<hip>
%{!версия=9} Второ'е посла'нiе къ корi'нfянwмъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 167.

Па'vелъ, посла'нникъ i=и~съ хр\сто'въ во'лею бж~iею,
и= тiмоfе'й бра'тъ, цр~кви бж~iей су'щей въ корi'нfjь,
со ст~ы'ми всjь'ми су'щими во все'й а=ха'iи:

2. блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а` на'шегw,
и= гд\са i=и~са хр\ста`.

3. (За\ч.) Блг\све'нъ бг~ъ и= <о>=ц~ъ гд\са на'шегw
i=и~са хр\ста`, <о>=ц~ъ щедро'тъ и= бг~ъ вся'кiя о<у>=тjь'хи,

4. о<у>=тjьша'яй на'съ w= вся'цjьй ско'рби на'шей,
jа='кw возмощи` на'мъ о<у>=тjь'шити су'щыя во вся'цjьй
ско'рби, о<у>=тjьше'нiемъ, и='мже о<у>=тjьша'емся са'ми
w\т бг~а.

5. Зане` jа='коже и=збы'точествуютъ страда^нiя хр\стw'ва
въ на'съ, та'кw хр\сто'мъ и=збы'точествуетъ и= о<у>=тjьше'нiе
на'ше.

6. А='ще ли же скорби'мъ, w= ва'шемъ о<у>=тjьше'нiи
и= сп\снiи, дjь'йствующемся въ терпjь'нiи тjь'хже страда'нiй,
jа=`же и= мы` стра'ждемъ:

7. и= о<у>=пова'нiе на'ше и=звjь'стно w= ва'съ. А='ще
ли о<у>=тjьша'емся, w= ва'шемъ о<у>=тjьше'нiи и= сп\снiи,
вjь'дяще, зане` jа='коже w='бщницы <е>=сте` страсте'мъ
на'шымъ, та'кожде и= о<у>=тjьше'нiю.

8. (За\ч 168.) Не бо` хо'щемъ ва'съ, бра'тiе, не вjь'дjьти
w= ско'рби на'шей бы'вшей на'мъ во а=сi'и, jа='кw по
премно'гу (и=) па'че си'лы w=тяготи'хомся, jа='кw не
надjь'ятися на'мъ и= жи'ти.

9. Но са'ми въ себjь` w=сужде'нiе сме'рти и=мjь'хомъ,
да не надjь'ющеся бу'демъ на ся`, но на бг~а возставля'ющаго
м<е>'ртвыя,

10. и='же w\т толи'кiя сме'рти и=зба'вилъ ны` <е>='сть
и= и=збавля'етъ, на'ньже и= о<у>=пова'хомъ, jа='кw
и= <е>=ще` и=зба'витъ,

11. споспjьшеству'ющымъ и= ва'мъ по на'съ моли'твою,
да w\т мно'гихъ ли'цъ, <е>='же въ на'съ дарова'нiе,
мно'гими благодари'тся w= ва'съ {въ нjь'кiихъ: w= на'съ}.

12. (За\ч 169.) Похвале'нiе бо на'ше сiе` <е>='сть,
свидjь'тельство со'вjьсти на'шея, jа='кw въ простотjь`
и= чт\сотjь` бж~iей, (а=) не въ му'дрости пло'ти, но
блг\дтiю бж~iею жи'хомъ въ мi'рjь, мно'жае же о<у>=
ва'съ.

13. Не и=на^я бо пи'шемъ ва'мъ, но jа=`же чтете` и=
разумjьва'ете: о<у>=пова'ю же, jа='кw и= до конца`
о<у>=разумjь'ете,

14. jа='коже и= разумjь'сте на'съ w\т ча'сти, jа='кw
похвале'нiе ва'мъ <е>=смы`, jа='коже и= вы` на'мъ,
въ де'нь гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`.

15. И= си'мъ о<у>=пова'нiемъ хотjь'хъ къ ва'мъ прiити`
пре'жде, да втору'ю блг\дть и='мате,

16. и= ва'ми проити` въ македо'нiю, и= па'ки w\т македо'нiи
прiити` къ ва'мъ, и= ва'ми проводи'тися во i=уде'ю.

17. Сiе' же хотя`, <е>=да` что` о<у>='бw легкото'ю
дjь'яхъ; И=ли` jа=`же совjьщава'ю, по пло'ти совjьщава'ю,
да бу'детъ о<у>= мен<е>` <е>='же <е>='й, <е>='й, и=
<е>='же ни`, ни`.

18. Вjь'ренъ же бг~ъ, jа='кw сло'во на'ше, <е>='же
къ ва'мъ, не бы'сть <е>='й и= ни`.

19. И='бо бж~iй сн~ъ i=и~съ хр\сто'съ, и='же о<у>=
ва'съ на'ми проповjь'данный, мно'ю и= сiлуа'номъ и=
тiмоfе'емъ, не бы'сть <е>='й и= ни`, но въ не'мъ самjь'мъ
<е>='й бы'сть:

20. <е>=ли^ка бо w=бjьтwва'нiя бж~iя, въ то'мъ <е>='й
и= въ то'мъ а=ми'нь: бг~у къ сла'вjь на'ми.

21. (За\ч 170.) И=звjьству'яй же на'съ съ ва'ми во
хр\ста` и= пома'завый на'съ, бг~ъ,

22. и='же и= запечатлjь` на'съ, и= даде` w=бруче'нiе
дх~а въ сердца` на^ша.

23. А='зъ же свидjь'теля бг~а призыва'ю на мою` ду'шу,
jа='кw щадя` ва'съ, ктому` не прiидо'хъ въ корi'нfъ,

24. не jа='кw w=блада'емъ вjь'рою ва'шею, но (jа='кw)
споспjь^шницы <е>=смы` ва'шей ра'дости: вjь'рою бо
стоите`.

Глава` 2.

Суди'хъ же въ себjь` сiе`, не па'ки ско'рбiю къ ва'мъ
прiити`.

2. А='ще бо а='зъ ско'рбь творю` ва'мъ, то кто` <е>='сть
веселя'яй мя`, то'чiю прiе'мляй ско'рбь w\т мен<е>`;

3. И= писа'хъ ва'мъ сiе` и='стое, да не прише'дъ ско'рбь
на ско'рбь прiиму`, w= ни'хже подоба'ше ми` ра'доватися,
надjь'яся на вся^ вы`, jа='кw (За\ч 171.) моя` ра'дость
всjь'хъ ва'съ <е>='сть.

4. W\т печа'ли бо мно'гiя и= туги` се'рдца написа'хъ
ва'мъ мно'гими слеза'ми, не jа='кw да w=скорби'теся,
но любо'вь да позна'ете, ю='же и='мамъ и=з\ъ<о>би'льнw
къ ва'мъ.

5. А='ще ли кто` w=скорби'лъ (мене`), не мене` w=скорби`,
но w\т ча'сти, да не w=тягчу` всjь'хъ ва'съ.

