<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе къ гала'тwмъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 198.

Па'vелъ, а=п\слъ ни w\т челwвjь'къ, ни человjь'комъ,
но i=и~съ хр\сто'мъ и= бг~омъ <о>=ц~е'мъ воскр~си'вшимъ
<е>=го` и=з\ъ ме'ртвыхъ,

2. и= и=`же со мно'ю вся^ бра'тiя, цр~квамъ галатi^йскимъ:

3. (За\ч 199.) блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а`
и= гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`,

4. да'вшагw себе` по грjьсjь'хъ на'шихъ, jа='кw да
и=зба'витъ на'съ w\т настоя'щагw вjь'ка лука'вагw,
по во'ли бг~а и= <о>=ц~а` на'шегw,

5. <е>=му'же сла'ва во вjь'ки вjькw'въ. А=ми'нь.

6. Чужду'ся, jа='кw та'кw ско'рw прелага'етеся w\т
зва'вшагw вы` блг\дтiю хр\сто'вою, во и='но благовjьствова'нiе:

7. <е>='же нjь'сть и='но, то'чiю нjь'цыи су'ть смуща'ющiи
вы` и= хотя'щiи преврати'ти бл~говjьствова'нiе хр\сто'во.

8. Но и= а='ще мы`, и=ли` а='гг~лъ съ нб~се` благовjьсти'тъ
ва'мъ па'че, <е>='же благовjьсти'хомъ ва'мъ, а=на'fема
да бу'детъ.

9. Jа='коже предреко'хомъ, и= нн~jь па'ки глаго'лю:
а='ще кто` ва'мъ благовjьсти'тъ па'че, <е>='же прiя'сте,
а=на'fема да бу'детъ.

10. Нн~jь бо человjь'ки препира'ю, и=ли` бг~а, и=ли`
и=щу` человjь'кwмъ о<у>=гожда'ти; А='ще бо бы'хъ <е>=ще`
человjь'кwмъ о<у>=гожда'лъ, хр\сто'въ ра'бъ не бы'хъ
о<у>='бw бы'лъ.

11. (За\ч 200.) Сказу'ю же ва'мъ, бра'тiе, бл~говjьствова'нiе
благовjьще'нное w\т мен<е>`, jа='кw нjь'сть по человjь'ку:

12. ни бо а='зъ w\т человjь'ка прiя'хъ <е>=`, ниже`
научи'хся, но jа=вле'нiемъ i=и~съ хр\сто'вымъ.

13. Слы'шасте бо мое` житiе` и=ногда` въ жидо'вствjь,
jа='кw по премно'гу гони'хъ цр~ковь бж~iю и= разруша'хъ
ю=`,

14. и= преспjьва'хъ въ жидо'вствjь па'че мно'гихъ св<е>'рстникъ
мои'хъ въ ро'дjь мое'мъ, и='злиха ревни'тель сы'й <о>=те'ческихъ
мои'хъ преда'нiй.

15. <Е>=гда' же бл~говоли` бг~ъ, и=збра'вый мя` w\т
чре'ва ма'тере моея` и= призва'вый блг\дтiю свое'ю,

16. jа=ви'ти сн~а своего` во мнjь`, да благовjьству'ю
<е>=го` во jа=зы'цjьхъ, а='бiе не приложи'хся пло'ти
и= кро'ви,

17. ни взыдо'хъ во i=ер\сли'мъ къ пе'рвjьйшымъ мен<е>`
а=п\слwмъ, но и=до'хъ во а=равi'ю и= па'ки возврати'хся
въ дама'скъ.

18. Пото'мъ же по трiе'хъ лjь'тjьхъ взыдо'хъ во i=ер\сли'мъ
согля'дати петра`, и= пребы'хъ о<у>= негw` днi'й пятьна'десять.

19. И=но'гw же w\т а=п\слъ не ви'дjьхъ, то'кмw i=а'кwва
бра'та гд\сня.

20. А= jа=`же пишу` ва'мъ, се` пред\ъ бг~омъ, jа='кw
не лгу`.

21. Пото'мъ же прiидо'хъ въ страны^ сv^рскiя и= кiлiкi^йскiя.

