме'рти, jа='кw да повjь'дятъ
вся^ беззакw'нiя и='хъ во jа=зы'цjьхъ, а='може вни'дутъ:
и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ гд\сь.

17. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

18. сы'не человjь'чь, хлjь'бъ тво'й съ болjь'знiю снjь'си
и= во'ду твою` со страда'нiемъ и= ско'рбiю и=спiе'ши.

19. И= рече'ши къ лю'демъ земли`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь живу'щымъ во i=ер\сли'мjь на земли` i=и~левjь:
хлjь'бы своя^ съ недоста'ткомъ снjьдя'тъ и= во'ду свою`
съ па'губою и=спiю'тъ: jа='кw да поги'бнетъ земля`
со и=сполне'нiемъ свои'мъ, въ нече'стiи бо вси` живу'щiи
въ не'й.

20. И= гра'ди и='хъ населе'ннiи w=пустjь'ютъ, и= земля`
и='хъ въ поги'бель бу'детъ, и= о<у>=вjь'сте, jа='кw
а='зъ гд\сь.

21. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

22. сы'не человjь'чь, ка'я при'тча сiя` ва'мъ на земли`
i=и~левjь, глаго'лющымъ: дw'лги дни^, поги'бе вся'кое
видjь'нiе;

23. Сегw` ра'ди рцы` къ ни^мъ: та'кw гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: w\твращу` при'тчу сiю`, и= пото'мъ не реку'тъ
при'тчи тоя` до'мъ i=и~левъ, jа='кw рече'ши къ ни^мъ:
прибли'жишася днi'е и= сло'во вся'кагw видjь'нiя.

24. Зане` не бу'детъ ктому` вся'кое видjь'нiе ло'жное,
и= волхву'яй о<у>=гw'дная средjь` сынw'въ i=и~левыхъ.

25. Jа='кw а='зъ гд\сь возгл~ю словеса` моя^, возгл~ю
и= сотворю` и= не продолжу` ктому`: во дни^ ва'шя,
до'ме прогнjь'ваяй, реку` сло'во и= сотворю`, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь.

26. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

27. сы'не человjь'чь, се`, до'мъ i=и~левъ преwгорчева'яй
глаго'люще глаго'лютъ: видjь'нiе, <е>='же се'й ви'дитъ,
на дни^ мнw'ги, и= на времена` дw'лга се'й прорица'етъ.

28. Сегw` ра'ди рцы` къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ:
не продолжа'тся ктому` вся^ словеса` моя^, jа=`же возгл~ю:
jа='кw возгл~ю сло'во и= сотворю`, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь.

Глава` 13.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, прорцы` на проро'ки i=и~л<е>вы
прорица'ющыя и= рече'ши проро'кwмъ прорица'ющымъ w\т
се'рдца своегw`, и= прорцы` и= рече'ши къ ни^мъ: слы'шите
сло'во гд\сне,

3. сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: лю'тjь прорица'ющымъ
w\т се'рдца своегw`, ходя'щымъ в\ъслjь'дъ ду'ха своегw`,
а= w\тню'дъ не ви'дящымъ.

4. Jа='коже лиси^цы въ пусты'ни, (та'кw) проро'цы твои`
(бы'ша), i=и~лю!

5. Не ста'ша на тве'рди и= собра'ша стада` къ до'му
i=и~леву: не воста'ша глаго'лющiи въ де'нь гд\сень,

6. ви'дящiи лw'жная и= волхву'ющiи су'<е>тная, глаго'люще,
та'кw гл~етъ гд\сь, гд\сь же не посла` и=`хъ, и= нача'ша
возставля'ти сло'во.

7. Не ло'жное ли о<у>=`бо видjь'нiе ви'дjьсте и= волхвова^нiя
су'<е>тная реко'сте; и= глаго'лете, рече` гд\сь: а='зъ
же не гл~ахъ.

8. Сегw` ра'ди рцы`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
словеса` ва^ша лжи^ва и= волхвова^нiя ва^ша су'<е>тна,
тогw` ра'ди, се`, а='зъ на вы`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,

9. и= простру` ру'ку мою` на проро'ки ви'дящыя лжу`
и= провjьщава'ющыя су'<е>тная: въ наказа'нiи людi'й
мои'хъ не бу'дутъ, и= въ писа'нiи до'му i=и~лева не
впи'шутся, и= въ зе'млю i=и~леву не вни'дутъ, и= о<у>=вjь'дятъ,
jа='кw а='зъ а=дwнаi` гд\сь.

10. Поне'же прельсти'ша людi'й мои'хъ, глаго'люще:
ми'ръ, ми'ръ: и= не бя'ше ми'ра: и= се'й согражда'етъ
стjь'ну, а= <о>=ни` помазу'ютъ ю=`, паде'тся.

11. Глаго'ли къ помазу'ющымъ ю=`: паде'тся, и= бу'детъ
ту'ча потопля'ющая, и= да'мъ ка'менiе стрjь'льное въ
сву^зы и='хъ, и= паду'тся, и= вjь'тръ воздви'жущь разме'щетъ,
и= разся'дется.

12. И= се`, паде'ся стjьна`, и= не реку'тъ ли къ ва'мъ:
гдjь` <е>='сть пома'занiе ва'ше, и='мже пома'засте;

13. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= наве'ргу
бу'рю разоря'ющую со jа='ростiю, и= ту'ча потопля'ющи
гнjь'вомъ мои'мъ бу'детъ, и= ка'менiе стрjь'льное наведу`
jа='ростiю во сконча'нiе:

14. и= раскопа'ю стjь'ну, ю='же пома'засте, и= паде'тся,
и= положу` ю=` на земли`, и= w\ткры'ются w=снова^нiя
<е>=я`, и= паде'тся, и= сконча'етеся со w=бличе'нiемъ
и= позна'ете, jа='кw а='зъ гд\сь:

15. и= сконча'ю jа='рость мою` на стjьнjь` и= на помазу'ющихъ
ю=`, и= паде'тъ. И= реко'хъ къ ва'мъ: нjь'сть стjьны`,
ни помазу'ющихъ <е>=я`,

16. проро'цы i=и~л<е>вы, прорица'ющiи на i=ер\сли'мъ
и= ви'дящiи <е>=му` ми'ръ, и= нjь'сть ми'ра, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь.

17. И= ты`, сы'не человjь'чь, о<у>=тверди` лице` твое`
на дщ<е>'ри людi'й твои'хъ, на прорица'ющыя w\т се'рдца
своегw`, и= прорцы` на ни'хъ,

18. и= рече'ши: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: го'ре сшива'ющымъ
возгла^вiйцы под\ъ вся'кiй ла'коть руки` и= сотворя'ющымъ
покрыва^ла над\ъ вся'кую главу` вся'кагw во'зраста,
<е>='же разврати'ти ду'шы: ду'ши разврати'шася людi'й
мои'хъ, и= ду'шъ снабдjьва'ху:

19. и= w=сквернавля'ху мя` о<у>= людi'й мои'хъ, го'рсти
ра'ди jа=чме'не и= ра'ди о<у>=кру'ха хлjь'ба, <е>='же
и=зби'ти ду'шы, и=`мже не подоба'ше о<у>=мре'ти, и=
w=живи'ти ду'шы, и=`мже не подоба'ше жи'ти, провjьща'юще
лю'демъ мои^мъ, послу'шающымъ лжи'выхъ провjьща'нiй.

20. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ гд\сь: се`, а='зъ на возгла^вiя
ва^ша, и='миже вы` развраща'ете ду'шы та'мw: и= w\тто'ргну
я=` w\т мы'шцей ва'шихъ, и= послю` ду'шы, jа=`же вы`
развраща'сте ду'шы и='хъ на разсы'панiе,

21. и= растерза'ю покрыва^ла ва^ша, и= w\тиму` лю'ди
моя^ w\т руки` ва'шея, и= ктому` не бу'дутъ въ рука'хъ
ва'шихъ на развраще'нiе, и= позна'ете, jа='кw а='зъ
гд\сь:

22. поне'же развраща'сте се'рдце прв\днагw непра'веднw,
а='зъ же не развраща'хъ <е>=гw`, и= о<у>=крjьпля'сте
ру'цjь беззако'ннику, <е>='же w\тню'дъ не w=брати'тися
<е>=му` w\т пути` <е>=гw` sла'гw и= жи'ву бы'ти <е>=му`,

23. сегw` ра'ди не о<у>='зрите лжи`, и= волхвова'нiя
ктому` не и='мате волхвова'ти: и= и=зба'влю лю'ди моя^
w\т ру'къ ва'шихъ, и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь.

Глава` 14.

И= прiидо'ша ко мнjь` му'жiе w\т ста'р<е>цъ i=и~левыхъ
и= сjьдо'ша предо мно'ю.

2. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

3. сы'не человjь'чь, му'жiе сi'и положи'ша помышл<е>'нiя
своя^ на сердца'хъ свои'хъ и= муче'нiе непра'вдъ свои'хъ
поста'виша пред\ъ лице'мъ свои'мъ: а='ще w\твjьща'яй
w\твjьща'ю и=`мъ;

4. Сегw` ра'ди глаго'ли къ ни^мъ и= рече'ши и=`мъ:
сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: человjь'къ человjь'къ w\т
до'му i=и~лева, и='же а='ще положи'тъ мы^сли своя^
въ се'рдцы свое'мъ и= муче'нiе непра'вды своея` о<у>=чини'тъ
пред\ъ лице'мъ свои'мъ и= прiи'детъ ко проро'ку, а='зъ
гд\сь w\твjьща'ю <е>=му` w= си'хъ, и='миже держи'тся
мы'сль <е>=гw`:

5. jа='кw да о<у>=клоня'тъ до'мъ i=и~левъ по сердца'мъ
и='хъ о<у>=дал<е>'нымъ w\т мен<е>` помышле'ньми и='хъ.

6. Сегw` ра'ди рцы` до'му i=и~леву: сiя^ гл~етъ гд\сь
бг~ъ: w=брати'теся и= w\тврати'теся w\т начина'нiй
ва'шихъ и= w\т всjь'хъ нече'стiй ва'шихъ, и= w=брати'те
ли'ца ва^ша ко мнjь`:

7. зане` человjь'къ человjь'къ w\т до'му i=и~лева и=
w\т прише'льц<е>въ прише'дшихъ ко i=и~леви, и='же а='ще
о<у>=дали'тся w\т мен<е>` и= положи'тъ мы^сли своя^
на се'рдцы свое'мъ и= муче'нiе непра'вды своея` о<у>=чини'тъ
пред\ъ лице'мъ свои'мъ и= прiи'детъ ко проро'ку <е>='же
вопроси'ти <е>=му` мене`, а='зъ гд\сь w\твjьща'ю <е>=му`,
въ не'мже держи'тся <о>='нъ,

8. и= о<у>=твержу` лице` мое` на человjь'ка того` и=
положу` <е>=го` въ поги'бель и= въ потребле'нiе и=
и=зве'ргу <е>=го` w\т среды` людi'й мои'хъ, и= о<у>=вjь'сте,
jа='кw а='зъ гд\сь.

9. И= проро'къ а='ще прельсти'тся и= рече'тъ сло'во,
а='зъ гд\сь прельсти'хъ проро'ка того`, и= простру`
ру'ку мою` на'нь и= потреблю` <е>=го` w\т среды` людi'й
i=и~левыхъ.

10. И= прiи'мутъ непра'вду свою` по непра'вдjь вопроша'ющагw,
и= по непра'вдjь та'кожде проро'ку бу'детъ,

11. jа='кw да не прельща'ется ктому` до'мъ i=и~левъ
w\т мен<е>`, и= да не w=скверня'ются ктому` во всjь'хъ
грjьсjь'хъ свои'хъ, и= бу'дутъ ми` въ лю'ди, а='зъ
же бу'ду и=`мъ въ бг~а, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

12. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

13. сы'не человjь'чь, земля` а='ще согрjьши'тъ ми`,
<е>='же па'стися грjьхо'мъ, и= простру` ру'ку мою`
на ню` и= сотру` о<у>=твержде'нiе хлjь'бное и= пущу`
на ню` гла'дъ и= возму` съ нея` человjь'ки и= скоты`,

14. и= а='ще бу'дутъ сi'и трiе` му'жiе средjь` <е>=я`,
нw'е и= данiи'лъ и= i='wвъ, тi'и во пра'вдjь свое'й
спасу'тся, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:

15. а='ще и= sвjь^ри sлы^я напущу` на зе'млю и= о<у>=му'чу
ю=`, и= бу'детъ въ па'губу, и= не бу'детъ проходя'щагw
сквозjь` ю=` w\т лица` sвjьре'й,

16. и= а='ще бу'дутъ трiе` сi'и му'жiе средjь` <е>=я`,
живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, ни сы'нове, ни
дщ<е>'ри и='хъ спасу'тся, но то'кмw сi'и <е>=ди'ни
спасу'тся, а= земля` въ потребле'нiе бу'детъ:

17. а='ще же наведу` на ту` зе'млю ме'чь и= реку`:
ме'чь да про'йдетъ зе'млю, и= возму` w\т нея` человjь'ка
и= скота`,

18. и= трiе` му'жiе сi'и бу'дутъ средjь` <е>=я`, живу`
а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, не и=зба'вятъ ни сынw'въ,
ни дще'рей свои'хъ, но тi'и <е>=ди'ни спасу'тся:

19. а='ще же и= сме'рть пущу` на зе'млю <о>='ну и=
и=злiю` jа='рость мою` на ню` въ кро'ви, <е>='же потреби'ти
w\т нея` человjь'ки и= скоты`,

20. нw'е же и= данiи'лъ и= i='wвъ бу'дутъ посредjь`
<е>=я`, живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, ни сы'нове,
ни дщ<е>'ри не w=ста'нутъ и=`мъ, тi'и же во пра'вдjь
свое'й спасу'тся и= и=зба'вятъ ду'шы своя^.

21. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: а='ще же и= четы'ри
м<е>'сти моя^ лю^тыя пущу` на i=ер\сли'ма, ме'чь и=
гла'дъ, и= sвjь^ри лю^ты и= сме'рть, <е>='же потреби'ти
w\т негw` человjь'ки и= скоты`,

22. и= се`, w=ста'влени въ не'мъ спасе'ннiи w\т негw`,
сi'и и=зведу'тъ сы'ны и= дщ<е>'ри: се`, тi'и и=зы'дутъ
къ ва'мъ, и= о<у>='зрите пути^ и='хъ и= помышл<е>'нiя
и='хъ, и= раска'етеся w= sлы'хъ, jа=`же наведо'хъ на
i=ер\сли'мъ, вся^ sла^я, jа=`же наведо'хъ на'нь,

23. и= о<у>=тjь'шатъ ва'съ: поне'же о<у>='зрите пути^
и='хъ и= о<у>=мышл<е>'нiя и='хъ, и= о<у>=разумjь'ете,
jа='кw не всу'е сотвори'лъ <е>='смь вся^, <е>=ли^ка
сотвори'хъ въ не'мъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 15.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, что` бы'ло бы дре'во ло'зное w\т
всjь'хъ древе'съ гро'здныхъ, су'щихъ во древесjь'хъ
дубра'вныхъ;

3. А='ще во'змутъ w\т негw` дре'во, <е>='же сотвори'ти
дjь'ло; и= а='ще во'змутъ ко'лъ w\т негw`, <е>='же
w=бjь'сити на не'мъ кi'й-либо сосу'дъ;

4. Ра'звjь <е>='же <о>=гне'ви преда'стся на потребле'нiе,
лjь'тнее w=чище'нiе <е>=гw` потребля'етъ <о>='гнь,
и= и=счеза'етъ до конца`: <е>=да` потре'бно бу'детъ
на дjь'ло;

5. И= <е>=ще` цjь'лу <е>=му` су'щу не бу'детъ на дjь'ло,
кольми` па'че а='ще <о>='гнь <е>=` попали'тъ до конца`,
бу'детъ ли на дjь'ло пото'мъ;

6. Сегw` ра'ди рцы`: си'це гл~етъ гд\сь бг~ъ: jа='коже
лоза` вiногра'дная во дре'вjьхъ дубра'вныхъ, ю='же
да'хъ на потребле'нiе <о>=гне'ви, та'кw да'мъ живу'щыя
во i=ер\сли'мjь:

7. и= да'мъ лице` мое` на ня`, w\т <о>=гня` и=зы'дутъ,
и= <о>='гнь поя'стъ я=`: и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ
гд\сь, <е>=гда` о<у>=твержду` лице` мое` на ни'хъ:

8. и= да'мъ зе'млю въ па'губу, зане` впадо'ша въ грjь'хъ,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 16.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, засвидjь'тельствуй i=ер\сли'му
беззакw'нiя <е>=гw`

3. и= рече'ши: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь дще'ри i=ер\сли'мстjьй:
ко'рень тво'й и= бытiе` твое` w\т земли` ханане'йски:
<о>=те'цъ тво'й а=морре'анинъ и= ма'ти твоя` хетте'аныня:

4. и= рожде'нiе твое`, во'ньже де'нь роди'лася <е>=си`,
не w=бяза'ша сос<е>'цъ твои'хъ {<Е>=вр.: не w\трjь'заша
ти` пу'па.}, и= водо'ю не w=мы'ша тя` на спасе'нiе,
ни со'лiю w=соли'ша, ниже` пелена'ми пови'ша:

5. и= не пощадjь` тебе` <о>='ко мое`, <е>='же сотвори'ти
тебjь` <е>=ди'но w\т всjь'хъ си'хъ, пострада'ти что`
w= тебjь`, и= w\тве'ржена была` <е>=си` на лице` по'ля
стро'потствомъ души` твоея`, въ де'нь во'ньже роди'лася
<е>=си`.

6. И= проидо'хъ сквозjь' тя и= ви'дjьхъ тя` смjь'шену
во кро'ви твое'й и= реко'хъ ти`: w\т кро'ве твоея`
жива` бу'ди: и= реко'хъ тебjь`: во кро'ви твое'й живо'тъ
тво'й:

7. о<у>=множа'йся, jа='коже прозябе'нiе се'льное да'хъ
тя`, и= о<у>=мно'жилася <е>=си` и= возвели'чилася и=
вошла` <е>=си` во гра'ды градw'въ: сосцы` твои` возрасто'ша,
и= вла'си твои` просвjьтлjь'ша, ты' же была` <е>=си`
нага` и= без\ъ красы`.

8. И= проидо'хъ сквозjь' тя и= ви'дjьхъ тя`: и= се`,
вре'мя твое`, jа='кw вре'мя вита'ющихъ: и= простро'хъ
крилjь^ мои` на тя` и= прикры'хъ сту'дъ тво'й, и= кля'хся
тебjь` и= внидо'хъ въ завjь'тъ съ тобо'ю, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь, и= была` <е>=си` мнjь`:

9. и= w=мы'хъ тя` водо'ю и= w=полоска'хъ кро'вь твою`
w\т теб<е>` и= пома'захъ тя` <е>=ле'емъ,

10. и= w=блеко'хъ тя` въ пестрwты` и= w=бу'хъ тя` въ
червл<е>'ны, и= препоя'сахъ тя` вv"ссо'номъ и= возложи'хъ
на тя` трiха'птонъ,

11. и= о<у>=краси'хъ тя` о<у>='тварiю и= возложи'хъ
запя'стiе на ру'цjь твои` и= гри'вну на вы'ю твою`,

12. и= да'хъ о<у>=серя^зи на нw'здри твоя^ и= ко'льца
во о<у>='шы твои` и= вjьне'цъ хвалы` на главу` твою`:

13. и= о<у>=краше'нна была` <е>=си` зла'томъ и= сребро'мъ,
и= <о>=д<е>'жды твоя^ вv"ссw'нны и= трiха'пты и= и=спещр<е>'нiя,
семiда'лъ и= ме'дъ и= ма'сло jа='ла <е>=си`, и= была`
<е>=си` добра` sjьлw` sjьлw`, и= о<у>=пра'вилася <е>=си`
на ца'рство:

14. и= и=зы'де и='мя твое` во jа=зы'ки въ добро'тjь
твое'й, зане` соверше'нно бjь` лjь'потою въ красотjь`,
ю='же о<у>=чини'хъ на тебjь`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

15. Ты' же о<у>=пова'ла <е>=си` на добро'ту твою` и=
соблуди'ла <е>=си` во и='мени твое'мъ и= и=злiя'ла
<е>=си` блуже'нiе твое` на вся'каго мимоходя'щаго,
тому` была` <е>=си`, <е>=му'же не подоба'ше:

16. и= взяла` <е>=си` w\т ри'зъ твои'хъ и= сотвори'ла
себjь` кумi'ры сошв<е>'ныя и= соблуди'ла <е>=си` съ
ни'ми, и= не вни'деши, и= не бу'детъ.

17. И= взяла` <е>=си` сосу'ды хвалы` твоея` w\т сребра`
моегw` и= зла'та моегw`, w\т ни'хже да'хъ тебjь`, и=
сотвори'ла себjь` w='бразы му'ж<е>ски, и= соблуди'ла
<е>=си` въ ни'хъ.

18. И= взяла` <е>=си` ри^зы своя^ и=спещр<е>'нныя и=
w=дjь'ялася <е>=си` въ ня`, и= ма'сло мое` и= fv"мiа'мъ
мо'й положи'ла <е>=си` пред\ъ лице'мъ и='хъ,

19. и= хлjь'бы моя^, jа=`же да'хъ тебjь`, семiда'ломъ
и= ма'сломъ и= ме'домъ напита'хъ тя`, и= положи'ла
<е>=си` та^ пред\ъ лице'мъ и='хъ въ воню` благоуха'нiя.
И= бы'сть по си'хъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,

20. и= взяла` <е>=си` сы'ны твоя^ и= дщ<е>'ри твоя^,
jа=`же родила` <е>=си`, и= закла'ла <е>=си` и=`мъ въ
потребле'нiе. <Е>=да` ма'лw соблуди'ла <е>=си`;

21. И= закла'ла <е>=си` ча^да твоя^ и= дала` <е>=си`
я=`, внегда` принесла` <е>=си` и=`хъ на же'ртву и=`мъ.

22. Сiе` па'че вся'кагw блуда` твоегw` и= гну'сностей
твои'хъ: и= не помяну'ла <е>=си` днi'й младе'нства
твоегw`, <е>=гда` была` <е>=си` нага` и= без\ъwбра'зна,
и= смjь'шена во кро'ви твое'й жила` <е>=си`.

23. И= бы'сть по всjь'хъ sло'бахъ твои'хъ, го'ре го'ре
тебjь`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,

24. и= создала` <е>=си` себjь` хра'мъ блудни'ческiй
и= сотвори'ла себjь` полага^нiя на всjь'хъ сто'гнахъ:

25. и= въ нача'лjь вся'кагw пути` создала` <е>=си`
блуди^лища своя^ и= растли'ла добро'ту твою`, и= разложи'ла
го'л<е>ни твоя^ вся'кому мимоходя'щему и= о<у>=мно'жила
<е>=си` блу'дъ тво'й:

26. и= соблуди'ла съ сынми` <е>=гv'петскими сосjь^ды
твои'ми дебелопло'тными, и= мно'гажды блуди'ла <е>=си`,
<е>='же разгнjь'вати мя`.

27. И= се`, простру` ру'ку мою` на тя` и= w\тве'ргу
зако'ны твоя^ и= преда'мъ тя` душа'мъ ненави'дящымъ
тебе`, дще'ремъ и=ноплеме'нникwвъ, совраща'ющымъ тя`
съ пути` твоегw`, и='мже нече'ствовала <е>=си`.

28. И= соблуди'ла <е>=си` съ сынми` а=ссv'ровыми и=
ниже` та'кw насы'тилася <е>=си`: и= соблуди'ла и= не
насы'тилася,

29. и= о<у>=мно'жила завjь'ты твоя^ ко земли` ханане'йстjьй,
халде'йстjьй, и= ниже` въ си'хъ насы'тилася <е>=си`.

30. Что` сотворю` се'рдцу твоему`, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь, внегда` твори'ши вся^ сiя^ дjьла` жены` блудни'цы
проде'рзыя; И= соблуди'ла <е>=си` трегу'бw во дще'рехъ
твои'хъ.

31. <Е>=гда` согради'ла <е>=си` блуди'лище твое` въ
нача'лjь вся'кагw пути` и= высw'кая твоя^ сотвори'ла
<е>=си` на всjь'хъ сто'гнахъ, и= не была` jа='кw блудни'ца
собира'ющая нае'мъ.

32. Жена` любодjь'йница подо'бна тебjь`, w\т му'жа
своегw` взе'млющи нае'мъ,

33. всjь^мъ блуди'вшымъ съ не'ю дая'ше нае'мъ: и= ты`
дала` <е>=си` нае'мъ всjь^мъ рачи'тел<е>мъ твои^мъ
и= w=бременя'ла и=`хъ, <е>='же приходи'ти и=`мъ къ
тебjь` w\твсю'ду во блуж<е>'нiя твоя^.

34. И= бы'сть въ тебjь` сопроти'вно w=бы'чаю же'нску
во блуже'нiи твое'мъ, и= съ тобо'ю соблуди'вшымъ, вмjь'стw
<е>='же бы да'ти тебjь` нае'мъ, и= нае'мъ не даде'ся
тебjь`, и= бы'сть въ тебjь` сопроти'вно.

35. Сегw` ра'ди слы'ши, блудни'це, сло'во гд\сне.

36. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: зане` и=злiя'ла <е>=си`
мjь'дь твою`, и= w\ткры'ется сра'мъ тво'й во блуже'нiи
твое'мъ ко рачи'тел<е>мъ твои^мъ, и= во вся^ помышл<е>'нiя
беззако'нiй твои'хъ, и= во кро'ви ча^дъ твои'хъ, jа=`же
дала` <е>=си` и=`мъ:

37. сегw` ра'ди, се`, а='зъ на тя` соберу` вся^ похотники`
твоя^, съ ни'миже смjьси'лася <е>=си`, и= всjь'хъ,
и=`хже люби'ла <е>=си`, со всjь'ми, и=`хже ненави'дjьла
<е>=си`: и= соберу` я=` на тя` w\твсю'ду и= w\ткры'ю
sлw'бы твоя^ къ ни^мъ, и= о<у>='зрятъ ве'сь сра'мъ
тво'й.

38. И= w\тмщу' ти w\тмще'нiемъ любодjь'йцы и= пролива'ющiя
кро'вь, и= положу' тя во кро'ви jа='рости и= рве'нiя,

39. и= преда'мъ тя` въ ру'цjь и='хъ, и= раскопа'ютъ
блуди'лище твое` и= разоря'тъ высw'кая твоя^, и= совлеку'тъ
съ теб<е>` ри^зы твоя^ и= во'змутъ сосу'ды хвалы` твоея`,
и= w=ста'вятъ тя` на'гу и= безсту'дну:

40. и= приведу'тъ на тя` наро'ды, и= побiю'тъ тебе`
ка'менiемъ и= и=зсjьку'тъ тя` мечьми` свои'ми,

41. и= запаля'тъ до'мы твоя^ <о>=гне'мъ и= сотворя'тъ
въ тебjь` w\тмще'нiе пред\ъ жена'ми мно'гими: и= w=бращу'
тя w\т блуже'нiя, и= найма` ктому` не да'си.

42. И= послю` jа='рость мою` на тя`, и= w\ти'мется
рве'нiе мое` w\т теб<е>`: и= почi'ю и= ктому` не попеку'ся.

43. Поне'же не помяну'ла <е>=си` днi'й младе'нства
твоегw` и= w=печа'лила мя` во всjь'хъ си'хъ: и= се`,
а='зъ пути^ твоя^ на главу` твою` да'хъ, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: и= та'кw сотвори'ла <е>=си` нече'стiе по всjь^мъ
беззако'нi<е>мъ твои^мъ.

44. Сiя^ су'ть вся^, <е>=ли^ка реко'ша на тя` въ при'тчи,
глаго'люще: jа='коже ма'ти, та'кw и= дще'рь.

45. Дще'рь ма'тере твоея` ты` <е>=си`, w\три'нувшая
му'жа своего` и= ча^да своя^: и= с<е>стры` се'стръ
твои'хъ, w\три'нувшыя муже'й свои'хъ и= ча^дъ свои'хъ:
ма'ти ва'ша хетте'аныня, а= <о>=те'цъ ва'шъ а=морре'й:

46. сестра` ва'ша старjь'йшая самарi'а, та` и= дщ<е>'ри
<е>=я` живу'щыя w=шу'юю теб<е>`: и= сестра` твоя` ме'ньшая,
живу'щая w=десну'ю теб<е>`, содо'ма и= дщ<е>'ри <е>=я`.

47. Но ниже` по пут<е>'мъ и='хъ ходи'ла <е>=си`, ниже`
сотвори'ла по беззако'нi<е>мъ и='хъ поне` ма'лw, и=
превозшла` <е>=си` и=`хъ во всjь'хъ путе'хъ твои'хъ.

48. Живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, не сотвори'ла
содо'ма сiя` сестра` твоя` и= дщ<е>'ри <е>=я`, jа='коже
ты` сотвори'ла и= дщ<е>'ри твоя^.

49. <О>=ба'че сiе` беззако'нiе содо'мы сестры` твоея`,
го'рдость въ сы'тости хлjь'ба и= во и=з\ъ<о>би'лiи
вiна`, и= сластолю'бствоваша та` и= дщ<е>'ри <е>=я`:
сiе` бя'ше <е>='й и= дще'ремъ <е>=я`: и= руки` о<у>=бо'гому
и= ни'щему не подая'ху,

50. и= велича'хуся, и= сотвори'ша беззакw'нiя предо
мно'ю: и= w\тверго'хъ я=` jа='коже ви'дjьхъ.

51. Самарi'а же по'лъ грjьхw'въ твои'хъ не согрjьши`:
и= о<у>=мно'жила <е>=си` беззакw'нiя твоя^ па'че <о>='нjьхъ,
и= w=правда'ла <е>=си` с<е>стры` твоя^ во всjь'хъ беззако'нiихъ
твои'хъ, jа=`же сотвори'ла <е>=си`.

52. И= ты` прiими` муче'нiе твое`, въ не'мже растли'ла
<е>=си` с<е>стры` твоя^ во грjьсjь'хъ твои'хъ, и='миже
беззако'нновала па'че тjь'хъ, и= w=правда'ла и=`хъ
па'че теб<е>`: и= ты` посрами'ся и= прiими` безче'стiе
твое`, внегда` w=правда'ти тебjь` с<е>стры` твоя^.

53. И= w=бращу` w=бращ<е>'нiя и='хъ, w=браще'нiе содо'мы
и= дще'рей <е>=я`, и= w=браще'нiе самарi'и и= дще'рей
<е>=я`, и= w=бращу` w=браще'нiе твое` средjь` и='хъ,

54. jа='кw да прiи'меши муче'нiе твое` и= безче'стна
бу'деши w\т всjь'хъ, jа=`же сотвори'ла <е>=си` во разгнjь'ванiи
мое'мъ.

55. И= сестра` твоя` содо'ма и= дщ<е>'ри <е>=я` возста'вятся,
jа='коже бjь'ша и=спе'рва: и= самарi'а и= дщ<е>'ри
<е>=я` возста'вятся, jа='коже бjь'ша и=спе'рва: и=
ты` и= дщ<е>'ри твоя^ возста'витеся, jа='коже бjь'сте
пре'жде.

56. И= не была` содо'ма сестра` твоя` во слы'шанiе
во о<у>=стjь'хъ твои'хъ во дне'хъ горды'ни твоея`,

57. пре'жде w\ткрове'нiя sло'бъ твои'хъ, jа='коже нн~jь
о<у>=кори'зна <е>=си` дще'рей сv'рскихъ и= всjь'хъ
су'щихъ w='крестъ <е>=я` дще'рей и=ноплеме'нничихъ
w=держа'щихъ тя` w='крестъ:

58. неч<е>'стiя твоя^ и= беззакw'нiя твоя^ ты` понесла`
<е>=си` я=`, гл~етъ гд\сь.

59. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= сотворю` въ тебjь`,
jа='коже сотвори'ла <е>=си`, jа='коже презрjь'ла <е>=си`
<е>='же преступи'ти завjь'тъ мо'й:

60. и= воспомяну` а='зъ завjь'тъ мо'й, и='же съ тобо'ю
во дне'хъ младе'нства твоегw`, и= возста'влю тебjь`
завjь'тъ вjь'чный:

61. и= помяне'ши пути^ твоя^ и= безче'стна бу'деши,
внегда` по'ймеши с<е>стры` твоя^ старjь'йшыя со ю=нjь'йшими
твои'ми, и= да'мъ я=` тебjь` на созида'нiе, но не w\т
завjь'та твоегw`:

62. и= возста'влю а='зъ завjь'тъ мо'й съ тобо'ю, и=
о<у>=вjь'си, jа='кw а='зъ гд\сь:

63. jа='кw да помяне'ши и= о<у>=срами'шися, и= не бу'детъ
тебjь` ктому` w\тве'рсти о<у>='стъ твои'хъ w\т лица`
безче'стiя твоегw`, <е>=гда` мл\стивъ бу'ду тебjь`
по всjь^мъ, <е>=ли^ка сотвори'ла <е>=си`, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь.

Глава` 17.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, повjь'ждь по'вjьсть и= рцы` при'тчу
на до'мъ i=и~левъ,

3. и= рече'ши: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: <о>=ре'лъ
вели'кiй, великокри'лый, до'лгiй протяже'нiемъ, и=спо'лнь
ногте'й, и='же и='мать повелjь'нiе вни'ти въ лiва'нъ,
и= взя` и=збра^нныя ке'дра,

4. и= верхи` мя'гкости w=строга`, и= принесе` я=` въ
зе'млю ханане'йску, во гра'дjь w=гражде'ннjьмъ положи`
я=`:

5. и= взя` w\т сjь'мене земна'гw и= даде` <е>=` на
по'ли пло'днjь, (да о<у>=тверди'тъ коре'нiе) над\ъ
вода'ми мно'гими, ви'дjьно о<у>=чини` <е>=`:

6. и= прозябе` и= бы'сть въ вiногра'дъ не'мощенъ и=
ма'лъ вели'чествомъ, <е>='же jа=вля'тися ло'зiю <е>=гw`
на не'мъ, и= коре'нiе <е>=гw` под\ъ ни'мъ бя'ше: и=
бы'сть въ вiногра'дъ, и= сотвори` рw'зги, и= простре`
w\тра^сли своя^.