6. Дово'льно (бо) таково'му запреще'нiе сiе`, <е>='же
w\т мно'гихъ:

7. тjь'мже сопроти'вное па'че вы` да да'руете и= о<у>=тjь'шите,
да не ка'кw мно'гою ско'рбiю поже'ртъ бу'детъ таковы'й:

8. тjь'мже молю` вы`, о<у>=тверди'те къ нему` любо'вь.

9. На сiе' бо и= писа'хъ, да разумjь'ю и=ску'сство
ва'ше, а='ще во все'мъ послушли'ви <е>=сте`.

10. <Е>=му'же а='ще что` да'руете, и= а='зъ: и='бо а='зъ
а='ще что` дарова'хъ, <е>=му'же дарова'хъ, ва'съ ра'ди,
w= лицы` i=и~съ хр\сто'вjь,

11. да не w=би'дими бу'демъ w\т сатаны`: не не разумjьва'емъ
бо о<у>=мышле'нiй <е>=гw`.

12. Прише'дъ же въ трwа'ду во бл~говjь'стiе хр\сто'во,
и= две'ри w\тве'рзенjь ми` бы'вшей w= гд\сjь,

13. не и=мjь'хъ поко'я ду'ху моему`, не w=брjь'тшу
ми` тi'та бра'та моегw`: но w\тре'кся и=`мъ {цjьлова'въ
и=`хъ}, и=зыдо'хъ въ македо'нiю.

14. (За\ч 172.) Бг~у же бл~годаре'нiе, всегда` побjьди'т<е>ли
на'съ творя'щему w= хр\стjь` i=и~сjь и= воню` ра'зума
<е>=гw` jа=вля'ющу на'ми во вся'цjьмъ мjь'стjь.

15. Jа='кw хр\сто'во бл~гоуха'нiе <е>=смы` бг~ови въ
спаса'емыхъ и= въ погиба'ющихъ:

16. w='вjьмъ о<у>='бw во'ня сме'ртная въ сме'рть, w='вjьмъ
же во'ня живо'тная въ живо'тъ. И= къ си^мъ кто` дово'ленъ;

17. Нjь'смы бо, jа='коже мно'зи, нечи'стw проповjь'дающiи
сло'во бж~iе, но jа='кw w\т чт\соты`, но jа='кw w\т
бг~а, пред\ъ бг~омъ, во хр\стjь` глаго'лемъ.

Глава` 3.

Зачина'емъ ли па'ки на'съ самjь'хъ и=звjьщава'ти ва'мъ;
И=ли` тре'буемъ, jа='коже нjь'цыи, и=звjьщава'тельныхъ
посла'нiй къ ва'мъ, и=ли` w\т ва'съ и=звjьсти'тельныхъ;

2. Посла'нiе (бо) на'ше вы` <е>=сте`, напи'саное въ
сердца'хъ на'шихъ, зна'емое и= прочита'емое w\т всjь'хъ
человjь^къ:

3. jа=вля'еми, jа='кw <е>=сте` посла'нiе хр\сто'во
слу'женое на'ми, напи'сано не черни'ломъ, но дх~омъ
бг~а жи'ва, не на скрижа'лехъ ка'менныхъ, но на скрижа'лехъ
се'рдца пло'тяныхъ.

4. (За\ч 173.) Надjь'янiе же таково` и='мамы хр\сто'мъ
къ бг~у,

5. не jа='кw дово'льни <е>=смы` w\т себ<е>` помы'слити
что`, jа='кw w\т себ<е>`, но дово'льство на'ше w\т
бг~а:

6. и='же и= о<у>=дово'ли на'съ служи'т<е>ли бы'ти но'ву
завjь'ту, не пи'смени, но ду'ху: писмя' бо о<у>=бива'етъ,
а= ду'хъ животвори'тъ.

7. А='ще ли служе'нiе сме'рти писмены`, w=бразова'но
въ ка'менехъ, бы'сть въ сла'ву, jа='кw не мощи` взира'ти
сынw'мъ i=и~л<е>вымъ на лице` мwv"се'ово, сла'вы ра'ди
лица` <е>=гw` престаю'щiя:

8. ка'кw не мно'жае па'че служе'нiе ду'ха бу'детъ въ
сла'вjь;

9. А='ще бо служе'нiе w=сужде'нiя, сла'ва, мно'гw па'че
и=збы'точествуетъ служе'нiе пра'вды въ сла'вjь.

10. И='бо не просла'вися просла'вленное въ ча'сти се'й,
за превосходя'щую сла'ву.

11. А='ще бо престаю'щее, сла'вою: мно'гw па'че пребыва'ющее,
въ сла'вjь.

12. (За\ч 174.) И=му'ще о<у>=`бо таково` о<у>=пова'нiе,
мно'гимъ дерзнове'нiемъ дjь'йствуемъ,

13. и= не jа='коже мwv"се'й полага'ше покрыва'ло на
лицы` свое'мъ, за <е>='же не мощи` взира'ти сынw'мъ
i=и~л<е>вымъ на коне'цъ престаю'щагw.

14. Но w=слjьпи'шася помышл<е>'нiя и='хъ: да'же бо
до сегw` дне` то'жде покрыва'ло во чте'нiи ве'тхагw
завjь'та пребыва'етъ не w\ткрове'но, зане` w= хр\стjь`
престае'тъ.

15. Но да'же до дне'сь, внегда` чте'тся мwv"се'й, покрыва'ло
на се'рдцjь и='хъ лежи'тъ:

16. внегда' же w=братя'тся ко гд\су, взима'ется покрыва'ло.

17. Гд\сь же дх~ъ <е>='сть: а= и=дjь'же дх~ъ гд\сень,
ту` свобо'да.

18. Мы' же вси` w\ткрове'ннымъ лице'мъ сла'ву гд\сню
взира'юще, въ то'йже w='бразъ преwбразу'емся w\т сла'вы
въ сла'ву, jа='коже w\т гд\сня дх~а.

Глава` 4. Зача'ло 175.

Сегw` ра'ди и=му'ще служе'нiе сiе`, jа='коже поми'ловани
бы'хомъ, не стужа'емъ си`:

2. но w\треко'хомся та'йныхъ сра'ма, не въ лука'вствiи
ходя'ще, ни льстя'ще словесе` бж~iя, но jа=вле'нiемъ
и='стины представля'юще себе` ко вся'цjьй со'вjьсти
человjь'честjьй, пред\ъ бг~омъ.

3. А='ще ли же <е>='сть покрове'но бл~говjьствова'нiе
на'ше, въ ги'бнущихъ <е>='сть покрове'но,

4. въ ни'хже бо'гъ вjь'ка сегw` w=слjьпи` ра'зумы невjь'рныхъ,
во <е>='же не возсiя'ти и=`мъ свjь'ту бл~говjьствова'нiя
сла'вы хр\сто'вы, и='же <е>='сть w='бразъ бг~а неви'димагw.

5. Не себе' бо проповjь'даемъ, но хр\ста` i=и~са гд\са:
себе' же самjь'хъ рабw'въ ва'мъ i=и~са (гд\са) ра'ди:

6. (За\ч 176.) jа='кw бг~ъ рекi'й и=з\ъ тьмы` свjь'ту
возсiя'ти, и='же возсiя` въ сердца'хъ на'шихъ, къ просвjьще'нiю
ра'зума сла'вы бж~iя w= лицы` i=и~съ хр\сто'вjь.

