<hip>
%{!версия=9} %(Кни'га слjь'дующая, нарица'емая кни'га
тре'тiя <е>='здры, а= по вулга'тjь четве'ртая <е>='здры,
пренесена` въ коне'цъ бi'блiи вины` ра'ди сея`, jа='кw
на гре'честjьмъ дiале'ктjь <о>='ная не w=брjьта'ется,
то'чiю на латi'нстjьмъ, и= въ славе'нстjьй бi'блiи
преведена` w\т вулга'ты: чесw` ра'ди и= пра'влена кни'га
сiя` по вулга'те же.%)

Кни'га тре'тiя

<Е>='здры.

Глава` 1.

Кни'га <е>='здры пр\оро'ка втора'я, сы'на сараi'ева,
сы'на а=зарi'ева, сы'на <е>=лкi'ева, сы'на саданi'ева,
сы'на садw'кова, сы'на а=хi'тwва,

2. сы'на а=хi'ева, сы'на фiнее'сова, сы'на <е>=лi'ева,
сы'на а=мерi'ева, сы'на а=сiе'лева, сы'на марiмw'fова,
сы'на а=рна'ева, сы'на <о>=зi'ева, сы'на ворi'fова,
сы'на а=вiсе'ева, сы'на фiнее'сова, сы'на <е>=леаза'рова,

3. сы'на а=арw'нова w\т колjь'на леvi'ина, и='же бы'сть
ю='зникомъ въ земли` ми'дстjьй, въ ца'рство а=рта<кс>е'р<кс>а
царя` пе'рсскагw.

4. И= бы'сть сло'во гд\сне ко мнjь`, си'це гл~ющее:

5. и=ди` и= возвjьсти` лю'демъ мои^мъ sла^я дjьла`
и='хъ и= сынw'мъ и='хъ лука^вствiя, jа=`же проти'ву
мен<е>` сотвори'ша, да возвjьстя'тъ сынw'мъ сынw'въ
свои'хъ,

6. jа='кw грjьси` роди'телей и='хъ возрасто'ша въ ни'хъ,
забы'вше бо мене`, пожро'ша богw'мъ чужди^мъ:

7. <е>=да` не а='зъ и=зведо'хъ и=`хъ и=з\ъ земли` <е>=гv'петскiя
и=з\ъ до'му рабо'ты; тi'и же прогнjь'ваша мя` и= совjь'ты
моя^ о<у>=ничижи'ша:

8. ты' же w=стризи` власы` главы` твоея` и= ве'рзи
на ни'хъ вся^ sла^я, поне'же не послу'шаша зако'на
моегw`, лю'дiе су'ть ненака'занни:

9. доко'лjь терплю` и=`мъ, и=`мже толи^кая благодjья^нiя
сотвори'хъ;

10. низложи'хъ ра'ди и='хъ мно'жество царе'й и= порази'хъ
фараw'на съ людьми` <е>=гw` и= со всjь'ми вw'и <е>=гw`:

11. вся^ jа=зы'ки w\т лица` и='хъ погуби'хъ, и= на
восто'цjь дву'хъ стра'нъ людi'й, тv'рскихъ и= сiдw'нскихъ,
разсы'пахъ, и= поби'хъ всjь'хъ врагw'въ и='хъ.

12. Ты' же глаго'ли къ ни^мъ си'це: та'кw гл~етъ гд\сь:

13. а='зъ вы` преведо'хъ сквозjь` мо'ре и= о<у>=гото'вахъ
ва'мъ пу'ть бла'гъ и=з\ъ нача'ла, да'хъ ва'мъ мwv"се'а
вожда` и= а=арw'на во i=ере'а,

14. да'хъ ва'мъ свjь'тъ во столпjь` <о>='гненjь и=
сотвори'хъ въ ва'съ чудеса` в<е>'лiя: вы' же мене`
забы'сте, рече` гд\сь.

15. Та'кw гл~етъ гд\сь вседержи'тель: кра'стел<е> бы'ша
ва'мъ во зна'менiе, да'хъ ва'мъ полки` въ защище'нiе,
вы' же и= та'мw ропта'сте

16. и= не ра'довастеся w= и='мени мое'мъ, w= побjь'дjь
врагw'въ ва'шихъ, но ропта'сте да'же и= донн~jь:

17. гдjь` су'ть благодjья^нiя, jа=`же сотвори'хъ ва'мъ;
не въ пусты'ни ли, <е>=гда` воз\ъалка'сте, возопи'сте
ко мнjь`

18. глаго'люще: чесw` ра'ди на'съ въ пусты'ню сiю`
приве'лъ <е>=си` погуби'ти на'съ; лу'чше на'мъ бjь`
рабо'тати <е>=гv'птянwмъ, не'жели о<у>=мре'ти въ пусты'ни
се'й:

19. а='зъ о<у>=жалjь'хся стена'нiй ва'шихъ и= да'хъ
ва'мъ ма'нну въ пи'щу, хлjь'бъ а='гг~льскiй jа=до'сте:

20. <е>=гда` возжажда'сте, не разсjько'хъ ли ка'мене,
и= потеко'ша во'ды въ сы'тости, зно'я ра'ди ли'ствiемъ
древе'съ ва'съ покрыва'хъ:

21. раздjьли'хъ ва'мъ зе'мли <о>=би^льны, ханане'wвъ
и= ферезе'wвъ и= фv"лiстi'млянъ w\т лица` ва'шегw и=зверго'хъ:
что` сотворю` ва'мъ ктому`, гл~етъ гд\сь;

22. Сiя^ гл~етъ гд\сь вседержи'тель: <е>=гда` въ пусты'ни
бjь'сте на рjьцjь` а=морре'йстjь жа'ждуще и= ху'ляще
и='мя мое`,

23. не <о>='гнь ва'мъ за хул<е>'нiя да'хъ, но вложи'въ
дре'во въ во'ду, сла'дку сотвори'хъ рjьку`:

24. что` тебjь` сотворю`, i=а'кwве; не восхотjь'лъ
<е>=си` послу'шати, i=у'до: преселю'ся ко и=ны^мъ jа=зы'кwмъ
и= да'мъ и=`мъ и='мя мое`, да соблюда'ютъ зако'ны моя^:

25. поне'же w=ста'висте мя`, и= а='зъ ва'съ w=ста'влю:
прося'щихъ ва'съ w\т мен<е>` мл\сти не поми'лую:

26. <е>=гда` призове'те мя`, а='зъ не о<у>=слы'шу вы`,
w=скверни'сте бо ру'цjь ва'ши кро'вiю, и= но'зjь ва'ши
скw'ры су'ть во <е>='же сотвори'ти человjькоубi^йства:

27. не jа='кw мене` w=ста'висте, но ва'съ сами'хъ,
гл~етъ гд\сь.

28. Сiя^ гл~етъ гд\сь вседержи'тель: <е>=да` а='зъ
ва'съ не моли'хъ, jа='кw <о>=те'цъ сы'ны и= jа='кw
ма'ти дще'рей и= jа='кw дои'лица <о>=троча'тъ свои'хъ,

29. да бу'дете ми` въ лю'ди, и= а='зъ ва'мъ въ бг~а,
и= вы` мнjь` въ сы'ны, и= а='зъ ва'мъ во <о>=тца`:

30. та'мw ва'съ собира'хъ, jа='коже ко'кошъ птенцы`
своя^ под\ъ крилjь^ свои`: нн~jь же что` сотворю` ва'мъ;
w\тве'ргу вы` w\т лица` моегw`:

31. приноше'нiе <е>=гда` мнjь` принесе'те, w\твращу`
лице` мое` w\т ва'съ: дни^ бо пра^здничныя ва'шя и=
новом\счiя и= w=брjь^занiя w\тверго'хъ:

32. а='зъ посла'хъ <о>='троки моя^ пр\оро'ки къ ва'мъ,
и=`хже <е>='мше о<у>=би'сте, и= растни'сте тjьлеса`
и='хъ, и='хже кро'ве взыщу`, гл~етъ гд\сь.

33. Сiя^ гл~етъ гд\сь вседержи'тель: до'мъ ва'шъ пу'стъ
<е>='сть, помещу` ва'съ jа='кw вjь'тръ пле'вы,

34. и= сы'нове порожде'нiя не сотворя'тъ, поне'же за'повjьдь
мою` презрjь'ша, и= <е>='же sло` <е>='сть предо мно'ю,
сотвори'ша:

35. преда'мъ до'мы ва'шя лю'демъ гряду'щымъ, и=`же
мя` не слы'шавше о<у>=вjь'руютъ: и=`мже зна'менiй не
jа=ви'хъ, сотворя'тъ, jа='же повелjь'хъ,

36. пр\оро'кwвъ не ви'дjьша, а= воспомя'нутъ беззакw'нiя
своя^:

37. засвидjь'тельствую людi'й гряду'щихъ блг\дть, и='хже
<о>='троцы веселя'тся съ ра'достiю, мене` не ви'дяще
<о>=чесы` плотски'ми, но ду'хомъ вjь'рующе, jа=`же
реко'хъ:

38. и= нн~jь, бра'те, смотри`, ка'я сла'ва, и= ви'ждь
лю'ди приходя'щыя w\т восто'ка,

39. и=`мже да'мъ нача'льство а=враа'мле, i=саа'ково
и= i=а'кwвле, и= w=сi'ино и= а=мw'сово, и= мiхе'ино
и= i=wи'лево, и= а=вдi'ино и= i=w'нино,

40. и= нау'мово и= а=вваку'мово, софо'нiино, а=гге'ево,
заха'рiино и= малахi'ино, и='же и= а='гг~лъ гд\сень
нарече'ся.

Глава` 2.

Сiя^ гл~етъ гд\сь: а='зъ и=зведо'хъ лю'ди сiя^ и=з\ъ
рабо'ты, и=`мже повелjь^нiя да'хъ рабы^ мои'ми пр\орw'ки,
и=`хже слу'шати не восхотjь'ша, но w\тверго'ша моя^
совjь'ты.

2. Ма'ти, jа='же и=`хъ роди`, глаго'летъ и=`мъ: и=ди'те,
сы'нове, поне'же а='зъ вдови'ца <е>='смь и= w=ста'влена,

3. воспита'хъ вы` съ ра'достiю и= лиши'хся ва'съ со
пла'чемъ и= ско'рбiю, jа='кw согрjьши'сте пред\ъ гд\семъ
бг~омъ ва'шимъ, и= <е>='же лука'вое <е>='сть пред\ъ
ни'мъ, сотвори'сте:

4. нн~jь же что` сотворю` ва'мъ; а='зъ вдова` <е>='смь
и= w=ста'влена: и=ди'те, сы'нове, и= проси'те w\т гд\са
мл\сти.

5. А='зъ же тебе`, <о>='ч~е, свидjь'теля призыва'ю
на ма'терь сынw'въ, и=`же не восхотjь'ша завjь'та моегw`
храни'ти:

6. да да'си и=`мъ посрамле'нiе и= ма'терь и='хъ на
расхище'нiе, да ро'да и='хъ не бу'детъ,

7. да расточа'тся во jа=зы'ки и=мена` и='хъ, да и=згла'дятся
w\т земли`, зане` презрjь'ша завjь'тъ мо'й.

8. Го'ре тебjь`, а=ссу'ръ, и='же сокрыва'еши непра'в<е>дныя
о<у>= себ<е>`. Ро'де лука'вый, воспомяни`, что` сотвори'хъ
содо'му и= гомо'ррjь,

9. и='хже земля` лежи'тъ въ жу'пельнjьй гру'дjь и=
въ хо'лмjьхъ пе'пельныхъ: та'кw да'мъ тjь'хъ, и=`же
мя` не слу'шаша, гл~етъ гд\сь вседержи'тель.

10. Сiя^ гл~етъ гд\сь ко <е>='здрjь: возвjьсти` лю'демъ
мои^мъ, jа='кw да'мъ и=`мъ ца'рство i=ер\сли'мское,
<е>='же да'ти и=мjь'хъ i=и~лю,

11. и= возму` мнjь` сла'ву и='хъ и= да'мъ и=`мъ сел<е>'нiя
вjь^чная, jа=`же пред\ъугото'вахъ и=`мъ:

12. дре'во жи'зни бу'детъ и=`мъ въ благово'нiе ма'сти,
и= не и='мутъ тружда'тися, ниже` о<у>=трудя'тся.

13. И=ди'те и= прiими'те, проси'те себjь` днi'й ма'лыхъ,
да закосня'тъ: о<у>=же` гото'во <е>='сть ва'мъ ца'рство,
бди'те.

14. Засвидjь'тельствуй нб~омъ и= земле'ю: сотро'хъ
бо sло'е и= сотвори'хъ бл~го'е, jа='кw живу` а='зъ,
гл~етъ гд\сь.

15. Ма'ти, w=б\ъими` сы'ны твоя^, воспита'й и=`хъ со
весе'лiемъ, jа='кw голуби'ца о<у>=тверди` но'зjь и='хъ,
зане` тебе` и=збра'хъ, гл~етъ гд\сь.

16. И= воскр~шу` м<е>'ртвыя w\т мjь'стъ свои'хъ и=
и=з\ъ гробw'въ и=зведу` и=`хъ: позна'хъ бо и='мя мое`
во i=и~ли.

17. Не бо'йся, ма'ти сынw'въ, зане` тебе` и=збра'хъ,
гл~етъ гд\сь.

18. Послю` тебjь` по'мощь <о>='троки моя^, и=са'iю
и= i=еремi'ю, по и='хже совjь'ту w=ст~и'хъ и= о<у>=гото'вахъ
тебjь` древе'съ двана'десять w=тягче'ныхъ разли'чными
плw'ды,

19. и= толи'кожде и=сто'чникwвъ теку'щихъ млеко'мъ
и= ме'домъ, и= го'ръ превысо'кихъ се'дмь и=мjь'ющихъ
ши'покъ и= крi'нъ, на ни'хже весе'лiемъ и=спо'лню сы'ны
твоя^.

20. Вдову` w=правда'й, си'ру суди`, ни'щему да'й, сироту`
защити`, нага'го w=дjь'й,

21. w= сокруше'ннjьмъ и= немощнjь'мъ попецы'ся, хромо'му
не посмjь'йся, защити` безру'каго, а= слjьпа'го къ
видjь'нiю свjь'та моегw` припусти`:

22. ста'раго и= млада'го между` стjьна'ми твои'ми сокры'й:

23. м<е>'ртвыя и=дjь'же w=бря'щеши, назна'менавъ w\тда'й
гро'бу, и= да'мъ тебjь` пе'рвое сjьдjь'нiе въ воскр\снiе
мое`.

24. И= о<у>=тиши'теся и= препоко'йтеся, лю'дiе мои`,
зане` прiи'детъ поко'й ва'шъ.

25. Корми'лице блага'я, корми` сы'ны твоя^, о<у>=твержда'й
но'зjь и='хъ.

26. Рабw'въ, и=`хже тебjь` да'хъ, ни <е>=ди'нъ w\т
ни'хъ поги'бнетъ, и=`хъ бо а='зъ взыщу` w\т числа`
твоегw`.

27. Не и=знемога'й: <е>=гда' бо прiи'детъ де'нь печа'ли
и= тjьсноты`, и=нi'и воспла'чутся и= печа'льни бу'дутъ,
ты' же ра'достна и= <о>=би'льна бу'деши.

28. Поревну'ютъ (тебjь`) jа=зы'цы и= ничто'же проти'ву
теб<е>` возмо'гутъ, гл~етъ гд\сь.

29. Ру'цjь мои` покры'ютъ тя`, да сы'нове твои` гее'нны
не о<у>='зрятъ.

30. О<у>=тjьша'йся, ма'ти, съ сы^ны твои'ми, зане`
а='зъ тя` и=зба'влю, гл~етъ гд\сь.

31. Воспомяни` ча^да твоя^ спя'щыя, поне'же а='зъ и=зведу`
и=`хъ и=з\ъ бокw'въ земли` и= мл\сть съ ни'ми сотворю`:
мл\стивъ бо <е>='смь, гл~етъ гд\сь вседержи'тель.

32. W=б\ъими` ча^да твоя^, до'ндеже а='зъ прiиду` и=
сотворю` и=`мъ мл\срдiе: и=сто'чницы бо мои` и=з\ъwби'луютъ
и= блг\дть моя` не w=скудjь'етъ.

33. А='зъ <е>='здра взя'хъ повелjь'нiе w\т гд\са на
горjь` w=ри'въ, да и=ду` ко i=и~лю, къ ни^мже <е>=гда`
прiидо'хъ, w\три'нуша мя` и= о<у>=ничижи'ша за'повjьдь
гд\сню.

34. И= сегw` ра'ди ва'мъ глаго'лю, jа=зы'цы, и=`же
слы'шите и= разумjь'ете: жди'те па'стыря ва'шего, и='же
да'стъ ва'мъ поко'й вjь'чный: поне'же <о>='нъ о<у>=же`
бли'з\ъ <е>='сть и= и='мать прiити` во сконча'нiи вjь'ка.

35. Бу'дите гото'ви къ воздая'нi<е>мъ цр\ствiя, свjь'тъ
бо вjь'чный возсiя'етъ на вы` во вjь'ки:

36. бjьжи'те сjь'ни вjь'ка сегw`, прiими'те наслажде'нiе
сла'вы ва'шея, а='зъ jа='вjь свидjь'тельствую сп~си'телемъ
мои'мъ.

37. Ввjь'ренный да'ръ прiими'те и= весели'теся, благодаря'ще
призва'вшаго вы` въ цр\ство нб\сное.

38. Воста'ните и= сто'йте, и= смотря'йте число` зна'менаныхъ
на пиру` гд\снемъ,

39. и=`же пресели'шася w\т сjь'ни вjь'ка сегw`, воспрiя'ша
свjь^тлая w=дjья^нiя w\т гд\са.

40. Воспрiими` число` твое`, сiw'не, и= заключи` w=дjь'янныхъ
твои'хъ въ бjь^лая, и=`же и=спо'лниша зако'нъ гд\сень.

41. И=спо'лнено <е>='сть число` ча^дъ твои'хъ, и=`хже
жела'лъ <е>=си`: моли` цр\ства гд\сня, да бу'дутъ w=свяще'ни
лю'дiе твои`, призва'ннiи и=з\ъ нача'ла.

42. А='зъ <е>='здра ви'дjьхъ на горjь` сiw'нстjьй наро'дъ
мно'гъ, и=`хже и=счи'слити не мого'хъ, и= вси` пjь'сньми
хваля'ху гд\са:

43. посредjь' же и='хъ бjь` ю='ноша высоча'е во'зрастомъ
па'че всjь'хъ <о>='ныхъ, и='же полага'ше вjьнцы` на
главу` коегw'ждо и= па'че возвыша'шеся, а='зъ же диви'хся
sjьлw`.

44. Тогда` вопроси'хъ а='гг~ла, глаго'ля: что` су'ть
сi'и, го'споди;

45. <О>='нъ же w\твjьща`: сi'и су'ть, и=`же совлеко'шася
w=дjья'нiя сме'ртнагw и= w=блеко'шася въ безсме'ртное
и= и=сповjь'даша и='мя бж~iе: нн~jь вjьнча'ются и=
прiе'млютъ фi'нiки.

46. И= вопроси'хъ а='гг~ла w= ю='ноши: кто` <е>='сть
<о>='ный ю='ноша, и='же возлага'етъ на ни'хъ вjьнцы`
и= фi'нiки въ ру'цjь дае'тъ;

47. <О>='нъ же w\твjьща` ми`: се'й <е>='сть сн~ъ бж~iй,
<е>=го'же и=сповjь'даша въ вjь'цjь се'мъ. А='зъ же
нача'хъ велича'ти и=`хъ, и=`же крjь'пкw за и='мя гд\сне
воwружа'шася.

48. Тогда` рече` ми` а='гг~лъ: и=ди` и= возвjь'сти
лю'демъ мои^мъ, какwва'я и= кwли'кая чудеса` гд\са
бг~а ви'дjьлъ <е>=си`.

Глава` 3.

Лjь'та тридеся'тагw w\т разоре'нiя гра'да, бjь'хъ въ
вавv"лw'нjь и= смято'хся на <о>=дрjь` мое'мъ лежа'щь,
и= помышл<е>'нiя моя^ восхожда'ху на се'рдце мое`,

2. поне'же ви'дjьхъ w=пустjь'нiе сiw'на и= и=з\ъ<о>би'лiе
ве'лiе живу'щихъ въ вавv"лw'нjь.

