<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе ко <е>=фесе'<е>мъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 216.

Па'vелъ, посла'нникъ i=и~съ хр\сто'въ во'лею бж~iею,
ст~ы^мъ су'щымъ во <е>=фе'сjь и= вjь'рнымъ w= хр\стjь`
i=и~сjь:

2. блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а` на'шегw
и= гд\са i=и~са хр\ста`.

3. Блг\све'нъ бг~ъ и= <о>=ц~ъ гд\са на'шегw i=и~са
хр\ста`, блг\сви'вый на'съ вся'цjьмъ блг\све'нiемъ
духо'внымъ въ нб\сныхъ w= хр\стjь`,

4. jа='коже и=збра` на'съ въ не'мъ пре'жде сложе'нiя
мi'ра, бы'ти на'мъ ст~ы^мъ и= непорw'чнымъ пред\ъ ни'мъ
въ любви`,

5. пре'жде наре'къ на'съ во о<у>=сыновле'нiе i=и~съ
хр\сто'мъ въ него`, по бл~говоле'нiю хотjь'нiя своегw`,

6. въ похвалу` сла'вы блг\дти своея`, <е>='юже w=бл~годати`
на'съ w= возлю'бленнjьмъ:

7. (За\ч 217.) w= не'мже и='мамы и=збавле'нiе кро'вiю
<е>=гw`, и= w=ставле'нiе прегрjьше'нiи, по бога'тству
блг\дти <е>=гw`,

8. ю='же преумно'жилъ <е>='сть въ на'съ во вся'цjьй
прему'дрости и= ра'зумjь,

9. сказа'въ на'мъ та'йну во'ли своея` по бл~говоле'нiю
своему`, <е>='же пре'жде положи` въ не'мъ,

10. въ смотре'нiе и=сполне'нiя време'нъ, возглави'ти
вся'ч<е>ская w= хр\стjь`, jа=`же на нб~сjь'хъ и= jа=`же
на земли` въ не'мъ:

11. въ не'мже и= наслjь^дницы сотвори'хомся, пре'жде
нарече'ни бы'вше по прозрjь'нiю бж~iю вся^ дjь'йствующагw
по совjь'ту во'ли своея`,

12. jа='кw бы'ти на'мъ въ похвале'нiе сла'вы <е>=гw`,
пре'жде о<у>=пова'вшымъ во хр\ста`:

13. въ не'мже и= вы`, слы'шавше сло'во и='стины, бл~говjьствова'нiе
сп\снiя на'шегw, въ не'мже и= вjь'ровавше зна'менастеся
дх~омъ w=бjьтова'нiя ст~ы'мъ,

14. и='же <е>='сть w=бруче'нiе наслjь'дiя на'шегw,
во и=збавле'нiе снабдjь'нiя, въ похвалу` сла'вы <е>=гw`.

15. Сегw` ра'ди и= а='зъ слы'шавъ ва'шу вjь'ру w= хр\стjь`
i=и~сjь и= любо'вь, jа='же ко всjь^мъ ст~ы^мъ,

16. (За\ч 218.) не престаю` благодаря` w= ва'съ, помина'нiе
w= ва'съ творя` въ моли'твахъ мои'хъ,

17. да бг~ъ гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`, <о>=ц~ъ сла'вы,
да'стъ ва'мъ дх~а прему'дрости и= w\ткрове'нiя, въ
позна'нiе <е>=гw`,

18. просвjьщ<е>'нна <о>=чеса` се'рдца ва'шегw, jа='кw
о<у>=вjь'дjьти ва'мъ, ко'е <е>='сть о<у>=пова'нiе зва'нiя
<е>=гw`, и= ко'е бога'тство сла'вы достоя'нiя <е>=гw`
во ст~ы'хъ,

19. и= ко'е преспjь'ющее вели'чество си'лы <е>=гw`
въ на'съ вjь'рующихъ по дjь'йству держа'вы крjь'пости
<е>=гw`,

20. ю='же содjь'я w= хр\стjь`, воскреси'въ <е>=го`
w\т ме'ртвыхъ и= посади'въ w=десну'ю себ<е>` на нб\сныхъ,

21. превы'ше вся'кагw нача'льства и= вла'сти и= си'лы
и= госпо'дства, и= вся'кагw и='мене и=мену'емагw не
то'чiю въ вjь'цjь се'мъ, но и= во гряду'щемъ:

22. (За\ч 219.) и= вся^ покори` под\ъ но'зjь <е>=гw`,
и= того` даде` главу` вы'ше всjь'хъ цр~кви,

23. jа='же <е>='сть тjь'ло <е>=гw`, и=сполне'нiе и=сполня'ющагw
вся'ч<е>ская во всjь'хъ.