22. Бjь'хъ же не зна'емь лице'мъ цр~квамъ i=уд<е>'йскимъ,
jа=`же w= хр\стjь`,

23. то'чiю же слы'шаще бя'ху, jа='кw гоня'й на'съ и=ногда`,
нн~jь благовjьству'етъ вjь'ру, ю='же и=ногда` разруша'ше:

24. и= сла'вляху w= мнjь` бг~а.

Глава` 2.

Пото'мъ же по четырена'десяти лjь'тjьхъ па'ки взыдо'хъ
во i=ер\сли'мъ съ варна'вою, пое'мъ съ собо'ю и= тi'та.

2. Взыдо'хъ же по w\ткрове'нiю, и= предложи'хъ и=`мъ
бл~говjьствова'нiе, <е>='же проповjь'дую во jа=зы'цjьхъ,
на <е>=ди'нjь же мни^мымъ, да не ка'кw вотще` теку`,
и=ли` теко'хъ.

3. Но ни тi'тъ, и='же со мно'ю, <е>='ллинъ сы'й, ну'жденъ
бы'сть w=брjь'затися.

4. И= за прише'дшую лжебра'тiю, и=`же привнидо'ша согля'дати
свобо'ды на'шея, ю='же и='мамы w= хр\стjь` i=и~сjь,
да на'съ порабо'тятъ:

5. и=`мже ни къ часу` повину'хомся въ покоре'нiе, да
и='стина бл~говjь'стiя пребу'детъ въ ва'съ.

6. (За\ч 201.) W\т мня'щихся же бы'ти что`, jа='кови
нjь'когда бjь'ша, ничто'же ми` ра'знствуетъ: лица`
бг~ъ человjь'ча не прiе'млетъ. Мнjь' бо мни'мiи ничто'же
привозложи'ша:

7. но сопроти'вное, о<у>=разумjь'вше, jа='кw о<у>=вjь'рено
ми` бы'сть бл~говjь'стiе неwбрjь'занiя, jа='коже петру`
w=брjь'занiя:

8. и='бо споспjь'шествовавый петру` въ посла'нiе w=брjь'занiя,
споспjь'шествова и= мнjь` во jа=зы'ки:

9. и= позна'вше блг\дть да'нную ми`, i=а'кwвъ и= ки'фа
и= i=wа'ннъ, мни'мiи столпи` бы'ти, десни'цы да'ша
мнjь` и= варна'вjь <о>=бще'нiя, да мы` во jа=зы'ки,
<о>=ни' же во w=брjь'занiе,

10. то'чiю ни'щихъ да по'мнима: <е>='же и= потща'хся
сiе` и='стое сотвори'ти.

11. (За\ч 202.) <Е>=гда' же прiи'де пе'тръ во а=нтiохi'ю,
въ лице` <е>=му` противуста'хъ, jа='кw зазо'ренъ бjь`.

12. Пре'жде бо да'же не прiити` нjь^кимъ w\т i=а'кwва,
съ jа=зы^ки jа=дя'ше: <е>=гда' же прiидо'ша, w=пря'ташеся
и= w\тлуча'шеся, боя'ся су'щихъ w\т w=брjь'занiя.

13. И= лицемjь'ришася съ ни'мъ и= про'чiи i=уд<е>'и,
jа='кw и= варна'вjь приста'ти лицемjь'рству и='хъ.

14. Но <е>=гда` ви'дjьхъ, jа='кw не пра'вw хо'дятъ
ко и='стинjь бл~говjьствова'нiя, реко'хъ петру` пред\ъ
всjь'ми: а='ще ты`, i=уде'й сы'й, jа=зы'чески, а= не
i=уде'йски живе'ши, почто` jа=зы'ки ну'диши i=уде'йски
жи'тельствовати;

15. Мы` <е>=стество'мъ i=уде'<е>, а= не w\т jа=зы^къ
грjь^шницы:

16. (За\ч 203.) о<у>=вjь'дjьвше же, jа='кw не w=правди'тся
человjь'къ w\т дjь'лъ зако'на, но то'кмw вjь'рою i=и~съ
хр\сто'вою, и= мы` во хр\ста` i=и~са вjь'ровахомъ,
да w=правди'мся w\т вjь'ры хр\сто'вы, а= не w\т дjь'лъ
зако'на: зане` не w=правди'тся w\т дjь'лъ зако'на вся'ка
пло'ть.

