<hip>
%{!версия=9} W\т луки`

Ст~о'е бл~говjьствова'нiе.

Глава` 1. Зача'ло 1.

Поне'же о<у>='бw мно'зи нача'ша чини'ти по'вjьсть w=
и=звjь'ствованныхъ въ на'съ ве'щехъ,

2. jа='коже преда'ша на'мъ, и=`же и=спе'рва самови'дцы
и= слуги^ бы'вшiи словесе`:

3. и=зво'лися и= мнjь` послjь'довавшу вы'ше вся^ и=спы'тнw,
поря'ду писа'ти тебjь`, держа'вный fео'фiле,

4. да разумjь'еши, w= ни'хже научи'лся <е>=си` словесjь'хъ
о<у>=твержде'нiе.

5. (За\ч 2.) Бы'сть во дни^ и='рwда царя` i=уде'йска,
i=ере'й нjь'кiй, и='менемъ заха'рiа, w\т дневны'я чреды`
а=вiа'ни: и= жена` <е>=гw` w\т дще'рей а=арw'новjьхъ,
и= и='мя <е>='й <е>=лiсаве'ть.

6. Бjь'ста же прв\дна <о>='ба пред\ъ бг~омъ, ходя^ща
во всjь'хъ за'повjьдехъ и= w=правда'нiихъ гд\снихъ
безпорw'чна.

7. И= не бjь` и='ма ча'да, поне'же <е>=лiсаве'ть бjь`
непло'ды, и= <о>='ба заматорjь^вша во дне'хъ свои'хъ
бjь'ста.

8. Бы'сть же служа'щу <е>=му` въ чину` чреды` своея`
пред\ъ бг~омъ,

9. по w=бы'чаю свяще'нничества ключи'ся <е>=му` покади'ти
вше'дшу въ це'рковь гд\сню:

10. и= все` мно'жество людi'й бjь` моли'тву дjь'я внjь`,
въ го'дъ {во вре'мя} fv"мiа'ма:

11. jа=ви'ся же <е>=му` а='гг~лъ гд\сень, стоя` w=десну'ю
<о>=лтаря` кади'льнагw:

12. и= смути'ся заха'рiа ви'дjьвъ, и= стра'хъ нападе`
на'нь.

13. Рече' же къ нему` а='гг~лъ: не бо'йся, заха'рiе:
зане` о<у>=слы'шана бы'сть моли'тва твоя`, и= жена`
твоя` <е>=лiсаве'ть роди'тъ сы'на тебjь`, и= нарече'ши
и='мя <е>=му` i=wа'ннъ:

14. и= бу'детъ тебjь` ра'дость и= весе'лiе, и= мно'зи
w= рождествjь` <е>=гw` возра'дуются:

15. бу'детъ бо ве'лiй пред\ъ гд\семъ: и= вiна` и= сiке'ра
не и='мать пи'ти, и= дх~а ст~а'гw и=спо'лнится <е>=ще`
и=з\ъ чре'ва ма'тере своея`:

16. и= мно'гихъ w\т сынw'въ i=и~левыхъ w=брати'тъ ко
гд\су бг~у и='хъ:

17. и= то'й пред\ъи'детъ пред\ъ ни'мъ ду'хомъ и= си'лою
и=лiино'ю, w=брати'ти сердца` <о>=тц<е>'мъ на ча^да,
и= проти^вныя въ му'дрости прв\дныхъ, о<у>=гото'вати
гд\севи лю'ди соверш<е>'ны.

18. И= рече` заха'рiа ко а='гг~лу: по чесому` разумjь'ю
сiе`; а='зъ бо <е>='смь ста'ръ, и= жена` моя` заматорjь'вши
во дне'хъ свои'хъ.

19. И= w\твjьща'въ а='гг~лъ рече` <е>=му`: а='зъ <е>='смь
гаврiи'лъ предстоя'й пред\ъ бг~омъ, и= по'сланъ <е>='смь
глаго'лати къ тебjь` и= бл~говjьсти'ти тебjь` сiя^:

20. и= се`, бу'деши молчя` и= не могi'й проглаго'лати,
до негw'же дне` бу'дутъ сiя^: зане` не вjь'ровалъ <е>=си`
словес<е>'мъ мои^мъ, jа=`же сбу'дутся во вре'мя свое`.

21. И= бjь'ша лю'дiе жду'ще заха'рiю: и= чудя'хуся
косня'щу <е>=му` въ це'ркви.

22. И=зше'дъ же не можа'ше глаго'лати къ ни^мъ: и=
разумjь'ша, jа='кw видjь'нiе ви'дjь въ це'ркви: и=
то'й бjь` помава'я и=`мъ, и= пребыва'ше нjь'мъ.

23. И= бы'сть jа='кw и=спо'лнишася днi'е слу'жбы <е>=гw`,
и='де въ до'мъ сво'й.

24. (За\ч 3.) По си'хъ же дне'хъ зача'тъ <е>=лiсаве'ть
жена` <е>=гw`, и= тая'шеся мц\съ пя'ть, глаго'лющи:

25. jа='кw та'кw мнjь` сотвори` гд\сь во дни^, въ ня'же
призрjь` w\тя'ти поноше'нiе мое` въ человjь'цjьхъ.

26. Въ мц\съ же шесты'й по'сланъ бы'сть а='гг~лъ гаврiи'лъ
w\т бг~а во гра'дъ галiле'йскiй, <е>=му'же и='мя назаре'тъ,

27. къ дв~jь w=бруче'ннjьй му'жеви, <е>=му'же и='мя
i=w'сифъ, w\т до'му дв~дова: и= и='мя дв~jь мр~iа'мь.

28. И= вше'дъ къ не'й а='гг~лъ рече`: ра'дуйся, блг\дтная:
гд\сь съ тобо'ю: блг\све'на ты` въ жена'хъ.

29. <О>=на' же ви'дjьвши смути'ся w= словеси` <е>=гw`
и= помышля'ше, каково` бу'детъ цjьлова'нiе сiе`.

30. И= рече` а='гг~лъ <е>='й: не бо'йся, мр~iа'мь:
w=брjьла' бо <е>=си` блг\дть о<у>= бг~а.

31. И= се` зачне'ши во чре'вjь, и= роди'ши сн~а, и=
нарече'ши и='мя <е>=му` i=и~съ:

32. се'й бу'детъ ве'лiй, и= сн~ъ вы'шнягw нарече'тся:
и= да'стъ <е>=му` гд\сь бг~ъ пр\сто'лъ дв~да <о>=тца`
<е>=гw`:

33. и= воцр~и'тся въ дому` i=а'кwвли во вjь'ки, и=
цр\ствiю <е>=гw` не бу'детъ конца`.

34. Рече' же мр~iа'мь ко а='гг~лу: ка'кw бу'детъ сiе`,
и=дjь'же му'жа не зна'ю;

35. И= w\твjьща'въ а='гг~лъ рече` <е>='й: дх~ъ ст~ы'й
на'йдетъ на тя`, и= си'ла вы'шнягw w=сjьни'тъ тя`:
тjь'мже и= ражда'емое ст~о нарече'тся сн~ъ бж~iй:

36. и= се`, <е>=лiсаве'ть ю='жика твоя`, и= та` зача'тъ
сы'на въ ста'рости свое'й: и= се'й мц\съ шесты'й <е>='сть
<е>='й нарица'емjьй непло'ды:

37. jа='кw не и=знемо'жетъ о<у>= бг~а вся'къ гл~го'лъ.

38. Рече' же мр~iа'мь: се`, раба` гд\сня: бу'ди мнjь`
по глаго'лу твоему`. И= w\ти'де w\т нея` а='гг~лъ.

39. (За\ч 4.) Воста'вши же мр~iа'мь во дни^ ты^я, и='де
въ гw'рняя со тща'нiемъ, во гра'дъ i=у'довъ:

40. и= вни'де въ до'мъ заха'рiинъ и= цjьлова` <е>=лiсаве'ть.

41. И= бы'сть jа='кw о<у>=слы'ша <е>=лiсаве'ть цjьлова'нiе
мр~i'ино, взыгра'ся младе'нецъ во чре'вjь <е>=я`: и=
и=спо'лнися дх~а ст~а <е>=лiсаве'ть,

42. и= возопи` гла'сомъ ве'лiимъ, и= рече`: блг\све'на
ты` въ жена'хъ, и= блг\све'нъ пло'дъ чре'ва твоегw`:

43. и= w\тку'ду мнjь` сiе`, да прiи'детъ мт~и гд\са
моегw` ко мнjь`;

44. се' бо, jа='кw бы'сть гла'съ цjьлова'нiя твоегw`
во о<у>='шiю мо<е>'ю, взыгра'ся младе'нецъ ра'дощами
во чре'вjь мое'мъ:

45. и= бл~же'нна вjь'ровавшая, jа='кw бу'детъ соверше'нiе
гл~гw'ланнымъ <е>='й w\т гд\са.

46. И= рече` мр~iа'мь: вели'читъ дш~а` моя` гд\са,

47. и= возра'довася дх~ъ мо'й w= бз~jь сп~сjь мое'мъ:

48. jа='кw призрjь` на смире'нiе рабы` своея`: се'
бо, w\тнн~jь о<у>=блажа'тъ мя` вси` ро'ди:

49. jа='кw сотвори` мнjь` вели'чiе си'льный, и= ст~о
и='мя <е>=гw`:

50. и= мл\сть <е>=гw` въ ро'ды родw'въ боя'щымся <е>=гw`:

51. сотвори` держа'ву мы'шцею свое'ю: расточи` гw'рдыя
мы'слiю се'рдца и='хъ:

52. низложи` си^льныя со престw'лъ, и= вознесе` смир<е>'нныя:

53. а='лчущыя и=спо'лни бла^гъ и= богатя'щыяся w\тпусти`
тщы`:

54. воспрiя'тъ i=и~ля <о>='трока своего`, помяну'ти
мл\сти,

55. jа='коже гл~а ко <о>=тц<е>'мъ на'шымъ, а=враа'му
и= сjь'мени <е>=гw` до вjь'ка.

56. Пребы'сть же мр~iа'мь съ не'ю jа='кw три` мц\сы
и= возврати'ся въ до'мъ сво'й.

57. <Е>=лiсаве'ти же и=спо'лнися вре'мя роди'ти <е>='й,
и= роди` сы'на.

58. И= слы'шаша w='крестъ живу'щiи и= о<у>='жики <е>=я`,
jа='кw возвели'чилъ <е>='сть гд\сь мл\сть свою` съ
не'ю: и= ра'довахуся съ не'ю.

59. И= бы'сть во <о>=смы'й де'нь, прiидо'ша w=брjь'зати
<о>=троча`, и= нарица'ху <е>=` и='менемъ <о>=тца` <е>=гw`,
заха'рiю.

60. И= w\твjьща'вши ма'ти <е>=гw` рече`: ни`, но да
нарече'тся i=wа'ннъ.

61. И= рjь'ша къ не'й, jа='кw никто'же <е>='сть въ
родствjь` твое'мъ, и='же нарица'ется и='менемъ тjь'мъ.

62. И= помава'ху <о>=тцу` <е>=гw`, <е>='же ка'кw бы
хотjь'лъ нарещи` <е>=`.

63. И= и=спро'шь дщи'цу, написа`, глаго'ля: i=wа'ннъ
бу'детъ и='мя <е>=му`. И= чудя'хуся вси`.

64. W\тверзо'шася же о<у>=ста` <е>=гw` а='бiе и= я=зы'къ
<е>=гw`, и= глаго'лаше благословя` бг~а.

65. И= бы'сть на всjь'хъ стра'хъ живу'щихъ w='крестъ
и='хъ: и= во все'й странjь` i=уде'йстjьй повjь'даеми
бя'ху вси` глагw'ли сi'и.

66. И= положи'ша вси` слы'шавшiи въ се'рдцы свое'мъ,
глаго'люще: что` о<у>='бw <о>=троча` сiе` бу'детъ;
И= рука` гд\сня бjь` съ ни'мъ.

67. И= заха'рiа <о>=те'цъ <е>=гw` и=спо'лнися дх~а
ст~а, и= проро'чествова, глаго'ля:

68. блг\све'нъ гд\сь бг~ъ i=и~левъ, jа='кw посjьти`
и= сотвори` и=збавле'нiе лю'демъ свои^мъ:

69. и= воздви'же ро'гъ сп\снiя на'мъ, въ дому` дв~да
<о>='трока своегw`:

70. jа='коже гл~а о<у>=сты^ ст~ы'хъ су'щихъ w\т вjь'ка
пр\орw'къ <е>=гw`,

71. сп\снiе w\т вра^гъ на'шихъ и= и=з\ъ руки` всjь'хъ
ненави'дящихъ на'съ:

72. сотвори'ти мл\сть со <о>=тцы^ на'шими и= помяну'ти
завjь'тъ ст~ы'й сво'й,

73. кля'тву, <е>='юже кля'тся ко а=враа'му <о>=тцу`
на'шему, да'ти на'мъ,

74. без\ъ стра'ха, и=з\ъ руки` вра^гъ на'шихъ и=зба'вльшымся,

75. служи'ти <е>=му` прп\дбiемъ и= пра'вдою пред\ъ
ни'мъ вся^ дни^ живота` на'шегw.

76. И= ты`, <о>=троча`, пр\оро'къ вы'шнягw нарече'шися:
пред\ъи'деши бо пред\ъ лице'мъ гд\снимъ, о<у>=гото'вати
пути^ <е>=гw`,

77. да'ти ра'зумъ сп\снiя лю'демъ <е>=гw`, во w=ставле'нiе
грjь^хъ и='хъ,

78. мл\срдiя ра'ди мл\сти бг~а на'шегw, въ ни'хже посjьти'лъ
<е>='сть на'съ восто'къ свы'ше,

79. просвjьти'ти во тьмjь` и= сjь'ни сме'ртнjьй сjьдя'щыя,
напра'вити но'ги на'шя на пу'ть ми'ренъ.

80. <О>=троча' же растя'ше и= крjьпля'шеся ду'хомъ:
и= бjь` въ пусты'нехъ до дне` jа=вле'нiя своегw` ко
i=и~лю.

Глава` 2. Зача'ло 5.

Бы'сть же во дни^ ты^я, и=зы'де повелjь'нiе w\т ке'саря
а='vгуста написа'ти всю` вселе'нную.

2. Сiе` написа'нiе пе'рвое бы'сть владя'щу сv"рi'ею
кv"ринi'ю.

3. И= и=дя'ху вси` написа'тися, ко'ждо во сво'й гра'дъ.

4. Взы'де же и= i=w'сифъ w\т галiле'и, и=з\ъ гра'да
назаре'та, во i=уде'ю, во гра'дъ дв~довъ, и='же нарица'ется
виfлее'мъ, зане` бы'ти <е>=му` w\т до'му и= <о>=те'чества
дв~дова,

5. написа'тися съ мр~i'ею w=бруче'ною <е>=му` жено'ю,
су'щею непра'здною.

6. Бы'сть же, <е>=гда` бы'ста та'мw, и=спо'лнишася
днi'е роди'ти <е>='й:

7. и= роди` сн~а своего` пе'рвенца, и= пови'тъ <е>=го`,
и= положи` <е>=го` въ jа='слехъ: зане` не бjь` и=`мъ
мjь'ста во w=би'тели.

8. И= па'стырiе бjь'ху въ то'йже странjь`, бдя'ще и=
стрегу'ще стра'жу нощну'ю w= ста'дjь свое'мъ.

9. И= се`, а='гг~лъ гд\сень ста` въ ни'хъ, и= сла'ва
гд\сня w=сiя` и=`хъ: и= о<у>=боя'шася стра'хомъ ве'лiимъ.

10. И= рече` и=`мъ а='гг~лъ: не бо'йтеся: се' бо, бл~говjьству'ю
ва'мъ ра'дость ве'лiю, jа='же бу'детъ всjь^мъ лю'демъ:

11. jа='кw роди'ся ва'мъ дне'сь сп~съ, и='же <е>='сть
хр\сто'съ гд\сь, во гра'дjь дв~довjь:

12. и= се` ва'мъ зна'менiе: w=бря'щете мл\днца пови'та,
лежа'ща въ jа='слехъ.

13. И= внеза'пу бы'сть со а='гг~ломъ мно'жество вw'й
нб\сныхъ, хва'лящихъ бг~а и= глаго'лющихъ:

14. сла'ва въ вы'шнихъ бг~у, и= на земли` ми'ръ, во
человjь'цjьхъ бл~говоле'нiе.

15. И= бы'сть, jа='кw w\тидо'ша w\т ни'хъ на не'бо
а='гг~ли, и= человjь'цы па'стырiе рjь'ша дру'гъ ко
дру'гу: пре'йдемъ до виfлее'ма и= ви'димъ гл~го'лъ
се'й бы'вшiй, <е>=го'же гд\сь сказа` на'мъ.

16. И= прiидо'ша поспjь'шшеся, и= w=брjьто'ша мр~iа'мь
же и= i=w'сифа, и= мл\днца лежа'ща во jа='слехъ.

17. Ви'дjьвше же сказа'ша w= гл~го'лjь гл~го'ланнjьмъ
и=`мъ w= <о>=троча'ти се'мъ.

18. И= вси` слы'шавшiи диви'шася w= глаго'ланныхъ w\т
па'стырей къ ни^мъ.

19. Мр~iа'мь же соблюда'ше вся^ глаго'лы сiя^, слага'ющи
въ се'рдцы свое'мъ.

20. (За\ч 6.) И= возврати'шася па'стырiе, сла'вяще
и= хва'ляще бг~а w= всjь'хъ, jа=`же слы'шаша и= ви'дjьша,
jа='коже глаго'лано бы'сть къ ни^мъ.

21. И= <е>=гда` и=спо'лнишася <о>='смь днi'й, да w=брjь'жутъ
<е>=го`, и= нареко'ша и='мя <е>=му` i=и~съ, нарече'нное
а='гг~ломъ пре'жде да'же не зача'тся во чре'вjь.

22. И= <е>=гда` и=спо'лнишася днi'е w=чище'нiя <е>=ю`,
по зако'ну мwv"се'ову, (За\ч 7.) вознесо'ста <е>=го`
во i=ер\сли'мъ, поста'вити <е>=го` пред\ъ гд\семъ,

23. jа='коже <е>='сть пи'сано въ зако'нjь гд\сни: jа='кw
вся'къ младе'нецъ му'жеска по'лу, разверза'я ложесна`,
ст~о гд\севи нарече'тся:

24. и= <е>='же да'ти же'ртву, по рече'нному въ зако'нjь
гд\сни, два` гw'рличища и=ли` два` птенца^ голуби^на.

25. (За\ч 8.) И= се`, бjь` человjь'къ во i=ер\сли'мjь,
<е>=му'же и='мя сv"меw'нъ. И= человjь'къ се'й прв\днъ
и= бл~гоч\сти'въ, ча'я о<у>=тjь'хи i=и~левы: и= дх~ъ
бjь` ст~ъ въ не'мъ.

26. И= бjь` <е>=му` w=бjьща'нно дх~омъ ст~ы'мъ, не
ви'дjьти сме'рти, пре'жде да'же не ви'дитъ хр\ста`
гд\сня.

27. И= прiи'де ду'хомъ въ це'рковь. И= <е>=гда` введо'ста
роди'т<е>ля <о>=троча` i=и~са, сотвори'ти и='ма по
w=бы'чаю зако'нному w= не'мъ,

28. и= то'й прiе'мь <е>=го` на руку` сво<е>'ю, и= бл~гослови`
бг~а, и= рече`:

29. нн~jь w\тпуща'еши раба` твоего`, вл\дко, по гл~у
твоему`, съ ми'ромъ:

30. jа='кw ви'дjьстjь <о>='чи мои` сп\снiе твое`,

31. <е>='же <е>=си` о<у>=гото'валъ пред\ъ лице'мъ всjь'хъ
людi'й:

32. свjь'тъ во w\ткрове'нiе jа=зы'кwмъ, и= сла'ву людi'й
твои'хъ i=и~ля.

33. И= бjь` i=w'сифъ и= мт~и <е>=гw` чудя^щася w= глаго'лемыхъ
w= не'мъ.

34. И= бл~гослови` я=` сv"меw'нъ, и= рече` къ мр~i'и
мт~ри <е>=гw`: се`, лежи'тъ се'й на паде'нiе и= на
воста'нiе мнw'гимъ во i=и~ли, и= въ зна'менiе прерjька'емо:

35. и= тебjь' же само'й дш~у про'йдетъ <о>=ру'жiе:
jа='кw да w\ткры'ются w\т мно'гихъ серде'цъ помышл<е>'нiя.

36. И= бjь` а='нна пр\оро'чица, дщи` фану'илева, w\т
колjь'на а=си'рова: сiя` заматорjь'вши во дне'хъ мно'зjьхъ,
жи'вши съ му'жемъ се'дмь лjь'тъ w\т дjь'вства своегw`:

37. и= та` вдова` jа='кw лjь'тъ <о>='смьдесятъ и= четы'ре,
jа='же не w\тхожда'ше w\т це'ркве, посто'мъ и= моли'твами
служа'щи де'нь и= но'щь.

38. И= та` въ то'й ча'съ приста'вши и=сповjь'дашеся
гд\севи и= глаго'лаше w= не'мъ всjь^мъ ча'ющымъ и=збавле'нiя
во i=ер\сли'мjь.

39. И= jа='кw сконча'шася вся^ по зако'ну гд\сню, возврати'шася
въ галiле'ю, во гра'дъ сво'й назаре'тъ.

40. <О>=троча' же растя'ше и= крjьпля'шеся дх~омъ,
и=сполня'яся прем\дрости: и= блг\дть бж~iя бjь` на
не'мъ.

41. И= хожда'ста роди'т<е>ля <е>=гw` на вся'ко лjь'то
во i=ер\сли'мъ въ пра'здникъ па'схи.

42. И= <е>=гда` бы'сть двоюна'десяти лjь^ту, восходя'щымъ
и=`мъ во i=ер\сли'мъ по w=бы'чаю пра'здника,

43. и= сконча'вшымъ дни^, и= возвраща'ющимася и='ма,
w=ста` <о>='трокъ i=и~съ во i=ер\сли'мjь: и= не разумjь`
i=w'сифъ и= мт~и <е>=гw`:

44. мнjь^вша же <е>=го` въ дружи'нjь су'ща, преидо'ста
дне` пу'ть, и= и=ска'ста <е>=го` во сро'дницjьхъ и=
въ зна'емыхъ:

45. и= не w=брjь^тша <е>=го`, возврати'стася во i=ер\сли'мъ,
взыска^юща <е>=го`.

46. И= бы'сть по трiе'хъ дне'хъ, w=брjьто'ста <е>=го`
въ це'ркви, сjьдя'щаго посредjь` о<у>=чи'телей, и=
послу'шающаго и='хъ, и= вопроша'ющаго и=`хъ:

47. о<у>=жаса'хуся же вси` послу'шающiи <е>=гw` w=
ра'зумjь и= w= w\твjь'тjьхъ <е>=гw`.

48. И= ви^дjьвша <е>=го`, диви'стася: и= къ нему` мт~и
<е>=гw` рече`: ча'до, что` сотвори` на'ма та'кw; се`,
<о>=те'цъ тво'й и= а='зъ боля^ща и=ска'хома тебе`.

49. И= рече` къ ни'ма: что` jа='кw и=ска'ста мене`;
не вjь'ста ли, jа='кw въ тjь'хъ, jа=`же <о>=ц~а` моегw`,
досто'итъ бы'ти ми`;

50. И= та^ не разумjь'ста гл~го'ла, <е>=го'же гл~а
и='ма.

51. И= сни'де съ ни'ма и= прiи'де въ назаре'тъ: и=
бjь` повину'яся и='ма. И= мт~и <е>=гw` соблюда'ше вся^
гл~го'лы сiя^ въ ср\дцы свое'мъ.

52. И= i=и~съ преспjьва'ше прем\дростiю и= во'зрастомъ
и= блг\дтiю о<у>= бг~а и= человjь^къ.

Глава` 3. Зача'ло 9.

Въ пя'тое же на'десяте лjь'то влады'чества тiве'рiа
ке'саря, w=блада'ющу понтi'йскому пiла'ту i=уде'ею,
и= четвертовла'ствующу галiле'ею и='рwду, фiлi'ппу
же бра'ту <е>=гw` четвертовла'ствующу i=туре'ею и=
трахwнi'тскою страно'ю, и= лv"са'нiю а=вiлинi'ею четвертовла'ствующу,

2. при а=рхiере'и а='ннjь и= каiа'фjь, бы'сть гл~го'лъ
бж~iй ко i=wа'нну заха'рiину сы'ну въ пусты'ни.

3. И= прiи'де во всю` страну` i=<о>рда'нскую, проповjь'дая
кр~ще'нiе покая'нiя во w=ставле'нiе грjьхw'въ:

4. jа='коже <е>='сть пи'сано въ кни'зjь слове'съ и=са'iи
пр\оро'ка, глаго'люща: гла'съ вопiю'щагw въ пусты'ни:
о<у>=гото'вайте пу'ть гд\сень: пра^вы твори'те ст<е>зи`
<е>=гw`:

5. вся'ка де'брь и=спо'лнится, и= вся'ка гора` и= хо'лмъ
смири'тся: и= бу'дутъ стро'пwтная въ пра^вая, и= <о>='стрiи
въ пути^ гла^дки:

6. и= о<у>='зритъ вся'ка пло'ть сп\снiе бж~iе.

7. Глаго'лаше же и=сходя'щымъ наро'дwмъ крести'тися
w\т негw`: порожд<е>'нiя <е>=хi'днwва, кто` сказа`
ва'мъ бjьжа'ти w\т гряду'щагw гнjь'ва;

8. Сотвори'те о<у>=`бо плоды` достw'йны покая'нiя:
и= не начина'йте глаго'лати въ себjь`: <о>=тца` и='мамы
а=враа'ма: глаго'лю бо ва'мъ, jа='кw мо'жетъ бг~ъ w\т
ка'менiя сегw` воздви'гнути ча^да а=враа'му.

9. О<у>=же' бо и= сjьки'ра при ко'рени дре'ва лежи'тъ:
вся'ко о<у>=`бо дре'во не творя'щее плода` добра` посjька'ется
и= во <о>='гнь вмета'ется.

10. И= вопроша'ху <е>=го` наро'ди, глаго'люще: что`
о<у>=`бо сотвори'мъ;

11. W\твjьща'въ же глаго'ла и=`мъ: и=мjь'яй двjь` ри^зjь,
да пода'стъ неиму'щему: и= и=мjь'яй бра^шна, та'кожде
да твори'тъ.

12. Прiидо'ша же и= мытари^ крести'тися w\т негw` и=
рjь'ша къ нему`: о<у>=чи'телю, что` сотвори'мъ;

13. <О>='нъ же рече` къ ни^мъ: ничто'же бо'лjье w\т
повелjь'ннагw ва'мъ твори'те.

14. Вопроша'ху же <е>=го` и= во'ини, глаго'люще: и=
мы` что` сотвори'мъ; И= рече` къ ни^мъ: никого'же w=би'дите,
ни w=клеветава'йте: и= дово'льни бу'дите w=брw'ки ва'шими.

15. Ча'ющымъ же лю'демъ, и= помышля'ющымъ всjь^мъ въ
сердца'хъ свои'хъ w= i=wа'ннjь, <е>=да` то'й <е>='сть
хр\сто'съ,

16. w\твjьщава'ше i=wа'ннъ всjь^мъ, глаго'ля: а='зъ
о<у>='бw водо'ю креща'ю вы`: гряде'тъ же крjь'плiй
мен<е>`, <е>=му'же нjь'смь досто'инъ w\трjьши'ти реме'нь
сапогу^ <е>=гw`: то'й вы` кр\сти'тъ дх~омъ ст~ы'мъ
и= <о>=гне'мъ:

17. <е>=му'же лопа'та въ руку` <е>=гw`, и= w=треби'тъ
гумно` свое`, и= собере'тъ пшени'цу въ жи'тницу свою`,
пле'вы же сожже'тъ <о>=гне'мъ негаса'ющимъ.

18. Мнw'га же о<у>=`бо и= и='на о<у>=тjьша'я бл~говjьствова'ше
лю'демъ.

19. (За\ч 10.) И='рwдъ же четвертовла'стникъ, w=блича'емь
w\т негw` w= и=рwдiа'дjь женjь` бра'та своегw`, и=
w= всjь'хъ, jа=`же сотвори` sла^я и='рwдъ,

20. приложи` и= сiе` над\ъ всjь'ми, и= затвори` i=wа'нна
въ темни'цjь.

21. Бы'сть же <е>=гда` кр\сти'шася вси` лю'дiе, и=
i=и~су кр~щшуся и= моля'щуся, w\тве'рзеся не'бо,

22. и= сни'де дх~ъ ст~ы'й тjьле'снымъ w='бразомъ, jа='кw
го'лубь, на'нь: и= гла'съ съ небесе` бы'сть, гл~я:
ты` <е>=си` сн~ъ мо'й возлю'бленный, w= тебjь` бл~говоли'хъ.

