<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе къ фiлiпписi'<е>мъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 235.

Па'vелъ и= тiмоfе'й, раби` i=и~съ хр\стw'вы, всjь^мъ
ст~ы^мъ w= хр\стjь` i=и~сjь су'щымъ въ фiлi'ппjьхъ,
съ <е>=пi'скwпы и= дiа'кwны:

2. блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а` на'шегw
и= гд\са i=и~са хр\ста`.

3. Благодарю` бг~а моего` w= все'й па'мяти ва'шей,

4. всегда` во вся'цjьй моли'твjь мое'й за всjь'хъ ва'съ
съ ра'достiю моли'тву мою` творя`,

5. w= <о>=бще'нiи ва'шемъ въ бл~говjьствова'нiе w\т
пе'рвагw дне` да'же и= донн~jь,

6. надjь'явся на сiе` и='стое, jа='кw начны'й дjь'ло
бл~го въ ва'съ соверши'тъ <е>=` да'же до дне` i=и~съ
хр\сто'ва:

7. jа='коже <е>='сть пра'ведно мнjь` сiе` му'дрствовати
w= всjь'хъ ва'съ, за <е>='же и=мjь'ти ми` въ се'рдцы
ва'съ, во о<у>='захъ мои'хъ и= во w\твjь'тjь и= и=звjьще'нiи
бл~говjь'стiя, со<о>'бщникwвъ мнjь` блг\дти всjь'хъ
ва'съ су'щихъ.

8. (За\ч 236.) Свидjь'тель бо ми` <е>='сть бг~ъ, jа='кw
люблю` всjь'хъ ва'съ по мл\сти i=и~съ хр\сто'вjь {о<у>=тро'бою
i=и~съ хр\сто'вою}:

9. и= w= се'мъ молю'ся, да любо'вь ва'ша <е>=ще` па'че
и= па'че и=збы'точествуетъ въ ра'зумjь и= во вся'цjьмъ
чу'вствiи,

10. во <е>='же и=скуша'ти ва'мъ лу^чшая, да бу'дете
чи'сти и= непреткнове'нни въ де'нь хр\сто'въ,

11. и=спо'лнени плодw'въ пра'вды i=и~съ хр\сто'мъ,
въ сла'ву и= похвалу` бж~iю.

12. (За\ч 237.) Разумjь'ти же хощу` ва'мъ, бра'тiе,
jа='кw jа=`же w= мнjь` па'че во о<у>=спjь'хъ бл~говjьствова'нiя
прiидо'ша,

13. jа='кw о<у>='зы моя^ jа=вл<е>'нны w= хр\стjь` бы'ша
во все'мъ суди'щи и= въ про'чихъ всjь'хъ,

14. и= мно'жайшiи бра'тiя w= гд\сjь, надjь'явшiися
w= о<у>='захъ мои'хъ, па'че дерза'ютъ без\ъ стра'ха
сло'во бж~iе глаго'лати.

15. Нjь'цыи о<у>='бw по за'висти и= ре'вности, друзi'и
же и= за благоволе'нiе хр\ста` проповjь'даютъ:

16. <о>='ви о<у>='бw w\т рве'нiя хр\ста` возвjьща'ютъ
нечи'стjь, мня'ще печа'ль нанести` о<у>='замъ мои^мъ:

17. <о>='ви же w\т любве`, вjь'дяще, jа='кw во w\твjь'тjь
бл~говjьствова'нiя лежу` {во w\твjь'тъ бл~говjьствова'нiя
о<у>=чине'нъ <е>='смь}.

18. Что` о<у>='бw; <О>=ба'че вся'цjьмъ w='бразомъ,
а='ще вино'ю {лицемjь'рiемъ}, а='ще и='стиною хр\сто'съ
проповjь'даемь <е>='сть, и= w= се'мъ ра'дуюся, но и=
возра'дуюся:

19. вjь'мъ бо, jа='кw сiе` сбу'дется ми` во сп\снiе
ва'шею моли'твою и= подая'нiемъ дх~а i=и~съ хр\сто'ва,

20. по ча'янiю и= о<у>=пова'нiю моему`, (За\ч 238.)
jа='кw ни w= <е>=ди'нjьмъ же постыжу'ся, но во вся'цjьмъ
дерзнове'нiи, jа='коже всегда`, и= нн~jь возвели'чится
хр\сто'съ въ тjь'лjь мое'мъ, а='ще живото'мъ, а='ще
ли сме'ртiю.

