<hip>
%{!версия=9} W\т i=wа'нна

Ст~о'е бл~говjьствова'нiе.

Глава` 1. Зача'ло 1.

Въ нача'лjь бjь` сло'во, и= сло'во бjь` къ бг~у {о<у>=
бг~а}, и= бг~ъ бjь` сло'во.

2. Се'й бjь` и=скони` къ бг~у {о<у>= бг~а}:

3. вся^ тjь'мъ бы'ша, и= без\ъ негw` ничто'же бы'сть,
<е>='же бы'сть.

4. Въ то'мъ живо'тъ бjь`, и= живо'тъ бjь` свjь'тъ человjь'кwмъ:

5. и= свjь'тъ во тьмjь` свjь'тится, и= тьма` <е>=гw`
не w=б\ъя'тъ.

6. Бы'сть человjь'къ по'сланъ w\т бг~а, и='мя <е>=му`
i=wа'ннъ:

7. се'й прiи'де во свидjь'тельство, да свидjь'тельствуетъ
w= свjь'тjь, да вси` вjь'ру и='мутъ <е>=му` {да вси`
о<у>=вjь'руютъ чрез\ъ него`}.

8. Не бjь` то'й свjь'тъ, но да свидjь'тельствуетъ w=
свjь'тjь:

9. бjь` свjь'тъ и='стинный, и='же просвjьща'етъ вся'каго
человjь'ка гряду'щаго въ мi'ръ:

10. въ мi'рjь бjь`, и= мi'ръ тjь'мъ бы'сть, и= мi'ръ
<е>=го` не позна`:

11. во своя^ прiи'де, и= свои` <е>=гw` не прiя'ша.

12. <Е>=ли'цы же прiя'ша <е>=го`, даде` и=`мъ w='бласть
ча'дwмъ бж~iимъ бы'ти, вjь'рующымъ во и='мя <е>=гw`,

13. и=`же не w\т кро'вjь, ни w\т по'хоти плотскi'я,
ни w\т по'хоти му'жескiя, но w\т бг~а роди'шася.

14. И= сло'во пл~ть бы'сть и= всели'ся въ ны`, и= ви'дjьхомъ
сла'ву <е>=гw`, сла'ву jа='кw <е>=диноро'днагw w\т
<о>=ц~а`, и=спо'лнь блг\дти и= и='стины.

15. I=wа'ннъ свидjь'тельствуетъ w= не'мъ и= воззва`
глаго'ля: се'й бjь`, <е>=го'же рjь'хъ, и='же по мнjь`
гряды'й, предо мно'ю бы'сть, jа='кw пе'рвjье мен<е>`
бjь`.

16. И= w\т и=сполне'нiя <е>=гw` мы` вси` прiя'хомъ
и= блг\дть воз\ъ блг\дть:

17. jа='кw зако'нъ мwv"се'омъ да'нъ бы'сть, блг\дть
(же) и= и='стина i=и~съ хр\сто'мъ бы'сть.

18. (За\ч 2.) Бг~а никто'же ви'дjь нигдjь'же: <е>=диноро'дный
сн~ъ, сы'й въ ло'нjь <о>='ч~и, то'й и=сповjь'да.

19. И= сiе` <е>='сть свидjь'тельство i=wа'нново, <е>=гда`
посла'ша жи'дове w\т i=ер\сли'ма i=ере'<е>въ и= леvi'тwвъ,
да вопро'сятъ <е>=го`: ты` кто` <е>=си`;

20. И= и=сповjь'да и= не w\тве'ржеся: и= и=сповjь'да,
jа='кw нjь'смь а='зъ хр\сто'съ.

21. И= вопроси'ша <е>=го`: что` о<у>=`бо; и=лiа' ли
<е>=си` ты`; И= глаго'ла: нjь'смь. Пр\оро'къ ли <е>=си`;
И= w\твjьща`: ни`.

22. Рjь'ша же <е>=му`: кто` <е>=си`; да w\твjь'тъ да'мы
посла'вшымъ ны`: что` глаго'леши w= тебjь` самjь'мъ;

23. Рече`: а='зъ гла'съ вопiю'щагw въ пусты'ни: и=спра'вите
пу'ть гд\сень, jа='коже рече` и=са'iа пр\оро'къ.

24. И= по'сланнiи бjь'ху w\т фарiс<е>'й:

25. и= вопроси'ша <е>=го` и= рjь'ша <е>=му`: что` о<у>=`бо
креща'еши, а='ще ты` нjь'си хр\сто'съ, ни и=лiа`, ни
пр\оро'къ;

26. W\твjьща` и=`мъ i=wа'ннъ, глаго'ля: а='зъ креща'ю
водо'ю: посредjь' же ва'съ стои'тъ, <е>=гw'же вы` не
вjь'сте:

27. то'й <е>='сть гряды'й по мнjь`, и='же предо мно'ю
бы'сть, <е>=му'же нjь'смь а='зъ досто'инъ, да w\трjьшу`
реме'нь сапогу` <е>=гw`.

28. Сiя^ въ виfава'рjь бы'ша w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на,
и=дjь'же бjь` i=wа'ннъ крестя`.

29. (За\ч 3.) Во о<у>='трiй (же) ви'дjь i=wа'ннъ i=и~са
гряду'ща къ себjь` и= глаго'ла: се`, а='гнецъ бж~iй,
взе'мляй грjьхи` мi'ра:

30. се'й <е>='сть, w= не'мже а='зъ рjь'хъ: по мнjь`
гряде'тъ му'жъ, и='же предо мно'ю бы'сть, jа='кw пе'рвjье
мен<е>` бjь`:

31. и= а='зъ не вjь'дjьхъ <е>=гw`: но да jа=ви'тся
i=и~леви, сегw` ра'ди прiидо'хъ а='зъ водо'ю крестя`.

32. И= свидjь'тельствова i=wа'ннъ, глаго'ля, jа='кw
ви'дjьхъ дх~а сходя'ща jа='кw го'лубя съ небесе`, и=
пребы'сть на не'мъ:

33. и= а='зъ не вjь'дjьхъ <е>=гw`: но посла'вый мя`
крести'ти водо'ю, то'й мнjь` рече`: над\ъ него'же о<у>='зриши
дх~а сходя'ща и= пребыва'юща на не'мъ, то'й <е>='сть
кр\стя'й дх~омъ ст~ы'мъ:

34. и= а='зъ ви'дjьхъ и= свидjь'тельствовахъ, jа='кw
се'й <е>='сть сн~ъ бж~iй.

35. (За\ч 4.) Во о<у>='трiй (же) па'ки стоя'ше i=wа'ннъ,
и= w\т о<у>=чени^къ <е>=гw` два`.

36. И= о<у>=зрjь'въ i=и~са гряду'ща, глаго'ла: се`,
а='гнецъ бж~iй.

37. И= слы'шаста <е>=го` <о>='ба о<у>=ченика^ глаго'лющаго,
и= по i=и~сjь и=до'ста.

38. W=бра'щься же i=и~съ и= ви'дjьвъ я=` по себjь`
и=ду^ща, гл~а и='ма: чесw` и='щета; W='на же рjь'ста
<е>=му`: раввi`, <е>='же глаго'лется сказа'емо о<у>=чт~лю,
гдjь` живе'ши;

39. (И=) гл~а и='ма: прiиди'та и= ви'дита. Прiидо'ста
и= ви'дjьста, гдjь` живя'ше, и= о<у>= негw` пребы'ста
де'нь то'й. Бjь' же ча'съ jа='кw деся'тый.

40. Бjь' (же) а=ндре'й, бра'тъ сi'мwна петра`, <е>=ди'нъ
w\т <о>=бою` слы'шавш<е>ю w\т i=wа'нна и= по не'мъ
ше'дш<е>ю.

41. W=брjь'те се'й пре'жде бра'та своего` сi'мwна и=
глаго'ла <е>=му`: w=брjьто'хомъ мессi'ю, <е>='же <е>='сть
сказа'емо %[хр\сто'съ%].

42. И= приведе` <е>=го` ко i=и~сови. Воззрjь'въ же
на'нь i=и~съ рече`: ты` <е>=си` сi'мwнъ сы'нъ i=w'нинъ:
ты` нарече'шися ки'фа, <е>='же сказа'ется %[пе'тръ%].

43. (За\ч 5.) Во о<у>='трiй (же) восхотjь` и=зы'ти
въ галiле'ю: и= w=брjь'те фiлi'ппа и= гл~а <е>=му`:
гряди` по мнjь`.

44. Бjь' (же) фiлi'ппъ w\т виfсаi'ды, w\т гра'да а=ндре'ова
и= петро'ва.

45. W=брjь'те фiлi'ппъ наfана'ила и= глаго'ла <е>=му`:
<е>=го'же писа` мwv"се'й въ зако'нjь и= пр\оро'цы,
w=брjьто'хомъ i=и~са сн~а i=w'сифова, и='же w\т назаре'та.

46. И= глаго'ла <е>=му` наfана'илъ: w\т назаре'та мо'жетъ
ли что` добро` бы'ти; Глаго'ла <е>=му` фiлi'ппъ: прiиди`
и= ви'ждь.

47. Ви'дjь (же) i=и~съ наfана'ила гряду'ща къ себjь`
и= гл~а w= не'мъ: се`, вои'стинну i=и~льтянинъ, въ
не'мже льсти` нjь'сть.

48. Глаго'ла <е>=му` наfана'илъ: ка'кw мя` зна'еши;
W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>=му`: пре'жде да'же не
возгласи` тебе` фiлi'ппъ, су'ща под\ъ смоко'вницею
ви'дjьхъ тя`.

49. W\твjьща` наfана'илъ и= глаго'ла <е>=му`: раввi`,
ты` <е>=си` сн~ъ бж~iй, ты` <е>=си` цр~ь i=и~левъ.

50. W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>=му`: зане` рjь'хъ
ти`, jа='кw ви'дjьхъ тя` под\ъ смоко'вницею, вjь'руеши:
бw'льша си'хъ о<у>='зриши.

51. И= гл~а <е>=му`: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ, w\тсе'лjь
о<у>='зрите не'бо w\тве'рсто и= а='гг~лы бж~iя восходя'щыя
и= низходя'щыя над\ъ сн~а чл~вjь'ческаго.

Глава` 2. Зача'ло 6.

И= въ тре'тiй де'нь бра'къ бы'сть въ ка'нjь галiле'йстей:
и= бjь` мт~и i=и~сова ту`.

2. Зва'нъ же бы'сть i=и~съ и= о<у>=чн~цы` <е>=гw` на
бра'къ.

3. И= недоста'вшу вiну`, гл~го'ла мт~и i=и~сова къ
нему`: вiна` не и='мутъ.

4. Гл~а <е>='й i=и~съ: что` (<е>='сть) мнjь` и= тебjь`,
же'но; не о<у>=` прiи'де ча'съ мо'й.

5. Гл~го'ла мт~и <е>=гw` слуга'мъ: <е>='же а='ще гл~етъ
ва'мъ, сотвори'те.

6. Бjь'ху же ту` водоно'си ка'менни ше'сть, лежа'ще
по w=чище'нiю i=уде'йску, вмjьстя'щiи по двjьма` и=ли`
трiе'мъ мjь'рамъ.

7. Гл~а и=`мъ i=и~съ: напо'лните водоно'сы воды`. И=
напо'лниша и=`хъ до верха`.

8. И= гл~а и=`мъ: почерпи'те нн~jь и= принеси'те а=рхiтрiклi'нови.
И= принесо'ша.

9. Jа='коже вкуси` а=рхiтрiклi'нъ вiна` бы'вшагw w\т
воды`, и= не вjь'дяше, w\тку'ду <е>='сть: слуги^ же
вjь'дяху поче'рпшiи во'ду: пригласи` жениха` а=рхiтрiклi'нъ

10. и= глаго'ла <е>=му`: вся'къ человjь'къ пре'жде
до'брое вiно` полага'етъ, и= <е>=гда` о<у>=пiю'тся,
тогда` ху'ждшее: ты' (же) соблю'лъ <е>=си` до'брое
вiно` досе'лjь.

11. Се` сотвори` нача'токъ зна'менi<е>мъ i=и~съ въ
ка'нjь галiле'йстjьй и= jа=ви` сла'ву свою`: и= вjь'роваша
въ него` о<у>=чн~цы` <е>=гw`.

12. (За\ч 7.) По се'мъ сни'де въ капернау'мъ са'мъ
и= мт~и <е>=гw`, и= бра'тiя <е>=гw` и= о<у>=чн~цы`
<е>=гw`: и= ту` не мнw'ги дни^ пребы'ша.

13. И= бли'з\ъ бjь` па'сха i=уде'йска, и= взы'де во
i=ер\сли'мъ i=и~съ

14. и= w=брjь'те въ це'ркви продаю'щая <о>='вцы и=
волы` и= гw'луби, и= пjь'няжники сjьдя'щыя.

15. И= сотвори'въ би'чь w\т ве'рвiй, вся^ и=згна` и=з\ъ
це'ркве, <о>='вцы и= волы`: и= торжникw'мъ разсы'па
пjь^нязи и= дски^ w=прове'рже:

16. и= продаю'щымъ гw'луби рече`: возми'те сiя^ w\тсю'ду
и= не твори'те до'му <о>=ц~а` моегw` до'му ку'пленагw
{ку'пли}.

17. Помяну'ша же о<у>=чн~цы` <е>=гw`, jа='кw пи'сано
<е>='сть: жа'лость до'му твоегw` снjь'сть мя` {ре'вность
до'му твоегw` снjьде' мя}.

18. W\твjьща'ша же i=уде'<е> и= рjь'ша <е>=му`: ко'е
зна'менiе jа=вля'еши на'мъ, jа='кw сiя^ твори'ши;

19. W\твjьща` i=и~съ и= рече` и=`мъ: разорите` це'рковь
сiю`, и= тре'ми де'ньми воздви'гну ю=`.

20. Рjь'ша же i=уде'<е>: четы'редесять и= шестiю` лjь'тъ
создана` бы'сть це'рковь сiя`, и= ты' ли тре'ми де'ньми
воздви'гнеши ю=`;

21. <О>='нъ же гл~аше w= це'ркви тjь'ла своегw`.

22. <Е>=гда` о<у>=`бо воста` w\т ме'ртвыхъ, помяну'ша
о<у>=чн~цы` <е>=гw`, jа='кw се` гл~аше, и= вjь'роваша
писа'нiю и= словеси`, <е>='же рече` i=и~съ.

23. <Е>=гда' же бjь` въ i=ер\сли'мjьхъ въ пра'здникъ
па'схи, мно'зи вjь'роваша во и='мя <е>=гw`, ви'дяще
зна'м<е>нiя <е>=гw`, jа=`же творя'ше.

24. Са'мъ же i=и~съ не вдая'ше себе` въ вjь'ру и='хъ,
зане` са'мъ вjь'дяше вся^,

25. и= jа='кw не тре'боваше, да кто` свидjь'тельствуетъ
w= человjь'цjьхъ: са'мъ бо вjь'дяше, что` бjь` въ человjь'цjь.

Глава` 3. Зача'ло 8.

Бjь' же человjь'къ w\т фарiс<е>'й, нiкоди'мъ и='мя
<е>=му`, кня'зь жидо'вскiй:

2. се'й прiи'де ко i=и~су но'щiю и= рече` <е>=му`:
раввi`, вjь'мъ, jа='кw w\т бг~а прише'лъ <е>=си` о<у>=чт~ль:
никто'же бо мо'жетъ зна'менiй си'хъ твори'ти, jа=`же
ты` твори'ши, а='ще не бу'детъ бг~ъ съ ни'мъ.

3. W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>=му`: а=ми'нь, а=ми'нь
гл~ю тебjь`: а='ще кто` не роди'тся свы'ше, не мо'жетъ
ви'дjьти цр\ствiя бж~iя.

4. Глаго'ла къ нему` нiкоди'мъ: ка'кw мо'жетъ человjь'къ
роди'тися ста'ръ сы'й; <е>=да` мо'жетъ второ'е вни'ти
во о<у>=тро'бу ма'тере своея` и= роди'тися;

5. W\твjьща` i=и~съ: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю тебjь`:
а='ще кто` не роди'тся водо'ю и= дх~омъ, не мо'жетъ
вни'ти во цр\ствiе бж~iе:

6. рожде'нное w\т пло'ти пло'ть <е>='сть, и= рожде'нное
w\т дх~а ду'хъ <е>='сть.

7. Не диви'ся, jа='кw рjь'хъ ти`: подоба'етъ ва'мъ
роди'тися свы'ше.

8. Ду'хъ, и=дjь'же хо'щетъ, ды'шетъ, и= гла'съ <е>=гw`
слы'шиши, но не вjь'си, w\тку'ду прихо'дитъ и= ка'мw
и='детъ: та'кw <е>='сть вся'къ (человjь'къ) рожде'нный
w\т дх~а.

9. W\твjьща` нiкоди'мъ и= рече` <е>=му`: ка'кw мо'гутъ
сiя^ бы'ти;

10. W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>=му`: ты` <е>=си`
о<у>=чи'тель i=и~левъ, и= си'хъ ли не вjь'си;

11. А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю тебjь`, jа='кw, <е>='же вjь'мы,
глаго'лемъ, и= <е>='же ви'дjьхомъ, свидjь'тельствуемъ,
и= свидjь'тельства на'шегw не прiе'млете:

12. а='ще земна^я реко'хъ ва'мъ, и= не вjь'руете: ка'кw,
а='ще реку` ва'мъ нб\сная, о<у>=вjь'руете;

13. (За\ч 9.) И= никто'же взы'де на нб~о, то'кмw сше'дый
съ нб~се` сн~ъ чл~вjь'ческiй, сы'й на нб~си`:

14. и= jа='коже мwv"се'й вознесе` sмiю` въ пусты'ни,
та'кw подоба'етъ вознести'ся сн~у чл~вjь'ческому,

15. да вся'къ вjь'руяй во'нь не поги'бнетъ, но и='мать
живо'тъ вjь'чный.

16. (За\ч 10.) Та'кw бо возлюби` бг~ъ мi'ръ, jа='кw
и= сн~а своего` <е>=диноро'днаго да'лъ <е>='сть, да
вся'къ вjь'руяй во'нь не поги'бнетъ, но и='мать живо'тъ
вjь'чный.

17. Не посла' бо бг~ъ сн~а своего` въ мi'ръ, да су'дитъ
мi'рови, но да сп~се'тся и='мъ мi'ръ.

18. Вjь'руяй во'нь не бу'детъ {нjь'сть} w=сужде'нъ:
а= не вjь'руяй о<у>=же` w=сужде'нъ <е>='сть, jа='кw
не вjь'рова во и='мя <е>=диноро'днагw сн~а бж~iя.

19. Се'й же <е>='сть су'дъ, jа='кw свjь'тъ прiи'де
въ мi'ръ, и= возлюби'ша человjь'цы па'че тьму`, не'же
свjь'тъ: бjь'ша бо и='хъ дjьла` sла^.

20. Вся'къ бо дjь'лаяй sла^я ненави'дитъ свjь'та и=
не прихо'дитъ къ свjь'ту, да не w=блича'тся дjьла`
<е>=гw`, jа='кw лука^ва су'ть:

21. творя'й же и='стину гряде'тъ къ свjь'ту, да jа=вя'тся
дjьла` <е>=гw`, jа='кw w= бз~jь су'ть содjь'лана.

22. (За\ч 11.) По си'хъ (же) прiи'де i=и~съ и= о<у>=чн~цы`
<е>=гw` въ жидо'вскую зе'млю: и= ту` живя'ше съ ни'ми
и= кр~ща'ше.

23. Бjь' же i=wа'ннъ крестя` во <е>=нw'нjь бли'з\ъ
салi'ма, jа='кw во'ды мнw'ги бя'ху ту`: и= прихожда'ху
и= креща'хуся:

24. не о<у>=` бо бjь` всажде'нъ въ темни'цу i=wа'ннъ.

25. Бы'сть же стяза'нiе w\т о<у>=ч<е>ни'къ i=wа'нновыхъ
со i=уд<е>'и w= w=чище'нiи:

26. и= прiидо'ша ко i=wа'нну и= реко'ша <е>=му`: раввi`,
и='же бjь` съ тобо'ю w=б\ъ w='нъ по'лъ i=<о>рда'на,
<е>=му'же ты` свидjь'тельствовалъ <е>=си`, се`, се'й
кр~ща'етъ, и= вси` гряду'тъ къ нему`.

27. W\твjьща` i=wа'ннъ и= рече`: не мо'жетъ человjь'къ
прiима'ти ничесw'же, а='ще не бу'детъ дано` <е>=му`
съ нб~се`.

28. Вы` са'ми мнjь` свидjь'тельствуете, jа='кw рjь'хъ:
нjь'смь а='зъ хр\сто'съ, но jа='кw по'сланъ <е>='смь
пред\ъ ни'мъ.

29. И=мjь'яй невjь'сту жени'хъ <е>='сть: а= дру'гъ
женихо'въ, стоя` и= послу'шая <е>=гw`, ра'достiю ра'дуется
за гла'съ женихо'въ: сiя` о<у>=`бо ра'дость моя` и=спо'лнися:

30. <о>='ному подоба'етъ расти`, мнjь' же ма'литися.

31. Гряды'й свы'ше над\ъ всjь'ми <е>='сть: сы'й w\т
земли` w\т земли` <е>='сть и= w\т земли` глаго'летъ:
гряды'й съ нб~се` над\ъ всjь'ми <е>='сть,

32. и= <е>='же ви'дjь и= слы'ша, сiе` свидjь'тельствуетъ:
и= свидjь'тельства <е>=гw` никто'же прiе'млетъ.

33. Прiе'мый <е>=гw` свидjь'тельство вjь'рова {о<у>=тверди`},
jа='кw бг~ъ и='стиненъ <е>='сть.

34. <Е>=го'же бо посла` бг~ъ, гл~го'лы бж~iя гл~етъ:
не въ мjь'ру бо бг~ъ дае'тъ дх~а.

35. <О>=ц~ъ (бо) лю'битъ сн~а и= вся^ даде` въ ру'цjь
<е>=гw`.

36. Вjь'руяй въ сн~а и='мать живо'тъ вjь'чный: а= и='же
не вjь'руетъ въ сн~а, не о<у>='зритъ живота`, но гнjь'въ
бж~iй пребыва'етъ на не'мъ.

Глава` 4.

<Е>=гда` о<у>=`бо разумjь` i=и~съ, jа='кw о<у>=слы'шаша
фарiсе'<е>, jа='кw i=и~съ мно'жайшыя о<у>=чн~ки` твори'тъ
и= кр~ща'етъ, не'же i=wа'ннъ:

2. i=и~съ же са'мъ не кр~ща'ше, но о<у>=чн~цы` <е>=гw`:

3. w=ста'ви i=уде'ю и= и='де па'ки въ галiле'ю.

4. Подоба'ше же <е>=му` проити` сквозjь` самарi'ю.