23. (За\ч 11.) И= то'й бjь` i=и~съ jа='кw лjь'тъ три'десять
начина'я, сы'й, jа='кw мни'мь, сн~ъ i=w'сифовъ, и=лi'евъ,

24. матfа'товъ, леvi'инъ, мелхi'инъ, i=анна'евъ, i=w'сифовъ,

25. маттаfi'евъ, а=мw'совъ, нау'мовъ, <е>=слi'мовъ,
нагге'овъ,

26. маа'fовъ, маттаfi'евъ, семеi'евъ, i=w'сифовъ, i=у'динъ,

27. i=wанна'новъ, риса'евъ, зорова'велевъ, салаfiи'левъ,
нирi'евъ,

28. мелхi'евъ, а=ддi'евъ, кwса'мовъ, <е>=лмwда'мовъ,
и='ровъ,

29. i=wсi'евъ, <е>=лiезе'ровъ, i=wрi'мовъ, матfа'товъ,
леvi'инъ,

30. сv"меw'новъ, i=у'динъ, i=w'сифовъ, i=wна'новъ,
<е>=лiакi'мовъ,

31. мелеа'евъ, маiна'новъ, маттаfа'евъ, наfа'новъ,
дв~довъ,

32. i=ессе'овъ, w=ви'довъ, воо'зовъ, салмw'новъ, наассw'новъ,

33. а=мiнада'вовъ, а=ра'мовъ, <е>=срw'мовъ, фаре'совъ,
i=у'динъ,

34. i=а'кwвль, i=саа'ковъ, а=враа'мовъ, fа'ринъ, нахw'ровъ,

35. серу'ховъ, рага'вовъ, фале'ковъ, <е>=ве'ровъ, сала'новъ,

36. каiна'новъ, а=рфа<кс>а'довъ, си'мовъ, нw'евъ, ламе'ховъ,

37. маfуса'левъ, <е>=нw'ховъ, i=а'редовъ, малелеи'ловъ,
каiна'новъ,

38. <е>=нw'совъ, си'fовъ, а=да'мовъ, бж~iй.

Глава` 4. Зача'ло 12.

I=и~съ же и=спо'лнь дх~а ст~а возврати'ся w\т i=<о>рда'на:
и= ведя'шеся дх~омъ въ пусты'ню,

2. днi'й четы'ридесять и=скуша'емь w\т дiа'вола: и=
не jа='стъ ничесw'же во дни^ ты^я: и= сконча'вшымся
и=`мъ, послjьди` взалка`.

3. И= рече` <е>=му` дiа'волъ: а='ще сн~ъ <е>=си` бж~iй,
рцы` ка'меневи сему`, да бу'детъ хлjь'бъ.

4. И= w\твjьща` i=и~съ къ нему`, гл~я: пи'сано <е>='сть,
jа='кw не w= хлjь'бjь <е>=ди'нjьмъ жи'въ бу'детъ человjь'къ,
но w= вся'цjьмъ гл~го'лjь бж~iи.

5. И= возве'дъ <е>=го` дiа'волъ на гору` высоку`, показа`
<е>=му` вся^ ца^рствiя вселе'нныя въ часjь` {чертjь`}
вре'меннjь,

6. и= рече` <е>=му` дiа'волъ: тебjь` да'мъ вла'сть
сiю` всю` и= сла'ву и='хъ: jа='кw мнjь` пре'дана <е>='сть,
и= <е>=му'же а='ще хощу`, да'мъ ю=`:

7. ты` о<у>=`бо а='ще поклони'шися предо мно'ю, бу'дутъ
тебjь` вся^.

8. И= w\твjьща'въ рече` <е>=му` i=и~съ: и=ди` за мно'ю,
сатано`: пи'сано <е>='сть: поклони'шися гд\су бг~у
твоему`, и= тому` <е>=ди'ному послу'жиши.

9. И= веде` <е>=го` во i=ер\сли'мъ, и= поста'ви <е>=го`
на крилjь` церко'внjьмъ, и= рече` <е>=му`: а='ще сн~ъ
<е>=си` бж~iй, ве'рзися w\тсю'ду до'лу:

10. пи'сано бо <е>='сть, jа='кw а='гг~лwмъ свои^мъ
заповjь'сть w= тебjь` сохрани'ти тя`:

11. и= на рука'хъ во'змутъ тя`, да не когда` преткне'ши
w= ка'мень но'гу твою`.

12. И= w\твjьща'въ рече` <е>=му` i=и~съ, jа='кw рече'но
<е>='сть: не и=ску'сиши гд\са бг~а твоегw`.

13. И= сконча'въ все` и=скуше'нiе дiа'волъ, w\ти'де
w\т негw` до вре'мене.

14. И= возврати'ся i=и~съ въ си'лjь дх~о'внjьй въ галiле'ю:
и= вjь'сть и=зы'де по все'й странjь` w= не'мъ.

15. И= то'й о<у>=ча'ше на со'нмищихъ и='хъ, сла'вимь
всjь'ми.

16. (За\ч 13.) И= прiи'де въ назаре'тъ, и=дjь'же бjь`
воспита'нъ: и= вни'де, по w=бы'чаю своему`, въ де'нь
суббw'тный въ со'нмище, и= воста` чести`.

17. И= да'ша <е>=му` кни'гу и=са'iи пр\оро'ка: и= разгну'въ
кни'гу, w=брjь'те мjь'сто, и=дjь'же бjь` напи'сано:

18. дх~ъ гд\сень на мнjь`: <е>=гw'же ра'ди пома'за
мя` бл~говjьсти'ти ни'щымъ, посла' мя и=сцjьли'ти сокруш<е>'нныя
се'рдцемъ, проповjь'дати плjьн<е>'ннымъ w\тпуще'нiе
и= слjьпы^мъ прозрjь'нiе, w\тпусти'ти сокруш<е>'нныя
во w\тра'ду,

19. проповjь'дати лjь'то гд\сне прiя'тно.

20. И= согну'въ кни'гу, w\тда'въ слузjь`, сjь'де: и=
всjь^мъ въ со'нмищи <о>='чи бjь'ху зря'ще на'нь.

21. И= нача'тъ гл~ати къ ни^мъ, jа='кw дне'сь сбы'стся
писа'нiе сiе` во о<у>='шiю ва'ш<е>ю.

22. И= вси` свидjь'тельствоваху <е>=му`, (За\ч 14.)
и= дивля'хуся w= словесjь'хъ блг\дти, и=сходя'щихъ
и=з\ъ о<у>='стъ <е>=гw`, и= глаго'лаху: не се'й ли
<е>='сть сн~ъ i=w'сифовъ;

23. И= рече` къ ни^мъ: вся'кw рече'те ми` при'тчу сiю`:
врачу`, и=сцjьли'ся са'мъ: <е>=ли^ка слы'шахомъ бы^вшая
въ капернау'мjь, сотвори` и= здjь` во <о>=те'чествiи
свое'мъ.

24. Рече' же: а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw никото'рый
пр\оро'къ прiя'тенъ <е>='сть во <о>=те'чествiи свое'мъ:

25. пои'стиннjь же гл~ю ва'мъ: мнw'ги вдови^цы бjь'ша
во дни^ и=лiины^ во i=и~ли, <е>=гда` заключи'ся не'бо
три` лjь^та и= мц\съ ше'сть, jа='кw бы'сть гла'дъ вели'къ
по все'й земли`:

26. и= ни ко <е>=ди'нjьй и='хъ по'сланъ бы'сть и=лiа`,
то'кмw въ саре'пту сiдw'нскую къ женjь` вдови'цjь:

27. и= мно'зи прокаже'ни бjь'ху при <е>=лiссе'и пр\оро'цjь
во i=и~ли: и= ни <е>=ди'нъ же w\т ни'хъ w=чи'стися,
то'кмw неема'нъ сv"рiани'нъ.

28. И= и=спо'лнишася вси` jа='рости въ со'нмищи, слы'шавшiи
сiя^:

29. и= воста'вше и=згна'ша <е>=го` во'нъ и=з\ъ гра'да,
и= ведо'ша <е>=го` до верху` горы`, на не'йже гра'дъ
и='хъ со'зданъ бя'ше, да бы'ша <е>=го` низри'нули:

30. <о>='нъ же проше'дъ посредjь` и='хъ, и=дя'ше.

31. (За\ч 15.) И= сни'де въ капернау'мъ гра'дъ галiле'йскiй:
и= бjь` о<у>=чя` и=`хъ въ суббw^ты.

32. И= о<у>=жаса'хуся w= о<у>=ч~нiи <е>=гw`: jа='кw
со вла'стiю бjь` сло'во <е>=гw`.

33. И= въ со'нмищи бjь` человjь'къ и=мы'й ду'ха бjь'са
нечи'ста, и= возопи` гла'сомъ ве'лiимъ,

34. глаго'ля: w=ста'ви, что` на'мъ и= тебjь`, i=и~се
назаряни'не; прише'лъ <е>=си` погуби'ти на'съ: вjь'мъ
тя`, кто` <е>=си`, ст~ы'й бж~iй.

35. И= запрети` <е>=му` i=и~съ, гл~я: премолчи` и=
и=зы'ди и=з\ъ негw`. И= пове'ргъ <е>=го` бjь'съ посредjь`,
и=зы'де и=з\ъ негw`, ника'коже вреди'въ <е>=го`.

36. И= бы'сть о<у>='жасъ на всjь'хъ, и= стяза'хуся
дру'гъ ко дру'гу, глаго'люще: что` сло'во сiе`, jа='кw
вла'стiю и= си'лою вели'тъ нечи^стымъ духовw'мъ, и=
и=схо'дятъ;

37. (За\ч 16.) И= и=схожда'ше гла'съ w= не'мъ во вся'ко
мjь'сто страны`.

38. Воста'въ же и=з\ъ со'нмища, вни'де въ до'мъ сi'мwновъ:
те'ща же сi'мwнова бjь` w=держи'ма <о>=гне'мъ ве'лiимъ:
и= моли'ша <е>=го` w= не'й.

39. И= ста'въ над\ъ не'ю, запрети` <о>=гню`, и= w=ста'ви
ю=`. А='бiе же воста'вши служа'ше и=`мъ.

40. Заходя'щу же со'лнцу, вси`, <е>=ли'цы и=мjь'яху
боля'щыя неду^ги разли'чными, привожда'ху и=`хъ къ
нему`: <о>='нъ же на <е>=ди'наго коего'ждо и='хъ ру'цjь
возло'жь, и=сцjьля'ше и=`хъ.

41. И=схожда'ху же и= бjь'си w\т мно'гихъ, вопiю'ще
и= глаго'люще, jа='кw ты` <е>=си` хр\сто'съ сн~ъ бж~iй.
И= запреща'я не дая'ше и=`мъ глаго'лати, jа='кw вjь'дяху
хр\ста` самаго` су'ща.

42. Бы'вшу же дню`, и=зше'дъ и='де въ пу'сто мjь'сто:
и= наро'ди и=ска'ху <е>=го`, и= прiидо'ша къ нему`,
и= о<у>=держава'ху <е>=го`, дабы` не w\тше'лъ w\т ни'хъ.

43. <О>='нъ же рече` къ ни^мъ, jа='кw и= други^мъ градовw'мъ
бл~говjьсти'ти ми` подоба'етъ цр\ствiе бж~iе: jа='кw
на се` по'сланъ <е>='смь.

44. И= бjь` проповjь'дая на со'нмищихъ галiле'йскихъ.

Глава` 5. Зача'ло 17.

Бы'сть же належа'щу <е>=му` наро'ду, да бы'ша слы'шали
сло'во бж~iе, и= то'й бjь` стоя` при <е>='зерjь геннисаре'тстjь:

2. и= ви'дjь два` корабля^ стоя^ща при <е>='зерjь:
ры'барiе же w\тше'дше w\т нею`, и=змыва'ху мр<е>'жи.

3. Влjь'зъ же въ <е>=ди'нъ w\т кораблю^, и='же бjь`
сi'мwновъ, моли` <е>=го` w\т земли` w\тступи'ти ма'лw:
и= сjь'дъ о<у>=ча'ше и=з\ъ корабля` наро'ды.

4. Jа='коже преста` гл~я, рече` къ сi'мwну: поступи`
во глубину`, и= вве'рзите мр<е>'жи ва'шя въ лови'тву.

5. И= w\твjьща'въ сi'мwнъ рече` <е>=му`: наста'вниче,
w=б\ъ но'щь всю` тру'ждшеся, ничесо'же jа='хомъ: по
гл~у же твоему` вве'ргу мре'жу.

6. И= се` сотво'рше, jа='ша мно'жество ры'бъ мно'го:
протерза'шеся же мре'жа и='хъ.

7. И= поману'ша прича'стникwмъ, и=`же бjь'ху во друзjь'мъ
корабли`, да прише'дше помо'гутъ и=`мъ: и= прiидо'ша,
и= и=спо'лниша <о>='ба корабля^, jа='кw погружа'тися
и='ма.

8. Ви'дjьвъ же сi'мwнъ пе'тръ, припаде` къ колjь'нома
i=и~совома, глаго'ля: и=зы'ди w\т мен<е>`, jа='кw му'жъ
грjь'шенъ <е>='смь, гд\си.

9. О<у>='жасъ бо w=держа'ше <е>=го` и= вся^ су'щыя
съ ни'мъ, w= лови'твjь ры'бъ, jа=`же jа='ша:

10. та'кожде же i=а'кwва и= i=wа'нна сы^на зеведе'wва,
jа=`же бjь'ста w=б<е>'щника сi'мwнови. И= рече` къ
сi'мwну i=и~съ: не бо'йся: w\тсе'лjь бу'деши человjь'ки
ловя`.

11. И= и=звле'кше (<о>='ба) корабля^ на зе'млю, w=ста'вльше
вся^, в\ъслjь'дъ <е>=гw` и=до'ша.

12. (За\ч 18.) И= бы'сть <е>=гда` бjь` i=и~съ во <е>=ди'нjьмъ
w\т градw'въ, и= се`, му'жъ и=спо'лнь прокаже'нiя:
и= ви'дjьвъ i=и~са, па'дъ ни'цъ, моля'ся <е>=му`, глаго'ля:
гд\си, а='ще хо'щеши, мо'жеши мя` w=ч\стити.

13. И= просте'ръ ру'ку, косну'ся <е>=гw`, ре'къ: хощу`,
w=чи'стися. И= а='бiе прока'за w\ти'де w\т негw`.

14. И= то'й заповjь'да <е>=му` никому'же повjь'дати:
но ше'дъ покажи'ся i=ере'ови, и= принеси` w= w=чище'нiи
твое'мъ, jа='коже повелjь` мwv"се'й, во свидjь'тельство
и=`мъ.

15. Прохожда'ше же па'че сло'во w= не'мъ: и= схожда'хуся
наро'ди мно'зи слы'шати и= цjьли'тися w\т негw` w\т
неду^гъ свои'хъ.

16. То'й же бjь` w\тходя` въ пусты'ню и= моля'ся.

17. (За\ч 19.) И= бы'сть во <е>=ди'нъ w\т днi'й, и=
то'й бjь` о<у>=чя`: и= бjь'ху сjьдя'ще фарiсе'<е> и=
законоучи'телiе, и=`же бjь'ху пришли` w\т вся'кiя ве'си
галiле'йскiя и= i=уде'йскiя и= i=ер\сли'мскiя: и= си'ла
гд\сня бjь` и=сцjьля'ющи и=`хъ:

18. и= се`, му'жiе нося'ще на <о>=дрjь` человjь'ка,
и='же бjь` разсла'бленъ, и= и=ска'ху внести` <е>=го`
и= положи'ти пред\ъ ни'мъ:

19. и= не w=брjь'тше кудjь` внести` <е>=го` наро'да
ра'ди, взлjь'зше на хра'мъ, сквозjь` скуде'лы {кро'въ
скуде'льный} низвjь'сиша <е>=го` со <о>=дро'мъ на среду`
пред\ъ i=и~са.

20. И= ви'дjьвъ вjь'ру и='хъ, рече` <е>=му`: человjь'че,
w=ставля'юттися грjьси` твои`.

21. И= нача'ша помышля'ти кни'жницы и= фарiсе'<е>,
глаго'люще: кто` <е>='сть се'й, и='же гл~етъ хулы^;
кто` мо'жетъ w=ставля'ти грjьхи`, то'кмw <е>=ди'нъ
бг~ъ;

22. Разумjь'въ же i=и~съ помышл<е>'нiя и='хъ, w\твjьща'въ
рече` къ ни^мъ: что` помышля'ете въ сердца'хъ ва'шихъ;

23. что` <е>='сть о<у>=до'бjье рещи`: w=ставля'юттися
грjьси` твои`; и=ли` рещи`: воста'ни и= ходи`;

24. но да о<у>=вjь'сте, jа='кw вла'сть и='мать сн~ъ
чл~вjь'ческiй на земли` w\тпуща'ти грjьхи`, рече` разсла'бленному:
тебjь` гл~ю: воста'ни, и= возми` <о>='дръ тво'й, и=
и=ди` въ до'мъ тво'й.

25. И= а='бiе воста'въ пред\ъ ни'ми, взе'мъ, на не'мже
лежа'ше, и='де въ до'мъ сво'й, сла'вя бг~а.

26. И= о<у>='жасъ прiя'тъ всjь'хъ, и= сла'вляху бг~а:
и= и=спо'лнишася стра'ха, глаго'люще, jа='кw ви'дjьхомъ
пресла^вная дне'сь.

27. (За\ч 20.) И= посе'мъ и=зы'де, и= о<у>=зрjь` мытаря`
и='менемъ леvi'ю, сjьдя'ща на мы'тницjь, и= рече` <е>=му`:
и=ди` по мнjь`.

28. И= w=ста'вль вся^, воста'въ в\ъслjь'дъ <е>=гw`
и='де.

29. И= сотвори` о<у>=чрежде'нiе ве'лiе леvi'й <е>=му`
въ дому` свое'мъ: и= бjь` наро'дъ мытаре'й мно'гъ,
и= и=нjь'хъ, и=`же бя'ху съ ни'мъ возлежа'ще.

30. И= ропта'ху кни'жницы на него` и= фарiсе'<е>, ко
о<у>=чн~кw'мъ <е>=гw` глаго'люще: почто` съ мытари^
и= грjь^шники jа='сте и= пiе'те;

31. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` къ ни^мъ: не тре'буютъ
здра^вiи врача`, но боля'щiи:

32. не прiидо'хъ призва'ти прв\дныхъ, но грjь^шныя
въ покая'нiе.

33. (За\ч 21.) <О>=ни' же рjь'ша къ нему`: почто` о<у>=ченицы`
i=wа'ннwвы постя'тся ча'стw и= моли^твы творя'тъ, та'кожде
и= фарiсе'йстiи, а= твои` jа=дя'тъ и= пiю'тъ;

34. <О>='нъ же рече` къ ни^мъ: <е>=да` мо'жете сы'ны
бра^чныя, до'ндеже жени'хъ съ ни'ми <е>='сть, сотвори'ти
пости'тися;

35. прiи'дутъ же днi'е, <е>=гда` w\тя'тъ бу'детъ w\т
ни'хъ жени'хъ, и= тогда` постя'тся въ ты^я дни^.

36. Гл~аше же и= при'тчу къ ни^мъ, jа='кw никто'же
приставле'нiя ри'зы но'вы приставля'етъ на ри'зу ве'тху:
а='ще ли же ни`, и= но'вую раздере'тъ, и= ве'тсjьй
не согласу'етъ <е>='же w\т но'вагw.

37. И= никто'же влива'етъ вiна` но'ва въ мjь'хи в<е>'тхи:
а='ще ли же ни`, расто'ргнетъ но'вое вiно` мjь'хи,
и= са'мо и=злiе'тся, и= мjь'си поги'бнутъ:

38. но вiно` но'вое въ мjь'хи нw'вы влива'ти {подоба'етъ}:
и= <о>=боя^ соблюду'тся.

39. И= никто'же пи'въ ве'тхое, а='бiе хо'щетъ но'вагw:
глаго'летъ бо: ве'тхое лу'чше <е>='сть.

Глава` 6. Зача'ло 22.

Бы'сть же въ суббw'ту второпе'рвую и=ти` <е>=му` сквозjь`
сjь^янiя: и= восторга'ху о<у>=чн~цы` <е>=гw` кла'сы,
и= jа=дя'ху, стира'юще рука'ми.

2. Нjь'цыи же w\т фарiс<е>'й рjь'ша и=`мъ: что` творите`,
<е>=гw'же не досто'итъ твори'ти въ суббw^ты;

3. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` къ ни^мъ: ни ли` сегw`
чли` <е>=сте`, <е>='же сотвори` дв~дъ, <е>=гда` взалка'ся
са'мъ и= и=`же съ ни'мъ бя'ху;

4. ка'кw вни'де въ до'мъ бж~iй, и= хлjь'бы предложе'нiя
взе'мъ, и= jа=де`, и= даде` и= су'щымъ съ ни'мъ, и='хже
не досто'яше jа='сти, то'кмw <е>=ди^нjьмъ i=ере'<е>мъ;

5. И= гл~аше и=`мъ, jа='кw госпо'дь <е>='сть сн~ъ чл~вjь'ческiй
и= суббw'тjь.

6. Бы'сть же и= въ другу'ю суббw'ту вни'ти <е>=му`
въ со'нмище и= о<у>=чи'ти: и= бjь` та'мw человjь'къ,
и= рука` <е>=му` десна'я бjь` суха`.

7. Назира'ху же кни'жницы и= фарiсе'<е>, а='ще въ суббw'ту
и=сцjьли'тъ, да w=бря'щутъ рjь'чь на'нь.

8. <О>='нъ же вjь'дяше помышл<е>'нiя и='хъ и= рече`
человjь'ку и=му'щему су'ху ру'ку: воста'ни и= ста'ни
посредjь`. <О>='нъ же воста'въ ста`.

9. Рече' же i=и~съ къ ни^мъ: вопрошу` вы`: что` досто'итъ
въ суббw^ты, добро` твори'ти, и=ли` sло` твори'ти;
ду'шу сп\сти`, и=ли` погуби'ти; <О>=ни' же о<у>=молча'ша.

10. И= воззрjь'въ на всjь'хъ и=`хъ, рече` <е>=му`:
простри` ру'ку твою`. <О>='нъ же сотвори` та'кw: и=
о<у>=тверди'ся рука` <е>=гw` здра'ва jа='кw друга'я.

11. <О>=ни' же и=спо'лнишася безу'мiя и= глаго'лаху
дру'гъ ко дру'гу, что` бы'ша сотвори'ли i=и~сови.

12. (За\ч 23.) Бы'сть же во дни^ ты^я, и=зы'де въ го'ру
помоли'тися: и= бjь` w=б\ъ но'щь въ мл~твjь бж~iи.

13. И= <е>=гда` бы'сть де'нь, призва` о<у>=чн~ки` своя^:
и= и=збра` w\т ни'хъ двана'десяте, и=`хже и= а=п\слы
нарече`:

14. сi'мwна, <е>=го'же и=менова` петра`, и= а=ндре'а
бра'та <е>=гw`, i=а'кwва и= i=wа'нна, фiлi'ппа и= варfоломе'а,

15. матfе'а и= fwму`, i=а'кwва а=лфе'ева и= сi'мwна
нарица'емаго зилw'та,

16. i=у'ду i=а'кwвля, и= i=у'ду i=скарiw'тскаго, и='же
и= бы'сть преда'тель.

17. (За\ч 24.) И=зше'дъ съ ни'ми, ста` на мjь'стjь
ра'внjь: и= наро'дъ о<у>=чн~къ <е>=гw`, и= мно'жество
мно'го людi'й w\т всея` i=уде'и и= i=ер\сли'ма, и=
помо'рiя тv'рска и= сiдw'нска,

18. и=`же прiидо'ша послу'шати <е>=гw` и= и=сцjьли'тися
w\т неду^гъ свои'хъ, и= стра'ждущiи w\т ду^хъ нечи'стыхъ:
и= и=сцjьля'хуся.

19. И= ве'сь наро'дъ и=ска'ше прикаса'тися <е>=му`:
jа='кw си'ла w\т негw` и=схожда'ше и= и=сцjьля'ше вся^.

20. И= то'й возве'дъ <о>='чи свои` на о<у>=чн~ки` своя^,
гл~аше: бл~же'ни ни'щiи ду'хомъ: jа='кw ва'ше <е>='сть
цр\ствiе бж~iе.

21. Бл~же'ни, а='лчущiи нн~jь: jа='кw насы'титеся.
Бл~же'ни, пла'чущiи нн~jь: jа='кw возсмjье'теся.

22. Бл~же'ни бу'дете, <е>=гда` возненави'дятъ ва'съ
человjь'цы, и= <е>=гда` разлуча'тъ вы` и= поно'сятъ,
и= пронесу'тъ и='мя ва'ше jа='кw sло`, сн~а чл~вjь'ческагw
ра'ди.

23. Возра'дуйтеся въ то'й де'нь и= взыгра'йте: се'
бо, мзда` ва'ша мно'га на нб~си`. По си^мъ бо творя'ху
пр\оро'кwмъ <о>=тцы` и='хъ.

24. (За\ч 25.) <О>=ба'че го'ре ва'мъ бога^тымъ: jа='кw
w\тстоите` о<у>=тjьше'нiя ва'шегw {jа='кw воспрiе'млете
о<у>=тjьше'нiе ва'ше}.

25. Го'ре ва'мъ, насыще'ннiи нн~jь: jа='кw вза'лчете.
Го'ре ва'мъ смjью'щымся нн~jь: jа='кw возрыда'ете и=
воспла'чете.

26. Го'ре, <е>=гда` до'брjь реку'тъ ва'мъ вси` человjь'цы.
По си^мъ бо творя'ху лжепроро'кwмъ <о>=тцы` и='хъ.

27. Но ва'мъ гл~ю слы'шащымъ: люби'те враги` ва'шя,
добро` твори'те ненави'дящымъ ва'съ,

28. благослови'те клену'щыя вы`, и= моли'теся за творя'щихъ
ва'мъ w=би'ду.

29. Бiю'щему тя` въ лани'ту, пода'ждь и= другу'ю: и=
w\т взима'ющагw ти` ри'зу, и= срачи'цу не возбрани`.

30. Вся'кому же прося'щему о<у>= теб<е>` да'й: и= w\т
взима'ющагw твоя^ не и=стязу'й.

31. (За\ч 26.) И= jа='коже хо'щете да творя'тъ ва'мъ
человjь'цы, и= вы` твори'те и=`мъ та'кожде.

32. И= а='ще лю'бите лю'бящыя вы`, ка'я ва'мъ благода'ть
<е>='сть; и='бо и= грjь^шницы лю'бящыя и=`хъ лю'бятъ.

33. И= а='ще благотворите` благотворя'щымъ ва'мъ, ка'я
ва'мъ благода'ть <е>='сть; и='бо и= грjь^шницы то'жде
творя'тъ.

34. И= а='ще взаи'мъ даете`, w\т ни'хже ча'ете воспрiя'ти,
ка'я ва'мъ благода'ть <е>='сть, и='бо и= грjь^шницы
грjь'шникwмъ взаи'мъ дава'ютъ, да воспрiи'мутъ ра^вная.

35. <О>=ба'че люби'те враги` ва'шя, и= благотвори'те,
и= взаи'мъ да'йте, ничесw'же ча'юще: и= бу'детъ мзда`
ва'ша мно'га, и= бу'дете сы'нове вы'шнягw: jа='кw то'й
бл~гъ <е>='сть на безблагода^тныя {неблагода^рныя}
и= sлы^я.

36. Бу'дите о<у>=`бо милосе'рди, jа='коже и= <о>=ц~ъ
ва'шъ мл\срдъ <е>='сть.

37. (За\ч 27.) И= не суди'те, и= не су'дятъ ва'мъ:
(и=) не w=сужда'йте, да не w=сужде'ни бу'дете: w\тпуща'йте,
и= w\тпу'стятъ ва'мъ:

38. да'йте, и= да'стся ва'мъ: мjь'ру добру`, натка'ну
и= потря'сну и= прелива'ющуся дадя'тъ на ло'но ва'ше:
то'ю бо мjь'рою, <е>='юже мjь'рите, возмjь'рится ва'мъ.

39. Рече' же при'тчу и=`мъ: <е>=да` мо'жетъ слjьпе'цъ
слjьпца` води'ти; не <о>='ба ли въ jа='му впаде'тася;

40. Нjь'сть о<у>=чени'къ над\ъ о<у>=чи'теля своего`:
соверше'нъ же вся'къ бу'детъ, jа='коже (и=) о<у>=чи'тель
<е>=гw`.

41. Что' же ви'диши суче'цъ, и='же <е>='сть во <о>=чеси`
бра'та твоегw`, бервна' же, <е>='же <е>='сть во <о>=чеси`
твое'мъ, не чу'еши;

42. И=ли` ка'кw мо'жеши рещи` бра'ту твоему`: бра'те,
w=ста'ви, да и=зму` суче'цъ, и='же <е>='сть во <о>=чеси`
твое'мъ, са'мъ су'щагw во <о>=чеси` твое'мъ бервна`
не ви'дя; Лицемjь'ре, и=зми` пе'рвjье бервно` и=з\ъ
<о>=чесе` твоегw`, и= тогда` про'зриши и=з\ъя'ти суче'цъ
и=з\ъ <о>=чесе` бра'та твоегw`.

43. Нjь'сть бо дре'во добро`, творя` плода` sла`: ниже`
дре'во sло`, творя` плода` добра`.

44. Вся'ко бо дре'во w\т плода` своегw` познае'тся:
не w\т те'рнiя бо че'шутъ смw'квы, ни w\т купины` <е>='млютъ
грw'здiя.

