<hip>
%{!версия=9} Но'вый завjь'тъ

Гд\са на'шегw

I=и~са хр\ста`

W\т матfе'а

Ст~о'е бл~говjьствова'нiе.

Глава` 1. Зача'ло 1.

Кни'га родства` i=и~са хр\ста`, сн~а дв~дова, сн~а
а=враа'мля.

2. А=враа'мъ роди` i=саа'ка. I=саа'къ же роди` i=а'кwва.
I=а'кwвъ же роди` i=у'ду и= бра'тiю <е>=гw`.

3. I=у'да же роди` фаре'са и= за'ру w\т fама'ры. Фаре'съ
же роди` <е>=сро'ма. <Е>=сро'мъ же роди` а=ра'ма.

4. А=ра'мъ же роди` а=мiнада'ва. А=мiнада'въ же роди`
наассw'на. Наассw'нъ же роди` салмw'на.

5. Салмw'нъ же роди` воо'за w\т раха'вы. Воо'зъ же
роди` w=ви'да w\т ру'fы. W=ви'дъ же роди` i=ессе'а.

6. I=ессе'й же роди` дв~да царя`. Дв~дъ же ца'рь роди`
соломw'на w\т о<у>=рi'ины.

7. Соломw'нъ же роди` ровоа'ма. Ровоа'мъ же роди` а=вi'ю.
А=вi'а же роди` а='су.

8. А='са же роди` i=wсафа'та. I=wсафа'тъ же роди` i=wра'ма.
I=wра'мъ же роди` <о>=зi'ю.

9. <О>=зi'а же роди` i=wаfа'ма. I=wаfа'мъ же роди`
а=ха'за. А=ха'зъ же роди` <е>=зекi'ю.

10. <Е>=зекi'а же роди` манассi'ю. Манассi'а же роди`
а=мw'на. А=мw'нъ же роди` i=wсi'ю.

11. I=wсi'а же роди` i=ехо'нiю и= бра'тiю <е>=гw`,
въ преселе'нiе вавv"лw'нское {Ст. 11 въ нjь'кiихъ гре'ч.:
i=wсi'а же роди` i=wакi'ма и= бра'тiю <е>=гw`. I=wакi'мъ
же роди` i=ехо'нiю въ преселе'нiе вавv"лw'нское.}.

12. По преселе'нiи же вавv"лw'нстjьмъ, i=ехо'нiа роди`
салаfi'иля. Салаfi'иль же роди` зорова'веля.

13. Зорова'вель же роди` а=вiу'да. А=вiу'дъ же роди`
<е>=лiакi'ма. <Е>=лiакi'мъ же роди` а=зw'ра.

14. А=зw'ръ же роди` садw'ка. Садw'къ же роди` а=хi'ма.
А=хi'мъ же роди` <е>=лiу'да.

15. <Е>=лiу'дъ же роди` <е>=леаза'ра. <Е>=леаза'ръ же
роди` матfа'на. Матfа'нъ же роди` i=а'кwва.

16. I=а'кwвъ же роди` i=w'сифа, му'жа мр~i'ина, и=з\ъ
нея'же роди'ся i=и~съ, глаго'лемый хр\сто'съ.

17. Всjь'хъ же родw'въ w\т а=враа'ма до дв~да ро'дове
четырена'десяте: и= w\т дв~да до преселе'нiя вавv"лw'нскагw
ро'дове четырена'десяте: и= w\т преселе'нiя вавv"лw'нскагw
до хр\ста` ро'дове четырена'десяте.

18. (За\ч 2.) I=и~съ хр\сто'во рж\ство` си'це бjь`:
w=бруче'ннjьй бо бы'вши мт~ри <е>=гw` мр~i'и i=w'сифови,
пре'жде да'же не сни'тися и='ма, w=брjь'теся и=му'щи
во чре'вjь w\т дх~а ст~а.

19. I=w'сифъ же му'жъ <е>=я`, прв\днъ сы'й и= не хотя`
<е>=я` w=бличи'ти, восхотjь` та'й пусти'ти ю=`.

20. Сiя^ же <е>=му` помы'слившу, се`, а='гг~лъ гд\сень
во снjь` jа=ви'ся <е>=му`, глаго'ля: i=w'сифе, сы'не
дв~довъ, не о<у>=бо'йся прiя'ти мр~iа'мъ жены` твоея`:
ро'ждшеебося въ не'й, w\т дх~а <е>='сть ст~а:

21. роди'тъ же сн~а, и= нарече'ши и='мя <е>=му` i=и~съ:
то'й бо сп~се'тъ лю'ди своя^ w\т грjь^хъ и='хъ.

22. Сiе' же все` бы'сть, да сбу'дется рече'нное w\т
гд\са пр\оро'комъ, глаго'лющимъ:

23. се`, дв~а во чре'вjь прiи'метъ и= роди'тъ сн~а,
и= нареку'тъ и='мя <е>=му` <е>=мману'илъ, <е>='же <е>='сть
сказа'емо: съ на'ми бг~ъ.

24. Воста'въ же i=w'сифъ w\т сна`, сотвори` jа='коже
повелjь` <е>=му` а='гг~лъ гд\сень, и= прiя'тъ жену`
свою`,

25. и= не зна'яше <е>=я`, до'ндеже роди` сн~а своего`
пе'рвенца, и= нарече` и='мя <е>=му` i=и~съ.

Глава` 2. Зача'ло 3.

I=и~су же ро'ждшуся въ виfлее'мjь i=уде'йстjьмъ во
дни^ и='рwда царя`, се`, волсви` w\т востw'къ прiидо'ша
во i=ер\сли'мъ, глаго'люще:

2. гдjь` <е>='сть рожде'йся цр~ь i=уде'йскiй; ви'дjьхомъ
бо sвjьзду` <е>=гw` на восто'цjь и= прiидо'хомъ поклони'тися
<е>=му`.

3. Слы'шавъ же и='рwдъ ца'рь смути'ся, и= ве'сь i=ер\сли'мъ
съ ни'мъ.

4. И= собра'въ вся^ первосвяще'нники и= кни'жники людскi^я,
вопроша'ше w\т ни'хъ: гдjь` хр\сто'съ ражда'ется;

5. <О>=ни' же реко'ша <е>=му`: въ виfлее'мjь i=уде'йстjьмъ,
та'кw бо пи'сано <е>='сть пр\оро'комъ:

6. и= ты`, виfлее'ме, земле` i=у'дова, ничи'мже ме'ньши
<е>=си` во влады'кахъ i=у'довыхъ: и=з\ъ теб<е>' бо
и=зы'детъ во'ждь, и='же о<у>=пасе'тъ лю'ди моя^ i=и~ля.

7. Тогда` и='рwдъ та'й призва` волхвы`, и= и=спы'товаше
w\т ни'хъ вре'мя jа='вльшiяся sвjьзды`,

8. и= посла'въ и=`хъ въ виfлее'мъ, рече`: ше'дше и=спыта'йте
и=звjь'стнw w= <о>=троча'ти: <е>=гда' же w=бря'щете,
возвjьсти'те ми`, jа='кw да и= а='зъ ше'дъ поклоню'ся
<е>=му`.

9. <О>=ни' же послу'шавше царя`, и=до'ша. И= се`, sвjьзда`,
ю='же ви'дjьша на восто'цjь, и=дя'ше пред\ъ ни'ми,
до'ндеже прише'дши ста` верху`, и=дjь'же бjь` <о>=троча`.

10. Ви'дjьвше же sвjьзду`, возра'довашася ра'достiю
ве'лiею sjьлw`,

11. и= прише'дше въ хра'мину, ви'дjьша <о>=троча` съ
мр~i'ею мт~рiю <е>=гw`, и= па'дше поклони'шася <е>=му`:
и= w\тве'рзше сокрw'вища своя^, принесо'ша <е>=му`
да'ры, зла'то и= лiва'нъ и= смv'рну.

12. И= вjь'сть прiе'мше во снjь` не возврати'тися ко
и='рwду, и=ны'мъ путе'мъ w\тидо'ша во страну` свою`.

13. (За\ч 4.) W\тше'дшымъ же и=`мъ, се`, а='гг~лъ гд\сень
во снjь` jа=ви'ся i=w'сифу, глаго'ля: воста'въ поими`
<о>=троча` и= мт~рь <е>=гw`, и= бjьжи` во <е>=гv'петъ,
и= бу'ди та'мw, до'ндеже реку' ти: хо'щетъ бо и='рwдъ
и=ска'ти <о>=троча'те, да погуби'тъ <е>=`.

14. <О>='нъ же воста'въ, поя'тъ <о>=троча` и= мт~рь
<е>=гw` но'щiю, и= w\ти'де во <е>=гv'петъ,

15. и= бjь` та'мw до о<у>=ме'ртвiя и='рwдова: да сбу'дется
рече'нное w\т гд\са пр\оро'комъ, глаго'лющимъ: w\т
<е>=гv'пта воззва'хъ сн~а моего`.

16. Тогда` и='рwдъ ви'дjьвъ, jа='кw пору'ганъ бы'сть
w\т волхвw'въ, разгнjь'вася sjьлw` и= посла'въ и=зби`
вся^ дjь'ти су'щыя въ виfлее'мjь и= во всjь'хъ предjь'лjьхъ
<е>=гw`, w\т двою` лjь^ту и= нижа'йше, по вре'мени,
<е>='же и=звjь'стнw и=спыта` w\т волхвw'въ.

17. Тогда` сбы'стся рече'нное i=еремi'емъ пр\оро'комъ,
глаго'лющимъ:

18. гла'съ въ ра'мjь слы'шанъ бы'сть, пла'чь и= рыда'нiе
и= во'пль мно'гъ: рахи'ль пла'чущися ча^дъ свои'хъ,
и= не хотя'ше о<у>=тjь'шитися, jа='кw не су'ть.

19. О<у>=ме'ршу же и='рwду, се`, а='гг~лъ гд\сень во
снjь` jа=ви'ся i=w'сифу во <е>=гv'птjь,

20. глаго'ля: воста'въ поими` <о>=троча` и= мт~рь <е>=гw`
и= и=ди` въ зе'млю i=и~леву, и=зомро'ша бо и='щущiи
дш~и` <о>=троча'те.

21. <О>='нъ же воста'въ, поя'тъ <о>=троча` и= мт~рь
<е>=гw` и= прiи'де въ зе'млю i=и~леву.

22. Слы'шавъ же, jа='кw а=рхела'й ца'рствуетъ во i=уде'и
вмjь'стw и='рwда <о>=тца` своегw`, о<у>=боя'ся та'мw
и=ти`: вjь'сть же прiе'мь во снjь`, w\ти'де въ предjь'лы
галiл<е>'йскiя

23. и= прише'дъ всели'ся во гра'дjь нарица'емjьмъ назаре'тъ:
jа='кw да сбу'дется рече'нное пр\орw'ки, jа='кw назwре'й
нарече'тся.

Глава` 3. Зача'ло 5.

Во дни^ же w='ны прiи'де i=wа'ннъ кр\сти'тель, проповjь'дая
въ пусты'ни i=уде'йстjьй

2. и= глаго'ля: пока'йтеся, прибли'жибося цр\ствiе
нб\сное.

3. Се'й бо <е>='сть рече'нный и=са'iемъ пр\оро'комъ,
глаго'лющимъ: гла'съ вопiю'щагw въ пусты'ни: о<у>=гото'вайте
пу'ть гд\сень, пра^вы твори'те ст<е>зи` <е>=гw`.

4. Са'мъ же i=wа'ннъ и=мя'ше ри'зу свою` w\т вла^съ
вельблу^ждь и= по'ясъ о<у>=сме'нъ w= чре'слjьхъ свои'хъ:
снjь'дь же <е>=гw` бjь` пру'жiе и= ме'дъ ди'вiй.

5. Тогда` и=схожда'ше къ нему` i=ер\сли'ма, и= вся`
i=уде'а, и= вся` страна` i=<о>рда'нская,

6. и= креща'хуся во i=<о>рда'нjь w\т негw`, и=сповjь'дающе
грjьхи` своя^.

7. Ви'дjьвъ же (i=wа'ннъ) мнw'ги фарiс<е>'и и= саддук<е>'и
гряду'щыя на креще'нiе <е>=гw`, рече` и=`мъ: рожд<е>'нiя
<е>=хi'днwва, кто` сказа` ва'мъ бjьжа'ти w\т бу'дущагw
гнjь'ва;

8. сотвори'те о<у>=`бо пло'дъ досто'инъ покая'нiя,

9. и= не начина'йте глаго'лати въ себjь`: <о>=тца`
и='мамы а=враа'ма: глаго'лю бо ва'мъ, jа='кw мо'жетъ
бг~ъ w\т ка'менiя сегw` воздви'гнути ча^да а=враа'му:

10. о<у>=же' бо и= сjьки'ра при ко'рени дре'ва лежи'тъ:
вся'ко о<у>=`бо дре'во, <е>='же не твори'тъ плода`
добра`, посjька'емо быва'етъ и= во <о>='гнь вмета'емо:

11. а='зъ о<у>='бw креща'ю вы` водо'ю въ покая'нiе:
гряды'й же по мнjь` крjь'плiй мен<е>` <е>='сть, <е>=му'же
нjь'смь досто'инъ сапоги` понести`: то'й вы` кр\сти'тъ
дх~омъ ст~ы'мъ и= <о>=гне'мъ:

12. <е>=му'же лопа'та въ руцjь` <е>=гw`, и= w=треби'тъ
гумно` свое`, и= собере'тъ пшени'цу свою` въ жи'тницу,
пле'вы же сожже'тъ <о>=гне'мъ негаса'ющимъ.

13. (За\ч 6.) Тогда` прихо'дитъ i=и~съ w\т галiле'и
на i=<о>рда'нъ ко i=wа'нну кр\сти'тися w\т негw`.

14. I=wа'ннъ же возбраня'ше <е>=му`, глаго'ля: а='зъ
тре'бую тобо'ю кр\сти'тися, и= ты' ли гряде'ши ко мнjь`;

15. W\твjьща'въ же i=и~съ рече` къ нему`: w=ста'ви
нн~jь: та'кw бо подоба'етъ на'мъ и=спо'лнити вся'ку
пра'вду. Тогда` w=ста'ви <е>=го`.

16. И= кр\сти'вся i=и~съ взы'де а='бiе w\т воды`: и=
се`, w\тверзо'шася <е>=му` небеса`, и= ви'дjь дх~а
бж~iя сходя'ща jа='кw го'лубя и= гряду'ща на него`.

17. И= се`, гла'съ съ небесе` гл~я: се'й <е>='сть сн~ъ
мо'й возлю'бленный, w= не'мже бл~говоли'хъ.

Глава` 4. Зача'ло 7.

Тогда` i=и~съ возведе'нъ бы'сть дх~омъ въ пусты'ню
и=скуси'тися w\т дiа'вола,

2. и= пости'вся днi'й четы'редесять и= но'щiй четы'редесять,
послjьди` взалка`.

3. И= присту'пль къ нему` и=скуси'тель рече`: а='ще
сн~ъ <е>=си` бж~iй, рцы`, да ка'менiе сiе` хлjь'бы
бу'дутъ.

4. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече`: пи'сано <е>='сть:
не w= хлjь'бjь <е>=ди'нjьмъ жи'въ бу'детъ человjь'къ,
но w= вся'цjьмъ гл~го'лjь и=сходя'щемъ и=зо о<у>='стъ
бж~iихъ.

5. Тогда` поя'тъ <е>=го` дiа'волъ во ст~ы'й гра'дъ,
и= поста'ви <е>=го` на крилjь` церко'внjьмъ,

6. и= глаго'ла <е>=му`: а='ще сн~ъ <е>=си` бж~iй, ве'рзися
ни'зу: пи'сано бо <е>='сть, jа='кw а='гг~лwмъ свои^мъ
заповjь'сть w= тебjь` (сохрани'ти тя`), и= на рука'хъ
во'змутъ тя`, да не когда` преткне'ши w= ка'мень но'гу
твою`.

7. Рече' (же) <е>=му` i=и~съ: па'ки пи'сано <е>='сть:
не и=ску'сиши гд\са бг~а твоегw`.

8. Па'ки поя'тъ <е>=го` дiа'волъ на гору` высоку` sjьлw`,
и= показа` <е>=му` вся^ ца^рствiя мi'ра и= сла'ву и='хъ,

9. и= глаго'ла <е>=му`: сiя^ вся^ тебjь` да'мъ, а='ще
па'дъ поклони'шимися.

10. Тогда` гл~а <е>=му` i=и~съ: и=ди` за мно'ю, сатано`:
пи'сано бо <е>='сть: гд\су бг~у твоему` поклони'шися
и= тому` <е>=ди'ному послу'жиши.

11. Тогда` w=ста'ви <е>=го` дiа'волъ, и= се`, а='гг~ли
приступи'ша и= служа'ху <е>=му`.

12. (За\ч 8.) Слы'шавъ же i=и~съ, jа='кw i=wа'ннъ пре'данъ
бы'сть, w\ти'де въ галiле'ю,

13. и= w=ста'вль назаре'тъ, прише'дъ всели'ся въ капернау'мъ
въ помо'рiе, въ предjь'лjьхъ завулw'нихъ и= нефfалi'млихъ:

14. да сбу'дется рече'нное и=са'iемъ пр\оро'комъ, глаго'лющимъ:

15. земля` завулw'ня и= земля` нефfалi'мля, пу'ть мо'ря
w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на, галiле'а jа=зы^къ,

16. лю'дiе седя'щiи во тьмjь` ви'дjьша свjь'тъ ве'лiй,
и= сjьдя'щымъ въ странjь` и= сjь'ни сме'ртнjьй, свjь'тъ
возсiя` и=`мъ.

17. W\тто'лjь нача'тъ i=и~съ проповjь'дати и= гл~ати:
пока'йтеся, прибли'жися бо цр\ство нб\сное.

18. (За\ч 9.) Ходя' же при мо'ри галiле'йстjьмъ, ви'дjь
два` бра^та, сi'мwна глаго'лемаго петра`, и= а=ндре'а
бра'та <е>=гw`, вмета^юща мр<е>'жи въ мо'ре, бjь'ста
бо ры^баря:

19. и= гл~а и='ма: гряди'та по мнjь`, и= сотворю` вы`
ловца^ человjь'кwмъ.

20. W='на же а='бiе w=ста^вльша мр<е>'жи, по не'мъ
и=до'ста.

21. И= преше'дъ w\тту'ду, ви'дjь и='на два` бра^та,
i=а'кwва зеведе'ева, и= i=wа'нна бра'та <е>=гw`, въ
корабли` съ зеведе'омъ <о>=тце'мъ <е>=ю`, завязу^юща
мр<е>'жи своя^, и= воззва` я=`.

22. W='на же а='бiе w=ста^вльша кора'бль и= <о>=тца`
своего`, по не'мъ и=до'ста.

23. И= прохожда'ше всю` галiле'ю i=и~съ, о<у>=чя` на
со'нмищихъ и='хъ и= проповjь'дая <е>=v\глiе цр\ствiя,
и=сцjьля'я вся'къ неду'гъ и= вся'ку jа='зю въ лю'дехъ.

24. И= и=зы'де слу'хъ <е>=гw` по все'й сv"рi'и: и=
приведо'ша къ нему` вся^ боля'щыя, разли'чными неду^ги
и= страстьми` w=держи^мы, и= бjь^сны, и= мjь^сячныя,
и= разсла'бл<е>нныя (жи'лами): и= и=сцjьли` и=`хъ.

25. (За\ч 10.) И= по не'мъ и=до'ша наро'ди мно'зи w\т
галiле'и и= десяти` гра^дъ, и= w\т i=ер\сли'ма и= i=уде'и,
и= со <о>='нагw по'лу i=<о>рда'на.

Глава` 5.

О<у>=зрjь'въ же наро'ды, взы'де на гору`: и= сjь'дшу
<е>=му`, приступи'ша къ нему` о<у>=чн~цы` <е>=гw`.

2. И= w\тве'рзъ о<у>=ста` своя^, о<у>=ча'ше и=`хъ,
гл~я:

3. бл~же'ни ни'щiи ду'хомъ: jа='кw тjь'хъ <е>='сть
цр\ствiе нб\сное.

4. Бл~же'ни пла'чущiи: jа='кw тi'и о<у>=тjь'шатся.

5. Бл~же'ни кро'тцыи: jа='кw тi'и наслjь'дятъ зе'млю.

6. Бл~же'ни а='лчущiи и= жа'ждущiи пра'вды: jа='кw
тi'и насы'тятся.

7. Бл~же'ни мл\стивiи: jа='кw тi'и поми'ловани бу'дутъ.

8. Бл~же'ни чт\сiи ср\дцемъ: jа='кw тi'и бг~а о<у>='зрятъ.

9. Бл~же'ни миротво'рцы: jа='кw тi'и сн~ове бж~iи нареку'тся.

10. Бл~же'ни и=згна'ни пра'вды ра'ди: jа='кw тjь'хъ
<е>='сть цр\ствiе нб\сное.

11. Бл~же'ни <е>=сте`, <е>=гда` поно'сятъ ва'мъ, и=
и=ждену'тъ, и= реку'тъ вся'къ sо'лъ глаго'лъ на вы`
лжу'ще, мен<е>` ра'ди:

12. ра'дуйтеся и= весели'теся, jа='кw мзда` ва'ша мно'га
на нб~сjь'хъ: та'кw бо и=згна'ша пр\оро'ки, и=`же (бjь'ша)
пре'жде ва'съ.

13. Вы` <е>=сте` со'ль земли`: а='ще же со'ль w=буя'етъ,
чи'мъ w=соли'тся; ни во что'же бу'детъ ктому`, то'чiю
да и=зсы'пана бу'детъ во'нъ и= попира'ема человjь^ки.

14. (За\ч 11.) Вы` <е>=сте` свjь'тъ мi'ра: не мо'жетъ
гра'дъ о<у>=кры'тися верху` горы` стоя`:

15. ниже` вжига'ютъ свjьти'льника и= поставля'ютъ <е>=го`
под\ъ спу'домъ, но на свjь'щницjь, и= свjь'титъ всjь^мъ,
и=`же въ хра'минjь (су'ть).

16. Та'кw да просвjьти'тся свjь'тъ ва'шъ пред\ъ человjь^ки,
jа='кw да ви'дятъ ва^ша дw'брая дjьла` и= просла'вятъ
<о>=ц~а` ва'шего, и='же на нб~сjь'хъ.

17. (Да) не мни'те, jа='кw прiидо'хъ разори'ти зако'нъ,
и=ли` пр\оро'ки: не прiидо'хъ разори'ти, но и=спо'лнити.

18. А=ми'нь бо гл~ю ва'мъ: до'ндеже пре'йдетъ не'бо
и= земля`, i=w'та <е>=ди'на, и=ли` <е>=ди'на черта`
не пре'йдетъ w\т зако'на, до'ндеже вся^ бу'дутъ.

19. И='же а='ще разори'тъ <е>=ди'ну за'повjьдiй си'хъ
ма'лыхъ и= научи'тъ та'кw человjь'ки, мнi'й нарече'тся
въ цр\ствiи нб\снjьмъ: а= и='же сотвори'тъ и= научи'тъ,
се'й ве'лiй нарече'тся въ цр\ствiи нб\снjьмъ.

20. (За\ч 12.) Гл~ю бо ва'мъ, jа='кw а='ще не и=збу'детъ
пра'вда ва'ша па'че кни^жникъ и= фарiс<е>'й, не вни'дете
въ цр\ствiе нб\сное.

21. Слы'шасте, jа='кw рече'но бы'сть др<е>'внимъ: не
о<у>=бiе'ши: и='же (бо) а='ще о<у>=бiе'тъ, пови'ненъ
<е>='сть суду`.

22. А='зъ же гл~ю ва'мъ, jа='кw вся'къ гнjь'ваяйся
на бра'та своего` всу'е пови'ненъ <е>='сть суду`: и='же
бо а='ще рече'тъ бра'ту своему`: рака`, пови'ненъ <е>='сть
со'нмищу: а= и='же рече'тъ: о<у>=ро'де, пови'ненъ <е>='сть
гее'ннjь <о>='гненнjьй.

23. А='ще о<у>=`бо принесе'ши да'ръ тво'й ко <о>=лтарю`
и= ту` помяне'ши, jа='кw бра'тъ тво'й и='мать нjь'что
на тя`:

24. w=ста'ви ту` да'ръ тво'й пред\ъ <о>=лтаре'мъ и=
ше'дъ пре'жде смири'ся съ бра'томъ твои'мъ, и= тогда`
прише'дъ принеси` да'ръ тво'й.

25. Бу'ди о<у>=вjьщава'яся съ сопе'рникомъ твои'мъ
ско'рw, до'ндеже <е>=си` на пути` съ ни'мъ, да не преда'стъ
тебе` сопе'рникъ судiи`, и= судiя` тя` преда'стъ слузjь`,
и= въ темни'цу вве'рженъ бу'деши:

26. а=ми'нь гл~ю тебjь`: не и=зы'деши w\тту'ду, до'ндеже
возда'си послjь'днiй кодра'нтъ.

27. (За\ч 13.) Слы'шасте, jа='кw рече'но бы'сть др<е>'внимъ:
не прелюбы` сотвори'ши.

28. А='зъ же гл~ю ва'мъ, jа='кw вся'къ, и='же воззри'тъ
на жену` ко <е>='же вожделjь'ти <е>=я`, о<у>=же` любодjь'йствова
съ не'ю въ се'рдцы свое'мъ:

29. а='ще же <о>='ко твое` десно'е соблажня'етъ тя`,
и=зми` <е>=` и= ве'рзи w\т себ<е>`: о<у>='не бо ти`
<е>='сть, да поги'бнетъ <е>=ди'нъ w\т о<у>='дъ твои'хъ,
а= не все` тjь'ло твое` вве'ржено бу'детъ въ гее'нну
(<о>='гненную):

30. и= а='ще десна'я твоя` рука` соблажня'етъ тя`,
о<у>=сjьцы` ю=` и= ве'рзи w\т себ<е>`: о<у>='не бо
ти` <е>='сть, да поги'бнетъ <е>=ди'нъ w\т о<у>='дъ
твои'хъ, а= не все` тjь'ло твое` вве'ржено бу'детъ
въ гее'нну.

31. Рече'но же бы'сть, jа='кw и='же а='ще пу'ститъ
жену` свою`, да да'стъ <е>='й кни'гу распу'стную.

32. А='зъ же гл~ю ва'мъ, jа='кw вся'къ w\тпуща'яй жену`
свою`, ра'звjь словесе` любодjь'йнагw, твори'тъ ю=`
прелюбодjь'йствовати: и= и='же пущени'цу по'йметъ,
прелюбодjь'йствуетъ.

33. (За\ч 14.) Па'ки слы'шасте, jа='кw рече'но бы'сть
др<е>'внимъ: не во лжу` клене'шися, возда'си же гд\севи
кля^твы твоя^.

34. А='зъ же гл~ю ва'мъ не кля'тися вся'кw: ни нб~омъ,
jа='кw пр\сто'лъ <е>='сть бж~iй:

35. ни земле'ю, jа='кw подно'жiе <е>='сть нога'ма <е>=гw`:
ни i=ер\сли'момъ, jа='кw гра'дъ <е>='сть вели'кагw
цр~я`:

36. ниже` главо'ю твое'ю клени'ся, jа='кw не мо'жеши
вла'са <е>=ди'нагw бjь'ла и=ли` че'рна сотвори'ти:

37. бу'ди же сло'во ва'ше: <е>='й, <е>='й: ни`, ни`:
ли'шше же сею` w\т непрiя'зни <е>='сть.