7. И='мамы же сокро'вище сiе` въ скуде'льныхъ сосу'дjьхъ,
да премно'жество си'лы бу'детъ бж~iя, а= не w\т на'съ:

8. во все'мъ скорбя'ще, но не стужа'юще си`: неча'еми,
но не w\тчаява'еми:

9. гони'ми, но не w=ставля'еми: низлага'еми, но не
погиба'юще:

10. всегда` ме'ртвость гд\са i=и~са въ тjь'лjь нося'ще,
да и= живо'тъ i=и~совъ въ тjь'лjь на'шемъ jа=ви'тся.

11. Пр\снw бо мы` живi'и въ сме'рть предае'мся i=и~са
ра'ди, да и= живо'тъ i=и~совъ jа=ви'тся въ ме'ртвеннjьй
пло'ти на'шей:

12. тjь'мже сме'рть о<у>='бw въ на'съ дjь'йствуетъ,
а= живо'тъ въ ва'съ.

13. (За\ч 177.) И=му'ще же то'йже дх~ъ вjь'ры, по пи'санному:
вjь'ровахъ, тjь'мже возглаго'лахъ: и= мы` вjь'руемъ,
тjь'мже и= глаго'лемъ,

14. вjь'дяще, jа='кw воздви'гiй гд\са i=и~са, и= на'съ
со i=и~сомъ воздви'гнетъ, и= предпоста'витъ съ ва'ми.

15. Вся^ бо ва'съ ра'ди, да блг\дть о<у>=мно'жившаяся,
мно'жайшими благодар<е>'нiи и=збы'точествитъ въ сла'ву
бж~iю.

16. Тjь'мже не стужа'емъ си`: но а='ще и= внjь'шнiй
на'шъ человjь'къ тлjь'етъ, <о>=ба'че вну'треннiй w=бновля'ется
по вся^ дни^.

17. <Е>='же бо нн~jь ле'гкое печа'ли на'шея, по преумноже'нiю
въ преспjь'янiе тяготу` вjь'чныя сла'вы содjь'ловаетъ
на'мъ,

18. не смотря'ющымъ на'мъ ви'димыхъ, но неви'димыхъ:
ви^димая бо вре'м<е>нна, неви^димая же вjь^чна.

Глава` 5. Зача'ло 178.

Вjь'мы бо, jа='кw а='ще земна'я на'ша хра'мина тjь'ла
разори'тся, созда'нiе w\т бг~а и='мамы, хра'мину нерукотворе'ну,
вjь'чну на нб~сjь'хъ.

2. И='бо w= се'мъ воздыха'емъ, въ жили'ще на'ше нб\сное
w=блещи'ся жела'юще:

3. а='ще то'чiю и= w=бле'кшеся, не на'зи w=бря'щемся.

4. И='бо су'щiи въ тjь'лjь се'мъ воздыха'емъ w=тягча'еми,
поне'же не хо'щемъ совлещи'ся, но поwблещи'ся, да поже'рто
бу'детъ ме'ртвенное живото'мъ.

5. Сотвори'вый же на'съ въ сiе` и='стое бг~ъ, и='же
и= даде` на'мъ w=бруче'нiе дх~а.

6. Дерза'юще о<у>=`бо всегда` и= вjь'дяще, jа='кw живу'ще
въ тjь'лjь w\тхо'димъ w\т гд\са:

7. вjь'рою бо хо'димъ, а= не видjь'нiемъ:

8. дерза'емъ же и= благоволи'мъ па'че w\тити` w\т тjь'ла
и= вни'ти ко гд\су:

9. тjь'мже и= тщи'мся, а='ще входя'ще, а='ще w\тходя'ще,
бл~гоуго'дни <е>=му` бы'ти:

10. (За\ч 179.) всjь^мъ бо jа=ви'тися на'мъ подоба'етъ
пред\ъ суди'щемъ хр\сто'вымъ, да прiи'метъ кi'йждо,
jа=`же съ тjь'ломъ содjь'ла, и=ли` бла^га, и=ли` sла^.

11. Вjь'дуще о<у>=`бо стра'хъ гд\сень, человjь'ки о<у>=вjьщава'емъ,
бг~ови же jа=вле'ни <е>=смы`: о<у>=пова'емъ же, jа='кw
и= въ со'вjьстехъ ва'шихъ jа=вле'ни <е>=смы`.

12. Не па'ки бо себе` хва'лимъ пред\ъ ва'ми, но вину`
дае'мъ ва'мъ похвале'нiю w= на'съ, да и='мате къ хваля'щымся
въ лицы`, а= не въ се'рдцы.

13. А='ще бо и=зуми'хомся, бг~ови: а='ще ли цjьлому'дрствуемъ,
ва'мъ.

14. И='бо любы` бж~iя w=бдержи'тъ на'съ су'ждшихъ сiе`:
jа='кw а='ще <е>=ди'нъ за всjь'хъ о<у>='мре, то о<у>='бw
вси` о<у>=мро'ша.

15. (За\ч 180.) Хр\сто'съ же за всjь'хъ о<у>='мре,
да живу'щiи не ктому` себjь` живу'тъ, но о<у>=ме'ршему
за ни'хъ и= воскр\сшему.

16. Тjь'мже и= мы` w\тнн~jь ни <е>=ди'нагw вjь'мы по
пло'ти: а='ще же и= разумjь'хомъ по пло'ти хр\ста`,
но нн~jь ктому` не разумjь'емъ.

17. Тjь'мже а='ще кто` во хр\стjь`, нова` тва'рь: др<е>'вняя
мимоидо'ша, се` бы'ша вся^ нwва`.

18. Вся'ч<е>ская же w\т бг~а, примири'вшагw на'съ себjь`
i=и~съ хр\сто'мъ и= да'вшагw на'мъ служе'нiе примире'нiя:

19. зане` бг~ъ бjь` во хр\стjь` мi'ръ примиря'я себjь`,
не вмjьня'я и=`мъ согрjьше'нiй и='хъ и= положи'въ въ
на'съ сло'во примире'нiя.

20. По хр\стjь` о<у>=`бо мо'лимъ {посо'льствуемъ},
jа='кw бг~у моля'щу на'ми, мо'лимъ по хр\стjь`: примири'теся
съ бг~омъ.

21. Не вjь'дjьвшаго бо грjьха` по на'съ грjь'хъ сотвори`,
да мы` бу'демъ пра'вда бж~iя w= не'мъ.

Глава` 6. Зача'ло 181.

Споспjь'шствующе же и= мо'лимъ, не вотще` блг\дть бж~iю
прiя'ти ва'мъ.

2. Гл~етъ бо: во вре'мя прiя'тно послу'шахъ теб<е>`,
и= въ де'нь сп\снiя помого'хъ ти`. Се` нн~jь вре'мя
бл~гопрiя'тно, се` нн~jь де'нь сп\снiя.

