<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе къ колосса'<е>мъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 249.

Па'vелъ, а=п\слъ i=и~съ хр\сто'въ во'лею бж~iею, и=
тiмоfе'й бра'тъ,

2. су'щымъ въ колосса'ехъ ст~ы^мъ и= вjь^рнымъ бра'тiямъ
w= хр\стjь` i=и~сjь:

3. (За\ч.) блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а`
на'шегw, и= гд\са i=и~са хр\ста`. Благодари'мъ бг~а
и= <о>=ц~а` гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`, всегда` w=
ва'съ моля'щеся,

4. слы'шавше вjь'ру ва'шу, jа='же w= хр\стjь` i=и~сjь,
и= любо'вь, ю='же и='мате ко всjь^мъ ст~ы'мъ,

5. за о<у>=пова'нiе w\тложе'нное ва'мъ на нб~сjь'хъ,
<е>='же пре'жде слы'шасте въ словеси` и='стины бл~говjьствова'нiя,

6. су'щагw въ ва'съ, jа='коже и= во все'мъ мi'рjь:
и= <е>='сть плодоно'сно и= расти'мо, jа='коже и= въ
ва'съ, w\т негw'же дне` слы'шасте и= разумjь'сте блг\дть
бж~iю во и='стинjь:

7. jа='коже и= о<у>=вjь'дjьсте w\т <е>=пафра'са, возлю'бленнагw
сорабо'тника на'шегw, и='же <е>='сть вjь'ренъ w= ва'съ
служи'тель хр\сто'въ,

8. и='же и= jа=ви` на'мъ ва'шу любо'вь въ ду'сjь.

9. Сегw` ра'ди и= мы`, w\т негw'же дне` слы'шахомъ,
не престае'мъ w= ва'съ моля'щеся и= прося'ще, да и=спо'лнитеся
въ ра'зумjь во'ли <е>=гw`, во вся'цjьй прему'дрости
и= ра'зумjь духо'внjьмъ,

10. jа='кw ходи'ти ва'мъ досто'йнjь бг~у во вся'цjьмъ
о<у>=гожде'нiи, (и=) вся'цjьмъ дjь'лjь бла'зjь, плодонося'ще
и= возраста'юще въ ра'зумjь бж~iи,

11. вся'кою си'лою возмога'юще по держа'вjь сла'вы
<е>=гw`, во вся'цjьмъ терпjь'нiи и= долготерпjь'нiи
съ ра'достiю,

12. (За\ч 250.) благодаря'ще бг~а и= <о>=ц~а`, призва'вшаго
ва'съ въ прича'стiе наслjь'дiя ст~ы'хъ во свjь'тjь,

13. и='же и=зба'ви на'съ w\т вла'сти те'мныя и= преста'ви
въ цр\ство сн~а любве` своея`,

14. w= не'мже и='мамы и=збавле'нiе кро'вiю <е>=гw`
и= w=ставле'нiе грjьхw'въ,

15. и='же <е>='сть w='бразъ бг~а неви'димагw, перворожде'нъ
всея` тва'ри:

16. jа='кw тjь'мъ создана^ бы'ша вся'ч<е>ская, jа=`же
на нб~си` и= jа=`же на земли`, ви^димая и= неви^димая,
а='ще престо'ли, а='ще госпw'дствiя, а='ще нача'ла,
а='ще вла'сти: вся'ч<е>ская тjь'мъ и= w= не'мъ созда'шася:

17. и= то'й <е>='сть пре'жде всjь'хъ, и= вся'ч<е>ская
въ не'мъ состоя'тся.

18. (За\ч 251.) И= то'й <е>='сть глава` тjь'лу цр~кве,
и='же <е>='сть нача'токъ, перворожде'нъ и=з\ъ ме'ртвыхъ,
jа='кw да бу'детъ во всjь'хъ то'й пе'рвенствуя:

19. jа='кw въ не'мъ благоизво'ли всему` и=сполне'нiю
всели'тися,

20. и= тjь'мъ примири'ти вся'ч<е>ская къ себjь`, о<у>=миротвори'въ
кро'вiю кр\ста` <е>=гw`, чрез\ъ него`, а='ще земна^я,
а='ще ли нб\сная.

