<hip>
%{!версия=9} Дjья^нiя ст~ы'хъ а=п\слъ,

Спи^сана ст~ы'мъ а=п\сломъ и= <е>=v\глi'стомъ луко'ю.

Глава` 1. Зача'ло 1.

Пе'рвое о<у>='бw сло'во сотвори'хъ w= всjь'хъ, <w>,
fео'фiле, jа=`же нача'тъ i=и~съ твори'ти же и= о<у>=чи'ти

2. да'же до дне`, во'ньже, заповjь'давъ а=п\слwмъ дх~омъ
ст~ы'мъ, и=`хже и=збра`, вознесе'ся:

3. пред\ъ ни'миже и= поста'ви себе` жи'ва по страда'нiи
свое'мъ во мно'зjьхъ и='стинныхъ зна'менiихъ, де'ньми
четы'редесятьми jа=вля'яся и=`мъ и= гл~я jа=`же w=
цр\ствiи бж~iи:

4. съ ни'миже и= jа=ды'й повелjь` и=`мъ w\т i=ер\сли'ма
не w\тлуча'тися, но жда'ти w=бjьтова'нiя <о>='ч~а,
<е>='же слы'шасте w\т мен<е>`:

5. jа='кw i=wа'ннъ о<у>='бw крести'лъ <е>='сть водо'ю,
вы' же и='мате крести'тися дх~омъ ст~ы'мъ не по мно'зjьхъ
си'хъ дне'хъ.

6. <О>=ни' же о<у>=`бо соше'дшеся вопроша'ху <е>=го`,
глаго'люще: гд\си, а='ще въ лjь'то сiе` о<у>=строя'еши
ца'рствiе i=и~лево;

7. Рече' же къ ни^мъ: нjь'сть ва'ше разумjь'ти времена`
и= лjь^та, jа=`же <о>=ц~ъ положи` во свое'й вла'сти:

8. но прiи'мете си'лу, наше'дшу ст~о'му дх~у на вы`,
и= бу'дете ми` свидjь'телiе во i=ер\сли'мjь же и= во
все'й i=уде'и и= самарi'и и= да'же до послjь'днихъ
земли`.

9. И= сiя^ ре'къ, зря'щымъ и=`мъ взя'тся, и= w='блакъ
под\ъя'тъ <е>=го` w\т <о>='чiю и='хъ.

10. И= <е>=гда` взира'юще бя'ху на не'бо, и=ду'щу <е>=му`,
и= се`, му^жа два` ста'ста пред\ъ ни'ми во <о>=де'жди
бjь'лjь,

11. jа=`же и= реко'ста: му'жiе галiле'йстiи, что` стоите`
зря'ще на не'бо; се'й i=и~съ, вознесы'йся w\т ва'съ
на нб~о, та'кожде прiи'детъ, и='мже w='бразомъ ви'дjьсте
<е>=го` и=ду'ща на нб~о.

12. (За\ч 2.) Тогда` возврати'шася во i=ер\сли'мъ w\т
горы` нарица'емыя <е>=леw'нъ, jа='же <е>='сть бли'з\ъ
i=ер\сли'ма, суббw'ты и=му'щiя пу'ть.

13. И= <е>=гда` внидо'ша, взыдо'ша на го'рницу, и=дjь'же
бя'ху пребыва'юще, пе'тръ же и= i=а'кwвъ, и= i=wа'ннъ
и= а=ндре'й, фiлi'ппъ и= fwма`, варfоломе'й и= матfе'й,
i=а'кwвъ а=лфе'овъ и= сi'мwнъ зилw'тъ и= i=у'да i=а'кwвль:

14. сi'и вси` бя'ху терпя'ще <е>=диноду'шнw въ моли'твjь
и= моле'нiи, съ жена'ми и= мр~i'ею мт~рiю i=и~совою
и= съ бра'тiею <е>=гw`.

15. И= во дни^ ты^я воста'въ пе'тръ посредjь` о<у>=чн~къ,
рече`,

16. бjь' же и=ме'нъ наро'да вку'пjь jа='кw сто` и=
два'десять: му'жiе бра'тiе, подоба'ше сконча'тися писа'нiю
сему`, <е>='же предрече` дх~ъ ст~ы'й о<у>=сты^ дв~довыми
w= i=у'дjь, бы'вшемъ вожди` <е>='мшымъ i=и~са:

17. jа='кw причте'нъ бjь` съ на'ми и= прiя'лъ бя'ше
жре'бiй слу'жбы сея`:

18. се'й о<у>=`бо стяжа` село` w\т мзды` непра'ведныя,
и= ни'цъ бы'въ просjь'деся посредjь`, и= и=злiя'ся
вся` о<у>=тро'ба <е>=гw`:

19. и= разу'мно бы'сть всjь'мъ живу'щымъ во i=ер\сли'мjь,
jа='кw нарещи'ся селу` тому` свои'мъ и='хъ я=зы'комъ
%[а=келдама`%], <е>='же <е>='сть %[село` кро'ве%]:

20. пи'шется бо въ кни'зjь <пс>ало'мстjьй: да бу'детъ
дво'ръ <е>=гw` пу'стъ, и= да не бу'детъ живу'щагw въ
не'мъ, и= <е>=пi'скопство <е>=гw` да прiи'метъ и='нъ:

21. подоба'етъ о<у>=`бо w\т сходи'вшихся съ на'ми муже'й
во вся'ко лjь'то, въ не'же вни'де и= и=зы'де въ на'съ
гд\сь i=и~съ,

22. наче'нъ w\т креще'нiя i=wа'ннова да'же до дне`,
во'ньже вознесе'ся (на нб~о) w\т на'съ, свидjь'телю
воскр\снiя <е>=гw` бы'ти съ на'ми <е>=ди'ному w\т си'хъ.

23. И= поста'виша два`, i=w'сифа нарица'емаго %[варса'ву%],
и='же нарече'нъ бы'сть %[i=у'стъ%], и= матfi'а,

24. и= помоли'вшеся рjь'ша: ты`, гд\си, ср\дцевjь'дче
всjь'хъ, покажи`, <е>=го'же и=збра'лъ <е>=си` w\т сею`
двою` <е>=ди'наго,

25. прiя'ти жре'бiй служе'нiя сегw` и= а=п\сльства,
и=з\ъ негw'же и=спаде` i=у'да, и=ти` въ мjь'сто свое`.

26. И= да'ша жр<е>'бiя и='ма, и= паде` жре'бiй на матfi'а,
и= причте'нъ бы'сть ко <е>=динона'десяти а=п\слwмъ.

Глава` 2. Зача'ло 3.

И= <е>=гда` скончава'шася днi'е пятьдеся'тницы, бjь'ша
вси` а=п\сли <е>=диноду'шнw вку'пjь.

2. И= бы'сть внеза'пу съ небесе` шу'мъ, jа='кw носи'му
дыха'нiю бу'рну, и= и=спо'лни ве'сь до'мъ, и=дjь'же
бя'ху сjьдя'ще:

3. и= jа=ви'шася и=`мъ раздjьле'ни я=зы'цы jа='кw <о>='гненни,
сjь'де же на <е>=ди'нjьмъ ко'емждо и='хъ.

4. И= и=спо'лнишася вси` дх~а ст~а и= нача'ша глаго'лати
и=ны'ми я=зы'ки, jа='коже дх~ъ дая'ше и=`мъ провjьщава'ти.

5. Бя'ху же во i=ер\сли'мjь живу'щiи i=уде'<е>, му'жiе
благоговjь'йнiи, w\т всегw` jа=зы'ка, и='же под\ъ небесе'мъ.

6. Бы'вшу же гла'су сему`, сни'деся наро'дъ и= смяте'ся,
jа='кw слы'шаху <е>=ди'нъ кi'йждо и='хъ свои'мъ я=зы'комъ
глаго'лющихъ и=`хъ.

7. Дивля'хуся же вси` и= чудя'хуся, глаго'люще дру'гъ
ко дру'гу: не се' ли, вси` сi'и су'ть глаго'лющiи галiле'ане;

8. и= ка'кw мы` слы'шимъ кi'йждо сво'й я=зы'къ на'шъ,
въ не'мже роди'хомся,

9. па'рfяне и= ми'дяне и= <е>=ламi'т<е>, и= живу'щiи
въ месопота'мiи, во i=уде'и же и= каппадокi'и, въ по'нтjь
и= во а=сi'и,

10. во фрv"гi'и же и= памфv"лi'и, во <е>=гv'птjь и=
страна'хъ лiвv'и, jа='же при кv"ринi'и, и= приходя'щiи
ри'мляне, i=уде'<е> же и= прише'льцы,

11. кри'тяне и= а=ра'вляне, слы'шимъ глаго'лющихъ и=`хъ
на'шими я=зы^ки вели^чiя бж~iя;

12. О<у>=жаса'хуся же вси` и= недоумjьва'хуся, дру'гъ
ко дру'гу глаго'люще: что` о<у>='бw хо'щетъ сiе` бы'ти;

13. И=нi'и же руга'ющеся глаго'лаху, jа='кw вiно'мъ
и=спо'лнени су'ть.

14. (За\ч 4.) Ста'въ же пе'тръ со <е>=динона'десятьми,
воздви'же гла'съ сво'й и= рече` и=`мъ: му'жiе i=уде'йстiи
и= живу'щiи во i=ер\сли'мjь вси`, сiе` ва'мъ разу'мно
да бу'детъ, и= внуши'те глаго'лы моя^:

15. не бо`, jа='коже вы` непщу'ете, сi'и пiя'ни су'ть,
<е>='сть бо ча'съ тре'тiй дне`:

16. но сiе` <е>='сть рече'нное пр\оро'комъ i=wи'лемъ:

17. и= бу'детъ въ послjь^днiя дни^, гл~етъ гд\сь, и=злiю`
w\т дх~а моегw` на вся'ку пло'ть, и= прореку'тъ сы'нове
ва'ши и= дщ<е>'ри ва'шя, и= ю='нwши ва'ши видjь^нiя
о<у>='зрятъ, и= ста'рцы ва'ши сw'нiя ви'дятъ:

18. и='бо на рабы^ моя^ и= на рабы^ни моя^ во дни^
w='ны и=злiю` w\т дх~а моегw`, и= прореку'тъ:

19. и= да'мъ чудеса` на небеси` горjь` и= зна'м<е>нiя
на земли` ни'зу, кро'вь и= <о>='гнь и= куре'нiе ды'ма:

20. со'лнце преложи'тся во тьму`, и= луна` въ кро'вь,
пре'жде да'же не прiити` дню` гд\сню вели'кому и= просвjьще'нному:

21. и= бу'детъ, вся'къ, и='же а='ще призове'тъ и='мя
гд\сне, сп~се'тся.

22. (За\ч 5.) Му'жiе i=и~льстiи, послу'шайте слове'съ
си'хъ: i=и~са назwре'а, му'жа w\т бг~а и=звjь'ствованна
въ ва'съ си'лами и= чудесы` и= зна'м<е>нiи, jа=`же
сотвори` тjь'мъ бг~ъ посредjь` ва'съ, jа='коже и= са'ми
вjь'сте,

23. сего` нарекова'ннымъ совjь'томъ и= проразумjь'нiемъ
бж~iимъ пре'дана прiе'мше, рука'ми беззако'нныхъ пригво'ждше
о<у>=би'сте:

24. <е>=го'же бг~ъ воскр~си`, разрjьши'въ бwлjь'зни
см<е>'ртныя, jа='коже не бя'ше мо'щно держи'му бы'ти
<е>=му` w\т нея`.

25. Дв~дъ бо глаго'летъ w= не'мъ: предзрjь'хъ гд\са
предо мно'ю вы'ну, jа='кw w=десну'ю мен<е>` <е>='сть,
да не подви'жуся:

26. сегw` ра'ди возвесели'ся се'рдце мое`, и= возра'довася
я=зы'къ мо'й: <е>=ще' же и= пло'ть моя` всели'тся на
о<у>=пова'нiи,

27. jа='кw не w=ста'виши души` моея` во а='дjь, ниже`
да'си прп\дбному твоему` ви'дjьти и=стлjь'нiя:

28. сказа'лъ ми` <е>=си` пути^ живота`: и=спо'лниши
мя` весе'лiя съ лице'мъ твои'мъ.

29. Му'жiе бра'тiе, досто'итъ рещи` съ дерзнове'нiемъ
къ ва'мъ w= патрiа'рсjь дв~дjь, jа='кw и= о<у>='мре
и= погребе'нъ бы'сть, и= гро'бъ <е>=гw` <е>='сть въ
на'съ да'же до дне` сегw`:

30. пр\оро'къ о<у>=`бо сы'й и= вjь'дый, jа='кw кля'твою
кля'тся <е>=му` бг~ъ w\т плода` чре'слъ <е>=гw` по
пл~ти воздви'гнути хр\ста` и= посади'ти <е>=го` на
престо'лjь <е>=гw`,

31. предви'дjьвъ глаго'ла w= воскр\снiи хр\сто'вjь,
jа='кw не w=ста'вися дш~а` <е>=гw` во а='дjь, ни пл~ть
<е>=гw` ви'дjь и=стлjь'нiя.

32. Сего` i=и~са воскр~си` бг~ъ, <е>=му'же вси` мы`
<е>=смы` свидjь'телiе.

33. Десни'цею о<у>=`бо бж~iею вознесе'ся, и= w=бjьтова'нiе
ст~а'гw дх~а прiе'мь w\т <о>=ц~а`, и=злiя` сiе`, <е>='же
вы` нн~jь ви'дите и= слы'шите.

34. Не бо` дв~дъ взы'де на нб~са`, глаго'летъ бо са'мъ:
рече` гд\сь гд\севи моему`: сjьди` w=десну'ю мен<е>`,

35. до'ндеже положу` враги` твоя^ подно'жiе но'гъ твои'хъ.

36. Тве'рдw о<у>=`бо да разумjь'етъ ве'сь до'мъ i=и~левъ,
jа='кw и= гд\са и= хр\ста` <е>=го` бг~ъ сотвори'лъ
<е>='сть, сего` i=и~са, <е>=го'же вы` распя'сте.

37. Слы'шавше же о<у>=мили'шася се'рдцемъ и= рjь'ша
къ петру` и= про'чымъ а=п\слwмъ: что` сотвори'мъ, му'жiе
бра'тiе;

38. (За\ч 6.) Пе'тръ же рече` къ ни^мъ: пока'йтеся,
и= да крести'тся кi'йждо ва'съ во и='мя i=и~са хр\ста`
во w=ставле'нiе грjьхw'въ: и= прiи'мете да'ръ ст~а'гw
дх~а:

39. ва'мъ бо <е>='сть w=бjьтова'нiе и= ча'дwмъ ва'шымъ
и= всjь^мъ да^льнимъ, <е>=ли^ки а='ще призове'тъ гд\сь
бг~ъ на'шъ.

40. И= и=ны'ми словесы` мно'жайшими засвидjь'тельствоваше
и= моля'ше я=`, глаго'ля: спаси'теся w\т ро'да стропти'вагw
сегw`.

41. И=`же о<у>=`бо любе'знw прiя'ша сло'во <е>=гw`,
крести'шася: и= приложи'шася въ де'нь то'й ду'шъ jа='кw
три` ты'сящы:

42. бя'ху же терпя'ще во о<у>=че'нiи а=п\слъ и= во
<о>=бще'нiи и= въ преломле'нiи хлjь'ба и= въ моли'твахъ.

43. Бы'сть же на вся'кой души` стра'хъ: мнw'га бо чудеса`
и= зна'м<е>нiя а=п\слы бы'ша во i=ер\сли'мjь.

44. Стра'хъ же ве'лiй бя'ше на всjь'хъ и='хъ. Вси'
же вjь'ровавшiи бя'ху вку'пjь и= и=мя'ху вся^ w='бща:

45. и= стяжа^нiя и= и=мjь'нiя продая'ху, и= раздая'ху
всjь^мъ, <е>=гw'же а='ще кто` тре'боваше:

46. по вся^ же дни^ терпя'ще <е>=диноду'шнw въ це'ркви
и= ломя'ще по домw'мъ хлjь'бъ, прiима'ху пи'щу въ ра'дости
и= въ простотjь` се'рдца,

47. хва'ляще бг~а и= и=му'ще благода'ть о<у>= всjь'хъ
людi'й. Гд\сь же прилага'ше по вся^ дни^ цр~кви сп~са'ющыяся.

Глава` 3. Зача'ло 7.

Вку'пjь же пе'тръ и= i=wа'ннъ восхожда'ста во святи'лище
на моли'тву въ ча'съ девя'тый.

2. И= нjь'кiй му'жъ, хро'мъ w\т чре'ва ма'тере своея`
сы'й, носи'мь быва'ше, <е>=го'же полага'ху по вся^
дни^ пред\ъ две'рьми церко'вными, реко'мыми %[кра'сными%],
проси'ти ми'лостыни w\т входя'щихъ въ це'рковь:

3. и='же ви'дjьвъ петра` и= i=wа'нна хотя'щыя вни'ти
въ це'рковь, проша'ше ми'лостыни.

4. воззрjь'въ же пе'тръ на'нь со i=wа'нномъ, рече`:
воззри` на ны`.

5. <О>='нъ же прилjьжа'ше и='ма, мня` нjь'что w\т нею`
прiя'ти.

6. Рече' же пе'тръ: сребра` и= зла'та нjь'сть о<у>=
мен<е>`, но <е>='же и='мамъ, сiе` ти` даю`: во и='мя
i=и~са хр\ста` назwре'а воста'ни и= ходи`.

7. И= <е>='мь <е>=го` за десну'ю ру'ку воздви'же: а='бiе
же о<у>=тверди'стjься <е>=гw` пл<е>снjь` и= гл<е>'знjь,

8. и= вскочи'въ ста` и= хожда'ше, и= вни'де съ ни'ма
въ це'рковь, ходя` и= скачя` и= хваля` бг~а.

9. И= ви'дjьша <е>=го` вси` лю'дiе ходя'ща и= хва'ляща
бг~а,

10. зна'ху же <е>=го`, jа='кw се'й бя'ше, и='же ми'лостыни
ра'ди сjьдя'ше при %[кра'сныхъ%] две'рехъ церко'вныхъ:
и= и=спо'лнишася чу'да и= о<у>='жаса w= приключи'вшемся
<е>=му`.

11. (За\ч 8.) Держа'щужеся и=сцjьлjь'вшему хромо'му
петра` и= i=wа'нна, притеко'ша къ ни'ма вси` лю'дiе
въ притво'ръ, нарица'емый соломw'новъ, о<у>=жа'сни.

12. Ви'дjьвъ же пе'тръ w\твjьщава'ше къ лю'демъ: му'жiе
i=и~льтяне, что` чудите'ся w= се'мъ, и=ли` на ны` что`
взира'ете, jа='кw свое'ю ли си'лою и=ли` бл~гоче'стiемъ
сотвори'хомъ <е>=го` ходи'ти;

13. бг~ъ а=враа'мовъ и= i=саа'ковъ и= i=а'кwвль, бг~ъ
<о>=т<е>'цъ на'шихъ, просла'ви <о>='трока своего` i=и~са,
<е>=го'же вы` преда'сте, и= w\тверго'стеся <е>=гw`
пред\ъ лице'мъ пiла'товымъ, су'ждшу <о>='ному пусти'ти:

14. вы' же ст~а'гw и= прв\днагw w\тверго'стеся, и=
и=спроси'сте му'жа о<у>=бi'йцу да'ти ва'мъ,

15. нача'льника же жи'зни о<у>=би'сте: <е>=го'же бг~ъ
воскр~си` w\т ме'ртвыхъ, <е>=му'же мы` свидjь'телiе
<е>=смы`.

16. И= w= вjь'рjь и='мене <е>=гw`, сего`, <е>=го'же
ви'дите и= зна'ете, о<у>=тверди` и='мя <е>=гw`: и=
вjь'ра, jа='же <е>=гw` ра'ди, даде` <е>=му` всю` цjь'лость
сiю` пред\ъ всjь'ми ва'ми.

17. И= нн~jь, бра'тiе, вjь'мъ, jа='кw по невjь'дjьнiю
сiе` сотвори'сте, jа='коже и= кня^зи ва'ши:

18. бг~ъ же, jа=`же предвозвjьсти` о<у>=сты^ всjь'хъ
пр\орw'къ свои'хъ пострада'ти хр\сту`, и=спо'лни та'кw.

19. (За\ч 9.) Пока'йтеся о<у>=`бо и= w=брати'теся,
да w=чи'ститеся w\т грjь^хъ ва'шихъ,

20. jа='кw да прiи'дутъ времена` прохла^дна w\т лица`
гд\сня, и= по'слетъ пронарече'ннаго ва'мъ хр\ста` i=и~са,

21. <е>=го'же подоба'етъ нб~си` о<у>='бw прiя'ти да'же
до лjь'тъ о<у>=строе'нiя всjь'хъ, jа=`же гл~а бг~ъ
о<у>=сты^ всjь'хъ ст~ы'хъ свои'хъ пр\орw'къ w\т вjь'ка.

22. Мwv"се'й о<у>='бw ко <о>=тц<е>'мъ рече`: jа='кw
пр\оро'ка ва'мъ воздви'гнетъ гд\сь бг~ъ ва'шъ w\т бра'тiи
ва'шея, jа='кw мене`: тогw` послу'шайте по всему`,
<е>=ли^ка а='ще рече'тъ къ ва'мъ:

23. бу'детъ же, вся'ка душа`, jа='же а='ще не послу'шаетъ
пр\оро'ка <о>='нагw, потреби'тся w\т людi'й.

24. И= вси' же пр\оро'цы w\т самуи'ла и= и=`же по си'хъ,
<е>=ли'цы глаго'лаша, та'кожде предвозвjьсти'ша дни^
сiя^.

25. Вы` <е>=сте` сы'нове пр\орw'къ и= завjь'та, <е>=го'же
завjьща` бг~ъ ко <о>=тц<е>'мъ ва'шымъ, гл~я ко а=враа'му:
и= w= сjь'мени твое'мъ возбл~гословя'тся вся^ <о>=те'ч<е>ствiя
земна^я.

26. Ва'мъ пе'рвjье бг~ъ, воздви'гiй <о>='трока своего`
i=и~са, посла` <е>=го` блг\свя'ща ва'съ, во <е>='же
w\тврати'тися ва'мъ кому'ждо w\т sло'бъ ва'шихъ.

Глава` 4. Зача'ло 10.

Глаго'лющымъ же и=`мъ къ лю'демъ, наидо'ша на ни'хъ
свяще'нницы и= воево'да церко'вный и= саддуке'<е>,

2. жа'ляще си`, за <е>='же о<у>=чи'ти и=`мъ лю'ди и=
возвjьща'ти w= i=и~сjь воскр\снiе ме'ртвыхъ:

3. и= возложи'ша на ни'хъ ру'ки и= положи'ша и=`хъ
въ соблюде'нiе до о<у>='трiя: бjь' бо ве'черъ о<у>=же`.

4. Мно'зи же w\т слы'шавшихъ сло'во вjь'роваша: и=
бы'сть число` муже'й jа='кw ты'сящъ пя'ть.

5. Бы'сть же нау'трiе собра'тися княз<е>'мъ и='хъ и=
ста'рц<е>мъ и= кни'жникwмъ во i=ер\сли'мъ,

6. и= а='ннjь а=рхiере'ю и= каiа'фjь и= i=wа'нну и=
а=ле<кс>а'ндру, и= <е>=ли'цы бjь'ша w\т ро'да а=рхiере'йска:

7. и= поста'вльше и=`хъ посредjь`, вопроша'ху: ко'ею
си'лою и=ли` ко'имъ и='менемъ сотвори'сте сiе` вы`;

8. Тогда` пе'тръ, и=спо'лнився дх~а ст~а, рече` къ
ни^мъ: кня^зи лю'дстiи и= ста'рцы i=и~л<е>вы,

9. а='ще мы` дне'сь и=стязу'еми <е>=смы` w= бл~годjья'нiи
человjь'ка не'мощна, w= чесо'мъ се'й спасе'ся,

10. разу'мно бу'ди всjь^мъ ва'мъ и= всjь^мъ лю'демъ
i=и~л<е>вымъ, jа='кw во и='мя i=и~са хр\ста` назwре'а,
<е>=го'же вы` распя'сте, <е>=го'же бг~ъ воскр~си` w\т
ме'ртвыхъ, w= се'мъ се'й стои'тъ пред\ъ ва'ми здра'въ:

11. се'й <е>='сть ка'мень о<у>=коре'ный w\т ва'съ зи'ждущихъ,
бы'вый во главу` о<у>='гла, и= нjь'сть ни w= <е>=ди'нjьмъ
же и=нjь'мъ сп\снiя:

12. нjь'сть бо и=но'гw и='мене под\ъ небесе'мъ, да'ннагw
въ человjь'цjьхъ, w= не'мже подоба'етъ сп\сти'ся на'мъ.

13. (За\ч 11.) Ви'дяще же петро'во дерзнове'нiе и=
i=wа'нново и= разумjь'вше, jа='кw человjь^ка некни^жна
<е>=ста` и= прw'ста, дивля'хуся, зна'ху же и=`хъ, jа='кw
со i=и~сомъ бjь'ста:

14. ви'дяще же и=сцjьлjь'вшаго человjь'ка съ ни'ма
стоя'ща, ничто'же и=мя'ху проти'ву рещи`.

15. Повелjь'вше же и='ма во'нъ и=з\ъ со'нмища и=зы'ти,
стяза'хуся дру'гъ со дру'гомъ,

16. глаго'люще: что` сотвори'мъ человjь'кома си'ма;
jа='кw о<у>='бw наро'читое зна'менiе бы'сть и='ма,
всjь^мъ живу'щымъ во i=ер\сли'мjь jа='вjь, и= не мо'жемъ
w\тврещи'ся:

17. но да не бо'лjье простре'тся въ лю'дехъ, преще'нiемъ
да запрети'мъ и='ма ктому` не глаго'лати w= и='мени
се'мъ ни <е>=ди'ному w\т человjь'къ.

18. И= призва'вше и=`хъ, заповjь'даша и='ма w\тню'дъ
не провjьщава'ти ниже` о<у>=чи'ти w= и='мени i=и~совjь.

19. Пе'тръ же и= i=wа'ннъ w\твjьща^вша къ ни^мъ рjь'ста:
а='ще прв\дно <е>='сть пред\ъ бг~омъ ва'съ послу'шати
па'че, не'жели бг~а, суди'те:

20. не мо'жемъ бо мы`, jа=`же ви'дjьхомъ и= слы'шахомъ,
не глаго'лати.

21. <О>=ни' же призапре'щше и='ма, пусти'ша я=`, ничто'же
w=брjь'тше ка'кw му'чити и=`хъ, людi'й ра'ди, jа='кw
вси` прославля'ху бг~а w= бы'вшемъ:

22. лjь'тъ бо бя'ше мно'жае четы'редесяти человjь'къ
то'й, на не'мже бы'сть чу'до сiе` и=сцjьле'нiя.

23. (За\ч 12.) W\тпущ<е>'на же бы^вша прiидо'ста ко
свои^мъ и= возвjьсти'ста, <е>=ли^ка къ ни'ма а=рхiере'<е>
и= ста'рцы рjь'ша.

24. <О>=ни' же слы'шавше <е>=диноду'шнw воздвиго'ша
гла'съ къ бг~у и= реко'ша: вл\дко, ты`, бж~е, сотвори'вый
не'бо и= зе'млю и= мо'ре и= вся^, jа=`же въ ни'хъ,

25. и='же дх~омъ ст~ы'мъ о<у>=сты^ <о>=тца` на'шегw
дв~да <о>='трока твоегw` ре'клъ <е>=си`: вску'ю шата'шася
jа=зы'цы, и= лю'дiе поучи'шася тщ<е>'тнымъ;

26. предста'ша ца'рiе зе'мстiи, и= кня^зи собра'шася
вку'пjь на гд\са и= на хр\ста` <е>=гw`.

