<hip>
%{!версия=9} Собо'рное посла'нiе i=у'дино.

Глава` 1. Зача'ло 77.

I=у'да, i=и~са хр\ста` ра'бъ, бра'тъ же i=а'кwва, су'щымъ
w= бз~jь <о>=ц~jь` w=свящ<е>'ннымъ, i=и~съ хр\сто'мъ
соблюд<е>'ннымъ зва^ннымъ:

2. мл\сть ва'мъ и= ми'ръ и= любы` да о<у>=мно'жится.

3. Возлю'бленнiи, вся'ко тща'нiе творя` писа'ти ва'мъ
w= <о>='бщемъ сп\снiи ва'шемъ, ну'жду воз\ъимjь'хъ
писа'ти ва'мъ, моля` подвиза'тися w= пре'даннjьй вjь'рjь
ст~ы^мъ <е>=ди'ною.

4. Привнидо'ша бо нjь'цыи человjь'цы, дре'вле пред\ъуста'вленнiи
на сiе` w=сужде'нiе, нечести'вiи, бг~а на'шегw блг\дть
прелага'ющiи въ скве'рну, и= <е>=ди'нагw вл\дки бг~а
и= гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` w\тмета'ющiися.

5. Воспомяну'ти же ва'мъ хощу`, вjь'дущымъ и= ва'мъ
<е>=ди'ною сiе`, jа='кw гд\сь лю'ди w\т земли` <е>=гv'петскiя
сп~се`, послjьди` невjь'ровавшыя погуби`:

6. а='ггелы же не соблю'дшыя своегw` нача'льства, но
w=ста'вльшыя свое` жили'ще, на су'дъ вели'кагw дне`
о<у>='зами вjь'чными под\ъ мра'комъ соблюде`.

7. Jа='коже содо'ма и= гомо'рра и= w=кре'стнiи и='хъ
гра'ды, подо'бнымъ и=`мъ w='бразомъ преблуди'вше и=
ходи'вше в\ъслjь'дъ пло'ти и=ны'я, предлежа'тъ въ показа'нiе,
<о>=гня` вjь'чнагw су'дъ под\ъе'мше,

8. та'кожде о<у>=`бо и= сi'и, сw'нiя ви'дяще, пло'ть
о<у>='бw скверня'тъ, госпо'дства же w\тмета'ются, сла'вы
же ху'ляще (не трепе'щутъ).

9. Мiхаи'лъ же а=рха'гг~лъ, <е>=гда` со дiа'воломъ
разсужда'я {препира'яся} глаго'лаше w= мwv"се'овjь
тjьлеси`, не смjь'яше суда` навести` ху'льна, но рече`:
да запрети'тъ тебjь` гд\сь.

10. Сi'и же, <е>=ли^ка о<у>='бw не вjь'дятъ, ху'лятъ:
<е>=ли^ка же по <е>=стеству` jа='кw безслов<е>'сная
живw'тная вjь'дятъ, въ си'хъ скверня'тся {растлjьва'ются}.

11. (За\ч 78.) Го'ре и=`мъ, jа='кw въ пу'ть ка'iновъ
поидо'ша, и= въ ле'сть вала'амовы мзды` о<у>=стреми'шася,
и= въ прерjька'нiи корре'овjь погибо'ша.

12. Сi'и су'ть въ любва'хъ ва'шихъ скверни'т<е>ли,
съ ва'ми jа=ду'ще, без\ъ боя'зни себе` пасу'ще: w='блацы
безво'дни, w\т вjь^тръ преноси'ми: древеса` <е>=с<е>'нна,
безплw'дна, два'жды о<у>=м<е>'рша, и=скорен<е>'на:

13. вw'лны свирjь'пыя мо'ря, воспjьня'ющя своя^ стыдjь^нiя:
sвjь'зды пре'л<е>стныя, и=`мже мра'къ тьмы` во вjь'ки
блюде'тся.

14. Пр\оро'чествова же и= w= си'хъ седмы'й w\т а=да'ма
<е>=нw'хъ, глаго'ля: се` прiи'детъ гд\сь во тьма'хъ
ст~ы'хъ а='гг~лъ свои'хъ,

15. сотвори'ти су'дъ w= всjь'хъ и= и=з\ъwбличи'ти всjь'хъ
нечести'выхъ w= всjь'хъ дjь'лjьхъ нече'стiя и='хъ,
и='миже нече'ствоваша, и= w= всjь'хъ же'стокихъ словесjь'хъ
и='хъ, jа='же глаго'лаша на'нь грjь^шницы нечести'вiи.

16. Сi'и су'ть ропотницы`, о<у>=кори'т<е>ли, (ча'сть
поро'чна,) въ по'хотехъ свои'хъ ходя'ще нече'стiемъ
и= законопреступле'нiемъ: и= о<у>=ста` и='хъ глаго'лютъ
прегw'рдая: чудя'щеся ли'цамъ по'льзы ра'ди.

17. Вы' же, возлю'бленнiи, помина'йте глаго'лы преждереч<е>'нныя
w\т а=п\слъ гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`:

18. зане` глаго'лаху ва'мъ, jа='кw въ послjь'днее вре'мя
бу'дутъ руга'т<е>ли, по свои'хъ по'хотехъ ходя'ще и=
нече'стiихъ.

19. Сi'и су'ть w\тдjьля'юще себе` (w\т <е>=ди'ности
вjь'ры, и= су'ть) тjьле'сни {душе'вни}, ду'ха не и=му'ще.

20. Вы' же, возлю'бленнiи, ст~о'ю ва'шею вjь'рою назида'юще
себе`, дх~омъ ст~ы'мъ моля'щеся,

21. са'ми себе` въ любви` бж~iей соблю'дайте, жду'ще
мл\сти гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` въ жи'знь вjь'чную.

22. И= <о>='вjьхъ о<у>='бw ми'луйте разсужда'юще,

23. <о>='вjьхъ же стра'хомъ спаса'йте, w\т <о>=гня`
восхища'юще: w=блича'йте же съ боя'знiю, ненави'дяще
и= jа='же w\т пло'ти w=скверне'ную ри'зу.

24. Могу'щему же сохрани'ти вы` без\ъ грjьха` и= без\ъ
скве'рны и= поста'вити пред\ъ сла'вою свое'ю непоро'чныхъ
въ ра'дости,

25. <е>=ди'ному прем\дрому бг~у и= сп~су на'шему, i=и~сомъ
хр\сто'мъ гд\семъ на'шимъ, сла'ва и= вели'чiе, держа'ва
и= вла'сть, пре'жде всегw` вjь'ка, и= нн~jь, и= во
вся^ вjь'ки. А=ми'нь.

Коне'цъ собо'рному посла'нiю i=у'дину: и='мать въ себjь`
главу` 1, зача^лъ же церко'вныхъ 2.

</hip>
Hosted by uCoz