<hip>
%{!версия=9} Кни'га пе'рвая

Маккаве'йская.

Глава` 1.

И= бы'сть, <е>=гда` поража'ше а=ле<кс>а'ндръ македо'нскiй
сы'нъ фiлi'ппа, и='же и=зы'де w\т земли` хеттiи'мъ,
порази` и= да'рiа царя` пе'рсскаго и= ми'дскаго, и=
воцари'ся вмjь'стw <е>=гw` пе'рвый во <е>=лла'дjь,

2. и= соста'ви бра^ни мнw'ги, и= w=держа` тв<е>рды'ни
мнw'ги, и= о<у>=би` цари^ з<е>'мскiя,

3. и= про'йде да'же до кра'<е>въ земли`, и= взя` коры^сти
мно'гихъ jа=зы'кwвъ. и= о<у>=молче` земля` пред\ъ ни'мъ.
и= возвы'сися, и= вознесе'ся се'рдце <е>=гw`.

4. И= собра` си'лу крjь'пку sjьлw`, и= нача'льствова
над\ъ страна'ми и= jа=зы^ки и= мучи'тельми, и= бы'ша
<е>=му` въ да'нники.

5. И= по си'хъ паде` на ло'же и= позна`, jа='кw о<у>=мира'етъ:

6. и= созва` <о>='троки своя^ благорw'дныя, и=`же съ
ни'мъ бя'ху совоспита'ни w\т ю='ности <е>=гw`, и= раздjьли`
и=`мъ ца'рство свое` <е>=ще` жи'въ сы'й.

7. И= ца'рствова а=ле<кс>а'ндръ лjь'тъ двана'десять
и= о<у>='мре.

8. И= w=блада'ша <о>='троцы <е>=гw` кi'йждо въ мjь'стjь
свое'мъ.

9. И= возложи'ша вси` дiади^мы по сме'рти <е>=гw`,
и= сы'нове и='хъ по ни'хъ лjь^та мнw'га, и= о<у>=мно'жиша
sла^я на земли`.

10. И= и=зы'де w\т ни'хъ ко'рень грjьха` а=нтiо'хъ
<е>=пiфа'нъ, сы'нъ а=нтiо'ха царя`, и='же бjь` зало'гомъ
въ ри'мjь: и= ца'рствова въ лjь'тjь сто` три'десять
седмjь'мъ ца'рства <е>='ллинскагw.

11. Во дне'хъ тjь'хъ и=зыдо'ша w\т i=и~ля сы'нове беззако'ннiи
и= наусти'ша мно'гихъ глаго'люще: по'йдемъ и= завjьща'емъ
завjь'тъ съ jа=зы^ки, и=`же w='крестъ на'съ, jа='кw
w\тне'лjьже w\тлучи'хомся w\т ни'хъ, w=брjьто'ша на'съ
мнw'га sла^я.

12. И= благоуви'дjься сло'во во <о>='чiю и='хъ:

13. и= пред\ъизбра'шася нjь'цыи w\т людi'й и= и=до'ша
ко царю`: и= даде` и=`мъ вла'сть твори'ти w=правда^нiя
jа=зы'ч<е>ская.

14. И= созда'ша (себjь`) о<у>=чи'лище во i=ер\сли'мjь
по зако'нwмъ jа=зы'ч<е>скимъ.

15. И= сотвори'ша себjь` неwбрjь'занiе, и= w\тступи'ша
w\т завjь'та ст~а'гw, и= сопряго'шася jа=зы'кwмъ, и=
прода'шася <е>='же твори'ти лука'вое.

16. И= о<у>=гото'вася ца'рство пред\ъ а=нтiо'хомъ:
и= о<у>=мы'сли ца'рствовати во <е>=гv'птjь, jа='кw
да ца'рствуетъ над\ъ двjьма` ца'рствома.

17. И= вни'де во <е>=гv'петъ въ наро'дjь тя'жцjь, на
колесни'цахъ и= на сло'нjьхъ, и= на вса'дникахъ и=
на корабле'хъ мно'гихъ.

18. И= соста'ви бра'нь на птоломе'а царя` <е>=гv'петскаго:
и= о<у>=боя'ся птоломе'й w\т лица` <е>=гw` и= побjьже`,
и= падо'ша jа='звени мно'зи.

19. И= взя'ша гра'ды тв<е>'рды въ земли` <е>=гv'петстjьй:
и= взя` кwры'сти земли` <е>=гv'петскiя.

20. И= w=брати'ся а=нтiо'хъ, повнегда` порази` <е>=гv'пта
во сто` четы'редесять тре'тiе лjь'то: и= взы'де на
i=и~ля и= на i=ер\сли'мъ въ наро'дjь тя'жцjь,

21. и= вни'де во святи'лище съ горды'нею, и= взя` <о>=лта'рь
златы'й и= свjьти'льникъ свjь'щный и= вся^ сосу'ды
<е>=гw`,

22. и= трапе'зу предложе'нiя и= возлiя'льники, и= фiа'лы
и= кади^льницы златы^я, и= катапета'сму и= вjьнцы`
и= о<у>=краше'нiе злато'е, <е>='же на лицы` це'ркви
(бя'ше), и= сокруши` вся^:

23. и= взя` сребро` и= зла'то и= сосу'ды вожделjь^нныя:
и= взя` сокрw'вища та^йная, и=`хже w=брjь'те.

24. И= взе'мъ вся^ w\ти'де въ зе'млю свою`, и= сотвори`
о<у>=бi'йство, и= глаго'ла въ го'рдости вели'цjьй.

25. И= бы'сть пла'чь вели'къ во i=и~ли на вся'цjьмъ
мjь'стjь и='хъ.

26. И= возстена'ша нача^льницы и= старjь^йшины, дjь^вы
и= ю='нwши и=знемого'ша, и= красота` же'нская и=змjьни'ся.

27. Вся'къ жени'хъ прiя` пла'чь, и= сjьдя'щая на <о>=дрjь`
бра'чнjь бы'сть въ печа'ли.

28. И= потрясе'ся земля` на w=бита'ющихъ на не'й, и=
ве'сь до'мъ i=а'кwвль w=блече'ся студо'мъ.

29. И= по двою` лjь^ту днi'й посла` ца'рь нача'льника
да'немъ во гра'ды i=у^дины. и= прiи'де во i=ер\сли'мъ
съ наро'домъ вели'кимъ

30. и= глаго'ла къ ни^мъ словеса` ми^рная во льсти`.
и= вjь'роваша <е>=му`. и= нападе` на гра'дъ внеза'пу
и= порази` <е>=го` jа='звою вели'кою и= погуби` лю'ди
мнw'ги w\т i=и~ля:

31. и= взя` кwры'сти гра'да и= сожже` <е>=го` <о>=гне'мъ,
и= разори` до'мы <е>=гw` и= стjь'ны <е>=гw` w='крестъ:

32. и= плjьни'ша же'нъ и= ча^дъ, и= скоты` раздjьли'ша,

33. и= w=гради'ша гра'дъ давi'довъ стjьно'ю вели'кою
и= крjь'пкою и= ба'шнями крjь'пкими, и= бы'сть и=`мъ
въ крjь'пость:

34. и= посади'ша та'мw людi'й грjь'шникwвъ, муже'й
беззако'нныхъ, и= возмого'ша въ не'й:

35. и= положи'ша <о>=ру^жiя и= бра^шна, и= собира'ху
кwры'сти i=ер\сли^мскiя, и= полага'ху та'мw: и= бы'ша
въ сjь'ть вели'ку,

36. и= бы'сть въ лови'тельство ст~ы'ни и= въ дiа'вола
лука'ваго i=и~лю вы'ну.

37. И= пролiя'ша кро'вь непови'нную w='крестъ святи'лища
и= w=скверни'ша ст~ы'ню.

38. И= бjьжа'ша w=бита'ющiи во i=ер\сли'мjь и='хъ ра'ди,
и= бы'сть w=бита'нiе чужди^мъ: и= бы'сть чу'ждо сjь'мени
рожде'нiя своегw`, и= ча^да <е>=гw` w=ста'виша <е>=го`.

39. Ст~ы'ня <е>=гw` разоре'на jа='кw пусты'ня, пра'здницы
<е>=гw` w=браще'ни су'ть во пла'чь, суббw^ты <е>=гw`
въ поноше'нiе, че'сть <е>=гw` во о<у>=ничиже'нiе:

40. по сла'вjь <е>=гw` о<у>=мно'жися безче'стiе <е>=гw`,
и= высота` <е>=гw` w=браще'на бы'сть во пла'чь.

41. И= писа` ца'рь а=нтiо'хъ всему` ца'рству своему`,
да бу'дутъ вси` лю'дiе <е>=ди'но,

42. и= w=ста'витъ кi'йждо зако'нъ сво'й. и= соизво'лиша
вси` jа=зы'цы по сло'ву царя` (а=нтiо'ха).

43. И= мно'зи w\т i=и~ля и=зво'лиша служе'нiю <е>=гw`
и= пожро'ша i='дwлwмъ и= w=скверни'ша суббw'ту.

44. И= посла` ца'рь кни^ги руко'ю вjь'стникwвъ во i=ер\сли'мъ
и= во гра'ды i=у^дины, да по'йдутъ в\ъслjь'дъ зако'нwвъ
чужди'хъ земли`

45. и= возбраня'тъ всесожж<е>'нiя и= же'ртву и= возлiя'нiе
w\т ст~ы'ни, и= w=мерзя'тъ суббw^ты и= пра'здники,

46. и= w=скверня'тъ ст~ы'ню и= ст~ы'хъ,

47. и= сози'ждутъ тр<е>'бища и= ка^пища и= кумi^рницы,
и= да жру'тъ мяса` свина^я и= скоты` <о>='бщыя:

48. и= да w=ста'вятъ сы'ны своя^ неwбрjь^заны, <е>='же
w=скверни'ти ду'шы и='хъ во вся'цjьй нечистотjь` и=
w=скверне'нiи,

49. jа='кw да забу'дутъ зако'нъ и= и=змjьня'тъ вся^
w=правда^нiя (бж~iя).

50. И= и='же а='ще не сотвори'тъ по глаго'лу царе'ву,
да о<у>='мретъ.

51. По всjь^мъ словес<е>'мъ си^мъ написа` всему` ца'рству
своему` и= приста'ви надзира'т<е>ли над\ъ всjь'ми людьми`:
и= повелjь` градw'мъ i=у^динымъ жре'ти во вся'цjьмъ
гра'дjь.

52. И= собра'шася мно'зи w\т людi'й къ ни^мъ, вся'къ
w=ста'вивый зако'нъ гд\сень: и= сотвори'ша лука^вая
на земли`

53. и= положи'ша i=и~ля въ та'йныхъ во вся'цjьмъ о<у>=бjь'жищи
и='хъ.

54. И= въ пятыйна'десять де'нь мц\са хасле'vа, въ лjь'то
сто` четы'редесять пя'тое созда'ша ме'рзость запустjь'нiя
на <о>=лтари` (бж~iи), и= во градjь'хъ i=у'диныхъ w='крестъ
созда'ша тр<е>'бища.

55. И= пред\ъ две'рьми домw'въ и= на сто'гнахъ кадя'ху,

56. и= кни^ги зако'на (бж~iя), и=`хже w=брjьто'ша,
сожго'ша <о>=гне'мъ, раздира'юще (и=`хъ).

57. И= и=дjь'же w=брjьта'шеся о<у>= когw` кни'га завjь'та
гд\сня, и= а='ще кто` соизволя'ше зако'ну гд\сню, по
повелjь'нiю царе'ву закала'ху <е>=го`.

58. Въ си'лjь свое'й творя'ху си'це лю'демъ i=и~л<е>вымъ,
w=брjьта'ющымся во вся'цjьмъ мц\сjь и= мц\сjь во градjь'хъ.

59. И= въ два'десять пя'тый де'нь мц\са жря'ху въ ка'пищи,
<е>='же бjь` на <о>=лтари`.

60. И= же'нъ w=брjь'завшихъ ча^да своя^ закала'ша по
повелjь'нiю (царе'ву),

61. и= w=бjь'шаху дjь^тища за шi^и и='хъ, до'мы и='хъ
расхища'ху, и= w=брjь'завшихъ я=` о<у>=мерщвля'ху.

62. И= мно'зи w\т людi'й i=и~левыхъ о<у>=держа'шася
и= о<у>=тверди'шася въ себjь`, <е>='же не jа='сти скве'рныхъ,

63. и= и=збра'ша па'че о<у>=мре'ти, не'же w=скверни'тися
бра'шны, и= не хотjь'ша преступи'ти зако'на бж~iя ст~а'гw:
и= закла'ни бы'ша.

64. И= бы'сть гнjь'въ ве'лiй на i=и~ля sjьлw`.

Глава` 2.

Во дне'хъ тjь'хъ воста` маттаfi'а сы'нъ i=wа'нновъ,
сы'на сv"меw'ня, свяще'нникъ w\т сынw'въ i=wарi'влихъ
w\т i=ер\сли'ма, и= сjь'де во мwди'нjь.

2. И= и=мя'ше сынw'въ пя'ть: i=wа'нна, и='же проименова'шеся
гаддi'съ,

3. и= сi'мwна, и='же проименова'шеся fассi'съ,

4. i=у'ду, и='же зва'шеся маккаве'й,

5. <е>=леаза'ра, и='же проименова'шеся а=vара'нъ, и=
i=wнаfа'на, и='же проименова'шеся а=пфу'съ.

6. И= ви'дjь хул<е>'нiя быва^ющая во i=уде'и и= во
i=ер\сли'мjь,

7. и= рече`: о<у>=вы` мнjь`! почто` рожде'нъ <е>='смь
ви'дjьти сотре'нiе людi'й мои'хъ и= сотре'нiе гра'да
ст~а'гw, и= сjьдjь'ти здjь`, внегда` предава'тися <е>=му`
въ ру'цjь врагw'въ и= ст~ы'ни въ ру'ки чужди'хъ;

8. бы'сть хра'мъ <е>=гw` jа='кw человjь'къ безче'стенъ,

9. сосу'ды сла'вы <е>=гw` плjьне'ни w\тнесе'ни су'ть,
побiе'ни су'ть младе'нцы <е>=гw` на сто'гнахъ, и= ю='ношы
<е>=гw` падо'ша мече'мъ вра'жiимъ:

10. кi'й jа=зы'къ не наслjь'дова ца'рства <е>=гw` и=
не w=держа` коры'стей <е>=гw`;

11. вся` о<у>='тварь <е>=гw` взята` <е>='сть, вмjь'стw
свобо'днагw бы'сть въ раба`:

12. и= се`, ст~а^я на^ша и= красота` на'ша и= сла'ва
на'ша w=пустjь`, и= w=скверни'ша я=` jа=зы'цы:

13. почто` о<у>=`бо на'мъ <е>=ще` жи'ти;

14. И= растерза` ри^зы своя^ маттаfi'а и= сы'нове <е>=гw`,
и= w=блеко'шася во вр<е>'тища, и= пла'каша sjьлw`.

15. И= прiидо'ша w\т царя` принужда'ющiи ко w\тступле'нiю
во гра'дъ мwди'нъ, да пожру'тъ.

16. И= мно'зи w\т i=и~ля приложи'шася къ ни^мъ: маттаfi'а
же и= сы'нове <е>=гw` собра'шася.

17. И= w\твjьща'ша по'сланнiи w\т царя` и= рjь'ша маттаfi'и
глаго'люще: кня'зь и= пресла'вный и= ве'лiй <е>=си`
во гра'дjь се'мъ, и= о<у>=твержде'нъ въ сынjь'хъ и=
бра'тiихъ:

18. нн~jь о<у>=`бо приступи` пе'рвый и= сотвори` повелjь'нiе
царе'во, jа='коже сотвори'ша вси` jа=зы'цы и= му'жiе
i=у^дины и= w=ста'вшiи во i=ер\сли'мjь, и= бу'деши
ты` и= до'мъ тво'й посредjь` другw'въ царе'выхъ: и=
ты` и= сы'нове твои` просла'витеся въ сребрjь` и= зла'тjь
и= въ дарjь'хъ мно'зjьхъ.

19. И= w\твjьща` маттаfi'а и= рече` гла'сомъ ве'лiимъ:
а='ще и= вси` jа=зы'цы въ дому` ца'рствiя царя` слу'шаютъ
<е>=гw`, <е>='же w\тступи'ти кому'ждо w\т служе'нiя
<о>=т<е>'цъ свои'хъ, и= соизво'лиша въ за'повjьдехъ
<е>=гw`:

20. но а='зъ и= сы'нове мои` и= бра'тiя моя^ повину'емся
зако'ну <о>=т<е>'цъ на'шихъ:

21. мл\стивъ на'мъ (бу'ди, бж~е), <е>='же w=ста'вити
зако'нъ и= w=правда^нiя:

22. слове'съ царе'выхъ не послу'шаемъ, <е>='же преступи'ти
служе'нiе на'ше на де'сно и=ли` на шу'ее.

23. И= jа='кw преста` глаго'лати словеса` сiя^, приступи`
му'жъ i=уде'анинъ пред\ъ <о>=чи'ма всjь'хъ жре'ти въ
ка'пищи, <е>='же въ мwди'нjь, по повелjь'нiю царе'ву.

24. И= ви'дjь маттаfi'а и= возревнова`, и= вострепета'ша
вну'тр<е>нняя <е>=гw`, и= возжже'ся jа='рость <е>=гw`
по суду` (зако'на), и= наскочи'въ разсjьче` <е>=го`
въ ка'пищи.

25. И= му'жа, <е>=го'же ца'рь посла`, и='же принужда'ше
жре'ти, о<у>=би` во вре'мя <о>='но и= ка'пище разори`.

26. И= возревнова` w= зако'нjь, jа='коже же сотвори`
фiнее'съ замврi'ю сы'ну салw'млю.

27. И= возопи` маттаfi'а во гра'дjь гла'сомъ ве'лiимъ
глаго'ля: вся'къ ревну'яй w= зако'нjь и= стоя'й въ
завjь'тjь да и=зы'детъ в\ъслjь'дъ мен<е>`.

28. И= w\тбjьжа` са'мъ и= сы'нове <е>=гw` въ го'ры,
и= w=ста'виша, <е>=ли^ка и=мjь'яху во гра'дjь.

29. Тогда` снидо'ша мно'зи и='щуще суда` и= пра'вды
въ пусты'ню,

30. и= сjьдо'ша ту` са'ми, и= сы'нове и='хъ и= ж<е>ны`
и='хъ, и= ско'ти и='хъ, jа='кw о<у>=мно'жишася на ни'хъ
sла^я.

31. И= возвjьще'но бы'сть муж<е>'мъ цар<е>'вымъ и=
си'ламъ, и=`же бя'ху во i=ер\сли'мjь гра'дjь давi'довjь,
jа='кw w\тидо'ша му'жiе нjь'цыи, и=`же разори'ша за'повjьдь
ца'рску, въ мjьста` та^йная въ пусты'ню.

32. И= теко'ша в\ъслjь'дъ и='хъ мно'зи, и= пости'гше
и=`хъ w=полчи'шася на ни'хъ, и= соста'виша проти'ву
и='хъ бра'нь въ де'нь суббw'тный,

33. и= реко'ша къ ни^мъ: донн~jь дово'льно, и=зыди'те
и= сотвори'те по сло'ву царе'ву, и= жи'ви бу'дете.

34. И= рjь'ша: не и=зы'демъ, ни сотвори'мъ по сло'ву
царе'ву, <е>='же w=скверни'ти де'нь суббw'тный.

35. И= о<у>=скори'ша на ни'хъ бра'нь.

36. И= не w\твjьща'ша и=`мъ, ниже` ка'мене верго'ша
на ни'хъ, ниже` загради'ша мjь'стъ та'йныхъ, реку'ще:

37. о<у>='мремъ вси` въ простотjь` на'шей, свидjь'тел<е>
бу'дутъ на на'съ не'бо и= земля`, jа='кw непра'вw погубля'ете
на'съ.

38. И= воста'ша на ни'хъ въ бра'ни въ суббw^ты, и=
о<у>=мро'ша сi'и и= ж<е>ны` и='хъ, и= сы'нове и='хъ
и= ско'ти и='хъ, да'же до ты'сящи ду'шъ челwвjь'къ.

39. И= позна` маттаfi'а и= дру'зи <е>=гw`, и= пла'кашася
w= ни'хъ sjьлw`.

40. И= рече` му'жъ и='скреннему своему`: а='ще вси`
сотвори'мъ, jа='коже бра'тiя на^ша сотвори'ша, и= не
воwполчи'мся на jа=зы'ки w= душа'хъ на'шихъ и= w=правда'нiихъ
на'шихъ, нн~jь на'съ ско'рw и=скореня'тъ w\т земли`.

41. И= о<у>=мы'слиша въ де'нь w='нъ глаго'люще: вся'къ
человjь'къ, и='же а='ще прiи'детъ къ на'мъ на бра'нь
въ де'нь суббw'тный, w=полчи'мся проти'ву <е>=гw`,
и= не о<у>='мремъ вси`, jа='коже о<у>=мро'ша бра'тiя
на^ша въ та'йныхъ.

42. Тогда` собра'ся къ ни^мъ со'нмище i=уде'йское крjь'пцыи
въ си'лjь w\т i=и~ля, вся'къ соизволя'яй зако'ну:

43. и= вси` и=`же бjьжа'ша w\т sлы'хъ, приложи'шася
и=`мъ и= бы'ша и=`мъ во о<у>=твержде'нiе.

44. И= собра'ша во'<е>въ и= поби'ша грjь'шныхъ во гнjь'вjь
свое'мъ и= муже'й беззако'нныхъ въ jа='рости свое'й:
про'чiи же бjьжа'ша во jа=зы'ки спасти'ся.

45. И= w=бы'де маттаfi'а и= дру'зи <е>=гw`, и= разори'ша
ка^пища,

46. и= w=брjь'заша <о>='троки неwбрjь^заныя, <е>=ли'кихъ
w=брjьто'ша въ предjь'лjьхъ i=и~левыхъ въ си'лjь,

47. и= погна'ша сынw'въ горды'ни, и= о<у>=спjь` дjь'ло
въ руку` и='хъ:

48. и= о<у>=держа'ша зако'нъ w\т руки` jа=зы'кwвъ и=
w\т руки` царе'й, и= не да'ша ро'га грjь'шнику.

49. И= прибли'жишася днi'е маттаfi'и о<у>=мре'ти, и=
рече` сынw'мъ свои^мъ: нн~jь о<у>=крjьпи'ся горды'ня
и= w=бличе'нiе, и= вре'мя низвраще'нiя и= гнjь'въ jа='рости:

50. и= нн~jь, ча^да, возревну'йте зако'ну и= дади'те
ду'шы ва'шя за завjь'тъ <о>=тц<е>'въ на'шихъ.

51. Помяни'те дjьла` <о>=т<е>'цъ на'шихъ jа=`же сотвори'ша
въ ро'дjьхъ свои'хъ, и= прiи'мете сла'ву ве'лiю и=
и='мя вjь'чное.

52. А=враа'мъ не во и=скуше'нiи ли w=брjь'тенъ <е>='сть
вjь'ренъ, и= вмjьни'ся <е>=му` въ пра'вду;

53. I=w'сифъ во вре'мя тjьсноты` своея` сохрани` за'повjьдь
и= бы'сть господи'нъ <е>=гv'пту.

54. Фiнее'съ <о>=те'цъ на'шъ внегда` возревнова` ре'вностiю,
прiя'тъ завjь'тъ свяще'нства вjь'чнагw.

55. I=ису'съ, <е>=гда` и=спо'лни сло'во, бы'сть судiя`
во i=и~ли.

56. Хале'въ, <е>=гда` засвидjь'тельствова въ цр~кви,
воспрiя` земли` наслjь'дiе.

57. Давi'дъ во свое'й ми'лости наслjь'дова престо'лъ
ца'рствiя во вjь'къ вjь'ка.

58. И=лiа`, <е>=гда` возревнова` ре'вностiю зако'на,
взя'ся да'же на не'бо.

59. А=на'нiа, а=за'рiа, мiсаи'лъ вjь'рующе спасо'шася
w\т пла'мене.

60. Данiи'лъ въ простотjь` свое'й и=з\ъя'тся w\т о<у>='стъ
льво'выхъ.

61. И= та'кw помышля'йте по ро'ду и= ро'ду, jа='кw
вси` о<у>=пова'ющiи на'нь не и=знемо'гутъ.

62. И= w\т слове'съ му'жа грjь'шна не о<у>=бо'йтеся,
поне'же сла'ва <е>=гw` въ моты^ла и= въ че'рвiе:

63. дне'сь вознесе'тся, а= о<у>='трjь не w=бря'щется,
jа='кw w=брати'ся въ пе'рсть свою`, и= помышле'нiе
<е>=гw` поги'бе.

64. и= вы`, сы'нове, о<у>=крjьпи'теся и= мужа'йтеся
въ зако'нjь, jа='кw въ не'мъ просла'витеся.

65. И= се`, сv"меw'нъ бра'тъ ва'шъ, вjь'мъ, jа='кw
му'жъ совjь'та <е>='сть, тогw` послу'шайте вся^ дни^,
то'й бу'детъ ва'мъ во <о>=тца`.

66. И= i=у'да маккаве'й, се'й крjь'покъ въ си'лjь w\т
ю='ности своея`, се'й бу'детъ ва'мъ нача'льникъ во'инства
и= сотвори'тъ бра'нь лю'демъ.

67. И= вы` приведи'те къ себjь` вся^ творцы` зако'на
и= w\тмсти'те мще'нiе людi'й ва'шихъ:

68. возда'йте воздая'нiе jа=зы'кwмъ и= внемли'те въ
за'пwвjьди зако'на.

69. И= благослови` и=`хъ: и= приложи'ся ко <о>=тц<е>'мъ
свои^мъ.

70. И= о<у>='мре въ лjь'то сто` четы'редесять шесто'е:
и= погребо'ша <е>=го` сы'нове <е>=гw` во гробjь'хъ
<о>=т<е>'цъ <е>=гw` въ мwди'нjь, и= пла'каша <е>=го`
ве'сь i=и~ль пла'чемъ ве'лiимъ.

Глава` 3.

И= воста` i=у'да нарица'емый маккаве'й сы'нъ <е>=гw`
вмjь'стw <е>=гw`.