27. Собра'шася бо вои'стинну во гра'дjь се'мъ на ст~а'го
<о>='трока твоего` i=и~са, <е>=го'же пома'залъ <е>=си`,
и='рwдъ же и= понтi'йскiй пiла'тъ съ jа=зы^ки и= людьми`
i=и~левыми,

28. сотвори'ти, <е>=ли^ка рука` твоя` и= совjь'тъ тво'й
преднарече` бы'ти:

29. и= нн~jь, гд\си, при'зри на прещ<е>'нiя и='хъ и=
да'ждь рабw'мъ твои^мъ со вся'кимъ дерзнове'нiемъ глаго'лати
сло'во твое`,

30. внегда` ру'ку твою` простре'ти ти` во и=сцjьл<е>'нiя,
и= зна'менi<е>мъ и= чудес<е>'мъ быва'ти и='менемъ ст~ы'мъ
<о>='трока твоегw` i=и~са.

31. И= помоли'вшымся и=`мъ, подви'жеся мjь'сто, и=дjь'же
бя'ху со'брани, и= и=спо'лнишася вси` дх~а ст~а и=
глаго'лаху сло'во бж~iе со дерзнове'нiемъ.

32. Наро'ду же вjь'ровавшему бjь` се'рдце и= душа`
<е>=ди'на, и= ни <е>=ди'нъ же что` w\т и=мjь'нiй свои'хъ
глаго'лаше свое` бы'ти, но бя'ху и=`мъ вся^ w='бща.

33. И= ве'лiею си'лою воздая'ху свидjь'тельство а=п\сли
воскр\снiю гд\са i=и~са хр\ста`, блг\дть же бjь` ве'лiя
на всjь'хъ и='хъ.

34. Не бя'ше бо ни'щь ни <е>=ди'нъ въ ни'хъ: <е>=ли'цы
бо госпо'дiе се'лwмъ и=ли` домовw'мъ бя'ху, продаю'ще
приноша'ху цjь'ны продае'мыхъ

35. и= полага'ху при нога'хъ а=п\слъ: дая'шеся же коему'ждо,
<е>=гw'же а='ще кто` тре'боваше.

36. I=wсi'а же, нарече'нный варна'ва w\т а=п\слъ, <е>='же
<е>='сть сказа'емо сы'нъ о<у>=тjьше'нiя, леvi'тъ, кv'прянинъ
ро'домъ,

37. и=мjь'я село`, прода'въ принесе` цjь'ну и= положи`
пред\ъ нога'ми а=п\слъ.

Глава` 5. Зача'ло 13.

Му'жъ же нjь'кiй, а=на'нiа и='менемъ, съ сапфi'рою
жено'ю свое'ю, продаде` село`

2. и= о<у>=таи` w\т цjьны`, свjь'дущей и= женjь` <е>=гw`:
и= прине'съ ча'сть нjь'кую, пред\ъ нога'ми а=п\слъ
положи`.

3. Рече' же пе'тръ: а=на'нiе, почто` и=спо'лни сатана`
се'рдце твое` солга'ти дх~у ст~о'му и= о<у>=таи'ти
w\т цjьны` села`;

4. су'щее тебjь` не твое' ли бjь`, и= прода'ное не
въ твое'й ли вла'сти бя'ше; что` jа='кw положи'лъ <е>=си`
въ се'рдцы твое'мъ ве'щь сiю`; не человjь'кwмъ солга'лъ
<е>=си`, но бг~у.

5. Слы'шавъ же а=на'нiа словеса` сiя^, па'дъ и='здше:
и= бы'сть стра'хъ вели'къ на всjь'хъ слы'шащихъ сiя^.

6. Вста'вше же ю='нwши взя'ша <е>=го` и= и=зне'сше
погребо'ша.

7. Бы'сть же jа='кw трiе'мъ часw'мъ мину'вшымъ, и=
жена` <е>=гw` не вjь'дущи бы'вшагw вни'де.

8. W\твjьща' же <е>='й пе'тръ: рцы' ми, а='ще на толи'цjь
село` w\тда'ста; <О>=на' же рече`: <е>='й, на толи'цjь.

9. Пе'тръ же рече` къ не'й: что` jа='кw согласи'стася
и=скуси'ти дх~а гд\сня; се`, но'ги погре'бшихъ му'жа
твоего` при две'рехъ, и= и=знесу'тъ тя`.

10. Паде' же а='бiе пред\ъ нога'ма <е>=гw` и= и='здше:
вше'дше же ю='нwши w=брjьто'ша ю=` ме'ртву и= и=зне'сше
погребо'ша бли'з\ъ му'жа <е>=я`.

11. И= бы'сть стра'хъ вели'къ на все'й цр~кви и= на
всjь'хъ слы'шащихъ сiя^.

12. (За\ч 14.) Рука'ми же а=п\сльскими бы'ша зна'м<е>нiя
и= чудеса` въ лю'дехъ мнw'га: и= бя'ху <е>=диноду'шнw
вси` въ притво'рjь соломw'ни:

13. w\т про'чихъ же никто'же смjь'яше прилjьпля'тися
и=`мъ, но велича'ху и=`хъ лю'дiе.

14. Па'че же прилага'хуся вjь'рующiи гд\севи, мно'жество
муже'й же и= же'нъ,

15. jа='кw и= на стw'гны и=зноси'ти неду^жныя и= полага'ти
на посте'лехъ и= на <о>=дрjь'хъ, да гряду'щу петру`
поне` сjь'нь <е>=гw` w=сjьни'тъ нjь'коего w\т ни'хъ.

16. Схожда'шеся же и= мно'жество w\т w=кре'стныхъ градw'въ
во i=ер\сли'мъ, принося'ще неду^жныя и= стра'ждущыя
w\т ду^хъ нечи'стыхъ, и=`же и=сцjьлjьва'хуся вси`.

17. Воста'въ же а=рхiере'й и= вси` и=`же съ ни'мъ,
су'щая <е>='ресь саддуке'йская, и=спо'лнишася за'висти,

18. и= возложи'ша ру'ки своя^ на а=п\слы и= посла'ша
и=`хъ въ соблюде'нiе <о>='бщее.

19. А='гг~лъ же гд\сень но'щiю w\тве'рзе дв<е>'ри темни'цы,
и=зве'дъ же и=`хъ, рече`:

20. и=ди'те и= ста'вше глаго'лите въ це'ркви лю'демъ
вся^ глаго'лы жи'зни сея`.

21. (За\ч 15.) Слы'шавше же внидо'ша по о<у>='треницjь
{о<у>='трw} въ це'рковь и= о<у>=ча'ху. Прише'дъ же
а=рхiере'й и= и=`же съ ни'мъ, созва'ша собо'ръ и= вся^
ста'рцы w\т сынw'въ i=и~левыхъ и= посла'ша во о<у>=зи'лище,
привести` и=`хъ.

22. Слуги^ же ше'дше не w=брjьто'ша и=`хъ въ темни'цjь,
возвра'щшежеся возвjьсти'ша,

23. глаго'люще, jа='кw темни'цу о<у>='бw w=брjьто'хомъ
заключе'ну со вся'кимъ о<у>=твержде'нiемъ и= блюсти'т<е>ли
стоя'щыя пред\ъ две'рьми: w\тве'рзше же, вну'трь ни
<е>=ди'нагw w=брjьто'хомъ.

24. Jа='коже слы'шаша словеса` сiя^ а=рхiере'й же и=
воево'да церко'вный и= первосвяще'нницы, недоумjьва'хуся
w= ни'хъ, что` о<у>='бw бу'детъ сiе`.

25. Прише'дъ же нjь'кто возвjьсти` и=`мъ, глаго'ля,
jа='кw се`, му'жiе, и=`хже всади'сте въ темни'цу, су'ть
въ це'ркви стоя'ще и= о<у>=ча'ще лю'ди.

26. Тогда` ше'дъ воево'да со слуга'ми, приведе` и=`хъ
не съ ну'ждею, боя'хуся бо людi'й, да не ка'менiемъ
побiю'тъ и=`хъ:

27. приве'дше же и=`хъ, поста'виша на со'нмищи, и=
вопроси` и=`хъ а=рхiере'й, глаго'ля:

28. не запреще'нiемъ ли запрети'хомъ ва'мъ не о<у>=чи'ти
w= и='мени се'мъ; и= се`, и=спо'лнисте i=ер\сли'мъ
о<у>=че'нiемъ ва'шимъ и= хо'щете навести` на ны` кро'вь
чл~вjь'ка сегw`.

29. W\твjьща'въ же пе'тръ и= а=п\сли рjь'ша: повинова'тися
подоба'етъ бг~ови па'че, не'жели человjь'кwмъ:

30. бг~ъ <о>=т<е>'цъ на'шихъ воздви'же i=и~са, <е>=го'же
вы` о<у>=би'сте, повjь'сивше на дре'вjь:

31. сего` бг~ъ нача'льника и= сп~са возвы'си десни'цею
свое'ю, да'ти покая'нiе i=и~леви и= w=ставле'нiе грjьхw'въ:

32. и= мы` <е>=смы` тогw` свидjь'телiе глагw'лъ си'хъ,
и= дх~ъ ст~ы'й, <е>=го'же даде` бг~ъ повину'ющымся
<е>=му`.

33. <О>=ни' же слы'шавше распыха'хуся и= совjьща'ша
о<у>=би'ти и=`хъ.

34. Воста'въ же нjь'кiй на со'нмищи фарiсе'й, и='менемъ
гамалiи'лъ, законоучи'тель че'стенъ всjь^мъ лю'демъ,
повелjь` внjь` ма'лw что` а=п\слwмъ о<у>=ступи'ти,

35. рече' же къ ни^мъ: му'жiе i=и~льтяне, внима'йте
себjь` w= человjь'цjьхъ си'хъ, что` хо'щете сотвори'ти:

36. пред\ъ си'ми бо де'ньми воста` fе'vда, глаго'ля
бы'ти вели'ка нjь'коего себе`, <е>=му'же прилjьпи'шася
число'мъ муже'й jа='кw четы'реста: и='же о<у>=бiе'нъ
бы'сть, и= вси`, <е>=ли'цы повину'шася <е>=му`, разыдо'шася
и= бы'ша ни во что'же:

37. по се'мъ воста` i=у'да галiле'анинъ во дни^ написа'нiя
и= w\твлече` лю'ди довw'льны в\ъслjь'дъ себ<е>`: и=
то'й поги'бе, и= вси`, <е>=ли'цы послу'шаша <е>=гw`,
разсы'пашася:

38. и= нн~jь, глаго'лю ва'мъ, w\тступи'те w\т человjь^къ
си'хъ и= w=ста'вите и=`хъ: jа='кw а='ще бу'детъ w\т
человjь^къ совjь^тъ се'й и=ли` дjь'ло сiе`, разори'тся,

39. а='ще ли же w\т бг~а <е>='сть, не мо'жете разори'ти
то`, да не ка'кw и= бг~обо'рцы w=бря'щетеся.

40. Послу'шаша же <е>=гw`, и= призва'вше а=п\слы, би'вше
запрети'ша и=`мъ не глаго'лати w= и='мени i=и~совjь
и= w\тпусти'ша и=`хъ.

41. <О>=ни' же о<у>=`бо и=дя'ху ра'дующеся w\т лица`
собо'ра, jа='кw за и='мя гд\са i=и~са сподо'бишася
безче'стiе прiя'ти:

42. по вся^ же дни^ въ це'ркви и= въ домjь'хъ не престая'ху
о<у>=ча'ще и= благовjьству'юще i=и~са хр\ста`.

Глава` 6. Зача'ло 16.

Во дне'хъ же си'хъ, о<у>=мно'жившымся о<у>=чн~кw'мъ,
бы'сть ропта'нiе <е>='ллинwвъ ко <е>=вре'wмъ, jа='кw
презира'<е>мы быва'ху во вседне'внjьмъ служе'нiи вдови^цы
и='хъ.

2. Призва'вше же двана'десять мно'жество о<у>=чн~къ,
рjь'ша: не о<у>=го'дно <е>='сть на'мъ, w=ста'вльшымъ
сло'во бж~iе, служи'ти трапе'замъ:

3. о<у>=смотри'те о<у>=`бо, бра'тiе, му'жы w\т ва'съ
свидjь'тельствwваны се'дмь, и=спо'лн<е>ны дх~а ст~а
и= прему'дрости, и=`хже поста'вимъ над\ъ слу'жбою се'ю:

4. мы' же въ моли'твjь и= служе'нiи сло'ва пребу'демъ.

5. И= о<у>=го'дно бы'сть сло'во сiе` пред\ъ всjь'мъ
наро'домъ: и= и=збра'ша стефа'на, му'жа и=спо'лнена
вjь'ры и= дх~а ст~а, и= фiлi'ппа, и= про'хора и= нiкано'ра,
и= тi'мwна и= парме'на, и= нiкола'а прише'льца а=нтiохi'йскаго,

6. и=`хже поста'виша пред\ъ а=п\слы: и= помоли'вшеся
возложи'ша на ня` ру'цjь.

7. И= сло'во бж~iе растя'ше, и= мно'жашеся число` о<у>=чн~къ
во i=ер\сли'мjь sjьлw`: мно'гъ же наро'дъ свяще'нникwвъ
послу'шаху вjь'ры.

8. (За\ч 17.) Стефа'нъ же и=спо'лнь вjь'ры и= си'лы
творя'ше зна'м<е>нiя и= чудеса` в<е>'лiя въ лю'дехъ.

9. Воста'ша же нjь'цыи w\т со'нма глаго'лемагw лiвертi'нска
и= кv"рине'йска и= а=ле<кс>а'ндрска, и= и=`же w\т кiлiкi'и
и= а=сi'и, стяза'ющеся со стефа'номъ:

10. и= не можа'ху противуста'ти прему'дрости и= дх~у,
и='мже глаго'лаше.

11. Тогда` под\ъусти'ша му'жы глаго'лющыя, jа='кw слы'шахомъ
<е>=го` глаго'люща глаго'лы ху^льныя на мwv"се'а и=
на бг~а.

12. Сподвиго'ша же лю'ди и= ста'рцы и= кни'жники, и=
напа'дше восхи'тиша <е>=го` и= приведо'ша на со'нмище,

13. поста'виша же свидjь'т<е>ли лw'жны глаго'лющыя,
jа='кw человjь'къ се'й не престае'тъ глаго'лы ху^льныя
глаго'ля на мjь'сто ст~о'е сiе` и= зако'нъ:

14. слы'шахомъ бо <е>=го` глаго'люща, jа='кw i=и~съ
назwре'й се'й разори'тъ мjь'сто сiе` и= и=змjьни'тъ
w=бы^чаи, jа=`же предаде` на'мъ мwv"се'й.

15. И= воззрjь'вше на'нь вси` сjьдя'щiи въ со'нмищи,
ви'дjьша лице` <е>=гw` jа='кw лице` а='гг~ла.

Глава` 7.

Рече' же а=рхiере'й: а='ще о<у>='бw сiя^ та'кw су'ть;

2. <О>='нъ же рече`: му'жiе бра'тiе и= <о>=тцы`, послу'шайте.
Бг~ъ сла'вы jа=ви'ся <о>=тцу` на'шему а=враа'му су'щу
въ месопота'мiи, пре'жде да'же не всели'тися <е>=му`
въ харра'нь,

3. и= рече` къ нему`: и=зы'ди w\т земли` твоея` и=
w\т ро'да твоегw` и= w\т до'му <о>=тца` твоегw`, и=
прiиди` въ зе'млю, ю='же а='ще ти` покажу`.

4. Тогда` и=зше'дъ w\т земли` халде'йскiя, всели'ся
въ харра'нь: и= w\тту'ду, по о<у>=ме'ртвiи <о>=тца`
<е>=гw`, пресели` <е>=го` въ зе'млю сiю`, на не'йже
вы` нн~jь живете`,

5. и= не даде` <е>=му` наслjь'дiя въ не'й, ниже` стопы`
нw'гу: и= w=бjьща` да'ти <е>=му` ю=` во w=держа'нiе
и= сjь'мени <е>=гw` по не'мъ, не су'щу <е>=му` ча'ду.

6. Гл~а же си'це бг~ъ, jа='кw бу'детъ сjь'мя <е>=гw`
прише'льцы въ земли` чужде'й, и= порабо'тятъ <е>=`
и= w=sло'бятъ лjь'тъ четы'реста.

7. И= jа=зы'ку, <е>=му'же порабо'таютъ, сужду` а='зъ,
рече` бг~ъ: и= по си'хъ и=зы'дутъ и= послу'жатъ ми`
на мjь'стjь се'мъ.

8. И= даде` <е>=му` завjь'тъ w=брjь'занiя. И= та'кw
роди` i=саа'ка и= w=брjь'за <е>=го` въ де'нь <о>=смы'й:
и= i=саа'къ i=а'кwва, и= i=а'кwвъ двана'десять патрiа^рхъ.

9. И= патрiа'рси позави'дjьвше i=w'сифу прода'ша <е>=го`
во <е>=гv'петъ: и= бjь` бг~ъ съ ни'мъ,

10. и= и=з\ъя'тъ <е>=го` w\т всjь'хъ скорбе'й <е>=гw`,
и= даде` <е>=му` благода'ть и= прему'дрость пред\ъ
фараw'номъ царе'мъ <е>=гv'петскимъ: и= поста'ви <е>=го`
нача'льника над\ъ <е>=гv'птомъ и= над\ъ всjь'мъ до'момъ
свои'мъ.

11. Прiи'де же гла'дъ на всю` зе'млю <е>=гv'петскую
и= ханаа'ню и= ско'рбь ве'лiя, и= не w=брjьта'ху сы'тости
<о>=тцы` на'ши.

12. Слы'шавъ же i=а'кwвъ су'щую пшени'цу во <е>=гv'птjь,
посла` <о>=тцы` на'шя пе'рвjье,

13. и= внегда` второ'е (прiидо'ша), позна'нъ бы'сть
i=w'сифъ бра'тiи свое'й, и= jа='вjь бы'сть фараw'ну
ро'дъ i=w'сифовъ.

14. Посла'въ же i=w'сифъ призва` <о>=тца` своего` i=а'кwва
и= все` сро'дство свое`, се'дмьдесятъ и= пя'ть ду'шъ.

15. Сни'де же i=а'кwвъ во <е>=гv'петъ, и= сконча'ся
са'мъ и= <о>=тцы` на'ши:

16. и= принесе'ни бы'ша въ сv"хе'мъ и= положе'ни бы'ша
во гро'бjь, <е>=го'же купи` а=враа'мъ цjьно'ю сребра`
w\т сынw'въ <е>=ммw'ра сv"хе'мова.

17. И= jа='коже приближа'шеся вре'мя w=бjьтова'нiя,
и='мже кля'тся бг~ъ а=враа'му, возрасто'ша лю'дiе и=
о<у>=мно'жишася во <е>=гv'птjь,

18. до'ндеже наста` ца'рь и='нъ (во <е>=гv'птjь), и='же
не зна'ше i=w'сифа:

19. се'й sлjь` о<у>=мы'сливъ w= ро'дjь на'шемъ, w=sло'би
<о>=тцы` на'шя, о<у>=мори'ти младе'нцы и='хъ и= не
w=живи'ти {дабы` и=зверга'ли младе'нцы своя^ во <е>='же
не бы'ти и=`мъ живы^мъ}.

20. Въ не'же вре'мя роди'ся мwv"се'й и= бjь` о<у>=го'денъ
бг~ови, и='же пита'нъ бы'сть мц\сы три` въ дому` <о>=тца`
своегw`:

21. и=зве'ржена же <е>=го` взя'тъ <е>=го` дщи` фараw'нова
и= воспита` и=` себjь` въ сы'на:

22. и= нака'занъ бы'сть мwv"се'й все'й прему'дрости
<е>=гv'петстjьй, бjь' же си'ленъ въ словесjь'хъ и=
дjь'лjьхъ.

23. <Е>=гда' же и=сполня'шеся <е>=му` лjь'тъ четы'редесятихъ
вре'мя, взы'де на се'рдце <е>=му` посjьти'ти бра'тiю
свою` сы'ны i=и~л<е>вы:

24. и= ви'дjьвъ нjь'коего w=би'дима, посо'бствова и=
сотвори` w\тмще'нiе w=би'димому, о<у>=би'въ <е>=гv'птянина.

25. Мня'ше же разумjь'ти бра'тiямъ свои^мъ, jа='кw
бг~ъ руко'ю <е>=гw` да'стъ и=`мъ спасе'нiе: <о>=ни'
же не разумjь'ша.

26. Во о<у>='трiй же де'нь jа=ви'ся и=`мъ тя'жущымся
и= привлача'ше и=`хъ въ примире'нiе, ре'къ: му'жiе,
бра'тiя <е>=сте` вы`, вску'ю w=би'дите дру'гъ дру'га;

27. W=би'дяй же бли'жняго w\три'ну <е>=го`, ре'къ:
кто` тя` поста'ви кня'зя и= судiю` над\ъ на'ми;

28. <е>=да` о<у>=би'ти мя` ты` хо'щеши, и='мже w='бразомъ
о<у>=би'лъ <е>=си` вчера` <е>=гv'птянина;

29. Бjьжа' же мwv"се'й w= словеси` се'мъ и= бы'сть
пришле'цъ въ земли` мадiа'мстjьй, и=дjь'же роди` сы^на
два`.

30. И= и=спо'лньшымся лjь'тwмъ четы'редесятимъ, jа=ви'ся
<е>=му` въ пусты'ни горы` сiна'йскiя а='гг~лъ гд\сень
въ пла'мени <о>='гненjь въ купинjь`:

31. мwv"се'й же ви'дjьвъ дивля'шеся видjь'нiю: приступа'ющу
же <е>=му` разумjь'ти, бы'сть гла'съ гд\сень къ нему`:

32. а='зъ бг~ъ <о>=т<е>'цъ твои'хъ, бг~ъ а=враа'мовъ
и= бг~ъ i=саа'ковъ и= бг~ъ i=а'кwвль. Тре'петенъ же
бы'въ мwv"се'й не смjь'яше смотри'ти.

33. Рече' же <е>=му` гд\сь: и=зу'й сапоги` ногу` тво<е>'ю,
мjь'сто бо, на не'мже стои'ши, земля` ст~а` <е>='сть:

34. ви'дя ви'дjьхъ w=sлобле'нiе людi'й мои'хъ, и=`же
во <е>=гv'птjь, и= стена'нiе и='хъ о<у>=слы'шахъ, и=
снидо'хъ и=з\ъя'ти и=`хъ: и= нн~jь гряди`, послю' тя
во <е>=гv'петъ.

35. Сего` мwv"се'а, <е>=го'же w\три'нуша, ре'кше: кто`
тя` поста'ви нача'льника и= судiю`; сего` бг~ъ кня'зя
и= и=зба'вителя посла` руко'ю а='гг~ла jа='вльшагwся
<е>=му` въ купинjь`:

36. се'й и=зведе` и=`хъ, сотво'рь чудеса` и= зна'м<е>нiя
въ земли` <е>=гv'петстjьй и= въ чермнjь'мъ мо'ри, и=
въ пусты'ни лjь'тъ четы'редесять.

37. Се'й <е>='сть мwv"се'й рекi'й сынw'мъ i=и~л<е>вымъ:
пр\оро'ка ва'мъ воздви'гнетъ гд\сь бг~ъ ва'шъ w\т бра'тiи
ва'шея jа='кw мене`: тогw` послу'шайте.

38. Се'й <е>='сть бы'вый въ цр~кви въ пусты'ни со а='гг~ломъ,
глаго'лавшимъ <е>=му` на горjь` сiна'йстjьй, и= со
<о>=тцы^ на'шими, и='же прiя'тъ словеса` жи^ва да'ти
на'мъ,

39. <е>=гw'же не восхотjь'ша послу'шати <о>=тцы` на'ши,
но w\три'нуша и=` и= w=брати'шася се'рдцемъ свои'мъ
во <е>=гv'петъ,

40. ре'кше а=арw'ну: сотвори` на'мъ бо'ги, и=`же пред\ъи'дутъ
пред\ъ на'ми, мwv"се'ю бо сему`, и='же и=зведе` на'съ
w\т земли` <е>=гv'петскiя, не вjь'мы, что` бы'сть <е>=му`.

41. И= сотвори'ша тельца` во дни^ w='ны, и= принесо'ша
же'ртву i='дwлу, и= веселя'хуся въ дjь'лjьхъ руку`
сво<е>'ю.

42. W\тврати'ся же бг~ъ и= предаде` и=`хъ служи'ти
во'<е>мъ неб<е>'снымъ, jа='коже пи'сано <е>='сть въ
кни'зjь пр\орw'къ: <е>=да` закол<е>'нiя и= ж<е>'ртвы
принесо'сте ми` лjь'тъ четы'редесять въ пусты'ни, до'ме
i=и~левъ;

43. и= воспрiя'сте ски'нiю моло'хову и= sвjьзду` бо'га
ва'шегw ремфа'на, w='бразы, jа=`же сотвори'сте покланя'тися
и=`мъ: и= преселю' вы да'лjье вавv"лw'на.

44. Сjь'нь свидjь'нiя бя'ше <о>=тц<е>'мъ на'шымъ въ
пусты'ни, jа='коже повелjь` гл~яй мwv"се'ови сотвори'ти
ю=` по w='бразу, <е>=го'же ви'дjь:

45. ю='же и= внесо'ша прiе'мше <о>=тцы` на'ши со i=ису'сомъ
во w=держа'нiе jа=зы'кwвъ, и=`хже и=зри'ну бг~ъ w\т
лица` <о>=т<е>'цъ на'шихъ, да'же до днi'й дв~да:

46. и='же w=брjь'те блг\дть пред\ъ бг~омъ и= и=спроси`
w=брjьсти` селе'нiе бг~у i=а'кwвлю.

47. Соломw'нъ же созда` <е>=му` хра'мъ.

48. Но вы'шнiй не въ рукотворе'нныхъ це'рквахъ живе'тъ,
jа='коже пр\оро'къ глаго'летъ:

49. нб~о мнjь` пр\сто'лъ <е>='сть, земля' же подно'жiе
нога'ма мои'ма: кi'й хра'мъ сози'ждете ми`, гл~етъ
гд\сь, и=ли` ко'е мjь'сто поко'ищу моему`;

50. Не рука' ли моя` сотвори` сiя^ вся^;

51. Жестоковы'йнiи и= неwбрjь'заннiи сердцы` и= о<у>=шесы`,
вы` пр\снw дх~у ст~о'му проти'витеся, jа='коже <о>=тцы`
ва'ши, та'кw и= вы`:

52. кого` w\т пр\орw'къ не и=згна'ша <о>=тцы` ва'ши;
и= о<у>=би'ша предвозвjьсти'вшыя w= прише'ствiи прв\днагw,
<е>=гw'же вы` нн~jь преда'тел<е> и= о<у>=бi^йцы бы'сте,

53. и=`же прiя'сте зако'нъ о<у>=строе'нiемъ а='гг~льскимъ
и= не сохрани'сте.

54. Слы'шаще же сiя^, распыха'хуся сердцы` свои'ми
и= скрежета'ху зубы` на'нь.

55. Стефа'нъ же сы'й и=спо'лнь дх~а ст~а, воззрjь'въ
на не'бо, ви'дjь сла'ву бж~iю и= i=и~са стоя'ща w=десну'ю
бг~а,

56. и= рече`: се`, ви'жу небеса` w\тв<е>'рста и= сн~а
чл~вjь'ча w=десну'ю стоя'ща бг~а.

57. Возопи'вше же гла'сомъ ве'лiимъ, затыка'ху о<у>='шы
свои` и= о<у>=стреми'шася <е>=диноду'шнw на'нь,

58. и= и=зве'дше внjь` гра'да, ка'менiемъ побива'ху
<е>=го`: и= свидjь'телiе (сне'мше) ри^зы своя^ положи'ша
при ногу` ю='ноши нарица'емагw са'vла,

59. и= ка'менiемъ побива'ху стефа'на, моля'щася и=
глаго'люща: гд\си i=и~се, прiими` ду'хъ мо'й.

60. Прекло'нь же колjь^на, возопи` гла'сомъ ве'лiимъ:
гд\си, не поста'ви и=`мъ грjьха` сегw`. И= сiя^ ре'къ
о<у>='спе.

Глава` 8.

Са'vлъ же бjь` соизволя'я о<у>=бi'йству <е>=гw`. Бы'сть
же въ то'й де'нь гоне'нiе ве'лiе на цр~ковь i=ер\сли'мскую:
вси' же разсjь'яшася по страна'мъ i=уд<е>'йскимъ и=
самарi^йскимъ, кромjь` а=п\слъ:

2. погребо'ша же стефа'на му'жiе благоговjь'йнiи и=
сотвори'ша пла'чь ве'лiй над\ъ ни'мъ.