7. И= бы'сть <о>=ре'лъ другi'й вели'къ, великокри'льный,
мно'гъ ногтьми`, и= се`, вiногра'дъ се'й w=плета'яся
w=б\ъ не'мъ: и= коре'нiе <е>=гw` къ нему`, и= ло'зiе
свое` и=спусти` <е>=му`, <е>='же напая'ти себе` со
гру'дiемъ са'да своегw`.

8. На по'ли до'брjь, на водjь` мно'зjь пита'ется то'й,
<е>='же сотвори'ти прозяб<е>'нiя и= приноси'ти пло'дъ,
<е>='же бы'ти въ вiногра'дъ вели'къ.

9. Сегw` ра'ди рцы`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: <е>=да`
и=спра'вится; не коре'нiе ли мягкоты` <е>=гw` и= пло'дъ
и=згнiе'тъ; и= и='зсхнутъ вся^ лjь'тwрасли <е>=гw`,
и= не мы'шцею ли вели'кою, ни людьми` мно'гими <е>='же
и=сто'ргнути <е>=го` и=з\ъ коре'нiя <е>=гw`;

10. И= се`, ты'етъ: <е>=да` о<у>=спjь'етъ; не а='бiе
ли, <е>=гда` ко'снется <е>=му` вjь'тръ зно'йный, посхне'тъ
сухото'ю; со гру'дiемъ прозябе'нiя своегw` и='зсхнетъ.

11. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

12. сы'не человjь'чь, рцы` ко до'му прогнjьвля'ющему
мя`: не вjь'сте ли, что` су'ть сiя^; рцы` и=`мъ: се`,
гряде'тъ ца'рь вавv"лw'нскъ на i=ер\сли'мъ, и= во'зметъ
царя` <е>=гw` и= кня'зя <е>=гw`, и= w\тведе'тъ я=`
къ себjь` въ вавv"лw'нъ:

13. и= по'йметъ w\т пле'мене ца'рска, и= завjьща'етъ
съ ни'мъ завjь'тъ, и= введе'тъ <е>=го` въ кля'твjь,
и= старjь^йшины земли` во'зметъ,

14. <е>='же бы'ти въ ца'рство не'мощно, <е>='же весьма`
не возноси'тися, (но) храни'ти завjь'тъ <е>=гw` и=
стоя'ти въ не'мъ:

15. и= w\тве'ржется w\т негw` посыла'я послы` своя^
во <е>=гv'петъ да'ти <е>=му` ко'ни и= лю'ди мнw'ги:
<е>=да` и=спра'витъ; спасе'тся ли творя'й сопроти^вная;
и= преступа'яй завjь'тъ спасе'тся ли;

16. Живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, а='ще не на
мjь'стjь, и=дjь'же ца'рь воцари'вый <е>=го`, и='же
поху'ли кля'тву мою` и= и='же преступи` завjь'тъ мо'й,
съ ни'мъ средjь` вавv"лw'на сконча'ется.

17. И= не въ си'лjь вели'цjьй, ниже` въ наро'дjь мно'зjь
сотвори'тъ съ ни'мъ фараw'нъ бра'нь во <о>=стро'зjь
и= въ согражде'нiи стрjь'льницъ, <е>='же и=з\ъя'ти
ду'шы мнw'ги.

18. И= поху'ли кля'тву, <е>='же преступи'ти завjь'тъ,
и= се`, даде` ру'ку свою` и= вся^ сiя^ сотвори` <е>=му`:
не спасе'тся.

19. Сегw` ра'ди рцы`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: живу`
а='зъ, а='ще не кля'тву мою`, ю='же поху'ли, и= завjь'тъ
мо'й, <е>=го'же преступи`, да'мъ на главу` <е>=гw`:

20. и= простру` мре'жу мою` на'нь, и= jа='тъ бу'детъ
во w=держа'нiи <е>=я`: и= приведу` <е>=го` въ вавv"лw'нъ
и= разсужду'ся съ ни'мъ та'мw w= непра'вдjь <е>=гw`,
<е>='юже непра'вдова ко мнjь`:

21. и= вси` и=збjь'гшiи <е>=гw` и= вси` и=збра'ннiи
со всjь'ми w=полч<е>'нiи <е>=гw` мече'мъ паду'тъ, и=
вся^ w=ста^вшая и='хъ разсjь'ю по всему` вjь'тру, и=
о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь гл~ахъ.

22. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= возму`
а='зъ w\т и=збра'нныхъ ке'дра высо'кагw w\т верха`
и= да'мъ w\т главы` w\тра'слей <е>=гw`, сердца` и='хъ
w=стружу` и= насажду` а='зъ на горjь` высо'цjь:

23. и= повjь'шу и=` въ горjь` высо'цjь i=и~левjь и=
насажду` и=`, и= прорасти'тъ w\тра'сль и= сотвори'тъ
пло'дъ и= бу'детъ въ ке'дръ вели'къ: и= почi'етъ под\ъ
ни'мъ вся'къ sвjь'рь, и= под\ъ сjь'нiю <е>=гw` почi'етъ
вся'ка пти'ца, и= ло'зiе <е>=гw` па'ки о<у>=стро'ятся:

24. и= о<у>=вjь'сть вся'ко дре'во полево'е, jа='кw
а='зъ гд\сь смиря'яй дре'во высо'кое и= вознося'й дре'во
смире'нное, и= и=зсуша'яй дре'во зеле'ное и= прораща'яй
дре'во сухо'е: а='зъ гд\сь гл~ахъ и= сотворю`.

Глава` 18.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, что` ва'мъ при'тча сiя` на земли`
i=и~левjь, глаго'лющымъ: <о>=тцы` jа=до'ша те'рпкое,
а= зубw'мъ ча^дъ и='хъ w=скw'мины бы'ша;

3. Живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, а='ще бу'детъ
<е>=ще` глаго'лема при'тча сiя` во i=и~ли.

4. Jа='кw вся^ ду'шы моя^ су'ть, jа='коже душа` <о>='тча,
та'кw и= душа` сыно'вня, моя^ су'ть: душа`, jа='же
согрjьши'тъ, та` о<у>='мретъ, и= зоба'вшагw па'родки
зу'бы w=скw'минны бу'дутъ.

5. Человjь'къ же, и='же <е>='сть прв\днъ, творя'й су'дъ
и= пра'вду,

6. на гора'хъ не снjь'сть и= <о>=че'съ свои'хъ не воздви'гнетъ
на кумi'ры до'му i=и~лева, и= жены` бли'жнягw своегw`
не w=скверна'витъ и= къ женjь` въ мjь'сячныхъ су'щей
не прибли'жится,

7. и= человjь'ку не наси'льствуетъ, зало'гъ должнику`
w\тда'стъ и= хище'нiемъ не восхи'титъ, хлjь'бъ сво'й
а='лчному да'стъ и= нага'го w=блече'тъ въ ри'зу,

8. и= сребра` своегw` въ ли'хву не да'стъ и= прибы'тка
не во'зметъ, и= w\т непра'вды w\тврати'тъ ру'ку свою`
и= су'дъ сотвори'тъ между` му'жемъ и= бли'жнимъ свои'мъ,

9. и= въ за'повjьдехъ мои'хъ ходи'лъ и= w=правда^нiя
моя^ снабдjь'лъ, <е>='же твори'ти та^: прв\днъ се'й
<е>='сть, жи'знiю жи'ти и='мать, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

10. И= а='ще роди'тъ сы'на губи'теля, пролива'ющаго
кро'вь и= творя'ща грjьхи`,

11. въ пу'ть <о>=тца` своегw` прв\днагw не ходи'лъ,
но и= на гора'хъ пожре`, и= жену` бли'жнягw своегw`
w=скверна'вилъ,

12. и= о<у>=бо'гаго и= ни'щаго преwби'дjь, и= хище'нiемъ
восхи'тилъ и= зало'га не w\тда'лъ, и= къ кумi'рwмъ
положи` <о>='чи свои`, беззакw'нiя сотвори`,

13. съ ли'хвою даде` и= съ примноже'нiемъ прiя'лъ,
се'й жи'знiю не поживе'тъ: вся^ сiя^ беззакw'нiя сотвори`,
сме'ртiю о<у>='мретъ, кро'вь <е>=гw` на не'мъ бу'детъ.

14. А='ще же роди'тъ сы'на, <о>='нъ же о<у>=ви'дитъ
вся^ грjьхи` <о>=тца` своегw`, jа=`же сотвори'лъ <е>='сть,
и= о<у>=бои'тся и= не сотвори'тъ по ни^мъ,

15. на гора'хъ не снjь'сть и= <о>=че'съ свои'хъ не
положи'тъ къ кумi'рwмъ до'му i=и~лева, и= жены` по'друга
своегw` не w=скверна'витъ

16. и= человjь'ка не наси'льствуетъ, и= зало'га не
о<у>=держи'тъ и= хище'нiемъ не восхи'титъ, хлjь'бъ
сво'й а='лчному да'стъ и= на'га w=дjь'етъ ри'зою,

17. и= w\т непра'вды w\тврати'тъ ру'ку свою`, ли'хвы
и= примноже'нiя не во'зметъ, пра'вду сотвори'тъ и=
въ за'повjьдехъ мои'хъ ходи'ти бу'детъ: не сконча'ется
въ непра'вдахъ <о>=тца` своегw`, (но) жи'знiю поживе'тъ.

18. <О>=те'цъ же <е>=гw` а='ще ско'рбiю w=скорби'тъ
и= хище'нiемъ восхи'титъ, сопроти^вная сотвори'тъ посредjь`
людi'й мои'хъ, и= о<у>='мретъ въ непра'вдахъ свои'хъ.

19. И= рече'те: что` jа='кw не взя` сы'нъ непра'вды
<о>=тца` своегw`; Поне'же сы'нъ пра'вду и= ми'лость
сотвори`, вся^ зако'ны моя^ соблюде` и= сотвори` я=`,
жи'знiю поживе'тъ.

20. Душа' же согрjьша'ющая, та` о<у>='мретъ: сы'нъ
не во'зметъ непра'вды <о>=тца` своегw`, и= <о>=те'цъ
не во'зметъ непра'вды сы'на своегw`: пра'вда прв\днагw
на не'мъ бу'детъ, и= беззако'нiе беззако'нника на не'мъ
бу'детъ.

21. И= беззако'нникъ а='ще w=брати'тся w\т всjь'хъ
беззако'нiй свои'хъ, jа=`же сотвори'лъ, и= сохрани'тъ
вся^ за'пwвjьди моя^ и= сотвори'тъ су'дъ и= пра'вду
и= ми'лость, жи'знiю поживе'тъ и= не о<у>='мретъ:

22. вся^ согрjьш<е>'нiя <е>=гw`, <е>=ли^ка сотвори'лъ,
не помяну'тся <е>=му`: но въ пра'вдjь свое'й, ю='же
сотвори'лъ, жи'въ бу'детъ.

23. <Е>=да` хотjь'нiемъ восхощу` сме'рти грjь'шника,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, а= не <е>='же w=брати'тися <е>=му`
w\т пути` sла` и= жи'ву бы'ти <е>=му`;

24. И= а='ще соврати'тся прв\дникъ w\т пра'вды своея`
и= сотвори'тъ непра'вду по всjь^мъ беззако'нi<е>мъ,
jа=`же сотвори'лъ беззако'нникъ, вся^ пра^вды <е>=гw`,
jа=`же сотвори'лъ <е>='сть, не помяну'тся: въ преступле'нiи
свое'мъ, и='мже преступи`, и= во грjьсjь'хъ свои'хъ,
и='миже согрjьши`, въ ни'хъ о<у>='мретъ.

25. И= реко'сте: не о<у>=пра'вится пу'ть гд\сень. Слы'шите
о<у>=`бо, ве'сь до'мъ i=и~левъ, <е>=да` пу'ть мо'й
не о<у>=пра'вится; ва'шъ ли пу'ть о<у>=`бо о<у>=пра'вится;

26. <Е>=гда` соврати'тся прв\дникъ w\т пра'вды своея`
и= сотвори'тъ грjь'хъ, и= о<у>='мретъ въ преступле'нiи,
<е>='же сотвори'лъ, въ то'мъ о<у>='мретъ.

27. И= <е>=гда` w=брати'тся беззако'нникъ w\т беззако'нiя
своегw`, <е>='же сотвори'лъ, и= сотвори'тъ су'дъ и=
пра'вду, то'й ду'шу свою` снабдjь'лъ <е>='сть:

28. и= ви'дjь и= w=брати'ся w\т всjь'хъ беззако'нiй
свои'хъ, jа=`же сотвори`, жи'знiю поживе'тъ и= не о<у>='мретъ.

29. И= глаго'летъ до'мъ i=и~левъ: не о<у>=пра'вится
пу'ть гд\сень. <Е>=да` пу'ть мо'й не о<у>=правля'ется;
<w>, до'ме i=и~левъ, о<у>=`бо ва'шъ ли пу'ть о<у>=правля'ется;

30. (Сегw` ра'ди) кому'ждо по пути` <е>=гw` сужду`
ва'мъ, до'ме i=и~левъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: w=брати'теся
и= w\тве'ржитеся w\т всjь'хъ нече'стiй ва'шихъ, и=
не бу'дутъ ва'мъ непра^вды въ муче'нiе:

31. w\тве'ржите w\т себ<е>` вся^ неч<е>'стiя ва^ша,
и='миже нече'ствовасте ко мнjь`, и= сотвори'те себjь`
се'рдце но'во и= ду'хъ но'въ, и= сотвори'те вся^ за'пwвjьди
моя^: и= вску'ю о<у>=мира'ете, до'ме i=и~левъ; гл~етъ
гд\сь.

32. Поне'же не хощу` сме'рти грjь'шника о<у>=мира'ющагw,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, но <е>='же w=брати'тися <е>=му`
w\т пути` своегw` и= жи'ти души` <е>=гw`, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: w=брати'теся о<у>=`бо, и= жи'ви бу'дете.

Глава` 19.

Ты' же, сы'не человjь'чь, возми` пла'чь на кня^зи i=и~л<е>вы,

2. и= рече'ши: почто` ма'ти твоя` льви'ца средjь` львw'въ
почи`, посредjь` львw'въ о<у>=мно'жи льви^чища своя^;

3. И= w\тскочи` <е>=ди'нъ w\т льви'чищъ <е>=я` и= бы'сть
ле'въ, и= научи'ся восхища'ти восхищ<е>'нiя и= человjь'ки
снjьде`.

4. И= слы'шаша w= не'мъ jа=зы'цы, и= jа='тъ бы'сть
въ растлjь'нiи и='хъ, и= приведо'ша <е>=го` во о<у>=здjь`
во <е>=гv'петъ.

5. И= ви'дjь, jа='кw w\тведе'нъ бы'сть w\т нея`, и=
поги'бе ча'янiе <е>=я`: и= взя` и=на'го w\т льви'чищъ
свои'хъ и= льво'мъ о<у>=чини` <е>=го`,

6. и= живя'ше посредjь` львw'въ, бы'сть ле'въ и= научи'ся
восхища'ти восхищ<е>'нiя: человjь'ки и=з\ъяде`,

7. и= пася'шеся въ лю'тости свое'й, и= гра'ды и='хъ
пу^сты поста'ви, и= погуби` зе'млю и= и=сполне'нiе
<е>=я` гла'сомъ рыка'нiя своегw`.

8. И= да'ша на'нь jа=зы'цы w='крестъ w\т стра'нъ и=
простро'ша на'нь мр<е>'жи своя^, и= въ погубле'нiи
и='хъ jа='тъ бы'сть.

9. И= положи'ша <е>=го` во о<у>=здjь` и= въ клjь'ти,
приведо'ша <е>=го` ко царю` вавv"лw'нску и= вверго'ша
<е>=го` въ темни'цу, jа='кw да не слы'шится гла'съ
<е>=гw` ктому` на гора'хъ i=и~левыхъ.

10. Ма'ти твоя` jа='кw вiногра'дъ и= jа='кw цвjь'тъ
ши'пчанъ на водjь` насажде'нъ, пло'дъ <е>=гw` и= w\тра'сль
<е>=гw` бы'сть w\т воды` мно'ги.

11. И= бы'сть <е>=му` же'злъ крjь'пости над\ъ пле'менемъ
старjь'йшинъ, и= вознесе'ся въ вели'чiи свое'мъ средjь`
ло'зiя: и= ви'дjь вели'чество свое` во мно'жествjь
ло'зiя своегw`,

12. и= w=бломи'ся въ jа='рости, и= на зе'млю пове'рженъ
бы'сть, и= вjь'тръ зно'йный и=зсуши` плоды` <е>=гw`:
о<у>=вядо'ша, и= и='зсше же'злъ крjь'пости <е>=гw`:
<о>='гнь потреби` <е>=го`.

13. И= нн~jь насади'ша <е>=го` въ пусты'ни, на земли`
безво'днjь.

14. И= и=зы'де <о>='гнь w\т жезла` и=збра'нныхъ <е>=гw`
и= пояде` и=`, и= не бjь` въ не'мъ жезла` крjь'пости
<е>=гw`: пле'мя въ при'тчу пла'ча <е>='сть, и= бу'детъ
пла'чь.

Глава` 20.

И= бы'сть въ лjь'то седмо'е, въ пя'тый мц\съ, въ деся'тый
де'нь мц\са, прiидо'ша му'жiе w\т старjь'йшинъ до'му
i=и~лева вопроси'ти гд\са и= сjьдо'ша пред\ъ лице'мъ
мои'мъ.

2. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

3. сы'не человjь'чь, глаго'ли ко старjь'йшинамъ до'му
i=и~лева и= рече'ши къ ни^мъ: та'кw гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: <е>=да` вопроси'ти мене` вы` прихо'дите; живу`
а='зъ, а='ще w\твjьща'ю ва'мъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

4. А='ще w\тмще'нiемъ w\тмщу` и=`мъ: сы'не человjь'чь,
беззакw'нiя <о>=т<е>'цъ и='хъ засвидjь'тельствуй и=`мъ,

5. и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
w\т негw'же дне` и=збра'хъ до'мъ i=и~левъ, и= о<у>=вjь'дjьнъ
бы'хъ пле'мени до'му i=а'кwвля и= позна'нъ бы'хъ и=`мъ
во земли` <е>=гv'петстjьй, и= прiя'хъ я=` руко'ю мое'ю
гл~я: а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ:

6. въ то'й де'нь под\ъя'хъ я=` руко'ю мое'ю, <е>='же
и=звести` я=` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя въ зе'млю,
ю='же о<у>=гото'вахъ и=`мъ, зе'млю кипя'щую млеко'мъ
и= ме'домъ, со'тъ <е>='сть па'че всjь'хъ земе'ль,

7. и= реко'хъ къ ни^мъ: кi'йждо ме'рзwсти w\т <о>=че'съ
свои'хъ w\тве'ржите и= во творе'нiихъ <е>=гv'петскихъ
не w=скверня'йтеся, а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

8. И= w\тверго'шася мен<е>` и= не хотjь'ша послу'шати
мя`: кi'йждо ме'рзостей w\т <о>=че'съ свои'хъ не w\тверго'ша
и= творе'нiй <е>=гv'петскихъ не w=ста'виша. И= реко'хъ,
<е>='же и=злiя'ти jа='рость мою` на ня` и= сконча'ти
гнjь'въ мо'й на ни'хъ средjь` земли` <е>=гv'петскiя.

9. И= сотвори'хъ, jа='кw да и='мя мое` весьма` не w=скверни'тся
пред\ъ jа=зы^ки, въ ни'хже су'ть тi'и средjь` и='хъ,
въ ни'хже позна'нъ бы'хъ и=`мъ пред\ъ лице'мъ и='хъ,
<е>='же и=звести` я=` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя.

10. И= и=зведо'хъ я=` и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя и=
введо'хъ я=` въ пусты'ню,

11. и= да'хъ и=`мъ за'пwвjьди моя^, и= w=правда^нiя
моя^ jа=ви'хъ и=`мъ, jа=`же а='ще сотвори'тъ человjь'къ,
жи'въ бу'детъ въ ни'хъ:

12. и= суббw^ты моя^ да'хъ и=`мъ, <е>='же бы'ти въ
зна'менiе между` мно'ю и= между` и='ми, <е>='же разумjь'ти
и=`мъ, jа='кw а='зъ гд\сь w=сщ~а'яй и=`хъ.

13. И= гл~ахъ ко до'му i=и~леву въ пусты'ни: въ за'повjьдехъ
мои'хъ ходи'те и= w=правда^нiя моя^ сохрани'те, <е>='же
твори'ти я=`, jа=`же сотвори'тъ человjь'къ и= жи'въ
бу'детъ въ ни'хъ. И= разгнjь'ва мя` до'мъ i=и~левъ
въ пусты'ни: въ за'повjьдехъ бо мои'хъ не ходи'ша и=
w=правда^нiя моя^ w\тверго'ша, jа=`же сотвори'тъ человjь'къ
и= жи'въ бу'детъ въ ни'хъ: и= суббw^ты моя^ w=скверни'ша
sjьлw`. И= реко'хъ, <е>='же и=злiя'ти jа='рость мою`
на ня` въ пусты'ни, <е>='же потреби'ти и=`хъ.

14. И= сотвори'хъ, jа='кw да весьма` и='мя мое` не
w=скверни'тся пред\ъ jа=зы^ки, и=з\ъ ни'хже и=зведо'хъ
я=` пред\ъ <о>=чи'ма и='хъ.

15. И= а='зъ воздвиго'хъ ру'ку мою` на ня` въ пусты'ни
весьма`, <е>='же не ввести` и='хъ въ зе'млю, ю='же
да'хъ и=`мъ, въ зе'млю теку'щую млеко'мъ и= ме'домъ,
со'тъ <е>='сть па'че всея` земли`:

16. поне'же судьбы^ моя^ w\тверго'ша и= въ за'повjьдехъ
мои'хъ не ходи'ша, и= суббw^ты моя^ w=скверни'ша и=
в\ъслjь'дъ помышле'нiй се'рдца своегw` хожда'ху.

17. И= пощадjь` я=` <о>='ко мое`, <е>='же потреби'ти
и=`хъ, и= не сотвори'хъ и=`мъ сконча'нiя въ пусты'ни.

18. И= реко'хъ ко ча'дwмъ и='хъ въ пусты'ни: въ зако'нjьхъ
<о>=т<е>'цъ ва'шихъ не ходи'те и= w=правда'нiй и='хъ
не храни'те, и= ко творе'нi<е>мъ <е>=гv'п<е>тскимъ
не примjьша'йтеся и= не w=скверня'йтеся:

19. а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ: въ за'повjьдехъ мои'хъ
ходи'те, и= w=правда^нiя моя^ снабди'те и= твори'те
я=`,

20. и= суббw^ты моя^ w=свяща'йте: и= бу'детъ въ зна'менiе
между` мно'ю и= между` ва'ми, <е>='же вjь'дjьти ва'мъ,
jа='кw а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ.

21. И= разгнjь'ваша мя`, и= ча^да и='хъ въ за'повjьдехъ
мои'хъ не ходи'ша и= w=правда'нiй мои'хъ не снабдjь'ша,
<е>='же твори'ти я=`: сiя^ бо сотвори'въ человjь'къ
жи'въ бу'детъ въ ни'хъ: и= суббw^ты моя^ w=скверни'ша
sjьлw`. И= реко'хъ: и=злiю` jа='рость мою` на ня`,
<е>='же сконча'ти гнjь'въ мо'й на ни'хъ въ пусты'ни.

22. И= сотвори'хъ, jа='кw да и='мя мое` весьма` не
w=скверна'вится пред\ъ jа=зы^ки, w\т ни'хже и=зведо'хъ
я=` пред\ъ <о>=чи'ма и='хъ.

23. И= а='зъ воздвиго'хъ ру'ку мою` на ня` въ пусты'ни,
<е>='же расточи'ти я=` во jа=зы'цjьхъ и= разсjь'яти
я=` во страна'хъ,

24. поне'же w=правда'нiй мои'хъ не сотвори'ша и= за'пwвjьди
моя^ w\три'нуша и= суббw^ты моя^ w=скверни'ша, и= в\ъслjь'дъ
кумi'рwвъ <о>=т<е>'цъ и='хъ бы'ша <о>=чеса` и='хъ.

25. И= да'хъ и=`мъ за'пwвjьди не дwбры` и= w=правда^нiя,
въ ни'хже не бу'дутъ жи'ви:

26. и= w=скверню` я=` въ дая'нiихъ и='хъ, внегда` проводи'ти
(и=`мъ) вся'кое разверза'ющее ложесна`, да погублю`
и=`хъ, да о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ гд\сь.

27. Сегw` ра'ди глаго'ли къ до'му i=и~леву, сы'не человjь'чь,
и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: да'же
до сегw` разгнjь'ваша мя` <о>=тцы` ва'ши во грjьсjь'хъ
свои'хъ, и='миже согрjьши'ша ко мнjь`:

28. и= введо'хъ я=` въ зе'млю, въ ню'же воздвиго'хъ
ру'ку мою`, <е>='же да'ти ю=` и=`мъ: и= ви'дjьша вся'къ
хо'лмъ высо'къ и= вся'ко дре'во присjь'нное, и= пожро'ша
та'мw богw'мъ свои^мъ и= о<у>=чини'ша та'мw jа='рость
дарw'въ свои'хъ, и= положи'ша та'мw воню` благово'нiя
своегw` и= возлiя'ша та'мw возлiя^нiя своя^.

29. И= реко'хъ къ ни^мъ: что` су'ть %[а=ввама`%] {высо'кое},
jа='кw вы` вхо'дите та'мw; и= прозва'ша и='мя <е>=му`
%[а=ввама`%] да'же до дне'шнягw дне`.

30. Сегw` ра'ди рцы` къ до'му i=и~леву: сiя^ гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь: а='ще во беззако'нiихъ <о>=т<е>'цъ
ва'шихъ вы` w=скверня'етеся и= в\ъслjь'дъ ме'рзостей
и='хъ вы` соблужда'ете,

31. и= въ приноше'нiи дарw'въ ва'шихъ и= въ наро'цjьхъ
ва'шихъ, <е>=гда` прохо'дятъ ча^да ва^ша сквозjь` <о>='гнь:
вы` w=скверня'етеся во всjь'хъ кумi'рjьхъ ва'шихъ да'же
до дне'шнягw дне`, и= а='зъ w\твjьща'ю ли ва'мъ, до'ме
i=и~левъ; Живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, а='ще
w\твjьща'ю ва'мъ и= а='ще взы'детъ на ду'хъ ва'шъ сiе`.

32. И= не бу'детъ, jа='коже вы` глаго'лете: бу'демъ,
jа='коже jа=зы'цы и= jа='коже племена` з<е>мна'я, служи'ти
дре'ву и= ка'менiю.

33. Сегw` ра'ди живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,
а='ще не руко'ю крjь'пкою и= мы'шцею высо'кою и= въ
jа='рости и=злiя'ннjьй цр\ствовати бу'ду над\ъ ва'ми:

34. и= и=зведу` вы` w\т людi'й и= прiиму' вы w\т стра'нъ,
въ ни'хже бjь'сте разсjь'яни, руко'ю крjь'пкою и= мы'шцею
высо'кою и= jа='ростiю и=злiя'нною,

35. и= приведу` ва'съ въ пусты'ню лю'дскую и= разсужду'ся
съ ва'ми та'мw лице'мъ къ лицу`:

36. jа='коже суди'хся со <о>=тцы^ ва'шими въ пусты'ни
земли` <е>=гv'петскiя, та'кw сужду` и= ва'мъ, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь:

37. и= проведу` вы` под\ъ жезло'мъ мои'мъ и= введу`
вы` въ числjь` завjь'та,

38. и= и=зберу` w\т ва'съ неч<е>сти'выя и= w\тве'ргшыяся:
и=з\ъ земли' бо w=бита'нiя и='хъ и=зведу` я=`, и= въ
зе'млю i=и~леву не вни'дутъ, и= позна'ете, jа='кw а='зъ
гд\сь бг~ъ.

39. Вы' же, до'ме i=и~левъ, си'це гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
кi'йждо кумi'ры своя^ w\тими'те, и= пото'мъ а='ще послу'шаете
мене`, и= и='мене моегw` ст~а'гw не w=скверна'вите
ксему` въ дарjь'хъ ва'шихъ и= рукотворе'нiихъ ва'шихъ:

40. поне'же на горjь` мое'й ст~jь'й, на горjь` высо'цjь
i=и~левjь, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, та'мw послу'жатъ
ми` ве'сь до'мъ i=и~левъ до конца` на земли`, и= та'мw
прiиму` я=` и= та'мw присjьщу` на принош<е>'нiя ва^ша
и= нача'тки w=бjь'тwвъ ва'шихъ во всjь'хъ w=свяще'нныхъ
ва'шихъ.

41. Въ воню` благово'нiя прiиму` вы`, <е>=гда` и=зведу`
вы` и=з\ъ людi'й и= прiиму` вы` w\т стра'нъ, въ ня'же
расточе'ни бы'сте, и= w=сщ~у'ся въ ва'съ пред\ъ <о>=чи'ма
людски'ма:

42. и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ гд\сь, <е>=гда` введу`
вы` въ зе'млю i=и~леву, въ зе'млю, на ню'же воздвиго'хъ
ру'ку мою` да'ти ю=` <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ:

43. и= помяне'те та'мw пути^ ва'шя и= вся^ м<е>'рзкiя
грjьхи` ва'шя, въ ни'хже w=скверни'стеся, и= посрамите`
ли'ца ва^ша во всjь'хъ sло'бахъ ва'шихъ, jа=`же сотвори'сте:

44. и= позна'ете, jа='кw а='зъ гд\сь, <е>=гда` сотворю`
ва'мъ та'кw, jа='кw да и='мя мое` не w=скверни'тся
по пут<е>'мъ ва'шымъ sлы^мъ и= по рукотворе'нi<е>мъ
ва'шымъ растлjь^ннымъ, до'ме i=и~левъ, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь.

45. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

46. сы'не человjь'чь, о<у>=тверди` лице` твое` на ю='гъ
и= воззри` на дарw'ма, и= прорцы` на дубра'ву старjь'йшину
наге'ва

47. и= рече'ши дубра'вjь наге'вовjь: слы'ши сло'во
гд\сне, сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ возгнjьщу`
въ тебjь` <о>='гнь, и= пожже'тъ въ тебjь` вся'ко дре'во
зеле'ное и= вся'ко дре'во сухо'е, не о<у>=га'снетъ
пла'мень разжже'ный, и= и=згори'тъ въ не'мъ вся'ко
лице` w\т полу'дне до сjь'вера,

48. и= о<у>=вjь'сть вся'ка пло'ть, jа='кw а='зъ гд\сь
разжего'хъ <е>=го`, и= не о<у>=га'снетъ.

49. И= реко'хъ: ника'коже, гд\си, гд\си! сi'и глаго'лютъ
ко мнjь`: не при'тча ли <е>='сть сiя` глаго'лема;

Глава` 21.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сегw` ра'ди прорцы`, сы'не человjь'чь, и= о<у>=тверди`
лице` твое` на i=ер\сли'мъ и= воззри` на ст~ы^ни и='хъ,
и= прорцы` на зе'млю i=и~леву,

3. и= рече'ши ко земли` i=и~левjь: сiя^ гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: се`, а='зъ на тя`, и= и=звлеку` ме'чь мо'й и=з\ъ
ноже'нъ <е>=гw`, и= потреблю` w\т теб<е>` непра'веднаго
и= беззако'ннаго.

4. Поне'же потреблю` w\т теб<е>` непра'веднаго и= беззако'нника,
та'кw и=зы'детъ ме'чь мо'й и=з\ъ ноже'нъ свои'хъ на
вся'ку пло'ть w\т ю='га да'же до сjь'вера,

5. и= о<у>=вjь'сть вся'ка пло'ть, jа='кw а='зъ гд\сь
и=звлеко'хъ ме'чь мо'й и=з\ъ ноже'нъ <е>=гw`, и= ктому`
не возврати'тся.

6. И= ты`, сы'не человjь'чь, воздохни` въ сокруше'нiи
чре'слъ твои'хъ и= въ болjь'знехъ возстени` пред\ъ
<о>=чи'ма и='хъ.

7. И= бу'детъ, а='ще реку'тъ къ тебjь`: чесw` ра'ди
ты` стене'ши; и= рече'ши: w= возвjьще'нiи, jа='кw гряде'тъ:
и= сокруши'тся вся'ко се'рдце, и= w=слабjь'ютъ вся^
ру'ки, и= и='здшетъ вся'ка пло'ть и= вся'къ ду'хъ,
и= вся^ сте'гна w=скверна'вятся мокрото'ю: се`, гряде'тъ
и= бу'детъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

8. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

9. сы'не человjь'чь, прорцы` и= рече'ши: сiя^ гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь: рцы`: мечу`, мечу`! и=з\ъwстри'ся и=
раз\ъяри'ся,

10. jа='кw да и=зсjьче'ши сjьч<е>'нiя: и=з\ъwстри'ся,
jа='кw да бу'деши въ блеща'нiе и= гото'въ на разсы'панiе:
сjьцы`, и=зничтожа'й, w\три'ни вся'кое дре'во.

11. И= даде` <е>=го` о<у>=гото'ванна, <е>='же держа'ти
въ рука'хъ <е>=гw`: наwстри'лся ме'чь, гото'въ <е>='сть,
<е>='же да'нъ бы'ти въ ру'цjь сjьку'щагw.

12. Возопi'й и= воспла'чися, сы'не человjь'чь, jа='кw
се'й бы'сть въ лю'дехъ мои'хъ, се'й во всjь'хъ старjь'йшинахъ
i=и~левыхъ: w=бита'ющiи бли'з\ъ под\ъ ме'чь бы'ша съ
людьми` мои'ми: сегw` ра'ди восплещи` рука'ма твои'ма,

13. jа='кw w=правда'ся. И= что`, а='ще и= пле'мя w\три'нется;
Не бу'детъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

14. И= ты`, сы'не человjь'чь, прорцы` и= восплещи`
рука'ма и= о<у>=сугу'би ме'чь: тре'тiй ме'чь jа='зв<е>нымъ
<е>='сть, ме'чь jа='зв<е>нымъ вели'къ, и= о<у>=жаси'ши
я=`,

15. jа='кw да сокруши'тся се'рдце и='хъ, и= о<у>=мно'жатся
немощнi'и во всjь'хъ вратjь'хъ и='хъ, предаю'тся на
о<у>=сjьче'нiе ме'чное: бла'гw <о>='стръ бы'сть на
сjьче'нiе, бла'гw бы'сть на блиста'нiе.

