<hip>
%{!версия=9} Посла'нiе ко <е>=вре'<е>мъ

Ст~а'гw а=п\сла па'vла.

Глава` 1. Зача'ло 303.

Многоча'стнjь и= многоwбра'знjь дре'вле бг~ъ гл~авый
<о>=тц<е>'мъ во пр\оро'цjьхъ,

2. въ послjь'докъ днi'й си'хъ гл~а на'мъ въ сн~jь,
<е>=го'же положи` наслjь'дника всjь^мъ, и='мже и= вjь'ки
сотвори`.

3. И='же сы'й сiя'нiе сла'вы и= w='бразъ v=поста'си
<е>=гw`, нося' же вся'ч<е>ская гл~го'ломъ си'лы своея`,
собо'ю w=чище'нiе сотвори'въ грjьхw'въ на'шихъ, сjь'де
w=десну'ю пр\сто'ла вели'чествiя на высо'кихъ,

4. толи'кw лу'чшiй бы'въ а='гг~лwвъ, <е>=ли'кw пресла'внjье
па'че и='хъ наслjь'дствова и='мя.

5. Кому' бо рече` когда` w\т а='гг~лъ: сн~ъ мо'й <е>=си`
ты`, а='зъ дне'сь роди'хъ тя`; И= па'ки: а='зъ бу'ду
<е>=му` во <о>=ц~а`, и= то'й бу'детъ мнjь` въ сн~а;

6. <Е>=гда' же па'ки вво'дитъ перворо'днаго во вселе'нную,
гл~етъ: и= да покло'нятся <е>=му` вси` а='гг~ли бж~iи.

7. И= ко а='гг~лwмъ о<у>='бw гл~етъ: творя'й а='гг~лы
своя^ ду'хи и= слуги^ своя^ <о>='гнь паля'щь.

8. Къ сн~у же: пр\сто'лъ тво'й, бж~е, въ вjь'къ вjь'ка:
же'злъ пра'вости же'злъ цр\ствiя твоегw`:

9. возлюби'лъ <е>=си` пра'вду и= возненави'дjьлъ <е>=си`
беззако'нiе: сегw` ра'ди пома'за тя`, бж~е, бг~ъ тво'й
<е>=ле'емъ ра'дости па'че прича^стникъ твои'хъ.

10. (За\ч 304.) И= (па'ки): въ нача'лjь ты`, гд\си,
зе'млю w=снова'лъ <е>=си`, и= дjьла` руку` тво<е>'ю
су'ть небеса`:

11. та^ поги'бнутъ, ты' же пребыва'еши: и= вся^, jа='коже
ри'за, w=бетша'ютъ,

12. и= jа='кw <о>=де'жду свiе'ши и=`хъ, и= и=змjьня'тся:
ты' же то'йжде <е>=си`, и= лjь^та твоя^ не w=скудjь'ютъ.

13. Кому' же w\т а='гг~лъ рече` когда`: сjьди` w=десну'ю
мен<е>`, до'ндеже положу` враги` твоя^ подно'жiе но'гъ
твои'хъ;

14. Не вси' ли су'ть служе'бнiи ду'си, въ служе'нiе
посыла'еми за хотя'щихъ наслjь'довати сп\снiе;

Глава` 2.

Сегw` ра'ди подоба'етъ на'мъ ли'шше внима'ти слы^шаннымъ,
да не когда` w\тпаде'мъ.

2. (За\ч 305.) А='ще бо глаго'ланное а='гг~лы сло'во
бы'сть и=звjь'стно, и= вся'ко преступле'нiе и= w=слуша'нiе
прв\дное прiя'тъ мздовоздая'нiе:

3. ка'кw мы` о<у>=бjьжи'мъ, w= толи'цjьмъ неради'вше
сп\снiи, <е>='же зача'ло прiе'мь глаго'латися w\т гд\са,
слы'шавшими въ на'съ и=звjьсти'ся,

4. сосвидjь'тельствующу бг~у зна'меньми же и= чудесы`,
и= разли'чными си'лами, и= дх~а ст~а'гw раздjьле'ньми,
по свое'й <е>=му` во'ли;

5. Не а='гг~лwмъ бо покори` бг~ъ вселе'нную гряду'щую,
w= не'йже глаго'лемъ:

6. засвидjь'тельствова же нjь'гдjь нjь'кто, глаго'ля:
что` <е>='сть человjь'къ, jа='кw по'мниши <е>=го`;
и=ли` сы'нъ человjь'ческiй, jа='кw посjьща'еши и=`;

7. о<у>=ма'лилъ <е>=си` <е>=го` ма'лымъ нjь'чимъ w\т
а='гг~лъ: сла'вою и= чт\сiю вjьнча'лъ <е>=си` <е>=го`
и= поста'вилъ <е>=си` <е>=го` над\ъ дjь'лы руку` тво<е>'ю,

8. вся^ покори'лъ <е>=си` под\ъ но'зjь <е>=гw`. Внегда'
же покори'ти <е>=му` вся'ч<е>ская, ничто'же w=ста'ви
<е>=му` непокоре'но. Нн~jь же не о<у>=` ви'димъ <е>=му`
вся'ч<е>ская покор<е>'на:

9. а= о<у>=ма'ленаго ма'лымъ чи'мъ w\т а='гг~лъ ви'димъ
i=и~са, за прiя'тiе сме'рти сла'вою и= чт\сiю вjьнча'нна,
jа='кw да блг\дтiю бж~iею за всjь'хъ вку'ситъ сме'рти.

10. Подоба'ше бо <е>=му`, <е>=гw'же ра'ди вся'ч<е>ская
и= и='мже вся'ч<е>ская, приве'дшу мнw'ги сы'ны въ сла'ву,
нача'льника сп\снiя и='хъ страда'ньми соверши'ти.

11. (За\ч 306.) И= ст~я'й бо и= w=сщ~а'емiи, w\т <е>=ди'нагw
вси`: <е>=я'же ра'ди вины` не стыди'тся бра'тiю нарица'ти
и=`хъ, гл~я:

12. возвjьщу` и='мя твое` бра'тiи мое'й, посредjь`
це'ркве воспою' тя.

13. И= па'ки: а='зъ бу'ду надjь'яся на'нь. И= па'ки:
се`, а='зъ и= дjь'ти, jа=`же ми` да'лъ <е>='сть бг~ъ.

14. Поне'же о<у>=`бо дjь'ти приwбщи'шася пло'ти и=
кро'ви, и= то'й прiи'скреннjь приwбщи'ся тjь'хже, да
см~ртiю о<у>=праздни'тъ и=му'щаго держа'ву сме'рти,
си'рjьчь дiа'вола,

15. и= и=зба'витъ си'хъ, <е>=ли'цы стра'хомъ сме'рти
чрез\ъ все` житiе` пови'нни бjь'ша рабо'тjь.

16. Не w\т а='гг~лъ бо когда` {вои'стинну} прiе'млетъ,
но w\т сjь'мене а=враа'мова прiе'млетъ:

17. w\тню'дуже до'лженъ бjь` по всему` подо'битися
бра'тiи, да мл\стивъ бу'детъ и= вjь'ренъ первосщ~е'нникъ
въ тjь'хъ, jа=`же къ бг~у, во <е>='же w=ч\стити грjьхи`
людскi^я.

18. Въ не'мже бо пострада`, са'мъ и=скуше'нъ бы'въ,
мо'жетъ и= и=скуша'<е>мымъ помощи`.

Глава` 3. Зача'ло 307.

Тjь'мже, бра'тiе ст~а^я, зва'нiя нб\снагw прича^стницы,
разумjь'йте посла'нника и= ст~и'теля и=сповjь'данiя
на'шегw i=и~са хр\ста`,

2. вjь'рна су'ща сотво'ршему <е>=го`, jа='коже и= мwv"се'й
во все'мъ дому` <е>=гw`.

3. Мно'жайшей бо сла'вjь се'й па'че мwv"се'а сподо'бися,
<е>=ли'кw мно'жайшую че'сть и='мать па'че до'му сотвори'вый
<е>=го`:

4. вся'къ бо до'мъ созида'ется w\т нjь'коегw: а= сотвори'вый
вся'ч<е>ская бг~ъ.