21. И= ва'съ, и=ногда` су'щихъ w\тчужде'нныхъ и= врагw'въ
помышле'ньми въ дjь'лjьхъ лука'выхъ,

22. нн~jь же примири` въ тjь'лjь пло'ти <е>=гw` сме'ртiю
<е>=гw`, предста'вити ва'съ ст~ы'хъ и= непоро'чныхъ
и= непови'нныхъ пред\ъ собо'ю,

23. а='ще о<у>=`бо пребыва'ете въ вjь'рjь w=снова'ни
и= тве'рди, и= неподви'жими w\т о<у>=пова'нiя бл~говjьствова'нiя,
<е>='же слы'шасте, проповjь'данное все'й тва'ри поднебе'снjьй,
<е>=му'же бы'хъ а='зъ па'vелъ служи'тель.

24. (За\ч 252.) Нн~jь ра'дуюся во страда'нiихъ мои'хъ
w= ва'съ, jа='кw и=сполня'ю лише'нiе скорбе'й хр\сто'выхъ
во пло'ти мое'й за тjь'ло <е>=гw`, <е>='же <е>='сть
цр~ковь,

25. <е>='йже бы'хъ а='зъ служи'тель по смотре'нiю бж~iю,
да'нному мнjь` въ ва'съ, и=спо'лнити сло'во бж~iе,

26. та'йну сокрове'нную w\т вjь^къ и= w\т родw'въ:
нн~jь же jа=ви'ся ст~ы'мъ <е>=гw`,

27. и=`мже восхотjь` бг~ъ сказа'ти, ко'е бога'тство
сла'вы та'йны сея` во jа=зы'цjьхъ, и='же <е>='сть хр\сто'съ
въ ва'съ, о<у>=пова'нiе сла'вы,

28. <е>=го'же мы` проповjь'дуемъ, наказу'юще вся'каго
человjь'ка и= о<у>=ча'ще вся'цjьй прему'дрости, да
предста'вимъ вся'каго человjь'ка соверше'нна w= хр\стjь`
i=и~сjь:

29. въ не'мже и= тружда'юся и= подвиза'юся по дjь'йству
<е>=гw` дjь'йствуемому во мнjь` си'лою.

Глава` 2. Зача'ло 253.

Хощу` о<у>='бw ва'съ вjь'дjьти, коли'къ по'двигъ и='мамъ
w= ва'съ и= w= су'щихъ въ лаодiкi'и и= во i=ерапо'ли,
и= <е>=ли'цы не ви'дjьша лица` моегw` во пло'ти,

2. да о<у>=тjь'шатся сердца` и='хъ, сне'мшихся въ любви`
и= во вся'цjьмъ бога'тствjь и=звjьще'нiя ра'зума, въ
позна'нiе та'йны бг~а и= <о>=ц~а` и= хр\ста`,

3. въ не'мже су'ть вся^ сокрw'вища прем\дрости и= ра'зума
сокров<е>'нна.

4. Сiе' же глаго'лю, да никто'же ва'съ прельсти'тъ
въ словопрjь'нiи:

5. а='ще бо и= пло'тiю w\тстою`, но ду'хомъ съ ва'ми
<е>='смь, ра'дуяся и= ви'дя ва'шъ чи'нъ и= о<у>=твержде'нiе
ва'шея вjь'ры, jа='же во хр\ста`.

6. Jа='коже о<у>=`бо прiя'сте хр\ста` i=и~са гд\са,
(та'кожде) въ не'мъ ходи'те,

7. о<у>=корене'ни и= назда'ни въ не'мъ и= и=звjь'ствовани
вjь'рою, jа='коже научи'стеся, и=збы'точествующе въ
не'й благодаре'нiемъ.

