<hip>
%{!версия=9} Собо'рное посла'нiе тре'тiе

Ст~а'гw а=п\сла i=wа'нна бг~осло'ва.

Глава` 1. Зача'ло 76.

Ста'рецъ га'iеви возлю'бленному, <е>=го'же а='зъ люблю`
вои'стинну.

2. Возлю'бленне, во всjь'хъ молю'ся (w= тебjь`) благоспjь'ятися
тебjь` и= здра'вствовати, jа='коже благоспjь'ется тебjь`
душа`.

3. Возра'довахся sjьлw`, прише'дшымъ бра'тiямъ и= свидjь'тельствующымъ
твою` и='стину, jа='коже ты` во и='стинjь хо'диши.

4. Бо'льши сея` не и='мамъ ра'дости, да слы'шу моя^
ча^да во и='стинjь ходя^ща.

5. Возлю'бленне, вjь'рнw твори'ши, <е>='же а='ще дjь'лаеши
въ бра'тiю и= въ стра^нныя,

6. и=`же свидjь'тельствоваша w= твое'й любви` пред\ъ
цр~ковiю: и=`хже предпосла'въ досто'йнw бг~у, до'брjь
твори'ши,

7. w= и='мени бо <е>=гw` и=зыдо'ша, ничто'же прiе'млюще
w\т jа=зы^къ.

8. Мы` о<у>=`бо до'лжни <е>=смы` прiима'ти таковы'хъ,
да поспjь^шницы бу'демъ и='стинjь.

9. Писа'хъ цр~кви: но первенстволю'бецъ и='хъ дiотре'фъ
не прiе'млетъ на'съ.

10. Сегw` ра'ди, а='ще прiиду`, воспомяну` <е>=гw`
дjьла`, jа='же твори'тъ, словесы` лука'выми о<у>=коря'я
на'съ: и= недово'ленъ быва'я w= си'хъ, ни са'мъ прiе'млетъ
бра'тiю, и= хотя'щымъ возбраня'етъ, и= w\т цр~кве и=зго'нитъ.

11. Возлю'бленне, не о<у>=подобля'йся sло'му, но бл~го'му.
Благотворя'й w\т бг~а <е>='сть: а= sлотворя'й не ви'дjь
бг~а.

12. Дими'трiеви свидjь'тельствовася w\т всjь'хъ и=
w\т са'мыя и='стины: и= мы' же свидjь'тельствуемъ,
и= вjь'сте, jа='кw свидjь'тельство на'ше и='стинно
<е>='сть.

13. Мнw'га и=мjь'хъ писа'ти, но не хощу` черни'ломъ
и= тро'стiю писа'ти тебjь`,

14. о<у>=пова'ю же а='бiе ви'дjьти тя` и= о<у>=сты^
ко о<у>=стw'мъ глаго'лати.

15. Ми'ръ тебjь`. Цjьлу'ютъ тя` дру'зи: цjьлу'й дру'ги
по и='мени. А=ми'нь.

Коне'цъ собо'рному посла'нiю i=wа'ннову тре'тiему:
и='мать въ себjь` главу` 1 и= зача'ло церко'вное 1.

</hip>
Hosted by uCoz