5. (За\ч 12.) Прiи'де о<у>=`бо во гра'дъ самарi'йскiй,
глаго'лемый сiха'рь, бли'з\ъ ве'си, ю='же даде` i=а'кwвъ
i=w'сифу сы'ну своему`:

6. бjь' же ту` и=сто'чникъ i=а'кwвль. I=и~съ же о<у>=тру'ждся
w\т пути`, сjьдя'ше та'кw на и=сто'чницjь: бjь' (же)
jа='кw ча'съ шесты'й.

7. Прiи'де жена` w\т самарi'и почерпа'ти во'ду. Гл~а
<е>='й i=и~съ: да'ждь ми` пи'ти.

8. О<у>=чн~цы' бо <е>=гw` w\тшли` бя'ху во гра'дъ,
да бра'шно ку'пятъ.

9. Глаго'ла <е>=му` жена` самаряны'ня: ка'кw ты` жидови'нъ
сы'й w\т мен<е>` пи'ти про'сиши, жены` самаряны'ни
су'щей; не прикаса'ютбося жи'дове самаря'нwмъ.

10. W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>='й: а='ще бы вjь'дала
<е>=си` да'ръ бж~iй, и= кто` <е>='сть гл~яй ти`: да'ждь
ми` пи'ти: ты' бы проси'ла о<у>= негw`, и= да'лъ бы
ти` во'ду жи'ву.

11. Глаго'ла <е>=му` жена`: го'споди, ни почерпа'ла
и='маши, и= студене'цъ <е>='сть глубо'къ: w\тку'ду
о<у>=`бо и='маши во'ду жи'ву;

12. <е>=да` ты` бо'лiй <е>=си` <о>=тца` на'шегw i=а'кwва,
и='же даде` на'мъ студене'цъ се'й, и= то'й и=з\ъ негw`
пи'тъ и= сы'нове <е>=гw` и= ско'ти <е>=гw`;

13. W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>='й: вся'къ пiя'й
w\т воды` сея` вжа'ждется па'ки:

14. а= и='же пiе'тъ w\т воды`, ю='же а='зъ да'мъ <е>=му`,
не вжа'ждется во вjь'ки: но вода`, ю='же (а='зъ) да'мъ
<е>=му`, бу'детъ въ не'мъ и=сто'чникъ воды` теку'щiя
въ живо'тъ вjь'чный.

15. Глаго'ла къ нему` жена`: го'споди, да'ждь ми` сiю`
во'ду, да ни жа'жду, ни прихожду` сjь'мw почерпа'ти.

16. Гл~а <е>='й i=и~съ: и=ди`, пригласи` му'жа твоего`
и= прiиди` сjь'мw.

17. W\твjьща` жена` и= рече` (<е>=му`): не и='мамъ
му'жа. Гл~а <е>='й i=и~съ: до'брjь рекла` <е>=си`,
jа='кw му'жа не и='мамъ:

18. пя'ть бо муже'й и=мjь'ла <е>=си`, и= нн~jь, <е>=го'же
и='маши, нjь'сть ти` му'жъ: се` вои'стинну рекла` <е>=си`.

19. Глаго'ла <е>=му` жена`: гд\си, ви'жу, jа='кw пр\оро'къ
<е>=си` ты`:

20. <о>=тцы` на'ши въ горjь` се'й поклони'шася: и=
вы` глаго'лете, jа='кw во i=ер\сли'мjьхъ <е>='сть мjь'сто,
и=дjь'же кла'нятися подоба'етъ.

21. Гл~а <е>='й i=и~съ: же'но, вjь'ру ми` и=ми`, jа='кw
гряде'тъ ча'съ, <е>=гда` ни въ горjь` се'й, ни во i=ер\сли'мjьхъ
покло'нитеся <о>=ц~у`:

22. вы` кла'няетеся, <е>=гw'же не вjь'сте: мы` кла'няемся,
<е>=го'же вjь'мы, jа='кw сп\снiе w\т i=уд<е>'й <е>='сть:

23. но гряде'тъ ча'съ, и= нн~jь <е>='сть, <е>=гда`
и='стиннiи поклw'нницы покло'нятся <о>=ц~у` ду'хомъ
и= и='стиною: и='бо <о>=ц~ъ таковы'хъ и='щетъ покланя'ющихся
<е>=му`:

24. дх~ъ (<е>='сть) бг~ъ: и= и='же кла'няется <е>=му`,
ду'хомъ и= и='стиною досто'итъ кла'нятися.

25. Глаго'ла <е>=му` жена`: вjь'мъ, jа='кw мессi'а
прiи'детъ, глаго'лемый хр\сто'съ: <е>=гда` то'й прiи'детъ,
возвjьсти'тъ на'мъ вся^.

26. Гл~а <е>='й i=и~съ: а='зъ <е>='смь, гл~яй съ тобо'ю.

27. И= тогда` прiидо'ша о<у>=чн~цы` <е>=гw` и= чудя'хуся,
jа='кw съ жено'ю гл~аше: <о>=ба'че никто'же рече`:
чесw` и='щеши; и=ли`: что` гл~еши съ не'ю;

28. W=ста'ви же водоно'съ сво'й жена`, и= и='де во
гра'дъ, и= глаго'ла человjь'кwмъ:

29. прiиди'те (и=) ви'дите чл~вjь'ка, и='же рече' ми
вся^, <е>=ли^ка сотвори'хъ: <е>=да` то'й <е>='сть хр\сто'съ;

30. И=зыдо'ша же и=з\ъ гра'да и= грядя'ху къ нему`.

31. Между' же си'мъ моля'ху <е>=го` о<у>=чн~цы` (<е>=гw`),
глаго'люще: раввi`, jа='ждь.

32. <О>='нъ же рече` и=`мъ: а='зъ бра'шно и='мамъ jа='сти,
<е>=гw'же вы` не вjь'сте.

33. Глаго'лаху о<у>=`бо о<у>=чн~цы` къ себjь`: <е>=да`
кто` принесе` <е>=му` jа='сти;

34. Гл~а и=`мъ i=и~съ: мое` бра'шно <е>='сть, да сотворю`
во'лю посла'вшагw мя` и= совершу` дjь'ло <е>=гw`.

35. Не вы' ли глаго'лете, jа='кw <е>=ще` четы'ри мц\сы
су'ть, и= жа'тва прiи'детъ; Се`, гл~ю ва'мъ: возведи'те
<о>='чи ва'ши и= ви'дите ни^вы, jа='кw пла^вы су'ть
къ жа'твjь о<у>=же`:

36. и= жня'й мзду` прiе'млетъ и= собира'етъ пло'дъ
въ живо'тъ вjь'чный, да и= сjь'яй вку'пjь ра'дуется
и= жня'й:

37. w= се'мъ бо сло'во <е>='сть и='стинное, jа='кw
и='нъ <е>='сть сjь'яй, и= и='нъ (<е>='сть) жня'й:

38. а='зъ посла'хъ вы` жа'ти, и=дjь'же вы` не труди'стеся:
и=нi'и труди'шася, и= вы` въ тру'дъ и='хъ внидо'сте.

39. W\т гра'да же тогw` мно'зи вjь'роваша во'нь w\т
самаря'нъ, за сло'во жены` свидjь'тельствующiя, jа='кw
рече' ми вся^, <е>=ли^ка сотвори'хъ.

40. <Е>=гда` о<у>=`бо прiидо'ша къ нему` самаря'не,
моля'ху <е>=го`, дабы` пребы'лъ о<у>= ни'хъ: и= пребы'сть
ту` два` дни^.

41. И= мно'гw па'че вjь'роваша за сло'во <е>=гw`:

42. женjь' же глаго'лаху, jа='кw не ктому` за твою`
бесjь'ду вjь'руемъ: са'ми бо слы'шахомъ и= вjь'мы,
jа='кw се'й <е>='сть вои'стинну сп~съ мi'ру, хр\сто'съ.

43. По двою' же дню^ и=зы'де w\тту'ду и= и='де въ галiле'ю:

44. са'мъ бо i=и~съ свидjь'тельствова, jа='кw пр\оро'къ
во свое'мъ <о>=те'чествiи че'сти не и='мать.

45. <Е>=гда' же прiи'де въ галiле'ю, прiя'ша <е>=го`
галiле'ане, вся^ ви'дjьвше, jа=`же сотвори` во i=ер\сли'мjьхъ
въ пра'здникъ: и= тi'и бо прiидо'ша въ пра'здникъ.

46. Прiи'де же па'ки i=и~съ въ ка'ну галiле'йскую,
и=дjь'же претвори` во'ду въ вiно`. (За\ч 13.) И= бjь`
нjь'кiй царе'въ му'жъ, <е>=гw'же сы'нъ боля'ше въ капернау'мjь.

47. Се'й слы'шавъ, jа='кw i=и~съ прiи'де w\т i=уде'и
въ галiле'ю, и='де къ нему` и= моля'ше <е>=го`, да
сни'детъ и= и=сцjьли'тъ сы'на <е>=гw`: и=мjь'яше бо
о<у>=мре'ти.

48. Рече` о<у>=`бо i=и~съ къ нему`: а='ще зна'менiи
и= чуде'съ не ви'дите, не и='мате вjь'ровати.

49. Глаго'ла къ нему` царе'въ му'жъ: гд\си, сни'ди,
пре'жде да'же не о<у>='мретъ <о>=троча` мое`.

50. Гл~а <е>=му` i=и~съ: и=ди`, сы'нъ тво'й жи'въ <е>='сть.
И= вjь'рова человjь'къ словеси`, <е>='же рече` <е>=му`
i=и~съ, и= и=дя'ше.

51. А='бiе же входя'щу <е>=му`, (се`,) раби` <е>=гw`
срjьто'ша <е>=го` и= возвjьсти'ша (<е>=му`), глаго'люще,
jа='кw сы'нъ тво'й жи'въ <е>='сть.

52. Вопроша'ше о<у>=`бо w\т ни'хъ w= ча'сjь, въ кото'рый
легча'е <е>=му` бы'сть, и= рjь'ша <е>=му`, jа='кw вчера`
въ ча'съ седмы'й w=ста'ви <е>=го` <о>='гнь.

53. Разумjь' же <о>=те'цъ, jа='кw то'й бjь` ча'съ,
во'ньже рече` <е>=му` i=и~съ, jа='кw сы'нъ тво'й жи'въ
<е>='сть: и= вjь'рова са'мъ и= ве'сь до'мъ <е>=гw`.

54. Сiе` па'ки второ'е зна'менiе сотвори` i=и~съ, прише'дъ
w\т i=уде'и въ галiле'ю.

Глава` 5. Зача'ло 14.

По си'хъ (же) бjь` пра'здникъ i=уде'йскiй, и= взы'де
i=и~съ во i=ер\сли'мъ.

2. <Е>='сть же во i=ер\сли'мjьхъ <о>='вчая купjь'ль,
jа='же глаго'лется <е>=вре'йски виfесда`, пя'ть притвw'ръ
и=му'щи:

3. въ тjь'хъ слежа'ше мно'жество боля'щихъ, слjьпы'хъ,
хромы'хъ, сухи'хъ, ча'ющихъ движе'нiя воды`:

4. а='гг~лъ бо гд\сень на (вся'ко) лjь'то схожда'ше
въ купjь'ль и= возмуща'ше во'ду: (и=) и='же пе'рвjье
вла'зяше по возмуще'нiи воды`, здра'въ быва'ше, jа=цjь'мъ
же неду'гомъ w=держи'мь быва'ше.

5. Бjь' же ту` нjь'кiй человjь'къ, три'десять и= <о>='смь
лjь'тъ и=мы'й въ неду'зjь (свое'мъ).

6. Сего` ви'дjьвъ i=и~съ лежа'ща и= разумjь'въ, jа='кw
мнw'га лjь^та о<у>=же` и=мя'ше (въ неду'зjь), гл~а
<е>=му`: хо'щеши ли цjь'лъ бы'ти;

7. W\твjьща` <е>=му` неду'жный: <е>='й, гд\си, человjь'ка
не и='мамъ, да, <е>=гда` возмути'тся вода`, вве'ржетъ
мя` въ купjь'ль: <е>=гда' же прихожду` а='зъ, и='нъ
пре'жде мен<е>` сла'зитъ.

8. Гл~а <е>=му` i=и~съ: воста'ни, возми` <о>='дръ тво'й
и= ходи`.

9. И= а='бiе здра'въ бы'сть человjь'къ: и= взе'мъ <о>='дръ
сво'й и= хожда'ше. Бjь' же суббw'та въ то'й де'нь.

10. Глаго'лаху же жи'дове и=сцjьлjь'вшему: суббw'та
<е>='сть, и= не досто'итъ ти` взя'ти <о>=дра` (твоегw`).

11. <О>='нъ (же) w\твjьща` и=`мъ: и='же мя` сотвори`
цjь'ла, то'й мнjь` рече`: возми` <о>='дръ тво'й и=
ходи`.

12. Вопроси'ша же <е>=го`: кто` <е>='сть чл~вjь'къ
рекi'й ти`: возми` <о>='дръ тво'й и= ходи`;

13. И=сцjьлjь'вый же не вjь'дяше, кто` <е>='сть: i=и~съ
бо о<у>=клони'ся, наро'ду су'щу на мjь'стjь.

14. Пото'мъ (же) w=брjь'те <е>=го` i=и~съ въ це'ркви
и= рече` <е>=му`: се`, здра'въ <е>=си`: ктому` не согрjьша'й,
да не го'рше ти` что` бу'детъ.

15. И='де (же) человjь'къ и= повjь'да i=уде'wмъ, jа='кw
i=и~съ <е>='сть, и='же мя` сотвори` цjь'ла.

16. И= сегw` ра'ди гоня'ху i=и~са i=уде'<е> и= и=ска'ху
<е>=го` о<у>=би'ти, зане` сiя^ творя'ше въ суббw'ту.

17. I=и~съ же w\твjьщава'ше и=`мъ: (За\ч 15.) <о>=ц~ъ
мо'й досе'лjь дjь'лаетъ, и= а='зъ дjь'лаю.

18. И= сегw` ра'ди па'че и=ска'ху <е>=го` i=уде'<е>
о<у>=би'ти, jа='кw не то'кмw разоря'ше суббw'ту, но
и= <о>=ц~а` своего` гл~аше бг~а, ра'венъ ся` творя`
бг~у.

19. W\твjьща' же i=и~съ и= рече` и=`мъ: а=ми'нь, а=ми'нь
гл~ю ва'мъ, не мо'жетъ сн~ъ твори'ти w= себjь` ничесw'же,
а='ще не <е>='же ви'дитъ <о>=ц~а` творя'ща: jа=`же
бо <о>='нъ твори'тъ, сiя^ и= сн~ъ та'кожде твори'тъ.

20. <О>=ц~ъ бо лю'битъ сн~а и= вся^ показу'етъ <е>=му`,
jа=`же са'мъ твори'тъ: и= бw'льша си'хъ пока'жетъ <е>=му`
дjьла`, да вы` чудите'ся.

21. Jа='коже бо <о>=ц~ъ воскреша'етъ м<е>'ртвыя и=
живи'тъ, та'кw и= сн~ъ, и=`хже хо'щетъ, живи'тъ.

22. <О>=ц~ъ бо не су'дитъ никому'же, но су'дъ ве'сь
даде` сн~ови,

23. да вси` чту'тъ сн~а, jа='коже чту'тъ <о>=ц~а`.
(А=) и='же не чти'тъ сн~а, не чти'тъ <о>=ц~а` посла'вшагw
<е>=го`.

24. (За\ч 16.) А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw
слу'шаяй словесе` моегw` и= вjь'руяй посла'вшему мя`
и='мать живо'тъ вjь'чный, и= на су'дъ не прiи'детъ,
но пре'йдетъ w\т сме'рти въ живо'тъ.

25. А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw гряде'тъ ча'съ,
и= нн~jь <е>='сть, <е>=гда` ме'ртвiи о<у>=слы'шатъ
гла'съ сн~а бж~iя и= о<у>=слы'шавше w=живу'тъ.

26. Jа='коже бо <о>=ц~ъ и='мать живо'тъ въ себjь`,
та'кw даде` и= сн~ови живо'тъ и=мjь'ти въ себjь`

27. и= w='бласть даде` <е>=му` и= су'дъ твори'ти, jа='кw
сн~ъ чл~вjь'чь <е>='сть.

28. Не диви'теся сему`: jа='кw гряде'тъ ча'съ, во'ньже
вси` су'щiи во гробjь'хъ о<у>=слы'шатъ гла'съ сн~а
бж~iя,

29. и= и=зы'дутъ сотво'ршiи бл~га^я въ воскр~ше'нiе
живота`, а= сотво'ршiи sла^я въ воскр~ше'нiе суда`.

30. Не могу` а='зъ w= себjь` твори'ти ничесw'же. (За\ч
17.) Jа='коже слы'шу, сужду`, и= су'дъ мо'й прв\днъ
<е>='сть, jа='кw не и=щу` во'ли моея`, но во'ли посла'вшагw
мя` <о>=ц~а`.

31. А='ще а='зъ свидjь'тельствую w= мнjь`, свидjь'тельство
мое` нjь'сть и='стинно:

32. и='нъ <е>='сть свидjь'тельствуяй w= мнjь`, и= вjь'мъ,
jа='кw и='стинно <е>='сть свидjь'тельство, <е>='же
свидjь'тельствуетъ w= мнjь`:

33. вы` посла'сте ко i=wа'нну, и= свидjь'тельствова
w= и='стинjь.

34. А='зъ же не w\т человjь'ка свидjь'тельства прiе'млю,
но сiя^ гл~ю, да вы` сп~се'ни бу'дете.

35. <О>='нъ бjь` свjьти'льникъ горя` и= свjьтя`: вы'
же восхотjь'сте возра'доватися въ ча'съ свjьтjь'нiя
<е>=гw` {до вре'мене въ свjьтjь'нiи <е>=гw`}.

36. А='зъ же и='мамъ свидjь'тельство бо'лjье i=wа'ннова:
дjьла' бо, jа=`же даде` мнjь` <о>=ц~ъ, да совершу`
я=`, та^ дjьла`, jа=`же а='зъ творю`, свидjь'тельствуютъ
w= мнjь`, jа='кw <о>=ц~ъ мя` посла`.

37. И= посла'вый мя` <о>=ц~ъ са'мъ свидjь'тельствова
w= мнjь`. Ни гла'са <е>=гw` нигдjь'же слы'шасте, ни
видjь'нiя <е>=гw` ви'дjьсте,

38. и= словесе` <е>=гw` не и='мате пребыва'юща въ ва'съ,
зане`, <е>=го'же то'й посла`, сему` вы` вjь'ры не <е>='млете.

39. И=спыта'йте писа'нiй, jа='кw вы` мните` въ ни'хъ
и=мjь'ти живо'тъ вjь'чный: и= та^ су'ть свидjь'т<е>льствующая
w= мнjь`.

40. И= не хо'щете прiити` ко мнjь`, да живо'тъ и='мате.

41. Сла'вы w\т человjь'къ не прiе'млю,

42. но разумjь'хъ вы`, jа='кw любве` бж~iя не и='мате
въ себjь`.

43. А='зъ прiидо'хъ во и='мя <о>=ц~а` моегw`, и= не
прiе'млете мене`: а='ще и='нъ прiи'детъ во и='мя свое`,
того` прiе'млете.

44. Ка'кw вы` мо'жете вjь'ровати, сла'ву дру'гъ w\т
дру'га прiе'млюще, и= сла'вы, jа='же w\т <е>=ди'нагw
бг~а, не и='щете;

45. Не мни'те, jа='кw а='зъ на вы` реку` ко <о>=ц~у`:
<е>='сть, и='же на вы` глаго'летъ, мwv"се'й, на'ньже
вы` о<у>=пова'ете.

46. А='ще бо бы'сте вjь'ровали мwv"се'ови, вjь'ровали
бы'сте (о<у>='бw и=) мнjь`: w= мнjь' бо то'й писа`.

47. А='ще ли тогw` писа'нi<е>мъ не вjь'руете, ка'кw
мои'мъ гл~го'лwмъ вjь'ру и='мете;

Глава` 6.

По си'хъ и='де i=и~съ на w='нъ по'лъ мо'ря галiле'и
тiверiа'дска:

2. и= по не'мъ и=дя'ше наро'дъ мно'гъ, jа='кw ви'дяху
зна'м<е>нiя <е>=гw`, jа=`же творя'ше над\ъ неду'жными.

3. Взы'де же на го'ру i=и~съ и= ту` сjьдя'ше со о<у>=чн~ки^
свои'ми.

4. Бjь' же бли'з\ъ па'сха, пра'здникъ жидо'вскiй.

5. (За\ч 18.) Возве'дъ о<у>=`бо i=и~съ <о>='чи и= ви'дjьвъ,
jа='кw мно'гъ наро'дъ гряде'тъ къ нему`, гл~а къ фiлi'ппу:
чи'мъ ку'пимъ хлjь'бы, да jа=дя'тъ сi'и;

6. Сiе' же гл~аше и=скуша'я <е>=го`: са'мъ бо вjь'дяше,
что` хо'щетъ сотвори'ти.

7. W\твjьща` <е>=му` фiлi'ппъ: двjьма` сто'ма пjь'нязей
хлjь'бы не довлjь'ютъ и=`мъ, да кi'йждо и='хъ ма'ло
что` прiи'метъ.

8. Глаго'ла <е>=му` <е>=ди'нъ w\т о<у>=чн~къ <е>=гw`,
а=ндре'й, бра'тъ сi'мwна петра`:

9. <е>='сть <о>='трочищь здjь` <е>=ди'нъ, и='же и='мать
пя'ть хлjь^бъ jа=чме'нныхъ и= двjь` ры^бjь: но сi'и
что` су'ть на толи'ко;

10. Рече' же i=и~съ: сотвори'те человjь'ки возлещи`.
Бjь' же трава` мно'га на мjь'стjь. Возлеже` о<у>=`бо
муже'й число'мъ jа='кw пя'ть ты'сящъ.

11. Прiя'тъ же хлjь'бы i=и~съ и=, хвалу` возда'въ,
подаде` о<у>=чн~кw'мъ, о<у>=чн~цы' же возлежа'щымъ:
та'кожде и= w\т ры^бу, <е>=ли'кw хотя'ху.

12. И= jа='кw насы'тишася, гл~а о<у>=чн~кw'мъ свои^мъ:
собери'те и=збы'тки о<у>=кру^хъ, да не поги'бнетъ ничто'же.

13. Собра'ша же и= и=спо'лниша двана'десяте ко'шя о<у>=кру^хъ
w\т пяти'хъ хлjь^бъ jа=чме'нныхъ, и=`же и=збы'ша jа='дшымъ.

14. (За\ч 19.) Человjь'цы же ви'дjьвше зна'менiе, <е>='же
сотвори` i=и~съ, глаго'лаху, jа='кw се'й <е>='сть вои'стинну
пр\оро'къ гряды'й въ мi'ръ.

15. I=и~съ о<у>=`бо разумjь'въ, jа='кw хотя'тъ прiити`,
да восхи'тятъ <е>=го` и= сотворя'тъ <е>=го` цр~я`,
w\ти'де па'ки въ го'ру <е>=ди'нъ.

16. Jа='кw по'здjь бы'сть, снидо'ша о<у>=чн~цы` <е>=гw`
на мо'ре,

17. и= влjьзо'ша въ кора'бль, и= и=дя'ху на w='нъ по'лъ
мо'ря въ капернау'мъ. И= тьма` а='бiе бы'сть, и= не
(о<у>=`) бjь` прише'лъ къ ни^мъ i=и~съ.

