<hip>
%{!версия=9} Пе'рвое посла'нiе къ корi'нfянwмъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 122.

Па'vелъ, зва'нъ а=п\слъ i=и~съ хр\сто'въ во'лею бж~iею,
и= сwсfе'нъ бра'тъ,

2. цр~кви бж~iей су'щей въ корi'нfjь, w=сщ~<е>'ннымъ
w= хр\стjь` i=и~сjь, зва^ннымъ ст~ы^мъ, со всjь'ми
призыва'ющими и='мя гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`, во
вся'цjьмъ мjь'стjь, тjь'хъ же и= на'шемъ:

3. (За\ч 123.) блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а`
на'шегw и= гд\са i=и~са хр\ста`.

4. Благодарю` бг~а моего` всегда` w= ва'съ, w= блг\дти
бж~iей да'ннjьй ва'мъ w= хр\стjь` i=и~сjь,

5. jа='кw во все'мъ w=богати'стеся w= не'мъ, во вся'цjьмъ
сло'вjь и= вся'цjьмъ ра'зумjь,

6. jа='коже свидjь'тельство хр\сто'во и=звjьсти'ся
въ ва'съ:

7. jа='кw ва'мъ не лиши'тися ни во <е>=ди'нjьмъ дарова'нiи,
ча'ющымъ w\ткрове'нiя гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`,

8. и='же и= о<у>=тверди'тъ ва'съ да'же до конца` непови'нныхъ
въ де'нь гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`.

9. Вjь'ренъ бг~ъ, и='мже зва'ни бы'сте во <о>=бще'нiе
сн~а <е>=гw` i=и~са хр\ста`, гд\са на'шегw.

10. (За\ч 124.) Молю' же вы`, бра'тiе, и='менемъ гд\са
на'шегw i=и~са хр\ста`, да то'жде глаго'лете вси`,
и= да не бу'дутъ въ ва'съ ра^спри, да бу'дете же о<у>=твержде'ни
въ то'мже разумjь'нiи и= въ то'йже мы'сли.

11. Возвjьсти'ся бо ми` w= ва'съ, бра'тiе моя^, (пw'сланнымъ)
w\т хло'иса {w\т дома'шнихъ хло'иса}, jа='кw рв<е>'нiя
въ ва'съ су'ть.

12. Глаго'лю же се`, jа='кw кi'йждо ва'съ глаго'летъ:
а='зъ о<у>='бw <е>='смь па'vловъ, а='зъ же а=поллw'совъ,
а='зъ же ки'финъ, а='зъ же хр\сто'въ.

13. <Е>=да` раздjьли'ся хр\сто'съ, <е>=да` па'vелъ распя'тся
по ва'съ; и=ли` во и='мя па'vлово крести'стеся;

14. Благодарю` бг~а, jа='кw ни <е>=ди'наго w\т ва'съ
крести'хъ, то'чiю крi'спа и= га'iа,

15. да не кто` рече'тъ, jа='кw въ мое` и='мя крести'хъ.

16. Крести'хъ же и= стефани'новъ до'мъ: про'чее не
вjь'мъ, а='ще кого` и=но'го крести'хъ.

17. Не посла' бо мене` хр\сто'съ крести'ти, но благовjьсти'ти,
не въ прему'дрости сло'ва, да не и=спраздни'тся кр\стъ
хр\сто'въ.

18. (За\ч 125.) Сло'во бо кр\стное погиба'ющымъ о<у>='бw
ю=ро'дство <е>='сть, а= спаса'<е>мымъ на'мъ си'ла бж~iя
<е>='сть.

19. Пи'сано бо <е>='сть: погублю` прему'дрость прему'дрыхъ,
и= ра'зумъ разу'мныхъ w\тве'ргу.

20. Гдjь` прему'дръ; гдjь` кни'жникъ; гдjь` совопро'сникъ
вjь'ка сегw`; Не w=буи' ли бг~ъ прему'дрость мi'ра
сегw`;

21. Поне'же бо въ прем\дрости бж~iей не разумjь` мi'ръ
прему'дростiю бг~а, бл~гоизво'лилъ бг~ъ бу'йствомъ
про'повjьди сп\сти` вjь'рующихъ.

22. Поне'же и= i=уде'<е> зна'менiя про'сятъ, и= <е>='ллини
прему'дрости и='щутъ:

23. мы' же проповjь'дуемъ хр\ста` ра'спята, i=уде'<е>мъ
о<у>='бw собла'знъ, <е>='ллинwмъ же безу'мiе,

24. самjь^мъ же зва^ннымъ i=уде'<е>мъ же и= <е>='ллинwмъ
хр\ста`, бж~iю си'лу и= бж~iю прем\дрость:

25. зане` бу'ее бж~iе прем\дрjье человjь^къ <е>='сть,
и= немощно'е бж~iе крjьпча'е человjь^къ <е>='сть.

26. (За\ч.) Ви'дите бо зва'нiе ва'ше, бра'тiе, jа='кw
не мно'зи прему'дри по пло'ти, не мно'зи си'льни, не
мно'зи благоро'дни:

27. но бу^яя мi'ра и=збра` бг~ъ, да прему^дрыя посрами'тъ,
и= не'мwщная мi'ра и=збра` бг~ъ, да посрами'тъ крjь^пкая:

28. и= худорw'дная мi'ра и= о<у>=ничиж<е>'нная и=збра`
бг~ъ, и= не су^щая, да су^щая о<у>=праздни'тъ,

29. jа='кw да не похва'лится вся'ка пло'ть пред\ъ бг~омъ.

30. И=з\ъ негw'же вы` <е>=сте` w= хр\стjь` i=и~сjь,
и='же бы'сть на'мъ прем\дрость w\т бг~а, пра'вда же
и= w=сщ~е'нiе и= и=збавле'нiе,

31. да, jа='коже пи'шется: хваля'йся, w= гд\сjь да
хва'лится.

Глава` 2.

И= а='зъ прише'дъ къ ва'мъ, бра'тiе, прiидо'хъ не по
превосхо'дному словеси` и=ли` прему'дрости возвjьща'я
ва'мъ свидjь'тельство бж~iе:

2. не суди'хъ бо вjь'дjьти что` въ ва'съ, то'чiю i=и~са
хр\ста`, и= сего` ра'спята:

3. и= а='зъ въ не'мощи и= стра'сjь и= тре'петjь мно'зjь
бы'хъ въ ва'съ.

4. И= сло'во мое` и= про'повjьдь моя` не въ препрjь'тельныхъ
человjь'ческiя прему'дрости словесjь'хъ, но въ jа=вле'нiи
ду'ха и= си'лы,

5. да вjь'ра ва'ша не въ му'дрости человjь'честjьй,
но въ си'лjь бж~iей бу'детъ.

6. (За\ч 126.) Прем\дрость же глаго'лемъ въ соверше'нныхъ,
прем\дрость же не вjь'ка сегw`, ни князе'й вjь'ка сегw`
престаю'щихъ,

7. но глаго'лемъ прем\дрость бж~iю, въ та'йнjь сокрове'нную,
ю='же пред\ъуста'ви бг~ъ пре'жде вjь^къ въ сла'ву на'шу,

8. ю='же никто'же w\т князе'й вjь'ка сегw` разумjь`:
а='ще бо бы'ша разумjь'ли, не бы'ша гд\са сла'вы ра'спяли.

9. Но jа='коже <е>='сть пи'сано: (За\ч 127.) и='хже
<о>='ко не ви'дjь, и= о<у>='хо не слы'ша, и= на се'рдце
человjь'ку не взыдо'ша, jа=`же о<у>=гото'ва бг~ъ лю'бящымъ
<е>=го`.

10. На'мъ же бг~ъ w\ткры'лъ <е>='сть дх~омъ свои'мъ:
дх~ъ бо вся^ и=спыту'етъ, и= глубины^ бж~iя.

11. Кто' бо вjь'сть w\т человjь^къ, jа=`же въ человjь'цjь,
то'чiю ду'хъ человjь'ка, живу'щiй въ не'мъ; Та'кожде
и= бж~iя никто'же вjь'сть, то'чiю дх~ъ бж~iй.

12. Мы' же не ду'ха мi'ра сегw` прiя'хомъ, но дх~а
и='же w\т бг~а, да вjь'мы jа=`же w\т бг~а дарова^нная
на'мъ,

13. jа=`же и= глаго'лемъ не въ науче'ныхъ человjь'ческiя
прему'дрости словесjь'хъ, но въ науче'ныхъ дх~а ст~а'гw,
духw'вная духо'вными сразсужда'юще.

14. Душе'венъ же человjь'къ не прiе'млетъ jа=`же дх~а
бж~iя: ю=ро'дство бо <е>=му` <е>='сть, и= не мо'жетъ
разумjь'ти, зане` духо'внjь востязу'ется.

15. Духо'вный же востязу'етъ о<у>='бw вся^, а= са'мъ
то'й ни w\т <е>=ди'нагw востязу'ется.

16. Кто' бо разумjь` о<у>='мъ гд\сень, и='же и=з\ъясни'тъ
и=`; Мы' же о<у>='мъ хр\сто'въ и='мамы.

Глава` 3.

И= а='зъ, бра'тiе, не мого'хъ ва'мъ глаго'лати jа='кw
духw'внымъ, но jа='кw плw'тянымъ, jа='кw младе'нц<е>мъ
w= хр\стjь`.

2. Млеко'мъ вы` напои'хъ, а= не бра'шномъ: и='бо не
о<у>=` можа'сте, но ниже` <е>=ще` мо'жете нн~jь,

3. <е>=ще' бо пло'тстiи <е>=сте`. И=дjь'же бо въ ва'съ
за^висти и= рв<е>'нiя и= ра'спри, не пло'тстiи ли <е>=сте`
и= по человjь'ку хо'дите;

4. <Е>=гда' бо глаго'летъ кто`: а='зъ о<у>='бw <е>='смь
па'vловъ, другi'й же: а='зъ а=поллw'совъ: не пло'тстiи
ли <е>=сте`;

5. Кто` о<у>=`бо <е>='сть па'vелъ; кто' же ли а=поллw'съ;
Но то'чiю служи'телiе, и='миже вjь'ровасте, и= кому'ждо
jа='коже гд\сь даде`.

6. А='зъ насади'хъ, а=поллw'съ напои`, бг~ъ же возрасти`:

7. тjь'мже ни насажда'яй <е>='сть что`, ни напая'яй,
но возраща'яй бг~ъ.

8. Насажда'яй же и= напая'яй <е>=ди'но <е>=ста`: кi'йждо
же свою` мзду` прiи'метъ по своему` труду`.

9. (За\ч 128.) Бг~у бо <е>=смы` споспjь^шницы: бж~iе
тяжа'нiе, бж~iе зда'нiе <е>=сте`.