16. Проходи` jа='кw мо'лнiя, w=стри'ся w=десну'ю и=
w=шу'юю, а='може а='ще лице` твое` воста'нетъ:

17. и= а='зъ восплещу` руко'ю мое'ю къ руцjь` мое'й
и= напущу` jа='рость мою`, а='зъ гд\сь гл~ахъ.

18. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

19. и= ты`, сы'не человjь'чь, о<у>=чини` себjь` пути^
два`, <е>='же вни'ти мечу` царя` вавv"лw'нска, w\т
страны` <е>=ди'ныя и=зы'дутъ нача^ла два`, и= ру'ку
о<у>=гото'ваютъ въ нача'лjь пути` гра'да, w\т нача'ла
пути` о<у>=чини'ши,

20. jа='кw вни'ти мечу` на равва'fъ сынw'въ а=ммw'нихъ
и= на i=уде'ю и= на i=ер\сли'мъ средjь` <е>=гw`.

21. Поне'же ста'нетъ ца'рь вавv"лw'нскъ на ста'рjьмъ
пути`, на нача'лjь <о>=бои'хъ путi'й, <е>='же волхвова'ти
волхвова'нiемъ, jа='коже вскипjь'ти жезлу`, и= вопроша'ти
ва'яныхъ и= вражи'ти во о<у>=тро'бахъ.

22. И= бы'сть w=десну'ю <е>=гw` волше'бство на i=ер\сли'мъ,
<е>='же w=бста'вити <о>=стро'гъ и= <е>='же w\тве'рсти
о<у>=ста` съ во'племъ и= возвы'сити гла'съ со глаше'нiемъ
тру'бнымъ, и= jа='кw поста'вити <о>=стро'гъ пред\ъ
враты` <е>=гw` и= насы'пати пе'рсти и= поста'вити стрjь^льницы.

23. И= то'й а='ки волхву'я и=`мъ волхвова'нiе пред\ъ
ни'ми, о<у>=седмеря'я седм<е>ри'цы, и= то'й воспомина'яй
непра^вды <е>=гw` помяну'ти.

24. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
воспомяну'сте непра^вды ва'шя, внегда` w\ткры'шася
неч<е>'стiя ва^ша, jа='кw jа=ви'тися грjьхw'мъ ва'шымъ
во всjь'хъ беззако'нiихъ ва'шихъ и= во всjь'хъ начина'нiихъ
ва'шихъ, поне'же воспомяну'сте, въ тjь'хъ jа='ти бу'дете.

25. И= ты`, скверна'ве, беззако'нниче, старjь'йшино
i=и~левъ, <е>=гw'же гряде'тъ де'нь во вре'мя непра'вды,
коне'цъ:

26. сiя^ гл~етъ гд\сь: сними` кiда'ръ и= w\тложи` вjьне'цъ,
се'й не тако'въ бу'детъ, смири'лъ <е>=си` высо'кое
и= возне'слъ смире'нное:

27. непра'вду, непра'вду, непра'вду положу` <е>=го`,
и= то'й не тако'въ бу'детъ, до'ндеже прiи'детъ, <е>=му'же
досто'итъ, и= преда'мъ <е>=му`.

28. И= ты`, сы'не человjь'чь, прорцы` и= рече'ши: се`
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь къ сынw'мъ а=ммw^нимъ и= ко о<у>=кори'знjь
и='хъ, и= рече'ши: мечу`, мечу` и=звлече'ный на сjьче'нiе,
и=звлече'ный на сконча'нiе, дви'гнися, jа='кw да блиста'еши:

29. въ видjь'нiи твое'мъ су'етнjьмъ, и= внегда` вражби'ти
тебjь` лw'жная, <е>=гда` предае'шися ты` на вы^и jа='звеныхъ
беззако'нникwвъ, и='хже де'нь приспjь` во вре'мя непра'вды,
коне'цъ:

30. возврати'ся въ нwжны` твоя^ и= не ста'ни на мjь'стjь
се'мъ, въ не'мже роди'лся <е>=си`, на земли` твое'й
и='мамъ тя` суди'ти:

31. и= и=злiю` на тя` гнjь'въ мо'й, во <о>=гни` гнjь'ва
моегw` ду'ну на тя` и= преда'мъ тя` въ ру'цjь муже'й
ва^рваръ, творя'щихъ па'губу:

32. <о>=гню` бу'деши jа='дь, кро'вь твоя` бу'детъ посредjь`
земли` твоея`: не бу'детъ твоея` па'мяти, зане'же а='зъ
гд\сь гл~ахъ.

Глава` 22.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. и= ты`, сы'не человjь'чь, а='ще суди'ти бу'деши
гра'ду крове'й, и= jа=ви` <е>=му` вся^ беззакw'нiя
<е>=гw`,

3. и= рече'ши: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: <w>, гра'де
пролива'яй кро'вь средjь` себ<е>`, <е>='же прiити`
вре'мени <е>=гw`, и= творя'й кумi'ры на себе`, <е>='же
w=скверни'тися самому`:

4. въ кро'ви и='хъ, ю='же и=злiя'лъ <е>=си`, согрjьши'лъ
<е>=си`, и= въ кумi'рjьхъ твои'хъ, jа=`же твори'лъ,
w=скверни'лся <е>=си`, и= сократи'лъ <е>=си` дни^ твоя^,
и= приве'дъ вре'мя лjь'тъ твои'хъ: сегw` ра'ди да'хъ
тя` на о<у>=кори'зну jа=зы'кwмъ и= на поруга'нiе всjь^мъ
страна'мъ,

5. бли'з\ъ теб<е>` и= дале'че w\т теб<е>` су'щымъ,
и= поруга'ются тебjь` и= возопiю'тъ на тя`: <w>, нечи'стый,
преслову'тый и= мно'гъ во беззако'нiихъ!

6. се`, старjь^йшины до'му i=и~лева, кi'йждо ко свои^мъ
о<у>='жикамъ смjьси'шася въ тебjь`, jа='кw да пролiю'тъ
кро'вь:

7. <о>=тцу` и= ма'тери sлосло'вяху въ тебjь` и= ко
прише'льцу w=браща'хуся непра'вдами въ тебjь`: сироту`
и= вдови'цу преwби'дяху въ тебjь`:

8. и= ст~а^я моя^ о<у>=ничижа'ху и= суббw^ты моя^ w=скверня'ху
въ тебjь`:

9. му'жiе разбw'йницы бjь'ша въ тебjь`, jа='кw да пролiю'тъ
въ тебjь` кро'вь, и= на гора'хъ jа=дя'ху въ тебjь`
и= скв<е>'рны творя'ху въ тебjь`:

10. сты'дъ <о>='тчiй w\ткры'ша въ тебjь`, и= въ нечистотjь`
сjьдя'щую w=бруга'ша въ тебjь`:

11. кi'йждо на жену` по'друга своегw` беззако'нноваша,
и= кi'йждо невjь'стку свою` w=скверня'ше въ нече'стiи,
и= кi'йждо сестру` свою`, дще'рь <о>=тца` своегw`,
w=бругава'ше въ тебjь`:

12. мзды^ взима'ху въ тебjь`, jа='кw да пролiю'тъ кро'вь,
ли'хву и= и=збы'токъ взима'ху въ тебjь`: и= сконча'лъ
<е>=си` сконча'нiе sло'бы твоея` jа='же въ наси'лiи,
мене' же забы'лъ <е>=си`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

13. Се` о<у>=`бо, о<у>=да'рю руко'ю мое'ю w= ру'ку
мою` на та^, jа=`же соверши'лъ <е>=си` и= jа=`же сотвори'лъ
<е>=си`, и= на крw'ви твоя^ бы'вшыя посредjь` теб<е>`:

14. а='ще о<у>=стои'тъ се'рдце твое`, и= а='ще преwдолjь'ютъ
ру'цjь твои` во дне'хъ, въ ня'же а='зъ творю` въ тебjь`;
А='зъ гд\сь гл~ахъ, и= сотворю`.

15. И= разсы'плю тя` во jа=зы'цjьхъ и= разсjь'ю тя`
въ страна'хъ, и= w=скудjь'етъ нечистота` твоя` и=з\ъ
теб<е>`,

16. и= владjь'ти бу'ду тобо'ю пред\ъ <о>=чи'ма jа=зы'кwвъ,
и= позна'еши, jа='кw а='зъ гд\сь.

17. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

18. сы'не человjь'чь, се`, бы'ша мнjь` до'мъ i=и~левъ
смjь'шани вси` съ мjь'дiю и= желjь'зомъ, и= со <о>='ловомъ
чи'стымъ и= со свинце'мъ, средjь` пе'щи сребро` смjь'шено
су'ть.

19. Сегw` ра'ди рцы`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
бы'сте вси` во смjьше'нiе <е>=ди'но, сегw` ра'ди, се`,
а='зъ прiиму` ва'съ во среди'ну i=ер\сли'ма:

20. jа='коже прiе'млется сребро` и= мjь'дь, и= желjь'зо
и= свине'цъ и= <о>='лово чи'стое во среди'ну пе'щи,
<е>='же ду'нути на ня` <о>=гню`, да слiю'тся, та'кw
прiиму` ва'съ во гнjь'вjь мое'мъ и= въ jа='рости мое'й,
и= соберу` и= слiю` ва'съ,

21. и= ду'ну на вы` во <о>=гни` гнjь'ва моегw`, и=
слiя'ни бу'дете средjь` <е>=гw`:

22. jа='коже слива'ется сребро` средjь` пе'щи, та'кw
слiе'теся посредjь` <е>=гw` и= позна'ете, jа='кw а='зъ
гд\сь и=злiя'хъ jа='рость мою` на ва'съ.

23. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

24. сы'не человjь'чь, рцы` <е>=му`: ты` <е>=си` земля`
неwдожди'мая, ниже` до'ждь бы'сть на тя` въ де'нь jа='рости.

25. <Е>=гw'же старjь^йшины средjь` <е>=гw`, jа='кw львы`
рыка'юще, восхища'юще восхищ<е>'нiя, ду'шы и=з\ъяда'юще
наси'лiемъ, бога'тство и= че'сть прiе'млюще, и= вдwви'цы
твоя^ о<у>=мно'жишася посредjь` теб<е>`:

26. и= жерцы` <е>=гw` w\тверго'шася зако'на моегw`
и= w=скверни'ша ст~а^я моя^: между` ст~ы'мъ и= скверна'вымъ
не разлуча'ху, и= между` нечи'стымъ и= чи'стымъ не
раздjьля'ху, и= w\т суббw'тъ мои'хъ покрыва'ху <о>='чи
свои`, и= w=скверня'ху мя` посредjь` себ<е>`:

27. кня^зи <е>=гw` средjь` <е>=гw` jа='кw во'лцы восхища'юще
похищ<е>'нiя, <е>='же пролiя'ти кро'вь и= погуби'ти
ду'шы, jа='кw да лихои'мствомъ лихои'мствуютъ:

28. и= проро'цы <е>=гw` помазу'ющiи и=`хъ паду'тъ,
ви'дящiи су'<е>тная, волхву'ющiи лw'жная, глаго'люще:
сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: а= гд\сь не гл~а.

29. Людi'й земли` о<у>=тjьсня'юще непра'вдою и= восхища'юще
восхищ<е>'нiя, ни'ща и= о<у>=бо'га наси'льствующе и=
со прише'льцемъ не живу'ще судо'мъ.

30. И= и=ска'хъ w\т ни'хъ му'жа живу'ща пра'вw и= стоя'ща
цjь'лw пред\ъ лице'мъ мои'мъ во вре'мя гнjь'ва моегw`,
<е>='же бы не до конца` погуби'ти <е>=го` {гра'дъ i=ер\сли'мъ},
и= не w=брjьто'хъ.

31. И= и=злiя'хъ на'нь jа='рость мою` во <о>=гни` гнjь'ва
моегw`, <е>='же сконча'ти я=`: пути^ и='хъ на главы^
и='хъ да'хъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 23.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, двjь` ж<е>нjь` бjь'стjь дщ<е>'ри
ма'тере <е>=ди'ныя

3. и= соблуди'стjь во <е>=гv'птjь, въ ю='ности свое'й
соблуди'стjь: та'мw спадо'ша сосцы` и='хъ, и= та'мw
растли'стjь дjь'вство.

4. И=мена' же и='ма: <о>=ола` старjь'йшая, <о>=олiва'
же ме'ньшая сестра` <е>=я`: и= бы'стjь мнjь` и= роди'стjь
сы'ны и= дщ<е>'ри: и=мена' же и='ма: самарi'а <о>=ола`,
и= i=ер\сли'мъ <о>=олiва`.

5. И= соблуди` <о>=ола` w\т мен<е>` и= возложи'ся на
похотники` своя^, на а=ссv"рi'аны приближа'ющыяся <е>='й,

6. w=блеч<е>'нныя въ червл<е>ни'цы, старjь^йшины и=
воевw'ды: ю='нwши и=збра'ннiи, вси` кw'нницы jа=здя'щiи
на ко'нехъ:

7. и= даде` блуже'нiе свое` къ ни^мъ: и=збра^ннымъ
сынw'мъ а=ссv"рi^йскимъ всjь^мъ, и= ко всjь^мъ, на
ня'же возлага'шеся, во всjь'хъ нечистота'хъ и='хъ w=скверня'шеся:

8. и= блуже'нiя своегw`, <е>='же и=з\ъ <е>=гv'пта,
не w=ста'ви, jа='кw съ не'ю спа'ху въ ю='ности <е>=я`,
и= тi'и растли'ша дjь'вство <е>=я` и= и=злiя'ша блуже'нiе
свое` на ню`.

9. Тогw` ра'ди преда'хъ ю=` въ ру'цjь похотникw'мъ
<е>=я`, въ ру'цjь сынw'мъ а=ссv"рi^йскимъ, на ни'хже
возлага'шеся.

10. Тi'и w\ткры'ша сты'дъ <е>=я`, сы'ны и= дщ<е>'ри
<е>=я` поя'ша и= саму'ю мече'мъ о<у>=сjь'кнуша: и=
бы'сть поноше'нiе въ жена'хъ, и= w\тмще'нiе сотвори'ша
въ не'й во дще'рехъ <е>=я`.

11. И= ви'дjь сестра` <е>=я` <о>=олiва`, и= растли`
возложе'нiе свое` па'че <е>=я`, и= блу'дъ сво'й па'че
блуда` сестры` своея` о<у>=мно'жи:

12. на сынw'въ а=ссv"рi'йскихъ возложи'ся, на старjь^йшины
и= воевw'ды, и=`же бли'з\ъ <е>=я`, w=блеч<е>'нны во
благоистка^нны, на ко'нники jа=здя'щыя на ко'нехъ,
ю='нwши и=збра'нни вси`.

13. И= ви'дjьхъ, jа='кw w=скверни'ся пу'ть <е>=ди'нъ
<о>=бою`.

14. И= приложи` ко блуже'нiю своему`, и= ви'дjь му'жы
напи^саны на стjьнjь`, w='бразы халд<е>'йски напи^саны
ша'рами,

15. препоя^саны пестрота'ми w= чре'слjьхъ свои'хъ,
и= превw'и краше'ннiи на глава'хъ и='хъ, ви'дъ троя'кiй
всjь'хъ, подо'бiе сынw'въ вавv"лw'нскихъ, халде'йскихъ,
земли` <о>=те'чества и='хъ:

16. и= возложи'ся на ня` зрjь'нiемъ <о>=че'й свои'хъ,
и= посла` послы` къ ни^мъ въ зе'млю халде'йску.

17. И= прiидо'ша къ не'й сы'нове вавv"лw'нстiи на ло'же
вита'ющихъ и= w=скверни'ша ю=` въ блуже'нiи <е>=я`,
и= w=скверни'ся въ ни'хъ, и= w\тступи` душа` <е>=я`
w\т ни'хъ:

18. и= w\ткры` блуже'нiе свое` и= w\ткры` срамоту`
свою`. И= w\тступи` дш~а` моя` w\т нея`, jа='коже w\тступи`
дш~а` моя` w\т сестры` <е>=я`.

19. И= о<у>=мно'жила <е>=си` блуже'нiе твое`, <е>='же
помяну'ти дни^ ю='ности твоея`, въ ня'же блуди'ла <е>=си`
во <е>=гv'птjь,

20. и= возлегла` <е>=си` на халд<е>'и, и='хже плw'ти
бы'ша а='ки плw'ти w='сли, и= jа='кw лw'на кw'нская
лw'на и='хъ,

21. и= посjьти'ла <е>=си` беззако'нiе ю='ности твоея`,
jа=`же твори'ла <е>=си` во <е>=гv'птjь во вита'лищи
твое'мъ, и=дjь'же сосцы` ю='ности твоея` спадо'ста.

22. Тогw` ра'ди, <о>=олiво`, сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
се`, а='зъ воздви'гну похотники` твоя^ на тя`, w\т
ни'хже w\тступи` душа` твоя`, и= наведу` и=`хъ на тя`
w='крестъ,

23. сынw'въ вавv"лw'нскихъ и= всjь'хъ халде'<е>въ,
факу'да и= су'да и= ку'да, и= вся^ сы'ны а=ссv"рi^йски
съ ни'ми, ю='ношы и=збра^нны, старjь^йшины и= воевw'ды,
вся^ трiста'ты и= нарw'читыя, ко'нники на ко'нехъ вси`.

24. И= прiи'дутъ на тя` вси` w\т сjь'вера, кол<е>сни'цы
и= коле'са со мно'гимъ наро'домъ, щиты` и= су^лицы
и= шле'мы, и= поста'вятъ стражбу` w='крестъ теб<е>`,
и= да'мъ пред\ъ лице'мъ и='хъ су'дъ, и= w\тмстя'тъ
ти` въ судjь'хъ свои'хъ:

25. и= да'мъ рве'нiе мое` въ тебjь`, и= сотворя'тъ
съ тобо'ю гнjь'въ jа='рости моея`, но'здри твоя^ и=
о<у>='шы твои` w=брjь'жутъ, и= w=ста'вшихъ твои'хъ
мече'мъ и=зсjьку'тъ: тi'и сынw'въ твои'хъ и= дще'рей
твои'хъ во'змутъ, и= w=ста'вшихъ твои'хъ потреби'тъ
<о>='гнь:

26. и= совлеку'тъ съ теб<е>` ри^зы твоя^ и= во'змутъ
сосу'ды хвалы` твоея`.

27. И= w\твращу` неч<е>'стiя твоя^ w\т теб<е>` и= блу'дъ
тво'й w\т земли` <е>=гv'петскiя: и= не воздви'гнеши
<о>=че'съ твои'хъ на ни'хъ и= <е>=гv'пта не помяне'ши
ктому`.

28. Поне'же сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
предаю' тя въ ру'цjь, и=`хже ненави'диши, w\т ни'хже
w\тступи` душа` твоя`:

29. и= сотворя'тъ въ тебjь` въ не'нависти, и= во'змутъ
вся^ труды` твоя^ и= дjьла` твоя^, и= бу'деши нага`
и= посра'млена, и= w\ткры'ется сту'дъ блуда` твоегw`
и= нече'стiе твое`.

30. И= блуже'нiе твое` сотвори` сiя^ тебjь`, <е>=гда`
блуди'ла <е>=си` в\ъслjь'дъ jа=зы'кwвъ и= w=скверня'лася
въ кумi'рjьхъ и='хъ:

31. въ пути` сестры` твоея` ходи'ла <е>=си`, и= да'мъ
ча'шу <е>=я` въ ру'цjь твои`.

32. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: ча'шу сестры` твоея`
и=спiе'ши глубо'кую и= широ'кую, и= бу'детъ на смjь'хъ
и= подражне'нiе, и=з\ъ<о>би'льную ко соверше'нiю пiя'нства,

33. и= разслабле'нiя напо'лнишися: ча'ша же потребле'нiя
и= погубле'нiя ча'ша сестры` твоея` самарi'и:

34. и= и=спiе'ши ю=` и= и=стощи'ши, и= чре'пъ <е>=я`
jа=ду'щи потреби'ши, и= сwсца` твоя^ w\тто'ргнеши:
и= пра'здники и= новом\счiя твоя^ w\твращу`: поне'же
а='зъ гл~ахъ, рече` а=дwнаi` гд\сь.

35. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
забы'ла мя` <е>=си` и= w\тве'ргла мене` наза'дъ тjь'ла
твоегw`, и= ты` возми` нече'стiе твое` и= блу'дъ тво'й.

36. И= рече` гд\сь ко мнjь`: сы'не человjь'чь, не бу'деши
ли суди'ти <о>=олjь` и= <о>=олiвjь`, и= возвjьсти'ши
ли и='ма беззакw'нiя <е>=ю`;

37. jа='кw любодjь'йствовастjь, и= кро'вь въ рука'хъ
<е>=ю`, и= въ кумi'рjьхъ <е>=ю` прелюбодjь'йствовастjь,
и= ча^да своя^, jа=`же роди'стjь мнjь`, провожда'стjь
и=`мъ сквозjь` <о>='гнь.

38. Да'же и= сiя^ сотвори'стjь ми`, w=скверня'стjь
ст~а^я моя^ въ то'й де'нь, и= суббw^ты моя^ w=скверня'стjь:

39. и= внегда` закала'стjь ча^да своя^ кумi'рwмъ свои^мъ,
и= вхожда'стjь во ст~а^я моя^ въ то'й де'нь, <е>='же
скверни'ти я=`: и= се`, та'кw творя'стjь средjь` до'му
моегw`:

40. и= посыла'стjь ко муж<е>'мъ гряду'щымъ и=здале'ча,
къ ни^мже послw'въ посыла'стjь. И= <е>=гда` приходи'ти
и=`мъ, а='бiе о<у>=мыва'лася <е>=си` и= о<у>=тваря'ла
<е>=си` <о>='чи твои` и= о<у>=краша'лася о<у>='тварiю,

41. и= сjьдjь'ла <е>=си` на <о>=дрjь` по'стланjь, и=
трапе'за о<у>=кра'шенна пред\ъ лице'мъ <е>=я`, и= fv"мiа'мъ
мо'й и= <е>=ле'й мо'й предлага'ла пред\ъ ни'ми, и=
веселя'хуся въ ни'хъ:

42. и= гла'сомъ сли'чнымъ возглаша'ху, и= ко муж<е>'мъ
w\т мно'жества человjь'ча приходя'щымъ w\т пусты'ни,
и= дая'ху п<е>'рстни на ру'ки и='хъ и= вjьне'цъ хвалы`
на главы^ и='хъ.

43. И= реко'хъ: не въ си'хъ ли прелюбодjь'йствуютъ;
и= дjьла` блудни'цы, и= сама` соблуди`.

44. И= вхожда'ху къ не'й: jа='коже вла'зятъ къ женjь`
блудни'цjь, та'кw вла'зяху ко <о>=олjь` и= ко <о>=олiвjь`,
жена'мъ беззако'нницамъ, <е>='же сотвори'ти беззако'нiе.

45. Му'жiе же пра'веднiи, тi'и и= w\тмстя'тъ и='ма
w\тмще'нiемъ любодjь'йницъ и= w\тмще'нiемъ пролива'ющихъ
кро'вь, jа='кw любодjь^йцы су'ть, и= кро'вь въ рука'хъ
и='хъ.

46. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: приведи` на ни'хъ наро'ды
и= да'ждь на ни'хъ мяте'жъ и= разграбле'нiе,

47. и= ве'ржи ка'менiе на ни'хъ, ка'менiе наро'дwвъ,
и= да и=збоду'тъ и=`хъ мечьми` свои'ми: сы'ны и='хъ
и= дщ<е>'ри и='хъ и=збiю'тъ и= до'мы и='хъ <о>=гне'мъ
сожгу'тъ:

48. и= w\твращу` нече'стiе w\т земли`, и= нака'жутся
вся^ ж<е>ны` и= не сотворя'тъ по нече'стi<е>мъ и='хъ:

49. и= да'стся нече'стiе ва'ше на вы`: и= (вся^) грjьхи`
кумi^ръ ва'шихъ прiи'мете и= о<у>=разумjь'ете, jа='кw
а='зъ а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 24.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, въ девя'тое лjь'то,
въ мц\съ деся'тый, въ деся'тый де'нь мц\са, гл~я:

2. сы'не человjь'чь, напиши` себjь` и='мя дне` сегw`,
w\т негw'же о<у>=крjьпи'ся ца'рь вавv"лw'нскiй на i=ер\сли'мъ,
w\т сегw` дне`, и='же дне'сь,

3. и= рцы` при'тчу къ до'му прогнjьвля'ющему, и= рече'ши
къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: наста'ви коно'бъ,
наста'ви и= влi'й во'нь во'ду,

4. и= ве'рзи во'нь на дво'е разсjьч<е>'ная, вся'кое
разсjьче'нiе до'брое, го'лень и= ра'мо, w=брjь^зана
w\т косте'й,

5. w\т и=збра'нныхъ скотw'въ взя^тая, и= подгнjьща'й
костьми` под\ъ ни'ми: возврjь` и= воскипjь`, и= свари'шася
кw'сти <е>=гw` посредjь` <е>=гw`.

6. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: <w>, гра'де
крове'й! коно'бе, въ не'мже <е>='сть jа='дъ, и= jа='дъ
не и=зы'де и=з\ъ негw`: по о<у>='дwмъ <е>=гw` и=знесе`,
не паде` на не'мъ жре'бiй.

7. Jа='кw кро'вь <е>=гw` средjь` <е>=гw` <е>='сть,
на гла'дцjьмъ ка'мени вчини'хъ ю=`: не пролiя'хъ <е>=я`
на зе'млю, <е>='же покры'ти ю=` земле'ю,

8. <е>='же навести` jа='рость мою` (на ню`), во w\тмще'нiе
<е>='же w\тмсти'ти: да'хъ кро'вь <е>=гw` на гла'дцjьмъ
ка'мени, <е>='же не покры'ти <е>=я`.

9. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: <w>, лю'тjь,
гра'де крове'й! а='зъ же возвели'чу главню`

10. и= о<у>=мно'жу дрова` и= возгнjьщу` <о>='гнь, jа='кw
да и=ста'ютъ мяса`, и= w=скудjь'етъ ю=ха`, и= кw'сти
и=ста'ютъ,

11. и= ста'нетъ на главня'хъ <е>=гw`, (то'щь) разгорjь'ся,
jа='кw да и=згори'тъ, и= распали'тся и= сгори'тъ мjь'дь
<е>=гw`, и= и=ста'етъ средjь` <е>=гw` нечистота` <е>=гw`,
и= w=скудjь'етъ jа='дъ <е>=гw`:

12. да смири'тся jа='дъ <е>=гw`, и= не и=зы'детъ и=з\ъ
негw` мно'гiй jа='дъ <е>=гw`, и= посрами'тся jа='дъ
<е>=гw`:

13. въ нечистотjь` твое'й о<у>=кро'пъ, поне'же w=скверня'лся
<е>=си` ты` и= не w=чи'стился w\т нечистоты` твоея`:
и= что` бу'детъ а='ще не w=чи'стишися по се'мъ, до'ндеже
и=спо'лню jа='рость мою` въ тебjь`;

14. А='зъ гд\сь гл~ахъ, и= прiи'детъ, и= сотворю`,
и= не о<у>=косню`, и= не пощажу`, и= не бу'ду о<у>=моле'нъ:
по пут<е>'мъ твои^мъ и= по помыслw'мъ твои^мъ сужду`
тебjь`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: сегw` ра'ди, се`, а='зъ
сужду` тебjь` по кро'вемъ твои^мъ и= по помыслw'мъ
твои^мъ сужду` тебjь`, нечи'сте, преслову'те и= вели'кiй
на разгнjь'ванiе.

15. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

16. сы'не человjь'чь, се`, а='зъ взе'млю w\т теб<е>`
жела^нiя <о>=че'съ твои'хъ въ пораже'нiи, не воспла'чи,
ниже` возрыда'й, ниже` да прiи'дутъ тебjь` сле'зы,

17. возстени` молчя`: стена'нiе кро'ве, чре'слъ пла'чь
<е>='сть: да бу'дутъ вла'си твои` сплете'ни на тебjь`,
и= сапо'зи твои` на нога'хъ твои'хъ, и= да не о<у>=тjь'шишися
о<у>=стна'ми и='хъ, и= хлjь'ба муже'й да не снjь'си.

18. И= глаго'лахъ къ лю'демъ зау'тра, jа='коже заповjь'да
ми`, и= о<у>='мре жена` моя` въ ве'черъ, и= сотвори'хъ
зау'тра, jа='коже повелjь'ся ми`.

19. И= реко'ша ко мнjь` лю'дiе: не возвjьсти'ши ли
на'мъ, что` су'ть сiя^, jа=`же ты` твори'ши;

20. И= реко'хъ къ ни^мъ: сло'во гд\сне бы'сть ко мнjь`
гл~я:

21. рцы` къ до'му i=и~леву, сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
се`, а='зъ w=скверню` ст~а^я моя^, велича^нiя крjь'пости
ва'шея, жела^нiя <о>=че'съ ва'шихъ, и= и='хже щадя'тъ
ду'ши ва'шя: и= сы'нове ва'ши и= дщ<е>'ри ва'шя, jа=`же
w=ста'висте, мече'мъ паду'тъ:

22. и= сотворите`, jа='коже а='зъ сотвори'хъ: w\т о<у>='стъ
и='хъ не о<у>=тjь'шитеся и= хлjь'ба муже'й не снjь'сте,

23. и= вла'си ва'ши на глава'хъ ва'шихъ, и= сапо'зи
ва'ши на нога'хъ ва'шихъ: не бу'дете терза'тися, ниже`
пла'кати, и= и=ста'ете въ непра'вдахъ ва'шихъ, и= не
о<у>=тjь'шите кi'йждо бра'та своегw`.

24. И= бу'детъ ва'мъ i=езекi'иль въ чу'до: по всему`
<е>=ли^ка сотвори'хъ, сотворите`: <е>=гда` прiи'дутъ
сiя^, и= о<у>=разумjь'ете, jа='кw а='зъ а=дwнаi` гд\сь.

25. И= ты`, сы'не человjь'чь, не въ де'нь ли то'й,
<е>=гда` возму` w\т ни'хъ крjь'пость и='хъ, вознесе'нiе
хвальбы` и='хъ, жела^нiя <о>='чiю и='хъ и= возноше'нiе
души` и='хъ, сы'ны и='хъ и= дщ<е>'ри и='хъ:

26. въ то'й де'нь прiи'детъ о<у>=цjьлjь'вый къ тебjь`
возвjьсти'ти тебjь` во о<у>='шы,

27. въ то'й де'нь w\тве'рзутся о<у>=ста` твоя^ ко о<у>=цjьлjь'вшему,
и= возглаго'леши и= не премолчи'ши ктому`, и= бу'деши
и=`мъ въ чу'до: и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ а=дwнаi`
гд\сь.

Глава` 25.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, о<у>=тверди` лице` твое` на сы'ны
а=ммw^ни и= прорцы` на ня`,

3. и= рече'ши сынw'мъ а=ммw^нимъ (глаго'ля): слы'шите
сло'во гд\са а=дwная`, сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
поне'же пора'довастеся w= ст~ы'хъ мои'хъ, jа='кw w=скверн<е>'на
бы'ша, и= w= земли` i=и~левjь, jа='кw поги'бе, и= w=
дому` i=у'динjь, jа='кw w\ти'де въ плjьне'нiе:

4. тогw` ра'ди, се`, а='зъ предаю` ва'съ сынw'мъ кед<е>'млимъ
въ наслjь'дiе, и= вселя'тся со и=мjь'нiемъ свои'мъ
въ тебjь` и= поста'вятъ въ тебjь` сел<е>'нiя своя^:
тi'и поядя'тъ плоды` твоя^, и= тi'и и=спiю'тъ ту'къ
тво'й:

5. и= да'мъ гра'дъ а=ммw'нь па^ствы вельблю'дwвъ и=
сы'ны а=ммw^ни на па'ству <о>=ве'цъ, и= о<у>=разумjь'ете,
jа='кw а='зъ а=дwнаi` гд\сь.

6. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ: поне'же восплеска'лъ
<е>=си` руко'ю твое'ю и= потопта'лъ ного'ю твое'ю и=
пора'довался <е>=си` душе'ю твое'ю w= земли` i=и~левjь,

7. тогw` ра'ди, се`, а='зъ простру` ру'ку мою` на тя`
и= да'мъ тя` въ разграбле'нiе jа=зы'кwмъ, и= потреблю'
тя w\т людi'й и= погублю' тя w\т стра'нъ па'губою,
и= о<у>=вjь'си, jа='кw а='зъ а=дwнаi` гд\сь.

8. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же рече` мwа'въ
и= сиi'ръ: се`, jа='коже вси` jа=зы'цы, до'мъ i=и~левъ
и= i=у'да,

9. сегw` ра'ди, се`, а='зъ разсла'блю мы'шцу мwа'влю
w\т градw'въ кра'йнихъ <е>=гw`, и=збра'нную зе'млю,
до'мъ i=асiму'fовъ над\ъ и=сто'чникомъ гра'да примо'рскагw
(ваелмw'на и= карiаfаi'ма):

10. сы'ны кед<е>'мли на сы'ны а=ммw^ни да'хъ я=` въ
наслjь'дiе, jа='кw да не бу'детъ па'мяти сынw'въ а=ммw'нихъ
во jа=зы'цjьхъ:

11. и= въ мwа'вjь сотворю` w\тмще'нiе, и= о<у>=вjь'дятъ,
jа='кw а='зъ гд\сь.

12. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же сотвори` i=думе'а,
<е>=гда` w\тмсти'ша тi'и w\тмще'нiемъ (во гнjь'вjь)
до'му i=у'дову, и= памятоsло'бствоваша и= w\тмсти'ша
прю` w\т ни'хъ:

13. тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: простру`
ру'ку мою` на i=думе'ю и= потреблю` w\т нея` человjь'ки
и= ско'тъ и= поста'влю ю=` пу'сту, и= w\т fема^нъ гони'ми
мече'мъ паду'тъ:

14. и= да'мъ w\тмще'нiе мое` на i=думе'ю руко'ю людi'й
мои'хъ i=и~ля, и= сотворя'тъ во i=думе'и по гнjь'ву
моему` и= по jа='рости мое'й, и= о<у>=вjь'дятъ w\тмще'нiе
мое`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

15. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
сотвори'ша и=ноплем<е>'нницы во w\тмще'нiи и= возста'виша
ме'сть ра'дующеся все'ю душе'ю <е>='же потреби'ти да'же
до вjь'ка,

16. тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
простру` ру'ку мою` на и=ноплеме'нники, и= потреблю`
кри'тянъ, и= погублю` w=ста'вшыя живу'щыя на примо'рiи,

17. и= сотворю` въ ни'хъ w\тмще'нiе вели'ко, во w=бличе'нiихъ
jа='рости моея`, и= о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ
а=дwнаi` гд\сь, <е>=гда` да'мъ w\тмще'нiе мое` на ня`.

Глава` 26.

И= бы'сть во <е>=динонадеся'тое лjь'то, въ пе'рвый
де'нь мц\са, бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, поне'же рече` со'ръ на i=ер\сли'ма:
бла'гоже, сокруши'ся, погибо'ша jа=зы'цы, w=брати'ся
ко мнjь`, и='же бjь` и=спо'лненый, w=пустjь`:

3. тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
на тя`, со'ръ, и= приведу` на тя` jа=зы'ки мнw'ги,
jа='коже восхо'дитъ мо'ре волна'ми свои'ми.

4. И= w=бваля'тъ стjь'ны со'ра и= разоря'тъ столпы`
твоя^, и= развjь'ю пра'хъ <е>=гw` и=з\ъ негw` и= да'мъ
<е>=го` во гла'докъ ка'мень.

5. Суше'нiе мре'жей бу'детъ средjь` мо'ря, jа='кw а='зъ
гл~ахъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= бу'детъ на плjьне'нiе
jа=зы'кwмъ,

6. и= дщ<е>'ри <е>=гw`, jа=`же на по'ли, мече'мъ о<у>=бi<е>'ны
бу'дутъ, и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ гд\сь.

7. Jа='кw сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ наведу`
на тя`, со'ръ, навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска w\т
сjь'вера, ца'рь цар<е>'мъ <е>='сть, съ ко'ньми и= колесни'цами
и= съ ко'нниками и= собра'нiемъ мно'гихъ jа=зы'кwвъ
sjьлw`:

8. се'й дщ<е>'ри твоя^ на по'ли мече'мъ и=збiе'тъ,
и= приста'витъ на тя` стражбу` и= w=гради'тъ тя`, и=
w=копа'етъ тя` ро'вомъ и= сотвори'тъ w='крестъ теб<е>`
<о>=стро'гъ, и= w=бста'витъ <о>=ру'жiемъ и= ко'пiя
своя^ пря'мw тебjь` поста'витъ,

9. стjь'ны твоя^ и= пv'рги твоя^ разори'тъ <о>=ру'жiемъ
свои'мъ:

10. w\т мно'жества ко'ней <е>=гw` покры'етъ тя` пра'хъ
и='хъ, и= w\т ржа'нiя ко'ней <е>=гw` и= w\т коле'съ
колесни'цъ <е>=гw` потрясу'тся стjь'ны твоя^, входя'щу
<е>=му` во врата` твоя^, а='ки входя'щу во гра'дъ съ
по'ля:

11. копы'тами ко'ней свои'хъ поперу'тъ вся^ стw'гны
твоя^: лю'ди твоя^ мече'мъ и=зсjьче'тъ, и= соста'въ
крjь'пости твоея` на земли` пове'ржетъ,

12. и= плjьни'тъ си'лу твою`, и= во'зметъ и=мjь^нiя
твоя^, и= разсы'плетъ стjь'ны твоя^, и= до'мы твоя^
вожделjь^нныя разори'тъ, и= древа` твоя^ и= ка'менiе
твое` и= пе'рсть твою` средjь` мо'ря вве'ржетъ,

13. и= о<у>=праздни'тъ мно'жество мусiкi'й твои'хъ,
и= гла'съ пjьвни'цъ твои'хъ не о<у>=слы'шится въ тебjь`
ктому`.

14. И= да'мъ тя` во ка'мень гла'докъ, суше'нiе мре'жное
бу'деши, не согради'шися ктому`, jа='кw а='зъ гл~ахъ,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

15. Jа='кw сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь со'ру: не w\т
гла'са ли паде'нiя твоегw`, <е>=гда` возстену'тъ jа='звенiи
твои`, <е>=гда` и=звлече'тся ме'чь посредjь` теб<е>`,
потрясу'тся <о>='строви;

16. И= сни'дутъ со престw'лъ свои'хъ вси` кня^зи jа=зы^къ
морски'хъ, и= све'ргутъ вjьнцы` со гла'въ свои'хъ,
и= ри^зы своя^ и=спещр<е>'нныя совлеку'тъ съ себ<е>`,
о<у>='жасомъ о<у>=жа'снутся: на земли` ся'дутъ, и=
о<у>=боя'тся поги'бели своея`, и= возстену'тъ w= тебjь`,

17. и= прiи'мутъ w= тебjь` пла'чь, глаго'люще: ка'кw
поги'блъ и= разсы'пался <е>=си` w\т мо'ря, гра'де хвали'мый,
и='же бы'лъ <е>=си` крjь'покъ на мо'ри, ты` и= живу'щiи
въ тебjь`, и='же дая'лъ <е>=си` стра'хъ тво'й всjь^мъ
живу'щымъ въ тебjь`;

18. И= о<у>=боя'тся (вси`) <о>='строви w\т дне` паде'нiя
твоегw`, и= смяту'тся <о>='строви въ мо'ри w\т и=схо'да
твоегw`.

19. Jа='кw сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: <е>=гда` да'мъ
тя` гра'дъ w=пустjь'вшь, jа='коже гра'ды ненасел<е>'ны
никогда'же, внегда` возведу` на тя` бе'здну, и= покры'етъ
тя` вода` мно'га:

20. и= сведу' тя къ низходя'щымъ въ про'пасть къ лю'демъ
вjь'ка, и= вселю' тя во глубина'хъ земны'хъ, jа='кw
пусты'ню вjь'чную съ низходя'щими въ про'пасть, jа='кw
да не насели'шися, ниже` воста'неши на земли` живота`:

21. на па'губу тя` w\тда'мъ, и= не бу'деши ктому`,
и= взы'щешися и= не w=бря'щешися во вjь'къ, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 27.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. и= ты`, сы'не человjь'чь, возми` на со'ръ пла'чь,

3. и= рече'ши со'ру населе'нному на морстjь'мъ вхо'дjь,
то'ржищу людi'й w\т <о>=стровw'въ мно'гихъ, сiя^ гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь со'ру: ты` ре'клъ <е>=си`: а='зъ са'мъ
возложи'хъ на мя` мою` добро'ту,

4. въ се'рдцы морстjь'мъ веелi'му, и= сы'нове твои`
возложи'ша на тя` добро'ту.

5. Ке'дръ w\т санi'ра и=стеса'ся тебjь`, тw'нкiя до'ски
кv"парi^сныя w\т лiва'на взяты` бы'ша, <е>='же сотвори'ти
тебjь` jа=дри^ла <е>=лw'ва:

6. w\т васанi'тiды сотвори'ша ве'сла твоя^: ст~и^лища
твоя^ состро'иша w\т слоно'выхъ (косте'й), до'мы древя^ны
w\т <о>=стровw'въ хеттiи'мскихъ:

7. вv"ссо'нъ со и=спещре'нiемъ w\т <е>=гv'пта бы'сть
тебjь` посте'ля, <е>='же w=бложи'ти тебjь` сла'ву и=
w=блещи' тя въ синету` и= во багряни'цу w\т <о>=стровw'въ
<е>=лiссе`, и= бы'сть <о>=де'жда твоя`.

8. И= кня^зи твои` живу'щiи во сiдw'нjь и= а=радi'ане
бы'ша ве'сл<е>ницы твои`: прему'дрiи твои`, со'ръ,
и=`же бы'ша въ тебjь`, сi'и кw'рмчiи твои`.

9. Старjь^йшины вiвлi'йстiи и= прему'дрiи и='хъ, и=`же
бы'ша въ тебjь`, тi'и о<у>=крjьпля'ху совjь'тъ тво'й:
и= вси` корабли^ морстi'и и= ве'сл<е>ницы и='хъ бы'ша
въ тебjь` ко за'падwмъ за'падwвъ.

10. Пе'рсяне и= лv'дяне и= лiвv'ане бjь'ша въ си'лjь
твое'й, му'жiе до'блiи твои` щиты` и= шле'мы повjь'сиша
въ тебjь`, сi'и да'ша сла'ву твою`.

11. Сы'нове а=радi'йстiи и= си'ла твоя` на забра'лjьхъ
твои'хъ w='крестъ: но и= ми'дяне во пv'ргахъ твои'хъ
бы'ша стра'жiе, ту'лы своя^ w=бjь'сиша на забра'лjьхъ
твои'хъ w='крестъ: сi'и соверши'ша твою` добро'ту.

12. Кархидо'няне купцы` твои`, w\т мно'жества си'лы
твоея`, сребро` и= зла'то, и= мjь'дь и= желjь'зо, и=
чи'стое <о>='лово и= свине'цъ да'ша ку'плю твою`.

13. <Е>=лла'да вся` и= бли'жнiи твои` продая'ху въ тебjь`
ду'шы человjь'чы, и= сосу'ды мjь^дяны да'ша ку'плю
твою`.

14. W\т до'му fорга'мова ко'ни и= ко'нники и= мщя'та
да'ша ку'плю твою`.

15. Сы'нове родi'йстiи купцы` твои` w\т <о>=стровw'въ
о<у>=мно'жиша ку'плю твою`, зу'бы слонw'вы, и= ввwди'мымъ
воздава'лъ <е>=си` мзды^ твоя^.

16. Человjь'ки ку'плю твою` w\т мно'жества примjь'шенца
твоегw`, ста^кти и= пестрwты` и= синету` w\т fарсi'са,
и= рамо'fъ и= хорхо'ръ да'ша ку'плю твою`.

17. I=у'да и= сы'нове i=и~л<е>вы, сi'и купцы` твои`:
продая'нiемъ пшени'цы и= мv'рwвъ и= касi'и, и= пе'рвый
ме'дъ и= <е>=ле'й и= ритi'ну да'ша примjь'шенцу твоему`.

18. Дама'скъ купцы` твои` w\т мно'жества всея` си'лы
твоея`, вiно` w\т хелвw'на, и= во'лну блеща'щуся w\т
мiли'та, и= вiно` деда'ново и= i=wна'ново и= меwзе'лево
въ ку'плю твою` да'ша.

19. W\т а=ссiи'ла желjь'зо дjь'ланое и= коле'са въ
примjь'сницjьхъ твои'хъ су'ть.

20. Деда'нъ купцы` твои` со скwты` и=збра'нными въ
кол<е>сни'цы.

21. А=равi'а и= вси` кня^зи кида'рстiи, сi'и купцы`
руко'ю твое'ю, вельблю'ды и= <о>=вны` и= а='гнцы въ
тебjь` продадя'тъ, и='миже ку'плю творя'тъ.

22. Купцы` са'вы и= раммы`, тi'и купцы` твои` съ пе'рвыми
сла'достьми и= со ка'менiемъ драги'мъ, и= зла'то да'ша
ку'плю тебjь`.

23. Харра'нъ, ханаа` и= деда'нъ, сi'и купцы` твои`:
сава`, а=ссу'ръ и= харма'нъ купцы` твои`,

24. принося'ще ку'плю синету` и= червлени'цу, и= и=спещр<е>'нная
и= сокрw'вища и=збра^нная свя^зана о<у>='жами, и= кv"парi^сная.

25. Корабли^, въ тjь'хъ ку'пля твоя`, (корабли^) кархидо'нстiи
купцы` твои`, во мно'жествjь смjь^сникъ твои'хъ, и=
насы'тился <е>=си`, и= w=тягча'лъ sjьлw` въ сердца'хъ
морски'хъ.

26. Въ водjь` мно'зjь привожда'ху тя` ве'сл<е>ницы
твои`: вjь'тръ ю='жный сокруши' тя въ се'рдцы морстjь'мъ.

27. Бы'ша си^лы твоя^ и= мзда` твоя` w\т смjь^сникъ
твои'хъ, и= ве'сл<е>ницы твои` и= кw'рмчiи твои`, и=
совjь^тницы твои` и= смjь^сницы w\т смjь'сникwвъ твои'хъ,
и= вси` му'жiе твои` до'блiи въ тебjь` и= ве'сь со'нмъ
тво'й паду'тъ средjь` теб<е>` въ се'рдцы морстjь'мъ,
въ де'нь паде'нiя твоегw`.

28. W\т гла'са во'пля твоегw` кw'рмчiи твои` стра'хомъ
о<у>=боя'тся.

29. И= сни'дутъ съ корабле'й свои'хъ вси` ве'сл<е>ницы
твои`, и= вса'дницы и= ловцы` морстi'и на земли` ста'нутъ:

30. и= воскли'кнутъ на тя` гла'сомъ свои'мъ, и= воскрича'тъ
го'рцjь, и= возложа'тъ зе'млю на главы^ своя^, и= пра'хъ
посте'лютъ:

31. и= w=плjьши'вjьютъ над\ъ тобо'ю плjьшьми`, и= w=блеку'тся
во вре'тище, и= воспла'чутся w= тебjь` въ го'рести
души`, и= пла'чемъ го'рькимъ о<у>=жа'снутся:

32. и= во'змутъ w= тебjь` сы'нове и='хъ пла'чь, возрыда'ютъ
пла'канiемъ w= тебjь`: кто` jа='коже тv'ръ о<у>=мо'лкнувый
средjь` мо'ря; коли'ку w=брjь'лъ <е>=си` мзду` w\т
мо'ря;

33. Напо'лнилъ <е>=си` страны^ w\т мно'жества твоегw`
и= w\т смjь^сникъ твои'хъ w=богати'лъ <е>=си` вся^
цари^ з<е>мны'я.

34. Нн~jь же сокруши'лся <е>=си` въ мо'ри, во глубина'хъ
водны'хъ смjь^сницы твои`, и= ве'сь со'нмъ тво'й средjь`
теб<е>` падо'ша, и= вси` ве'сл<е>ницы твои`.

35. Вси' же живу'щiи во <о>='стровjьхъ о<у>=ны'ли по
тебjь`, и= ца'рiе и='хъ о<у>='жасомъ о<у>=жасо'шася,
и= прослези'ся лице` и='хъ.

36. Купцы` w\т jа=зы^къ позви'ждутъ w= тебjь`, въ поги'бель
бы'лъ <е>=си`, и= ктому` не бу'деши въ вjь'къ, гл~етъ
гд\сь бг~ъ.

Глава` 28.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. и= ты`, сы'не человjь'чь, рцы` кня'зю тv'рску: сiя^
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же вознесе'ся се'рдце твое`,
и= ре'клъ <е>=си`: а='зъ <е>='смь бг~ъ, въ селе'нiе
бж~iе всели'хся въ се'рдцы морстjь'мъ: ты' же человjь'къ
<е>=си`, а= не бг~ъ, и= положи'лъ <е>=си` се'рдце твое`
jа='кw се'рдце бж~iе.

3. <Е>=да` прему'дрjье ты` <е>=си` данiи'ла; прему'дрiи
не наказа'ша тебе` хи'тростiю свое'ю.

4. <Е>=да` хи'тростiю твое'ю и=ли` смы'сломъ твои'мъ
сотвори'лъ <е>=си` себjь` си'лу и= притяжа'лъ <е>=си`
сребро` и= зла'то въ сокро'вищихъ твои'хъ;

5. и=ли` во мно'зjьй хи'трости твое'й и= въ ку'пли
твое'й о<у>=мно'жилъ <е>=си` си'лу твою`; вознесе'ся
се'рдце твое` въ си'лjь твое'й.

6. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
да'лъ <е>=си` се'рдце свое` jа='кw се'рдце бж~iе,

7. вмjь'стw сегw`, се`, а='зъ наведу` на тя` чужды^я
губи'т<е>ли w\т jа=зы^къ, и= и=звлеку'тъ мечы` своя^
на тя` и= на добро'ту хи'трости твоея`, и= посте'лютъ
добро'ту твою` въ погубле'нiе,

8. и= сведу'тъ тя`, и= о<у>='мреши сме'ртiю jа='звеныхъ
въ се'рдцы морстjь'мъ.

9. <Е>=да` рече'ши глаго'ля пред\ъ о<у>=бива'ющими тя`:
бг~ъ <е>='смь а='зъ; ты' же человjь'къ <е>=си`, а=
не бг~ъ, въ руцjь` о<у>=бива'ющихъ тя`.

10. Смертьми` неwбрjь'заныхъ о<у>='мреши въ рука'хъ
чужди'хъ: jа='кw а='зъ реко'хъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

11. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

12. сы'не человjь'чь, возми` пла'чь на кня'зя тv'рска
и= рцы` <е>=му`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: ты` <е>=си`
печа'ть о<у>=подобле'нiя, и=спо'лненъ прему'дрости
и= вjьне'цъ добро'ты,

13. въ сла'дости рая` бж~iя бы'лъ <е>=си`, вся'кимъ
ка'менiемъ драги'мъ о<у>=краси'лся <е>=си`, са'рдiемъ
и= топа'зiемъ, и= смара'гдомъ и= v=акi'нfомъ, и= а=нfра'<кс>омъ
и= сапфi'ромъ, и= i=а'спiсомъ и= сребро'мъ и= зла'томъ,
и= лiгv'рiемъ и= а=ха'томъ, и= а=меfv'стомъ и= хрv"солi'fомъ,
и= вирv'ллiемъ и= <о>='нv"хомъ и= зла'томъ напо'лнилъ
<е>=си` сокрw'вища твоя^ и= жи^тницы твоя^, w\т негw'же
дне` со'зданъ <е>=си`.

14. Ты`, съ херувi'момъ вчини'хъ тя` въ горjь` ст~jь'й
бж~iи, бы'лъ <е>=си` средjь` ка'меней <о>='гненныхъ.

15. Бы'лъ <е>=си` ты` непоро'ченъ во дне'хъ твои'хъ,
w\т негw'же дне` со'зданъ <е>=си`, до'ндеже w=брjьто'шася
непра^вды въ тебjь`.

16. W\т мно'жества ку'пли твоея` напо'лнилъ <е>=си`
сокрw'вища твоя^ беззако'нiя, и= согрjьши'лъ <е>=си`,
и= о<у>=я'звленъ <е>=си` w\т горы` бж~iя: и= сведе'
тя херувi'мъ w=сjьня'яй w\т среды` камы'кwвъ <о>='гненныхъ.

17. Вознесе'ся се'рдце твое` въ добро'тjь твое'й, и=стлjь`
хи'трость твоя` съ добро'тою твое'ю: мно'жества ра'ди
грjьхw'въ твои'хъ на зе'млю поверго'хъ тя`, пред\ъ
цари^ да'хъ тя` во w=бличе'нiе.

18. Мно'жества ра'ди грjьхw'въ твои'хъ и= непра'вдъ
ку'пли твоея`, w=скверни'лъ <е>=си` ст~а^я твоя^, и=
и=зведу` <о>='гнь w\т среды` твоея`, се'й снjь'сть
тя`: и= да'мъ тя` во пра'хъ на земли` пред\ъ всjь'ми
ви'дящими тя`.

19. И= вси` вjь'дящiи тебе` во jа=зы'цjьхъ возстену'тъ
по тебjь`: па'губа о<у>=чине'нъ <е>=си`, и= не бу'деши
ктому` во вjь'къ.

20. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

21. сы'не человjь'чь, о<у>=тверди` лице` твое` на сiдw'на
и= прорцы` w= не'мъ и= рцы`:

22. сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ на тя`,
сiдw'не, и= просла'влюся въ тебjь`, и= о<у>=разумjь'еши,
jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь, <е>=гда` сотворю` въ тебjь`
су'дъ и= w=сщ~у'ся въ тебjь`:

23. и= послю` на тя` сме'рть, и= кро'вь въ сто'гнахъ
твои'хъ бу'детъ, и= паду'тъ jа='звенiи средjь` теб<е>`
мече'мъ, въ тебjь` и= w='крестъ теб<е>`, и= о<у>=вjь'дятъ,
jа='кw а='зъ гд\сь:

24. и= не бу'детъ ктому` до'му i=и~леву <о>=сте'нъ
го'рести и= те'рнъ болjь'зни w\т всjь'хъ w=кре'стныхъ
<е>=гw` w=безче'стившихъ и=`хъ, и= о<у>=разумjь'ютъ,
jа='кw а='зъ <е>='смь а=дwнаi` гд\сь.

25. Та'кw гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= соберу` до'мъ i=и~левъ
w\т jа=зы^къ, и=дjь'же разсы'пашася та'мw, и= w=сщ~у'ся
въ ни'хъ пред\ъ людьми` и= jа=зы^ки: и= вселя'тся на
земли` свое'й, ю='же да'хъ рабу` моему` i=а'кwву,

26. и= населя'тся на не'й съ наде'ждею, и= сози'ждутъ
до'мы, и= насадя'тъ вiногра'ды, и= вселя'тся на не'й
съ наде'ждею, <е>=гда` сотворю` су'дъ во всjь'хъ, и=`же
о<у>=кори'ша я=` во w=кре'стныхъ и='хъ: и= о<у>=разумjь'ютъ,
jа='кw а='зъ гд\сь бг~ъ и='хъ и= бг~ъ <о>=тц<е>'въ
и='хъ.

Глава` 29.

Въ деся'тое лjь'то, въ деся'тый мц\съ, (въ пе'рвый
де'нь) мц\са, бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, о<у>=тверди` лице` твое` на фараw'на
царя` <е>=гv'петска и= прорцы` на'нь и= на <е>=гv'петъ
ве'сь:

3. глаго'ли и= рцы`: си'це гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`,
а='зъ наведу` на тя`, фараw'не, царю` <е>=гv'петскiй,
sмi'а вели'каго, сjьдя'щаго средjь` рjь'къ свои'хъ,
глаго'лющаго: моя^ су'ть рjь'ки, и= а='зъ сотвори'хъ
я=`.

4. А='зъ же да'мъ о<у>=зду` въ ч<е>'люсти твоя^, и=
прилjьплю` ры^бы рjьки` твоея` ко крило'ма твои'ма,
и= возведу' тя w\т среды` рjьки` твоея`, и= къ чешуя'мъ
твои^мъ прильпну'тъ:

5. и= низве'ргу тя` вско'рjь и= вся^ ры^бы рjьки` твоея`:
на лицы` по'ля паде'ши, и= не собере'шися, и= не w=гради'шися,
sвjьр<е>'мъ з<е>мны'мъ и= пти'цамъ неб<е>'снымъ да'хъ
тя` во снjь'дь.

6. И= о<у>=вjь'дятъ вси` живу'щiи во <е>=гv'птjь, jа='кw
а='зъ <е>='смь гд\сь: зане` бы'лъ <е>=си` же'злъ тро'стянъ
до'му i=и~леву:

7. <е>=гда` jа='ся теб<е>` руко'ю свое'ю, сокруши'лся
<е>=си`, и= <е>=гда` восплеска` на ни'хъ вся'ка рука`,
и= <е>=гда` почи'ша на тебjь`, сте'рлся <е>=си` и=
сломи'лъ <е>=си` и='хъ вся^ чр<е>'сла.

8. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
наведу` на тя` ме'чь и= погублю` w\т теб<е>` человjь'ки
и= скоты`,

9. и= бу'детъ земля` <е>=гv'петска въ поги'бель и=
во w=пустjь'нiе, и= о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь. Поне'же глаго'лалъ <е>=си`, jа='кw
рjь'ки моя^ су'ть, и= а='зъ сотвори'хъ я=`:

10. тогw` ра'ди, се`, а='зъ на тя` и= на вся^ рjь'ки
твоя^, и= да'мъ зе'млю <е>=гv'петску во w=пустjь'нiе
и= въ ме'чь и= въ поги'бель, w\т магдw'ла и= сiи'ны
и= да'же до предjь^лъ <е>=fiо'пскихъ:

11. не про'йдетъ сквозjь` <е>=я` нога` человjь'ча,
ни нога` ско'тiя не поступи'тъ по не'й, и= не насели'тся
четы'редесять лjь'тъ:

12. и= да'мъ зе'млю <е>=гw` въ па'губу средjь` земли`
w=пустjь'лыя, и= гра'ди <е>=гw` средjь` градw'въ w=пустjь'вшихъ
бу'дутъ, въ разоре'нiи бу'дутъ четы'редесять лjь'тъ:
и= разсjь'ю <е>=гv'пта во jа=зы'цjьхъ, и= развjь'ю
я=` по страна'мъ.

13. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: по четы'редесятихъ
лjь'тjьхъ соберу` <е>=гv'птяны w\т jа=зы^къ, а='може
разсы'пашася,

14. и= возвращу` плjь'нники <е>=гv'п<е>тскiя и= вселю`
я=` въ зе'млю фаfw'рскую, въ зе'млю, w\т<о>ну'дуже
взя'ти бы'ша, и= бу'детъ вла'сть смире'нна:

15. па'че всjь'хъ власте'й бу'детъ смире'нна, и= не
вознесе'тся ктому` над\ъ jа=зы^ки, и= о<у>=ма'л<е>ны
сотворю` я=`, <е>='же не бы'ти и=`мъ мнw'гимъ во jа=зы'цjьхъ.

16. И= не бу'дутъ ктому` до'му i=и~леву въ наде'жду
воспомина'ющую беззако'нiе, внегда` послjь'довати и=`мъ
по ни'хъ: и= о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь.

17. И= бы'сть въ два'десять седмо'е лjь'то, во <е>=ди'нъ
де'нь мц\са пе'рвагw, бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`
гл~я:

18. сы'не человjь'чь, навуходоно'соръ ца'рь вавv"лw'нскъ
порабо'ти си'лу свою` рабо'тою вели'кою на тv'ра, вся'ка
глава` плjьши'ва и= вся'ко ра'мо на'го: и= мзда` не
бы'сть <е>=му` ни си'лjь <е>=гw` на тv'ра, за рабо'ту,
<е>='юже рабо'таша на'нь.

19. Тогw` ра'ди си'це гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
даю` навуходоно'сору царю` вавv"лw'нску зе'млю <е>=гv'петску,
и= во'зметъ мно'жество <е>=я`, и= плjьни'тъ плjь'нъ
<е>=я`, и= расхи'титъ кwры'сти <е>=я`, и= бу'детъ мзда`
си'лjь <е>=гw`:

20. за слу'жбу <е>=гw`, <е>='юже послужи` на тv'ра,
да'хъ <е>=му` зе'млю <е>=гv'петску, зане` послужи`
мнjь`, сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

21. Въ то'й де'нь взы'детъ ро'гъ всему` до'му i=и~леву,
и= тебjь` да'мъ о<у>=ста` w\тв<е>'рста средjь` и='хъ,
и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь.

Глава` 30.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, прорцы` и= рцы`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь:

3. возрыда'йте: <w>ле, <w>ле де'нь! jа='кw бли'з\ъ
де'нь гд\сень, и= приближа'ется де'нь w='блака, и=
коне'цъ jа=зы'кwвъ бу'детъ:

4. и= прiи'детъ ме'чь на <е>=гv'птяны, и= бу'детъ мяте'жъ
во <е>=fiо'пiи, и= паду'тъ jа='звенiи во <е>=гv'птjь,
и= взя'то бу'детъ мно'жество и='хъ, и= паду'тся w=снова^нiя
<е>=гw`:

5. пе'рсяне и= кри'тяне, и= лv'дяне и= лiвv'ане, и=
му'рини (и= вся` а=равi'а) и= вси` примjь^сницы, и=
сы'нове, и=`же w\т завjь'та моегw`, въ не'мъ мече'мъ
паду'тъ съ ни'мъ.

6. Сiя^ гл~етъ гд\сь: и= паду'тъ подпw'ры <е>=гv'пта,
и= сни'детъ о<у>=кори'зна крjь'пости <е>=гw` w\т магдw'ла
да'же до сiи'ны, мече'мъ паду'тъ въ не'мъ, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь.

7. И= w=пустjь'ютъ средjь` стра'нъ поги'бшихъ, и= гра'ди
и='хъ средjь` градw'въ w=пустjь'вшихъ бу'дутъ:

8. и= о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь,
<е>=гда` да'мъ <о>='гнь на <е>=гv'петъ, и= сокруша'тся
вси` помага'ющiи <е>=му`.

9. Въ то'й де'нь прiи'дутъ вjь^стницы w\т лица` моегw`
въ сiеi'мъ тща'щеся погуби'ти наде'жду му'ринскiя земли`,
и= бу'детъ и=`мъ мяте'жъ въ де'нь <е>=гv'петскъ, jа='кw
се`, приспjь`.

10. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= погублю` мно'жество
<е>=гv'птянъ руко'ю навуходоно'сора царя` вавv"лw'нска,

11. самагw` и= людi'й <е>=гw` съ ни'мъ, губи'телiе
w\т jа=зы^къ по'слани погуби'ти зе'млю: и= и=звлеку'тъ
вси` мечы` своя^ на <е>=гv'пта, и= напо'лнится земля`
jа='звеными.

12. И= да'мъ рjь'ки и='хъ во w=пустjь'нiе и= w\тда'мъ
зе'млю въ ру'цjь sлы'хъ, и= погублю` зе'млю и= и=сполне'нiе
<е>=я` рука'ми чужди'хъ, а='зъ гд\сь гл~ахъ.

13. Jа='кw сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: погублю` кумi'ры
и= и=спражню` вельмо'жы w\т мемфi'са и= старjь^йшины
w\т земли` <е>=гv'петскiя, и= не бу'дутъ ктому`: и=
да'мъ стра'хъ во земли` <е>=гv'петстjьй.

14. И= погублю` зе'млю фаfw'рскую, и= да'мъ <о>='гнь
на та'нiса, и= сотворю` w\тмще'нiе въ дiоспо'ли,

15. и= и=злiю` jа='рость мою` на саi'нъ крjь'пость
<е>=гv'петску, и= погублю` мно'жество ме'мфы.

16. И= да'мъ <о>='гнь на <е>=гv'пта, и= мяте'жемъ возмяте'тся
саи'съ, и= въ дiоспо'ли бу'детъ разсjь'лина, и= разлiю'тся
во'ды.

17. Ю='нwши и=лiупо'ля и= вува'ста мече'мъ паду'тъ,
и= ж<е>ны` въ плjь'нъ по'йдутъ:

18. и= въ тафне'сjь помрачи'тся де'нь, <е>=гда` сокрушу`
та'мw ски'петры <е>=гv'п<е>тски, и= поги'бнетъ та'мw
о<у>=кори'зна крjь'пости <е>=гw`, и= того` покры'етъ
w='блакъ, и= дщ<е>'ри <е>=гw` во плjьне'нiе w\тведу'тся.

19. И= сотворю` су'дъ во <е>=гv'птjь, и= о<у>=разумjь'ютъ,
jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь.

20. И= бы'сть во <е>=динонадеся'тое лjь'то, въ пе'рвый
мц\съ, въ седмы'й де'нь мц\са, бы'сть сло'во гд\сне
ко мнjь` гл~я:

21. сы'не человjь'чь, мы^шцы фараw'на царя` <е>=гv'петска
сотро'хъ, и= се`, не помоли'ся, <е>='же да'ти <е>=му`
цjьльбу`, приложи'ти <е>=му` пла'стырь, (w=бяза'ти,)
да'ти си'лу, да во'зметъ ме'чь.

22. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
на фараw'на царя` <е>=гv'петска, и= сокрушу` мы^шцы
<е>=гw` крjь^пкiя и= протяж<е>'ныя и= сотр<е>'ныя,
и= и=зри'ну ме'чь <е>=гw` и=з\ъ руки` <е>=гw`:

23. и= разсjь'ю <е>=гv'пта во jа=зы'ки и= развjь'ю
и=`хъ во страны^:

24. и= о<у>=крjьплю` мы^шцы царя` вавv"лw'нска и= да'мъ
ме'чь мо'й въ ру'ку <е>=гw`, и= наведе'тъ <е>=го` на
<е>=гv'пта, и= плjьни'тъ плjьне'нiе <е>=гw`, и= во'зметъ
кwры'сти <е>=гw`:

25. и= о<у>=крjьплю` мы^шцы царя` вавv"лw'нска, мы^шцы
же фараw^ни паду'тъ: и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь, <е>=гда` да'мъ ме'чь мо'й въ ру'цjь
царя` вавv"лw'нска, и= простре'тъ <е>=го` на зе'млю
<е>=гv'петску,

26. и= разсjь'ю <е>=гv'пта во jа=зы'ки и= развjь'ю
и=`хъ во страны^: и= о<у>=вjь'дятъ вси`, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь.

Глава` 31.

И= бы'сть во <е>=динонадеся'тое лjь'то, въ тре'тiй
мц\съ, во <е>=ди'нъ де'нь мц\са, бы'сть сло'во гд\сне
ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, рцы` фараw'ну царю` <е>=гv'петску
и= мно'жеству <е>=гw`: кому` о<у>=подо'билъ <е>=си`
себе` въ высотjь` твое'й;

3. Се`, а=ссу'ръ кv"парi'съ въ лiва'нjь, до'бръ w\тра'сльми
и= высо'къ вели'чествомъ и= ча'стъ покро'вомъ, и= средjь`
w='блакъ бы'сть вла'сть <е>=гw`:

4. вода` воспита` <е>=го`, бе'здна вознесе` <е>=го`,
рjь'ки своя^ приведе` w='крестъ садw'въ свои'хъ, и=
соста'вы своя^ и=спусти` во вся^ древеса` пол<е>ва'я.