18. Мо'ре же, вjь'тру ве'лiю дыха'ющу, воздвиза'шеся.

19. Гре'бше же jа='кw ста'дiй два'десять пя'ть и=ли`
три'десять, о<у>=зрjь'ша i=и~са ходя'ща по мо'рю и=
бли'з\ъ корабля` бы'вша, и= о<у>=боя'шася.

20. <О>='нъ же гл~а и=`мъ: а='зъ <е>='смь, не бо'йтеся.

21. Хотя'ху о<у>=`бо прiя'ти <е>=го` въ кора'бль: и=
а='бiе кора'бль бы'сть на земли`, въ ню'же и=дя'ху.

22. Во о<у>='трiй (же) наро'дъ, и='же стоя'ше w=б\ъ
w='нъ по'лъ мо'ря, ви'дjьвъ, jа='кw корабля` и=но'гw
не бjь` ту`, то'кмw <е>=ди'нъ то'й, во'ньже внидо'ша
о<у>=чн~цы` <е>=гw`, и= jа='кw не вни'де со о<у>=чн~ки^
свои'ми i=и~съ въ кора'бль, но <е>=ди'ни о<у>=чн~цы`
<е>=гw` и=до'ша:

23. и= и='ни прiидо'ша корабли^ w\т тiверiа'ды бли'з\ъ
мjь'ста, и=дjь'же jа=до'ша хлjь'бы, хвалу` возда'вше
гд\севи:

24. <е>=гда' же ви'дjьша наро'ди, jа='кw i=и~са не
бы'сть ту`, ни о<у>=чн~къ <е>=гw`, влjьзо'ша са'ми
въ корабли^ и= прiидо'ша въ капернау'мъ, и='щуще i=и~са,

25. и= w=брjь'тше <е>=го` w=б\ъ w='нъ по'лъ мо'ря,
рjь'ша <е>=му`: раввi`, когда` здjь` бы'сть {когда`
сjь'мw прише'лъ <е>=си`};

26. W\твjьща` и=`мъ i=и~съ и= рече`: а=ми'нь, а=ми'нь
гл~ю ва'мъ, и='щете мен<е>`, не jа='кw ви'дjьсте зна'менiе,
но jа='кw jа='ли <е>=сте` хлjь'бы и= насы'тистеся:

27. (За\ч 20.) дjь'лайте не бра'шно ги'блющее, но бра'шно
пребыва'ющее въ живо'тъ вjь'чный, <е>='же сн~ъ чл~вjь'ческiй
ва'мъ да'стъ: сего' бо <о>=ц~ъ зна'мена бг~ъ.

28. Рjь'ша же къ нему`: что` сотвори'мъ, да дjь'лаемъ
дjьла` бж~iя;

29. W\твjьща` i=и~съ и= рече` и=`мъ: се` <е>='сть дjь'ло
бж~iе, да вjь'руете въ того`, <е>=го'же посла` <о>='нъ.

30. Рjь'ша же <е>=му`: ко'е о<у>=`бо ты` твори'ши зна'менiе,
да ви'димъ и= вjь'ру и='мемъ тебjь`; что` дjь'лаеши;

31. <о>=тцы` на'ши jа=до'ша ма'нну въ пусты'ни, jа='коже
<е>='сть пи'сано: хлjь'бъ съ небесе` даде` и=`мъ jа='сти.

32. Рече` о<у>=`бо и=`мъ i=и~съ: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю
ва'мъ, не мwv"се'й даде` ва'мъ хлjь'бъ съ небесе`,
но <о>=ц~ъ мо'й дае'тъ ва'мъ хлjь'бъ и='стинный съ
нб~се`:

33. хлjь'бъ бо бж~iй <е>='сть сходя'й съ нб~се` и=
дая'й живо'тъ мi'ру.

34. Рjь'ша о<у>=`бо къ нему`: гд\си, всегда` да'ждь
на'мъ хлjь'бъ се'й.

35. Рече' же и=`мъ i=и~съ: (За\ч 21.) а='зъ <е>='смь
хлjь'бъ живо'тный: гряды'й ко мнjь` не и='мать взалка'тися,
и= вjь'руяй въ мя` не и='мать вжажда'тися никогда'же.

36. Но рjь'хъ ва'мъ, jа='кw и= ви'дjьсте мя`, и= не
вjь'руете.

37. Все`, <е>='же дае'тъ мнjь` <о>=ц~ъ, ко мнjь` прiи'детъ,
и= гряду'щаго ко мнjь` не и=зжену` во'нъ:

38. jа='кw снидо'хъ съ нб~се`, не да творю` во'лю мою`,
но во'лю посла'вшагw мя` <о>=ц~а`.

39. Се' же <е>='сть во'ля посла'вшагw мя` <о>=ц~а`,
да все`, <е>='же даде` ми`, не погублю` w\т негw`,
но воскр~шу` <е>=` въ послjь'днiй де'нь.

40. (За\ч 22.) Се' же <е>='сть во'ля посла'вшагw мя`,
да вся'къ ви'дяй сн~а и= вjь'руяй въ него` и='мать
живо'тъ вjь'чный, и= воскр~шу` <е>=го` а='зъ въ послjь'днiй
де'нь.

41. Ропта'ху о<у>=`бо i=уде'<е> w= не'мъ, jа='кw рече`:
а='зъ <е>='смь хлjь'бъ сше'дый съ нб~се`.

42. И= глаго'лаху: не се'й ли <е>='сть i=и~съ сы'нъ
i=w'сифовъ, <е>=гw'же мы` зна'емъ <о>=тца` и= мт~рь;
ка'кw о<у>=`бо гл~етъ се'й, jа='кw съ нб~се` снидо'хъ;

43. W\твjьща` о<у>=`бо i=и~съ и= рече` и=`мъ: не ропщи'те
между` собо'ю:

44. никто'же мо'жетъ прiити` ко мнjь`, а='ще не <о>=ц~ъ
посла'вый мя` привлече'тъ <е>=го`, и= а='зъ воскр~шу`
<е>=го` въ послjь'днiй де'нь.

45. <Е>='сть пи'сано во пр\оро'цjьхъ: и= бу'дутъ вси`
науче'ни бг~омъ. Вся'къ слы'шавый w\т <о>=ц~а` и= навы'къ,
прiи'детъ ко мнjь`.

46. Не jа='кw <о>=ц~а` ви'дjьлъ <е>='сть кто`, то'кмw
сы'й w\т бг~а, се'й ви'дjь <о>=ц~а`.

47. А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ: вjь'руяй въ мя` и='мать
живо'тъ вjь'чный.

48. (За\ч 23.) А='зъ <е>='смь хлjь'бъ живо'тный:

49. <о>=тцы` ва'ши jа=до'ша ма'нну въ пусты'ни и= о<у>=мро'ша:

50. се'й <е>='сть хлjь'бъ сходя'й съ нб~се`, да, а='ще
кто` w\т негw` jа='стъ, не о<у>='мретъ:

51. а='зъ <е>='смь хлjь'бъ живо'тный, и='же сше'дый
съ нб~се`: а='ще кто` снjь'сть w\т хлjь'ба сегw`, жи'въ
бу'детъ во вjь'ки: и= хлjь'бъ, <е>=го'же а='зъ да'мъ,
пл~ть моя` <е>='сть, ю='же а='зъ да'мъ за живо'тъ мi'ра.

52. Пря'хуся же между` собо'ю жи'дове, глаго'люще:
ка'кw мо'жетъ се'й на'мъ да'ти пл~ть (свою`) jа='сти;

53. Рече' же и=`мъ i=и~съ: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ:
а='ще не снjь'сте пл~ти сн~а чл~вjь'ческагw, ни пiе'те
кро'ве <е>=гw`, живота` не и='мате въ себjь`.

54. Jа=ды'й мою` пл~ть и= пiя'й мою` кро'вь и='мать
живо'тъ вjь'чный, и= а='зъ воскр~шу` <е>=го` въ послjь'днiй
де'нь.

55. Пл~ть бо моя` и='стиннw <е>='сть бра'шно, и= кро'вь
моя` и='стиннw <е>='сть пи'во.

56. (За\ч 24.) Jа=ды'й мою` пл~ть и= пiя'й мою` кро'вь
во мнjь` пребыва'етъ, и= а='зъ въ не'мъ.

57. Jа='коже посла' мя живы'й <о>=ц~ъ, и= а='зъ живу`
<о>=ц~а` ра'ди: и= jа=ды'й мя`, и= то'й жи'въ бу'детъ
мен<е>` ра'ди.

58. Се'й <е>='сть хлjь'бъ сше'дый съ нб~се`: не jа='коже
jа=до'ша <о>=тцы` ва'ши ма'нну и= о<у>=мро'ша: jа=ды'й
хлjь'бъ се'й жи'въ бу'детъ во вjь'ки.

59. Сiя^ рече` на со'нмищи, о<у>=чя` въ капернау'мjь.

60. Мно'зи о<у>=`бо слы'шавше w\т о<у>=чн~къ <е>=гw`,
рjь'ша: же'стоко <е>='сть сло'во сiе`: (и=) кто` мо'жетъ
<е>=гw` послу'шати;

61. Вjь'дый же i=и~съ въ себjь`, jа='кw ро'пщутъ w=
се'мъ о<у>=чн~цы` <е>=гw`, рече` и=`мъ: сiе' ли вы`
блазни'тъ;

62. а='ще о<у>=`бо о<у>='зрите сн~а чл~вjь'ческаго
восходя'ща, и=дjь'же бjь` пре'жде;

63. ду'хъ <е>='сть, и='же w=живля'етъ, пло'ть не по'льзуетъ
ничто'же: гл~го'лы, jа=`же а='зъ гл~ахъ ва'мъ, ду'хъ
су'ть и= живо'тъ су'ть:

64. но су'ть w\т ва'съ нjь'цыи, и=`же не вjь'руютъ.
Вjь'дяше бо и=скони` i=и~съ, кi'и су'ть невjь'рующiи,
и= кто` <е>='сть предая'й <е>=го`.

65. И= гл~аше: сегw` ра'ди рjь'хъ ва'мъ, jа='кw никто'же
мо'жетъ прiити` ко мнjь`, а='ще не бу'детъ <е>=му`
дано` w\т <о>=ц~а` моегw`.

66. W\т сегw` мно'зи w\т о<у>=чн~къ <е>=гw` и=до'ша
вспя'ть и= ктому` не хожда'ху съ ни'мъ.

67. Рече' же i=и~съ <о>=бjьмана'десяте: <е>=да` и=
вы` хо'щете и=ти`;

68. W\твjьща` о<у>=`бо <е>=му` сi'мwнъ пе'тръ: гд\си,
къ кому` и='демъ; гл~го'лы живота` вjь'чнагw и='маши,

69. и= мы` вjь'ровахомъ и= позна'хомъ, jа='кw ты` <е>=си`
хр\сто'съ, сн~ъ бг~а жива'гw.

70. W\твjьща` и=`мъ i=и~съ: не а='зъ ли ва'съ двана'десяте
и=збра'хъ; и= <е>=ди'нъ w\т ва'съ дiа'волъ <е>='сть.

71. Гл~аше же i=у'ду сi'мwнова i=скарiw'та: се'й бо
хотя'ше преда'ти <е>=го`, <е>=ди'нъ сы'й w\т <о>=боюна'десяте.

Глава` 7. Зача'ло 25.

И= хожда'ше i=и~съ по си'хъ въ галiле'и: не хотя'ше
бо во i=уде'и ходи'ти, jа='кw и=ска'ху <е>=го` i=уде'<е>
о<у>=би'ти.

2. Бjь' же бли'з\ъ пра'здникъ i=уде'йскiй, потче'нiе
сjь'ни.

3. Рjь'ша о<у>=`бо къ нему` бра'тiя <е>=гw`: прейди`
w\тсю'ду, и= и=ди` во i=уде'ю, да и= о<у>=чн~цы` твои`
ви'дятъ дjьла` твоя^, jа=`же твори'ши:

4. никто'же бо въ та'йнjь твори'тъ что`, и= и='щетъ
са'мъ jа='вjь бы'ти: а='ще сiя^ твори'ши, jа=ви` себе`
мi'рови.

5. Ни бра'тiя бо <е>=гw` вjь'роваху въ него`.

6. Гл~а о<у>=`бо и=`мъ i=и~съ: вре'мя мое` не о<у>=`
прiи'де: вре'мя же ва'ше всегда` гото'во <е>='сть:

7. не мо'жетъ мi'ръ ненави'дjьти ва'съ, мене' же ненави'дитъ,
jа='кw а='зъ свидjь'тельствую w= не'мъ, jа='кw дjьла`
<е>=гw` sла^ су'ть:

8. вы` взы'дите въ пра'здникъ се'й, а='зъ не взы'ду
{не о<у>=` взы'ду} въ пра'здникъ се'й, jа='кw вре'мя
мое` не о<у>=` и=спо'лнися.

9. Сiя^ ре'къ и=`мъ, w=ста` въ галiле'и.

10. <Е>=гда' же взыдо'ша бра'тiя <е>=гw` въ пра'здникъ,
тогда` и= са'мъ взы'де, не jа='вjь, но jа='кw та'й.

11. Жи'дове же и=ска'ху <е>=го` въ пра'здникъ и= глаго'лаху:
гдjь` <е>='сть <о>='нъ;

12. И= ро'потъ мно'гъ бjь` w= не'мъ въ наро'дjьхъ:
<о>='вiи глаго'лаху, jа='кw бл~гъ <е>='сть: и=нi'и
же глаго'лаху: ни`, но льсти'тъ наро'ды.

13. Никто'же о<у>='бw jа='вjь глаго'лаше w= не'мъ,
стра'ха ра'ди i=уде'йскагw.

14. (За\ч 26.) А='бiе же въ преполове'нiе пра'здника
взы'де i=и~съ во це'рковь и= о<у>=ча'ше.

15. И= дивля'хуся i=уде'<е>, глаго'люще: ка'кw се'й
кни^ги вjь'сть не о<у>=чи'вся;

16. W\твjьща` (о<у>=`бо) и=`мъ i=и~съ и= рече`: мое`
о<у>=ч~нiе нjь'сть мое`, но посла'вшагw мя`:

17. а='ще кто` хо'щетъ во'лю <е>=гw` твори'ти, разумjь'етъ
w= о<у>=ч~нiи, ко'е w\т бг~а <е>='сть, и=ли` а='зъ
w\т себ<е>` гл~ю:

18. глаго'ляй w\т себ<е>` сла'вы своея` и='щетъ: а=
и=щя'й сла'вы посла'вшагw <е>=го`, се'й и='стиненъ
<е>='сть, и= нjь'сть непра'вды въ не'мъ.

19. Не мwv"се'й ли даде` ва'мъ зако'нъ; и= никто'же
w\т ва'съ твори'тъ зако'на. Что` мене` и='щете о<у>=би'ти;

20. W\твjьща` наро'дъ и= рече`: бjь'са ли и='маши;
кто` тебе` и='щетъ о<у>=би'ти;

21. W\твjьща` i=и~съ и= рече` и=`мъ: <е>=ди'но дjь'ло
сотвори'хъ, и= вси` дивите'ся:

22. сегw` ра'ди мwv"се'й даде` ва'мъ w=брjь'занiе,
не jа='кw w\т мwv"се'а <е>='сть, но w\т <о>=т<е>'цъ:
и= въ суббw'ту w=брjь'заете человjь'ка:

23. а='ще w=брjь'занiе прiе'млетъ человjь'къ въ суббw'ту,
да не разори'тся зако'нъ мwv"се'овъ, на мя' ли гнjь'ваетеся,
jа='кw всего` человjь'ка здра'ва сотвори'хъ въ суббw'ту;

24. не суди'те на лица^, но прв\дный су'дъ суди'те.

25. Глаго'лаху о<у>=`бо нjь'цыи w\т i=ер\сли'млянъ:
не се'й ли <е>='сть, <е>=го'же и='щутъ о<у>=би'ти;

26. и= се`, не w=бину'яся гл~етъ, и= ничесw'же <е>=му`
не глаго'лютъ: <е>=да` ка'кw {вои'стинну} разумjь'ша
кня^зи, jа='кw се'й <е>='сть хр\сто'съ;

27. но сего` вjь'мы, w\тку'ду <е>='сть: хр\сто'съ же
<е>=гда` прiи'детъ, никто'же вjь'сть, w\тку'ду бу'детъ.

28. Воззва` о<у>=`бо въ це'ркви о<у>=чя` i=и~съ и=
гл~я: и= мене` вjь'сте, и= вjь'сте, w\тку'ду <е>='смь:
и= w= себjь` не прiидо'хъ, но <е>='сть и='стиненъ посла'вый
мя`, <е>=гw'же вы` не вjь'сте:

29. а='зъ вjь'мъ <е>=го`, jа='кw w\т негw` <е>='смь,
и= то'й мя` посла`.

30. И=ска'ху о<у>=`бо, да и='мутъ <е>=го`: и= никто'же
возложи` на'нь руки`, jа='кw не о<у>=` бjь` прише'лъ
ча'съ <е>=гw`.

31. Мно'зи же w\т наро'да вjь'роваша въ него` и= глаго'лаху,
jа='кw хр\сто'съ, <е>=гда` прiи'детъ, <е>=да` бw'льша
зна'м<е>нiя сотвори'тъ, jа=`же се'й твори'тъ;

32. Слы'шаша фарiсе'<е> наро'дъ ро'пщущь w= не'мъ сiя^,
и= посла'ша фарiсе'<е> и= а=рхiере'<е> слуги^, да и='мутъ
<е>=го`.

33. Рече` о<у>=`бо i=и~съ: <е>=ще` ма'ло вре'мя съ
ва'ми <е>='смь, и= и=ду` къ посла'вшему мя`:

34. взы'щете мене` и= не w=бря'щете: и= и=дjь'же <е>='смь
а='зъ, вы` не мо'жете прiити`.

35. Рjь'ша же i=уде'<е> къ себjь`: ка'мw се'й хо'щетъ
и=ти`, jа='кw мы` не w=бря'щемъ <е>=гw`; <е>=да` въ
разсjь'янiе <е>='ллинское хо'щетъ и=ти` и= о<у>=чи'ти
<е>='ллины;

36. что` <е>='сть сiе` сло'во, <е>='же рече`: взы'щете
мене` и= не w=бря'щете: и= и=дjь'же <е>='смь а='зъ,
вы` не мо'жете прiити`;

37. (За\ч 27.) Въ послjь'днiй же де'нь вели'кiй пра'здника
стоя'ше i=и~съ и= зва'ше, гл~я: а='ще кто` жа'ждетъ,
да прiи'детъ ко мнjь` и= пiе'тъ:

38. вjь'руяй въ мя`, jа='коже рече` писа'нiе, рjь'ки
w\т чре'ва <е>=гw` и=стеку'тъ воды` жи'вы.

39. Сiе' же рече` w= дс~jь, <е>=го'же хотя'ху прiима'ти
вjь'рующiи во и='мя <е>=гw`: не о<у>=` бо бjь` дх~ъ
ст~ы'й, jа='кw i=и~съ не о<у>=` бjь` просла'вленъ.

40. Мно'зи же w\т наро'да слы'шавше сло'во, глаго'лаху:
се'й <е>='сть вои'стинну пр\оро'къ.

41. Друзi'и глаго'лаху: се'й <е>='сть хр\сто'съ. <О>='вiи
же глаго'лаху: <е>=да` w\т галiле'и хр\сто'съ прихо'дитъ;

42. не писа'нiе ли рече`, jа='кw w\т сjь'мене дв~дова
и= w\т виfлее'мскiя ве'си, и=дjь'же бjь` дв~дъ, хр\сто'съ
прiи'детъ;

43. Ра'спря о<у>=`бо бы'сть въ наро'дjь <е>=гw` ра'ди.

44. Нjь'цыи же w\т ни'хъ хотя'ху jа='ти <е>=го`: но
никто'же возложи` на'нь ру'цjь.

45. Прiидо'ша же слуги^ ко а=рхiере'wмъ и= фарiсе'wмъ:
и= рjь'ша и=`мъ тi'и: почто` не приведо'сте <е>=гw`;

46. W\твjьща'ша слуги^: николи'же та'кw <е>='сть глаго'лалъ
человjь'къ, jа='кw се'й чл~вjь'къ.

47. W\твjьща'ша о<у>=`бо и=`мъ фарiсе'<е>: <е>=да`
и= вы` прельще'ни бы'сте;

48. <е>=да` кто` w\т кня^зь вjь'рова во'нь, и=ли` w\т
фарiс<е>'й;

49. но наро'дъ се'й, и='же не вjь'сть зако'на, про'кляти
су'ть.

50. Глаго'ла нiкоди'мъ къ ни^мъ, и='же прише'дый къ
нему` но'щiю, <е>=ди'нъ сы'й w\т ни'хъ:

51. <е>=да` зако'нъ на'шъ су'дитъ человjь'ку, а='ще
не слы'шитъ w\т негw` пре'жде и= разумjь'етъ, что`
твори'тъ;

52. W\твjьща'ша и= реко'ша <е>=му`: <е>=да` и= ты`
w\т галiле'и <е>=си`; и=спыта'й и= ви'ждь, jа='кw пр\оро'къ
w\т галiле'и не прихо'дитъ.

53. И= и='де кi'йждо въ до'мъ сво'й.

Глава` 8.

I=и~съ же и='де въ го'ру <е>=леw'нску:

2. зау'тра же па'ки прiи'де въ це'рковь, и= вси` лю'дiе
и=дя'ху къ нему`: и= сjь'дъ о<у>=ча'ше и=`хъ.

3. (За\ч 28.) Приведо'ша же кни'жницы и= фарiсе'<е>
къ нему` жену` въ прелюбодjья'нiи jа='ту, и= поста'вивше
ю=` посредjь`,

4. глаго'лаша <е>=му`: о<у>=чт~лю, сiя` жена` jа='та
<е>='сть нн~jь въ прелюбодjья'нiи:

5. въ зако'нjь же на'мъ мwv"се'й повелjь` такwвы'я
ка'менiемъ побива'ти: ты' же что` гл~еши;

6. Сiе' же рjь'ша и=скуша'юще <е>=го`, да бы'ша и=мjь'ли
что` глаго'лати на'нь. I=и~съ же до'лу прекло'нься,
пе'рстомъ писа'ше на земли`, не слага'я (и=`мъ).

7. Jа='коже прилjьжа'ху вопроша'юще <е>=го`, воскло'нься
рече` къ ни^мъ: и='же <е>='сть без\ъ грjьха` въ ва'съ,
пре'жде {пе'рвый} ве'рзи ка'мень на ню`.

8. И= па'ки до'лу прекло'нься, писа'ше на земли`.

9. <О>=ни' же слы'шавше и= со'вjьстiю w=блича'еми,
и=схожда'ху <е>=ди'нъ по <е>=ди'ному, наче'нше w\т
ста'р<е>цъ до послjь'днихъ: и= w=ста` <е>=ди'нъ i=и~съ,
и= жена` посредjь` су'щи.