10. По блг\дти бж~iей да'ннjьй мнjь`, jа='кw прему'дръ
а=рхiте'ктwнъ w=снова'нiе положи'хъ, и='нъ же назида'етъ:
кi'йждо же да блюде'тъ, ка'кw назида'етъ.

11. W=снова'нiя бо и=на'гw никто'же мо'жетъ положи'ти
па'че лежа'щагw, <е>='же <е>='сть i=и~съ хр\сто'съ.

12. А='ще ли кто` назида'етъ на w=снова'нiи се'мъ зла'то,
сребро`, ка'менiе честно'е, дрова`, сjь'но, тро'стiе,

13. когw'ждо дjь'ло jа=вле'но бу'детъ: де'нь бо jа=ви'тъ,
зане` <о>=гне'мъ w\ткрыва'ется: и= когw'ждо дjь'ло,
jа=ково'же <е>='сть, <о>='гнь и=ску'ситъ.

14. (И=) <е>=гw'же а='ще дjь'ло пребу'детъ, <е>='же
назда`, мзду` прiи'метъ:

15. (а=) <е>=гw'же дjь'ло сгори'тъ, w=тщети'тся: са'мъ
же спасе'тся, та'кожде jа='коже <о>=гне'мъ.

16. Не вjь'сте ли, jа='кw хра'мъ бж~iй <е>=сте`, и=
дх~ъ бж~iй живе'тъ въ ва'съ;

17. А='ще кто` бж~iй хра'мъ растли'тъ, растли'тъ сего`
бг~ъ: хра'мъ бо бж~iй ст~ъ <е>='сть, и='же <е>=сте`
вы`.

18. (За\ч 129.) Никто'же себе` да прельща'етъ: а='ще
кто` мни'тся му'дръ бы'ти въ ва'съ въ вjь'цjь се'мъ,
бу'й да быва'етъ, jа='кw да прему'дръ бу'детъ.

19. Прему'дрость бо мi'ра сегw` бу'йство о<у>= бг~а
<е>='сть, пи'сано бо <е>='сть: запина'яй прему^дрымъ
въ кова'рствjь и='хъ.

20. И= па'ки: гд\сь вjь'сть помышл<е>'нiя человjь'ч<е>ска
{му'дрыхъ}, jа='кw су'ть су'<е>тна.

21. Тjь'мже никто'же да хва'лится въ человjь'цjьхъ,
вся^ бо ва^ша су'ть:

22. а='ще па'vелъ, и=ли` а=поллw'съ, и=ли` ки'фа, и=ли`
мi'ръ, и=ли` живо'тъ, и=ли` сме'рть, и=ли` настоя^щая,
и=ли` бу^дущая, вся^ ва^ша су'ть:

23. вы' же хр\стw'вы, хр\сто'съ же бж~iй.

Глава` 4. Зача'ло 130.

Та'кw на'съ да непщу'етъ человjь'къ, jа='кw слу'гъ
хр\сто'выхъ и= строи'телей та^инъ бж~iихъ:

2. а= <е>='же про'чее и='щется въ строи'телехъ, да
вjь'ренъ кто` w=бря'щется.

3. Мнjь' же не вели'ко <е>='сть, да w\т ва'съ и=стяжу'ся,
и=ли` w\т человjь'ческагw дне` {суда`}: но ни са'мъ
себе` востязу'ю.

4. Ничесw'же бо въ себjь` свjь'мъ, но ни w= се'мъ w=правда'юся:
востязу'яй же мя` гд\сь <е>='сть.

5. (За\ч.) Тjь'мже пре'жде вре'мене ничто'же суди'те,
до'ндеже прiи'детъ гд\сь, и='же во свjь'тjь приведе'тъ
та^йная тьмы` и= w=б\ъяви'тъ совjь'ты серд<е>'чныя,
и= тогда` похвала` бу'детъ кому'ждо w\т бг~а.

6. Сiя^ же, бра'тiе (моя^), преwбрази'хъ на себе` и=
а=поллw'са ва'съ ра'ди, да w\т на'ю научите'ся не па'че
напи'санныхъ му'дрствовати, да не <е>=ди'нъ по <е>=ди'ному
гордите'ся на друга'го.

7. Кто' бо тя` разсужда'етъ; Что' же и='маши, <е>=гw'же
нjь'си прiя'лъ; А='ще же и= прiя'лъ <е>=си`, что` хва'лишися
jа='кw не прiе'мъ;

8. Се`, сы'ти <е>=сте`, се`, w=богати'стеся, без\ъ
на'съ воцари'стеся: и= <w>, дабы` воцари'лися <е>=сте`,
да и= мы` бы'хомъ съ ва'ми ца'рствовали.

9. (За\ч 131.) Мню' бо, jа='кw бг~ъ ны` посла'нники
послjь'днiя jа=ви`, jа='кw насме'ртники: зане` позо'ръ
бы'хомъ мi'ру и= а='гг~лwмъ и= человjь'кwмъ.

10. Мы` (о<у>='бw) бу'и хр\ста` ра'ди, вы' же му'дри
w= хр\стjь`: мы` не'мощни, вы' же крjь'пцы: вы` сла'вни,
мы' же безче'стни.

11. До нн~jьшнягw часа` и= а='лчемъ, и= жа'ждемъ, и=
наготу'емъ, и= стра'ждемъ, и= скита'емся,

12. и= тружда'емся, дjь'лающе свои'ми рука'ми. О<у>=коря'еми,
благословля'емъ: гони'ми, терпи'мъ:

13. ху'лими, о<у>=тjьша'емся {мо'лимъ}: jа='коже w=тре'би
мi'ру бы'хомъ, всjь^мъ попра'нiе досе'лjь.

14. Не срамля'я ва'съ сiя^ пишу`, но jа='коже ча^да
моя^ возлю'бл<е>нная наказу'ю.

15. А='ще бо (и=) мнw'ги пjь'стуны и='мате w= хр\стjь`,
но не мнw'ги <о>=тцы`: w= хр\стjь' бо i=и~сjь бл~говjьствова'нiемъ
а='зъ вы` роди'хъ.

16. Молю' же ва'съ: подо'бни мнjь` быва'йте, jа='коже
а='зъ хр\сту`.

17. (За\ч 132.) Сегw` ра'ди посла'хъ къ ва'мъ тiмоfе'а,
и='же ми` <е>='сть ча'до возлю'блено и= вjь'рно w=
гд\сjь, и='же ва'мъ воспомя'нетъ пути^ моя^, jа=`же
w= хр\стjь` i=и~сjь, jа='коже вездjь` и= во вся'цjьй
цр~кви о<у>=чу`.

18. Jа='кw не гряду'щу ми` къ ва'мъ, разгордjь'шася
нjь'цыи:

19. прiиду' же ско'рw къ ва'мъ, а='ще гд\сь восхо'щетъ,
и= о<у>=разумjь'ю не сло'во разгордjь'вшихся, но си'лу:

20. не въ словеси' бо цр\ство бж~iе, но въ си'лjь.

21. Что` хо'щете; съ па'лицею ли прiиду` къ ва'мъ,
и=ли` съ любо'вiю и= ду'хомъ кро'тости;

Глава` 5.

W\тню'дъ слы'шится въ ва'съ блуже'нiе, и= таково` блуже'нiе,
jа=ково'же ни во jа=зы'цjьхъ и=мену'ется, jа='кw нjь'коему
и=мjь'ти жену` <о>='тчую.

2. И= вы` разгордjь'сте, и= не па'че пла'касте, да
и='змется w\т среды` ва'съ содjь'явый дjь'ло сiе`.

3. Зане` а='зъ о<у>='бw а='ще не о<у>= ва'съ сы'й тjь'ломъ,
ту' же живы'й ду'хомъ, о<у>=же` суди'хъ, jа='кw та'мw
сы'й: содjь'явшаго си'це сiе`,

4. w= и='мени гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` собра'вшымся
ва'мъ и= моему` ду'ху, съ си'лою гд\са на'шегw i=и~са
хр\ста`,

5. преда'ти такова'го сатанjь` во и=зможде'нiе пло'ти,
да ду'хъ спасе'тся въ де'нь гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`.

6. Не добра` похвала` ва'ша. (За\ч 133.) Не вjь'сте
ли, jа='кw ма'лъ ква'съ все` смjьше'нiе ква'ситъ;

7. W=чи'стите о<у>=`бо ве'тхiй ква'съ, да бу'дете но'во
смjьше'нiе, jа='коже <е>=сте` безква'сни: и='бо па'сха
на'ша за ны` пожре'нъ бы'сть хр\сто'съ.

8. Тjь'мже да пра'зднуемъ не въ ква'сjь ве'тсjь, ни
въ ква'сjь sло'бы и= лука'вства, но въ безква'сiихъ
чт\соты` и= и='стины.

9. (За\ч 134.) Писа'хъ ва'мъ въ посла'нiи не примjьша'тися
блудникw'мъ:

10. и= не вся'кw блудникw'мъ мi'ра сегw`, и=ли` лихои'мц<е>мъ,
и=ли` хи'щникwмъ, и=ли` i=дwлослужи'тел<е>мъ, поне'же
о<у>='бw до'лжни бы <е>=сте` бы'ли w\т мi'ра (сегw`)
и=зы'ти:

11. нн~jь же писа'хъ ва'мъ не примjьша'тися, а='ще
нjь'кiй, бра'тъ и=мену'емь, бу'детъ блудни'къ, и=ли`
лихои'мецъ, и=ли` i=дwлослужи'тель, и=ли` досади'тель,
и=ли` пiя'ница, и=ли` хи'щникъ: съ таковы'мъ ниже`
jа='сти.

12. Что' бо ми` и= внjь'шнихъ суди'ти; Не вну'треннихъ
ли вы` су'дите;

13. Внjь'шнихъ же бг~ъ су'дитъ. И= и=зми'те sла'го
w\т ва'съ самjь'хъ.

Глава` 6.

Смjь'етъ ли кто` w\т ва'съ, ве'щь и=мjь'я ко и=но'му,
суди'тися w\т непра'ведныхъ, а= не w\т ст~ы'хъ;

2. Не вjь'сте ли, jа='кw ст~i'и мi'рови и='мутъ суди'ти;
и= а='ще ва'ми су'дъ прiи'метъ мi'ръ, недосто'йни <е>=сте`
суди'щ<е>мъ худы^мъ;

3. Не вjь'сте ли, jа='кw а='ггелwвъ суди'ти и='мамы,
а= не то'чiю жите'йскихъ;

4. Жит<е>'йская бо суди^ща а='ще и='мате, о<у>=ничиже'нныхъ
въ цр~кви, си'хъ посажда'ете.