45. Бл~гi'й человjь'къ w\т бл~га'гw сокро'вища се'рдца
своегw` и=зно'ситъ бл~го'е: и= sлы'й человjь'къ w\т
sла'гw сокро'вища се'рдца своегw` и=зно'ситъ sло'е:
w\т и=збы'тка бо се'рдца глаго'лютъ о<у>=ста` <е>=гw`.

46. (За\ч 28.) Что' же мя` зовете`: гд\си, гд\си, и=
не творите`, jа=`же гл~ю;

47. Вся'къ гряды'й ко мнjь` и= слы'шай словеса` моя^
и= творя` я=`, скажу` ва'мъ, кому` <е>='сть подо'бенъ:

48. подо'бенъ <е>='сть человjь'ку зи'ждущу хра'мину,
и='же и=скопа` и= о<у>=глуби`, и= положи` w=снова'нiе
на ка'мени: наводне'нiю же бы'вшу, припаде` рjька`
ко хра'минjь то'й, и= не мо'же поколеба'ти <е>=я`:
w=снована' бо бjь` на ка'мени.

49. Слы'шавый же и= не сотвори'вый подо'бенъ <е>='сть
человjь'ку созда'вшему хра'мину на земли` без\ъ w=снова'нiя:
къ не'йже припаде` рjька`, и= а='бiе паде'ся, и= бы'сть
разруше'нiе хра'мины тоя` ве'лiе.

Глава` 7.

<Е>=гда' же сконча` вся^ гл~го'лы своя^ въ слу'хи лю'демъ,
(За\ч 29.) вни'де въ капернау'мъ.

2. Со'тнику же нjь'коему ра'бъ боля` sлjь`, хотя'ше
{и=мjь'яше} о<у>=мре'ти, и='же бjь` <е>=му` че'стенъ.

3. Слы'шавъ же w= i=и~сjь, посла` къ нему` ста'рцы
i=уд<е>'йскiя, моля` <е>=го`, jа='кw да прише'дъ сп~се'тъ
раба` <е>=гw`.

4. <О>=ни' же прише'дше ко i=и~сови, моля'ху <е>=го`
то'щнw, глаго'люще, jа='кw досто'инъ <е>='сть, <е>=му'же
да'си сiе`:

5. лю'битъ бо jа=зы'къ на'шъ, и= со'нмище то'й созда`
на'мъ.

6. I=и~съ же и=дя'ше съ ни'ми. И= о<у>=же` <е>=му`
не дале'че су'щу w\т хра'мины, посла` къ нему` со'тникъ
дру'ги, глаго'ля <е>=му`: гд\си, не дви'жися: нjь'смь
бо досто'инъ, да под\ъ кро'въ мо'й вни'деши:

7. тjь'мже ни себе` досто'йна сотвори'хъ прiити` къ
тебjь`: но рцы` сло'во, и= и=сцjьлjь'етъ <о>='трокъ
мо'й:

8. и='бо и= а='зъ человjь'къ <е>='смь под\ъ влады'кою
о<у>=чине'нъ, и=мjь'я под\ъ собо'ю во'ины: и= глаго'лю
сему`: и=ди`, и= и='детъ: и= друго'му: прiиди`, и=
прiи'детъ: и= рабу` моему`: сотвори` сiе`, и= сотвори'тъ.

9. Слы'шавъ же сiя^ i=и~съ, чуди'ся <е>=му`, и= w=бра'щься
и=ду'щему по не'мъ наро'ду рече`: гл~ю ва'мъ, ни во
i=и~ли толи'ки вjь'ры w=брjьто'хъ.

10. И= возвра'щшеся по'сланнiи w=брjьто'ша боля'щаго
раба` и=сцjьлjь'вша.

11. (За\ч 30.) И= бы'сть посе'мъ, и=дя'ше во гра'дъ,
нарица'емый наi'нъ: и= съ ни'мъ и=дя'ху о<у>=чн~цы`
<е>=гw` мно'зи и= наро'дъ мно'гъ.

12. Jа='коже прибли'жися ко вратw'мъ гра'да, и= се`
и=зноша'ху о<у>=ме'рша, сы'на <е>=диноро'дна ма'тери
свое'й, и= та` бjь` вдова`: и= наро'дъ w\т гра'да мно'гъ
съ не'ю.

13. И= ви'дjьвъ ю=` гд\сь, мл\срдова w= не'й, и= рече`
<е>='й: не пла'чи.

14. И= присту'пль косну'ся во <о>='дръ: нося'щiи же
ста'ша: и= рече`: ю='ноше, тебjь` гл~ю, воста'ни.

15. И= сjь'де ме'ртвый, и= нача'тъ глаго'лати: и= даде`
<е>=го` ма'тери <е>=гw`.

16. Прiя'тъ же стра'хъ всjь'хъ, и= сла'вляху бг~а,
глаго'люще: jа='кw пр\оро'къ ве'лiй воста` въ на'съ,
и= jа='кw посjьти` бг~ъ людi'й свои'хъ.

17. (За\ч 31.) И= и=зы'де сло'во сiе` по все'й i=уде'и
w= не'мъ, и= по все'й странjь`.

18. И= возвjьсти'ша i=wа'нну о<у>=ченицы` <е>=гw` w=
всjь'хъ си'хъ.

19. И= призва'въ два` нjь^кая w\т о<у>=чени^къ свои'хъ
i=wа'ннъ, посла` ко i=и~су, глаго'ля: ты' ли <е>=си`
гряды'й, и=ли` и=но'гw ча'емъ;

20. Приш<е>'дша же къ нему` му^жа, рjь'ста: i=wа'ннъ
кр\сти'тель посла` на'съ къ тебjь`, глаго'ля: ты' ли
<е>=си` гряды'й, и=ли` и=но'гw ча'емъ;

21. Въ то'й же ча'съ и=сцjьли` мнw'ги w\т неду^гъ и=
ра^нъ и= ду^хъ sлы'хъ и= мнw'гимъ слjьпы^мъ дарова`
прозрjь'нiе.

22. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` и='ма: ш<е>'дша возвjьсти'та
i=wа'нну, jа=`же ви'дjьста и= слы'шаста: jа='кw слjьпi'и
прозира'ютъ, хро'мiи хо'дятъ, прокаже'ннiи w=чища'ются,
глусi'и слы'шатъ, ме'ртвiи востаю'тъ, ни'щiи благовjьству'ютъ:

23. и= бл~же'нъ <е>='сть, и='же а='ще не соблазни'тся
w= мнjь`.

24. W\тше'дшема же о<у>=ченико'ма i=wа'нновома, нача'тъ
гл~ати къ наро'дwмъ w= i=wа'ннjь: чесw` и=зыдо'сте
въ пусты'ню ви'дjьти, тро'сть ли вjь'тромъ коле'блему;

25. Но чесw` и=зыдо'сте ви'дjьти; человjь'ка ли въ
мя^гки ри^зы w=дjь'яна; Се`, и=`же во <о>=де'жди сла'внjьй
и= пи'щи су'щiи, во ца'рствiи {во дво'рjьхъ ца'рскихъ}
су'ть.

26. Но чесw` и=зыдо'сте ви'дjьти; пр\оро'ка ли; <Е>='й,
гл~ю ва'мъ, и= ли'шше пр\оро'ка.

27. Се'й (бо) <е>='сть, w= не'мже пи'сано <е>='сть:
се`, а='зъ послю` а='гг~ла моего` пред\ъ лице'мъ твои'мъ,
и='же о<у>=стро'итъ пу'ть тво'й пред\ъ тобо'ю.

28. Гл~ю бо ва'мъ: бо'лiй въ рожде'нныхъ жена'ми пр\оро'ка
i=wа'нна кр\сти'теля никто'же <е>='сть: мнi'й же во
цр\ствiи бж~iи бо'лiй <е>=гw` <е>='сть.

29. И= вси` лю'дiе слы'шавше и= мытарi'е w=правди'ша
бг~а, кре'щшеся креще'нiемъ i=wа'нновымъ:

30. фарiсе'<е> же и= закw'нницы совjь'тъ бж~iй w\тверго'ша
w= себjь`, не кре'щшеся w\т негw`.

31. (За\ч 32.) Рече' же гд\сь: кому` о<у>=`бо о<у>=подо'блю
человjь'ки ро'да сегw`, и= кому` су'ть подо'бни;

32. Подо'бни су'ть <о>='трочищ<е>мъ сjьдя'щымъ на то'ржищихъ
и= приглаша'ющымъ дру'гъ дру'га, и= глаго'лющымъ: писка'хомъ
ва'мъ, и= не пляса'сте: рыда'хомъ ва'мъ, и= не пла'касте.

33. Прiи'де бо i=wа'ннъ кр\сти'тель ни хлjь'ба jа=ды'й,
ни вiна` пiя`, и= глаго'лете: бjь'са и='мать.

34. Прiи'де сн~ъ чл~вjь'ческiй jа=ды'й и= пiя`, и=
глаго'лете: се'й человjь'къ jа='дца и= вiнопi'йца,
дру'гъ мытар<е>'мъ и= грjь'шникwмъ.

35. И= w=правди'ся прему'дрость w\т ча^дъ свои'хъ всjь'хъ.

36. (За\ч 33.) Моля'ше же <е>=го` нjь'кiй w\т фарiс<е>'й,
дабы` jа='лъ съ ни'мъ: и= вше'дъ въ до'мъ фарiсе'овъ,
возлеже`.

37. И= се`, жена` во гра'дjь, jа='же бjь` грjь'шница,
и= о<у>=вjь'дjьвши, jа='кw возлежи'тъ во хра'минjь
фарiсе'овjь, прине'сши а=лава'стръ мv'ра,

38. и= ста'вши при ногу` <е>=гw` созади`, пла'чущися,
нача'тъ о<у>=мыва'ти но'зjь <е>=гw` слеза'ми, и= власы^
главы` своея` w=тира'ше, и= w=блобыза'ше но'зjь <е>=гw`,
и= ма'заше мv'ромъ.

39. Ви'дjьвъ же фарiсе'й воззва'вый <е>=го`, рече`
въ себjь`, глаго'ля: се'й а='ще бы бы'лъ пр\оро'къ,
вjь'дjьлъ бы, кто` и= какова` жена` прикаса'ется <е>=му`:
jа='кw грjь'шница <е>='сть.

40. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` къ нему`: сi'мwне,
и='мамъ ти` нjь'что рещи`. <О>='нъ же рече`: о<у>=чт~лю,
рцы`.

41. I=и~съ же рече`: два` должника^ бjь'ста заимода'вцу
нjь'коему: <е>=ди'нъ бjь` до'лженъ пятiю'сwтъ дина^рiй,
другi'й же пятiю'десятъ:

42. не и=му'щема же и='ма возда'ти, <о>=бjь'ма w\тда`
{w=ста'ви}. Кото'рый о<у>=`бо <е>=ю`, рцы`, па'че возлю'битъ
<е>=го`;

43. W\твjьща'въ же сi'мwнъ рече`: мню`, jа='кw <е>=му'же
вя'щше w\тда` {w=ста'ви}. <О>='нъ же рече` <е>=му`:
пра'вw суди'лъ <е>=си`.

44. И= w=бра'щься къ женjь`, сi'мwнови рече`: ви'диши
ли сiю` жену`; Внидо'хъ въ до'мъ тво'й, воды` на но'зjь
мои` не да'лъ <е>=си`: сiя' же слеза'ми w=блiя' ми
но'зjь и= власы^ главы` своея` w=тре`.

45. Лобза'нiя ми` не да'лъ <е>=си`: сiя' же, w\тне'лиже
внидо'хъ, не преста` w=блобыза'ющи ми` но'зjь.

46. Ма'сломъ главы` моея` не пома'залъ <е>=си`: сiя'
же мv'ромъ пома'за ми` но'зjь.

47. <Е>=гw'же ра'ди, гл~ю ти`, w\тпуща'ются грjьси`
<е>=я` мно'зи, jа='кw возлюби` мно'гw: а= <е>=му'же
ма'лw w=ставля'ется, ме'ньше лю'битъ.

48. Рече' же <е>='й: w\тпуща'ются тебjь` грjьси`.

49. И= нача'ша возлежа'щiи съ ни'мъ глаго'лати въ себjь`:
кто` се'й <е>='сть, и='же и= грjьхи` w\тпуща'етъ;

50. Рече' же къ женjь`: вjь'ра твоя` сп~се' тя: и=ди`
въ ми'рjь.

Глава` 8. Зача'ло 34.

И= бы'сть посе'мъ, и= то'й прохожда'ше сквозjь` гра'ды
и= в<е>'си, проповjь'дуя и= бл~говjьству'я цр\ствiе
бж~iе: и= <о>=бана'десяте съ ни'мъ,

2. и= ж<е>ны` нjь^кiя, jа=`же бя'ху и=сцjьл<е>'ны w\т
духw'въ sлы'хъ и= неду^гъ: марi'а нарица'емая магдали'на,
и=з\ъ нея'же бjьсw'въ се'дмь и=зы'де,

3. и= i=wа'нна жена` хуза'ня, приста'вника и='рwдова,
и= суса'нна, и= и='ны мнw'ги, jа=`же служа'ху <е>=му`
w\т и=мjь'нiй свои'хъ.

4. Разумjьва'ющу же наро'ду мно'гу, и= w\т всjь'хъ
градw'въ гряду'щымъ къ нему`, рече` при'тчу:

5. (За\ч 35.) и=зы'де сjь'яй сjь'яти сjь'мене своегw`:
и= <е>=гда` сjь'яше, <о>='во паде` при пути`, и= попра'но
бы'сть, и= пти'цы неб<е>'сныя позоба'ша <е>=`:

6. а= друго'е паде` на ка'мени, и= прозя'бъ о<у>='сше,
зане` не и=мjь'яше вла'ги:

7. и= друго'е паде` посредjь` те'рнiя, и= возрасте`
те'рнiе, и= подави` <е>=`:

8. друго'е же паде` на земли` бла'зjь, и= прозя'бъ
сотвори` пло'дъ стори'цею. Сiя^ гл~я, возгласи`: и=мjь'яй
о<у>='шы слы'шати да слы'шитъ.

9. Вопроша'ху же <е>=го` о<у>=чн~цы` <е>=гw`, глаго'люще:
что` <е>='сть при'тча сiя`;

10. <О>='нъ же рече`: ва'мъ <е>='сть дано` вjь'дати
та'йны цр\ствiя бж~iя, про'чымъ же въ при'тчахъ, да
ви'дяще не ви'дятъ и= слы'шаще не разумjь'ютъ.

11. <Е>='сть же сiя` при'тча: сjь'мя <е>='сть сло'во
бж~iе:

12. а= и=`же при пути`, су'ть слы'шащiи, пото'мъ (же)
прихо'дитъ дiа'волъ и= взе'млетъ сло'во w\т се'рдца
и='хъ, да не вjь'ровавше спасу'тся:

13. а= и=`же на ка'мени, и=`же <е>=гда` о<у>=слы'шатъ,
съ ра'достiю прiе'млютъ сло'во: и= сi'и ко'рене не
и='мутъ, и=`же во вре'мя вjь'руютъ, и= во вре'мя напа'сти
w\тпа'даютъ:

14. а= <е>='же въ те'рнiи па'дшее, сi'и су'ть слы'шавшiи,
и= w\т печа'ли и= бога'тства и= сластьми` жите'йскими
ходя'ще подавля'ются, и= не соверша'ютъ плода`:

15. а= и=`же на до'брjьй земли`, сi'и су'ть, и=`же
до'брымъ се'рдцемъ и= бл~ги'мъ слы'шавше сло'во, держа'тъ
и= пло'дъ творя'тъ въ терпjь'нiи. Сiя^ гл~я, возгласи`:
и=мjь'яй о<у>='шы слы'шати да слы'шитъ.

16. (За\ч 36.) Никто'же (о<у>=`бо) свjьти'льника вже'гъ,
покрыва'етъ <е>=го` сосу'домъ, и=ли` под\ъ <о>='дръ
подлага'етъ: но на свjь'щникъ возлага'етъ, да входя'щiи
ви'дятъ свjь'тъ.

17. Нjь'сть бо та'йно, <е>='же не jа=вле'но бу'детъ:
ниже` о<у>=тае'но, <е>='же не позна'ется и= въ jа=вле'нiе
прiи'детъ.

18. Блюди'теся о<у>=`бо, ка'кw слы'шите: и='же бо и='мать,
да'стся <е>=му`: и= и='же а='ще не и='мать, и= <е>='же
мни'тся и=мjь'я, во'змется w\т негw`.

19. Прiидо'ша же къ нему` мт~и и= бра'тiя <е>=гw`,
и= не можа'ху бесjь'довати къ нему` наро'да ра'ди.

20. И= возвjьсти'ша <е>=му`, глаго'люще: мт~и твоя`
и= бра'тiя твоя^ внjь` стоя'тъ, ви'дjьти тя` хотя'ще.

21. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` къ ни^мъ: ма'ти моя`
и= бра'тiя моя^ сi'и су'ть, слы'шащiи сло'во бж~iе,
и= творя'щiи <е>=`.

22. (За\ч 37.) И= бы'сть во <е>=ди'нъ w\т днi'й, то'й
влjь'зе въ кора'бль и= о<у>=чн~цы` <е>=гw`: и= рече`
къ ни^мъ: пре'йдемъ на w='нъ по'лъ <е>='зера. И= поидо'ша.

23. И=ду'щымъ же и=`мъ, о<у>='спе. И= сни'де бу'ря
вjь'треная въ <е>='зеро, и= скончава'хуся и= въ бjьдjь`
бjь'ху.

24. И= присту'пльше воздвиго'ша <е>=го`, глаго'люще:
наста'вниче, наста'вниче, погиба'емъ. <О>='нъ же воста'въ
запрети` вjь'тру и= волне'нiю водно'му: и= о<у>=лего'ста,
и= бы'сть тишина`.

25. Рече' же и=`мъ: гдjь` <е>='сть вjь'ра ва'ша; О<у>=боя'вшеся
же чуди'шася, глаго'люще дру'гъ ко дру'гу: кто` о<у>=`бо
се'й <е>='сть, jа='кw и= вjь'трwмъ повелjьва'етъ и=
водjь`, и= послу'шаютъ <е>=гw`;

26. (За\ч 38.) И= преидо'ша во страну` гадари'нску,
jа='же <е>='сть w=б\ъ w='нъ по'лъ галiле'и.

27. И=зше'дшу же <е>=му` на зе'млю, срjь'те <е>=го`
му'жъ нjь'кiй w\т гра'да, и='же и=мя'ше бjь'сы w\т
лjь'тъ мно'гихъ, и= въ ри'зу не w=блача'шеся, и= во
хра'мjь не живя'ше, но во гробjь'хъ.

28. О<у>=зрjь'въ же i=и~са и= возопи'въ, припаде` къ
нему`, и= гла'сомъ ве'лiимъ рече`: что` мнjь` и= тебjь`,
i=и~се сн~е бг~а вы'шнягw; молю'ся ти`, не му'чи мене`.

29. Повелjь' бо ду'хови нечи'стому и=зы'ти w\т человjь'ка:
w\т мно'гихъ бо лjь'тъ восхища'ше <е>=го`: и= вяза'ху
<е>=го` о<у>='зы (желjь^зны) и= пу^ты, стрегу'ще <е>=го`:
и= растерза'я о<у>='зы, гони'мь быва'ше бjь'сомъ сквозjь`
пусты^ни.

30. Вопроси' же <е>=го` i=и~съ, гл~я: что` ти` <е>='сть
и='мя; <О>='нъ же рече`: легеw'нъ: jа='кw бjь'си мно'зи
внидо'ша во'нь.

31. И= моля'ху <е>=го`, да не повели'тъ и=`мъ въ бе'здну
и=ти`.

32. Бjь' же ту` ста'до свинi'й мно'го пасо'мо въ горjь`:
и= моля'ху <е>=го`, да повели'тъ и=`мъ въ ты^ вни'ти.
И= повелjь` и=`мъ.

33. И=зше'дше же бjь'си w\т человjь'ка, внидо'ша во
свинiя^: и= о<у>=стреми'ся ста'до по бре'гу въ <е>='зеро,
и= и=стопе`.

34. Ви'дjьвше же пасу'щiи бы'вшее, бjьжа'ша, и= возвjьсти'ша
во гра'дjь и= въ се'лjьхъ.

35. И=зыдо'ша же ви'дjьти бы'вшее: и= прiидо'ша ко
i=и~сови и= w=брjьто'ша человjь'ка сjьдя'ща, и=з\ъ
негw'же бjь'си и=зыдо'ша, w=болче'на и= смы'сляща,
при ногу` i=и~сwву: и= о<у>=боя'шася.

36. Возвjьсти'ша же и=`мъ ви'дjьвшiи, ка'кw спасе'ся
бjьснова'выйся.

37. И= моли` <е>=го` ве'сь наро'дъ страны` гадари'нскiя
w\тити` w\т ни'хъ, jа='кw стра'хомъ ве'лiимъ w=держи'ми
бjь'ху. <О>='нъ же влjь'зъ въ кора'бль, возврати'ся.

38. Моля'шеся же <е>=му` му'жъ, и=з\ъ негw'же и=зыдо'ша
бjь'си, дабы` съ ни'мъ бы'лъ. W\тпусти' же <е>=го`
i=и~съ, гл~я:

39. возврати'ся въ до'мъ тво'й и= повjь'дай, <е>=ли^ка
ти` сотвори` бг~ъ. И= и='де, по всему` гра'ду проповjь'дая,
<е>=ли^ка сотвори` <е>=му` i=и~съ.

40. (За\ч 39.) Бы'сть же <е>=гда` возврати'ся i=и~съ,
прiя'тъ <е>=го` наро'дъ: бjь'ху бо вси` ча'юще <е>=гw`.

41. И= се`, прiи'де му'жъ, <е>=му'же и='мя i=аi'ръ,
и= то'й кня'зь со'нмищу бjь`: и= па'дъ при ногу` i=и~сwву,
моля'ше <е>=го` вни'ти въ до'мъ сво'й:

42. jа='кw дщи` <е>=диноро'дна бjь` <е>=му`, jа='кw
лjь'тъ двоюна'десяте, и= та` о<у>=мира'ше. <Е>=гда'
же и=дя'ше, наро'ди о<у>=гнета'ху <е>=го`.

43. И= жена` су'щи въ точе'нiи кро'ве w\т двоюна'десяте
лjь^ту, jа='же врач<е>'мъ и=зда'вши все` и=мjь'нiе,
(и=) не возмо'же ни w\т <е>=ди'нагw и=сцjьлjь'ти:

44. (и=) присту'пльши созади`, косну'ся кра'я ри'зъ
<е>=гw`: и= а='бiе ста` то'къ кро'ве <е>=я`.

45. И= рече` i=и~съ: кто` <е>='сть косну'выйся мнjь`;
W\тмета'ющымся же всjь^мъ, рече` пе'тръ и= и=`же съ
ни'мъ: наста'вниче, наро'ди w=держа'тъ тя` и= гнету'тъ,
и= гл~еши: кто` <е>='сть косну'выйся мнjь`;

46. I=и~съ же рече`: прикосну'ся мнjь` нjь'кто: а='зъ
бо чу'хъ си'лу и=зше'дшую и=з\ъ мен<е>`.

47. Ви'дjьвши же жена`, jа='кw не о<у>=таи'ся, трепе'щущи
прiи'де, и= па'дши пред\ъ ни'мъ, <е>=я'же ра'ди вины`
прикосну'ся <е>=му`, повjь'да <е>=му` пред\ъ всjь'ми
людьми`, и= jа='кw и=сцjьлjь` а='бiе.

48. <О>='нъ же рече` <е>='й: дерза'й дщи`, вjь'ра твоя`
сп~се' тя: и=ди` въ ми'рjь.

49. <Е>=ще` <е>=му` гл~ющу, прiи'де нjь'кiй w\т а=рхiсv"нагw'га,
глаго'ля <е>=му`, jа='кw о<у>='мре дщи` твоя`: не дви'жи
о<у>=чт~ля.

50. I=и~съ же слы'шавъ w\твjьща` <е>=му`, гл~я: не
бо'йся, то'кмw вjь'руй, и= сп~се'на бу'детъ.

51. Прише'дъ же въ до'мъ, не w=ста'ви ни <е>=ди'нагw
вни'ти, то'кмw петра` и= i=wа'нна и= i=а'кwва, и= <о>=тца`
<о>=трокови'цы, и= ма'тере.

52. Пла'кахуся же вси` и= рыда'ху <е>=я`. <О>='нъ же
рече`: не пла'читеся: не о<у>='мре (бо), но спи'тъ.

53. И= руга'хуся <е>=му`, вjь'дяще, jа='кw о<у>='мре.

54. <О>='нъ же и=згна'въ во'нъ всjь'хъ, и= <е>='мь
за ру'ку <е>=я`, возгласи` гл~я: <о>=трокови'це, воста'ни.

55. И= возврати'ся ду'хъ <е>=я`, и= воскре'се а='бiе:
и= повелjь` да'ти <е>='й jа='сти.

56. И= диви'стася роди'т<е>ля <е>=я`. <О>='нъ же повелjь`
и='ма никому'же повjь'дати бы'вшагw.

Глава` 9. Зача'ло 40.

Созва'въ же <о>=бана'десяте, даде` и=`мъ си'лу и= вла'сть
на вся^ бjь'сы, и= неду'ги цjьли'ти:

2. и= посла` и=`хъ проповjь'дати цр\ствiе бж~iе и=
и=сцjьли'ти боля'щыя.

3. И= рече` къ ни^мъ: ничесw'же возми'те на пу'ть:
ни жезла`, ни пи'ры, ни хлjь'ба, ни сребра`, ни по
двjьма` ри'зама и=мjь'ти:

4. и= во'ньже до'мъ вни'дете, ту` пребыва'йте и= w\тту'ду
и=сходи'те:

5. и= <е>=ли'цы а='ще не прiе'млютъ ва'съ, и=сходя'ще
w\т гра'да тогw`, и= пра'хъ w\т но'гъ ва'шихъ w\ттряси'те,
во свидjь'тельство на ня`.

6. И=сходя'ще же прохожда'ху сквозjь` в<е>'си, благовjьству'юще
и= и=сцjьля'юще всю'ду.

7. (За\ч 41.) Слы'ша же и='рwдъ четвертовла'стникъ
быва^ющая w\т негw` вся^ и= недоумjьва'шеся: зане`
глаго'лемо бjь` w\т нjь'кихъ, jа='кw i=wа'ннъ воста`
w\т ме'ртвыхъ:

8. w\т и=нjь'хъ же, jа='кw и=лiа` jа=ви'ся: w\т други'хъ
же, jа='кw пр\оро'къ <е>=ди'нъ w\т дре'внихъ воскре'се.

9. И= рече` и='рwдъ: i=wа'нна а='зъ о<у>=сjь'кнухъ:
кто' же <е>='сть се'й, w= не'мже а='зъ слы'шу такwва'я;
И= и=ска'ше ви'дjьти <е>=го`.

10. И= возвра'щшеся а=п\сли повjь'даша <е>=му`, <е>=ли^ка
сотвори'ша: и= пои'мь и=`хъ, w\ти'де <е>=ди'нъ {w=со'бь}
на мjь'сто пу'сто гра'да, нарица'емагw виfсаi'да.

11. Наро'ди же разумjь'вше, по не'мъ и=до'ша: и= прiе'мь
и=`хъ, гл~аше и=`мъ w= цр\ствiи бж~iи и= тре'бующыя
и=сцjьле'нiя цjьля'ше.

12. Де'нь же нача'тъ прекланя'тися. (За\ч 42.) Присту'пльше
же <о>=бана'десяте реко'ша <е>=му`: w\тпусти` наро'дъ,
да ше'дше во w=кр<е>'стныя в<е>'си и= се'ла вита'ютъ
и= w=бря'щутъ бра'шно: jа='кw здjь` въ пу'стjь мjь'стjь
<е>=смы`.

13. Рече' же къ ни^мъ: дади'те и=`мъ вы` jа='сти. <О>=ни'
же рjь'ша: нjь'сть о<у>= на'съ вя'щше, то'кмw пя'ть
хлjь^бъ и= ры^бjь двjь`, а='ще о<у>=`бо не ше'дше мы`
ку'пимъ во вся^ лю'ди сiя^ бра^шна.

14. Бjь'ху бо муже'й jа='кw пя'ть ты'сящъ. Рече' же
ко о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ: посади'те и=`хъ на ку^пы
по пяти'десятъ.

15. И= сотвори'ша та'кw и= посади'ша и=`хъ вся^.

16. Прiи'мъ же пя'ть хлjь^бъ и= <о>='бjь ры^бjь, воззрjь'въ
на не'бо, блг\сви` и=`хъ, и= преломи`, и= дая'ше о<у>=чн~кw'мъ
предложи'ти наро'ду.

17. И= jа=до'ша и= насы'тишася вси`: и= взя'ша и=збы'вшыя
и=`мъ о<у>=кру'хи ко'шя двана'десяте.