10. Воскло'нься же i=и~съ и= ни <е>=ди'наго ви'дjьвъ,
то'чiю жену`, рече` <е>='й: же'но, гдjь` су'ть, и=`же
важда'ху на тя`; никi'йже ли тебе` w=суди`;

11. <О>=на' же рече`: никто'же, гд\си. Рече' же <е>='й
i=и~съ: ни а='зъ тебе` w=сужда'ю: и=ди` и= (w\тсе'лjь)
ктому` не согрjьша'й.

12. (За\ч 29.) Па'ки же и=`мъ i=и~съ рече` гл~я: а='зъ
<е>='смь свjь'тъ мi'ру: ходя'й по мнjь` не и='мать
ходи'ти во тьмjь`, но и='мать свjь'тъ живо'тный.

13. Рjь'ша о<у>=`бо <е>=му` фарiсе'<е>: ты` w= себjь`
са'мъ свидjь'тельствуеши: свидjь'тельство твое` нjь'сть
и='стинно.

14. W\твjьща` i=и~съ и= рече` и=`мъ: а='ще а='зъ свидjь'тельствую
w= себjь`, и='стинно <е>='сть свидjь'тельство мое`,
jа='кw вjь'мъ, w\тку'ду прiидо'хъ и= ка'мw и=ду`: вы'
же не вjь'сте, w\тку'ду прихожду` и= ка'мw гряду`:

15. вы` по пло'ти су'дите, а='зъ не сужду` никому'же:

16. и= а='ще сужду` а='зъ, су'дъ мо'й и='стиненъ <е>='сть,
jа='кw <е>=ди'нъ нjь'смь, но а='зъ и= посла'вый мя`
<о>=ц~ъ:

17. и= въ зако'нjь же ва'шемъ пи'сано <е>='сть, jа='кw
двою` человjь'ку свидjь'тельство и='стинно <е>='сть:

18. а='зъ <е>='смь свидjь'тельствуяй w= мнjь` самjь'мъ,
и= свидjь'тельствуетъ w= мнjь` посла'вый мя` <о>=ц~ъ.

19. Глаго'лаху же <е>=му`: гдjь` <е>='сть <о>=ц~ъ тво'й;
W\твjьща` i=и~съ: ни мен<е>` вjь'сте, ни <о>=ц~а` моегw`:
а='ще мя` бы'сте вjь'дали, и= <о>=ц~а` моего` вjь'дали
бы'сте.

20. Сiя^ гл~го'лы гл~а i=и~съ въ газофv"лакi'и, о<у>=чя`
въ це'ркви: и= никто'же jа='тъ <е>=го`, jа='кw не о<у>=`
бjь` прише'лъ ча'съ <е>=гw`.

21. (За\ч 30.) Рече' же и=`мъ па'ки i=и~съ: а='зъ и=ду`,
и= взы'щете мене`, и= во грjьсjь` ва'шемъ о<у>='мрете:
а='може а='зъ и=ду`, вы` не мо'жете прiити`.

22. Глаго'лаху о<у>=`бо i=уде'<е>: <е>=да` ся` са'мъ
о<у>=бiе'тъ, jа='кw гл~етъ: а='може а='зъ и=ду`, вы`
не мо'жете прiити`;

23. И= рече` и=`мъ: вы` w\т ни'жнихъ <е>=сте`, а='зъ
w\т вы'шнихъ <е>='смь: вы` w\т мi'ра сегw` <е>=сте`,
а='зъ нjь'смь w\т мi'ра сегw`:

24. рjь'хъ о<у>=`бо ва'мъ, jа='кw о<у>='мрете во грjьсjь'хъ
ва'шихъ: а='ще бо не и='мете вjь'ры, jа='кw а='зъ <е>='смь,
о<у>='мрете во грjьсjь'хъ ва'шихъ.

25. Глаго'лаху о<у>=`бо <е>=му`: ты` кто` <е>=си`;
И= рече` и=`мъ i=и~съ: нача'токъ, jа='кw и= гл~ю ва'мъ:

26. мнw'га и='мамъ w= ва'съ гл~ати и= суди'ти: но посла'вый
мя` и='стиненъ <е>='сть, и= а='зъ, jа=`же слы'шахъ
w\т негw`, сiя^ гл~ю въ мi'рjь.

27. Не разумjь'ша (о<у>=`бо), jа='кw <о>=ц~а` и=`мъ
гл~аше.

28. Рече' же и=`мъ i=и~съ: <е>=гда` вознесе'те сн~а
чл~вjь'ческаго, тогда` о<у>=разумjь'ете, jа='кw а='зъ
<е>='смь, и= w= себjь` ничесw'же творю`, но, jа='коже
научи' мя <о>=ц~ъ мо'й, сiя^ гл~ю:

29. и= посла'вый мя` со мно'ю <е>='сть: не w=ста'ви
мен<е>` <е>=ди'нагw <о>=ц~ъ, jа='кw а='зъ о<у>=гw'дная
<е>=му` всегда` творю`.

30. Сiя^ <е>=му` гл~ющу, мно'зи вjь'роваша въ него`.

31. (За\ч 31.) Гл~аше о<у>=`бо i=и~съ къ вjь'ровавшымъ
<е>=му` i=уде'wмъ: а='ще вы` пребу'дете во словеси`
мое'мъ, вои'стинну о<у>=чн~цы` мои` бу'дете

32. и= о<у>=разумjь'ете и='стину, и= и='стина свободи'тъ
вы`.

33. W\твjьща'ша (и= рjь'ша) <е>=му`: сjь'мя а=враа'мле
<е>=смы` и= никому'же рабо'тахомъ николи'же: ка'кw
ты` гл~еши, jа='кw свобо'дни бу'дете;

34. W\твjьща` и=`мъ i=и~съ: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ,
jа='кw вся'къ творя'й грjь'хъ ра'бъ <е>='сть грjьха`:

35. ра'бъ же не пребыва'етъ въ дому` во вjь'къ: сы'нъ
пребыва'етъ во вjь'къ:

36. а='ще о<у>=`бо сн~ъ вы` свободи'тъ, вои'стинну
свобо'дни бу'дете:

37. вjь'мъ, jа='кw сjь'мя а=враа'мле <е>=сте`: но и='щете
мене` о<у>=би'ти, jа='кw сло'во мое` не вмjьща'ется
въ вы`:

38. а='зъ, <е>='же ви'дjьхъ о<у>= <о>=ц~а` моегw`,
гл~ю: и= вы` о<у>=`бо, <е>='же ви'дjьсте о<у>= <о>=тца`
ва'шегw, творите`.

39. W\твjьща'ша и= рjь'ша <е>=му`: <о>=те'цъ на'шъ
а=враа'мъ <е>='сть. Гл~а и=`мъ i=и~съ: а='ще ча^да
а=враа^мля бы'сте бы'ли, дjьла` а=враа^мля бы'сте твори'ли:

40. нн~jь же и='щете мене` о<у>=би'ти, чл~вjь'ка, и='же
и='стину ва'мъ гл~ахъ, ю='же слы'шахъ w\т бг~а: сегw`
а=враа'мъ нjь'сть сотвори'лъ:

41. вы` творите` дjьла` <о>=тца` ва'шегw. Рjь'ша же
<е>=му`: мы` w\т любодjья'нiя нjь'смы рожде'ни: <е>=ди'наго
<о>=ц~а` и='мамы, бг~а.

42. (За\ч 32.) Рече' же и=`мъ i=и~съ: а='ще бг~ъ <о>=ц~ъ
ва'шъ (бы) бы'лъ, люби'ли бы'сте (о<у>='бw) мене`:
а='зъ бо w\т бг~а и=зыдо'хъ и= прiидо'хъ: не w= себjь'
бо прiидо'хъ, но то'й мя` посла`:

43. почто` бесjь'ды моея` не разумjь'ете; jа='кw не
мо'жете слы'шати словесе` моегw`:

44. вы` <о>=тца` (ва'шегw) дiа'вола <е>=сте`, и= по'хwти
<о>=тца` ва'шегw хо'щете твори'ти: <о>='нъ человjькоубi'йца
бjь` и=скони` и= во и='стинjь не стои'тъ, jа='кw нjь'сть
и='стины въ не'мъ: <е>=гда` глаго'летъ лжу`, w\т свои'хъ
глаго'летъ, jа='кw ло'жь <е>='сть и= <о>=те'цъ лжи`:

45. а='зъ же зане` и='стину гл~ю, не вjь'руете мнjь`:

46. кто` w\т ва'съ w=блича'етъ мя` w= грjьсjь`; а='ще
ли и='стину гл~ю, почто` вы` не вjь'руете мнjь`;

47. и='же <е>='сть w\т бг~а, гл~го'лwвъ бж~iихъ послу'шаетъ:
сегw` ра'ди вы` не послу'шаете, jа='кw w\т бг~а нjь'сте.

48. W\твjьща'ша о<у>=`бо i=уде'<е> и= рjь'ша <е>=му`:
не до'брjь ли мы` глаго'лемъ, jа='кw самаряни'нъ <е>=си`
ты` и= бjь'са и='маши;

49. W\твjьща` i=и~съ: а='зъ бjь'са не и='мамъ, но чту`
<о>=ц~а` моего`, и= вы` не чте'те мен<е>`:

50. а='зъ же не и=щу` сла'вы моея`: <е>='сть и=щя`
и= судя`:

51. (За\ч 33.) а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ: а='ще кто`
сло'во мое` соблюде'тъ, сме'рти не и='мать ви'дjьти
во вjь'ки.

52. Рjь'ша о<у>=`бо <е>=му` жи'дове: нн~jь разумjь'хомъ,
jа='кw бjь'са и='маши: а=враа'мъ о<у>='мре и= пр\оро'цы,
и= ты` гл~еши: а='ще кто` сло'во мое` соблюде'тъ, сме'рти
не и='мать вкуси'ти во вjь'ки:

53. <е>=да` ты` бо'лiй <е>=си` <о>=тца` на'шегw а=враа'ма,
и='же о<у>='мре; и= пр\оро'цы о<у>=мро'ша: кого` себе`
са'мъ ты` твори'ши;

54. W\твjьща` i=и~съ: а='ще а='зъ сла'влюся са'мъ,
сла'ва моя` ничесw'же <е>='сть: <е>='сть <о>=ц~ъ мо'й
сла'вяй мя`, <е>=го'же вы` глаго'лете, jа='кw бг~ъ
ва'шъ <е>='сть:

55. и= не позна'сте <е>=гw`, а='зъ же вjь'мъ <е>=го`:
и= а='ще реку`, jа='кw не вjь'мъ <е>=гw`, бу'ду подо'бенъ
ва'мъ ло'жь: но вjь'мъ <е>=го` и= сло'во <е>=гw` соблюда'ю:

56. а=враа'мъ <о>=те'цъ ва'шъ ра'дъ бы бы'лъ, дабы`
ви'дjьлъ де'нь мо'й: и= ви'дjь и= возра'довася.

57. Рjь'ша о<у>=`бо i=уде'<е> къ нему`: пяти'десятъ
лjь'тъ не о<у>=` и='маши, и= а=враа'ма ли <е>=си` ви'дjьлъ;

58. Рече' (же) и=`мъ i=и~съ: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю
ва'мъ: пре'жде да'же а=враа'мъ не бы'сть, а='зъ <е>='смь.

59. Взя'ша о<у>=`бо ка'менiе, да ве'ргутъ на'нь: i=и~съ
же скры'ся и= и=зы'де и=з\ъ це'ркве, проше'дъ посредjь`
и='хъ: и= мимохожда'ше та'кw.

Глава` 9. Зача'ло 34.

И= мимоиды'й ви'дjь человjь'ка слjь'па w\т рождества`.

2. И= вопроси'ша <е>=го` о<у>=чн~цы` <е>=гw`, глаго'люще:
раввi`, кто` согрjьши`, се'й ли, и=ли` роди'т<е>ля
<е>=гw`, jа='кw слjь'пъ роди'ся;

3. W\твjьща` i=и~съ: ни се'й согрjьши`, ни роди'т<е>ля
<е>=гw`, но да jа=вя'тся дjьла` бж~iя на не'мъ:

4. мнjь` подоба'етъ дjь'лати дjьла` посла'вшагw мя`,
до'ндеже де'нь <е>='сть: прiи'детъ но'щь, <е>=гда`
никто'же мо'жетъ дjь'лати:

5. <е>=гда` въ мi'рjь <е>='смь, свjь'тъ <е>='смь мi'ру.

6. Сiя^ ре'къ, плю'ну на зе'млю, и= сотвори` бре'нiе
w\т плюнове'нiя, и= пома'за <о>='чи бре'нiемъ слjьпо'му,

7. и= рече` <е>=му`: и=ди`, о<у>=мы'йся въ купjь'ли
сiлwа'мстjь, <е>='же сказа'ется %[по'сланъ%]. И='де
о<у>=`бо и= о<у>=мы'ся, и= прiи'де ви'дя.

8. Сосjь'ди же и= и=`же бя'ху ви'дjьли <е>=го` пре'жде,
jа='кw слjь'пъ бjь`, глаго'лаху: не се'й ли <е>='сть
сjьдя'й и= прося'й;

9. <О>='вiи глаго'лаху, jа='кw се'й <е>='сть: и=нi'и
же (глаго'лаху), jа='кw подо'бенъ <е>=му` <е>='сть.
<О>='нъ (же) глаго'лаше, jа='кw а='зъ <е>='смь.

10. Глаго'лаху же <е>=му`: ка'кw ти` w\тверзо'стjься
<о>='чи;

11. W\твjьща` <о>='нъ и= рече`: чл~вjь'къ нарица'емый
i=и~съ бре'нiе сотвори` и= пома'за <о>='чи мои` и=
рече' ми: и=ди` въ купjь'ль сiлwа'млю и= о<у>=мы'йся.
Ше'дъ же и= о<у>=мы'вся, прозрjь'хъ.

12. Рjь'ша о<у>=`бо <е>=му`: кто` {гдjь`} то'й <е>='сть;
Глаго'ла: не вjь'мъ.

13. Ведо'ша (же) <е>=го` къ фарiсе'wмъ, и='же бjь`
и=ногда` слjь'пъ.

14. Бjь' же суббw'та, <е>=гда` сотвори` бре'нiе i=и~съ
и= w\тве'рзе <е>=му` <о>='чи.

15. Па'ки же вопроша'ху <е>=го` и= фарiсе'<е>, ка'кw
прозрjь`. <О>='нъ же рече` и=`мъ: бре'нiе положи` мнjь`
на <о>='чи, и= о<у>=мы'хся, и= ви'жу.

16. Глаго'лаху о<у>=`бо w\т фарiс<е>'й нjь'цыи: нjь'сть
се'й w\т бг~а чл~вjь'къ, jа='кw суббw'ту не храни'тъ.
<О>='вiи глаго'лаху: ка'кw мо'жетъ человjь'къ грjь'шенъ
сицева^ зна'м<е>нiя твори'ти; И= ра'спря бjь` въ ни'хъ.

17. Глаго'лаху (о<у>=`бо) слjьпцу` па'ки: ты` что`
глаго'леши w= не'мъ, jа='кw w\тве'рзе <о>='чи твои`;
<О>='нъ же рече`, jа='кw пр\оро'къ <е>='сть.

18. Не jа='ша о<у>=`бо вjь'ры i=уде'<е> w= не'мъ, jа='кw
слjь'пъ бjь` и= прозрjь`, до'ндеже возгласи'ша роди'т<е>ля
тогw` прозрjь'вшагw

19. и= вопроси'ша я=`, глаго'люще: се'й ли <е>='сть
сы'нъ ва'ю, <е>=го'же вы` глаго'лете, jа='кw слjь'пъ
роди'ся; ка'кw о<у>=`бо нн~jь ви'дитъ;

20. W\твjьща'ста (же) и=`мъ роди'т<е>ля <е>=гw` и=
рjь'ста: вjь'мы, jа='кw се'й <е>='сть сы'нъ на'ю и=
jа='кw слjь'пъ роди'ся:

21. ка'кw же нн~jь ви'дитъ, не вjь'мы, и=ли` кто` w\тве'рзе
<е>=му` <о>='чи, мы` не вjь'мы: са'мъ во'зрастъ и='мать,
самого` вопроси'те, са'мъ w= себjь` да глаго'летъ.

22. Сiя^ реко'ста роди'т<е>ля <е>=гw`, jа='кw боя'стася
жидw'въ: о<у>=же' бо бя'ху сложи'лися жи'дове, да,
а='ще кто` <е>=го` и=сповjь'сть хр\ста`, w\тлуче'нъ
w\т со'нмища бу'детъ:

23. сегw` ра'ди роди'т<е>ля <е>=гw` реко'ста, jа='кw
во'зрастъ и='мать, самого` вопроси'те.

24. Возгласи'ша же втори'цею человjь'ка, и='же бjь`
слjь'пъ, и= рjь'ша <е>=му`: да'ждь сла'ву бг~у: мы`
вjь'мы, jа='кw чл~вjь'къ се'й грjь'шенъ <е>='сть.

25. W\твjьща` о<у>=`бо <о>='нъ и= рече`: а='ще грjь'шенъ
<е>='сть, не вjь'мъ: <е>=ди'но вjь'мъ, jа='кw слjь'пъ
бjь'хъ, нн~jь же ви'жу.

26. Рjь'ша же <е>=му` па'ки: что` сотвори` тебjь`;
ка'кw w\тве'рзе <о>='чи твои`;

27. W\твjьща` и=`мъ: реко'хъ ва'мъ о<у>=же`, и= не
слы'шасте: что` па'ки хо'щете слы'шати; <е>=да` и=
вы` о<у>=чн~цы` <е>=гw` хо'щете бы'ти;

28. <О>=ни' же о<у>=кори'ша <е>=гw` и= рjь'ша (<е>=му`):
ты` о<у>=чн~къ <е>=си` тогw`: мы' же мwv"се'wвы <е>=смы`
о<у>=ченицы`:

29. мы` вjь'мы, jа='кw мwv"се'ови гл~а бг~ъ, сегw'
же не вjь'мы, w\тку'ду <е>='сть.

30. W\твjьща` человjь'къ и= рече` и=`мъ: w= се'мъ бо
ди'вно <е>='сть, jа='кw вы` не вjь'сте, w\тку'ду <е>='сть,
и= w\тве'рзе <о>='чи мои`:

31. вjь'мы же, jа='кw грjь'шники бг~ъ не послу'шаетъ,
но а='ще кто` бг~очте'цъ <е>='сть и= во'лю <е>=гw`
твори'тъ, тогw` послу'шаетъ:

32. w\т вjь'ка нjь'сть слы'шано, jа='кw кто` w\тве'рзе
<о>='чи слjь'пу рожде'ну:

33. а='ще не бы` бы'лъ се'й w\т бг~а, не мо'глъ бы
твори'ти ничесw'же.

34. W\твjьща'ша и= рjь'ша <е>=му`: во грjьсjь'хъ ты`
роди'лся <е>=си` ве'сь, и= ты' ли ны` о<у>=чи'ши; И=
и=згна'ша <е>=го` во'нъ.

35. О<у>=слы'ша i=и~съ, jа='кw и=згна'ша <е>=го` во'нъ,
и= w=брjь'тъ <е>=го`, рече` <е>=му`: ты` вjь'руеши
ли въ сн~а бж~iя;

36. W\твjьща` <о>='нъ и= рече`: и= кто` <е>='сть, гд\си,
да вjь'рую въ него`;

37. Рече' же <е>=му` i=и~съ: и= ви'дjьлъ <е>=си` <е>=го`,
и= гл~яй съ тобо'ю то'й <е>='сть.

38. <О>='нъ же рече`: вjь'рую, гд\си. И= поклони'ся
<е>=му`.

39. (За\ч 35.) И= рече` i=и~съ: на су'дъ а='зъ въ мi'ръ
се'й прiидо'хъ, да неви'дящiи ви'дятъ, и= ви'дящiи
слjь'пи бу'дутъ.

40. И= слы'шаша w\т фарiс<е>'й сiя^ су'щiи съ ни'мъ
и= рjь'ша <е>=му`: <е>=да` и= мы` слjь'пи <е>=смы`;

41. Рече` и=`мъ i=и~съ: а='ще бы'сте слjь'пи бы'ли,
не бы'сте и=мjь'ли грjьха`: нн~jь же глаго'лете, jа='кw
ви'димъ, грjь'хъ о<у>=`бо ва'шъ пребыва'етъ.

Глава` 10. Зача'ло.

А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ: не входя'й две'рьми во
дво'ръ <о>='вчiй, но прела'зя и='нудjь, то'й та'ть
<е>='сть и= разбо'йникъ:

2. а= входя'й две'рьми па'стырь <е>='сть <о>=вца'мъ:

3. сему` две'рникъ w\тверза'етъ, и= <о>='вцы гла'съ
<е>=гw` слы'шатъ, и= своя^ <о>='вцы глаша'етъ по и='мени,
и= и=зго'нитъ и=`хъ:

4. и= <е>=гда` своя^ <о>='вцы и=ждене'тъ, пред\ъ ни'ми
хо'дитъ: и= <о>='вцы по не'мъ и='дутъ, jа='кw вjь'дятъ
гла'съ <е>=гw`:

5. по чужде'мъ же не и='дутъ, но бjьжа'тъ w\т негw`,
jа='кw не зна'ютъ чужда'гw гла'са.

6. Сiю` при'тчу рече` и=`мъ i=и~съ: <о>=ни' же не разумjь'ша,
что` бя'ше, jа=`же гл~аше и=`мъ.

7. Рече' же па'ки и=`мъ i=и~съ: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю
ва'мъ, jа='кw а='зъ <е>='смь две'рь <о>=вца'мъ.

8. Вси`, <е>=ли'кw (и='хъ) прiи'де пре'жде мен<е>`,
та'тiе су'ть и= разбw'йницы: но не послу'шаша и='хъ
<о>='вцы.

9. (За\ч 36.) А='зъ <е>='смь две'рь: мно'ю а='ще кто`
вни'детъ, сп~се'тся, и= вни'детъ и= и=зы'детъ, и= па'жить
w=бря'щетъ.

10. Та'ть не прихо'дитъ, ра'звjь да о<у>=кра'детъ и=
о<у>=бiе'тъ и= погуби'тъ: а='зъ прiидо'хъ, да живо'тъ
и='мутъ и= ли'шше и='мутъ.

11. А='зъ <е>='смь па'стырь до'брый: па'стырь до'брый
ду'шу свою` полага'етъ за <о>='вцы:

12. а= нае'мникъ, и='же нjь'сть па'стырь, <е>=му'же
не су'ть <о>='вцы своя^, ви'дитъ во'лка гряду'ща и=
w=ставля'етъ <о>='вцы и= бjь'гаетъ, и= во'лкъ расхи'титъ
и=`хъ и= распу'дитъ <о>='вцы:

13. а= нае'мникъ бjьжи'тъ, jа='кw нае'мникъ <е>='сть
и= неради'тъ w= <о>=вца'хъ.

14. А='зъ <е>='смь па'стырь до'брый: и= зна'ю моя^,
и= зна'ютъ мя` моя^:

15. jа='коже зна'етъ мя` <о>=ц~ъ, и= а='зъ зна'ю <о>=ц~а`:
и= ду'шу мою` полага'ю за <о>='вцы.