2. И= помога'ху <е>=му` вси` бра'тiя <е>=гw` и= вси`
<е>=ли'цы прилjьпи'шася ко <о>=тцу` <е>=гw`, и= w=полча'хуся
w=полче'нiемъ i=и~ль съ весе'лiемъ.

3. И= распространи` сла'ву лю'демъ свои^мъ: и= w=блече'ся
въ броня` jа='кw и=споли'нъ и= препоя'сася <о>=ру'жiемъ
свои'мъ бра'ннымъ, и= соста'ви ра^ти, защища'я w=полч<е>'нiя
мече'мъ свои'мъ,

4. и= о<у>=подо'бися льву` въ дjь'лjьхъ свои'хъ, и=
jа='кw скv'менъ рыка'ющь въ лови'твjь:

5. и= погна` беззакw'нныя и=зслjь'дуяй, и= смуща'ющихъ
лю'ди <е>=гw` пожже` пла'менемъ.

6. И= сляко'шася беззако'ннiи w\т стра'ха <е>=гw`,
и= вси` дjь'лател<е> беззако'нiя смято'шася, и= благопоспjь'шно
бы'ти спасе'нiе руко'ю <е>=гw`.

7. И= w=горчи` цари^ мнw'ги и= возвесели` i=а'кwва
въ дjь'лjьхъ свои'хъ, и= да'же до вjь'ка па'мять <е>=гw`
во благослове'нiе:

8. и= про'йде гра'ды i=у^дины, и= погуби` нечести'выхъ
w\т ни'хъ, и= w\тврати` гнjь'въ w\т i=и~ля,

9. и= и=мени'тъ бы'сть да'же до послjь'днихъ земли`,
и= собра` погиба'ющихъ.

10. А=поллw'нiй же собра` jа=зы'ки и= w\т самарi'и
си'лу ве'лiю, <е>='же ра'товати на i=и~ля.

11. И= о<у>=вjь'да i=у'да и= и=зы'де во срjь'тенiе
<е>=му`, и= порази` <е>=го` и= о<у>=би` того`: и= падо'ша
jа='звенiи мно'зи, а= про'чiи о<у>=бjьго'ша.

12. И= взя` коры^сти и='хъ, и= ме'чь а=поллw'нiевъ
w\тя` i=у'да, и= бы'сть вою'я и='мъ вся^ дни^.

13. И= о<у>=слы'ша сирw'нъ нача'льникъ во'<е>въ сv'рскихъ,
jа='кw собра` i=у'да совокупле'нiе и= цр~ковь вjь'рныхъ
съ ни'мъ и=сходя'щихъ на бра'нь,

14. и= рече`: сотворю` себjь` и='мя, и= просла'влюся
въ ца'рствiи, и= поборю` i=у'ду и= су'щихъ съ ни'мъ
и= о<у>=ничижа'ющихъ сло'во царе'во.

15. (И= о<у>=гото'вася) и= приложи` <е>='же взы'ти:
и= взы'де съ ни'мъ по'лкъ нечести'выхъ крjь'покъ помощи`
<е>=му` и= сотвори'ти w\тмще'нiе на сынjь'хъ i=и~левыхъ.

16. И= прибли'жися да'же до восхо'да веfwрw'нска: и=
и=зы'де i=у'да во срjь'тенiе <е>=му` въ ма'лjь.

17. <Е>=гда' же о<у>=ви'дjьша по'лкъ гряду'щiй во срjь'тенiе
и=`мъ, рjь'ша i=у'дjь: ка'кw мо'жемъ въ ма'лjь су'ще
w=полча'тися проти'ву мно'жества толи'кагw крjь'пкагw;
и= мы` о<у>=тружде'ни <е>=смы` посто'мъ дне'сь.

18. И= рече` i=у'да: о<у>=до'бь <е>='сть w=б\ъя'ти
мно'гихъ руко'ю ма'лыхъ: и= нjь'сть ра'знствiя пред\ъ
бг~омъ нб\снымъ сп\сти` во мно'гихъ и=ли` въ ма'лыхъ:

19. jа='кw не во мно'жествjь во'<е>въ w=долjь'нiе бра'ни
<е>='сть, то'кмw w\т нб~се` крjь'пость:

20. сi'и гряду'тъ къ на'мъ во мно'жествjь о<у>=кори'зны
и= беззако'нiя, <е>='же и=сто'ргнути на'съ и= ж<е>ны`
на'шя и= ча^да на^ша, <е>='же взя'ти коры^сти на'шя,

21. мы' же w=полча'емся за ду'шы на'шя и= зако'ны на'шя:

22. и= са'мъ гд\сь сокруши'тъ и=`хъ пред\ъ лице'мъ
на'шимъ, вы' же не о<у>=страши'теся и='хъ.

23. Jа='коже преста` глаго'лати, и= наскочи` на ни'хъ
внеза'пу, и= сотре'ся сирw'нъ и= вw'и <е>=гw` пред\ъ
ни'мъ:

24. и= погна` <е>=го` въ низхожде'нiе веfwрw'на да'же
до по'ля: и= падо'ша w\т ни'хъ jа='кw <о>='смь сw'тъ
муже'й, про'чiи же побjьго'ша въ зе'млю фv"лiстi'млю.

25. И= нападе` стра'хъ i=у'динъ и= бра'тiи <е>=гw`
и= боя'знь на вся^ jа=зы'ки, jа=`же w='крестъ и='хъ.

26. И= до'йде до царя` и='мя <е>=гw`, и= w= w=полче'нiихъ
i=у'диныхъ повjь'даху вси` jа=зы'цы.

27. <Е>=гда' же о<у>=слы'ша ца'рь а=нтiо'хъ словеса`
сiя^, разгнjь'вася jа='ростiю, и= посла'въ собра` си^лы
вся^ ца'рства своегw`, по'лкъ крjь'покъ sjьлw`:

28. и= w\тве'рзе сокро'вище свое`, и= даде` w=бро'ки
во'инwмъ свои^мъ на лjь'то, и= заповjь'да и=`мъ въ
лjь'то бы'ти готw'вымъ на вся'ку потре'бу.

29. И= ви'дjь, jа='кw w=скудjь` сребро` w\т сокро'вищъ,
и= да^ни w\т стра'нъ ма^лы, ра'ди несогла'сiя и= jа='звы,
jа=`же сотвори` на земли`, да во'зметъ закw'нная, jа=`же
бя'ху w\т пе'рвыхъ днi'й.

30. И= о<у>=страши'ся, да не вознеимjь'етъ <е>=ди'ною
и= два'жды въ росхо'ды и= дая^нiя, jа=`же дая'ше пре'жде
простра'нною руко'ю, и= и=збы'точествова па'че царе'й
бы'вшихъ пре'жде.

31. И= смяте'ся душе'ю свое'ю sjьлw`, и= о<у>=мы'сли
и=ти` въ персi'ду и= прiя'ти да^ни w\т стра'нъ и= собра'ти
сребра` мно'гw.

32. И= w=ста'ви лv"сi'ю человjь'ка сла'вна и= w\т ро'да
ца'рска над\ъ вещьми` ца'рскими, w\т рjьки` <е>=vфра'та
да'же до предjь^лъ <е>=гv'петскихъ:

33. и= пита'ти а=нтiо'ха сы'на своего`, до'ндеже возврати'тся
са'мъ.

34. И= предаде` <е>=му` по'лъ си'лы и= слонw'въ и=
заповjь'да <е>=му` w= всjь'хъ, и='хже совjьща`, и=
w= w=бита'ющихъ во i=уде'и и= i=ер\сли'мjь,

35. посла'ти на ни'хъ си'лу, <е>='же сокруши'ти и=
и=сто'ргнути крjь'пость i=и~леву и= w=ста'нокъ i=ер\сли'ма,
и= w\тя'ти па'мять и='хъ w\т мjь'ста,

36. и= всели'ти сынw'въ и=норо'дныхъ во всjь'хъ предjь'лjьхъ
и='хъ, и= по жре'бiю раздjьли'ти зе'млю и='хъ.

37. И= ца'рь взя` по'лъ си'лы w=ста'вшихъ и= и=зы'де
w\т а=нтiохi'и w\т гра'да ца'рства своегw`, лjь'та
сто` четы'редесять седма'гw: и= пре'йде <е>=vфра'тъ
рjьку` и= прохожда'ше въ вы^шнiя страны^.

38. И= и=збра` лv"сi'а птоломе'а сы'на дорv"ме'нова,
и= нiкано'ра, и= горгi'ю му'жы си^льныя w\т другw'въ
царе'выхъ.

39. И= посла` съ ни'ми четы'редесять ты'сящъ муже'й
и= се'дмь ты'сящъ ко'нникwвъ, <е>='же и=ти` въ зе'млю
i=у'дину и= растли'ти ю=` по словеси` ца'рску.

40. И= w\тидо'ша со все'ю си'лою свое'ю, и= прiидо'ша,
и= w=полчи'шася бли'з\ъ а=ммау'ма на земли` полево'й.

41. И= слы'шаша купцы` страны` тоя` и='мя и='хъ, и=
взя'ша сребро` и= зла'то мно'го sjьлw` и= <о>='троки:
и= прiидо'ша въ станы`, да во'змутъ сынw'въ i=и~левыхъ
въ рабы^, и= приложи'шася къ ни^мъ вw'и сv'рскiя и=
земли` и=ноплеме'нникwвъ.

42. И= ви'дjь i=у'да и= бра'тiя <е>=гw`, jа='кw о<у>=мно'жишася
sла^я, и= вw'и w=полча'хуся въ предjь'лjьхъ и='хъ:
и= позна'ша словеса` цар<е>'ва, jа=`же повелjь` лю'демъ
сотвори'ти въ погубле'нiе и= сконча'нiе.

43. И= рече` кi'йждо ко и='скреннему своему`: воста'немъ
за и=стребле'нiе людi'й на'шихъ и= w=полчи'мся за лю'ди
на'шя и= ст~ы^я.

44. И= собра'ся со'нмъ <е>='же бы'ти готw'вымъ на бра'нь
и= <е>='же моли'тися и= проси'ти ми'лости и= щедро'тъ.

45. И= i=ер\сли'мъ бjь` неwбита'емь а='ки пусты'ня:
не бjь` входя'й и= и=сходя'й w\т порожде'нiй <е>=гw`,
и= ст~ы'ня попра'на, и= сы'нове и=норо'дныхъ въ краегра'дiи,
бы'сть w=бита'лище jа=зы'кwмъ: и= взя'ся весе'лiе w\т
i=а'кwва, и= w=скудjь` (ту`) сопjь'ль и= гу'сли.

46. И= собра'шася и= прiидо'ша въ массифу` пря'мw i=ер\сли'му,
поне'же мjь'сто моли'твы въ массифjь` пе'рвjье i=и~лю.

47. И= пости'шася тогw` дне`, и= w=блеко'шася во вр<е>'тища,
и= пе'пелъ посы'паша на главы^ своя^, и= растерза'ша
w=дjья^нiя своя^,

48. и= распростро'ша кни'гу зако'на, w= ни'хже и=спыта'ху
jа=зы'цы написа'ти на ни'хъ подw'бiя i='дwлъ свои'хъ,

49. и= принесо'ша ри^зы святи'т<е>льскiя и= перворw'дная
и= десяти^ны: и= воздви'гнуша назiре'<е>въ, и=`же напо'лниша
дни^,

50. и= возопи'ша гла'сомъ (ве'лiимъ) на нб~о, реку'ще:
что` сотвори'мъ си^мъ и= ка'мw и=`хъ w\тведе'мъ;

51. и= ст~а^я твоя^ попра'шася и= w=скверни'шася, и=
свяще'нницы твои` въ ско'рби и= въ смире'нiи:

52. и= се`, jа=зы'цы собра'шася на ны`, да расто'ргнутъ
на'съ: ты` вjь'си, jа=`же помышля'ютъ на на'съ:

53. ка'кw возмо'жемъ ста'ти пред\ъ лице'мъ и='хъ, а='ще
не ты` помо'жеши на'мъ;

54. И= воструби'ша труба'ми и= возопи'ша гла'сомъ ве'лiимъ.

55. И= посе'мъ поста'ви i=у'да воевw'ды людi'й, ты'сящники
и= со'тники, и= пятьдеся'тники и= десятонача'льники.

56. И= реко'ша созида'ющымъ до'мы и= w=бруча'ющымъ
ж<е>ны`, и= насажда'ющымъ вiногра'ды и= боязли^вымъ
возврати'тися кому'ждо въ до'мъ сво'й по зако'ну.

57. И= воздви'жеся по'лкъ и= w=полчи'ся на ю='гъ а=ммау'ма.

58. И= рече` i=у'да: препоя'шитеся, и= бу'дите въ сы'ны
си^льны, и= бу'дите гото'ви въ зау'трiе w=полчи'тися
на jа=зы'ки сiя^, и=`же собра'шася на ны` растерза'ти
на'съ и= ст~а^я на^ша:

59. jа='кw лу'чше <е>='сть на'мъ о<у>=мре'ти въ бра'ни,
не'же ви'дjьти sла^я людi'й на'шихъ и= ст~ы'хъ:

60. и= jа='коже во'ля бу'детъ на нб~си`, та'кw сотвори'тъ.

Глава` 4.

И= взя` горгi'а пя'ть ты'сящъ муже'й и= ты'сящу кw'нникъ
и=збра'нныхъ, и= подвиго'ша по'лкъ но'щiю,

2. <е>='же напа'сти на по'лкъ i=уде'йскiй и= поби'ти
и=`хъ внеза'пу, и= сы'нове краегра'дiя бы'ша <е>=му`
вожде'ве.

3. И= о<у>=слы'ша i=у'да, и= воста` са'мъ и= си'льнiи,
поби'ти си'лу царе'ву, jа='же въ <е>=ммау'мjь:

4. <е>=ще' бо си^лы расточ<е>'ны бы'ша w\т полка`.

5. И= прiи'де горгi'а въ по'лкъ i=у'динъ но'щiю и=
ни <е>=ди'нагw w=брjь'те: и= и=ска'ше и=`хъ въ гора'хъ,
поне'же рече`: бjьжа'тъ сi'и w\т на'съ.

6. И= вку'пjь со дне'мъ jа=ви'ся i=у'да на по'ли со
тремя` ты'сящами муже'й: <о>=ба'че щитw'въ и= мече'й
не и=мя'ху, jа='коже хотя'ху.

7. И= ви'дjьша по'лкъ jа=зы'ческiй крjь'покъ воwруже'нъ
и= ко'нники w='крестъ <е>=гw`, и= сi'и науче'ни бра'ни.

8. И= рече` i=у'да муж<е>'мъ, и=`же съ ни'мъ бя'ху:
не о<у>=бо'йтеся мно'жества и='хъ и= о<у>=стремле'нiя
и='хъ не о<у>=жаса'йтеся:

9. помяни'те, ка'кw спасе'ни бы'ша <о>=тцы` на'ши въ
мо'ри чермнjь'мъ, <е>=гда` гоня'ше и=`хъ фараw'нъ съ
вw'и мно'гими:

10. и= нн~jь возопi'имъ на нб~о, не'гли ка'кw о<у>=мл\срдится
на ны` и= помяне'тъ завjь'тъ <о>=тц<е>'въ на'шихъ и=
сокруши'тъ по'лкъ се'й пред\ъ лице'мъ на'шимъ дне'сь:

11. и= о<у>=вjь'дятъ вси` jа=зы'цы, jа='кw <е>='сть
и=збавля'яй и= сп~са'яй i=и~ля.

12. И= возведо'ша и=ноплем<е>'нницы <о>='чи свои` и=
ви'дjьша и=`хъ гряду'щихъ сопроти'ву,

13. и= и=зыдо'ша и=з\ъ полка` на бра'нь и= воструби'ша
и=`же со i=у'дою.

14. И= срази'шася: и= сотре'ни бы'ша jа=зы'цы и= побjьго'ша
въ по'ле,

15. послjь'днiи же вси` падо'ша мече'мъ: и= прогна'ша
и=`хъ да'же до а=ссарiмw'fа и= да'же до по'ль i=думе'йскихъ
и= а=зw'тскихъ и= i=амнi'йскихъ, и= падо'ша w\т ни'хъ
до трiе'хъ ты'сящъ муже'й.

16. И= возврати'ся i=у'да и= вw'и <е>=гw` w\т гоне'нiя
в\ъслjь'дъ и='хъ,

17. и= рече` къ лю'демъ: не вожделjь'йте коры'стей,
поне'же бра'нь проти'ву на'съ:

18. и= горгi'а и= вw'и <е>=гw` бли'з\ъ на'съ на горjь`:
но сто'йте нн~jь проти'ву врагw'въ на'шихъ и= побори'те
и=`хъ, и= по си'хъ во'змете кwры'сти без\ъ боя'зни.

19. И= <е>=ще` глаго'лющу i=у'дjь сiя^, се`, jа=ви'ся
ча'сть нjь'кая приница'ющая съ горы`.

20. И= ви'дjь, jа='кw въ бjь'гъ w=брати'шася, и= зажго'ша
по'лкъ, и=`же су'ть со i=у'дою, ды'мъ бо зри'мый jа=вля'ше
бы'вшее.

21. Смотря'щiи же сiя^ о<у>=боя'шася sjьлw`: ви'дяще
же w=полче'нiе i=у'дино въ по'ли гото'во на бра'нь,
бjьжа'ша вси` въ зе'млю и=ноплеме'нникwвъ.

22. И= w=брати'ся i=у'да на кwры'сти w=полче'нiя:

23. и= взя` зла'та мно'гw и= сребра`, и= v=акi'нfа
и= порфv'ры морскi'я, и= бога^тства вели^ка.

24. И= возвраща'ющеся пjь'снь поя'ху и= благословля'ху
бг~а нб\снаго, jа='кw бл~гъ <е>='сть, jа='кw въ вjь'къ
мл\сть <е>=гw`.

25. И= бы'сть сп\снiе вели'ко i=и~лю въ де'нь w='нъ.

26. <Е>=ли'цы же w\т и=ноплеме'нникwвъ о<у>=цjьлjь'ша,
прише'дше возвjьсти'ша лv"сi'и вся^ случи^вшаяся.

27. <О>='нъ же слы'шавъ о<у>=ны` душе'ю и= w=печа'лися,
jа='кw не jа=`же хотя'ше, такwва` бы'ша i=и~лю, и=
не какwва` заповjь'да <е>=му` ца'рь, сицева^я сбы'шася.

28. И= во гряду'щее лjь'то собра` лv"сi'а муже'й и=збра'нныхъ
шестьдеся'тъ ты'сящъ и= ко'нникwвъ пя'ть ты'сящъ, да
побiе'тъ i=ер\сли'мъ.

29. И= прiидо'ша во i=думе'ю и= w=полчи'шася во веfсу'рjьхъ,
и= срjь'те и=`хъ i=у'да съ десятiю` ты'сящьми муже'й.

30. И= ви'дjь по'лкъ крjь'покъ, и= помоли'ся, и= рече`:
блг\све'нъ <е>=си`, сп~се i=и~левъ, сокруши'вый стремле'нiе
си'льнагw руко'ю раба` твоегw` давi'да, и= пре'далъ
<е>=си` по'лкъ и=ноплеме'нныхъ въ ру'ки i=wнаfа'на
сы'на сау'ля и= нося'щагw <о>=ру'жiе <е>=гw`:

31. заключи` по'лкъ се'й руко'ю людi'й твои'хъ i=и~ля,
и= да постыдя'тся w= си'лjь и= ко'нницjь свое'й:

32. да'ждь и=`мъ боя'знь и= раста'й де'рзость си'лы
и='хъ, и= да поколе'блются сотре'нiемъ свои'мъ:

33. низложи` и=`хъ мече'мъ лю'бящихъ тя`, и= да восхва'лятъ
тебе` вси` вjь'дущiи и='мя твое` въ пjь'снехъ.

34. И= соста'виша бра'нь, и= падо'ша w\т полка` лv"сi'и
до пяти` ты'сящъ муже'й, и= падо'ша пред\ъ ни'ми.

35. Ви'дя же лv"сi'а своегw` w=полче'нiя бы'вшее бjьжа'нiе,
а= i=у'дину бы'вшую де'рзость, и= jа='кw гото'ви су'ть
и=ли` жи'ти, и=ли` о<у>=мре'ти хра'брw, w\ти'де во
а=нтiохi'ю и= собира'ше чужди'хъ во'<е>въ: и= о<у>=мно'живъ
бы'вшее во'инство, о<у>=мы'сли па'ки прiити` на i=уде'ю.

36. Рече' же i=у'да и= бра'тiя <е>=гw`: се`, сотре'ни
су'ть врази` на'ши, взы'демъ нн~jь w=чи'стити ст~а^я
и= w=бнови'ти.

37. И= собра'ся ве'сь по'лкъ и= взыдо'ша на го'ру сiw'нъ:

38. и= ви'дjьша ст~ы'ню w=пустоше'ну, и= же'ртвенникъ
w=скверне'нъ, и= врата` сожж<е>'на, и= въ притво'рjьхъ
возрасто'ша дре'вiе а='ки въ дубра'вjь, и=ли` а='ки
во <е>=ди'нjьй w\т го'ръ, и= пастофw'рiа разбi<е>'на.

39. И= растерза'ша ри^зы своя^ и= пла'каша пла'чемъ
ве'лiимъ, и= возложи'ша пе'пелъ на главы^ своя^,

40. и= падо'ша лице'мъ на зе'млю, и= воструби'ша тру'бнымъ
зна'менiемъ, и= возопи'ша на нб~о.

41. Тогда` повелjь` i=у'да муж<е>'мъ ра'товати су'щихъ
въ краегра'дiи, до'ндеже w=чи'ститъ ст~а^я.

42. И= и=збра` свяще'нники непорw'чны воли'т<е>ли зако'на
бж~iя:

43. и= w=чи'стиша ст~а^я и= w\тверго'ша ка'менiе w=скверне'нiя
въ мjь'сто нечи'сто:

44. и= совjь'товаша w= же'ртвенницjь всесожже'нiя w=скверне'нjьмъ,
что` <е>=му` сотворя'тъ:

45. и= нападе` и=`мъ совjь'тъ бла'гъ разори'ти <е>=го`,
да не когда` бу'детъ и=`мъ въ поноше'нiе, jа='кw w=скверни'ша
<е>=го` jа=зы'цы. и= разори'ша же'ртвенникъ,

46. и= положи'ша ка'менiе на горjь` хра'ма на мjь'стjь
прили'чнjьмъ, до'ндеже прiи'детъ пр\оро'къ w\твjьща'ти
w= ни'хъ:

47. и= взя'ша ка'менiе цjь'ло по зако'ну и= созда'ша
же'ртвенникъ но'въ по пре'жнему.

48. И= созда'ша ст~а^я и= вся^ jа=`же вну'трь хра'ма,
и= притво'ры w=святи'ша,

49. и= сотвори'ша сосу'ды ст~ы^я нw'вы, и= внесо'ша
свjьти'льникъ и= же'ртвенникъ всесожже'нiй и= fv"мiа'мwвъ
и= трапе'зу во хра'мъ,

50. и= кади'ша на же'ртвенницjь, и= возжго'ша свjьти'льники,
jа=`же на подсвjь'щницjь, и= свjьтя'ху во хра'мjь,

51. и= положи'ша на трапе'зjь хлjь'бы и= простро'ша
катапета^смы, и= сконча'ша вся^ дjьла`, jа=`же творя'ху.

52. И= sjьлw` ра'нw воста'ша въ пя'тый и= двадеся'тый
де'нь мц\са девя'тагw: се'й мц\съ хасле'vъ, сто` четы'редесять
<о>=сма'гw лjь'та.

53. И= принесо'ша же'ртву по зако'ну на <о>=лта'рь
всесожже'нiй но'вый, <е>=го'же сотвори'ша:

54. по вре'мени и= по дни`, во'ньже w=скверни'ша <е>=го`
jа=зы'цы, во w='нъ w=бнови'ся въ пjь'снехъ и= гу'слехъ
и= кiнv'рjьхъ и= въ кv"мва'лjьхъ.

55. И= падо'ша вси` лю'дiе на лице` свое` и= поклони'шася,
и= благослови'ша на нб~о бл~гопоспjьши'вшаго и=`мъ:

56. и= сотвори'ша w=бновле'нiе <о>=лтаря` днi'й <о>='смь,
и= принесо'ша всесожж<е>'нiя съ весе'лiемъ, и= пожро'ша
же'ртву спасе'нiя и= хвале'нiя,

57. и= о<у>=краси'ша су'щее пред\ъ лице'мъ хра'ма вjьнцы^
златы'ми и= щита'ми, и= w=бнови'ша врата` и= пастофw'рiа,
и= поста'виша дв<е>'ри.

58. И= бы'сть весе'лiе въ лю'дехъ вели'ко sjьлw`, и=
w\твраще'но бы'сть поноше'нiе jа=зы'кwвъ.

59. И= о<у>=ста'ви i=у'да и= бра'тiя <е>=гw` и= ве'сь
собо'ръ i=и~левъ, да пра'зднуются днi'е w=бновле'нiя
<о>=лтаря` во времена` своя^ на вся'ко лjь'то днi'й
<о>='смь, w\т два'десять пя'тагw дне` мц\са хасле'vъ
съ весе'лiемъ и= ра'достiю.

60. И= созда'ша во вре'мя <о>='но го'ру сiw'нъ, w='крестъ
стjь'ны высw'кiя и= пv'рги крjь^пки, да не когда` прише'дше
jа=зы'цы поперу'тъ я=`, jа='коже пре'жде сотвори'ша.

61. И= посади` ту` во'<е>въ храни'ти ю=`, и= о<у>=тверди'ша
ю=` храни'ти веfсу'ру, <е>='же и=мjь'ти лю'демъ въ
тверды'ню проти'ву лица` i=думе'и.

Глава` 5.

И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'шаша jа=зы'цы w='крестъ,
jа='кw созда'ся <о>=лта'рь и= w=бнови'ся ст~ы'ня jа='коже
пре'жде, и= разгнjь'вашася sjьлw`:

2. и= совjьща'шася погуби'ти ро'дъ i=а'кwвль, и=`же
бjь'ху посредjь` и='хъ, и= нача'ша о<у>=бива'ти въ
лю'дехъ и= и=стребля'ти.