18. (За\ч 43.) И= бы'сть <е>=гда` моля'шеся <е>=ди'нъ,
съ ни'мъ бjь'ху о<у>=чн~цы`: и= вопроси` и=`хъ, гл~я:
кого' мя глаго'лютъ наро'ди бы'ти;

19. <О>=ни' же w\твjьща'вше рjь'ша: i=wа'нна кр\сти'теля:
и=нi'и же и=лiю`: друзi'и же, jа='кw пр\оро'къ нjь'кiй
w\т дре'внихъ воскре'се.

20. Рече' же и=`мъ: вы' же кого' мя глаго'лете бы'ти;
W\твjьща'въ же пе'тръ рече`: хр\ста` бж~iя.

21. <О>='нъ же запре'щь и=`мъ, повелjь` никому'же глаго'лати
сегw`,

22. ре'къ, jа='кw подоба'етъ сн~у чл~вjь'ческому мно'гw
пострада'ти, и= и=скуше'ну {w\тве'ржену} бы'ти w\т
ста'р<е>цъ и= а=рхiер<е>'й и= кни^жникъ, и= о<у>=бiе'ну
бы'ти, и= въ тре'тiй де'нь воста'ти.

23. (За\ч 44.) Гл~аше же ко всjь^мъ: а='ще кто` хо'щетъ
по мнjь` и=ти`, да w\тве'ржется себ<е>`, и= во'зметъ
кре'стъ сво'й, и= послjь'дуетъ ми`.

24. И='же бо а='ще хо'щетъ ду'шу свою` сп\сти`, погуби'тъ
ю=`: а= и='же погуби'тъ ду'шу свою` мен<е>` ра'ди,
се'й сп~се'тъ ю=`.

25. Что' бо по'льзы и='мать человjь'къ, приwбрjь'тъ
мi'ръ ве'сь, себе' же погуби'въ и=ли` w=тщети'въ;

26. И='же бо а='ще постыди'тся мен<е>` и= мои'хъ слове'съ,
сегw` сн~ъ чл~вjь'ческiй постыди'тся, <е>=гда` прiи'детъ
во сла'вjь свое'й и= <о>='ч~ей и= ст~ы'хъ а='гг~лъ.

27. Гл~ю же ва'мъ вои'стинну: су'ть нjь'цыи w\т здjь`
стоя'щихъ, и=`же не и='мутъ вкуси'ти сме'рти, до'ндеже
ви'дятъ цр\ствiе бж~iе.

28. (За\ч 45.) Бы'сть же по словесjь'хъ си'хъ jа='кw
днi'й <о>='смь, и= пое'мь петра` и= i=wа'нна и= i=а'кwва,
взы'де на гору` помоли'тися.

29. И= бы'сть <е>=гда` моля'шеся, видjь'нiе лица` <е>=гw`
и='но, и= w=дjья'нiе <е>=гw` бjь'ло блиста'яся.

30. И= се`, му^жа два` съ ни'мъ глагw'люща, jа=`же
бjь'ста мwv"се'й и= и=лiа`,

31. jа='вльшася во сла'вjь, глаго'ласта же и=схо'дъ
<е>=гw`, <е>=го'же хотя'ше сконча'ти во i=ер\сли'мjь.

32. Пе'тръ же и= су'щiи съ ни'мъ бя'ху w=тягче'ни сно'мъ:
о<у>=бу'ждшеся же ви'дjьша сла'ву <е>=гw`, и= <о>='ба
му^жа стоя^ща съ ни'мъ.

33. И= бы'сть <е>=гда` разлучи'стася w\т негw`, рече`
пе'тръ ко i=и~су: наста'вниче, добро` <е>='сть на'мъ
здjь` бы'ти: и= сотвори'мъ сjь^ни три`, <е>=ди'ну тебjь`,
и= <е>=ди'ну мwv"се'ови, и= <е>=ди'ну и=лiи`: не вjь'дый,
<е>='же глаго'лаше.

34. Се' же <е>=му` глаго'лющу, бы'сть w='блакъ, и=
w=сjьни` и=`хъ: о<у>=боя'шася же, вше'дше во w='блакъ.

35. И= гла'съ бы'сть и=з\ъ w='блака, гл~я: се'й <е>='сть
сн~ъ мо'й возлю'бленный, тогw` послу'шайте.

36. И= <е>=гда` бы'сть гла'съ, w=брjь'теся i=и~съ <е>=ди'нъ.
И= тi'и о<у>=молча'ша, и= никому'же возвjьсти'ша въ
ты^я дни^ ничесw'же w\т тjь'хъ, jа=`же ви'дjьша.

37. (За\ч 46.) Бы'сть же въ про'чiй де'нь, сше'дшымъ
и=`мъ съ горы`, срjь'те <е>=го` наро'дъ мно'гъ.

38. И= се`, му'жъ и=з\ъ наро'да возопи`, глаго'ля:
о<у>=чт~лю, молю'тися, при'зри на сы'на моего`, jа='кw
<е>=диноро'денъ ми` <е>='сть:

39. и= се` ду'хъ <е>='млетъ <е>=го`, и= внеза'пу вопiе'тъ,
и= пружа'ется {терза'етъ <е>=го`} съ пjь'нами, и= <е>=два`
w\тхо'дитъ w\т негw`, сокруша'я <е>=го`:

40. и= моли'хся о<у>=чн~кw'мъ твои^мъ, да и=ждену'тъ
<е>=го`: и= не возмого'ша.

41. W\твjьща'въ же i=и~съ рече`: <w>, ро'де невjь'рный
и= развраще'нный, доко'лjь бу'ду въ ва'съ и= терплю`
вы`; приведи' (ми) сы'на твоего` сjь'мw.

42. <Е>=ще' же гряду'щу <е>=му`, пове'рже <е>=го` бjь'съ
и= стрясе`. Запрети' же i=и~съ ду'хови нечи'стому,
и= и=сцjьли` <о>='трока, и= вдаде` <е>=го` <о>=тцу`
<е>=гw`.

43. Дивля'хуся же вси` w= вели'чiи бж~iи. (За\ч 47.)
Всjь^мъ же чудя'щымся w= всjь'хъ, jа=`же творя'ше i=и~съ,
рече` ко о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ:

44. вложи'те вы` во о<у>='шы ва'ши словеса` сiя^: сн~ъ
бо чл~вjь'ческiй и='мать преда'тися въ ру'цjь человjь'ч<е>стjь.

45. <О>=ни' же не разумjь'ша гл~го'ла сегw`, бjь' бо
прикрове'нъ w\т ни'хъ, да не w=щутя'тъ <е>=гw`: и=
боя'хуся вопроси'ти <е>=го` w= гл~го'лjь се'мъ.

46. Вни'де же помышле'нiе въ ни'хъ, кто` и='хъ вя'щшiй
бы бы'лъ.

47. I=и~съ же вjь'дый помышле'нiе серде'цъ и='хъ, прiе'мь
<о>=троча`, поста'ви <е>=` о<у>= себ<е>`

48. и= рече` и=`мъ: и='же а='ще прiи'метъ сiе` <о>=троча`
во и='мя мое`, мене` прiе'млетъ: и= и='же а='ще мене`
прiе'млетъ, прiе'млетъ посла'вшаго мя`: и='же бо ме'ньшiй
<е>='сть въ ва'съ, се'й <е>='сть вели'къ.

49. (За\ч 48.) W\твjьща'въ же i=wа'ннъ рече`: наста'вниче,
ви'дjьхомъ нjь'коего w= и='мени твое'мъ и=згоня'ща
бjь'сы: и= возбрани'хомъ <е>=му`, jа='кw в\ъслjь'дъ
не хо'дитъ съ на'ми.

50. И= рече` къ нему` i=и~съ: не брани'те: и='же бо
нjь'сть на вы`, по ва'съ <е>='сть.

51. (За\ч.) Бы'сть же <е>=гда` скончава'хуся днi'е
восхожде'нiю <е>=гw`, и= то'й о<у>=тверди` лице` свое`
и=ти` во i=ер\сли'мъ:

52. и= посла` вjь'стники пред\ъ лице'мъ свои'мъ: и=
и=зше'дше внидо'ша въ ве'сь самаря'нску, jа='кw да
о<у>=гото'вятъ <е>=му`:

53. и= не прiя'ша <е>=гw`, jа='кw лице` <е>=гw` бjь`
гряду'щее во i=ер\сли'мъ.

54. Ви^дjьвша же о<у>=чн~ка^ <е>=гw` i=а'кwвъ и= i=wа'ннъ,
рjь'ста: гд\си, хо'щеши ли, рече'ма, да <о>='гнь сни'детъ
съ небесе` и= потреби'тъ и=`хъ, jа='коже и= и=лiа`
сотвори`;

55. W=бра'щься же запрети` и='ма, и= рече`: не вjь'ста,
ко'егw ду'ха <е>=ста` вы`:

56. сн~ъ бо чл~вjь'ческiй не прiи'де ду'шъ человjь'ческихъ
погуби'ти, но сп\сти`. И= и=до'ша во и='ну ве'сь.

57. (За\ч 49.) Бы'сть же и=ду'щымъ и=`мъ по пути`,
рече` нjь'кiй къ нему`: и=ду` по тебjь`, а='може а='ще
и='деши, гд\си.

58. И= рече` <е>=му` i=и~съ: ли'си jа='звины и='мутъ,
и= пти^цы неб<е>'сныя гнjь'зда: сн~ъ же чл~вjь'ческiй
не и='мать гдjь` главу` подклони'ти.

59. Рече' же ко друго'му: ходи` в\ъслjь'дъ мен<е>`.
<О>='нъ же рече`: гд\си, повели' ми, (да) ше'дъ пре'жде
погребу` <о>=тца` моего`.

60. Рече' же <е>=му` i=и~съ: w=ста'ви м<е>'ртвыя погребсти`
своя^ мертвецы`: ты' же ше'дъ возвjьща'й цр\ствiе бж~iе.

61. Рече' же и= другi'й: и=ду` по тебjь`, гд\си: пре'жде
же повели' ми w\твjьща'тися, и=`же су'ть {попрости'тися
съ су'щими} въ дому` мое'мъ.

62. Рече' же къ нему` i=и~съ: никто'же возло'жь ру'ку
свою` на ра'ло и= зря` вспя'ть, о<у>=пра'вленъ <е>='сть
въ цр\ствiи бж~iи.

Глава` 10. Зача'ло 50.

По си'хъ же jа=ви` гд\сь и= и=нjь'хъ се'дмьдесятъ,
и= посла` и=`хъ по двjьма` пред\ъ лице'мъ свои'мъ во
вся'къ гра'дъ и= мjь'сто, а='може хотя'ше са'мъ и=ти`:

2. гл~аше же къ ни^мъ: жа'тва о<у>='бw мно'га, дjь'лателей
же ма'лw: моли'теся о<у>=`бо гд\си'ну жа'твjь, да и=зведе'тъ
дjь'лат<е>ли на жа'тву свою`.

3. И=ди'те: се` а='зъ посыла'ю вы` jа='кw а='гнцы посредjь`
волкw'въ.

4. Не носи'те влага'лища, ни пи'ры, ни сапw'гъ: и=
никого'же на пути` цjьлу'йте.

5. Во'ньже а='ще до'мъ вни'дете, пе'рвjье глаго'лите:
ми'ръ до'му сему`:

6. и= а='ще о<у>='бw бу'детъ ту` сы'нъ ми'ра, почi'етъ
на не'мъ ми'ръ ва'шъ: а='ще ли же ни`, къ ва'мъ возврати'тся:

7. въ то'мъ же дому` пребыва'йте, jа=ду'ще и= пiю'ще,
jа=`же су'ть о<у>= ни'хъ: досто'инъ бо <е>='сть дjь'латель
мзды` своея`. Не преходи'те и=з\ъ до'му въ до'мъ.

8. И= во'ньже а='ще гра'дъ вхо'дите, и= прiе'млютъ
вы`, jа=ди'те предлага'<е>мая ва'мъ:

9. и= и=сцjьли'те неду^жныя, и=`же су'ть въ не'мъ,
и= глаго'лите и=`мъ: прибли'жися на вы` цр\ствiе бж~iе.

10. И= во'ньже а='ще гра'дъ вхо'дите, и= не прiе'млютъ
ва'съ, и=зше'дше на распу^тiя <е>=гw`, рцы'те:

11. и= пра'хъ, прилjь'пшiй на'мъ w\т гра'да ва'шегw,
w\ттряса'емъ ва'мъ. <О>=ба'че сiе` вjь'дите, jа='кw
прибли'жися на вы` цр\ствiе бж~iе:

12. гл~ю ва'мъ, jа='кw содо'млянwмъ въ де'нь то'й w\тра'днjье
бу'детъ, не'же гра'ду тому`.

13. Го'ре тебjь`, хоразi'не, го'ре тебjь`, виfсаi'до:
jа='кw а='ще въ тv'рjь и= сiдw'нjь бы'ша си^лы бы'ли
бы'вшыя въ ва'ю, дре'вле о<у>='бw во вре'тищи и= пе'пелjь
сjьдя'ще пока'ялися бы'ша:

14. <о>=ба'че тv'ру и= сiдw'ну w\тра'днjье бу'детъ
на судjь`, не'же ва'ма.

15. И= ты`, капернау'ме, и='же до небе'съ вознесы'йся,
до а='да низведе'шися.

16. (За\ч 51.) Слу'шаяй ва'съ, мене` слу'шаетъ: и=
w\тмета'яйся ва'съ, мен<е>` w\тмета'ется: w\тмета'яйся
же мен<е>`, w\тмета'ется посла'вшагw мя`.

17. Возврати'шася же се'дмьдесятъ съ ра'достiю, глаго'люще:
гд\си, и= бjь'си повину'ются на'мъ w= и='мени твое'мъ.

18. Рече' же и=`мъ: ви'дjьхъ сатану` jа='кw мо'лнiю
съ небесе` спа'дша.

19. (За\ч.) Се`, даю` ва'мъ вла'сть наступа'ти на sмiю`
и= на скорпi'ю и= на всю` си'лу вра'жiю: и= ничесw'же
ва'съ вреди'тъ:

20. <о>=ба'че w= се'мъ не ра'дуйтеся, jа='кw ду'си
ва'мъ повину'ются: ра'дуйтеся же, jа='кw и=мена` ва^ша
напи^сана су'ть на нб~сjь'хъ.

21. Въ то'й ча'съ возра'довася дх~омъ i=и~съ и= рече`:
и=сповjь'даютися, <о>='ч~е, гд\си нб~се` и= земли`,
jа='кw о<у>=таи'лъ <е>=си` сiя^ w\т прему'дрыхъ и=
разу'мныхъ, и= w\ткры'лъ <е>=си` та^ младе'нц<е>мъ:
<е>='й, <о>='ч~е, jа='кw та'кw бы'сть бл~говоле'нiе
пред\ъ тобо'ю.

22. И= w=бра'щься ко о<у>=чн~кw'мъ, рече`: вся^ мнjь`
пр<е>'дана бы'ша w\т <о>=ц~а` моегw`: и= никто'же вjь'сть,
кто` <е>='сть сн~ъ, то'кмw <о>=ц~ъ: и= кто` <е>='сть
<о>=ц~ъ, то'кмw сн~ъ, и= <е>=му'же а='ще хо'щетъ сн~ъ
w\ткры'ти.

23. (За\ч 52.) И= w=бра'щься ко о<у>=чн~кw'мъ, <е>=ди'нъ
{w=со'бь} рече`: бл~же'ни <о>='чи ви'дящiи, jа=`же
ви'дите:

24. гл~ю бо ва'мъ, jа='кw мно'зи пр\оро'цы и= ца'рiе
восхотjь'ша ви'дjьти, jа=`же вы` ви'дите, и= не ви'дjьша:
и= слы'шати, jа=`же слы'шите, и= не слы'шаша.

25. (За\ч 53.) И= се`, зако'нникъ нjь'кiй воста`, и=скуша'я
<е>=го` и= глаго'ля: о<у>=чт~лю, что` сотвори'въ, живо'тъ
вjь'чный наслjь'дую;

26. <О>='нъ же рече` къ нему`: въ зако'нjь что` пи'сано
<е>='сть; ка'кw чте'ши;

27. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече`: возлю'биши гд\са
бг~а твоего` w\т всегw` се'рдца твоегw`, и= w\т всея`
души` твоея`, и= все'ю крjь'постiю твое'ю, и= всjь'мъ
помышле'нiемъ твои'мъ: и= бли'жняго своего` jа='кw
са'мъ себе`.

28. Рече' же <е>=му`: пра'вw w\твjьща'лъ <е>=си`: сiе`
сотвори`, и= жи'въ бу'деши.

29. <О>='нъ же хотя` w=правди'тися са'мъ, рече` ко
i=и~су: и= кто` <е>='сть бли'жнiй мо'й;

30. W\твjьща'въ же i=и~съ рече`: человjь'къ нjь'кiй
схожда'ше w\т i=ер\сли'ма во i=ерiхw'нъ, и= въ разбо'йники
впаде`, и=`же совле'кше <е>=го`, и= jа='звы возло'жше
w\тидо'ша, w=ста'вльше <е>=два` жи'ва су'ща.

31. По слу'чаю же свяще'нникъ нjь'кiй схожда'ше путе'мъ
тjь'мъ, и= ви'дjьвъ <е>=го`, мимои'де.

32. Та'кожде же и= леvi'тъ, бы'въ на то'мъ мjь'стjь,
прише'дъ и= ви'дjьвъ, мимои'де.

33. Самаряни'нъ же нjь'кто гряды'й, прiи'де над\ъ него`,
и= ви'дjьвъ <е>=го`, милосе'рдова:

34. и= присту'пль w=бвяза` стру'пы <е>=гw`, возлива'я
ма'сло и= вiно`: всади'въ же <е>=го` на сво'й ско'тъ,
приведе` <е>=го` въ гости'нницу и= прилjьжа` <е>=му`:

35. и= нау'трiя и=зше'дъ, и=з\ъе'мь два` сре'бр<е>ника,
даде` гости'ннику и= рече` <е>=му`: прилjьжи` <е>=му`:
и= <е>='же а='ще прiиждиве'ши, а='зъ <е>=гда` возвращу'ся,
возда'мъ ти`.

36. Кто` о<у>=`бо w\т тjь'хъ трiе'хъ бли'жнiй мни'ттися
бы'ти впа'дшему въ разбо'йники;

37. <О>='нъ же рече`: сотвори'вый ми'лость съ ни'мъ.
Рече' же <е>=му` i=и~съ: и=ди`, и= ты` твори` та'кожде.

38. (За\ч 54.) Бы'сть же ходя'щымъ и=`мъ, и= са'мъ
вни'де въ ве'сь нjь'кую: жена' же нjь'кая и='менемъ
ма'рfа прiя'тъ <е>=го` въ до'мъ сво'й:

39. и= сестра` <е>='й бjь` нарица'емая марi'а, jа='же
и= сjь'дши при ногу` i=и~сwву, слы'шаше сло'во <е>=гw`.

40. Ма'рfа же мо'лвяше w= мно'зjь слу'жбjь, ста'вши
же рече`: гд\си, не бреже'ши ли, jа='кw сестра` моя`
<е>=ди'ну мя` w=ста'ви служи'ти; рцы` о<у>=`бо <е>='й,
да ми` помо'жетъ.

41. W\твjьща'въ же i=и~съ рече` <е>='й: ма'рfо, ма'рfо,
пече'шися и= мо'лвиши w= мно'зjь,

42. <е>=ди'но же <е>='сть на потре'бу. Марi'а же бл~гу'ю
ча'сть и=збра`, jа='же не w\ти'мется w\т нея`.

Глава` 11. Зача'ло 55.

И= бы'сть внегда` бы'ти <е>=му` на мjь'стjь нjь'коемъ
моля'щуся, (и=) jа='кw преста`, рече` нjь'кiй w\т о<у>=чн~къ
<е>=гw` къ нему`: гд\си, научи' ны моли'тися, jа='коже
и= i=wа'ннъ научи` о<у>=ченики` своя^.

2. Рече' же и=`мъ: <е>=гда` мо'литеся, глаго'лите:
<о>='ч~е на'шъ, и='же на нб~сjь'хъ, да ст~и'тся и='мя
твое`: да прiи'детъ цр\ствiе твое`: да бу'детъ во'ля
твоя`, jа='кw на нб~си`, и= на земли`:

3. хлjь'бъ на'шъ насу'щный подава'й на'мъ на вся'къ
де'нь:

4. и= w=ста'ви на'мъ грjьхи` на'шя, и='бо и= са'ми
w=ставля'емъ вся'кому должнику` на'шему: и= не введи`
на'съ во и=скуше'нiе, но и=зба'ви на'съ w\т лука'вагw.

5. И= рече` къ ни^мъ: кто` w\т ва'съ и='мать дру'га,
и= и='детъ къ нему` въ полу'нощи, и= рече'тъ <е>=му`:
дру'же, да'ждь ми` взаи'мъ три` хлjь'бы:

6. поне'же дру'гъ прiи'де съ пути` ко мнjь`, и= не
и='мамъ чесw` предложи'ти <е>=му`.

7. И= то'й и=звну'трь w\твjьща'въ рече'тъ: не твори'
ми труды`: о<у>=же` дв<е>'ри затворены` су'ть, и= дjь'ти
моя^ со мно'ю на ло'жи су'ть: (и=) не могу` воста'въ
да'ти тебjь`.

8. Гл~ю же ва'мъ: а='ще и= не да'стъ <е>=му` воста'въ,
зане` дру'гъ <е>=му` <е>='сть: но за без\ъ<о>'чьство
<е>=гw`, воста'въ да'стъ <е>=му`, <е>=ли^ка тре'буетъ.

9. (За\ч 56.) И= а='зъ ва'мъ гл~ю: проси'те, и= да'стся
ва'мъ: и=щи'те, и= w=бря'щете: толцы'те, и= w\тве'рзется
ва'мъ:

10. вся'къ бо прося'й прiе'млетъ, и= и=щя'й w=брjьта'етъ,
и= толку'щему w\тве'рзется.

11. Кото'рагw же ва'съ <о>=тца` воспро'ситъ сы'нъ хлjь'ба,
<е>=да` ка'мень пода'стъ <е>=му`; и=ли` ры'бы, <е>=да`
въ ры'бы мjь'сто sмiю` пода'стъ <е>=му`;

12. и=ли` а='ще попро'ситъ jа=ица`, <е>=да` пода'стъ
<е>=му` скорпi'ю;

13. А='ще о<у>=`бо вы` sли` су'ще, о<у>=мjь'ете дая^нiя
бла^га дая'ти ча'дwмъ ва'шымъ, кольми` па'че <о>=ц~ъ,
и='же съ нб~се`, да'стъ дх~а ст~а'го прося'щымъ о<у>=
негw`;

14. (За\ч 57.) И= бjь` и=згоня` бjь'са, и= то'й бjь`
нjь'мъ: бы'сть же бjь'су и=зше'дшу, проглаго'ла нjьмы'й:
и= диви'шася наро'ди.

15. Нjь'цыи же w\т ни'хъ рjь'ша: w= веельзеву'лjь кня'зи
бjьсо'встjьмъ и=зго'нитъ бjь'сы.

16. Друзi'и же и=скуша'юще, зна'менiя w\т негw` и=ска'ху
съ небесе`.

17. <О>='нъ же вjь'дый помышл<е>'нiя и='хъ, рече` и=`мъ:
вся'ко ца'рство са'мо въ себjь` раздjьля'яся, запустjь'етъ:
и= до'мъ на до'мъ, па'даетъ.

18. А='ще же и= сатана` са'мъ въ себjь` раздjьли'ся,
ка'кw ста'нетъ ца'рство <е>=гw`, jа='коже глаго'лете,
w= веельзеву'лjь и=згоня'щя мя` бjь'сы.

19. А='ще же а='зъ w= веельзеву'лjь и=згоню` бjь'сы,
сы'нове ва'ши w= ко'мъ и=зго'нятъ; Сегw` ра'ди тi'и
бу'дутъ ва'мъ судiи^.

20. А='ще ли же w= пе'рстjь бж~iи и=згоню` бjь'сы,
о<у>=`бо пости'же на ва'съ цр\ствiе бж~iе.

21. <Е>=гда` крjь'пкiй воwружи'вся храни'тъ сво'й дво'ръ,
во смире'нiи {въ ми'рjь} су'ть и=мjь^нiя <е>=гw`:

22. <е>=гда' же крjь'плjьй <е>=гw` наше'дъ побjьди'тъ
<е>=го`, все` <о>=ру'жiе <е>=гw` во'зметъ, на не'же
о<у>=пова'ше, и= коры'сть <е>=гw` раздае'тъ.

23. (За\ч 58.) И='же нjь'сть со мно'ю, на мя` <е>='сть:
и= и='же не собира'етъ со мно'ю, расточа'етъ.

24. <Е>=гда' (же) нечи'стый ду'хъ и=зы'детъ w\т человjь'ка,
прехо'дитъ сквозjь` безвw'дная мjь^ста, и=щя` поко'я:
и= не w=брjьта'я, глаго'летъ: возвращу'ся въ до'мъ
мо'й, w\тню'дуже и=зыдо'хъ.

25. И= прише'дъ w=бря'щетъ и=` помете'нъ и= о<у>=кра'шенъ:

26. тогда` и='детъ и= по'йметъ се'дмь други'хъ духw'въ
го'ршихъ себ<е>`, и= вше'дше живу'тъ ту`: и= быва'ютъ
послjь^дняя человjь'ку тому` гw'рша пе'рвыхъ.

27. Бы'сть же <е>=гда` гл~аше сiя^, воздви'гши нjь'кая
жена` гла'съ w\т наро'да, рече` <е>=му`: бл~же'но чре'во
носи'вшее тя`, и= сосца^, jа=`же <е>=си` сса'лъ.

28. <О>='нъ же рече`: тjь'мже о<у>=`бо бл~же'ни слы'шащiи
сло'во бж~iе и= храня'щiи <е>=`.

29. (За\ч 59.) Наро'дwмъ же собира'ющымся нача'тъ гл~ати:
ро'дъ се'й лука'въ <е>='сть: зна'менiя и='щетъ, и=
зна'менiе не да'стся <е>=му`, то'кмw зна'менiе i=w'ны
пр\оро'ка:

30. jа='коже бо бы'сть i=w'на зна'менiе нiнеvi'тwмъ,
та'кw бу'детъ и= сн~ъ чл~вjь'ческiй ро'ду сему`.

31. Цари'ца ю='жская воста'нетъ на су'дъ съ му^жи ро'да
сегw`, и= w=су'дитъ и=`хъ: jа='кw прiи'де w\т кон<е>'цъ
земли` слы'шати прему'дрость соломw'нову: и= се` мно'жае
соломw'на здjь`.

32. Му'жiе нiнеvi'тстiи воста'нутъ на су'дъ съ ро'домъ
си'мъ и= w=су'дятъ и=`: jа='кw пока'яшася про'повjьдiю
i=w'ниною: и= се`, мно'жае i=w'ны здjь`.

33. Никто'же (о<у>='бw) свjьти'льника вже'гъ, въ скро'вjь
полага'етъ, ни под\ъ спу'домъ, но на свjь'щницjь, да
входя'щiи свjь'тъ ви'дятъ.

34. (За\ч 60.) Свjьти'льникъ тjь'лу <е>='сть <о>='ко:
<е>=гда` о<у>=`бо <о>='ко твое` про'сто бу'детъ, все`
тjь'ло твое` свjь'тло бу'детъ: <е>=гда' же лука'во
бу'детъ, и= тjь'ло твое` те'мно:

35. блюди` о<у>=`бо, <е>=да` свjь'тъ, и='же въ тебjь`,
тьма` <е>='сть.

36. А='ще бо тjь'ло твое` все` свjь'тло, не и=мы'й
нjь'кiя ча'сти те'мны, бу'детъ свjь'тло все`, jа='коже
<е>=гда` свjьти'льникъ блиста'нiемъ просвjьща'етъ тя`.

37. <Е>=гда' же гл~аше, моля'ше <е>=го` фарiсе'й нjь'кiй,
да w=бjь'дуетъ о<у>= негw`: вше'дъ же возлеже`.

38. Фарiсе'й же ви'дjьвъ диви'ся, jа='кw не пре'жде
крести'ся {не пе'рвjье о<у>=мы'ся} пре'жде w=бjь'да.

39. Рече' же гд\сь къ нему`: нн~jь вы`, фарiсе'<е>,
внjь^шняя сткля'ницы и= блю'да w=чища'ете, вну'треннее
же ва'ше по'лно грабле'нiя <е>='сть и= лука'вства.

40. Безу'мнiи, не и='же ли сотвори` внjь'шнее, и= вну'треннее
сотвори'лъ <е>='сть;

41. <О>=ба'че w\т су'щихъ дади'те ми'лостыню: и= се`,
вся^ чи^ста ва'мъ бу'дутъ.

42. (За\ч 61.) Но го'ре ва'мъ фарiсе'wмъ, jа='кw w=деся'тствуете
w\т мя'твы и= пига'на и= вся'кагw sе'лiя, и= мимохо'дите
су'дъ и= любо'вь бж~iю: сiя^ подоба'ше сотвори'ти,
и= <о>='нjьхъ не w=ставля'ти.

43. Го'ре ва'мъ фарiсе'wмъ, jа='кw лю'бите предсjьда^нiя
на со'нмищихъ и= цjьлова^нiя на то'ржищихъ.

44. Го'ре ва'мъ, кни'жницы и= фарiсе'<е>, лицемjь'ри,
jа='кw <е>=сте` jа='кw гро'би невjь'доми, и= человjь'цы
ходя'щiи верху` не вjь'дятъ.

