<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе второ'е къ солу'нянwмъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 274.

Па'vелъ и= сiлуа'нъ и= тiмоfе'й, цр~кви солу'нстjьй,
w= бз~jь <о>=ц~jь` на'шемъ и= гд\сjь i=и~сjь хр\стjь`:

2. блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а` на'шегw,
и= гд\са i=и~са хр\ста`.

3. Благодари'ти до'лжни <е>=смы` бг~а всегда` w= ва'съ,
бра'тiе, jа='коже досто'йно <е>='сть, jа='кw превозраста'етъ
вjь'ра ва'ша, и= мно'жится любо'вь <е>=ди'нагw коегw'ждо
всjь'хъ ва'съ дру'гъ ко дру'гу:

4. jа='кw самjь^мъ на'мъ хвали'тися w= ва'съ въ цр~квахъ
бж~iихъ, w= терпjь'нiи ва'шемъ и= вjь'рjь во всjь'хъ
гоне'нiихъ ва'шихъ и= ско'рбехъ, jа=`же прiе'млете,

5. показа'нiе прв\днагw суда` бж~iя, во <е>='же сподо'битися
ва'мъ цр\ствiя бж~iя, <е>=гw'же ра'ди и= стра'ждете.

6. А='ще о<у>='бw прв\дно о<у>= бг~а, возда'ти ско'рбь
w=скорбля'ющымъ ва'съ,

7. а= ва'мъ w=скорбля'<е>мымъ w\тра'ду съ на'ми, во
w\ткрове'нiи гд\са i=и~са съ нб~се`, со а='гг~лы си'лы
своея`,

8. во <о>=гни` пла'меннjь даю'щагw w\тмще'нiе не вjь'дущымъ
бг~а и= не послу'шающымъ бл~говjьствова'нiя гд\са на'шегw
i=и~са хр\ста`:

9. и=`же му'ку прiи'мутъ, поги'бель вjь'чную, w\т лица`
гд\сня и= w\т сла'вы крjь'пости <е>=гw`,

10. <е>=гда` прiи'детъ просла'витися во ст~ы'хъ свои'хъ
и= ди'венъ бы'ти во всjь'хъ вjь'ровавшихъ, (За\ч.)
jа='кw о<у>=вjь'рися свидjь'тельство на'ше въ ва'съ,
въ де'нь w='нъ.

11. За сiе` и= мо'лимся всегда` w= ва'съ, да вы` сподо'битъ
зва'нiю бг~ъ на'шъ и= и=спо'лнитъ вся'ко бл~говоле'нiе
бл~гости и= дjь'ло вjь'ры въ си'лjь,

12. jа='кw да просла'вится и='мя гд\са на'шегw i=и~са
хр\ста` въ ва'съ, и= вы` въ не'мъ, по блг\дти бг~а
на'шегw и= гд\са i=и~са хр\ста`.

Глава` 2. Зача'ло 275.

Мо'лимъ же вы`, бра'тiе, w= прише'ствiи гд\са на'шегw
i=и~са хр\ста` и= на'шемъ собра'нiи w= не'мъ,

2. не ско'рw подвиза'тися ва'мъ w\т о<у>=ма`, ни о<у>=жаса'тися
ниже` ду'хомъ, ниже` сло'вомъ, ни посла'нiемъ а='ки
w\т на'съ по'сланнымъ, jа='кw о<у>=же` настои'тъ де'нь
хр\сто'въ.

3. Да никто'же ва'съ прельсти'тъ ни по <е>=ди'ному
же w='бразу: jа='кw а='ще не прiи'детъ w\тступле'нiе
пре'жде, и= w\ткры'ется человjь'къ беззако'нiя, сы'нъ
поги'бели,

4. проти'вникъ и= превознося'йся па'че вся'кагw глаго'лемагw
бо'га и=ли` чти'лища, jа='коже <е>=му` сjь'сти въ це'ркви
бж~iей а='ки бо'гу, показу'ющу себе`, jа='кw бо'гъ
<е>='сть.

5. Не по'мните ли, jа='кw <е>=ще` живы'й о<у>= ва'съ,
сiя^ глаго'лахъ ва'мъ;

6. И= нн~jь о<у>=держава'ющее вjь'сте, во <е>='же jа=ви'тися
<е>=му` въ свое` <е>=му` вре'мя.

7. Та'йна бо о<у>=же` дjь'ется беззако'нiя, то'чiю
держя'й нн~jь до'ндеже w\т среды` бу'детъ:

8. и= тогда` jа=ви'тся беззако'нникъ, <е>=го'же гд\сь
i=и~съ о<у>=бiе'тъ дх~омъ о<у>='стъ свои'хъ, и= о<у>=праздни'тъ
jа=вле'нiемъ прише'ствiя своегw`,

9. <е>=гw'же <е>='сть прише'ствiе по дjь'йству сатанину`
во вся'цjьй си'лjь и= зна'менiихъ и= чудесjь'хъ ло'жныхъ,

10. и= во вся'кой льсти` непра'вды въ погиба'ющихъ,
зане` любве` и='стины не прiя'ша, во <е>='же спасти'ся
и=`мъ.