3. И= ра'товаше i=у'да на сы'ны и=са'vwвы во i=думе'и,
jа='же во а=кравати'нjь, поне'же w=бсjьдя'ху i=и~ля:
и= порази` и=`хъ jа='звою вели'кою, и= о<у>=тjьсни`
и=`хъ, и= взя` коры^сти и='хъ.

4. И= помяну` sло'бу сынw'въ веа'нихъ, и=`же бjь'ху
лю'демъ въ сjь'ть и= въ собла'знъ, во <е>='же лови'ти
и=`мъ на путе'хъ.

5. И= затвори'шася w\т негw` въ пv'ргjьхъ, и= наступи`
на ни'хъ, и= прокля` и=`хъ, и= зажже` пv'рги и='хъ
<о>=гне'мъ, со всjь'ми jа=`же въ ни'хъ бя'ху.

6. И= про'йде на сы'ны а=ммw^ни, и= w=брjь'те ру'ку
крjь'пку и= лю'ди мнw'ги, и= тiмоfе'а вожда` и='хъ.

7. И= соста'ви на ни'хъ бра^ни мнw'ги, и= сотре'ни
су'ть пред\ъ лице'мъ <е>=гw`, и= поби` и=`хъ,

8. и= взя` i=ази'ра и= дщ<е>'ри <е>=гw`, и= возврати'ся
во i=уде'ю.

9. И= собра'шася jа=зы'цы и=`же въ галаадi'тiдjь проти'ву
i=и~льтянwмъ су'щымъ въ предjь'лjьхъ и='хъ, да и=збiю'тъ
и=`хъ. и= побjьго'ша въ даfе'му тверды'ню.

10. И= посла'ша писа'нiе ко i=у'дjь и= бра'тiи <е>=гw`,
реку'ще: собра'шася на ны` jа=зы'цы, и=`же w='крестъ
на'съ, и=зби'ти на'съ,

11. и= гото'вятся прiити` и= взя'ти тверды'ню, въ ню'же
вбjьго'хомъ, и= тiмоfе'й <е>='сть воево'да си'лъ и='хъ:

12. нн~jь о<у>=`бо прише'дъ и=зба'ви на'съ w\т руки`
и='хъ, jа='кw паде` мно'жество w\т на'съ:

13. и= вси` бра'тiя на^ша су'щiи въ мjь'стjьхъ тувi'инихъ
о<у>=бiе'ни су'ть, и= плjьни'ша же'нъ и='хъ и= ча^дъ
и='хъ и= и=мjь^нiя и='хъ, и= погуби'ша та'мw jа='кw
ты'сящу муже'й.

14. И= <е>=ще` писа^нiя чтя'хуся, и= се`, и=нi'и вjь^стницы
прiидо'ша w\т галiле'и въ раздра'ныхъ ри'захъ, возвjьща'юще
по словес<е>'мъ си^мъ, реку'ще:

15. собра'шася на на'съ w\т птолемаi'ды и= тv'ра, и=
сiдw'на и= всея` галiле'и и=ноплем<е>'нникъ, <е>='же
и=скорени'ти на'съ.

16. <Е>=гда' же о<у>=слы'ша i=у'да и= лю'дiе словеса`
сiя^, собра'ся собо'ръ вели'къ о<у>=совjь'товати, что`
сотворя'тъ бра'тiямъ свои^мъ су'щымъ въ ско'рби и=
вою'<е>мымъ w\т ни'хъ.

17. И= рече` i=у'да сi'мwну и= бра'ту своему`: и=збери`
себjь` му'жы и= и=ди`, и= и=зба'ви бра'тiю твою` су'щую
въ галiле'и: а='зъ же и= бра'тъ мо'й i=wнаfа'нъ по'йдемъ
въ галаадi'тъ.

18. И= w=ста'ви i=w'сифа сы'на заха'рiина и= а=за'рiю
воевw'ды лю'демъ съ про'чими вw'ины во i=уде'и на хране'нiе,

19. и= заповjь'да и=`мъ, глаго'ля: прилjьжи'те лю'демъ
си^мъ и= не сотвори'те бра'ни на jа=зы'ки, до'ндеже
мы` возврати'мся.

20. И= w\тдjьли'ша сi'мwну муже'й три` ты'сящы, да
и='детъ въ галiле'ю, i=у'дjь же <о>='смь ты'сящъ муже'й
въ галаадi'тъ.

21. И= и='де сi'мwнъ въ галiле'ю и= соста'ви бра^ни
мнw'ги на jа=зы'ки, и= сотро'шася jа=зы'цы w\т лица`
<е>=гw`,

22. и= погна` в\ъслjь'дъ и='хъ да'же до вра'тъ птолемаi'ды:
и= падо'ша w\т jа=зы^къ jа='кw три` ты'сящы муже'й,
и= взя` кwры'сти и='хъ,

23. и= поя'тъ су'щихъ въ галiле'и и= во а=рваттi'сjьхъ
съ жена'ми и= ча^ды, и= вся^ <е>=ли^ка бя'ху и=`мъ,
и= приведе` во i=уде'ю съ весе'лiемъ ве'лiимъ.

24. И= i=у'да маккаве'й и= i=wнаfа'нъ бра'тъ <е>=гw`
преидо'ша i=<о>рда'нъ, и= и=до'ша пу'ть трiе'хъ днi'й
въ пусты'ни,

25. и= срjьто'ша навате'<е>въ, и= прiя'ша и=`хъ ми'рнw,
и= повjь'даша и=`мъ вся^, jа=`же случи'шася бра'тiи
и='хъ въ галаадi'тiдjь,

26. и= jа='кw мно'зи w\т ни'хъ заключе'ни су'ть въ
восо'рjь и= восо'ръ, во а=лемi'сjьхъ, хасфw'рjь, маке'дjь
и= карнаi'нjь: сi'и вси` гра'ди тве'рди и= вели'цы:

27. и= въ про'чiихъ градjь'хъ галаадi'тiды су'ть затворе'ни,
и= во о<у>='трiе стро'ятся w=полчи'тися на тверды^ни
и= jа='ти и= и=зби'ти всjь'хъ си'хъ во <е>=ди'нъ де'нь.

28. И= возврати'ся i=у'да и= вw'и <е>=гw` въ пу'ть
въ пусты'ню въ восо'ръ внеза'пу: и= взя` гра'дъ, и=
о<у>=би` вся'къ му'жескъ по'лъ о<у>=сты^ меча`, и=
взя` вся^ коры^сти и='хъ, и= сожже` <е>=го` <о>=гне'мъ:

29. и= воста` w\тту'ду но'щiю и= и='де да'же до тверды'ни.

30. И= бы'сть пред\ъ заре'ю, и= воздвиго'ша <о>='чи
свои`, и= се`, лю'дiе мно'зи, и=`мже не бjь` числа`,
несу'ще лjь^ствицы и= миха^ны взя'ти тверды'ню, и=
ра'товаху и=`хъ.

31. И= ви'дjь i=у'да, jа='кw нача'ся бра'нь, и= во'пль
гра'да взы'де да'же до небесе` труба'ми и= гла'сомъ
ве'лiимъ,

32. и= рече` муж<е>'мъ си'лы: бi'йтеся дне'сь за бра'тiю
ва'шу.

33. И= и=зы'де тремя` нача'лы созади` и='хъ: и= воструби'ша
труба'ми и= возопи'ша въ моли'твjь.

34. И= позна` по'лкъ тiмоfе'овъ, jа='кw маккаве'й <е>='сть,
и= w\тбjьжа` w\т лица` <е>=гw`, и= поби` и=`хъ jа='звою
ве'лiею, и= падо'ша w\т ни'хъ въ де'нь w='нъ jа='кw
<о>='смь ты'сящъ муже'й.

35. И= w=брати'ся (i=у'да) въ масфу` и= повоева` ю=`
и= взя` ю=`, и= о<у>=би` ве'сь му'жескъ по'лъ <е>=я`
и= взя` коры^сти <е>=я`, и= сожже` ю=` <о>=гне'мъ:

36. w\тту'ду по'йде и= взя` хасфw'ръ, маке'дъ и= восо'ръ
и= про'чыя гра'ды галаадi'тiды.

37. И= по си'хъ словесjь'хъ собра` тiмоfе'й по'лкъ
и='нъ и= w=полчи'ся къ лицу` рафw'на w=б\ъ <о>=ну`
страну` пото'ка.

38. И= посла` i=у'да согля'дати по'лкъ. и= возвjьсти'ша
<е>=му` глаго'люще: со'брани су'ть къ нему` вси` jа=зы'цы,
и=`же w='крестъ на'съ, си'ла ве'лiя sjьлw`:

39. и= а=ра'влянъ ная'ша въ по'мощь себjь`, и= w=полча'ются
w=б\ъ <о>=ну` страну` пото'ка, гото'ви прiити` на тя`
на бра'нь. и= и='де i=у'да во срjь'тенiе и='хъ.

40. И= рече` тiмоfе'й нача'льникwмъ во'<е>въ свои'хъ:
<е>=гда` прибли'жится i=у'да и= по'лкъ <е>=гw` къ пото'ку
водно'му, а='ще прiи'детъ къ на'мъ пре'жде, не мо'жемъ
постоя'ти проти'ву <е>=гw`, jа='кw могi'й возмо'жетъ
проти'ву на'съ:

41. а='ще же о<у>=страши'тся и= w=полчи'тся w=б\ъ <о>=ну`
страну` рjьки`, пре'йдемъ къ нему` и= возмо'жемъ проти'ву
<е>=гw`.

42. <Е>=гда' же прибли'жися i=у'да къ пото'ку водно'му,
поста'ви кни'жники людi'й при пото'цjь и= повелjь`
и=`мъ глаго'ля: не w=ставля'йте вся'каго человjь'ка
w=ста'тися въ полцjь`, но да гряду'тъ вси` на бра'нь.

43. И= пре'йде на ни'хъ пре'жде, и= вси` лю'дiе в\ъслjь'дъ
<е>=гw`. и= сотре'ни су'ть вси` jа=зы'цы пред\ъ лице'мъ
<е>=гw`, и= поверго'ша <о>=ру^жiя своя^, и= бjьжа'ша
въ ка'пище, <е>='же къ карнаi'нjь.

44. И= взя'ша гра'дъ, и= ка'пище сожго'ша <о>=гне'мъ
со всjь'ми, jа=`же въ не'мъ: и= побjьжде'нъ бы'сть
карнаi'нъ и= не возмо'же ктому` ста'ти проти'ву лица`
i=у'дина.

45. И= собра` i=у'да всjь'хъ i=и~льтянъ, и=`же бjь'ху
въ галаадi'тiдjь, w\т ма'ла да'же до вели'ка, и= ж<е>ны`
и='хъ и= ча^да и='хъ и= и=мjь^нiя, по'лкъ вели'къ sjьлw`,
прiити` въ зе'млю i=у'дину.

46. И= прiидо'ша да'же до <е>=фрw'на, и= се'й гра'дъ
ве'лiй на вхо'дjь тве'рдъ sjьлw`: и= не бjь` о<у>=клони'тися
w\т негw` на де'сно и=ли` шу'ее, но то'кмw сквозjь`
<е>=го` проити`.

47. И= заключи'шася, и=`же бя'ху въ гра'дjь, и= загради'ша
врата` ка'менiемъ. и= посла` къ ни^мъ i=у'да со словесы`
ми'рными, глаго'ля:

48. про'йдемъ по земли` ва'шей, <е>='же w\тити` въ
зе'млю на'шу, и= никто'же ва'съ и=з\ъwби'дитъ, то'кмw
нога'ми про'йдемъ. и= не восхотjь'ша w\тве'рсти <е>=му`.

49. И= повелjь` i=у'да проповjь'дати въ полцjь` w=полчи'тися
коему'ждо, въ не'мже кто` <е>='сть мjь'стjь.

50. И= w=полчи'шася му'жiе си'лы и= ра'товаша гра'дъ
то'й ве'сь де'нь и= всю` но'щь. и= предаде'ся гра'дъ
въ ру'ки <е>=гw`.

51. И= поби` вся'къ му'жескъ по'лъ о<у>=сты^ меча`
и= и=скорени` <е>=го`, и= взя` коры^сти <е>=гw` и=
про'йде сквозjь` гра'дъ по о<у>=бi<е>'нымъ.

52. И= преидо'ша i=<о>рда'нъ въ по'ле вели'кое проти'ву
лицу` веfса'на.

53. И= бjь` i=у'да собира'я да'льнjьйшихъ и= о<у>=вjьща'ваше
людi'й по всему` пути`, до'ндеже прiи'дутъ въ зе'млю
i=у'дину.

54. И= взыдо'ша на го'ру сiw'нъ съ весе'лiемъ и= ра'достiю
и= принесо'ша всесожж<е>'нiя, jа='кw не паде` w\т ни'хъ
ни <е>=ди'нъ, до'ндеже возврати'шася въ ми'рjь.

55. И= во дни^, въ ня'же бы'сть i=у'да и= i=wнаfа'нъ
въ галаа'дjь, и= сi'мwнъ бра'тъ <е>=гw` въ галiле'и
проти'ву лицу` птолемаi'ды,

56. слы'ша i=w'сифъ заха'рiинъ сы'нъ и= а=за'рiа, нача^льницы
си'лы, w= ве'щехъ благосодjь'янныхъ и= w= бра'нехъ,
jа=`же сотвори'ша,

57. и= рjь'ша: сотвори'мъ и= мы` себjь` и='мя и= по'йдемъ
ра'товати на jа=зы'ки, и=`же w='крестъ на'съ.

58. И= возвjьсти'ша су'щымъ w\т си'лы jа='же съ ни'ми
и= и=до'ша на i=амнi'ю.

59. И= и=зы'де горгi'а и=з\ъ гра'да и= му'жiе <е>=гw`
во срjь'тенiе и=`мъ на бра'нь.

60. И= побjьжде'нъ бы'сть i=w'сифъ и= а=за'рiа, и=
гна'ни бы'ша да'же до предjь^лъ i=у'диныхъ: и= падо'ша
въ де'нь w='нъ w\т людi'й i=и~левыхъ jа='кw двjь` ты'сящы
муже'й. и= бы'сть jа='зва вели'ка въ лю'дехъ i=и~левыхъ,

61. поне'же не послу'шаша i=у'ды и= бра'тiй <е>=гw`,
мня'щеся хра'бри бы'ти:

62. тi'и же не бя'ху w\т сjь'мене муже'й <о>='нjьхъ,
и='миже даде'ся спасе'нiе i=и~лю руко'ю и='хъ.

63. И= му'жъ i=у'да и= бра'тiя <е>=гw` просла'вишася
sjьлw` пред\ъ всjь'мъ i=и~лемъ и= jа=зы^ки всjь'ми,
и=дjь'же слы'шашеся и='мя и='хъ.

64. И= совокупи'шася къ ни^мъ бла'го глаго'лющiи.

65. И= и=зы'де i=у'да и= бра'тiя <е>=гw`, и= ра'товаху
сынw'въ и=са'vлихъ въ земли` jа='же къ ю='гу, и= порази`
хеврw'на и= дщ<е>'ри <е>=гw`, и= разори` тверды^ни
<е>=гw`, и= столпы` <е>=гw` пожже` w='крестъ.

66. И= воздви'жеся и=ти` въ зе'млю и=ноплеме'нникwвъ
и= прохожда'ше самарi'ю.

67. Въ де'нь w='нъ падо'ша свяще'нницы на бра'ни, хотя'щiи
хра'брjье бы'ти, внегда` и=зы'ти и=`мъ на бра'нь без\ъ
совjь'та (<е>=гw`).

68. И= о<у>=клони'ся i=у'да во а=зw'тъ въ зе'млю и=ноплеме'нникwвъ,
и= разори` ка^пища и='хъ, и= и=звая^нiя богw'въ и='хъ
сожже` <о>=гне'мъ, и= взя` кwры'сти w\т градw'въ, и=
возврати'ся въ зе'млю i=у'дину.

Глава` 6.

И= ца'рь а=нтiо'хъ прохожда'ше вы^шнiя страны^ и= слы'ша,
jа='кw <е>='сть <е>=лv"маi'съ въ персi'дjь гра'дъ сла'венъ
бога'тствомъ, сребро'мъ и= зла'томъ,

2. и= хра'мъ въ не'мъ бога'тъ sjьлw`, и= ту` запw'ны
зла^ты, и= брwня` и= <о>=ру^жiя, jа=`же w=ста'ви ту`
а=ле<кс>а'ндръ сы'нъ фiлi'пповъ, ца'рь македо'нскiй,
и='же ца'рствова пе'рвый во <е>='ллинjьхъ.

3. И= прiи'де и= и=ска'ше взя'ти гра'дъ и= плjьни'ти
<е>=го`, и= не возмо'же, jа='кw позна'ся сло'во су'щымъ
во гра'дjь.

4. И= воста'ша проти'ву <е>=му` на бра'нь, и= побjьже`
w\тту'ду, и= и='де со ско'рбiю ве'лiею, и= возврати'ся
въ вавv"лw'нъ.

5. И= прiи'де возвjьща'яй <е>=му` нjь'кто въ персi'ду,
jа='кw w\тбjьго'ша полцы` ходи'вшiи во i=уде'ю.

6. И= ходи` лv"сi'а съ си'лою крjь'пкою въ пе'рвыхъ,
и= прогна'нъ бы'сть w\т лица` и='хъ, и= возмого'ша
<о>=ру'жiями и= си'лами и= коры'стьми мно'гими, jа=`же
взя'ша w\т полкw'въ, и=`хже и=зби'ша.

7. И= разори'ша ме'рзость, ю='же созда` на <о>=лтари`
во i=ер\сли'мjь, и= ст~ы'ню, jа='коже пре'жде w=кружи'ша
стjьна'ми высо'кими, и= веfсу'ру гра'дъ <е>=гw`.

8. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'ша ца'рь словеса` сiя^,
о<у>=страши'ся и= смути'ся sjьлw`: и= паде` на ло'же
и= впаде` въ неду'гъ w\т печа'ли, поне'же не сбы'стся
<е>=му`, jа='коже помышля'ше.

9. И= бjь` ту` дни^ мнw'ги, поне'же w=бнови'ся на не'мъ
печа'ль вели'ка, и= мня'ше, jа='кw о<у>='мретъ.

10. И= созва` вся^ дру'ги своя^ и= рече` и=`мъ: w\ти'де
со'нъ w\т <о>='чiю мо<е>'ю, и= и=спадо'хъ се'рдцемъ
w\т печа'ли,

11. и= рjь'хъ въ се'рдцы мое'мъ: до коли'кiя ско'рби
доидо'хъ и= волны` ве'лiя, въ не'йже нн~jь <е>='смь;
jа='кw бла'гъ и= люби'мь бы'хъ во вла'сти мое'й:

12. нн~jь же помина'ю sла^я, jа=`же сотвори'хъ во i=ер\сли'мjь,
и= взя'хъ вся^ сосу'ды зла^ты и= ср<е>'бряны въ не'мъ,
и= посла'хъ и=з\ъя'ти w=бита'ющихъ во i=уде'и вотще`:

13. позна'хъ о<у>=`бо, jа='кw си'хъ ра'ди w=брjьто'ша
мя` sла^я сiя^: и= се`, ги'бну ско'рбiю ве'лiею въ
земли` чужде'й.

14. И= призва` фiлi'ппа <е>=ди'наго w\т другw'въ свои'хъ,
и= поста'ви <е>=го` над\ъ всjь'мъ ца'рствомъ свои'мъ,

15. и= даде` <е>=му` дiади'му и= ри'зу свою` и= пе'рстень,
<е>='же води'ти а=нтiо'ха сы'на <е>=гw` и= воспита'ти
<е>=го` <е>='же ца'рствовати.

16. И= о<у>='мре та'мw а=нтiо'хъ ца'рь въ лjь'то сто`
четы'редесять девя'тое.

17. И= позна` лv"сi'а, jа='кw о<у>='мре ца'рь. и= поста'ви
ца'рствовати а=нтiо'ха сы'на <е>=гw` вмjь'стw <е>=гw`,
<е>=го'же воспита` ю='ношу, и= нарече` и='мя <е>=му`
<е>=vпа'торъ.

18. И= су'щiи во краегра'дiи заключи'ша i=и~ля w='крестъ
ст~ы'хъ и= и=ска'ху и=`мъ sла^я всегда` и= о<у>=твержде'нiе
jа=зы'кwмъ.

19. И= о<у>=мы'сли i=у'да и=згна'ти и=`хъ: и= созва`
вся^ лю'ди, да w=бстоя'тъ и=`хъ.

20. И= собра'шася вку'пjь и= w=бсjьдо'ша и=`хъ въ лjь'то
сто` пятьдеся'тое, и= сотвори` на ни'хъ стрjьлостоя'т<е>льницы
и= миха^ны.

21. И= и=зыдо'ша w\т ни'хъ и=з\ъ заключе'нiя, и= прилjьпи'шася
тjь^мъ нjь'цыи нечести'вiи w\т i=и~ля,

22. и= и=до'ша ко царю` и= рjь'ша: доко'лjь не сотвори'ши
суда` и= w\тмсти'ши бра'тiю на'шу;

23. мы` благоволи'мъ служи'ти <о>=тцу` твоему` и= ходи'ти
въ за'повjьдехъ <е>=гw` и= послjь'довати повелjь'нi<е>мъ
<е>=гw`:

24. и= w=блеже'ни су'ть во краегра'дiи сы'нове людi'й
на'шихъ, сегw` ра'ди и= w\тчужда'ются w\т на'съ: и=
<е>=ли'цы w=брjьта'хуся w\т на'съ, погубля'хуся, и=
наслjь^дiя на^ша расхища'<е>ма бя'ху:

25. и= не на на'съ то'кмw простро'ша ру'ку, но и= на
вся^ предjь'лы на'шя:

26. и= се`, w=полчи'шася дне'сь на краегра'дiе во i=ер\сли'мjь,
<е>='же взя'ти <е>=го` и= ст~ы'ню, и= веfсу'ру о<у>=тверди'ша:

27. и= а='ще не предвари'ши и=`хъ скорjь'е, бw'льшая
си'хъ сотворя'тъ, и= не возмо'жеши о<у>=держа'ти и=`хъ.

28. И= прогнjь'вася ца'рь, <е>=гда` о<у>=слы'ша, и=
собра` вся^ дру'ги своя^ и= нача'льники си'лы своея`
и= и=`же над\ъ кw'нники:

29. и= w\т ца'рствъ и=ны'хъ и= w\т <о>=стровw'въ морски'хъ
прiидо'ша къ нему` си^лы на<е>'мницы:

30. и= бы'сть число` си'лъ <е>=гw` сто` ты'сящъ пjьшц<е>'въ
и= два'десять ты'сящъ ко'нникwвъ, и= слонw'въ три'десять
два` вjь'дящихъ бра'нь.

31. И= прiидо'ша сквозjь` i=думе'ю и= w=полчи'шася
въ веfсу'рjь, и= ра'товаху дни^ мнw'ги и= сотвори'ша
миха^ны: и= и=зыдо'ша и= пожго'ша и=`хъ <о>=гне'мъ
и= би'шася му'жественнjь.

32. И= w\ти'де i=у'да w\т краегра'дiя и= w=полчи'ся
въ веfсаха'рiи проти'ву полка` царе'ва.

33. И= воста` ца'рь sjьлw` ра'нw и= воздви'же w=полче'нiе
во о<у>=стремле'нiи <е>=гw` по пути` веfсаха'рiи: и=
о<у>=стро'ишася си^лы на бра'нь, и= воструби'ша труба'ми,

34. и= слонw'мъ показа'ша кро'вь гро'здову и= jа='гwды,
<е>='же поwстри'ти и=`хъ на бра'нь:

35. и= разлучи'ша sвjьре'й на полки` и= приста'виша
коему'ждо слону` ты'сящу муже'й w=блече'нныхъ въ брwня`
желjь'зомъ соплет<е>'ны, и= шле'мы мjь'дяни на глава'хъ
и='хъ, и= пя'ть сw'тъ ко'нникwвъ вчине'ныхъ коему'ждо
sвjь'рю и=збра'нныхъ.

36. Сiя^ бjь'ша пре'жде вре'мене, и=дjь'же а='ще бjь`
sвjь'рь: и= и=дjь'же а='ще и=дя'ше, и=дя'ху вку'пjь
и= не w\тступа'ху w\т негw`.

37. И= пv'рги древя'ни на ни'хъ крjь'пцы защища'ющiи
на ко'емждо sвjь'ри, препоя'сани на не'мъ миха'нами,
и= на ко'емждо муже'й си'лы три'десять два` вою'ющихъ
на ни'хъ, и= i=ндi'анинъ о<у>=прави'тель <е>=гw`.

38. И= про'чыя ко'нники сю'ду и= сю'ду поста'виша на
двjь` ча^сти полка`, побужда'юще и= загражда'юще въ
де'брехъ.

39. <Е>=гда' же возсiя` со'лнце на щиты` златы^я и=
мjь^дяныя, w=бсiя'ша го'ры w\т ни'хъ и= w=блиста'ша
jа='кw лампа^ды <о>='гн<е>нныя.

40. И= w\тлучи'ся ча'сть нjь'кая w\т полка` царе'ва
на го'ры высw'ки, и= нjь'цыи на ни^жшая, и= и=дя'ху
крjь'пцjь и= чи'ннw.

41. И= поколеба'шася вси` слы'шащiи гла'съ мно'жества
и='хъ, и= путьше'ствiя мно'гихъ, и= сраже'нiя <о>=ру'жiй:
бjь' бо w=полче'нiе вели'ко sjьлw` и= крjь'пко.

42. И= прибли'жися i=у'да и= по'лкъ <е>=гw` на бра'нь,
и= падо'ша w\т полка` царе'ва ше'сть сw'тъ муже'й.

43. И= о<у>=ви'дjь <е>=леаза'ръ сы'нъ савара'нь <е>=ди'наго
w\т sвjьре'й w=блече'на въ броню` ца'рску, и= бя'ше
вы'ше про'чiихъ sвjьре'й, и= возмнjь'ся <е>=му`, jа='кw
на не'мъ <е>='сть ца'рь:

44. и= вдаде'ся са'мъ <е>='же и=зба'вити лю'ди своя^
и= сотвори'ти себjь` и='мя вjь'чное,

45. и= тече` къ нему` съ де'рзостiю въ среди'ну полка`,
и= побива'ше w=десну'ю и= w=шу'юю, и= раздjьля'хуся
w\т негw` сю'ду и= сю'ду:

46. и= вни'де под\ъ слона`, и= подложи'ся <е>=му`,
и= о<у>=би` <е>=го`, и= паде` на зе'млю верху` <е>=гw`,
и= о<у>='мре ту`.