5. Сегw` ра'ди вознесе'ся вели'чество <е>=гw` па'че
всjь'хъ древе'съ по'льныхъ, разшири'шася вjь'твiе <е>=гw`,
и= вознесо'шася w\тра^сли <е>=гw` w\т воды` мно'ги,
<е>=гда` протяже'ся.

6. Во w\тра'слехъ <е>=гw` возгнjьзди'шася вся^ пти^цы
неб<е>'сныя, и= под\ъ вjь'твьми <е>=гw` ражда'хуся
вси` sвjь'рiе по'льнiи, под\ъ сjь'нiю <е>=гw` всели'ся
все` мно'жество jа=зы'кwвъ.

7. И= бы'сть до'бръ въ высотjь` свое'й мно'жества ра'ди
вjь'твiй свои'хъ, jа='кw бjь'ша коре'нiе <е>=гw` въ
водjь` мно'зjь.

8. И= кv"парi'си не таковы^ въ раи` бж~iи, и= со'сны
неподw'бны w\тра'слемъ <е>=гw`, и= <е>='лiе не бы'сть
подо'бно вjь'твiямъ <е>=гw`: вся'кое дре'во, <е>='же
въ раи` бж~iи, не бы'сть подо'бно <е>=му` въ добро'тjь
<е>=гw`, мно'жества ра'ди вjь'твiй <е>=гw`.

9. Добра` сотвори'хъ <е>=го` во мно'жествjь вjь'твiй
<е>=гw`, и= возревнова'ша <е>=му` древеса` ра^йская
сла'дости бж~iя.

10. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же
бы'лъ <е>=си` вели'къ вели'чествомъ и= да'лъ <е>=си`
вла'сть свою` во среди'ну w='блакъ, и= вознесе'ся се'рдце
<е>=гw` въ высотjь` <е>=гw`, и= ви'дjьхъ, <е>=гда`
вознесе'ся:

11. и= преда'хъ <е>=го` въ ру'цjь кня'зя jа=зы'ческа,
и= сотвори` па'губу <е>=гw`, по нече'стiю <е>=гw`.

12. И= и=згна'хъ <е>=го` а='зъ, и= потреби'ша <е>=го`
чуждi'и губи'телiе w\т jа=зы^къ, и= поверго'ша <е>=го`
на гора'хъ: и= во всjь'хъ де'брехъ падо'ша вjь^тви
<е>=гw`, и= сотро'шася w\тра^сли <е>=гw` на вся'цjьмъ
по'ли земнjь'мъ, и= снидо'ша w\т покро'ва <е>=гw` вси`
лю'дiе jа=зы'кwвъ и= разори'ша <е>=го`.

13. Во паде'нiи <е>=гw` почи'ша вся^ пти^цы неб<е>'сныя,
и= на сте'блiехъ <е>=гw` бы'ша вси` sвjь'рiе се'льнiи,

14. jа='кw да не возно'сятся вели'чествомъ свои'мъ
вся^ древеса`, jа=`же въ водjь`, и= не дадя'тъ вла'сти
своея` средjь` w='блакъ, и= не ста'нутъ въ высотjь`
и='хъ къ нему` вси` пiю'щiи во'ду, вси` w\тда'ни бы'ша
во сме'рть во глубину` земли`, средjь` сынw'въ человjь'ческихъ
къ низходя'щымъ въ про'пасть.

15. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: во'ньже де'нь сведе'ся
во а='дъ, пла'кася w= не'мъ бе'здна: и= о<у>=держа'хъ
рjь'ки <е>=я` и= возбрани'хъ мно'жеству во'дъ, и= поме'рче
w= не'мъ лiва'нъ, и= вся^ древеса` пол<е>ва'я w= не'мъ
разсла'бишася:

16. w\т гла'са паде'нiя <е>=гw` потрясо'шася jа=зы'цы,
<е>=гда` свожда'хъ <е>=го` во а='дъ со снизходя'щими
въ ро'въ, и= о<у>=тjьша'ху <е>=го` въ земли` до'льнjьйшей
вся^ древеса` сла'дости, и= и=збра^нная и= дw'брая
лiва'нwва, вся^ пiю^щая во'ду:

17. и= та^ бо сведо'шася съ ни'мъ во а='дъ со jа='звеными
w\т меча`, и= сjь'мя <е>=гw`, и= живу'щiи под\ъ покро'вомъ
<е>=гw` средjь` жи'зни своея` погибо'ша.

18. Кому` о<у>=подо'бился <е>=си` си'лою и= сла'вою
и= вели'чествомъ во древесjь'хъ сла'дости; Слjь'зи
и= сни'ди со древеса'ми сла'дости во глубину` земну'ю:
средjь` неwбрjь'заныхъ о<у>='спнеши со jа='звеными
мече'мъ: та'кw фараw'нъ и= все` мно'жество крjь'пости
<е>=гw`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 32.

И= бы'сть во второена'десять лjь'то, во вторыйна'десять
мц\съ, во <е>=ди'нъ де'нь мц\са,

2. бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я: сы'не человjь'чь,
возми` пла'чь на фараw'на царя` <е>=гv'петска и= рече'ши
<е>=му`: льву` jа=зы'кwвъ о<у>=подо'бился <е>=си` ты`,
и= jа='кw sмi'й вели'кiй, и='же въ мо'ри, и= би'лъ
<е>=си` рога'ми въ рjька'хъ твои'хъ, и= возмуща'лъ
<е>=си` во'ду нога'ма твои'ма, и= попира'лъ <е>=си`
рjь'ки твоя^.

3. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= возложу` на тя` сjь^ти
моя^ въ собра'нiи людi'й мно'гихъ,

4. и= и=зведу' тя о<у>='дою мое'ю, и= простру' тя на
земли`: поля` напо'лнятся теб<е>`, и= посажду` на тебjь`
вся^ пти^цы неб<е>'сныя, и= насы'щу тобо'ю вся^ sвjь^ри
всея` земли`:

5. и= пове'ргу плw'ти твоя^ на гора'хъ, и= напо'лню
кро'вiю твое'ю всю` зе'млю,

6. и= напiе'тся земля` w\т гно'я твоегw`, w\т мно'жества
твоегw` на гора'хъ: и= д<е>'бри напо'лню w\т теб<е>`,

7. и= покры'ю не'бо, <е>=гда` о<у>=га'снеши, и= помрачу`
sвjь'зды <е>=гw`, со'лнце во w='блацjь сокры'ю, и=
луна` не jа=ви'тъ свjь'та своегw`:

8. вся^ свjьти^ла неб<е>'сная помрачу` на тя` и= да'мъ
тьму` на зе'млю твою`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

9. И= разгнjь'ваю сердца` людi'й мно'гихъ, <е>=гда`
и=зведу` плjь'нники твоя^ во jа=зы'ки, въ зе'млю, <е>=я'же
не зна'лъ <е>=си`.

10. И= о<у>=ны'ютъ w= тебjь` jа=зы'цы мно'зи, и= ца'рiе
и='хъ о<у>='жасомъ о<у>=жа'снутся w= тебjь`, <е>=гда`
налети'тъ ме'чь мо'й на ли'ца и='хъ, ча'юще паде'нiя
своегw` w\т дне` паде'нiя твоегw`.

11. Jа='кw сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: ме'чь царя`
вавv"лw'нска прiи'детъ тебjь`, мечьми` и=споли'нwвъ,
и= поражу` крjь'пость твою`:

12. губи'телiе w\т jа=зы^къ вси`, и= погубя'тъ о<у>=кори'зну
<е>=гv'петску, и= сокруши'тся вся` крjь'пость <е>=гw`.

13. И= погублю` вся^ скоты` <е>=гw` w\т воды` мно'ги,
и= не возмути'тъ <е>=я` нога` человjь'ческа ктому`,
и= стопа` ско'тiя не сту'питъ на ню`.

14. Та'кw тогда` о<у>=мо'лкнутъ во'ды и='хъ, и= рjь'ки
и='хъ jа='кw <е>=ле'й потеку'тъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,

15. <е>=гда` да'мъ <е>=гv'пта въ па'губу, и= w=пустjь'етъ
земля` съ полното'ю свое'ю, <е>=гда` разсjь'ю вся^
живу'щыя на не'й, и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь.

16. Пла'чь <е>='сть, и= воспла'чешися w= не'мъ, и=
дщ<е>'ри jа=зы'ч<е>скiя воспла'чутся w= не'мъ, над\ъ
<е>=гv'птомъ и= над\ъ все'ю си'лою <е>=гw` воспла'чутся,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

17. И= бы'сть во второена'десять лjь'то, пе'рвагw мц\са
въ пятыйна'десять де'нь, бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`
гл~я:

18. сы'не человjь'чь, воспла'чися w= крjь'пости <е>=гv'петстjьй
(прекланя'я преведи` <е>=го`): и= сведу'тъ дще'рей
<е>=гw` ме'ртвыхъ jа=зы'цы во глубину` земну'ю ко низходя'щымъ
въ про'пасть.

19. W\т во'дъ благолjь'пнw сни'ди и= поспи` съ неwбрjь'заными.

20. Средjь` jа='звеныхъ мече'мъ паду'тъ съ ни'мъ, и=
о<у>='спнетъ вся` крjь'пость <е>=гw`.

21. И= реку'тъ ти` и=споли'ни: во глубинjь` про'пасти
бу'ди, когw` лу'чши <е>=си` ты`; сни'ди и= ля'зи съ
неwбрjь'заными средjь` jа='звеныхъ мече'мъ.

22. Та'мw а=ссу'ръ и= ве'сь со'нмъ <е>=гw`, и= вси`
jа='звенiи та'мw да'шася, и= гро'бъ и='хъ во глубинjь`
про'пасти, и= бы'сть со'нмъ <е>=гw` w='крестъ гро'ба
<е>=гw`, вси` jа='звенiи па'дшiи мече'мъ,

23. и=`же да'ша гро'бы <е>=гw` во сте'гнjьхъ рва`,
и= бы'сть со'нмъ <е>=гw` w='крестъ гро'ба <е>=гw`,
вси` тi'и jа='звенiи па'дающiи мече'мъ, и=`же да'ша
стра'хъ сво'й на земли` живы'хъ.

24. Та'мw <е>=ла'мъ и= вся` си'ла <е>=гw` w='крестъ
гро'ба <е>=гw`, вси` jа='звенiи па'дшiи мече'мъ и=
низходя'щiи неwбрjь'зани во глубину` земну'ю, да'вшiи
стра'хъ сво'й на земли` живы'хъ:

25. и= прiя'ша муче'нiе свое` съ низходя'щими въ про'пасть,
средjь` jа='звеныхъ.

26. Та'мw да'шася мосо'хъ, и= fове'ль, и= вся` си'ла
<е>=гw`, w='крестъ гро'ба <е>=гw`, вси` неwбрjь'заннiи
jа='звенiи w\т меча`, да'вшiи стра'хъ сво'й на земли`
жи'зни.

27. И= о<у>=спо'ша со и=споли^ны па'дшими w\т вjь'ка,
и=`же снидо'ша во а='дъ во <о>=ру'жiи во'инстjьмъ и=
положи'ша мечы` своя^ под\ъ главы^ своя^, и= бы'ша
беззакw'нiя и='хъ на косте'хъ и='хъ, jа='кw о<у>=страши'ша
всjь'хъ во житiи` свое'мъ, и= стра'хъ си^льнымъ бы'ша
на земли` живу'щымъ.

28. И= ты` посредjь` неwбрjь'занныхъ сокруши'шися и=
поспи'ши со jа='звеными мече'мъ.

29. Та'мw <е>=дw'мъ и= ца'рiе <е>=гw` и= вси` кня^зи
а=ссу'рwвы, да'вшiи крjь'пость свою` на jа='зву ме'чную:
сi'и со jа='звеными о<у>=спо'ша, съ низходя'щими въ
ро'въ.

30. Та'мw кня^зи сjь'верстiи вси`, та'мw вси` воевw'ды
а=ссу'рwвы, и=`же сведе'ни бы'ша со jа='звеными со
стра'хомъ свои'мъ и= со крjь'постiю свое'ю стыдя'щеся,
о<у>=спо'ша неwбрjь'заннiи со jа='звеными мече'мъ,
и= прiя'ша муче'нiе свое` съ низходя'щими въ про'пасть.

31. Тjь'хъ о<у>='зритъ ца'рь фараw'нъ и= о<у>=тjь'шится
w= все'й крjь'пости и='хъ: фараw'нъ и= jа='звенiи мече'мъ
и= вся` си'ла <е>=гw`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

32. Jа='кw да'хъ стра'хъ мо'й на земли` жи'зни, и=
о<у>='спнетъ средjь` неwбрjь'занныхъ со jа='звеными
мече'мъ фараw'нъ, и= все` мно'жество <е>=гw` съ ни'мъ,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 33.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, глаго'ли ко сынw'мъ людi'й твои'хъ
и= рече'ши къ ни^мъ: земля`, на ню'же а='зъ а='ще наведу`
ме'чь, и= по'ймутъ лю'дiе земли` человjь'ка <е>=ди'наго
w\т себ<е>` и= поста'вятъ <е>=го` себjь` во стра'жа,

3. и= о<у>='зритъ ме'чь гряду'щь на зе'млю, и= востру'битъ
трубо'ю, и= проповjь'сть лю'демъ,

4. и= о<у>=слы'шитъ о<у>=слы'шавый гла'съ трубы`, а=
не сохрани'тся, и= на'йдетъ ме'чь и= пости'гнетъ <е>=го`,
кро'вь <е>=гw` на главjь` <е>=гw` бу'детъ:

5. jа='кw слы'ша гла'съ трубы` и= не сохрани'ся, кро'вь
<е>=гw` на не'мъ бу'детъ: а= се'й, поне'же сохрани'ся,
ду'шу свою` и=зба'вилъ.

6. И= стра'жъ, а='ще о<у>=ви'дитъ ме'чь гряду'щь, и=
не востру'битъ трубо'ю, (и= не проповjь'сть лю'демъ,)
и= лю'дiе не w=храня'тъ себе`, и= наше'дъ ме'чь во'зметъ
w\т ни'хъ ду'шу, та` о<у>='бw беззако'нiя ра'ди своегw`
взя'ся, а= кро'ве <е>=я` w\т руки` стра'жа взыщу`.

7. И= ты`, сы'не человjь'чь, во стра'жа да'хъ тя` до'му
i=и~леву, и= о<у>=слы'шиши w\т о<у>='стъ мои'хъ сло'во,
и= проповjь'си и=`мъ w\т мен<е>`.

8. <Е>=гда` реку` грjь'шнику: грjь'шниче, сме'ртiю о<у>='мреши:
и= не бу'деши глаго'лати (грjь'шнику), <е>='же сохрани'тися
нечести'вому, (<е>='же w=брати'тися <е>=му`) w\т пути`
своегw` (и= жи'ву бы'ти <е>=му`), то'й беззако'нникъ
во беззако'нiи свое'мъ о<у>='мретъ, а= кро'ве <е>=гw`
w\т руки` твоея` взыщу`.

9. А='ще же ты` проповjь'си нечести'вому пу'ть <е>=гw`,
<е>='же w=брати'тися w\т негw`, и= не w=брати'тся съ
пути` своегw`, то'й въ нече'стiи свое'мъ о<у>='мретъ,
а= ты` ду'шу твою` и=зба'вилъ <е>=си`.

10. И= ты`, сы'не человjь'чь, рцы` до'му i=и~леву:
си'це рjь'сте глаго'люще: пре'л<е>сти на'шя и= беззакw'нiя
на^ша въ на'съ су'ть, и= мы` въ ни'хъ та'емъ, и= ка'кw
на'мъ живы^мъ бы'ти;

11. Рцы` и=`мъ: живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,
не хощу` сме'рти грjь'шника, но <е>='же w=брати'тися
нечести'вому w\т пути` своегw` и= жи'ву бы'ти <е>=му`:
w=браще'нiемъ w=брати'теся w\т пути` ва'шегw sла'гw:
и= вску'ю о<у>=мира'ете, до'ме i=и~левъ;

12. И= ты`, сы'не человjь'чь, рцы` ко сынw'мъ людi'й
твои'хъ: пра'вда прв\дника не и=зба'витъ <е>=го`, во'ньже
де'нь прельсти'тся: и= беззако'нiе беззако'нника не
о<у>=бiе'тъ, во'ньже де'нь w=брати'тся w\т беззако'нiя
своегw`: и= прв\дникъ не мо'жетъ спасти'ся въ де'нь
грjьха` своегw`.

13. <Е>=гда` реку` прв\днику: жи'знiю жи'въ бу'деши:
се'й же о<у>=пова'я на пра'вду свою` и= сотвори'тъ
беззако'нiе, вся^ пра^вды <е>=гw` не воспомяну'тся,
въ непра'вдjь свое'й, ю='же сотвори`, въ то'й о<у>='мретъ.

14. И= <е>=гда` реку` нечести'вому: сме'ртiю о<у>='мреши:
и= w=брати'тся w\т грjьха` своегw` и= сотвори'тъ су'дъ
и= пра'вду,

15. и= зало'гъ w\тда'стъ и= восхище'ное возврати'тъ,
беззако'нникъ въ за'повjьдехъ жи'зни ходи'ти бу'детъ,
<е>='же не сотвори'ти непра'вды, жи'знiю жи'въ бу'детъ
и= не о<у>='мретъ:

16. вси` грjьси` <е>=гw`, jа=`же согрjьши`, не помяну'тся:
поне'же су'дъ и= пра'вду сотвори`, жи'въ бу'детъ въ
ни'хъ.

17. И= реку'тъ сы'нове людi'й твои'хъ: непра'въ пу'ть
гд\сень. И= се`, пу'ть и='хъ непра'въ.

18. <Е>=гда` соврати'тся прв\дникъ w\т пра'вды своея`
и= сотвори'тъ беззако'нiе, и= о<у>='мретъ въ не'мъ.

19. И= <е>=гда` грjь'шникъ возврати'тся w\т беззако'нiя
своегw` и= сотвори'тъ су'дъ и= пра'вду, то'й жи'въ
бу'детъ въ ни'хъ.

20. И= се` <е>='сть, <е>='же реко'сте: непра'въ пу'ть
гд\сень. Кому'ждо по пут<е>'мъ <е>=гw` сужду` ва'мъ,
до'ме i=и~левъ.

21. И= бы'сть во второена'десять лjь'то, мц\са вторагwна'десять,
въ пя'тый де'нь мц\са плjьне'нiя на'шегw, прiи'де ко
мнjь` w\т i=ер\сли'ма о<у>=цjьлjь'вый глаго'ля: плjьне'нъ
бы'сть гра'дъ.

22. И= рука` гд\сня бы'сть на мнjь` въ ве'черъ, пре'жде
прише'ствiя <е>=гw`, и= w\тве'рзе о<у>=ста` моя^, до'ндеже
прiи'де ко мнjь` зау'тра: и= w\тв<е>'рзшаяся о<у>=ста`
моя^ не затвори'шася ктому`.

23. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

24. сы'не человjь'чь, живу'щiи на w=пустjь'вшихъ мjь'стjьхъ
во земли` i=и~левjь глаго'лютъ: <е>=ди'нъ бя'ше а=враа'мъ
и= w=держа'ше зе'млю, а= мы` мно'жайшiи <е>=смы`, на'мъ
дана` <е>='сть земля` во w=держа'нiе.

25. Тогw` ра'ди рцы` и=`мъ: си'це гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
поне'же съ кро'вiю jа='сте и= <о>='чи ва'ши воздвиго'сте
ко кумi'рwмъ и= кро'вь пролива'ете, и= зе'млю ли наслjь'дите;

26. ста'сте съ мече'мъ ва'шимъ, сотвори'сте ме'рзwсти,
и= кi'йждо жену` бли'жнягw своегw` w=скверни'сте, и=
та'кw ли зе'млю и='мате наслjь'дити;

27. Тогw` ра'ди рцы` и=`мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
живу` а='зъ, jа='кw паду'тъ мече'мъ су'щiи во w=пустjь'вшихъ,
и= и=`же на лицы` по'ля, sвjьр<е>'мъ пw'льнымъ предаду'тся
на и=з\ъяде'нiе, и= су'щыя во градjь'хъ и= и=`же въ
пеще'рахъ сме'ртiю поражу`,

28. и= да'мъ зе'млю на w=пустjь'нiе, и= поги'бнетъ
го'рдость крjь'пости <е>=я`, и= w=пустjь'ютъ го'ры
i=и~л<е>вы, зане'же не бу'детъ проходя'щагw:

29. и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ гд\сь: и= сотворю`
зе'млю и='хъ пу'сту, и= w=пустjь'етъ всjь'хъ ра'ди
ме'рзостей и='хъ, jа=`же сотвори'ша.

30. И= ты`, сы'не человjь'чь, сы'нове людi'й твои'хъ
глаго'лющiи w= тебjь` о<у>= забра^лъ и= во вратjь'хъ
дворw'въ, и= глаго'лютъ кi'йждо ко бли'жнему своему`
и= кi'йждо ко бра'ту своему`, глаго'люще: собери'мся
и= о<у>=слы'шимъ и=сходя^щая w\т о<у>='стъ гд\снихъ.

31. И= прихо'дятъ къ тебjь`, jа='коже схо'дятся лю'дiе,
и= сjьдя'тъ лю'дiе мои` пред\ъ тобо'ю, и= послу'шаютъ
глаго'лwвъ твои'хъ, и= не сотворя'тъ и='хъ: поне'же
лжа` во о<у>=стjь'хъ и='хъ, и= в\ъслjь'дъ скве'рнъ
и='хъ се'рдце и='хъ хо'дитъ.

32. И= бу'деши и=`мъ jа='кw гла'съ пjь'снивца сладкогла'снагw
благосли'чнагw, и= о<у>=слы'шатъ глаго'лы твоя^, и=
не сотворя'тъ и='хъ.

33. И= <е>=гда` прiи'деши, реку'тъ: се`, прiи'де. И=
о<у>=вjь'дятъ, jа='кw пр\оро'къ бjь` средjь` и='хъ.

Глава` 34.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, прорцы` на па^стыри i=и~л<е>вы,
прорцы` и= рцы` па'стыр<е>мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь:

3. <w>ле, па'стырiе i=и~л<е>вы! <е>=да` пасу'тъ па'стырiе
сами'хъ себе`; не <о>=ве'цъ ли пасу'тъ па'стырiе; се`,
млеко` jа=дите` и= во'лною w=дjьва'етеся и= ту'чное
закала'ете, а= <о>=ве'цъ мои'хъ не пасе'те:

4. и=знемо'гшагw не под\ъя'сте и= боля'щагw не о<у>=врачева'сте,
и= сокруше'ннагw не w=бяза'сте и= заблужда'ющагw не
w=брати'сте, и= поги'бшагw не взыска'сте и= крjь'пкое
w=скорби'сте трудо'мъ и= вла'стiю наказа'сте я=` и=
наруга'нiемъ.

5. И= разсы'пашася <о>='вцы моя^, поне'же не и=мjь'яху
па'стырей, и= бы'ша на и=з\ъяде'нiе всjь^мъ sвjьр<е>'мъ
с<е>'льнымъ.

6. И= расточи'шася <о>='вцы моя^ по всjь^мъ гора'мъ
и= (заблуди'ша) по всjь^мъ холмw'мъ высw'кимъ, и= на
лицы` всея` земли` разсы'пашася <о>='вцы моя^, и= не
бjь` взыска'ющагw, ни w=браща'ющагw.

7. Тогw` ра'ди, <w>, па'стырiе, слы'шите сло'во гд\сне:

8. живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, поне'же о<у>=чин<е>'на
су'ть стада` моя^ въ расхище'нiе, и= <о>='вцы моя^
бы'ша во снjьде'нiе всjь^мъ sвjьр<е>'мъ с<е>'льнымъ,
зане'же нjь'сть па'стырей, и= не поиска'ша па'стырiе
<о>=ве'цъ мои'хъ, но пасо'ша па'стырiе сами'хъ себе`,
а= <о>=ве'цъ мои'хъ не пасо'ша:

9. сегw` ра'ди, па'стырiе, слы'шите сло'во гд\сне,

10. сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ на па^стыри,
и= взыщу` <о>=ве'цъ мои'хъ w\т ру'къ и='хъ, и= w\тста'влю
я=` w\т па'ствы <о>=ве'цъ мои'хъ, и= не бу'дутъ пасти`
и=`хъ па'стырiе: ниже` сами'хъ себе` и='мутъ пасти`,
и= w\тиму` <о>='вцы моя^ и=з\ъ о<у>='стъ и='хъ, и=
ктому` не бу'дутъ и=`мъ на и=з\ъяде'нiе.

11. Сегw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
взыщу` <о>=ве'цъ мои'хъ и= присjьщу` и=`хъ:

12. jа='коже присjьща'етъ пасту'хъ па'ству свою` въ
де'нь, <е>=гда` <е>='сть w='блаченъ и= мгля'нъ, средjь`
<о>=ве'цъ свои'хъ разлуче'ныхъ, та'кw взыщу` <о>=ве'цъ
мои'хъ и= и=зба'влю я=` w\т вся'кагw мjь'ста, а='може
су'ть разсы^паны въ де'нь w='блаченъ и= примра'ченъ.

13. И= и=зведу` я=` w\т jа=зы^къ и= соберу` я=` w\т
стра'нъ, и= введу` я=` въ зе'млю и='хъ и= о<у>=пасу`
я=` на гора'хъ i=и~левыхъ и= въ де'брехъ и= во все'мъ
селе'нiи земли`,

14. на па'жити бла'зjь о<у>=пасу` я=`, на горjь` высо'цjь
i=и~левjь: и= бу'дутъ w=гра^ды и='хъ та'мw, и= о<у>='спнутъ
и= почi'ютъ та'мw въ пи'щи бла'зjь, и= на па'жити ту'чнjь
о<у>=пасу'тся на гора'хъ i=и~левыхъ.

15. А='зъ о<у>=пасу` <о>='вцы моя^ и= а='зъ о<у>=поко'ю
я=`, и= о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь.

16. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поги'бшее взыщу` и=
заблуди'вшее w=бращу`, и= сокруше'нное w=бяжу` и= немощно'е
о<у>=крjьплю`, и= крjь'пкое снабдю` и= о<у>=пасу` я=`
съ судо'мъ.

17. И= вы`, <о>='вцы моя^, сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
се`, а='зъ разсужду` между` <о>=вце'ю и= <о>=вце'ю,
и= <о>=вно'мъ и= козло'мъ.

18. Не дово'льно ли ва'мъ, jа='кw на бла'зjьй па'жити
пасо'стеся, и= w=ста'нокъ па'жити ва'шея нога'ми ва'шими
попира'сте, и= о<у>=стоя'вшуюся во'ду пива'сте, и=
w=ста'нокъ нога'ми ва'шими возмуща'сте,

19. и= <о>='вцы моя^ попра'нiемъ но'гъ ва'шихъ живя'ху,
и= возмуще'нную во'ду нога'ми ва'шими пiя'ху;

20. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
разсужду` между` <о>=вча'темъ си'льнымъ и= между` <о>=вча'темъ
немощны'мъ.

21. Ре'брами и= плеща'ми ва'шими рjь'ясте и= рога'ми
ва'шими бодо'сте, и= вся'кое немощно'е пха'сте, до'ндеже
и=згна'сте я=` во'нъ:

22. и= сп~су` <о>='вцы моя^, и= ктому` не бу'дутъ на
разграбле'нiе, и= разсужду` между` <о>=вча'темъ и=
<о>=вча'темъ, и= между` <о>=вно'мъ и= <о>=вно'мъ:

23. и= возста'влю и=`мъ па'стыря <е>=ди'наго, и= о<у>=пасе'тъ
я=`, раба` моего` давi'да, то'й о<у>=пасе'тъ я=`, (и=
то'й о<у>=поко'итъ я=`,) и= бу'детъ и=`мъ па'стырь,

24. а='зъ же гд\сь бу'ду и=`мъ въ бг~а, и= ра'бъ мо'й
давi'дъ кня'зь средjь` и='хъ: а='зъ гд\сь гл~ахъ.

25. И= завjьща'ю давi'дови завjь'тъ ми'рный, и= потреблю`
sвjь^ри sлы^ w\т земли`, и= вселя'тся въ пусты'ни,
о<у>=пова'юще о<у>='спнутъ въ дубра'вахъ.

26. И= да'мъ и=`мъ w='крестъ горы` моея` блг\све'нiе,
и= и=спущу` до'ждь ва'мъ во вре'мя свое`, до'ждь благослове'нiя.

27. И= древеса` на по'ли дадя'тъ пло'дъ сво'й, и= земля`
да'стъ си'лу свою`, и= вселя'тся на земли` свое'й съ
наде'ждею ми'ра, и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь, <е>=гда` сокрушу` о<у>='зы и='га и='хъ: и= и=зба'влю
я=` и=з\ъ руки` порабо'тившихъ я=`,

28. и= не бу'дутъ ктому` во плjьне'нiе jа=зы'кwмъ,
и= sвjь'рiе земнi'и не поядя'тъ и='хъ ктому`: и= вселя'тся
съ наде'ждею, и= не бу'детъ о<у>=страша'яй и=`хъ.

29. И= возста'влю и=`мъ са'дъ ми'ренъ, и= не бу'дутъ
ктому` ма^лы число'мъ на земли`, и= не бу'дутъ погубле'ни
гла'домъ на земли`, и= не прiи'мутъ ктому` о<у>=коре'нiя
w\т jа=зы^къ:

30. и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ
и='хъ съ ни'ми, а= тi'и лю'дiе мои` до'мъ i=и~левъ,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:

31. вы' же <о>='вцы моя^ и= <о>='вцы па'ствы моея`
<е>=сте`, и= а='зъ гд\сь бг~ъ ва'шъ, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь.

Глава` 35.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, w=брати` лице` твое` къ горjь`
сеi'ръ и= прорцы` на ню` и= рцы` <е>='й:

3. сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ на тя`, горо`
сеi'ръ, и= простру` ру'ку мою` на тя` и= поста'влю
тя` пу'сту, и= w=пустjь'еши,

4. и= во градjь'хъ твои'хъ пусты'ню сотворю`, и= ты`
въ пусты'ню бу'деши, и= о<у>=разумjь'еши, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь.

5. Поне'же бы'сть въ тебjь` вражда` вjь'чная, и= присjьдjь'ла
<е>=си` до'му i=и~леву лука'вствомъ, руко'ю врагw'въ
съ мече'мъ во вре'мя печа'ли и='хъ и= во вре'мя непра'вды,
на послjь'докъ:

6. сегw` ра'ди живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,
поне'же въ кро'ви согрjьши'ла <е>=си`, и= кро'вь пожене'тъ
тя`, кро'вь возненави'дjьла <е>=си`, и= кро'вь и=ждене'тъ
тя`.

7. И= поста'влю го'ру сеi'ръ пу'сту и= w=пустjь'вшу,
и= погублю` w\т нея` человjь'ки и= скоты`, (и= приходя'ща
и= w\тходя'ща:)

8. и= напо'лню jа='звеными твои'ми хо'лмы твоя^ и=
д<е>'бри твоя^, и= на всjь'хъ по'лехъ твои'хъ jа='звенiи
мече'мъ паду'тъ въ тебjь`:

9. и= пу'сту во вjь'къ поста'влю тя`, и= гра'ди твои`
не населя'тся ктому`, и= о<у>=разумjь'еши, jа='кw а='зъ
<е>='смь гд\сь.

10. Поне'же рекла` <е>=си`: <о>='ба jа=зы^ка и= <о>='бjь
странjь^ мои` бу'дутъ, и= возму` и=`хъ въ наслjь'дiе,
а= гд\сь та'мw <е>='сть:

11. сегw` ра'ди живу` а='зъ, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь,
и= сотворю` тебjь` по враждjь` твое'й и= по ре'вности
твое'й, ю='же сотвори'ла <е>=си` w\т ненавидjь'нiя
къ ни^мъ, и= позна'нъ бу'ду тобо'ю, <е>=гда` и='мамъ
тебе` суди'ти, и= о<у>=разумjь'еши, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь.

12. Слы'шахъ гла'съ всjь'хъ хуле'нiй твои'хъ, jа=`же
глаго'лала <е>=си`: го'ры i=и~л<е>вы пу^сты даны` на'мъ
во снjь'дь:

13. и= велерjь'чила <е>=си` на мя` о<у>=сты` твои'ми
и= о<у>=мно'жила на мя` словеса`, а='зъ же о<у>=слы'шахъ.

14. Сегw` ра'ди та'кw гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: во весе'лiи
всея` земли` пу'сту тя` сотворю`:

15. jа='коже пора'довалася <е>=си` w= наслjь'дiи до'му
i=и~лева, jа='кw поги'бе, та'кw сотворю` тебjь`: пуста`
бу'деши, горо` сеi'ръ, и= вся` i=думе'а потреби'тся,
и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ
и='хъ.

Глава` 36.

И= ты`, сы'не человjь'чь, прорцы` на го'ры i=и~л<е>вы
и= рцы`:

2. го'ры i=и~л<е>вы, слы'шите сло'во гд\сне, сiя^ гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь: поне'же рече` вра'гъ на вы`: бла'гоже,
пусты'ня вjь'чная во w=держа'нiе на'мъ бы'сть:

3. тогw` ра'ди прорцы` и= рцы`: та'кw гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: зане` бы'ти ва'мъ погубл<е>'нымъ и= безч<е>'стнымъ
и= возненави^дjьнымъ w\т jа=зы^къ w=кре'стныхъ ва'мъ,
<е>='же бы'ти ва'мъ во w=держа'нiе про'чымъ jа=зы'кwмъ,
и= взыдо'сте и= бы'сте въ поноше'нiе о<у>=сте'нъ и=
во о<у>=кори'зну страна'мъ:

4. сегw` ра'ди, го'ры i=и~л<е>вы, слы'шите сло'во гд\сне,
сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь гора'мъ и= холмw'мъ, и=
пото'кwмъ и= де'бремъ, и= поля'намъ и= w=пустош<е>'нымъ,
и= разор<е>'нымъ и= градw'мъ w=ста'вл<е>нымъ, и=`же
бы'ша въ плjьне'нiе и= въ попра'нiе w=ста'вшымъ jа=зы'кwмъ
w=кр<е>'стнымъ.

5. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: а='ще не
во <о>=гни` рве'нiя моегw` гл~ахъ на про'чыя jа=зы'ки
и= на i=думе'ю всю`, jа='кw да'ша зе'млю мою` себjь`
во w=держа'нiе со весе'лiемъ (w\т всегw` се'рдца),
w=безче'стивше ду'шы, <е>='же потреби'ти повоева'нiемъ:

6. тогw` ра'ди прорцы` на зе'млю i=и~леву и= рцы` гора'мъ
и= холмw'мъ, и= поля'намъ и= де'бремъ: сiя^ гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ во рве'нiи мое'мъ и= въ
jа='рости мое'й гл~ахъ, за о<у>=кори'зну, ю='же прiя'сте
w\т jа=зы^къ.

7. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ
воздви'гну ру'ку мою` на jа=зы'ки, и=`же w='крестъ
ва'съ, тi'и безче'стiе свое` прiи'мутъ.

8. Ва'ше же гро'здiе и= пло'дъ ва'шъ, го'ры i=и~л<е>вы,
поядя'тъ лю'дiе мои`, jа='кw надjь'ются прiити`.

9. Jа='кw се`, а='зъ къ ва'мъ, и= призрю` на вы`, и=
воздjь'лаете и= насjь'ете:

10. и= о<у>=мно'жу въ ва'съ человjь'ки, ве'сь до'мъ
i=и~левъ до конца`, и= населя'тся гра'ди, и= пусты^ни
w=градя'тся:

11. и= о<у>=мно'жу ва'съ людьми` и= ското'мъ, и= о<у>=мно'жатся
и= возрасту'тъ, и= вселю` ва'съ jа='коже пре'жде, и=
бла'го сотворю` ва'мъ jа='коже бы'вшымъ пре'жде ва'съ,
и= о<у>=разумjь'ете, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь:

12. и= нарожду` въ ва'съ человjь'ки лю'ди моя^ i=и~ля,
и= наслjь'дятъ ва'съ, и= бу'дете и=`мъ во w=держа'нiе,
и= не приложите` ктому` безча'дни бы'ти w\т ни'хъ.

13. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: поне'же глаго'лаша
тебjь`: земля` пояда'ющая человjь'ки ты` <е>=си`, и=
безча'дная w\т jа=зы'ка твоегw` была` <е>=си`:

14. тогw` ра'ди человjь'кwвъ ктому` не поя'си и= jа=зы'ка
твоегw` не w=безча'диши ктому`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

15. И= не о<у>=слы'шится въ ва'съ ктому` безче'стiе
jа=зы'кwвъ, и= о<у>=кори^зны людi'й не прiи'мете ктому`,
и= jа=зы'къ тво'й не бу'детъ без\ъ ча^дъ ктому`, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь.

16. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

17. сы'не человjь'чь, до'мъ i=и~левъ всели'ся на земли`
свое'й, и= w=скверни'ша ю=` путе'мъ свои'мъ и= кумi'рми
свои'ми и= нечистота'ми свои'ми, и= по нечистотjь`
мjь^сячная и=му'щiя бы'сть пу'ть и='хъ пред\ъ лице'мъ
мои'мъ:

18. и= и=злiя'хъ jа='рость мою` на ня`, кро'ви ра'ди,
ю='же пролiя'ша на зе'млю, и= кумi'рми свои'ми w=скверни'ша
ю=`,

19. и= разсы'пахъ я=` во jа=зы'ки и= развjь'яхъ я=`
во страны^: по пути` и='хъ и= по начина'нiю и='хъ суди'хъ
и=`мъ.

20. И= внидо'ша во jа=зы'ки, въ ня'же внидо'ша та'мw,
и= w=скверни'ша и='мя мое` ст~о'е, внегда` глаго'латися
и=`мъ: лю'дiе гд\сни сi'и и= w\т земли` своея` и=зыдо'ша.

21. И= пощади'хъ я=` и='мене ра'ди моегw` ст~а'гw <е>='же
w=скверни'ша до'мъ i=и~левъ во jа=зы'цjьхъ, а='може
внидо'ша.

22. Тогw` ра'ди рцы` до'му i=и~леву: сiя^ гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: не ва'мъ а='зъ творю`, до'ме i=и~левъ, но и='мене
моегw` ра'ди ст~а'гw, <е>='же w=скверни'сте во jа=зы'цjьхъ,
та'мw а='може внидо'сте.

23. И= w=сщ~у` и='мя мое` вели'кое, w=скверне'нное
во jа=зы'цjьхъ, <е>='же w=скверни'сте средjь` и='хъ,
и= о<у>=разумjь'ютъ jа=зы'цы, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, внегда` w=сщ~у'ся въ
ва'съ пред\ъ <о>=чи'ма и='хъ.

24. И= возму` вы` w\т jа=зы^къ и= соберу` вы` w\т всjь'хъ
земе'ль, и= введу` вы` въ зе'млю ва'шу,

25. и= воскроплю` на вы` во'ду чи'сту, и= w=чи'ститеся
w\т всjь'хъ нечисто'тъ ва'шихъ и= w\т всjь'хъ кумi'рwвъ
ва'шихъ, и= w=чи'щу ва'съ.

26. И= да'мъ ва'мъ се'рдце но'во и= ду'хъ но'въ да'мъ
ва'мъ, и= w\тиму` се'рдце ка'менное w\т пло'ти ва'шея
и= да'мъ ва'мъ се'рдце пло'тяно, и= дх~ъ мо'й да'мъ
въ ва'съ:

27. и= сотворю`, да въ за'повjьдехъ мои'хъ хо'дите,
и= суды` моя^ сохраните` и= сотворите` я=`.

28. И= вселите'ся на земли`, ю='же да'хъ <о>=тц<е>'мъ
ва'шымъ, и= бу'дете ми` въ лю'ди, а='зъ же бу'ду ва'мъ
въ бг~а.

29. И= сп~су` вы` w\т всjь'хъ нечисто'тъ ва'шихъ (и=
w=чи'щу вы` w\т грjь^хъ ва'шихъ всjь'хъ), и= призову`
пшени'цу и= о<у>=мно'жу ю=`, и= не да'мъ на вы` гла'да:

30. и= распложу` пло'дъ древе'сный и= плоды` с<е>'льныя,
jа='кw да не прiи'мете ктому` гла'дныя о<у>=кори'зны
во jа=зы'цjьхъ.

31. И= помяне'те пути^ своя^ sлы^я и= начина^нiя ва^ша
не блага^я, и= вознегоду'ете пред\ъ лице'мъ и='хъ w=
беззако'нiихъ ва'шихъ и= w= ме'рзостехъ ва'шихъ.

32. Не ва'съ ра'ди а='зъ творю`, до'ме i=и~левъ, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь, вjь'стно да бу'детъ ва'мъ, (до'ме i=и~левъ:)
постыди'теся и= о<у>=срами'теся w\т путi'й ва'шихъ,
до'ме i=и~левъ.

33. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: во'ньже де'нь w=чи'щу
вы` w\т всjь'хъ беззако'нiй ва'шихъ и= населю` гра'ды,
и= соградя'тся пусты^ни,

34. и= земля` поги'бшая воздjь'лается вмjь'стw тогw`,
jа='кw погубле'на бы'сть пред\ъ <о>=чи'ма вся'кагw
мимоходя'щагw:

35. и= реку'тъ: земля` <о>='ная поги'бшая бы'сть jа='кw
вертогра'дъ сла'дости, и= гра'ди w=пустjь'вшiи и= разоре'ннiи
и= раско'паннiи, забра'лы о<у>=твержде'нни ста'ша:

36. и= о<у>=разумjь'ютъ jа=зы'цы, <е>=ли'цы w=ста'нутся
w='крестъ ва'съ, jа='кw а='зъ гд\сь возгради'хъ разор<е>'нныя
и= насади'хъ погубл<е>'нныя: а='зъ гд\сь гл~ахъ и=
сотворю`.

37. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, <е>=ще` w=бря'щуся
до'му i=и~леву, <е>='же сотвори'ти и=`мъ: о<у>=мно'жу
и=`хъ jа='кw <о>='вцы, человjь'ки jа='кw <о>='вцы ст~ы^я,

38. jа='кw <о>='вцы i=ер\сли^мли во пра'здникахъ <е>=гw`,
та'кw бу'дутъ гра'ди w=пустjь'вшiи по'лни ста'дъ человjь'ческихъ:
и= о<у>=разумjь'ютъ, jа='кw а='зъ гд\сь.

Глава` 37.

И= бы'сть на мнjь` рука` гд\сня, и= и=зведе' мя въ
дс~jь гд\сни и= поста'ви мя` средjь` по'ля: се' же
бя'ше по'лно косте'й человjь'ческихъ:

2. и= w=бведе' мя w='крестъ и='хъ w='колw, и= се`,
мнw'ги sjьлw` на лицы` по'ля, и= се`, су^хи sjьлw`.

3. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, w=живу'тъ ли
кw'сти сiя^; И= реко'хъ: гд\си бж~е, ты` вjь'си сiя^.

4. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, прорцы` на
кw'сти сiя^ и= рече'ши и=`мъ: кw'сти сухi^я, слы'шите
сло'во гд\сне:

5. се` гл~етъ а=дwнаi` гд\сь косте'мъ си^мъ: се`, а='зъ
введу` въ ва'съ ду'хъ живо'тенъ

6. и= да'мъ на ва'съ жи^лы, и= возведу` на ва'съ пло'ть
и= простру` по ва'мъ ко'жу, и= да'мъ дх~ъ мо'й въ ва'съ,
и= w=живете` и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь.

7. И= прореко'хъ, jа='коже заповjь'да ми` гд\сь. И=
бы'сть гла'съ внегда` ми` пр\оро'чествовати, и= се`,
тру'съ, и= совокупля'хуся кw'сти, ко'сть къ ко'сти,
ка'яждо ко соста'ву своему`.

8. И= ви'дjьхъ, и= се`, бы'ша и=`мъ жи^лы, и= пло'ть
растя'ше, и= восхожда'ше (и= протяже'ся) и=`мъ ко'жа
верху`, ду'ха же не бя'ше въ ни'хъ.

9. И= рече` ко мнjь`: прорцы` w= ду'сjь, прорцы`, сы'не
человjь'чь, и= рцы` ду'хови: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
w\т четы'рехъ вjь'трwвъ прiиди`, ду'ше, и= вду'ни на
м<е>'ртвыя сiя^, и= да w=живу'тъ.

10. И= прореко'хъ, jа='коже повелjь` ми`, и= вни'де
въ ня` ду'хъ жи'зни, и= w=жи'ша и= ста'ша на нога'хъ
свои'хъ, собо'ръ мно'гъ sjьлw`.

11. И= рече` гд\сь ко мнjь` гл~я: сы'не человjь'чь,
сiя^ кw'сти ве'сь до'мъ i=и~левъ <е>='сть, тi'и бо
глаго'лютъ: су^хи бы'ша кw'сти на'шя, поги'бе наде'жда
на'ша, о<у>=бiе'ни бы'хомъ.

12. Тогw` ра'ди прорцы` (сы'не человjь'чь) и= рцы`
къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ w\тве'рзу
гро'бы ва'шя и= и=зведу` ва'съ w\т грw'бъ ва'шихъ,
лю'дiе мои`, и= введу` вы` въ зе'млю i=и~леву:

13. и= о<у>=вjь'сте, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь, внегда`
w\тве'рсти ми` гро'бы ва'шя, <е>='же возвести' ми ва'съ
w\т гробw'въ ва'шихъ, лю'дiе мои`: и= да'мъ дх~ъ мо'й
въ ва'съ, и= жи'ви бу'дете,

14. и= поста'влю вы` на земли` ва'шей, и= о<у>=вjь'сте,
jа='кw а='зъ гд\сь: гл~ахъ и= сотворю`, гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь.

15. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

16. сы'не человjь'чь, возми` себjь` же'злъ <е>=ди'нъ
и= напиши` на не'мъ i=у'ду и= сы'ны i=и~л<е>вы прилежа'щыя
къ нему`: и= же'злъ вторы'й возми` себjь` и= напиши`
на не'мъ i=w'сифа, же'злъ <е>=фре'мовъ, и= вся^ сы'ны
i=и~л<е>вы приложи'вшыяся къ нему`:

17. и= совокупи` я=` дру'гъ ко дру'гу себjь` въ же'злъ
<е>=ди'нъ, <е>='же связа'ти я=`, и= бу'дутъ (вку'пjь)
въ руцjь` твое'й:

18. и= бу'детъ, <е>=гда` реку'тъ къ тебjь` сы'нове
людi'й твои'хъ, вопроша'юще: не возвjьсти'ши ли на'мъ
ты`, что` су'ть сiя^ тебjь`;

19. и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
се`, а='зъ поиму` пле'мя i=w'сифово, <е>='же <е>='сть
въ руцjь` <е>=фре'мовjь, и= племена` i=и~л<е>ва прилежа^щая
къ нему`, и= да'мъ я=` въ пле'мя i=у'дино, и= бу'дутъ
въ же'злъ <е>=ди'нъ въ руцjь` i=у'динjь.

20. И= бу'дутъ жезли`, на ни'хже писа'ти бу'деши, въ
руцjь` твое'й пред\ъ <о>=чи'ма и='хъ,

21. и= рече'ши къ ни^мъ: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь:
се`, а='зъ пое'млю ве'сь до'мъ i=и~левъ w\т среды`
jа=зы'кwвъ, а='може внидо'ша, и= соберу` я=` w\т всjь'хъ
су'щихъ w='крестъ и='хъ и= введу` и=`хъ въ зе'млю i=и~леву,

22. и= да'мъ я=` во jа=зы'къ на земли` мое'й и= въ
гора'хъ i=и~левыхъ: и= кня'зь <е>=ди'нъ бу'детъ во
всjь'хъ си'хъ царе'мъ, и= не бу'дутъ ктому` въ два`
jа=зы^ка, ни раздjьля'тся ктому` на два` ца^рства,

23. да не w=скверня'ются ктому` въ кумi'рjьхъ свои'хъ
и= въ ме'рзостехъ свои'хъ и= во всjь'хъ нече'стiихъ
свои'хъ: и= и=зба'влю я=` w\т всjь'хъ беззако'нiй и='хъ,
и='миже согрjьши'ша, и= w=чи'щу я=`, и= бу'дутъ ми`
въ лю'ди, и= а='зъ бу'ду и=`мъ въ бг~а.

24. И= ра'бъ мо'й давi'дъ кня'зь средjь` и='хъ и= па'стырь
<е>=ди'нъ бу'детъ всjь'хъ, jа='кw въ за'повjьдехъ мои'хъ
ходи'ти бу'дутъ и= суды` моя^ сохраня'тъ и= сотворя'тъ
я=`,

25. и= вселя'тся на земли` свое'й, ю='же да'хъ рабу`
моему` i=а'кwву, на не'йже жи'ша та'мw <о>=тцы` и='хъ,
и= вселя'тся на не'й тi'и и= сы'нове и='хъ и= сы'нове
сынw'въ и='хъ да'же до вjь'ка: и= давi'дъ ра'бъ мо'й
кня'зь и='хъ бу'детъ во вjь'къ.

26. И= о<у>=твержу` и=`мъ завjь'тъ ми'ренъ, и= завjь'тъ
вjь'ченъ бу'детъ съ ни'ми, и= о<у>=кореню` я=` и= о<у>=мно'жу,

27. и= да'мъ w=сщ~е'нiе мое` посредjь` и='хъ во вjь'къ,
и= бу'детъ вселе'нiе мое` въ ни'хъ, и= бу'ду и=`мъ
бг~ъ, а= <о>=ни` бу'дутъ ми` лю'дiе:

28. и= о<у>=вjь'дятъ jа=зы'цы, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь w=сщ~а'яй я=`, внегда` бу'дутъ ст~а^я моя^ средjь`
и='хъ во вjь'къ.

Глава` 38.

И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь` гл~я:

2. сы'не человjь'чь, о<у>=тверди` лице` твое` на гw'га
и= на зе'млю магw'га кня'зя рw'съ {<Е>=вр.: рw'шъ, славе'н.:
глава` и=ли` гла'внjьйшiй.}, мосо'ха и= fове'ля, и=
прорцы` на'нь,

3. и= рцы` <е>=му`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`,
а='зъ на тя`, гw'гъ, и= на кня'зя рw'съ, мосо'ха и=
fове'ля,

4. и= w=бращу' тя w='крестъ, и= вложу` о<у>=зду` въ
ч<е>'люсти твоя^, и= соберу' тя и= всю` си'лу твою`,
ко'ни и= ко'нники w=болч<е>'ны во броня^ вся^, собо'ръ
мно'гъ, шле'мы и= мечы` и= щиты` вси` тi'и и=му'ще:

5. пе'рсяне и= му'ряне, и= лv'дяне и= лiвv'ане, вси`
сi'и щиты` и= шле'мы и=му'ще:

6. гоме'ръ и= вси` и=`же w='крестъ <е>=гw`, до'мъ fоргама'нь
w\т кон<е>'цъ сjь'вера и= вси` и=`же w='крестъ <е>=гw`,
и= jа=зы'цы мно'зи съ тобо'ю.

7. О<у>=гото'вися, о<у>=гото'вися са'мъ ты` и= ве'сь
со'нмъ тво'й со'браный съ тобо'ю, и= бу'деши ми` въ
пре'днюю стражбу`.

8. W\т днi'й мно'жайшихъ о<у>=гото'вишися, и= въ послjь^дняя
лjь^та прiи'деши, и= прiи'деши на зе'млю низвраще'нную
w\т меча`, со'браныхъ w\т jа=зы^къ мно'гихъ на зе'млю
i=и~леву, jа='же бы'сть пуста` весьма`: и= тi'и w\т
jа=зы^къ и=зыдо'ша, и= вселя'тся съ ми'ромъ вси`.

9. И= взы'деши а='ки до'ждь и= прiи'деши а='ки w='блакъ,
покры'ти зе'млю, и= паде'ши ты` и= вси` и=`же w='крестъ
теб<е>`, и= jа=зы'цы мно'зи съ тобо'ю.

10. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: и= бу'детъ въ то'й
де'нь, взы'дутъ глаго'лы на се'рдце твое`,

11. и= помы'слиши помышл<е>'нiя sла^я и= рече'ши: взы'ду
на зе'млю w\тве'рженую, прiиду` на молча'щыя въ тишинjь`
и= живу'щыя ми'рнw, на вся^ живу'щыя на земли`, на
не'йже нjь'сть w=гра'ды, ни две'рiй, ни вере'й,

12. <е>='же плjьни'ти плjь'нъ и= взя'ти кwры'сти и='хъ,
<е>='же w=брати'ти ру'ку мою` на зе'млю w=пустоше'ную,
jа='же насели'ся, и= на jа=зы'къ со'браный w\т jа=зы'кwвъ
мно'гихъ, сотвори'вшихъ притяжа^нiя и=мjь'нiй и= живу'щихъ
на пу'пjь земли`.

13. Сава` и= деда'нъ и= купцы` кархидо'нстiи и= вся^
в<е>'си и='хъ реку'тъ тебjь`: <е>=да` на плjьне'нiе,
<е>='же плjьни'ти, ты` гряде'ши, и= взя'ти кwры'сти;
и= собра'лъ <е>=си` лю'ди твоя^ взя'ти сребро` и= зла'то,
w\твести` притяжа^нiя и= и=мjь^нiя, <е>='же плjьни'ти
плjь'нъ вели'къ.

14. Тогw` ра'ди прорцы`, сы'не человjь'чь, и= рцы`
гw'гу: сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: не въ то'й ли де'нь,
<е>=гда` жи'ти бу'дутъ лю'дiе мои` i=и~ль съ ми'ромъ,
воста'неши;

15. и= прiи'деши w\т мjь'ста своегw` w\т конца` сjь'вера,
и= jа=зы'цы мно'зи съ тобо'ю: кw'нницы на ко'нехъ вси`,
собо'ръ вели'къ и= си'ла мно'га,

16. и= взы'деши на лю'ди моя^ i=и~ля, jа='кw w='блакъ
покры'ти зе'млю: въ послjь^днiя дни^ бу'детъ, и= возведу'
тя на зе'млю мою`, да мя` о<у>=вjь'дятъ вси` jа=зы'цы,
<е>=гда` w=сщ~у'ся въ тебjь` пред\ъ ни'ми, (<w>, гw'гъ!)

17. Сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь гw'гу: ты` <е>=си`,
w= не'мже гл~ахъ во дни^ п<е>'рвыя руко'ю ра^бъ мои'хъ
пр\орw'къ i=и~левыхъ, проре'кшихъ въ w='ныя дни^ и=
лjь^та, <е>='же привести' тя на ня`.

18. И= бу'детъ въ то'й де'нь, во'ньже прiи'детъ гw'гъ
на зе'млю i=и~леву, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь, взы'детъ
jа='рость моя` во гнjь'вjь мое'мъ

19. и= рв<е>'нiя моя^ во <о>=гни` гнjь'ва моегw`: гл~ахъ,
а='ще не бу'детъ въ то'й де'нь тру'съ вели'къ на земли`
i=и~левjь:

20. и= потрясу'тся w\т лица` гд\сня ры^бы мwрскi'я
и= пти^цы неб<е>'сныя, и= sвjь'рiе по'льнiи и= вси`
га'ди по'лзающiи по земли`, и= вси` человjь'цы и=`же
на лицы` земли`, и= расто'ргнутся го'ры и= паду'тъ
д<е>'бри, и= вся'ка стjьна` на зе'млю паде'тъ.

21. И= призову` на'нь ве'сь стра'хъ ме'чный, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь: ме'чь человjь'ка на бра'та <е>=гw`
бу'детъ.

22. И= w\тсужду` <е>=му` сме'ртiю и= кро'вiю, и= дожде'мъ
потопля'ющимъ и= ка'менiемъ гра'днымъ, <о>='гнь и=
ка'мень горя'щь w=дождю` на'нь и= на вся^ су'щыя съ
ни'мъ и= на jа=зы'ки мнw'гiя съ ни'мъ:

23. и= возвели'чуся и= w=сщ~у'ся, и= просла'влюся и=
о<у>=вjь'данъ бу'ду пред\ъ jа=зы^ки мно'гими, и= о<у>=вjь'дятъ,
jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь.

Глава` 39.

И= ты`, сы'не человjь'чь, прорцы` на гw'га и= рцы`:
сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: се`, а='зъ на тя`, гw'гъ,
кня'зя рw'съ, мосо'ха и= fове'ля,

2. и= соберу' тя и= наста'влю тя`, и= возведу' тя w\т
конца` сjь'вера и= возведу' тя на го'ры i=и~л<е>вы:

3. и= и=сто'ргну лу'къ тво'й w\т руки` твоея` лjь'выя
и= стрjь'лы твоя^ w\т руки` твоея` десны'я,

4. и= поражу' тя на гора'хъ i=и~левыхъ, и= паде'ши
ты` и= вси` и=`же w='крестъ теб<е>`, и= jа=зы'цы и=`же
съ тобо'ю w\тдадя'тся во мно'жество пти'цъ вся'кому
паря'щему, и= всjь^мъ sвjьр<е>'мъ пw'льнымъ да'хъ тя`
на и=з\ъяде'нiе:

5. на лицы` по'ля паде'ши, jа='кw а='зъ гл~ахъ, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь.

6. И= пущу` <о>='гнь на магw'га, и= населя'тся <о>='строви
съ ми'ромъ,

7. и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь, и=
и='мя мое` ст~о'е вjь'стно бу'детъ средjь` людi'й мои'хъ
i=и~ля, и= не w=скверни'тся и='мя мое` ст~о'е ктому`,
и= о<у>=вjь'дятъ вси` jа=зы'цы, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь ст~ы'й средjь` i=и~ля.

8. Се`, приспjь`, и= о<у>=вjь'си, jа='кw бу'детъ, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь: се` <е>='сть де'нь, w= не'мже гл~ахъ,

9. и= и=зы'дутъ живу'щiи во градjь'хъ i=и~левыхъ, и=
пожгу'тъ <о>=ру'жiе, и= щиты` и= ко'пiя, и= лу'ки и=
стрjь'лы, и= жезлы` ручны^я и= су^лицы, и= раждегу'тъ
и='ми <о>='гнь се'дмь лjь'тъ:

10. и= не во'змутъ древе'съ съ по'ля, ни и=зсjьку'тъ
w\т дубра'вы, но <о>=ру'жiемъ раждегу'тъ <о>='гнь,
и= плjьня'тъ плjьни'вшыя и=`хъ и= расхи'тятъ расхи'тившихъ
я=`, гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

11. И= бу'детъ, въ то'й де'нь да'мъ гw'гу мjь'сто наро'чито,
гро'бъ во i=и~ли, %[многопогреба'тельно%], прише'дшихъ
на восто'къ мо'ря, и= заградя'тъ о<у>='стiе де'бри
и= погребу'тъ та'мw гw'га и= все` мно'жество <е>=гw`,
и= прозове'тся та` де'брь: %[многопогреба'тельное гw'га%].

12. И= закопа'ютъ я=` до'мъ i=и~левъ, да w=чи'стится
земля` въ се'дмь мц\съ,

13. и= погребу'тъ я=` вси` лю'дiе земли`, и= бу'детъ
и=`мъ и=мени'то, во'ньже де'нь просла'влюся, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь.

14. И= муже'й всегда` поста'вятъ w=бходи'ти всю` зе'млю,
<е>='же погребсти` w=ста'вшихся на лицы` земли` и=
w=чи'стити ю=` по седми` мц\сjьхъ, и= взы'щутъ w=па'снw.

15. Вся'къ проходя'й зе'млю и= о<у>=зрjь'вый ко'сть
человjь'чу сотвори'тъ о<у>= нея` зна'менiе, до'ндеже
погребу'тъ ю=` погреба'ющiи въ де'бри, многопогреба'тельнjьмъ
гw'говjь.

16. И='бо и='мя мjь'сту (прозове'тся) %[паде'нiе многопогреба'тельное%]:
и= w=чи'стится земля`.

17. И= ты`, сы'не человjь'чь, рцы`: сiя^ гл~етъ а=дwнаi`
гд\сь: рцы` вся'цjьй пти'цjь паря'щей и= ко вся'кому
sвjь'рю се'льному: собери'теся и= прiиди'те w\т всjь'хъ
w=кре'стныхъ <е>=гw` на заколе'нiе мое`, <е>='же закла'хъ
ва'мъ, закла'нiе ве'лiе на гора'хъ i=и~левыхъ, jа=ди'те
мяса` и= пi'йте кро'вь:

18. мяса` и=споли'нwвъ и=з\ъя'сте и= кро'вь князе'й
земны'хъ и=спiете`, <о>=вны` и= тельцы`, и= козлы`
и= волы` ту'чнiи вси`:

19. и= да jа='сте ту'къ до сы'тости и= и=спiете` кро'вь
до пiя'нства w\т закла'нiя моегw`, <е>='же закла'хъ
ва'мъ:

20. и= насы'титеся w\т трапе'зы моея`, w\т коня` и=
вса'дника, и=споли'на и= вся'кагw му'жа во'инскагw,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

21. И= да'мъ сла'ву мою` въ ва'съ, и= о<у>='зрятъ вси`
jа=зы'цы су'дъ мо'й, <е>=го'же сотвори'хъ, и= ру'ку
мою`, ю='же наведо'хъ на ня`,

22. и= о<у>=вjь'сть до'мъ i=и~левъ, jа='кw а='зъ <е>='смь
гд\сь бг~ъ и='хъ w\т сегw` дне` и= въ про'чыя.

23. И= о<у>=вjь'дятъ вси` jа=зы'цы, jа='кw грjьхw'въ
ра'ди свои'хъ плjьне'ни бы'ша до'мъ i=и~левъ, поне'же
w\тверго'шася мен<е>`, и= w\тврати'хъ лице` мое` w\т
ни'хъ и= преда'хъ я=` въ ру'цjь врагw'въ и='хъ, и=
падо'ша мече'мъ вси`:

24. по нечистота'мъ и='хъ и= по беззако'нi<е>мъ и='хъ
сотвори'хъ и=`мъ и= w\тврати'хъ лице` мое` w\т ни'хъ.

25. Тогw` ра'ди сiя^ гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: нн~jь возвращу`
плjьне'нiе i=а'кwвле и= поми'лую до'мъ i=и~левъ, и=
возревну'ю и='мене ра'ди моегw` ст~а'гw:

26. и= во'змутъ безче'стiе свое` и= вся'кую непра'вду
свою`, <е>='юже непра'вдоваша, <е>=гда` вселя'тся на
земли` свое'й съ ми'ромъ и= не бу'детъ о<у>=страша'ющагw,

27. внегда` возвращу` я=` w\т jа=зы^къ и= соберу` я=`
w\т стра'нъ jа=зы'ческихъ и= w=сщ~у'ся въ ни'хъ пред\ъ
jа=зы^ки:

28. и= о<у>=вjь'дятъ, jа='кw а='зъ <е>='смь гд\сь бг~ъ
и='хъ, внегда` jа=влю'ся и=`мъ во jа=зы'цjьхъ и= соберу`
я=` на зе'млю и='хъ и= не w=ста'влю w\т ни'хъ та'мw
ктому`:

29. и= не w\твращу` лица` моегw` ктому` w\т ни'хъ,
зане` и=злiя'хъ jа='рость мою` на до'мъ i=и~левъ, гл~етъ
а=дwнаi` гд\сь.

Глава` 40.

И= бы'сть во два'десять пя'тое лjь'то плjьне'нiя на'шегw,
пе'рвагw мц\са, въ деся'тый де'нь мц\са, въ четвертоена'десять
лjь'то по плjьне'нiи гра'да, въ то'й де'нь бы'сть на
мнjь` рука` гд\сня: и= веде' мя та'мw,

2. въ видjь'нiи бж~iи веде' мя на зе'млю i=и~леву и=
поста'ви мя` на горjь` высо'цjь sjьлw`, на не'йже jа='кw
согражде'нiе гра'да пря'мw (полу'дне),

3. и= введе` мя` та'мw: и= се`, му'жъ, и= зра'къ <е>=гw`
бя'ше, jа='кw видjь'нiе мjь'ди блеща'щiяся, и= въ руцjь`
<е>=гw` бя'ше ве'рвь зи'ждущихъ и= тро'сть мjь'рительная.
То'й же стоя'ше о<у>= вра'тъ

4. и= рече` ко мнjь`: ви'дjьлъ ли <е>=си`, сы'не человjь'чь;
ви'ждь <о>=чи'ма твои'ма и= о<у>=ши'ма твои'ма слы'ши,
и= о<у>=чини` въ се'рдцы твое'мъ вся^, <е>=ли^ка а='зъ
показу'ю тебjь`, зане` тогw` ра'ди вше'лъ <е>=си` сjь'мw,
да покажу` тебjь`, и= пока'жеши ты` вся^, <е>=ли^ка
ви'диши, до'му i=и~леву.

5. И= се`, w=гра'да внjьу'ду w='крестъ хра'ма, и= въ
руцjь` му'жа мjь'ра тро'стяна шести` лакw'тъ въ ла'коть
шестодла'нный, и= и=змjь'ри предстjь'нiе ширину` ра'внw
тро'сти, и= высоту` <е>=гw` ра'внw тро'сти.

6. И= вни'де во врата` зря^щая на восто'къ седмiю`
степе'ньми, и= и=змjь'ри fее`, ше'сть w= сiю` страну`,
ше'сть же w=б\ъ <о>=ну`, и= <е>=ла'мъ {притво'ръ} две'рный
ра'внw тро'сти.

7. И= fее` {черто'гъ} ра'внw тро'сти въ долготу` и=
ра'внw тро'сти въ широту`, и= а=iла'мъ {подвw'и} средjь`
fеила'fъ {черто'гwвъ} шести` лакw'тъ. И= fее` второ'е
{вторы'й} ра'внw тро'сти въ широту` и= ра'внw тро'сти
въ долготу`, <е>=ла'мъ {притво'ръ} же пяти` лакw'тъ.

8. И= fее` {черто'гъ} тре'тiе ра'внw тро'сти въ долготу`
и= ра'внw тро'сти въ широту`,

9. <е>=ла'мъ же вра'тный, и='же бли'з\ъ <е>=ла'ма {притво'ра}
две'рнагw <о>=сми` лакw'тъ, а=iле'vъ же {подвw'и же
<е>=гw`} двою` лакте'й: и= <е>=ла'мъ {притво'ръ} две'рный
внутрьу'ду.

10. И= fее` дв<е>'рныя {черто'зи две'рнiи} пря'мw fее`
{черто'гwмъ}, три` w= сiю` страну` и= три` w=б\ъ <о>=ну`,
мjь'ра же <е>=ди'на трiе'мъ: и= мjь'ра <е>=ди'на а=iла'мъ
{подво'<е>мъ} сю'ду и= сю'ду.

11. И= размjь'ри широту` вхо'да вра'тнагw десяти` лакте'й,
широту' же вра'тную трина'десяти лакте'й,

12. и= ла'коть <е>=ди'нъ своди'мь пря'мw fееi'мъ {черто'гwмъ}
ла'ктя <е>=ди'нагw и= ла'ктя <е>=ди'нагw, предjь'лъ
сю'ду и= сю'ду, и= fее` шести` лакте'й w= сiю` страну`
и= шести` лакте'й w=б\ъ <о>=ну` страну`.

13. И= размjь'ри врата` w\т стjьны` fее` до стjьны`
fее`, широта` два'десяти и= пяти` лакте'й: сiя^ врата`
ко вратw'мъ,

14. и= непокрове'нное <е>=ла'ма {притво'ра} вра'тъ
шести'десятъ лакте'й, (*два'десяти пяти`) и= fее` {черто'гъ}
двора` w='крестъ,

15. и= непокрове'нное вра'тъ w\твнjь` въ непокрове'нное
(*вра'тъ) <е>=ла'ма вра'тъ внутрьу'ду пятьдеся'тъ лакте'й.

16. И= <о>=кw'нца сокров<е>'на fееi'мъ {въ черто'зjьхъ}
и= въ а=iла'мъ {подво'ехъ и='хъ} вну'трь вра'тъ двора`
w='крестъ: та'кожде и= <е>=ла'мъ {притво'рамъ} <о>=кw'нца
внутрьу'ду w='крестъ, и= на а=iла'мъ {и= на подво'ехъ}
фi'нiки сю'ду и= сю'ду (и=зва^яны).