45. W\твjьща'въ же нjь'кiй w\т закw'нникъ рече` <е>=му`:
о<у>=чт~лю, сiя^ гл~я и= на'мъ досажда'еши.

46. <О>='нъ же рече`: и= ва'мъ зако'нникwмъ го'ре,
jа='кw накла'даете на человjь'ки бремена` не о<у>=до'бь
носи^ма, и= са'ми <е>=ди'нjьмъ пе'рстомъ ва'шимъ не
прикаса'етеся бремен<е>'мъ.

47. (За\ч 62.) Го'ре ва'мъ, jа='кw зи'ждете гро'бы
пр\орw'къ, <о>=тцы' же ва'ши и=зби'ша и=`хъ:

48. о<у>=`бо свидjь'тельствуете и= соблаговолите` дjьлw'мъ
<о>=т<е>'цъ ва'шихъ: jа='кw тi'и о<у>='бw и=зби'ша
и=`хъ, вы' же зи'ждете и='хъ гро'бы.

49. Сегw` ра'ди и= прем\дрость бж~iя рече`: послю`
въ ни'хъ {къ ни^мъ} пр\оро'ки и= а=п\слы, и= w\т ни'хъ
о<у>=бiю'тъ и= и=зжену'тъ:

50. да взы'щется кро'вь всjь'хъ пр\орw'къ, пролива'емая
w\т сложе'нiя мi'ра, w\т ро'да сегw`,

51. w\т кро'ве а='веля да'же до кро'ве заха'рiи, поги'бшагw
между` <о>=лтаре'мъ и= хра'момъ: <е>='й, гл~ю ва'мъ,
взы'щется w\т ро'да сегw`.

52. Го'ре ва'мъ зако'нникwмъ, jа='кw взя'сте клю'чь
разумjь'нiя: са'ми не внидо'сте, и= входя'щымъ возбрани'сте.

53. Гл~ющу же <е>=му` сiя^ къ ни^мъ, нача'ша кни'жницы
и= фарiсе'<е> бjь'днjь {sjьлw`} гнjь'ватися на'нь и=
преста'ти {вопроша'ти} <е>=го` w= мно'зjь,

54. ла'юще <е>=го` {навjь'тующе на'нь}, и='щуще о<у>=лови'ти
нjь'что w\т о<у>='стъ <е>=гw`, да на'нь возглаго'лютъ.

Глава` 12.

W= ни'хже {между` тjь'мъ} собра'вшымся тьма'мъ наро'да,
jа='кw попира'ти дру'гъ дру'га, нача'тъ гл~ати о<у>=чн~кw'мъ
свои^мъ пе'рвjье: внемли'те себjь` w\т ква'са фарiсе'йска,
<е>='же <е>='сть лицемjь'рiе.

2. (За\ч 63.) Ничто'же бо покрове'но <е>='сть, <е>='же
не w\ткры'ется, и= та'йно, <е>='же не о<у>=разумjь'ется:

3. зане`, <е>=ли^ка во тьмjь` рjь'сте, во свjь'тjь
о<у>=слы'шатся: и= <е>='же ко о<у>='ху глаго'ласте
во хра'мjьхъ, проповjь'стся на кро'вjьхъ.

4. Гл~ю же ва'мъ другw'мъ свои^мъ: не о<у>=бо'йтеся
w\т о<у>=бива'ющихъ тjь'ло и= пото'мъ не могу'щихъ
ли'шше что` сотвори'ти:

5. сказу'ю же ва'мъ, когw` о<у>=бо'йтеся: о<у>=бо'йтеся
и=му'щагw вла'сть по о<у>=бiе'нiи воврещи` въ де'брь
<о>='гненную: <е>='й, гл~ю ва'мъ, тогw` о<у>=бо'йтеся.

6. Не пя'ть ли пти'цъ цjьни'тся пjь'нязема двjьма`;
и= ни <е>=ди'на w\т ни'хъ нjь'сть забве'на пред\ъ бг~омъ.

7. Но и= вла'си главы` ва'шея вси` и=зочте'ни су'ть.
Не о<у>=бо'йтеся о<у>=`бо: мно'зjьхъ пти'цъ о<у>='ньши
<е>=сте` вы`.

8. (За\ч 64.) Гл~ю же ва'мъ: вся'къ, и='же а='ще и=сповjь'сть
мя` пред\ъ человjь^ки, и= сн~ъ чл~вjь'ческiй и=сповjь'сть
<е>=го` пред\ъ а='гг~лы бж~iими:

9. а= w\твергi'йся мен<е>` пред\ъ человjь^ки w\тве'рженъ
бу'детъ пред\ъ а='гг~лы бж~iими.

10. И= вся'къ и='же рече'тъ сло'во на сн~а чл~вjь'ческаго,
w=ста'вится <е>=му`: а= на ст~а'го дх~а ху'лившему
не w=ста'вится.

11. <Е>=гда' же приведу'тъ вы` на собw'рища и= вла^сти
и= влады'ч<е>ства, не пецы'теся, ка'кw и=ли` что` w\твjьща'ете,
и=ли` что` рече'те:

12. ст~ы'й бо дх~ъ научи'тъ вы` въ то'й ча'съ, jа=`же
подоба'етъ рещи`.

13. (За\ч 65.) Рече' же <е>=му` нjь'кiй w\т наро'да:
о<у>=чт~лю, рцы` бра'ту моему` раздjьли'ти со мно'ю
достоя'нiе.

14. <О>='нъ же рече` <е>=му`: человjь'че, кто` мя`
поста'ви судiю` и=ли` дjьли'теля над\ъ ва'ми;

15. Рече' же къ ни^мъ: блюди'те и= храни'теся w\т лихои'мства:
jа='кw не w\т и=збы'тка {внегда` и=збы'точествовати}
кому` живо'тъ <е>=гw` <е>='сть w\т и=мjь'нiя <е>=гw`.

16. (За\ч 66.) Рече' же при'тчу къ ни^мъ, гл~я: человjь'ку
нjь'коему бога'ту о<у>=гобзи'ся ни'ва:

17. и= мы'сляше въ себjь`, глаго'ля: что` сотворю`,
jа='кw не и='мамъ гдjь` собра'ти плодw'въ мои'хъ;

18. И= рече`: се` сотворю`: разорю` жи^тницы моя^,
и= бо'льшыя сози'жду, и= соберу` ту` вся^ жи^та моя^
и= блага^я моя^:

19. и= реку` души` мое'й: душе`, и='маши мнw'га бла^га,
лежа^ща на лjь^та мнw'га: почива'й, jа='ждь, пi'й,
весели'ся.

20. Рече' же <е>=му` бг~ъ: безу'мне, въ сiю` но'щь
ду'шу твою` и=стя'жутъ w\т теб<е>`: а= jа=`же о<у>=гото'валъ
<е>=си`, кому` бу'дутъ;

21. Та'кw собира'яй себjь`, а= не въ бг~а богатjь'я.

22. Рече' же ко о<у>=чн~кw'мъ свои'мъ: сегw` ра'ди
гл~ю ва'мъ: не пецы'теся душе'ю ва'шею, что` jа='сте:
ни тjь'ломъ, во что` w=блече'теся:

23. душа` бо'льши <е>='сть пи'щи, и= тjь'ло <о>=де'жды.

24. Смотри'те вра^нъ, jа='кw не сjь'ютъ, ни жну'тъ:
и=`мже нjь'сть сокро'вища, ни жи'тницы, и= бг~ъ пита'етъ
и=`хъ: кольми` па'че вы` <е>=сте` лу'чши пти'цъ;

25. Кто' же w\т ва'съ пекi'йся мо'жетъ приложи'ти во'зрасту
своему` ла'коть <е>=ди'нъ;

26. А='ще о<у>=`бо ни ма'ла чесw` мо'жете, что` w=
про'чихъ пече'теся;

27. Смотри'те крi'ны, ка'кw расту'тъ: не тружда'ются,
ни пряду'тъ: гл~ю же ва'мъ, jа='кw ни соломw'нъ во
все'й сла'вjь свое'й w=блече'ся, jа='кw <е>=ди'нъ w\т
си'хъ.

28. А='ще же траву`, на селjь` дне'сь су'щу и= о<у>='трjь
въ пе'щь вме'щему, бг~ъ та'кw w=дjьва'етъ: кольми`
па'че ва'съ, маловjь'ри;

29. И= вы` не и=щи'те, что` jа='сте, и=ли` что` пiе'те:
и= не возноси'теся:

30. всjь'хъ бо си'хъ jа=зы'цы мi'ра сегw` и='щутъ:
ва'шъ же <о>=ц~ъ вjь'сть, jа='кw тре'буете си'хъ:

31. <о>=ба'че и=щи'те цр\ствiя бж~iя, и= сiя^ вся^
приложа'тся ва'мъ.

32. (За\ч 67.) Не бо'йся, ма'лое ста'до: jа='кw бл~гоизво'ли
<о>=ц~ъ ва'шъ да'ти ва'мъ цр\ство.

33. Продади'те и=мjь^нiя ва^ша и= дади'те ми'лостыню.
Сотвори'те себjь` влага^лища неветша^юща, сокро'вище
неwскудjь'емо на нб~сjь'хъ, и=дjь'же та'ть не приближа'ется,
ни мо'ль растлjьва'етъ.

34. И=дjь'же бо сокро'вище ва'ше, ту` и= се'рдце ва'ше
бу'детъ.

35. Да бу'дутъ чр<е>'сла ва^ша препоя^сана, и= свjьти'льницы
горя'щiи:

36. и= вы` подо'бни человjь'кwмъ ча'ющымъ го'спода
своегw`, когда` возврати'тся w\т бра'ка, да прише'дшу
и= толкну'вшу, а='бiе w\тве'рзутъ <е>=му`.

37. Бл~же'ни раби` тi'и, и=`хже прише'дъ госпо'дь w=бря'щетъ
бдя'щихъ: а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw препоя'шется и=
посади'тъ и=`хъ, и= мину'въ {приступи'въ} послу'житъ
и=`мъ.

38. И= а='ще прiи'детъ во втору'ю стра'жу, и= въ тре'тiю
стра'жу прiи'детъ, и= w=бря'щетъ (и=`хъ) та'кw, бл~же'ни
су'ть раби` тi'и.

39. Се' же вjь'дите, jа='кw а='ще бы вjь'далъ господи'нъ
хра'мины, въ кi'й ча'съ та'ть прiи'детъ, бдjь'лъ о<у>=`бо
бы, и= не бы` да'лъ подкопа'ти до'му своегw`:

40. и= вы` о<у>=`бо бу'дите гото'ви: jа='кw, во'ньже
ча'съ не мни'те, сн~ъ чл~вjь'ческiй прiи'детъ.

41. Рече' же <е>=му` пе'тръ: гд\си, къ на'мъ ли при'тчу
сiю` гл~еши, и=ли` ко всjь^мъ;

42. Рече' же гд\сь: (За\ч 68.) кто` о<у>=`бо <е>='сть
вjь'рный строи'тель и= му'дрый, <е>=го'же поста'витъ
госпо'дь над\ъ че'лядiю свое'ю, дая'ти во вре'мя житомjь'рiе;

43. Бл~же'нъ ра'бъ то'й, <е>=го'же прише'дъ госпо'дь
<е>=гw` w=бря'щетъ творя'ща та'кw:

44. вои'стинну гл~ю ва'мъ, jа='кw над\ъ всjь'мъ и=мjь'нiемъ
свои'мъ поста'витъ <е>=го`.

45. А='ще же рече'тъ ра'бъ то'й въ се'рдцы свое'мъ:
косни'тъ господи'нъ мо'й прiити`: и= на'чнетъ би'ти
рабы^ и= рабы^ни, jа='сти же и= пи'ти и= о<у>=пива'тися:

46. прiи'детъ господи'нъ раба` тогw` въ де'нь, во'ньже
не ча'етъ, и= въ ча'съ, во'ньже не вjь'сть: и= расте'шетъ
<е>=го`, и= ча'сть <е>=гw` съ невjь'рными положи'тъ.

47. То'й же ра'бъ вjь'дjьвый во'лю господи'на своегw`,
и= не о<у>=гото'вавъ, ни сотвори'въ по во'ли <е>=гw`,
бiе'нъ бу'детъ мно'гw:

48. невjь'дjьвый же, сотвори'въ же достw'йная ра'намъ,
бiе'нъ бу'детъ ма'лw. (За\ч 69.) Вся'кому же, <е>=му'же
дано` бу'детъ мно'гw, мно'гw взы'щется w\т негw`: и=
<е>=му'же преда'ша мно'жайше, мно'жайше про'сятъ {и=стя'жутъ}
w\т негw`.

49. <О>=гня` прiидо'хъ воврещи` на зе'млю, и= что`
хощу`, а='ще о<у>=же` возгорjь'ся;

50. Кр~ще'нiемъ же и='мамъ кр\сти'тися, и= ка'кw о<у>=держу'ся,
до'ндеже сконча'ются;

51. Мните' ли, jа='кw ми'ръ прiидо'хъ да'ти на зе'млю;
ни`, гл~ю ва'мъ, но раздjьле'нiе:

52. бу'дутъ бо w\тсе'лjь пя'ть во <е>=ди'нjьмъ дому`
раздjьле'ни, трiе` на два`, и= два` на три`:

53. раздjьли'тся <о>=те'цъ на сы'на, и= сы'нъ на <о>=тца`:
ма'ти на дще'рь, и= дщи` на ма'терь: свекры` на невjь'сту
свою`, и= невjь'ста на свекро'вь свою`.

54. Гл~аше же и= наро'дwмъ: <е>=гда` о<у>='зрите w='блакъ
восходя'щь w\т за'пада, а='бiе глаго'лете: ту'ча гряде'тъ:
и= быва'етъ та'кw:

55. и= <е>=гда` ю='гъ вjь'ющь, глаго'лете: зно'й бу'детъ:
и= быва'етъ.

56. Лицемjь'ри, лице` не'бу и= земли` вjь'сте и=скуша'ти:
вре'мене же сегw` ка'кw не и=скуша'ете;

57. Что' же и= w= себjь` не су'дите пра'ведное;

58. <Е>=гда' бо гряде'ши съ сопе'рникомъ твои'мъ ко
кня'зю, на пути` да'ждь дjь'ланiе {потщи'ся} и=збы'ти
w\т негw`: да не ка'кw привлече'тъ тебе` къ судiи`,
и= судiя` тя` преда'стъ слузjь`, и= слуга` всади'тъ
тя` въ темни'цу:

59. гл~ю тебjь`: не и=зы'деши w\тту'ду, до'ндеже и=
послjь'днюю мjь'дницу возда'си.

Глава` 13. Зача'ло 70.

Прiидо'ша же нjь'цыи въ то` вре'мя, повjь'дающе <е>=му`
w= галiле'ехъ, и='хже кро'вь пiла'тъ смjьси` съ же'ртвами
и='хъ.

2. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` и=`мъ: мните' ли, jа='кw
галiле'ане сi'и грjь'шнjьйши па'че всjь'хъ галiле'анъ
бя'ху, jа='кw та'кw пострада'ша;

3. Ни`, гл~ю ва'мъ: но а='ще не пока'етеся, вси` та'кожде
поги'бнете.

4. И=ли` <о>='ни <о>=смьна'десяте, на ни'хже паде`
сто'лпъ сiлwа'мскiй и= поби` и=`хъ, мните' ли, jа='кw
тi'и до'лжнjьйши бя'ху па'че всjь'хъ живу'щихъ во i=ер\сли'мjь;

5. Ни`, гл~ю ва'мъ: но а='ще не пока'етеся, вси` та'кожде
поги'бнете.

6. Гл~аше же сiю` при'тчу: смоко'вницу и=мя'ше нjь'кiй
въ вiногра'дjь свое'мъ всаждену`: и= прiи'де и=щя`
плода` на не'й, и= не w=брjь'те:

7. рече' же къ вiнаре'ви: се`, тре'тiе лjь'то, w\тне'лиже
прихожду` и=щя` плода` на смоко'вницjь се'й, и= не
w=брjьта'ю: посjьцы` ю=` (о<у>=`бо), вску'ю и= зе'млю
о<у>=пражня'етъ;

8. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` <е>=му`: го'споди,
w=ста'ви ю=` и= се` лjь'то, до'ндеже w=копа'ю w='крестъ
<е>=я` и= w=сы'плю гно'емъ:

9. и= а='ще о<у>='бw сотвори'тъ пло'дъ: а='ще ли же
ни`, во гряду'щее посjьче'ши ю=`.

10. (За\ч 71.) Бя'ше же о<у>=чя` на <е>=ди'нjьмъ w\т
со'нмищъ въ суббw'ту:

11. и= се`, жена` бjь` и=му'щи ду'хъ неду'женъ лjь'тъ
<о>=смьна'десять, и= бjь` сля'ка и= не могу'щи восклони'тися
w\тню'дъ.

12. Ви'дjьвъ же ю=` i=и~съ, пригласи` и= рече` <е>='й:
же'но, w\тпущена` <е>=си` w\т неду'га твоегw`.

13. И= возложи` на ню` ру'цjь: и= а='бiе простре'ся
и= сла'вляше бг~а.

14. W\твjьща'въ же старjь'йшина собо'ру, негоду'я,
зане` въ суббw'ту и=сцjьли` (ю=`) i=и~съ, глаго'лаше
наро'ду: ше'сть днi'й <е>='сть, въ ня'же досто'итъ
дjь'лати: въ ты^я о<у>=`бо приходя'ще цjьли'теся, а=
не въ де'нь суббw'тный.

15. W\твjьща' (же) о<у>=`бо <е>=му` гд\сь и= рече`:
лицемjь'ре, ко'ждо ва'съ въ суббw'ту не w\трjьша'етъ
ли своего` вола` и=ли` <о>=сла` w\т jа='слiй, и= ве'дъ
напая'етъ;

16. сiю' же дще'рь а=враа'млю су'щу, ю='же связа` сатана`,
се`, <о>=смоена'десяте лjь'то, не досто'яше ли разрjьши'тися
<е>='й w\т ю='зы сея` въ де'нь суббw'тный;

17. И= сiя^ <е>=му` гл~ющу, стыдя'хуся вси` противля'ющiися
<е>=му`: и= вси` лю'дiе ра'довахуся w= всjь'хъ сла'вныхъ
быва'ющихъ w\т негw`.

18. (За\ч 72.) Гл~аше же: кому` подо'бно <е>='сть цр\ствiе
бж~iе; и= кому` о<у>=подо'блю <е>=`;

19. подо'бно <е>='сть зе'рну гору'шну, <е>='же прiе'мь
человjь'къ вве'рже въ вертогра'дъ сво'й: и= возрасте`,
и= бы'сть дре'во ве'лiе, и= пти^цы неб<е>'сныя всели'шася
въ вjь'твiе <е>=гw`.

20. Па'ки рече`: кому` о<у>=подо'блю цр\ствiе бж~iе;

21. подо'бно <е>='сть ква'су, <е>=го'же прiе'мши жена`,
скры` въ са'тjьхъ трiе'хъ муки`, до'ндеже вски'се все`.

22. И= прохожда'ше сквозjь` гра'ды и= в<е>'си, о<у>=чя`
и= ше'ствiе творя` во i=ер\сли'мъ.

23. Рече' же нjь'кiй <е>=му`: гд\си, а='ще ма'лw <е>='сть
спаса'ющихся; <О>='нъ же рече` къ ни^мъ:

24. подвиза'йтеся вни'ти сквозjь` тjь^сная врата`:
jа='кw мно'зи, гл~ю ва'мъ, взы'щутъ вни'ти, и= не возмо'гутъ.

25. W\тне'лjьже воста'нетъ до'му влады'ка и= затвори'тъ
дв<е>'ри, и= на'чнете внjь` стоя'ти и= о<у>=даря'ти
въ дв<е>'ри, глаго'люще: гд\си, гд\си, w\тве'рзи на'мъ.
И= w\твjьща'въ рече'тъ ва'мъ: не вjь'мъ ва'съ, w\тку'ду
<е>=сте`.

26. Тогда` на'чнете глаго'лати: jа=до'хомъ пред\ъ тобо'ю
и= пи'хомъ, и= на распу'тiихъ на'шихъ о<у>=чи'лъ <е>=си`.

27. И= рече'тъ: гл~ю ва'мъ, не вjь'мъ ва'съ, w\тку'ду
<е>=сте`: w\тступи'те w\т мен<е>`, вси` дjь'лателiе
непра'вды.

28. Ту` бу'детъ пла'чь и= скре'жетъ зубw'мъ, <е>=гда`
о<у>='зрите а=враа'ма и= i=саа'ка и= i=а'кwва и= вся^
пр\оро'ки во цр\ствiи бж~iи, ва'съ же и=згони'мыхъ
во'нъ.

29. И= прiи'дутъ w\т востw'къ и= за^падъ и= сjь'вера
и= ю='га, и= возля'гутъ въ цр\ствiи бж~iи.

30. И= се`, су'ть послjь'днiи, и=`же бу'дутъ пе'рви,
и= су'ть пе'рвiи, и=`же бу'дутъ послjь'дни.

31. (За\ч 73.) Въ то'й де'нь приступи'ша нjь'цыи w\т
фарiс<е>'й, глаго'люще <е>=му`: и=зы'ди и= и=ди` w\тсю'ду,
jа='кw и='рwдъ хо'щетъ тя` о<у>=би'ти.

32. И= рече` и=`мъ: ше'дше рцы'те ли'су тому`: се`,
и=згоню` бjь'сы и= и=сцjьл<е>'нiя творю` дне'сь и=
о<у>='трjь, и= въ тре'тiй сконча'юся:

33. <о>=ба'че подоба'етъ ми` дне'сь и= о<у>='трjь и=
въ бли'жнiй и=ти`: jа='кw невозмо'жно <е>='сть пр\оро'ку
поги'бнути кромjь` i=ер\сли'ма.

34. I=ер\сли'ме, i=ер\сли'ме, и=зби'вый пр\оро'ки и=
ка'менiемъ побива'я пw'сланныя къ тебjь`, колькра'ты
восхотjь'хъ собра'ти ча^да твоя^, jа='коже ко'кошъ
гнjьздо` свое` под\ъ крилjь^, и= не восхотjь'сте;

35. Се`, w=ставля'ется ва'мъ до'мъ ва'шъ пу'стъ. Гл~ю
же ва'мъ, jа='кw не и='мате мене` ви'дjьти, до'ндеже
прiи'детъ, <е>=гда` рече'те: блг\све'нъ гряды'й во
и='мя гд\сне.

Глава` 14. Зача'ло 74.

И= бы'сть <е>=гда` вни'ти <е>=му` въ до'мъ нjь'коегw
кня'зя фарiсе'йска въ суббw'ту хлjь'бъ jа='сти, и=
тi'и бя'ху назира'юще <е>=го`:

2. и= се`, человjь'къ нjь'кiй, и=мы'й водны'й тру'дъ,
бjь` пред\ъ ни'мъ.

3. И= w\твjьща'въ i=и~съ рече` къ зако'нникwмъ и= фарiсе'wмъ,
гл~я: а='ще досто'итъ въ суббw'ту цjьли'ти;

4. <О>=ни' же о<у>=молча'ша. И= прiе'мь и=сцjьли` <е>=го`,
и= w\тпусти`.

5. И= w\твjьща'въ къ ни^мъ рече`: кото'рагw w\т ва'съ
<о>=се'лъ и=ли` во'лъ въ студене'цъ впаде'тъ, и= не
а='бiе ли и=сто'ргнетъ <е>=го` въ де'нь суббw'тный;

6. И= не возмого'ша w\твjьща'ти <е>=му` къ си^мъ.

7. Гл~аше же къ зва^ннымъ при'тчу, w=бдержя` {внима'я},
ка'кw предсjьда^нiя и=збира'ху, гл~я къ ни^мъ:

8. <е>=гда` зва'нъ бу'деши ки'мъ на бра'къ, не ся'ди
на пре'днемъ мjь'стjь: <е>=да` кто` честнjь'е теб<е>`
бу'детъ зва'нныхъ,

9. и= прише'дъ и='же тебе` зва'вый и= <о>='наго, рече'тъ
ти`: да'ждь сему` мjь'сто: и= тогда` на'чнеши со студо'мъ
послjь'днее мjь'сто держа'ти.

10. Но <е>=гда` зва'нъ бу'деши, ше'дъ ся'ди на послjь'днемъ
мjь'стjь, да <е>=гда` прiи'детъ зва'вый тя`, рече'тъ
ти`: дру'же, пося'ди вы'ше: тогда` бу'детъ ти` сла'ва
пред\ъ зва'нными съ тобо'ю:

11. jа='кw вся'къ вознося'йся смири'тся, и= смиря'яйся
вознесе'тся.

12. (За\ч 75.) Гл~аше же и= ко зва'вшему <е>=го`: <е>=гда`
сотвори'ши w=бjь'дъ и=ли` ве'черю, не зови` другw'въ
твои'хъ, ни бра'тiи твоея`, ни срw'дникъ твои'хъ, ни
сосjь^дъ бога'тыхъ: <е>=да` когда` и= тi'и тя` та'кожде
воззову'тъ, и= бу'детъ ти` воздая'нiе.

13. Но <е>=гда` твори'ши пи'ръ, зови` ни'щыя, маломw'щныя,
хрwмы'я, слjьпы^я:

14. и= бл~же'нъ бу'деши, jа='кw не и='мутъ ти` что`
возда'ти: возда'стъ же ти` ся` въ воскр~ше'нiе прв\дныхъ.

15. Слы'шавъ же нjь'кiй w\т возлежа'щихъ съ ни'мъ сiя^,
рече` <е>=му`: блаже'нъ, и='же снjь'сть w=бjь'дъ въ
цр\ствiи бж~iи.

16. (За\ч 76.) <О>='нъ же рече` <е>=му`: человjь'къ
нjь'кiй сотвори` ве'черю ве'лiю и= зва` мнw'ги:

17. и= посла` раба` своего` въ го'дъ ве'чери рещи`
зва^ннымъ: гряди'те, jа='кw о<у>=же` готw'ва су'ть
вся^.

18. И= нача'ша вку'пjь w\трица'тися вси`. Пе'рвый рече`
<е>=му`: село` купи'хъ и= и='мамъ ну'жду и=зы'ти и=
ви'дjьти <е>=`: молю'тися, и=мjь'й мя` w\трече'на.

19. И= другi'й рече`: супру^гъ волw'въ купи'хъ пя'ть
и= гряду` и=скуси'ти и=`хъ: молю' тя, и=мjь'й мя` w\трече'на.

20. И= другi'й рече`: жену` поя'хъ и= сегw` ра'ди не
могу` прiити`.

21. И= прише'дъ ра'бъ то'й повjь'да господи'ну своему`
сiя^. Тогда` разгнjь'вався до'му влады'ка, рече` рабу`
своему`: и=зы'ди ско'рw на распу^тiя и= стw'гны гра'да,
и= ни'щыя и= бjь^дныя и= слjьпы^я и= хрwмы'я введи`
сjь'мw.

22. И= рече` ра'бъ: го'споди, бы'сть jа='коже повелjь'лъ
<е>=си`, и= <е>=ще` мjь'сто <е>='сть.

23. И= рече` господи'нъ къ рабу`: и=зы'ди на пути^
и= халу^ги, и= о<у>=бjьди` вни'ти, да напо'лнится до'мъ
мо'й:

24. глаго'лю бо ва'мъ, jа='кw ни <е>=ди'нъ муже'й тjь'хъ
зва'нныхъ вку'ситъ моея` ве'чери: мно'зи бо су'ть зва'ни,
ма'лw же и=збра'нныхъ.

25. (За\ч 77.) И=дя'ху же съ ни'мъ наро'ди мно'зи:
и= w=бра'щься рече` къ ни^мъ:

26. а='ще кто` гряде'тъ ко мнjь`, и= не возненави'дитъ
<о>=тца` своего` и= ма'терь, и= жену` и= ча^дъ, и=
бра'тiю и= се'стръ, <е>=ще' же и= ду'шу свою`, не мо'жетъ
мо'й бы'ти о<у>=чн~къ:

27. и= и='же не но'ситъ креста` своегw` и= в\ъслjь'дъ
мен<е>` гряде'тъ, не мо'жетъ мо'й бы'ти о<у>=чн~къ.

28. Кто' бо w\т ва'съ, хотя'й сто'лпъ созда'ти, не
пре'жде ли сjь'дъ расчте'тъ и=мjь'нiе, а='ще и='мать,
<е>='же <е>='сть на соверше'нiе,

29. да не, когда` положи'тъ w=снова'нiе и= не возмо'жетъ
соверши'ти, вси` ви'дящiи начну'тъ руга'тися <е>=му`,

30. глаго'люще, jа='кw се'й человjь'къ нача'тъ зда'ти
и= не мо'же соверши'ти;

31. И=ли` кi'й ца'рь и=ды'й ко и=но'му царю` сни'тися
съ ни'мъ на бра'нь, не сjь'дъ ли пре'жде совjьщава'етъ,
а='ще си'ленъ <е>='сть срjь'сти съ десятiю` ты'сящъ
гряду'щаго со двjьма'десятьма ты'сящама на'нь;

32. а='ще ли же ни`, <е>=ще` дале'че <е>=му` су'щу,
моле'нiе посла'въ мо'лится w= смире'нiи.