17. А='ще ли, и='щуще w=правди'тися w= хр\стjь`, w=брjьто'хомся
и= са'ми грjь^шницы, хр\сто'съ о<у>='бw грjьху' ли
служи'тель; Да не бу'детъ.

18. А='ще бо, jа=`же разори'хъ, сiя^ па'ки созида'ю,
престу'пника себе` представля'ю.

19. А='зъ бо зако'номъ зако'ну о<у>=мро'хъ, да бг~ови
жи'въ бу'ду. Хр\сто'ви сраспя'хся:

20. живу' же не ктому` а='зъ, но живе'тъ во мнjь` хр\сто'съ.
А= <е>='же нн~jь живу` во пло'ти, вjь'рою живу` сн~а
бж~iя, возлюби'вшагw мене` и= преда'вшагw себе` по
мнjь`.

21. (За\ч 204.) Не w\тмета'ю блг\дти бж~iя. А='ще бо
зако'номъ пра'вда, о<у>=`бо хр\сто'съ ту'не о<у>='мре.

Глава` 3.

<W>, несмы'сленнiи гала'т<е>, кто` вы` прельсти'лъ
<е>='сть не покори'тися и='стинjь, и=`мже пред\ъ <о>=чи'ма
i=и~съ хр\сто'съ преднапи'санъ бы'сть, въ ва'съ распя'тъ;

2. Сiе` <е>=ди'но хощу` о<у>=вjь'дjьти w\т ва'съ: w\т
дjь'лъ ли зако'на дх~а прiя'сте, и=ли` w\т слу'ха вjь'ры;

3. Та'кw ли несмы'сленни <е>=сте`; наче'нше ду'хомъ,
нн~jь пло'тiю скончава'ете;

4. Толи^ка пострада'сте ту'не; А='ще то'чiю и= ту'не.

5. Подая'й о<у>=`бо ва'мъ дх~а и= дjь'йствуяй си^лы
въ ва'съ, w\т дjь'лъ ли зако'на, и=ли` w\т слу'ха вjь'ры;

6. Jа='коже а=враа'мъ вjь'рова бг~у, и= вмjьни'ся <е>=му`
въ пра'вду.

7. Разумjь'йте о<у>=`бо, jа='кw су'щiи w\т вjь'ры,
сi'и су'ть сы'нове а=враа^мли.

8. (За\ч 205.) Пред\ъуви'дjьвшее же писа'нiе, jа='кw
w\т вjь'ры w=правда'етъ jа=зы'ки бг~ъ, пре'жде благовjьствова`
а=враа'му, jа='кw блг\свя'тся w= тебjь` вси` jа=зы'цы.

9. Тjь'мже су'щiи w\т вjь'ры, блг\свя'тся съ вjь'рнымъ
а=враа'момъ:

10. <е>=ли'цы бо w\т дjь'лъ зако'на су'ть, под\ъ кля'твою
су'ть. Пи'сано бо <е>='сть: про'клятъ вся'къ, и='же
не пребу'детъ во всjь'хъ пи'санныхъ въ кни'зjь зако'ннjьй,
jа='кw твори'ти я=`.

11. А= jа='кw въ зако'нjь никто'же w=правда'ется w\т
бг~а, jа='вjь, jа='кw пра'ведный w\т вjь'ры жи'въ бу'детъ.

12. Зако'нъ же нjь'сть w\т вjь'ры: но сотвори'вый та^
человjь'къ жи'въ бу'детъ въ ни'хъ.

13. (За\ч 206.) Хр\сто'съ ны` и=скупи'лъ <е>='сть w\т
кля'твы зако'нныя, бы'въ по на'съ кля'тва: пи'сано
бо <е>='сть: про'клятъ вся'къ вися'й на дре'вjь:

14. да въ jа=зы'цjьхъ блг\све'нiе а=враа'мле бу'детъ
w= хр\стjь` i=и~сjь, да w=бjьтова'нiе дх~а прiи'мемъ
вjь'рою.