5. Къ сра'му ва'мъ глаго'лю: та'кw ли нjь'сть въ ва'съ
му'дръ ни <е>=ди'нъ, и='же мо'жетъ разсуди'ти между`
бра'тiй свои'хъ;

6. Но бра'тъ съ бра'томъ су'дится, и= то` пред\ъ невjь'рными.

7. О<у>=же` о<у>=`бо w\тню'дъ ва'мъ сра'мъ <е>='сть,
jа='кw тя^жбы и='мате между` собо'ю. Почто` не па'че
w=би'дими <е>=сте`; почто` не па'че лише'ни быва'ете;

8. Но вы` (са'ми) w=би'дите и= лиша'ете, да <е>=ще`
бра'тiю.

9. И=ли` не вjь'сте, jа='кw непра'в<е>дницы цр\ствiя
бж~iя не наслjь'дятъ; Не льсти'те себе`: ни блудницы`,
ни i=дwлослужи'тел<е>, ни прелюбодjь'<е>, (ни скверни'тел<е>,)
ни малакi^и, ни мужело'жницы,

10. ни лихои'мцы, ни та'тiе, ни пiя^ницы, ни досади'тел<е>,
ни хи^щницы цр\ствiя бж~iя не наслjь'дятъ.

11. И= си'ми (о<у>='бw) нjь'цыи бjь'сте, но w=мы'стеся,
но w=ст~и'стеся, но w=правди'стеся и='менемъ гд\са
на'шегw i=и~са хр\ста` и= дх~омъ бг~а на'шегw.

12. (За\ч 135.) Вся^ ми` лjь'ть су'ть, но не вся^ на
по'льзу: вся^ ми` лjь'ть су'ть, но не а='зъ w=блада'нъ
бу'ду w\т чегw`.

13. Бра^шна чре'ву, и= чре'во бра'шнwмъ: бг~ъ же и=
сiе` и= сiя^ о<у>=праздни'тъ. Тjь'ло же не блуже'нiю,
но гд\севи, и= гд\сь тjь'лу.

14. Бг~ъ же и= гд\са воздви'же, и= на'съ воздви'гнетъ
си'лою свое'ю.

15. Не вjь'сте ли, jа='кw тjьлеса` ва^ша о<у>='дове
хр\стw'вы су'ть; Взе'мь ли о<у>=`бо о<у>='ды хр\стw'вы,
сотворю` о<у>='ды блудни^чи; Да не бу'детъ.

16. И=ли` не вjь'сте, jа='кw прилjьпля'яйся сквернодjь'йцjь
<е>=ди'но тjь'ло <е>='сть (съ блудодjь'йцею); бу'дета
бо, рече`, <о>='ба въ пло'ть <е>=ди'ну.

17. Прилjьпля'яйся же гд\севи <е>=ди'нъ ду'хъ <е>='сть
(съ гд\семъ).

18. Бjь'гайте блудодjья'нiя: вся'къ (бо) грjь'хъ, <е>=го'же
а='ще сотвори'тъ человjь'къ, кромjь` тjь'ла <е>='сть:
а= блудя'й во свое` тjь'ло согрjьша'етъ.

19. И=ли` не вjь'сте, jа='кw тjьлеса` ва^ша хра'мъ
живу'щагw въ ва'съ ст~а'гw дх~а су'ть, <е>=го'же и='мате
w\т бг~а, и= нjь'сте свои`;

20. ку'плени бо <е>=сте` цjьно'ю. (За\ч 136.) Просла'вите
о<у>=`бо бг~а въ тjьлесjь'хъ ва'шихъ и= въ душа'хъ
ва'шихъ, jа=`же су'ть бж~iя.

Глава` 7.

А= w= ни'хже писа'сте ми`, добро` человjь'ку женjь`
не прикаса'тися.

2. Но блудодjья'нiя ра'ди кi'йждо свою` жену` да и='мать,
и= ка'яждо (жена`) своего` му'жа да и='мать.

3. Женjь` му'жъ до'лжную любо'вь да воздае'тъ: та'кожде
и= жена` му'жу.

4. Жена` свои'мъ тjь'ломъ не владjь'етъ, но му'жъ:
та'кожде и= му'жъ свои'мъ тjь'ломъ не владjь'етъ, но
жена`.

5. Не лиша'йте себ<е>` дру'гъ дру'га, то'чiю по согла'сiю
до вре'мене, да пребыва'ете въ постjь` и= моли'твjь,
и= па'ки вку'пjь собира'йтеся, да не и=скуша'етъ ва'съ
сатана` невоздержа'нiемъ ва'шимъ.

6. Сiе' же глаго'лю по совjь'ту, (а=) не по повелjь'нiю.

7. Хощу' бо, да вси` человjь'цы бу'дутъ, jа='коже и=
а='зъ: но кi'йждо свое` дарова'нiе и='мать w\т бг~а,
<о>='въ о<у>='бw си'це, <о>='въ же си'це.

8. Глаго'лю же безбра^чнымъ и= вдови'цамъ: добро` и=`мъ
<е>='сть, а='ще пребу'дутъ jа='коже и= а='зъ:

9. а='ще ли не о<у>=держа'тся, да посяга'ютъ: лу'чше
бо <е>='сть жени'тися, не'жели разжиза'тися.

10. А= w=жени'вшымся завjьщава'ю не а='зъ, но гд\сь:
женjь` w\т му'жа не разлуча'тися:

11. а='ще ли же и= разлучи'тся, да пребыва'етъ безбра'чна,
и=ли` да смири'тся съ му'жемъ (свои'мъ): и= му'жу жены`
не w\тпуща'ти.

12. Про'чымъ же а='зъ глаго'лю, (а=) не гд\сь: (За\ч
137.) а='ще кото'рый бра'тъ жену` и='мать невjь'рну,
и= та` благоволи'тъ жи'ти съ ни'мъ, да не w=ставля'етъ
<е>=я`:

13. и= жена` а='ще и='мать му'жа невjь'рна, и= то'й
благоволи'тъ жи'ти съ не'ю, да не w=ставля'етъ <е>=гw`:

14. святи'тся бо му'жъ невjь'ренъ w= женjь` вjь'рнjь,
и= святи'тся жена` невjь'рна w= му'жи вjь'рнjь: и=на'че
бо ча^да ва^ша нечи^ста бы'ли бы, нн~jь же ст~а су'ть.

15. А='ще ли невjь'рный w\тлуча'ется, да разлучи'тся:
не порабо'тися (бо) бра'тъ и=ли` сестра` въ таковы'хъ:
въ ми'ръ бо призва` на'съ (гд\сь) бг~ъ.

16. Что' бо вjь'си, же'но, а='ще му'жа спасе'ши; И=ли`
что` вjь'си, му'жу, а='ще жену` спасе'ши;

17. То'чiю коему'ждо jа='коже раздjьли'лъ <е>='сть
бг~ъ, кi'йждо jа='коже при'званъ бы'сть гд\семъ, та'кw
да хо'дитъ: и= та'кw во всjь'хъ цр~квахъ повелjьва'ю.

18. Во w=брjь'занiи ли кто` при'званъ бы'сть; да не
w\тто'ргнется {да не твори'тъ себjь` неwбрjь'занiя}:
въ неwбрjь'занiи ли кто` при'званъ бы'сть; да не w=брjь'зуется.

19. W=брjь'занiе ничто'же <е>='сть, и= неwбрjь'занiе
ничто'же <е>='сть, но соблюде'нiе за'повjьдiй бж~iихъ.

20. Кi'йждо въ зва'нiи, въ не'мже при'званъ бы'сть,
въ то'мъ да пребыва'етъ.

21. Ра'бъ ли при'званъ бы'лъ <е>=си`; да не неради'ши
{да не печа'лишися}: но а='ще и= мо'жеши свобо'денъ
бы'ти, бо'льше порабо'ти себе`.

22. При'званный бо w= гд\сjь ра'бъ, свобо'дникъ гд\сень
<е>='сть: та'кожде и= при'званный свобо'дникъ, ра'бъ
<е>='сть хр\сто'въ.

23. Цjьно'ю ку'плени <е>=сте`: не бу'дите раби` человjь'кwмъ.

24. (За\ч 138.) Кi'йждо, въ не'мже при'званъ бы'сть,
бра'тiе, въ то'мъ да пребыва'етъ пред\ъ бг~омъ.

25. W= дjь'вахъ же повелjь'нiя гд\сня не и='мамъ, совjь'тъ
же даю`, jа='кw поми'лованъ w\т гд\са вjь'ренъ бы'ти.

26. Мню` о<у>=`бо сiе` добро` бы'ти за настоя'щую ну'жду,
jа='кw добро` человjь'ку та'кw бы'ти.

27. Привяза'лся ли <е>=си` женjь`; не и=щи` разрjьше'нiя.
W\трjьши'лся ли <е>=си` жены`; не и=щи` жены`.

28. А='ще ли же и= w=же'нишися, не согрjьши'лъ <е>=си`:
и= а='ще пося'гнетъ дjь'ва, не согрjьши'ла <е>='сть.
Ско'рбь же пло'ти и=мjь'ти бу'дутъ таковi'и: а='зъ
же вы` щажду`.

29. Сiе' же глаго'лю, бра'тiе, jа='кw вре'мя прекраще'но
<е>='сть про'чее, да и= и=му'щiи ж<е>ны`, jа='коже
не и=му'щiи бу'дутъ:

30. и= пла'чущiися, jа='коже не пла'чущiи: и= ра'дующiися,
jа='коже не ра'дующеся: и= купу'ющiи, jа='кw не содержа'ще:

31. и= тре'бующiи мi'ра сегw`, jа='кw не тре'бующе:
прехо'дитъ бо w='бразъ мi'ра сегw`.

32. Хощу' же ва'съ безпеча'льныхъ бы'ти. Не w=жени'выйся
пече'тся w= гд\снихъ, ка'кw о<у>=годи'ти гд\севи:

33. а= w=жени'выйся пече'тся w= мiрски'хъ, ка'кw о<у>=годи'ти
женjь`. Раздjьли'ся жена` и= дjь'ва:

34. непося'гшая пече'тся w= гд\снихъ, ка'кw о<у>=годи'ти
гд\севи, да бу'детъ ст~а` и= тjь'ломъ и= ду'хомъ: а=
пося'гшая пече'тся w= мiрски'хъ, ка'кw о<у>=годи'ти
му'жу.

35. (За\ч 139.) Сiе' же на по'льзу ва'мъ самjь^мъ глаго'лю:
не да сило` ва'мъ наложу`, но къ благоwбра'зiю и= благоприступа'нiю
гд\севи безмо'лвну.