17. И= введе' мя во дво'ръ вну'треннiй, и= се`, прегражд<е>'нiя
и= междустw'лпiя w='крестъ двора`, прегражде'нiй же
три'десять въ междусто'лпiихъ,

18. и= притво'ры проти'ву за'дней странjь` вра'тъ,
по долготjь` вра'тъ междусто'лпiе ни'жнее.

19. И= размjь'ри широту` двора` w\т непокрове'нагw
вра'тъ внjь'шнихъ вну'трь ко непокрове'ному вра'тъ
зря'щихъ внjь`, лакте'й сто` зря'щихъ на восто'къ:
и= введе' мя на сjь'веръ,

20. и= се`, врата` зря^щая на сjь'веръ двору` внjь'шнему,
и= размjь'ри я=`, долготу` и='хъ и= широту`.

21. И= fее` {черто'зи и='хъ} три` w= сiю` страну`,
три' же w=б\ъ <о>=ну`, и= а=iле'vъ {подвw'и и='хъ},
и= <е>=ла'мы {притво'ры и='хъ}, и= фi'нiки и='хъ: и=
бы'сть по мjь'рjь вра'тъ зря'щихъ на восто'къ, пяти'десяти
лакте'й долгота` и='хъ, а= широта` и='хъ дву'десяти
и= пяти` лакте'й:

22. и= <о>=кw'нца и='хъ, и= <е>=ла'мы, и= фi'нiки и='хъ,
jа='коже врата` зря^щая на восто'къ: и= седмiю` восхо'дами
восхожда'ху на ня`, и= <е>=ла'мы внутрьу'ду.

23. И= врата` двору` вну'треннему зря^щая ко вратw'мъ
сjь^вернымъ, jа='коже врата` зря^щая на восто'къ: и=
размjь'ри дво'ръ w\т вра'тъ до вра'тъ лакте'й сто`.

24. И= веде' мя къ ю='гу, и= се`, врата` зря^щая на
ю='гъ, и= размjь'ри я=`, и= fее` {черто'ги и='хъ},
и= а=iле'vа {подвw'и и='хъ}, и= <е>=ла'мы {притво'ры
и='хъ}, по тjь^мжде мjь'рамъ.

25. И= <о>=кw'нца и='хъ и= <е>=ла'мы w='крестъ jа='коже
и= <о>=кw'нца <е>=ла'гъ {w='ныя}, пяти'десяти лакте'й
долгота` и='хъ, а= широта` дву'десяти и= пяти` лакте'й,

26. и= се'дмь восхо'дwвъ и=`мъ, и= <е>=ла'мы внутрьу'ду,
и= фi'нiки и='хъ, <е>=ди'нъ w= сiю` страну`, а= другi'й
w=б\ъ <о>=ну` над\ъ а=iле'vъ {подво'ями и='хъ}.

27. И= врата` пря'мw вратw'мъ двора` вну'треннягw на
ю='гъ: и= размjь'ри дво'ръ w\т вра'тъ до вра'тъ на
ю='гъ, сто` лакте'й въ широту`.

28. И= введе' мя во дво'ръ вну'треннiй вра'тъ, jа=`же
на ю='гъ, и= размjь'ри врата`, jа=`же на ю='гъ, по
тjь^мжде мjь'рамъ:

29. и= fее` {черто'зи и='хъ}, и= а=iле'vъ {подвw'и
и='хъ}, и= <е>=ла'мы {притво'ры и='хъ} по тjь^мжде
мjь'рамъ.

30. И= <о>=кw'нца и='хъ и= <е>=ла'мы w='крестъ, пяти'десяти
лакте'й долгота` и='хъ, а= широта` дву'десяти и= пяти`
лакте'й.

31. <Е>=ла'мы же во дво'ръ внjь'шнiй, и= фi'нiки а=iле'vъ
{подво'<е>мъ и='хъ}, и= <о>='смь восхо'дwвъ.

32. И= введе' мя во врата` зря^щая на восто'къ, и=
размjь'ри я=` по тjь^мжде мjь'рамъ, и= fее` {черто'ги
и='хъ} и= а=iле'vъ {подвw'и} и= <е>=ла'мы {притво'ры
и='хъ} по тjь^мжде мjь'рамъ.

33. И= <о>=кw'нца и=`мъ, и= <е>=ла'мы {и= притво'рамъ
и='хъ} w='крестъ, пяти'десяти лакте'й долгота` и='хъ,
а= широта` и='хъ дву'десяти и= пяти` лакте'й.

34. И= <е>=ла'мы во дво'ръ вну'треннiй, и= фi'нiки
на а=iле'vъ {на подво'ехъ и='хъ} сю'ду и= сю'ду, и=
<о>='смь восхо'дwвъ и=`мъ.

35. И= введе' мя во врата` jа=`же на сjь'веръ, и= размjь'ри
по тjь^мжде мjь'рамъ,

36. и= fее` и= а=iле'vъ и= <е>=ла'мы, и= <о>=кw'нца
и=`мъ w='крестъ, пяти'десяти лакте'й долгота` и='хъ,
а= широта` дву'десяти и= пяти` лакте'й,

37. и= <е>=ла'мы во внjь'шнiй дво'ръ, и= фi'нiки а=iле'vу
{подво'<е>мъ и='хъ} сю'ду и= сю'ду, и= <о>='смь восхо'дwвъ
и=`мъ.

38. И= прегра^ды и='хъ, и= дв<е>'ри и='хъ, и= <е>=ла'мы
и='хъ пред\ъ враты` и='хъ вторы'ми сто'къ, та'мw и=змыва'ютъ
всесожж<е>'нiя.

39. Во <е>=ла'мjь {въ притво'рjь} же вра'тъ, двjь`
трап<е>'зы w= сiю` страну`, двjь' же w=б\ъ <о>=ну`,
<е>='же закала'ти на ни'хъ всесожж<е>'нiя, jа=`же за
грjьхи` и= jа=`же за невjь'дjьнiе.

40. И= созади` сто'ка всесожже'нiй две'рiй зря'щихъ
на сjь'веръ двjь` трап<е>'зы на восто'къ проти'ву за'дней
странjь` (две'рiй) вторы'хъ, и= проти'ву <е>=ла'ма
вра'тъ двjь` трап<е>'зы на восто'къ.

41. Четы'ри w= сiю` страну`, четы'ри же w=б\ъ <о>=ну`
проти'ву за'дней странjь` вра'тъ, на тjь'хъ закала'ютъ
закол<е>'нiя: пря'мw <о>=сми` трапе'зъ заколе'нiй:

42. четы'ри же трап<е>'зы всесожже'нiй ка'м<е>нны и=ст<е>'саны,
въ широту` ла'ктя <е>=ди'нагw и= по'лъ, въ долготу`
дву'хъ лакте'й и= по'лъ, а= въ высоту` ла'коть <е>=ди'нъ:
на ты^я возлага'ютъ <о>=ру^дiя, и='миже закала'ютъ
та'мw всесожж<е>'нiя и= закол<е>'нiя.

43. И= и=мjь'ютъ w=гражде'нiе ма'ло и=сте'сано на дла'нь
внутрьу'ду w='крестъ, верху' же трапе'зы покро'въ,
<е>='же покрыва'тися и=`мъ w\т дождя` и= зно'я.

44. И= введе' мя во дво'ръ вну'треннjьйшiй, и= се`,
двjь` прегра^ды во вну'треннjьйшемъ дворjь`, <е>=ди'на
проти'ву за'дней странjь` вра'тъ зря'щихъ на сjь'веръ,
вводя'щая на ю='гъ, а= друга'я проти'ву за'дней странjь`
вра'тъ су'щихъ на ю='гъ, зря'щихъ же къ сjь'веру.

45. И= рече` ко мнjь`: прегра'да сiя`, jа='же зри'тъ
на ю='гъ, жерц<е>'мъ <е>='сть, и=`же стрегу'тъ стражбу`
хра'ма:

46. а= прегра'да, jа='же зри'тъ къ сjь'веру, жерц<е>'мъ
<е>='сть стрегу'щымъ стра'жу тре'бника: тi'и су'ть
сы'нове саду'кwвы, приступа'ющiи w\т леvi'а ко гд\севи,
<е>='же служи'ти <е>=му`.

47. И= размjь'ри дво'ръ ста` лакте'й въ долготу` и=
въ широту` ста` лакте'й, на четы'ри страны^ <е>=гw`,
и= тре'бникъ пря'мw хра'му.

48. И= введе' мя во <е>=ла'мъ {притво'ръ} хра'ма: и=
размjь'ри а=i'лъ {подвw'и} <е>=ла'ма пяти` лакте'й
широту` w= сiю` страну`, пяти' же лакте'й w=б\ъ <о>=ну`,
широта' же две'рная четырехна'десяти лакте'й, и= бока`
дв<е>'рная <е>=ла'ма три` ла^кти w= сiю` страну`, три'
же w=б\ъ <о>=ну`.

49. Долгота' же <е>=ла'ма два'десять лакте'й, а= широта`
двана'десять лакте'й: и= десятiю` степе'ньми восхожда'ху
къ нему`, и= столпи` бя'ху о<у>= а=iла'ма {о<у>= подво'<е>въ},
<е>=ди'нъ w= сiю` страну`, а= другi'й w=б\ъ <о>=ну`
{Въ се'й главjь` и= въ други'хъ сея` кни'ги глава'хъ
w=ста'вл<е>ны <е>=вр<е>'йскiя рjь^чи въ соста'вjь,
поне'же во всjь'хъ гре'ческихъ перево'дjьхъ стоя'тъ
<е>=вр<е>'йскiя жь: а= лу'чшагw ра'ди вразумле'нiя
чита'тел<е>мъ, знач<е>'нiя и='хъ и=з\ъwбражены` под\ъ
соста'вомъ славе'нски.}.

Глава` 41.

И= введе' мя во хра'мъ, и= размjь'ри а=iла'мъ {подвw'и},
шести` лакте'й широта` w= сiю` страну` и= шести` лакте'й
широта` а=iла'мъ w=б\ъ <о>=ну`,

2. и= широта` вра'тъ де'сять лакте'й, и= бока` вра'тъ
пяти` лакте'й w= сiю` страну` и= пяти` w=б\ъ <о>=ну`:
и= и=змjь'ри долготу` и='хъ четы'редесять лакте'й,
а= широту` два'десять лакте'й.

3. И= вни'де во дво'ръ вну'треннiй, и= размjь'ри а=iла'мъ
две'рiй дву'хъ лакте'й, и= дв<е>'ри шести` лакте'й,
бока' же дв<е>'рная седми` лакте'й w= сiю` страну`
и= седми` w=б\ъ <о>=ну`.

4. И= размjь'ри долготу` две'рiй четы'редесять лакте'й,
а= широту` два'десять лакте'й пред\ъ лице'мъ хра'ма,
и= рече` ко мнjь`: сiе` ст~о'е ст~ы'хъ.

5. И= размjь'ри стjь'ну хра'ма шести` лакте'й и= широту`
страны` четы'рехъ лакте'й w='крестъ,

6. страны^ же страна` до страны` три'десять и= три`
два'щи: и= разстоя'нiе въ стjьнjь` хра'ма во страна'хъ
w='крестъ, <е>='же на прозра'къ бы'ти входя'щымъ, да
w\тню'дъ не прикаса'ются ко стjьна'мъ хра'ма.

7. Широта' же вы'шнiя страны` по приложе'нiю w\т стjьны`
къ вы'шней w='крестъ хра'ма, jа='кw да разширя'ется
свы'ше, и= да w\т до'льнихъ восхо'дятъ на гw'рняя,
а= w\т сре'днихъ на трекрw'вная.

8. И= ви'дjьхъ хра'ма высоту` w='крестъ разстоя'нiе
стра'нъ ра'вно тро'сти шести` лакте'й разстwя'нiя,

9. широта' же стjьны` страны` внjьу'ду пяти` лакте'й,
и= прw'чая между` страна'ми хра'ма,

10. и= между` прегра'дами широта` два'десяти лакте'й,
w=кру'жность w='крестъ хра'ма.

11. Дв<е>'ри же прегра'дъ ко про'чему две'рiй <е>=ди'ныхъ
jа=`же къ сjь'веру: и= две'рь <е>=ди'на къ ю='гу, широта'
же свjь'та про'чагw пяти` лакте'й широта` w='крестъ.

12. Раздjь'лъ же проти'ву про'чему а='ки къ мо'рю се'дмьдесятъ
лакте'й, широта` стjьны` раздjьля'ющiя, широта` w='крестъ
пя'ть лакте'й, и= долгота` <е>=я` де'вятьдесятъ лакте'й.

13. И= размjь'ри проти'ву хра'ма долготу` сто` лакте'й,
и= прw'чая и= раздjьля^ющая, и= стjь'ны и='хъ въ долготу`
сто` лакте'й.

14. И= широта` проти'ву хра'ма, и= прw'чая проти'ву
ста` лакте'й.

15. И= размjь'ри долготу` раздjь'лу проти'ву лицу`
про'чему созади` хра'му тому`, и= прw'чая w= сiю` страну`
и= w=б\ъ <о>=ну` ста` лакте'й долготу`: хра'мъ же и=
о<у>='глы, и= <е>=ла'мъ {притво'ръ} внjь'шнiй, до'ски
пw'стланы.

16. И= <о>='кна реш<е>'тчатая свjьщ<е>'нiя w='крестъ
трiе'мъ (страна'мъ) <е>='же приница'ти: хра'мъ же и=
jа=`же бли'з\ъ <е>=гw` о<у>=стла^на дре'вомъ w='крестъ,
и= помо'стъ, и= w\т помо'ста до <о>='конъ: <о>='кна
же w\творя'<е>ма троя'кw на приница'нiе,

17. и= да'же до до'му вну'треннягw и= до внjь'шнягw,
и= на все'й стjьнjь` w='крестъ вну'тренней и= внjь'шней
мjь^ры,

18. и= и=зва'яннiи херувi'ми и= фi'нiки: фi'нiкъ посредjь`
херувi'ма и= херувi'ма: два` лица^ херувi'му:

19. лице` человjь'ческо къ фi'нiку сю'ду и= сю'ду,
и= лице` льво'во къ фi'нiку сю'ду и= сю'ду, и=зва'янъ
ве'сь хра'мъ w='крестъ.

20. W\т помо'ста да'же до сво'да херувi'ми и= фi'нiки
и=зва'яни.

21. Ст~о'е же и= хра'мъ w\тверза'емь на четы'ри страны^,
пред\ъ лице'мъ ст~ы'хъ видjь'нiе jа='кw зра'къ тре'бника
древя'на,

22. три` ла^кти высота` <е>=гw`, а= долгота` дву` лакте'й,
и= широта` та'кожде: и=мjь'яше же ро'ги, и= w=снова'нiе
<е>=гw` и= стjь'ны <е>=гw` др<е>вя'ны. И= рече` ко
мнjь`: сiя` трапе'за, jа='же пред\ъ лице'мъ гд\снимъ:

23. дво'и же дв<е>'ри хра'му и= дво'и дв<е>'ри ст~о'му,

24. двои'мъ две'ремъ враща'ющымся: двjь` вер<е>и` <е>=ди^нымъ,
и= двjь` вер<е>и` вторы^мъ две'ремъ.

25. И= вая^нiя над\ъ ни'ми и= над\ъ две'рьми хра'ма
херувi'мъ и= фi'нiки, по вая'нiю ст~ы'хъ, и= древеса`
потр<е>'бна пред\ъ лице'мъ <е>=ла'ма {притво'ра} w\т
внjьу'ду,

26. и= <о>='кна сокров<е>'на. И= размjь'ри сю'ду и=
сю'ду въ покро'вjьхъ <е>=ла'ма, и= страны^ хра'ма древа'ми
сопряжены`.

Глава` 42.

И= введе' мя во дво'ръ внjь'шнiй на восто'ки, пря'мw
вра'тъ jа=`же къ сjь'веру, и= введе' мя (вну'трь),
и= се`, прегра'дъ пя'ть держа'щыяся про'чагw и= держа'щыяся
предjь'ла къ сjь'веру,

2. проти'ву лица` ста` лакте'й долгота` къ сjь'веру,
а= широта` пятьдеся'тъ лакте'й,

3. распи^саны jа='коже врата` двора` вну'треннягw,
и= jа='коже междустw'лпiя внjь'шнягw двора` чинорасполо'ж<е>ны,
прямоли^чны притво'ры три`.

4. И= пря'мw прегра'дамъ прохо'дъ десяти` лакте'й въ
широту`, во вну'тр<е>нняя пути` <е>=ди'нагw ла'ктя
на сто` лакте'й долгота`, и= дв<е>'ри и='хъ къ сjь'веру.

5. И= прохо'ди го'рничнiи та'кожде, jа='кw и=зница'ше
междусто'лпiе и=з\ъ негw`, w\т до'льнагw междусто'лпiя,
и= разстоя'нiе: си'це междусто'лпiе и= разстоя'нiе,

6. и= си'це притво'ры: поне'же трегу^бы бя'ху и= столпw'въ
не и=мjь'ша, jа='коже столпи` прегра'дъ: тогw` ра'ди
и=зница'ху и=з\ъ ни'жнихъ и= сре'днихъ w\т земли`.

7. И= свjь'тъ внjьу'ду, jа='коже прегра^ды двора` внjь'шнягw,
зря'щыя проти'ву прегра'дамъ, jа=`же къ сjь'веру, долгота`
пяти'десяти лакте'й.

8. Зане` долгота` прегра'дъ зря'щихъ во дво'ръ внjь'шнiй
бя'ше пяти'десяти лакте'й, и= ты^я су'ть прямоли^чны
тjь^мъ: все' же (бjь`) ста` лакте'й.

9. Дв<е>'ри же прегра'дъ тjь'хъ вхо'да, и=`же на восто'ки,
<е>='же входи'ти и='ми w\т двора` внjь'шнягw,

10. по свjь'ту су'щагw въ нача'лjь прохо'да: и= къ
ю='гу на лице` ю='га, и= пря'мw про'чему, и= пря'мw
раздjьле'нiя, и= прегра^ды,

11. и= прохо'дъ проти'ву лицу` и='хъ, по мjь'рамъ прегра'дъ
jа=`же къ сjь'веру и= по долготjь` и='хъ и= по широтjь`
и='хъ, и= по всjь^мъ и=схо'дwмъ и='хъ и= по всjь^мъ
враще'нi<е>мъ и='хъ, и= по свjь'тwмъ и='хъ и= по две'ремъ
и='хъ,

12. прегра'дъ jа=`же къ ю='гу, и= по две'ремъ w\т нача'ла
прохо'да а='ки къ свjь'ту разстоя'нiя тро'сти, и= на
восто'къ <е>='же входи'ти и='ми.

13. И= рече` ко мнjь`: прегра^ды, jа=`же къ сjь'веру,
и= прегра^ды, jа=`же къ ю='гу, су'щыя проти'ву лицу`
разстоя'нiй, сiя^ су'ть прегра^ды ст~а'гw, въ ни'хже
jа=дя'тъ жерцы` сы'нове саду'кwвы, и=`же приступа'ютъ
ко гд\севи, ст~а^я ст~ы'хъ, и= та'мw положа'тъ ст~а^я
ст~ы'хъ и= же'ртву, и= jа=`же за грjьхи` и= jа=`же
за невjь'дjьнiе, поне'же мjь'сто ст~о <е>='сть.

14. Да не вхо'дятъ та'мw, кромjь` жерц<е>'въ, и= да
не и=схо'дятъ w\т ст~а'гw во дво'ръ внjь'шнiй, jа='кw
да пр\снw ст~и бу'дутъ принося'щiи, и= да не прикаса'ются
ри'замъ и='хъ, въ ни'хже слу'жатъ, поне'же ст~а су'ть,
но да w=блеку'тся въ ри^зы и='ны, <е>=гда` прикаса'ются
лю'демъ.

15. И= соверши'ся размjь'ренiе хра'ма внутрьу'ду. И=
и=зведе' мя по пути` вра'тъ зря'щихъ на восто'къ, и=
размjь'ри подо'бiе хра'ма w='крестъ чинорасположе'нiемъ.

16. И= ста` созади` вра'тъ зря'щихъ на восто'къ, и=
размjь'ри пя'ть сw'тъ тро'стiю мjь'рною.

17. И= w=брати'ся на сjь'веръ, и= размjь'ри на лице`
сjь'вера лакте'й пя'ть сw'тъ тро'стiю мjь'рною.

18. И= w=брати'ся къ мо'рю, и= размjь'ри на лице` мо'ря
пя'ть сw'тъ лакте'й тро'стiю мjь'рною.

19. И= w=брати'ся на ю='гъ, и= размjь'ри проти'ву ю='гу
пя'ть сw'тъ тро'стiю мjь'рною.

20. Четы'ри страны^ то'южде тро'стiю: и= расположи`
<е>=го`, и= w=гра'ду w='крестъ <е>=му`, пя'ть сw'тъ
лакте'й (долготу`) на восто'къ, и= пя'ть сw'тъ лакте'й
широту`, <е>='же разлуча'ти между` ст~ы'ми и= между`
предстjь'нiемъ су'щимъ въ чиноположе'нiи хра'ма.

Глава` 43.

И= веде' мя ко вратw'мъ зря'щымъ на восто'ки и= и=зведе'
мя:

2. и= се`, сла'ва бг~а i=и~лева грядя'ше по пути` вра'тъ
зря'щихъ на восто'ки, и= гла'съ полка` а='ки гла'съ
о<у>=сугубля'ющихъ мно'гихъ, и= земля` свjьтя'шеся
а='ки свjь'тъ w\т сла'вы <е>=гw` w='крестъ.

3. И= видjь'нiе, <е>='же ви'дjьхъ, по видjь'нiю, <е>='же
ви'дjьхъ, <е>=гда` вхожда'хъ пома'зати гра'дъ: и= видjь'нiе
колесни'цы, ю='же ви'дjьхъ, подо'бяшеся видjь'нiю,
<е>='же ви'дjьхъ на рjьцjь` хова'ръ. И= падо'хъ на
лице` мое`.

4. Сла'ва же гд\сня вни'де во хра'мъ по пути` вра'тъ
зря'щихъ на восто'къ.

5. И= взя` мя` ду'хъ и= введе' мя во дво'ръ вну'треннiй:
и= се`, по'лнъ сла'вы до'мъ гд\сень.

6. И= ста'хъ, и= се`, гла'съ w\т хра'ма гл~ющагw ко
мнjь`, и= му'жъ стоя'ше бли'з\ъ мен<е>`

7. и= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, ви'дjьлъ ли
<е>=си` мjь'сто пр\сто'ла моегw` и= мjь'сто стопы`
но'гъ мои'хъ, и=дjь'же всели'тся и='мя мое` средjь`
до'му i=и~лева во вjь'къ; и= не w=скверня'тъ ктому`
и='мене моегw` ст~а'гw до'мъ i=и~левъ, тi'и и= старjь^йшины
и='хъ во блуже'нiи свое'мъ и= во о<у>=бi'йствахъ старjь'йшинъ
свои'хъ средjь` себ<е>`,

8. внегда` полага'ху преддве'рiе мое` во преддве'рiихъ
свои'хъ и= пра'ги моя^ бли'з\ъ пра'гwвъ свои'хъ: и=
да'ша стjь'ну мою` jа='кw держа'щуюся мен<е>` и= <о>='нjьхъ,
и= w=скверни'ша и='мя мое` ст~о'е въ беззако'нiихъ
свои'хъ, jа=`же творя'ху: и= сконча'хъ я=` въ jа='рости
мое'й и= во и=збiе'нiи:

9. и= нн~jь да w\три'нутъ блуже'нiе свое` и= о<у>=бi^йства
старjь'йшинъ свои'хъ w\т мен<е>`, и= вселю'ся средjь`
и='хъ во вjь'къ.

10. Ты' же, сы'не человjь'чь, покажи` до'му i=и~леву
хра'мъ, и= да преста'нутъ w\т грjьхw'въ свои'хъ: и=
видjь'нiе <е>=гw`, и= чиноположе'нiе <е>=гw`,

11. и= тi'и прiи'мутъ ка'знь свою` w= всjь'хъ, jа=`же
сотвори'ша: и= распи'шеши хра'мъ и= о<у>=гото'ванiе
<е>=гw`, и= и=схо'ды <е>=гw` и= вхо'ды <е>=гw`, и=
бытiе` <е>=гw` и= вся^ повелjь^нiя <е>=гw` и= вся^
зако'ны <е>=гw` возвjьсти'ши и=`мъ и= да впи'шеши пред\ъ
ни'ми, и= снабдя'тъ вся^ w=правда^нiя моя^ и= вся^
повелjь^нiя моя^ и= сотворя'тъ я=`.

12. И= расписа'нiе хра'ма на верху` горы`: вси` предjь'лы
<е>=гw` w='крестъ ст~а^я ст~ы'хъ су'ть.

13. Се'й зако'нъ хра'ма, и= сiя` мjь'ра тре'бника,
въ ла'коть ла'ктя и= дла'ни, нjь'дро глубины` ла'коть
на ла'коть и= ла'коть въ широту`, и= w=гражде'нiе о<у>='стiя
<е>=му` w='крестъ, пя'ди.

14. И= сiя` высота` тре'бника, и= w\т глубины` нача'ла
вдоле'нiя <е>=гw` ко w=чисти'лищу вели'кому, <е>='же
внизу`, дву'хъ лакте'й, широта' же ла'коть: а= w\т
w=чисти'лища ма'лагw ко w=чисти'лищу вели'кому ла^кти
четы'ри, и= широта` ла'коть.

15. И= а=рiи'лъ четы'рехъ лакте'й, а= w\т а=рiи'ла
и= вы'ше рогw'въ ла'коть:

16. а=рiи'лъ же двана'десять лакте'й въ долготу` и=
двана'десять лакте'й въ широту`, четвероуго'ленъ на
четы'ри ча^сти своя^.

17. И= w=чисти'лище четырена'десять лакте'й въ долготу`
и= четырена'десять лакте'й въ широту`, четвероуго'льно
на четы'ри ча^сти своя^: и= w=гражде'нiе <е>=му` w='крестъ
w=кружа'ющее <е>=го` по'лъ ла'ктя, и= w=бдержа'нiе
<е>=гw` ла'коть w='крестъ, и= степ<е>'ни <е>=гw` зря'щыя
на восто'къ.

18. И= рече` ко мнjь`: сы'не человjь'чь, сiя^ гл~етъ
гд\сь бг~ъ i=и~левъ: сiя^ за'пwвjьди тре'бника въ де'нь
сотворе'нiя <е>=гw`, <е>='же возноси'ти на не'мъ всесожж<е>'нiя
и= возлива'ти на'нь кро'вь.

19. И= да'си жерц<е>'мъ и= леvi'тwмъ, и=`же су'ть w\т
сjь'мене саду'кова, приступа'ющымъ ко мнjь`, гл~етъ
гд\сь бг~ъ, <е>='же служи'ти мнjь`, тельца` w\т говя'дъ
за грjь'хъ:

20. и= да во'змутъ w\т кро'ве <е>=гw` и= да возложа'тъ
на четы'ри ро'ги тре'бника и= на четы'ри ча^сти w=чисти'лища
и= на w=снова'нiе w='крестъ, и= w=кропи'ши <е>=`, и=
w=чи'стятъ <е>=`:

21. и= да во'змутъ тельца`, и='же за грjь'хъ, и= да
сожже'тся во w\тлуче'ннjьмъ хра'мjь внjь` ст~ы'хъ.

22. А= во вторы'й де'нь да во'змутъ два` кw'злища w\т
ко'зъ непоро'чныхъ за грjь'хъ и= да w=чи'стятъ тре'бникъ,
jа='коже w=чи'стиша тельце'мъ.

23. И= <е>=гда` сконча'ютъ w=чище'нiе, да принесу'тъ
тельца` w\т говя'дъ непоро'чна и= <о>=вна` w\т <о>=ве'цъ
непоро'чна,

24. и= да принесете` пред\ъ гд\са: и= да возве'ргутъ
на ня` жерцы` со'ль и= да вознесу'тъ я=` гд\севи всесожж<е>'нiя.

25. Се'дмь днi'й да сотвори'ши ко'злище за грjь'хъ
по вся^ дни^, и= тельца` w\т говя'дъ и= <о>=вна` w\т
<о>=ве'цъ непоро'чна, да сотворя'тъ се'дмь днi'й:

26. и= да w=чи'стятъ тре'бникъ и= w=святя'тъ <е>=го`,
и= напо'лнятъ ру'ки своя^.

27. И= сконча'ютъ се'дмь днi'й, и= бу'детъ w\т <о>=сма'гw
дне` и= пото'мъ, сотворя'тъ жерцы` на же'ртвенницjь
всесожж<е>'нiя ва^ша и= jа=`же спасе'нiя ва'шегw: и=
прiиму' вы, гл~етъ гд\сь.

Глава` 44.

И= w=брати' мя на пу'ть вра'тъ ст~ы'хъ внjь'шнихъ,
зря'щихъ на восто'ки: и= сiя^ бя'ху затвор<е>'нна.

2. И= рече` гд\сь ко мнjь`: сiя^ врата` заключ<е>'нна
бу'дутъ и= не w\тве'рзутся, и= никто'же про'йдетъ и='ми:
jа='кw гд\сь бг~ъ i=и~левъ вни'детъ и='ми, и= бу'дутъ
заключ<е>'нна.

3. Зане` старjь'йшина се'й ся'детъ въ ни'хъ jа='сти
хлjь'бъ пред\ъ гд\семъ: по пути` <е>=ла'ма {притво'ра}
вра'тъ вни'детъ и= по пути` <е>=гw` и=зы'детъ.

4. И= введе' мя по пути` вра'тъ jа=`же къ сjь'веру,
пря'мw хра'му: и= ви'дjьхъ, и= се`, по'лнъ сла'вы до'мъ
гд\сень. И= падо'хъ ни'цъ на лицы` мое'мъ.

5. И= рече` гд\сь ко мнjь`: сы'не человjь'чь, сложи`
въ се'рдцы твое'мъ, и= ви'ждь <о>=чи'ма твои'ма и=
о<у>=ши'ма твои'ма слы'ши вся^, <е>=ли^ка а='зъ гл~ю
съ тобо'ю, по всjь^мъ повелjь'нi<е>мъ хра'ма гд\сня
и= по всjь^мъ о<у>=законе'нi<е>мъ <е>=гw`: и= о<у>=стро'иши
се'рдце твое` на вхо'дъ хра'ма по всjь^мъ и=схо'дамъ
<е>=гw` во всjь'хъ ст~ы'хъ.

6. И= рече'ши къ до'му прогнjьвля'ющему мя`, къ до'му
i=и~леву: сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ: да довлjь'етъ ва'мъ
w\т всjь'хъ беззако'нiй ва'шихъ, до'ме i=и~левъ,

7. <е>='же вводи'ти ва'мъ сы'ны и=ноплеме'нничы неwбрjь^заны
се'рдцемъ и= неwбрjь^заны пло'тiю, <е>='же быва'ти
и=`мъ во ст~ы'хъ мои'хъ, и= w=скверня'ху я=`, <е>=гда`
прино'сите вы` хлjь'бы, ту'къ и= мяса` и= кро'вь: и=
преступа'сте завjь'тъ мо'й во всjь'хъ беззако'нiихъ
ва'шихъ,

8. и= не снабдjь'сте храни'ти стражбы^ во ст~ы'хъ мои'хъ,
и= поста'висте страже'й стрещи` стражбы^ ст~ы'хъ мои'хъ
себjь`.

9. Тогw` ра'ди си'це гл~етъ а=дwнаi` гд\сь: вся'къ
сы'нъ и=ноплеме'нничь неwбрjь'занъ се'рдцемъ и= неwбрjь'занъ
пло'тiю да не вни'детъ во ст~а^я моя^ во всjь'хъ сынjь'хъ
и=ноплеме'нничихъ, и=`же су'ть средjь` до'му i=и~лева:

10. но и= леvi'ти, и=`же w\тверго'шася мен<е>`, <е>=гда`
заблужда'ше i=и~ль, и=`же заблуди'ша w\т мен<е>` в\ъслjь'дъ
по'мыслwвъ свои'хъ, и= во'змутъ непра'вду свою`

11. и= бу'дутъ служа'ще во ст~ы'хъ мои'хъ, вратари^
о<у>= две'рiй хра'ма и= служа'щiи хра'му: тi'и да закала'ютъ
ж<е>'ртвы и= всесожж<е>'нiя лю'демъ и= тi'и да ста'нутъ
пред\ъ людьми`, <е>='же служи'ти и=`мъ.

12. Поне'же служи'ша и=`мъ пред\ъ лице'мъ кумi'рwвъ
свои'хъ, и= бы'сть до'му i=и~леву въ муче'нiе непра'вды:
тогw` ра'ди воздвиго'хъ на ня` ру'ку мою`, гл~етъ гд\сь
бг~ъ (i=и~левъ), и= во'змутъ беззако'нiе свое`,

13. и= не присту'пятъ ко мнjь` служи'ти мнjь`, ни приноси'ти
ко ст~ы^мъ сынw'въ i=и~левыхъ, ниже` ко ст~ы^мъ ст~ы'нь
мои'хъ, и= во'змутъ безче'стiе свое` въ заблужде'нiи,
въ не'мже прельсти'шася:

14. и= о<у>=чиня'тъ я=` стрещи` стражбы^ хра'ма на
вся^ дjьла` <е>=гw`

15. и= на вся^, <е>=ли^ка сотворя'тъ жерцы` и= леvi'ти,
сы'нове саду'кwвы, и=`же сохрани'ша стражбы^ ст~ы'нь
мои'хъ (и= пути^ моя^), <е>=гда` заблужда'ше до'мъ
i=и~левъ w\т мен<е>`: сi'и присту'пятъ ко мнjь`, <е>='же
служи'ти мнjь`, и= ста'нутъ пред\ъ лице'мъ мои'мъ,
<е>='же приноси'ти мнjь` же'ртву, ту'къ и= кро'вь,
гл~етъ а=дwнаi` гд\сь.