Глава` 2.

И= ва'съ су'щихъ прегрjьше'ньми ме'ртвыхъ и= грjьхи^
ва'шими,

2. въ ни'хже и=ногда` ходи'сте по вjь'ку мi'ра сегw`,
по кня'зю вла'сти возду'шныя, ду'ха, и='же нн~jь дjь'йствуетъ
въ сынjь'хъ противле'нiя,

3. въ ни'хже и= мы` вси` жи'хомъ и=ногда` въ по'хотехъ
пло'ти на'шея, творя'ще во'лю пло'ти и= помышле'нiй,
и= бjь'хомъ <е>=стество'мъ ча^да гнjь'ва, jа='коже
и= про'чiи:

4. (За\ч 220.) бг~ъ же, бога'тъ сы'й въ мл\сти, за
премно'гую любо'вь свою`, <е>='юже возлюби` на'съ,

5. и= су'щихъ на'съ ме'ртвыхъ прегрjьше'ньми, соwживи`
хр\сто'мъ: блг\дтiю <е>=сте` спасе'ни:

6. и= съ ни'мъ воскр~си`, и= спосади` на нб\сныхъ во
хр\стjь` i=и~сjь,

7. да jа=ви'тъ въ вjь'цjьхъ гряду'щихъ преsjь'льное
бога'тство блг\дти своея` бл~госты'нею на на'съ w=
хр\стjь` i=и~сjь.

8. Блг\дтiю бо <е>=сте` спасе'ни чрез\ъ вjь'ру: и=
сiе` не w\т ва'съ, бж~iй да'ръ:

9. не w\т дjь'лъ, да никто'же похва'лится.

10. Тогw' бо <е>=смы` творе'нiе, созда'ни во хр\стjь`
i=и~сjь на дjьла` бл~га^я, jа=`же пре'жде о<у>=гото'ва
бг~ъ, да въ ни'хъ хо'димъ.

11. (За\ч.) Тjь'мже помина'йте, jа='кw вы`, и=`же и=ногда`
jа=зы'цы во пло'ти, глаго'лемiи неwбрjь'занiе w\т реко'магw
w=брjь'занiя во пло'ти, рукотворе'ннагw,

12. jа='кw бjь'сте во вре'мя <о>='но без\ъ хр\ста`,
w\тчужде'ни житiя` i=и~лева и= чу'жди w\т завjь^тъ
w=бjьтова'нiя, о<у>=пова'нiя не и=му'ще и= безбо'жни
въ мi'рjь:

13. нн~jь же w= хр\стjь` i=и~сjь вы`, бы'вшiи и=ногда`
дале'че, бли'з\ъ бы'сте кро'вiю хр\сто'вою.

14. (За\ч 221.) То'й бо <е>='сть ми'ръ на'шъ, сотвори'вый
<о>=боя` <е>=ди'но, и= средостjь'нiе w=гра'ды разори'вый,

15. вражду` пл~тiю свое'ю, зако'нъ за'повjьдiй о<у>=че'ньми
о<у>=праздни'въ, да <о>='ба сози'ждетъ собо'ю во <е>=ди'наго
но'ваго человjь'ка, творя` ми'ръ,

16. и= примири'тъ <о>=бои'хъ во <е>=ди'нjьмъ тjь'лjь
бг~ови кр\сто'мъ, о<у>=би'въ вражду` на не'мъ:

17. и= прише'дъ благовjьсти` ми'ръ ва'мъ, да^льнимъ
и= бли^жнимъ,

18. зане` тjь'мъ и='мамы приведе'нiе <о>='бои во <е>=ди'нjьмъ
дс~jь ко <о>=ц~у`.