8. (За\ч 254.) (Бра'тiе,) блюди'теся, да никто'же ва'съ
бу'детъ прельща'я фiлосо'фiею и= тще'тною ле'стiю,
по преда'нiю человjь'ческому, по стiхi'амъ мi'ра, а=
не по хр\стjь`:

9. jа='кw въ то'мъ живе'тъ вся'ко и=сполне'нiе бж\ства`
тjьле'снjь:

10. и= да бу'дете въ не'мъ и=спо'лнени, и='же <е>='сть
глава` вся'кому нача'лу и= вла'сти:

11. w= не'мже и= w=брjь'зани бы'сте w=брjь'занiемъ
нерукотворе'ннымъ, въ совлече'нiи тjь'ла грjьхо'внагw
пло'ти, во w=брjь'занiи хр\сто'вjь,

12. спогре'бшеся <е>=му` кр~ще'нiемъ: w= не'мже и=
совоста'сте вjь'рою дjь'йствiя бг~а, воскреси'вшагw
<е>=го` и=з\ъ ме'ртвыхъ:

13. (За\ч 255.) и= ва'съ, ме'ртвыхъ су'щихъ въ прегрjьше'нiихъ
и= въ неwбрjь'занiи пло'ти ва'шея, соwживи'лъ <е>='сть
съ ни'мъ, дарова'въ на'мъ вся^ прегрjьш<е>'нiя,

14. и=стреби'въ <е>='же на на'съ рукописа'нiе о<у>=че'ньми,
<е>='же бjь` сопроти'вно на'мъ, и= то` взя'тъ w\т среды`,
пригвозди'въ <е>=` на кр\стjь`:

15. совле'къ нача'ла и= вла^сти, и=зведе` въ позо'ръ
дерзнове'нiемъ, и=з\ъwбличи'въ и='хъ въ себjь` {побjьди'въ
и=`хъ на не'мъ}.

16. Да никто'же о<у>=`бо ва'съ w=сужда'етъ w= jа=де'нiи,
и=ли` w= питiи`, и=ли` w= ча'сти пра'здника, и=ли`
w= новом\счiихъ, и=ли` w= суббw'тахъ:

17. jа=`же су'ть стjь'нь гряду'щихъ, тjь'ло же хр\сто'во.

18. Никто'же ва'съ да прельща'етъ и=зволе'ннымъ <е>=му`
смиреному'дрiемъ и= слу'жбою а='гг~лwвъ, jа='же не
о<у>=вjь'дjь о<у>=чя` {(въ тjь'хъ) ходя`}, без\ъ о<у>=ма`
{всу'е} дмя'ся w\т о<у>=ма` пло'ти своея`,

19. а= не держя` главы`, и=з\ъ нея'же все` тjь'ло,
соста^вы и= соу^зы пода'емо и= сне'млемо, расти'тъ
возраще'нiе бж~iе.

20. (За\ч 256.) А='ще о<у>=`бо о<у>=мро'сте со хр\сто'мъ
w\т стiхi'й мi'ра, почто` а='ки живу'ще въ мi'рjь стяза'етеся;

21. Не косни'ся, ниже` вкуси`, ниже` w=сяжи`:

22. jа=`же су'ть вся^ во и=стлjь'нiе о<у>=потребле'нiемъ,
по за'повjьдемъ и= о<у>=че'нi<е>мъ человjь'ч<е>скимъ:

23. jа=`же су'ть сло'во о<у>='бw и=му^ща прему'дрости
въ самово'льнjьй слу'жбjь и= смиреному'дрiи и= непощадjь'нiи
тjь'ла, не въ че'сти ко'ей къ сы'тости пло'ти.

Глава` 3.

А='ще о<у>=`бо воскресну'сте со хр\сто'мъ, вы'шнихъ
и=щи'те, и=дjь'же <е>='сть хр\сто'съ w=десну'ю бг~а
сjьдя`:

2. гw'рняя му'дрствуйте, (а=) не земна^я.

3. О<у>=мро'сте бо, и= живо'тъ ва'шъ сокрове'нъ <е>='сть
со хр\сто'мъ въ бз~jь:

4. (За\ч 257.) <е>=гда' (же) хр\сто'съ jа=ви'тся, живо'тъ
ва'шъ, тогда` и= вы` съ ни'мъ jа=вите'ся въ сла'вjь.