16. И= и='ны <о>='вцы и='мамъ, jа=`же не су'ть w\т
двора` сегw`, и= ты^я ми` подоба'етъ привести`: и=
гла'съ мо'й о<у>=слы'шатъ, и= бу'детъ <е>=ди'но ста'до
(и=) <е>=ди'нъ па'стырь.

17. (За\ч 37.) Сегw` ра'ди мя` <о>=ц~ъ лю'битъ, jа='кw
а='зъ дш~у мою` полага'ю, да па'ки прiиму` ю=`:

18. никто'же во'зметъ ю=` w\т мен<е>`, но а='зъ полага'ю
ю=` w= себjь`: w='бласть и='мамъ положи'ти ю=` и= w='бласть
и='мамъ па'ки прiя'ти ю=`: сiю` за'повjьдь прiя'хъ
w\т <о>=ц~а` моегw`.

19. Ра'спря же па'ки бы'сть во i=уде'ехъ за словеса`
сiя^.

20. Глаго'лаху же мно'зи w\т ни'хъ: бjь'са и='мать
и= неи'стовъ <е>='сть: что` <е>=гw` послу'шаете;

21. И=нi'и глаго'лаху: сi'и гл~гw'ли не су'ть бjьсну'ющагwся:
<е>=да` мо'жетъ бjь'съ слjьпы^мъ <о>='чи w\тве'рсти;

22. (За\ч.) Бы'ша же (тогда`) w=бновл<е>'нiя во i=ер\сли'мjьхъ,
и= зима` бjь`.

23. И= хожда'ше i=и~съ въ це'ркви, въ притво'рjь соломw'ни.

24. W=быдо'ша же <е>=го` i=уде'<е> и= глаго'лаху <е>=му`:
доко'лjь ду'шы на'шя взе'млеши; а='ще ты` <е>=си` хр\сто'съ,
рцы` на'мъ не w=бину'яся.

25. W\твjьща` и=`мъ i=и~съ: рjь'хъ ва'мъ, и= не вjь'руете:
дjьла`, jа=`же а='зъ творю` w= и='мени <о>=ц~а` моегw`,
та^ свидjь'тельствуютъ w= мнjь`:

26. но вы` не вjь'руете, нjь'сте бо w\т <о>=ве'цъ мои'хъ,
jа='коже рjь'хъ ва'мъ:

27. (За\ч 38.) <о>='вцы моя^ гла'са моегw` слу'шаютъ,
и= а='зъ зна'ю и=`хъ, и= по мнjь` гряду'тъ:

28. и= а='зъ живо'тъ вjь'чный да'мъ и=`мъ, и= не поги'бнутъ
во вjь'ки, и= не восхи'титъ и='хъ никто'же w\т руки`
моея`:

29. <о>=ц~ъ мо'й, и='же даде` мнjь`, бо'лiй всjь'хъ
<е>='сть, и= никто'же мо'жетъ восхи'тити и=`хъ w\т
руки` <о>=ц~а` моегw`:

30. а='зъ и= <о>=ц~ъ <е>=ди'но <е>=сма`.

31. Взя'ша же ка'менiе па'ки i=уде'<е>, да побiю'тъ
<е>=го`.

32. W\твjьща` и=`мъ i=и~съ: мнw'га дwбра` дjьла` jа=ви'хъ
ва'мъ w\т <о>=ц~а` моегw`: за ко'е и='хъ дjь'ло ка'менiе
ме'щете на мя`;

33. W\твjьща'ша <е>=му` i=уде'<е>, глаго'люще: w= добрjь`
дjь'лjь ка'менiе не ме'щемъ на тя`, но w= хулjь`, jа='кw
ты`, чл~вjь'къ сы'й, твори'ши себе` бг~а.

34. W\твjьща` и=`мъ i=и~съ: нjь'сть ли пи'сано въ зако'нjь
ва'шемъ: а='зъ рjь'хъ: бо'зи <е>=сте`;

35. А='ще <о>='ныхъ рече` богw'въ, къ ни^мже сло'во
бж~iе бы'сть, и= не мо'жетъ разори'тися писа'нiе:

36. <е>=го'же <о>=ц~ъ ст~и` и= посла` въ мi'ръ, вы`
глаго'лете, jа='кw хулу` гл~еши, зане` рjь'хъ: сн~ъ
бж~iй <е>='смь.

37. А='ще не творю` дjьла` <о>=ц~а` моегw`, не и=ми'те
ми` вjь'ры:

38. а='ще ли творю`, а='ще и= мнjь` не вjь'руете, дjьлw'мъ
(мои^мъ) вjь'руйте: да разумjь'ете и= вjь'руете, jа='кw
во мнjь` <о>=ц~ъ, и= а='зъ въ не'мъ.

39. И=ска'ху о<у>=`бо па'ки jа='ти <е>=го`: и= и=зы'де
w\т ру'къ и='хъ,

40. и= и='де па'ки на w='нъ по'лъ i=<о>рда'на, на мjь'сто,
и=дjь'же бjь` i=wа'ннъ пре'жде крестя`, и= пребы'сть
ту`.

41. И= мно'зи прiидо'ша къ нему` и= глаго'лаху, jа='кw
i=wа'ннъ о<у>='бw зна'менiя не сотвори` ни <е>=ди'нагw:
вся^ же, <е>=ли^ка рече` i=wа'ннъ w= се'мъ, и='стинна
бя'ху.

42. И= мно'зи вjь'роваша въ него` ту`.

Глава` 11. Зача'ло 39.

Бjь' же нjь'кто боля` ла'зарь w\т виfа'нiи, w\т ве'си
марi'ины и= ма'рfы сестры` <е>=я`.

2. Бjь' же марi'а пома'завшая гд\са мv'ромъ и= w=те'ршая
но'зjь <е>=гw` власы^ свои'ми, <е>=я'же бра'тъ ла'зарь
боля'ше.

3. Посла'стjь о<у>=`бо сестрjь^ къ нему`, глаго'лющjь:
гд\си, се`, <е>=го'же лю'биши, боли'тъ.

4. Слы'шавъ же i=и~съ рече`: сiя` болjь'знь нjь'сть
къ сме'рти, но w= сла'вjь бж~iи, да просла'вится сн~ъ
бж~iй <е>=я` ра'ди.

5. Любля'ше же i=и~съ ма'рfу и= сестру` <е>=я` и= ла'заря.

6. <Е>=гда' же о<у>=слы'ша, jа='кw боли'тъ, тогда` пребы'сть
на не'мже бjь` мjь'стjь два` дни^.

7. Пото'мъ же гл~а о<у>=чн~кw'мъ: и='демъ во i=уде'ю
па'ки.

8. Глаго'лаша <е>=му` о<у>=чн~цы`: раввi`, нн~jь и=ска'ху
тебе` ка'менiемъ поби'ти i=уде'<е>, и= па'ки ли и='деши
та'мw;

9. W\твjьща` i=и~съ: не два' ли на'десяте часа^ <е>=ста`
во дни`; а='ще кто` хо'дитъ во дни`, не по'ткнется,
jа='кw свjь'тъ мi'ра сегw` ви'дитъ:

10. а='ще же кто` хо'дитъ въ нощи`, по'ткнется, jа='кw
нjь'сть свjь'та въ не'мъ.

11. Сiя^ рече` и= посе'мъ гл~а и=`мъ: ла'зарь дру'гъ
на'шъ о<у>='спе: но и=ду`, да возбужу` <е>=го`.

12. Рjь'ша о<у>=`бо о<у>=чн~цы` <е>=гw`: гд\си, а='ще
о<у>='спе, спасе'нъ бу'детъ.

13. Рече' же i=и~съ w= сме'рти <е>=гw`: <о>=ни' же
мнjь'ша, jа='кw w= о<у>=спе'нiи сна` гл~етъ.

14. Тогда` рече` и=`мъ i=и~съ не w=бину'яся: ла'зарь
о<у>='мре:

15. и= ра'дуюся ва'съ ра'ди, да вjь'руете, jа='кw не
бjь'хъ та'мw: но и='демъ къ нему`.

16. Рече' же fwма`, глаго'лемый близне'цъ, о<у>=чн~кw'мъ:
и='демъ и= мы`, да о<у>='мремъ съ ни'мъ.

17. Прише'дъ же i=и~съ, w=брjь'те <е>=го` четы'ри дни^
о<у>=же` и=му'ща во гро'бjь.

18. Бjь' же виfа'нiа бли'з\ъ i=ер\сли'ма, jа='кw ста'дiй
пятьна'десять,

19. и= мно'зи w\т i=уд<е>'й бя'ху пришли` къ ма'рfjь
и= марi'и, да о<у>=тjь'шатъ и=`хъ w= бра'тjь <е>=ю`.

20. Ма'рfа о<у>=`бо <е>=гда` о<у>=слы'ша, jа='кw i=и~съ
гряде'тъ, срjь'те <е>=го`: марi'а же до'ма сjьдя'ше.

21. Рече' же ма'рfа ко i=и~су: гд\си, а='ще бы <е>=си`
здjь` бы'лъ, не бы` бра'тъ мо'й о<у>='мерлъ:

22. но и= нн~jь вjь'мъ, jа='кw <е>=ли^ка а='ще про'сиши
w\т бг~а, да'стъ тебjь` бг~ъ.

23. Гл~а <е>='й i=и~съ: воскре'снетъ бра'тъ тво'й.

24. Глаго'ла <е>=му` ма'рfа: вjь'мъ, jа='кw воскре'снетъ
въ воскр~ше'нiе, въ послjь'днiй де'нь.

25. Рече' (же) <е>='й i=и~съ: а='зъ <е>='смь воскр~ше'нiе
и= живо'тъ: вjь'руяй въ мя`, а='ще и= о<у>='мретъ,
w=живе'тъ:

26. и= вся'къ живы'й и= вjь'руяй въ мя` не о<у>='мретъ
во вjь'ки. <Е>='млеши ли вjь'ру сему`;

27. Глаго'ла <е>=му`: <е>='й, гд\си: а='зъ вjь'ровахъ,
jа='кw ты` <е>=си` хр\сто'съ сн~ъ бж~iй, и='же въ мi'ръ
гряды'й.

28. И= сiя^ ре'кши, и='де и= пригласи` марi'ю сестру`
свою` та'й, ре'кши: о<у>=чт~ль прише'лъ <е>='сть и=
глаша'етъ тя`.

29. <О>=на' (же) jа='кw о<у>=слы'ша, воста` ско'рw
и= и='де къ нему`.

30. Не о<у>=же' бо бjь` прише'лъ i=и~съ въ ве'сь, но
бjь` на мjь'стjь, и=дjь'же срjь'те <е>=го` ма'рfа.

31. I=уде'<е> (же) о<у>=`бо су'щiи съ не'ю въ дому`
и= о<у>=тjьша'юще ю=`, ви'дjьвше марi'ю, jа='кw ско'рw
воста` и= и=зы'де, по не'й и=до'ша, глаго'люще, jа='кw
и='детъ на гро'бъ, да пла'четъ та'мw.

32. Марi'а же jа='кw прiи'де, и=дjь'же бjь` i=и~съ,
ви'дjьвши <е>=го`, паде` <е>=му` на ногу`, глаго'лющи
<е>=му`: гд\си, а='ще бы <е>=си` бы'лъ здjь`, не бы`
о<у>='мерлъ мо'й бра'тъ.

33. I=и~съ о<у>=`бо, jа='кw ви'дjь ю=` пла'чущуся и=
прише'дшыя съ не'ю i=уд<е>'и пла'чущя, запрети` дх~у
и= возмути'ся са'мъ

34. и= рече`: гдjь` положи'сте <е>=го`; Глаго'лаша
<е>=му`: гд\си, прiиди` и= ви'ждь.

35. Прослези'ся i=и~съ.

36. Глаго'лаху о<у>=`бо жи'дове: ви'ждь, ка'кw любля'ше
<е>=го`.

37. Нjь'цыи же w\т ни'хъ рjь'ша: не можа'ше ли се'й,
w\тве'рзый <о>='чи слjьпо'му, сотвори'ти, да и= се'й
не о<у>='мретъ;

38. I=и~съ же па'ки претя` въ себjь`, прiи'де ко гро'бу.
Бjь' же пеще'ра, и= ка'мень лежа'ше на не'й.

39. Гл~а i=и~съ: возми'те ка'мень. Глаго'ла <е>=му`
сестра` о<у>=ме'ршагw ма'рfа: гд\си, о<у>=же` смерди'тъ:
четверодне'венъ бо <е>='сть.

40. Гл~а <е>='й i=и~съ: не рjь'хъ ли ти`, jа='кw а='ще
вjь'руеши, о<у>='зриши сла'ву бж~iю;

41. Взя'ша о<у>=`бо ка'мень, и=дjь'же бjь` о<у>=ме'рый
лежя`. I=и~съ же возведе` <о>='чи горjь` и= рече`:
<о>='ч~е, хвалу` тебjь` воздаю`, jа='кw о<у>=слы'шалъ
<е>=си` мя`:

42. а='зъ же вjь'дjьхъ, jа='кw всегда` мя` послу'шаеши:
но наро'да ра'ди стоя'щагw w='крестъ рjь'хъ, да вjь'ру
и='мутъ, jа='кw ты` мя` посла'лъ <е>=си`.

43. И= сiя^ ре'къ, гла'сомъ вели'кимъ воззва`: ла'заре,
гряди` во'нъ.

44. И= и=зы'де о<у>=ме'рый, w=бя'занъ рука'ма и= нога'ма
о<у>=кро'емъ, и= лице` <е>=гw` о<у>=бру'сомъ w=бя'зано.
Гл~а и=`мъ i=и~съ: разрjьши'те <е>=го` и= w=ста'вите
и=ти`.

45. Мно'зи о<у>=`бо w\т i=уд<е>'й прише'дшiи къ марi'и
и= ви'дjьвше, jа=`же сотвори` i=и~съ, вjь'роваша въ
него`:

46. нjь'цыи же w\т ни'хъ и=до'ша къ фарiсе'wмъ и= реко'ша
и=`мъ, jа=`же сотвори` i=и~съ.

47. (За\ч 40.) Собра'ша о<у>=`бо а=рхiере'<е> и= фарiсе'<е>
со'нмъ и= глаго'лаху: что` сотвори'мъ; jа='кw чл~вjь'къ
се'й мнw'га зна'м<е>нiя твори'тъ:

48. а='ще w=ста'вимъ <е>=го` та'кw, вси` о<у>=вjь'руютъ
въ него`: и= прiи'дутъ ри'мляне и= во'змутъ мjь'сто
и= jа=зы'къ на'шъ.

49. <Е>=ди'нъ же нjь'кто w\т ни'хъ каiа'фа, а=рхiере'й
сы'й лjь'ту тому`, рече` и=`мъ: вы` не вjь'сте ничесw'же,

50. ни помышля'ете, jа='кw о<у>='не <е>='сть на'мъ,
да <е>=ди'нъ человjь'къ о<у>='мретъ за лю'ди, а= не
ве'сь jа=зы'къ поги'бнетъ.

51. Сегw' же w= себjь` не рече`, но а=рхiере'й сы'й
лjь'ту тому`, прорече`, jа='кw хотя'ше i=и~съ о<у>=мре'ти
за лю'ди,

52. и= не то'кмw за лю'ди, но да и= ча^да бж~iя расточ<е>'ная
собере'тъ во <е>=ди'но.

53. W\т тогw` о<у>=`бо дне` совjьща'ша, да о<у>=бiю'тъ
<е>=го`.

54. I=и~съ же ктому` не jа='вjь хожда'ше во i=уде'ехъ,
но и='де w\тту'ду во страну` бли'з\ъ пусты'ни, во <е>=фре'мъ
нарица'емый гра'дъ, и= ту` хожда'ше со о<у>=чн~ки^
свои'ми.

55. Бjь' же бли'з\ъ па'сха i=уде'йска, и= взыдо'ша
мно'зи во i=ер\сли'мъ w\т стра'нъ пре'жде па'схи, да
w=чи'стятся.

56. И=ска'ху о<у>=`бо i=и~са и= глаго'лаху къ себjь`,
въ це'ркви стоя'ще: что` мни'тся ва'мъ, jа='кw не и='мать
ли прiити` въ пра'здникъ;

57. Да'ша же а=рхiере'<е> и= фарiсе'<е> за'повjьдь,
да а='ще кто` w=щути'тъ (<е>=го`), гдjь` бу'детъ, повjь'сть,
jа='кw да и='мутъ <е>=го`.

Глава` 12. Зача'ло 41.

I=и~съ же пре'жде шести` днi'й па'схи прiи'де въ виfа'нiю,
и=дjь'же бjь` ла'зарь о<у>=ме'рый, <е>=го'же воскр~си`
w\т ме'ртвыхъ.

2. Сотвори'ша же <е>=му` ве'черю ту`, и= ма'рfа служа'ше:
ла'зарь же <е>=ди'нъ бjь` w\т возлежа'щихъ съ ни'мъ.

3. Марi'а же прiе'мши лi'тру мv'ра на'рда пiстi'ка
многоцjь'нна, пома'за но'зjь i=и~сwвjь, и= w=тре` власы^
свои'ми но'зjь <е>=гw`: хра'мина же и=спо'лнися w\т
вони` ма'сти (благово'нныя).

4. Глаго'ла же <е>=ди'нъ w\т о<у>=чн~къ <е>=гw`, i=у'да
сi'мwновъ i=скарiw'тскiй, и='же хотя'ше <е>=го` преда'ти:

5. чесw` ра'ди мv'ро сiе` не про'дано бы'сть на трiе'хъ
стjь'хъ пjь^нязь и= дано` ни'щымъ;

6. Сiе' же рече`, не jа='кw w= ни'щихъ печа'шеся, но
jа='кw та'ть бjь`, и= ковче'жецъ и=мjь'яше, и= вмета'<е>мая
ноша'ше.

7. Рече' же i=и~съ: не дjь'йте <е>=я`, да въ де'нь
погребе'нiя моегw` соблюде'тъ <е>=`:

8. ни'щыя бо всегда` и='мате съ собо'ю, мене' же не
всегда` и='мате.

9. Разумjь' же наро'дъ мно'гъ w\т i=уд<е>'й, jа='кw
ту` <е>='сть: и= прiидо'ша не i=и~са ра'ди то'кмw,
но да и= ла'заря ви'дятъ, <е>=го'же воскр~си` w\т ме'ртвыхъ.

10. Совjьща'ша же а=рхiере'<е>, да и= ла'заря о<у>=бiю'тъ,

11. jа='кw мно'зи <е>=гw` ра'ди и=дя'ху w\т i=уд<е>'й
и= вjь'роваху во i=и~са.

12. Во о<у>='трiй (же) де'нь наро'дъ мно'гъ прише'дый
въ пра'здникъ, слы'шавше, jа='кw i=и~съ гряде'тъ во
i=ер\сли'мъ,

13. прiя'ша ва^iа w\т фi^нiкъ и= и=зыдо'ша въ срjь'тенiе
<е>=му`, и= зва'ху (глаго'люще): w=са'нна, блг\све'нъ
гряды'й во и='мя гд\сне, цр~ь i=и~левъ.

14. W=брjь'тъ же i=и~съ <о>=сля`, всjь'де на не`, jа='коже
<е>='сть пи'сано:

15. не бо'йся, дщи` сiw'ня: се`, цр~ь тво'й гряде'тъ,
сjьдя` на жребя'ти <о>='сли.

16. Си'хъ же не разумjь'ша о<у>=чн~цы` <е>=гw` пре'жде:
но <е>=гда` просла'вися i=и~съ, тогда` помяну'ша, jа='кw
сiя^ бы'ша w= не'мъ пи^сана, и= сiя^ сотвори'ша <е>=му`.

17. Свидjь'тельствоваше о<у>=`бо наро'дъ, и='же бjь`
(пре'жде) съ ни'мъ, <е>=гда` ла'заря возгласи` w\т
гро'ба и= воскр~си` <е>=го` w\т ме'ртвыхъ:

18. сегw` ра'ди и= срjь'те <е>=го` наро'дъ, jа='кw
слы'шаша <е>=го` сiе` сотво'рша зна'менiе.

19. (За\ч 42.) Фарiсе'<е> о<у>=`бо рjь'ша къ себjь`:
ви'дите, jа='кw ника'яже по'льза <е>='сть; се`, мi'ръ
по не'мъ и='детъ.

20. Бя'ху же нjь'цыи <е>='ллини w\т прише'дшихъ, да
покло'нятся въ пра'здникъ:

21. сi'и о<у>=`бо приступи'ша къ фiлi'ппу, и='же бjь`
w\т виfсаi'ды галiле'йскiя, и= моля'ху <е>=го`, глаго'люще:
го'споди, хо'щемъ i=и~са ви'дjьти.

22. Прiи'де фiлi'ппъ и= глаго'ла а=ндре'ови: и= па'ки
а=ндре'й и= фiлi'ппъ глаго'ласта i=и~сови.

23. I=и~съ же w\твjьща` и='ма, гл~я: прiи'де ча'съ,
да просла'вится сн~ъ чл~вjь'ческiй:

24. а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ: а='ще зе'рно пшени'чно
па'дъ на земли` не о<у>='мретъ, то` <е>=ди'но пребыва'етъ:
а='ще же о<у>='мретъ, мно'гъ пло'дъ сотвори'тъ:

25. любя'й ду'шу свою` погуби'тъ ю=`, и= ненави'дяй
души` своея` въ мi'рjь се'мъ въ живо'тъ вjь'чный сохрани'тъ
ю=`:

26. а='ще кто` мнjь` слу'житъ, мнjь` да послjь'дствуетъ,
и= и=дjь'же <е>='смь а='зъ, ту` и= слуга` мо'й бу'детъ:
и= а='ще кто` мнjь` слу'житъ, почти'тъ <е>=го` <о>=ц~ъ
(мо'й):

27. нн~jь дш~а` моя` возмути'ся: и= что` реку`; <о>='ч~е,
сп~си' мя w\т часа` сегw`: но сегw` ра'ди прiидо'хъ
на ча'съ се'й:

28. (За\ч.) <о>='ч~е, просла'ви и='мя твое`. Прiи'де
же гла'съ съ небесе`: и= просла'вихъ, и= па'ки просла'влю.

29. Наро'дъ же стоя'й и= слы'шавъ, глаго'лаху: гро'мъ
бы'сть. И=нi'и глаго'лаху: а='гг~лъ глаго'ла <е>=му`.

30. W\твjьща` i=и~съ и= рече`: не мен<е>` ра'ди гла'съ
се'й бы'сть, но наро'да ра'ди:

31. нн~jь су'дъ <е>='сть мi'ру сему`: нн~jь кня'зь
мi'ра сегw` и=згна'нъ бу'детъ во'нъ:

32. и= а='ще а='зъ вознесе'нъ бу'ду w\т земли`, вся^
привлеку` къ себjь`.

33. Сiе' же гл~аше, назна'менуя, ко'ею сме'ртiю хотя'ше
о<у>=мре'ти.