3. Ни <е>=ди'но ни въ че'мже даю'ще претыка'нiе, да
служе'нiе безпоро'чно бу'детъ,

4. но во все'мъ представля'юще себе` jа='коже бж~iя
слуги^, въ терпjь'нiи мно'зjь, въ ско'рбехъ, въ бjьда'хъ,
въ тjьснота'хъ,

5. въ ра'нахъ, въ темни'цахъ, въ нестрое'нiихъ, въ
трудjь'хъ, во бдjь'нiихъ, въ поще'нiихъ,

6. во w=чище'нiи, въ ра'зумjь, въ долготерпjь'нiи,
въ бл~гости, въ дс~jь ст~jь, въ любви` нелицемjь'рнjь,

7. въ словеси` и='стины, въ си'лjь бж~iей, <о>=ру^жiи
пра'вды десны'ми и= шу'ими,

8. сла'вою и= безче'стiемъ, гажде'нiемъ и= благохвале'нiемъ:
jа='кw лестцы`, и= и='стинни:

9. jа='кw незна'еми, и= познава'еми: jа='кw о<у>=мира'юще,
и= се` жи'ви <е>=смы`: jа='кw наказу'еми, а= не о<у>=мерщвля'еми:

10. jа='кw скорбя'ще, пр\снw же ра'дующеся: jа='кw
ни^щи, а= мнw'ги богатя'ще: jа='кw ничто'же и=му'ще,
а= вся^ содержа'ще.

11. (За\ч 182.) О<у>=ста` на^ша w\тверзо'шася къ ва'мъ,
корi'нfяне, се'рдце на'ше распространи'ся.

12. Не тjь'снw вмjьща'етеся въ на'съ, о<у>=тjьсня'етеся
же во о<у>=тро'бахъ ва'шихъ.

13. То'жде же возме'здiе, jа='коже ча'дwмъ глаго'лю,
распространи'теся и= вы`.

14. Не быва'йте (о<у>=до'бь) прело'жни ко и=но'му jа=рму`,
jа='коже невjь'рнiи {не быва'йте прело'жни ко и=но'му
jа=рму` невjь'рныхъ}. Ко'е бо прича'стiе пра'вдjь къ
беззако'нiю; И=ли` ко'е <о>=бще'нiе свjь'ту ко тьмjь`;

15. Ко'е же согла'сiе хр\сто'ви съ велiа'ромъ; И=ли`
ка'я ча'сть вjь'рну съ невjь'рнымъ;

16. И=ли` ко'е сложе'нiе цр~кви бж~iей со i='дwлы;
(За\ч.) Вы' бо <е>=сте` цр~кви бг~а жи'ва, jа='коже
рече` бг~ъ: jа='кw вселю'ся въ ни'хъ и= похожду`, и=
бу'ду и=`мъ бг~ъ, и= тi'и бу'дутъ мнjь` лю'дiе.

17. Тjь'мже и=зыди'те w\т среды` и='хъ и= w\тлучи'теся,
гл~етъ гд\сь, и= нечистотjь` не прикаса'йтеся, и= а='зъ
прiиму` вы`:

18. и= бу'ду ва'мъ во <о>=ц~а`, и= вы` бу'дете мнjь`
въ сы'ны и= дщ<е>'ри, гл~етъ гд\сь вседержи'тель.

Глава` 7.

Сиц<е>ва` о<у>=`бо и=му'ще w=бjьтwва'нiя, <w>, возлю'бленнiи,
(За\ч 183.) w=чи'стимъ себе` w\т вся'кiя скве'рны пло'ти
и= ду'ха, творя'ще ст~ы'ню въ стра'сjь бж~iи.

2. Вмjьсти'те ны`: ни <е>=ди'наго w=би'дjьхомъ, ни
<е>=ди'наго и=стли'хомъ, ни <е>=ди'наго лихои'мствовахомъ.

3. Не на w=сужде'нiе глаго'лю: пре'жде бо рjь'хъ, jа='кw
въ сердца'хъ на'шихъ <е>=сте`, во <е>='же о<у>=мре'ти
съ ва'ми и= сожи'ти.

4. Мно'го ми` дерзнове'нiе къ ва'мъ, мно'га ми` похвала`
w= ва'съ: и=спо'лнихся о<у>=тjь'хи, преизбы'точествую
ра'достiю w= вся'цjьй печа'ли на'шей.

5. И='бо прише'дшымъ на'мъ въ македо'нiю, ни <е>=ди'нагw
и=мjь` поко'я пло'ть на'ша, но во все'мъ скорбя'ще:
внjьу'ду бра^ни, внутрьу'ду боя^зни.

6. Но о<у>=тjьша'яй смир<е>'нныя, о<у>=тjь'ши на'съ
бг~ъ прише'ствiемъ тi'товымъ,

7. не то'кмw же прише'ствiемъ <е>=гw`, но и= о<у>=тjьше'нiемъ,
и='мже о<у>=тjь'шися w= ва'съ, повjь'дая на'мъ ва'ше
жела'нiе, ва'ше рыда'нiе, ва'шу ре'вность по мнjь`,
jа='кw ми` па'че возра'доватися.

8. Jа='кw а='ще и= w=скорби'хъ ва'съ посла'нiемъ, не
раска'юся, а='ще и= раска'ялъ бы'хъ ся`: ви'жду бо`,
jа='кw посла'нiе <о>='но, а='ще и= къ часу`, w=скорби`
ва'съ.

9. Нн~jь ра'дуюся, не jа='кw ско'рбни бы'сте, но jа='кw
w=скорби'стеся въ покая'нiе: w=скорбjь'сте бо` по бз~jь,
да` ни въ че'мже w=тщетите'ся w\т на'съ.

10. (За\ч 184.) Печа'ль бо`, jа='же по бз~jь, покая'нiе
нераска'янно во сп\снiе содjь'ловаетъ, а= (сегw`) мi'ра
печа'ль сме'рть содjь'ловаетъ.

11. Се' бо сiе` са'мое, <е>='же по бз~jь w=скорби'тися
ва'мъ, коли'ко содjь'ла въ ва'съ тща'нiе; но w\твjь'тъ;
но негодова'нiе, но стра'хъ, но вожделjь'нiе, но ре'вность,
но w\тмще'нiе; Во все'мъ предста'висте себе` чи^сты
бы'ти въ ве'щи.

12. А='ще бо и= писа'хъ ва'мъ, не w=би'дjьвшагw ра'ди,
ниже` w=би'димагw ра'ди, но за <е>='же jа=ви'тися въ
ва'съ тща'нiю на'шему, <е>='же w= ва'съ пред\ъ бг~омъ.

13. Сегw` ра'ди о<у>=тjь'шихомся w= о<у>=тjьше'нiи
ва'шемъ: ли'шше же па'че возра'довахомся w= ра'дости
тi'товjь, jа='кw поко'ися ду'хъ <е>=гw` w\т всjь'хъ
ва'съ:

14. jа='кw а='ще что` <е>=му` w= ва'съ похвали'хся,
не посрами'хся: но jа='кw вся^ вои'стинну глаго'лахомъ
ва'мъ, та'кw и= похвале'нiе на'ше, <е>='же къ тi'ту,
и='стинно бы'сть:

15. и= о<у>=тро'ба <е>=гw` и='злиха къ ва'мъ <е>='сть,
воспомина'ющагw всjь'хъ ва'съ послуша'нiе, jа='кw со
стра'хомъ и= тре'петомъ прiя'сте <е>=го`.