36. А='ще ли же кто` без\ъwбрази'ти w= дjь'вjь свое'й
непщу'етъ, а='ще <е>='сть превозра'стна, и= та'кw должна`
<е>='сть бы'ти: <е>='же хо'щетъ, да твори'тъ: не согрjьша'етъ,
а='ще пося'гнетъ.

37. А= и='же стои'тъ тве'рдw се'рдцемъ, не и=мы'й ну'жды,
вла'сть же и='мать w= свое'й во'ли, и= се` разсуди'лъ
<е>='сть въ се'рдцы свое'мъ блюсти` дjь'ву свою`, до'брjь
твори'тъ.

38. Тjь'мже и= вдая'й бра'ку свою` дjь'ву до'брjь твори'тъ:
и= не вдая'й лу'чше твори'тъ.

39. Жена` привя'зана <е>='сть зако'номъ, въ <е>=ли'ко
вре'мя живе'тъ му'жъ <е>=я`: а='ще же о<у>='мретъ му'жъ
<е>=я`, свобо'дна <е>='сть, за него'же хо'щетъ, пося'гнути,
то'чiю w= гд\сjь.

40. Бл~же'ннjьйша же <е>='сть, а='ще та'кw пребу'детъ,
по моему` совjь'ту: мню'ся бо и= а='зъ дх~а бж~iя и=мjь'ти.

Глава` 8.

W= i=дwложе'ртвенныхъ же вjь'мы: jа='кw вси` ра'зумъ
и='мамы. Ра'зумъ (о<у>='бw) кичи'тъ, а= любы` созида'етъ.

2. А='ще ли кто` мни'тся вjь'дjьти что`, не о<у>=`
что` разумjь`, jа='коже подоба'етъ разумjь'ти:

3. а='ще же кто` лю'битъ бг~а, се'й позна'нъ бы'сть
w\т негw`.

4. W= jа=де'нiи же i=дwложе'ртвенныхъ вjь'мы, jа='кw
i='дwлъ ничто'же <е>='сть въ мi'рjь, и= jа='кw никто'же
бг~ъ и='нъ, то'кмw <е>=ди'нъ.

5. А='ще бо и= су'ть глаго'лемiи бо'зи, и=ли` на небеси`,
и=ли` на земли`: jа='коже су'ть бо'зи мно'зи и= госпо'дiе
мно'зи:

6. но на'мъ <е>=ди'нъ бг~ъ <о>=ц~ъ, и=з\ъ негw'же вся^,
и= мы` о<у>= негw`, и= <е>=ди'нъ гд\сь i=и~съ хр\сто'съ,
и='мже вся^, и= мы` тjь'мъ.

7. Но не во всjь'хъ ра'зумъ: нjь'цыи же со'вjьстiю
i='дwльскою да'же досе'лjь jа='коже i=дwложе'ртвенное
jа=дя'тъ, и= со'вjьсть и='хъ, немощна` су'щи, скверни'тся.

8. (За\ч 140.) Бра'шно же на'съ не поставля'етъ пред\ъ
бг~омъ: ниже' бо а='ще jа='мы, и=збы'точествуемъ: ниже`
а='ще не jа='мы, лиша'емся.

9. Блюди'те же, да не ка'кw вла'сть ва'ша сiя` преткнове'нiе
бу'детъ немощны'мъ.

10. А='ще бо кто` ви'дитъ тя`, и=му'ща ра'зумъ, въ
тре'бищи возлежа'ща, не со'вjьсть ли <е>=гw` немощна`
су'щи сози'ждется i=дwложе'ртв<е>нная jа='сти;

11. И= поги'бнетъ немощны'й бра'тъ въ твое'мъ ра'зумjь,
<е>=гw'же ра'ди хр\сто'съ о<у>='мре.

12. Та'кожде согрjьша'юще въ бра'тiю и= бiю'ще и='хъ
со'вjьсть не'мощну су'щу, во хр\ста` согрjьша'ете.

13. Тjь'мже а='ще бра'шно соблазня'етъ бра'та моего`,
не и='мамъ jа='сти мя'са во вjь'ки, да не соблазню`
бра'та моего`.

Глава` 9.

Нjь'смь ли а=п\слъ; Нjь'смь ли свобо'дь; Не i=и~са
хр\ста' ли гд\са на'шего ви'дjьхъ; Не дjь'ло ли мое`
вы` <е>=сте` w= гд\сjь;

2. А='ще и=ны^мъ (и=) нjь'смь а=п\слъ, но <о>=ба'че
ва'мъ <е>='смь: (За\ч 141.) печа'ть бо моегw` а=п\сльства
вы` <е>=сте` w= гд\сjь.

3. Мо'й w\твjь'тъ востязу'ющымъ мене` се'й <е>='сть.

4. <Е>=да` не и='мамы вла'сти jа='сти и= пи'ти;

5. <Е>=да` не и='мамы вла'сти сестру` жену` води'ти,
jа='кw и= про'чiи а=п\сли, и= бра'тiя гд\сня, и= ки'фа;

6. И=ли` <е>=ди'нъ а='зъ и= варна'ва не и='мамы вла'сти
<е>='же не дjь'лати;

7. Кто` во'инствуетъ свои'ми w=брw'ки когда`; И=ли`
кто` насажда'етъ вiногра'дъ, и= w\т плода` <е>=гw`
не jа='стъ; И=ли` кто` пасе'тъ ста'до, и= w\т млека`
ста'да не jа='стъ;

8. <Е>=да` по человjь'ку сiя^ глаго'лю; Не и= зако'нъ
ли сiя^ глаго'летъ;

9. Въ мwv"се'овjь бо зако'нjь пи'сано: да не загради'ши
о<у>=стну` вола` молотя'ща. <Е>=да` w= волjь'хъ ради'тъ
бг~ъ;

10. И=ли` на'съ ра'ди вся'кw глаго'летъ; На'съ бо ра'ди
написа'ся, jа='кw w= наде'жди до'лженъ <е>='сть w=ря'й
w=ра'ти, и= молотя'й съ наде'ждею своегw` о<у>=пова'нiя
причаща'тися.

11. А='ще мы` духw'вная сjь'яхомъ ва'мъ, вели'ко ли,
а='ще мы` ва^ша тjьл<е>'сная по'жнемъ;

12. А='ще и=нi'и вла'сти ва'шея причаща'ются, не па'че
ли мы`; Но не сотвори'хомъ по w='бласти се'й: но вся^
терпи'мъ, да не прекраще'нiе ко'е да'мы бл~говjьствова'нiю
хр\сто'ву.

13. (За\ч 142.) Не вjь'сте ли, jа='кw дjь'лающiи сщ~<е>'нная
w\т святи'лища jа=дя'тъ; (и=) служа'щiи <о>=лтарю`
со <о>=лтаре'мъ дjь'лятся;

14. Та'кw и= гд\сь повелjь` проповjь'дающымъ бл~говjь'стiе
w\т бл~говjь'стiя жи'ти.

15. А='зъ же ни <е>=ди'но сотвори'хъ w\т си'хъ. Не
писа'хъ же сiя^, да та'кw бу'детъ w= мнjь`: до'брjье
бо мнjь` па'че о<у>=мре'ти, не'жели похвалу` мою` кто`
да и=спраздни'тъ.

16. А='ще бо благовjьству'ю, нjь'сть ми` похвалы`,
ну'жда бо ми` належи'тъ: го'ре же мнjь` <е>='сть, а='ще
не благовjьству'ю.

17. А='ще о<у>='бw во'лею сiе` творю`, мзду` и='мамъ:
а='ще же нево'лею, строе'нiе ми` <е>='сть пре'дано.

18. Ка'я о<у>=`бо ми` <е>='сть мзда`; Да благовjьству'яй
без\ъ мзды` положу` бл~говjь'стiе хр\сто'во, во <е>='же
не твори'ти ми` по w='бласти мое'й въ бл~говjьствова'нiи.

19. (За\ч 143.) Свобо'денъ бо сы'й w\т всjь'хъ, всjь^мъ
себе` порабо'тихъ, да мно'жайшыя приwбря'щу:

20. бы'хъ i=уде'<е>мъ jа='кw i=уде'й, да i=уд<е>'и
приwбря'щу: подзакw'ннымъ jа='кw подзако'ненъ, да подзакw'нныя
приwбря'щу:

21. беззакw'ннымъ jа='кw беззако'ненъ, не сы'й беззако'нникъ
бг~у, но зако'нникъ хр\сту`, да приwбря'щу беззакw'нныя.

22. Бы'хъ немощны'мъ jа='кw не'мощенъ, да немощны'я
приwбря'щу. Всjь^мъ бы'хъ вся^, да вся'кw нjь^кiя спасу`.

23. Сiе' же творю` за бл~говjь'стiе, да со<о>'бщникъ
<е>=му` бу'ду.

24. Не вjь'сте ли, jа='кw теку'щiи въ позо'рищи вси`
о<у>='бw теку'тъ, <е>=ди'нъ же прiе'млетъ по'честь;
Та'кw тецы'те, да пости'гнете.

25. Вся'къ же подвиза'яйся w\т всjь'хъ воздержи'тся:
и= <о>=ни` о<у>='бw да и=стлjь'ненъ вjьне'цъ прiи'мутъ,
мы' же неистлjь'ненъ.

26. А='зъ о<у>='бw та'кw теку`, не jа='кw безвjь'стнw,
та'кw подвиза'юся, не jа='кw возду'хъ бiя'й:

27. но о<у>=мерщвля'ю тjь'ло мое` и= порабоща'ю, да
не ка'кw, и=ны^мъ проповjь'дуя, са'мъ неключи'мь бу'ду.

Глава` 10.

Не хощу' же ва'съ не вjь'дjьти, бра'тiе, jа='кw <о>=тцы`
на'ши вси` под\ъ w='блакомъ бы'ша, и= вси` сквозjь`
мо'ре проидо'ша:

2. и= вси` въ мwv"се'а крести'шася во w='блацjь и=
въ мо'ри:

3. и= вси` то'жде бра'шно духо'вное jа=до'ша:

4. и= вси` то'жде пи'во духо'вное пи'ша, пiя'ху бо
w\т духо'внагw послjь'дующагw ка'мене: ка'мень же бjь`
хр\сто'съ.

5. (За\ч 144.) Но не во мно'жайшихъ и='хъ бл~говоли`
бг~ъ, пораже'ни бо бы'ша въ пусты'ни.

6. Сiя^ же w='брази на'мъ бы'ша, jа='кw не бы'ти на'мъ
похотникw'мъ sлы'хъ, jа='коже и= <о>=ни` похотjь'ша.

7. Ни i=дwлослужи'тел<е> быва'йте, jа='коже нjь'цыи
w\т ни'хъ, jа='коже <е>='сть пи'сано: сjьдо'ша лю'дiе
jа='сти и= пи'ти, и= воста'ша и=гра'ти.