34. W\твjьща` <е>=му` наро'дъ: мы` слы'шахомъ w\т зако'на,
jа='кw хр\сто'съ пребыва'етъ во вjь'ки: ка'кw ты` гл~еши:
вознести'ся подоба'етъ сн~у чл~вjь'ческому; кто` <е>='сть
се'й сн~ъ чл~вjь'ческiй;

35. Рече' же и=`мъ i=и~съ: <е>=ще` ма'ло вре'мя свjь'тъ
въ ва'съ <е>='сть: ходи'те, до'ндеже свjь'тъ и='мате,
да тьма` ва'съ не и='метъ: и= ходя'й во тьмjь` не вjь'сть,
ка'мw и='детъ:

36. (За\ч 43.) до'ндеже свjь'тъ и='мате, вjь'руйте
во свjь'тъ, да сы'нове свjь'та бу'дете. Сiя^ гл~а i=и~съ,
и= w\тше'дъ скры'ся w\т ни'хъ.

37. Толи^ка [же] зна'м<е>нiя сотво'ршу <е>=му` пред\ъ
ни'ми, не вjь'роваху въ него`,

38. да сбу'дется сло'во и=са'iи пр\оро'ка, <е>='же
рече`: гд\си, кто` вjь'рова слу'ху на'шему, и= мы'шца
гд\сня кому` w\ткры'ся;

39. Сегw` ра'ди не можа'ху вjь'ровати, jа='кw па'ки
рече` и=са'iа:

40. w=слjьпи` <о>='чи и='хъ и= w=ка'менилъ <е>='сть
сердца` и='хъ, да не ви'дятъ <о>=чи'ма, ни разумjь'ютъ
се'рдцемъ, и= w=братя'тся, и= и=сцjьлю` и=`хъ.

41. Сiя^ рече` и=са'iа, <е>=гда` ви'дjь сла'ву <е>=гw`
и= глаго'ла w= не'мъ.

42. <О>=ба'че о<у>='бw и= w\т кня^зь мно'зи вjь'роваша
въ него`, но фарiс<е>'й ра'ди не и=сповjь'доваху, да
не и=з\ъ со'нмищъ и=згна'ни бу'дутъ:

43. возлюби'ша бо па'че сла'ву человjь'ческую, не'же
сла'ву бж~iю.

44. I=и~съ же воззва` и= рече`: вjь'руяй въ мя` не
вjь'руетъ въ мя`, но въ посла'вшаго мя`:

45. и= ви'дяй мя` ви'дитъ посла'вшаго мя`:

46. а='зъ свjь'тъ въ мi'ръ прiидо'хъ, да вся'къ вjь'руяй
въ мя` во тьмjь` не пребу'детъ:

47. и= а='ще кто` о<у>=слы'шитъ гл~го'лы моя^ и= не
вjь'руетъ, а='зъ не сужду` <е>=му`: не прiидо'хъ бо,
да сужду` мi'рови, но да сп~су` мi'ръ:

48. w\тмета'яйся мен<е>` и= не прiе'мляй гл~гw'лъ мои'хъ
и='мать судя'щаго <е>=му`: сло'во, <е>='же гл~ахъ,
то` су'дитъ <е>=му` въ послjь'днiй де'нь:

49. jа='кw а='зъ w\т себ<е>` не гл~ахъ, но посла'вый
мя` <о>=ц~ъ, то'й мнjь` за'повjьдь даде`, что` реку`
и= что` возгл~ю:

50. и= вjь'мъ, jа='кw за'повjьдь <е>=гw` живо'тъ вjь'чный
<е>='сть: jа=`же о<у>=`бо а='зъ гл~ю, jа='коже рече`
мнjь` <о>=ц~ъ, та'кw гл~ю.

Глава` 13. Зача'ло 44.

Пре'жде же пра'здника па'схи, вjь'дый i=и~съ, jа='кw
прiи'де <е>=му` ча'съ, да пре'йдетъ w\т мi'ра сегw`
ко <о>=ц~у`, возлю'бль своя^ су'щыя въ мi'рjь, до конца`
возлюби` и=`хъ.

2. И= ве'чери бы'вшей, дiа'волу о<у>=же` вложи'вшу
въ се'рдце i=у'дjь сi'мwнову i=скарiw'тскому, да <е>=го`
преда'стъ,

3. вjь'дый i=и~съ, jа='кw вся^ даде` <е>=му` <о>=ц~ъ
въ ру'цjь, и= jа='кw w\т бг~а и=зы'де и= къ бг~у гряде'тъ:

4. воста` w\т ве'чери и= положи` ри^зы, и= прiе'мь
ле'нтiонъ, препоя'сася:

5. пото'мъ влiя` во'ду во о<у>=мыва'льницу и= нача'тъ
о<у>=мыва'ти но'ги о<у>=чн~кw'мъ и= w=тира'ти ле'нтiемъ,
и='мже бjь` препоя'санъ.

6. Прiи'де же къ сi'мwну петру`, и= глаго'ла <е>=му`
то'й: гд\си, ты' ли мои` о<у>=мы'еши но'зjь;

7. W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>=му`: <е>='же а='зъ
творю`, ты` не вjь'си нн~jь, о<у>=разумjь'еши же по
си'хъ.

8. Глаго'ла <е>=му` пе'тръ: не о<у>=мы'еши нw'гу мо<е>'ю
во вjь'ки. W\твjьща` <е>=му` i=и~съ: а='ще не о<у>=мы'ю
тебе`, не и='маши ча'сти со мно'ю.

9. Глаго'ла <е>=му` сi'мwнъ пе'тръ: гд\си, не но'зjь
мои` то'кмw, но и= ру'цjь и= главу`.

10. Гл~а <е>=му` i=и~съ: и=змове'нный не тре'буетъ,
то'кмw но'зjь о<у>=мы'ти, <е>='сть бо ве'сь чи'стъ:
и= вы` чи'сти <е>=сте`, но не вси`.

11. Вjь'дяше бо предаю'щаго <е>=го`: сегw` ра'ди рече`,
jа='кw не вси` чи'сти <е>=сте`.

12. (За\ч 45.) <Е>=гда' же о<у>=мы` но'ги и='хъ, прiя'тъ
ри^зы своя^, возле'гъ па'ки, рече` и=`мъ: вjь'сте ли,
что` сотвори'хъ ва'мъ;

13. Вы` глаша'ете мя` о<у>=чт~ля и= гд\са, и= до'брjь
глаго'лете: <е>='смь бо.

14. А='ще о<у>=`бо а='зъ о<у>=мы'хъ ва'ши но'зjь, гд\сь
и= о<у>=чт~ль, и= вы` до'лжни <е>=сте` дру'гъ дру'гу
о<у>=мыва'ти но'зjь:

15. w='бразъ бо да'хъ ва'мъ, да, jа='коже а='зъ сотвори'хъ
ва'мъ, и= вы` твори'те.

16. А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ: нjь'сть ра'бъ бо'лiй
го'спода своегw`, ни посла'нникъ бо'лiй посла'вшагw
<е>=го`.

17. А='ще сiя^ вjь'сте, бл~же'ни <е>=сте`, а='ще творите`
я=`.

18. Не w= всjь'хъ ва'съ гл~ю: а='зъ (бо) вjь'мъ, и=`хже
и=збра'хъ: но да писа'нiе сбу'дется: jа=ды'й со мно'ю
хлjь'бъ воздви'же на мя` пя'ту свою`.

19. W\тсе'лjь гл~ю ва'мъ, пре'жде да'же не бу'детъ,
да, <е>=гда` бу'детъ, вjь'ру и='мете, jа='кw а='зъ
<е>='смь.

20. А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ: прiе'мляй, а='ще кого`
послю`, мене` прiе'млетъ: а= прiе'мляй мене` прiе'млетъ
посла'вшаго мя`.

21. Сiя^ ре'къ i=и~съ возмути'ся дх~омъ и= свидjь'тельствова
и= рече`: а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw <е>=ди'нъ
w\т ва'съ преда'стъ мя`.

22. Сзира'хуся о<у>=`бо между` собо'ю о<у>=чн~цы`,
недоумjь'ющеся, w= ко'мъ гл~етъ.

23. Бjь' же <е>=ди'нъ w\т о<у>=чн~къ <е>=гw` возлежя`
на ло'нjь i=и~совjь, <е>=го'же любля'ше i=и~съ:

24. поману' же сему` сi'мwнъ пе'тръ вопроси'ти, кто'
бы бы'лъ, w= не'мже гл~етъ.

25. Напа'дъ же то'й на п<е>'рси i=и~сwвы, глаго'ла
<е>=му`: гд\си, кто` <е>='сть;

26. W\твjьща` i=и~съ: то'й <е>='сть, <е>=му'же а='зъ
w=мочи'въ хлjь'бъ пода'мъ. И= w=мо'чь хлjь'бъ, даде`
i=у'дjь сi'мwнову i=скарiw'тскому.

27. И= по хлjь'бjь тогда` вни'де во'нь сатана`. Гл~а
о<у>=`бо <е>=му` i=и~съ: <е>='же твори'ши, сотвори`
ско'рw.

28. Сегw' же никто'же разумjь` w\т возлежа'щихъ, къ
чесому` рече` <е>=му`.

29. Нjь'цыи же мня'ху, поне'же ковче'жецъ и=мя'ше i=у'да,
jа='кw гл~етъ <е>=му` i=и~съ: купи`, <е>='же тре'буемъ
на пра'здникъ: и=ли` ни'щымъ да нjь'что да'стъ.

30. Прiи'мъ же <о>='нъ хлjь'бъ, а='бiе и=зы'де: бjь'
же но'щь. <Е>=гда` и=зы'де,

31. гл~а i=и~съ: (За\ч 46.) нн~jь просла'вися сн~ъ
чл~вjь'ческiй, и= бг~ъ просла'вися w= не'мъ:

32. а='ще бг~ъ просла'вися w= не'мъ, и= бг~ъ просла'витъ
<е>=го` въ себjь`, и= а='бiе просла'витъ <е>=го`.

33. Ча^дца, <е>=ще` съ ва'ми ма'лw <е>='смь: взы'щете
мен<е>`, и= jа='коже рjь'хъ i=уде'wмъ, jа='кw а='може
а='зъ и=ду`, вы` не мо'жете прiити`: и= ва'мъ гл~ю
нн~jь.

34. За'повjьдь но'вую даю` ва'мъ, да лю'бите дру'гъ
дру'га: jа='коже возлюби'хъ вы`, да и= вы` лю'бите
себе`:

35. w= се'мъ разумjь'ютъ вси`, jа='кw мои` о<у>=чн~цы`
<е>=сте`, а='ще любо'вь и='мате между` собо'ю.

36. Глаго'ла <е>=му` сi'мwнъ пе'тръ: гд\си, ка'мw и='деши;
W\твjьща` <е>=му` i=и~съ: а='може (а='зъ) и=ду`, не
мо'жеши нн~jь по мнjь` и=ти`: послjьди' же по мнjь`
и='деши.

37. Глаго'ла <е>=му` пе'тръ: гд\си, почто` не могу`
нн~jь по тебjь` и=ти`; (нн~jь) ду'шу мою` за тя` положу`.

38. W\твjьща` <е>=му` i=и~съ: ду'шу ли твою` за мя`
положи'ши; а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю тебjь`: не возгласи'тъ
а=ле'ктwръ, до'ндеже w\тве'ржешися мен<е>` три'щи.

Глава` 14. Зача'ло 47.

Да не смуща'ется се'рдце ва'ше: вjь'руйте въ бг~а,
и= въ мя` вjь'руйте:

2. въ дому` <о>=ц~а` моегw` w=би'т<е>ли мнw'ги су'ть:
а='ще ли же ни`, ре'клъ бы'хъ ва'мъ: и=ду` о<у>=гото'вати
мjь'сто ва'мъ:

3. и= а='ще {а='ще пойду` и=} о<у>=гото'влю мjь'сто
ва'мъ, па'ки прiиду` и= поиму` вы` къ себjь`, да и=дjь'же
<е>='смь а='зъ, и= вы` бу'дете:

4. и= а='може а='зъ и=ду`, вjь'сте, и= пу'ть вjь'сте.

5. Глаго'ла <е>=му` fwма`: гд\си, не вjь'мы, ка'мw
и='деши: и= ка'кw мо'жемъ пу'ть вjь'дjьти;

6. Гл~а <е>=му` i=и~съ: а='зъ <е>='смь пу'ть и= и='стина
и= живо'тъ: никто'же прiи'детъ ко <о>=ц~у`, то'кмw
мно'ю:

7. а='ще мя` бы'сте зна'ли, и= <о>=ц~а` моего` зна'ли
бы'сте (о<у>='бw): и= w\тсе'лjь позна'сте <е>=го`,
и= ви'дjьсте <е>=го`.

8. Глаго'ла <е>=му` фiлi'ппъ: гд\си, покажи` на'мъ
<о>=ц~а`, и= довлjь'етъ на'мъ.

9. Гл~а <е>=му` i=и~съ: толи'ко вре'мя съ ва'ми <е>='смь,
и= не позна'лъ <е>=си` мене`, фiлi'ппе; ви'дjьвый мене`
ви'дjь <о>=ц~а`: и= ка'кw ты` глаго'леши: покажи` на'мъ
<о>=ц~а`;

10. не вjь'руеши ли, jа='кw а='зъ во <о>=ц~jь`, и=
<о>=ц~ъ во мнjь` <е>='сть; (За\ч 48.) гл~го'лы, jа=`же
а='зъ гл~ю ва'мъ, w= себjь` не гл~ю: <о>=ц~ъ же во
мнjь` пребыва'яй, то'й твори'тъ дjьла`:

11. вjь'руйте мнjь`, jа='кw а='зъ во <о>=ц~jь`, и=
<о>=ц~ъ во мнjь`: а='ще ли же ни`, за та^ дjьла` вjь'ру
и=ми'те ми`.

12. А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ: вjь'руяй въ мя`, дjьла`,
jа=`же а='зъ творю`, и= то'й сотвори'тъ, и= бw'льша
си'хъ сотвори'тъ: jа='кw а='зъ ко <о>=ц~у` моему` гряду`:

13. и= <е>='же а='ще что` про'сите (w\т <о>=ц~а`) во
и='мя мое`, то` сотворю`, да просла'вится <о>=ц~ъ въ
сн~jь:

14. (и=) а='ще чесw` про'сите во и='мя мое`, а='зъ
сотворю`.

15. А='ще лю'бите мя`, за'пwвjьди моя^ соблюди'те,

16. и= а='зъ о<у>=молю` <о>=ц~а`, и= и=но'го о<у>=тjь'шителя
да'стъ ва'мъ, да бу'детъ съ ва'ми въ вjь'къ,

17. дх~ъ и='стины, <е>=гw'же мi'ръ не мо'жетъ прiя'ти,
jа='кw не ви'дитъ <е>=гw`, ниже` зна'етъ <е>=гw`: вы'
же зна'ете <е>=го`, jа='кw въ ва'съ пребыва'етъ и=
въ ва'съ бу'детъ.

18. Не w=ста'влю ва'съ си^ры: прiиду` къ ва'мъ:

19. <е>=ще` ма'лw, и= мi'ръ ктому` не о<у>=ви'дитъ
мене`: вы' же о<у>=ви'дите мя`, jа='кw а='зъ живу`,
и= вы` жи'ви бу'дете:

20. въ то'й де'нь о<у>=разумjь'ете вы`, jа='кw а='зъ
во <о>=ц~jь` мое'мъ, и= вы` во мнjь`, и= а='зъ въ ва'съ.

21. (За\ч.) И=мjь'яй за'пwвjьди моя^ и= соблюда'яй
и=`хъ, то'й <е>='сть любя'й мя`: а= любя'й мя` возлю'бленъ
бу'детъ <о>=ц~е'мъ мои'мъ, и= а='зъ возлюблю` <е>=го`
и= jа=влю'ся <е>=му` са'мъ.

22. Глаго'ла <е>=му` i=у'да не i=скарiw'тскiй: гд\си,
и= что` бы'сть, jа='кw на'мъ хо'щеши jа=ви'тися, а=
не мi'рови;

23. W\твjьща` i=и~съ и= рече` <е>=му`: а='ще кто` лю'битъ
мя`, сло'во мое` соблюде'тъ: и= <о>=ц~ъ мо'й возлю'битъ
<е>=го`, и= къ нему` прiи'дема и= w=би'тель о<у>= негw`
сотвори'ма:

24. не любя'й мя` слове'съ мои'хъ не соблюда'етъ: и=
сло'во, <е>='же слы'шасте, нjь'сть мое`, но посла'вшагw
мя` <о>=ц~а`.

25. Сiя^ гл~ахъ ва'мъ въ ва'съ сы'й:

26. о<у>=тjь'шитель же, дх~ъ ст~ы'й, <е>=го'же по'слетъ
<о>=ц~ъ во и='мя мое`, то'й вы` научи'тъ всему` и=
воспомяне'тъ ва'мъ вся^, jа=`же рjь'хъ ва'мъ.

27. Ми'ръ w=ставля'ю ва'мъ, ми'ръ мо'й даю` ва'мъ:
не jа='коже мi'ръ дае'тъ, а='зъ даю` ва'мъ. (За\ч 49.)
Да не смуща'ется се'рдце ва'ше, ни о<у>=страша'етъ.

28. Слы'шасте, jа='кw а='зъ рjь'хъ ва'мъ: и=ду` и=
прiиду` къ ва'мъ. А='ще бы'сте люби'ли мя`, возра'довалися
бы'сте (о<у>='бw), jа='кw рjь'хъ: и=ду` ко <о>=ц~у`:
jа='кw <о>=ц~ъ мо'й бо'лiй мен<е>` <е>='сть.

29. И= нн~jь рjь'хъ ва'мъ, пре'жде да'же не бу'детъ,
да, <е>=гда` бу'детъ, вjь'ру и='мете.

30. Ктому` не мно'гw гл~ю съ ва'ми: гряде'тъ бо сегw`
мi'ра кня'зь и= во мнjь` не и='мать ничесw'же.

31. Но да разумjь'етъ мi'ръ, jа='кw люблю` <о>=ц~а`,
и= jа='коже заповjь'да мнjь` <о>=ц~ъ, та'кw творю`:
воста'ните, и='демъ w\тсю'ду.

Глава` 15. Зача'ло 50.

А='зъ <е>='смь лоза` и='стинная, и= <о>=ц~ъ мо'й дjь'латель
<е>='сть:

2. вся'ку ро'згу w= мнjь` не творя'щую плода`, и='зметъ
ю=`: и= вся'ку творя'щую пло'дъ, w=треби'тъ ю=`, да
мно'жайшiй пло'дъ принесе'тъ.

3. О<у>=же` вы` чи'сти <е>=сте` за сло'во, <е>='же
гл~ахъ ва'мъ.

4. Бу'дите во мнjь`, и= а='зъ въ ва'съ. Jа='коже розга`
не мо'жетъ плода` сотвори'ти w= себjь`, а='ще не бу'детъ
на лозjь`, та'кw и= вы`, а='ще во мнjь` не пребу'дете.

5. А='зъ <е>='смь лоза`, вы' (же) ро'ждiе: (и=) и='же
бу'детъ во мнjь`, и= а='зъ въ не'мъ, то'й сотвори'тъ
пло'дъ мно'гъ, jа='кw без\ъ мен<е>` не мо'жете твори'ти
ничесw'же:

6. а='ще кто` во мнjь` не пребу'детъ, и=зве'ржется
во'нъ, jа='коже розга`, и= и=зсы'шетъ: и= собира'ютъ
ю=` и= во <о>='гнь влага'ютъ, и= сгара'етъ:

7. а='ще пребу'дете во мнjь` и= гл~го'лы мои` въ ва'съ
пребу'дутъ, <е>=гw'же а='ще хо'щете, проси'те, и= бу'детъ
ва'мъ:

8. w= се'мъ просла'вися <о>=ц~ъ мо'й, да пло'дъ мно'гъ
сотворите` и= бу'дете мои` о<у>=чн~цы`.

9. (За\ч 51.) Jа='коже возлюби' мя <о>=ц~ъ, и= а='зъ
возлюби'хъ ва'съ: бу'дите въ любви` мое'й:

10. а='ще за'пwвjьди моя^ соблюде'те, пребу'дете въ
любви` мое'й, jа='коже а='зъ за'пwвjьди <о>=ц~а` моегw`
соблюдо'хъ и= пребыва'ю въ <е>=гw` любви`.

11. Сiя^ гл~ахъ ва'мъ, да ра'дость моя` въ ва'съ бу'детъ
и= ра'дость ва'ша и=спо'лнится.

12. Сiя` <е>='сть за'повjьдь моя`, да лю'бите дру'гъ
дру'га, jа='коже возлюби'хъ вы`:

13. бо'льши сея` любве` никто'же и='мать, да кто` ду'шу
свою` положи'тъ за дру'ги своя^.

14. Вы` дру'зи мои` <е>=сте`, а='ще творите`, <е>=ли^ка
а='зъ заповjь'даю ва'мъ:

15. не ктому` ва'съ гл~ю рабы^, jа='кw ра'бъ не вjь'сть,
что` твори'тъ госпо'дь <е>=гw`: ва'съ же реко'хъ дру'ги,
jа='кw вся^, jа=`же слы'шахъ w\т <о>=ц~а` моегw`, сказа'хъ
ва'мъ.

16. Не вы` мене` и=збра'сте, но а='зъ и=збра'хъ ва'съ
и= положи'хъ ва'съ, да вы` и='дете и= пло'дъ принесе'те,
и= пло'дъ ва'шъ пребу'детъ, да, <е>=гw'же а='ще про'сите
w\т <о>=ц~а` во и='мя мое`, да'стъ ва'мъ.

17. (За\ч 52.) Сiя^ заповjь'даю ва'мъ, да лю'бите дру'гъ
дру'га.

18. А='ще мi'ръ ва'съ ненави'дитъ, вjь'дите, jа='кw
мене` пре'жде ва'съ возненави'дjь:

19. а='ще w\т мi'ра бы'сте бы'ли, мi'ръ о<у>='бw свое`
люби'лъ бы`: jа='коже w\т мi'ра нjь'сте, но а='зъ и=збра'хъ
вы` w\т мi'ра, сегw` ра'ди ненави'дитъ ва'съ мi'ръ.

20. Помина'йте сло'во, <е>='же а='зъ рjь'хъ ва'мъ:
нjь'сть ра'бъ бо'лiй го'спода своегw`: а='ще мене`
и=згна'ша, и= ва'съ и=зжену'тъ: а='ще сло'во мое` соблюдо'ша,
и= ва'ше соблюду'тъ:

21. но сiя^ вся^ творя'тъ ва'мъ за и='мя мое`, jа='кw
не вjь'дятъ посла'вшагw мя`.

22. А='ще не бы'хъ прише'лъ и= гл~алъ и=`мъ, грjьха`
не бы'ша и=мjь'ли: нн~jь же вины` {и=звине'нiя} не
и='мутъ w= грjьсjь` свое'мъ:

23. ненави'дяй мене`, и= <о>=ц~а` моего` ненави'дитъ:

24. а='ще дjь'лъ не бы'хъ сотвори'лъ въ ни'хъ, и='хже
и='нъ никто'же сотвори`, грjьха` не бы'ша и=мjь'ли:
нн~jь же и= ви'дjьша, и= возненави'дjьша мене` и= <о>=ц~а`
моего`:

25. но да сбу'дется сло'во, пи'санное въ зако'нjь и='хъ,
jа='кw возненави'дjьша мя` ту'не.