21. Мнjь' бо <е>='же жи'ти, хр\сто'съ, и= <е>='же о<у>=мре'ти,
приwбрjь'тенiе (<е>='сть).

22. А='ще же, <е>='же жи'ти (ми`) тjь'ломъ, сiе` мнjь`
пло'дъ дjь'ла: и= что` и=зво'лю, не вjь'мъ.

23. W=бдержи'мь же <е>='смь w\т <о>=бою`, жела'нiе
и=мы'й разрjьши'тися и= со хр\сто'мъ бы'ти, мно'гw
па'че лу'чше:

24. а= <е>='же пребыва'ти во пло'ти, ну'жнjьйше (<е>='сть)
ва'съ ра'ди.

25. И= сiе` и=звjь'стнjь вjь'мъ, jа='кw бу'ду и= спребу'ду
ва'мъ всjь^мъ въ ва'шъ о<у>=спjь'хъ и= ра'дость вjь'ры,

26. jа='кw да похвала` ва'ша и=збы'точествуетъ w= хр\стjь`
i=и~сjь во мнjь`, мои'мъ прише'ствiемъ па'ки къ ва'мъ.

27. (За\ч 239.) То'чiю досто'йнjь бл~говjьствова'нiю
хр\сто'ву жи'тельствуйте, да а='ще прише'дъ и= ви'дjьвъ
ва'съ, а='ще и= не сы'й о<у>= ва'съ, о<у>=слы'шу jа=`же
w= ва'съ, jа='кw (и='стиною) стоите` во <е>=ди'нjьмъ
ду'сjь, и= <е>=диноду'шнjь сподвиза'ющеся по вjь'рjь
бл~говjьствова'нiя (во'лею),

28. и= не коле'блющеся ни w= <е>=ди'нjьмъ же w\т сопроти'вныхъ:
<е>='же тjь^мъ о<у>='бw <е>='сть jа=вле'нiе поги'бели,
ва'мъ же сп\снiя. И= сiе` w\т бг~а:

29. jа='кw ва'мъ дарова'ся, <е>='же w= хр\стjь`, не
то'кмw <е>='же въ него` вjь'ровати, но и= <е>='же по
не'мъ страда'ти,

30. то'йже по'двигъ и=му'ще, jа=ко'въ же во мнjь` ви'дjьсте
и= нн~jь слы'шите w= мнjь`.

Глава` 2.

А='ще о<у>=`бо ко'е о<у>=тjьше'нiе w= хр\стjь`, (и=ли`)
а='ще ка'я о<у>=тjь'ха любве`, а='ще ко'е <о>=бще'нiе
ду'ха, а='ще ко'е милосе'рдiе и= щедрw'ты,

2. и=спо'лните мою` ра'дость, да то'жде му'дрствуете,
ту' же любо'вь и=му'ще, <е>=диноду'шни, <е>=диному'дренни:

3. ничто'же по рве'нiю и=ли` тщесла'вiю, но смиреном\дрiемъ
дру'гъ дру'га че'стiю бо'льша себ<е>` творя'ще.

4. Не свои'хъ си` кi'йждо, но и= дру'жнихъ кi'йждо
смотря'йте.

5. (За\ч 240.) Сiе' бо да му'дрствуется въ ва'съ, <е>='же
и= во хр\стjь` i=и~сjь:

6. и='же, во w='бразjь бж~iи сы'й, не восхище'нiемъ
непщева` бы'ти ра'венъ бг~у:

7. но себе` о<у>=ма'лилъ {и=стощи'лъ}, зра'къ раба`
прiи'мъ, въ подо'бiи человjь'честjьмъ бы'въ, и= w='бразомъ
w=брjь'теся jа='коже человjь'къ:

8. смири'лъ себе`, послушли'въ бы'въ да'же до сме'рти,
сме'рти же кр\стныя.

9. Тjь'мже и= бг~ъ <е>=го` превознесе` и= дарова` <е>=му`
и='мя, <е>='же па'че вся'кагw и='мене,

10. да w= и='мени i=и~совjь вся'ко колjь'но поклони'тся
нб\сныхъ и= земны'хъ и= преиспо'днихъ,

11. и= вся'къ я=зы'къ и=сповjь'сть, jа='кw гд\сь i=и~съ
хр\сто'съ въ сла'ву бг~а <о>=ц~а`.