16. Ра'дуюся о<у>=`бо, jа='кw во все'мъ дерза'ю въ
ва'съ.

Глава` 8. Зача'ло 185.

Сказу'емъ же ва'мъ, бра'тiе, блг\дть бж~iю, да'нную
въ цр~квахъ македо'нскихъ:

2. jа='кw во мно'зjьмъ и=скуше'нiи скорбе'й и=збы'токъ
ра'дости и='хъ, и= jа='же во глубинjь` нищета` и='хъ
и=збы'точествова въ бога'тство простоты` и='хъ:

3. jа='кw по си'лjь и='хъ, свидjь'тельствую, и= па'че
си'лы доброхо'тни,

4. со мно'гимъ моле'нiемъ моля'ще на'съ, благода'ть
и= <о>=бще'нiе служе'нiя, <е>='же ко ст~ы^мъ, прiя'ти
на'мъ:

5. и= не jа='коже надjь'яхомся, но себе` вда'ша пе'рвjье
гд\севи, и= на'мъ во'лею бж~iею:

6. во <е>='же о<у>=моли'ти на'мъ тi'та, да jа='коже
пре'жде нача'тъ, та'кожде и= сконча'етъ въ ва'съ и=
блг\дть сiю`.

7. (За\ч 186.) Но jа='коже во все'мъ и=збы'точествуете,
вjь'рою и= сло'вомъ, и= ра'зумомъ, и= вся'цjьмъ тща'нiемъ,
и= любо'вiю, jа='же w\т ва'съ къ на'мъ, да и= въ се'й
блг\дти и=збы'точествуете.

8. Не по повелjь'нiю глаго'лю, но за и=ны'хъ тща'нiе
и= ва'шея любве` и='стинное и=скуша'я.

9. Вjь'сте бо блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`,
jа='кw ва'съ ра'ди w=бнища` бога'тъ сы'й, да вы` нището'ю
<е>=гw` w=богатите'ся.

10. И= совjь'тъ даю` w= се'мъ: се' бо ва'мъ <е>='сть
на по'льзу, и=`же не то'чiю, <е>='же твори'ти, но и=
<е>='же хотjь'ти, пре'жде нача'сте w\т преше'дшагw
лjь'та.

11. Нн~jь же и= сiе` твори'ти сконча'йте, да jа='коже
бы'сть о<у>=се'рдiе хотjь'ти, та'кw бу'детъ и= и=спо'лнити
w\т (сегw`,) <е>='же и='мате.

12. А='ще бо о<у>=се'рдiе предлежи'тъ, по <е>=ли'ку
а='ще кто` и='мать, благопрiя'тенъ <е>='сть, а= не
по <е>=ли'ку не и='мать.

13. Не бо` да и=ны^мъ о<у>='бw w\тра'да, ва'мъ же ско'рбь:
но по и=зравне'нiю.

14. Въ нн~jьшнее вре'мя ва'ше и=збы'точествiе во <о>='нjьхъ
лише'нiе, да и= <о>='нjьхъ и=збы'токъ бу'детъ въ ва'ше
лише'нiе, jа='кw да бу'детъ ра'венство,

15. jа='коже <е>='сть пи'сано: и='же мно'гое, не преумно'жилъ
<е>='сть: и= и='же ма'лое, не о<у>=ма'лилъ {не преизбы'точествова,
и='же мно'гw: и= и='же ма'лw, не мнjь'е прiя'тъ}.

16. (За\ч 187.) Бл~годаре'нiе же бг~ови, да'вшему то'жде
тща'нiе w= ва'съ въ се'рдце тi'тово:

17. jа='кw моле'нiе о<у>='бw прiя'тъ, тщали'вjьйшiй
же сы'й, свое'ю во'лею и=зы'де къ ва'мъ.

18. Посла'хомъ же съ ни'мъ (и=) бра'та, <е>=гw'же похвала`
во <е>=v\глiи по всjь^мъ цр~квамъ:

19. не то'чiю же, но и= w=сщ~е'нъ w\т цр~кве'й съ на'ми
ходи'ти, со блг\дтiю се'ю, служи'мою на'ми къ самогw`
гд\са сла'вjь и= о<у>=се'рдiю ва'шему:

20. блюду'щеся тогw`, да не кто` на'съ порече'тъ во
<о>=би'лiи се'мъ служи'мjьмъ на'ми:

21. промышля'юще дw'брая не то'кмw пред\ъ бг~омъ, но
и= пред\ъ человjь^ки.

22. Посла'хомъ же съ ни'ми (и=) бра'та на'шего, <е>=го'же
и=скуси'хомъ во мно'гихъ мно'гащи встанли'ва {мно'гажды
тща'тельна} су'ща, нн~jь же sjьлw` встанли'вjьйша {мно'жае
тща'тельнjьйша}, надjь'янiемъ мно'гимъ на ва'съ.

23. А='ще ли же w= тi'тjь, <о>='бщникъ мнjь` и= къ
ва'мъ споспjь'шникъ: а='ще ли бра'тiя на^ша, посла^нницы
цр~кве'й, сла'ва хр\сто'ва.

24. Показа'нiе о<у>=`бо любве` ва'шея и= на'шегw хвале'нiя
w= ва'съ, къ ни^мъ покажи'те, и= въ лице` цр~кве'й.

Глава` 9.

W= слу'жбjь бо, jа='же ко ст~ы^мъ, ли'шше ми` <е>='сть
писа'ти ва'мъ,

2. вjь'мъ бо о<у>=се'рдiе ва'ше, и='мже w= ва'съ хвалю'ся
македо'нянwмъ, jа='кw а=ха'iа пригото'вися w\т мимоше'дшагw
лjь'та: и= jа='же w\т ва'съ ре'вность раздражи` мно'жайшихъ.

3. Посла'хъ же бра'тiю, да не похвале'нiе на'ше, <е>='же
w= ва'съ, и=спраздни'тся въ ча'сти се'й, но да, jа='коже
глаго'лахъ, пригото'вани бу'дете:

4. да не ка'кw, а='ще прiи'дутъ со мно'ю македо'няне
и= w=бря'щутъ ва'съ непригото'ванныхъ, постыди'мся
мы`, да не глаго'лемъ вы`, въ ча'сти се'й похвале'нiя.

5. Потре'бно о<у>=`бо о<у>=мы'слихъ о<у>=моли'ти бра'тiю,
да пре'жде прiи'дутъ къ ва'мъ и= пред\ъугото'вятъ пре'жде
возвjьще'нное бл~гослове'нiе ва'ше, сiе` гото'во бы'ти
та'кw, jа='коже бл~гослове'нiе, а= не jа='кw лихои'мство.