5. (За\ч 308.) И= мwv"се'й о<у>='бw вjь'ренъ бjь` во
все'мъ дому` <е>=гw`, jа='коже слуга`, во свидjь'тельство
глаго'латися и=мjь'вшымъ:

6. хр\сто'съ же jа='коже сн~ъ въ дому` свое'мъ: <е>=гw'же
до'мъ мы` <е>=смы`, а='ще дерзнове'нiе и= похвалу`
о<у>=пова'нiя да'же до конца` и=звjь'стно о<у>=держи'мъ.

7. Тjь'мже, jа='коже гл~етъ дх~ъ ст~ы'й, дне'сь, а='ще
гла'съ <е>=гw` о<у>=слы'шите,

8. не w=жесточи'те серде'цъ ва'шихъ, jа='коже въ прогнjь'ванiи,
во дни` и=скуше'нiя въ пусты'ни,

9. и=дjь'же и=скуси'ша мя` <о>=тцы` ва'ши, и=скуси'ша
мя` и= ви'дjьша дjьла` моя^ четы'редесять лjь'тъ.

10. Сегw` ра'ди негодова'хъ ро'да тогw` и= рjь'хъ:
пр\снw заблужда'ютъ се'рдцемъ, тi'и же не позна'ша
путi'й мои'хъ:

11. jа='кw кля'хся во гнjь'вjь мое'мъ, а='ще вни'дутъ
въ поко'й мо'й.

12. (За\ч 309.) Блюди'те, бра'тiе, да не когда` бу'детъ
въ нjь'коемъ w\т ва'съ се'рдце лука'во, (и=спо'лнено)
невjь'рiя, во <е>='же w\тступи'ти w\т бг~а жи'ва.

13. Но о<у>=тjьша'йте себе` на вся'къ де'нь до'ндеже
дне'сь нарица'ется, да не w=жесточи'тся нjь'кто w\т
ва'съ ле'стiю грjьхо'вною:

14. прича^стницы бо бы'хомъ хр\сту`, а='ще то'чiю нача'токъ
соста'ва да'же до конца` и=звjь'стенъ о<у>=держи'мъ:

15. внегда` гл~етъ: дне'сь, а='ще гла'съ <е>=гw` о<у>=слы'шите,
не w=жесточи'те серде'цъ ва'шихъ, jа='коже въ прогнjь'ванiи.

16. Нjь'цыи бо слы'шавше прогнjь'ваша, но не вси` и=зше'дшiи
и=з\ъ <е>=гv'пта съ мwv"се'омъ.

17. Ко'ихъ же негодова` четы'редесять лjь'тъ; Не согрjьши'вшихъ
ли, и='хже кw'сти падо'ша въ пусты'ни;

18. Котw'рымъ же кля'лся не вни'ти въ поко'ище <е>=гw`;
Jа='вjь, jа='кw проти'вльшымся.

19. И= ви'димъ, jа='кw не возмого'ша вни'ти за невjь'рствiе.

Глава` 4. Зача'ло 310.

Да о<у>=бои'мся о<у>=`бо, да не когда` w=ста'влену
w=бjьтова'нiю вни'ти въ поко'й <е>=гw`, jа=ви'тся кто`
w\т ва'съ лиши'вся.

2. И='бо на'мъ благовjьствова'но <е>='сть, jа='коже
и= w='нjьмъ: но не по'льзова <о>='нjьхъ сло'во слу'ха,
не растворе'нное вjь'рою слы'шавшихъ.

3. Вхо'димъ бо въ поко'й вjь'ровавшiи, jа='коже рече`:
jа='кw кля'хся во гнjь'вjь мое'мъ, а='ще вни'дутъ въ
поко'й мо'й: а='ще и= дjьлw'мъ w\т сложе'нiя мi'ра
бы'вшымъ.

4. Рече' бо нjь'гдjь w= седмjь'мъ си'це: и= почи` бг~ъ
въ де'нь седмы'й w\т всjь'хъ дjь'лъ свои'хъ.

5. И= въ се'мъ па'ки: а='ще вни'дутъ въ поко'й мо'й.

6. Поне'же о<у>=`бо лише'ни нjь'цыи {w=стае'тся нjь^кiимъ}
вни'ти въ него`, и= и=`мже пре'жде благовjьствова'но
бjь`, не внидо'ша за непослуша'нiе:

7. па'ки нjь'кiй о<у>=ставля'етъ де'нь, дне'сь, въ
дв~дjь гл~я, по толи'цjьхъ лjь'тjьхъ, jа='коже пре'жде
глаго'лася: дне'сь, а='ще гла'съ <е>=гw` о<у>=слы'шите,
не w=жесточи'те серде'цъ ва'шихъ.

8. А='ще бо бы <о>='нjьхъ i=и~съ о<у>=поко'илъ, не
бы` w= и=нjь'мъ дни` глаго'лалъ по си'хъ.

9. О<у>=`бо w=ста'влено <е>='сть (и= <е>=ще`) суббw'тство
лю'демъ бж~iимъ:

10. вше'дый бо въ поко'й <е>=гw`, и= то'й почи` w\т
дjь'лъ свои'хъ, jа='коже w\т свои'хъ бг~ъ.

11. Потщи'мся о<у>=`бо вни'ти во <о>='ный поко'й, да
не кто` въ ту' же при'тчу противле'нiя впаде'тъ.

12. Жи'во бо сло'во бж~iе и= дjь'йственно, и= <о>=стрjь'йше
па'че вся'кагw меча` <о>=бою'ду <о>=стра`, и= проходя'щее
да'же до раздjьле'нiя души' же и= ду'ха, членw'въ же
и= мозгw'въ, и= суди'тельно помышле'нi<е>мъ и= мы'слемъ
серд<е>'чнымъ.

13. И= нjь'сть тва'рь неявле'на пред\ъ ни'мъ, вся^
же нага^ и= w=б\ъявл<е>'на пред\ъ <о>=чи'ма <е>=гw`,
къ нему'же на'мъ сло'во.

14. (За\ч 311.) И=му'ще о<у>=`бо а=рхiере'а вели'ка,
проше'дшаго нб~са`, i=и~са сн~а бж~iя, да держи'мся
и=сповjь'данiя.

15. Не и='мамы бо а=рхiере'а не могу'ща спострада'ти
не'мощемъ на'шымъ, но и=скуше'на по вся'ч<е>скимъ по
подо'бiю, ра'звjь грjьха`.

16. Да приступа'емъ о<у>=`бо съ дерзнове'нiемъ къ пр\сто'лу
блг\дти, да прiи'мемъ мл\сть и= блг\дть w=бря'щемъ
во бл~говре'менну по'мощь.

Глава` 5.

Вся'къ бо первосвяще'нникъ, w\т человjь^къ прiе'млемь,
за человjь'ки поставля'ется на слу^жбы jа=`же къ бг~у,
да прино'ситъ да'ры же и= ж<е>'ртвы w= грjьсjь'хъ,

2. спострада'ти могi'й невjь'жствующымъ и= заблужда'ющымъ,
поне'же и= то'й не'мощiю w=бложе'нъ <е>='сть:

3. и= сегw` ра'ди до'лженъ <е>='сть jа='коже w= лю'дехъ,
та'кожде и= w= себjь` приноси'ти за грjьхи`.

4. (За\ч.) И= никто'же са'мъ себjь` прiе'млетъ че'сть,
но зва'нный w\т бг~а, jа='коже и= а=арw'нъ.

5. Та'кw и= хр\сто'съ не себе` просла'ви бы'ти первосщ~е'нника,
но гл~авый къ нему`: сн~ъ мо'й <е>=си` ты`, а='зъ дне'сь
роди'хъ тя`:

6. jа='коже и= и='ндjь гл~етъ: ты` <е>=си` сщ~е'нникъ
во вjь'къ по чи'ну мелхiседе'кову.