47. И= ви'дjьша си'лу ца'рства и= о<у>=стремле'нiе
во'<е>въ, и= о<у>=клони'шася w\т ни'хъ.

48. Су'щiи же w\т полка` царе'ва взыдо'ша проти'ву
и='хъ на i=ер\сли'мъ: и= w=полчи'ся ца'рь на i=уде'ю
и= на го'ру сiw'нъ.

49. И= сотвори` ми'ръ съ су'щими въ веfсу'рjьхъ: и=
и=зыдо'ша и=з\ъ гра'да, jа='кw не бjь` и=`мъ та'мw
пи'щи, <е>='же затвори'тися въ не'мъ, поне'же суббw'та
бя'ше земли`.

50. И= взя` ца'рь веfсу'ру и= поста'ви ту` стра'жу
храни'ти ю=`.

51. И= w=полчи'ся на мjь'сто ст~ы'ни дни^ мнw'ги, и=
поста'ви ту` стрjьлостоя'т<е>льницы и= миха^ны, и=
<о>=гнем<е>'тницы и= каменом<е>'тницы и= скорпiо'ны,
<е>='же бы мета'ти стрjь'лы и= пра'щы.

52. Сотвори'ша же и= тi'и миха^ны проти'ву миха'нъ
и='хъ, и= бра'шася дни^ мнw'ги.

53. Пи'ща же не бя'ше во гра'дjь, зане'же седмо'е лjь'то
бjь`, и= и=збjьжа'вшiи во i=уде'ю w\т jа=зы^къ поядо'ша
w=ста'нокъ сокрове'нiя.

54. И= w=ста'шася во святи'лищи муже'й ма'лw, jа='кw
w=б\ъя'тъ и=`хъ гла'дъ, и= расточе'ни бы'ша кi'йждо
въ мjь'сто свое`.

55. И= слы'ша лv"сi'а, jа='кw фiлi'ппъ, <е>=го'же поста'ви
ца'рь а=нтiо'хъ, <е>=ще` жи'въ сы'й, да воспита'етъ
а=нтiо'ха сы'на <е>=гw`, во <е>='же ца'рствовати <е>=му`,

56. возврати'ся w\т персi'ды и= мидi'и, и= вw'и ца'рстiи
ходи'вшiи съ ни'мъ, и= jа='кw и='щетъ прiя'ти ве'щы:

57. и= потща'ся поити` w\т краегра'дiя и= глаго'лати
ко царю` и= воево'дамъ си'лы и= къ муж<е>'мъ: w=скудjьва'емъ
на вся'къ де'нь, и= пи'ща на'мъ ма'ла (<е>='сть), и=
мjь'сто, <е>='же w=бстои'мъ, о<у>=твержде'но, и= надлежи'тъ
на'мъ (стро'ити) jа=`же w= ца'рствjь:

58. нн~jь о<у>=`бо дади'мъ десни'цу человjь'кwмъ тjь^мъ
и= сотвори'мъ съ ни'ми ми'ръ и= со всjь'ми людьми`
и='хъ,

59. и= о<у>=ста'вимъ и=`мъ, да хо'дятъ въ зако'нjьхъ
свои'хъ, jа='коже пре'жде: ра'ди бо зако'нwвъ свои'хъ,
jа=`же разруши'хомъ, прогнjь'вашася и= сотвори'ша вся^
сiя^.

60. И= о<у>=го'дно бы'сть сло'во пред\ъ царе'мъ и=
нача^льники, и= посла` къ ни^мъ ми'ръ сотвори'ти. и=
прiя'ша.

61. И= кля'тся и=`мъ ца'рь и= нача^льницы: w= си'хъ
и=зыдо'ша и=з\ъ тверды'ни.

62. И= вни'де ца'рь въ го'ру сiw'нъ и= ви'дjь тверды'ню
мjь'ста: и= w\тве'ржеся кля'твы, <е>='юже кля'тся,
и= повелjь` разори'ти стjь'ну w='крестъ.

63. И= w\ти'де тща'тельнw и= возврати'ся во а=нтiохi'ю,
и= w=брjь'те фiлi'ппа госпо'дствующа над\ъ гра'домъ,
и= воева` на'нь, и= взя` гра'дъ ну'ждею.

Глава` 7.

Лjь'та сто` пятьдеся'тъ пе'рвагw, и=зы'де дими'трiй
селеvкi'евъ сы'нъ w\т ри'ма, и= взы'де съ ма'лыми людьми`
во гра'дъ примо'рскiй, и= воцари'ся та'мw.

2. И= бы'сть, <е>=гда` вхожда'ше въ до'мъ ца'рства
<о>=т<е>'цъ свои'хъ, jа='ша си^лы а=нтiо'ха и= лv"сi'ю
привести` и=`хъ къ нему`.

3. И= о<у>=вjь'дана бы'сть <е>=му` ве'щь, и= рече`:
не покажи'те ми` ли'цъ и='хъ.

4. И= о<у>=би'ша и=`хъ во'ини, и= сjь'де дими'трiй
на престо'лjь ца'рства своегw`.

5. И= прiидо'ша къ нему` вси` му'жiе беззако'ннiи и=
нечести'вiи w\т i=и~ля, и= а=лкi'мъ предвожда'ше и=`хъ,
хотя'й жре'чествовати:

6. и= w=клевета'ша людi'й пред\ъ царе'мъ, глаго'люще:
погуби` i=у'да и= бра'тiя <е>=гw` всjь'хъ другw'въ
твои'хъ и= на'съ расточи` w\т земли` на'шея:

7. нн~jь о<у>=`бо посли` му'жа, <е>=му'же вjь'риши,
да и='детъ и= ви'дитъ и=стребл<е>'нiя вся^, jа=`же
сотвори` на'мъ и= странjь` ца'рстjьй, и= да му'читъ
и=`хъ и= всjь'хъ помога'ющихъ и=`мъ.

8. И= и=збра` ца'рь вакхi'да дру'га ца'рска, и='же
госпо'дствоваше w=б\ъ <о>=ну` страну` рjьки`, и= вели'каго
въ ца'рствjь и= вjь'рна царе'ви,

9. и= посла` <е>=го` и= а=лкi'ма нечести'ваго, и= о<у>=ста'ви
<е>=му` жре'чество, и= повелjь` <е>=му` сотвори'ти
w\тмще'нiе въ сынjь'хъ i=и~левыхъ.

10. И= w\тидо'ша и= прiидо'ша съ си'лою ве'лiею въ
зе'млю i=у'дину: и= посла` вjь'стники ко i=у'дjь и=
бра'тiи <е>=гw` словесы` ми'рными съ ле'стiю.

11. И= не вня'ша словес<е>'мъ и='хъ: ви'дjьша бо, jа='кw
прiидо'ша съ си'лою ве'лiею.

12. И= собра'шася ко а=лкi'му и= вакхi'ду собра^нiя
кни^жникъ и=зыска'ти пра'в<е>дная.

13. И= пе'рвiи а=сiде'<е> бjь'ху въ сынjь'хъ i=и~левыхъ,
и= и=ска'ху w\т ни'хъ ми'ра.

14. Реко'ша бо: человjь'къ жре'цъ w\т сjь'мене а=арw'ня
прiи'де въ си'лахъ и= не и=з\ъwби'дитъ на'съ.

15. И= глаго'ла съ ни'ми словеса` ми^рна и= кля'тся
и=`мъ, глаго'ля: не возда'мъ ва'мъ sла^я, ниже` другw'мъ
ва'шымъ. и= вjь'роваша <е>=му`.

16. И= поима` w\т ни'хъ шестьдеся'тъ муже'й и= о<у>=би`
и=`хъ во <е>=ди'нъ де'нь по словесjь'хъ, jа='коже пи'сано
<е>='сть:

17. плw'ти прп\дбныхъ твои'хъ и= крw'ви и='хъ пролiя'ша
w='крестъ i=ер\сли'ма, и= не бjь` погреба'яй и=`хъ.

18. И= нападе` стра'хъ и='хъ и= тре'петъ на вся^ лю'ди,
jа='кw реко'ша: нjь'сть въ ни'хъ и='стины и= суда`:
преступи'ша бо о<у>=ставле'нiе и= кля'тву, <е>='юже
кля'шася.

19. И= воздви'жеся вакхi'дъ w\т i=ер\сли'ма и= w=полчи'ся
въ визе'fjь, и= посла` и= jа='тъ мно'гихъ w\тступи'вшихъ
w\т негw` муже'й и= нjь'кiихъ w\т людi'й, и= закла`
и=`хъ, (и=) въ кла'дязь вели'къ (вве'рже):

20. и= вручи` страну` а=лкi'му и= w=ста'ви си'лу въ
по'мощь <е>=му`: и= w\ти'де вакхi'дъ ко царю`.

21. И= подвиза'шеся а=лкi'мъ w= а=рхiере'йствjь.

22. И= собра'шася къ нему` вси` возмуща'ющiи лю'ди
своя^, и= w=держа'ша зе'млю i=у'дину, и= сотвори'ша
jа='зву вели'ку во i=и~ли.

23. И= ви'дjь i=у'да вся^ sла^я, jа=`же сотвори` а=лкi'мъ,
и= и=`же съ ни'мъ бя'ху, сынw'мъ i=и~л<е>вымъ па'че
jа=зы'кwвъ.

24. И= и=зы'де во вся^ предjь'лы i=уд<е>'йскiя по w='крестъ
и= сотвори` w\тмще'нiе на муже'хъ w\тто'ргшихся, и=
преста'ша ходи'ти во страну`.

25. <Е>=гда' же о<у>=ви'дjь а=лкi'мъ, jа='кw о<у>=крjьпи'ся
i=у'да и= и=`же съ ни'мъ, и= позна`, jа='кw не мо'жетъ
противостоя'ти и=`мъ, и= возврати'ся ко царю` и= w=клевета`
и=`хъ лука'внjь.

26. И= посла` ца'рь нiкано'ра, <е>=ди'наго w\т нача^льникъ
свои'хъ сла'вныхъ, и= ненави'дящаго и= вражду'ющаго
на i=и~ля, и= повелjь` <е>=му` и=зби'ти лю'ди.

27. И= прiи'де нiкано'ръ во i=ер\сли'мъ съ си'лою вели'кою
и= посла` ко i=у'дjь и= бра'тiи <е>=гw` съ ле'стiю
словесы` ми'рными, глаго'ля:

28. да не бу'детъ бра'нь между` мно'ю и= ва'ми: прiиду`
съ му^жи ма'лыми, да ви'жду лица` ва^ша съ ми'ромъ.

29. И= прiи'де ко i=у'дjь, и= поздравля'ху дру'гъ дру'га
ми'рнw: и= во'ини о<у>=гото'вани бя'ху восхи'тити i=у'ду.

30. И= позна'ся сло'во i=у'дjь, jа='кw съ ле'стiю прiи'де
къ нему`: и= о<у>=страши'ся w\т негw` и= не восхотjь`
ктому` ви'дjьти лица` <е>=гw`.

31. И= позна` нiкано'ръ, jа='кw w\ткры'ся совjь'тъ
<е>=гw`, и= и=зы'де во срjь'тенiе i=у'дjь бра'нiю бли'з\ъ
харфарсара'ма.

32. И= падо'ша w\т су'щихъ при нiкано'рjь jа='кw пя'ть
ты'сящъ муже'й, и= бjьжа'ша во гра'дъ давi'довъ.

33. И= по словесjь'хъ си'хъ взы'де нiкано'ръ на го'ру
сiw'нъ: и= и=зыдо'ша w\т i=ере'<е>въ w\т ст~ы'хъ и=
w\т старjь'йшинъ людски'хъ поздра'вити <е>=го` ми'рнw
и= показа'ти <е>=му` всесожже'нiе приноси'мое за царя`.

34. И= поруга'ся и=`мъ и= посмjья'ся и=`мъ, и= w=скверни`
и=`хъ и= глаго'ла го'рдw.

35. И= кля'тся съ jа='ростiю, рекi'й: а='ще не преда'стся
i=у'да и= во'ини <е>=гw` въ ру'ки моя^ нн~jь, и= бу'детъ,
<е>=гда` возвращу'ся въ ми'рjь, сожгу` хра'мъ се'й.
и= и=зы'де съ jа='ростiю ве'лiею.

36. И= внидо'ша жерцы` и= ста'ша пред\ъ лице'мъ <о>=лтаря`
и= хра'ма и= пла'чуще реко'ша:

37. ты`, гд\си, и=збра'лъ <е>=си` хра'мъ се'й, нарещи'ся
и='мени твоему` въ не'мъ, да бу'детъ хра'мъ моли'твы
и= проше'нiя лю'демъ твои^мъ:

38. сотвори` w\тмще'нiе на человjь'цjь се'мъ и= на
во'ехъ <е>=гw`, и= да паду'тъ мече'мъ: помяни` хул<е>'нiя
и='хъ и= не да'ждь и=`мъ w=бита'лища.

39. И= и=зы'де нiкано'ръ w\т i=ер\сли'ма и= w=полчи'ся
въ веfwрw'нjь и= срjь'те <е>=го` си'ла сv'рска.

40. I=у'да же прибли'жися во а=да'су съ тремя` ты'сящьми
муже'й. и= помоли'ся i=у'да и= рече`:

41. и=`же по'слани бя'ху w\т царя` а=ссv"рi'йскагw
(сеннахирi'ма), гд\си, <е>=гда` поху'лиша тя`, и=зы'де
а='гг~лъ тво'й и= порази` w\т ни'хъ сто` <о>='смьдесятъ
пя'ть ты'сящъ:

42. та'кw сокруши` w=полче'нiе сiе` пред\ъ на'ми дне'сь,
и= да позна'ютъ про'чiи, jа='кw sло` глаго'ла на ст~а^я
твоя^, и= суди` <е>=му` по sло'бjь <е>=гw`.

43. И= сотвори'ша во'ини бра'нь въ третiйна'десять
де'нь мц\са а=да'ра, и= сотре'ся w=полче'нiе нiкано'рово,
и= паде` са'мъ пе'рвый во бра'ни.

44. <Е>=гда' же о<у>=ви'дjьша вw'и <е>=гw`, jа='кw паде`
нiкано'ръ, пове'ргше <о>=ру^жiя своя^ бjьжа'ша.

45. И= гна'ша и=`хъ пу'ть дне` <е>=ди'нагw w\т а=да'са,
до'ндеже прiити` въ гази'ръ, и= труба'ми труби'ша в\ъслjь'дъ
и='хъ со знаме'нами.

46. И= и=зыдо'ша w\т всjь'хъ се'лъ i=уде'йскихъ w='крестъ
и= заключи'ша и=`хъ рога'ми, и= возвраща'хуся тi'и
къ ни^мъ и= падо'ша вси` мече'мъ, и= не w=ста` w\т
ни'хъ ни <е>=ди'нъ.

47. И= взя'ша кwры'сти и='хъ и= плjь'нъ, и= главу`
нiкано'рову w\тсjько'ша, и= десни'цу <е>=гw`, ю='же
простре` го'рдw, и= принесо'ша и= повjь'сиша проти'ву
i=ер\сли'ма.

48. И= возвесели'шася лю'дiе sjьлw`, и= сотвори'ша
де'нь то'й де'нь весе'лiя вели'кагw,

49. и= о<у>=ста'виша пра'здновати на вся'ко лjь'то
де'нь то'й третiйна'десять мц\са а=да'ра.

50. И= о<у>=молче` земля` i=у'дина на дни^ ма^лы.

Глава` 8.

И= слы'ша i=у'да и='мя ри'млянъ, jа='кw су'ть си'льни
крjь'постiю, и= тi'и благоволя'тъ w= всjь'хъ приложи'вшихся
къ ни^мъ, и= <е>=ли'цы прiи'дутъ къ ни^мъ, составля'ютъ
съ ни'ми дру'жбу, и= jа='кw су'ть си'льни крjь'постiю.

2. И= повjь'даша <е>=му` бра^ни и='хъ и= му'ж<е>ства
бла^га, jа=`же творя'тъ въ гала'тjьхъ, и= jа='кw w=держа'ша
и=`хъ и= приведо'ша и=`хъ под\ъ да'нь:

3. и= коли^ка сотвори'ша во странjь` i=спанi'йстjьй,
<е>='же о<у>=держа'ти руды^ сребра` и= зла'та, <е>='же
та'мw: и= w=держа'ша вся'ко мjь'сто совjь'томъ свои'мъ
и= долготерпjь'нiемъ,

4. и= мjь'сто бjь` дале'че w\тстоя'що w\т ни'хъ sjьлw`:
и= царе'й наше'дшихъ на ни'хъ w\т кра'я земли` сотро'ша,
и= порази'ша и=`хъ jа='звою вели'кою, про'чiи же даю'тъ
и=`мъ да'нь по вся^ лjь^та:

5. и= фiлi'ппа и= персе'а кiтiе'йскаго царя`, и= воста'вшихъ
на ни'хъ сокруши'ша и=`хъ въ бра'ни и= w=держа'ша и=`хъ:

6. и= а=нтiо'ха вели'каго царя` а=сi'йскаго, ше'дшаго
проти'ву и='хъ на бра'нь, и=му'щаго сто` два'десять
слонw'въ, ко'нники и= кол<е>сни'цы и= си'лу ве'лiю
sjьлw`, и= сотре'нъ бы'сть w\т ни'хъ:

7. и= jа='ша <е>=го` жи'ва, и= о<у>=ста'виша, да дае'тъ
и=`мъ то'й и= ца'рствующiи по не'мъ да'нь вели'ку,
и= дая'ти зало'гъ и= о<у>=ставле'нiе,

8. и= страну` i=ндi'йску и= мидi'ю, и= лv"дi'ю и= w\т
предо'брыхъ стра'нъ и='хъ, и= взя'вше и=`хъ w\т негw`
да'ша я=` <е>=vме'нiю царю`:

9. и= jа='кw совjьща'ша су'щiи w\т <е>=лла'ды прiити`
и= взя'ти и='хъ: и= о<у>=вjь'дано бы'сть сло'во тjь^мъ,

10. и= посла'ша на ни'хъ воево'ду <е>=ди'наго и= воева'ша
на ни'хъ, и= падо'ша w\т ни'хъ jа='звенiи мно'зи, и=
плjьни'ша же'нъ и='хъ и= ча^дъ и='хъ, и= разгра'биша
и=`хъ и= зе'млю и='хъ w=держа'ша, и= разори'ша тверды^ни
и='хъ и= порабо'тиша и=`хъ да'же до сегw` дне`:

11. и= прw'чая ца^рства и= <о>='стровы, и=`же нjь'когда
проти'вишася и=`мъ, и=стреби'ша и= порабо'тиша и=`хъ:

12. съ дру'ги же свои'ми и= примиря'ющимися къ ни^мъ
сохраня'ху дру'жбу, и= w=держа'ху ца^рства бли^жняя
и= да^льняя, и= <е>=ли'цы слы'шаху и='мя и='хъ, боя'хуся
w\т ни'хъ:

13. <е>=ли^цjьмъ же а='ще хотя'тъ помога'ти и= воцаря'ти,
ца'рствуютъ: и= и=`хже а='ще хотя'тъ, премjьня'ютъ:
и= вознесо'шася sjьлw`:

14. и= во всjь'хъ си'хъ не возлага'ше ни <е>=ди'нъ
w\т ни'хъ дiади'мы, ни w=блача'шеся въ порфv'ру, <е>='же
возвели'читися w= не'й:

15. и= совjь'тную пала'ту сотвори'ша себjь`, и= на
вся'къ де'нь совjь'товаху въ не'й w= мно'жествjь (наро'дwвъ)
<е>='же благоустроя'ти и=`хъ:

16. и= ввjьря'ютъ <е>=ди'ному человjь'ку нача'льство
свое` по лjь'ту, и= госпо'дствовати все'ю земле'ю и='хъ,
и= вси` повину'ются <е>=ди'ному, и= нjь'сть за'висти
ниже` рве'нiя въ ни'хъ.

17. И= и=збра` i=у'да <е>=vполемо'на сы'на i=wа'ннова,
сы'на а=ккw'сова, и= i=а'сона сы'на <е>=леаза'рова,
и= посла` и=`хъ въ ри'мъ, соста'вити съ ни'ми дру'жбу
и= споборе'нiе,

18. и= <е>='же w\тя'ти w\т ни'хъ и='го и='хъ, поне'же
ви'дjьша ца'рство <е>='ллинское порабоща'ющее i=и~ля
въ рабо'ту.

19. И= и=до'ша въ ри'мъ, пу'ть же ве'лiй sjьлw`, и=
внидо'ша въ пала'ту совjь'тную, и= w\твjьща'ша и= рjь'ша:

20. i=у'да маккаве'й и= бра'тiя <е>=гw` и= мно'жество
i=уде'йское посла'ша на'съ къ ва'мъ соста'вити съ ва'ми
дру'жбу и= ми'ръ и= вписа'ти на'съ спобо'рниками и=
друга'ми ва'шими.

21. И= о<у>=го'дно бы'сть сло'во пред\ъ ни'ми.

22. И= сiе` списа'нiе посла'нiя, <е>='же восписа'ша
на дщи'цахъ мjь'дяныхъ и= посла'ша во i=ер\сли'мъ бы'ти
о<у>= ни'хъ та'мw въ па'мять ми'ра и= спобо'рства:

23. бла'го да бу'детъ ри'млянwмъ и= jа=зы'ку i=уде'йску
на мо'ри и= на земли` въ вjь'къ, <о>=ру'жiе же и= врази`
дале'че да бу'дутъ w\т ни'хъ:

24. а='ще же насту'питъ бра'нь ри'млянwмъ пе'рвjье
и=ли` всjь^мъ спобо'рникwмъ и='хъ во все'мъ госпо'дствjь
и='хъ,

25. спобо'ретъ jа=зы'къ i=уде'йскiй, jа='коже вре'мя
w=предjьли'тъ и=`мъ, се'рдцемъ по'лнымъ:

26. и= ра'тующымъ не даду'тъ, ниже` ссу'дятъ пшени'цею,
<о>=ру'жiемъ, сребро'мъ, корабля'ми, jа='коже о<у>=го'дно
ри'млянwмъ, и= сохраня'тъ за'пwвjьди и='хъ ничто'же
взе'млюще:

27. та'кожде а='ще и= jа=зы'ку i=уде'йску пре'жде случи'тся
бра'нь, помо'гутъ ри'мляне w\т души`, jа='коже и=`мъ
вре'мя w=предjьли'тъ:

28. и= спобора'ющымъ не да'стся пшени'ца, <о>=ру'жiе,
сребро`, корабли^, jа='коже о<у>=го'дно ри'млянwмъ:
и= сохраня'ти за'пwвjьди и='хъ, и= без\ъ ле'сти.

29. По си^мъ словес<е>'мъ о<у>=ста'виша ри'мляне лю'демъ
i=уд<е>'йскимъ.

30. А='ще же по словесjь'хъ си'хъ совjьща'ются сi'и
и= <о>='нiи приложи'ти и=ли` w\тя'ти нjь'что, сотворя'тъ
w\т произволе'нiя своегw`, и= <е>='же а='ще приложа'тъ
и=ли` w\ти'мутъ, бу'дутъ тв<е>рда`.

31. А= w= sло'бахъ, jа=`же ца'рь дими'трiй твори'тъ
въ ни'хъ, писа'хомъ <е>=му`, глаго'люще: вску'ю w=тяготи'лъ
<е>=си` и='го твое` на дру'ги на'шя спобо'рники i=уд<е>'и;

32. а='ще о<у>=`бо па'ки прибjь'гнутъ къ на'мъ на тя`,
сотвори'мъ и=`мъ су'дъ и= w=полчи'мся на тя` мо'ремъ
и= земле'ю.

Глава` 9.

И= слы'ша дими'трiй, jа='кw паде` нiкано'ръ и= си^лы
<е>=гw` во бра'ни, и= приложи` вакхi'да и= а=лкi'ма
па'ки посла'ти во i=уде'ю, и= десны'й ро'гъ съ ни'ми.

2. И= и=до'ша путе'мъ, и='же (веде'тъ) въ галга^лы,
и= w=полчи'шася на месалw'fъ, и='же <е>='сть во а=рви'лjьхъ,
и= взя'ша <е>=го`, и= поби'ша ду'шъ человjь'ческихъ
мно'гw.

3. И= въ мц\съ пе'рвый лjь'та сто` пятьдеся'тъ втора'гw,
приступи'ша во'ини ко i=ер\сли'му,

4. и= воста'ша и= и=до'ша въ вере'ю въ два'десяти ты'сящахъ
муже'й и= двjь` ты'сящы ко'нникwвъ.

5. I=у'да же бjь` w=полче'нъ во <е>=лаа'сjь, и= три`
ты'сящы муже'й и=збра'нныхъ съ ни'мъ.

6. И= ви'дjьша мно'жество си'лъ, jа='кw мнw'ги су'ть,
и= о<у>=страши'шася sjьлw`: и= и=збjьго'ша мно'зи w\т
полка`, и= не w=ста'ся w\т ни'хъ то'кмw <о>='смь сw'тъ
муже'й.

7. И= ви'дjь i=у'да, jа='кw расточи'ся по'лкъ <е>=гw`,
и= бра'нь w=скорбля'ше <е>=го`: и= сокруши'ся се'рдцемъ,
jа='кw не и=мjь'яше вре'мене собра'ти и=`хъ,

8. и= w=слабjь` и= рече` w=ста'вшымъ: воста'немъ и=
взы'демъ на супоста'ты на'шя, а='ще мо'жемъ ра'товати
проти'ву и='хъ.

9. И= w\твраща'ху <е>=го` реку'ще: не мо'жемъ, но спасе'мъ
то'кмw ду'шы своя^ нн~jь, и= возврати'мся со бра'тiею
на'шею, и= w=полчи'мся на ни'хъ: мы' же ма'ли.

10. И= рече` i=у'да: не бу'ди ми` сотвори'ти ве'щь
сiю`, <е>='же бjьжа'ти w\т ни'хъ: и= а='ще прибли'жися
вре'мя на'ше, о<у>='мремъ му'жественнw ра'ди бра'тiи
на'шея и= не w=ста'вимъ вины` сла'вjь на'шей.