38. Слы'шасте, jа='кw рече'но бы'сть: <о>='ко за <о>='ко,
и= зу'бъ за зу'бъ.

39. А='зъ же гл~ю ва'мъ не проти'витися sлу`: но а='ще
тя` кто` о<у>=да'ритъ въ десну'ю твою` лани'ту, w=брати`
<е>=му` и= другу'ю:

40. и= хотя'щему суди'тися съ тобо'ю и= ри'зу твою`
взя'ти, w\тпусти` <е>=му` и= срачи'цу:

41. и= а='ще кто` тя` по'йметъ по си'лjь по'прище <е>=ди'но,
и=ди` съ ни'мъ два`.

42. (За\ч 15.) Прося'щему о<у>= теб<е>` да'й, и= хотя'щаго
w\т теб<е>` зая'ти не w\тврати`.

43. Слы'шасте, jа='кw рече'но <е>='сть: возлю'биши
и='скренняго твоего` и= возненави'диши врага` твоего`.

44. А='зъ же гл~ю ва'мъ: люби'те враги` ва'шя, благослови'те
клену'щыя вы`, добро` твори'те ненави'дящымъ ва'съ,
и= моли'теся за творя'щихъ ва'мъ напа'сть и= и=згоня'щыя
вы`,

45. jа='кw да бу'дете сн~ове <о>=ц~а` ва'шегw, и='же
<е>='сть на нб~сjь'хъ: jа='кw со'лнце свое` сiя'етъ
на sлы^я и= бл~гi^я и= дожди'тъ на прв\дныя и= на непра'в<е>дныя.

46. А='ще бо лю'бите лю'бящихъ ва'съ, ку'ю мзду` и='мате;
не и= мытари^ ли то'жде творя'тъ;

47. И= а='ще цjьлу'ете дру'ги ва'шя то'кмw, что` ли'шше
творите`; не и= jа=зы^чницы ли та'кожде творя'тъ;

48. Бу'дите о<у>=`бо вы` соверше'ни, jа='коже <о>=ц~ъ
ва'шъ нб\сный соверше'нъ <е>='сть.

Глава` 6. Зача'ло 16.

Внемли'те ми'лостыни ва'шея не твори'ти пред\ъ человjь^ки,
да ви'дими бу'дете и='ми: а='ще ли же ни`, мзды` не
и='мате w\т <о>=ц~а` ва'шегw, и='же <е>='сть на нб~сjь'хъ.

2. <Е>=гда` о<у>=`бо твори'ши ми'лостыню, не воструби`
пред\ъ собо'ю, jа='коже лицемjь'ри творя'тъ въ со'нмищихъ
и= въ сто'гнахъ, jа='кw да просла'вятся w\т человjь^къ.
А=ми'нь гл~ю ва'мъ, воспрiе'млютъ мзду` свою`.

3. Тебjь' же творя'щу ми'лостыню, да не о<у>=вjь'сть
шу'йца твоя`, что` твори'тъ десни'ца твоя`,

4. jа='кw да бу'детъ ми'лостыня твоя` въ та'йнjь: и=
<о>=ц~ъ тво'й, ви'дяй въ та'йнjь, то'й возда'стъ тебjь`
jа='вjь.

5. И= <е>=гда` мо'лишися, не бу'ди jа='коже лицемjь'ри,
jа='кw лю'бятъ въ со'нмищихъ и= въ сто'гнахъ путi'й
стоя'ще моли'тися, jа='кw да jа=вя'тся человjь'кwмъ.
А=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw воспрiе'млютъ мзду` свою`.

6. Ты' же, <е>=гда` мо'лишися, вни'ди въ клjь'ть твою`,
и= затвори'въ дв<е>'ри твоя^, помоли'ся <о>=ц~у` твоему`,
и='же въ та'йнjь: и= <о>=ц~ъ тво'й, ви'дяй въ та'йнjь,
возда'стъ тебjь` jа='вjь.

7. Моля'щеся же не ли'шше глаго'лите, jа='коже jа=зы^чницы:
мня'тъ бо, jа='кw во многоглаго'ланiи свое'мъ о<у>=слы'шани
бу'дутъ:

8. не подо'битеся о<у>=`бо и=`мъ: вjь'сть бо <о>=ц~ъ
ва'шъ, и='хже тре'буете, пре'жде проше'нiя ва'шегw.

9. Си'це о<у>=`бо моли'теся вы`: <о>='ч~е на'шъ, и='же
<е>=си` на нб~сjь'хъ, да ст~и'тся и='мя твое`:

10. да прiи'детъ цр\ствiе твое`: да бу'детъ во'ля твоя`,
jа='кw на нб~си`, и= на земли`:

11. хлjь'бъ на'шъ насу'щный да'ждь на'мъ дне'сь:

12. и= w=ста'ви на'мъ до'лги на'шя, jа='кw и= мы` w=ставля'емъ
должникw'мъ на'шымъ:

13. и= не введи` на'съ въ напа'сть, но и=зба'ви на'съ
w\т лука'вагw: jа='кw твое` <е>='сть цр\ствiе и= си'ла
и= сла'ва во вjь'ки. А=ми'нь.

14. (За\ч 17.) А='ще бо w\тпуща'ете человjь'кwмъ согрjьш<е>'нiя
и='хъ, w\тпу'ститъ и= ва'мъ <о>=ц~ъ ва'шъ нб\сный:

15. а='ще ли не w\тпуща'ете человjь'кwмъ согрjьш<е>'нiя
и='хъ, ни <о>=ц~ъ ва'шъ w\тпу'ститъ ва'мъ согрjьше'нiй
ва'шихъ.

16. <Е>=гда' же постите'ся, не бу'дите jа='коже лицемjь'ри
сjь'тующе: помрача'ютъ бо ли'ца своя^, jа='кw да jа=вя'тся
человjь'кwмъ постя'щеся. А=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw
воспрiе'млютъ мзду` свою`.

17. Ты' же постя'ся пома'жи главу` твою`, и= лице`
твое` о<у>=мы'й,

18. jа='кw да не jа=ви'шися человjь'кwмъ постя'ся,
но <о>=ц~у` твоему`, и='же въ та'йнjь: и= <о>=ц~ъ тво'й,
ви'дяй въ та'йнjь, возда'стъ тебjь` jа='вjь.

19. Не скрыва'йте себjь` сокро'вищъ на земли`, и=дjь'же
че'рвь и= тля` тли'тъ, и= и=дjь'же та'тiе подко'пываютъ
и= кра'дутъ:

20. скрыва'йте же себjь` сокро'вище на нб~си`, и=дjь'же
ни че'рвь, ни тля` тли'тъ, и= и=дjь'же та'тiе не подко'пываютъ,
ни кра'дутъ:

21. и=дjь'же бо <е>='сть сокро'вище ва'ше, ту` бу'детъ
и= се'рдце ва'ше.

22. (За\ч 18.) Свjьти'льникъ тjь'лу <е>='сть <о>='ко.
А='ще о<у>=`бо бу'детъ <о>='ко твое` про'сто, все`
тjь'ло твое` свjь'тло бу'детъ:

23. а='ще ли <о>='ко твое` лука'во бу'детъ, все` тjь'ло
твое` те'мно бу'детъ. А='ще о<у>=`бо свjь'тъ, и='же
въ тебjь`, тьма` <е>='сть, то` тьма` кольми`;

24. Никто'же мо'жетъ двjьма` господи'нома рабо'тати:
лю'бо <е>=ди'наго возлю'битъ, а= друга'го возненави'дитъ:
и=ли` <е>=ди'нагw держи'тся, w= друзjь'мъ же неради'ти
на'чнетъ. Не мо'жете бг~у рабо'тати и= мамw'нjь.

25. Сегw` ра'ди гл~ю ва'мъ: не пецы'теся душе'ю ва'шею,
что` jа='сте, и=ли` что` пiе'те: ни тjь'ломъ ва'шимъ,
во что` w=блече'теся. Не душа' ли бо'льши <е>='сть
пи'щи, и= тjь'ло <о>=де'жди;

26. Воззри'те на пти^цы неб<е>'сныя, jа='кw не сjь'ютъ,
ни жну'тъ, ни собира'ютъ въ жи^тницы, и= <о>=ц~ъ ва'шъ
нб\сный пита'етъ и=`хъ. Не вы' ли па'че лу'чши и='хъ
<е>=сте`;

27. Кто' же w\т ва'съ пекi'йся мо'жетъ приложи'ти во'зрасту
своему` ла'коть <е>=ди'нъ;

28. И= w= <о>=де'жди что` пече'теся; Смотри'те крi^нъ
се'льныхъ, ка'кw расту'тъ: не тружда'ются, ни пряду'тъ:

29. гл~ю же ва'мъ, jа='кw ни соломw'нъ во все'й сла'вjь
свое'й w=блече'ся, jа='кw <е>=ди'нъ w\т си'хъ:

30. а='ще же сjь'но се'льное, дне'сь су'ще и= о<у>='трjь
въ пе'щь вмета'емо, бг~ъ та'кw w=дjьва'етъ, не мно'гw
ли па'че ва'съ, маловjь'ри;

31. (За\ч 19.) Не пецы'теся о<у>='бw, глаго'люще: что`
jа='мы, и=ли` что` пiе'мъ, и=ли` чи'мъ w=де'ждемся;

32. Всjь'хъ бо си'хъ jа=зы'цы и='щутъ: вjь'сть бо <о>=ц~ъ
ва'шъ нб\сный, jа='кw тре'буете си'хъ всjь'хъ.

33. И=щи'те же пре'жде цр\ствiя бж~iя и= пра'вды <е>=гw`,
и= сiя^ вся^ приложа'тся ва'мъ.

34. Не пецы'теся о<у>=`бо на о<у>='трей, о<у>='треннiй
бо собо'ю пече'тся: довлjь'етъ дне'ви sло'ба {попече'нiе}
<е>=гw`.

Глава` 7. Зача'ло 20.

Не суди'те, да не суди'ми бу'дете:

2. и='мже бо судо'мъ су'дите, су'дятъ ва'мъ: и= въ
ню'же мjь'ру мjь'рите, возмjь'рится ва'мъ.

3. Что' же ви'диши суче'цъ, и='же во <о>='цjь бра'та
твоегw`, бервна' же, <е>='же <е>='сть во <о>='цjь твое'мъ,
не чу'еши;

4. И=ли` ка'кw рече'ши бра'ту твоему`: w=ста'ви, да
и=зму` суче'цъ и=з\ъ <о>=чесе` твоегw`: и= се`, бервно`
во <о>='цjь твое'мъ;

5. Лицемjь'ре, и=зми` пе'рвjье бервно` и=з\ъ <о>=чесе`
твоегw`, и= тогда` о<у>='зриши и=з\ъя'ти суче'цъ и=з\ъ
<о>=чесе` бра'та твоегw`.

6. Не дади'те ст~а^я псw'мъ, ни помета'йте би'с<е>ръ
ва'шихъ пред\ъ свинiя'ми, да не поперу'тъ и=`хъ нога'ми
свои'ми и= вра'щшеся расто'ргнутъ вы`.

7. (За\ч.) Проси'те, и= да'стся ва'мъ: и=щи'те, и=
w=бря'щете: толцы'те, и= w\тве'рзется ва'мъ:

8. вся'къ бо прося'й прiе'млетъ, и= и=щя'й w=брjьта'етъ,
и= толку'щему w\тве'рзется.

9. И=ли` кто` <е>='сть w\т ва'съ человjь'къ, <е>=го'же
а='ще воспро'ситъ сы'нъ <е>=гw` хлjь'ба, <е>=да` ка'мень
пода'стъ <е>=му`;

10. И=ли` а='ще ры'бы про'ситъ, <е>=да` sмiю` пода'стъ
<е>=му`;

11. А='ще о<у>=`бо вы`, лука'ви су'ще, о<у>=мjь'ете
дая^нiя бла^га дая'ти ча'дwмъ ва'шымъ, кольми` па'че
<о>=ц~ъ ва'шъ нб\сный да'стъ бла^га прося'щымъ о<у>=
негw`.

12. (За\ч 21.) Вся^ о<у>=`бо, <е>=ли^ка а='ще хо'щете,
да творя'тъ ва'мъ человjь'цы, та'кw и= вы` твори'те
и=`мъ: се' бо <е>='сть зако'нъ и= пр\оро'цы.

13. Вни'дите о<у>='зкими враты`: jа='кw простра^нная
врата` и= широ'кiй пу'ть вводя'й въ па'губу, и= мно'зи
су'ть входя'щiи и='мъ:

14. что` о<у>='зкая врата`, и= тjь'сный пу'ть вводя'й
въ живо'тъ, и= ма'лw и='хъ <е>='сть, и=`же w=брjьта'ютъ
<е>=го`.

15. (За\ч 22.) Внемли'те же w\т лжи'выхъ прорw'къ,
и=`же прихо'дятъ къ ва'мъ во <о>=де'ждахъ <о>='вчихъ,
вну'трь же су'ть во'лцы хи'щницы:

16. w\т плw'дъ и='хъ позна'ете и=`хъ. <Е>=да` w=б\ъе'млютъ
w\т те'рнiя гро'зды, и=ли` w\т ре'пiя смw'квы;

17. Та'кw вся'ко дре'во до'брое плоды` дwбры` твори'тъ,
а= sло'е дре'во плоды` sлы^ твори'тъ:

18. не мо'жетъ дре'во добро` плоды` sлы^ твори'ти,
ни дре'во sло` плоды` дwбры` твори'ти.

19. Вся'ко о<у>=`бо дре'во, <е>='же не твори'тъ плода`
добра`, посjька'ютъ <е>=` и= во <о>='гнь вмета'ютъ.

20. Тjь'мже о<у>=`бо w\т плw'дъ и='хъ позна'ете и=`хъ.

21. (За\ч 23.) Не вся'къ глаго'ляй ми`: гд\си, гд\си,
вни'детъ въ цр\ствiе нб\сное: но творя'й во'лю <о>=ц~а`
моегw`, и='же <е>='сть на нб~сjь'хъ.

22. Мно'зи реку'тъ мнjь` во w='нъ де'нь: гд\си, гд\си,
не въ твое' ли и='мя проро'чествовахомъ, и= твои'мъ
и='менемъ бjь'сы и=згони'хомъ, и= твои'мъ и='менемъ
си^лы мнw'ги сотвори'хомъ;

23. И= тогда` и=сповjь'мъ и=`мъ, jа='кw николи'же зна'хъ
ва'съ: w\тиди'те w\т мен<е>`, дjь'лающiи беззако'нiе.

24. (За\ч 24.) Вся'къ о<у>=`бо, и='же слы'шитъ словеса`
моя^ сiя^ и= твори'тъ я=`, о<у>=подо'блю <е>=го` му'жу
му'дру, и='же созда` хра'мину свою` на ка'мени:

25. и= сни'де до'ждь, и= прiидо'ша рjь'ки, и= возвjь'яша
вjь'три, и= нападо'ша на хра'мину ту`: и= не паде'ся,
w=снована' бо бjь` на ка'мени.

26. И= вся'къ слы'шай словеса` моя^ сiя^, и= не творя`
и='хъ, о<у>=подо'бится му'жу о<у>=ро'диву, и='же созда`
хра'мину свою` на песцjь`:

27. и= сни'де до'ждь, и= прiидо'ша рjь'ки, и= возвjь'яша
вjь'три, и= w=про'шася хра'минjь то'й, и= паде'ся:
и= бjь` разруше'нiе <е>=я` ве'лiе.

28. И= бы'сть <е>=гда` сконча` i=и~съ словеса` сiя^,
дивля'хуся наро'ди w= о<у>=ч~нiи <е>=гw`:

29. бjь' бо о<у>=чя` и=`хъ jа='кw вла'сть и=мjь'я,
и= не jа='кw кни'жницы (и= фарiсе'<е>).

Глава` 8.

Сше'дшу же <е>=му` съ горы`, в\ъслjь'дъ <е>=гw` и=дя'ху
наро'ди мно'зи.

2. И= се`, прокаже'нъ прише'дъ кла'няшеся <е>=му`,
глаго'ля: гд\си, а='ще хо'щеши, мо'жеши мя` w=ч\стити.

3. И= просте'ръ ру'ку i=и~съ, косну'ся <е>=му`, гл~я:
хощу`, w=чи'стися. И= а='бiе w=чи'стися <е>=му` прока'за.

4. И= гл~а <е>=му` i=и~съ: ви'ждь, никому'же повjь'ждь:
но ше'дъ покажи'ся i=ере'ови и= принеси` да'ръ, <е>=го'же
повелjь` (въ зако'нjь) мwv"се'й, во свидjь'тельство
и=`мъ.

5. (За\ч 25.) Вше'дшу же <е>=му` въ капернау'мъ, приступи`
къ нему` со'тникъ, моля` <е>=го`

6. и= глаго'ля: гд\си, <о>='трокъ мо'й лежи'тъ въ дому`
разсла'бленъ, лю'тjь стражда`.

7. И= гл~а <е>=му` i=и~съ: а='зъ прише'дъ и=сцjьлю`
<е>=го`.

8. И= w\твjьща'въ со'тникъ, рече` (<е>=му`): гд\си,
нjь'смь досто'инъ, да под\ъ кро'въ мо'й вни'деши: но
то'кмw рцы` сло'во, и= и=сцjьлjь'етъ <о>='трокъ мо'й:

9. и='бо а='зъ человjь'къ <е>='смь под\ъ вла'стiю,
и=мы'й под\ъ собо'ю во'ины: и= глаго'лю сему`: и=ди`,
и= и='детъ: и= друго'му: прiиди`, и= прихо'дитъ: и=
рабу` моему`: сотвори` сiе`, и= сотвори'тъ.

10. Слы'шавъ же i=и~съ, о<у>=диви'ся, и= рече` гряду'щымъ
по не'мъ: а=ми'нь гл~ю ва'мъ: ни во i=и~ли толи'ки
вjь'ры w=брjьто'хъ.

11. Гл~ю же ва'мъ, jа='кw мно'зи w\т востw'къ и= за^падъ
прiи'дутъ и= возля'гутъ со а=враа'момъ и= i=саа'комъ
и= i=а'кwвомъ во цр\ствiи нб\снjьмъ:

12. сы'нове же ца'рствiя и=згна'ни бу'дутъ во тьму`
кромjь'шнюю: ту` бу'детъ пла'чь и= скре'жетъ зубw'мъ.

13. И= рече` i=и~съ со'тнику: и=ди`, и= jа='коже вjь'ровалъ
<е>=си`, бу'ди тебjь`. И= и=сцjьлjь` <о>='трокъ <е>=гw`
въ то'й ча'съ.

14. (За\ч 26.) И= прише'дъ i=и~съ въ до'мъ петро'въ,
ви'дjь те'щу <е>=гw` лежа'щу и= <о>=гне'мъ жего'му,

15. и= прикосну'ся руцjь` <е>=я`, и= w=ста'ви ю=` <о>='гнь:
и= воста` и= служа'ше <е>=му`.

16. По'здjь же бы'вшу, приведо'ша къ нему` бjь^сны
мнw'ги: и= и=згна` ду'хи сло'вомъ и= вся^ боля'щыя
и=сцjьли`:

17. да сбу'дется рече'нное и=са'iемъ пр\оро'комъ, глаго'лющимъ:
то'й неду'ги на'шя прiя'тъ и= бwлjь'зни понесе`.

18. Ви'дjьвъ же i=и~съ мнw'ги наро'ды w='крестъ себ<е>`,
повелjь` (о<у>=чн~кw'мъ) и=ти` на w='нъ по'лъ.

19. И= присту'пль <е>=ди'нъ кни'жникъ, рече` <е>=му`:
о<у>=чт~лю, и=ду` по тебjь`, а='може а='ще и='деши.

20. Гл~а <е>=му` i=и~съ: ли'си jа='звины и='мутъ, и=
пти^цы неб<е>'сныя гнjь'зда: сн~ъ же чл~вjь'ческiй
не и='мать гдjь` главы` подклони'ти.

21. Другi'й же w\т о<у>=чн~къ <е>=гw` рече` <е>=му`:
гд\си, повели' ми пре'жде и=ти` и= погребсти` <о>=тца`
моего`.

22. I=и~съ же рече` <е>=му`: гряди` по мнjь` и= w=ста'ви
ме'ртвыхъ погребсти` своя^ мертвецы`.

23. (За\ч 27.) И= влjь'зшу <е>=му` въ кора'бль, по
не'мъ и=до'ша о<у>=чн~цы` <е>=гw`.

24. И= се`, тру'съ вели'къ бы'сть въ мо'ри, jа='коже
кораблю` покрыва'тися волна'ми: то'й же спа'ше.

25. И= прише'дше о<у>=чн~цы` <е>=гw` возбуди'ша <е>=го`,
глаго'люще: гд\си, сп~си' ны, погиба'емъ.

26. И= гл~а и=`мъ: что` страшли'ви <е>=сте`, маловjь'ри;
Тогда` воста'въ запрети` вjь'трwмъ и= мо'рю, и= бы'сть
тишина` ве'лiя.

27. Человjь'цы же чуди'шася, глаго'люще: кто` <е>='сть
се'й, jа='кw и= вjь'три и= мо'ре послу'шаютъ <е>=гw`;

28. (За\ч 28.) И= прише'дшу <е>=му` на w='нъ по'лъ,
въ страну` гергеси'нскую, срjьто'ста <е>=го` два` бjь^сна
w\т грw'бъ и=сходя^ща, лю^та sjьлw`, jа='кw не мощи`
никому` мину'ти путе'мъ тjь'мъ.

29. И= се`, возопи'ста глагw'люща: что` на'ма и= тебjь`,
i=и~се сн~е бж~iй; прише'лъ <е>=си` сjь'мw пре'жде
вре'мене му'чити на'съ.

30. Бя'ше же дале'че w\т нею` ста'до свинi'й мно'го
пасо'мо.

31. Бjь'си же моля'ху <е>=го`, глаго'люще: а='ще и=зго'ниши
ны`, повели` на'мъ и=ти` въ ста'до свино'е.

32. И= рече` и=`мъ: и=ди'те. <О>=ни' же и=зше'дше и=до'ша
въ ста'до свино'е: и= се`, (а='бiе) о<у>=стреми'ся
ста'до все` по бре'гу въ мо'ре, и= о<у>=топо'ша въ
вода'хъ.

33. Пасу'щiи же бjьжа'ша, и= ше'дше во гра'дъ, возвjьсти'ша
вся^, и= w= бjьсно'ю.

34. И= се`, ве'сь гра'дъ и=зы'де въ срjь'тенiе i=и~сови:
и= ви'дjьвше <е>=го`, моли'ша, jа='кw дабы` преше'лъ
w\т предjь^лъ и='хъ.

Глава` 9. Зача'ло 29.

И= влjь'зъ въ кора'бль, пре'йде и= прiи'де во сво'й
гра'дъ.

2. И= се`, принесо'ша <е>=му` разсла'блена (жи'лами),
на <о>=дрjь` лежа'ща: и= ви'дjьвъ i=и~съ вjь'ру и='хъ,
рече` разсла'бленному: дерза'й, ча'до, w\тпуща'ются
ти` грjьси` твои`.

3. И= се`, нjь'цыи w\т кни^жникъ рjь'ша въ себjь`:
се'й ху'литъ.

4. И= ви'дjьвъ i=и~съ помышл<е>'нiя и='хъ, рече`: вску'ю
вы` мы'слите лука^вая въ сердца'хъ свои'хъ;

5. что' бо <е>='сть о<у>=до'бjье рещи`: w\тпуща'ются
ти` грjьси`: и=ли` рещи`: воста'ни и= ходи`;

6. но да о<у>=вjь'сте, jа='кw вла'сть и='мать сн~ъ
чл~вjь'ческiй на земли` w\тпуща'ти грjьхи`: тогда`
гл~а разсла'бленному: воста'ни, возми` тво'й <о>='дръ
и= и=ди` въ до'мъ тво'й.

7. И= воста'въ, (взе'мъ <о>='дръ сво'й,) и='де въ до'мъ
сво'й.

8. Ви'дjьвше же наро'ди чуди'шася и= просла'виша бг~а,
да'вшаго вла'сть такову'ю человjь'кwмъ.

9. (За\ч 30.) И= преходя` i=и~съ w\тту'ду, ви'дjь человjь'ка
сjьдя'ща на мы'тницjь, матfе'а глаго'лема: и= гл~а
<е>=му`: по мнjь` гряди`. И= воста'въ по не'мъ и='де.

10. И= бы'сть <е>=му` возлежа'щу въ дому`, и= се`,
мно'зи мытари^ и= грjь^шницы прише'дше возлежа'ху со
i=и~сомъ и= со о<у>=чн~ки^ <е>=гw`.

11. И= ви'дjьвше фарiсе'<е>, глаго'лаху о<у>=чн~кw'мъ
<е>=гw`: почто` съ мытари^ и= грjь^шники о<у>=чт~ль
ва'шъ jа='стъ и= пiе'тъ;

12. I=и~съ же слы'шавъ рече` и=`мъ: не тре'буютъ здра'вiи
врача`, но боля'щiи:

13. ше'дше же научи'теся, что` <е>='сть: ми'лости хощу`,
а= не же'ртвы; не прiидо'хъ бо призва'ти прв\дники,
но грjь'шники на покая'нiе.

14. (За\ч 31.) Тогда` приступи'ша къ нему` о<у>=ченицы`
i=wа'ннwвы, глаго'люще: почто` мы` и= фарiсе'<е> пости'мся
мно'гw, о<у>=чн~цы' же твои` не постя'тся;

15. И= рече` и=`мъ i=и~съ: <е>=да` мо'гутъ сы'нове
бра'чнiи пла'кати, <е>=ли'ко вре'мя съ ни'ми <е>='сть
жени'хъ; Прiи'дутъ же днi'е, <е>=гда` w\ти'мется w\т
ни'хъ жени'хъ, и= тогда` постя'тся.

16. Никто'же бо приставля'етъ приставле'нiя пла'та
небjь'лена ри'зjь ве'тсjь: во'зметъ бо кончи'ну свою`
w\т ри'зы {w\тто'ргнетъ бо приставле'нiе <е>=гw` w\т
ри'зы (нjь'что)}, и= го'рша дира` бу'детъ.

17. Ниже` влива'ютъ вiна` но'ва въ мjь'хи в<е>'тхи:
а='ще ли же ни`, то` просадя'тся мjь'си, и= вiно` пролiе'тся,
и= мjь'си поги'бнутъ: но влива'ютъ вiно` но'во въ мjь'хи
нw'вы, и= <о>=бое` соблюде'тся.

18. (За\ч 32.) Сiя^ <е>=му` гл~ющу къ ни^мъ, се`, кня'зь
нjь'кiй прише'дъ кла'няшеся <е>=му`, глаго'ля, jа='кw
дщи` моя` нн~jь о<у>='мре: но прише'дъ возложи` на
ню` ру'ку твою`, и= w=живе'тъ.

19. И= воста'въ i=и~съ по не'мъ и='де, и= о<у>=чн~цы`
<е>=гw`.

20. И= се`, жена` кровоточи'ва двана'десяте лjь'тъ,
присту'пльши созади`, прикосну'ся воскри'лiю ри'зы
<е>=гw`,

21. глаго'лаше бо въ себjь`: а='ще то'кмw прикосну'ся
ри'зjь <е>=гw`, сп~се'на бу'ду.

22. I=и~съ же w=бра'щься и= ви'дjьвъ ю=`, рече`: дерза'й,
дщи`, вjь'ра твоя` сп~се' тя. И= сп~се'на бы'сть жена`
w\т часа` тогw`.