19. (За\ч 222.) Тjь'мже о<у>=`бо ктому` нjь'сте стра'нни
и= прише'льцы, но сожи'тел<е> ст~ы^мъ и= пр\снiи бг~у,

20. назда'ни бы'вше на w=снова'нiи а=п\слъ и= пр\орw'къ,
су'щу краеуго'льну самому` i=и~су хр\сту`,

21. w= не'мже вся'ко созда'нiе составля'емо расте'тъ
въ цр~ковь ст~у'ю w= гд\сjь:

22. w= не'мже и= вы` созида'етеся въ жили'ще бж~iе
дх~омъ.

Глава` 3.

Сегw` ра'ди а='зъ па'vелъ ю='зникъ i=и~съ хр\сто'въ
w= ва'съ jа=зы'цjьхъ.

2. А='ще о<у>='бw {поне'же} слы'шасте смотре'нiе блг\дти
бж~iя да'нныя мнjь` въ ва'съ,

3. jа='кw по w\ткрове'нiю сказа'ся мнjь` та'йна, jа='коже
преднаписа'хъ вма'лjь:

4. w= не'мже {поели'ку} мо'жете чту'ще разумjь'ти ра'зумъ
мо'й въ та'йнjь хр\сто'вjь,

5. jа='же во и=нjь'хъ ро'дjьхъ не сказа'ся сынw'мъ
человjь'ч<е>скимъ, jа='коже нн~jь w\ткры'ся ст~ы^мъ
<е>=гw` а=п\слwмъ и= пр\оро'кwмъ дх~омъ ст~ы'мъ:

6. (jа='кw) бы'ти jа=зы'кwмъ снаслjь'дникwмъ и= стjьле'сникwмъ
и= сприча'стникwмъ w=бjьтова'нiя <е>=гw` w= хр\стjь`
i=и~сjь, бл~говjьствова'нiемъ,

7. <е>=му'же бы'хъ служи'тель по да'ру блг\дти бж~iя,
да'нныя мнjь` по дjь'йству си'лы <е>=гw`.

8. (За\ч 223.) Мнjь` ме'ньшему всjь'хъ ст~ы'хъ дана`
бы'сть блг\дть сiя`, во jа=зы'цjьхъ бл~говjьсти'ти
неизслjь'дованное бога'тство хр\сто'во

9. и= просвjьти'ти всjь'хъ, что` <е>='сть смотре'нiе
та'йны сокрове'нныя w\т вjькw'въ въ бз~jь, созда'вшемъ
вся'ч<е>ская i=и~съ хр\сто'мъ,

10. да ска'жется нн~jь нача'лwмъ и= власте'мъ на нб\сныхъ
цр~ковiю многоразли'чная прем\дрость бж~iя,

11. по предложе'нiю вjь^къ, <е>='же сотвори` w= хр\стjь`
i=и~сjь гд\сjь на'шемъ,

12. w= не'мже и='мамы дерзнове'нiе и= приведе'нiе въ
надjь'янiи вjь'рою <е>=гw`.

13. Тjь'мже молю` (вы`) не стужа'ти си` въ ско'рбехъ
мои'хъ w= ва'съ, jа='же <е>='сть сла'ва ва'ша.

14. Сегw` ра'ди преклоня'ю колjь'на моя^ ко <о>=ц~у`
гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`,

15. и=з\ъ негw'же вся'ко <о>=те'чество на нб~сjь'хъ
и= на земли` и=мену'ется:

16. да да'стъ ва'мъ по бога'тству сла'вы своея`, си'лою
о<у>=тверди'тися дх~омъ <е>=гw` во вну'треннемъ человjь'цjь,

17. всели'тися хр\сту` вjь'рою въ сердца` ва^ша: въ
любви` вкорене'ни и= w=снова'ни,

18. да возмо'жете разумjь'ти со всjь'ми ст~ы'ми, что`
широта` и= долгота` и= глубина` и= высота`,

19. разумjь'ти же преспjь'ющую ра'зумъ любо'вь хр\сто'ву,
да и=спо'лнитеся во вся'ко и=сполне'нiе бж~iе.

20. Могу'щему же па'че вся^ твори'ти по преизбы'точествiю,
и='хже про'симъ и=ли` разумjь'емъ, по си'лjь дjь'йствуемjьй
въ на'съ,

21. тому` сла'ва въ цр~кви w= хр\стjь` i=и~сjь во вся^
ро'ды вjь'ка вjькw'въ. А=ми'нь.