3. Са'vлъ же w=sлобля'ше цр~ковь, въ до'мы входя`,
и= влачя` му'жы и= ж<е>ны`, предая'ше въ темни'цу.

4. Разсjь'явшiися же прохожда'ху, благовjьству'юще
сло'во.

5. (За\ч 18.) Фiлi'ппъ же соше'дъ во гра'дъ самарi'йскiй,
проповjь'даше и=`мъ хр\ста`:

6. внима'ху же наро'ди глаго'л<е>мымъ w\т фiлi'ппа
<е>=диноду'шнw, слы'шаще и= ви'дяще зна'м<е>нiя, jа=`же
творя'ше:

7. ду'си бо нечи'стiи w\т мно'гихъ и=му'щихъ я=`, вопiю'ще
гла'сомъ ве'лiимъ, и=схожда'ху, мно'зи же разсла'бленнiи
и= хро'мiи и=сцjьли'шася:

8. и= бы'сть ра'дость ве'лiя во гра'дjь то'мъ.

9. Му'жъ же нjь'кiй, и='менемъ сi'мwнъ, пре'жде бjь`
во гра'дjь волхву'я и= о<у>=дивля'я jа=зы'къ самарi'йскiй,
глаго'ля нjь'коего бы'ти себе` вели'ка,

10. <е>=му'же внима'ху вси` w\т ма'ла да'же до вели'ка,
глаго'люще: се'й <е>='сть си'ла бж~iя вели'кая.

11. Внима'ху же <е>=му`, зане` дово'льно вре'мя волхвова^нiи
о<у>=дивля'ше и=`хъ.

12. <Е>=гда' же вjь'роваша фiлi'ппу благовjьству'ющу
jа=`же w= цр\ствiи бж~iи и= w= и='мени i=и~съ хр\сто'вjь,
креща'хуся му'жiе же и= ж<е>ны`.

13. Сi'мwнъ же и= са'мъ вjь'рова и= кре'щься бjь` пребыва'я
о<у>= фiлi'ппа: ви'дя же си^лы и= зна'м<е>нiя в<е>'лiя
быва'<е>ма, о<у>=жа'сенъ дивля'шеся.

14. Слы'шавше же и=`же во i=ер\сли'мjь а=п\сли, jа='кw
прiя'тъ самарi'а сло'во бж~iе, посла'ша къ ни^мъ петра`
и= i=wа'нна,

15. и=`же соше'дше помоли'шася w= ни'хъ, jа='кw да
прiи'мутъ дх~а ст~а'го:

16. <е>=ще' бо ни на <е>=ди'наго и='хъ бjь` прише'лъ,
то'чiю креще'ни бя'ху во и='мя гд\са i=и~са:

17. тогда` возложи'ша ру'цjь на ня`, и= прiя'ша дх~а
ст~а'го.

18. (За\ч 19.) Ви'дjьвъ же сi'мwнъ, jа='кw возложе'нiемъ
ру'къ а=п\сльскихъ дае'тся дх~ъ ст~ы'й, принесе` и=`мъ
сребро`,

19. глаго'ля: дади'те и= мнjь` вла'сть сiю`, да, на
него'же а='ще положу` ру'цjь, прiи'метъ дх~а ст~а'го.

20. Пе'тръ же рече` къ нему`: сребро` твое` съ тобо'ю
да бу'детъ въ поги'бель, jа='кw да'ръ бж~iй непщева'лъ
<е>=си` сребро'мъ стяжа'ти:

21. нjь'сть ти` ча'сти ни жре'бiя въ словеси` се'мъ,
и='бо се'рдце твое` нjь'сть пра'во пред\ъ бг~омъ:

22. пока'йся о<у>=`бо w= sло'бjь твое'й се'й и= моли'ся
бг~у, а='ще о<у>='бw w\тпу'стится ти` помышле'нiе се'рдца
твоегw`:

23. въ же'лчи бо го'рести и= сою'зjь непра'вды зрю`
тя` су'ща.

24. W\твjьща'въ же сi'мwнъ рече`: помоли'теся вы` w=
мнjь` ко гд\су, jа='кw да ничто'же си'хъ на'йдетъ на
мя`, jа=`же реко'сте.

25. <О>=ни' же о<у>=`бо, засвидjь'тельствовавше и=
глаго'лавше сло'во гд\сне, возврати'шася во i=ер\сли'мъ
и= мнw'гимъ ве'семъ самарi^йскимъ благовjьсти'ша.

26. (За\ч 20.) А='гг~лъ же гд\сень рече` къ фiлi'ппу,
глаго'ля: воста'ни и= и=ди` на полу'дне, на пу'ть сходя'щiй
w\т i=ер\сли'ма въ га'зу: и= то'й <е>='сть пу'стъ.

27. И= воста'въ по'йде: и= се`, му'жъ му'ринъ, <е>=vну'хъ
си'ленъ кандакi'и цари'цы му'ринскiя, и='же бjь` над\ъ
всjь'ми сокрw'вищи <е>=я`, и='же прiи'де поклони'тися
во i=ер\сли'мъ:

28. бjь' же возвраща'яся, и= сjьдя` на колесни'цjь
свое'й, чтя'ше пр\оро'ка и=са'iю.

29. Рече' же дх~ъ къ фiлi'ппу: приступи` и= прилjьпи'ся
колесни'цjь се'й.

30. Прите'къ же фiлi'ппъ о<у>=слы'ша <е>=го` чту'ща
пр\оро'ка и=са'iю и= рече`: о<у>='бw разумjь'еши ли,
jа='же чте'ши;

31. <О>='нъ же рече`: ка'кw о<у>='бw могу` (разумjь'ти),
а='ще не кто` наста'витъ мя`; о<у>=моли' же фiлi'ппа,
да возше'дъ ся'детъ съ ни'мъ.

32. Сло'во же писа'нiя, <е>='же чтя'ше, бjь` сiе`:
jа='кw <о>=вча` на заколе'нiе веде'ся, и= jа='кw а='гнецъ
пря'мw стригу'щему <е>=го` безгла'сенъ, та'кw не w\тверза'етъ
о<у>='стъ свои'хъ:

33. во смире'нiи <е>=гw` су'дъ <е>=гw` взя'тся, ро'дъ
же <е>=гw` кто` и=сповjь'сть; jа='кw взе'млется w\т
земли` живо'тъ <е>=гw`.

34. W\твjьща'въ же ка'женикъ къ фiлi'ппу, рече`: молю'
тя, w= ко'мъ пр\оро'къ глаго'летъ сiе`; w= себjь' ли,
и=ли` w= и=нjь'мъ нjь'коемъ;

35. W\тве'рзъ же фiлi'ппъ о<у>=ста` своя^ и= наче'нъ
w\т писа'нiя сегw`, благовjьсти` <е>=му` i=и~са.

36. Jа='коже и=дя'ху путе'мъ, прiидо'ша на нjь'кую
во'ду, и= рече` ка'женикъ: се`, вода`: что` возбраня'етъ
ми` крести'тися;

37. Рече' же <е>=му` фiлi'ппъ: а='ще вjь'руеши w\т
всегw` се'рдца твоегw`, мо'щно ти` <е>='сть. W\твjьща'въ
же рече`: вjь'рую сн~а бж~iя бы'ти i=и~са хр\ста`.

38. И= повелjь` ста'ти колесни'цjь: и= снидо'ста <о>='ба
на во'ду, фiлi'ппъ же и= ка'женикъ: и= крести` <е>=го`.

39. <Е>=гда' же и=зыдо'ста w\т воды`, дх~ъ ст~ы'й нападе`
на ка'женика: а='гг~лъ же гд\сень восхи'ти фiлi'ппа,
и= не ви'дjь <е>=гw` ктому` ка'женикъ, и=дя'ше бо въ
пу'ть сво'й ра'дуяся.

40. (За\ч 21.) Фiлi'ппъ же w=брjь'теся во а=зw'тjь
и= проходя` благовjьствова'ше градw'мъ всjь^мъ, до'ндеже
прiити` <е>=му` въ кесарi'ю.

Глава` 9.

Са'vлъ же, <е>=ще` дыха'я преще'нiемъ и= о<у>=бi'йствомъ
на о<у>=чн~ки` гд\сни, присту'пль ко а=рхiере'ю,

2. и=спроси` w\т негw` посла^нiя въ дама'скъ къ собо'рищ<е>мъ,
jа='кw да а='ще нjь^кiя w=бря'щетъ тогw` пути` су'щыя,
му'жы же и= ж<е>ны`, свя^заны приведе'тъ во i=ер\сли'мъ.

3. Внегда' же и=ти`, бы'сть <е>=му` прибли'житися къ
дама'ску, и= внеза'пу w=блиста` <е>=го` свjь'тъ w\т
небесе`:

4. и= па'дъ на зе'млю, слы'ша гла'съ гл~ющь <е>=му`:
са'vле, са'vле, что' мя го'ниши;

5. Рече' же: кто` <е>=си`, гд\си; Гд\сь же рече`: а='зъ
<е>='смь i=и~съ, <е>=го'же ты` го'ниши: же'стоко ти`
<е>='сть проти'ву рожну` пра'ти.

6. Трепе'щя же и= о<у>=жаса'яся глаго'ла: гд\си, что'
мя хо'щеши твори'ти; И= гд\сь рече` къ нему`: воста'ни
и= вни'ди во гра'дъ, и= рече'тся ти`, что' ти подоба'етъ
твори'ти.

7. Му'жiе же и=ду'щiи съ ни'мъ стоя'ху чудя'щеся, гла'съ
о<у>='бw слы'шаще, но никого'же ви'дяще.

8. Воста' же са'vлъ w\т земли` и= w\тве'рстыма <о>=чи'ма
свои'ма ни <е>=ди'нагw ви'дяше: веду'ще же <е>=го`
за ру'ку, введо'ша въ дама'скъ:

9. и= бjь` дни^ три` не ви'дя, и= ни jа=де`, ниже`
пiя'ше.

10. (За\ч.) Бjь' же нjь'кто о<у>=чн~къ въ дама'сцjь,
и='менемъ а=на'нiа, и= рече` къ нему` гд\сь въ видjь'нiи:
а=на'нiе. <О>='нъ же рече`: се`, а='зъ, гд\си.

11. Гд\сь же къ нему`: воста'въ поиди` на сто'гну нарица'емую
%[пра'вую%] и= взыщи` въ дому` i=у'довjь са'vла и='менемъ,
та'рсянина: се' бо, моли'тву дjь'етъ

12. и= ви'дjь въ видjь'нiи му'жа, и='менемъ а=на'нiю,
вше'дша и= возло'жша на'нь ру'ку, jа='кw да про'зритъ.

13. W\твjьща' же а=на'нiа: гд\си, слы'шахъ w\т мно'гихъ
w= му'жи се'мъ, коли^ка sла^ сотвори` ст~ы^мъ твои^мъ
во i=ер\сли'мjь:

14. и= здjь` и='мать вла'сть w\т а=рхiер<е>'й связа'ти
вся^ нарица'ющыя и='мя твое`.

15. Рече' же къ нему` гд\сь: и=ди`, jа='кw сосу'дъ
и=збра'нъ ми` <е>='сть се'й, пронести` и='мя мое` пред\ъ
jа=зы^ки и= царьми` и= сынми` i=и~левыми:

16. а='зъ бо скажу` <е>=му`, <е>=ли^ка подоба'етъ <е>=му`
w= и='мени мое'мъ пострада'ти.

17. По'йде же а=на'нiа и= вни'де въ хра'мину, и= возло'жь
на'нь ру'цjь, рече`: са'vле бра'те, гд\сь i=и~съ jа=вле'йтися
на пути`, и='мже ше'лъ <е>=си`, посла' мя, jа='кw да
про'зриши и= и=спо'лнишися дх~а ст~а.

18. И= а='бiе w\тпадо'ша w\т <о>='чiю <е>=гw` jа='кw
чешуя^: прозрjь' же а='бiе, и= воста'въ крести'ся,

19. и= прiе'мь пи'щу, о<у>=крjьпи'ся. (За\ч 22.) Бы'сть
же са'vлъ съ су'щими въ дама'сцjь о<у>=чн~ка'ми дни^
нjь^кiя:

20. и= а='бiе на со'нмищихъ проповjь'даше i=и~са, jа='кw
се'й <е>='сть сн~ъ бж~iй.

21. Дивля'хуся же вси` слы'шащiи и= глаго'лаху: не
се'й ли <е>='сть гони'вый во i=ер\сли'мjь нарица'ющыя
и='мя сiе`, и= здjь` на сiе` прiи'де, да свя^заны ты^я
приведе'тъ ко а=рхiере'<е>мъ;

22. Са'vлъ же па'че крjьпля'шеся и= смуща'ше i=уд<е>'и
живу'щыя въ дама'сцjь, препира'я, jа='кw се'й <е>='сть
хр\сто'съ.

23. Jа='коже и=спо'лнишася днi'е дово'льни, совjьща'ша
i=уде'<е> о<у>=би'ти <е>=го`,

24. о<у>=вjь'данъ же бы'сть са'vлу совjь'тъ и='хъ:
стрежа'ху же вра'тъ де'нь и= но'щь, jа='кw да о<у>=бiю'тъ
<е>=го`:

25. пое'мше же <е>=го` о<у>=чн~цы` но'щiю, свjь'сиша
по стjьнjь` въ ко'шницjь.

26. Прише'дъ же са'vлъ во i=ер\сли'мъ, покуша'шеся
прилjьпля'тися о<у>=чн~кw'мъ: и= вси` боя'хуся <е>=гw`,
не вjь'рующе, jа='кw <е>='сть о<у>=чн~къ.

27. Варна'ва же прiе'мь <е>=го`, приведе` ко а=п\слwмъ
и= повjь'да и=`мъ, ка'кw на пути` ви'дjь гд\са, и=
jа='кw гл~а <е>=му`, и= ка'кw въ дама'сцjь дерза'ше
w= и='мени i=и~совjь.

28. И= бя'ше съ ни'ми входя` и= и=сходя` во i=ер\сли'мjь
и= дерза'я w= и='мени гд\са i=и~са.

29. Глаго'лаше же и= стяза'шеся съ <е>='ллины: <о>=ни'
же и=ска'ху о<у>=би'ти <е>=го`.

30. Разумjь'вше же бра'тiя, сведо'ша <е>=го` въ кесарi'ю
и= w\тпусти'ша <е>=го` въ та'рсъ.

31. Цр~кви же по все'й i=уде'и и= галiле'и и= самарi'и
и=мjь'яху ми'ръ, созида'ющяся и= ходя'щя въ стра'сjь
гд\сни, и= о<у>=тjьше'нiемъ ст~а'гw дх~а о<у>=множа'хуся.

32. (За\ч 23.) И= бы'сть петру`, посjьща'ющу всjь'хъ,
сни'ти и= ко ст~ы'мъ живу'щымъ въ лv'ддjь:

33. w=брjь'те же та'мw человjь'ка нjь'коего, и='менемъ
<е>=не'а, w\т <о>=сми` лjь'тъ лежа'ща на <о>=дрjь`,
и='же бjь` разсла'бленъ.

34. И= рече` <е>=му` пе'тръ: <е>=не'е, и=сцjьля'етъ
тя` i=и~съ хр\сто'съ: воста'ни съ посте'ли твоея`.
И= а='бiе воста`:

35. и= ви'дjьша <е>=го` вси` живу'щiи въ лv'ддjь и=
во а=ссарw'нjь, и=`же w=брати'шася ко гд\су.

36. Во i=<о>ппi'и же бjь` нjь'кая о<у>=чн~ца, и='менемъ
тавi'fа, jа='же сказа'ема глаго'лется %[се'рна%]: сiя`
бя'ше и=спо'лнена бл~ги'хъ дjь'лъ и= ми'лостынь, jа=`же
творя'ше.

37. Бы'сть же во дни^ ты^я, болjь'вшей <е>='й о<у>=мре'ти:
w=мы'вше же ю=`, положи'ша въ го'рницjь.

38. Бли'з\ъ же су'щей лv'ддjь i=<о>ппi'и, о<у>=чн~цы`
слы'шавше, jа='кw пе'тръ <е>='сть въ не'й, посла'ша
два` му^жа къ нему`, моля'ще <е>=го` не w=блjьни'тися
прiити` до ни'хъ.

39. Воста'въ же пе'тръ и='де съ ни'ма: <е>=го'же прише'дша
возведо'ша въ го'рницу, и= предста'ша <е>=му` вся^
вдови^цы пла'чущя и= показу'ющя ри^зы и= <о>=д<е>'жды,
<е>=ли^ка творя'ше, съ ни'ми су'щи, се'рна.

40. И=згна'въ же во'нъ вся^ пе'тръ, прекло'нь кwлjь'на
помоли'ся, и= w=бра'щься къ тjь'лу, рече`: тавi'fо,
воста'ни. <О>=на' же w\тве'рзе <о>='чи свои`, и= ви'дjьвши
петра`, сjь'де.

41. Пода'въ же <е>='й ру'ку, воздви'же ю=`, и= призва'въ
ст~ы^я и= вдови'цы, поста'ви ю=` жи'ву.

42. О<у>=вjь'дано же бы'сть се` по все'й i=<о>ппi'и,
и= мно'зи вjь'роваша въ гд\са.

43. Бы'сть же дни^ довw'льны пребы'ти <е>=му` во i=<о>ппi'и
о<у>= нjь'коегw сi'мwна о<у>=смаря`.

Глава` 10. Зача'ло 24.

Му'жъ же нjь'кiй бjь` въ кесарi'и, и='менемъ корни'лiй,
со'тникъ w\т спi'ры нарица'ющiяся i=талi'йскiя,

2. благоговjь'инъ и= боя'йся бг~а со всjь'мъ до'момъ
свои'мъ, творя'й ми'лwстыни мнw'ги лю'демъ и= моля'йся
бг~у всегда`:

3. ви'дjь въ видjь'нiи jа='вjь, jа='кw въ ча'съ девя'тый
дне`, а='гг~ла бж~iя сше'дша къ нему` и= ре'кша <е>=му`:
корни'лiе.

4. <О>='нъ же воззрjь'въ на'нь и= пристра'шенъ бы'въ
рече`: что` <е>='сть, гд\си; рече' же <е>=му`: мwли'твы
твоя^ и= ми'лwстыни твоя^ взыдо'ша на па'мять пред\ъ
бг~а:

5. и= нн~jь посли` во i=<о>ппi'ю муже'й и= призови`
сi'мwна, нарица'емаго петра`:

6. се'й стра'нствуетъ о<у>= нjь'коегw сi'мwна о<у>=смаря`,
<е>=му'же <е>='сть до'мъ при мо'ри: то'й рече'тъ тебjь`
глаго'лы, въ ни'хже сп~се'шися ты` и= ве'сь до'мъ тво'й.

7. И= jа='коже w\ти'де а='гг~лъ глаго'ляй корни'лiю,
пригласи'въ два` w\т рабw'въ свои'хъ и= во'ина благочести'ва
w\т служа'щихъ <е>=му`

8. и= сказа'въ и=`мъ вся^, посла` и=`хъ во i=<о>ппi'ю.

9. Воу'трiе же, путьше'ствующымъ и=`мъ и= ко гра'ду
приближа'ющымся, взы'де пе'тръ на го'рницу помоли'тися,
w= часjь` шестjь'мъ.

10. Бы'сть же прiа'лченъ и= хотя'ше вкуси'ти: гото'вящымъ
же w='нjьмъ, нападе` на'нь о<у>='жасъ,

11. и= ви'дjь не'бо w\тве'рсто и= сходя'щъ на'нь сосу'дъ
нjь'кiй, jа='кw плащани'цу ве'лiю, по четы'ремъ кра'<е>мъ
привя'занъ и= ни'зу спуща'емь на зе'млю,

12. въ не'мже бя'ху вся^ четверонw'гая земли` и= sвjь'рiе
и= га'ди и= пти^цы неб<е>'сныя.

13. И= бы'сть гла'съ къ нему`: воста'въ, пе'тре, заколи`
и= jа='ждь.

14. Пе'тръ же рече`: ника'коже, гд\си, jа='кw николи'же
jа=до'хъ вся'ко скве'рно и=ли` нечи'сто.

15. И= (се`) гла'съ па'ки къ нему` втори'цею: jа=`же
бг~ъ w=ч\стилъ <е>='сть, ты` не скверни`.

16. Сiе' же бы'сть три'щи: и= па'ки взя'ся сосу'дъ
на не'бо.

17. Jа='коже въ себjь` недоумjьва'шеся пе'тръ, что'
бы бы'ло видjь'нiе, <е>='же ви'дjь, и= се`, му'жiе
по'сланнiи w\т корни'лiа, вопро'шше и= о<у>=вjь'дjьвше
до'мъ сi'мwновъ, ста'ша пред\ъ враты`

18. и= возгла'шше вопроша'ху, а='ще сi'мwнъ, нарица'емый
пе'тръ, здjь` стра'нствуетъ.

19. Петру' же размышля'ющу w= видjь'нiи, рече` <е>=му`
дх~ъ: се`, му'жiе трiе` и='щутъ теб<е>`:

20. но воста'въ сни'ди и= и=ди` съ ни'ми, ничто'же
разсужда'я: зане` а='зъ посла'хъ и=`хъ.

21. (За\ч 25.) Соше'дъ же пе'тръ къ муж<е>'мъ пw'сланнымъ
къ нему` w\т корни'лiа, рече`: се`, а='зъ <е>='смь,
<е>=гw'же и='щете: ка'я <е>='сть вина`, <е>=я'же ра'ди
прiидо'сте;

22. <О>=ни' же реко'ша: корни'лiй со'тникъ, му'жъ прв\днъ
и= боя'йся бг~а, свидjь'тельствованъ w\т всегw` jа=зы'ка
i=уде'йска, о<у>=вjьще'нъ <е>='сть w\т а='гг~ла ст~а
призва'ти тя` въ до'мъ сво'й и= слы'шати глаго'лы w\т
теб<е>`.

23. Призва'въ же и=`хъ о<у>=чреди`: нау'трiе же пе'тръ
воста'въ и='де съ ни'ми, и= нjь'цыи w\т бра'тiй, и=`же
w\т i=<о>ппi'и, и=до'ша съ ни'мъ:

24. и= нау'трiе внидо'ша въ кесарi'ю. Корни'лiй же
бjь` ча'я и=`хъ, созва'въ сро'дники своя^ и= люб<е>'зныя
дру'ги.

25. Jа='коже бы'сть вни'ти петру`, срjь'те <е>=го`
корни'лiй, и= па'дъ на ногу` <е>=гw` поклони'ся.

26. Пе'тръ же воздви'же <е>=го`, глаго'ля: воста'ни:
и= а='зъ са'мъ человjь'къ <е>='смь.

27. И= съ ни'мъ бесjь'дуя, вни'де и= w=брjь'те собра'вшыяся
мнw'ги:

28. рече' же къ ни^мъ: вы` вjь'сте, jа='кw не лjь'по
<е>='сть му'жу i=уде'анину прилjьпля'тися и=ли` приходи'ти
ко и=ноплеме'ннику: и= мнjь` бг~ъ показа` ни <е>=ди'наго
скве'рна и=ли` нечи'ста глаго'лати человjь'ка:

29. тjь'мже и= без\ъ сумнjь'нiя прiидо'хъ призва'нъ:
вопроша'ю вы` о<у>=`бо, коея` ра'ди вины` посла'сте
по мене`;

30. И= корни'лiй рече`: w\т четве'ртагw дне` да'же
до сегw` часа` бjь'хъ постя'ся и= въ девя'тый ча'съ
моля'ся въ дому` мое'мъ: и= се`, му'жъ ста` предо мно'ю
во <о>=де'жди свjь'тлjь

31. и= рече`: корни'лiе, о<у>=слы'шана бы'сть моли'тва
твоя`, и= ми'лwстыни твоя^ помяну'шася пред\ъ бг~омъ:

32. посли` о<у>=`бо во i=<о>ппi'ю и= призови` сi'мwна,
и='же нарица'ется пе'тръ: се'й стра'нствуетъ въ дому`
сi'мwна о<у>=смаря` бли'з\ъ мо'ря: и='же прише'дъ возглаго'летъ
тебjь`.

33. А='бiе о<у>=`бо посла'хъ къ тебjь`, ты' же до'брjь
сотвори'лъ <е>=си` прише'дъ: нн~jь о<у>=`бо вси` мы`
пред\ъ бг~омъ предстои'мъ слы'шати вся^ повелjь^нная
тебjь` w\т бг~а.

34. (За\ч 26.) W\тве'рзъ же пе'тръ о<у>=ста`, рече`:
пои'стиннjь разумjьва'ю, jа='кw не на лица^ зри'тъ
бг~ъ,

35. но во вся'цjьмъ jа=зы'цjь боя'йся <е>=гw` и= дjь'лаяй
пра'вду прiя'тенъ <е>=му` <е>='сть:

36. сло'во, <е>='же посла` сынw'мъ i=и~л<е>вымъ, бл~говjьству'я
ми'ръ i=и~съ хр\сто'мъ: се'й <е>='сть всjь^мъ гд\сь:

37. вы` вjь'сте глаго'лъ бы'вшiй по все'й i=уде'и,
наче'ншiйся w\т галiле'и, по креще'нiи, <е>='же проповjь'да
i=wа'ннъ:

38. i=и~са, и='же w\т назаре'та, jа='кw пома'за <е>=го`
бг~ъ дх~омъ ст~ы'мъ и= си'лою, и='же про'йде бл~года'тельствуя
и= и=сцjьля'я вся^ наси'лwванныя w\т дiа'вола, jа='кw
бг~ъ бя'ше съ ни'мъ:

39. и= мы` <е>=смы` свидjь'тел<е> всjь'хъ, jа=`же сотвори`
во странjь` i=уде'йстjьй и= во i=ер\сли'мjь: <е>=го'же
и= о<у>=би'ша, повjь'шше на дре'вjь.

40. Сего` бг~ъ воскр~си` въ тре'тiй де'нь и= даде`
<е>=му` jа=вле'ну бы'ти,

41. не всjь^мъ лю'демъ, но на'мъ свидjь'тел<е>мъ преднареч<е>'ннымъ
w\т бг~а, и=`же съ ни'мъ jа=до'хомъ и= пи'хомъ, по
воскр\снiи <е>=гw` w\т ме'ртвыхъ:

42. и= повелjь` на'мъ проповjь'дати лю'демъ и= засвидjь'тельствовати,
jа='кw то'й <е>='сть нарече'нный w\т бг~а судiя` живы^мъ
и= м<е>'ртвымъ:

43. w= се'мъ вси` пр\оро'цы свидjь'тельствуютъ, w=ставле'нiе
грjьхw'въ прiя'ти и='менемъ <е>=гw` вся'кому вjь'рующему
во'нь.

44. (За\ч 27.) <Е>=ще' же глаго'лющу петру` глаго'лы
сiя^, нападе` дх~ъ ст~ы'й на вся^ слы'шащыя сло'во.

45. И= о<у>=жасо'шася и=`же w\т w=брjь'занiя вjь'рнiи,
<е>=ли'цы прiидо'ша съ петро'мъ, jа='кw и= на jа=зы'ки
да'ръ ст~а'гw дх~а и=злiя'ся:

46. слы'шаху бо и=`хъ глаго'лющихъ я=зы^ки и= велича'ющихъ
бг~а. Тогда` w\твjьща` пе'тръ:

47. <е>=да` во'ду возбрани'ти мо'жетъ кто`, <е>='же
не крести'тися си^мъ, и=`же дх~ъ ст~ы'й прiя'ша, jа='коже
и= мы`;

48. Повелjь' же и=`мъ крести'тися во и='мя i=и~съ хр\сто'во.
Тогда` моли'ша <е>=го` пребы'ти о<у>= ни'хъ дни^ нjь^кiя.

Глава` 11.

Слы'шаша же а=п\сли и= бра'тiя су'щiи во i=уде'и, jа='кw
и= jа=зы'цы прiя'ша сло'во бж~iе.

2. И= <е>=гда` взы'де пе'тръ во i=ер\сли'мъ, препира'хуся
съ ни'мъ и=`же w\т w=брjь'занiя,

3. глаго'люще, jа='кw къ муж<е>'мъ w=брjь'занiя не
и=му'щымъ вше'лъ <е>=си` и= jа='лъ <е>=си` съ ни'ми.