7. И='же во дне'хъ пл~ти своея` мол<е>'нiя же и= мл~твы
къ могу'щему сп\сти` <е>=го` w\т сме'рти съ во'племъ
крjь'пкимъ и= со слеза'ми прине'съ, и= о<у>=слы'шанъ
бы'въ w\т бл~гоговjь'инства,

8. а='ще и= сн~ъ бя'ше, <о>=ба'че навы'че w\т си'хъ,
jа=`же пострада`, послуша'нiю,

9. и= соверши'вся бы'сть всjь^мъ послу'шающымъ <е>=гw`
вино'венъ сп\снiя вjь'чнагw,

10. нарече'нъ w\т бг~а первосщ~е'нникъ по чи'ну мелхiседе'кову.

11. (За\ч 312.) W= не'мже мно'гое на'мъ сло'во и= неудо'бь
сказа'емое глаго'лати, поне'же не'мощни бы'сте слу^хи.

12. И='бо, до'лжни су'ще бы'ти о<у>=чи'телiе лjь'тъ
ра'ди, па'ки тре'буете о<у>=чи'тися, ка^я пи'смена
нача'ла слове'съ бж~iихъ: и= бы'сте тре'бующе млека`,
а= не крjь'пкiя пи'щи.

13. Вся'къ бо причаща'яйся млека` неиску'сенъ сло'ва
пра'вды, младе'нецъ бо <е>='сть:

14. соверше'нныхъ же <е>='сть тве'рдая пи'ща, и=му'щихъ
чу^вствiя w=буч<е>'на до'лгимъ о<у>=че'нiемъ въ разсужде'нiе
добра' же и= sла`.

Глава` 6.

Тjь'мже w=ста'вльше нача'ла хр\сто'ва сло'во, на соверше'нiе
да веде'мся, не па'ки w=снова'нiе покая'нiя полага'юще
w\т ме'ртвыхъ дjь'лъ, и= вjь'ры въ бг~а,

2. кр~ще'нiй о<у>=че'нiя, возложе'нiя же ру'къ, воскр\снiя
же ме'ртвыхъ и= суда` вjь'чнагw.

3. И= сiе` сотвори'мъ, а='ще бг~ъ повели'тъ.

4. Невозмо'жно бо просвjьще'нныхъ <е>=ди'ною и= вкуси'вшихъ
да'ра нб\снагw, и= прича'стникwвъ бы'вшихъ дх~а ст~а'гw,

5. и= до'брагw вкуси'вшихъ бж~iя гл~го'ла и= си'лы
гряду'щагw вjь'ка,

6. и= w\тпа'дшихъ, па'ки w=бновля'ти въ покая'нiе,
второ'е распина'ющихъ сн~а бж~iя себjь` и= w=блича'ющихъ.

7. Земля' бо пи'вшая сходя'щiй на ню` мно'жицею до'ждь
и= ражда'ющая бы^лiя дw'брая w='нымъ, и='миже и= дjь'лаема
быва'етъ, прiе'млетъ блг\све'нiе w\т бг~а:

8. а= и=знося'щая т<е>'рнiя и= волче'цъ непотре'бна
<е>='сть и= кля'твы бли'з\ъ, <е>=я'же кончи'на въ пожже'нiе.

9. (За\ч 313.) Надjь'емся же w= ва'съ, возлю'бленнiи,
лу'чшихъ и= придержа'щихся сп\снiя, а='ще и= та'кw
глаго'лемъ.

10. Не w=би'дливъ бо бг~ъ, забы'ти дjь'ла ва'шегw и=
труда` любве`, ю='же показа'сте во и='мя <е>=гw`, послужи'вше
ст~ы^мъ и= служа'ще.

11. Жела'емъ же, да кi'йждо ва'съ jа=вля'етъ то'жде
тща'нiе ко и=звjьще'нiю о<у>=пова'нiя да'же до конца`,

12. да не лjьни'ви бу'дете, но подража'тел<е> наслjь'дствующихъ
w=бjьтова^нiя вjь'рою и= долготерпjь'нiемъ.

13. (За\ч 314.) А=враа'му бо w=бjьтова'я бг~ъ, поне'же
ни <е>=ди'нjьмъ и=мя'ше бо'льшимъ кля'тися, кля'тся
собо'ю,

14. гл~я: вои'стинну блг\свя` блг\свлю' тя и= о<у>=множа'я
о<у>=мно'жу тя`.

15. И= та'кw долготерпjь'въ, получи` w=бjьтова'нiе.

16. Человjь'цы бо бо'льшимъ клену'тся, и= вся'кому
и='хъ прекосло'вiю кончи'на во и=звjьще'нiе кля'тва
(<е>='сть).

17. Въ не'мже ли'шше хотя` бг~ъ показа'ти наслjь'дникwмъ
w=бjьтова'нiя непрело'жное совjь'та своегw`, хода'тайствова
кля'твою:

18. да двjьма` ве'щьми непрело'жными, въ ни'хже невозмо'жно
солга'ти бг~у, крjь'пкое о<у>=тjьше'нiе и='мамы прибjь'гшiи
jа='тися за предлежа'щее о<у>=пова'нiе,

19. <е>='же а='ки ко'тву и='мамы души`, тве'рду же
и= и=звjь'стну, и= входя'щую во вну'треннjьйшее завjь'сы,

20. и=дjь'же пр\дте'ча w= на'съ вни'де i=и~съ, по чи'ну
мелхiседе'кову первосщ~е'нникъ бы'въ во вjь'ки.

Глава` 7. Зача'ло 315.

Се'й бо мелхiседе'къ, цр~ь сали'мскiй, сщ~е'нникъ бг~а
вы'шнягw, и='же срjь'те а=враа'ма возвра'щшася w\т
сjь'ча царе'й и= блг\сви` <е>=го`,

2. <е>=му'же и= десяти'ну w\т всjь'хъ w\тдjьли` а=враа'мъ,
пе'рвjье о<у>='бw сказу'ется цр~ь пра'вды, пото'мъ
же цр~ь сали'мскiй, <е>='же <е>='сть, цр~ь ми'ра,

3. без\ъ <о>=тца`, без\ъ ма'тере, без\ъ при'чта ро'да,
ни нача'ла дн<е>'мъ, ни животу` конца` и=мjь'я, о<у>=подо'бленъ
же сн~у бж~iю, пребыва'етъ сщ~е'нникъ вы'ну.

4. Ви'дите же, <е>=ли'къ се'й, <е>=му'же и= десяти'ну
да'лъ <е>='сть а=враа'мъ патрiа'рхъ w\т и=збра'нныхъ.

5. И= прiе'млющiи о<у>='бw свяще'нство w\т сынw'въ
леvi^инъ за'повjьдь и='мутъ w=деся'тствовати лю'ди
по зако'ну, си'рjьчь, бра'тiю свою`, а='ще и= w\т чре'слъ
а=враа'мовыхъ и=зше'дшую:

6. не причита'емый же ро'домъ къ ни^мъ, w=деся'тствова
а=враа'ма и= и=му'щаго w=бjьтова^нiя блг\сви`:

7. (За\ч 316.) без\ъ вся'кагw же прекосло'вiя ме'ньшее
w\т бо'льшагw бл~гословля'ется.

8. И= здjь` о<у>='бw десяти^ны человjь'цы о<у>=мира'ющiи
прiе'млютъ: та'мw же свидjь'тельствуемый, jа='кw жи'въ
<е>='сть.

9. И= да си'це реку`, а=враа'момъ и= леvi'й, прiе'мляй
десяти^ны, десяти^ны да'лъ <е>='сть:

10. <е>=ще' бо въ чре'слjьхъ <о>='тчiихъ бя'ше, <е>=гда`
срjь'те <е>=го` мелхiседе'къ.

11. А='ще о<у>='бw соверше'нство леvi'тскимъ свяще'нствомъ
бы'ло, лю'дiе бо на не'мъ взако'нени бы'ша: ка'я <е>=ще`
потре'ба по чи'ну мелхiседе'кову и=но'му воста'ти свяще'ннику,
а= не по чи'ну а=арw'нову глаго'латися;

12. прелага'ему бо свяще'нству, по ну'жди и= зако'ну
премjьне'нiе быва'етъ.