16. Сi'и вни'дутъ во ст~а^я моя^ и= сi'и присту'пятъ
ко трапе'зjь мое'й, <е>='же служи'ти мнjь`, и= сохраня'тъ
стражбы^ моя^.

17. И= бу'детъ внегда` входи'ти и=`мъ во врата` двора`
вну'треннягw, въ ри^зы льня^ны да w=блеку'тся, а= да
не w=блеку'тся въ вwлня'ны, внегда` служи'ти и=`мъ
w\т вра'тъ двора` вну'треннягw.

18. И= клобуки` {Гре'ч.: кiда'ры.} льня^ны да и='мутъ
на глава'хъ свои'хъ, и= w=поя^санiя льня^на да и='мутъ
w= чре'слjьхъ свои'хъ, и= да не препоясу'ются крjь'пкw:

19. и= <е>=гда` и=схо'дятъ къ лю'демъ во внjь'шнiй
дво'ръ, да совлеку'тся ри'зъ свои'хъ, въ ни'хже тi'и
слу'жатъ, и= да положа'тъ я=` въ прегра'дахъ ст~ы'хъ,
и= w=блеку'тся въ ри^зы и='ны, и= да не w=святя'тъ
людi'й въ ри'захъ свои'хъ:

20. и= гла'въ свои'хъ да не w=брi'ютъ, и= вла^съ свои'хъ
да не растя'тъ, покрыва'юще покры'ютъ главы^ своя^.

21. И= вiна` да не пiе'тъ вся'къ жре'цъ, <е>=гда` вхо'дитъ
во вну'треннiй дво'ръ.

22. И= вдови'цы и= пущени'цы да не пое'млютъ себjь`
въ жену`, но то'кмw дjьви'цу w\т пле'мене до'му i=и~лева:
и= а='ще бу'детъ вдова` же'рча, да <о>='ную по'ймутъ.

23. И= лю'ди моя^ да науча'тъ разлуча'ти между` ст~ы'мъ
и= скверна'вымъ, и= между` чи'стымъ и= нечи'стымъ возвjьстя'тъ
и=`мъ.

24. И= на судjь` кро'ве тi'и да стоя'тъ, <е>='же разсужда'ти:
w=правда^нiя моя^ да w=правдя'тъ и= суды` моя^ да су'дятъ,
и= зако'ны моя^ и= повелjь^нiя моя^ во всjь'хъ пра'здницjьхъ
мои'хъ сохраня'тъ, и= суббw^ты моя^ w=святя'тъ.

25. И= над\ъ ду'шу человjь'ка не прiи'дутъ w=скверни'тися
{къ ме'ртвому да не прико'снутся}, но то'чiю над\ъ
<о>=тце'мъ и= ма'терiю, и= сы'номъ и= дще'рiю, и= бра'томъ
и= сестро'ю свое'ю, jа='же не посягла` за му'жа, w=скверни'тся.

26. И= по w=чище'нiи свое'мъ се'дмь днi'й да сочте'тъ
себjь`.

27. И= во'ньже де'нь вхо'дятъ во дво'ръ вну'треннiй,
<е>='же служи'ти во ст~и'лищи, да принесу'тъ w=чище'нiе,
гл~етъ гд\сь бг~ъ.

28. И= бу'детъ и=`мъ въ наслjь'дiе: а='зъ и=`мъ наслjь'дiе,
и= w=держа'нiе и=`мъ не да'стся въ сынjь'хъ i=и~левыхъ,
jа='кw а='зъ w=держа'нiе и='хъ.

29. Ж<е>'ртвы же и= jа=`же за грjьхи` и= за невjь'дjьнiе
сi'и да jа=дя'тъ: и= вся'кое w\тлуче'нное во i=и~ли
тjь^мъ да бу'детъ:

30. нача'тки всjь'хъ и= пе'рвенцы всjь'хъ и= о<у>=ча^стiя
вся^, w\т всjь'хъ нача'ткwвъ ва'шихъ жерц<е>'мъ да
бу'дутъ: и= нача'тки жи^тъ ва'шихъ да да'сте жерцу`,
<е>='же положи'ти благослов<е>'нiя въ домjь'хъ ва'шихъ.

31. И= вся'кiя мертвечи'ны и= sвjьроя'дины, w\т пти'цъ
и= w\т скw'тъ да не jа=дя'тъ жерцы`.

Глава` 45.

И= <е>=гда` раздjьля'ти ва'мъ зе'млю въ наслjь'дiе,
w\тлучи'те нача'токъ гд\севи, ст~о w\т земли`, въ долготу`
дву'десяти и= пяти` ты'сящъ, а= въ широту` десяти`
ты'сящъ, ст~о да бу'детъ во всjь'хъ предjь'лjьхъ и='хъ
w='крестъ.

2. И= да бу'дутъ w\т тогw` на ст~о'е пя'ть сw'тъ, по
пяти` сw'тъ четвероуго'льнw w='крестъ, разстоя'нiе
же и='хъ пятьдеся'тъ лакте'й w='крестъ.

3. И= w\т сегw` размjь'ренiя да размjь'риши въ долготу`
два'десять пя'ть ты'сящъ, а= въ широту` де'сять ты'сящъ:
и= въ то'мъ да бу'детъ w=свяще'нiе, ст~а^я ст~ы'хъ.

4. Ст~о w\т земли` да бу'детъ жерц<е>'мъ служа'щымъ
во ст~jь'мъ и= да бу'детъ приступа'ющымъ служи'ти гд\севи,
и= бу'детъ и=`мъ мjь'сто на до'мы w\тлуч<е>'нны w=свяще'нiю
и='хъ,

5. два'десять пя'ть ты'сящъ въ долготу` и= два'десять
{<Е>=вр.: де'сять.} ты'сящъ въ широту` да бу'детъ, леvi'тwмъ
служа'щымъ хра'му, тjь^мъ во w=держа'нiе гра'ды ко
w=бита'нiю.

6. И= w=держа'нiе гра'да да да'си въ широту` пя'ть
ты'сящъ, а= въ долготу` два'десять пя'ть ты'сящъ, jа='коже
нача'токъ ст~ы'хъ всему` до'му i=и~леву да бу'детъ

7. и= старjь'йшинjь w\т тогw`: и= w\т сегw` въ нача'тки
ст~ы'хъ, во w=держа'нiе гра'да по лицу` нача'ткwвъ
ст~ы'нь и= по лицу` w=держа'нiя гра'да, jа=`же къ мо'рю,
и= w\т су'щихъ къ мо'рю, jа=`же на восто'къ: долгота'
же jа='кw <е>=ди'на ча'сть w\т предjь^лъ и=`же къ мо'рю,
и= долгота` ко предjь'лwмъ и=`же на восто'къ земли`.

8. И= бу'детъ <е>=му` во w=держа'нiе во i=и~ли, и=
да не наси'луютъ ктому` старjь^йшины i=и~л<е>вы лю'демъ
мои^мъ, и= зе'млю да наслjь'дятъ до'мъ i=и~левъ по
племенw'мъ свои^мъ.

9. Сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ: да довлjь'ютъ ва'мъ, старjь^йшины
i=и~л<е>вы, непра'вду и= w=sлобле'нiе w\тве'ржите,
су'дъ же и= пра'вду сотвори'те: и=зыми'те наси'лiе
w\т людi'й мои'хъ, гл~етъ гд\сь бг~ъ.

10. Вjь'съ пра'ведный и= мjь'ра пра'ведна и= хi'нi<кс>ъ
пра'веденъ да бу'дутъ ва'мъ въ мjь^ры:

11. и= хi'нi<кс>ъ та'кожде <е>=ди'нъ да бу'детъ ва'мъ,
<е>='же прiима'ти, деся'тая ча'сть гомо'ра хi'нi<кс>ъ,
и= деся'тая ча'сть гомо'ра <е>='фi, мjь'ра къ гомо'ру
да бу'детъ ра'вна.

12. И= вjь'съ, два'десять <о>='воли сi'кль, и= два'десять
пя'ть сi'клей, и= два'десять сi'клей, и= пятьна'десять
сi'клей мна'съ бу'детъ ва'мъ.

13. И= се'й нача'токъ, <е>=го'же w\тлучите`, шесту'ю
ча'сть мjь'ры w\т гомо'ра пшени'цы и= шесту'ю ча'сть
<е>='фi w\т ко'ра jа=чме'ня.

14. За'повjьдь же w= <е>=ле'и, мjь'ру <е>=ле'а w\т
десяти` мjь'ръ, поне'же де'сять мjь'ръ су'ть гомо'ръ.

15. И= <о>=вча` <е>=ди'но w\т десяти` <о>=ве'цъ о<у>=ча'стiе
w\т всjь'хъ <о>=те'чествъ i=и~левыхъ, на ж<е>'ртвы
и= на всесожж<е>'нiя и= на спасе'нiе, <е>='же о<у>=моли'ти
w= ва'съ, гл~етъ гд\сь бг~ъ.

16. Вси' же лю'дiе земли` да дадя'тъ се'й нача'токъ
старjь'йшинjь i=и~леву,

17. и= старjь'йшиною да быва'ютъ всесожж<е>'нiя: и=
ж<е>'ртвы и= возлiя^нiя бу'дутъ въ пра'здники и= въ
новом\счiя, и= въ суббw^ты и= во вся^ пра'здники до'му
i=и~лева: то'й сотвори'тъ jа=`же за грjьхи` и= же'ртву,
и= всесожж<е>'нiя и= jа=`же спасе'нiя, <е>='же о<у>=моля'ти
w= до'мjь i=и~левjь.

18. Та'кw гл~етъ гд\сь бг~ъ: въ пе'рвый мц\съ, во <е>=ди'нъ
де'нь мц\са, да во'змете тельца` w\т говя'дъ непоро'чна,
<е>='же w=чи'стити ст~о'е:

19. и= да во'зметъ жре'цъ w\т кро'ве w=чище'нiя и=
да возлiе'тъ на пра'ги хра'ма и= на четы'ри о<у>='глы
ст~и'лища, и= на же'ртвенникъ и= на пра'ги вра'тъ двора`
вну'треннягw.

20. И= си'це да сотвори'ши въ седмы'й мц\съ: во <е>=ди'нъ
(де'нь) мц\са во'змеши w\т коегw'ждо невjь'дущагw и=
w\т младе'нца, и= w=чи'стите хра'мъ.

21. Въ пе'рвый мц\съ, четвертагwна'десять дне` мц\са,
да бу'детъ ва'мъ па'сха пра'здникъ: се'дмь днi'й да
jа='сте w=прjьсно'ки.

22. И= сотвори'тъ старjь'йшина въ то'й де'нь за ся`
и= за до'мъ и= за вся^ лю'ди земли`, тельца` за грjь'хъ:

23. въ се'дмь же днi'й пра'здника да сотвори'тъ всесожж<е>'нiя
гд\севи се'дмь тельц<е>'въ и= се'дмь <о>=внw'въ непоро'чныхъ
по вся'къ де'нь седми` днi'й: и= за грjь'хъ ко'злище
w\т ко'зъ на вся'къ де'нь, и= же'ртву,

24. и= w=прjьсно'ки тельцу` и= w=прjьсно'ки <о>=вну`
да сотвори'ши, и= <е>=ле'а i='нъ w=прjьсно'ку.

25. Въ седмы'й же мц\съ, въ пятыйна'десять де'нь мц\са,
въ пра'здницjь сотвори'ши по тому'жде, се'дмь днi'й,
jа='коже и= за грjь'хъ, и= jа='коже всесожж<е>'нiя,
и= jа='коже да'ръ, и= jа='коже ма'сло древя'ное.

Глава` 46.

Сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ: врата`, jа=`же во дворjь` вну'треннемъ
зря^щая на восто'къ, да бу'дутъ затвор<е>'на на ше'сть
днi'й дjь'льныхъ: въ де'нь же суббw'тный да w\тверза'ются,
и= въ де'нь новом\счiя да w\тве'рзутся.

2. И= вни'детъ старjь'йшина по пути` <е>=ла'ма {притво'ра}
вра'тъ внjь'шнихъ и= да ста'нетъ о<у>= преддве'рiя
вра'тъ, и= да сотворя'тъ жерцы` всесожж<е>'нiя <е>=гw`
и= jа=`же спасе'нiя <е>=гw`:

3. и= да покло'нится о<у>= преддве'рiя вра'тъ и= и=зы'детъ,
врата' же да не заключа'тся до ве'чера, и= да покланя'ются
лю'дiе земли` о<у>= преддве'рiя вра'тъ тjь'хъ въ суббw^ты
и= въ новом\счiя пред\ъ гд\семъ.

4. И= всесожж<е>'нiя да принесе'тъ старjь'йшина въ
де'нь суббw'тный гд\севи, ше'сть а='гнц<е>въ непоро'чныхъ
и= <о>=вна` непоро'чна,

5. и= манау` {да'ръ}, w=прjьсно'къ <о>=вну`, и= а='гнц<е>мъ
же'ртву, да'ръ руки` своея`, и= <е>=ле'а i='нъ w=прjьсно'ку.

6. И= въ де'нь новом\счiя теле'цъ w\т ста'да непоро'ченъ
и= ше'сть а='гнц<е>въ и= <о>=ве'нъ непоро'ченъ да бу'детъ,

7. и= w=прjьсно'къ тельцу` и= w=прjьсно'къ <о>=вну`
да бу'детъ манаа`, и= а='гнц<е>мъ, jа='коже пости'гнетъ
рука` <е>=гw`, и= ма'сла i='нъ w=прjьсно'ку.

8. И= <е>=гда` вхо'дитъ старjь'йшина, по пути` <е>=ла'ма
вра'тъ да вни'детъ и= по пути` вра'тъ да и=зы'детъ.

9. И= <е>=гда` вхо'дятъ лю'дiе земли` пред\ъ гд\са
въ пра'здники, входя'щiи по пути` вра'тъ зря'щихъ на
сjь'веръ поклони'тися, да и=схо'дятъ по пути` вра'тъ
jа=`же на ю='гъ: и= и=`же вхо'дятъ по пути` вра'тъ
jа=`же на ю='гъ, да и=схо'дятъ по пути` вра'тъ jа=`же
на сjь'веръ, да не возвраща'ются во врата`, и='миже
внидо'ша, но пря'мw и=`мъ да и=зы'дутъ.

10. И= старjь'йшина посредjь` и='хъ, <е>=гда` тi'и
вхо'дятъ, да вни'детъ съ ни'ми, и= <е>=гда` и=схо'дятъ,
да и=зы'детъ.

11. И= въ пра'здники и= въ торж<е>ства` да бу'детъ
манаа` w=прjьсно'къ тельцу` и= w=прjьсно'къ <о>=вну`,
и= а='гнц<е>мъ, jа='коже пости'гнетъ рука` <е>=гw`,
и= <е>=ле'а i='нъ w=прjьсно'ку.

12. А='ще же сотвори'тъ старjь'йшина и=сповjь'данiе,
всесожже'нiе спасе'нiя гд\севи, и= w\твори'тъ себjь`
врата` зря^щая на восто'къ и= сотвори'тъ всесожже'нiе
свое` и= jа=`же спасе'нiя своегw`, jа='коже <е>='сть
w=бы'чай твори'ти въ де'нь суббw'тный: и= да и=зы'детъ
и= затвори'тъ дв<е>'ри по и=схожде'нiи свое'мъ:

13. а='гнца же <е>=динолjь'тнаго непоро'чна да сотвори'тъ
во всесожже'нiе на вся'къ де'нь гд\севи, зау'тра да
сотвори'тъ <е>=го`.

14. И= манаа` {приноше'нiе} да сотвори'тъ над\ъ ни'мъ
зау'тра зау'тра, шесту'ю ча'сть мjь'ры, и= <е>=ле'а
тре'тiю ча'сть i='на, <е>='же смjьси'ти семiда'лъ манаа`
гд\севи, за'повjьдь вjь'чная пр\снw.

15. Да сотворите` а='гнца, и= манаа`, и= ма'сло древя'но
да сотворите` зау'тра всесожже'нiе пр\снw.

16. Сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ: а='ще да'стъ старjь'йшина
дая'нiе <е>=ди'ному w\т сынw'въ свои'хъ w\т наслjь'дiя
своегw`, сiе` сынw'мъ <е>=гw` да бу'детъ: w=держа'нiе
и='хъ сiе` въ наслjь'дiе.

17. А='ще же да'стъ дая'нiе <е>=ди'ному w\т ра^бъ свои'хъ,
да бу'детъ <е>=му` до лjь'та w\тпуще'нiя, и= да возда'стъ
старjь'йшинjь: <о>=ба'че наслjь'дiе сынw'въ <е>=гw`
и=`мъ да бу'детъ.

18. И= да не взе'млетъ старjь'йшина w\т наслjь'дiя
людi'й <е>='же наси'лити и=`мъ, w\т w=держа'нiя своегw`
да'стъ наслjь'дiе сынw'мъ свои^мъ: jа='кw да не расточа'тся
лю'дiе мои` кi'йждо w\т w=держа'нiя своегw`.

19. И= введе' мя во вхо'дъ вра'тъ, jа=`же къ ю='гу,
въ прегра'ду ст~ы'хъ жерц<е>'въ, зря'щую на сjь'веръ:
и= се`, та'мw мjь'сто w\тлуче'но.

20. И= рече` ко мнjь`: сiе` мjь'сто <е>='сть, и=дjь'же
варя'тъ жерцы`, jа=`же за невjь'дjьнiе и= jа=`же за
грjьхи`, и= та'мw да пеку'тъ манау` весьма`, <е>='же
не и=зноси'ти во дво'ръ внjь'шнiй w=свяща'ти лю'ди.

21. И= и=зведе' мя во дво'ръ внjь'шнiй и= w=бведе'
мя на четы'ри ча^сти двора`: и= се`, дво'ръ по о<у>='гламъ
двора`.

22. По о<у>='глу дво'ръ, на четы'рехъ о<у>='глjьхъ
двора`, дво'ръ ма'лый въ долготу` лакте'й четы'редесять,
а= въ широту` лакте'й три'десять, мjь'ра <е>=ди'на
четы'ремъ.

23. И= прегра^ды w='крестъ въ ни'хъ, w='крестъ четы'ремъ:
и= пова^рни о<у>=стро'<е>ныя под\ъ прегра'дами w='крестъ.

24. И= рече` ко мнjь`: сi'и до'мове поварw'въ, и=дjь'же
варя'тъ служа'щiи хра'му закол<е>'нiя людска^я.

Глава` 47.

И= введе' мя ко преддве'рiю хра'ма, и= се`, вода` и=схожда'ше
и=з\ъ под\ъ непокрове'ннагw хра'ма на восто'къ, jа='кw
лице` хра'ма зря'ше на восто'къ, и= и=схожда'ше вода`
w\т страны` десны'я, w\т ю='га къ же'ртвеннику.

2. И= и=зведе' мя по пути` вра'тъ jа=`же на сjь'веръ
и= w=бведе' мя путе'мъ вра'тнымъ внjьу'ду ко вратw'мъ
двора`, зря'щагw на восто'къ, и= се`, вода` и=схожда'ше
w\т страны` десны'я,

3. jа='коже и=схо'дъ му'жа проти'ву: и= мjь'ра въ руцjь`
<е>=гw`: и= и=змjь'ри ты'сящу мjь'рою, и= пре'йде водо'ю
во'ду w=ставле'нiя {<Е>=вр.: и= преведе' мя чрез\ъ во'ду
да'же до гле'знъ.}.

4. И= (па'ки) и=змjь'ри ты'сящу, и= преведе' мя чрез\ъ
во'ду, и= взы'де вода` до колjь'нъ: и= размjь'ри ты'сящу,
и= взы'де вода` да'же до чре'слъ.

5. И= размjь'ри ты'сящу, пото'къ, и= не возмо'же прейти`
{<Е>=вр.: и= не мого'хъ прейти`.}, jа='кw кипя'ше вода`,
а='ки шу'мъ пото'чный, <е>=гw'же не пре'йдутъ.

6. И= рече` ко мнjь`: ви'дjьлъ ли <е>=си`, сы'не человjь'чь;
И= веде' мя и= w=брати' мя на бре'гъ рjьчны'й, во w=браще'нiи
мое'мъ:

7. и= се`, на бре'зjь рjьчнjь'мъ древеса` мнw'га sjьлw`
сю'ду и= сю'ду.

8. И= рече` ко мнjь`: вода` сiя` теку'щая въ галiле'ю,
jа='же на восто'къ, и= низхожда'ше ко а=равi'и, и=
грядя'ше до мо'ря къ водjь` и=схо'да, и= и=сцjьли'тъ
во'ды:

9. и= бу'детъ вся'ка душа` живо'тныхъ врjь'ющихъ, на
вся^, на ня'же на'йдетъ та'мw рjька`, жи^ва бу'дутъ:
и= бу'дутъ та'мw ры^бы мнw'ги sjьлw`, jа='кw прiи'детъ
та'мw вода` сiя` и= и=сцjьли'тъ, и= жи'во бу'детъ вся'кое,
на не'же а='ще прiи'детъ рjька`, та'мw жи'во бу'детъ.

10. И= ста'нутъ та'мw ры'барiе w\т i=нгадда` до и=нгалi'ма:
суши'ло мре'жамъ бу'детъ, w= себjь` бу'детъ: и= ры^бы
<е>=я` jа='кw ры^бы мо'ря вели'кагw, мно'жество мно'го
sjьлw`.

11. И= во и=схо'дjь <е>=я` и= во w=браще'нiи <е>=я`
и= въ возвыше'нiи <е>=я` мjьлины^ <е>=я` не и=сцjьля'тся,
въ со'ль вдаду'тся:

12. и= над\ъ рjьку` взы'детъ, и= на бре'зjь <е>=я`
<о>='ба по'лы, вся'кое дре'во jа=до'мое не w=бетша'етъ
о<у>= нея`, ни w=скудjь'етъ пло'дъ <е>=гw`, но'вости
своея` пе'рвый пло'дъ принесе'тъ, и='бо во'ды и='хъ
сiя^ w\т ст~ы'хъ и=схо'дятъ, и= бу'детъ пло'дъ и='хъ
въ снjь'дь и= прозябе'нiе и='хъ во здра'вiе.

13. Си'це гл~етъ гд\сь бг~ъ: сiя^ предjь'лы наслjь'дите
земли`, двуна'десяти племенw'мъ сынw'въ i=и~левыхъ
приложе'нiе о<у>='жа.

14. И= наслjь'дите ю=` кi'йждо, jа='коже бра'тъ <е>=гw`,
на ню'же воздвиго'хъ ру'ку мою`, <е>='же да'ти ю=`
<о>=тц<е>'мъ и='хъ, и= паде'тъ земля` сiя` ва'мъ въ
наслjь'дiе.

15. И= сi'и предjь'лы земли` на сjь'веръ, w\т мо'ря
вели'кагw сходя'щагw и= w\тдjьля'ющагw вхо'дъ и=маселда'мъ,

16. маавfира'съ, <е>=врамилiа'мъ средjь` предjь^лъ
дама'сковыхъ и= средjь` предjь^лъ и=ма'fовыхъ, дворы`
саvна^ни, и=`же су'ть вы'ше предjь^лъ а=vранiтi'дскихъ.

17. Сi'и предjь'лы w\т мо'ря: w\т двора` <е>=на'нова,
предjь'лы дама'скwвы, и= jа=`же къ сjь'веру, и= предjь'лъ
<е>=ма'fовъ, и= предjь'лъ сjь'верскъ.

18. И= jа=`же на восто'ки: между` а=vранiтi'дою и=
между` дама'скомъ, и= между` галаадi'тiдою и= между`
земле'ю i=и~левою, i=<о>рда'нъ дjьли'тъ къ мо'рю, <е>='же
на восто'ки фi'нiкwвъ: сiя^ на восто'ки.

19. И= jа=`же къ ю='гу и= лi'ву: w\т fема'на и= фi'нiкwвъ
да'же до воды` марiмw'fъ-кади'мъ, продолжа'ющееся къ
мо'рю вели'кому.

20. Сiя` страна` ю='га и= лi'ва, сiя` страна` мо'ря
вели'кагw раздjьля'етъ да'же пря'мw вхо'ду и=ма'fъ,
да'же до вхо'да <е>=гw`: сiя^ су'ть jа=`же къ мо'рю
и=ма'fъ.

21. И= раздjьли'те зе'млю ва'мъ, племенw'мъ i=и~л<е>вымъ.

22. Расположи'те ю=` жре'бiемъ ва'мъ и= прише'льц<е>мъ
w=бита'ющымъ средjь` ва'съ, и=`же роди'ша сы'ны посредjь`
ва'съ, и= бу'дутъ ва'мъ jа='кw тузе'мцы въ сынjь'хъ
i=и~левыхъ: съ ва'ми да jа=дя'тъ во о<у>=ча'стiи средjь`
племе'нъ i=и~левыхъ,

23. и= бу'дутъ въ пле'мени прише'льц<е>въ, въ прише'льцjьхъ
и=`же съ ни'ми: та'мw дади'те о<у>=ча'стiе и=`мъ, гл~етъ
гд\сь бг~ъ.

Глава` 48.

Сiя^ же и=мена` племе'нъ w\т нача'ла <е>='же къ сjь'веру,
по странjь` схожде'нiя раздjьля'ющагw ко вхо'ду и=ма'fову
двора` <е>=на'ня, предjь'лъ дама'сковъ къ сjь'веру
по странjь` и=ма'fова двора`: и= бу'дутъ и=`мъ jа=`же
на восто'ки, да'же до мо'ря, да'ново <е>=ди'но.

2. И= w\т предjь^лъ да'новыхъ къ восто'кwмъ да'же до
мо'ря, а=си'рово <е>=ди'но.

3. И= w\т предjь^лъ а=си'ровыхъ, w\т су'щихъ къ восто'кwмъ,
да'же до мо'ря, нефfалi'мле <е>=ди'но.

4. W\т предjь^лъ же нефfалi'млихъ w\т страны` восто'чныя
да'же до страны` мо'ря, манассi'ино <е>=ди'но.

5. W\т предjь^лъ же манассi'иныхъ, су'щихъ на восто'ки,
да'же до су'щихъ къ мо'рю, <е>=фре'мле <е>=ди'но.

6. W\т предjь^лъ же <е>=фре'млихъ, и=`же на восто'къ,
да'же до мо'ря, руви'мле <е>=ди'но.

7. W\т предjь^лъ же руви'млихъ, и=`же на восто'ки,
да'же до мо'ря, i=у'дино <е>=ди'но.

8. А= w\т предjь^лъ i=у'диныхъ, и=`же къ восто'кwмъ,
да'же до мо'ря, бу'детъ нача'токъ о<у>=дjьле'нiя два'десяти
и= пяти` ты'сящъ широта`, и= долгота` jа='коже <е>=ди'на
w\т часте'й су'щихъ къ восто'кwмъ, и= да'же до тjь'хъ
jа=`же къ мо'рю: и= бу'детъ ст~о'е посредjь` и='хъ.

9. Нача'токъ, <е>=го'же w\тдjьля'тъ гд\севи, въ долготу`
два'десять и= пя'ть ты'сящъ и= въ широту` два'десять
и= пя'ть ты'сящъ.

10. W\т си'хъ бу'детъ нача'токъ ст~ы'хъ жерц<е>'мъ,
къ сjь'веру (въ долготу`) два'десять и= пя'ть ты'сящъ,
и= къ мо'рю въ широту` де'сять ты'сящъ, и= къ восто'ку
де'сять ты'сящъ, и= на ю='гъ въ долготу` два'десять
и= пя'ть ты'сящъ: и= гора` ст~ы'хъ бу'детъ посредjь`
<е>=гw`

11. жерц<е>'мъ, w=свящ<е>'ннымъ сынw'мъ саду'кwвымъ,
стрегу'щымъ стражбы^ хра'ма, и=`же не прельсти'шася
во прельще'нiе сынw'въ i=и~левыхъ, jа='коже прельсти'шася
леvi'ти.

12. И= бу'детъ и=`мъ нача'токъ дае'мый w\т нача'ткwвъ
земли`, ст~о'е ст~ы'хъ w\т предjь^лъ леvi'тскихъ.

13. Леvi'тwмъ же бли^жняя предjь'лwвъ жре'ческихъ,
два'десяти и= пяти` ты'сящъ въ долготу`, а= въ широту`
десяти` ты'сящъ: вся` долгота` два'десяти и= пяти`
ты'сящъ, а= широта` десяти` ты'сящъ.

14. Да не прода'стся w\т негw`, ни замjьни'тся, ниже`
w\ти'мутся п<е>'рвая жи^та земли`, jа='кw ст~о <е>='сть
гд\севи.

15. Пя'ть же ты'сящъ и=збы'точныхъ въ широтjь` два'десяти
и= пяти` ты'сящей, предгра'дiе да бу'детъ гра'ду на
вселе'нiе и= въ разстоя'нiе <е>=гw`: и= да бу'детъ
гра'дъ средjь` <е>=гw`.

16. И= сiя^ мjь^ры <е>=гw`: w\т сjь'вера четы'ре ты'сящы
и= пя'ть сw'тъ, и= w\т ю='га четы'ре ты'сящы и= пя'ть
сw'тъ, и= w\т востw'къ четы'ре ты'сящы и= пя'ть сw'тъ,
и= w\т мо'ря четы'ре ты'сящы и= пя'ть сw'тъ.

17. И= да бу'детъ разстоя'нiе гра'ду къ сjь'веру дву'сту
и= пяти'десяти, и= къ ю='гу дву'сту и= пяти'десяти,
и= на восто'къ дву'сту и= пяти'десяти, и= къ мо'рю
дву'сту и= пяти'десяти.

18. И=збы'токъ же долготы` держа'щься нача'ткwвъ ст~ы'хъ
де'сять ты'сящъ къ восто'кwмъ и= де'сять ты'сящъ къ
мо'рю: и= бу'дутъ нача'тки ст~а'гw, и= бу'дутъ жи^та
<е>=я` во хлjь'бы дjь'лающымъ гра'дъ.

19. Дjь'лающiи же гра'дъ да дjь'лаютъ <е>=го` w\т всjь'хъ
племе'нъ i=и~левыхъ.

20. Ве'сь нача'токъ два'десяти и= пяти` ты'сящъ на
два'десять и= пя'ть ты'сящъ: четвероуго'льнw w\тдjьли'те
w\т негw` нача'токъ ст~а'гw, w\т w=держа'нiя гра'дскагw,

21. а= и=збы'токъ старjь'йшинjь w\т сегw`: и= w\т <о>='нагw,
w\т нача'ткwвъ ст~а'гw и= во о<у>=ча'стiе гра'да, спреди`
на два'десять и= пя'ть ты'сящъ долгота`, до предjь^лъ,
и=`же къ мо'рю и= къ восто'кwмъ, спреди` на два'десять
и= пя'ть ты'сящъ, до предjь^лъ, и=`же къ мо'рю, бли'з\ъ
часте'й старjь'йшины: и= да бу'детъ нача'токъ ст~ы'хъ
и= w=свяще'нiе хра'ма средjь` <е>=гw`.

22. W\т о<у>=ча'стiя же леvi'тска и= w\т о<у>=ча'стiя
гра'да, средjь` старjь'йшинъ, бу'детъ средjь` предjь^лъ
i=у'диныхъ и= средjь` предjь^лъ венiамi'нихъ, и= старjь'йшинъ
да бу'детъ.

23. А= и=збы'точное племе'нъ w\т су'щихъ къ восто'кwмъ
да'же до су'щихъ къ мо'рю, венiамi'ново <е>=ди'но.

24. W\т предjь^лъ же венiамi'нихъ къ восто'кwмъ да'же
до страны` jа='же къ мо'рю, сv"меw'не <е>=ди'но.

25. W\т предjь^лъ же сv"меw'нихъ, w\т страны` jа='же
на восто'къ да'же до страны` jа='же къ мо'рю, i=ссаха'рово
<е>=ди'но.

26. А= w\т предjь^лъ i=ссаха'ровыхъ, w\т восто'кwвъ
да'же до мо'ря, завулw'не <е>=ди'но.

27. W\т предjь^лъ же завулw'нихъ, w\т восто'ка да'же
до страны` мо'ря, га'дово <е>=ди'но.

28. W\т предjь^лъ же га'довыхъ, w\т восто'ка да'же
до лi'вы: и= бу'дутъ предjь'лы <е>=гw` w\т ю='га, и=
воды` варiмw'fъ-ка'диса, наслjь'дiя да'же до мо'ря
вели'кагw.

29. Сiя` земля`, ю='же расположи'те жре'бiемъ племенw'мъ
i=и~л<е>вымъ: и= сi'и раздjь'лы и='хъ, гл~етъ гд\сь
бг~ъ.

30. И= сi'и и=схо'ды гра'да, и=`же къ сjь'веру, четы'ре
ты'сящы и= пя'ть сw'тъ мjь'рою:

31. врата' же гра'да по и=менw'мъ племе'нъ i=и~левыхъ:
врата` тро'я на сjь'веръ: врата` руви^мля <е>=ди^на,
врата' же i=у^дина <е>=ди^на и= врата` леvi^ина <е>=ди^на:

32. и= на восто'къ четы'ре ты'сящы и= пя'ть сw'тъ,
и= врата` тро'я: врата` <е>=ди^на i=w'сифwва, врата'
же <е>=ди^на венiамi^ня и= врата` да'нwва <е>=ди^на:

33. и= jа=`же къ ю='гу четы'ре ты'сящы и= пя'ть сw'тъ
мjь'рою, и= врата` тро'я: врата` <е>=ди^на сv"меw'ну,
врата' же <е>=ди^на i=ссаха'ру и= врата` <е>=ди^на
завулw'ну:

34. и= jа=`же къ мо'рю четы'ре ты'сящы и= пя'ть сw'тъ
мjь'рою: врата` тро'я: врата` <е>=ди^на га'дwва, и=
врата` а=си'рwва <е>=ди^на и= врата` нефfалi'мwва <е>=ди^на.

35. W=кру'глость же <о>=смина'десяти ты'сящъ: и='мя
же гра'ду, w\т негw'же дне` бу'детъ, %[гд\сь та'мw%]
бу'детъ и='мя <е>=му`.

Коне'цъ кни'зjь пр\оро'ка i=езекi'иля: и='мать въ себjь`
гла'въ 48.

</hip>
Hosted by uCoz