3. (Тогw` ра'ди) смути'ся ду'хъ мо'й sjьлw`, и= нача'хъ
о<у>=миле'нными словесы` глаго'лати къ вы'шнему

4. и= реко'хъ: <w>, вл\дко гд\си! ты` (са'мъ) ре'клъ
<е>=си` w\т нача'ла, <е>=гда` созда'лъ <е>=си` зе'млю,
и= сiе` <е>=ди'нъ, и= повелjь'лъ <е>=си` лю'демъ,

5. и= да'лъ <е>=си` а=да'му пло'ть ме'ртвену, но и=
сiя` бя'ше дjь'ло ру'къ твои'хъ, и= вдохну'лъ <е>=си`
въ него` ду'хъ жи'зни, и= бы'сть жи'въ пред\ъ тобо'ю:

6. и= вве'лъ <е>=си` <е>=го` въ ра'й, <е>=го'же насади`
десни'ца твоя`, пре'жде не'же прозябе` земля`:

7. и= завjьща'лъ <е>=си` <е>=му` сохрани'ти за'повjьдь
твою`, и= преступи` ю=`, и= а='бiе пре'далъ <е>=си`
<е>=го` сме'рти и= ро'дъ <е>=гw`, и= роди'шася jа=зы'цы
и= племена`, и= лю'дiе и= наро'ди, и=`мже нjь'сть числа`:

8. и= хожда'ше кi'йждо наро'дъ по по'хотемъ свои^мъ,
и= ди^вная дjь'лаша пред\ъ тобо'ю, и= презира'ша за'пwвjьди
твоя^:

9. па'ки же во вре'мя наве'лъ <е>=си` на ни'хъ пото'пъ
и= потреби'лъ <е>=си` живу'щихъ на земли`,

10. и= бы'сть коему'ждо и='хъ, jа='коже а=да'му о<у>=мре'ти,
та'кw си^мъ пото'пъ:

11. w=ста'вилъ же <е>=си` <е>=ди'наго w\т ни'хъ нw'я
съ до'момъ <е>=гw`, и=з\ъ негw'же (роди'шася) вси`
пра'веднiи:

12. и= бы'сть, <е>=гда` нача'ша мно'житися живу'щiи
на земли`, и= о<у>=мно'жиша сы'ны и= лю'ди и= jа=зы'ки
мнw'ги, и= нача'ша па'ки нече'стiе твори'ти мно'жае
пре'жнихъ:

13. и= бы'сть, <е>=гда` беззако'нiе творя'ху пред\ъ
тобо'ю, и=збра'лъ <е>=си` себjь` му'жа w\т си'хъ, <е>=му'же
и='мя бjь` а=враа'мъ,

14. и= возлюби'лъ <е>=си` <е>=го`, и= показа'лъ <е>=си`
<е>=му` <е>=ди'ному хотjь'нiе твое`,

15. и= положи'лъ <е>=си` <е>=му` завjь'тъ вjь'чный,
и= ре'клъ <е>=си` <е>=му`, jа='кw никогда` w=ста'виши
сjь'мене <е>=гw`, и= да'лъ <е>=си` <е>=му` i=саа'ка,
i=саа'ку же да'лъ <е>=си` i=а'кwва и= и=са'vа:

16. и= и=збра'лъ <е>=си` себjь` i=а'кwва, и=са'vа же
w\три'нулъ <е>=си`, и= размно'жися i=а'кwвъ во мно'жество
ве'лiе:

17. и= бы'сть, <е>=гда` и=зве'лъ <е>=си` и=з\ъ <е>=гv'пта
сjь'мя <е>=гw`, приве'лъ <е>=си` къ горjь` сина'йстjьй,

18. и= преклони'лъ <е>=си` нб~са`, и= о<у>=ста'вилъ
<е>=си` зе'млю, и= поколеба'лъ <е>=си` вселе'нную,
и= трепета'ти сотвори'лъ <е>=си` б<е>'здны, и= возмути'лъ
<е>=си` мi'ръ,

19. и= про'йде сла'ва твоя` враты` четы'рьми, <о>=гне'мъ
и= земны'мъ трясе'нiемъ, и= вjь'тромъ и= мра'зомъ,
да да'си зако'нъ сjь'мени i=а'кwвлю и= ро'ду i=и~леву
прилjьжа'нiе:

20. и= не w\тя'лъ <е>=си` w\т ни'хъ се'рдца лука'вагw,
да зако'нъ тво'й сотвори'тъ въ ни'хъ пло'дъ:

21. се'рдце бо лука'во нося` пе'рвый а=да'мъ, преступи`
и= побjьжде'нъ бы'сть, и= та'кw вси`, и=`же w\т негw`
роди'шася:

22. и= пребыва'ше не'мощь и= зако'нъ съ се'рдцемъ человjь'ческимъ,
съ лука'встомъ ко'рене, и= преста` благо'е, и= наста`
sло'е:

23. и= преидо'ша времена`, и= сконча'шася лjь^та, и=
воздви'глъ <е>=си` себjь` раба` и='менемъ давi'да,

24. и= повелjь'лъ <е>=си` <е>=му` созда'ти гра'дъ и='мени
твоему` и= приноси'ти въ не'мъ тебjь` fv"мiа'мъ и=
ж<е>'ртвы:

25. и= бы'сть сiе` чрез\ъ мнw'га лjь^та, и= согрjьши'ша
живу'щiи въ то'мъ гра'дjь,

26. во всjь'хъ творя'ще, jа='коже сотвори` а=да'мъ
и= вси` ро'дове <е>=гw`, поне'же и= са'ми бы'ша се'рдцемъ
лука'ви,

27. и= тогw` ра'ди гра'дъ тво'й пре'далъ <е>=си` въ
ру'ки врагw'въ твои'хъ:

28. <е>=да` лу^чшая творя'тъ, и=`же w=бита'ютъ въ вавv"лw'нjь,
и= тогw` ра'ди владjь'ютъ сiw'номъ;

29. и= бы'сть <е>=гда` прiидо'хъ сjь'мw и= ви'дjьхъ
неч<е>'стiя, и=`мже нjь'сть числа`, и= мно'гихъ согрjьша'ющихъ
ви'дjь душа` моя` въ сiе` тридеся'тое лjь'то, и= о<у>=жасе'ся
се'рдце мое`,

30. поне'же ви'дjьхъ, ка'кw терпи'ши согрjьша'ющымъ
и= пощади'лъ <е>=си` нече'ствующихъ и= погуби'лъ <е>=си`
лю'ди твоя^, сохрани'лъ же <е>=си` враги` твоя^ и=
не возвjьсти'лъ <е>=си` (никому'же):

31. вои'стинну не вjь'мъ, ка'кw сiя^ о<у>=разумjь'ти
и='мамъ; <е>=да` су'ть дjьла` лу^чшая вавv"лw^нская,
не'жели сiw^нская;

32. <е>=да` позна'ша тебе` и='нiи jа=зы'цы кромjь`
i=и~ля; и=ли` ка^я племена` вjь'роваша свидjь'нi<е>мъ
твои^мъ, jа='коже i=а'кwвъ;

33. и='хже мзда` не jа=ви'ся, ниже` тру'дъ и='хъ твори'тъ
плода`, поне'же прохожда'я проидо'хъ посредjь` jа=зы^къ
и= ви'дjьхъ я=` процвjьта'ющя и= не по'мнящыя повелjь'нiй
твои'хъ:

34. нн~jь о<у>='бw и=змjь'ри на мjь'рилjьхъ непра^вды
на'шя и= живу'щихъ на земли`, и= нигдjь` w=бря'щется
и='мя твое`, то'кмw во i=и~ли:

35. и= когда` не согрjьши'ша пред\ъ тобо'ю живу'щiи
на земли`; и=ли` кi'й jа=зы'къ та'кw сохрани'лъ за'пwвjьди
твоя^;

36. си'хъ о<у>='бw по и=менw'мъ w=бря'щеши сохрани'вшихъ
пов<е>лjь'нiя твоя^, jа=зы'кwвъ же не w=бря'щеши.

Глава` 4.

Тогда` w\твjьща` ко мнjь` а='гг~лъ, и='же по'сланъ
бjь` ко мнjь`, <е>=му'же и='мя о<у>=рiи'лъ,

2. и= рече` ми`: во о<у>='жасjь и=зступи` се'рдце твое`
въ вjь'цjь се'мъ, поне'же хо'щеши пости'гнути пути^
вы'шнягw. А='зъ же w\твjьща'хъ:

3. та'кw <е>='сть, го'споди мо'й. <О>='нъ же ко мнjь`
рече` си'це: три` пути^ по'сланъ <е>='смь показа'ти
тебjь` и= три` подw'бiя предложи'ти пред\ъ тобо'ю:

4. w\т ни'хже <е>=гда` ми` <е>=ди'но и=з\ъяви'ши, и=
а='зъ ти` покажу` пу'ть, <е>=го'же жела'еши ви'дjьти,
и= научу` тя`, w\тку'ду <е>='сть се'рдце лука'во.

5. И= реко'хъ: возвjьсти`, го'споди мо'й. И= рече`
ко мнjь`: и=ди` и= и=звjь'си ми` <о>=гня` тя'гость,
и=ли` и=змjь'ри дыха'нiе вjь'тра, и=ли` возврати` вспя'ть
де'нь, и='же мимои'де.

6. А='зъ же w\твjьща'хъ и= реко'хъ: кто` w\т человjь^къ
мо'жетъ сотвори'ти, w= ни'хже мя` вопроша'еши;

7. <О>='нъ же рече` ко мнjь`: а='ще бы'хъ вопроси'лъ
тя`, глаго'ля: ко'ль мно'гw жили'щъ <е>='сть въ се'рдцы
морстjь'мъ, и=ли` ко'ль мно'гw и=сто'чникwвъ въ нача'лjь
бе'здны, и=ли` ко'ль мно'гw жи^лъ <е>='сть над\ъ тве'рдiю
небе'сною, и=ли` кi'и су'ть предjь'лы ра'йстiи;

8. не'гли w\твjьща'лъ бы ми` <е>=си`: въ бе'здну не
снидо'хъ, ни во а='дъ <е>=ще`, ниже` на небеса` когда`
взыдо'хъ:

9. нн~jь же w= се'мъ не вопроси'хъ тя`, то'чiю w= <о>=гни`
и= w= вjь'трjь и= w= дни`, во'ньже <е>=си` пребыва'лъ,
и= без\ъ си'хъ веще'й бы'ти не мо'жеши: и= ты` w= си'хъ
ничто'же ми` w\твjьща'лъ <е>=си`.

10. И= рече` ми`: ты` си'хъ, jа=`же твоя^ су'ть и=
съ тобо'ю возрасто'ша, позна'ти не мо'жеши:

11. и= ка'кw сосу'дъ тво'й возмо'жетъ вмjьсти'ти пути^
вы'шнягw, и= о<у>=же` мi'ру w\твнjь` растлjь'нну су'щу,
о<у>=разумjь'ти раслjь'нiе jа='вное пред\ъ лице'мъ
мои'мъ;

12. И= реко'хъ къ нему`: лу'чше на'мъ дабы` <е>=смы`
не бы'ли, не'жели <е>=ще` живу'щымъ жи'ти въ нече'стiихъ
и= претерпjьва'ти и= не вjь'дати, ко'ея ра'ди ве'щи.

13. <О>='нъ же w\твjьща` ми` и= рече`: ше'дъ и=до'хъ
въ дубра'ву древе'съ по'льныхъ, и=дjь'же древа` совjь'тъ
сотвори'ша

14. глаго'люще: прiиди'те и= и='демъ и= дви'гнемъ бра'нь
на мо'ре, да о<у>=сту'питъ на'мъ, и= да сотвори'мъ
себjь` и=ны^я дубра^вы:

15. та'кожде и= вw'лны мwрскi'я совjь'тъ сотвори'ша
глаго'лющя: по'йдемъ и= дви'гнемъ бра'нь на лjь'сы
пw'льныя, да побjьди'вшя и=`хъ воспрiи'мемъ себjь`
та'мw и=но'е мjь'сто:

16. и= бы'сть о<у>=мышле'нiе дубра'вы пра'здно, поне'же
прiи'де <о>='гнь и= пожже` ю=`,

17. та'кожде и= о<у>=мышле'нiе во'лнъ морски'хъ, поне'же
ста` песо'къ и= о<у>=держа` и=`хъ:

18. и= <е>=гда' бы <е>=си` бы'лъ судiя` и='хъ, ко'его
бы <е>=си` w\т си'хъ w=правда'лъ, и=ли` ко'его ви'нна
сотвори'лъ;

19. W\твjьща'хъ а='зъ и= рjь'хъ: вои'стинну въ совjь'тъ
су'етенъ вда'шася, поне'же земля` дана` <е>='сть лjьсw'мъ,
и= мо'рю мjь'сто, <е>='же носи'ти вw'лны своя^.

20. <О>='нъ же рече` ко мнjь`: пра'вw разсуди'лъ <е>=си`:
чесw' же ра'ди себе` не су'диши;

21. поне'же jа='коже земля` дубра'вамъ дана` <е>='сть
и= мо'ре волна'мъ свои^мъ (дано` <е>='сть): та'кw и=`же
w=бита'ютъ на земли`, то'кмw ве'щы наз<е>'мныя разумjь'ти
мо'гутъ, а= су'щiи на нб~сjь'хъ, jа=`же на высотjь`
нб~съ.

22. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: молю'тися, го'споди,
да мнjь` да'стся о<у>='мъ разумjь'нiя,

23. не бо` хотjь'хъ вопроси'ти w= вы'шнихъ твои'хъ,
но w= си'хъ, jа=`же всегда` въ на'съ быва'ютъ, чесw`
ра'ди i=и~ль да'нъ въ поруга'нiе jа=зы'кwмъ; и= чесw`
ра'ди лю'дiе твои` возлю'бленнiи даны` jа=зы'кwмъ неч<е>сти'вымъ;
и= чесw` ра'ди зако'нъ <о>=т<е>'цъ на'шихъ въ па'губу
низведе'нъ бы'сть, и= о<у>=стро<е>'нiя пи^санная нигдjь`
су'ть;

24. и= преидо'хомъ w= вjь'ка а='ки пру'зи и= живе'мъ
въ вели'цjьмъ стра'сjь и= о<у>='жасjь, и= недосто'йни
<е>=смы` ми'лости твоея` наслjь'дити:

25. но что` сотвори'тъ и='мени своему`, <е>='же мы`
нарица'емъ; сiя^ су'ть, <е>=гw'же а='зъ вопроси'хъ.

26. <О>='нъ же w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: коли'кw
бо'лjье и=спыта'ти бу'деши, толи'кw бо'лjье и= о<у>=диви'шися,
поне'же ско'рw спjьши'тъ вjь'къ преити`

27. и= не мо'жетъ носи'ти, jа=`же въ бу^дущая времена`
пра'в<е>днымъ w=бjьща^нна су'ть,

28. поне'же непра'вды и=спо'лнь вjь'къ се'й и= не'мощей:
а= w= ни'хже вопроша'еши, возвjьщу` тебjь`: насjь'яно
бо <е>='сть sло`, и= не о<у>=` прiи'де погубле'нiе
<е>=гw`:

29. а='ще о<у>='бw не преврати'тся, <е>='же насjь'яно
<е>='сть, и= не о<у>=сту'питъ мjь'сто, и=дjь'же насjь'яно
лука'вство, не прiи'детъ, и=дjь'же насjь'яно <е>='сть
бла'го:

30. поне'же sла'къ сjь'мене sла'гw всjь'янъ <е>='сть
въ се'рдце а=да'мово и=з\ъ нача'ла, и= ко'ль мно'гw
sла` роди` и= донн~jь и= ражда'етъ, до'ндеже прiи'детъ
млаче'нiе;

31. разсуди' же въ себjь` sла'къ sла'гw сjь'мене, коли'къ
пло'дъ нече'стiя породи`;

32. <е>=гда` пожа'ти бу'дутъ кла'си, и=`мже нjь'сть
числа`, ко'ль ве'лiю молотьбу` начну'тъ твори'ти;

33. И= w\твjьща'хъ и= рjь'хъ: ка'кw и= когда` сiя^
(бу'дутъ); и= чесw` ра'ди кра^тка и= sла^ лjь^та на^ша;

34. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече` ми`: не спjьши`
ты` вы'ше вы'шнягw, ты' бо тщи'шися всу'е бы'ти вы'ше
<е>=гw`, и='бо и=зступле'нiе твое` мно'го:

35. <е>=да` не вопроша'ша ду'ши пра'ведныхъ w= си'хъ
въ затво'рjьхъ свои'хъ, глаго'люще: доко'лjь та'кw
надjь'ющеся бу'демъ; и= когда` прiи'детъ пло'дъ жа'твы
мзды` на'шея;

36. и= w\твjьща` на сiя^ i=еремiи'лъ а=рха'гг~лъ и=
рече`: <е>=гда` и=спо'лнится число` сjь'менъ въ ва'съ,
поне'же на мjь'рилjь и=звjь'силъ вjь'къ

37. и= мjь'рою и=змjь'рилъ времена` и= число'мъ сочте`
часы`, и= не восколеба`, ни возбуди`, до'ндеже и=спо'лнится
предрече'нная мjь'ра.

38. И= w\твjьща'хъ и= рjь'хъ: <w>, вл\дко гд\си! но
и= мы` вси` и=спо'лнени <е>=смы` нече'стiя:

39. и= <е>=да' ли на'съ ра'ди не напо'лнятся пра'ведныхъ
жи^тницы, за грjьхи` w=бита'ющихъ на земли`;

40. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: и=ди` и= вопроси`
и=му'щую во чре'вjь, <е>=да` и=спо'лнивши де'вять мц\сей
свои'хъ, <е>=ще` возмо'гутъ ложесна` <е>=я` въ себjь`
о<у>=держа'ти пло'дъ;

41. И= а='зъ w\твjьща'хъ: вои'стинну не мо'гутъ, го'споди.
<О>='нъ же w\твjьща`: во а='дjь w=би'т<е>ли ду'шъ подw'бныя
су'ть ложесна'мъ:

42. поне'же jа='коже родя'щая хо'щетъ вско'рjь роди'ти,
да и=збjьжи'тъ ну'жды рожде'нiя, та'кw и= сiя^ тща'тся
и=зда'ти w='ная, jа=`же вдана^ и=`мъ су'ть:

43. и=з\ъ нача'ла возвjьщу` и= и=з\ъявлю` тебjь` w=
си'хъ, и=`хже жела'еши ви'дjьти.

44. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: а='ще w=брjьто'хъ благода'ть
пред\ъ тобо'ю, и= а='ще возмо'жно <е>='сть, и= а='ще
досто'инъ <е>='смь,

45. покажи` ми`, <е>=да' ли мно'жайшее <е>='сть вре'мя
преше'дшее, не'жели и=му'щее прiити`; и=ли` мнw'жайшая
преидо'ша, не'же бу^дущая су'ть;

46. вjь'мъ бо, <е>='же пре'йде, а= тогw` не вjь'мъ,
<е>='же прейти` и='мать.

47. <О>='нъ же рече`: ста'ни w=десну'ю мен<е>`, и=
и=з\ъявлю` тебjь` толкова'нiе при'тчи.

48. И= ста'хъ и= ви'дjьхъ, и= се`, пе'щь горя'щая про'йде
предо мно'ю: и= бы'сть <е>=гда` пре'йде пла'мень, ви'дjьхъ,
и= се`, превзы'де ды'мъ.

49. По си'хъ про'йде предо мно'ю w='блакъ и=спо'лненъ
воды`, и=з\ъ негw'же и=спусти'ся до'ждь ве'лiй со о<у>=стремле'нiемъ:
и= <е>=гда` про'йде стремле'нiе дождя`, преумно'жишася
въ не'мъ ка^пли.

50. И= рече` ко мнjь`: внима'й себjь`: jа='коже расте'тъ
до'ждь па'че не'же ка^пли, и= <о>='гнь, не'же ды'мъ,
та'кw превзы'де преше'дшая мjь'ра: преумно'жишася же
ка^пли и= ды'мъ.

51. И= моли'хся и= реко'хъ: мни'ши ли, jа='кw жи'ти
и='мамъ да'же до днi'й <о>='ныхъ; и=ли` что` бу'детъ
во дне'хъ <о>='нjьхъ;

52. И= w\твjьща' ми глаго'ля: w= зна'менiихъ, w= ни'хже
мя` вопроша'еши, w\т ча'сти могу' ти глаго'лати, w=
животjь' же твое'мъ нjь'смь по'сланъ повjь'дати тебjь`,
но не свjь'мъ.

Глава` 5.

W= зна'менiихъ же: се`, днi'е прiи'дутъ, въ ни'хже
живу'щiи на земли` w=бремене'ни бу'дутъ да'ньми мно'гими,
и= скры'ется пу'ть пра'вды, и= бу'детъ вселе'нная непло'дна
w\т вjь'ры,

2. и= о<у>=мно'жится непра'вда па'че сея`, ю='же ты`
ви'диши, и= па'че тоя`, w= не'йже <е>=си` слы'шалъ
и=здре'вле:

3. и= бу'детъ земля`, въ ню'же вше'дъ нн~jь ви'диши
ца'рствующую, и= о<у>='зрятъ ю=` w=пустjь'ну:

4. а='ще же тебjь` да'стъ вы'шнiй жи'ву бы'ти, о<у>='зриши
по тре'тiей трубjь`, и= возсiя'етъ внеза'пу со'лнце
въ нощи`, и= луна` три'жды въ де'нь,

5. и= воска'плетъ кро'вь w\т дре'ва, и= ка'мень да'стъ
гла'съ сво'й, и= поколе'блются лю'дiе:

6. и= то'й бу'детъ ца'рствовати, <е>=гw'же не надjь'ются
живу'щiи на земли`, и= пти^цы пре'йдутъ w\т мjь'ста
своегw`,

7. и= мо'ре содо'мское ры^бы и=зри'нетъ и= да'стъ гла'съ
но'щiю, <е>=гw'же мно'зи не зна'ша, и= вси` о<у>=слы'шатъ
гла'съ <е>=гw`:

8. и= смяте'нiе бу'детъ на мjь'стjьхъ мно'зjьхъ, и=
<о>='гнь ча'стw низпу'стится, и= sвjь'рiе по'льстiи
преселя'тся, и= ж<е>ны` бwлjь'знивыя породя'тъ щу^да,

9. и= въ сла'дкихъ вода'хъ сла^ны w=бря'щутся, и= дру'зи
вси` са'ми на ся` w=полча'тся: и= скры'ется тогда`
о<у>='мъ, и= ра'зумъ w\тлучи'тся въ храни'лище свое`,

10. и= взы'щется w\т мно'гихъ и= не w=бря'щется: непра'вда
же и= невоздержа'нiе о<у>=мно'жится на земли`,

11. и= вопро'ситъ страна` бли'жнюю свою` и= рече'тъ:
не пре'йде ли по тебjь` пра'вда пра'веднаго творя'щая;
и= сегw` w\трече'тся:

12. и= бу'детъ въ то` вре'мя, и= о<у>=пова'ти бу'дутъ
человjь'цы и= не воспрiи'мутъ: труди'тися бу'дутъ,
и= не о<у>=пра'вятся путiе` и='хъ.

13. Сiя^ зна'м<е>нiя попуще'но <е>='сть мнjь` глаго'лати
къ тебjь`: и= а='ще помо'лишися па'ки, и= воспла'чешися,
jа='коже и= нн~jь, и= попости'шися се'дмь днi'й, <е>=ще`
бw'льшая си'хъ о<у>=слы'шиши.

14. И= возбну'хъ, и= тjь'ло мое` о<у>=страши'ся sjьлw`,
и= душа` моя` о<у>=труди'ся, а='ки бы и=счеза'ла.

15. И= о<у>=держа' мя, и='же приi'де а='гг~лъ, и='же
глаго'лаше ко мнjь`, и= о<у>=крjьпи' мя и= поста'ви
мя` на нога'хъ.

16. И= бы'сть въ но'щь втору'ю, и= прiи'де ко мнjь`
салаfi'илъ во'ждь лю'демъ и= рече` мнjь`: гдjь` бы'лъ
<е>=си`, и= вску'ю лице` твое` ско'рбно;

17. и=ли` не вjь'си, jа='кw тебjь` ввjь'ренъ <е>='сть
i=и~ль во странjь` преселе'нiя и='хъ;

18. воста'ни о<у>='бw и= вкуси` хлjь'ба, и= не w=ста'ви
на'съ, jа='коже па'стырь ста'до свое` въ рука'хъ волкw'въ
лука'выхъ.

19. И= реко'хъ <е>=му`: и=ди` w\т мен<е>` и= не приближа'йся
ко мнjь`. И= о<у>=слы'ша, jа='коже реко'хъ, и= w\ти'де
w\т мен<е>`.

20. И= а='зъ пости'хся днi'й се'дмь стеня` и= пла'чя,
jа='коже мнjь` заповjь'да о<у>=рiи'лъ а='гг~лъ.

21. И= бы'сть по дне'хъ седми'хъ, и= па'ки помышл<е>'нiя
се'рдца моегw` тру^дна бя'ху мнjь` sjьлw`:

22. и= воспрiя` душа` моя` ду'хъ ра'зума, и= па'ки
нача'хъ глаго'лати пред\ъ вы'шнимъ словеса`

23. и= рjь'хъ: <w>, вл\дко гд\си! w\т всjь'хъ дубра'въ
земли` и= w\т всjь'хъ древе'съ <е>=я` и=збра'лъ <е>=си`
вiногра'дъ <е>=ди'нъ,

24. и= w\т всегw` кру'га земна'гw и=збра'лъ <е>=си`
себjь` ю=до'ль <е>=ди'ну, и= w\т всjь'хъ цвjьтw'въ
вселе'нныя и=збра'лъ <е>=си` себjь` крi'нъ <е>=ди'нъ,

25. и= w\т всjь'хъ бе'зднъ морски'хъ и=спо'лнилъ <е>=си`
себjь` и=сто'чникъ <е>=ди'нъ, и= w\т всjь'хъ созда'нныхъ
градw'въ w=ст~и'лъ <е>=си` себjь` сiw'нъ,

26. и= w\т всjь'хъ сотворе'нiй лета'ющихъ и=менова'лъ
<е>=си` себjь` голуби'цу <е>=ди'ну, и= w\т всjь'хъ
сотворе'нныхъ скотw'въ промы'слилъ <е>=си` себjь` <о>='вцу
<е>=ди'ну,

27. и= w\т всjь'хъ о<у>=мно'женныхъ людi'й взыска'лъ
<е>=си` себjь` наро'дъ <е>=ди'нъ, и= w\т всjь'хъ и=скуше'нъ
зако'нъ да'лъ <е>=си` си^мъ, и=`хже возлюби'лъ <е>=си`,
лю'демъ:

28. и= нн~jь, гд\си, вску'ю пре'далъ <е>=си` <е>=ди'наго
мнw'гимъ и= о<у>=гото'валъ <е>=си` на <е>=ди'нъ ко'рень
мнw'ги и=ны^я и= расточи'лъ <е>=си` <е>=ди'нъ тво'й
во мнw'ги;

29. и= потопта'ша <е>=го`, и=`же проти'ву глаго'лаша
w=бjьтова'нi<е>мъ твои^мъ и= и=`же твои^мъ завjь'тwмъ
не вjь'роваху:

30. и= а='ще ненави'дящь возненави'дjьлъ <е>=си` лю'ди
твоя^, твои'ми рука'ми до'лженствуютъ наказа'тися.