13. W= не'мже бо глаго'лются сiя^, колjь'ну и=но'му
причасти'ся, w\т негw'же никто'же приступи` ко <о>=лтарю`:

14. jа='вjь бо, jа='кw w\т колjь'на i=у'дова возсiя`
гд\сь на'шъ, w= не'мже колjь'нjь мwv"се'й w= свяще'нствjь
ничесо'же глаго'ла.

15. И= ли'шше <е>=ще` jа='вjь <е>='сть, jа='кw по подо'бiю
мелхiседе'кову востае'тъ сщ~е'нникъ и='нъ,

16. и='же не по зако'ну за'повjьди плотскi'я бы'сть,
но по си'лjь живота` неразруша'емагw.

17. Свидjь'тельствуетъ бо, jа='кw ты` <е>=си` сщ~е'нникъ
во вjь'къ по чи'ну мелхiседе'кову.

18. (За\ч 317.) W\тлага'нiе о<у>='бw быва'етъ пре'жде
бы'вшiя за'повjьди за не'мощное <е>=я` и= неполе'зное:

19. ничто'же бо соверши'лъ зако'нъ: привведе'нiе же
<е>='сть лу'чшему о<у>=пова'нiю, и='мже приближа'емся
къ бг~у.

20. И= по <е>=ли'ку не без\ъ кля'твы:

21. <о>=ни' бо без\ъ кля'твы свяще'нницы бы'ша, се'й
же съ кля'твою чрез\ъ глаго'лющаго къ нему`: кля'тся
гд\сь и= не раска'ется: ты` <е>=си` сщ~е'нникъ во вjь'къ
по чи'ну мелхiседе'кову:

22. по толи'ку лу'чшагw завjь'та бы'сть и=спору'чникъ
i=и~съ.

23. И= <о>=ни` мно'жайши свяще'нницы бы'ша, зане` сме'ртiю
возбране'ни су'ть пребыва'ти:

24. се'й же, зане'же пребыва'етъ во вjь'ки, непресту'пное
и='мать сщ~е'нство,

25. тjь'мже и= сп\сти` до конца` мо'жетъ приходя'щихъ
чрез\ъ него` къ бг~у, всегда` жи'въ сы'й, во <е>='же
хода'тайствовати w= ни'хъ.

26. (За\ч 318.) Тако'въ бо на'мъ подоба'ше а=рхiере'й:
прп\дбенъ, неsло'бивъ, безскве'рненъ, w\тлуче'нъ w\т
грjь^шникъ и= вы'шше нб~съ бы'вый,

27. и='же не и='мать по вся^ дни^ ну'жды, jа='коже
первосвяще'нницы, пре'жде w= свои'хъ грjьсjь'хъ ж<е>'ртвы
приноси'ти, пото'мъ же w= людски'хъ: сiе' бо сотвори`
<е>=ди'ною, себе` прине'съ.

28. Зако'нъ бо человjь'ки поставля'етъ первосвяще'нники,
и=му'щыя не'мощь: сло'во же кля'твенное, <е>='же по
зако'нjь, сн~а во вjь'ки соверше'нна.

Глава` 8.

Глава' же w= глаго'лемыхъ: такова` и='мамы первосщ~е'нника,
и='же сjь'де w=десну'ю пр\сто'ла вели'чествiя на нб~сjь'хъ,

2. ст~ы^мъ служи'тель и= ски'нiи и='стиннjьй, ю='же
водрузи` гд\сь, а= не человjь'къ.

3. (За\ч.) Вся'къ бо первосвяще'нникъ, во <е>='же приноси'ти
да'ры же и= ж<е>'ртвы, поставля'емь быва'етъ: тjь'мже
потре'ба и=мjь'ти что` и= сему`, <е>='же принесе'тъ.

4. А='ще бы бо бы'лъ на земли`, не бы` бы'лъ сщ~е'нникъ,
су'щымъ свяще'нникwмъ принося'щымъ по зако'ну да'ры,

5. и=`же w='бразу и= стjь'ни слу'жатъ нб\сныхъ, jа='коже
гл~ано бы'сть мwv"се'ю, хотя'щу сотвори'ти ски'нiю:
ви'ждь бо, рече`, сотвори'ши вся^ по w='бразу пока'занному
ти` на горjь`.

6. Нн~jь же лу'чшее о<у>=лучи` служе'нiе, по <е>=ли'ку
и= лу'чшагw завjь'та <е>='сть хода'тай, и='же на лу'чшихъ
w=бjьтова'нiихъ о<у>=зако'нися.

7. (За\ч 319.) А='ще бо бы пе'рвый w='нъ непоро'ченъ
бы'лъ, не бы` второ'му и=ска'лося мjь'сто.

8. О<у>=коря'я бо и=`хъ глаго'летъ: се`, днi'е гряду'тъ,
гл~етъ гд\сь, и= совершу` на до'мъ i=и~левъ и= на до'мъ
i=у'довъ завjь'тъ но'въ,

9. не по завjь'ту, <е>=го'же сотвори'хъ <о>=тц<е>'мъ
и='хъ въ де'нь, во'ньже <е>='мшу ми` и=`хъ за ру'ку,
и=звести` и=`хъ w\т земли` <е>=гv'петскiя: зане` тi'и
не пребы'ша въ завjь'тjь мое'мъ, и= а='зъ неради'хъ
w= ни'хъ, гл~етъ гд\сь.

10. Jа='кw се'й завjь'тъ, <е>=го'же завjьща'ю до'му
i=и~леву по <о>='нjьхъ дне'хъ, гл~етъ гд\сь, дая` зако'ны
моя^ въ мы^сли и='хъ, и= на сердца'хъ и='хъ напишу`
и=`хъ, и= бу'ду и=`мъ бг~ъ, и= тi'и бу'дутъ мнjь` лю'дiе.

11. И= не и='мать научи'ти кi'йждо и='скренняго своего`
и= кi'йждо бра'та своего`, глаго'ля: позна'й гд\са:
jа='кw вси` о<у>=вjь'дятъ мя` w\т ма'ла да'же и= до
вели'ка и='хъ,

12. зане` мл\стивъ бу'ду непра'вдамъ и='хъ и= грjьхw'въ
и='хъ и= беззако'нiй и='хъ не и='мамъ помяну'ти ктому`.

13. Внегда' же гл~етъ %[но'въ%], w=бветши` пе'рваго:
а= w=бветшава'ющее и= состарjьва'ющееся бли'з\ъ <е>='сть
и=стлjь'нiя.

Глава` 9. Зача'ло 320.

И=мjь'яше о<у>='бw пе'рвая ски'нiя {пе'рвый (завjь'тъ)}
w=правда^нiя слу'жбы, ст~о'е же людско'е:

2. ски'нiя бо соwружена` бы'сть пе'рвая, въ не'йже
свjьти'льникъ и= трапе'за и= предложе'нiе хлjь'бwвъ,
jа='же глаго'лется ст~а^я.

3. По вторjь'й же завjь'сjь ски'нiя глаго'лемая ст~а^я
ст~ы'хъ,

4. зла'ту и=му'щи кади'льницу и= ковче'гъ завjь'та
w=кова'нъ всю'ду зла'томъ, въ не'мже ста'мна злата`
и=му'щая ма'нну, и= же'злъ а=арw'новъ прозя'бшiй, и=
скрижа^ли завjь'та:

5. превы'шше же <е>=гw` херувi'ми сла'вы, w=сjьня'ющiи
<о>=лта'рь {w=чисти'лище}: w= ни'хже не лjь'ть нн~jь
глаго'лати подро'бну.

6. Си^мъ же та'кw о<у>=стро'<е>нымъ, въ пе'рвую о<у>='бw
ски'нiю вы'ну вхожда'ху свяще'нницы, слу^жбы соверша'юще:

7. во втору'ю же <е>=ди'ною въ лjь'то <е>=ди'нъ а=рхiере'й,
не без\ъ кро'ве, ю='же прино'ситъ за себе` и= w= людски'хъ
невjь'жествiихъ.

8. (За\ч 321.) Сiе` jа=вля'ющу дх~у ст~о'му, jа='кw
не о<у>=` jа=ви'ся ст~ы'хъ пу'ть, <е>=ще` пе'рвjьй
ски'нiи и=му'щей стоя'нiе.

