<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе пе'рвое къ солу'нянwмъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 262.

Па'vелъ и= сiлуа'нъ и= тiмоfе'й цр~кви солу'нстjьй
w= бз~jь <о>=ц~jь` и= гд\сjь i=и~сjь хр\стjь`: блг\дть
ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а` на'шегw и= гд\са i=и~са
хр\ста`.

2. Благодари'мъ бг~а всегда` w= всjь'хъ ва'съ, помина'нiе
w= ва'съ творя'ще въ моли'твахъ на'шихъ,

3. непреста'ннw помина'юще ва'ше дjь'ло вjь'ры, и=
тру'дъ любве`, и= терпjь'нiе о<у>=пова'нiя гд\са на'шегw
i=и~са хр\ста`, пред\ъ бг~омъ и= <о>=ц~е'мъ на'шимъ,

4. вjь'дяще, бра'тiе возлю'бленная, w\т бг~а и=збра'нiе
ва'ше:

5. jа='кw бл~говjьствова'нiе на'ше не бы'сть къ ва'мъ
въ сло'вjь то'чiю, но и= въ си'лjь, и= въ дс~jь ст~jь,
и= во и=звjьще'нiи мно'зjь, jа='коже и= вjь'сте, какови`
бы'хомъ въ ва'съ ра'ди ва'съ.

6. (За\ч 263.) И= вы` подw'бницы бы'сте на'мъ и= гд\су,
прiе'мше сло'во въ ско'рби мно'зjь съ ра'достiю дх~а
ст~а'гw,

7. jа='кw бы'ти ва'мъ w='бразъ всjь^мъ вjь'рующымъ
въ македо'нiи и= а=ха'iи.

8. W\т ва'съ бо промче'ся сло'во гд\сне не то'кмw въ
македо'нiи и= а=ха'iи, но и= во вся'ко мjь'сто вjь'ра
ва'ша, jа='же къ бг~у, и=зы'де, jа='кw не тре'бовати
на'мъ глаго'лати что`.

9. Тi'и бо w= на'съ возвjьща'ютъ, како'въ вхо'дъ и=мjь'хомъ
къ ва'мъ, и= ка'кw w=брати'стеся къ бг~у w\т i='дwлъ,
рабо'тати бг~у жи'ву и= и='стинну

10. и= жда'ти сн~а <е>=гw` съ нб~съ, <е>=го'же воскр~си`
и=з\ъ ме'ртвыхъ, i=и~са, и=збавля'ющаго на'съ w\т гнjь'ва
гряду'щагw.

Глава` 2. Зача'ло 264.

Са'ми бо вjь'сте, бра'тiе, вхо'дъ на'шъ и='же къ ва'мъ,
jа='кw не вотще` бы'сть:

2. но предпострада'вше и= досажде'ни бы'вше, jа='коже
вjь'сте, въ фiлi'ппjьхъ, дерзну'хомъ w= бз~jь на'шемъ
глаго'лати къ ва'мъ бл~говjьствова'нiе бж~iе со мно'гимъ
по'двигомъ.

3. О<у>=тjьше'нiе бо на'ше не w\т пре'лести, ни w\т
нечистоты`, ни ле'стiю:

4. но jа='коже и=скуси'хомся w\т бг~а вjь'рни бы'ти
прiя'ти бл~говjьствова'нiе, та'кw глаго'лемъ, не а='ки
человjь'кwмъ о<у>=гожда'юще, но бг~у и=скуша'ющему
сердца` на^ша.

5. Никогда'же бо въ словеси` ласка'нiя бы'хомъ къ ва'мъ,
jа='коже вjь'сте, ниже` въ винjь` лихоима'нiя: бг~ъ
свидjь'тель:

6. ни и='щуще w\т человjь^къ сла'вы, ни w\т ва'съ,
ни w\т и=нjь'хъ:

7. могу'ще въ тяготjь` бы'ти, jа='коже хр\стw'вы а=п\сли,
но бы'хомъ ти'си посредjь` ва'съ, jа='коже дои'лица
грjь'етъ своя^ ча^да.

8. Та'кw жела'юще ва'съ, благоволи'хомъ пода'ти ва'мъ
не то'чiю бл~говjьствова'нiе бж~iе, но и= ду'шы своя^,
зане'же возлю'блени бы'сте на'мъ.

9. (За\ч 265.) По'мните бо, бра'тiе, тру'дъ на'шъ и=
по'двигъ: но'щь бо и= де'нь дjь'лающе, да не w=тяготи'мъ
ни <е>=ди'нагw w\т ва'съ, проповjь'дахомъ ва'мъ бл~говjьствова'нiе
бж~iе.