Глава` 4. Зача'ло 224.

Молю` о<у>=`бо ва'съ а='зъ ю='зникъ w= гд\сjь, досто'йнw
ходи'ти зва'нiя, въ не'же зва'ни бы'сте,

2. со вся'кимъ смиреному'дрiемъ и= кро'тостiю, съ долготерпjь'нiемъ,
терпя'ще дру'гъ дру'гу любо'вiю,

3. тща'щеся блюсти` <е>=дине'нiе ду'ха въ сою'зjь ми'ра.

4. <Е>=ди'но тjь'ло, <е>=ди'нъ ду'хъ, jа='коже и= зва'ни
бы'сте во <е>=ди'нjьмъ о<у>=пова'нiи зва'нiя ва'шегw:

5. <е>=ди'нъ гд\сь, <е>=ди'на вjь'ра, <е>=ди'но кр~ще'нiе,

6. <е>=ди'нъ бг~ъ и= <о>=ц~ъ всjь'хъ, и='же над\ъ всjь'ми
и= чрез\ъ всjь'хъ и= во всjь'хъ на'съ.

7. (За\ч.) <Е>=ди'ному же кому'ждо на'съ даде'ся блг\дть
по мjь'рjь дарова'нiя хр\сто'ва.

8. Тjь'мже глаго'летъ: возше'дъ на высоту`, плjьни'лъ
<е>=си` плjь'нъ, и= даде` дая^нiя человjь'кwмъ.

9. А= <е>='же, взы'де, что` <е>='сть, то'чiю jа='кw
и= сни'де пре'жде въ до'льнjьйшыя страны^ земли`;

10. Сше'дый, то'й <е>='сть и= возше'дый превы'ше всjь'хъ
нб~съ, да и=спо'лнитъ вся'ч<е>ская.

11. И= то'й да'лъ <е>='сть w='вы о<у>='бw а=п\слы,
w='вы же пр\оро'ки, w='вы же бл~говjь'стники, w='вы
же па'стыри и= о<у>=чи'т<е>ли,

12. къ соверше'нiю ст~ы'хъ, въ дjь'ло служе'нiя, въ
созида'нiе тjь'ла хр\сто'ва,

13. до'ндеже дости'гнемъ вси` въ соедине'нiе вjь'ры
и= позна'нiя сн~а бж~iя, въ му'жа соверше'нна, въ мjь'ру
во'зраста и=сполне'нiя хр\сто'ва:

14. (За\ч 225.) да не быва'емъ ктому` младе'нцы, вла'ющеся
и= скита'ющеся вся'кимъ вjь'тромъ о<у>=че'нiя, во лжи`
человjь'честjьй, въ кова'рствjь ко'зней льще'нiя:

15. и='стинствующе же въ любви`, да возрасти'мъ въ
него` вся'ч<е>ская, и='же <е>='сть глава` хр\сто'съ,

16. и=з\ъ негw'же все` тjь'ло, составля'емо и= счинjьва'емо
прили'чнjь вся'цjьмъ w=сяза'нiемъ подая'нiя, по дjь'йству
въ мjь'рjь <е>=ди'ныя коея'ждо ча'сти, возраще'нiе
тjь'ла твори'тъ въ созда'нiе самагw` себ<е>` любо'вiю.

17. (За\ч 226.) Сiе` о<у>=`бо глаго'лю и= послу'шествую
w= гд\сjь, ктому` не ходи'ти ва'мъ, jа='коже и= про'чiи
jа=зы'цы хо'дятъ въ суетjь` о<у>=ма` и='хъ,

18. помраче'ни смы'сломъ, су'ще w\тчужде'ни w\т жи'зни
бж~iя, за невjь'жество су'щее въ ни'хъ, за w=камене'нiе
серде'цъ и='хъ:

19. и=`же въ неча'янiе вло'жшеся, преда'ша себе` студодjья'нiю,
въ дjь'ланiе вся'кiя нечистоты` въ лихоима'нiи.