8. Ниже` соблу'димъ, jа='коже нjь'цыи w\т ни'хъ соблуди'ша,
и= падо'ша во <е>=ди'нъ де'нь два'десять три` ты'сящы.

9. Ни да и=скуша'имъ хр\ста`, jа='коже нjь'цыи w\т
ни'хъ и=скуси'ша и= w\т sмi'й погибо'ша.

10. Ни ропщи'те, jа='коже нjь'цыи w\т ни'хъ ропта'ша
и= погибо'ша w\т всегуби'теля.

11. Сiя^ же вся^ w='брази прилуча'хуся w='нjьмъ: пи^сана
же бы'ша въ науче'нiе на'ше, въ ни'хже концы^ вjь^къ
достиго'ша.

12. (За\ч 145.) Тjь'мже мня'йся стоя'ти да блюде'тся,
да не паде'тъ.

13. И=скуше'нiе ва'съ не дости'же, то'чiю человjь'ческое:
вjь'ренъ же бг~ъ, и='же не w=ста'витъ ва'съ и=скуси'тися
па'че, <е>='же мо'жете, но сотвори'тъ со и=скуше'нiемъ
и= и=збы'тiе, jа='кw возмощи` ва'мъ понести`.

14. Тjь'мже, бра'тiе моя^ возлю'бл<е>нная, бjь'гайте
w\т i=дwлослуже'нiя.

15. Jа='кw му^дрымъ глаго'лю: суди'те вы`, <е>='же
глаго'лю:

16. ча'ша блг\све'нiя, ю='же благословля'емъ, не <о>=бще'нiе
ли кро'ве хр\сто'вы <е>='сть; хлjь'бъ, <е>=го'же ло'мимъ,
не <о>=бще'нiе ли тjь'ла хр\сто'ва <е>='сть;

17. Jа='кw <е>=ди'нъ хлjь'бъ, <е>=ди'но тjь'ло <е>=смы`
мно'зи: вси' бо w\т <е>=ди'нагw хлjь'ба причаща'емся.

18. Ви'дите i=и~ля по пло'ти: не jа=ду'щiи ли ж<е>'ртвы
w='бщницы <о>=лтаре'ви су'ть;

19. Что` о<у>=`бо глаго'лю; jа='кw i='дwлъ что` <е>='сть;
и=ли` i=дwложе'ртвенное что` <е>='сть;

20. Но зане`, jа=`же жру'тъ jа=зы'цы, бjьсw'мъ жру'тъ,
а= не бг~ови: не хощу' же ва'съ <о>='бщникwвъ бы'ти
бjьсw'мъ.

21. Не мо'жете ча'шу гд\сню пи'ти и= ча'шу бjьсо'вскую:
не мо'жете трапе'зjь гд\сней причаща'тися и= трапе'зjь
бjьсо'встjьй.

22. И=ли` раздража'емъ гд\са; <Е>=да` крjьпча'йши <е>=гw`
<е>=смы`;

23. (За\ч 146.) Вся^ ми` лjь'ть су'ть, но не вся^ на
по'льзу: вся^ ми` лjь'ть су'ть, но не вся^ назида'ютъ.

24. Никто'же своегw' си да и='щетъ, но <е>='же бли'жнягw
кi'йждо.

25. Все`, <е>='же на то'ржищи продае'мое, jа=ди'те,
ничто'же сумня'щеся, за со'вjьсть:

26. гд\сня бо земля` и= и=сполне'нiе <е>=я`.

27. А='ще ли кто` w\т невjь'рныхъ призыва'етъ вы`,
и= хо'щете и=ти`, все` предлага'емое ва'мъ jа=ди'те,
ничто'же сумня'щеся, за со'вjьсть.

28. (За\ч 147.) А='ще ли же кто` ва'мъ рече'тъ: сiе`
i=дwложе'ртвенно <е>='сть: не jа=ди'те за <о>='ного
повjь'давшаго, и= со'вjьсть: гд\сня бо земля` и= и=сполне'нiе
<е>=я`.

29. Со'вjьсть же глаго'лю не свою`, но друга'гw: вску'ю
бо свобо'да моя` су'дится w\т и=ны'я со'вjьсти;

30. А='ще а='зъ благода'тiю причаща'юся, почто` хулу`
прiе'млю, w= не'мже а='зъ благодарю`;

31. А='ще о<у>=`бо jа='сте, а='ще ли пiете`, а='ще
ли и='но что` творите`, вся^ во сла'ву бж~iю твори'те.

32. Безпреткнове'ни быва'йте i=уде'<е>мъ и= <е>='ллинwмъ
и= цр~кви бж~iей,

33. jа='коже и= а='зъ во все'мъ всjь^мъ о<у>=гожда'ю,
не и=скi'й своея` по'льзы, но мно'гихъ, да спасу'тся.

Глава` 11.

Подража'тел<е> мнjь` быва'йте, jа='коже и= а='зъ хр\сту`.

2. Хвалю' же вы`, бра'тiе, jа='кw вся^ моя^ по'мните,
и= jа='коже преда'хъ ва'мъ, преда^нiя держите`.

3. Хощу' же ва'съ вjь'дjьти, jа='кw вся'кому му'жу
глава` хр\сто'съ <е>='сть, глава' же женjь` му'жъ,
глава' же хр\сту` бг~ъ.

4. Вся'къ му'жъ, моли'тву дjь'я и=ли` пр\оро'чествуяй
покры'тою главо'ю, срамля'етъ главу` свою`:

5. и= вся'ка жена`, моли'тву дjь'ющая и=ли` пр\оро'чествующая
w\ткрове'нною главо'ю, срамля'етъ главу` свою`: <е>=ди'но
бо <е>='сть и= то'жде {<е>='же бы'ти} w=стри'женнjьй:

6. а='ще бо не покрыва'ется жена`, да стриже'тся: а='ще
ли же сра'мъ женjь` стри'щися и=ли` бри'тися, да покрыва'ется.

7. Му'жъ о<у>='бw не до'лженъ <е>='сть покрыва'ти главу`,
w='бразъ и= сла'ва бж~iя сы'й: жена' же сла'ва му'жу
<е>='сть.

8. (За\ч 148.) Нjь'сть бо му'жъ w\т жены`, но жена`
w\т му'жа:

9. и='бо не со'зданъ бы'сть му'жъ жены` ра'ди, но жена`
му'жа ра'ди.

10. Сегw` ра'ди должна` <е>='сть жена` вла'сть и=мjь'ти
на главjь` а='гг~лъ ра'ди.

11. <О>=ба'че ни му'жъ без\ъ жены`, ни жена` без\ъ
му'жа, w= гд\сjь.

12. Jа='коже бо жена` w\т му'жа, си'це и= му'жъ жено'ю:
вся^ же w\т бг~а.

13. Въ ва'съ самjь'хъ суди'те, лjь'по ли <е>='сть женjь`
w\ткрове'ннjьй бг~у моли'тися;

14. И=ли` и= не са'мое <е>=стество` о<у>=чи'тъ вы`,
jа='кw му'жъ о<у>='бw а='ще власы` расти'тъ, безче'стiе
<е>=му` <е>='сть,

15. жена' же а='ще власы` расти'тъ, сла'ва <е>='й <е>='сть;
зане` растjь'нiе власw'въ вмjь'стw w=дjья'нiя дано`
бы'сть <е>='й.

16. А='ще ли кто` мни'тся спо'рливъ бы'ти, мы` такова'гw
w=бы'чая не и='мамы, ниже` цр~кви бж~iя.

17. Сiе' же завjьщава'я не хвалю`, jа='кw не на лу'чшее,
но на ху'ждшее сбира'етеся.

18. Пе'рвое о<у>='бw, сходя'щымся ва'мъ въ цр~ковь,
слы'шу въ ва'съ ра^спри су'щыя, и= ча'сть нjь'кую (си'хъ)
вjь'рую.

19. Подоба'етъ бо и= <е>=ресе'мъ въ ва'съ бы'ти, да
и=ску'снiи jа=вле'ни быва'ютъ въ ва'съ.

20. Сходя'щымся о<у>=`бо ва'мъ вку'пjь, нjь'сть гд\сскую
ве'черю jа='сти:

21. кi'йждо бо свою` ве'черю предваря'етъ въ снjьде'нiе,
и= <о>='въ о<у>='бw а='лчетъ, <о>='въ же о<у>=пива'ется.

22. <Е>=да' бо домw'въ не и='мате, во <е>='же jа='сти
и= пи'ти; И=ли` w= цр~кви бж~iей нерадите` и= срамля'ете
не и=му'щыя; Что` ва'мъ реку`; похвалю' ли вы` w= се'мъ;
Не похвалю`.

23. (За\ч 149.) А='зъ бо прiя'хъ w\т гд\са, <е>='же
и= преда'хъ ва'мъ, jа='кw гд\сь i=и~съ въ но'щь, въ
ню'же пре'данъ быва'ше, прiе'мь хлjь'бъ,

24. и= бл~годари'въ преломи`, и= рече`: прiими'те,
jа=ди'те, сiе` <е>='сть тjь'ло мое`, <е>='же за вы`
ломи'мое: сiе` твори'те въ мое` воспомина'нiе.

25. Та'кожде и= ча'шу по ве'чери, гл~я: сiя` ча'ша
но'вый завjь'тъ <е>='сть въ мое'й кро'ви: сiе` твори'те,
<е>=ли'жды а='ще пiе'те, въ мое` воспомина'нiе.

26. <Е>=ли'жды бо а='ще jа='сте хлjь'бъ се'й и= ча'шу
сiю` пiе'те, см~рть гд\сню возвjьща'ете, до'ндеже прiи'детъ.

27. Тjь'мже и='же а='ще jа='стъ хлjь'бъ се'й и=ли`
пiе'тъ ча'шу гд\сню недосто'йнjь, пови'ненъ бу'детъ
тjь'лу и= кро'ви гд\сни.

28. Да и=скуша'етъ же человjь'къ себе`, и= та'кw w\т
хлjь'ба да jа='стъ и= w\т ча'ши да пiе'тъ.

29. Jа=ды'й бо и= пiя'й недосто'йнjь, су'дъ себjь`
jа='стъ и= пiе'тъ, не разсужда'я тjь'ла гд\сня.

30. Сегw` ра'ди въ ва'съ мно'зи не'мощни и= неду'жливи,
и= спя'тъ {о<у>=сыпа'ютъ} дово'льни.

31. (За\ч 150.) А='ще бо бы'хомъ себе` разсужда'ли,
не бы'хомъ w=сужде'ни бы'ли.

32. Суди'ми же, w\т гд\са наказу'емся, да не съ мi'ромъ
w=су'димся.