10. Вы` свидjь'тел<е> и= бг~ъ, jа='кw прп\дбнw и= прв\днw
и= непоро'чнw ва'мъ вjь'рующымъ бы'хомъ,

11. jа='коже вjь'сте, зане` <е>=ди'наго кого'ждо ва'съ,
jа='коже <о>=те'цъ ча^да своя^,

12. моля'ще и= о<у>=тjьша'юще ва'съ, и= свидjь'тельствующе
ва'мъ ходи'ти досто'йнw бг~у, призва'вшему вы` во свое`
цр\ство и= сла'ву.

13. Сегw` ра'ди и= мы` благодари'мъ бг~а непреста'ннw,
jа='кw прiе'мше сло'во слы'шанiя бж~iя w\т на'съ, прiя'сте
не а='ки сло'во человjь'ческо, но, jа='коже <е>='сть
вои'стинну, сло'во бж~iе, <е>='же и= дjь'йствуется
въ ва'съ вjь'рующихъ.

14. (За\ч 266.) Вы' бо подw'бницы бы'сте, бра'тiе,
цр~квамъ бж~iимъ су'щымъ во i=уде'и w= хр\стjь` i=и~сjь,
зане` та^яжде и= вы` пострада'сте w\т свои'хъ сплем<е>'нникъ,
jа='коже и= тi'и w\т i=уд<е>'й,

15. о<у>=би'вшихъ и= гд\са i=и~са и= <е>=гw` пр\оро'ки,
и= на'съ и=згна'вшихъ, и= бг~у не о<у>=годи'вшихъ,
и= всjь^мъ человjь'кwмъ проти'вящихся,

16. (и=) возбраня'ющихъ на'мъ глаго'лати jа=зы'кwмъ,
да спасу'тся, во <е>='же и=спо'лнити и=`мъ грjьхи`
своя^ всегда`: пости'же же на ни'хъ гнjь'въ до конца`.

17. Мы' же, бра'тiе, w=сиротjь'вше w\т ва'съ ко вре'мени
часа` лице'мъ, а= не се'рдцемъ, ли'шше тща'хомся лице`
ва'ше ви'дjьти мно'гимъ жела'нiемъ.

18. Тjь'мже хотjь'хомъ прiити` къ ва'мъ, а='зъ о<у>='бw
па'vелъ, <е>=ди'ною и= два'жды: и= возбрани` на'мъ
сатана`.

19. Кто' бо на'мъ о<у>=пова'нiе и=ли` ра'дость и=ли`
вjьне'цъ похвале'нiя; Не и= вы' ли пред\ъ гд\семъ на'шимъ
i=и~съ хр\сто'мъ во прише'ствiи <е>=гw`;

20. (За\ч 267.) Вы' бо <е>=сте` сла'ва на'ша и= ра'дость.

Глава` 3.

Тjь'мже о<у>=же` не терпя'ще, благоволи'хомъ w=ста'тися
во а=fи'нjьхъ <е>=ди'ни,

2. и= посла'хомъ тiмоfе'а, бра'та на'шего и= служи'теля
бж~iя и= споспjь'шника на'шего во бл~говjь'стiи хр\сто'вjь,
о<у>=тверди'ти ва'съ и= о<у>=тjь'шити w= вjь'рjь ва'шей,

3. jа='кw ни <е>=ди'ному смуща'тися въ ско'рбехъ си'хъ:
са'ми бо вjь'сте, jа='кw на сiе` и='стое лежи'мъ {о<у>=чине'ни
<е>=смы`}.

4. И='бо <е>=гда` о<у>= ва'съ бjь'хомъ, предреко'хомъ
ва'мъ, jа='кw и='мамы скорбjь'ти, <е>='же и= бы'сть,
и= вjь'сте.

5. Сегw` ра'ди и= а='зъ ктому` не терпя`, посла'хъ
разумjь'ти вjь'ру ва'шу, да не ка'кw и=скуси'лъ вы`
и=скуша'яй, и= вотще` бу'детъ тру'дъ на'шъ.

6. Нн~jь же прише'дшу тiмоfе'ю къ на'мъ w\т ва'съ и=
благовjьсти'вшу на'мъ вjь'ру ва'шу и= любо'вь, и= jа='кw
и='мате па'мять w= на'съ бла'гу, всегда` жела'юще на'съ
ви'дjьти, jа='коже и= мы` ва'съ:

7. сегw` ра'ди о<у>=тjь'шихомся, бра'тiе, w= ва'съ,
во вся'кой ско'рби и= ну'ждjь на'шей, ва'шею вjь'рою:

8. jа='кw мы` нн~jь жи'ви <е>=смы`, а='ще вы` стои'те
w= гд\сjь.

