<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе къ фiлимо'ну

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 302.

Па'vелъ ю='зникъ i=и~съ хр\сто'въ, и= тiмоfе'й бра'тъ,
фiлимо'ну возлю'бленному и= споспjь'шнику на'шему,

2. и= а=пфi'и сестрjь` возлю'бленнjьй, и= а=рхi'ппу
сово'инственнику на'шему, и= дома'шней твое'й цр~кви:

3. блг\дть ва'мъ и= ми'ръ w\т бг~а <о>=ц~а` на'шегw,
и= гд\са i=и~са хр\ста`.

4. Благодарю` бг~а моего`, всегда` па'мять w= тебjь`
творя` въ моли'твахъ мои'хъ,

5. слы'шавъ любо'вь твою` и= вjь'ру, ю='же и='маши
ко гд\су i=и~су и= ко всjь^мъ ст~ы^мъ,

6. jа='кw да <о>=бще'нiе твоея` вjь'ры дjь'йственно
бу'детъ въ ра'зумjь вся'кагw бл~га, <е>='же въ ва'съ,
w= хр\стjь` i=и~сjь.

7. Ра'дость бо и='мамъ мно'гу и= о<у>=тjьше'нiе w=
любви` твое'й, jа='кw о<у>=трw'бы ст~ы'хъ почи'ша тобо'ю,
бра'те.

8. Сегw` ра'ди мно'гое дерзнове'нiе и=мjь'я во хр\стjь`
повелjьва'ти тебjь`, <е>='же потре'бно <е>='сть,

9. любве' же ра'ди па'че молю`, тако'въ сы'й jа='коже
па'vелъ ста'рецъ, нн~jь же и= о<у>='зникъ i=и~са хр\ста`:

10. молю' тя w= мое'мъ ча'дjь, <е>=го'же роди'хъ во
о<у>='захъ мои'хъ <о>=ни'сiма,

11. и=ногда` тебjь` непотре'бнаго, нн~jь же тебjь`
и= мнjь` благопотре'бна, <е>=го'же возпосла'хъ тебjь`,

12. ты' же <е>=го`, си'рjьчь мою` о<у>=тро'бу, прiими`.

13. <Е>=го'же а='зъ хотjь'хъ о<у>= себ<е>` держа'ти,
да вмjь'стw теб<е>` послу'житъ ми` во о<у>='захъ бл~говjьствова'нiя:

14. без\ъ твоея' же во'ли ничто'же восхотjь'хъ сотвори'ти,
да не а='ки по ну'жди бл~го'е твое` бу'детъ, но по
во'ли.

15. Не'гли бо ра'ди сегw` разлучи'ся на ча'съ, да вjь'чна
того` прiи'меши,

16. не ктому` а='ки раба`, но вы'ше раба`, бра'та возлю'бленна,
па'че же мнjь`, кольми' же па'че тебjь`, и= по пло'ти
и= w= гд\сjь.

17. А='ще о<у>=`бо и='маши мене` <о>='бщника, прiими`
сего` jа='коже мене`.

18. А='ще же въ чесо'мъ w=би'дjь тебе`, и=ли` до'лженъ
<е>='сть, мнjь` сiе` вмjьни`.

19. А='зъ па'vелъ написа'хъ руко'ю мое'ю: а='зъ возда'мъ:
да не реку` тебjь`, jа='кw и= са'мъ себе` ми` <е>=си`
до'лженъ.

20. <Е>='й, бра'те, а='зъ да получу` <е>='же прошу`
о<у>= теб<е>` {да по'льзуются тобо'ю} w= гд\сjь: о<у>=поко'й
мою` о<у>=тро'бу w= гд\сjь.

21. Надjь'явся на послуша'нiе твое` написа'хъ тебjь`,
вjь'дый, jа='кw и= па'че, <е>='же глаго'лю, сотвори'ши.

22. Ку'пнw же и= о<у>=гото'ви ми` w=би'тель: о<у>=пова'ю
бо, jа='кw моли'твами ва'шими дарова'нъ бу'ду ва'мъ.

23. Цjьлу'етъ тя` <е>=пафра'съ, сплjь'нникъ мо'й w=
хр\стjь` i=и~сjь,

24. ма'рко, а=рiста'рхъ, дима'съ, лука`, споспjь^шницы
мои`.

25. Блг\дть гд\са на'шегw i=и~са хр\ста` со ду'хомъ
ва'шимъ. А=ми'нь.

Коне'цъ посла'нiю <е>='же къ фiлимо'ну: и='мать въ
себjь` главу` 1.

</hip>
Hosted by uCoz