23. И= прише'дъ i=и~съ въ до'мъ кня'жь, и= ви'дjьвъ
сопцы` и= наро'дъ мо'лвящь,

24. гл~а и=`мъ: w\тиди'те, не о<у>='мре бо дjьви'ца,
но спи'тъ. И= руга'хуся <е>=му`.

25. <Е>=гда' же и=згна'нъ бы'сть наро'дъ, вше'дъ jа='тъ
ю=` за ру'ку: и= воста` дjьви'ца.

26. И= и=зы'де вjь'сть сiя` по все'й земли` то'й.

27. (За\ч 33.) И= преходя'щу w\тту'ду i=и~сови, по
не'мъ и=до'ста два` слjьпца^, зову^ща и= глагw'люща:
поми'луй ны`, (i=и~се) сн~е дв~довъ.

28. Прише'дшу же <е>=му` въ до'мъ, приступи'ста къ
нему` слjьпца^, и= гл~а и='ма i=и~съ: вjь'руета ли,
jа='кw могу` сiе` сотвори'ти; Глаго'ласта <е>=му`:
<е>='й, гд\си.

29. Тогда` прикосну'ся <о>='чiю и='хъ, гл~я: по вjь'рjь
ва'ю бу'ди ва'ма.

30. И= w\тверзо'стася <о>='чи и='ма: и= запрети` и='ма
i=и~съ, гл~я: блюди'та, да никто'же о<у>=вjь'сть.

31. W='на же и=зш<е>'дша просла'виста <е>=го` по все'й
земли` то'й.

32. Тjь'ма же и=сходя'щема, се`, приведо'ша къ нему`
человjь'ка нjь'ма бjьсну'ема.

33. И= и=згна'ну бjь'су, проглаго'ла нjьмы'й. И= диви'шася
наро'ди, глаго'люще, jа='кw николи'же jа=ви'ся та'кw
во i=и~ли.

34. Фарiсе'<е> же глаго'лаху: w= кня'зи бjьсо'встjьмъ
и=зго'нитъ бjь'сы.

35. И= прохожда'ше i=и~съ гра'ды вся^ и= в<е>'си, о<у>=чя`
на со'нмищихъ и='хъ, и= проповjь'дая <е>=v\глiе цр\ствiя,
и= цjьля` вся'къ неду'гъ и= вся'ку jа='зю въ лю'дехъ.

36. (За\ч 34.) Ви'дjьвъ же наро'ды, мл\срдова w= ни'хъ,
jа='кw бя'ху смяте'ни и= w\тве'ржени, jа='кw <о>='вцы
не и=му'щыя па'стыря.

37. Тогда` гл~а о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ: жа'тва о<у>='бw
мно'га, дjь'лателей же ма'лw:

38. моли'теся о<у>=`бо гд\си'ну жа'твы, jа='кw да и=зведе'тъ
дjь'лат<е>ли на жа'тву свою`.

Глава` 10. Зача'ло.

И= призва` <о>=бана'десять о<у>=чн~ки` своя^, даде`
и=`мъ вла'сть на ду'сjьхъ нечи'стыхъ, jа='кw да и=зго'нятъ
и=`хъ, и= цjьли'ти вся'къ неду'гъ и= вся'ку болjь'знь.

2. Двана'десятихъ же а=п\слwвъ и=мена` су'ть сiя^:
пе'рвый сi'мwнъ, и='же нарица'ется пе'тръ, и= а=ндре'й
бра'тъ <е>=гw`: i=а'кwвъ зеведе'евъ и= i=wа'ннъ бра'тъ
<е>=гw`:

3. фiлi'ппъ и= варfоломе'й: fwма` и= матfе'й мыта'рь:
i=а'кwвъ а=лфе'евъ и= левве'й, нарече'нный fадде'й:

4. сi'мwнъ кананi'тъ и= i=у'да i=скарiw'тскiй, и='же
и= предаде` <е>=го`.

5. Сiя^ <о>=бана'десять посла` i=и~съ, заповjь'да и=`мъ,
гл~я: на пу'ть jа=зы^къ не и=ди'те и= во гра'дъ самаря'нскiй
не вни'дите:

6. и=ди'те же па'че ко <о>=вца'мъ поги'бшымъ до'му
i=и~лева:

7. ходя'ще же проповjь'дуйте, глаго'люще, jа='кw прибли'жися
цр\ствiе нб\сное:

8. боля'щыя и=сцjьля'йте, прокаж<е>'нныя w=чища'йте,
м<е>'ртвыя воскреша'йте, бjь'сы и=згоня'йте: ту'не
прiя'сте, ту'не дади'те.

9. (За\ч 35.) Не стяжи'те зла'та, ни сребра`, ни мjь'ди
при поясjь'хъ ва'шихъ,

10. ни пи'ры въ пу'ть, ни двою` ри^зу, ни сапw'гъ,
ни жезла`: досто'инъ бо <е>='сть дjь'латель мзды` своея`.

11. Во'ньже а='ще (коли'ждо) гра'дъ и=ли` ве'сь вни'дете,
и=спыта'йте, кто` въ не'мъ досто'инъ <е>='сть, и= ту`
пребу'дите, до'ндеже и=зы'дете:

12. входя'ще же въ до'мъ цjьлу'йте <е>=го`, глаго'люще:
ми'ръ до'му сему`:

13. и= а='ще о<у>='бw бу'детъ до'мъ досто'инъ, прiи'детъ
ми'ръ ва'шъ на'нь: а='ще ли же не бу'детъ досто'инъ,
ми'ръ ва'шъ къ ва'мъ возврати'тся.

14. И= и='же а='ще не прiи'метъ ва'съ, ниже` послу'шаетъ
слове'съ ва'шихъ, и=сходя'ще и=з\ъ до'му и=ли` и=з\ъ
гра'да тогw`, w\ттряси'те пра'хъ но'гъ ва'шихъ:

15. а=ми'нь гл~ю ва'мъ: w\тра'днjье бу'детъ земли`
содо'мстjьй и= гомо'ррстjьй въ де'нь су'дный, не'же
гра'ду тому`.

16. (За\ч 36.) Се`, а='зъ посыла'ю ва'съ jа='кw <о>='вцы
посредjь` волкw'въ: бу'дите о<у>=`бо му'дри jа='кw
sмiя^, и= цjь'ли jа='кw го'лубiе.

17. Внемли'те же w\т человjь^къ: предадя'тъ бо вы`
на со'нмы, и= на собо'рищихъ и='хъ бiю'тъ ва'съ,

18. и= пред\ъ влады^ки же и= цари^ веде'ни бу'дете
мен<е>` ра'ди, во свидjь'тельство и=`мъ и= jа=зы'кwмъ.

19. <Е>=гда' же предаю'тъ вы`, не пецы'теся, ка'кw и=ли`
что` возглаго'лете: да'стбося ва'мъ въ то'й ча'съ,
что` возглаго'лете:

20. не вы' бо бу'дете глаго'лющiи, но дх~ъ <о>=ц~а`
ва'шегw гл~яй въ ва'съ.

21. Преда'стъ же бра'тъ бра'та на сме'рть, и= <о>=те'цъ
ча'до: и= воста'нутъ ча^да на роди'т<е>ли и= о<у>=бiю'тъ
и=`хъ:

22. и= бу'дете ненави'дими всjь'ми и='мене моегw` ра'ди:
претерпjь'вый же до конца`, то'й сп~се'нъ бу'детъ.

23. (За\ч 37.) <Е>=гда' же го'нятъ вы` во гра'дjь се'мъ,
бjь'гайте въ другi'й. А=ми'нь бо гл~ю ва'мъ: не и='мате
сконча'ти гра'ды i=и~л<е>вы, до'ндеже прiи'детъ сн~ъ
чл~вjь'ческiй.

24. Нjь'сть о<у>=чени'къ над\ъ о<у>=чи'теля (своего`),
ниже` ра'бъ над\ъ господи'на своего`:

25. довлjь'етъ о<у>=ченику`, да бу'детъ jа='кw о<у>=чи'тель
<е>=гw`, и= ра'бъ jа='кw госпо'дь <е>=гw`. А='ще господи'на
до'му веельзеву'ла нареко'ша, кольми` па'че дома^шнiя
<е>=гw`;

26. Не о<у>=бо'йтеся о<у>=`бо и='хъ: ничто'же бо <е>='сть
покрове'но, <е>='же не w\ткры'ется, и= та'йно, <е>='же
не о<у>=вjь'дjьно бу'детъ.

27. <Е>='же гл~ю ва'мъ во тьмjь`, рцы'те во свjь'тjь:
и= <е>='же во о<у>='шы слы'шите, проповjь'дите на кро'вjьхъ.

28. И= не о<у>=бо'йтеся w\т о<у>=бива'ющихъ тjь'ло,
души' же не могу'щихъ о<у>=би'ти: о<у>=бо'йтеся же
па'че могу'щагw и= ду'шу и= тjь'ло погуби'ти въ гее'ннjь.

29. Не двjь' ли пти^цjь цjьни'тjься <е>=ди'ному а=сса'рiю;
и= ни <е>=ди'на w\т ни'хъ паде'тъ на земли` без\ъ <о>=ц~а`
ва'шегw:

30. ва'мъ же и= вла'си главнi'и вси` и=зочте'ни су'ть:

31. не о<у>=бо'йтеся о<у>=`бо: мно'зjьхъ пти'цъ лу'чши
<е>=сте` вы`.

32. (За\ч 38.) Вся'къ о<у>=`бо и='же и=сповjь'сть мя`
пред\ъ человjь^ки, и=сповjь'мъ <е>=го` и= а='зъ пред\ъ
<о>=ц~е'мъ мои'мъ, и='же на нб~сjь'хъ:

33. а= и='же w\тве'ржется мен<е>` пред\ъ человjь^ки,
w\тве'ргуся <е>=гw` и= а='зъ пред\ъ <о>=ц~е'мъ мои'мъ,
и='же на нб~сjь'хъ.

34. Не мни'те, jа='кw прiидо'хъ воврещи` ми'ръ на зе'млю:
не прiидо'хъ воврещи` ми'ръ, но ме'чь:

35. прiидо'хъ бо разлучи'ти человjь'ка на <о>=тца`
своего`, и= дще'рь на ма'терь свою`, и= невjь'сту на
свекро'вь свою`.

36. И= врази` человjь'ку дома'шнiи <е>=гw`.

37. (За\ч 39.) И='же лю'битъ <о>=тца` и=ли` ма'терь
па'че мен<е>`, нjь'сть мен<е>` досто'инъ: и= и='же
лю'битъ сы'на и=ли` дще'рь па'че мен<е>`, нjь'сть мен<е>`
досто'инъ:

38. и= и='же не прiи'метъ креста` своегw` и= в\ъслjь'дъ
мен<е>` гряде'тъ, нjь'сть мен<е>` досто'инъ.

39. W=брjьты'й ду'шу свою` погуби'тъ ю=`: а= и='же
погуби'тъ ду'шу свою` мен<е>` ра'ди, w=бря'щетъ ю=`.

40. И='же ва'съ прiе'млетъ, мене` прiе'млетъ: и= и='же
прiе'млетъ мене`, прiе'млетъ посла'вшаго мя`:

41. прiе'мляй пр\оро'ка во и='мя пр\оро'чо, мзду` пр\оро'чу
прiи'метъ: и= прiе'мляй прв\дника во и='мя прв\дничо,
мзду` прв\дничу прiи'метъ:

42. и= и='же а='ще напои'тъ <е>=ди'наго w\т ма'лыхъ
си'хъ ча'шею студены` воды` то'кмw, во и='мя о<у>=чн~ка`,
а=ми'нь гл~ю ва'мъ, не погуби'тъ мзды` своея`.

Глава` 11.

И= бы'сть, <е>=гда` соверши` i=и~съ заповjь'дая <о>=бjьмана'десяте
о<у>=чн~ко'ма свои'ма, пре'йде w\тту'ду о<у>=чи'ти
и= проповjь'дати во градjь'хъ и='хъ.

2. (За\ч 40.) I=wа'ннъ же слы'шавъ во о<у>=зи'лищи
дjьла` хр\стw'ва, посла` два` w\т о<у>=чени'къ свои'хъ,

3. рече` <е>=му`: ты' ли <е>=си` гряды'й, и=ли` и=но'гw
ча'емъ;

4. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` и='ма: ш<е>'дша возвjьсти'та
i=wа'ннови, jа=`же слы'шита и= ви'дита:

5. слjьпi'и прозира'ютъ и= хро'мiи хо'дятъ, прокаже'ннiи
w=чища'ются и= глусi'и слы'шатъ, ме'ртвiи востаю'тъ
и= ни'щiи благовjьству'ютъ:

6. и= бл~же'нъ <е>='сть, и='же а='ще не соблазни'тся
w= мнjь`.

7. Тjь'ма же и=сходя'щема, нача'тъ i=и~съ наро'дwмъ
гл~ати w= i=wа'ннjь: чесw` и=зыдо'сте въ пусты'ню ви'дjьти;
тро'сть ли вjь'тромъ коле'блему;

8. Но чесw` и=зыдо'сте ви'дjьти; человjь'ка ли въ мя^гки
ри^зы w=блече'нна; Се`, и=`же мя^гкая нося'щiи, въ
домjь'хъ ца'рскихъ су'ть.

9. Но чесw` и=зыдо'сте ви'дjьти; пр\оро'ка ли; <Е>='й,
гл~ю ва'мъ, и= ли'шше пр\оро'ка.

10. Се'й бо <е>='сть, w= не'мже <е>='сть пи'сано: се`,
а='зъ посыла'ю а='гг~ла моего` пред\ъ лице'мъ твои'мъ,
и='же о<у>=гото'витъ пу'ть тво'й пред\ъ тобо'ю.

11. А=ми'нь гл~ю ва'мъ, не воста` въ рожде'нныхъ жена'ми
бо'лiй i=wа'нна кр\сти'теля: мнi'й же во цр\ствiи нб\снjьмъ
бо'лiй <е>=гw` <е>='сть.

12. W\т днi'й же i=wа'нна кр\сти'теля досе'лjь цр\ствiе
нб\сное ну'дится {съ ну'ждею воспрiе'млется}, и= ну'ждницы
восхища'ютъ <е>=`:

13. вси' бо пр\оро'цы и= зако'нъ до i=wа'нна прореко'ша.

14. И= а='ще хо'щете прiя'ти, то'й <е>='сть и=лiа`
хотя'й прiити`:

15. и=мjь'яй о<у>='шы слы'шати да слы'шитъ.

16. (За\ч 41.) Кому' же о<у>=подо'блю ро'дъ се'й; Подо'бенъ
<е>='сть дjь'темъ сjьдя'щымъ на то'ржищихъ, и= возглаша'ющымъ
другw'мъ свои^мъ

17. и= глаго'лющымъ: писка'хомъ ва'мъ, и= не пляса'сте:
пла'кахомъ ва'мъ, и= не рыда'сте.

18. Прiи'де бо i=wа'ннъ ни jа=ды'й, ни пiя'й: и= глаго'лютъ:
бjь'са и='мать.

19. Прiи'де сн~ъ чл~вjь'ческiй jа=ды'й и= пiя'й: и=
глаго'лютъ: се`, человjь'къ jа='дца и= вiнопi'йца,
мытар<е>'мъ дру'гъ и= грjь'шникwмъ. И= w=правди'ся
прему'дрость w\т ча^дъ свои'хъ.

20. (За\ч 42.) Тогда` нача'тъ i=и~съ поноша'ти градовw'мъ,
въ ни'хже бы'ша мно'жайшыя си^лы <е>=гw`, зане` не
пока'яшася:

21. го'ре тебjь`, хоразi'не, го'ре тебjь`, виfсаi'до:
jа='кw а='ще въ тv'рjь и= сiдw'нjь бы'ша си^лы бы'ли
бы'вшыя въ ва'съ, дре'вле о<у>='бw во вре'тищи и= пе'пелjь
пока'ялися бы'ша:

22. <о>=ба'че гл~ю ва'мъ тv'ру и= сiдw'ну w\тра'днjье
бу'детъ въ де'нь су'дный, не'же ва'мъ.

23. И= ты`, капернау'ме, и='же до нб~съ вознесы'йся,
до а='да сни'деши: зане` а='ще въ содо'мjьхъ бы'ша
си^лы бы'ли бы'вшыя въ тебjь`, пребы'ли о<у>='бw бы'ша
до дне'шнягw дне`:

24. <о>=ба'че гл~ю ва'мъ, jа='кw земли` содо'мстjьй
w\тра'днjье бу'детъ въ де'нь су'дный, не'же тебjь`.

25. Въ то` вре'мя w\твjьща'въ i=и~съ рече`: и=сповjь'даютися,
<о>='ч~е, гд\си нб~се` и= земли`, jа='кw о<у>=таи'лъ
<е>=си` сiя^ w\т прему'дрыхъ и= разу'мныхъ и= w\ткры'лъ
<е>=си` та^ младе'нц<е>мъ:

26. <е>='й, <о>='ч~е, jа='кw та'кw бы'сть бл~говоле'нiе
пред\ъ тобо'ю.

27. (За\ч 43.) Вся^ мнjь` пр<е>'дана су'ть <о>=ц~е'мъ
мои'мъ: и= никто'же зна'етъ сн~а, то'кмw <о>=ц~ъ: ни
<о>=ц~а` кто` зна'етъ, то'кмw сн~ъ, и= <е>=му'же а='ще
во'литъ сн~ъ w\ткры'ти.

28. Прiиди'те ко мнjь` вси` тружда'ющiися и= w=бремене'ннiи,
и= а='зъ о<у>=поко'ю вы`:

29. возми'те и='го мое` на себе` и= научи'теся w\т
мен<е>`, jа='кw кро'токъ <е>='смь и= смире'нъ ср\дцемъ:
и= w=бря'щете поко'й душа'мъ ва'шымъ:

30. и='го бо мое` бл~го, и= бре'мя мое` легко` <е>='сть.

Глава` 12. Зача'ло 44.

Въ то` вре'мя и='де i=и~съ въ суббw^ты сквозjь` сjь^янiя:
о<у>=чн~цы' же <е>=гw` взалка'ша и= нача'ша востерза'ти
кла'сы и= jа='сти.

2. Фарiсе'<е> же ви'дjьвше рjь'ша <е>=му`: се`, о<у>=чн~цы`
твои` творя'тъ, <е>=гw'же не досто'итъ твори'ти въ
суббw'ту.

3. <О>='нъ же рече` и=`мъ: нjь'сте ли чли`, что` сотвори`
дв~дъ, <е>=гда` взалка` са'мъ и= су'щiи съ ни'мъ;

4. ка'кw вни'де въ хра'мъ бж~iй и= хлjь'бы предложе'нiя
снjьде`, и='хже не досто'йно бjь` <е>=му` jа='сти,
ни су'щымъ съ ни'мъ, то'кмw i=ере'<е>мъ <е>=ди^нымъ;

5. и=ли` нjь'сте чли` въ зако'нjь, jа='кw въ суббw^ты
свяще'нницы въ це'ркви суббw^ты скверня'тъ и= непови'нни
су'ть;

6. гл~ю же ва'мъ, jа='кw це'ркве бо'лjь <е>='сть здjь`:

7. а='ще ли бы'сте вjь'дали, что` <е>='сть: ми'лости
хощу`, а= не же'ртвы, николи'же о<у>='бw бы'сте w=сужда'ли
непови'нныхъ:

8. госпо'дь бо <е>='сть и= суббw'ты сн~ъ чл~вjь'ческiй.

9. (За\ч 45.) И= преше'дъ w\тту'ду, прiи'де на со'нмище
и='хъ.

10. И= се`, человjь'къ бjь` ту`, ру'ку и=мы'й су'ху.
И= вопроси'ша <е>=го`, глаго'люще: а='ще досто'итъ
въ суббw^ты цjьли'ти; да на него` возглаго'лютъ.

11. <О>='нъ же рече` и=`мъ: кто` <е>='сть w\т ва'съ
человjь'къ, и='же и='мать <о>=вча` <е>=ди'но, и= а='ще
впаде'тъ сiе` въ суббw^ты въ jа='му, не и='метъ ли
<е>=` и= и='зметъ;

12. кольми` о<у>=`бо лу'чши <е>='сть человjь'къ <о>=вча'те;
тjь'мже досто'итъ въ суббw^ты добро` твори'ти.

13. Тогда` гл~а человjь'ку: простри` ру'ку твою`. И=
простре`: и= о<у>=тверди'ся цjьла` jа='кw друга'я.

14. (За\ч 46.) Фарiсе'<е> же ше'дше совjь'тъ сотвори'ша
на него`, ка'кw <е>=го` погубя'тъ. I=и~съ же разумjь'въ
w\ти'де w\тту'ду.

15. (За\ч.) И= по не'мъ и=до'ша наро'ди мно'зи, и=
и=сцjьли` и=`хъ всjь'хъ:

16. и= запрети` и=`мъ, да не jа='вjь <е>=го` творя'тъ:

17. jа='кw да сбу'дется рече'нное и=са'iемъ пр\оро'комъ,
глаго'лющимъ:

18. се`, <о>='трокъ мо'й, <е>=го'же и=зво'лихъ, возлю'бленный
мо'й, на'ньже бл~говоли` дш~а` моя`: положу` дх~ъ мо'й
на не'мъ, и= су'дъ jа=зы'кwмъ возвjьсти'тъ:

19. не пререче'тъ, ни возопiе'тъ, ниже` о<у>=слы'шитъ
кто` на распу'тiихъ гла'са <е>=гw`:

20. тро'сти сокруше'нны не прело'митъ и= ле'на вне'мшася
не о<у>=гаси'тъ, до'ндеже и=зведе'тъ въ побjь'ду су'дъ:

21. и= на и='мя <е>=гw` jа=зы'цы о<у>=пова'ти и='мутъ.

22. Тогда` приведо'ша къ нему` бjьсну'ющася слjь'па
и= нjь'ма: и= и=сцjьли` <е>=го`, jа='кw слjьпо'му и=
нjьмо'му глаго'лати и= гля'дати.

23. И= дивля'хуся вси` наро'ди глаго'люще: <е>=да`
се'й <е>='сть (хр\сто'съ) сн~ъ дв~довъ;

24. Фарiсе'<е> же слы'шавше рjь'ша: се'й не и=зго'нитъ
бjь'сы, то'кмw w= веельзеву'лjь кня'зи бjьсо'встjьмъ.

25. Вjь'дый же i=и~съ мы^сли и='хъ, рече` и=`мъ: вся'кое
ца'рство раздjь'льшееся на ся` запустjь'етъ, и= вся'къ
гра'дъ и=ли` до'мъ раздjьли'выйся на ся` не ста'нетъ.

26. И= а='ще сатана` сатану` и=зго'нитъ, на ся` раздjьли'лся
<е>='сть: ка'кw о<у>=`бо ста'нетъ ца'рство <е>=гw`;

27. И= а='ще а='зъ w= веельзеву'лjь и=згоню` бjь'сы,
сы'нове ва'ши w= ко'мъ и=зго'нятъ; сегw` ра'ди тi'и
ва'мъ бу'дутъ судiи^.

28. А='ще ли же а='зъ w= дс~jь бж~iи и=згоню` бjь'сы,
о<у>=`бо пости'же на ва'съ цр\ствiе бж~iе.

29. И=ли` ка'кw мо'жетъ кто` вни'ти въ до'мъ крjь'пкагw
и= сосу'ды <е>=гw` расхи'тити, а='ще не пе'рвjье свя'жетъ
крjь'пкаго, и= тогда` до'мъ <е>=гw` расхи'титъ;

30. (За\ч 47.) И='же нjь'сть со мно'ю, на мя` <е>='сть:
и= и='же не собира'етъ со мно'ю, расточа'етъ.

31. Сегw` ра'ди гл~ю ва'мъ: вся'къ грjь'хъ и= хула`
w\тпу'стится человjь'кwмъ: а= jа='же на дх~а хула`
не w\тпу'стится человjь'кwмъ:

32. и= и='же а='ще рече'тъ сло'во на сн~а чл~вjь'ческаго,
w\тпу'стится <е>=му`: а= и='же рече'тъ на дх~а ст~а'го,
не w\тпу'стится <е>=му` ни въ се'й вjь'къ, ни въ бу'дущiй.

33. И=ли` сотворите` дре'во добро` и= пло'дъ <е>=гw`
до'бръ: и=ли` сотворите` дре'во sло` и= пло'дъ <е>=гw`
sо'лъ: w\т плода' бо дре'во позна'но бу'детъ.

34. Порожд<е>'нiя <е>=хi'днwва, ка'кw мо'жете добро`
глаго'лати, sли` су'ще; W\т и=збы'тка бо се'рдца о<у>=ста`
глаго'лютъ.

35. Бл~гi'й человjь'къ w\т бл~га'гw сокро'вища и=зно'ситъ
бл~га^я: и= лука'вый человjь'къ w\т лука'вагw сокро'вища
и=зно'ситъ лука^вая.

36. Гл~ю же ва'мъ, jа='кw вся'ко сло'во пра'здное,
<е>='же а='ще реку'тъ человjь'цы, воздадя'тъ w= не'мъ
сло'во въ де'нь су'дный:

37. w\т слове'съ бо свои'хъ w=правди'шися и= w\т слове'съ
свои'хъ w=су'дишися.

38. (За\ч 48.) Тогда` w\твjьща'ша нjь'цыи w\т кни^жникъ
и= фарiс<е>'й, глаго'люще: о<у>=чт~лю, хо'щемъ w\т
теб<е>` зна'менiе ви'дjьти.

39. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: ро'дъ лука'въ
и= прелюбодjь'й зна'менiя и='щетъ, и= зна'менiе не
да'стся <е>=му`, то'кмw зна'менiе i=w'ны пр\оро'ка:

40. jа='коже бо бjь` i=w'на во чре'вjь ки'товjь три`
дни^ и= три` но'щы, та'кw бу'детъ и= сн~ъ чл~вjь'ческiй
въ се'рдцы земли` три` дни^ и= три` но'щы.

41. Му'жiе нiнеvi'тстiи воста'нутъ на су'дъ съ ро'домъ
си'мъ и= w=су'дятъ <е>=го`, jа='кw пока'яшася про'повjьдiю
i=w'ниною: и= се`, бо'лjь i=w'ны здjь`.

42. Цари'ца ю='жская воста'нетъ на су'дъ съ ро'домъ
си'мъ и= w=су'дитъ и=`, jа='кw прiи'де w\т кон<е>'цъ
земли` слы'шати прему'дрость соломw'нову: и= се`, бо'лjь
соломw'на здjь`.

43. <Е>=гда' же нечи'стый ду'хъ и=зы'детъ w\т человjь'ка,
прехо'дитъ сквозjь` безвw'дная мjь^ста, и=щя` поко'я,
и= не w=брjьта'етъ:

44. тогда` рече'тъ: возвращу'ся въ до'мъ мо'й, w\тню'дуже
и=зыдо'хъ. И= прише'дъ w=бря'щетъ пра'зденъ, помете'нъ
и= о<у>=кра'шенъ:

45. тогда` и='детъ и= по'йметъ съ собо'ю се'дмь и='ныхъ
духw'въ лютjь'йшихъ себ<е>`, и= вше'дше живу'тъ ту`:
и= бу'дутъ послjь^дняя человjь'ку тому` гw'рша пе'рвыхъ.
Та'кw бу'детъ и= ро'ду сему` лука'вому.

46. (За\ч 49.) <Е>=ще' же <е>=му` гл~ющу къ наро'дwмъ,
се`, мт~и (<е>=гw`) и= бра'тiя <е>=гw` стоя'ху внjь`,
и='щуще глаго'лати <е>=му`.