33. Та'кw о<у>=`бо вся'къ w\т ва'съ, и='же не w\трече'тся
всегw` своегw` и=мjь'нiя, не мо'жетъ бы'ти мо'й о<у>=чн~къ.

34. Добро` <е>='сть со'ль: а='ще же со'ль w=буя'етъ,
чи'мъ w=соли'тся;

35. ни въ зе'млю, ни въ гно'й потре'бна <е>='сть: во'нъ
и=зсы'плютъ ю=`. И=мjь'яй о<у>='шы слы'шати да слы'шитъ.

Глава` 15. Зача'ло 78.

Бя'ху же приближа'ющеся къ нему` вси` мытарi'е и= грjь^шницы,
послу'шати <е>=гw`.

2. И= ропта'ху фарiсе'<е> и= кни'жницы, глаго'люще,
jа='кw се'й грjь'шники прiе'млетъ и= съ ни'ми jа='стъ.

3. Рече' же къ ни^мъ при'тчу сiю`, гл~я:

4. кi'й человjь'къ w\т ва'съ и=мы'й сто` <о>=ве'цъ,
и= погу'бль <е>=ди'ну w\т ни'хъ, не w=ста'витъ ли девяти'десяти
и= девяти` въ пусты'ни и= и='детъ в\ъслjь'дъ поги'бшiя,
до'ндеже w=бря'щетъ ю=`;

5. и= w=брjь'тъ возлага'етъ на ра^мjь свои` ра'дуяся:

6. и= прише'дъ въ до'мъ, созыва'етъ дру'ги и= сосjь'ды,
глаго'ля и=`мъ: ра'дуйтеся со мно'ю, jа='кw w=брjьто'хъ
<о>='вцу мою` поги'бшую.

7. Гл~ю ва'мъ, jа='кw та'кw ра'дость бу'детъ на нб~си`
w= <е>=ди'нjьмъ грjь'шницjь ка'ющемся, не'жели w= девяти'десятихъ
и= девяти` прв\дникъ, и=`же не тре'буютъ покая'нiя.

8. И=ли` ка'я жена` и=му'щи де'сять дра'хмъ, а='ще
погуби'тъ дра'хму <е>=ди'ну, не вжига'етъ ли свjьти'льника,
и= помете'тъ хра'мину, и= и='щетъ прилjь'жнw, до'ндеже
w=бря'щетъ;

9. и= w=брjь'тши созыва'етъ други^ни и= сосjь'ды, глаго'лющи:
ра'дуйтеся со мно'ю, jа='кw w=брjьто'хъ дра'хму поги'бшую.

10. Та'кw, гл~ю ва'мъ, ра'дость быва'етъ пред\ъ а='гг~лы
бж~iими w= <е>=ди'нjьмъ грjь'шницjь ка'ющемся.

11. (За\ч 79.) Рече' же: человjь'къ нjь'кiй и=мjь`
два` сы^на:

12. и= рече` ю=нjь'йшiй <е>=ю` {w\т ни'хъ} <о>=тцу`:
<о>='тче, да'ждь ми` досто'йную ча'сть и=мjь'нiя. И=
раздjьли` и='ма и=мjь'нiе.

13. И= не по мно'зjьхъ дне'хъ собра'въ все` мнi'й сы'нъ,
w\ти'де на страну` дале'че, и= ту` расточи` и=мjь'нiе
свое`, живы'й блу'днw.

14. И=зжи'вшу же <е>=му` все`, бы'сть гла'дъ крjь'покъ
на странjь` то'й, и= то'й нача'тъ лиша'тися:

15. и= ше'дъ прилjьпи'ся <е>=ди'ному w\т жи'т<е>ль
тоя` страны`: и= посла` <е>=го` на се'ла своя^ пасти`
свинiя^:

16. и= жела'ше насы'тити чре'во свое` w\т рож<е>'цъ,
jа=`же jа=дя'ху свинiя^: и= никто'же дая'ше <е>=му`.

17. Въ себе' же прише'дъ, рече`: коли'кw нае'мникwмъ
<о>=тца` моегw` и=збыва'ютъ хлjь'бы, а='зъ же гла'домъ
ги'блю;

18. воста'въ и=ду` ко <о>=тцу` моему`, и= реку` <е>=му`:
<о>='тче, согрjьши'хъ на нб~о и= пред\ъ тобо'ю,

19. и= о<у>=же` нjь'смь досто'инъ нарещи'ся сы'нъ тво'й:
сотвори' мя jа='кw <е>=ди'наго w\т на<е>'мникъ твои'хъ.

20. И= воста'въ и='де ко <о>=тцу` своему`. <Е>=ще' же
<е>=му` дале'че су'щу, о<у>=зрjь` <е>=го` <о>=те'цъ
<е>=гw`, и= ми'лъ <е>=му` бы'сть, и= те'къ нападе`
на вы'ю <е>=гw`, и= w=блобыза` <е>=го`.

21. Рече' же <е>=му` сы'нъ: <о>='тче, согрjьши'хъ на
нб~о и= пред\ъ тобо'ю, и= о<у>=же` нjь'смь досто'инъ
нарещи'ся сы'нъ тво'й.

22. Рече' же <о>=те'цъ къ рабw'мъ свои^мъ: и=знеси'те
<о>=де'жду пе'рвую и= w=блецы'те <е>=го`, и= дади'те
пе'рстень на ру'ку <е>=гw` и= сапоги` на но'зjь:

23. и= приве'дше теле'цъ о<у>=пита'нный заколи'те,
и= jа='дше весели'мся:

24. jа='кw сы'нъ мо'й се'й ме'ртвъ бjь`, и= w=живе`:
и= и=зги'блъ бjь`, и= w=брjь'теся. И= нача'ша весели'тися.

25. Бjь' же сы'нъ <е>=гw` ста'рjьй на селjь`: и= jа='кw
гряды'й прибли'жися къ до'му, слы'ша пjь'нiе и= ли'ки:

26. и= призва'въ <е>=ди'наго w\т <о>='трwкъ, вопроша'ше:
что` (о<у>=`бо) сiя^ су'ть;

27. <О>='нъ же рече` <е>=му`, jа='кw бра'тъ тво'й прiи'де:
и= закла` <о>=те'цъ тво'й тельца` о<у>=пита'нна, jа='кw
здра'ва <е>=го` прiя'тъ.

28. Разгнjь'вася же, и= не хотя'ше вни'ти. <О>=те'цъ
же <е>=гw` и=зше'дъ моля'ше <е>=го`.

29. <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` <о>=тцу`: се`, толи'кw
лjь'тъ рабо'таю тебjь` и= николи'же за'пwвjьди твоя^
преступи'хъ, и= мнjь` николи'же да'лъ <е>=си` козля'те,
да со дру^ги свои'ми возвесели'лся бы'хъ:

30. <е>=гда' же сы'нъ тво'й се'й, и=з\ъяды'й твое`
и=мjь'нiе съ любодjь'йцами, прiи'де, закла'лъ <е>=си`
<е>=му` тельца` пито'маго.

31. <О>='нъ же рече` <е>=му`: ча'до, ты` всегда` со
мно'ю <е>=си`, и= вся^ моя^ твоя^ су'ть:

32. возвесели'тижеся и= возра'довати подоба'ше, jа='кw
бра'тъ тво'й се'й ме'ртвъ бjь`, и= w=живе`: и= и=зги'блъ
бjь`, и= w=брjь'теся.

Глава` 16. Зача'ло 80.

Гл~аше же ко о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ: человjь'къ нjь'кiй
бjь` бога'тъ, и=`же и=мя'ше приста'вника: и= то'й w=клевета'нъ
бы'сть къ нему`, jа='кw расточа'етъ и=мjь^нiя <е>=гw`:

2. и= пригласи'въ <е>=го` рече` <е>=му`: что` се` слы'шу
w= тебjь`; возда'ждь w\твjь'тъ w= приставле'нiи домо'внjьмъ:
не возмо'жеши бо ктому` до'му стро'ити.

3. Рече' же въ себjь` приста'вникъ до'му: что` сотворю`,
jа='кw госпо'дь мо'й w\те'млетъ строе'нiе до'му w\т
мен<е>`; копа'ти не могу`, проси'ти стыжу'ся:

4. разумjь'хъ, что` сотворю`, да <е>=гда` w\тста'вленъ
бу'ду w\т строе'нiя до'му, прiи'мутъ мя` въ до'мы своя^.

5. И= призва'въ <е>=ди'наго кого'ждо w\т должни^къ
господи'на своегw`, глаго'лаше пе'рвому: коли'цjьмъ
до'лженъ <е>=си` господи'ну моему`;

6. <О>='нъ же рече`: сто` мjь'ръ {ва'ть (<::греч>ва'тоv<с><::слав>,
т. <е>=. мjь'ръ)} ма'сла. И= рече` <е>=му`: прiими`
писа'нiе твое`, и= сjь'дъ ско'рw напиши` пятьдеся'тъ.

7. Пото'мъ же рече` друго'му: ты' же коли'цjьмъ до'лженъ
<е>=си`; <О>='нъ же рече`: сто` мjь'ръ пшени'цы. И=
глаго'ла <е>=му`: прiими` писа'нiе твое`, и= напиши`
<о>='смьдесятъ.

8. И= похвали` госпо'дь до'му строи'теля непра'веднаго,
jа='кw му'дрjь сотвори`: jа='кw сы'нове вjь'ка сегw`
мудрjь'йши па'че сынw'въ свjь'та въ ро'дjь свое'мъ
су'ть.

9. И= а='зъ ва'мъ гл~ю: сотвори'те себjь` дру'ги w\т
мамw'ны непра'вды, да, <е>=гда` w=скудjь'ете, прiи'мутъ
вы` въ вjь^чныя кро'вы.

10. (За\ч 81.) Вjь'рный въ ма'лjь, и= во мно'зjь вjь'ренъ
<е>='сть: и= непра'ведный въ ма'лjь, и= во мно'зjь
непра'веденъ <е>='сть.

11. А='ще о<у>=`бо въ непра'веднjьмъ и=мjь'нiи вjь'рни
не бы'сте, во и='стиннjьмъ кто` ва'мъ вjь'ру и='метъ;

12. И= а='ще въ чуже'мъ вjь'рни не бы'сте, ва'ше кто`
ва'мъ да'стъ;

13. Никi'й же ра'бъ мо'жетъ двjьма` господи'нома рабо'тати:
и='бо и=ли` <е>=ди'наго возненави'дитъ, а= друга'го
возлю'битъ: и=ли` <е>=ди'нагw держи'тся, w= друзjь'мъ
же нерадjь'ти на'чнетъ: не мо'жете бг~у рабо'тати и=
мамw'нjь.

14. Слы'шаху же сiя^ вся^ и= фарiсе'<е>, сребролю'бцы
су'ще, руга'хуся <е>=му`.

15. И= рече` и=`мъ: (За\ч 82.) вы` <е>=сте` w=правда'юще
себе` пред\ъ человjь^ки, бг~ъ же вjь'сть сердца` ва^ша:
jа='кw, <е>='же <е>='сть въ человjь'цjьхъ высоко`,
ме'рзость <е>='сть пред\ъ бг~омъ.

16. Зако'нъ и= пр\оро'цы до i=wа'нна: w\тто'лjь цр\ствiе
бж~iе бл~говjьству'ется, и= вся'къ въ не` ну'дится
{съ ну'ждею вхо'дитъ}.

17. О<у>=до'бjье же <е>='сть не'бу и= земли` прейти`,
не'же w\т зако'на <е>=ди'нjьй чертjь` поги'бнути.

18. Вся'къ пуща'яй жену` свою` и= приводя` и='ну прелюбы`
дjь'етъ: и= женя'йся пуще'ною w\т му'жа прелюбы` твори'тъ.

19. (За\ч 83.) Человjь'къ же нjь'кiй бjь` бога'тъ,
и= w=блача'шеся въ порфv'ру и= вv"ссо'нъ, веселя'ся
на вся^ дни^ свjь'тлw.

20. Ни'щь же бjь` нjь'кто, и='менемъ ла'зарь, и='же
лежа'ше пред\ъ враты` <е>=гw` гно'енъ

21. и= жела'ше насы'титися w\т крупи'цъ па'дающихъ
w\т трапе'зы бога'тагw: но и= пси` приходя'ще w=близа'ху
гно'й <е>=гw`.

22. Бы'сть же о<у>=мре'ти ни'щему и= несе'ну бы'ти
а='гг~лы на ло'но а=враа'мле: о<у>='мре же и= бога'тый,
и= погребо'ша <е>=го`:

23. и= во а='дjь возвjь'дъ <о>='чи свои`, сы'й въ му'кахъ,
о<у>=зрjь` а=враа'ма и=здале'ча, и= ла'заря на ло'нjь
<е>=гw`:

24. и= то'й возгла'шь рече`: <о>='тче а=враа'ме, поми'луй
мя` и= посли` ла'заря, да w=мо'читъ коне'цъ пе'рста
своегw` въ водjь` и= о<у>=студи'тъ я=зы'къ мо'й, jа='кw
стражду` во пла'мени се'мъ.

25. Рече' же а=враа'мъ: ча'до, помяни`, jа='кw воспрiя'лъ
<е>=си` блага^я твоя^ въ животjь` твое'мъ, и= ла'зарь
та'кожде sла^я: нн~jь же здjь` о<у>=тjьша'ется, ты'
же стра'ждеши:

26. и= над\ъ всjь'ми си'ми между` на'ми и= ва'ми про'пасть
вели'ка о<у>=тверди'ся, jа='кw да хотя'щiи прейти`
w\тсю'ду къ ва'мъ не возмо'гутъ, ни и=`же w\тту'ду,
къ на'мъ прехо'дятъ.

27. Рече' же: молю' тя о<у>=`бо, <о>='тче, да по'слеши
<е>=го` въ до'мъ <о>=тца` моегw`:

28. и='мамъ бо пя'ть бра'тiй: jа='кw да засвидjь'тельствуетъ
и=`мъ, да не и= тi'и прiи'дутъ на мjь'сто сiе` муче'нiя.

29. Глаго'ла <е>=му` а=враа'мъ: и='мутъ мwv"се'а и=
пр\оро'ки: да послу'шаютъ и=`хъ.

30. <О>='нъ же рече`: ни`, <о>='тче а=враа'ме: но а='ще
кто` w\т ме'ртвыхъ и='детъ къ ни^мъ, пока'ются.

31. Рече' же <е>=му`: а='ще мwv"се'а и= пр\оро'кwвъ
не послу'шаютъ, и= а='ще кто` w\т ме'ртвыхъ воскре'снетъ,
не и='мутъ вjь'ры.

Глава` 17.

Рече' же ко о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ: не возмо'жно <е>='сть
не прiити` собла'знwмъ, го'ре же, <е>=гw'же ра'ди прихо'дятъ:

2. о<у>='нjье <е>=му` бы'ло бы, а='ще же'рновъ <о>=се'льскiй
w=блежа'лъ бы w= вы'и <е>=гw`, и= вве'рженъ въ мо'ре,
не'же да соблазни'тъ w\т ма'лыхъ си'хъ <е>=ди'наго.

3. (За\ч 84.) Внемли'те себjь`. А='ще согрjьши'тъ къ
тебjь` бра'тъ тво'й, запрети` <е>=му`: и= а='ще пока'ется,
w=ста'ви <е>=му`:

4. и= а='ще седми'щи на де'нь согрjьши'тъ къ тебjь`
и= седми'щи на де'нь w=брати'тся, глаго'ля: ка'юся:
w=ста'ви <е>=му`.

5. И= реко'ша а=п\сли гд\севи: приложи` на'мъ вjь'ру.

6. Рече' же гд\сь: а='ще бы'сте и=мjь'ли вjь'ру jа='кw
зе'рно гору'шно, глаго'лали бы'сте о<у>='бw jа='годичинjь
се'й: восто'ргнися и= всади'ся въ мо'ре: и= послу'шала
бы ва'съ.

7. Кото'рый же w\т ва'съ раба` и=мjь'я w=рю'ща и=ли`
пасу'ща, и='же прише'дшу <е>=му` съ села` рече'тъ:
а='бiе мину'въ {прише'дъ} возля'зи;

8. Но не рече'тъ ли <е>=му`: о<у>=гото'вай, что` вечеря'ю,
и= препоя'сався служи' ми, до'ндеже jа='мъ и= пiю`:
и= пото'мъ jа='си и= пiе'ши ты`;

9. <Е>=да` и='мать хвалу` {благодари'тъ} рабу` тому`,
jа='кw сотвори` повелjь^нная; не мню`.

10. Та'кw и= вы`, <е>=гда` сотворите` вся^ повелjь^нная
ва'мъ, глаго'лите, jа='кw раби` неключи'ми <е>=смы`:
jа='кw, <е>='же до'лжни бjь'хомъ сотвори'ти, сотвори'хомъ.

11. И= бы'сть и=ду'щу <е>=му` во i=ер\сли'мъ, и= то'й
прохожда'ше между` самарi'ею и= галiле'ею.

12. (За\ч 85.) Входя'щу же <е>=му` въ нjь'кую ве'сь,
срjьто'ша <е>=го` де'сять прокаже'нныхъ муже'й, и=`же
ста'ша и=здале'ча:

13. и= тi'и вознесо'ша гла'съ, глаго'люще: i=и~се наста'вниче,
поми'луй ны`.

14. И= ви'дjьвъ рече` и=`мъ: ше'дше покажи'теся свяще'нникwмъ.
И= бы'сть и=ду'щымъ и=`мъ, w=чи'стишася.

15. <Е>=ди'нъ же w\т ни'хъ, ви'дjьвъ, jа='кw и=сцjьлjь`,
возврати'ся, со гла'сомъ ве'лiимъ сла'вя бг~а,

16. и= паде` ни'цъ при ногу` <е>=гw`, хвалу` <е>=му`
воздая`: и= то'й бjь` самаряни'нъ.

17. W\твjьща'въ же i=и~съ рече`: не де'сять ли w=чи'стишася;
да де'вять гдjь`;

18. ка'кw не w=брjьто'шася возвра'щшеся да'ти сла'ву
бг~у, то'кмw и=ноплеме'нникъ се'й;

19. И= рече` <е>=му`: воста'въ и=ди`: вjь'ра твоя`
сп~се' тя.

20. (За\ч 86.) Вопроше'нъ же бы'въ w\т фарiс<е>'й,
когда` прiи'детъ цр\ствiе бж~iе, w\твjьща'въ и=`мъ
рече`: не прiи'детъ цр\ствiе бж~iе съ соблюде'нiемъ
{со о<у>=смотре'нiемъ}:

21. ниже` реку'тъ: се` здjь`, и=ли`: <о>='ндjь. Се'
бо, цр\ствiе бж~iе вну'трь ва'съ <е>='сть.

22. Рече' же ко о<у>=чн~кw'мъ (свои^мъ): прiи'дутъ
днi'е, <е>=гда` вожделjь'ете <е>=ди'нагw дне` сн~а
чл~вjь'ческагw ви'дjьти, и= не о<у>='зрите:

23. и= реку'тъ ва'мъ: се` здjь`, и=ли`: се`, <о>='ндjь:
не и=зы'дите, ни пожени'те:

24. jа='кw бо мо'лнiя блиста'ющися w\т поднебе'сныя
на поднебе'снjьй свjь'тится: та'кw бу'детъ сн~ъ чл~вjь'ческiй
въ де'нь сво'й.

25. Пре'жде же подоба'етъ <е>=му` мно'гw пострада'ти
и= и=скуше'ну {w\тве'ржену} бы'ти w\т ро'да сегw`.

26. (За\ч 87.) И= jа='коже бы'сть во дни^ нw'<е>вы,
та'кw бу'детъ и= во дни^ сн~а чл~вjь'ческа:

27. jа=дя'ху, пiя'ху, женя'хуся, посяга'ху, до негw'же
дне` вни'де нw'е въ ковче'гъ: и= прiи'де пото'пъ и=
погуби` вся^.

28. Та'кожде и= jа='коже бы'сть во дни^ лw'тwвы: jа=дя'ху,
пiя'ху, купова'ху, продая'ху, сажда'ху, зда'ху:

29. во'ньже де'нь и=зы'де лw'тъ w\т содо'млянъ, w=дожди`
ка'мыкъ горя'щь и= <о>='гнь съ небесе` и= погуби` вся^:

30. по тому' же бу'детъ и= въ де'нь, во'ньже сн~ъ чл~вjь'ческiй
jа=ви'тся.

31. Въ то'й де'нь, и='же бу'детъ на кро'вjь, и= сосу'ди
<е>=гw` въ дому`, да не сла'зитъ взя'ти и=`хъ: и= и='же
на селjь`, та'кожде да не возврати'тся вспя'ть:

32. помина'йте жену` лw'тову.

33. И='же а='ще взы'щетъ ду'шу свою` спасти`, погуби'тъ
ю=`: и= и='же а='ще погуби'тъ ю=`, живи'тъ ю=`.

34. Гл~ю ва'мъ: въ ту` но'щь бу'дета два` на <о>=дрjь`
<е>=ди'нjьмъ: <е>=ди'нъ пое'млется, а= другi'й w=ставля'ется:

35. бу'детjь двjь` вку'пjь ме'лющjь: <е>=ди'на пое'млется,
а= друга'я w=ставля'ется.

36. Два` бу'дета на селjь`: <е>=ди'нъ пое'млется, а=
другi'й w=ставля'ется.

37. И= w\твjьща'вше глаго'лаша <е>=му`: гдjь`, гд\си;
<О>='нъ же рече` и=`мъ: и=дjь'же тjь'ло, та'мw соберу'тся
и= <о>=рли`.

Глава` 18.

Гл~аше же и= при'тчу къ ни^мъ, ка'кw подоба'етъ всегда`
моли'тися и= не стужа'ти (си`),

2. гл~я: (За\ч 88.) судiя` бjь` нjь'кiй въ нjь'коемъ
гра'дjь, бг~а не боя'ся и= человjь^къ не срамля'яся.

3. Вдова' же нjь'кая бjь` во гра'дjь то'мъ: и= прихожда'ше
къ нему`, глаго'лющи: w\тмсти` мен<е>` w\т сопе'рника
моегw`.

4. И= не хотя'ше на до'лзjь вре'мени. Послjьди' же
рече` въ себjь`: а='ще и= бг~а не бою'ся, и= человjь^къ
не срамля'юся:

5. но зане` твори'тъ ми` труды` вдови'ца сiя`, w\тмщу`
<е>=я`: да не до конца` приходя'щи застои'тъ {труди'тъ}
мене`.

6. Рече' же гд\сь: слы'шите, что` судiя` непра'вды
глаго'летъ;

7. бг~ъ же не и='мать ли сотвори'ти w\тмще'нiе и=збра'нныхъ
свои'хъ, вопiю'щихъ къ нему` де'нь и= но'щь, и= долготерпя`
w= ни'хъ;

8. гл~ю ва'мъ, jа='кw сотвори'тъ w\тмще'нiе и='хъ вско'рjь:
<о>=ба'че сн~ъ чл~вjь'ческiй прише'дъ о<у>='бw w=бря'щетъ
ли (си`) вjь'ру на земли`;

9. Рече' же и= ко други^мъ о<у>=пова'ющымъ собо'ю,
jа='кw су'ть пра'в<е>дницы, и= о<у>=ничижа'ющымъ про'чихъ,
при'тчу сiю`:

10. (За\ч 89.) человjь^ка два` внидо'ста въ це'рковь
помоли'тися: <е>=ди'нъ фарiсе'й, а= другi'й мыта'рь.

11. Фарiсе'й же ста'въ, си'це въ себjь` моля'шеся:
бж~е, хвалу` тебjь` воздаю`, jа='кw нjь'смь jа='коже
про'чiи человjь'цы, хи^щницы, непра'в<е>дницы, прелюбодjь'<е>,
и=ли` jа='коже се'й мыта'рь:

12. пощу'ся двакра'ты въ суббw'ту, десяти'ну даю` всегw`
<е>=ли'кw притяжу`.

13. Мыта'рь же и=здале'ча стоя`, не хотя'ше ни <о>='чiю
возвести` на не'бо: но бiя'ше п<е>'рси своя^, глаго'ля:
бж~е, мл\стивъ бу'ди мнjь` грjь'шнику.

14. Гл~ю ва'мъ, jа='кw сни'де се'й w=правда'нъ въ до'мъ
сво'й па'че <о>='нагw: jа='кw вся'къ вознося'йся смири'тся,
смиря'яй же себе` вознесе'тся.

15. (За\ч 90.) Приноша'ху же къ нему` и= младе'нцы,
да и='хъ ко'снется: ви'дjьвше же о<у>=чн~цы` запрети'ша
и=`мъ.

16. I=и~съ же призва'въ и=`хъ, гл~а: w=ста'вите дjьте'й
приходи'ти ко мнjь` и= не брани'те и=`мъ: таковы'хъ
бо <е>='сть цр\ствiе бж~iе:

17. а=ми'нь бо гл~ю ва'мъ: и='же а='ще не прiи'метъ
цр\ствiя бж~iя jа='кw <о>=троча`, не и='мать вни'ти
въ не`.

18. (За\ч 91.) И= вопроси` <е>=го` нjь'кiй кня'зь,
глаго'ля: о<у>=чт~лю бл~гi'й, что` сотвори'въ, живо'тъ
вjь'чный наслjь'дствую;

19. Рече' же <е>=му` i=и~съ: что' мя глаго'леши бл~га;
никто'же бл~гъ, то'кмw <е>=ди'нъ бг~ъ:

20. за'пwвjьди вjь'си: не прелюбы` твори`, не о<у>=бi'й,
не о<у>=кра'ди, не лжесвидjь'тельствуй, чти` <о>=тца`
твоего` и= ма'терь твою`.

21. <О>='нъ же рече`: вся^ сiя^ сохрани'хъ w\т ю='ности
моея`.

22. Слы'шавъ же сiя^ i=и~съ рече` <е>=му`: <е>=ще`
<е>=ди'нагw не доконча'лъ <е>=си`: вся^, <е>=ли^ка
и='маши, прода'ждь и= разда'й ни'щымъ: и= и=мjь'ти
и='маши сокро'вище на нб~си`: и= гряди` в\ъслjь'дъ
мен<е>`.

23. <О>='нъ же слы'шавъ сiе`, приско'рбенъ бы'сть:
бjь' бо бога'тъ sjьлw`.

24. Ви'дjьвъ же <е>=го` i=и~съ приско'рбна бы'вша,
рече`: ка'кw не о<у>=до'бь и=му'щiи бога'тство въ цр\ствiе
бж~iе вни'дутъ:

25. о<у>=до'бjье бо <е>='сть вельбу'ду сквозjь` и=глинjь^
о<у>='шы проити`, не'же бога'ту въ цр\ствiе бж~iе вни'ти.

26. Рjь'ша же слы'шавшiи: то` кто` мо'жетъ сп~се'нъ
бы'ти;

27. <О>='нъ же рече`: невозмw'жная о<у>= человjь^къ
возмw'жна су'ть о<у>= бг~а.

28. Рече' же пе'тръ: се`, мы` w=ста'вихомъ вся^ и=
по тебjь` и=до'хомъ.

29. <О>='нъ же рече` и=`мъ: а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw
никто'же <е>='сть, и='же w=ста'витъ до'мъ, и=ли` роди'т<е>ли,
и=ли` бра'тiю, и=ли` с<е>стры`, и=ли` жену`, и=ли`
ча'да, цр\ствiя ра'ди бж~iя,

30. и='же не прiи'метъ мно'жицею во вре'мя сiе`, и=
въ вjь'къ гряду'щiй живо'тъ вjь'чный.

31. (За\ч 92.) Пое'мь же <о>=бана'десяте о<у>=чн~ки`
своя^, рече` къ ни^мъ: се`, восхо'димъ во i=ер\сли'мъ,
и= сконча'ются вся^ пи^санная пр\орw'ки w= сн~jь чл~вjь'честjь:

32. предадя'тъ бо <е>=го` jа=зы'кwмъ и= поруга'ются
<е>=му`, и= о<у>=коря'тъ <е>=го` и= w=плю'ютъ <е>=го`,

33. и= би'вше о<у>=бiю'тъ <е>=го`: и= въ тре'тiй де'нь
воскр\снетъ.

34. И= тi'и ничесw'же w\т си'хъ разумjь'ша: и= бjь`
гл~го'лъ се'й сокрове'нъ w\т ни'хъ, и= не разумjьва'ху
гл~го'лемыхъ.

35. (За\ч 93.) Бы'сть же <е>=гда` прибли'жишася во
i=ерiхw'нъ, слjьпе'цъ нjь'кiй сjьдя'ше при пути` прося`:

36. слы'шавъ же наро'дъ мимоходя'щь, вопроша'ше: что`
о<у>='бw <е>='сть се`;

37. Повjь'даша же <е>=му`, jа='кw i=и~съ назаряни'нъ
мимохо'дитъ.

38. И= возопи`, глаго'ля: i=и~се сн~е дв~довъ, поми'луй
мя`.

39. И= пред\ъиду'щiи преща'ху <е>=му`, да о<у>=молчи'тъ:
<о>='нъ же па'че мно'жае вопiя'ше: сн~е дв~довъ, поми'луй
мя`.