9. Jа='же при'тча во вре'мя настоя'щее о<у>=тверди'ся,
въ не'же да'рове и= ж<е>'ртвы прино'сятся, не могу'щыя
по со'вjьсти соверши'ти служа'щаго,

10. то'чiю въ бра'шнахъ и= питiя'хъ, и= разли'чныхъ
w=мове'нiихъ, и= w=правда'нiихъ пло'ти, да'же до вре'мене
и=справле'нiя належа^щая.

11. (За\ч.) Хр\сто'съ же прише'дъ а=рхiере'й гряду'щихъ
бла^гъ, бо'льшею и= соверше'ннjьйшею ски'нiею, нерукотворе'нною,
си'рjьчь, не сея` тва'ри,

12. ни кро'вiю ко'злею ниже` те'лчею, но свое'ю кро'вiю,
вни'де <е>=ди'ною во ст~а^я, вjь'чное и=скупле'нiе
w=брjьты'й.

13. А='ще бо кро'вь ко'зляя и= те'лчая и= пе'пелъ ю='нчiй
кропя'щiй w=скверн<е>'ныя w=свяща'етъ къ пло'тстjьй
чистотjь`:

14. кольми` па'че кро'вь хр\сто'ва, и='же дх~омъ ст~ы'мъ
себе` принесе` непоро'чна бг~у, w=ч\ститъ со'вjьсть
на'шу w\т ме'ртвыхъ дjь'лъ, во <е>='же служи'ти на'мъ
бг~у жи'ву и= и='стинну;

15. И= сегw` ра'ди но'вому завjь'ту хода'тай <е>='сть,
да сме'рти бы'вшей, во и=скупле'нiе преступле'нiй бы'вшихъ
въ пе'рвjьмъ завjь'тjь, w=бjьтова'нiе вjь'чнагw наслjь'дiя
прiи'мутъ зва'ннiи.

16. И=дjь'же бо завjь'тъ, сме'рти ну'жно <е>='сть вноси'тися
завjьща'ющагw,

17. завjь'тъ бо въ ме'ртвыхъ и=звjь'стенъ <е>='сть:
поне'же ничесw'же мо'жетъ, <е>=гда` жи'въ <е>='сть
завjьщава'яй.

18. Тjь'мже ни пе'рвый без\ъ кро'ве w=бновле'нъ {о<у>=твержде'нъ}
бы'сть.

19. Рече'ннjьй бо бы'вшей вся'цjьй за'повjьди по зако'ну
w\т мwv"се'а всjь^мъ лю'демъ, прiе'мь кро'вь ко'злюю
и= те'лчую, съ водо'ю и= во'лною червле'ною и= v=ссw'помъ,
самы^я же ты^я кни^ги и= вся^ лю'ди покропи`,

20. глаго'ля: сiя` кро'вь завjь'та, <е>=го'же завjьща`
къ ва'мъ бг~ъ.

21. И= ски'нiю же и= вся^ сосу'ды служ<е>'бныя кро'вiю
та'кожде покропи`.

22. И= w\тню'дъ кро'вiю вся^ {и= <е>=два` не вся^ кро'вiю}
w=чища'ются по зако'ну, и= без\ъ кровопроли'тiя не
быва'етъ w=ставле'нiе.

23. Ну'жда о<у>=`бо бя'ше w=бразw'мъ нб\сныхъ си'ми
w=чища'тися: самjь^мъ же нб\снымъ лу'чшими же'ртвами,
па'че си'хъ.

24. (За\ч 322.) Не въ рукотвор<е>'нная бо ст~а^я вни'де
хр\сто'съ, противоwбра^зная и='стинныхъ, но въ са'мое
нб~о, нн~jь да jа=ви'тся лицу` бж~iю w= на'съ,

25. ниже` да мно'гажды прино'ситъ себе`, jа='коже первосвяще'нникъ
вхо'дитъ во ст~а^я (ст~ы'хъ) по вся^ лjь^та съ кро'вiю
чужде'ю:

26. поне'же подоба'ше бы <е>=му` мно'жицею страда'ти
w\т сложе'нiя мi'ра: нн~jь же <е>=ди'ною въ кончи'ну
вjькw'въ, во w\тмета'нiе грjьха`, же'ртвою свое'ю jа=ви'ся.

27. И= jа='коже лежи'тъ {w=предjьле'но <е>='сть} человjь'кwмъ
<е>=ди'ною о<у>=мре'ти, пото'мъ же су'дъ,

28. та'кw и= хр\сто'съ <е>=ди'ною принесе'ся, во <е>='же
вознести` мно'гихъ грjьхи`, второ'е без\ъ грjьха` jа=ви'тся,
жду'щымъ <е>=гw` во сп\снiе.

Глава` 10. Зача'ло 323.

Сjь'нь бо и=мы'й зако'нъ гряду'щихъ бла^гъ, (а=) не
са'мый w='бразъ веще'й, на вся'кое лjь'то тjь'миже
же'ртвами, и=`хже прино'сятъ вы'ну, никогда'же мо'жетъ
приступа'ющихъ соверши'ти.

2. Поне'же преста'ли бы бы'ти приноси^мы, ни <е>=ди'ну
ктому` и=му'щымъ со'вjьсть w= грjьсjь'хъ служа'щымъ,
<е>=ди'ною w=чищ<е>'ннымъ.

3. Но въ ни'хъ воспомина'нiе грjьхw'въ на ко'еждо лjь'то
быва'етъ,

4. невозмо'жно бо кро'ви ю='нчей и= ко'злей w\тпуща'ти
грjьхи`.

5. Тjь'мже входя` въ мi'ръ, гл~етъ: же'ртвы и= приноше'нiя
не восхотjь'лъ <е>=си`, тjь'ло же соверши'лъ ми` <е>=си`:

6. всесожже'нiй и= {та'кожде} w= грjьсjь` не бл~говоли'лъ
<е>=си`.

7. Тогда` рjь'хъ: се`, и=ду`: въ глави'знjь кни'жнjьй
написа'ся w= мнjь`, <е>='же сотвори'ти во'лю твою`,
бж~е.

8. Вы'ше гл~я: jа='кw же'ртвы и= приноше'нiя и= всесожже'нiй
и= {та'кожде} w= грjьсjь'хъ не восхотjь'лъ <е>=си`,
ниже` бл~говоли'лъ <е>=си`: jа=`же по зако'ну прино'сятся:

9. тогда` рече`: се`, и=ду` сотвори'ти во'лю твою`,
бж~е. W\те'млетъ пе'рвое, да второ'е поста'витъ.

10. W= не'йже во'ли w=сщ~е'ни <е>=смы` принесе'нiемъ
тjь'ла i=и~съ хр\сто'ва <е>=ди'ною.

11. И= вся'къ о<у>='бw свяще'нникъ стои'тъ на вся'къ
де'нь служя` и= ты^яжде мно'жицею принося` ж<е>'ртвы,
jа=`же никогда'же мо'гутъ w\тя'ти грjьхw'въ.

12. <О>='нъ же <е>=ди'ну w= грjьсjь'хъ прине'съ же'ртву,
всегда` сjьди'тъ w=десну'ю бг~а,

13. про'чее w=жида'я, до'ндеже положа'тся врази` <е>=гw`
подно'жiе но'гъ <е>=гw`:

14. <е>=ди'нjьмъ бо приноше'нiемъ соверши'лъ <е>='сть
во вjь'ки w=сщ~а'емыхъ.

15. Свидjь'тельствуетъ же на'мъ и= дх~ъ ст~ы'й, по
рече'нному бо пре'жде:

16. се'й завjь'тъ, <е>=го'же завjьща'ю къ ни^мъ по
дне'хъ <о>='нjьхъ, гл~етъ гд\сь, дая` зако'ны моя^
на сердца` и='хъ, и= въ помышле'нiихъ и='хъ напишу`
и=`хъ:

17. (та'же гл~етъ гд\сь:) и= грjьхw'въ и='хъ и= беззако'нiй
и='хъ не и='мамъ помяну'ти ктому`.

18. А= и=дjь'же w\тпуще'нiе си'хъ, ктому` нjь'сть приноше'нiя
w= грjьсjь'хъ.