12. (За\ч 241.) Тjь'мже, возлю'бленнiи мои`, jа='коже
всегда` послу'шасте мен<е>`, не jа='коже въ прише'ствiи
мое'мъ то'чiю, но нн~jь мно'гw па'че во w\тше'ствiи
мое'мъ, со стра'хомъ и= тре'петомъ свое` сп\снiе содjьва'йте:

13. бг~ъ бо <е>='сть дjь'йствуяй въ ва'съ и= <е>='же
хотjь'ти и= <е>='же дjь'яти w= бл~говоле'нiи.

14. Вся^ твори'те без\ъ ропта'нiя и= размышле'нiя,

15. да бу'дете непови'нни и= цjь'ли, ча^да бж~iя непорw'чна
посредjь` ро'да стропти'ва и= развраще'на, въ ни'хже
jа=вля'етеся jа='коже свjьти^ла въ мi'рjь,

16. сло'во живо'тно придержа'ще, въ похвалу` мнjь`
въ де'нь хр\сто'въ, (За\ч 242.) jа='кw не вотще` теко'хъ,
ни вотще` труди'хся.

17. Но а='ще и= жре'нъ быва'ю w= же'ртвjь и= слу'жбjь
вjь'ры ва'шея, ра'дуюся и= сора'дуюся всjь^мъ ва'мъ:

18. та'кожде и= вы` ра'дуйтеся и= сора'дуйтеся мнjь`.

19. О<у>=пова'ю же w= гд\сjь i=и~сjь тiмоfе'а вско'рjь
посла'ти къ ва'мъ, да и= а='зъ благоду'шствую, о<у>=вjь'дjьвъ
jа=`же w= ва'съ.

20. Ни <е>=ди'нагw бо и='мамъ равноду'шна, и='же пр\снjье
w= ва'съ попече'тся:

21. вси' бо свои'хъ си` и='щутъ, (а=) не jа=`же хр\ста`
i=и~са.

22. И=ску'сство же <е>=гw` зна'ете, зане` jа='коже
<о>=тцу` ча'до, со мно'ю порабо'талъ въ бл~говjь'стiи.

23. Сего' же о<у>=`бо о<у>=пова'ю посла'ти а='бiе,
повнегда` о<у>=вjь'мъ jа=`же w= мнjь`.

24. (За\ч 243.) Надjь'юся же w= гд\сjь, jа='кw и= са'мъ
ско'рw прiиду` къ ва'мъ.

25. Потре'бнjье же возмнjь'хъ <е>=пафродi'та бра'та
и= споспjь'шника и= сво'инника моего`, ва'шего же посла'нника
и= служи'теля потре'бjь мое'й, посла'ти къ ва'мъ,

26. поне'же жела'нiемъ жела'ше ви'дjьти всjь'хъ ва'съ,
и= тужа'ше, зане` слы'шасте, jа='кw болjь`.

27. И='бо болjь` бли'з\ъ сме'рти: но бг~ъ поми'лова
<е>=го`, не <е>=го' же то'кмw, но и= мене`, да не ско'рбь
на ско'рбь прiиму`.

28. Скорjь'е о<у>=`бо посла'хъ <е>=го`, да ви'дjьвше
<е>=го` па'ки, возра'дуетеся, и= а='зъ безпеча'ленъ
пребу'ду.

29. Прiими'те о<у>=`бо <е>=го` w= гд\сjь со вся'кою
ра'достiю, и= такwвы'я ч<е>'стны и=мjь'йте,

30. зане` за дjь'ло хр\сто'во да'же до сме'рти прибли'жися,
пону'дивъ себе` вседу'шнw {презрjь'въ ду'шу свою`},
да и=спо'лнитъ ва'ше лише'нiе слу'жбы jа='же ко мнjь`.

Глава` 3. Зача'ло 244.

Про'чее же, бра'тiе моя^, ра'дуйтеся w= гд\сjь. Та^яжде
(бо) писа'ти ва'мъ, мнjь` о<у>='бw нелjь'ностно, ва'мъ
же тве'рдо.