5. О<у>=мертви'те о<у>=`бо о<у>='ды ва'шя, jа=`же на
земли`: блу'дъ, нечистоту`, стра'сть, по'хоть sлу'ю
и= лихоима'нiе, <е>='же <е>='сть i=дwлослуже'нiе,

6. и='хже ра'ди гряде'тъ гнjь'въ бж~iй на сы'ны противле'нiя,

7. въ ни'хже и= вы` и=ногда` ходи'сте, <е>=гда` живя'сте
въ ни'хъ.

8. Нн~jь же w\тложи'те и= вы` та^ вся^: гнjь'въ, jа='рость,
sло'бу, хуле'нiе, срамосло'вiе w\т о<у>='стъ ва'шихъ:

9. не лжи'те дру'гъ на дру'га, совле'кшеся ве'тхагw
человjь'ка съ дjья'ньми <е>=гw`

10. и= w=бле'кшеся въ но'ваго, w=бновля'емаго въ ра'зумъ
по w='бразу созда'вшагw <е>=го`,

11. и=дjь'же нjь'сть <е>='ллинъ, ни i=уде'й, w=брjь'занiе
и= неwбрjь'занiе, ва'рваръ и= скv'fъ, ра'бъ и= свобо'дь,
но вся'ч<е>ская и= во всjь'хъ хр\сто'съ.

12. (За\ч 258.) W=блецы'теся о<у>=`бо jа='коже и=збра'ннiи
бж~iи, ст~и и= возлю'бленни, во о<у>=трw'бы щедро'тъ,
бл~гость, смиреному'дрiе, кро'тость и= долготерпjь'нiе,

13. прiе'млюще дру'гъ дру'га и= проща'юще себjь`, а='ще
кто` на кого` и='мать порече'нiе: jа='коже и= хр\сто'съ
прости'лъ <е>='сть ва'мъ, та'кw и= вы`.

14. Над\ъ всjь'ми же си'ми (стяжи'те) любо'вь, jа='же
<е>='сть соу'зъ соверше'нства:

15. и= ми'ръ бж~iй да водворя'ется въ сердца'хъ ва'шихъ,
во'ньже и= зва'ни бы'сте во <е>=ди'номъ тjь'лjь: и=
благода'рни быва'йте.

16. Сло'во хр\сто'во да вселя'ется въ ва'съ бога'тнw,
во вся'кой прему'дрости: о<у>=ча'ще и= вразумля'юще
себе` самjь'хъ во <пс>алмjь'хъ и= пjь'нiихъ и= пjь'снехъ
духо'вныхъ, во блг\дти пою'ще въ сердца'хъ ва'шихъ
гд\севи.

17. (За\ч 259.) И= все`, <е>='же а='ще что` творите`
сло'вомъ и=ли` дjь'ломъ, вся^ во и='мя гд\са i=и~са
хр\ста`, благодаря'ще бг~а и= <о>=ц~а` тjь'мъ.

18. Ж<е>ны`, повину'йтеся свои^мъ му'ж<е>мъ, jа='коже
подоба'етъ w= гд\сjь.

19. Му'жiе, люби'те ж<е>ны` ва'шя, и= не w=горча'йтеся
къ ни^мъ.

20. Ча^да, послу'шайте роди'телей (свои'хъ) во все'мъ:
сiе' бо о<у>=го'дно <е>='сть гд\севи.

21. <О>=тцы`, не раздража'йте ча^дъ ва'шихъ, да не
о<у>=ныва'ютъ.

22. Раби`, послу'шайте по всему` плотски'хъ госпо'дiй
(ва'шихъ), не пред\ъ <о>=чи'ма то'чiю рабо'тающе а='ки
человjькоугw'дницы, но въ простотjь` се'рдца, боя'щеся
бг~а.

23. И= вся'ко, <е>='же а='ще что` творите`, w\т души`
дjь'лайте, jа='коже гд\су, а= не человjь'кwмъ,

24. вjь'дяще, jа='кw w\т гд\са прiи'мете воздая'нiе
достоя'нiя: гд\су бо хр\сту` рабо'таете.

25. А= w=би'дяй воспрiи'метъ, <е>='же w=би'дjь: и=
нjь'сть лица` w=бинове'нiя.