6. (За\ч 188.) Се' же глаго'лю: сjь'яй ску'достiю,
ску'достiю и= по'жнетъ: а= сjь'яй w= бл~гослове'нiи,
w= бл~гослове'нiи и= по'жнетъ.

7. Кi'йждо jа='коже и=зволе'нiе и='мать се'рдцемъ,
не w\т ско'рби, ни w\т ну'жды: доброхо'тна бо да'теля
лю'битъ бг~ъ.

8. Си'ленъ же бг~ъ вся'ку блг\дть и=з\ъwби'ловати въ
ва'съ, да w= все'мъ всегда` вся'ко дово'льство и=му'ще,
и=збы'точествуете во вся'ко дjь'ло бл~го,

9. jа='коже <е>='сть пи'сано: расточи`, даде` о<у>=бw'гимъ:
пра'вда <е>=гw` пребыва'етъ во вjь'къ вjь'ка.

10. Дая'й же сjь'мя сjь'ющему и= хлjь'бъ въ снjь'дь,
да пода'стъ и= о<у>=мно'житъ сjь'мя ва'ше, и= да возрасти'тъ
жи^та пра'вды ва'шея,

11. да w= все'мъ богатя'щеся во вся'ку простоту`, jа='же
содjьва'етъ на'ми бл~годаре'нiе бг~у.

12. (За\ч 189.) Jа='кw рабо'та сегw` служе'нiя не то'кмw
<е>='сть и=сполня'ющая лиш<е>'нiя ст~ы'хъ, но и= и=збы'точествующая
мно'гими бл~годаре'ньми бг~ови:

13. и=скуше'нiемъ служе'нiя сегw` сла'вяще бг~а w=
покоре'нiи и=сповjь'данiя ва'шегw въ бл~говjьствова'нiи
хр\сто'вjь, и= w= простотjь` со<о>бще'нiя къ ни^мъ
и= ко всjь^мъ,

14. и= w= тjь'хъ моли'твjь w= ва'съ, возжелjь'ющихъ
ва'съ за премно'гую блг\дть бж~iю на ва'съ.

15. Бл~годаре'нiе же бг~ови w= неисповjьди'мjьмъ <е>=гw`
да'рjь.

Глава` 10.

Са'мъ же а='зъ па'vелъ молю' вы кро'тостiю и= ти'хостiю
хр\сто'вою, и='же въ лице` о<у>='бw смире'нъ въ ва'съ,
не сы'й же о<у>= ва'съ дерза'ю въ ва'съ.

2. Молю' же, да не прису'щь дерза'ю надjь'янiемъ, и='мже
помышля'ю смjь'ти на нjь^кiя непщу'ющыя на'съ jа='кw
по пло'ти ходя'щихъ.

3. Во пло'ти бо ходя'ще, не по пло'ти во'инствуемъ:

4. <о>=ру^жiя бо во'инства на'шегw не плотска^я, но
си^льна бг~омъ на разоре'нiе тве'рд<е>мъ: помышл<е>'нiя
низлага'юще,

5. и= вся'ко возноше'нiе взима'ющееся на ра'зумъ бж~iй,
и= плjьня'юще вся'къ ра'зумъ въ послуша'нiе хр\сто'во,

6. и= въ гото'вости и=му'ще w\тмсти'ти вся'ко преслуша'нiе,
<е>=гда` и=спо'лнится ва'ше послуша'нiе.

7. Jа=`же ли пред\ъ лице'мъ, зрите`; (За\ч 190.) А='ще
кто` надjь'ется себе` хр\сто'ва бы'ти, да помышля'етъ
па'ки w\т себ<е>`, зане`, jа='коже <о>='нъ хр\сто'въ,
та'кожде и= мы` хр\стw'вы.

8. А='ще бо и= ли'шше что` похвалю'ся w= вла'сти на'шей,
ю='же даде` на'мъ гд\сь въ созда'нiе, а= не на разоре'нiе
ва'ше, не постыжу'ся.

9. (Но) да не jа=влю'ся, jа='кw страшя` ва'съ посла'ньми.

10. Jа='кw посла^нiя о<у>='бw, рече`, тя^жка и= крjь^пка,
а= прише'ствiе тjь'ла не'мощно, и= сло'во о<у>=ничиже'нно:

11. сiе` да помышля'етъ таковы'й, jа='кw jа='цы же
<е>=смы` сло'вомъ посла'нiй, w\тстоя'ще, таковi'и и=
ту` су'ще <е>=смы` дjь'ломъ.

12. Не смjь'емъ бо суди'ти {присовокупля'ти}, и=ли`
прикла'довати себе` и=ны^мъ хва'лящымъ себе` самjь'хъ:
но са'ми въ себjь` себе` и=змjьря'юще, и= прилага'юще
себе` сами^мъ себjь`, не разумjьва'ютъ.

13. Мы' же не въ безмjь^рная похва'лимся, но по мjь'рjь
пра'вила, <е>=го'же раздjьли` на'мъ бг~ъ мjь'ру, достиза'ти
да'же и= до ва'съ.

14. Не jа='кw бо не дося'жуще до ва'съ, па'че простира'емъ
себе`, да'же бо и= до ва'съ достиго'хомъ бл~говjь'стiемъ
хр\сто'вымъ:

15. не въ безмjь^рная хва'лящеся въ чужди'хъ трудjь'хъ,
о<у>=пова'нiе же и=му'ще, расту'щей вjь'рjь ва'шей,
въ ва'съ велича'тися по пра'вилу на'шему и=з\ъ<о>би'льнw,

16. во <е>='же и= въ да'льшихъ ва'съ (страна'хъ) благовjьсти'ти,
не чужи'мъ пра'виломъ въ гото'выхъ похвали'тися.

17. Хваля'йся же, w= гд\сjь да хва'лится:

18. не хваля'й бо себе` се'й и=ску'сенъ, но <е>=го'же
бг~ъ восхваля'етъ.

Глава` 11. Зача'ло 191.

<W>, да бы'сте ма'лw потерпjь'ли безу'мiю моему`! Но
и= потерпи'те мя`.

2. Ревну'ю бо по ва'съ бж~iею ре'вностiю: w=бручи'хъ
бо ва'съ <е>=ди'ному му'жу дjь'ву чи'сту предста'вити
хр\сто'ви.

3. Бою'ся же, да не ка'кw, jа='коже sмi'й <е>='vу прельсти`
лука'вствомъ свои'мъ, та'кw и=стлjь'ютъ (и=) ра'зумы
ва'ши w\т простоты`, jа='же w= хр\стjь`.

4. А='ще бо гряды'й и=на'го i=и~са проповjь'даетъ,
<е>=гw'же не проповjь'дахомъ, и=ли` ду'ха и=на'го прiе'млете,
<е>=гw'же не прiя'сте, и=ли` благовjьствова'нiе и='но,
<е>='же не прiя'сте, до'брjь бы'сте потерпjь'ли.

5. (За\ч 192.) Непщу'ю бо ничи'мже лиши'тися пре'днихъ
а=п\слъ:

6. а='ще бо и= невjь'жда сло'вомъ, но не ра'зумомъ:
но вездjь` jа='вльшеся w= все'мъ въ ва'съ {но во все'мъ
jа=вле'нни <е>=смы` во всjь'хъ къ ва'мъ}.