20. Вы' же не та'кw позна'сте хр\ста`:

21. а='ще о<у>='бw {поне'же} слы'шасте <е>=го` и= w=
не'мъ научи'стеся, jа='коже <е>='сть и='стина w= i=и~сjь:

22. w\тложи'ти ва'мъ, по пе'рвому житiю`, ве'тхаго
человjь'ка, тлjь'ющаго въ по'хотехъ преле'стныхъ,

23. w=бновля'тися же ду'хомъ о<у>=ма` ва'шегw,

24. и= w=блещи'ся въ но'ваго человjь'ка, созда'ннаго
по бг~у въ пра'вдjь и= въ преподо'бiи и='стины.

25. (За\ч 227.) Тjь'мже w\тло'жше лжу`, глаго'лите
и='стину кi'йждо ко и='скреннему своему`, зане` <е>=смы`
дру'гъ дру'гу о<у>='дове.

26. Гнjь'вайтеся и= не согрjьша'йте: со'лнце да не
за'йдетъ въ гнjь'вjь ва'шемъ:

27. ниже` дади'те мjь'ста дiа'волу.

28. Крады'й ктому` да не кра'детъ, но па'че да тружда'ется,
дjь'лая свои'ма рука'ма благо'е, да и='мать подая'ти
тре'бующему.

29. Вся'ко сло'во гни'ло да не и=схо'дитъ и=з\ъ о<у>='стъ
ва'шихъ, но то'чiю <е>='же <е>='сть бл~го къ созда'нiю
вjь'ры, да да'стъ блг\дть слы'шащымъ.

30. И= не w=скорбля'йте дх~а ст~а'гw бж~iя, и='мже
зна'менастеся въ де'нь и=збавле'нiя.

31. Вся'ка го'ресть, и= гнjь'въ, и= jа='рость, и= кли'чь,
и= хула` да во'змется w\т ва'съ, со вся'кою sло'бою:

32. быва'йте же дру'гъ ко дру'гу бла'зи, милосе'рди,
проща'юще дру'гъ дру'гу, jа='коже и= бг~ъ во хр\стjь`
прости'лъ <е>='сть ва'мъ.

Глава` 5. Зача'ло 228.

Быва'йте о<у>=`бо подража'тел<е> бг~у, jа='коже ча^да
возлю'бл<е>нная,

2. и= ходи'те въ любви`, jа='коже и= хр\сто'съ возлюби'лъ
<е>='сть на'съ, и= предаде` себе` за ны` приноше'нiе
и= же'ртву бг~у въ воню` благоуха'нiя.

3. Блу'дъ же и= вся'ка нечистота` и= лихои'мство ниже`
да и=мену'ется въ ва'съ, jа='коже подоба'етъ ст~ы^мъ:

4. и= скверносло'вiе, и= буесло'вiе, и=ли` кощу'ны,
jа=`же неподw'бная, но па'че благодаре'нiе:

5. сiе' бо да вjь'сте, jа='кw вся'къ блудни'къ, и=ли`
нечи'стъ, и=ли` лихои'мецъ, и='же <е>='сть i=дwлослужи'тель,
не и='мать достоя'нiя въ цр\ствiи хр\ста` и= бг~а.

6. Никто'же ва'съ да льсти'тъ су'етными словесы`, си'хъ
бо ра'ди гряде'тъ гнjь'въ бж~iй на сы'ны непокори^выя.

7. Не быва'йте о<у>=`бо соприча^стницы си^мъ.

8. Бjь'сте бо и=ногда` тьма`, нн~jь же свjь'тъ w= гд\сjь:
(За\ч 229.) jа='коже ча^да свjь'та ходи'те:

9. пло'дъ бо дх~о'вный <е>='сть во вся'цjьй бл~госты'ни
и= пра'вдjь и= и='стинjь:

10. и=скуша'юще, что` <е>='сть бл~гоуго'дно бг~ови:

11. и= не приwбща'йтеся къ дjьлw'мъ неплw'днымъ тьмы`,
па'че же и= w=блича'йте.

12. Быва'<е>мая бо w='тай w\т ни'хъ, сра'мно <е>='сть
и= глаго'лати.

13. Вся^ же w=блича'<е>мая w\т свjь'та jа=вля'ются,
все' бо jа=вля'емое свjь'тъ <е>='сть:

14. сегw` ра'ди глаго'летъ: воста'ни, спя'й, и= воскресни`
w\т ме'ртвыхъ, и= w=свjьти'тъ тя` хр\сто'съ.