15. (За\ч 207.) Бра'тiе, по человjь'ку глаго'лю: <о>=ба'че
человjь'ческагw пред\ъутвержде'нна завjь'та никто'же
w\тмета'етъ и=ли` приповелjьва'етъ.

16. А=враа'му же рече'ни бы'ша w=бjь'ты, и= сjь'мени
<е>=гw`. Не глаго'летъ (же): и= сjь'мен<е>мъ, jа='кw
w= мно'зjьхъ, но jа='кw w= <е>=ди'номъ: и= сjь'мени
твоему`, и='же <е>='сть хр\сто'съ.

17. Сiе' же глаго'лю, завjь'та пред\ъутвержде'ннагw
w\т бг~а во хр\ста`, бы'вый по лjь'тjьхъ четы'риста
и= три'десятихъ зако'нъ не w\тмета'етъ, во <е>='же
разори'ти w=бjьтова'нiе.

18. А='ще бо w\т зако'на наслjь'дiе, не ктому` (о<у>=же`)
w\т w=бjьтова'нiя: а=враа'му же w=бjьтова'нiемъ дарова`
бг~ъ.

19. Что` о<у>=`бо зако'нъ; Преступле'нiй ра'ди приложи'ся,
до'ндеже прiи'детъ сjь'мя, <е>=му'же w=бjьтова'ся,
вчине'нъ а='гг~лы, руко'ю хода'тая.

20. Хода'тай же <е>=ди'нагw нjь'сть, бг~ъ же <е>=ди'нъ
<е>='сть.

21. Зако'нъ ли о<у>=`бо проти'ву w=бjьтова'нi<е>мъ
бж~iимъ; Да не бу'детъ. А='ще бо да'нъ бы'сть зако'нъ
могi'й w=живи'ти, вои'стинну w\т зако'на бы была` пра'вда:

22. но затвори` писа'нiе всjь'хъ под\ъ грjьхо'мъ, да
w=бjьтова'нiе w\т вjь'ры i=и~съ хр\сто'вы да'стся вjь'рующымъ.

23. (За\ч 208.) Пре'жде же прише'ствiя вjь'ры, под\ъ
зако'номъ стрего'ми бjь'хомъ, затворе'ни въ хотя'щую
вjь'ру w\ткры'тися.

24. Тjь'мже зако'нъ пjь'стунъ на'мъ бы'сть во хр\ста`,
да w\т вjь'ры w=правди'мся:

25. прише'дшей же вjь'рjь, о<у>=же` не под\ъ пjь'стуномъ
<е>=смы`.

26. Вси' бо вы` сн~ове бж~iи <е>=сте` вjь'рою w= хр\стjь`
i=и~сjь:

27. <е>=ли'цы бо во хр\ста` крести'стеся, во хр\ста`
w=блеко'стеся.

28. Нjь'сть i=уде'й, ни <е>='ллинъ: нjь'сть ра'бъ,
ни свобо'дь: нjь'сть му'жескiй по'лъ, ни же'нскiй:
вси' бо вы` <е>=ди'но <е>=сте` w= хр\стjь` i=и~сjь.

29. А='ще ли вы` хр\стw'вы, о<у>=`бо а=враа'мле сjь'мя
<е>=сте`, и= по w=бjьтова'нiю наслjь^дницы.

Глава` 4.

Глаго'лю же: въ <е>=ли'ко вре'мя наслjь'дникъ мла'дъ
<е>='сть, ничи'мже лу'чшiй <е>='сть раба`, госпо'дь
сы'й всjь'хъ:

2. но под\ъ повели'т<е>ли и= приста^вники <е>='сть
да'же до наро'ка <о>='тча.

3. Та'кожде и= мы`, <е>=гда` бjь'хомъ мла'ди, под\ъ
стiхi'ами бjь'хомъ мi'ра порабоще'ни:

4. (За\ч 209.) <Е>=гда' же прiи'де кончи'на лjь'та,
посла` бг~ъ сн~а своего` <е>=диноро'днаго, ражда'емаго
w\т жены`, быва'ема под\ъ зако'номъ,

5. да подзакw'нныя и=ску'питъ, да всыновле'нiе воспрiи'мемъ.