19. (За\ч 324.) И=му'ще о<у>=`бо дерзнове'нiе, бра'тiе,
входи'ти во ст~а^я кро'вiю i=и~съ хр\сто'вою, путе'мъ
но'вымъ и= живы'мъ,

20. <е>=го'же w=бнови'лъ <е>='сть на'мъ завjь'сою,
си'рjьчь пл~тiю свое'ю,

21. и= i=ере'а вели'ка над\ъ до'момъ бж~iимъ,

22. да приступа'емъ со и='стиннымъ се'рдцемъ во и=звjьще'нiи
вjь'ры, w=кропле'ни сердцы` w\т со'вjьсти лука'выя
и= и=змове'ни тjьлесы` водо'ю чи'стою:

23. да держи'мъ и=сповjь'данiе о<у>=пова'нiя неукло'нное,
вjь'ренъ бо <е>='сть w=бjьща'вый:

24. и= да разумjьва'емъ дру'гъ дру'га въ поwщре'нiи
любве` и= до'брыхъ дjь'лъ,

25. не w=ставля'юще собра'нiя своегw`, jа='коже <е>='сть
нjь^кимъ w=бы'чай, но (дру'гъ дру'га) подвиза'юще,
и= толи'кw па'че, <е>=ли'кw ви'дите приближа'ющiйся
де'нь (су'дный).

26. Во'лею бо согрjьша'ющымъ на'мъ по прiя'тiи ра'зума
и='стины, ктому` w= грjьсjь'хъ не w=брjьта'ется же'ртва,

27. стра'шно же нjь'кое ча'янiе суда` и= <о>=гня` ре'вность,
поя'сти хотя'щагw сопроти^вныя.

28. W\тве'рглся кто` зако'на мwv"се'ова, без\ъ милосе'рдiя
при двои'хъ и=ли` трiе'хъ свидjь'телехъ о<у>=мира'етъ:

29. коли'кw мните` го'ршiя сподо'бится му'ки, и='же
сн~а бж~iя попра'вый, и= кро'вь завjь'тную скве'рну
возмни'въ, <е>='юже w=ст~и'ся, и= дх~а блг\дти о<у>=кори'вый;

30. Вjь'мы бо ре'кшаго: мнjь` w\тмще'нiе, а='зъ возда'мъ,
гл~етъ гд\сь. И= па'ки: jа='кw су'дитъ гд\сь лю'демъ
свои^мъ.

31. Стра'шно (<е>='сть) <е>='же впа'сти въ ру'цjь бг~а
жива'гw.

32. (За\ч 325.) Воспомина'йте же п<е>'рвыя дни^ ва'шя,
въ ни'хже просвjьти'вшеся, мнw'гiя стра^сти претерпjь'сте
{мно'гъ по'двигъ под\ъя'сте} страда'нiй,

33. <о>='во о<у>='бw, поноше'ньми и= скорбьми` позо'ръ
бы'вше, <о>='во же, w='бщницы бы'вше живу'щымъ та'кw:

34. и='бо о<у>='замъ мои^мъ спострада'сте и= разграбле'нiе
и=мjь'нiй ва'шихъ съ ра'достiю прiя'сте, вjь'дяще и=мjь'ти
себjь` и=мjь'нiе на нб~сjь'хъ пребыва'ющее и= лу'чшее.

35. (За\ч 326.) Не w\тлага'йте о<у>=`бо дерзнове'нiя
ва'шегw, <е>='же и='мать мздовоздая'нiе вели'ко.

36. Терпjь'нiя бо и='мате потре'бу, да во'лю бж~iю
сотво'рше, прiи'мете w=бjьтова'нiе:

37. <е>=ще' бо ма'ло <е>=ли'кw <е>=ли'кw, гряды'й прiи'детъ
и= не о<у>=косни'тъ.

38. А= прв\дный w\т вjь'ры жи'въ бу'детъ: и= а='ще
w=бине'тся, не бл~говоли'тъ дш~а` моя` w= не'мъ.

39. Мы' же (бра'тiе) нjь'смы w=бинове'нiя въ поги'бель,
но вjь'ры въ снабдjь'нiе души`.

Глава` 11.

<Е>='сть же вjь'ра о<у>=пова'емыхъ и=звjьще'нiе, веще'й
w=бличе'нiе неви'димыхъ.

2. Въ се'й бо свидjь'тельствовани бы'ша дре'внiи.

3. Вjь'рою разумjьва'емъ соверши'тися вjькw'мъ гл~го'ломъ
бж~iимъ, во <е>='же w\т неявля'емыхъ ви^димымъ бы'ти.

4. Вjь'рою мно'жайшую же'ртву а='вель па'че ка'iна
принесе` бг~у, <е>='юже свидjь'тельствованъ бы'сть
бы'ти прв\дникъ, свидjь'тельствующу w= да'рjьхъ <е>=гw`
бг~у: и= то'ю о<у>=ме'рый <е>=ще` глаго'летъ.

5. Вjь'рою <е>=нw'хъ преложе'нъ бы'сть не ви'дjьти
сме'рти: и= не w=брjьта'шеся, зане` преложи` <е>=го`
бг~ъ: пре'жде бо преложе'нiя <е>=гw` свидjь'тельствованъ
бы'сть, jа='кw о<у>=годи` бг~у.

6. Без\ъ вjь'ры же невозмо'жно о<у>=годи'ти (бг~у):
вjь'ровати же подоба'етъ приходя'щему къ бг~у, jа='кw
<е>='сть, и= взыска'ющымъ <е>=го` мздовозда'тель быва'етъ.

7. Вjь'рою w\твjь'тъ прiи'мъ нw'е w= си'хъ, jа='же
не о<у>=` ви'дjь, о<у>=боя'вся сотвори` ковче'гъ во
спасе'нiе до'му своегw`: <е>='юже w=суди` (ве'сь) мi'ръ,
и= пра'вды, jа='же по вjь'рjь, бы'сть наслjь'дникъ.

8. (За\ч 327.) Вjь'рою зово'мъ а=враа'мъ послу'ша и=зы'ти
на мjь'сто, <е>='же хотя'ше прiя'ти въ наслjь'дiе,
и= и=зы'де не вjь'дый, ка'мw гряде'тъ.

9. (За\ч 328.) Вjь'рою прiи'де а=враа'мъ на зе'млю
w=бjьтова'нiя, jа='коже на чу'жду, въ кро'вы всели'ся
со i=саа'комъ и= i=а'кwвомъ снаслjь'дникома w=бjьтова'нiя
тогw'жде:

10. жда'ше бо w=снова^нiя и=му'щагw гра'да, <е>=му'же
худо'жникъ и= содjь'тель бг~ъ.

11. Вjь'рою и= сама` са'рра непло'ды си'лу во о<у>=держа'нiе
сjь'мене прiя'тъ и= па'че вре'мене во'зраста роди`,
поне'же вjь'рна непщева` w=бjьтова'вшаго.

12. Тjь'мже и= w\т <е>=ди'нагw роди'шася, да <е>=ще`
о<у>=мерщвле'ннагw, jа='коже sвjь'зды неб<е>'сныя мно'жествомъ
и= jа='кw песо'къ вскра'й мо'ря безчи'сленный.

13. По вjь'рjь о<у>=мро'ша сi'и вси`, не прiе'мше w=бjьтова'нiй,
но и=здале'ча ви'дjьвше я=`, и= цjьлова'вше, и= и=сповjь'давше,
jа='кw стра'ннiи и= прише'льцы су'ть на земли`:

14. и='бо такwва'я глаго'лющiи jа=вля'ются, jа='кw
<о>=те'чествiя взыску'ютъ.

15. И= а='ще бы о<у>='бw <о>='но по'мнили, и=з\ъ негw'же
и=зыдо'ша, и=мjь'ли бы вре'мя возврати'тися:

16. нн~jь же лу'чшагw жела'ютъ, си'рjьчь нб\снагw:
тjь'мже не стыди'тся си'ми бг~ъ, бг~ъ нарица'тися и='хъ:
о<у>=гото'ва бо и=`мъ гра'дъ.