11. И= воздви'жеся си'ла w\т полка` и= ста` во срjь'тенiе
и=`мъ, и= разлучи'шася кw'нницы на двjь` ча^сти, и=
пра'щницы и= стрjьльцы` пред\ъидя'ху си'лjь, и= предподви'жницы
вси` си'льнiи.

12. Вакхi'дъ же бjь` на деснjь'мъ ро'зjь, и= прибли'жися
по'лкъ w\т двою` страну^, и= возглаша'ху труба'ми.

13. И= воструби'ша, и=`же бя'ху w\т страны` i=у'дины,
и= тi'и труба'ми: и= поколеба'ся земля` w\т гла'са
w=полче'нiй. и= бы'сть бра'нь сраже'на w\т о<у>='тра
да'же до ве'чера.

14. И= ви'дjь i=у'да, jа='кw вакхi'дъ и= крjь'пость
полка` въ десны'хъ: и= собра'шася къ нему` вси` крjь'пцыи
се'рдцемъ:

15. и= сотре'ся десны'й ро'гъ w\т ни'хъ, и= гна'ше
в\ъслjь'дъ и='хъ да'же до горы` а=зw'та.

16. И= су'щiи въ лjь'вjьмъ ро'зjь ви'дjьша, jа='кw
сотре'ся десны'й ро'гъ, и= w=брати'шася по стопа'мъ
i=у^динымъ и= су'щихъ съ ни'мъ созади`.

17. И= w=тягчи'ся бра'нь, и= падо'ша jа='звени мно'зи
w\т си'хъ и= w\т тjь'хъ:

18. и= i=у'да паде`, про'чiи же бjьжа'ша.

19. И= взя'ста i=wнаfа'нъ и= сi'мwнъ i=у'ду бра'та
своего` и= погребо'ста <е>=го` во гро'бjь <о>=т<е>'цъ
<е>=гw` въ мwди'нjь.

20. И= пла'кашася w= не'мъ и= рыда'ше <е>=го` ве'сь
i=и~ль пла'чемъ ве'лiимъ, и= сjь'товаху дни^ мнw'ги
и= реко'ша:

21. ка'кw паде` си'льный спаса'яй i=и~ля;

22. Прw'чая же слове'съ и= бра'ней i=у'диныхъ и= благи'хъ
му'жествъ, и=`хже сотвори`, и= вели'ч<е>ства <е>=гw`,
не су'ть пи^сана: мнw'га бо бя'ху sjьлw`.

23. И= бы'сть по преставле'нiи i=у'динjь, пронико'ша
беззако'ннiи во всjь'хъ предjь'лjьхъ i=и~левыхъ, и=
прозябо'ша вси` дjь'лающiи беззако'нiе.

24. Во дни^ w='ны бы'сть гла'дъ вели'къ sjьлw`, и=
w\тступи` страна` съ ни'ми.

25. И= и=збра` вакхi'дъ нечести'выхъ муже'й и= поста'ви
и=`хъ госпо'дiями страны`.

26. И= и=ска'ху и= и=спыта'ху другw'въ i=у'диныхъ и=
привожда'ху тjь'хъ къ вакхi'ду: и= мстя'ше и=`мъ и=
посмjьва'шеся и=`мъ.

27. И= бы'сть ско'рбь вели'ка во i=и~ли, jа='же не
бы'сть w\т днi'й, въ ни'хже не jа=ви'ся пр\оро'къ во
i=и~ли.

28. И= собра'шася вси` дру'зи i=у^дины и= реко'ша i=wнаfа'ну:

29. w\тне'лjьже бра'тъ тво'й i=у'да сконча'ся, и= му'жъ
подо'бенъ <е>=му` нjь'сть и=зы'ти проти'ву врагw'въ
и= вакхi'да и= вражду'ющихъ jа=зы'ку на'шему:

30. нн~jь о<у>=`бо тебе` дне'сь и=збра'хомъ, <е>='же
бы'ти вмjь'стw <е>=гw` на'мъ въ нача'льника и= вожда`,
<е>='же ра'товати во бра'ни на'шей.

31. И= прiя` i=wнаfа'нъ во вре'мя <о>='но нача'льство
и= воста` вмjь'стw i=у'ды бра'та своегw`.

32. И= позна` вакхi'дъ и= и=ска'ше <е>=го` о<у>=би'ти.

33. И= позна` i=wнаfа'нъ и= сi'мwнъ бра'тъ <е>=гw`
и= вси` и=`же съ ни'мъ (бя'ху), и= побjьго'ша въ пусты'ню
fеку'е, и= w=полчи'шася при водjь` рва` а=сфа'ра.

34. И= позна` вакхi'дъ въ де'нь суббw'тъ, и= пре'йде
са'мъ и= вси` вw'и <е>=гw` w=б\ъ <о>=ну` страну` i=<о>рда'на.

35. И= посла` i=wнаfа'нъ бра'та своего` вожда` наро'ду
и= моли` навате'wвъ другw'въ свои'хъ предста'вити и=`мъ
приготовле'нiе и='хъ мно'гое.

36. И= и=зыдо'ша сы'нове i=амврi^ины w\т мида'вы, и=
jа='ша i=wа'нна и= вся^ <е>=ли^ка и=мjь`, и= w\тидо'ша
и=му'ще та^.

37. По словесjь'хъ же си'хъ возвjьсти'ша i=wнаfа'ну
и= сi'мwну бра'ту <е>=гw`, jа='кw сы'нове i=амврi^ины
творя'тъ бра'къ вели'кiй и= веду'тъ невjь'сту w\т надава'fа,
дще'рь <е>=ди'нагw w\т вели'кихъ вельмо'жъ ханаа'нскихъ,
съ го'рдостiю ве'лiею.

38. И= помяну'ша i=wа'нна бра'та своего`, и= взыдо'ша,
и= скры'шася под\ъ сjь'нiю горы`:

39. и= воздви'гнуша <о>='чи свои` и= ви'дjьша, и= се`,
пли'щь и= о<у>=гото'ванiе мно'гое, и= жени'хъ и=зы'де
и= дру'зи <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw' бо срjь'тенiе
и=`мъ съ тv"мпа^ны и= мусiкi'ами и= <о>=ру^жiи мно'гими:

40. и= воста'ша на ни'хъ w\т заса'ды и=`же при i=wнаfа'нjь
и= о<у>=би'ша и=`хъ, и= падо'ша jа='звени мно'зи, про'чiи
же бjьго'ша въ го'ру: и= взя'ша вся^ коры^сти и='хъ.

41. И= w=брати'ся бра'къ въ сjь'тованiе, и= гла'съ
мусiкi'и и='хъ въ пла'чь.

42. И= w\тмсти'ша w\тмще'нiе кро'ве бра'та своегw`
и= возврати'шася на бре'гъ i=<о>рда'нскiй.

43. И= слы'ша вакхi'дъ и= прiи'де въ де'нь суббw'тный
да'же до брегw'въ i=<о>рда'нскихъ съ си'лою мно'гою.

44. И= рече` ко свои^мъ i=wнаfа'нъ: воста'немъ нн~jь
и= w=полчи'мся за ду'шы на'шя, нjь'сть бо дне'сь jа='коже
вчера` и= тре'тiягw дне`:

45. се' бо, бра'нь проти'ву на'съ и= созади` на'съ:
вода' же i=<о>рда'нская сю'ду и= сю'ду, и= бла'то и=
лjь'съ, и= нjь'сть мjь'ста, <е>='же о<у>=клони'тися:

46. нн~jь о<у>=`бо возопi'йте на нб~о, да и=зба'витеся
w\т ру'къ врагw'въ ва'шихъ. и= срази'ся бра'нь.

47. И= простре` i=wнаfа'нъ ру'ку свою` о<у>=би'ти вакхi'да,
и= о<у>=клони'ся и= негw` вспя'ть.

48. И= вскочи` i=wнаfа'нъ и= и=`же съ ни'мъ во i=<о>рда'нъ,
и= преплыва'ху на w=б\ъ <о>=ну` страну`, и= не преидо'ша
по ни'хъ i=<о>рда'на.

49. И= падо'ша w\т страны` вакхi'дины дне` <о>='нагw
jа='кw ты'сяща муже'й.

50. И= возврати'ся во i=ер\сли'мъ и= созда` гра'ды
тв<е>'рды во i=уде'и, тверды'ню во i=ерiхw'нjь и= jа='же
во <е>=ммау'мjь и= веfwрw'нjь, и= веfи'ли и= fемна'fjь,
и= фараfw'нjь и= тефw'нjь, со стjьна'ми высо'кими и=
врата'ми и= заво'рами,

51. и= поста'ви стра'жу въ ни'хъ, <е>='же враждова'ти
i=и~лю:

52. и= о<у>=тверди` гра'дъ и='же въ веfсу'рjь, и= газа'ру,
и= краегра'дiе, и= поста'ви въ ни'хъ си^лы и= предложе'нiе
бра'шенъ:

53. и= взя` сы'ны вождw'въ страны` въ зало'гъ и= посади`
и=`хъ въ краегра'дiи во i=ер\сли'мjь под\ъ стра'жею.

54. И= въ лjь'то сто` пятьдеся'тъ тре'тiе мц\са втора'гw,
заповjь'да а=лкi'мъ разори'ти стjь'ну двора` ст~ы'хъ
вну'треннягw, и= разори` дjьла` пр\оро'кwвъ, и= нача`
разоря'ти.

55. Во вре'мя <о>='но пораже'нъ бы'сть а=лкi'мъ, и=
воспяти'шася дjьла` <е>=гw`, и= загради'шася о<у>=ста`
<е>=гw`, и= разслабjь` и= не можа'ше ктому` глаго'лати
сло'ва и= заповjь'дати w= до'мjь свое'мъ.

56. И= о<у>='мре а=лкi'мъ во вре'мя <о>='но съ му'кою
ве'лiею.

57. И= ви'дjь вакхi'дъ, jа='кw о<у>='мре а=лкi'мъ,
и= возврати'ся ко царю`. и= о<у>=молча` земля` i=у'дина
лjь^та два`.

58. И= совjьща'ша вси` беззакw'нницы реку'ще: се`,
i=wнаfа'нъ и= и=`же съ ни'мъ въ поко'и w=бита'ютъ о<у>=пова'юще:
нн~jь о<у>=`бо наведе'мъ вакхi'да, и= поима'етъ и=`хъ
всjь'хъ во <е>=ди'ну но'щь.

59. И= ше'дше совjьща'шася съ ни'мъ.

60. И= воста` и=ти` съ си'лою мно'гою и= посла` <е>=пiстw'лiи
та'й всjь^мъ спобори'тел<е>мъ <е>=гw`, и=`же во i=уде'и,
да и='мутъ i=wнаfа'на и= су'щихъ съ ни'мъ. и= не возмого'ша,
jа='кw позна'ся и=`мъ совjь'тъ и='хъ.

61. И= jа='ша w\т муже'й страны` нача'льникwвъ sло'бы
пятьдеся'тъ муже'й и= о<у>=би'ша и=`хъ.

62. И= w\ти'де i=wнаfа'нъ и= сi'мwнъ и= и=`же съ ни'ми
въ веfвасi'ю, jа='же въ пусты'ни, и= созда` разор<е>'ная
<е>=я` и= о<у>=крjьпи` ю=`.

63. И= позна` вакхi'дъ, и= собра` все` мно'жество свое`,
и= су'щымъ w\т i=уде'и возвjьсти`.

64. И= ше'дъ w=полчи'ся на веfвасi'ю, и= воева'ше ю=`
дни^ мнw'ги, и= сотвори` миха^ны.

65. И= w=ста'ви i=wнаfа'нъ сi'мwна бра'та своего` во
гра'дjь, и= и=зы'де во страну`, и= и=зы'де въ числjь`.

66. И= порази` <о>=доми'ра и= бра'тiю <е>=гw` и= сынw'въ
фасiрw'нихъ въ жили'щихъ и='хъ, и= нача` и=збива'ти
и= восходи'ти въ си'лахъ.

67. Сi'мwнъ же и= и=`же съ ни'мъ и=зыдо'ша и=з\ъ гра'да
и= пожго'ша миха^ны,

68. и= ра'товаху проти'ву вакхi'да, и= сотре'ся w\т
ни'хъ, и= w=sлобля'ху <е>=го` sjьлw`, jа='кw бjь` совjь'тъ
<е>=гw` и= похо'дъ <е>=гw` вотще`.

69. И= прогнjь'вася jа='ростiю на муже'й беззако'нныхъ,
совjь'товавшихъ <е>=му` прiити` во страну`, и= о<у>=би`
w\т ни'хъ мно'гихъ, и= совjьща'ся w\тити` въ зе'млю
свою`.

70. И= позна` i=wнаfа'нъ и= посла` къ нему` старjь'йшинъ
соста'вити ми'ръ съ ни'мъ и= w\тда'ти и=`мъ плjь'нъ.

71. И= прiя`, и= сотвори` по словес<е>'мъ <е>=гw`,
и= кля'тся <е>=му` не и=ска'ти <е>=му` sла` во вся^
дни^ живота` <е>=гw`.

72. И= w\тдаде` <е>=му` плjь'нъ, <е>=го'же пре'жде
плjьни` w\т земли` i=у'дины: и= возвра'щься w\ти'де
въ зе'млю свою` и= не приложи` ктому` прiити` въ предjь'лы
и='хъ.

73. И= преста` ме'чь w\т i=и~ля. и= w=бита` i=wнаfа'нъ
въ махма'сjь: и= нача` i=wнаfа'нъ суди'ти лю'ди и=
и=стреби` нечести'выхъ w\т i=и~ля.

Глава` 10.

И= въ лjь'то сто` шестьдеся'тое взы'де а=ле<кс>а'ндръ
сы'нъ а=нтiо'ховъ <е>=пiфа'нъ и= w=держа` птолемаi'ду:
и= прiя'ша <е>=го`, и= ца'рствова та'мw.

2. И= слы'ша дими'трiй ца'рь, и= собра` во'<е>въ мно'гw
sjьлw`, и= и=зы'де проти'ву <е>=му` на бра'нь.

3. И= посла` дими'трiй ко i=wнаfа'ну <е>=пiстw'лiи
словесы` ми'рными, велича'я <е>=го`.

4. Рече' бо: предвари'мъ сотвори'ти ми'ръ съ ни'мъ,
пре'жде не'же сотвори'тъ со а=ле<кс>а'ндромъ проти'ву
на'съ:

5. воспомя'нетъ бо вся^ sла^я, jа=`же сотвори'хомъ
на него` и= на бра'тiю <е>=гw` и= на jа=зы'къ <е>=гw`.

6. И= даде` <е>=му` вла'сть собира'ти во'ины и= о<у>=готовля'ти
<о>=ру^жiя, и= бы'ти <е>=му` дру'гомъ <е>=гw`, и= зало'гъ,
и='же бjь` въ краегра'дiи, повелjь` w\тда'ти <е>=му`.

7. И= прiи'де i=wнаfа'нъ во i=ер\сли'мъ и= прочте`
<е>=пiстw'лiи во о<у>=слы'шанiе всjь^мъ лю'демъ и=
и=`же w\т краегра'дiя.

8. И= о<у>=страши'шася стра'хомъ ве'лiимъ, <е>=гда`
о<у>=слы'шаша, jа='кw даде` <е>=му` ца'рь вла'сть собира'ти
во'ины.

9. И= преда'ша и=`же w\т краегра'дiя i=wнаfа'ну зало'гъ,
и= w\тдаде` и=`хъ роди'тел<е>мъ и='хъ.

10. И= w=бита` i=wнаfа'нъ во i=ер\сли'мjь, и= нача`
созида'ти и= w=бновля'ти гра'дъ,

11. и= рече` ко творя'щымъ дjьла` созида'ти стjь'ны
и= го'ру сiw'нъ w='крестъ w\т ка'менiй четвероуго'льныхъ
ко о<у>=твержде'нiю, и= сотвори'ша си'це.

12. И= побjьго'ша и=ноплем<е>'нницы, и=`же бя'ху въ
тверды'нехъ, jа=`же созда` вакхi'дъ:

13. и= w=ста'ви кi'йждо мjь'сто свое` и= w\ти'де въ
зе'млю свою`.

14. <О>=ба'че въ веfсу'рjь w=ста'шася нjь'цыи w\т w=ста'вльшихъ
зако'нъ и= за'пwвjьди (бж~iя): бjь' бо и=`мъ о<у>=бjь'жище.

15. И= слы'ша а=ле<кс>а'ндръ ца'рь w=бjьща^нiя, <е>=ли^ка
посла` дими'трiй i=wнаfа'ну, и= повjь'даша <е>=му`
бра^ни и= му'ж<е>ства, jа=`же сотвори` то'й и= бра'тiя
<е>=гw`, и= труды`, jа=`же и=мjь'ху.

16. И= рече`: <е>=да` w=бря'щемъ ко'его му'жа такова`;
и= нн~jь сотвори'мъ <е>=го` въ дру'га и= спобо'рника
на'шего.

17. И= написа` <е>=пiстw'лiи и= посла` <е>=му` по словес<е>'мъ
си^мъ, глаго'ля:

18. ца'рь а=ле<кс>а'ндръ бра'ту i=wнаfа'ну ра'доватися:

19. слы'шахомъ w= тебjь`, jа='кw му'жъ си'ленъ <е>=си`
крjь'постiю и= о<у>=го'денъ <е>=си` бы'ти на'мъ дру'гъ:

20. и= нн~jь поста'вихомъ тя` дне'сь а=рхiере'а jа=зы'ка
твоегw`, и= <е>='же дру'гомъ царе'вымъ нарица'тися
(и= посла` <е>=му` порфv'ру и= вjьне'цъ зла'тъ), и=
му'дрствовати та^яжде съ на'ми и= снабдjьва'ти дру'жбу
къ на'мъ.

21. И= w=блече'ся i=wнаfа'нъ во святу'ю ри'зу седма'гw
мц\са лjь'та сто` шестьдеся'тагw, въ де'нь пра'здника
сjьнопотче'нiя, и= собра` си^лы и= о<у>=гото'ва <о>=ру^жiя
мнw'га.

22. И= слы'ша дими'трiй словеса` сiя^, и= w=печа'лися
sjьлw`, и= рече`:

23. что` сiе` сотвори'хомъ, jа='кw предвари` на'съ
а=ле<кс>а'ндръ соста'вити дру'жбу со i=уд<е>'и во о<у>=твержде'нiе;

24. напишу` и= а='зъ и=`мъ словеса` проси'т<е>льная
и= возвыш<е>'нiя и= да'ры, jа='кw да бу'дутъ со мно'ю
въ по'мощь.

25. И= написа` и=`мъ по словес<е>'мъ си^мъ: ца'рь дими'трiй
jа=зы'ку i=уде'йскому ра'доватися:

26. поне'же сохрани'сте завjь'ты къ на'мъ и= пребыва'сте
въ дру'жбjь на'шей и= не приступи'сте ко врагw'мъ на'шымъ,
слы'шахомъ и= ра'довахомся:

27. и= нн~jь пребыва'йте <е>=ще` сохрани'ти къ на'мъ
вjь'ру, и= воздади'мъ ва'мъ блага^я, и='хже ра'ди творите`
съ на'ми,

28. и= w=ста'вимъ ва'мъ да^ни мнw'ги, и= дади'мъ ва'мъ
да'ры:

29. и= нн~jь свобо'дныхъ творю` ва'съ и= w=ставля'ю
всjь^мъ i=уде'wмъ да^ни и= цjь'ну w\т со'ли и= w\т
вjьнц<е>'въ:

30. и= <е>='же вмjь'стw трети'ны сjь'мене и= вмjь'стw
полови'ны плода` древе'снагw надлежа'щагw ми` взя'ти,
w=ставля'ю w\т дне'сь и= пото'мъ, <е>='же не взима'ти
w\т земли` i=у'дины и= w\т трiе'хъ стра'нъ прилежа'щихъ
<е>='й, w\т самарi'и и= галiле'и, и= w\т дне'шнягw
дне` и= въ вjь'чное вре'мя:

31. и= i=ер\сли'мъ да бу'детъ ст~ъ и= свобо'денъ со
предjь^лы свои'ми, и= десяти^ны и= да^ни:

32. w=ставля'ю и= вла'сть краегра'дiя <е>='же во i=ер\сли'мjь,
и= даю` а=рхiере'ю, да поста'витъ въ не'мъ му'жы, и=`хже
а='ще и=збере'тъ са'мъ, храни'ти <е>=го`:

33. и= вся'ку ду'шу i=уде'йскую, jа='же плjьне'на <е>='сть
w\т земли` i=у'дины, во все'мъ ца'рствjь мое'мъ w=ставля'ю
свобо'дну ту'не, и= вси` да w=ста'вятся w\т да'ней
и= скотw'въ свои'хъ:

34. и= вси` пра'здницы и= суббw^ты и= новом\счiя и=
днi'е вчине'ннiи, и= три` дни^ пре'жде пра'здника и=
три` дни^ по пра'здницjь, да бу'дутъ вси` днi'е свобо'ды
и= w=ставле'нiя всjь^мъ i=уде'wмъ су'щымъ во ца'рствiи
мое'мъ:

35. и= никто` и=мjь'ти бу'детъ вла'сти дjь'лати и=
стужа'ти кому` w\т ни'хъ w= вся'цjьй ве'щи:

36. и= да напи'шутся w\т i=уд<е>'й въ во'ины ца^рскiя
до три'десяти ты'сящъ муже'й, и= да даду'тся и=`мъ
w=бро'цы, jа='коже подоба'етъ всjь^мъ во'<е>мъ ца^рскимъ:

37. и= да поста'вятся w\т ни'хъ въ тверды'нехъ ца'рскихъ
ве'лiихъ, и= w\т си'хъ поста'вятся на потр<е>'бы ца'рства
су'щыя въ вjь'рность: и= су'щiи над\ъ ни'ми и= нача^льницы
да бу'дутъ w\т ни'хъ, и= да хо'дятъ въ зако'нjьхъ свои'хъ,
jа='коже повелjь` ца'рь въ земли` i=у'динjь:

38. и= три` предjь'лы, прилежа'щiи i=уде'и w\т страны`
самарi'йскiя, да приложа'тся ко i=уде'и, да вмjьня'тся
бы'ти под\ъ <е>=ди'нымъ, <е>='же не послу'шати и=ны'я
вла'сти, но то'кмw а=рхiере'а:

39. птолемаi'ду и= предjь'лы <е>=я` да'хъ въ да'ръ
ст~ы^мъ, су'щымъ во i=ер\сли'мjь, на прили'чное и=ждиве'нiе
ст~ы^мъ,

40. и= а='зъ да'мъ на ко'еждо лjь'то пятьна'десять
ты'сящъ сi^кль сребра` w\т сокро'вищъ ца'рскихъ w\т
мjь'стъ прилежа'щихъ:

41. и= вся'кое и=зли'шнее, <е>='же не возда'ша w\т
потре'бъ, jа='коже въ пе'рвыхъ лjь'тjьхъ, w\тнн~jь
даду'тъ въ дjьла` хра'му:

42. и= свы'ше си'хъ пя'ть ты'сящъ сi'клей сребра`,
и=`хже взима'ху w\т потре'бъ святи'лища, jа='коже въ
пре'жнихъ лjь'тjьхъ w\т собра'нiя на вся'кое лjь'то,
и= сiя^ w=ставля'ются, поне'же надлежа'тъ сiя^ жерц<е>'мъ
служа'щымъ:

43. и= <е>=ли'цы а='ще прибjь'гнутъ къ це'ркви су'щей
во i=ер\сли'мjьхъ и= во всjь'хъ предjь'лjьхъ <е>=гw`,
w=долже'ни су'ще ца'рскими и= вся'кою ве'щiю, да w\трjьша'ются,
и= вся^ <е>=ли^ка су'ть и=`мъ во ца'рствiи мое'мъ:

44. и= созида'ти и= w=бновля'ти дjьла` ст~ы'хъ, и=
и=ждиве'нiе да'стся w\т сокро'вища ца'рскагw:

45. и= <е>='же созида'ти стjь'ны i=ер\сли'ма и= о<у>=тверди'ти
w='крестъ, и= и=ждиве'нiе да'стся w\т собра'нiя ца'рска,
и= <е>='же созда'ти стjь'ны во i=уде'и.

46. <Е>=гда' же о<у>=слы'ша i=wнаfа'нъ и= лю'дiе словеса`
сiя^, не вjь'роваша и=`мъ, ниже` прiя'ша, jа='кw помяну'ша
sло'бу ве'лiю, ю='же сотвори` во i=и~ли, и= w=скорби`
и=`хъ sjьлw`.

47. И= благоволи'ша w= а=ле<кс>а'ндрjь, jа='кw се'й
бы'сть и=`мъ нача'льникъ слове'съ ми'рныхъ, и= споборя'ху
<е>=му` во вся^ дни^.

48. И= собра` ца'рь а=ле<кс>а'ндръ си'лу ве'лiю и=
w=полчи'ся проти'ву дими'трiа.

49. И= сотвори'ша бра'нь два` царя^, и= побjьже` по'лкъ
дими'трiевъ, и= гна` <е>=го` а=ле<кс>а'ндръ и= о<у>=крjьпи'ся
на ни'хъ.

50. И= превозмо'же бра'нь sjьлw`, до'ндеже за'йде со'лнце,
и= паде` дими'трiй въ де'нь w='нъ.

51. И= посла` а=ле<кс>а'ндръ ко птоломе'ю царю` <е>=гv'петскому
послы` по словес<е>'мъ си^мъ, рекi'й:

52. поне'же возврати'хся въ зе'млю ца'рства моегw`,
и= сjьдо'хъ на престо'лjь <о>=т<е>'цъ мои'хъ, и= w=держа'хъ
нача'льство, и= сокруши'хъ дими'трiа, и= воз\ъwблада'хъ
страно'ю на'шею,

53. и= соста'вихъ проти'ву <е>=гw` ра'ть, и= сокруши'ся
то'й и= w=полче'нiе <е>=гw` w\т на'съ, и= сjьдо'хомъ
на престо'лjь ца'рства <е>=гw`:

54. и= нн~jь соста'вимъ между` на'ми дру'жбу, и= нн~jь
да'ждь мнjь` дще'рь твою` въ жену`, и= бу'ду зя'ть
тво'й, и= да'мъ тебjь` да'ры, и= <е>='й достw'йная
теб<е>`.