26. <Е>=гда' же прiи'детъ о<у>=тjь'шитель, <е>=го'же
а='зъ послю` ва'мъ w\т <о>=ц~а`, дх~ъ и='стины, и='же
w\т <о>=ц~а` и=схо'дитъ, то'й свидjь'тельствуетъ w=
мнjь`:

27. и= вы' же свидjь'тельствуете, jа='кw и=скони` со
мно'ю <е>=сте`.

Глава` 16.

Сiя^ гл~ахъ ва'мъ, да не соблазните'ся.

2. W\т со'нмищъ и=ждену'тъ вы`: (За\ч 53.) но прiи'детъ
ча'съ, да вся'къ, и='же о<у>=бiе'тъ вы`, возмни'тся
слу'жбу приноси'ти бг~у:

3. и= сiя^ сотворя'тъ, jа='кw не позна'ша <о>=ц~а`,
ни мен<е>`.

4. Но сiя^ гл~ахъ ва'мъ, да, <е>=гда` прiи'детъ ча'съ,
воспомя'нете сiя^, jа='кw а='зъ рjь'хъ ва'мъ: си'хъ
же ва'мъ и=спе'рва не рjь'хъ, jа='кw съ ва'ми бjь'хъ.

5. Нн~jь же и=ду` къ посла'вшему мя`, и= никто'же w\т
ва'съ вопроша'етъ мене`: ка'мw и='деши;

6. Но jа='кw сiя^ гл~ахъ ва'мъ, ско'рби и=спо'лнихъ
сердца` ва^ша.

7. Но а='зъ и='стину ва'мъ гл~ю: о<у>='не <е>='сть
ва'мъ, да а='зъ и=ду`: а='ще бо не и=ду` а='зъ, о<у>=тjь'шитель
не прiи'детъ къ ва'мъ: а='ще (ли) же и=ду`, послю`
<е>=го` къ ва'мъ,

8. и= прише'дъ <о>='нъ w=бличи'тъ мi'ръ w= грjьсjь`
и= w= пра'вдjь и= w= судjь`:

9. w= грjьсjь` о<у>='бw, jа='кw не вjь'руютъ въ мя`:

10. w= пра'вдjь же, jа='кw ко <о>=ц~у` моему` и=ду`,
и= ктому` не ви'дите мен<е>`:

11. w= судjь' же, jа='кw кня'зь мi'ра сегw` w=сужде'нъ
бы'сть.

12. <Е>=ще` мно'гw и='мамъ гл~ати ва'мъ, но не мо'жете
носи'ти нн~jь:

13. <е>=гда' же прiи'детъ <о>='нъ, дх~ъ и='стины, наста'витъ
вы` на вся'ку и='стину: не w\т себ<е>' бо гл~ати и='мать,
но <е>=ли^ка а='ще о<у>=слы'шитъ, гл~ати и='мать, и=
гряду^щая возвjьсти'тъ ва'мъ:

14. <о>='нъ мя` просла'витъ, jа='кw w\т моегw` прiи'метъ
и= возвjьсти'тъ ва'мъ.

15. (За\ч 54.) Вся^, <е>=ли^ка и='мать <о>=ц~ъ, моя^
су'ть: сегw` ра'ди рjь'хъ, jа='кw w\т моегw` прiи'метъ
и= возвjьсти'тъ ва'мъ.

16. Вма'лjь, и= (ктому`) не ви'дите мен<е>`: и= па'ки
вма'лjь, и= о<у>='зрите мя`, jа='кw и=ду` ко <о>=ц~у`.

17. Рjь'ша же w\т о<у>=чн~къ <е>=гw` къ себjь`: что`
<е>='сть сiе`, <е>='же гл~етъ на'мъ: вма'лjь, и= не
ви'дите мен<е>`: и= па'ки вма'лjь, и= о<у>='зрите мя`:
и=: jа='кw а='зъ и=ду` ко <о>=ц~у`;

18. Глаго'лаху о<у>=`бо: что` сiе` <е>='сть, <е>='же
гл~етъ: вма'лjь; не вjь'мы, что` гл~етъ.

19. Разумjь' же i=и~съ, jа='кw хотя'ху <е>=го` вопроша'ти,
и= рече` и=`мъ: w= се'мъ ли стяза'етеся между` собо'ю,
jа='кw рjь'хъ: вма'лjь, и= не ви'дите мен<е>`: и= па'ки
вма'лjь, и= о<у>='зрите мя`;

20. а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw воспла'четеся
и= возрыда'ете вы`, а= мi'ръ возра'дуется: вы' же печа'льни
бу'дете, но печа'ль ва'ша въ ра'дость бу'детъ:

21. жена` <е>=гда` ражда'етъ, ско'рбь и='мать, jа='кw
прiи'де го'дъ <е>=я`: <е>=гда' же роди'тъ <о>=троча`,
ктому` не по'мнитъ ско'рби за ра'дость, jа='кw роди'ся
человjь'къ въ мi'ръ:

22. и= вы' же печа'ль и='мате о<у>='бw нн~jь: па'ки
же о<у>=зрю' вы, и= возра'дуется се'рдце ва'ше, и=
ра'дости ва'шея никто'же во'зметъ w\т ва'съ:

23. и= въ то'й де'нь мене` не воспро'сите ничесw'же.
(За\ч 55.) А=ми'нь, а=ми'нь гл~ю ва'мъ, jа='кw <е>=ли^ка
а='ще (чесw`) про'сите w\т <о>=ц~а` во и='мя мое`,
да'стъ ва'мъ:

24. досе'лjь не проси'сте ничесw'же во и='мя мое`:
проси'те, и= прiи'мете, да ра'дость ва'ша и=спо'лнена
бу'детъ.

25. Сiя^ въ при'тчахъ гл~ахъ ва'мъ: но прiи'детъ ча'съ,
<е>=гда` ктому` въ при'тчахъ не гл~ю ва'мъ, но jа='вjь
w= <о>=ц~jь` возвjьщу` ва'мъ.

26. Въ то'й де'нь во и='мя мое` воспро'сите, и= не
гл~ю ва'мъ, jа='кw а='зъ о<у>=молю` <о>=ц~а` w= ва'съ:

27. са'мъ бо <о>=ц~ъ лю'битъ вы`, jа='кw вы` мене`
возлюби'сте и= вjь'ровасте, jа='кw а='зъ w\т бг~а и=зыдо'хъ.

28. И=зыдо'хъ w\т <о>=ц~а` и= прiидо'хъ въ мi'ръ: (и=)
па'ки w=ставля'ю мi'ръ и= и=ду` ко <о>=ц~у`.

29. Глаго'лаша <е>=му` о<у>=чн~цы` <е>=гw`: се`, нн~jь
не w=бину'яся гл~еши, а= при'тчи никоея'же не гл~еши:

30. нн~jь вjь'мы, jа='кw вjь'си вся^ и= не тре'буеши,
да кто` тя` вопроша'етъ: w= се'мъ вjь'руемъ, jа='кw
w\т бг~а и=зше'лъ <е>=си`.

31. W\твjьща` и=`мъ i=и~съ: нн~jь ли вjь'руете;

32. се`, гряде'тъ ча'съ, и= нн~jь прiи'де, да разы'детеся
кi'йждо во своя^ и= мене` <е>=ди'наго w=ста'вите: и=
нjь'смь <е>=ди'нъ, jа='кw <о>=ц~ъ со мно'ю <е>='сть:

33. сiя^ гл~ахъ ва'мъ, да во мнjь` ми'ръ и='мате: въ
мi'рjь ско'рбни бу'дете: но дерза'йте, (jа='кw) а='зъ
побjьди'хъ мi'ръ.

Глава` 17. Зача'ло 56.

Сiя^ гл~а i=и~съ и= возведе` <о>='чи свои` на не'бо
и= рече`: <о>='ч~е, прiи'де ча'съ: просла'ви сн~а твоего`,
да и= сн~ъ тво'й просла'витъ тя`:

2. jа='коже да'лъ <е>=си` <е>=му` вла'сть вся'кiя пло'ти,
да вся'ко, <е>='же да'лъ <е>=си` <е>=му`, да'стъ и=`мъ
живо'тъ вjь'чный:

3. се' же <е>='сть живо'тъ вjь'чный, да зна'ютъ тебе`
<е>=ди'наго и='стиннаго бг~а, и= <е>=го'же посла'лъ
<е>=си` i=и~съ хр\ста`.

4. А='зъ просла'вихъ тя` на земли`, дjь'ло соверши'хъ,
<е>='же да'лъ <е>=си` мнjь` да сотворю`:

5. и= нн~jь просла'ви мя` ты`, <о>='ч~е, о<у>= теб<е>`
самогw` сла'вою, ю='же и=мjь'хъ о<у>= теб<е>` пре'жде
мi'ръ не бы'сть.

6. Jа=ви'хъ и='мя твое` человjь'кwмъ, и=`хже да'лъ
<е>=си` мнjь` w\т мi'ра: твои` бjь'ша, и= мнjь` и=`хъ
да'лъ <е>=си`, и= сло'во твое` сохрани'ша:

7. нн~jь разумjь'ша, jа='кw вся^, <е>=ли^ка да'лъ <е>=си`
мнjь`, w\т теб<е>` су'ть:

8. jа='кw гл~го'лы, и=`хже да'лъ <е>=си` мнjь`, да'хъ
и=`мъ, и= тi'и прiя'ша и= разумjь'ша вои'стинну, jа='кw
w\т теб<е>` и=зыдо'хъ, и= вjь'роваша, jа='кw ты` мя`
посла'лъ <е>=си`.

9. А='зъ w= си'хъ молю`: не w= (все'мъ) мi'рjь молю`,
но w= тjь'хъ, и=`хже да'лъ <е>=си` мнjь`, jа='кw твои`
су'ть:

10. и= моя^ вся^ твоя^ су'ть, и= твоя^ моя^: и= просла'вихся
въ ни'хъ:

11. и= ктому` нjь'смь въ мi'рjь, и= сi'и въ мi'рjь
су'ть, и= а='зъ къ тебjь` гряду`. <О>='ч~е ст~ы'й,
соблюди` и=`хъ во и='мя твое`, и=`хже да'лъ <е>=си`
мнjь`, да бу'дутъ <е>=ди'но, jа='коже (и=) мы`.

12. <Е>=гда` бjь'хъ съ ни'ми въ мi'рjь, а='зъ соблюда'хъ
и=`хъ во и='мя твое`: и=`хже да'лъ <е>=си` мнjь`, сохрани'хъ,
и= никто'же w\т ни'хъ поги'бе, то'кмw сы'нъ поги'бельный,
да сбу'дется писа'нiе:

13. нн~jь же къ тебjь` гряду`, и= сiя^ гл~ю въ мi'рjь,
да и='мутъ ра'дость мою` и=спо'лнену въ себjь`.

14. А='зъ да'хъ и=`мъ сло'во твое`, и= мi'ръ возненави'дjь
и=`хъ, jа='кw не су'ть w\т мi'ра, jа='коже (и=) а='зъ
w\т мi'ра нjь'смь:

15. не молю`, да во'змеши и=`хъ w\т мi'ра, но да соблюде'ши
и=`хъ w\т непрiя'зни:

16. w\т мi'ра не су'ть, jа='коже (и=) а='зъ w\т мi'ра
нjь'смь:

17. ст~и` и=`хъ во и='стину твою`: сло'во твое` и='стина
<е>='сть.

18. (За\ч 57.) Jа='коже мене` посла'лъ <е>=си` въ мi'ръ,
и= а='зъ посла'хъ и=`хъ въ мi'ръ,

19. и= за ни'хъ а='зъ сщ~у` себе`, да и= тi'и бу'дутъ
сщ~е'ни во и='стину.

20. Не w= си'хъ же молю` то'кмw, но и= w= вjь'рующихъ
словесе` и='хъ ра'ди въ мя`,

21. да вси` <е>=ди'но бу'дутъ: jа='коже ты`, <о>='ч~е,
во мнjь`, и= а='зъ въ тебjь`, да и= тi'и въ на'съ <е>=ди'но
бу'дутъ: да (и=) мi'ръ вjь'ру и='метъ, jа='кw ты` мя`
посла'лъ <е>=си`:

22. и= а='зъ сла'ву, ю='же да'лъ <е>=си` мнjь`, да'хъ
и=`мъ: да бу'дутъ <е>=ди'но, jа='коже мы` <е>=ди'но
<е>=сма`:

23. а='зъ въ ни'хъ, и= ты` во мнjь`: да бу'дутъ соверше'ни
во <е>=ди'но, и= да разумjь'етъ мi'ръ, jа='кw ты` мя`
посла'лъ <е>=си` и= возлюби'лъ <е>=си` и=`хъ, jа='коже
мене` возлюби'лъ <е>=си`.

24. <О>='ч~е, и=`хже да'лъ <е>=си` мнjь`, хощу`, да
и=дjь'же <е>='смь а='зъ, и= тi'и бу'дутъ со мно'ю,
да ви'дятъ сла'ву мою`, ю='же да'лъ <е>=си` мнjь`,
jа='кw возлюби'лъ мя` <е>=си` пре'жде сложе'нiя мi'ра.

25. <О>='ч~е прв\дный, и= мi'ръ тебе` не позна`, а='зъ
же тя` позна'хъ, и= сi'и позна'ша, jа='кw ты` мя` посла'лъ
<е>=си`:

26. и= сказа'хъ и=`мъ и='мя твое`, и= скажу`, да любы`,
<е>='юже мя` <е>=си` возлюби'лъ, въ ни'хъ бу'детъ,
и= а='зъ въ ни'хъ.

Глава` 18. Зача'ло 58.

(И=) сiя^ ре'къ i=и~съ, и=зы'де со о<у>=чн~ки^ свои'ми
на w='нъ по'лъ пото'ка ке'дрска, и=дjь'же бjь` вертогра'дъ,
во'ньже вни'де са'мъ и= о<у>=чн~цы` <е>=гw`:

2. вjь'дяше же [и=] i=у'да предая'й <е>=го` мjь'сто,
jа='кw мно'жицею собира'шеся i=и~съ ту` со о<у>=чн~ки^
свои'ми.

3. I=у'да о<у>=`бо прiе'мь спi'ру и= w\т а=рхiер<е>'й
и= фарiс<е>'й слуги^, прiи'де та'мw со свjьти'лы и=
свjьща'ми и= <о>=ру^жiи.

4. I=и~съ же вjь'дый вся^ гряду^щая на'нь, и=зше'дъ
рече` и=`мъ: когw` и='щете;

5. W\твjьща'ша <е>=му`: i=и~са назwре'а. Гл~а и=`мъ
i=и~съ: а='зъ <е>='смь. Стоя'ше же и= i=у'да, и='же
предая'ше <е>=го`, съ ни'ми.

6. <Е>=гда' же рече` и=`мъ: а='зъ <е>='смь, и=до'ша
вспя'ть и= падо'ша на земли`.

7. Па'ки о<у>=`бо вопроси` и=`хъ (i=и~съ): когw` и='щете;
<О>=ни' же рjь'ша: i=и~са назwре'а.

8. W\твjьща` i=и~съ: рjь'хъ ва'мъ, jа='кw а='зъ <е>='смь:
а='ще о<у>=`бо мен<е>` и='щете, w=ста'вите си'хъ и=ти`:

9. да сбу'дется сло'во, <е>='же рече`, jа='кw и=`хже
да'лъ <е>=си` мнjь`, не погуби'хъ w\т ни'хъ никогw'же.

10. Сi'мwнъ же пе'тръ, и=мы'й но'жъ, и=звлече` <е>=го`
и= о<у>=да'ри а=рхiере'ова раба` и= о<у>=рjь'за <е>=му`
о<у>='хо десно'е: бjь' же и='мя рабу` ма'лхъ.

11. Рече` о<у>=`бо i=и~съ петро'ви, вонзи` но'жъ въ
но'жницу: ча'шу, ю='же даде` мнjь` <о>=ц~ъ, не и='мамъ
ли пи'ти <е>=я`;

12. Спi'ра же и= ты'сящникъ и= слуги^ i=уде'йстiи jа='ша
i=и~са и= связа'ша <е>=го`,

13. и= ведо'ша <е>=го` ко а='ннjь пе'рвjье: бjь' бо
те'сть каiа'фjь, и='же бjь` а=рхiере'й лjь'ту тому`:

14. бjь' же каiа'фа да'вый совjь'тъ i=уде'wмъ, jа='кw
о<у>='не <е>='сть <е>=ди'ному человjь'ку о<у>=мре'ти
за лю'ди.

15. По i=и~сjь же и=дя'ше сi'мwнъ пе'тръ и= другi'й
о<у>=чн~къ: о<у>=чн~къ же то'й бjь` зна'емь а=рхiере'ови
и= вни'де со i=и~сомъ во дво'ръ а=рхiере'овъ:

16. пе'тръ же стоя'ше при две'рехъ внjь`. И=зы'де о<у>=`бо
о<у>=чн~къ то'й, и='же бjь` зна'емь а=рхiере'ови, и=
рече` две'рницjь и= введе` петра`.

17. Глаго'ла же раба` две'рница петро'ви: <е>=да` и=
ты` о<у>=чн~къ <е>=си` чл~вjь'ка сегw`; Глаго'ла <о>='нъ:
нjь'смь.

18. Стоя'ху же раби` и= слуги^ <о>='гнь сотво'рше,
jа='кw зима` бjь`, и= грjь'яхуся: бjь' же съ ни'ми
пе'тръ стоя` и= грjь'яся.

19. А=рхiере'й же вопроси` i=и~са w= о<у>=чн~цjь'хъ
<е>=гw` и= w= о<у>=ч~нiи <е>=гw`.

20. W\твjьща` <е>=му` i=и~съ: а='зъ не w=бину'яся гл~ахъ
мi'ру: а='зъ всегда` о<у>=ча'хъ на со'нмищихъ и= въ
це'ркви, и=дjь'же всегда` i=уде'<е> сне'млются, и=
та'й не гл~ахъ ничесw'же:

21. что' мя вопроша'еши; вопроси` слы'шавшихъ, что`
гл~ахъ и=`мъ: се`, сi'и вjь'дятъ, jа=`же рjь'хъ а='зъ.

22. Сiя^ же ре'кшу <е>=му`, <е>=ди'нъ w\т предстоя'щихъ
слу'гъ о<у>=да'ри въ лани'ту i=и~са, ре'къ: та'кw ли
w\твjьщава'еши а=рхiере'ови;

23. W\твjьща` <е>=му` i=и~съ: а='ще sлjь` гл~ахъ, свидjь'тельствуй
w= sлjь`: а='ще ли до'брjь, что' мя бiе'ши;

24. Посла' же <е>=го` а='нна свя'зана къ каiа'фjь а=рхiере'ови.

25. Бjь' же сi'мwнъ пе'тръ стоя` и= грjь'яся. Рjь'ша
же <е>=му`: <е>=да` и= ты` w\т о<у>=чн~къ <е>=гw` <е>=си`;
<О>='нъ (же) w\тве'ржеся и= рече`: нjь'смь.

26. Глаго'ла <е>=ди'нъ w\т ра^бъ а=рхiере'овыхъ, ю='жика
сы'й, <е>=му'же пе'тръ о<у>=рjь'за о<у>='хо: не а='зъ
ли тя` ви'дjьхъ въ вертогра'дjь съ ни'мъ;

27. Па'ки о<у>=`бо пе'тръ w\тве'ржеся, и= а='бiе пjь'тель
возгласи`.

28. (За\ч 59.) Ведо'ша же i=и~са w\т каiа'фы въ претw'ръ.
Бjь' же о<у>='тро: и= тi'и не внидо'ша въ претw'ръ,
да не w=скверня'тся, но да jа=дя'тъ па'сху.

29. И=зы'де же пiла'тъ къ ни^мъ во'нъ и= рече`: ку'ю
рjь'чь {вину`} прино'сите на чл~вjь'ка сего`;

30. W\твjьща'ша и= рjь'ша <е>=му`: а='ще не бы` (бы'лъ)
се'й sлодjь'й, не бы'хомъ пре'дали <е>=го` тебjь`.

31. Рече' же и=`мъ пiла'тъ: поими'те <е>=го` вы` и=
по зако'ну ва'шему суди'те <е>=му`. Рjь'ша же <е>=му`
i=уде'<е>: на'мъ не досто'итъ о<у>=би'ти никого'же:

32. да сло'во i=и~сово сбу'дется, <е>='же рече`, назна'менуя,
ко'ею сме'ртiю хотя'ше о<у>=мре'ти.

33. Вни'де о<у>=`бо па'ки пiла'тъ въ претw'ръ и= пригласи`
i=и~са и= рече` <е>=му`: ты' ли <е>=си` цр~ь i=уде'йскъ;

34. W\твjьща` <е>=му` i=и~съ: w= себjь' ли ты` сiе`
глаго'леши, и=ли` и=нi'и тебjь` реко'ша w= мнjь`;

35. W\твjьща` пiла'тъ: <е>=да` а='зъ жидови'нъ <е>='смь;
ро'дъ тво'й и= а=рхiере'<е> преда'ша тя` мнjь`: что`
<е>=си` сотвори'лъ;

36. W\твjьща` i=и~съ: цр\ство мое` нjь'сть w\т мi'ра
сегw`: а='ще w\т мi'ра сегw` бы'ло бы цр\ство мое`,
слуги^ мои` (о<у>='бw) подвиза'лися бы'ша, да не пре'данъ
бы'хъ бы'лъ i=уде'wмъ: нн~jь же цр\ство мое` нjь'сть
w\тсю'ду.

37. Рече' же <е>=му` пiла'тъ: о<у>=`бо цр~ь ли <е>=си`
ты`; W\твjьща` i=и~съ: ты` глаго'леши, jа='кw цр~ь
<е>='смь а='зъ: а='зъ на сiе` роди'хся и= на сiе` прiидо'хъ
въ мi'ръ, да свидjь'тельствую и='стину: (и=) вся'къ,
и='же <е>='сть w\т и='стины, послу'шаетъ гла'са моегw`.

38. Глаго'ла <е>=му` пiла'тъ: что` <е>='сть и='стина;
И= сiе` ре'къ, па'ки и=зы'де ко i=уде'wмъ и= глаго'ла
и=`мъ: а='зъ ни <е>=ди'ныя вины` w=брjьта'ю въ не'мъ:

39. <е>='сть же w=бы'чай ва'мъ, да <е>=ди'наго ва'мъ
w\тпущу` на па'сху: хо'щете ли о<у>=`бо, (да) w\тпущу`
ва'мъ цр~я` i=уде'йска;

40. Возопи'ша же па'ки вси`, глаго'люще: не сего`,
но вара'вву. Бjь' же вара'вва разбо'йникъ.

Глава` 19.