9. (За\ч 268.) Ко'е бо бл~годаре'нiе бг~у мо'жемъ возда'ти
w= ва'съ, w= вся'кой ра'дости, <е>='юже ра'дуемся ва'съ
ра'ди пред\ъ бг~омъ на'шимъ,

10. но'щь и= де'нь преизли'ха моля'щеся ви'дjьти лице`
ва'ше и= соверши'ти лише'нiе вjь'ры ва'шея;

11. Са'мъ же бг~ъ и= <о>=ц~ъ на'шъ и= гд\сь на'шъ i=и~съ
хр\сто'съ да и=спра'витъ пу'ть на'шъ къ ва'мъ.

12. Ва'съ же гд\сь да о<у>=мно'житъ и= да и=збы'точествитъ
любо'вiю дру'гъ ко дру'гу и= ко всjь^мъ, jа='коже и=
мы` къ ва'мъ,

13. во <е>='же о<у>=тверди'ти сердца` ва^ша непорw'чна
въ ст~ы'ни пред\ъ бг~омъ и= <о>=ц~е'мъ на'шимъ, въ
прише'ствiе гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` со всjь'ми
ст~ы'ми <е>=гw`. А=ми'нь.

Глава` 4. Зача'ло 269.

Тjь'мже о<у>=`бо, бра'тiе, про'симъ вы` и= мо'лимъ
w= хр\стjь` i=и~сjь, jа='коже прiя'сте w\т на'съ, ка'кw
подоба'етъ ва'мъ ходи'ти и= о<у>=гожда'ти бг~ови, jа='коже
и= хо'дите, да и=збы'точествуете па'че:

2. вjь'сте бо, какwва` повелjь^нiя да'хомъ ва'мъ гд\семъ
i=и~сомъ.

3. Сiя' бо <е>='сть во'ля бж~iя, ст~ость ва'ша, храни'ти
себе` самjь'хъ w\т блуда`,

4. (и=) вjь'дjьти кому'ждо w\т ва'съ сво'й сосу'дъ
стяжава'ти во ст~ы'ни и= че'сти,

5. (а=) не въ стра'сти по'хотнjьй, jа='коже и= jа=зы'цы
не вjь'дящiи бг~а,

6. (и=) <е>='же не преступа'ти и= лихои'мствовати въ
ве'щи бра'та своегw`: зане` мсти'тель <е>='сть гд\сь
w= всjь'хъ си'хъ, jа='коже и= пре'жде реко'хомъ къ
ва'мъ и= засвидjь'тельствовахомъ.

7. Не призва' бо на'съ бг~ъ на нечистоту`, но во ст~ость.

8. Тjь'мже о<у>=`бо w\тмета'яй не человjь'ка w\тмета'етъ,
но бг~а, да'вшаго дх~а своего` ст~а'го въ на'съ.

9. W= братолю'бiи же, не тре'буете, да пи'шется къ
ва'мъ, са'ми бо вы` бг~омъ о<у>=че'ни <е>=сте`, <е>='же
люби'ти дру'гъ дру'га:

10. и='бо творите` то` ко все'й бра'тiи, су'щей во
все'й македо'нiи. Мо'лимъ же вы`, бра'тiе, и=збы'точествовати
па'че,

11. и= любе'знw прилjьжа'ти, <е>='же безмо'лвствовати
и= дjь'яти своя^ и= дjь'лати свои'ма рука'ма, jа='коже
повелjь'хомъ ва'мъ:

12. да хо'дите благоwбра'знw ко внjь^шнимъ и= ничесогw'же
тре'буете.

13. (За\ч 270.) Не хощу' же ва'съ, бра'тiе, не вjь'дjьти
w= о<у>=ме'ршихъ, да не скорбите`, jа='коже и= про'чiи
не и=му'щiи о<у>=пова'нiя.

14. А='ще бо вjь'руемъ, jа='кw i=и~съ о<у>='мре и=
воскр~се, та'кw и= бг~ъ о<у>=ме'ршыя во i=и~сjь приведе'тъ
съ ни'мъ.

15. Сiе' бо ва'мъ глаго'лемъ сло'вомъ гд\снимъ, jа='кw
мы` живу'щiи, w=ста'вшiи въ прише'ствiе гд\сне, не
и='мамы предвари'ти о<у>=ме'ршихъ:

16. jа='кw са'мъ гд\сь въ повелjь'нiи, во гла'сjь а=рха'гг~ловjь
и= въ трубjь` бж~iи сни'детъ съ нб~се`, и= ме'ртвiи
w= хр\стjь` воскре'снутъ пе'рвjье:

17. пото'мъ же мы`, живу'щiи w=ста'вшiи, ку'пнw съ
ни'ми восхище'ни бу'демъ на w='блацjьхъ въ срjь'тенiе
гд\сне на возду'сjь, и= та'кw всегда` съ гд\семъ бу'демъ.