Глава` 4.

Госпо'дiе, пра'вду и= о<у>=равне'нiе рабw'мъ подава'йте,
вjь'дяще, jа='кw и= вы` и='мате гд\са на нб~сjь'хъ.

2. (За\ч 260.) Въ моли'твjь терпи'те, бо'дрствующе
въ не'й со благодаре'нiемъ:

3. моля'щеся и= w= на'съ вку'пjь, да бг~ъ w\тве'рзетъ
на'мъ дв<е>'ри сло'ва, проглаго'лати та'йну хр\сто'ву,
<е>=я'же ра'ди и= свя'занъ <е>='смь:

4. да jа=влю` ю=`, jа='коже подоба'етъ ми` глаго'лати.

5. (За\ч.) Въ прему'дрости ходи'те ко внjь^шнимъ, вре'мя
и=скупу'юще.

6. Сло'во ва'ше (да быва'етъ) всегда` во блг\дти, со'лiю
растворе'но, вjь'дjьти, ка'кw подоба'етъ ва'мъ <е>=ди'ному
кому'ждо w\твjьщава'ти.

7. Jа=`же w= мнjь`, вся^ ска'жетъ ва'мъ тv"хi'къ, возлю'бленный
бра'тъ и= вjь'ренъ служи'тель и= сорабо'тникъ w= гд\сjь,

8. <е>=го'же посла'хъ къ ва'мъ на се` и='стое, да разумjь'етъ
jа='же w= ва'съ и= о<у>=тjь'шитъ сердца` ва^ша,

9. со <о>=ни'сiмомъ, вjь'рнымъ и= возлю'бленнымъ бра'томъ
на'шимъ, и='же <е>='сть w\т ва'съ: вся^ ва'мъ ска'жутъ,
jа='же здjь`.

10. (За\ч 261.) Цjьлу'етъ вы` а=рiста'рхъ сплjь'нникъ
мо'й, и= ма'рко а=не<пс>i'й варна'винъ, w= не'мже прiя'сте
за'пwвjьди: а='ще прiи'детъ къ ва'мъ, прiими'те <е>=го`:

11. и= i=ису'съ нарече'нный i=у'стъ, су'щiй w\т w=брjь'занiя:
сi'и <е>=ди'ни споспjь^шницы во цр\ство бж~iе, и=`же
бы'ша ми` о<у>=тjьше'нiе.

12. Цjьлу'етъ вы` <е>=пафра'съ, и='же w\т ва'съ, ра'бъ
i=и~са хр\ста`, всегда` подвиза'яйся w= ва'съ въ моли'твахъ,
да бу'дете соверше'ни и= и=спо'лнени во вся'цjьй во'ли
бж~iей.

13. Свидjь'тельствую бо w= не'мъ, jа='кw и='мать ре'вность
мно'гу (и= болjь'знь) w= ва'съ и= w= су'щихъ въ лаодiкi'и
и= во i=ерапо'ли.

14. Цjьлу'етъ вы` лу'ка вра'чь возлю'бленный, и= дима'съ.

15. Цjьлу'йте бра'тiю су'щую въ лаодiкi'и, и= нv"мфа'на,
и= дома'шнюю <е>=гw` цр~ковь.

16. И= <е>=гда` прочте'тся посла'нiе сiе` о<у>= ва'съ,
сотвори'те, да и= въ лаодiкi'йстjьй цр~кви прочте'но
бу'детъ, и= напи'саное w\т лаодiкi'и да и= вы` прочте'те.

17. И= рцы'те а=рхi'ппу: блюди` служе'нiе, <е>='же
прiя'лъ <е>=си` w= гд\сjь, да доверши'ши <е>=`.

18. Цjьлова'нiе мое'ю руко'ю па'vлею. Помина'йте моя^
о<у>='зы. Блг\дть со (всjь'ми) ва'ми. А=ми'нь.

Коне'цъ посла'нiю <е>='же къ колосса'<е>мъ: и='мать
въ себjь` главы^ 4, зача^лъ же церко'вныхъ 13.

</hip>
Hosted by uCoz