4. Наче'нъ же пе'тръ, ска'зоваше и=`мъ поря'ду, глаго'ля:

5. а='зъ бjь'хъ во гра'дjь i=<о>ппi'йстjьмъ моля'ся
и= ви'дjьхъ во о<у>='жасjь видjь'нiе, сходя'щь сосу'дъ
нjь'кiй, jа='кw плащани'цу ве'лiю, w\т четы'рехъ кра'<е>въ
низпуща'ему съ небесе`, и= прiи'де да'же до мен<е>`:

6. въ ню'же воззрjь'въ смотря'хъ, и= ви'дjьхъ четверонw'гая
земна^я и= sвjь^ри и= га'ды и= пти^цы неб<е>'сныя.

7. Слы'шахъ же гла'съ гл~ющь мнjь`: воста'въ, пе'тре,
заколи` и= jа='ждь.

8. Рjь'хъ же: ника'коже, гд\си, jа='кw вся'ко скве'рно
и=ли` нечи'сто николи'же вни'де во о<у>=ста` моя^.

9. W\твjьща' же ми` гла'съ втори'цею съ небесе` гл~ющь:
jа=`же бг~ъ w=ч\стилъ <е>='сть, ты` не скверни`.

10. Сiе' же бы'сть три'жды: и= па'ки взя'шася вся^
на не'бо.

11. И= се`, а='бiе трiе` му'жiе ста'ша пред\ъ хра'миною,
въ не'йже бjь'хъ, по'слани w\т кесарi'и ко мнjь`.

12. Рече' же ми` дх~ъ и=ти` съ ни'ми, ничто'же разсужда'я:
прiидо'ша же со мно'ю и= ше'сть бра'тiя сi'и, и= внидо'хомъ
въ до'мъ му'жа.

13. И= возвjьсти` на'мъ, ка'кw ви'дjь а='гг~ла (ст~а)
въ дому` свое'мъ, ста'вша и= ре'кша <е>=му`: посли`
во i=<о>ппi'ю му'жы и= призови` сi'мwна, нарица'емаго
петра`,

14. и='же рече'тъ глаго'лы къ тебjь`, въ ни'хже сп~се'шися
ты` и= ве'сь до'мъ тво'й.

15. Внегда' же нача'хъ глаго'лати, нападе` дх~ъ ст~ы'й
на ни'хъ, jа='коже и= на ны` въ нача'лjь.

16. Помяну'хъ же гл~го'лъ гд\сень, jа='коже гл~аше:
i=wа'ннъ о<у>='бw крести'лъ <е>='сть водо'ю, вы' же
и='мате крести'тися дх~омъ ст~ы'мъ.

17. А='ще о<у>=`бо ра'венъ да'ръ даде` и=`мъ бг~ъ,
jа='коже и= на'мъ вjь'ровавшымъ въ гд\са на'шего i=и~са
хр\ста`, а='зъ же кто` бjь'хъ могi'й возбрани'ти бг~а;

18. Слы'шавше же сiя^ о<у>=молко'ша и= сла'вляху бг~а,
глаго'люще: о<у>='бw и= jа=зы'кwмъ бг~ъ покая'нiе даде`
въ живо'тъ.

19. (За\ч 28.) Разсjь'явшiися о<у>=`бо w\т ско'рби,
бы'вшiя при стефа'нjь, проидо'ша да'же до фiнiкi'и
и= кv'пра и= а=нтiохi'и, ни <е>=ди'ному же глаго'люще
сло'во, то'кмw i=уде'<е>мъ.

20. Бя'ху же нjь'цыи w\т ни'хъ му'жiе кv'прстiи и=
кv"рiне'йстiи, и=`же, вше'дше во а=нтiохi'ю, глаго'лаху
къ <е>='ллинwмъ, благовjьству'юще гд\са i=и~са.

21. И= бjь` рука` гд\сня съ ни'ми: мно'гое же число`
вjь'ровавше w=брати'шася ко гд\су.

22. Слы'шано же бы'сть сло'во w= ни'хъ во о<у>='шiю
цр~кве су'щiя во i=ер\сли'мjь, и= посла'ша варна'ву
преити` да'же до а=нтiохi'и:

23. и='же прише'дъ и= ви'дjьвъ блг\дть бж~iю, возра'довася
и= моля'ше всjь'хъ и=зволе'нiемъ се'рдца терпjь'ти
w= гд\сjь:

24. jа='кw бjь` му'жъ бл~гъ и= и=спо'лнь дх~а ст~а
и= вjь'ры. И= приложи'ся наро'дъ мно'гъ гд\севи.

25. И=зы'де же варна'ва въ та'рсъ взыска'ти са'vла,
и= w=брjь'тъ <е>=го`, приведе` <е>=го` во а=нтiохi'ю:

26. бы'сть же и=`мъ лjь'то цjь'ло собира'тися въ цр~кви
и= о<у>=чи'ти наро'дъ мно'гъ, нарещи' же пре'жде во
а=нтiохi'и о<у>=чн~ки` хр\стiа'ны.

27. Въ ты^я же дни^ снидо'ша w\т i=ер\сли'ма пр\оро'цы
во а=нтiохi'ю:

28. воста'въ же <е>=ди'нъ w\т ни'хъ, и='менемъ а=га'въ,
назна'менаше дх~омъ гла'дъ вели'къ хотя'щь бы'ти по
все'й вселе'ннjьй, и='же и= бы'сть при клаvдi'и ке'сари:

29. w\т о<у>=чн~къ же, по <е>=ли'ку кто` и=мjь'яше
что`, и=зво'лиша кi'йждо и='хъ на слу'жбу посла'ти
живу'щымъ во i=уде'и бра'тiямъ,

30. <е>='же и= сотвори'ша, посла'вше къ ста'рц<е>мъ
руко'ю варна'влею и= са'vлею.

Глава` 12. Зача'ло 29.

Во <о>='но же вре'мя возложи` и='рwдъ ца'рь ру'цjь
w=sло'бити нjь^кiя и=`же w\т цр~кве,

2. о<у>=би' же i=а'кwва, бра'та i=wа'ннова, мече'мъ:

3. и= ви'дjьвъ, jа='кw го'дjь <е>='сть i=уде'<е>мъ,
приложи` jа='ти и= петра`: бя'ху же днi'е w=прjьсно'чнiи:

4. <е>=го'же и= <е>='мь всади` въ темни'цу, преда'въ
четы'ремъ четвери'цамъ во'инwвъ стрещи` <е>=го`, хотя`
по па'сцjь и=звести` <е>=го` къ лю'демъ.

5. И= о<у>='бw петра` стрежа'ху въ темни'цjь: моли'тва
же бjь` прилjь'жна быва'емая w\т цр~кве къ бг~у w=
не'мъ.

6. <Е>=гда' же хотя'ше <е>=го` и=звести` и='рwдъ, въ
нощи` то'й бjь` пе'тръ спя` между` двjьма` во'инома,
свя'занъ (желjь'знома) о<у>='жема двjьма`, стра'жiе
же пред\ъ две'рьми стрежа'ху темни'цы.

7. И= се`, а='гг~лъ гд\сень предста`, и= свjь'тъ возсiя`
въ хра'минjь: толкну'въ же въ ре'бра петра`, воздви'же
<е>=го`, глаго'ля: воста'ни вско'рjь. И= спадо'ша <е>=му`
о<у>='жя (желjь'зная) съ руку`.

8. Рече' же а='гг~лъ къ нему`: препоя'шися и= вступи`
въ плесни^цы твоя^. Сотвори' же та'кw. И= глаго'ла
<е>=му`: w=блецы'ся въ ри'зу твою` и= послjь'дствуй
ми`.

9. И= и=зше'дъ в\ъслjь'дъ <е>=гw` и=дя'ше и= не вjь'даше,
jа='кw и='стина <е>='сть бы'вшее w\т а='гг~ла, мня'ше
же видjь'нiе зрjь'ти.

10. Прош<е>'дша же пе'рвую стра'жу и= втору'ю, прiидо'ста
ко вратw'мъ желjь^знымъ, вводя'щымъ во гра'дъ, jа=`же
w= себjь` w\тверзо'шася и='ма: и= и=зш<е>'дша преидо'ста
сто'гну <е>=ди'ну, и= а='бiе w\тступи` а='гг~лъ w\т
негw`.

11. И= пе'тръ бы'въ въ себjь`, рече`: нн~jь вjь'мъ
вои'стинну, jа='кw посла` бг~ъ а='гг~ла своего` и=
и=з\ъя'тъ мя` и=з\ъ руки` и='рwдовы и= w\т всегw` ча'янiя
людi'й i=уде'йскихъ.

12. (За\ч 30.) Смотри'въ же прiи'де въ до'мъ марi'и
ма'тере i=wа'нна, нарица'емагw ма'рка, и=дjь'же бя'ху
мно'зи со'брани и= моля'щеся.

13. Толкну'вшу же петру` во врата` двора`, приступи`
слы'шати <о>=трокови'ца, и='менемъ ро'ди,

14. и= позна'вши гла'съ петро'въ, w\т ра'дости не w\тве'рзе
вра'тъ, прите'кши же сказа` петра` стоя'ща пред\ъ враты`.

15. <О>=ни' же къ не'й рjь'ша: бjьсну'ешися ли; <О>=на'
же крjьпля'шеся та'кw бы'ти. <О>=ни' же глаго'лаху:
а='гг~лъ <е>=гw` <е>='сть.

16. Пе'тръ же пребыва'ше толкi'й: w\тве'рзше же ви'дjьша
<е>=го` и= о<у>=жасо'шася.

17. Помаа'въ же и=`мъ руко'ю молча'ти, сказа` и=`мъ,
ка'кw гд\сь <е>=го` и=зведе` и=з\ъ темни'цы: рече'
же: возвjьсти'те i=а'кwву и= бра'тiямъ сiя^. И= и=зше'дъ
и='де во и='но мjь'сто.

18. Бы'вшу же дню`, бjь` молва` не ма'ла въ во'инjьхъ,
что` о<у>='бw петру` бы'сть:

19. и='рwдъ же, поиска'въ <е>=го` и= не w=брjь'тъ и=
и=стяза'въ стра'жы, повелjь` w\твести` и=`хъ: и= и=зше'дъ
w\т i=уде'и въ кесарi'ю, живя'ше.

20. Бjь' же и='рwдъ гнjь'ваяся на тv'ряны и= сiдw'няны:
и=`же <е>=диноду'шнw прiидо'ша къ нему`, и= о<у>=моли'вше
вла'ста посте'льника царе'ва, проша'ху ми'ра, поне'же
страны^ и='хъ w\т ца'рства <е>=гw` пита'хуся.

21. Въ нарече'нный же де'нь и='рwдъ, w=бо'лкся во <о>=де'жду
ца'рску и= сjь'дъ на суди'ще пред\ъ наро'домъ, глаго'лаше
къ ни^мъ,

22. наро'дъ же возглаша'ше: гла'съ бж~iй, а= не человjь'чь.

23. Внеза'пу же порази` <е>=го` а='гг~лъ гд\сень, зане`
не даде` сла'вы бг~у: и= бы'въ червьми` и=з\ъяде'нъ,
и='здше.

24. Сло'во же бж~iе растя'ше и= мно'жашеся.

25. (За\ч 31.) Варна'ва же и= са'vлъ возврати'стася
и=з\ъ i=ер\сли'ма во а=нтiохi'ю, и=спw'лнивша слу'жбу,
по<е>'мша съ собо'ю и= i=wа'нна, нарица'емаго ма'рка.

Глава` 13.

Бя'ху же нjь'цыи во цр~кви су'щей во а=нтiохi'и пр\оро'цы
и= о<у>=чи'телiе: варна'ва же и= сv"меw'нъ нарица'емый
нi'геръ, и= лукi'й кv"рине'анинъ, и= манаи'лъ со и='рwдомъ
четвертовла'стникомъ воспита'нный, и= са'vлъ.

2. Служа'щымъ же и=`мъ гд\севи и= постя'щымся, рече`
дх~ъ ст~ы'й: w\тдjьли'те ми` варна'ву и= са'vла на
дjь'ло, на не'же призва'хъ и=`хъ.

3. Тогда` пости'вшеся и= помоли'вшеся и= возло'жше
ру'ки на ня`, w\тпусти'ша и=`хъ.

4. Сiя^ о<у>=`бо, пw'слана бы^вша w\т дх~а ст~а, снидо'ста
въ селеvкi'ю, w\тту'ду же w\тплы'ста въ кv'пръ,

5. и= бы^вша въ саламi'нjь, возвjьща'ста сло'во бж~iе
въ со'нмищихъ i=уде'йскихъ: и=мjь'яста же и= i=wа'нна
слугу`.

6. Прош<е>'дша же <о>='стровъ да'же до па'фа, w=брjьто'ста
нjь'коего му'жа волхва` лжепроро'ка i=уде'анина, <е>=му'же
и='мя варiису'съ,

7. и='же бjь` со а=нfv"па'томъ се'ргiемъ па'vломъ,
му'жемъ разу'мнымъ. Се'й призва'въ варна'ву и= са'vла,
взыска` о<у>=слы'шати сло'во бж~iе:

8. сопротивля'шеся же и='ма <е>=лv'ма во'лхвъ, та'кw
бо сказу'ется и='мя <е>=гw`, и=скi'й разврати'ти а=нfv"па'та
w\т вjь'ры.

9. Са'vлъ же, и='же и= па'vелъ, и=спо'лнися дх~а ст~а,
и= воззрjь'въ на'нь,

10. рече`: <w>, и=спо'лненне вся'кiя льсти` и= вся'кiя
sло'бы, сы'не дiа'воль, вра'же вся'кiя пра'вды, не
преста'неши ли развраща'я пути^ гд\сни пра^выя;

11. и= нн~jь, се`, рука` гд\сня на тя`, и= бу'деши
слjь'пъ, не ви'дя со'лнца до вре'мене. Внеза'пу же
нападе` на'нь мра'къ и= тьма`, и= w=сяза'я и=ска'ше
вожда`.

12. Тогда` ви'дjьвъ а=нfv"па'тъ бы'вшее, вjь'рова,
дивя'ся w= о<у>=ч~нiи гд\сни.

13. (За\ч 32.) W\тве'зшеся же w\т па'фа па'vелъ и=
су'щiи съ ни'мъ, прiидо'ша въ пергi'ю памфv"лi'йскую:
i=wа'ннъ же, w\тлучи'вся w\т ни'хъ, возврати'ся во
i=ер\сли'мъ.

14. <О>=ни' же, проше'дше w\т пергi'и, прiидо'ша во
а=нтiохi'ю пiсiдi'йскую, и= вше'дше въ со'нмище въ
де'нь суббw'тный, сjьдо'ша.

15. По чте'нiи же зако'на и= пр\орw'къ, посла'ша нача^льницы
со'нмища къ ни^мъ, глаго'люще: му'жiе бра'тiе, а='ще
<е>='сть сло'во въ ва'съ о<у>=тjьше'нiя къ лю'демъ,
глаго'лите.

16. Воста'въ же па'vелъ и= помаа'въ руко'ю, рече`:
му'жiе i=и~льтяне и= боя'щiися бг~а, о<у>=слы'шите:

17. бг~ъ людi'й си'хъ и=збра` <о>=тцы` на'шя и= лю'ди
вознесе` въ прише'льствiи въ земли` <е>=гv'петстjьй,
и= мы'шцею высо'кою и=зведе` и=`хъ и=з\ъ нея`

18. и= до четы'редесяти лjь'тъ препита` и=`хъ въ пусты'ни:

19. и= низложи'въ jа=зы^къ се'дмь въ земли` ханаа'нстjьй,
даде` и=`мъ въ наслjь'дiе зе'млю и='хъ,

20. и= по си'хъ, jа='кw лjь'тъ четы'реста и= пятьдеся'тъ,
даде` и=`мъ судiи^ до самуи'ла пр\оро'ка:

21. и= w\тту'ду проси'ша царя`, и= даде` и=`мъ бг~ъ
сау'ла сы'на кi'сова, му'жа w\т колjь'на венiамi'нова,
лjь'тъ четы'редесять:

22. и= преста'вль <е>=го`, воздви'же и=`мъ дв~да въ
царя`, <е>=му'же и= рече` свидjь'тельствовавъ: w=брjьто'хъ
дв~да сы'на i=ессе'ова, му'жа по ср\дцу моему`, и='же
сотвори'тъ вся^ хотjь^нiя моя^.

23. W\т сегw` сjь'мене бг~ъ по w=бjьтова'нiю воздви'же
i=и~лю сп\снiе i=и~са,

24. проповjь'давшу i=wа'нну пред\ъ лице'мъ вни'тiя
<е>=гw` креще'нiе покая'нiя всjь^мъ лю'демъ i=и~л<е>вымъ.

25. (За\ч 33.) И= jа='коже скончава'ше i=wа'ннъ тече'нiе,
глаго'лаше: кого` мя` непщу'ете бы'ти; нjь'смь а='зъ,
но се`, гряде'тъ по мнjь`, <е>=му'же нjь'смь досто'инъ
разрjьши'ти реме'нь сапогу^ <е>=гw`.

26. Му'жiе бра'тiе, сы'нове ро'да а=враа'мля, и= и=`же
въ ва'съ боя'щiися бг~а, ва'мъ сло'во сп\снiя сегw`
посла'ся.

27. Живу'щiи бо во i=ер\сли'мjь и= кня^зи и='хъ, сегw`
не разумjь'вше, и= гла'сы пр\оро'ч<е>скiя по вся^ суббw^ты
чтw'мыя, w=суди'вше (<е>=го`), и=спо'лниша,

28. и= ни <е>=ди'ныя вины` сме'ртныя w=брjь'тше, проси'ша
о<у>= пiла'та о<у>=би'ти <е>=го`:

29. jа='коже сконча'ша вся^, jа=`же w= не'мъ пи^сана,
сне'мше съ дре'ва, положи'ша во гро'бjь.

30. Бг~ъ же воскр~си` <е>=го` w\т ме'ртвыхъ:

31. и='же jа=вля'шеся во дни^ мнw'ги совозше'дшымъ
съ ни'мъ w\т галiле'и во i=ер\сли'мъ, и=`же нн~jь су'ть
свидjь'телiе <е>=гw` къ лю'демъ.

32. И= мы` ва'мъ благовjьству'емъ w=бjьтова'нiе бы'вшее
ко <о>=тц<е>'мъ, jа='кw сiе` бг~ъ и=спо'лнилъ <е>='сть
на'мъ ча'дwмъ и='хъ, воздви'гъ i=и~са,

33. jа='коже и= во <пс>алмjь` вторjь'мъ пи'сано <е>='сть:
сн~ъ мо'й <е>=си` ты`, а='зъ дне'сь роди'хъ тя`.

34. А= jа='коже воскр~си` <е>=го` w\т ме'ртвыхъ, не
ктому` хотя'ща возврати'тися во и=стлjь'нiе, си'це
рече`: jа='кw да'мъ ва'мъ прп\дбная дв~дwва вjь^рная.

35. Тjь'мже и= въ друго'мъ гл~етъ: не да'си прп\дбному
твоему` ви'дjьти и=стлjь'нiя.

36. Дв~дъ бо, своему` ро'ду послужи'въ бж~iимъ совjь'томъ,
о<у>='спе, и= приложи'ся ко <о>=тц<е>'мъ свои^мъ, и=
ви'дjь и=стлjь'нiе:

37. а= <е>=го'же бг~ъ воздви'же, не ви'дjь и=стлjь'нiя.

38. Вjь'домо о<у>=`бо да бу'детъ ва'мъ, му'жiе бра'тiе,
jа='кw <е>=гw` ра'ди ва'мъ w=ставле'нiе грjьхw'въ проповjь'дается:

39. и= w\т всjь'хъ, w\т ни'хже не возмого'сте въ зако'нjь
мwv"се'овjь w=правди'тися, w= се'мъ вся'къ вjь'руяй
w=правда'ется.

40. Блюди'те о<у>=`бо, да не прiи'детъ на ва'съ рече'нное
во пр\оро'цjьхъ:

41. ви'дите, неради'вiи, и= чуди'теся, и= о<у>='зрите
и= и=сче'знете: jа='кw дjь'ло а='зъ содjь'лаю во дни^
ва'шя, <е>=му'же не и='мате вjь'ровати, а='ще кто`
повjь'сть ва'мъ.

42. И=сходя'щымъ же и=`мъ w\т со'нмища i=уде'йска,
моля'ху jа=зы'цы въ другу'ю суббw'ту глаго'латися и=`мъ
глаго'лwмъ си^мъ:

43. разше'дшуся же собо'ру, послjь'доваша мно'зи w\т
i=уд<е>'й и= чести'выхъ пришл<е>'цъ па'vлу и= варна'вjь,
и=`же, глагw'люща и=`мъ, о<у>=вjьща'ста и=`хъ пребыва'ти
въ блг\дти бж~iей.

44. Во гряду'щую же суббw'ту ма'лw не ве'сь гра'дъ
собра'ся послу'шати сло'ва бж~iя:

45. ви'дjьвше же i=уде'<е> наро'ды, и=спо'лнишася за'висти
и= вопреки` глаго'лаху глаго'л<е>мымъ w\т па'vла, сопроти'въ
глаго'люще и= ху'ляще.

46. Дерзну^вша же па'vелъ и= варна'ва реко'ста: ва'мъ
бjь` лjь'по пе'рвjье глаго'лати сло'во бж~iе: а= поне'же
w\тверго'сте <е>=` и= недостw'йны творите` са'ми себе`
вjь'чному животу`, се`, w=браща'емся во jа=зы'ки:

47. та'кw бо заповjь'да на'мъ гд\сь: положи'хъ тя`
во свjь'тъ jа=зы'кwмъ, <е>='же бы'ти тебjь` во сп\снiе
да'же до послjь'днихъ земли`.

48. Слы'шаще же jа=зы'цы ра'довахуся и= сла'вляху сло'во
гд\сне, и= вjь'роваша, <е>=ли'цы о<у>=чине'ни бя'ху
въ жи'знь вjь'чную:

49. проноша'шеся же сло'во гд\сне по все'й странjь`.

50. I=уде'<е> же наусти'ша чести^выя ж<е>ны` и= благоwбра^зныя
и= старjь'йшины гра'да, и= воздвиго'ша гоне'нiе на
па'vла и= варна'ву, и= и=згна'ша я=` w\т предjь^лъ
свои'хъ.

51. W='на же, w\тря^сша пра'хъ w\т но'гъ свои'хъ на
ни'хъ, прiидо'ста во i=конi'ю.

52. О<у>=чн~цы' же и=сполня'хуся ра'дости и= дх~а ст~а.

Глава` 14.

Бы'сть же во i=конi'и, вку'пjь вни'ти и='ма въ со'нмище
i=уде'йское и= глаго'лати та'кw, jа='кw вjь'ровати
i=уде'<е>въ и= <е>='ллинwвъ мно'жеству мно'гу.

2. Невjь'рующiи же i=уде'<е> воздвиго'ша и= w=sло'биша
{къ sло'бjь под\ъусти'ша} ду'шы jа=зы'кwвъ на бра'тiю.

3. Дово'льно же о<у>=`бо вре'мя пребы'ста дерза^юща
w= гд\сjь, свидjь'тельствующемъ сло'ву блг\дти своея`
и= даю'щемъ зна'м<е>нiя и= чудеса` бы'ти рука'ма и='хъ.

4. Раздjьли'шажеся мно'жество гра'да, и= <о>='ви о<у>='бw
бя'ху со i=уд<е>'и, <о>='ви же со а=п\слы.

5. И= <е>=гда` бы'сть стремле'нiе jа=зы'кwмъ же и=
i=уде'<е>мъ съ нача^льники и='хъ досади'ти и= ка'менiемъ
поби'ти и=`хъ,

6. (За\ч 34.) о<у>=вjь^дjьвша же прибjьго'ста во гра'ды
лv"каw'нскiя, въ лv'стру и= де'рвiю, и= во w=кр<е>'стныя
и='хъ,

7. и= та'мw бjь'ста благовjьству^юща.

8. И= нjь'кто му'жъ въ лv'стрjьхъ не'мощенъ нога'ма
сjьдя'ше, хро'мъ w\т чре'ва ма'тере своея` сы'й, и='же
николи'же бjь` ходи'лъ.

9. Се'й слы'шаше па'vла глаго'люща: и='же воззрjь'въ
на'нь и= ви'дjьвъ, jа='кw вjь'ру и='мать здра'въ бы'ти,

10. рече` ве'лiимъ гла'сомъ: тебjь` глаго'лю во и='мя
гд\са i=и~са хр\ста`, вста'ни на ногу` тво<е>'ю пра'въ.
И= а='бiе возскочи` и= хожда'ше.

11. Наро'ди же ви'дjьвше, <е>='же сотвори` па'vелъ,
воздвиго'ша гла'съ сво'й, лv"као'нски глаго'люще: бо'зи
о<у>=подо'бльшеся человjь'кwмъ снидо'ша къ на'мъ.

12. Нарица'ху же о<у>='бw варна'ву дi'а, па'vла же
<е>=рмi'а, поне'же то'й бя'ше нача'льникъ сло'ва.

13. Жре'цъ же дi'евъ, су'щагw пред\ъ гра'домъ и='хъ,
приведе` ю=нцы` и= (принесе`) вjьнцы` пред\ъ врата`,
съ нарw'ды хотя'ше жре'ти.

14. Слы^шавша же а=п\сла варна'ва и= па'vелъ, растерза^вша
ри^зы своя^, вскочи'ста въ наро'дъ, зову^ща и= глагw'люща:

15. му'жiе, что` сiя^ творите`; и= мы` подобостра^стна
<е>=сма` ва'мъ человjь^ка, благовjьству^юща ва'мъ w\т
си'хъ су'етныхъ w=браща'тися къ бг~у жи'ву, и='же сотвори`
не'бо и= зе'млю и= мо'ре и= вся^, jа=`же въ ни'хъ:

16. и='же въ мимоше'дшыя ро'ды w=ста'вилъ бjь` вся^
jа=зы'ки ходи'ти въ путе'хъ и='хъ:

17. и= о<у>='бw не несвидjь'тельствована себе` w=ста'ви,
бл~готворя`, съ небесе` на'мъ дожди^ дая` и= времена`
плодонw'сна, и=сполня'я пи'щею и= весе'лiемъ сердца`
на^ша.

18. И= сiя^ глагw'люща, <е>=два` о<у>=ста'виста наро'ды
не жре'ти и='ма, но w\тити` коему'ждо во своя^ си.
Пребыва'ющема же и='ма и= о<у>=ча'щема,

19. прiидо'ша w\т а=нтiохi'и и= i=конi'и нjь'цыи i=уде'<е>,
и= стяза'ющемася и='ма съ дерзнове'нiемъ, наусти'ша
наро'ды w\тступи'ти w\т нею`, глаго'люще, jа='кw ничто'же
и='стинно глаго'лета, но все` лже'та. И= наусти'вше
наро'ды и= ка'менiемъ поби'вше па'vла, и=звлеко'ша
внjь` гра'да, мня'ще <е>=го` о<у>=ме'рша.

20. W='крестъ же ста'вшымъ <е>=гw` о<у>=чн~кw'мъ, воста'въ
вни'де во гра'дъ (За\ч 35.) и= нау'трiе и=зы'де съ
варна'вою въ де'рвiю.

21. Благовjьствова^вша же гра'ду тому` и= научи^вша
мнw'ги, возврати'стася въ лv'стру и= i=конi'ю и= а=нтiохi'ю,

22. о<у>=твержда^юща ду'шы о<у>=чн~кw'въ, моля^ща пребы'ти
въ вjь'рjь, и= jа='кw мно'гими скорбьми` подоба'етъ
на'мъ вни'ти въ цр\ствiе бж~iе.

23. Рукополw'жша же и=`мъ пресвv'теры на вся^ цр~кви
и= помоли^вшася съ посто'мъ, преда'ста и=`хъ гд\севи,
въ него'же о<у>=вjь'роваша.

24. И= прош<е>'дша пiсiдi'ю, прiидо'ста въ памфv"лi'ю:

25. и= глагw'лавша въ пергi'и сло'во гд\сне, снидо'ста
во а=тталi'ю

26. и= w\тту'ду w\тплы'ста во а=нтiохi'ю, w\тню'дуже
бjь'ста пр<е>'дана блг\дти бж~iей въ дjь'ло, <е>='же
сконча'ста.