2. Блюди'теся w\т псw'въ, блюди'теся w\т sлы'хъ дjь'лателей,
блюди'теся w\т сjьче'нiя:

3. мы' бо <е>=смы` w=брjь'занiе, и=`же ду'хомъ бг~у
слу'жимъ и= хва'лимся w= хр\стjь` i=и~сjь, а= не въ
пло'ти надjь'емся:

4. и='бо и= а='зъ и=мjь'ю надjь'янiе та'кожде во пло'ти.
А='ще кто` и='нъ мни'тъ надjь'ятися во пло'ти, а='зъ
па'че,

5. w=брjь'занъ <о>=смодне'внw, w\т ро'да i=и~лева,
колjь'на венiамi'нова, <е>=вре'инъ w\т <е>=вр<е>'й,
по зако'ну фарiсе'й,

6. по ре'вности гони'хъ цр~ковь бж~iю, по пра'вдjь
зако'ннjьй бы'въ непоро'ченъ.

7. Но jа=`же ми` бя'ху приwбрjь'т<е>нiя, сiя^ вмjьни'хъ
хр\ста` ра'ди тщету`.

8. Но о<у>=`бо вмjьня'ю вся^ тщету` бы'ти за превосходя'щее
разумjь'нiе хр\ста` i=и~са гд\са моегw`, (За\ч 245.)
<е>=гw'же ра'ди всjь'хъ w=тщети'хся, и= вмjьня'ю вся^
о<у>=ме'ты бы'ти, да хр\ста` приwбря'щу

9. и= w=бря'щуся въ не'мъ, не и=мы'й моея` пра'вды,
jа='же w\т зако'на, но jа='же вjь'рою (i=и~съ) хр\сто'вою,
су'щую w\т бг~а пра'вду въ вjь'рjь:

10. jа='кw {<е>='же} разумjь'ти <е>=го`, и= си'лу воскр\снiя
<е>=гw`, и= со<о>бще'нiе стр\сте'й <е>=гw`, соwбразу'яся
см~рти <е>=гw`,

11. а='ще ка'кw дости'гну въ воскр\снiе ме'ртвыхъ.

12. Не зане` о<у>=же` достиго'хъ, и=ли` о<у>=же` соверши'хся:
гоню' же, а='ще и= пости'гну, w= не'мже и= постиже'нъ
бы'хъ w\т хр\ста` i=и~са.

13. Бра'тiе, а='зъ себе` не о<у>=` помышля'ю дости'гша:
<е>=ди'но же, за^дняя о<у>='бw забыва'я, въ пр<е>'дняя
же простира'яся,

14. со о<у>=се'рдiемъ гоню` {къ намjь'ренному теку`},
къ по'чести вы'шнягw зва'нiя бж~iя w= хр\стjь` i=и~сjь.

15. <Е>=ли'цы о<у>=`бо соверше'нни, сiе` да му'дрствуимъ:
и= <е>='же а='ще и='но что` мы'слите, и= сiе` бг~ъ
ва'мъ w\ткры'етъ.

16. <О>=ба'че въ не'же достиго'хомъ, то'же да му'дрствуемъ
и= тjь'мже пра'виломъ жи'тельствуемъ.

17. Подо'бни ми` быва'йте, бра'тiе, и= смотря'йте та'кw
ходя'щыя, jа='коже и='мате w='бразъ на'съ.

18. Мно'зи бо хо'дятъ, и=`хже мно'гажды глаго'лахъ
ва'мъ, нн~jь же и= пла'чя глаго'лю, враги` кр\ста`
хр\сто'ва:

19. и=`мже кончи'на поги'бель, и=`мже бо'гъ чре'во,
и= сла'ва въ студjь` и='хъ, и=`же земна^я му'дрствуютъ.

20. (За\ч 246.) На'ше бо житiе` на нб~сjь'хъ <е>='сть,
w\т<о>ну'дуже и= сп~си'теля жде'мъ, гд\са (на'шего)
i=и~са хр\ста`,

21. и='же преwбрази'тъ тjь'ло смире'нiя на'шегw, jа='кw
бы'ти сему` соwбра'зну тjь'лу сла'вы <е>=гw`, по дjь'йству
<е>='же возмога'ти <е>=му` и= покори'ти себjь` вся'ч<е>ская.

Глава` 4.

Тjь'мже, бра'тiе моя^ возлю'бл<е>нная и= вожд<е>лjь'нная,
ра'досте и= вjь'нче мо'й, та'кw сто'йте w= гд\сjь,
возлю'бленнiи.

2. <Е>=vо'дiю молю` и= сv"нтv'хiю молю` то'жде му'дрствовати
w= гд\сjь:

3. <е>='й, молю` и= тебе`, супру'жниче пр\сный, споспjь'шествуй
и=`мъ, jа=`же во бл~говjьствова'нiи сподвиза'шася со
мно'ю и= съ кли'ментомъ и= съ про'чими споспjь^шники
мои'ми, и='хже и=мена` въ кни'гахъ живо'тныхъ.