6. И= поне'же <е>=сте` сн~ове, посла` бг~ъ дх~а сн~а
своегw` въ сердца` ва'ша, вопiю'ща: а='вва <о>='ч~е.

7. Тjь'мже о<у>=же` нjь'си ра'бъ, но сы'нъ: а='ще ли
же сы'нъ, и= наслjь'дникъ бж~iй i=и~съ хр\сто'мъ.

8. (За\ч 210.) Но тогда` о<у>='бw не вjь'дуще бг~а,
служи'сте не по <е>=стеству` су'щымъ богw'мъ:

9. нн~jь же, позна'вше бг~а, па'че же позна'ни бы'вше
w\т бг~а, ка'кw возвраща'етеся па'ки на немощны^я и=
худы'я стiхi'и, и=`мже па'ки свы'ше {вспя'ть} служи'ти
хо'щете;

10. дни^ смотря'ете, и= мц\сы, и= времена`, и= лjь^та.

11. Бою'ся w= ва'съ, <е>=да` ка'кw всу'е труди'хся
въ ва'съ.

12. Бу'дите jа='коже а='зъ, зане` и= а='зъ, jа='коже
вы`: бра'тiе, молю` вы`. Ничи'мже мене` w=би'дjьсте:

13. вjь'сте же, jа='кw за не'мощь пло'ти благовjьсти'хъ
ва'мъ пе'рвjье:

14. и= и=скуше'нiя моегw`, <е>='же во пло'ти мое'й,
не о<у>=ничижи'сте, ни w=плева'сте, но jа='коже а='гг~ла
бж~iя прiя'сте мя`, jа='кw хр\ста` i=и~са.

15. Ко'е о<у>=`бо бя'ше бл~же'нство ва'ше; Свидjь'тельствую
бо ва'мъ, jа='кw, а='ще бы бы'ло мо'щно, <о>=чеса`
ва^ша и=звертjь'вше да'ли бы'сте ми`.

16. Тjь'мже вра'гъ ва'мъ бы'хъ, и='стину ва'мъ глаго'ля;

17. Ревну'ютъ по ва'съ не до'брjь, но w\тлучи'ти ва'съ
хотя'тъ, да и=`мъ ревну'ете.

18. Добро' же, <е>='же ревнова'ти всегда` въ до'брjьмъ,
и= не то'чiю внегда` приходи'ти ми` къ ва'мъ.

19. Ча^дца моя^, и='миже па'ки болjь'зную, до'ндеже
воwбрази'тся хр\сто'съ въ ва'съ:

20. хотjь'лъ же бы'хъ прiити` къ ва'мъ нн~jь и= и=змjьни'ти
гла'съ мо'й, jа='кw не домышля'юся w= ва'съ.

21. Глаго'лите ми`, и=`же под\ъ зако'номъ хо'щете бы'ти:
зако'на ли не слу'шаете;

22. (За\ч.) Пи'сано бо <е>='сть, jа='кw а=враа'мъ два`
сы^на и=мjь`: <е>=ди'наго w\т рабы`, а= друга'го w\т
свобо'дныя.

23. Но и='же w\т рабы`, по пло'ти роди'ся: а= и='же
w\т свобо'дныя, по w=бjьтова'нiю.

24. Jа=`же су'ть и=носказа'<е>ма: сiя^ бо <е>=ста`
два` завjь^та: <е>=ди'нъ о<у>='бw w\т горы` сiна'йскiя,
въ рабо'ту ражда'яй, и='же <е>='сть а=га'рь:

25. а=га'рь бо, сiна` гора` <е>='сть во а=равi'и, прилага'ется
же нн~jьшнему i=ер\сли'му, рабо'таетъ же съ ча^ды свои'ми:

26. а= вы'шнiй i=ер\сли'мъ свобо'дь <е>='сть, и='же
<е>='сть ма'ти всjь^мъ на'мъ.

27. Пи'сано бо <е>='сть: возвесели'ся, непло'ды, не
ражда'ющая: расто'ргни и= возопи`, неболя'щая: jа='кw
мнw'га ча^да пусты'я па'че, не'жели и=му'щiя му'жа.

28. (За\ч 211.) Мы' же, бра'тiе, по i=саа'ку w=бjьтова'нiя
ча^да <е>=смы`.