11. И= сегw` ра'ди по'слетъ и=`мъ бг~ъ дjь'йство льсти`,
во <е>='же вjь'ровати и=`мъ лжи`,

12. да су'дъ прiи'мутъ вси` не вjь'ровавшiи и='стинjь,
но благоволи'вшiи въ непра'вдjь.

13. (За\ч 276.) Мы' же до'лжни <е>=смы` благодари'ти
бг~а всегда` w= ва'съ, бра'тiе возлю'бленная w\т гд\са,
jа='кw и=збра'лъ <е>='сть ва'съ бг~ъ w\т нача'ла во
сп\снiе во ст~ы'ни дх~а и= вjь'ры и='стины,

14. въ не'же призва` ва'съ бл~говjьствова'нiемъ на'шимъ,
въ получе'нiе сла'вы гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`.

15. Тjь'мже о<у>=`бо, бра'тiе, сто'йте и= держи'те
преда^нiя, и=`мже научи'стеся и=ли` сло'вомъ, и=ли`
посла'нiемъ на'шимъ.

16. Са'мъ же гд\сь на'шъ i=и~съ хр\сто'съ, и= бг~ъ
и= <о>=ц~ъ на'шъ, возлюби'вый на'съ и= да'вый о<у>=тjьше'нiе
вjь'чно и= о<у>=пова'нiе бл~го въ блг\дти,

17. да о<у>=тjь'шитъ сердца` ва^ша и= да о<у>=тверди'тъ
{да о<у>=тверди'тъ ва'съ} во вся'цjьмъ сло'вjь и= дjь'лjь
бла'зjь.

Глава` 3.

Про'чее, моли'теся w= на'съ, бра'тiе, да сло'во гд\сне
тече'тъ и= сла'вится, jа='коже и= въ ва'съ,

2. и= да и=зба'вимся w\т sлы'хъ и= лука'выхъ человjь^къ:
не всjь'хъ бо <е>='сть вjь'ра.

3. Вjь'ренъ же <е>='сть гд\сь, и='же о<у>=тверди'тъ
ва'съ и= сохрани'тъ w\т лука'вагw.

4. О<у>=пова'емъ же на гд\са w= ва'съ, jа='кw, jа=`же
повелjьва'емъ ва'мъ, и= творите` и= сотворите`.

5. Гд\сь же да и=спра'витъ сердца` ва^ша въ любо'вь
бж~iю и= въ терпjь'нiе хр\сто'во.

6. (За\ч 277.) Повелjьва'емъ же ва'мъ, бра'тiе, w=
и='мени гд\са на'шегw i=и~са хр\ста`, w\тлуча'тися
ва'мъ w\т вся'кагw бра'та безчи'ннw ходя'ща, а= не
по преда'нiю, <е>='же прiя'ша w\т на'съ:

7. са'ми бо вjь'сте, ка'кw лjь'по <е>='сть ва'мъ подо'битися
на'мъ: jа='кw не безчи'нновахомъ о<у>= ва'съ,

8. ниже` ту'не хлjь'бъ jа=до'хомъ о<у>= когw`, но въ
трудjь` и= по'двизjь, но'щь и= де'нь дjь'лающе, да
не w=тягчи'мъ никогw'же w\т ва'съ:

9. не jа='кw не и='мамы вла'сти, но да себе` w='бразъ
да'мы ва'мъ, во <е>='же о<у>=подо'битися на'мъ.

10. И='бо <е>=гда` бjь'хомъ о<у>= ва'съ, сiе` завjьщава'хомъ
ва'мъ: jа='кw а='ще кто` не хо'щетъ дjь'лати ниже`
да jа='стъ.

11. Слы'шимъ бо нjь^кiя безчи'ннw ходя'щыя о<у>= ва'съ,
ничто'же дjь'лающыя, но лука'внw w=бходя'щыя:

12. таковы^мъ запреща'емъ и= мо'лимъ w= гд\сjь на'шемъ
i=и~сjь хр\стjь`, да съ безмо'лвiемъ дjь'лающе, сво'й
хлjь'бъ jа=дя'тъ.

13. Вы' же, бра'тiе, не стужа'йте, до'брое творя'ще.

14. А='ще же кто` не послу'шаетъ словесе` на'шегw посла'нiемъ,
сего` назна'менуйте и= не примjьша'йтеся <е>=му`, да
посрами'тся:

15. и= не а='ки врага` и=мjь'йте <е>=го`, но наказу'йте
jа='коже бра'та.

16. Са'мъ же гд\сь ми'ра да да'стъ ва'мъ ми'ръ всегда`
во вся'цjьмъ w='бразjь: гд\сь со всjь'ми ва'ми.

17. Цjьлова'нiе мое'ю руко'ю па'vлею, <е>='же <е>='сть
зна'менiе во вся'цjьмъ посла'нiи, си'це пишу`:

18. блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` со всjь'ми
ва'ми. А=ми'нь.

Коне'цъ второ'му посла'нiю <е>='же къ fессалонi'кwмъ:
и='мать въ себjь` главы^ 3, зача^лъ же церко'вныхъ
4.

</hip>
Hosted by uCoz