4. (За\ч 247.) Ра'дуйтеся всегда` w= гд\сjь: и= па'ки
реку`: ра'дуйтеся.

5. Кро'тость ва'ша разу'мна да бу'детъ всjь^мъ человjь'кwмъ.
Гд\сь бли'з\ъ.

6. Ни w= че'мже пецы'теся, но во все'мъ моли'твою и=
моле'нiемъ со благодаре'нiемъ прош<е>'нiя ва^ша да
сказу'ются къ бг~у:

7. и= ми'ръ бж~iй, превосходя'й вся'къ о<у>='мъ, да
соблюде'тъ сердца` ва^ша и= разумjь^нiя ва^ша w= хр\стjь`
i=и~сjь.

8. Про'чее же, бра'тiе (моя^), <е>=ли^ка су'ть и='стинна,
<е>=ли^ка чт\сна, <е>=ли^ка прв\дна, <е>=ли^ка преч\ста,
<е>=ли^ка прелюб<е>'зна, <е>=ли^ка доброхва^льна, а='ще
ка'я добродjь'тель и= а='ще ка'я похвала`, сiя^ помышля'йте.

9. И=`мже и= научи'стеся, и= прiя'сте, и= слы'шасте,
и= ви'дjьсте во мнjь`, сiя^ твори'те: и= бг~ъ ми'ра
бу'детъ съ ва'ми.

10. (За\ч 248.) Возра'довахся же w= гд\сjь вельми`,
jа='кw о<у>=же` когда` воспомяну'сте пещи'ся w= мнjь`:
поне'же и= печа'стеся, но непого'днымъ {неудо'бнымъ}
вре'менемъ w=бдержа'стеся.

11. Не jа='кw по ску'дости глаго'лю: а='зъ бо навыко'хъ,
въ ни'хже <е>='смь, дово'ленъ бы'ти:

12. вjь'мъ и= смири'тися, вjь'мъ и= и=збы'точествовати:
во все'мъ и= во всjь'хъ навыко'хъ, и= насыща'тися и=
а=лка'ти, и= и=збы'точествовати и= лиша'тися.

13. Вся^ могу` w= о<у>=крjьпля'ющемъ мя` (i=и~сjь)
хр\стjь`.

14. <О>=ба'че до'брjь сотвори'сте, сприwбщи'вшеся печа'ли
мое'й.

15. Вjь'сте же и= вы`, фiлiпписi'ане, jа='кw въ нача'лjь
бл~говjьствова'нiя, <е>=гда` и=зыдо'хъ w\т македо'нiи,
ни <е>=ди'на ми` цр~ковь w=бщева'ся въ сло'во дая'нiя
и= прiя'тiя, то'чiю вы` <е>=ди'ни:

16. jа='кw и= въ солу'нь и= <е>=ди'ною и= два'щи въ
тре'бованiе (мое`) посла'сте ми`.

17. Не jа='кw и=щу` дая'нiя, но и=щу` плода` мно'жащагwся
въ сло'во ва'ше {въ по'льзу ва'шу}.

18. Прiя'хъ же вся^ и= и=збы'точествую: и=спо'лнихся,
прiе'мь w\т <е>=пафродi'та пw'сланная w\т ва'съ, воню`
благоуха'нiя, же'ртву прiя'тну, бл~гоуго'дну бг~у.

19. Бг~ъ же мо'й да и=спо'лнитъ вся'кое тре'бованiе
ва'ше по бога'тству своему` въ сла'вjь, w= хр\стjь`
i=и~сjь.

20. Бг~у же и= <о>=ц~у` на'шему сла'ва во вjь'ки вjькw'въ.
А=ми'нь.

21. Цjьлу'йте вся'каго ст~а w= хр\стjь` i=и~сjь. Цjьлу'ютъ
вы` су^щая со мно'ю бра'тiя.

22. Цjьлу'ютъ вы` ст~i'и вси`, па'че же и=`же w\т ке'сарева
до'му.

23. Блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` со всjь'ми
ва'ми. А=ми'нь.

Коне'цъ посла'нiю <е>='же къ фiлiпписi'<е>мъ: и='мать
въ себjь` главы^ 4, зача^лъ же церко'вныхъ 14.

</hip>
Hosted by uCoz