33. Тjь'мже, бра'тiе моя^, сходя'щеся jа='сти, дру'гъ
дру'га жди'те.

34. А='ще ли кто` а='лчетъ, въ дому` да jа='стъ, да
не въ грjь'хъ схо'дитеся. W= про'чихъ же, <е>=гда`
прiиду`, о<у>=стро'ю.

Глава` 12.

W= духо'вныхъ же, бра'тiе, не хощу` ва'съ не вjь'дjьти.

2. Вjь'сте, jа='кw <е>=гда` невjь'рни бjь'сте, ко i='дwлwмъ
безгла^снымъ jа='кw ведо'ми ведо'стеся.

3. Тjь'мже сказу'ю ва'мъ, jа='кw никто'же, дх~омъ бж~iимъ
глаго'ляй, рече'тъ а=на'fема i=и~са, и= никто'же мо'жетъ
рещи` гд\са i=и~са, то'чiю дх~омъ ст~ы'мъ.

4. Раздjьл<е>'нiя же дарова'нiй су'ть, а= то'йжде дх~ъ:

5. и= раздjьл<е>'нiя служе'нiй су'ть, а= то'йжде гд\сь:

6. и= раздjьл<е>'нiя дjь'йствъ су'ть, а= то'йжде <е>='сть
бг~ъ, дjь'йствуяй вся^ во всjь'хъ.

7. (За\ч 151.) Кому'ждо же дае'тся jа=вле'нiе дх~а
на по'льзу:

8. <о>='вому бо дх~омъ дае'тся сло'во прем\дрости,
и=но'му же сло'во ра'зума, w= то'мже дс~jь:

9. друго'му же вjь'ра, тjь'мже дх~омъ: и=но'му же дарова^нiя
и=сцjьле'нiй, w= то'мже дс~jь:

10. друго'му же дjь^йствiя си'лъ, и=но'му же пр\оро'чество,
друго'му же разсужд<е>'нiя духовw'мъ, и=но'му же ро'ди
я=зы'кwвъ, друго'му же сказа^нiя я=зы'кwвъ.

11. Вся^ же сiя^ дjь'йствуетъ <е>=ди'нъ и= то'йжде
дх~ъ, раздjьля'я вла'стiю коему'ждо jа='коже хо'щетъ.

12. (За\ч 152.) Jа='коже бо тjь'ло <е>=ди'но <е>='сть
и= о<у>='ды и='мать мнw'ги, вси' же о<у>='ди <е>=ди'нагw
тjь'ла, мно'зи су'ще, <е>=ди'но су'ть тjь'ло: та'кw
и= хр\сто'съ.

13. И='бо <е>=ди'нjьмъ дх~омъ мы` вси` во <е>=ди'но
тjь'ло крести'хомся, а='ще i=уде'<е>, а='ще <е>='ллини,
и=ли` раби`, и=ли` свобо'дни: и= вси` <е>=ди'нjьмъ
дх~омъ напои'хомся.

14. И='бо тjь'ло нjь'сть <е>=ди'нъ о<у>='дъ, но мно'зи.

15. А='ще рече'тъ нога`, jа='кw нjь'смь рука`, нjь'смь
w\т тjь'ла: <е>=да` сегw` ра'ди нjь'сть w\т тjь'ла;

16. И= а='ще рече'тъ о<у>='хо, jа='кw нjь'смь <о>='ко,
нjь'смь w\т тjь'ла: <е>=да` сегw` ра'ди нjь'сть w\т
тjь'ла;

17. А='ще все` тjь'ло <о>='ко, гдjь` слу'хъ; а='ще
(же) все` слу'хъ, гдjь` о<у>=ха'нiе;

18. Нн~jь же положи` бг~ъ о<у>='ды, <е>=ди'наго коего'ждо
и='хъ въ тjьлеси`, jа='коже и=зво'ли.

19. А='ще ли бы'ша вси` <е>=ди'нъ о<у>='дъ, гдjь` тjь'ло;

20. Нн~jь же мно'зи о<у>='бw о<у>='дове, <е>=ди'но
же тjь'ло.

21. Не мо'жетъ же <о>='ко рещи` руцjь`: не тре'бjь
ми` <е>=си`: и=ли` па'ки глава` нога'ма: не тре'бjь
ми` <е>=сте`.

22. Но мно'гw па'че, мня'щiися о<у>='ди тjь'ла немощнjь'йши
бы'ти, ну'жнjьйши су'ть,

23. и= и=`хже мни'мъ безче'стнjьйшихъ бы'ти тjь'ла,
си^мъ че'сть мно'жайшую прилага'емъ:

24. и= неблагоwбра'знiи на'ши благоwбра'зiе мно'жайше
и='мутъ, а= благоwбра'знiи на'ши не тре'бjь и='мутъ.
Но бг~ъ раствори` тjь'ло, худjь'йшему бо'льшу да'въ
че'сть,

25. да не бу'детъ ра'спри въ тjьлеси`, но да то'жде
въ себjь` {да ра'внw <е>=ди'нъ w= друзjь'мъ} пеку'тся
о<у>='ди.

26. И= а='ще стра'ждетъ <е>=ди'нъ о<у>='дъ, съ ни'мъ
стра'ждутъ вси` о<у>='ди: а='ще ли же сла'вится <е>=ди'нъ
о<у>='дъ, съ ни'мъ ра'дуются вси` о<у>='ди.

27. (За\ч 153.) Вы' же <е>=сте` тjь'ло хр\сто'во, и=
о<у>='ди w\т ча'сти.

28. И= <о>='выхъ о<у>='бw положи` бг~ъ въ цр~кви пе'рвjье
а=п\слwвъ, второ'е пр\оро'кwвъ, тре'тiе о<у>=чи'телей:
пото'мъ же си^лы, та'же дарова^нiя и=сцjьле'нiй, заступл<е>'нiя,
правл<е>'нiя, ро'ди я=зы'кwвъ.

29. <Е>=да` вси` а=п\сли; <е>=да` вси` пр\оро'цы; <е>=да`
вси` о<у>=чи'тел<е>; <е>=да` вси` си^лы;

30. <е>=да` вси` дарова^нiя и='мутъ и=сцjьле'нiй; <е>=да`
вси` я=зы^ки глаго'лютъ; <е>=да` вси` сказу'ютъ;

31. Ревну'йте же дарова'нiй бо'льшихъ, и= <е>=ще` по
превосхожде'нiю пу'ть ва'мъ показу'ю.

Глава` 13.

А='ще я=зы^ки человjь'ческими глаго'лю и= а='гг~льскими,
любве' же не и='мамъ, бы'хъ (jа='кw) мjь'дь звеня'щи,
и=ли` кv"мва'лъ звяца'яй.

2. И= а='ще и='мамъ пр\оро'чество, и= вjь'мъ та^йны
вся^ и= ве'сь ра'зумъ, и= а='ще и='мамъ всю` вjь'ру,
jа='кw и= го'ры преставля'ти, любве' же не и='мамъ,
ничто'же <е>='смь.

3. И= а='ще разда'мъ вся^ и=мjь^нiя моя^, и= а='ще
преда'мъ тjь'ло мое`, во <е>='же сжещи` <е>=`, любве'
же не и='мамъ, ника'я по'льза ми` <е>='сть.

4. (За\ч 154.) Любы` долготерпи'тъ, милосе'рдствуетъ,
любы` не зави'дитъ, любы` не превозно'сится, не горди'тся,

5. не безчи'нствуетъ, не и='щетъ свои'хъ си`, не раздража'ется,
не мы'слитъ sла`,

6. не ра'дуется w= непра'вдjь, ра'дуется же w= и='стинjь:

7. вся^ лю'битъ {покрыва'етъ}, всему` вjь'ру <е>='млетъ,
вся^ о<у>=пова'етъ, вся^ терпи'тъ.

8. Любы` николи'же w\тпа'даетъ, а='ще же пр\оро'ч<е>ствiя
о<у>=праздня'тся, а='ще ли я=зы'цы о<у>=мо'лкнутъ,
а='ще ра'зумъ и=спраздни'тся.

9. W\т ча'сти бо разумjьва'емъ и= w\т ча'сти пр\оро'чествуемъ:

10. <е>=гда' же прiи'детъ соверше'нное, тогда`, <е>='же
w\т ча'сти, о<у>=праздни'тся.

11. (За\ч.) <Е>=гда` бjь'хъ младе'нецъ, jа='кw младе'нецъ
глаго'лахъ, jа='кw младе'нецъ му'дрствовахъ, jа='кw
младе'нецъ смышля'хъ: <е>=гда' же бы'хъ му'жъ, w\тверго'хъ
младе'нч<е>ская.

12. Ви'димъ о<у>='бw нн~jь jа='коже зерца'ломъ въ гада'нiи,
тогда' же лице'мъ къ лицу`: нн~jь разумjь'ю w\т ча'сти,
тогда' же позна'ю, jа='коже и= позна'нъ бы'хъ.

13. Нн~jь же пребыва'ютъ вjь'ра, наде'жда, любы`, три`
сiя^: бо'льши же си'хъ любы`.

Глава` 14.

Держи'теся любве`: ревну'йте же духw'внымъ, па'че же
да пр\оро'чествуете.

2. Глаго'ляй бо я=зы^ки, не человjь'кwмъ глаго'летъ,
но бг~у: никто'же бо слы'шитъ, ду'хомъ же глаго'летъ
та^йны:

3. пр\оро'чествуяй же, человjь'кwмъ глаго'летъ созида'нiе
и= о<у>=тjьше'нiе и= о<у>=твержде'нiе.

4. Глаго'ляй (бо) я=зы^ки себе` зи'ждетъ, а= пр\оро'чествуяй
цр~ковь зи'ждетъ.

5. Хощу' же всjь'хъ ва'съ глаго'лати я=зы^ки, па'че
же да прорица'ете: бо'лiй бо пр\оро'чествуяй, не'жели
глаго'ляй я=зы^ки, ра'звjь а='ще (кто`) сказу'етъ,
да цр~ковь созида'нiе прiе'млетъ.

6. (За\ч 155.) Нн~jь же, бра'тiе, а='ще прiиду` къ
ва'мъ я=зы^ки глаго'ля, ку'ю ва'мъ по'льзу сотворю`,
а='ще ва'мъ не глаго'лю и=ли` во w\ткрове'нiи, и=ли`
въ ра'зумjь, и=ли` въ пр\оро'чествiи, и=ли` въ науче'нiи;

7. <О>=ба'че безду^шная гла'съ даю^щая, а='ще сопjь'ль,
а='ще гу'сли, а='ще ра'знствiя писка'нiемъ не дадя'тъ,
ка'кw разу'мно бу'детъ писка'нiе и=ли` гуде'нiе;

8. И='бо а='ще безвjь'стенъ гла'съ труба` да'стъ, кто`
о<у>=гото'вится на бра'нь;

9. Та'кw и= вы` а='ще не благоразу'мно сло'во дадите`
я=зы'комъ, ка'кw о<у>=разумjь'ется глаго'лемое; Бу'дете
бо на возду'хъ глаго'люще.