55. И= w\твjьща` ца'рь птоломе'й глаго'ля: бла'гъ де'нь,
во'ньже возврати'лся <е>=си` въ зе'млю <о>=т<е>'цъ
твои'хъ и= сjь'лъ <е>=си` на престо'лjь ца'рства и='хъ:

56. и= нн~jь сотворю` ти`, jа=`же писа'лъ <е>=си`:
но сря'щися во птолемаi'дjь, jа='кw да ви'димъ дру'гъ
дру'га, и= бу'деши ми` зя'ть, jа='коже ре'клъ <е>=си`.

57. И= и=зы'де птоломе'й w\т <е>=гv'пта са'мъ и= клеопа'тра
дщи` <е>=гw`, и= внидо'ша во птолемаi'ду лjь'та сто`
шестьдеся'тъ втора'гw.

58. И= срjь'те <е>=го` а=ле<кс>а'ндръ ца'рь: и= даде`
<е>=му` клеопа'тру дще'рь свою` и= сотвори` бра'къ
<е>=я` во птолемаi'дjь, jа='коже ца'рiе во сла'вjь
вели'цjьй.

59. И= написа` а=ле<кс>а'ндръ ца'рь i=wнаfа'ну прiити`
во срjь'тенiе <е>=му`.

60. И= и='де со сла'вою во птолемаi'ду и= срjь'те <о>='ба
царя^: и= даде` и='ма сребро` и= зла'то и= другw'мъ
и='хъ, и= да'ры мнw'ги, и= w=брjь'те благода'ть пред\ъ
ни'ма.

61. И= собра'шася на'нь му'жiе губи'тел<е> w\т i=и~ля,
му'жiе беззако'ннiи клевета'ти на'нь. и= не вня'тъ
и=`мъ ца'рь.

62. И= повелjь` ца'рь совлещи` i=wнаfа'на съ ри'зъ
<е>=гw` и= w=блещи` <е>=го` въ порфv'ру. и= сотвори'ша
та'кw.

63. И= посади` <е>=го` ца'рь съ собо'ю и= рече` нача'льникwмъ
свои^мъ: и=зыди'те съ ни'мъ на среду` гра'да и= проповjь'дите
ни <е>=ди'ному клевета'ти на'нь ни w= <е>=ди'нjьй ве'щи,
и= ни <е>=ди'нъ <е>=му` да стужи'тъ w= вся'цjьмъ глаго'лjь.

64. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=ви'дjьша клеветницы` сла'ву
<е>=гw`, jа='коже проповjь'даша, и= w=блече'на <е>=го`
порфv'рою, и= бjьжа'ша вси`.

65. И= просла'ви <е>=го` ца'рь, и= написа` <е>=го`
въ пе'рвыхъ друзjь'хъ, и= поста'ви <е>=го` воево'ду
и= о<у>=ча'стника нача'льства.

66. И= возврати'ся i=wнаfа'нъ во i=ер\сли'мъ съ ми'ромъ
и= весе'лiемъ.

67. И= въ лjь'то сто` шестьдеся'тъ пя'тое прiи'де дими'трiй
сы'нъ дими'трiевъ w\т кри'та въ зе'млю <о>=т<е>'цъ
свои'хъ.

68. И= слы'ша а=ле<кс>а'ндръ ца'рь, и= w=печа'лися
sjьлw`, и= возврати'ся во а=нтiохi'ю.

69. И= поста'ви дими'трiй а=поллw'нiа су'щаго w\т кiлисv"рi'и:
и= собра` си'лу ве'лiю, и= w=полчи'ся во i=амнi'и,
и= посла` ко i=wнаfа'ну а=рхiере'ю, глаго'ля:

70. ты' ли <е>=ди'нъ возно'сишися на ны`, а='зъ же
бы'хъ въ посмjь'хъ и= въ поноше'нiе теб<е>` ра'ди:
и= чесw` ра'ди ты` вла'стельствуеши над\ъ на'ми въ
гора'хъ;

71. нн~jь о<у>=`бо, а='ще надjь'ешися въ си'лахъ твои'хъ,
и=зы'ди къ на'мъ на по'ле и= и=скуси'мся ту` между`
собо'ю, jа='кw со мно'ю <е>='сть си'ла градw'въ:

72. вопроси` и= научи'ся, кто` <е>='смь; и= про'чiи
помога'ющiи на'мъ, и= глаго'лютъ: нjь'сть ва'мъ стоя'нiя
ноги` пред\ъ лице'мъ на'шимъ, jа='кw два'щи въ бjь'гъ
w=брати'шася <о>=тцы` твои` въ земли` и='хъ:

73. и= нн~jь не возмо'жеши стерпjь'ти ко'нника и= си'лы
таковы'я въ по'ли, и=дjь'же нjь'сть ка'мене, ни стjьны`,
ни мjь'ста къ бjьжа'нiю.

74. <Е>=гда' же о<у>=слы'ша i=wнаfа'нъ словеса` а=поллw'нi<е>ва,
подви'жеся мы'слiю, и= и=збра` де'сять ты'сящъ муже'й,
и= и=зы'де и=з\ъ i=ер\сли'ма, и= сни'деся съ ни'мъ
сi'мwнъ бра'тъ <е>=гw` въ по'мощь <е>=му`.

75. И= w=полчи'ся на i=<о>ппi'ю, и= заступи'ша <е>=му`
w\т гра'да, jа='кw стра'жа а=поллw'нiева въ i=<о>ппi'и
бы'сть, и= ра'товаша ю=`.

76. И= о<у>=боя'вшеся w\тверзо'ша и=`же и=з\ъ гра'да,
и= w=блада` i=wнаfа'нъ i=<о>ппi'ею.

77. И= слы'ша а=поллw'нiй, и= собра` три` ты'сящы кw'нникъ
и= си'лу ве'лiю, и= и='де во а=зw'тъ а='ки путьше'ствуя,
и= а='бiе и=зы'де на по'ле, зане` и=мjь'яше мно'жество
кw'нникъ и= надjь'яшеся на ни'хъ.

78. И= гна` i=wнаfа'нъ в\ъслjь'дъ <е>=гw` во а=зw'тъ,
и= срази'шася полцы` на ра'ть.

79. И= w=ста'ви а=поллw'нiй ты'сящу кw'нникъ созади`
и='хъ въ та'йнjь.

80. И= позна` i=wнаfа'нъ, jа='кw <е>='сть заса'да созади`
<е>=гw`. и= w=кружи'ша по'лкъ <е>=гw` и= стрjьля'ху
на лю'ди w\т о<у>='тра да'же до ве'чера,

81. лю'дiе же стоя'ша, jа='коже заповjь'да i=wнаfа'нъ:
и= о<у>=труди'шася ко'ни и='хъ.

82. И= приведе` сi'мwнъ си'лу свою` и= нападе` на по'лкъ:
кw'нницы бо о<у>=тружде'ни бя'ху, и= сокруши'шася w\т
негw` и= побjьго'ша,

83. и= кw'нницы расточи'шася по по'лю и= бjьго'ша во
а=зw'тъ, и= внидо'ша въ виfдагw'нъ ка'пище <е>=гw`,
<е>='же о<у>=цjьлjь'ти.

84. И= пожже` i=wнаfа'нъ а=зw'тъ и= гра'ды и=`же бjь'ху
w='крестъ <е>=гw`, и= взя` коры^сти и='хъ и= ка'пище
дагw'ново, и= вбjь'гшихъ въ не` пожже` <о>=гне'мъ.

85. И= бы'сть па'дшихъ мече'мъ съ сожже'ными jа='кw
<о>='смь ты'сящъ муже'й.

86. И= w\ти'де w\тту'ду i=wнаfа'нъ и= прiи'де во а=скалw'нъ,
и= и=зыдо'ша w\т гра'да во срjь'тенiе <е>=му` въ сла'вjь
вели'цjьй.

87. И= возврати'ся i=wнаfа'нъ во i=ер\сли'мъ съ су'щими
съ ни'мъ, и=му'ще коры^сти мнw'ги.

88. И= бы'сть <е>=гда` о<у>=слы'ша а=ле<кс>а'ндръ ца'рь
словеса` сiя^, и= приложи` просла'вити i=wнаfа'на:

89. и= посла` <е>=му` гри'вну злату'ю jа='коже w=бы'чай
<е>='сть дая'ти сро'дникwмъ цар<е>'вымъ, и= даде` <е>=му`
а=ккарw'нъ и= вся^ предjь'лы <е>=гw` во w=держа'нiе.

Глава` 11.

И= ца'рь <е>=гv'петскiй собра` си'лу мно'гу а='ки песо'къ,
и='же вскра'й мо'ря, и= корабли^ мнw'ги: и= и=ска'ше
w=блада'ти ца'рство а=ле<кс>а'ндрово ле'стiю и= приложи'ти
<е>=` къ ца'рству своему`.

2. И= и=зы'де въ сv"рi'ю словесы` ми'рными, и= w\тверза'ху
<е>=му` и=`же w\т градw'въ и= срjьта'ху <е>=го`, jа='кw
за'повjьдь бjь` а=ле<кс>а'ндра царя` срjьта'ти <е>=го`,
зане` бя'ше те'сть <е>=гw`.

3. <Е>=гда' же вхожда'ше во гра'ды, птоломе'й поставля'ше
си^лы на стра'жу въ ко'емждо гра'дjь.

4. <Е>=гда' же прибли'жися ко а=зw'ту, показа'ша <е>=му`
ка'пище дагw'ново сожже'но, и= а=зw'тъ и= w=кр<е>'стныя
гра'ды <е>=гw` разор<е>'ны, и= тjьлеса` пове'рж<е>на,
и= побiе'ныхъ, и=`хже поби` во бра'ни: смета'ша бо
я=` въ ку^пы и='хъ при пути` <е>=гw`.

5. И= повjь'даша царю`, jа=`же сотвори` i=wнаfа'нъ,
<е>='же бы возненави'дjьти <е>=го`. и= о<у>=молча`
ца'рь.

6. И= срjь'те i=wнаfа'нъ царя` во i=<о>ппi'и со сла'вою,
и= цjьлова'ста дру'гъ дру'га и= почи'ста ту`.

7. И= и='де i=wнаfа'нъ со царе'мъ да'же до рjьки` нарица'емыя
<е>=леvfе'ра, и= возврати'ся во i=ер\сли'мъ.

8. Ца'рь же птоломе'й w=госпо'дствова гра^ды примо'рскими
да'же до селеvкi'и примо'рскiя и= размышля'ше на а=ле<кс>а'ндра
совjь'ты лука^вы.

9. И= посла` старjь'йшинъ къ дими'трiю царю`, глаго'ля:
прiиди`, соста'вимъ между` на'ма завjь'тъ, и= да'мъ
тебjь` дще'рь мою`, ю='же и='мать а=ле<кс>а'ндръ, и=
ца'рствовати и='маши во ца'рствiи <о>=тца` твоегw`:

10. раска'яхся бо да'въ <е>=му` дще'рь мою`, и=ска'ше
бо мя` о<у>=би'ти.

11. И= поху'ли <е>=го` ра'ди похотjь'нiя ца'рства <е>=гw`.

12. И= w\тя'въ дще'рь свою`, даде` ю=` дими'трiю и=
w\тчужди'ся w\т а=ле<кс>а'ндра, и= jа=ви'ся вражда`
и='хъ.

13. И= вни'де птоломе'й во а=нтiохi'ю и= возложи` двjь`
дiади^мы на главу` свою`, а=сi'йскую и= <е>=гv'петскую.

14. А=ле<кс>а'ндръ же ца'рь бjь` въ кiлiкi'и во времена`
w='на, поне'же w\тмета'хуся и=`же w\т мjь'стъ <о>='ныхъ.

15. И= слы'ша а=ле<кс>а'ндръ и= прiи'де на'нь бра'нiю:
и= и=зведе` птоломе'й си'лу, и= срjь'те <е>=го` руко'ю
крjь'пкою, и= прогна` <е>=го`.

16. И= побjьже` а=ле<кс>а'ндръ во а=равi'ю защи'титися
та'мw: ца'рь же птоломе'й вознесе'ся.

17. И= о<у>=сjь'кну завдiи'ль а=равi'тинъ главу` а=ле<кс>а'ндрову
и= посла` птоломе'ю.

18. И= ца'рь птоломе'й о<у>='мре въ тре'тiй де'нь,
и= су'щiи въ тверды'нехъ погибо'ша w\т су'щихъ въ тверды'нехъ.

19. И= воцари'ся дими'трiй въ лjь'то сто` шестьдеся'тъ
седмо'е.

20. Во дни^ w='ны собра` i=wнаfа'нъ су'щихъ w\т i=уде'и,
да вою'ютъ краегра'дiе, <е>='же во i=ер\сли'мjь, и=
сотвори` на <о>='ное миха^ны мнw'ги.

21. И= и=до'ша нjь'цыи ненави'дящiи jа=зы'ка и='хъ,
му'жiе беззакw'нницы, ко царю` дими'трiю и= возвjьсти'ша
<е>=му`, jа='кw i=wнаfа'нъ w=бстои'тъ краегра'дiе.

22. И= слы'шавъ разгнjь'вася: <е>=гда' же слы'ша, ско'рw
прiи'де во птолемаi'ду и= написа` ко i=wнаfа'ну, да
не w=бстои'тъ краегра'дiя, но да и='детъ во срjь'тенiе
<е>=му` тща'тельнw во птолемаi'ду, <е>='же бесjь'довати
съ ни'мъ.

23. <Е>=гда' же о<у>=слы'ша i=wнаfа'нъ, повелjь` w=бстоя'ти,
и= и=збра` w\т старjь'йшинъ i=и~левыхъ и= i=ере'<е>въ,
и= вдаде'ся въ бjь'дство:

24. и= взя'въ зла'то и= сребро` и= ри^зы и= и='ны да'ры
мнw'ги, и='де ко царю` во птолемаi'ду и= w=брjь'те
благода'ть пред\ъ ни'мъ.

25. И= клевета'ху на него` нjь'цыи беззако'ннiи w\т
jа=зы'ка (<е>=гw`).

26. И= сотвори` <е>=му` ца'рь, jа='коже сотвори'ша
<е>=му`, и=`же пре'жде <е>=гw` бы'ша, и= возвы'си <е>=го`
пред\ъ всjь'ми дру^ги свои'ми,

27. и= поста'ви <е>=го` нача'льника свяще'нству, и=
<е>=ли^ка и='на и=мjь'яше пре'жде честна^я, и= сотвори`
<е>=го` въ пе'рвыхъ друзjь'хъ бы'ти.

28. И= моли` i=wнаfа'нъ царя` сотвори'ти i=уде'ю безда'нну,
и= три` топа^рхiи, и= самарi'ю, и= w=бjьща` <е>=му`
три'ста тала^нтъ.

29. И= о<у>=го'дно бы'сть царю`, и= написа` i=wнаfа'ну
<е>=пiстw'лiи w= всjь'хъ си'хъ, и=мjь'ющыя w='бразъ
сицевы'й:

30. ца'рь дими'трiй бра'ту i=wнаfа'ну ра'доватися и=
jа=зы'ку i=уде'йскому:

31. списа'нiе <е>=пiсто'лiи, ю='же писа'хомъ ласfе'ну
сро'днику на'шему w= ва'съ, писа'хомъ и= къ ва'мъ,
да вjь'сте:

32. ца'рь дими'трiй ласfе'ну <о>=тцу` ра'доватися:

33. jа=зы'ку i=уде'йску другw'мъ на'шымъ и= сохраня'ющымъ
jа=`же къ на'мъ пра'в<е>дная суди'хомъ благосотвори'ти,
ра'ди благопрiя'тства и='хъ къ на'мъ:

34. о<у>=ста'вихомъ о<у>=`бо и=`мъ предjь'лы i=уд<е>'йскiя
и= три` страны^, а=фере'му, лv'дду и= рамаfе'мъ, и=`же
приложи'шася i=уде'и w\т самарi'и, и= вся^ надл<е>жа'щая
къ ни^мъ, всjь^мъ жру'щымъ во i=ер\сли'мjь, вмjь'стw
ца'рскихъ, и=`хже взима'ше ца'рь w\т ни'хъ пе'рвjье
на вся'ко лjь'то w\т жи^тъ земли` и= w\т <о>=воще'й
древе'сныхъ,

35. и= и='на надл<е>жа'щая на'мъ w\тнн~jь десяти'нъ
и= да'ней надлежа'щихъ на'мъ, и= со'ли точи^ла, и=
принадлежа'щихъ на'мъ вjьнц<е>'въ,

36. вся^ ще'дрw w=ставля'емъ и=`мъ, и= ничто'же w\т
си'хъ w\ти'мется w\тнн~jь и= въ вjь'чное вре'мя:

37. нн~jь о<у>=`бо прилjьжи'те сотвори'ти си'хъ списа'нiе,
и= да да'стся i=wнаfа'ну и= да положи'тся въ горjь`
ст~jь'й въ мjь'стjь че'стнjь.

38. И= ви'дjь дими'трiй ца'рь, jа='кw о<у>=тиши'ся
земля` пред\ъ ни'мъ, и= ничто` <е>=му` проти'вится,
и= w\тпусти` вся^ вw'и своя^ коего'ждо въ мjь'сто свое`,
кромjь` чужди'хъ си'лъ, и=`хже собра` w\т <о>=стровw'въ
jа=зы'ческихъ, и= враждова'ху <е>=му` вся^ си^лы <о>=тц<е>'въ
<е>=гw`.

39. Трv'фwнъ же бjь` w\т а=ле<кс>а'ндровыхъ пе'рвjье,
и= ви'дjь, jа='кw вся^ си'лы ро'пщутъ на дими'трiа,
и= и='де ко <е>=малку'ю а=равi'тину, и='же воспита`
а=нтiо'ха дjь'тище а=ле<кс>а'ндрово:

40. и= прилjьжа'ше <е>=му`, jа='кw да да'стъ <е>=му`
<е>=`, да воцари'тъ вмjь'стw <о>=тца` <е>=гw`: и= возвjьсти`
<е>=му`, <е>=ли^ка сотвори` дими'трiй, и= вражду`,
<е>='юже вражду'ютъ на'нь си^лы <е>=гw`, и= пребы'сть
ту` дни^ мнw'ги.

41. И= посла` i=wнаfа'нъ ко дими'трiю царю`, да и=ждене'тъ
су'щихъ во краегра'дiи и=з\ъ i=ер\сли'ма и= и=`же въ
тверды'нехъ: бя'ху бо вою'юще i=и~ля.

42. И= посла` дими'трiй ко i=wнаfа'ну глаго'ля: не
то'кмw сiя^ сотворю` тебjь` и= jа=зы'ку твоему`, но
и= сла'вою просла'влю тя` и= jа=зы'къ тво'й, а='ще
благовре'менство получу`:

43. нн~jь о<у>=`бо пра'вw сотвори'ши, а='ще по'слеши
ми` муже'й спобора'ющихъ, jа='кw w\тступи'ша вси` вw'и
мои`.

44. И= посла` <е>=му` i=wнаfа'нъ три` ты'сящы муже'й
си'льныхъ крjь'постiю во а=нтiохi'ю, и= прiидо'ша ко
царю`, и= возвесели'ся ца'рь w= прише'ствiи и='хъ.

45. И= собра'шася и=`же w\т гра'да въ среди'ну гра'да
сто` два'десять ты'сящъ муже'й и= совjьща'хуся о<у>=би'ти
царя`.

46. И= бjьжа` ца'рь во дво'ръ, и= w=б\ъя'ша и=`же бjь'ху
w\т гра'да пути^ гра^дскiя, и= нача'ша би'тися.

47. И= призва` ца'рь i=удеw'въ на по'мощь, и= собра'шася
вси` вку'пjь къ нему`: и= расточи'шася вси` по гра'ду,

48. и= о<у>=би'ша во гра'дjь въ то'й де'нь сто` ты'сящъ
муже'й, и= сожго'ша гра'дъ, и= взя'ша коры^сти мнw'ги
во w='нъ де'нь и= и=зба'виша царя`.

49. И= ви'дjьша и=`же бя'ху w\т гра'да, jа='кw w=держа'ша
i=уде'<е> гра'дъ, jа='коже хотjь'ша, и= и=знемого'ша
мы'сльми свои'ми, и= возопи'ша ко царю` съ моле'нiемъ,
глаго'люще:

50. да'ждь на'мъ десни'цу, и= да преста'нутъ i=уде'<е>
ра'товати на'съ и= гра'дъ.

51. И= поверго'ша <о>=ру^жiя своя^ и= сотвори'ша ми'ръ.
И= просла'вишася i=уде'<е> пред\ъ царе'мъ и= пред\ъ
всjь'ми и=`же во ца'рствiи <е>=гw`, и= возврати'шася
во i=ер\сли'мъ и=мjь'юще коры^сти мнw'ги.

52. И= сjь'де дими'трiй ца'рь на престо'лjь ца'рства
своегw`, и= о<у>=поко'ися земля` пред\ъ ни'мъ.

53. И= солга` вся^ <е>=ли^ка рече`, и= w\тчужди'ся
i=wнаfа'на, и= не воздаде` <е>=му` по благотворе'нi<е>мъ,
jа=`же воздаде` <е>=му`, и= w=скорби` <е>=го` sjьлw`.

54. По си'хъ же возврати'ся трv'фwнъ и= а=нтiо'хъ съ
ни'мъ <о>='трочищь ю='ный: и= воцари'ся и= возложи`
дiади'му.

55. И= собра'шася къ нему` вси` вw'и, и=`хже расточи`
дими'трiй, и= ра'товаша проти'ву <е>=гw`, и= побjьже`
и= побjьжде'нъ бы'сть.

56. И= взя` трv'фwнъ sвjь^ри и= w=держа` а=нтiохi'ю.

57. И= писа` а=нтiо'хъ ю='ный i=wнаfа'ну, глаго'ля:
о<у>=ставля'ю тебjь` а=рхiере'йство и= поставля'ю тебе`
над\ъ четы'рьми страна'ми, и= бу'деши въ друзjь'хъ
ца'рскихъ.

58. И= посла` <е>=му` сосу'ды златы^я и= служе'нiе,
и= даде` <е>=му` вла'сть пи'ти и=з\ъ зла'та и= бы'ти
въ порфv'рjь и= и=мjь'ти гри'вну зла'ту.

59. И= сi'мwна бра'та <е>=гw` поста'ви воево'дою w\т
страны` тv'ра да'же до предjь^лъ <е>=гv'пта.

60. И= и=зы'де i=wнаfа'нъ и= прохожда'ше w=б\ъ <о>=ну`
страну` рjьки` и= во градjь'хъ, и= собра'шася къ нему`
вся^ си^лы сv^рскiя въ по'мощь, и= прiи'де во а=скалw'нъ,
и= срjьто'ша <е>=го` че'стнw w\т гра'да.

61. И= и='де w\тту'ду въ га'зу, и= заключи'шася и=`же
въ га'зjь, и= w=бстоя'ше ю=`, и= пожже` w=кр<е>'стныя
гра'ды <е>=я` <о>=гне'мъ, и= плjьни` я=`.

62. И= моли'ша i=wнаfа'на и=`же w\т га'зы, и= даде`
и=`мъ десни'цу, и= взя` сы'ны нача'льникwвъ и='хъ въ
зало'гъ, и= посла` и=`хъ во i=ер\сли'мъ, и= про'йде
страну` да'же до дама'ска.

63. И= слы'ша i=wнаfа'нъ, jа='кw су'ть нача^льницы
дими'трi<е>вы въ ка'дисjь, и='же въ галiле'и, съ си'лою
мно'гою, хотя'ще и=зри'нути <е>=го` w\т страны`.

64. И= срjь'теся съ ни'ми, бра'та же своего` сi'мwна
w=ста'ви во странjь`.

65. И= w=полчи'ся сi'мwнъ на веfсу'ру, и= ра'товаша
ю=` дни^ мнw'ги, и= заключи` ю=`.

66. И= проси'ша о<у>= негw` десни'цу прiя'ти, и= даде`
и=`мъ, и= и=згна` и=`хъ w\тту'ду, и= взя` гра'дъ, и=
поста'ви въ не'мъ стра'жу.

67. I=wнаfа'нъ же и= по'лкъ <е>=гw` прiидо'ша къ водjь`
генниса'ръ:

68. и= и=до'ша о<у>='трw ра'нw на по'ле насw'ръ, и=
се`, по'лкъ и=ноплеме'нникwвъ срjь'те <е>=го` на по'ли,
и= поста'виша на'нь лови'тельство въ гора'хъ, са'ми
же срjьто'ша w\тсупроти'ву.

69. Лови'тел<е> же воста'ша w\т мjь'стъ свои'хъ и=
соста'виша ра'ть,

70. и= побjьго'ша и=`же со i=wнаfа'номъ вси`, и= ни
<е>=ди'нъ w=ста'ся w\т ни'хъ, то'кмw маттаfi'а сы'нъ
а=вессалw'мовъ, и= i=у'да сы'нъ халфi'евъ, нача^льницы
во'инскихъ си'лъ.

71. И= растерза` i=wнаfа'нъ ри^зы своя^, и= возложи`
зе'млю на главу` свою`, и= помоли'ся:

72. и= w=брати'ся на ни'хъ бра'нiю и= побjьди` и=`хъ,
и= бjьго'ша.

73. И= ви'дjьша свои` бjьжа'вшiи w\т негw`, и= w=брати'шася
къ нему`, и= гна'ша съ ни'мъ да'же до ка'диса, да'же
до полка` и='хъ, и= w=полчи'шася та'мw.

74. И= падо'ша w\т и=ноплем<е>'нникъ въ де'нь то'й
три` ты'сящы муже'й. и= возврати'ся i=wнаfа'нъ во i=ер\сли'мъ.

Глава` 12.

И= ви'дjь i=wнаfа'нъ, jа='кw вре'мя <е>=му` споспjьшеству'етъ,
и= и=збра` му'жы и= посла` и=`хъ въ ри'мъ соста'вити
и= w=бнови'ти съ ни'ми дру'жбу,

2. и= ко спартiа'тwмъ и= ко и=ны^мъ мjьстw'мъ посла`
<е>=пiстw'лiи, по тому'жде w='бразу.