Тогда` о<у>=`бо пiла'тъ поя'тъ i=и~са и= би` (<е>=го`):

2. и= во'ини спле'тше вjьне'цъ w\т те'рнiя, возложи'ша
<е>=му` на главу`, и= въ ри'зу багря'ну w=блеко'ша
<е>=го`,

3. и= глаго'лаху: ра'дуйся, цр~ю` i=уде'йскiй. И= бiя'ху
<е>=го` по лани'тома.

4. И=зы'де о<у>=`бо па'ки во'нъ пiла'тъ и= глаго'ла
и=`мъ: се`, и=звожду` <е>=го` ва'мъ во'нъ, да разумjь'ете,
jа='кw въ не'мъ ни <е>=ди'ныя вины` w=брjьта'ю.

5. И=зы'де же во'нъ i=и~съ, нося` терно'венъ вjьне'цъ
и= багря'ну ри'зу. И= глаго'ла и=`мъ: се`, чл~вjь'къ.

6. <Е>=гда' же ви'дjьша <е>=го` а=рхiере'<е> и= слуги^,
возопи'ша глаго'люще: (За\ч 60.) распни`, распни` <е>=го`.
Глаго'ла и=`мъ пiла'тъ: поими'те <е>=го` вы` и= распни'те,
а='зъ бо не w=брjьта'ю въ не'мъ вины`.

7. W\твjьща'ша <е>=му` i=уде'<е>: мы` зако'нъ и='мамы,
и= по зако'ну на'шему до'лженъ <е>='сть о<у>=мре'ти,
jа='кw себе` сн~а бж~iя сотвори`.

8. <Е>=гда` о<у>=`бо слы'ша пiла'тъ сiе` сло'во, па'че
о<у>=боя'ся,

9. и= вни'де въ претw'ръ па'ки и= глаго'ла i=и~сови:
w\тку'ду <е>=си` ты`; I=и~съ же w\твjь'та не даде`
<е>=му`.

10. Глаго'ла же <е>=му` пiла'тъ: мнjь' ли не гл~еши;
не вjь'си ли, jа='кw вла'сть и='мамъ распя'ти тя` и=
вла'сть и='мамъ пусти'ти тя`;

11. W\твjьща` i=и~съ: не и='маши вла'сти ни <е>=ди'ныя
на мнjь`, а='ще не бы` ти` дано` свы'ше: сегw` ра'ди
преда'вый мя` тебjь` бо'лiй грjь'хъ и='мать.

12. W\т сегw` и=ска'ше пiла'тъ пусти'ти <е>=го`. I=уде'<е>
же вопiя'ху, глаго'люще: а='ще сего` пу'стиши, нjь'си
дру'гъ ке'саревъ: вся'къ, и='же царя` себе` твори'тъ,
проти'вится ке'сарю.

13. Пiла'тъ о<у>=`бо слы'шавъ сiе` сло'во, и=зведе`
во'нъ i=и~са и= сjь'де на суди'щи, на мjь'стjь глаго'лемjьмъ
%[лifострwто'нъ%], <е>=вре'йски же %[гавва'fа%].

14. Бjь' же пято'къ па'сцjь, ча'съ же jа='кw шесты'й.
И= глаго'ла i=уде'wмъ: се`, цр~ь ва'шъ.

15. <О>=ни' же вопiя'ху: возми`, возми`, распни` <е>=го`.
Глаго'ла и=`мъ пiла'тъ: цр~я' ли ва'шего распну`; W\твjьща'ша
а=рхiере'<е>: не и='мамы царя` то'кмw ке'саря.

16. Тогда` о<у>=`бо предаде` <е>=го` и=`мъ, да ра'спнется.
Пое'мше же i=и~са и= ведо'ша:

17. и= нося` кр\стъ сво'й, и=зы'де на глаго'лемое %[ло'бное
мjь'сто%], <е>='же глаго'лется <е>=вре'йски %[голго'fа%],

18. и=дjь'же пропя'ша <е>=го` и= съ ни'мъ и='на два`
сю'ду и= сю'ду, посредjь' же i=и~са.

19. Написа' же и= тi^тла пiла'тъ и= положи` на кр\стjь`.
Бjь' же напи'сано: i=и~съ назwряни'нъ, цр~ь i=уде'йскiй.

20. Сегw' же тi'тла мно'зи что'ша w\т i=уд<е>'й, jа='кw
бли'з\ъ бjь` мjь'сто гра'да, и=дjь'же пропя'ша i=и~са:
и= бjь` напи'сано <е>=вре'йски, гре'чески, ри'мски.

21. Глаго'лаху о<у>=`бо пiла'ту а=рхiере'<е> i=уде'йстiи:
не пиши`: цр~ь i=уде'йскiй: но jа='кw са'мъ рече`:
цр~ь <е>='смь i=уде'йскiй.

22. W\твjьща` пiла'тъ: <е>='же писа'хъ, писа'хъ.

23. Во'ини же, <е>=гда` пропя'ша i=и~са, прiя'ша ри^зы
<е>=гw` и= сотвори'ша четы'ри ча^сти, коему'ждо во'ину
ча'сть, и= хiтw'нъ: бjь' же хiтw'нъ нешве'нъ, свы'ше
и=стка'нъ ве'сь.

24. Рjь'ша же къ себjь`: не предере'мъ <е>=гw`, но
ме'тнемъ жр<е>'бiя w= не'мъ, кому` бу'детъ: да сбу'дется
писа'нiе, глаго'лющее: раздjьли'ша ри^зы моя^ себjь`
и= w= i=матi'смjь мое'й мета'ша жр<е>'бiя. Во'ини о<у>=`бо
сiя^ сотвори'ша.

25. (За\ч 61.) Стоя'ху же при кр\стjь` i=и~совjь мт~и
<е>=гw` и= сестра` мт~ре <е>=гw` марi'а клеw'пова и=
марi'а магдали'на.

26. I=и~съ же ви'дjьвъ мт~рь и= о<у>=чн~ка` стоя'ща,
<е>=го'же любля'ше, гл~а мт~ри свое'й: же'но, се`,
сы'нъ тво'й.

27. Пото'мъ гл~а о<у>=чн~ку`: се`, мт~и твоя`. И= w\т
тогw` часа` поя'тъ ю=` о<у>=чн~къ во своя^ си.

28. Посе'мъ вjь'дый i=и~съ, jа='кw вся^ о<у>=же` соверши'шася,
да сбу'дется писа'нiе, гл~а: жа'жду.

29. Сосу'дъ же стоя'ше по'лнъ <о>='цта. <О>=ни' же
и=спо'лнивше гу'бу <о>='цта и= на тро'сть во'нзше,
придjь'ша ко о<у>=стw'мъ <е>=гw`.

30. <Е>=гда' же прiя'тъ <о>='цетъ i=и~съ, рече`: соверши'шася.
И= прекло'нь главу`, предаде` дх~ъ.

31. I=уде'<е> же, поне'же пято'къ бjь`, да не w=ста'нутъ
на крестjь` тjьлеса` въ суббw'ту, бjь' бо вели'къ де'нь
тоя` суббw'ты, моли'ша пiла'та, да пребiю'тъ гw'лени
и='хъ и= во'змутъ.

32. Прiидо'ша же во'ини, и= пе'рвому о<у>='бw преби'ша
гw'лени, и= друго'му распя'тому съ ни'мъ:

33. на i=и~са же прише'дше, jа='кw ви'дjьша <е>=го`
о<у>=же` о<у>=ме'рша, не преби'ша <е>=му` го'ленiй,

34. но <е>=ди'нъ w\т вw'инъ копiе'мъ ре'бра <е>=му`
прободе`, и= а='бiе и=зы'де кро'вь и= вода`.

35. И= ви'дjьвый свидjь'тельствова, и= и='стинно <е>='сть
свидjь'тельство <е>=гw`, и= то'й вjь'сть, jа='кw и='стину
глаго'летъ, да вы` вjь'ру и='мете:

36. бы'ша бо сiя^, да сбу'дется писа'нiе: ко'сть не
сокруши'тся w\т негw`.

37. И= па'ки друго'е писа'нiе глаго'летъ: воззря'тъ
на'нь, <е>=го'же прободо'ша.

38. (За\ч 62.) По си'хъ же моли` пiла'та i=w'сифъ,
и='же w\т а=рiмаfе'а, сы'й о<у>=чн~къ i=и~совъ, потае'нъ
же стра'ха ра'ди i=уде'йска, да во'зметъ тjь'ло i=и~сово:
и= повелjь` пiла'тъ. Прiи'де же и= взя'тъ тjь'ло i=и~сово.

39. Прiи'де же и= нiкоди'мъ, прише'дый ко i=и~сови
но'щiю пре'жде, нося` смjьше'нiе смv'рнено и= а=ло'йно,
jа='кw лi'тръ сто`.

40. Прiя'ста же тjь'ло i=и~сово и= w=бви'ста <е>=`
ри'зами со а=рwма^ты, jа='коже w=бы'чай <е>='сть i=уде'wмъ
погреба'ти.

41. Бjь' же на мjь'стjь, и=дjь'же распя'тся, ве'ртъ
{вертогра'дъ}, и= въ ве'ртjь гро'бъ но'въ, въ не'мже
николи'же никто'же положе'нъ бjь`:

42. ту` о<у>=`бо пятка` ра'ди i=уде'йска, jа='кw бли'з\ъ
бя'ше гро'бъ, положи'ста i=и~са.

Глава` 20. Зача'ло 63.

Во <е>=ди'ну же w\т суббw'тъ марi'а магдали'на прiи'де
зау'тра, <е>=ще` су'щей тьмjь`, на гро'бъ, и= ви'дjь
ка'мень взя'тъ w\т гро'ба:

2. тече` о<у>=`бо и= прiи'де къ сi'мwну петру` и= къ
друго'му о<у>=чн~ку`, <е>=го'же любля'ше i=и~съ, и=
глаго'ла и='ма: взя'ша гд\са w\т гро'ба, и= не вjь'мъ,
гдjь` положи'ша <е>=го`.

3. И=зы'де же пе'тръ и= другi'й о<у>=чн~къ и= и=дя'ста
ко гро'бу:

4. теча'ста же <о>='ба вку'пjь: и= другi'й о<у>=чн~къ
тече` скорjь'е петра` и= прiи'де пре'жде ко гро'бу,

5. и= прини'къ ви'дjь ри^зы лежа'щя: <о>=ба'че не вни'де.

6. Прiи'де же сi'мwнъ пе'тръ в\ъслjь'дъ <е>=гw`, и=
вни'де во гро'бъ, и= ви'дjь ри^зы (<е>=ди^ны) лежа'щя

7. и= суда'рь, и='же бjь` на главjь` <е>=гw`, не съ
ри'зами лежа'щь, но w=со'бь сви'тъ на <е>=ди'нjьмъ
мjь'стjь.

8. Тогда` о<у>=`бо вни'де и= другi'й о<у>=чн~къ, прише'дый
пре'жде ко гро'бу, и= ви'дjь и= вjь'рова:

9. не о<у>=` бо вjь'дяху писа'нiя, jа='кw подоба'етъ
<е>=му` и=з\ъ ме'ртвыхъ воскр\снути.

10. И=до'ста же па'ки къ себjь` о<у>=чн~ка^.

11. (За\ч 64.) Марi'а же стоя'ше о<у>= гро'ба внjь`
пла'чущи: jа='коже пла'кашеся, прини'че во гро'бъ

12. и= ви'дjь два` а='гг~ла въ бjь'лыхъ (ри'захъ) сjьдя^ща,
<е>=ди'наго о<у>= главы` и= <е>=ди'наго о<у>= ногу`,
и=дjь'же бjь` лежа'ло тjь'ло i=и~сово.

13. И= глаго'ласта <е>='й w='на: же'но, что` пла'чешися;
Глаго'ла и='ма: jа='кw взя'ша гд\са моего`, и= не вjь'мъ,
гдjь` положи'ша <е>=го`.

14. И= сiя^ ре'кши w=брати'ся вспя'ть и= ви'дjь i=и~са
стоя'ща, и= не вjь'дяше, jа='кw i=и~съ <е>='сть.

15. Гл~а <е>='й i=и~съ: же'но, что` пла'чеши; кого`
и='щеши; <О>=на' (же) мня'щи, jа='кw вертогра'дарь
<е>='сть, глаго'ла <е>=му`: го'споди, а='ще ты` <е>=си`
взя'лъ <е>=го`, повjь'ждь ми`, гдjь` <е>=си` положи'лъ
<е>=го`, и= а='зъ возму` <е>=го`.

16. Гл~а <е>='й i=и~съ: марi'е. <О>=на' (же) w=бра'щшися
глаго'ла <е>=му`: раввунi`, <е>='же глаго'лется, %[о<у>=чт~лю%].

17. Гл~а <е>='й i=и~съ: не прикаса'йся мнjь`, не о<у>=`
бо взыдо'хъ ко <о>=ц~у` моему`: и=ди' же ко бра'тiи
мое'й и= рцы` и=`мъ: восхожду` ко <о>=ц~у` моему` и=
<о>=ц~у` ва'шему, и= бг~у моему` и= бг~у ва'шему.

18. Прiи'де (же) марi'а магдали'на повjь'дающи о<у>=чн~кw'мъ,
jа='кw ви'дjь гд\са, и= сiя^ рече` <е>='й.

19. (За\ч 65.) Су'щу же по'здjь въ де'нь то'й во <е>=ди'ну
w\т суббw'тъ, и= две'ремъ затвор<е>'ннымъ, и=дjь'же
бя'ху о<у>=чн~цы` (<е>=гw`) со'брани, стра'ха ра'ди
i=уде'йска, прiи'де i=и~съ и= ста` посредjь` и= гл~а
и=`мъ: ми'ръ ва'мъ.

20. И= сiе` ре'къ, показа` и=`мъ ру'цjь (и= но'зjь)
и= ре'бра своя^. Возра'довашася о<у>=`бо о<у>=чн~цы`,
ви'дjьвше гд\са.

21. Рече' же и=`мъ i=и~съ па'ки: ми'ръ ва'мъ: jа='коже
посла' мя <о>=ц~ъ, и= а='зъ посыла'ю вы`.

22. И= сiе` ре'къ, ду'ну и= гл~а и=`мъ: прiими'те дх~ъ
ст~ъ:

23. и=`мже w\тпустите` грjьхи`, w\тпу'стятся и=`мъ:
и= и=`мже держите`, держа'тся.

24. Fwма' же, <е>=ди'нъ w\т <о>=боюна'десяте, глаго'лемый
%[близне'цъ%], не бjь` (ту`) съ ни'ми, <е>=гда` прiи'де
i=и~съ.

25. Глаго'лаху же <е>=му` друзi'и о<у>=чн~цы`: ви'дjьхомъ
гд\са. <О>='нъ же рече` и=`мъ: а='ще не ви'жу на руку`
<е>=гw` jа='звы гвозди^нныя, и= вложу` пе'рста моегw`
въ jа='звы гвозди^нныя, и= вложу` ру'ку мою` въ ре'бра
<е>=гw`, не и=му` вjь'ры.

26. И= по дне'хъ <о>=сми'хъ па'ки бя'ху вну'трь о<у>=чн~цы`
<е>=гw`, и= fwма` съ ни'ми. Прiи'де i=и~съ две'ремъ
затвор<е>'ннымъ, и= ста` посредjь` (и='хъ) и= рече`:
ми'ръ ва'мъ.

27. Пото'мъ гл~а fwмjь`: принеси` пе'рстъ тво'й сjь'мw
и= ви'ждь ру'цjь мои`: и= принеси` ру'ку твою` и= вложи`
въ ре'бра моя^: и= не бу'ди невjь'ренъ, но вjь'ренъ.

28. И= w\твjьща` fwма` и= рече` <е>=му`: гд\сь мо'й
и= бг~ъ мо'й.

29. Гл~а <е>=му` i=и~съ: jа='кw ви'дjьвъ мя`, вjь'ровалъ
<е>=си`: бл~же'ни не ви'дjьвшiи и= вjь'ровавше.

30. Мнw'га же и= и='на зна'м<е>нiя сотвори` i=и~съ
пред\ъ о<у>=чн~ки^ свои'ми, jа=`же не су'ть пи^сана
въ кни'гахъ си'хъ:

31. сiя^ же пи^сана бы'ша, да вjь'руете, jа='кw i=и~съ
<е>='сть хр\сто'съ сн~ъ бж~iй, и= да вjь'рующе живо'тъ
и='мате во и='мя <е>=гw`.

Глава` 21. Зача'ло 66.

Посе'мъ jа=ви'ся па'ки i=и~съ о<у>=чн~кw'мъ (свои^мъ,
воста'въ w\т ме'ртвыхъ,) на мо'ри тiверiа'дстjьмъ.
Jа=ви'ся же си'це:

2. бя'ху вку'пjь сi'мwнъ пе'тръ, и= fwма` нарица'емый
%[близне'цъ%], и= наfана'илъ, и='же (бjь`) w\т ка'ны
галiле'йскiя, и= сы^на зеведе'wва, и= и='на w\т о<у>=чн~къ
<е>=гw` два`.

3. Глаго'ла и=`мъ сi'мwнъ пе'тръ: и=ду` ры'бы лови'ти.
Глаго'лаша <е>=му`: и='демъ и= мы` съ тобо'ю. И=зыдо'ша
(же) и= всjьдо'ша а='бiе въ кора'бль, и= въ ту` но'щь
не jа='ша ничесw'же.

4. О<у>='тру же бы'вшу, ста` i=и~съ при бре'зjь: не
позна'ша же о<у>=чн~цы`, jа='кw i=и~съ <е>='сть.

5. Гл~а же и=`мъ i=и~съ: дjь'ти, <е>=да` что` снjь'дно
и='мате; W\твjьща'ша <е>=му`: ни`.

6. <О>='нъ же рече` и=`мъ: вве'рзите мре'жу w= десну'ю
страну` корабля` и= w=бря'щете. Вверго'ша же и= ктому`
не можа'ху привлещи` <е>=я` w\т мно'жества ры'бъ.

7. Глаго'ла же о<у>=чн~къ то'й, <е>=го'же любля'ше
i=и~съ, петро'ви: гд\сь <е>='сть. Сi'мwнъ же пе'тръ
слы'шавъ, jа='кw гд\сь <е>='сть, <е>=пендv'томъ препоя'сася,
бjь' бо на'гъ, и= вве'ржеся въ мо'ре:

8. а= друзi'и о<у>=чн~цы` кораблеце'мъ прiидо'ша, не
бjь'ша бо дале'че w\т земли`, но jа='кw двjь` стjь`
лакте'й, влеку'ще мре'жу ры'бъ.

9. <Е>=гда` о<у>=`бо и=злjьзо'ша на зе'млю, ви'дjьша
<о>='гнь лежа'щь и= ры'бу на не'мъ лежа'щу и= хлjь'бъ.

10. (И=) гл~а и=`мъ i=и~съ: принеси'те w\т ры'бъ, jа=`же
jа='сте нн~jь.

11. Влjь'зъ (же) сi'мwнъ пе'тръ, и=звлече` мре'жу на
зе'млю, по'лну вели'кихъ ры'бъ сто` (и=) пятьдеся'тъ
(и=) три`: и= толи'кw су'щымъ, не прото'ржеся мре'жа.

12. Гл~а и=`мъ i=и~съ: прiиди'те, w=бjь'дуйте. Ни <е>=ди'нъ
же смjь'яше w\т о<у>=чн~къ и=стяза'ти <е>=го`: ты`
кто` <е>=си`; вjь'дяще, jа='кw гд\сь <е>='сть.

13. Прiи'де же i=и~съ, и= прiя'тъ хлjь'бъ и= даде`
и=`мъ, и= ры'бу та'кожде.

14. Се` о<у>=же` тре'тiе jа=ви'ся i=и~съ о<у>=чн~кw'мъ
свои^мъ, воста'въ w\т ме'ртвыхъ.

15. (За\ч 67.) <Е>=гда' же w=бjь'доваше, гл~а сi'мwну
петру` i=и~съ: сi'мwне i=w'нинъ, лю'биши ли мя` па'че
си'хъ; Глаго'ла <е>=му`: <е>='й, гд\си, ты` вjь'си,
jа='кw люблю' тя. Гл~а <е>=му`: паси` а='гнцы моя^.

16. Гл~а <е>=му` па'ки второ'е: сi'мwне i=w'нинъ, лю'биши
ли мя`; Глаго'ла <е>=му`: <е>='й, гд\си, ты` вjь'си,
jа='кw люблю' тя. Гл~а <е>=му`: паси` <о>='вцы моя^.

17. Гл~а <е>=му` тре'тiе: сi'мwне i=w'нинъ, лю'биши
ли мя`; W=скорбjь' (же) пе'тръ, jа='кw рече` <е>=му`
тре'тiе: лю'биши ли мя`; и= глаго'ла <е>=му`: гд\си,
ты` вся^ вjь'си: ты` вjь'си, jа='кw люблю' тя. Гл~а
<е>=му` i=и~съ: паси` <о>='вцы моя^:

18. а=ми'нь, а=ми'нь гл~ю тебjь`: <е>=гда` бы'лъ <е>=си`
ю='нъ, поя'сался <е>=си` са'мъ и= ходи'лъ <е>=си`,
а='може хотjь'лъ <е>=си`: <е>=гда' же состарjь'ешися,
воздjь'жеши ру'цjь твои`, и= и='нъ тя` поя'шетъ и=
веде'тъ, а='може не хо'щеши.

19. Сiе' же рече`, назна'менуя, ко'ею сме'ртiю просла'витъ
бг~а. И= сiя^ ре'къ, гл~а <е>=му`: и=ди` по мнjь`.

20. W=бра'щься же пе'тръ ви'дjь о<у>=чн~ка`, <е>=го'же
любля'ше i=и~съ, в\ъслjь'дъ и=ду'ща, и='же и= возлеже`
на ве'чери на пе'рси <е>=гw` и= рече`: гд\си, кто`
<е>='сть предая'й тя`;

21. Сего` ви'дjьвъ пе'тръ, глаго'ла i=и~сови: гд\си,
се'й же что`;

22. Гл~а <е>=му` i=и~съ: а='ще хощу`, да то'й пребыва'етъ,
до'ндеже прiиду`, что` къ тебjь`; ты` по мнjь` гряди`.

23. И=зы'де же сло'во се` въ бра'тiю, jа='кw о<у>=чн~къ
то'й не о<у>='мретъ. И= не рече` <е>=му` i=и~съ, jа='кw
не о<у>='мретъ, но: а='ще хощу` тому` пребыва'ти, до'ндеже
прiиду`, что` къ тебjь`;

24. Се'й <е>='сть о<у>=чн~къ свидjь'тельствуяй w= си'хъ,
и='же и= написа` сiя^: и= вjь'мъ, jа='кw и='стинно
<е>='сть свидjь'тельство <е>=гw`.

25. Су'ть же и= и='на мнw'га, jа=`же сотвори` i=и~съ,
jа=`же а='ще бы по <е>=ди'ному пи^сана бы'ша, ни самому`
мню` (всему`) мi'ру вмjьсти'ти пи'шемыхъ кни'гъ. А=ми'нь.

Коне'цъ <е>='же w\т i=wа'нна ст~а'гw <е>=v\глiа: и='мать
въ себjь` гла'въ 21, зача^лъ же церко'вныхъ 67.

</hip>
Hosted by uCoz