29. Но jа='коже тогда` по пло'ти роди'выйся гоня'ше
духо'внаго, та'кw и= нн~jь.

30. Но что` глаго'летъ писа'нiе; И=зжени` рабу` и=
сы'на <е>=я`, не и='мать бо наслjь'довати сы'нъ рабы'нинъ
съ сы'номъ свобо'дныя.

31. Тjь'мже, бра'тiе, нjь'смы рабы^нина ча^да, но свобо'дныя.

Глава` 5.

Свобо'дою о<у>=`бо, <е>='юже хр\сто'съ на'съ свободи`,
сто'йте, и= не па'ки под\ъ и='гомъ рабо'ты держи'теся.

2. Се` а='зъ па'vелъ глаго'лю ва'мъ, jа='кw а='ще w=брjь'заетеся,
хр\сто'съ ва'съ ничто'же по'льзуетъ.

3. Свидjь'тельствую же па'ки вся'кому человjь'ку w=брjь'зающемуся,
jа='кw до'лженъ <е>='сть ве'сь зако'нъ твори'ти.

4. О<у>=праздни'стеся w\т хр\ста`, и=`же зако'номъ
w=правда'етеся, w\т блг\дти w\тпадо'сте:

5. мы' бо ду'хомъ w\т вjь'ры о<у>=пова'нiя пра'вды
жде'мъ.

6. W= хр\стjь' бо i=и~сjь ни w=брjь'занiе что` мо'жетъ,
ни неwбрjь'занiе, но вjь'ра любо'вiю поспjь'шествуема.

7. Теча'сте до'брjь: кто` ва'мъ возбрани` не покаря'тися
и='стинjь;

8. Препрjь'нiе не w\т призва'вшагw вы`.

9. Ма'лъ ква'съ все` смjьше'нiе ква'ситъ.

10. А='зъ надjь'юся w= ва'съ въ гд\сjь, jа='кw ничто'же
и='но разумjь'ти бу'дете: смуща'яй же ва'съ понесе'тъ
грjь'хъ, кто' бы ни бы'лъ.

11. (За\ч 212.) А='зъ же, бра'тiе, а='ще w=брjь'занiе
<е>=ще` проповjь'дую, почто` <е>=ще` гони'мь <е>='смь;
о<у>=`бо о<у>=праздни'ся собла'знъ кр\ста`.

12. <W>, дабы` w\тсjь'чени бы'ли развраща'ющiи ва'съ.

13. Вы' бо на свобо'ду зва'ни бы'сте, бра'тiе: то'чiю
да не свобо'да ва'ша въ вину` пло'ти, но любо'вiю рабо'тайте
дру'гъ дру'гу.

14. И='бо ве'сь зако'нъ въ <е>=ди'нjьмъ словеси` и=сполня'ется,
во <е>='же: возлю'биши бли'жняго твоего` jа='коже себе`.

15. А='ще же дру'гъ дру'га о<у>=грыза'ете и= снjьда'ете,
блюди'теся, да не дру'гъ w\т дру'га и=стребле'ни бу'дете.

16. Глаго'лю же: ду'хомъ ходи'те, и= по'хоти плотскi'я
не соверша'йте:

17. пло'ть бо похотству'етъ на ду'ха, ду'хъ же на пло'ть:
сiя^ же дру'гъ дру'гу проти'вятся, да не jа=`же хо'щете,
сiя^ творите`.

18. А='ще ли ду'хомъ води'ми <е>=сте`, нjь'сте под\ъ
зако'номъ.

19. Jа=вл<е>'на же су'ть дjьла` плотска^я, jа=`же су'ть
прелюбодjья'нiе, блу'дъ, нечистота`, студодjья'нiе,

20. i=дwлослуже'нiе, чародjья^нiя, вражды^, рв<е>'нiя,
зави^ды, jа='рwсти, разжж<е>'нiя, ра'спри, собла'зны,
<е>='р<е>си,

21. за^висти, о<у>=бi^йства, пiя^нства, безчи'нни кли^чи
и= подw'бная си^мъ: jа=`же предглаго'лю ва'мъ, jа='коже
и= предреко'хъ, jа='кw такова'я творя'щiи цр\ствiя
бж~iя не наслjь'дятъ.