10. Толи'цы о<у>='бw, а='ще ключи'тся, ро'ди гласw'въ
су'ть въ мi'рjь, и= ни <е>=ди'нъ и='хъ безгла'сенъ.

11. А='ще о<у>=`бо не о<у>=вjь'мъ си'лы гла'са, бу'ду
глаго'лющему и=ноязы'чникъ, и= глаго'лющiй мнjь` и=ноязы'чникъ.

12. Та'кw и= вы`, поне'же ревни'тел<е> <е>=сте` духовw'мъ,
(jа=`же) къ созида'нiю цр~кве проси'те {и=щи'те}, да
и=збы'точествуете.

13. Тjь'мже глаго'ляй я=зы'комъ да мо'лится, да сказу'етъ.

14. А='ще бо молю'ся я=зы'комъ, ду'хъ мо'й мо'лится,
а= о<у>='мъ мо'й без\ъ плода` <е>='сть.

15. Что` о<у>=`бо <е>='сть; Помолю'ся ду'хомъ, помолю'ся
же и= о<у>=мо'мъ: воспою` ду'хомъ, воспою' же и= о<у>=мо'мъ.

16. Поне'же а='ще благослови'ши ду'хомъ, и=сполня'яй
мjь'сто невjь'жды ка'кw рече'тъ а=ми'нь, по твоему`
благодаре'нiю; Поне'же не вjь'сть, что` глаго'леши.

17. Ты` о<у>='бw до'брjь благодари'ши, но другi'й не
созида'ется.

18. Благодарю` бг~а моего`, па'че всjь'хъ ва'съ я=зы^ки
глаго'ля:

19. но въ цр~кви хощу` пя'ть слове'съ о<у>=мо'мъ мои'мъ
глаго'лати, да и= и='ны по'льзую, не'жели тьмы^ слове'съ
я=зы'комъ.

20. (За\ч 156.) Бра'тiе, не дjь'ти быва'йте о<у>=мы^:
но sло'бою младе'нствуйте, о<у>=мы^ же соверше'ни быва'йте.

21. Въ зако'нjь пи'шетъ: jа='кw и=ны'ми я=зы^ки и=
о<у>=стны^ и=ны'ми возгл~ю лю'демъ си^мъ, и= ни та'кw
послу'шаютъ мен<е>`, гл~етъ гд\сь.

22. Тjь'мже я=зы'цы въ зна'менiе су'ть не вjь'рующымъ,
но невjь^рнымъ: а= пр\оро'чество не невjь^рнымъ, но
вjь'рующымъ.

23. А='ще о<у>=`бо сни'дется цр~ковь вся` вку'пjь,
и= вси` я=зы^ки глаго'лютъ, вни'дутъ же (и=) неразу'мивiи
и=ли` невjь'рнiи, не реку'тъ ли, jа='кw бjьсну'етеся;

24. А='ще же вси` пр\оро'чествуютъ, вни'детъ же нjь'кiй
невjь'ренъ и=ли` невjь'жда, w=блича'ется всjь'ми, (и=)
и=стязу'ется w\т всjь'хъ,

25. и= си'це та^йная се'рдца <е>=гw` jа=вл<е>'на быва'ютъ:
и= та'кw па'дъ ни'цъ покло'нится бг~ови, возвjьща'я,
jа='кw вои'стинну бг~ъ съ ва'ми <е>='сть.

26. (За\ч 157.) Что` о<у>=`бо <е>='сть, бра'тiе; <Е>=гда`
схо'дитеся, кi'йждо ва'съ <пс>ало'мъ и='мать, о<у>=че'нiе
и='мать, я=зы'къ и='мать w\ткрове'нiе и='мать, сказа'нiе
и='мать: вся^ (же) къ созида'нiю да быва'ютъ.

27. А='ще я=зы'комъ кто` глаго'летъ, по двjьма`, и=ли`
мно'жае по трiе'мъ, и= по ча'сти: и= <е>=ди'нъ да сказу'етъ.

28. А='ще ли не бу'детъ сказа'тель, да молчи'тъ въ
цр~кви, себjь' же да глаго'летъ и= бг~ови.

29. Пр\оро'цы же два` и=ли` трiе` да глаго'лютъ, и=
друзi'и да разсужда'ютъ:

30. а='ще ли и=но'му w\ткры'ется сjьдя'щу, пе'рвый
да молчи'тъ.

31. Мо'жете бо вси` по <е>=ди'ному пр\оро'чествовати,
да вси` о<у>=ча'тся и= вси` о<у>=тjьша'ются.

32. И= ду'си пр\оро'честiи пр\оро'кwмъ повину'ются:

33. нjь'сть бо нестрое'нiя бг~ъ, но ми'ра, jа='кw во
всjь'хъ цр~квахъ ст~ы'хъ.

34. Ж<е>ны` ва'шя въ цр~квахъ да молча'тъ: не повелjь'ся
бо и=`мъ глаго'лати, но повинова'тися, jа='коже и=
зако'нъ глаго'летъ.

35. А='ще ли чесому` научи'тися хотя'тъ, въ дому` свои'хъ
муже'й да вопроша'ютъ: сра'мно бо <е>='сть женjь` въ
цр~кви глаго'лати.

36. И=ли` w\т ва'съ сло'во бж~iе и=зы'де; И=ли` ва'съ
<е>=ди'ныхъ дости'же;

37. А='ще кто` мни'тся пр\оро'къ бы'ти и=ли` духо'венъ,
да разумjь'етъ, jа=`же пишу` ва'мъ, зане` гд\сни су'ть
за'пwвjьди;

38. а='ще ли кто` не разумjь'етъ, да не разумjьва'етъ.

39. Тjь'мже, бра'тiе моя^, ревну'йте <е>='же пр\оро'чествовати,
и= <е>='же глаго'лати я=зы^ки не возбраня'йте:

40. вся^ же благоwбра'знw и= по чи'ну да быва'ютъ.

Глава` 15. Зача'ло 158.

Сказу'ю же ва'мъ, бра'тiе, бл~говjьствова'нiе, <е>='же
благовjьсти'хъ ва'мъ, <е>='же и= прiя'сте, въ не'мже
и= стоите`,

2. и='мже и= спаса'етеся, ка'цjьмъ сло'вомъ благовjьсти'хъ
ва'мъ, а='ще содержите`: ра'звjь а='ще не всу'е вjь'ровасте.

3. Преда'хъ бо ва'мъ и=спе'рва, <е>='же и= прiя'хъ,
jа='кw хр\сто'съ о<у>='мре грjь^хъ на'шихъ ра'ди, по
писа'нi<е>мъ,

4. и= jа='кw погребе'нъ бы'сть, и= jа='кw воста` въ
тре'тiй де'нь, по писа'нi<е>мъ,

5. и= jа='кw jа=ви'ся ки'фjь, та'же <е>=динона'десятимъ:

6. пото'мъ же jа=ви'ся бо'лjь пяти` сw'тъ бра'тiямъ
<е>=ди'ною, w\т ни'хже мно'жайшiи пребыва'ютъ досе'лjь,
нjь'цыи же и= почи'ша:

7. пото'мъ же jа=ви'ся i=а'кwву, та'же а=п\слwмъ всjь'мъ:

8. послjьди' же всjь'хъ, jа='кw нjь'коему и='звергу,
jа=ви'ся и= мнjь`.

9. А='зъ бо <е>='смь мнi'й а=п\слwвъ, и='же нjь'смь
досто'инъ нарещи'ся а=п\слъ, зане` гони'хъ цр~ковь
бж~iю.

10. Блг\дтiю же бж~iею <е>='смь, <е>='же <е>='смь,
и= блг\дть <е>=гw`, jа='же во мнjь`, не тща` бы'сть,
но па'че всjь'хъ и='хъ потруди'хся: не а='зъ же, но
блг\дть бж~iя, jа='же со мно'ю.

11. А='ще о<у>=`бо а='зъ, а='ще ли <о>=ни`, та'кw проповjь'дуемъ,
и= та'кw вjь'ровасте.

12. (За\ч 159.) А='ще же хр\сто'съ проповjь'дуется,
jа='кw и=з\ъ ме'ртвыхъ воста`, ка'кw глаго'лютъ нjь'цыи
въ ва'съ, jа='кw воскр\снiя ме'ртвыхъ нjь'сть;

13. И= а='ще воскр\снiя ме'ртвыхъ нjь'сть, то` ни хр\сто'съ
воста`:

14. а='ще же хр\сто'съ не воста`, тще` о<у>='бw проповjь'данiе
на'ше, тща' же и= вjь'ра ва'ша.

15. W=брjьта'емся же и= лжесвидjь'тел<е> бж~iи, jа='кw
послу'шествовахомъ на бг~а, jа='кw воскр~си` хр\ста`,
<е>=гw'же не воскр~си`, а='ще о<у>='бw ме'ртвiи не
востаю'тъ:

16. а='ще бо ме'ртвiи не востаю'тъ, то` ни хр\сто'съ
воста`:

17. а='ще же хр\сто'съ не воста`, су'етна вjь'ра ва'ша,
<е>=ще` <е>=сте` во грjьсjь'хъ ва'шихъ:

18. о<у>='бw и= о<у>=ме'ршiи w= хр\стjь`, погибо'ша.

19. (И=) а='ще въ животjь` се'мъ то'чiю о<у>=пова'юще
<е>=смы` во хр\ста`, w=кая'ннjьйши всjь'хъ человjь^къ
<е>=смы`.

20. (За\ч 160.) Нн~jь же хр\сто'съ воста` w\т ме'ртвыхъ,
нача'токъ о<у>=ме'ршымъ бы'сть.

21. Поне'же бо человjь'комъ сме'рть (бы'сть), и= чл~вjь'комъ
воскр\снiе ме'ртвыхъ.

22. Jа='коже бо w= а=да'мjь вси` о<у>=мира'ютъ, та'кожде
и= w= хр\стjь` вси` w=живу'тъ,

23. кi'йждо же во свое'мъ чину`: нача'токъ хр\сто'съ,
пото'мъ же хр\сту` вjь'ровавшiи въ прише'ствiи <е>=гw`.

24. Та'же кончи'на, <е>=гда` преда'стъ цр\ство бг~у
и= <о>=ц~у`, <е>=гда` и=спраздни'тъ вся'ко нача'льство
и= вся'ку вла'сть и= си'лу:

25. подоба'етъ бо <е>=му` цр\ствовати, до'ндеже положи'тъ
вся^ враги` под\ъ нога'ма свои'ма.