3. И= и=до'ша въ ри'мъ и= внидо'ша въ совjь'тный до'мъ
и= реко'ша: i=wнаfа'нъ а=рхiере'й и= jа=зы'къ i=уде'йскiй
посла'ша на'съ w=бнови'ти дру'жбу съ ва'ми и= споборе'нiе
по пре'жнему.

4. И= да'ша <е>=пiстw'лiи и=`мъ къ ни^мъ по мjь'сту,
да прово'дятъ и=`хъ въ зе'млю i=у'дину съ ми'ромъ.

5. И= сiе` списа'нiе <е>=пiсто'лiй, и=`хже писа` i=wнаfа'нъ
ко спартiа'тwмъ:

6. i=wнаfа'нъ а=рхiере'й и= старjь^йшины людi'й, и=
жерцы` и= про'чiи лю'дiе i=уде'йстiи, спартiа'тwмъ
бра'тiи ра'доватися:

7. <е>=ще` пре'жде пw'сланы бя'ху <е>=пiстw'лiи ко
<о>=нi'и а=рхiере'ю w\т да'рiа ца'рствовавшагw въ ва'съ,
jа='кw <е>=сте` бра'тiя на^ша, jа='коже списа'нiе содержи'тъ:

8. и= прiя` <о>=нi'а му'жа по'сланаго сла'внw и= прiя'тъ
<е>=пiстw'лiи, въ ни'хже завjьща'но w= споборе'нiи
и= дру'жбjь:

9. и= мы` о<у>=`бо не тре'бующе си'хъ, о<у>=тjьше'нiе
и=му'ще ст~ы^я кни^ги, jа=`же въ рука'хъ на'шихъ,

10. покуси'хомся посла'ти къ ва'мъ w=бнови'ти бра'тство
и= дру'жбу, <е>='же бы не w\тчужди'тися ва'съ: мнw'га
бо времена` проидо'ша, w\тне'лjьже посла'сте къ на'мъ:

11. мы` о<у>=`бо во вся'ко вре'мя непреста'ннw и= въ
пра'здники и= въ про'чихъ подоба'ющихъ дне'хъ воспомина'емъ
ва'съ въ же'ртвахъ, jа=`же прино'симъ, и= въ моли'твахъ,
jа='коже подоба'етъ и= лjь'по <е>='сть воспомина'ти
бра'тiю:

12. весели'мся о<у>=`бо w= сла'вjь ва'шей:

13. на'съ же w=быдо'ша мнw'ги скw'рби и= мнw'ги бра^ни,
и= ра'товаша на'съ ца'рiе, и=`же w='крестъ на'съ:

14. не хотjь'хомъ о<у>=`бо стужа'ти ва'мъ и= прw'чiимъ
спобо'рникwмъ и= другw'мъ на'шымъ во бра'нехъ си'хъ,

15. и=мjь'емъ бо съ нб~се` по'мощь помога'ющую на'мъ,
и= и=зба'вихомся w\т вра^гъ на'шихъ, и= смири'шася
врази` на'ши:

16. и=збра'хомъ о<у>=`бо нуми'нiа а=нтiо'хова сы'на
и= а=нтiпа'тра i=асw'нова, и= посла'хомъ къ ри'млянwмъ
w=бнови'ти съ ни'ми дру'жбу и= споборе'нiе пре'жнее:

17. заповjь'дахомъ о<у>=`бо и=`мъ и= къ ва'мъ поити`
и= поздра'вити ва'съ, и= да'ти ва'мъ w\т на'съ пwсла'нiя
w= w=бновле'нiи и= w= бра'тствjь на'шемъ:

18. и= нн~jь добрjь` сотворите` w\твjьщава'юще на'мъ
на сiя^.

19. И= сiе` списа'нiе посла'нiй, и=`хже посла` <о>=нi'и:

20. да'рiй ца'рь спартiа'тwвъ <о>=нi'и свяще'ннику
вели'кому ра'доватися:

21. w=брjь'теся въ писа'нiихъ w= спартiа'тjьхъ и= i=уде'ехъ,
jа='кw су'ть бра'тiя и= jа='кw су'ть w\т ро'да а=враа'мля:

22. и= нн~jь, w\тне'лjьже сiя^ позна'хомъ, до'брjь
сотворите` пи'шуще на'мъ w= ми'рjь ва'шемъ:

23. и= мы' же восписа'хомъ ва'мъ: ско'ти ва'ши и= и=мjь'нiе
ва'ше на^ша су'ть, и= jа=`же на^ша ва^ша су'ть: повелjь'хомъ
о<у>=`бо, да возвjьстя'тъ ва'мъ сiя^.

24. И= слы'ша i=wнаfа'нъ, jа='кw возврати'шася нача^льницы
дими'трi<е>вы съ си'лою мно'гою, па'че не'же пре'жде,
ра'товати на'нь,

25. и= и=зы'де и=з\ъ i=ер\сли'ма, и= срjь'те и='хъ
во а=маfi'тстjьй странjь`: не бо` даде` и=`мъ вре'мене,
да вни'дутъ во страну` <е>=гw`:

26. и= посла` созира'т<е>ли въ по'лкъ и='хъ: и= возврати'шася
и= возвjьсти'ша <е>=му`, jа='кw си'це о<у>=строя'ются
напа'сти на ня` но'щiю.

27. <Е>=гда' же за'йде со'лнце, заповjь'да i=wнаfа'нъ
свои^мъ бдjь'ти и= бы'ти во <о>=ру'жiи и= гото'витися
на бра'нь всю` но'щь, и= поста'ви стра'жы w='крестъ
полка`.

28. И= слы'шаша супоста'ти, jа='кw гото'въ <е>='сть
i=wнаfа'нъ со свои'ми на бра'нь, и= о<у>=боя'шася и=
о<у>=жасо'шася се'рдцемъ свои'мъ, и= возжго'ша <о>=гни^
въ полцjь` свое'мъ и= w\тидо'ша.

29. I=wнаfа'нъ же и= и=`же съ ни'мъ бjь'ша, не позна'ша
да'же до о<у>='тра: ви'дяху бо <о>=гни^ горя'щыя.

30. И= погна` i=wнаfа'нъ в\ъслjь'дъ и='хъ и= не дости'же
и='хъ, преидо'ша бо <е>=леvfе'ру рjьку`.

31. И= w=брати'ся i=wнаfа'нъ на а=ра'вы, и=`же нарица'хуся
заведе'<е>, и= порази` и=`хъ, и= взя` кwры'сти и='хъ.

32. И= воста'въ и='де въ дама'скъ и= прохожда'ше всю`
страну` ту`.

33. Сi'мwнъ же и=зы'де и= прiи'де да'же до а=скалw'на
и= бли'жнихъ тверды'нь, и= о<у>=клони'ся во i=<о>ппi'ю
и= взя` ю=`.

34. Слы'ша бо, jа='кw совjьща'шася тверды'ню преда'ти
странjь` дими'трiевjь, и= поста'ви та'мw стра'жу, да
стрегу'тъ ю=`.

35. И= возврати'ся i=wнаfа'нъ, и= собра` старjь^йшины
людскi^я, и= совjьща'ся съ ни'ми созида'ти тверды^ни
во i=уде'и

36. и= возвы'сити стjь'ны i=ер\сли^мскiя и= воздви'гнути
высоту` ве'лiю между` краегра'дiемъ и= гра'домъ, <е>='же
бы w\тлучи'ти <о>='ное w\т гра'да, да бу'детъ сiе`
на о<у>=едине'нiи, jа='кw да ни купу'ютъ, ниже` продаю'тъ.

37. И= собра'шася созида'ти гра'дъ, паде' бо стjьна`
пото'ка, jа='же w\т восто'ка, и= о<у>=гото'ваша нарица'емое
хафенаfа`.

38. И= сi'мwнъ созда` а=дiду` въ сефи'лjь и= о<у>=тверди`
врата` и= завw'ры.

39. И= взыска` трv'фwнъ ца'рствовати во а=сi'и и= возложи'ти
дiади'му и= простре'ти ру'ку на а=нтiо'ха царя`,

40. и= о<у>=боя'ся, да не когда` не попу'ститъ <е>=му`
i=wнаfа'нъ и= ра'товати бу'детъ на него`, и= взыска`
пути`, <е>='же jа='ти i=wнаfа'на и= о<у>=би'ти <е>=го`:
и= воста'въ прiи'де въ веfса'нъ.

41. И= и=зы'де i=wнаfа'нъ во срjь'тенiе <е>=му` съ
четы'редесятiю ты^сящiю муже'й и=збра'нныхъ на w=полче'нiе
и= прiи'де въ веfса'нъ.

42. И= ви'дjь трv'фwнъ, jа='кw прiи'де i=wнаfа'нъ съ
вw'и мно'гими, и= простре'ти на'нь ру'ку о<у>=боя'ся:

43. и= воспрiя'тъ <е>=го` че'стнw, и= поста'ви <е>=го`
пред\ъ всjь'ми дру^ги свои'ми, и= даде` <е>=му` да'ры,
и= заповjь'да всjь^мъ си'ламъ свои^мъ послу'шати <е>=гw`
jа='кw себ<е>`.

44. И= рече` i=wнаfа'ну: вску'ю о<у>=труди'лъ <е>=си`
вся^ лю'ди сiя^, бра'ни не настоя'щей на'мъ;

45. и= нн~jь w\тпусти` и=`хъ въ до'мы своя^, и=збери'
же себjь` муже'й ма'лw, и=`же бу'дутъ съ тобо'ю, и=
прiиди` со мно'ю во птолемаi'ду, и= преда'мъ тебjь`
ю=` и= про'чыя тв<е>рды'ни и= си^лы про'чыя, и= всjь'хъ
и=`же над\ъ потре'бами, и= возвра'щься w\тиду`: сегw'
бо ра'ди прiидо'хъ.

46. И= вjь'ровавъ <е>=му`, сотвори`, jа='коже рече`,
и= w\тпусти` си^лы, и= w\тидо'ша въ зе'млю i=у'дину.

47. W=ста'ви же съ собо'ю три` ты'сящы муже'й, и='хже
двjь` ты'сящы w=ста'ви въ галiле'и, ты'сяща же и=до'ша
съ ни'мъ.

48. <Е>=гда' же вни'де i=wнаfа'нъ во птолемаi'ду, заключи'ша
врата` гра^дская во птолемаi'дjь, и= jа='ша <е>=го`,
и= всjь'хъ вше'дшихъ съ ни'мъ о<у>=би'ша мече'мъ.

49. И= посла` трv'фwнъ вw'и и= ко'нники въ галiле'ю
и= на по'ле вели'кое, <е>='же погуби'ти всjь'хъ другw'въ
i=wнаfа'новыхъ.

50. И= позна'ша, jа='кw jа='тъ бы'сть i=wнаfа'нъ и=
о<у>=бiе'нъ и= вси` и=`же съ ни'мъ, и= о<у>=вjьща'ша
са'ми себе` и= и=до'ша о<у>=гото'вани на бра'нь.

51. И= ви'дjьша гоня'щiи, jа='кw w= души` и=`мъ <е>='сть,
и= возврати'шася.

52. И= прiидо'ша вси` съ ми'ромъ въ зе'млю i=у'дину,
и= пла'кашася i=wнаfа'на и= су'щихъ съ ни'мъ, и= о<у>=боя'шася
sjьлw`, и= пла'каше ве'сь i=и~ль пла'чемъ ве'лiимъ.

53. И= взыска'ша вси` jа=зы'цы, и=`же w='крестъ и='хъ,
сокруши'ти и=`хъ, рjь'ша бо:

54. не и=мjь'ютъ нача'льника и= помога'ющагw: нн~jь
о<у>=`бо пора'туемъ и=`хъ и= w\ти'мемъ w\т челwвjь'къ
па'мять и='хъ.

Глава` 13.

И= слы'ша сi'мwнъ, jа='кw собра` трv'фwнъ си'лу мно'гу
прiити` въ зе'млю i=у'дину и= сокруши'ти ю=`,

2. и= ви'дjь лю'ди, jа='кw су'ть въ стра'сjь и= тре'петjь,
и= взы'де во i=ер\сли'мъ и= собра` лю'ди,

3. и= о<у>=вjьща` и=`хъ и= рече` и=`мъ: вы` вjь'сте,
<е>=ли^ка а='зъ и= бра'тiя моя^ и= до'мъ <о>=тца` моегw`
сотвори'хомъ и= w= зако'нjьхъ и= w= ст~ы'хъ, и= бра^ни
и= тjьснwты`, и=`хже ви'дjьхомъ:

4. сегw` ра'ди погибо'ша бра'тiя моя^ вси` ра'ди i=и~ля,
и= w=ста'хъ а='зъ <е>=ди'нъ:

5. и= нн~jь не бу'ди ми` пощади'ти души` моея` во вся'ко
вре'мя скорбе'й, не бо` лу'чшiй <е>='смь бра'тiи моея`:

6. <о>=ба'че w\тмщу` w= jа=зы'цjь мое'мъ и= w= ст~ы'хъ
и= w= жена'хъ и= ча'дjьхъ на'шихъ: jа='кw собра'шася
вси` jа=зы'цы сотре'ти на'съ вражды` ра'ди.

7. И= возгорjь'шася ду'хомъ лю'дiе вку'пjь послу'шати
слове'съ си'хъ

8. и= w\твjьща'ша гла'сомъ ве'лiимъ, глаго'люще: ты`
<е>=си` во'ждь на'шъ вмjь'стw i=у'ды и= i=wнаfа'на
бра'та твоегw`:

9. побори` бра'нь на'шу, и= вся^, <е>=ли^ка а='ще рече'ши
на'мъ, сотвори'мъ.

10. И= собра` вся^ му'жы бра'нники и= о<у>=скори` соверши'ти
вся^ стjь'ны i=ер\сли^мскiя и= о<у>=тверди` <е>=го`
w='крестъ:

11. и= посла` i=wнаfа'на сы'на а=вессалw'мова и= съ
ни'мъ си'лу дово'льную во i=<о>ппi'ю, и= и=згна` су'щихъ
въ не'й и= пребы'сть та'мw въ не'й.

12. И= воздви'жеся трv'фwнъ w\т птолемаi'ды съ си'лою
ве'лiею вни'ти въ зе'млю i=у'дину, и= i=wнаfа'нъ съ
ни'мъ въ стра'жи.

13. Сi'мwнъ же w=полчи'ся во а=дi'дjь на лицы` по'ля.

14. И= позна` трv'фwнъ, jа='кw воста` сi'мwнъ вмjь'стw
бра'та своегw` i=wнаfа'на и= jа='кw срази'тися съ ни'мъ
хо'щетъ бра'нiю,

15. посла` къ нему` послы` глаго'ля: сребра` ра'ди,
<е>='же до'лженъ бра'тъ тво'й i=wнаfа'нъ царю`, потре'бъ
ра'ди, и=`хже и=мjь'яше, содержи'мъ <е>=го`:

16. и= нн~jь посли` сребра` тала'нтwвъ сто` и= два`
сы^на <е>=гw` въ зало'гъ, jа='кw да не w\тпуще'нъ w\тсту'питъ
w\т на'съ, и= w\тпу'стимъ <е>=го`.

17. И= позна` сi'мwнъ, jа='кw ле'стiю глаго'лютъ къ
нему`, и= посла` сребро` и= <о>='троки, да не когда`
вражду` прiи'метъ ве'лiю w\т людi'й, глаго'лющихъ:

18. jа='кw не посла` <е>=му` сребра` и= <о>=трокw'въ,
и= поги'бе.

19. И= посла` <о>='троки и= сто` тала^нтъ. И= солга`
и= не w\тпусти` i=wнаfа'на.

20. И= по си'хъ прiи'де трv'фwнъ, да вни'детъ во страну`
и= сотре'тъ ю=`, и= w=бы'де пу'ть, и='же веде'тъ во
а=дw'ру: а= сi'мwнъ и= по'лкъ <е>=гw` противоидя'ше
<е>=му` на вся'ко мjь'сто, а='може и=дя'ше.

21. Су'щiи же w\т краегра'дiя посла'ша къ трv'фwну
послw'въ понужда'ющихъ <е>=го`, да потщи'тся прiити`
къ ни^мъ пусты'нею и= посла'ти и=`мъ пи'щы.

22. И= о<у>=гото'ва трv'фwнъ вся^ ко'нники своя^, <е>='же
прiити` въ но'щь <о>='ную. и= бjь` снjь'гъ ве'лiй sjьлw`,
и= не прiи'де снjь'га ра'ди: и= воста` и= w\ти'де въ
галаадi'тiду.

23. <Е>=гда' же прибли'жися къ васка'мjь, о<у>=би` i=wнаfа'на,
и= погребе'нъ бы'ти та'мw.

24. И= возврати'ся трv'фwнъ и= и='де въ зе'млю свою`.

25. И= посла` сi'мwнъ и= взя` кw'сти i=wнаfа'на бра'та
своегw` и= погребе` я=` въ мwди'нjь гра'дjь <о>=т<е>'цъ
свои'хъ.

26. И= пла'каша <е>=гw` ве'сь i=и~ль пла'чемъ ве'лiимъ
и= рыда'ху <е>=гw` дни^ мнw'ги.

27. И= созда` сi'мwнъ над\ъ гро'бомъ <о>=тца` своегw`
и= бра'тiй свои'хъ, и= вознесе` <е>=го` видjь'нiемъ,
ка'менiемъ те'санымъ созади` и= сопреди`,

28. и= поста'ви на ни'хъ се'дмь пv"рамi'дъ, <е>=ди'ну
проти'ву <е>=ди'ноя, <о>=тцу` и= ма'тери и= четы'ремъ
бра'тiямъ:

29. и= си^мъ сотвори` w=гра^ды, и= w=бложи` столпы`
вели^кiя, и= сотвори` на столпjь'хъ все<о>ру^жiя въ
па'мять вjь'чную, и= при все<о>ру'жiихъ корабли^ и=зва^янныя,
во <е>='же ви^димымъ бы'ти w\т всjь'хъ пла'вающихъ
на мо'ри.

30. Се'й гро'бъ, <е>=го'же сотвори` въ мwди'нjь, да'же
до сегw` дне`.

31. Трv'фwнъ же хожда'ше ле'стiю со а=нтiо'хомъ царе'мъ
ю='нымъ, и= о<у>=би` <е>=го`,

32. и= воцари'ся вмjь'стw <е>=гw`, и= возложи` на ся`
дiади'му а=сi'йскую, и= сотвори` jа='зву вели'кую на
земли`.

33. И= созда` сi'мwнъ тверды^ни i=уд<е>'йскiя, и= w=гради`
столпа'ми высо'кими и= стjьна'ми ве'лiими, и= врата'ми
и= заво'рами, и= положи` пи'щы въ тверды'нехъ.

34. И= и=збра` сi'мwнъ му'жы и= посла` ко дими'трiю
царю`, да сотвори'тъ w=слабле'нiе странjь`, jа='кw
вся^ дjьла` трv'фwнwва бjь'ша хищ<е>'нiя.

35. И= посла` <е>=му` дими'трiй ца'рь по словес<е>'мъ
си^мъ, и= w\твjьща` <е>=му`, и= написа` <е>=му` <е>=пiсто'лiю
сицеву`:

36. ца'рь дими'трiй сi'мwну а=рхiере'ю и= дру'гу царе'й
и= старjь'йшинамъ и= jа=зы'ку i=уде'йску ра'доватися:

37. вjьне'цъ златы'й и= пе'рстень, jа=`же посла'лъ
<е>=си`, воспрiя'хомъ, и= гото'ви <е>=смы` сотвори'ти
съ ва'ми ми'ръ вели'къ и= писа'ти къ су'щымъ над\ъ
да'ньми, <е>='же w=ста'вити ва'мъ да^ни:

38. и= <е>=ли^ка о<у>=ста'вихомъ ва'мъ, крjь^пка су'ть,
и= тв<е>рды'ни, jа=`же созда'сте, да бу'дутъ ва'мъ:

39. w\тпуща'емъ же невjь^дjьнiя и= согрjьш<е>'нiя да'же
до дне'шнягw дне`, и= вjьне'цъ, <е>=го'же до'лжни бы'сте,
и= а='ще ка'я и=на'я да'нь бjь` во i=ер\сли'мjь, ктому`
да не бу'дутъ дава'<е>мая:

40. и= а='ще нjь'цыи о<у>=го'дни w\т ва'съ вписа'тися
къ на'шымъ, да впи'шутся, и= да бу'детъ между` на'ми
ми'ръ.

41. Лjь'та сто` седмьдеся'тагw w\тя'то бы'сть и='го
jа=зы'ческое w\т i=и~ля,

42. и= нача'ша лю'дiе i=и~л<е>вы писа'ти въ писа'нiихъ
и= въ совjьща'нiихъ: лjь'та пе'рвагw при сi'мwнjь а=рхiере'и
вели'цjьмъ и= во'инjь и= вожди` i=уде'йстjьмъ.

43. Во дне'хъ <о>='нjьхъ прiи'де сi'мwнъ въ га'зу и=
w=кружи` ю=` полка'ми, и= сотвори` миха^ны и= прибли'жися
ко гра'ду, и= и=зби` сто'лпъ <е>=ди'нъ и= взя`.

44. И= вскача'ху во гра'дъ и=`же бя'ху въ миха'нjь,
и= бы'сть смяте'нiе ве'лiе въ гра'дjь.

45. И= взыдо'ша и=`же бjь'ху во гра'дjь съ жена'ми
и= ча^ды на стjь'ну, раст<е>'рзаны и=му'ще ри^зы своя^,
и= возопи'ша гла'сомъ ве'лiимъ, моля'ще сi'мwна десни'цу
и=`мъ да'ти,

46. и= реко'ша: не сотвори` на'мъ по лука'вствwмъ на'шымъ,
но по ми'лости твое'й.

47. И= о<у>=ми'лостивися и=`мъ сi'мwнъ, не воева` и='хъ,
и= и=згна` и=`хъ w\т гра'да: и= w=чи'сти до'мы, въ
ни'хже бя'ху i='дwли, и= та'кw вни'де во'нь съ пjь'сньми
благословя` гд\са:

48. и= и=зве'рже и=з\ъ негw` вся'кую нечистоту`, и=
всели` въ не'мъ му'жы, и=`же зако'нъ творя'тъ, и= о<у>=тверди`
<е>=го`, и= сотвори` себjь` въ не'мъ w=бита'нiе.

49. Су'щымъ же w\т краегра'дiя во i=ер\сли'мjь возбраня'шеся
и=сходи'ти и= входи'ти во страну`, и= купова'ти и=
продава'ти: и= взалка'ша sjьлw`, и= мно'зи w\т ни'хъ
гла'домъ погибо'ша.

50. И= возопи'ша къ сi'мwну десни'цу прiя'ти, и= даде`
и=`мъ, и= и=згна` и=`хъ w\тту'ду и= w=чи'сти краегра'дiе
w\т w=скверне'нiй.

51. И= вни'де въ не` въ два'десять тре'тiй де'нь втора'гw
мц\са, лjь'та сто` се'дмьдесятъ пе'рвагw съ хвале'нiемъ
и= ва'iями, и= въ гу'слехъ и= кv"мва'лjьхъ и= сопjь'лехъ,
и= въ пjь'снехъ и= пjь'нiихъ, jа='кw сокруши'ся вра'гъ
ве'лiй w\т i=и~ля.

52. И= о<у>=ста'ви на вся'кое лjь'то провожда'ти де'нь
то'й съ весе'лiемъ, и= о<у>=тверди` го'ру святи'лища,
jа='же бли'з\ъ краегра'дiя, и= всели'ся ту` са'мъ и=
и=`же съ ни'мъ.

53. И= ви'дjь сi'мwнъ i=wа'нна сы'на своего`, jа='кw
му'жъ <е>='сть, и= поста'ви <е>=го` вожда` си'лъ всjь'хъ,
и= всели'ся въ газа'рjьхъ.

Глава` 14.

И= въ лjь'то сто` се'дмьдесятъ второ'е, собра` ца'рь
дими'трiй си^лы своя^ и= и='де въ мидi'ю собра'ти по'мощь
себjь`, jа='кw да ра'туетъ проти'ву трv'фwна.

2. И= слы'ша а=рса'къ ца'рь пе'рсскiй и= ми'дскiй,
jа='кw прiи'де дими'трiй въ предjь'лы <е>=гw`, и= посла`
<е>=ди'наго w\т нача^льникъ свои'хъ jа='ти <е>=го`
жи'ва.

3. И= и='де и= порази` w=полче'нiе дими'трiево, и=
jа='тъ <е>=го` и= приведе` <е>=го` ко а=рса'ку: и=
всади` <е>=го` въ темни'цу.

4. И= о<у>=молча` земля` i=у'дина во вся^ дни^ сi'мwнwвы,
и= взыска` блага^я jа=зы'ку своему`, и= о<у>=го'дна
бы'сть и=`мъ вла'сть <е>=гw` и= сла'ва <е>=гw` во вся^
дни^.

5. И= со все'ю сла'вою свое'ю взя` i=<о>ппi'ю въ приста'нище
и= сотвори` вхо'дъ <о>=стровw'мъ мwрски'мъ,

6. и= распростре` предjь'лы jа=зы'ку своему`, и= w=держа`
страну`,

7. и= собра` плjьне'нiе мно'го, и= госпо'дствова над\ъ
газа^ры и= веfсу^ры и= краегра'дiемъ, и= w\тя'тъ нечистwты`
w\т негw`, и= не бы'сть противля'ющагwся <е>=му`.

8. И= кi'йждо дjь'лаше зе'млю свою` съ ми'ромъ, и=
земля` дая'ше жи^та своя^, и= древеса` пwльска'я пло'дъ
сво'й.

9. Старjь^йшины на сто'гнахъ сjьдя'ху и= вси` w= благи'хъ
бесjь'доваху, и= ю='нwши w=блача'хуся сла'вою и= ри'зами
ра'тными.

10. Градw'мъ дая'ше пи'щы и= вчиня'ше и=`хъ въ сосу'ды
о<у>=твержде'нiя, доне'лjьже и=менова'ся и='мя сла'вы
<е>=гw` да'же до кра'я земли`.

11. Сотвори` ми'ръ на земли`, и= возвесели'ся i=и~ль
весе'лiемъ ве'лiимъ.

12. И= сjь'де кi'йждо под\ъ вiногра'домъ свои'мъ и=
смоко'вницею свое'ю, и= не бы'сть о<у>=страша'ющагw
и=`хъ.