7. И=ли` грjь'хъ сотвори'хъ себе` смиря'я, да вы` вознесе'теся,
jа='кw ту'не бж~iе бл~говjьствова'нiе благовjьсти'хъ
ва'мъ;

8. W\т и=ны'хъ цр~кве'й о<у>=я'хъ, прiи'мъ w=бро'къ
къ ва'шему служе'нiю: и= прише'дъ къ ва'мъ, и= въ ску'дости
бы'въ, не стужи'хъ ни <е>=ди'ному:

9. ску'дость бо мою` и=спо'лниша бра'тiя, прише'дше
w\т македо'нiи: и= во все'мъ без\ъ стуже'нiя ва'мъ
себе` соблюдо'хъ и= соблюду`.

10. <Е>='сть и='стина хр\сто'ва во мнjь`, jа='кw похвале'нiе
сiе` не загради'тся w= мнjь` въ страна'хъ а=ха'йскихъ.

11. Почто`; зане` не люблю' ли ва'съ; Бг~ъ вjь'сть.
А= <е>='же творю`, и= сотворю`,

12. да w\тсjьку` вину` хотя'щымъ вины`, да, w= не'мже
хва'лятся, w=бря'щутся jа='коже и= мы`.

13. Таковi'и бо лжи'ви а=по'столи, дjь'лател<е> льсти'вiи,
преwбразу'ющеся во а=п\слы хр\стw'вы.

14. И= не ди'вно: са'мъ бо сатана` преwбразу'ется во
а='гг~ла свjь'тла:

15. не ве'лiе о<у>=`бо, а='ще и= служи'телiе <е>=гw`
преwбразу'ются jа='кw служи'телiе пра'вды: и=`мже кончи'на
бу'детъ по дjьлw'мъ и='хъ.

16. Па'ки глаго'лю: да никто'же мни'тъ мя` безу'мна
бы'ти: а='ще ли ни`, поне` jа='кw безу'мна прiими'те
мя`, да и= а='зъ ма'ло что` похвалю'ся.

17. А= <е>='же глаго'лю, не глаго'лю по гд\сjь, но
jа='кw въ безу'мiи въ се'й ча'сти похвалы`:

18. поне'же мно'зи хва'лятся по пло'ти, и= а='зъ похвалю'ся.

19. Любе'знw бо прiе'млете безу^мныя, му'дри су'ще:

20. прiе'млете бо, а='ще кто` ва'съ порабоща'етъ, а='ще
кто` пояда'етъ, а='ще кто` (не влjь'поту) прото'ритъ
{w\те'млетъ}, а='ще кто` по лицу` бiе'тъ вы`, а='ще
кто` велича'ется.

21. По досажде'нiю глаго'лю, зане` а='ки мы` и=знемого'хомъ.
(За\ч 193.) W= не'мже а='ще дерза'етъ кто`, несмы'сленнw
глаго'лю, дерза'ю и= а='зъ.

22. <Е>=вре'<е> ли` су'ть; и= а='зъ. I=и~лiте ли су'ть;
и= а='зъ. Сjь'мя а=враа'мле ли су'ть; и= а='зъ.

23. Служи'телiе ли хр\стw'вы су'ть; не въ му'дрости
глаго'лю, па'че а='зъ. Въ трудjь'хъ мно'жае, въ ра'нахъ
пребо'лjь, въ темни'цахъ и='злиха, въ сме'ртехъ мно'гащи.

24. W\т i=уд<е>'й пя'ть кра'ты четы'редесять ра'звjь
<е>=ди'ныя прiя'хъ:

25. три'щи па'лицами бiе'нъ бы'хъ, <е>=ди'ною ка'меньми
наме'танъ бы'хъ, трикра'ты кора'бль w=прове'ржеся со
мно'ю: но'щь и= де'нь во глубинjь` сотвори'хъ:

26. въ пу'тныхъ ше'ствiихъ мно'жицею: бjьды^ въ рjька'хъ,
бjьды^ w\т разбw'йникъ, бjьды^ w\т срw'дникъ, бjьды^
w\т jа=зы^къ, бjьды^ во градjь'хъ, бjьды^ въ пусты'ни,
бjьды^ въ мо'ри, бjьды^ во лжебра'тiи:

27. въ трудjь` и= по'двизjь, во бдjь'нiихъ мно'жицею,
во а='лчбjь и= жа'жди, въ поще'нiихъ мно'гащи, въ зимjь`
и= наготjь`.

28. Кромjь` внjь'шнихъ, нападе'нiе <е>='же по вся^
дни^, (и=) попече'нiе всjь'хъ цр~кве'й.

29. Кто` и=знемога'етъ, и= не и=знемога'ю; Кто` соблазня'ется,
и= а='зъ не разжиза'юся;

30. А='ще хвали'тися (ми`) подоба'етъ, w= не'мощи мое'й
похвалю'ся.

31. (За\ч 194.) Бг~ъ и= <о>=ц~ъ гд\са на'шегw i=и~са
хр\ста` вjь'сть, сы'й блг\све'нъ во вjь'ки, jа='кw
не лгу`.

32. Въ дама'сцjь jа=зы'ческiй кня'зь а=ре'fы царя`
стрежа'ше дама'скъ гра'дъ, jа='ти мя` хотя`: и= <о>=ко'нцемъ
въ ко'шницjь свjь'шенъ бы'хъ по стjьнjь`, и= и=збjьго'хъ
и=з\ъ руку` <е>=гw`.

Глава` 12.

Похвали'тися же не по'льзуетъ ми`: прiиду' бо въ видjь^нiя
и= w\ткров<е>'нiя гд\сня.

2. Вjь'мъ человjь'ка w= хр\стjь`, пре'жде лjь'тъ четырена'десяти:
а='ще въ тjь'лjь, не вjь'мъ, а='ще ли кромjь` тjь'ла,
не вjь'мъ, бг~ъ вjь'сть: восхище'на бы'вша такова'го
до тре'тiягw нб~се`.

3. И= вjь'мъ такова` человjь'ка: а='ще въ тjь'лjь,
и=ли` кромjь` тjь'ла, не вjь'мъ: бг~ъ вjь'сть:

4. jа='кw восхище'нъ бы'сть въ ра'й, и= слы'ша неизреч<е>'нны
гл~го'лы, и='хже не лjь'ть <е>='сть человjь'ку глаго'лати.

5. W= таковjь'мъ похвалю'ся: w= себjь' же не похвалю'ся,
то'кмw w= не'мощехъ мои'хъ.

6. А='ще бо восхощу` похвали'тися, не бу'ду безу'менъ,
и='стину бо реку`: щажду' же, да не (ка'кw) кто` вознепщу'етъ
w= мнjь` па'че, <е>='же ви'дитъ мя`, и=ли` слы'шитъ
что` w\т мен<е>`.

7. И= за премнw'гая w\ткров<е>'нiя да не превозношу'ся,
даде'ся ми` па'костникъ пло'ти, а='ггелъ сатани'нъ,
да ми` па'кwсти дjь'етъ, да не превозношу'ся.