40. Ста'въ же i=и~съ повелjь` привести` <е>=го` къ
себjь`. Прибли'жшуся же <е>=му` къ нему`, вопроси`
<е>=го`,

41. гл~я: что` хо'щеши, да ти` сотворю`; <О>='нъ же
рече`: гд\си, да прозрю`.

42. I=и~съ же рече` <е>=му`: прозри`: вjь'ра твоя`
сп~се' тя.

43. И= а='бiе прозрjь`, и= в\ъслjь'дъ <е>=гw` и=дя'ше,
сла'вя бг~а. И= вси` лю'дiе ви'дjьвше возда'ша хвалу`
бг~ови.

Глава` 19. Зача'ло 94.

И= вше'дъ прохожда'ше i=ерiхw'нъ.

2. И= се`, му'жъ нарица'емый закхе'й, и= се'й бjь`
ста'рjьй мытар<е>'мъ, и= то'й бjь` бога'тъ:

3. и= и=ска'ше ви'дjьти i=и~са, кто` <е>='сть, и= не
можа'ше w\т наро'да, jа='кw во'зрастомъ ма'лъ бjь`:

4. и= предите'къ, возлjь'зе на jа='годичину, да ви'дитъ,
jа='кw хотя'ше ми'мw <е>=я` проити`.

5. И= jа='кw прiи'де на мjь'сто, воззрjь'въ i=и~съ
ви'дjь <е>=го` и= рече` къ нему`: закхе'е, потща'вся
слjь'зи: дне'сь бо въ дому` твое'мъ подоба'етъ ми`
бы'ти.

6. И= потща'вся слjь'зе и= прiя'тъ <е>=го` ра'дуяся.

7. И= ви'дjьвше вси` ропта'ху, глаго'люще, jа='кw ко
грjь'шну му'жу вни'де вита'ти.

8. Ста'въ же закхе'й рече` ко гд\су: се`, по'лъ и=мjь'нiя
моегw`, гд\си, да'мъ ни'щымъ: и= а='ще кого` чи'мъ
w=би'дjьхъ, возвращу` четвери'цею.

9. Рече' же къ нему` i=и~съ, jа='кw дне'сь сп\снiе
до'му сему` бы'сть, зане` и= се'й сы'нъ а=враа'мль
<е>='сть:

10. прiи'де бо сн~ъ чл~вjь'чь взыска'ти и= сп\сти`
поги'бшаго.

11. Слы'шащымъ же и=`мъ сiя^, прило'жь рече` при'тчу,
зане` бли'з\ъ <е>=му` бы'ти i=ер\сли'ма, и= мня'ху,
jа='кw а='бiе цр\ство бж~iе хо'щетъ jа=ви'тися.

12. Рече` о<у>=`бо: (За\ч 95.) человjь'къ нjь'кiй добра`
ро'да и='де на страну` дале'че прiя'ти себjь` ца'рство
и= возврати'тися:

13. призва'въ же де'сять ра^бъ свои'хъ, даде` и=`мъ
де'сять мна^съ и= рече` къ ни^мъ: ку'плю дjь'йте, до'ндеже
прiиду`.

14. И= гра'ждане <е>=гw` ненави'дяху <е>=го` и= посла'ша
послы` в\ъслjь'дъ <е>=гw`, глаго'люще: не хо'щемъ сему`,
да ца'рствуетъ над\ъ на'ми.

15. И= бы'сть <е>=гда` возврати'ся прiи'мъ ца'рство,
рече` пригласи'ти рабы^ ты^я, и=`мже даде` сребро`,
да о<у>=вjь'сть, какову` ку'плю су'ть сотвори'ли.

16. Прiи'де же пе'рвый, глаго'ля: го'споди, мна'съ
твоя` придjь'ла де'сять мна^съ.

17. И= рече` <е>=му`: бла'гw, ра'бе до'брый: jа='кw
w= ма'лjь вjь'ренъ бы'лъ <е>=си`, бу'ди w='бласть и=мjь'я
над\ъ десятiю` градw'въ.

18. И= прiи'де вторы'й, глаго'ля: го'споди, мна'съ
твоя` сотвори` пя'ть мна^съ.

19. Рече' же и= тому`: и= ты` бу'ди над\ъ пятiю` градw'въ.

20. И= другi'й прiи'де, глаго'ля: го'споди, се`, мна'съ
твоя`, ю='же и=мjь'хъ положе'ну во о<у>=бру'сjь:

21. боя'хся бо теб<е>`, jа='кw человjь'къ jа='ръ <е>=си`,
взе'млеши, <е>=гw'же не положи'лъ <е>=си`, и= жне'ши,
<е>=гw'же не сjь'ялъ <е>=си`.

22. Глаго'ла же <е>=му`: w\т о<у>='стъ твои'хъ сужду'
ти, лука'вый ра'бе: вjь'дjьлъ <е>=си`, jа='кw а='зъ
человjь'къ jа='ръ <е>='смь, взе'млю, <е>=гw'же не положи'хъ,
и= жну`, <е>=гw'же не сjь'яхъ:

23. и= почто` не вда'лъ <е>=си` моегw` сребра` купц<е>'мъ,
и= а='зъ прише'дъ съ ли'хвою и=стяза'лъ бы'хъ <е>=`;

24. И= предстоя'щымъ рече`: возми'те w\т негw` мна'съ
и= дади'те и=му'щему де'сять мна^съ.

25. И= рjь'ша <е>=му`: го'споди, и='мать де'сять мна^съ.

26. Глаго'лю бо ва'мъ, jа='кw вся'кому и=му'щему да'стся:
а= w\т неиму'щагw, и= <е>='же и='мать, w\ти'мется w\т
негw`:

27. <о>=ба'че враги` моя^ w='ны, и=`же не восхотjь'ша
мене`, да ца'рь бы'хъ бы'лъ над\ъ ни'ми, приведи'те
сjь'мw и= и=зсjьцы'те предо мно'ю.

28. И= сiя^ ре'къ, и=дя'ше преди`, восходя` во i=ер\сли'мъ.

29. (За\ч 96.) И= бы'сть jа='кw прибли'жися въ виfсфагi'ю
и= виfа'нiю, къ горjь` нарица'емjьй <е>=леw'нъ, посла`
два` о<у>=чн~къ свои'хъ,

30. гл~я: и=ди'та въ пря'мную ве'сь: (и=) въ ню'же
входя^ща w=бря'щета жребя` привя'зано, на не'же никто'же
николи'же w\т человjь^къ всjь'де: w\трjь^шша <е>=`
приведи'та:

31. и= а='ще кто` вы` вопроша'етъ: почто` w\трjьша'ета;
си'це рцы'та <е>=му`, jа='кw гд\сь <е>=гw` тре'буетъ.

32. Ш<е>'дша же пw'сланная w=брjьто'ста, jа='коже рече`
и='ма.

33. W\трjьша'ющема же и='ма жребя`, реко'ша госпо'дiе
<е>=гw` къ ни'ма: что` w\трjьша'ета жребя`;

34. W='на же реко'ста, jа='кw гд\сь <е>=гw` тре'буетъ.

35. И= приведо'ста <е>=` ко i=и~сови: и= возве'ргше
ри^зы своя^ на жребя`, всади'ша i=и~са.

36. И=ду'щу же <е>=му`, постила'ху ри^зы своя^ по пути`.

37. (За\ч 97.) Приближа'ющужеся <е>=му` о<у>=же` (а='бiе)
къ низхожде'нiю горjь` <е>=леw'нстjьй, нача'ша все`
мно'жество о<у>=чн~къ ра'дующеся хвали'ти бг~а гла'сомъ
ве'лiимъ w= всjь'хъ си'лахъ, jа=`же ви'дjьша,

38. глаго'люще: блг\све'нъ гряды'й цр~ь во и='мя гд\сне:
ми'ръ на нб~си` и= сла'ва въ вы'шнихъ.

39. И= нjь'цыи фарiсе'<е> w\т наро'да рjь'ша къ нему`:
о<у>=чт~лю, запрети` о<у>=чн~кw'мъ твои^мъ.

40. И= w\твjьща'въ рече` и=`мъ: гл~ю ва'мъ, jа='кw,
а='ще сi'и о<у>=молча'тъ, ка'менiе возопiе'тъ.

41. И= jа='кw прибли'жися, ви'дjьвъ гра'дъ, пла'кася
w= не'мъ,

42. гл~я: jа='кw а='ще бы разумjь'лъ и= ты`, въ де'нь
се'й тво'й, <е>='же къ смире'нiю {къ ми'ру} твоему`:
нн~jь же скры'ся w\т <о>='чiю тво<е>'ю:

43. jа='кw прiи'дутъ днi'е на тя`, и= w=бложа'тъ врази`
твои` <о>=стро'гъ w= тебjь`, и= w=бы'дутъ тя`, и= w=б\ъи'мутъ
тя` w\твсю'ду,

44. и= разбiю'тъ тя` и= ча^да твоя^ въ тебjь`, и= не
w=ста'вятъ ка'мень на ка'мени въ тебjь`: поне'же не
разумjь'лъ <е>=си` вре'мене посjьще'нiя твоегw`.

45. (За\ч 98.) И= вше'дъ въ це'рковь, нача'тъ и=згони'ти
продаю'щыя въ не'й и= купу'ющыя,

46. гл~я и=`мъ: пи'сано <е>='сть: до'мъ мо'й до'мъ
моли'твы <е>='сть: вы' же сотвори'сте <е>=го` пеще'ру
разбо'йникwмъ.

47. И= бjь` о<у>=чя` по вся^ дни^ въ це'ркви. А=рхiере'<е>
же и= кни'жницы и=ска'ху <е>=го` погуби'ти, и= старjь^йшины
лю'демъ:

48. и= не w=брjьта'ху, что' бы сотвори'ли <е>=му`:
лю'дiе бо вси` держа'хуся <е>=гw`, послу'шающе <е>=го`.

Глава` 20. Зача'ло 99.

И= бы'сть во <е>=ди'нъ w\т днi'й <о>='нjьхъ, о<у>=ча'щу
<е>=му` лю'ди въ це'ркви и= бл~говjьству'ющу, прiидо'ша
свяще'нницы и= кни'жницы со ста^рцы

2. и= рjь'ша къ нему`, глаго'люще: рцы` на'мъ, ко'ею
w='бластiю сiя^ твори'ши, и=ли` кто` <е>='сть да'вый
тебjь` вла'сть сiю`;

3. W\твjьща'въ же рече` къ ни^мъ: вопрошу' вы и= а='зъ
<е>=ди'нагw словесе`, и= рцы'те ми`:

4. креще'нiе i=wа'нново съ нб~се' ли бjь`, и=ли` w\т
человjь^къ;

5. <О>=ни' же помышля'ху въ себjь`, глаго'люще, jа='кw
а='ще рече'мъ: съ нб~се`, рече'тъ: почто` о<у>=`бо
не вjь'ровасте <е>=му`;

6. а='ще ли же рече'мъ: w\т человjь^къ, вси` лю'дiе
ка'менiемъ побiю'тъ ны`: и=звjь'стно бо бjь` w= i=wа'ннjь,
jа='кw пр\оро'къ бjь`.

7. И= w\твjьща'ша: не вjь'мы w\тку'ду.

8. I=и~съ же рече` и=`мъ: ни а='зъ гл~ю ва'мъ, ко'ею
w='бластiю сiя^ творю`.

9. (За\ч 100.) Нача'тъ же къ лю'демъ гл~ати при'тчу
сiю`: человjь'къ нjь'кiй насади` вiногра'дъ, и= вдаде`
<е>=го` дjь'лател<е>мъ, и= w\ти'де на лjь^та мнw'га:

10. и= во вре'мя посла` къ дjь'лател<е>мъ раба`, да
w\т плода` вiногра'да даду'тъ <е>=му`: дjь'лат<е>ли
же би'вше <е>=го`, посла'ша тща`.

11. И= приложи` посла'ти друга'го раба`: <о>=ни' же
и= того` би'вше и= досади'вше (<е>=му`), посла'ша тща`.

12. И= приложи` посла'ти тре'тiяго: <о>=ни' же и= того`
о<у>=я'звльше и=згна'ша.

13. Рече' же господи'нъ вiногра'да: что` сотворю`;
послю` сы'на моего` возлю'бленнаго, <е>=да` ка'кw,
<е>=го` ви'дjьвше, о<у>=срамя'тся.

14. Ви'дjьвше же <е>=го` дjь'лател<е>, мы'шляху въ
себjь`, глаго'люще: се'й <е>='сть наслjь'дникъ: прiиди'те,
о<у>=бiе'мъ <е>=го`, да на'ше бу'детъ достоя'нiе.

15. И= и=зве'дше <е>=го` во'нъ и=з\ъ вiногра'да, о<у>=би'ша.
Что` о<у>=`бо сотвори'тъ и=`мъ господи'нъ вiногра'да;

16. Прiи'детъ и= погуби'тъ дjь'лат<е>ли сiя^ и= вда'стъ
вiногра'дъ и=нjь^мъ. Слы'шавше же реко'ша: да не бу'детъ.

17. <О>='нъ же воззрjь'въ на ни'хъ, рече`: что` о<у>=`бо
пи'саное сiе`: ка'мень, <е>=гw'же небрего'ша зи'ждущiи,
се'й бы'сть во главу` о<у>='гла;

18. вся'къ пады'й на ка'мени то'мъ, сокруши'тся: а=
на не'мже паде'тъ, стры'етъ <е>=го`.

19. (За\ч 101.) И= взыска'ша а=рхiере'<е> и= кни'жницы
возложи'ти на'нь ру'цjь въ то'й ча'съ и= о<у>=боя'шася
наро'да: разумjь'ша бо, jа='кw къ ни^мъ при'тчу сiю`
рече`.

20. И= наблю'дше посла'ша ла'ят<е>ли {навjь'тникwвъ},
притворя'ющихъ себе` пра'ведники бы'ти: да и='мутъ
<е>=го` въ словеси`, во <е>='же преда'ти <е>=го` нача'льству
и= w='бласти и=ге'мwновjь.

21. И= вопроси'ша <е>=го`, глаго'люще: о<у>=чт~лю,
вjь'мы, jа='кw пра'вw гл~еши и= о<у>=чи'ши, и= не на
лица^ зри'ши, но вои'стинну пути` бж~iю о<у>=чи'ши:

22. досто'итъ ли на'мъ ке'сареви да'нь дая'ти, и=ли`
ни`;

23. Разумjь'въ же и='хъ лука'вство, рече` къ ни^мъ:
что' мя и=скуша'ете;

24. покажи'те ми` ца'ту {дина'рiй}: чi'й и='мать w='бразъ
и= надписа'нiе; W\твjьща'вше же реко'ша: ке'саревъ.

25. <О>='нъ же рече` и=`мъ: воздади'те о<у>=`бо, jа=`же
ке'сар<е>ва, ке'сареви, и= jа=`же бж~iя, бг~ови.

26. И= не мого'ша зазрjь'ти гл~го'ла <е>=гw` пред\ъ
людьми`: и= диви'шася w= w\твjь'тjь <е>=гw` и= о<у>=молча'ша.

27. (За\ч 102.) Приступи'ша же нjь'цыи w\т саддук<е>'й,
глаго'лющiи воскр\снiю не бы'ти, вопроша'ху <е>=го`,

28. глаго'люще: о<у>=чт~лю, мwv"се'й написа` на'мъ:
а='ще кому` бра'тъ о<у>='мретъ и=мы'й жену`, и= то'й
безча'денъ о<у>='мретъ, да бра'тъ <е>=гw` по'йметъ
жену` и= возста'витъ сjь'мя бра'ту своему`:

29. се'дмь о<у>=`бо бра'тiй бjь`: и= пе'рвый поя'тъ
жену`, о<у>='мре безча'денъ:

30. и= поя'тъ вторы'й жену`, и= то'й о<у>='мре безча'денъ:

31. и= тре'тiй поя'тъ ю=`: та'кожде же и= вси` се'дмь:
и= не w=ста'виша ча^дъ и= о<у>=мро'ша:

32. по'слjьжде же всjь'хъ о<у>='мре и= жена`:

33. въ воскр\снiе о<у>=`бо, кото'рагw и='хъ бу'детъ
жена`; се'дмь бо и=мjь'ша ю=` жену`.

34. И= w\твjьща'въ рече` и=`мъ i=и~съ: сы'нове вjь'ка
сегw` же'нятся и= посяга'ютъ:

35. а= сподо'бльшiися вjь'къ w='нъ о<у>=лучи'ти и=
воскр\снiе, <е>='же w\т ме'ртвыхъ, ни же'нятся, ни
посяга'ютъ:

36. ни о<у>=мре'ти бо ктому` мо'гутъ: ра'вни бо су'ть
а='гг~лwмъ и= сн~ове су'ть бж~iи, воскр\снiя сн~ове
су'ще:

37. а= jа='кw востаю'тъ ме'ртвiи, и= мwv"се'й сказа`
при купинjь`, jа='коже глаго'летъ гд\са бг~а а=враа'мля
и= бг~а i=саа'кова и= бг~а i=а'кwвля:

38. бг~ъ же нjь'сть ме'ртвыхъ, но живы'хъ: вси' бо
тому` жи'ви су'ть.

39. W\твjьща'вше же нjь'цыи w\т кни^жникъ реко'ша:
о<у>=чт~лю, до'брjь ре'клъ <е>=си`.

40. Ктому' же не смjь'яху <е>=го` вопроси'ти ничесw'же.
Рече' же къ ни^мъ:

41. ка'кw глаго'лютъ хр\ста` сн~а дв~дова бы'ти;

42. Са'мъ бо дв~дъ глаго'летъ въ кни'зjь <пс>ало'мстjьй:
рече` гд\сь гд\севи моему`: сjьди` w=десну'ю мен<е>`,

43. до'ндеже положу` враги` твоя^ подно'жiе нога'ма
твои'ма.

44. Дв~дъ о<у>=`бо гд\са <е>=го` нарица'етъ, и= ка'кw
сн~ъ <е>=му` <е>='сть;

45. (За\ч 103.) Слы'шащымъ же всjь^мъ лю'демъ, рече`
о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ:

46. внемли'те себjь` w\т кни^жникъ хотя'щихъ ходи'ти
во <о>=де'ждахъ и= лю'бящихъ цjьлова^нiя на то'ржищихъ
и= предсjьда^нiя на со'нмищихъ и= преждевозлежа^нiя
на ве'черяхъ:

47. и=`же снjьда'ютъ до'мы вдови'цъ и= вино'ю дале'че
мо'лятся {и= лицемjь'рнw на до'лзjь мо'лятся}: сi'и
прiи'мутъ ли'шше w=сужде'нiе.

Глава` 21.

Воззрjь'въ же ви'дjь вмета'ющыя въ хра'мъ набдя'щiй
и=мjь^нiя {въ сокро'вищное храни'лище} да'ры своя^
бога^тыя:

2. ви'дjь же и= нjь'кую вдови'цу о<у>=бо'гу вмета'ющу
ту` двjь` л<е>'птjь,

3. и= рече`: вои'стинну гл~ю ва'мъ, jа='кw вдови'ца
сiя` о<у>=бо'гая мно'жае всjь'хъ вве'рже:

4. вси' бо сi'и w\т и=збы'тка своегw` вверго'ша въ
да'ры бг~ови: сiя' же w\т лише'нiя своегw` все` житiе`,
<е>='же и=мjь`, вве'рже.

5. (За\ч 104.) И= нjь^кимъ глаго'лющымъ w= це'ркви,
jа='кw ка'менiемъ до'брымъ и= сосу^ды о<у>=кра'шена,
рече`:

6. сiя^ jа=`же ви'дите, прiи'дутъ днi'е, въ ня'же не
w=ста'нетъ ка'мень на ка'мени, и='же не разори'тся.

7. Вопроси'ша же <е>=го`, глаго'люще: о<у>=чт~лю, когда`
о<у>=`бо сiя^ бу'дутъ; и= что` <е>='сть зна'менiе,
<е>=гда` хотя'тъ сiя^ бы'ти;

8. (За\ч 105.) <О>='нъ же рече`: блюди'те, да не прельще'ни
бу'дете: мно'зи бо прiи'дутъ во и='мя мое`, глаго'люще,
jа='кw а='зъ <е>='смь: и= вре'мя прибли'жися. Не и=зы'дите
о<у>=`бо в\ъслjь'дъ и='хъ.

9. <Е>=гда' же о<у>=слы'шите бра^ни и= нестро<е>'нiя,
не о<у>=бо'йтеся: подоба'етъ бо си^мъ бы'ти пре'жде:
но не о<у>=` а='бiе кончи'на.

10. Тогда` гл~аше и=`мъ: воста'нетъ (бо) jа=зы'къ на
jа=зы'къ, и= ца'рство на ца'рство:

11. тру'си же вели'цы по мjь'стwмъ и= гла'ди и= па^губы
бу'дутъ, страхова^нiя же и= зна'м<е>нiя в<е>'лiя съ
небесе` бу'дутъ.

12. (За\ч 106.) Пре'жде же си'хъ всjь'хъ возложа'тъ
на вы` ру'ки своя^ и= и=ждену'тъ, предаю'ще на сw'нмища
и= темни^цы, ведw'мы къ цар<е>'мъ и= влады'камъ, и='мене
моегw` ра'ди:

13. прилучи'тся же ва'мъ во свидjь'тельство.

14. Положи'те о<у>=`бо на сердца'хъ ва'шихъ, не пре'жде
поуча'тися w\твjьщава'ти:

15. а='зъ бо да'мъ ва'мъ о<у>=ста` и= прем\дрость,
<е>='йже не возмо'гутъ проти'витися и=ли` w\твjьща'ти
вси` противля'ющiися ва'мъ.

16. Пре'дани же бу'дете и= роди'т<е>ли и= бра'тiею
и= ро'домъ и= дру^ги, и= о<у>=мертвя'тъ w\т ва'съ:

17. и= бу'дете ненави'дими w\т всjь'хъ и='мене моегw`
ра'ди:

18. и= вла'съ главы` ва'шея не поги'бнетъ:

19. въ терпjь'нiи ва'шемъ стяжи'те ду'шы ва'шя.

20. <Е>=гда' же о<у>='зрите w=бстои'мь i=ер\сли'мъ вw'и,
тогда` разумjь'йте, jа='кw прибли'жися запустjь'нiе
<е>=му`:

21. тогда` су'щiи во i=уде'и да бjь'гаютъ въ го'ры:
и= и=`же посредjь` <е>=гw`, да и=схо'дятъ: и= и=`же
во страна'хъ, да не вхо'дятъ во'нь:

22. jа='кw днi'е w\тмще'нiю сi'и су'ть, jа='кw и=спо'лнитися
всему` пи'санному.

23. Го'ре же и=му'щымъ во о<у>=тро'бjь и= доя'щымъ
въ ты^я дни^: бу'детъ бо бjьда` ве'лiя на земли` и=
гнjь'въ на лю'дехъ си'хъ,

24. и= паду'тъ во <о>='стрiи меча`, и= плjьне'ни бу'дутъ
во вся^ jа=зы'ки: и= i=ер\сли'мъ бу'детъ попира'емь
jа=зы^ки, до'ндеже сконча'ются времена` jа=зы^къ.

25. И= бу'дутъ зна'м<е>нiя въ со'лнцjь и= лунjь` и=
sвjьзда'хъ: и= на земли` туга` jа=зы'кwмъ w\т неча'янiя
шу'ма морска'гw и= возмуще'нiя,

26. и=здыха'ющымъ человjь'кwмъ w\т стра'ха и= ча'янiя
гряду'щихъ на вселе'нную: си^лы бо неб<е>'сныя подви'гнутся,

27. и= тогда` о<у>='зрятъ сн~а чл~вjь'ческа гряду'ща
на w='блацjьхъ съ си'лою и= сла'вою мно'гою.

28. (За\ч 107.) Начина'ющымъ же си^мъ быва'ти, восклони'теся
и= воздви'гните главы^ ва'шя: зане` приближа'ется и=збавле'нiе
ва'ше.

29. И= рече` при'тчу и=`мъ: ви'дите смоко'вницу и=
вся^ древа`:

30. <е>=гда` прошиба'ются о<у>=же`, ви'дяще са'ми вjь'сте,
jа='кw бли'з\ъ жа'тва <е>='сть.

31. Та'кw и= вы`, <е>=гда` о<у>='зрите сiя^ быва^юща,
вjь'дите, jа='кw бли'з\ъ <е>='сть цр\ствiе бж~iе.

32. А=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw не и='мать прейти` ро'дъ
се'й, до'ндеже вся^ сiя^ бу'дутъ:

33. не'бо и= земля` мимои'детъ, а= словеса` моя^ не
и='мутъ прейти`.

34. Внемли'те же себjь`, да не когда` w=тягча'ютъ сердца`
ва^ша w=б\ъяде'нiемъ и= пiя'нствомъ и= печа'льми жите'йскими,
и= на'йдетъ на вы` внеза'пу де'нь то'й:

35. jа='кw сjь'ть бо прiи'детъ на вся^ живу'щыя на
лицы` всея` земли`:

36. бди'те о<у>=`бо на вся'ко вре'мя моля'щеся, да
сподо'битеся о<у>=бjьжа'ти всjь'хъ си'хъ хотя'щихъ
бы'ти, и= ста'ти пред\ъ сн~омъ чл~вjь'ческимъ.

37. (За\ч 108.) Бjь' же во дни^ во це'ркви о<у>=чя`:
но'щiю же и=сходя` водворя'шеся въ горjь` нарица'емjьй
<е>=леw'нъ.

38. И= вси` лю'дiе и=з\ъ о<у>='тра прихожда'ху къ нему`
во це'рковь послу'шати <е>=го`.

Глава` 22.

Приближа'шеся же пра'здникъ w=прjьснw'къ, глаго'лемый
па'сха:

2. и= и=ска'ху а=рхiере'<е> и= кни'жницы, ка'кw бы
о<у>=би'ли <е>=го`: боя'хуся бо людi'й.

3. Вни'де же сатана` во i=у'ду нарица'емаго i=скарiw'тъ,
су'ща w\т числа` <о>=боюна'десяте,

4. и= ше'дъ глаго'ла а=рхiере'wмъ и= воево'дамъ, ка'кw
<е>=го` преда'стъ и=`мъ.

5. И= возра'довашася и= совjьща'ша <е>=му` сре'бреники
да'ти:

6. и= и=сповjь'да {w=бjьща'ся} и= и=ска'ше о<у>=до'бна
вре'мене, да преда'стъ <е>=го` и=`мъ без\ъ наро'да.

7. Прiи'де же де'нь w=прjьсно'кwвъ, во'ньже подоба'ше
жре'ти па'сху:

8. и= посла` петра` и= i=wа'нна, ре'къ: ш<е>'дша о<у>=гото'вайта
на'мъ па'сху, да jа='мы.

9. W='на же реко'ста <е>=му`: гдjь` хо'щеши о<у>=гото'ваемъ;

10. <О>='нъ же рече` и='ма: се`, восходя'щема ва'ма
во гра'дъ, сря'щетъ вы` человjь'къ въ скуде'льницjь
во'ду нося`: по не'мъ и=дjь'та въ до'мъ, во'ньже вхо'дитъ,

11. и= рцjь'та до'му влады'цjь: гл~етъ тебjь` о<у>=чт~ль:
гдjь' <е>=сть w=би'тель, и=дjь'же па'сху со о<у>=чн~ки^
мои'ми снjь'мъ;

12. и= то'й ва'ма пока'жетъ го'рницу ве'лiю по'стлану:
ту` о<у>=гото'вайта.

13. Ш<е>'дша же w=брjьто'ста, jа='коже рече` и='ма:
и= о<у>=гото'васта па'сху.

14. И= <е>=гда` бы'сть ча'съ, возлеже`, и= <о>=бана'десяте
а=п\сла съ ни'мъ,

15. и= рече` къ ни^мъ: жела'нiемъ возжелjь'хъ сiю`
па'сху jа='сти съ ва'ми, пре'жде да'же не прiиму` му'къ:

16. гл~ю бо ва'мъ, jа='кw w\тсе'лjь не и='мамъ jа='сти
w\т нея`, до'ндеже сконча'ются во цр\ствiи бж~iи.

17. И= прiи'мъ ча'шу, хвалу` возда'въ, рече`: прiими'те
сiю`, и= раздjьли'те себjь`:

18. гл~ю бо ва'мъ, jа='кw не и='мамъ пи'ти w\т плода`
ло'знагw, до'ндеже цр\ствiе бж~iе прiи'детъ.

19. И= прiи'мъ хлjь'бъ, хвалу` возда'въ, преломи` и=
даде` и=`мъ, гл~я: сiе` <е>='сть тjь'ло мое`, <е>='же
за вы` дае'мо: сiе` твори'те въ мое` воспомина'нiе.

20. Та'кожде же и= ча'шу по ве'чери, гл~я: сiя` ча'ша
но'вый завjь'тъ мое'ю кро'вiю, jа='же за вы` пролива'ется:

21. <о>=ба'че се`, рука` предаю'щагw мя` со мно'ю (<е>='сть)
на трапе'зjь,

22. и= сн~ъ о<у>='бw чл~вjь'ческiй и='детъ по рече'нному
{по пред\ъуста'вленному совjь'ту}: <о>=ба'че го'ре
человjь'ку тому`, и='мже предае'тся.

23. И= тi'и нача'ша и=ска'ти въ себjь`, кото'рый о<у>='бw
w\т ни'хъ хо'щетъ сiе` сотвори'ти.