15. Блюди'те о<у>=`бо, ка'кw w=па'снw хо'дите, не jа='коже
нему'дри, но jа='коже прему'дри,

16. и=скупу'юще вре'мя, jа='кw днi'е лука'ви су'ть.

17. Сегw` ра'ди не быва'йте несмы'сленни, но разумjьва'йте,
что` <е>='сть во'ля бж~iя.

18. И= не о<у>=пива'йтеся вiно'мъ, въ не'мже <е>='сть
блу'дъ: но па'че и=сполня'йтеся дх~омъ,

19. глаго'люще себjь` во <пс>алмjь'хъ и= пjь'нiихъ
и= пjь'снехъ духо'вныхъ, воспjьва'юще и= пою'ще въ
сердца'хъ ва'шихъ гд\севи,

20. (За\ч 230.) благодаря'ще всегда` w= всjь'хъ w=
и='мени гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` бг~у и= <о>=ц~у`,

21. повину'ющеся дру'гъ дру'гу въ стра'сjь бж~iи.

22. Ж<е>ны`, свои^мъ муж<е>'мъ повину'йтеся, jа='коже
гд\су,

23. зане` му'жъ глава` <е>='сть жены`, jа='коже и=
хр\сто'съ глава` цр~кве, и= то'й <е>='сть сп~си'тель
тjь'ла:

24. но jа='коже цр~ковь повину'ется хр\сту`, та'кожде
и= ж<е>ны` свои^мъ муж<е>'мъ во все'мъ.

25. (За\ч 231.) Му'жiе, люби'те своя^ ж<е>ны`, jа='коже
и= хр\сто'съ возлюби` цр~ковь, и= себе` предаде` за
ню`,

26. да w=ст~и'тъ ю=`, w=ч\стивъ ба'нею водно'ю въ гл~го'лjь:

27. да предста'витъ ю=` себjь` сла'вну цр~ковь, не
и=му'щу скве'рны, и=ли` поро'ка, и=ли` нjь'что w\т
таковы'хъ, но да бу'детъ ст~а и= непоро'чна.

28. Та'кw до'лжни су'ть му'жiе люби'ти своя^ ж<е>ны`,
jа='кw своя^ тjьлеса`: любя'й (бо) свою` жену`, себе`
сама'го лю'битъ.

29. Никто'же бо когда` свою` пло'ть возненави'дjь,
но пита'етъ и= грjь'етъ ю=`, jа='коже и= гд\сь цр~ковь:

30. зане` о<у>='ди <е>=смы` тjь'ла <е>=гw`, w\т пл~ти
<е>=гw` и= w\т косте'й <е>=гw`.

31. Сегw` ра'ди w=ста'витъ человjь'къ <о>=тца` своего`
и= ма'терь, и= прилjьпи'тся къ женjь` свое'й, и= бу'дета
два` въ пло'ть <е>=ди'ну.

32. Та'йна сiя` велика` <е>='сть: а='зъ же глаго'лю
во хр\ста` и= во цр~ковь.

33. (За\ч 232.) <О>=ба'че и= вы`, по <е>=ди'ному кi'йждо
свою` жену` си'це да лю'битъ, jа='коже (и=) себе`:
а= жена` да бои'тся (своегw`) му'жа.

Глава` 6.

Ча^да, послу'шайте свои'хъ роди'телей w= гд\сjь: сiе'
бо <е>='сть пра'ведно.

2. Чти` <о>=тца` твоего` и= ма'терь: jа='же <е>='сть
за'повjьдь пе'рвая во w=бjьтова'нiи:

3. да бла'го ти` бу'детъ, и= бу'деши долголjь'тенъ
на земли`.

4. И= <о>=тцы`, не раздража'йте ча^дъ свои'хъ, но воспитова'йте
и=`хъ въ наказа'нiи и= о<у>=че'нiи гд\сни.