27. Приш<е>'дша же и= собра^вша цр~ковь, сказа'ста,
<е>=ли^ка сотвори` бг~ъ съ ни'ма и= jа='кw w\тве'рзе
jа=зы'кwмъ две'рь вjь'ры:

28. пребы'ста же та'мw вре'мя не ма'ло со о<у>=чн~ки^.

Глава` 15.

И= нjь'цыи сше'дше w\т i=уде'и, о<у>=ча'ху бра'тiю,
jа='кw а='ще не w=брjь'жетеся по w=бы'чаю мwv"се'ову,
не мо'жете спасти'ся.

2. Бы'вшей же ра'спри и= стяза'нiю не ма'лу па'vлу
и= варна'вjь къ ни^мъ, о<у>=чини'ша взы'ти па'vлу и=
варна'вjь и= нjь^кимъ други^мъ w\т ни'хъ ко а=п\слwмъ
и= ста'рц<е>мъ во i=ер\сли'мъ w= вопроше'нiи се'мъ.

3. <О>=ни' же о<у>=`бо, предпо'слани бы'вше w\т цр~кве,
прохожда'ху фiнiкi'ю и= самарi'ю, повjь'дающе w=браще'нiе
jа=зы'кwвъ, и= творя'ху ра'дость ве'лiю все'й бра'тiи.

4. Прише'дше же во i=ер\сли'мъ, прiя'ти бы'ша w\т цр~кве
и= а=п\слъ и= ста'р<е>цъ, сказа'ша же, <е>=ли^ка сотвори`
бг~ъ съ ни'ми и= jа='кw w\тве'рзе jа=зы'кwмъ две'рь
вjь'ры.

5. (За\ч 36.) Воста'ша же нjь'цыи w\т <е>='реси фарiсе'йскiя
вjь'ровавшiи, глаго'люще, jа='кw подоба'етъ w=брjь'зати
и=`хъ, завjьщава'ти же блюсти` зако'нъ мwv"се'овъ.

6. Собра'шася же а=п\сли и= ста'рцы вjь'дjьти w= словеси`
се'мъ.

7. Мно'гу же взыска'нiю бы'вшу, воста'въ пе'тръ рече`
къ ни^мъ: му'жiе бра'тiе, вы` вjь'сте, jа='кw w\т днi'й
пе'рвыхъ бг~ъ въ на'съ и=збра` о<у>=сты^ мои'ми о<у>=слы'шати
jа=зы'кwмъ сло'во бл~говjь'стiя и= вjь'ровати:

8. и= ср\дцевjь'децъ бг~ъ свидjь'тельствова и=`мъ,
да'въ и=`мъ дх~а ст~а'го, jа='коже и= на'мъ,

9. и= ничто'же разсуди` между` на'ми же и= <о>='нjьми,
вjь'рою w=чи'щь сердца` и='хъ:

10. нн~jь о<у>=`бо что` и=скуша'ете бг~а, (хотя'ще)
возложи'ти и='го на вы^и о<у>=чн~кw'мъ, <е>=гw'же ни
<о>=тцы` на'ши, ни мы` возмого'хомъ понести`;

11. но блг\дтiю гд\са i=и~са хр\ста` вjь'руемъ сп\сти'ся,
jа='коже и= <о>=ни`.

12. О<у>=молча' же все` мно'жество и= послу'шаху варна'вы
и= па'vла повjь'дающ<е>ю, <е>=ли^ка сотвори` бг~ъ зна'м<е>нiя
и= чудеса` во jа=зы'цjьхъ и='ма.

13. По о<у>=молча'нiи же <е>=ю`, w\твjьща` i=а'кwвъ
глаго'ля: му'жiе бра'тiе, послу'шайте мене`:

14. сv"меw'нъ повjь'да, jа='кw пре'жде бг~ъ посjьти`
прiя'ти w\т jа=зы^къ лю'ди w= и='мени свое'мъ:

15. и= сему` согласу'ютъ словеса` пр\орw'къ, jа='коже
пи'шетъ:

16. по си'хъ w=бращу'ся и= сози'жду кро'въ дв~довъ
па'дшiй, и= раскw'паная <е>=гw` сози'жду и= и=спра'влю
<е>=го`,

17. jа='кw да взы'щутъ про'чiи человjь'цы гд\са, и=
вси` jа=зы'цы, въ ни'хже нарече'ся и='мя мое`, гл~етъ
гд\сь, творя'й сiя^ вся^.

18. Разу^мна w\т вjь'ка су'ть бг~ови вся^ дjьла` <е>=гw`.

19. Сегw` ра'ди а='зъ сужду` не стужа'ти w\т jа=зы^къ
w=браща'ющымся къ бг~у,

20. но заповjь'дати и=`мъ w=греба'тися w\т тре'бъ i='дwльскихъ
и= w\т блуда` и= о<у>=да'вленины и= w\т кро'ве, и=
<е>=ли^ка неугw'дна себjь` су'ть, и=ны^мъ не твори'ти.

21. Мwv"се'й бо w\т родw'въ дре'внихъ по всjь^мъ градw'мъ
проповjь'дающыя <е>=го` и='мать, въ со'нмищихъ по вся^
суббw^ты что'мый.

22. Тогда` и=зво'лися а=п\слwмъ и= ста'рц<е>мъ со все'ю
цр~ковiю, и=збра'вше му^жа w\т ни'хъ, посла'ти во а=нтiохi'ю
съ па'vломъ и= варна'вою, i=у'ду нарица'емаго варса'ву,
и= сi'лу, му^жа нарw'чита въ бра'тiи,

23. написа'вше рука'ма и='хъ сiя^: а=п\сли и= ста'рцы
и= бра'тiя, су'щымъ во а=нтiохi'и и= сv"рi'и и= кiлiкi'и
бра'тiямъ, и=`же w\т jа=зы^къ, (w= гд\сjь) ра'доватися.

24. Поне'же слы'шахомъ, jа='кw нjь'цыи w\т на'съ и=зше'дше
возмути'ша ва'съ словесы`, развраща'юще ду'шы ва'шя,
глаго'люще w=брjь'затися и= блюсти` зако'нъ, и=`мже
мы` не завjьща'хомъ:

25. и=зво'лися на'мъ собра'вшымся <е>=диноду'шнw, и=збра^нныя
му'жы посла'ти къ ва'мъ, съ возлю'бленныма на'шима
варна'вою и= па'vломъ,

26. человjь'кома преда'вшема ду'шы своя^ w= и='мени
гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`:

27. посла'хомъ о<у>=`бо i=у'ду и= сi'лу, и= тjь'хъ
сло'вомъ сказу'ющихъ та^яжде:

28. и=зво'лися бо ст~о'му дх~у и= на'мъ, ничто'же мно'жае
возложи'ти ва'мъ тяготы`, ра'звjь ну'ждныхъ си'хъ:

29. w=греба'тися w\т i=дwложе'ртвенныхъ и= кро'ве,
и= о<у>=да'вленины и= блуда`: и= <е>=ли^ка не хо'щете
ва'мъ бы'ти, други^мъ не твори'те: w\т ни'хже соблюда'юще
себе`, до'брjь сотворите`. Здра'вствуйте.

30. <О>=ни' же о<у>=`бо по'слани бы'вше прiидо'ша во
а=нтiохi'ю, и= собра'вше наро'дъ, вда'ша посла'нiе.

31. Проче'тше же, возра'довашася w= о<у>=тjьше'нiи.

32. I=у'да же и= сi'ла, и= та^ пр\орw'ка су^ща, сло'вомъ
мно'зjьмъ о<у>=тjь'шиста бра'тiю и= о<у>=тверди'ста.

33. Пребы^вша же та'мw вре'мя, w\тпущ<е>'на бы'ста
съ ми'ромъ w\т бра'тiй ко а=п\слwмъ.

34. И=зво'лися же сi'лjь пребы'ти та'мw, i=у'да же
возврати'ся во i=ер\сли'мъ.

35. (За\ч 37.) Па'vелъ же и= варна'ва живя'ста во а=нтiохi'и,
о<у>=ча^ща и= благовjьству^юща сло'во гд\сне, и= со
и=нjь'ми мно'гими.

36. По нjь'кихъ же дне'хъ рече` па'vелъ къ варна'вjь:
возвра'щшеся подоба'етъ посjьти'ти бра'тiю на'шу во
всjь'хъ градjь'хъ, въ ни'хже проповjь'дахомъ сло'во
гд\сне, ка'кw пребыва'ютъ.

37. Варна'ва же восхотjь` поя'ти съ собо'ю i=wа'нна
нарица'емаго ма'рка:

38. па'vелъ же глаго'лаше w\тсту'пльшагw w\т на'ю w\т
памфv"лi'и и= не ше'дшагw съ на'ма на дjь'ло, на не'же
по'слани бы'хомъ, не поя'ти сего` съ собо'ю.

39. Бы'сть о<у>=`бо ра'спря, jа='кw w\тлучи'тися и='ма
w\т себ<е>`: варна'ва о<у>='бw пое'мь ма'рка w\тплы`
въ кv'пръ:

40. па'vелъ же и=збра'въ сi'лу и=зы'де пре'данъ блг\дти
бж~iей w\т бра'тiй,

41. прохожда'ше же сv"рi'ю и= кiлiкi'ю, о<у>=твержда'я
цр~кви.

Глава` 16.

Прiи'де же въ де'рвiю и= лv'стру. И= се`, о<у>=чн~къ
нjь'кiй бjь` ту`, и='менемъ тiмоfе'й, сы'нъ жены` нjь'кiя
i=уде'аныни вjь'рны, <о>=тца' же <е>='ллина:

2. и='же свидjь'тельствованъ бjь` w\т су'щихъ въ лv'стрjьхъ
и= i=конi'и бра'тiи.

3. Сего` восхотjь` па'vелъ съ собо'ю и=зы'ти: и= прiе'мь
w=брjь'за <е>=го`, i=уд<е>'й ра'ди су'щихъ на мjь'стjьхъ
<о>='нjьхъ: вjь'дяху бо вси` <о>=тца` <е>=гw`, jа='кw
<е>='ллинъ бя'ше.

4. И= jа='коже прохожда'ху гра'ды, предая'ше и=`мъ
храни'ти о<у>=ста'вы сужд<е>'нныя w\т а=п\слъ и= ста'р<е>цъ,
и=`же во i=ер\сли'мjь.

5. Цр~кви же о<у>=твержда'хуся вjь'рою и= прибыва'ху
въ число` по вся^ дни^.

6. Проше'дше же фрv"гi'ю и= галатi'йскую страну`, возбране'ни
(бы'ша) w\т ст~а'гw дх~а глаго'лати сло'во во а=сi'и.

7. Прише'дше же въ мv"сi'ю, покуша'хуся въ вifv"нi'ю
поити`: и= не w=ста'ви и='хъ дх~ъ.

8. Преше'дше же мv"сi'ю, снидо'ша въ трwа'ду.

9. И= видjь'нiе въ нощи` jа=ви'ся па'vлу: му'жъ нjь'кiй
бjь` македо'нянинъ стоя`, моля` <е>=го` и= глаго'ля:
прише'дъ въ македо'нiю, помози` на'мъ.

10. И= jа='коже видjь'нiе ви'дjь, а='бiе взыска'хомъ
и=зы'ти въ македо'нiю, разумjь'вше, jа='кw призва`
ны` гд\сь благовjьсти'ти и=`мъ.

11. W\тве'зшеся же w\т трwа'ды, прiидо'хомъ въ самоfра'къ,
воу'трiе же въ неапо'ль,

12. w\тту'ду же въ фiлi'ппы, и='же <е>='сть пе'рвый
гра'дъ ча'сти македо'нiи, колw'нiа. Бjь'хомъ же въ
то'мъ гра'дjь пребыва'юще дни^ нjь^кiя.

13. Въ де'нь же суббw'тный и=зыдо'хомъ во'нъ и=з\ъ
гра'да при рjьцjь`, и=дjь'же мня'шеся моли'твенница
бы'ти, и= сjь'дше глаго'лахомъ къ собра'вшымся жена'мъ.

14. И= нjь'кая жена`, и='менемъ лv"дi'а, порфv"ропрода'льница
w\т гра'да fv"атi'рскагw, чту'щи бг~а, послу'шаше:
<е>='йже гд\сь w\тве'рзе се'рдце внима'ти глаго'л<е>мымъ
w\т па'vла.

15. Jа='коже крести'ся та` и= до'мъ <е>=я`, моля'ше
ны` глаго'лющи: а='ще о<у>=смотри'сте мя` вjь'рну гд\севи
бы'ти, вше'дше въ до'мъ мо'й, пребу'дите. И= прину'ди
на'съ.

16. (За\ч 38.) Бы'сть же и=ду'щымъ на'мъ на моли'тву,
<о>=трокови'ца нjь'кая и=му'щая ду'хъ пытли'въ срjь'те
на'съ, jа='же стяжа'нiе мно'го дая'ше господ<е>'мъ
свои^мъ волхву'ющи.

17. Та` послjь'довавши па'vлу и= на'мъ, взыва'ше глаго'лющи:
сi'и человjь'цы раби` бг~а вы'шнягw су'ть, и=`же возвjьща'ютъ
на'мъ пу'ть сп\снiя.

18. Се' же творя'ше на мнw'ги дни^. Стужи'въ же си`
па'vелъ и= w=бра'щься, ду'хови рече`: запреща'ю ти`
и='менемъ i=и~са хр\ста`, и=зы'ди и=з\ъ нея`. И= и=зы'де
въ то'мъ часjь`.

19. Ви'дjьвше же госпо'дiе <е>=я`, jа='кw и=зы'де наде'жда
стяжа'нiя и='хъ, пое'мше па'vла и= сi'лу, влеко'ша
на то'ргъ ко княз<е>'мъ,

20. и= приве'дше и=`хъ къ воево'дамъ, рjь'ша: сi'и
человjь'цы возмуща'ютъ гра'дъ на'шъ, i=уде'<е> су'ще,

21. и= завjьщава'ютъ w=бы^чаи, jа=`же не досто'итъ
на'мъ прiима'ти ни твори'ти, ри'млянwмъ су'щымъ.

22. И= сни'деся наро'дъ на ни'хъ, и= воевw'ды растерза'вше
и='ма ри^зы, веля'ху па'лицами би'ти и=`хъ:

23. мнw'ги же да'вше и='ма ра^ны, всади'ша въ темни'цу,
завjьща'вше темни'чному стра'жу тве'рдw стрещи` и=`хъ:

24. и='же таково` завjьща'нiе прiе'мь, всади` и=`хъ
во вну'треннюю темни'цу и= но'ги и='хъ заби` въ кла'дjь.

25. Въ полу'нощи же па'vелъ и= сi'ла моля^щася поя'ста
бг~а: послу'шаху же и='хъ ю='зницы.

26. Внеза'пу же тру'съ бы'сть ве'лiй, jа='кw поколеба'тися
w=снова'нiю темни'чному: w\тверзо'шася же а='бiе дв<е>'ри
вся^, и= всjь^мъ ю='зы w=слабjь'ша.

27. Возбу'ждься же темни'чный стра'жъ и= ви'дjьвъ w\тв<е>'рсты
дв<е>'ри темни'цы, и=звле'къ но'жъ, хотя'ше себе` о<у>=би'ти,
мня` и=збjь'гшя ю='зники.

28. Возгласи' же гла'сомъ ве'лiимъ па'vелъ глаго'ля:
ничто'же сотвори` себjь` sла`, вси' бо <е>=смы` здjь`.

29. Проси'въ же свjьщи` вскочи`, и= тре'петенъ бы'въ,
припаде` къ па'vлу и= сi'лjь,

30. и= и=зве'дъ и=`хъ во'нъ, рече`: госпо'дiе, что'
ми подоба'етъ твори'ти, да сп~су'ся;

31. W='на же реко'ста: вjь'руй въ гд\са i=и~са хр\ста`,
и= сп~се'шися ты` и= ве'сь до'мъ тво'й.

32. И= глаго'ласта <е>=му` сло'во гд\сне, и= всjь^мъ,
и=`же въ дому` <е>=гw`.

33. И= пое'мь я=` въ то'йже ча'съ но'щи, и=змы` w\т
ра'нъ и= крести'ся са'мъ и= свои` <е>=му` вси` а='бiе:

34. вве'дъ же я=` въ до'мъ сво'й, поста'ви трапе'зу
и= возра'довася со всjь'мъ до'момъ свои'мъ, вjь'ровавъ
бг~у.

35. Дню' же бы'вшу, посла'ша воевw'ды па'личники, глаго'люще:
w\тпусти` человjь^ка w='на.

36. Сказа' же темни'чный стра'жъ словеса` сiя^ па'vлу,
jа='кw посла'ша воевw'ды, да w\тпущ<е>'на бу'дета:
нн~jь о<у>=`бо и=зш<е>'дша, и=ди'та съ ми'ромъ.

37. Па'vелъ же рече` къ ни^мъ: би'вше на'ю пред\ъ людьми`,
неwсужд<е>'нна человjь^ка ри^млянина су^ща, всади'ша
въ темни'цу, и= нн~jь w='тай и=зво'дятъ на'ю; ни' бо:
но да прише'дше са'ми и=зведу'тъ на'ю.

38. Сказа'ша же па'личницы воево'дамъ глаго'лы сiя^:
и= о<у>=боя'шася слы'шавше, jа='кw ри^млянина <е>=ста`.

39. И= прише'дше о<у>=моли'ша и=`хъ и= и=зве'дше моля'ху
и=зы'ти и=з\ъ гра'да.

40. И=зш<е>'дша же и=з\ъ темни'цы прiидо'ста къ лv"дi'и,
и= ви^дjьвша бра'тiю, о<у>=тjь'шиста и=`хъ и= и=зыдо'ста.

Глава` 17. Зача'ло 39.

Преш<е>'дша же а=мфiпо'ль и= а=поллw'нiю, внидо'ста
въ солу'нь, и=дjь'же бjь` со'нмище i=уде'йское.

2. По w=бы'чаю же своему` па'vелъ вни'де къ ни^мъ и=
по суббw^ты три` стяза'шеся съ ни'ми w\т писа'нiй,

3. сказу'я и= предлага'я и=`мъ, jа='кw хр\сту` подоба'ше
пострада'ти и= воскр\снути w\т ме'ртвыхъ, и= jа='кw
се'й i=и~съ, <е>=го'же а='зъ проповjь'дую ва'мъ, <е>='сть
хр\сто'съ.

4. И= нjь'цыи w\т ни'хъ вjь'роваша и= приложи'шася
къ па'vлу и= сi'лjь, w\т чести'выхъ <е>='ллинъ мно'жество
мно'го и= w\т же'нъ благоро'дныхъ не ма'лw.

5. Возревнова'вше же непоко'ршiися i=уде'<е> и= прiе'мше
крамо'льники нjь^кiя му'жы sлы^я, и= собра'вше наро'дъ,
мо'лвяху по гра'ду: наше'дше же на до'мъ i=ассо'новъ,
и=ска'ху и=`хъ и=звести` къ наро'ду.

6. Не w=брjь'тше же и='хъ, влеча'ху i=ассо'на и= нjь^кiя
w\т бра'тiй ко градонача'льникwмъ, вопiю'ще, jа='кw,
и=`же разврати'ша вселе'нную, сi'и и= здjь` прiидо'ша,

7. и=`хже прiя'тъ i=ассо'нъ: и= сi'и вси` проти'внw
велjь'нi<е>мъ ке'сар<е>вымъ творя'тъ, цр~я` глаго'люще
и=но'го бы'ти, i=и~са.

8. Смято'ша же наро'дъ и= градонача'льники слы'шащыя
сiя^:

9. взе'мше же дово'льное w\т i=ассо'на и= w\т про'чихъ,
w\тпусти'ша и=`хъ.

10. Бра'тiя же а='бiе въ нощи` w\тсла'ша па'vла и=
сi'лу въ бе'рiю: и=`же приш<е>'дша, и=до'ста въ собо'ръ
i=уде'йскiй.

11. Сi'и же бя'ху благоро'днjьйши живу'щихъ въ солу'ни,
и=`же прiя'ша сло'во со всjь'мъ о<у>=се'рдiемъ, по
вся^ дни^ разсужда'юще писа^нiя, а='ще су'ть сiя^ та'кw.

12. Мно'зи о<у>=`бо w\т ни'хъ вjь'роваша, и= w\т <е>='ллинскихъ
же'нъ благоwбра'зныхъ и= муже'й не ма'лw.

13. И= jа='кw о<у>=вjь'даша и=`же w\т солу'ня i=уде'<е>,
jа='кw и= въ бе'рiи проповjь'дася w\т па'vла сло'во
бж~iе, прiидо'ша и= та'мw дви'жуще и= смуща'юще наро'ды.

14. А='бiе же тогда` бра'тiя w\тпусти'ша па'vла и=ти`
на помо'рiе: w=ста'ста же сi'ла и= тiмоfе'й та'мw.

15. Провожда'ющiи же па'vла ведо'ша <е>=го` да'же до
а=fи'нъ, и= прiе'мше за'повjьдь къ сi'лjь и= тiмоfе'ю,
да jа='кw скорjь'е прiи'дутъ къ нему`, и=зыдо'ша.

16. (За\ч 40.) Во а=fи'нjьхъ же жду'щу и='хъ па'vлу,
раздража'шеся ду'хъ <е>=гw` въ не'мъ зря'щемъ i='дwлъ
по'лнъ су'щь гра'дъ.

17. Стяза'шеся же о<у>=`бо на со'нмищи со i=уд<е>'и
и= съ чести'выми, и= на то'ржищи по вся^ дни^ съ приключа'ющимися.

18. Нjь'цыи же w\т <е>=пiку^ръ и= w\т стw'iкъ фiлосw'фъ
стяза'хуся съ ни'мъ: и= нjь'цыи глаго'лаху: что` о<у>='бw
хо'щетъ суесло'вивый се'й глаго'лати; И=нi'и же: чужди'хъ
богw'въ мни'тся проповjь'дникъ бы'ти: jа='кw i=и~са
и= воскр\снiе благовjьствова'ше и=`мъ.

19. (За\ч.) Пое'мше же <е>=го`, ведо'ша на а=реопа'гъ,
глаго'люще: мо'жемъ ли разумjь'ти, что` но'вое сiе`
глаго'лемое тобо'ю о<у>=ч~нiе;

20. стра^нна бо нjь^кая влага'еши во о<у>=шеса` на^ша:
хо'щемъ о<у>=`бо разумjь'ти, что` хотя'тъ сiя^ бы'ти;

21. А=fине'<е> же вси` и= приходя'щiи стра'ннiи ни
во что'же и='но о<у>=пражня'хуся, ра'звjь глаго'лати
что` и=ли` слы'шати но'вое.

22. Ста'въ же па'vелъ посредjь` а=реопа'га, рече`:
му'жiе а=fине'йстiи, по всему` зрю` вы` а='ки благочести^выя:

23. проходя' бо и= согля'дая чествова^нiя ва^ша, w=брjьто'хъ
и= ка'пище, на не'мже бjь` напи'сано: невjь'домому
бг~у. <Е>=го'же о<у>=`бо не вjь'дуще (благолjь'пнjь)
чтете`, сего` а='зъ проповjь'дую ва'мъ.

24. Бг~ъ сотвори'вый мi'ръ и= вся^, jа=`же въ не'мъ,
се'й нб~се` и= земли` гд\сь сы'й, не въ рукотворе'нныхъ
хра'мjьхъ живе'тъ,

25. ни w\т ру'къ человjь'ческихъ о<у>=гожд<е>'нiя прiе'млетъ,
тре'буя что`, са'мъ дая` всjь^мъ живо'тъ и= дыха'нiе
и= вся^:

26. сотвори'лъ же <е>='сть w\т <е>=ди'ныя кро'ве ве'сь
jа=зы'къ человjь'чь, жи'ти по всему` лицу` земно'му,
о<у>=ста'вивъ пред\ъучин<е>'ная времена` и= предjь'лы
селе'нiя и='хъ,

27. взыска'ти гд\са, да поне` w=ся'жутъ <е>=го` и=
w=бря'щутъ, jа='кw не дале'че w\т <е>=ди'нагw коегw'ждо
на'съ су'ща:

28. w= не'мъ бо живе'мъ и= дви'жемся и= <е>=смы`, jа='коже
и= нjь'цыи w\т ва'шихъ кни^жникъ реко'ша: сегw' бо
и= ро'дъ <е>=смы`.

29. Ро'дъ о<у>=`бо су'ще бж~iй, не до'лжни <е>=смы`
непщева'ти подо'бно бы'ти бж\ство` зла'ту, и=ли` сребру`,
и=ли` ка'меню худо'жнjь начерта'ну, и= смышле'нiю человjь'чу:

30. лjь^та о<у>=`бо невjь'дjьнiя презира'я бг~ъ, нн~jь
повелjьва'етъ человjь'кwмъ всjь^мъ всю'ду пока'ятися:

31. зане` о<у>=ста'вилъ <е>='сть де'нь, во'ньже хо'щетъ
суди'ти вселе'ннjьй въ пра'вдjь, w= му'жи, <е>=го'же
пред\ъуста'ви, вjь'ру подая` всjь^мъ, воскр~си'въ <е>=го`
w\т ме'ртвыхъ.

32. Слы'шавше же воскр\снiе ме'ртвыхъ, <о>='вiи о<у>='бw
руга'хуся, <о>='вiи же рjь'ша: да слы'шимъ тя` па'ки
w= се'мjь.

33. И= та'кw па'vелъ и=зы'де w\т среды` и='хъ.

34. Нjь'цыи же му'жiе прилjьпи'вшеся <е>=му`, вjь'роваша:
въ ни'хже бjь` и= дiонv'сiй а=реопагi'тскiй, и= жена`
и='менемъ да'марь, и= друзi'и съ ни'ми.

Глава` 18. Зача'ло.

По си'хъ же w\тлучи'вся па'vелъ w\т а=fи'нъ, прiи'де
въ корi'нfъ:

2. и= w=брjь'тъ нjь'коего i=уде'анина и='менемъ а=кv'лу,
по'нтянина ро'домъ, но'вw прише'дша w\т i=талi'и, и=
прiскi'ллу жену` <е>=гw`: зане` повелjь'лъ бя'ше клаvдi'й
w\тлучи'тися всjь^мъ i=уде'<е>мъ w\т ри'ма: прiи'де
къ ни^мъ,

3. и= зане` <е>=динохудо'жникwмъ бы'ти и=`мъ, пребы'сть
о<у>= ни'хъ и= дjь'лаше: бя'ху бо скинотво'рцы хи'тростiю.

4. Стяза'шеся же на со'нмищахъ по вся^ суббw^ты и=
препира'ше i=уд<е>'и и= <е>='ллины.

5. И= <е>=гда` снидо'ста w\т македо'нiи сi'ла же и=
тiмоfе'й, тужа'ше ду'хомъ па'vелъ, свидjь'тельствуя
i=уде'wмъ i=и~са бы'ти хр\ста`.

6. Проти'вящымся же и=`мъ и= ху'лящымъ, w=тря'съ ри^зы
своя^, рече` къ ни^мъ: кро'вь ва'ша на глава'хъ ва'шихъ:
чи'стъ а='зъ, w\тнн~jь во jа=зы'ки и=ду`.

7. И= преше'дъ w\тту'ду, прiи'де въ до'мъ нjь'коегw
и='менемъ i=у'ста, чту'ща бг~а, <е>=му'же хра'мина
бjь` вскра'й со'нмища.

8. Крi'спъ же нача'льникъ собо'ра вjь'рова гд\севи
со всjь'мъ до'момъ свои'мъ, и= мно'зи w\т корi'нfянъ
слы'шавше вjь'роваху и= креща'хуся.

9. Рече' же гд\сь въ видjь'нiи нощнjь'мъ па'vлу: не
бо'йся, но глаго'ли и= да не о<у>=мо'лкнеши,

10. зане` а='зъ <е>='смь съ тобо'ю, и= никто'же приложи'тъ
w=sло'бити тя`: зане` лю'дiе су'ть ми` мно'зи во гра'дjь
се'мъ.

11. Пребы'сть же та'мw лjь'то и= мц\съ ше'сть, о<у>=чя`
въ ни'хъ сло'ву бж~iю.