47. Рече' же нjь'кiй <е>=му`: се`, мт~и твоя` и= бра'тiя
твоя^ внjь` стоя'тъ, хотя'ще глаго'лати тебjь`.

48. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` ко глаго'лющему <е>=му`:
кто` <е>='сть мт~и моя`, и= кто` су'ть бра'тiя моя^;

49. И= просте'ръ ру'ку свою` на о<у>=чн~ки` своя^,
рече`: се`, мт~и моя` и= бра'тiя моя^:

50. и='же бо а='ще сотвори'тъ во'лю <о>=ц~а` моегw`,
и='же <е>='сть на нб~сjь'хъ, то'й бра'тъ мо'й, и= сестра`,
и= мт~и (ми`) <е>='сть.

Глава` 13.

Въ де'нь же то'й и=зше'дъ i=и~съ и=з\ъ до'му, сjьдя'ше
при мо'ри.

2. И= собра'шася къ нему` наро'ди мно'зи, jа='коже
<е>=му` въ кора'бль влjь'зти и= сjь'сти: и= ве'сь наро'дъ
на бре'зjь стоя'ше.

3. И= гл~а и=`мъ при'тчами мно'гw, гл~я: (За\ч 50.)
се`, и=зы'де сjь'яй, да сjь'етъ:

4. и= сjь'ющу <е>=му`, w='ва падо'ша при пути`, и=
прiидо'ша пти^цы и= позоба'ша я=`:

5. друга^я же падо'ша на ка'менныхъ, и=дjь'же не и=мjь'яху
земли` мно'ги, и= а='бiе прозябо'ша, зане` не и=мjь'яху
глубины` земли`:

6. со'лнцу же возсiя'вшу присвя'нуша, и= зане` не и=мjь'яху
коре'нiя, и=зсхо'ша:

7. друга^я же падо'ша въ те'рнiи, и= взы'де те'рнiе
и= подави` и=`хъ:

8. друга^я же падо'ша на земли` до'брjьй и= дая'ху
пло'дъ, <о>='во о<у>='бw сто`, <о>='во же шестьдеся'тъ,
<о>='во же три'десять:

9. и=мjь'яй о<у>='шы слы'шати да слы'шитъ.

10. (За\ч 51.) И= приступи'вше о<у>=чн~цы` (<е>=гw`)
реко'ша <е>=му`: почто` при'тчами гл~еши и=`мъ;

11. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: jа='кw ва'мъ
дано` <е>='сть разумjь'ти та^йны цр\ствiя нб\снагw,
w='нjьмъ же не дано` <е>='сть:

12. и='же бо и='мать, да'стся <е>=му` и= преизбу'детъ
(<е>=му`): а= и='же не и='мать, и= <е>='же и='мать,
во'змется w\т негw`:

13. сегw` ра'ди въ при'тчахъ гл~ю и=`мъ, jа='кw ви'дяще
не ви'дятъ, и= слы'шаще не слы'шатъ, ни разумjь'ютъ:

14. и= сбыва'ется въ ни'хъ пр\оро'чество и=са'iино,
глаго'лющее: слу'хомъ о<у>=слы'шите, и= не и='мате
разумjь'ти: и= зря'ще о<у>='зрите, и= не и='мате ви'дjьти:

15. w=толстjь' бо се'рдце людi'й си'хъ, и= о<у>=ши'ма
тя'жкw слы'шаша, и= <о>='чи свои` смежи'ша, да не когда`
о<у>='зрятъ <о>=чи'ма, и= о<у>=ши'ма о<у>=слы'шатъ,
и= се'рдцемъ о<у>=разумjь'ютъ, и= w=братя'тся, и= и=сцjьлю`
и=`хъ.

16. Ва^ша же бл~ж<е>'нна <о>=чеса`, jа='кw ви'дятъ,
и= о<у>='ши ва'ши, jа='кw слы'шатъ:

17. а=ми'нь бо гл~ю ва'мъ, jа='кw мно'зи пр\оро'цы
и= прв\дницы вожделjь'ша ви'дjьти, jа=`же ви'дите,
и= не ви'дjьша, и= слы'шати, jа=`же слы'шите, и= не
слы'шаша.

18. Вы' же о<у>=слы'шите при'тчу сjь'ющагw:

19. вся'кому слы'шащему сло'во цр\ствiя и= не разумjьва'ющу,
прихо'дитъ лука'вый и= восхища'етъ всjь'янное въ се'рдцы
<е>=гw`: сiе` <е>='сть, <е>='же при пути` сjь'янное.

20. А= на ка'мени сjь'янное, сiе` <е>='сть слы'шай
сло'во и= а='бiе съ ра'достiю прiе'млетъ <е>=`:

21. не и='мать же ко'рене въ себjь`, но привре'мененъ
<е>='сть: бы'вши же печа'ли и=ли` гоне'нiю словесе`
ра'ди, а='бiе соблажня'ется.

22. А= сjь'янное въ те'рнiи, се` <е>='сть слы'шай сло'во,
и= печа'ль вjь'ка сегw` и= ле'сть бога'тства подавля'етъ
сло'во, и= без\ъ плода` быва'етъ.

23. А= сjь'янное на до'брjьй земли`, се` <е>='сть слы'шай
сло'во и= разумjьва'я: и='же о<у>='бw пло'дъ прино'ситъ
и= твори'тъ <о>='во сто`, <о>='во же шестьдеся'тъ,
<о>='во три'десять.

24. (За\ч 52.) И='ну при'тчу предложи` и=`мъ, гл~я:
о<у>=подо'бися цр\ствiе нб\сное человjь'ку, сjь'явшу
до'брое сjь'мя на селjь` свое'мъ:

25. спя'щымъ же человjь'кwмъ, прiи'де вра'гъ <е>=гw`
и= всjь'я пле'велы посредjь` пшени'цы и= w\ти'де:

26. <е>=гда' же прозябе` трава` и= пло'дъ сотвори`,
тогда` jа=ви'шася и= пле'велiе.

27. Прише'дше же раби` господи'на, рjь'ша <е>=му`:
го'споди, не до'брое ли сjь'мя сjь'ялъ <е>=си` на селjь`
твое'мъ; w\тку'ду о<у>=`бо и='мать пле'велы;

28. <О>='нъ же рече` и=`мъ: вра'гъ человjь'къ сiе`
сотвори`. Раби' же рjь'ша <е>=му`: хо'щеши ли о<у>=`бо,
да ше'дше и=сплеве'мъ я=`;

29. <О>='нъ же рече` (и=`мъ): ни`: да не когда` восторга'юще
пле'велы, восто'ргнете ку'пнw съ ни'ми (и=) пшени'цу:

30. w=ста'вите расти` <о>=бое` ку'пнw до жа'твы: и=
во вре'мя жа'твы реку` жа'тел<е>мъ: собери'те пе'рвjье
пле'велы и= свяжи'те и=`хъ въ снопы`, jа='кw сожещи`
я=`: а= пшени'цу собери'те въ жи'тницу мою`.

31. (За\ч 53.) И='ну при'тчу предложи` и=`мъ, гл~я:
подо'бно <е>='сть цр\ствiе нб\сное зе'рну гору'шичну,
<е>='же взе'мъ человjь'къ всjь'я на селjь` свое'мъ,

32. <е>='же ма'лjьйше о<у>='бw <е>='сть w\т всjь'хъ
сjь'менъ: <е>=гда' же возрасте'тъ, бо'лjье (всjь'хъ)
sе'лiй <е>='сть и= быва'етъ дре'во, jа='кw прiити`
пти'цамъ неб<е>'снымъ и= вита'ти на вjь'твехъ <е>=гw`.

33. И='ну при'тчу гл~а и=`мъ: подо'бно <е>='сть цр\ствiе
нб\сное ква'су, <е>=го'же взе'мши жена` скры` въ са'тjьхъ
трiе'хъ муки`, до'ндеже вскисо'ша вся^.

34. Сiя^ вся^ гл~а i=и~съ въ при'тчахъ наро'дwмъ, и=
без\ъ при'тчи ничесо'же гл~аше къ ни^мъ:

35. jа='кw да сбу'дется рече'нное пр\оро'комъ, глаго'лющимъ:
w\тве'рзу въ при'тчахъ о<у>=ста` моя^: w\тры'гну сокров<е>'нная
w\т сложе'нiя мi'ра.

36. Тогда` w=ста'вль наро'ды, прiи'де въ до'мъ i=и~съ.
(За\ч 54.) И= приступи'ша къ нему` о<у>=чн~цы` <е>=гw`,
глаго'люще: скажи` на'мъ при'тчу пле'в<е>лъ се'льныхъ.

37. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: сjь'явый до'брое
сjь'мя <е>='сть сн~ъ чл~вjь'ческiй:

38. а= село` <е>='сть мi'ръ: до'брое же сjь'мя, сi'и
су'ть сн~ове цр\ствiя, а= пле'велiе су'ть сы'нове непрiя'зненнiи:

39. а= вра'гъ всjь'явый и=`хъ <е>='сть дiа'волъ: а=
жа'тва кончи'на вjь'ка <е>='сть: а= жа'т<е>ли а='гг~ли
су'ть.

40. Jа='коже о<у>=`бо собира'ютъ пле'велы и= <о>=гне'мъ
сожига'ютъ, та'кw бу'детъ въ сконча'нiе вjь'ка сегw`:

41. по'слетъ сн~ъ чл~вjь'ческiй а='гг~лы своя^, и=
соберу'тъ w\т цр\ствiя <е>=гw` вся^ собла'зны и= творя'щихъ
беззако'нiе

42. и= вве'ргутъ и=`хъ въ пе'щь <о>='гненну: ту` бу'детъ
пла'чь и= скре'жетъ зубw'мъ:

43. тогда` прв\дницы просвjьтя'тся jа='кw со'лнце въ
цр\ствiи <о>=ц~а` и='хъ. И=мjь'яй о<у>='шы слы'шати
да слы'шитъ.

44. (За\ч 55.) Па'ки подо'бно <е>='сть цр\ствiе нб\сное
сокро'вищу сокрове'ну на селjь`, <е>='же w=брjь'тъ
человjь'къ скры`, и= w\т ра'дости <е>=гw` и='детъ,
и= вся^, <е>=ли^ка и='мать, продае'тъ, и= купу'етъ
село` то`.

45. Па'ки подо'бно <е>='сть цр\ствiе нб\сное человjь'ку
купцу`, и='щущу до'брыхъ би'серей,

46. и='же w=брjь'тъ <е>=ди'нъ многоцjь'ненъ би'серъ,
ше'дъ продаде` вся^, <е>=ли^ка и=мя'ше, и= купи` <е>=го`.

47. Па'ки подо'бно <е>='сть цр\ствiе нб\сное не'воду
вве'ржену въ мо'ре и= w\т вся'кагw ро'да собра'вшу,

48. и='же <е>=гда` и=спо'лнися, и=звлеко'ша и=` на
кра'й, и= сjь'дше и=збра'ша дw'брыя въ сосу'ды, а=
sлы^я и=зверго'ша во'нъ.

49. Та'кw бу'детъ въ сконча'нiе вjь'ка: и=зы'дутъ а='гг~ли,
и= w\тлуча'тъ sлы^я w\т среды` прв\дныхъ,

50. и= вве'ргутъ и=`хъ въ пе'щь <о>='гненную: ту` бу'детъ
пла'чь и= скре'жетъ зубw'мъ.

51. Гл~а и=`мъ i=и~съ: разумjь'сте ли сiя^ вся^; Глаго'лаша
<е>=му`: <е>='й, гд\си.

52. <О>='нъ же рече` и=`мъ: сегw` ра'ди вся'къ кни'жникъ,
научи'вся цр\ствiю нб\сному, подо'бенъ <е>='сть человjь'ку
домови'ту, и='же и=зно'ситъ w\т сокро'вища своегw`
нw'вая и= в<е>'тхая.

53. (За\ч 56.) И= бы'сть, <е>=гда` сконча` i=и~съ при^тчи
сiя^, пре'йде w\тту'ду.

54. И= прише'дъ во <о>=те'чествiе свое`, о<у>=ча'ше
и=`хъ на со'нмищи и='хъ, jа='кw диви'тися и=`мъ и=
глаго'лати: w\тку'ду сему` прем\дрость сiя` и= си^лы;

55. не се'й ли <е>='сть текто'новъ сн~ъ; не мт~и ли
<е>=гw` нарица'ется мр~iа'мъ, и= бра'тiя <е>=гw` i=а'кwвъ
и= i=wсi'й, и= сi'мwнъ и= i=у'да;

56. и= с<е>стры` <е>=гw` не вся^ ли въ на'съ су'ть;
w\тку'ду о<у>=`бо сему` сiя^ вся^;

57. И= блажня'хуся w= не'мъ. I=и~съ же рече` и=`мъ:
нjь'сть пр\оро'къ без\ъ че'сти, то'кмw во <о>=те'чествiи
свое'мъ и= въ дому` свое'мъ.

58. И= не сотвори` ту` си'лъ мно'гихъ за невjь'рство
и='хъ.

Глава` 14. Зача'ло 57.

Въ то` вре'мя о<у>=слы'ша и='рwдъ четвертовла'стникъ
слу'хъ i=и~совъ

2. и= рече` <о>=трокw'мъ свои^мъ: се'й <е>='сть i=wа'ннъ
кр\сти'тель: то'й воскре'се w\т ме'ртвыхъ, и= сегw`
ра'ди си^лы дjь'ются w= не'мъ.

3. И='рwдъ бо <е>='мь i=wа'нна, связа` <е>=го` и= всади`
въ темни'цу, и=рwдiа'ды ра'ди жены` фiлi'ппа бра'та
своегw`:

4. глаго'лаше бо <е>=му` i=wа'ннъ: не досто'итъ ти`
и=мjь'ти <е>=я`.

5. И= хотя'щь <е>=го` о<у>=би'ти, о<у>=боя'ся наро'да,
зане` jа='кw пр\оро'ка <е>=го` и=мjь'яху.

6. Дню' же бы'вшу рождества` и='рwдова, пляса` дщи`
и=рwдiа'дина посредjь` и= о<у>=годи` и='рwдови:

7. тjь'мже и= съ кля'твою и=зрече` <е>='й да'ти, <е>=гw'же
а='ще воспро'ситъ.

8. <О>=на' же нава'ждена ма'терiю свое'ю, да'ждь ми`,
рече`, здjь` на блю'дjь главу` i=wа'нна кр\сти'теля.

9. И= печа'ленъ бы'сть ца'рь: кля'твы же ра'ди и= за
возлежа'щихъ съ ни'мъ, повелjь` да'ти (<е>='й)

10. и= посла'въ о<у>=сjь'кну i=wа'нна въ темни'цjь.

11. И= принесо'ша главу` <е>=гw` на блю'дjь и= да'ша
дjьви'цjь: и= w\тнесе` ма'тери свое'й.

12. И= присту'пльше о<у>=ченицы` <е>=гw` взя'ша тjь'ло
(<е>=гw`) и= погребо'ша <е>=`: и= прише'дше возвjьсти'ша
i=и~сови.

13. И= слы'шавъ i=и~съ w\ти'де w\тту'ду въ корабли`
въ пу'сто мjь'сто <е>=ди'нъ {w=со'бь}: и= слы'шавше
наро'ди по не'мъ и=до'ша пjь'ши w\т градw'въ.

14. (За\ч 58.) И= и=зше'дъ i=и~съ ви'дjь мно'гъ наро'дъ,
и= мл\срдова w= ни'хъ, и= и=сцjьли` неду^жныя и='хъ.

15. По'здjь же бы'вшу, приступи'ша къ нему` о<у>=чн~цы`
<е>=гw`, глаго'люще: пу'сто <е>='сть мjь'сто, и= ча'съ
о<у>=же` мину`: w\тпусти` наро'ды, да ше'дше въ в<е>'си
ку'пятъ бра^шна себjь`.

16. I=и~съ же рече` и=`мъ: не тре'буютъ w\тити`: дади'те
и=`мъ вы` jа='сти.

17. <О>=ни' же глаго'лаша <е>=му`: не и='мамы здjь`
то'кмw пя'ть хлjь^бъ и= двjь` ры^бjь.

18. <О>='нъ же рече`: принеси'те ми` и=`хъ сjь'мw.

19. И= повелjь'въ наро'дwмъ возлещи` на травjь`, и=
прiе'мь пя'ть хлjь^бъ и= <о>='бjь ры^бjь, воззрjь'въ
на не'бо, блг\сви` и= преломи'въ даде` о<у>=чн~кw'мъ
хлjь'бы, о<у>=чн~цы' же наро'дwмъ.

20. И= jа=до'ша вси` и= насы'тишася: и= взя'ша и=збы'тки
о<у>=кру^хъ, двана'десять ко'шя и=спо'лнь:

21. jа=ду'щихъ же бjь` муже'й jа='кw пя'ть ты'сящъ,
ра'звjь же'нъ и= дjьте'й.

22. (За\ч 59.) И= а='бiе пону'ди i=и~съ о<у>=чн~ки`
своя^ влjь'зти въ кора'бль и= вари'ти <е>=го` на <о>='номъ
полу` {пред\ъити` <е>=му` на w='нъ по'лъ}, до'ндеже
w\тпу'ститъ наро'ды.

23. И= w\тпусти'въ наро'ды, взы'де на гору` <е>=ди'нъ
помоли'тися: по'здjь же бы'вшу, <е>=ди'нъ бjь` ту`.

24. Кора'бль же бjь` посредjь` мо'ря вла'яся волна'ми:
бjь' бо проти'венъ вjь'тръ.

25. Въ четве'ртую же стра'жу но'щи и='де къ ни^мъ i=и~съ,
ходя` по мо'рю.

26. И= ви'дjьвше <е>=го` о<у>=чн~цы` по мо'рю ходя'ща,
смути'шася, глаго'люще, jа='кw призра'къ <е>='сть:
и= w\т стра'ха возопи'ша.

27. А='бiе же рече` и=`мъ i=и~съ, гл~я: дерза'йте:
а='зъ <е>='смь, не бо'йтеся.

28. W\твjьща'въ же пе'тръ рече`: гд\си, а='ще ты` <е>=си`,
повели' ми прiити` къ тебjь` по вода'мъ. <О>='нъ же
рече`: прiиди`.

29. И= и=злjь'зъ и=з\ъ корабля` пе'тръ, хожда'ше по
вода'мъ, прiити` ко i=и~сови:

30. ви'дя же вjь'тръ крjь'покъ, о<у>=боя'ся, и= наче'нъ
о<у>=топа'ти, возопи`, глаго'ля: гд\си, сп~си' мя.

31. И= а='бiе i=и~съ просте'ръ ру'ку, jа='тъ <е>=го`
и= гл~а <е>=му`: маловjь'ре, почто` о<у>=сумнjь'лся
<е>=си`;

32. И= влjь'зшема и='ма въ кора'бль, преста` вjь'тръ.

33. Су'щiи же въ корабли` прише'дше поклони'шася <е>=му`,
глаго'люще: вои'стинну бж~iй сн~ъ <е>=си`.

34. И= преше'дше прiидо'ша въ зе'млю геннисаре'fскую.

35. (За\ч 60.) И= позна'вше <е>=го` му'жiе мjь'ста
тогw`, посла'ша во всю` страну` ту`, и= принесо'ша
къ нему` вся^ боля'щыя:

36. и= моля'ху <е>=го`, да то'кмw прико'снутся вскри'лiю
ри'зы <е>=гw`: и= <е>=ли'цы прикосну'шася, сп~се'ни
бы'ша.

Глава` 15.

Тогда` приступи'ша ко i=и~сови и=`же w\т i=ер\сли'ма
кни'жницы и= фарiсе'<е>, глаго'люще:

2. почто` о<у>=чн~цы` твои` преступа'ютъ преда'нiе
ста'р<е>цъ; не о<у>=мыва'ютъ бо ру'къ свои'хъ, <е>=гда`
хлjь'бъ jа=дя'тъ.

3. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: почто` и= вы`
преступа'ете за'повjьдь бж~iю за преда'нiе ва'ше;

4. Бг~ъ бо заповjь'да, гл~я: чти` <о>=тца` и= ма'терь:
и=: и='же sлосло'витъ <о>=тца` и=ли` ма'терь, сме'ртiю
да о<у>='мретъ.

5. Вы' же глаго'лете: и='же а='ще рече'тъ <о>=тцу`
и=ли` ма'тери: да'ръ, и='мже бы w\т мен<е>` по'льзовался
<е>=си`:

6. и= да не почти'тъ <о>=тца` своегw` и=ли` ма'тере
{ма'тере своея`}: и= разори'сте за'повjьдь бж~iю за
преда'нiе ва'ше.

7. Лицемjь'ри, до'брjь пр\оро'чествова w= ва'съ и=са'iа,
глаго'ля:

8. приближа'ются мнjь` лю'дiе сi'и о<у>=сты^ свои'ми
и= о<у>=стна'ми чту'тъ мя`: се'рдце же и='хъ дале'че
w\тстои'тъ w\т мен<е>`:

9. всу'е же чту'тъ мя`, о<у>=ча'ще о<у>=че'нi<е>мъ,
за'повjьдемъ человjь'ч<е>скимъ.

10. И= призва'въ наро'ды, рече` и=`мъ: слы'шите и=
разумjь'йте:

11. не входя'щее во о<у>=ста` скверни'тъ человjь'ка:
но и=сходя'щее и=зо о<у>='стъ, то` скверни'тъ человjь'ка.

12. (За\ч 61.) Тогда` присту'пльше о<у>=чн~цы` <е>=гw`
рjь'ша <е>=му`: вjь'си ли, jа='кw фарiсе'<е> слы'шавше
сло'во соблазни'шася;

13. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече`: вся'къ са'дъ, <е>=го'же
не насади` <о>=ц~ъ мо'й нб\сный, и=скорени'тся:

14. w=ста'вите и=`хъ: вожди^ су'ть слjь'пи слjьпц<е>'мъ:
слjьпе'цъ же слjьпца` а='ще во'дитъ, <о>='ба въ jа='му
впаде'тася.

15. W\твjьща'въ же пе'тръ рече` <е>=му`: скажи` на'мъ
при'тчу сiю`.

16. I=и~съ же рече` (и=`мъ): <е>=дина'че {<е>=ще`}
ли и= вы` без\ъ ра'зума <е>=сте`;

17. не о<у>=` ли разумjьва'ете, jа='кw вся'ко, <е>='же
вхо'дитъ во о<у>=ста`, во чре'во вмjьща'ется и= а=федрw'номъ
и=схо'дитъ;

18. и=сходя^щая же и=зо о<у>='стъ, w\т се'рдца и=схо'дятъ,
и= та^ скверня'тъ человjь'ка:

19. w\т се'рдца бо и=схо'дятъ помышл<е>'нiя sла^я,
о<у>=бi^йства, прелюбодjья^нiя, любодjья^нiя, татьбы^,
лжесвидjь'т<е>льства, хулы^:

20. сiя^ су'ть скверня^щая человjь'ка: а= <е>='же неумове'нныма
рука'ма jа='сти, не скверни'тъ человjь'ка.

21. (За\ч 62.) И= и=зше'дъ w\тту'ду i=и~съ, w\ти'де
во страны^ тv^рскiя и= сiдw^нскiя.

22. И= се`, жена` ханане'йска, w\т предjь^лъ тjь'хъ
и=зше'дши, возопи` къ нему` глаго'лющи: поми'луй мя`,
гд\си, сн~е дв~довъ, дщи` моя` sлjь` бjьсну'ется.

23. <О>='нъ же не w\твjьща` <е>='й словесе`. И= присту'пльше
о<у>=чн~цы` <е>=гw`, моля'ху <е>=го`, глаго'люще: w\тпусти`
ю=`, jа='кw вопiе'тъ в\ъслjь'дъ на'съ.

24. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече`: нjь'смь по'сланъ,
то'кмw ко <о>=вца'мъ поги'бшымъ до'му i=и~лева.

25. <О>=на' же прише'дши поклони'ся <е>=му`, глаго'лющи:
гд\си, помози' ми.

26. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече`: нjь'сть добро` w\тя'ти
хлjь'ба ча'дwмъ и= поврещи` псw'мъ.

27. <О>=на' же рече`: <е>='й, гд\си: и='бо и= пси`
jа=дя'тъ w\т крупи'цъ па'дающихъ w\т трапе'зы господе'й
свои'хъ.

28. Тогда` w\твjьща'въ i=и~съ рече` <е>='й: <w>, же'но,
ве'лiя вjь'ра твоя`: бу'ди тебjь` jа='коже хо'щеши.
И= и=сцjьлjь` дщи` <е>=я` w\т тогw` часа`.

29. (За\ч 63.) И= преше'дъ w\тту'ду i=и~съ, прiи'де
на мо'ре галiле'йское, и= возше'дъ на гору`, сjь'де
ту`.

30. И= приступи'ша къ нему` наро'ди мно'зи, и=му'ще
съ собо'ю хрwмы'я, слjьпы^я, нjьмы^я, бjь^дныя и= и='ны
мнw'ги, и= приверго'ша и=`хъ къ нога'ма i=и~совыма:
и= и=сцjьли` и=`хъ:

31. jа='коже наро'дwмъ диви'тися, ви'дящымъ нjьмы^я
глаго'лющя, бjь^дныя здра^вы, хрwмы'я ходя'щя и= слjьпы^я
ви'дящя: и= сла'вляху бг~а i=и~лева.

32. (За\ч 64.) I=и~съ же призва'въ о<у>=чн~ки` своя^,
рече` (и=`мъ): мл\срдую w= наро'дjь (се'мъ), jа='кw
о<у>=же` дни^ три` присjьдя'тъ мнjь` и= не и='мутъ
чесw` jа='сти: и= w\тпусти'ти и=`хъ не jа='дшихъ не
хощу`, да не ка'кw w=слабjь'ютъ на пути`.

33. И= глаго'лаша <е>=му` о<у>=чн~цы` <е>=гw`: w\тку'ду
на'мъ въ пусты'ни хлjь'би толи'цы, jа='кw да насы'тится
толи'къ наро'дъ;

34. И= гл~а и=`мъ i=и~съ: коли'кw хлjь'бы и='мате;
<О>=ни' же рjь'ша: се'дмь, и= ма'лw ры'бицъ.

35. И= повелjь` наро'дwмъ возлещи` на земли`,

36. и= прiе'мь се'дмь хлjь'бы и= ры^бы, хвалу` возда'въ
преломи` и= даде` о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ, о<у>=чн~цы'
же наро'дwмъ.

37. И= jа=до'ша вси` и= насы'тишася: и= взя'ша и=збы'тки
о<у>=кру^хъ, се'дмь ко'шницъ и=спо'лнь:

38. jа='дшихъ же бя'ше четы'ре ты'сящы муже'й, ра'звjь
же'нъ и= дjьте'й.

39. И= w\тпусти'въ наро'ды, влjь'зе въ кора'бль и=
прiи'де въ предjь'лы магдали^нски.

Глава` 16. Зача'ло 65.

И= приступи'ша (къ нему`) фарiсе'<е> и= саддуке'<е>,
и=скуша'юще проси'ша <е>=го` зна'менiе съ нб~се` показа'ти
и=`мъ.

2. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: ве'черу бы'вшу,
глаго'лете: ве'дро, чермну'етбося не'бо:

3. и= о<у>='тру: дне'сь зима`, чермну'етбося дряселу'я
не'бо. Лицемjь'ри, лице` о<у>='бw небесе` о<у>=мjь'ете
разсужда'ти, зна'менiй же временw'мъ не мо'жете (и=скуси'ти).