31. И= бы'сть <е>=гда` глаго'лахъ словеса`, и= по'сланъ
<е>='сть а='гг~лъ ко мнjь`, и='же пре'жде прiи'де ко
мнjь` въ преше'дшую но'щь,

32. и= рече' ми: послу'шай мя`, и= научу' тя: и= вонми'
ми, и= предложу` пред\ъ тобо'ю.

33. И= реко'хъ: глаго'ли, го'споди мо'й. И= рече` ко
мнjь`: sjьлw` ты` во о<у>='жасjь о<у>=ма` сотвори'лся
<е>=си` ра'ди i=и~ля: и=ли` па'че возлюби'лъ <е>=си`
<е>=го`, не'же сотвори'вый <е>=го`;

34. И= рjь'хъ къ нему`: ни`, го'споди, но боля'щь глаго'лалъ
<е>='смь: му'чатъ бо мя` ля^двiя моя^ по вся^ часы`
и='щущаго пости'гнути стезю` вы'шнягw, и=зслjь'довати
ча'сть суда` <е>=гw`.

35. И= рече` ко мнjь`: не мо'жеши. И= реко'хъ: чесw`
ра'ди, го'споди; почто` роди'хся; и=ли` вску'ю не сотвори'ся
о<у>=тро'ба ма'тере моея` мнjь` гро'бъ, да не ви'дjьлъ
бы'хъ труда` i=а'кwвля и= и=знеможе'нiя ро'да i=и~лева;

36. И= рече` ко мнjь`: сочти` ми` сiя^, jа=`же <е>=ще`
не прiидо'ша, и= собери' ми разсjь^янныя ка^пли, и=
w=зелени' ми сухi^я цвjьты`,

37. и= w\тве'рзи ми` зап<е>'ртая храни'лища, и= и=зведи'
ми заключ<е>'нныя въ ни'хъ вjь'тры: покажи' ми гла'са
w='бразъ, и= тогда` покажу' ти тру'дъ, <е>=гw'же жада'еши
ви'дjьти.

38. И= рjь'хъ: <w>, вл\дко гд\си! кто' бо <е>='сть,
и='же мо'жетъ сiя^ вjь'дjьти, ра'звjь то'й, и='же съ
челwвjь'ки w=бита'нiя не и='мать;

39. а='зъ же безу'менъ, и= ка'кw могу` глаго'лати w=
си'хъ, w= ни'хже мене` вопроси'лъ <е>=си`;

40. И= рече` ко мнjь`: jа='коже не мо'жеши сотвори'ти
<е>=ди'но w\т си'хъ, jа=`же глагw'лана су'ть, та'кw
не мо'жеши w=брjьсти` суда` моегw`, и=ли` въ коне'цъ
любве`, ю='же лю'демъ w=бjьща'хъ.

41. И= рjь'хъ: но се`, гд\си, ты` бли'з\ъ <е>=си` си'хъ,
и=`же при концы` су'ть, и= что` сотворя'тъ, и=`же пре'жде
мен<е>` бы'ша, и=ли` мы`, и=ли` и=`же послjьди` на'съ;

42. И= гл~а ко мнjь`: вjьнцу` о<у>=подо'блю су'дъ мо'й:
jа='коже не послjь'днихъ о<у>=медле'нiе, та'кw ниже`
пе'рвыхъ о<у>=скоре'нiе.

43. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: не мо'глъ ли <е>=си`
сотвори'ти си'хъ, и=`же сотворе'ни бы'ша, и= и=`же
су'ть, и= и=`же бу'дутъ вку'пjь, дабы` скорjь'е су'дъ
тво'й показа'лъ <е>=си`;

44. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: не мо'жетъ о<у>=скори'ти
творе'нiе над\ъ творца`, ниже` снести` вjь'къ си'хъ,
и=`же въ не'мъ твори'ми су'ть вку'пjь.

45. И= рjь'хъ: ка'кw ре'клъ <е>=си` рабу` твоему`,
поне'же w=живля'я w=живи'лъ <е>=си` w\т теб<е>` сотворе'ное
творе'нiе во <е>=ди'но, и= сноси'ло творе'нiе: мо'жетъ
и= нн~jь носи'ти настоя'щихъ во <е>=ди'но.

46. И= рече` ко мнjь`: вопроси` ложе'снъ же'нскихъ
и= рече'ши къ не'й: и= а='ще роди'ши, вску'ю по вре'мени;
моли` о<у>=`бо ю=`, да роди'тъ де'сять во <е>=ди'но.

47. И= реко'хъ: не мо'жетъ, но по вре'мени.

48. И= рече` ко мнjь`: и= а='зъ да'хъ ложесна` земли`
си^мъ, и=`же посjь'яни су'ть на не'й по вре'мени:

49. и='мже бо w='бразомъ младе'нецъ не роди'тъ тjь'хъ,
jа=`же ста'рыхъ су'ть, та'кw а='зъ о<у>=стро'ихъ w\т
мен<е>` сотворе'ный вjь'къ.

50. И= вопроси'хъ и= реко'хъ: поне'же о<у>=же` дае'ши
ми` пу'ть, возглаго'лю пред\ъ тобо'ю: и='бо ма'ти на'ша,
w= не'йже гл~алъ <е>=си` мнjь`, <е>=ще` млада` <е>='сть,
а= о<у>=же` къ ста'рости приближа'ется.

51. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: вопроси` тоя`,
jа='же роди'тъ, и= рече'тъ тебjь`.

52. Рече'ши бо <е>='й: вску'ю, ко'ихъ родила` <е>=си`,
нн~jь не су'ть подо'бни тjь^мъ, и=`же пре'жде теб<е>`,
но ме'ньши во'зрастомъ;

53. И= рече'тъ тебjь` и= та`: и=нi'и су'ть, и=`же въ
ю='ности си'лы рожде'ни су'ть, и= и=нi'и и=`же под\ъ
вре'мя ста'рости w=скудjьва'ющымъ ложесна'мъ роди'шася.

54. Разумjь'й о<у>='бw и= ты`, jа='кw ме'ньши во'зрастомъ
<е>=сте` w\т тjь'хъ, и=`же пре'жде ва'съ,

55. и= и=`же послjьди` ва'съ, ме'ньши не'же вы`, а='ки
о<у>=же` старjь^ющаяся твор<е>'нiя, и= крjь'пость ю='ности
премину'ющая.

56. И= реко'хъ: молю`, гд\си, а='ще w=брjьто'хъ благода'ть
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, покажи` рабу` твоему`, и='мже
посjьти'ши творе'нiе твое`.

Глава` 6.

И= рече` ко мнjь`: w\т нача'ла кру'га земна'гw и= пре'жде
w=снова'нiя и=схо'дwвъ вjь'ка, и= пре'жде не'же бы'ша
ды'шуще собра^нiя вjь'трwвъ

2. и= пре'жде не'же возшумjь'ша гла'си гро'мнiи, и=
пре'жде не'же возсiя'ша свjь'тлwсти блиста'нiй и= пре'жде
не'же о<у>=тверди'шася w=снова^нiя ра^йская,

3. и= пре'жде не'же ви'дjьни бы'ша кра'снiи цвjь'ти
и= пре'жде не'же о<у>=крjьпи'шася си^лы подви'ж<е>ныя,
и= пре'жде не'же собра'шася безчи'сл<е>нная вw'инства
а='гг~льская

4. и= пре'жде не'же вознесо'шася высwты` возду^шныя,
и= пре'жде не'жели наименова'хуся мjь^ры тве'рдей и=
пре'жде не'жели возгорjь'шася п<е>'щи въ сiw'нjь,

5. и= пре'жде не'же и=зслjь^дована бы'ша настоя^щая
лjь^та и= пре'жде не'же w\тчужди'шася си'хъ, и=`же
нн~jь согрjьша'ютъ, начина^нiя, и= пре'жде не'же назна'менани
бы'ша тi'и, и=`же вjь'ру сокро'виществоваша:

6. тогда` а='зъ помы'слихъ, и= сотвор<е>'на су'ть чрез\ъ
мене` <е>=ди'наго, а= не чрез\ъ и=но'го, и= коне'цъ
бу'детъ мно'ю, а= не и=ны'мъ.

7. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: ко'е бу'детъ раздjьле'нiе
време'нъ; и=ли` когда` пе'рвому коне'цъ, а= друго'му
нача'ло;

8. И= рече` ко мнjь`: w\т а=враа'ма да'же до i=саа'ка,
<е>=гда` рожде'ни су'ть w\т негw` i=а'кwвъ и= и=са'vъ,
рука` i=а'кwвля держа'ше w\т нача'ла пя'ту и=са'vову:

9. коне'цъ бо вjь'ка сегw` и=са'vъ, а= друга'гw нача'ло
i=а'кwвъ:

10. человjь'ка рука` между` пято'ю и= руко'ю, и=но'гw
не и=щи`, <е>='здро.

11. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: <w>, вл\дко гд\си, а='ще
w=брjьто'хъ благода'ть пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма,

12. молю' тя, да пока'жеши рабу` твоему` коне'цъ зна'менiй
твои'хъ, и='хже ча'сть показа'лъ <е>=си` мнjь` но'щи
преше'дшiя.

13. И= w\твjьща` и= рече' ми: воста'ни на но'ги твоя^
и= о<у>=слы'ши гла'съ и=спо'лненъ шу'ма:

14. и= бу'детъ а='ки колеба'нiе, а= не поколе'блется
мjь'сто, на не'мже стои'ши:

15. сегw` ра'ди, <е>=гда` гл~етъ, ты` не о<у>=жаса'йся,
и='бо w= концы` сло'во и= w=снова'нiе земли` разумjь'ется:

16. поне'же w= си'хъ ве'щехъ сло'во, трясе'тся и= коле'блется:
вjь'сть бо, jа='кw коне'цъ и='хъ и='мать и=змjьни'тися.

17. И= бы'сть <е>=гда` слы'шахъ, воста'хъ на но'зjь
мои` и= слы'шахъ: и= се`, гла'съ глаго'лющь, и= шу'мъ
<е>=гw` jа='кw шу'мъ во'дъ мно'гихъ.

18. И= рече`: се`, днi'е гряду'тъ, и= бу'детъ, внегда`
приближа'тися начну`, да посjьщу` w=бита'ющихъ на земли`,

19. и= <е>=гда` и=ска'ти начну` w\т си'хъ, и=`же непра'веднw
повреди'ша непра'вдою свое'ю, и= <е>=гда` и=спо'лнится
смире'нiе сiw'не,

20. и= <е>=гда` назна'менается вjь'къ, и='же начина'етъ
преходи'ти, сiя^ зна'м<е>нiя сотворю`: кни^ги разгну'тся
пред\ъ лице'мъ тве'рди, и= вси` о<у>='зрятъ вку'пjь,

21. и= <е>=динолjь'тнiи младе'нцы возглаго'лютъ гла^сы
свои'ми, и= чрева^тыя недозрjь'лыхъ родя'тъ младе'нц<е>въ,
трiе'хъ и= четы'рехъ мц\сей, и= поживу'тъ и= воздви'жутся:

22. и= а='бiе jа=вя'тся мjьста` насjь^янная ненасjь^яна,
и= пw'лная храни^лища внеза'пу w=бря'щутся пра^здна:

23. и= труба` востру'битъ съ шу'момъ, ю='же <е>=гда`
вси` о<у>=слы'шатъ, а='бiе о<у>=жа'снутся:

24. и= бу'детъ въ то` вре'мя, воwружа'тся прiя'тел<е>
на прiя'телей а='ки врази`, и= о<у>=жа'снется земля`
съ ни'ми, и= жи^лы и=сто'чникwвъ ста'нутъ и= не стеку'тъ
въ часjь'хъ трiе'хъ:

25. и= бу'детъ, вся'къ, и='же w=ста'вленъ бу'детъ w\т
всjь'хъ си'хъ, и='миже предреко'хъ тебjь`, то'й спасе'тся
и= о<у>='зритъ сп\снiе мое` и= коне'цъ вjь'ка ва'шегw:

26. и= о<у>='зрятъ, и=`же прiя'ти су'ть лю'дiе, и=`же
сме'рти не вкуси'ша w\т рожде'нiя своегw`, и= премjьни'тся
се'рдце w=бита'ющихъ и= w=брати'тся въ чу'вство и=но'е:

27. загла'дитбося лука'вое, и= погаси'тся ле'сть,

28. процвjьте'тъ же вjь'ра, и= побjьди'тся растлjь'нiе,
и= jа=ви'тся и='стина, jа='же без\ъ плода` бя'ше дни^
толи^ки.

29. И= бы'сть, <е>=гда` ми` гл~а, и= се`, ти'хw смотрjь'хъ
на'нь, пред\ъ ни'мже стоя'хъ,

30. и= рече` ко мнjь` сiя^: прiидо'хъ къ тебjь` показа'ти
вре'мя бу'дущiя но'щи:

31. а='ще о<у>='бw па'ки помо'лишися и= па'ки попости'шися
се'дмь днi'й, па'ки тебjь` возвjьщу` w\т си'хъ бо'льшыя
ве'щы, въ де'нь во'ньже слы'шахъ:

32. слы'шанъ бо <е>='сть гла'съ тво'й пред\ъ вы'шнимъ:
ви'дjь бо крjь'пкiй и=справле'нiе твое` и= прови'дjь
чистоту`, ю='же w\т ю='ности твоея` и=мjь'лъ <е>=си`,

33. и= сегw` ра'ди посла' мя показа'ти тебjь` вся^
ве'щы сiя^ и= рещи` тебjь`: дерза'й и= не бо'йся,

34. и= не тщи'ся съ пе'рвыми времены` мы'слити су'<е>тная,
да не поспjьши'ши w\т послjь'днихъ време'нъ.

35. И= бы'сть по си'хъ, и= пла'кахся па'ки и= та'кожде
постя'хся се'дмь днi'й, да и=спо'лню три` седми^цы,
jа=`же реч<е>'ны су'ть мнjь`.

36. И= бы'сть во <о>=сму'ю но'щь, и= се'рдце мое` смуща'шеся
па'ки во мнjь`, и= нача'хъ глаго'лати пред\ъ вы'шнимъ:

37. распала'шеся бо ду'хъ мо'й sjьлw`, и= душа` моя`
о<у>=ныва'ше.

38. И= реко'хъ: <w>, гд\си! гл~я гл~алъ <е>=си` w\т
нача'ла сотворе'нiя въ пе'рвый де'нь (гл~ющь): да бу'детъ
не'бо и= земля`, и= твое` сло'во дjь'ло соверше'нно:

39. и= бы'сть тогда` дх~ъ, и= тьма` w='крестъ ноша'шеся
и= молча'нiе: шу'мъ гла'са человjь'ча <е>=ще` не бjь`
(сотворе'нъ) w\т теб<е>`:

40. тогда` гл~алъ <е>=си`, да w\т сокро'вищъ твои'хъ
произнесе'тся свjь'тъ свjь'тлый, и='мже бы jа=ви'лося
дjь'ло твое`.

41. И= въ де'нь вторы'й созда'лъ <е>=си` ду'хъ тве'рди
и= повелjь'лъ <е>=си` <е>='й, да раздjьли'тъ и= раздjьле'нiе
сотвори'тъ между` вода'ми, да ча'сть нjь'кая вы'ше
о<у>=сту'питъ и= ча'сть втора'я ни'зу пребыва'етъ.

42. И= въ тре'тiй де'нь повелjь'лъ <е>=си` вода'мъ
собра'тися въ седму'ю ча'сть земли`, ше'сть же часте'й
w=суши'лъ и= сохрани'лъ <е>=си`, <е>='же бы пред\ъ
тобо'ю служи'ли насjь^яны w\т бг~а и= о<у>=стро'<е>ны:

43. сло'во бо твое` и=зы'де, и= дjь'ло а='бiе творя'шеся:

44. и=зы'де бо а='бiе пло'дъ мно'жества безмjь'рнагw,
и= жела^нiя вкуше'нiя разли^чная, и= цвjь'ти ви'домъ
непремjь'ннымъ, и= благово'нiе w=боня'нiя неизслjь'дованнагw,
и= въ де'нь тре'тiй сiя^ сотвор<е>'на су'ть.

45. Въ четве'ртый же де'нь повелjь'лъ <е>=си` со'лнечнjьй
бы'ти свjь'тлости, лу'нному свjь'ту и= sвjь'здъ расположе'нiю:

46. и= повелjь'лъ <е>=си` и=`мъ, да слу'жатъ и=му'щему
бы'ти созда'нному человjь'ку.

47. Въ пя'тый же де'нь ре'клъ <е>=си` седмjь'й ча'сти,
и=дjь'же бя'ше вода` собрана`, да произведе'тъ живw'тная
и= лета^ющая и= ры^бы, и= та'кw творя'шеся:

48. вода` нjьма` и= безду'шна, jа=`же бж~iимъ манове'нiемъ
повелjьва'хуся, живw'тная творя'ше, да w\т сегw` ди^вная
твоя^ ро'дове возвjьща'ютъ:

49. и= тогда` сохрани'лъ <е>=си` двjь` души^: и='мя
<е>=ди'нjьй назва'лъ <е>=си` <е>=нw'хъ, и= и='мя вторjь'й
назва'лъ <е>=си` леviаfа'мъ,

50. и= разлучи'лъ <е>=си` я=` <е>=ди'но w\т друга'гw:
не бо` можа'ше седма'я ча'сть, и=дjь'же бя'ше вода`
собрана`, вмjьсти'ти и=`хъ:

51. и= да'лъ <е>=си` <е>=нw'ху <е>=ди'ну ча'сть, jа='же
w=сушена` <е>='сть въ тре'тiй де'нь, да w=бита'етъ
на не'й, и=дjь'же су'ть го'ръ ты'сяща:

52. леviаfа'му же да'лъ <е>=си` седму'ю ча'сть мо'крую
и= сохрани'лъ <е>=си` ю=`, да бу'детъ въ снjь'дь, и=`мже
хо'щеши и= когда` хо'щеши.

53. Въ шесты'й же де'нь повелjь'лъ <е>=си` земли`,
да сотвори'тъ пред\ъ тобо'ю скоты` и= sвjь^ри и= га'ды,

54. и= свы'ше си'хъ (сотвори'лъ <е>=си`) а=да'ма, <е>=го'же
поста'вилъ <е>=си` вожда` и= кня'зя над\ъ всjь'ми сотворе'нными,
jа=`же сотвори'лъ <е>=си`, и= w\т негw` роди'мся мы`
вси`, и=`хже и=збра'лъ <е>=си` лю'ди.

55. Сiя^ же вся^ реко'хъ пред\ъ тобо'ю, гд\си, jа='кw
ра'ди на'съ созда'лъ <е>=си` вjь'къ:

56. про'чыя же jа=зы'ки w\т а=да'ма рожд<е>'ны, ре'клъ
<е>=си` w='ныя ничто'же бы'ти: jа='кw сли'нjь о<у>=подо'блени
су'ть, и= jа='кw ка'пленiе w\т сосу'да о<у>=подо'билъ
<е>=си` мно'жество и='хъ:

57. и= нн~jь, гд\си, се`, тi'и jа=зы'цы, и=`же ни во
что'же вмjьне'ни су'ть, нача'ша владjь'ти на'ми и=
пожира'ти на'съ:

58. мы' же лю'дiе твои`, и=`хже наре'клъ <е>=си` пе'рвенцемъ
<е>=диноро'днымъ возлю'бленнымъ твои'мъ, пре'дани <е>=смы`
въ ру'ки и='хъ:

59. и= а='ще ра'ди на'съ сотворе'нъ бы'сть вjь'къ,
вску'ю достоя'нiя не w=держи'мъ съ вjь'комъ; доко'лjь
сiя^ (бу'дутъ);

Глава` 7.

И= бы'сть <е>=гда` сконча'хъ глаго'лати словеса` сiя^,
по'сланъ <е>='сть ко мнjь` а='гг~лъ, и='же по'сланъ
бjь` ко мнjь` въ пр<е>'жнiя но'щы,

2. и= рече` ко мнjь`: воста'ни, <е>='здро, и= слы'ши
словеса`, jа=`же прiидо'хъ глаго'лати къ тебjь`.

3. И= реко'хъ: глаго'ли, го'споди мо'й. И= рече` ко
мнjь`: мо'ре поста'влено <е>='сть въ простра'ннjь мjь'стjь,
дабы` бы'ло глубо'ко и= безмjь'рно,

4. бу'детъ же <е>=му` вхо'дъ въ тjь'снjь мjь'стjь поста'вленъ,
дабы` подо'бно рjька'мъ бы'ло:

5. кто' бо хотя'й восхо'щетъ вни'ти въ мо'ре и= ви'дjьти
<е>=`, и=ли` госпо'дствовати и='мъ, а='ще не про'йдетъ
тjьсноты`, въ широту` ка'кw прiити` мо'жетъ;

6. и= па'ки и='но: гра'дъ со'зданъ <е>='сть и= поста'вленъ
на мjь'стjь полево'мъ, <е>='сть же и=спо'лненъ всjь'ми
благи'ми:

7. вхо'дъ <е>=гw` тjь'сенъ и= въ стремни'нjь поста'вленъ,
дабы` w=десну'ю <о>='гнь бы'лъ, w=шу'юю же вода` глубока`:

8. стезя' же <е>='сть <е>=ди'на то'кмw между` и='ма
проложена`, си'рjьчь между` <о>=гне'мъ и= водо'ю, <е>=ди'ну
то'кмw ступе'нь человjь'чу могу'щая вмjьсти'ти:

9. <е>=гда` о<у>='бw да'стся гра'дъ се'й человjь'ку
въ достоя'нiе, а='ще не про'йдетъ когда` предположе'ннагw
бjь'дства, ка'кw прiи'метъ достоя'нiе свое`;

10. И= реко'хъ: та'кw, гд\си. И= рече` ко мнjь`: та'кw
<е>='сть и= i=и~лева ча'сть:

11. и='хъ бо ра'ди сотвори'хъ вjь'къ, и= <е>=гда` преступи'лъ
<е>='сть а=да'мъ законополож<е>'нiя моя^, сужде'но
бы'сть <е>='же сотворе'но <е>='сть:

12. и= сотвори'шася вхо'ди сегw` вjь'ка тjь'сни и=
болjь'зненни и= тру'дни, ма'ли же и= лука'ви, и= бjь'дствъ
по'лни и= трудо'мъ вели'кимъ о<у>=твержде'нни,

13. и='бо бо'льшагw вjь'ка вхо'ди простра'нни и= без\ъwпа'сни
и= творя'щiи безсме'ртный пло'дъ:

14. а='ще о<у>='бw входя'щiи не вни'дутъ, и=`же живу'тъ,
въ тjь^сная и= су'<е>тная сiя^, не возмо'гутъ прiя'ти,
jа=`же су'ть о<у>=готw'вана:

15. нн~jь о<у>='бw вску'ю ты` смуща'ешися, <е>=гда`
<е>=си` тлjь'ненъ, и= что` мяте'шися ты`, <е>=гда`
<е>=си` сме'ртенъ;

16. и= вску'ю не прiя'лъ <е>=си` въ се'рдцы твое'мъ,
<е>='же <е>='сть бу'дущее, но <е>='же настоя'щее;

17. W\твjьща'хъ и= рjь'хъ: вл\дко гд\си! се`, о<у>=стро'илъ
<е>=си` зако'номъ твои'мъ, jа='кw пра'веднiи наслjь'дятъ
сiя^, нечести'вiи же поги'бнутъ:

18. пра'веднiи же понесу'тъ тjьсноту` надjь'ющеся простра'нныхъ:
и=`же бо нечести'вw сотвори'ша, и= тjьсноту` пострада'вше
простра'нныхъ не о<у>='зрятъ.