12. Галлiw'ну же а=нfv"па'ту су'щу во а=ха'iи, нападо'ша
<е>=диноду'шнw i=уде'<е> на па'vла и= приведо'ша <е>=го`
на суди'лище,

13. глаго'люще, jа='кw проти'ву зако'ну се'й о<у>=вjьщава'етъ
человjь'ки чти'ти бг~а.

14. Хотя'щу же па'vлу w\тве'рсти о<у>=ста`, рече` галлiw'нъ
ко i=уде'<е>мъ: а='ще о<у>=`бо непра'вда была' бы ка'я
и=ли` дjь'ло sло'е, <w>, i=уде'<е>, по сло'ву послу'шалъ
бы'хъ ва'съ:

15. а='ще ли же стяза^нiя су'ть w= словеси` и= w= и='менjьхъ
и= w= зако'нjь ва'шемъ, вjь'дите са'ми: судiя' бо а='зъ
си^мъ не хощу` бы'ти.

16. И= и=згна` и=`хъ w\т суди'лища.

17. <Е>='мше же вси` <е>='ллини сwсfе'на нача'льника
собо'ра, бiя'ху пред\ъ суди'лищемъ: и= ни <е>=ди'но
w= си'хъ галлiw'ну радjь'нiе бы'сть.

18. Па'vелъ же, <е>=ще` пребы'въ дни^ довw'льны и=
цjьлова'въ бра'тiю, w\тплы` въ сv"рi'ю, и= съ ни'мъ
а=кv'ла и= прiскi'лла, w=стри'гъ главу` въ кегхре'ихъ:
w=бре'кся бо бjь`.

19. Приста' же во <е>=фе'сjь и= тjь'хъ w=ста'ви та'мw,
са'мъ же вше'дъ въ со'нмище, стяза'шеся со i=уд<е>'и.

20. Моля'щымъ же и=`мъ <е>=го` на мно'го вре'мя пребы'ти
о<у>= ни'хъ, не и=зво'ли,

21. но w\трече'ся и=`мъ, глаго'ля, jа='кw подоба'етъ
ми` вся'кw пра'здникъ гряду'щiй сотвори'ти во i=ер\сли'мjь:
па'ки же возвращу'ся къ ва'мъ, бг~у хотя'щу. И= w\твезе'ся
w\т <е>=фе'са: а=кv'ла же и= прiскi'лла w=ста'ста во
<е>=фе'сjь.

22. (За\ч 41.) И= соше'дъ въ кесарi'ю, возше'дъ и=
цjьлова'въ цр~ковь, сни'де во а=нтiохi'ю,

23. и= сотво'рь вре'мя нjь'кое, и=зы'де, проходя` поря'ду
галатi'йскую страну` и= фрv"гi'ю, о<у>=твержда'я вся^
о<у>=чн~ки`.

24. I=уде'анинъ же нjь'кто, а=поллw'съ и='менемъ, а=ле<кс>а'ндрянинъ
ро'домъ, му'жъ слове'сенъ, прiи'де во <е>=фе'съ, си'ленъ
сы'й въ кни'гахъ.

25. Се'й бjь` w=глаше'нъ пути` гд\сню, и= горя` ду'хомъ,
глаго'лаше и= о<у>=ча'ше и=звjь'стнw jа=`же w= гд\сjь,
вjь'дый то'кмw креще'нiе i=wа'нново.

26. Се'й же нача'тъ дерза'ти на со'нмищихъ. Слы^шавша
же <е>=го` а=кv'ла и= прiскi'лла, прiя'ста <е>=го`
и= и=звjь'стнjье тому` сказа'ста пу'ть гд\сень.

27. Хотя'щу же <е>=му` преити` во а=ха'iю, предпосла'вше
бра'тiя написа'ша о<у>=чн~кw'мъ прiя'ти <е>=го`: и='же
прише'дъ та'мw посо'бствова мно'гw вjь'ровавшымъ блг\дтiю:

28. тве'рдw бо i=уд<е>'и не престая` w=блича'ше пред\ъ
людьми`, сказу'я писа'ньми, i=и~са бы'ти хр\ста`.

Глава` 19. Зача'ло 42.

Бы'сть же внегда` бы'ти а=поллw'су въ корi'нfjь, па'vелъ,
проше'дъ вы^шнiя страны^, прiи'де во <е>=фе'съ, и=
w=брjь'тъ нjь^кiя о<у>=чн~ки`,

2. рече` къ ни^мъ: а='ще о<у>='бw дх~ъ ст~ъ прiя'ли
<е>=сте` вjь'ровавше; <О>=ни' же рjь'ша къ нему`: но
ниже` а='ще дх~ъ ст~ы'й <е>='сть, слы'шахомъ.

3. Рече' же къ ни^мъ: во что` о<у>=`бо крести'стеся;
<О>=ни' же реко'ша: во i=wа'нново креще'нiе.

4. Рече' же па'vелъ: i=wа'ннъ о<у>='бw крести` креще'нiемъ
покая'нiя, лю'демъ глаго'ля, да во гряду'щаго по не'мъ
вjь'руютъ, си'рjьчь во хр\ста` i=и~са.

5. Слы'шавше же крести'шася во и='мя гд\са i=и~са,

6. и= возло'жшу па'vлу на ня` ру'цjь, прiи'де дх~ъ
ст~ы'й на ня`, глаго'лаху же я=зы^ки и= проро'чествоваху.

7. Бя'ше же всjь'хъ муже'й jа='кw двана'десять.

8. Вше'дъ же въ со'нмище, дерза'ше, не w=бину'яся три`
мц\сы бесjь'дуя и= о<у>=вjьря'я, jа=`же w= цр\ствiи
бж~iи.

9. И= <е>=гда` нjь'цыи w=жесточа'хуся и= пря'хуся,
sлосло'вяще пу'ть гд\сень пред\ъ наро'домъ, w\тсту'пль
w\т ни'хъ w\тлучи` о<у>=чн~ки`, по вся^ дни^ стяза'яся
во о<у>=чи'лищи мучи'теля {власти'теля} нjь'коегw.

10. Сiе' же бы'сть два` лjь^та, jа='кw всjь^мъ живу'щымъ
во а=сi'и слы'шати сло'во гд\са i=и~са, жидw'мъ же
и= <е>='ллинwмъ.

11. Си^лы же не прw'сты творя'ше бг~ъ рука'ма па'vловыма,

12. jа='кw и= на неду^жныя наноси'ти w\т (по'та) тjь'ла
<е>=гw` главотя'жы и= о<у>=бру'сцы, и= и=сцjьли'тися
и=`мъ w\т неду^гъ, и= духw'мъ лука^вымъ и=сходи'ти
w\т ни'хъ.

13. Нача'ша же нjь'цыи w\т скита'ющихся i=уд<е>'й заклина'телей
и=менова'ти над\ъ и=му'щими ду'хи лука^выя и='мя гд\са
i=и~са, глаго'люще: заклина'емъ вы` i=и~сомъ, <е>=го'же
па'vелъ проповjь'дуетъ.

14. Бя'ху же нjь'цыи сы'нове ске'vы i=уде'анина а=рхiере'а
се'дмь, и=`же сiе` творя'ху.

15. W\твjьща'въ же ду'хъ лука'вый рече`: i=и~са зна'ю
и= па'vла свjь'мъ, вы' же кто` <е>=сте`;

16. И= скачя` на ни'хъ человjь'къ, въ не'мже бjь` ду'хъ
лука'вый, и= w=долjь'въ и=`мъ, о<у>=крjьпи'ся на ни'хъ,
jа='коже наги^мъ и= о<у>=ра'н<е>нымъ и=збjьжа'ти w\т
хра'ма <о>='нагw.

17. Сiе' же бы'сть разу'мно всjь^мъ живу'щымъ во <е>=фе'сjь
i=уде'<е>мъ же и= <е>='ллинwмъ, и= нападе` стра'хъ
на всjь'хъ и=`хъ, и= велича'шеся и='мя гд\са i=и~са:

18. мно'зи же w\т вjь'ровавшихъ прихожда'ху, и=сповjь'дающе
и= сказу'юще дjьла` своя^:

19. дово'льни же w\т сотво'ршихъ чародjья^нiя, собра'вше
кни^ги своя^, сожига'ху пред\ъ всjь'ми: и= сложи'ша
цjь'ны и='хъ и= w=брjьто'ша сребра` пя'ть те'мъ.

20. Си'це крjь'пкw сло'во гд\сне растя'ше и= крjьпля'шеся.

21. И= jа='коже сконча'шася сiя^, положи` па'vелъ въ
ду'сjь, проше'дъ македо'нiю и= а=ха'iю, и=ти` во i=ер\сли'мъ,
ре'къ, jа='кw бы'вшу ми` та'мw, подоба'етъ ми` и= ри'мъ
ви'дjьти.

22. Посла'въ же въ македо'нiю два` w\т служа'щихъ <е>=му`,
тiмоfе'а и= <е>=ра'ста, са'мъ же пребы'сть вре'мя во
а=сi'и.

23. Бы'сть же во вре'мя <о>='но молва` не ма'ла w=
пути` гд\сни:

24. дими'трiй бо нjь'кто и='менемъ, среброкова'чь,
творя'й хра'мы ср<е>'бряны а=ртемi'дjь, подая'ше хитрец<е>'мъ
дjь'ланiе {стяжа'нiе} не ма'ло,

25. и=`хже собра'въ и= и='ны сицевы'хъ веще'й дjь'лат<е>ли,
рече`: му'жiе, вjь'сте, jа='кw w\т сегw` дjь'ланiя
дово'льство житiю` на'шему <е>='сть:

26. и= ви'дите и= слы'шите, jа='кw не то'кмw <е>=фе'съ,
но ма'лw не всю` а=сi'ю па'vелъ се'й препрjь'въ, w=брати`
мно'гъ наро'дъ, глаго'ля, jа='кw не су'ть бо'зи, и=`же
рука'ми человjь'ческими быва'ютъ:

27. не то'кмw же сiя` бjьду` прiе'млетъ на'ша ча'сть,
<е>='же бы во w=бличе'нiе не прiити`, но дабы` и= вели'кiя
боги'ни а=ртемi'ды хра'мъ ни во что'же не вмjьни'лся,
и='мать же разори'тися и= вели'чество <е>=я`, ю='же
вся` а=сi'а и= вселе'нная почита'етъ.

28. Слы'шавше же и= бы'вше и=спо'лнени jа='рости, вопiя'ху
глаго'люще: вели'ка а=ртемi'да <е>=фе'сская.

29. И= и=спо'лнися гра'дъ ве'сь мяте'жа: о<у>=стреми'шася
же <е>=диноду'шнw на позо'рище, восхи'щше га'iа и=
а=рiста'рха македо'няны, дру'ги {сопу'тники} па'vлwвы.

30. Па'vлу же хотя'щу вни'ти въ наро'дъ, не w=ставля'ху
<е>=гw` о<у>=чн~цы`:

31. нjь'цыи же w\т а=сi'йскихъ нача^льникъ, су'ще <е>=му`
дру'зи, посла'вше къ нему`, моля'ху не вда'ти себе`
въ позо'ръ.

32. Друзi'и же о<у>=`бо и='но нjь'что вопiя'ху: бjь'
бо собра'нiе смуще'но, и= мно'жайшiи w\т ни'хъ не вjь'дяху,
чесw` ра'ди собра'шася.

33. W\т наро'да же и=збра'ша а=ле<кс>а'ндра, и=зве'дшымъ
<е>=го` i=уде'<е>мъ. А=ле<кс>а'ндръ же, помаа'въ руко'ю,
хотя'ше w\твjьща'ти наро'ду.

34. Разумjь'вше же, jа='кw i=уде'анинъ <е>='сть, гла'съ
бы'сть <е>=ди'нъ w\т всjь'хъ, jа='кw на два` часа^
вопiю'щихъ: вели'ка а=ртемi'да <е>=фе'сская.

35. О<у>=ти'шивъ же кни'жникъ наро'дъ, рече`: му'жiе
<е>=фе'сстiи, кто' бо <е>='сть человjь'къ, и='же не
вjь'сть, jа='кw <е>=фе'сскiй гра'дъ служи'тель <е>='сть
вели'кiя боги'ни а=ртемi'ды и= дiопе'та;

36. без\ъ вся'кагw о<у>=`бо прекосло'вiя си^мъ си'це
су'щымъ, потре'бно <е>='сть ва'мъ безмw'лвнымъ бы'ти
и= ничто'же безчи'нно твори'ти:

37. приведо'сте бо муже'й си'хъ, ни хра'мъ (а=ртемi'динъ)
w=кра'дшихъ, ниже` боги'ню ва'шу ху'лящихъ:

38. а='ще о<у>='бw дими'трiй и= и=`же съ ни'мъ худw'жницы
и='мутъ къ кому` сло'во, суды` су'ть и= а=нfv"па'ти
су'ть: да пое'млютъ дру'гъ на дру'га:

39. а='ще ли же что` w= и=ны'хъ и='щете, въ зако'ннjьмъ
собра'нiи разрjьши'тся:

40. и='бо бjь'дствуемъ порица'еми бы'ти w= крамолjь`
дне'шней, ни <е>=ди'нjьй винjь` су'щей, w= не'йже возмо'жемъ
возда'ти сло'во стремле'нiя сегw`. И= сiя^ ре'къ распусти`
собра'вшiйся наро'дъ.

Глава` 20.

По о<у>=тише'нiи же молвы`, призва'въ па'vелъ о<у>=чн~ки`,
о<у>=тjь'шивъ и= цjьлова'въ и=`хъ, и=зы'де и=ти` въ
македо'нiю.

2. Проше'дъ же страны^ w='ны и= о<у>=тjь'шивъ и=`хъ
сло'вомъ мно'гимъ, прiи'де во <е>=лла'ду:

3. пожи'въ же мц\сы три`, бы'вшу на'нь навjь'ту w\т
i=уд<е>'й, хотя'щу w\твезти'ся въ сv"рi'ю, бы'сть хотjь'нiе
возврати'тися сквозjь` македо'нiю.

4. Послjь'дова же <е>=му` да'же до а=сi'и сwсiпа'тръ
пv'рровъ бе'рянинъ, солу'няне же а=рiста'рхъ и= секу'ндъ,
и= га'iй де'рвянинъ и= тiмоfе'й, а=сi'ане же тv"хi'къ
и= трофi'мъ.

5. Сi'и предше'дше жда'ху на'съ въ трwа'дjь.

6. Мы' же w\твезо'хомся по дне'хъ w=прjьсно'чныхъ w\т
фiлi^ппъ и= прiидо'хомъ къ ни^мъ въ трwа'ду во дне'хъ
пяти`, и=дjь'же пребы'хомъ днi'й се'дмь.

7. (За\ч 43.) Во <е>=ди'ну же w\т суббw'тъ, собра'вшымся
о<у>=чн~кw'мъ преломи'ти хлjь'бъ, па'vелъ бесjь'доваше
къ ни^мъ, хотя` и=зы'ти на о<у>='трiи, простре' же
сло'во до полу'нощи.

8. Бя'ху же свjьщы` мнw'ги въ го'рницjь, и=дjь'же бjь'хомъ
со'брани.

9. Сjьдя' же нjь'кто ю='ноша, и='менемъ <е>=vтv'хъ,
во <о>=кнjь`, w=тягче'нъ сно'мъ глубо'кимъ, глаго'лющу
па'vлу w= мно'зjь, прекло'нься w\т сна`, паде` w\т
трекро'вника до'лу, и= взя'ша <е>=го` ме'ртва.

10. Соше'дъ же па'vелъ нападе` на'нь, и= w=б\ъе'мь
<е>=го` рече`: не мо'лвите, и='бо душа` <е>=гw` въ
не'мъ <е>='сть.

11. Возше'дъ же и= прело'мль хлjь'бъ и= вку'шь, дово'льнw
же бесjь'довавъ да'же до зари`, и= та'кw и=зы'де.

12. Приведо'ша же <о>='трока жи'ва и= о<у>=тjь'шишася
не ма'лw.

13. Мы' же, прише'дше въ кора'бль, w\твезо'хомся во
а='ссонъ, w\тту'ду хотя'ще поя'ти па'vла: та'кw бо
на'мъ бjь` повелjь'лъ, хотя` са'мъ пjь'шь и=ти`.

14. И= jа='коже сни'деся съ на'ми во а='ссонjь, взе'мше
<е>=го` прiидо'хомъ въ мiтv"ли'нъ.

15. И= w\тту'ду w\тве'зшеся, во о<у>='трiе приста'хомъ
проти'ву хi'ю, въ другi'й же w\твезо'хомся въ са'монъ,
и= пребы'вше въ трwгv"ллi'и, въ гряду'щiй же де'нь
прiидо'хомъ въ мiли'тъ:

16. (За\ч 44.) суди' бо па'vелъ ми'мо и=ти` <е>=фе'съ,
jа='кw да не бу'детъ <е>=му` закоснjь'ти во а=сi'и,
тща'шебося, а='ще возмо'жно бу'детъ, въ де'нь пятьдеся'тный
бы'ти во i=ер\сли'мjь.

17. W\т мiли'та же посла'въ во <е>=фе'съ, призва` пресвv'теры
цр~кw'вныя,

18. и= jа='коже прiидо'ша къ нему`, рече` къ ни^мъ:
вы` вjь'сте, jа='кw w\т пе'рвагw дне`, w\тне'лиже прiидо'хъ
во а=сi'ю, ка'кw съ ва'ми все` вре'мя бы'хъ,

19. рабо'тая гд\севи со вся'кимъ смиреном\дрiемъ и=
мно'гими слеза'ми и= напа'стьми, прилучи'вшимися мнjь`
w\т i=уде'йскихъ навjь^тъ:

20. jа='кw ни въ чесо'мъ w\т поле'зныхъ w=бину'хся,
<е>='же сказа'ти ва'мъ и= научи'ти ва'съ пред\ъ людьми`
и= по домw'мъ,

21. засвидjь'тельствуя i=уде'<е>мъ же и= <е>='ллинwмъ
<е>='же къ бг~у покая'нiе и= вjь'ру jа='же въ гд\са
на'шего i=и~са хр\ста`.

22. И= нн~jь, се`, а='зъ свя'занъ ду'хомъ гряду` во
i=ер\сли'мъ, jа=`же въ не'мъ хотя^щая приключи'тися
мнjь` не вjь'дый:

23. то'чiю jа='кw дх~ъ ст~ы'й по вся^ гра'ды свидjь'тельствуетъ,
гл~я, jа='кw о<у>='зы мене` и= скw'рби жду'тъ.

24. Но ни <е>=ди'но же попече'нiе творю`, ниже` и='мамъ
ду'шу мою` че'стну себjь`, ра'звjь <е>='же сконча'ти
тече'нiе мое` съ ра'достiю и= слу'жбу, ю='же прiя'хъ
w\т гд\са i=и~са, засвидjь'тельствовати <е>=v\глiе
блг\дти бж~iя.

25. И= нн~jь, се`, а='зъ вjь'мъ, jа='кw ктому` не о<у>='зрите
лица` моегw` вы` вси`, въ ни'хже проидо'хъ проповjь'дуя
цр\ствiе бж~iе.

26. Тjь'мже свидjь'тельствую ва'мъ во дне'шнiй де'нь,
jа='кw чи'стъ а='зъ w\т кро'ве всjь'хъ,

27. не w=бину'хся бо сказа'ти ва'мъ всю` во'лю бж~iю.

28. Внима'йте о<у>=`бо себjь` и= всему` ста'ду, въ
не'мже ва'съ дх~ъ ст~ы'й поста'ви <е>=пi'скопы, пасти`
цр~ковь гд\са и= бг~а, ю='же стяжа` кро'вiю свое'ю.

29. А='зъ бо вjь'мъ сiе`, jа='кw по w\тше'ствiи мое'мъ
вни'дутъ во'лцы тя'жцы въ ва'съ, не щадя'щiи ста'да:

30. и= w\т ва'съ самjь'хъ воста'нутъ му'жiе глаго'лющiи
развращ<е>'ная, <е>='же w\тторга'ти о<у>=чн~ки` в\ъслjь'дъ
себ<е>`.

31. Сегw` ра'ди бди'те, помина'юще, jа='кw три` лjь^та
но'щь и= де'нь не престая'хъ о<у>=чя` со слеза'ми <е>=ди'наго
кого'ждо ва'съ.

32. И= нн~jь предаю` ва'съ, бра'тiе, бг~ови и= сло'ву
блг\дти <е>=гw`, могу'щему назда'ти и= да'ти ва'мъ
наслjь'дiе во w=сщ~е'нныхъ всjь'хъ.

33. Сребра` и=ли` зла'та и=ли` ри'зъ ни <е>=ди'нагw
возжела'хъ:

34. са'ми вjь'сте, jа='кw тре'бованiю моему` и= су'щымъ
со мно'ю послужи'стjь ру'цjь мои` сi'и.

35. Вся^ сказа'хъ ва'мъ, jа='кw та'кw тружда'ющымся
подоба'етъ заступа'ти немощны'я, помина'ти же сло'во
гд\са i=и~са, jа='кw са'мъ рече`: бл~же'ннjье <е>='сть
па'че дая'ти, не'жели прiима'ти.

36. И= сiя^ ре'къ, прекло'нь кwлjь'на своя^, со всjь'ми
и='ми помоли'ся.

37. Мно'гъ же бы'сть пла'чь всjь^мъ: и= напа'дше на
вы'ю па'vлову, w=блобыза'ху <е>=го`,

38. скорбя'ще наипа'че w= словеси`, <е>='же рече`,
jа='кw ктому` не и='мутъ лица` <е>=гw` о<у>=зрjь'ти.
Провожда'ху же <е>=го` въ кора'бль.

Глава` 21.

И= jа='коже бы'сть w\твезти'ся на'мъ, w\тто'ргшымся
w\т ни'хъ, пря'мw ше'дше прiидо'хомъ въ кw'нъ, въ другi'й
же де'нь въ ро'досъ и= w\тту'ду въ пата'ру:

2. и= w=брjь'тше кора'бль преходя'щь въ фiнiкi'ю, возше'дше
w\твезо'хомся.

3. Возни'кшiй же на'мъ кv'пръ w=ста'вльше w=шу'юю,
плы'хомъ въ сv"рi'ю и= приста'хомъ въ тv'рjь, та'мw
бо бя'ше кораблю` и=зложи'ти бре'мя:

4. и= w=брjь'тше о<у>=чн~ки`, пребы'хомъ ту` днi'й
се'дмь: и=`же па'vлови глаго'лаху дх~омъ не восходи'ти
во i=ер\сли'мъ.

5. <Е>=гда' же бы'сть на'мъ сконча'ти дни^, и=зше'дше
и=до'хомъ, провожда'ющымъ на'съ всjь^мъ съ жена'ми
и= дjьтьми` да'же до внjь` гра'да: и= прекло'ньше кwлjь'на
при бре'зjь помоли'хомся.

6. И= цjьлова'вше дру'гъ дру'га внидо'хомъ въ кора'бль,
<о>=ни' же возврати'шася во своя^ си.

7. Мы' же, пла'ванiе наче'нше w\т тv'ра, приста'хомъ
во птолемаi'дjь, и= цjьлова'вше бра'тiю, пребы'хомъ
де'нь <е>=ди'нъ о<у>= ни'хъ.

8. (За\ч 45.) Во о<у>='трiе же и=зше'дше па'vелъ и=
и=`же съ ни'мъ, прiидо'хомъ въ кесарi'ю, и= вше'дше
въ до'мъ фiлi'ппа бл~говjь'стника, су'ща w\т седми`
(дiа'кwнъ), пребы'хомъ о<у>= негw`.

9. Сегw' же бя'ху дщ<е>'ри дjьви^цы четы'ри прорица'ющыя.

10. Пребыва'ющымъ же на'мъ та'мw дни^ мнw'ги, сни'де
нjь'кто w\т i=уде'и пр\оро'къ, и='менемъ а=га'въ,

11. и= прише'дъ къ на'мъ и= взе'мъ по'ясъ па'vловъ,
связа'въ же свои` ру'цjь и= но'зjь, рече`: та'кw гл~етъ
дх~ъ ст~ы'й: му'жа, <е>=гw'же <е>='сть по'ясъ се'й,
та'кw свя'жутъ (<е>=го`) во i=ер\сли'мjь i=уде'<е>
и= предадя'тъ въ ру'цjь jа=зы'кwвъ.

12. И= jа='коже слы'шахомъ сiя^, моля'хомъ мы' же и=
намjь'стнiи {та'мошнiи жи'телiе}, не восходи'ти <е>=му`
во i=ер\сли'мъ.

13. W\твjьща' же па'vелъ и= рече`: что` творите`, пла'чуще
и= сокруша'юще ми` се'рдце; а='зъ бо не то'чiю свя'занъ
бы'ти (хощу`), но и= о<у>=мре'ти во i=ер\сли'мjь гото'въ
<е>='смь за и='мя гд\са i=и~са.

14. Не повину'ющуся же <е>=му`, о<у>=молча'хомъ, ре'кше:
во'ля гд\сня да бу'детъ.

15. По дне'хъ же си'хъ о<у>=гото'вльшеся взыдо'хомъ
во i=ер\сли'мъ:

16. прiидо'ша же съ на'ми и= нjь'цыи о<у>=чн~цы` w\т
кесарi'и, веду'ще съ собо'ю, о<у>= негw'же бы w=бита'ти
на'мъ, мна'сwна нjь'коего кv'прянина, дре'вняго о<у>=чн~ка`.

17. Бы'вшымъ же на'мъ во i=ер\сли'мjь, любе'знw прiя'ша
на'съ бра'тiя.

18. На о<у>='трiе же вни'де па'vелъ съ на'ми ко i=а'кwву,
вси' же прiидо'ша ста'рцы.

19. И= цjьлова'въ и=`хъ, сказа'ше по <е>=ди'ному ко'еждо,
<е>='же сотвори` бг~ъ во jа=зы'цjьхъ служе'нiемъ <е>=гw`.

20. <О>=ни' же слы'шавше сла'вляху бг~а и= реко'ша
<е>=му`: ви'диши ли, бра'те, коли'кw те'мъ <е>='сть
i=уд<е>'й вjь'ровавшихъ; и= вси` ревни'телiе зако'ну
су'ть:

21. о<у>=вjьсти'шася же w= тебjь`, jа='кw w\тступле'нiю
о<у>=чи'ши w\т зако'на мwv"се'ова живу'щыя во jа=зы'цjьхъ
вся^ i=уд<е>'и, глаго'ля не w=брjь'зовати и=`мъ ча^дъ
свои'хъ, ниже` во w=бы'чаехъ <о>=те'ческихъ ходи'ти.

22. Что` о<у>=`бо <е>='сть; Вся'кw подоба'етъ наро'ду
сни'тися: о<у>=слы'шатъ бо, jа='кw прише'лъ <е>=си`.

23. Сiе` о<у>=`бо сотвори`, <е>='же ти` глаго'лемъ:
су'ть о<у>= на'съ му'жiе четы'ри w=бjьща'вше себе`
бг~у:

24. сiя^ пои'мъ w=чи'стися съ ни'ми и= и=ждиви` на
ни'хъ, да w=стри'жутъ си` главы^: и= разумjь'ютъ вси`,
jа='кw возвjьщ<е>'нная и=`мъ w= тебjь` ничто'же су'ть,
но пребыва'еши и= са'мъ зако'нъ храня`.

25. А= w= вjь'ровавшихъ jа=зы'цjьхъ мы` посла'хомъ,
суди'вше ничто'же таково'е соблюда'ти и=`мъ, то'кмw
храни'ти себе` w\т i=дwложе'ртвенныхъ и= кро'ве, и=
о<у>=да'вленины и= блуда`.

26. (За\ч 46.) Тогда` па'vелъ пое'мь му'жы w='ны, на
о<у>='трiе съ ни'ми w=чи'щься вни'де во святи'лище,
возвjьща'я и=сполне'нiе днi'й w=чище'нiя, до'ндеже
принесено` бы'сть за <е>=ди'наго коего'ждо и='хъ приноше'нiе.