17. (За\ч 329.) Вjь'рою приведе` а=враа'мъ i=саа'ка
и=скуша'емь, и= <е>=диноро'днаго приноша'ше, w=бjьтова^нiя
прiе'мый,

18. къ нему'же гл~ано бы'сть: jа='кw w= i=саа'цjь нарече'тся
тебjь` сjь'мя:

19. помы'сливъ, jа='кw и= и=з\ъ ме'ртвыхъ воскр~си'ти
си'ленъ (<е>='сть) бг~ъ, тjь'мже того` и= въ при'тчjь
прiя'тъ.

20. Вjь'рою w= гряду'щихъ благослови` i=саа'къ i=а'кwва
и= и=са'vа.

21. Вjь'рою i=а'кwвъ о<у>=мира'я коего'ждо сы'на i=w'сифова
благослови` и= поклони'ся на ве'рхъ жезла` <е>=гw`.

22. Вjь'рою i=w'сифъ о<у>=мира'я w= и=схожде'нiи сынw'въ
i=и~левыхъ па'мятствова и= w= косте'хъ свои'хъ заповjь'да.

23. Вjь'рою мwv"се'й роди'вся сокрове'нъ бы'сть три`
мц\сы w\т <о>=т<е>'цъ свои'хъ, зане` ви'дjьша красно`
<о>=троча` и= не о<у>=боя'шася повелjь'нiя царе'ва.

24. (За\ч.) Вjь'рою мwv"се'й, вели'къ бы'въ, w\тве'ржеся
нарица'тися сы'нъ дще'ре фараw'новы:

25. па'че (же) и=зво'ли страда'ти съ людьми` бж~iими,
не'жели и=мjь'ти вре'менную грjьха` сла'дость,

26. бо'льшее бога'тство вмjьни'въ <е>=гv'петскихъ сокро'вищъ
поноше'нiе хр\сто'во: взира'ше бо на мздовоздая'нiе.

27. Вjь'рою w=ста'ви <е>=гv'петъ, не о<у>=боя'вся jа='рости
царе'вы: неви'димаго бо jа='кw ви'дя, терпя'ше.

28. Вjь'рою сотвори` па'сху и= проли'тiе кро'ве, да
не погубля'яй перворожд<е>'нная ко'снется и='хъ.

29. Вjь'рою преидо'ша чермно'е мо'ре а='ки по су'сjь
земли`: <е>=гw'же и=скуше'нiе прiе'мше <е>=гv'птяне
и=стопи'шася.

30. Вjь'рою стjь'ны i=ерiхw^нскiя падо'ша w=бхожде'нiемъ
седми'хъ днi'й.

31. Вjь'рою раа'въ блудни'ца не поги'бе съ сопроти'вльшимися,
прiи'мши схо'дники {согляда'т<е>ли} съ ми'ромъ (и=
и=ны'мъ путе'мъ и=зве'дши).

32. И= что` <е>=ще` глаго'лю; Не доста'нетъ бо ми`
повjьству'ющу вре'мене w= гедеw'нjь, вара'цjь же и=
сам<пс>w'нjь и= i=ефfа'и, w= дв~дjь же и= самуи'лjь,
и= w= (други'хъ) пр\оро'цjьхъ,

33. (За\ч 330.) и=`же вjь'рою побjьди'ша ца^рствiя,
содjь'яша пра'вду, получи'ша w=бjьтова^нiя, загради'ша
о<у>=ста` львw'въ,

34. о<у>=гаси'ша си'лу <о>='гненную, и=збjьго'ша <о>='стрея
меча`, возмого'ша w\т не'мощи, бы'ша крjь'пцы во бране'хъ,
w=брати'ша въ бjь'гство полки` чужди'хъ:

35. прiя'ша ж<е>ны` w\т воскресе'нiя ме'ртвыхъ свои'хъ:
и=нi'и же и=збiе'ни бы'ша, не прiе'мше и=збавле'нiя,
да лу'чшее воскр\снiе о<у>=луча'тъ:

36. друзi'и же руга'нiемъ и= ра'нами и=скуше'нiе прiя'ша,
<е>=ще' же и= о<у>='зами и= темни'цею,

37. ка'менiемъ побiе'ни бы'ша, претре'ни бы'ша, и=скуше'ни
бы'ша, о<у>=бi'йствомъ меча` о<у>=мро'ша, проидо'ша
въ ми'лwтехъ (и=) въ ко'зiяхъ ко'жахъ, лише'ни, скорбя'ще,
w=sло'блени:

38. и='хже не бjь` досто'инъ (ве'сь) мi'ръ, въ пусты'нехъ
скита'ющеся и= въ гора'хъ и= въ верте'пахъ и= въ про'пастехъ
земны'хъ.

39. И= сi'и вси` послу'шествани бы'вше вjь'рою, не
прiя'ша w=бjьтова'нiя,

40. бг~у лу'чшее что` w= на'съ предзрjь'вшу, да не
без\ъ на'съ соверше'нство прiи'мутъ.

Глава` 12. Зача'ло 331.

Тjь'мже о<у>=`бо и= мы`, толи'къ и=му'ще w=блежа'щь
на'съ w='блакъ свидjь'телей, го'рдость вся'ку {бре'мя
вся'ко} w\тло'жше и= о<у>=до'бь w=бстоя'тельный грjь'хъ,
терпjь'нiемъ да тече'мъ на предлежа'щiй на'мъ по'двигъ,

2. взира'юще на нача'льника вjь'ры и= соверши'теля
i=и~са, и='же вмjь'стw предлежа'щiя <е>=му` ра'дости
претерпjь` кр\стъ, w= срамотjь` неради'въ, w=десну'ю
же пр\сто'ла бж~iя сjь'де.

3. Помы'слите о<у>=`бо таково'е пострада'вшаго w\т
грjь^шникъ на себе` прекосло'вiе, да не стужа'ете,
душа'ми свои'ми w=слабля'еми.

4. Не о<у>=` до кро'ве ста'сте, проти'ву грjьха` подвиза'ющеся,

5. и= забы'сте о<у>=тjьше'нiе, <е>='же ва'мъ jа='кw
сынw'мъ глаго'летъ: сы'не мо'й, не пренемога'й наказа'нiемъ
гд\снимъ, ниже` w=слабjь'й, w\т негw` w=блича'емь.

6. (За\ч.) <Е>=го'же бо лю'битъ гд\сь, наказу'етъ: бiе'тъ
же вся'каго сы'на, <е>=го'же прiе'млетъ.

7. А='ще наказа'нiе терпите`, jа='коже сыновw'мъ w=брjьта'ется
ва'мъ бг~ъ. Кото'рый бо <е>='сть сы'нъ, <е>=гw'же не
наказу'етъ <о>=те'цъ;

8. А='ще же без\ъ наказа'нiя <е>=сте`, <е>=му'же прича^стницы
бы'ша вси`, о<у>=`бо прелюбодjь^йчищи <е>=сте`, а=
не сы'нове.

9. Къ си^мъ, пло'ти на'шей <о>=тцы` и=мjь'хомъ наказа'т<е>ли,
и= срамля'хомся: не мно'гw ли па'че повине'мся <о>=ц~у`
духовw'мъ, и= жи'ви бу'демъ;

10. <О>=ни' бо въ ма'ло днi'й, jа='коже го'дjь и=`мъ
бjь`, нака'зоваху на'съ: а= се'й на по'льзу, да причасти'мся
ст~ы'ни <е>=гw`.

11. Вся'кое бо наказа'нiе въ настоя'щее вре'мя не мни'тся
ра'дость бы'ти, но печа'ль: послjьди' же пло'дъ ми'ренъ
науч<е>'нымъ тjь'мъ воздае'тъ пра'вды.

12. Тjь'мже w=сла'бл<е>нныя ру'ки и= w=сла'бл<е>нная
колjь^на и=спра'вите

13. и= ст<е>зи` пра^вы сотвори'те нога'ми ва'шими,
да не хро'мое соврати'тся, но па'че да и=сцjьлjь'етъ.