19. И= рече` ко мнjь`: нjь'сть судiя` па'че бг~а, ни
разумjьва'яй па'че вы'шнягw:

20. погиба'ютъ бо мно'зи настоя'щiи, поне'же не радя'тъ
w= предположе'ннjьмъ бж~iи зако'нjь:

21. повелjьва'я бо повелjь` бг~ъ приходя'щымъ, <е>=гда`
прiидо'ша, что` творя'ще жи'ви бу'дутъ, и= что` храня'ще
казни'ми не бу'дутъ:

22. тi'и бо не су'ть о<у>=вjьща'ни, и= проти'вишася
<е>=му`, и= положи'ша себjь` помышле'нiе су'етное,

23. и= предста'виша себjь` w=бхожде'нiе грjьхw'въ,
и= глаго'лаша вы'шнему не бы'ти, и= путi'й <е>=гw`
не позна'ша,

24. и= зако'нъ <е>=гw` о<у>=ничижи'ша, и= w=бjьтwва'нiя
<е>=гw` w\тверго'ша, и= въ зако'нjьхъ <е>=гw` вjь'ры
не и=мjь'ша, и= дjь'лъ <е>=гw` не соверши'ша:

25. тогw` ра'ди, <е>='здро, тш<е>'тная тщ<е>'тнымъ
и= пw'лная пw'лнымъ:

26. се`, вре'мя прiи'детъ, и= бу'детъ, <е>=гда` прiи'дутъ
зна'м<е>нiя, jа=`же предреко'хъ тебjь`, и= jа=ви'тся
невjь'ста, и= jа=вля'ющися пока'жется, jа='же нн~jь
кры'ется w\т земли`,

27. и= вся'къ, и='же и=зба'вленъ <е>='сть w\т предрече'нныхъ
sлы'хъ, то'й о<у>='зритъ ди^вная моя^:

28. w\ткры'етбося сн~ъ мо'й i=и~съ съ тjь'ми, и=`же
съ ни'мъ су'ть, и= насладя'тся, и=`же w=ста'влени су'ть,
въ лjь'тjьхъ четы'рехъ стjь'хъ:

29. и= бу'детъ по лjь'тjьхъ си'хъ, и= о<у>='мретъ сн~ъ
мо'й хр\сто'съ, и= вси` и=`же дыха'нiе и='мутъ человjь'цы,

30. и= w=брати'тся вjь'къ въ дре'внее молча'нiе днi'й
се'дмь, jа='коже въ пре'жнихъ судjь'хъ, та'кw jа='кw
да никто` w=ста'нется:

31. и= бу'детъ по дне'хъ седми`, и= возбу'дится, и='же
не о<у>=` бди'тъ, вjь'къ и= о<у>='мретъ растлjь'нный,

32. и= земля` и=зда'стъ тjь'хъ, и=`же въ не'й спя'тъ,
и= пра'хъ, и=`же въ не'мъ молча'нiемъ w=бита'ютъ, и=
храни^лища и=здаду'тъ вда^нныя и=`мъ ду'шы:

33. и= w\ткры'ется вы'шнiй на пр\сто'лjь суда`, и=
про'йдутъ бjьды^, и= долготерпjь'нiе собере'тся:

34. су'дъ же <е>=ди'нъ пребу'детъ, и='стина ста'нетъ,
и= вjь'ра возмо'жетъ,

35. и= дjь'ло послjь'довати бу'детъ, и= мзда` пока'жется,
и= пра^вды воспря'нутъ, и= непра^вды не воз\ъwблада'ютъ.

36. И= реко'хъ: пе'рвый а=враа'мъ w= содо'млянjьхъ
моли'лся, и= мwv"се'й за <о>=тцы` согрjь'шшыя въ пусты'ни,

37. и= и=`же по не'мъ за i=и~ля во дни^ а=ха'за и=
самуи'ла,

38. давi'дъ w= сокруше'нiи, и= соломw'нъ за си'хъ,
и=`же прiидо'ша во w=свяще'нiе,

39. и= и=лiа` за тjь'хъ, и=`же до'ждь прiя'ша, и= за
ме'ртва, да w=живе'тъ,

40. и= <е>=зекi'а за лю'ди во дни^ сеннахирi'ма, и=
мно'зи за мно'гихъ:

41. а='ще о<у>=`бо нн~jь, <е>=гда` тлjь'нное возрасте`,
и= непра'вда о<у>=мно'жена <е>='сть, и= моли'шася пра'веднiи
за нечести'выхъ, вску'ю и= нн~jь та'кw не бу'детъ;

42. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: настоя'щiй вjь'къ
не <е>='сть коне'цъ, сла'ва въ не'мъ ча'стая пребыва'етъ:
тогw` ра'ди моли'шася за немощны'хъ:

43. де'нь бо су'дный бу'детъ коне'цъ вре'мене сегw`
и= нача'ло вре'мене бу'дущагw безсме'ртiя, въ не'мже
мимои'де тлjь'нiе,

44. разруши'ся невозде'ржность, w\тсjь'чено <е>='сть
невjь'рiе, возрасте' же пра'вда, возсiя` и='стина:

45. тогда` бо никто'же мо'жетъ спасти` того`, и='же
поги'бе, ни потопи'ти того`, и='же побjьди`.

46. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: сiе` <е>='сть сло'во
мое` пе'рвое и= послjь'днее, jа='кw лу'чше бjь` не
да'ти земли` а=да'му, и=ли`

<е>=гда` о<у>=же` дана` бы'сть, о<у>=держа'ти <е>=го`,
да не согрjьши'тъ:

47. что' бо по'льзуетъ человjь'кwмъ въ настоя'щемъ
вjь'цjь жи'ти въ ско'рби, и= м<е>'ртвымъ ча'яти ка'зни;

48. <w>, что` сотвори'лъ <е>=си`, а=да'ме; а='ще бо
ты` согрjьши'лъ <е>=си`, не <е>=ди'нагw теб<е>` сотвори'ся
паде'нiе, но и= на'ше, и=`же w\т теб<е>` произыдо'хомъ:

49. что' бо по'льзуетъ на'мъ, а='ще w=бjьща'но <е>='сть
на'мъ безсме'ртное вре'мя, мы' же см<е>'ртная дjьла`
содjь'лахомъ;

50. и= jа='кw предрече'нно <е>='сть на'мъ вjь'чное
о<у>=пова'нiе, мы' же стропти'вiи су'етни сотвори'хомся;

51. и= jа='кw w\тлож<е>'на су'ть на'мъ жили^ща здра'вiя
и= поко'я, мы' же лука'вw жи'ли <е>=смы`;

52. и= jа='кw пред\ъугото'вана <е>='сть сла'ва вы'шнягw
защити'ти тjь'хъ, и=`же по'здjь пожи'ша, мы' же по
стро'пwтнымъ пут<е>'мъ ходи'хомъ;

53. и= jа='кw пока'занъ бу'детъ ра'й, <е>=гw'же пло'дъ
нерастлjь'нъ пребыва'етъ, въ не'мже <е>='сть поко'й
и= врачба`,

54. мы' же не вни'демъ, въ неблагода'рныхъ бо мjь'стjьхъ
пожи'хомъ;

55. и= jа='кw па'че sвjь'здъ возблиста'ютъ ли'ца тjь'хъ,
и=`же воздержа'нiе и=мjь'яху, на^ша же ли'ца па'че
тьмы` ч<е>'рна;

56. и='бо не помышля'хомъ живу'ще, <е>=гда` беззако'нiе
твори'хомъ, jа='кw и='мамы по сме'рти терпjь'ти.

57. И= w\твjьща` и= рече`: сiе` <е>='сть помышле'нiе
по'двига, и='мже подвиза'тися бу'детъ на земли` рожде'нный
человjь'къ,

58. да а='ще побjьжде'нъ бу'детъ, претерпи'тъ <е>='же
ре'клъ <е>=си`, а='ще же побjьди'тъ, воспрiи'метъ <е>='же
гл~ю:

59. поне'же се'й <е>='сть живо'тъ, w= не'мже мwv"се'й
рече`, <е>=гда` живя'ше, къ лю'демъ, глаго'ля: и=збери`
себjь` живо'тъ, да живе'ши:

60. не вjь'роваша же <е>=му`, но ни по'слjь <е>=гw`
пр\оро'кwмъ, ниже` мнjь`, и='же гл~алъ <е>='смь и=`мъ,

61. jа='кw не была' бы ско'рбь въ погубле'нiе и='хъ,
jа='коже бу'детъ ра'дость тjь^мъ, и=`мже о<у>=совjь'товано
<е>='сть сп\снiе.

62. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: вjь'мъ, гд\си, jа='кw
назва'нъ <е>='сть вы'шнiй мл\срдъ, поне'же поми'луетъ
тjь'хъ, и=`же не о<у>=` въ вjь'къ прiидо'ша,

63. и= jа='кw ми'луетъ тjь'хъ, и=`же житiе` творя'тъ
по зако'ну <е>=гw`,

64. и= долготерпjьли'въ <е>='сть, jа='кw долготерпи'тъ
си^мъ, и=`же согрjьши'ша, jа='кw своему` творе'нiю,

65. и= ще'дръ <е>='сть да'тель, jа='кw дая'ти хо'щетъ
по тре'бованi<е>мъ,

66. и= многомл\срдъ, поне'же о<у>=множа'етъ мл\срдiе
тjь^мъ, и=`же и= настоя'щiи су'ть, и= и=`же мину'ша,
и= и=`же бу'дутъ:

67. а='ще бо не о<у>=мно'житъ мл\срдiя своегw`, не
w=живе'тъ вjь'къ съ тjь'ми, и=`же наслjь'дятъ въ не'мъ,
и= да'рствуетъ:

68. поне'же а='ще бы не да'рствовалъ w\т бл~гости своея`,
да w=блегча'тся сi'и, и=`же беззако'нiе сотвори'ша
w\т свои'хъ беззако'нiй, то не возмогла' бы десятоты'сящная
ча'сть жива` бы'ти человjь'кwвъ:

69. и= судiя`, а='ще бы не прости'лъ w='нымъ, и=`же
и=зцjьле'ни су'ть сло'вомъ <е>=гw`, и= потреби'лъ бы
мно'жество ра'спрей,

70. не бы` w=ста'лися бы'ша въ безчи'сленнjьмъ мно'жествjь,
ра'звjь ма'ли sjьлw`.

Глава` 8.

И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: се'й вjь'къ сотвори'лъ
вы'шнiй мно'гихъ ра'ди, бу'дущiй же ра'ди ма'лыхъ:

2. реку' же тебjь` о<у>=подобле'нiе, <е>='здро: ка'кw
же вопроси'ши земли`, и= рече'тъ ти`, jа='кw да'стъ
земли` мно'гw бо'льши, w\т нея'же бу'детъ скуде'льное,
ма'лw же пра'ха, w\т<о>ну'дуже зла'то быва'етъ: та'кw
и= дjья'нiе настоя'щагw вjь'ка:

3. мно'зи о<у>='бw сотворе'ни су'ть, не мно'зи же спасу'тся.

4. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: душе` моя`! пожри` о<у>='бw
разумjь'нiе и= поглоти` му'дрость,

5. поне'же w=бjьща'ла <е>=си` слу'шати, и= пр\оро'чествовати
хотя'щи, не бо` дано` <е>='сть тебjь` вре'мя, ра'звjь
то'кмw жи'ти:

6. <w>, гд\си! а='ще не попу'стиши рабу` твоему`, да
помо'лимся пред\ъ тобо'ю, и= да'си на'мъ сjь'мя въ
се'рдце и= чу'вству w=чище'нiе, w\т<о>ну'дуже пло'дъ
бы'лъ бы, гдjь` жи'ти возмо'жетъ вся'къ растлjь'нный,
и='же носи'ти бу'детъ мjь'сто человjь'ка;

7. <е>=ди'нъ бо <е>=си`, и= <е>=ди'но сотворе'нiе мы`
<е>=смы` руку` тво<е>'ю, jа='коже гл~алъ <е>=си`:

8. и= ка'кw нн~jь въ ложесна'хъ создано` <е>='сть тjь'ло,
и= подае'ши соста'вы; содержи'тся во <о>=гни` и= въ
водjь` твое` творе'нiе, и= де'вять мц\съ терпи'тъ твое`
созда'нiе твою` тва'рь, jа='же въ не'мъ создана` <е>='сть:

9. са'мое же <е>='же храни'тъ, и= <е>='же храни'тся,
<о>=боя` сохраня'тся: сохран<е>'ная же нjь'когда па'ки
и=здаю'тъ ложесна`, jа=`же въ ни'хъ расто'ша:

10. повелjь'лъ бо <е>=си` w\т са'мыхъ чле'нwвъ, си'рjьчь
w\т сосц<е>'въ и=здая'ти млеко` плоду` сосц<е>'въ,

11. да пита'ется то`, <е>='же создано` <е>='сть, да'же
до вре'мене нjь'коегw, и= пото'мъ о<у>=пра'виши <е>=го`
твоему` мл\срдiю:

12. воспита'лъ <е>=си` <е>=го` твое'ю пра'вдою и= научи'лъ
<е>=си` <е>=го` зако'ну твоему` и= наказа'лъ <е>=си`
<е>=го` твои'мъ ра'зумомъ,

13. и= о<у>=мертви'ши <е>=го` jа='коже твое` сотворе'нiе,
и= па'ки w=живи'ши <е>=го`, jа='коже дjь'ло твое`:

14. а='ще о<у>=`бо погуби'ши <е>=го`, и='же толи'кими
труды^ созда'нъ <е>='сть, твои'мъ повелjь'нiемъ о<у>=до'бно
<е>='сть о<у>=стро'ити, да и= то`, <е>='же творя'шеся,
сохрани'тся:

15. и= нн~jь, гд\си, возглаго'лю: w= вся'цjьмъ человjь'цjь
ты` па'че вjь'си, и= w= лю'дехъ твои'хъ, w= ни'хже
болjь'зную,

16. и= w= наслjь'дiи твое'мъ, <е>=гw'же ра'ди а='зъ
рыда'ю, и= ра'ди i=и~ля, w= не'мже ско'рбенъ <е>='смь,
и= i=а'кwва ра'ди, w= не'мже а='зъ болjь'зную:

17. сегw` ра'ди начну` моли'тися пред\ъ тобо'ю за мя`
и= за ни'хъ, jа='кw ви'жду паде'нiе на'ше, и=`же w=бита'емъ
на земли`:

18. но слы'шахъ ско'рость судiи`, и='же прiи'детъ,

19. сегw` ра'ди о<у>=слы'ши гла'съ мо'й и= разумjь'й
сло'во мое`, и= возглаго'лю пред\ъ тобо'ю. Нача'ло
слове'съ <е>='здриныхъ, пре'жде не'же взя'тъ бы'сть.

20. И= рjь'хъ: гд\си, и='же w=бита'еши во вjь'къ, <е>=гw'же
<о>='чи вознес<е>'нны на вы^шняя и= на возду'сjь,

21. и= <е>=гw'же пр\сто'лъ безцjь'нный <е>='сть и=
сла'ва непостижи'ма, <е>=му'же предстоя'тъ вw'и а='гг~льстiи
съ тре'петомъ, и='хже сохране'нiе въ вjь'трjь и= <о>=гни`
w=браща'ется, <е>=гw'же сло'во и='стинно и= гл~го'лы
вjь'чнiи,

22. <е>=гw'же повелjь'нiе крjь'пко и= разсмотре'нiе
стра'шно, <е>=гw'же зра'къ и=зсуша'етъ б<е>'здны и=
гнjь'въ растаява'ти твори'тъ го'ры и= и='стина свидjь'тельствуетъ:

23. о<у>=слы'ши моли'тву раба` твоегw` и= во о<у>=шеса`
прiими` моле'нiе творе'нiя твоегw`:

24. <е>=гда' бо живу`, глаго'лати бу'ду, и= <е>=гда`
разумjь'ю, w\твjьща'ти бу'ду: не смотри` на людi'й
твои'хъ грjьхи`, но и=`же тебjь` во и='стинjь слу'жатъ,

25. ни внемли` неч<е>сти'вымъ jа=зы'кwвъ начина'нi<е>мъ,
но и=`же твоя^ свидjь^нiя со болjь'знiю сохрани'ша,

26. ни помы'сли и=`же пред\ъ тобо'ю лжи'вw пожи'ша,
но помяни` си'хъ, и=`же по во'ли твое'й стра'хъ позна'ша,

27. ниже` хощи` погуби'ти, и=`же скw'тскiя w=бы^чаи
и=мjь'ша, но воззри` на тjь'хъ, и=`же зако'ну твоему`
jа='снw о<у>=чи'ша,

28. ни прогнjь'вайся на ни'хъ, и=`же sвjьре'й го'рши
w=сужде'ни су'ть,

29. но возлюби` си'хъ, и=`же всегда` на пра'вду твою`
надjь'ются и= сла'ву:

30. jа='кw мы` и= <о>=тцы` на'ши таковы'ми болjь'зньми
и=счеза'емъ,

31. ты' же ра'ди на'съ грjь'шныхъ мл\срдъ нарече'шися:

32. а='ще бо пожела'еши, да на'съ поми'луеши, тогда`
мл\срдъ нарече'шися, не и=мjь'ющымъ на'мъ дjь'лъ пра'вды:

33. пра'веднiи бо, и='хже су'ть дjьла` мнw'га предста'вл<е>нна,
w\т свои'хъ дjь'лъ прiи'мутъ мзду`:

34. что' бо <е>='сть человjь'къ, да на него` прогнjь'ваешися;
и=ли` ро'дъ растлjь'нъ, да та'кw w=горче'нъ бу'деши
на него`;

35. вои'стинну бо никто'же w\т рожде'нныхъ <е>='сть,
и='же бы нечести'вw не сотвори'лъ, и= w\т и=сповjь'дающихся,
и='же бы не согрjьши'лъ:

36. въ то'мъ бо возвjьсти'тся пра'вда твоя` и= бл~гость
твоя`, гд\си, <е>=гда` мл\срдъ бу'деши и=`мъ, и=`же
не и=мjь'ютъ существа` благи'хъ дjь'лъ.

37. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: пра'вw глаго'лалъ
<е>=си` нjь^кая, и= по словес<е>'мъ твои^мъ та'кw и=
бу'детъ:

38. поне'же не и='стиннw помы'шлю на зда'нiе си'хъ,
и=`же согрjьши'ша пре'жде сме'рти, пре'жде суда`, пре'жде
погубле'нiя,

39. но о<у>=слажду'ся над\ъ пра'ведныхъ творе'нiемъ
и= помяну` прише'льствiе и= спасе'нiе и= мзды` воспрiя'тiе:

40. jа='коже о<у>='бw гл~алъ <е>='смь, та'кw и= <е>='сть:

41. jа='коже бо земледjь'лецъ сjь'етъ на земли` сjь'мена
мнw'га и= сажде'нiя мно'жество сади'тъ, но не во вре'мя
вся^, jа=`же сjь^яна су'ть, спасу'тся, но ни вся^,
jа=`же саж<е>на` су'ть, вкореня'тся: та'кw и= и=`же
въ вjь'цjь насjь'яни су'ть, не вси` спасу'тся.

42. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: а='ще w=брjьто'хъ благода'ть,
возглаго'лю:

43. jа='коже сjь'мя земледjь'льца а='ще не взы'детъ,
и=ли` не прiи'метъ дождя` твоегw` во вре'мя, и=ли`
а='ще растлjь'но бу'детъ о<у>=множе'нiемъ дождя`:

44. та'кw погиба'етъ подо'бнjь и= человjь'къ, и='же
рука'ма твои'ма созда'нъ бы'сть, и= ты` <е>=му` w='бразъ
и=менова'лся <е>=си`: поне'же подо'бенъ <е>=си` <е>=му`,
<е>=гw'же ра'ди вся^ созда'лъ <е>=си` и= о<у>=подо'билъ
<е>=си` сjь'мени земледjь'льцеву:

45. не прогнjь'вайся на на'съ, но прости` лю'демъ твои^мъ
и= поми'луй наслjь'дiе твое`, ты' же творе'нiе твое`
ми'луеши.

46. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: jа=`же су'ть настоя^щая,
настоя'щымъ, и= jа=`же бу^дущая, бу'дущымъ:

47. мно'гw бо тебjь` w=ста'нетъ, да мо'жеши возлюби'ти
мое` сотворе'нiе па'че мен<е>`, тебjь' же ча'стw и=
самому` приближа'хся, къ непра'в<е>днымъ же никогда`:

48. но и= въ се'мъ ди'венъ <е>=си` пред\ъ вы'шнимъ,

49. jа='кw смири'лся <е>=си` jа='коже подоба'етъ тебjь`,
и= не суди'лъ <е>=си` тебе`, да между` пра'ведными
мно'гw сла'вишися:

50. тогw` ра'ди бjьды^ мнw'ги и= нищ<е>ты` сотворя'тся
тjь^мъ, и=`же w=бита'ютъ вjь'къ на послjь'докъ, поне'же
во мно'зjьй горды'ни ходи'ша:

51. ты' же w= тебjь` разумjь'й и= w= подо'бныхъ тебjь`
взыску'й сла'ву:

52. ва'мъ бо w\тве'рстъ <е>='сть ра'й, насажде'но <е>='сть
дре'во жи'зни, пред\ъугото'вано <е>='сть бу'дущее вре'мя,
гото'во <е>='сть и=з\ъ<о>би'лiе, созда'нъ <е>='сть
гра'дъ, и=скуше'нъ <е>='сть поко'й, соверше'нна <е>='сть
благосты'ня и= соверше'нна прему'дрость:

53. ко'рень sла` зна'менанъ <е>='сть w\т ва'съ, не'мощь
и= мо'лiе w\т ва'съ скры'то <е>='сть, и= во а='дъ бjьжи'тъ
растлjь'нiе въ забве'нiи:

54. преидо'ша бwлjь'зни, и= jа=вле'но <е>='сть на коне'цъ
сокро'вище безсме'ртiя:

55. не прилага'й о<у>=`бо и=спы'товати w= мно'жествjь
погиба'ющихъ,

56. и='бо и= тi'и, прiе'млюще свобо'ду, о<у>=ничижи'ша
вы'шняго, и= зако'нъ <е>=гw` презрjь'ша, и= пути^ <е>=гw`
w=ста'виша,

57. <е>=ще' же и= пра'ведныхъ <е>=гw` попра'ша,

58. и= реко'ша въ се'рдцы свое'мъ: нjь'сть бг~а, а='ще
и= вjь'дяху, jа='кw о<у>=мира'ютъ:

59. jа='коже бо ва'съ прiи'мутъ jа=`же предреч<е>'нна
су'ть, та'кw тjь'хъ жа'жда и= муч<е>'нiя, jа=`же о<у>=готw'вана
су'ть: и='бо не хотя'ше человjь'ка погуби'ти,

60. но и= тi'и, и=`же сотворе'ни су'ть, w=скверни'ша
и='мя тогw`, и='же сотвори` и=`хъ, и= неблагода'рни
бы'ша тому`, и='же о<у>=гото'валъ и=`мъ живо'тъ:

61. сегw` ра'ди су'дъ мо'й нн~jь приближа'ется,

62. jа=`же не всjь^мъ показа'хъ, то'кмw тебjь` и= тебjь`
подw'бнымъ не мнw'гимъ. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ:

63. се`, нн~jь, гд\си, показа'лъ <е>=си` мнjь` мно'жество
зна'менiй, jа=`же начне'ши твори'ти въ послjь'днiй
ча'съ, но не показа'лъ <е>=си` мнjь`, въ ко'е вре'мя.