4. Ро'дъ лука'въ и= прелюбодjь'йный зна'менiя и='щетъ:
и= зна'менiе не да'стся <е>=му`, то'кмw зна'менiе i=w'ны
пр\оро'ка. И= w=ста'вль и=`хъ, w\ти'де.

5. И= преше'дше о<у>=чн~цы` <е>=гw` на w='нъ по'лъ,
забы'ша хлjь'бы взя'ти.

6. (За\ч 66.) I=и~съ же рече` и=`мъ: внемли'те и= блюди'теся
w\т ква'са фарiсе'йска и= саддуке'йска.

7. <О>=ни' же помышля'ху въ себjь`, глаго'люще: jа='кw
хлjь'бы не взя'хомъ.

8. Разумjь'въ же i=и~съ рече` и=`мъ: что` мы'слите
въ себjь`, маловjь'ри, jа='кw хлjь'бы не взя'сте;

9. не о<у>=` ли разумjь'ете, ниже` по'мните пя'ть хлjь'бы
пяти'мъ ты'сящамъ, и= коли'кw кw'шъ взя'сте;

10. ни ли се'дмь хлjь'бы четы'ремъ ты'сящамъ, и= коли'кw
ко'шницъ взя'сте;

11. ка'кw не разумjь'ете, jа='кw не w= хлjь'бjьхъ рjь'хъ
ва'мъ внима'ти, (но) w\т ква'са фарiсе'йска и= саддуке'йска;

12. Тогда` разумjь'ша, jа='кw не рече` храни'тися w\т
ква'са хлjь'бнагw, но w\т о<у>=че'нiя фарiсе'йска и=
саддуке'йска.

13. (За\ч 67.) Прише'дъ же i=и~съ во страны^ кесарi'и
фiлi'пповы, вопроша'ше о<у>=чн~ки` своя^, гл~я: кого'
мя глаго'лютъ человjь'цы бы'ти, сн~а чл~вjь'ческаго;

14. <О>=ни' же рjь'ша: <о>='ви о<у>='бw i=wа'нна кр\сти'теля,
и=нi'и же и=лiю`, друзi'и же i=еремi'ю и=ли` <е>=ди'наго
w\т пр\орw'къ.

15. Гл~а и=`мъ (i=и~съ): вы' же кого' мя глаго'лете
бы'ти;

16. W\твjьща'въ же сi'мwнъ пе'тръ рече`: ты` <е>=си`
хр\сто'съ, сн~ъ бг~а жива'гw.

17. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` <е>=му`: бл~же'нъ <е>=си`,
сi'мwне, ва'ръ i=w'на, jа='кw пло'ть и= кро'вь не jа=ви`
тебjь`, но <о>=ц~ъ мо'й, и='же на нб~сjь'хъ:

18. и= а='зъ же тебjь` гл~ю, jа='кw ты` <е>=си` пе'тръ,
и= на се'мъ ка'мени сози'жду цр~ковь мою`, и= врата`
а='дwва не w=долjь'ютъ <е>='й:

19. и= да'мъ ти` ключи^ цр\ства нб\снагw: и= <е>='же
а='ще свя'жеши на земли`, бу'детъ свя'зано на нб~сjь'хъ:
и= <е>='же а='ще разрjьши'ши на земли`, бу'детъ разрjьше'но
на нб~сjь'хъ.

20. (За\ч 68.) Тогда` запрети` i=и~съ о<у>=чн~кw'мъ
свои^мъ, да никому'же реку'тъ, jа='кw се'й <е>='сть
i=и~съ хр\сто'съ.

21. W\тто'лjь нача'тъ i=и~съ ска'зовати о<у>=чн~кw'мъ
свои^мъ, jа='кw подоба'етъ <е>=му` и=ти` во i=ер\сли'мъ
и= мно'гw пострада'ти w\т ста'р<е>цъ и= а=рхiер<е>'й
и= кни^жникъ, и= о<у>=бiе'ну бы'ти, и= въ тре'тiй де'нь
воста'ти.

22. И= пое'мь <е>=го` пе'тръ, нача'тъ прерjьца'ти <е>=му`
глаго'ля: мл\срдъ ты`, гд\си: не и='мать бы'ти тебjь`
сiе`.

23. <О>='нъ же w=бра'щься рече` петро'ви: и=ди` за
мно'ю, сатано`, собла'знъ ми` <е>=си`: jа='кw не мы'слиши
jа=`же (су'ть) бж~iя, но человjь'ч<е>ская.

24. (За\ч 69.) Тогда` i=и~съ рече` о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ:
а='ще кто` хо'щетъ по мнjь` и=ти`, да w\тве'ржется
себ<е>` и= во'зметъ кре'стъ сво'й и= по мнjь` гряде'тъ:

25. и='же бо а='ще хо'щетъ ду'шу свою` спасти`, погуби'тъ
ю=`: и= и='же а='ще погуби'тъ ду'шу свою` мен<е>` ра'ди,
w=бря'щетъ ю=`:

26. ка'я бо по'льза человjь'ку, а='ще мi'ръ ве'сь приwбря'щетъ,
ду'шу же свою` w=тщети'тъ; и=ли` что` да'стъ человjь'къ
и=змjь'ну за ду'шу свою`;

27. прiити' бо и='мать сн~ъ чл~вjь'ческiй во сла'вjь
<о>=ц~а` своегw` со а='гг~лы свои'ми, и= тогда` возда'стъ
кому'ждо по дjья'нi<е>мъ <е>=гw`:

28. а=ми'нь гл~ю ва'мъ, (jа='кw) су'ть нjь'цыи w\т
здjь` стоя'щихъ, и=`же не и='мутъ вкуси'ти сме'рти,
до'ндеже ви'дятъ сн~а чл~вjь'ческаго гряду'ща во цр\ствiи
свое'мъ.

Глава` 17. Зача'ло 70.

И= по дне'хъ шести'хъ поя'тъ i=и~съ петра` и= i=а'кwва
и= i=wа'нна бра'та <е>=гw`, и= возведе` и=`хъ на гору`
высоку` <е>=ди^ны,

2. и= преwбрази'ся пред\ъ ни'ми: и= просвjьти'ся лице`
<е>=гw` jа='кw со'лнце, ри^зы же <е>=гw` бы'ша бjьлы^
jа='кw свjь'тъ.

3. И= се`, jа=ви'стася и=`мъ мwv"се'й и= и=лiа`, съ
ни'мъ глагw'люща.

4. W\твjьща'въ же пе'тръ рече` (ко) i=и~сови: гд\си,
добро` <е>='сть на'мъ здjь` бы'ти: а='ще хо'щеши, сотвори'мъ
здjь` три` сjь^ни, тебjь` <е>=ди'ну, и= мwv"се'ови
<е>=ди'ну, и= <е>=ди'ну и=лiи`.

5. <Е>=ще' (же) <е>=му` глаго'лющу, се`, w='блакъ свjь'телъ
w=сjьни` и=`хъ: и= се`, гла'съ и=з\ъ w='блака гл~я:
се'й <е>='сть сн~ъ мо'й возлю'бленный, w= не'мже бл~говоли'хъ:
тогw` послу'шайте.

6. И= слы'шавше о<у>=чн~цы` падо'ша ни'цы и= о<у>=боя'шася
sjьлw`.

7. И= присту'пль i=и~съ прикосну'ся и='хъ и= рече`:
воста'ните и= не бо'йтеся.

8. Возве'дше же <о>='чи свои`, никого'же ви'дjьша,
то'кмw i=и~са <е>=ди'наго.

9. И= сходя'щымъ и=`мъ съ горы`, заповjь'да и=`мъ i=и~съ,
гл~я: никому'же повjь'дите видjь'нiя, до'ндеже сн~ъ
чл~вjь'ческiй и=з\ъ ме'ртвыхъ воскр\снетъ.

10. (За\ч 71.) И= вопроси'ша <е>=го` о<у>=чн~цы` <е>=гw`,
глаго'люще: что` о<у>=`бо кни'жницы глаго'лютъ, jа='кw
и=лiи` подоба'етъ прiити` пре'жде;

11. I=и~съ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: и=лiа` о<у>='бw
прiи'детъ пре'жде и= о<у>=стро'итъ вся^:

12. гл~ю же ва'мъ, jа='кw и=лiа` о<у>=же` прiи'де,
и= не позна'ша <е>=гw`, но сотвори'ша w= не'мъ, <е>=ли^ка
восхотjь'ша: та'кw и= сн~ъ чл~вjь'ческiй и='мать пострада'ти
w\т ни'хъ.

13. Тогда` разумjь'ша о<у>=чн~цы`, jа='кw w= i=wа'ннjь
кр\сти'тели рече` и=`мъ.

14. (За\ч 72.) И= прише'дшымъ и=`мъ къ наро'ду, приступи`
къ нему` человjь'къ, кла'няяся <е>=му`

15. и= глаго'ля: гд\си, поми'луй сы'на моего`, jа='кw
на нw'вы мц\сы бjьсну'ется и= sлjь` стра'ждетъ: мно'жицею
бо па'даетъ во <о>='гнь и= мно'жицею въ во'ду:

16. и= приведо'хъ <е>=го` ко о<у>=чн~кw'мъ твои^мъ,
и= не возмого'ша <е>=го` и=сцjьли'ти.

17. W\твjьща'въ же i=и~съ рече`: <w>, ро'де невjь'рный
и= развраще'нный, доко'лjь бу'ду съ ва'ми; доко'лjь
терплю` ва'мъ; приведи'те ми` <е>=го` сjь'мw.

18. И= запрети` <е>=му` i=и~съ, и= и=зы'де и=з\ъ негw`
бjь'съ: и= и=сцjьлjь` <о>='трокъ w\т часа` тогw`.

19. Тогда` присту'пльше о<у>=чн~цы` ко i=и~су на <е>=ди'нjь,
рjь'ша: почто` мы` не возмого'хомъ и=згна'ти <е>=го`;

20. I=и~съ же рече` и=`мъ: за невjь'рствiе ва'ше: а=ми'нь
бо гл~ю ва'мъ: а='ще и='мате вjь'ру jа='кw зе'рно гору'шно,
рече'те горjь` се'й: прейди` w\тсю'ду та'мw, и= пре'йдетъ:
и= ничто'же невозмо'жно бу'детъ ва'мъ:

21. се'й же ро'дъ не и=схо'дитъ, то'кмw моли'твою и=
посто'мъ.

22. Живу'щымъ же и=`мъ въ галiле'и, рече` и=`мъ i=и~съ:
пре'данъ и='мать бы'ти сн~ъ чл~вjь'ческiй въ ру'цjь
человjь'кwмъ,

23. и= о<у>=бiю'тъ <е>=го`, и= въ тре'тiй де'нь воста'нетъ.
И= ско'рбни бы'ша sjьлw`.

24. (За\ч 73.) Прише'дшымъ же и=`мъ въ капернау'мъ,
приступи'ша прiе'млющiи дiдра^хмы къ петро'ви и= рjь'ша:
о<у>=чт~ль ва'шъ не да'стъ ли дiдра^хмы;

25. Глаго'ля: <е>='й. И= <е>=гда` вни'де въ до'мъ,
предвари` <е>=го` i=и~съ, гл~я: что' ти мни'тся, сi'мwне;
ца'рiе зе'мстiи w\т кi'ихъ прiе'млютъ да^ни и=ли` кинсо'нъ;
w\т свои'хъ ли сынw'въ, и=ли` w\т чужи'хъ;

26. Глаго'ла <е>=му` пе'тръ: w\т чужи'хъ. Рече` <е>=му`
i=и~съ: о<у>=`бо свобо'дни су'ть сы'нове:

27. но да не соблазни'мъ и='хъ, ше'дъ на мо'ре, ве'рзи
о<у>='дицу, и=, ю='же пре'жде и='меши ры'бу, возми`:
и= w\тве'рзъ о<у>=ста` <е>='й, w=бря'щеши стати'ръ:
то'й взе'мъ да'ждь и=`мъ за мя` и= за ся`.

Глава` 18. Зача'ло 74.

Въ то'й ча'съ приступи'ша о<у>=чн~цы` ко i=и~су, глаго'люще:
кто` о<у>='бw бо'лiй <е>='сть въ цр\ствiи нб\снjьмъ;

2. И= призва'въ i=и~съ <о>=троча`, поста'ви <е>=` посредjь`
и='хъ

3. и= рече`: а=ми'нь гл~ю ва'мъ, а='ще не w=братите'ся
и= бу'дете jа='кw дjь'ти, не вни'дете въ цр\ство нб\сное:

4. и='же о<у>=`бо смири'тся jа='кw <о>=троча` сiе`,
то'й <е>='сть бо'лiй во цр\ствiи нб\снjьмъ:

5. и= и='же а='ще прiи'метъ <о>=троча` таково` во и='мя
мое`, мене` прiе'млетъ:

6. а= и='же а='ще соблазни'тъ <е>=ди'наго ма'лыхъ си'хъ
вjь'рующихъ въ мя`, о<у>='не <е>='сть <е>=му`, да w=бjь'сится
же'рновъ <о>=се'льскiй на вы'и <е>=гw`, и= пото'нетъ
въ пучи'нjь морстjь'й.

7. Го'ре мi'ру w\т собла^знъ: ну'жда бо <е>='сть прiити`
собла'знwмъ: <о>=ба'че го'ре человjь'ку тому`, и='мже
собла'знъ прихо'дитъ.

8. А='ще ли рука` твоя` и=ли` нога` твоя` соблажня'етъ
тя`, w\тсjьцы` ю=` и= ве'рзи w\т себ<е>`: добрjь'йше
ти` <е>='сть вни'ти въ живо'тъ хро'му и=ли` бjь'дну
{без\ъ руки`}, не'же двjь` ру'цjь и= двjь` но'зjь и=му'щу
вве'ржену бы'ти во <о>='гнь вjь'чный:

9. и= а='ще <о>='ко твое` соблажня'етъ тя`, и=зми`
<е>=` и= ве'рзи w\т себ<е>`: добрjь'йше ти` <е>='сть
со <е>=ди'нjьмъ <о>='комъ въ живо'тъ вни'ти, не'же
двjь` w='цjь и=му'щу вве'ржену бы'ти въ гее'нну <о>='гненную.

10. (За\ч 75.) Блюди'те, да не пре'зрите <е>=ди'нагw
(w\т) ма'лыхъ си'хъ: гл~ю бо ва'мъ, jа='кw а='гг~ли
и='хъ на нб~сjь'хъ вы'ну ви'дятъ лице` <о>=ц~а` моегw`
нб\снагw.

11. Прiи'де бо сн~ъ чл~вjь'ческiй (взыска'ти и=) сп\сти`
поги'бшаго.

12. Что` ва'мъ мни'тся; А='ще бу'детъ нjь'коему человjь'ку
сто` <о>=ве'цъ, и= заблу'дитъ <е>=ди'на w\т ни'хъ:
не w=ста'витъ ли де'вятьдесятъ и= де'вять въ гора'хъ
и= ше'дъ и='щетъ заблу'ждшiя;

13. и= а='ще бу'детъ {приключи'тся} w=брjьсти` ю=`,
а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw ра'дуется w= не'й па'че,
не'же w= девяти'десятихъ и= девяти` не заблу'ждшихъ.

14. Та'кw нjь'сть во'ля пред\ъ <о>=ц~е'мъ ва'шимъ нб\снымъ,
да поги'бнетъ <е>=ди'нъ w\т ма'лыхъ си'хъ.

15. А='ще же согрjьши'тъ къ тебjь` бра'тъ тво'й, и=ди`
и= w=бличи` <е>=го` между` тобо'ю и= тjь'мъ <е>=ди'нjьмъ:
а='ще тебе` послу'шаетъ, приwбрjь'лъ <е>=си` бра'та
твоего`:

16. а='ще ли тебе` не послу'шаетъ, поими` съ собо'ю
<е>=ще` <е>=ди'наго и=ли` два`, да при о<у>=стjь'хъ
двою` и=ли` трiе'хъ свидjь'телей ста'нетъ вся'къ глаго'лъ:

17. а='ще же не послу'шаетъ и='хъ, повjь'ждь цр~кви:
а='ще же и= цр~ковь преслу'шаетъ, бу'ди тебjь` jа='коже
jа=зы'чникъ и= мыта'рь.

18. (За\ч 76.) А=ми'нь (бо) гл~ю ва'мъ: <е>=ли^ка а='ще
свя'жете на земли`, бу'дутъ свя^зана на нб~си`: и=
<е>=ли^ка а='ще разрjьшите` на земли`, бу'дутъ разрjьш<е>'на
на нб~сjь'хъ.

19. Па'ки а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw а='ще два` w\т
ва'съ совjьща'ета на земли` w= вся'цjьй ве'щи, <е>=я'же
а='ще про'сита, бу'детъ и='ма w\т <о>=ц~а` моегw`,
и='же на нб~сjь'хъ:

20. и=дjь'же бо <е>=ста` два` и=ли` трiе` со'брани
во и='мя мое`, ту` <е>='смь посредjь` и='хъ.

21. Тогда` присту'пль къ нему` пе'тръ рече`: гд\си,
колькра'ты а='ще согрjьши'тъ въ мя` бра'тъ мо'й, и=
w\тпущу' ли <е>=му` до се'дмь кра'тъ;

22. Гл~а <е>=му` i=и~съ: не гл~ю тебjь`: до се'дмь
кра'тъ, но до се'дмьдесятъ кра'тъ седмери'цею.

23. (За\ч 77.) Сегw` ра'ди о<у>=подо'бися цр\ствiе
нб\сное человjь'ку царю`, и='же восхотjь` стяза'тися
w= словеси` съ рабы^ свои'ми.

24. Наче'ншу же <е>=му` стяза'тися, приведо'ша <е>=му`
<е>=ди'наго должника` тьмо'ю тала^нтъ:

25. не и=му'щу же <е>=му` возда'ти, повелjь` и=` госпо'дь
<е>=гw` прода'ти, и= жену` <е>=гw`, и= ча^да, и= вся^,
<е>=ли^ка и=мjь'яше, и= w\тда'ти.

26. Па'дъ о<у>=`бо ра'бъ то'й, кла'няшеся <е>=му`,
глаго'ля: го'споди, потерпи` на мнjь`, и= вся^ ти`
возда'мъ.

27. Милосе'рдовавъ же госпо'дь раба` того`, прости`
<е>=го` и= до'лгъ w\тпусти` <е>=му`.

28. И=зше'дъ же ра'бъ то'й, w=брjь'те <е>=ди'наго (w\т)
клевр<е>'тъ свои'хъ, и='же бjь` до'лженъ <е>=му` сто'мъ
пjь^нязь: и= <е>='мь <е>=го` давля'ше, глаго'ля: w\тда'ждь
ми`, и='мже (ми`) <е>=си` до'лженъ.

29. Па'дъ о<у>=`бо клевре'тъ <е>=гw` на но'зjь <е>=гw`,
моля'ше <е>=го`, глаго'ля: потерпи` на мнjь`, и= вся^
возда'мъ ти`.

30. <О>='нъ же не хотя'ше, но ве'дъ всади` <е>=го`
въ темни'цу, до'ндеже возда'стъ до'лжное.

31. Ви'дjьвше же клевре'ти <е>=гw` бы^вшая, сжа'лиша
си` sjьлw` и= прише'дше сказа'ша господи'ну своему`
вся^ бы^вшая.

32. Тогда` призва'въ <е>=го` господи'нъ <е>=гw`, глаго'ла
<е>=му`: ра'бе лука'вый, ве'сь до'лгъ w='нъ w\тпусти'хъ
тебjь`, поне'же о<у>=моли'лъ мя` <е>=си`:

33. не подоба'ше ли и= тебjь` поми'ловати клевре'та
твоего`, jа='коже и= а='зъ тя` поми'ловахъ;

34. И= прогнjь'вався госпо'дь <е>=гw`, предаде` <е>=го`
мучи'тел<е>мъ, до'ндеже возда'стъ ве'сь до'лгъ сво'й.

35. Та'кw и= <о>=ц~ъ мо'й нб\сный сотвори'тъ ва'мъ,
а='ще не w\тпустите` кi'йждо бра'ту своему` w\т серде'цъ
ва'шихъ прегрjьш<е>'нiя и='хъ.

Глава` 19.

И= бы'сть <е>=гда` сконча` i=и~съ словеса` сiя^, пре'йде
w\т галiле'и и= прiи'де въ предjь'лы i=уд<е>'йскiя
w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на.

2. И= по не'мъ и=до'ша наро'ди мно'зи, и= и=сцjьли`
и=`хъ ту`.

3. (За\ч 78.) И= приступи'ша къ нему` фарiсе'<е> и=скуша'юще
<е>=го` и= глаго'лаша <е>=му`: а='ще досто'итъ человjь'ку
пусти'ти жену` свою` по вся'цjьй винjь`;

4. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: нjь'сте ли чли`,
jа='кw сотвори'вый и=скони`, му'жескiй по'лъ и= же'нскiй
сотвори'лъ я=` <е>='сть;

5. И= рече`: сегw` ра'ди w=ста'витъ человjь'къ <о>=тца`
(своего`) и= ма'терь и= прилjьпи'тся къ женjь` свое'й,
и= бу'дета <о>='ба въ пло'ть <е>=ди'ну,

6. jа='коже ктому` нjь'ста два`, но пло'ть <е>=ди'на:
<е>='же о<у>=`бо бг~ъ сочета`, человjь'къ да не разлуча'етъ.

7. Глаго'лаша <е>=му`: что` о<у>=`бо мwv"се'й заповjь'да
да'ти кни'гу распу'стную и= w\тпусти'ти ю=`;

8. Гл~а и=`мъ: jа='кw мwv"се'й по жестосе'рдiю ва'шему
повелjь` ва'мъ пусти'ти ж<е>ны` ва'шя: и=знача'ла же
не бы'сть та'кw:

9. гл~ю же ва'мъ, jа='кw и='же а='ще пу'ститъ жену`
свою`, ра'звjь словесе` прелюбодjь'йна, и= w=жени'тся
и=но'ю, прелюбы` твори'тъ: и= женя'йся пущени'цею прелюбы`
дjь'етъ.

10. Глаго'лаша <е>=му` о<у>=чн~цы` <е>=гw`: а='ще та'кw
<е>='сть вина` человjь'ку съ жено'ю, лу'чше <е>='сть
не жени'тися.

11. <О>='нъ же рече` и=`мъ: не вси` вмjьща'ютъ словесе`
сегw`, но и=`мже дано` <е>='сть:

12. су'ть бо скопцы`, и=`же и=з\ъ чре'ва ма'терня роди'шася
та'кw: и= су'ть скопцы`, и=`же скопи'шася w\т человjь^къ:
и= су'ть скопцы`, и=`же и=скази'ша са'ми себе` цр\ствiя
ра'ди нб\снагw: могi'й вмjьсти'ти да вмjьсти'тъ.

13. Тогда` приведо'ша къ нему` дjь'ти, да ру'цjь возложи'тъ
на ни'хъ и= помо'лится: о<у>=чн~цы' же запрети'ша и=`мъ.

14. I=и~съ же рече` (и=`мъ): w=ста'вите дjьте'й и=
не возбраня'йте и=`мъ прiити` ко мнjь`: таковы'хъ бо
<е>='сть цр\ство нб\сное.

15. И= возло'жь на ни'хъ ру'цjь, w\ти'де w\тту'ду.

16. (За\ч 79.) И= се`, <е>=ди'нъ (нjь'кiй) присту'пль
рече` <е>=му`: о<у>=чт~лю бл~гi'й, что` бла'го сотворю`,
да и='мамъ живо'тъ вjь'чный;

17. <О>='нъ же рече` <е>=му`: что' мя глаго'леши бл~га;
никто'же бл~гъ, то'кмw <е>=ди'нъ бг~ъ: а='ще ли хо'щеши
вни'ти въ живо'тъ, соблюди` за'пwвjьди.

18. Глаго'ла <е>=му`: кi^я; I=и~съ же рече`: <е>='же,
не о<у>=бiе'ши: не прелюбы` сотвори'ши: не о<у>=кра'деши:
не лжесвидjь'тельствуеши:

19. чти` <о>=тца` и= ма'терь: и=: возлю'биши и='скренняго
твоего` jа='кw са'мъ себе`.

20. Глаго'ла <е>=му` ю='ноша: вся^ сiя^ сохрани'хъ
w\т ю='ности моея`: что` <е>='смь <е>=ще` не доконча'лъ;

21. Рече` <е>=му` i=и~съ: а='ще хо'щеши соверше'нъ
бы'ти, и=ди`, прода'ждь и=мjь'нiе твое` и= да'ждь ни'щымъ:
и= и=мjь'ти и='маши сокро'вище на нб~си`: и= гряди`
в\ъслjь'дъ мен<е>`.

22. Слы'шавъ же ю='ноша сло'во, w\ти'де скорбя`: бjь'
бо и=мjь'я стяжа^нiя мнw'га.

23. I=и~съ же рече` о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ: а=ми'нь
гл~ю ва'мъ, jа='кw неудо'бь бога'тый вни'детъ въ цр\ствiе
нб\сное:

24. па'ки же гл~ю ва'мъ: о<у>=до'бjье <е>='сть вельбу'ду
сквозjь` и=глинjь^ о<у>='шы проити`, не'же бога'ту
въ цр\ствiе бж~iе вни'ти.

25. Слы'шавше же о<у>=чн~цы` <е>=гw`, дивля'хуся sjьлw`,
глаго'люще: кто` о<у>=`бо мо'жетъ спасе'нъ бы'ти;

26. Воззрjь'въ же i=и~съ рече` и=`мъ: о<у>= человjь^къ
сiе` невозмо'жно <е>='сть, о<у>= бг~а же вся^ возмw'жна.

27. Тогда` w\твjьща'въ пе'тръ рече` <е>=му`: се`, мы`
w=ста'вихомъ вся^ и= в\ъслjь'дъ теб<е>` и=до'хомъ:
что` о<у>=`бо бу'детъ на'мъ;

28. I=и~съ же рече` и=`мъ: а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw
вы` ше'дшiи по мнjь`, въ пакибытiе`, <е>=гда` ся'детъ
сн~ъ чл~вjь'ческiй на пр\сто'лjь сла'вы своея`, ся'дете
и= вы` на двоюна'десяте пр\стw'лу, судя'ще <о>=бjьмана'десяте
колjь'нома i=и~левома:

29. и= вся'къ, и='же w=ста'витъ до'мъ, и=ли` бра'тiю,
и=ли` с<е>стры`, и=ли` <о>=тца`, и=ли` ма'терь, и=ли`
жену`, и=ли` ча^да, и=ли` се'ла, и='мене моегw` ра'ди,
стори'цею прiи'метъ и= живо'тъ вjь'чный наслjь'дитъ:

30. мно'зи же бу'дутъ пе'рви послjь'днiи, и= послjь'дни
пе'рвiи.

Глава` 20. Зача'ло 80.

Подо'бно бо <е>='сть цр\ствiе нб\сное человjь'ку домови'ту,
и='же и=зы'де ку'пнw {sjьлw`} о<у>='трw ная'ти дjь'лат<е>ли
въ вiногра'дъ сво'й,

2. и= совjьща'въ съ дjь'лат<е>ли по пjь'нязю на де'нь,
посла` и=`хъ въ вiногра'дъ сво'й.

3. И= и=зше'дъ въ тре'тiй ча'съ, ви'дjь и='ны стоя'щя
на то'ржищи пра^здны,

4. и= тjь^мъ рече`: и=ди'те и= вы` въ вiногра'дъ мо'й,
и= <е>='же бу'детъ пра'вда, да'мъ ва'мъ. <О>=ни' же
и=до'ша.