24. Бы'сть же и= пря` въ ни'хъ, кi'й мни'тся и='хъ
бы'ти бо'лiй.

25. <О>='нъ же рече` и=`мъ: ца'рiе jа=зы^къ госпо'дствуютъ
и='ми, и= w=блада'ющiи и='ми благода'тел<е> нарица'ются:

26. вы' же не та'кw: но бо'лiй въ ва'съ, да бу'детъ
jа='кw мнi'й: и= ста'рjьй, jа='кw служа'й.

27. Кто' бо бо'лiй, возлежа'й ли, и=ли` служа'й; не
возлежа'й ли; А='зъ же посредjь` ва'съ <е>='смь jа='кw
служа'й.

28. Вы' же <е>=сте` пребы'вше со мно'ю въ напа'стехъ
мои'хъ,

29. и= а='зъ завjьщава'ю ва'мъ, jа='коже завjьща` мнjь`
<о>=ц~ъ мо'й, цр\ство,

30. да jа='сте и= пiе'те на трапе'зjь мое'й во цр\ствiи
мое'мъ: и= ся'дете на пр\сто'лjьхъ, судя'ще <о>=бjьмана'десяте
колjь'нома i=и~левома.

31. Рече' же гд\сь: сi'мwне, сi'мwне, се`, сатана`
про'ситъ ва'съ, дабы` сjь'ялъ, jа='кw пшени'цу:

32. а='зъ же моли'хся w= тебjь`, да не w=скудjь'етъ
вjь'ра твоя`: и= ты` нjь'когда w=бра'щься о<у>=тверди`
бра'тiю твою`.

33. <О>='нъ же рече` <е>=му`: гд\си, съ тобо'ю гото'въ
<е>='смь и= въ темни'цу и= на сме'рть и=ти`.

34. <О>='нъ же рече`: гл~ю ти`, пе'тре, не возгласи'тъ
пjь'тель дне'сь, до'ндеже трикра'ты w\тве'ржешися мен<е>`
не вjь'дjьти.

35. И= рече` и=`мъ: <е>=гда` посла'хъ вы` без\ъ влага'лища
и= без\ъ мjь'ха и= без\ъ сапw'гъ, <е>=да` чесогw` лише'ни
бы'сте; <О>=ни' же рjь'ша: ничесw'же.

36. Рече' же и=`мъ: но нн~jь и='же и='мать влага'лище,
да во'зметъ, та'кожде и= мjь'хъ: а= и='же не и='мать,
да прода'стъ ри'зу свою`, и= ку'питъ но'жъ:

37. гл~ю бо ва'мъ, jа='кw <е>=ще` пи'саное се`, подоба'етъ,
да сконча'ется w= мнjь`, <е>='же: и= со беззако'нными
вмjьни'ся. И='бо <е>='же w= мнjь`, кончи'ну и='мать.

38. <О>=ни' же рjь'ша: гд\си, се`, ножа^ здjь` два`.
<О>='нъ же рече` и=`мъ: дово'льно <е>='сть.

39. (За\ч 109.) И= и=зше'дъ и='де по w=бы'чаю въ го'ру
<е>=леw'нскую: по не'мъ же и=до'ша о<у>=чн~цы` <е>=гw`.

40. Бы'въ же на мjь'стjь, рече` и=`мъ: моли'теся, да
не вни'дете въ напа'сть.

41. И= са'мъ w\тступи` w\т ни'хъ jа='кw верже'нiемъ
ка'мене, и= покло'нь колjь^на моля'шеся,

42. гл~я: <о>='ч~е, а='ще во'лиши мимонести` ча'шу
сiю` w\т мен<е>`: <о>=ба'че не моя` во'ля, но твоя`
да бу'детъ.

43. Jа=ви'ся же <е>=му` а='гг~лъ съ нб~се`, о<у>=крjьпля'я
<е>=го`.

44. И= бы'въ въ по'двизjь, прилjь'жнjье моля'шеся:
бы'сть же по'тъ <е>=гw` jа='кw ка^пли кро'ве ка'плющыя
на зе'млю.

45. И= воста'въ w\т моли'твы (и=) прише'дъ ко о<у>=чн~кw'мъ,
w=брjь'те и=`хъ спя'щихъ w\т печа'ли

46. и= рече` и=`мъ: что` спите`; воста'вше моли'теся,
да не вни'дете въ напа'сть.

47. <Е>=ще' же <е>=му` гл~ющу, се`, наро'дъ, и= нарица'емый
i=у'да, <е>=ди'нъ w\т <о>=боюна'десяте, и=дя'ше пред\ъ
ни'ми, и= приступи` ко i=и~сови цjьлова'ти <е>=го`.
Сiе' бо бjь` зна'менiе да'лъ и=`мъ: <е>=го'же а='ще
лобжу`, то'й <е>='сть.

48. I=и~съ же рече` <е>=му`: i=у'до, лобза'нiемъ ли
сн~а чл~вjь'ческаго предае'ши;

49. Ви'дjьвше же, и=`же бjь'ху съ ни'мъ, быва'емое,
рjь'ша <е>=му`: гд\си, а='ще о<у>=да'римъ ноже'мъ;

50. И= о<у>=да'ри <е>=ди'нъ нjь'кiй w\т ни'хъ а=рхiере'ова
раба` и= о<у>=рjь'за <е>=му` о<у>='хо десно'е.

51. W\твjьща'въ же i=и~съ рече`: w=ста'вите до сегw`.
И= косну'вся о<у>='ха <е>=гw`, и=сцjьли` <е>=го`.

52. Рече' же i=и~съ ко прише'дшымъ на'нь а=рхiере'wмъ
и= воево'дамъ церкw'внымъ и= ста'рц<е>мъ: jа='кw на
разбо'йника ли и=зыдо'сте со <о>=ру'жiемъ и= дреко'льми
jа='ти мя`;

53. по вся^ дни^ су'щу ми` съ ва'ми въ це'ркви, не
простро'сте руки` на мя`: но се` <е>='сть ва'ша годи'на
и= w='бласть те'мная.

54. <Е>='мше же <е>=го` ведо'ша и= введо'ша <е>=го`
во дво'ръ а=рхiере'овъ. Пе'тръ же в\ъслjь'дъ и=дя'ше
и=здале'ча.

55. Возгнjь'щшымъ же <о>='гнь посредjь` двора` и= вку'пjь
сjьдя'щымъ и=`мъ, сjьдя'ше пе'тръ посредjь` и='хъ.

56. О<у>=зрjь'вши же <е>=го` рабы'ня нjь'кая сjьдя'ща
при свjь'тjь {<о>=гни`} и= воззрjь'вши на'нь, рече`:
и= се'й съ ни'мъ бjь`.

57. <О>='нъ же w\тве'ржеся <е>=гw`, глаго'ля: же'но,
не зна'ю <е>=гw`.

58. И= пома'лjь другi'й ви'дjьвъ <е>=го`, рече`: и=
ты` w\т ни'хъ <е>=си`. Пе'тръ же рече`: человjь'че,
нjь'смь.

59. И= мимоше'дшу jа='кw часу` <е>=ди'ному, и='нъ нjь'кiй
крjьпля'шеся глаго'ля: вои'стинну и= се'й съ ни'мъ
бjь`: и='бо галiле'анинъ <е>='сть.

60. Рече' же пе'тръ: человjь'че, не вjь'мъ, <е>='же
глаго'леши. И= а='бiе, <е>=ще` глаго'лющу <е>=му`,
возгласи` пjь'тель.

61. И= w=бра'щься гд\сь воззрjь` на петра`: и= помяну`
пе'тръ сло'во гд\сне, jа='коже рече` <е>=му`, jа='кw
пре'жде да'же пjь'тель не возгласи'тъ, w\тве'ржешися
мен<е>` трикра'ты.

62. И= и=зше'дъ во'нъ пла'кася го'рькw.

63. И= му'жiе держа'щiи i=и~са руга'хуся <е>=му`, бiю'ще:

64. и= закры'вше <е>=го`, бiя'ху <е>=го` по лицу` и=
вопроша'ху <е>=го`, глаго'люще: прорцы`, кто` <е>='сть
о<у>=даре'й тя`;

65. И= и='на мнw'га ху'ляще глаго'лаху на'нь.

66. И= jа='кw бы'сть де'нь, собра'шася ста'рцы людстi'и
и= а=рхiере'<е> и= кни'жницы, и= ведо'ша <е>=го` на
со'нмъ сво'й,

67. глаго'люще: а='ще ты` <е>=си` хр\сто'съ; рцы` на'мъ.
Рече' же и=`мъ: а='ще ва'мъ реку`, не и='мете вjь'ры:

68. а='ще же и= вопрошу` (вы`), не w\твjьща'ете ми`,
ни w\тпустите`:

69. w\тсе'лjь бу'детъ сн~ъ чл~вjь'ческiй сjьдя'й w=десну'ю
си'лы бж~iя.

70. Рjь'ша же вси`: ты' ли о<у>=`бо <е>=си` сн~ъ бж~iй;
<О>='нъ же къ ни^мъ рече`: вы` глаго'лете, jа='кw а='зъ
<е>='смь.

71. <О>=ни' же рjь'ша: что` <е>=ще` тре'буемъ свидjь'тельства;
са'ми бо слы'шахомъ w\т о<у>='стъ <е>=гw`.

Глава` 23. Зача'ло 110.

И= воста'вше все` мно'жество и='хъ, ведо'ша <е>=го`
къ пiла'ту,

2. нача'ша же на'нь ва'дити, глаго'люще: сего` w=брjьто'хомъ
развраща'юща jа=зы'къ на'шъ и= возбраня'юща ке'сареви
да'нь дая'ти, гл~юща себе` хр\ста` цр~я` бы'ти.

3. Пiла'тъ же вопроси` <е>=го`, глаго'ля: ты' ли <е>=си`
цр~ь i=уде'wмъ; <О>='нъ же w\твjьща'въ рече` <е>=му`:
ты` глаго'леши.

4. Пiла'тъ же рече` ко а=рхiере'wмъ и= наро'ду: нико'еяже
w=брjьта'ю вины` въ чл~вjь'цjь се'мъ.

5. <О>=ни' же крjьпля'хуся глаго'люще, jа='кw развраща'етъ
лю'ди, о<у>=чя` по все'й i=уде'и, наче'нъ w\т галiле'и
до здjь`.

6. Пiла'тъ же слы'шавъ галiле'ю, вопроси`, а='ще чл~вjь'къ
галiле'анинъ <е>='сть;

7. И= разумjь'въ, jа='кw w\т w='бласти и='рwдовы <е>='сть,
посла` <е>=го` ко и='рwду, су'щу и= тому` во i=ер\сли'мjь
въ ты^я дни^.

8. И='рwдъ же ви'дjьвъ i=и~са ра'дъ бы'сть sjьлw`:
бjь' бо жела'я w\т мно'га вре'мене ви'дjьти <е>=го`,
зане` слы'шаше мнw'га w= не'мъ: и= надjь'яшеся зна'менiе
нjь'кое ви'дjьти w\т негw` быва'емо:

9. вопроша'ше же <е>=го` словесы` мно'гими: <о>='нъ
же ничесw'же w\твjьщава'ше <е>=му`.

10. Стоя'ху же а=рхiере'<е> и= кни'жницы, прилjь'жнw
ва'дяще на'нь.

11. О<у>=кори'въ же <е>=го` и='рwдъ съ вw'и свои'ми
и= поруга'вся, w=бо'лкъ <е>=го` въ ри'зу свjь'тлу,
возврати` <е>=го` къ пiла'ту.

12. Бы'ста же дру^га и='рwдъ же и= пiла'тъ въ то'й
де'нь съ собо'ю: пре'жде бо бjь'ста вражду` и=му^ща
между` собо'ю.

13. Пiла'тъ же созва'въ а=рхiер<е>'и и= кня^зи и= лю'ди,

14. рече` къ ни^мъ: приведо'сте ми` чл~вjь'ка сего`,
jа='кw развраща'юща лю'ди: и= се`, а='зъ пред\ъ ва'ми
и=стяза'въ, ни <е>=ди'ныя же w=брjьта'ю въ чл~вjь'цjь
се'мъ вины`, jа=`же на'нь ва'дите:

15. но ни и='рwдъ: посла'хъ бо <е>=го` къ нему`, и=
се`, ничто'же досто'йно сме'рти сотворе'но <е>='сть
w= не'мъ:

16. наказа'въ о<у>=`бо <е>=го` w\тпущу`.

17. Ну'жду же и=мя'ше на вся^ пра'здники w\тпуща'ти
и=`мъ <е>=ди'наго.

18. Возопи'ша же вси` наро'ди, глаго'люще: возми` сего`,
w\тпусти' же на'мъ вара'вву.

19. И='же бjь` за нjь'кую крамолу` бы'вшую во гра'дjь
и= о<у>=бi'йство вве'рженъ въ темни'цу.

20. Па'ки же пiла'тъ возгласи`, хотя` w\тпусти'ти i=и~са.

21. <О>=ни' же возглаша'ху, глаго'люще: распни`, распни`
<е>=го`.

22. <О>='нъ же трети'цею рече` къ ни^мъ: что' бо sло`
сотвори` се'й; ничесw'же досто'йна сме'рти w=брjьто'хъ
въ не'мъ: наказа'въ о<у>=`бо <е>=го` w\тпущу`.

23. <О>=ни' же прилjьжа'ху гла^сы вели'кими, прося'ще
<е>=го` на распя'тiе: и= о<у>=стоя'ху {превозмога'ху}
гла'си и='хъ и= а=рхiере'йстiи.

24. Пiла'тъ же посуди` бы'ти проше'нiю и='хъ:

25. w\тпусти' же бы'вшаго за крамолу` и= о<у>=бi'йство
всажде'на въ темни'цу, <е>=го'же проша'ху: i=и~са же
предаде` во'ли и='хъ.

26. И= jа='кw поведо'ша <е>=го`, <е>='мше сi'мwна нjь'коего
кv"рине'а, гряду'ща съ села`, возложи'ша на'нь кр\стъ
нести` по i=и~сjь.

27. И=дя'ше же в\ъслjь'дъ <е>=гw` наро'дъ мно'гъ людi'й,
и= ж<е>ны`, jа=`же и= пла'кахуся и= рыда'ху <е>=гw`.

28. W=бра'щься же къ ни^мъ i=и~съ рече`: дщ<е>'ри i=ер\сли^мски,
не пла'читеся w= мнjь`, <о>=ба'че себе` пла'чите и=
ча^дъ ва'шихъ:

29. jа='кw се`, днi'е гряду'тъ, въ ня'же реку'тъ: бл~ж<е>'ны
неплw'ды, и= о<у>=трw'бы, jа=`же не роди'ша, и= сосцы`,
и=`же не дои'ша:

30. тогда` начну'тъ глаго'лати гора'мъ: пади'те на
ны`: и= холмw'мъ: покры'йте ны`:

31. зане`, а='ще въ су'ровjь дре'вjь сiя^ творя'тъ,
въ су'сjь что` бу'детъ;

32. (За\ч 111.) Ведя'ху же и= и='на два` sлодjь^я съ
ни'мъ о<у>=би'ти.

33. И= <е>=гда` прiидо'ша на мjь'сто, нарица'емое ло'бное,
ту` распя'ша <е>=го` и= sлодjь^я, <о>='ваго о<у>='бw
w=десну'ю, а= друга'го w=шу'юю.

34. I=и~съ же гл~аше: <о>='ч~е, w\тпусти` и=`мъ: не
вjь'дятъ бо что` творя'тъ. Раздjьля'юще же ри^зы <е>=гw`,
мета'ху жр<е>'бiя.

35. И= стоя'ху лю'дiе зря'ще. Руга'хуся же и= кня^зи
съ ни'ми, глаго'люще: и=ны^я сп~се`, да сп~се'тъ и=
себе`, а='ще то'й <е>='сть хр\сто'съ бж~iй и=збра'нный.

36. Руга'хуся же <е>=му` и= во'ини, приступа'юще и=
<о>='цетъ придjь'юще <е>=му`,

37. и= глаго'лаху: а='ще ты` <е>=си` цр~ь i=уде'йскъ,
сп~си'ся са'мъ.

38. Бjь' же и= написа'нiе напи'сано над\ъ ни'мъ писмены`
<е>='ллинскими и= ри'мскими и= <е>=вре'йскими: се'й
<е>='сть цр~ь i=уде'йскъ.

39. <Е>=ди'нъ же w\т w=бjь^шеною sлодjь^ю ху'ляше <е>=го`,
глаго'ля: а='ще ты` <е>=си` хр\сто'съ, сп~си` себе`
и= на'ю.

40. W\твjьща'въ же другi'й преща'ше <е>=му`, глаго'ля:
ни ли` ты` бои'шися бг~а, jа='кw въ то'мже w=сужде'нъ
<е>=си`;

41. и= мы` о<у>='бw въ пра'вду: достw'йная бо по дjьлw'мъ
на'ю воспрiе'млева: се'й же ни <е>=ди'нагw sла` сотвори`.

42. И= глаго'лаше i=и~сови: помяни' мя, гд\си, <е>=гда`
прiи'деши во цр\ствiи си`.

43. И= рече` <е>=му` i=и~съ: а=ми'нь гл~ю тебjь`, дне'сь
со мно'ю бу'деши въ раи`.

44. Бjь' же ча'съ jа='кw шесты'й, и= тьма` бы'сть по
все'й земли` до часа` девя'тагw:

45. и= поме'рче со'лнце, и= завjь'са церко'вная раздра'ся
посредjь`.

46. И= возгла'шь гла'сомъ ве'лiимъ i=и~съ, рече`: <о>='ч~е,
въ ру'цjь твои` предаю` дх~ъ мо'й. И= сiя^ ре'къ и='здше.

47. Ви'дjьвъ же со'тникъ бы'вшее, просла'ви бг~а, глаго'ля:
вои'стинну чл~вjь'къ се'й прв\днъ бjь`.

48. И= вси` прише'дшiи наро'ди на позо'ръ се'й, ви'дяще
быва^ющая, бiю'ще п<е>'рси своя^ возвраща'хуся.

49. Стоя'ху же вси` зна'емiи <е>=гw` и=здале'ча, и=
ж<е>ны` спослjь'дствовавшыя <е>=му` w\т галiле'и, зря'щя
сiя^.

50. И= се`, му'жъ и='менемъ i=w'сифъ, совjь'тникъ сы'й,
му'жъ бл~гъ и= прв\днъ,

51. се'й не бjь` приста'лъ совjь'ту и= дjь'лу и='хъ,
w\т а=рiмаfе'а гра'да i=уде'йска, и='же ча'яше и= са'мъ
цр\ствiя бж~iя:

52. се'й присту'пль къ пiла'ту, проси` тjьлесе` i=и~сова:

53. и= сне'мъ <е>=` w=бви'тъ плащани'цею, и= положи`
<е>=` во гро'бjь и=зсjь'ченjь, въ не'мже не бjь` никто'же
никогда'же положе'нъ.

54. И= де'нь бjь` пято'къ, и= суббw'та свjьта'ше.

55. В\ъслjь'дъ же ше'дшыя ж<е>ны`, jа=`же бя'ху пришли`
съ ни'мъ w\т галiле'и, ви'дjьша гро'бъ, и= jа='кw положе'но
бы'сть тjь'ло <е>=гw`:

56. возвра'щшяся же о<у>=гото'ваша а=рwма'ты и= мv'ро:
и= въ суббw'ту о<у>='бw о<у>=молча'ша по за'повjьди.

Глава` 24. Зача'ло 112.

Во <е>=ди'ну же w\т суббw'тъ sjьлw` ра'нw прiидо'ша
на гро'бъ, нося'щя jа=`же о<у>=гото'ваша а=рwма'ты:
и= другi^я съ ни'ми:

2. w=брjьто'ша же ка'мень w\твале'нъ w\т гро'ба,

3. и= вше'дшя не w=брjьто'ша тjьлесе` гд\са i=и~са.

4. И= бы'сть не домышля'ющымся и=`мъ w= се'мъ, и= се`,
му^жа два` ста'ста пред\ъ ни'ми въ ри'захъ блеща'щихся.

5. Пристра^шнымъ же бы'вшымъ и=`мъ и= покло'ньшымъ
ли'ца на зе'млю, реко'ста къ ни^мъ: что` и='щете жива'го
съ ме'ртвыми;

6. нjь'сть здjь`, но воста`: помяни'те, jа='коже гл~а
ва'мъ, <е>=ще` сы'й въ галiле'и,

7. гл~я, jа='кw подоба'етъ сн~у чл~вjь'ческому пре'дану
бы'ти въ ру'цjь человjь^къ грjь^шникъ, и= пропя'ту
бы'ти, и= въ тре'тiй де'нь воскр\снути.

8. И= помяну'ша гл~го'лы <е>=гw`,

9. и= возвра'щшяся w\т гро'ба, возвjьсти'ша вся^ сiя^
<е>=диномуна'десяте и= всjь^мъ про'чымъ.

10. Бя'ше же магдали'на марi'а и= i=wа'нна и= марi'а
i=а'кwвля, и= про'чыя съ ни'ми, jа=`же глаго'лаху ко
а=п\слwмъ сiя^.

11. И= jа=ви'шася пред\ъ ни'ми jа='кw лжа` глаго'лы
и='хъ, и= не вjь'роваху и=`мъ.

12. (За\ч 113.) Пе'тръ же воста'въ тече` ко гро'бу
и= прини'къ ви'дjь ри^зы <е>=ди^ны лежа'щя: и= w\ти'де,
въ себjь` дивя'ся бы'вшему.

13. И= се`, два` w\т ни'хъ бjь'ста и=ду^ща въ то'йже
де'нь въ ве'сь w\тстоя'щу ста'дiй шестьдеся'тъ w\т
i=ер\сли'ма, <е>='йже и='мя <е>=ммау'съ:

14. и= та^ бесjь'доваста къ себjь` w= всjь'хъ си'хъ
приклю'чшихся.

15. И= бы'сть бесjь'дующема и='ма и= совопроша'ющемася,
и= са'мъ i=и~съ прибли'жився и=дя'ше съ ни'ма:

16. <о>='чи же <е>=ю` держа'стjься, да <е>=гw` не позна'ета.

17. Рече' же къ ни'ма: что` су'ть словеса` сiя^, w=
ни'хже стяза'етася къ себjь` и=ду^ща, и= <е>=ста` дря^хла;

18. W\твjьща'въ же <е>=ди'нъ, <е>=му'же и='мя клео'па,
рече` къ нему`: ты' ли <е>=ди'нъ пришле'цъ <е>=си`
во i=ер\сли'мъ, и= не о<у>=вjь'дjьлъ <е>=си` бы'вшихъ
въ не'мъ во дни^ сiя^;

19. И= рече` и='ма: кi'ихъ; W='на же рjь'ста <е>=му`:
jа=`же w= i=и~сjь назаряни'нjь, и='же бы'сть му'жъ
пр\оро'къ, си'ленъ дjь'ломъ и= сло'вомъ пред\ъ бг~омъ
и= всjь'ми людьми`:

20. ка'кw преда'ша <е>=го` а=рхiере'<е> и= кня^зи на'ши
на w=сужде'нiе сме'рти и= распя'ша <е>=го`:

21. мы' же надjь'яхомся, jа='кw се'й <е>='сть хотя`
и=зба'вити i=и~ля: но и= над\ъ всjь'ми си'ми, тре'тiй
се'й де'нь <е>='сть дне'сь, w\тне'лиже сiя^ бы'ша:

22. но и= ж<е>ны` нjь^кiя w\т на'съ о<у>=жаси'ша ны`,
бы'вшыя ра'нw о<у>= гро'ба:

23. и= не w=брjь'тшя тjьлесе` <е>=гw`, прiидо'ша, глаго'лющя,
jа='кw и= jа=вле'нiе а='гг~лъ ви'дjьша, и=`же глаго'лютъ
<е>=го` жи'ва:

24. и= и=до'ша нjь'цыи w\т на'съ ко гро'бу и= w=брjьто'ша
та'кw, jа='коже и= ж<е>ны` рjь'ша: самагw' же не ви'дjьша.

25. И= то'й рече` къ ни'ма: <w>, несмы'сл<е>нная и=
кw'сная се'рдцемъ, <е>='же вjь'ровати w= всjь'хъ, jа=`же
глаго'лаша пр\оро'цы:

26. не сiя^ ли подоба'ше пострада'ти хр\сту` и= вни'ти
въ сла'ву свою`;

27. И= наче'нъ w\т мwv"се'а и= w\т всjь'хъ пр\орw'къ,
сказа'ше и='ма w\т всjь'хъ писа'нiй jа=`же w= не'мъ.

28. И= прибли'жишася въ ве'сь, въ ню'же и=дя'ста: и=
то'й творя'шеся далеча'йше и=ти`:

29. и= ну'ждаста <е>=го`, глагw'люща: w=бля'зи съ на'ма,
jа='кw къ ве'черу <е>='сть, и= приклони'лся <е>='сть
де'нь. И= вни'де съ ни'ма w=блещи`.

30. И= бы'сть jа='кw возлеже` съ ни'ма, (и=) прiи'мъ
хлjь'бъ блг\сви`, и= преломи'въ дая'ше и='ма:

31. <о>='нjьма же w\тверзо'стjься <о>='чи, и= позна'ста
<е>=го`: и= то'й неви'димь бы'сть и='ма.

32. И= реко'ста къ себjь`: не се'рдце ли на'ю горя`
бjь` въ на'ю, <е>=гда` гл~аше на'ма на пути` и= <е>=гда`
ска'зоваше на'ма писа^нiя;

33. И= воста^вша въ то'й ча'съ, возврати'стася во i=ер\сли'мъ
и= w=брjьто'ста совоку'пленыхъ <е>=динона'десяте и=
и=`же бя'ху съ ни'ми,

34. глаго'лющихъ, jа='кw вои'стинну воста` гд\сь и=
jа=ви'ся сi'мwну.

35. И= та^ повjь'даста, jа=`же бы'ша на пути`, и= jа='кw
позна'ся и='ма въ преломле'нiи хлjь'ба.

36. (За\ч 114.) Сiя^ же и=`мъ глаго'лющымъ, (и=) са'мъ
i=и~съ ста` посредjь` и='хъ и= гл~а и=`мъ: ми'ръ ва'мъ.

37. О<у>=боя'вшеся же и= пристра'шни бы'вше, мня'ху
ду'хъ ви'дjьти:

38. и= рече` и=`мъ: что` смуще'ни <е>=сте`; и= почто`
помышл<е>'нiя вхо'дятъ въ сердца` ва^ша;

39. ви'дите ру'цjь мои` и= но'зjь мои`, jа='кw са'мъ
а='зъ <е>='смь: w=сяжи'те мя` и= ви'дите: jа='кw ду'хъ
пло'ти и= ко'сти не и='мать, jа='коже мене` ви'дите
и=му'ща.

40. И= сiе` ре'къ, показа` и=`мъ ру'цjь и= но'зjь.

41. <Е>=ще' же невjь'рующымъ и=`мъ w\т ра'дости и= чудя'щымся,
рече` и=`мъ: и='мате ли что` снjь'дно здjь`;

42. <О>=ни' же да'ша <е>=му` ры'бы пече'ны ча'сть и=
w\т пче'лъ со'тъ.

43. И= взе'мъ пред\ъ ни'ми jа=де`,

44. рече' же и=`мъ: сiя^ су'ть словеса`, jа=`же гл~ахъ
къ ва'мъ <е>=ще` сы'й съ ва'ми, jа='кw подоба'етъ сконча'тися
всjь^мъ напи^саннымъ въ зако'нjь мwv"се'овjь и= пр\оро'цjьхъ
и= <пс>алмjь'хъ w= мнjь`.

45. Тогда` w\тве'рзе и=`мъ о<у>='мъ разумjь'ти писа^нiя

46. и= рече` и=`мъ, jа='кw та'кw пи'сано <е>='сть,
и= та'кw подоба'ше пострада'ти хр\сту` и= воскр\снути
w\т ме'ртвыхъ въ тре'тiй де'нь,

47. и= проповjь'датися во и='мя <е>=гw` покая'нiю и=
w\тпуще'нiю грjьхw'въ во всjь'хъ jа=зы'цjьхъ, наче'нше
w\т i=ер\сли'ма:

48. вы' же <е>=сте` свидjь'телiе си^мъ:

49. и= се`, а='зъ послю` w=бjьтова'нiе <о>=ц~а` моегw`
на вы`: вы' же сjьди'те во гра'дjь i=ер\сли'мстjь,
до'ндеже w=блече'теся си'лою свы'ше.

50. И=зве'дъ же и=`хъ во'нъ до виfа'нiи и= воздви'гъ
ру'цjь свои`, (и=) блг\сви` и=`хъ.

51. И= бы'сть <е>=гда` блг\свля'ше и=`хъ, w\тступи`
w\т ни'хъ и= возноша'шеся на не'бо.

52. И= тi'и поклони'шася <е>=му` и= возврати'шася во
i=ер\сли'мъ съ ра'достiю вели'кою:

53. и= бя'ху вы'ну въ це'ркви, хва'ляще и= благословя'ще
бг~а. А=ми'нь.

Коне'цъ <е>='же w\т луки` ст~а'гw <е>=v\глiа: и='мать
въ себjь` главы^ 24, зача^лъ же церко'вныхъ 114.

</hip>
Hosted by uCoz