18. Тjь'мже о<у>=тjьша'йте дру'гъ дру'га въ словесjь'хъ
си'хъ.

Глава` 5. Зача'ло 271.

А= w= лjь'тjьхъ и= w= временjь'хъ, бра'тiе, не тре'бjь
<е>='сть ва'мъ писа'ти,

2. са'ми бо вы` и=звjь'стнw вjь'сте, jа='кw де'нь гд\сень,
jа='коже та'ть въ нощи`, та'кw прiи'детъ.

3. <Е>=гда' бо реку'тъ: ми'ръ и= о<у>=твержде'нiе, тогда`
внеза'пу нападе'тъ на ни'хъ всегуби'тельство, jа='коже
болjь'знь во чре'вjь и=му'щей, и= не и='мутъ и=збjьжа'ти.

4. Вы' же, бра'тiе, нjь'сте во тьмjь`, да де'нь ва'съ
jа='коже та'ть пости'гнетъ:

5. вси' бо вы` сы'нове свjь'та <е>=сте`: и= сы'нове
дне`: нjь'смы но'щи, ниже` тьмы`.

6. Тjь'мже о<у>=`бо да не спи'мъ, jа='коже и= про'чiи,
но да бо'дрствуимъ и= трезви'мся.

7. Спя'щiи бо, въ нощи` спя'тъ, и= о<у>=пива'ющiися
въ нощи` о<у>=пива'ются.

8. Мы' же, сы'нове су'ще дне`, да трезви'мся, w=болкше'ся
въ броню` вjь'ры и= любве` и= шле'мъ о<у>=пова'нiя
сп\снiя,

9. (За\ч 272.) jа='кw не положи` на'съ бг~ъ въ гнjь'въ,
но въ получе'нiе сп\снiя гд\семъ на'шимъ i=и~съ хр\сто'мъ,

10. о<у>=ме'ршимъ за на'съ, да, а='ще бди'мъ, а='ще
ли спи'мъ, ку'пнw съ ни'мъ живе'мъ.

11. Сегw` ра'ди о<у>=тjьша'йте дру'гъ дру'га, и= созида'йте
кi'йждо бли'жняго, jа='коже и= творите`.

12. (За\ч 273.) Мо'лимъ же вы`, бра'тiе, зна'йте тружда'ющихся
о<у>= ва'съ, и= настоя'телей ва'шихъ w= гд\сjь, и=
наказу'ющихъ вы`,

13. и= и=мjь'йте и=`хъ по преизли'ха въ любви` за дjь'ло
и='хъ: ми'рствуйте въ себjь`.

14. Мо'лимъ же вы`, бра'тiе, вразумля'йте безчи^нныя,
о<у>=тjьша'йте малоду^шныя, заступа'йте немощны'я,
долготерпи'те ко всjь^мъ.

15. Блюди'те, да никто'же sла` за sло` кому` возда'стъ:
но всегда` до'брое гони'те и= дру'гъ ко дру'гу и= ко
всjь^мъ.

16. Всегда` ра'дуйтеся.

17. Непреста'ннw моли'теся.

18. W= все'мъ благодари'те: сiя' бо <е>='сть во'ля
бж~iя w= хр\стjь` i=и~сjь въ ва'съ.

19. Дх~а не о<у>=гаша'йте.

20. Пр\оро'ч<е>ствiя не о<у>=ничижа'йте.

21. Вся^ же и=скуша'юще, дw'брая держи'те.

22. W\т вся'кiя ве'щи sлы'я {w\т вся'кагw ви'да sла'гw}
w=греба'йтеся.

23. Са'мъ же бг~ъ ми'ра да w=ст~и'тъ ва'съ всесоверше'нныхъ
во все'мъ: и= всесоверше'нъ ва'шъ ду'хъ и= душа` и=
тjь'ло непоро'чно въ прише'ствiе гд\са на'шегw i=и~са
хр\ста` да сохрани'тся.

24. Вjь'ренъ призва'вый ва'съ, и='же и= сотвори'тъ.

25. Бра'тiе, моли'теся w= на'съ.

26. Цjьлу'йте бра'тiю всю` лобза'нiемъ ст~ы'мъ.

27. Заклина'ю вы` гд\семъ, прочести` посла'нiе сiе`
пред\ъ все'ю ст~о'ю бра'тiею.

28. Блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` съ ва'ми.
А=ми'нь.

Коне'цъ пе'рвому посла'нiю <е>='же къ fессалонi'кwмъ:
и='мать въ себjь` гла'въ 5, зача^лъ же церко'вныхъ
12.

</hip>
Hosted by uCoz