Глава` 9.

И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: мjь'рящь мjь'ри вре'мя
въ себjь` самjь'мъ: и= бу'детъ, повнегда` о<у>=ви'диши,
<е>=гда` пре'йдетъ ча'сть нjь'которая зна'менiй, jа=`же
предреч<е>'на су'ть,

2. тогда` о<у>=разумjь'еши, jа='кw то` са'мое <е>='сть
вре'мя, въ не'же начне'тъ вы'шнiй посjьща'ти вjь'къ,
и='же w\т негw` сотворе'нъ бы'сть:

3. и= <е>=гда` о<у>='зрится въ вjь'цjь зыба'нiе мjь'стъ
и= людi'й смуще'нiе,

4. тогда` о<у>=разумjь'еши, jа='кw w= си'хъ гл~аше
вы'шнiй w\т днi'й, и=`же бы'ша пред\ъ тобо'ю w\т нача'ла:

5. jа='коже бо все`, <е>='же сотворе'но <е>='сть въ
вjь'цjь, нача'ло и='мать, та'кw и= сконча'нiе, и= сконча'нiе
<е>='сть jа=вле'но:

6. та'кw и= вы'шнягw времена` нача^ла и=мjь'ютъ jа=вл<е>'нна
въ чудесjь'хъ и= си'лахъ, и= сконча^нiя въ дjья'нiи
и= зна'менiихъ:

7. и= бу'детъ, вся'къ и='же спасе'тся и= и='же возмо'жетъ
и=збjьжа'ти дjьла'ми свои'ми и= вjь'рою, <е>='юже вjь'ровасте,

8. w=ста'нется w\т предрече'нныхъ бjь'дъ и= о<у>='зритъ
сп\снiе мое` на земли` мое'й и= въ предjь'лjьхъ мои'хъ,
jа='кw w=ст~и'хъ мене` w\т вjь'ка:

9. и= тогда` о<у>=миля'тся, и=`же нн~jь w\тступи'ша
w\т путi'й мои'хъ, и= въ муче'нiихъ пребу'дутъ тi'и,
и=`же w\тверго'ша я=` въ презо'рствjь:

10. и=`же бо не позна'ша мя`, живу'ще благодjья^нiя
получи'вше,

11. и= и=`же возненави'дjьша зако'нъ мо'й, <е>=гда`
<е>=ще` бя'ху и=мjь'юще свобо'ду и= <е>=гда` <е>=ще`
бя'ше и=`мъ w\тве'рсто покая'нiя мjь'сто, не о<у>=разумjь'ша,
но о<у>=ничижи'ша,

12. си^мъ подоба'етъ по сме'рти въ муче'нiи позна'ти:

13. ты` о<у>=`бо ктому` не бу'ди любопы'тливъ, ка'кw
нечести'вiи му'читися бу'дутъ, но и=спыту'й, ка'кw
пра'веднiи спасу'тся, и= и='хже вjь'къ, и= ра'ди кото'рыхъ
вjь'къ, и= когда`.

14. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ:

15. дре'вле глаго'лахъ и= нн~jь глаго'лю и= по'слjь
возглаго'лю, jа='кw мно'жае су'ть, и=`же поги'бнутъ,
не'жели и=`же спасу'тся, jа='коже о<у>=множа'ются вw'лны
над\ъ ка'плю.

16. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`:

17. какова` ни'ва, такwва` и= сjь'мена, и= какwвы`
цвjь'ти, такwвы` и= пестрwты`, и= како'въ дjь'латель,
таково` и= дjь'ло, како'въ земледjь'лецъ, таково` и=
земледjь'льство, поне'же вре'мя бя'ше вjь'ка:

18. и= нн~jь <е>=гда` бы'хъ о<у>=готовля'ющь тjь^мъ,
и=`же нн~jь су'ть, пре'жде не'же бы'сть вjь'къ, въ
не'мже бы w=бита'ли: и= никто'же проти'ву рече` мнjь`:

19. тогда' бо вся'къ, и= нн~jь творе'цъ въ мi'рjь се'мъ
о<у>=гото'ваннjьмъ, и= въ жа'твjь неwскудjьва'ющей,
и= въ зако'нjь неизслjь'димjьмъ растлjь'ни су'ть нра^вы
свои'ми:

20. и= разсмотри'хъ вjь'къ, и= се`, бя'ше бjьда` ра'ди
помышле'нiй, jа=`же въ не'мъ прiидо'ша:

21. и= ви'дjьхъ, и= прости'хъ <е>=му` sjьлw`, и= сохрани'хъ
мнjь` jа='году w\т гро'зда и= сажде'нiе w\т колjь'на
мно'га:

22. да поги'бнетъ о<у>=`бо мно'жество, <е>='же без\ъ
вины` рожде'но <е>='сть, и= да сохрани'тся jа='годица
моя` и= насажде'нiе мое`, <е>='же вели'кимъ трудо'мъ
соверши'хъ:

23. ты' же, а='ще и= <е>=ще` спу'стиши се'дмь днi'й
и=нjь'хъ, но да не пости'шися въ ни'хъ,

24. по'йдеши на по'ле цвjь'тное, и=дjь'же до'мъ нjь'сть
созда'нъ, и= снjь'си то'кмw w\т цвjьтw'въ полевы'хъ,
и= мя'са да не вку'сиши, и= вiна` не пiе'ши, но то'кмw
цвjь'ты:

25. моли'ся вы'шнему непреста'ннw, и= прiиду` и= возгл~ю
съ тобо'ю.

26. И= и=до'хъ, jа='коже рече` мнjь`, на по'ле, <е>='же
зове'тся а=рда'fъ, и= сjьдо'хъ та'мw въ цвjь'тjьхъ,
и= w\т тра'въ се'льныхъ jа=до'хъ, и= бы'сть ми` пи'ща
и='хъ въ сы'тость.

27. И= бы'сть по седми'хъ дне'хъ, и= а='зъ лежа'хъ
на сjь'нjь, и= се'рдце мое` па'ки смуща'шеся, jа='коже
пре'жде.

28. И= w\тверзо'шася о<у>=ста` моя^, и= нача'хъ глаго'лати
пред\ъ вы'шнимъ и= реко'хъ:

29. <w>, гд\си! тя` на'мъ показу'яй показа'лся <е>=си`
<о>=тц<е>'мъ на'шымъ въ пусты'ни непрохо'днjьй и= непло'днjьй,
<е>=гда` бя'ху и=сходя'ще w\т <е>=гv'пта,

30. и= гл~ющь ре'клъ <е>=си`: ты`, i=и~лю, послу'шай
мя`, и= сjь'мя i=а'кwвле, вонми` словес<е>'мъ мои^мъ:

31. се' бо, а='зъ сjь'ю зако'нъ мо'й, и= сотвори'тъ
въ ва'съ пло'дъ, и= просла'витеся въ не'мъ во вjь'къ:

32. и='бо <о>=тцы` ва'ши прiе'млюще зако'нъ не сохрани'ша
и= закw'нная моя^ не соблюдо'ша, и= бы'сть пло'дъ зако'на
неродя'щь: ниже' бо можа'ше, поне'же тво'й бjь`:

33. зане`, и=`же прiя'ша, погибо'ша не сохраня'юще,
<е>='же въ ни'хъ сjь'яно бы'сть:

34. и= се`, w=бы'чай <е>='сть, да <е>=гда` прiи'метъ
земля` сjь'мя, и=ли` кора'бль мо'ре, и=ли` сосу'дъ
нjь'кiй пи'щу и=ли` питiе`: <е>=гда` бу'детъ поврежде'но
то`, въ не'мже сjь'яно <е>='сть, и=ли` то`, въ не'мже
поста'влено <е>='сть,

35. ку'пнw и= то`, <е>='же насjь'яно и=ли` поста'влено
<е>='сть, и=ли` jа=`же прiя^та су'ть, и=стребля'ются,
и= воспрiя^тая о<у>=же` не пребыва'ютъ пред\ъ на'ми:
на'мъ же не та'кw сотворе'но бы'сть:

36. мы' бо, и=`же зако'нъ прiя'ли <е>=смы`, согрjьша'юще
погибо'хомъ, и= се'рдце на'ше, <е>='же воспрiя` <е>=го`:

37. jа='кw зако'нъ не поги'бе, но пребыва'етъ во свое'мъ
трудjь`.

38. И= <е>=гда` глаго'лахъ сiя^ въ се'рдцы мое'мъ,
воззрjь'хъ <о>=чи'ма мои'ма и= ви'дjьхъ жену` въ деснjь'й
странjь`, и= се`, сiя` рыда'ше и= пла'каше со гла'сомъ
вели'кимъ и= душе'ю боля'ше sjьлw`, и= w=дjья'нiе <е>=я`
раздра'но, и= пе'пелъ на главjь` <е>=я`.

39. И= w=ста'вихъ помышл<е>'нiя, въ кото'рыхъ бы'хъ
мы'сля, и= w=брати'хся къ не'й

40. и= реко'хъ <е>='й: w= че'мъ пла'чеши, и= что` боли'ши
душе'ю;

41. И= рече` ко мнjь`: w=ста'ви мя`, го'споди мо'й,
да воспла'чу себе` и= приложу` бwлjь'зни, jа='кw sjьлw`
w=горчи'хся душе'ю и= смире'на <е>='смь sjьлw`.

42. И= реко'хъ <е>='й: что` стра'ждеши; рцы` ми`. И=
рече` ко мнjь`:

43. непло'дна бы'хъ а='зъ раба` твоя` и= не роди'хъ,
и=мjь'ющи му'жа лjь'тъ три'десять:

44. а='зъ бо на вся'къ ча'съ и= на вся'къ де'нь, и=
лjь'тъ си'хъ три'десять молю'ся вы'шнему де'нь и= но'щь:

45. и= бы'сть, по три'десятихъ лjь'тjьхъ о<у>=слы'ша
мя` бг~ъ рабу` твою`, и= ви'дjь смире'нiе мое`, и=
вня'тъ скорбjь'нiю моему`, и= даде` мнjь` сы'на: и=
о<у>=блажи'хся w= не'мъ sjьлw` а='зъ и= му'жъ мо'й
и= вси` гра'ждане мои`, и= почти'хомъ sjьлw` всеси'льнаго:

46. и= вскорми'хъ <е>=го` съ трудо'мъ вели'кимъ:

47. и= бы'сть, <е>=гда` возрасте` и= прiи'де поя'ти
жену`, сотвори'хъ де'нь пи'рный.

Глава` 10.

И= бы'сть, <е>=гда` вни'де сы'нъ мо'й въ черто'гъ сво'й,
паде` и= о<у>='мре:

2. и= преврати'хомъ вся^ свjь^тлая, и= воста'ша вси`
гра'ждане мои` во о<у>=тjьше'нiе мое`, и= почи'хъ да'же
до друга'гw дне` до но'щи:

3. и= бы'сть, <е>=гда` вси` почива'ху, да мя` о<у>=тjь'шатъ,
да поко'юся: и= воста'хъ но'щiю, и= бjьжа'хъ, и= прiидо'хъ,
jа='коже ви'диши, на сiе` по'ле,

4. и= помышля'ю о<у>=же` не возврати'тися во гра'дъ,
но здjь` пребыва'ти, и= не jа='сти, ниже` пи'ти, но
безпреста'ни рыда'ти и= пости'тися до'ндеже о<у>=мру`.

5. И= w=ста'вихъ словеса`, въ ни'хже бjь'хъ, и= w\твjьща'хъ
съ jа='ростiю къ не'й и= реко'хъ:

6. бу'я па'че всjь'хъ же'нъ, не ви'диши ли пла'ча на'шегw
и= jа=`же на'мъ случи'шася;

7. jа='кw сiw'нъ ма'ти на'ша вся'кою ско'рбiю скорби'тъ
и= смире'нiемъ смире'на <е>='сть и= пла'четъ вельми`:

8. и= нн~jь поне'же вси` рыда'емъ и= ско'рбни <е>=смы`,
jа='кw вси` приско'рбни <е>=смы`, ты' же скорби'ши
w= <е>=ди'нjьмъ сы'нjь:

9. вопроси' бо земли`, и= рече'тъ тебjь`, jа='кw сiя`
<е>='сть, <е>='йже подоба'етъ рыда'ти паде'нiя толи'кихъ
на не'й ражда'ющихся:

10. и= w\т нея` w\т нача'ла вси` рожде'ни, и=нi'и же
прiи'дутъ, и= се`, <е>=два` не вси` въ поги'бель w\тхо'дятъ,
и= и=стребле'нiе быва'етъ мно'жеству и='хъ:

11. и= кто` о<у>=`бо и='мать рыда'ти па'че сея`, jа='же
то'ль ве'лiе мно'жество погуби'ла, не'жели ты`, jа='же
w= <е>=ди'нjьмъ болjь'знуеши;

12. а='ще же рече'ши мнjь`: jа='кw нjь'сть пла'чь мо'й
подо'бенъ земли`, поне'же пло'дъ чре'ва моегw` погуби'хъ,
<е>=го'же въ печа'лехъ породи'хъ и= съ болjь'знiю роди'хъ,

13. земля' же по пути` земли`, w\ти'де же въ не'й мно'жество
настоя'щее, jа='коже случи'ся:

14. и= а='зъ тебjь` реку`: jа='коже ты` съ трудо'мъ
родила` <е>=си`, та'кw и= земля` дае'тъ пло'дъ сво'й
человjь'ку w\т нача'ла <е>=му`, и='же сотвори'лъ ю=`:

15. нн~jь о<у>=`бо воздержи` сама` о<у>= себ<е>` болjь'знь
твою` и= крjь'пкw носи` jа=`же тебjь` случи'шася пад<е>'нiя:

16. а='ще бо w=правди'ши предjь'лъ бж~iй и= совjь'тъ
<е>=гw`, прiи'меши во вре'мя и= въ таковы'хъ похва'лишися:

17. вни'ди о<у>=`бо во гра'дъ къ му'жу твоему`.

18. И= рече` ко мнjь`: не сотворю`, ни вни'ду во гра'дъ,
но здjь` о<у>=мру`.

19. И= приложи'хъ <е>=ще` глаго'лати къ не'й и= реко'хъ:

20. не твори` сегw` словесе`, но соизво'ли совjь'ту
моему`: коли'ко бо паде'нiе сiw'ну; о<у>=тjь'шися ра'ди
болjь'зни i=ер\сли'ма:

21. ви'диши бо, jа='кw w=свяще'нiе на'ше w=пустjь`,
и= <о>=лта'рь на'шъ сотре'нъ <е>='сть, и= це'рковь
на'ша разоре'на <е>='сть,

22. и= <пс>алти'ръ на'шъ смире'нъ <е>='сть, и= пjь'снь
о<у>=молче`, и= ра'дость на'ша разруше'на <е>='сть,
и= свjь'тъ свjьти'льника на'шегw о<у>=гаше'нъ <е>='сть,
и= кiвw'тъ завjь'та на'шегw расхище'нъ <е>='сть, и=
ст~а^я на^ша w=скверн<е>'на су'ть, и= и='мя, <е>='же
воззва'но <е>='сть над\ъ на'ми, <е>=два` не w=скверне'но
<е>='сть, и= ча^да на^ша о<у>=коре'нiе претерпjь'ша,
и= свяще'нницы на'ши сожже'ни су'ть, и= леvi'ти на'ши
въ плjьне'нiе w\тидо'ша, и= дjьви^цы на'шя w=скверн<е>'ны
су'ть, и= ж<е>ны` на'шя наси'лiе пострада'ша, и= пра'веднiи
на'ши восхище'ни су'ть, и= <о>='троцы на'ши и=зги'бнуша,
и= ю='нwши на'ши служи'ша, и= крjь'пцыи на'ши и=знемого'ша:

23. а= сiе` всjь'хъ па'че зна'менiе сiw'ну, jа='кw
и=спаде` w\т сла'вы своея`, и='бо и= пре'данъ <е>='сть
въ ру'ки ненави'дящихъ ны`:

24. ты` о<у>=`бо w\ттряси` твою` печа'ль мно'гую и=
w\тложи` w\т себ<е>` мно'жество болjь'зней, да тя`
поми'луетъ крjь'пкiй, и= поко'й сотвори'тъ тебjь` вы'шнiй,
о<у>=покое'нiе трудw'въ.

25. И= бы'сть <е>=гда` глаго'лахъ къ не'й, лице` <е>=я`
возсiя` внеза'пу и= зра'къ, блиста'ше видjь'нiе <е>=я`,
jа='кw бы'хъ о<у>=жа'сенъ sjьлw` w\т нея` и= помышля'хъ,
что' <е>=сть сiе`.

26. И= се`, внеза'пу и=спусти` шу'мъ гла'са вели'кiй,
стра'ха по'лный, jа='кw поколеба'тися земли` w\т шу'ма
жены`.

27. И= ви'дjьхъ, и= се`, ктому` жена` не jа=вля'шеся
мнjь`, но гра'дъ созида'шеся, и= мjь'сто пока'зовашеся
w\т w=снова'нiй вели'кихъ: и= о<у>=страши'хся и= возопи'хъ
гла'сомъ вели'кимъ

28. и= реко'хъ: гдjь` <е>='сть о<у>=рiи'лъ а='гг~лъ,
и='же w\т нача'ла прiи'де ко мнjь`; поне'же то'й мя`
сотвори` прiити` во мно'жествjь о<у>='жаса о<у>=ма`
сегw`, и= бы'сть коне'цъ мо'й въ растлjь'нiе, и= моли'тва
моя` въ поноше'нiе.

29. И= <е>=гда` бы'хъ глаго'лющь а='зъ сiя^, се`, прiи'де
ко мнjь` и= ви'дjь мя`:

30. и= се`, бы'хъ лежа'щь jа='кw ме'ртвъ, и= ра'зумъ
мо'й w\тчужде'нъ бы'сть: и= о<у>=держа` десни'цу мою`,
и= о<у>=крjьпи` мя`, и= поста'ви мя` на но'зjь мои`,
и= рече' ми:

31. что` тебjь` <е>='сть; и= вску'ю смуще'нъ <е>='сть
ра'зумъ тво'й и= чу^вства се'рдца твоегw`; и= вску'ю
смуща'ешися; И= реко'хъ: jа='кw w=ста'вилъ мя` <е>=си`,

32. и= а='зъ о<у>='бw сотвори'хъ по словес<е>'мъ твои^мъ,
и= и=зыдо'хъ на по'ле, и= се`, ви'дjьхъ и= ви'жду,
jа='кw не могу` провjьща'ти.

33. И= рече` ко мнjь`: ста'ни jа='кw му'жъ, и= возвjьщу`
ти`. И= реко'хъ:

34. глаго'ли, го'споди мо'й, ты` ко мнjь` и= не w=ста'ви
мя`, jа='кw да не всу'е о<у>=мру`,

35. jа='кw ви'дjьхъ, jа=`же не вjь'дяхъ, и= слы'шу,
jа=`же не вjь'мъ: и=ли` чу'вство мое` лже'тъ, и= душа`
моя` мечта'нiе ви'дитъ;

36. нн~jь о<у>=`бо молю' тя, да ска'жеши рабу` твоему`
w= о<у>='жасjь се'мъ.

37. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`:

38. слы'ши мя`, и= научу' тя, и= реку` тебjь` w= ко'ихъ
бои'шися, jа='кw вы'шнiй w\ткры` тебjь` та^йны мнw'ги,

39. ви'дjь пра'въ пу'ть тво'й, jа='кw безпреста'ни
скорби'ши w= лю'дехъ твои'хъ и= sjьлw` рыда'еши сiw'на
ра'ди.

40. Се'й о<у>='бw ра'зумъ видjь'нiя, <е>='же тебjь`
jа=ви'ся ма'лw пре'жде:

41. ю='же ви'дjьлъ <е>=си` рыда'ющую, нача'лъ <е>=си`
о<у>=тjьша'ти ю=`,

42. нн~jь же о<у>=же` лица` же'нска не ви'диши, но
jа=ви'ся тебjь` гра'дъ созида'емый,

43. и= jа='кw возвjьща'ше тебjь` w= паде'нiи сы'на
своегw`, сiе` <е>='сть рjьше'нiе:

44. сiя` жена`, ю='же ви'дjьлъ <е>=си`, сiя` <е>='сть
сiw'нъ: и= поне'же рече` тебjь`, ю='же и= нн~jь о<у>='зриши
jа='кw гра'дъ созда'нъ,

45. и= jа='кw рече` тебjь`, jа='кw безпло'дна бя'ше
лjь'тъ три'десять: си'рjьчь, за <е>='же бя'ху лjь'тъ
три'десять, <е>=гда` не бы'сть въ не'мъ <е>=ще` же'ртва
приноше'на:

46. и= бы'сть по лjь'тjьхъ три'десятихъ, созда` соломw'нъ
гра'дъ и= принесе` принош<е>'нiя тогда`, <е>=гда` роди`
непло'ды сы'на.

47. А= <е>='же рече` тебjь`, jа='кw воспита` <е>=го`
съ трудо'мъ, сiе` бя'ше w=бита'нiе во i=ер\сли'мjь.

48. А= <е>='же рече` тебjь`, jа='кw сы'нъ мо'й гряды'й
въ сво'й черто'гъ ме'ртвъ бы'сть, и= случи'ся <е>=му`
паде'нiе, то` бя'ше, <е>='же сотворе'но <е>='сть паде'нiе
i=ер\сли'му.

49. И= се`, ви'дjьлъ <е>=си` подо'бiе <е>=я`, и= jа='кw
сы'на рыда'ше, нача'лъ <е>=си` о<у>=тjьша'ти ю=`. И=
w= си'хъ, jа=`же случи'шася, сiя^ подоба'ше тебjь`
w\ткры'ти.

50. И= нн~jь ви'дитъ вы'шнiй, jа='кw душе'ю приско'рбенъ
<е>=си` и= jа='кw всjь'мъ се'рдцемъ терпи'ши w= не'мъ,
jа=ви` тебjь` свjь'тлость сла'вы <е>=гw` и= красоту`
лjь'поты <е>=гw`.

51. Сегw' бо ра'ди реко'хъ тебjь`, да живе'ши въ по'ли,
и=дjь'же нjь'сть до'мъ созда'нъ.

52. Вjь'дяхъ бо а='зъ, jа='кw вы'шнiй начина'ше тебjь`
пока'зовати сiя^:

53. сегw` ра'ди реко'хъ тебjь`, да прiи'деши на ни'ву,
и=дjь'же нjь'сть w=снова'нiя зда'нiю:

54. ниже' бо можа'ше дjь'ло зда'нiя человjь'ческагw
содержа'тися на мjь'стjь, и=дjь'же начина'ше вы'шнягw
гра'дъ пока'зоватися.

55. Ты` о<у>=`бо не бо'йся, ниже` да о<у>=страши'тся
се'рдце твое`, но вни'ди и= ви'ждь свjь'тлость и= вели'чество
созида'нiя, коли'кw возмо'жно <е>='сть тебjь` видjь'нiемъ
<о>=че'съ (ви'дjьти).

56. И= по си'хъ о<у>=слы'шиши, коли'кw прiе'млетъ слы'шанiе
о<у>=ше'съ твои'хъ слы'шати.

57. Ты' бо блаже'нъ <е>=си` па'че мно'гихъ и= зва'нъ
<е>=си` пред\ъ вы'шняго jа='кw не мно'зи.

58. Въ нощи' же, jа='же зау'тра бу'детъ, пребу'ди здjь`,

59. и= пока'жетъ тебjь` вы'шнiй w='ная видjь^нiя вы'шшихъ,
jа=`же сотвори'тъ вы'шнiй w=бита'ющымъ на земли` въ
послjь^днiя дни^.