5. Па'ки же и=зше'дъ въ шесты'й и= девя'тый ча'съ,
сотвори` та'коже.

6. Во <е>=диныйжена'десять ча'съ и=зше'дъ, w=брjь'те
другi^я стоя'щя пра^здны и= глаго'ла и=`мъ: что` здjь`
стоите` ве'сь де'нь пра'здни;

7. Глаго'лаша <е>=му`: jа='кw никто'же на'съ ная'тъ.
Глаго'ла и=`мъ: и=ди'те и= вы` въ вiногра'дъ (мо'й),
и= <е>='же бу'детъ пра'ведно, прiи'мете.

8. Ве'черу же бы'вшу, глаго'ла господи'нъ вiногра'да
къ приста'внику своему`: призови` дjь'лат<е>ли и= да'ждь
и=`мъ мзду`, наче'нъ w\т послjь'днихъ до пе'рвыхъ.

9. И= прише'дше и=`же во <е>=диныйна'десять ча'съ,
прiя'ша по пjь'нязю.

10. Прише'дше же пе'рвiи мня'ху, jа='кw вя'щше прiи'мутъ:
и= прiя'ша и= тi'и по пjь'нязю:

11. прiе'мше же ропта'ху на господи'на,

12. глаго'люще, jа='кw сi'и послjь'днiи <е>=ди'нъ ча'съ
сотвори'ша, и= ра'вныхъ на'мъ сотвори'лъ и=`хъ <е>=си`,
поне'сшымъ тяготу` дне` и= ва'ръ.

13. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` <е>=ди'ному и='хъ:
дру'же, не w=би'жу тебе`: не по пjь'нязю ли совjьща'лъ
<е>=си` со мно'ю;

14. возми` твое` и= и=ди`: хощу' же и= сему` послjь'днему
да'ти, jа='коже и= тебjь`:

15. и=ли` нjь'сть ми` лjь'ть сотвори'ти, <е>='же хощу`,
во свои'хъ ми`; а='ще <о>='ко твое` лука'во <е>='сть,
jа='кw а='зъ бла'гъ <е>='смь;

16. Та'кw бу'дутъ послjь'днiи пе'рви, и= пе'рвiи послjь'дни:
мно'зи бо су'ть зва'ни, ма'лw же и=збра'нныхъ.

17. (За\ч 81.) И= восходя` i=и~съ во i=ер\сли'мъ, поя'тъ
<о>=бана'десяте о<у>=чн~ка^ <е>=ди^ны {w=со'бь} на
пути` и= рече` и=`мъ:

18. се`, восхо'димъ во i=ер\сли'мъ, и= сн~ъ чл~вjь'ческiй
пре'данъ бу'детъ а=рхiере'<е>мъ и= кни'жникwмъ: и=
w=су'дятъ <е>=го` на сме'рть,

19. и= предадя'тъ <е>=го` jа=зы'кwмъ на поруга'нiе
и= бiе'нiе и= пропя'тiе: и= въ тре'тiй де'нь воскр\снетъ.

20. Тогда` приступи` къ нему` ма'ти сы^ну зеведе'wву
съ сыно'ма свои'ма, кла'няющися и= прося'щи нjь'что
w\т негw`.

21. <О>='нъ же рече` <е>='й: чесw` хо'щеши; Глаго'ла
<е>=му`: рцы`, да ся'дета сiя^ <о>='ба сы^на моя^,
<е>=ди'нъ w=десну'ю теб<е>`, и= <е>=ди'нъ w=шу'юю (теб<е>`),
во цр\ствiи твое'мъ.

22. W\твjьща'въ же i=и~съ рече`: не вjь'ста, чесw`
про'сита: мо'жета ли пи'ти ча'шу, ю='же а='зъ и='мамъ
пи'ти, и=ли` кр~ще'нiемъ, и='мже а='зъ кр~ща'юся, кр\сти'тися;
Глаго'ласта <е>=му`: мо'жева.

23. И= гл~а и='ма: ча'шу о<у>='бw мою` и=спiе'та, и=
кр~ще'нiемъ, и='мже а='зъ кр~ща'юся, и='мате крести'тися:
а= <е>='же сjь'сти w=десну'ю мен<е>` и= w=шу'юю мен<е>`,
нjь'сть мое` да'ти, но и=`мже о<у>=гото'вася w\т <о>=ц~а`
моегw`.

24. И= слы'шавше де'сять, негодова'ша w= <о>=бою` бра^ту.

25. I=и~съ же призва'въ и=`хъ, рече`: вjь'сте, jа='кw
кня^зи jа=зы^къ госпо'дствуютъ и='ми, и= вели'цыи w=блада'ютъ
и='ми:

26. не та'кw же бу'детъ въ ва'съ: но и='же а='ще хо'щетъ
въ ва'съ вя'щшiй бы'ти, да бу'детъ ва'мъ слуга`:

27. и= и='же а='ще хо'щетъ въ ва'съ бы'ти пе'рвый,
бу'ди ва'мъ ра'бъ:

28. jа='коже сн~ъ чл~вjь'ческiй не прiи'де, да послу'жатъ
<е>=му`, но послужи'ти и= да'ти дш~у свою` и=збавле'нiе
за мно'гихъ.

29. (За\ч 82.) И= и=сходя'щу <е>=му` w\т i=ерiхw'на,
по не'мъ и='де наро'дъ мно'гъ.

30. И= се`, два` слjьпца^ сjьдя^ща при пути`, слы^шавша,
jа='кw i=и~съ мимохо'дитъ, возопи'ста, глагw'люща:
поми'луй ны`, гд\си, сн~е дв~довъ.

31. Наро'дъ же преща'ше и='ма, да о<у>=молчи'та: w='на
же па'че вопiя'ста, глагw'люща: поми'луй ны`, гд\си,
сн~е дв~довъ.

32. И= воста'въ i=и~съ возгласи` я=` и= рече`: что`
хо'щета, да сотворю` ва'ма;

33. Глаго'ласта <е>=му`: гд\си, да w\тве'рзетjься <о>='чи
на'ю.

34. Мл\срдовавъ же i=и~съ прикосну'ся <о>='чiю и='ма:
и= а='бiе прозрjь'ста и='ма <о>='чи, и= по не'мъ и=до'ста.

Глава` 21. Зача'ло 83.

И= <е>=гда` прибли'жишася во i=ер\сли'мъ и= прiидо'ша
въ виfсфагi'ю къ горjь` <е>=леw'нстjьй, тогда` i=и~съ
посла` два` о<у>=чн~ка^,

2. гл~я и='ма: и=ди'та въ ве'сь, jа='же пря'мw ва'ма:
и= а='бiе w=бря'щета <о>=сля` привя'зано, и= жребя`
съ ни'мъ: w\трjьши^вша приведи'та ми`:

3. и= а='ще ва'ма кто` рече'тъ что`, рече'та, jа='кw
гд\сь <е>=ю` тре'буетъ: а='бiе же по'слетъ я=`.

4. Сiе' же все` бы'сть, да сбу'дется рече'нное пр\оро'комъ,
глаго'лющимъ:

5. рцы'те дще'ри сiw'новjь: се`, цр~ь тво'й гряде'тъ
тебjь` кро'токъ, и= всjь'дъ на <о>=сля` и= жребя`,
сы'на под\ъяре'мнича.

6. Ш<е>'дша же о<у>=чн~ка^ и= сотвw'рша, jа='коже повелjь`
и='ма i=и~съ,

7. приведо'ста <о>=сля` и= жребя`: и= возложи'ша верху`
<е>=ю` ри^зы своя^, и= всjь'де верху` и='хъ.

8. Мно'жайшiи же наро'ди постила'ху ри^зы своя^ по
пути`: друзi'и же рjь'заху вjь^тви w\т дре'въ и= постила'ху
по пути`.

9. Наро'ди же предходя'щiи (<е>=му`) и= вслjь'дствующiи
зва'ху, глаго'люще: w=са'нна сн~у дв~дову: блг\све'нъ
гряды'й во и='мя гд\сне: w=са'нна въ вы'шнихъ.

10. И= вше'дшу <е>=му` во i=ер\сли'мъ, потрясе'ся ве'сь
гра'дъ, глаго'ля: кто' <е>=сть се'й;

11. Наро'ди же глаго'лаху: се'й <е>='сть i=и~съ пр\оро'къ,
и='же w\т назаре'та галiле'йска.

12. (За\ч 83.) И= вни'де i=и~съ въ це'рковь бж~iю и=
и=згна` вся^ продаю'щыя и= купу'ющыя въ це'ркви, и=
трап<е>'зы торжникw'мъ и=спрове'рже и= сjьда^лища продаю'щихъ
гw'луби,

13. и= гл~а и=`мъ: пи'сано <е>='сть: хра'мъ мо'й хра'мъ
мл~твы нарече'тся: вы' же сотвори'сте и=` верте'пъ
разбо'йникwмъ.

14. И= приступи'ша къ нему` хро'мiи и= слjьпi'и въ
це'ркви: и= и=сцjьли` и=`хъ.

15. Ви'дjьвше же а=рхiере'<е> и= кни'жницы чудеса`,
jа=`же сотвори`, и= <о>='троки зову'щя въ це'ркви и=
глаго'лющя: w=са'нна сн~у дв~дову, негодова'ша

16. и= рjь'ша <е>=му`: слы'шиши ли, что` сi'и глаго'лютъ;
I=и~съ же рече` и=`мъ: <е>='й: нjь'сте ли чли` николи'же,
jа='кw и=з\ъ о<у>='стъ младе'н<е>цъ и= ссу'щихъ соверши'лъ
<е>=си` хвалу`;

17. И= w=ста'вль и=`хъ, и=зы'де во'нъ и=з\ъ гра'да
въ виfа'нiю и= водвори'ся ту`.

18. (За\ч 84.) О<у>='тру же возвра'щься во гра'дъ,
взалка`:

19. и= о<у>=зрjь'въ смоко'вницу <е>=ди'ну при пути`,
прiи'де къ не'й, и= ничто'же w=брjь'те на не'й, то'кмw
ли'ствiе <е>=ди'но, и= гл~а <е>='й: да николи'же w\т
теб<е>` плода` бу'детъ во вjь'ки. И= а='бiе и='зсше
смоко'вница.

20. И= ви'дjьвше о<у>=чн~цы` диви'шася, глаго'люще:
ка'кw а='бiе и='зсше смоко'вница;

21. W\твjьща'въ же i=и~съ рече` и=`мъ: а=ми'нь гл~ю
ва'мъ: а='ще и='мате вjь'ру и= не о<у>=сумните'ся,
не то'кмw смоко'вничное сотворите`, но а='ще и= горjь`
се'й рече'те: дви'гнися и= ве'рзися въ мо'ре, бу'детъ:

22. и= вся^, <е>=ли^ка а='ще воспро'сите въ моли'твjь
вjь'рующе, прiи'мете.

23. (За\ч 85.) И= прише'дшу <е>=му` въ це'рковь, приступи'ша
къ нему` о<у>=ча'щу а=рхiере'<е> и= ста'рцы людстi'и,
глаго'люще: ко'ею вла'стiю сiя^ твори'ши; и= кто' ти
даде` вла'сть сiю`;

24. W\твjьща'въ же i=и~съ рече` и=`мъ: вопрошу' вы
и= а='зъ сло'во <е>=ди'но: <е>='же а='ще рече'те мнjь`,
и= а='зъ ва'мъ реку`, ко'ею вла'стiю сiя^ творю`:

25. кр~ще'нiе i=wа'нново w\тку'ду бjь`; съ нб~се' ли,
и=ли` w\т человjь^къ; <О>=ни' же помышля'ху въ себjь`,
глаго'люще: а='ще рече'мъ, съ нб~се`: рече'тъ на'мъ:
почто` о<у>=`бо не вjь'ровасте <е>=му`;

26. а='ще ли рече'мъ, w\т человjь^къ: бои'мся наро'да:
вси' бо и='мутъ i=wа'нна jа='кw пр\оро'ка.

27. И= w\твjьща'вше i=и~сови рjь'ша: не вjь'мы. Рече`
и=`мъ и= то'й: ни а='зъ ва'мъ гл~ю, ко'ею вла'стiю
сiя^ творю`.

28. (За\ч 86.) Что' же ся` ва'мъ мни'тъ; Человjь'къ
нjь'кiй и=мя'ше два` сы^на, и= прише'дъ къ пе'рвому,
рече`: ча'до, и=ди` дне'сь, дjь'лай въ вiногра'дjь
мое'мъ.

29. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече`: не хощу`: послjьди'
же раска'явся, и='де.

30. И= присту'пль къ друго'му, рече` та'коже. <О>='нъ
же w\твjьща'въ рече`: а='зъ, го'споди (и=ду`): и= не
и='де.

31. Кi'й w\т <о>=бою` сотвори` во'лю <о>='тчу; Глаго'лаша
<е>=му`: пе'рвый. Гл~а и=`мъ i=и~съ: а=ми'нь гл~ю ва'мъ,
jа='кw мытари^ и= любодjь^йцы варя'ютъ вы` въ цр\ствiи
бж~iи:

32. прiи'де бо къ ва'мъ i=wа'ннъ (кр\сти'тель) путе'мъ
прв\днымъ, и= не вjь'ровасте <е>=му`, мытари^ же и=
любодjь^йцы вjь'роваша <е>=му`: вы' же ви'дjьвше, не
раска'ястеся послjьди` вjь'ровати <е>=му`.

33. (За\ч 87.) И='ну при'тчу слы'шите. Человjь'къ нjь'кiй
бjь` домови'тъ, и='же насади` вiногра'дъ, и= w=пло'томъ
w=гради` <е>=го`, и= и=скопа` въ не'мъ точи'ло, и=
созда` сто'лпъ, и= вдаде` и=` дjь'лател<е>мъ, и= w\ти'де.

34. <Е>=гда' же прибли'жися вре'мя плодw'въ, посла`
рабы^ своя^ къ дjь'лател<е>мъ прiя'ти плоды` <е>=гw`:

35. и= <е>='мше дjь'лател<е> рабw'въ <е>=гw`, <о>='ваго
о<у>='бw би'ша, <о>='ваго же о<у>=би'ша, <о>='ваго
же ка'менiемъ поби'ша.

36. Па'ки посла` и='ны рабы^ мно'жайшя пе'рвыхъ: и=
сотвори'ша и=`мъ та'коже.

37. Послjьди' же посла` къ ни^мъ сы'на своего`, глаго'ля:
о<у>=срамя'тся сы'на моегw`.

38. Дjь'лател<е> же ви'дjьвше сы'на, рjь'ша въ себjь`:
се'й <е>='сть наслjь'дникъ: прiиди'те, о<у>=бiе'мъ
<е>=го` и= о<у>=держи'мъ достоя'нiе <е>=гw`.

39. И= <е>='мше <е>=го` и=зведо'ша во'нъ и=з\ъ вiногра'да
и= о<у>=би'ша.

40. <Е>=гда` о<у>=`бо прiи'детъ господи'нъ вiногра'да,
что` сотвори'тъ дjь'лател<е>мъ тjь^мъ;

41. Глаго'лаша <е>=му`: sлы'хъ sлjь` погуби'тъ и=`хъ,
и= вiногра'дъ преда'стъ и='нымъ дjь'лател<е>мъ, и=`же
воздадя'тъ <е>=му` плоды` во времена` своя^.

42. Гл~а и=`мъ i=и~съ: нjь'сте ли чли` николи'же въ
писа'нiихъ: ка'мень, <е>=гw'же не въ ряду` сотвори'ша
{небрего'ша} зи'ждущiи, се'й бы'сть во главу` о<у>='гла;
w\т гд\са бы'сть сiе`, и= <е>='сть ди'вно во <о>='чiю
ва'ш<е>ю {на'ш<е>ю}.

43. (За\ч 88.) Сегw` ра'ди гл~ю ва'мъ, jа='кw w\ти'мется
w\т ва'съ цр\ствiе бж~iе и= да'стся jа=зы'ку творя'щему
плоды` <е>=гw`:

44. и= пады'й на ка'мени се'мъ сокруши'тся: а= на не'мже
паде'тъ, сотры'етъ и=`.

45. И= слы'шавше а=рхiере'<е> и= фарiсе'<е> при^тчи
<е>=гw`, разумjь'ша, jа='кw w= ни'хъ гл~етъ:

46. и= и='щуще <е>=го` jа='ти, о<у>=боя'шася наро'да,
поне'же jа='кw пр\оро'ка <е>=го` и=мjь'яху.

Глава` 22. Зача'ло 89.

И= w\твjьща'въ i=и~съ, па'ки рече` и=`мъ въ при'тчахъ,
гл~я:

2. о<у>=подо'бися цр\ствiе нб\сное человjь'ку царю`,
и='же сотвори` бра'ки сы'ну своему`

3. и= посла` рабы^ своя^ призва'ти зва^нныя на бра'ки:
и= не хотя'ху прiити`.

4. Па'ки посла` и='ны рабы^, глаго'ля: рцы'те зва^ннымъ:
се`, w=бjь'дъ мо'й о<у>=гото'вахъ, ю=нцы` мои` и= о<у>=пита^нная
и=скол<е>'на, и= вся^ готw'ва: прiиди'те на бра'ки.

5. <О>=ни' же небре'гше w\тидо'ша, <о>='въ о<у>='бw
на село` свое`, <о>='въ же на ку^пли своя^:

6. про'чiи же <е>='мше рабw'въ <е>=гw`, досади'ша и=`мъ
и= о<у>=би'ша и=`хъ.

7. И= слы'шавъ ца'рь то'й разгнjь'вася, и= посла'въ
вw'я своя^, погуби` о<у>=бi^йцы w='ны и= гра'дъ и='хъ
зажже`.

8. Тогда` глаго'ла рабw'мъ свои^мъ: бра'къ о<у>='бw
гото'въ <е>='сть, зва'ннiи же не бы'ша досто'йни:

9. и=ди'те о<у>=`бо на и=схw'дища путi'й, и= <е>=ли'цjьхъ
а='ще w=бря'щете, призови'те на бра'ки.

10. И= и=зше'дше раби` <о>='ни на распу^тiя, собра'ша
всjь'хъ, <е>=ли'цjьхъ w=брjьто'ша, sлы'хъ же и= до'брыхъ:
и= и=спо'лнися бра'къ возлежа'щихъ.

11. Вше'дъ же ца'рь ви'дjьти возлежа'щихъ, ви'дjь ту`
человjь'ка не w=болче'на во w=дjья'нiе бра'чное,

12. и= глаго'ла <е>=му`: дру'же, ка'кw вше'лъ <е>=си`
сjь'мw не и=мы'й w=дjья'нiя бра'чна; <О>='нъ же о<у>=молча`.

13. Тогда` рече` ца'рь слуга'мъ: связа'вше <е>=му`
ру'цjь и= но'зjь, возми'те <е>=го` и= вве'рзите во
тьму` кромjь'шнюю: ту` бу'детъ пла'чь и= скре'жетъ
зубw'мъ:

14. мно'зи бо су'ть зва'ни, ма'лw же и=збра'нныхъ.

15. (За\ч 90.) Тогда` ше'дше фарiсе'<е>, совjь'тъ воспрiя'ша,
jа='кw да w=больстя'тъ <е>=го` сло'вомъ.

16. И= посыла'ютъ къ нему` о<у>=ченики` своя^ со и=рwдiа^ны,
глаго'люще: о<у>=чт~лю, вjь'мы, jа='кw и='стиненъ <е>=си`,
и= пути` бж~iю вои'стинну о<у>=чи'ши, и= неради'ши
ни w= ко'мже: не зри'ши бо на лице` человjь'кwмъ:

17. рцы` о<у>=`бо на'мъ, что` ти' ся мни'тъ; досто'йно
ли <е>='сть да'ти кинсо'нъ ке'сареви, и=ли` ни`;

18. Разумjь'въ же i=и~съ лука'вство и='хъ, рече`: что'
мя и=скуша'ете, лицемjь'ри;

19. покажи'те ми` злати'цу кинсо'нную. <О>=ни' же принесо'ша
<е>=му` пjь'нязь.

20. И= гл~а и=`мъ: чi'й w='бразъ се'й и= написа'нiе;

21. (И=) глаго'лаша <е>=му`: ке'саревъ. Тогда` гл~а
и=`мъ: воздади'те о<у>='бw ке'сар<е>ва ке'сареви, и=
бж~iя бг~ови.

22. И= слы'шавше диви'шася: и= w=ста'вльше <е>=го`
w\тидо'ша.

23. (За\ч 91.) Въ то'й де'нь приступи'ша къ нему` саддуке'<е>,
и=`же глаго'лютъ не бы'ти воскр\снiю, и= вопроси'ша
<е>=го`,

24. глаго'люще: о<у>=чт~лю, мwv"се'й рече`: а='ще кто`
о<у>='мретъ не и=мы'й ча^дъ, (да) по'йметъ бра'тъ <е>=гw`
жену` <е>=гw` и= воскреси'тъ сjь'мя бра'та своегw`:

25. бjь'ша же въ на'съ се'дмь бра'тiя: и= пе'рвый w=же'нься
о<у>='мре, и= не и=мы'й сjь'мене, w=ста'ви жену` свою`
бра'ту своему`:

26. та'кожде же и= вторы'й, и= тре'тiй, да'же до седма'гw:

27. послjьди' же всjь'хъ о<у>='мре и= жена`:

28. въ воскр\снiе о<у>=`бо, кото'рагw w\т седми'хъ
бу'детъ жена`; вси' бо и=мjь'ша ю=`.

29. W\твjьща'въ же i=и~съ рече` и=`мъ: прельща'етеся,
не вjь'дуще писа'нiя, ни си'лы бж~iя:

30. въ воскр\снiе бо ни же'нятся, ни посяга'ютъ, но
jа='кw а='гг~ли бж~iи на нб~си` су'ть:

31. w= воскр\снiи же ме'ртвыхъ нjь'сте ли чли` рече'ннагw
ва'мъ бг~омъ, гл~ющимъ:

32. а='зъ <е>='смь бг~ъ а=враа'мовъ, и= бг~ъ i=саа'ковъ,
и= бг~ъ i=а'кwвль; нjь'сть бг~ъ бг~ъ ме'ртвыхъ, но
(бг~ъ) живы'хъ.

33. И= слы'шавше наро'ди дивля'хуся w= о<у>=ч~нiи <е>=гw`.

34. (За\ч 92.) Фарiсе'<е> же слы'шавше, jа='кw посрами`
саддук<е>'и, собра'шася вку'пjь.

35. И= вопроси` <е>=ди'нъ w\т ни'хъ законоучи'тель,
и=скуша'я <е>=го` и= глаго'ля:

36. о<у>=чт~лю, ка'я за'повjьдь бо'льши (<е>='сть)
въ зако'нjь;

37. I=и~съ же рече` <е>=му`: возлю'биши гд\са бг~а
твоего` всjь'мъ се'рдцемъ твои'мъ, и= все'ю душе'ю
твое'ю, и= все'ю мы'слiю твое'ю:

38. сiя` <е>='сть пе'рвая и= бо'льшая за'повjьдь:

39. втора'я же подо'бна <е>='й: возлю'биши и='скренняго
твоего` jа='кw са'мъ себе`:

40. въ сiю^ <о>=бою` за'пwвjьдiю ве'сь зако'нъ и= пр\оро'цы
ви'сятъ.

41. Собра'вшымся же фарiсе'wмъ, вопроси` и=`хъ i=и~съ,

42. гл~я: что` ва'мъ мни'тся w= хр\стjь`; чi'й <е>='сть
сн~ъ; Глаго'лаша <е>=му`: дв~довъ.

43. Гл~а и=`мъ: ка'кw о<у>=`бо дв~дъ дх~омъ гд\са <е>=го`
нарица'етъ, глаго'ля:

44. рече` гд\сь гд\севи моему`: сjьди` w=десну'ю мен<е>`,
до'ндеже положу` враги` твоя^ подно'жiе нога'ма твои'ма;

45. а='ще о<у>=`бо дв~дъ нарица'етъ <е>=го` гд\са,
ка'кw сн~ъ <е>=му` <е>='сть;

46. И= никто'же можа'ше w\твjьща'ти <е>=му` словесе`:
ниже` смjь'яше кто` w\т тогw` дне` вопроси'ти <е>=го`
ктому`.

Глава` 23. Зача'ло 93.

Тогда` i=и~съ гл~а къ наро'дwмъ и= о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ,

2. гл~я: на мwv"се'овjь сjьда'лищи сjьдо'ша кни'жницы
и= фарiсе'<е>:

3. вся^ о<у>=`бо, <е>=ли^ка а='ще реку'тъ ва'мъ блюсти`,
соблюда'йте и= твори'те: по дjьлw'мъ же и='хъ не твори'те:
глаго'лютъ бо, и= не творя'тъ:

4. связу'ютъ бо бремена` тя^жка и= бjь'днjь носи^ма,
и= возлага'ютъ на пл<е>ща` человjь'ч<е>ска, пе'рстомъ
же свои'мъ не хотя'тъ дви'гнути и=`хъ.

5. Вся^ же дjьла` своя^ творя'тъ, да ви'дими бу'дутъ
человjь^ки: разширя'ютъ же храни^лища своя^ и= велича'ютъ
воскри^лiя ри'зъ свои'хъ:

6. лю'бятъ же преждевозлега^нiя на ве'черяхъ, и= преждесjьда^нiя
на со'нмищихъ,

7. и= цjьлова^нiя на то'ржищихъ, и= зва'тися w\т человjь^къ:
о<у>=чи'телю, о<у>=чи'телю.

8. Вы' же не нарица'йтеся о<у>=чи'телiе: <е>=ди'нъ
бо <е>='сть ва'шъ о<у>=чт~ль, хр\сто'съ: вси' же вы`
бра'тiя <е>=сте`:

9. и= <о>=тца` не зови'те себjь` на земли`: <е>=ди'нъ
бо <е>='сть <о>=ц~ъ ва'шъ, и='же на нб~сjь'хъ:

10. ниже` нарица'йтеся наста^вницы: <е>=ди'нъ бо <е>='сть
наста'вникъ ва'шъ, хр\сто'съ.

11. Бо'лiй же въ ва'съ да бу'детъ ва'мъ слуга`:

12. и='же бо вознесе'тся, смири'тся: и= смиря'яйся
вознесе'тся.

13. (За\ч 94.) Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е>,
лицемjь'ри, jа='кw затворя'ете цр\ствiе нб\сное пред\ъ
человjь^ки: вы' бо не вхо'дите, ни входя'щихъ w=ставля'ете
вни'ти.

14. Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е>, лицемjь'ри,
jа='кw снjьда'ете до'мы вдови'цъ, и= вино'ю дале'че
моли^твы творя'ще {и= лицемjь'рнw на до'лзjь моли^твы
творите`}: сегw` ра'ди ли'шшее прiи'мете w=сужде'нiе.

15. Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е>, лицемjь'ри,
jа='кw прехо'дите мо'ре и= су'шу, сотвори'ти <е>=ди'наго
прише'льца: и= <е>=гда` бу'детъ, творите` <е>=го` сы'на
гее'нны сугу'бjьйша ва'съ.

16. Го'ре ва'мъ, вожди^ слjьпi'и, глаго'лющiи: и='же
а='ще клене'тся це'рковiю, ничесw'же <е>='сть: а= и='же
клене'тся зла'томъ церко'внымъ, до'лженъ <е>='сть.