13. И= w=скудjь` ра'туяй и=`хъ на земли`, и= ца'рiе
сотро'шася во дни^ w='ны.

14. И= о<у>=крjьпи` всjь'хъ смире'нныхъ людi'й свои'хъ:
зако'на взыска` и= w\тя'тъ вся'ко беззако'нiе и= лука'вство,

15. ст~а^я просла'ви и= о<у>=мно'жи сосу'ды ст~ы'хъ.

16. И= слы'шано бjь` въ ри'мjь, jа='кw о<у>='мре i=wнаfа'нъ,
и= да'же до спа'ртiи слы'шася, и= w=скорби'шася sjьлw`.

17. <Е>=гда' же о<у>=слы'шаша, jа='кw сi'мwнъ бра'тъ
<е>=гw` бы'сть вмjь'стw <е>=гw` а=рхiере'й и= w=держа`
всю` страну` и= гра'ды въ не'й,

18. писа'ша къ нему` на дщи'цахъ мjь'дяныхъ, <е>='же
w=бнови'ти съ ни'мъ дру'жбу и= споборе'нiе, jа=`же
сотвори'ша со i=у'дою и= i=wнаfа'номъ бра'тiею <е>=гw`.

19. И= прочто'шася пред\ъ цр~ковiю во i=ер\сли'мjь.

20. И= се'й w='бразъ посла'нiй, и=`хже посла'ша спартiа'ты:
спартiа'тwвъ нача^льницы и= гра'дъ сi'мwну i=ере'ю
вели'кому и= старjь'йшинамъ, и= жерц<е>'мъ и= про'чымъ
лю'демъ i=уд<е>'йскимъ бра'тiи ра'доватися:

21. послы`, и=`же по'слани су'ть къ лю'демъ на'шымъ,
возвjьсти'ша на'мъ w= ва'шей сла'вjь и= че'сти, и=
возвесели'хомся w= прихо'дjь и='хъ,

22. и= списа'хомъ jа=`же w\т ни'хъ реч<е>'на въ совjь'тjьхъ
людi'й си'це: нуми'нiй сы'нъ а=нтiо'ховъ и= а=нтiпа'тръ
i=асw'новъ, послы` i=уде'йстiи, прiидо'ста къ на'мъ
возновля^юща съ на'ми дру'жбу:

23. и= о<у>=го'дно бы'сть лю'демъ прiя'ти му'жы сла'внw
и= положи'ти восписа'нiе слове'съ и='хъ во w=сw'быя
людскi^я кни^ги, да бу'детъ па'мять лю'демъ спартiа'тwвъ:
w='бразъ же тjь'хъ писа'хомъ сi'мwну а=рхiере'ю.

24. По си'хъ посла` сi'мwнъ нуми'нiа въ ри'мъ, и=му'щаго
щи'тъ зла'тъ вели'къ вjь'сомъ мна^съ ты'сяща на о<у>=ставле'нiе
съ ни'ми дру'жбы.

25. <Е>=гда' же о<у>=слы'шаша лю'дiе словеса` сiя^,
рjь'ша: ку'ю благода'ть воздади'мъ сi'мwну и= сынw'мъ
<е>=гw`;

26. о<у>=тверди' бо са'мъ и= бра'тiя <е>=гw` и= до'мъ
<о>=тца` <е>=гw`, и= поби` враги` i=и~л<е>вы w\т ни'хъ,
и= о<у>=ста'виша <е>=му` свобо'ду.

27. И= написа'ша на дска'хъ мjь'дяныхъ и= поста'виша
на столпjь` въ горjь` сiw'нjь. и= се'й <е>='сть w='бразъ
писа'нiя: во <о>=смыйна'десять де'нь мц\са <е>=лу'лъ,
лjь'та сто` се'дмьдесятъ втора'гw, и= сiе` тре'тiе
лjь'то при сi'мwнjь а=рхiере'и, въ сараме'ли,

28. въ собра'нiи вели'цjьмъ жерц<е>'въ и= людi'й, и=
князе'й jа=зы'ка и= старjь'йшинъ страны` возвjьсти'ся
на'мъ: поне'же мно'гащи бы'ша бра^ни въ странjь`,

29. сi'мwнъ же сы'нъ маттаfi'евъ, сы'нъ сынw'въ i=арi'вовыхъ,
и= бра'тiя <е>=гw` вда'ша себе` въ бjь'дство, и= противоста'ша
сопоста'тwмъ jа=зы'ка своегw`, jа='кw да стоя'тъ ст~а^я
и='хъ и= зако'нъ, и= сла'вою вели'кою просла'виша лю'ди
своя^:

30. и= собра` i=wнаfа'нъ лю'ди своя^, и= бы'сть и=`мъ
а=рхiере'й, и= приложи'ся къ лю'демъ свои^мъ:

31. и= хотjь'ша врази` и='хъ вни'ти въ страну` и='хъ,
<е>='же сокруши'ти страну` и='хъ и= просте'рти ру'ку
на ст~а^я и='хъ,

32. тогда` воста` сi'мwнъ и= бра'ся за лю'ди своя^,
и= разда` сре'бреникwвъ мно'гw свои^мъ, и= воwружи`
му'жы си^льныя jа=зы'ка своегw`, и= даде` и=`мъ w=бро'ки,

33. и= о<у>=тверди` гра'ды i=уд<е>'йскiя и= веfсу'ру,
jа='же въ предjь'лjьхъ i=уде'йскихъ, и=дjь'же бя'ху
<о>=ру^жiя бра'нникwвъ пре'жде, и= поста'ви та'мw на
стра'жу му'жы i=уд<е>'йскiя:

34. и= i=<о>ппi'ю о<у>=тверди`, jа='же на примо'рiи,
и= газа'ру, jа='же въ предjь'лjьхъ а=зw'та, въ не'йже
врази` пре'жде w=бита'ху, и= насели` та'мw i=уд<е>'и,
и= <е>=ли^ка потр<е>'бна бя'ху на о<у>=правле'нiе си'хъ,
положи` въ ни'хъ:

35. и= ви'дjьша лю'дiе дjь'йство сi'мwново и= сла'ву,
ю='же о<у>=мы'сли сотвори'ти jа=зы'ку своему`, и= поста'виша
<е>=го` въ вожда` своего` и= а=рхiере'а, зане'же сотвори`
сiя^ вся^, и= пра'вду и= вjь'ру, ю='же соблюде` jа=зы'ку
своему`, и= взыска` вся'кимъ w='бразомъ вознести` лю'ди
своя^:

36. и= во дни^ <е>=гw` благоуспjьва'ше въ руку` <е>=гw`,
<е>='же и=з\ъя'ти jа=зы'ки w\т страны` и='хъ, и= и=`же
во гра'дjь давi'довjь бjь'ху во i=ер\сли'мjь, и=`же
сотвори'ша себjь` краегра'дiе, и=з\ъ негw'же и=схожда'ху
и= скверня'ху w='крестъ ст~ы'хъ и= творя'ху jа='зву
ве'лiю въ чистотjь`,

37. и= насели` въ не'мъ му'жы i=уд<е>'йски и= о<у>=тверди`
ко о<у>=крjьпле'нiю страны` и= гра'да и= возвы'си стjь'ны
во i=ер\сли'мjь:

38. и= ца'рь дими'трiй о<у>=ста'ви <е>=му` нача'льство
жре'чества,

39. по си^мъ сотвори` <е>=го` дру'га своего` и= просла'ви
<е>=го` сла'вою вели'кою:

40. слы'ша бо, jа='кw нарече'ни су'ть i=уде'<е> w\т
ри'млянъ дру'зи и= спобw'рницы и= бра'тiя, и= jа='кw
прiя'ша послw'въ сi'мwновыхъ пресла'внw:

41. и= jа='кw благоволи'ша i=уде'<е> и= жерцы` бы'ти
сi'мwну вождо'мъ и= а=рхiере'емъ въ вjь'къ, до'ндеже
воста'нетъ пр\оро'къ вjь'ренъ:

42. и= да бу'детъ над\ъ ни'ми воево'да, и= jа='кw да
радjь'етъ w= ст~ы'хъ поставля'ти и=`хъ над\ъ дjьла'ми
и='хъ и= над\ъ страно'ю, и= над\ъ <о>=ру'жiемъ и= над\ъ
тверды'нями,

43. и= jа='кw да радjь'етъ w= ст~ы'хъ, и= да слу'шаютъ
<е>=гw` вси`, и= да пи'шутся на и='мя <е>=гw` вся^
писа^нiя во странjь`, и= да w=блачи'тся въ порфv'ру
и= злату'ю ри'зу,

44. и= не лjь'ть бу'детъ никому'же w\т людi'й и= w\т
жр<е>'цъ w\тврещи` что` w\т си'хъ и= вопреки` глаго'лати
w\т негw` реч<е>'нымъ, и=ли` совокупи'ти со'нмъ во
странjь` без\ъ негw` и= w=блещи'ся въ порфv'ру и= носи'ти
гри'вну зла'ту:

45. а= и='же а='ще сотвори'тъ кромjь` си'хъ, и=ли`
w\тве'ржетъ что` си'хъ, пови'ненъ бу'детъ.

46. И= о<у>=го'дно бы'сть всjь^мъ лю'демъ о<у>=ста'вити
сi'мwну и= сотвори'ти по словес<е>'мъ си^мъ.

47. И= прiя` сi'мwнъ, и= благоволи` а=рхiере'йствовати,
и= бы'ти воево'дою и= нача'льникомъ jа=зы'ка i=уде'йска
и= жерце'мъ, и= нача'льствовати над\ъ всjь'ми.

48. И= писа'нiе сiе` рjь'ша водрузи'ти во дщи'цахъ
мjь'дяныхъ и= поста'вити и=`хъ въ притво'рjь ст~ы'хъ,
въ мjь'стjь сла'внjь,

49. списа'нiе же си'хъ положи'ти въ газофv"ла'кiи,
jа='кw да и='мать сi'мwнъ и= сы'нове <е>=гw`.

Глава` 15.

И= посла` ца'рь а=нтiо'хъ сы'нъ дими'трiа царя` посла^нiя
w\т <о>=стровw'въ морски'хъ сi'мwну а=рхiере'ю и= нача'льнику
jа=зы'ка i=уде'йска и= всему` jа=зы'ку.

2. И= бя'ху содержа'ще w='бразъ се'й: ца'рь а=нтiо'хъ
сi'мwну жерцу` вели'кому и= jа=зы'ка нача'льнику и=
jа=зы'ку i=уде'йскому ра'доватися:

3. поне'же му'жiе губи'тел<е> w=держа'ша ца^рствiя
<о>=т<е>'цъ на'шихъ, хощу' же снабдjь'ти ца'рство,
да о<у>=стро'ю <е>=` jа='коже бjь` пре'жде, и= w\т
стра'нъ собра'хъ мно'жество си'лъ и= сотвори'хъ корабли^
вw'инскiя,

4. хощу' же и=зы'ти во страну`, да w\тмщу` растли'вшымъ
страну` на'шу и= w=пустоши'вшымъ гра'ды мнw'ги въ ца'рствiи
(мое'мъ),

5. нн~jь о<у>=`бо о<у>=твержда'ю тебjь` вся^ w=ставл<е>'нiя
да'ней, jа=`же w=ста'виша тебjь` бы'вшiи пре'жде мен<е>`
ца'рiе, и= <е>=ли^ки и='ны да'ры w=ста'виша тебjь`,

6. и= попусти'хъ тебjь` твори'ти кова'нiе w=со'быхъ
пjь'нязей во странjь` твое'й,

7. i=ер\сли'му же и= ст~ы'немъ бы'ти свобw'днымъ: и=
вся^ <о>=ру^жiя, <е>=ли^ка о<у>=гото'валъ <е>=си`,
и= тверды^ни, и=`хже созда'лъ <е>=си`, и=`хже держи'ши,
да бу'дутъ тебjь`:

8. и= ве'сь до'лгъ царе'въ, и= jа=`же подоба'ютъ царе'ви,
w\тнн~jь и= во все` вре'мя да w=ста'вятся тебjь`:

9. <е>=гда' же w=держи'мъ ца'рство на'ше, просла'вимъ
тебе` и= лю'ди твоя^ и= святи'лище сла'вою вели'кою,
jа='кw да jа=вле'нна бу'детъ сла'ва ва'ша по все'й
земли`.

10. Лjь'та сто` се'дмьдесятъ четве'ртагw и=зы'де а=нтiо'хъ
въ зе'млю <о>=т<е>'цъ свои'хъ, и= собра'шася къ нему`
вси` вw'и, jа='кw ма^лымъ бы'ти w=ста'вшымъ со трv'фwномъ.

11. И= гна'ше <е>=го` а=нтiо'хъ ца'рь, и= прiи'де бjьжа'щь
въ дw'ру, jа='же при мо'ри:

12. вjь'дяше бо, jа='кw собра'шася sла^я на'нь и= w=ста'виша
<е>=го` во'ини.

13. И= w=полчи'ся а=нтiо'хъ на дw'ру, и= съ ни'мъ двана'десять
те'мъ муже'й бра'нныхъ и= <о>='смь ты'сящъ ко'нникwвъ:

14. и= w=бступи` гра'дъ, и= корабли^ w\т мо'ря прiидо'ша,
и= w=скорбля'ше гра'дъ w\т земли` и= мо'ря, и= не w=ста'ви
ни <е>=ди'наго и=зы'ти и= вни'ти.

15. Прiи'де же нуми'нiй и= и=`же съ ни'мъ w\т ри'ма,
и=му'ще посла'нiе цар<е>'мъ и= страна'мъ, въ ни'хже
напи^сана сiя^:

16. леvкi'й v=па'тъ ри'мскiй птоломе'ю царю` ра'доватися:

17. послы` i=уде'йстiи прiидо'ша къ на'мъ дру'зи на'ши
и= спобw'рницы, w=бновля'юще пре'жнюю дру'жбу и= споборе'нiе,
по'слани w\т сi'мwна а=рхiере'а и= людi'й i=уде'йскихъ,

18. принесо'ша же и= щи'тъ златы'й мна^съ ты'сящи:

19. о<у>=го'дно о<у>=`бо бы'сть на'мъ писа'ти ко цар<е>'мъ
и= страна'мъ, да не нано'сятъ и=`мъ sw'лъ и= да не
ра'туютъ и=`хъ, ни градw'въ и='хъ, ни страны` и='хъ,
и= да не спобора'ютъ ра'тующымъ проти'ву и='хъ:

20. и= и=зво'лися на'мъ прiя'ти w\т ни'хъ щи'тъ:

21. а='ще о<у>=`бо нjь'цыи губи'тел<е> пребjьжа'ша
w\т страны` и='хъ къ ва'мъ, преда'йте и=`хъ сi'мwну
а=рхiере'ю, да w\тмсти'тъ и=`мъ по зако'ну своему`.

22. Та^яжде написа` дими'трiю царю` и= а=тта'лу, и=
а=рiара'fу и= а=рса'ку,

23. и= во вся^ страны^, и= сам<пс>а'ку и= спартiа'тwмъ,
и= въ ди'лонъ и= въ мv'ндонъ, и= въ сv"кiw'нъ и= въ
карi'ю, и= въ са'монъ и= въ памфv"лi'ю, и= въ лv"кi'ю
и= въ а=лiкарна'съ, и= въ ро'дъ и= въ фасилi'ду, и=
въ кw'ю и= въ сiди'ну, и= въ а=ра'дъ и= въ гортv'ну,
и= въ кнi'дъ и= въ кv'пръ и= въ кv"ринi'ю.

24. Списа'нiе же и='хъ написа'ша сi'мwну а=рхiере'ю.

25. А=нтiо'хъ же ца'рь w=полчи'ся на дw'ру втори'цею,
наводя` вы'ну на ню` ру'ки и= миха^ны творя`, и= заключи`
трv'фwна <е>='же не входи'ти ниже` и=сходи'ти.

26. И= посла` <е>=му` сi'мwнъ двjь` ты'сящы муже'й
и=збра'нныхъ въ по'мощь <е>=му` и= сребро` и= зла'то
и= сосу'ды мнw'ги.

27. И= не восхотjь` и=`хъ прiя'ти, но w\тве'рже вся^,
<е>=ли^ка завjьща` <е>=му` пре'жде, и= w\тчужди'ся
w\т негw`.

28. И= посла` къ нему` а=fиновi'а <е>=ди'наго w\т другw'въ
свои'хъ, да побесjь'дуетъ съ ни'мъ, глаго'ля: вы` держите`
i=<о>ппi'ю и= газа'ру и= краегра'дiе <е>='же во i=ер\сли'мjь,
гра'ды ца'рства моегw`,

29. предjь'лы и='хъ w=пустоши'сте, и= сотвори'сте jа='зву
вели'ку на земли`, и= госпо'дствовасте мjьста'ми мно'гими
въ ца'рствiи мое'мъ:

30. нн~jь о<у>=`бо w\тдади'те гра'ды, и=`хже взя'сте,
и= да^ни мjь'стъ, и='миже w=госпо'дствовасте внjь`
предjь'лwвъ i=уде'йскихъ:

31. а='ще же ни`, дади'те мjь'стw си'хъ пя'ть сw'тъ
тала'нтwвъ сребра`, и= за w=пустоше'нiе, и='мже w=пустоши'сте,
и= за да^ни градw'въ другi^я пя'ть сw'тъ тала'нтwвъ:
а='ще же ни`, прише'дше пора'туемъ ва'съ.

32. И= прiи'де а=fиновi'й дру'гъ ца'рскiй во i=ер\сли'мъ,
и= ви'дjь сла'ву сi'мwнову, и= сокро'вище зла'та и=
сребра`, и= о<у>=строе'нiе дово'льно, и= о<у>=жасе'ся,
и= возвjьсти` <е>=му` словеса` ца^рска.

33. И= w\твjьща'въ сi'мwнъ, рече` <е>=му`: ниже` чужду'ю
зе'млю прiя'хомъ, ниже` чужда^я w=держа'хомъ, но наслjь'дiе
<о>=т<е>'цъ на'шихъ, w\т вра^гъ же на'шихъ въ нjь'кое
вре'мя непра'веднw о<у>=держа'ся:

34. мы' же вре'мя и=му'ще воспрiя'хомъ наслjь'дiе <о>=т<е>'цъ
на'шихъ:

35. w= i=<о>ппi'и же и= газа'рjьхъ, и=`хже про'сиши,
сi'и творя'ху въ лю'дехъ jа='зву ве'лiю въ странjь`
на'шей, w\т си'хъ дади'мъ тала^нтъ сто`. И= не w\твjьща`
<е>=му` а=fиновi'й словесе`.

36. Возврати'ся же съ jа='ростiю ко царю` и= возвjьсти`
<е>=му` словеса` сiя^ и= сла'ву сi'мwнову и= вся^ <е>=ли^ка
ви'дjь. И= прогнjь'вася ца'рь гнjь'вомъ ве'лiимъ.

37. Трv'фwнъ же всjь'дъ къ кора'бль, w\тбjьже` во <о>=рfwсiа'ду.

38. И= поста'ви ца'рь кендеве'а воево'дою примо'рскимъ
и= си^лы пjьхw'тныя и= кw'нныя даде` <е>=му`.

39. И= повелjь` <е>=му` w=полчи'тися проти'ву лица`
i=уде'йска, и= заповjь'да <е>=му` созда'ти кедрw'нъ
и= о<у>=тверди'ти врата`, и= да ра'туетъ лю'ди. Ца'рь
же гоня'ше трv'фwна.

40. И= прiи'де кендеве'й во i=амнi'ю и= нача` раздража'ти
лю'ди и= входи'ти во i=уде'ю и= плjьни'ти лю'ди и=
о<у>=бива'ти: и= созда` кедрw'нъ

41. и= поста'ви та'мw ко'нники и= си^лы, jа='кw да
и=сходя'ще прохо'дятъ пути^ i=уд<е>'йскiя, jа='коже
повелjь` <е>=му` ца'рь.

Глава` 16.

И= взы'де i=wа'ннъ w\т газа'рwвъ и= возвjьсти` сi'мwну
<о>=тцу` своему`, jа=`же сотвори` кендеве'й.

2. И= призва` сi'мwнъ два` сы'ны своя^ старjь'йшыя
i=у'ду и= i=wа'нна и= рече` и='ма: а='зъ и= бра'тiя
моя^ и= до'мъ <о>=тца` моегw` побора'хомъ враги` i=и~л<е>вы
w\т ю='ности да'же и= до сегw` дне`, и= благопоспjь'шествовася
въ рука'хъ на'шихъ и=зба'вити i=и~ля мно'гащи:

3. нн~jь же состарjь'хся и= вы` мл\стiю (бг~а) дово'льни
<е>=сте` въ лjь'тjьхъ: бу'дите вмjь'стw мен<е>` и=
бра'та моегw`, и= и=зше'дше побо'рствуйте за jа=зы'къ
на'шъ, по'мощь же съ нб~се` съ ва'ма да бу'детъ.

4. И= и=збра` w\т страны` два'десять ты'сящъ муже'й
вое'нныхъ и= ко'нникwвъ, и= и=до'ша на кендеве'а и=
w=бнощева'ша въ мwди'нjь.

5. И= воста'вше зау'тра и=до'ша на по'ле, и= се`, си'ла
ве'лiя во срjь'тенiе и=`мъ, пjь'шая и= ко'нная, и=
бjь` пото'къ средjь` и='хъ.

6. И= w=полчи'ся проти'ву лица` и='хъ са'мъ и= лю'дiе
<е>=гw`: и= ви'дjь лю'ди боя'щыяся прейти` пото'къ
и= пре'йде пе'рвый, и= ви'дjьша <е>=го` му'жiе и= преидо'ша
в\ъслjь'дъ <е>=гw`.

7. И= раздjьли` людi'й и= ко'нникwвъ посредjь` пjь'шихъ:
кw'нницы же врагw'въ мно'зи sjьлw`.

8. И= воструби'ша труба'ми, и= побjьжде'нъ бы'сть кендеве'й
и= по'лкъ <е>=гw`, и= падо'ша w\т ни'хъ jа='звени мно'зи:
про'чiи же бjьго'ша въ тверды'ню.

9. Тогда` о<у>=я'звенъ бы'сть i=у'да бра'тъ i=wа'нновъ:
i=wа'ннъ же гна` и=`хъ, до'ндеже прiи'де въ кедрw'нъ,
<е>=го'же созда`.

10. И= побjьго'ша да'же до столпw'въ су'щихъ на се'лjьхъ
а=зw'тскихъ, и= зажже` <е>=го` <о>=гне'мъ, и= падо'ша
w\т ни'хъ двjь` ты'сящы муже'й: и= возврати'ся въ зе'млю
i=у'дину въ ми'рjь.

11. И= птоломе'й сы'нъ а=ву'вовъ поста'вленъ бы'сть
воево'дою въ по'ли i=ерiхw'на и= и=мя'ше сребра` и=
зла^та мно'гw:

12. бjь' бо зя'ть а=рхiере'овъ.

13. И= вознесе'ся се'рдце <е>=гw`, и= восхотjь` w=держа'ти
страну`, и= помышля'ше ле'стнw на сi'мwна и= сынw'въ
<е>=гw`, погуби'ти и=`хъ.

14. Сi'мwнъ же прохожда'ше гра'ды, jа=`же во странjь`
i=уде'йстjьй, попече'нiе и=мjь'я w= прилjьжа'нiи и='хъ,
и= сни'де во i=ерiхw'нъ са'мъ и= маттаfi'а, и= i=у'да
и= сы'нове <е>=гw`, лjь'та сто` се'дмьдесятъ седма'гw
мц\са первагwна'десять, се'й <е>='сть мц\съ сава'тъ.

15. И= прiя` и=`хъ сы'нъ а=ву'вовъ въ тверды'ню, нарица'емую
дw'къ, съ ле'стiю, ю='же созда`, и= сотвори` и=`мъ
пи'ръ вели'къ, и= сокры` та'мw му'жы.

16. И= <е>=гда` о<у>=пи'ся сi'мwнъ и= сы'нове <е>=гw`,
воста` птоломе'й и= и=`же съ ни'мъ, и= взя'ша <о>=ру^жiя
своя^, и= внидо'ша къ сi'мwну на пи'ръ, и= о<у>=би'ша
<е>=го` и= два` сы^на <е>=гw` и= нjь'кiихъ w\т <о>='трwкъ
<е>=гw`.

17. И= сотвори` пре'лесть вели'ку во i=и~ли и= воздаде`
sла^я за блага^я.

18. И= писа` сiя^ птоломе'й и= посла` ко царю`, да
по'слетъ <е>=му` во'<е>въ въ по'мощь, и= преда'стъ
<е>=му` страну` и='хъ и= гра'ды.

19. И= посла` и=ны^я въ газа'ру погуби'ти i=wа'нна,
и= ты'сящникwмъ посла` посла^нiя, да прiи'дутъ къ нему`,
да да'стъ и=`мъ сребро` и= зла'то и= да'ры.

20. И= и=ны^я посла` w=б\ъя'ти i=ер\сли'ма и= го'ру
святи'лища.

21. И= предте'къ нjь'кiй возвjьсти` i=wа'нну въ газа'рjь,
jа='кw поги'бе <о>=те'цъ <е>=гw` и= бра'тiя <е>=гw`,
и= jа='кw посла` и= тебе` о<у>=би'ти. И= слы'шавъ о<у>=жасе'ся
sjьлw`.

22. И= jа='тъ му'жы, и=`же прiидо'ша погуби'ти <е>=го`,
и= о<у>=би` и=`хъ: позна' бо jа='кw и='щутъ <е>=го`
о<у>=би'ти.

23. И= прw'чая слове'съ i=wа'нновыхъ и= бра'ней <е>=гw`
и= благи'хъ му'жествъ <е>=гw`, и='миже благому'жествова,
и= созида'нiя стjь'нъ, и=`хже созда`, и= дjья'нiй <е>=гw`,

24. се`, сiя^ пи^сана су'ть въ кни'зjь днi'й а=рхiере'йства
<е>=гw`, w\тне'лjьже бы'сть а=рхiере'й по <о>=тцjь`
свое'мъ.

Коне'цъ кни'зjь пе'рвjьй маккаве'йстjьй: и='мать въ
себjь` гла'въ 16.

</hip>
Hosted by uCoz