27. И= jа='коже хотя'ху се'дмь днi'й сконча'тися, и=`же
w\т а=сi'и i=уде'<е>, ви'дjьвше <е>=го` во святи'лищи,
нава'диша ве'сь наро'дъ и= возложи'ша на'нь ру'цjь,

28. вопiю'ще: му'жiе i=и~льстiи, помози'те: се'й <е>='сть
человjь'къ, и='же на лю'ди и= зако'нъ и= на мjь'сто
сiе` всjь'хъ всю'ду о<у>=чи'тъ: <е>=ще' же и= <е>='ллины
введе` въ це'рковь и= w=скверни` ст~о'е мjь'сто сiе`.

29. Бя'ху бо ви'дjьли трофi'ма <е>=фе'сянина во гра'дjь
съ ни'мъ, <е>=го'же мня'ху, jа='кw въ це'рковь вве'лъ
<е>='сть па'vелъ.

30. Подви'жеся же гра'дъ ве'сь, и= бы'сть стече'нiе
лю'демъ: и= <е>='мше па'vла, влеча'ху <е>=го` во'нъ
и=з\ъ це'ркве, и= а='бiе затвори'шася дв<е>'ри.

31. И='щущымъ же и=`мъ о<у>=би'ти <е>=го`, взы'де вjь'сть
къ ты'сящнику спi'ры, jа='кw ве'сь возмути'ся i=ер\сли'мъ:

32. <о>='нъ же а='бiе пои'мъ во'ины и= со'тники, притече`
на ня`: <о>=ни' же ви'дjьвше ты'сящника и= во'ины,
преста'ша би'ти па'vла.

33. Присту'пль же ты'сящникъ jа='тъ <е>=го` и= повелjь`
связа'ти <е>=го` вери'гома желjь'знома двjьма`, и=
вопроша'ше: кто` о<у>='бw <е>='сть и= что` <е>='сть
сотвори'лъ.

34. Друзi'и же и='но нjь'что вопiя'ху въ наро'дjь:
не могi'й же разумjь'ти и=звjь'стное молвы` ра'ди,
повелjь` w\твести` <е>=го` въ по'лкъ.

35. <Е>=гда' же бы'сть на степе'нехъ, прилучи'ся воздви'жену
бы'ти <е>=му` w\т вw'инъ ну'жды ра'ди наро'да,

36. послjь'доваше бо мно'жество людi'й зову'щихъ: возми`
<е>=го`.

37. Хотя' же вни'ти въ по'лкъ па'vелъ глаго'ла ты'сящнику:
а='ще лjь'ть ми` <е>='сть глаго'лати что` тебjь`; <О>='нъ
же рече`: гре'чески о<у>=мjь'еши ли;

38. не ты' ли <е>=си` <е>=гv'птянинъ, пре'жде си'хъ
днi'й превjьща'вый и= и=зведы'й въ пусты'ню четы'ри
ты'сящы муже'й сiкаре'й;

39. Рече' же па'vелъ: а='зъ человjь'къ о<у>='бw <е>='смь
i=уде'анинъ, та'рсянинъ, сла'внагw гра'да въ кiлiкi'и
жи'тель: молю' же тя`, повели' ми глаго'лати къ лю'демъ.

40. Повелjь'вшу же <е>=му`, па'vелъ стоя` на степе'нехъ
помаа'въ руко'ю къ лю'демъ: мно'гу же безмо'лвiю бы'вшу,
возгласи` <е>=вре'йскимъ я=зы'комъ, глаго'ля:

Глава` 22.

Му'жiе бра'тiе и= <о>=тцы`, о<у>=слы'шите мо'й къ ва'мъ
нн~jь w\твjь'тъ.

2. Слы'шавше же, jа='кw <е>=вре'йскимъ я=зы'комъ возгласи`
къ ни^мъ, па'че приложи'ша безмо'лвiе. И= рече`:

3. а='зъ о<у>='бw <е>='смь му'жъ i=уде'анинъ, роди'вся
въ та'рсjь кiлiкi'йстjьмъ, воспита'нъ же во гра'дjь
се'мъ при ногу` гамалiи'лwву, нака'занъ и=звjь'стнw
<о>=те'ческому зако'ну, ревни'тель сы'й бж~iй, jа='коже
вси` вы` <е>=сте` дне'сь:

4. и='же се'й пу'ть гони'хъ да'же до сме'рти, вяжя`
и= предая` въ темни'цу му'жы же и= ж<е>ны`,

5. jа='коже и= а=рхiере'й свидjь'тельствуетъ ми` и=
вси` ста'рцы: w\т ни'хже и= посла^нiя прiе'мь къ живу'щымъ
въ дама'сцjь бра'тiямъ, и=дя'хъ привести` су'щыя та'мw
свя^заны во i=ер\сли'мъ, да му'чатся.

6. Бы'сть же ми` и=ду'щу и= приближа'ющуся къ дама'ску
въ полу'дне, внеза'пу съ небесе` w=блиста` свjь'тъ
мно'гъ w='крестъ мен<е>`.

7. Падо'хъ же на зе'млю и= слы'шахъ гла'съ гл~ющь ми`:
са'vле, са'vле, что' мя го'ниши;

8. А='зъ же w\твjьща'хъ: кто` <е>=си`, гд\си; рече'
же ко мнjь`: а='зъ <е>='смь i=и~съ назwре'й, <е>=го'же
ты` го'ниши.

9. Со мно'ю же су'щiи свjь'тъ о<у>='бw ви'дjьша и=
пристра'шни бы'ша, гла'са же не слы'шаша гл~ющагw ко
мнjь`.

10. Реко'хъ же: что` сотворю`, гд\си; Гд\сь же рече`
ко мнjь`: воста'въ и=ди` въ дама'скъ, и= та'мw рече'тся
ти` w= всjь'хъ, jа=`же вчине'но ти` <е>='сть твори'ти.

11. И= jа='коже не ви'дjьхъ w\т сла'вы свjь'та <о>='нагw,
за ру'ку ведо'мь w\т су'щихъ со мно'ю, внидо'хъ въ
дама'скъ.

12. А=на'нiа же нjь'кiй, му'жъ благоговjь'инъ по зако'ну,
свидjь'тельствованъ w\т всjь'хъ живу'щихъ въ дама'сцjь
i=уд<е>'й,

13. прише'дъ ко мнjь` и= ста'въ рече' ми: са'vле бра'те,
прозри`. И= а='зъ въ то'й ча'съ воззрjь'хъ на'нь.

14. <О>='нъ же рече' ми: бг~ъ <о>=т<е>'цъ на'шихъ и=зво'ли
{пред\ъизбра`} тя` разумjь'ти хотjь'нiе <е>=гw`, и=
ви'дjьти прв\дника, и= слы'шати гла'съ w\т о<у>='стъ
<е>=гw`:

15. jа='кw бу'деши <е>=му` свидjь'тель о<у>= всjь'хъ
человjь'кwвъ w= си'хъ, jа=`же ви'дjьлъ <е>=си` и= слы'шалъ:

16. и= нн~jь что` ме'длиши; воста'въ крести'ся и= w=мы'й
грjьхи` твоя^, призва'въ и='мя гд\са i=и~са.

17. Бы'сть же возврати'вшумися во i=ер\сли'мъ и= моля'щумися
въ це'ркви, бы'ти во и=зступле'нiи

18. и= ви'дjьти <е>=го` глаго'люща ми`: потщи'ся и=
и=зы'ди ско'рw и=з\ъ i=ер\сли'ма, зане` не прiи'мутъ
свидjь'тельства твоегw`, <е>='же w= мнjь`.

19. И= а='зъ рjь'хъ: гд\си, са'ми вjь'дятъ, jа='кw
а='зъ бjь'хъ всажда'я въ темни'цу и= бiя` по со'нмищихъ
вjь'рующыя въ тя`,

20. и= <е>=гда` и=злива'шеся кро'вь стефа'на свидjь'теля
твоегw`, и= са'мъ бjь'хъ стоя` и= соизволя'я о<у>=бiе'нiю
<е>=гw` и= стрегi'й ри'зъ о<у>=бива'ющихъ <е>=го`.

21. И= рече` ко мнjь`: и=ди`, jа='кw а='зъ во jа=зы'ки
дале'че послю' тя.

22. Послу'шаху же <е>=гw` да'же до сегw` словесе` и=
воздвиго'ша гла'съ сво'й, глаго'люще: возми` w\т земли`
такова'го, не подоба'етъ бо <е>=му` жи'ти.

23. Вопiю'щымъ же и=`мъ и= ме'щущымъ ри^зы и= пра'хъ
возмета'ющымъ на возду'хъ,

24. повелjь` ты'сящникъ w\твести` <е>=го` въ по'лкъ,
ре'къ ра'нами и=стяза'ти <е>=го`, да разумjь'етъ, за
ку'ю вину` та'кw вопiя'ху на'нь.

25. И= jа='коже протяго'ша <е>=го` вервьми`, рече`
къ стоя'щему со'тнику па'vелъ: человjь'ка ри'млянина
и= неwсужде'на лjь'ть ли <е>='сть ва'мъ би'ти;

26. Слы'шавъ же со'тникъ, приступи` къ ты'сящнику,
сказа`, глаго'ля: ви'ждь, что` хо'щеши сотвори'ти;
человjь'къ бо се'й ри'млянинъ <е>='сть.

27. Присту'пль же ты'сящникъ рече` <е>=му`: глаго'ли
ми`, ри'млянинъ ли <е>=си` ты`; <О>='нъ же рече`: <е>='й.

28. W\твjьща' же ты'сящникъ: а='зъ мно'гою цjьно'ю
нарече'нiе жи'тельства сегw` стяжа'хъ. Па'vелъ же рече`:
а='зъ же и= роди'хся въ не'мъ.

29. А='бiе о<у>=`бо w\тступи'ша w\т негw` хотя'щiи
<е>=го` и=стяза'ти, и= ты'сящникъ же о<у>=боя'ся, разумjь'въ,
jа='кw ри'млянинъ <е>='сть, и= jа='кw бjь` <е>=го`
связа'лъ.

30. На о<у>='трiе же, хотя` разумjь'ти и='стину, чесw`
ра'ди w=клевета'ется w\т i=уд<е>'й, разрjьши` <е>=го`
w\т о<у>='зъ и= повелjь` прiити` а=рхiере'<е>мъ и=
всему` собо'ру и='хъ: и= све'дъ па'vла, поста'ви (<е>=го`)
пред\ъ ни'ми.

Глава` 23. Зача'ло 47.

Воззрjь'въ же па'vелъ на со'нмъ, рече`: му'жiе бра'тiе,
а='зъ все'ю со'вjьстiю бл~го'ю жи'тельствовахъ пред\ъ
бг~омъ да'же до сегw` дне`.

2. А=рхiере'й же а=на'нiа повелjь` предстоя'щымъ <е>=му`
би'ти <е>=гw` о<у>=ста`.

3. Тогда` па'vелъ рече` къ нему`: би'ти тя` и='мать
бг~ъ, стjьно` пова'пленая: и= ты` сjьди'ши судя' ми
по зако'ну, преступа'я же зако'нъ вели'ши, да бiю'тъ
мя`.

4. Предстоя'щiи же рjь'ша: а=рхiере'ю ли бж~iю досажда'еши;

5. Рече' же па'vелъ: не вjь'дахъ, бра'тiе, jа='кw а=рхiере'й
<е>='сть: пи'сано бо <е>='сть: кня'зю людi'й твои'хъ
да не рече'ши sла`.

6. Разумjь'въ же па'vелъ, jа='кw <е>=ди'на ча'сть <е>='сть
саддук<е>'й, друга'я же фарiс<е>'й, воззва` въ со'нмищи:
му'жiе бра'тiе, а='зъ фарiсе'й <е>='смь, сы'нъ фарiсе'овъ:
w= о<у>=пова'нiи и= w= воскр\снiи ме'ртвыхъ а='зъ су'дъ
прiе'млю.

7. Се' же <е>=му` ре'кшу, бы'сть ра'спря между` саддук<е>'и
и= фарiс<е>'и, и= раздjьли'ся наро'дъ:

8. саддуке'<е> бо глаго'лютъ не бы'ти воскр\снiя, ни
а='гг~ла, ни дх~а: фарiсе'<е> же и=сповjь'дуютъ <о>=боя`.

9. Бы'сть же кли'чь вели'къ, и= воста'вше кни'жницы
ча'сти фарiсе'йскiя пря'хуся между` собо'ю, глаго'люще:
ни <е>=ди'но sло` w=брjьта'емъ въ человjь'цjь се'мъ:
а='ще же дх~ъ гл~а <е>=му` и=ли` а='гг~лъ, не проти'вимся
бг~у.

10. Мно'зjь же бы'вшей ра'спри, боя'ся ты'сящникъ,
да не растерза'нъ бу'детъ па'vелъ w\т ни'хъ, повелjь`
во'инwмъ сни'ти и= восхи'тити <е>=го` w\т среды` и='хъ
и= вести` (<е>=го`) въ по'лкъ.

11. Въ наста'вшую же но'щь предста'въ <е>=му` гд\сь,
рече`: дерза'й, па'vле: jа='коже бо свидjь'тельствовалъ
<е>=си` jа=`же w= мнjь` во i=ер\сли'мjь, си'це ти`
подоба'етъ и= въ ри'мjь свидjь'тельствовати.

12. Бы'вшу же дню`, сотво'рше нjь'цыи w\т i=уд<е>'й
совjь'тъ {навjь'тъ}, закля'ша себе`, глаго'люще не
jа='сти ни пи'ти, до'ндеже о<у>=бiю'тъ па'vла:

13. бя'ху же мно'жае четы'редесятихъ сiю` кля'тву сотво'ршiи,

14. и=`же присту'пльше ко а=рхiере'<е>мъ и= ста'рц<е>мъ,
рjь'ша: кля'твою прокля'хомъ себе` ничто'же вкуси'ти,
до'ндеже о<у>=бiе'мъ па'vла:

15. нн~jь о<у>=`бо вы` скажи'те ты'сящнику съ собо'ромъ,
jа='кw да о<у>='трjь сведе'тъ <е>=го` къ ва'мъ, а='ки
бы хотя'ще разумjь'ти и=звjь'стнjье jа=`же w= не'мъ:
мы' же, пре'жде да'же не прибли'житися <е>=му`, гото'ви
<е>=смы` о<у>=би'ти <е>=го`.

16. Слы'шавъ же сы'нъ сестры` па'vловы ко'въ, прише'дъ
и= вше'дъ въ по'лкъ, сказа` па'vлу.

17. Призва'въ же па'vелъ <е>=ди'наго w\т сw'тникъ,
рече`: ю='ношу сего` w\тведи` къ ты'сящнику: и='мать
бо нjь'что сказа'ти <е>=му`.

18. <О>='нъ же о<у>=`бо пои'мъ <е>=го` приведе` къ
ты'сящнику и= рече`: о<у>='зникъ па'vелъ призва'въ
мя`, о<у>=моли` сего` ю='ношу привести` къ тебjь`,
и=му'ща нjь'что глаго'лати тебjь`.

19. Пои'мъ же <е>=го` за ру'ку ты'сящникъ и= w\тше'дъ
на <е>=ди'нjь, вопроша'ше <е>=го`: что` <е>='сть, <е>='же
и='маши возвjьсти'ти ми`;

20. Рече' же, jа='кw i=уде'<е> совjьща'ша о<у>=моли'ти
тя`, jа='кw да о<у>='трjь сведе'ши па'vла къ ни^мъ
въ собо'ръ, а='ки бы хотя'щымъ и=звjь'стнjье и=стяза'ти
jа=`же w= не'мъ:

21. ты` о<у>=`бо не послу'шай и='хъ: ло'вятъ бо <е>=го`
w\т ни'хъ му'жiе мно'жае четы'редесяти, и=`же закля'ша
себе` ни jа='сти ни пи'ти, до'ндеже о<у>=бiю'тъ <е>=го`:
и= нн~jь гото'ви су'ть, ча'юще w=бjьща'нiя, <е>='же
w\т теб<е>`.

22. Ты'сящникъ о<у>=`бо w\тпусти` ю='ношу, завjьща'въ
ни <е>=ди'ному же повjь'дати, jа='кw сiя^ jа=ви'лъ
<е>=си` мнjь`.

23. И= призва'въ два` нjь^кiя w\т сw'тникъ, рече`:
о<у>=гото'вита (ми`) во'инwвъ воwруже'нныхъ двjь'стjь,
jа='кw да и='дутъ до кесарi'и, и= кw'нникъ се'дмьдесятъ,
и= стрjьл<е>'цъ двjь'стjь, w\т тре'тiягw часа` но'щи:

24. и= ско'ты привести`, да всади'вше па'vла прово'дятъ
до фи'лi<кс>а и=ге'мwна.

25. Написа' же (и=) посла'нiе и=му'щее w='бразъ се'й:

26. клаvдi'й лv"сi'а держа'вному и=ге'мwну фи'лi<кс>у
ра'доватися:

27. му'жа сего` jа='та w\т i=уд<е>'й и= и=му'ща о<у>=бiе'на
бы'ти w\т ни'хъ, присту'пль съ вw'ины w\тя'хъ <е>=го`,
о<у>=вjь'дjьвъ, jа='кw ри'млянинъ <е>='сть:

28. хотя' же разумjь'ти вину`, <е>=я'же ра'ди поима'ху
на'нь, сведо'хъ <е>=го` въ со'нмище и='хъ:

29. <е>=го'же w=брjьто'хъ w=глаго'луема w= взыска'нiи
зако'на и='хъ, ни <е>=ди'но же досто'йно сме'рти и=ли`
о<у>='замъ согрjьше'нiе и=му'ща:

30. ска'зану же бы'вшу ми` ко'ву хотя'щу бы'ти w\т
i=уд<е>'й на му'жа сего`, а='бiе посла'хъ (<е>=го`)
къ тебjь`, завjьща'въ и= клеветникw'мъ (<е>=гw`) глаго'лати
пред\ъ тобо'ю, jа=`же на'нь: здра'въ бу'ди.

31. Во'ини же о<у>=`бо по повелjь'нному и=`мъ, взе'мше
па'vла, ведо'ша w=б\ъ но'щь во а=нтiпатрi'ду:

32. во о<у>='трiе же, w=ста'вльше ко'нники и=ти` съ
ни'мъ, возврати'шася въ по'лкъ.

33. <О>=ни' же прише'дше въ кесарi'ю и= вда'вше посла'нiе
и=ге'мwну, предста'виша <е>=му` и= па'vла.

34. Проче'тъ же и=ге'мwнъ посла'нiе и= вопро'шь, w\т
ко'ея w='бласти <е>='сть, и= о<у>=вjь'дjьвъ, jа='кw
w\т кiлiкi'и, рече`:

35. о<у>=слы'шу w= тебjь`, <е>=гда` и= клеветницы`
твои` прiи'дутъ. И= повелjь` въ претw'рjь и='рwдовjь
стрещи` <е>=го`.

Глава` 24.

По пяти'хъ же дне'хъ сни'де а=рхiере'й а=на'нiа со
ста^рцы и= съ ри'торомъ нjь'кiимъ тертv'лломъ, и=`же
сказа'ша и=ге'мwну w= па'vлjь.

2. При'звану же бы'вшу <е>=му`, нача'тъ клевета'ти
тертv'ллъ, глаго'ля:

3. мно'гъ ми'ръ о<у>=луча'юще тобо'ю, и= и=справл<е>'нiя
быва'<е>мая jа=зы'ку сему` твои'мъ промышле'нiемъ,
вся'кимъ же w='бразомъ и= вездjь` прiе'млемъ, держа'вный
фи'лi<кс>е, со вся'кимъ благодаре'нiемъ:

4. но да не мно'жае стужа'ю тебjь`, молю' тя послу'шати
на'съ вкра'тцjь твое'ю кро'тостiю:

5. w=брjьто'хомъ бо му'жа сего` губи'теля и= дви'жуща
противле'нiе всjь^мъ i=уде'<е>мъ живу'щымъ по вселе'ннjьй
и= предста'теля (су'ща) назwре'йстjьй <е>='реси,

6. и='же и= це'рковь покуси'ся w=скверни'ти, <е>=го'же
и= jа='хомъ и= по зако'ну на'шему хотjь'хомъ суди'ти
<е>=му`:

7. прише'дъ же лv"сi'а ты'сящникъ, мно'гою си'лою w\т
ру'къ на'шихъ и=схити` <е>=го` и= къ тебjь` посла`,

8. повелjь'въ (и= на'мъ) пое'млющымъ на'нь и=ти` къ
тебjь`: w\т негw'же возмо'жеши са'мъ разсуди'въ w=
всjь'хъ си'хъ позна'ти, w= ни'хже мы` пое'млемъ на'нь.

9. Сложи'шася же и= i=уде'<е>, глаго'люще си^мъ та'кw
бы'ти.

10. W\твjьща' же па'vелъ, поману'вшу <е>=му` и=ге'мwну
глаго'лати: w\т мно'гихъ лjь'тъ су'ща тя` судiю` пра'ведна
jа=зы'ку сему` свjь'дый, благоду'шнjье jа=`же w= мнjь`
w\твjьща'ю,

11. могу'щу ти` разумjь'ти, jа='кw не мно'жае ми` <е>='сть
днi'й двана'десятихъ, w\тне'лjьже взыдо'хъ поклони'тися
во i=ер\сли'мъ:

12. и= ни въ це'ркви w=брjьто'ша мя` къ кому` глаго'люща
и=ли` развра'тъ творя'ща наро'ду, ни въ со'нмищихъ,
ни во гра'дjь,

13. ниже` довести` мо'гутъ, <е>=ли^ка тебjь` нн~jь
на мя` глаго'лютъ:

14. и=сповjь'дую же тебjь` сiе`, jа='кw въ пути`, <е>=го'же
сi'и глаго'лютъ <е>='ресь, та'кw служу` <о>=те'ческому
бг~у, вjь'руя всjь^мъ су'щымъ въ зако'нjь и= пр\оро'цjьхъ
пи^санымъ,

15. о<у>=пова'нiе и=мы'й на бг~а, jа='кw воскр\снiе
хо'щетъ бы'ти м<е>'ртвымъ, прв\дникwмъ же и= грjь'шникwмъ,
<е>=го'же и= са'ми сi'и ча'ютъ:

16. w= се'мъ же и= а='зъ подвиза'юся, непоро'чну со'вjьсть
и=мjь'ти всегда` пред\ъ бг~омъ же и= человjь^ки:

17. по лjь'тjьхъ же мно'гихъ прiидо'хъ сотвори'ти ми'лwстыни
во jа=зы'къ мо'й и= принош<е>'нiя:

18. въ ни'хже w=брjьто'ша мя` w=чище'нна въ це'ркви,
ни съ наро'домъ, ниже` съ молво'ю,

19. нjь'цыи w\т а=сi'и i=уде'<е>, и=`мже подоба'ше
пред\ъ тя` прiити` и= глаго'лати, а='ще и='мутъ что`
на мя`:

20. и=ли` са'ми тi'и да глаго'лютъ, а='ще ку'ю w=брjьто'ша
во мнjь` непра'вду, ста'вшу ми` въ со'нмищи,

21. ра'звjь <е>=ди'нагw сегw` гла'са, и='мже возопи'хъ
стоя` въ ни'хъ, jа='кw w= воскр\снiи ме'ртвыхъ а='зъ
су'дъ прiе'млю дне'сь w\т ва'съ.

22. Слы'шавъ же сiя^ фи'лi<кс>ъ w\твjьща` {w\трече`}
и=`мъ, и=звjь'стнjье о<у>=вjь'дjьвъ jа=`же w= пути`
се'мъ, глаго'ля: <е>=гда` лv"сi'а ты'сящникъ прiи'детъ,
разсужду` jа=`же w= ва'съ.

23. Повелjь' же со'тнику стрещи` па'vла, и= и=мjь'ти
w=сла'бу, и= ни <е>=ди'ному же возбраня'ти w\т свои'хъ
<е>=му` служи'ти и=ли` приходи'ти къ нему`.

24. По дне'хъ же нjь'кiихъ прише'дъ фи'лi<кс>ъ со друсi'ллiею
жено'ю свое'ю су'щею i=уде'анынею, призва` па'vла,
да слы'шитъ w\т негw` вjь'ру, jа='же во хр\ста` i=и~са.

25. Глаго'лющу же <е>=му` w= пра'вдjь и= w= воздержа'нiи
и= w= судjь` хотя'щемъ бы'ти, пристра'шенъ бы'въ фи'лi<кс>ъ
w\твjьща`: нн~jь о<у>='бw и=ди`, вре'мя же получи'въ
призову' тя.

26. Вку'пjь же и= надjь'яся, jа='кw мзда` да'стся <е>=му`
w\т па'vла, jа='кw да w\тпу'ститъ <е>=го`: тjь'мже
и= ча'стw призыва'я <е>=го`, бесjь'доваше съ ни'мъ.

27. Двjьма' же лjь'тома сконча'вшемася прiя'тъ и=змjьне'нiе
фи'лi<кс>ъ поркi'а фи'ста: хотя' же о<у>=го'дное сотвори'ти
i=уде'<е>мъ фи'лi<кс>ъ, w=ста'ви па'vла свя'зана.

Глава` 25.

Фи'стъ же о<у>=`бо прiи'мь вла'сть, по трiе'хъ дне'хъ
взы'де во i=ер\сли'мъ w\т кесарi'и.

2. Сказа'ша же <е>=му` а=рхiере'<е> и= пе'рвiи w\т
i=уд<е>'й на па'vла и= моля'ху <е>=го`,

3. прося'ще благода'ти на'нь, jа='кw да по'слетъ <е>=го`
во i=ер\сли'мъ, ко'въ творя'ще, jа='кw да о<у>=бiю'тъ
<е>=го` на пути`.

4. Фи'стъ же повелjь` па'vла стрещи` въ кесарi'и, са'мъ
та'мw хотя` вско'рjь и=зы'ти:

5. и=`же о<у>=`бо си'льнiи въ ва'съ, рече`, со мно'ю
ше'дше, а='ще <е>='сть ка'я непра'вда въ му'жи се'мъ,
да глаго'лютъ на'нь.

6. Пребы'въ же о<у>= ни'хъ не мно'жае десяти` днi'й,
сни'де въ кесарi'ю: на о<у>='трiе сjь'дъ на суди'щи,
повелjь` па'vла привести`.

7. Приведе'ну же бы'вшу <е>=му`, w='крестъ ста'ша и=`же
w\т i=ер\сли'ма сше'дшiи i=уде'<е>, мнw'ги и= тя^жки
вины^ принося'ще на па'vла, и='хже не можа'ху и=з\ъяви'ти:

8. w\твjьщава'ющу <е>=му`, jа='кw ни на зако'нъ i=уде'йскiй,
ни на це'рковь, ни на ке'саря что` согрjьши'хъ.

9. Фи'стъ же хотя` о<у>=го'дное i=уде'<е>мъ сотвори'ти,
w\твjьща'въ па'vлови рече`: хо'щеши ли, во i=ер\сли'мъ
возше'дъ, та'мw w= си'хъ су'дъ прiя'ти w\т мен<е>`;

10. Рече' же па'vелъ: на суди'щи ке'саревjь стоя` <е>='смь,
и=дjь'же ми` досто'итъ су'дъ прiя'ти: i=уд<е>'й ничи'мже
w=би'дjьхъ, jа='коже и= ты` до'брjь вjь'си:

11. а='ще бо непра'вдую и=ли` досто'йно сме'рти сотвори'хъ
что`, не w\тме'щуся о<у>=мре'ти: а='ще ли же ничто'же
<е>='сть во мнjь`, <е>='же сi'и на мя` клеве'щутъ,
никто'же мя` мо'жетъ тjь^мъ вы'дати: ке'саря нарица'ю.

12. Тогда` фи'стъ состяза'вся съ совjь^тники, w\твjьща`:
ке'саря ли наре'клъ <е>=си`; къ ке'сарю по'йдеши.

13. Дн<е>'мъ же мину'вшымъ нjь^кимъ, а=грi'ппа ца'рь
и= вернiкi'а снидо'ста въ кесарi'ю цjьлова'ти фи'ста.

14. (За\ч 48.) И= jа='коже мнw'ги дни^ пребы'ста ту`,
фи'стъ сказа` царю` jа=`же w= па'vлjь, глаго'ля: му'жъ
нjь'кiй <е>='сть w=ста'вленъ w\т фи'лi<кс>а о<у>='зникъ,

15. w= не'мже, бы'вшу ми` во i=ер\сли'мjь, jа=ви'ша
а=рхiере'<е> и= ста'рцы i=уде'йстiи, прося'ще на'нь
суда`.