60. И= спа'хъ ту` но'щь и= другу'ю, jа='коже рече`
мнjь`.

Глава` 11.

И= ви'дjьхъ со'нъ, и= се`, восхожда'ше w\т мо'ря <о>=ре'лъ,
<е>=му'же бя'ху двана'десять кри'лъ перна'тыхъ и= главы^
три`.

2. И= ви'дjьхъ, и= се`, простира'ше крилjь^ свои` по
все'й земли`, и= вси` вjь'три небе'снiи надыха'ху въ
него` и= собира'хуся.

3. И= ви'дjьхъ, и= w\т пе'рiя <е>=гw` ражда'хуся сопроти^вная
п<е>'рiя, и= та^я творя'хуся въ пе'рiйцахъ дро'бныхъ
и= ма'лыхъ:

4. и='бо главы^ <е>=гw` бя'ху покw'йны, и= сре'дняя
глава` бjь` бо'льши и=нjь'хъ гла'въ, но та` поко'яшеся
съ ни'ми.

5. И= ви'дjьхъ, и= се`, <о>=ре'лъ летя'ще кри'лами
свои'ми и= воцари'ся на земли` и= над\ъ живу'щими на
не'й.

6. И= ви'дjьхъ, jа='кw повинов<е>'на бя'ху <е>=му`
вся^ поднеб<е>'сная, и= никто'же <е>=му` противля'шеся
ни <е>=ди'нъ w\т тва'ри, jа='же <е>='сть на земли`.

7. И= ви'дjьхъ, и= се`, воста` <о>=ре'лъ на нw'гти
своя^ и= и=спусти` гла'съ пе'рi<е>мъ свои^мъ, глаго'ля:

8. не бди'те вси` вку'пjь, спи'те <е>=ди'нъ кi'йждо
въ мjь'стjь свое'мъ и= по вре'мени бди'те,

9. главы^ же на послjь'докъ да сохраня'тся.

10. И= ви'дjьхъ, и= се`, гла'съ не и=схожда'ше w\т
гла'въ <е>=гw`, но w\т среды` тjь'ла <е>=гw`.

11. И= и=счи'слихъ проти^вная п<е>'рiя <е>=гw`, и=
се`, си'хъ бя'ше <о>='смь.

12. И= ви'дjьхъ, и= се`, w= десну'ю страну` воста`
<е>=ди'но перо` и= воцари'ся над\ъ все'ю земле'ю.

13. И= бы'сть, <е>=гда` ца'рствоваше, прiи'де <е>=му`
коне'цъ, и= не jа=ви'ся мjь'сто <е>=гw`, и= и='но воста`
и= ца'рствоваше: то'е мно'го держа` вре'мя.

14. И= бы'сть, <е>=гда` ца'рствоваше, и= грядя'ше коне'цъ
<е>=гw`, да не jа=ви'тся jа='коже пре'жднее,

15. и= се`, гла'съ и=спуще'нъ бы'сть тому`, глаго'ля:

16. слы'ши ты`, <е>='же толи'ко вре'мя держа'ло <е>=си`
зе'млю, сiя^ возвjьща'ю тебjь`, пре'жде не'же начне'ши
не jа=вля'тися:

17. никто'же послjьди` теб<е>` w=держи'тъ вре'мя твое`,
но ни по'лъ <е>=гw`.

18. И= воздви'жеся тре'тiе и= w=держа` нача'льство,
jа='коже и= пр<е>'ждняя, и= не jа=ви'ся и= то'е.

19. И= та'кw случа'шеся всjь^мъ и=ны^мъ, коему'ждо
w=со'бно нача'льство содержа'ти и= па'ки никогда` jа=ви'тися.

20. И= ви'дjьхъ, и= се`, во вре'мя послjь'дствующее
пе'рiе воздвиза'хуся w= десну'ю страну`, да w=держа'тъ
и= тi'и нача'льство, и= w\т тjь'хъ бы'ша, и=`же содержа'ху,
но <о>=ба'че а='бiе не jа=вля'хуся:

21. и='бо и= нjь'цыи w\т ни'хъ воздвиза'хуся, но не
содержа'ху нача'льства.

22. И= ви'дjьхъ по си'хъ, и= се`, не jа=ви'шася двана'десять
пе'рiй и= два` п<е>'рiйца.

23. И= ничто'же бя'ше w=ста'ло въ тjь'лjь <о>='рли,
то'кмw двjь` главы^ поко'ящыяся и= ше'сть пе'рiйцъ.

24. И= ви'дjьхъ, и= се`, шести'мъ пе'рiйцамъ раздjьл<е>'на
су'ть два` и= пребы'ста под\ъ главо'ю, jа='же <е>='сть
на деснjь'й странjь`, и='бо четы'ри пребы'ша въ мjь'стjь
свое'мъ.

25. И= ви'дjьхъ, и= се`, подкри^лiя мы'шляху себе`
воздви'гнути и= w=держа'ти нача'льство.

26. И= ви'дjьхъ, и= се`, <е>=ди'но воздви'жено <е>='сть,
но а='бiе не jа=ви'ся,

27. и= втора^я скорjь'е, не'же пр<е>'жняя, не jа=ви'шася.

28. И= ви'дjьхъ, и= се`, два`, jа=`же w=ста'стася въ
себjь` са'ми, помышля'ста и= та^я ца'рствовати.

29. И= въ то'мъ <е>=гда` помышля'ста, и= се`, <е>=ди'на
w\т поко'ящихся гла'въ, jа='же бя'ше сре'дняя, возбужда'шеся:
сiя' бо бя'ше w\т дву` главу^ бо'льшая.

30. И= ви'дjьхъ, jа='кw соедин<е>'ны су'ть двjь` главы^
съ собо'ю,

31. и= се`, w=браще'на <е>='сть глава` съ тjь'ми, jа=`же
съ не'ю бя'ху, и= снjьде` два` подкрыля^та, jа=`же
помышля'ста ца'рствовати.

32. Сiя' же глава` о<у>=страши` всю` зе'млю и= w=блада'ше
на не'й тjь'ми, и=`же w=бита'ютъ на земли`, съ тру'дностiю
мно'гою, и= вла'сть w=бдержа` над\ъ кру'гомъ земны'мъ
па'че всjь'хъ кри'лъ, jа=`же бы'ша.

33. И= ви'дjьхъ по си'хъ, и= се`, сре'дняя глава` внеза'пу
не jа=ви'ся, и= сiя` jа='коже крилjь^.

34. W=ста'стjься же двjь` главы^, jа=`же и= тjь` та'кожде
ца'рствовастjь на земли` и= над\ъ w=бита'ющими на не'й.

35. И= ви'дjьхъ. и= се`, пожре` глава`, су'щая w= десну'ю
страну`, <о>='ную, jа='же w= шу'юю.

36. И= слы'шахъ гла'съ глаго'лющь ми`: зри` проти'ву
теб<е>` и= разсмотря'й <е>='же ви'диши.

37. И= ви'дjьхъ, и= се`, jа='коже ле'въ разгнjь'ванъ
w\т лjь'са рыка'ющь, и= ви'дjьхъ, jа='кw и=спуска'ше
гла'съ человjь'ческiй ко <о>=рлу`, и= рече` глаго'ля:

38. слы'ши ты`, и= возглаго'лю тебjь`, и= рече'тъ вы'шнiй
тебjь`:

39. не ты' ли <е>=си`, и='же w=ста'лся w\т четы'рехъ
живо'тныхъ, jа=`же сотвори'хъ ца'рствовати въ вjь'цjь
мое'мъ, и= да чрез\ъ ни'хъ прiи'детъ коне'цъ вjь'ка
и='хъ;

40. и= четве'ртый гряды'й побjьди` вся^ живw'тная,
jа=`же преидо'ша, и= вла'стiю w=держа` вjь'къ со тре'петомъ
мно'гимъ и= всю` вселенную съ тру'дностiю лю'тою, и=
w=бита'ше толи'кw време'нъ на кру'зjь земнjь'мъ съ
ле'стiю:

41. и= суди'лъ <е>=си` зе'млю не со и='стиною,

42. сокруши'лъ бо <е>=си` кро'ткихъ и= повреди'лъ <е>=си`
миролюби'выхъ, и= возлюби'лъ ло'жныхъ, и= разори'лъ
<е>=си` жили^ща и='хъ, и=`же пло'дъ творя'ху, и= смири'лъ
<е>=си` стjь'ны и='хъ, и=`же тебе` не повреди'ша:

43. и= взы'де о<у>=коре'нiе твое` къ вы'шнему и= горды'ня
твоя` ко крjь'пкому,

44. и= о<у>=зрjь` вы'шнiй гw'рдая времена`, и= се`,
сконча^на су'ть, и= беззакw'нiя <е>=гw` и=спо'лнишася:

45. сегw` ра'ди не jа=вля'йся ты`, <о>='рле, и= крилjь^
твои` грw'зныя и= п<е>'рiйца твоя^ стропти^вая, и=
главы^ твоя^ лука^выя, и= нw'гти твои` sлjь'йшiи, и=
все` тjь'ло твое` су'етное,

46. jа='кw да прохлади'тся вся` земля` и= w=брати'тся
свобо'дна w\т твоея` си'лы, и= о<у>=пова'етъ на су'дъ
и= мл\срдiе тогw`, и='же сотвори` ю=`.

Глава` 12.

И= бы'сть, <е>=гда` глаго'лаше ле'въ словеса` сiя^
ко <о>=рлу`, и= ви'дjьхъ:

2. и= се`, jа='же w=ста` глава`, и= не jа=ви'шася четы'ри
кри'ла w='ная, jа=`же къ нему` преидо'ша и= воздвиго'шася
да ца'рствуютъ, и= бя'ше ца'рство и='хъ ску'дно и=
молвы` по'лно.

3. И= ви'дjьхъ, и= се`, та^ не jа=вля'хуся, и= все`
тjь'ло <о>='рлее возжига'шеся, и= о<у>=страши'ся земля`
sjьлw`, и= а='зъ w\т молвы` и= о<у>='жаса о<у>=ма`
и= w\т вели'ка стра'ха воспряну'хъ и= рjь'хъ ду'ху
моему`:

4. се`, ты` по'далъ <е>=си` мнjь` то` въ то'мъ, jа='кw
и=спыту'еши пути^ вы'шнягw:

5. се`, <е>=ще` о<у>=тружде'нъ <е>='смь душе'ю и= ду'хомъ
мои'мъ и=знемого'хъ sjьлw`, и= ниже` ма'лая <е>='сть
во мнjь` си'ла w\т мно'жества боя'зни, <е>='юже о<у>=страши'хся
но'щи сея`:

6. нн~jь о<у>='бw помолю'ся вы'шнему, да мя` о<у>=крjьпи'тъ
да'же до конца`.

7. И= реко'хъ: вл\дко гд\си, а='ще w=брjьто'хъ благода'ть
пред\ъ <о>=чи'ма твои'ма, и= а='ще w=правда'нъ <е>='смь
пред\ъ тобо'ю па'че мно'гихъ, и= а='ще и='стиннw взы'де
моле'нiе мое` пред\ъ лице'мъ твои'мъ,

8. о<у>=крjьпи' мя и= jа=ви` мнjь` рабу` твоему` толкова'нiе
и= раздjьле'нiе видjь'нiя гро'знагw сегw`, да соверше'ннjье
о<у>=тjь'шиши ду'шу мою`:

9. досто'йна бо мене` и=мjь'лъ <е>=си` показа'ти мнjь`
времена` послjь^дняя. И= рече` ко мнjь`:

10. сiе` <е>='сть толкова'нiе видjь'нiя сегw`:

11. <о>=рла` <е>=го'же ви'дjьлъ <е>=си` восходя'ща
w\т мо'ря, то` <е>='сть ца'рство, <е>='же ви'дjьно
бы'сть въ видjь'нiи данiи'ла бра'та твоегw`,

12. но нjь'сть <е>=му` протолко'вано, jа=`же а='зъ
нн~jь тебjь` протолку'ю.

13. Се`, днi'е гряду'тъ, и= воста'нетъ ца'рство на
земли`, и= бу'детъ боя'знь вя'щшая всjь^мъ ца'рствwмъ,
jа=`же бы'ша пре'жде <е>=гw`:

14. ца'рствовати же бу'дутъ на не'й ца'рiе двана'десять,
<е>=ди'нъ по <е>=ди'ному,

15. и='бо вторы'й начне'тъ ца'рствовати, и= то'й w=де'ржитъ
вя'щшее вре'мя па'че двана'десяти:

16. сiе` <е>='сть толкова'нiе двана'десяти кри'лъ,
jа=`же ви'дjьлъ <е>=си`.

17. И= <е>=гw'же слы'шалъ <е>=си` гла'съ, и='же глаго'лаше,
не w\т гла'въ <е>=гw` и=сходя'щь, но w\т среди'ны тjь'ла
<е>=гw`,

18. сiе` <е>='сть толкова'нiе: jа='кw по'слjь вре'мене
ца'рства тогw` родя'тся рв<е>'нiя не ма^ла, и= бjь'дствовати
и='мать, jа='кw да паде'тъ, и= не паде'тъ тогда`, но
па'ки возста'вится въ свое` нача'ло:

19. а= jа=`же ви'дjьлъ <е>=си` подкри'л<е>цъ <о>='смь
прилjьпля'ющихся кри'ламъ <е>=гw`,

20. сiе` <е>='сть толкова'нiе: воста'нутъ въ то'мъ
<о>='смь царе'й, и='хже бу'дутъ времена` л<е>'гка и=
лjь^та скw'рая, и= два` о<у>='бw w\т ни'хъ поги'бнутъ:

21. приближа'ющуся же вре'мени сре'днему, четы'ри сохраня'тся
во вре'мя, <е>=гда` начне'тъ приближа'тися вре'мя <е>=гw`
да сконча'ется, дво'е же на коне'цъ сохраня'тся.

22. А= jа='кw ви'дjьлъ <е>=си` три` главы^ поко'ящыяся,

23. сiе` <е>='сть толкова'нiе: въ послjь^дняя <е>=гw`
воздви'гнетъ вы'шнiй три` ца^рства и= призове'тъ въ
ня` мно'гихъ, и= поwблада'ютъ земле'ю:

24. и= и=`же w=бита'ютъ на не'й, съ трудо'мъ мно'гимъ
на всjь'хъ, и=`же бы'ша пре'жде си'хъ, сегw` ра'ди
тi'и назва'ни су'ть главы^ w='рли:

25. сi'и бо бу'дутъ, и=`же воз\ъwглавя'тъ неч<е>'стiя
<е>=гw` и= и=`же соверша'тъ послjь^дняя <е>=гw`.

26. А= jа='кw ви'дjьлъ <е>=си` главу` большу'ю неявля'ющуюся,
сiе` <е>='сть толкова'нiе <е>=я`: jа='кw <е>=ди'нъ
w\т ни'хъ на <о>=дрjь` свое'мъ о<у>='мретъ, но <о>=ба'че
съ муче'нiемъ,

27. и='бо два`, и=`же пребу'дутъ, ме'чь и=`хъ поя'стъ:

28. <е>=ди'нагw бо ме'чь поя'стъ су'щихъ съ ни'мъ,
но <о>=ба'че и= се'й мече'мъ на послjь'докъ паде'тъ.

29. А= jа=`же ви'дjьлъ <е>=си` два` подкри^лiя восхwдя'щая
на главу`, jа='же <е>='сть w= десну'ю страну`,

30. сiе` <е>='сть толкова'нiе: сi'и су'ть, и=`хже соблюде`
вы'шнiй въ коне'цъ сво'й, то` <е>='сть ца'рство ску'дное
и= скорбе'й по'лно.

31. Jа='коже ви'дjьлъ <е>=си` и= льва`, <е>=го'же ви'дjьлъ
<е>=си` w\т лjь'са возбуди'вшася, рыка'юща и= глаго'люща
ко <о>=рлу`, и= w=блича'юща <е>=го` и= непра^вды <е>=гw`
всjь'ми словесы` <е>=гw`, jа='коже слы'шалъ <е>=си`:

32. се'й <е>='сть вjь'тръ, <е>=го'же сохрани'лъ вы'шнiй
на коне'цъ на ни'хъ и= на неч<е>'стiя и='хъ, и= w=бличи'тъ
тjь'хъ и= w=б\ъяви'тъ пред\ъ тjь'ми пре'л<е>сти и='хъ,

33. поста'витъ бо и=`хъ на судjь` живы'хъ: и= бу'детъ,
<е>=гда` w=бличи'тъ и=`хъ, тогда` нака'жетъ и=`хъ:

34. и='бо w=ста'нокъ людi'й мои'хъ и=зба'витъ съ бjь'дностiю,
и=`же сохране'ни су'ть на конца'хъ мои'хъ, и= о<у>=блажи'тъ
и=`хъ, до'ндеже прiи'детъ коне'цъ де'нь суда`, w= не'мже
гл~ахъ тебjь` w\т нача'ла.

35. Се'й со'нъ, <е>=го'же ви'дjьлъ <е>=си`, и= сiя^
су'ть толкова^нiя.

36. Ты` о<у>=`бо <е>=ди'нъ досто'инъ бы'лъ <е>=си`
зна'ти та'йну сiю` вы'шнягw:

37. напиши` о<у>='бw вся^ сiя^ въ кни'гу, jа=`же ви'дjьлъ
<е>=си`, и= положи` я=` въ мjь'стjь сохра'ннjь,

38. и= научи'ши си^мъ му^дрыя w\т людi'й твои'хъ, и='хже
сердца` вjь'си, jа='кw мо'гутъ прiя'ти и= храни'ти
та^йны сiя^:

39. ты' же <е>=ще` потерпи` здjь` и=ны'хъ днi'й се'дмь,
да тебjь` пока'зано бу'детъ все`, <е>='же и=зво'лится
вы'шнему показа'ти тебjь`. И= w\ти'де w\т мен<е>`.

40. И= бы'сть, <е>=гда` о<у>=слы'ша ве'сь наро'дъ,
jа='кw проидо'ша се'дмь днi'й, и= а='зъ не возврати'хся
во гра'дъ, и= собра'шася вси` w\т ме'ньшагw да'же до
бо'льшагw, и= прiидо'ша ко мнjь` и= реко'ша ми`, глаго'люще:

41. что` согрjьши'ли <е>=смы` тебjь` и= что` непра'во
содjь'яхомъ на тя`, jа='кw w=ставля'яй на'съ сjь'лъ
<е>=си` на мjь'стjь то'мъ;

42. ты' бо на'мъ w=ста'лся <е>=си` <е>=ди'нъ w\т всjь'хъ
людi'й, jа='коже гро'здъ w\т вiногра'да и= jа='кw свjьти'льникъ
въ мjь'стjь мра'чнjь и= jа='кw приста'нище и= кора'бль
спасе'ный w\т бу'ри:

43. и=ли` недовw'льна на'мъ су'ть sла^я, jа=`же приключа'ются;

44. а='ще о<у>=`бо ты` на'съ w=ста'виши, ко'ль лу'чше
бы на'мъ бы'ло, а='ще бы'хомъ сожже'ни бы'ли и= мы`
съ сожже'нiемъ сiw'на;

45. ниже` бо мы` <е>=смы` лу'чши тjь'хъ, и=`же та'мw
о<у>=мро'ша. И= пла'каша гла'сомъ вели'кимъ. И= w\твjьща'хъ
къ ни^мъ и= реко'хъ:

46. о<у>=пова'й, i=и~лю, и= не скорби` ты`, до'ме i=а'кwвль:

47. <е>='сть бо па'мять w= ва'съ пред\ъ вы'шнимъ, и=
крjь'пкiй не забы` ва'съ въ напа'сти:

48. а='зъ бо не w=ста'вихъ ва'съ, ни w\тидо'хъ w\т
ва'съ, но прiидо'хъ на сiе` мjь'сто, да помолю'ся w=
разоре'нiи сiw'на, да взыщу` мл\срдiе за смире'нiе
ст~ы'ни ва'шея:

49. и= нн~jь и=ди'те <е>=ди'нъ кi'йждо въ до'мъ сво'й,
и= а='зъ прiиду` къ ва'мъ по дне'хъ си'хъ.

50. И= w\ти'де наро'дъ, jа='коже реко'хъ <е>=му`, во
гра'дъ:

51. а='зъ же сjьдо'хъ на по'ли се'дмь днi'й, jа='коже
ми` повелjь`, и= jа=до'хъ то'кмw w\т цвjьтw'въ се'льныхъ,
и= w\т тра'въ сотворена` бы'сть мнjь` пи'ща во дне'хъ
тjь'хъ.

Глава` 13.

И= бы'сть по дне'хъ седми`, и= ви'дjьхъ со'нъ но'щiю:

2. и= се`, w\т мо'ря вjь'тръ востава'ше, да возмути'тъ
вся^ вw'лны <е>=гw`.

3. И= ви'дjьхъ, и= се`, возмога'ше то'й человjь'къ
съ ты'сящьми небе'сными, и= а='може лице` свое` w=браща'ше,
да воззри'тъ, трепета'ху вся^, jа=`же под\ъ ни'мъ ви'дяхуся,

4. и= а='може и=схожда'ше гла'съ w\т о<у>='стъ <е>=гw`,
возжиза'хуся вси`, и=`же слы'шаху гла'съ <е>=гw`, jа='коже
поко'ится земля`, <е>=гда` о<у>=слы'шитъ <о>='гнь.

5. И= ви'дjьхъ по се'мъ, и= се`, собира'шеся мно'жество
людi'й, и='хже не бjь` числа`, w\т четы'рехъ вjь^тръ
небе'сныхъ, да побjьдя'тъ человjь'ка, и='же и=зы'де
w\т мо'ря.

6. И= ви'дjьхъ, и= се`, са'мъ себjь` и=звая` го'ру
вели'ку и= возлетjь` на ню`:

7. а='зъ же и=ска'хъ ви'дjьти страну` и=ли` мjь'сто,
w\тку'ду и=зва'яна бы'сть гора`, и= не мого'хъ.

8. И= по се'мъ ви'дjьхъ, и= се`, вси`, и=`же со'брани
су'ть на него`, да побо'рютъ <е>=го`, боя'хуся sjьлw`,
<о>=ба'че дерза'ху ра'товати.

9. И= се`, <е>=гда` о<у>=ви'дjь стремле'нiе мно'жества
гряду'щагw, не воздви'же руки` своея`, ни <о>=ру'жiя
держа'ше и= никото'рагw <о>=ру'дiя бра'ннагw, то'кмw
jа='коже ви'дjьхъ:

10. поне'же и=спусти` и=з\ъ о<у>='стъ свои'хъ а='ки
дохнове'нiе <о>=гня`, и= w\т о<у>=сте'нъ <е>=гw` jа='кw
ду'хъ пла'мене, и= w\т я=зы'ка своегw` и=спуска'ше
и='скры и= бу^ри, и= соедин<е>'на су'ть вся^ вку'пjь
сiя^, дохнове'нiе <о>=гня` и= ду'хъ пла'мене и= мно'жество
бу'ри:

11. и= нападе` на мно'жество во о<у>=стремле'нiи, <е>='же
о<у>=гото'вано бы'сть w=полча'тися, и= пожже` всjь'хъ
(и= и=скорени`), jа='кw а='бiе ничто'же ви'дjьно бя'ше
w\т безчи'сленна мно'жества, ра'звjь то'кмw пра'хъ
и= ды'ма воня`. И= ви'дjьхъ и= о<у>=страши'хся.