14. (За\ч 332.) Ми'ръ и=мjь'йте и= ст~ы'ню со всjь'ми,
и='хже кромjь` никто'же о<у>='зритъ гд\са:

15. смотря'юще, да не кто` лиши'тся блг\дти бж~iя:
да не кi'й ко'рень го'рести, вы'спрь прозяба'яй, па'кость
сотвори'тъ, и= тjь'мъ w=скверня'тся мно'зи:

16. да не кто` блудодjь'й, и=ли` скверни'тель, jа='коже
и=са'vъ, и='же за jа='дь <е>=ди'ну w\тда'лъ <е>='сть
перворо'дство свое`.

17. Вjь'сте бо, jа='кw и= пото'мъ похотjь'въ наслjь'довати
блг\све'нiе, w\тве'рженъ бы'сть: покая'нiя бо мjь'ста
не w=брjь'те, а='ще и= со слеза'ми поиска'лъ <е>=гw`.

18. Не приступи'сте бо къ горjь` w=сяза'емjьй и= разгорjь'вшемуся
<о>=гню`, и= w='блаку и= сумра'ку, и= бу'рjь

19. и= тру'бному зву'ку, и= гла'су гл~гw'лъ, <е>=гw'же
слы'шавшiи w\треко'шася, да не приложи'тся и=`мъ сло'во,

20. не терпя'ху бо повелjьва'ющагw: а='ще и= sвjь'рь
прико'снется горjь`, ка'менiемъ побiе'нъ бу'детъ:

21. и= та'кw стра'шно бjь` ви'димое, мwv"се'й рече`:
пристра'шенъ <е>='смь и= тре'петенъ.

22. Но приступи'сте къ сiw'нстjьй горjь` и= ко гра'ду
бг~а жива'гw, i=ер\сли'му нб\сному и= тьма'мъ а='гг~лwвъ,

23. торжеству` и= цр~кви перворо'дныхъ на нб~сjь'хъ
напи'санныхъ, и= судiи` всjь'хъ бг~у и= духw'мъ прв\дникъ
соверше'нныхъ,

24. и= къ хода'таю завjь'та но'вагw i=и~су и= кро'ви
кропле'нiя, лу'чше глаго'лющей, не'жели а='велева.

25. (За\ч 333.) Блюди'те (же), да не w\трече'теся гл~ющагw.
А='ще бо не и=збjьжа'ша <о>=ни` w\тре'кшiися пр\оро'чествующагw
на земли`, мно'жае па'че мы` w\трица'ющiися нб\снагw,

26. <е>=гw'же гла'съ зе'млю тогда` поколеба`, нн~jь
же w=бjьтова`, гл~я: <е>=ще` <е>=ди'ною а='зъ потрясу`
не то'кмw земле'ю, но и= нб~омъ.

27. А= <е>='же <е>=ще` <е>=ди'ною, сказу'етъ коле'блемыхъ
преложе'нiе, а='ки сотворе'нныхъ, да пребу'дутъ, jа=`же
су'ть неподви^жимая.

28. (За\ч.) Тjь'мже цр\ство непоколеби'мо прiе'млюще,
да и='мамы блг\дть, <е>='юже слу'жимъ бл~гоуго'днw
бг~у съ бл~гоговjь'нiемъ и= стра'хомъ,

29. и='бо бг~ъ на'шъ <о>='гнь пояда'яй (<е>='сть).

Глава` 13.

Братолю'бiе да пребыва'етъ:

2. страннолю'бiя не забыва'йте, тjь'мъ бо не вjь'дяще
нjь'цыи страннопрiя'ша а='гг~лы.

3. Помина'йте ю='зники, а='ки съ ни'ми свя'зани: w=sлобля'<е>мыя,
а='ки и= са'ми су'ще въ тjь'лjь.

4. Честна` жени'тва во всjь'хъ и= ло'же нескве'рно:
блудникw'мъ же и= прелюбодjь'<е>мъ су'дитъ бг~ъ.

5. Не сребролю'бцы нра'вомъ, дово'льни су'щими. То'й
бо рече`: не и='мамъ тебе` w=ста'вити, ниже` и='мамъ
w\т теб<е>` w\тступи'ти:

6. jа='кw дерза'ющымъ на'мъ глаго'лати: гд\сь мнjь`
помо'щникъ, и= не о<у>=бою'ся: что` сотвори'тъ мнjь`
человjь'къ;

7. (За\ч 334.) Помина'йте наста'вники ва'шя, и=`же
глаго'лаша ва'мъ сло'во бж~iе: и='хже взира'юще на
сконча'нiе жи'тельства, подража'йте вjь'рjь (и='хъ).

8. I=и~съ хр\сто'съ вчера` и= дне'сь то'йже, и= во
вjь'ки.

9. Въ науч<е>'нiя стра^нна и= разли^чна не прилага'йтеся:
добро' бо блг\дтiю о<у>=твержда'ти сердца`, (а=) не
бра'шны, w\т ни'хже не прiя'ша по'льзы ходи'вшiи въ
ни'хъ.

10. И='мамы (же) <о>=лта'рь, w\т негw'же не и='мутъ
вла'сти jа='сти служа'щiи сjь'ни.

11. И='хже бо кро'вь живо'тныхъ вно'сится во ст~а^я
за грjьхи` первосвяще'нникомъ, си'хъ тjьлеса` сжига'ются
внjь` ста'на:

12. тjь'мже i=и~съ, да w=ст~и'тъ лю'ди свое'ю кро'вiю,
внjь` вра'тъ пострада'ти и=зво'лилъ.

13. Тjь'мже о<у>=`бо да и=схо'димъ къ нему` внjь` ста'на,
поноше'нiе <е>=гw` нося'ще:

14. не и='мамы бо здjь` пребыва'ющагw гра'да, но гряду'щагw
взыску'емъ.

15. Тjь'мъ о<у>=`бо прино'симъ же'ртву хвале'нiя вы'ну
бг~у, си'рjьчь пло'дъ о<у>=сте'нъ и=сповjь'дающихся
и='мени <е>=гw`.

16. Бл~готворе'нiя же и= <о>=бще'нiя не забыва'йте:
таковы'ми бо же'ртвами бл~гоугожда'ется бг~ъ.

17. (За\ч 335.) Повину'йтеся наста'вникwмъ ва'шымъ
и= покаря'йтеся: тi'и бо бдя'тъ w= душа'хъ ва'шихъ,
jа='кw сло'во возда'ти хотя'ще: да съ ра'достiю сiе`
творя'тъ, а= не воздыха'юще, нjь'сть бо поле'зно ва'мъ
сiе`.

18. Моли'теся w= на'съ: о<у>=пова'емъ бо, jа='кw добру`
со'вjьсть и='мамы, во всjь'хъ до'брjь хотя'ще жи'ти.

19. Ли'шше же молю`, сiе` твори'те, да вско'рjь о<у>=стро'юся
ва'мъ {возвращу'ся къ ва'мъ}.

20. Бг~ъ же ми'ра, возведы'й и=з\ъ ме'ртвыхъ па'стыря
<о>=вца'мъ вели'каго кро'вiю завjь'та вjь'чнагw, гд\са
на'шего i=и~са хр\ста`,

21. да соверши'тъ вы` во вся'цjьмъ дjь'лjь бл~зjь,
сотвори'ти во'лю <е>=гw`, творя` въ ва'съ бл~гоуго'дное
пред\ъ ни'мъ i=и~съ хр\сто'мъ: <е>=му'же сла'ва во
вjь'ки вjькw'въ. А=ми'нь.

22. Молю' же вы`, бра'тiе, прiими'те сло'во о<у>=тjьше'нiя:
и='бо вма'лjь написа'въ посла'хъ ва'мъ.

23. Зна'йте бра'та на'шего w\тпуще'на тiмоfе'а, съ
ни'мже, а='ще скорjь'е прiи'детъ, о<у>=зрю` ва'съ.

24. Цjьлу'йте вся^ наста'вники ва'шя и= вся^ ст~ы^я.
Цjьлу'ютъ вы` и=`же w\т i=талi'и су'щiи.

25. Блг\дть со всjь'ми ва'ми. А=ми'нь.

Коне'цъ посла'нiю <е>='же ко <е>=вре'<е>мъ: и='мать
въ себjь` гла'въ 13, зача^лъ же церко'вныхъ 33.

</hip>
Hosted by uCoz