5. Раби`, послу'шайте госпо'дiй (свои'хъ) по пло'ти
со стра'хомъ и= тре'петомъ, въ простотjь` се'рдца ва'шегw,
jа='коже (и=) хр\ста`,

6. не пред\ъ <о>=чи'ма то'чiю рабо'тающе jа='кw человjькоуго'дницы,
но jа='коже раби` хр\стw'вы, творя'ще во'лю бж~iю w\т
души`,

7. со благоразу'мiемъ служа'ще jа='коже гд\су, а= не
(jа='кw) человjь'кwмъ,

8. вjь'дяще, jа='кw кi'йждо, <е>='же а='ще сотвори'тъ
бл~го'е, сiе` прiи'метъ w\т гд\са, а='ще ра'бъ, а='ще
свобо'дь.

9. И= госпо'дiе, та^яжде твори'те къ ни^мъ, послабля'юще
(и=`мъ) прещ<е>'нiя, вjь'дуще, jа='кw и= ва'мъ самjь^мъ
и= тjь^мъ гд\сь <е>='сть на нб~сjь'хъ, и= w=бинове'нiя
лица` нjь'сть о<у>= негw`.

10. (За\ч 233.) Про'чее же, бра'тiе моя^, возмога'йте
во гд\сjь и= въ держа'вjь крjь'пости <е>=гw`:

11. w=блецы'теся во вся^ <о>=ру^жiя бж~iя, jа='кw возмощи`
ва'мъ ста'ти проти'ву ко'знемъ дiа'вwльскимъ,

12. jа='кw нjь'сть на'ша бра'нь къ {проти'ву} кро'ви
и= пло'ти, но къ нача'лwмъ и= ко власте'мъ (и=) къ
мiродержи'тел<е>мъ тьмы` вjь'ка сегw`, къ духовw'мъ
sло'бы поднеб<е>'снымъ.

13. Сегw` ра'ди прiими'те вся^ <о>=ру^жiя бж~iя, да
возмо'жете проти'витися въ де'нь лю'тъ и= вся^ содjь'явше
ста'ти.

14. Ста'ните о<у>=`бо препоя'сани чр<е>'сла ва^ша и='стиною,
и= w=бо'лкшеся въ брwня` пра'вды,

15. и= w=бу'вше но'зjь во о<у>=гото'ванiе бл~говjьствова'нiя
ми'ра:

16. над\ъ всjь'ми же воспрiи'мше щи'тъ вjь'ры, въ не'мже
возмо'жете вся^ стрjь'лы лука'вагw разжж<е>'нныя о<у>=гаси'ти:

17. и= шле'мъ сп\снiя воспрiими'те, и= ме'чь духо'вный,
и='же <е>='сть гл~го'лъ бж~iй:

18. (За\ч 234.) вся'кою моли'твою и= моле'нiемъ моля'щеся
на вся'ко вре'мя ду'хомъ, и= въ сiе` и='стое бдя'ще
во вся'комъ терпjь'нiи и= моли'твjь w= всjь'хъ ст~ы'хъ

19. и= w= мнjь`, да да'стся ми` сло'во во w\тверзе'нiе
о<у>='стъ мои'хъ, съ дерзнове'нiемъ сказа'ти та'йну
бл~говjьствова'нiя,

20. w= не'мже посо'льствую во о<у>='захъ, да въ не'мъ
дерза'ю, jа='коже подоба'етъ ми` глаго'лати.

21. Да о<у>=вjь'сте же и= вы`, jа=`же w= мнjь`, что`
дjь'лаю, вся^ ска'жетъ ва'мъ тv"хi'къ, возлю'бленный
бра'тъ и= вjь'ренъ служи'тель w= гд\сjь,

22. <е>=го'же посла'хъ къ ва'мъ на сiе` и='стое, да
о<у>=вjь'сте, jа=`же w= на'съ, и= да о<у>=тjь'шитъ
сердца` ва^ша.

23. Ми'ръ бра'тiи и= любо'вь съ вjь'рою w\т бг~а <о>=ц~а`
и= гд\са i=и~са хр\ста`.

24. Блг\дть со всjь'ми лю'бящими гд\са на'шего i=и~са
хр\ста` въ неистлjь'нiи. А=ми'нь.

Коне'цъ посла'нiю <е>='же ко <е>=фесе'<е>мъ: и='мать
въ себjь` гла'въ 6, зача^лъ же церко'вныхъ 19.

</hip>
Hosted by uCoz