12. И= по си'хъ ви'дjьхъ того` человjь'ка сходя'щаго
съ горы` и= зову'ща къ себjь` мно'жество и=но'е ми'рное:

13. и= приступа'ху къ нему` ли'ца человjь'кwвъ мно'гихъ,
нjь'кiихъ ра'дующихся и= нjь'кiихъ скорбя'щихъ, нjь'цыи
же привя'зани, нjь'цыи приводя'ще w\т тjь'хъ, и=`же
приноша'хуся. И= и=знемого'хъ w\т мно'жества стра'ха,
и= возбуди'хся и= реко'хъ:

14. ты` w\т нача'ла показа'лъ <е>=си` рабу` твоему`
чудеса` сiя^, и= досто'йна мя` и=мjь'лъ <е>=си`, да
прiи'меши моли'тву мою`:

15. и= нн~jь покажи` мнjь` <е>=ще` толкова'нiе сна`
сегw`,

16. jа='коже бо мню` въ чу'вствjь мое'мъ, го'ре и=`же
w=ста'влени бу'дутъ во дни^ ты^я, и= наипа'че го'ре
си^мъ, и=`же не су'ть w=ста'влени,

17. и=`же бо не су'ть w=ста'влени, ско'рбни бя'ху:

18. разумjь'ю нн~jь, jа=`же су'ть w\тлож<е>'на на послjь^днiя
дни^, и= о<у>=сря'щутъ и=`хъ, но и= тjь'хъ, и=`же w=ста'влени
су'ть:

19. сегw' бо ра'ди прiидо'ша въ бjьды^ вели^кiя и=
въ ну^жды мнw'гiя, jа='коже показу'ютъ сw'нiя сiя^:

20. <о>=ба'че легча'е <е>='сть бjь'дствующему прiити`
на сiе`, не'же прейти` jа='кw w='блаку w\т вjь'ка и=
нн~jь ви'дjьти, jа=`же случа'тся въ послjь^дняя времена`.
И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`:

21. и= видjь'нiя толкова'нiе реку` тебjь`, и= w= ни'хже
глаго'лалъ <е>=си`, w\тве'рзу ти`.

22. Поне'же w= си'хъ ре'клъ <е>=си`, и=`же w=ста'влени
су'ть, сiе` <е>='сть толкова'нiе:

23. и='же w\ти'метъ бjьду` въ то` вре'мя, то'й сохрани'ся:
и=`же въ бjьду` впадо'ша, сi'и су'ть, и=`же и=мjь'ютъ
дjьла` и= вjь'ру къ крjьпча'йшему:

24. вjь'ждь о<у>=`бо, jа='кw бо'льши о<у>=блаже'ни
су'ть и=`же w=ста'влени, па'че тjь'хъ, и=`же ме'ртви
су'ть.

25. Сiя^ толкwва'нiя видjь'нiю: jа='кw ви'дjьлъ <е>=си`
му'жа восходя'ща w\т се'рдца морска'гw,

26. то'й <е>='сть, <е>=го'же храни'тъ вы'шнiй мнw'га
времена`, и='же сами'мъ собо'ю и=зба'витъ сотворе'нiе
свое` и= то'й разсмо'тритъ, и=`же w=ста'влени су'ть.

27. А= jа='кw ви'дjьлъ <е>=си` w\т о<у>='стъ <е>=гw`
и=сходи'ти а='ки ду'хъ и= <о>='гнь и= бу'рю,

28. и= jа='кw не держа'ше меча` и= ни <о>=ру'дiя бра'ннагw,
порази' бо стремле'нiе <е>=гw` мно'жество, <е>='же
прiи'де ра'товати <е>=го`, сiе` <е>='сть толкова'нiе:

29. се`, днi'е гряду'тъ, <е>=гда` начне'тъ вы'шнiй
и=збавля'ти си'хъ, и=`же на земли` су'ть,

30. и= прiи'детъ о<у>='жасъ о<у>=ма` на тjь'хъ, и=`же
w=бита'ютъ на земли`,

31. и= и=нi'и и=ны'хъ помы'слятъ воева'ти, гра'дъ на
гра'дъ и= мjь'сто на мjь'сто, и= jа=зы'къ на jа=зы'къ
и= ца'рство на ца'рство:

32. и= бу'детъ, <е>=гда` бу'дутъ сiя^, и= случа'тся
зна'м<е>нiя, jа=`же пре'жде показа'хъ ти`, и= тогда`
w\ткры'ется сн~ъ мо'й, <е>=го'же ви'дjьлъ <е>=си` jа='кw
му'жа восходя'ща:

33. и= бу'детъ, <е>=гда` о<у>=слы'шатъ вси` jа=зы'цы
гла'съ <е>=гw`, и= w=ста'витъ <е>=ди'нъ кi'йждо во
странjь` свое'й бра'нь свою`, ю='же и='мутъ дру'гъ
на дру'га,

34. и= собере'тся во <е>=ди'но собра'нiе мно'жество
безчи'сленно, jа='кw хотя'ще прiити` и= w=полчи'тися
на него`:

35. то'й же ста'нетъ на верху` горы` сiw'на:

36. сiw'нъ же прiи'детъ и= jа=ви'тся всjь^мъ о<у>=гото'ванъ
и= созда'нъ, jа='коже ви'дjьлъ <е>=си` го'ру и=зва'яну
без\ъ ру'къ:

37. то'й же сн~ъ мо'й w=бличи'тъ, jа=`же и=з\ъwбрjьто'ша
jа=зы'цы, неч<е>'стiя и='хъ та^, jа=`же къ бу'ри прибли'жишася
ра'ди лука'выхъ помышле'нiй и='хъ и= муче'нiй, и='миже
начну'тъ му'читися,

38. jа=`же подw'бна су'ть пла'мени: и= погуби'тъ и=`хъ
без\ъ тру'дности, по зако'ну, и='же <о>=гню` подо'бенъ
<е>='сть.

39. А= jа='кw ви'дjьлъ <е>=си` <е>=го` собира'ющаго
къ себjь` и=но'е мно'жество ми'рное:

40. сi'и су'ть де'сять колjь'нъ, и=`же плjьне'ни бы'ша
w\т земли` своея` во дни^ w=сi'и царя`, <е>=го'же плjьни`
салманаса'ръ ца'рь а=ссv"рi'йскiй и= преведе` и=`хъ
за рjьку`, и= преведе'ни су'ть въ зе'млю и=ну'ю,

41. тi'и же себjь` да'ша совjь'тъ то'й, да w=ста'вятъ
мно'жество jа=зы'кwвъ, и= дабы` прошли` въ да'льную
страну`, и=дjь'же никогда` w=бита'ше ро'дъ человjь'ческiй,

42. и=ли` та'мw храни'ти закw'нная своя^, и='хже не
храня'ху во странjь` свое'й:

43. вхо'дами же тjь'сными рjьки` <е>=vфра'та внидо'ша:

44. сотвори'лъ бо и=`мъ тогда` вы'шнiй зна'м<е>нiя
и= о<у>=ста'вилъ жи^лы рjьчны^я, до'ндеже про'йдутъ:

45. <о>='ною бо страно'ю бя'ше пу'ть мно'гъ, пу'тьствовати
лjь'то <е>=ди'но и= по'лъ, и='бо страна` та` зове'тся
а=рсаре'fъ:

46. тогда` w=бита'ша та'мw да'же до послjь'днягw вре'мене:
и= нн~jь па'ки <е>=гда` начну'тъ приходи'ти,

47. па'ки вы'шнiй о<у>=ста'витъ жи^лы рjьчны^я, да
возмо'гутъ пройти`: си'хъ ра'ди ви'дjьлъ <е>=си` мно'жество
съ ми'ромъ:

48. но и= и=`же w=ста'влени су'ть w\т людi'й твои'хъ,
сi'и су'ть, и=`же w=бря'щутся вну'трь предjь^лъ мои'хъ:

49. бу'детъ о<у>=`бо, <е>=гда` начне'тъ погубля'ти
мно'жество тjь'хъ, и=`же со'брани су'ть jа=зы'цы, защи'титъ
и=`хъ, и=`же премого'ша людi'й,

50. и= тогда` пока'жетъ и=`мъ ве'лiе мно'жество чуде'съ.

51. И= реко'хъ а='зъ: вл\дко гд\си, сiе' ми покажи`,
чесw` ра'ди ви'дjьхъ му'жа восходя'ща w\т се'рдца морска'гw;
И= рече` мнjь`:

52. jа='коже не мо'жеши сiя^ и=спыта'ти, и=ли` зна'ти,
jа=`же су'ть во глубинjь` морстjь'й, та'кw не мо'жетъ
кi'йждо ви'дjьти на земли` сн~а моего`, и=ли` тjь'хъ,
и=`же съ ни'мъ су'ть, то'кмw во вре'мя дне`.

53. Сiе` <е>='сть толкова'нiе со'нiя, <е>='же ви'дjьлъ
<е>=си` и= <е>=гw'же ра'ди просвjьще'нъ <е>=си` здjь`
<е>=ди'нъ:

54. w=ста'вилъ бо <е>=си` тво'й и= w='крестъ моегw`
о<у>=праждня'лся <е>=си` зако'на и= и=ска'лъ <е>=си`:

55. житiе' бо твое` о<у>=стро'илъ <е>=си` въ прему'дрости
и= чу'вство твое` назва'лъ <е>=си` ма'терiю:

56. и= тогw` ра'ди показа'хъ тебjь` мзды^ о<у>= вы'шнягw:
бу'детъ бо по и=нjь'хъ трiе'хъ дне'хъ, и=на^я къ тебjь`
возгл~ю и= и=з\ъявлю` тебjь` тя^жкая и= ди^вная.

57. И= и=до'хъ и= прiидо'хъ на по'ле, мно'гw сла'вя
и= хваля` вы'шняго w= ди'вныхъ, jа=`же по вре'мени
творя'ше,

58. и= jа='кw о<у>=правля'етъ сiе`, и= jа=`же су'ть
во временjь'хъ сотвор<е>'на: и= сjьдо'хъ ту` три` дни^.

Глава` 14.

И= бы'сть въ тре'тiй де'нь, и= а='зъ сjьдя'хъ под\ъ
ду'бомъ, и= се`, гла'съ и=зы'де проти'ву мен<е>` w\т
купины` и= рече`: <е>='здро, <е>='здро! И= реко'хъ:

2. се`, а='зъ, гд\си. И= воста'хъ на но'зjь мои`. И=
рече` ко мнjь`:

3. w\ткрыва'яся w\ткрове'нъ <е>='смь на купинjь` и=
гл~ахъ ко мwv"се'ю, <е>=гда` служа'ху лю'дiе мои` во
<е>=гv'птjь,

4. и= посла'хъ <е>=го` и= и=зведо'хъ лю'ди моя^ w\т
<е>=гv'пта, и= возведо'хъ <е>=го` на го'ру сiна'йску
и= держа'хъ <е>=го` пред\ъ собо'ю дни^ мнw'ги,

5. И= возвjьсти'хъ <е>=му` чудеса` мнw'га и= показа'хъ
<е>=му` време'нъ та^йная и= коне'цъ, и= заповjь'дахъ
<е>=му` гл~я:

6. сiя^ во jа=вле'нiе сотвори'ши словеса` и= сiя^ скры'еши:

7. и= нн~jь тебjь` гл~ю:

8. зна'м<е>нiя, jа=`же показа'хъ, и= сw'нiя, jа=`же
ви'дjьлъ <е>=си`, и= толкова^нiя, jа=`же ты` вjь'дjьлъ
<е>=си`, въ се'рдцы твое'мъ положи` я=`,

9. ты' бо воспрiя'тъ бу'деши w\т всjь'хъ, w=брати'шися
w=ста'тнiй съ совjь'томъ мои'мъ и= съ подо'бными твои'ми,
до'ндеже сконча'ются времена`:

10. jа='кw вjь'къ погуби` ю='ность свою`, и= времена`
приближа'ются старjь'тися:

11. на двана'десять бо часте'й раздjьле'нъ <е>='сть
вjь'къ, и= проидо'ша <е>=го` деся'тая и= полдеся'тыя
ча^сти,

12. w=ста'шася же <е>=гw` по'слjь полдеся'тыя ча'сти:

13. нн~jь о<у>=`бо о<у>=стро'й до'мъ тво'й и= накажи`
лю'ди твоя^, и= о<у>=тjь'ши смире'нныхъ и='хъ и= w\трецы'ся
о<у>=же` тлjь'нiя,

14. и= w\тпусти` w\т себ<е>` сме'ртное помышле'нiе
и= w\тве'рзи w\т себ<е>` тя'гwсти людскi^я, и= и=звлецы`
о<у>=же` w\т себ<е>` немощно'е <е>=стество` и= w\тста'ви
во <е>=ди'ну страну` смуща^ющая тя` помышл<е>'нiя,
и= тщи'ся пресели'тися w\т време'нъ си'хъ:

15. jа=`же бо ви'дjьлъ <е>=си` нн~jь случи^вшаяся sла^я,
па'ки тjь'хъ гw'ршая сотворя'тъ:

16. коли'кw бо и=знемо'жетъ вjь'къ w\т ста'рости, толи'кw
о<у>=мно'жатся на w=бита'ющихъ sла^я:

17. о<у>=дали'бося дале'че и='стина, и= прибли'жися
лжа`: о<у>=же` бо тщи'тся прiити` <е>='же ви'дjьлъ
<е>=си` видjь'нiе.

18. И= w\твjьща'хъ и= реко'хъ: пред\ъ тобо'ю, гд\си:

19. се' бо, а='зъ пойду`, jа='коже повелjь'лъ <е>=си`
мнjь`, и= накажу` настоя'щыя лю'ди: а= и=`же родя'тся,
кто` научи'тъ я=`;

20. поста'вленъ бо <е>='сть вjь'къ во тьмjь`: и=`же
w=бита'ютъ въ не'мъ, без\ъ свjь'та:

21. поне'же зако'нъ тво'й сожже'нъ <е>='сть, тогw`
ра'ди никто'же зна'етъ, jа=`же w\т теб<е>` сотвор<е>'на
су'ть, и=ли` jа=`же начну'тся дjьла`:

22. а='ще бо w=брjьто'хъ благода'ть пред\ъ тобо'ю,
посли` въ мя` дх~ъ ст~ъ, да напишу` все`, <е>='же сотворе'но
бы'сть въ вjь'цjь w\т нача'ла, jа=`же бы'ша въ зако'нjь
твое'мъ пи^сана, да возмо'гутъ человjь'цы w=брjьсти`
стезю`, и= и=`же восхотя'тъ жи'ти въ послjь'днихъ временjь'хъ,
да живу'тъ.

23. И= w\твjьща` ко мнjь` и= рече`: ше'дъ собери` лю'ди
и= рече'ши къ ни^мъ, да не и='щутъ тебе` днi'й четы'редесять,

24. ты' же о<у>=гото'ви себjь` дщи'цъ мно'гw и= возми`
съ собо'ю сарi'а, даврi'а, салемi'а, <е>=ха'на и= а=сiе'ля,
пя'ть и='хъ, и=`же о<у>=гото'вани су'ть къ писа'нiю
ско'рw:

25. и= прiи'деши сjь'мw, и= а='зъ возжгу` въ се'рдцы
твое'мъ свjьти'льникъ ра'зума, и= не о<у>=га'снетъ,
до'ндеже сконча'ются, jа=`же начне'ши писа'ти:

26. и= когда` соверши'ши, нjь^кая jа='вственнw да сотвори'ши,
нjь'котwрая му^дрымъ сокрове'ннw преда'си, въ зау'трiи
бо въ се'й ча'съ начне'ши писа'ти.

27. И= и=до'хъ, jа='коже ми` повелjь`, и= собра'хъ
вся^ лю'ди и= реко'хъ:

28. слы'ши, i=и~лю, словеса` сiя^:

29. стра'нствоваша <о>=тцы` на'ши w\т нача'ла во <е>=гv'птjь
и= и=зба'влени су'ть w\тто'лjь,

30. и= прiя'ша зако'нъ жи'зни, <е>=гw'же не сохрани'ша,
<е>=го'же и= вы` по ни'хъ преступи'сте:

31. и= дана` ва'мъ <е>='сть земля` въ жре'бiй, и= земля`
сiw'нъ, и= <о>=тцы` ва'ши и= вы` беззако'нiе сотвори'сте
и= не содержа'сте путi'й, и=`хже повелjь` ва'мъ вы'шнiй:

32. а= поне'же прв\дный судiя` <е>='сть, w\тя'лъ w\т
ва'съ во вре'мя, <е>='же дарова`:

33. и= нн~jь вы` здjь` <е>=сте`, и= бра'тiя ва^ша въ
ва'съ су'ть:

34. а='ще о<у>=`бо повелите` чу'вству ва'шему и= поучите`
се'рдце ва'ше, жи'ви соде'ржани бу'дете и= по сме'рти
мл\сть наслjь'дите:

35. су'дъ бо по сме'рти прiи'детъ, <е>=гда` па'ки w=живе'мъ,
и= тогда` прв\дныхъ и=мена` jа=вя'тся и= нечести'выхъ
дjьла` пока'жутся:

36. ко мнjь` о<у>=`бо никто'же да присту'питъ нн~jь,
ни взы'щетъ мене` да'же до четы'редесяти днi'й.

37. И= прiя'хъ пя'ть муже'й, jа='коже заповjь'да мнjь`,
и= и=до'хомъ въ по'ле и= пребы'хомъ ту`.

38. И= бы'сть въ зау'трiи, и= се`, гла'съ воззва' мя
гл~я: <е>='здро! w\тве'рзи о<у>=ста` твоя^ и= пi'й,
и='мже тя` напою`.

39. И= w\тверзо'хъ о<у>=ста` моя^, и= се`, ча'ша полна`
подая'шеся мнjь`: и= сiе`, и='мже бjь` и=спо'лнена,
бя'ше jа='коже вода`, цвjь'тъ же <е>=я` <о>=гню` подо'бенъ.

40. И= прiя'хъ и= пи'хъ: и= тогда`, <е>=гда` пiя'хъ,
се'рдце мое` мятя'шеся ра'зумомъ, и= въ пе'рсехъ мои'хъ
возраста'ше прему'дрость, и='бо ду'хъ мо'й содержа'шеся
па'мятiю:

41. и= w\тв<е>'рста бы'ша о<у>=ста` моя^ и= не бы'ша
затвор<е>'на ктому`.

42. Вы'шнiй даде` ра'зумъ пяти'мъ муж<е>'мъ, и= писа'ша,
jа=`же глаго'лахуся о<у>='жасы нwщны'я, и='хже не вjь'дяху.

43. Но'щiю же jа=дя'ху хлjь'бъ, а='зъ же во дни` глаго'лахъ
и= но'щiю не молча'хъ.

44. И= напи^саны су'ть за четы'редесять днi'й кни^ги
двjь'сти четы'ри.

45. И= бы'сть <е>=гда` соверши'шася четы'редесять днi'й,

46. гл~а вы'шнiй, рекi'й: п<е>'рвая, jа=`же ппса'лъ
<е>=си`, въ jа='вjь поста'ви, и= да чту'тъ досто'йнiи
и= недосто'йнiи:

47. послjь^дняя же се'дмьдесятъ сохрани`, да преда'си
и=`хъ му^дрымъ w\т людi'й твои'хъ:

48. въ тjь'хъ бо <е>='сть ко'рень ра'зума, и= прему'дрости
и=сто'чникъ, и= вjь'дjьнiя рjька`. И= сотвори'хъ та'кw.

Глава` 15

Се`, глаго'ли во о<у>='шы лю'демъ мои^мъ словеса` пр\оро'чества,
jа=`же да'мъ во о<у>=ста` твоя^, гл~етъ гд\сь:

2. и= сотвори`, да на хартiи` напи'шутся, jа='кw вjь^рна
и= и='стинна су'ть:

3. не бо'йся w\т помышле'нiй на тя`, ниже` да смутя'тъ
тя` невjь'рнwсти глаго'лющихъ,

4. поне'же вся'къ невjь'рный въ невjь'рiи свое'мъ о<у>='мретъ.

5. Се`, а='зъ наведу` (рече` гд\сь) на кру'гъ земны'й
sла^я, ме'чь и= гла'дъ, и= сме'рть и= погубле'нiе,

6. поне'же w=скверни` беззако'нiе всю` зе'млю, и= напо'лн<е>на
су'ть дjьла` и='хъ вр<е>'дная.

7. Сегw` ра'ди рече` гд\сь:

8. о<у>=же` не о<у>=молчу` w= нече'стiихъ и='хъ, jа=`же
беззако'ннw содjь'ловаютъ, ни потерплю` и=`мъ, jа=`же
sлjь` творя'тъ: се`, кро'вь непови'нная и= пра'ведная
вопiе'тъ ко мнjь`, и= ду'ши прв\дныхъ вопiю'тъ безпреста'ннw:

9. w\тмща'я w\тмщу` и=`мъ, рече` гд\сь, и= воспрiиму`
вся'ку кро'вь непови'нную w\т тjь'хъ ко мнjь`.

10. Се`, лю'дiе мои` jа='кw стада` къ заколе'нiю веду'тся,
о<у>=же` не потерплю` тогw`, <е>='же w=бита'ти и=`мъ
въ земли` <е>=гv'петстjьй,

11. но и=зведу` я=` руко'ю си'льною и= мы'шцею высо'кою,
и= поражу` (<е>=гv'петъ) ка'знiю jа='коже пре'жде,
и= растлю` всю` зе'млю <е>=гw`:

12. воспла'чется <е>=гv'петъ, и= w=снова^нiя <е>=гw`
ка'знiю и=збi<е>'на бу'дутъ и= наказа'нiемъ, jа=`же
наведе'тъ <е>=му` бг~ъ:

13. воспла'чутъ дjь'лател<е> дjь'лающiи зе'млю, jа='кw
w=скудjь'ютъ сjь'мена и='хъ w\т ржи` и= гра'да и= w\т
sвjьзды` стра'шныя.

14. Го'ре вjь'ку, и= и=`же w=бита'ютъ въ не'мъ:

15. поне'же прибли'жися ме'чь и= сокруше'нiе и='хъ,
и= воста'нетъ jа=зы'къ на jа=зы'къ къ бра'ни, и= ме'чь
въ рука'хъ и='хъ.

16. Бу'детъ бо непостоя'нiе человjь'кwмъ, и= и=нi'и
и=ны'хъ w=долjьва'ющiи вознерадя'тъ w= цари` свое'мъ,
и= нача^льницы путi'й w= дjь'лjьхъ свои'хъ въ могу'тствjь
свое'мъ.

17. Восхо'щетъ бо человjь'къ во гра'дъ и=ти` и= не
возмо'жетъ:

18. горды'ни бо и='хъ ра'ди гра'ди смяту'тся, до'мы
сокруша'тся, человjь'цы о<у>=боя'тся.

19. Не о<у>=милосе'рдится человjь'къ ко и='скреннему
своему`, на разоре'нiе домw'въ и='хъ во <о>=ру'жiе,
на расхище'нiе и=мjь'нiй и='хъ, гла'да ра'ди хлjь'бнагw
и= w=скобле'нiя мно'га.

20. Се`, а='зъ созыва'ю, рече` гд\сь, вся^ цари^ з<е>'мскiя,
<е>='же мен<е>` боя'тися, и=`же су'ть w\т восто'ка
и= ю='га, w\т сjь'вера и= лiва'на, ко w=браще'нiю къ
себjь`, и= возда'ти, jа=`же возда'ша тjь^мъ:

21. jа='коже творя'тъ да'же до дне'сь и=збра^ннымъ
мои^мъ, та'кw сотворю` и= возда'мъ въ нjь^дра и='хъ.
Сiя^ гл~етъ гд\сь бг~ъ:

22. не пощади'тъ десни'ца моя` грjь'шникwвъ, и= не
преста'нетъ ме'чь на пролива'ющихъ кро'вь непови'нную
на земли`:

23. и=зы'де <о>='гнь w\т гнjь'ва <е>=гw`, и= пожре`
w=снова^нiя земли`, и= грjь'шники jа='кw хвра'стiе
зажже'но.