22. (За\ч 213.) Пло'дъ же духо'вный <е>='сть любы`,
ра'дость, ми'ръ, долготерпjь'нiе, бла'гость, милосе'рдiе,
вjь'ра,

23. кро'тость, воздержа'нiе: на таковы'хъ нjь'сть зако'на.

24. А= и=`же хр\стw'вы су'ть, пло'ть распя'ша со страстьми`
и= похотьми`.

25. А='ще живе'мъ ду'хомъ, ду'хомъ и= да хо'димъ.

26. Не быва'имъ тщесла'вни, дру'гъ дру'га раздража'юще,
дру'гъ дру'гу зави'дяще.

Глава` 6.

Бра'тiе, а='ще и= впаде'тъ человjь'къ въ нjь'кое прегрjьше'нiе,
вы` духо'внiи и=справля'йте такова'го ду'хомъ кро'тости:
блюды'й себе`, да не и= ты` и=скуше'нъ бу'деши.

2. (За\ч 214.) Дру'гъ дру'га тягwты` носи'те, и= та'кw
и=спо'лните зако'нъ хр\сто'въ.

3. А='ще бо кто` мни'тъ себе` бы'ти что`, ничто'же
сы'й, о<у>=мо'мъ льсти'тъ себе`.

4. Дjь'ло же свое` да и=скуша'етъ кi'йждо, и= тогда`
въ себjь` то'чiю хвале'нiе да и='мать, а= не во и=нjь'мъ:

5. кi'йждо бо свое` бре'мя понесе'тъ.

6. Да w=бща'ется же о<у>=чя'йся словеси` о<у>=ча'щему
во всjь'хъ благи'хъ.

7. Не льсти'теся: бг~ъ поруга'емь не быва'етъ. <Е>='же
бо а='ще сjь'етъ человjь'къ, то'жде и= по'жнетъ:

8. jа='кw сjь'яй въ пло'ть свою`, w\т пло'ти по'жнетъ
и=стлjь'нiе: а= сjь'яй въ ду'хъ, w\т ду'ха по'жнетъ
живо'тъ вjь'чный.

9. До'брое же творя'ще, да не стужа'емъ си`: во вре'мя
бо свое` по'жнемъ, не w=слабjь'юще.

10. Тjь'мже о<у>=`бо, до'ндеже вре'мя и='мамы, да дjь'лаимъ
благо'е ко всjь^мъ, па'че же къ пр\снымъ въ вjь'рjь.

11. (За\ч 215.) Ви'дите, коли'цjьми кни'гами писа'хъ
ва'мъ мое'ю руко'ю.

12. <Е>=ли'цы хотя'тъ хвали'тися по пло'ти, сi'и ну'дятъ
вы` w=брjь'затися, то'чiю да не кр\ста` ра'ди хр\сто'ва
гони'ми бу'дутъ:

13. ни бо` w=брjь'зающiися са'ми зако'нъ храня'тъ,
но хотя'тъ ва'мъ w=брjь'зоватися, да въ ва'шей пло'ти
похва'лятся:

14. (За\ч.) мнjь' же да не бу'детъ хвали'тися, то'кмw
w= кр\стjь` гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`, и='мже мнjь`
мi'ръ распя'тся, и= а='зъ мi'ру.

15. W= хр\стjь' бо i=и~сjь ни w=брjь'занiе что` мо'жетъ,
ни неwбрjь'занiе, но но'ва тва'рь.

16. И= <е>=ли'цы пра'виломъ си'мъ жи'тельствуютъ, ми'ръ
на ни'хъ и= мл\сть, и= на i=и~ли бж~iи.

17. Про'чее, труды` да никто'же ми` дае'тъ: а='зъ бо
jа='звы гд\са i=и~са на тjь'лjь мое'мъ ношу`.

18. Блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` со ду'хомъ
ва'шимъ, бра'тiе. А=ми'нь.

Коне'цъ посла'нiю къ гала'тwмъ: и='мать въ себjь` гла'въ
6, зача^лъ же церко'вныхъ 18.

</hip>
Hosted by uCoz