16. Къ ни^мже w\твjьща'хъ, jа='кw нjь'сть w=бы'чай
ри'млянwмъ вы'дати человjь'ка ко'его на поги'бель,
пре'жде да'же w=клевета'емый не и='мать пред\ъ лице'мъ
клеве'щущихъ <е>=го` и= мjь'сто w\твjь'та прiи'метъ
w= свое'мъ согрjьше'нiи.

17. Сше'дшымся же и=`мъ здjь`, закоснjь'нiе ни <е>=ди'но
сотво'рь, на о<у>='трiе сjь'дъ на суди'щи, повелjь'хъ
привести` му'жа.

18. W='крестъ же <е>=гw` ста'вше клеветницы`, ни <е>=ди'ну
вину`, jа=`же а='зъ непщева'хъ, нанесо'ша:

19. стяза^нiя же нjь^кая w= свое'й разли'чнjьй вjь'рjь
и=мя'ху къ нему` и= w= нjь'коемъ i=и~сjь о<у>=ме'ршемъ,
<е>=го'же глаго'лаше па'vелъ жи'ва бы'ти.

20. Недоумjь'яся же а='зъ w= взыска'нiи си'хъ, глаго'лахъ,
а='ще хо'щетъ и=ти` во i=ер\сли'мъ и= та'мw су'дъ прiя'ти
w= си'хъ.

21. Па'vлу же наре'кшу блюде'ну бы'ти <е>=му` до разсужде'нiя
а='vгуста, повелjь'хъ блюсти` <е>=го`, до'ндеже послю`
<е>=го` къ ке'сарю.

22. А=грi'ппа же къ фи'сту рече`: хотjь'лъ бы'хъ и=
са'мъ человjь'ка сего` слы'шати. <О>='нъ же рече`:
о<у>='трjь о<у>=слы'шиши <е>=го`.

23. На о<у>='трiе же прише'дшу а=грi'ппjь и= вернiкi'и
со мно'гою го'рдостiю и= вше'дшымъ въ суде'бную пала'ту
съ ты^сящники и= съ наро'читыми му^жи гра'да, и= повелjь'вшу
фи'сту, приведе'нъ бы'сть па'vелъ.

24. И= рече` фи'стъ: а=грi'ппо царю` и= вси` су'щiи
съ на'ми му'жiе, ви'дите сего`, w= не'мже все` мно'жество
i=уд<е>'й стужа'ху ми` во i=ер\сли'мjь же и= здjь`,
вопiю'ще, jа='кw не подоба'етъ жи'ти <е>=му` ктому`:

25. а='зъ же разумjь'въ ничто'же досто'йно сме'рти
сотво'рша <е>=го`, и= самому' же сему` наре'кшу сева'ста,
суди'хъ посла'ти <е>=го`:

26. w= не'мже и=звjь'стное что` писа'ти господи'ну
не и='мамъ: тjь'мже и= приведо'хъ <е>=го` пред\ъ ва'съ,
наипа'че же пред\ъ тя`, а=грi'ппо царю`, jа='кw да
разсужде'нiю бы'вшу и='мамъ что` писа'ти:

27. безслове'сно бо мни'тся ми`, посыла'ющу ю='зника,
а= вины`, jа='же на'нь, не сказа'ти.

Глава` 26. Зача'ло 49.

А=грi'ппа же къ па'vлу рече`: повелjьва'ется ти` w=
себjь` самому` глаго'лати. Тогда` па'vелъ просте'ръ
ру'ку w\твjьщава'ше:

2. w= всjь'хъ, w= ни'хже w=клевета'емь <е>='смь w\т
i=уд<е>'й, царю` а=грi'ппо, непщу'ю себе` блаже'нна
бы'ти, jа='кw пред\ъ тобо'ю w\твjьща'ти дне'сь и='мамъ,

3. па'че же вjь'дца тя` су'ща свjь'дый всjь'хъ i=уде'йскихъ
w=бы'ча<е>въ и= взыска'нiй. Тjь'мже молю'ся ти` долготерпjьли'внw
послу'шати мен<е>`.

4. Житiе` о<у>='бw мое` <е>='же w\т ю='ности, и=спе'рва
бы'вшее во jа=зы'цjь мое'мъ во i=ер\сли'мjь, вjь'дятъ
вси` i=уде'<е>,

5. вjь'дяще мя` и=спе'рва, а='ще хотя'тъ свидjь'тельствовати,
jа='кw по и=звjь'стнjьй <е>='реси на'шея вjь'ры жи'хъ
фарiсе'й.

6. И= нн~jь w= о<у>=пова'нiи w=бjьтова'нiя, бы'вшагw
w\т бг~а ко <о>=тц<е>'мъ на'шымъ, стою` суди'мь,

7. въ не'же <о>=бана'десяте колjь^на на^ша безпреста'ни
де'нь и= но'щь служа'ще надjь'ются доити`: w= не'мже
о<у>=пова'нiи w=клевета'емь <е>='смь, царю` а=грi'ппо,
w\т i=уд<е>'й.

8. Что`; Невjь'рно ли су'дится ва'ми, jа='кw бг~ъ м<е>'ртвыя
возставля'етъ;

9. А='зъ о<у>='бw мнjь'хъ, jа='кw подоба'етъ ми` мнw'га
сопроти^вна проти'ву и='мене i=и~са назwре'а сотвори'ти:

10. <е>='же и= сотвори'хъ во i=ер\сли'мjь, и= мнw'ги
w\т ст~ы'хъ а='зъ въ темни'цахъ затворя'хъ, вла'сть
w\т а=рхiер<е>'й прiе'мь: о<у>=бива'<е>мымъ же и=`мъ
прилага'хъ совjь'тъ:

11. и= на всjь'хъ со'нмищихъ мно'жицею му'чя и=`хъ,
принужда'хъ ху'лити: преизли'ха же вражду'я на ни'хъ,
гоня'хъ да'же и= до внjь'шнихъ градw'въ.

12. Въ ни'хже и=ды'й въ дама'скъ со вла'стiю и= повелjь'нiемъ,
<е>='же w\т а=рхiер<е>'й,

13. въ полу'дни на пути` ви'дjьхъ, царю`, съ небесе`
па'че сiя'нiя со'лнечнагw w=сiя'вшiй мя` свjь'тъ и=
со мно'ю и=ду'щихъ.

14. Всjь^мъ же па'дшымъ на'мъ на зе'млю, слы'шахъ гла'съ
гл~ющь ко мнjь` и= вjьща'ющь <е>=вре'йскимъ я=зы'комъ:
са'vле, са'vле, что' мя го'ниши; же'стоко ти` <е>='сть
проти'ву рожна` пра'ти.

15. А='зъ же рjь'хъ: кто` <е>=си`, гд\си; <О>='нъ же
рече`: а='зъ <е>='смь i=и~съ, <е>=го'же ты` го'ниши:

16. но воста'ни и= ста'ни на ногу` тво<е>'ю: на се'
бо jа=ви'хся ти`, сотвори'ти тя` слугу` и= свидjь'теля,
jа=`же ви'дjьлъ <е>=си` и= jа=`же jа=влю` тебjь`,

17. и=з\ъима'я тя` w\т людi'й i=уде'йскихъ и= w\т jа=зы^къ,
къ ни^мже а='зъ тя` послю`,

18. w\тве'рсти <о>='чи и='хъ, да w=братя'тся w\т тьмы`
въ свjь'тъ и= w\т w='бласти сатанины` къ бг~у, <е>='же
прiя'ти и=`мъ w=ставле'нiе грjьхw'въ и= достоя'нiе
во ст~ы'хъ вjь'рою, jа='же въ мя`.

19. Тjь'мже, царю` а=грi'ппо, не бы'хъ проти'венъ небе'сному
видjь'нiю,

20. но су'щымъ въ дама'сцjь пре'жде и= во i=ер\сли'мjь,
и= во вся'цjьй странjь` i=уде'йстей и= jа=зы'кwмъ проповjь'дую
пока'ятися и= w=брати'тися къ бг~у, достw'йна покая'нiю
дjьла` творя'ще.

21. Си'хъ ра'ди мя` i=уде'<е> <е>='мше во святи'лищи
хотя'ху растерза'ти.

22. По'мощь о<у>=`бо о<у>=лучи'въ jа='же w\т бг~а,
да'же до дне` сегw` стою`, свидjь'тельствуя ма'лу же
и= вели'ку, ничто'же вjьща'я, ра'звjь jа=`же пр\оро'цы
реко'ша хотя^щая бы'ти и= мwv"се'й,

23. jа='кw хр\сто'съ и=мjь'яше пострада'ти, jа='кw
пе'рвый w\т воскр\снiя ме'ртвыхъ свjь'тъ хотя'ше проповjь'дати
лю'демъ (i=уд<е>'йскимъ) и= jа=зы'кwмъ.

24. Сiя^ же <е>=му` w\твjьщава'ющу, фи'стъ ве'лiимъ
гла'сомъ рече`: бjьсну'ешися ли, па'vле; мнw'гiя тя`
кни^ги въ неи'стовство прелага'ютъ.

25. <О>='нъ же: не бjьсну'юся, рече`, держа'вный фи'сте,
но и='стины и= цjьлом\дрiя глаго'лы вjьща'ю:

26. вjь'сть бо w= си'хъ ца'рь, къ нему'же и= съ дерзнове'нiемъ
глаго'лю: о<у>=таи'тися бо <е>=му` w\т си'хъ не вjь'рую
ничесому'же, нjь'сть бо во о<у>='глjь сотворе'но сiе`:

27. вjь'руеши ли, царю` а=грi'ппо, пр\оро'кwмъ; вjь'мъ,
jа='кw вjь'руеши.

28. А=грi'ппа же къ па'vлу рече`: вма'лjь мя` препира'еши
хр\стiа'нина бы'ти.

29. Па'vелъ же рече`: моли'лъ о<у>='бw бы'хъ бг~а,
и= вма'лjь и= во мно'зjь, не то'кмw тебе`, но и= всjь'хъ
слы'шащихъ мя` дне'сь, бы'ти и=`мъ та^цjьмъ, jа=ко'въ
и= а='зъ <е>='смь, кромjь` о<у>='зъ си'хъ.

30. И= сiя^ ре'кшу <е>=му`, воста` ца'рь и= и=ге'мwнъ,
и= вернiкi'а и= сjьдя'щiи съ ни'ми,

31. и= w\тше'дше бесjь'доваху дру'гъ ко дру'гу, глаго'люще,
jа='кw ничто'же сме'рти досто'йно и=ли` о<у>='зъ твори'тъ
человjь'къ се'й.

32. А=грi'ппа же фи'сту рече`: w\тпуще'нъ бы'ти можа'ше
человjь'къ се'й, а='ще не бы` ке'саря нарица'лъ. И=
та'кw суди` и=ге'мwнъ посла'ти <е>=го` къ ке'сарю.

Глава` 27. Зача'ло 50.

И= jа='коже су'ждено бы'сть w\тплы'ти на'мъ во i=талi'ю,
преда'ху па'vла же и= и=ны^я нjь'кiя ю='зники со'тнику,
и='менемъ i=у'лiю, спi'ры севастi'йскiя.

2. Вше'дше же въ кора'бль а=драмv'тскiй, восхотjь'вше
плы'ти во а=сi^йская мjь^ста, w\твезо'хомся, су'щу
съ на'ми а=рiста'рху македо'нянину w\т солу'ня.

3. Въ другi'й же приста'хомъ въ сiдw'нjь: человjьколю'бiе
же i=у'лiй па'vлови дjь'я, повелjь` къ другw'мъ ше'дшу
прилjьжа'нiе {посо'бiе} о<у>=лучи'ти.

4. И= w\тту'ду w\тве'зшеся приплы'хомъ въ кv'пръ, зане`
вjь'три бя'ху проти'вни:

5. пучи'ну же, jа='же проти'ву кiлiкi'и и= памфv"лi'и,
преплы'вше, прiидо'хомъ въ мv'ры лv"кi^йскiя.

6. И= та'мw w=брjь'тъ со'тникъ кора'бль а=ле<кс>андрi'йскiй
плову'щь во i=талi'ю, всади' ны во'нь.

7. Во мнw'ги же дни^ ко'снw пла'вающе и= <е>=два` бы'вше
проти'ву кнi'да, не w=ставля'ющу на'съ вjь'тру, приплы'хомъ
под\ъ кри'тъ при салмw'нjь:

8. <е>=два' же и=збира'юще кра'й, прiидо'хомъ на мjь'сто
нjь'кое, нарица'емое %[до'брое приста'нище%], <е>=му'же
бли'з\ъ бjь` гра'дъ ласе'й.

9. Мно'гу же вре'мени мину'вшу и= су'щу о<у>=же` небезбjь'дну
пла'ванiю, зане'же и= по'стъ о<у>=же` бjь` преше'лъ,
совjь'товаше па'vелъ,

10. глаго'ля и=`мъ: му'жiе, ви'жду, jа='кw съ досажде'нiемъ
и= мно'гою тщето'ю не то'кмw бре'мене и= корабля`,
но и= ду'шъ на'шихъ хо'щетъ бы'ти пла'ванiе.

11. Со'тникъ же ко'рмчiя и= наvкли'ра послу'шаше па'че,
не'жели па'vломъ глаго'лемыхъ.

12. Не добру' же приста'нищу су'щу ко w=зимjь'нiю,
мно'зи совjь'тъ дая'ху w\твезти'ся w\тту'ду, а='ще
ка'кw возмо'гутъ, дости'гше фiнiкi'и, w=зимjь'ти въ
приста'нищи кри'тстjьмъ, зря'щемъ къ лi'ву и= къ хw'ру.

13. Дхну'вшу же ю='гу, мнjь'вше во'лю свою` о<у>=лучи'ти,
воздви'гше вjь^трила, плы'ху вскра'й кри'та.

14. Не по мно'зjь же возвjь'я проти'венъ <е>=му` вjь'тръ
бу'ренъ, нарица'емый <е>=vроклv'дwнъ.

15. Восхище'ну же бы'вшу кораблю` и= не могу'щу сопроти'витися
вjь'тру, вда'вшеся волна'мъ носи'ми бjь'хомъ.

16. <О>='стровъ же нjь'кiй мимоте'кше, нарица'ющься
клаvдi'й, <е>=два` возмого'хомъ о<у>=держа'ти ладiю`:

17. ю='же востя'гше, вся'кимъ w='бразомъ помога'ху,
подтвержда'юще кора'бль: боя'щеся же, да не въ сv'рть
{въ м<е>'лкая мjь^ста} впаду'тъ, низпусти'вше па'русъ,
си'це носи'ми бjь'ху.

18. Вельми' же w=бурева'<е>мымъ на'мъ, на о<у>='трiе
и=змета'нiе творя'ху,

19. и= въ тре'тiй де'нь свои'ми рука'ми jа='дрило кора'бленое
и=зверго'хомъ.

20. Ни со'лнцу же, ни sвjьзда'мъ jа='вльшымся на мнw'ги
дни^, и= зимjь` не ма'лjь належа'щей, про'чее w\тима'шеся
наде'жда вся`, <е>='же спасти'ся на'мъ.

21. Мно'гу же неяде'нiю су'щу, тогда` ста'въ па'vелъ
посредjь` и='хъ, рече`: подоба'ше о<у>='бw, <w>, му'жiе,
послу'шавше мен<е>`, не w\твезти'ся w\т кри'та и= и=збы'ти
досажде'нiя сегw` и= тщеты`:

22. и= се`, нн~jь молю` вы` благоду'шствовати, поги'бель
бо ни <е>=ди'нjьй души` w\т ва'съ бу'детъ, ра'звjь
корабля`:

23. предста' бо ми` въ сiю` но'щь а='гг~лъ бг~а, <е>=гw'же
а='зъ <е>='смь, <е>=му'же и= служу`,

24. глаго'ля: не бо'йся, па'vле, ке'сарю ти` подоба'етъ
предста'ти, и= се`, дарова` тебjь` бг~ъ вся^ пла'вающыя
съ тобо'ю.

25. Тjь'мже дерза'йте, му'жiе, вjь'рую бо бг~ови, jа='кw
та'кw бу'детъ, и='мже w='бразомъ рече'но ми` бы'сть:

26. во <о>='стровъ же нjь'кiй подоба'етъ на'мъ приста'ти.

27. И= <е>=гда` четвертаяна'десять но'щь бы'сть, носи^мымъ
на'мъ во а=дрiа'тстjьй (пучи'нjь), въ полу'нощи непщева'ху
кора'бленицы, jа='кw приближа'ются къ нjь'коей странjь`,

28. и= и=змjь'ривше глубину` w=брjьто'ша саже'ней два'десять:
ма'лw же преше'дше и= па'ки и=змjь'ривше, w=брjьто'ша
саже'ней пятьна'десять.

29. Боя'щеся же, да не ка'кw въ пру^дная мjь^ста впаду'тъ,
w\т но'са корабля` ве'ргше кw'твы четы'ри, моля'хомся,
да де'нь бу'детъ.

30. Кора'бленикwмъ же и='щущымъ бjьжа'ти и=з\ъ корабля`
и= низвjь'сившымъ ладiю` въ мо'ре, и=звjь'томъ а='ки
w\т но'са хотя'щымъ кw'твы просте'рти,

31. рече` па'vелъ со'тнику и= во'инwмъ: а='ще не сi'и
пребу'дутъ въ корабли`, вы` спасти'ся не мо'жете.

32. Тогда` во'ини w\трjь'заша о<у>='жя ладiи` и= w=ста'виша
ю=` w\тпа'сти.

33. <Е>=гда' же хотя'ше де'нь бы'ти, моля'ше па'vелъ
всjь'хъ, да прiи'мутъ пи'щу, глаго'ля: четыренадеся'тый
дне'сь де'нь жду'ще, не jа='дше пребыва'ете, ничто'же
вкуси'вше:

34. тjь'мже молю` ва'съ прiя'ти пи'щу, се' бо къ ва'шему
спасе'нiю <е>='сть: ни <е>=ди'ному бо w\т ва'съ вла'съ
главы` w\тпаде'тъ.

35. Ре'къ же сiя^ и= прiе'мь хлjь'бъ, благодари` бг~а
пред\ъ всjь'ми и= прело'мль нача'тъ jа='сти.

36. Благонаде'жни же бы'вше вси`, и= тi'и прiя'ша пи'щу:

37. бjь' же въ корабли` всjь'хъ ду'шъ двjь'стjь се'дмьдесятъ
и= ше'сть.

38. Насы'щшеся же бра'шна, w=блегчи'ша кора'бль, и=змета'юще
пшени'цу въ мо'ре.

39. <Е>=гда' же де'нь бы'сть, земли` не познава'ху:
нjь'дро же нjь'кое о<у>=смотрjь'ша и=му'щее песо'къ
{бре'гъ}, въ не'же, а='ще мо'щно <е>='сть, совjьща'ша
и=звлещи` кора'бль.

40. И= кw'твы собра'вше, везя'хуся по мо'рю: ку'пнw
w=сла'бивше о<у>='жя корми'лwмъ и= воздви'гше ма'лое
вjь'трило къ ды'шущему вjь'трецу, везо'хомся на кра'й
{бре'гъ}.

41. Впа'дше же въ мjь'сто и=со'пное, о<у>=вязи'ша кора'бль:
и= но'съ о<у>='бw о<у>=вя'зшiй пребы'сть недви'жимь,
корми'ло же разбива'шеся w\т ну'жды во'лнъ.

42. Во'инwмъ же совjь'тъ бы'сть, да о<у>='зники о<у>=бiю'тъ,
да не кто` поплы'въ и=збjь'гнетъ.

43. Со'тникъ же, хотя` соблюсти` па'vла, возбрани`
совjь'ту и='хъ, повелjь' же могу'щымъ пла'вати, да
и=зскочи'вше пе'рвjье и=зы'дутъ на кра'й,

44. а= про'чiи, <о>='ви о<у>='бw на дщи'цахъ, <о>='ви
же на нjь'чемъ w\т корабля`. И= та'кw бы'сть всjь^мъ
спасти'ся на зе'млю.

Глава` 28. Зача'ло 51.

Спасе'ни же бы'вше и=`же съ па'vломъ w\т корабля` {w\т
пла'ванiя}, тогда` разумjь'ша, jа='кw <о>='стровъ мелi'тъ
нарица'ется.

2. Ва'рвари же творя'ху не ма'лое милосе'рдiе на'мъ:
возгнjь'щше бо <о>='гнь, прiя'ша всjь'хъ на'съ, за
настоя'щiй до'ждь и= зи'му.

3. Сгрома'ждшу же па'vлу ро'ждiя мно'жество и= возложи'вшу
на <о>='гнь, <е>=хi'дна w\т теплоты` и=зше'дши, сjькну`
въ ру'ку <е>=гw`.

4. И= <е>=гда` ви'дjьша ва'рвари ви'сящу sмiю` w\т
руки` <е>=гw`, глаго'лаху дру'гъ ко дру'гу: вся'кw
о<у>=бi'йца <е>='сть человjь'къ се'й, <е>=го'же спасе'на
w\т мо'ря су'дъ бж~iй жи'ти не w=ста'ви.

5. То'й же о<у>=`бо, w\ттря'съ sмiю` во <о>='гнь, ничто'же
sло` пострада`.

6. <О>=ни' же ча'яху <е>=го` и=му'ща возгорjь'тися,
и=ли` па'сти внеза'пу ме'ртва: на мно'зjь же тогw`
ча'ющымъ и= ничто'же sло` въ не'мъ бы'вшее ви'дящымъ,
претво'ршеся, глаго'лаху бг~а того` бы'ти.

7. W='крестъ же мjь'ста <о>='нагw бя'ху се'ла пе'рвагw
во <о>='стровjь, и='менемъ поплi'а, и='же прiи'мь на'съ,
три` дни^ любе'знjь о<у>=чреди`.

8. Бы'сть же <о>=тцу` поплi'еву <о>=гне'мъ и= водны'мъ
{кро'внымъ} трудо'мъ w=держи'му лежа'ти: къ нему'же
па'vелъ вше'дъ, и= помоли'вся, и= возло'жь ру'цjь свои`
на'нь, и=сцjьли` <е>=го`.

9. Сему' же бы'вшу, и= про'чiи и=му'щiи неду'ги во
<о>='стровjь то'мъ прихожда'ху и= и=сцjьлjьва'хуся:

10. и=`же и= мно'гими честьми` почто'ша на'съ, и= w\твозя'щымся
на'мъ jа=`же на потре'бу вложи'ша.

11. По трiе'хъ же мц\сjьхъ w\твезо'хомся въ корабли`
а=ле<кс>андрi'йстjьмъ, подпи'саномъ дiоску'ры, презимjь'вшемъ
во <о>='стровjь,

12. и= доплы'вше въ сv"раку'сы, пребы'хомъ дни^ три`:

13. w\тту'ду же w\тплы'вше, прiидо'хомъ въ ригi'ю,
и= по <е>=ди'нjьмъ дни` возвjь'явшу ю='гу, во вторы'й
де'нь прiидо'хомъ въ потiо'лы,

14. и=дjь'же w=брjь'тше бра'тiю, о<у>=моле'ни бы'хомъ
w\т ни'хъ пребы'ти днi'й се'дмь: и= та'кw въ ри'мъ
и=до'хомъ.

15. И= w\т та'мw бра'тiя, слы'шавше jа=`же w= на'съ,
и=зыдо'ша во срjь'тенiе на'ше да'же до а=ппi'ева торга`
и= трiе'хъ корче'мницъ: и=`хже ви'дjьвъ па'vелъ и=
благодари'въ бг~а, прiя'тъ дерзнове'нiе.

16. <Е>=гда' же прiидо'хомъ въ ри'мъ, со'тникъ предаде`
о<у>='зники воево'дjь, па'vлу же повелjь` пребыва'ти
w= себjь`, съ соблюда'ющимъ <е>=го` во'иномъ.

17. Бы'сть же по дне'хъ трiе'хъ, созва` па'vелъ су'щыя
w\т i=уде'<е>въ п<е>'рвыя: сше'дшымся же и=`мъ, глаго'лаше
къ ни^мъ: му'жiе бра'тiе, а='зъ ничто'же проти'вно
сотвори'въ лю'демъ и=ли` w=бы'ча<е>мъ <о>=те'ч<е>скимъ,
о<у>='зникъ w\т i=ер\сли'млянъ пре'данъ бы'хъ въ ру'цjь
ри'млянwмъ,

18. и=`же разсуди'вше jа=`же w= мнjь`, хотя'ху пусти'ти,
зане` ни <е>=ди'на вина` сме'ртная бы'сть во мнjь`:

19. сопроти'въ же глаго'лющымъ i=уде'<е>мъ, ну'жда
ми` бы'сть нарещи` ке'саря, не jа='кw jа=зы'къ мо'й
и=мjь'я въ чесо'мъ w=клевета'ти:

20. сея` ра'ди о<у>=`бо вины` о<у>=моли'хъ ва'съ, да
ви'жду и= бесjь'дую: наде'жды бо ра'ди i=и~левы вери'гами
си'ми w=бложе'нъ <е>='смь.

21. <О>=ни' же къ нему` рjь'ша: мы` ниже` писа^нiя
w= тебjь` прiя'хомъ w\т i=уде'й, ниже` прише'дъ кто`
w\т бра'тiй возвjьсти` и=ли` глаго'ла что` w= тебjь`
sло`:

22. мо'лимся же, да слы'шимъ w\т теб<е>`, jа=`же му'дрствуеши:
w= <е>='реси бо се'й {w= о<у>=че'нiи бо се'мъ} вjь'домо
<е>='сть на'мъ, jа='кw всю'ду сопроти'въ глаго'лемо
<е>='сть.

23. О<у>=ста'вивше же <е>=му` де'нь, прiидо'ша къ нему`
въ страннопрiе'мницу мно'жайшiи, и=`мже сказа'ше свидjь'тельствуя
цр\ствiе бж~iе и= о<у>=вjьря'я и=`хъ, jа=`же w= i=и~сjь,
w\т зако'на мwv"се'ова и= пр\орw'къ, w\т о<у>='тра
да'же до ве'чера.

24. И= <о>='ви о<у>='бw вjь'роваху глаго'л<е>мымъ,
<о>='ви же не вjь'роваху.

25. Несогла'сни же су'ще дру'гъ ко дру'гу, w\тхожда'ху,
ре'кшу па'vлу глаго'лъ <е>=ди'нъ, jа='кw до'брjь дх~ъ
ст~ы'й гл~а и=са'iемъ пр\оро'комъ ко <о>=тц<е>'мъ на'шымъ,

26. гл~я: и=ди` къ лю'демъ си^мъ и= рцы`: слу'хомъ
о<у>=слы'шите и= не и='мате разумjь'ти: и= ви'дяще
о<у>='зрите и= не и='мате ви'дjьти:

27. w=дебелjь' бо се'рдце людi'й си'хъ, и= о<у>=ши'ма
тя'жкw слы'шаша, и= <о>='чи свои` смежи'ша, да не ка'кw
о<у>=ви'дятъ <о>=чи'ма, и= о<у>=ши'ма о<у>=слы'шатъ,
и= се'рдцемъ о<у>=разумjь'ютъ, и= w=братя'тся, и= и=сцjьлю`
и=`хъ.

28. Вjь'домо о<у>=`бо да бу'детъ ва'мъ, jа='кw jа=зы'кwмъ
посла'ся сп\снiе бж~iе, сi'и и= о<у>=слы'шатъ.

29. И= сiя^ тому` ре'кшу, w\тидо'ша i=уде'<е>, мно'гое
и=му'ще между` собо'ю состяза'нiе.

30. Пребы'сть же па'vелъ два` лjь^та и=спо'лнь свое'ю
мздо'ю {цjь^ла два` лjь^та на свое'мъ и=ждиве'нiи}
и= прiима'ше вся^ приходя'щыя къ нему`,

31. проповjь'дуя цр\ствiе бж~iе и= о<у>=чя` jа=`же
w= гд\сjь на'шемъ i=и~сjь хр\стjь` со вся'кимъ дерзнове'нiемъ
невозбра'ннw.

Коне'цъ кни'зjь дjья'нiй а=п\слъ: и='мать въ себjь`
гла'въ 28, зача^лъ же церко'вныхъ 51.

</hip>
Hosted by uCoz