24. Го'ре си^мъ, и=`же согрjьша'ютъ и= не содержа'тъ
за'повjьдiй мои'хъ, рече` гд\сь,

25. не прошу` и=`мъ: w\тиди'те, сы'нове, w\т вла'сти,
не w=скверня'йте ст~ы'ни моея`.

26. Jа='кw вjь'сть гд\сь всjь'хъ, и=`же согрjьша'ютъ
<е>=му`, сегw` ра'ди предаде` и=`хъ въ сме'рть и= въ
заколе'нiе.

27. О<у>=же' бо прiидо'ша на кру'гъ земны'й sла^я,
и= пребу'дете въ ни'хъ, не и=зба'витъ бо ва'съ бг~ъ,
поне'же согрjьши'сте пред\ъ ни'мъ.

28. Се`, видjь'нiе гро'зное, и= лице` <е>=гw` w\т восто'ка:

29. и= и=зы'дутъ рожд<е>'нiя sмi<е>'въ а=ра'вскихъ
на колесни'цахъ мно'гихъ: jа='коже дыха'нiе (вjь'трwвъ)
число` и='хъ понесе'тся по земли`, jа='кw о<у>=же`
о<у>=боя'тся и= вострепе'щутъ вси`, и=`же и='хъ о<у>=слы'шатъ:

30. кармw'няне неи'стовствующiи во гнjь'вjь и=зы'дутъ
jа='кw в<е>'при w\т дубра'вы и= прiи'дутъ въ си'лjь
вели'цjьй, и= ста'нутъ на бра'нь съ ни'ми и= w=пустоша'тъ
ча'сть земли` а=ссv"рi'йскiя:

31. и= по си'хъ превозмо'гутъ sмi'еве по'мнящiи рожде'нiе
свое` и= w=братя'тся согласу'юще въ си'лjь вели'цjьй
на постиза'нiе и='хъ:

32. сi'и смутя'тся, и= о<у>=молча'тъ въ си'лjь и='хъ,
и= w=братя'тъ но'зjь свои` на бjьжа'нiе:

33. и= w\т w='бласти а=ссv"рi'йскiя w=бстоя'тель w=бста'нетъ
и=`хъ и= сконча'етъ <е>=ди'наго w\т ни'хъ, и= бу'детъ
боя'знь и= стра'хъ въ полцjь` и='хъ, и= рве'нiе на
цари^ и='хъ.

34. Се`, w='блацы w\т восто'ка и= сjь'вера да'же до
полу'дне, и= лице` и='хъ гро'зно sjьлw`, и=спо'лнено
гнjь'ва и= бу'ри:

35. и= сразя'тся между` собо'ю и= сразя'тъ sвjьзду`
мно'гу на земли` и= sвjьзду` и='хъ: и= бу'детъ кро'вь
w\т меча` да'же до о<у>=тро'бы,

36. и= гно'й человjь'ческiй да'же до сjьдла` вельблю'ждя,
и= бу'детъ боя'знь и= стра'хъ мно'гъ на земли`,

37. и= о<у>=страша'тся, и=`же о<у>='зрятъ гнjь'въ се'й,
и= тре'петъ прiи'метъ и=`хъ:

38. и= по се'мъ воздви'гнутся бу^ри мнw'ги w\т полу'дне
и= сjь'вера, и= ча'сть и='на w\т за'пада,

39. и= премо'гутъ вjь'три w\т восто'ка, и= w=творя'тъ
<е>=го`, и= w='блакъ, <е>=го'же воздви'же во гнjь'вjь,
и= sвjьзда` на сотворе'нiе стра'ха w\т восто'чна вjь'тра
и= за'падна повреди'тся:

40. и= воздви'гнутся w='блацы ве'лiи и= sjь'льнiи,
по'лни гнjь'ва, и= sвjьзда`, да о<у>=страша'тъ всю`
зе'млю и= w=бита'ющихъ на не'й, и= возлiю'тъ на вся'ко
мjь'сто высо'ко и= вознесе'ное sвjьзду` стра'шную,

41. <о>='гнь и= гра'дъ, и= мечы` лета'ющыя и= во'ды
мнw'ги, jа='кw да напо'лнятся вся^ поля` и= вси` и=сто'чницы
и=сполне'нiемъ во'дъ мно'гихъ:

42. и= сокруша'тъ гра'ды и= стjь'ны, и= го'ры и= хо'лмы,
(и= о<у>=дw'лiя) и= древа` дубра^вная, и= сjь^на лу^жная
и= жи^та и='хъ,

43. и= про'йдутъ непоколе'блеми до вавv"лw'на и= сокруша'тъ
<е>=го`:

44. соберу'тся къ нему`, и= w=бы'дутъ <е>=го`, и= и=злiю'тъ
sвjьзду` и= всю` jа='рость на'нь: и= взы'детъ пра'хъ
и= ды'мъ да'же до небесе`, и= вси`, и=`же w='крестъ,
возрыда'ютъ w= не'мъ,

45. и= и=`же под\ъ ни'мъ w=ста'нутъ, послу'жатъ тjь^мъ,
и=`же о<у>=страши'ша и=`хъ.

46. И= ты`, а=сi'е, согла'сна во о<у>=пова'нiе вавv"лw'на,
и= сла'ва лица` <е>=гw`:

47. го'ре тебjь` бjь'днjьй! поне'же о<у>=подо'билася
<е>=си` <е>=му` и= о<у>=краси'ла <е>=си` дщ<е>'ри твоя^
въ любодjья'нiи, ко о<у>=гожде'нiю и= прославле'нiю
въ любо'вныхъ твои'хъ, и=`же съ тобо'ю похотjь'ша всегда`
блуди'ти:

48. ненави'дjьнному подража'ла <е>=си` во всjь'хъ дjь'лjьхъ
<е>=гw` и= въ начина'нiихъ <е>=гw`.

49. Сегw` ра'ди, рече` гд\сь, послю` на тя` sла^я,
вдовство`, о<у>=бо'жество и= гла'дъ, и= ме'чь и= губи'тельство
на разоре'нiе домw'въ твои'хъ w\т наси'лiя и= сме'рти,

50. и= сла'ва си'лы твоея` jа='коже цвjь'тъ и='зсхнетъ,
<е>=гда` воста'нетъ зно'й, и='же по'сланъ <е>='сть
на тя`:

51. и=знемо'жеши jа='коже о<у>=бо'жайшая jа='звена
и= нака'зана w\т же'нъ, jа='кw не возмо'гутъ тебе`
прiя'ти си'льнiи и= любw'вницы.

52. <Е>=да` а='зъ та'кw возревну'ю тебjь`, рече` гд\сь,

53. а='ще бы не закла'ла <е>=си` и=збра'нныхъ мои'хъ
во вся'ко вре'мя, возвыша'ющи на пораже'нiе ру'цjь
и= глаго'лющи на сме'рть и='хъ, <е>=гда` о<у>=пива'лася
<е>=си`;

54. о<у>=краси` лjь'поту лица` твоегw`:

55. мзда` блуже'нiя твоегw` въ нjь'дрjьхъ твои'хъ,
сегw` ра'ди воздая'нiе прiи'меши.

56. Jа='коже сотвори'ши и=збра^ннымъ мои^мъ, рече`
гд\сь, та'кw сотвори'тъ тебjь` бг~ъ и= преда'стъ тя`
во sла^я:

57. и= ча^да твоя^ гла'домъ поги'бнутъ, ты' же мече'мъ
паде'ши, и= гра'ди твои` сокруша'тся, и= вси` твои`
въ по'ли <о>=ру'жiемъ паду'тъ:

58. и= и=`же су'ть въ гора'хъ, гла'домъ поги'бнутъ
и= jа='сти бу'дутъ мяса` своя^ w\т гла'да хлjь'ба и=
кро'вь пи'ти w\т жа'жды воды`:

59. неблагополу'чна чрез\ъ моря` прiи'деши и= па'ки
прiи'меши sла^я,

60. и= въ прехожде'нiи поразя'тъ гра'дъ и=збiе'нный,
и= и=скореня'тъ нjь'кую ча'сть земли` твоея`, и= ча'сть
сла'вы твоея` и=стребя'тъ, па'ки возвраща'ющеся къ
вавv"лw'ну превраще'нному:

61. и= разоре'на бу'деши и=`мъ jа='кw хвра'стiе, и=
тi'и бу'дутъ тебjь` а='ки <о>='гнь,

62. и= пожру'тъ тя` и= гра'ды твоя^, зе'млю твою` и=
го'ры твоя^, и= вся^ дубра^вы твоя^ и= древеса` плодонw'сная
<о>=гне'мъ пожгу'тъ,

63. сы'ны твоя^ въ плjьне'нiе поведу'тъ, и= да^ни твоя^
въ коры'сть во'змутъ, и= сла'ву лица` твоегw` и=стребя'тъ.

Глава` 16.

Го'ре тебjь`, вавv"лw'не и= а=сi'а! го'ре тебjь`, <е>=гv'пте
и= сv"рi'а!

2. Препоя'шитеся вре'тищемъ и= власяни'цами и= пла'чите
сынw'въ ва'шихъ и= болjь'знуйте, jа='кw прибли'жися
сокруше'нiе ва'ше:

3. по'сланъ <е>='сть на ва'съ ме'чь, и= кто' <е>=сть,
и='же w\тврати'тъ <е>=го`;

4. по'сланъ <е>='сть на ва'съ <о>='гнь, и= кто' <е>=сть,
и='же о<у>=гаси'тъ <е>=го`;

5. пw'слана су'ть на ва'съ sла^я, и= кто' <е>=сть,
и='же w\тме'тнетъ я=`;

6. <е>=да` w\тжене'тъ кто` льва` а='лчуща въ лjь'съ;
и=ли` о<у>=гаси'тъ <о>='гнь во хвра'стiи ско'рw, <е>=гда`
начне'тъ возгара'ти;

7. <е>=да` w\трази'тъ кто` стрjьлу` w\т стрjьльца`
крjь'пкагw и=спуще'нную;

8. гд\сь крjь'пкiй посыла'етъ sла^я, и= кто` <е>='сть,
и='же w\тжене'тъ я=`;

9. и=зы'де <о>='гнь w\т гнjь'ва <е>=гw`, и= кто' <е>=сть,
и='же о<у>=гаси'тъ <е>=го`;

10. блесне'тъ мо'лнiею, и= кто` не о<у>=бои'тся; возгреми'тъ,
и= кто` не о<у>=жа'снется;

11. гд\сь воспрети'тъ, и= кто` до w=снова'нiя не сокруши'тся
w\т лица` <е>=гw`;

12. Земля` сотрясе'ся и= w=снова^нiя <е>=я`, мо'ре
волну'ется и=з\ъ глубины`, и= вw'лны <е>=гw` возмутя'тся
и= ры^бы <е>=гw` w\т лица` гд\сня и= w\т сла'вы си'лы
<е>=гw`.

13. Поне'же крjьпка` десни'ца <е>=гw`, jа='же лу'къ
напряже`: стрjь'лы <е>=гw` <о>=стры^, jа=`же w\т негw`
посыла'ются, не w=скудjь'ютъ, <е>=гда` начну'тъ посыла'тися
въ концы^ земли`.

14. Се`, посыла'ются sла^я и= не возвратя'тся, до'ндеже
прiи'дутъ на зе'млю.

15. <О>='гнь возгара'ется и= не о<у>=га'снетъ, до'ндеже
сконча'етъ w=снова^нiя земли`.

16. И='мже w='бразомъ не возвраща'ется стрjьла` по'слана
w\т си'льнагw стрjьльца`, та'кw не возвратя'тся sла^я,
jа=`же пw'слана бу'дутъ на зе'млю.

17. Го'ре мнjь`, го'ре мнjь`! кто' мя и=зба'витъ во
дни^ ты^я;

18. Нача'ло болjь'зней, и= мнw'га стена^нiя: нача'ло
гла'да, и= мнw'ги поги'б<е>ли: нача'ло бра'ней, и=
о<у>=боя'тся вла^сти: нача'ло sw'лъ, и= вострепе'щутъ
вси`.

19. Во вре'мя же то` что` сотворю`, <е>=гда` прiи'дутъ
sла^я;

20. Се`, гла'дъ и= ка'знь, и= ско'рбь и= тjьснота`,
по'слани су'ть бичи^ во и=справле'нiе:

21. и= во всjь'хъ си'хъ не w=братя'тся w\т беззако'нiй
свои'хъ, ни бi<е>'нiя па'мятствовати бу'дутъ всегда`.

22. Се`, бу'детъ <о>=би'лiе ни во что'же на земли`,
та'кw jа='кw возмня'тъ себjь` бы'ти о<у>=пра'вленъ
ми'ръ, и= тогда` возрасту'тъ sла^я на земли`, ме'чь,
гла'дъ и= вели'ко смяте'нiе.

23. W\т гла'да бо мно'зи, и=`же w=бита'ютъ на земли`,
поги'бнутъ, и= ме'чь и=згуби'тъ про'чихъ, и=`же w=ста'нутъ
w\т гла'да.

24. И= ме'ртвiи jа='кw моты^ла и=зве'ржени бу'дутъ,
и= не бу'детъ, и='же о<у>=тjь'шитъ и=`хъ: w=пустjь'етъ
бо земля`, и= гра'ди <е>=я` разоре'ни бу'дутъ.

25. Не w=ста'нется, и='же воздjь'лаетъ зе'млю и= и='же
посjь'етъ на не'й.

26. Древеса` даду'тъ плоды`, и= кто` w=б\ъи'метъ я=`;

27. гро'здiе созрjь'етъ, и= кто` пото'пчетъ <е>=`;
бу'детъ бо мjь'стъ вели'кое w=пустjь'нiе.

28. Восхо'щетъ бо человjь'къ человjь'ка ви'дjьти, и=ли`
гла'съ <е>=гw` слы'шати,

29. зане` w=ста'нутъ w\т гра'да де'сять, и= два` w\т
ни'вы, и=`же сокры'ются въ густы'хъ дубра'вахъ и= въ
разсjь'линахъ ка'менныхъ.

30. И='мже w='бразомъ w=ставля'ются въ ма'сличiихъ
и= на вся'цjьмъ дре'вjь три` и=ли` четы'ри ма^слины,

31. и=ли` jа='коже въ вiногра'дjь w=бра'нjьмъ гро'здiе
w=ставля'ются w\т тjь'хъ, и=`же прилjь'жнw вiногра'дъ
w=бира'ютъ:

32. та'кw w=ста'вятся во дне'хъ <о>='нjьхъ три` и=ли`
четы'ри w\т и=зслjь'дующихъ до'мы и='хъ мече'мъ.

33. И= w=ста'влена бу'детъ земля` пуста`, и= ни^вы
<е>=я` состарjь'ются, и= путiе` <е>=я` и= вся^ ст<е>зи`
<е>=я` те'рнiемъ зарасту'тъ, зане` не про'йдутъ человjь'цы
по ни^мъ.

34. Воспла'чутъ дjь^вы не и=му'щыя w=бру'чникwвъ, воспла'чутъ
ж<е>'ны не и=мjь'ющыя муже'й, воспла'чутъ дщ<е>'ри
и='хъ не и=мjь'ющыя по'мощи:

35. w=бру^чницы и='хъ въ бра'ни сконча'ются, и= му'жiе
и='хъ во гла'дjь и=стребя'тся.

36. Слы'шите сiя^ и= позна'йте я=`, раби` гд\сни.

37. Се`, сло'во гд\сне, прiими'те <е>=`: не вjь'руйте
богw'мъ, w= ни'хже рече` гд\сь:

38. се`, приближа'ются sла^я и= не о<у>=ме'длятъ.

39. И='мже w='бразомъ бремена'тая <е>=гда` роди'тъ
въ девя'тый мц\съ сы'на своего`, приближа'ющуся часу`
рожде'нiя <е>=я`, пре'жде часw'въ дву'хъ и=ли` трiе'хъ
бwлjь'зни w=бдержа'тъ чре'во <е>=я`, и= и=сходя'щу
младе'нцу w\т чре'ва, не закосня'тъ ни на <е>=ди'ну
черту`:

40. та'кw не о<у>=косня'тъ sла^я произы'ти на зе'млю,
и= вjь'къ возстене'тъ, и= бwлjь'зни w=бы'мутъ и=`.

41. Слы'шите сло'во, лю'дiе мои`, о<у>=гото'вайтеся
на бра'нь, и= во sлы'хъ та'кw бу'дите, jа='коже прише'льцы
земли`:

42. продая'й а='ки бjь'гаяй, а= купу'яй а='ки погубля'яй,

43. торгу'яй а='ки плода` не прiе'мляй, и= созида'яй
а='ки то'й, и='же w=бита'ти не и='мать:

44. сjь'яй, jа='кw и='же не по'жнетъ: та'кw и='же вiногра'дъ
рjь'жетъ, jа='кw не и=мы'й w=бира'ти <е>=го`:

45. и=`же посяга'ютъ, та'кw а='ки ча^дъ не сотворя'тъ:
и= и=`же не посяга'ютъ, та'кw jа='кw вдwви'цы.

46. Тогw` ра'ди, и=`же трудя'тся, вотще` трудя'тся:

47. плоды' бо и='хъ и=ноплем<е>'нницы по'жнутъ и= и=мjь^нiя
и='хъ расхи'тятъ, и= до'мы превратя'тъ и= сынw'въ и='хъ
плjьня'тъ, и='бо во плjьне'нiи и= гла'дjь родя'тъ ча^да
своя^.

48. И= и=`же ку'плю дjь'ютъ хище'нiемъ, ко'ль до'лгw
о<у>=краша'ютъ гра'ды и= до'мы своя^, и= w=держа^нiя
и= ли'ца своя^,

49. толи'кw па'че возненави'жду и=`хъ за грjьхи` и='хъ,
рече` гд\сь.

50. Jа='коже ненави'дитъ блудни'ца жену` му'дру и=
добру` sjьлw`,

51. та'кw возненави'дитъ пра'вда непра'вду, <е>=гда`
о<у>=краша'ется, и= клеве'щетъ на ню` въ лице`, <е>=гда`
прiи'детъ и='же защища'етъ и=зыску'ющаго вся'къ грjь'хъ
на земли`:

52. сегw` ра'ди не о<у>=подобля'йтеся <е>='й, ни дjьлw'мъ
<е>=я`.

53. Jа='кw <е>=ще` ма'лw, и= во'змется беззако'нiе
w\т земли`, а= пра'вда воцари'тся над\ъ ва'ми.

54. Да не глаго'летъ грjь'шникъ, jа='кw не согрjьши`,
поне'же о<у>='глiе <о>='гненное возгори'тся на главjь`
<е>=гw`, и='же глаго'летъ: не согрjьши'хъ пред\ъ гд\семъ
бг~омъ и= сла'вою <е>=гw`.

55. Се`, гд\сь вjь'сть вся^ дjьла` человjь'ч<е>ская
и= начина^нiя и='хъ, и= помышл<е>'нiя и='хъ и= сердца`
и='хъ.

56. Рече' бо: да бу'детъ земля`, и= бы'сть: да бу'детъ
не'бо, и= бы'сть.

57. И= сло'вомъ <е>=гw` sвjь'зды сотвор<е>'ны су'ть,
и= зна'етъ число` sвjь'здъ:

58. и='же и=спыту'етъ б<е>'здны и= сокрw'вища и='хъ,
и='же и=змjь'рилъ <е>='сть мо'ре и= зача'тiе <е>=гw`,

59. и='же заключи` мо'ре посредjь` во'дъ и= повjь'си
зе'млю на вода'хъ сло'вомъ свои'мъ,

60. и='же простре` не'бо jа='кw кама'ру, на вода'хъ
w=снова` <е>=`,

61. и='же положи` въ пусты'ни и=сто'чники вwдны'я и=
на верху` го'ръ <е>=зе'ра, во и=спуще'нiе рjь'къ и=з\ъ
высо'кагw ка'мене, да напая'ютъ зе'млю,

62. и='же сотвори` человjь'ка и= положи` се'рдце <е>=гw`
посредjь` тjь'ла, и= вложи` <е>=му` ду'хъ и= живо'тъ
и= ра'зумъ

63. и= дыха'нiе бг~а вседержи'теля, и='же сотвори`
вся^ и= и=спыту'етъ вся^ сокров<е>'нная въ сокрове'нныхъ
земли`:

64. то'й зна'етъ начина'нiе ва'ше, и= jа=`же мы'слите
въ сердца'хъ ва'шихъ согрjьша'юще и= хотя'ще о<у>=таи'ти
грjьхи` ва'шя.

65. Сегw` ра'ди гд\сь и=спыту'яй и=спыта` вся^ дjьла`
ва^ша и= w=бличи'тъ ва'съ всjь'хъ,

66. и= вы` посра'млени бу'дете, <е>=гда` произы'дутъ
грjьси` ва'ши пред\ъ челwвjь'ки, и= беззакw'нiя предста'нутъ,
jа=`же w=бвиня'ти бу'дутъ въ де'нь то'й.

67. Что` сотворите`, и=ли` ка'кw сокры'ете грjьхи`
ва'шя пред\ъ бг~омъ и= а='гг~лы <е>=гw`;

68. Се`, судiя` бг~ъ, бо'йтеся <е>=гw`, w=ста'нитеся
w\т грjь^хъ ва'шихъ и= забу'дите беззакw'нiя ва^ша
о<у>=же` твори'ти и=`хъ во вjь'къ, и= бг~ъ и=зведе'тъ
ва'съ и= и=зба'витъ w\т вся'кiя ско'рби.

69. Се' бо, возгара'ется <о>='гнь на ва'съ, jа=зы'цы
мно'зи, и= восхи'тятъ нjь'кiихъ w\т ва'съ и= зако'лютъ
на же'ртву i='дwлwмъ:

70. и= и=`же соизво'лятъ и=`мъ, бу'дутъ и=`мъ въ посмjь'хъ
и= въ поноше'нiе и= въ попра'нiе.

71. Бу'детъ бо мjьстw'мъ мjь'сто, и= w\т сосjь'днихъ
градw'въ воста'нутъ мно'зи на боя'щихся гд\са.

72. Бу'дутъ а='ки неи'стови, никого'же щадя'ще на расхище'нiе
и= запустjь'нiе <е>=ще` боя'щымся гд\са:

73. и='бо w=пустоша'тъ и= расхи'тятъ стяжа^нiя и='хъ
и= и=з\ъ домw'въ и='хъ и=зжену'тъ я=`.

74. Тогда` jа=ви'тся и=скуше'нiе и=збра'нныхъ мои'хъ,
jа='коже зла'то, <е>='же и=скуша'ется w\т <о>=гня`.

75. Слы'шите, возлю'бленнiи мои`, рече` гд\сь: се`,
пред\ъ ва'ми су'ть днi'е ско'рби, и= w\т си'хъ и=зба'влю
ва'съ.

76. Не бо'йтеся, ни сумнjьва'йтеся, jа='кw бг~ъ предводи'тель
ва'шъ <е>='сть.

77. И= и='же храни'тъ за'пwвjьди и= повелjь^нiя моя^,
рече` гд\сь бг~ъ, да не преwтягча'тъ ва'съ грjьси`
ва'ши, ниже` превзы'дутъ беззакw'нiя ва^ша.

78. Го'ре и=`же стисня'ются w\т грjь^хъ свои'хъ и=
покрыва'ются беззакw'нiи свои'ми:

79. и='мже w='бразомъ ни'ва стисня'ется w\т дубра'вы,
и= те'рнiемъ покрыва'ется стезя` <е>=я`, <е>='юже не
прохо'дитъ человjь'къ, и= и=сторга'ется, и= посыла'ется
на сожже'нiе <о>=гню`.

Коне'цъ кни'зjь тре'тiей <е>='здры: и='мать въ себjь`
гла'въ 16. </hip>
Hosted by uCoz