<hip>
%{!версия=9} Собо'рное посла'нiе второ'е

Ст~а'гw а=п\сла i=wа'нна бг~осло'ва.

Глава` 1. Зача'ло 75.

Ста'рецъ и=збра'ннjьй госпожjь` и= ча'дwмъ <е>=я`,
и=`хже а='зъ люблю` вои'стинну, и= не а='зъ то'чiю,
но и= вси` разумjь'вшiи и='стину,

2. за и='стину пребыва'ющую въ на'съ, и= съ на'ми бу'детъ
во вjь'ки:

3. да бу'детъ съ ва'ми блг\дть, мл\сть, ми'ръ w\т бг~а
<о>=ц~а`, и= w\т гд\са i=и~са хр\ста`, сн~а <о>='ч~а,
во и='стинjь и= любви`.

4. Возра'довахся sjьлw`, jа='кw w=брjьто'хъ w\т ча^дъ
твои'хъ ходя'щихъ во и='стинjь, jа='коже за'повjьдь
прiя'хомъ w\т <о>=ц~а`.

5. И= нн~jь молю' тя, госпоже`, не jа='кw за'повjьдь
пишу` тебjь` но'ву, но ю='же и='мамы и=спе'рва, да
лю'бимъ дру'гъ дру'га.

6. И= сiя` <е>='сть любы`, да хо'димъ по за'повjьдемъ
<е>=гw`. Сiя` <е>='сть за'повjьдь, jа='коже слы'шасте
и=спе'рва, да въ не'й хо'дите:

7. зане` мно'зи лестцы` внидо'ша въ мi'ръ, не и=сповjь'дающе
i=и~са хр\ста` прише'дша во пл~ти, се'й <е>='сть льсте'цъ
и= а=нтi'хрiстъ.

8. Блюди'те себе`, да не погубите` jа=`же дjь'ласте
дw'брая, но да мзду` соверше'нну воспрiи'мете.

9. Вся'къ преступа'яй и= не пребыва'яй во о<у>=ч~нiи
хр\сто'вjь бг~а не и='мать: пребыва'яй же во о<у>=ч~нiи
хр\сто'вjь, се'й и= <о>=ц~а` и= сн~а и='мать.

10. А='ще кто` прихо'дитъ къ ва'мъ, и= сегw` о<у>=ч~нiя
не прино'ситъ, не прiе'млите <е>=го` въ до'мъ, и= ра'доватися
<е>=му` не глаго'лите:

11. глаго'ляй бо <е>=му` ра'доватися, соwбща'ется дjьлw'мъ
<е>=гw` sлы^мъ.

12. Мнw'га и=мjь'хъ писа'ти ва'мъ, и= не восхотjь'хъ
хартiе'ю и= черни'ломъ, но надjь'юся прiити` къ ва'мъ
и= о<у>=сты^ ко о<у>=стw'мъ глаго'лати, да ра'дость
ва'ша бу'детъ и=спо'лнена.

13. Цjьлу'ютъ тя` ча^да сестры` твоея` и=збра'нныя.
А=ми'нь.

Коне'цъ собо'рному посла'нiю i=wа'ннову второ'му: и='мать
въ себjь` главу` 1 и= зача'ло церко'вное 1.

</hip>
Hosted by uCoz