17. Бу'и и= слjьпi'и, что' бо бо'лjье <е>='сть, зла'то
ли, и=ли` це'рковь, святя'щая зла'то;

18. И=: и='же а='ще клене'тся <о>=лтаре'мъ, ничесо'же
<е>='сть: а= и='же клене'тся да'ромъ, и='же верху`
<е>=гw`, до'лженъ <е>='сть.

19. Бу'и и= слjьпi'и, что' бо бо'лjье, да'ръ ли, и=ли`
<о>=лта'рь, святя'й да'ръ;

20. И='же о<у>=`бо клене'тся <о>=лтаре'мъ, клене'тся
и='мъ и= су'щимъ верху` <е>=гw`:

21. и= и='же клене'тся це'рковiю, клене'тся <е>='ю
и= живу'щимъ въ не'й:

22. и= клены'йся нб~се'мъ клене'тся пр\сто'ломъ бж~iимъ
и= сjьдя'щимъ на не'мъ.

23. (За\ч 95.) Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е>,
лицемjь'ри, jа='кw w=деся'тствуете мя'тву и= ко'пръ
и= кv'мiнъ, и= w=ста'висте вя^щшая зако'на, су'дъ и=
мл\сть и= вjь'ру: сiя^ (же) подоба'ше твори'ти, и=
<о>='нjьхъ не w=ставля'ти.

24. Вожди^ слjьпi'и, w=цjьжда'ющiи комары`, вельблу'ды
же пожира'юще.

25. Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е> лицемjь'ри,
jа='кw w=чища'ете внjь'шнее сткля'ницы и= блю'да, внутрьу'ду
же су'ть по'лни хище'нiя и= непра'вды:

26. фарiсе'е слjьпы'й, w=чи'сти пре'жде вну'треннее
сткля'ницы и= блю'да, да бу'детъ и= внjь'шнее и='ма
чи'сто.

27. Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е>, лицемjь'ри,
jа='кw подо'битеся гробw'мъ пова'пл<е>нымъ, и=`же внjьу'ду
о<у>=`бо jа=вля'ются красны`, внутрьу'ду же по'лни
су'ть косте'й ме'ртвыхъ и= вся'кiя нечистоты`:

28. та'кw и= вы`, внjьу'ду о<у>='бw jа=вля'етеся человjь'кwмъ
пра'ведни, внутрьу'ду же <е>=сте` по'лни лицемjь'рiя
и= беззако'нiя.

29. (За\ч 96.) Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е>,
лицемjь'ри, jа='кw зи'ждете гро'бы пр\оро'ч<е>скiя,
и= кра'сите ра^ки прв\дныхъ,

30. и= глаго'лете: а='ще бы'хомъ бы'ли во дни^ <о>=т<е>'цъ
на'шихъ, не бы'хомъ о<у>='бw w='бщницы и=`мъ бы'ли
въ кро'ви пр\орw'къ:

31. тjь'мже са'ми свидjь'тельствуете себjь`, jа='кw
сы'нове <е>=сте` и=зби'вшихъ пр\оро'ки:

32. и= вы` и=спо'лните мjь'ру <о>=т<е>'цъ ва'шихъ.

33. Sмiя^, порожд<е>'нiя <е>=хi'днwва, ка'кw о<у>=бjьжите`
w\т суда` (<о>=гня`) гее'нскагw;

34. Сегw` ра'ди, се`, а='зъ послю` къ ва'мъ пр\оро'ки
и= прем\дры и= кни'жники: и= w\т ни'хъ о<у>=бiе'те
и= ра'спнете, и= w\т ни'хъ бiе'те на со'нмищихъ ва'шихъ,
и= и=зжене'те w\т гра'да во гра'дъ:

35. jа='кw да прiи'детъ на вы` вся'ка кро'вь прв\дна,
пролива'емая на земли`, w\т кро'ве а='веля прв\днагw
до кро'ве заха'рiи сы'на варахi'ина, <е>=го'же о<у>=би'сте
между` це'рковiю и= <о>=лтаре'мъ.

36. А=ми'нь гл~ю ва'мъ: (jа='кw) прiи'дутъ вся^ сiя^
на ро'дъ се'й.

37. I=ер\сли'ме, i=ер\сли'ме, и=зби'вый пр\оро'ки и=
ка'менiемъ побива'яй пw'сланныя къ тебjь`, колькра'ты
восхотjь'хъ собра'ти ча^да твоя^, jа='коже собира'етъ
ко'кошъ птенцы` своя^ под\ъ крилjь^, и= не восхотjь'сте;

38. Се`, w=ставля'ется ва'мъ до'мъ ва'шъ пу'стъ.

39. Гл~ю бо ва'мъ: (jа='кw) не и='мате мене` ви'дjьти
w\тсе'лjь, до'ндеже рече'те: блг\све'нъ гряды'й во
и='мя гд\сне.

Глава` 24. Зача'ло 97.

И= и=зше'дъ i=и~съ и=дя'ше w\т це'ркве. И= приступи'ша
(къ нему`) о<у>=чн~цы` <е>=гw` показа'ти <е>=му` зда^нiя
церкw'вная.

2. I=и~съ же рече` и=`мъ: не ви'дите ли вся^ сiя^;
а=ми'нь гл~ю ва'мъ, не и='мать w=ста'ти здjь` ка'мень
на ка'мени, и='же не разори'тся.

3. (За\ч 98.) Сjьдя'щу же <е>=му` на горjь` <е>=леw'нстjьй,
приступи'ша къ нему` о<у>=чн~цы` на <е>=ди'нjь, глаго'люще:
рцы` на'мъ, когда` сiя^ бу'дутъ; и= что` <е>='сть зна'менiе
твоегw` прише'ствiя и= кончи'на вjь'ка;

4. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` и=`мъ: блюди'те, да
никто'же ва'съ прельсти'тъ:

5. мно'зи бо прiи'дутъ во и='мя мое`, глаго'люще: а='зъ
<е>='смь хр\сто'съ: и= мнw'ги прельстя'тъ.

6. О<у>=слы'шати же и='мате бра^ни и= слы^шанiя бра'немъ.
Зри'те, не о<у>=жаса'йтеся, подоба'етъ бо всjь^мъ (си^мъ)
бы'ти: но не тогда` <е>='сть кончи'на.

7. Воста'нетъ бо jа=зы'къ на jа=зы'къ, и= ца'рство
на ца'рство: и= бу'дутъ гла'ди и= па^губы и= тру'си
по мjь'стwмъ:

8. вся^ же сiя^ нача'ло болjь'знемъ.

9. Тогда` предадя'тъ вы` въ скw'рби и= о<у>=бiю'тъ
вы`: и= бу'дете ненави'дими всjь'ми jа=зы^ки и='мене
моегw` ра'ди.

10. И= тогда` соблазня'тся мно'зи, и= дру'гъ дру'га
предадя'тъ, и= возненави'дятъ дру'гъ дру'га:

11. и= мно'зи лжепроро'цы воста'нутъ и= прельстя'тъ
мнw'гiя:

12. и= за о<у>=множе'нiе беззако'нiя, и=зся'кнетъ любы`
мно'гихъ.

13. (За\ч 99.) Претерпjь'вый же до конца`, то'й спасе'тся.

14. И= проповjь'стся сiе` <е>=v\глiе цр\ствiя по все'й
вселе'ннjьй, во свидjь'тельство всjь^мъ jа=зы'кwмъ:
и= тогда` прiи'детъ кончи'на.

15. <Е>=гда` о<у>=`бо о<у>='зрите ме'рзость запустjь'нiя,
рече'нную данiи'ломъ пр\оро'комъ, стоя'щу на мjь'стjь
ст~jь: и='же чте'тъ, да разумjь'етъ:

16. тогда` су'щiи во i=уде'и да бjьжа'тъ на го'ры:

17. (и=) и='же на кро'вjь, да не схо'дитъ взя'ти jа=`же
въ дому` <е>=гw`:

18. и= и=`же на селjь`, да не возврати'тся вспя'ть
взя'ти ри'зъ свои'хъ.

19. Го'ре же непра^зднымъ и= доя'щымъ въ ты^я дни^.

20. Моли'теся же, да не бу'детъ бjь'гство ва'ше въ
зимjь`, ни въ суббw'ту.

21. Бу'детъ бо тогда` ско'рбь ве'лiя, jа=кова'же не
была` w\т нача'ла мi'ра досе'лjь, ниже` и='мать бы'ти.

22. И= а='ще не бы'ша прекрати'лися днi'е w='ны, не
бы` о<у>='бw спасла'ся вся'ка пло'ть: и=збра'нныхъ
же ра'ди прекратя'тся днi'е w='ны.

23. Тогда` а='ще кто` рече'тъ ва'мъ: се`, здjь` хр\сто'съ,
и=ли` <о>='ндjь: не и=ми'те вjь'ры:

24. воста'нутъ бо лжехрi'сти и= лжепроро'цы и= дадя'тъ
зна'м<е>нiя в<е>'лiя и= чудеса`, jа='коже прельсти'ти,
а='ще возмо'жно, и= и=збра^нныя.

25. Се`, пре'жде рjь'хъ ва'мъ.

26. А='ще о<у>=`бо реку'тъ ва'мъ: се`, въ пусты'ни
<е>='сть, не и=зыди'те: се`, въ сокро'вищихъ, не и=ми'те
вjь'ры:

27. (За\ч 100.) jа='коже бо мо'лнiя и=схо'дитъ w\т
востw'къ и= jа=вля'ется до за^падъ, та'кw бу'детъ прише'ствiе
сн~а чл~вjь'ческагw:

28. и=дjь'же бо а='ще бу'детъ тру'пъ, та'мw соберу'тся
<о>=рли`.

29. А='бiе же, по ско'рби днi'й тjь'хъ, со'лнце поме'ркнетъ,
и= луна` не да'стъ свjь'та своегw`, и= sвjь'зды спаду'тъ
съ небесе`, и= си^лы неб<е>'сныя подви'гнутся:

30. и= тогда` jа=ви'тся зна'менiе сн~а чл~вjь'ческагw
на небеси`: и= тогда` воспла'чутся вся^ кwлjь'на земна^я
и= о<у>='зрятъ сн~а чл~вjь'ческаго гряду'ща на w='блацjьхъ
небе'сныхъ съ си'лою и= сла'вою мно'гою:

31. и= по'слетъ а='гг~лы своя^ съ тру'бнымъ гла'сомъ
ве'лiимъ, и= соберу'тъ и=збра^нныя <е>=гw` w\т четы'рехъ
вjь^тръ, w\т кон<е>'цъ небе'съ до кон<е>'цъ и='хъ.

32. W\т смоко'вницы же научи'теся при'тчи: <е>=гда`
о<у>=же` ва^iя <е>=я` бу'дутъ мла'да, и= ли'ствiе прозя'бнетъ,
вjь'дите, jа='кw бли'з\ъ <е>='сть жа'тва:

33. та'кw и= вы`, <е>=гда` ви'дите сiя^ вся^, вjь'дите,
jа='кw бли'з\ъ <е>='сть, при две'рехъ.

34. (За\ч 101.) А=ми'нь гл~ю ва'мъ, не мимои'детъ ро'дъ
се'й, до'ндеже вся^ сiя^ бу'дутъ:

35. не'бо и= земля` мимои'детъ, словеса' же моя^ не
мимои'дутъ.

36. (За\ч 102.) W= дни' же то'мъ и= часjь` никто'же
вjь'сть, ни а='гг~ли нб\снiи, то'кмw <о>=ц~ъ мо'й <е>=ди'нъ:

37. jа='коже (бо бы'сть во) дни^ нw'<е>вы, та'кw бу'детъ
и= прише'ствiе сн~а чл~вjь'ческагw:

38. jа='коже бо бjь'ху во дни^ пре'жде пото'па jа=ду'ще
и= пiю'ще, женя'щеся и= посяга'юще, до негw'же дне`
вни'де нw'е въ ковче'гъ,

39. и= не о<у>=вjь'дjьша, до'ндеже прiи'де вода` и=
взя'тъ вся^: та'кw бу'детъ и= прише'ствiе сн~а чл~вjь'ческагw:

40. тогда` два` бу'дета на селjь`: <е>=ди'нъ пое'млется,
а= другi'й w=ставля'ется:

41. двjь` ме'лющjь въ же'рновjьхъ: <е>=ди'на пое'млется,
и= <е>=ди'на w=ставля'ется.

42. (За\ч 103.) Бди'те о<у>=`бо, jа='кw не вjь'сте,
въ кi'й ча'съ гд\сь ва'шъ прiи'детъ.

43. Сiе' же вjь'дите, jа='кw а='ще бы вjь'далъ до'му
влады'ка, въ ку'ю стра'жу та'ть прiи'детъ, бдjь'лъ
о<у>='бw бы и= не бы` да'лъ подкопа'ти хра'ма своегw`.

44. Сегw` ра'ди и= вы` бу'дите гото'ви: jа='кw, во'ньже
ча'съ не мните`, сн~ъ чл~вjь'ческiй прiи'детъ.

45. Кто` о<у>=`бо <е>='сть вjь'рный ра'бъ и= му'дрый,
<е>=го'же поста'витъ господи'нъ <е>=гw` над\ъ до'момъ
свои'мъ, <е>='же дая'ти и=`мъ пи'щу во вре'мя (и='хъ);

46. бл~же'нъ ра'бъ то'й, <е>=го'же, прише'дъ господи'нъ
<е>=гw`, w=бря'щетъ та'кw творя'ща:

47. а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw над\ъ всjь'мъ и=мjь'нiемъ
свои'мъ поста'витъ <е>=го`.

48. А='ще ли же рече'тъ sлы'й ра'бъ то'й въ се'рдцы
свое'мъ: косни'тъ господи'нъ мо'й прiити`,

49. и= на'чнетъ би'ти клевре'ты своя^, jа='сти же и=
пи'ти съ пiя'ницами:

50. прiи'детъ господи'нъ раба` тогw` въ де'нь, во'ньже
не ча'етъ, и= въ ча'съ, во'ньже не вjь'сть,

51. и= расте'шетъ <е>=го` полма`, и= ча'сть <е>=гw`
съ невjь'рными положи'тъ: ту` бу'детъ пла'чь и= скре'жетъ
зубw'мъ.

Глава` 25. Зача'ло 104.

Тогда` о<у>=подо'бися цр\ствiе нб\сное десяти'мъ дjь'вамъ,
jа='же прiя'ша свjьти'льники своя^ и= и=зыдо'ша въ
срjь'тенiе жениху`:

2. пя'ть же бjь` w\т ни'хъ мудры` и= пя'ть ю=рw'дивы.

3. Ю=рw'дивыя же, прiе'мшя свjьти'льники своя^, не
взя'ша съ собо'ю <е>=ле'а:

4. му^дрыя же прiя'ша <е>=ле'й въ сосу'дjьхъ со свjьти^льники
свои'ми:

5. косня'щу же жениху`, воздрема'шася вся^ и= спа'ху.

6. Полу'нощи же во'пль бы'сть: се`, жени'хъ гряде'тъ,
и=сходи'те въ срjь'тенiе <е>=гw`.

7. Тогда` воста'ша вся^ дjь^вы ты^я и= о<у>=краси'ша
свjьти'льники своя^.

8. Ю=рw'дивыя же му^дрымъ рjь'ша: дади'те на'мъ w\т
<е>=ле'а ва'шегw, jа='кw свjьти'льницы на'ши о<у>=гаса'ютъ.

9. W\твjьща'ша же му^дрыя, глаго'лющя: <е>=да` ка'кw
не доста'нетъ на'мъ и= ва'мъ: и=ди'те же па'че къ продаю'щымъ
и= купи'те себjь`.

10. И=ду'щымъ же и=`мъ купи'ти, прiи'де жени'хъ: и=
готw'выя внидо'ша съ ни'мъ на бра'ки, и= затвор<е>'ны
бы'ша дв<е>'ри.

11. Послjьди' же прiидо'ша и= про'чыя дjь^вы, глаго'лющя:
го'споди, го'споди, w\тве'рзи на'мъ.

12. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` и=`мъ: а=ми'нь глаго'лю
ва'мъ, не вjь'мъ ва'съ.

13. Бди'те о<у>=`бо, jа='кw не вjь'сте дне` ни часа`,
во'ньже сн~ъ чл~вjь'ческiй прiи'детъ.

14. (За\ч 105.) Jа='коже бо человjь'къ нjь'кiй w\тходя`
призва` своя^ рабы^ и= предаде` и=`мъ и=мjь'нiе свое`:

15. и= <о>='вому о<у>='бw даде` пя'ть тала^нтъ, <о>='вому
же два`, <о>='вому же <е>=ди'нъ, кому'ждо проти'ву
си'лы <е>=гw`: и= w\ти'де а='бiе.

16. Ше'дъ же прiе'мый пя'ть тала^нтъ, дjь'ла въ ни'хъ
и= сотвори` другi^я пя'ть тала^нтъ:

17. та'кожде и= и='же два`, приwбрjь'те и= то'й друга^я
два`:

18. прiе'мый же <е>=ди'нъ, ше'дъ вкопа` (<е>=го`) въ
зе'млю и= скры` сребро` господи'на своегw`.

19. По мно'зjь же вре'мени прiи'де господи'нъ ра^бъ
тjь'хъ и= стяза'ся съ ни'ми w= словеси`.

20. И= присту'пль пя'ть тала^нтъ прiе'мый, принесе`
другi^я пя'ть тала^нтъ, глаго'ля: го'споди, пя'ть тала^нтъ
ми` <е>=си` пре'далъ: се`, другi^я пя'ть тала^нтъ приwбрjьто'хъ
и='ми.

21. Рече' же <е>=му` госпо'дь <е>=гw`: до'брjь, ра'бе
благi'й и= вjь'рный: w= ма'лjь бы'лъ <е>=си` вjь'ренъ,
над\ъ мно'гими тя` поста'влю: вни'ди въ ра'дость го'спода
твоегw`.

22. Присту'пль же и= и='же два` тала^нта прiе'мый,
рече`: го'споди, два` тала^нта ми` <е>=си` пре'далъ:
се`, друга^я два` тала^нта приwбрjьто'хъ и='ма.

23. Рече' (же) <е>=му` госпо'дь <е>=гw`: до'брjь, ра'бе
благi'й и= вjь'рный: w= ма'лjь (ми`) бы'лъ <е>=си`
вjь'ренъ, над\ъ мно'гими тя` поста'влю: вни'ди въ ра'дость
го'спода твоегw`.

24. Присту'пль же и= прiе'мый <е>=ди'нъ тала'нтъ, рече`:
го'споди, вjь'дяхъ тя`, jа='кw же'стокъ <е>=си` человjь'къ,
жне'ши, и=дjь'же не сjь'ялъ <е>=си`, и= собира'еши
и=дjь'же не расточи'лъ <е>=си`:

25. и= о<у>=боя'вся, ше'дъ скры'хъ тала'нтъ тво'й въ
земли`: (и=) се`, и='маши твое`.

26. W\твjьща'въ же госпо'дь <е>=гw` рече` <е>=му`:
лука'вый ра'бе и= лjьни'вый, вjь'дjьлъ <е>=си`, jа='кw
жну` и=дjь'же не сjь'яхъ, и= собира'ю и=дjь'же не расточи'хъ:

27. подоба'ше о<у>=`бо тебjь` вда'ти сребро` мое` торжникw'мъ,
и= прише'дъ а='зъ взя'лъ бы'хъ свое` съ ли'хвою:

28. возми'те о<у>=`бо w\т негw` тала'нтъ и= дади'те
и=му'щему де'сять тала^нтъ:

29. и=му'щему бо вездjь` дано` бу'детъ и= преизбу'детъ:
w\т неиму'щагw же, и= <е>='же мни'тся и=мjь'я, взя'то
бу'детъ w\т негw`:

30. и= неключи'маго раба` вве'рзите во тьму` кромjь'шнюю:
ту` бу'детъ пла'чь и= скре'жетъ зубw'мъ. Сiя^ гл~я
возгласи`: и=мjь'яй о<у>='шы слы'шати да слы'шитъ.

31. (За\ч 106.) <Е>=гда' же прiи'детъ сн~ъ чл~вjь'ческiй
въ сла'вjь свое'й и= вси` ст~i'и а='гг~ли съ ни'мъ,
тогда` ся'детъ на пр\сто'лjь сла'вы своея`,

32. и= соберу'тся пред\ъ ни'мъ вси` jа=зы'цы: и= разлучи'тъ
и=`хъ дру'гъ w\т дру'га, jа='коже па'стырь разлуча'етъ
<о>='вцы w\т ко'злищъ:

33. и= поста'витъ <о>='вцы w=десну'ю себ<е>`, а= кw'злища
w=шу'юю.

34. Тогда` рече'тъ цр~ь су'щымъ w=десну'ю <е>=гw`:
прiиди'те, блг\све'ннiи <о>=ц~а` моегw`, наслjь'дуйте
о<у>=гото'ванное ва'мъ цр\ствiе w\т сложе'нiя мi'ра:

35. взалка'хся бо, и= да'сте ми` jа='сти: возжада'хся,
и= напои'сте мя`: стра'ненъ бjь'хъ, и= введо'сте мене`:

36. на'гъ, и= w=дjь'ясте мя`: бо'ленъ, и= посjьти'сте
мене`: въ темни'цjь бjь'хъ, и= прiидо'сте ко мнjь`.

37. Тогда` w\твjьща'ютъ <е>=му` прв\дницы, глаго'люще:
гд\си, когда` тя` ви'дjьхомъ а='лчуща, и= напита'хомъ;
и=ли` жа'ждуща, и= напои'хомъ;

38. когда' же тя` ви'дjьхомъ стра'нна, и= введо'хомъ;
и=ли` на'га, и= w=дjь'яхомъ;

39. когда' же тя` ви'дjьхомъ боля'ща, и=ли` въ темни'цjь,
и= прiидо'хомъ къ тебjь`;

40. И= w\твjьща'въ цр~ь рече'тъ и=`мъ: а=ми'нь гл~ю
ва'мъ, поне'же сотвори'сте <е>=ди'ному си'хъ бра'тiй
мои'хъ ме'ньшихъ, мнjь` сотвори'сте.

41. Тогда` рече'тъ и= су'щымъ w=шу'юю (<е>=гw`): и=ди'те
w\т мен<е>`, прокля'тiи, во <о>='гнь вjь'чный, о<у>=гото'ванный
дiа'волу и= а='ггелwмъ <е>=гw`:

42. взалка'хся бо, и= не да'сте ми` jа='сти: возжада'хся,
и= не напои'сте мене`:

43. стра'ненъ бjь'хъ, и= не введо'сте мене`: на'гъ,
и= не w=дjь'ясте мене`: бо'ленъ и= въ темни'цjь, и=
не посjьти'сте мене`.

44. Тогда` w\твjьща'ютъ <е>=му` и= тi'и, глаго'люще:
гд\си, когда` тя` ви'дjьхомъ а='лчуща, и=ли` жа'ждуща,
и=ли` стра'нна, и=ли` на'га, и=ли` бо'льна, и=ли` въ
темни'цjь, и= не послужи'хомъ тебjь`;

45. Тогда` w\твjьща'етъ и=`мъ, гл~я: а=ми'нь гл~ю ва'мъ,
поне'же не сотвори'сте <е>=ди'ному си'хъ ме'ньшихъ,
ни мнjь` сотвори'сте.

46. И= и='дутъ сi'и въ му'ку вjь'чную, прв\дницы же
въ живо'тъ вjь'чный.

Глава` 26. Зача'ло 107.

И= бы'сть, <е>=гда` сконча` i=и~съ вся^ словеса` сiя^,
рече` о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ:

2. вjь'сте, jа='кw по двою` дню^ па'сха бу'детъ, и=
сн~ъ чл~вjь'ческiй пре'данъ бу'детъ на пропя'тiе.

3. Тогда` собра'шася а=рхiере'<е> и= кни'жницы и= ста'рцы
людстi'и во дво'ръ а=рхiере'овъ, глаго'лемагw каiа'фы,

4. и= совjьща'ша, да i=и~са ле'стiю и='мутъ и= о<у>=бiю'тъ:

5. глаго'лаху же: но не въ пра'здникъ, да не молва`
бу'детъ въ лю'дехъ.

6. (За\ч 108.) I=и~су же бы'вшу въ виfа'нiи, въ дому`
сi'мwна прокаже'ннагw,

7. приступи` къ нему` жена`, сткля'ницу мv'ра и=му'щи
многоцjь'ннагw, и= возлива'ше на главу` <е>=гw` возлежа'ща.

8. Ви'дjьвше же о<у>=чн~цы` <е>=гw` негодова'ша, глаго'люще:
чесw` ра'ди ги'бель сiя` (бы'сть);

9. можа'ше бо сiе` мv'ро продано` бы'ти на мно'зjь
и= да'тися ни'щымъ.

10. Разумjь'въ же i=и~съ рече` и=`мъ: что` тружда'ете
жену`; дjь'ло бо добро` содjь'ла w= мнjь`:

11. всегда' бо ни'щыя и='мате съ собо'ю, мен<е>' же
не всегда` и='мате:

12. возлiя'вши бо сiя` мv'ро сiе` на тjь'ло мое`, на
погребе'нiе мя` сотвори`:

13. а=ми'нь гл~ю ва'мъ: и=дjь'же а='ще проповjь'дано
бу'детъ <е>=v\глiе сiе` во все'мъ мi'рjь, рече'тся
и= <е>='же сотвори` сiя`, въ па'мять <е>=я`.

14. Тогда` ше'дъ <е>=ди'нъ w\т <о>=боюна'десяте, глаго'лемый
i=у'да i=скарiw'тскiй, ко а=рхiере'wмъ,

15. рече`: что' ми хо'щете да'ти, и= а='зъ ва'мъ преда'мъ
<е>=го`; <О>=ни' же поста'виша <е>=му` три'десять сре'бр<е>никъ:

16. и= w\тто'лjь и=ска'ше о<у>=до'бна вре'мене, да
<е>=го` преда'стъ.

17. Въ пе'рвый же де'нь w=прjьсно'чный приступи'ша
о<у>=чн~цы` ко i=и~су, глаго'люще <е>=му`: гдjь` хо'щеши
о<у>=гото'ваемъ ти` jа='сти па'сху;

18. <О>='нъ же рече`: и=ди'те во гра'дъ ко <о>='нсицjь,
и= рцы'те <е>=му`: о<у>=чт~ль гл~етъ: вре'мя мое` бли'з\ъ
<е>='сть: о<у>= теб<е>` сотворю` па'сху со о<у>=чн~ки^
мои'ми.

19. И= сотвори'ша о<у>=чн~цы`, jа='коже повелjь` и=`мъ
i=и~съ, и= о<у>=гото'ваша па'сху.

20. Ве'черу же бы'вшу, возлежа'ше со <о>=бjьмана'десяте
о<у>=чн~ко'ма:

21. и= jа=ду'щымъ и=`мъ, рече`: а=ми'нь гл~ю ва'мъ,
jа='кw <е>=ди'нъ w\т ва'съ преда'стъ мя`.

22. И= скорбя'ще sjьлw`, нача'ша глаго'лати <е>=му`
<е>=ди'нъ кi'йждо и='хъ: <е>=да` а='зъ <е>='смь, гд\си;

23. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече`: w=мочи'вый со мно'ю
въ соли'ло ру'ку, то'й мя` преда'стъ:

24. сн~ъ о<у>='бw чл~вjь'ческiй и='детъ, jа='коже <е>='сть
пи'сано w= не'мъ: го'ре же человjь'ку тому`, и='мже
сн~ъ чл~вjь'ческiй преда'стся: добро' бы бы'ло <е>=му`,
а='ще не бы` роди'лся человjь'къ то'й.