26. Послjь'днiй же вра'гъ и=спраздни'тся сме'рть,

27. вся^ бо покори` под\ъ но'зjь <е>=гw`: внегда' же
рещи`, jа='кw вся^ покор<е>'на су'ть <е>=му`, jа='вjь,
jа='кw ра'звjь поко'ршагw <е>=му` вся^.

28. <Е>=гда' же покори'тъ <е>=му` вся'ч<е>ская, тогда`
и= са'мъ сн~ъ покори'тся поко'ршему <е>=му` вся'ч<е>ская,
да бу'детъ бг~ъ вся'ч<е>ская во всjь'хъ.

29. (За\ч 161.) Поне'же что` сотворя'тъ крестя'щiися
ме'ртвыхъ ра'ди; А='ще w\тню'дъ ме'ртвiи не востаю'тъ,
что` и= креща'ются ме'ртвыхъ ра'ди;

30. Почто' (же) и= мы` бjьды^ прiе'млемъ на вся'къ
ча'съ;

31. По вся^ дни^ о<у>=мира'ю: та'кw ми` ва'ша похвала`,
бра'тiе, ю='же и='мамъ w= хр\стjь` i=и~сjь гд\сjь на'шемъ.

32. А='ще (бо) по человjь'ку со sвjь'ремъ боря'хся
въ <е>=фе'сjь, ка'я ми` по'льза, а='ще ме'ртвiи не
востаю'тъ; Да jа='мы и= пiе'мъ, о<у>='трjь бо о<у>='мремъ.

33. Не льсти'теся: тля'тъ w=бы^чаи бл~ги бесjь^ды sлы^.

34. И=стрезви'теся прв\днw и= не согрjьша'йте: невjь'дjьнiе
бо бж~iе нjь'цыи и='мутъ, къ сра'му ва'мъ глаго'лю.

35. Но рече'тъ нjь'кто: ка'кw воста'нутъ ме'ртвiи;
ко'имъ же тjь'ломъ прiи'дутъ;

36. Безу'мне, ты` <е>='же сjь'еши, не w=живе'тъ, а='ще
не о<у>='мретъ:

37. и= <е>='же сjь'еши, не тjь'ло бу'дущее сjь'еши,
но голо` зе'рно, а='ще случи'тся, пшени'цы и=ли` и=но'гw
w\т про'чихъ:

38. бг~ъ же дае'тъ <е>=му` тjь'ло, jа='коже восхо'щетъ,
и= коему'ждо сjь'мени свое` тjь'ло.

39. (За\ч 162.) Не вся'ка пло'ть та'же пло'ть: но и='на
о<у>='бw пло'ть человjь'кwмъ, и='на же пло'ть скотw'мъ,
и='на же ры'бамъ, и='на же пти'цамъ.

40. И= тjьлеса` неб<е>'сная, и= тjьлеса` земна^я: но
и='на о<у>='бw неб<е>'снымъ сла'ва, и= и='на земны^мъ:

41. и='на сла'ва со'лнцу, и= и='на сла'ва лунjь`, и=
и='на сла'ва sвjьзда'мъ: sвjьзда' бо w\т sвjьзды` ра'знствуетъ
во сла'вjь.

42. Та'кожде и= воскр\снiе ме'ртвыхъ: сjь'ется въ тлjь'нiе,
востае'тъ въ нетлjь'нiи:

43. сjь'ется не въ че'сть, востае'тъ въ сла'вjь: сjь'ется
въ не'мощи, востае'тъ въ си'лjь:

44. сjь'ется тjь'ло душе'вное, востае'тъ тjь'ло духо'вное.
<Е>='сть тjь'ло душе'вное, и= <е>='сть тjь'ло духо'вное.

45. Та'кw и= пи'сано <е>='сть: бы'сть пе'рвый человjь'къ
а=да'мъ въ ду'шу жи'ву, послjь'днiй а=да'мъ въ дх~ъ
животворя'щь.

46. Но не пре'жде духо'вное, но душе'вное, пото'мъ
же духо'вное.

47. (За\ч 163.) Пе'рвый человjь'къ w\т земли`, пе'рстенъ:
вторы'й чл~вjь'къ гд\сь съ нб~се`.

48. Jа=ко'въ пе'рстный, такови` и= пе'рстнiи: и= jа=ко'въ
нб\сный, та'цы же и= нб\снiи:

49. и= jа='коже w=блеко'хомся во w='бразъ пе'рстнагw,
да w=блече'мся и= во w='бразъ нб\снагw.

50. Сiе' же глаго'лю, бра'тiе, jа='кw пло'ть и= кро'вь
цр\ствiя бж~iя наслjь'дити не мо'гутъ, ниже` тлjь'нiе
нетлjь'нiя наслjь'дствуетъ.

51. Се`, та'йну ва'мъ глаго'лю: вси' бо не о<у>='спнемъ,
вси' же и=змjьни'мся

52. вско'рjь, во мгнове'нiи <о>='ка, въ послjь'дней
трубjь`: востру'битъ бо, и= ме'ртвiи воста'нутъ нетлjь'нни,
и= мы` и=змjьни'мся:

53. подоба'етъ бо тлjь'нному сему` w=блещи'ся въ нетлjь'нiе
и= ме'ртвенному сему` w=блещи'ся въ безсм~ртiе.

54. <Е>=гда' же тлjь'нное сiе` w=блече'тся въ нетлjь'нiе
и= сме'ртное сiе` w=блече'тся въ безсм~ртiе, тогда`
бу'детъ сло'во напи'санное: поже'рта бы'сть сме'рть
побjь'дою.

55. Гдjь' ти, сме'рте, жа'ло; гдjь' ти, а='де, побjь'да;

56. Жа'ло же сме'рти грjь'хъ: си'ла же грjьха` зако'нъ.

57. Бг~у же бл~годаре'нiе, да'вшему на'мъ побjь'ду
гд\семъ на'шимъ i=и~съ хр\сто'мъ.

58. (За\ч 164.) Тjь'мже, бра'тiе моя^ возлю'бл<е>нная,
тве'рди быва'йте, непосту'пни, и=збы'точествующе въ
дjь'лjь гд\сни всегда`, вjь'дяще, jа='кw тру'дъ ва'шъ
нjь'сть то'щь пред\ъ гд\семъ.

Глава` 16.

W= ми'лостыни же, jа='же ко ст~ы^мъ, jа='коже о<у>=стро'ихъ
цр~квамъ галатi^йскимъ, та'кw и= вы` сотворя'йте:

2. по <е>=ди'нjьй w\т суббw'тъ кi'йждо ва'съ да полага'етъ
о<у>= себ<е>` сохраня'я, <е>='же а='ще что` благопоспjьши'тся,
да не <е>=гда` прiиду`, тогда` собра^нiя быва'ютъ.

3. <Е>=гда' же прiиду`, и=`хже а='ще и=ску'сите, съ
посла'ньми си'хъ послю` w\тнести` благода'ть ва'шу
во i=ер\сли'мъ.

4. (За\ч 165.) А='ще же досто'йно бу'детъ и= мнjь`
и=ти`, со мно'ю по'йдутъ.

5. Прiиду' же къ ва'мъ, <е>=гда` македо'нiю преиду`:
македо'нiю бо прохожду`.

6. О<у>= ва'съ же, а='ще случи'тся мнjь`, пребу'ду,
и=ли` и= w=зимjь'ю, да вы` мя` прово'дите, а='може
а='ще поиду`.

7. Не хощу' бо ва'съ нн~jь въ мимохожде'нiи ви'дjьти:
о<у>=пова'ю же вре'мя нjь'кое пребы'ти о<у>= ва'съ,
а='ще гд\сь повели'тъ.

8. Пребу'ду же во <е>=фе'сjь до пентико'стiи:

9. две'рь бо ми` w\тве'рзеся вели'ка и= поспjь'шна,
и= сопроти'внiи мно'зи.

10. А='ще же прiи'детъ тiмоfе'й, блюди'те, да без\ъ
стра'ха бу'детъ о<у>= ва'съ: дjь'ло бо гд\сне дjь'лаетъ,
jа='коже и= а='зъ:

11. да никто'же о<у>=`бо <е>=го` о<у>=ничижи'тъ: проводи'те
же <е>=го` съ ми'ромъ, да прiи'детъ ко мнjь`, жду'
бо <е>=го` съ бра'тiею.

12. W= а=поллw'сjь же бра'тjь: мно'гw моли'хъ <е>=го`,
да прiи'детъ къ ва'мъ съ бра'тiею: и= вся'кw не бjь`
во'ля, да нн~jь прiи'детъ, прiи'детъ же, <е>=гда` о<у>=праздни'тся.

13. (За\ч 166.) Бо'дрствуйте, сто'йте въ вjь'рjь, мужа'йтеся,
о<у>=твержда'йтеся:

14. вся^ ва'мъ любо'вiю да быва'ютъ.

15. Молю' же вы`, бра'тiе: вjь'сте до'мъ стефани'новъ,
jа='кw <е>='сть нача'токъ а=ха'iи, и= въ служе'нiе
ст~ы^мъ о<у>=чини'ша себе`:

16. да и= вы` повину'йтеся таковы'мъ и= вся'кому споспjь'шствующу
и= тружда'ющуся.

17. Возра'довахся же w= прише'ствiи стефани'новjь и=
фуртуна'товjь и= а=ха'iковjь, jа='кw ва'ше лише'нiе
сi'и и=спо'лниша:

18. о<у>=поко'иша бо мо'й ду'хъ и= ва'шъ. Познава'йте
о<у>=`бо такwвы'я.

19. Цjьлу'ютъ вы` цр~кви а=сi^йскiя: цjьлу'ютъ вы`
w= гд\сjь мно'гw а=кv'ла и= прiскi'лла съ дома'шнею
и='хъ цр~ковiю.

20. Цjьлу'ютъ вы` бра'тiя вся^. Цjьлу'йте дру'гъ дру'га
лобза'нiемъ ст~ы'мъ.

21. Цjьлова'нiе мое'ю руко'ю па'vлею.

22. А='ще кто` не лю'битъ гд\са i=и~са хр\ста`, да
бу'детъ про'клятъ, мара'нъ а=fа` {гд\сь на'шъ прiи'де
(сv'рскiй гла'съ)}.

23. Блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` съ ва'ми,

24. (и=) любы` моя` со всjь'ми ва'ми w= хр\стjь` i=и~сjь.
А=ми'нь.

Коне'цъ пе'рвому посла'нiю къ корi'нfянwмъ: и='мать
въ себjь` гла'въ 16, зача^лъ же церко'вныхъ 45.

</hip>
Hosted by uCoz