8. W= се'мъ трикра'ты гд\са моли'хъ, да w\тсту'питъ
w\т мен<е>`,

9. и= рече' ми: довлjь'етъ ти` блг\дть моя`: си'ла
бо моя` въ не'мощи соверша'ется. Сла'дцjь о<у>=`бо
похвалю'ся па'че въ не'мощехъ мои'хъ, да всели'тся
въ мя` си'ла хр\сто'ва.

10. (За\ч 195.) Тjь'мже благоволю` въ не'мощехъ, въ
досажде'нiихъ, въ бjьда'хъ, во и=згна'нiихъ, въ тjьснота'хъ
по хр\стjь`: <е>=гда' бо немощству'ю, тогда` си'ленъ
<е>='смь.

11. Бы'хъ несмы'сленъ хваля'ся: вы` мя` пону'дисте.
А='зъ бо до'лженъ бjь'хъ w\т ва'съ хвали'мь быва'ти:
ничи'мже бо лиши'хся пе'рвjьйшихъ а=п\слъ, а='ще и=
ничто'же <е>='смь:

12. зна'м<е>нiя бо а=п\слwва содjь'яшася въ ва'съ во
вся'цjьмъ терпjь'нiи, въ зна'менiихъ и= чудесjь'хъ
и= си'лахъ.

13. Что' бо <е>='сть, <е>=гw'же лиши'стеся па'че про'чихъ
цр~кве'й, ра'звjь то'чiю jа='кw а='зъ са'мъ не стужи'хъ
ва'мъ; Дади'те ми` непра'вду сiю`.

14. Се` тре'тiе гото'въ <е>='смь прiити` къ ва'мъ,
и= не стужу` ва'мъ: не и=щу' бо ва'шихъ, но ва'съ.
Не дw'лжна бо су'ть ча^да роди'тел<е>мъ сниска'ти и=мjь'нiя,
но роди'тел<е> ча'дwмъ.

15. А='зъ же въ сла'дость и=ждиву` и= и=ждиве'нъ бу'ду
по душа'хъ ва'шихъ, а='ще и= и=зли'шше ва'съ любя`,
ме'ньше люби'мь <е>='смь.

16. Бу'ди же, а='зъ не w=тягчи'хъ ва'съ, но кова'ренъ
сы'й, ле'стiю ва'съ прiя'хъ.

17. <Е>=да` ко'имъ w\т по'сланныхъ къ ва'мъ лихои'мствовахъ
ва'съ;

18. О<у>=моли'хъ тi'та, и= съ ни'мъ посла'хъ бра'та:
<е>=да` лихои'мствова чи'мъ ва'съ тi'тъ; не тjь'мже
ли ду'хомъ ходи'хома; не тjь'миже ли стопа'ми;

19. Па'ки ли мните`, jа='кw w\твjь'тъ ва'мъ твори'мъ;
Пред\ъ бг~омъ, w= хр\стjь` глаго'лемъ: вся^ же, возлю'бленнiи,
w= ва'шемъ созида'нiи и= о<у>=твержде'нiи.

20. (За\ч 196.) Бою'ся же, <е>=да` ка'кw прише'дъ,
не jа='цjьхъ же хощу`, w=бря'щу ва'съ, и= а='зъ w=бря'щуся
ва'мъ, jа=кова' же не хо'щете: да не ка'кw (бу'дутъ)
рв<е>'нiя, за^висти, jа='рwсти, р<е>'ти, клеветы^,
шепта'нiя, кич<е>'нiя, нестро<е>'нiя:

21. да не па'ки прише'дша мя` смири'тъ бг~ъ мо'й о<у>=
ва'съ, и= воспла'чуся мно'гихъ пре'жде согрjь'шшихъ
и= не пока'явшихся w= нечистотjь` и= блуже'нiи и= студоло'жствiи,
jа=`же содjь'яша.

Глава` 13.

Трети'цею се` гряду` къ ва'мъ: при о<у>=стjь'хъ двою`
и=ли` трiе'хъ свидjь'телей ста'нетъ вся'къ глаго'лъ.

2. Пре'жде рjь'хъ и= предглаго'лю, jа='кw о<у>= ва'съ
бы'въ второ'е, и= w\тсу'тствуя нн~jь пишу` пре'жде
согрjьши'вшымъ и= про'чымъ всjь^мъ, jа='кw а='ще прiиду`
па'ки, не пощажду`:

3. (За\ч 197.) поне'же и=скуше'нiя и='щете гл~ющагw
во мнjь` хр\ста`, и='же въ ва'съ не и=знемога'етъ,
но мо'жетъ въ ва'съ:

4. и='бо а='ще и= ра'спятъ бы'сть w\т не'мощи, но жи'въ
<е>='сть w\т си'лы бж~iя: и='бо и= мы` немощству'емъ
въ не'мъ, но жи'ви бу'демъ съ ни'мъ w\т си'лы бж~iя
въ ва'съ.

5. Себе` и=скуша'йте, а='ще <е>=сте` въ вjь'рjь: себе`
и=скуша'йте. И=ли` не зна'ете себе`, jа='кw i=и~съ
хр\сто'съ въ ва'съ <е>='сть; Ра'звjь то'чiю чи'мъ неиску'сни
<е>=сте`.

6. О<у>=пова'ю же, jа='кw разумjь'ти и='мате, jа='кw
мы` нjь'смы неиску'сни.

7. Мо'лимся же къ бг~у, не сотвори'ти ва'мъ ни <е>=ди'нагw
sла`, не jа='кw да мы` и=ску'сни jа=ви'мся, но да вы`
до'брое сотворите`, мы' же jа='кw неиску'сни бу'демъ.

8. Ничто'же бо мо'жемъ на и='стину, но по и='стинjь.

9. Ра'дуемся бо, <е>=гда` мы` немощству'емъ, вы' же
си'льни быва'ете: w= се'мъ же и= мо'лимся, w= ва'шемъ
соверше'нiи.

10. Сегw` ра'ди не сы'й о<у>= ва'съ сiя^ пишу`, да
не прише'дъ безща'днw сотворю` по вла'сти, ю='же гд\сь
да'лъ ми` <е>='сть въ созда'нiе, а= не на разоре'нiе.

11. Про'чее же, бра'тiе, ра'дуйтеся, соверша'йтеся,
о<у>=тjьша'йтеся, то'жде му'дрствуйте, ми'ръ и=мjь'йте.
И= бг~ъ любве` и= ми'ра бу'детъ съ ва'ми.

12. Цjьлу'йте дру'гъ дру'га лобза'нiемъ ст~ы'мъ. Цjьлу'ютъ
вы` ст~i'и вси`.

13. Блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`, и= любы`
бг~а и= <о>=ц~а`, и= <о>=бще'нiе ст~а'гw дх~а со всjь'ми
ва'ми. А=ми'нь.

Коне'цъ второ'му посла'нiю къ корi'нfянwмъ: и='мать
въ себjь` гла'въ 13, зача^лъ же церко'вныхъ 31.

</hip>
Hosted by uCoz