25. W\твjьща'въ же i=у'да предая'й <е>=го`, рече`:
<е>=да` а='зъ <е>='смь, раввi`; Гл~а <е>=му`: ты` ре'клъ
<е>=си`.

26. Jа=ду'щымъ же и=`мъ, прiе'мь i=и~съ хлjь'бъ и=
блг\сви'въ преломи`, и= дая'ше о<у>=чн~кw'мъ, и= рече`:
прiими'те, jа=ди'те: сiе` <е>='сть тjь'ло мое`.

27. И= прiе'мь ча'шу и= хвалу` возда'въ, даде` и=`мъ,
гл~я: пi'йте w\т нея` вси`:

28. сiя' бо <е>='сть кро'вь моя`, но'вагw завjь'та,
jа='же за мнw'гiя и=злива'ема во w=ставле'нiе грjьхw'въ.

29. Гл~ю же ва'мъ, jа='кw не и='мамъ пи'ти w\тнн~jь
w\т сегw` плода` ло'знагw, до дне` тогw`, <е>=гда`
<е>=` пiю` съ ва'ми но'во во цр\ствiи <о>=ц~а` моегw`.

30. И= воспjь'вше и=зыдо'ша въ го'ру <е>=леw'нску.

31. Тогда` гл~а и=`мъ i=и~съ: вси` вы` соблазните'ся
w= мнjь` въ но'щь сiю`: пи'сано бо <е>='сть: поражу`
па'стыря, и= разы'дутся <о>='вцы ста'да:

32. по воскр\снiи же мое'мъ варя'ю вы` въ галiле'и.

33. W\твjьща'въ же пе'тръ рече` <е>=му`: а='ще и= вси`
соблазня'тся w= тебjь`, а='зъ никогда'же соблажню'ся.

34. Рече` <е>=му` i=и~съ: а=ми'нь гл~ю тебjь`, jа='кw
въ сiю` но'щь, пре'жде да'же а=ле'ктwръ не возгласи'тъ,
трикра'ты w\тве'ржешися мен<е>`.

35. Глаго'ла <е>=му` пе'тръ: а='ще ми` <е>='сть и=
о<у>=мре'ти съ тобо'ю, не w\тве'ргуся теб<е>`. Та'кожде
и= вси` о<у>=чн~цы` рjь'ша.

36. Тогда` прiи'де съ ни'ми i=и~съ въ ве'сь, нарица'емую
геfсима'нiа, и= гл~а о<у>=чн~кw'мъ: сjьди'те ту`, до'ндеже
ше'дъ помолю'ся та'мw.

37. И= пое'мь петра` и= <о>='ба сы^на зеведе'wва, нача'тъ
скорбjь'ти и= тужи'ти.

38. Тогда` гл~а и=`мъ i=и~съ: приско'рбна <е>='сть
дш~а` моя` до сме'рти: пожди'те здjь` и= бди'те со
мно'ю.

39. И= преше'дъ ма'лw, паде` на лицы` свое'мъ, моля'ся
и= гл~я: <о>='ч~е мо'й, а='ще возмо'жно <е>='сть, да
мимои'детъ w\т мен<е>` ча'ша сiя`: <о>=ба'че не jа='коже
а='зъ хощу`, но jа='коже ты`.

40. И= прише'дъ ко о<у>=чн~кw'мъ, и= w=брjь'те и=`хъ
спя'щихъ, и= гл~а петро'ви: та'кw ли не возмого'сте
<е>=ди'нагw часа` побдjь'ти со мно'ю;

41. бди'те и= моли'теся, да не вни'дете въ напа'сть:
ду'хъ о<у>='бw бо'дръ, пло'ть же немощна`.

42. Па'ки втори'цею ше'дъ помоли'ся, гл~я: <о>='ч~е
мо'й, а='ще не мо'жетъ сiя` ча'ша мимоити` w\т мен<е>`,
а='ще не пiю` <е>=я`, бу'ди во'ля твоя`.

43. И= прише'дъ w=брjь'те и=`хъ па'ки спя'щихъ: бjь'ста
бо и=`мъ <о>='чи w=тяготjь'нjь.

44. И= w=ста'вль и=`хъ, ше'дъ па'ки, помоли'ся трети'цею,
то'жде сло'во ре'къ.

45. Тогда` прiи'де ко о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ и= гл~а
и=`мъ: спи'те про'чее и= почива'йте: се`, прибли'жися
ча'съ, и= сн~ъ чл~вjь'ческiй предае'тся въ ру'ки грjь'шникwвъ:

46. воста'ните, и='демъ: се`, прибли'жися предая'й
мя`.

47. И= <е>=ще` <е>=му` гл~ющу, се`, i=у'да, <е>=ди'нъ
w\т <о>=боюна'десяте, прiи'де, и= съ ни'мъ наро'дъ
мно'гъ со <о>=ру'жiемъ и= дреко'льми, w\т а=рхiер<е>'й
и= ста'р<е>цъ людски'хъ.

48. Предая'й же <е>=го` даде` и=`мъ зна'менiе, глаго'ля:
<е>=го'же а='ще лобжу`, то'й <е>='сть: и=ми'те <е>=го`.

49. И= а='бiе присту'пль ко i=и~сови, рече`: ра'дуйся,
раввi`. И= w=блобыза` <е>=го`.

50. I=и~съ же рече` <е>=му`: дру'же, (твори`,) на не'же
<е>=си` прише'лъ {дру'же, на сiе' ли прише'лъ <е>=си`;}.
Тогда` присту'пльше возложи'ша ру'цjь на i=и~са и=
jа='ша <е>=го`.

51. И= се`, <е>=ди'нъ w\т су'щихъ со i=и~сомъ, просте'ръ
ру'ку, и=звлече` но'жъ сво'й, и= о<у>=да'ри раба` а=рхiере'ова,
и= о<у>=рjь'за <е>=му` о<у>='хо.

52. Тогда` гл~а <е>=му` i=и~съ: возврати` но'жъ тво'й
въ мjь'сто <е>=гw`: вси' бо прiе'мшiи но'жъ ноже'мъ
поги'бнутъ:

53. и=ли` мни'тся ти`, jа='кw не могу` нн~jь о<у>=моли'ти
<о>=ц~а` моего`, и= предста'витъ ми` вя'щше не'же двана'десяте
легеw^на а='гг~лъ;

54. ка'кw о<у>=`бо сбу'дутся писа^нiя, jа='кw та'кw
подоба'етъ бы'ти;

55. Въ то'й ча'съ рече` i=и~съ наро'дwмъ: jа='кw на
разбо'йника ли и=зыдо'сте со <о>=ру'жiемъ и= дреко'льми
jа='ти мя`; по вся^ дни^ при ва'съ сjьдjь'хъ о<у>=чя`
въ це'ркви, и= не jа='сте мене`.

56. Се' же все` бы'сть, да сбу'дутся писа^нiя пр\оро'ч<е>ская.
Тогда` о<у>=чн~цы` вси` w=ста'вльше <е>=го` бjьжа'ша.

57. (За\ч 109.) (Во'ини) же <е>='мше i=и~са ведо'ша
къ каiа'фjь а=рхiере'ови, и=дjь'же кни'жницы и= ста'рцы
собра'шася.

58. Пе'тръ же и=дя'ше по не'мъ и=здале'ча до двора`
а=рхiере'ова: и= вше'дъ вну'трь, сjьдя'ше со слуга'ми,
ви'дjьти кончи'ну.

59. А=рхiере'<е> же и= ста'рцы и= со'нмъ ве'сь и=ска'ху
лжесвидjь'тельства на i=и~са, jа='кw да о<у>=бiю'тъ
<е>=го`,

60. и= не w=брjьта'ху: и= мнw'гимъ лжесвидjь'тел<е>мъ
присту'пльшымъ, не w=брjьто'ша. По'слjьжде же приступи^вша
два` лжесвидjь'т<е>ля,

61. рjь'ста: се'й рече`: могу` разори'ти це'рковь бж~iю
и= треми` де'ньми созда'ти ю=`.

62. И= воста'въ а=рхiере'й рече` <е>=му`: ничесw'же
ли w\твjьщава'еши, что` сi'и на тя` свидjь'тельствуютъ;

63. I=и~съ же молча'ше. И= w\твjьща'въ а=рхiере'й рече`
<е>=му`: заклина'ю тя` бг~омъ живы'мъ, да рече'ши на'мъ,
а='ще ты` <е>=си` хр\сто'съ, сн~ъ бж~iй;

64. Гл~а <е>=му` i=и~съ: ты` ре'клъ <е>=си`: <о>=ба'че
гл~ю ва'мъ: w\тсе'лjь о<у>='зрите сн~а чл~вjь'ческаго
сjьдя'ща w=десну'ю си'лы и= гряду'ща на w='блацjьхъ
небе'сныхъ.

65. Тогда` а=рхiере'й растерза` ри^зы своя^, глаго'ля,
jа='кw хулу` гл~а: что` <е>=ще` тре'буемъ свидjь'телей;
се`, нн~jь слы'шасте хулу` <е>=гw`:

66. что` ва'мъ мни'тся; <О>=ни' же w\твjьща'вше рjь'ша:
пови'ненъ <е>='сть сме'рти.

67. Тогда` заплева'ша лице` <е>=гw` и= па'кwсти <е>=му`
дjь'яху {и= по лани'тома бiя'ху <е>=го`}: <о>='вiи
же за лани'ту о<у>=да'риша {зауша'ху <е>=го`},

68. глаго'люще: прорцы` на'мъ, хр\сте`, кто` <е>='сть
о<у>=даре'й тя`;

69. Пе'тръ же внjь` сjьдя'ше во дворjь`. И= приступи`
къ нему` <е>=ди'на рабы'ня, глаго'лющи: и= ты` бы'лъ
<е>=си` со i=и~сомъ галiле'йскимъ.

70. <О>='нъ же w\тве'ржеся пред\ъ всjь'ми, глаго'ля:
не вjь'мъ, что` глаго'леши.

71. И=зше'дшу же <е>=му` ко вратw'мъ, о<у>=зрjь` <е>=го`
друга'я, и= глаго'ла су'щымъ та'мw: и= се'й бjь` со
i=и~сомъ назwре'омъ.

72. И= па'ки w\тве'ржеся съ кля'твою, jа='кw не зна'ю
чл~вjь'ка.

73. Пома'лjь же приступи'вше стоя'щiи, рjь'ша петро'ви:
вои'стинну и= ты` w\т ни'хъ <е>=си`, и='бо бесjь'да
твоя` jа='вjь тя` твори'тъ.

74. Тогда` нача'тъ роти'тися и= кля'тися, jа='кw не
зна'ю чл~вjь'ка. И= а='бiе пjь'тель возгласи`.

75. И= помяну` пе'тръ гл~го'лъ i=и~совъ, рече'нный
<е>=му`, jа='кw пре'жде да'же пjь'тель не возгласи'тъ,
трикра'ты w\тве'ржешися мен<е>`. И= и=зше'дъ во'нъ
пла'кася го'рькw.

Глава` 27. Зача'ло 110.

О<у>='тру же бы'вшу, совjь'тъ сотвори'ша вси` а=рхiере'<е>
и= ста'рцы людстi'и на i=и~са, jа='кw о<у>=би'ти <е>=го`:

2. и= связа'вше <е>=го` ведо'ша и= преда'ша <е>=го`
понтi'йскому пiла'ту и=ге'мwну.

3. (За\ч 111.) Тогда` ви'дjьвъ i=у'да преда'вый <е>=го`,
jа='кw w=суди'ша <е>=го`, раска'явся возврати` три'десять
сре'бреники а=рхiере'<е>мъ и= ста'рц<е>мъ,

4. глаго'ля: согрjьши'хъ преда'въ кро'вь непови'нную.
<О>=ни' же рjь'ша: что' <е>=сть на'мъ; ты` о<у>='зриши.

5. И= пове'ргъ сре'бреники въ це'ркви, w\ти'де: и=
ше'дъ о<у>=дави'ся.

6. А=рхiере'<е> же прiе'мше сре'бреники, рjь'ша: недосто'йно
<е>='сть вложи'ти и=`хъ въ корва'ну, поне'же цjьна`
кро'ве <е>='сть.

7. Совjь'тъ же сотво'рше, купи'ша и='ми село` скуде'льничо,
въ погреба'нiе стра^ннымъ:

8. тjь'мже нарече'ся село` то` %[село` кро'ве%], до
сегw` дне`:

9. тогда` сбы'стся рече'нное i=еремi'емъ пр\оро'комъ,
глаго'лющимъ: и= прiя'ша три'десять сре'бр<е>никъ,
цjь'ну цjьне'ннагw, <е>=го'же цjьни'ша w\т сынw'въ
i=и~л<е>въ,

10. и= да'ша я=` на село` скуде'льничо, jа='коже сказа`
мнjь` гд\сь.

11. I=и~съ же ста` пред\ъ и=ге'мwномъ. И= вопроси`
<е>=го` и=ге'мwнъ, глаго'ля: ты' ли <е>=си` цр~ь i=уде'йскiй;
I=и~съ же рече` <е>=му`: ты` глаго'леши.

12. И= <е>=гда` на'нь глаго'лаху а=рхiере'<е> и= ста'рцы,
ничесw'же w\твjьщава'ше.

13. Тогда` глаго'ла <е>=му` пiла'тъ: не слы'шиши ли,
коли^ка на тя` свидjь'тельствуютъ;

14. И= не w\твjьща` <е>=му` ни къ <е>=ди'ному глаго'лу,
jа='кw диви'тися и=ге'мwну sjьлw`.

15. На (вся'къ) же пра'здникъ w=бы'чай бjь` и=ге'мwну
w\тпуща'ти <е>=ди'наго наро'ду свя'зня, <е>=го'же хотя'ху:

16. и=мя'ху же тогда` свя'зана наро'чита, глаго'лемаго
вара'вву:

17. собра'вшымся же и=`мъ, рече` и=`мъ пiла'тъ: кого`
хо'щете (w\т <о>=бою`) w\тпущу` ва'мъ: вара'вву ли,
и=ли` i=и~са глаго'лемаго хр\ста`;

18. Вjь'дяше бо, jа='кw за'висти ра'ди преда'ша <е>=го`.

19. Сjьдя'щу же <е>=му` на суди'щи, посла` къ нему`
жена` <е>=гw`, глаго'лющи: ничто'же тебjь` и= прв\днику
тому`: мно'гw бо пострада'хъ дне'сь во снjь` <е>=гw`
ра'ди.

20. А=рхiере'<е> же и= ста'рцы наусти'ша наро'ды, да
и=спро'сятъ вара'вву, i=и~са же погубя'тъ.

21. W\твjьща'въ же и=ге'мwнъ рече` и=`мъ: кого` хо'щете
w\т <о>=бою` w\тпущу` ва'мъ; <О>=ни' же рjь'ша: вара'вву.

22. Глаго'ла и=`мъ пiла'тъ: что` о<у>=`бо сотворю`
i=и~су глаго'лемому хр\сту`; Глаго'лаша <е>=му` вси`:
да ра'спятъ бу'детъ.

23. И=ге'мwнъ же рече`: ко'е о<у>=`бо sло` сотвори`;
<О>=ни' же и='злиха вопiя'ху, глаго'люще: да про'пятъ
бу'детъ.

24. Ви'дjьвъ же пiла'тъ, jа='кw ничто'же о<у>=спjьва'етъ,
но па'че молва` быва'етъ, прiе'мь во'ду, о<у>=мы` ру'цjь
пред\ъ наро'домъ, глаго'ля: непови'ненъ <е>='смь w\т
кро'ве прв\днагw сегw`: вы` о<у>='зрите.

25. И= w\твjьща'вше вси` лю'дiе рjь'ша: кро'вь <е>=гw`
на на'съ и= на ча'дjьхъ на'шихъ.

26. Тогда` w\тпусти` и=`мъ вара'вву: i=и~са же би'въ
предаде` (и=`мъ), да <е>=го` про'пнутъ.

27. (За\ч 112.) Тогда` во'ини и=ге'мwнwвы, прiе'мше
i=и~са на суди'ще, собра'ша на'нь все` мно'жество вw'инъ:

28. и= совле'кше <е>=го`, w=дjь'яша <е>=го` хламv'дою
червле'ною:

29. и= спле'тше вjьне'цъ w\т те'рнiя, возложи'ша на
главу` <е>=гw`, и= тро'сть въ десни'цу <е>=гw`: и=
покло'ньшеся на кwлjь'ну пред\ъ ни'мъ руга'хуся <е>=му`,
глаго'люще: ра'дуйся, цр~ю` i=уде'йскiй.

30. И= плю'нувше на'нь, прiя'ша тро'сть и= бiя'ху по
главjь` <е>=гw`.

31. И= <е>=гда` поруга'шася <е>=му`, совлеко'ша съ
негw` багряни'цу и= w=блеко'ша <е>=го` въ ри^зы <е>=гw`:
и= ведо'ша <е>=го` на пропя'тiе.

32. И=сходя'ще же w=брjьто'ша человjь'ка кv"рине'йска,
и='менемъ сi'мwна: и= сему` задjь'ша понести` кр\стъ
<е>=гw`.

33. (За\ч 113.) И= прише'дше на мjь'сто нарица'емое
голго'fа, <е>='же <е>='сть глаго'лемо %[кра'нiево мjь'сто%],

34. да'ша <е>=му` пи'ти <о>='цетъ съ же'лчiю смjь'шенъ:
и= вку'шь, не хотя'ше пи'ти.

35. Распе'ншiи же <е>=го` раздjьли'ша ри^зы <е>=гw`,
ве'ргше жр<е>'бiя:

36. и= сjьдя'ще стрежа'ху <е>=го` ту`:

37. и= возложи'ша верху` главы` <е>=гw` вину` <е>=гw`
напи'сану: се'й <е>='сть i=и~съ, цр~ь i=уде'йскiй.

38. Тогда` распя'ша съ ни'мъ два` разбw'йника: <е>=ди'наго
w=десну'ю, и= <е>=ди'наго w=шу'юю.

39. Мимоходя'щiи же ху'ляху <е>=го`, покива'юще глава'ми
свои'ми

40. и= глаго'люще: разоря'яй це'рковь и= треми` де'ньми
созида'яй, сп~си'ся са'мъ: а='ще сн~ъ <е>=си` бж~iй,
сни'ди со кр\ста`.

41. Та'кожде же и= а=рхiере'<е> руга'ющеся съ кни^жники
и= ста^рцы (и= фарiс<е>'и), глаго'лаху:

42. и=ны^я сп~се`, себе' ли не мо'жетъ сп\сти`; а='ще
цр~ь i=и~левъ <е>='сть, да сни'детъ нн~jь со кр\ста`,
и= вjь'руемъ въ него`:

43. о<у>=пова` на бг~а: да и=зба'витъ нн~jь <е>=го`,
а='ще хо'щетъ <е>=му`. Рече' бо, jа='кw бж~iй <е>='смь
сн~ъ.

44. То'жде же и= разбw'йника распя^тая съ ни'мъ поноша'ста
<е>=му`.

45. W\т шеста'гw же часа` тьма` бы'сть по все'й земли`
до часа` девя'тагw:

46. w= девя'тjьмъ же часjь` возопи` i=и~съ гла'сомъ
ве'лiимъ, гл~я: и=лi`, и=лi`, лiма` савахfанi`; <е>='же
<е>='сть, бж~е мо'й, бж~е мо'й, вску'ю мя` <е>=си`
w=ста'вилъ;

47. Нjь'цыи же w\т ту` стоя'щихъ слы'шавше глаго'лаху,
jа='кw и=лiю` глаша'етъ се'й.

48. И= а='бiе те'къ <е>=ди'нъ w\т ни'хъ, и= прiе'мь
гу'бу, и=спо'лнивъ же <о>='цта, и= вонзе` на тро'сть,
напая'ше <е>=го`.

49. Про'чiи же глаго'лаху: w=ста'ви, да ви'димъ, а='ще
прiи'детъ и=лiа` спасти` <е>=го`.

50. I=и~съ же, па'ки возопи'въ гла'сомъ ве'лiимъ, и=спусти`
дх~ъ.

51. И= се`, завjь'са церко'вная раздра'ся на дво'е
съ вы'шнягw кра'я до ни'жнягw: и= земля` потрясе'ся:
и= ка'менiе распаде'ся:

52. и= гро'би w\тверзо'шася: и= мнw'га тjьлеса` о<у>=со'пшихъ
ст~ы'хъ воста'ша:

53. и= и=зше'дше и=з\ъ грw'бъ, по воскр\снiи <е>=гw`,
внидо'ша во ст~ы'й гра'дъ и= jа=ви'шася мнw'зjьмъ.

54. Со'тникъ же и= и=`же съ ни'мъ стрегу'щiи i=и~са,
ви'дjьвше тру'съ и= бы^вшая, о<у>=боя'шася sjьлw`,
глаго'люще: вои'стинну бж~iй сн~ъ бjь` се'й.

55. Бя'ху же ту` и= ж<е>ны` мнw'ги и=здале'ча зря'щя,
jа=`же и=до'ша по i=и~сjь w\т галiле'и, служа'щя <е>=му`:

56. въ ни'хже бjь` марi'а магдали'на, и= марi'а i=а'кwва
и= i=wсi'и ма'ти, и= ма'ти сы^ну зеведе'wву.

57. По'здjь же бы'вшу, прiи'де человjь'къ бога'тъ w\т
а=рiмаfе'а, и='менемъ i=w'сифъ, и='же и= са'мъ о<у>=чи'ся
о<у>= i=и~са:

58. се'й присту'пль къ пiла'ту, проси` тjьлесе` i=и~сова.
Тогда` пiла'тъ повелjь` да'ти тjь'ло.

59. И= прiе'мь тjь'ло i=w'сифъ, w=бви'тъ <е>=` плащани'цею
чи'стою

60. и= положи` <е>=` въ но'вjьмъ свое'мъ гро'бjь, <е>=го'же
и=зсjьче` въ ка'мени: и= возвали'въ ка'мень ве'лiй
над\ъ дв<е>'ри гро'ба, w\ти'де.

61. Бjь' же ту` марi'а магдали'на и= друга'я марi'а,
сjьдя'щjь пря'мw гро'ба.

62. (За\ч 114.) Во о<у>='трiй же де'нь, и='же <е>='сть
по пятцjь`, собра'шася а=рхiере'<е> и= фарiсе'<е> къ
пiла'ту,

63. глаго'люще: го'споди, помяну'хомъ, jа='кw льсте'цъ
w='нъ рече`, <е>=ще` сы'й жи'въ: по трiе'хъ дне'хъ
воста'ну:

64. повели` о<у>=`бо о<у>=тверди'ти гро'бъ до тре'тiягw
дне`, да не ка'кw прише'дше о<у>=чн~цы` <е>=гw` но'щiю
о<у>=кра'дутъ <е>=го` и= реку'тъ лю'демъ: воста` w\т
ме'ртвыхъ: и= бу'детъ послjь'дняя ле'сть го'рша пе'рвыя.

65. Рече' же и=`мъ пiла'тъ: и='мате кустwдi'ю: и=ди'те,
о<у>=тверди'те, jа='коже вjь'сте.

66. <О>=ни' же ше'дше о<у>=тверди'ша гро'бъ, зна'менавше
ка'мень съ кустwдi'ею.

Глава` 28. Зача'ло 115.

Въ ве'черъ же суббw'тный {по ве'чери же суббw'тнjьмъ},
свита'ющи во <е>=ди'ну w\т суббw'тъ, прiи'де марi'а
магдали'на и= друга'я марi'а, ви'дjьти гро'бъ.

2. И= се`, тру'съ бы'сть ве'лiй: а='гг~лъ бо гд\сень
сше'дъ съ нб~се`, присту'пль w\твали` ка'мень w\т две'рiй
гро'ба и= сjьдя'ше на не'мъ:

3. бjь' же зра'къ <е>=гw` jа='кw мо'лнiя, и= w=дjья'нiе
<е>=гw` бjь'ло jа='кw снjь'гъ.

4. W\т стра'ха же <е>=гw` сотрясо'шася стрегу'щiи и=
бы'ша jа='кw ме'ртви.

5. W\твjьща'въ же а='гг~лъ рече` жена'мъ: не бо'йтеся
вы`: вjь'мъ бо, jа='кw i=и~са распя'таго и='щете:

6. нjь'сть здjь`: воста' бо, jа='коже рече`: прiиди'те,
ви'дите мjь'сто, и=дjь'же лежа` гд\сь,

7. и= ско'рw ше'дшjь рцы'те о<у>=чн~кw'мъ <е>=гw`,
jа='кw воста` w\т ме'ртвыхъ и= се`, варя'етъ вы` въ
галiле'и: та'мw <е>=го` о<у>='зрите: се`, рjь'хъ ва'мъ.

8. И= и=зше'дшjь ско'рw w\т гро'ба со стра'хомъ и=
ра'достiю ве'лiею, теко'стjь возвjьсти'ти о<у>=чн~кw'мъ
<е>=гw`.

9. <Е>=гда' же и=дя'стjь возвjьсти'ти о<у>=чн~кw'мъ
<е>=гw`, и= се`, i=и~съ срjь'те я=`, гл~я: ра'дуйтеся.
<О>=нjь' же присту'пльшjь jа='стjься за но'зjь <е>=гw`
и= поклони'стjься <е>=му`.

10. Тогда` гл~а и='ма i=и~съ: не бо'йтеся: и=ди'те,
возвjьсти'те бра'тiи мое'й, да и='дутъ въ галiле'ю,
и= ту` мя` ви'дятъ.

11. И=ду'щема же и='ма, се`, нjь'цыи w\т кустwдi'и
прише'дше во гра'дъ, возвjьсти'ша а=рхiере'wмъ вся^
бы^вшая.

12. И= собра'вшеся со ста^рцы, совjь'тъ сотвори'ша,
сре'бреники довw'льны да'ша во'инwмъ,

13. глаго'люще: рцы'те, jа='кw о<у>=чн~цы` <е>=гw`
но'щiю прише'дше о<у>=крадо'ша <е>=го`, на'мъ спя'щымъ:

14. и= а='ще сiе` о<у>=слы'шано бу'детъ о<у>= и=ге'мwна,
мы` о<у>=толи'мъ <е>=го` и= ва'съ безпеча^льны сотвори'мъ.

15. <О>=ни' же прiе'мше сре'бреники, сотвори'ша, jа='коже
науче'ни бы'ша. И= промче'ся сло'во сiе` во i=уде'ехъ
да'же до сегw` дне`.

16. (За\ч 116.) <Е>=ди'нiи же на'десяте о<у>=чн~цы`
и=до'ша въ галiле'ю, въ го'ру, а='може повелjь` и=`мъ
i=и~съ:

17. и= ви'дjьвше <е>=го`, поклони'шася <е>=му`: <о>='ви
же о<у>=сумнjь'шася.

18. И= присту'пль i=и~съ, рече` и=`мъ, гл~я: даде'ся
ми` вся'ка вла'сть на нб~си` и= на земли`:

19. ше'дше о<у>=`бо научи'те вся^ jа=зы'ки, кр\стя'ще
и=`хъ во и='мя <о>=ц~а` и= сн~а и= ст~а'гw дх~а,

20. о<у>=ча'ще и=`хъ блюсти` вся^, <е>=ли^ка заповjь'дахъ
ва'мъ: и= се`, а='зъ съ ва'ми <е>='смь во вся^ дни^
до сконча'нiя вjь'ка. А=ми'нь.

Коне'цъ <е>='же w\т матfе'а ст~а'гw <е>=v\глiа: и='мать
въ себjь` гла'въ 28, зача^лъ же церко'вныхъ 116.

</hip>
Hosted by uCoz